You are on page 1of 1

Pkfj= izek.

k&i=
eSa -------------------------------------------------iq=@iq=h -------------------------------------------fuoklh-------------------------------------------jktdh; lsok--------------------------------------in----------------------------------ij dk;Zjr gwa ,oa kiFk iwoZd c;ku
djrk gwa fd izkFkhZ@izkFkhZ;k Jh----------------------------------------------------- iq=@iq=h ----------------------------------------fuoklh--------------------------------------------------------------dks foxr-------------------okksZ@ekg ls eSa O;fDrxr :Ik ls
tkurk gwAa esjs laKku esa ,sls dksbZ rF; ugh gSa] tks buds izfrdwy gksA
izkFkhZ@izkFkhZ;k Jh----------------------------------------------esjs fudV lEcU/kh ugh gSa]
muds mRd`V pfj= ,oa izkXo`Rr ds vuqlkj eSa muds mTToy Hkfo; dh dkeuk djrk gwAa

gLrk{kj----------------------------------------