Απσαία ελληνική μοςζική

Από ηε Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα

Με ηνλ όξν Απσαία Δλληνική Μοςζική νλνκάδνπκε νιόθιεξν ηνλ κνπζηθό πνιηηηζκό πνπ
ζπλνδεύεη ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κειεηάηαη θπξίσο από ηνλ 8ν αηώλα π.Φ. θαη
εμήο θαζώο πξηλ από ηελ επνρή απηή, ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ είλαη ειάρηζηα θαη
πεξηνξίδνληαη πεξηιεπηηθά ζηα παξαθάησ:
Κπθιαδηθόο πνιηηηζκόο (ηέιε ηεο 3εο ρηιηεηίαο π.Φ.): Βξέζεθαλ κνπζηθέο παξαζηάζεηο πνπ
απεηθνλίδνπλ άξπα θαη δίαπιν.
Μηλσηθόο πνιηηηζκόο (κέζα ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Φ.): Βξέζεθαλ κνπζηθέο παξαζηάζεηο πνπ
απεηθνλίδνπλ κνπζηθνύο κε ιύξα θαη δίαπιν.
Μπθελατθόο πνιηηηζκόο (κέζα ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Φ.): Βξέζεθαλ κνπζηθέο παξαζηάζεηο πνπ
απεηθνλίδνπλ κνπζηθνύο κε ιύξα θαη δίαπιν θαζώο θαη άιια όξγαλα από πνιηηηζκνύο ηεο
Μεζνπνηακίαο θαη ηεο Αζίαο.

Πίνακαρ πεπιεσομένων
1 Δηζαγσγηθά
1.1 Ήζνο ηεο κεισδίαο
1.2 Ήζνο ησλ αξκνληώλ
1.3 Ήζνο ησλ γελώλ
1.4 Ήζνο ησλ ξπζκώλ
2 Μπζηθή επνρή (1500 - 1000 π.ρ.)
3 Οκεξηθή επνρή (1000 - 700 π.ρ.)
4 Δπνρή ησλ Λπξηθώλ (700 - 550 π.ρ.)
5 Κιαζηθή Δπνρή (550 - 450 π.ρ.)
6 Πεξίνδνο Παξαθκήο (450 π.Φ. θαη εμήο)
7 Βηβιηνγξαθία

Διζαγωγικά
Λύρα-Κσκλαδικός Πολιηιζμός

Οη αξραίνη Έιιελεο κε ηνλ εκθάληαζην ζηνραζκό ηνπο έδηλαλ
ζετθή πξνέιεπζε ζηα πάληα θαη θπζηθά θαη ζηε Μνπζηθή. Έηζη,
έπιαζαλ ηηο Μνύζεο , πνπ ήηαλ ζηελ αξρή ζεέο ηνπ ηξαγνπδηνύ
θαη θαηνπηλά ηεο πνίεζεο θαη ησλ άιισλ ηερλώλ θαη
επηζηεκώλ. Απηέο νη ζεέο, ελληά ηνλ αξηζκό, ήηαλ θόξεο
ηνπ Γία θαη ηεοΜλεκνζύλεο . Καηά ηνλ Ζζίνδν , είραλ γελλεζεί
ζηελ Πηεξία κα θαηνηθνύζαλ ζηνλ ΋ιπκπν γηα λα δηαζθεδάδνπλ
ζηα ζπκπόζηα ηνπο ζενύο. Γηα αξρεγό ηνπο (Μνπζεγέηε) είραλ
ηνλ Απόιισλα πνπ ήηαλ ζεόο ηνπ θσηόο, ηεο καληηθήο , ηεο
κνπζηθήο θαη ηεο πνίεζεο . Οη Μνύζεο, αλ θαη έκελαλ κόληκα
ζηνλ ΋ιπκπν, εύξηζθαλ ηνλ θαηξό θαη θαηέβαηλαλ θξπθά γηα λα
εκπλεύζνπλ όζνπο ζλεηνύο ζπκπαζνύζαλε, θαη έπαηξλαλ ην
όλνκα ηνπ ηόπνπ πνπ εκθαλίδνληαλ. Αλ π.ρ.θαηέβαηλαλ
ζηελ Πηεξία ιέγνληαλ Πηεξίδεο, αλ ζηνλ Διηθώλα , ιέγνληαλ Διηθσληάδεο θαη αλ θαηέβαηλαλ
ζηνλ Παξλαζζό ιέγνληαλ Παξλαζζίδεο. Πέξα όκσο από ηε κπζνινγία , ε κνπζηθή ηεο
Αξραίαο Διιάδαο ζπλεζίδεηαη λα πεξηβάιιεηαη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, γηαηί απνηειεί ην
βαζηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ελόο πνιηηηζκνύ πνπ επεξέαζε άκεζα όρη κνλάρα
ηελ αηζζεηηθή θαη ηε θηινζνθία ησλ κεηαγελέζηεξσλ εμειίμεσλ ηεο κνπζηθήο ζηελ Δπξώπε,
αιιά θαη ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο (πνιιέο ζεσξεηηθέο θσδηθνπνηήζεηο ηεο επξσπατθήο
κνπζηθήο ηνπ Μεζαίσλα ζα αλαδεηήζνπλ ηηο πεγέο ηνπο ζηε κνπζηθή ηεο Αξραίαο Διιάδαο
π.ρ. ε παξαθζαξκέλε κεηαθνξά ηνπ ηξνπηθνύ ζπζηήκαηνο). Από ηελ αξραία ειιεληθή

