P. 1
Abhi Dhamma

Abhi Dhamma

|Views: 27|Likes:
အဘိဓမၼ
အဘိဓမၼ

More info:

Published by: ထြန္းလင္းေမာင္ on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2015

pdf

text

original

§5.There are twenty-one material groups inasmuch as
they arise together (or have a common genesis), cease
together (or have a common cessation), have a common
dependence, and coexist.
Therein vitality and the (eight) inseparable material
qualities together with the eye are called the ‘eye-decad’.
Similarly the ‘ear-decad’ together with the ear and so
forth, ‘nose-decad’, ‘tongue-decad’, ‘body-decad’, ‘female-
decad,’ male-decad’, ‘base-decad’, should respectively be
formed. Inseparable material qualities, together with
vitality, are called the ‘vital-nonad’. These nine groups are
produced by Kamma.
The inseparable material qualities constitute the
‘pure octad’. They, together with the bodily intimation,
constitute the ‘bodily intimation nonad’; together with the
vocal intimation and sound the ‘vocal intimation decad’;
together with the material qualities of lightness, pliancy,
and adaptability the ‘un-decad of lightness’ and so forth;
the do-decad of bodily intimation, lightness, pliancy, and
adaptability; and the tri-decad of vocal intimation, sound,
lightness, pliancy, and adaptability.
These six material groups are produced by mind.
The pure octad„ the sound-nonad, the un-decad of
lightness, pliancy, and adaptability; the do-decad of

349

sound, lightness, pliancy, and adaptability—these four are
produced by seasonal phenomena.
The pure octad, and the un-decad of lightness, pli-
ancy and adaptability are the two material qualities pro-
duced by food.

Of them the two material groups produced by sea-
sonal phenomena—pure octad and the sound nonad—are
found externally too. All the rest are strictly internal.
There are twenty-one material groups — nine, six,
four and two produced in due order from Kamma, mind,
seasonal phenomena, and food.
As space demarcates, and characteristic marks just indi-
cate, the wise state that they are not parts of material groups.
Herein this is the formation of material groups.

Section 6

Råpapavattikkamo

§6.Sabbàni pan’etàni råpàni kàmaloke yathàrahaü
anånàni pavattiyaü upalabbhanti. Pañisandhiyaü pana
saüsedajàna¤ c’ eva opapàtikàna¤ ca cakkhu-sota-ghàõa-
jivhà-kàya-bhàva-vatthu-dasaka-saïkhàtàni satta-dasa-
kàni pàtubhavanti ukkaññhavasena. Omakavasena pana
cakkhu-sota-ghàõa-bhàva-dasakàni kadàci pi na labbha-
nti. Tasmà tesaü vasena kalàpahàni veditabbà.
Gabbhaseyyaka-sattànaü pana kàya-bhàva-vatthu-
dasaka–saïkhàtàni tãõi dasakàni pàtubhavanti. Tathà’
pibhàva-dasakaü kadàci na labbhati. Tato paraü

350

pavattikàle kamena cakkhudasakàdãni ca pàtubhavanti.
Icc’ evaü pañisandhiü upàdàya kammasamuññhànà
dutiyacittam’ upàdàya citta-samuññhànà ñhitikàlam’ upà-
dàya utusamuññhànà ojàpharaõaü upàdàya àhàrasamuñ-
ñhànà c’àti catusamuññhàna-råpa-kalàpa-santati Kàma-
loke dãpajàlà viya nadãsoto viya ca yàvatàyukaü abbhoc-
chinnaü pavattati.

Maraõakàle pana cuti-cittopari sattarasama cittassa
ñhiti-kàlaü upàdàya kammajaråpàni na uppajjanti.
Puretaraü uppannàni ca kammaja-råpàni cuticitta-
samakàlam’ eva pavattitvà nirujjhanti. Tato paraü
cittajàhàraja-råpa¤ ca vocchjijjhati. Tato paraü utusa-
muññhànaråpaparamparà yàva mata-kalebara-saïkhàtà
pavattanti.

Icc’ evaü matasattànaü punad’ eva bhavantare
Patisandhim upàdàya tathà råpaü pavattati.

Råpaloke pana ghàõa jivhà-kàya-bhàva-dasakàni ca
àhàraja-kalàpàni ca na labbhanti. Tasmà tesaü pañisan-
dhikàle cakkhu-sota-vatthuvasena tãõi dasakàni jãvita-
navakàni c’àti cattàro kammasamutthànakalàpà, pava-
ttiyaü cittotusamuññhànà ca labbhanti.
Asa¤¤a-sattànaü pana cakkhu-sota-vatthu-saddàni
pi na labbhanti. Tathà sabbàni pi cittajaråpàni. Tasmà
tesaü pañisandhikàle jãvitanavakam’ eva. Pavattiya¤ ca
saddavajjitaü utusamuññhànaråpaü atiricchati.
Iccevaü kàmaråpàsa¤¤ã-saïkhàtesu tãsu ñhànesu
pañisandhi-pavatti-vasena duvidhà råpappavatti veditabbà.

351

Aññhavãsati kàmesu honti tevãsa råpisu
Sattaras’ eva sa¤¤ãnam aråpe natthi ki¤ci pi.

Saddo vikàro jaratà maraõa¤ c’ opapattiyaü
Na labhanti pavatte tu na ki¤ci pi na labbhati.

Ayam’ ettha råpa-pavattikkamo.

Nibbànaü

§7.Nibbànaü pana lokuttara-saïkhàtaü catu-
magga¤àõena sacchikàtabbaü magga-phalànaü àlambana-
bhåtaü vàna — saïkhàtàya taõhàya nikkhantattà
nibbànanti pavuccati.
Tad’etaü sabhàvato ekavidham pi; saupàdisesa-
nibbànadhàtu anupàdisesa-nibbànadhàtu c’àti duvid-
haü hoti kàraõapariyàyena. Tathà su¤¤ataü animittaü
appaõihitaü c’ àti tividhaü hoti àkàrabhedena

Padamaccutamaccantaü asaïkhatamanuttaraü
Nibbànaü iti bhàsanti vànamuttà mahesayo.

Iti cittaü cetasikaü råpaü nibbànam iccapi
Paramatthaü pakàsenti catudhà va tathàgatà.

Iti Abhidhammatthasaïgahe råpa – saïgahavibhàgo
nàma Chaññho Paricchedo.

_______

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->