You are on page 1of 145

 KAEDAH

PEMBINAAN
ITEM

@ Hak Cipta LPM


PERKARA 5

5 PERKARA
2. APA ITU KONSTRUK?

3. BAGAIMANA?

4. MENGAPA?

5. CONTOH KONSTRUK

6. CONTOH ITEM IKUT


KONSTRUK
KON STRU K

Perkara yang ingin dibangunkan


atau diperkembangkan dalam
diri pelajar menerusi
pelaksanaan sesuatu kurikulum
DALAM PENTAKSIRAN

APA YANG DITAKSIR DALAM


PENTAKSIRAN IALAH
KONSTRUK
Pengenalpastian
konstruk
KONSTRUK
DIDAPATI
 FPK

 DINYATAKAN SECARA EKSPLISIT

DALAM DOKUMEN KURIKULUM


Matlamat mata pelajaran *
Objektif mata pelajaran *
Huraian sukatan *
Langkah
mengenalpasti
 Rujuk sukatan pelajaran
 Tumpukan perhatian pada
objektif matapelajaran
 Fahami
 Kenalpasti apa yang
dihasratkan
 Bincangkan dan senaraikan
 Kemudian hasilkan
CONTOH MATLAMAT MP
PI
MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM
Matlamat Pendidikan Islam adalah
untuk menghasilkan muslim yang
berilmu, beriman, berketerampilan,
beramal solah, beradab dan barakhlak
mulia berdasarkan al Quran dan al
Sunnah sebagai hamba dan khalifah
Allah yang bertakwa dan
menyumbang kepada tamadun
bangsa dan Negara.
CONTOH OM PI

1. Membaca ayat-ayat terpilih


daripada al Quran dengan
betul, fasih, mahir dan
bertajwid, untuk
memperkukuhkan minat dan
amalan membaca al Quran.
CONTOH OM / KONSTRUK
 1. Membaca ayat-ayat
terpilih daripada al Quran
dengan betul, fasih, mahir
dan bertajwid, untuk
memperkukuhkan minat dan
amalan membaca al Quran.

 KEMAHIRAN MEMBACA
CONTOH OM PI

Menghafaz ayat-ayat al quran


yang terpilih untuk menambah
bacaan dalam solat dan amalan
ibadah harian.
CONTOH OM / KONSTRUK

 Menghafaz ayat-ayat al
quran yang terpilih untuk
menambah bacaan dalam
solat dan amalan ibadah
harian.

 KONSTRUK = HAFAZAN
CONTOH OM PI

 Memahami maksud beberapa


ayat al Quran dan Hadis yang
dipelajari serta menghayati
pengajarannya sebagai sumber
hukum dan panduan mukmin.
CONTOH OM /
KONSTRUK
 Memahami maksud beberapa ayat
al Quran dan Hadis yang dipelajari
serta menghayati pengajarannya
sebagai sumber hukum dan
panduan mukmin.

 KONSTRUK = KEFAHAMAN
CONTOH OM / KONSTRUK

 Berakhlak mulia dan


mengamalkan nilai-nilai
murni sebagai tunggak
budaya bangsa yang
beramanah .

 NILAI = BERAKHLAK MULIA


CONTOH OM BAK

Membolehkan pelajar
bertutur dengan fasih dan
lancar serta berkemampuan
mengeluarkan pendapat
dan hujjah-hujjah dalam
situasi-situasi tertentu.
CONTOH OM BAT

Membolehkan pelajar
membaca pelbagai bahan
bacaan serta
berkemampuan
menganalisa, menilai dan
merumus.
CONTOH OM / KONSTRUK

Mengetahui tatabahasa yang


mudah
dan menggunakannya dalam
pelbagai
bentuk komunikasi.

 KEMAHIRAN LISAN
KONSTRUK LPM

DALAM KURIKULUM

 PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN


 KEMAHIRAN
 NILAI/ ADAB
KONSTRUK
PENGETAHUAN DAN
PEMAHAMAN
HASRAT KURIKULUM
Untuk melahirkan insan yang
tahu dan faham sesuatu
perkara setelah melalui
proses
pengajaran - pembelajaran
KONSTRUK
PENGETAHUAN DAN
PEMAHAMAN
Dalam pentaksiran

KEBOLEHAN
MENGINGAT, MENGENAL
DAN MEMAHAMI
SESUATU YANG
DIPELAJARI
CONTOH KONSTRUK
PENGETAHUAN DAN
PEMAHAMAN

PENDIDIKAN ISLAM
 Kefahaman Tentang konsep
tauhid.
 Pengetahuan Dan Kefahaman
Tentang tentang ibadat-ibadat
fardu ain dan fardu kifayah.
 Pengetahuan Dan Kefahaman
Tentang sirah
KONSTRUK
KEMAHIRAN

HASRAT KURIKULUM
Untuk melahirkan insan
yang boleh membuat
sesuatu perkara
setelah melalui proses
pengajaran - pembelajaran
CONTOH KONSTRUK
KEMAHIRAN
BAHA SA ARAB KO MU NIK ASI .
 MEMBACA

 MENDENGAR

 LISAN

 MENTERJEMAH
CONTOH
KONSTRUK
KEMAHIRAN

PENDIDIKAN ISLAM
 Kemahiran Hafazan
 Kemahiran Bacaan al
Quran
 Kemahiran Mengaplikasi
KONSTRUK NILAI

HASRAT KURIKULUM
Untuk melahirkan insan
yang berakhlak mulia
setelah melalui proses
pengajaran - pembelajaran
KONSTRUK NILAI

Kebolehan mengamalkan dan


menghayati sesuatu yang
dipelajari
CONTOH KONSTRUK
NILAI

PENDIDIKAN ISLAM
 Mengaplikasi nilai-nilai
murni dalam kehidupan.
 Nilai penghayatan adab dan
akhlak.
OBJEKTIF

2. Mengetahui konsep dan peranan


kata tugas dalam item
pentaksiran
3. Memahami kata tugas yang
berkaitan dalam item
pentaksiran
4. Menggunakan kata tugas yang
sesuai dalam pembinaan item
pentaksiran
KATA TUGAS

1. Suatu kata kerja yang berfungsi untuk


mengarah dan memandu calon
memberikan respons yang sejajar dengan
tugasan item
1. Suatu kata kerja yang berfungsi untuk mengarah dan
memandu calon memberikan respons yang sejajar dengan
tugasan item

Contoh kata tugas:


Takrifkan / Definisikan
 Memberikan keterangan yang singkat tetapi jelas
tentang makna suatu perkataan khusus, istilah atau
terminologi.
Nyatakan
 Memberikan jawapan yang spesifik tanpa memerlukan
penerangan lanjut.
Senaraikan
 Memberikan beberapa fakta, ciri, konsep, prinsip, teori
dan sebagainya secara spesifik tanpa memberi
hubungan, perkaitan atau penerangan lanjutan bagi
setiap satunya
1. Suatu kata kerja yang berfungsi untuk mengarah
dan memandu calon memberikan respons yang
sejajar dengan tugasan item

Contoh Kata Tugas:


Terjemahkan
 Menukarkan suatu bentuk maklumat kepada suatu
bentuk maklumat lain tanpa mengubah makna
maklumat tersebut.
Ringkaskan
 Memberi penerangan yang lebih padat daripada
pernyataan asalnya dengan mengekalkan kandungan
utama pernyataan itu
4. Terdapat Kata Tugas yang memerlukan
sokongan beberapa perkataan lain atau frasa
untuk menjelaskan tugasan.

Contoh penggunaan kata tugas:


Jelaskan usaha yang telah dilakukan oleh
khalifah Abu Bakar As Siddiq untuk
menyelamatkan perpecahan umat islam
selepas kewafatan rasulullah.
Hubungan konstruk
dan Kata tugas

 Tiada pembahagian jelas

Asas pertimbangan
 Tahu -Ingat
 Faham – situasi sama
 Aplikasi – penggunaan /situasi
baru
 Analisis - tentu/ pilih
Kata tugas
konstruk
pengetahuan
 Takrifkan / Definisikan
 Senaraikan
 Namakan
 Sebutkan
 Tuliskan
 Nyatakan
Kata tugas
konstruk
kefahaman
 Terangkan
 Terjemahkan
 Ringkaskan
 Laporkan
 Ulaskan
 bincangkan
Kata tugas konstruk
kemahiran aplikasi

 Binakan
 Susunkan
 Gunakan
Renungan

Ramai di antara kita“


yang sudah mati
semasa muda tetapi
dikuburkan sesudah
”tua
KEPERLUAN MENULIS ITEM YANG
BAIK

 Tahu dengan baik konstruk atau perkara yang hendak


ditaksir
 Kefahaman tentang falsafah, matlamat dan objektif mata
pelajaran
 Memahami psikologi pendidikan tentang individu yang
diuji
 Mahir komunikasi verbal
 Berpengetahuan dalam pelbagai jenis item
 Kreatif dan mempunyai daya imaginasi yang tinggi
Aspek Pembinaan Item
Subjektif
 Merangkumi sukatan mata pelajaran
 Mencakupi pembelajaran
 Memenuhi Spesifikasi Ujian
 Memenuhi ketentuan konstruk
 Pendek dan jelas
 Mempunyai tugasan/ransangan
 Aspek-aspek penting pembelajaran
 Berdasarkan tajuk tertentu
 Menentukan tahap kesukaran
 Mengelak aspek-aspek sensitif
 Pertimbangan masa
 Penyediaan skema pemarkahan
ITEM SUBJEKTIF
Definisi:

Satu pernyataan bersifat


pertanyaan yang terdapat dalam
instrumen pentaksiran untuk
menguji pelajar/calon
menghasilkan maklumat secara
tulisan berdasarkan pengetahuan,
pengalaman, kemahiran serta
tahap kebolehan kognitif.
Aspek-aspek Item
Subjektif

• Item yang digunakan dalam ujian subjektif


mempamerkan kedalaman pengetahuan
dan kemahiran yang dimiliki.
• Jawapannya yang bersifat polikotomus.
• Pelajar digalakkan berfikir secara kreatif
dan kritis.
Kata Tugas
 Wajib ada pada item subjektif
 Memandu calon menjawab dengan lebih spesifik
 Membantu merangka Peraturan Pemarkahan
 Kata tugas mendapatkan maklumat tentang
pengetahuan :
“Apakah”, “Siapakah”, “Bilakah”, “Manakah”
selalu digunakan untuk mendapatkan maklumat
tentang pengetahuan
 Kata tugas mendapatkan evidens bagi konstruk
yang kompleks
“Bandingkan”, “Bezakan”, “Terangkan”,
“Huraikan”, “Bincangkan”, “Rumuskan” dan
“Simpulkan” digunakan untuk.
JENIS-JENIS ITEM
SUBJEKTIF

Item Respons
Terbuka
Item Respons Terhad
Item Respon Dibina
Item Berpandu
Item Berstruktur
JENIS-JENIS ITEM
SUBJEKTIF
Item Respons
Terbuka
Bersifat polikotomus
Penghasilan pelbagai
kemungkinan jawapan
bertulis
KEKUATAN ITEM RESPONS
TERBUKA

Terletak kepada kemampuannya menguji


kebolehan pelajar:
 Idea bebas

 Mengenal pasti, memilih,

mengorganisasi dan
mempersembahkan sesuatu perkara
atau idea dalam bentuk suatu
komunikasi
KEKUATAN ITEM RESPONS
TERBUKA
 Menyatu dan menggabungjalinkan
pelbagai pengetahuan, idea dan
maklumat daripada pelbagai
sumber pembelajaran.
 Menghasilkan sesuatu idea yang

asli
 Membuat pertimbangan dan

penilaian tentang sesuatu idea


atau maklumat
KEKUATAN ITEM RESPONS
TERBUKA

 Menerokai pelbagai pilihan, cara


atau pendekatan bagi
menyelesaikan masalah
KELEMAHAN ITEM
RESPONS TERBUKA
 Memerlukan masa yang panjang
untuk menskor berbanding
dengan soalan objektif
 Memerlukan pemeriksa yang
terlatih untuk menskor
 Perlu menyediakan satu set
peraturan pemarkahan yang jelas
dan komprehensif untuk tujuan
menskor.
KELEMAHAN ITEM
RESPONS TERBUKA
 Memerlukan pelajar menulis
dengan bentuk tulisan yang jelas
dan boleh dibaca
 Penskoran respons pelajar
dilakukan secara subjektif dan
boleh memberi-kan kesan halo.
CONTOH ITEM RESPONS
TERBUKA
1. Huraikan kejadian air pasang
surut.

2. Terangkan kemajuan ilmu yang


dicapai oleh Kerajaan Islam di
Acheh pada abad ke-16.

3. Bincangkan masalah keruntuhan


akhlak di kalangan pelajar masa
kini.
PANDUAN MEMBINA ITEM
RESPONS TERBUKA
 Pastikan perkara yang hendak
ditaksir
 Peringkat mana perkara itu akan
ditaksir
 Aras kesukaran yang ditetapkan dan
ciri item
 Soalan yang bina hendaklah
berdasarkan aspek penting dalam
kurikulum
PANDUAN MEMBINA ITEM
RESPONS TERBUKA
 Untuk menjaga kesahan soalan yang
dikemukakan hendaklah meliputi tajuk
yang luas dan pelbagai aras kemahiran.
 Kata tugas yang digunakan untuk
mentaksir perkara tertentu dengan
menggunakan item respons terbuka
seperti “Huraikan”, “Terangkan”,
“Bincangkan”, “Bezakan”, “Bandingkan”,
“Nilaikan”, “Rancangkan”, “Tunjukkan”
dan sebagainya
PANDUAN MEMBINA ITEM
RESPONS TERBUKA
 Untuk menjaga ciri keobjektifan dan
kebolehpercayaan, peraturan markah
hendaklah disediakan bersama-sama
dengan item yang dibina
 Rangkaikan soalan supaya tugas yang
perlu dilakukan oleh pelajar jelas
 Tetapkan masa dan markah bagi setiap
soalan
PANDUAN MEMBINA ITEM
RESPONS TERBUKA
 Untuk mengelakkan salah faham dan
kekeliruan, istilah dan bahasa yang
digunakan dalam soalan hendaklah
spesifik
 Periksa dan uji kualiti soalan dengan
mencuba dahulu menulis jawapan. Ini
menolong mengenal pasti kerumitan
yang dihadapi oleh pelajar
ITEM RESPONS
TERHAD
 Item jenis ini berkecenderungan
menghadkan bentuk dan respons pelajar
 Bentuk respons biasanya dihadkan melalui
skop yang disoal.
 panjangnya respons berasaskan ruangan
jawapan yang disediakan.
 Biasanya item ini memerlukan pelajar
memberikan respons dalam satu frasa,
atau beberapa ayat atau satu perenggan
 Item jenis ini tidak terhad kepada menguji
pengetahuan sahaja.
KELEMAHAN ITEM RESPONS
TERHAD
 Tidak sesuai untuk menguji kemahiran
intelek yang lebih tinggi
 Item jenis ini tidak dapat mengumpulkan
maklumat yang mencukupi tentang
kemahiran berfikir pelajar
 Kemungkinan banyak respons meneka
 Perlu menyediakan satu set peraturan
pemarkahan yang jelas dan komprehensif
untuk tujuan menskor
CONTOH ITEM RESPONS
TERHAD
 Terangkan maksud wati subahah
 Bezakan antara kolonisasi dengan
penjelajahan.
 Berikan empat sebab utama
mengapa Melaka menjadi
pelabuhan terpenting pada awal
kurun ke-15
PANDUAN MEMBINA ITEM
RESPONS TERHAD
 Item jenis respons terhad boleh dibina
dengan dua bentuk, iaitu soalan atau
lengkapan. Gubalan dalam bentuk soalan
lebih jelas maksudnya.

Contoh :
Senaraikan dua keburukan dan kebaikan
membeli barang secara ansuran.
PANDUAN MEMBINA ITEM
RESPONS TERHAD
Soalan bentuk lengkapan haruslah ada tempat
kosong di bahagian akhir pernyataannya.

Contoh :
Sebuah gabus yang diletakkan dalam
air akan terapung. Ini kerana
..........................................................
...........................................….............
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..................................
ITEM RESPONS
DIBINA

 Item ini memerlukan pelajar menghasilkan


jawapan yang berangkai dan tersusun
berasaskan soalan dan tidak sekadar
menjawab apa yang diketahui dan dialami.
 Item jenis ini mungkin mempunyai hanya satu
jawapan atau menerima pelbagai jawapan.
 Item jenis ini mungkin dalam bentuk mengisi
tempat kosong misalnya dalam bentuk petikan,
menyelesaikan masalah matematik, menulis
jawapan pendek, melengkapkan rajah,
menyenaraikan langkah dan lain-lain.
ITEM
BERPANDU
 Item ini memerlukan pelajar
mengemukakan respons berdasarkan
rangsangan.
 Lazimnya menggunakan stimulus
seperti gambar rajah, gambar foto,
peta, carta dan lain-lainnya untuk
memandu pelajar memberikan
respons.
 Dalam ujian bahasa selalunya
digunakan catatan harian atau pun
rangka esei.
ITEM BERSTRUKTUR
 Satu siri item yang berkaitan
dengan sesuatu proses yang
dikemukakan satu persatu
 Jawapan yang diberikan merupakan
keseluruhan proses yang berkenaan
 Soalan berstruktur adalah jenis item
respons terhad.
Contoh Item Berstruktur
Sebatang lilin yang menyala ditutup dengan
sebiji gelas.

(a) Apakah yang anda dapat perhatikan selepas


satu minit?
...............................................................................

(b) Mengapakah kejadian di (a) boleh berlaku


...............................................................................

(C) Apakah kesimpulan yang dapat anda buat


berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen
di atas?
............................................................................
PERATURAN PEMARKAHAN
))PP

APA

KENAPA

BAGAIMANA
? APA DIA PP

 Dokumen yang mengandungi


panduan memberi markah bagi
setiap item dalam sesuatu
ujian
 Mengandungi jawapan / contoh
jawapan
 Disediakan bersama-sama
dengan soalan
 Komponen penting item
subjektif
KENAPA PP PERLU
 Panduan spesifik pemberian
markah memastikan:
 pemberian markah sepadan
dengan
 konstruk yang ditaksir dan tugasan
yang dilaksana calon
 pemberian markah adil kepada
calon
 pemarkahan antara pemeriksa
terselaras

BAGAIMANA PP
? DIBINA

 Berdasarkan kata tugas dan


tugasan
 Berpandukan respons yang
dijangka
 Berdasarkan pembahagian
markah
..…kata tugas
 menentukan bentuk
jawapan

 mencerminkan kerencaman
konstruk yang ditaksir

 memberi panduan tentang


pemberian markah yang
wajar
RESPON YANG TIDAK
DIJANGKA

 Tahap-tahap pencapaian calon


bagi sesuatu item disusun
sebagai senarai respons yang
diterima, beserta markah yang
diperuntukkan bagi setiap
tahap

 Kemungkinan-kemungkinan
jawapan calon diambil kira
pembahagian
.…markah

ikut soalan
ikut pecahan soalan
ikut persembahan jawapan
ikut agihan markah dalam format
kertas soalan
KAEDAH
PEMARKAHAN

 Pemarkahan Analitik
 Pemarkahan Holistik
…Pemarkahan analitik
 Markah diberi pada peringkat-
peringkat tertentu dalam
persembahan jawapan calon
 Markah diberi mengikut poin

jawapan yang ditentukan


 Setiap poin ditentukan

pemberatan markah
 Peraturan menolak

markah/pemberian markah
maksimum
…Pemarkahan holistik

 Melihat mutu jawapan


secara keseluruhan
 Memberi perhatian kepada
perkara-perkara yang
harus dipertimbangkan
 Menentukan tahap
pencapaian keseluruhan
ARAS KESUKARAN
 Aras rendah
 Item yang mampu dijawab oleh
calon berkebolehan rendah,
sederhana dan tinggi
 Aras sederhana
 Item yang mampu dijawab oleh
calon berkebolehan sederhana
dan tinggi
 Aras tinggi
 Item yang mampu dijawab oleh
calon berkebolehan tinggi sahaja
PEMBINAAN
ITEM
Anika
Pilihan
KEPERLUAN PEMBINA
ITEM
Boleh mengaplikasi prinsip
pembinaan item
Kreatif
Mahir komunikasi verbal
 Faham falsafah, matlamat dan
objektif mata pelajaran
 Tahu latar belakang psikologi
pendidikan individu yang ditaksir
 Tahu apa yang hendak ditaksir
dan tujuannya
 Menguasai kandungan mata
pelajaran yang hendak ditaksir
Keratan Rentas
Item Anika Pilihan

Stimulus
Stem
Pilihan Jawapan
Jawapan
Distraktor
Stimulus
Stimulus
m a t y a n g
a k l u
Suatu m k s a t a u g r a f i k
n t uk t e
berbe i f o k u s
m e n j a d
yang s i t u g a s a n
a d a si t u a
k e p a u t e n t i k
b e r b e n t u k
yan g
Stem
Pernyataan maklumat
yang diperlukan untuk
menjawab item dan
pernyataantugasan yang
dinyatakan dalam
bentuk soalan lengkap
atau tidak lengkap
PILIHAN
JAWAPAN
S enaraicadangan
jawapan atau
penyelesaian dalam
bentuk perkataan,
angka, simbol, frasa ,
gambar rajah, jadual,
Jawapan
Pilihan jawapan yang betul 

.atau terbaik
Pilihan jawapan yang bukan 

jawapan dan berfungsi untuk


menarik perhatian calon yang
kurang atau tidak menguasai suatu
objektif mata pelajaran atau
mempunyai salah konsep
Distraktor
Pilihan jawapan yang bukan 

jawapan

Berfungsi menarik perhatian 

calon yang tidak menguasai


sesuatu bidang pembelajaran

Merupakan pernyataan yang 

memang salah, separuh salah


atau betul tapi tidak menepati
)kehendak tugasan )stem
A (ANEKA PILIHAN(
Mempunyai satu jawapan sahaja yang betul atau terbaik
.daripada beberapa cadangan jawapan bagi soalan itu

Contoh : Berbentuk soalan lengkap

Apakah tujuan penubuhanNegeri-Negeri Melayu


?Bersekutu pada tahun 1896

Menyelaraskan pentadbiranA
Mengembalikan kuasa sultanB
Menghapuskan kuasa residenC
Memperkenalkan sistem demokrasiD
Contoh : Bentuk melengkapkan
pernyataan

Sultan Kedah bersetuju menyerahkan


Pulau Pinang kepada Inggeris kerana
baginda memerlukan

nasihat untuk mentadbir KedahA


perlindungan daripada serangan B
Belanda
bantuan kewangan memajukanC
negeri
bantuan ketenteraan menghadapiD
serangan Siam
Contoh : Bentuk Stem Negatif

Antara berikut yang manakahtidak benar


?tentang Tun Perak

A M engalahkan Siam diBatu Pahat


Seorang raja yang teragung di MelakaB
B erasal daripada keluarga BendaharaC
Mendapatkan perlindungan Kerajaan Cina D
B (ANEKA PILIHAN KOMPLEKS(
Memerlukan calon memilih jawapan yang betul berdasarkan
gabungan pernyataan yang betul dengan tugasan item

: Contoh
Antara berikut faktor manakah berkaitan dengan kejatuhan
? Kesultanan MelayuMelaka

PentadbiranI
PerdaganganII
KetenteraanIII
KeagamaanIV

II dan IV sahajaA
I, II dan III sahajaB
I, II dan IV sahajaC
II, III dan IV sahajaD
PANDUAN
PEMBINAAN ITEM
ANIKA PILIHAN

Keseluruhan item

Stimulus
Stem
Pilihan Jawapan
Jawapan
Distraktor
KESELURUHANA.
ITEM
1. Dibina berdasarkan spesifikasi ujian yang
ditetapkan dari segi:

Konstruk
Tajuk
Aras Kesukaran
Jenis Item
Klasifikasi Item
KESELURUHANA.
ITEM
Mentaksir perkara dicakupi oleh .1
Sukatan Mata Pelajaran dan
Huraian Mata Pelajaran

Semua calon berpeluang .3


mempelajari perkara yang
hendak ditaksir

Hendaklah mentaksir perkara yang.4


penting bukan serpihan kecil
daripada HSP
KESELURUHANA.
ITEM
5. Hendaklah adil kepada kesemua
calon dari segi:
Tidak bias kepada mana-
mana kumpulan
Kebolehbacaan yang
rendah dan sesuai
Meminimumkan masa
membaca item
Tidak bersifat perangkap
muslihat
KESELURUHANA.
ITEM
Penggunaan istilah yang .1
tepat dan digunapakai dalam
kurikulum

Fokus kepada satu tugasan .7


atau masalah
STIMULUSB.

Dinya Releva
takan n .1
yang p d a lam b
aling entuk
Maklu berke .2
mat y san
ang au
tentik
.3
Stimulus Berajah
Peristiwa/kesan
i) Fakta Utama
Peristiwa/kesan

x
y
ii) A

z
I Maklumat A
iii) II Maklumat B
Fakta Utama
III Maklumat C
IV X
Stimulus Berajah
).)samb
Maklumat 1
iv) Y
Maklumat 2
Maklumat 3

Rajah di atas merupakan ciri-ciri sebuah tamadun.


Y ialah

v) A B C

Rajah di atas merujuk kepada perubahan sistem


Permerintahan di England pada kurun ke….

Mengapakah berlakunya perubahan tersebut?


Stimulus
Berpetikan/Quotation
• Diambil daripada buku ilmiah bukannya
buku teks

• Hendaklah disertakan sumber rujukan

• Menyentuh aspek-aspek yang dipelajari


calon

• Mencakupi kefahaman calon

Tak Melayu Hilang Di Dunia


Sejarah Melayu
Stimulus Bersenarai
Menyenaraikan butir-butir peristiwa atau fakta

• Ketidakseimbangan agihan ekonomi


• Petempatan mengikut kaum
• Mobiliti sosial yang terhad

Maklumat di atas merupakan antara punca berlakunya


peristiwa 13 Mei 1969

Mengapakah wujudnya perkara saperti di atas?


Stimulus
Bergambar/Ka
rton

Gambar Foto
Gambar Rajah
Karton Lukisan Sendiri
Karton Dari Penerbitan
Stimulus
Berjadual
• Maklumat bersifat statistik
• Maklumat bersifat fakta
• Maklumat bersifat perbandingan
Peristiwa / Tokoh / Negara / Sumbangan /
Tahun
Perkara Peratus

Berdasarkan kepada jadual di atas apakah


perbezaan/persamaan/kesimpulan daripada peristiwa
/sumbangan … di atas?
Stimulus
Berimaginasi/Aplikasi
Digunakan pada item jenis aplikasi

Anda sedang berada disebuah pelabuhan yang


sibuk pada Zaman Kesultanan Melayu
Melaka. Anda perhatikan barang-barang
yang diperdagangankan dibawa oleh
pegagang dari pelbagai bangsa dan negara.

Antara berikut, manakah barangan dagangan


yang paling laris dipasarkan di pelabuhan
Melaka?
Stimulus Bentuk Dialog
Dialog direka tetapi berkaitan dengan fakta atau aspek
yang hendak ditanya
Tokoh A: Birch nampaknya telah cuba merubah cara
hidup orang Melayu di kawasan Pasir Salak
ini.
Tokoh B: Nampaknya kita mesti bertindak segera
supaya tradisi budaya kita tidak dicemari
mereka
Tokoh A: Apakah cadangan Tuan Hamba?
Tokoh B: Kita hapus sahaja Birch dari Pasir Salak ini.
Perbualan di atas mungkin berlaku di kawasan Pasir Salak,
Perak.
Berdasarkan dialog di atas, apakah cara hidup yang cuba
diubah Birch?
STEMC
.
Tugasan dinyatakan dengan jelas, .1
tepat dan ringkas, tiada
pembaziran perkataan sebagai
hiasan

Tidak memetik terus frasa .3


daripada buku teks atau buku
ulang kaji

Tidak memeberikan bayangan .5


kepada jawapan seperti
STEMC.
Elakkan menyatakan tugasan •

dalam bentuknegatif. Sekiranya


perlu penggunaanya perlu
ditegaskan

Idea utama item perlulah .3

dinyatakan pada stem bukan


stimulus atau pilihan jawapan

Elakkan item berasaskan .5


Lemah : Stem tidak lengkap
dan jelas
Kecergasanfizikal ialah
ciri individu yang sihatA
ukuran keaktifan seseorangB
individu
melakukan aktiviti harianC
cergas dengan
menjalankansenaman dalamD
yang lama tempoh
Lebih baik : Stem lengkap
dan jelas

Antara berikut yang manakah ciri


individu yang mempunyai
? kecergasan fizikal yang tinggi

Mampu melakukan latihan fizikalA


yang ringan
Mampu mengawal pernafasanB
dengan singkat
Mampumengatasi cabaran dalamC
fizikal seharian aktiviti
Mampu memberikan tumpuan padaD
atau
keterangan
yang tidak perlu
Melihat kepada perkembangaan
masa kini dalam bidang
perhubungan dan teknologi ,
beberapa kemajuan pesat telah
dicapai. Merenung kembali
sumbangan yang sangat besar
ertinya, yang manakah sumbangan
pereka terkenal Alexander Graham
?Bell
KapalA
KeretaB
TelefonC
Lebih baik : Stem lebih padat
dan jelas

Antara berikut yang manakah


direka oleh Alexander Graham
?Bell
KapalA
KeretaB
TelefonC
JambatanD
PILIHAN JAWAPAND.
Semua pilihan jawapan harus .1
bebas antara satu sama lain.
Elakkan opsyen yang saling
bercanggah atau mempunyai
makna yang sama

Semua pilihan jawapan hendaklah .3


homogen dan selari dengan
opsyen yang lain

Elakkan pengulangan perkatan yang3


PILIHAN JAWAPAND.
Elakkan pilihan jawapan yang.4
negatif

Semua pilihan jawapan.5


dinyatakan dengan
tatabahasa yang selaras
dengan tugasan terutamanya
jenis pelengkap
PILIHAN JAWAPAND.
Susun pilihan jawapan dalam.6
susunan yang logis
:berdasarkan
Urutan nombor 
Kronologi peristiwa 
Pilihan jawapan yang serupa 
dalam pasangan
Susunan huruf ikut putaran 
jam, atas ke bawah atau kiri
PILIHAN JAWAPAND.
Gunakan bilangan pilihan.7
jawapan yang sesuai bagi
mengurangkan calon
mendapatkan ”skor nasib“
dengan meneka secara
rambang

Elakkan menggunakan.8
perkataan penentu seperti
selalu, sangat, lebih kurang,
Elakkan Pilihan Jawapan
Bertindih
Berapakah jumlah
penduduk ?Malaysia
Melebihi 10 jutaA
Melebihi 12 jutaB
Melebihi 14 jutaC
Melebihi 17 jutaD
L ebih Baik :Pilihan Jawapan
Tersendiri

Berapakah jumlah penduduk


?Malaysia
10 jutaA
12 jutaB
14 jutaC
17 jutaD
Lemah : Menggunakan
perkatan yang berulang-
ulang dalampilihan jawapan
Antara berikut apakah fungsi
?kalori meter bom

Alat untuk mengukur tenaga A


dibebaskan oleh sampel yang
makanan
Alat untuk mengukur B
dalam kandungan nutrien
sampel makanan
Alat untuk mengukur kadar C
Perkataan Lebih baik :
dalam tidak diulang
pilihan jawapan

Kalori meter bom berfungsi untuk


mengukur
tenaga yang dibebaskan olehA
sampel makanan
kandungan nutrien dalamB
sampel makanan
kadar radiasi organisma kecilC
mengukur denyut nadiD
PILIHAN JAWAPAND.

Bagi item aneka pilihan.9


kompleks elakkan
menggunakan suatu
cadangan jawapan pada
setiap pilihan jawapan
jawapan mempunyai
cadangan jawapan yang
sama
Pilih ayat yang menggunakan perkataan
bergaris dengan betul

Sanimenolak guni berisi gula itu dengan bantuan I


Kim
Ayahmenolak jemputan ke majlis makan malam II
tidak sihat kerana
Khairilmenolak basikalnya apabila memasuki III
sekolah kawasan
Salmahmenolak semangatnya untuk mencapai IV
kejayaan
Nombor satu roman
wujud dalam
I dansemua
II sahaja A
jawapanI dan IV sahaja B
I, II dan III sahaja C
I, II, III dan IV D
Lebih baik :Tiada cadangan
jawapan yang sama dalam
setiap pilihan jawapan
Pilih ayat yang menggunakan perkataan
bergaris dengan betul

Sanimenolak guni berisi gula itu dengan bantuan I


Kim
Ayahmenolak jemputan ke majlis itu makan II
tidak sihat malam kerana
Khairilmenolak basikalnya apabila memasuki III
sekolah kaawasan
Salmahmenolak semangatnya untuk mencapai IV
kejayaan
Kombinasi
jawapanIpelbagai
dan II sahajaA
III dan IV sahajaB
II dan III sahajaC
I dan IVD
PILIHAN JAWAPAND.

Elakkan menggunakan.10
pilihan jawapan ”semua di
atas betul“, ”Tiada satupun
betul“ atau ”Saya tidak
”pasti
Semua Pilihan Jawapan Boleh
Diterima
Lemah
Suhu badan orang yang sihat
ialah
98.00 FA
98.40 FB
99.00 FC
99.40 FD
Lemah :Pilihan jawapan
tidak seragam
panjangnya
Gred merupakan petunjuk
kepada
A prestasi pelajar dalam
ujian
B Kebolehan menjawab
soalan dengan tepat
C Pemahaman pelajar
terhadap pembelajaran dan
pengajaran guru
D Kebolehan pelajar yang
Pilihan Lebih Baik :
Jawapandiseragamkan
panjangnya
Gredmerupakan petunjuk
kepada

A prestasi calon dalam ujian


B kebolehan calon menjawab
soalan
C pemahaman calon dalam
pembelajaran
D teknik pengukuran
pengetahuan calon
E. JAWAPAN
1. Tepat atau paling sesuai dan
tidak boleh dipertikaikan

2. Homogen dengan opsyen


yang lain dan tidak menonjol
sebagai jawapan seperti
sentiasa panjang atau diiringi
dengan penjelasan
Lemah: Jawapan lebih
daripada satu
Antara berikut yang
manakah punca penyakit
jantung?
A Kolesterol tinggi
B Merokok berlebihan
C Tekanan darah yang
tinggi
D Makan terlalu banyak
protein
Baik: Jawapan satu sahaja
Antara berikut yang
manakah punca penyakit
jantung?
A Makan buahan yang
manis
B Makanan yang berlemak
C Makanan yang bersirat
D Makanan berprotein
Lemah : Perhubungan ketara
)clue( antara stem
dengan pilihan jawapan dari
segi perkataan yang digunakan
Antara berikut agensi kerajaan
manakah bertanggungjawab
terhadap alam sekitar?

A Kementerian Buruh
B Kementerian Pertanian
C Kementerian Sains dan Alam
Sekitar
D Kementerian Kebudayaan dan
perhubungan )clue( ketara
antara stem dengan pilihan
jawapan dari segi perkataan
yang digunakan
Antara berikut agensi kerajaan yang
manakah bertanggungjawab terhadap
masalah penebangan hutan yang
berleluasa?

A Kementerian Pertanian
B Kementerian Perusahaan Utama
C Kementerian Sains dan Alam
Sekitar
E. DISTRAKTOR
1. Gunakan hanya distraktor
yang berfungsi berdasarkan
ciri:
 Munasabah
 Tidak terpencil
 Salah konsep yang biasa
 Maklumat yang biasa
)familiar( tetapi bukan
jawapan
E. DISTRAKTOR
2 Elakkan distraktor yang tidak
logis
2. Gunakan pernyataan yang
betul tetapi bukan sebagai
jawapan
3. Elakkan menggunakan
pernyataan yang melucukan
4. Bagi item jenis kuantitatif )eg.
Matematik, Fizik(, semua
distraktor dibina daripada
kaedah penghitungan yang
pilihan jawapan yang tidak
homogen dan tatabahasa
yang tidaktekal dengan
stem
Penilaian berbeza daripada pengukuran
kerana tujuan penilaian adalah untuk
A pencapaian objektif sesebuah sekolah
ditentukan
B menentukan takat pencapaian nilai
moral dan etika pelajar
C prestasi individu dibandingkan
dengan piawai kebangsaan
D menginterpretasi penguasaan yang
diukur berdasarkan kriteria tertentu
Menggunakan Lebih Baik :
pilihan jawapan yang
homogen dan tatabahasa yang
tekal dengan stem
Penilaian berbeza daripada pengukuran
kerana tujuan penilaian adalah untuk
A menentukan takat pencapaian nilai
moral dan etika pelajar
B menentukan tahap pencapaian
sesuatu objektif sesebuah sekolah
C membandingkan prestasi individu
dengan prestasi piawai kebangsaan
D menginterpretasi penguasaan yang
diukur berdasarkan kriteria tertentu
Lemah :Pilihan jawapan
tidak sama jenis

Bunga kebangsaan Malaysia


ialah bunga
A raya
B emas
C cempaka
D kertas
Lebih Baik :Pilihan jawapan
sama jenis

Bunga kebangsaan Malaysia


ialah bunga
A raya
B melur
C ros
D anggerik
RENUNGAN

 Orang yang cemerlang


menunjukkan hasil. Orang
yang gagal memberikan
alasan.
KALAU ADA SUMUR DI LADANG
BOLEH HAMBA MENUMPANG MANDI
KALAU ADA UMUR YANG PANJANG
.BOLEH KITA BERJUMPA LAGI

You might also like