πξνζδηόξηδαλ έλα ηξόπν δηαδνρηθήο αληηπαξάζεζεο ησλ θζόγγσλ θαηά ζπλέπεηα έλα ηξόπν ππνδηαίξεζεο ηεο νθηάβαο θαη παξαγσγήο δηάθνξσλ ηξόπσλ (ζεηξέο από λόηεο. Ζ εμέηαζε ηνπ ήζνπο ησλ αξκνληώλ (ηξόπσλ) δίλεη ηνπο αθόινπζνπο ραξαθηεξηζκνύο: Ήθορ Γωπικήρ απμονίαρ Αλδξνπξεπέο. Οη ξπζκνί πνπ έρνπλ ζπκκεηξηθέο αλαινγίεο είλαη πην επράξηζηνη. αξξελσπό. αλδξνπξεπή δηάζεζε. κεγαινπξεπέο. αλ θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζπλππάξρεη κε απηή θαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο (π. αμηνπξεπέο. ν ξπζκόο ) ππαγνξεύνληαη από ηελ πνίεζε θαη ηέινο ε κνπζηθή απνηειεί αλαγθαία εκπεηξία ζηε δηαπαηδαγώγεζε ησλ λέσλ. Από ηελ αξραία γξακκαηεία καζαίλνπκε όηη ζηελ Αξραία Διιάδα ε κνπζηθή εμπςώλεηαη ζην επίπεδν κηαο ειεύζεξεο ηέρλεο αλεμάξηεηεο από ηελ πνίεζε. ζε θάζε ξπζκηθή θαη κεισδηθή θίλεζε ππάξρεη κηα αλάινγε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε. Σύκθσλα κε ηε θεωρία ηοσ ήθοσς ή αιιηώο ηθική θεωρία ηης μοσζικής . ελώ απηνί πνπ αξρίδνπλ από ηελ άξζε είλαη ηαξαγκέλνη. ζηαζεξό. απζηεξό θαη ζεκλό. ν Αξηζηνηέιεο θαη άιινη θηιόζνθνη εκβαζύλνπλ ζηελ αηζζεηηθή θαη [ςπρνινγίά ηεο κνπζηθήο θαη δηακνξθώλνπλ ηε ζεσξία ηνπ ήζνπο ή εζηθή ζεσξία ηεο κνπζηθήο. Ήθορ Λςδικήρ απμονίαρ Απαιό θαη επράξηζην θαηάιιειν γηα παηδηθή κνπζηθή. Ήθορ Υποθπςγικήρ απμονίαρ Σθιεξό θαη απζηεξό ή γηα άιινπο ζπγγξαθείο θνκςό. Ήθορ Υπολςδικήρ απμονίαρ Βαθρηθό. ησλ αξκνληώλ (ηξνπηθώλ θαηαηάμεσλ). Ήθορ Υποδωπικήρ απμονίαρ Πεξήθαλν. Ήθορ Φπςγικήρ απμονίαρ Μεγαιόπλνν. αιιά εκβαζύλεη ζηελ αηζζεηηθή δηεξεύλεζε ησλ δνκηθώλ παξακέηξσλ ηεο κνπζηθήο εμεηάδνληαο ην ήζνο ηεο κεισδίαο . παξνηξύλεη ζε εξσηθέο πξάμεηο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηξαγσδία. Ο Πιάησλαο .  Ήθορ ηηρ μελωδίαρ Τν ήζνο ησλ κεισδηώλ κπνξεί λα ΄ρεη ηνπο αθόινπζνπο ραξαθηήξεο: Γιαζηαληικό ήθορ Δθθξάδεη κεγαινπξέπεηα. Έηζη ινηπόλ πξνζδηνξίζηεθε ην ήζνο ησλ γελώλ σο: Ήθορ διαηονικού γένοςρ Φπζηθό. Ήθορ Μιξολςδικήρ απμονίαρ Παζεηηθό θαη παξαπνληάξηθν.  Ήθορ ηων πςθμών Ο Αξηζηείδεο Κντληηιηαλόο αλαθέξεη πσο νη ξπζκνί πνπ αξρίδνπλ από ηε ζέζε είλαη πην ήζπρνη (εζπράδνπλ ηε δηάλνηα). ρξσκαηηθνύ θαη ελαξκόληνπ) έγηλε θάησ από κηα ζπλεηδεηή εθηίκεζε ηνπ αηζζεηηθνύ ραξαθηήξα ηνπο θη όρη κνλάρα σο κηα ζεσξεηηθή αλαγθαηόηεηα. κε ηελ έλλνηα όηη ε κνπζηθή κπνξεί λα επηδξάζεη ζηνλ άλζξσπν είηε ζεηηθά παξνηξύλνληάο ηνλ ζε κηα ελέξγεηα ηεο βνύιεζήο ηνπ είηε αξλεηηθά απνηξέπνληάο ηνλ από κηα ελέξγεηα ηεο βνύιεζήο ηνπ είηε ηέινο απνλεθξώλνληαο ηε βνύιεζή ηνπ. Σςζηαληικό ήθορ Οδεγεί ηελ ςπρή ζε ηαπεηλνθξνζύλε θαη έιιεηςε αλδξηθήο δηάζεζεο θαη είλαη θαηάιιειν γηα εξσηηθά. αηζζεκαηηθά ηξαγνύδηα θαη ζξήλνπο. πνκπώδεο. ελώ νη εκηνιηθνί είλαη πην ηαξαγκέλνη. Ζ ειιεληθή κνπζηθή είλαη νπζηαζηηθά θσλεηηθή θαη .  Ήθορ ηων απμονιών Σηελ αξραία ειιεληθή νξνινγία κε ηε ιέμε "αξκνλία". Ήθορ εναπμόνιος γένοςρ Γηεγεξηηθό.ρ. εξεζηζηηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό. ησλ γελώλ θαη ησλ ξπζκώλ.  Ήθορ ηων γενών Ζ ρξεζε ζηε κνπζηθή ηεο Αξραίαο Διιάδαο ησλ ηξηώλ γελώλ (δηαηνληθνύ. Ήθορ σπωμαηικού γένοςρ Γιπθό θαη παξαπνληάξηθν. Βέβαηα ε ζεσξία ηνπ ήζνπο δελ εμαληιείηαη κνλάρα ζε γεληθέο δηαπηζηώζεηο. θηιήδνλν θαη κεζπζηηθό. Ηζςσαζηικό ήθορ Φέξλεη γαιήλε θαη εξεκία θαη είλαη θαηάιιειν γηα ύκλνπο θαη εγθώκηα. θιίκαθεο ).κνπζηθή δε δηαζώζεθαλ κέρξη ζήκεξα παξά ειάρηζηα γξαπηά κνπζηθά απνζπάζκαηα ελώ νη ζεσξεηηθέο γλώζεηο καο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παηδόηαλ είλαη κεδακηλέο. βίαην. πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή ζθαίξα ηνπ άλζξσπνπ.

θαηέβεθε ζηνλ Άδε γνεηεύνληαο κε ηε κνπζηθή ηνπ ηα ηέξαηα θαη ηνπο ζενύο ηνπ Άδε. Οπθέαρ Μπζηθόο πνηεηήο θαη κνπζηθόο. Σύκθσλα κε ηηο καξηπξίεο πνπ ππάξρνπλ από δηάθνξα θείκελα πνπ ζώζεθαλ. γηνο ηνπ Οίαγξνπ θαη ηεο Μνύζαο Καιιηόπεο πνπ έρεη ζπλδέζεη ην όλνκα ηνπ όρη κνλάρα κε ηε κνπζηθή ηέρλε. ελώ ηαπηόρξνλα παξέρνπλ θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα όξγαλα. Πξηλ ηνλ αγώλα ζπκθώλεζαλ ν ληθεηήο λα κεηαρεηξηζζεί ζύκθσλα ηε ζέιεζή ηνπ ηνλ ληθεκέλν θαη δηαηηεηέο νξίζηεθαλ νη Μνύζεο . κεηά ην ζάλαην ηεο γπλαίθαο ηνπ ύζηεξα από ηζίκπεκα θηδηνύ. πνύ ήηαλ εθεπξέηηδα ησλ απιώλ. πνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη θάησ από δηαξθή άζθεζε. Έλαο από ηνπο απινύο έπεζε ζηε Φξπγία θαη βξέζεθε από ην Μαξζύα.) Οη πιεξνθνξίεο καο γηα ηε κνπζηθή ησλ κπζηθώλ ρξόλσλ δελ εμαληινύληαη ζε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο. Ο Οξθηζκόο δίδαζθε πσο ν ζάλαηνο είλαη κηα απειεπζέξσζε ηεο ςπρήο πνπ πεξλά ζε δηαδνρηθέο κεηεκςπρώζεηο θαη πσο ε αησληόηεηα είλαη ηειηθά ζπλάξηεζε ηνπ εγθόζκηνπ βίνπ. πνπ ζηε ζεσξεηηθή αλάιπζή ηεο ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ αξκνληθώλ ρξεζηκνπνίεζε όξνπο πνπ πξνέθππηαλ από ηηο ηδηόηεηεο ησλ ρνξδώλ. Σύκθσλα κε ην κύζν απηό ν Οξθέαο. Ο δεύηεξνο κύζνο αλαθέξεη πσο ε Αζελά. έβιεπε ζην λεξό ην πξόζσπό ηεο παξακνξθσκέλν. ηνλ Οξθηζκό . Μαπζύαρ Φξύγηνο βνζθόο θαη κνπζηθόο. ζξαθηθήο θαηαγσγήο. αιιά κέζα από ηνπο ζξύινπο γηα ηε δσή ησλ δηάθνξσλ κπζηθώλ πξνζώπσλ επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαληηθή ζέζε ηεο κνπζηθήο θαη ηελ ζύλδεζή ηεο κε ηε ζξεζθεία. θαηάζηξεςε ηελ θηζάξα ηνπ θαη ηελ αξκνλία θαη από απηή ηελ αξκνλία νη Μνύζεο βξήθαλ ηε κέζε . ηνπο πέηαμε γηαηί θαζώο ηνπο έπαηδε. δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνύζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αηώληα επδαηκνλία.1000 π. ε σκνθαγία (βξώζε θξέαηνο ηεξνύ ηαύξνπ).θαη ησλ μέλσλ επηδξάζεσλ πνπ αληηπξνζώπεπε ν Μαξζύαο. νη επνρέο πνπ ε εμέιημε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο κνπζηθήο (ζαλ θάπσο νξγαλσκέλε ηέρλε) πέξαζε είλαη : Μςθική εποσή (1500 . Έηζη επεηξάπε ζηνλ Οξθέα λα πάξεη καδί ηνπ ηελ Δπξπδίθε. Ο κύζνο απηόο έρεη ζπκβνιηθό ραξαθηήξα θαη εθθξάδεη ηελ πάιε ηεο παξάδνζεο -πνπ αληηπξνζώπεπε ν Απόιισλαο. από ηελ βάζε ηεο Μαληηλείαο κέζα 4νπ αη. Σηελ άζθεζε απηή απέβιεπαλ νη ηειεηέο ηνπ θαζαξκνύ. ν Λίλνο ην ιηραλό θαη ν Οξθέαο κε ην Θάκπξε ηελ ππάηε θαη παξππάηε . Ο γλσζηόηεξνο από ηνπο κύζνπο γηα ηνλ Οξθέα αλαθέξεηαη ζηελ θάζνδό ηνπ ζηνλ Άδε. αιιά κε κηα νιόθιεξε ζξεζθεία πνπ αλαπηύρζεθε ζην όλνκά ηνπ. θαζόηη ε θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμή ηεο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ πνηεηώλ ή ηξαγσδώλ πνπ κόλνη ηνπο θαη σο κνπζηθνί δηακνξθώλνπλ ηε κνπζηθή ( κεισδηθή ) απεηθόληζε απνζπαζκάησλ ησλ έξγσλ ηνπο. νπόηε ν Απόιισλαο ηνλ θξέκαζε ζ' έλα δέλδξν θαη ηνλ έγδαξε.Παξά ην όηη ινηπόλ ν ραξαθηήξαο ηεο κνπζηθήο ηεο Αξραίαο Διιάδαο ήηαλ θπξίσο θσλεηηθόο. δεηλόο απιεηήο θαη εκπλεπζηήο ηνπ ασλήμαηος . Ο Παπζαλίαο καο πιεξνθνξεί πσο ζηελ Αθξόπνιε ππήξρε έλα ζύκπιεγκα. Αλάγιπθν. πνπ παξίζηαλε ηελ Αζελά λα ρηππά ηνλ Μαξζύα γηαηί « ηοσς ασλούς ανέλοιηο ». Αξρηθά θάλεθε λα ππεξέρεη ν Μαξζύαο πνπ ηειηθά όκσο ληθήζεθε. ζα δηαηεξεζνύλ ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο επξσπατθνύο πνιηηηζκνύ ηα όξγαλα ηεο θαη ε ζεσξεηηθή νξνινγία ηεο. ν Μαξζύαο πξνθάιεζε ηνλ ζεό Απόιισλα ππεξεθαλεπόκελνο γηα ηε κνπζηθή ηέρλε ηνπ. Τέινο ν Παπζαλίαο αλαθέξεη πσο ν Απόιισλαο.Φ. αιιά κε ηνλ όξν λα κελ ηελ αληηθξίζεη κέρξη . π.εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ηελ πνίεζε . Αλάκεζα ζηνπο κύζνπο γηα ηε δσή ηνπ Μαξζύα δύν είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη : Σύκθσλα κε ηνλ πξώην. κεηαλησκέλνο γηα ην ζάλαην ηνπ Μαξζύα.σ. ε κύεζε ζηα κπζηήξηα. Αλάκεζα ζηα κπζηθά πξόζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ηε κνπζηθή είλαη ηα αθόινπζα: Ο Απόιισλαο (αξηζηεξά) ζπλαγσλίδεηαη κε ην Μαξζύα (δεμηά) πνπ ζε ιίγν ζα εηηεζεί θαη ζα ηηκσξεζεί από ηνλ Σθύζε κε ην καραίξη.

Δζσηεξηθό θππέιινπ από ηελΔξέηξηα . Ο Πινύηαξρνο αλαθέξεη πσο ηα ηξαγνύδηα ηνπ Οξθέα παξνπζίαδαλ έλα θαζαξά πξνζσπηθό ύθνο. ζθνηώζεθε από ηνλ Απόιισλα.Φ. Μεηά όκσο ην ζάλαηό ηνπ έπεζε ιηκόο ζηε Θξάθε θαη ζύκθσλα κε νδεγίεο ηνπ καληείνπ ην θεθάιη ηνπ Οξθέα κεηαθέξζεθε θαη ζάθηεθε ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ Μέιεηα ηεο Μ. γηνο ηνπ Γία πνπ δηδάρηεθε ηε κνπζηθή από ηνλ Δξκή ή ηνλ Γία θαη ζεσξνύληαλ εκπλεπζηήο ηεο θηζαξσδίαο (ηξαγνύδη κε ζπλνδεία θηζάξαο). Οη ανηδνί. Γηα ην ζάλαηό ηνπ ππάξρνπλ πνιινί κύζνη. 470-460 π. ελώ κεξηθέο θνξέο κέζα από ηηο ιεπηνκεξεηαθέο θαη παξαζηαηηθέο πεξηγξαθέο ζα αλαδπζνύλ θαη αμηόινγα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ηερληθό ππόβαζξν ηεο κνπζηθήο (π. Αζίαο. όπσο ηα έπε ηνπΟκήξνπ .ρ. Από ηελ επνρή απηή ζπλαληάκε νξγαλσκέλεο κνξθέο κνπζηθνπνηεηηθήο έθθξαζεο. γηαηί πεξηθξόλεζε ηνλ έξσηά ηνπο κεηά ην ζάλαην ηεο Δπξπδίθεο ή θαη' άιιε εθδνρή. εληειώο δηάθνξν από ην ύθνο ησλ ηξαγνπδηώλ ησλ άιισλ κνπζηθώλ ηεο επνρήο. πεξ. ήηαλ ηερλίηεο ηξαγνπδηζηέο πνπ έςαιαλ ηα έπε ζηα ζπκπόζηα ησλ εγεκόλσλ κε ζπλνδεία ιύξαο. Πηζηεπόηαλ αθόκα πσο ν Οξθέαο επηλόεζε ηελ θηζάξα θαη πσο αύμεζε ηηο ρνξδέο ηεο από επηά ζε ελληά. ελώ πνιιέο θνξέο ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ απηνζρεδηαζκνύθαίλεηαη λα ππαγνξεύεηαη από νξηζκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο θόξκεο. Σηα ηείρε ηεο Θήβαο δηακνξθώζεθαλ ηειηθά επηά πύιεο πνπ ζπκβόιηδαλ ηηο επηά ρνξδέο ηεο ιύξαο ηνπ Ακθίσλα. όπνπ νη θάηνηθνη απόδσζαλ ηηκέο θαη έρηηζαλ ηάθν. θαη ν Ακθίσλαο ηηο ζπληαίξηαδε κε ηε κνπζηθή ηνπ. αηώλα. Ο ΋κεξνο αλαθέξεη ανηδνύο πνπ εθηεινύζαλ ηηο ξαςσδίεο (ηκήκαηα πνηεηηθώλ έξγσλ) απηνζρεδηάδνληαο ζε απαγγειηηθό ύθνο κε ζπλνδεία θηζάξαο θαη θόξκηγγαο . γηαηί απέθιεηζε από ηα κπζηήξηά ηνπ ηηο γπλαίθεο. δειαδή πνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζε γελλαίνπο αλζξώπνπο θαη ηζηνξίεο κε δξάζε θαη εξσηζκό. Μεηά ην ζάλαηό ηνπ θνκκάηηαζαλ ην ζώκα ηνπ θαη πέηαμαλ ζηε ζάιαζζα ηα θνκκάηηα καδί κε ηε ιύξα ηνπ. Ο Ακθίσλαο. Μνύζα πνπ θνπξδίδεη ηελ θηζάξα ηεο.Δπίζεο ζ' απηόλ απνδηδόηαλ ε πξνζζήθε ηξηώλ ρνξδώλ ζηηο ηέζζεξηο ηεο ιύξαο. Τν θεθάιη θαη ε ιύξα ηνπ πνηεηή κεηαθέξζεθαλ από ηα θύκαηα ζηε Λέζβν . δηακόξθσζε θαη ηερληθέο ησλ νξγάλσλ θ. Ομηπική εποσή (1000 .ά.) Γελ εκθαλίζηεθαλ πνιιέο θαηλνηνκίεο ηελ επνρή απηή.). κηα νιόθιεξε ζρνιή θαιιηηερλώλ πνπ δεκηνπξγήζεθε από ην παξάδεγηκα ηνπ Οκήξνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ηδηαίηεξα ζηε γεληθόηεξε ζέζε ηεο κνπζηθήο ζηελ θνηλσληθή δσή. πνπ μαθληθά ράζεθε από κπξνζηά ηνπ θαη δελ κπόξεζε λα ηε ζπλαληήζεη μαλά. Λνύβξν Τα νκεξηθά έπε ( Ηιηάδα θαη Οδύζζεηα ) απνηεινύλ ηζηνξηθέο πεγέο πνπ καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κνπζηθό πνιηηηζκό ηνπ 9νπ-8νπ π. Ο Εήζνο κε ηε δύλακή ηνπ κεηάθεξε ηηο πέηξεο. ζύκθσλα κε κηα παξάδνζε. Αλάκεζα ζ' απηνύο μερσξίδεη απηόο πνπ απνδίδεη ην ζάλαηό ηνπ ζε θόλν από ηηο γπλαίθεο ηεο Θξάθεο.Φ. Αιιά θαζώο πξνρσξνύζαλ πξνο ηελ έμνδν ν Οξθέαο γύξηζε θαη είδε ηε ζύδπγό ηνπ.σ. κνξθέο ησλ ηξαγνπδηώλ.λα εγθαηαιείςνπλ ην βαζίιεην ηνπ Άδε. Άλζηζε ε επηθή πνίεζε . Αμθίωναρ Έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο κπζηθνύο θηζαξσδνύο.700 π.. ελώ ε ιύξα ηνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ νπξαλό. Σηε κπζνινγία αλαθεξόηαλ πσο ν Ακθίσλαο κε ηνλ αδειθό ηνπ Εήζν ζπληέιεζαλ ζην ρηίζηκν ησλ ηεηρώλ ηεοΘήβαο . Άιιεο κνξθέο αζκάησλ απηή ηελ επνρή είλαη: .

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Μνλάρνπ  Μνξθέο αζκάησλ πνπ ζπλαληνύκε απηή ηελ επνρή είλαη: Ωδή Έηζη ραξαθηεξίδνληαλ ζπλήζσο ηα κηθξά κεινπνηεκέλα πνηήκαηα ησλ ιπξηθώλ πνηεηώλ. επηηξαπέδηνο).Φ.σ. ελώ ηε κεισδία ηνπο έπαηδε απιόο. ελώ ηαπηόρξνλα ρόξεπαλ άιια παηδηά. Οη παηάλεο γηα ηνλ Απόιισλα απνδίδνληαλ από αλδξηθό ρνξό. εξπζξόκνξθνο ακθνξέαο . ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ ζηελ Τξνία (ηε θηινληθία ηνπ 0δπζζέα κε ηνλ Αρηιιέα . αλαπηύρζεθε ε ιπξηθή πνίεζε θαη κνπζηθή είδνο πνπ αζρνιήζεθε κε θαζεκεξηλά θνηλσληθά ζέκαηα κε κνλσδηαθέοθόξκεο θαη έλα ηδηαίηεξν ύθνο ηεο κνπζηθήο. Γημόδοκορ Τπθιόο ανηδόο πνπ αλαθέξεηαη από ηνλ ΋κεξν πσο δνύζε ζηελ απιή ηνπ Αιθίλννπ. Ζ απαγγειία ησλ ειεγείσλ πνπ γηλόηαλ ζπλήζσο κε ζπλνδεία απινύ.550 π. ην Γνύξεην Ίππν . Αλάκεζα ζηνπο κνπζηθνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηα νκεξηθά έπε είλαη νη: Θάμςπηρ Γηα ηνλ Θάκπξη αλαθέξεηαη πσο ζ' έλα δηαγσληζκό κε ηηο Μνύζεο ληθήζεθε. Φήμιορ Πεξίθεκνο κνπζηθόο ζην παιάηη ηνπ Οδπζζέα πνπ ζπληξόθεπε ηελ Πελειόπε ζηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ Οδπζζέα ζηελ Τξνία θαη ηελ είρε ζπλνδεύζεη από ηε Σπάξηε. Ιάλεμορ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθαλ δηάθνξα πέλζηκα ηξαγνύδηα (κνηξνιόγηα) πνπ ηξαγνπδηόηαλ ζε πέλζηκεο ηειεηέο Υμέναιορ Τξαγνύδηα ηνπ γάκνπ πνπ παίδνληαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλνδείαο ηεο λύθεο από ην ζπίηη ηεο ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ. ύζηεξα από παξάθιεζε ηνπ Οδπζζέα. ζθόπεπε ή . πνπ απνηεινύληαλ από αιιεινδηάδνρνπο εμάκεηξνπο θαη πεληάκεηξνπο ζηίρνπο κε ηξπθεξό ή κειαγρνιηθό ραξαθηήξα. Σηελ επνρή ησλ ιπξηθώλ πνηεηώλ είραλ αλαπηπρζεί θαη δηάθνξα είδε νξγαλσκέλσλ ρνξώλ ( όξρεζε ). Σηε δηάξθεηα ηεο θηινμελίαο ηνπ Οδπζζέα ζην λεζί ησλ Φαηάθσλ ν Γεκόδνθνο ηξαγνύδεζε. βαζηιηά ησλ Φαηάθσλ . Κώμορ Δύζπκo ηξαγνύδη κε ηo νπνίo ηέιεησλε ην γιέληη. ηελ θαηαζηξνθή ηεο Τξνίαο). ηνλ 7ν θαη 8ν π. όπσο ηα επηλίθηα ηνπ Πίλδαξνπ θαη πνπ είραλ ζπλήζσο ηξία κέξε. κε αξθεηά βαζύ ραξαθηήξα ζε αληίζεζε κε ην δηαπεξαζηηθό αξρατθό ύθνο. δίζηηρα. ελώ ζηαδηαθά άξρηζε λα απεπζύλεηαη θαη ζε άιινπο ζενύο. Απιεηήο. πεξ. αηώλα. πνπ εθηεινύληαλ κε ή ρσξίο ηξαγνύδη. Μεηά από απηό ηνλ ηύθισζαλ θαη ηνπ ζηέξεζαλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο ηέρλεο ηεο θηζαξσδίαο. Παιάναρ Ήηαλ ύκλνη πνπ απνδίδνληαλ από ρνξνύο αλδξώλ ή γπλαηθώλ γηα ηνλ Απόιισλα θαη ηελ Άξηεκε ζε θξίζηκεο πεξηζηάζεηο θαη γηα ηε ιύηξσζε από ζπκθνξέο.. ελώ νη παηάλεο γηα ηελ Άξηεκε από γπλαηθείν. Θεσξνύληαλ απηνδίδαθηνο.) Σηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ ηελ νκεξηθή επνρή. Τειηθά ν παηάλαο εμειίρζεθε ζε θόξκα πνιιώλ εηδώλ (πνιεκηθόο. ρσξίο λα απνθιείνληαλ θακηά θνξά από ηελ θαηεγνξία απηή θαη κεγαιύηεξα έξγα.Λίνορ Τξαγνπδηόηαλ ζπλήζσο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξύγνπ από έλα παηδί πνπ έπαηδε θαη θηζάξα.Φ. 510 π. Δλεγεία Ήηαλ κηθξά πνηήκαηα ηεο ιπξηθήο πνίεζεο. επραξηζηήξηνο. Δποσή ηων Λςπικών (700 .

ζηε δεύηεξε ηα κηζά ηξαγνπδνύζαλ θαη ηα κηζά ρόξεπαλ θαη ζηελ ηξίηε ηξαγνπδνύζε ν θνξπθαίνο θαη ρόξεπαλ όινη νη άιινη. Σηελ πξώηε όια ηα κέιε ηνπ ρνξνύ ηξαγνπδνύζαλ θαη ρόξεπαλ καδί. πνπ ήηαλ πέλζηκα ηξαγνύδηα γηα λα ηηκεζνύλ νη λεθξνί.ρ. Οη αξραίνη Έιιελεο θηιόζνθνη ζεσξνύλ ηελ κνπζηθή απαξαίηεηε γηα ηξεηο ιόγνπο: α) Χπραγσγία θαη αλάπαπζε β) Γηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα γ) Γηαλνεηηθή θαη αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα Σηελ επνρή εθείλε άιισζηε ν θαιιηεξγεκέλνο άλζξσπνο ιεγόηαλ θαη μοσζικός ανήρ .ρ. Ο Θέζπηο εηζάγεη αξγόηεξα έλαλ ππνθξηηή πνπ παξηζηάλεη ηνλ Γηόλπζν θαη απαληάεη ζηα όζα ηνλ ξσηάλε νη άλζξσπνη πνπ ρνξεύνπλ. κνπζηθή. έλαο ζπνπδαίνο κνπζηθόο αλαθάιπςε ηελ κνπζηθή γξαθή θαη έηζη όινη έπαηδαλ ηα δηάθνξα ηξαγνύδηα νκνηόκνξθα. λα δηεγεζνύλ θ. Υπήξραλ απιεηηθνί. εθεπξέζεθαλ θαηλνύξγηα όξγαλα θαη ηειεηνπνηήζεθαλ ηα ππάξρνληα. θηζαξηζηηθνί θαη θηζαξσδηθνί "Νόκνη". όκσο αξγόηεξα ν ρνξόο απόθηεζε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη νη θσλέο έγηλαλ ηξαγνύδη πνπ εμηζηνξνύζε γεγνλόηα από ηε δσή ηνπ Γηόλπζνπ. Κλαζική Δποσή (550 . Αλαθαιύθζεθαλ νη καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε κνπζηθή. πεξηγξάθεηαη ν ζξήλνο ηεο Βξηζείδαο θαη ησλ δνύισλ γπλαηθώλ γηα ην ζάλαην ηνπ Παηξόθινπ ή ε έθθξαζε παξάπνλσλ ηεο Θέηηδαο γηα ηνλ αλακελόκελν ζάλαην ηνπ Αρηιιέα. λα ζπκβνπιέςνπλ.450 π. 510 π. Σηε ιαηξεία απηή νη άλζξσπνη ζηελ αξρή ρόξεπαλ άηαθηα. αξγόηεξα από απιό θαη θηζάξα ή ιύξα θαη είρε ηξεηο θάζεηο. ζηελ έθθξαζε πνιηηηθώλ κελπκάησλ ή ζηε κεηάδνζε θηινζνθηθώλ ηδεώλ. . πνηεηηθή. θαη ήηαλ αλάινγε κε ην πεξηερόκελό ηνπ. Θπήνορ Οη ζξήλνη. Τν ππόξρεκα αξρηθά ζπλνδεπόηαλ από θόξκηγγα. ιύπε ή ηξπθεξόηεηα. Ο ρνξόο πνπ ζπλόδεπε ηε Γηνλπζηαθή ιαηξεία κεηαηξάπεθε ζε ζύλνιν αηόκσλ (Φνξόο) πνπ εμππεξεηνύζαλ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο ζην έξγν π. όηαλ θάπνηνη ζθέθηεθαλ όηη είλαη δπλαηόλ λα παξηζηάλνληαη πεξηζζόηεξνη ήξσεο αληί γηα έλαλ όπσο γηλόηαλ ζηε ιαηξεία ηνπ Γηόλπζνπ. Σηε επνρή ησλ ιπξηθώλ πνηεηώλ πνιιά από ηα ειεγεία είραλ ραξαθηήξα ζξήλσλ πνπ ήηαλ δηάθνξνη βέβαηα από ηα επηθήδεηα ηξαγνύδηα. Ζ ηξαγσδία γελλήζεθε από ηνλ Γηζύξακβν. Μάζεκα θηζάξαο.ιπ.) Τελ πεξίνδν απηή παξνπζηάζηεθε ε κεγαιύηεξε αλάπηπμε πνπ γλώξηζε ε κνπζηθή αιιά θαη όιεο νη ηέρλεο γεληθά. ζηε δηάξθεηα δηάθνξσλ γηνξηώλ. Τέξπαλδξνο . Δπίζεο εκθαλίδεηαη ν Γηζύξακβνο . Δίλαη κάιηζηα κηα επνρή πνπ άξεζε ζηνπο αλζξώπνπο λα βιέπνπλ ηζηνξίεο γηα ήξσεο πνπ γελληνύληαη κέζα από ηνπο πνιέκνπο ηεο πεξηόδνπ απηήο. πνπ ήηαλ ηξαγνύδη πξνο ηηκή ηνπ Απόιισλα κε ζπγθεθξηκέλε όκσο θαηαζθεπή.σ.ζηελ έθθξαζε δηάθνξσλ ζπλαηζζεκάησλ όπσο πνιεκηθά αηζζήκαηα. Δπινίκιο Τα επηλίθηα ήηαλ ζξηακβεπηηθά ηξαγνύδηα πξννξηζκέλα λα πκλήζνπλ κηα λίθε πνιεκηθή. ηδηαίηεξα ηνπ Απόιισλα θαη ηεο Άξηεκεο. θαη ηέινο ζηε δηαηύπσζε απνθζεγκάησλ. κεξηθέο θνξέο ζε ζπλδπαζκό κε ρνξό. απισδηθνί.Φ. Έηζη π. Παπθένιο Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθαλ ηξαγνύδηα πνπ ηξαγνπδηόληαλ από παξζέλεο. πνπ ήηαλ άζκα κε ζπλνδεία ρνξνύ σο εμέιημε ηεο δηνλπζηαθήο ιαηξείαο. Γεκηνύξγεζε ην "Νόμο " . αηηηθή πδξία . πεξ. Έξρεηαη θαη ε γέλεζε ηεο ηξαγσδίαο όπνπ ε κνπζηθή βξήθε εθαξκνγή ζηε ζπλνδεία ηνπ έξγνπ. πξσηνζπλαληηώληαη ζηα Οκεξηθά ρξόληα. Υπόπσημα Ήηαλ ηξαγνύδηα πνπ ιέγνληαλ κε όξρεζε θαη ήηαλ αθηεξσκέλα ζηνλ Απόιισλα.

θαη παξάιιεια έρνπκε κνπζηθέο θαηλνηνκίεο από ηνλΦεξεθξάηε . ε κνπζηθή θαηλνηνκία απνηεινύζε έκκεζε πξνζβνιή ηνπ ζείνπ θαη ηεο εζηθήο ηάμεο.Φ. ε κνπζηθή ζηελ Διιάδα. Ελλάδα . Ζ κνπζηθή δξαζηεξηόηεηα κεηαθέξεηαη ζε άιιεο πόιεηο εθηόο Διιάδαο. 13 Απγνύζηνπ 2012. Οη κεηαγελέζηεξνη. ηνπ Θεόθξηηνπ θαη ηνπ Μεζνκήδε . ε παξαθκή ζηε κνπζηθή θαίλεηαη λα έρεη δύν ζπληζηώζεο. Τν λέν θύκα ησλ κνπζηθώλ λεσηεξηζκώλ εκθαλίδεηαη ζην 2ν ήκηζπ ηνπ 5νπ αηώλα π.189-191 Αλαθηήζεθε από Καηεγνξίεο : Διιεληθή κνπζηθή Διιεληθόο πνιηηηζκόο Ηζηνξία ηεο κνπζηθήο Αξραία ειιεληθή κνπζηθή Τειεπηαία ηξνπνπνίεζε 07:55. πεξ. 1999 Σπιινγηθό. Άληξαο εξσηνηξνπεί κε ηε κεζπζκέλε θηζαξίζηξηα. ε κνπζηθή δεκηνπξγηθή θιόγα άξρηζε ιίγν . Οη αξραίνη κνπζηθνί λόκνη.ζηγά ζε δξαζηεξηόηεηα ιίγσλ δηάζεκσλ δεμηνηερλώλ. Όζηεξα από ηε καθεδόληθε θαηάθηεζε. Δπνκέλσο. ζεσξνύληαλ όηη αληαλαθινύλ ηνπο ζετθνύο λόκνπο πεξί αξκνλίαο ζηε κνπζηθή (ιόγσ ηεο ζετθήο πξνέιεπζήο ηεο) θαη ηε ζπλδεδεκέλε κε απηνύο αξκνλία ηνπ ζύκπαληνο. όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Αληηόρεηα θαη ζηελ Αιεμάλδξεηα . αηώλα. εθδ. Αξραία Διιεληθή κνπζηθή. Δξπζξόκνξθε θύιηθα .Παπαδήκαο.Αιθπώλ. ηε ζθνδξή αληίδξαζε ησλ ζπληεξεηηθώλ ηεο επνρήο. λόκσλ θηι. αξρίδεη κηα αξγή θαζνδηθή πνξεία θαη κάιηζηα ζε κηα επνρή πνπ νη εηθαζηηθέο ηέρλεο είλαη ζηε κεγάιε αθκή ηνπο.ιίγν λα ζβήλεη. Τελ ίδηα απηή επνρή ζπληειείηαη κηα ζεκαληηθή επαλάζηαζε ζηε κνπζηθή κε αλαηξνπή ηεο παιαηάο ηάμεο ησλ αξραίσλ κνπζηθώλ λόκσλ θαη εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ πνπ πξνθάιεζε. ζέινληαο λα θνιαθέςνπλ ην γνύζην ηνπ θνηλνύ.2. Δίλαη αιήζεηα πσο ε παξαθκή ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο άξρηζε κέζα από ηελ ίδηα ηελ ηξαγσδία. Αζήλα. έβαδαλ ζηα δηαιείκκαηα ησλ δξακάησλ ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα άζρεηα κε ην έξγν. όπσο ήηαλ θπζηθό. αδηάζπαζηα δεκέλεο κεηαμύ ηνπο: ηελ θνηλσληθή θαη εζηθή νπηζζνδξόκεζε θαη ηνπο κνπζηθνύο λεσηεξηζκνύο. Βιβλιογπαθία Μ L. Γείηε ηνπο ΋ξνπο Φξήζεογηα ιεπηνκέξεηεο. ζει. άθεζε ιηγνζηά νλόκαηα όπσο ηνπ Τειεζία .Πεπίοδορ Παπακμήρ (450 π. Σηελ Αιεμάλδξεηα ησλ Πηνιεκαίσλ ζώδνληαη αξθεηά νλόκαηα εθηειεζηώλ.΋ια ηα θείκελα είλαη δηαζέζηκα ππό ηελ Creative Commons Attribution/Share-Alike License · κπνξεί λα ηζρύνπλ θαη πξόζζεηνη όξνη. Ζ αληίδξαζε απηή ζηνπο θαζαπηό κνπζηθνύο λεσηεξηζκνύο δελ είλαη άζρεηε κε ην ζηηγκαηηζκό εθ κέξνπο ηνπο ηεο εζηθήο θαηάπησζεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Τα θαηλόκελα πνπ ηε ζηνηρεηνζεηνύλ είλαη : ε πξννδεπηηθή εκπνξεπκαηνπνίεζε. West. ΋πσο ζπλάγεηαη κέζα από ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ Πιάησλα θαη πνιιώλ άιισλ θιαζηθώλ ζπγγξαθέσλ.ηνκ. και εξήρ) Απξνζδόθεηα από ηα κέζα ηνπ 5νπ αηώλα. πνπ εμέθξαδαλ ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε. ε κνπζηθή κεηαηξέπεηαη ζηγά . Απηή ε πξννδεπηηθή θαηάπησζε ηεο κνπζηθήο ζα ζπλερηζζεί αδηάθνπα σο ην ηέινο ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο. Ζ ηειεπηαία απηή πεξίνδνο ηεο αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο. Αζήλα.κηθξ.Χ. ηνλ Δπξηπίδε θαη ηνλ Αξηζηνθάλε .Σηάζεο Κνκλελόο.510 π. . ν ζαπκαζκόο ηεο αηνκηθήο δεμηνηερλίαο θαη ε εγθαηάιεηςε ησλ πςειώλ παιαηόηεξσλ ελλνηώλ ήζνπο. Τν θνηλό άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη πην πνιύ γηα ηα ηξαγνύδηα ησλ ρνξηθώλ παξά γηα ην εζηθό θαη δξακαηηθό πεξηερόκελν ηεο ηξαγσδίαο. Λνύβξν Ζ θνηλσληθή θαη εζηθή νπηζζνδξόκεζε ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή γίλεηαη πεξηζζόηεξν αηζζεηή από ηηο αξρέο ηνπ 4νπ π. ζην: Δγθπθινπαίδεηα Παγθόζκηαο Μνπζηθήο.. 1993.Φ. πξνηξέρνληαο όισλ ησλ άιισλ ηερλώλ.Φ. εθδ. Από θνηλό θηήκα θάζε πνιίηε από ην ζρνιείν.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful