Tvoja cena je nepredstaviteľná

Si drahocenný, si milovaný a niekto ťa pozná lepšie ako ty sám. Základom tejto hodnoty je v tebe vtlačený obraz a podoba … hodnoty oveľa väčšej ako tvoje najdivokejšie sny. Mince mávali na jednej strane vytlačenú podobu tváre, ktorá garantovala ich hodnotu. Každá minca, bankovka mala svojho garanta, osobu alebo inštitúciu, ktorá zaručovala ich hodnotu. Aj keď sa minca stratila, jej hodnota zostala tá istá. Pretože ten, kto ju navrhol a vyrobil, do nej odlial svoj vlastný obraz. A do teba vložil Svoju podobu tvoj Stvoriteľ. On ťa pozná lepšie ako ty. Poznal ťa ešte predtým, ako si sa narodil. Ty si Ho poznať nemusel, ale On teba poznal vždy. Nemusel si si byť Ho vedomý, ale On ťa vždy mal vo svojich myšlienkach. Možno sa pýtaš prečo …. prečo by niekto mal byť tebou takto zaujatý. Nuž, stvoriteľ univerza pozná tvoju hodnotu a krásu, ktorá presahuje čokoľvek v stvorenom svete. Dokonca vidí aj potencionálny romantický vzťah medzi tebou a Sebou. Kedy, kde a ako máš svoj počiatok. Nech už máš hocikoľko rokov, tvoj počiatok sa nedá označiť v čase. Ten je naozaj úžasný. Na počiatku, pred stvorením, predtým, ako vznikol čas ako ho poznáme, pred existenciou sveta tu bola úžasná dynamika lásky, vzťah bez hraníc, potecha úplného odovzdania sa … bola tu bytosť, ktorú teraz nazývame Boh. A uprostred tejto mocnej lásky, v srdci tejto vášne bola myšlienka … a vtedy si sa zrodil ty! Boh, Láska, sa rozhodol zdieľať túto lásku s bytosťou, ktorú stvoril na Svoj obraz a podobu. Tento Boh, vševedúci a všemocný, naplánoval láskyplnú romancu, ktorá sa bude ťahať nekonečnom a zavŕši sa konečným víťazstvom, keď Jeho láska porazí všetko zlé. Evanjelium, Dobrá Novina nie je nejaká nová myšlienka, ktorá napadla Boha. Je to Jeho pôvodná myšlienka, jediný plán. Predstavme si počiatok, dovoľme Božiemu Duchu nás pritiahnuť na to miesto, kde všetky veci majú svoj pôvod. Aj keď ho žiadna veda nedokáže vysvetliť, aj keď sa ho najväčšie mysle pokúšali a zlyhali definovať, Boh si je istý, že ty si schopný porozumieť neporozumiteľnému, oceniť motiváciu, ktorá ťa zrodila, zapamätať si, kde máš svoj počiatok. To miesto nemá priestoru, je bez hraníc. Ešte niet stvorenia a predsa niet prázdnoty – len Boh a všetka jeho plnosť. On nie je osamelý, ani mu nič nechýba. A z tejto jeho plnosti, prebytku jeho lásky si počatý. Boh si nepredstavil domáce zvieratko, ktoré ho bude jednoducho zabávať! Tento Boží sen je o bytosti, ktorá je schopná rozumne oceniť, prijať, produkovať a vymieňať lásku tej istej kvality, ktorá tečie z Boha. Jeho plán nie je žiadna vágna alebo špekulatívna filozofia. Je jasný a špecifický.... tak jasný, že Sám jedinečne volá a pomenuváva osoby, ktoré sa stvárnia z Jeho plánu a stanú sa súčasťou jeho stvorenia. A tak pred stvorením tohto sveta ťa videl v Kristovi. Už v tom momente si urobil o tebe svoj názor! Nezáleží na obchádzkach, nezáleží na prekážkach, ktoré prídu, On sa rozhodol, že ty budeš jeho pokladom – bez poškvrny a nevinný, Jemu tvárou v tvár v láske.

Kedy máš svoj počiatok? Pred stvorením, pred časom samotným. Kde máš svoj počiatok? V samotnom srdci lásky, vo vzťahu lásky, ktorý nazývame Boh. Prečo máš svoj počiatok? Aby si bol milovaný, zbožňovaný... a aby sa táto láska v tebe zobudila. Slovo sa stalo telom. Pôvodné, jediné Slovo bolo tvárou v tvár Bohu od samého počiatku. Boh Sám je obsahom tohto rozhovoru – odhaľujúc Svoju osobnú prítomnosť a jedinečný výraz vo všetkom, čo existuje. Vlastne neexistuje nič originálne alebo nové mimo Neho! On je jediný Stvoriteľ a zdroj všetkej inšpirácie a kreativity. Všetko čo je, má na sebe značke „ made in Boh“. Samotný Boží život naštartoval ľudskú existenciou. Toto pôvodné svetlo stále svieti dokonca i v tme a žiadna tma ho nedokáže uhasiť. ( Jn 1, 1-5 Breth of Life) Časový rozsah medzi pôvodnou Božou myšlienkou a súčasnosťou je, samozrejme, obrovský. Stratila sa pôvodná myšlienka v čase? Nie. Tento autentický sen začal pred stvorením času a bol uchovaný, ochránený v osobe menom Ježiš Kristus. V Ňom boli zachované Božie myšlienky, kým neprišiel ten správny čas, kým sa nestali viditeľné v tele. On prišiel a v ľudskej podobe ukázal život, ktorý mal Boh vo svojej mysli od počiatku... život, kde Boh a človek sú plne zjednotení do takej miery, že ich nič nemôže rozdeliť. Človek má svoj počiatok v Bohu. Nezáleží na tom ako ďaleko človek padol zo svojho miesta nevinnosti, Boží názor o človeku a jeho skutočnej identite nebol nikdy zmätený. Ježiš Kristus je miesto, udalosť, osoba, v ktorej sa Boh a človek opäť raz stretávajú. V Ježišovi Kristovi Boh sám zjednotil človeka so Sebou – obnovil pôvodnú ľudskú nevinnosť. Ježiš Kristus je plne Bohom a plne človekom. A ako taký nielenže predstavuje Božiu iniciatívu, predstavuje aj dokonalú ľudskú odpoveď viery na túto iniciatívu. Ježiš odhaľuje Božie srdce oveľa dokonalejšie, ako akýkoľvek príbeh či Písmo kedy napísané. V Ňom Boh zjavuje, že nechce byť Bohom niekde v diaľke, oddelený od nás. Nechce byť vzdialeným a nepoznateľným Bohom. Jediný spôsob, akým chce byť Bohom, je s človekom, v človeku, a ako človek. Ježiš ukazuje pravdu o človeku oveľa presnejšie, ako akýkoľvek príbeh či dokonca skutočná história človeka. V Ňom vidíme, že jediný spôsob ako byť plne človekom, jediný spôsob ako byť plne slobodný, je v jednote s Bohom. Božia vášeň prinavrátiť človeka na to miesto jednoty Ho ženie zaplatiť akúkoľvek cenu, urobiť čokoľvek, aby sa tak stalo. A tak sa stáva človekom, prichádza priamo na miesto boja. Všetko čo kedy stálo medzi Bohom a človekom, každá prekážka a každá forma oddelenia (nazývaná v Biblii ako hriech) sa stretnú a zavŕšia sa v tomto Bohu – človeku, Ježišovi Kristovi. Keď sa tvoj nadčasový Stvoriteľ stal človekom, mysticky spojil Samého Seba s tebou, aby zničil všetko, čo stálo medzi vami a oslobodil ťa, aby si bol znovu plne a skutočne samým sebou. V tomto spojení On čelil všetkému, čomu si čelil ty ... a porazil to ! V Jeho smrti si ty zomrel! Tvoja stará

forma bytia, oddelená od Neho a spojená s hriechom, bola zničená a ukončená v Ňom. Dal ti novú identitu. Odpustil ti všetky prehrešky. V Jeho zmŕtvychvstaní si ty vstal do nového života – do pôvodného života, ktorý pre teba Boh pripravil už od začiatku. V Jeho nanebovstúpení si bol vyzdvihnutý na najslávnejšie miesto pocty – miesto, v ktorom sa Boh z teba teší! Jediná vec, ktorá ti kedy bránila užívať si tejto reality, je slepota. Neschopnosť vidieť, čo vidí On, nám zabraňuje tešiť sa z toho, z čoho sa teší On. Ale tieto slová, ktoré práve teraz čítaš, ti pripomínajú tvoje spojenie s Ním. Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba. (Ž 17, 15) Čo mám robiť? Možno sa chceš spýtať, čo máš teraz robiť.... ako má človek odpovedať na takúto správu? Nuž, dobrou správou je, že ťažká práca bola urobená za teba! Ježiš porazil všetko, čo kedy stálo medzi tebou a Bohom ! Vďačnosť... prebudená láska, to je jediné, čo zostáva robiť. Niektorí to volajú viera. Tu je jednoduchý návrh ako prejaviť túto vieru. Obráť sa k svojmu srdcu. Uvedom si Toho, ktorý ťa stvoril a zjednotil sa s tebou … v tebe. A odpovedz svojimi vlastnými myšlienkami a slovami ... ako napr.: „Ďakujem Ti za to, kým si a čo si pre mňa urobil. Ako si sa mi dal v láske v Ježišovi Kristovi, ja sa dávam v láske Tebe. Ty si ma stvoril na svoj obraz a podobu, ja súhlasím s tým, že patrím Tebe. Stvoril si ma, aby si ma miloval... tu teda som, miluj ma !“ Autor: Andre Rabe, www.hearhim.net, Preklad: Martin Švikruha, Voľne šíriteľné a kopírovateľné s uvedením tohto textu ako zdroja

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful