เทคโนโลยีการประเมินโครงการดาน

เทคนิค และการติดตามประเมินผล

โครงการผลิตกาซชีวภาพ”
โดย
เกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร
หองสัมมนา สถาบันวิจัยพลังงาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4 เมษายน 2550

หัวขอการบรรยาย
‡

หลักการทํางาน เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ

‡

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการฯ

‡

การประเมินขอเสนอโครงการ

‡

การตรวจติดตามประเมินผล

เทคโนโลยีกาซชีวภาพ
กาซชีวภาพ คือ อะไร?
ผลิตภัณฑที่เกิดขึน
้ ตามธรรมชาติ จากกระบวนการยอย
สลายสารอินทรียดวยวิธีทางชีววิทยา (Biological
Treatment) ในสภาวะที่ไรอากาศ (Anaerobic
Digestion)
แหลงกําเนิดกาซชีวภาพ ไดแก ของเสีย/น้ําเสีย เศษ
วัสดุเหลือใชในโรงงานเกษตร ฟารมเลี้ยงสัตว เชน
โรงงานแปงมันสําปะหลัง, สกัดน้ํามันปาลมดิบ, ผลไม
กระปอง, โรงฆาสัตว ฟารมเลี้ยงหมู และขยะอินทรีย ฯลฯ

องคประกอบของกาซชีวภาพ
ประกอบดวยกาซหลายชนิด ไดแก
‡
‡
‡

กาซมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70 %
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ประมาณ 30-50 %
ที่เหลือเปนกาซอืน
่ ๆ เชน แอมโมเนีย (NH3),
ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และ ไอน้ํา (H2O) เปนตน

คุณสมบัติกาซชีวภาพ
พลังงานทีไ
่ ดจากกาซชีวภาพ จะขึ้นกับสัดสวน %
กาซมีเทนในเนื้อกาซชีวภาพ คุณสมบัติทั่วไป มีดังนี้
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

คาความรอนประมาณ
ความเร็วเปลวไฟ
Theoretical A/F Ratio
อุณหภูมิเผาไหมในอากาศ
อุณหภูมิจุดติดไฟของ CH4
คาความจุความรอน (Cp)
ความหนาแนน (P)

21.5
25
6.19
650
600
1.6
1.15

MJ/m3 (CH4 60 %)
cm/s
m3a/m3g
๐C
๐C
kJ/m3 - ๐C
kg/m3

กระบวนการยอยสลายสารอินทรีย
แบบไรอากาศ

กระบวนการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทาง
ชีวภาพ
กระบวนการแบบใชอากาศ

กระบวนการแบบไรอากาศ

Covered Lagoon (1)

Covered Lagoon (2)

Fixed-Dome

Anaerobic Contact

Anaerobic Baffled

Upflow Anaerobic Sludge Blanket
(UASB) (1)

Upflow Anaerobic Sludge Blanket
(UASB) (2)

Completely Stirred Tank Reactor (CSTR)

Anaerobic Fixed Film

Anaerobic Filter

Anaerobic Fluidized Bed

Anaerobic Hybrid

Packing Media

ปจจัยที่มีผลตอการเกิดกาซชีวภาพ
1. อัตราการรับภาระสารอินทรีย (Organic Loading Rate ; OLR)
2. ระยะเวลาการกักเก็บน้ําเสีย (Hydraulic Retention Time ; HRT)
3. pH
4. Alkalinity
5. กรดอินทรียระเหยงาย (Volatile Fatty Acid ; VFA)
6. อุณหภูมิ (Temperature)
7. สารอาหาร (Nutrients)
8. สารพิษ (Toxic Subtance)

องคประกอบเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย
แบบไรอากาศและการผลิตกาซชีวภาพ
‡

ระบบรับน้ําเสีย และการปรับสภาพเบื้องตน

‡

ระบบยอยสลายแบบไรอากาศ (Anaerobic Digester)

‡

ระบบรวบรวมกาซชีวภาพและ Safety Devices

‡

ระบบปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ

‡

การนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน

‡

ระบบบําบัดน้ําเสียขั้นหลัง

‡

การจัดการตะกอนจุลินทรียสวนเกิน

‡

การตรวจติดตามคุณภาพของระบบ

ระบบเทคโนโลยีกาซชีวภาพ (1)

ระบบเทคโนโลยีกาซชีวภาพ (2)
Flare
Stack
Biogas Excess Line
Biogas Recirculation
Pressure/
Vacuum Relief
with Flame
Arrester
Auto pH Control
Feeding Set

Wastewater
from Factory

Electricity

Scraper

Wastewater Feeding Pump

Equalization Tank

Biogas
Digester
Tank

Biogas
Recirculation
Compressor

Flame
Arrester

Gas
Meter

H2 S
Chemical
Purification

H2 S
Biological
Purification

Effluent to Pond Treatment System
Excess Sludge to
Sand Drying Bed

Gas Production Process

Gas Utilization Process

Flow Diagram of Biogas Digester System

Biogas
Generator

ระบบเทคโนโลยีกาซชีวภาพ (3)

การปรับสภาพน้ําเสีย (1)

Adjust pH

Laboratory

การปรับสภาพน้ําเสีย (2)
การคัดแยกสิง

แปลกปลอมออก
จากน้ําเสีย

การปรับสภาพน้ําเสีย (3)
น้ําเสียไหลเขา

การคัดแยกสิง
่ แปลกปลอม
ออกจากน้ําเสีย

ทอระบายกรวดทราย
ตะกอนหนัก

น้ําเสียไหลออกไป
ระบบบําบัด

การปรับสภาพน้ําเสีย (4)
Equalization Pond / Tank

Biogas Digester : Covered Lagoon

Biogas Digester : Channel Digester

บอหมักราง (Channel Digester)

Biogas Digester : UASB

Biogas Digester Tank : CSTR

Biogas Digester Tank : Anaerobic Contact

ระบบรวบรวมกาซชีวภาพ (1)
Gas Collecting Pipe

ระบบรวบรวมกาซชีวภาพ (2)
Gas Collecting Pipe

ระบบรวบรวมกาซชีวภาพ (3)

Gas Blowers Set

ระบบรวบรวมกาซชีวภาพ (4)
Gas Holder / Gas Storage

Safety Devices (1)
Over-Under Pressure Relief Valve

Safety Devices (2)
Failures

Safety Devices (3)
Gas Flare

การปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ (1)
Gas De-humidifier & Dust Removal
Condensate Trap

Cyclone

การปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ (1)
Chiller & Gas Cooler

Condensate Trap
& Drainage

การปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ (2)
Chemical
Purification

H2S Removal
Biological
Purification

Biological
Purification

การใชประโยชนจากกาซชีวภาพ
รูปแบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพ
‡
‡
‡

ใชทดแทนเชือ
้ เพลิงฟอสซิล เพื่อผลิตพลังงานความรอน
- ทดแทน LPG, Diesel, Fuel Oil
ผลิตพลังงานกล / ไฟฟา – Gas Engine, Dual Fuel
Engine, Micro-Turbine, Steam Cycle Power Plant
ผลิตพลังงานความรอนรวม (Cogeneration System) –
Steam Cycle Power Plant, Gas Engine Cogeneration

Energy Equivalent
1 Nm3 of Biogas
equivalents to:
‰

Electrical Energy 1.20 2.40 kWh (Depend on
Engine-Gen eff.)

‰

LPG 0.46 liter

‰

Fuel Oil (grade A) 0.55 liter

‰

Diesel 0.60 liter

‰

Gasoline 0.60 liter

‰

Wood 1.50 kg

Modified Diesel Engine-Gen. Set

Electrical Generating Eff.
~ 20-25%

Biogas Engine-Gen. Set

Electrical Generating Eff. ~ 35-40%

VSPP : Grid Connection (≤ 10 MW)

ระบบบําบัดขัน
้ หลัง (Post Treatment)

Utilization of Treated Wastewater
for Irrigation
การใหน้ําดวย Sprinkle

Industrial Effluent Standards (some)
Parameters

Units

Standard Values

-

5.5 - 9.0

Biochemical Oxygen Demand (BOD5)

mg/l

≤ 20

Chemical Oxygen Demand (COD)

mg/l

≤ 120

Suspended Solids (SS)

mg/l

≤ 50

Total Kjedahl Nitrogen (TKN)

mg/l

≤ 100

pH

Pig Farm Effluent Standards (some)

Parameters

Units

Standard Values
For Large Farm

-

5.5 - 9.0

Biochemical Oxygen Demand (BOD5)

mg/l

≤ 60

Chemical Oxygen Demand (COD)

mg/l

≤ 300

Suspended Solids (SS)

mg/l

≤ 150

Total Kjedahl Nitrogen (TKN)

mg/l

≤ 120

pH

การจัดการตะกอนจุลินทรีย (สวนเกิน)

Sludge Dewatering System

การตรวจติดตามคุณภาพของระบบ
Influent/Effluent
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰

W/W Flow Rate
Temp
pH
TVA, Alkalinity
BOD5
COD
TSS
VSS
TS
VS
Etc.

Biogas
‰ Gas Flow Rate
‰ %CH4
‰ H2S (ppm)

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการฯ
‡
‡
‡
‡

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

Preliminary Survey, Detailed Survey
Pre-Feasibility, Feasibility Study
Permits & Consents, PPA
Technology Provider Selection, Type of Service, e.g.
Engineering Design, Consultant, Turn-key, BOT, ESCO,
etc.
Financial Packaging, Financial Close
Conceptual Design/Engineering Design
Tendering of Contractors or Equipments
Contracting
Procurement & Construction
Start-up, Commissioning & Training
Monitoring
O&M Service & Contract

Survey
‡
‡
‡
‡

w/w Generation Rate (m3/day)
w/w Characteristic
Site Survey, Location of Biogas Plant & Biogas
Utilization
Energy (Heat & Electricity) Utilization – Steam
demand (ton/h, pressure, temp), Steam load
pattern, EE demand, EE load pattern, Energy
Bills, Boiler Specifications, etc.

General Characteristic of w/w
Parameter
Flow rate (m3/day)

pH
BOD5 (mg/l)
COD (mg/l)
TSS

(mg/l)

TKN (mg/l)
Oil & Grease (mg/l)

Tapioca Starch

Palm Oil Mill

Pig Farm

2,000-2,500
(150-200 Tstarch/day)

450
(45 T-FFB/day)

300
(10,000 Pigs)

4.0 – 4.5

4.0 – 4.5

7.0-8.0

8,000 - 13,000

30,000

9,000

22,500

60,000

18,000

4,000 - 8,000

10,000

16,000

200 - 500

100

700

NA.

5,000

NA.

Feasibility Study
‡
‡
‡

‡
‡
‡
‡

Biogas Estimation
Technology Selection
Performance Criteria, such as, Maximum
BOD5/COD Load (kg/day), BOD5/COD Removal
(%), Effluent Characteristic, etc.
Energy Production & Utilization
Investment Cost Estimation
O&M Cost Estimation
Financial Analysis

Biogas Estimation
Wastewater Influent, m3/day
COD Influent, mg/liter
COD Removal Efficiency, %

450
60,000
70%

COD Effluent, mg/liter

18,000

Total COD Reduction, kg-COD/day

18,900

Biogas Production Rate, m3-Biogas/kg-COD Removal

0.5

(assume 65% CH4)
Total biogas production, m3/day

9,450

Equivalent to Bunker Oil, liter/day

5,103

(assume Biogas 1 m3 = 0.54 liter Bunker Oil)
Electrical Generation, kWh/day

(assume Biogas 1 m3 generate EE 2.4 kWh)

22,680

Permits & Consents

Project Implementation
‡

Technology Provider Selection
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

Type of Service – Designer, Consultant, EPC, BOT, ESCO, etc.
Experience & Technology Use
Guarantee (Performance, Schedule, etc.)
Monitoring, Maintenance Service
Cost

Conceptual Design/Engineering Design
Tendering of Contractors or Equipments
Contracting
Procurement & Construction
Start-up, Commissioning & Training
Monitoring
O&M Service & Contract

การประเมินขอเสนอโครงการฯ
‡

Technical Evaluation – Review Technical
Provision, such as:
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

EPC Contract & Proposal
Design Criteria
Proposed Technology Use
Scope of Works
Commercial Experiences of Designer, Consultant, Contractor,
Major Equipment Suppliers
Project Schedule
Performances & Guarantees, Warranty Period
Performance Testing Criteria
Monitoring, Services, O&M Supports
Status of Permits, Licenses

Stack Emission Standard
(Biogas Power Plant) – all size
ชนิดมลสาร
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2), ppm

มาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม
60

ออกไซดของไนโตรเจน
(ไนโตรเจนไดออกไซด) (NOx as NO2),
ppm

200

ฝุนละออง (มิลลิกรัม/ลบ.ม.)

120

Industrial Effluent Standards (some)
Parameters

Units

Standard Values

-

5.5 - 9.0

μm/cm

≤ 2,000

Total Dissolved Solid (TDS)

mg/l

≤ 1,300

Biochemical Oxygen Demand (BOD5)

mg/l

≤ 20

Chemical Oxygen Demand (COD)

mg/l

≤ 120

Suspended Solids (SS)

mg/l

≤ 50

Total Kjedahl Nitrogen (TKN)

mg/l

≤ 100

pH
Conductivity

Noise Standards
Ambient Noise Standard
Parameters

Units

Standard Values

ระดับความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(Leq 24 hr)

dB(A)

70

ระดับความดังเสียงสูงสุด (Lmax)

dB(A)

115

Units

Recommended
Values

dB(A)

85

Equipment Noise
Parameters
ระดับความดังเสียงที่ระยะหางจากอุปกรณ
1.5 m.

การประเมินขอเสนอโครงการฯ (ตอ)
‡

Financial Evaluation
„
„
„

‡

Liquidated Damages
Risk Allocation & Mitigation
Financial Analysis, Commercial Viability

(Options) Independent Engineer
„
„

Pre-Construction Phase
During-Construction Phase

การตรวจติดตาม ประเมินผล
‡

‡

During Construction Phase
„

Project Construction Progression

„

Major Equipment Verification

„

Functional Test, Performance Test, Completion
Report

Operation Phase
„

Plant Performance

„

O&M Team & Management

„

Environment

การตรวจติดตาม ประเมินผล (ตอ)
‡

Project Construction Progression Monitoring
Stack Emission Monitoring
every 6 months

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful