P. 1
Victor Hugo - Mizerabilii (Vol. 1) UC

Victor Hugo - Mizerabilii (Vol. 1) UC

|Views: 36|Likes:
Published by Harea Ion
Victor Hugo - Mizerabilii (Vol. 1) UC
Victor Hugo - Mizerabilii (Vol. 1) UC

More info:

Published by: Harea Ion on Feb 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

Sections

 • I
 • II PRUDENŢA DA SFATURI ÎNŢELEPCIUNII
 • III EROISMUL SUPUNERII PASIVE
 • VI
 • VII
 • VIII
 • XII TRINDAVIA DOMNULUI BAMATABOIS
 • XIII PRĂPĂDUL
 • XIV CEL DIN URMA CAREU
 • XVI QUOT LIBRAS IN DUCE ?'
 • XVII
 • XVIII O NOUA RĂBUFNIRE A DREPTULUI DIVIN

Desen de Roni Noel V I C T O H U G O R

CLASICII LITERATURII UNIVERSALB

„V IC T O R

H U G O
M I Z E R A B I LI I
în rom îneste de LUCIA DEMETRIUS si TUDOR MĂINESCU Sfudiu introductiv de THEODOSIA IOACHIMESCU Nota explicative de N. N. CONDEESCU Ediţia a 1l-3

.
STUDIU INTRODUCTIV Dacă intraţi într-o bibliotecă publică şi cereţi Mizerabilii, este foarte probabil că volumele pe care le veţi căpăta vor avea copertele glorios ostenite de cercetarea neostenită a numeroşilor cititori care le-au avut în mînă. De asemenea, este probabil să întîlniţi Mizerabilii în biblioteca particulară a foarte multor oameni ai muncii. Romanul l u i Hugo a fost de la început, şi este şi astăzi, o carte foarte citită, fin bibliotecile din Moscova ea se găseşte în sute şi mii de exemplare. în ţările capitaliste, ziarele cele mai apropiate de popor, ca VHumanii i în Franţa, o publică în foileton. Cînd cineaştii o 'transpun în film, sînt siguri că sălile vor fi pline. Această operă literară este, poate, din întreaga creaţie a lui Hugo, cea prin care scriitorul a păstrat cel mai strîns contact cu masele populare. Caracterul ei de „epopee a poporului" a fost apreciat ca atare şi de marii scriitori -ai lumii. Lev Tolstoi considera Mizerabilii ca modelul romanului care merită să aibă răsunet mondial. Iar Alexei Tolstoi scrie, vorbind de autorul Mizerabililor şi de influenţa acestuia asupra anilor tinereţii sale : „...îmi umplea inima de un umanism nelămurit, dar plin de foc. Din fiecare clopotniţă mă privea Quasimodo şi îl vedeam pe Jean Valjean în fie care drumeţ sărman." Formula aduce lapidar explicaţia esenţială a viabilităţii romanelor poipulare ale lui Victor Hugo şi, în special, a Mizerabililor: un umanism plin de foc. Că acest umanism este „nelămurit" sau, mai curînd, că nelămuririle autorului aburesc uneori cu caracterul lor utopic şi idealist mesajul romanului, aceasta nu-i stinge văpaia, nelămuririle fiind în genere explicabile istoriceşte. Flacăra rămîne dincolo de aburi. Dincolo de norii — de altfel trandafirii — ai socialismului utopic, dincolo de unele înnegurări mistice — de altfel contra-

L

dictorii şi contrazise în cursul povestirii — dincolo de unele pagini retorice sau prea sentimentale — trăsături pe care neîmplinirile epocii le generează şi le explică — rămîne lumina constantă a credinţei fierbinţi în mersul înainie al omenirii, în posibilitatea omului de a se depăşi pe sine însuşi, în forţa activă a poporului, în misiunea scriitorului „angajat", rămîne elanul intens către adevăr şi către viitor — nu mai puţin generat de epocă, de ceea ce epoca avea mai bun — căruia Victor Hugo îi dă sonoritatea de bronz a marelui său glas. Dar Mizerabilii nu sînt numai un imn de speranţă, ci şi un act de acuzare. Meditării lirice a poetului visător i se adaugă observaţia lucidă a scriitorului martor, care dezvăluie fără cruţare apăsările şi asupririle societăţii în care trăieşte. Victor Hugo a rezumat parcă această asociere explozivă scriind versurile: ...In nori se află, zici, poetul ? Ei, da. Precum un tunet. (In poemul Viaţă veselă din culegerea Ispăşirile)

Nu e rnai puţin adevărat că, după lectura romanului, cititorul al cărui orizont este astăzi limpezit şi care judecă din perspectiva clarificărilor marxiste îşi pune o serie de întrebări tulburătoare. Ce e cu Jean Valjean, acest fost ocnaş în care mocneşte revolta, ţăran sărac care a cunoscut truda şi mizeria, dar care nu înţelege mai tîrziu că averea lui, atît de rapid înjghebată, provine din exploatarea muncitorilor ,pe care îi întrebuinţează în fabrică ? Cum e posibil ca un singur gest generos să-i potolească răzvrătirea şi să facă din el un apostol aii Bunătăţii şi al Spiritului de sacrificiu, care seamănă uneori cu resemnarea ? Ce fel de republican e Marius, care se duce să moară pe baricadă nu atît pentru că e conştient de necesitatea luptei, cît pentru că se crede părăsit de Cosette ? Este sau nu Hugo pentru revoluţie ? Cum o înţelege el ? Şi ce rost au lungile digresiuni intercalate în roman, adevărate conferinţe-dezbateri, expuneri istorice sau relatări descriptive ? împrejurările în care s-a născut romanul răspund în mare măsură acestor nedumeriri. VI

Deşi l-a publicat abia în 1862, Victor Hugo l-a conceput încă din 1830, sub titlul de Les Miseres („lipsurile", „suferinţele" ; în Franţa, o dată cu dezvoltarea capitalismului, cuvintul misere trece de la sensul de „nenorocire" la cel de „sărăcie", iar mai tîrziu miserable — „nefericit", „necăjit", „sărac" — ajunge să însemne, sub dispreţul claselor posedante, „ticălos", evoluţie suferită de altfel şi la noi, din aceleaşi motive, de cuvîntul „ticălos", care a însemnat pînă spre mijlocul secolului al XlX-lea „sărman", „nevoiaş"). Intre 1845 şi 1848 a fost elaborată o primă redactare a romanului. In exil scriitorul n-a făcut decît să-l reia, să-l amplifice, să-l completeze şi, poate, să-l apropie mai mult de spiritul revoluţionar ipe care acum, în cursul luptei sale împotriva regimului reacţionar al împăratului Napoleon al IlI-lea, îl înţelegea mai bine. In linii mari, însă, romanul este un produs al perioadei 1830—1848 (aşa-numita „monarhie din iulie"), perioadă în care, sub „ocrotirea" regelui „burghez" Ludovie-Filip, se desfăşoară din plin capitalismul francez, acumulînd din ce în ce mai mult la un capăt al societăţii belşugul şi la celălalt mizeria. Se agravează situaţia clasei „celei mai numeroase şi mai sărace", cum e numit proletariatul de către socialistul utopic Saint-Simon. Durata zilei de lucru e la Lyon, în 1831, de 15—18 ore, iar ziua de lucru e plătită femeii muncitoare cu două treimi mai puţin decît bărbatului muncitor şi mai puţin încă muncitorului copil. Pauperizarea se întinde vertiginos. La Paris, dintr-un milion de locuitori, trei sute de mii sînt săraci lipiţi pămîntului. Creşte numărul crimelor. Prostituţia ia proporţii nemaivăzute (v. Engels : Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă). Starea de plîns a mulţimilor care ajutaseră burgheziei franceze să facă două revoluţii (1789, 1830), să-şi cîştige şi să-şi consolideze drepturile, îngrijorează chiar păturile burgheze, mai ales pe acelea care mai au revendicări de formulat. Cei mai înaintaţi dintre republicani se alătură muncitorimii. Situaţia găseşte ecou în literatură. Mulţi scriitori, ca George Sand, pledează în scrierile lor cauza poporului asuprit, şi eroii lor sînt, din ce în ce mai mult, oameni din popor. Alţii, ca Balzac, dezvăluie întunecimile morale ale noii clase stăpînitoare, aviditatea şi lipsa ei de VII

scrupule. Romantismul democrat devine umanitar, iar realismul devine critic, cîşiigînd teren asupra romantismului prea visător. Dar nici primul curent literar, nici celălalt nu pot exprima înţelegerea deplină a lucrurilor, nu pot reflecta în mod clar antagonismele în prezentă, deoarece ele nu s-au accentuat îndeajuns. Deşi îşi începuse lupta, proletariatul francez nu ajunsese încă la o conştiinţă reală de clasă. El se înfăţişa tot oa o „stare asuprită şi suferindă", căreia, cum spune tot Engels, nu i se putea da ajutor „dccît cel mult din afară, de sus". De aici, difuzarea şi succesul soci'ailismului utopic, de aci, paternalismul dominant în literatura democratică a vremii. In Mizerabilii (partea a IV-a) se vorbeşte făţiş de „poporul care munceşte, care suferă şi oare aşteaptă". Face multă vîlvă romanul lui Eugene Sue, Misterele Parisului, publicat în foileton între 1842 şi 1843, în care un prinţ generos condescinde să frecventeze lumea apaşilor şi a ocnaşilor evadaţi, pentru a salva o tînără prostituată şi pentru a reeduca un nevoiaş devenit bandit. Acesta din urmă e ■atît de bine „reeducat", încît abia îndrăzneşte să se aşeze pe scaun în faţa prinţului şi e nespus de fericit să moară în locul nobilului său protector. „Reeducată" este şi tînăra prostituată, care e dată pe mîna unui preot şi devine călugăriţă. Jean Valjoan va fi şi el preocupat de propria sa reeducare. Sînt cercetate nu cauzele mizeriei, ci efectele acesteia, primejdioase pentru burghezie : cerşetoria, vagabondajul, hoţia, prostituţia. Un ocnaş evadat este eroul uneia dintre cele mai celebre melodrame ale vremii : Circiuma din Adrets. Chiar Balzac, în momentul cînd se decide să cerceteze de aproape altă lume decît cea a aristocraţiei mucegăite şi a burgheziei hrăpăreţe, coboară foarte jos, în mediul prostituţiei şi al închisorilor, scriind Viaţa de strălucire şi mizerie a curtezanelor (1843—1847). îşi spune desigur, ca şi Hugo, că trebuie ,,să cobori cît mai adînc... cînd e vorba să masori adîncimea unei răni, a unei prăpăstii sau a unei societăţi". Şi pentru Balzac, aşa cum se vădeşte în Medicul de ţară, ajutorul trebuie să vie „de sus", din partea unei .personalităţi active, generoase şi pline de iniţiativă. Cei mai mari dintre scriitorii vremii văd răul, ca şi socialiştii utopici, dar nu sînt în măsură să VIII

cunoască remediile. In romanele lui George Sand aristocraţii au sarcina de a transmite cultura lor oamenilor din popor şi, la rîndul lor, aceştia se căsătoresc deseori cu fete din nobilime, ceea ce împacă aparent pe toată lumea. In pofida paternalisinului şi conciliatorismului care domină romantismul umanitar, un lucru rămîne însă pozitiv în el : întoarcerea literaturii către masele populare, pătrunderea acestora în literatură. Articolele din ziarul Le Globe ale saint-simonişti'or recomandă scriitorilor legătura strînsă cu mase'e populare: „Dacă scriitorii noştri, răsuflaţi şi sterpi, ar şti să simtă şi să înţeleagă suferinţa pe care o .pricinuiesc maselor muncitoare oamtnii privilegiaţi... ei ar găsi o mare sursă de inspiraţie în dorinţa fierbinte de a vindeca rănile muncitorilor" (Le Globe, 11/3, citat de D. Oblomievski : Romantismul francez, Moscova, 1947). Un asemenea îndemn a putut contribui ia hotărîrea Iui Hugo de a zugrăvi, pentru a remedia — credea el — suferinţele maselor populare din vremea sa. Iată cum figurile populare se afirmă din ce în ce mai mult în romanele şi în piesele scriitorilor democraţi în rolul de eroi pozitivi, în contrast cu ,,privilegiaţii". De altfel, insurecţiile muncitoreşti de ia Lyon, din 1831 şi 1834, deşi înfrînte, aveau să aducă dovada că proletariatul începe să nu mai aştepte milă şi ajutor, ci să reclame cu curaj recunoaşterea drepturilor care i se cuvin.

„Ecou sonor" al epocii sale, Victor Hugo a crescut o dată cu ea. De la monarhismul spiritualist din primii ani ai restauraţiei, care sînt şi anii primei lui tinereţi, el a trecut, mai activ decît alţi scriitori, la liberalismuil bonapartist şi apoi la republicanismul democratic colorat de socialism (utopic). Ca şi lui Marius, „în fiecare clipă, luminile noi ale adevărului îi întregeau judecata". Căci, ca şi prietenii lui Marius, „cobora direct din revoluţia franceză", ale cărei efecte nu le putuse şterge restaurarea trecătoare a Burbonilor (1815—1830). Şi, mai mult decît ei, prin antenele artei, el era receptiv la vitalitatea populară şi la transformările sociale. IX

Una din constantele lui Hugo este convingerea că scriitorii nu iau dreptul să se dezintereseze de problemele timpului lor. In Mizerabila (partea a V-a) sînt vestejiţi creatorii care se izolează şi nu participă la viaţa maselor populare. Hugo îi numeşte „egoişti măreţi S nemărginirii", „gînditori oare uită să iubească". Apostrofa e binemeritată de grupul romanticilor, care, ca Theophile Gautier, se retrăseseră în turnul de fildeş al „artei pentru artă". De foarte timpuriu, Hugo înţelesese că scriitorul nu poate rămîne departe de „interesul general şi de nevoile naţionale". Eroul primului său roman, Ordener, din Han d'Islande (1823) se manifestă, în felul lui, în cadrul unei povestiri încă „negre", ca un prieten al poporului. lin Orientalele (1829) apare tema acţiunii de eliberare naţională (Capitul grec). Poziţia antifeudală se afirmă în culegerile de versuri şi în dramele istorice de după 1830, în care eroii, îndrăzneţi, generoşi şi pasionaţi, provin de cele mai multe ori din popor şi sînt opuşi stăpînirii, reprezen tate prin regi incapabili şi destrăbălaţi sau prin miniştri necinstiţi şi neomenoşi. Acum se precizează metoda antitetică prin care s-ar zice că se reflectă la Hugo, devenit şeful şcolii romantice, antagonismele crescînde. Efortul său de descătuşare a limbii literare din convenţionalismul clasic se asociază acţiunii de renovare a conţinutului literar. Romanu/l Notre-Dame de Paris (1831) pune în mişcare, in cadrul Parisului din secolul al XV-lea, nu numai figuri, dar şi mase populare. Din istorie scriitorul păşeşte curînd în actualitate, dezbătînd probleme ca pedeapsa cu moartea (Ultima zi a unui condamnat — 1829) sau neomenia legilor burgheze faţă de victimele mizeriei (Claude Gueux — 1834, o prefigur-are a lui Jean Valjeanj. Numeroase poeme din această vreme denunţă rolul banilor şi suferinţa ide la un capăt al societăţii. Dorinţa de a aduce mărturia şi pledoaria sa în această problemă, în mod amplu şi convingător, va fi realizată de poet în romanul care va apare cu titlul de Mizerabilii şi în oare Hugo desfăşoară frămîntarea ideologică a vremii şi bogăţia lui de creaţie. Criticul francez Albert Thibaudet vede contopite în Mizerabilii mai multe feluri de romane; „romanul Parisului, romanul de

aventuri, romanul poliţist, romanul milei omeneşti, romanul eroic", Unele din acestea sînt adevărate. Dar, în mintea lui Victor Hugo, Mizerabilii trebuiau să fie în primul rînd un roman social şi un roman de idei, ,,o carte scrisă pentru toate popoarele", un răspuns ta problema majoră a timpului său, în care „mizerabilul se numeşte omul". Aşa se explică numeroasele meditaţii şi dezbateri din cuprinsul romanului, meditaţii şi dezbateri cu caracter filozofic şi social, uneori chiar social-practic, ca, de pildă, cea în oare e susţinută ideea curioasă a saintsimonistului Plerre Leroux în legătură cu utilizarea ca îngrăşământ a conţinutului canalelor. Desigur că nu în aceste pagini de căutări şi de dibuiri vom afla valoarea propriu-zisă a romanului. Ele constituie, cu excepţia unor pasaje de tulburătoare previziune şi de lirism înfocat, mai curînd partea lui caducă. Sînt totuşi interesante, pentru că exprimă elanurile şi totodată confuziile epocii şi ale autorului. Ele explică anumite dezvoltări ale subiectului şi anumite aspecte ale caracterelor din roman, efecte ale poziţiei scriitorului. Care este această poziţie? Ea e cu totul fermă faţă de trecutul feudal. Gentilomii şi preoţii din saloanele aristocratice pe care le frecventează domnul Gillenormand sînt taxaţi de „stafii" sau de „moaşte", care ,,luau vremea în zeflemea şi asta îi scutea de a o înţelege". Mănăstirea, cu rigorile şi cu întunecimile ei, e în principiu condamnată, în ciuda afirmaţiei evident greşite că viaţa monahală ar fi avut cîndva, la început, „un rol civilizator". Scriitorul consideră lege progresul societăţii : „Nu există decît un singur fel de a respinge ziua de mîine : a muri". Dar care sînt căile progresului ? Cum să se suprime acea „balanţă hidoasă, ale cărei talgere — sărăcia şi parazitismul — îşi fac un dureros echilibru", imagine prin care Hugo concretizează sistemul capitalist ? Sub influenţa democraţilor burghezi şi a socialiştilor utopici, romanticul Hugo îşi pune, în primul rînd, speranţa în morală şi în ştiinţă. Căldura inimii şi lumina cunoaşterii i se par că pot risipi orice întuneric şi orice disemtimente. Exemplul sufletelor bune, difuzarea culturii în popor — iată ce i se pare că ar putea îndrepta lucrurile, împreună cu obligaţia de a munci şi cu „universalizarea" proprietăţii. Iată de ce ipoate face „miXI

nuni" monseniorul Myriel, iată de ce Jean Valjean devine bunătatea personificată, se cultivă şi cîştigă o avere considerabilă, creînd — constată el — prosperitatea unui ţinut întreg printr-o invenţie ingenioasă, fără a bănui că munca depusă în fabrica lui este o muncă de exploataţi. Iată de ce nu apar în roman tipuri caracteristice de exploatatori capitalişti. Romanticii umanitari speră că burghezia va fi înduioşată cfrtd va avea în faţă tabloul nefericirii nevoiaşilor. E drept că Victor Hugo nu-şi face multe iluzii despre burghezie, „acest aproximativ popor". Nădejdea şi-o pune înlr-un popor mai autentic : „Cercetaţi poporul şi veţi zări adevărul!" Dar ce este poporul ? Care este partea lui cea mai sănătoasă ? Procesul de afirmare a proletariatului fiind în curs, Hugo nu poate decît presimţi rolul şi importanţa noii clase. In cercul prietenilor revoluţionari ai lui Marius, format mai ales din studenţi, nu ne e prezentat mai de aproape decît un singur muncitor cu braţele: Feuilly. Muncitorii care luptă pe baricada din strada Saint-Denis stat siluete, nu personaje. In Fantine, condiţia femeii părăsite se suprapune celei a lucrătoarei exploatate. Sărăcimea îi apare scriitorului nediferenţiată. E „clasa aceea nevoiaşă, care înceipe cu ultimul burghez strîmtorat şi se în tinde din mizerie în mizerie pînă Ia cele din urmă trepte ale societăţii" (Mizerabilii^ partea a IlI-a). De aceea îi întîlnim în roman şi pe savantul ruinat Mabeuf, şi pe tîlharul înrăit Thânardier. Aceasta îl face pe Hugo să accepte ambele sensuri ale cuvMuîU'i „mizerabil" i .........de la un punct anumit, orop siţii şi nemernicii se amesteca şi se contopesc într-un singur cuvînt, în cuvîntul fatal «mizerabilii»". De aci, locul important ocupat în roman de banda lui Thenardier, de închisoare, de argou. Dar Hugo ştie că „mizeria e un noroi care ia foc". El trăieşte în ani de revoluţii şi de insurecţii. Cum le va înţelege el ? Cu sentimentele contradictorii ale mioului-burghez de stingă din anii 1830—1848, uneori chiar cu oarecare limpeziri, datorite poate anilor de după 1848. Revoluţia din 1789—1794, care a desfiinţat feudalitatea, ti apare cu totul justificată. Ea „a însănătoşit veacul şi a încoXII

cum spune el. a cărei formă redusă o numeşte „insurecţie". . devine „răzvrătire". Dar aceste noţiuni nefiindu-i prea clare. Fără a condamna în mod absolut „răscoala". Aceşti republicani se aflau desigur pe poziţii avansate. „Răzvrătiri" sînt şi răscoalele ţărăneşti din Franţa evului mediu (Ies jacqueries). Dar mai departe ? Mai departe încep confuziile şi contradicţiile. Nu e întîmplător. cum făceau „doctrinarii" (adepţii „căii de mijloc") din vremea sa. dar pe poziţii avansate burgheze.. cum autorul ar fi avut ocazia să vadă în timpul său (ţesătorii din Lyon s-au răsculat în 1831 şi în 1834). Astfel. a considerat-o Ia început ca o mişcare comunală. neputînd concepe că poporul francez nu se declară mulţumit numai cu răsturnarea imperiului lui Napoleon al III-lea şi cu proclamarea republicii. pentru el. mai tîrziu. radicalizarea unei revoluţii (de pildă. Aşa se explică de ce Victor Hugo n-a înţeles. dezavantajul de a fi manifestarea unor nemulţumiri spontane şi necugetate. Hugo le dă o aplicare discutabilă. nici Comuna din Paris. că lupta pe baricadă (5—6 iunie 1832) pe care o descrie în Mizerabilii — de altfel atît de zguduitor — nu e propriu-zis o acţiune muncitorească. înainte de a se avînta pe baricadă. poporul''. în cea mai mare parte miei-burghezi.revoluţie'1. „Răzvrătire" este şi acţiunea reacţionară iniţiată de un monarh împotriva poporului său. numind-o uneori „răzvrătire" şi opunînd-o „revoluţiei".ronaf. Scriitorul ne sugerează că Marius ar fi lipsit de pe baricadă dacă ar fi fost aşteptat de Cosette. Despre Miarius. Şi totuşi. De aceste neprecizări are de suferit figura lui Marius. insurecţia din iunie 1848 a maselor muncitoreşti din Paris după revoluţia burghezo-democratică din februarie 1848) este condamnabilă. partea a IV-a). spune el. ci. Herzen scria că e un reprezentant tipic al generaţiei cu care se opreşte şi începe să dea înapoi epoca revoluţionară burgheză. aşadar. Perso najul reacţionează sub impulsul prejudecăţilor burgheze cînd încearcă să-l îndepărteze pe fostul ocnaş Jean Valjean de Cosette. pe care acesta a salvat-o din mîinile Thenardierilor. o „insurecţie" condusă de republicani. Faţă de „insurecţia"-. fără bază socială largă şi puţind duce la compromiterea unei revoluţii (Mizerabilii. „răzvrătirea"-„răscoală" are. pe care. pentru a încerca să o admită. Hugo o consideră totuşi de nedorit.

■ XIII .

ca Jean Prouvaire. „Franţa sîngerează — zice el ~ dar libertatea zîmbeşte!" Şovăielile autorului îşi găsesc expresie în nuanţele de poziţie ale tinerilor din cercul lui Enjolras. îl numeşte „om cinstit" şi care. De misticism nu s-a putut elibera niciodată micul-burghez Hugo. se întilnesc şi observaţii surprinzător de valabile. de fapt. şi a lui Courfeyrac. Este deci apreciabil meritul lui Hugo de a fi reflectat asupra fenomenului istoric pentru a-l înţelege măcar în parte şi de a-i fi surprins chiar unele aspecte. împrejurări în care antagonismele sociale nu deveniseră conştiente încă. unde apare concepţia — şi ea nebulos-idealistă — despre istorie. uneori. îl transformă pe revoluţionar în reformist. cînd şi-a pierdut fiica. un poet inimos. chiar cu necesitatea istorică (vezi descrierea bătăliei de da Waterloo. revoluţionarul intransigent. cu „destinul". că în anii următori lui 1843. dar marele scriitor Hugo a ştiut să privească în faţă realităţile timpului său. preocupat de probleme sociale.. oa. Această contradicţie între o concepţie greşită (filozofică sau politică) şi realismul creaţiei se întîlneşte deseori la realiştii critici şi Ia romanticii umanitari din prima jumătate a secolului al XlX-lea. . oscilînd între fatalism şi determinism).Marius reflectează asupra războiului civil şi-i găseşte justificarea. e alteori. Hugo a trecut printr-o adevărată criză mistică). care „punea faţă în faţă pe Saint-Simon cu Fourier" şi avea „mai multă omenie". Poetul îl invocă deseori pe dumnezeu (se ştie. cu „conştiinţa" şi. ca Feuilly. „îndrăgostitul de marmură al Libertăţii". de altfel. şi discută cu verva neobosită a Jui Grantaire. se interesează de „principiul naţionalităţilor". spre acel progres pe care Hugo. aristocratul venit la popor. prin împrejurările istorice în care au trăit aceşti scriitori. Ea e explicată. de pildă.. „frlozoful" revoluţia: deseori se întîlnesc în autadezbaterile din roman înclinări spre progresul treptat. Neclarificată este şi poziţia lui Hugo faţă de religie. scepticul sentimental. In digresiunile de ordin meditativ din Mizerabilii. cum s-a mai spus. dar îl identifică cu „infinitul". a lui Hugo. fără îndoială. considerîndu-l „cuminte". Hugo e uneori. alături de afirmaţii idealiste sau confuze. ca şi Combeferre. e. ca şi Enjolras.

brav munoitor.nu va mai exista ura. A cutreierat periferiile Parisului. Mărturia pe care o depune el asupra societăţii franceze din vremea restauraţiei şi a societăţii din vremea monarhiei din iulie (cuvîntul „martor" revine foarte des în textul Mizerabililor. în mod categoric teoria din altă parte a „răzvrătirii"). om al tuturor popoarelor! Slavă ţie! Tu vezi limpede vremurile care au să vină." „Martorul care gîndeşte" — şi care nu-şi poate întotdeauna înţelege sau depăşi epoca — este însă neîndoios un „martor" activ şi un „martor" artist. pace pentru toţi. partea a IV-a). cum se străduieşte să facă uneori Balzac. a căror tinereţe se zbate în lipsuri şi a căror bătrîneţe cunoaşte desperarea mizeriei totale. de altfel." Şi mai departe: „AscuMă-mă..cea în care scriitorul constată că burghezia de după 1830 oprea revoluţia la jumătatea drumului pentru că nu mai dorea decîi să-şi consolideze poziţiile (constatare contrazicînd. ca pentru a garanta obiectivitatea cu care au fost înregistrate faptele) constituie o creaţie de un puternic realism. s-pune Enjolras. ziua de mîine e pacea" (Mizerabilii. In Mizerabilii sînt evocate pe ton acuzator aispecte multiple ale mizeriei populare din acea vreme.. drepturi pentru toţi.. Feuilly. de la vagabondajul şi suferinţa copiilor pînă la degradarea femeii. Iar pacea universală. ci îl respinge şi îşi pune toate nădejdile în viitor. Iar acest viitor nicăieri nu-i apare mai luminos şi mai strălucitor ca din vîrful baricadei: „.. de Ia viaţa ocnaşilor — victime ale legilor celor avuţi. om din popor. i se pare ţelul pe care omenirea îl va îndeplini neapărat: „Oricum ar fi ziua de astăzi. pe Gavroche şi pe omul arestat şi condamnat la ocnă . Victor Hugo a cercetat şi a cunoscut de aproape aceste „răni" ale societăţii în care trăia. unde a putut întîlni pe Fantine. stima publică va servi de pedeapsă şi de răsplată . sau oameni în afara legii înrolaţi în tagma tîlharilor — ipînă la cea a intelectualilor.. atelieruil se va înfrăţi ou şcoala. Necunoscînd limpede relaţiile prezentului. Hugo nu idealizează totuşi trecutul. Hugo se apropie şi de înţelegerea deosebirii dintre războaiele drepte şi războaiele nedrepte. deşi căile ei spre victorie nu-i apar lămurit.. muncă pentru toţi.

■ .

Jmna lllb "-ea de pe om < » bari cadă • fn resurse sînt princj-piu un pri ..* «* • Participat ^ P de ' desfa ><-are/ A ştiut Ja 'a ce or I înseamnă • i.

artistic liillill i Şi * vinde Pentru al deniei f Un ' i ™ P ro car U r e. XVII .

. este în Mizerabilii baricada.. Mizerabilii păstrează pentru posteritate imaginea formei de luptă populară specifice primei jumătăţi a secolului t baricada. care l-ar putea recunoaşte după -această performantă. Gavroche şi Bahorel puseseră mâna pe căruţa unui fabricant de var numit Anceau şi o răsturnaseră. In căruţă fuseseră trei butoaie pline de var..în cîteva minute fuseseră smulşi douăzeci de drugi de fier din faţada cu zăbrele a cîrciumii şi zece stînjeni pătraţi de piatră -din -caldarîmul străzii. deşi scena se petrece în faţa lui Javert. Puterea de plasticizare a lui Hugo.. locul de întîlnire şi de acţiune al maselor populare evaluate. Ceea ce este în Notre-Dame de Paris catedrala. inteligent şi vînjos. sărac. în treacăt.Vedem mişcîndu-se în umbră ceva mare. sumbru şi necunoscut. Enjolras ridicase chepengul de la pivniţă şi toate buto-aiele goale ale văduvei HucheXVIII .. dar nu şi prezentul. purtînd pe spinare urmele robiei şi în inimă mugurii geniului" (prefaţă la drama Ray-Blas. Poporul căruia îi aparţine viitorul. pe care le aşezaseră sub grămezile de pietre. Vitejia individuală întilneşte -astfel vitejia colectivă. poporul orfan. 1838). care au trecut de la jeluirea pasivă şi inutilă în faţa lui dumnezeu la protestul activ şi operant împotriva societăţii rău întocmite. dar pe care îi opunea cu patos claselor stăpînitoare şi în care îşi punea toate speranţele: „. creaţie a maselor populare medievale care-şi căutau -atunci în religie alinarea suferinţelor datorite asupririi feudale. dinamismul lui stilistic dau scenelor de masă din jurul baricadei o viaţă plină de mişcare şi de culoare. acei oameni -pe care Victor Hugo îi vedea nedesluşit din punctul de vedere al categoriilor sociale. Iar apărătorii baricadei se întrec în acte de curaj. Aşa cum Germinai a fixat mai tîrziu primele mari greve -ale minerilor francezi din a doua jumătate a secolului al XlX-lea.Curajul moral al personajelor este susţinut şi întărit de curajul lor fizic şi social Jean Valjean îşi încordează toate puterile pentru <a-I scoate de sub căruţa împotmolită pe moş Fauchelevent... Descrierea construirii ei — pe care scriitorul o reia ca pe un leit-motiv — ne transportă în Parisul -popular din 1832: . Pe amîndouă le ilustrează oamenii din -popor. Gavroche luptă cîntînd pe baricadă şi se avîntă cîntînd sub împuşcături pentru a aduna gloanţele necesare apărării baricadei. E poporul..

Pietre găsite ca şi celelalte şi luate nu se ştie de unde. după cuvintele Iui Victor Hugo. veselia. Bîrnele de proptit fuseseră smulse de la faţada unei case învecinate şi culcate pe butoaie. sau cînd Combeferre îi răspunde XIX . Deşi scris „pentru toate popoarele".. fată bătrînă ale cărei visuri „nu ajunseseră niciodată pînă la bărbat. care „avea un stomac bunicel. De verva lui Gavroche — care este şi cea a lui Hugo — beneficiază întreg romanul. Se întîînesc în replicile luptătorilor. nu depăşiseră pisica" .. nici un dinte în gură sau împotriva cuiva.loup se rostogoliră lingă cele de var. un rîs copilăresc. facem cunoştinţă cu bătrînul savant Mabeuf. <2u degetele lui deprinse să coloreze lamele gingaşe ale evantaielor. ştrengar parizian pe cît de neastîmpărat pe atît de generos. Gînd Bossuet şi Courfeyrac se întoarseră. Gavroche a rămas pe drept cuvînt în literatura mondială ca una din cele mai reuşite întruchipări a trăsăturilor poporului francez. ci şi pentru că apărătorii lor întruchipează. în discuţiile studenţilor şi devin simbol în figura lui Gavroche. accent picard. un frate preot. Nu ni-l amintesc oare atîtea portrete rapide şi pline de umor. ca să le sprijine. două grămezi grele de bolovani. atîtea dialoguri însufleţite şi atîtea replici sclipitoare ? De el ne aducem aminte cînd. de pildă. fiecare cu caracteristica ei particulară. gluma scapără pe baricadă ca şi puştile. Locul important pe care-l are în roman baricada face în mod deosebit din Mizerabilii un roman eroic. Feuilly grămădise lîngă buţi şi căruţe.. bun de gură. gata de glumă. „acel lucru caracteristic francez care se numeşte vioiciune". Nu numai pentru că baricadele sînt ale Parisului. acest roman eroic este însă un roman eroic francez.. Sînt evocate şi baricadele din strada Saint-Antoine şi din strada Temple." sau cu slujnica lui. dar şi de vitejii. atîtea tirade ironice sau bătăioase. pe cît de curajos pe .atît de vorbăreţ. jumătate din stradă se şi închisese cu un meterez mai înalt decît înălţimea omului. Vioiciunea. dar şi de eroism. părul alb." Baricada din strada Saint-Denis-Chanvrerie nu e singura descrisă de Victor Hugo. un tremur în tot trupul.

acordat cu generozitate nu numai Cosettei. adică o mare varietate de stiluri. sa faci să răsune o fanfară de titani de-a lungul istoriei.. O răscoală care izbucneşte este o idee care dă examen în faţa poporului. sa fii în Europa un popor încununat de glorie. de pildă. să trăsneşti. lui Victor Hugo nu-i e greu ca.deznădejdea e doica mîndriei (şi) nenorocirea.. Nu ne poate satisface. aforismele şi tiradele din Mizerabilii să sufere uneori de retorism sau de platitudine. aşa cum făcuse de altfel şi Balzac. să stăpîneşti. dar şi altor personaje.. un lapte hun pentru cei mărinimoşi. sau cînd. în legătură cu războiul reacţionar dus de guvernul lui Ludovic al XVIII-lea împotriva poporului spaniol. şi nu tresărim de încîntare cînd aflăm că „. E-atît de uşor să fii bun 1 Greutatea e să fii drept. şi de 'lumea închisorilor....între cutele drapelului se putea citi: Banca Franţei".lapidar şi biciuitor lui Marins. şi al lui propriu. Adevărul este hrană ca şi pîinea.. toate libertăţile. Din seva populară provine şi stiluJ aforistic prin care situaţ i i l e sau observaţiile sînt condensate în formule cu aspect de medalie: „. prin înfrîngere şi prin uluire. asemenea „fulgerări" în care spiritul francez apare tonificat.. un sceptru care se termină cu o umbrelă". să acorde limbajului personajelor. scriitorul notează : „... Qrantaîre caracterizează monarhia burgheză a iui Ludovic-Filip ca „. terminînd cu cuvintele: „Să învingi. Revoluţia e accesul de mînie al adevărului... Interesîndu-se." etc." Romantismul despletit nu e XX ... care tace liric apologia lui Napoleon. colorat de poziţia progresistă a lui Victor Hugo şi de imensa lui forţă de concretizare. aşa cum poporul e căutat şi acolo unde nu trebuie.. amplificat.. de uriaşul lui potenţial verbal.. ireverenţios şi spiritual ca şi Gavroche. în proză.. etc. da...sublim I Există ceva mai mare ? A fi liber 1" . e . cînd. Desigur. să cucereşti lumea de ... de la patosul liric pînă la jocul de cuvinte.Cei cărora le e foame au dreptate. epitetul superb şi banal de „înger". Să învingi e un lucru fără noimă... am văzut pentru ce motive. toată gloria e să convingă. în Mizerabilii.. el cercetează de aproape chiar argoul..două ori... presărat prea des de-'a lungul paginilor. se întîmplă ca epitetele.. Nenumărate sînt.o coroana domolită de o scufie de bumbac. Tirania îl urmăreşte pe tiran. Eliberator al limbii literare în poezie...--.

Vorbind de întreaga operă a lui Hugo. cel puţin pentru înţelegerea epocii. şi caracterizarea de „roman de aventuri". Gorki spunea că scriitorul francez e mare mai ales pentru că ştie să trezească în sufletul omenesc tot ce acesta are mai bun. Crescînd. aşa după cum putem frece cu vederea inegalităţile de compoziţie a romanului. luptătorii din Comuniştii lui Aragon sau cei din romanul lui Andre Stil. Numeroase peripeţii. au meritat Mizerabililor. radiind căldura şi lumina umanismului activ. mai conştienţi. Le putem înlătura uşor. în care expunerile didactice ale scriitorului sau digresiunile.totdeauna bine inspirat. dezvoltîndu-şi şi formîndu-şi proletariatul. din plin. compensate de momentele dramatice. cum sînt. iar uzina de imagini a lui Victor Hugo mai dă şi rebuturi. poporul francez a putut oferi şi a oferit scriitorilor săi modele de eroi mai clarvăzători. încetinesc mersul acţiunii. ca : urmărirea domnului Madeleine de către Javert. de altfel. THEODOSIA IOACHIMESCU . El e mărturia patetică a unui moment de luptă populară. Dar acestea sînt neînsemnate fîşioare de zgură pe şarja incandescentă a prozei hugoliene. nu putem să nu întîkiim romanul Mizerabilii. Romanul Mizerabilii justifică întru totul această apreciere şi trăsătura menţionată rămîne meritul lui principal în faţa posterităţii. dacă nu pentru desfăşurarea subiectului. printre altele. capcana din mansarda lui Thenardier. recunoscute de el ca atare. Prima ciocnire. Dar cînd căutăm ascendenţa directă a acestor romane. Sînt. Ele sînt de cele mai multe ori interesante şi utile. odiseea din subteranele Parisului etc. ecouri ale melodramei romantice. de pildă. mai consecvenţi.

■ .

agravînd cu o fatalitate omenească destinul. Hauteville-House. atîta vreme cît pe pămînt vor dăinui ignoranta şi mizeria — cărji de felul celei de faţă nu vor fi zadarnice. şi într-un sens şi mai larg". în plină civilizaţie. decăderea femeii prin foame. atîta vreme cît cele trei probleme ale secolului : înjosirea omului prin exploatare. care e de esenţă divină. adevărate iaduri. un blestem social. atîta vreme cît în anumite pături constrîngerile sociale vor fi cu putinţă . atrofierea copilului prin puterea întunericului. din pricina legilor şi & moravurilor. oare creează în chip artificial. nu vor fi rezolvate.Atîta vreme cît va exista. cu aJte cuvinte. 1 ianuarie 1862 .

E A N I T FANTINE .

.

domnul Charles Myriel fugi în Italia. Copii nu aveau. la optsprezece sau douăzeci de ani. Adevărate sau nu. deşi cam mic de statură. după un obicei destul de răspîndit în familiile magistraţilor. Se povestea că tatăl ilui. destrăma- . Domnul Myriel era fiul unui consilier al curţii de justiţie k din Aix. Era un bătrîn de vreo şaptezeci şi cinci de ani şi ocupa scaunul episcopal din Digne de prin 1806.CARTEA INTIl UN SFINT DOMNUL MYRIEL In 1815 domnul Charles -Francois-Bienvenu Myriel era episcop la Digne. O dată cu revoluţia. Deşi căsătorit. hăituite. să se vorbească multe pe socoteala sa. izgonite. desemnîndu-l ca succesor în postul său. evenimentele se precipitară . Din primele zile ale revoluţiei. tinereţea lui fusese închinată în întregime vieţii mondene şi aventurilor galante. lucrurile ce se pun pe seama oamenilor ocupă adesea în viaţa şi mai ales în destinul lor tot atîta loc cît şi faptele pe care le săvîrşesc. spiritual . Ce s-a petrecut după aceea în viaţa domnului Myriel ? Prăbuşirea vechii societăţi franceze. decimate. viţă de magistraţi. Era bine făcut. elegant. nu este poate de prisos — spre a fi cît mai exacţi — să amintim aici zvonurile şi vorbele care circulau pe socoteala sa. familiile magistraţilor. pe vremea cînd a sosit în eparhie. se risipiră care încotro. Ghanles Myriel făcuse. distins. boală de care suferea mai demult. Cu toate că acest amănunt nu are nici o legătură cu faptele pe care le vom istorisi. îl însurase foarte de tînăr. zice-se. Nevasta lui muri acolo bol navă de piept.

rea propriei Iui familii, întîmplările tragice de Ia '93 ' — mult mai groaznice poate pentru cei emigraţi, care le priveau de departe cu exagerarea spaimei — făcut-au oare toate acestea să se nască în mintea Iui gîndul renunţării şi al singurătăţii ? In ameţeala desfătărilor şi a legăturilor care-i umpleau viaţa să fi primit el oare pe neaşteptate una din acele lovituri misterioase şi grozave, care cîteodată doboară, izbindu-l drept în inimă, chiar şi pe omul pe care catastrofele publice nu-l pot clătina nici cînd îl lovesc în existenta şi în avutul său ? Nimeni n-ar fi putut s-o spună; se ştia numai că se întorsese din . Italia preoţit. In 1804 domnul Myriel era preot la Brignolles. Imbătrînise şi trăia în cea mai mare singurătate. Pe vremea încoronării, o chestiune măruntă a parohiei sa^e, nu se mai ştie bine ce anume, îl aduse la Paris. Printre alte persoane însemnate, cărora le ceru sprijinul pentru enoriaşii săi, era şi cardinalul Fesch. Intr-o zi, cîn3 împăratul tocmai venise să-i facă o vizită unchiului său, cucernicul preot — care aştepta în anticameră — se pomeni faţă-n faţă cu maiestatea sa. Napoleon, văzîndu-se privit cu o oarecare curiozitate de către bătrîn, se întoarse şi spuse dintr-o dată : — Cine-i omul ăsta cumsecade care se uită aşa la mine ? — Sire — zise domnul Myriel — dumneavoastră vă uitaţi da un om cumsecade, iar eu mă uit la un om mare. Fiecare dintre noi are de cîştigat. In aceeaşi seară, împăratul întrebă pe cardinal cum îl cheamă pe preot şi, pufin după aceea, domnul Myriel afla cu cea mai mare surprindere că fusese numit episcop la Digne.
l Aluzie la dictatura montaniardă din timpul revoluţiei burgheze din Franţa (1793—94), cînd fracţiunea condusă de Robespierre şi Saint-Just ia o serie de măsuri antifeudale şi chiar anticapitaliste menite a desiîvîrşi revoluţia burghezo-democratică. Lovitura de sfat din iulie 1794, înfăptuită de elementele moderate şi reacţionare din marea burghezie franceză, a pus capăt acestei culmi a revoluţiei numite de ei „teroare".

Dar ce era adevărat din cele ce se povesteau despre tinereţea domnului Myriel nimeni nu ştia. înainte de revolu(ie prea puţine familii cunoscuseră familia Myriel. Domnul Myriel a fost sortit să îndure soarta oricărui nou-venit într-un tîrguşor unde nu lipsesc guri care să flecărească şi sînt prea puţine capete care să gîndească. Trebuia s-o îndure cu toate că era episcop şi tocmai pentru că era episcop. Dar, la urma urmei, flecărelile în /care se pomenea numele său nu erau poate decît flecăreli, zvonuri, vorbe, şuşoteli, chiar mai pu{in decît atît: „palavre", cum se spune în graiul energic din miazăzi. Orişicum, după vreo nouă ani de episcopat şi de şedere Ia Digne, toate aceste trăncăneli, prilej de discuţii care preocupă la început orăşelele şi pe mahalagii, fură cu totul uitate. Nimănui nu i-ar mai fi trecut prin gînd să vorbească despre ele şi nici măcar să şi le mai amintească. La Digne domnul Myriel venise însoţit de o fată bătrînă, domnişoara Baptistine, sora lui, care era cu vreo zece ani mai tînără decît el. N-aveau în slujba lor decît o femeie de vîrsta domnişoarei Baptistine, pe nume doamna Magloire, care, după ce fusese „servitoarea domnului preot", purta acum îndoitul titlu de cameristă a domnişoarei şi de „menajeră a monseniorului". Domnişoara Baptistine era o persoană înaltă, palidă, slabă, blinda; întruchipa idealul cuprins în cuvîntul „respectabilă", deoarece se pare că o femeie trebuie să fie mamă pentru a fi venerabilă. Nu fusese niciodată frumoasă, dar viaţa ei toată, care nu fusese decît un şir de fapte bune, o învăluise în cele din urmă în ceva imaculat şi luminos; o dată cu bătrîne(ea, dobîndise ceea ce s-ar putea numi frumuseţea bunătăţii. Fusese slabă în tinerefe şi ajunsese străvezie la maturitate, iar sub transparenta aceasta se întrezărea îngerul. Era mai degrabă un suflet decît o fecioară. întreaga ei fiinţă părea alcăt ui tă di n um bră; doar at ît trup cît s ă m ai fie femeie; o farîrnă de materie, ascunzînd într-însa o

plecatl:

"

in pricina t r e b f l o \ e La sosire, dl

ării

Pre?edinteIe curţi] se. grăbiră să-i facă vizit"a dul său vizita de rigoare ! P n l ? ' - "' fă ' După instalare, o fşul astent "'"! Ş ' fJ d ^^ ? Ştepta sa ] vad la lucru " ă pe Episcop

d a fost

°p a r t e
ar

II DOMNUL MYRIEL DEVINE MONSENIORUL BIENVENU ' Palatul episcopal din Digne se afla alături de spital. Era o clădire mare şi frumoasă, ridicată din piatră, la începutul secolului trecut, de către monseniorul Henri Puget, doctor în teologie de la facultatea din Paris, abate de Sirnore, fost episcop de Digne pe la 1712. Palatul era o adevărată locuinţă senioriailă. Totul era măre(: apartamentele episcopului, saloanele, camerele, curtea de onoare, foarte mare şi cu alei în arcade după vechea modă florentină, grădinile plantate cu arbori falnici. In sala de mîncare, o lungă şi splendidă galerie care se afla la parter şi care dădea spre grădini, monseniorul Henri Puget dăduse o masă de gală la 29 iulie I 7 N monseniorilor Charles Brâlart din Genlis, arhiepiscop de Embrun, Antoine de Mesgrigny, capucin, episcop de Grasse, Philippe de Vendome, mare duhovnic al palatului şi abate la Saint-Honore din Lerins, Francois de Ber-ton din Grillon, episcop şi baron de Vence, Cesar de Sabran din Forcalquier, episcop senior de Glandeve şi Jean Soanen, preot al congregaţiei, predicator obişnuit
1 Bir.».---->•

al regelui, episcop senior de Senez. Portretele acestor şapte cucernice personalităţi decorau sala, iar data memorabilă, 29 iulie 1714, era gravată cu litere de aur pe o placă de marmură albă. Spitalul era o clădire strîmtă şi joasă, cu un singur etaj şi cu o grădiniţă. La trei zile după sosirea sa, episcopul vizită spitalul. O dată vizita terminată, îl rugă pe director să binevoiască a veni la el. — Domnule director al spitalului — îi spuse el — cîţi bolnavi aveţi în clipa de faţă ? — Douăzeci şi şase, monseniore. — Atîţia numărasem şi eu, zise episcopul. — Paturile — reluă directorul — sînt cam înghesuite unele într-altele. — Am băgat şi eu de seamă. — Sălile nu-s decît nişte odăi, iar aerul se prime neşte greu. — Aşa mi se pare şi" mie. — Şi pe urmă, cînd e niţel soare, grădina e prea mică pentru convalescenţi. — Aşa-mi spuneam şi eu. — Iar cînd sînt molime (anul acesta am avut tifos, acum doi ani am avut friguri palustre) avem şi o sută de bolnavi deodată ; nu ştim cum s-o scoatem la capăt. ■— La asta mă giîndesc şi eu. — Ce să facem, monseniore ? zise directorul. Trebuie să ne resemnăm. Qonvorbirea avea loc în sala de mîncare de la parter. Episcopul tăcu o clipă, apoi se întoarse repede spre directorul spitalului. — Domnule — spuse el — dar cîte paturi credeţi c-ar încăpea în sala asta ? — In sala de mîncare a monseniorului ? zise speriat directorul. Episcopul cerceta sala cu privirea şi părea că face din ochi măsurători şi socoteli.

— Ar încăpea foarte bine douăzeci de paturi, zise el, ca şi cum ar fi vorbit cu sine însuşi; apoi adăugă cu glas tare : Iată, domnule director al spitalului, ce vreau să spun. E, desigur, o greşeală la mijloc. Sînteţi douăzeci şi şase de persoane în cinci sau şase odăiţe. Aici sîntem trei şi avem loc pentru şaizeci. E o greşeală, vă spun eu. Luaţi locuinţa mea, iar eu am s-o iau pe a dumneavoastră. Daţi-mi casa mea. Asta vă aparţine. A doua zi, cei douăzeci şi şase de bolnavi se instalară în palatul episcopal, iar episcopul se mută la spital. Domnul Myriel nu avea nici un fel de avere, familia sa fiind ruinată de revoluţie. Sora lui primea o rentă viageră de cinci sute de franci, care, la presbiteriu, ajungea pentru cheltuielile ei personale. Domnul Myriel primea de la stat, ca episcop, o leafă de cincisprezece mii de franci. Chiar în ziua cînd se mută în clădirea spitalului, domnul Myriel stabili felul cum trebuia să fie întrebuinţată această sumă, o dată pentru totdeauna, pncum urmează. Copiem o notă scrisă de mîna lui :
Notă pentru orinduirea cheltuielilor casei mele Pentru micul seminariu . . Congregaţia misiunii . . . Pentru lazariştii ' din Montdidier .............. Seminarul misiunilor străi ne din Paris.............. Congregaţia sfîntului duh Instituţii religioase din locurile sfinte . . . . Societăţi de caritate ma ternă ...................... Supliment pentru cea din o mie cinci sute franci o sută franci o sută franci două sute franci o sută cincizeci franci o sută franci trei sute franci

1 Misionari ai congregaţiei sfîntului Lazăr.

10

Dani

Arles * P entru îmbunătăţi: ^tretinerii închi-s orilor
ru e,ihP ;;r;; ■;;.; ■
ar

"""^

t n T t a rea

:pafru sute

****

ea şefilor
0

Pentru ajutorarea „ .",..............cmci sute franci pro-i
ai e-

r *
sus

e a

mie franci

mii franci
AJ

P" de

..........
franci

o sută

fe !

mmtul

«ne, din Mae ,i din s;ste _ Pentru învăţă . al
e

sărace săraci Cheltuieli personale' ." " "
Total

'°r

sute franci ^^ "* f r a n c i franci

CInci

I

Tot

ii frand

a e

; i sVaceasta
cu ]u a

Reglementarea d • mal SUs săvîrşită H Ş ep/ Sc ^ p 0nse n'oruJ de Dfgne™* p P entru evla ? prin ranguj sâ J« P r'eten prin firea
tim blSe c c Va> ea se îndi J r

" acel aşi

. g 1 Magazii pub,j,j pub trau rezerv e ^ *««« Păstrau rezerveeded ^*«««"Mte în timpu) gnne Pentru anii secetoşi
Mizerabilii,
Vo

Cînd spunea el ,. " «c. ÎJ iubea Ş1. ° ?'" "Perio" —-----------. e V venera f / --------. >
revoI t Ut e

s P ofo dat

,

g c ea „. ' ' di« 1789, Unde

se alătura. Numai servitoarea, doamna Magloire, bombăni puţin. Domnul episcop, cum am văzut, nu-şi rezervase decît o mie de franci, care, adăugaţi la pensia domnişoarei Baptistine, făceau o mie cinci sute de franci pe an. Cu aceşti o mie cinci sute de franci trăiau cele două bătrîne şi episcopul. Iar cînd vreun preot de la ţară venea la Digne, domnul episcop tot mai găsea din ce să-l ospăteze, mulţumită economiilor crunte ale doamnei Magloire şi iscusinţei administrative a domnişoarei Baptistine. Intr-o zi — se afla la Digne de vreo trei Juni — episcopul spuse : — Cu toate astea, sînt destul de strîmtorat ! — Cred şi eu ! spuse doamna Maglorie. Monseniorul nici măcar nu şi-a cerut indemnizaţia pe care i-o dato rează judeţul pentru cheltuielile de transport în oraş şi pentru vizitele pe care le face în eparhie. Aşa era obi ceiul pentru episcopii de altădată. — Aşa e! zise episcopul. Ai dreptate, doamnă Magloire. Şi făcu cererea. Puţin după aceea, consiliul general, luînd în considerare această cerere, îi aprobă o indemnizaţie anuală de trei mii de franci intitulată : „Alocaţia domnului episcop pentru cheltuieli de trăsură, de poştă şi cheltuieli pentru vizite pastorale". Faptul stîrni multă vîlvă în rîndul burgheziei locale şi, cu acest prilej, un senator al imperiului, fost membru în Consiliul celor cinci sute, partizan al lui 18 Brumar 1 , înzestrat pe lînga oraşul Digne cu o senatorie măreaţă, îi scrise ministrului cultelor, domnul Bigot de Preameneu, o scrisorică răutăcioasă şi confidenţială, din care vom extrage următoarele rînduri autentice :
' Consiliul celor cinci sute constituia Camera deputaţilor sub directoriu (1795—99), regim republican instituit de marea burghezia franceză pentru lichidarea revoluţiei, dupâ răsturnarea dictaturii lui Robespierre. Lovitura de stat a luî Napoleon Bonaparte din 18 Brumar (noiembrie 1799) a pus capăt directoriului, înlocuit cu o dictatură mpi prielnică intereselor marii burghezii.

Cheltuieli de trăsură ? De ce ar fi necesare inlr-un cu oraş mal puţin de patru mii de locuitori ? Cheltuieli de poştă şi pentru vizite pastorale ? Mai întli de ce trebuie să facă vizite ? Pe urmă, cum să circule poşta într-o regiune «muntoasă ? Nu sînt drumuri. Nu se merge decît călare. Iar podul de la Durance ta Château-Arnoux abia poate să ţină căruţele cu bai. Aşa sînt toţi popii. Lacomi şi zgîrciţi. La sosire ăsta făcea pe apostolul. Acum se poartă ca şi ceilalţi. Ti trebuie trăsură şi diligentă. Arc nevoie de lux, ca episcopii de altădată. Ah, popimea asta! Domnule conte, lucrurile nu vor merge bine decît atunci cînd împăratul ne va scăpa de ei. Jos papa! (Erau complicaţii cu Roma). In ce mă priveşte, sînt numai pentru Cezar... etc, etc... In schimb, doamna Magloire se bucură foarte mult. — Bravo f îi spuse ea domnişoarei Baptistine. Monseniorul a început cu alţii, dar a trebuit în cele din urmă să se gîndească şi la el. Şi-a pus Ia punct toate b i n ef ac e ri l e . Ia t ă, î n s f î r ş i t , ş i p en t r u no i t re i m i i de franci. în aceeaşi seară, episcopul scrise şi dădu surorii sale o notă cu următorul cuprins :
Cheltuieli de trăsură şi vizite pastorale Pentru a se putea da bol navilor din spital supă de carne ................. o mie cinci sute franci Pentru societatea de cari ta te mat er nă di n Aix . . d «"ă suie cincizeci franci Pentru societatea de ca ritate maternă din Draguignan ........... sute cincizeci franci Pentru copiii găsi(i . . . Pentru orfani ................ cinci sute franci c'nci sute franci T o t a .l . . tf ei mii franci
3*

I
13

Acesta era bugetul domnului Myriel. Cît despre veniturile întâmplătoare ale episcopiei: strigări, dispense, botezuri, predici, binecuvîntări, căsătorii etc, episcopul le încasa de la bogaţi cu aceeaşi străşnicie cu care le împărţea la săraci. în scurtă vreme, daniile în bani sporiră. Şi cei avuţi şi cei lipsiţi băteau la uşa domnului Myriel, unii venind să ceară milostenia pe care alţii veneau s-o aducă. Nu trecuse nici un an de zile şi episcopul ajunse vistiernicul tuturor binefacerilor şi casierul tuturor nevoilor. Sume însemnate treceau prin mîna lui; dar nimic nu-l putu face să-şi schimbe cît de cît felul de viaţă şi să adauge cîtuşi de puţin strictului său necesar. Nici gînd de aşa ceva. Aşa cum se întîmpîă totdeauna, ca jos să fie încă şi mai multă mizerie decît este sus înfrăţire, totul era dat — ca să zicem aşa — mai înainte chiar de a fi fost primit; ca apa pe un pămînt uscat; oricît de mult încasa, n-avea niciodată nici un ban. Şi atunci dădea tot ce mai avea. întrucît era obiceiul ca episcopii să-şi pună numele de botez în fruntea ordonanţelor şi scrisorilor pastorale, oamenii nevoiaşi ai ţinutului aleseseră cu un fel de instinct plin de dragoste, dintre numele şi pronumele episcopului, pe cel care avea un tîlc pentru dînşii, astfel înoît nu-i mai spuneau decît monseniorul Bienvenu. Vom face ca ei şi-j vom numi şi noi Ia fel. De altminteri, îi plăcea şi lui să i se spună aşa. — îmi place numele ăsta, spunea el. Bienvenu corectează titlul de monsenior. Nu avem pretenţia că portretul pe care-l facem aci este verosimil ; ne mulţumim a spune că e asemănător. IN EPISCOP BUN, EPISCOPIE GREA Deşi transformase cheltuielile de transport în pomeni, domnul episcop nu făcea mai puţine vizite. Eparhia Digne e foarte obositoare. Are prea puţine şesuri şi prea mulţi
14

munţi; drumuri aproape nu există, cum am mai spus ; sînt treizeci şi două de parohii, patruzeci unu de vicariate şi două sute optzeci şi cinci de bisericuţe. Să Ie vizitezi pe toate, e ceva. Domnul episcop o scotea la capăt. Mergea pe jos .cînd jse ducea prin vecinătăţi; cu trăsurica Ja şes şi pe catîri ia munte. Cele două bătrîne îl întovărăşeau. Cînd drumul era prea anevoios pentru ele, se ducea singur. Intr-o zi, călărind pe un măgar, sosi la Senez, vechi oraş episcopal. Punga lui, aproape goală în clipa aceea, nu-i îngăduise alt mijloc de călătorie. Primarul oraşului îl întîmpină la poarta episcopiei şi se arătă foarte indignat văzîndu-l cum coboară de pe măgar. Cîţiva tîrgoveţi rîdeau pe de lături. — Domnule primar şi domnilor — spuse episcopul — îmi dau seama ce vă supără ; socotiţi că e mare cute zanţă ca un biet preot să călărească pe acelaşi animal de care s-a servit şi Isus Hristos. Vă rog să mă credeţi că o fac de nevoie, nu din vanitate. In vizitele sale era îngăduitor, blînd şi mai bucuros sta de vorbă decît predica. Nu aşeza nici o virtute la înălţimi de care nu te poţi apropia. Nu-şi căuta nici odată prea departe argumentele şi pildele. Locuitorilor dintr-un ţinut le da drept pildă ţinutul vecin. In cantoanele unde oamenii nu-i ajutau pe cei nevoiaşi, spunea : — Uitaţi-vă la oamenii din Briangon. Au dat voie săra cilor, văduvelor şi orfanilor să-şi cosească fîneţele cu trei zile înaintea celorlalţi. Le dreg gratuit casele cînd sînt dărăpănate. De aceea e un ţinut binecuvîntat de dum nezeu. Intr-o sută de ani n-a fost acolo nici un sin gur ucigaş. In satele lacome după cîştig şi recoltă, spunea : — Uitaţi-vă la cei din Embrun. Dacă în timpul recol tei un tată de familie îşi are feciorii în armată şi fetele la lucru în oraş, şi dacă e bolnav sau nu poate munci, preotul, în predica sa, îl dă în seama obştei; iar dumi nica, după slujbă, toţi oamenii din sat, bărbaţi, femei,

copii, se duc pe ogorul bietului om să-i culeagă recolta şi să i-o care în hambar. Familiilor învrăjbite din pricini băneşti şi de moştenire, le spunea : — Uitaţi-vă la muntenii din Devolny, ţinut atît de sălbatic încît nu se aude privighetoarea nici la cincizeci de ani o dată. Ei bine, cînd într-o familie moare tatăl, băieţii pornesc în lume să-şi caute norocul şi lasă fete lor averea, ca să se poată mărita. In plăşile unde oamenilor le place gîlceava şi unde fermierii se ruinează făcînd mereu petiţii, spunea : — Uitaţi-vă la ţăranii de treabă din valea Queyras. Sînt acolo trei mii de suflete. Doamne ! E un fel de mică republică. Nu se ştie nici de judecător, nici de portă rel. Primarul orînduieşte totul. El stabileşte dările, impune cinstit pe fiecare, judecă fără nici o plată prici nile, împarte moştenirile fără să ceară nimic, dă sentinţe fără cheltuieli de judecată şi i se dă ascultare, pentru că e un om drept printre oameni de treabă. In satele unde nu găsea învăţător, da pilda tot a celor din Queyras : — Ştiţi cum fac ei ? spunea el. De vreme ce un cătun cu douăsprezece pînă la cincisprezece căminuri nu poate plăti totdeauna un dascăl, ei au învăţători pe care-i plă teşte toată valea şi care cutreieră satele, oprindu-se opt zile într-un loc, z.ece într-altul, şi învăţînd pe oameni carte. Dascălii ăştia vin pe la iarmaroace, unde i-am întîlnit şi eu. Ii recunoşti după condeiul din pană de gîsca pe care-l poartă la şnurul pălăriei. Cei care dau numai lecţii de citit au o singură pană ; cei care predau cititul şi socotitul au două pene; iar cei care dau lecţii de citit, de socotit şi de latină au trei pene. Aceştia din urmă sînt marii învăţaţi. Dar ce ruşine e să fii neştiutor de carte ! Faceţi şi voi ca oamenii din Queyras. Vorbea aşa, cu gravitate, părinteşte; cînd nu avea pilde la îndemînă, născocea parabole, mergînd drept la ţintă, cu puţine cuvinte, dar cu belşug de imagini, convins şi convingător.
16

Fiind cam mic de statură. Cartea era într-unui din rafturile de sus. doamna contesă de Lâ. dragă vere. înălţimea mea nu ajunge pînă la raftul acela. nu scăpa aproape nici un prilej de-a înşira în prezenţa lui ceea ce numea ea „speranţele" celor trei fii ai ei. Ea se opri cu oarecare neastîmpăr : — Doamne. care nu mai aveau mult de trăit şi pe care copiii ei urmau să le moştenească de drept. cel mai mare urma să moştenească titlul de pair * al bunicului. cel de-al doilea era succesorul titlului de duce al unchiului său . Cel mai tînăr dintre ei urma să primească de la o mătuşă un venit frumuşel de o sută de mii de franci. a sfîntuilui Augustin 2 : „Puneţi-vă speranţa în cel pe care nu-l moşteniţi". Contesa avea destule rubedenii foarte bătrîne. Odată. păruse totuşi mai îngîndurat decît de obicei. Doamnei Magloire îi plăcea să-i spună adesea „înălţimea voastră". episcop de Hippona . Una dintre rudele sale de departe. demnitatea se acorda numai aristocraţilor credincioşi dinastiei. Altădată. Căuta să fie pe înţelesul celor două bătrîne care-şi petreceau viaţa lînga el.IV FAPTELE ASEMENI VORBELOR Vorbea cu blîndete şi cu voioşie. cînd rîdea avea rîsul unui copil de şcoală. care e. Intr-o zi. dar unde ţi-s gîndurile ? — Mă gîndesc — spuse episcopul — la o cugetare ciu dată. 2 Unul din teologii bisericii creştine primitve. mi se pare. primind înştiinţarea de deces al unui nobil I 1 Titlul membrilor ereditari al Camerei înalte din vremea monarhiei censitare tn Franţa (1815—1848) . episcopul nu putu să ajungă pînă la ea. tn perioada restauraţiei Burbonilor (1815—1830). el se ridică din fotoliu şi se duse la bibliotecă să caute o carte. pe cînd doamna de L6 îi înşira din nou cu de-amănuntul toate moştenirile şi toate „speranţele" ei. — Doamnă Magloire — spuse el — adu-mi un scaun. Episcopul asculta de obicei în tăcere aceste nevinovate şi scuzabile lăudăroşenii materne.

17 .(Africa de nord r»«ia»ă).

o bucăţică de rai ! Cînd era vorba de-o faptă bună. toate titlurile feudale şi de nobleţe ale tuturor înaintaşilor săi. bogat şi zgîrcit. care se pricepea de minune să fie în acelaşi timp ultraregalist şi ultravoltairian. pentru ca astfel să scape de focul iadului. în gluma lui ascunzînd aproape totdeauna un tîlc serios. Au existat şi inşi de acest fel. retras din afaceri. în afară de dregătoriile răposatului. Niciodată domnul Geborand nu dăduse de pomană vreunui nenorocit. şi care agonisise o jumătate de milion fabricînd pături groase. Printre cei de faţă se afla şi un negustor bogat. Intr-o zi. stofe şi bascuri. De cînd cu predica asta. A vorbit destul de bine. episcopul îl apucă de braţ: — Domnule marchiz. Erau şase la număr ca să-şi împartă darul.din localitate. de un ban. Sfătui pe bogaţi să-i ajute pe nevoiaşi. trebuie sl-mi daţi şi dumneavoas tră ceva ! Marchizul se întoarse şi răspunse scurt: ~ Monseniore. şi să ajungă în raiul pe care-l descrisese în culori nespus de ispititoare şi de încîntătoare. Ajungînd lîngă el. — Uite-l pe domnul Geborand cum îşi cumpără. am săracii mei ! 18 . în care se înşirau pe o pagină întreagă. mai făcînd încă puţină cămătărie. episcopul îl zări dînd de pomană şi-i spuse zîmbind surorii sale. Subiectul predicii era milostenia. un tînăr vicar veni la Digne şi ţinu o predică în catedrală. s-a băgat însă de seamă că în fiecare duminică dădea cîte un gologan bătrînelor cerşetoare din faţa catedralei. Se afla acolo marchizul de Ghamptercier. pe care-l zugrăvi cît putu de înfricoşător. exclamă : — Ce răbdătoare-i moartea ! Ce aleasă încărcătură de titluri i se cere să poarte cu vioiciune în spinare şi cîtă minte le trebuie oamenilor ca să pună astfel mormîntul în slujba deşertăciunii! Ştia la nevoie să glumească cu blîndeţe. Odată strîngea bani pentru săraci într-un salon din oraş. mătăsuri. anume domnul Geborand. nu da înapoi nici chiar în faţa unui refuz şi găsea atunci cuvinte care dădeau 3e gîndit. In timpul unui post. bătrîn.

Născut în Provenţa. „Onte anaras passa ?" ca în Alpii de jos. bunii mei prieteni ! Sînt în Franţa un milion trei sute douăzeci de mii de case ţără neşti care n-au decît trei deschizături. Vorbind toate limbile. n-avea nimic din asprimea moralistului şi propovăduia pe faţă — fără încruntarea din sprîncene a virtuoşi- . ţăranii nu au nici măcar roabe. uşa şi o fereastră şi. Vai. dumnezeu le dă oamenilor aerul şi legea IM vinde ! Nu acuz legea. un „fost păcătos". „Puerle un bouen muutou embe un bouen froumage grase I" ca în Dauphine-ul de sus. Ştia să spună lucrurile cele mai însemnate în graiul cel mai popular. în Alpii de sus şi în cei de jos.. Spunea : — Să vedem mai întîi de unde vine răul. Spunea : „Eh be! moussou. Iarna sparg pîinea cu toporul şi o ţin muiată în apă douăzeci şi patru de ore ca s-o poată mînca. îşi fac pîinea pe şase luni o dată şi o coc la foc de balegă uscată de vacă. în sfîrşit. se purta la fel cu cei de sus ca şi cu cei de jos. Fraţilor. în Alpi. In Isere. fie sus la munte. Şi asta numai din cauză că există un impozit pe uşi şi pe ferestre.. un milion opt sute şaptesprezece mii cu două deschizături. trei sute patruzeci şi şase de mii de colibe care n-au decît o singură deschizătură : uşa. Gîndiţi-vă la familiile nevoiaşe. pătrundea în toate sufletele. în bordeie. Fie în vale. la copilaşii care trăiesc în locuinţele astea şi veţi înţelege de ce-s bol navi de friguri şi de alte multe boli. la bătrînele. rosti următoarea predică : — Prea iubiţii mei fraţi. în catedrală. pretutindeni se simţea ca la el acasă.. Nu învinuia niciodată în pripă şi fără să ţină seama de împrejurările respective. Asta plăcea poporului şi a contribuit în bună măsură să cîştige inima tuturor. n-au luminări şi ard făclii de răşină şi bucăţi de sfoară muiată în răşină. Aşa-i în tot ţinutul de sus al Dauphine-ului. fie-vă milă ! Vedeţi cîtă suferinţă este în jurul vostru !. De altminteri. în Var. ses saga ?" ca în Languedoc-ul de jos.. se obişnuise repede cu toate dialectele din sud. cară îngrăşămintea cu spinarea . cum îşi spunea singur zîmbind.— Daţi-mi-i I spuse episcopul. dar îl binecuvîntez pe dumnezeu. Fiind. într-o zi.

de a privi lucrurile. să i se împotrivească şi să nu i se supună decît atunci cînd nu mai are încotro. ale copiilor. Iată. a părinţilor. care-i este în acelaşi timp povară şi ispită. Păcatul e o putere de atracţie. învăţaţi-i cît mai multe lucruri puteţi. Un nenorocit. care poate afîrşi cu o rugăciune. din dragoste pentru o femeie şi pentru copilul pe care-l avea cu ea. a bogaţilor şi a învăţaţilor. societatea e vinovată că învăţămîntul nu e gra tuit . Intr-o zi. Era îngăduitor cu femeile şi cu săracii. săvîrşim totuşi o greşeală. s-o înfrîneze. spunea cu zîmbetul pe buze : — OI o ! s-ar părea că-i vorba de-o crimă pe care-o poate săvîrşi oricine. dar o cădere în genunchi. ipocriziile speriate sînt gata să protesteze şi să se pună la adăpost. încolţeşte păcatul. Vinovat nu e cel ce păcătuieşte." Cînd vedea că lumea strigă prea tare şi se indignează prea repede.lor cu orice preţ — o doctrină care s-ar putea rezuma astfel : „Omul poartă pe el carnea. Acolo unde domneşte întunericul. puteţi păcătui. cu totul lipsit de mijloace. Mai spunea : — Pe cei ce nu ştiu. Dîndu-i ascultare. dar o greşeaiă de felul acesta se poate ierta. ale servitorilor. Falsificatorii de bani se mai pedepseau pa vremea aceea cn moartea. ale celor slabi. care duc povara societăţii omeneşti. O tîrăşte după el şi i se supune. puteţi avea slăbiciuni. Nici un păcat — e visul îngerului. E o cădere. ale nevoiaşilor şi ale neştiutorilor sînt din vina bărbaţilor. Femaia . Puteţi greşi. a celor puternici. E dator s-o supravegheze.. avea un fel deosebit.. Tot ce-i pămîntesc e supus greşelii. falsificase nişte bani. a auzit vorbindu-se într-un salon despre procesul unei crime. Precum vedeţi. a stăpînilor. Să fii sfînt. ci acela care-I tine în întuneric. cu totul personal. Cît mai puţine păcate — iată datoria omului. care se afla în faza de instrucţie şi urma să fie judecată. ea trebuie trasă la răspundere pentru bezna pe care o menţine. Spunea : — Greşelile femeilor. dar fiţi drepţi. să fii drept e o datorie. e un lucru rar.

In ajunul zilei fixate pentru executarea condamnatului. Ea se încăpăţînă să tăgăduiască. rugîndu-se iui dumnezeu pentru ierta21 . justiţia din răzbunare. N-am de ce să fac cor voada asta pentru un saltimbanc. Era nevoie de un preot care să-l asiste pe osîndit în ultimele clipe. în tăcere. întărîtată de gelozie. mărturisi totul. îşi denunţă amantul. care fusese scamator pe la bîlciuri şi jălbar. Fu chemat preotul parohiei. dovedi totul. Faptul începu să fie cunoscut şi lumea rămase încîntată de dibăcia magistratului. Procesul făcu multă vîlvă în oraş. Magistraţii stăruiră. Se duse numaidecît la închisoare. Atunci. mărturisind adevărul. şi eu sînt bolnav. cu crîmpeie de scrisori iscusit ticluite. Atunci. Răspunsul acesta fu adus la cunoştinţa episcopului. Episcopul ascultase totul. Era închisă. întrebă : — Unde vor fi judecaţi bărbatul şi femeia aceasta ? — La curtea cu juri. îi luă mîna şi-i vorbi. uitînd de masă şi de somn. Era un nenorocit. Adăugă apoi : — Şi unde va fi judecat domnul procuror regal ? La Digne se petrecu odată o întîmplare tragică. Omul era pierdut. el făcuse să ţîşnească adevărul din mînie. de altminteri nici nu intră în atribuţiile mele. La urmă. îi spuse pe nume. mă duc eu. Urma să fie judecat în curînd la Aix. nici prea învăţat nici prea ignorant. izbuti s-o convingă pe nefericita femeie că avea o rivală şi că omul o înşela. zicînd : — Asta nu mă priveşte pe mine. Un om fu condamnat la moarte pentru omor. Se pare că acesta a refuzat. Speculînd gelozia. împreună cu complicea sa. duhovnicul închisorii se îmbolnăvi. Ea tăgădui. procurorul avu o idee.fusese arestată pe cînd încerca să pună în circulaţie cea dintîi monedă falsificată de dînsul. Petrecu toată ziua şi toată noaptea lîngă el. înscena o infidelitate a amantului şi. N-are ce căuta el acolo. Numai ea putea să-l dea de gol pe amantul ei şi să-l nenorocească. dar nu existau dovezi decît împotriva ei. care spuse: — Domnul paroh are dreptate. coborî în celula „saltimbancului".

Cînd coborî de pe eşafod. îi spuse surorii sale: — Am slujit ca un pontif! Şi cum lucrurile cele mai sublime sînt adesea cele mai puţin înţelese. treci în viaţa veşnică ! Acolo este domnul. Nu era chiar atît de ingnorant ca să rămînă cu totul nepăsător. Ii fu părinte. şi în clipa cînd cuţitul sta să cadă. cînd veniră să-l ridice pe nenorocit. Intorcîndu-se în locuinţa modestă pe care o numea zîmbind . se trăgea înapoi îngrozit. Poporul. s-au găsit în oraş oameni care. Roagă-te. îşi simţea sufletul împăcat şi avea nădejde în dumnezeu. frate. destrămase întrucîtva. care sînt cele mai simple. crede. asta n-a fost decît flecăreală de salon. care-î zguduise adînc. tremurînd pe marginea acestei prăpăstii fioroase. prieten : episcop.rea sufletului condamnatului şi rugîndu-l pe condamnat pentru iertarea sufletului său. Se urcă în căruţă cu el.palatul său". Osînditul. episcopul era tot acolo. Episcopul îl îmbrăţişa. Se uita fără încetare dincolo de lumea asta. prin aceste spărturi fatale şi nu vedea decît întuneric. la urma urmei. . Nu ştiai ce să admiri mai mult : paloarea ori seninătatea sa. A doua zi. căruia nu-i place să glumească pe seama lucrurilor sfinte. în jurul lui. era acurn transfigurat. Ii vorbi despre toate liniştindu-l şi îrnbrăţişîndu-l. se înduioşa şi-l admira. îi spuse cele mai frumoase adevăruri. avea în privire ceva care făcu mulţimea să se dea la o parte. Episcopul îl făcu să zărească o lumină. se sui cu el pe eşafod. Moartea însemna pentru el un abis. îi spuse : — Pe cel ucis de mîna omului dumnezeu îl reînvie.. pe alocuri. Cel izgonit de fraţii săi e primit de tatăl ceresc. hotarul care ne desparte de taina lucrurilor şi pe care noi îl numim viaţă. Condamnarea lui. Apăru în faţa mulţimii în pelerina-i liliachie şi cu crucea sa episcopală pe piept. comentînd purtarea episcopului. II întovărăşi. numai pentru a-l binecuvînta. în picioare. atît de abătut şi copleşit în ajun. alături de acest păcătos legat cu frînghii. să spună : „Pozează". Omul acesta era să moară deznădăjduit. Dar.

eşafodul nu-i un aparat ţeapăn. In cartea Despre crime şi pedepse a cerut desfiinţarea pedep sei cu moartea. Toate problemele sociale ridică în jurul acestui satîr semnul lor de întrebare. Eşafodul este complicele călăului. alcăt ui tă numai di n moartea pe care a dat-o. fierul şi frânghiile astea au voinţa lor. care are nu ştiu ce iniţiativă întunecată . duşman al revoluţiei de !a 1789. bună sau rea. Putem fi oarecum nepăsători faţă de pedeapsa cu moartea. alţii o detestă ca Beccaria 2 . străbătut de cel mai tainic fior. care de obicei se întorcea de la tot ceea ce săvîrşea cu o satisfacţie atît de nemărginită. cînd îl vezi aievea. do minaţia politică a bisericii catolice în Europa. că aparatul ăsta înţelege. înălţat şi drept. a doua zi după execuţie. 1 Scriitor francez reacţionar (1754—1821). înghite carne . a răspîndit în patria sa ideile Iluminişti lor francezi. din fier şi din frînghii. De aceea. dar dac-o vedem. într-adevăr. Ghilotina este întruchiparea legii. putem să nu ne dăm părerea. Eşafodul este un fel de monstru.Cit despre episcop. în visul înspăimîntăîor în care prezenţa lui cufundă sufletul. că maşina asta aude. că lemnul. vederea ghilotinei îl zgudui şi-i trebui multă vreme ca să-şi vină în fire. nu e neutră şi nu-ţi îngăduie să rămîi neutru. făcut din lemn. zguduirea e dintre cele mai puternice : trebuie să ne hotărîm şi să spunem răspicat dacă sîntem pentru sau contra.' bea sînge. făurit de judecător şi de dulgher. Pare un fel de fiinţă. 23 . se numeşte vindicta 3 . s-ar spune că schelăria asta vede. 3 Pedeapsă. Eşafodul e o vedenie. eşafodul nu-i o maşină . Seninătatea aproape nefirească a clipei funebre dispăruse. părea acum că-şi face mustrări. eşafodul apare groaznic. Eşafodul nu-i o simplă schelărie. Unii o admiră. Cine o vede se înfioară. 2 Jurist italian (1737—1784). un strigoi care pare că trăieşte o viaţă cumplit ă. eşafodul are ceva halucinant. In cartea Despre papă a propovăduit întoarcerea la evul mediu. umbra justiţiei sociale îl urmărea. devorează . El. atîta vreme cît n-am văzut cu ochii noştri o ghilotină . şi multe zile după aceea. impresia fu cumplită şi adîncă . episcopul păru copleşit. contopindu-se cu ceea ce face. ca de Maistre ' .

Uneori vorbea cu el tnsuşi. Veţi zări lumina vie a mortului vostru drag strălucind pe bolta cerului. ci s-o înalţe şi s-o înnobileze prin speranţă. S-a băgat de seamă totuşi că episcopul se ferea să mai treacă prin piaţa execuţiilor. Moartea nu ne-o poate trimite decît dumnezeu. Ştia că aceasta este datoria lui cea mai mare şi adevăratul său rost. Spunea : „Luaţi seama cînd vă îndreptaţi gîndul spre cei morţi. Gu ce drept se ating oamenii de acest lucru necunoscut ?" Cu vremea. lîngă mama care-şi pierduse copilul. Minunat fel de-a mîngîia ! Nu căuta să aline durerea prin uitare. Nu vă gîndiţi la ceea ce putrezeşte." Cunoştea binefacerile credinţei. arătîndu-i cu degetul pe cel ce se resemnează . încît să nu mai ţinem seamă de legile omeneşti. sărăcia voita în trăia episcopul din Digne ar fi fost un spectacol şi încîntător. Iată unul pe care sora lui l-a auzit şi J-a memorat: „Nu credeam să fie atît de groaznic. se ducea el singur. Aşa cum ştia cînd să tacă. ingăimînd cu jumătate glas monoioguri lugubre. Priviţi drept înainte. Domnul Myriel putea fi chemat oricînd la căpătîiul bolnavilor şi al muribunzilor. Ştia să stea şi să tacă îndelung lîngă bărbatul care-şi pierduse soţia iubită. Se străduia să povăţuiască şi să-l liniştească pe omul cuprins de deznădejde. încerca să-i transforme durerea care priveşte spre groapă. MONSENIORUL BIENVENU TŞI PURTA PREA MULT ANTERIELE Viaţa lăuntrică a domnului Myriel era plină de leaşi gânduri ca şi viaţa lui publică. E o greşeală să ne cufundăm atît de adînc în legea divină. aceste impresii slăbiră şi probabil se şterseră. Familiile văduvelor şi orfanilor n-aveau nevoie să-l cheme. Pentru cine putut s-o privească de aproape. ştia şi cînd să vorbească. arătîndu-i durerea care priveşte spre stele. 24 acear fi care grav .

Somnul Iui era scurt şi adînc.Ca toţi bătrtnii şi ca cei mai mulţi dintre cugetător). cu pălăria lui turtită. Dimineaţa tşi îngăduia un ceas de reculegere. funcţiile şi breviarul. bolnavii şi nevoiaşii. cu ochii în pămînt. de obicei un canonic. de alta sfîntul scaun. de o parte statui. îi dăruia muncii. dormea puţin. să-i împace pe preoţi şi pe pri mari . era îndrumat spre casa Iui. în trei colţuri. să acorde prividegii. pe urmă oficia ser viciul religios. ieşea şi se plimba pe jos. să încuviinţeze predici. catehisme diocezane. Apoi se apuca de lucru. purtînd ciorapi liliachii şi nişte pantofi mari. pe cîmp sau prin oraş. bolnavilor şi celor năpăstuiţi. îngîndurat. apoi corespondenţa clericală. „Spiritul e o grădină !" spunea el. . Trebuie să pri mească în fiecare zi pe secretarul episcopiei. corespondenţa administrativă . de care atîrnau trei ciucuri de aur cu franjuri dese. fie în oratoriu. Oricine avea nevoie de ceva. Timpul pe care i-l mai lăsau aceste nenumărate îndeletniciri. să cerceteze o întreagă bibliotecă de cărţi de rugăciune. fie la catedrală. să scrie ordonanţe. Pretutindeni unde se arăta era o sărbătoare. iar timpul pe care i-l mai lăsau năpăstuiţii. Un episcop e un om foarte ocupat. o sumedenie de treburi. sprijinindu-se în toiagul său lung. Săpa pămîntul în grădină sau citea şi scria. Pe la ora două. ceasloave etc. S-ar fi zis că trecerea lui avea ceva cald şi luminos. numea asta „grădinărit". vătuită şi caldă. şi mai în toate zilele pe marii vicari. cînd vremea era frumoasă. Era văzut mergînd singur. Ii binecuvînta şi-l binecuvîntau. La prînz mînca la fel ca şi dimineaţa. intrînd adesea prin cocioabe. După liturghie mînca o bucată de pîine de secară muiată în lapte muls de la vacile sale. Copiii şi bătrînii ieşeau în pragul porţilor la ivirea episcopului ca Ia ivirea soarelui. îmbrăcat cu pelerina-i liliachie. îl dăruia în primul rînd nevoiaşilor. Trebuie să controleze congregaţiile. N-avea decît un cuvînt pentru amîndouă felurile de a munci.

printre altele 0 dizertaţie asupra versetului din geneză : La început duhul lui dumnezeu plutea pe ape. binevenit pentru o masă bună. care zice : Un vînt de sus se năpusti asupra păminiului. lua cina împreună cu sora sa. doamna Magloire stînd în picioare în spatele lor şi servindu-i. episcopul nu se împotrivea. sta de vorbă cu băieţii şi cu fetele şi zîmbea mamelor.Se oprea ici şi colo. care sună ast fel : Un vînt venind de la dumnezeu sufla pe faţa apelor. A lăsat vreo cincişase manuscrise nu lipsite de valoare. pe Flavius Josephe'. Intr-altă dizertaţie analiză operele teologice ale lui Hugo. Cînd mai avea un ban se ducea pe la săraci. Deoarece purta prea mult anteriele şi nu voia să se bage de seamă lucrul ăsta. în sfîrşit. episcop de Ptolemais. Dacă totuşi episcopal avea vreun preot la masă. Confruntă cu acest verset alte trei texte : versiunea arabă. Orice preot era un bun pretext. al II-Iea). se întorcea apoi din nou în camera sa şi începea iarăşi să scrie. pe Ia ora opt şi jumătate. Altminteri. masa lui de toate zilele nu se alcătuia decft din legume fierte în apă şi din supă de post. 26 . de culoare violetă. strămoş al celui ce scrie cartea de faţă. se ducea la cei bogaţi. tălmăcirea chaldeică a lui Onkelos 2 . cînd nu mai avea. nu ieşea niciodată în oraş decît cu pelerina sa vătuită. precizînd că acestui episcop trebuie să i se atri2 Autor ebreu traduceri fn limba greaca a Vechiului Testament (seco lul 1 Istorical unei din secolul I. care spune : Vân turile domnului suflau. cînd pe foi volante. După cină stătea de vorbă o jumătate de ceas cu domnişoara Baptistine şi cu doamna Magloire. se ospătează călugăreşte". Era o masă mai mult decît cumpătată. De aceea se şi spunea în oraş : „Cînd episcopul nu se ospătează popeşte. cînd pe marginea vreunui infolio. Era un om cult şi întrucîtva savant. Seara. doamna Magloire se folosea de acest prilej pentru a-i servi monseniorului vreun peşte gustos din lac sau vreun vînat ales de munte. ceea ce-i cam stingherea în timpul verii. şi.

dintr-un parter şi un singur etaj: trei încăperi la parter. Regii îţi spun Domnul. < . librăria Pissot. oricare ar fi fost cartea pe care-o avea în mină. Baruch te numeşte Nemărginire. cum am mai spus. Psalmii te numesc înţelepciune şi Adevăr. trei camere la etaj. Paris. în mijlocul unei lecturi. In spatele 27 . Aici e nevoie să facem o descriere exactă a locuinţei domnului episcop din Digne.bufe diferitele broşuri publicate acum o sută de ani sub pseudonimul Barieycourt. Cornwaltis şi cu amiralii marinei americane. rîndurile acestea nu au nici o legătură cu cartea pe care sînt scrise. Exodul te numeşte Providenţă.. Ioan te numeşte Lumină. dar Solomon îţi spune Indur ar e ş i aces t a e cel mai f r umos di nt r e toat e numele tale. Iată această notă : O. Macabeii te numesc Creator. omul te numeşte Tată. librăria Poingot. Avem în faţa ochilor o notă scrisă de el pe marginea unui volum intitulat : Corespondenţa lordului Germain cu generalii Clinton. lăsîndu-l singur la parter pînă dimineaţa. iar deasupra un pod. Epistola către Eţezieni îţi spune Libertate. cădea dintr-o dată într-o meditaţie adîncă. Câteodată. Adesea. Esdras — Dreptate. VI CINE-I PĂZEA CASA Casa în care locuia era alcătuită. cheiul Augustinilor. din care nu mai ieşea decît pentru a scrie cîteva rînduri chiar pe marginile volumului respectiv. tu cel care eşti! Eclesiastul te numeşte Atotputernic. Pe la ora nouă seara femeile se retrăgeau şi se urcau în camerele lor de la etajul întîi. creaţiunea îţi spune Dumnezeu. Versailles.. Leviticul — Sfinţenie.

şi femeile evlavioase din Digne strînseseră bani ele-ntre ele ca să împodobească cu un altar nou oratoriul monseniorului . alăturată casei şi care dădea spre grădină. Episcopul locuia jos. de fiecare dată însă el luase banii şi-i împărţise la săraci. iar în camera de culcare un fotoliu. Adesea. Nu puteai ieşi din oratoriu fără să treci prin camera de culcare şi nu puteai ieşi din camera de culcare fără să treci prin sufragerie. Ii spunea „salonul său de iarnă". Camera lui era destul de mare şi destul de greu de încălzit pe vreme rea. din pai. iar a treia oratoriul. cu un pat pentru musafiri. Domnul episcop ţinea acest pat pentru preoţii de la ţară. unde episcopul ţinea două vaci. şi patru scaune de pai. „îmi dau dijma !" spunea el. vopsit într-un roz spălăcit. femeile cu stare. fusese iransformată în bucătărie şi în cămara. care dădea spre stradă. cea de-a doua era camera de dormit. pe care treburile sau necazurile parohiei îi aduceau la Digne. pătrată. Ca şi în sufragerie. de asemeni din pai. el trimitea jumătate în fiecare dimineaţă bolnavilor din spital. In oratoriu.casei — o grădiniţă de-un sfert de pogon. Farmacia spitalului. acoperit cuviincios cu şerveţele albe şi cu imitaţie de dantele. pusese să i se facă în staulul vacilor o despărţitură închisă cu un perete de scînduri. In grădină mai era şi un staul. în acest salon de iarnă nu se aflau alte mobile decît o masă de lemn. Sala de mîncare mai era împodobită şi cu un bufet vechi. Dintr-un bufet asemănător. Femeile locuiau la etaj. fosta bucătărie a spitalului. o clădire mică. se afla un alcov închis. în fund. Acolo-şi petrecea serile cînd era ger. albă. Prima încăpere. Lemnele fiind foarte scumpe la Digne. „Gel mai frumos altar — spunea el — e sufletul unui nenorocit alinat care-i mulţumeşte lui dumnezeu. Cînd se întîrnpla să primească şapte sau opt persoane o . care veneau să se pocăiască." In oratoriu avea două scăunele de rugăciune. Oricare ar fi fost cantitatea de lapte pe care i-o dădeau. îi servea ca sufragerie. episcopul făcuse altarul care-i împodobea oratoriul.

De altminteri. din lemn. sfîrşise prin a renunţa. din lemn de mahon. în spatele patului. în forma gîtului de lebădă. odinioară aurit şi îmbrăcat cu mătase înflorată. dacă era vară. în felul acesta puteau să se adune pînă la unsprezece scaune pentru vizitatori. obiectele de toaletă. de obicei fără foc. atunci episcopul ieşea din încurcătură stînd în picioare lîngă sobă. Ambiţia domnişoarei Baptistine ar fi fost sa poată cumpăra o mobilă de salon în catifea de Utrecht galbenăroşiatică. drept în faţa patului. trădînd încă vechile deprinderi elegante ale omului de lume. din oratoriu scăunelele de rugăciune şi din dormitor fotoliul . dîndu-şi seama că — în cinci ani — nu putuse să strîngă în acest scop decît patruzeci şi doi de franci şi zece centime. sau statul major al regimentului din garnizoană. prin urmare. întrucît scara era foarte îngustă . un pat de spital. dînd în sufragerie. Se întîmpla uneori să fie douăsprezece persoane. dînd spre oratoriu. două uşi : una lîngă sobă. înflorată cu ghirlande de trandafir. dar era pe jumătate desfundat şi nu se ţinea decît pe trei picioare. nu putea fi socotit printre mobilele de folos în asemenea împrejurări. pe generai. Un geamlîc dînd spre grădină. Se mai afla un scaun şi în alcovul închis. biblioteca. dar fotoliul acesta a trebuit să fie urcat la etaj prin fereastră. un dulap mare de sticlă. şi cu canapea. plin cu cărţi. căminul. cu polog din mătase verde. aşa că nu putea fi folosit decît rezemîndu-l de zid. din lemn imitînd marmura. împodobite cu două vase cu 4* . după o perdea.dată — pe prefect. Dar asta trebuia să coste cel puţin cinci sute de franci şi. dacă era iarnă. din fier. sau propunînd o plimbare prin grădină. cealaltă lîngă bibliotecă. La fiecare vizită nouă se golea cîte o încăpere. Domnişoara Baptistine avea şi dînsa în odaie un fotoliu mare. la cămin două grătare de fier. sau cîţiva elevi ai micului seminariu — era nevoie să se aducă din staul scaunele salonului de iarnă. cine-şi poate vedea împlinit idealul ? Nimic mai simplu de închipuit decît camera de culcare a episcopului.

în aceeaşi zi. casa fusese locul de 30 . altădată poleite cu argint. In faţa mesei. încît. Venind în această cameră. In faţa patului. după plecarea bolnavilor spitalului. celălalt cu administrarea veniturilor. 'adus din oratoriu. doamna Magloire a trebuit s-o cîrpească zdravăn chiar în mijloc. ca să nu fie nevoită să cumpere una nouă. Nişte inscripţii mici. celălalt pe abatele Tourteau. Avea la fereastră o perdea de demult.ghirlande şi ciubuce. Tot ce ştia despre amîndoi e că fuseseră numiţi de rege. la 17 aprilie 1785. episcopul a găsit datele acestea scrise cu cerneală spălăcită pe un petic de hîrtie îngălbenit de vreme. abate de Grand-Champ. prins cu patru buline pe dosul portretului abatelui de Grand-Ghamp. arătau că portretele înfăţişează. întocmai ca 6 cazarmă sau un spital. ceea ce alcătuia un fel de lux episcopal . Cînd doamna Magloire dăduse jos tablourile ca să le şteargă de praf. Dar în ultimii ani. doamna Magloire descoperi sub tapetul spoit cu var nişte zugrăveli care împodobeau apartamentul domnişoarei Baptistine. Două portrete în rame ovale erau atîrnate pe perete. Erau preoţi şi. lîngă chipurile zugrăvite. dintr-o stofă groasă de lînă. înainte de a fi spital. episcop de Saint-Claude. aurite. se afla un crucifix de metal de pe care se luase argintul. unul pe abatele de Chaliot. „Ce mult îmi place 1" spunea el. acolo unde de obicei se pune o oglindă. cu o mulţime de hîrtii răvăşite şi cu volume groase. Lîngă geamlîc. fără excepţie. un scăunel de rugăciune. Cusătura avea formă de cruce. cum se va vedea mai departe. eparhia Chartres. donatori: două motive ca să-i inspire respect. aşezat pe un fond de catifea neagră. Toate încăperile casei. vicargeneral de Agde. episcopul găsise aceste portrete şi le lăsase pe loc. unul la episcopie. fotoliul de pai. care se învechise atît de tare. roasă. o masă mare cu o călimară. la parter ca şi la etaj. deasupra. erau văruite cu alb. într-o ramă de lemn despoleit. probabil. Episcopul atrăgea adesea atenţia asupra ei. pe fondul neutru al pînzei. de cele două părţi ale patului. din ordinul Cîteaux.

Şi pentru că-l zugrăvim aici pe episcopul din Digne aşa cum era. La această argintărie trebuie să adăugăm două mari sfeşnice de argint masiv. care trageţi foloase din orice. avea patru alei încrucişate. la care doamna Magloire se uita fericită." „Doamnă Magloire -« răspunse episcopul — te înşeli. mergînd de-a lungul zidului a l b care o mărginea. pe care le moştenise de la o mătuşă. cum strălucesc scfnteietor pe faţa de masă albă. Odăile erau pardosite cu cărămizi roşii. Ar fi mai nimerit să punem acolo salată decît flori. în fiecare zi. De-acolo venea zugrăveala. şerpuind în jurul unei gropi pentru scurgerea apei. In camera episcopului. Spunea : „Asta nu le răpeşte nimic săracilor 1" Trebuie totuşi să recunoaştem că din avutul lui de altădată îi mai rămăseseră şase tacîmuri de argint şi o lingură mare de supă. Grădina. doamna Magloire aprindea cele două lumînări şi punea amîndouă sfeşnicele pe masă. In trei dintre ele. De altfel. Ici şi colo erau cîţiva pomi fructiferi. episcopul pusese flori.întîinire al cetăţenilor. trebuie să adăugăm că de cîteva ori fusese auzit spunînd : „Mi-ar veni foarte greu să nu mai mănînc cu tacîmuri de argint". 3J I . doamna Magloire îi spusese cu un fel de ironie blîndă : „Monseniore. Trebuie să menţionăm că niciodată cheia nu era scoasă din broască. îngrijită de cele două femei. Aleile lăsau între ele patru pătrate îngrădite cu merişor. Sfeşnicele aveau două lurnînări de ceară şi erau aşezate de obicei pe căminul episcopului. de-o curăţenie desăvîrşită. o altă alee făcea înconjurul grădinii. Era singurul lux pe care şi-l îngăduia episcopul. oarecum stricată din pricina clădirilor destul de urîte despre care am vorbit. în care doamna Maglorie încuia în fiecare seară cele şase tacîmuri de argint şi lingura mare. casa era. în faţa paturilor erau rogojini de pai împletit. la căpătîiul patului său. ţineţi totuşi pătratul ăsta degeaba. de la un capăt la altul. doamna Magloire cultiva legume . în al patrulea. care erau spălate în fiecare săptămînă. Cînd avea pe cineva la masă. O dată. se afla un dulăpior. dumneavoastră.

uşa nu era închisă decît cu clanţa. dar îi respecta şi mai mult pe cei neştiutori şi. Avea un respect deosebit pentru savanţi. habar n-avea de grupe şi de specii. aşa îneît. cunoscut naturalist suedez (1707—1778). Sfîrşiseră împărtăşind încrederea lui sau. adăugă : „Poate chiar mai mult". lăsînd să se creadă că o împărtăşesc. nu lua nici partea utricolelor împotriva cotiledoaneior. Numai doamna Magloire trecea din cînd în cînd prin clipe de spaimă. 3 Botanist francez din «ecolul al XVIII-lea. care a stabilit clasificarea plantelor după strucura florilor. avusese pe vremuri broaşte şi zăvoare. plivind. fără să se abată vreodată de la aceste norme de respect. îi răpea domnului episcop aproape tot atîta timp cît şi cărţile. n-avea pretenţie că e botanist. îşi stropea în fiecare seară de vară brazdele cu o stropitoare de tinichea vopsită în verde. la orice oră. Pătratul acela. alcătuit din trei sau patru brazde. 2 Studiul plantelor după clasificarea propusă de Linne (vezi nota urm. 32 . unde punea seminţe.). precum am spus. Orice trecător. Stătea bucuros acolo un ceas sau două. Cît despre episcop. Nici o uşă a casei nu se încuia cu cheia. ceea ce gîndea el se poate explica sau cel puţin se poate ghici din aceste trei . Episcopul dăduse ordin să se scoată toată fierăria. cel puţin. ca o uşă de închisoare. De altminteri. Nu era atît de duşmănos cu insectele." Iar după o clipă de tăcere. ziua şi noaptea. Nu studia plantele. tainei.rînduri scrise pe marginea 1 Naturalist francez din secolul al XVII-lea. cum ar fi fost un grădinar.frumosul e tot atît de folositor ca şi utilul. n-avea decît să apese pe clanţă ca să intre. care a combătut clasifica rea plantelor propusă de Linne. dădea drept în faţa catedralei. nu empiric cum se făcea mai înainte. iubea florile. care. nici partea lui Jussieu 3 în contra lui Linne. nu căuta cîtuşi de puţin să hotărască între Tournefort' şi metoda naturalistă 2 . La început femeile fuseseră foarte îngrijorate că uşa nu era niciodată încuiată. dar episcopul din Digne le-a spus: „Dacă vreţi. făeînd ici şi colo cîte o gaură în pămînt. Uşa de la sufragerie. naveţi decît să puneţi zăvoarele la camerele voastre".

aşa cum există o vitejie a colonelului de cavalerie. resturi ale bandei lui Gaspard B£s. mai întîi îi am pe ai lor. în sfîrşit. Intr-altă parte scrisese de asemeni: „Nu-l întrebaţi cum îl cheamă pe cel ce vă cere adăpost. pe care ei îi numesc bolnavi şi-apoi îi am pe-ai mei. şi dacă. în dis1 Dacă dumnezeu nu păzeşte casa. zadarnic veghează păzitaril (fn ori* ginal în limba latinii). Numai că — adăuga el — a noastră trebuie să fie liniştită. Pe urmă schimbă vorba.cele ce ne arată de minune ce fel de om era domnul episcop din Digne." VII CRAVATTE Aici îşi are locul o întîmplare pe care nu trebuie s-o scăpăm din vedere. unul dintre ajutoarele lui. uşa preotului trebuie să stea totdeauna deschisă". In vanum vigilant qui custodiunt eam '. nu se teme că se va întîmplă vreo nenorocire într-o casă atît de puţin păzită. fiind dintre . dacă monseniorul era cu totul încredinţat că nu face oarecum o imprudenţă lăsînd zi şi noapte uşa deschisă." Se întîmplă o dată ca un vrednic preot. să-l întrebe într-o zi. Pe o altă carte. intitulată Filozofia ştiinţei medicale. pe care eu îi numesc nenorociţi". uşa medicului nu trebuie să fie închisă niciodată. Spunea adesea : „Există o vitejie a preotului. pus pesemne la cale de doamna Magloire. fugise în munţi. scrisese altădată : „Oare nu sînt şi eu medic ca şi dînşii ? Am şi eu bolnavii mei. . Cravatte. la cheremul oricui ar vrea să intre. nu mai ştiu dacă era preotul din CouJoubroux sau cel din Pompierry. Alai cu seamă acela pe care numele său îl pune în încurcătură are nevoie de azil. Se ascunsese cîtăva vreme cu tîlharii săi. Episcopul îl bătu cu blîndeţe şi seriozitate pe umăr şi-i spuse : Nisi Dominus custodierit domum. care năpădise strîmtorile OUioules.unei biblii: „Iată deosebirea. După nimicirea bandei lui Gaspard Bes.

iar de-aeolo cobora spre cătune şi sate prin rîpile Ubaye şi Ubayette. una e a lor. Ce-ar spune ei despre un episcop căruia-i e frică ? Ce-ar spune ei dacă nu m-aş duce ? — Dar tîlharii. Uneori le (inea piept cu îndârjire. — Singur ? — Singur. Din treizeci de capre pe care le păzesc. E nevoie să li se vorbească din cînd în cînd despre dum nezeu. Se încumetă chiar să ajungă pînă Ia Embrun. Era un ticălos neruşinat. să nu faceţi aşa ceva ! — E acolo. — Monseniore. Scăpa totdeauna. escortă. unde n-am mai fost de vreo trei ani. dar fără nici un folos. în munte — spuse episcopul — un sătuc micuţ.trictuî Nişei. La Ghastelar primarul îi ieşi în întîmpinare şi-l sfătui să se întoarcă din drum. — Sînteţi hotărît să faceţi una ca asta. Ar însemna să se expună în zadar viaţa cîtorvamă voi jandarmi. In toiul spaimei generale. Am prieteni buni acolo. monseniore ? exclamă primarul. atîtica de mare. Fu zărit mai întîi la Jauziers. Jandarmii porniră pe urmele lui. colorate în tot felul şi cîntă cîntece de munte din fluierase cu şase găuri. Tîlhăriile lui înfricoşaseră ţinutul. monseniore ? Dacă vă întîlniţi cu tîlharii ? 34 . Fac brîuri de lînă foarte drăguţe. apoi la Tuiles. spuse bieţi duce fără — Tocmai de aceea episcopul. îşi făcea vizita sa obişnuită. Păstori blajini şi cumsecade. — Plecaţi ? — Plec. chiar şi cu escortă. pe urma trecu în Piemont şi apăru din nou pe neaşteptate în Franţa. Stătu ascuns în văgăunile de la Joug-de-l'Aigle. pătrunse într-o noapte în catedrală şi jefui paraclisul. la Barcelonette. Era lucru primejdios. sosi şi episcopul. Cravatte aţinea drumul în munte pînă la Arche şi mai departe. — Sînt atît de hotărît încît mă lipsesc cu desăvîrşire de jandarmi şi plec peste un ceas.

— Domnule primar — spuse episcopul — asta-i tot ? Eu nu sînt aici ca să-mi păzesc viaţa.— Ştii — spuse episcopul — mă gîndesc şi la asta. au să vă jefuiască. Cînd fu aproape de plecare. — Au să vă omoare. se hotărî să oficieze cu toată solemnitatea un tedeum. nu vă duceţi ! Vă puneţi viaţa în primejdie. păstorii. Au desigur şi ei nevoie să li se vorbească despre bunul dumnezeu. — Pentru numele lui dumnezeu. fără să întîlnească pe nimeni şi ajunse teafăr la bunii săi prieteni. dînd sfînta împărtăşanie. O scoatem noi la capăt. monseniore. Stătu de vorbă cu preotul. predicînd. gătite cu galoane de lînă. — Dar. Nu îngădui nici surorii sale. Dar ce era de făcut ? N-avea nici un fel de podoabă episcopală. Trecu muntele călare pe un catîr. — Pe-un biet preot bătrîn. care trece mormăindu-şi rugăciunile ? Hm ! De ce-ar face-o ? — O ! Doamne ! Dacă vă aţin calea ? — Am să le cer pomană pentru săracii mei. care primi să-i slujească de călăuză. Trebuiră să-l lase-n voia lui. Nu i se puteau pune la dispoziţie decît un biet paraclis de ţară şi nişte patrafire vechi de damasc ros. Se trimise vorbă la bisericile din împrejurimi. Rămase acolo cincisprezece zile. să-l însoţească.' O haită de lupi ! — Domnule primar — spuse episcopul — poate că domnul rn-a ales tocmai ca păstor al acestei turme. sînt o bandă . Să vestim totuşi la predică tedeumul nostru. monseniore. Plecă întovărăşit numai de un copil. — N-au ce să-mi ia. părinte! spuse episcopul. Toate podoabele acestor umile parohii la un loc n-ar fi ajuns 35 . sfaturi şi învăţăminte. Ai dreptate. — Nu-i nimic. nici doamnei Magloire. îndărătnicia lui făcu vîlvă prin partea locului şi-i înspăimîntă pe toţi. Cine cunoaşte căile domnului ? — Monseniore. ci ca să veghez asupra sufletelor altora. S-ar putea să dau peste ei.

pe tot parcursul drumului. spuse: Surioară. Să ne mărginim a ne ruga lui dumnezeu atunci cînd ne 36 . Primejdiile mari sînt înlăuntrul nostru. In ladă se afla şi un bilet pe care erau scrise aceste cuvinte : „De la Qravatte. N-are nici o importanţă ceea ce ne ameninţă capul sau avutul. Pe cînd se aflau în această încurcătură. o cîrjă minunată. conţinea o mantie din postav aurit. pentru domnul episcop. Acestea sînt numai primejdiile din afară. Tot ce face aproapele său e cu voia lui dumnezeu. mai spuse : Să nu ne temem niciodată de hoţi şi de uci gaşi. Să nu ne gîndim decît la ceea ce ne ameninţă sufletul. dumnezeu îi trimite o mantie de arhiereu. La presbiteriul din Chastelar găsi pe domnişoara Baptistine şi pe doamna Magloire care-l aşteptau. care se făcură numaidecît nevăzuţi. înainte de culcare. Plecasem numai cu credinţa mea în dumnezeu şi aduc odoarele unei catedrale. am avut dreptate ? Bietul preot s-a dus la bieţii săi munteni cu mîinile goale şi se întoarce cu ele pline. primej diile mărunte. pentru monseniorul Bienvenu". o cruce arhiepiscopală. venea să-l privească. de către doi călăreţi necunoscuţi. toate veşmintele pontificale furate cu o lună mai-nainte din odoarele de la Notre-Dame din Embrun. viciile — iată ucigaşii. Apoi adăugă zîmbind: Celui care se mulţumeşte cu un stihar. Deschiseră lada . Se adresă surorii sale : — Ei. lumea. Seara. o mitră împodobită cu diamante. — Cînd vă spuneam c-o s-o scoatem noi la capăt ! spuse episcopul.să înveşmînte cum se cuvine nici pe un diacon de catedrală. curioasă. Apoi. întorcîndu-se spre sora lui. Să ne temem de noi înşine. o ladă mare fu adusă şi aşezată în presbiteriu. Prejudecăţile — iată hoţii. — Monseniore — murmură preotul dînd din cap cu un ziîmbet — dumnezeu sau diavolul ! Episcopul se uită ţintă la preot şi repetă autoritar : — Dumnezeu ! Cînd se întoarse la Chastelar. niciodată preotul nu trebuie să ia vreo măsură de prevedere împotriva semenului său.

Restul i se părea fără nici o importanţă. Cît despre „odoarele" catedralei din Embrun. care făcuse carieră cu acea destoinicie ce nu ţine seama de toate acele împrejurări ce sînt tot atîtea piedici şi pe care le numim conştiinţă. îşi petrecea viaţa făcînd totdeauna aceleaşi lucruri la aceleaşi ore. întîmplările deosebite erau destul de rare în viaja sa. nu facem nici o afirmaţie în această privinţă. care se referă poate la întîmplarea asta şi care e concepută astfel : „Rămîne de văzut dacă lucrurile trebuie să fie înapoiate la catedrală sau la spital". Să ne rugăm. ba chiar de loc. ne-ar fi fo ar t e gre u s ă d ăm vr eo l ăm ur i r e. dreptate. răsfăţat de succese. La el orice lună a anului semăna cu oricare ceas din zi. fără să se abată vreodată de pe drumul avansării lui şi al intereselor sale. De altfel. nu mai rămînea decît să dea alt rost furtului. foarte ispititoare şi foarte bune de furat în folosul săracilor. jurămînt. nu pentru noi.închipuim că o primejdie e gata să se abată asupra noastră. ele au şi fost furate. Numai că prin hîrtiile episcopului s-a găsit o notă destul de nelămurită. lucruri foarte frumoase. nu prea rău. De altfel. ci pentru ca fra tele nostru să nu cadă în păcat din cauza noastră. De obicei însă. Er au . să se folosească de prilejuri şi de chilipiruri. ginerilor. datorie. ştiind să ia din viaţă părţile bune. Era un fost procuror. De altminteri. făcînd fiilor. mersese drept la ţintă. Faptul fusese pe jumătate consumat . îndrumîndu-l către săraci. Le povestim pe acelea pe care le cunoaştem. VIII FILOZOFIE LA UN PAHAR CU VIN Senatorul despre care s-a vorbit mai sus era un om priceput. rudelor şi chiar prietenilor toate serviciile mărunte de care era în stare. Era spiritual şi cultivat tocmai atît cît trebuia ca să se creadă un discipol al lui 37 . d e bu nă seamă.

cu autoritate binevoitoare. un vor bitor umflat şi un revoluţionar. E foarte greu pentru un senator şi pentru un episcop să se uite unul la altul fără a-şi face cu ochiul. spuse: — Nu zău. secretar a! lui Diderot şi colaborator la Enciclopedie. Am şi eu filozo fia mea. oarecum bine dispus. s Filozof materialist francez din secolul al XVIII-lea. încurajat: — Să fim oameni de treabă. domnule conte. 38 .Epicur'. contele X (senatorul de care vorbim) şi domnul Myrie! trebuiră să ia masa la prefect. nefiind poate decît un produs al lui PigaultLebrun 2 . 5 Filozof materialist englez (1588—1679). Voitaire şi-a bătut 1 Filozof materialist din Grecia antică (341—270 f. în tomuri poleite. chiar în faţa domnului Myrie]. Rîdea uneori. Ţin să vă fac o mărturisire. aşa filozofăm. care-l ascuita.e. — Ca şi dumneavoastră. domnule episcop. La sfîrşitul mesei. — După părerea mea — spuse senatorul —■ marchi zul d'Argens 8. Am în biblioteca mea pe toţi filozofii. « Filozof materialist francez. îl întrerupse episcopul.e.). Rîdea cu mare poftă de lucrurile mari şi eterne şi de „năzbîtiiie bietului episcop". Dormiţi într-un pat de purpură. răspunse episcopul. — Chiar şi niţel pişicheri ! spuse episcopul. Sîntem doi auguri. care crede totuşi în dum nezeu şi e mai bigot decît Voltaire. domnule senator. Hobbess şi domnul Naigeon 6 nu sînt nişte caraghioşi. 4 Filozof sceptic din Grecia antică (secolul al rV-lea î.n. Gum ne aşternem. ale cărui scrieri sînt pline de vervă populară. Senatorul urmă. Senatorul continuă : — Nu-l pot suferi pe Diderot.). dar păstrîndu-şi ţinuta demnă.n. 2 Autor dramatic şi romancier francez de pe vremea revoluţiei burgheze şi a primului imperiu. Pyrrhon 4. Cu prilejul nu ştiu cărei ceremonii semioficiale. să stăm puţin de vorbă. e un ideolog. — Şi cu drept cuvînt.

Să nu ne depărtăm de natură. Să privim lucrurile în faţă. Omul e tiparul.joc de Needham' şi n-a avut dreptate. Să ie cercetăm în toate amănuntele. sus. .) Aluzie la legenda biblică a creaţiei divine. Inchipuiţi-vă picătura mai mare şi lingura de asemeni şi aveţi lumea. trebuie să iau seama Ia tot ceea ce fac. există numai huzur. Renunţare ? De ce. să scor- I 1 Fizician englez din secolul al XVIII-lea. dacă eşti dus de na s d e al ţ i i ? S ă t ră i m bi ne ! Vi aţ a e t ot ul I C ă omul ar avea altă viaţă. sînt silit să-mi bat capul pe tema binelui şi a răului. De ce ? Pentru că va trebui să răspund de faptele mele. Povaţă de avar dată calicilor. ■ ') . nici rău. ipoteza Iehova mă oboseşte. Nu-i bună decît să producă oameni slabi care sună a gol. N-aş putea spune că mă prăpădesc după mîntuitorui] vostru. Trebuie să ştim să pătrundem adevărul. materia anorganică în anumite conditiuni (prin fermentaţie) poate genera organisme vii — nişte corpi în formă de ţipari. Cînd ? După moarte. jos. A 1 mi se vorbeşte de sacrificiu şi de renunţare. care propovăduieşte la tot pasul renunţarea şi sacrificiul. Ce vis frumos! După moartea mea. aiurea. La naiba I să mergem în adîncul lor. Jos cu acest mare Tot care mă sîcîie 1 Trăiască Nimicul care mă lasă-n pace! Intre dumneavoastră şi mine — ca să spun tot ce am pe inimă şi ca să mă spovedesc pastorului meu aşa cum se cuvine — vă mărturisesc că bunul simţ este de partea mea. noi. cu ce e drept şi cu ce e nedrept. Ce folos că eşti sus. se cuvine să avem o filozofie superioară. prinde-mă dacă poţi! Ia un pumn de cenuşă cu o mină nevăzută. undeva. n-o cred nici în ruptul capului. Să spunem adevărul. cu ce e îngăduit şi cu ce nu-i îngăduit. nu există nici bine. mă rog ? Sacrificiu ? Cu ce scop ? N-am văzut nici un lup jertfindu-se pentru fericirea altui lup. După o teorie neşiiintifică a lui. 2 Să se facă lumină ! (In original în limba latină. căci tipării lui Needham dovedesc că dumnezeu nu există. Ne aflăm pe culme. O picătură de oţet într-o lingură de aluat (ine Ioc de ţiat lux 2 . cei iniţiaţi şi care cunoaştem şi dedesubtul lucrurilor. Atunci ce rost mai are tatăl din cer ? Domnule episcop.

Ce rost am pe pămînt ? Am de ales. nu-i oare Tertulian ' cel care spune că fericiţii întru domnul vor pluti de la un astru la altul ? Bun ! Vor fi lăcustele stelelor.e. Inter pocula2.). Născociri de doici. cum o da dumnezeu. Asta-i înţelepciunea mea. totul cade în groapa cea mare. Iehova pentru cei în toată firea. Atunci te simţi tare şi eşti fericit.ttJonim pămîntul şi să-I descoperim. îmi vine să rîd la gîndul că s-ar putea găsi cineva să mă contrazică. 40 . E mai bine să fii dinte decît iarbă. ha 1 Ce lucruri sarbede toate para-disurile astea ! Dumnezeu e un mare moft. Finis. senator. Ha. Dincolo de mormînt nu mai e decît neantul şi iar neantul. nemurirea omului e o vorbă goală. vezi bine. Nu. Unde mă va duce suferinţa ? In neant. Am ales. Trebuie să mănînci ori să fii mîncat. Am să mai exist după moarte ? Nu. Atunci încercăm bucurii dintre cele mai rare. Fie că ai fost Sardanapal 3 . Nu-s aşa de prost. Dar voi fi suferit. Rege al Asiriei (secolul al IX-lea î. N-am să spun asta în Monitor. Eu sînt un om dintr-o bucată. Să te laşi amăgit de infinit. La un pahar de vin (în original în limba latină). Mă numesc domnul conte Neant. Şi pe urmă îl vor vedea pe dumnezeu. Spuneţi. Dar voi fi avut parte de bucurii. dar o pot şopti între prieteni. Existam înainte de a mă naşte ? Nu. apologet a! creştinismului. Unde mă va duce desfătarea ? In neant. ha. Ce noroc pe Adarn f Eşti om şi vei fi înger. tipul monarhului desfrînat. groparul e gata. Să sufăr ori să petrec. nu-mi amintesc. Să dai pămîntul în schimbul paradisului înseamnă să dai vrabia din mînă pentru cioara de pe gard. Ce sînt eu ? Un pumn de ţărînă închegat într-un trup. Acesta e locui de unde nu mai e nimic. potrivit ei. Eu mănînc. Şi pe urmă. vă rog. Domnule episcop. ascultă-mă pe mine. Sfîrşitul. vei avea aripi albastre.n. fie că ai fost Vincent 2 3 Scriitor latin din secolele II—III. pe noi ăştia ne aşteaptă Panteonul. Gogoriţe pentru copii. Moartea e moartă. Lichidare totală. ziua noastră de mîine e noaptea. Eu sînt neant. O ! încântătoare făgăduinţă ! Vă încredefi în ea.

Sînt îndopafi cu legende. unde s-a sinucis. domnule senator. cum vedeţi. nu mai poţi fi păcălit. delicioasele capitulări de conştiinţă. E şi asta ceva. Cine n-are nimic îl are pe dumnezeu. ucis pentru credinţa Iui. cu nemurire. rafinată. mai presus de toate ! Folosiţi-vă de eul vos tru atîta vreme cît vă aparţine! Nu. Ei le înghit toate astea. dînd gust şi mai bun • Călugăr din secolul al XVII-Iea. 4 Eroină a poporului francez (1412—1431). nici ars de viu ca Jeanne d'Arc 4 .' exclamă el. săracilor. Nu-l are orişicine! O! cînd îl ai. Dumneavoastră. modeştilor. care a organizat şi însufleţit lupta maselor populare împotriva cotropitorilor englezi în ultima parte a războiului de o sută de ani . Fără-ndoială că le trebuie ceva şi celor de jos. aleasă. trădările rentabile. Totuşi nu pot să nu vă felicit. N-am nimic împotrivă. — Bine zis. căzută în mîinile duşmanilor. sinecuri. puterea dobîndită pe drept sau pe nedrept. nu te mai laşi exilat prosteşte. şi că vor intra în pămînt cu digestia făcută. marii seniori. 2 Om politic din Roma antică. nici bătut cu pietre ca Ştefan 3 . a fost arsă pe rug la Rouen.de Paul' e aceeaşi nimicnicie. cel dinţii discipol al lui Isus. aveţi. 3 După legendă. cu himere. o filozofie proprie. Cei care au izbutit să-şi însuşească acest materialism admirabil au satisfăcea de a se simţi fără nici o răspundere şi de aşi închipui că pot înghiţi totul. demnităţi. renumit prin simplitatea moravurilor sale. Le întind pe pîinea lor uscată. compromisurile bănoase. lîngă Cartagina. s-a refugiat Ia Utica. domnule episcop. trăi-ţivă viaţa. gătită cu toate sosurile. Ce bine-i aşa! N-o spun asta pentru dumneavoastră. la-ndemîna numai a celor bogaţi. cu suflet. cum a făcut Caton 2 . apărător al republicii împotriva lui Iuliu Cezar. zău. eu am filozofia mea şi filozofii mei. numai pentru dumneavoastră. Deci. cu stele. Nu mă las îmbrobodit cu nerozii. După Infrtngerea de la Thapsus. cu paradis. fără nici o grijă : slujbe. dar îl păstrez pentru mine pe domnul Naigeon. . Bunul dumnezeu e bun pentru popor. Iată adevăruJ. Minunat lucru şi cu ade vărat uimitor materialismul acesta. Episcopul bătu din palme. desculţilor. precum spuneţi.

prietena ei din copilărie. Digne. cele două odăi ale noastre. tapetate cu hîrtie veche. şi de care ne folosim ca să întindem rufele la uscat. Era acoperit cu o pînză. Dragă doamnă. de pe vremea cind aici fusese spital. fără ca ei să fie măcar nevoit să deschidă gura spre a le exprima. Dedesubt era ceva. fără să fie prea bune. gfndurile şi chiar instinctele lor de femei lesne sperioase. aşa cum tocana e curcanul cu ciuperci al săracului. In sfîrşit. IX UN FRATE DESCRIS DE SORA SA Pentru a da o idee asupra vieţii din casa domnului episcop din Digne şi asupra felului în care cele două suflete cuvioase îşi legau faptele. spoită cu var. Doamna Magloire a descoperit sub vreo zece rînduri de tapete nişte zugrăveli. Scrisoarea a fost găsită de noi. are o înălţime de cincisprezece picioare şi o lăţime de optsprezece. de obiceiurile şi de grindurile episcopului. dar avem şi un motiv în plus. doamna Magloire a făcut unele descoperiri. 16 decembrie 18. pot fi păstrate. unde nu există nici o mobilă.. Filozofia asta e smulsă din adîncuri şi dezgropată de cercetători încercaţi. Salonul meu. Dar să vedeţi camera mea. ornamente de lemn de pe vremea bunicii..tuturor desfătărilor vieţii. Doamna Magloire a dat jos tot tapetul. Jnchipuiţi-vă că. n-avem decît să transcriem aici o scrisoare a domnişoarei Baptistine către doamna vicontesă de Boischevron. tavanul aurit după moda veche şi cu grinzi ca la dumneavoastră. ar face cinste chiar unui castel ca al dumneavoastră. acum. nu trece o zi fără să vorbim de dumneavoastră. £ în obiceiul nostru. Una îl înfăţişează pe Tele-42 . Dar dumneavoastră sînteţi stăpîni mărinimos! şi nu socotiţi că e rău ca filozofia poporului să fie credinţa în dumnezeu. spălînd şi ştergînd tavanul şi pereţii. care.

Ce să vă mai spun ? Bărbaţi romani şi femei romane (aici e un cuvînt neciteţ) şi aşa mai departe. 5 . A lipsit cincisprezece zile. două console de lemn de modă veche. într-un colţ al podului. Astea-s marile noastre mulţumiri. Trebuie să ştii să-l înţelegi. Fratele meu lîşi are obiceiurile lui. nici mie. Iese pe ploaie. în care se arată că Minerva. N-a vrut să ne ia cu dînsul. Ni s-au cerut doisprezece franci pentru a le polei din nou. spune el. nici doamnei Magloire. de asemeni. l-a însoţit pe Telemac în peregrinările sale sub chipul bătrînului Mentor. A găsit. Doamna Magloire a curăţit totul. Fratele meu e atît de bun ! Dă tot ce are săracilor şi bolnavilor. o să Instruiască totul din nou şi camera mea va fi un adevărat muzeu. Iarna aici e foarte aspră şi trebuie să facem ceva pentru cei nevoiaşi. noi avem căldură şi lumină. nici măcar noaptea. acolo unde matroanele romane se duceau numai într-o singură noapte. De bine.. cînd s-a întors. I . voi. nu mai ştiu cum le spune. Sîntem foarte strîmtoraţi. zeifa înţelepciunii în mitologia antică. de rău. Şi iarăşi el. îl credeam mort şi el era teafăr. de altfel sînt tare urîte şi mi-ar plăcea mai degrabă o masă rotundă de mahon. Asta-i vitejia lui. pleacă ta drum in toiul iernii. de întîlniri primejdioase. Nu se teme de "întuneric.mac făcut cavaler de Minerva '. Spunea: „Iată cum m-au 1 Episod din romanul mitologic Aventurile lui Telemac. dar banii ăştia mai bine-i dăm săracilor. fiul lui Ulisc de Fenelon (1699).. Sînt foarte fericită. Se expune tuturor primejdiilor şi nu vrea nici măcar să arătăm că ne dăm seama de ele. Intră oricine pofteşte. de-a dreptul la fratele meu. nu i se întîmptase nimic. Nu ne ângăduie să fim îngrijorate pentru el. In grădinile. umblă prin apă. iar la vară o să dreagă unele stricăciuni mărunte. Nu se teme de nimic. Cînd vorbeşte despre asta.Mizerabilii. Anul trecut s-a dus singur prin nişte locuri bîntuite de hoţi. de drumurile deocheate. spune că aşa trebuie să fie <un episcop. Cin sfîrşit. Inchipuiţi-vă că uşa casei nu se încuie niciodată.

Doamnei Magloire i-a fost mult mai greu decît mie să se deprindă cu ceea ce numea ea imprudenţele lui. în sfîrşit. De data asta. Acum cinci sute de ani au existat un Raoul de Faux. la întoarcere.. Şi a deschis o ladă plină cu toate odoarele catedralei din Embrun. colonel şi nu ştiu mai ce în cavaleria uşoară din Bretania. Sînt liniştită pentru că ştiu că dacă i s-ar întîmpla vreo nenorocire. Dacă diavolul ar intra în casă. La urma urmei. 44 . Aşa se cuvine să ne purtăm cu oamenii superiori. de-o foarte veche familie normandă din regiunea Caen. s-a măritat cu Adrien-Charles de Gramont. că a rămas un regalist devotat ca întotdeauna. avînd însă grijă să-i vorbesc numai cînd trăsura făcea zgomot. e grozav. m-am deprins. Fiica lui. Ne rugăm amîndouă. Ultimul a fost GuyEtienne-Alexandre. şi ce de amintiri are. L-am întrebat pe fratele meu în privinţa lămuririlor pe care mi le cereţi despre familia de Faux. pe care hoţii i le dăruiseră. îşi pune viaţa în primejdie ori de cîte ori vrea. Acuma. de ce ne-ar fi teamă în casa asta ? Există totdeauna cineva lîngă noi care e mai tare. dintre care unul era senior de Rochefort. Ii fac semn doamnei Magloire să nu cumva să-i iasă din voie. intru în odaia mea.jefuit". Fratele meu nu mai are nevoie să-mi spună nici un cuvînt. Asta mi-e de ajuns. deoarece îi ieşisem în întltnpinare la vreo două leghe împreună cu alţi prieteni. asta ar însemna şi sfîrşitul meu. Marie-Louise. dar bunul dumnezeu este acela care sălăşluieşte aici. E vorba. nu m-am putut opri să tiu-l dojenesc puţin. Eu o iau cu mine pe doamna Magloire. nu ne-am sinchisi. pair al Franţei. Diavolul poate să treacă pe aici. în adevăr. un Jean de Faux şi un Thomas de Faux. La început îmi ziceam : nu există primejdie care să-l oprească. Acuma însă s-a obişnuit. mă rog pentru el şi adorm. care erau gentilomi. ne e frică amîndurora şi adormim împreună. ca nu cumva să mai audă şi altcineva. Ştiţi cum le ştie el pe toate. II înţeleg fără să vorbească şi ne lăsăm în grija domnului. M-aş înfăţişa înaintea domnului o dată cu fratele şi cu episcopul meu.

Nu-l stinghereau niciodată. Cu bine.. Baptistine. împreună cu cei tineri. I . dispăreau. Dragă doamnă. cînd poate nici el însuşi nuşi dădea seama. simţeau în chip nelămurit că se purta ca un adevărat episcop. doamna Magloire încerca o mustrare . Cu înfăţişarea sa blîndă şi nevinovată. Nu mai am hîrtie şi sînt nevoită să închei. uimitoare. Toate cele bune. dar îl lăsau în pace. CU priveşte pe scumpa dumneavoastră Sylvanie. In anumite clipe. Atunci nu mai erau decît două umbre în casă. Nepoţelul dumneavoastră e încîntător. niciodată însă în timpul sau după săvîrşirea faptei. Femeile tremurau. să ne pomenească în rugăciunile sale. dacă pentru a-i fi pe plac trebuiau să dispară. Uneori. cele două femei ştiau să se supună felului de viaţă al episcopului. cu darul deosebit al femeii care-l înţelege pe bărbat ' mai bine decît se poate înţelege el însuşi.colonel în regimentul de gardă şi locotenent general al armatei. atît de desăvîrşită era simplicitatea sa. Ştiţi că împlineşte în curind cinci ani ? Ieri a văzut un cal cu genunchere şi a întrebat: „Ce are la genunchi ?" E atît de drăguţ. fără să fie nevoie să le-o spună.S. episcopul de Digne săvîrşea uneori fapte mari. îl slujeau cu cea mai mare supunere şi. mititelul! Frăţiorul lui Urăşte o mătură veche prin casă ca pe-o trăsură şi strigă: „Hii!.. rugaţi pe preacuvioasa dumneavoastră rudă. vă ascultă sfaturile şi se gîndeşte cu drag la mine. Cumnata dumneavoastră se află tot aici. E tot ce doresc. a făcut foarte bine că nu şi-a răpit din timpul atit de scurt pe care şi-l petrece Ungă dumneavoastră pentru a-mi scrie. P. nici măcar 5 U „ un semn> într "° ac t'1Jne începută. înainte. E sănătoasă. Fauq şi Faocq. îndrăzneţe. care nu se desmin{ea niciodată. Mă simt fericită. Se scrie Fata." Precum se vede din această scrisoare. fără să pară că-şi dă seama. domnul cardinal. N-o duc prea râu cu sănătatea şi totuşi slăbesc mereu. Mi-am amintit de ea prin dumneavoastră.

la ţară. omul ăsta n-a fost dat pe mîna justiţiei ? Nu i s-ar fi tăiat capul. ca toţi cei de teapa lui. II încredinţau lui dumnezeu.îşi dădeau seama. Era ca şi regicid. era un fost convenţional '. fie . în sfîrşit ! etc. dacă nu gîndul. nu fusese trecut pe lista cefor exilaţi şi a putut să rămînă în Franţa. Baptistine spunea. Intre oamenii simpli din Digne se vorbea despre convenţionalul G. cu o admirabilă delicateţe de instinct. cel puţin firea lui şi nu-l mai sîcîiau cu grija lor. el săvîrşi — de-ar fi să dăm crezare spuselor oraşului — o faptă mult mai primejdioasă decît plimbarea prin munţii împînziţi de bandiţi. Nu votase pentru moartea regelui. ' Membru al Conversiuni) Mationale din timpul revoluţiei franceze. Lîngă Digne. etc. De altminteri. Cum se face că. 46 . dacă vreţi. trăia un om în singurătate. Flecăreli de gîşte pe socoteala unui vultur. De aceea. dacă ţinem seama de cumplita lui singurătate. EPISCOPUL IN FAŢA UNEI LUMINI NECUNOSCUTE La puţină vreme după data scrisorii citate în paginile de mai înainte. ? Da. Se numea G. că anumite stăruinţe pot stînjeni. Omul acesta. chiar cînd îl socoteau în primejdie. dar aproape. De vreme ce nu votase pentru moartea regelui. De altfel. dar măcar exilul pe viaţă ! O pildă. cum s-a văzut mai sus. după întoarcerea principilor legitimi. mai era şi ateu. cu un fel de groază : „Un convenţional ! Vă daţi seama ce-i asta ?" Era pe vremea cînd lumea se tutuia şi-şi zicea : „Cetăţene!" Omul acesta era un fel de monstru. s-o spunem fără înconjur. Era oare un vultur acest G. că sfîrşitul fratelui ei va fi şi sfîrşitul ei. trebuie să fim miloşi. Doamna Magloire nu spunea asta. dar o ştia. înţelegeau. Fusese groaznic.

Se vorbea despre locul acela ca despre casa călăului. „Slavă domnului !" spuneau unii. Totuşi. din pricina anteriului prea uzat. Soarele apunea. Era un fel de cocioabă foarte joasă. firesc la prima vedere. că se află lîngă vizuină. zări văgăuna. o văgăună. îşi puse mantia. intră într-o grădiniţă părăginită. atingînd aproape zarea. după nişte mără-cinişuri înalte. de fapt. înainta cîţiva paşi cu destulă îndrăzneală şi deodată. după o clipă de chibzuială. o oaie rîioasă îl poate oare speria pe păstor ? Nu. dar şi din cauza vîntului care începea să sufle pe înserate şi'porni. o vizuină. Episcopul îşi luă toiagul. îşi dădu seama. se răspîndi zvonul în oraş că un fel de ciobănaş. aproape respingător. Oăci. apoi se întorcea. episcopul se gîndea şi din cînd în cînd privea în zare spre locul în care un pîlc de arbori arăta unde e vîlceaua bătrînului convenţional şi-şi spunea : „Acolo se află un suflet stingher". micuţă şi curată.Locuia Ia trei sferturi de ceas de oraş. cu oarecare emoţie. nici chiar trecători. 47 . fără să-şi dea prea bine seama. departe de orice aşezare omenească. Nici vecini. venise să caute un doctor. ciudat şi imposibil. Dar şi ce oaie ! Bunul episcop era nedumerit. poteca ce ducea într-acolo fusese năpădită de iarbă. care-l slujea pe convenţionalul G. în nu ştiu ce adîncitură pierdută într-o vîlcea sălbatică. Intr-o zi. sentimentul acela care este un fel de hotar al urii şi pe care-l exprimă atît de bine cuvîntul „dezgust". în bîiiogul său. Dar trebuie să mărturisim că gîndul acesta. Uneori o pornea într-acolo. că începuse să paralizeze şi că nu mai apucă ziua de mîine. sărăcăcioasă. că bătrînul nelegiuit trăgea să moară. cînd episcopul ajunse la locul blestemat. Sări un şanţ. el împărtăşea părerea generală şi convenţionalul îi inspira. sări un pîrleaz. cu viţă de vie pe faţadă. trecu prin-trun gard de mărăcini. Se spunea că avea acolo un fel de ogor. în sfîrşit. Totuşi. departe de orice drum. Iar în sinea iui adăuga : „Trebuie să mă duc să-l văd". cum am mai spus. în fundul paraginii. i se părea. De cînd se adăpostea în vîlceaua aceea.

schiţînd un zîmbet: — In cazul acesta. într-un scaun vechi cu roţi — care e jilţul ţăranului — şedea un om cu părul alb. îmi sînteţi episcop ? — întrucîtva. Ieri mi-erau reci numai picioarele. nu-i aşa ? Am cerut să fiu adus aici afară. Tăcu o clipă. — Domnule — răspunse bătrînul — sînt pe cale să mă vindec. bătrînul glăsui: — Mulţumesc — zise — nu mai am nevoie de nimic. apoi spuse : Voi muri peste trei ceasuri. nu mă oboseşte de loc. Pe cînd episcopul se uita la el. — De cînd sînt aici — zise el — pentru întîia dată vine cineva la mine. — Poftiţi. Bătrînul spuse din nou.In faţa uşii. Ce frumos e soarele. care zîmbea la soare. — Bienvenu Myriel ? Am mai auzit numele ăsta. bătrînul întoarse capul şi pe faţa lui se întipări toată uimirea pe care o mai poţi încerca după ce-ai trăit o viaţă întreagă. cînd va ajunge la inimă. ca să arunc o ultimă privire asupra lucrurilor. Episcopul înainta. astăzi frigul mi-a ajuns la genunchi . Convenţionalul îi întinse episcopului mîna. acuma-l simt cum urcă pînă la brîu. . Episcopul se mărgini să spună : — Mă bucur să văd că m-au amăgit. Aţi făcut bine venind să vedeţi un om care trage să moară. domnule ? Episcopul răspunse : — Mă numesc Bienvenu Myriel. La zgomotul pasului său. domnule. Pe urmă. Tocmai îi întindea bătrînului o strachină cu lapte. Dum neavoastră vă spune poporul monseniorul Bienvenu ? — Mie. ştiu cînd se apropie ceasul din urmă. Lîngă bătrîn stătea în picioare un băieţaş — ciobănaşul. Puteţi să-mi vorbiţi. voi sfîrşi. dar episcopul nu i-o dădu. Nu păreţi de loc bolnav. Cine sînteţi dumneavoastră. Şi zîmbetul lui se întoarse dinspre soare la copil. E bine ca în asemenea clipe să nu fii singur. adăugă : Sînt niţel doctor.

era unul dintre acei octogenari puternici care stîrnesc uimirea fiziologului. Eşti obosit.Gu toţii avem manii. reprezentantul poporului. Revoluţia a avut mulţi oameni dintr-ăştia. episcopul se simţi pornit să fie aspru. O să se înnopteze. eu am să mor. Convenţionalul îl privea totuşi cu o cordialitate sfioasă. omul acesta. cu glas răsunător. scos chiar şi din legea milei. La rîndul său. pe 4!) . Nu-i nevoie neapărat să fie ziuă. Somnul lui poate fi bun vecin cu somnul meu. Voi muri sub cerul înstelat. care. G. dar cu care el nu era deprins. pentru întîia dată. Bătrînul îl urmări cu privirea şi adăuga. episcopul. însă. i-ar fi fost poate luată în nume de rău de conştiinţa sa. nu se putea împiedica de a-l privi pe convenţional cu o atenţie care. după el. Ştiu însă că nu mai am decît trei ceasuri. La drept vorbind — pentru că micile contradicţii ale sufletelor mari se cer deopotrivă scoase la iveală — el. i se părea oarecum un om pus în afara legii. care cu alt prilej rîdea cu atîta poftă cînd i se spunea „înălţimea-sa". I se părea că nu simte prezenţa lui dumnezeu în felul acesta de a muri. aş fi vrut s-o duc pînă-n zori. era oarecum jignit că nu i se spune „monsenior" şi era cît pe ce să spună şi el „cetăţene". Băiatul intră în colibă. din care se putea desprinde toată umilinţa celui ce se află în pragul morţii. Un convenţional. nefiind izvorîtă din simpatie. convenţionalul acesta. ca şi cum ar fi vorbit singur : — Pe cînd el o să doarmă. poate. cu capul sus. era vecină cu jignirea. La urma urmei. Bătrînul se întoarse spre ciobănaş : Tu. deşi de obicei se ferea să se lase mînat de curiozitate. Liniştit. dacă s-ar fi aflat în faţa oricărui alt om. Episcopul nu era atît de mişcat cum s-ar fi putut crede. ce importanţă are ? Să sfîrşeşti nu-i mare lucru. fusese pe vremuri atotputernic. destul de obişnuită la medici şi la preoţi. La urma urmei. în viaţa lui. Nu-i nimic. Avea o poftă de familiaritate ursuză. du-te de te culcă ! Ai stat de veghe astă noapte.

măsura epocii. G. oarecum nedumerit. felul acesta de a vorbi. în mişcarea vînjoasă a umerilor. Zîmbetul îi pierise cu totul de pe faţă : — Nu vă grăbiţi să mă felicitaţi. — Vreau să spun că există un tiran al omului: igno ranţa. Am votat pieirea tiranului. N-aţi votat totuşi pentru moartea regelui. Convenţionalul urmă : — Cît despre Ludovic al XVI-lea. domnule. părea că moare pentru că voia să moară. am spus nu. Am votat sfîrşitul tiranului. — E acelaşi lucru. ceva care alunga moartea. Picioarele îi erau moarte şi reci. în vorba lui răspicată. . îngerul mahomedan al morţii. iar capul trăia cu toată puterea vieţii şi părea învăluit în lumină. Am votat pieirea acestui tiran. Adică sflrşitul prostituţiei pentru femeie. dar mă simt dator să stîrpesc răul. îşi păstrase înfăţişarea unui om sănătos. pe cînd ştiinţa e autoritatea cucerită prin adevăr. — Ce vreţi să spuneţi ? zise episcopul. Omul nu trebuie să fie guvernat decît de ştiinţă. Monseniorul Bienvenu asculta. Nu mă cred îndreptăţit să ucid un om. jumătate carne. jumătate marmură. crezînd c-a greşit uşa. Răspunse. Deşi atît de aproape de moarte. — Şi de conştiinţă. Tiranul ăsta a năs cocit regalitatea. faţă-n faţă cu un glas aspru. Episcopul se aşeză. care e stăpînirea dobîndită prin fals. Ghiceai în acest bătrîn pe omul de ispravă. Conştiinţa e cantitatea de ştiinţă înnăscută pe care o avem în noi. — Vă felicit. foarte nou pentru el. Numai picioarele îi erau ţepene. s-ar fi întors din drum. semăna în această grea clipă cu regele acela din povestea orientală. spuse el pe un ton de dojana. Era un glas neînduplecat. Azrael. Ii vorbi fără înconjur. Convenţionalul păru că nu bagă de seamă subînţelesul amar al cuvîntului „totuşi". Avea în căutătura lui limpede. adăugă episcopul. Pe acolo îl încleştau umbrele. Era o agonie de bună voie. Lîngă el era o piatră. G. sfîrşitul sclaviei pentru bărbat.

revănsîndu-se asupra omenirii. Episcopul simţi. Revoluţia fran ceză e încoronarea omenirii. se poate. A scos la iveală toate problemele sociale. că fusese atins. După cincisprezece veacuri s-a spulberat. pentru unire. Imperfectă. a făcut să se reverse pe pămînt valuri de civilizaţie.sfîrşitu! întunericului pentru copil. feri cire apusă. dar nu mă încred într-o dărîmare pornită din mînie. Orice s-ar spune. trebuie să schimbăm moravurile. am votat pentru toate astea. strigă : — Aha . dar vîntul tot mai suflă. Năruirea greşelilor şi a prejudecăţilor aduce lumină.' n-am ştiut să mergem pînă la capăt. Totuşi se stăpîni. Faceţi proce sul trăsnetului. s-a schimbat într-un belşug de fericire. care nu-i altceva decît o justi51 . — Fericire îndoielnică.' '93! Aici e aici! Mă aşteptam la asta. atît cît poate striga un muribund. pentru lumină. recunosc. dar sublimă. A fost bună. Mi-am dat sprijinul la prăbuşirea prejudecăţilor şi a greşelilor. Răspunse : — Judecătorul vorbeşte în numele justiţiei. dar nu l-am putut desfiinţa cu totul în gîndurile oamenilor. A dărîma poate fi de folos. am dărîmat vechiul regim în fapte. — Aţi putea spune fericire tulburată . — Dreptul nu e străin de mînie. a liniştit. Noi am doborît lumea cea veche. fără să-şi mărturisească poate. preotul vorbeşte în numele milei. Un nor s-a îngrămădit vreme de o mie cinci sute de ani. Am votat pentru fraternitate. după întoarcerea fatală a trecutului care se numeşte 1814. a potolit. Nu-i de ajuns să înnăbuşim abuzurile. iar mînia dreptului e un element de progres. spuse episcopul. iar lumea cea veche. domnule episcop. matcă plină de mizerii. Moara nu mai este. — Aţi dărîmat. revoluţia franceză e cel mai mare pas înainte al omenirii. Votînd pentru republică. A îmblînzit spiritele . a luminat. Episcopul nu se putu opri de-a murmura : — Da ? '93 I Convenţionalul se îndreptă în scaun cu o solemnitate aproape lugubră şi. Vai. iar astăzi.

fie! Plîng şi eu împreună cu dumneavoastră. zis cel Mare. Nu s-ar fi sfiit să pună alături de moş tenitorul lui Barabbas 4 pe moştenitorul lui Irod 5 . După vlăstarul regal ? Daţi-mi voie să mă gîndesc. fratele lui Cartouche2. privindu-l ţintă pe partizan : Ludovic al XVTI-lea ' ? Convenţionalul întinse mîna şi-l apucă pe episcop de braţ : — Ludovic al XVII-Iea ! Poftim ! După cine plîngeţi ! După un copil nevinovat ? Atunci. 3 Lăsaţi copiii. nu făcea nici o deose bire între copii. Biciul lui plin de fulgere ştia să spună cele mai crunte adevăruri. a avut — după legenda biblică — un rol activ în crucificarea lui Isus. fiul lui. fariseii preferind ca el să fie salvat de Ia moarte pentru a obţine de la Ponfiu Pilat condamnarea lui Isus. Convenţionalul adăugă : — O. Regaliştii. evangheliile Ji atribuie uciderea pruncilor din Betleem . — Gartouche ? Ludovic al XV-lea ? Pentru care dintre ei protestaţi ? Urmă o clipă de tăcere. Lui Irod. Cînd striga: Sinite parvuloss. dispărut In condifiunf misterioase după executarea părinţilor săi. pentru singura crimă că a fost fratele lui Cartouche. * După legenda evanghelică.. duşmani ai revoluţiei burgheze. Lui Isus îi plăcea. Episcopului începuse să-i pară rău că venise şi totuşi ceva de neînţeles îl făcea să se simtă întrucîtva zdruncinat. copil nevinovat... criminal contemporan cu Isus. Şi adăugă. pînă ce şi-a dat sufletul. eliberat din închisoare în cinstea paştelui evreiesc. nu vă place crudul adevăr. 1 Fiul lui Ludovic al XVI-Iea. Pentru mine. Irod Antipas. — Domnule — spuse episcopul — nu-mi plac aceste apropieri de nume. Punea mîna pe bici şi curăţa templul. martirizat în turnul Templului pentru singura crimă de-a fi fost nepotul lui Ludovic al XV-lea. spînzurat de subsuori în Piaţa Greve. tras pe roată în 1721. Trăsnetul nu poate greşi. 5 Numele a doi regi ai Iudeii. 2 Celebru bandit parizian.ţie mai nobilă. nu e mai puţin vrednic de compătimire decît nepotul lui Ludovic al XV-lea.. părinte. copil nevinovat. l-au socotit rege „legitim" după moartea tatălui său. 62 .

trebuie să ne întoarcem înainte de '93. v-ara mai spus. Şi-n defi nitiv. desigur. Se ridică într-un cot. Fu aproape ca o explozie: — Da. vă repet întrebarea : eine sînteţi ? Un episcop. dar asta nu înseamnă nimic. — Aşa e ! spuse episcopul cu o voce înceată. nevinovăţia e ea însăşi propria-i cunună. De astă dată o rupse convenţionalul. ca să mă descoaseţi şi să-mi vorbiţi de Ludovic al XVII-lea ? Eu nu vă cunosc. — Ii plîng pe toţi. trebuie să recunosc. îşi prinse obrazul între degete. aţi Iăsat-o. Mi-aţi spus că sînteţi epis copul. Dar atunci. Nu vă cunosc. am trăit singur în ograda asta. într-o lumină prielnică . vă spun. Să ne înţelegem. pe cei de jos. domnule. n-am auzit huruitul trăsurii dumnea voastră . să fie de partea poporului. — aţi pome nit de Ludovic al XVII-lea. fiindcă veni vorba. ca şi împodobită cu crini. — Deopotrivă ! exclamă G. cu condiţia ca şi dumnea voastră să plîngeţi cu mine vlăstarele poporului. E tot atît de augustă în zdrenţe. un perso naj aurit. dar asta nu mă lămureşte cîtuşi de puţin asupra dumneavoastră. pe toţi copiii. iar lacrimile noastre trebuie să înceapă să curgă înainte de Ludovic al Xll-lea. — Mai departe — urmă convenţionalul G. la răspîntie. Nevinovăţia n-are nevoie să fie princiară. de asta aţi venit aici. pe toţi martirii. Numele dumnea voastră. Intr-un cuvînt.Domnule. a ajuns cam nedesluşit pînă la mine şi. Voi plînge pentru vlăstarele regale împreună cu dumneavoastră. adică un prinţ al bisericii. Ii plîngem pe toţi nevinovaţii. fără să ies vreodată pe-afară. De cînd mă aflu prin părţile astea. Prea a suferit mult. Şi dacă balanţa trebuie să încline. cu avere şi cu venituri însemnate 53 . cu blazon. şi se adresă episcopului cu o privire plină de toate puterile agoniei. e drept. spuse episcopul. prea mult a suferit poporul. Oamenii îndemînatici au atîtea mij loace de-a cîştiga încrederea oamenilor simpli ! Dar. Urmă iar o scurtă tăcere. dincolo de tufiş. ca şi pe cei de sus ? Perfect. fără să văd pe altci neva decît pe băiatul care mă îngrijeşte. aşa cum facem fără să vrem atunci cînd punem întrebări sau cînd ne gîndim.

le aveţi toate astea ca şi alţii şi. Cu cine stau de vorbă ? Cine sînteţi ? Episcopul lăsă capul în jos şi răspunse : — Vermis sum !' — Vierme cu trăsura 1 mormăi convenţionalul. care e la doi paşi dincolo de copaci. 54 . dovedesc că mila nu-i o virtute. Vă aflaţi la mine. sînteţi oaspele meu. întru cît masa mea îmbelşugată şi păsările pe care le mănînc vineri. Am greşit. care mănîncă vineri păsări. —■ înainte de a vă răspunde — zise el — vă rog să mă iertaţi. Sînteţi un prelat. în numele domnului care mergea cu picioarele goale. întrucît palatul meu şi lacheii pe care-i am. dar asta spune prea mult. sîntefi unul dintre aceia care se hrănesc bine. masă îmbelşugată. sau nu spune nimic. ca şi alţii. că iertarea nu-i o datorie şi că '93 n-a fost cumplit ? Convenţionalul îşi trecu mana pe frunte ca pentru a alunga un nor. stau în palate şi merg numai pe sus. foarte bine. toate desfătările vieţii. Episcopul spuse cu blîndeţe : — Domnule. asupra dumneavoastră care veniţi probabil cu gîndul de a-mi aduce mînfuirea. aveţi venituri. fie şi-aşa ! Dar lămureşte-mă : întrucît trăsura mea. în total douăzeci şi cinci de mii de franci — cu bucătării şi cu serviforime în livrea . se cuvine să mă mărginesc a combate raţionamentele dumneavoastră. pe mine nu mă luminează asupra valorii dumneavoastră reale şi adevărate. cai. Era rîndul convenţionalului să fie trufaş şi al episcopului să se arate umil. domnule. valeţi. întrucît veniturile mele de douăzeci şi cinci de mii de franci. Bogăţiile şi desfăta1 Sînt un vierme (în original în limba latină). care se fudulesc în trăsuri de gală cu lachei în faţă şi la spate. care. Dumneavoastră discutaţi ideile mele. vă bucuraţi de ele . Trebuie să fiu politicos.— episcopia din Digne are un venit fix de cincisprezece mii de franci şi zece mii de franci din venituri întîmplătoare. palate.

predicator şi teolog. spuse episcopul.:. ■— Vă mulţumesc. i-a nimicit . dar mergea drept la ţintă. care bătea din palme 2în faţa ghilotinei ? — religioase despre Bossuet care binecuvînta perse cuţiileCe credeţi ? Răspunsul era aspru. II găsiţi cumplit. G. ziarist şi deputat în Convenjiunea Naţională . dar ce nume îi daţi lui Montrevel4 ? Fouquier-Tinville5 un ticălos. a instituit teroarea împotriva comisarzilor. 6 Guvernator civil al Languedocului . vai ! e o replică. asasinat în 1793 de regalista Charlotte Corday. dar toată monarhia. îi tăia glasul. Ge credeţi despre Marat'. Despre ce vorbeam ? Ce spuneaţi ? Gă '93 a fost cumplit ? — Da. teoretician reacţionar al „monarhiei de drept divin". Vă făgăduiesc că n-am s-o mai fac. triva Mareşal sub Ludovic al XlV-lea . In afară de revoluţie — care. dar ce părere aveţi despre Lamoignon-Bâville 6 ? 5. * protestanţilor. Chiar şi spiritele superioare au idolii lor şi uneori se simt parcă rănite de lipsa de respect a logicii. ţărani calvinist! revoltaţi In munţii Ceveni. intendant sub Ludovic al XlV-lea . a participat la persecuţiile împo5 Acuzator public al Tribunalului revoluţionar în 1792—1794. cu siguranţa unei săgeţi. este o uriaşă afirmaţie omenească — '93.i Unul din conducătorii revoluţiei franceze. trimis Ia Nantes cu puteri dis creţionare pentru a lua măsuri împotriva revoltei vandeene. Continuă : — Aş vrea să mai spun încă ceva. Episcopul tresări . respiraţia agitată a agoniei. 2 Episcop francez din vremea lui Ludovic al XlV-lea . nu-i veni în minte nici o ripostă. rile dumneavoastră sînt argumente pe care le am împotriva dumneavoastră în discuţie. 3 Deputat în Convenţiunea Naţională. pe contrarevoluţionari. continuă : — Să ne întoarcem la lămurirea pe care mi-o cereţi. privită în întregul ei. Convenţionalul începuse să gîfîie. amestecată cu suflul din urmă. a reprezentat cu intransigenţă extrema stingă iacobfnă . cumplit ! zise episcopul. dar se simţea jignit de felul cum fusese pdmenit numele Iui Bossuet. dar nu-i frumos să mă folosesc de ele. domnule ? Carrier 3 e un bandit. . mai păstra totuşi în privire toată luciditatea.

De altfel. a fost legată. organizatorul persecuţiilor crunte împotriva calviniştilor. simt că mor. Domnule. micuţul. dar mai mic decît domnu] marchiz de Louvois 6 . 6 Ministru de război al lui Ludovic al XlV-lea. sînul i se umplea de lapte şi inima de spaimă . galben şi flămînd. Persecutor crunt al protestanţilor. pe care l-a îndemnat la persecuţii religioase. în 1685. renumit pentru severitatea cu care reprima comploturile regaliste. E de ajuns. fiindcă apa şi fructele spre care îşi întindea mîinile se re trăgeau Ia apropierea lor. cunoscut prin cruzimile sale. Mă opresc. dar o plîng şi pe biata hughenotă care. după care Tantal. unul dintre revoluţionarii cei mai consecvenţi. ■ domnule. iar călăul îi spunea femeii. rege al Lydiei. confesor al Iul Ludovic al XlV-lea. dar a înaintat. goală pînă la brîu. 1 Luptător în vremea revoluţiei burgheze din Franţa. arhiducesă şi regină. şi copilul ţinut la distan(ă . o plîng pe Man'e-Antoinette. 7 Aluzie ia o legendă mitologică. înverşunarea ei va fi iertată de viitor. A participat la luarea Bastiliei. dar ce epitet îmi veţi găsi pentru moş Letellîer * ? Jourdan-Coupe-Tete 5 e un monstru. Gînd li se pune capăt. . sub Ludovic cel Mare. de un stîlp. Ce spuneţi de acest chin al lui Tantal 7 aplicat unei mame ? Dom^ nule. prea am dreptate. 6 Revoluţionar din Provansa. fără să se mai uite la episcop. recunoaştem că neamul omenesc a fost zgîlţîit. care era şi mamă şi doică : „Leapădă-te !". Şi. vedea sînul. brutalităţile progresului se numesc revoluţii. 2 Guvernator al Burgundiei pe vremea războaielor religioase din Franja (secolul al XVI-Iea). pe cînd îşi alăpta copilul. ţineţi minte lucrul acesta : revoluţia franceză a avut rosturile ei. iacobin. mă rog ? Moş Duchene 3 e feroce. Loviturile ei cele mai grozave au adus o mîngîiere neamului omenesc.Miallard' e groaznic. 3 Porecla a lui Jacques Hebert (după titlul ziarului său Le Pire Duchesne). domnule. convenţionalul îşi încheie gîndul cu aceste cîteva cuvinte liniştite : Da. trăgea să moară şi ţipa . fu sese condamnat de zei să sufere în infern de foame şi sete. dar Salux Tavannes 2 . * Iezuit. punînd-o să aleagă între moartea copilului şi moartea conştiinţei. fără a şi le putea potoli. Urmarea ei e o lume mai bună. a fost unul din sfetnicii Caterinei de Medicis care au îndemnat-o la măcelul calviniştilor din noaptea Sfîntului Bartholomeu (1572).

Cînd pieoapa fu plină. Pe fafa lui se întipărise o expresie gravă şi întunecată. zbîrcită şi îngheţată.Convenţionalul nu-şf dădea seama că luase cu asalt. aproape bîiguind. Deci are eul său. Acest eu al infinitului e dumnezeu. Binele nu poate avea slujitori nelegiuiţi. n-ar mai fi infinit: cu alte cuvinte. — Ceasul acesta e ceasul domnului. Mai rămăsese totuşi una. venise ca preot. ca şi cum ar fi văzut pe cineva. bătrînul ridică un deget spre cer şi spuse : — Infinitul există. Dacă infinitul n-ar avea eul său. n-ar mai exista. După ce vorbi. Ateul e un rău cîrmuitor de oameni. una după alta. Ceea ce spusese îl apropiase de moarte. se uită la ochii aceia închişi. ideal. Se vedea că trăise într-o clipă cele cîteva ceasuri pe care le mai avea de trăit. Clipa supremă sosea. lacrima se prelinse pe obrazul părnîntiu şi el spuse. '57 . Se uită la cer şi o lacrimă se ivi încetişor în umbra genelor. şi se plecă asupra muribundului. Sforţarea îl sleise. Muribundul rostise aceste ultime cuvinte cu glas tare şi cu înfiorarea extazului. trebuia să se grăbească. Episcopul înţelese. cu ochii pierduţi în gol : — O. Nu credeţi c-ar fi păcat să ne fi întîlnit în zadar ? Convenţionalul deschise din nou ochii. Bătrînu! reprezentant al poporului nu răspunse. E-aco!o. ochii i se închiseră. După o scurtă tăcere. ca şi cura şi-ar fi vorbit Iui însuşi. numai tu exişti 1 Episcopul simţi un fel de zguduire ce nu se poate descrie. toate înfăriturile lăuntrice ale episcopului. de la răceala cea mai mare trecu treptat la emofia cea mai adîncă . luă mîna bătrînă. Avu un fior. tu. eul ar fi hotarul său . El însă există. încet. şi de pe această ultimă poziţie de rezistentă a monseniorului Bienvenu porniră cuvintele în care se vădea din nou aproape toată asprimea de la început: — Progresul trebuie să creadă în dumnezeu.

faţa convenţionalului se înseninase. Am susţinut întotdeauna mersul înainte al omenirii spre lumină şi m-am împotrivit adesea progresului necruţător. am salvat-o în 1793. Aveam şaizeci de ani cînd ţara m-a chemat şi mi-a cerut să mă ocup de treburile publice. cu o încetineală care se datora poate mai degrabă mîndriei sufleteşti decît slăbirii puterilor — mi-arn petrecut viaţa în meditaţie. îneît a fost nevoie să se proptească zidurile. mănăstirea Sainte-Glaire din Beaulieu . Cînd s-a ivit prilejul. cîţiva curioşi încercară să-i vorbească despre conven58 . eu luam masa cu un franc şi zece centime în strada l'Arbre Sec. le-am proclamat şi propovăduit. mor. o mănăstire a urbaniştilor. copleşit nu se ştie de ce gînduri. rni-alm sprijinit adversarii. proscris. studiu şi contemplare. simt că oamenii se cred îndreptăţiţi să mă dispreţuiască . sînt sărac. blestemat. e drept. gata să se năruiască sub povara aurului şi argintului . Teritoriul era cotropit. batjocorit. Am sfîşiat pînza altarului. l-am apărat. Şi îngenunche. ponegrit. le-am combătut. pe voi. fără să duşmănesc pe nimeni. în Flandra. le-am nimicit. Erau abuzuri. Acum am optzeci şi şase de ani. cu părul albit. Mi-am făcut datoria după puterile mele şi am făcut tot binele pe care l-am putut face. Episcopul se întoarse acasă. Am fost unul dintre conducătorii statului. Era la Peteghem. pivniţele Tezaurului erau atît de pline. Ce vreţi de la mine ? — Binecuvîntarea ! spuse episcopul. De ani de zile. hărţuit. N-am fost bogat. Franţa era ameninţată. primesc singurătatea urii. dar am făcut-o pentru a pansa rănile patriei. Erau drepturi şi principii . M-am supus. I-am ajutat pe oropsiţi. i-am dat pieptul meu drept scut. îşi dăduse sfîrşitul. pentru mulţimea neştiutoare am înfăţişarea unui blestemat şi. După aceea am fost izgonit. Cînd episcopul ridică privirea. Erau tiranii . persecutat. A doua zi. Petrecu toată noaptea în rugăciuni. i-am alinat pe suferinzi. huiduit.58 — Domnule episcop — spuse el. acolo unde regii merovingieni îşi aveau palatele de vară. urmărit.

Fu descusut asupra . idei care schimbau temperatura adu nării. părea să aducă. în noaptea de 5 spre 6 iulie 1809: cu prile jul acesta. care fusese convocat la Paris. Se întoarse în grabă la Digne. domnul Myriel a fost chemat de Napoleon Ia sinodul episcopilor din Franţa şi din Italia. trăind în mijlocul naturii. Dar n-a luat parte decît la o singură şedinţă şi la trei sau patru conferinţe restrînse. printre aceste eminente personaje.cum se ştie. Sinodul s-a fnut la Notre-Dame şi s-a întrunit pentru întîia dată la 15 iunie 1811 sub preşe dinţia domnului cardinal Fesch '. în simplitate rustică şi lipsuri. Episcop al unei eparhii de munte. Domnul Myriel făcea parte dintre cei nouăzeci şi cinci de episcopi care răspunseseră invitaţiei.

In treacăt fie zis. O! eu n-aş vrea să am tot prisosul ăsta ca să-mi strige mereu în urechi : „Sînt oameni care mor de foame! Sînt oameni care îngheaţă de frig! Sînt săraci! Sînt atîţia săraci!".. Ar. Totuşi. în afară de cheltuieli de reprezentare şi de ceremonii. luxul e o greşeală. Ura aceasta ar trebui să cuprindă şi ura împotriva artelor. Adevărul e că displăcuse. 60 . Preotul trebuie să fie cît mai aproape de săraci. sfînta mizerie. la toate mizeriile.acestei întoarceri pripite şi el răspunse : . pe cînd se găsea la unul dintre colegii săi cei mai de vază. cît de cît. într-o seară.. Un preot n-are rost să fie bogat. Altă dată spuse : — Ce vrefi ? Monseniorii ăştia sînt prinţi. la toate nenorocirile. Le aduceam aerul de afară. zi şi noapte. Pare că dovedeşte deprinderi nu tocmai cantabile. Eu nu-s decît un biet episcop de ţară. merse pînă acolo încît spuse : — Frumoase pendule ! Frumoase covoare! Frumoase livrele! Grozav trebuie să stingherească.putea pleca urechea neîncetat. dacă n-ar cunoaşte prin el însuşi. ca pra1 Un unchi al lui Napoleon I. — Ii stingheream. pentru oamenii bisericii. Printre alte ciudăţenii. Le făceam impresia unei uşi deschise. Ia toate amărăciunile. care la folosit ca diplomat şi l-a făcui arhiepiscop de Lyon. ura împotriva luxului nu-î o ură întemeiată.

mai avea doi fraţi : unul general. In afară de sora sa. pe cînd comanda în Provence. 2 Cele . care trăia retras la Paris. un om cinstit şi de ispravă. şi mai ales la un episcop. Nu se prea amesteca în certurile teologice ale zilei şi trecea sub tăcere chestiunile care compromit biserica şi statul. 1 Ultramontan. ar fi descoperit că era mai mult ultramontan decît galican '. N-ar trebui să se creadă. 6* 61 . cîtăva vreme. începînd din 1813. Corespondenţa lui rămase mai caldă faţă de celălalt frate. întrucît facem un portret şi nu vrem să ascundem nimic. A refuzat să-l vadă la întoarcerea sa din insula Elba şi s-a ferit să ordone în eparhia sa rugăciuni publice pentru împărat în timpul celor o sută de zile. catolic partizan al subordonării bisericii din Franţa au torităţii papei chiar în chestiunile laice. galicanii sînt partizanii independentei administrative a bisericii catolice din Franţa. nici o urmă de fum pe faţă ? Cea dintîi dovadă a milei la un preot. că împărtăşea. în anumite chestiuni delicate. în aşa fel încît să-l facă scăpat.. Iată. administrative. locul primului său exil. Păstră oarecare răceală faţă de primul. Le scria destul de des amîndurora. sîntem nevoiţi să adăugăm că a rămas nepăsător la prăbuşirea lui Napoleon. fostul prefect.o sută de zile" au început cu sosirea lui Napoleon tn Franţa din insula Elba. fără îndoială. celălalt prefect. pe vremea debarcării de la Cannes 2 . în strada Cassette. ceea ce noi numim „ideile secolului". generalul se pusese în fruntea a o mie două sute de oameni şi pornise pe urmele împăratului. ce gîndea domnul episcop din Digne. nici o unghie înnegrită. nici un strop de sudoare. de altfel.ful rămas după lucru ? Ne-arn putea închipui un om lîngă jeratic căruia să nu-i fie cald ? Ne-am putea închipui un muncitor care lucrează fără-ncetare la un cuptor şi care să n-aibă nici un fir de păr ars. domnişoara Baptistine. deoarece. pe coasta provansală (martie 1815). dar dacă cineva şi-ar fi dat osteneala. e sărăcia. Debarcarea a avut loc între Cannes şi Frejus. a aderat sau a aplaudat toate manifestările ostile.

Fără să intrăm în adîncul unor lucruri care nu au decît o legătură indirectă cu subiectul cărţii de faţă. cînd marile dezastre pluteau în aer. care. ceasul lui de amărăciune. rezistenţa primejdioasă şi dreaptă faţă de atotputernicul Napoleon. în orice caz. democratic. încurajat de şirul catastrofelor. în faţa senatului care trecea de la o ticăloşie la alta. acel corp legislativ taciturn. era o datorie să întorci capul . In ceea ce ne priveşte. Fireşte. vom spune doar atît : ar fi fost frumos ca monseniorul Bienvenu să nu fi fost regalist şi ca privirea lui să nu se . în faţa idolatriei care da înapoi scuipîndu-şi idolul. numai luptătorii din prima clipă au dreptul să fie răzbunătorii din urmă. Dar ceea ce ne place faţă de cei ce se înalţă. cînd Franţa simţea fio62 . Denunţătorul succesului e singurul judecător firesc al căderii. în faţa mareşalilor trădători. In 1812 începe să ne des curajeze. Recunoscînd totuşi că dumnezeu nu-l făcuse pe monseniorul Bienvenu pentru vreo funcţie politică. Să nu fim înţeleşi greşit.Monseniorul Bienvenu avusese deci şi el cîndva spirit de partid. rupînd cu laşitate tăcerea. se văd strălucind cele trei lumini neprihănite : Adevărul. cu sublimul crez patriotic. opoziţia mîndră. Dreptatea. nu confundăm aşa-zisele „păreri politice" cu marea aspiraţie spre progres. furtuna lui. o lăsăm să-şi vadă de treabă. omenesc. şi. ne place mai puţin faţă de acei ce cad. In 1813. un om ca el nu trebuia să aibă păreri politice. atunci cînd providenţa intră în joc şi loveşte. în 1814.fi abătut nici o singură clipă de la contemplarea senină prin care. Cel ce n-a fost acuzator îndărătnic în epoca prosperităţii trebuie să tacă în faţa prăbuşirii. trebuie să alcătuiască fondul oricărei minţi generoase. preocupat de problemele eternităţii. Umbra pasiunilor trecătoare se abătu şi asupra acestui suflet mare şi blînd. insultînd după ce divinizase. Mila. ne-a stîrnit indignarea şi ar fi fost o greşeală să aplaudăm . Ne place lupta atîta vreme cît există primejdie. în 1815. am fi înţeles şi admirat protestul în numele dreptului şi al libertăţii. în zilele noastre. pe deasupra tuturor frământărilor omeneşti.

prietenul tuturor. poate chiar mai mult decît noi înşine. binefăcător şi binevoitor.în uniformă". spunea el. îl mustră cu blîndeţe şi-l numi uşier la catedrală. sincer. Făcu atîtea pozne. De cînd profilul imperial diispăruse de pe Ordinul Legiunii de onoare. fără pline. Dar în afară de asta. Portarul primăriei fusese pus acolo de împărat. pe care legea de atunci le socotea „expresii sediţioase". un înţelept. simplu şi demn. . In eparhie domnul Myriel era adevăratul păstor. cum spunea el. Era un fost subofiţer din vechea gardă. Ii scăpau din cînd în cînd bietului om cuvinte nechibzuite. bonapartist convins. drept. Era un preot. cu nevastă şi copii. I Cele (rei flori de crin. „Un bătrîn gutos cu ghetre englezeşti. un om întreg. făcînd toate rezervele asupra despotului.. cumsecade. nu se mai îmbrăca . el a fost îngăduitor şi uşor de înduplecat. îşi bătea joc în gura mare de Ludovic al XVIII-lea. rămăsese acolo o gaură pe care n-a încercat s-o astupe niciodată. Scosese el singur cu pietate efigia imperială de pe crucea dată de Napoleon . ceea ce este tot o binefacere. cînd se întrezări un Waterloo deschis sub paşii lui Napoleon — dureroasa aclamaţie adresată de armată şi de popor unui osîndit al soartei navea nimic nelalocul său şi. „Mai bine mor — spunea el — decît să port pe piept cele trei broaşte '".rul catastrofei apropiate. Episcopul îl chemă la el. dintre o mare naţiune şi un om mare. pe marginea prăpastiei. inteligent. a fost. ca să nu fie silit să-şi pună decoraţia. combatant de la Austerlitz. Trebuie să recunoaştem că. Se pomeni zvîrlit pe drumuri. emblemă a Burhonilor. o inimă ca a episcopului din Digne n-ar fi trebuit să nesocotească ceea ce era măreţ şi mişcător în îmbrăţişarea fierbinte. încît îşi pierdu postul. Ducă. şi în atitudinea politică pe care i-am reproşat-o şi pe care isîntem porniţi s-o judecăm cu asprime. în orice împrejurare.se în Prusia cu barba lui de capră !" Era fericit că putea uni într-o singură impre caţie cele două lucruri ce-i erau mai nesuferite : Prusia şi Anglia.

A fi pe placul unui episcop însemnează pentru un subdiacon a fi cu piciorul în scară. Cei ce vor să-şi facă un viitor roiesc în jurul prezentului strălucitor. Orice metropolă are statul său major. ei fac să curgă în jurul lor — asupra celor prevenitori şi a celor favo1 Episcop francez (1567—1622). silind fără mustrări de conştiinţă o întreagă eparhie sa facă anticameră. Aşa cum în alte domenii există oameni cu vază. Apostolatul nu dispreţuieşte canonicatul. Trebuie să-ţi croieşti drum. de o veneraţie caldă. foarte citită în prima jumătate a secolului «1 XVII-lea. dar care-şi iubea şi episcopul. filială. Introducere în cucernicie. autorul unei cărţi de propagandă catolică. Orice carieră are aspiranţii săi. isteţi. Orice episcop cu oarecare influenţă are pe lîngă el o echipă de heruvimi seminarişti. dar ştiind să şi ceară. XII SINGURĂTATEA MONSENIORULUI BIENVENU Pe lîngă un episcop se află mai întotdeauna un pîlc de preoţi mărunţi.După nouă ani. acceptaţi de lume. Fericiţi cei ce le cîştigă încrederea! Bucurîndu-se de credit. mai mult prelaţi decît episcopi. 64 . Aceştia sînt episcopii cu trecere. Purtarea lui chiar faţă de Napoleon a fost înţeleasă şi iertată în chip tacit de către popor. cu venituri mari. care-şi adora împăratul. bogaţi. mulţumită faptelor sale bune şi blîndeţii sale. care fac alai celor ajunşi. trăsură de unire între sacristie şi diplomaţie. nu există avere care să nu aibă curtenii ei. monseniorul Bienvenu se bucura în oraşul Digne. Sînt cei pe care fermecătorul sfînt Francisc din Sales ' îi numeşte undeva „pui de preoţi". în biserică există ranguri mari. ştiind desigur să se roage. care fac strajă şi păstrează ordinea în palatul episcopal şi care stau de gardă în jurul zîmbetului monseniorului. Nu există putere care să nu aibă anturajul ei.' ca un stol de tineri ofiţeri în jurul unui general.

Roma e aproape.\ eminenţă şi camerier al papei. iar el era desăvîrşit.rizaţi şi peste întreg parohiile' grase. e u\ care. Preotul e singurul om din zilele noastre care poate ajunge rege în toată regula . Orice tichie poate visa să se schimbe în tiară. deosebit. in^ editor. zăvoriţi ca şi el în această eparhie fără ieşire spre cardinalat şi care semănau cu episcopul lor. la papale. Canonicii şi marii săi vicari erau nişte bătrîni cumsecade. Un episc ajungă arhiepiscop ştie ce are de^ cardinal. te introduce în conclav. abia ieşiţi din seminar. cu toată cucernicia. Se vedea asta din lipsa desăvîrşită a tinerilor preoţi din jurul lui. monseniorul Bienvenu nu era socotit printre pontifi. sărac. înair siunea sateliţilor lor. cu atît e mai grasă paf urmă. Nici un mugure al ambiţiei nu se încumeta să înflorească în umbra sa. Strălucirea lor se răsV şugul lor se fărîmiţează în' şi mănoase promoţii. tinerii hirotonisiţi de el luau recomandaţii de la arhiepiscopii din Aix sau din . şi de la nenţă nu mai e decît un pas. Se ştia că la Paris „n-a avut nici o trecere". oameni din popor ca şi el. înşelîndu-se singură. Nici un viitor deosebit nu părea să-I aştepte pe bătrînul singuratic. cu singura deosebire că ei erau sfîrşiţi. Era atît de vădită imposibilitatea de a face carieră pe lîngă monseniorul Bienvenu. primeşti mantia episcopală. ce pepinieră de aspiraţii e un seminar! Cîţi copii sfioşi de cor. şi ce rege 1 Rege suprem ! De aceea. duhovniciile şi funcţiile^ nităţilor episcopale. Modest. monsenior. Gu cît e^ nului. încît. cîţi preoţi tineri nu poartă scris pe frunte semnul norocului! Ambiţia e confundată foarte lesne cu vocaţia : cine ştie ? poate cu bună credinţă. iar între eu sanctitate nu rnai e decît deşertăciunea unui vot.

I (S5 .

Ai noroc. sînt atribuite de către mulţime. în definitiv. iată învăţătura care se prelinge picătură cu picătură din corupţia atotstăpînitoare. tn Istorii şi în Anuale. înţepenirea articulaţiilor necesare înaintării — într-un cuvînt. 2 Istoric latin (secolul I ) . iată iscusinţa.^race să fim săltaţi. eşti fericit. se îndrăgostise de pro priul său chip şi îşi petrecea tot timpul contemplîndu-l în apa unui rîu — simbol al încîntării de sine.După nouă anLu grabă într-acolo. oricui îşi atinge ţinta într-un domeniu oarecare. Cine triumfă e'venerat. A cîştiga la loterie. Naşte-te într-o zodie bună şi nu-ţi mai trebuie nimic. asta nu împiedică . oraşul Digne. Fie că un notar ajunge depu' Poet satiric latin (secolul I) de o rară virulentă . lumea te crede mare. Falsa lui asemănare cu meritul îi înşală pe oameni. Pentru mulţime izbînda este aproape totuna cu superioritatea. poartă livreaua succesului şi face slujba de anticameră. o filozofie aproape oficială a intrat slugă la el. 66 . simbol al protestatarilor plini de indignare împotriva moravurilor corupte. Omul de rînd e un bătrîn Narcis 3 care se adoră pe sine şi care aplaudă vulgaritatea. mai multă renunţare decît e de dorit. caută să înşele istoria. Dante. Să reuşeşti. numai să poţi parveni. însuşirile alese. succesul e ceva destul de respin gător. asta-i învăţătura! Prosperitatea presupune capacitate. In vremea "noastră. şi oamenii se feresc de virtutea asta rîioasa. Un sfînt care trăieşte sale. Singuri Juvenal ' şi Tacit 2 mai mîrîie. In treacăt fie zis. frate geamăn al talentului. Căci. după mitologia greacă. Aşa se explică izolarea monseniorului Bienvenu. cruzimile lui Nero şi ale lui Domiţian. ar putea să transmită prin molipsire o căfrăcie fără leac. A reuşi. Eschyl. de Ou'egaţie fără măsură însemnează o vecinătate de Ne/tiioasă. 3 Tfnăr frumos care. admiraţia contemporanilor nu e altceva decît miopie. Trăim într-o societate întunecată. care fac strălucirea unui secol. Michelangelo sau Napoleon. Poleiala e aur! Să fii primul venit. graţie cărora poţi fi Moise. dintr-o dată şi prin aclamaţii. In afară de cinci sau şase mari excepţii. Succesul. care a denunţat fâră cruţare. ai totul .

admitem posibilitatea dezvoltării tuturor frumuseţilor virtuţii omeneşti într-o credinţă diferită de a noastră. tot aşa cum numesc frumuseţe figura lui Mousqueton 3 şi maiestate gîtul vînjos al lui Claudiu 4 . Qe credea el despre cutare dogmă sau despre cutare mister ? Tainele sufletului omenesc nu le cunoaşte decît 1 Tiridate.tat. că un fals Corneille a scris Tiridate >. un venit de patru sute de mii de franci. al căror părinte e el şi-a căror mamă e ea. autor dramatic francez de la sfîrşitul secolului al XVII-lea. că un eunuc ajunge să stăpînească un harem. 67 . că un farmacist a născocit nişte tălpi de carton pentru armata din Sambre-et-Meuse şi-şi asigură. Ei confundă constelaţiile de pe bolta cerului cu stelele pe care le stîrnesc labele raţelor în nămolul mlaştinii. fie că un predicator ajunge episcop prin fonfăiala lui. fn stil mai ales. ţinînd seama de anumite naturi. că un Prudhomme 2 militar cîştigă din întîmplare bătălia hotărîtoare a unei epoci. la plecarea din serviciu. nu va fi nevoie să-l cercetăm pe domnul episcop din Digne. încît ajunge ministru de finanţe — oamenii numesc asta geniu. al lui Corneille si Racine. La Victor Hugo numele lui este ade sea folosit ca simbol al epigonilor fără talent. s Clovn din timpul restauraţiei. * împărat roman (41—54). Conştiinţa celui drept trebuie crezută pe cuvînt. 2 Erou al cărfii lui Henry Mornier. A fost într-adevăr un imi tator servil. De altfel. a devenit eroul unei tragedii a lui Catnpistron. XIII CE CREDEA Din punct de vedere al ortodoxiei. In faţa unui astfel de suflet nu putem simţi decît respect. celebru prin urîţenia Iui. cu acest carton vîndut drept piele. rege al Armeniei şi aliat al romanilor (secolul al III-lea). Memoriile lui Joseph Prudhomme — tipul burghezului mărginit şi mulţumit de sine. că un intendent de casă mare e atît de bogat. fie că un negustor de mărunţişuri se însoară cu camătă şi-o face să fete şapte-opt milioane.

cantitatea de haos care mai dăinuieşte în natură. de către „persoanele grave".mormîntul. ajungea uneori pînă la lucruri. Diamantul nu poate putrezi. se opri şi privi ceva pe jos. „Credo in Patrem!"' exclama el adesea. cu ochiul lingvistului care descifrează un pergament. găsind de altminteri în faptele bune toată mulţumirea de care are nevoie conştiinţa şi care-fi spune în şoaptă : „Dumnezeu e cu tine!" Ceea ce ne credem datori să notăm este că. în afară — ca să zicem aşa — şi dincolo de credinţa sa. Starea aceasta de spirit îl făcea uneori să spună lucruri stranii. Ce era acest surplus de iubire ? Era o bunăvoinţă senină revărsată asupra oamenilor şi care. Credea din toată puterea sufletului său. S o r a l u i î l a u z i spunînd : 1 Cuvintele cu care începe simbolul credinţei. scuza. chiar şi cel mai bun. Intr-o dimineaţă se afla în grădină. 2 Pentru că a iubit mult (în original tn limba latină). n e gr u . episcopul dovedea un surplus de iubire. era un păianjen m a r e . II mişcau. locuţiuni alese ale tristei noastre lumi. explicaţia. î n gr o z i t o r . deodată. unde sufletele intră goale. că-i cere' lui dumnezeu uşurări de pedeapsă. dincolo de viata aparentă. quia multum amavit 2 . Nu ştia ce e dispreţul. credea că e singur. cauza. p ă r o s . Sîntem însă încredinţaţi că niciodată dificultăţile credinţei nu erau rezolvate de el prin ipocrizie. Episcopul din Digne nu cunoştea asprimea aceasta. Orice om. nelipsită totuşi multor preoţi. era socotit vulnerabil de către „oamenii serioşi". . de către „oamenii cu judecată ". în care egoismul primeşte cuvîntul de ordine de la pedantism. dar părea că meditase asupra acestor cuvinte ale ecleziastului: „Ştim noi oare unde se duce sufletul animalelor ?" Aspectele urîte. Ingîndurat. are într-însul o asprime de care nu-şi dă seama şi pe care o păstrează faţă de animale. Părea. îl înduioşau aproape. dar sora lui îl urma fără ca el s-o fi văzut . părea că se străduieşte să afle. Examina fără mînie. cum am mai spus. deformările instinctului nu-I tulburau şi nu-l indignau. Nu mergea pînă la mila brahmanului. Din pricina lui. Era îngăduitor cu făpturile domnului. uneori.

1 întemeietorul ordinului călugăresc catolic al franciscanilor. fie! dar astfel de copilării sublime au avut şi sfîntul Franciisc din Assisi' şi Marc Aureliu2. ■ . cît mai cu seamă rezultatul unei convingeri nestrămutate. părea că din toată făptura lui ţîşneşte bucurie. picătură cu picătură. îi dădeau acea înfăţişare senină şi plăcută. dar nu părea să aibă mai mult de şaizeci. ca să slăbească. filtrată în inima sa de-a lungul vieţii şi asimilată treptat. II ) . — Biata vietate ! Nu-i vina ei !. se ţinea drept şi zîmbea. era plinuţ şi. făcea bucuros lungi plimbări pe jos . Intr-o zi. propovăduia mila fafă de animale. se găsesc găuri pe care le fac stropii de apă care cad mereu în acelaşi Ioc. dar atît de simpatic încît uitai că e frumos. într-un caracter. Monseniorul Bienvenu avea ceea ce poporul numeşte „un cap frumos". De ce n-am aminti aceste copilării aproape divine ale bunătăţii din suflet ? Copilării.. amănunt din care n-avem de gînd să tragem nici o concluzie. ceea ce nu-l împiedica să fie un episcop rău. Nespusa-i bunătate nu era atît un instinct natural. Aşa trăia acest om drept. Monseniorul Bienvenu fusese cîndva — dacă ar fi să dăm crezare celor ce se povestesc despre tinereţea şi chiar despre maturitatea iui — un om pasionat şi poate violent. Urmele acestea nu se pot şterge. căci. avea mersul sigur şi spinarea foarte puţin adusă. pe care şi-i păstrase şi pe care şi-i arăta cînd rîdea. astfel de formaţiuni nu se pot sfărîma. * împărat roman din dinastia Antoninilor (sec. tip de suveran literat şi filozof. Cînd vorbea cu acea voioşie copilărească — unul din darurile lui despre care am mai pomenit — te simţeai la largul tău lîngă el. la optzeci de ani. ca şi într-o stîncă.. Grigore al XVI-lea. toţi dinţii lui albi. In 1815 — parcă am mai spus-o — împlinea şaptezeci şi cinci de ani. Uneori adormea în grădină şi atunci nimeni nu era mai vrednic de respect. Obrazul lui îmbujorat şi proaspăt. Nu era înalt. şi-a scrîntit un picior pentru că n-a vrut să strivească o furnică. A lăsat nişte Cugetări de inspiraţie stoică.

înainte de a se culca şi el. studiul. îl auzeau la ore destul de tîrzii din noapte plimbîndu-se încet pe alei. Bunătatea lui îi dădea maiestate. milostenia.că vremea rece sau ploioasă îl împiedica. încrederea. cultivarea unui petic de pămînt. ospitalitatea. şi dacă-l surprindeai cîf de puţin căzînd pe gînduri. fără ca bunătatea să înceteze a străluci. munca. comparîndu-şi seninătatea inimii cu seninătatea văzduhului. fără îndoială. Uneori. datorită părului său alb. a căror minte e atît de superioară. oficierea slujbelor religioase. După cum s-a văzut. seara — cînd cele două femei plecau la culcare — să petreacă un ceas sau două în grădina. mîngîierea celor năpăstuiţi. dacă cele două bătrîne nu dormeau. Totuşi. fiecare zi a episcopului era toată plină de gînduri bune. de fapte bune. Stătea acolo. cumpătarea. iubirea aproapelui. numai cu el însuşi. un respect ce nu se poate exprima în cuvinte. Dar dacă stăteai cîteva ceasuri în preajma lui. da. închinîndu-se. rugăciunea. luînd nu ştiu ce înfăţişare impunătoare. Ii umpleau — iată cuvîntul potrivit — căci. ea nu era întreagă. îi umpleau fiecare zi din viaţă. încercate şi îngăduitoare.c a r e t e f a c e s ă s p u i d e s p r e c i n e v a : „ E u n om d e treabă !". Cînd îl vedeai pentru întîia dată. simţeai atunci că ai în faţa ta una din acele făpturi puternice. Fruntea lui lată şi serioasă. de vorbe bune. unchiaşul cumsecade se transfigura încetîncet. înfiorat în întuneric de măreţia văzută a constelaţiilor şi de măreţia nevăzută 70 . nu părea întradevăr decît un om cumsecade. pe gînduri. iar despre un bătrîn : „E un unchiaş cumsecade !" Ne amintim că impresia asta o făcuse şi asupra lui Napoleon. fără a conteni să zîmbească. te copleşea treptat şi-ţi ajungea la inimă. singur. măreaţă. să se pregătească de culcare meditînd în mijlocul marelui spectacol al cerului înstelat. încercai ceva din emoţia pe care ţi-ar da-o vede rea unui înger surîzător. care-şi desface încet aripile. liniştit. Părea că e un fel de ritual al l u i . devenea şi mai măreaţă cînd medita. Respectul. renunţarea. încît nu poate fi decît plină de blîndeţe.

lăsîndu-se dus de extaz în centrul strălucirii universale a creaţiei. şi la veşnicia trecută. Ele sînt viaţa şi moartea. Aceste ciocniri se ivesc şi dispar fără încetare. proporţiile în întindere. nu-i era oare de ajuns ca să-l poată slăvi pe domnul. Ce-i mai trebuia acestui bătrîn. n-ar fi putut nici el însuşi să spună ce se petrecea în sufletul său. se lăsa orbit de el. privea neînţelesul. îi era drag şi-i era de ajuns. atît de plin de dărăpănături şi de şoproane. . straniu mister. rezemată de o boltă de viţă părăginită. dăruindu-şi inima la ora cînd florile nopţii îţi dăruiesc parfumul. fără să caute să-l înţeleagă. Se aşeza pe o bancă de lemn.. aprins ca o făclie în mijlocul nopţii înstelate. Nu-l cerceta pe dumnezeu . la veşnicia viitoare. creează individualităţile în unitate. un mănunchi de flori pe pămînt şi toate stelele de pe cer. deschizîndu-şi sufletul gândurilor care vin din necunoscut. ceea ce nu se poate număra în infinit şi. Se gîndea la măreţia şi la prezenţa lui dumnezeu . şi. şi se uita la stele printre siluetele plăpînde şi pipernicite ale pomilor săi roditori.. care-şi petrecea puţinele clipe de răgaz ale vieţii. Sfertul acela de pogon. şi contemplare noaptea ? Colţul ăsta îngrădit. care dau formă materiei. mister şi mai straniu . între grădinărit ziua. ca şi în operele lui cele mai sublime ? Nu era într-asta totul — şi ce-ar fi putut să mai dorească ? O grădiniţă ca să se plimbe şi nemărginirea ca să viseze. prin lumină. la toate infiniturile care se desfăşurau sub ochii săi în toate direcţiile . în clipele acelea. simţea ceva care-şi lua zborul dintr-însul şi ceva care cobora în el. dezvăluie energiile. rînd pe rînd. ce-i lăsa atît de puţin răgaz. sădit atît de sărăcăcios. misterios schimb al abisurilor sufletului cu abisurile nemărginirii !. face să se nască frumuseţea. Urmărea aceste minunate ciocniri dintre atomi.a lui dumnezeu. Jos — ceea ce se poate semăna şi culege . în operele lui cele mai încîntătoare. avînd cerul drept tavan. sus — ceea ce se poate studia şi contempla .

Speculaţiile încîlcite dau ameţeală. l Panteism. printr-un fel de reacţie strălucită. să dea episcopului din Digne — ca să ne servim de o expresie la modă — o anumită fizionomie „panteistă" '. Apostolul poate fi cutezător. care încolţesc uneori în spiritele singuratice. Nici un sistem. plină de îngrijorare şi de răspundere pentru cel ce-i încearcă povîrnişurile. concepţie filozofică după care divinitatea se confundă cu universul. care eşti trecător prin viaţă. fie spre defăimare. El nu s-ar fi încumetat probabil să cerceteze prea mult anumite probleme. gata să înlocuiască religiile — ţinem să arătăm că nimeni dintre cei care l-au cunoscut pe monseniorul Bienvenu nu s-ar fi socotit îndreptăţit să creadă aşa ceva. numai şi numai fapte.XIV CE GI'NDEA Un ultim cuvînt. dar episcopul trebuie să fie sfios. ca să spunem aşa. Aceasta e religia directă. dar ceva îţi spune. deschizăturile întunecoase stau căscate. închinarea lor pune întrebări. Deoarece amănunte de acest fel ar putea. concepţia aceasta era o luare de pozijie net anticreştină. rezervate oarecum marilor spirite temerare. fie spre lauda sa. că nutrea una din acele filozofii personale caracteristice secolului nostru. ea îşi analizează şi-şi adînceşte propria-i orbire. înţelepciunea sa era făcută din lumina pe care-o răspîndea ea. La gînditorii progresişti ca Giordano Bruno şi mai ales Spinoza. 72 . mai presus de dogme propun ideile lor Iui dumnezeu. Meditaţia omenească nu are margini. se ridică şi cresc într-însele. că nu trebuie să intri. S-ar putea chiar spune că. mai ales în momentul de faţă. ţie. Omul acesta se lăsa luminat de inima lui. Vai celui ce pătrunde acolo! In adîncimile cele mai grozave ale abstracţiei şi ale speculaţiei pure geniile situate. nu există nici o dovadă că se avînta cu mintea în apocalipsuri. lăsînd să se creadă. Rugăciunea lor începe cu îndrăzneală discuţia. Pe răspunderea ei. încerci o spaimă sfîntă la porţile tainelor.

cel mai bun mijloc de-a compătimi şi de-a alina. Vechiul Testament ti atribuie diverse minuni. iscodea peste tot suferinţa şi. Sufletul acesta umil iubea . Fără îndoială. nu căuta decît să găsească pentru el însuşi. Episcopul lua drumul cel mai scurt : evanghelia. Temuta privelişte a creatiunii făcea să se nască în el duioşia . există pe lume oameni — dar oare sînt ei oameni ? — care văd desluşit. Lui Uie. se străduia să oblojească rana. Nu î ncerca s ă facă di n pat rafi rul s ău m ant i a l ui Uie 3 . Orice-ar fi. au alunecat în dementă.ea ufuieşte natura . atunci sfînta Tereza şi sfîntul Ieronim ar fi eretici. de pe care unii. asemenea visuri grozave îşi au folosul lor moral. şi dacă rugăciunea care depăşeşte textele ar fi o erezie. matematician şi fizician francez din secolul al XVII-lea. fără a căuta să dezlege enigma. Se pleca asupra celui ce geme şi asupra celui ce-şi dă duhul. profet evreu. 73 . adică. de făcător de minuni. 3 Nu-şi lua. Universul îi apărea ca un uriaş trup bolnav. 2 Filozof. se prea poate. lumea misterioasă care ne înconjoară dă înapoi ceea ce primeşte şi probabil că cei ce contemplă sînt la rîndul lor contemplaţi. nu proiecta lumina viitorului peste rostogolirea furtunoasă a evenimentelor. în fundul zării visurilor. înălţimile absolutului şi care au viziunea cumplită a piscului fără sfîrşit. n-avea nimic de profet. n-avea nimic de mag. aere de profet. prin tre care despicarea apelor Iordanului cu mantia lui făcută vălătuc. Pentru acest preot bun şi ales. nu încerca să facă din licărirea lucrurilor flacără. chiar foarte mari. de inspirat. care spre sfîrşitul vieţii a avut crize de misticism. atîta tot. Că ridica rugăciunea pînă la năzuinti supraomeneşti. monseniorul Bienvenu nu era un geniu. Monseniorul Bienvenu nu era cîtuşi de puţin dintre aceştia . şi să insufle şi altora. dar niciodată nu te rogi şi nu iubeşti prea mult. El s-ar fi temut de aceste culmi. 1 Filozof misiic suedez din secolul a! XVIIMea. descoperea pretutindeni febra. şi pe căile acestea spinoase ne apropiem de perfecţiunea ideală. ca Swedenborg' şi Pascal 2 .

pe necredincios spre neant: destinul.Iubiţi-vă unii pe alţii !" Socotea că asta-i totul. esenţa. sfîntul Pavel contrast cu im fluviu uriaş ca ' Mic afluent al Dunării. laolaltă. sufletul trebuie să se închidă într-însa ca perla într-o scoică. î f.. autorexpunere 3 Personaj legendar India. îi spuse episcopului : — Dar uitaţi-vă în jurul dumneavoastră : toţi se răz boiesc între ei. transformarea prin moarte. cel mai tare este cel mai deştept.e.2 Poet latin din secolul adept al al poe mului . libertatea. 74 . conştiinţa omenească. substanţa. recapitularea vieţilor intrate în mormînt.. e o prostie. . „Iu'biţi-vă unii pe alţii!". — Ei bine — răspunse monseniorul Bienvenu fără gust de sfadă — daca e o prostie.De rerum natura". prăpăstii grozave. Sînt oameni care lucrează la descoperirea aurului . perspectivele de nepătruns ale abstracţiunii. nu dorea nimic mai mult. altoirea de neînţeles a unor iubiri succesive pe acelaşi eu. El se închidea deci şi trăia într-însa. fn şi Nilul. Intr-o zi. pe care Lucreţiu 2. omul acela care se credea „filozof". „Legea lui Mânu". Mânu 3. probleme ameţitoare. el lucra la descoperirea milei. adîncurile metafizicii.n. nedumeriri sinistre în care se zbat arhanghelii uriaşi ai minţii omeneşti. a religiei brahmane din căruia i tot ce există alcătuia un motiv permanent de tristeţe care se cerea mîngîiată. războiul omului împotriva semenului său. găsindu-şi astfel mulţumirea deplină. sufletul. senatorul despre care am mai vorbit. în Austria. lăsînd deoparte marile probleme care atrag şi care înspăimântă. Mina Iui era mizeria universală. aceasta era toată doctrina lui. natura. binele şi răul.. preceptul dumneavoastră. gîndirea amorţită a animalelor. necesitatea. Durerea de pretutindeni era pentru el prilej de veşnică bunătate. îl duc pe apostol spre domnul.se atribuiematerialismului. Nilul şi Ensul '. toate abisurile care.

fac parcă să răsară stelele. fără să le cerceteze îndeaproape. păstrînd în suflet respectul adînc al necunoscutului. fără să le frămînte.Dante le contemplă cu acei ochi scăpărători care. privind ţintă infinitul. . Monseniorul Bienvenu nu era decît un om care privea din afară lucrurile misterioase. fără să-şi tulbure mintea cu ele.

mersul pe jos. o bluză veche. avea părul zbîrlit. îndesat şi voinic. pantaloni albaştri de doc. cîrpită la unul din coate cu o bucată de postav verde. O şapcă cu cozorocul de piele pleoştit îi ascundea în parte faţa arsă de dogoarea soarelui şi leoarcă de sudoare. un ciomag lung. fără ciorapi. Deşi ras în cap. zdrenţuită.CARTEA A DOUA CĂDEREA IN PĂCAT I DUPĂ O ZI DE DRUM în primele zile ale lunii octombrie 1815. jerpeliţi. avea o cravată răsucită ca o frînghie. Năduşeala. Puţinii locuitori care se aflau în acea clipă la ferestre sau în pragul caselor se uitau la acest călător cu un fel de îngrijorare. în puterea vîrstei. Prin cămaşa lui de pînză neînălbită. deoît un trecător. Căci îşi făcea intrarea în Digne pe n . închisă bine şi nouă . în mînă. pe spate purta o raniţă înţesată. Nu era. prinsă la gît cu o mică ancoră de argint. desigur. cu capul tuns şi barbă mare. groasă. roşi. cusută cu sfoară . Ori poate de pe ţărmurile mării. cam cu un ceas înainte de apusul soarelui. în picioare. se vedea pieptul păros . cenuşie. cu un genunchi peticit şi cu altul găurit. praful. un drumeţ intră în oraşul Digne. Rar se întîmplă să întîlneşti un trecător cu o înfăţişare mai păcătoasă. Să tot fi avut vreo patruzeci şi şase sau patruzeci şi opt de ani. arşiţa. Era un bărbat de statură mijlocie. ghete ţintuite. noduros . Nu-l cunoştea nimeni. căci începuse să-i crească şi părea că n-a mai fost tuns în ultimul timp. De unde venea ? Dinspre miazăzi. sporeau înfăţişarea respingătoare a acestui prăpădit.

unde a debarca t Napoleon la 1 martie 1815.a u văzut oprindu-se din nou la două sute de paşi mai departe. l-au văzut oprindu-se sub copacii din bulevardul Gassendi şi bînd apă la fîntîna din capătul promenadei. Nişte femei din tîrgul ce! vechi. care se luaseră după el. împăratul refuzase să locuiască în palatul prefecturii şi. în luna ianuarie. Trebuie să-i fi fost tare sete. 3 General al imperiului. împărţind decoraţii soldaţilor şi napoleoni cu nemiluita burghezilor. îl urmări cîtva timp cu privirea. care ţinea la Grenoble hanul La trei delfini şi care slujise în corpul călăuzelor 2 . Fără să-i răspundă la salut. desigur. ca să bea apă şi de la fîntîna din piaţa tîrgului. Adevărul e că. travestit în căruţaş. i-a spus: „Mă duc la cineva pe care-l cunosc!" Şi s-a dus la Trei delfini. coti Ia stînga şi se îndreptă spre primărie. Părea foarte obosit. om bine văzut în oraş. cu şapte luni mai-nainte. l . venise de multe ori acolo. 2 Les guides (ghizi. pentru că se înrudea cu un alt Labarre. Omul mersese. Era atunci la Digne un han frumos. I . 7* . jandarmul se uită cu atenţie la el. Ajuns la colţul străzii Poichevert. cu firma La crucea lui Colbas. s-a vorbit mult prin partea locului despre hanul La trei delfini. Omul îşi scoase şapca şi-l salută cu umilinţă pe jandarm. căci nişte copii. ctnd s-a înapoiat din insula Elba. mulţumindu-i primarului. care se află în partea de jos a oraşului. apoi în Insula Sfînta Elena. călăuze) erau im corp de elită în armata lui Napo leon. pe banca de piatră pe care se urcase la 4 martie generalul Drouot ca să citească mulţimii înspăimîntate proclamaţia din golful Juan '. intrînd în Grenoble. toată ziua. Cînd a debarcat împăratul. 1 Golf pe coas ta medit er aneană a Fr anţ ei. Se spunea că generalul Bertrand 3 . Hanul acesta era ţinut de un oarecare Jacquin Labarre. Un jandarm şedea lîngă poartă.a urmat !n in=nla Elba. neclintit în credinţa sa f a ţ ă de Napoleon . pe urmă intră în localul primăriei.acelaşi drum pe care. trecuse şi împăratul Napoleon mergînd de la Cannes spre Paris. Intră acolo şi ieşi după un sfert de ceas.

Intre timp. Omul scoase o pungă mare de piele din buzunarul bluzei şi răspunse : — Am bani. — îmi daţi să mănînc ? întrebă omul. Toate cuptoarele erau aprinse. îşi scoase raniţa şi o puse jos. întors cu spatele. O marmotă grasă. Digne e situat în munţi. Hangiul. la douăzeci şi cinci de leghe depărtare. pregătind o masă minunată unor căruţaşi care se auzeau rîzînd şi vorbind zgomotos într-o odaie alăturată. auzind că se deschide uşa şi că intră un nouvenit. care era cel mai bun din regiune. — Numaidecît.. pe cuptor fierbeau doi crapi mari şi un păstrăv din lacurile învecinate. un foc mare pîlpîia vesel în sobă. nişte potîrnichi albe şi un cocoş sălbatic se învîrteau într-o frigare lungă în faţa focului. lingă uşă. — Atunci vă stăm la dispoziţie! spuse hangiul. rămase cu ciomagul în rnînă şi o aşeză pe un scăunel Mngă foc. vrednicul hangiu Jacquin Labarre scoase din buzunar un creion. spuse. In clipa aceea întoarse capul. tot umblînd de colo pînă colo. Cine a călătorit ştie că nimeni nu mănîncă mai bine decît căruţaşii. asupra lui Labarre de La crucea lui Colbas. Pe cînd noul-venit se încălzea. care era în acelaşi timp şi bucătar. spuse hangiul. Se spunea despre el în oraş : „E văr cu cel din Grenoble". hangiul trăgea cu coada ochiului la călător. Omul îşi băgă punga în buzunar. Omul se îndreptă spre hanul acesta.Gloria aceasta a lui Labarfe de la Trei delfini se răs* frîngea. fără să-şi ia ochii de la cuptor : — Ce doreşte domnul ? — Să mănînc şi să mă culc ! spuse omul. măsură dintr-o aruncătură de ochi toată înfăţişarea călătorului şi adăugă : Gu plată !. Intră în bucătărie.. care dădea de-a dreptul spre drum. apoi rups« un colţ dintr-un ziar vechi care se afla . Serile de octombrie sînt friguroase acolo. Hangiul. trecea foarte preocupat de la vatră la tingiri. — Nimic mai uşor! spuse hangiul.

asta-i bună ! Dar eu mor de foame. Guvintele acestea. apoi clătină din cap şi rămase o clipă pe gînduri. spuse pe un ton măsurat.pe o mescioară. ca unul care aşteaptă un răspuns. vă e teamă că n-am să plătesc ? Vreţi să plă tesc înainte ? V-am spus doar că am bani. Copilul se întoarse. întrebă din nou : — îmi daţi odată să mănînc ? — Numaidecît. Hangiul îi şopti ceva la ureche băiatului.. — Atunci — spuse iar omul — o să mă aciuez într-un colţ al podului. — Cum. — Nu pot. dar hotărît. Umblu de azi-dimineaţă. Vreau să mănînc. lîngă fereastră. după-masă. — Ei. fără să-l lipească. Plătesc. zise hangiul. Scrise vreo două rînduri pe marginea albă. Se ridică. — Atunci ? — Dumneata ai bani. se întoarse spre călătorul care părea cufundat într-o meditaţie nu prea senină. — De ce ? — De abia au loc caii. Am făcut douăsprezece leghe. O să vor bim. Călătorul nu văzuse nimic din toate astea. Păru că citeşte cu atenţie. — Nu-ţi pot da masa. In sfîrşit. şi-l dădu unui băiat. O mînă de paie mi-e de ajuns. — Nu am nimic ! spuse hangiul. care porni în goană spre primărie. — Dar eu — spuse hangiul — n-am nici o cameră. Hangiul o desfăcu grăbit. spuse omul. — Nu-i vorba de asta.. Omul se ridică pe jumătate. — Da. îndoi peticul de hîrtie. Omul răspunse liniştit : — Lăsaţi-mă în grajd. . i se părură foarte grave călătorului. Aducea hîrtia înapoi. — Domnule — spuse el — nu vă pot găzdui. care părea că-i serveşte totodată ca ajutor la bucătărie şi ca argat.

Din privirile bănuitoare şi speriate ale grupului şi-ar fi dat seama că. la întîmp'are. nişte cărbuni aprinşi în foc. Se întoarse repede şi. ca un om umilit şi trist.Omul începu să rîda şi se întoarse spre vatră şi spre cuptoare. — Nimic ? Dar astea ce-s ? — Sînt comandate. sa lăsăm vorba. Omul se aşeză din nou şi spuse fără a ridica vocea : — Sînt la han. — CîţJ sînt ? — Doisprezece. — Au comandat şi-au plătit totul dinainte. Pleacă I Omul lăsă capul în jos. cu vîrful ghintuit al bîtei sale. cînd deschise gura să răsp u n d ă . lipindu-se de case. Omul aruncă o privire. sosirea iui va fi evenimentul de seamă a! întregului oraş. l-ar fi văzut pe hangiu! de La crucea lui Colbas în pragul uşii. Dacă s-ar fi uitat înapoi. Ştii să citeşti ? Spunînd acestea. vorbind cu apri ndere şi arătîndu-l cu degetul. Vrei să-ţi spun acum cine eşti ? Cînd te-am văzut intrînd. — E de mîncare aici pentru douăzeci. Mergea înainte. h a n gi u l î l p r i vi d r e p t î n o c h i ş i a d ă u g ă t ot în şoaptă : — Ascultă. Hangiul se plecă atunci la urechea lui şi-i spuse pe un ton care-! făcu să tresară : — Pleacă ! Călătorul stătea încovoiat în clipa aceea şi împingea. mi-e foame şi rămîn. îşi ridică raniţa de pe podea şi plecă. în curînd. — De cine ? — De domnii căruţaşi. Vrei să-ţi spun pe nume ? Te cheamă Jean Valjean. Am întrebat la primărie şi iată ce mi s-a răspuns. care făcuse drumul de la han la primărie şi de la pri mărie la han. înconjurat de toţi călătorii care trăseseră la han şi de toţi t recători i de pe st radă. am bănuit ceva. Hangiul adăugă după o scurta tăcere: Am obiceiul să fiu politicos cu toată lumea. 80 . îi întinse străinului hîrtia desfăcută. Apucă pe strada principală. Nu întoarse capul de loc.

N-a văzut nimic din toate astea. Oamenii copleşiţi nu se uită înapoi. Ei ştiu prea bine că piaza rea îi urmăreşte. Merse astfel cîtăva vreme fără să se oprească, trecînd la întîmplare pe străzi pe care nu le cunoştea, uitînd de oboseală, cum se întîmplă totdeauna cînd eşti amărît. Deodată, simţi că leşină de foame. începuse să se întunece. Se uită de jur împrejur, ca să vadă dacă nu des coperă vreun adăpost. Hanul cel frumos era închis pentru el; căuta vreo circiumă oricît de modestă, o cocioabă oricît de săracă. Tocmai se aprindea o lumină la capătul străzii; o creangă de pin, atîrnată de un stîlp de fier, se contura pe cerul senin al asfinţitului. Porni într-acolo. Era într-adevăr o cîrciumă. Gîrciuma din strada Chaffaut. Călătorul se opri o clipă şi se uită prin geam în sala scundă a cîrciumii, luminată de-o lampă mică, aşezată pe masă, şi de focul mare din vatră. Cîţiva inşi stăteau acolo şi beau. Cîrciumarul se încălzea. Flacăra făcea să sfîrîie un ceaun de fier atîrnat de cîrlig. Cîrcmma, care era şi un fel de han, avea două uşi. Una dădea spre stradă, cealaltă dădea într-o curticică plină de gunoi. Călătorul nu se încumetă să intre prin uşa din stradă. Se strecură în curte, se opri din nou, pe urmă apăsă sfios pe clanţă şi împinse uşa. — Gine-i acolo ? zise stăpânul. — Cineva care ar dori să mănînce şi să doarmă. — Bun. Aici puteţi mînca şi puteţi dormi. Călătorul intră. Toţi cei care erau acolo la băut întoarseră capul. Lampa îl lumina dintr-o parte, focul dintr-alta. II cercetară cîtva timp cu privirea, pe cînd îşi scotea raniţa. Cîrciumarul îi spuse : — Uite focul. Mîncarea fierbe în ceaun. Vino să te încălzeşti, prietene. Se aşeză lîngă vatră. îşi întinse la foc picioarele amorţite de oboseală. Din ceaun se răspîndea un miros plăcut. Tot ce se putea desluşi pe faţa sa, sub şapca
81

pleoştită, era o uşoară licărire de mulţumire, amestecată cu înfăţişarea vrednică de milă pe care-o dă deprinderea de a suferi. Avea, de altminteri, un profil hotărît, energic şi trist. Fizionomia asta era ciudată : începea prin a părea umilă şi sfîrşea prin a părea severă. Ochiul lucea sub sprîncene ca un foc sub mărăcini. Unul dintre oamenii care se aflau la masă era un pescar, care, înainte de a intra în circiuma din strada Chaffaut, se dusese să-şi lase calul în grajdul Iui Labarre. Intîmplarea făcuse ca în aceeaşi dimineaţă să-l întîlnească pe străinul acesta cu mutră suspectă mergînd spre Bras d'Asse şi... (am uitat cum îi spune; mi se pare Escoublon), Aşadar, cînd s-a întîlnit cu el, omul, care părea foarte obosit, l-a rugat să-l ia pe şa, dar pescarul i-a răspuns iuţind pasul. Cu o jumătate de ceas mai-nainte, pescarul acesta se afla în grupul care se strîri-sese în jurul lui Jaccjuin Labarre şi le povestise chiar el celor ele La crucea lui Colbas întîlnirea neplăcută din cursul dimineţii. De la locul său făcu un semn pe furiş cîrciumarului. Acesta veni spre el. Schimbară cîteva cuvinte în şoaptă. Omul căzu iarăşi pe gînduri. Cîrciumarul se înapoie la vatră, puse brusc mîna pe umărul omului şi-i spuse : — Trebuie să pleci de-aici. Străinul se întoarse şi răspunse cu blîndeţe : — A ! Ştiţi ? — Da. — M-au alungat de Ia hanul celălalt. — Şi te gonim şi de-aici. — Unde vreţi să mă duc ? — Intr-altă parte. Omul îşi luă bîta şi traista şi plecă. Pe cînd ieşea, cîţiva copii, care-l urmăriseră de La crucea lui Colbas şi care păreau că-l aşteaptă, aruncară cu pietre după el. Se întoarse rnînios şi-i ameninţă cu bîta. Copiii se risipiră ca un stol de pasări. Trecu prin faţa închisorii. La poartă atîrna un lanţ de fier prins de un clopot. Sună. Se deschise o ferestruică. 82

— Domnule temnicer — spuse el, scoffndu-şi respec tuos şapca — aţi vrea să-mi deschideţi şi să mă adă postiţi în noaptea asta ? Un glas răspunse : — Aci e închisoare, nu e han. Fă ceva ca să fii ares tat şi ţi se va deschide. Ferestruica se închise. Apucă pe o străduţă cu multe grădini. Uneîe nu erau îngrădite decît cu garduri vii, care înveseleau strada. Printre aceste grădini şi zăplazuri zări o căsuţă cu un singur etaj, a cărei fereastră era luminată. Se uită pe fereastră, cum făcuse şi la circiumă. Văzu o odaie mare, spoită cu var, în care se afla un pat acoperit cu pînză înflorată; într-un colţ, un leagăn; cîteva scaune de lemn şi o puşcă cu două ţevi atîrnată pe perete. Masa din mijlocul odăii era pusă. O lampă de aramă lumina faţa de masă albă, din pînză groasă, cana de cositor, sclipind ca argintul, plină cu vin, şi castronul cafeniu fumegînd. La masă şedea un bărbat de vreo patruzeci de ani, cu o faţă veselă şi luminoasă, care sălta un copilaş pe genunchi. Lîngă el, o femeie foarte tînără alăpta un alt copil. Tatăl rîdea, copilul rîdea, iar mama zîmbea. Străinul rămase o clipă pe gînduri în faţa acestei privelişti plăcute şi mîngîietoare. Ce se petrecea în sufletul său ? Numai el ar fi putut spune. îşi spunea probabil că familia aceasta veselă va fi primitoare şi că acolo unde vedea atîta fericire va găsi poate un pic de milă. Bătu foarte încet în fereastră. Nu-l auziră. Bătu din nou. O auzi pe femeie spunînd: — Bărbate, mi se pare că bate cineva. — Nu, răspunse soţul. Bătu a treia oară. Soţul se sculă, luă lampa, se duse la uşă şi deschise. Era un bărbat înalt, jumătate ţăran, jumătate meseriaş. Purta un şorţ mare de piele, care-i ajungea pînă la umărul stîng şi în car» purta ca într-un buzunar, prins în

cingătoare, tot felul de lucruri : un ciocan, o batistă roşie şi un corn pentru prafui de puşcă. Cînd îşi dădea capul pe spate, cămaşa-i iarg deschisă şi cu gulerul răsfrînt lăsa să se vadă grumazul vînjos, alb şi gol. Avea "sprîncene groase, favoriţi mari, negri, ochii bulbucaţi, partea de jos a feţei lunguiaţă şi, pe deasupra, mulţumirea aceea de a se afia la el acasă, care nu se poate descrie. D n u l e — spuse c ă l ă t l el , e nu se p Domnule — spuse călătorul — vă cer iertare. Aţi putea să-mi daţi, contra plată, o farfurie cu supă şi un colţ unde să mă culc în şopronul din grădină ? Aţi vrea ? Cu plată !... — Cine eşti dumneata ? întrebă stăpînu! locuinţei. Omul răspunse : — Vin din Puy-Aloisson. Am umblat toată ziua. Am făcut douăsprezece leghe. Primiţi dacă plătesc ? — Nu rn-aş da înapoi să adăpostesc pe cineva de treabă care plăteşte, spuse ţăranul. Dar de ce nu te duci dumneata la han ? — Nu e loc. — Ei aş ! Nu se poate! Nu-i nici zi de Mici, nici zi de tîrg. Ai fost la Labarre ? — Da.
— Şi?

Călătorul răspunse încurcat: — Nu ştiu... Nu m-a primit. — Ai fost la circiuma din strada Chaffaut ? încurcătura străinului spori. îngăimă : — Nici acolo nu m-au primit. Pe chipul (ăranului se ivi o umbră de bănuială ; îl privi pe noul-venit din creştet pînă-n tălpi şi exclamă c-un fel de înfiorare : — Nu cumva dumneata eşti acela... ? Mai aruncă o privire asupra străinului, făcu trei paşi înapoi, puse lampa pe masă şi luă puşca din perete. între timp, la cuvintele ţăranului: „Nu cumva dumneata eşti acela... ?" femeia se ridicase, îşi luase cei doi copii în braţe şi fugise repede în spatele bărbatului, pri84

vindu-I pe străin cu groază, cu sînul dezgolit, cu ochii înspăimântaţi, murmurînd : — Tsomaraude ! ' Totul se petrecu în mai puţin decît se poate închipui. După ce-l cercetă cîteva clipe pe străin ca pe-o năpîrcă, stăpînul casei se întoarse spre uşă : — Pleacă ! — Fie-vă milă J spuse omul. Un pahar cu apă ! — Un glonţ de puşcă ! spuse ţăranul. Apoi trînti uşa cu putere şi omul îl auzi trăgînd două zăvoare mari. O clipă după aceea, fereastra fu închisă şi cu oblonul, şi zgomotul drugului de fier care-l fixa străbătu pînă afară. Se înnopta din ce în ce. Vîntul rece al Alpiîor începuse să sufle. La lumina slabă a amurgului, străinul zări într-una din grădinile de pe marginea străzii un fel de bordei mic, ascuns în buruieni. Sări cu hotărîre un gard de lemn şi intră în grădină. Se apropie de bordeiul care avea în loc de uşă o deschizătură îngustă, foarte joasă, semănînd cu barăcile pe care şi le fac cantonierii la marginea drumurilor. Crezu că era într-adevăr baraca unui cantonier. Ii era foame şi frig. Se resemnase în ce priveşte foamea, dar avea cel puţin un adăpost împotriva frigului. Barăcile astea nu sînt de obicei ocupate în timpul nopţii. Se culcă pe burtă şi se strecură înăuntru. Era cald şi dădu peste un culcuş de paie destul de bun. Rămase o clipă întins acolo, fără să poată face vreo mişcare, atît era de obosit. Pe urmă, pentru că traista din spate îl stînjenea şi-i putea sluji foarte bine drept pernă, începu să desfacă una dintre curele. Atunci se auzi un rnîrîit sălbatic. Ridică ochii. Capul unui dulău uriaş se contura în umbră, la deschizătura bordeiului. Nimerise în cuşca unui cîine. Voinic şi curajos, omul puse rnîna pe bîtă, îşi făcu din traistă scut şi ieşi din cuşcă cum putu, dar nu fără să-şi lărgească rupturile zdrenţelor de pe el. Ieşi tot aşa şi din grădină, mergînd de-a-ndărătelea, fiind silit, ca să ţină
1 Expresis diaisctalâ din Alpii francezi, însemnînd iîlhar.

dulău! !a distanţă, să recurgă la acei fel de-a mînui bastonul pe care maeştrii acestui soi de scrimă îl numesc „roza acoperită". Cînd izbuti, nu fără greutate, să treacă iar dincolo de zăplaz şi se găsi din nou în stradă, singur, fără culcuş, fără acoperiş, fără adăpost, alungat pînă şi din patul ăsta de paie, pînă şi din cuşca păcătoasă de cîine, se prăbuşi pe o piatră. Se spune că un drumeţ care tocmai trecea pe-acolo l-ar fi auzit offînd : „Nu-s nici măcar un cîine I" Se ridică îndată şi porni iar la drum. Ieşi din oraş, sperînd să găsească vreun copac sau vreo claie de fîn unde să se adăpostească. Merse astfel cîtva timp, cu capul plecat. Cînd se crezu departe de orice aşezare omenească, ridică ochii şi căută în jurul lui. Se afla pe o eîmpie ; în faţa lui se ridica una din acele coline joase, acoperite cu mirişti, care după seceriş seamănă cu nişte capete tunse. Zarea era întunecată; nu numai de bezna nopţii, dar şi din pricina norilor care coborîseră foarte jos, părînd că se sprijină chiar pe colină şi acoperind tot cerul. Cu toate acestea, întrucît tocmai răsărea luna, şi la zenit mai plutea o rămăşiţă din lumina asfinţitului, norii alcătuiau sus pe cer un fel de boltă alburie, de unde abia ajungeau pe pămînt cîteva raze. Părnîntul era astfel mai luminat decît cerul, făcînd un efect deosebit de sinistru, iar colina, de-o formă firavă şi sărăcăcioasă, se contura nedesluşită şi alburie în zarea mohorîtă. Era o privelişte tristă, măruntă, jalnică, mărginită. Nimic altceva pe dîmb şi pe eîmpie decît un arbore diform, care se încovoia fremătînd la cîţiva paşi de călător. Omul acesta, de bună seamă, era departe de-a fi înzestrat cu acele delicate deprinderi ale minţii şi ale sufletului care te fac sensibil la aspectele misterioase ale lucrurilor. Totuşi, cerul, colina, cîmpia şi copacul aveau în ele ceva atît de trist, îneît, după o clipă de încremenire şi visare, el luă grăbit drumul înapoi. Sînt clipe cînd firea pare duşmănoasă. Se întoarse. Porţile oraşului erau închise. Digne, care fusese asediat pe vremea războaielor religioase, era încă

se

în 1^15 înconjurat de ziduri vechi, întărite cu turnuri pătrate, care mai tîrziu au fost date jos. Trecu printr-o spărtură şi intră din nou în oraş. Era pe la opt seara. Deoarece nu cunoştea străzile, o luă iar la întîmplare. Ajunse astfel la prefectură, apoi la seminar. Trecînd prin faţa catedralei, ameninţă cu pumnul spre biserică. în colţul pieţei se afla o tipografie. Acolo fuseseră tipărite pentru întîia dată proclamaţiile împăratului şi ale gărzii imperiale, aduse din insula Elba şi dictate chiar de Napoleon. Zdrobit de oboseală şi nemaiavînd nici o nădejde, se culcă pe banca de piatră de la uşa tipografiei. O bătrînă ieşea tocmai atunci din biserică. Văzîndu-l întins pe bancă, îl întrebă : — Ce faci aici, prietene ? Răspunse aspru şi mînios : — Precum vedeţi, coană-rnare., m-am culcat. Coana-mare, vrednică într-adevăr de acest nume, era doamna marchiză de R... — Aici, pe bancă ? spuse ea. — Nouăsprezece ani am avut o saltea de lemn ; astăzi am una de piatră. — Ai fost soldat ? — Da, coană-rnare. Am fost soldat. — De ce nu te duci la han ? ■— Pentru că n-am bani. — O ! — spuse doamna de R. — n-am la mine decît douăzeci de centime. — Daţi-mi-le şi pe alea. Omul luă cele douăzeci de centime. Doamna de R. adăugă : — N-o să poţi găsi adăpost Ia han cu atît de puţin. Ai încercat cumva ? E cu neputinţă să-ţi petreci aşa toată noaptea. Desigur, trebuie să-ţi fie foame şi frig. Putea să te primească cineva de milă. — Am bătut la toate uşile. — Şi? — Am fost alungat de pretutindeni.

Coana-mare atinse braţul omului şi-i arătă de cealaltă parte a pieţei o căsuţă joasă, alături de episcopie. — Ai bătut la toate uşile ? spuse ea. — Da. — Ai bătut şi acolo ? — Nu. — B a t e! II PRUDENŢA DA SFATURI ÎNŢELEPCIUNII In seara aceea, după plimbarea sa obişnuită prin oraş, episcopul din Digne rămăsese pînă tîrziu închis în camera sa. Pregătea o mare lucrare, Datoriile, care din nefericire a rămas neterminată. Cerceta cu grijă tot ce-au spus în această materie însemnată părinţii bisericii şi marii 'învăţaţi. Cartea lui era împărţită în două : mai întîi, datoriile tuturora, apoi datoriile fiecăruia după clasa socială din care face parte. Datoriile tuturora sînt datoriile mari. Ele sînt în număr de patru. Sfîntul Matei le arată astfel : datoriile către dumnezeu (Matei VI), datoriile faţă de sine însuşi (Matei V, 29, 30), datoriile faţă de aproape (Matei VII, 12), datoriile faţă de fiinţe (Matei VI, 20, 25). Celelalte datorii au fost găsite de către episcop, arătate şi prescrise în alte părţi. Datoriile faţă de suverani şi de supuşi, în Epistola către romani; faţă de judecători, soţii, mame şi tineri, în Sfîntul Petru; faţă de soţi, părinţi, copii şi servitori, în Epistola către efesieni; faţă de credincioşi în Epistola către evrei; faţă de fecioare în Epistola către corintieni. Din toate aceste prescripţii, el făcea cu migală un tot armonios pe care voia să-I pună la îndemîna credincioşilor. Pe la orele opt el lucra încă, scriind destul de anevoios pe nişte pătrăţele de hîrtie, cu o carte mare deschisă pe genunchi, cînd doamna Magloire intră ca de obicei să ia argintăria din dulapul de lîngă pat. Puţin după aceea, înţelegînd că masa era pusă şi că probabil sora

sa îl aştepta, episcopul închise cartea, se ridică de la masă şi intră în sufragerie. Sufrageria era o încăpere lunguiaţă, cu un cămin, cu o uşă care dădea spre stradă (cum am mai spus) şi o fereastră care dădea spre grădină. Doamna Magloire tocmai sfîrşise de pus masa. Tot căutîndu-şi de lucru, vorbea cu domnişoara Baptistine. Pe masă se afla o lampă. Masa era lîngă cămin, în care ardea un foc bunicel. Ni le putem lesne închipui pe cele două femei, amîndouă trecute de şaizeci de ani : doamna Magloire, mică de statură, grasă, vioaie; domnişoara Baptistine, blajină, subţirică, plăpîndă, puţin mai înaltă decît fratele ei, îmbrăcată cu o rochie de mătase castanie, culoare la modă în 1806, pe care o cumpărase pe-atunci de la Paris şi care mai ţinea încă. Slujindu-mă de cuvinte vulgare, care au darul de a reda într-un singur euvînt ceea ce abia s-ar putea spune într-o pagină întreagă, doamna Magloire părea o ţărancă, iar domnişoara Baptistine o cucoană. Doamna Magloire purta o scufă albă, încreţită; la gît avea o cruciuliţă de aur, singurul juvaer feminin din casă, o eşarfă foarte albă, ieşind din rochia de postav negru, cu mîneci largi şi scurte, un şorţ de bumbac, cu pătrate roşii şi verzi, legat în talie cu o panglică verde cu pieptar la fel, prins cu două ace în colţurile de sus ; purta pantofi groşi şi ciorapi galbeni ca femeile din Marsilia. Rochia domnişoarei Baptistine era croită după modelul din 1806: talia sus, fustă strîmtă, mîneci cu volănaşe, cu butoniere şi cu nasturi. îşi ascundea părul cărunt sub o perucă cu cîrlionţi zisă ă l'enfant. Doamna Magloire părea isteaţă, ageră şi bună ; colţurile gurii ei erau inegal ridicate, iar buza de sus mai groasă decît cea de jos, ceea ce îi dădea un aer ursuz.şi autoritar. Atîta vreme cît monseniorul tăcea, ea îi vorbea răspicat, cu un amestec de respect şi de libertate; dar, de îndată ce monseniorul începea să vorbească — cum am văzut — ea îi asculta supusă, ca şi domnişoara. Domnişoara Baptistine nici măcar nu vorbea. Se mărginea să asculte şi să-i facă pe plac, N-a fost fru-

moaşă nici în tinereţe ; avea ochi mari, albaştri, bulbucaţi, nasul lung şi coroiat; dar toată înfăţişarea ei, toată fiinţa ei — am spus-o de la început — arătau o bunătate de negrăit. Fusese din totdeauna predestinată blîndeţii; însă credinţa, mila, speranţa — ce!e trei virtuţi care încălzesc sufletul — ridicaseră încet-încet această blîndeţe pînă la sfinţenie. Natura o făcuse oaie ; religia o făcuse înger. Sărmană şi sfîntă fată ! Duioasă amintire dispărută ! Domnişoara Baptistine a povestit de atunci de atîtea ori cele ce s-au petrecut la episcopie în seara aceea, încît multe persoane care mai sînt încă în viaţă îşi amintesc cele mai mici amănunte. In clipa cînd domnul episcop intră, doamna Magloire vorbea cu oarecare aprindere. Stătea de vorbă cu domnişoara pe o temă care-i era familiară şi cu care episcopul se obişnuise. Era vorba despre clanţa de la uşa din faţă. Se pare că, ducîndu-se să facă tîrguîeli pentru cină, doamna Magloire auzise în cîteva locuri tot felul de zvonuri. Se vorbea despre o haimana cu mutra suspectă ; se spunea că un vagabond deocheat şi-ar fi făcut apariţia, că trebuie să se afle pe undeva prin oraş şi că cei ce s-ar întoarce noaptea tîrziu acasă ar putea sa aibă întîlniri neplăcute. Se mai spunea că paza e foarte prost asigurată, dat fiind că domnul prefect şi domnul primar nu se aveau bine şi căutau să-şi pună beţe-n roate unul altuia. Că rămînea, deci, în sarcina oamenilor de treabă să-şi facă singuri poliţia şi să-şi organizeze paza, avînd grijă să-şi închidă, să-şi zăvorască şi să-şi baricadeze casele şi, mai ales, să-şi încuie bine toate uşile. Doamna Magloire apăsă pe aceste ultime cuvinte; dar episcopul venea din camera sa, unde-i fusese destul de frig; se aşeză în faţa căminului ca să se încălzească şi se gîndea la cu totul altceva. Nu luă în seamă aluzia pe care o făcuse anume doamna Magloire. Ea o repetă. Atunci, domnişoara Baptistine, voind să-i facă pe plac doamnei Magloire, fără să-l supere pe fratele ei, cuteză să spună cu sfială ;

— Frate dragă, ai auzit ce spune doamna Magloire ? — Am cam auzit ceva, răspunse episcopul. Apoi, întorcîndu-şi scaunul pe jumătate, punîndu-şi mîinile pe genunchi şi ridicînd spre bătrîna menajeră chipul său prietenos şi uşor înveselit, pe care-l lumina focul, adăugă : Ei, s-auzim. Ce este ? Ce s-a întîmplat ? Ne pîndeşte cumva vreo mare primejdie ? Atunci, doamna Magloire luă din nou de la capăt toată povestea, exagerînd întrucîtva, fără să-şi dea seama. Se părea că un ţigan, un coate-goale, un fel de cerşetor periculos se afla în momentul acela în oraş. Se dusese să tragă la Jacquin Labarre, care n-a vrut să-l primească. A fost zărit trecînd pe bulevardul Gassendi şi dînd seara tîrcoale pe străzi. Un om vrednic de ştreang, cu o mutră îngrozitoare. — Adevărat ? spuse episcopul. Această întrebare, care doamnei Magloire îi păru o încuviinţare, o încuraja ; i se părea un semn că episcopui începea să ffe şi el îngrijorat; continuă deci trium fătoare : — Da, monseniore. E-aşa cum vă spun. In noaptea asta o să se întîmple cu siguranţă o nenorocire în oraş. Toată lumea vorbeşte. Mai cu seamă că paza e atît de prost asigurată ! (Repetiţie necesară.) Să trăieşti într-o localitate de munte şi să n-ai nici măcar felinare noaptea pe străzi ! Ieşi în stradă... întuneric beznă... Aşa că eu spun, monseniore, şi domnişoara e de aceeaşi părere... — Eu — întrerupse sora — n-am nici o părere. Ce face fratele meu e bine făcut. Doamna Magloire continuă, ca şi cum n-ar fi auzit protestul : — Sîntem de părere că locuinţa noastră nu-i sigură de loc ; că, dacă monseniorul încuviinţează, am să-i spun lui Paulin Musebois, lăcătuşul, să vină să pună la loc vechile zăvoare ; le avem ; o treabă de-un minut; şi cred, monseniore, că-i nevoie de zăvoare măcar în noaptea asta ; fiindcă eu cred că nimic nu e mai grozav decît o uşă pe care primul venit o poate deschide doar apăsînd pe clanţă; mai cu seamă că monseniorul are obiceiul să

Astăzi am făcut douăsprezece leghe pe jos. se uită la omul care intrase şi fu gata să se ridice de spaimă. întorcînd încet capul spre cămin. locul unde trebuie să ajung.. Am fost eliberat acum patru zile şi sînt în drum spre Pontarlier. Tresări şi rămase înmărmurită. îşi plimbă pe rînd privirea de la bătrîn la femei şi. Episcopul aţintea asupra omului o privire liniştită. bîta în mînă. ca şi cum ar fi împins-o cineva cu energie şi hotărîre. Focul din cămin îl lumina. II cunoaştem pe omul acesta. făcu un pas şi se opri. Am făcut patru zile de la Toulon. Clnd voi să deschidă gura ca să-l întrebe desigur pe noul-venit ce doreşte. iar pe de altă parte. Avea traista pe umăr.'".Intră ! spuse episcopul. In clipa aceea se auzi o bătaie destul de puternică în uşă. se uită la fratele ei şi atunci fafa i se linişti şi se însenină din nou. fără să aştepte ca episcopul să spună ceva. Doamna Magloire nu avu nici măcar puterea să scoată un strigăt. Astă-seară. cutezătoare.spună totdeauna : „Intră . O arătare sinistră. Se deschise brusc. Intră. pînă la perete. obosită şi violentă în ochi. Am stat nouăsprezece ani la ocnă. .. lăsînd uşa deschisă în urma sa. Era hidos. zise cu glas tare : — Ascultaţi î Mă numesc Jean Valjean. Intră un om. —. III EROISMUL SUPUNERII PASIVE Uşa se deschise. Domnişoara Baptistine se întoarse. o expresie aspră. dar. acesta îşi sprijini amîndouă mîinile pe ciomag. Sînt ocnaş. E drumeţul pe care l-am văzut adineaori rătăcind în căutarea unui culcuş. în mijlocul nopţii. o! doamne! nici măcar nu mai e nevoie să baţi.

acolo. Scoase din buzunar o foaie de hîrtie galbenă pe care o desfăcu: Iată biletul meu de identitate.. Nu-i aşa. Ce-i aici ? E un han ? Am bani. Ascultaţi. — Stafi. Nimeni n-a vrut să mă primească. E un om foarte primejdios. Asta e! Toată lumea m-a alun gat. în piaţă. O sută nouă franci şi şaptezeci şi cinci de centime. Avutul meu. prin munca mea. O femeie cumsecade mi-a arătat casa dumneavoastră şi mi-a spus : „Bate şi-acolo !" Am bătut. pre cum vedeţi.. spuse el. Colo. Am intrat în cuşca unui cîine. Plătesc. Ce-mi pasă ? Am bani. asta nu vă interesează. M-am dus pe cîmp să mă culc sub stele. Din pricina lui sînt izgonit de peste tot. Puşcăriaş. ca şi cum n-ar fi înţeles bine. A stat nouăsprezece ani la ocnă. încercat să evadeze de patru ori. Dumneavoastră vreţi să mă primiţi ? Aici e han ? Puteţi să-mi daţi ceva de mincare şi-un loc unde să mă culc ? Aveţi vreun grajd ? . Cinci ani pentru furt prin spargere şi patruspre zece ani pentru că a. E o şcoală. Mi s-a spus : „Pleacă 1" La fel ca şi dincolo. parc-ar fi fost om. ca să mi se trîntească o uşă în nas. Am învăţat la ocnă. mă culcasem pe o piatră.rfnd am ajuns aici. iată ce mi s-a pus în livret: Jean Valjean. rn-am dus fa un han. M-am dus la închisoare . pe care i-arn cîştigat la ocnă. S-ar fi spus că ştia şi el cine sînt. năs cut la. Aşa trebuia. Nu era nici o stea. dar rn-au alungat din pricina livretului meu galben pe care l-am arătat la primărie. Omul făcu trei paşi şi se apropie de lampa care se afla pe masă. temnicerul nu mi-a deschis. Pot să rămîn ? — Doamnă Magloire — spuse episcopul — mai pune un tacîm. E galben. Clinele m-a muşcat şi rn-a alungat. Am făcut douăsprezece leghe pe jos. M-am dus la alt han. Mi-e foame. în nouăsprezece ani. Vin de la ocnă. M-am gîndit c-ar putea să plouă şi că nimeni n-ar putea să împiedice ploaia şi m-am întors în oraş. Aţi auzit ? Sînt ocnaş. Vreţi să citiţi ? Şi eu ştiu să citesc. Sînt foarte obosit. pentru cei care vor.. ocnaş eliberat..

n-o să fie nevoie să plătesc ? — Nu. cum vă numiţi ? Plătesc oricît îmi cereţi. nu-i aşa ? — Sînt preot — spuse episcopul — şi locuiesc aici. n-o să-mi cereţi bani ? Sînteţi parohul. prost mai sînt ! Nu văzusem tichia pe care o purtaţi! Pe cînd vorbea pusese traista şi bîta într-un colţ. De aceea v-am şi spus îndată cine sînt. Doamna Magloire ieşi ca să aducă la îndeplinire ceea ce i se poruncise. spuse episcopul.Doamnă Magloire — spuse episcopul — sa pui aşternut curat în patul din alcov. bucurie. pînă atunci întunecată şi aspră. Sînteţi un om cumse cade.». Nu ştiţi să dispre ţuiţi. Vom cina numaidecît. ■ — Preot ? spuse omul. adevărat. Am mai arătat cît de supuse erau cele două femei. Domnişoara Baptistine îl privea cu blîndeţe. Ţine-ţi banii ! Gît spuneai că ai ? Parcă o sută nouă franci- . nu-i aşa ? Parohul bisericii celei mari ? Da. începu să bolborosească. Sînteţi hangiu. Vreţi într-adevăr să rămîn ? Sînteţi oameni de treabă ! De altfel. apoi îşi băgă biletul de identitate la loc în buzunar şi se aşeză. El continuă : — Sînteţi omenos. îmi spuneţi domnule ? Nu mă tutuiţi ? Mi se spune peste tot: „Marş. îndoială. unui ocnaş. Plătesc oricît. cîine!" Eram sigur c-o să mă daţi afară. Ce minunat lucru este un preot bun ! Atunci. şezi şi te încălzeşte. O ! ce cumsecade a fost femeia care m-a îndrumat aici ! O să mănînc ! O să dorm într-un pat! Intr-un pat cu saltea şi cu cearşafuri ca toată lumea ! De nouăsprezece ani n-am mai dormit într-un pat. Rămăsese încremenit. am bani. domnule preot. se întipări uimire. O să ţi se pregătească patul în timp ce vei lua masa. Episcopul se întoarse spre călător : — Domnule. Iertaţi-mă. O ! ce preot de ispravă I Atunci. domnule hangiu. Acum omul înţelese totul. parcă şi-ar fi ieşit din min{i : — Adevărat ? Cum ? Mă primiţi ? Nu mă daţi afară ? Mie. Pe faţa lui.

. Pe trei laturi. avea pe cap ceva ascuţit. chipul omului se ilumina. „Domnule" spus unui ocnaş e ca un pahar cu apă întins unui naufragiat de pe Meduza'. Era episcopul de la Majore din Marsilia. Iată ce însem nează un episcop.— Şi şaptezeci şi cinci de centime. pe care i-am cîştigat ajutînd la descărcarea unor căruţe la Grasse. Un fel de paroh mai mare peste parohi. In faţa noastră — tunurile încărcate. — Doamnă Magloire — spuse episcopul — pune tacîmul cît mai aproape de foc. episcopul s-a dus să închidă uşa. în toiul zilei. Trebuie să-ţi fie frig. — Lampa asta — spuse episcopul — nu prea lumi nează bine.a trebuit ca să aduni suma asta ? — Nouăsprezece ani. Supravieţuitorii au fast salvaţi după douăsprezece zile. dar era prea departe . aproape morţi de foame şi seta. pe un altar. adăugă omul. am să vă spun : aveam un duhovnic şi la închisoare. nu-i aşa ? Ori de cîte ori rostea cuvîntul „domnule". nu mă prea pricep . I se spunea monsenior. In patru zile n-arn cheltuit decît un franc şi douăzeci şi cinci de centime. Pe urmă. cu glasul lui atît de blînd şi de mîngîietor. Intrucît sînteţi abate. Ne-a vorbit. Decăderea a ahtiată după preţuire. strălucea. Şi cît timp ţ i . nu-l auzeam. Doamna Magloire înţelese şi se duse să ia de pe căminul din camera de culcare a monseniorului cele două ' Aluzie Ia un naufragiu din 1816. Eram aşezaţi în rînduri. de aur. — O sută nouă franci şi şaptezeci şi cinci de cen time. pentru mine lucrurile astea sînt atît de străine ! înţelegi dumneata — noi ăştia! A făcut slujba în mijlocul închisorii. care rămăsese deschisă de perete. Ştiţi. vă cer iertare. Pe cînd vorbea. într-o zi. care la amiază. — Nouăsprezece ani! Episcopul oftă adînc. Şi întorcîndu-se spre oaspe tele său : Vîntul e aspru noaptea în Alpi. Nu prea vedeam bine. domnule. am văzut un episcop. Omul urmă : — Am tofi banii.

totuşi. pe care le aprinse şi ie aşeză pe masă. Omul se uită mirat: — Adevărat ? Ştiaţi cum mă cheamă ? — Da. te numeşti fratele meu. e casa domnului. afară de cel ce are nevoie de un azil. în pat.sfeşnice de argint. zăpuşeala. dar dumneavoastră sînteţi atît de bun. de unde vin şi că sînt un păcătos. nu-mi mai spune că te-am primit la mine. aşezat lîngă el. Uşa asta nu-l întreabă pe cel ce intră dacă are un nume. află că eşti mai acasă decît mine. înainte de a mi-l spune. Episcopul îl privi şi îi spuse: — Ai suferit mult ? — Vai ! haina roşie. decît pentru hla mida albă a o sută de drepţi. Nu v-ara ascuns. Nimeni nu este aici la el acasă. ghiuleaua la picior. purtam lanţuri. lovitu rile de bîtă 1 Lanţuri grele pentru orice. Cîinii. Şi nu-mi mulţumi. care eşti în trecere. daca ieşi de-acolo cu gînd de bună tate. — Domnule paroh. Dum neata suferi. Ascultă : va fi mai multă bucurie în cer pentru chipul înlăcrimat al unui păcătos pocăit. Asta nu e casa mea . de blîndeţe şi de pace. Episcopul. fii binevenit. da. ţi-e foame şi sete. răspunse episcopul. Ce nevoie am să-ţi ştiu numele ? De altminteri. Nu mă dispreţuiţi. aveai unul pe care-l ştiam. munca. încît nu mai ştiu ce am : mi-a trecut. preţuieşti mai mult decît oricare dintre noi. Şi-acum. Nouăsprezece ani ! Am patru zeci şi şase. frigul. cîinii o duc mult mai bine. Carcera pentru o vorbă. — spuse omul — sînteţi prea bun. o scîndură pentru dormit. — O! domnule paroh — exclamă omul — nu mai puteam de foame cînd am intrat aici . Mă primiţi în casa dumneavoastră. 96 . Aprindeţi luminările pentru mine. ocnaşii. biletul de identitate galben. îl atinse uşor pe mînă : — Puteai nici să nu-mi spui cine eşti. eşti vrednic de milă . Dumneata. ci dacă are vreo durere. Tot ce e aici e al dumitale. Dacă ieşi din locul acela de suferinţă cu gînd de ură şi de mînie faţă de oameni. Chiar bolnav. Asta e ! — Da — spuse episcopul — vii dintr-un loc al tris teţii.

untdelemn.între timp. ca să dăm o imagine a celor ce s-au petrecut la această masă. Omul începu să mănînce cu lăcomie. pîine şi sare. o sticlă cu vin vechi de Mauves. doamna Magloire nu pusese decît cele trei tacîmuri strict necesare. Această nevinovată aparenţă de lux era un fel de copilărie plină de farmec în casa asta liniştită şi cumpătată. ieşi fără să spună o vorbă şi. atunci cînd episcopul avea pe cineva la masă. apoi servi chiar el supa. puţină slănină. de formă. — La masă ! spuse el cu vioiciune. în care se povesteşte cu o exactitate naivă convorbirea dintre ocnaş şi episcop : . într-adevăr. episcopul spuse : — Mi se pare că mai lipseşte ceva de la masă. socotim nimerit să transcriem aici un pasaj dintr-o scrisoare a domnişoarei Baptistine către doamna de Boischevron. într-o clipă. de la ea. să se pună. Aşa cum făcea ori de cîte ori avea un străin îa masă. o bucată de carne de berbec. luă loc la stînga. aşezate simetric în faţa fiecăruia dintre cei trei comeseni. Domnişoara Baptistine. doamna Magloire adusese la masă o supă făcută cu apă. IV AMĂNUNTE ASUPRA STINELOR DIN PONTARLIER Şi-acum. smochine. Iar obiceiul casei era ca. cele trei tacîmuri cerute de episcop străluceau pe faţa de masă. brînză proaspătă şi o pîine mare de secară. Episcopul rosti binecuvîntarea. cît se poate de liniştită şi de naturală. Doamna Magloire înţelese observaţia. toate cele şase tacîmuri de argint. Faţa episcopului luă deodată acea înfăţişare de voioşie caracteristică firilor ospitaliere. îl aşeză pe om la dreapta sa. Deodată. care ridica sărăcia pînă la demnitate. ca de obicei. La cina obişnuită a domnului episcop adăugase.

fost căpitan de barieră la Pontarlier sub vechiul regim. Apoi s-a oprit şi mi s-a adresat mie: — Dragă soră. — Bunul dumnezeu e mai mult decît drept.că aşa a spus omul.. pe puţin douăzeci de uzine de fier. dintre care patru foarte mari la Lods.. ziua — zăpuşeală. toate astea slnt cu mult prea bune pentru mine.. Mi se pare . printre alţii. Pe vre mea revoluţiei familia mea a fost ruinată. fabrici de alamă. Văd eu. Totuşi. om al lui dumnezeu. te duci la Pontarlier ? — Trebuie să mă duc acolo. Au bani mai mulţi. Sînt fabrici de hîrtie. Eu m-am refu giat la început în Franche-Cdmte şi am trăit cîtva timp acolo din munca braţelor mele. spuse fratele. observaţia m-a izbit tntrucltva. Fratele meu a răspuns: — Ei slnt ţnai obosiţi decît mine.. Noaptea e frig. spuse: — Domnule preot. tăbăcării. E greu să tot călătoreşti. pe domnul de Lucenel. între noi fie vorba. la Châtillon. Sînteţi măcar paroh ? A ! dacă dumnezeu ar fi cu adevărat drept. Cred că nu mă înşel şi că acestea slnt de bună seamă numele pomenite de fratele meu. ar trebui să fiţi paroh. distilerii. Apoi a continuat: — Mîine în zori. a spus fratele meu. fabrici de ulei. n-avem noi ceva rude prin părţile acelea ? l-am răspuns: — Avem. Poate că nici nu sînteţi paroh.. ca un hămesit. de ceasornice. meu. oţelării. Sînteţi sărac. — Nu.Omul acesta nu dădea nici o atenţie nimănui. După o clipă a adăugat: — Domnule Jean Valjean. Am găsit de lucru. N-ai decît să alegi. dar trebuie s-o spun: căruţaşii care n-au vrut să mă lase să mănînc cu ei se ospătează mai bine decî't dumneavoastră. — Te duci într-un loc bun. Aveam tragere de inimă. spuse omul. . trebuie s-o pornesc la drum. înfuleca lacom. după supă. la Audincourt şi la Beure.

avîndu-l pe acest nefericit la îndemînă. care sint ale chiaburilor şi unde se găsesc patruzeci sau cincizeci de vaci. Omul se învioră mîncînd. Căci în povestea . din care el nu bea nicioodată. ţăranii de pe idealuri îşi cresc vacile împreună şi îşi împart între ei produsele. ori să-l lase să înţeleagă cine era fratele meu. unde te duci dumneata. acesta primeşte laptele de la ţăranii asociaţi. care produc şapte-opt mii de roţi de caş pe vară. spre a-l face să ţină minte această întîlnire. nimic care să-i amintească acestui om cine era. ia explicat pe larg ce sini sttnele din Pontarlier. Era totuşi un prilej nimerit să-i ţină o mică predică şi <să se arate ca episcop în faţa ocnaşului. Există la Pontartier. spunînd că e un vin scump. domnule Valjean. Şi fratele meu. Fratele meu nu t-a întrebat nici măcar de unde e şi nici care-i povestea vieţii lui. dragă soră. o dată cu hrana trupească. Omul acesta era ceea ce v-am spus. ca şi cum ar fi vrut ca omul să înţeleagă. o industrie cu totul patriarhală şi incîntătoare. Insemnînd cantităţile pe un răboj lung. Un lucru m-a izbit. şi hrană sufletească. nu mai aveai decit braţele. să-i dea. îmbinîndu-şi spusele cu fel de fel de gingăşii pentru mine. bine. Ei iau cu simbrie un brînzar. de trei ori pe zi. aceea a preparării brînzeturilor. cit a ţinut cina şi-n tot cursul serii. dar fără să-l sfătuiască de-a dreptul şi categoric că în felul acesta şi-ar găsi un adăpost. Altcuiva i s-ar fi părut foarte nimerit. care slnt ale săracilor . sau compătimindu-l şi îndemîndu-l să se poarte mai bine în viitor. căruia îi spun baci. Fratele meu îi dădea toate aceste amănunte cu voioşia firească pe care i-o cunoaşteţi. A stăruit mult asupra buneistări a unui baci. iar pe la mijlocul iui iunie bacii duc vacile la munte. fâcîndu-i mustrări îmbinate cu morală şi cu sfaturi. Lucrul la stînă începe pe la sfîrşitul lui aprilie. Fratele meu îi dădea să bea din vinul acela bun de Mauves. tot lndemnîndu-l pe om să mănînce. şi sttnele sau „brînzăriile în tovărăşie". Am muncit. fratele meu. Ei. Ele slnt de două feluri: „fermele mari".— Da — adăugă fratele meu — dar în '93 nu mai aveai rude. n-a spus. în afară de cele cîteva cuvinte despre /sus.

dacă i-au trecut prin minte lucrurile astea. iar fratele meu părea că se fereşte de tot ce-ar fi putut să i-o reamintească. că era mai bine să-i abată gîndu-rile într-altă parte şi să-l facă să creadă. într-adevăr. are neîncetat în minte suferinţa sa. Fratele meu a sărutat copilul pe frunte şi a împrumutat de la mine şaptezeci şi cinci de centime pe care le-a dat mătuşii Gerbaud. pe cînd mîncam smochinele. de ia început pînă la sfîrşit. că e ceva cu adevărat evanghelic în această delicateţe de a se abţine de la predică. că era un om ca oricare altul -+■ pentru el fiind asta un lucru obişnuit. a fost. n-a lăsat să fie ghicite de nimeni. După plecarea mătuşii Gerbaud. Tot gîndindu-irnâ. Era mătuşa Gerbaud cu copilul în braţe. a bătut cineva la uşă. care se numea Jean Valjean. Spre sfîrşitul mesei. El îşi închipuia. Am înţeles că trebuie să ne retragem pentru a-l lăsa pe cătă100 . temtndu-se ca în cuvintele acestea să nu se fi strecurat ceva jignitor pentru străin. că omul acesta. pentru că sint nevinovaţi" — fratele meu se opri brusc. Nu mai vorbea. omul nu prea dădea atenţie celor din jurul său. pe cînd vorbea despre muntenii din Pontarlier — ca r e „ f ac o mu nc ă pl ăc ut ă a pr oa pe d e ce r ş i ca r e — adăugă el — sin/ fericiţi. Nu însemnează asta. cred că am Înţeles ce se petrecea în sufletul fratelui meu. fratele meu a rostit rugăciunea de după masă. de bună seamă. părea foarte obosit. In vremea asta. In orice caz. măcar pentru o clipă. ceea ce pot spune. De aceea. scumpă doamnă. la fel ca întotdeauna şi a cinat cu acest Jean Valjean cu aceleaşi purtări şi cu aceeaşi faţă pe care ar fi avut-o dacă ar fi luat masa cu domnul Gedeon Le Prevost sau cu domnul paroh. morală şi aluzie şi că cel mai vădit semn de milă faţă de cineva care are un punct dureros este să fiu i-l atingi de loc ? Mi s-a părut că acesta a fost şi gîndul fratelui meu. e că.asta era cuprinsă şi vina tui. a înţelege cum se cuvine mila ? Mu găsiţi. nici chiar de mine. apoi s-a întors către străin şi i-a spus: — De bună seamă că vrei să te odihneşti. Doamna Magloire a ridicat repede faţa de masă.

— Noapte bună. trebuia să treci prin camera de culcare a episcopului. Fratele meu a cumpărat-o pe vremea cind era în Germania. In clipa cînd ei treceau prin această cameră. Omul puse sfeşnicul pe o măsuţă. ca şi cuţitaşul cu miner de fildeş de care mă servesc la masă. Omul îl urmă. Era ultima treabă pe care o făcea în fiecare seară înainte de a se duce la culcare.tor să se culce şi ne-am urcat amlndouă ta noi. îna inte de plecare. apoi am intrat fiecare în odaia noastră. pentru a intra în oratoriu unde era alcovul sau pentru a ieşi de-acolo. aproape de izvoarele Dunării. Episcopul îl conduse pe musafir în alcov. Păcat că e veche şi că-i cade părul. După cum s-a putut vedea din cele de mai sus.. pe celălalt îl dădu oaspetelui său şi-i spuse : — Domnule. Mîine dimineaţă. blană care se afla în camera mea. doamna Magloire tocmai punea argintăria în dulăpiorul de Ia căpătîiul patului. 501 . Âm trimis-o totuşi îndată după aceea pe doamna Magloire să aştearnă pe patul omului o blană de căprioară din Pădurea Neagră. Doamna Magloire s-a întors numaidecît. fără să ne mai spunem nimic. spuse episcopul. V LINIŞTE După ce spusese „noapte bună" surorii sale.. o să bei o cană cu lapte cald de la vacile noastre. monseniorul Bienvenu luă de pe masă unul din cele două sfeşnice de argint. Nopţile sînt foarte reci şi blana ţine cald. la Totlingen. unde era pregătit un pat alb şi curat. am îngenuncheat şi ne-am rugat lui dumnezeu în salonul unde se întind rufele. te conduc în camera dumitale. locuinţa era împărţită în aşa fel încît.

visînd. avu o mişcare ciudată. chiar lîngă dumneavoastră ! Se opri apoi şi adăugă cu un rînjet în care era ceva monstruos: V-aţi gîndit bine ? De unde ştifi că n-'am ucis ? Episcopul ridică ochii spre tavan şi răspunse: ■— Asta-l priveşte pe dumnezeu. ţintuindu-şi gazda cu o privire sălbatică. Cînd alcovul era locuit. Peste cîteva minute. strigă cu glas răguşit: — Ei. o perdea mare de mătase. care le-ar fi îngheţat de spaimă pe cele două cuvioase femei dacă ar fi fost de fată. se îndreptă spre camera sa. Voia cumva să dea un avertisment sau să arunce o ameninţare ? Se supunea doar unei porniri instinctive şi ascunse chiar fa(ă de el însuşi ? Se întoarse repede spre bătrîn. Cît despre străin. deodată. se afla în grădină. pe care domnul le arată noaptea ochilor ce rămîn deschişi. iO2 . ascundea altarul. contemplînd. toată lumea din căsuţa dormea. fără nici o legătură. cu sufletul şi cu gîndul îndreptate spre toate acele lucruri mari şi tainice. asta e 1 mă adăpostiţi la dumneavoastră. îşi încrucişa braţele pe piept şi. serios. suna miezul nopţii. Dar abia rostise cuvintele acestea paşnice şi. fără a se uita înapoi. aşa cum fac ocnaşii. fără a întoarce capul. Puţin după aceea. mergînd. A suflat în lumînare cu nara. era într-adevăr atît de obosit. Trecînd pe lîngă perdea. domnule abate i spuse omul. care nu plecă fruntea . adormind numaidecît. şi s-a trîntit îmbrăcat în pat. episcopul îngenunche şi rosti o scurtă rugăciune. încît nici nu s-a putut bucura de cearşafurile albe şi curate. mişcîndu-şi buzele ca şi cum s-ar fi rugat sau şi-ar fi vorbit sieşi. Apoi. Nici astăzi nu ne putem da seama ce anume l-a putut îndemna să facă acel gest. trasă dintr-o parte şi dintr-alta a oratoriului. după aceea. ridică cele doua degete de la mîna dreaptă şi-l binecuvîntă pe străin. Cînd episcopul s-a înapoiat din grădină în odaia sa.— Mulţumesc.

Maică-sa murise de friguri şi de rea îngrijire. îşi pierduse amîndoi părinţii la o vîrstă fragedă. Jean Valjean era o fire gînditoare. Intr-un cuvînt. el. sau cel puţin aşa părea. care fusese ajutor de grădinar ca şi el.VI JEAN VALJEAN Pe la două noaptea Jean Valjean se trezi. Soţul ei muri. băieţi şi fete. cu părul său lung. acest Jean Valjean. Jean Valjean se trăgea dintr-o familie săracă de ţărani din Brie. o ajută pe sora care îl crescuse. fără să fie trist. nu departe de coliba familiei Valjean. cu naisul aproape băgat în supă. îi lua adesea din strachină tot ce era mai bun. la rîndul său. tatăl. probabil o poreclă care venea de la „Voilă Jean" '. aplecat peste masă. de partea cealaltă a 1 Iată-! po Jean. cel mai mic — un an. Tinereţea lui se irosea astfel într-o muncă grea şi prost plătită. A făcut-o de la sine. . bucata de carne. atîta vreme cît i-a trăit bărbatul. Jean Valjean sau Vlajean. Jean Valjean tocmai împlinise douăzeci şi cinci. care-i ascundea ochii. a murit căzînd dintr-un copac. lăsînd-o să facă ce vrea. şi-a adăpostit frăţiorul şi l-a hrănit. Sora lui. văduvă cu şapte copii. ca să le dea vreunuia dintre copii. felia de slănină. era destul de adormit şi de şters. era ajutor de grădinar. II înlocui pe părinte şi. mîncînd mai departe. ca pe o datorie. Nu s-a ştiut niciodată să fi avut vreo „drăguţă" prin partea locului. Nu-i mai rămăsese lui Jean Valjean decît o soră. Cînd ajunse flăcău. la Faverolles. răsfirat în jurul străchinii. Seara se întorcea acasă trudit şi-şi sorbea supa fără să scoată un cuvînt. Jeana. In copilărie nu învăţase carte. La Faverolles. ba chiar într-un fel morocănos din partea lui Jean Valjean. Cel mai mare dintre cei şapte copii avea opt ani. Sora asta îl crescuse pe Jean Valjean şi. Mama lui se numea Jeanne Matineu . Tată-său. N-a avut vreme să fie îndrăgostit. aşa cum sînt naturile iubitoare. părea că nu vede nimic. mai mare. mijlocul verzei.

Era Jean Valjean. In treacăt fie zis. plătea fără ştirea mamei cana cu lapte Mariei-Glaude şi copiii scăpau de pedeapsă. Maubert Isabeau. Există o prejudecată întemeiată împotriva braconierilor.uliţei. hoţul fugea cît îl ţineau picioarele . Dacă mama lor ar fi ştiut de-această potlogărie. săvîrşit în timpul nopţii. smulgîndu-şi cana de la gură. mai totdeauna flămîr.ea. Sora lui muncea şi ea. Jean Valjean. Isabeau alergă după el şi-l prinse. era întrucîtva braconier. In vremea grădinăritului cîştiga un franc şi douăzeci pe zi. îndeletnicire compromiţătoare. Acestea se petreceau în 1795. există totuşi o prăpastie între cei dintîi şi odiosul asasin al oraşelor. încît fetiţele şi-l varsau pe şorţuleţe şi pe guleraşe. Hoţul azvîrlise pîin. Braconierul. locuia o fermiera numită Marie-Claude. i-ar fi pedepsit aspru pe vinovaţi. Muntele. Jean Valjean fu dat în judecată tribunalelor de pe atunci „pentru furt prin efracţie. într-o casă locuită". cînd auzi o lovitură puternică în vitrina cu zăbrele a dughenei. Mina înşfacă o pîine şi o trase. se pregătea să se culce. într-o duminică seara. codrul îi fac pe oameni JOI .zi. marea. Ajunse la vreme ca să vadă un braţ strecurîndu-se prin spărtura făcută cu o lovitură de pumn în zăbrele şi în sticlă. pe care mizeria o cuprindea şi-o încleşta cu încetul. dar ce putea face cu şapte copii mici ? O familie necăjită. ca lucrător. ca salahor. Braconierul trăieşte în pădure. Şapte copii. Cu totul fără pîine. după aceea se tocmea la seceriş. răstit şi morocănos. se înrudeşte de aproape cu tîlharul. ca paznic de bivoli. pe care îl beau după vreun gard sau la vreun colţ de livadă. Veni o iarnă aspră. ca şi contrabandistul. Avea o puşcă de care ştia să se folosească mai bine decît orice puşcaş din lume. brutar în piaţa bisericii la Faverolles. Făcea tot ce putea. dar braţul îi era încă însîngerat. să ceară o cana cu lapte. Jean nu avu de lucru. ca din partea mamei lor. Familia rămase fără pîine. Oraşele îi fac pe oameni fioroşi pentru că-i corup. contrabandistul — în munţi sau pe mare. şi cu atîta zor. se duceau uneori acolo. Copiii mătuşei Valjean. Isabeau ieşi iute .

Jean Valjean fu găsit vinovat. Civilizaţia noastră are uneori ceasuri groaznice . ca toţi ceilalţi. desluşea ceva ce era mult prea mult. Tot ce fusese viaja lui de altădată se şterse. devenise numărul 24. el plîngea.sălbatici. Ce minut tragic este acela cînd societatea se îndepărtează şi săvîrşeşte părăsirea definitivă a unei făpturi gînditoare ! Jean Valjean fu condamnat la cinci ani muncă silnică. A fost dus la Toulon. dar de multe ori fără să distrugă latura omenească. care astăzi are aproape nouăzeci de ani. Apoi. cu lant. eîştigată de generalul-comandant al armatei din Italia. un mare convoi a fost pus în lanţuri la Bicetre. Pe cînd i se fixa cu lovituri grele de ciocan pironul lanţului la ceafă. nu mai era nici măcar Jean Valjean . lacrimile îl înăbuşeau. îşi mai aminteşte foarte bine de nenoroci tul care a fost pus în lanţuri la capătul celui de-al patrulea rînd. La Toulon fu îmbrăcat în haina roşie de ocnaş. plîngînd mereu. şi din acest gest ghiceai că săvîrşise fapta lui pentru ca să îmbrace şi să hrănească şapte copilaşi. ca şi cum ar fi atins pe rînd şapte capete din ce în ce mai mici. dezvoltă într-înşii asprimea. în aceeaşi zi.601.ul de gît. ridica mîna dreaptă şi o cobora treptat de şapte ori. Un fost gardian al închisorii. în vălmăşagul gîndurilor sale de biet om neştiutor. Jean Valjean făcea parte din acest convoi. Părea că nu-şi dădea seama de altceva decît că situaţia lui era îngrozitoare. abia izbutind să spună din cînd în cînd : „Am fost ajutor de grădinar la Faverolles". în coltul de miazănoapte al curţii. Probabil că. Termenii codului erau categorici. sînt clipele cînd pronunţarea unei pedepse este asemenea unui naufragiu. Şedea pe jos. anul IV. pînă şi numele . Ce s-o fi făcut sora lui ? Ce s-o fi ales din cei şapte copii ? Cui îi mai pasă de toate astea ? Ce se mai alege din frunzişul unui copac tînăr tăiat la rădăcină ? 105 . îl numeşte Buona-Parte . La 22 aprilie 1796 se sărbătorea la Paris victoria de la Montenotte. pe care mesajul directoratului către cei cinci sute din 2 floreal. unde a ajuns după un drum de douăzeci şi şapte de zile într-o căruţă. îl împiedicau să vorbească.

fără călăuză. Doar o singură data. Cînd ploua. unde nu se aflau decît un pat de scînduri. Lucrătorii. fără adăpost. copilul trebuia să aştepte un ceas prin curte. unde era făţuitoare şi legătoreasă. Unde se aflau ceilalţi şase? Poate că nici ea nu ştia. o văzuse pe sora lui. făpturi ale lui dumnezeu. Plecaseră de prin părţile acelea. Trebuia să fie acolo la şase dimineaţa. strada Brutarului. Gineva. In inima lui. unde pier unul după altul atîfia nefericiţi în mersul mohorît al omenirii. îl lua în cocioaba ei. Dar. lîngă coşuleţul lui. Jean Valjean i-a uitat şi el. picînd de somn şi adesea dormind în umbră. care avea ş apte ani . îl vedeau pe bietul copilaş şezînd pe pavaj. după cîţiva ani de ocna. a fost pentru el o lică106 . pînă se deschidea şcoala. portăresei i se făcea milă de el. ca să nu încurce lucrul. Nu mai ştiu pe ce cale ajunseseră pîna la el acele veşti. pe vine. în care fusese o rană. Aceste sărmane fiinţe. Iată ce i se spusese lui Jean Valjean. In ziua cînd i s-au spus toate astea. a aflat ceva despre sora lui. rămase fără sprijin. trecînd dimineaţa. era acum o cicatrice. şi micuţul dormea acolo. iar şcoala nu se deschidea decît la şapte. întunecimi fără fund.Vechea poveste. piatra de hotar a fostului lor ogor îi uitase. cu mult înainte de a se lumina de ziuă. care-i cunoştea din sat. Iarna. unde-şi ducea băi at ul . strîngîndu-se lîngă motan ca să se încălzească. Copilul nu era lăsat să intre în tipografie. Se afla la Paris. în tot timpul cît a stat la Toulon. Atîta tot. afară. pe la sfîrşitul celui de-al patrulea an de captivitate. mi se pare. iarna. Era. Se ducea în fiecare dimineaţă la o tipografie din strada Sabot numărul 3. un băieţaş. Nu mai avea cu ea decît un copil. pentru că ea int ra în tipografie la ora şase. o vîrtelniţă şi. două scaune de lemn. înfundîndu-se încet-încet în negura rece în care se pierd oropsiţii soartei. cel mai mic. La ora şapte şcoala se deschidea şi copilul intra în clasă. un ceas pe întuneric. In clădirea tipografiei era o şcoală. Locuia pe o străduţă săracă lîngă SainţSulpice. într-un colt. lăsate la voia întîmplării — cine ştie ? — au luat-o care încotro. ghemuit. Satul în care se născuseră îi uitase.

potrivit obiceiului din ocnă. prin al treisprezecelea an. încă trei ani pentru aceste patru ore. dintre care doi cu lanţ dublu. a încercat. se împotrivi paznicilor care-l prinseseră. de omul care trece. să-ţi sară inima la cel mai mic zgomot. Pe la sfîrşitul celui de al patrulea an veni rîndul lui Jean Valjean să evadeze. Evadare şi rebeliune. Camarazii îl ajutară. de somn. cu totul. n-a mai auzit niciodată nimic despre ei. In al zecelea an îi veni iar rîndul şi evada din nou. dacă îns eamnă a fi liber s ă fi i hărţ ui t la t ot pasul. pe urmă. fu prins. A treia zi. iar noaptea străjile l-au găsit ascuns sub schela unei corăbii în construcţie. voi. nu i-a mai văzut. de potecă. Alţi trei ani pentru această nouă încercare. In octombrie 1815 fu eliberat.a mai întîlnit niciodată şi nici în cuprinsul acestei dureroase poveşti nu se va mai pomeni de dînşii. dar fu prins după patru ore. Pentru a doua oară în lucrările sale asupra problemei penale şi a nimicirii omului prin dispozitiunile legii. S-a dat alarma printr-o lovitură de tun . să-ţi fie frică de orice. I 107 . o fereastră deschisă pe neaşteptate spre destinul acestor fiinţe dragi . Nu mîncase şi nu dormise de trei zile şi şase ore. de cîinele care latră. prevăzut de codul special. -de întunericul nopţii. intrase acolo în 1796. făcu o ultimă încercare de fugă. Nici de rîndul ăsta nu i . autorul cărţii de faţă întîlneşte furtul 9 — Mizerabilii. nu i . adică. Rătăci două zile. de ceasornicul care bate. In sfîrşit. de drum.rire de fulger. Faptul.a mers mai bine. Treisprezece ani. la opt ani. de lumina zilei. se aşternu din nou tăcerea . de tufiş. O scurtă paranteză. mi se pare. Nici un semn de la dînşii n-a mai răzbit pînă la el. A lipsit de la apel. de calul care aleargă. pe-nserate. Evada. dar n-a reuşit să fugă. liber. Tribunalul maritim îl condamnă pentru acest delict la o prelungire a pedepsei cu încă trei ani. să întorci capul în fiecare clipă. pentru că spărsese un ocfii de geam şi luase o pîine. In al şaselea an îi veni iarăşi rîndul să evadeze. de coşul care fumegă. Şaisprezece ani. Nouăsprezece ani. pe cîm p. fu pedepsit cu un spor de cinci ani.

V. 1 Muncitor condamnat la închisoare. O statistică engleză constată că la Londra. Jean Valjean a furat o pîine. A început mai întîi cu el însuşi. Nenorocirea. S-a făcut judecător.unei pîini ca punct de plecare în dezastrul unui destin. Claude Gueux ' a furat o pîine . trudit. încît poate suferi îndelung şi mult. pentru că. că nu e o întrebare chiar fără de răspuns : „Poţi să aştepţi cînd ţi-e foame ?" . că poate i s-ar fi dat pîinea dacă ar fi cerut-o. sub soarele dogoritor al ocnei. iar în al doilea rînd. a ieşit întunecat. omul e astfel făcut. Hugo a transformat faptul în nuvelă (publicatS tn 1934). Ce se petrecuse în sufletul lui ? VII IN ADINCUL DEZNĂDEJDII Vorn încerca sa vorbim deschis. moraliceşte şi fiziceşte. Făclia spiritului strălucea într-tasul. 108 . a ieşit de-acolo nepăsător. Jean Valjean era un ignorant. făcu să sporească licărirea slabă a minţii lui. Aşa cum am spus. pe patul de scînduri al ocnaşilor. în celulă. dar nu un nătărău. Intrase deznădăjduit . din cinci furturi. împins de foame. pentru că se întîmpla foarte rar ca cineva să moară cu-adevărat de foame. pentru că. că în orice caz ar fi fost mai bine să aştepte s-o capete din milă sau muncind . patru au drept cauză imediată foamea. în primul rînd. pe Ia 1830. primă schiţă a poveştii lui Jean Valjean. îşi mărturisi că a sărvîşit o faptă rea şi condamnabilă . Sub lovituri de bîtă. pentru că ea e cea care le pricinuieşte. » furat o pîine. în lanţuri. care-şi are şi ea lumina ei. din nefericire sau din fericire. Societatea trebuie să privească în fa fă aceste lucruri. s-a recules şi-a început să cugete. Jean Valjean intrase în ocnă plînglnd cu hohote şi cutremurat. Recunoştea că nu era un nevinovat pedepsit pe nedrept.

Apoi. ar fi fost mai bine şi pentru bieţii copii . într-un caz. nu era o mare nedreptate ca un muncitor ca el să nu aibă de lucru. complicată cu agravări succesive pentru încercările de evadare. nu sfîrşea oare prin a fi un fel de atentat al celui mai puternic asupra celui mai slab.. din datornic creditor şi punînd definitiv dreptul de partea celui ce-l violase ? Pedeapsa aceasta. vina delicventului fiind înlocuită cu vina represiunii. acolo unde se află ispăşirea ? Excesul de pedeapsă nu duce oare la stingerea delictului. o dată mărturisită vina. prevederea ei lipsită de îndurare.fără să moară . oricum. Nu era exagerat ca societatea să trateze astfel tocmai pe membrii săi cei mai năpăstuiţi la împărţirea bunurilor şi. ca trebuia deci să aibă răbdare . pe cei mai vrednici de ocrotire ? Punîndu-şi aceste întrebări. o crimă a societăţii faţă de individ. o crimă care reîncepe în fiecare zi. că era o faptă nebunească din parte-i ca un amărît şi un neputincios ca el să înşface de guler întreaga societate şi să-şi închipuie că scapă de mizerie furînd. ajungînd prin aceasta la o răsturnare de situaţii. că era vinovat. pedeapsa nu fusese prea nedreaptă şi prea grea ? Legea nu fusese mai abuzivă în darea pedepsei decît a fost vinovatul în săvîrşirea faptei ? Nu erau prea multe greutăţi într-un talger al balanţei. strivind pentru totdeauna pe un biet om între o lipsă şi un exces : lipsa de lucru şi excesul de pedeapsă. iar într-altul. prin urmare. el judecă societatea şi o osîndi. astfel. care dura de nouăsprezece ani ? Se întreba dacă societatea omenească era de asemenea îndreptăţită să-i silească pe membrii săi să sufere. se întrebă : era el oare singurul vinovat în întîmplarea care i-a fost fatală ? înainte de toate. că. O făcu răspunzătoare de soarta lui şi-şi spuse că poate 9* 109 . că. ca un om harnic ca el să nu aibă ce mînca ? Şiapoi. lipsa ei totală de prevedere. O socoti vrednică de ura sa. era o greşeală să fugă de mizerie pe poarta prin care se intră în infamie. în sfîrşit. făcînd din vinovat victimă.

vreo privire binevoitoare. printr-alta întunericul. In ocnă se hotărî să şi-o ascută şi s-o ia cu dînsul la plecare. Era încă om bun cînd a intrat în ocnă. Nu avea alta arma decît ura.nu se va da în lături sa-i ceară într-o zi socoteală. sufletul lui se înălţă şi se prăbuşi totodată. dar nu te revolţi decît atunci cînd de fapt ai dreptate. n-a mai întîlnit vreo vorbă bună. Acolo a condamnat ■ Nume dat în dertdere călugărilor din ordinul St. Jean de Dieu. unde li se predau noţiunile strict necesare numai acelor nenorociţi care voiau să înveţe. te poţi supăra pe nedrept. Era la Toulon o şcoală pentru ocnaşi. în nouăsprezece ani de chin şi de sclavie. 110 . Oamenii nu s-au apropiat de el decît ca să-l facă să sufere. care i-a făcut tot răul. Şi. Merse la şcoală la patru zeci de ani şi învă{ă să citească. de cînd trăia mama şi sora lui. Orice contact cu ei a însemnat pentru el o lovitură. Jean Valjean se simţea revoltat. să scrie şi să socotească. O condamna şi pe ea. îşi mai spunea că nu există un echilibru între paguba pe care o pricinuise el şi paguba ce i se pricinuia lui . cum am văzut. îşi dădea seama că. învăţătura şi lumina pot sluji ca pîrghie răului.a făcut numai rău. Din suferinţă în suferinţă. societatea omenească i . Ia urma urmei. Astfel. îşi întăreşte ura. Jean Valjean. A fost şi el printre aceştia. care se ocupă de învătămfnt. In anumite cazuri. Printr-o parte intra lumina. după ce judecase isocietatea. Niciodată. n-avea o fire rea. a ajuns puţin cîte puţin la convingerea că viaţa e o luptă şi că în această luptă el era cel învins. ţinută de nişte călugări ignorantini'. judeca providenţa care a făcut societatea. dar era cu siguranţă o nedreptate. din timpul copilăriei. Mînia poate fi smintită şi absurdă . întărindu-şi mintea. pe care ea o numeşte justiţie şi pe care o arată celor pe care-i loveşte. Niciodată nu i-a văzut decît faţa aceea încruntată. E trist s-o spunem că. şi trase concluzia că osînda pe care o suferise nu era chiar o ilegalitate.

în ceasurile lui de odihnă. pe care binele să-l poată dezvolta. întocmai ca o spinare care se înconvoaie pe sub o boltă prea joasă ? Nu există oare în orice suflet omenesc. dacă l-ar fi văzut la Toulon pe Jean Valjean. Celei din urmă dintre ele. pe acest dezmoştenit al civilizaţiei care se uita la cer cu asprime.societatea şi a simţit că începe să fie om rău . cu capătul lanţului băgat în buzunar ca să nu fie nevoit să-l tîraseă — pe ocnaşul acesta posac. înflăcăra. o primă scînteie. şi-ar fi întors privirea de la abisurile pe care le întrezărea în acest suflet. l-ar îi plîns poate pe cel ce suferea din pricina legii. tăcut şi îngîndurat — pe acest paria pus în afara legii care se uita la oameni cu mînie. fără de moarte pe lumea cealaltă. Starea aceasta sufletească pe care am încercat s-o analizăm era oare tot atît de limpede pentru Jean Valjean cum am căutat noi s-o redăm pentru cei ce ne citesc ? . aprinde. care erau pentru el ceasuri de visare. se poate sluţi şi betegi fără leac. fără să şovăie : nu. serios. a condamnat providenţa şi şi-a dat seama că devine necredincios. şezînd cu mîinile încrucişate pe braţul unui scripete. devenind rău dacă destinul e rău ? Sub apăsarea unei nenorociri copleşitoare. un element divin. poate fi făcut rău de către om ? Sufletul poate fi schimbat în întregime de către destin. înviora. orice fiziolog i-ar fi răspuns probabil. şi întocmai ca Dante Ia poarta Infernului. fără de prihană pe lumea asta. pe care dumnezeu l-a făcut bun. Fără îndoială — de ce să n-o spunem ? — observatorul fiziolog ar fi văzut acolo o mizerie fără de leac. făcîndu-l să strălucească cu măreţie şi pe care răul să nu-l poată stinge niciodată de tot ? întrebări grave şi încîlcite. dar n-ar fi încercat să-i uşureze suferinţa . nu există mai cu seamă în sufletul lui Jean Valjean. E greu să nu ne oprim o clipă aici ispre a medita. ar fi şters din această existenţă cuvîntu] „speranţă". inima se poate diforma. E oare cu putinţă ca natura omenească să se schimbe cu desăvîrşire ? Omul. pe care degetul lui dumnezeu l-a scris totuşi pe fruntea oricărui muritor.

acum că erau în fiinţa. tot atît de zadarnice pe cît de nebuneşti. e că-l transformă puţin cîte puţin pe om. să nu stăruie în sufletul lui destulă nedumerire. printr-o stupidă transfigurare. noile 112 . suferea în întuneric .Jean Valjean îşi dădea oare seama de toate elementele care alcătuiau mizeria lui morală. arătîndu-i pretutindeni în jurul său. şi nici n-o credem. s-ar fi putut spune că ura tot ce-i ieşea înainte. pfnă la aspectele jalnice care alcătuiau de atffia ani orizontul lăuntric al spiritului sau ? îşi dădea oare seama de tot ce se petrecuse şi de tot ce se framînta într-însul ? Nu ne încumetăm a o spune . Trăia de obicei în acest întuneric. Jean Valjean se afla în întuneric. Jean Valjean era prea neştiutor pentru ca. fără să se gîndeaiscă o clipă la urmări sau la experienţele făcute. după atîtea nenorociri. treaptă cu treaptă. Caracteristica acestor pedepse din care nu se cunoaşte' de loc ce e mila. ar fi de ajuns ca să dovedească ciudata înrîurire pe care o are legea asupra sufletului omenesc. într-un animal sălbatic. de-un spor de suferinţă. dădea iar în întuneric şi nu mai ştia ce se petrece cu el. bîjbîind ca un orb şi ca un visător. rămînea numai instinctul. abisurile hidoase şi perspectivele negre ale destinului său. Lucra doar bestia dintr-însul. în licăririle unei lumini îngrozitoare. Evada furios. raţiunea amuţea. sau măcar îşi dăduse seama de ele pe măsura alcătuirii lor ? Omul acesta aspru şi simplu era el oare conştient de înlănţuirea de idei prin care se ridicase şi coborîse. Uneori chiar într-o fiară. Jean Valjean ar fi repetat aceste încercări. Instinctul îi spunea : fugi ! Raţiunea i-ar fi spus : rămîi pe loc! Dar în fata unei ispite atît de puternice. încercările de evadare ale lui Jean Valjean. ura în întuneric . înainte şi în urmă. care-i lumina tot sufletul. După ce era prins. în care totul abrutizează. ori de cîte ori s-ar fi ivit prilejul. repetate şi îndărătnice. ca lupul care găseşte cuşca deschisă. Numai din cînd în cînd simţea că e năpădit dinlăuntru sau din afară de-o cutremurare de mînie. După trecerea fulgerului. Uneori nici nu-şi mai dădea prea bine seama ce simţea. de-o palidă şi scurtă fulgerare.

-#. în treacăt fie zis. de unde. s-a desprins şi era gata să se prăbuşească. acel l ugubru rîs et de ocnaş . visînd mereu să evadeze. Vorbea puţin. Părea că priveşte neîncetat ceva groaznic. propti cariatida cu umărul pînă la sosirea lucrătorilor. pedepse ce i se dădeau n-aveau darul decît sâ'-l năucească şi mai mult. Uneori se urca aşa pînă pe acoperişul temniţei. La el însă agerimea era şi mai mare decît puterea. Numai vreo emoţie neobişnuită putea să-i smulgă. care se afla acolo. pe cînd se repara balconul primăriei din Toulon. practică zilnic o acrobaţie misterioasă. una din frumoasele cariatide ale lui Puget'. cînd trebuia întinsă o parîrnă sau de învîrtit la un scripete. simţea nelămurit câ-l . Nu trebuie să scăpăm din vedere amănuntul că-i întrecea în putere pe toţi ceilalţi tovarăşi de ocnă. Nu rîdea. Prizonierii aceştia. şi-a luat numele strada Alontorgueil din apropierea halelor Parisului. să găsească puncte de sprijin acolo unde abia se zărea o ieşitură. cu coatele şi călcîiele înfipte în zgrunţurii pietrei. căruia pe vremuri i se spunea orgoliu. Ridica şi ducea uneori în spinare greutăţi enorme. care susţineau balconul. Incordîndu-şi spatele şi muşchii picioarelor. Să se urce pe un zid drept. veşnici pizmuitori ai muştelor şi ai păsărilor. Era într-adevăr absorbit de ceva. o dată sau de două ori pe an. înlocuind la nevoie instrumentul numit cric. Tovarăşii săi îl porecliseră Jean-le-Qric. Jean Valjean preţuia cît patru. ajung să facă o adevărată ştiinţă din contopirea forţei cu sprinteneala : ştiinţa muşchilor. Unii ocnaşi. se căţăra ca prin minune din colţul unui zid pînă la etajul al treilea. ce pare ca ecoul unui rî s demonic. Printre senzaţiile bolnăvicioase ale unei firi neisprăvite şi ale unei inteligenţe copleşite. La munci grele. Odată. Jean Valjean. era nimica toată pentru Jean Valjean.

113 .^M 1 Sculptor francez (1622-l694).

pe culmi. Uneori. Cădea pe gînduri. cei certaţi cu legea simt apăsîndu-le pe creştet întreaga povară a acestei societăţi omeneşti. atît de înfricoşătoare pentru cei de dedesubt. un fel de îngrămădire groaznică de lucruri. Mintea lui. a căror mulţime îl înspăimînta şi care nu era altceva decît uimitoarea piramidă pe care o numim civilizaţie. oameni. se oprea. Ici şi colo. de o parte arhiepiscopul cu mitra în cap. legi. în acest amestec colcăitor şi diform. I se părea că aceste măreţii îndepărtate. In situaţia aceasta Jean Valjean se gîndea. prejudecăţi. cu povîrnişuri cumplite. fapte. prejudecăţi. într-un nimb. Legi. s-ar gîndi fără îndoială la ceea ce se gîndea Jean Valjean. lucruri.se. oameni nefericiţi. unde nu se mai vede nimic.apasă ceva monstruos. un grup. de o parte gardianul cu bîta. în mijlocul muncii sale de ocnaş. iar sus. realităţi pline de năluci. pluteau deasupra lui şi-l striveau cu nu ştiu ce cruzime paşnică şi cu neînduplecată nepăsare. ori de cîte ori întorcea capul şi încerca să-şi înal(e privirea. In penumbra întunecoasă şi palidă în care se tîra. cînd departe. toate se frămîntau deasupra lui. o făceau mai funebră şi mai întunecoasă. Tot ce i se întîmplase i se părea absurd. în loc să împrăştie noaptea. . atît de temută pentru cei din afară. suprapunîndu-se şi înăl{îndu-se pînă departe deasupra lui. în acelaşi timp mai coaptă şi mai tulburată decît înainte. de alta jandarmul cu sabia. Suflete prăbuşite în cel mai adînc fund al nenorocului.sfîrşiseră prin a-i crea un fel de stare sufletească ce nu se poate descrie. desluşea cînd aproape de el. vedea cu o spaimă amestecată cu furie forrnîndu . ale căror contururi nu le putea lămuri. se revolta. Şi care putea să fie natura gîndirii sale ? Dacă bobul de mei de sub piatra morii ar putea să gîndească. Toate aceste frămîntări. împăratul încoronat şi strălucitor. 114 . un amănunt puternic luminat. fantasmagorii pline de realităţi. în ritmul complicat şi misterios pe care dumnezeu îl imprimă civilizaţiei. la înălţimi unde nu putea să ajungă. oameni şi fapte. pierduţi dincolo de marginile înţelegerii.

Pentru a termina. continui şi brutale de-a face rău oricui. o impulsiune buimacă. nevinovaţi şi drepţi. un fel de răzbunare pentru suferinţa îndurată. dacă nu este oprită în desfăşurarea ei de vreo întîmplare providenţială. Aproape s-ar putea spune că pentru Jean Valjean nu existau nici soare. nici cer strălucitor. Sufletul lui părea luminat doar printr-un fel de ferestruică de beci. de amărăciunea sufletului. Punctul de plecare. nici zile frumoase de vară. frămîntată în conştiinţă şi pusă la cale de ideile greşite pe care le poate pricinui o asemenea nenorocire. încăpăţînare. Era împins de revolta lui obişnuită. voinţă. în nouăsprezece ani. sufletul acesta se împietrise tot mai mult. şi ia forma unei dorinţi nelămurite. de sentimentul adînc al nedreptăţilor suferite. gardianul i se părea o nălucă . Cînd a ieşit din închisoare. apoi ură împotriva neamului omenesc. apoi o răbufnire gravă. îşi spunea : e un vis. deodată. 115 . năluca îl lovea cu bîta. dar sigur. de reacţiunea chiar împotriva celor buni. Jean Valjean. devenise — mulţumită felului cum îl transformase puşcăria — în stare să facă două feluri de fapte rele: mai întîi. plină de sălbăticie. serioasă.tot ce-l înconjura i se părea cu neputinţă. Se uita ]a gardianul care sta la cîţiva paşi de el. rezumînd ceea ce se poate rezuma şi exprima în rezultate pozitive. Premeditările acestea treceau prin cele trei faze succesive pe care numai anumite firi încercate le pot parcurge: raţiune. încet. An cu an. instinctivă. oricărei vieţuitoare. nici dimine(i înviorătoare de aprilie. dacă există dintre aceştia. Inimă de piatră. inofensivul ajutor de grădinar din Faverolles. din tot ceea ce am arătat. o ură care. Precum se vede. împotriva creaţiunii. privire împietrită. devine la un moment dat ură împotriva societăţii. se împlineau nouăsprezece ani de cînd nu mai vărsase nici o lacrimă. ca şi ţinta finală a gîndurilor lui era ura împotriva legilor omeneşti. ne vom mărgini să constatăm că. Natura înconjurătoare abia exista pentru el. temutul ocnaş din Toulon. necugetată. nu fără temei biletul de identitate îl califica pe Jean Valjean drept un om foarte primejdios.

se iveşte iar. el luptă. luptă împotriva nesfîrşitului. Adineauri era şi el acolo. păleşte. descreşte. El. corabia întunecată e silită să-şi urmeze drumul. talazurile din adîncuri îl sorb. oceanul laş se încăpăţînează să-l înece. Trece mai departe. strigă. necunoscute îl prind. Cu toate acestea. Marinarii şi călătorii nici măcar nu-l mai văd pe omul care se îneacă . o priveşte cu deznădejde. a căzut. întrezăreşte prăpăstii pline de noapte . Vîntul bate. Omul piere. simte că el însuşi se preface în prăpaistie. avea partea lui de aer şi de soare. această biată putere aproape sfîrşită. se cufundă şi se ridică la suprafaţă. Unde e corabia ? Acolo. Ridică ochii şi nu vede decît norii plumburii. nu-l aude nimeni. Muribund. umbla în lung şi-n lat pe punte împreună cu ceilalţi. E chinuit de nebunia asta. Parcă toată apa asta ar fi ură. i se înnoadă de picioare. valurile şi-l aruncă unul altuia. Valurile sfîşiate şi sfîrtecate de vînt îl înconjoară cu vrăjmăşie. bietul lui cap nu e decît un punct printre valurile uriaşe. de cîte ori se afundă. e una cu spuma. încearcă să se ţină deasupra. un norod de valuri îl împroşcâ. se adapă cu amărăciune. s-a isprăvit. Totul fuge şi se năruie sub picioarele lui. încearcă să se apere. îl trag spre ele . toate apele în zdrenţe îi învăluie capul. este părtaş la uriaşa nebunie a mării. Aude 116 . O priveşte. spuma valurilor îl copleşeşte. corabia se trudeşte să-şi taie drum. făcea parte din echipaj. vegetaţii înfricoşătoare. Omul strigă cu disperare în adîncuri. Vînturile bat. Abia se zăreşte în întunericul palid al orizontului. Pînza care trece este ca o nălucă. se trudeşte. înoată.VIII TALAZUL ŞI UMBRA Un om în voia valurilor ! Ei şi! Corabia nu se opreşte. nesfîrşitul se joacă cu agonia lui. ochiuri tulburi îl înghit pe jumătate. Acum ce s-a întîmplat ? A alunecat. trăia. Ea se depărtează. întinde braţele. zguduită de furtună. A căzut în apele groaznice.

ostenitul vrea mai bine să moară. prăbuşirea. Zadarnic ! Ce-i de făcut ? Deznădăjduitul se pierde. In el. nori. bezna. toate sînt surde.zgomote neobişnuite pentru om. stînca . trec plutind. Vînturi. Cerşeşte ajutorul furtunii. Nu mai sînt oameni. mers nemilos al societăţii omeneşti ! Risipă de suflete şi de oameni de-a lungul drumului ! Ocean în care cade tot ce leapădă legea ! Dispariţie înfiorătoare a sprijinului! O. furtuna nepăsătoare nu dă ascultare decît nesfîrşitului. se răsuceşte. sînt ceasuri întregi de cînd înoată. se lasă dus. nimic. ceaţa. nimic. Mîinile i se închircesc. valul. şi iată-l că alunecă pentru totdeauna în adîncurile jalnice. Sub el. se lasă luat. a pierit. singurătatea. Frigul nefiresc îl înţepeneşte. acel ceva îndepărtat pe care ise aflau oameni. înţepeneşte. dar cu ce pot să-l ajute ? Zboară. simte sub el valurile monstruoase ale nevăzutului : cheamă. se dă bătut. Pe cer. alga. împrejurul lui. încreţirea nelămurită a apelor sălbatice. învălmăşeala furtunoasă şi inconştientă. Nici un punct de reazim. e la capătul puterilor. Se gîndeşte la patimile întunecate ale cadavrului în umbra fără de sfîrşit. Marea e mizeria nesfîrşită. Roagă fierbinte întinderea. tot aşa cum pe deasupra restriştelor omeneşti sînt îngeri. iată. Cine are să-l învie din morţi ? 117 . Printre nori sînt păsări. unul e o groapă. care par să vină de dincolo de lume şi din nu ştiu ce spaţii înfricoşătoare. Se simte înmormîntat între două infinituri deodată : oceanul şi cerul . Sufletul lăsat în voia valurilor în această prăpastie poate să se preschimbe în cadavru. Dumnezeu unde e ? Cheamă. curenţi. mistuitoare. corabia. groaza şi oboseala. O. Ajutor ! Ajutor! Cheamă într-una. moarte morală ! Marea e neîndurata noapte socială în care pedeapsa îşi azvîrle osîndiţii. e singur în nemaipomenita prăpastie a apusului. şi el horcăie. Se lasă noaptea. iar celălalt un giulgiu. In zare. se închid şi strîng în ele hăul. se afundă. vîrtejuri. stele. cîntă.

Stăpînul. cînd îi răsună în ureche acele cuvinte ciudate: „Eşti liber!". Apoi îşi reluă lucrul. care i se numărară la ieşire. clipa fu neasemuită şi nemaiauzită . 118 . Dar raza aceasta păli numaidecît. suma fusese redusă prin felurite reţineri locale. pentru că era nevoit să plece mai departe a doua zi. Ceva mai înainte îl întrebase pe unul dintre lucrători cît cîştiga pe zi făcînd treaba asta . Pe cînd lucra. I se răspunse : „Pentru tine e destul şi atît". Stăpînul îl privi ţintă în ochi şi-i spuse . o rază vie din lumina adevărată a celor vii îl străpunse pe neaşteptate. A doua zi după eliberare. care-l luă la ochi şi-i ceru hîrtiile. Văzu însă destul de repede că e vorba de o libertate căreia i se dă un bilet de identitate galben. Era deştept.IX NOI NEMULŢUMIRI Cînd Iui Jean Valjean îi sună ceasul să iasă din ocnă. fără să scoată o vorbă. Fu nevoit să-i arate biletul de identitate galben. îşi făcuse socoteala că suma ce i se cuvenea pe timpul cît stătuse în ocnă ar fi trebuit să se ridice la o sută şaptezeci şi unu de franci. Cum era zor. care în nouăsprezece ani scădea la socoteală vreo douăzeci şi patru de franci. „Ia vezi să nu te pomeneşti la răcoare". Oricum. se înfăţişă înaintea stăpînului distileriei şi-l rugă să-l plătească. văzu în faţa uşii unei distilerii de flori de portocal cîţiva oameni care descărcau pachete. îi înmînă douăzeci şi cinci de bani. i se răspunse : „Treizeci de bani de cinci". Crezuse într-o viaţă nouă. stăpînul părea mulţumit. trecu un jandarm. la o sută nouă franci şi cincisprezece parale. Nu pricepuse nimic şi se socotea nedreptăţit. Stărui. i se dădu. în afară de asta. la Grasse. voinic şi dibaci . Se puse pe treabă. îşi ceru dreptul lui. Seara. Ceru de lucru. E drept că uitase de odihna silită a duminicilor şi a -sărbătorilor. o seamă de amărăciuni. Şi. îşi dădea osteneala. Să spunem cuvîntului pe nume : furat. Lui Jean Valjean ideea de libertate îi luase ochii.

care-l fura cu dramul. dar nu de osîndă. Eliberarea nu înseamnă dezrobire. Deschise ochii şi se uită o clipă în întunericul din jurul lui. Societatea. pierzîndu-şi formele. In creierul lui era un fel de du-te vino întunecat. dar se întoarce mai greu. Se ştie în ce fel fusese primit la Digne. Ii treceau prin cap multe gînduri. cînd mintea e preocupată. Se găsea într-unui din acele momente cînd mintea ţi-e plină de gînduri tulburi. OMUL CARE S-A TREZIT Aşadar. Jean Valjean se trezi din somn.Se socoti din nou furat. îl jefuise cu totul. pe urmă îi închise ca să adoarmă din nou. adormi o dată. micşorîndu-i drepturile cuvenite. Iată care era acest gînd : văzuse cele şase tacîmuri de argint şi lingura mare pe care doamna 119 . Scapi de ocnă. care era prea bun. dar unul dintre ele se întorcea necontenit. Era obişnuit să nu dăruiască prea multe ceasuri odihnei. Iată ce i se întîmplase la Grasse. E ceea ce i se întîmplă lui Jean Valjean. senzaţia asta era prea nouă şi-i tulbura somnul. Amintiri vechi şi cele din ajun pluteau amestecat şi se încrucişau anapoda. cu toate că nu se dezbrăcase. Somnul vine mai uşor. pe cînd orologiul catedralei bătea ceasul două noaptea. Nu putu să mai adoarmă şi căzu pe gînduri. Aveau să se împlinească în curînd douăzeci de ani de cînd nu mai dormise într-un pat şi. Cînd o mulţime de senzaţii felurite ţi-au tulburat ziua. Dormise mai bine de patru ceasuri. Osteneala îi trecuse. ca o apă nămoloasă şi frămîntată. gonindu-le pe toate celelalte. statul. Venea rîndul semenului său. dar nu poţi adormi şi a doua oară. apoi pierind dintr-o dată. Se trezi din pricina patului. crescînd peste măsură.

goniţi de vînt.Magloire le pusese pe masă. Argintărie veche. Pe polonic se putea lua cel puţin două sute de franci. se ridică deodată pe jumătate. oarecum sinistră pentru cel care l-ar fi zărit astfel. fără să ştie pentru ce. ieşeau. pe care-l cunoscuse la ocnă şi ai cărui pantaloni nu se ţineau decît într-o singură bretea de bumbac împletit. şi apoi se gîndea. Cele şase tacîmuri de argint nu-i dădeau pace. le puse jos şi se pomeni. deasupra lunii pline alergau nori mari. anume Brevet.. dacă orologiul n-ar fi bătut o dată — un sfert sau o jumătate. Bătu ora trei. intrau. îşi scoase ghetele şi le puse uşor pe rogojina de lîngă pat. Bătrîna servitoare tocmai le punea într-un dulăpior de la căpătîiul patului în clipa în care el trecea prin odaia de alături. aproape fără să-şi dea seama. Erau acolo. la cîţiva paşi. le simţea ca pe o greutate . E adevărat că ar fi cîştigat mai mult. dacă nu l-ar fi furat administraţia. afară era rînd pe 120 . Erau masive. la un ocnaş. Desenul cu pătrăţele al acestei bretele îi venea mereu în minte. Din pricina asta. şezînd pe marginea patului. gîndurile pe care le-am arătat îi scormoneau fără încetare creierul. întinse braţul şi pipăi desaga pe care şi-o azvîrlise într-un colţ al alcovului în care se afla patul. cu acea încăpăţînare mecanică a visării. în el se dădea o luptă. în umbra. el singur treaz în casa aceea adormită. I se păru că bătaia îi spune : „haide I" Se ridică în picioare. La dreapta. Rămase cîtva timp visînd în poziţia asta. In mijlocul acestor frămîntări tulburi. cu paşi mărunţi. Deschise ochii din nou.. apoi îşi reluă poziţia de visare şi rămase clin nou nemişcat. Se plecă deodată. pînă-n zori. De două ori atît cît cîştigase el în nouăsprezece ani. spre fereastra pe care o întrezărea. Stătea în poziţia asta şi ar fi rămas poate aşa cine ştie cît. porni atunci de-a dreptul. Sufletul i se zbuciumă un ceas întreg. apoi lăsă să-i spînzure picioarele. Văzuse bine dulapul acela. mai şovăi o clipă şi ascultă : în caisă totul era tăcut. cum intrai din sufragerie. intrau din nou. ca să intre în aceea unde se afla acum. Noaptea nu era prea întunecată.

După ce se uită. îşi vîrî ghetele într-unui din buzunare. Să fi fost o pîrghie ? Sau poate o măciucă ? La lumina zilei s-ar fi putut vedea că nu era altceva decît un sfeşnic de miner. uşor de sărit. îndeajuns de limpede ca să te călăuzească. scoase un obiect pe care-l puse pe pat. înnăbuşindu-şi pasul. 121 . Grădina era împrejmuită cu un zid alb. Se uită în grădină cu acea privire atentă care mai mult cercetează decît priveşte. strecurată prin ferestruica unei pivniţe. ascuţit la unul din capete. se asemuia cu lumina vînătă. semn că zidul despărţea grădina de vreo stradă sau ulicioară cu pomi. luă sacul pe umeri. Asfinţitul acesta. Ocnaşii erau folosiţi uneori. In fund. N-avea gratii. Sfeşnicele minerilor sînt făcute din fier masiv şi sfîrşite la capătul de jos printr-un vîrf. o găsi crăpată. o deschise. Jean Valjean o privi cu atenţie. ţinîndu-şi răsuflarea. cu ajutorul căruia se înfig în stîncă. Ar fi fost greu să deosebeşti prin întuneric în ce scop i se dăduse bucăţii de fier forma aceasta. deosebi vîrfurile copacilor la distanţe egale unul de altul. Ajuns la uşă. Episcopul n-o închisese. scotoci înăuntru. o închise îndată. dădea în grădină şi nu era închisă. şi aveau adesea la îndemînă scule de miner. O deschise. îşi luă desaga.• \ rînd umbră şi lumină. apoi se întoarse lîngă pat şi apucă cu hotărîre obiectul pe care-l lăsase acolo. Luă sfeşnicul în mîna dreaptă şi. merse spre firidă. ca un vîrf de ţăpoi. Acest obiect semăna cu un drug scurt de fier. se duse şi-l propti într-un colţ al ferestrei. şi înăuntru un fel de asfinţit. decît cu un cîrlig foarte mic. dincolo de el. eclipse şi limpezimi. destul de scund. întrerupt din timp în timp de nori. pe vremea aceea. după cum se ştie. îşi căută dibuind băţul. se îndreptă spre uşa odăii alăturate. aceea a episcopului. făcu o mişcare de om care ştie ce vrea . după moda locului. Ajuns la fereastră. prin faţa căreia se scurg trecătorii. dar pentru că aerul rece şi viu pătrunse cu putere în odaie. pentru a scoate piatra din dealurile înalte care înconjurau oraşul Toulon. îşi puse şapca trăgîndu-şi cozorocul pe ochi.

Se opri înfiorat. cele două bătrîne or să strige . Uşa se deschise sub apăsare. mai cu hotărîre decît în primele două rînduri. în mai . • . In ispaima mărită pînă la fantastic a primei clipe mai că-şi închipui că balamaua aceasta se însufleţise. împinse uşa. Zgomotul acestei balamale îi pătrunse în ureche. De data asta o balama neunsă dădu în întuneric un ţipăt răguşit şi prelung. apoi o împinse din nou. răsunător şi înfricoşat. şi că lătra ca un cîine. Crăpătura era acum destul de mare pentru ca să poată trece. Trebuia cu orice chip să mărească mai mult deschizătura. Jean Valjean văzu greutatea. uşa pe care o împinsese dăduse alarma şi chemase . lărgind puţin deschizătura. uşor.XI CEEA CE FACE Jean Valjean ascultă. bătrînul o să se ridice. prinzînd dintr-o dată o viaţă teribilă. se mişcă foarte puţin şi pe tăcute.■■ 122 . Nici un zgomot. li se va veni în ajutor. de parcă ar fi fost trîmbiţa judecăţii de apoi. cu grija neliniştită a unei pisici care vrea să intre pe furiş. Aşteptă o clipă. tulburat şi se lăsă de pe vîrfurile picioarelor pe călcîie. O împinse cu vîrful degetului. ca zguduitura unui cutremur de pămînt. Jean Valjean tresări. cu mai multă îndrăzneală. Numai că alături de uşă era o măsuţă care făcea cu ea un unghi ce împiedica intrarea. îşi făcu curaj şi împinse uşa pentru a treia oară. îşi auzea arterele bătîndu-i în tîmp'e ca două ciocane de turnătorie şi i se părea că răsuflarea îi ieşea din piept cu zgomotul vîntului care iese dintr-o peşteră.. ca să dea de ştire tuturor şi să-i trezească pe cei adormiţi. Socotea cu neputinţă ca groaznicul ţipăt al acelei ţtţîni înfuriate să nu fi zdruncinat toată casa. Uşa se deschidea fără zgomot.

care făcuse atîtea binefaceri şi fapte pioase. împietrit ca un stei de sare. Era mai mult decît un zîmbet.puţin de un sfert de oră oraşul va fi trezit şi jandarmii în picioare. Cu toate acestea. Capul îi era răsturnat pe pernă. F'ăcu un pas şi intră în odaie. In casă nu se mişca nimic. Jean Valjean înainta cu grijă. Acesta dormea împăcat. cărţi deschise. Ciuli urechea. Zgomotul balamalei nu trezise pe nimeni. şi care la această oră nu erau altceva decît colţuri întunecate şi pete albicioase. se culcase aproape îmbrăcat. lăsa isă-i atîrne pe marginea patului mîna împodobită cu inelul preoţesc. O clipă se crezu pierdut. Nici cînd se crezuse pierdut nu dăduse înapoi.era aproape o strălu10 123 . Odaia aceasta era cufundată într-o linişte desăvârşită. un jilţ acoperit cu veşminte. nădejde şi cucernică fericire. norul acesta se destramă. Se scurseseră vreo cîteva minute. Toată faţa îi era luminată de o expresie vagă de mulţumire. ca şi cum ar fi făcut-o înadins. volume rînduite pe un scăunaş. Natura îşi amestecă uneori în acţiunile noastre manifestări şi înfăţişări de-ale ei cu un fel de aluzie întunecată şi iscusită. un nor uriaş acoperea cerul. Uşa se deschisese larg. De aproape o jumătate de ceas. dar mai rămăsese într-însul un clocot înfricoşător. străbătînd fereastra prelungă. nu dădu înapoi. cu mînecă lungă. şi o rază de lună. Nimic nu se clintise. Purta o haină de lînă de culoare închisă. Ajunsese acolo mai devreme decît ar fi crezut. păzindu-se să nu se izbească de mobile. ca şi cum ar vrea să ne facă să cugetăm. un pupitru de rugăciune. Era aproape de pat. Rămase unde era. Deosebeai ici-colo forme nelămurite şi vagi care. Prima primejdie trecuse. ziua. Auzea din fundul odăii răsuflarea egală şi liniştită a episcopului adormit. Nu se gîndi decît să isprăvească mai iute. erau hîrtii împrăştiate pe o masă. In clipa în care Jean Valjean se opri în faţa patului. Din pricina nopţilor reci din regiunea Alpilor de jos. Deodată se opri. neîndrăznind să se mişte. se odihnea destins. lumină pe neaşteptate faţa palidă a episcopului. îşi luă îndrăzneala de-a se uita în odaie.

ca să spunem aşa. El. clipa. S-ar fi -spus că şovăia între două 1:24 . era în umbră cu sfeşnicul de fier în mînă . Singurul lucru care se desprindea limpede din atitudinea şi de pe faţa lui era o nehotărîre ciudată. Era un fel de uimire rătăcită. ajunsă la marginea unei fapte rele şi contemplînd somnul unui om drept. la somnul vrednic de respect al acestui înţelept şi acopereau cu un fel de aureolă măreaţă şi senină părul alb şi ochii închişi. natura adormită. stătea în picioare. casa aceasta atît de liniştită.cire. Sufletul celor drepţi contemplă în timpul somnului un cer plin de taine. încrederea aceasta nemărginită îl înspăimînta. Pe fruntea lui se răsfrîngea o lumină nevăzută. Pentru a încerca să-ţi dai seama de asta. solemn şi negrăit. ceasul. dar cu putere. Nu i s-ar fi putut citi nimic lămurit nici pe chip. Dar la ce se gîndea ? Ar fi fost cu neputinţă de ghicit. Nu văzuse niciodată ceva asemănător. trebuie să visezi tot ce poate fi mai crud. tăcerea. acel cap de bătrîn şi acel somn de copil. tulburat peste măsură de acest bătrîn luminos. Somnul acesta. nici chiar el însuşi. Era în acelaşi timp o transparenţă luminoasă. In clipa în care raza de lună se aşternu. Dar de ce natură îi era emoţia ? Ochii nu i se puteau dezlipi de pe bătrîn. Cerul acesta îi era conştiinţa. Fără îndoială însă că era emoţionat şi cutremurat. Jean Valjean. adăugau un nu ştiu ce. Totul rămase însă uşor învăluit într-o penumbră suavă. Atît. Era aproape ceva dumnezeiesc în omul acesta atît de impunător. Luna de pe cer. episcopul adormit apăru înconjurat de un nimb de glorie. într-o asemenea însingurare şi alături de un vecin ca el. Privea. faţă în faţă cu tot ce poate fi mai blînd. avea ceva sublim pe care-l simţea nelămurit. căci cerul acesta se afla înăuntrul lui. Lumea morală nu poate avea o privelişte mai măreaţă decît o conştiinţă tulbure şi neliniştită. O rază din acesf cer cădea asupra episcopului. grădina încremenită. peste acea limpezime interioară. faţa aceea unde totul nu era decît nădejde şi încredere. Nimeni n-ar fi putut spune ce se petrecea într-însul. nemişcat.

XII EPISCOPUL LUCREAZĂ A doua zi. cu părul zbîrlit pe capul lui sălbatic. Părea gata să-i sfarme craniul sau să-i sărute mîna. Deodată. cu şapca în mîna stingă şi cu măciuca în cea dreaptă. monseniorul Bienvenu se plimba prin grădină. ridică sfeşnicul de fier cu gîndul să forţeze încuietoarea . sări peste pervaz. 10* 125 . fără să se gîndească la zgomot. Episcopul continua să doarmă într-o pace adîncă. Jean Valjean îşi puse şapca la loc pe frunte. — Slavă domnului ! Nu ştiam ce e cu el. străbătu grădina. cu o binecuvîntare pentru unul şi cu iertare pentru celălalt. monseniore ! strigă ea. braţul lui stîng se ridică încet către frunte şi scoase şapca. băgă argintăria în desagă. apoi merse grăbit de-a lungul patului fără să se uite la episcop. Nu cumva ştie înălţimea voastră unde e coşul cu argintărie ? — Ba da. în zori. l-l arătă doamnei Magîoire. azvîrli coşul. îşi luă băţul. deasupra căminului. sări zidul ca un tigru şi fugi. spuse episcopul. cheia era acolo. — Iată-l. primul lucru pe care-l văzu fu coşul cu tacîmuri. O rază de lună făcea să se zărească nelămurit. După cîteva clipe. îl luă. îl deschise. deschise fereastra. intră înapoi în oratoriu. Episcopul tocmai ridicase coşul de pe una dintre brazdele grădinii. străbătu cu paşi mari odaia fără să ia seama şi. Doamna Magîoire alergă spre dînsul foarte tulburată.prăpăstii : aceea în aire te pierzi şi aceea in care te mîntui. găsi uşa. de-a dreptul la dulapul pe care-l întrezărea la căpătîi. apoi braţul i se lăsă cu aceeaşi încetineală şi Jean Valjean se adînci din nou în contemplaţie. — Monseniore. sub privirea asta înfricoşătoare. crucea care părea că-şi deschide amîndurora braţele.

după care episcopul urmă : — Doamnă Magloire. intră în alcov şi apoi se întoarse la episcop. 126 .. doamna Magloire alergă.. înainte de toate. ţineam la mine argintăria pe nedrept şi de prea multă vreme. Se scurse încă o clipă de tăcere. de argintărie vrei să vorbeşti ? Nu ştiu unde e. omul a plecat ! A furat argintăria ! Cînd scoase strigătul acesta. pe urmă îşi ridică ochii. pe acolo a trecut. E gol ! Şi argintăria ? — Ah ! răspunse episcopul. Aşadar. cu toată vioiciunea ei de bătrînă sprintenă. Cu ce-o să mănînce monseniorul de acum încolo ? Episcopul o privi cu un aer mirat. — Maica ta. spre camera de rugăciune. A sărit în stradela Cochefilet! Ah ! Blestematul ! Ne-a furat argintăria ! Episcopul rămase o clipă tăcut. Se ridică la ţipătul doamnei Magloire : — Monseniore. Isuse ! spuse din nou doamna Magloire. Ea era a săracilor. Acesta tocmai se apleca'se şi privea oftînd un răsad de cochlearia. unde se vedeau urme de paşi.— Cum ? spuse ea. şi-i spuse cu blîndeţe doamnei Magloire : — Dar. serios. — Fierul are un gust rău. — Cositorul miroase. — Uite. Cine era omuF acela ? Un sărac cu siguranţă.. O şipcă fusese smulsă din gard. Doamna Magloire se strîmbă cu înţeles. — Dumnezeule mare şi bun ! A fost furată ! A furat-o omul de aseară ! Cît ai clipi din ochi. argintăria asta era oare a noastră ? Doamna Magloire rămase înmărmurită. Dar e vorba de monseniorul. — Ei. Nu e vorba de mine şi nici de domnişoara. asta e ! Nu există oare tacîmuri de cositor ? Doamna Magloire ridică din umeri. pe care coşuleţul îl strivise căzînd peste brazda de flori. — Atunci tacîmuri de fier.. ochii-i căzură pe un colţ al grădinii. — Ei bine — spuse episcopul — atunci tacîmuri de lemn. Noua ne e tot una.

le atrăgea atenţia — soră-si. privindu-l pe Jean Valjean. Cei trei erau jandarmi . care sînt tot de argint ca şi celelalte. spuse episcopul. — Ah. se arătă în prag. iată-te ! glăsui el cu voce tare. Să primeşti pe un om ca ăsta şi să-I găzduieşti alături de tine ! Ce fericire că s-a mulţumit să fure ! Ah. — Linişte ! spuse un jandarm. dumnezeule! Tremur numai cînd mă gîndesc. care părea comandantul grupei. dar eu îţi dăruisem şi sfeşnicile. Trei oameni îl ţineau prins între ei pe un al patrulea. 127 . — Intră. Mă bucur că te văd. ciudat şi năvalnic. spuse el. — Monseniore. — Monseniore ! murmură el. umblînd de colo pînă colo. Va să zică nu e preotul parohiei.. Uşa se deschise. vesel.Gîteva minute mai tîrziu. ridică ochii uluit. La vorba asta. Jean Valjean. Pe cînd rnînca. De ce nu le-ai luat o dată cu tacîmurile ? Jean Valjean căscă ochii şi-l privi pe bătrînul episcop cu o căutătură pe care nici o limbă omenească n-ar putea-o descrie. salutîndu-l milităreşte. Un brigadier de jandarmi. monseniorul Bienvenu se apropiase atît de repede cît îi îngăduiau bătrîneţile. monseniorul Bienvenu. In acest timp. — Şi asta e ceva ! spunea doamna Magloire de una sin gură. care nu spunea nimic. şi pe care ai putea să iei foarte uşor două sute de franci. Intră şi se îndreptă spre episcop. se afla lîngă uşă. Bine. şi doamnei Magloire. care mormăia încet — că nu e nevoie nici de lingură şi nici de furculiţă ca să fhmoaie bucata de pîine într-o ceaşcă cu lapte.. celălalt era Jean Valjean. cineva bătu la uşă. prînzea la aceeaşi masă la care stătuse în ajun Jean Valjean. care stătea posomorit şi părea abătut. In timp ce fratele şi isora se pregăteau să se ridice de la masă. Un grup. — Monseniore — spuse brigadierul de jandarmi — aşa dar e adevărat ce ne spunea omul ? Cînd l -am întîlnit. E monseniorul episcop.

reluă brigadierul. — E adevărat că mă lasă ? spuse el cu un glas îngăimat. 128 . Avea argintăria asta. Şi l-aţi adus aci ? E o greşeală. Episcopul se apropie de el şi-i spuse încet: — Nu uita. Jean Valjean părea gata să leşine. fratele meu. Episcopul rostise cuvintele acestea pe un ton apăsat. răspunse episcopul. întorcîndu-se spre jandarmi. care se trase îndărăt. Aşa-mi închipui. — întocmai. — Da. eşti liber. ca şi cum ar fi vorbit din somn. II putem lăsa să plece ? — Fără îndoială. Jandarmii se îndepărtară. la care şi-a petrecut noaptea. Jean Valjean. Jandarmii îi dădură drumul lui Jean Valjean. fără o privire care ar fi putut să-l stingherească. rămase năuc. ţi-l smulg din gheara gînduriior negre şi a duhului pierzării şi-l dăruiesc domnului.. care nu-şi amintea să-i fi făgăduit ceva. nu uita niciodată că mi-ai făgăduit să între buinţezi banii ăştia ca să te faci om cinstit. prietene. Apoi. — Acum — îi spuse episcopul — du-te cu dumnezeu ! Dar să nu uit : cînd te vei întoarce. Nu e închisă nici ziua. uite-ţi sfeşnicele. nu e nevoie să treci prin grădină. ci a binelui. nici noaptea. Jean Valjean tremura din toate mădularele. Ia-le ! Merse spre cămin.mergea ca unul care ar vrea s-o ia la sănătoasa. Apucă mecanic şi cu un aer rătăcit cele două sfeşnice. Urmă. tu nu mai eşti în stăpînirea răului. Iţi cumpăr acum sufletul. puteţi pleca.. zise: Domnilor. poţi oricînd să intri şi să ieşi pe poarta de la stradă. — Şi v-a spus — îl întrerupse episcopul zîmbindu-i — că i-a fost dăruită de un popă bătrîn şi cumsecade. luă cele două sfeşnice de argint şi i le aduse lui Jean Valjean. nu înţelegi ? spuse un jandarm. — Prietene — reluă episcopul — înainte de a pleca. L-am oprit să vedem ce e cu el. aproape solemn : — Jean Valjean. fără o mişcare. Cele două femei se uitau la el fără să spună o vorbă. decît cu clanţa.

Gînduri nelămurite se îngrămădiseră astfel într-însul de-a lungul zilei. Uneori ar fi vrut să fie la închisoare cu jandarmii şi lucrurile să nu se fi petrecut astfel : ar fi fost mai puţin tulburat. cîteva flori întîrziate . fără să mănînce şi fără să-i fie foame. Vedea cu nelinişte cum se zdruncină înlăuntrul său acea linişte îngrozitoare pe care i-o dăduse nedreptatea nenorocirii lui. îl cuprindea uneori o înduioşare ciudată. printre gardurile de mărăcini. Jean Valjean se aşeză în dosul unui tufiş de pe oîmpia întinsă. prelungind pe pămînt umbra celei mai neînsemnate pietricele. Amintirile acestea îi erau aproape de neîndurat. Simţea în el un fel de furie. cu lăuta la şold şi cu o cuşcă cu o marmotă în spinare. pustie. le simţea mireaisma. cum era.i XIII MICUL GERVAIS Jean Valjean ieşi din oraş ca un om fugărit. fără să bage de seamă că se întorcea pe unde mai trecuse. îşi întoarse capul şi văzu venind pe cărare un mic savoiard. străbătînd drumurile şi potecile la nimereală. Gu toate că timpul era înaintat. de vreo zece ani. mergînd. O cărare care tăia cîmpia trecea pe la vreo cîţiva paşi de tufişul lui. atît de mult trecuse de cînd nu-i mai veniseră în minte. Avea o mulţime de senzaţii noi. In zare nu se vedeau decît Alpii. Starea asta îl ostenea. grăbit. care cînta din gură. împotriva căreia lupta cu toată asprimea dobîndită în ultimii douăzeci de ani. Jean Valjean auzi un zgomot plăcut. roşcată. mai erau pe ici pe colo. ceea ce făcea ca zdrenţele lui să-i pară şi mai înfricoşătoare celui ce l-ar fi întîlnit. Fiindcă soarele cobora spre asfinţit. Cufundat în gînduri. Jean Valjean putea fi la vreo trei leghe de Digne. era unul din129 . care îi trezea amintiri din copilărie. Se întreba ce avea s-o înlocuiască. de-a lungul cîmpiilor. nu ştia împotriva cui anume. Se puse pe mers. Nici măcar clopotniţa vreunui isat îndepărtat. N-ar fi putut să spună dacă era mişcat sau umilit. Rătăci astfel toată dimineaţa.

Cît vedeai cu ochii. De data asta. poate toată averea lui. Copilul începu din nou : — Banul meu. se silea să-i dea la o parte gheata mare şi ţintuită. domnule ! Ochii lui Jean Valjean rămaseră ţintă la pămînt. Nu se miră de fel şi merse de-a dreptul spre omul din tufiş. Copilul îşi urmărise banul şi-l văzuse. Locul era cu totul singuratic. In acelaşi timp. ca şi cum ar fi fost arşice.tre acei copii drăgălaşi şi veseli care pribegesc. Jean Valjean puse piciorul pe ea. — Gervais. care străbăteau cerul la o foarte mare înălţime. Copilul îl luă de gulerul hainei şi-l scutură. — Domnule — stărui copilul — dă-mi banul ! Jean Valjean îşi lăsă capul în jos şi nu răspunse. Copilul avea în spate soarele care-i punea fire de aur în păr şi împurpura cu o lumină însîngerată faţa sălbatică a lui Jean Valjean. Nu se auzeau decît ţipetele scurte şi slabe ale unui stol de păsări călătoare. pusă pe comoara lui. se oprea din cînd în cînd din mers şi se juca cu nişte bănuţi pe care-i ţinea în mînă. şi aruncă în sus pumnul de bani pe care pînă atunci îl prinsese cu destulă dibăcie pe dosul mîinii. Copilul se opri în dreptul tufişului. fără să-l vadă pe Jean Valjean. Printre aceşti bănuţi era şi o monedă de patruzeci de gologani. domnule. — Pleacă de-aici ! spuse Jean Valjean. Banul meu de argint ! Banul meu ! Jean Valjean parcă nu l-ar fi auzit. moneda de patruzeci de gologani îi scăpă jos şi se rostogoli spre mărăcini. cu genunchii ieşiţi prin găurile pantalonilor. — Banul meu ! strigă copilul. 130 . nu era nimeni nici pe cîmpie şi nici pe potecă. cu acea încre dere a copilăriei care e făcută din neştiinţă şi nevinovăţie — banul meu! — Cum te cheamă ? îl întrebă Jean Valjean. Băiatul cînta. — Domnule — spuse micuţul savoiard. pînă la Jean Valjean.

după cîteva clipe de mare uimire. cu toate că era dus pe gînduri. 131 . fidicîndu-se dintr-o dată în picioare. care i se aţintise la vreo zecedoisprezece paşi înainte. copilul îl privi. făcu un pas şi se aplecă să-şi ridice băţul de jos. Soarele apusese. domnule. vreţi să luaţi piciorul sau nu ? Luaţi-vă piciorul ! — Ah. copilul pieri. furios.se tăiase răsuflarea. simţise frigul serii. Privirea. vă rog ! Luaţi piciorul. Deodată tresări . Avea ochii tulburi. Rămăsese în picioare. tot tu eşti ! spuse Jean Valjean şi. şi Jean Valjean. îşi trase mai bine şapca pe ochi. Cu toate astea. îl auzi plîngînd. poate că avea călduri. După cîteva clipe. pe care piciorul lui o înfundase pe jumătate în pămînt şi care sclipea printre pietre. Alerga cît îl ţineau puterile fără a îndrăz ni să se mai uit e înapoi s au să scoată vreun ţipăt. cu toate că era de-o şchioapă. domnule. De cînd fugise copilul nu se clintise din loc. Copilul plîngea. Respiraţia îi ridica pieptul la răstimpuri lungi şi neegale. Nu mîncase toată ziua. căută în neştire să-şi petreacă şi să-şi încheie haina. In jurul lui Jean Valjean se lăsă umbra. Jean Valjean ridică capul. răspunse copilul. apoi îşi întinse mîna spre băţ şi strigă cu o voce îngrozitoare : — Gine-i acolo ? — Eu. căzut în iarbă. cu talpa tot pe moneda de argint. II măsură pe copil cu un fel de uimire. vă rog ! Apoi. părea că studiază cu multă atenţie forma unui ciob albastru de faianţă. adăugă : Şterge-o de-aici ! înfricoşat. Eu ! Daţimi cei patruzeci de gologani ai mei. apoi începu să tremure din creştet pînă-n tălpi şi. Stătea mai departe jos. Eu ! Gervais.— Vreau banul meu ! Moneda mea de patruzeci de gologani. deveni aproape ameninţător : — Ei. se puse pe fugă. fu s i l i t să se oprească la o oarecare distanţă pentru că i . In clipa aceea zări moneda de patruzeci de gologani.

cu un glas neînchipuit de puternic şi dezolat : „Gervais ! Gervais !" Dacă l-ar fi auzit. se aruncă ca un nebun asupra monedei de argint. fîşii mari de ceată viorie suiau în limpezimea apusului. După cîteva minute. apui ae opri. dînd lucrurilor dimprejurul lui un fel de viată lugubră. în partea unde pierise copilul. „Ce e asta ?" spuse el printre dinţi. Jean Valjean întîlni un preot călare. copilul era destul de departe. Nu-i răspundea nimeni. fără să-şi poată dezlipi privirea de pe locul pe care piciorul lui îl călcase cu o clipă mai înainte. Scoase un oftat şi începu să meargă grăbit într-o direcţie oarecare. sigur că puştiului i-ar fi fost frică şi s-ar fi ferit să se arate. nu văzu nimic. venindu-şi în fire. care lucea acolo în întuneric. In jurul lui nu era nimic altceva decît o umbră în care privirea i se pierdea şi o tăcere în care glasul i se stinse. în picioare şi tremurînd ca o fiară sălbatică în căutarea unui adăpost. scormonind zările. se uită. Copacii mărunţi îşi scuturau braţele slăbănoage cu o furie de necrezut. ca şi cum lucrul acela. După vreo sută de paşi se opri în loc. 132 . Cîmpia era pustie şi posomorită. ar fi fost un ochi deschis. Ai fi zis că ameninţau şi urmăreau pe cineva. apoi se porni pe fugă. Bătea un vînt din nord. Strigă atunci din toate puterile : „Gervais ! Gervais 1" Tăcu şi aşteptă. începu să caute cu ochii departe pe cîmpie. fără îndoială. pironit asupră-i. începu din nou să umble. Era înconjurat de nemărginire. n-ai văzut trecînd un copil ? — Nu. Se apropie de el şi-i spuse : — Părinte. o luă şi.Simţi CH o zguduituri electrică. Se dădu trei paşi îndărăt. cîmpia era rece şi nedesluşită. Dar. spuse preotul. rece ca gheata. Nu văzu nimic. Din timp în timp se oprea şi striga în singurătatea aceea. Noaptea se lăsa.

pune să mă aresteze. se opri într-un loc unde se încrucişau trei poteci. Jean Valjean scoase cu o mişcare repezită alte două monede de cinci franci. ca şi cum o putere nevăzută l-ar fi împovărat pe negîndite cu greutatea cugetului isău încărcat. — Gervais ar putea fi de prin satele de-aici ? Nu-mi pute(i spune ? — Dacă e aşa cum spui. . căzu pe un bolovan. Sînt un hoţ. — N-am văzut pe nimeni. — Nu l-am văzut. un savoiard. — Pentru săracii dumitale. e un copil străin. pe care i le dădu preotului. Jean Valjean se puse pe fugă în direcţia în care o luase la început. cu faţa între genunchi şi strigă : „Sînt un ticălos !" In clipa aceea i se frînse inima şi se puse pe plîns. Preotul dădu iute pinteni calului şi fugi înfricoşat. pentru săracii dumitale. cu degetele înfipte în păr. îşi plimbă privirea în depărtare şi mai chemă pentru ultima oară : „Gervais î Gervais ! Gervais I" Strigătul i se stinse în ceaţă. fără să trezească măcar un ecou. nu erau decît tufişuri sau stînci scunde aproape de faţa pamîntului. Luna se ridicase. Adăugă apoi. Părinte. Făcu în felul acesta un drum destul de lung. dar cu un glas stins şi aproape îngăimat. Aceasta-i fu ultima sforţare. căutînd cu privirea.. — Iată. dintr-o dată. In sfîrşit.— Unul pe care-l cheamă Gervais. Scoase din pungă două monede de cîte cinci franci şi i le înmînă preotului. Ştiţi. zdrobit.. Murmură încă o dată : „Gervais!". gleznele i se încovoiară sub el. chemînd. Nu-i cunoaşte nimeni. părinte. De două sau trei ori alergă peste cîmp spre ceva care i se părea a fi o făptură culcată sau lăsată pe vine. rătăcit: Părinte. Plîngea pentru prima oară de nouăsprezece ani încoace. cred. Trec dintr-ăştia prin partea locului. dar nu mai întîlni pe nimeni. spuse el. e un copil de vreo zece ani cu o marmotă. strigînd. şi cu o lăută.

cul es es e el oare î n mintea lui. înţelegea el oare limpede ce-ar fi putut să urmeze pentru el din cele ce i :se întîmplaseră la Digne ? Auzea el oare aceste şoapte tainice care trezesc spiritul sau îl stingheresc în anumite clipe ale vieţii ? Ii spunea oare un glas la ureche că trăise tocmai ceasul solemn al destinului lui. cu ochii rătăciţi. se împotrivea acestei îngăduinţe cereşti. că de data asta trebuia să învingă sau să fie învins. era străin de toate gândurile lui de pînă atunci. dacă nu devenea cel mai bun dintre oameni. că dacă s-ar îndupleca. că un drum de mijloc nu mai putea fi pentru el. ar trebui să renunţe la ura cu care faptele oamenilor îi umpluseră sufletul de-a lungul atîtor ani şi care-i plăcea . dacă voia să rămînă rău. trebuia să devină înger. ca isă spunem aşa. dacă voia să devină mai bun. am spus-o. să urce acum mai sus decît episcopul sau să cadă mai jos decît ocnaşul. Ţi-l smulg din gheara gîndurilor negre şi a duhului pierzării şi-l dăruiesc domnului. după ce ieşise din casa episcopului. care e în noi un fel de cetate a răului. Mîndria. vreo umbră din toate acestea ? Cu siguranţă.Am văzut că Jean Valjean. o luptă uriaşă şi hotărîtoare se dădea între răutatea lui şi bunătatea celuilalt." Cuvintele acestea îi veneau într-una în minte. şi că lupta. face educaţia inteligenţei. Iţi cumpăr acum sufletul. că de acum înainte. suferinţa. că trebuia. fără să-şi dea seama. că. cu toate acestea. Nu-şi putea da seama de ceea ce se petrecea cu el. mergea ca un om beat. Simţea nelămurit că iertarea preotului acela era asaltul cel mai mare şi atacul cel mai puternic care-l zguduise vreodată . Se ridica împotriva faptei îngereşti şi a cuvintelor atît de blînde ale bătrînului. nu e de loc sigur 134 . trebuia să devină monstru ? Trebuie să ne punem şi aici aceleaşi întrebări pe care ni l e-am mai pus cu alt pri lej. va ajunge cu siguranţă cel mai rău. „Mi-ai făgăduit să întrebuinţezi banii ăştia ca să te faci om cinstit. In mijlocul tuturor acestor licăriri. că. că împietrirea lui ar fi definitivă dacă s a r împotrivi acestei îngăduinţe. In timp ce umbla aşa.

ea îi străbătu dintr-o dată haosul din minte şi îl risipi.că Jean Valjeân era în stare să descurce tot ceea ce arătăm noi aici. Lucru ciudat şi cu putinţă numai în starea în care se afla . viaţa posibilă. La ieşirea din acel loc hîd şi negru care se cheamă ocnă. S-o spunem simplu : nu el furase. care i se oferea de acum încolo. un rezultat a ceea ce se numeşte în statică „forţa inerţiei" ? Aşa era — şi poate că era mai puţin decît atît. In starea aceasta de spirit îl întîinise pe micuţul Gervais şi-i furase cei patruzeci de gologani. puse într-o parte întunericul şi într-alta lumina şi acţiona asupra sufletului său. Oricum ar fi. noi şi nemaiauzite. Jean Valjean se dădu înapoi cu spaimă şi scoase un strigăt de groază. în starea în care se găsea. pe care le adusese cu el din ocnă . Dacă îi veneau aceste gînduri. curată şi strălucitoare întru totul. după cum unii reactivi chimici 135 . era oare o ultimă răbufnire şi ca un fel de supremă sforţare a gîndurilor rele. nu ştia pe ce lume se află. această ultimă faptă urîtă avu asupra lui un rezultat hotărîtor. care. De ce ? N-ar fi putut desigur să lămurească . ca o lumină prea tare care i-ar fi rănit ochii abia scăpaţi din beznă. Viaţa viitoare. şi eie nu izbuteau decît să-I azvîrle într-o nelinişte aproape dureroasă şi de neîndurat. îl făcea să tremure şi-l umplea de nelinişte. nu omul. nu mai putea să-şi închipuie că episcopul nu i-ar fi vorbit şi nu l-ar fi mişcat. îşi pusese piciorul prosteşte pe banul acela. episcopul îi rănise sufletul. în timp ce inteligenţa i se zbătea în noianul atîtor obsesii. şi nici el nu se îndoi a de ast a : nu m ai era acelaşi om. totul se schimbase într-însul. un rest de pornire. ocnaşul fusese zăpăcit şi orbit de virtute. furîndu-i copilului banul acela. din obicei şi din instinct. Era sigur. Ca o cucuvaie care ar vedea dintr-o dată răsărind soarele. Cînd inteligenţa i se trezi şi-şi dădu seama de fapta animalului. Jean Valjean făcuse o faptă de care nu mai era în stare. ci animalul. într-adevăr. mai degrabă Ie întrezărea decît le vedea.

II văzu aievea în faţa lui pe acest Jean Valjean. 136 . în carne şi oase. cu băţul în mînă. Jean Valjean. cu sacul plin de lucruri furate în spinare. Prea marea suferinţă. îl făcuse într-o oarecare măsură vizionar. chiar înainte de a se analiza şi de a gîndi. băgă de seamă că avea o formă omenească şi că făclia era însuşi episcopul. în care visarea e atît de adîncă. Creierul lui se găsea într-una din acele clipe violente. acest chip fioros. Fusese nevoie de cel dintîi pentru a-l risipi pe celălalt. ca unul care caută s-o ia la fugă. în acelaşi timp. înaintea lui. Pe măsură ce i se prelungea visarea. cu faţa hotărîtă şi posomorîtă. precipitînd un element şi limpezind altul. Mai întîi. căută cu deznădejde. ca să spunem aşa. încît i se părea că nu e decît o fantomă şi că-l avea acolo. In momentul în care strigase : „Sînt un ticălos !" se văzuse aşa cum era şi era desprins de el însuşi într-o atît de mare măsură. încît absoarbe realitatea. un fel de lumină pe care o luă drept făclie. Rămăsese numai episcopul. iar Jean Valjean se micşora şi se ştergea. episcopul se mărea şi strălucea în ochii lui. Conştiinţa lui îi cîntări pe rînd pe aceşti doi oameni puşi astfel în faţa ei : episcopul şi Jean Valjean. pe ocnaşul hidos. se opri disperat. cu haina pe umeri. Privind cu mai multă atenţie lumina aceasta care-i apărea în conştiinţă. pentru ai da înapoi moneda. şi în acelaşi timp înfricoşător de liniştite. cu mintea plină de planuri blestemate. Deodată dispăru.acţionează asupra unui amestec tulbure. şi fu cît pe-aci să se întrebe cine era omul acesta de care se îngrozea. văzu dincolo de această aiurare. apoi. care umplea tot sufletul nenorocitului cu o strălucire plină de măreţie. Se privi deci îndelung. cînd îşi dădu seama că lucrul acesta e zadarnic şi cu neputinţă. nu mai era decît o umbră. să regăsească copilul. Nu mai vezi lucrurile dimprejur şi vezi imaginile pe care Ie ai în minte proiectate în afară. după cum am arătat. La un moment dat. într-o tainică adîncime. Avu astfel un fel de vedenie. faţă în faţă şi.

îndobitocirea lui exterioară. pe la orele trei dimineaţă. Pare totuşi sigur că un căru{aş. un om în rugăciune. Plîngea. care făcea pe vremea aceea cursa spre Grenoble şi sosea la Digne. punerea lui în libertate înveselită de atîtea planuri de răzbunare. furtul celor patruzeci de gologani de la un copil". dinaintea porţii monseniorului Bienvenu.Jean Valjean plînse îndelung. pe cînd trecea pe strada Episcopatului. . Cu toate acestea. Plînse cu lacrimi fierbinţi. limpezi. o zi încîntătoare şi grozavă totodată. Viaţa lui trecută. mai slab decît o femeie. cele ce i se întîmplaseră cu episcopul. prima lui greşeală. de o limpezime pe care n-o mai simţise niciodată pînă atunci. ultima faptă pe care o săvîrşise. o zi nemaipomenită. Gîte ceasuri a plîns oare aşa ? Ce-a făcut după ce-a sfîrşit de plîns ? încotro a luat-o ? Nimeni n-a putut să afle vreodată. îşi privi sufletul şi-i păru înfricoşător. mai înfricoşat decît un copil. înţepenirea lui lăuntrică. o lumină blîndă se apleca asupra acestei vieţi şi acestui suflet. îşi privi viata şi-i păru îngrozitoare. plînse cu hohote. îngenuncheat pe caldarîm. I se părea că-l vede pe satana în lumina raiului. crimă cu atît mai laşă şi cu atît mai monstruoasă cu cît venea după iertarea episcopului — toate îi reveniră în minte. în umbră. îndelunga lui pătimire. şi în mintea lui se făcea ziuă din ce în ce mai tare. a văzut.

cu urechere. Armata franceză era îmbrăcată în alb. regimentele se chemau Jegiuni. 138 . In 1817 moda îngropa băieţaşii între patru şi şase ani sub şepci uriaşe de piele marochinată. predase oraşul. De aici rangul lui de pair. ca epitrop. E anul în care domnul Bruguiere Sorsum2 era celebru. traducător tn versuri albe al multor drame de Shakespeare. Erau vremurile naive în care contele Lynch lua loc în fiecare duminică în strana bisericii Saint Germain des Preş. cel de al douăzeci şi doilea al domniei sale'.CARTEA A TREIA IN ANUL 1817 ANUL 1817 1817 e anul pe care Ludovic al XYIII-lea îl denumea cu oarecare ifos regesc. Napoleon era la Sfînta Elena. • In felul acesta reac(iunea feudală a restauraţiei arăta ci socoteşte neavenite revoluţia şi imperiul. Toate dughenile frizerilor. în felul celei austriace. în calitatea lui de primar de Bordeaux. 2 Literat cu activitate modestă din primul pătrar al secolului XIX. viitorul rege Carol al X-lea . îmbrăcat în veşmînt de pair al Franţei. ducelui d'Angoule'me 3 . în 1823 a comandat expediţia din Spania pentru înăbuşirea mişcării burghezo-liberale. cu nasul lui lung şi cu acel profil măreţ. puţin cam pripit. cu lentă roşie. erau zugrăvite în albastru-azuriu şi pictate cu flori de crin. şi în loc de numere purtau numele departamentelor. nu lfpsit de trufie. c uni îi sade bine unuia care a săvîrşit o faptă răsunătoare. destul de asemănătoare cu cuşmele eschimoşilor. ' Fiul contelui d'Artois. care aşteptau întoarcerea perucilor pudrate şi a păsării regale. Fapta răsunătoare isăvîr-şită de Lynch era următoarea : la 12 martie 1817.

8 Champs de Mai (adunare cîmpenească din mai). 4 Conspiratori bonapartişti din primii ani ai restauraţiei. « Parc din Paris în care se înaltă din 1889 Turnul Eiffe!. şi abatele Louis s . vopsiţi în albastru. Pottier domnea . Louis o slujise ca diacon. cu urme de vulturi şi albine 7 . pe potecile aceluiaşi Champs de Marş. se priveau rîzînd ca doi auguri. fiindcă în secolul a! XVII Mea servea drept teren de exerciţii militare. Erau coloanele care cu doi ani în urmă susţinuseră estrada împăratului. mare şambelan. 7 Emblemele primului imperiu (1804—1814). în luna mai. Odry ' nu exista încă. Principele de Talleyrand. Forioso — acrobaţi de pe vremea restauraţiei. Napoleon convoacă la o adunare corpul legislativ şi notabilităţile capitalei spre a le face cunoscută noua Constituţie. zeul războiului. Două sau trei din coloane dispăruseră în flăcările acestor bivuace şi încălziseră mîinile mari ale acestor soldaţi împărăteşti. In epoca feudală se niorii îşi convocau anual. 3 Unul din şefii răscoalei regaliştilor parizieni împotriva Convenţiunii thsrmidoriene. voi. Champs de Mai se făcuse vestit prin faptul că fusese ţinut în luna iunie în Champs de Marş. Talleyrand o spusese în calitate de episcop. în Î817 Peilegrini cînta din gură. putrezind în iarbă. vasalii spre a le face cunoscute obligaţiile pentru anul următor . caracterizată prin concesii liberale. (1 Miiersblii!. 1 139 .şi pentru că Anglia îi refuza postav verde. In Franţa mai erau încă prusaci. amîndoi celebraseră liturghia Federaţiei în Champs de Marş 6 . răscoală zdrobită de Napoleon. In acel an 1817 două lucruri 1 Pottier. In timpul revoluţiei burgheze şi al imperiului era rezervat marilor adunări şi serbări populare. în Champs de Mai 8 . 2 Doamna Saquin. Odry — actori comici din prima jumătate a secoiului aî XIX-!ea. 5 Om de încredere al lui Ludovic a! XVIIMea. Erau înnegrite ici-colo de la focul care arsese bivuacul austriecilor. în 1817. domnişoara Bigottini dansa . de pe care aurul se ştersese. la 14 iulie 1790. în timpul celor o sută de zile. îşi întorcea hainele vechi pe dos. tăbărîţi în apropiere de Gros-Caillou. Delalot3 era un personaj. Doamna Saquin îi urma lui Forioso 2 . I s-a zis Cîmpul lui Marte. Restauraţia l-a răsplătit cu un scaun de deputat. se puteau vedea stîipi mari de lemn zăcînd în ploaie. Legitimitatea se afirmase tăind mîna şi apoi capul unor Pleignier. ministru însărcinat cu finanţele. Carbonneau şi Tolleron 4 .

Islamizat. condamnat la muncă silnică în 1818. comandantul vasului Meduza. 7 Aventurier care se dădea drept Ludovic al XVII-lea . nepublicată încă. * Ruinele termelor (băilor) zise ale Iul Iulian Apostatul. devine colaborator apropiat al lui Ibrahim-Paşa şi or ganizator al armatei egiptene. La Luvru litera N era ştearsă de peste tot. rămăşiţe dintr-un palat imperial. era preocupat de eroii care ajung împăraţi şi de papugiii care ajung moştenitori ai tronului. La Ministerul Marinei se începea o cercetare asupra acelei fregate purtătoare de nenoroc. Palatul Thermes 4 din strada Harpe servea de prăvălie unui dogar. dublă enigmă care acoperea în acelaşi timp podul Austerlitz şi Grădina Botanică. Cea mai nouă emoţie a parizienilor era crima lui Dautun. HO . Ourika. 2 Chaumareix. Pe platforma turnului octogona! al casei Cluny 5 se mai vedea încă mica gheretă de iscînduri care-i servise de observator lui Messier. fiindcă a dat dovadă şi de laşitate. care avea să umple de ruşine pe Chaumareix şi de glorie pe Gericault 2 . în secolul al XV-lea.erau populare: Voltaire-Touquet' şi tabachera ă la Charte. Ducesa de Duras 6 îşi citea cîtorva prieteni. astronom al marinei sub Ludovic al XVI-lea. Nau fragiul Meduzei a. pentru folosinţa abaţilor de Cluny. Meduza. Aca1 Librar şi editor din Paris . naufragiat tn 1816 din pri cina incapacităţii lui . Ludovic al XVIII-lea. inspirat pictorului Gericault un tablou celebru : „Pluta Meduzei". a fost degradat şi condamnat la închisoare. părăsind corabia înaintea echipajului. 3 Ofiţer tn armata lui Napoleon. în timp ce şi-l adnota cu vîrful unghiei pe Horaţiu. Podul Austerlitz abdicase şi se numea acum podul Jardin du Roi. trei sau patru. care azvîrlise capul fratelui său în bazinul din Marche-aux-FIeurs. a fost persecutat pentru ideile sale liberale. construită în stil gotic. în odaia ei de culcare împodobită cu X-uri de mătase albastră ca cerul. Colonelul Seves * pleca în Egipt ca să ajungă acolo Soliman-Paşa. este cunoscut sub numele de Soliman-Paşa. 8 Autoare de romane exotico-sentimentale (1778—1828). care după Waterloo se angajează in structor în Egipt. a retipărit sub restauraţie operele! filozo filor materialişti francezi din secolul al XVIII-lea şi îndeosebi pe cele ale lui Voltaire . 5 Locuinţă seniorială din Paris (Cartierul latin). şi în acelaşi timp avea două gr i j i : Napoleon şi Mathurin Bruneau7. împărat roman.

autoare de neînsemnate romane sentimentale. Bellart' era elocvent în mod oficial. In umbra lui era văzut cum creşte acel viitor avocat de Broe 2 . 1 Patronul unui circ din Paris. doamna Gottin 6 fiind socotită cel mai mare scriitor al timpului. 1 Procuror general la Paris pe timpul restauraţiei. în această calitate a susţinut acuzaţiile regimului reacţionar al restauraţiei împotriva cunoscutului pamfletar PaulLouis Courier. unde şi-a petrecut o bună parte din viaţă. era de la sine înţeles că oraşul Angoulâme avea de drept toate calităţile unui port maritim. 6 Romancier francez lipsit de talent. un om cumsecade. Institutul îl ştergea pe Napoleon Bonaparte de pe lista academicienilor. din strada Ville-l'Eveque. anume Marchangy 4 . pentru că ducele d'Angouleme fiind mare amiral. 2 Avocat. Domnul Paes 8 . Trăia tot pe-atunci un fals Chateaubriand 3 . de refugiu în trecut şi de exaltare şovină. reprezentant al preromantismulul re acţionar. autorul operei Agnesa. In Consiliul de miniştri se discuta chestiunea dacă puteau fi îngăduite desenele reprezentînd acrobaţii. Toate fetele cîntau Pustnicul din Saint-Avelle. dirija concertele cu public restrîns. care împănau afişele lui Franconi 7 . care denunţa reacţiunea feudalo-catolică de pe vremea aceea. renumit prin cruzi mea cu care înăbuşea orice manifestare antimonarhică. O ordonanţă regală făcea din Angouleme şcoală de marină. ale marchizei de Sassenaye. în aşteptarea unui fals Marchangy. 11* 141 . Clair d'Albe şi Malek-Adel erau cărţi de valoare. fără de care principiul monarhic ar fi fost ştirbit. prolix şi grandilocvent. 8 Compozitor italian preţuit în Franţa. sortit sarcasmelor lui Paul-Louis Courier. cu pronunţate tendinţe reac ţionare. cunoscut mai înainte ca clovn şi acrobat. maf tîrziu procuror . anume d'Arlincourt 5 . cu obrazul pătrat şi cu un neg pe obraz. de la începutul secolului al XlX-Iea. 4 Scriitor preromantic francez (1782—1826). 8 Scriitoare franceză din timpul lui Napoleon I.demia franceză dădea ca subiect de premiu : „Fericirea pe care o aduce învăţătura". 3 Scriitor francez (1768—1848). în jurul cărora se adunau ştrengarii străzilor.

a avut un rol de seamă tn victoria de la Austerlitz. opinii ultraregaliste. Le Constitutionnel 6 era constituţional. perse cutată de Napoleon. pe cînd era în surghiun". Descartes. 142 . Arnault 8 nu mai avea spirit. T-ul acesta îi făcea pe burghezi să rîdă pe seama cunoscutului scriitor. 10 Mareşal al lui Napoleon. 5 Actriţă la Comedia Franceză. deputat tn Convenţiunea Naţională şi regizor al festivităţilor republicane. In ziare vîndute. Faptul nu e nou. Le Nain Jaune 2 se preschimba în Miroir. asasinat la !3 fe bruarie 1820 de către lucrătorul Louvel. Soult 10 nu cîştiga nici o luptă. Formatul lor era restrîns. organizator al victoriilor republicane împotriva invadatorilor prusaci şi austrieci. unul dintre cele mai citite ziare ale opoziţiei burgheze faţă de regimul restauraţiei. Nu e pentru nimeni o taină că scrisoarea adresată prin poştă unui surghiunit ajungea rareori la destinaţie. Carnot 9 nu mai era cinstit. se ' Scriitor francez de mîna a doua (1780—183!). ziariştii prostituaţi insultau proscrişii din 1815. eare manifesta zgomotos. şef al şcoalei „clasice" . îl căsătoriseră cu o principesă de Siciîîa. Era un an de cînd murise doamna de Stael 4 . a lucrat mai tîrziu pentru Napoleon. 2 Numele unei reviste satirice (1814—1815). 3 Al doilea fiu al viitorului rege Carol al X-lea . 4 Cunoscuta scriitoare franceză cu tendinţe liberal-burgheze. tn versuri şi proză. U Filozoful francez Rene Descartes (1596—1650) s-a exilat voluntar în Olanda. David 7 nu mai avea talent. Napoleon într-adevăr nu mai avea geniu. 8 Autor dramatic şi fabulist francez (1766—1834). poliţiile îşi făceau o datorie religioasă din a le opri. Minerva îl numea pe Chateaubriand. 7 Pictor celebru pe vremea revoluţiei şi a imperiului . Pe domnul duce de Berry 3 . care ţinea cu Burbonii. < Constituţionalul. Cafeneaua „Lemblin" ţinea cu împăratul împotriva cafenelei „Valois". Exilat de restauraţie ca regicid. Chateaubriant. unde a găsii un climat mai favorabil libertăţii de gîndlre. Ziarele mari erau mititele. drept răspuns la teroarea albă a restauraţiei. Soidaţii din escorta regală o fluierau pe domnişoara Marş 6 . dar libertatea lor era mare. care începuse să fie pîndit de pe acum din umbră de către Louvel.eu cuvinte de Edmond Geraud'. o Deputat în Conversiunea Naţională şi membru tn Comitetul salvării publice.

în strada Therese numărul 4. care sprijineau în 1815 şi tn anii următori restauraţia Burboniîor . Duşmanii sau aliaţii: ocu panţii englezi. cu pronunţarea corsicană a numelui său de familie. ceea ce trebuia să fie mai tîrziu „conspiraţia de pe malul apei" 6 . A fost în vigoare. printre care cei numiţi de V. In situaţii grele. de călre reacţiunea feudală. cu unele mo dificări. Era îndreptată împotriva lui Decazes. Toţi cei cu bun simţ erau de părere că veacul revoluţiilor fusese închis o dată pentru totdeauna de către regele Ludovic al XVIII-lea.plîngea de asta. bonapartiştii ti considerau duş mani. 5 Titlul de Monsteur se dădea în Franja fratelui mal mic al regelui. şefii dreptei spuneau: „Trebuie să-i scriem lui Bacot 4 ". Domnul Piet 3 schiţa în linii mari. socotit prea indulgent faţă de bonapartişti şi liberalii burghezi. austrieci şi ruşi. supranumit „autorul nemuritor al Chartei 2 ". * Politician din timpul restauraţiei . ' Conspiraţie urzită în 1818 de cei mai mulţi deputaţi ultraregalişti. Canuel. deputat ultraregalist. s Publicist ulirEregalist din timpul restauraţiei Burboniîor. convorbirea sa pentru întărirea monarhiei. primul ministru. Acum Negru 7 urzea deopotrivă. 1 Regicizii sau votanţii • depulaţii care tn ianuarie 1793 votaseră con damnarea la moarte a lui Ludovic al XVI-lea erau numiţi „regicizi". nu lua niciodată cuvîntul în Cameră şi vota totdeauna cu guvernul. din 1830 pînă în 184S. 7 Grupare secretă conspirativă a burgheziei liberale. Buonaparte: regaliştii afectau să numească astfel pe Napoleon. După cum spuneau : regicizii sau votanţii. David. La Pont Neuf se sculpta cuvîntul Redivivus pe soclul care aştepta statuia lui Henric al IV-lea. aprobaţi întrucîtva de Monsieur 5 . O'Mahony şi de Ghappedelaine schiţau. ucigaşi de rege. duşmanii sau aliaţii. Hugo. lucrul acesta păruse hazliu foilor regaliste. descoperită şi deferită Justiţiei în cursul anului 1817. . apoi prefect. 2 Constituţie promulgată în 1815 de Ludovic al XVIII-lea cu un mini mum de concesii liberalismului burghez. Napoleon sau Buonaparte ' — doi oameni puteau fi despărţiţi mai mult decît de o prăpastie. care-şi băteau joc de cel proscris. prusaci. într-un ziar belgian se arătase cam supărat din pricină că nu primea scrisorile ce-i erau adresate.

A adăpostit multă vreme pe invalizii din războaie. In 1840 rămăşiţele Iui Napoleon I. dragoni. 144 . Liceele se chemau colegii.Delaverderie se consfătuia cu Trogoff'. Oraşul Paris aurea din nou pe cheltuiala sa Palatul Invalizilor !0 . Oamenii serioşi se întrebau ce-ar 1 Delaverderie. cu părul încărunţit sub basmaua d e m ă t a s e . De Feletz 5 semna A. în timp ce-i dicta lui Pilorge. împodobiţi la guler cu o floare de crin de aur. intim al contelui d'Artois. au fost depuse sub cupola acestui palat. 3 Actor de tragedie In timpul imperiului şi al restauraţiei. Guverntnd după indicaţiile regelui. c u o c h i i ţ i n t ă l a o gl i n d ă . Divorţul era desfiinţat. • Autor dramatic şi critic literar pe vremea restauraţiei. Critica îl prefera pe Lafon 3 lui Talma 4 . Trogoff. se încăierau pentru regele Romei s . » Viitorul rege Ludovic-Filip (1830—1848). colaborator la Journal des Debats (1760—1828). era cunoscut sub restauraţie ca agitator reacţionar. ceea ce era foarte grav. apoi preşedinte al Consiliului de miniştri sub Ludovic al XVIII-lea. îşi curăţa dinţii lui foarte frumoşi. c u o t r u s ă completă de chirurg-dentist deschisă înaintea lui. variantele cărţii lui : Monarhia după principiile Chartei. Charles Nodier 7 scria Therese Aubert. spirit liberal într-o oarecare măsură. Poliţia palatului o înştiinţa pe alteţa-sa regală Madame că pe portretul expus pretutindeni domnul duce de Orleans 9 era mai arătos în uniformă de colonel-general de husari decît domnul duce de Berry în uniformă de colonel-general ăt>. nicăieri. adversar al romantismului (1777—1850). Hoffman ° semna Z. feudal breton care servise tn timpul emigraţiei tn armata austriacă . stăpînea. în picioare în faţa ferestrei iui din strada Saint-Dominique numărul 27. ic Palat din Paris. care n-a domnit niciodată. 5 Critic literar al ziarului Journal des Debais. 1 Scriitor francez. In fiecare dimineaţă Chateaubriand. om politic de pe vremea restauraţiei. adusa de la Sftnta Elena. Decazez 2. autor de povestiri exotice (1780—1844) . 8 Fiul lui Napoleon I. admirat de Napoleon şi deci subapreciat de presa reacţionară a restauraţiei. Colegienii. a căutat un drum de mijloc între liberali şi ultraregalişti. * Actor francez de mare talent. unul dintre promotorii romantismului. secretarul său. 2 Ministru al poliţiei. în pantaloni cu elastic şi papuci.

pe socoteala lui se făceau versuri ca acestea : Loyson . spunea acest editor naiv. . de la Academia Franceză. 6 Critic cu vederi strîmte al revistei literare Le Lycie franţals şi poet mediocru (1791—1820).face în cutare sau cutare ocazie domnul de Tringuelague. Fafvier 4 era turbulent. „Asta aduce cumpărători". pe al cărui fronton se mai citea desluşit Teatrul împărătesei. cu toate că literele fuseseră smulse de la locul lor. premiat totuşi de Academia franceză fiindcă tămîia în versuri pe puternicii zilei. Librarul Pellicier publica o ediţie a lui Voltaire cu următorul titlu : Opere de Voltaire. semn de glorie. raliat regimului restauraţiei. arhiepiscopul de Amasia. foarte popular printre studenţi în timpul restauraţiei pentru convingerile sale liberale. 2 Actor şi autor dramatic (1769—1828). cereau dezlănţuirea teroarei albe. care l-a numit senator inamovibil (pair) . nemulţumiţi de primul ministru. 3 Om politic din timpul restauraţiei. începea între 1 Politicieni ultraregallşti.). domnul Clausel de Montals se deosebea asupra mai multor puncte de domnul Clausel de Gousserguesc . ducele de Richelieu. începînd cu Ludovic al XVIII-Iea. 5 General al imperiului. care era membru al Academiei. unde actorul Moliere nu putuse intra. domnul de Salaberry nu era mulţumit'. joc de cuvinte intraductibil (n. Charles Loyson c era geniul veacului. ^ Mame quand Loyson voie. ale cărui comedii de intrigă re flectă moravurile din timpul imperiului şi restauraţiei. Lumea era pentru sau împotriva lui Cugnet de Montarlot 3 . invidia începea să-l muşte. mai tîrziu general. militant al opoziţiei burghezoliberale faţă de teroarea albă. * Profesor la Facultatea de drept din Paris . Bavoux s era revoluţionar. on seni qu'il o des paites. Datorită unui memoriu al căpitanului Dufour. trecutul său nu inspira însă încredere ultraregaliştilor. pe care-l socoteau prea moderat. eparhia Lyonului era administrată de către domnul de Pins. t. După părerea generală. i se juca Cei doi Philibert la Teatrul Odeon. L'olson «• boboc de gîscă . chiar şi cîad zboară se simte că are labe7 Deoarece cardinalul Fesch refuzase să demisioneze. Actorului Picard 2 .

Hugo. făcînd un zgomot de cîine care înoată. Ceva care scotea fum şi clipocea pe Sena. un fel de jucărie. anume Felicite Robert. Parizienii priveau acest ceva nefolositor cu nepăsare. la rîndul lui. Domnul de Vaublanc 8 . deşi fusese prefect sub Napoleon. focar de idei liberale. după ce făcuse pe alţi academicieni. Sulpice din Paris (1776—1847). devenit celebru sub Ludovic-Filip . 1 Abate. o ordonanţă şi o adunare pripită. de care viitorul îşi va aduce aminte. printre alţii. prin tre alteie. l-a însoţit pe Napoleon tn Egipt. a sculptat. de unde a exclus. a epurat Institutul Franţei. multă vreme disputată între Franţa şi Elveţia . 6 Profesor la Seminarul catolic Sf. se ducea şi se întorcea pe sub ferestrele Tuileriiior de la podul Royal Ia podul Ludovic al XV-Iea : era un mecanism. nu mai ajungea. cel care reformase Institutul printr-o lovitură de stat. 8 Geometru şi baron al imperiului. precursor al lui Lamartine. un vis de inventator aiurit. David d'Angers 5 încerca să frămînte marmura. îşi construia un vis sublim. să fie şi el aca» ! Vale din munţii Jura. de asemenea. o utopie . care sub restauraţie era unul din ideologii ofensivei clericale împotriva revoluţiei burgheze şi materialismului mecanicist din secolul al XVIII-lea. o notiţă dintr-un poem de Millevoye 4 îl vestea Franţei în termenii aceştia : „un oarecare lord Bayron". fărS nici un merit literar sau ştiinţific. Lordul Byron începea să iasă din găoace. Exista la Academia de Ştiinţe un Fourier 3 celebru. care deveni mai tîrziu Lamennais 7. locurile goale le-a încredinţat unor nobili întorşi din emigraţie. 2 Socialist utopic francez de seamă (1760—1825). Politehnica. şi pe marele pictor David . 8 Ministru de interne tn timpul restauraţiei. dar rămăsese ocupată de francezi. pe care posteritatea l-a uitat. busturile lui Balzac şi V. şi în nu ştiu ce pod. într-un cuvînt — un vapor. într-un cerc restrîns de seminarişti din fundătura Feuillantines. despre un preot necunoscut. nu mare lucru de capul lui. din 1815 fusese cedată oficial Elveţiei. un Fourier obscur. Sub Ludovic-Filip va deveni teoretician al socialismului utopie creştin. 5 Sculptor francez. servind cu zel reactiunea. pentru un timp. neluat în seamă. 148 . Tip de renegat. * Poet elegiac de pe vremea imperiului. frontonul Pantheonuluî. A desfiinţat.Elveţia şi Franţa cearta din valea Dappes '. Abatele Garon 6 vorbea cu multe laude. Saint-Sîrnon 2. ceea ce provoca dese fricţiuni diplomatice.

s Moralist şi om politic francez (1763—1845). persecutat sub restauraţie pentru convingerile sale liberale şi republicane. făcea mii de sforţări pentru ca pomme de terre să fie pronunţat parmentiere. senator al imperiului.demieian.să placă reacţiunir bigote. Sosirea trupelor sale pe cîmpul de bătălie de la Waterloo tn momentul cel mai critic a! operaţiilor a asigurat victoria împotriva lui Napoleon. Cuvier 5 . trecuse în polemica regalistă în starea de „mîrşavul Gregoire". 147 . gaura de mină săpată de Bliicher 9 pentru a azvîrii podul în aer. după albeaţa ei. lăudabil cultivator al amintirii lui Parmentier. fost episcop. 4 Medic şi profesor Ia Facultatea de medicină pe vremea restauraţiei. 6 Om politic şi scriitor francez (1750—1828) . deputat tn Constituantă şi In Convenţiunea Naţională . se silea . văzîndu-l pe contele d'Artois intrînd la 1 Cartier care grupa pe atunci aristocraţia partizană a vechiului regim. Cartierul Saint-Germain' şi pavilionul Mar sau 2 îşi doreau ca prefect de poliţie pe domnul Delaveau. Sub cea de-a treia arcadă a podului lena se putea deosebi. Această expresie pe care am întrebuinţat-o — „a trece în starea de" — era socotită de către domnul Royer-Collard 8 ca neologism. fost partizan al Convenţiunii şi fost senator. cu doi ani în urmă. Abatele Gregoire 7 . ■ Preot din Lorena. cu un ochi la geneză şi cu altul la natură. locuinţă a ducelui de Berry sub restau raţie şi loc de adunare a ultraregaliştilor. 9 General prusac. s Cunoscut geolog şi paleontolog francez (1769—1832). Dupuytren 3 şi Recamier ' se luau la ceartă în amfiteatrul Şcolii de medicină şi se ameninţau cu pumnul în legătură cu divinitatea lui Isus Hristos. Pe vremea restauraţiei a fost şefu! „doctrinarilor". piatra cea nouă cu care fusese astupată. liberali moderaţi dorind colaborarea cu un monarh constituţional. ministru de interne pe vremea directoriului (1797) . care a aderat la revoluţia din 1739. dar fără să izbutească. 3 Chirurg celebru pe vremea restauraţiei. punînd fosilele în armonie cu textele bibliei şi făcîndu-i pe mastodonţi sâ-l preamărească pe Aloise. din pricină că era cucernic. 2 Aripă a palatului Tuileriilor. Sub restauraţie s-a ocupat numai de agronomie si literatură. episcop al departamentului Loiret-Cher după organizarea bisericii constituţionale. Domnul Francois de Neufchateau 6 . Justiţia chemase la bară pe un om care.

lucrurile care mai rămîn din anul 1817. numite pe nedrept mărunte — căci nu există nici fapte mărunte în omenire. Please adjust your dress before leaving2. îşi trîmbiţau devotamentul monarhic. Pentru că din fizionomia anilor se alcătuieşte chipul veacurilor. Iată. patru mostre ale omului de pe stradă. Şase luni închisoare. spusese cu glas tare: „Pe dracu ! duc dorul vremii cînd îl vedeam pe Bonaparte şi pe Talma intrînd la braţ la Balul Sauvage". oameni care trecuseră la inamic în ajunul unei bătălii nu-şi ascundeau întru nimic răsplata primită pentru aceasta şi se înfruptau în plină zi. amănuntele acestea. nici frunze mărunte în vegetaţie — sînt folositoare. al treilea din Cahors şi al patrulea din Montauban. In acest an 1817 patru tineri parizieni jucară „o festă straşnică". dar erau studenţi. Trădătorii se arătau în toată goliciunea lor. nici buni. cu dezmăţul ticăloşiei lor plătite. II DUBLU CUARTET Parizienii aceştia erau : unul din Toulouse. altul din Lirnoges. nici savanţi. 2 Potriviţi vă hainele înainte de a ieşi. Cuvinte subversive. nici neştiutori. . astăzi uitat. spui pa ri z i a n. uitînd ce scrie în Anglia pe peretele dinăuntru al closetelor publice. cu neruşinare şi cinism. nici răi. dezertorii de la Ligny şi QuatreBras'. a î n vă ţ a l a P a ri s î ns ea m n ă a t e na ş t e l a Paris. cu ctteva zile înainte de dezastrul da la Waterloo. Istoria nesocoteşte toate aceste particularităţi şi nici nu s-ar putea altfel. din averi şi demnităţi. şi cînd spui student. ar copleşi-o infinitul. nici genii. 1 Victorii ala armatelor lui Napoleon In Belgia. toata lumea a văzut asemenea chipuri. unele peste altele.Notre-Dame. Tinerii aceştia erau neînsemnaţi. Totuşi.

Una dintre aceste patru fete era poreclită „tinerica". 149 . In romanul lor abia început se scri1 Bard scoţian legendar (secolul al III-Iea). fiecare avea iubita lui. care era la prima ei iluzie. frumoşi. 2 Comandantul suprem al armatei engleze în bătălia de la Waterloo: mai tîrziu. nume prescurtat de la Josephine. pentru că era cea mai mică dintre ele. Ossian ' era la modă. deşi tulburate de dragostele lor uşoare. Wellington2. Pe Oscar vreau să-l văd.yi nici imbecili. spunea romanţa. Aceşti Oscari se numeau: unul Felix Tholomyes din Toulouse. şi alta „bătrîna". care s-au bucurat vreme de un secol de un succes deosebit tn Europa apuseana. Listolier o adora pe Dahlia. şi primul dintre Arthuri. parfumate şi istralucitoare. ultimul Blachevelle din Montauban. un poet englez din secolul al XVIII-lea. Blachevelle o iubea pe Favourite. om politic şi prim-ministru al Angliei. Bătrîna avea douăzeci şi trei de ani. numită astfel fiindcă fusese în Anglia. pentru că. nu-şi lăsaiseră cu totul deoparte acul şi aţa şi păstraseră pe faţă o urmă din seninătatea muncii şi' în suflet acea floare a cinstei. datorită acelui april încîntător care se cheamă douăzeci de ani. Sub numele Iu!. păstrînd încă ceva din aerul lor de lucrătoare. căreia i se spunea Blonda. pentru părul ei de culoarea soarelui. Oscar înaintează. abia cîştigase bătălia de la Waterloo. Ardeţi pentru ei parfumurile Arablei. Zephine şi Fantine erau patru fete încîntătoare. Ze'phine şi mai ales Favourite n-ar fi putut spune acelaşi lucru. altul Fameuil din Limoges. Cele trei dintîi erau mai cu experienţă. Erau patru Oscari oarecare. genul englezesc pur n-avea să predomine decît mai tîrziu. Fameuil o idolatriza pe Zephine. care supravieţuieşte într-o femeie şi după prima ei cădere. altul Listolier din Cahors. eleganţa era scandinavă şi scoţiană. pentru că pe acea vreme Arthurii nu existau încă. Dahlia. mai nepăsătoare şi mai avîntate în vîrtejul vieţii decît Blonda Fantine. a publicat o culegere de poeme (1760). Tholomyes o iubea pe Fantine. Dahlia. MacPherson. care îşi luase drept poreclă un nume de floare. Favourite. Bineînţeles.

Vai ! dacă Jungfrau ar fi înfometată ! Favourite era admirată de Zephine şi Dahlia pentru că fusese în Anglia. o babă cu un aer şmecher venise la ea şi-i spusese: „Nu mă cunoşti. Cît despre Zephine. era faptul că avea unghii foarte frumoase. Sufletele acestea slabe le ascultă. Oamenii le strivesc cu splendoarea a tot ce e nepătat şi inaccesibil. domnişoară ?" „Nu". pusese să i se aducă o saltea pe care o avea şi se instalase. şi poate spre alţii. care-i dădea bună ziua. mîncînd cît patru. A avut de timpuriu un cămin. şi cobora la taifas cu portarul. Sărăcia şi cochetăria sînt două sfătuitoare rele. Qeea ce o împinsese pe Dahlia spre Listolier. Intr-o dimineaţă. băuse şi mîncase. şi iubitul ps care-I chema Adolph în primul capitol era Alphonse în al doilea şi Gustave în al treilea. Rezultatul fusese Favourite. Fetiţa îşi întîlnea din cînd în cînd tatăl. neînsurat. Taicăsău era un profesor de matematică bătrîn. prînzea. bătrîna deschisese bufetul. A fi filozof şi a fi cuminte nu e totuna. Mama aceasta morocănoasă şi bisericoasă nu vorbea niciodată cu Favourite." După aceea. De aici căderile lor şi pietrele care li se aruncă. se îndrăgostise de acest accident.şese pînă atunci mai mult do un episod. trandafirii. alta linguşeşte. unde o vorbea de rău pe fiică-sa. dovadă: în afară de rezervele ce trebuie făcute cu privire la aceste !50 . Profesorul acesta văzuse în tinereţe cum rochia unei cameriste se agăţase de un grătar de sobă . cina. brutal şi lăudăros . una ceartă. Iubirile de felul acesta sînt întotdeauna dublate de astfel de prietenii. fiecare vorbeşte pe limba ei la urechea fetelor frumoase din popor. dădea meditaţii în ciuda vîrstei. fetele erau prietene. Băieţii erau colegi. domnule". stătea ceasuri întregi fără să deschidă gura. „Sînt maică-ta. îl cucerise pe Fameuil prin felul dezgheţat şi mîngîietor cu care spunea : „Da. spre trândăvie. Cum să lucreze cu asemenea unghii ? Celei care vrea să rămînă cinstită nu trebuie să-i fie milă de mîinile ei.

. . iar Fantine. apoi. pentru că biserica nu mai exista pe-atunci. Era o blondă drăguţă cu dinţi frumoşi. La zece ani Fantine părăsise oraşul şi intrase în serviciu la nişte fermieri din împrejurimi. care furnică de studenţi şi de fetişcane. In labirintul acela a! dealurilor Pantheonului 2. Noi ne mulţumim să spunem că iubirea Fantinei era o primă iubire unică. unde se leagă şi se dezleagă Rege al evreilor căruia legenda biblică îi atribuie o mare înţelepciune. Aşa intrase în viaţă făptura asta omenească. rămăşiţele unor oameni celebri ai Franţei. Cuminte ? ar spune cineva . Dragoste uşoară pentru el. 2 1 151 . Nimeni nu ştia mai mult. mergînd cu picioarele goale pe stradă. o iubire credincioasă. îl iubi pe Tholomyes. văzură începutul acestui vis. patimă pentru ea. Străzile Cartierului latin.mici menajuri nelegitime. N-avea nume de familie. Fantine era ana dintre acele făpturi care înfloresc din sînul poporului. Ea era singura dintre cele patru pe care n-o tutuia decît un. singur bărbat. de la revoluţia burgheză. Monument din Paris. Ivită din cele mai îndepărtate adîncimi ale umbrei sociale. Fantine era frumoasă şi rămase curată atît cîî putu. construit în secolul aî XVIII-lea. nici nume de botez. dar aurul îl purta pe cap şi perlele în gură. La cincisprezece ani veni la Paris „să-şi încerce norocul". tot ca să trăiască.La birintul dealurilor Pantheonului" însemnează furnicarul micilor străzi ale Cartierului latin. Se născuse la Montreuil-sur-mer. dar Tholomyes? Solomon > ar răspunde că iubirea face parte din înţelepciune. cuminte. Ca să trăiască. munci . pentru că şi inimii îi era foame. Se născuse pe vremea directoratului. pentru că n-avea familie. Favoarite. Adăposteşte. avea pe frunte pecetea necunoscutului. A chemat-o aşa cum i-a plăcut primului trecător care a întîlnit-o mică de tot. Din ce părinţi ■» Cine ar putea-o spune ? Nimeni nu i-a ştiut vreodată tatăl sau mama. O chema Fantine. Avea drept zestre aur şi perle. Zephine şi Dahlia erau filozoafe. O chema Fantine. Primise un nume tot aşa cum primea apa norilor pe frunte cînd ploua. De ce Fantine ? Nimeni nu i-a ştiut vreodată un alt nume. cartier studenţesc din Paris. iubi.

In afară de asta. Tholomyes era tipul studentului bătrîn de pe vremuri. sănătatea prin ironie şi ochiul care-i plîngea rîdea într-una. craniul. E un fel de a-i ocoli pe alţii care seamănă cu a-i căuta. specializat în piese uşoare. Era zbîrcit. al cărui cap era Tholomyes. hon e un cuvînt englezesc care înseamnă fier. făcu un gest de oracol şi le spuse : — Se va împlini în curînd un an de cînd Fantine. dar în floare. fără mîhnire. dar în aşa fel încît să-l întîlnească mereu.atîtea aventuri. îmi vorbesc mereu despre asta. Dar pe măsură ce i se stingea tinereţea. se îndoia de orice. patru mii de franci venit : ce grozavă vîlvă pe colina Sainte-Genevieve ' ! Tholomyes era un crai de treizeci de ani care se ţinea prost. Tholomyes îi luă pe ceilalţi deoparte. bătea în retragere cum se cuvine. idila se înfiripă. cu un aer superior. Dahlia. în apropierea Comediei Franceze. Aşa cum la Neapole babele strigă de sfîntul Ianuarie: Faccita gialluta. la patruzeci. fiind ironic şi chel. Deci. Scria cînd şi cînd versuri mediocre. izbucnea în rîs şi lumea nu vedea nimic. ştirb şi începea să chelească. El era acela care avea spirit. I se refuzase o piesă la Vaudeville 2 . fa o miracolo! (Faţă palidă.) 2 Teatru parizian. ceea ce era o mare forţă în ochii celor slabi. Spunea el însuşi. mai ales mie. despre chelia lui : „La treizeci de ani. Pe scurt. Mistuia cam greu şi-i" lăcrima un ochi. Era hodorogit. Le-am făgăduit-o solemn. i se aprindea veselia . luîndu-şi tălpăşiţa înainte de vreme. avea patru mii de franci venit. nu dai drumul surpri1 Adică în mediile studenţeşti din Paris. (Cartierul latin al Universită ţii este dominat de colina Sainte-Genevieve. Tinereţea lui. Fantine fugise multă vreme de Tholomyes. fă o minune!). genunchii". Blachevelle. părul prin veselie. Listolier şi Fameuil formau un fel de grup. De-acolo vine oare cuvîntul ironie ? Intr-o zi. era bogat. frumoasele noastre îmi spun într-una : „Tholomyes. el era şeful. Zephine şi Favourite se roagă să le facem o surpriză. 152 . îşi înlocuia dinţii prin snoave piperate.

a fost pînâ Ia apariţia căilor ferate unul din locurile favorite de plimbare ale locuitorilor capitalei Franţei. Parisul nu mai are aceleaşi împrejurimi. se spune astăzi Fecamp cum se spunea SaintCloud'. mulţumită mijloacelor moderne de locomoţie. foarte la modă acum un veac. asta-i o idee ! Le ieşi înainte o cafenea îmbîcsită de fum. Spunînd acestea. la vest de Paris. părinţii noştri ne scriu. Favourite. îi scrisese lui Tholomyes în numele celor patru : Cind ieşi din casă devreme ai noroc. localitate situată pe Sena. Să stăm de vorbă. începea vacanţa şi era o zi caldă şi senină de vară. pe unde trecea docarul. Pisălogeală de ambele părţi. Tholomyes coborî glasul şi şopti misterios ceva atît de vesel. trece trenul. intrară înăuntru şi restul convorbirii lor se pierdu în umbră. principala sa atracţie fiind parcul unui vechi castel distrus tn 1871. In ajun. singura care ştia să scrie. a permis parizienilor să se ducă mai departe. plajă la Marea Mînecii. şi Blachevelle strigă : — Ei. care a avut loc duminica următoare şi la care cei patru tineri le invitară pe cele patru fete. înfăţişarea a ceea ce s-ar putea numi viaţa din jurul Parisului s-a schimbat cu totul de o jumătate de veac încoace. III PERECHI-PERECHI Azi ne închipuim cu greu ce era o petrecere de studenţi şi fetiţe la ţară acurn patruzeci şi cinci de ani. Mi se pare că a venit momentul. Parisul lui 1862 e un oraş a cărui suburbie era Franţa. în locui bărcilor trec vapoare. 1 Saint-Cloud. Rezultatul acestor tainice urzeli a fost o petrecere strălucită. încît un hohot larg şi entuziast ieşi din cele patru guri deodată. Cele patru perechi îndepliniră conştiincios toate nebuniile cîmpeneşti cu putinţă pe atunci.zei ?" In acelaşi timp. la Fecamp de pildă. J53 . Uşurinţa deplasărilor.

vă aduceţi aminte ? N-aţi mers prin mărăcini. 2 Lanternă magică. Criminalul a fost executat în acelaşi an. mîncara peste tot plăcinte cu mere şi fură cum nu se poate mai fericiţi. cu toate că Favourite spusese !a plecare cu un accent măreţ şi matern: „Melcii se plimbă pe cărare. lînărul medic Edffie Castaing otrăvise într-un han din Saint-Cloud pe un prieten care-i cunoştea o escrocherie. s Divinităţi din mitologia greacă (Agiae.Ha şi Eufroslna) întruchipînd frumuseţea şi seducţia feminină. dînd crengile la o parte pentru a feri capul fermecător care vine în urma voastră ? N-aţi alunecat rîzînd pe vreun povîrniş ud de ploaie cu femeia pe care o iubeşti. prolectînd figuri pe un ecran. copii 1" Toate patru erau nespus de frumoase. îşi îngăduiră o partidă de inele prin arborii aliniaţi din jurul bazinului celui mare. Thp. Semn de ploaie. Se duseră apoi la Saint-Cloud cu diligenta. „bâtrîna". pantofii mei nou-nouti. luară masa la Tete-Noire. le văzu trecînd pe la ceasurile zece dimineaţa şi rosti: „E una de prisos". Era o nebunie ! Din cînd în cînd le dădeau băieţilor cîte un ghiont. Favourite. pe-atunci cu renume. Era beţia zorilor vieţii! Ani încîntători! Aripa libelulei tremură. oîştignrâ dulciuri la ruleta de pe podul Sevres. strinseră buchete de flori la Puteaux. Ah! oricine aţi fi voi. priviră cascada secată şi strigară : „Ce frumos trebuie să fie cînd e apă !". Un bătrîn poet clasic. Fetele se îngînau şi ciripeau ca nişte pitulici scăpate din colivie. care rătăcea în ziua aceea pe sub castanii din Saint-Cloud. 154 . cumpărară fluiere la Neuilly. care strigă tinîndu-vă de mînă : „Ah. cea de douăzeci şi trei de ani.Iată de ce se sculară la ceasurile cinci dimineaţa. gîndindu-se la cele trei graţii 3 . în ce hal au ajuns !" S-o spunem : un ropot de ploaie i-a lipsit acestei bande voioase. prietena lui Blachevelle. ' Aluzie la un proces criminal celebru din 1823 . un om cumsecade care avea o Eleonoră. se uitară prin lanterna lui Diogenc 2 . cavalerul de Labouisse. pe unde Castaing ' nu trecuse încă.

Tholomyes venea cel din urmă. Ce pantaloni! Ce energie ! Cît despre Fantine. avea în mînă un baston de două sute de franci şi. îşi ţinea mai bucuros în mînă decît pe cap pălăriuţa de pai împletit. fiindcă îşi îngăduia orice. podoaba lui principală erau pantalonii „picioare-de-elefant" 2 de nankin.alerga pe sub crengile rnari şi înverzite. anume un trabuc. dominînd grupul. căţelul şchiop al Favouritei. Colţurile gurii. dar simţeai că el comandă. era veselia însăşi. ridicate în sus cu voluptate. fără îndoială. Listolier şi Fameuil. Zephine şi Dahlia se pieptănau cu bucle. sălta nebuneşte peste tufişuri şi prezida acea veselie cu o vervă de nimfă tînără. cu" panglici lungi şi albe. Blachevelle părea făcut anume pentru a duce în braţe. Apăruseră cele dintîi keepsakes'. luau atitudini „englezeşti". îi explicau Fantinei deosebirea dintre domnii Delvincourt şi Blondeau. de Ia dumnezeu o singură menire: rîsul. rezemîndu-se una de cealaltă. în veselia lui era dictatură. ca mai tîrziu byronismul la bărbaţi. — Tholomyes ăsta e uimitor! spuneau ceilalţi cu o mare admiraţie. începea melancolia la femei. pe care întîmplarea le făcuse să pară şi mai frumoase cînd erau una lingă alta şi care nu se despărţeau din instinct de cochetărie mai mult decît din prietenie. Zephine şi Dahlia. !2 155 . Buzele ei trandafirii gîngureau cu încîntare. ca ale măştilor antice 1 Album caro conţinea portrete de femei frumoase. părea făcut pentru fuga Galateei 3 pe sub sălcii. sărea peste şanţuri. care o urmărea cu perseverenţă şi de care ea fugea pentru că-l iubea pe pjtetorul Acis. 2 Pantaloni strîmţi sus şi largi jos. gata totdeauna sa zboare şi care se desfăcea cu uşurinţă. Dinţii ei minunaţi primiseră. Nu mai avea nimic sfînt. prinşi într-o discuţie asupra profesorilor lor. încît trebuia să şi-l prindă într-una. duminica. Era foarte vesel. Părul ei blond şi des. şi părul fetelor atîrna jalnic. 3 Personaj mitologic : nimfii din Slcilla. cu supieuri de alamă. ţinea în gură un lucru ciudat. fuma. iubită de ciclopul Polifem.

şi faimosul juriu al iubirii prezidat de vicontesa de Oette. 156 . clasice. părea o descoperire provocatoare a buneicuviinţe. am spus-o. ceafă puternică şi suplă. aluzie la "iubitul ei Dionysos (Bacchus). gît voinic al Junonelor eginetice 4 . peste ciorapi subţiri. înseamnă vreme bună. cea cu ochi verzi ca marea. se coborau. mai puţin sfioase. peste senzualitatea părţii de jos a obrazului. cu străveziul. discret. indiscreţiile şi ascunzişurile lui. picioare cambrate şi mici. viguroase. 2 Cincisprezece august. erau decoltate de-a binelea. Sclipitoare cînd era privită din faţă. In Egina. pantofîori aurii cu tocuri înalte şi cu panglici încrucişate. delicată din profil. cu ochii de un albastru adînc. dar. soţia lui Jupiter fn mitologia antică. ajuraţi. Cel mai naiv e uneori cel mai atotştiutor. alături de aceste veşminte îndrăzneţe. sub forma unei figuri de femeie înconjurată cu ciorchini de stru guri. Luată aici ca tip de bacantă senzuală. A lucrat la împodobirea palatului şi parcului din Versallles. 3 Numele străzii principale din Marsilia. încheieturile mîinilor şi gleznelor delicate. pe sub pălăriile acoperite cu flori. deseori reprezentat de arta clasică franceză în pictură şi sculptură. lăsînd să se vadă ici-colo arborescenta azurie a vinelor. * Juno. parcă pentru a-i pune o stavilă. insulă din sudul' Aticii. încărcate cu umbră. pînă şi ca ornamente de faţadă (mascarons). canezou-ul blondei Fantine. acoperind şi arătînd totodată. pielea albă. al cărui nume. opere ale unei şcoli de sculptură anterioare celei ateniene. obraji copilăroşi şi fragezi. păreau că încurajează îndrăzneala altora. albi. ceea ce vara. umeri modelaţi de Coustou 5 parcă. canezou — stîlcirea cuvîntului quinze aâut 2 — rostit ca pe Canebiere 3 . cu o gropiţă 1 Personaj dfn mitologia greacă. Toată îmbrăcămintea ei avea ceva ţipător şi care bătea la ochi. dar genele ei lungi.ale Erigonei'. Purta o rochie de postăvior liliachiu. născocire marsilieză. e graţios şi ispititor. 5 Sculptor francez (1677—1746). şi acel fel de bolero de muslin. Celelalte trei. s-au descoperit In 1811 mal multe statui de zeităţi cu forme atletice. Se întîmplă. ar fi acordat poate premiul cochetăriei acestui canezou care reprezenta la concurs castitatea. căldură şi amiază. cu pleoape grele.

Această gravitate neaşteptată. erau obligate să păstreze o castitate absolută. Rămînea puţin mirată. care confruntă în tăcere orice lucru cu desăvîrşirea. un suflet. Fantine era frumoasă fără s-o ştie prea bine. care în mitologia greacă simboliza dragostea nevinovată. Această fiică a umbrei avea rasă. cînd se odihnea. fără nici o trecere. un fel de demnitate serioasă şi aproape austeră o cuprindea în anumite ceasuri. uneori accentuată cu asprime. şi în această statuie. Mirarea asta neyinovată e nuanţa care o separă pe Psyche de Venus '. Stilul este forma idealului. a cărei figură exprimi înfiorarea primei îmbrăţişări. vestalele. şi sub gătelile acestea se ghicea o statuie.voluptoasă în mijloc. şi era neobişnuit de tulburător să vezi bucuria stingîndu-se atît de iute şi reculegerea înlocuind-o. nasul. era mai presus decît orice feciorelnică . In intervalul atît de caracteristic ce separă nasul de buza de sus. Acest tablou Amor şi Psychi. ar fi întrezărit în această mică lucrătoare. Cu toate că nu i-ar fi refuzat nimic lui Tholomyes. ritmul îi este mişcarea. Era frumoasă în amîndouă chipurile: şi ca stil şi ca ritm. sculpturală şi delicată — aşa era Fantine . zeiţa focului la romani. o neînvinsă stăpînire şi sfială. Fantine avea degetele lungi. bărbia înfăţişau un echilibru de linii. sacră. a anotimpului şi a dragostei. „Mirarea nevinovata" este o aluzie la un tablou de Gerard. preoţi tainici ai frumosului. fată de o frumuseţe rară. foarte diferit de echilibrul proporţiilor din care rezultă armonia feţei. înfăţişează o frumoasă Psyche. semăna cu dispreţul unei zeiţe. de dincolo de această beţie a vîrstei. vizibilă prin muselin. Fantine mai era şi pudoarea. faţa ei. 2 Preoteasă a Vestei. Fruntea. armonia antică. păzitoare ale focului sacru din templul acelei zei(e. în contrast cu iubirea senzuală patronată de Venus-Afrodita. o veselie îngheţată de visare. albe şi delicate ale vestalei 2 care răscoleşte cenuşa focului sacru cu un ac de aur. Am văzut că Fantine era bucuria. feciorelnică. Rarii visători. ea avea acea cută imperceptibilă ' Psyche. Un observator care ar fi studiat-o cu atenţie. ba chiar dimpotrivă. prin transparenţa graţiei pariziene. pictor din şcoala lui David. După legendă. ar fi văzut desprinzîndu-se dintr-însa. 12* 157 .

care 1 împăratul german Frederic I de Hohenstaufen (secolul al XII-!ea). A fost odată o zînă care a făcut livezile şi pomii anume pentru îndrăgostiţi. fetele vorbeau.şi încîntătoare. zglobii. IV THOLOMYfiS. cu arborii. în nobilul parc ai regelui Franţei. cu florile. închisă în împotrivirea ei vagă. alergau fragede. Asemenea perechi fericite sînt o chemare adîncă la viaţă şi la natură şi fac să răsară din orice mîngîiere şi lumină. îngăduitoare. Fantine era nevinovăţia înotînd pe deasupra greşelii. patroană a vtnătorilor. cu cîmpiile. de toţi băieţii. udîndu-şi ciorapii trandafirii dantelaţi prin ierburile înalte. prinzînd fluturi." Astea sînt bucurii. 158 . întreaga fire părea că a luat vacanţă şi rîde. găsită în săpăturile de la Icâne. mii de hoinari : păsările. De-aci această veşnică tragere la fit a celor ce se iubesc. semn tainic al nevinovăţiei. zeijei Disna (Artemis). cînd alta. Cele patru perechi străluceau de veselie şi se amestecau cu soarele. CINTA UN CINTEC SPANIOL Ziua aceea a fost făcută din lumină de la un capăt la altul. erau. dansau. sărutate. afară de Fantine. Răzoarele din Saint-CIoud îmbălsămau văzduhul. Şi în această tovărăşie ca de rai. cînd una. un roi întreg de fluturi zbura prin coada şoricelului. DE VESEL CE E. culegînd flori de volbură. poreclit de Italieni Barbarosa (Barbăroşie). prin trifoi şi ovăz. ramurile se mişcau în vînt. fie. 2 Adică de o statuie a. mort în timpul "'Cruciade: a Ul-a. visătoare şi sălbatică. adierea Senei înviora uşor frunzele. cîntau. „Tu — îi spunea Favourite — tu faci întotdeauna pe grozava. albinele jefuiau iasomiile. şi care era îndrăgostită. care l-a făcut pe Barbarosa ' să se îndrăgostească de o Diană 2 . Iubirea e o greşeală .

Tholomyes le spusese: „Vă fac eu cinste cu măgari !" Se tocmise cu omul care-i 1 Tablou celebru al pictorului francez Watteau (1684—1721). Fetele frumoase îşi risipesc cu gingăşie făptura. Rîd. Ce altă schimbare la faţă mai mare decît iubirea ! Ciracii notarului sînt nişte zei. vorbirea de rînd care pare o melodie. ■ 159 . sînt toţi supuşii acestei zîne. toate astea strălucesc ca focul. atît rămîn de uluiţi. petreceri cîmpeneşti cu personaje idealizate etc. 2 Pictor francez din secolul al XVIII-lea . Diderot îşi întinde braţele spre toate aceste uşoare iubiri şi d'Urfe 3 le amestecă cu druizi4. cu tulpina înaltă. De-aci popularitatea primăverii printre cugetători. erau acoperite cu mii de rozete mici şi albe. ale cărui nenumărate ramuri. 3 Romancier francez de la începutul secolului al XVII-lea. în ceea ce se numea atunci răzorul regelui. al cărui nume ne scapă în clipa asta şi care pe acea vreme atrăgea întreg Parisul la SaintCloud. pictorul celor de jos. Ai crede că n-are să se isprăvească niciodată. întotdeauna îl admirau o mulţime de oameni. mijlocul fetelor prins din zbor. cum li se spunea altădată. Filozofii. sînt divine. marea iubire care izbucneşte din felul în care e rostită o silabă. Lancret 2 . năpădite de flori. Plecarea spre Cythera '. ceea ce dădea copăcelului aerul unei chici despletite. autorul unu! roman pastoral tn cinci volume: Astrea. poeţii. delicate ca nişte fire de aţă zbîrlite şi fără frunze. cireşile smulse de la o gură Ia alta. strigă Watteau. privesc extazurile acestea şi nu ştiu ce să facă cu ele. şi în aer e o limpezime de apoteoză. era un copăcel ciudat şi încîntător. se caută unu! pe altul. Patricianul şi tocilarul. ducele şi pairul ca şi magistratul. * Preoţi la vechil gali. pictorii. care a pictat cu predilecţie scene galante. cele patru perechi se duseră să vadă. o plantă abia sosită din Indii. După ce văzură arborele. îşi contemplă „burghezii" care dispar în azur.reîncepe fără încetare şi va ţine atît timp cît vor fi tufişuri şi şcolari. După dejun. cel mal de seamă reprezentant al stilului rococo în pictura secolului al XVIII-Iea. curtenii şi tîrgovetii. Ţipetele scurte şi goana prin iarbă.

După ce isprăviră cu măgarii. agăţat de cei doi castani. * Pictor francez din secolul ar XVIII-lea . a pictat scene sentimentale din vlafa burgheziei $i portrete feminine dulcege. 160 . pe vremea aceea se afla în posesia furnizorului de arme Bourguin şi era întîmplător larg deschis.t. Pe cînd dădea în leagăn mîndrele. Porniră apoi de la Passy pe jos şi 1 Personajul principal în comedia cu acelaşi titlul a lui Alain-RenciLesage (secolul al XVIII-lea) — tip de parvenit de pe urma speculaţiilor financiare necinstite.). inspirat de vreuna din mîndrele avîntate din răsputeri pe frînghie. In tinereţe a scris versuri galante. în rîsctele generale. între doi arbori : Soy de Badajoz Amor me llatna Toda mi alma Es en mi ojos Porque ensenas A tus piernas. Trecuseră grilajul. bun naţional. vrednică de un satir ajuns milionar sau de Turcaret' metamorfozat în Priap 2. o nouă bucurie: trecură Sena cu vaporul. ou fustele umflate de vînt. o întîmplare: parcul. pe care i-a cîntat abatele de Bernis 3 .închiria şi se întoarseră prin Vances şi Issy. aşa cum i-ar fi plăcut lui Greuze 4 să le vadă. La Issy. 2 Zeul voluptăţii Ia grecii anticî. împinseră cu putere leagănul cel mare. momeală lascivă. niţel spaniol — Toulouse-ul e doar vărul Tolosei — cînta pe o melopee melancolică vechiul cîntec gallegga.5 Numai Fantine nu vru să se dea în leagăn. 8 Cardinal şi om politic francez (secolul al XVIII-lea). — Nu-mi place cînd cineva' face mofturi dintr-astea ! murmură Favourite destul de acru. tuluzanul Tholomyes. 5 Stnt din Badajoz / Dragostea mă cheamă j Tot sufletul meu / E în ochii mei / Cînd tu îmi arăţi / Picioruşele taie (n. ceea ce i-a atras protecţia doamnei de Pompadour. vizitaseră sihastrul — un manechin în peştera lui — intraseră să vadă micile mistere ale faimosului cabinet al oglinzilor. una după alta.

Iată unde ajunsese pe la ceasurile patru şi jumătate dupăamiază petrecerea cîmpenească începută la cinci 161 . năucite de fericire. farfurii. trebuiseră să se mulţumească cu acest adăpost) . dar „duminica nu există oboseală — spunea Favourite — duminica oboseala nu lucrează". la cealaltă se aşezară cele patru perechi. de unde puteai privi printre ulmi cheful şi fluviul . în jurul unui maldăr de talere. Se sculaseră. cu alcov şi pat în fund (dată fiind îmbulzeala de duminică din circiumă. Pe la ceasurile trei. Prea puţină rînduială pe masă. îngrozitor Cum ropotea picior după picior spune Moliere. dar cîtă dezordine sub ea ! Se auzea sub masă. dar urîtă. LA BOMBARDA După ce se dădură şi în montagne russe se gîndiră să cineze. îşi dădeau drumul la vale în montagne russe. avea două ferestre. ei. cei opt fericiţi. pahare şi sticle. la ceasurile cinci dimineaţa . se aciuiară la circiuma Bombarda. Camera era mare. pe una din ele nenumărate buchete de flori. cele patru perechi. după cum ne amintim. Din cînd în cînd. o clădire neobişnuită. amestecate cu sticle de vin. Favourite striga : — Dar surpriza ? Vreau surpriza I — Răbdare ! răspundea Tholomyes. în sfîrşit puţin osteniţi. amestecate cu pălării de bărbaţi şi femei. alături de pasajul Delorme. ulcioare de bere. în mijloc două mese.dădură de bariera Etoile. care se ridica atunci pe înălţimile Beaujon şi a cărei linie şerpuită se zărea pe deasupra copacilor din Champs-Elysees. o minunată rază de august mîngîia ferestrele. care era sucursala din Champs-Elysees a faimosului restaurant Bombarda din strada Rivoli.

două lucruri din care e făcută gloria. ftlfîla pe clădirea Tuiieriilor. era înţesată de oamenii care se plimbau mulţumiţi. abia instalat rege după prima abdicare a lui Napoleon (1814). oraş în 182 . Caii de la Marly'. erau împrăştiaţi prin piaţa cea mare şi prin Piafa Marigny şi se jucau cu cercuri sau se învîrteau pe căluşei de lemn. era numai lumină şi prăfăraie. Bulevardul Ghamps-Elysees. Mulţi dintre ei purtau floarea de crin de argint atîrnată de panglica aîbă moarată. 3 Tatăl nostru de la Gând era Ludovici al XVIII-lea. îi auzeai rîzînd. sortită să batjocorească cele „o sută de zile" 2 . care. plin de soare şi de mulţime. uneori chiar împodobiţi cu floarea de crin. Alţii beau. între întoarcerea din insula Elba şi abdicarea după înfrîngerea de la Waterloo (martie—iunie 1815). Toată lumea era bine dispusă. Un escadron măreţ al unui regiment de gardă. ca burghezii. Era epoca în care un raport secret î Sculptură în marmură do Guillaume Coustou (sffrşitul secolului al XVlI-lea). 1 A doua domnie a lui Napoleon I. Lucrarea a fost aşezată mai tîrziu în Cbamps-Elysâes.dimineaţa. Unii. se încordau într-un nor de aur. ucenici tipografi. Soarele apunea. cu trompeţii înainte. Piaţa Concorde. care în 1817 nu dispăruse cu totul de la cheuiori. purtau scufii de hîrtie. această marmură care nechează. însoţită de următorul refren : Daţi-ni-l înapoi pe tatăl nostru de la Gând 3. la modă pe atunci. cobora bulevardul Neuilly. Daţi-ni-l înapoi! O mulţime de mahalagii îmbrăcaţi de duminică. Era un timp de pace neîndoielnică şi de adîncă securitate regalistă. printre trecătorii care se adunau în cerc şi băteau din palme. isteagul alb. Ici şi colo. Caretele treceau încoace şi încolo. îe trecuse şi pofta de mîncare. redevenită Piaţa Ludovic al XV-lea. fusese izgonit da înapoierea acestuia din insula Elba şi se refugiase la Gând. uşor trandafiriu în lumina apusului. hore de fetiţe cîntau şi jucau cîte o bătută burboneză. destinată a împodobi grajdurile castelului din Marly.

nimeni nu e mai uşuratic şi mai leneş decît el. se bucura de stima republicilor antice. Cei de-aci sînt nişte oameni mărunţei. Sînt nepăsători şi tnndavi ca pisicile. iar poporul din mahalalele Parisului e mai scund decît era înainte de revoluţie. acest lucru e totuşi cu putinţă şi în asta stă miracolul poporului din Paris. El e punctul de reazim al lui Napoleon şi tot din el îşi trăgea puterea Dantorî 2 . Pisica. întruchipa în ochii lor libertatea. proclamarea republicii. din provincie. ca pentru a servi de pereche Minervei fără aripi din Pireu. 163 . Poliţia naivă a restauraţiei vedea poporul Parisului mai „frumos" decît e. e admirabil în orice fel de încăierare. a fost judecat şi ghilotinat în aprilie 17B4. Prefecţii de poliţie nu cred că o pisică s . faţă de francez. dar cînd ştie că-l aşteaptă gloria. devenit eontrsrevolutionar. E de observat că în ultimii cincizeci de ani statura acestei populaţii a descrescut. Păzeşte-te! Păru! 1 La 10 august 1792 masele pariziene răsculate. Acesta nu e de loc pe cît se crede „o prostime cumsecade". au răsturnat monarhia. Parizianul e. Ar trebui să-i pui clte doi cap la cap pentru a face un grenadier de-al maiestăţii-voastre. adresat regelui. e o prostime cumsecade. Nimeni nu doarme mai bine decît el. N-avem să ne temem de nimic din partea populaţiei capitalei. n-avem să ne temem de oamenii aceştia. şi în piaţa publică din Corint era colosul de bronz al unei pisici. cîteva săptămîni mal tîrziu. Pe scurt. 2 Unu! din conducătorii iacobinilor între 1789—1794 . sub conducerea Iaco binilor. Dă-i o suliţă şi va face un 10 august 1 . dă-i puşcă şi veţi avea un Austerlitz. să nu te încrezi însă într-însul. Cînd e vorba de patrie. sire. Nu e primejdios. ceea ce era atenianul faţă de grec.a r putea preschimba în leu. nimeni nu pare să uite mai lesne decît el. ceea ce a permis. e leneş. nu. cînd e vorba de libertate. Poporul de jos. smulge piatra caldarîmului.şi special al prefectului de poliţie Angles. e zbuciumat. cu privire Ia mahalalele Parisului. atît de dispreţuită de către contele Angles. se isprăvea astfel: In concluzie. se înrolează. cel din Paris.

Dacă-i bate ceasul. şi din bietul lui piept şubred va porni un vînt care va mişca din loc cutele Alpilor. mahalagiul acesta va creşte. Fantine zîmbea.e.lui încolăcit de furie e epic. Tholomyes bea. VI UN CAPITOL IN CARE TO IUBESC LA NEBUNIE ŢI SE Vorbe de clacă şi cuvinte de dragoste. în semn de umilinţa. Favourite. Zephine rîdea. să ne întoarcem la cele patru perechi ale noastre. simbol al sclaviei. Fameuil şi Dahlia cîntau încet. tn 321 î. Cîntă: asta e bucuria lui. 3 Cîntec revoluţionar de la 1789. armatele romane fnfrfnte de samnifi. au fost silite.n. faceţi-l să cînte Marseieza şi va elibera lumea. Listolier sufla într-o trompetă de lemn. revoluţia unită cu armata cucereşte Europa. Favourite se uita cu duioşie la Blachevelle şi-i spunea : — Blachevelle. suflarea i se va preschimba în furtună. dacă nu te-aş mai iubi ? — Eu ? Ah 1 Să nu spui asta nici în glumă! Dacă nu 1 Strada Greneta din centrul Parisului era pe atunci strimtă şl deci uşor de barat prin baricade. Cina. După ce-am isprăvit această notiţă. cuvintele de dragoste sînt nori. Daţi-i un cîntec pe măsura firii lui şi veji vedea ! Atîta vreme cît n-are decît refrenul Carmagnolei 3 . şi unele şi altele îţi scapă printre degete . 2 Aluzie la un episod din istoria romană . cum s-a şi înttmplat în 1792 şi tn 1848. scrisă pe marginea unui raport al lui Angles. iar vorbele de clacă sînt fum. Numai datorită mahalagiului parizian. cămaşa îi cade ca o hlamidă. va privi cu o căutătură grozavă. omuleţul acesta se va ridica. nu-l răstoarnă decît pe Ludovic al XVI-lea . după cum am spus. te ador! Vorbele astea îl făcură pe Blachevelle s-o întrebe: — Ce-ai face. Luaţi seama ! Din cea dintîi stradă Greneta ' întîlnită va face furci caudine 2 . cumpărată la Saint-Cloud. . să treacă pe sub un arc de furci. un popor din Abruzii actuali. era pe sfîrşite.

te-aş azvîrli în apă şi aş pune să te închidă. care locuieşte peste drum de mine. că într-o zi. Cum se întoarce acasă. e foarte bine ! Se prăpădeşte atît de tare după mine. Ce-mi pasă ! Ii spun lui Blache velle că-l ador. îi spuse încet Favouritei. e groaznic să luăm masa într-o odaie unde e un pat. şi închise ochii cu mîndrie. măi băiete. 165 . e un tip foarte bine. te-aş zgîria. în extaz. faceţi clătite din mănuşile dumnea voastră şi le mănînc". te-aş jupui. prin unghere întunecate. cum mint! Favourite tăcu o clipă şi urmă : — Vezi tu. în mijlocul gălăgiei : — Văd 'că te prăpădeşti după Blachevelle al tău. şi asta cu greu. Blachevelle zîmbi cu îngîmfarea voluptoasă a unui om gîdilat în amorul lui propriu. Am spleen '. răspunse Favourite pe acelaşi ton. Nu ştii ce să mănînci. mi-a spus: „Domnişoară. maică-sa îi spune: „Ah. cum mint! Hm ? Vai. îmi plac actorii. 1 Depresiune sufletească provocaţi de melancolie şl plictiseală. Aoleu. E un băiat foarte bine. mestecînd ceva. prin poduri pline cu şobolani. apucînd din nou furculiţa. Sînt pe cale să-mi pierd min ţile după puştiul ăsta. ţi-aş sări în spate. E băia tul unui fost cîntăreţ de la Saint-Jacques-du-Haut-Pai3. crezi că mi-ar fi ruşine ? Păcătosule ! Blachevelle se răsturnă pe scaun. Toată vara a plouat. aş chema poliţia ! Ce. cît de sus poate să urce — şi cîntă.m-ai mai iubi. îmi place ăla mic. — Nu pot să-l sufăr. Numai artiştii pot spune aşa ceva. Untul e atît de scump! Şi pe urmă. îmi spargi urechile !" Umblă prin casă. sînt tristă. cînd m-a văzut făcînd aluat de clătite. Vîntul mă scoate din fire. asta mă dezgustă de viaţă. Vai. Ah. Favourite urmă : — Da. şi declamă. uite. Dahlia. E zgîrcit. îl cunoşti ? Se vede că e făcut să fie actor. la piaţă nu se mai găseşte decît mazăre. Blache velle e foarte zgîrcit. nu se mai potoleşte. mi s-a dus liniştea ! Uite-l că începe să strige. Ah. cum spun englezii. şi mai ştiu eu ce ? că-l auzi de jos! Cîştigă doi franci pe zi la un avocat scriindu-i procese. dumnezeule. Dahlia.

vreau să spun îngheţată. Excesul de zel ucide gingăşia şi bucuria unei mese bune. domnilor! Grimond de la Reyniere' e de părerea lui Talîeyrand 2 . — Duminica există. Dacă vrem să fim scînteietori. Tholomyes ridică glasul: — Să nu mai vorbim la întîmpiare şi nici prea repede! rosti el. adăugă Listolier. foarte apreciat Ia sfîrşitul secolului al XVIII-lea în cercurile aristocratice. să mîncăm cu reculegere. lasă-ne în pace! spuse Blachevelle. Deviza lui era : „Fără exces de zel I" s In limba franceză. ■— Jos cu tiranul! spuse Fameuil. — Prieteni — exclamă Tholomyes pe tonul unui om care devine din nou stăpîn pe situaţie — veniţi-vă în fire 1 Nu trebuie să întîmpinaţi cu atîta uimire un calam1 Autor al unui Almanah al mtncăcloşilor. — Tholomyes. Bombance şi Bamboclie ! strigă Listolier. Excesul de zel pierde piersicii şi caişii. 166 . Să amestecăm măreţia cu lăcomia . se pronunţă identic. Să nu ne gră bim ! Vedeţi primăvara.*>■**?>* *'£"&_ vi r ÎNŢELEPCIUNEA LUI THOLOMYES: în timp ce unii cîntau. reluă Fameuil. consulatului şi Imperiului. e mistuită. 2 Om politic francez (1754—1838). alţii vorbeau cu aprindere şi toţi deodată. să ne ospătăm încet. Nu se mai înţelegea nimic. Prea multă improvizaţie goleşte mintea în chip prostesc. Marchizul de Montcalm era pe atunci un regalist celebru. ministru de externe tn timpul directoriului. nu vă grăbiţi. să ne gîndini mai întîi. Domnilor. Broaştele tăcură. Acest mediocru joc de cuvinte3 avu efectul unei pietre azvîrlite într-o mocirlă. mon calme (calmul meu) şi Montcalm. dacă se grăbeşte. O revoltă surdă făcu grupul să murmure. Fără exces de zel. — Bombarda. Berea care curge nu face spumă. — Tholomes — zise Blachevelle — priveşte-mi calmul 1 — Tu eşti marchizul ! îi răspunse Tholomyes. — Sîntem cumpătaţi. numele personajului arătat mal departe.

a făcut jocuri de cuvinte. fără zel. Eschyl pe-a lui Polynice'. Isus Hristos a făcut un calambur pe spinarea sfîntului Petru. chiar în glume. Tot ce exista mai măreţ. şi poate chiar dincolo de omenire. Cleopatra 2 pe-a lui Octavian.n. a! Romei. i67 . Şi ţineţi minte asta : oricare dintre patimile noastre. şi spiritul. mă întorc la discursul meu.i din comedia populară latină. nimic mai mult. ' Gula. fără zăpăceală.). Tot ce cade în felul acesta nu e numaidecît vrednic de respect şi de entuziasm. vă place plăcinta cu mere ? Nu mîncaţi prea mult! Chiar cînd e vorba de plăcintă. erou al tra gediei lui Eschyl Cel şapte contra Thcbel.n. după care Octavian a rămas stăpîr. rege a.e. că am înţelepciunea lui Amphiaraus 4 şi chelia lui Cezar. fără exces. lui Antoniu şi a Cleopatrei (31 î. Legenda spune că era înţelept ţi avea darul profeţiei. 2 Regină a Egiptului antic (secolul I î. O pată alburie care se turteşte pe stîncă nu împiedică condorul să plutească. Gluma cade oriunde. chiar ia rebusuri. are un stomac pe care nu trebuie să-l umplem prea 1 Personaj legendar din mitologia greacă. se pierde în azur. Ascultaţi-mă pe mine. s Victoria navală a lui Octavian împotriva. Trebuie să existe o măsură chiar la mîncare. Calamburul este găinaţul spiritului care zboară. dragostea chiar. după ce a ouat o prostie. E nevoie de o limită. Şi băgaţi de seamă că acela al Cleopatrei a precedat bătălia de la Actium 3 şi că fără el nimeni nu şiar aminti de oraşul Toryn. Lăcomia pedepseşte pe cel lacom: Guta punit Gutax 6 .). cuvînt grecesc care însemnează lingură de bucătărie. e nevoie de bun simţ şi de artă. Moise pe-a lui Isaac. Departe de mine intenţia de a insulta calamburul ! II cinstesc pe măsura meritelor lui. Doamnelor. în veselie. După ce mi-am îngăduit aceasta. Indigestia e pusă de bunul dumnezeu să facă morală stomacului.! Tbebel. Fraţilor. Est modus in rebus 5 . vă mai spun o dată. în bucurie şi în jocuri de cuvinte. 6 Trebuie să fie o măsură în toată (Horafiti.bur căzut din cer. Gulax — tipuri de mîncâeioţ. Satire). * Personaj mitologic : unul dintre argonauţi. mai sublim şi mai încîntător în omenire.e.

spetiţi-vă.). pentru că ştiu ce diferenţă e între o chestiune rezolvată şi una pendinte. Fericît cel care. — Felix — spuse ea — ce cuvînt frumos 1 îmi place numele ăsta. ca Sylla3 sau ca Origene *. * Filozof creştin din secolele II—II I. pentru că am susţinut o teză în latineşte asupra felului în care se executa tortura la Roma pe vremea cînd Munatius Demens era chestor al paricidului 2 şi fiindcă.). Vă sfătuiesc să fiţi cumpătaţi în dorinţele voastre. 3 Consul. E pe latineşte. — Eu vreau mai bine o femeie. prieteni 1 Vreţi să nu mai simţiţi nici o poftă. atunci cînd îi bate ceasul. 1 Sfîrşit (lat. staţi de veghe. nu dormiţi. să ne strunim imaginaţia şi să ne ducem singuri la închisoare. 168 . căraţi bolovani. In orice lucru trebuie sa scriem la timp cuvîntul finis'. „Hotărtrea eroică" a lui este renunţarea la puterea dictatorială.n. pentru că mi-am isprăvit de bine de rău dreptul. înţelept e acela care ştie la un moment dat să se aresteze pe el însuşi. S-a retras In Palestina spre a evita persecuţiile romane împotriva creştinilor din Alexandria (Egipt).mult. o placă de plumb. fricţiuni cu apă de Saturn şi cataplasme cu oxycrat. vă vorbesc serios. Aşa cum mă cheamă Felix Tholomyes. foarte multă gimnastică. 2 însărcinat cu instruirea crimelor comise asupra unor rude apro piate. apoi dictator roman (secolul I t. brîuri de ierburi. adăugaţi la aceasta o dietă severă — crăpaţi de foame! — băi reci. Tholomyes urmă : — Quirites. să scăpaţi de patul nupţial şi să ţineţi piept amorului ? Nimic mai simplu. muncă pe brînci. spuse Listolier. Favourite îl asculta cu atenţia încordată. Aveţi puţină încredere în mine. gentlemeni. să ne punem stavilă poftei.e. caballeros. Trebuie să ne stăpînim atunci cînd e nevoie. ia o hotărîre eroică şi renunţă. am să fiu doctor. gustaţi fierturi de mac şi de agnuscastus. Nu înseamnă că sînt neapărat un dobitoc. Asta înseamnă Prosper. daţi pe gît băuturi azotoase şi ceaiuri de buru ieni. după cît se pare. Iată reţeta: limonada.

ai buze ionice! Era un pictor grec. vă idolatrizez pe toate ! O. almuda din Canare douăzeci şi cinci. Şarpele e dugheana de peste drum. din invidie. care au genunchii bătătoriţi de atîta frecat la duşumele. Parcă. Josephine. aşa butoaie. burduful ţarului Petru. douăzeci şi şaise. — Bine. — Tholomyes — strigă Blachevelle — eşti beat! — Pe naiba ! spuse Tholomyes. dacă aveţi chef. Favourite. domnişoarelor. cartam' ! Iertati-mă. e pe spanioleşte. un sfat prietenesc: mai greşiţi pe la vecini. care-şi arăta pulpele. serîoras: aşa popor. pe cînd Blachevelle trecea rîuleţul din strada GuerinBoisseau. Eşti făcută ca să pri1 Acum. Numai grecul ăsta ar fi fost vrednic să-ţi picteze gura. se ridică : Trăiască vinul ! Nune te. Şi. In ce priveşte pe Favourite. eu vă spun : gre şeala e îndrăgostită. Ea nu poate suferi şar pele. treizeci. Şi iată dovada. o. nimfe şi muze! într-o zi. Ascultă ! înainte de tine nu exista nici o făptură demnă de acest nume. o. Bacche. — Atunci fii vesel 1 reluă Blachevelle. Păziţi-vă de ea ! Vai de cel care se încrede în inima schimbătoare a femeii ! Femeia e prefăcută şi ascunsă. Ea nu e făcută pentru asta. Zephine. te voi cînta pe tine I (în original tn limba latină. din nebăgare de seamă. cântarul din Alicante. care fusese supranumit pictorul buzelor. Bacchus. umplîndu-şi paharul. Trăiască ţarul care e mare şi să-i trăiască cizma care e şi mai mare! Doamnelor. doi sprezece . Doamnelor. Prologul acesta i-a plăcut şi Blachevelle s-a îndrăgostit. cuartinul din Baleare. răspunse Tholomyes. O.) 169 . s-ar fi aşezat cineva pe faţa ta frumuşică. a văzut o fată frumoasă cu ciorapi albi şi bine întinşi. Fata de care se îndrăgos tise era Favourite. cu feţişoara ta boţită ai fi îneîntătoare dacă n-ai fi cam strîmbă. Aroba Casti liei conţine şaisprezece litri. draga de ea ! S-a spus : greşeala e omenească. Caracteristica iubirii e rătăcirea.— Femeia ! reluă Tholomyes. ea rătăceşte veselă. Dragostea nu e făcută ca să se închircească şi să se tîmpească asemeni slujnicelor englezoaice. numit Euphorion.

fiică demnă de-a fi numită margaretă sau perlă. Fantine. dar ţineţi minte asta. cu ochii în văzduh. bălaia fată a nălucilor. pentru că în felul acesta trec de la poezie la proză. Misa Dahlia. Vorbeai adineauri de numele meu. Cuvintele sînt mincinoase. tinereţe. nici ce face. o gînditoare. în locul dumitale m-aş chema Roza. Lucrul acesta m-a înduioşat. înţelepţii. nimic nare să împiedice croitoresele şi pantofăresele să viseze bărbaţi bătuţi în diamante. Să nu primim orbeşte indicaţiile pe care ni le dau. lumină blîndă a dimineţii. o senzitivă. e o visătoare. O floare trebuie să miroasă frumos şi femeia să aibă spirit. rătăceşte printr-o grădină unde zboară mai multe păsări decît sînt în realitate! O. Mă cheamă Felix şi nu sînt fericit.rneşti mărul ca Venus. iese bine sau prost. să nu ne încredem în nume. drăguţelor: mîncaţi prea mult zahăr. Frumuseţea începe pu tine. nu te mai tutuiesc. căsnicia e un altoi. ca Eva'. dar ea nici nu m-aude. şi care. tu ai creat-o. eşti o femeie dintre cele mai luminoase! Doamnelor. să ştii un lucru : eu Tholomyes. roadeţi prea mult zahăr ! O. Numele ne pot înşela. se roagă şi se uită la albastrul cerului. Vorbeam de Eva. femei. e o nălucă cu înfăţişare de nimfă. dar oricine am fi. sex ronţăitor. O. fără să ştie prea bine nici ce vede. ocoliţi acest risc. oferit do Paris zeiţei Afrodita (Venus) ca premiu al frumuseţe! ei. ceea ce !-a atras ura Herei (Junonei) şi Pallas-Athenei (Minervei). ofensate de această alegere. ruşinoasă ca o călugăriţă care s-a rătăcit printre midinete. simbolizează inducerea tn păcat. Fetelor nu le poţi scoate căsătoria din cap . Ar fi o greşeală să comandăm dopuri la Liege şi mănuşi Ia Pau. totul în ea e frăgezime. De altfel. naveţi decît un cusur. cîntă. şi orice am spune noi. frumoşii şi micuţii tăi dinţi albi se prăpădesc 1 Prima aluzie trimite la mitologicul „măr al discordiei". Bine. Meriţi brevetul de invenţie a femeii frumoase. Fantine. sînt o arătare . Dar ce tot îndrug eu aici ? îmi bat gura degeaba. Mărul mtncai de Eva. dar care se refugiază în iluzii. Nu spun nimic despre Fantine. Favourite. sau ca să-l manînci. după legenda biblică. 170 . fie. gingăşie. un al doilea sfat: nu vă măritaţi . O. O.

Zahărul usucă cel mai mult dintre toate sărurile. Toate invaziile din istorie au fost provocate de fuste. rezemat de Listolier şi Fameuil. succesele politice şi militare ale lui Iuliu Cezar l-au atras simpatia concetăţenelor sale. însă sabinele. unul din acele cîntece de atelier alcătuit din cuvinte venite la întîmplare. cînd de loc. ducele Normandiei.după zahăr. Orice sare usucă. de-aici tuberculele în plămîni. Bărbatul care nu e iubit pluteşte ca un vultur peste iubitele celorlalţi. 4 Joc de cuvinte bazat pe dublul sens al verbului enlever (a răpi) : cel propriu şi cel figurat (a fermeca) . ca legă1 Motiv de război. aşcultaţiimă bine. El pompează prin vine lichidele sîngelui. Wilhelm a răpit femeile saxone 3 . s-au aşezat cu copiii lor între cele două armate şi au evitat ciocnirea. fără nici un înţeles. eu arunc asupra tuturor acestor văduvi nenorociţi proclamaţia sublimă dată de Bonaparte armatei din Italia: „Soldaţi. nu mai ronţăiţi zahăr şi-o să trăiţi. după care a distribuit luptătorilor din armata sa fiefurile nobililor anglo-saxoni căzuţi în luptă sau alungaţi . Femeia e dreptul bărbatului. zahărul e o sare. Iată de ce diabetul atrage după sine oftica. pentru a le răpi femeile. sabinii au venit înarmaţi ca să le reia. In vremea asta. Tholomyes ! spuse Blachevelle. care a cucerit Anglia (1066). devenite soţii ale romanilor. o femeie frumoasă e un flagrant delict. de-aici coagularea şi apoi solidificarea sîngelui. populaţie dintre Latium şi Umbria. Blachevelle. vouă vă lipseşte totul. Aşadar. Domnilor. fără remuşcări ! Schimbaţi-le ca la cadril ! In dragoste nu există prieteni. — Mizerabilii. ar fi pornit o expediţie împotriva sabinilor. Cîţiva ani după aceea. 3 Este vorba de Wilhelm Cuceritorul. îngîna o arie tînguitoare. TO 171 . Romulus a răpit sabinele 2 . faceţi cuceriri! Furaţi-vă unii altora iubitele. Mă întorc spre bărbaţi. Duşmanul are totul. cînd cu rime din belşug. Oriunde e o fată drăguţă. duşmănia e declarată pe faţă. Or." Tholomyes se întrerupse. Cezar le-a răpit pe cele romane 4. Nici o cruţare . soţiile acestora ar fi făcut parte din această răsplată. întemeietor al Ro mei. război pe viaţă şi pe moarte ! O femeie frumoasă e un casus belii' . 2 Aluzie la o legendă romană. după care Romulus. — Răsuflă. de-aici moartea.

te salut! O. o sărută pe Favourite. 2 Celebru ctntăret de operă din secolul trecut. Iată prin ce cuplet îşi rosti grupul nostru replica la discursul lui Tholomyes. Sărută-mă. acesta îşi goli paharul. şi ghiftuiala femela ! Bucurie în adâncuri! Trăiască creaţiunea ! Lumea e un diamant mare! Sînt fericit ! Păsările sînt uimitoare ! Ce sărbătoare pretutindeni ! Privighetoarea e un Elleviou 2 pe gratis. Georgiee ale străzii Madame şi ale aleii Observatorului! O. ' împărat al Imperiului roman de răsărit (secolul al Vl-lea). Vară. Dar Clermont nu putu fi papă. mi-ar plăcea pampasurile Americii.narea unui copac şi ca vuietul vîntului. 172 . soldaţi visători ! O. Din strănutul soarelui s . dădace pline de farmec. Totul e frumos. Sufletul meu îşi ia zborul spre pădurile virgine şi spre savane.a născut pasărea colibri. Fantine! Dar. nici ruşinoşi. Versurile astea nu potoliră improvizaţia lui Tholom yes .fîntu Ioan . Ţin un discurs bucuriei. îl umplu şi începu din nou : — Jos cu înţelepciunea ! Uitaţi tot ce-am spus ! Să nu fim nici ruşinaţi. Institutele şi Novelele. Din ordinul lui au fost compilate monumentele de drept roman intitulate Digesta. din greşeală. Popii nătărăi dădură Parale berechet unui curcan Să-l facă pe Glermont-Tonnerre Papă la S. De necaz curcanul crapă Şi le dă banii-napoi. Muştele bîzîie printre raze. să fim veseli! Să ne întregim cursul de drept cu nebunii şl cu mîncare. Luxembourg! O. cîntece care se nasc din fumul pipelor şi se împrăştie şi pier o dată cu el. Indigestie şi Digesta. care în timp ce păziţi copii vă distraţi zămislind alţii! Dacă n-aş avea arcadele Odeonului. Fiindcă nu era popoi. Justinian' să fie bărbatul.

Cinste zeilor nemuritori ! Oamenii mint. — Uitaţi-vă la cuţite 1 reluă Blachevelle. Afirmă. E mai luxos. mai asiatic. declară Blachevelle. şi la Edon de os. — O discuţie e bună — răspunse Tholomyes — dar o ceartă e şi mai bună. — Mai bine să mă oglindesc în farfurie ! zise Favourite. — Fie! — Cine îţi place ţie mai mult: Descartes sau Spinoza ' ? — Desaugiers2. neştiinfifică. Or. cu aerul acesta liniştit. să ştiţi. materialist şi ateu (1632—1677). care se vedea prin ferestrele Bombardei. 13* 173 . dar se îndoiesc. argintul e mai de preţ decît osul. Discipol al filo zofului francez Descartes (1596—1650). dar rîd. E frumos. — Mie îmi place mai mult Bombarda. Din silogism ies lucruri neaşteptate. — Nu şi pentru cei care au o falcă de argint. Am avut o discuţie cu Listolier. de vreme ce se mai poate dis cuta anapoda. La Bombarda mînerele sînt de argint. pe care l-a combătut pentru con cepţia lui dualistă. spuse Tholomyes. spuse Zephine. care se află la trei sute şapte1 Mare filozof olandez. — Discutam filozofie. bău şi începu din nou : Accept viaţa. — Tholomyes ! strigă deodată după o clipă Fameuil. din viile de Coural das Freiras. doamnelor. După ce rosti sen tinţa asta. Privea în clipa aceea Palatul Invalizilor.VIII MOARTEA UNUI CAL — La Edon se mănîncă mai bine decît la Bombarda. 2 Cupletist şi vodevilist foarte aplaudat sub imperiu. Nu s-a isprăvit totul pe pămînt. Ceea ce beţi aici. Mai sînt pe lumea asta oameni care ştiu să deschidă şi să închidă cu haz cutia cu sur prize a paradoxului. observă Tholomyes. e vin de Madera. Uitaţi-vă la sala de jos ! Are oglinzi pe pereţi.

doamnelor. 8 Om politic atenian (secolul al V-Iea t. dacă ar putea să-mi aducă o dansatoare egip teană. Nil sub solem novam 5 . dacă rni-ar aduce o hetairă ! căci. Aspasia era un suflet : un suflet de o nuan(ă roză şi purpurie. Şi Tholomyes urmă : — Cinste lui Bombarda ! Ar fi egal cu Munofis din Elephanta. mai aprinsă decît focul. şi Carabine urcă împre ună cu Carabin 7 în corabia de la Saint-CIoud. Un ultim cuvînt: ştiţi.. doamnelor. cine era Aspasia ? Cu toate că a trăit într-un timp în care femeile nu aveau încă suflet..e. mai fragedă decît zorile. autorul lucrării Măgarul de aur. ziarist Şi poet francez (1765—1839). 174 . Ne-o spune Apuleius 4 . o. tradusă şi în limba romfnâ. generosul restaurator. 4 Scriitor latin din secolul al 1l-lea. spune Vergiliu. Choux2.). autor de idile şi romanţe dulcege pentru tineret (1750—1791). spune Solomon : amor omnibus idem 6 . existau bombarzi în Grecia şi în Egipt. Nimic nu e mai inedit în creatiunea creatorului. Aspasia. 2 Berchoux. Care e autorul tău preferat ? — Ber. prietena lui . aşa cum Aspasia se îmbarca cu Pericle 8 pe flota din Samos. părerile tale sînt lege. 6 Dragostea e aceeaşi la toţi (Vergiliu.n. conducător al democra ţilor. Thygelfon — patroni de ospătarii tn antichitate (Egipt şi Grecia). soţia sa. 3 Munofis. Carabine. nume comune folosite slnibolic. Vai! mereu aceleaşi lucruri şi nimic nou. Georglce).. Aspasia era o făptură în care se atingeau 1 Berquin. vă dă aceste trei sute şaptesprezece stînjeni pentru patru franci şi cincizeci de centimei Fameuil îl întrerupse din nou : — Tholomyes. s Nu există nimic nou sub soare (tn limba latină In original).. 7 Carabin. şi cu Thygelion 3 din Cheronea. student tn medicină.sprezece stînjeni deasupra nivelului mării 1 Piti atente cînd beţi I Trei sute şaptesprezece stînjeni 1 Şi domnul Bombarda. — Quin ' ? — Nu.

Aspasia a fost zămislită pentru împrejurarea în care Iui Prometeu 3 i-ar fi trebuit o tîrfă. bună de jupuit. de Malherbe. slabă. 175 . era prostituata zeiţă. Intîmplarea adunase mulţimea. bătrînă. Prometeu a fost pedepsit de Zeus cu înlănţuirea pe o sttncă. Tholomyes.cele două extreme ale femeii. 3 Personaj mitologic. tipul femeii nestatornice. Favourite. că gloaba căzuse fără să se mai ridice. care înjura şi (una. Dar abia avusese vreme căruţaşul. 2 Eroina romanului cu acelaşi titlu al abatelui PnSvost . gloabă. s-ar fi oprit cu greu. sleit şi împovărat. încrucişîndu-şi braţele şi dînd capul pe spate.). căruţa şi oratorul se opriră. Ajuns în faţa Bombardei.4 — Bietul cal! suspină Fantine. * Parodie a unei strofe din Consolarea către Dupirler. dezlănţuit.e. unde un vultur îi ciugulea zilnic măruntaiele. furat de la zei. Socrate ' şi Manon Lescaut 2 . îl privi cu hotărîre pe Tholomyes şi-l' spuse : — Ei. dăruind oamenilor focul.n. care trăgea o căruţă foarte grea. poem de Fr. — Uite-o pe Fantine care o să se apuce să plîngă de mila cailor! Cum poate fi cineva atît de dobitoacă I exclamă Dahlia. Din pricina izbiturii. să rostească cuvîntul sacramental „boală !". Era o iapă din Beauce. nu voise să meargă mai departe. Legenda spună că. Veselii ascultători ai lui Tholomyes întoarseră capul spre tămbălăul din stradă şi Tholomyes profită de situaţie ca să-şi încheie discursul cu această strofă melancolică : Ea era din lumea în care trăsuri şi carete Au cam aceeaşi viaţă. dacă chiar în acea clipă pe chei n-ar fi căzut un cal. şi surpriza ? 1 Filozof Idealist din Grecia antică (secolul al V-lea f. animalul. In clipa aceea. întărit de o cruntă lovitură de bici. Şi. a trăit cît gloabele trăiesc i Numai o dimineaţă.

Domnilor. Din minut în minut. Era tocmai ora de plecare a poştalionului cu bagaje şi a diligentelor. aşteptaţi-ne un minut ! — Se începe cu o sărutare. le făcură semne rîzînd şi apoi dispărură în gloata prăfuită a duminicii. greu încăr176 . scoţînd capul afară şi vorbindu-şi de la un geam la altul. — Eu — reluă Favourite — vreau ceva care să fie de aur. Fiecare sărută foarte serios fruntea iubitei lui. Qele mai multe diligente o luau de-a lungul cheiului şi ieşeau pe la bariera Passy. a venit ceasul să le uluim pe aceste doamne. — Ce-au să ne aducă ? întrebă Zephine. pe care-l zăreau printre ramurile copacilor şi care le distra grozav. adăugă Tholomyes. — Pe frunte. — Fireşte că are să fie nostim. se întoarseră. spuse Dahlia. toţi patru se îndreptară spre uşă. spuse Blachevelle. A sosit momentul. apoi. — Să nu staţi mult! strigă Fantine. cu degetul pe buze. fetele se aşezară două cîte două cu coatele pe marginea ferestrelor. — Să nu staţi prea mult! murmură Fantine. care cotropeşte în fiecare săptămînă bulevardul ChampsElysees. unul după celălalt. răspunse Tholomyes. Doamnelor. Vă aşteptăm ! IX SFIRŞITUL VESEL AL BUCURIEI Rămase singure. Favourite bătu din palme: — începe să aibă haz ! spuse ea. Fură luate îndată de iureşul de pe marginea apei. care ieşiră la braţ de la circiuma Bombarda. pălăvrăgind. cîte o trăsură greoaie. Aproape toate mesageriile din sud şi din vest treceau pe-atunci prin Champs-EIysees.— Tocmai. vopsită în galben şi negru. Ii văzură pe cei patru tineri.

Era o scrisoare. Favourite ridică din umeri. Asta se face în fiecare zi. Dar uite ce scrie pe ea : Aceasta e surpriza. La un moment dat. aşa e 1 rosti Dahlia. că băiatul care le servise masa intră în odaie. burduhoasă din pricina geamantanelor. una din aceste trăsuri. Favourite făcu o mişcare. o să mă iei în trecere de pe chei". Favourite glăsui: — Ce tămbălău ! Parc-ar fi un maldăr de lanţuri care îşi iau zborul. cu praful drept fum şi cu un fel de furie. Favourite smulse hîrtia din mîinile chelnerului. se opri o clipă şi apoi porni din nou în galop. — Ei bine — făcu ea — şi surpriza ? — Da. cu cai zgomotoşi. Ţinea în mînă ceva care semăna cu o scrisoare. Diligenta trece. Mă uit la ea numai din curiozitate. Fantine se miră. Abia isprăvise Fantine cu oftatul. — Na ! spuse ea. —■ Fantine asta e uimitoare. Ce e cu faimoasa surpriză? — Intîrzie cam mult! spuse Fantine. ca şi cum s-ar fi trezit din somn. care se deosebeau cu greu în desişul ulmilor. — Ce e asta ? întrebă Favourite. se opreşte şi mă ia. Se miră de cele mai simple lucruri. se repezea în mulţime cu toate scînteile unei fierării după ea. Să zicem că sînt un călător şi-i spun diligentei: „Eu plec înainte. preschimbînd pietrele caldarîmului în brichete. zdrobea şoseaua. — Ciudat! spuse ea. Credeam că diligenta nu se opreşte niciodată. mă vede. Deodată.cată. — De ce nu ne-ai adus-o de îndată ? — Pentru că domnii — spuse chelnerul — au poruncit să nu v-o înmînăm decît peste o oră. 177 . draga mea 1 Trecu aşa o bucată de vreme. N-are adresă. Nu cunoşti viaţa. — O hîrtie pe care au lăsat-o domnii aceia pentru dumneavoastră. răspunse chelnerul. Zgomotul acesta le distra pe fete. plină de capete care dispăreau la repezeală. coviltirelor şi valizelor.

b&trînii ne vor. Adio! V-am făcut fericite aproape doi ani. cum spune Bossuet 1 . taţi de familie. Noi ne supunem. Favourite rupse cea dintîj tăcerea : • Este invocat aici prin antifrază. guarzi comunali şi consilieri de stat. 2 Celebru bancher din timpul imperiului şi al monarhiei censitare. Cinstiţi-ne! Ne sacrificăm. cunos cut prin promptitudinea cu care sezisa pricinile cele mai încurcate şi prin repeziciunea cu care îşi întocmea pledoariile şi cîştiga procesele. datorie şi ordine. fetiţele noastre frumoase! Ne întoarcem din nou la societate. ne doresc întoarcerea şi vor să taie viţei în cinstea noastră. Fugim în braţele lui Laffitte 2 şi pe aripile lui Caillard3. In ceasul în care veţi citi aceste rînduri cinci cai focoşi ne vor duce spre tăticii şi mămicile noastre. Diligenta de Toulouse ne smulge din prăpastie. am plecat. Nu prea ştiţi voi bine ce însemnează asta. Patria vrea să fim. rupeţi-o şi voi pe ea. J78 . taţi şi mame. iubitele noastre! Aflaţi că avem părinţi. Asta însemnează •in codul civil. deoarece stilul său solemn nu admitea expresii familiare. copilăros şi cinstit. Plecăm. cu trei leghe pe oră. perfecţi. 3 Aluzie la un celebru avocat francez din secolul al XVIII-lea. Nu ne purtaţi pică! Semnat Blachevelle Fnmeuil Listolier Felix Tholomyis Post-scriptum: Masa e plătită. primministru în 1830. 0 ştergem. în galop. pentru că sîniern virtuoşi. Plîngeţi-ne în grabă şi înlocuiţi-ne repede! Dacă scrisoarea asta vă rupe inima. lată însă că părinţii aceştia gem. o deschise şi o citi (ştia să citească) : O.Desfăcu repede scrisoarea. şi prăpastia sînteţi voi. bărbaţii şi femeile acestea cumsecade ne numesc fii risipitori. ca toată lumea. Cele patru fete se uitară una Ia alta. o.

cum e iubit. se puse pe plîns. Şi izbucniră în rîs. aşa cum am spus-o. Aşa e povestea. Peste un ceas. — Nu — spuse Dahlia — e o idee de-a lui Tholomyes. şi biata fată era însărcinată. Cum a plecat. Asta mă face să mă îndrăgostesc de el. . — Dacă-i aşa. păcăleala e buni. prima ei iubire . Oricum. Era. — Foarte caraghios! spuse Zephine. Se cunoaşte.— Ei bine ! giăsui ea. se dăduse lui Tholomyes ca şi cum i-ar fi fost bărbat. cînd se întoarse la ea în odaie. Fantine rîse împreună cu celelalte. urmă Favourite. — Ideea aceasta trebuie să fi fost a Iui Blachevelle. moarte fui Blachevelle şi trăiască Tho lomyes 1 — Trăiască Tholomyes! strigară Dahlia şi Zephine.

cu un fus în care se îmbuca o oişte grea. dintre cele întrebuinţate în regiunile paduroase. spoială gălbuie. Dedesubt se putea citi această inscripţie: La sergentul de la Waterloo. Această parte dinainte era alcătuită dintr-o osie masivă de fier. De prea mult mers prin hîrtoape. Tot întregul ăsta era îndesat. sau mai bine zis bucata de vehicul care încurca strada în faţa birtului La sergentul de la Waterloo într-o seară de primăvară. un fel de birt care a dispărut azi.CARTEA A PATRA A ÎNCREDINŢA ÎNSEAMNĂ UNEORI A DA DE-A BINELEA DOUĂ MAME SE INTÎLNESC în primul pătrar al acestui veac exista la Montfermeil. Deasupra porţii se afla o scîndură bătută în cuie de-a lungul zidului. roţile. ca care se cară trunchiuri şi grinzi. Nimic mai obişnuit decît o cotigă sau o căruţă la poarta unui han. Cu toate astea. Birtul acesta era (inut în străduţa Boulanger de soţii Thenardier. hîdă. vehiculul. Pe scîndura asta era pictat ceva ce semăna cu un om care duce în spinare pe un altul. osia şi oiştea erau acoperite cu o pătură de nămol. în anul 1819. ai fi spus că este afetul unui tun uriaş. butucii. destul de asemănătoare aceleia cu care se împodo180 . restul tabloului era pierdut în nori de fum şi înfăţişa probabil o bătălie. argintii. obezile. împodobiţi cu stele mari. greoi şi diform. nişte pete roşii voiau să însemne sînge. Acesta de pe urmă avea epoleţi groşi de general. care se rezemau pe două roţi peste măsură de mari. ar fi atras prin volumul ei atenţia unui pictor care ar fi trecut pe-acolo. Era partea dinainte a unui camion. aproape de Paris.

Lanţul acesta te făcea să te gîndeşti. un lanţ gros. 2 Personaj mitologic. străluceau . ţinîndu-se de gît cu drăgălăşie. vrednic de un Goliat ' ocnaş. şedeau în seara aceea alături. întruchipînd forţa brutalii silită să acţioneze după ordinele unei voinţe superioare. Homer l-ar fi legat cu el pe Polifem 2 . dar o ocnă de ciclopi. de altfel drăguţ şi îngrijit îmbrăcate. ochii lor erau o mare bucurie. cea mai mică în braţele celei mai mari. iar Shakespeare pe Galiban 3. ciclop. supraomenească. O basma înnodată cu pricepere le împiedica să cadă. . un tufiş înflorit din apropiere îşi trimitea trecătorilor mireasma ce părea că vine de la ele. destul de aproape de pămînt. ai fi spus că sînt doi trandafiri printre lanţuri vechi. ca într-un leagăn. sub cerul liber. De ce oare această parte din faţă a camionului se găsea pe stradă. cea de un an şi jumătate îşi arăta burtica drăgălaşă şi goală cu neruşinarea nevinovată a copiilor. grozavă. Una era castanie. Feţele lor naive erau două uimiri îneîntate. două copilite. în locul acela ? Mai întîi ca să încurce strada. tipul uriaşului. şi pe el. iar cea laltă de vreun an şi jumătate. 3 Personaj monstruos din Furtuna Iui Shakespeare. şi părea luat de la cine ştie ce monstru. plămădite din fericire şi muiate în lumină. fa(ă de care este mereu revoltată. şi care n a n nici ele alt rost decît să fie acolo. Mijlocul acestui lanţ spînzura sub osie. ca o draperie. obrajii lor fragezi rîdeau. cealaltă brună. Sub osie atîrna. apoi ca să ruginească de-a binelea. Deasupra şi împrejurul acestor capete delicate. uriaşa jumătate de camion negru de rugină. îţi amintea ocna. una de vreo doi ani şi jumătate. ci la mastodonţii şi la mamuţii care ar fi putut fi înhămaţi cu el. O mamă văzu lanţul acela înfricoşător şi spuse: „Uite o jucărie pentru copiii mei!" Cele două copilite. nu la bîrneie pe care era sortit să le transporte. Există în vechea ordine socială o seamă de instituţii pe care le găseşti în acelaşi fel în drum.besc de obicei catedralele. Lemnul dispărea sub noroi şi fierul sub rugină. plină de curbe 1 Războinic filistean legendar.

care semăna cu un strigăt de mînie. răspunse mama... Cîntînd şi privindu-şi fetele. Era rumenă şi sănătoasă. La cîţiva paşi în faţa ei se afla o femeie. specifică maternităţii.. nu mai auzea şi nu mai vedea ce se întîmplă în stradă. se rotunjea ca intrarea unei peşteri. . Pulpele albe. doamnă. ghemuită pe pragul hanului. Mai căra şi un sac mărişor.Frumoasei şi duioasei Imogina l. apoi întoarse capul. cu acea căutătură animalică şi cerească totodată.. Femeia aceasta avea şi ea un copil în braţe. o femeie lipsită de drăgălăşenie. avea o scufiţă de pînză subţire cu dantele şi un pieptar cu panglici. La fiecare legănare. Copilul acestei femei era una dintre făpturile cele mai dumnezeieşti din cîte se pot vedea. care părea să fie foarte greu. îşi legăna copiii cu ajutorul unei sfori lungi. care făcea dintr-un lanţ de titani un leagăn de heruvimi. tradus în limba franceză In 1797. soarele în amurg lua parte la această bucurie şi nimic nu era mai îneîntător decît capriciul întîrnplării. Era o fetiţă de vreo doi-trei ani. 182 . Iţi venea să muşti ' Eroina unei romanţe spaniole din romanul Călugărul al scriitorului englez Lewis. Ar fi putut să se ia la întrecere cu celelalte două pentru drăgălăşenia cu care era gătită . care-i spunea lîngă ureche : — Ai doi copii frumoşi. fetiţele se minunau.şl de unghiuri sălbatice. spunea un războinic. de teamă să nu li se întîmple ceva. cînd cineva se apropie de ea şi deodată auzi o voce. începuse tocmai prima strofă a romanţei. urmărindu-i cu privirea. Pe cînd le legăna pe cele două fetiţe. continuîndu-şi romanţa. La cîţiva paşi. dar înduioşătoare în clipa aceea. lanţurile hîde făceau un zgomot strident. mama. durdulii şi tari i se vedeau sub fustiţa ridicată. mama îngîna cu un glas fals o romanţă pe-atunci vestită : Trebuie.

Era tînără. părea foarte des. Greu de recunoscut. Fantine rămăsese singură. ca ale invalizilor. dar era acoperit cu totul de un comanac de călugărijă. îi cresta obrazul drept. decît că trebuie să fi fost foarte mari şi că aveau gene minunate. s-ar fi mirat. strînsă ca o basma. începuseră lipsurile. sfărîmată de bărbaţi. îşi păstra încă frumuseţea. nebunie şi muzică. Dormea. Prietenia lor nu mai avea nici un rost. privită cu atenţie. Zephine şi Dahlia. care părea cusut cu veselie. Dormea somnul încrezător al vîrstei ei. Fantine le pierduse repede din vedere pe Favourite. Avea mîini pîrlite şi pistruiate. Era Fantine.din obrajii ei ca doua mere. Era îmbrăcată ca o lucrătoare care tinde să fie din nou ţărancă. O cută tristă. Tatăl copilului . care semăna cu un început de ironie. arăta sleită şi puţin bolnavă . strîns. îi ascundea greoi mijlocul. fusese desfăcută de femei. Dacă le-ai fi spus peste cincisprezece zile că fuseseră prietene. Rîsul arată dinţii frumoşi cînd îi ai. Era Fantine. Despre ochii ei nu se pufea spune nimic. din care-i scăpa o şuviţă blondă. Era palidă . arătătorul bătătorit şi jupuit din pricina acului de cusut. înnodat sub bărbie. Braţele mamelor sînt făcute din duioşie . dar îmbrăcată astfel. Cît despre îmbrăcămintea ei. o manta de lînă aspră de culoare închisă. Ochii nu păreau a-i fi uscaţi de prea multă vreme. Legătura. făcut din muslin şi panglici. Gît despre marnă. albastră. Trecuseră douăzeci de luni de la acea „păcăleală bună". îşi privea fetiţa adormită în braţe cu duioşia mamei care şi-a hrănit copilul. o rochie de pînză şi pantofi mari. plin de clopoţei şi parfumat cu liliac. înfăţişarea ei era sărăcăcioasă şi tristă. Cu toate astea. pierind. se topise ca o chiciură strălucitoare pe care o iei drept diamante în soare şi care. urît. Ce se petrecuse în aceste douăzeci de luni ? Se poate uşor ghici. acel veşmînt diafan. Era oare frumoasă ? Poate. nu părea. După ce fusese părăsită. O batistă mare. dar ea nu rîdea. strimt. lasă ramura neagră. Părul. copiii dorm adînc în ele.

după cum se va vedea. Fantine abia ştia să citească şi nu ştia să scrie . Ii trebuia curaj. şi copilul navea pe lume decît pe maică-sa. îi veni în gînd să se întoarcă în oraşul ei de baştină. Inima i se strînse. cum se ştie. Tholomyes nu răspunsese la nici una. apoi a treia. se îmbrăcase în veşminte de pînză. ducîndu-şi copilul în spinare. Da.ei plecase — vai. care ridica din umeri cînd era vorba de copilul lui şi nu lua în serios această făptură nevinovată. Totuşi. Simţi vag că era pe pragul deznădejdii şi gata să alunece pe un drum rău. Poate că va găsi acolo pe cineva care s-o cunoască şi să-i dea de lucru. Celui care le-ar fi văzut pe amîndouă trecînd i s a r fi făcut milă. rămase cu vreo optzeci de franci. Nici un mijloc de cîştig. dar ar trebui să-şi ascundă greşeala. întrezărea nelămurit posibilitatea unei despărţiri mai dureroase încă decît cea dintîi. numai sfială şi virtute. apoi a doua. cu gust pentru plăceri. dar luă o botărîre. singura vanitate care-i rămînea. Renunţase vitejeşte la găteală. într-o dimineaţă frumoasă de primăvară. după ce-şi plăti toate datoriile. îşi părăsise clientela şi aceasta îi întorsese spatele. Femeia asta n-avea pe lume decît copilul. pe deasupra. Fantine. îl avu şi se încorda. dezobişnuită de muncă şi. Vîndu tot ce avea pe două sute de franci . firea ei era. toate panglicile şi toate dantelele pe fiica-sa. Părăsea Parisul la douăzeci şi doi de ani. îndemnată de legătura cu Tholomyes să dispreţuiască mica meserie pe care o cunoştea. toate resturile de stofă. Fantine auzi cumetrele spunînd cu ochii la fetita ci : „Parcă-i poţi lua în serios pe copiii ăştia ? Te uiţi la ei şi ridici din umeri I" Se gîndi atunci la Tholomyes. Intr-o zi. punînd toată mătasea. Cu toate că săvîrşise o greşeală. la Montreuil-sur-mer. avea curajul sălbatic al vieţii. sfîntă de data asta. rupturile de felul acesta sînt fără leac! — şi ea se văzu cu desăvîrşire singură. ce era de făcut ? Nu mai ştia cui să se adreseze. o învăţaseră în copilărie să se iscălească. Inima i se întunecă. îl pusese pe un scriitor public să-i scrie o epistolă lui Tholomyes. Fantine îşi alăptase 184 .

cele două fetiţe. plătind cîte trei sau patru gologani de fiecare leghe. doamnă". spuse mama celor două fetiţe. Pe cînd trecea prin faţa hanului Thenardier. bogat şi CM trecere. Există vrăji. Şi. Făpturile cele mai crude sînt dezarmate cînd li se mîngiie puii. pe uliţa Brutarului. tipul femeii care place soldaţilor în toată urîţenia lui. Ţinem hanul acesta. sînt cavaler Şi pornesc spre Palestina. Cele două micuţe erau atît de vădit fericite ! Le privea. alegător înţelept şi jurat foarte aspru. le admira cu atîta înduioşare. Le privea emoţionată. Nu vom mai avea prilejul să vorbim despre domnul Felix Tliolomyes. încît în clipa cînd mama se oprise să respire între două versuri ale cîntecului. nu se putu împiedica să nu-i spună cuvintele pe care le-aţi citit: „Ai doi copii frumoşi. Cele două fetiţe fură pentru ea o astfel de vrajă. Mama îşi ridică fruntea. Fantine ajunsese pe la amiază la Montfermeil. I se păru că vede deasupra hanului aceluia tainicul aici al providenţei. Prezenţa îngerilor vesteşte raiul. cu ceea ce se chemau pe-atunci trăsurelele din împrejurimile Parisului.singură copilul. îi luaseră ochii şi se oprise dinaintea acestei imagini a bucuriei. Să ne mărginim a spune că peste douăzeci de ani. lucru ciudat. Ea stătea pe prag. Cele două femei începură să vorbească : — Mă numesc doamna Thenardier. sub regele Ludovic-Filip. încîntate de leagănul lor uriaş. Apoi îşi continuă cîntecul printre dinţi : Trebuie. colţuroasă. îi mulţumi şi o pofti pe trecătoare să şadă pe banca de la uşă. mătăhăloasă. ca să se odihnească. dar tot acelaşi om al plăcerilor. Această doamnă Thenardier era o femeie roşcovană. gras. După ce mersese. cînd şi cînd. din pricina asta plâ'mînii îi osteniseră şi tuşea puţin. avea un aer 185 . acest Tholomyes era un avocat de provincie.

alunecă jos cu acea energie de neînvins a unei făpturi micuţe care vrea să alerge. semn de admiraţie. E destul ca o persoană să stea jos. poate ca statura ei înaltă şi înfăţişarea ei de colos ambuiant. bun pentru bîlciuri. răsturnate peste închipuirea unor cîrciumărese. care-i venea de Ia lecturile romanţioase. Copilul deschise ochii mari. că părăsise Parisul chiar în dimineaţa aceea. Era o bărbafoaie sclifosită. istorisi că era lucrătoare. Dacă femeia asta. că Ia Paris n-avea de lucru şi că mergea să caute într-altă parte. Mama Thenardier îşi dezlegă fetele şi le coborî din leagăn. spunîndu-le : — Jucaţi-va cîteşitrele ! Copiii atît de mici se domesticesc repede. şi comoara mamei adormise. Era încâ tînără. că fetita umblase puţin. lăsată pe genunchi. dar nu prea mult. Călătoarea îşi spuse povestea. i-ar fi tulburat încrederea şi ar fi făcut ca tot ce avem de povestit să nu mai fie. Romanele învechite. dau astfel de rezultate. că-i murise bărbatul. şi peste o clipă micu{ele Thenardier se jucau cu noua-venita cu o nesfîrşitâ plăcere. s-ar fi ţinut dreaptă. că era ostenită pentru că-şi ducea copilul în braţe şi. albaştri. pe meleagurile ei. S-ar spune că se simt îngeri şi că ne ştiu oameni. se opri şi scoase limba. Ce ? Nimic. Le zări deodată pe celelalte două în leagănul lor.suferind. pentru ca destinul să se schimbe. în faţa virtuţilor noastre care apun. pe jos. schimbînd-o pe alocuri. taină a luminoasei lor nevinovăţii. totul. şi privi. ies . ca cei ai maică-si. Apoi copilita începu să rîdă şi. avea de-abia treizeci de ani. era doar atît de micuţă că trebuise s-o ia în braţe. cu acel aer serios şi uneori sever al copilaşilor. că de la Villemomble venise la Montfermeil pe jos. întîlnind trăsura de la Villemomble. ar fi înfricoşat-o de la început pe călătoare. făcînd găuri în pămînt. Spunînd cuvintele astea. în loc să stea în picioare. îşi sărută fetiţa cu patimă şi o trezi. cu toate că maică-sa o ţinea bine. se suise în ea .

de curate şi de mulţumite. rn-au dat gata. se întîmplase un eveniment: un vierme gras ieşise din pămînt şi ele erau în extaz. o privi ţintă şi-i spuse . care nu sînt nici acceptare. Frunţile lor încîntate se atingeau . care schimbă Josefa în Pepita şi Francoise în Silette. fetiţa luase o surcică drept sapă şi săpa cu energie o groapă cît pentru o muscă. atît de drăguţe. Cuvîntul acesta fu scînteia pe care o aştepta poate cealaltă mamă. Gnon. Gosette. — Ca a mea. nici refuz. Gînd am văzui micuţele. nu vreau să-mi duc fata acasă. — N-ai vrea să-mi (ii copilul ? Doamna Thenardier avu una din acele mişcări de uimire. Am cunoscut o bunică bătrînă. Copila se numea Euphrasia.. Dar din Euphrasia mama făcuse Cosette. Noua-venită era foarte veselă. Avem aici un soi de derivate care supără şi descumpăneşte toată ştiinţa etimologilor. Cele două femei stăteau de vorbă înainte. Cu un copil nu găseşti unde să intri. Mi-am spus : uite 187 . — Copiii — spuse mama Thenardier — se împriete nesc repede. — Cî{i ani are ? — Merge pe trei. Oamenii sînt atît de curioşi prin partea locului! Bunul dumnezeu m-a făcut să trec prin fata hanului dumitale. Intre timp. Uită-te la ele I Ai jura că sînt trei surori. Ea o luă de mînă pe doamna Thenardier. bunătatea mamei e înscrisă în veselia odraslei. cele trei fetite se aşezaseră într-o atitudine de adîncă nelinişte şi totodată de fericire mare. cu acel blînd şi gingaş instinct al mamelor şi al oamenilor din popor. citiţi Euphrasia. cea mare. ai fi spus: trei capete într-o aureolă. — Cum o cheamă pe fetita dumitale ? — Cosette. care izbutise să facă din Theodor. Lucrul groparului devine hazliu Cînd îl face un copil. Nu mi-o îngăduie munca. Mama Cosettei urmă : — Vezi dumneata.

— A m să p lătesc.■ o m a m ă b u n ă! A s t a e : a r f i c a t r e i s u r o r i . a m s ă m ă î n t o r c s ă . Şi plata înainte pe şase luni.. A sta ar fi n os tim . — B ine. — ■ Sigur că am să vi le dau ! spuse m am a. spuse doam na T he n ar d ie r. s p u s e d o a mT h e n a r d i e r . spu se d oam na T h en ard ier. — P lătesc. acu m u şoară. Ş i p r i n t r e a c e s t e c itfa e m ă v a g : rg Trebuie. spunea un războinic.. spuse m am a. U n glas bărbătesc strigă deodată din fundul birtului: — Şapte franci. îşi înn od ă la loc b occeau a golită de lucrurile fetiţei. c o m o ara m am ei. Tîrgul fu încheiat. p e n t r u p r i m e l e e cheltuieli. şi rochiţe de m ăta se. M am a îşi petrecu n oaptea ia han. ca o cu coană.ma u o d o r u l . — A ş plăti şase franci pe lună. sp u se d o a m n a T h e n a r d i e r . şi plecă a doua z i d i m i n e a ţ ă . O să-m i ră m în ă c eva . N u vrei să-m i (ii copilul ? — S ă ved em . na — F ă ră în d o ială c ă are tot c e-i tre b u ie . A m văzut eu că e bărbatul dum itale. P l e c ă r i c a r e s e p u n l a c a l e c u u ş u r i n ţ ă ş i c a r e s î n t -a d e v ă ra te n e n o ro c ir i 1 J8. am să m ă întorc curînd . — Treb u ie să ni le dai. ii G lasul de bărbat urm ă : — Fetiţa are tot ce-i trebuie ? — E b ă r b a t u l m e u . spuse el. adău gă glasu l d e b ărbat.S . să-m i las fa ta în pielea goa lă ! Faţa stăpînului se ivi. sp use m am a. zise din n ou vocea d e b ărbat. A m să cîştig bani acolo. — Şase ori şapte patruzeci şi d oi. A m op tzeci d e franci. Sînt toate aici în legătura asta. D in fie care cîte o d u zină . — In tota l c in ciz e ci şi şa p te de fran ci. dădu banii şi îşi lăsă fetiţa. c a să m ă în torc la m in e a ca să . — Ş i c i n c i s p r e z e cf r a n c ip e d e a s u p r a . p e jos . Şi ce m ai lucru şoare fru m oase 1 Să răm îi cu gu ra căscată. s o c o t i n d c ă o s ă s e î n t o a r c ă î n c u r î n-d . Ş i p e u r i n ă . şi cum voi avea cît de puţin.

. Amîndoi erau înclinaţi să meargă cu paşi mari spre rău. alcătuite din oameni grosolani parveniţi şi din oameni deştepţi dar decăzuţi. chiar dacă le încălzeşte din întîmplare cine ştie ce foc întunecat. spuse femeia. devin totuşi. — Fără să bănuiesc. 14* 189 . în loc să înainteze. dînd înapoi în viaţă. Asemenea suflete aveau bărbatul şi femeia aceasta. monstruoase.O vecină a familiei Thenardier o întîlni pe marna copilului care pleca şi la întoarcere Ie povesti: — Am văzut o femeie care plîngea în stradă de ţi se rupea inima. cu uşurinţă. şi care amestecă unele din cusururile celei de-a doua cu aproape toate viciile celei dintîi. Cine erau aceşti Thenardier ? Să spunem chiar de pe acum ceva despre ei. Făpturile acestea aparţineau acelei clase bastarde. Există suflete de rac. Femeia avea în suflet ceva de bruta. folosindu-se de experienţă ca să-şi sporească urîţenia.care merg de-a-ndărăte!ea. dar pisica se bucură şi de un şoarece slab. bărbatul îi spuse femeii: — Asta o să-mi achite poliţa de o sută zece franci care are scadenţa mîine. mereu spre întuneric. II O PRIMA SCHIŢA A DOUA FIGURI DEOCHEATE Şoricelul pe care-l prinseseră era destul de pîăpînd. Ştii că fără ei aş fi avut aici portărelul şi o somaţie de plată ? I-ai întins o cursă bună cu copiii tăi. care-şi face loc între clasa aşa-zisă mijlocie şi clasa aşa-zisă inferioară. iar bărbatul de pungaş. îmi lipseau cincizeci de franci. După ce plecă mama Cosettei. Vom desăvîrşi desenul mai fîrziu. Făceau parte dintre acele firi mărunte care. devenind tot mai rele şi îmbibîndu-.se din ce în ce mai mult de întuneric.

O zugrăvise el însuşi. după ce fusese Clelie. transpunfndu-l figurile şi aventurile în antichitate. un şmecher de o oarecare pătrundere. un destrăbălat cu oarecare ştiinţă de carte. dar din ce în ce mai vulgar. Umbra pe care o au în privire îi denunţă. Ii simţi întunecaţi din cap pînă-n picioare. decăzut de la domnişoara de Scudery ' la doamna de Barthelemy-Hadot şi de la doamna de Lafayette s la doamna Bournon-Malarme3. Ctelte şl alte lungi romane travestea societatea franceză din timpul lui Mazarin. îl citea pe Pigault-Lebrun 4 .Thenardier. iar „în ceea ce priveşte sexul slab". Firma cîrciumii sale era o aluzie la una din aceste vitejii. sergent. pentru că se pricepea să facă puţin din toate. era Lodoiska. în special. dar prost. 2 Romancieră franceză de talent din secolul al XVII-lea. Vom vedea mai tîrziu care era adevărul. * Romancier francez din vremea revoluţiei şi a imperiului. minus gramatica. In privinţa sentimentalismului. Se hrănea cu ele. tot pretenţios. făcuse probabil campania din 1815 şi se purtase eroic după cît se pare. grosolan şi totodată subţire. pustiind pînă şi suburbia. E destul să-i auzi rostind un cuvînt sau să-i vezi făcînd o mişcare ca să întrezăreşti în trecutul lor taine negre şi în viitorul lor negre mistere. 190 . Thenardier. Sînt neliniştiţi de ce e în urma lor şi ameninţători pentru ce e înainte. Era epoca în care vechiul roman clasic. lucrul acesta îi dăduse în frageda ei tinereţe. autoare de romane de aventuri şl de dragoste. Acum incendia sufletul drăgăstos al portăreselor din Paris. 1 Romancieră franceză din secolul al XVII-lea. dacă e să-l credem. E de ajuns să-i priveşti pe unii oameni pentru a nu te încrede în ei. In Cyrus. ar fi stingherit pe un fizionomist. spunea e l . 3 Doamnele de Barthelemy-Hadot şi Bournon-Malarme — scriitoare obscure din secolul al XVIII-lea. Nimeni nu poate şti ce au făcut şi ce vor face. ba chiar ceva mai tîrziu. îşi îneca în ele creierul mult-pn{in cît îl avea. Doamna Thenardier era deşteaptă tocmai cît trebuia ca să citească asemenea cărţi. fusese soldat. foarte citit de masele populare pentru realismul şi verva lui. un fel de atitudine gînditoare lîngă bărbatu-său.

foarte apreciat tn timpul revoluţiei şi al imperiului. care dă numele „elegant" plebeului şi numele ţărănesc aristocratului. Suflul nou nu poate fi împiedicat să pătrundă şi aici. De altfel. Toate trei numele. Alături de elementul romanţios pe care l-am arătat. mai e şi simptomul social. sofia unui răsculat împotriva stăptnirii romane.cum spunea în limbajul lui. 1 Una dintre cele trei furii din mitologia greacă . cînd pletele ei revărsate jalnic după moda romantică începură să-i albească şi cînd Megera ' luă locul Pamelei -. doamna Thenardier nu mai fu altceva decît o femeie rea şi grasă. victimă a iubirii conjugale. arată gustul pentru patronimele bizare. victimă a naivităţii sale. Alfred sau Alfons. ca peste tot. prin extensiune. era cît pe-aci să-i pună bietei copile numele de Gulnare. Această deplasare. Azelma e un nume scoţian din poemele lui Ossian. şi anume revoluţia franceză. întîlnite tn romanele vremii. Cît despre cea mică. Sub această discordie aparentă e un lucru mare şi adine. 191 . nu totul e ridicol şi superficial în epoca asta ciudată la care facem aluzie şi care ar putea fi numită anarhia numelor de botez. şi pe viconte — dacă mai sînt viconţi — Thomas. nu e decît o mişcare spre egalitate. Faptul că nu o chema decît Azelma 3 şi-l datora întîmplării fericite că maică-sa citise tocmai atunci un roman de DucrayDuminil *. istorice. Mai tîrziu. Romanul său Alexe sau căsuţa din codru s-a bucurat de succes şi în tara noasiră la începutul secolului trecut. 2 Eroina romanului realist cu acelaşi titlu de scriitorul englez Richardson (secolul al XVIIMea) . s-o spunem în treacăt. dominant pe timpul revoluţiei şi al imperiului. era un bădăran corect şi simplu. fe meie rea. care se hrănise cu romane proaste. tip de fată sentimentală. Nu arareori azi pe văcar îl cheamă Arthur. * Eponfne este numele unei eroine galice. Petru sau Iacob. Dar nu citeşti nerozii fără să te resimţi. Gulnare e un nume germanic. Nevastă-sa era cu vreo doisprezece sau cincisprezece ani mai tînără decît el. Rezultatul fu că pe fata ei cea mare o boteză Eponine. 4 Romancier francez.

Gei doi Thenardier răspundeaa întotdeauna aidoma : Cosettei îi merge de minune. adică în zdrenţe. nevastă-sa plecă la Paris şi depuse la Muntele de Pietate trusoul Cosettei pentru şaizeci de franci. dintr-un blid de lemn. Luna următoare avură din nou nevoie de bani. Maică-sa. cînd Thenardier spuse: „Că mare cinste ne face! Ce crede că facem cu cei şapte franci ai ei ?" Şi-i scrise cerîndu-i doisprezece franci. După ce se scurseră cele şase luni. Pisica şi cîinele erau de altfel tovarăşii ei obişnuiţi de mas'ă. cei doi Thenardier se obişnuiră să nu mai vadă în fetiţă decît un copil luat la ei din milă şi se purtară cu ea ca atare. sau mai bine zis. i se 192 . o îmbrăcară cu fuste şi cămăşi vechi de-ale fetelor Thenardier. Datorită celor cincizeci şi şapte de franci ai călătoarei. Na se isprăvise încă anul. după cum se va vedea mai tîrziu. cerînd veşti despre copilul ei. se supuse trimiţîndu-le doisprezece franci. îndată ce cheltuiră şi suma aceasta. la Montreuil-sar-mer. scria. Pentru că nu mai avea nimic de-al ei. Birtului îi mergea prost. din lună în lună. Thenardier putuse împiedica un protest şi-şi onorase semnătura. Oricît de puţin loc ar fi ocupat Cosette.III CIOCIRLIA Nu ajunge să fii rău la suflet ca să-ţi meargă bine. punea pe cineva să scrie la fiecare sfîrşit de lună. Cosette mînca cu ei sub masă. pe care o convinseseră că fetiţa ei e fericită şi „se dezvoltă bine". Ia fel cu al lor. care ise stabilise. Ii dădură să mănînce resturile celorlalţi. S î nt oam eni care nu pot iubi pe uni i fără s ă nu urască pe alţii. Mama. E trist sa te gîndeşti că dragostea unei mame poate să aibă şi părţi urîte. hrănind-o ceva mai bine decît pe cîine şi ceva mai prost decît pe pisică. Mama Thenardier îşi iubea cu patimă fetele. în aşa fel încît n-o putea suferi pe străină. mama trimise şapte franci pentru a şaptea lună şi-şi continuă destul de regulat trimiterile.

şi ameninţînd că n-o mai ţine. tratată cu asprime. cu siguranţă că fetele ei. Fiindcă doamna Thenardier se purta rău cu Cosette. vedea alături două făpturi la fel cu ea care trăiau fericite. N-am văzut oare. orfan. care de la vîrsta de cinci ani. bătută fără încetare. „Să nu mă sîcîie pe mine — striga el — că-i trîntesc ţîncul tocmai cînd crede că l-a ascuns mai bine. de necrezut! Vai." Mama plăti cei cincisprezece franci. Eponine şi Azelma se purtară la fel. cum se făcu mai mare. Nu sînt bogaţi. Făptură blîndă şi slabă. însă. procesul unui oarecare Dumolard. oricît de idolatrizate erau. pe care o cheltuia în fiecare zi.părea că-l ia pe-al fetelor ei şi că le împuţinează aerul pe care-l respiră. Se scurse un an. e-adevărat! Suferinţa socială începe Ia orice vîrstă. La cinci ani. ajuns bandit. Cosette nu făcea o mişcare fără să nu-i cadă pe cap o grindină de pedepse aspre şi nerneritate. care aflase nu se ştie pe ce căi ascunse că ar fi vorba de un copil din flori. ca multe de teapa ei. Din an în an copilul creştea. Cît timp fu mică de tot. avea o porţie anumită de mîngîieri şi alta de lovituri şi sudălmi. îi ceru cincisprezece franci pe lună. în format mai mic. pedepsită. Fetele nu avură decît mîngîierile. certată. însă. adică mainainte chiar de-a împlini cinci ani. Copiii la vîrsta asta sînt alte exemplare ale mamei lor. spunînd că lighioana creşte şi „mîncă". de curînd. Cosette rămase calul de bătaie al celor două fetiţe . Credeau că maică-sa uitase de Cosette. lucru pe care mamă-sa nu-l putea mărturisi. apoi un altul. ajunse servitoarea casei. le făcu serviciul de-a întoarce loviturile asupra ei. Trebuie să-mi dea mai mult. aţi spune. care nu înţelegea nimic despre lumea aceasta şi despre dumnezeu. şi cresc un copil lăsat în părăsire la ei. Doamna Thenardier. In sat se spunea : — Thenardierii ăştia sînt oameni cumsecade. Dacă n-ar fi avut-o pe Cosette. ar fi primit şi unele şi altele. Thenardier. spun documentele 103 . şi mizeria lui de ase menea. străina.

atît de drăguţă şi de rumenă la venirea ei în casa aceea. găurite. înaintea zorilor. Numai că biata Ciocirlie nu cînta niciodată. începu să plătească prost. iarna. „O prefăcută !" spuneau soţii Thenardier. care se afla tot la Montreuil-sur-mer. era acum slabă şi palidă. Avea o înfăţişare neliniştită. Poporului. Cei doi Thenardier se socotiră cu atît mai îndreptăţiţi să se poarte astfel. pentru că. Era trist s-o vezi. pe această biata copilă. ce tremura. se trezea în fiecare dimineaţă cea dintîi din casă şi din sat. Nu-i mai rămîneau decît ochii frumoşi. curtea. se speria. să cureţe odăile. o poreclise astfel pe această fiinţă ca o păsărică. să spele vasele şi chiar să ducă greutăţi în spinare. care navea nici şase ani. care-ţi făceau milă. . fiind singur pe lume. măturînd strada dis-de-dimineaţă cu o mătură uriaşă în mînuţele ei roşii şi cu o lacrimă în ochii ei mari. Dacă Fantine s-ar fi întors la Montfermeil după aceşti trei ani. sau pe cîmp. „muncea ca să trăiască şi fura"? O puseră pe Cosette să meargă după cumpărături. In partea locului i se spunea Ciocîrlia. cu cît mama. părea că vezi în ei o şi mai nesfîrşită jale.oficiale. Nedreptatea o făcuse arţăgoasă şi mizeria o urîţise. mari cum erau. nu şi-ar mai fi recunoscut copilul. se înfiora. mereu pe stradă. căruia-i plac imaginile. Rămăsese în urmă cu cîteva luni. strada. Cosette. tremurînd în zdrenţele ei de pînză vechi.

mai ales la bră1 O varietate de antracit. îşi continuase drumul şi ajunsese la Montreuil-sur-mer. Industria aceasta lîncezise din pricină că scumpetea materiilor prime influenţa asupra mîinii de lucru. părea să-şi fi părăsit copilul ? După ce-o lăsase pe mica Cosette celor doi Thenardier. în 1819. Fantine îşi părăsise locul de baştină de vreo zece ani.CARTEA A C1NCBA DECLINUL I POVESTEA UNUI PROGRES REALIZAT IN INDUSTRIA MARGELARIEI Ce se întîmpla cu ea ? Unde era ? Ce făcea această mamă. In momentul cînd Fantine se întoarse la Montreuil-sur-mer. mai că am spune: să-I subliniem. un om. care. se întîmplase o prefacere neaşteptată în producţia acestor „articole negre". Montreuil-sur-mer avea ca industrie specială imitarea jais-urilor englezeşti ' şi a mărgelelor negre din Germania. tare şi sticlo?. se stabilise în oraş şi se gîndise să înlocuiască în această fabricaţie răşina de India cu răşina indigenă şi. un necunoscut. Montreuil-sur-mer îşi schimbase înfăţişarea. folosit la fabricarea mărgelelor şi altor podoabe. după spusele celor din Montfermeil. Pe cînd Fantine scăpata treptat din mizerie în mizerie. ne aducem aminte. oraşul ei natal ajunsese într-o stare înfloritoare. Spre sfîrşitul lui 1815. Din timpuri foarte vechi. 195 . De vreo doi ani se înfiripase acolo una din acele industrii care sînt marile evenimente ale micilor localităţi. Acestea se petreceau. Amănuntul acesta are importanţă şi socotim necesar să-l dezvoltăm .

■ MADţLJEINE Avea vreo cincizeci de ani. prea puţin. inelele de tablă sudata cu inelele de tablă numai apropiată. La sosirea sa la Montreuil-sur-mer n-avea decît veşmintele. Această mică schimbare fusese o adevărată revoluţie. şi îmbogăţise şi pe alţii din jurul său. ceea ce e şi mai bine. Nu era de prin partea locului..spune . In felul acesta o idee avea trei rezultate. într-o după-amiază de decembrie. . pe care 196 . ceea ce e bine. Se povestea că venise în oraş cu foarte puţini bani. întreind totodată cîştigul. Tot atunci i se aflase numele. Datorită progreselor rapide ale acestei industrii. în primul rînd. îmbunătăţirea fabricaţiei. vînzarea produselor cu preţ mai redus. un mare incendiu izbucnise tocmai la casa comunală. In mai puţin de trei ani. ceea ce însemna un profit pentru manufacturier. n . dobîndise şi averea lui şi pe aceea a ţinutului. ridicarea preţului mîinii de lucru. către seară. autorul acestui procedeu se îmbogăţise. în al treilea rînd. Se pare că în ziua în care intraise pe tăcute în orăşe lul Montreuil-sur-mer. înfăţişarea şi felul de-a vorbi al unui lucrător. din această pricină nimeni nu se mai gîndise să-i ceară actele.. Omul acesta se aruncase în foc şi salvase. Iată tot oe se putea. în al doilea rînd. cel mult cu vreo cîteva sute de franci. ceea ce însemna un folos pentru consumator. iar despre începuturile lui. primejduindu-şi viaţa. ceea oe era o binefacere pentru localitate. părea muncit de gînduri şi era : un om bun. Această mică schimbare redusese considerabil preţul materiei prime şi îngăduise. doi copii. pus în slujba unei idei ingenioase. Cu capitalul acesta modest. îl chema moş Madeleine.despre el. Nu se ştia nimic despre obîrşia lui.ţări. care din întîmplare erau ai căpitanului de jandarmi. cu sacul în spinare şi cu băţul noduros în mînă.

providenţială. In privinţa asta era neclintit. Se ştia că depusese în 1820 la Laffitte o sumă de şase sute treizeci de mii de franci. cheltuise mai bine de un milion pentru oraş şi pentru săraci. 197 . moş Madeleine făcea avere. fiind o garnizoană. cu cît Montreuilsur-mer. în care erau două ateliere încăpătoare: unul pentru bărbaţi şi altul pentru femei. Beneficiile lui moş /vladeleine erau atît de mari. corectitudine. în ce priveşte negoţul acesta. De altfel. a cărei pricină şi temei era el. concurenţa Londrei şi Berlinului. şi prezenţa lui. în mijlocul acestei activităţi. încît să poată separa sexele. S-ar fi spus că se gîndea mult la ceilalţi şi puţin la el însuşi. unde să nu existe puţină bucurie. femeilor să fie cinstite. Moş Madeleine folosea pe toată lumea. Asprimea lui era cu atît mai îndreptăţită. După cum am spus. şi nici locuinţă. Le cerea tuturor un singur lucru : bărbaţilor să fie de treabă şi fete lor să fie cinstite. dar. în care să nu se găsească vreo cîţiva gologani. Spania. încît îneepînd din al doilea an putuse să-şi ridice o fabrică impunătoare. mai-nainte de a-şi fi pus deoparte aceşti şase sute treizeci de mii de franci. oricît de modest. prilejuri de corupţie erau destule.o pusese pe roate atît de strălucit. Orice înfometat putea să i se înfăţişeze şi era sigur că găseşte de lucru şi pîine. grija lui de căpetenie nu părea să fie asta. lucru destul de ciudat pentru un om simplu care se ocupă cu negoţul. Un freamăt puternic încălzea şi străbătea totul. dar. Era singura sa neîngăduinţa. Moş Madeleine cerea bărbaţilor bunăvoinţă. şi tuturor. pentru ca fetele şi femeile să fie cuminţi. acum totul trăia viaţa sănătoasă a muncii. comanda în fiecare an cantităţi uriaşe. care foloseşte mult jais-urile negre. Montreuil-sur-mer făcea. întreg ţinutul lîncezea. Montreuil-sur-mer se preschimbase într-un important centru de afaceri. Nu era buzunar. Despărţise atelierele în aşa fel. Şomajul şi mizeria erau necunoscute. înainte de sosirea lui moş Madeleine. oricît de săracă. venirea lui acolo fusese o binefacere.

apoi ministru al politie! sub directoriu ji imperiu. pe cheltuiala lui. aceleaşi inimi bune îşi spuseră : e un ambiţios. Montreuil-sur-mer se împărţea în oraşul de sus şi oraşul de jos. întrezări într-însul un eventual candidat şi se hotărî să i-o ia înainte. înfiinţase acolo zece paturi. duce d'Otrante. clă dise două: una de fete şi alta de băieţi. a te lua la întrecere i Fost călugăr. ceea ce era foarte bine văzut pe vremea aceea. Gînd abia începuse. n-avea dfcît o singură şcoală. lucru aproape necunoscut pe vremea aceea în Franţa. Intre cei patru pereţi rîdea pe înfundate de dumnezeu. 198 . cu un mare număr de familii sărace. un cartier nou. la rîndul lui. deschise acolo o farmacie gratuită. îşi luă un duhovnic iezuit şi se duse. în adevăratul înţeles al cuvîntului. din banii lui. o şandrama care se surpa. căruia îi mirosea peste tot a concurenţă. începu să se neliniştească de această cucernicie. inimile bune îşi spuneau : vlăjganul ăsta vrea să se îmbogăţească. Deputatul din localitate. Lucrul acesta părea şi mai probabil.Spitalul era prost înzestrat. atît la liturghie cît şi la vecernii. luă repede fiinţă în jurul lui. înfiinţase. şi într-o zi îi spuse unuia care se mira: „Primii funcţionari ai statului sînt doica şi învăţătorul". şi un fond de ajutor pentru lucrătorii bătrîni şi infirmi. un azi!. avea aceleaşi idei religioase ca acel părinte-oratorian. Se ducea în fiecare duminică să asculte liturghia. Alocase celor doi învăţători. Cînd îl văzură îmbogăţind ţinutul înainte de a se îmbogăţi el însuşi. unde locuia el. Deputatul. care fusese membru al corpului legislativ al imperiului. deputat In Conven(!unea Naţională. cunoscut sub numele de Fouche'. Ambiţia însemna pe vremea aceea. Din pricină că manufactura asta devenise un centru important. Oraşul de jos. dat fiind că omul era religios şi chiar cucernic în oarecare măsură. Dar cînd îl văzu pe bogatul manufacturier Madeleine ducîndu-se la liturghia de la ceasurile şapte dimineaţa. o indemnizaţie de două ori mai mare decît bietul lor salariu oficial. care-l promovase şi-i fusese prieten.

Din nou zarvă în oraş. numirea apăru în Monitor. Cîteva zile mai tîrziu. o dată cu bunul dumnezeu. se folosiră cu bucurie de prilejul acesta dorit de toată lumea. la raportul juriului. 18J9. şi era atît de blînd. Cînd se ştiu că era bogat. A doua zi. mai mult ca orice. cîştigară şi săracii. care. se făcuse afît de folositor. Cu toate astea. Nici de data asta inimile bune nu fură stînjenite: „N-are nici bună creştere. dar lucrătorii lui şi copiii îi ziceau mai departe „moş Madeleine" şi lucrul acesta îl făcea. Zvonul era întemeiat. ca să poată striga : „Ei. încît trebuise pînă la urmă să fie onorat. Va să zică asta voia : o decoraţie! Dar moş Madeleine o refuză. ce spuneam noi ?" Montreuil-sur-mer fierbea. produsele noului procedeu născocit de Madeleine figurară la Expoziţia industriei. moş Madeleine va fi numit de către rege primar la Montreuil-surmer. la propunerea domnului prefect şi ţinînd seama de serviciile aduse ţinutului. Tot în acest an. e un fel de aventurier 1" Cum am mai spus. într-o dimineaţă a anului 1819. ţinutul îi datora mult. Măruntele saloane înţepate de la Montreuil-sur-mer. „lumea bună" îi dădu bună ziua şi în oraş i se spuse: „domnul Made leine". „Societatea" îl dorea. ceea ce făcea în total douăsprezece. nici învăţătură. să zîmbească. lucrătorii mai ales îl adorau. se răspîndi în oraş zvonul că. moş Madeleine o respinse. omul acesta era o taină. pentru că preacinstitul deputat înfiinţa şi el două paturi la spital. Inimile bune ieşiră din încurcătură spunînd : „La urma urmei. regele îl numi pe inventatorul lor cavaler al Legiunii de onoare. rămăseseră la început cu uşile închise în faţa meşteşugarului.întru cele sfinte. Cine ştie de 199 . plouau invitaţiile. Le refuză. I se făcură mii de temeneli. Pe măsură ce se ridica mai sus. Hotărît lucru. se deschiseră larg în faţa milionarului. şi el primea această adoraţie cu un fel de gravitate melancolică. săracii îi datorau totul. Din spaima aceasta. Aceia care-l socotiseră pe noul-venit drept „un ambiţios". bineînţeles. încît trebuise pînă la urmă să fie iubit.

zfrnbea ca să nu fie nevoit să vorbească. dar prefectul se împotrivi refuzului. dădea din buzunar ca să nu fie silit să zîmbească." Cînd l-au văzut cîştigînd bani. toţi fruntaşii veniră să-l roage. După ce moş Madeleine devenise domnul Madeleine. saluta în grabă şi o ştergea repede. care-i strigă cu năduf din pragul aşii: „E nevoie de un primar bun. Femeile spuneau des200 . rămăsese tot atît de simplu ca în prima zi. îşi îndeplinea funcţiunile de primar. III SUME DEPUSE LA LAFFITTE De altfel. Nici n-o fi ştiind să citească. iM-are de unde şti cum sa se poarte în lume. chipul ars de soare al unui lucrător şi expresia gînditoare a unui filozof. In 1820. şi-au spus : e o brută. serviciile pe care Ie adusese erau atît de însemnate. Lumea băgă de seamă că ceea ce păru să-l convingă fură vorbele de mînie ale unei bătrîne din popor. încît pînă la urmă primi. Refuză încă o dată . poporul îl imploră în plină stradă. domnul Madeleine devenise domnul primar. stăruinţa fu atît de vie. încît regele îl numi din nou primar al oraşului. Cînd l-au văzut ocolind lumea. Avea părul cărunt. adică după cinci ani de la sosirea lui la Mon-treuilsur-mer. privirea serioasă. încheiată pînă la gît. şi-au spus : e un ambiţios. Vorbea cu puţină lume.unde vine. Se ferea de orice politeţă convenţională. Gînd l-au văzut dînd bani în dreapta şi-n stînga. Cînd l-au văzut refuzînd onorurile. şi-au spus : e un aventurier. iar dorinţa regiunii atît de unanimă. şi-au spus : e un negustor. dar în afară de asta trăia tot în singurătate. Poate cineva să dea înapoi cînd e vorba să facă un bine ?" 'Asta fu cea de-a treia fază a ascensiunii sale. Purta de obicei o pălărie cu borul lat şi o redingotă lungă de postav gros.

împingea la căruţă cînd i se înnămolea o roată. Apăra o crescătorie ds iepuri împotriva şobolanilor. ţîncii zdrenţăroşi alergau bucuroşi după el şi-l înconjurau ca un roi de musculiţe. Cînd urzica e tînără. cu o carte deschisă în faţă. avea o putere covîrşitoare. stropind podul casei şi udînd bine găurile duşumelei cu o soluţie de sare de bucătărie. a tuturor ierburilor parazite care mîncau grîul. dar siguri. a busuiocului roşu. Văzu o dată nişte oameni din partea locului plivind de zor nişte urzici. veştejite şi spuse: „Au murit. Privi grămada de plante smulse din rădăcină. părea că profită de el pentru a se cultiva. cărţile sînt prieteni reci. Le arăta cum să stîrpească gărgăriţele. Ar fi şi ele bune la ceva. Cînd trecea printr-un sat. Dădea o mînă de ajutor oricui avea nevoie. frunza ei e o legumă excelentă. Cînd totuşi i se întîmpla s-o facă. îi plăceau cărţile. De cînd era la Montreuil-sur-mer se putea vedea că din an în an limbajul său devenea mai politicos. Avea o bibliotecă mică. pentru că avea la îndemînă tot soiul de sfaturi folositoare pentru ţărani. cînd îmbătrîneşte. dar se slujea rar de ea. Totdeauna pleca de acasă cu buzunarele pline şi se întorcea cu ele goale. măzărichii. punînd înăuntru un cobai care să le miroase. oprea de coarne un taur care o luase razna. ceea ce-i speria pe ceilalţi. Lua masa întotdeauna singur. Nu trăgea niciodată în păsărele. are filamente şi fibre ca ale cînepei şi inului. S-ar fi putut spune că-şi trăise odinioară viaţa la ţară. mai ales şi mai blînd.pre dînsul: „Ce urs cumsecade I" Avea o singură plăcere : să se plimbe pe cîmp. Ii învăţa să distrugă rugina griului. ţintea fără greş. Cu toate că nu mai era tînăr. Nu împuşca niciodată un animal nevătămător. lua cu el bucuros puşca. din care citea. Avea „reţete" pentru distrugerea pirului. 201 . dacă aţi şti să vă folosiţi de ele. dar bine întocmită. Pe măsură ce timpul liber îi sporea o dată cu averea. Cînd se plimba. neghinei. ridica un cal.

pentru că o lăsăm în părăsire. „Hoţul" care-l călcase era moş Made." 2 0 .'eine. prieteni: nu există nici iarbă rea şi nici oameni răi. Cu ochii spre cer. se băga printre prietenii în doliu. băga de seamă că uşa fusese deschisă. De cîte ori vedea că poarta unei biserici e cernită. Giţi oameni nu seamănă cu urzica !" Apoi. în lipsa lui. nici o cultură. Asta e tot." Copiii îl iubeau şi ei.2 . asculta glasurile triste care cîntau pe marginea prăpastie! întunecate a morţii. dă o culoare galbenă. devine dăunătoare şi atunci o stîrpim. Sămînţa de urzică amestecată în nutreţ face ca părul animalului să prindă lustru. E un fin minunat. Un biet nenorocit. rădăcina ei. Era binevoitor şi trist. Iată un om fericit care nu pare voios. pline de imaginea unei alte lumi. Lumea spunea : „Iată un bogătaş care nu pare mîndru. Bietul om începea să strige: „M-au călcat hoţii!" Intra.Pînza de urzică e tot atît de bună ca şi cea de cînepă. pentru că ştia să facă lucruşoare drăguţe din paie şi nuci de cocos. şi primul lucru pe care-l vedea era o monedă d-e aur uitată pe o mobilă. Nu există decît cultivatori răi. Făcea pe ascuns o mulţime de fapte bune. uneori cu forţa. Urzica tocată e bună pentru pisări. Şi ce-i trebuie urzicii ? Un pic de pămfnt. foarte frumoasă. Dacă v-aţi da putină osteneală. urca pe furiş treptele. aşa cum alţii fac pe ascuns fapte urîte. Pătrundea pe înserat prin case. Părea că-i place sâ-şi legene gîndurile în sunetul cîntărilor funebre. intra înăuntru. spuse: „Ţineţi minte asta. Văduvia şi nenorocirea altora îl atrăgeau datorită marei lui blîndeţi. după o clipă de tăcere. Nici o îngrijire. umbla după înmorrnîntări. ca alţii după botezuri. cu un fel de năzuinţă spre tainele nesfîrşitului. urzica ar fi folositoare. Numai că sărnînţa ei se scutură pe măsură ce se coace şi e greu de cules. printre familiile înveşmîntate în negru şi printre preoţii care se tînguiau în jurul unui sicriu. care poate fi cosit de două ori pe an. e bună pentru vitele cornute. amestecată cu sare. întorcîndu-se în cotlonul său din podul casei. zdrobită.

dichisite şi răutăcioase. mobilată cu clepsidre înaripate şi împodobite cu oase puse cruciş şi cu capete de mort. Se şoptea de asemeni că avea depuse la banca Laffitte sume „uriaşe". ca toate mobilele de soiul acesta. Fură pedepsite pentru curiozitatea lor. aceste „două sau trei milioane" se reduceau. destul de urîtă de altfel. şi tapetată cu hîrtie ieftină." El zîmbî şi le pofti în „peş teră". Era o odaie cu mobilă de acaju. şi era mulţumit că era orb. Se spuneau atît de multe. pentru că o avea pe sora lui alături. In realitate.Mizerabilii. din Montreuil-sur-mer. astfel încît domnul Madeleine putea să sosească într-o bună dimineaţă la Laffitte. să iscălească o chitanţă şi să-şi ia cu el cele două sau trei milioane în zece minute. veniră într-o zi şi-l rugară : „Domnule primar. episcopul din Digne.Unii susţineau că e un personaj misterios şi afirmau că nimeni nu intra vreodată în odaia lui. arată-ne odaia dumitale! Se spune că ar fi o peşteră. care păreau de argint „pentru că erau marcate". I 203 . încît nişte cucoane tinere. „supranumit monseniorul Bienvenu". care era o peşteră de pustnic. după cum am spus-o. Să fii orb 15 . pe cămin. Să adăugăm aici un amănunt pe care ziarele îl scăpară din vedere: episcopul din Digne era. la şase sute treizeci sau patruzeci de mii de franci. o adevărată chilie de pustnic. care îi erau ţinute întotdeauna la îndemînă. orb de mai mulţi ani de zile. decît. Totuşi lumea spuse mai departe că nimeni nu intra în odaia aceea. şi răposat întru domnul la vîrsta de optzeci şi doi de ani. o văgăună. Observaţie plină de spirit provincial. două sfeşnice de modă veche. un mormînt. Nu putură vedea nimic altceva acolo. IV DOMNUL MADELEINE IN DOLIU La începutul anului 1821 ziarele vesteau moartea domnului Myriel. voi. la moartea lui.

unde nimic nu e desăvîrşit. să te simţi cu atît mai puternic cu cît eşti mai infirm. N-ai pierdut lumina. a vorbelor şi a cîntecului. aflat şi pus la încercare. ce încîntare! Inima. e pe pămîntul acesta. Sufletulînger e aci. sau mai bine : iubit în ciuda ta însuţi. e o femeie. aci fără încetare. să-ţi dai seama că cineva ţi-e credincios. cînd ai dragostea ! Şi ce dragoste 1 O dragoste făcută pe de-a-ntregul din virtute. Sufletul dibuie în căutarea altui suflet şi îl găiseşte. dumnezeu aievea. Iţi lipseşte ceva ? Nu. în astrul împrejurul căruia se roteşte un înger — iată o neasemuită fericire. Să fii ajutat într-o astfel ds restrişte înseamnă să fii mîngîiat. să te ştii de neînlocuit pe lîngă cel care {i-e necesar. N-ai schimba această umbră pentru oricîtă lumină. auzi o răsu fl are foart e aproape de t i ne: e ea. înseamnă că mi-a dăruit tot sufletul. S ă ai t ot ul de l a ea. Să ai tot timpul lîngă tine o soţie. în treacăt fie spus. să atingi cu mîinile providenţa şi s-o poţi lua în braţe. s-o auzi ducîndu-se şi venind. să te rezemi pe-o trestie de neclintit. această modestă floare cerească. una din formele cele mai deosebit de alese ale fericirii. păşeşte spre o tainică înflorire. care e acolo pentru că tu ai nevoie de ea şi pentru că ea nu se poate lipsi de tine. să nu fii părăsit niciodată. o gură îţi atinge uşor fruntea : e gura ei. cînd pentru tine lumea e o eclipsă . să vezi cugetul în locul chipului. ieşind şi întorcîndu-se. prin întuneric. să te preschimbi în întuneric şi.şi să fii iubit. şi să te gîndeşti că eşti ţinta acestor paşi. aşa fel încît să-ţi spui: fiindcă îmi hărăzeşte tot timpul ei. vorbind. o fiinţă încîntătoare. de la credinţa ei în tine şi pînă la mila ei. o fiică. se îndepărtează numai ca 204 . iubit pentru tine însuţi. Cea mai mare fericire a vieţii e convingerea că eşti iubit. O mînă te sprijină : e a ei. Şi sufletul acesta. să simţi foşnetul unei rochii ca pe un fîlfîit de aripi. Acolo unde e siguranţă. să-i poţi măsura în orice clipă afecţiunea după prinosul de prezenţă pe care ţi-l dăruieşte. o soră. să-ţi arăţi în fiecare clipă puterea de atracţie . nu există orbire. cîntînd. o asemenea convingere un orb o poate avea. să ai această fiinţă plăpîndă care să te ajute.

In oraş. El îi răspunse: — Port doliu pentru că în tinereţe am fost fecior în familia lui.să se întoarcă. Cele mai gingaşe accente ale vocii unei femei. E un rai făcut din beznă. presupusă rubedenie a unui episcop. dar te simţi iubit. Acest lucru ridică mult prestigiul domnului Madeleine şi-l făcu să capete dintr-o dată şi pe neaşteptate o oarecare consideraţie în lumea aleasă din Montreuil-sur-mer. Se păru că se face lumină în JuruJ originii domnului Madeleine. şoptite ca să te legene. de bucurie. o venerabilă doamnă a acelei mărunte lumi mari. — Bine — stărui nobila văduvă — dar văd că pur taţi doliu. Microscopicul foburg Saint-Germain al oraşului se gîndi să pună capăt carantinei la careul supusese pînă atunci pe domnul Madeleine. Vestea morţii sale apăru în ziarul local din Montreuilsur-mer. A doua zi. îţi înlocuiesc o lume stinsă. Eşti dezmierdat de un suflet. de extaz . Mii de îngrijiri mărunte. străluceşti în noapte. Nu vezi nimic. „E în doliu după episcopul din Digne". se şopti în saloane. într-o seară. Domnul Madeleine îşi dădu seama că înaintase în grad. Nimicuri care preţuiesc foarte mult în acest gol. îşi luă îndrăzneala să-l întrebe: — Domnul primar e fără îndoială vărul răposatului episcop din Digne ? — Nu. doliul acesta fu băgat în seamă şi lumea începu să pălăvrăgească. Lumea bănui că se înrudea cu venerabilul episcop. domnul Madeleine era îmbrăcat în negru şi purta doliu la pălărie. dispare ca un vis şi apare din noii. după ploconelile tot mai adînci ale femeilor bătrîne şi după zîmbetele celor tinere. doamnă. spuse el. Din raiul acesta. monseniorul Bienvenu trecuse în celălalt. 15* 205 . Simţi un fel de căldură care se apropie. curioasă prin dreptul pe care i-l dădea bătrîneţea. Iat-o I Eşti plin de seninătate. ca o realitate.

Iii punea capăt neînţelegerilor. în 1815. în ciuda a tot ce făcea moş Madeleine. rămînea răzvrătit. prin 1821. stăpînitor.se tulbură. care nu şovăie.S e m ai obs ervas e că de cî t e ori t recea pri n oraş vreun tînăr coşar savoiard. unanim. Parcă ar exista în unii oameni un adevărat instinct animalic. Fiecare îl lua de judecător al pricinei sale. pus să dea naştere simpatiilor şi antipatiilor care despart orbeşte fiinţele omeneşti unele de altele. Parcă ar fi avut tablele dreptului natural în loc de suflet. împiedica procesele şi îi împăca pe cei ce se duşmăneau. ca şi cum ar fi fost ţinut treaz şi într-o continuă nelinişte de un fel de instinct dîrz şi de neclintit. îl întreba cum îl cheamă şi îi dădea bani. Micii savoiarzi afla seră acest lucru unul de la altul şi de la o vreme veneau mai des prin partea locului. fără să dea greş. nu tace şi nu se dezminte niciodată. luminos în tot întunericul său. toate împotrivirile căzuseră. 206 . apoi numai vorbe îndoielnice. Pe temeiul unei legi căreia i se supun toţi cei ce se ridică fuseseră născocite pe socoteala domnului Madeleine tot felul de bîrfeli şi de calomnii. respectul a fost total. domnul primar trimitea după el. După aceea se auziră numai unele răutăţi. Un singur om dintre cei de acolo se feri cu totul să nu se molipsească şi. nu . şi de la o vreme. care cutreiera ţinutul în căutare de lucru. care în vreo şase-şapte ani trecu de la unii la alţii şi cuprinse întreg ţinutul. PALIDE FULGERĂRI IN ZARE încetul cu încetul. pe urmă şi acestea se risipiră cu totul. cordial. cuvintele „domnul primar" fură rostite Ia Montreuil-sur-mer aproape cu acelaşi accent cu care erau rostite la Digne. Oamenii veneau de la zece leghe ca să ceară sfatul domnului Madeleine. cu vremea. Aveau pentru el un fel de respect molipsitor. cuvintele „monseniorul episcop". curat şi integru ca orice instinct.

averea marelui manufacturier era deja făcută. de inspector. Adeseori. J avert avea o ast fel de î nfăţ iş are. şi s-ar putea recunoaşte cu uşurinţă acel adevăr. care s-ar putea traduce printr-un : „Cine e omul ăsta ? Cu siguranţă că l-am mai văzut undeva. toate animalele sînt în om şi fiecare dintre ele în cîte un om. Nu văzuse începuturile lui Madeleine. într-un fel de strîmbătură plină de înţeles. că de la stridie pînă la vultur. chiar mai multe deodată. II chema Javert şi făcea parte din poliţie. Unii ofiţeri de poliţie au o fizionomie specială. afectuos." Personajul acesta grav. de o gravitate aproape ameninţătoare. oricum ar fi întocmite destinele. nu mă păcăleşte el pe mine. dacă sufletul oamenilor s-ar putea vedea cu ochiul. era dintre acelea care. Sîntem siguri că. şi anume că fiecare individ al speciei umane corespunde unei specii a creaţiunii animale. abia întrezărit de către cugetător. de la porc pînă la tigru. cînd domnul Madeleine trecea pe cîte-o stradă. şi care. dînd încet din cap şi ridicîndu-şi buza de sus cu buza de jos pînă sub nas. într-o redingotă cenuşie.neînduplecat la sfaturile inteligentei şi la toate tăgadele raţiunii. chiar întrezărite fugar. Animalele nu sînt altceva decît imaginile virtuţilor şi 207 . dar li psi tă de josnicie. dă de ştire tainic omului-cîine de prezenţa omului-pisică şi ornu-luivulpe de prezenţa omului-leu. s-ar vedea lămurit un lucru ciudat. cu un baston gros în mînă şi cu o pălărie trasă pe ochi. liniştit. In orice caz. încrucişîndu-şi braţele. să se întoarcă deodată după el şi să-l privească pînă ce dispărea. la care se adaugă un aer de josnicie amestecat cu unul de autori tate. Uneori. Javert îşi datora postul pe care-l ocupa protecţiei domnului Chabouillet. Gînd Javert sosise la Montreuil-sur-mer. dau de lucru observatorului. pe-atunci prefect de poliţie la Paris. îndeplinea la Montreuil-sur-mer funcţiunea neplăcută. şi moş Madeleine devenise domnul Madeleine. ministru de stat. înconjurat de binecuvîntarea tuturor. se întîmpla ca un bărbat înalt. dar folositoare. secretarul contelui Angles.

partea folositoare pe care o conţine. dumnezeu nu le-a făcut educabile în adevăratul înfeles al cuvîntului.viciilor noastre. O educaţie socială bine făcută poate întotdeauna să scoată dintr-un suflet. sufletelor noaistre. 1 Regiune muntoasă din nordul Spaniei. Ţăranii din Asturia ' sînt convinşi că printre puii pe care-i fată o lupoaică e şi cîte un cîine pe care maică-sa îl ucide. Dimpotrivă. ca să nu-i isfîşie mai tîrziu pe ceilalţi pui. să ne înţelegem asupra cuvintelor „faţă omenească". dumnezeu le-a dat inteligentă. avea de ales una dintre ace. maică-sa era cărturăreasă şi taică-său la ocnă. Observă că societatea ţinea pentru totdeauna. totdeodată simţea întrînsul un nu ştiu ce fond de străşnicie. 208 . că în fiecare om există una dintre speciile animale ale creaţiunii. perindîndu-se pe dinaintea ochilor noştri. adică posibilitatea de a se educa. înainte de a merge mai departe. dincolo de marginile ei. fantome vizibile ale sufletelor noastre. La patruzeci de ani era inspector. Acolo izbuti. dacă admiteti pentru o clipă. se socoti în afară de societate şi-şi luă gradul că ar putea să facă vreodată parte din ea. Cînd se făcu mare. ne va fi lesne să spunem ce era poliţistul Javert.ste două clase. Dumnezeu ni le arată ca să ne dea de gîndit. In tinereţe fusese detaşat la închisorile de condamnaţi la muncă silnică din sud. Cum însă animalele nu sînt decît umbre. împletit cu o ură negrăită pentru rasa de oameni fără căpaiîi din care făcea parte. Javert se născuse într-o închisoare. de ordine şi de corectitudine. Intră în poliţie. Acum. două clase de oameni: pe aceia care o atacă şi pe aceia care o păzesc . fiindcă aceasta n-ar fi servit la nimic. oricare ar fi el. împreună cu noi. pe care le-am pomenit adineauri cu privire la Javert. Daţi o faţă omenească unui astfel de cîine fătat de o lupoaică şi-l veţi avea pe Javert. care sînt realităţi şi au un scop al lor propriu.

adine. Avea de altfel craniul mic. Javert semăna cu un dulău. era un tigru. serios. umil şi mîndru ca un fanatic. Buzele lui subţiri se răsfrîngeau şi dădeau la iveală nu numai dinţii. Omul acesta era alcătuit din două sentimente foarte simple şi oarecum foarte bune. Era rece şi pătrunzătoare. ca o stea a mîniei. privirea întunecată. iar între ochi avea o cută nelipsită.Fa(a omenească a lui Javert era alcătuită dintr-un nas turtit. şi care văd un Styx la poalele societăţii'. aerul poruncitor şi fioros. începînd cu primul ministru şi isprăvind cu ultimul guard comunal. Credea orbeşte. ca pe un bot de fiară. dar şi gingiile. Te sirnjeai prost cînd vedeai pentru prima oară aceste două păduri şi aceste două peşteri. şi pe de alta : „Ăştia sînt pierduţi pentru totdeauna. cu nări adînci. fie şi o singură dată. Nimic bun nu poate să mai iasă din ei. dacă vreţi. omorul. Cînd era serios. în tot ce avea o funcţiune în stat. era îngrozitor. nu erau decît forme ale răzvrătirii. Cînd rîdea." împărtăşea pe de-a-ntregul părerea acelor extremişti care pun pe seama legiuirilor omeneşti nu ştiu ce putere de a crea osîndiţi sau. cu ură şi cu scîrbă tot ce trecuse. ceea ce i se întîmpia rar. doi favoriţi enormi. dar pe care le strica aproape cu totul. iar în ochii lui furtul. auster . 209 ■ . un visător trist. Acoperea cu dispreţ. exagerîndu-le: respectul faţă de stăpînire şi ura faţă de răzvrătire. de pragul legal al răului. Imaginea lui Victor Hugo se interpretează astfel : moraliştii burghezi pretindeau că cine iese clin rfndurfle societăţii printr-o greşeală oarecare nu se mai poate întoarce în rîndurile ei. iar împrejurul nasului i se forma o zbîrcitură lată şi sălbatică. fălcile mari. gura strînsă şi primejdioasă. cînd rîdea. toate crimele. de a hotărî cine sînt cei sortiţi osîndei. 1 După mitologia greacă. magi st ratul nu greş eş te niciodată". Era neînduplecat şi nu îngăduia abateri de la regulă. spre care urcau. păr care-i ascundea fruntea şi cădea peste sprîncene. Privirea îi era ca un sfredel. Styx era rîul care fnconjura Infernul : cine-l trecea nu se mai putea înapoia. Era stoic. Pe de o parte îşi spunea : „Funcţionarul nu poate să se î nşele. pe obraji.

e. 210 . mai ducea şi o viaţă de lipsuri. în prima' jumătate a secolului trecut. Ar fi făcut acest lucru cu mulţumirea sufletească pe care o dă virtutea. poliţia înţeleasă aşa cum spartanii înţelegeau Sparta.). Nu i se vedea fruntea. o bărbie ameninţătoare. nu i se vedeau ochii.. pentru că i se ascundea sub pălărie. a devenit un şef de brigada exem plar. care-i intrau în mîneci.întreaga înfăţişare a lui Javert arăta omul care stă la pîndă şi care se fereşte. mîini uriaşe şi o bîtă năprasnică. Introdusese linia dreaptă în tot ce este mai întortocheat pe lume. îşi dădea seama că era folositor. nu i se vedeau mîinile. Vai de cel care-i cădea în mînă I L-ar fi arestat pe taică-său dacă ar fi fugit din ocnă şi ar fi denun(at-o şi pe maică-sa dacă ar fi săvîrşit vreo infracţiune. vedeai ieşind deodată din umbra. care conspiraseră împotriva republicii. n-ar fi stat la îndoială să spună că Javert era un simbol. nicicînd o distracţie. castitate . Dar cum se ivea prilejul. care i se înfunda în cravată. un delator tare ca marmura. Neclintit în datoriile sale cetăţeneşti. o pîndă nemiloasă. Pe deasupra. nu i se vedea bastonul. o privire prevestitoare de rău. renunţări. Oferindu-şi mai tîrziu serviciile politiei.n. 1 Om politic din Roma antică (secolul al Vl-lea î. Brutus ' întrupat în Vidocq 2 .de drept divin" şi al orînduirii feudale răsturnate de revoluţia burgheză din Franţa. care la acea epocă împăna cu o înaltă cosmogonie aşa-numitele ziare ultra. despre ale căror moravuri şi argou a scris o carte. teoretician reacţionar al monarhiei zise . a fost îndreptarul ultraregaliştilor din timpul restauraţiei. 2 Bandit celebru în Franţa. credea în funcţia lui ca într-o religie şi era spion aşa cum altul e preot. pentru că se pierdeau sub sprîncene. s Scriitor politic francez (1753—1821). o cinste sălbatică. Era datoria neîndurată. Şcoala mistică a lui Joseph de Maistre 3 . şi-a condamnat la moarte propriii săi fii. . o frunte colţuroasă şi strîmtă. spaimă a hoţilor. nu i se vedea bărbia. Cartea lui. Despre papă. ca dintr-o cursă.Toată viata i se cuprindea în aceste două cuvinte: a veghea şi a supraveghea. izolare. pe care-l purta isub redingotă.

ca faţă de toată lumea : binevoitor şi bun. îi împietrea locului. Era. Un ochi plin de bănuială şi de presupuneri. cu toate că ura cărţile. instinctul şi voinţa. Parcă firul. Din pricina aceasta nu era cu totul lipsit de cultură. Nu-i puse lui Javert nici o întrebare. fără si scoată o vorbă. şi o spunea uneori pe ocolite. Cînd era mulţumit de el însuşi. fără să pară că-i dă vreo aten ţie. faţă de Javert.In clipele lui de odihnă. cu acea curiozitate înnăscută. 211 I 1 . pe care i se păruse că-l ţine între degete. citea. instinctul ar fi mai presus decît inteligenţa şi animalul ar şti mai mult decît omul. care erau foarte rare. şi caracteristica instinctului e că poate fi tulburat. în sfîrşit. Se va înţelege uşor că Javert era spaima acelei categorii de oameni pe care statistica anuală a Ministerului de Justiţie o însemna sub rubrica : „Oameni fără căpătîi". domnul Madeleine băgase de seamă. Lucrul acesta se cunoştea după un anumit ifos în vorbă. Aşa era omul acesta nemaipomenit. îşi îngăduia să trapă puţin tabac pe nas. O dată i se întîmplă să spună. vorbind ca pentru el însuşi: „Cred că-l am în mînă !" După aceea. pus pe-un drum greşit şi înşelat. nu-l căuta. că cineva culesese unele informaţii în cutare regiune asupra cutărei familii dispărute. nu-l ocolea şi-i răbda. toate urmele anterioare pe care moş Madeleine ar fi putut să le lase în alte părţi. îndată ce se ivea. Am spus că n-avea nici un viciu. dar lucrul acesta părea să n-aibă nici o importanţă pentru el. o trăsătură omenească. o dată rostit. aproape apăsătoare. în care intră. Dacă n-ar fi aşa. privirea aceea supărătoare. Avea. stătu trei zile pe gînduri. De altfel (şi înţelesul absolut al unor cuvinte trebuie corectat aci). Faţa lui Javert. nu poate exista într-o fiinţă omenească nimic cu adevărat fără greş. Numele lui Javert. Lui Javert îi scăpaseră cîteva cuvinte din care se putea ghici că poliţistul cercetase în taină. s-ar fi rupt. E caracteristica lui. In cele din urmă. Părea să ştie. în egală măsură. îi zăpăcea. Javert era ca un ochi mereu aţintit asupra domnului Madeleine.

puteau să-l răpună. Un băt rî n. Intr-o bună zi. VI MOŞ FAUCHELEVENT Domnul Madeleine trecea într-o dimineaţă pe o stradă nepavată din Montreuil-sur-mer. O sforţare dezordonată. . Era cu neputinţă să-l scoţi de sub căruţă altfel decît ridicînd-o în sus. bătrîn cum era. Dăduse apoi faliment şi. Acest Fauchelevent era unul dintre puţinii duşmani pe care domnul Madeleine îi mai avea pe vremea aceea. Căzuse atît de prost. m erse înt r-acolo. Javert. Căruţa era destul de încărcată. după ce-i căzuse calul. Moş Fauchelevent gemea de ţi se rupea inima. fast notar şi ţăran cu ştiinţă de carte. nemaiavînd decît o căruţă cu un cal.Se înţelege că Javert era oarecum tulburat de firescul şi liniştea domnului Madeleine. trimise pe cineva să caute un scripete. Fauchelevent. în vreme ce el. un ajutor stîngaci. făcea o negustorie care începuse însă să-i meargă prost. anume moş Fauchelevent. Auzind un strigăt şi văzînd mai mulţi oameni strînşi la un loc. Fauchelevent îl văzuse pe acest simplu lucrător îmbogăţindu-se. o lovitură greşită. Iată cu ce prilej. scăpata. care sosise la faţa locului în clipa accidentului. 212 . încît toată greutatea căruţei i se lăsase pe piept. dar zadarnic. ca patron. pentru a-i pricinui vreun rău lui Madeleine. Lucrul acesta îl umpluse de gelozie şi făcuse tot ce i-a stat la-ndemînă. de cîte ori avusese prilejul.încercaseră să-l tragă de-acolo. se făcuse căruţaş ca să poată trăi. ciudatul său fel de a fi păru totuşi să-l impresioneze pe domnul Madeleine. Calul îşi rupsese amîndouă picioarele şi nu se putea ridica. fără familie şi fără copii. Bătrînul era prins între roţi. alunecase sub căruţă. la o oare care depărtare. Clnd Madeleine sosise în localitate.

. — Zece galbeni. urmă. Apoi privindu-l ţintă pe domnul Madeleine. — Nu bunăvoinţa le lipseşte. — Trebuie. — Un sfert de ceas ! strigă Madeleine. Oameni buni. spuse Madeleine. răspunse un ţăran. ■— In cită vreme îl vom avea ? — S-au dus în apropiere. — Ajutor! striga bătrînul Fauchelevent. Ia Flachot. pămîntul era moale. unde e un pot covar. tot o să treacă vreun sfert de ceas. Javert urmă: ^— . — Haideţi ! spuse i a r Madeleine.puterea. spuse Madeleine ţăranilor care-l priveau. cine mă scapă ? Domnul Madeleine se întoarse spre cei de faţă. Unul dintre ei murmură: — Trebuie să fii al naibii de tare. Trebuie să fii un om nemaipomenit ca să ridici în spinare o căruţă ca asta. — Dar n-are să mai fie timp. O clipă numai. apăsînd pe fiecare cuvînt: 213 . căruţa se înfunda din ce în ce mai adînc şi apăsa tot mai tare pe pieptul bătrînului căruţaş. Nu-l văzuse venind. Era vădit că în mai puţin de cinci minute aveau să i se frîngă coastele. Nu vedeţi cum se înfundă căruţa ? — Ce să-i faci ? — Ascultaţi — spuse Madeleine — mai e loc destul sub căruţă ca să se bage cineva dedesubt şi s-o ridice în spinare. — E cu neputinţă să aşteptăm un sfert de ceas. ci.. şi-l scoatem pe bietul om afară. Cei de faţă lăsară ochii în jos.Veni şi domnul Madeleine. Cine are spate şi inimă ? Primeşte de la mine cinci galbeni! Nimeni din jur nu se clinti. Aceeaşi tăcere.. dar n-are a face.. Domnul Madeleine se întoarse şi-l recunoscu pe Javert. Douăzeci de galbeni. In ajun plouase. De ! s-ar putea să te strivească. — Aveţi un scripete ? — S-au dus să caute. spuse o voce. Lumea se dădu în lături cu respect.

căruţa continua să se înfunde cu încetul. Pînă şi bătrînul Fauchelevent îi spuse : ■—■ Domnule Madeleine. Moş Fauchelevent gemea şi urla : — Mă înnăbuş 1 îmi frînge coastele! Un scripete ! Ceva I Ah ! Madeleine se uită împrejurul lui. Madeleine ridică ochii şi întîlni privirea de şoim a lui Javert.Domnule Madeleine. — Din ocna Toulonului. zadarnic. Roţile se înfundaseră mai mult şi acum era aproape cu neputinţă ca Madeleine să mai iasă de sub căruţă. — Moş Madeleine. ' Intre timp. lumea văzu uriaşa masă clătinîndu-se : căruţa se ridică încetul cu încetul şi roţile ieşiră pe juma214 . Era ocnaşul acela. Javert adăugă cu un aer nepăsător. du-te! Trebuie să mor şi gata ! Lasă-mă 1 Are să te strivească şi pe dumneata ! Madeleine nu răspunse nimic. Lumea îl văzu pe Madeleine aproape culcat pe burtă sub greutatea îngrozitoare. Javert spuse din nou : — N-am cunoscut decît un isingur om care să poată înlocui un scripete. Madeleine tresări. Gei de faţă gîfîiau. îngenunehe şi. intră sub căruţă. dar fără să-I slăbească din ochi pe Madeleine: — Era un ocnaş. fără să spună o vorbă. ieşi de-acolo! îi strigară oamenii. mă striveşte! strigă bătrînul. se uită la ţăranii neclintiţi şi zîmbi cu tristeţe. să-şi apropie coatele de genunchi. aţintită mereu aisupră-i. ■— Va să zică nimeni nu vrea să cîştige douăzeci de galbeni şi să-i scape viaţa acestui bătrîn ? Nici unul din cei de faţă nu se mişcă. Apoi. însă. Deodată. — Ah. mai-nainte ca mulţimea să aibă vreme să scoată un strigăt. Trecu o clipă groaznică de aşteptare şi tăcere. — Ah ! făcu Madeleine. încercînd în două rînduri. Madeleine păli. n-am cunoscut decît un singur om în stare să facă ceea ce le ceri dumneata acum.

la Paris. domnul Madeleine fu numit primar. Se repeziră. Moş Madeleine îl trimise într-una din infirmeriile pe care le organizase pentru lucrători în clădirea fabricii şi unde slujeau două surori de caritate. care făcuse o ultimă sforţare. domnul Madeleine îi găsi moşului un loc de grădinar într-o mănăstire de maici din cartierul Saint-Antoine. VJI FAUCHELEVENT AJUNGE GRĂDINAR LA PARIS Fauchelevent îşi scrîntise genunchiul în timpul accidentului. cu un bilet scris de mîna lui moş Madeleine : „Iţi cumpăr căruţa şi calul".tate din făgaşele pe Care ie săpaseră. Era foarte palid. ■ I 215 I . Bătrînul îi îmbrăţişa genunchii şi-i spuse: „Dumnezeul meu !" Pe faţa lui Madeleine se citea nu ştiu ce suferinţă fericită şi cerească. Cînd Javert îl văzu pentru prima oară gătit cu eşarfa care-i . Datorită recomandaţiilor date de surori şi de preot. Fauchelevent se vindecă.dădea autoritate asupra oraşului. După puţin timp. Se uita cu o privire liniştită la Javert. cu toate că-i curgea năduşeala pe faţă. Hainele i se rupseseră şi erau pline de noroi. Se auzi un glas mnăbuşit care striga : „Grăbi{i-vă ! Ajutaţi1" Era Madeleine. Bătrînul Fauchelevent era salvat. Cînd nevoile serviciului i-o cereau neapărat. Incepînd din acea clipă. Căruţa era sfărîmată şi calul mort. fu cuprins de tremurul acela pe care l-ar avea un dulău cînd ar mirosi că sub hainele stăpînului se ascunde un lup. Madeleine se ridică. Devotamentul unuia dăduse putere şi curaj tuturor. îl ocoli cît putu. îi vorbea cu cel mai adînc respect. A doua zi dimineaţă. Toată lumea plîngea. şi nu putea face altfel decît să dea ochii cu primarul. Căruţa fu ridicată de douăzeci de braţe. care-l privea fără încetare. bătrînul găsi pe măsuţa de noapte o hîrtie de o mie de franci. dar genunchiul îi rămase ţeapăn.

Lucrul acesta nu poate înşela niciodată. Nimeni nu-şi mai aducea aminte de ea. Fu aproape fericită. 216 . Cînd populaţia suferă. iar statul pierde bani mulţi cu cheltuielile de constrîngeri şi încasări. VIII DOAMNA VICTURNIEN CHELTUIEŞTE TREIZECI ŞI CINCI DE FRANCI PENTRU MORALA Cînd Fantine văzu că trăieşte. îi ajungea şi atît. Problema era rezolvată : îşi cîştiga pîinea. lasă să treacă termenele. cînd nu e de lucru. îşi închirie o cămăruţă şi o mobilă pe datorie. Fantine ceru de lucru şi fu primită în atelierul femeilor. Se poate spune că mizeria şi bogăţia publică au în cheltuielile de strîngere a impozitelor un termometru care nu dă greş. ce har al cerului! începu să aibă iar poftă de muncă. aşa că nu cîştiga cine ştie cît pe zi. era în schimb tot atît de semnificativ. dacă nu era vizibil. părul şi dinţii frumoşi. Pentru Fantine meseria era nouă. pe lîngă semnele vizibile arătate. ea nu era prea îndemînatică. în sfîrşit. Din fericire. In şapte ani cheltuielile de strîngere a impozitelor se reduseseră cu trei pătrimi în plasa Montreuil-sur-mer. impozitele se plătesc cu uşurinţă şi nu pricinuiesc statului cheltuieli. cînd ţara e fericită şi bogată. ceea ce făcea ca aceasta să fie citată printre toate celelalte de către domnul de Villele. ministrul de finanţe de-atunci. un alt simptom care. se bucură să-şi privească în ea tinereţea.o datora lui moş Madeleine avea. cînd nu mai e negoţ.Prosperitatea pe care Montreuil-sur-iner î . Aşa stăteau lucrurile în ţinut la întoarcerea Fantinei. contribuabilul ise opune impozitului fiindcă e în mizerie. uită de multe lucruri şi nu se mai gîndi decît la Gosette a ei şi la viitorul care se întrezărea. dar. poarta fabricii domnului Madeleine era ca un chip de prieten. avu o clipă de bucurie. Să trăieşti cinstit din munca ta. Cînd e de lucru în plin. îşi cumpără o oglindă.

noaptea. existenţe sfărîmate. după ce tainele sînt cunoscute. enigmele aduse la lumina zilei. In atelierul femeilor începu să se şoptească că Fantine „scrie scrisori" şi că-şi „dă aere". vor da de băut vizitiilor şi slugilor. care nu-i privesc. numai şi numai din instinct. Lucrul acesta fu băgat de seamă. era o rămăşiţă din obiceiurile ei de dezordine. Din mîncărime de limbă. conversaţie de salon. şi combustibilul lor e aproapele. flecăreală de anticameră. îi plătea la timp pe cei doi Thenardier. pe sub ganguri. risipesc mai mult timp. La început. joia ? De ce o coteşte totdeauna pe străzi dosnice? De ce doamna asta coboară întotdeauna din birjă înainte de a ajunge acasă ? De ce trimite să i se cumpere hîrtie de scrisori. etc. Nimic nu-i face mai mult pe oameni să pîndească decît faptele altora. de-a şti şi de-a pătrunde. Neputînd spune că e măritată. falimente. Conversaţia lor. încep catastrofe. îl vor cîştiga pe portar. e ca vetrele care mistuie lemne cu repeziciune. spre marea bucurie a celor care au „descoperit totul". dueluri. cînd are destulă în sertar ? etc. Scria adesea. Trist lucru ! Unii oameni sînt răi numai din nevoia de-a vorbi. fără nici un interes. aşa cum am mai văzut. Sînt unii oameni care pentru a afla cheia acestor taine. despre fetiţa ei. vor mitui comisionarii. se ferise să vorbească. Dintr-o curată încăpăţînate de-a vedea. Fiindcă nu ştia decît să se iscălească. care de altfel le sînt cu totul indiferente. De ce domnul ăsta nu vine decît pe-nserate ? De ce domnul cutare nu-şi atîrnă cheia în cui. îşi dau mai multă osteneală decît ar fi nevoie pentru zece fapte bune. şi asta. de plăcere. . misterele publicate. Vor urmări pe cineva zile întregi.■ urmînd s-o plătească din munca ei. familii ruinate. le trebuie mult combustibil. fără folos. Şi adeseori. De ce ? Fără rost. era silită ea le scrie printr-un scriitor public. cheltuiesc mai mulţi bani. aşa cum am văzut. pe frig şi pe ploaie. vor ista ceasuri întregi pe la colţuri de stradă. fără să le fie altcum răsplătită curiozitatea decît tot prin curiozitate. vor cumpăra o cameristă.

hangiu.Fantine fu deci luată la ochi. In tinereţea ei. la Montfertneil. lucru uimitor. jocul de cuvinte constă tn sensul nou pe care îl căpătase termenul „iacobin" după revoluţia burgheză din Franfa : nu mai fnsemna călugăr dominican. mereu la aceeaşi adresă. pazniea virtuţii tuturor. un moşuleţ care nu-şi putea umple burta cu vin roşu pînă ce nu-şi golea buzunarul de taine. Ajunseră să afle şi adresa : Domniei sale domnului Thenardier. In timpul restauraţiei se făcu atît de cucernică. Era o urzică pe care o puteai lua şi drept o rasă călugărească mototolită. „Sigur că era una d-alea !" Se găsi chiar o bătrînă care se duse la Montfermeil. Era uscată. aspră. II iscodiră la circiuma pe scriitorul public. Am văzut copilul !" Cea care făcuse lucrul acesta era o spaimă. se măritase cu un călugăr iscăpat din mănăstire. Avea glasul behăit şi mintea j ucăuş ă. nu puţine erau acelea care o invidiau pentru părul ei blond şi dinţii albi. 218 . în plin 1793. numiţi astfel fiindcă sediul lor principal era instalat la Paris Intr-o fostă mănăstire a iacobinilor. Doamna Victurnien avea cincizeci şi şase de ani şi-şi căptuşea masca urî{eniei cu cea a bătrînetii. unei comunităţi religioase. De altfel. ursuză. după ce-o domesticise şi o pusese cu botul pe labe. dar nu-l putea uita pe călugărul care o lăsase văduvă. seaca. cu mult tămbălău. anume doamna Victurnien. In clipele acelea se gîndea la fetiţa ei. aproape veninoasă. vorbi cu cei doi Thenardier şi le spuse la întoarcere: „Am cheltuit treizeci şi cinci de franci. ci membru al clubului iacobinilor. poate şi la bărbatul pe care-I iubise. Avea o mica proprietate pe care o lăsa prin testament şi. dar mi-am uşurat sufletul. revoluţionari intransigenţi. Erai foarte 1 Tagme călugăreşti catolice . Pe scurt. se află că Fantine avea un copil. încît popii îi iertară povestea cu călugărul. spinoasă. Băt rî na aceas t a fus es e ş i ea t î nără odat ă. care purta bonetă roşie şi trecuse de la bernardini la iacobini'. şi că punea timbre pe scrisoare. Ruptura cu un trecut întunecat e totdeauna dureroasă. Băgară de seamă că în atelier se trăgea cîteodată deoparte şi-şi ştergea o lacrimă. Băgară de seamă că scria cel puţin de două ori pe lună.

şi avea toată încrederea în acea supraveghetoare. bună la ceva. decît o lucrătoare oarecare. Era tocmai în luna în care cei doi Thenardier. dreaptă. să părăsească ţinutul. cînd. De altfel.bine văzută de episcopatul din Arras. aşadar. Nu se mai simţi în stare să scoată o vorbă. persoană respectabilă. Supraveghetoarea îi spuse că ar trebui să plece imediat din atelier. Unii o sfătuiră să se ducă la primar. din partea domnului primar. Se supuse acestei sentinţe. de altfel. spunîndu-i că nu mai face parte din atelier şi sfătuind-o. Aşadar. IX SUCCESUL DOAMNEI VICTURNIEN Văduva călugărului a fost. Viaţa e plină de astfel de încurcături. Domnul primar îi dădea cincizeci de franci pentru că era bun şi o gonea pentru că era drept. Fantine era la fabrică de mai bine de un an. dar lipsită de caritatea care constă 219 16 . după ce ceruseră doisprezece franci în loc de şase. Fantine era distrusă. într-o dimineaţă. greşeala îi era cunoscută de toată lumea. pătrunsă de caritatea care constă în a da. Bolborosi cîteva cuvinte rugătoare. Pusese în fruntea acestui atelier o fată bătrînă. domnul Madeleine nu ştia nimic despre toate astea. Fantine nu era. Nu putea să le achite cu cincizeci de franci. pe care i-o recomandase preotul. doamna Victurnien se duse la Montfermeil şi se întoarse spunînd : „Am văzut copilul!" Toate astea luaseră timp. Aşadar.mînă din partea domnului primar cincizeci de franci. supraveghetoarea atelierului îi îr. Nu putea pleca din ţinut pentru că datora la chirie şi la mobile. Domnul Madeleine avea obiceiul să nu intre aproape niciodată în atelierul femeilor. începuseră să pretindă cincisprezece. cinstită. hotărâtă. părăsi atelierul şi se întoarse în odaia ei. nu îndrăzni. împovărată de ruşine mai mult decît de disperare.

n em ai av î n d d ec î t un p at ş i d at or î n d î n că v re o s ut ă de franci. începe traiul din nimic.în înţelegere şi iertare. să te aresteze ca pe-o hoaţă". care-i aprindea lumînarea seara. Se apucă să coasă cămăşi proaste pentru soldaţii din garnizoană. Ea împărţi cei cincizeci de franci între proprietar şi negustorul de vechituri. O femeie bătrînă. Aceste feluri de a trăi sînt ca două odăi: cea dintîi e întunecoasă. fără mijloace de trai. merse dintr-o casă într-alta. luînd masa la lumina ferestrei de peste drum. aşa că poţi să plăteşti". Ajunge să fie un talent. De-atunci începu să-i plătească prost lui Thenardier. Negustorul de vechituri de la care-şi cumpărase mobilele — şi ce mai mobile ! — îi spusese : „Dacă pleci. In virtutea acestui drept. 220 . căruia îi datora chiria. Nu ştim tot ce pot să scoată dintr-un gologan unele fiinţe slabe. N-o primi nimeni. judecase. Fata o costa zece. Fantine învăţă cum te poţi lipsi cu totul de foc iarna. supraveghetoarea instruise procesul. care au îmbătrînit în lipsuri şi în cinste. Fantine vru să se angajeze servitoare în partea locu lui . Nu putea părăsi oraşul. pur. Acolo unde se sfîrşeşte traiul din puţin. iar cea de-a doua e neagră. cum să renunţi la păsărică ce mănîncă rnei de un ban la două zile. Cît despre cei cincizeci de franci. şi cu convingerea că face bine ceea ce face. Proprietarul. cîştigînd astfel doisprezece gologani pe zi. Domnul Madeleine îi încredinţase ei totul. nu-şi păstră decît strictul necesar şi se văzu fără lucru. dădu înapoi trei sferturi din mobile. cum să-ţi economiseşti lumînarea. îi spusese : „Eşti tînără şi drăguţă. cum să-ţi faci din fustă cuvertură şi din cuvertură fustă. Oamenii cei mai buni sînt adeseori siliţi să-şi treacă autoritatea asupra altora. osîndise şi o executase pe Fantine. o învăţă arta de-a trăi în mizerie. cînd se întorcea acasă. îi dăduse dintr-o sumă pe care domnul Madeleine i-o încredinţase pentru pomeni şi ajutoare de dat lucrătoarelor şi de care nu da socoteală.

nu te ştie nimeni. ştiind carte cît îi trebuia ca să se iscălească Marguerite şi crezînd în dumnezeu. cînd eşti necăjită. cel puţin. Pe istradă ghicea că oamenii se întorc după ea şi că o arată cu degetul. La Paris. într-o zi ele vor fi în ceruri. dispreţul acru şi rece al trecătorilor o pătrundea în carne şi în suflet ca un vînt rece. Fu nevoită să se obişnuiască cu dispreţul celorlalţi. ceea ce e o adevărată ştiinţă.Fantine izbuti să dobîndească acest sublim talent şi-şî recîştigă puţin curajul. Faniinei îi era atît de ruşine. La început. In oraşele mici. cu un zîmbet amar. în deznădejdea asta. Cum să se achite ? Şi drumul! Cum să şi-l plătească ? Bătrîna care-i dăduse ceea ce am putea numi lecţii de sărăcie era o femeie cuvioasă. Se găsesc multe virtuţi de felul acesta aici pe pămînt. încetul cu încetul. era datoare lui Thenardier. Ah. „Nu-mi pasă!" spuse ea. cu niţică pîine şi cu necazuri. săracă şi miloasă nu numai cu săracii. Se gîndea s-o aducă. cum ar fi vrut să plece la Paris ! Cu neputinţă. simţea o ciudată fericire cînd se gîndea că are o fetiţă. că nu îndrăznea să iasă din casă. Ei bine! Am să rnă hrănesc şi eu cu suferinţe şi nelinişti. voi izbuti totuşi să cîştig o fărîmă de pîine. ci chiar cu bogaţii. o astfel de nenorocită pare goală sub batjocura şi curiozitatea tuturor. Viaţa asta are un mîine. toţi se uitau la ea şi nimeni nu-i dădea bună ziua . şi simţea cum devine obraznică. mănînci mai puţin. Vorbea pe-atunci cu o vecină : — Ei ! cred că dormind numai cinci ceasuri pe zi şi cosînd tot restul timpului. Se ducea încoace şi încolo. Şi apoi. luă o hotărîre. Cum ? S-o facă să împartă mizeria cu ea ? Şi-apoi. lăsă ruşinea deoparte şi începu iar să iasă. După vreo două-trei luni. şi faptul de-a fi necunoscut e un veşmînt. pe care o chema Marguerite. ca şi cum nu s-ar fi întîmplat nimic. 16* . cucernică în înţelesul bun al cuvîntului. cu capul sus. aşa cum se obişnuise cu sărăcia.

trecu vara şi iarna se întoarse. nici căldură. — Frumos păr! rosti frizerul. şi se felicita. Cerul e o ferestruică. Soarele pare un sărac. nici amiază. Fusta asta îi înfurie pe cei doi Thenardier. URMĂRILE SUCCESULUI amurg.' Iarna preschimbă în piatră apa cerului şi inima omului. Fantine cîştiga prea puţin. ca avea nevoie de o fustă de lînă şi că maică-sa trebuia să-i trimită cel puţin zece franci pentru asta. Fericirea celor răi e neagră. pe care o pusese „la locul ei". Ii spunea uneori vecinei Marguerite: „Uite cum îmi ard mîinile!" Gu toate astea. Creditorii o hărţuiau. — Cît mi-ai da pe el ? spuse ea. nici lumina. avea cîteva clipe de cochetărie fericită. înspăimîn-tător anotimp. Primi scrisoarea şi o mototoli în mîini toată ziua. Ii scrise într-o zi că mica Cosette era dezbrăcată în frig. auriu şi minunat. Cînd zilele sînt scurte e mai puţin de lucru. nu poţi să vezi limpede. prost plătiţi. care se revărsa ca o mătase netoarsă. Seara se duse la frizerul din colţ şi-şi desfăcu parul. îi trimiteau mereu scrisori al căror cuprins o îndurera şi a căror plată poştală o ruina. Fusese concediată pe la sfîrşitul iernii. 222 . seara se îngînă cu A dimineaţa. Soţii Thenardier. fereastra e cenuşie. Munca prea multă o obosea pe Fantine şi tuşea uscată pe care o avea mai de mult spori. dimineaţa. Ziua întreaga e o pivniţă. ~ Taie-l! Cumpără o fustă de flanelă şi le-o trimise soţilor Thenardier. negură. pînă la şolduri. care-i căzu. observa deznădejdea „nepricopsitei ăsteia".Doamna Victurnien o vedea uneori trecfnd pe sub fereastra ei. cînd îşi pieptăna cu un pieptene rupt frumosul ei păr. — Zece franci. Iarna. Datoriile îi crescuseră.

Tuşea nu-i da pace şi avea sudori reci pe şira spinării. primul care-i ieşi în drum. un fel de muzicant cerşetor. Inima Fantinei începu să fie ^scormonită de gînduri întunecate. cu toate astea. care o văzu o dată cîntînd şi rîzînd aşa. Dacă nu ne trimiţi patruzeci de franci pînă într-o săptămînă. la orele cînd lucrătorii stau înaintea porţii. Biata Ciocîrlie tremură mai departe. îşi adora copilul. Omul era un netrebnic. îl venerase şi ea multă vreme pe moş Madeleine. un puturos. şt i i că au haz ! P at ruz eci de franci ! Num ai atît! Asta face doi napoleoni! De unde vor ei să-i scot ? Ce dobitoci sînt ţăranii ăştia ! I I . fiindcă i se tot spusese că el o goni-se. Cînd văzu că nu se mai putea pieptăna. „Copilului n-are să-i mai fie frig. dar în inima ei era furioasă. cu silă. începu să urască totul în jurul ei. ticluită astfel : Cosette e bolnavă de o boală care umblă prin poftea locului. Şi rîdea. nu mai putem plăti. Cu cît se scufunda mai adînc. că el era pri cina nenorocirii ei. O lucrătoare bătrînă. ajunse să-l urască. E nevoie de doctorii scumpe: treaba asta ne sărăceşte. cînta şi se prefăcea că rîde. care o bătea şi care o părăsi aşa cum îl luase ea.Voiau bani. Primi într-o zi o scrisoare de la Thenardier. fetiţa are să moară. I se zice febră militară. I-o dădură Eponinei. cu atît îngeraşul acela blînd îi strălucea mai mult în fundul sufletului. — Cînd voi fi bogată — spunea ea — o voi avea pe Cosette cu mine. îşi luă un iubit." Purta scufii rotunde care-i acopereau capul tuns şi cu care mai era încă drăgu{ă. De cîte ori trecea prin faţa fabricii. Ca toţi ceilalţi. îşi spuse Fantine. aşa ca să înfrunte lumea. cu cît totul se întuneca în jurul ei. spuse : „Uite una care o s-o sfîrşeaiscă prost". Am îmbrăcat-o cu părul meu. un bărbat pe care nu-l iubea. începu să rîdă cu hohote şi-i spuse bătrînei ei vecine : ~ Ah.

— Ce înseamnă asta. unde ai să mă găseşti. o întrebă : — Ce ai ele eşti atît de veselă ? — Ţăranii mi-au scris o dobitocie. Era un caraghios de dentist ambulant. pastă de dinţi. lopeţile ? întrebă Fantine. pentru oamenii cumsecade. Apoi coborî şi ieşi pe strada. cînd în grai schimonosit. Ţărani. cei doi de sus. pe cînd trecea prin piaţă. Fantine se întoarse acasă. — Lopeţile — o lămuri profesorul dentist — însem nează dinţii din faţă . frumoaso! Doi napoleoni pot să-ţi prindă bine. care oferea publicului danturi întregi. îţi dau cîte un napoleon de fiecare. ştii că ai dinţi frumoşi ? Dajcă-mi vinzi lapeţile. pe platforma căreia stătea în picioare un om îmbrăcat în roşu. — Vai. Dacă-ţi dă inima brînci. dar dinţii 1 Ce mon224 . ce vrei ? Văzu. Părul mai creşte el.Totuşi urcă treptele pînă Ia o ferestruică din pod şi citi din nou scrisoarea. Fantine se vîrî prinfre ceilalţi şi începu să rîdă ca toată lumea de această cuvîntare rostită cînd în grai popular de puşcăriaş pentru derbedei. alergînd. fata de colo care rîzi. sărind şi rîzînd mereu. îmi cer patruzeci de franci. prafuri şi leacuri. o mulţime de lurne adunată în jurul unei trăsuri de o formă neobişnuită. Era mînioasă şi povesti întîmplarea bunei ei vecine Marguerite. — Doi napoleoni! murmură o babă ştirbă. Dentistul îi strigă deodată fetei aceleia frumoase care rîdea : — Tu. ca să nu mai audă glasul răguşit al omului care striga : — Mai gîndeşte-te. vino diseară la hanul Puntea de argint. Asta zic şi eu ca are noroc 1 Fantine o luă la fuga şi-şi astupă urechile. Cineva care o întîini. — Ce spui ? Omul asta nu-i un netrebnic ? Cum de li se îngăduie unor astfel de oameni să treacă prin partea locului ? Să-mi smulgă dinţii din faţă ! Dar aş fi îngrozitoare. care le vorbea celorlalţi. care era şi ea acolo. răspunse ea. ce grozăvie ! strigă Fantine.

în capul oaselor. lumînarea arsese toată noaptea şi era pe sfîrşite. — Şi-i loveşte şi pe copii ? — Mai ales pe copii. deodată. răspunse fata bătrînă. o întrebă pe Marguerite. mai înainte de răsăritul soarelui. care lucra lîngă ea : — Tu ştii ce-i febra militară ? — Da. — Adică patruzeci de franci. După un sfert de ceas îşi lăsă cusătura şi se sui pe trepte. Fantine se mai duse o dată pe scară să citească scrisoarea. nu ardeau decît o singură luminare. care. — Şi oît a oferit ? întrebă Marguerite. pentru că lucrau întotdeauna împreună şi. — Doi napoleoni. să mai citească o dată scrisoarea lui Thenardier. cînd Marguerite intră în odaia Fantinei. pe unde sînt hanurile. în felul acesta. 225 . — Şi se poate muri dintr-însa ? — Şi încă cum ! spuse Marguerite. palidă. Seara ieşi şi fu văzută îndreptîndu-se spre strada Paris.ş i întoarse capul ei tuns spre ea. Scufia îi căzuse pe genunchi.stru ! Mai bine în-aş arunca de Ia etajul al cincilea în stradă ! Mi-a spus că va fi diseară la Puntea de argint. Intorcîndu-se. — Da — zise Fantine — patruzeci de franci. Nu se culcase de loc. o găsi pe Fantine pe pat. înmărmurită de risipa asta cumplită şi strigă : — Dumnezeule! A ars toată lumînarea! S-a întîmplat ceva ? Se uit ă apoi la Fanti ne. Marguerite se opri în prag. îngheţată. E o boală. — Are nevoie de doctorii multe ? — Ah. Rămase pe gfndurî şi se puse pe lucru. A doua zi dimineaţă. de doctorii grozave ! — Cum îţi vine boala asta ? — E o boală care îţi vine aşa.

— Ah. fie din nepăsare. Oamenii cărora le datora bani îi făceau scanda 226 . O salivă roşcată îi mînjea colţul buzelor. vechi şi uzat. De unde ai galbenii ăştia ? — I-am cîştigat. cu cercuri de gheaţă. Dimpotrivă. Un ultim semn. neîn grijit. la niveluri diferite. Omul sărac nu se poate duce pînă în fundul odăii. Avusese o răsură care se uscase. — Isuse! rosti Marguerite. Ce ai. care se rupeau la fiece mişcare. Fie din lipsă de timp. nu-şi mai cîrpea rufele. Amîndoi dinţii îi fuseseră smulşi. zîmbi. iar în gură avea o gaură neagră. Apa îngheţa în timpul iernii şi multă vreme urmele ei rămîneau însemnate. Dar asta e o avere. nu fusese decît p şiretenie a celor doi Thenardier. sub acoperiş. De altfel. îşi trăgea ciorapii în pantofi. Pe cînd vorbea îi arătă fetei bătrîne doi napoleoni care străluceau pe masă. Ii rămăsese o zdreanţă pe care o numea cuve'rtură.Din ajun îmbătrînise cu zece ani. Ieşea cu bonete murdare. Sînt mulţumită. Fantine ? — N-am nimic. răspunse Fantine. şi un scaun desfundat. răspunse Fantine. într-alt colţ era o oală de pămînt pentru apă. N-are să-mi mai moară copilul de acea boală îngrozitoare. Nu mai avea pat. era o chiţimie dintre acelea al căror tavan se uneşte cu duşumeaua şi te izbeşte în cap de zeci de ori pe zi. cu bucăţi de stambă. Era un zîmbet însîngerat. Trimise patruzeci de franci la Montfermeil. decît îndoindu-şi spinarea din ce în ce mai mult. Cosette nu era bolnavă. uitată într-un colţ. îşi peticea corsetul. Spunînd acestea. Asta se vedea bine după cre ţurile pe care le făceau. o saltea pe jos. cum nu se poate duce pînă în fundul destinului lui. Fantine îşi azvîrli oglinda pe fereastră. Pe măsură ce i se rupeau la călcîie. ca să facă rost de bani. De multă vreme îşi lăsase chilia ei de la al doilea cat şi se mutase într-o mansardă închisă cu un lacăt. Lumînarea îi lumina faţa. Isuse dumnezeule ! spuse Marguerite. îşi pierduse ruşinea şi totodată cochetăria.

Şaptesprezece ceasuri de muncă şi nouă bani pe zi! Creditorii Fantinei erau mai nemiloşi ca niciodată. pe scară. care punea femeile osîndite să lucreze sub cost. dumnezeule ! Se simţea hărţuită şi în ea se năştea fiara sălbatică. Să vindem şi ce-a mai rămas ! Nenorocita se făcu prostituată. avea să fie dată pe uşă afară. ceea ce reduse ziua lucrătoarelor libere la nouă bani. Cosea şaptesprezece ceasuri pe zi. Cam în acelaşi timp.Iuri şi nu-i dădeau pace. Ii găsea în stradă şi apoi. hoţomanco ?" Ce voiau de ia ea. de la părăsire. De !a cine ? De la foame. de la mizerie. Tuşea mult. Dar unde se puteau cîştiga cinci franci pe zi ?" — Haide ! spuse ea. 227 . de la frig. fără de care micuţa Cosette. de la singurătate. că va aj unge ce va put ea să ajungă şi că navea decît să crape dacă poftea. prin partea de sus a omoplatului stîng. în frig. II ura din răsputeri pe moş Madeleine. Negustorul de vechituri. de la sărăcie. îi spunea într-una : „Cînd îmi dai banii. cu prea multă bunăvoinţă şi că-i trebuia de îndată o sută de franci. dar nu se plîngea. din nou. fără îndoială. XI CHRISTUS NOS LIBERAVIT ' Ge înseamnă povestea asta cu Fantine ? E societatea care îşi cumpără o sclavă. îşi petrecea nopţile plîngînd şi frămîntîndu-se. preţurile scăzură dintr-o dată. Dure1 Hristos ne-a mfntuit (în original în limba latină). cu toate că era convalescentă. dar din pricina unui antreprenor al muncii din închisori. care-şi luase înapoi aproape toate mobilele. „O sută de franci! se gîndi Fantine. Ochii îi străluceau din cale-afară şi isimţea o durere în umăr. pe drumuri . Thenardier îi scrise că aşteptase.

ros tîrg I Un suflet pentru o bucată de pîine. Mizeria oferă, societatea primeşte. Civiliza(ia noastră e călăuzită de sfînta lege a Iui Hristos, dar nu e încă pătrunsă de ea. Se zice că în civilizaţia europeană sclavia a fost desfiinţată. E o greşeală. Ea există mereu, dar nu apasă decît asupra femeii şi se numeşte prostituţie. Apasă asupra femeii, adică asupra gingăşiei, slăbiciunii, frumuseţii, maternităţii. Şi asta nu e una dintre cele mai mici ruşini ale omului! In punctul la care am ajuns, al acestei dureroase drame, Fantine nu mai e nimic din ce a fost altădată. E de marmură pentru că a ajuns noroi. Celui care pune mîna pe ea îi e frig. Tr-ece, te rabdă, nu-i pasă cine eşti; e dezonorată şi severă. Viaţa şi ordinea socială i-au spus ultimul lor cuvînt. I s-a întîmplat tot ce putea să i se mai întîmple. A simţit, a îndurat, a suferit, a pierdut şi a plîns totul. E resemnată şi resemnarea ei seamănă cu nepăsarea, aşa cum moartea seamănă cu somnul. Nu se mai fereşte de nimic, nu se mai teme de nimic. Abată-se asupra ei toţi norii şi treacă peste ea tot oceanul ! Ce-i mai pasă ! E ca un burete îmbibat. E o greşeală să-ţi închipui că ai secat soarta şi că eşti la capătul celor ce pot să ţi se întîmple. Totuşi, ea aşa crede. Vai! Ce înseamnă destinele astea năpustite unele peste altele ? Unde se duc ? De ce sînt astfel ? Cel care ştie asta vede tot întunericul. E singur. Se numeşte dumnezeu.

XII TRINDAVIA DOMNULUI BAMATABOIS Ca în toate oraşele mici, există şi la Montreuil-surmer o categorie de băieţi tineri, care risipesc un venit de o mie cinci sute de livre în provincie, aşa cum semenii lor de la Paris mănîncă două sute de mii de franci
228

pe an. Toţi aceştia fac parte dintr-o mare specie neutră : neputincioşi, paraziţi, buni de nimic, care au ceva pămînt, niţică prostie, un pic de duh, care ar fi bădărani într-un salon şi se socotesc boieri !a crîşmă şi care spun: „livezile mele, pădurile mele, ţăranii mei"; fluieră actriţele ca să arate că sînt oameni de gust, caută gîlceavă ofiţerilor din garnizoană ca să se arate războinici, vînează, fumează, cască, beau, miros a tutun, joacă biliard, se uită după călătorii care coboară din diligentă, trăiesc la cafenea, cinează la han, au un cîine care mănîncă oase sub masă şi o ţiitoare care pune mîncarea pe masă. Se calicesc pentru o para, exagerează moda, admiră tragedia, dispreţuiesc femeile, bat caldarîmul, copiază Londra prin Paris şi Parisul prin Pont-âMousson', se îndobitocesc cu vîrsta, nu muncesc, nu sînt buni de nimic şi nici prea dăunători nu sînt. Dacă domnul Felix Tholomyes ar fi rămas în provincie şi n-ar fi văzut niciodată Parisul, ar fi fost unul dintre aceştia. Dacă ar fi ceva mai bogaţi, s-ar spune că sînt filfizoni ; dacă ar fi mai săraci, s-ar spune că sînt pierdevară. Pe scurt, sînt oameni care nu fac nimic. Printre ei sînt unii plicticoşi, alţii plictisiţi, alţii visători şi cîfiva mucaliţi. Pe-atunci, un „elegant" era alcătuit dintr-un guler mare, dintr-o cravată, dintr-un ceas cu brelocuri, din trei veste puse una peste alta şi de diferite culori; cea albastră şi cea roşie, pe dinăuntru, dintr-un surtuc măsliniu, strîns pe talie, cu coadă ca de morun, cu două rînduri de nasturi de argint înghesuiţi unii într-alţii pînă pe umăr, şi din pantaloni tot de culoare măslinie, dar .mai deschisă, împodobiţi pe cusătură cu un număr de cute, nehotărît, dar întotdeauna fără soţ şi variind de la una la unsprezece, limită care nu era depăşită niciodată. Puneţi şi nişte ghete-pantofi cu placheuri la tocuri, un joben cu marginile înguste, părul zbîrlit, un baston cît tcate zilele şi o conversaţie înnobiMă cu calambururile
' Orăşel din Lorena luat aici ca simbol al micilor centre provinciale.

229

lui Portier'. Pe deasupra : pinteni şi mustăţi. Pe vremea aceea mustăţile însemnau burghezie şi pintenii însemnau pieton. Elegantul provincial purta pinteni mai lungi şi mustăţi mai sălbatice. Era pe cînd republicile din America de Sud se luptau cu regele Spaniei; pe cînd Bolivar 2 se lupta cu Morillo3. Pălăriile cu boruri înguste erau regaliste şi se chemau morillo, iar liberalii purtau pălării cu boruri late, care se numea boitoare. La vreo opt sau zece luni după cele povestite în paginile de mai sus, în primele zile ale lui ianuarie 1823, într-o seară în care ninsese, unul dintre aceşti filfizoni fără de rost, un „conformist", pentru că purta un morillo, îmbrăcat călduros cu unul dintre acele paltoane care întregeau în anotimpurile reci costumul la rnodă, se distra să sîcîie o femeie care da tîrcoale prin faţa ferestrei unei cafenele cu ofiţeri, îmbrăcată în rochie de bal, foarte decoltată şi cu flori pe cap. Filfizonul acesta fuma, fireşte, pentru că era la modă. De cîte ori femeia trecea prin faţa lui, îi arunca, o dată cu o gură de fum din trabuc, cîte o necuviinţă pe care o socotea spirituală şi veselă, ca : „Ce urîtă eşti 1 Stai acasă ! Eşti ştirbă 1" etc, etc. Pe domnul acesta îl chema Bamatabois. Femeia, împopoţonată şi tristă, care se ducea şi se întorcea prin zăpadă, nu-i răspundea, nici nu-l privea, şişj continua cu aceeaşi regularitate plimbarea, care din cinci în cinci minute o aducea din nou în faţa batjocurilor, ca pe un soldat pedepsit care se întoarce mereu să-şi primească vergile. Această nepăsare îl jigni pe omul acela fără de rost şi, profitînd de o clipă în care femeia se întorsese, se luă după ea, tiptil, şi, ţinîndu-şi rîsul, se aplecă, luă de pe caldarîm un pumn 1 Fost revoluţionar, profesor la Facultatea de drept din Paris sub im periu, care la cursuri compensa ştiinţa sa mediocră cu glume şi anecdote. 2 Conducătorul luptei de eliberare lonialist spaniol (1783—1830).să lupte a America de Sud de sub jugul co împotriva răsculaţilor din America de 3 General spaniol trimis Sud.
230

de zăpadă şi i-l vîrî în spate, între umerii goii. femeia dădu un răcnet, se întoarse, sări ca o panteră şi se azvîrli asupra bărbatului, înfigîndu-i unghiile în obraz, cu cele mai groaznice cuvinte ce-ar putea ieşi din gura unui rîndaş. Sudălmile acelea, scuipate cu un glas răguşit de băutură, ieşeau hîd dintr-o gură ştirbă. Era Fantine. La zgomotul ce se iscă, ofiţerii ieşiră grămadă din cafenea, trecătorii se adunară şi se formă un cerc larg de oameni care rîdeau, chicoteau şi aplaudau în jurul unui vîrtej făcut din două fiinţe, dintre care deosebeau cu greu bărbatul de femeie. Bărbatul se zbătea, pălăria îi căzuse pe jos, iar femeia îl izbea cu picioarele şi cu pumnii, ciufulită, urlînd, fără dinţi şi fără păr, vînătă de mînie, groaznică. Deodată, un orn înalt ieşi din mulţime, o apucă pe femeie de rochia ei de mătase acoperită cu noroi şi-i spuse: — Urmează-mă ! Femeia ridică fruntea; vocea ei mînioasă se stinse dintro dată. Ochii îi erau sticloşi, din vînătă se făcuse palidă şi tremura de spaimă. II recunoscuse pe Javert. Filfizonul profitase de întîmplare ca s-o şteargă. XIII REZOLVAREA UNOR CHESTIUNI DE POLIŢIE MUNICIPALA Javert îi dădu la o parte pe cei de faţă, trecu printre ei şi porni întins spre comisariatul de poliţie ce se afla dincolo de piaţă, tîrînd-o cu dînsul pe nefericita femeie, care se lăsă dusă fără nici o împotrivire. Nici unul, nici altul, nu scotea o vorbă. ■Mulţimea de gură-cască, făcînd mare haz, mergea în urma lor, întreeîndu-se în glume de prost gust. Neagra mizerie, veşnic prilej de obscenitate 1

I

231

Âjungînd ia comisariat — o încăpere scundă, încălzita de o sobă şi păzită de un gardian, cu uşa prevăzută cu o fereastră zăbrelită, care da spre stradă — Javert intră împreună cu Fantine şi închise uşa după el, spre marea dezamăgire a spectatorilor, care se înălţau în vîrful picioarelor şi-şi întindeau gîtul în faţa geamului murdar al corpului de gardă, căutînd să vadă ce se petrece înăuntru. Curiozitatea este un fel de lăcomie şi a vedea însemnează a devora. îndată ce intră, Fantine, nemişcată şi mută, căzu întrun colţ al odăii, ghemuindu-se ca un cîine speriat. Sergentul de serviciu puse o lumînare aprinsă pe masă. Javert se aşeză, scoase din buzunar o coală de hîrtie timbrată şi începu să scrie. Femeile acestea sînt totdeauna lăsate de legiuirile noastre la bunul plac al poliţiei, care face cu ele ce vrea, le pedepseşte cum îi vine la socoteală şi dispune cum îi trăsneşte prin cap de cele două bunuri amărîte pe care ele le numesc meseria şi libertatea lor. J avert sta nepăsător; pe faţa lui aspră nu se citea nici un fel de emoţie. Cu toate astea, era serios şi adînc preocupat. Trecea printr-una din acele clipe cînd îşi exercita fără control, dar cu toată grija unei conştiinţe neînduplecate, temuta sa putere discreţionară. Simţea acum că scăunelul lui de agerit de poliţie era un fotoliu prezidenţial. Judeca. Judeca şi condamna. îşi aduna toate gîndurile ce se găseau în mintea lui, pentru a duce la bun sfîrşit marea sa misiune. Cu cît examina mai de aproape fapta acestei fete, cu atît se simţea mai revoltat. Nu încăpea îndoială că asistase la săvîrşirea unei crime. Văzuse acolo, în stradă, societatea, reprezentată printr-un proprietar-alegător, batjocorită şi atacată de o făptură din afara rîndurilor oamenilor. O prostituată cutezase să atace un burghez. Şi el, Javert, fusese de faţă. Continua să scrie în tăcere. Cînd isprăvi, iscăli, îndoi hîrtia şi, dînd-o gardianului, spuse : — Ia trei oameni şi du-o pe fata asta la răcoare ! Apoi, întorcîndu-se către Fantine: Te-ai învîrtit de şase luni !
232

Nefericita tresări: — Şase luni ! Şase luni de închisoare ! strigă ea. Şase luni cu şapte gologani pe zi ! Dar ce-o să se facă Cosette, fata mea... fata mea ? Mai sînt datoare peste o sută de franci soţilor Thenardier, domnule inspector. Ştiţi dumneavoastră asta ? Fantine se tîrî pe lespezile ude de noroiul cizmelor, fără să se ridice, împreunîndu-şi mîinile, mergînd în genunchi. — Domnule Javert — zise ea —■ fie-vă milă ! Credeţi-mă că n-am nici o vină ! Dac-aţi fi fost de faţă de la început, v-aţi fi dat seama de asta. Vă jur că nu-s vino vată. Domnul acela, burghezul acela pe care nu-I cunosc, mi-a băgat zăpadă în spinare. Are cineva dreptul să ne vîre zăpadă în spinare cînd trecem pe drum liniştite, fără să ne legăm de nimeni ? Asta m-a scos din sărite. Vedeţi şi dumneavoastră că sînt puţin bolnavă. Şi-apoi, îmi tot spunea vorbe urîte: „Eşti pocită I Eşti ştirbă !..." Nu luam seama. îmi spuneam : e un domn care se dis trează, îmi vedeam de drum şi nu-i spuneam nimic. La un moment dat, mi-a vîrît zăpada. Domnule Javert, dragă domnule Javert, nu e nimeni pe-aici care să fi văzut şi care să vă declare că tot ce spun este adevărat ? Poate-am greşit că m-arn supărat. Ştiţi bine că-n prima clipă nu te poţi stăpîni: eşti cam iute. Şi pe urmă, spuneţi şi dumneavoastră : să ţi se vîre aşa, pe neaştep tate, un bulgăre de zăpadă pe spinare... îmi pare rău că i-am stricat pălăria. De ce-a plecat ? I-aş fi cerut iertare. O! doamne ! ce mare lucru era dacă-i ceream iertare ?... Iertaţi-mă de rîndul ăsta, domnule Javert. Dumneavoastră nu ştiţi că-n închisoare nu se cîştigă mai nimic; nu-i vina stăpînirii; dar gîndiţi-vă că am de dat o sută de franci, şi dacă nu-i plătesc, au s-o arunce în stradă şi pe fata mea. Doamne dumnezeule ! doar n-o pot ţine cu mine aici. E-aşa de groaznic ce fac ! O ! Cosette a mea, îngeraşul meu, ce-o să se facă ea ? Puişorul meu drag!... Thenardierii sînt nişte hangii, nişte ţărani care nu ştiu multe. Lor le trebuie bani. Nu mă băgaţi la închisoare! E vorba şi de-o biată copilă pe care o azvîrliţi în stradă,

I

la voia întîmplării, în plină iarnă ! Trebuie să vă fie milă, domnule Javert! Dac-ar fi mai mare şi-ar putea cîştiga singură existenţa, dar aşa, la vîrsta ei, nu poate face nimic. Şi zău... nu-s o femeie rea. Nu din lene şi din lăcomie am ajuns în halul ăsta. Am băut şi eu din pricina necazurilor. Nu-mi place rachiul, dar te face să uiţi. Cînd eram şi eu mai mulţumită, dacă v-aţi fi uitat la dulapurile mele, aţi fi văzut că nu sînt o femeie uşuratică. Aveam rufărie, chiar multă rufărie... Fie-vă milă de mine, domnule Javert !... Vorbea aşa, zdrobită cu totul, scuturată de sughiţuri, cu ochii înecaţi în lacrimi, cu pieptul gol, frîngîndu-şi manile, tuşind sec şi scurt, îngăimînd cuvintele domol, sfîrşită... O durere mare este întocmai ca o rază dumnezeiască ce transfigurează pe cei ce suferă. In clipa aceea Fantine se făcuse iarăşi frumoasă. Din cînd în cînd se oprea şi săruta poala redingotei agentului. Ar fi înduioşat şi o inimă de piatră, nu însă una de lemn. — Hai! zise Javert. Te-am ascultat destul. Ai isprăvit ? Cară-te acum ! Ai şase luni. Nici dumnezeu din cer n-ar mai putea să te scape ! Din cuvintele acestea rostite solemn: „Nici dumnezeu din cer n-ar mai putea să te scape !" ea înţelese că sen tinţa a fost pronunţată. Se prăbuşi, îngăimînd : — Indurare ! Javert îi întoarse spatele. Jandarmii o apucară de braţ. De cîteva minute intrase acolo un om, fără ca cineva să fi băgat de seamă. închisese uşa, se aşezase cu spatele în dreptul ei şi auzise rugăminţile deznădăjduite ale Fantinei. In momentul cînd jandarmii puseră mina pe nefericita femeie, care nu voia să se ridice, el făcu un pas, ieşi din umbră şi zise: — O clipă, vă rog! Javert ridică ochii şi-l recunoscu pe domnul Madeleine. îşi scoase pălăria şi, salutînd cu un fel de stîngăcie înciudată, zise:
234

— Domnule primar... Cuvintele „domnule primar" făcură asupra Fantineî un efect neaşteptat. Se ridică dintr-o dată ca o nălucă ce iese din pămînt, îi îmbrînci pe jandarmi cu amîndouă mîinile, merse drept la Madeleine, mai înainte de-a putea fi oprită, şi, privindu-l ţintă, cu o expresie rătăcită, strigă : — A ! va să zică tu eşti domnul primar ? Apoi izbucni în rîs şi îl scuipă în obraz. Domnul Madeleine se şterse liniştit pe obraz şi zise: — Inspectore Javert, pune-o pe femeia asta în liber tate ! O clipă, lui Javert i se păru că înnebuneşte. Simţea în momentul acela năpădindu-l, una după alta şi aproape toate laolaltă, emoţiile cele mai puternice pe care le încercase vreodată. O femeie de stradă să-l scuipe în obraz pe primar, chiar în faţa lui, era un lucru atît de monstruos, încît, în cele mai grozave închipuiri ale lui, ar fi socotit că e un sacrilegiu însuşi faptul să-l creadă cu putinţă. Pe de altă parte, în mintea lui făcea în chip nelămurit o apropiere hidoasă între ceea ce era femeia şi ce-ar putea fi acest primar, întrezărind astfel cu spaimă ceva cît se poate de simplu în acest atentat uluitor. Cînd îl mai văzu însă pe primar, pe magistrat, ştergîndu-şi liniştit obrazul şi spunînd: „Pune-o pe femeia asta în libertate 1", simţi că-i vine ameţeală, nu mai putu articula nici un cuvînt, nu se mai putea gîndi la nimic, nu mai era în stare să se mire de nimic; rămase încremenit. Cuvintele primarului nu avuseseră un efect mai puţin ciudat asupra Fantinei. Ea îşi ridică braţul şi se agăţă de cîrligul sobei, întocmai ca cineva care ar fi gata să cadă. Privi totuşi în jurul ei şi începu să vorbească în şoaptă, ca şi cum ar fi vorbit singură : — In libertate !... Să mă lase să plec ? Şi să nu stau şase luni la închisoare ? Cine-a spus asta ? Nu se poate să fi rostit cineva cuvintele astea. Pesemne n-am auzit eu bine. E cu neputinţă să le fi rostit ticălosul de primar. Domnule Javert, domnule dragă, aţi spus dumneavoastră
17 - Mizerabilii, vo>.. I OQK

I

să fiu pusă în libertate ? Ei bine, am să vă spun adevărul şiapoi o să mă lăsaţi să plec, nu-i aşa ? Bestia asta de primar, hodorogul ăsta ticălos, e pricina tuturor necazurilor mele. Inchipuiţi-vă, domnule Javert, că m-a dat afară din pricina unor nepricopsite care umblau cu tot felul de vorbe prin atelier. Nu-i îngrozitor ? Să dai afară o biată fată care-şi vede cinstit de munca ei ? De-atunci nam mai avut cu ce trăi şi de-aici mi se trage toată nenorocirea. Mai înainte de orice, o îndreptare pe care ar trebui s-o facă domnii de Ia poliţie ar fi să-i împiedice pe antreprenorii muncilor din închisori de-a se purta rău cu oamenii săraci. Uite, să vă spun despre ce e vorba. Să zicem că ai un venit oarecare pe zi cusînd cămăşi şi pe urmă preţurile se schimbă şi nu mai ai cu ce trăi. Nu mai ai încotro. Trebuie să te apuci de orice. Eu, de pildă, o aveam pe micuţa mea Cosette şi am fost silită să ajung o stricată. Aţi priceput acum că păcătosul ăsta de primar e vinovat de tot ce mi s-a întîniplat. Pe urmă, am călcat în picioare pălăria burghezului aceluia în faţa cafenelei ofiţerilor. El, însă, mi-a prăpădit toată rochia cu bulgărele lui de zăpadă. Femei ca noi nu au decît o singură rochie de mătase. Vedeţi, domnule Javert, eu n-am făcut rău dinadins, credeţi-mă, şi cu toate astea văd peste tot femei mult mai rele decît mine, care sînt foarte fericite. Nu-i aşa, domnule Javert, că dumneavoastră aţi dat ordin să fiu pusă în libertate ? Luaţi informaţii, staţi de vorbă cu proprietarul, că tocmai trebuie să-i plătesc chiria. O să aflaţi că sînt o femeie de treabă. Vai de mine! Vă rog să mă iertaţi! Am pus mîna, fără să bag de seamă, pe mînerul sobei şi-a început sa iasă fum. Domnul Madeleine o asculta cu multă Iuare-aminte. In vreme ce Fantine vorbea, el vîrî mîna în buzunarul hainei, scoase punga şi o deschise. Era goală. O băgă din nou în buzunar şi se adresă Fantinei: — Cît ai spus că eşti datoare ? Fantine, care nu se uita decît la Javert, se întoarse spre el:

— ţi-am spus eu ţie ceva ? Apoi, adresîndu-se jandar milor : Spuneţi şi voi, aţi văzut cum l-am scuipat în obraz ? 01 primar nemernic, ai venit aici ca să mă sperii, dar mie nu mi-e frică de tine. Nu mă tem decît de domnul Javert. Nu mă tem decît de bunul domn Javert 1 Şi vorbind aşa, se întoarse din nou spre inspec tor : Vedeţi, domnule inspector, trebuie să fiţi drept. îmi dau seama că sînteţi un om drept, domnule inspector. La urma urmei, e foarte simplu : unul se joacă băgînd o mînă de zăpadă în spinarea unei femei şi ofiţerii fac haz; e foarte firesc ca lumea să se distreze cu ceva şi noi d-asta sîntem acolo ! Şi iată că veniţi dumneavoastră, sînteţi silit să faceţi niţică ordine; puneţi mîna pe femeia vinovată, dar, gîndindu-vă puţin şi fiindcă sînteţi un om . bun, îmi daţi drumul. Şi asta pentru fetiţa mea, pentru că, stînd şase luni la închisoare, n-aş mai avea cu ce s-o hrănesc. „Dar să nu te mai prind pe-aici, păcătoaso!..." O ! n-o să mă mai prindeţi, domnule Javert. Poate să mi se facă de-aici înainte orice, nici n-o să mă clintesc din loc. Astăzi, însă, vedeţi dumneavoastră, am făcut gălăgie pentru că nu mă aşteptam de loc la bulgărele ăla de zăpadă; şi-apoi, v-am mai spus că nu mă prea simt bine, tuşesc, am aici în piept un fel de greutate care mă arde; şi doctorul mi-a spus să mă îngrijesc. Uite-aici, puneţi mîna, nu vă fie frică ! Nu mai plîngea, glasul ei era mîngîietor; apăsa pe sînul ei alb şi delicat mîna vînjoasă şi aspră a lui Javert şi se uita la el surîzătoare. Tresărind, începu să-şi potrivească rochia răvăşită, lăsînd în jos poalele care se ridicaseră pînă aproape de genunchi cînd se tîrîse pe jos; se îndreptă apoi spre uşă, adresîndu-se cu jumătate glas jandarmilor şi făcîndu-le din cap un semn prietenesc : — Băieţi, domnul inspector a spus să-mi daţi drumul. Am plecat! Puse mîna pe clanţă. încă un pas şi ar fi ajuns în stradă. Pînă-n momentul acela, Javert rămăsese în picioare, nemişcat, cu ochii în pămînt, stînd în mijlocul acestei
237

1 HGBI

scene ca o siatuie îuată de la îocui ei şi care aşteaptă să fie aşezată undeva. Zgomotul clanţei îl scoase din toropeală. înălţă capul, cu o expresie de autoritate supremă, expresie cu atît mai înfricoşătoare cu cît puterea se găseşte mai jos, fioroasă la fiară, cumplită la omul de rînd. — Sergent! strigă el. Nu vezi că tîrîtura asta vrea să plece ? Cine v-a spus să-i daţi drumul ? — Eu, zise Madeleine. La auzul glasului lui Javert, Fantine se înfiora şi dădu drumul clanţei, aşa cum un hoţ ar fi azvîrlit lucrul de furat. Cînd îl auzi vorbind pe Madeleine, se întoarse şi, din clipa aceea, fără să scoată o vorbă, fără să mai răsufle, se uită cînd la Madeleine, cînd la Javert, după cum vorbea unul sau altul. Se vedea bine că Javert trebuie să fi fost — cum se spune — „scos din sărite" ca să-şi îngăduie să se răstească la sergent, după ce primarul îl poftise s-o pună pe Fantine în libertate. Uitase oare că se afla şi primarul de faţă ? Sfîrşise prin a-şi mărturisi sie însuşi că e cu neputinţă ca o „autoritate" să fi dat un asemenea ordin şi că, mai degrabă, domnul primar a spus una şi-a în ţeles alta ? Sau, poate, în faţa atîtor enormităţi, al căror martor fusese timp de două ceasuri, îşi spunea că se cuvine să revină la hotărîrile tari, că e nevoie ca cel mic să devină mare, agentul să se transforme în magistrat, poliţistul să devină judecător şi că, în această situaţie extraordinară, ordinea, legea, morala, guvernul, întreaga societate, se întrupau în el, în Javert ? Totuşi, cînd domnul Madeleine rosti acel „eu", inspectorul de poliţie Javert se întoarse spre domnul primar, galben la faţă, îngheţat, cu buzele vinete, cu privirea deznădăjduită, cu trupul scuturat de un tremur uşor şi, lucru nemaipomenit, cu ochii în pămînt, dar cu glas hotărît, spuse: — Domnule primar, asta nu se poate! — Cum ? zise Madeleine. — Păcătoasa asta a insultat un burghez.
233

Treceam prin piaţă în momentul cînd ai ridicat-o pe femeia aceasta. Javert ripostă : — Mizerabila asta l-a insultat pe domnul primar. am cules informaţii şi am aflat totul. — Să mă ierte domnul primar. Eram acolo. domnule primar. asta e de competenţa poliţiei de stradă. 239 . Injuria nu este a dumnealui. ar fi trebuit să fie arestat. să-i atrag atenţiunea că sînt în cadru! atribuţiunilor mele. Şi datoria mea îmi porunceşte ca femeia asta să facă şase luni de închisoare. este a justiţiei. Domnul Madeleine răspunse liniştit: — Ascuîtă-mă pe mine. şi mă priveşte pe mine. Mă mărginesc. Iată care-i adevărul. mai fuseseră şi alţii de faţă . nu mai înţeleg nimic. — N-ascult decît de datoria mea. n-o să facă nici o zi! Auzind aceste cuvinte hotărîte. pe bună dreptate. toată din piatră. domnule primar. — Inspectore Javert — răspunse domnul Madeleine — cea dinţii justiţie e însăşi conştiinţa omului.— Inspectore Javert — zise domnul Madeleine cu glas împăciuitor şi liniştit — ascultă ! Eşti un om cumsecade şi nu mă sfiesc să stau de vorbă cu dumneata. însă. E pentru prima dată în viaţa mea. mărgineşte-te să asculţi. Pot să fac ce vreau cu ea. In sfîrşit. aşa că Fantine rămîne arestată. alegător şi proprietarul casei aceleia frumoase cu balcon din colţul străzii. o casă cu trei etaje. Burghezul e de vină şi el e acela care. Javert cuteză să-l privească pe primar drept în ochi. fiindcă aşa vrea domnul primar. — Atunci. — Iar eu. — Asta mă priveşte pe mine! spuse domnul Madeleine. Orice-aţi spune. numai la cazul burghezului. sînt fel de fel de lucruri pe lumea asta. îmi îngădui. Şi cred că ofensa este numai a mea. Am auzit-o pe femeie şi ştiu ce fac. vorbindu-i totuşi pe un ton cît se poate de respectuos : — Sînt cît se poate de mîhnit că trebuie să mă opun domnului primar. Ea s-a năpustit asupra domnului Bamatabois.

Javert primi lovitura drept în faţă. ceea ce o înfiora din cap pînă-n picioare. Văzuse luîndu-se la harţă în faţa ei doi bărbaţi care ţineau în mîinile lor libertatea ei. întocmai ca un soldat în toiul luptei.. eliberatorul. Ordon. cei doi oameni îi apăruseră ca doi uriaşi. simţea topindu-se. privea buimăcită şi.. îl salută pe primar pînă Ia pămînt şi plecă. întrezărită prin negura spaimei. sufletul ei şi soarta copilului ei. — Afară 1 zise domnul Madeieine. Fantine se dădu Ia o parte din dreptul uşii şi-I privi uluită trecînd pe Iîngă ea. era tocmai omul pe care-l ura. In lupta asta. deci. 11.. pe care nimeni nu-l mai auzise în oraş: — Cazul despre care vorbiţi e un caz de poliţie mu nicipală şi. îngerul îl biruise pe diavol şi. era Madeleine! Şi el a scăpat-o chiar în clipa în care ea-l insultase atît de grozav. Javert făcu o ultimă încercare : — Dar. celălalt ca un înger salvator. — Nici un cuvînt! — Cu toate astea.. Să se fi înşelat oare ? Era prin urmare nevoită să-şi schimbe cu totul sufletul ? Nu-şi putea da seama. unul vorbea ca un diavol. Asculta răscolită în toată fiinţa ei.I Domnul Madeleine îşi încrucişa atunci braţele şi spuse cu un glas aspru. la fiecare vorbă rostită de domnii! Madeleine.. viaţa ei. prăbuşindu-se într-însa 244 . cu pieptul înainte. conform articolelor 9. Unul dintre ei o arunca în întuneric. celălalt o scotea Ia lumină.. domnule primar. era faptul că îngerul. 15 şi 66 din codul de procedură penală. domnule primar. — Vă atrag atenţiunea asupra dispoziţiunilor artico lului 81 al legii din 13 decembrie 1799 cu privire la de tenţiunea arbitrară. ca femeia să fie pusă în libertate. Tremura toată. primarul. pe care-l socotise totdeauna cauza tuturor nenorocirilor ei. — Daţi-mi voie. Văzuse cum două puteri potrivnice aproape că se încăieraseră pentru ea. Era totuşi şi ea în prada unei tulburări ciudate. este de competenţa mea.

fie la Paris. Şi dacă vrei. Cred şi simt că este adevărat. Rămîi oriunde vrei: fie aici.toaie groaznicele întunecimi ale urii şi născîndu-se în inima ei un simţămînt cald şi binefăcător. Nu ştiam nici măcar c-ai plecat din atelierele mele. fie altundeva.. ţi-o spun de pe acum : dacă tot ce-ai spus e adevărat — şi nu m ă î ndoiesc că est e aş a — află că în faţa lui dumnezeu n-ai încetat nici o clipă să fii virtuoasă şi sfîntă.. De ce n-ai venit ia mine să-mi spui ? Uite: o să-ţi plătesc datoriile. iubire. fericită. care nu era altceva decît bucurie. . După plecarea lui Javert. împreună cu Cosette! Asta însemna să vadă înflorind pe neaşteptate în mijlocul mizeriei toate frumuseţile paradisului. Cînd vei fi fericită. mai-nainte de a o putea opri. Apoi Fantine leşină. o să-ţi aduc fata aici.. căzu în genunchi în faţa domnului Madeleine şi. Voi avea grijă de copil şi de dumneata. domnul Madeleine se întoarse spre ea şi-i spuse potolit. Ascultă-mă pe mine. Iţi voi da tot ce-ţi trebuie. sau ai să te poţi duce să ţi-o iei. vei deveni iarăşi o femeie cinstită. silindu-se să vorbească serios şi să nu-l podidească lacrimile: — Am auzit ce-ai spus. sărmană femeie! Era mai mult decît putea îndura biata Fantine. încredere. Se uita năucită la omul care-i vorbea şi nu putu scoate decît două-trei suspine: „O! O î O !. n-ai să mai munceşti. Nu ştiam nimic din tot ce-ai povestit. simţi că femeia i-a luat mîna şi i-a sărutat-o.." Picioarele i se înmuiară. bogată. cinstită. O. S-o aibă pe Cosette lîngă ea ! Să isprăvească odată cu viaţa netrebnică pe care-o ducea ! Să trăiască liberă.

de îngrijorare. îi spuse cu sfială : — Ce faci acolo ? Domnul Madeleine se afla acolo de un ceas. care o aşezară în pat. Aiura şi vorbi tare mai toată noaptea. In cele din urmă adormi. Aştepta ca Fantine să se trezească. Răspunzîndu-i întrebării de mai-nainte. instalată chiar în locuinţa sa. A doua zi. ca şi cum abia acum o auzise. domnul Madeleine fu cu totul altul în ochii Fantinei.. Ii apărea învăluit în lumină. De-aci încolo. II privi îndelung. uitîndu-se undeva. deasupra capului ei. fără a îndrăzni să-l tulbure. văzu că se uita la un crucifix ţintuit în perete.CARTEA A ŞASEA JAVERT ÎNCEPUT DE ODIHNA Domnul Madeleine venea s-o vadă de două ori pe zi pe Fantine. Ii luă mîna. O dădu în seama surorilor. Era ca adîncit în rugăciune. Mi se pare că mi-e mai bine. Urmărindu-i privirea. Avea o privire plină de milă. începuse să aibă febră mare. răspunse ea. îi pipăi pulsul şi zise : — Cum te mai simţi ? — Bine 1 Am dormit. N-o să am nimic. Dădu perdeaua la o parte şi îl văzu pe domnul Madeleine în picioare. Fant ine s e trezi şi auz i îîngă patul ei o răsuflare.. pe l a ami ază. şi se ruga. In cele din urmă." 242 . el spuse: — Mă rugam martirului de-acolo ! Şi adăugă în gînd: „Pentru martira de-aici !.

sărmana de tine I Dar nu te plînge. Ei le trimise trei sute de franci. Cunoştea povestea Fantinei în toate amănuntele ei sfîşietoare. S-o fi amorezat vreun nătărău de mă-sa. nu fusese de loc bolnavă. Cosette. recunoscînd scrisul lui Javert. 243 . spunîndu-le să se socotească plătiţi cu această sumă şi s-o aducă numaidecît pe Co-sette la Montreuiisur-mer. domnul Madefeine culesese informaţii. ■ Domnul Madeleine se grăbi să scrie familiei Thenar-dier. care se ridica la peste cinci sute de franci. — Ei.fn timpul nopţii şi al dimineţii. Era o simplă substituire de nume. precum am spus. Era adresată Domnului Ckambouitlet. Fantine le datora o sută douăzeci de franci. Iadul din care te-ai smuls este prima treaptă a durnnezeirii. Faptul acesta îl ului pe Thenardier. Să nu ne scape fata din mînă ! Păsărică asta o să fie pentru noi o vacă de muls. In aceeaşi noapte Javert a scris o scrisoare. pe care a pus-o a doua zi la oficiul poştal din Montreuil-sur-mer. drăcia dracului ! îi spuse neveste-sî. în felul ăsta oamenii pot crea îngeri. fn socoteala asta intrau două note de plată de peste trei sute de franci. Thenardier menţiona la sfîrşitul socotelii: „Am primit un avans de trei sute de franci". îşi închipuiră că-şi dăduse demisia. Urmă : __ Ai suferit mult. Aşa sînt ei făcuţi. secretarul domnului prefect de poliţie din Paris. Trimise drept răspuns o socoteală foarte bine ticluită. Nu-s ei de vină. alta a unui farmacist. Deoarece întîmplarea de la comisariat făcuse vîivă. care nu puteau fi puse la îndoială: una a unui medic. ai dobîndit partea celor drepţi în ceruri. Acum ştia totul. Fuseseră plătite pentru Eponine şi Azelma. Trebuia să treci prin toate astea. Aşa cred eu. care zăcuseră mult timp bolnave. Oftă din adînc. fiind bolnavă. dirigintele oficiului şi alte persoane care văzură scrisoarea. unde era chemată de maică-sa. Ea îi zîmbi cu zîmbetul unui copil căruia îi lipsesc doi dinţi.

Avea tot felul de cuvinte umile şi blînde. n-aş fi voit să am fata cu mine.Domnul Madeîeine expedie numaidecît alţi trei sute de franci. iar faptul că era mamă înduioşa. şi de aceea dumnezeu mă iartă. Cine a văzut basoreliefurile din Reims. între 2 4 -5 . însă. Şi chipul palid al mamei se lumina. surorile o auziră vorbind în timpul febrei: — Am fost o păcătoasă. Bulgărele de zăpadă vîrît direct < . starea ei părea că se înrăutăţeşte de la o săptămînă la alta. n-aş fi putut îndura privirea ei tristă şi mirată. — O! spunea ea. Mă voi uita mereu în ochii ei nevinovaţi. Anticul dispreţ al vestalelor pentru femeile necinstite este unul din cele mai profunde instincte ale demnităţii feminine şi surorile îl încercaseră cu îndoita putere pe care o dă religia. Fantine le dezarmase. Şi totuşi. Dimpotrivă. E un înger!.piele. dar dacă fata va fi lîngă mine însemnează că dumnezeu m-a iertat! Atîta timp cît am fost în păcat. îşi aduce aminte de dispreţul cu care fecioarele înţelepte se uită la fecioarele rătăcite. La început. ea îl întreba : — Am s-o văd oare curînd pe Cosette ? Ii răspundea: — Poate mîine dimineaţă! O aştept să sosească dintr-un moment într-altul. surorile o primiră şi o îngrijiră pe „această stricată" cu oarecare dezgust.. pentru ea păcătuiam. într-o zi. In cîteva zile. de fiecare dată. Ea nu ştie nimic. Să nu ne scape fata din mînă I Fantine nu se îndrepta de loc. La vîrsta asta nu i-au căzut încă aripile 1 Domnul Madeîeine venea s-o vadă de două ori pe zi. Voi simţi binecuvîntarea lui cînd Cosette va fi aici. adăugînd: „Aduceţi-o cît mai grabnic pe Cosette !" — Pe toţi sfinţii! spuse Thenardier. Ce fericită voi fi I Spuneam mai sus ca ea nu se îndrepta.. şi nevinovăţia ei o să-mi facă bine. Continua să stea la infirmerie.

invocînd tot felul de motive. — A spus să-ţi aducem copilul cît mai repede şi-o să te faci sănătoasă. — O! făcu ea. etc. Am onoarea să vă salut cu toată stima. Domnul Madeieine îl întrebă: — Ei. zise Madeieine. Aşa ? Dar ce-o fi cu Thenardierii ăştia de mi-o (in atîta pe Cosette ? O s-o am lîngă mine şi o să fiu iar fericită. Tkenardier nu dădea totuşi copila din mînă. o să mă duc chiar eu. provocase încetarea subită a transpiraţiei. următoarea scrisoare. frumoasele metode ale lui Laennec'. Fantine îl întrebă : — Ce-a spus doctorul ? Domnul Madeieine se sili să zîmbească. ba că mai rămăseseră nişte datorii mărunte prin partea locului şi-acum tocmai aduna facturile etc. O veţi încredinţa pe Cosette aducătorului prezentei. pentru studierea şi tratamentul bolilor de piept. Medicul o examina pe Fantine şi dădu din cap. dacă va fi nevoie. aşa cum îi dictă Fantine. Veţi fi plătit pînă la ultimul ban. — Ba da! — Atunci grăbiţi-vă să-l aduceţi. Domnul Madeieine tresări.umeri. astfel încît boala care mocnea în ea de mai mulţi ani izbucni cu violenţă. Fantine 'Medic francez vestit (1781—1826). ce spuneţi ? — Nu cumva are un copil pe care ar vrea să-I vadă ? zise medicul. pe care o iscăli ea : Domnule Thenardier. — O să trimit pe cineva după Gosette şi. 245 . Ba că fata era cam bolnavă şi nu putea porni în toiul iernii la drum . Pe vremea aceea începuseră să fie aplicate. A descoperit Si răspîndit metoda auscultaţiel pentru boiils interna. Scrise apoi.

care continua să stea cu spatele. La auzul acestui nume. Nu luă de loc seama la Javert. II CUM POATE JEAN SA AJUNGĂ CHAMP într-o dimineaţă. acest copoi candid. un fizionomist care i-ar fi cunoscut vechea şi tainica lui aversiune pentru domnul Madeleine. fără să întrerupă tăcerea. Javert intră. conflictul lui cu primarul din pricina Fantinei. — Să poftească ! zise ei. în vederea plecării sale la Montfermeil.a r fi studiat mai demult pe acest sălbatic pus în slujba civilizaţiei. cu capul într-un dosar pe care-! răsfoia luînd note şi care conţinea procesele-verbale de contravenţie ale serviciului de salubritate. Javert îl salută respectuos pe domnul primar. domnul Madeleine se afla la birou. iar domnul Madeleine nu-l mai văzuse de loc. Se gîndea fără voie la hiata Fantine şi-i venea mai la îndemînă să se poarte rece. de călugăr şi de soldat. domnul Madeleine nu putu să-şi ascundă impresia neplăcută pe care i-o făcea. Javert înainta cîţiva paşi şi se opri. Vîna neagra a destinului. se petrecu un fapt foarte grav. iese mereu la iveală. Cineva care ar fi cunoscut firea lui Javert şi care l . unde rezolva cîteva lucrări urgente ale primăriei. Domnul Madeleine rămăsese lîngă sobă. amestec ciudat de roman şi de spartan. Javert ÎI ocolise mai mult decît oricînd. cînd fu anunţat că inspectorul de poliţie Javert doreşte să-i vorbească.între timp. Domnul primar nu se uită la el şi-şi văzu mai departe de treabă. acest spion incapabil sa rostească un neadevăr. cu tocul în mînă. . ascunsă în el. Zadarnic cioplim cum putem mai bine blocul de piatră misterios din care e făcută viaţa noastră. De cînd cu întîmplarea de la comisariat.

iar acum sta drept. într-o adîncă resemnare — ca domnul primar să binevoiască să se întoarcă spre el. limpede. sinceră. cu înfăţişarea unui soldat în faţa superiorului sau a unui vinovat în faţa judecătorului. nici furie. nici neîncredere Se oprise la cîţiva paşi de fotoliul primarului . serios. ca şi cum s-ar fi recules. cu asprimea naivă şi rece a unui om care n-a fost niciodată blînd. — Ei bine ! Ce e ? Ce s-a mai întîmplat. Pe chipul lui de nepătruns. într-o atitudine aproape militărească. ca de piatră. In cele din urmă. fără să facă vreo mişcare. dar nu lipsită de firesc : — Domnule primar. Toată făptura lui nu exprima decît umilinţă. domnul primar lăsă condeiul din mînă şi se întoarse. Javert ? O clipă. s-a săvîrşit un fapt condamnabil. — Cine-i slujbaşul ? — Eu ! zise Javert. Toate amintirile şi toate sentimentele de care l . într-o adevărată smerenie. Intrînd. cinstită.a i fi putut crede însufleţit dispăruseră. cu pălăria în mînă. Liniştit. se înclinase în faţa lui Madeleine. nu mai rămăseseră decît urmele unei tristeţi întunecate. era supus schimbărilor neaşteptate. aspră şi sălbatică. Ca orice om iute la rnînie. Niciodată înfăţişarea lui nu fusese mai ciudată şi de nerecunoscut. Nu putea avea nimic în suflet fără să nu i se oglindească şi pe faţă. — Ce anume ? — Un slujbaş inferior s-a abătut în chipul cel mai grav de la respectul datorit unui magistrat. cu o privire în care nu se putea citi nici duşmănie. Aştepta acolo — fără să scoată un cuvînt. ci totdeauna răbdător. cu ochii în pămînt. Am socotit că sînt obligat să vă aduc acest lucra la cunoştinţă. Javert rămase tăcut. •— Dumneata ? 247 _ . hotărîre şi un fel de copleşeală stăpînită.şi-ar fi spus examîrrîndu-l pe Javeri în mornentui aceia : „Ce s-o fi petrecut oare ?" Pentru cine însă cunoştea bine această conştiinţă dreaptă. era vădit că Javert se afla în prada unei mari frămîntări lăuntrice. apoi rosti cu un fel de solemnitate tristă.

Aveam de multă vreme anumite bănuieli. Ce tot îndrugi acolo ? Ce înseamnă asta ? Cu ce te-ai făcut vinovat faţă de mine ? Ce mi-ai făcut ? Cu ce mi-ai greşit ? Te învinovăţeşti mereu. Domnule primar. — Nu ! Dat afară ! zise Javert. informaţiile pe care le-aţi cerut de 248 . Domnul Madeleine se ridică de pe scaun.— Da. continuă : — Aşa am crezut eu. pe nedrept. Dar Javert îl întrerupse: — Aţi putea spune că n-am decît să-mi dau demisia.. — M-ai denunţat ? — Da ! Prefecturii poliţiei din Paris. — Veţi înţelege numaidecît.. domnule primar. A-mi da demisia e un lucru onorabil. Vrei să fii înlocuit. Asemănarea. mai deunăzi aţi fost aspru cu mine. Trebuie să f i u dat afară I După o scurtă pauză adăugă: . eu! — Şi cine-i magistratul care s-ar fi putut plînge de el ? — Dumneavoastră. mă rog ? strigă domnul Madeleine. acum şase săptămîni. dar pe bună dreptate ! — Şi de ce. m-am înfuriat şi v-am de nunţat. încercă să deschidă gura. Javert urmă cu acelaşi aer sever şi mereu cu ochii în pămînt: — Domnule primar. care nu rîdea mai des decît Javert. Javert. Dar asta nu e de ajuns. Eu însă am greşit şi deci se cuvine să-mi pri mesc pedeapsa. uimit. în urma întîmplării cu femeia aceea.. Javert oftă adînc şi răspunse cu aceeaşi răceală şi cu aceeaşi tristeţe : Domnule primar. cu ochii mereu în pămînt. — Dat afară ? Fie! Prea bine! Dar tot nu înţeleg de ce. începu să rîdă : — Ca primar care a încălcat drepturile poliţiei ? — Nu ! Ca fost ocnaş I Primarul îngălbeni. am venit să vă rog să binevoiţi a interveni pe lîngă autorităţile superioare să fiu destituit.. domnule primar. Domnul Madeleine. Domnul Madeleine. Fiţi şi de data asta aspru.

şi cîte şi mai cîte.. Ei bine.. dar nu interesează unde. 249 . am făcut-o ! împins de furie. Ieşind din ocnă. Jean Valjean ăsta jefuise.. — Bine că recunoşti. v-am denunţat prefecturii.. Fapt e că vă luasem drept un oarecare Jean Valjean. faptul că vă tîrîţi puţin piciorul. ridică fruntea şi. fiindcă adevăratul Jean Val jean a fost prins. cu crăci rupte. apoi a săvîrşit un alt furt. domnule primar. Acum e la răcoare. pe cînd eram ajutor de paznic la Toulon. — Nici nu puteam altfel. făcînd uz de armă.. la drumul mare. cum zici că-i spune ? — Jean Valjean.. Un ocnaş pe care l-am întîlnit acum douăzeci de ani. toamna trecută..la Faverolles.. săvîrşit la. întrebă cu un ton de nepăsare desăvîrşită : — Şi ce ţi s-a răspuns ? — Că sînt nebun.. Mai avea încă în mînă crăcile rupte.. privindu-l pe Javert drept în ochi. puterea dumneavoastră neobişnuită. De mai bine de opt ani i s-a pierdut urma. — Un oarecare. Nu de multă vreme. moş Champmathieu a fost arestat pentru un furt de mere. pe un episcop. mi-am închipuit că. — Şi-apoi ? — Aveau dreptate. se pare. atacînd un copilaş. In sfîrşit. Prostii!. Nu ştii niciodată din ce trăiesc oamenii ăştia. In regiunea Ailly-le-Haut-Clocher trăia un bătrînel căruia i se spunea moş Champmathieu... exclamă cu un accent care nu se poate reda : — Al Javert urmă : — Iată cum stau lucrurile. dibăcia cu care trageţi la ţintă. Era prăpădit de tot. Nimeni nu-l băga în seamă. Şi mi l-au arestat pe individ. Un furt cu escaladare. Domnul Madeleine scăpă din mînă hîrtia pe care o citea. nu se ştie cum a dispărut şi e urmărit de poliţie. care de cîteva clipe luase din nou dosarul în mînă. secătura! Pînă aici nimic mai mult decît o simplă afacere corecţională. întîmplarea cu bătrînul Fauchelevent. Domnul Madeleine.

ieşind din închisoare. Unde ? La Faverolles. a luat numele mamei ca să nu fie recunoscut şi a început să-şi spună Jean Mathieu. abia a pus piciorul acolo Champmathieu. ce fusese însă Jean Valjean? Grădinar. Familia l u i Jean Valjean a dispărut de mult Nu se mai ştie nimic despre ea." Champmathieu tăgăduieşte cu încăpăţînare. unde t s-a pierdut urma. După cîtăva vreme a fost văzut din nou în Auvergne. închisoarea fiind în stare proastă. „Nu face pe prostul I zice Brevet. Omul nostru n-are de ce să se opună şi iată-l transformat în Champmathieu. Ştiţi şi dumneavoastră că între oameni de teapa asta se petrec adesea asemenea dispariţii. dar lucrul acesta nu s-a putut dovedi. iar mamă-sa se numea. Şiapoi. Eram împreună. 250 .Dar să vedeţi ce înseamnă norocul. cum povestea asta începe acum treizeci de ani. Mai înainte însă de-a fi fost în puşcărie pentru furt calificat. Şi încă ceva : numele de botez a! I u i Valjean era Jean. fost ocnaş. Eşti Jean Valjean ! Ai fost în ocnă la Toulon acum douăzeci de ani. Se fac noi cercetări. a ajuns în ţinutul ăsta. nene! Eşti Jean Valjean I" . Ei bine. Mathieu. nu-i aşa ? Se cer informaţii la Faverolles. Jean se rosteşte aici Şan (Chan) I se spune deci acum Chan Mathieu. pur-tîndu-se bine. sau ca pulberea. zău ! Dar eu îl cunosc pe ăsta ! E unul de-ai noştri. Tn această închisoare se afla un oarecare Brevet. se răscoleşte tot trecutul şi iată ce se află : acum treizeci de ani Champmathieu a fost grădinar în mai multe locuri şi mai cu seamă la Faverolles.Jean Valjean ? Care Jean Valjean ?" face Champmathieu pe miratul.. nu mai e nimeni la Faverofles care sâ-l fi cunoscut pe Jean Valjean. Tn cele din urmă. după numele de familie. domnule primar. apoi la Paris. Ia uită-te încoace. deţinut pentru nu ştiu ce vină şi care. unde pretinde că ar fi fost rotar şi o fată de-a lui ar fi fost spălătoreasă . şi Brevet strigă dintr-o dată : „Nu. cum era de prevăzut. E deci foarte firesc să presupunem că. Oamenii ăştia sînt ca noroiul. Plecă în Auvergne. fusese făcut şef de dormitor. judecătorul de instrucţie a găsit cu cale să dispună transferarea lui Champmathieu la închisoarea din Arras. îi cauţi şi nu le mai dai de urmă. Mâ puteţi urmări.

în afară de Brevet. adăugă : Iar acum.. săvîrşite de un copil sînt un fleac. cu acel rîs dureros pe care-l dă o convingere nestrămutată : — Fără cea mai mică îndoială ( O clipă rămase pe gînduri şi. amîndoi osîndiţi pe viaţă. Javert. domnule primar. N-au avut nici cea mai mică îndoială. Javert răspunse neclintit şi mîhnit: — Domnule primar. La această rugăminte. In sfîrşit. Ei. Are aceeaşi vîrstă. dar omul ăsta e Jean Valjean şi nu altul.. cînd le face însă un om în toată II .. Vă-nchipuiţi mirarea mea. I-au recunoscut pe Jean Valjean. nu-mi pot da seama cum am putut crede altceva. care m-a chemat şi m-a pus în faţa lui Champmathieu. Au fost scoşi din închisoare pentru a fi confruntaţi cu aşa-zisul Champmathieu. aceeaşi înălţime. Escaladarea unui zid. ruperea unor crăci. după ce l-am văzut pe adevăratul Jean Valjean. Cochepaille şi Chenildieu. domnule primar. omul nostru. Mi s-a răspuns că nu sînt în toate minţile şi că Jean Valjean se află la Arras în manile justiţiei. luînd distrat între degete praful de uscat cer neala din tăviţă.. eu care credeam că l-am prins aci pe Jean Valjean ! I-am scris domnului judecător de instrucţie. era fără să vrea simplu şi demn. ca şi Brevet. — Şi ? întrerupse domnul Madeleine. întîi de toate adevărul! îmi pare rău. domnul Madeleine răspunse printr-o întrebare bruscă : — Şi ce spune omul acela ? — O. Domnul Madeleine zise cu glas scăzut: — Eşti sigur ? Javert începu să rîdă. numai doi ocnaşi îl mai recunoscură pe Jean Valjean. cincizeci şi patru de ani. furtul cîtorva mere. Spunînd aceste cuvinte cu un ton rugător şi grav celui ce-l umilise cu şase săptămîni rnai-nainte la comisariat şi-i spusese să iasă afară. Urîtă afacere ! Dacă într-adevăr e Jean Valjean. L-am recunoscut şi eu.Se fac cercetări la Touion. omul ăsta atît de trufaş. Tocmai atunci trimiteam eu denunţul la Prefectura din Paris. aceeaşi înfăţişare. atunci e în recidivă. Vă cer iertare.

Vei constata apoi contravenţiile care mi-au fost semnalate în strada Guibourg. care nu-i încă lămurită. Am fost citat. Furt cu escaladare. Ne pierdem vremea şi avem lucrări urgente. te rog. la doamna Renee Le Bosse şi vei încheia cuvenitele procese-verbale. Nu-i aşa c-o să fie un proces interesant ? Da. ar simţi ca oala da în foc. Asta-i un mare prefăcut. Trebuie să fie pedepsit. Du-te. ca un om preocupat.. Cazul a fost trimis la curtea cu juri din Arras. e un mare şmecher ticălosul ăsta ! Dar n-are a face. Mi-ai spus c-ai să te duci pentru chestiunea aceea la Arras. s-ar zbate. care vinde ierburi de leac în colţul străzii Saint-Saulve şi spune-i să facă o plîngere împotriva căruţaşului Pierre Chesnelong. dar pentru oricine afară de Jean Valjean. toate astea mă interesează prea puţin. Atîta ştiu 1" Face pe miratul. Pe urmă. mai e şi întîmplarea cu băieţaşul acela. care se plînge că pe vreme de ploaie apa se scurge de pe streaşină vecinului la el în curte şi-f ameninţă temeliile casei. peste opt sau zece zile. A fost recunoscut de patru persoane şi haimanaua asta bătrînă va înfundd puşcăria. ele constituie un delict. face pe tîmpitul şi i se pare că-i mai bine aşa. Individul asta neomenos era cît pe-aci s-o strivească pe ea şi pe copilul ei. Plec să depun şi eu ca martor. Aici nu mai e vorba de politie. te duci la domnul Charcellay. îl recunosc şi după asta. Se întoarse apoi către Javert : — Ajunge. ci de curtea cu juri. Citea şi scria. pe strada Montre-deChampigny. îl răsfoia liniştit.. iar făcute de un ocnaş. 252 . Se face că nu înţelege şi spune mereu : „Eu sînt Champmathieu. pe rînd. Există toate dovezile. Şi pe urma. O. numaidecît la femeia Buseaupied. ar tăgădui că este Jean Valjean şi aşa mai departe. la văduva Doris. ar striga. ci ocnă pe viaţă. Altul ar simţi că e încolţit. Iţi dau cam mult de lucru şi mi se pare că trebuie să pleci. şi în strada Garaud Blanc. se consideră o crimă. îuînd iarăşi dosarul în mînă. Nu mai faci cîteva ziie de închisoare. Domnul Madeleine se aşezase din nou la birou şi. Javert 1 în definitiv.firea.

vin din nou aici. meriţi să fii avan sat. Javert. — Ce anume ? — Că urmează să fiu destituit. că pro cesul se judecă mîine şi că sînt obligat să plec chiar ta noapte cu diligenta. nu pot fi de părerea dum neavoastră. — Mă iertaţi. nu să fii dat afară. Mai degrabă. Socotesc că trebuie să-ţi păs trezi postul. domnule primar. Hotărîrea va fi pronunţată ce! mai tîrziu mîine seară. continuă : — In ce priveşte exagerarea. domnule primar. e o ofensă care mă priveşte numai pe mine. p r e o c u p a t n u m a i d e gî n d u r i l e l u i . Domnul Madeleine se ridică : — Javert. Spuse cu glas liniştit: — Domnule primar. domnule primar. Javert rămase pe loc. însă dreaptă şi fără prihană. nu exagerez de loc. Este dreptul nostru să bănuim. eşti un om de onoare şi te stimez.— Ba chiar inai-nainte. în adîncui căreia părea că se oglindeşte o conştiinţă cam întunecată. N-am să aştept nisă darea sentinţei. — Vreau să vă amintesc ceva. — Atunci cînd ? — Mi se pare că v-ain spus. îndată ce-am depus ca martor. ce mai este ? întrebă domnul Madeleine. — îţi repet — spuse Madeleine — că această ches tiune mă priveşte numai pe mine. — Prea bine! zise domnul Madeleine. Iţi exa gerezi vina. cu toate că e un 18* 253 . Javert îl privi pe domnul Madeleine cu ochii plini de: o lumină curată. D a r J a v e r t . domnule primar. — Ei. Domnul Madeleine avu o tresărire abia vizibilă: — Şi cît o să dureze afacerea asta ? — Gel mult douăzeci şi patru de ore. zise el. Asta n-ar fi mare lucru. Şi-i făcu semn lui Javert că poats pleca. Şi iată de ce: v-am bănuit pe nedrept. De altminteri.

dacă te prind cu vreo vină.abuz sa bănuieşt! pe cineva mai mare decît tine. Bunătatea asta. pe un magistrat. atîta-ţi trebuie . nenorociţi-mă. dar pe mine nu ? Aş fi un mizerabil ! Şi cei care spun că Javert e-un ticălos ar avea dreptate. Dacă vreunul dintre subalternii mei ar fi făcut ceea ce am făcut eu. tot ce-am crezut că a fost drept pînă acum ar fi nedrept. nu-mi place să fiu tratat cu bunăvoinţă. Nu primesc să fiţi bun şi cu mine. Dar eram drept. sînt dator să mă port cu mine aşa cum m-aş purta cu oricare altul. îmi spuneam adesea : dacă greşeşti şi tu vreodată. goniţi-mă! Aşa mi se cuvine 1 Am două rnîini zdravene. la mînie şi cu gînd de răzbunare — am denunţat ca ocnaş pe un om de onoare ca dumneavoastră. Cer pur şi simplu destituirea inspectorului Javert! 354 . i-aş fi găsit nedemn de postul său şi l-aş fi dat afară. şi bine făceam. bunătatea dumneavoastră mi-a făcut destul sînge rău cînd v-aţi arătat-o faţă de alţii. Cu-atît mai rău f Hai. De rîndul ăsta.' Şi iată că am căzut şi eu în greşeală.. am să lucrez cu sapa. n-aş fi fost de loc bun cu dumneavoastră. Să mă cruţ oare pe mine mai mult decît pe ceilalţi ? Nu ! Cum adică ? Am fost bun să-i pedepsesc pe alţii. Din cauza ei se destramă societatea. dacă n-aş fi sever cu mine însumi. domnule primar. în interesul autorităţii trebuie să daţi un exemplu. agentului de poliţie împotriva primarului. Domnule primar. asta e grav I E foarte grav! Am insultat în persoana dumneavoastră însăşi autoritatea . Atunci cînd îi pedepseam pe răufăcători. celui de jos faţă de superior. cînd îi urmăream pe ticăloşi. eu. Tot una rni-e! Domnule primar.. agent al autorităţii. Aţi fi văzut dumneavoastră atunci. daţi-mă afară. care vă împinge să daţi dreptate femeii de stradă împotriva burghezului. O ! E-atît de uşor să fii bun ! Greutatea e să fii drept. Faptul însă că — fără nici o probă. Domnule primar. este după mine o bunătate rău înţeleasă. Faţă de alţii. Ei ! Dac-aţi fi fost cel pe care-l bănuiam eu. pe un primar. Am fost de multe ori sever în viaţa mea. Aşa e ? Şi încă ceva.

Toate acestea. . ochii DO res uşă Acj de Parte ia p e c . " e ^ Z ^ !nt °arse şi. rostite cu „„ * dăjduit si hotartt """'• ■"•"<!'». u t î n d c u a " ^ ndrepta s pre mar mă voi duce mai vem înlocuitorul. SPUSe: Domnule pa te ' se rviciu. tenâ- ti L tuaţia mea de > se . abucu .".

se numeau sora Perpetue şi sora Simplice. ca toate surorile de caritate din ordinul lazaristelor. mai-nainte de a intra la Fantine. Asta nu-i atît de rar. îl pregăteşte pe ţăran să poată ajunge . ajunsă printre atîtea altele soră de caritate. Intrase în călugărie aşa cum ar fi intrat în orice altă meserie. în după-amiaza zilei cînd a fost vizitat de Javert. ignoranţa. o chemă pe sora Simplice. pe care totuşi le menţionăm. Cele două călugărite care erau de serviciu la infirmerie. cititorul va întîlni unele împrejurări de necrezut. Din capul locului. care se preface cu uşurinţă în călugări capucini şi ursuline. dom nul Madeleine se duse ca de obicei s-o vadă pe Fantine. Trecerea de la starea de bouar la aceea de carmelit nu întîmpină nici o piedică. încît ar fi fast o mare lacună a cărţii de faţă dacă nu le-am istorisi cu de-amănuntul. dar cele cîteva care au ajuns pînă în acest oraş au lăsat o amintire atît de vie. Ordinele călugăreşti primesc cu plăcere acest aluat greoi de ia ţară. în aceste amănunte. Femeile de la ţară sînt bune pentru muncile grele ale mănăstirii. Dar. Sora Perpetue era şi ea o ţărancă. Era călugăriţă cum ar fi putut să fie şi bucătăreasă. din respect pentru adevăr. pe care o întîlnim deopotrivă şi în sate şi în mănăstiri. Transformarea asta se face fără bătaie de cap.CARTEA A ŞAPTEA AFACEREA CHAMPMATHIEU SORA SIMPL1CE Nu toate întîmplăriie pe care le veţi citi au fost cunoscute la Montreuii-sur-mer.

„Mănăstirea le va fi casa celor bolnavi . îi mîngîia pe suferinzi cu frumoasele ei degete subţiri şi neîntinate. Nimeni n-ar fi putut spune ce vîrstă avea. şi cu toate astea. nici atît. Delicateţea ei se împăca foarte bine cu rochia de aba. drept poartă zăbrelită vor avea teama de dumnezeu. nu fusese niciodată tînără şi părea că nu va îmbătrîni niciodată. încît ar fi fost nespus de luminos într-un confesional şi de fermecător într-un salon. Abatele Sicard pomeneşte de sora Simplice într-o scrisoare către surdo-mutul Massieu. pentru nimic în lume n-ar fi spus vreun neadevăr. Era o făptură — nu îndrăznim să spunem femeie — blîndă. aflînd în această atingere aspră prezenţa neîncetată a cerului şi a lui dumnezeu.călugăr. îndulcea ceaiul după bigotismul sau făţărnicia fiecărui bolnav. tărăgăna cuvintele. Era cea mai mare virtute a ei. era ca o luminare alături de-o feştilă. simpatică. îndrăzneaţă. nu vorbea decît atît cît era nevoie şi avea un glas atît de melodios. aproape dîndu-le cu icoana în cap. Era atît de plăpîndă. de lîngă Pontoise. vorbea ca la ea la ţară. iar vălul lor va fi modestia". pline deopotrivă de libertate şi de smerenie. bisericuţa din parohie le va fi locaş de rugăciune. purtîndu-se prost cu bolnavii. Vincent de Paul a fixat dumnezeieşte figura surorii de caritate în aceste admirabile cuvinte. supunerea va ţine locul zidului împrejmuitor . păstrăm totuşi în această curăţenie urmele unei minciuni nevinovate. era mai tare ca piatra. încît părea că se fărîmă la cea mai mică atingere . o odăiţă închiriată . de-o albeaţă de ceară. Sora Perpetue era o călugăriţă zdravănă din Marines. Cuvintele erau pline de tăcere. Sora Simplice era albă. îşi lungeşte puţin sumanul şi gata anteriul. maltratîndu-le agonia cu rugăciuni rostite mînios. Ajunsese cunoscută în congregaţie pentru neclintita ei curăţenie sufletească. cinstită şi rumenă. chilia lor. ursuză cu cei ce-şi dau sufletul. Oricît de sinceri şi de curaţi am fi. Pe lîngă sora Perpetue. serioasă şi care nu rninţise niciodată. Dar 267 . bombănea. Ea. schitul lor va fi strada sau sala de spital. austeră. Să stăruim asupra unui amănunt: sora Simplice n-ar fi minţit niciodată. Idealul acesta era mereu viu în sora Simplice.

Lăsînd-o pe călugăriţă. ghicind pesemne virtutea latentă din ea şi se devotase aproape numai îngrijirii ei. Cînd a intrat în călugărie. o minciună nevinovată ? A minţi e cel mai greu păcat. Nu citea decît cartea de rugăciuni cu litere mari şi în latineşte. S at a n a r e d o u ă n u m e : î l c h e a m ă S a t a n şi-I cheamă Minciună. Se ştie că Simplicia din Sicilia e sfînta care a preferat să i se smulgă sînii decît să declare că s-a născut la Segeste. primi în mod special numele de Simplice. Cum îl văzu pe Madeleine. el se apropie de patul Fantinei. De-aici îi venea candoarea despre care am vorbit. A minţi puţin nu e cu putinţă. 258 .■ poate oare exista o minciună fără însemnătate. Intrînd în ordinul sfîntului Vincent de Paul. îl întrebă : — A venit Cosette ? El răspunse zîmbind: — O să vină şi ea. Călugăriţei începuse să-i fie dragă Fantine. M i n ci un a es t e î ns u ş i ch i p ul d i a v o l ul u i . sora Simplice avea două cusururi de care încetul cu încetul s-a dezbărat: îi plăceau mîncarurile alese şi-i plăcea să primească scrisori. Nu ştia latineşte. cum aştepţi o rază de soare şi de bucurie. Fantine aştepta în fiecare zi venirea domnului Madeleine. cînd ea se născuse la Siracuza. Le spunea surorilor: — Nu simt că trăiesc decît atunci cînd îl ştiu pe dom nul primar aici. Domnul Madeleine o chemă deoparte pe sora Simplice şi i-o recomandă pe Fantine cu un glas ciudat. dar cartea o înţelegea. Aşa gîndea ea şi se purta aşa cum gîndea. Avea zîmbetu! nevinovat. Era sfînta care se potrivea sufletului ei. nici o urmă de praf pe cristalul acestei conştiinţe. candoarea care se oglindea în toată străluci rea pe buzele şi în ochii ei. In ziua aceea avea febră mare. Cel care minte nu poate m i n ţ i p e j um ăt at e. minciună care ar fi salvat-o. de care sora îşi aminti mai tîrziu. Nu exista nici un fir de păianjen.

S-a observat la un moment dat că s-a întunecat la faţă. o poartă joasă. Scrise cu creionul cîteva cifre ps o bucată de hîrtie.Domnul Madeleine stătu de vorbă cu Fantine. apoi se întoarse şi merse pînă la poarta presbiteriului. drumul cel mai scurt dădea printr-o stradă foarte puţin frecventată. MEŞTERUL SCAUFFLAIRE E UN OM PĂTRUNZĂTOR De la primărie domnul Madeleine se duse la celălalt capăt al oraşului. meşterul Scaufflaer. Puse repede mîna pe ciocan şi îl ridică. Preotul avea reputaţia unui om cumsecade. rămase lîngă ea un ceas. în loc să dea drumul ciocanului să cadă cu zgomot. ca de obicei. cu un ciocan de fier. domnul primar se opri. vrednic de respect şi bun sfătuitor. dregînd nişte hamuri. nu se afla pe stradă decît un singur trecător. Dar explicaţia era că doctorul se plecase la urechea lui şi-i şoptise : __Nu-mi place cum îi merge 1 Pe urmă. al cărui nume franţuzit era Scaufflaire. se duse la primărie şi cameristul ÎI văzu cum cercetează cu atenţie o hartă a drumurilor din Franţa. pe care se afla presbiteriul parohiei unde locuia domnul Madeleine. după alte cîteva secunde. se opri însă din nou şi rămase iar o clipă pe gînduri. atîrnată în biroul lui. la un flamand. şi care închiria cai şi cabriolete „la discreţie". 259 . Ga să ajungi la Scaufflaire. Numai că în loc de o jumătate de oră. spre marea bucurie a Fantinei. Domnul Madeleine îl găsi pe meşterul Scaufflaire acasă. rămase pe gînduri. In clipa cînd domnul Madeleine ajunse în faţa presbiteriului. îl aşeză cu grijă la locul lui şi plecă cu o grabă pe care n-o avusese mai înainte. care băgă de seamă următoarele: după ce trecu de casa parohială. Stărui pe lîngă toţi să nu-i lipsească nimic bolnavei.

da. da. Douăzeci de leghe ? ~ Da. 8y 2 .. Ce înţelegeţi dumneavoastră printr-un cal bun ? — Un cal care să poată face douăzeci de leghe într-o zi. nu dă voie să i se urce nimeni pe spinare. asta dorea şi el. nu. Dar luaţi seama cum. Nu-i place să fie cal de călărie. Trebuie să-l fi văzut vreo dată pe drum. ' . — Domnule primar — zise flamandul — am ceea ce vă trebuie: căluţul meu bălan. — Drace ! zise Scaufflaire. drăcia dracului ! Şi sînt chiar douăzeci de leghe ? Domnul Madeleine scoase din buzunar bucata de hîrtie pe care notase distanţele. Să tragă la ham. Cele douăzeci de leghe ale dumneavoastră. dar azvîrlea şi trîntea pe oricine. socotind că nu e bun de nimic. 6. Ii daţi nutreţ şi staţi lîngă el cît mănîncă. Aşa îmi închipui că s-a gîndit şi el. Le face în mai puţin de opt ore. La început au vrut să facă din el un cal de călărie. E blînd ca un copil şi aleargă ca vîntul. adică aproape douăzeci de leghe. la jumătatea drumului. — Ca să facă acelaşi drum ? — Da ! — Ei. O arătă flamandului. pentru ca nu cumva rîndaşul să-i fure ovăzul: 250 . Fiecare cu ambiţia lui. să-l lăsaţi să răsufle un ceas. da ! — înhămat la o cabrioletă ? — Fireşte ! — Şi cît se va odihni după drumul ăsta ? — La nevoie trebuie să poată porni din nou a doua zi. cam neastîmpărat. Ei bine. Mergeţi la trap întins. E un căluţ bulonez. fireşte. Cifrele erau: 5. — Şi o să ţină Ia drum ? — O.— Meştere Scaufflaire — zise el — aî un cal bun ? — Domnule primar —■ zise flamandul — toţi caii mei sînt buni. Să fie încălecat. Toţi îl credeau nărăvaş. domnule.. A. — Vezi ? spuse el. L-am cumpărat eu şi I-am pus la cabrioletă. — Spune! — In primul rînd. în total nouăsprezece şi jumătate.

— Uite banii pe două zile înainte. — Bine. domnul primar va pleca singur şi fără bagaj. — Bine! — E uşoară. — Domnul primar ştie să mîne ? — Se-nţelege. cabrioleta este pentru domnul primar ? — Fireşte. domnule primar..fiindc-am băgat de seamă că. — N-are a face ! — S-a gîndit domnul primar că sîntem în plină iarnă ? Domnul Madeleine nu răspunse. dar bine că-mi 261 . — O să am toată grija. Zilele de • odihnă mi ie plătiţi separat. — In al patrulea rînd.. — Dar domnul primar neavînd pe nimeni cu domnia-sa va fi nevoit să păzească singur ovăzul. — Am înţeles. o cabrioletă ar fi prea grea şi ar obosi calul. zgîriind cu unghia o pată de pe scîndura mesei. Meşterul Scauf flaire adăugă : Că poate să-l apuce şi o ploaie ? Domnul Madeleine ridică ochii şi spuse : — Trăsurica şi calul să fie în faţa casei mele mîine dimineaţă la patru şi jumătate. dar e descoperită. adăugă cu aerul nepăsător cu care flamanzii se pricep atît de bine să-şi ascundă şiretenia : A. Nici un ban mai puţin. — Atunci. — In al doilea rînd. ca să nu-i fie prea greu calului. Flamandul continuă : Că e foarte frig ? Domnul Madeleine tăcea. Domnul pri mar se va mulţumi să meargă cu o cabrioletă mai uşoară. Apoi. pe la hanuri. — O să-mi daţi treizeci de franci pe zi. — Se-nţelege. ovăzul este mai mult şterpelit de grăjdari decît mîncat de cai. Domnul Madeleine scoase trei napoleoni din pungă şl-i puse pe masă. pentru un drum ca ăsta. răspunse Scaufflaire. Şi domnul primar' va plăti şi nutreţul.

cum spunea el însuşi mai tîrziu. Unde naiba s-o fi ducînd domnul primar ? îşi da fiecare cu părerea. Flamandul rămase „prostit". zise femeia. de la început nu se gîndise decît la asta. Să-l ţineţi însă bine în frîu la vale. calul şi trăsurica la un loc nu făceau mai mult de trei sute de franci. cînd uşa se deschise din nou. Flamandul îşi chemă nevasta şi-i povesti cele întîmplate. de data asta fără să se mai întoarcă. — Da. — Da. Domnul Madeleine uitase pe cămin bileţelul pe car? . Cît ? — Nu cumva domnul primar vrea să mi le cumpere ? — Nu. — Domnule Scaufflaire — zise el — cît crezi c-ar face una peste alta calul şi trăsurica dumitale ? — Una peste alta. In definitiv. —■ Se duce la Paris. Domnul Madeleine puse o hîrtie de cinci sute de franci pe masă şi plecă. domnule primar. Meşterul Scaufflaire se căi amarnic că nu ceruse o mie de franci. Ei ? Cît crezi că fac împreună calul şi trăsurica ? — Cinci sute de franci. — Poftim banii. Domnul primar plecase de cîteva minute. Avea acelaşi aer tăcut şi îngîndurat. domnule primar.adusei aminte ! Domnul primar nu mi-a spus unde se duce. unde vă duceţi. spuse soţul. domnule primar ? De altminteri. — Nu prea cred. îmi dai banii înapoi. — Galul dumitale are picioarele din faţă bune ? întrebă domnul Madeleine.nu-şi dădea seama de ce nu îndrăznise să-l întrebe. era domnul primar. De altfel. răspunse domnul Madeleine şi plecă. domnule primar ? întrebă flaman dul. pufnindu-l rîsul. dar pentru orice eventualitate nu vreau să te păgubesc. Cînd mă întorc. Sînt multe coborîşuri pînă unde vă duceţi ? — Nu uita să fii mîine dimineaţă la patru şi jumă tate precis. dar .

nu putea fi decît fereastra camerei domnului Madeleine. După cum venea lumina. domnul Madeleine ajunsese acasă. — Cinci. Se urcase în odaia lui şi se încuiase acolo. Cu toate astea. I se păru ciudat. ceea ce era cît se poate de firesc. băgase de seamă că stinsese lampa la ora opt şi jumătate şi-i spuse asta casierului care tocmai venea acasă. Intre timp. Se duce prin urmare la Arras. se făcu iar tăcere şi mersul începu din nou. Gasierul locuia într-o cameră care se afla dedesubtul camerei domnului Madeleine. Pe urmă fu clintită din loc o mobilă. Auzise prin somn un zgomot deaisupra capului. uitîndu-se prin ochiul geamului. şase de la Hesdin la Saint-Pol şi opt şi jumătate de la SaintPol la Arras. se trezi de-a binelea şi. De obicei nu se auzea nici un zgomot în odaia domnului Madeleine înainte de a se deştepta. ca şi cum poarta casei parohiale ar fi fost o ispită pe care ar fi vrut s-o ocolească. Se întoarse spre nevastă-sa: Am aflat. Umbra tremura. portăreasa fabricii. o luase pe drumul cel mai lung. opt şi jumătate ? Astea trebuie să fie opririle. Umbrele cerce263 . ca şi cum cineva umbla în camera de sus.flotase cifrele. şase. întrucît avea obiceiul să se culce devreme. care era şi singura servitoare a domnului Madeleine. Flamandul puse mîna pe el şi începu să-l studieze. — Cum? — Sînt cinci leghe de aici pînă la Hesdin. o lumînare. Se auzea un pas de colo pînă colo. casierul auzi ceva care aducea cu un dulap care se deschide şi se închide. Se culcă şi adormi. Plecînd de la meşterul Scaufflaire. Nu dădu nici un fel de importanţă cuvintelor portăresei. zări pe zidul din faţă răsfrîngerea roşiatică a unei ferestre luminate. Ascultă. Puţin mai tîrziu. Pe Ia miezul nopţii se trezi dintr-o dată. Casierul se ridică în capul oaselor. Ascultă mai cu luare-aminte şi recunoscu mersul domnului Madeleine. ca şi cum ar fi venit mai degrabă de la un foc aprins decît de l a . adăugînd: — O fi oare bolnav domnul primar ? Mi s-a părut cam schimbat.

I .

veîelor nu se vedeau de loc. mai misterios şi mai fără de margini. Păirundeţi în anumite ore dincolo de chipul livid al unei făpturi omeneşti care cugetă şi priviţi ce se ascunde acolo. dac-ar fi vorba de-un singur om. priviţi înlăuntrul acestui suflet. deasupra capului său. Umbrele se desenau mereu pe zid. Casierul adormi din nou. a venit vremea să privim din nou. Am mai privit în adîncimile acestei conştiinţe. este gheena sofismelor şi cîmpul de luptă al patimilor. Există şi un spectacol mai mare decît spectacol mai mare decît întinsul mării cerul : sufletul omenesc. Conştiinţa este haosul nălucirilor. A scrie poemul conştiinţei omeneşti. ar însemna să contopim toate epopeile într-o singură epopee superioară şi definitivă. nu se poate opri asupra nici unui alt lucru mai de temut. este focarul viiselor. Sub tăcerea asta de suprafaţă se dau lupte de uriaşi ca în Homer. Există un cerul. dar de data asta erau mai şterse şi mai potolite. Acelaşi pas rar şi apăsat mergea în iung şi-n lat. mai complicat. de cel mai neînsemnat dintre oameni. Ochiul spiritului nu poate găsi nicăieri mai multă strălucire şi mai multă beznă decît în om . Nu există nimic mai înspăimântător decît acest fel de cercetare. Iată ce se petrecea în odaia domnului Madeleine. ceea ce însemna că fereastra era deschisă. priviţi în această întunecime. III O FURTUNA IN CAPUL UNUI OM Cititorul a ghicit desigur că domnul Madeleine nu e altcineva decît Jean Valjean. ca şi cum veneau de la o lampă sau de la o lumînare. Pe frigul ăsta o fereastră deschisă nu era ceva normal. al poftelor şi al încercărilor. N-o facem fără să fim zguduiţi de emoţie. caverna gîndurilor de care ţi-e ruşine. sînt încăierări de balauri şi de scor- . se trezi iar. Fereastra era şi-acum deschisă. Peste un ceas sau două.

ajunse un om pe care nimeni nu-l putea prinde şi de care nimeni nu se putea apropia şi. învălmăşeli de fantome ca în Milton'. I! îndreptau spre modestie. De obicei. fiecare în parte erau deopotrivă de adînci şi de apăsătoare. înaintea căreia a şovăit. dominînd cele mai neînsemnate fapte ale sale. 855 . fericit că-şi simţea conştiinţa întristată de trecutul lui şi prima parte a vieţii lui dezminţită de cea de-a doua. încît nu alcătuiau decît unul singur. A fost mai mult decît o transformare. Opera lui Milton se resimte de patosul revo luţionar al vremii şi oglindeşte concepţiile filozofice şi politice ale revo luţiei burgheze din Anglia. Ii dădeau aceleaşi sfaturi. Ceea ce a vrut să facă episcopul din el. să fugă de oameni şi să se întoarcă la dumnezeu. împăcat cu el însuşi şi plin de speranţă. săvîrşi faptele amintite. trăia liniştit. vîrtejuri ca în închipuirile lui Dante 2 . vîndu argintăria episcopului. a fost o adevărată transfigurare.pii. Gîndurile acestea erau atît de strîns legate între ele. de-acum încolo. oraş într-altul. veni la Montreuil-surmer. se furişă dintr-un . făcînd din el un om cumsecade şi îngăduitor. străbătu toată Franţa. în care infernul este reprezentat sub forma unei spirale adin ele în cercuri concentrice. 2 Aluzie la Divina Comedie a marelui poet italian Dante Alighieri (1265—1321). Să intrăm totuşi. Cît de întunecat e acest infinit pe care omul îl poartă în el şi pe care cu deznădejde încearcă să-l măsoare cu voinţa fiinţei lui şi cu faptele vieţii sale! Alighieri a ajuns într-o zi în faţa unei porţi sinistre. păstrînd ca amintire numai sfeşnicele. Am văzut că din momentul acela el a fost alt om. stabilit la Montreuil-sur-rner. el a făcut întocmai. ele se împăcau între ele pentru a-i da o normă de conduită în viaţă. Cîteo1 Poet englez (1608—1676). nemaiavînd altă dorinţă decît să-şi ascundă numele şi să-şi purifice viaţa. Nu avem decît foarte puţine lucruri de adăugat la ceea ce ştie cititorul că i s-a întîmplat lui Jean Valjean de la întîlnirea cu micul Gervais. Izbuti să se facă nevăzut. avu ideea despre care am pomenit. Iată acum şi în faţa noastră o astfel de poartă în pragul căreia şovăim.

pus în faţa unor întîmplări atît de grozave. Se încovoie ca stejarul la apropierea furtunii. Atunci oricine îşi poate aduce aminte că omul pe care toţî cei din ţinutul Montreuil-sur-mer îl numeau domnul Madeleine nu sta de loc la îndoială să jertfească unul în pofida altuia. să se denunţe. Am mai spus şi altădată că el ar fi vrut să urmeze pilda tuturor celor înţelepţi şi drepţi. îşi dădu seama de acest lucru. să nu stea nici o clipă la îndoială şi să . care ar fi trebuit să-i dea de gîndit. se informase asupra tuturor familiilor din Faverolles şi-l scăpase de la moarte pe bătrînul Fauchelevent. după atîţia ani de ispăşire şi de renunţare. păstrase sfeşnicele episcopului. rămase năuc şi parcă ameţit de ciudata grozăvie a sorţii sale .. De cum auzi rostindu-se" aşa. se iveau dezbinări între ele. pe cît de nelămurit pe atît de adînc. de la primele vorbe rostite de Javert în cabinetul său. se gîndea să plece. ca ostaşul în clipa asaltului. să-i scoată pe Ghampmathieu din închisoare şi să intre el în locul lui. omul acesta. socotind că întîi eşti dator faţă de ceilalţi şi apoi faţă de tine.'. se interesase de toţi micii coşari din Savoia care colindau pe-acolo. Pe cînd îl asculta pe Javert. Astfel." îşi înnăbuşi pornirea generoasă şi dete înapoi în faţa eroismului. şi. Dar asta trecu şi-şi spuse: „Lasă. Fără îndoială ca ar fi fost frumos ca. Niciodată gîndurile care-l călăuzeau pe bietul om ale cărui necazuri le povestim nu dăduseră o luptă mai aprigă decît acum. să-şi jertfească liniştea proprie pentru triumful binelui şi-ai adevărului. în mijlocul unei pocăinţe atît de minunat începute.dată. după sfintele îndemnuri ale episcopului. încercă tresărirea care prevesteşte marile zguduiri. dintr-o dată. în prada acestei ameţeli. Era un lucru dureros şi sfîşietor. Trebuie totuşi să recunoaştem că pînă azi nu se ivise un astfel de prilej. Simţea îngrărnădindu-se deasupra capului său. însă. umbra ameninţătoare a trăsnetelor şi fulgerelor. numele pe care-I îngropase atît de adînc. Iasă.. purtînd şi doliu după el. să alerge. dînd la o parte orice rezervă şi orice simţ de prevedere. cu toate insinuările lui Javert. ca o tăietură în carne vie.

îşi adună în grabă gîndurile. fără să fie însă cîtuşi de puţin hotărît. Gîndindu-se la situaţia în care se afla. II stînjenea. se duse şi închise uşa cu zăvorul. afît de nemaipomenită. dar nu s-a întîmplat aşa. ca să fie gata pentru orice eventualitate. Opri deci trăsurica lui Scaufflaire. ideile i se ciocneau în minte. va i ! de ce ea ce s -a fe ri t n a p ut ut s c ăp a. Ia patul Fantinei. ca de obicei. încît. şi le spuse surorilor să aibă grijă de dînsa dacă s-ar întîmpla să lipsească. La început a fost mînat numai de instinctul de conservare. voi. stinse lumina. dar îşi redobîndi calmul ca un luptător care-şi ridică scutul de jos. îşi dădu seama într-un chip nedesluşit că va trebui poate să plece la Arras. Puţin după aceea. unde. Se duse. Totul era încă în ceaţă. amînă orice hotărîre. p e cine a vrut să orbească — se uita la el: conştiinţa sa. cu tăria pe care ţi-o dă spaima. Se baricada împotriva orişicui. stătu mai mult. spre prăpastia în fundul căreia se deschidea cerul. Se temea parcă să nu mai intre cineva. încît nu-şi putea aduna o clipă gîndurile. Cînd se întoarse la el în odaie. se mărgini să ia ceea ce s-ar putea numi „măsuri de prevedere". Restul zilei şi-] petrecu ca şi mai-nainte cu sufletul bîntuit de furtună şi cu o linişte desăvîrşită pe faţă . Ar fi fost frumos. o găsi nemaipomenită. 19 .Mizerabilii.meargă cu acelaşi pas mai departe. tulburarea lui era atît de mare. şi doar atît ar fi putut spune: că primise o grea lovitură. I se părea că putea fi văzut. simţi că se mai liniştise. De cine ? D ar . Se cuvine să istorisim tot ce se petrecea în sufletul lui şi nu putem spune altceva decît ceea ce a fost. I 267 . {inînd seamă de prezenta lui Javert. din bunătate. gîndindu-se că. Seara mîncă cu destulă poftă. n-ar strica să Jie de faţă la ceea ce se va petrece. îşi înnăbuşi orice emoţie şi. gîndindu-se că aşa trebuia să se poarte. fiind la adăpost de orice bănuială. în toiul frămîntării lui. nu ştia ce să mai facă. această mare primejdie. într-o stare de nelinişte aproape de neînţeles.

Fruntea îi ardea. tot ceea ce făcuse pînă atunci nu fusese altceva decît o groapă pe care o săpa pentru a ş i ascunde într-însa numele. Ceea ce-l înspaimînta mai mult decît orice în ceasurile lui de reculegere.. în nopţile lui de insomnie. i se păru că nu mai poate fi văzut de nimeni." Iată vîrtejul în care era cuprins. „Unde am ajuns ? Nu cumva visez ? Ce s-a întîmplat ? Să fie adevărat că m-am întîlnit cu Javert şi că mf-a vorbit aşa cum mi-a vorbit ? Cine-o mai fi şi Champmathieu ? O semăna cu mine ? Mai ştii ? Şi cînd mă gî ndes c că ieri eram at ît de li nişt it ş i n-aveam habar de nimic! Ce făceam ieri pe vremea asta ?. la început îşi făcuse iluzii. Cum şe va sfîrşi ?. adică dumnezeu.. era cu totul stăpîn pe ea. linii nedesluşite începură totuşi să se contureze în mintea lui şi putu să întrezărească limpede. Se duse la fereastră şi o deschise. era să audă vreodată rostindu-i-se numele . după ce stinse şi luminarea.Conştiinţa.. Ce e de făcut ?. Cu toate acestea. Incet-încet. îşi sprijini capul în mîini şi începu să mediteze pe întuneric. Nu mai izbutea să-şi adune gîndurile care-i năpădeaţi mintea ca nişte unde şi. încercă un simţămînt de siguranţă şi de singurătate. îşi căpătă din nou isîngele rece. Din furtuna care-i răvăşea voinţa şi puterea de judecată şi din care se străduia să smulgă o limpezire şi o hotărîre nu se desprindea decît o îngrijorare adîncă. luîndu-şi capul în mîini. puse coatele pe masă. Oricare ar fi fost ţelul adevărat şi creştinesc al faptelor lui. nu întreaga situaţie. oricît de neaşteptată şi de grea era situaţia. Se întoarse şi se aşeză din nou la masă. îşi dădea seama că atunci se va sfîrşi cu el. ci doar cîteva amănunte. se crezu la adăpost de orice. încercă să le stăvilească.. Trecu un ceas. Qe-o mai fi şi întîmplarea asta ?. Dar buimăceala lui spori şi mai mult.. în ziua cînd 268 sm .. Nu era nici o stea pe cer.. Recunoscu mai întîi că. trăgînd zăvorul..

înfiorat. decît să-i facă viaţa mai limpede şi mai de nepătruns. cînd această vorbă hîdă. că numele ăsta nu va fi totuşi o ameninţare. încercînd zadarnic să se dea înapoi de pe marginea unei prăpăstii. mai mulţumit şi mai respectat decît oricînd — dacă i-ar fi spus cineva toate astea. bunul şi vrednicul burghez „domn Madeleine" va ieşi mai onorat. va străluci pe neaşteptate deasupra capului său. că aoest loc gol îl va aştepta mereu. întrezărea lămurit. că orice ar face îl va aştepta oricînd. I se părea că se trezise dintr-un somn greu şi că. se va spulbera înlăuntru-i şi sufletul cel nou. în toiul nopţii. un necunoscut. în picioare. că vălul sfîşiat va mări şi mai mult misterul. menită să împrăştie misterul în care se învăluia. Desigur. că acest cutremur de pămînt îi va întări temeliile. oricare ar fi părerea lui. va ieşi deodată din noapte şi se va ridica în faţa lui. ar fi clătinat din cap şi ar fi socotit că nu ştie ce spune. dacă în clipele acelea cineva i-ar fi spus că va sosi ceasul cînd numele îi va fi rostit în gura mare. toată îngrămădirea aista de lucruri imposibile erau fapt împlinit. Se făcuse deplină lumină. îşi dădea din ce în ce mai bine seama de situaţia lui. că această întîmplare nemaipomenită nu va avea alt rezultat. cine poate şti ? o dată cu asta. şi că. şi. din confruntarea sa cu fantoma lui Jean Valjean. Ei bine.numele lui va fi descoperit. îşi spuse că locul lui era liber la ocnă . se va spulbera în juru-i viaţa cea nouă. cînd lumina orbitoare. Gîndurile i se limpezeau treptat. trebuia să cadă cineva într-însa : el sau celălalt. că jefuirea micului Gervais îl va aduce înapoi acolo. Jean Valjean. iar dumnezeu îngăduise ca toate aceste năluciri să se prefacă în realităţi. în întuneric. luneca pe un povîrniş. că lumina nu va face decît să sporească umbrele întunericului. Se înfiora numai la gîndul că lucrul acesta ar fi cu putinţă. Pentru ca prăpastia să se închidă. pe care soarta îl luase drept el şi-l împingea în locul lui în gol. un străin. toate astea se întîmplaseră întocmai. îl va aştepta pînă o 269 . ! N-avea altceva de făcut decît să lase lucrurile în voia lor.

pe care nici un om n-o încearcă mai mult de două-trei ori în viaţă. n-avea să se mai teamă de nimic. Pe urrnă se gîndi: acum îi ţinea cineva locul. Şi eu n-am nici o vina 1 La urma urmei. eu nu-s cu nimic vinovat. zău. care. şi care s-ar putea numi un hohot de rîs lăuntric. pus cu totul pe alte urme. al cărui instinct de temut părea că mă descoperise. cineva ar avea de suferit. Şi-aprinse din nou lumînarea. Oine ştie ? Poate are de gînd să plece din oraş. deznădejde. că lucrul e de neînlăturat şi fatal. care nu mă lăsa în pace de atîta vreme. iată-l acum zăpăcit. acea zvîrcolire a conştiinţei care dă la o parte toate îndoielile inimii. o dată aşezată. „Ei bine! se gîndi el. încît se produse în el acea tresărire de nedescris. din toate astea. Pe Javert.să-l aibă acolo. visul nop270 . ce nenorocire s-a întîmplat ? Nu. ar crede că mi s-a întîmplat o catastrofă I Dacă. Şi totul s-a făcut fără amestecul meu. tot ce este ironie. nu se mai ridică niciodată. cine m-ar vedea. Nu încape nici o îndoială! Am eu dreptul să stric ceea ce pune ea la cale ? Ce mai vreau acum ? De ce ma amestec ? Nu mă priveşte nimic pe mine. în ceea ce-l priveşte. Totul era atît de zguduitor şi de neaşteptat. Soarta a vrut aşa. cu singura condiţie de a nu-i împiedica pe oameni să pună pe fruntea lui Champmathieu pecetea infamiei. care mă descoperise în adevăr şi care mă urmărea pretutindeni ca un fioros cîîne de vînătoare mereu asmuţit asupra mea. şi uşa asta a fost astupată pentru totdeauna. ca şi lespedea de pe mormînt. mă va lăsa în pace. Totul s-a sfîrşit. fiind de aci înainte prezent la ocnă în persoana lui Champmathieu şi prezent în societate sub numele de domnul Madeleine. a pus mîna pe Jean Valjean al lui. se pare că un anume Champmathieu avea nenorocul ăsta şi că. avînd de lucru în altă parte. bucurie. De-acum încolo e mulţumit. de ce mi-ar fi frică ? De ce-mi fac atîtea gînduri ? Am iscăpat. Cum ? Nu-s mulţumit ? Dar ce mai vreau ? Mi-am atins scopul pe care-l urmăresc de-atîţia ani. Nu mai era decît o singură uşă întredeschisă prin care trecutul putea pătrunde în viaţa mea.

" . Marinarii numesc asta reflux .. că am picurat un dram de fericire în chinurile pe care le-am îndurat. Nu-i nimic de făcut: să lăsăm lucrurile în voia lor. Nu mă pot împotrivi voinţei sale. devenind din nou un om de treabă. Nu-mi pot da seama. Să punem capăt gîndurilor! Doar am luat o hotărîre!. Se ridică de pe scaun şi începu să umble prin odaie. de ce m-am temut adineauri să intru la cinstitul paroh. aşa cum îi spusese acum două mii de ani altui osîndit: „Mergi înainte !" î n ai nt e d e a t r ec e m ai de pa rt e ş i p en t r u a fi pe deplin înţeleşi. Dumnezeu răscoleşte deopotrivă sufletul omului şi apele oceanului. să-i istorisesc totul ca unui duhovnic şi să-i cer un sfat. ascultînd ceea ce n-ar fi vrut să audă. ca să se poată spune. vinovatul o numeşte remuşcare. siguranţa mea.. Nu încape îndoială că noi stăm de vorbă cu noi înşine. Dar nu se linişti de loc. vom stărui asupra unor observaţii absolut necesare. supunîndu-se puterii misterioase care-i şoptea : „Gîndeşte !". Oricît se împotrivi. întocmai cum nu poţi opri valurile mării să se întoarcă la ţărm.. „Hai! exclamă el. la urma urmei. Fără îndoială că tot aşa mi-ar fi vorbit şi el. ca să fac mai departe binele." Astfel îşi vorbea în adîncurile conştiinţei. S-ar putea spune chiar că vorba nu constituie niciodată un mister mai măreţ decît atunci cînd pătrunde înlăuntrul 271 . aplecat peste ceea ce am putea numi propriul său abis. ca să ajung cîndva un mare şi frumos exemplu. Nu poţi împiedica drumul gîndurilor..ţjlor mele de veghe. în sfîrşit. Aşa vrea dumnezeu. Şi de ce vrea domnul aşa ? Pentru ca să duc pînă la capăt ceea ce am început. Aşa vrea cel de sus !. Dimpotrivă. Nu există făptură cugetătoare care să n-o fi făcut. după cîteva clipe îşi începu iar întunecatul dialog. în care el vorbea şi tot el asculta. ţinta rugăciunilor pe care le-am îndreptat spre dumnezeu. spunînd ceea ce n-ar fi vrut să spună.

nefericitul simţise gus tul amar al unui gînd rău. ar fi prea mult. abjectă. al unei fapte urîte. la moartea cu cer deschis care se cheamă ocnă. locul s-ub soare! Ajungea un asasin! Ucidea. o deschidea de perete. Dacă. se predă. hidoasă! Pentru întîia oară în opt ani. doamne. realităţile sufletului sînt totuşi realităţi. dimpotrivă. totul vorbeşte în noi. că „a lăsa lucrurile în voia lor fiindcă aşa vrea cel de sus" e pur şi simplu îngrozitor. luîndu-şi iarăşi numele adevărat. dintr-un sim- . săvîrşind o ticăloşie I Devenea iarăşi un hoţ. a sta cu mîinile încrucişate.. salvîndu-l pe omul lovit de-o atît de cumplită greşeală. vorbim. ci sufletul. Trebuia să fie iarăşi bun şi cinstit. Numai în felul ăsta trebuie înţelese cuvintele „spuse". II înlătură cu dezgust.. devenind din nou. Deşi nu se pot vedea şi pipăi. afara de buzele noastre. liniştea. fără ca tăcerea din afară să fie ruptă. E un fel de tumult nestăvilit. A lăsa isă se împlinească o greşeală a destinului şi a oamenilor fără s-o împiedici. Dar care anume ? Să-şi ascundă numele ? Să înşele poliţia ? Pentru atîta lucru făcuse el oare tot ce-a făcut ? Nu avea cumva vreun alt scop. Continuă să se frămînte. uci dea din punct de vedere moral un biet om. mai adevărat ? Nu trebuia să-şi salveze fiinţa fizică. Se întreba deci: unde ajunsese ? Ce-i cu hotărîrea pe care o luase ? îşi mărturisi că tot ce pusese la cale în mintea lui era monstruos. exclamăm în noi înşine." şi-şi spuse că viaţa lui avea în adevăr un scop. făcîndu-te complice prin tăcerea ta. îl osîndea la groaznica moarte vie. mai mare. întîlnite atît de des în capitolul de faţă. trecînd din gîndire în conştiinţă şi întorcîndu-se din conştiinţă în gîndurile noastre. Oare nu urmărise el totdeauna lucrul acesta. vicleană. Un om drept. laşă. ar fi ultima treaptă a nevredniciei făţarnice! Ar fi o crimă josnică. Se întrebă cu asprime ce-a înţeles prin cuvintele : „Mi-am atins scopul!. cel mai odios hoţ! Ii răpea altuia viaţa. „exclamă". el n-o astupa ! Dimpotrivă.I unui om. numai lucrul acesta ? Nu era asta porunca episcopului ? Să astupe uşa prin care putea pătrunde trecutul ? Dar. Spunem.

^La ce bun ?" Simţea că episcopul era de faţă. bancher. Luă condicile. prin urmare. Din cînd în cînd. n-ar fi bănuit ce se petrece într-însul. Toată viaţa lui n-ar mai avea nici un rost. dar episcopul îi vedea adevăratul chip. Trebuia. că de-aci înainte primarul Madeleine. ocnaşul Jean Valjean. Ce tristă soartă 1 Nu se putea purifica în faţa lui dumnezeu decît dacă devenea un nemernic în ochii oamenilor ! — Ei bine — zise el — m-am hotărît! îmi voi face datoria ! Voi salva viaţa acestui om ! Rostise cuvintele cu glas tare. să-l pună în libertate pe falsul Jean Valjean şi să-l denunţe pe cel adevărat! O. Cine l-ar fi văzut făcînd toate astea. Scrise o scrisoare pe care o lipi şi pe plicul căreia se putea citi. cu toate însuşirile lui alese. fără să-şi dea seama că vorbeşte de unul singur. Oamenii îi vedeau masca. Oamenii îi cunoşteau viaţa. Zvîrli în foc un teanc de creanţe.ţărnînt al datoriei. deşi murise. era cea mai mare jertfă. strada d'Artois. atît de adine preocupat. îi va fi nesuferit şi că ocnaşul Jean Valjean va putea sta senin şi neprihănit în faţa lui. buzele i se mişcau. Nu i a r mai rămîne decît să-şi spună : . le verifică şi le puse în ordine. alteori ridica fruntea Ş'-Şi aţintea privirea asupra unui punct oarecare din 273 . Tot ce-a ispăşit ar fi de prisos. să se ducă la Arras. cea mai cumplită încercare ! Trebuia totuşi s-o facă. Trebuia să facă lucrul ăsta ! Nu făcuse nimic. Prăbuşindu-se în aparenţă. cea mai dureroasă victorie. dar episcopul îi cunoştea sufletul. dacă nu făcea asta. Paris. însemna în realitate să se înalţe. dac-ar mai fi fost cineva în cameră în momentul acela: Domnului Laffitte. însemna să-şî desăvîrşească în adevăr reînvierea şi să astupe pentru totdeauna uşa iadului din care se smulgea. episcopul era totuşi prezent şi-l privea drept (în ochi. Scoase dintr-un sertar un portofel în care se aflau cîteva bilete de bancă şi buletinul de identitate de care se slujise anul acesta ca să meargă la vot. pe care le avea asupra unor negustoraşi strîmtoraţi. că.

potolită o clipă. una ţîşnea din lumină. Era cuprins de spaimă. 274 .cu totul deosebite. şi-şi dădea seama ce anume le deosebea. După ce isprăvi scrisoarea pentru domnul Laffitte. îşi dădea seama că se apropie de celălalt moment hotărîtor al conştiinţei şi al ursitei sale. de o parte era devotamentul. una spunea: aproapele. I se părea că zăreşte luptîndu-se înlăuntrul lui. în acest infinit despre care vorbeam adineauri. crescuseră şi ele în mintea lui. scrisă cu litere luminoaise ce-i pîlpîiau în faţa ochilor şi se mişcau o dată cu pri vi rea lui: Hai . La un moment dat. Se hărţuiau între ele şi le vedea cum se încaieră. de cealaltă personalitatea. cealaltă : şu mai presus de toate. Pentru întîia oară ele i se arătau . Pe măsură ce se adîncise în gînduri. acest Champmathieu nu era prea interesant. la urma urmei. ca şî cum ar fi găsit chiar acolo ceva pe care ar fi vrut să-l lămurească sau să-l cerceteze. febra. printre umbre şi lumini. cealaltă din întunericul nopţii. După criza cea mare. Mii de gînduri îi treceau prin minte. cele două lucruri care fuseseră pînă atunci ţelurile vieţii sale: tăinuirea numelui şi mîntuirea sufletului. îşi spuse că poate lua lucrurile prea în pripă. pe cîtă vreme de partea cealaltă se putea afla răul. încercarea cea mare. avînd acum straturi colosale. o zeiţă şi-o namilă înspăimîntătoare. dar i se părea că gîndul cel bun e gata să învingă. dar ele îl întăreau din ce în ce mai mult în hotărîrea sa. o băgă în buzunar împreună cu portofelul şi începu iarăşi să umble prin odaie. episcopul însemnase prima fază a noii sale vieţi. Gontinua să vadă limpede datoria pe care o avea. In vremea asta. puţin cîte puţin. Recunoştea că de o parte era neapărat binele. Firul gîndurilor lui nu se rupsese. iar Champmathieu o însemna pe cea de-a doua. că. fiindcă de furat furase. îl cuprindea iar.perete. ca şi cum s-ar fi întrupat în faţa lui în forme pipăibile. du-te! Spune-le cine eş ti I Denunţă-te! Vedea totodată.

începu să se gindească la altceva. bogăţia. că. dacă „lasă lucrurile în voia lor" şi rămîne la Montreuil-sur-mer. Vrînd-nevrînd. s-a putut dovedi ? Numele de Jean Valjean îl copleşeşte şi se pare că nu mai e nevoie de alte dovezi. cine ştie: a furat.şi că. consideraţia de care se bucură. dacă se va denunţa. popularitatea şi toate însuşirile sale alese t ar fi întinate de-o crimă. ori puritatea lăuntrică şi ocara lumii. faptele bune pe care le făcuse.' 1 In clipa următoare se gîndi că. că întîmplarea asta va ieşi desigur iarăşi la iveală . nu va fi mai puţin fericit după ce şi-o va face . la lucruri indiferente. legate de-o faptă odioasă ? Pe cînd. peste toate acestea ar coborî o lumină dumnezeiască. în cătuşe. In cele din urmă îşi spuse că n-are ce face. poate. trebuia să aleagă: ori lespectul lumii şi grozăvia din sufletul său. la muncă fără de odihnă. Nu procedează toii procurorii la fel ? II cred hot. stînd în ocnă. pentru că a fost ocnaş. bunul său renume. Şi-apoi. /Iacă şi-ar împlini jertfa. că nu era în stare să strice orînduielile celui de sus şi că. milostenia lui. că. va putea fi pedepsit cu munca silnică pe viaţă.îşi răspunse: „Dacă a furat într-adevăr cîteva mere. Nu-şi mai făcu nici un fel de iluzii. Se gîndi că trebuie să-şi facă datoria . poate se va ţine seama de curajul faptei sale. respectul. în haine vărgate. potrivit dispoziţiunilor precise ale legii. de ceea ce făcuse pentru tot ţinutul. în orice caz. la stîlp. asta înseamnă o lună de închisoare. veneraţia. se desprinse din ce în ce mai mult de cele pămînteşti şi căută într-altă psrtc mîngîierea şi tăria sufletească. şi ce mireasmă ar putea să aibă toate aceste lucruri neprihănite. Frămîntînd atîtea idei întunecate. că asta era ursita lui. cînd îşi aminti că furtul banilor micului Gervais îl făcea recidivist. d Şr mintea o simţea obosită. Dar gîndul ăsta se risipi repede şi zîmbi cu amără ciune. de viaţa cinstită pe care o ducea de şapte ani. expus fără nici o îndurare ruşinii. 275 . Mai e mult pînă la ocnă. curajul nu-l părăsea. şi va fi iertat.decît dacă şi-ar călca-o.

izbuti : „A. dar mai e şi nefericita asta !" Şi aici începu o nouă criză. Bătu miezul nopţii. Ii era frig. mă bagă din nou la ocnă. căzu iarăşi într-o stare de toropeală. Se plimba mereu de la un capăt la altul al odăii. Eu le-am creat toate astea. I se păru că totul se schimbă în jurul lui. sau un ocnaş ticălos dar vrednic de stimă. apăru ca o rază neaşteptată de lumină. In cele din urmă." Şi deodată îşi aduse aminte de Fantine. sînt fabrici. Ia să vedem : lăsîndu-mă pe mine la o parte. îşi aduse aminte cu acest priiej că. dar tot egoism rămîne. femei. „A. un oraş. asta nu-i altceva decît egoism ! Sînt forme diferite de egoism. pe care se afla scris un nume : Antoine Albin din Romainville. Exclamă : „O. Nu-i trecu prin gînd să închidă fereastra. Şi pe urmă ? Ce se întîmpla pe-aici ? Aici este un ţinut întreg. Trebui să facă o sforţare grea ca să-şi aducă aminte la ce se gîndise mai înainte de-a bate miezul nopţii. Făcu puţin foc în sobă. 276 . Dacă m-aş gîndi puţin şi la alţii ? Cea dintîi datorie creştinească este să te gîndeşti la aproapele tău. lume săracă.Simţea vinele zvîcnindu-i puternic în tîmple. copii. dar pînă acuim nu m-am gîndit decît la mine. să fiu un funcţionar nemernic dar respectat. îi dau drumul lui Champmathieu. Fantine. In vremea asta. Nu mă gîndesc decît la mine. da — îşi spuse el — luasem hotărîrea să mă denunţ. îmi convine să tac ori să mă denunţ. să-mi apăr pielea ori să-mi mîntuiesc sufletul. ivindu-se brusc în mintea lui. uitînd de mine. oameni bătrîni. pe urmă la primărie. Numără cele douăsprezece lovituri ale celor două orologii şi compară sunetele clopotelor. ce s-ar putea întîmpla ? Dacă mă denunţ ? Pun mîna pe mine. bărbaţi. mai întîi la biserică. industrii. lucrători. la mine şi numai la mine ! Dar. văzuse la un negustor de fiare vechi un clopot de vînzare. Bun. N-am ţinut seamă decît de situaţia mea. doamne dumnezeule. mai-nainte cu cîteva zile.

toate viciile. am dat credite. eu am pus acolo lemnele în foc şi cratiţa la fiert. o dată cu ea. O ! eram nebun. industriile ies ca din pămînt şi se iau la întrecere. eram absurd. am pus în valoare. se nasc sate acolo unde nu erau decît nişte ferme. prostituţia. mizeria dispare şi. Copilul ajunge ce dă dumnezeu. toate crimele! Iar biata mamă îşi creşte copilul. Dar dacă nu mă denunţ ? Să vedem ce se poate întîmpla atunci. populaţia sporeşte. omorul. înaintea mea nu era nimic din toate astea . sute şi mii de familii sînt fericite. toate se duc. Iată un întreg ţinut bogat şi plin de cinste. Avu parcă o clipă de îndoială şi de înfiorare. Dar femeia asta care-a suferit atîta. i-am prici nuit toată nenorocirea ? Dar copilul pe care voiam să-l aduc şi pe care l-am făgăduit mamei sale ? Nu-i sînt oare dator nimic acestei femei pentru răul pe care i l-am făcut ? Ge se întîmplă dacă plec ? Mama moare. Oricît aş spune eu că n-a furat. îşi răspunse liniştit: „Prin urmare. am însufleţit.prin mine trăiesc toate. îi răspîndesc în tot ţinutul şi nu păstrez nici un ban pentru mine ! Ce să fac cu ei ? Ceea ce fac nu e pentru mine ! Prosperitatea tuturor este din ce în ce mai mare. am făcut să circule banul. a furat! Eu rămîn pe loc şi-mi văd de treburi. am făcut să prospere întreaga regiune. la urma urmei. ce tot vorbeam eu să mă denunţ ? Trebuie să iau bine seama şi să nu mă grăbesc. curată melodramă ! — pentru că nu m-am gindit decît la mine. Mă duc eu. am adus bunăstarea pretutindeni. oriunde se află o vatră din care iese fum. furtul." După ce-şi puse această întrebare se opri. numai la mine. dispar şi desfrîul. se nasc ferme acolo unde nu era nimic . care în mizeria ei are atîtea calităţi şi căreia. Cum ? Pentru că mi-ar fi convenit să fac pe grozavul şi pe generosul — adică.. omul se duce la ocnă. Dacă nu mai sînt eu. voind să scap poate 277 . Iată ce se întîmplă dacă mă denunţ.. dar clipa asta dură puţin. In zece ani cîştig zece milioane. e-adevărat. dar ce dracu ! a furat doar. nu mai e nici o viaţă aici. am înviorat. fără să vreau. fabricile şi uzinele se înmulţesc.

desigur. trebuie ca o biată femeie să moară în spital. Diamantele nu se găsesc decît în văgăunele întunecate ale pămîntului. fără nici o îndoială. privindu-l cu ochi fascinaţi. care salvează un răufăcător şi jertfesc pe cei nevinovaţi. care salvează un derbedeu bătrîn ce nu mai are. a meritat să înfunde ocna. care. dar dreaptă. să presupun că este o faptă rea în toate acestea şi că odată şi odată mă va mustra conştiinţa dacă primesc... şi care sacrifică o populaţie întreagă. spre binele altora. să moară pe drumuri ca un cîine o biată copilă ? E-ngrozitor! Şi mama nici măcar nu şi-a revăzut copilul! Şi copilul aproape nu-şi cunoaşte mama ! Toate astea pentru bătrînul acela ticălos. găsise în cele din urmă un diamant. după ce bîjbîise atîta vreme în bezna cea mai deasă. „Da — gîndi el — aşa e! Asta e adevărul ! Asta e soluţia 1' Trebuie să te hotărăşti în cele din urmă la ceva. după ce coborîse în aceste adîncuri. copii. Ce mai canalii sînt şi ăştia ! Şi eu să mă abat de la îndatoririle mele faţă de toate aceste sărmane făpturi! Să mă duc să mă denunţ ? Să fac prostia asta nemaipomenită ? Dar ia să admitem cazul cel mai rău." Se ridică şi începu din nou să umble prin odaie. pe mai ştiu eu cine. decît foarte puţin de trăit şi nu va fi mai nenorocit la ocnă decît în cocioaba iui. dacă săvîrşesc această faptă care nu pune în primejdie decît sufletul meu — înseamnă că ştiu ce se numeşte devotament şi ce se numeşte tărie sufletească. I se părea că.de la o pedeapsă prea mare. mame. la urma urmei. dacă nu pentru asta. pentru vreo altă mîrşăvie! Frumoaise mustrări de conştiinţă. care nu mă are decît pe mine în lume şi care. pe un hoţ. zace acum învineţită de frig în cocina familiei Thenardier. această mustrare care nu mă priveşte decît pe mine. pe biata Cosette. Ce-o fi să fie ! Să nu mai stăm 27S . trebuie să piară o întreagă regiune. pe un om de nimic fără îndoială. De data asta i se părea că este mulţumit. şi că-l ţinea în mînă. un adevăr. femei. Şi hotărîrea mea e justă. iar adevărurile nu se găsesc decît în adîncurile cugetării. pentru un hoţ de mere.

încă mă mai ţin cîteva fire de acest Jean Valjean. după ce-am luat o hotărîre. traista şi le azvîrli Pe toate în foc. mă simt mai uşurat. cu-atît mai rău pentru el. aşa cum păstrase şi sfeşnicele de argint. pe urmă." Se privi într-o oglinjoară de pe cămin şi spuse : „Uite. scoase punga. pe cînd pe cele de la episcop le lăsa să se vadă. Băgă cheiţa într-o broască." Mai făcu cîţiva paşi. cu tot zăvorul care o închidea . Se uită pe furiş spre uşă. o traistă veche şi un ciomag gros. o haină de pînză albastră. ciomagul. ca să-şi aducă întotdeauna aminte de unde plecase. apucă zdrenţele. treaba j u i | Nu mă priveşte! Este un nume fatal care pluteşte prin noapte şi dacă se abate asupra cuiva. 279 . n u în interesul meu.la îndoială. Nu-l cunosc şi nici nu ştiu cine e. fără sâ mai arunce măcar o privire asupra lucrurilor pe care le păstrase cu sfinţenie şi cu atîtea riscuri timp de atiţia ani. ■Numai că pe cele de la ocnă le ţinea ascunse. Vai de cel care e Jean Valjean ! Nu mai sînt eu. bucată cu bucată. Nu se aflau în ascunzătoarea aceasta decît cîteva zdrenfe. Iar dacă o fi vreunul Jean Valjean. lucruri fără glas care-ar putea fi mărturii. înşîăcîndu-le pe toate la un loc. Se mai găsesc chiar în odaia asta lucruri care m-ar da de gol. aşezat între perete şi sobă. ghintuit la cele două capete. Le păstrase pe toate. Trebuie smulse. ele trebuie să dispară. dintr-o singură mişcare. o deschise şi luă din ea o cheiţă. Sînt şi rămîn Madeleine. Acum parcă sînt cu totul altul. un fel de dulap secret." Se căută prin buzunar. a cărei gaură abia se zărea printre florile întunecate ale tapetului de pe perete. Cei care-l văzuseră pe Jean Valjean trecînd prin Digne în octombrie 1815 ar fi recunoscut cu uşurinţă. ca şi cum s-ar fi temut să nu se deschidă. să nu mai dăm fnapoi! E-n interesul tuturor. aceste ţoale prăpădite. nişte pantaloni vechi. şi se opri deodată: „Haide ! nu trebuie să preget să duc pînă la capăt hotărîrea luată. Deschise o ascunzătoare.

făcînd din ele o vergea de nerecunoscut. întrucît nu mai era nimic acolo. luînd mai muite măsuri de pază decît de obicei. I se păru atunci că aude un glas strigînd înlăuntrul lui: „Jean Valjean ! Jean Valjean !" I se făcu părul măciucă. „Ce bună e căldura !" zise el. Dacă te-ai fi aplecat. Domnul Madeleine nu se uita la foc. Desăvîrşeşte-ţi opera 1 Distruge sfeşnicele ! Ucide-ţi amintirile! Uită-l pe episcop ! ■ Uită totul ! Nenoroceşte-l pe Champmathieu 1 Dă-i înainte ! E foarte bine ! Felicită-te! S-a hotărît! S-a făcut! Un om. Se duse lîngă sobă şi se încălzi puţin. Semăna cu un om care ascultă ceva îngrozitor. După cîteva clipe. care >poate n-a făcut nimic.închise din nou dulapul secret şi. de astă dată fără nici un rost. „Da ! Aşa ! Mergi pînă la capăt 1 striga acel glas. Se simţi foarte bine. ai fi văzut foarte uşor că e o monedă de argint.A ! — zise e! — Jean Valjean în întregime a rămas aici. un nevinovat pe care a căzut năpasta de pe urma numelui tău şi p e capul căruia numele tău apasă ca o crimă. cu acelaşi pas. Mai era destul foc pentru a le putea deforma numaidecît. Nu mai era mult şi aveau să fie şi ele pe foc. Ciomagul uscat pocnea şi zvîrlea scîntei pînă-n mijlocul odăii. va fi luat 280 . Deodată.. Trebuie să le distrug şi pe acestea I" Apucă amîndouă sfeşnicele. arzînd împreună cu zdrenţele oribile din ea. . împingînd o mobilă în faţa ei. Traista. ochii îi căzură asupra celor două sfeşnice de argint. odaia şi zidul din faţă fură cuprinse de o lumină roşie pîlpîitoare. Scurmă jarul cu unu! dintre isfeşnice. pe care jocul luminii le făcea să sclipească pe cămin. ascunse uşa. de Ia un capăt la altul al odăii. ci se plimba mereu. Ardea totul. Era fără îndoială moneda furată micului savoiard. scoase la iveală ceva care sclipea în cenuşă. un bătrîn care nu ştie ce au oamenii cu el.

Pe urmă cu un rîs de idiot. care vor striga în gura mare şi care te vor binecuvînta. Adu belşugul în oraş. rămîi domnul primar. ridicat din adîncurile conştiinţei. rătăcit. Mersul îl uşura şi-l ameţea în acelaşi timp. Dar cel care vorbea în el nu isprăvise. care tulbura în somn şi trezea brusc pe omul care dormea la etajul de dedesubt. Ei bine. trăieşte fericit. vorbi : „Că prost mai sînt! Nu poate fi nimeni !" Era totuşi cineva. devenise din ce în ce mai puternic şi mai necruţător şi-i răsuna acuma în ureche. Glasul continuă : „Jean Vaijean ! Vor fi în jurul tău multe voci care vor face zarvă. Foarte frumos ! Tu rămîi cinstit. în împrejurări foarte grele. te mişti ca să ceri sfaturi de la oricine ţi-ar putea ieşi în cale. cineva va îmbrăca bluza ta roşie. virtuos şi admirat şi. pe cînd tu vei trăi aici în bucurie şi lumină.drept Jean Vaijean. 281 ." Glasul. în vremea asta. Da ! Foarte bine le-ai ticluit! Mizerabile !" Sudoarea îi curgea de pe frunte. începu apoi. „E cineva pe-aici ?" întrebă el cu glas tare. ascultă. respectat. mersul monoton şi apăsător. din nou. I se păru că aude atît de lămurit ultimele cuvinte. dar cel care era de faţă nu era dintre cei ce pot fi văzuţi de vreun ochi omenesc. la început foarte slab. va fi condamnat şi-şi va sfîrşi zilele în jale şi ticăloşie. Se pare că uneori. Nu trecu mult Şi nu mai ştia ce e cu el. rămîi un om de onoare. Rămase cu privirea rătăcită pe sfeşnice. va lpurta numele tău de ocară şi va tîrî la ocnă lanţurile tale. Puse sfeşnicele pe cămin. păcătosule! Toate aceste binecuvîntări se vor nărui înainte de-a se înălţa la cer şi numai blestemul va ajunge pînă la dumnezeu. încît se uită împrejur cu un fel de spaimă. Una singură nu va fi auzită de nimeni şi te va blestema în întuneric. îndestulează pe nevoiaşi. Parcă ieşise dinlăuntru! lui şi vorbea acuma de afară.

leoarcă de sudoare. Va părăsi caisa pe care şi-o zidise şi odăiţa asta. Nu va mai simţi căldura 'privirilor de recunoştinţă şi de dragoste aţintindu-se asupra lui. se gîndi la tot ce trebuia să părăsească şi la ceea ce avea să reînceapă. să urce doi cîte doi. lanţurile la picioare. cu tichia de ocnaş pe ochi. să îndure curiozitatea vizitatorilor. ce mizerie ! Soarta poate fi 282 . să întindă dimineaţa şi seara piciorul sub ciocanul fierarului care inspectează inelele. să fie tutuit de oricine. rupt de oboseală. O. singura servitoare pe care o avea. Toate i se păreau acum încîntătoare. să fie scotocit de gardian. N-o să mai citească din cărţile astea şi n-o să mai scrie pe mescioara asta albă de lemn. patul de scînduri. după ce fusese ceea ce a fost! Dacă măcar ar fi mai tînăr! Dar aşa. n-o să mai audă păsările cîntînd în luna mai. cătuşele. hainele vărgate. Va trebui. de la onoare şi de la libertate. Amîndouă solu{iile i se păreau tot atît de rele. care a fost . să-şi ia rămas bun de la respectul pe care i-l arăta toată lumea. sub gîrbaciul gardianului. prin urmare. toate grozăviile astea cunoscute ! La vîrsta lui. să umble cu picioarele goale în bocancii cu ţinte. de curată. ca Champmathieu ăsta să fie luat drept eu ! Să cazi tocmai prin mijlocul pe care soarta părea că-! hărăzise la început ca să te sca'pe!" Se gîndi puţin la ce avea să se întîmple. oboseala. în loc de toate astea.primar la Montreuil-sur-mer!" Seara. Dumnezeule. Bătrîna portăreasă. să-şi ia rărnas bun de la această viaţă atît de bună. cărora li se va spune : „Acesta e vestitul Jean Valjean. n-o să mai dea de pomană copilaşilor săraci. în jurul lui ceata ocnaşilor.Se retrăgea acum cu aceeaşi spaimă dinaintea celor două hotărîri pe care le luase rînd pe rînd. n-o să-i mai aducă dimineaţa cafeaua. bătrîn. scara îngustă a galeriei. să fie lovit cu bastonul de paznici. să se denunţe ? Să se predea ? Şi cuprins de-o sfîşietoare deznădejde. N-o să se mai plimbe pe cîmpie. „Ce fatalitate ! Ce întîmplare. celula. de strălucită. Dumnezeule mare.

Ce să facă. Se strădui să-şi pună pentru ultima oară şi definitiv problema din pricina căreia căzuse istovit. Aşa se zbătea cu spaimă acest suflet greu încercat. orioe-ar fi făcut. unde tinerii îndrăgostiţi se duc să culeagă flori de li liac în luna aprilie. Se clătina înafară ca şi înlăuntru. Vai ! Toate nehotărîrile îl cuprinseseră din nou. îşi aminti că Romainville e o pădure de lîngă Paris. Numele de Romainville îi revenea mereu în minte. Să se denunţe ? Să tacă ? Nu izbutea să vadă nimic limpede. fiinţa misterioasă în care se cuprind toată sfinţenia Şi toată suferinţa omenirii. cădea iarăşi în îndoiala sfîşietoare din adîncul gîndurilor lui: să rămînă' în paradis şi să devină demon. pe cînd măslinii fremătau în vintul sălbatic al infinitului. Din cînd în cînd. una cîte una. Mergea ca un copilaş lăsat isă meargă singur. 283 . că. îndepărtase de la ea multă vreme groaznicul potir care-i apărea scăldat în umbră şi înecat în întunericul adîncurilor înstelate. că pregătea o agonie: agonia fericirii lui sau agonia virtuţilor sale. ceva dintr-însul ar fi murit. intra într-un mormînt. Aspectele nedesluşite ale tuturor raţionamentelor schiţate în mintea lui se clătinau şi se risipeau ca un fum. Gîndurile începură iarăşi să se amestece unele cu altele. Nu ajunsese mai departe decît fusese la început. cu o mie opt sute de ani înaintea acestui om nenorocit. făcea sforţări să-şi adune gîndurile. dumnezeule mare ? Ge să facă ? Furtuna din care se smulsese cu atîta trudă se dezlănţui din nou într-însul. fără să existe vreo scăpare. Tot astfel. luptînd cu oboseala. împreună cu nişte versuri dintr-un cîntec pe care-l auzise altădată. ori încotro ar lua-o. la orice hotărîre s-ar fi oprit. îşi dădea seama numai că.oare tot atît de rea ca orice făptură omenească şi deveni tot atît de monstruoasă ca şi inima omului ? Şi. sau să intre în iad şi să ajungă înger. luînd acel aspect încremenit şi automat pe care-I întîlnim la oamenii disperaţi.

dar era grea ca un drug de fier. ne-a luat cu frig. Mă pUfnbam cu fratele meu. E aventura întunecată a unui suflet bolnav. . E una dintre hîrtiile scrise de mîna lui. Mi se părea că nu era nici zi. O cimpie întinsă. ca mai toate visele. „Mă aflam pe o clmpie. Călăreţul trecu fără să scoată un cuvînt. aproape fără întrerupere. încît mai tîrziu l-a şi scris. Iat-o. Visul ăsta. cînd se lăsă să cadă pe un scaun. i se vedea ţeasta. Nici un arbore nu se vedea pe cimpie. din pricina ferestrei deschise. Pe plic am găsit scrise cuvintele acestea : Visul pe care l-am avut în noaptea aceea. Socotim de datoria noastră s-o transcriem aici întocmai. dar î! impresiona adînc. Vorbeam despre o vecină pe care o avusesem altădată şi care. L-a impresionat atît de mult. de fiind avea odaia spre stradă. unde nu creştea nici un fir de iarbă. cenuşiu la culoare. nu avea legătură cu situaţia decît prin acel ceva funest şi zguduitor.9k iv FORME PE CARE LE IA SUFERINŢA IN TIMPUL SOMNULUI Se făcuse ora trei dimineaţa şi el umblase mai bine de cinci ceasuri prin odaie. Tot stînd de vorbă. povestea acestei nopţi n-ar fi întreagă dacă l-am trece cu vederea. tristă. Adormi acolo şi avu un vis. Era un om cu pielea goală. iar pe ţeastă \i se vedeau vinele. lucra cu ferestrele mereu deschise. călare pe un cal pămîntiu. Omul n-avea păr în cap. Văzurăm pe cineva trecînd pe lingă noi. fratele meu din [copilărie. nici noapte. un frate la care trebuie să mărturisesc că nu mă gîndesc niciodată şi de care aproape că nu-mi aduc aminte. Ţinea în mină o vergea care se îndoia ca o coardă de viţă. Oricare ar fi fost visul. Stăm de vorbă şi ne tntîlneam cu trecătorii de pe drum.

II întrebai: «Ce grădină e asta ? Unde mă aflu ?» Omul nu răspunse. «S-o luăm pe drumul desfundat». toate porţile erau deschise. Rătăcii prin sat şi băgai de seamă că era un oraş. mulţimea mă ajunse şi mă înconjură. întorcîndu-mă. Nu se vedea niciodată mai mult decît unul. Nici ţipenie de om nu trecea pe străzi. Dintr-o dată. văzui o mulţime de oameni venind după mine. (De ce tocmai RomainviUe ?) ' Cea 'dinţii uliţă pe care intrai era pustie.fratele meu îmi spuse. Prima . Nu păreau că se grăbesc şi totuşi mergeau mai repede decît mine. se afla un om în picioare. Dădui în a doua. un om stătea în picioare. Aveau nişte chipuri neobişnuite. leşii din oraş şi o luai pe cîmp. Şi grădina era pustie.cameră era goală. Intrai. La colţul unde se întîlneau cele două străzi. Nu trecu mult şi.a. Era un drum desfundat. Toate străzile erau pustii. Feţele acestor oameni erau pămîntii. Ieşti din casă şi intrai în grădină. Mă gîndii că trebuie să fie RomainviUe. Văzui deschisă uşa unei case.). După cîţiva paşi nu mi se mai răspunse cînd vorbeam. Lingă cel dinţii copac. Dar la fiecare colţ de stradă. nu făceau nici un zgomot. Intrai într-un sat care-mi ieşi înainte. lipit de zid. Băgai de seamă că fratele meu nu mai 'era cu mine. 20* 285 . Cînd mergeau. Totul era pătnîntiu. Intrai în a doua. sta in picioare cîte un om care tăcea. pînă şi cerul. nu umbla prin odăi. După uşa acestei încăperi se afla un om lipit de perete. nu se plimba prin grădini. Casa avea o grădină. unde nu se zărea nici un mărăcine şi nici un fir de iarbă. II întrebai: «C(? locuri sînt astea ? Unde mă aflu ?» Omul nu răspunse. II întrebai: «A cui e casa asta ? Unde mă aflu ?» Omul nu răs punse. îndărătul fiecărei uşi. Şi oamenii ăştia se uitau la mine cînd treceam. 1 Paranteza Ii aparţine Iui Jean Valjean (n. Recunoscui pe toţi cei pe care-i întilnisem în oraş.

— Ei." Dar tulburarea se risipi. un alt zgomot. Se înfiora din cap pînă-n picioare şi strigă cu glas puternic : — Cine-i acolo ? Cineva răspunse : — Eu. — Ei şi ? Ge e cu asta ? — Trăsurică. îmi spuse: «Unde te duci ? Oare nu ştii că eşti mort de mult ?» Deschisei gura să răspund. putu să distingă forma unei trăsuri. Era încă întuneric. La lumina pe care o împrăştiau. Luminarea era pe sfîrşite. Recunoscu vocea bătrînei portărese. domnule primar. Deoarece gîndurile Iui pluteau încă în negura viselor. Sînt pe pămînt acum.. la fel cu cel dintîi. e aproape cinci dimineaţa. clătina cercevelele ferestrei rămasă des chisă. îl trezi de-a binelea . ca orice vînt de dimineaţă. nici osculă şi se duse la fereastră.. Cerul era tot fără De la fereastra lui se vedeau curtea şi strada. care apăreau şi dispăreau în umbră într-un chip ciudat. domnule primar. Se stea. Zgomotul pe carel auzise venea de ia copitele calului pe cal-darîm. Un zgomot sec şi tare răsună deodată pe pămînt şi-l făcu să se uite în jos. se uită şi băgă de seamă că cele două stele erau felinarele unei trăsuri. Un vînt rece. — Ce mai e şi cu trăsura asta ? Cine-o fi venind atît de devreme ? Chiar atunci se auzi o ciocanitură în uşa odăii.Cel dinţii pe care-l tnttlntsem şi-t întrebasem clnd am intrat în oraş. 286 . Văzu două lumini roşii. zise el.'1 Se deşteptă. Ce s-a întîmplat ? — Domnule primar. Idar băgai de seamă că nu era nimeni Ungă mine. Era îngheţat. Focul se stinsese. alb. gîndi: „Uite! Stelele nu sînt pe cer. Era o trăsurică trasă de un cal mic.

Dacă bătrîna l-ar fi putut vedea în momentul acela. Bătrîna aştepta. o ladă mare. ce răspuns să dau ? — Spune-i că vin numaidecît. Urmă o tăcere destul de lungă. iar careta era galbenă. — Care vizitiu ? — Vizitiul domnului Scauffiaire. avînd numai două locuri. care ţineau la distanţă celelalte trăsuri Şi care se mai văd şi azi pe drumurile din Germania. făcînd corp comun cu ea. Cutia cu scrisori. culese din jurul feştilei ceara fierbinte şi o frămîntă între degete. Cutia era vopsită în negru. — Vizitiul spune c-a venit <să-l ia pe domnul primar. zise el. Aceste carete erau un fel de cabriolete pe două roţi. aşezate pe nişte arcuri speciale. era aşezată în spatele cabrioletei.— Care trăsurică ? — Cabrioleta. unul pentru curier şi unul pentru un călător. Roţile erau întărite cu butuci lungi. 287 . ar fi rămas înmărmurită. — Al domnului Scauffiaire ? Numele acesta îl făcu să tresară. — Care cabrioletă ? — N-a spus domnul primar să-i vină o cabrioletă uşoară ? — Nici gfnd ! zise el. Se încumetă totuşi să mai spună : — Domnule primar. căptuşite pe dinăuntru cu piele roşcată. — A. da ! Domnul Scauffiaire. Se uită năuc la flacăra iumînării. lunguiaţă. BEŢE-N ROATE ^ Serviciul poştal între Arras şi Montreuil-sur-mer se mai făcea pe vremea aceea cu nişte carete rămase de pe timpul imperiului. ca şi cum un fulger i-ar fi trecut pe dinaintea ochilor.

mai mult ca oricînd. iar cînd le zăreai de departe. Se înfunda în noapte ca într-o genună.Trăsurile acestea. Cel ce se grăbea aşa era tocmai omul pe care l-arn văzut zvîrcolindu-se în chinuri cu-adevărat vrednice de milă. un om înfăşurat într-o manta. fără îndoială . De ce ise ducea la Arras ? îşi repeta ceea ce-şi mai spusese atunci cînd reţinuse . aveau ceva diform şi ghebos în ele. dar călătorul nu-l luă în seamă şi-şi văzu de drum. care venea din partea opusă şi în care nu se afla decît o singură persoană. nu se oprise la nimic şi nu făcuse nimic. deşi au mijlocul foarte subţire. în momentul cînd intra în oraş. gonind calul înainte. De ce s-o fi zorit ? Habar n-avea. nu hotărîse nimic. Nimeni n-ar putea spune ce se petrecea într-însul. In noaptea aceea. semănau cu acele insecte care mi se pare că se numesc termite şi care. se găsea ca la început. careta poştală care venea la Montreuilsur-mer dinspre Hesdin s-a ciocnit la cotitura unei străzi. Geva îl împingea şi-l atrăgea acolo. nu rezolvase nimic. care nu seamănă cu nici una de astăzi. Unde se ducea? N-ar fi putut să spună. încotro ? La Arras. dar putea foarte bine să ise ducă şi-ntr-altă parte. Acum. au partea din spate foarte dezvoltată. Poştaşul îi strigă omului să oprească. mergeau foarte repede. — Al dracului de grăbit mai e şi ăsta ! zise poştaşul. careta ajungea Ia Montreuil-sur-mer ceva mai înainte de cinci dimineaţa. Mergea la întîmplare mai departe. Care dintre noi n-a intrat măcar o singură dată în. Nici unul din actele conştiinţei sale nu fusese definitiv. dar toată lumea îl va înţelege. trecînd şi cocotîndu-se pe un drum. cu o trăsurică trasă de un cal alb. De altminteri. după trecerea curierului de la Paris. Roata trăsurii fusese lovită destul de serios. îşi dădea seama de asta şi tresărea. Plecînd din Arras în fiecare noapte la ora unu. Din cînd în cînd.viată în această peşteră întunecată a necunoscutului ? De altfel.

Chenildieu şi Cochepaille. Ori de cîte ori trecea prin faţa vreuneia dintre căsuţele acelea singuratice care se află de-a lungul drumurilor se . Şi. toţi ocnaşii care-l cunoscuseră. nu era nici un neajuns să vadă cu ochii lui şi să judece singur lucrurile. după ce l-o vedea pe acest Champmathieu. simţea în el ceva care da înapoi. dar. Nu putea să hotărască nimic fără să observe şi să cerceteze adînc lucrurile. Nu era. dădea bice calului. făcînd două leghe şi jumă tate pe oră. n-au să-l recunoască. conştiinţa lui va fi de bună seamă mai uşurată. Era chiar foarte înţelept. fără să-şi dea seama. obstacole de netrecut. Ca şi seara. un ticălos oarecare. din orice lucru. i-ar fi plăcut mai mult să nu se ducă la Arras. In depărtare. Trebuia să ştie ce-o să se întîmple. Nu le vedea. dar avea să scape. In zorii zilei se afla în plină cîmpie. printr-un fel de atingere aproape fizică. Toate bănuielile cădeau pe Champmathieu şi nimic nu este mai anevoie de înlăturat decît bănuiala şi presupunerile. desigur. ne facem singuri.trăsurica lui Scaufflaire — că. îşi ţinea în mînă soarta. lasîndu-l să se ducă la ocnă în locul lui. dimineaţa îşi are nălucirile ei. La urma urmei. Pe măsură ce trăsurica înainta. zarea se lumina. Se agăţă de gîndul ăsta. Vor fi acolo Javert şi apoi Brevet. fără să vadă. umbrele arborilor şi ale dealurilor îi sporeau încordarea sufletească cu nu ştiu ce adaos nehotărît Şi sinistru. prin urmare. printr-un moment greu. La drept vorbind. Tot gîndindu-se aşa. oricare ar fi rezultatul. De departe. fără îndoială. oricît de rea ar vrea ea să fie. La urma urmei. Era stăpîn pe soarta lui. Se ducea totuşi. oraşul Montreuilsur-mer rămăsese mult în urmă. care gonea în trapul lui regulat şi sigur. Trecea. cum se perindă prin faţa lui toate chipurile îngheţate ale unei dimineţi de iarnă. Straşnică idee ! Javert era departe de realitate. nici un fel de primejdie. Privea.

Se făcuse ziuă de-a binelea cînd ajunse la Hesdin. 290 . Călătorul sări jos din trăsură. care făcuse cinci leghe în două ceasuri şi n-avea nici un strop de sudoare pe el. era de rasă buloneză. — Ce tot îndrugi acolo. Se oprise în dreptul unui han ca să lase calul să răsufle şi să-i dea puţin ovăz. crupa lată. chişifa costelivă şi subţire şi piciorul solid. după cum spusese Scauffiaire. — OI — Ce te miri aşa ? Rîndaşul se aplecă din nou. Domnul Madeleine răspunse. clopoţeii de Ia gît. dar voinică şi sănătoasă. Un animal minunat. Nu se dăduse jos din trăsurică. Rasa urîtă. măi băiete ? — Zic că-i o mare minune c-aţi făcut cinci leghe fără să vă rostogoliţi cu cal cu tot în vreun şanţ al şoselei. dar gîtul cam scurt. Lucrurile astea sînt plăcute cînd eşti vesel. Cînd se ciocnise cu careta poştală. Ia uitaţi-vă aici I Roata era într-adevăr lovită rău. aproape fără să se trezească din gîndurile lui : — De ce ? — Veniţi de departe ? întrebă iar băiatul.■gfndea : „Şi cu toate astea. Se prea poate 1 Dar de-aici înainte vă spun eu că nu mai face nici o jumătate de leghe. i se fărîmase butucul şi piuliţa stătea să cadă. în schimb pieptul deschis. roţile pe caldarîm făceau un zgomot domol şi monoton. spunînd : ~ O fi făcut roata asta cinci leghe pîn-aici. dar jalnice cînd eşti amărîi. — De la vreo cinci leghe de-aici. rămase o clipă tăcut. care-i dădea calului ovăz. cu privirea aţintită asupra roţii. — O să mergeţi mult aşa ? întrebă el. sfnt oameni care dorm aici I" Tropotul calului. avînd capul şi burta mare. i se rupseseră două spiţe. apoi se ridică. Băiatul de la grajd. Galul. se aplecă dintr-o dată şi se uită la roata din stînga.

Veni să vadă ce are roata şi strîmbă din nas ca un chirurg în faţa unui picior rupt. — Iţi dau oricît îmi ceri. — Treburile mele n-aşteaptă pînă mîine. — Şi cînd pot pleca mai departe ? — Mîine. Dar dacă. Nu puteţi pleca decît mîine dimineaţă. — Astăzi nu se poate. nu orice roată merge la o osie. Hei. Domnul este grăbit ? — Foarte grăbit. — N-ai cumva o roată de vînzare ? Aş putea pleca numaidecît. în loc s-o dregem. domnule.__ Prietene — îi zise el băiatului — e vreun rotar pe-aici ? __ Desigur. __ Poţi să dregi numaidecît roata asta ? — Da. ~ Domnule. vinde-mi o pereche._ fii bun şi cheamă-l încoace! _ __ Stă colea. am pune alta ? — Adică cum ? — Eşti sau nu eşti rotar ? — Sigur că sînt. — Nu se poate. Două roţi fac o pereche şi două roţi nu se potrivesc a Şa. domnule. domnule. în două ceasuri. N-am decît roţi de căruţă. — Mîine ? — Am de lucru o zi întreagă. era tocmai în pragul uşii. rotarul. Am de dres două spiţe şi butu cul. meştere Bourgailîard ! Meşterul Bourgailîard. 291 . —• Atunci. — N-am nici o roată gata pentru trăsura dumneavoas tră. la doi paşi. — O roată de schimb ? — Da. domnule. . ~ Eu zic să-ncercăm ! — E de prisos. Trebuie să plec cel mult într-un ceas. — Atunci. la întîmplare. Satul nostru-i mic. — Cu neputin(ă. domnule.

tot nu v-aş închiria-o. Caii sînt la cîmp. nu uitaţi că mergeţi la pais. Schimburile se fac anevoios. Sînt multe coaste de urcat. n-o s-ajungeţi la Arras mai devreme decît mîine. Am în şopron — spuse rotarul — o caleaşca veche a unui burghez de la oraş. — Iau doi cai de poştă. Deshamă calul de la trăsurică ! Găsesc eu în sat o şa de vînzare.. de la poştă şi de oriunde se găsesc. dacă luaţi cai de poştă. E nevoie de cai voinici. pe urmă. Veţi aştepta cel puţin trei-patru ceasuri la fiecare popas. vedeţi..... Şi pe urmă. fireşte. Dădu din umeri: — Bine mai ţineţi trăsurile pe care le luaţi cu chirie ! Chiar dacă aş avea una. — Unde mergeţi dumneavoastră ? — La Arras. trebuie să vă spun un lucru. ce-aş avea de pierdut ? Dar n-ar trebui să vă vadă burghezul cu ea.— Dar n-ai putea cumva să-mi închiriezi o cabrioletă ? Meşterul băgase de seamă de la început că trăsurica fusese luată cu chirie. — Desigur ! Dar calul ăsta rabdă şeaua pe el ? 292 . Sîntem pe urj drum lătu ralnic. — Atunci o să mă duc călare. Au început arăturile. mi-ai vinde-o ? — N-am nici una. e o caleaşca la care v-ar trebui doi cai.. — Fiindcă. — Ei bine. — Dar de vîndut. — Şi vreţi s-ajungeţi astăzi ? — Sigur ! — Cu doi cai de poştă ? — De ce nu ? — ? neaţa Nu v-ar fi totuna dacă aţi ajunge la patru dimi — Nu. — Cum vă spuneam: satul nostru-i mic. Şi. care sînt luaţi de peste tot. V-aş închiria-o cu plăcere. Aveţi act de identitate ? — Da. care mi-a lăsat-o în păstrare şi care n-o folo seşte niciodată. dacă luaţi cai de poştă. — Gum ? Nici măcar o căruţă ? Nu cer mare lucru.

Nici un ceas mai puţin. — Şi. — Atunci. nici de închiriat. ar trebui să-l cumpăraţi. — De! — Careta poştală nu merge la Arras ? Cînd trece pe-aici ? ~ La noapte. — Pe-aici nu e nimeni care închiriază trăsuri ? — Nu. — Atunci. clătinînd din cap : — Nu.._ Ar fi nevoie de un cal cum nu prea se găsesc prin _ partea locului. şi cea care se duce şi cea care se întoarce.. — Dar în sat nu se găseşte vreun cal cu chirie ? — Un cal care să meargă la Arras fără nici o oprire ? — Da. Ea rupsese roata trăsurii şi îl oprea din drum.. ai nevoie de-o zi întreagă ca să dregi roata ? ■— O zi întreagă. vă spun cinstit. — Nici alt rotar nu mai e ? Servitorul şi rotarul răspunseră amîndoi o dată. Amîndouă caretele fac serviciu de noapte.__ Adevărat. şi obada e ca vai de ea. — Chiar dacă pui doi lucrători ? — Chiar dacă pun zece. Bine că mi-ai spus !. ~ Dac-am lega spiţele cu o frînghie ? — Spiţele. e să dreg roata şi să plecaţi mîine dimineaţă.. nu. şi o mie de franci. — Mîine e prea tîrziu. N-o rabdă. fiindcă nu vă cunoaşte nimeni pe-aici. nu dăduse înapoi nici 293 . să daţi oricît: şi cinci sute. In mod vădit aici era mîna providenţei. da. dar butucul roţii. Dar n-o să-l găsiţi nici de vînzare. Intîi de toate.. Şi pe urmă. . Simţi o mare bucurie. ce e de făcut ? — Cel mai bun lucru. făcuse tot ce i-a stat în ca putinţă să-şi urmeze călătoria . întrebuinţase cinstit şi cu cea i mare grijă toate mijloacele.. Nu se dăduse bătut te această primă somaţie .

Dacă nu pleca mai departe. hotărî să se întoarcă din drum. mătuşica. Pumnul de fier care-i strîngea inima de douăzeci de ceaisuri începuse parcă să slăbească. In clipa cînd călătorul. un băiat pe care nn-I luase nimeni în seamă ieşise din grup şi o luase la goană. dacă n-ar mai fi auzit nimeni. pentru întîia dată de la vizita lui Javert. I se păru că vede cum gheara din care scăpase se ivea iarăşi în umbra dinapoia lui. Respiră liber şi din adîncul pieptului.în faţa frigului. dacă n-ar mai fi fost nimeni acolo. pe faţă. asta nu mai depindea de el. Dacă tot ce vorbise cu rotarul s-ar fi petrecut într-o odaie a hanului. Şi se grăbi să adauge : Dar nu se găseşte nici una prin par tea locului. 294 . Pe cînd călătorul vorbea cu rotarul. spuse bătrînă. gata să-l înşface din nou. dar convorbirea avusese loc în mijlocul drumului. La auzul acestor cuvinte simple. Răspunse: — Da. rostite de-o bătrînă însoţită de-un copil. Orice discuţie de pe stradă adună neapărat un grup de oameni. — Ba se găseşte. totul s-ar fi oprit aici şi probabil că noi n-am mai fi avut de istorisit nici una din întîmplările pe care le veţi citi. După ce ascultase cîteva minute. Se gîndi că făcuse tot ce trebuia să facă şi că acum nu-i mai rămînea altceva decît să se întoarcă liniştit acasă. cîţiva drumeţi se opriseră în jurul lor. I se părea că dumnezeu trecuse de partea lui. aşa a vrut providenţa. Nu era vina Iui. după framîntarea lăuntrică de care am pomenit. Era însoţit de-o bătrînă. îl trecură sudori reci pe şira spinării. — Domnule — zise femeia — băiatul meu îmi spune că vreţi să închiriaţi o cabrioletă. Se găsesc totdeauna trecători cărora le place să stea gură-cască. nici în faţa cheltuielilor . nici în faţa oboselii. Respiră. băiatul tocmai venea înapoi. n-a vrut el să fie aşa . Vreau să închiriez o cabrioletă. nu-şi putea face nici un fel de mustrare.

Rotarul şi servitorul nanului. totul se va petrece aşa cum vrea el. E drept că banchetele sînt atîrnate de nişte curele de piele. Toate astea erau foarte adevărate. şi ? — Nu mi-aţi dat nimic. un fel de brişcă de nuiele._. găsi de astă dată că pretenţia depăşea orice măsură şi că era aproape odi°asă. îşi spuse că o clipă mainainte se gîndise cu bucurie că n-o să se mai ducă acolo unde pornise. Ii fu necaz de bucuria pe care-o avusese şi o'-găsi absurdă. Etc. — Ei. De ce s-ar bucura că se întoarce din drum? La urma urmei. se amestecară în vorbă : — O haraba îngrozitoare. se urcă şi luă din nou drumul pe care pornise în zorii zilei. Domnul Madeleine tresări. harabaua asta.. roţile sînt ruginite şi mîncate de ume zeală. dar rabla hodorogită. lăsă trăsurica în reparaţie la rotar. auzi pe cineva strigînd : „Opreşte ! Opreşte!" Opri trăsura cu o smucitură puternică. Şi. avea două roţi şi putea să-l ducă la Arras. pusă de-a dreptul pe osie.Unde. mă rog ? întrebă rotarui. N-o să meargă mult mai departe decît trăsura cu care aţi venit. Bătrîna avea în adevăr. supăraţi ca le scapă călătorul. etc. Ieşind din Hesdin.. dar plouă înăuntru. în care se amesteca nu ştiu ce pornire înfrigurată ?i tulburător de asemănătoare cu speranţa. puse să i se înhame calul alb la brişcă. __ La mine. într-un şopron. oricum ar fi fost. Era băiatul bătrînei. care dădea bucuros tuturor. ca s-o găsească la înapoiere. făcea drumul ăsta de bunăvoie. O rablă hodorogită! Domnul ar face o mare greşeală dacă ar lua-o !. Gheara nemiloasă îl înşfăcase iarăşi. El. răspunse bătrîna. Cînd brişcă se urni din loc. 295 . Plăti cît i se ceru. Nu-l silea nimeni. — Domnule — zise el — eu v-am făcut rost de brişcă. cu siguranţă.

nu mai era cu trăisurica. Ce făcea tot timpul drumului ? La ce se gîndea ? Ga şi dimineaţa. Merse după hangiţă. aşa cum îi făgăduise lui Scaufflaire. plouase. Mi-era foame. Se duse iar în grajd. pe urmă. Se repezi la pîine. măi secătură ? zise el. Şi." I se aduse mîncarea. Nevasta hangiului intră în grajd: — Domnul nu vrea să mănînce ceva ? — A ! da ! curn să nu ! spuse el. îi puse la iuţeală tacîmul. care nu se afla decît la cinci leghe de Arras. Iar. Peste un ceas. „Asta e I se gîndi el. La masa vecină rnînca -un căruţaş. drumurile erau desfundate. Cinci leghe în patru ceasuri. Nu-{i dau nimic. stătu lîngă iesle tot timpul cît mîncă. Mi-e o foame de lup. II întrebă : — De ce-o fi aşa de amară pîinea asta ? Căruţaşul era neamţ şi nu înţelese. la cal. La Saint-Pol trase la cel dintîi han care-i ieşi în cale. Brişcă n-avea arcuri şi era foarte greoaie. avea de luptat cu o mulţime de urcuşuri. la acoperişurile de stuf. Dar era în februarie. la cîmpiile arate şi la priveliştile care se destrămau şi dispăreau Ia fiecare cotitură a drumului. Făcu aproape patru ceasuri de la Hesdin la Saint-Pol. plinuţă. — Dă-i zor! spuse el. Pierduse multă vreme la Hesdin şi ar fi vrut s-o recîştige. duse calul în grajd. Dădu bici calului şi porni mai departe în trap săltat. O'servitoare flamandă. II conduse într-o încăpere scundă. apoi o puse încetişor pe masă şi nu se mai atinse de ea. se uita la şirurile de copaci. Căluţul era sprinten şi trăgea cît doi.— Â ! tu eşti. pleca din Saint-Pol şi se îndrepta spre Tinques. Trebuie să plec mai departe şi sînt grăbit. muşcă o bucată. Spectacolul ăsta mulţumeşte uneori sufletul şi ne scuteşte . pe deasupra. care avea o faţă rumenă şi veselă. unde se aflau cîteva mese acoperite cu muşama. Se uita la ea cu plăcere. Se gîndea la fel de fel de lucruri triste şi încurcate.

ne pomenim bătrîni. Nu se opri de loc la Tinques. Nu e chip să mergeţi mai departe. Se însera cînd copiii care ieşeau de la şcoală îl văzură pe călătorul nostru intrînd la Tinques. o apucaţi la dreapta. — Adevărat ? _ — Luaţi-o la istînga. E drept că era o zi dintre cele mai scurte ale anului. totul e negru în jurul nostru. şi vedem cum o umbră necunoiscută îl deshamă în beznă. Fiecare întîmplare este o cotitură. ne grăbim. O să mă rătăcesc. ~~ Dar a început să se întunece. pe drumul care duce la Carency Şi treceţi rîul ! Cînd ajungeţi la Gamblin. e drumul de la Mont-Saint'Floy spre Arras. Privim în jurul nostru. bietul animal nu mai mergea decît la pas. 297 . n-o s-ajungeţi prea devreme. Ieşind din sat. __~~ A — spuse cantonierul — dumneavoastră nu ştiţi că se repară şoseaua ? O să vedeţi că se întrerupe la un sfert de ceas de-aici. zărim o poartă întunecoasă . După o clipă de strălucire. Opri calul şi-l întrebă pe cantonier : — Cît mai e pînă la Arras ? — Aproape şapte leghe. In cutele cele mai nepătrunse ale sufletului poate că făcea o apropiere între priveliştile acestea nestatornice şi existenţa omenească. un cantonier care pietruia drumul se uită la el şi-i spuse : — Tare-i ostenit calul ! într-adevăr. o eclipsă. întindem mîna să apucăm ceva din ceea ce trece. — Da. întunericul şi lumina se înlănţuie. — Vă duceţi Ia Arras ? întrebă cantonierul. Simţim un fel de zguduitură. — Cum se poate ? Pe hartă sînt numai cinci leghe Şi ceva. Şi.oarecum de-a mai cugeta. dintr-o dată. Ce poate fi mai trist şi de neînţeles decît să priveşti o mulţime de lucruri pentru prima şi ultima oară ? Să călătoreşti înseamnă să te naşti şi să mori în fiecare clipă. — Dacă mergeţi tot aşa. telegarul sumbru care ne tîra prin viaţă se opreşte. Toate întîmplările vieţii se desfăşoară într-o nepotolită goană în faţa noastră.

ca un uruit de mobile urnite din loc. — Mai cu seamă că sfnt numai drumuri ocolite. Dar — adăugă cantonierul — ştiţi ceva. Intrară pe un drumeag mărginaş. Neguri joase.■JBJ . venind dinspre mare. domnule. şi-ţi dau un bacşiş bun. Vă culcaţi şi porniţi spre Arras mîine dimineaţă. mîine în zorii zilei am putea fi la Arras. domnule ? Vreţi să vă dau un sfat ? Calul dumneavoastră e mort de obo seală. Duceţi-vă totuşi la han şi luaţi de-acolo încă un cal. Se înnoptase de-a binelea. negre şi peticite pluteau printre dealuri. Intorceti-vă la Tinques ! E un han bun acolo. cu un cal lăturaş. Drumul era îngrozitor. Ascultă sfatul cantonierului. Pierduseră încă douăzeci de minute. — Nu sînteţi de prin partea locului ? — Nu. Brişcă dădea dintr-o groapă într-alta. nu mai ştiu cum să înham calul. în chip de surugiu. destrămîndu-se ca fumul. Un rîndaş. la trap. se întoarse din drum şi peste o jumătate de ceas trecea din nou prin acelaşi loc. — Ai vreo bucată de sfoară şi-un cuţit ? întrebă călă torul. — Domnule — zise surugiul — s-a rupt crucea. Tăie o cracă dintr-un pom şi făcu altă cruce. Tot . îşi dădea totuşi seama că întîrzie. Rîndaşul o să vă spună pe unde s-o apucaţi. Un vînt puternic. şedea lîngă el pe capră. Ii spuse surugiului : — Mergi tot aşa. — Asta-i altceva. — Trebuie să ajung astă-seară. Cîmpia era neagră. de astă dată însă în trap mare. dar acum porniră în galop. isca în toate unghiurile zării un zgomot pătrunzător. dac-aţi vrea să rămîneţi peste noapte la Tinques. e tare greu de mers noap tea pe drumul ăsta . La un hop crucea se rupse. Printre nori se vedeau lumini albicioase. — Da.

dezbaterile nu pot dura prea mult. furtul merelor se va dovedi repede. fără să ştie dacă ceea ce făcea putea să fie de folos. Cîte nu se înfioară sub adierea nesfîrşită a nopţii! Tremura de frig. începu să facă tot felul de . aiura. Toată dimineaţa a stat posacă. Dimineaţa. Nu mai avem decît trei leghe. razna. Surugiul dădu bice cailor. domnule. Se auzi sunînd ceasul la o turlă în depărtare. I 299 . desigur. iar avocaţii nu vor avea mare lucru de spus . că navea nici un rost s-o ia aşa. Se gîndi atunci pentru întîia dată — mirîndu-se cum de nu i-a trecut mai demult prin minte — că toată truda lui putea să fie de prisos. Trecuseră opt ani de-atunci şi parcă a fost ieri. patru sau cinci martori. totul se va mărgini la stabilirea identităţii. Tuşea îngrozitor.socoteli în minte : de obicei şedinţele curţii cu juri încep la nouă dimineaţa . că nu ştia nici măcar ora procesului.ce se zărea stârnea groază. cînd totul se va fi sfîrşit. Pe urmă. febra îi crescuse. Trecuseră rîul şi Mont-SaintFloy rămăsese în urma lor. cu care părea că măsoară anumite Mizerabilii. o să ajungă. mototolindu-şi aşternutul şi îngăimînd în şoaptă tot felul de socoteli. Avusese o noapte foarte rea. Nu mîncase nimic din ajun. VI SORA SIMPLICE PUSA LA ÎNCERCARE Tocmai în acest răstimp. întrebă : — Cît e ceasul ? — Şapte. la sosirea doctorului. Fantine avu o mare bucurie. pe cîmpia de lîngă Digne. voi. Ingrijat. n-a scos aproape nici o vorbă. îşi aducea vag aminte de-o altă goană în noapte. că ar fi trebuit cel puţin să se informeze. Ajungem la Arras pe la opt. visase tot timpul. Noaptea se făcea din ce în ce mai neagră. doctorul ceruse să i se dea de veste cum va veni domnul Madeleine.

distanţe. Ochii ei, înfundaţi în orbite, aţintiţi în gol, păreau aproape stinşi, dar, din cînd în cînd, se aprindeau şi străluceau ca stelele. Se pare că atunci cînd un anumit ceas se apropie, luminile cerului îi învăluie pe cei părăsiţi de lumina pământului. Ori de cîte ori sora S implice o întreba cum se simte, ea răspundea neschimbat: — Bine. Aş vrea să-l văd pe domnul Madeleine. Gu cîteva lumi mai-nainte, cînd Fantine îşi pierduse orice urmă de sfială, de ruşine şi de bucurie, ajunsese ca o umbră; iar acum părea că e propria ei stafie. Suferinţa fizică desăvîrşise opera suferinţei morale. Făptura asta, care n-avea decît douăzeci şi cinci de ani, avea fruntea brăzdată, obrajii ofiliţi, nasul subţiat, dinţii descărnaţi, faţa vînătă, gîtul scheletic, claviculele ieşite, braţele uscate, pielea părnîntie, iar printre şuviţele ei blonde creşteau fire de păr alb. O, cît de mult ne apropie boala de bătrîneţe! La amiază doctorul veni din nou, dădu cîteva sfaturi, întrebă daca domnul primar a dat pe la infirmerie şi clătină din cap. De obicei, domnul Madeleine venea pe la ora trei s-o vadă pe bolnavă. Punctualitatea fiind şi ea o dovadă de bunătate, el era totdeauna punctual. Pe la două şi jumătate, Fantine începu să se zbuciume. In douăzeci de minute o întrebase de zece ori pe călugăriţă : — Gît e ceasul, soră ? — Sună ora trei. La cea de-a treia bătaie, Fantine se ridică în capul oaselor, deşi pînă atunci abia putuse să se mişte. îşi împreună într-un fel de strînsoare convulsivă mîinile galbene şi slabe, şi călugăriţa o auzi scoţînd din piept unul din acele suspine adînci, care par că înlătură o povară. Pe urmă, Fantine se întoarse şi privi spre uşă. Dar nu intră nimeni; uşa nu se deschise. Stătu astfel un sfert de oră, cu ochii aţintiţi spre uşă, nemişcată, oprindu-şi parcă răsuflarea. Sora nu îndrăzni

sâ-i spună nici o vorbă. Orologiul din turla bisericii sună ora trei şi un sfert. Fantine căzu din nou cu capul pe pernă. Nu spuse nimic şi începu să mototolească iarăşi aşternutul. Trecu o jumătate de ceas. Un ceas. Nu veni nimeni. Ori de cîte ori suna orologiul, Fantine se ridica şi se uita spre uşă, pe urmă cădea Ia loc. Ii ghiceai limpede gîndul, dar nu rostea nici un nume, nu se tînguia, nu învinuia pe nimeni. Numai că tuşea îngrozitor. Ceva întunecat parcă se lăsa asupră-i. Se făcuse pămîntie la faţă şi avea buzele vinete. Din cînd în cînd zîmbea. Bătu ora cinci. Sora o auzi atunci spunînd încet, cu glas stins: — De vreme ce mîine plec, rău face că nu vine! Sora Simplice era şi ea foarte mirată de întîrzierea domnului Madeleine. Intre acestea, Fantine se uita-n sus la pologul patului. Căuta parcă să-şi aducă aminte de ceva. începu deodată să cînte, cu glas stins, ca o adiere. Călugăriţa ascultă. Iată ce cînta Fantine : Pe uliţi bătrîne mergem la plimbare, Cumpărînd de-acolo (lucruri mici şi rare. Florile-s albastre, rozele-nfloresc, Florile-s albastre, drag mi-e să iubesc. Fecioara Măria, maica preacurată, A venit la mine în haină-nflorată Şi mi-a spus : — In vălul înadins {esut, Port cu mine pruncul ce mi l-ai cerut. Du-te-n tîrg 'îndată şi cumpără dar Pînză albă, >a\ă, ac şi degetar. Pe uliţi bătrîne mergem la plimbare, Cumpărînd de-acolo lucruri mici şi rare.
301

Âm făcut preasfînto, lîngâ sobă, eii, Leagăn plin de panglici pentru pruncul meu. De mi-ar da -acuma domnul chiar o stea, Mi-e mai drag copilul dat de mîna ta. — Dar cu pînza, maică, ce-am eu ide făcut ? — Scutece curate pentru cel născut. Florile-s albastre, rozei e-n fi oresc, Florile-s albastre, drag mi-e să iubesc. — Spală pînza. — Unde ? — într-un rîu, aproape Dar ia seama : dacă schimbi mai multe a<pe, Să nu rupi rochiţa cu pieptar uşor, De mine brodată toată numai flori. — Nu mai e copilul! Maică, ce fac oare ? — Fă din pânză giulgiu ca să mă-nfăşoare... Pe uliţi bătrîne mergem la plimbare, Cumpărînd de-acolo lucruri mici şi rare. Flarile-s albastre, rozele-nflorese, Florile-s albastre, drag m i e să iubesc... Era un vechi eîntec de leagăn cu care o adormea altădată pe Cosette şi care nu-i mai venise în minte de aproape cinci ani, de cînd fetiţa nu mai era lîngă ea. Cînta cu glais atît de trist şi pe-o melodie atît de duioasă, încît era în stare să înduioşeze şi pe-o călugărită. Deprinsă cu suferinţa, sora simţi totuşi o lacrimă în colţul ochilor. Orologiul bătu ora şase. Fantine parcă nu mai auzea. Părea că nu-i mai pasă de ce se întîmplă în jurul ei. Sora Simplice trimise o servitoare să întrebe pe portăreasa fabricii dacă s-a întors domnul primar şi dacă mai trece azi pe la infirmerie. -Fata se întoarse peste cîteva minute. Fantine stătuse tot timpul nemişcată, urmîndu-şi firul gîndurilor.
302

Servitoarea îi spunea în şoaptă sorei Simplice că domnul primar plecase dis-de-dimineaţă, înainte de ora şase, într-o trăsurică trasă de un cal alb, cu tot frigul care se lăsase. Plecase singur, fără vizitiu, şi nu se ştia pe ce drum apucase. Unii spuneau că l-ar fi văzut luînd-o spre Arras; alţii că l-au întîlnit în drum spre Paris. La plecare, ca de obicei, fusese foarte liniştit şi-i spusese portăresei să nu-l aştepte Ia noapte. Pe cînd femeile vorbeau în şoaptă, cu spatele spre patul Fantinei, sora punînd întrebări, iar servitoarea făcînd tot felul de presupuneri, Fantine — cu vioiciunea înfrigurată a anumitor boli organice care îmbină mişcările obişnuite ale omului sănătos cu slăbiciunea îngrozitoare a ultimelor clipe — se aşezase în genunchi pe pat şi, cu pumnii încleştaţi în pernă, asculta, scoţînd capul printre perdele. Deodată începu să strige: — Vorbiţi despre domnul Madeleine ? Ce tot şoptiţi acolo ? Ge e cu el ? De ce nu mai vine ? Glasul ei era atît de răstit şi de răguşit, încît femeilor li se păru că e o voce bărbătească. Se întoarseră speriate. — ■ Hai, răspundeţi odată ! strigă Fantine. Servitoarea îngăimă : — Mi-a spus portăreasa că astăzi n-o să poată veni. — Copila mea — spuse sora — linişteşte-te... culcă-te Ia loc! Fără să se clintească, Fantine continuă cu glas tare şi pe un ton în acelaşi timp poruncitor şi plin de suferinţă : — N-o să poată veni... De ce ? Voi ştiţi de ce n-o să vină. Şoptiţi între voi. Vreau să ştiu şi eu. Servitoarea îi spuse repede, la ureche, călugăriţei: — Răspundeţi-i că are de lucru la consiliul municipal. Sora Simplice se îmbujora la faţă. Servitoarea voia s-o facă să spună o minciună. Pe de altă parte, îşi dădea seama că, spunînd bolnavei adevărul, ar fi însemnat să-i dea o lovitură cumplită, ceea ce ar fi fost foarte grav pentru starea în care se afla Fantine. Roşeaţa din obrajii călugăriţei se risipi repede. Inălţînd spre Fantine ochii ei eenini şi trişti, U spuse :
303

' — Domnul primar a plecat. Fantine sări în picioare. Ochii îi scînteiau. O bucurie neţărmurită îi lumină faţa brăzdată de suferinţă. — A plecat I strigă ea. S-a dus s-o aducă pe Cosette ! întinse braţele spre cer şi toată faţa i se lumină; buzele îi tremurau; se ruga în şoaptă. După ce sfîrşi rugăciunea, spuse : — Soră, uite, mă culc la loc; fac tot ce mi se cere; adineauri am fost rea ; iartă-mă c-am ţipat la dumneata ; nu-i frumos să ţipi; ştiu şi eu asta, soră dragă; dar sînt atît de fericită... Dumnezeu e bun cu mine; şi domnul Madeleine e un om bun; închipuie-ţi că s-a dus s-o aducă pe Cosette de la Montfermeil. Se culcă, o ajută pe călugăriţă să-i aşeze perna şi sărută cruciuliţa de argint de la gît, pe care i-o dăduse sora Simplice. — Copila mea — spuse sora — acum odihneşte-te şi nu mai vorbi! Fantine strînse în mîinile-i umede mîna sorei, care fu îngrijorată de această transpiraţie. — A plecat azi-dimineaţă la Paris. Dar nici n-are nevoie să treacă prin Paris. Montfermeil e puţin mai încoace, pe stînga. Ţi-aduci aminte ce mi-a spus ieri cînd îi vorbeam despre Cosette ? „In curînd !" Vrea să-mi facă o surpriză. Ştii ? Mi-a dat să iscălesc o scrisoare ca s-o ia de la Thenardieri. N-au de ce isă se opună, nu-i aşa ? Au s-o dea pe Cosette... de vreme ce li se plăteşte tot. Autorităţile n-au să le dea voie s-o mai oprească la ei dacă li s-a plătit datoria. Soră dragă, degeaba-mi faci semn să tac. Sînt foarte fericită, mi-e mult mai bine, nu mă mai doare nimic; am s-o văd iar pe Cosette... Uite : mi s-a făcut şi foame. N-am mai văzut-o de aproape cinci ani. Dumneata nu-ţi poţi închipui ce înseamnă un copil. Şi pe urmă, e-atît de drăguţă ! O să vezi! Ştii ? Are degete mici, trandafirii! O să aibă mîini foarte fru moase. Cînd era numai de-un an avea nişte mînuţe atît de caraghioase... Acum trebuie să fi crescut... Are şapte
304

ni E o domnişoară. Eu îi spun Cosette, dar o cheamă Euphrasie. Azi-dimineaţă mă uitam la praful de pe sobă şi mă gîndeam c-ara s-o revăd în curînd pe Cosette. Doamne, ce rău e să nu-ţi poţi vedea ani de zile copilul! Ar trebui să ne gîndim că viaţa nu e veşnică ! O, ce bine c-a plecat domnul primar! E într-adevăr atît de frig ? Şi-a luat cel puţin mantaua ? O să se întoarcă mîine; nu-i aşa ? O să fie zi de sărbătoare. Mîine dimineaţă, soră dragă, să-mi aduci aminte să-mi pun boneta cu dantelă... Montfermeil e un sat. Pe vremuri, am făcut drumul ăsta pe jos. A fost destul de departe pentru mine. Dar diligentele merg repede. Mîine o să fie aici împreună cu Cosette. Cît e de-aici pînă la Montfermeil ? Sora, care habar n-avea de distanţe, răspunse: — O I sînt sigură că mîine au să fie aici. — Mîine! mîine! zise Fantine. Mîine am s-o văd pe Cosette. Uite, scumpă soră întru domnul, nu mai am nimic. Sînt nebună de bucurie. Aş putea să şi joc dacă mi s-ar cere. Cine-ar fi văzut-o cu un sfert de ceas mai înainte, n-ar mai fi înţeles nimic. Era acum îmbujorată la faţă şi vorbea cu multă însufleţire; chipul ei era numai zîmbet. Din cînd în cînd începea să rîdă, vorbindu-şi în şoaptă. Bucuria unei mame seamănă mult cu bucuria copilului. — Ei bine — spuse călugăriţa — acum eşti fericită; fii ascultătoare şi nu mai vorbi! Fantine puse capul pe pernă şi spuse încet: — Da ! culcă-te la loc şi fii cuminte; copilul o să fie iarăşi lîngă tine. Are dreptate sora Simplice. Toată lumea de-aici are dreptate. Pe urmă, fără să se mai clintească din loc, fără să întoarcă măcar capul, începu să se uite de jur împrejur cu ochi mari, cu un aer voios şi nu mai spuse nimic. Sora trăise perdelele, nădăjduind că o să aţipească. Intre şapte şi opt veni doctorul. Neauzind nici un zgomot şi crezînd că Fantine doarme, intră încet şi se aproPie de pat în vîrful picioarelor. Dădu perdelele la o parte
a

305

şi, la lumina lămpii, văzu ochii mari, liniştiţi, ai Fanţinei, privindu-l. II întrebă : — Domnule, o să-mi daţi voie s-o culc lîngă mine într-un pătuc, nu-i aşa ? Doctorul crezu că aiurează. Ea continuă : — Uitaţi-vă, e loc destul. Medicul o luă deoparte pe sora Simplice, care îi explică totul, spunîndu-i că domnul Madeleine plecase pentru o zi sau două şi că, neştiind unde s-a dus, a socotit că nu-i bine s-o neliniştească pe bolnavă, care-şi închipuie că domnul primar a plecat la Montfermeil; mai ales că putea să fie adevărat. Medicul aprobă. Se apropie din nou de patul Fantinei, care-i spuse : — Pentru că, ştiţi, dimineaţa cînd se va trezi, am să-i spun pi'îicuţei mele bună dimineaţa, iar noaptea, eu, care nu prea dorm, am s-o aud pe ea cum doarme. Răsuflarea ei uşoară şi călduţă o să-mi facă bine. — Dă-mi puţin mîna, zise doctorul. Ea întinse braţul şi începu să rîdă : — A, da ! aşa e! e drept! dumneavoastră nu ştiţi că m-am făcut bine. Ciosettc vine mîine... Medicul rămase uimit. Era în adevăr mai bine. Nu se mai înnăbuşea. Pulsul devenise normal. O viaţă nouă, venită din senin, o însufleţise dintr-o dată pe-această sărmană făptură istovită. — Domnule doctor — zise ea — v-a spus sora că domnul primar s-a dus s-o aducă pe mititica ? Medicul recomandă ca bolnava să stea liniştită şi să fie ferită de orice emoţii. Prescrise o infuzie de chinchina, iar în cazul cînd febra ar reveni peste noapte, să i se dea un calmant. La plecare, îi spuse sorei: — E mai bine. Dac-o avea norocul ca domnul primar să vie mîine cu fetiţa — cine ştie ? Unele crize sînt sur prinzătoare ; s-au văzut cazuri cînd o mare bucurie a pus capăt unei boli; ştiu că aici e vorba de o boală orga nică, destul de înaintată, dar sînt atîtea taine nepă trunse !... S-ar putea să scape...
300

VII CALATORUL, O DATA AJUNS, ÎŞI IA MASURI DE PLECARE Era aproape opt seara cînd brişcă pe care am lăsat-o în drum intră pe poarta cea mare a hanului poştei din Arras. Omul pe care l-am urmărit pînă acum coborî, răspunse distrat oamenilor de la han, care se întreceau să-l primească bine, trimise înapoi calul luat cu împrumut şi duse el singur căluţul alb la grajd. Pe urmă, intră în sala de biliard care se afla la parter şi se aşeză la o masă. Ii trebuiseră paisprezece ceasuri pentru un drum pe care socotea c-o să-l facă în şase ore. Recunoştea singur că nu era vina lui; şi, gîndindu-se bine, nu-i părea rău că se întîmplase aşa. Intră hangiţa : — Domnul doreşte să se culce ? Domnul doreşte să ia masa ? Făcu semn din cap că nu. — Calul e foarte obosit, spuse rîndaşul. De data asta rupse tăcerea : — O putea calul să pornească din nou mîine dimi neaţă ? — 01 domnule, are nevoie de cel puţin două zile de odihnă. — Nu-i aici serviciul diligentelor ? întrebă el. — Ba da, domnule. Hangiţa îl duse la birou. îşi arătă hîrtiile şi se inte resă dacă poate să se întoarcă chiar în noaptea aceea la Montreuil-sur-mer cu poştalionul. Era tocmai liber locul de lîngă poştaş. II opri pentru el şi-l plăti. _ Domnule — îi spuse funcţionarul — să fiţi negreşit aici pentru plecare, la ora unu noaptea fix. Pe urmă ieşi şi porni prin oraş. Nu cunoştea Arrasul; străzile erau întunecoase; mergea la întîmplare. Părea că se încăpăţînează să nu întrebe nimic pe trecători. Trecu pîrăul Grinchon şi se
307

pomeni într-un labirint de uliţi înguste, unde se rătăci. Un om mergea pe drum cu un felinar în mînă. După ce stătu puţin la îndoială, se hotărî să intre în vorbă cu el, dar nu fără a privi mai întîi înaintea şi în urma lui, ca şi cum s-ar fi temut să nu audă cineva întrebarea pe care voia să i-o pună. — Domnule, vă rog — zise el — unde e palatul de justiţie ? — Nu sînteţi de-aici 1 răspunse cel întrebat, care era un om în vîrstă. Veniţi cu mine ! Şi eu merg spre pala tul de justiţie, adică spre palatul prefecturii, deoarece palatul de justiţie se află acum în reparaţie şi deocam dată instanţele îşi ţin şedinţele la prefectură. — Tot acolo îşi ţine şedinţele şi curtea cu juri ? — Da, domnule. Ştiţi, acolo unde e acum prefectura a fost pe vremuri, înainte de revoluţie, palatul episcopal. Domnul de Conzie, care a fost episcop pe la 1782, a con struit acolo o sală mare. In sala asta se ţin şedinţele curţii. Pe drum, omul îi mai spuse: Dacă domnul vrea să asiste la vreun proces, e cam tîrziu. De obicei, şedinţele se ridică la ora şase. Totuşi, cînd ajunseră în piaţa principală, îi arătă patru ferestre mari luminate pe faţada întunecată a unei clădiri înalte. — Ia te uită ! Aţi sosit la vreme, domnule. Aveţi noroc. Vedeţi cele patru ferestre ? Acolo e curtea cu juri. E lumină. Prin urmare, nu s-a terminat. Să ştiţi că dezba terile s-au prelungit şi se ţine şedinţă de noapte. Vă inte resează cazul ? E vorba de vreo crimă ? Sînteţi martor ? I se răspunse : — Nu vin pentru nici un proces; vreau numai să vor besc cu un avocat. — A ! asta-i altceva ! zise omul. Iată, domnule, acolo-i poarta, unde e sentinela. Urcaţi pe scara principală. Urmă indicaţia ce i se dăduse şi în cîteva minute ajunse într-o sală cu multă lume şi unde, din loc în loc, gru puri de avocaţi în robă vorbeau în şoaptă.

Ţi se strînge inima ori de cîte ori vezi pîlcurile astea de oameni în haine negre vorbind tainic între ei, în pragul instanţelor de judecată. Rareori se întîmplă ca bunătatea «i mila să-i preocupe. Rezultatul acestor discuţii e de cele mai multe ori o condamnare ticluită mai dinainte. Toate orupurile astea îi apar celui ce trece visător pe aici ca nişte roiuri negre de spirite bîzîitoare, construind laolaltă tot felul de edificii întunecate. Sala asta mare, luminată de-o singură lampă, era o veche anticameră a episcopiei şi servea acum ca sală a paşilor pierduţi. O uşă cu două canaturi, închisă în momentul acesta, o despărţea de încăperea cea mare unde-şi ţinea şedinţele curtea cu juri. Era atît de întuneric, încît nu se sfii să se adreseze primului avocat care-i ieşi în cale : — Domnule — zise el — în ce fază e procesul ? — S-a terminat! răspunse avocatul. — S-a terminat ? Felul cum rostise aceste cuvinte îl făcu pe avocat să se întoarcă : — Iertati-mă !... Sînteţi cumva vreo rudă ? — Nu. Nu cunosc pe nimeni de-aici. S-a pronunţat vreo condamnare ? — Fireşte. Nici nu se putea- altfel... — Muncă silnică ? — Pe via{ă. Domnul Madeleine întrebă din nou c-un glas atît de slab încît abia se auzea : — Identitatea a fost constatată ? ~ Ce identitate ? răspunse avocatul. Nu trebuia constatată nici o identitate. Cazul era foarte simplu. Femeia şi-a ucis copilul; infanticidul a fost dovedit; juraţii au înlăturat premeditarea; a fost condamnată pe viaţă. — A! e vorba de-o femeie! spuse el. _ — Bineînţeles. Femeia Limosin. Dumneavoastră despre cine vorbeaţi ? Despre nimeni. Dar, de vreme ce s-a terminat, cum se face că mai e lumină în sală ? 309

— Pentru celălalt proces, care a început de aproape două ceasuri. — Care proces ? — A 1 şi cazul ăsta e limpede. O haimana, un recidivist, un ocnaş, care a fost prins furînd. Nu-mi mai aduc aminte cum îl cheamă. Unul cu o mutră de adevărat tîlhar. Numai pentru mutra asta l-aş trimite la ocna. — Domnule — întrebă el — se poate intra în sală ? — Nu prea cred. E lume multă. Dar şedinţa a fost sus pendată. Au plecat cîteva persoane, aşa ca, la redeschi derea şedinţei, aţi putea încerca. — Pe unde se intră ? — Pe uşa cea mare. Avocatul se îndepărtă. In cele cîteva clipe cît stătuse de vorbă cu ei, domnul Madeleine încercase, amestecate laolaltă, toate emoţiile cu putin{ă. Cuvintele acestui om nepăsător îi străbătură pe rînd inima, cînd ca nişte ace de gheată, cînd ca nişte limbi de foc. După ce înţelese că n-a sosit prea tîrziu, respiră adînc, deşi n-ar fi putut spune dacă ceea ce simţea era mulţumire sau durere. Se apropie de mai multe grupuri şi trase cu urechea. Condica de termene fiind foarte încărcată, preşedintele fixase pentru aceeaşi zi două procese simple şi scurte. Se începuse cu infanticidul, iar acum venise rîndul ocnaşului, recidivistul, „calul nărăvaş". Omul furase nişte mere, dar faptul nu prea părea dovedit; se dovedise însă că mai fusese la ocnă, la Toulon, ceea ce îi agrava situaţia. Interogatoriul inculpatului fusese luat şi martorii fuseseră ascultaţi. Rămăseseră pledoariile apărării şi rechizitoriul ministerului public. N-o să se poată .termina înainte de miezul nopţii. Acuzatul va fi probabil condamnat; procurorul general era foarte dibaci şi nu prea lăsa să-i scape acuzaţii. Era un băiat de spirit care făcea versuri. Un aprod stătea în fata uşii care dădea în sala de şedinţe. Noul-venit îl întrebă : — Domnule, nu se mai deschide o dată uşa asta ? — Nu se deschide, răspunse aprodul.
316

urcă din nou scara în grabă. Dintr-o dată se descheie la haină. In afară de servi31! . dar domnul preşe dinte nu dă voie acolo decît funcţionarilor publici. — Du asta domnului preşedinte! Aprodul luă biletul. ea trecuse de mult marginile unui singur ţinut Ş' ajunsese pînă-n judeţele învecinate. __ Cum ? Nu mai e nici un loc ? — Nici unul. Pe urmă. VIII INTRARE DE FAVOARE Fără să bănuiască. Cînd ajunse la capătul scării. De şapte ani de zile. Uşa e încuiată. Zbuciumul sufletesc care-l chinuia încă din ajun nu încetase. aruncă o privire asupra lui şi se supuse. Domnul Madeleine plecă îngîndurat. Şi spunînd acestea.__ Cum ? Nu se mai dă drumul la redeschiderea şedinţei ? Nu s-a suspendat şedinţa ? __ Şedinţa a început — spuse aprodul — dar nu se mai dă voie înăuntru. primarul oraşului Montreuil-sur-mer. şi în fiecare clipă trecea printr-o nouă încercare. îi dădu biletul şi-i spuse cu autoritate. rupse o foaie de hîrtie şi scrise repede pe ea. îşi făcu loc prin mulţime. luă portofelul. primarul din Montreuil-sur-mer se bucura de un fel de celebritate. la lumina felinarului: D-l Madeleine. se rezemă de balustradă şi-şi încrucişa braţele. se sfătuia cu el însuşi. Nu mai poate intra nimeni. străbătu sala de aşteptare şi coborî scara încet. — De ce? — Pentru că sala e plină. De bună seamă. uşierul adăugă: Mai sînt totuşi cîteva locuri în spatele domnului preşedinte. uşierul îi întoarse spatele. şovăind parcă la fiecare treaptă. scoase din el un creion. de cînd faima calităţilor lui se răspîndise în toată regiunea buloneză. După o pauză. merse drept la aprod.

Peste cîteva clipe. la nevoie. deoarece se afla în dreptul lămpii. în gură. Mototoli biletul. a susţinut cu creditele şi cu fondurile lui fabrica de dantelă din Boulogne. amar. reorganizînd industria mărgelelor de sticlă. Totodată. putu să citească : Preşedintele curţii cu juri prezintă dom" nului Madeleine omagiile sale. Cînd aprodul. scrise cîteva cuvinte pe aceeaşi hîrtie şi-o dădu aprodului. ca şi cum cele cîteva cuvinte l-ar fi făcut să simtă un gust neobişnuit. să ajute şi să încurajeze chiar industriile altor plăşi. ţesătoria mecanică din Frevent şi manufactura hidraulică de pînzeturi din Bouberssur-Canche. deschizînd încet uşa care dădea din sala de consiliu în sala de şedinţe. se plecă în spatele fotoliului preşedintelui şi-i înmînă biletul pe care sta scris rîndul pe care l-aţi citit. 312 . Auzi ca prin vis pe cineva spunîndu-i: — Domnul binevoieşte să-mi facă cinstea de-a mă urma ? Era aprodul care-i întorsese spatele mai-nainte şi care acum se pleca pînă la pămînt. care prezida sesiunea aceasta a curţii cu juri din Arras. Consilierul curţii din Douai.ciul nepreţuit pe care-l făcuse capitalei districtului. Peste tot numele domnului Madeleine era rostit cu respect. luă un condei. toate cele o sută patruzeci şi una de comune ale plăşii Montreuil-sur-mer îi cunoşteau binefacerile. II desfăcu şi. cunoştea ca toată lumea acest nume atît de adînc şi de unanim preţuit. se afla într-o încăpere severă. aprodul îi dădu biletul. Oraşele Arras şi Douai invidiau orăşelul Montreuil-sur-mer pentru norocul de a-l avea primar. Astfel. spunîndu-i: — Să poftească ! Nefericitul despre care vorbim rămăsese pe loc. cînd s-a ivit prilejul. căptuşită cu tăblii de lemn. preşedintele făcu numaidecît un gest de respect. Ştiuse. lîngă uşa sălii. Domnul Madeleine porni după aprod. adăugînd : „Domnul acesta doreşte să asiste la şedinţă !". în poziţia în care-l lăsase aprodul.

fost ministru şi primar al Parisului.luminată de două lumînări aşezate pe o masă cu postav verde Ii mai sunau încă în urechi ultimele cuvinte ale aprodului care plecase: „Domnule. era frînt de oboseală din pricina zdruncinăturilor trăsurii şi totuşi nu se simţea ostenit. Privirea sa. şi spaima 313 . Nu mîncase nimic de peste douăzeci şi patru de ore. Se afla tocmai în locul unde judecătorii deliberează şi condamnă. şi prin care Pache trimitea comunei lista miniştrilor şi a deputaţilor ţinuţi în arest la domiciliu.. şi ochii lui întîlniră iar clanţa de alamă a uşii care-l despărţea de sala de şedinţă. Cine l-ar fi putut vedea şi urmări în momentul acela Ş!-ar fi închipuit. să le legăm de realităţile chinuitoare ale vieţii. mai mult decît oricînd. în spatele fotoliului domnului prezident. se întoarse. Se gîndea la Fantine şi la Cosette. fixă. Aprodul îl lăsase singur. că scrisoarea îl interesa foarte mult. Glipa hotărîtoare sosise. pe urmă se cercetă pe el-însuşi." Cuvintele se amestecau în mintea lui cu amintirea nedesluşită a coridoarelor înguste şi a scărilor întunecoase pe care le străbătuse. unde peste puţin va răsuna şi numele lui şi prin care trecea în momentul acela destinul său. la început foarte «niştită. Tot gîndindu-se. deoarece nu-şi mai lua ochii de la ea. sînteţi în camera de consiliu. i se părea că nu mai simte nimic. pe urmă deveni tulbure. fără îndoială. în care se afla încadrată o veche scrisoare autografă a lui Jean Nicolas Pache. Firele cugetării se destramă în mintea noastră mai cu seamă atunci cînd avem nevoie. E de ajuns să apăsaţi pe clanţa de alamă a uşii şi veţi fi în sala de şedinţe. datată desigur din greşeală 9 iunie anul al II-lea. Aproape că uitase de uşă. O citea însă fără să f i e atent şi fără să-şi dea seama. încercă zadarnic să-şi adune gîndurile. rămase aţintită asupra minerului de alamă. unde fuseseră zdrobite atîtea vieţi. neînţelegînd ce e cu odaia asta şi ce căuta el acolo. se opri asupra ei. Se uita cu o linişte prostească la această încăpere tăcută şi de temut. Se apropie de un tablou cu rama neagră. Se uită la pereţi. citind-o de cîteva ori..

o deschise şi ieşi. luminat din loc în loc de nişte lămpi ce semănau cu luminile de la capul bolnavilor. 314 . Zidul era rece.se întipări înoet-încet într-însa. făcu gestul ce nu se poate descrie şi care vrea să spună. tremurind de frig şi poate şi din altă pricină. Era afară. întrerupt de tot felul de trepte şi de ghişeuri. Dacă ar fi fost atent. lăsă braţele în jos şi se întoarse de unde plecase. o luă la fugă. ar fi putut auzi. Atunci. Privirea nu i se putea dezlipi de pe mîner. In cele din urmă. Respiră. ca un murmur nedesluşit. cu o stăpînire amestecată cu revoltă. văzu în fata lui uşa prin care intrase. ajunse lîngă uşă. Aceeaşi tăcere şi aceeaşi întunecime împrejurul său. începu din nou să cugete. se îndreptă înfrigurat. se clătina. plecă fruntea. nu auzea nimic. nici un zgomot în urmă-i. ca şi cum îl ajunsese cineva din urmă şi-l aducea înapoi. parc-ar fi fost urmărit. sudoarea îi îngheţase pe frunte. Gîfîia. nici un zgomot dinainte-i. se opri şi ascultă din nou. ca un om copleşit. Se afla în sala de şedinţe. porni spre ea. făcea cîte un pas şi se apropia de uşă. cine mă poate sili ?" Se întoarse repede. îngust şi întortocheat. Se uita la el cum s-ar uita o oaie în ochii unui tigru. fără să-şi dea seama. oftă adînc. Se rezemă de perete. Dar nu asculta. Dintr-o dată. După ce străbătu mai multe cotituri ale coridorului. mînerul de alamă i se părea că străluceşte ca o stea înspăimîntatoare. La un moment dat. puse brusc mîna pe mîner şi uşa se deschise. Era coridorul pe unde veniise. Nu se mai afla în încăperea aceea. Primul lucru pe care-l zări fu mînerul uşii. Intră din nou în camera de consiliu. cugetase toată ziua. trase cu urechea. Cugetase toată noaptea. Mergea încet. în întuneric. care spunea atît de limpede: „La naiba. Rotund şi lustruit. Din cînd fn cînd. zgomotul din sala de-alături. nu mai auzea într-însul decît un glas strigînd: „Vai!" Trecu astfel un sfert de ceas. Broboane de sudoare îi alunecau din păr şi i se prelingeau pe tîmple. într-un coridor lung. singur acolo.

închise automat uşa în urma lui şi rămase în picioare. plin de ură şi ascunzînd în fundul sufle315 22 . cu părul zburlit. cînd plină de larmă. vechi şi pătate. de partea cealaltă. Din toate astea se desprindea o impresie de severitate şi de măreţie. şedeau judecătorii. Pe mese. tristeţe. în cuiele înfipte în tăbliile de lemn — lămpi de cafenea. Pe pereţi. Toate privirile se îndreptau asupra unui singur punct: o bancă de lemn din faţa unei uşi mici. cu haina asta. în care toată procedura judecării unei crime se desfăşura. uitîndu-se în jurul său. în stînga preşedintelui. care se afla de-a lungul peretelui. uşi înnegrite de-atîtea mîini. Nimeni din mulţime nu-l băgă în seamă. Pe banca luminată de mai multe lumînări stătea un om între doi jandarmi. duşi pe gînduri. Era o încăpere destul de mare. avocaţi în diferite atitudini. în robe vechi. slab luminată. jandarmi cu feţe cinstite şi aspre. L-a văzut. aşa cum fusese atunci cînd intrase în Digne. îmbătrînit. desigur. mulţimea în zdrenţe. acolo unde se afla el. un tavan murdar. care mai mult afumă decît luminează. întuneric. rozîndu-şi unghiile sau moţăind. deoarece se simţea deopotrivă prezenţa acelei mari realităţi omeneşti care e legea şi a acelei mari realităţi dumnezeeşti care e justiţia. Omul acesta era „omul". Intr-un capăt al sălii. în mijlocul mulţimii. mese acoperite cu un postav mai mult gălbui decît verde. ca şi cum ar fi ştiut dinainte unde e. dar în totul asemănător ca atitudine şi înfăţişare. Nu l-a căutat. Privirea lui se îndreptase într-acolo în chip firesc. cu privirea sălbatică Şi neliniştită. Se vedea parcă pe el însuşi.IX UN LOC UNDE SE FORMEAZĂ CONVINGERILE Făcu un pas. lumînări în sfeşnice de alamă. nu în totul asemănător la chip. urît. tăblii de lemn. cînd plină de tăcere. cu gravitate meschină şi înfiorătoare.

Pe omul acesta. închise ochii şi strigă în adîncul sufletului său: „Niciodată!" Şi printr-un joc tragic al ursitei. le mai văzuse o dată toate astea. Nu mai era o sforţare a memoriei Iui. înfricoşat. înfiorîndu-se: „Doamne. îl salută. Numai deasupra capului preşedintelui se afla acum un crucifix. aproape aceleaşi feţe de judecători. acum douăzeci şi şapte de ani. îl salută la rîndul său. Cînd s-a auzit zgomotul uşii.ân tului acel oribil tezaur de gînduri cumplite pe care le adunase vreme de nouăsprezece ani pe lespezile ocnei. se mişcau. erau acolo. unde se dusese de mai multe ori în interese profesionale. erau jandarmi adevăraţi. jucat de propria lui fantomă. Avea în el ceva aspru. pe care-l judecau acum. judecători adevăraţi. nu mai era o amăgire a minţii lui. acelaşi ceas de noapte. Toate astea se cătscau ca o prăpastie în faţa lui. o mulţime adevărată. de demult. oare-o să ajung iarăşi în halul ăsta ?" Omul părea să aibă cel puţin şaizeci de ani. Procurorul general. Privea. Era limpede: vedea ivindu-se şi retrăind în jurul lui. înţelegînd că persoana care intrase era domnul primar din Montreuil-surmer. existau. Era în prada unei halucinaţii. preşedintele a întors capul şi. care-i cutremura toate gîndurile şi aproape îl înnebunea. jandarmi. toţi îl numeau Jean Valjean. lumea s-a dat la o parte ca să-i facă loc. un grefier. un alt „el-însuşi" era acolo. Judecători. aspectele monstruoase ale trecutului său. o mulţime de capete cumplit de curioase. cu tot ceea ce realitatea avea aievea mai de neîndurat. El abia observă. de jandarmi şi de spectatori. năuc. Avea înaintea ochilor — viziune de neînchipuit! — un fel de reprezentaţie a celui mai groaznic moment din viaţa lui. care-l întîlnise pe domnul Madeleine la Montreuil-sur-mer. Toate erau întocmai: acelaşi aparat judiciar. în carne şi oase. obiect care lipsea din tribunale pe 316 . Se îngrozi. Toate aceste lucruri dureroase le găsea acum din nou. oameni adevăraţi. îşi spuse.

înspăimîntat la °indul că ar putea fi recunoscut. Incet-încet. am pus mîna pe un tîlhar. dar nu dădu cu ochii de el. pe un găinar. sau foarte isteaţă. cum am mai spus. In clipa cînd intrase el. Cine era omul ăsta ? Se făcuseră cercetări. după cum se ştie. Şi pe urmă. Atenţia tuturor era extrem de încordată. Un scaun se afla în spatele lui. avocatul apărării tocmai îşi sfîrşea pledoaria. un fost ocnaş.vremea condamnării sale. îşi veni în fire. se liniştise de ajuns ca să poată asculta. Dezbaterile durau de trei ceasuri. au fost ascultaţi diferiţi martori şi toţi au fost de aceeaşi părere. Domnul Bamatabois făcea parte dintre juraţi. un ticălos dintre cei mai primejdioşi. II căută pe Javert. 317 . De trei ceasuri mulţimea privea cum se încovoaie din ce în ce mai mult sub povara unei cumplite potriviri de situaţie. ruptă dintr-un pom din împrejurimea vecină. La judecata lui. un necunoscut. sala era foarte slab luminată. se aşeză. cînd identitatea va fi p e deplin stabilită din punct de vedere juridic. a săvîrşit — ameninţînd cu arma un furt la drumul mare asupra unui băieţaş din Sa. După ce luă loc. Banca martorilor nu se putea vedea din cauza mesei grefierului. dumnezeu nu fusese de faţă. pe nume Petit-Gervais. ieşind din ocna de la Toulon. Putea acum să vadă fără să fie văzut. Omul ăsta. foarte stupidă. o făptură vrednică de plîns. pe un recidivist evadat. se folosi de un teanc de dosare de pe biroul judecătorilor ca să-şi ascundă faţa. crimă prevăzută şi pedepsită de articolul 383 din codul penal şi pentru care ne rezervăm dreptul să-l urmărim ulterior. Şi din toate dezbaterile se făcuse lumină deplină. un om. pe care justiţia îl caută de multă vreme şi care acum opt ani. începu să-şi dea seama de ceea ce se petrece.v °ya. Acuzarea susţinea : „N-am pus mîna numai pe un hoţ de poame. un răufăcător numit Jean Valjean. cunoscută sub numele de livada lui Pierron. era un vagabond care fusese găsit pe cîmp cu o creangă plină de mere.

monseniorul episcop — „un sfînt pontif". în graiul acesta bărbatului i se spune „soţ". în acest proces se găsea adunat laolaltă tot ce poate să înspăimînte şi să dea de gîndit.. nu mai e întrebuinţat decît de oratorii oficiali ai parchetului. ajuns clasic. un teatru — „templul Melpo- . acuzatul părea mai degrabă mirat. E-n recidivă. secolul lui Ludovic al XlV-lea — . multă vreme caracteristic pentru elocinţa baroului şi pe care îl întrebuinţau odinioară toţi avocaţii. Condamnaţi-] pentru fapta cea nouă.Acum a săvîrşit un nou furt. în faţa declaraţiilor unanime ale martorilor. drama nu era numai întunecată. Apărătorul pledase destul de bine. din creştet pînă-n tălpi. şi care astăzi. Vorbea cu mare greutate. dacă identitatea ar fi stabilită şi dacă afacerea PetitGervais s-ar termina mai tîrziu tot cu o condamnare. Făcea gesturi şi semne care voiau să spună „nu" sau rămînea cu ochii în tavan. Părea idiot faţă de toate inteligenţele astea răspîndite în linie de bătaie în jurul lui şi cu totul străin în mijlocul societăţii care-l înşfăca. pledoaria — „accentele care s-au auzit". Gine era omul ăsta ? Ce ascundea nepăsarea lui ? Prostie sau şiretenie ? înţelegea prea bine totul. Parisul e „centrul artelor şi al civilizaţiei". îl aştepta însă un viitor plin de ameninţări. în graiul acela provincial. la Paris ca şi la Romarantin sau la Montbrison. întreaga lui făptură tăgăduia. dar. Va fi judecat mai tîrziu pentru cea veche. şi pedeapsa cu moartea. aparenţele de vinovăţie sporeau în fiecare clipă şi toată mulţimea asta urmărea cu mai multă nelinişte decît el însuşi sentinţa plină de nenorociri care plutea deasupra capului său. Se lăsa chiar să se întrevadă. cărora li se potriveşte prin sonoritatea-i gravă şi impunătoare. sau nu înţelegea nimic ? Erau întrebările care despărţeau mulţimea în mai multe tabere şi care păreau că despart şi pe juraţi." în faţa acestei acuzaţii. răspundea încurcat. dar şi de neînţeles. regele e „monarhul".'îecolul cel mare". în afară de ocnă. nevestei — „soţie". procurorul general — „elocintele interpret al vindictei".

Dar ce dovedea ca hoţul era Champmathieu ? Un singur lucru: faptul că a fost ocnaş. craca fusese ruptă şi furată după ce is-a sărit zidul. din nefericire. fără îndoială.menei'". erorile strecurate în ziare — „impostura care-şi distilează veninul în coloanele acestor organe" etc. în mijlocul unei cuvîntări funebre. domnul general comandant al garnizoanei — „ilustrul luptător care. pe care — în calitate de apărător — stăruia să-l numească Champmathieu. presupunînd că el e într-adevăr puşcăriaşul Jean Valjean. acest fapt fusese pe deplin constatat. aşadar.. o tăgadă interesată. numele de Champmathieu putea foarte bine să fi fost la origină Jean Mathieu. 319 . Avocatul nu tăgăduia că. nu o dovadă. slujitori ai templului la vechii evrei. n-a fost văzut de nimeni sărind zidul sau rupînd craca din pom. au aflat asupra lui creanga (pe care avocatul ţinea s-o numească „ramură") . dovedea asta că tot el e şi hoţul merelor ? Putea fi cel mult o prezumpţie. Era vorba de un hoţ. patru martori recunoşteau. dar el susţinea că o găsise şi o ridicase de pe jos. Avocatul începuse. toate astea erau adevă rate ." etc. Cînd l-au arestat. acuzatul fusese ajutor de grădi nar . Clientul său. Clerici.. elevii seminarului — „aceşti gingaşi leviţi 2 ".. la o găină. fără să stea pe gînduri şi hotărît. e drept — şi în „buna sa credinţă" apărătorul trebuia s-o recunoască — adoptase „un sistem rău de 1 Muza tragediei la grecii antici. să lămurească furtul merelor — lucru nu prea uşor în stilul ăsta pompos. aparţintnd tribului Levi.o solemnitate muzicală". acuzatul locuise la Faverolles. familia domnitoare — „augustul sînge al regilor noştri". Avocatul stabilise că furtul merelor nu fusese dovedit în mod concret. în Champmathieu pe ocnaşul Jean Valjean. şi a ştiut să iasă strălucit din încurcătură. La aceste afirmaţii şi la aceste dovezi avocatul nu putea opune decît tăgada clientului său. Dar. Unde era dovada contrarie ? Nici vorbă. dar şi Benigne Bossuet fusese silit să facă aluzie. Acuzatul. mai apoi aruncată acolo de către hoţul înspăimîntat. în sfîrşit. un concert —■ . etc.

Un punct cîştigat pentru acuzare şi care nu mai putea fi tăgăduit. Apărătorul înclina să admită că inculpatul era chiar Jean Valjean. aşa cum o botezaseră criticii de la Quolidienne şi Or-flamme.. Se apără prost. Nu fără oarecare îndreptăţire. iar nu osînda îngrozitoare care li se dă ocnaşilor recidivişti. atribui influenţei acestei literaturi perverse delictul lui Champmathieu sau. dar nu se cuvenea să se ţină seamă de lipsa lui de inteligenţă ? E. fără îndoială.. Un monstru avortat etc. Fu violent şi înzorzonat. dar acuzatul refuzase cu îndărătnicie.. Printr-o isteaţă figură retorică. Felicită pe apărător pentru „sinceritatea" sa şi se folosi cu dibăcie de această sinceritate. II încolţi pe acuzat prin toate concesiile făcute de avocat. şi aşa mai departe. să-i aplice pedeapsa poliţienească ce se cuvine celor care contravin legii domiciliului forţat. cum sînt de obicei procurorii generali. mai bine zis. urcînd pînă la izvoarele şi la cauzele criminalităţii.. modelul acestui soi de descriere se găseşte 320 . în cazul cînd li s-ar părea că identitatea lui Jean Valjean nu mai poate fi pusă la îndoială.. Nenorocirea de a fi stat atîta vreme în ocnă. procurorul general tună împotriva imoralităţii şcoalei romantice. cunoscută sub numele de „şcoala satanică". O mărturisire asupra punctului acestuia din urmă ar fi fost desigur mai buna pentru el şi i-ar fi cîştigat indulgenţa judecătorilor. După aceste consideraţii. avocatul nu avea căderea s-o discute.. Se încăpăţîna să tăgăduiască totul. nemărturisind nimic. Procurorul general luă cuvîntul în replică. Apărătorul încheie rugînd juriul şi curtea.i i [ î '. Era o greşeală. al lui Jean Valjean. un om greoi la minte. viaţa de mizerie după ieşirea din ocnă. Avocatul îl sfătuise în această privinţă. Omul acesta era prin urmare Jean Valjean. Luă act. pe atunci la începuturile ei. dar e ăsta un motiv ca să fie condamnat ? Gît despre afacerea Petit-Gervais. închîpuindu-şi fără îndoială că salvează totul. îl îndobitociseră. Cine era Jean Val jean ? Urmă portretul lui Jean Valjean. şi furtul. şi faptul că a fost ocnaş. nefiind în cauză. trecu direct la Jean Valjean. I apărare".

tăgăduieşte flagrantul delict. atunci cînd elocinţa nu se mai poate stăpîni şi izbucneşte într-o năvală de dojeni biciuitoare. un vagabond. Din cînd în cînd. patru martori l-au recunoscut: Javert. etc. 321 . etc. domnilor juraţi etc. cu care se mulţumise încă de la începutul dezbaterilor. integrul inspector de poliţie Javert. etc. să săvîrşească fapte vinovate. acuzatul asculta cu gura căscată. într-un fel de protest trist şi mut. tăgăduieşte totul. un cerşetor. învăluindu-l pe acuzat ca o furtună. entuziasmul Jurnalului Prefecturii: „Şi un om ca ăsta.tirada iui îheramene'... ţinînd încă în mînă lucrul furat. la cîţiva paşi de zidul pe care-l sărise. aşa cum dovedeşte crima săvîrşită asupra lui Petit-Gervais etc. a doua zi. Era de bună seamă mirat că cineva poate vorbi aşa. De cîteva ori spectatorii de lîngă el l-au auzit spunînd cu jumătate glas: „De 1 dacă nu l-au chemat pe domnul Baloup !. In afară de o sută de alte dovezi. Auditoriul şi juraţii „se înfiorară". care nu e de nici un folos tragediei. etc. din actul V al Fedrei lui Racine.. procurorul general spuse." In timpul replicii procurorului general. îşi tăgăduieşte pînă şi numele pe care-l poartă. îşi tăgăduieşte pînă şi identitatea. După ce termină portretul acuzatului. c u o însufleţire oratorică menită să aţîţe în cel mai înalt grad. etc. Cîtă încăpăţînare ! Sînteţi aici ca să faceţi dreptate.. dar care aduce zilnic mari servicii elocinţei judiciare. şi trei dintre foştii săi tovarăşi de ticăloşii. fiind prea puţin îndreptat prin şederea lui la ocnă. asupra cărora nu mai stăruim.. deprins. furtul. escaladarea. Ce opune el acestor dovezi zdrobitoare ? Tăgada. prins pe şosea în flagrant delict de furt. în momentele cele mai „energice" ale rechizitoriului. prin viaţa care a dus-o. el clătina încet capul de la dreapta la stînga şi de la stînga la dreapta." m 1 Tirada lui Theramene. Chenildieu şi Cochepaille. fără mijloace de existenţă etc. descrie monstrul marin care l-a ucis pe tlnărul Hlppolit. ocnaşii Brevet. — un om ca ăsta. cu un fel de uimire în care se vădea şi oarecare admiraţie.

X SISTEMUL TAGADUIELILOR Momentul închiderii dezbaterilor sosise. nestăpînite. dintr-o dată. deprinderea de-a înşela justiţia. răspunse aşa cum putu. ciocnindu~se de-a valma. — Am de spus atîta — zise el — că am fost rotar la Paris. la juraţi. la avocat. Preşedintele făcu semn acuzatului să se ridice şi-i adresă obişnuita întrebare : — Mai ai ceva de adăugat în apărarea dumitale ? In picioare. era vorba de muncă silnică viată. se uită de jur împrejur. cuvintele păreau că se îmbulzesc să năvălească toate deodată. vădit calculată. începuse parcă să înţeleagă. pironindu-şi privirea asupra procurorului general. care dovedea mai degrabă isteţime. vă amintiţi. După felul cum ^şneau din gura lui. se uită la public. In rotărie . decît imbecilitate. la curte. sim(ind ca terenul îi lunecă de sub picioare. fără şir. tăcu un gest ca şi cum s-ar fi trezit atunci. la jandarmi. mototolind în mîini o căciulă slinoasă. şi care punea în adevărata ei lumină „marea perversitate" a acestui individ. şiretenie. îşi puse pumnul uriaş pe marginea balustradei din fa(a lui şi. Apărătorul se ridică. omul părea ca nu aude. De data asta omul auzi. pe urmă. E o meserie grea. la domnul Baloup. A fost ca o adevărată erupţie. pe Deocamdată. destul de slab. începu prin a-l felicita pe „domnul procuror general" pentru „admirabila sa elocuţiune".Procurorul general atrase atenţia juraţilor asupra acestei atitudini de om năucit. Procurorul încheie făcînd toate rezervele în ceea ce priveşte afacerea Petit-Gervais şi cerînd o condamnare exemplară. începu să vorbească. Preşedintele repetă întrebarea.

Iarna (i-e atît de frig. Speli rufele în faţă. în curţi. Bărbatu-său o bătea. nu mai ţi-e tare frig. pierzi muşteriii. Era o fată de treabă.trebuie sa munceşti totdeauna pe-afară. Să umbli cu fier în braţe cînd e gheaţă pe jos. Şi meseria ei era grea. stăpînii profitau de vîrsta mea. ţi se spune numai dobitoc bătrîn. Ţi se udă fustele. 323 . Stătea toată ziulica într-un hîrdău. A murit. ştiţi. dar stăpînii nu-{i dau voie . e treabă grea. Te pătrunde pînă la piele. încît trebuie să dai din mîini ca să te încălzeşti. e nevoie de loc. Te dă gata repede. dacă nu speli.. sau sub soproane ia stăpîni mai de treabă. Dar sînt atîţia aburi acolo de la apa fierbinte că-ţi strică ochii. v-am mai spus: mă cunoaşte domnul Baloup. N-am prea fost fericiţi. Mi-aduc aminte că într-o zi. Se întorcea acasă la şapte seara şi se culca numaidecît. nu ştiu ce aveţi cu mine. oamenii-s atît de răi! Cînd ai îmbătrînit.. A lucrat şi la spălătorie. pentru că. Fiindcă e închis. mi se plătea tot mai puţin . Şi pe urmă. spun că asta e pierdere de vreme. la robinet şi le clăteşti îndărăt într-un fel de albie. nu în ateliere închise. şi cînd apa e îngheţată . cînd vîntul îţi şfichiuie obrajii. N-aveţi decît să întrebaţi. trebuie să speli acolo. Hm ! Să întrebaţi !. U ă toate astea. pe ploaie. La patruzeci de ani s-a isprăvit cu tine. unde apa vine prin robinete. s-a culcat la opt. nu se ducea la bal. Era grozav de trudită. Acolo nu mai stai în hîrdău. liniştită. întrebaţi pe domnul Baloup. sînt oameni care nu au rufe prea multe şi care nu pot să aştepte . O mai aveam şi pe fiicămea. pînă la brîu . de lăsata-secului. Cîştiga şi ea ceva. moşneag tîmpit. Mie. îmi venea destul de greu. Scîndurile hîrdăului sînt rău încheiate şi te stropeşti cu apă peste tot. Nu mai cîştigam decît un franc şi jumătate pe zi. la rîu. Asta e 1 Spun adevărat. pe zăpadă. care era spălătoreasă la rîu. Cine poate să-l cunoască acolo pe moş Chanipmathieu ? Cu toate astea. Imbătrîneşti de tînăr în meseria asta. la cincizeci şi trei. Că prost mai sînt! Parisul e o vîltoare. şi pe deasupra şi pe dedesubt. împreună o scoteam la capăt.

cu o naivitate mînioasă şi sălbatică. ai sărit. Nu încape nici o îndo ială că nu te numeşti Champmathieu. — Acuzat — zise procurorul general cu glas aspru — ia seama ! Nu dai nici un răspuns la ceea ce eşti între bat. în slujba căruia pretinde că ar fi fost acuzatul. se întoarse spre preşedinte şi spuse : — Mai întîi. răguşit. Acuzat. Spectacolul era sinistru. că eşti ocnaşul Jean Valjean.. fără să înţeleagă nimic. Dăduse faliment şi n-a mai putut fi găsit. Intorcîndu-se apoi spre acuzat. se uită în tavan şi tăcu. un om atent şi binevoitor. Vorbise cu glas tare. ai rupt craca şi ai furat merele. aspru.. eşti dumneata ocnaşul eliberat Jean Valjean. Afirmaţiile pe care le zvîrlea parcă la voia întîmplării izbucneau ca nişte sughiţuri. începu să rîdă şi el. Cînd isprăvi. zidul care împrejmuieşte livada lui Pierron. adică ai săvîrşit crima de furt cu escaladare ? In al doilea rînd. Aminti „domnilor juraţi" că numitul Baloup. începu să vorbească. văzînd că publicul rîde. fost meşter rotar. repede.Omul tăcu şi rămase în picioare. Neliniştea dumitale te acuză. da sau nu ? Acuzatul dădu din cap în chip isteţ. Se oprise la un moment dat. Pe urmă se uită la căciula lui. Preşedintele. da sau nu. Deschise gura. îi ceru să asculte ceea ce-i va spune şi adăugă : — Te afli într-o situaţie cînd trebuie să te gîndeşti bine. ascuns la început sub numele de Jean Mathieu. în interesul dumitale. unde ai fost ajutor de gra- . ca să salute pe cineva din mulţime. Bănuielile cele mai grave planează asupra dumitale şi pot avea urmări grave. că te-ai născut la Faverolles. Se uită în sală şi. ca unul care a înţeles foarte bine şi ştie ce are de răspuns. toţi cei de faţă începură să rîdă. că ai fost în Auvergne. şi fiecăruia îi adăuga gestul unui tăietor care despică lemne. îţi cer pentru ultima oară să ne lămureşti asupra acestor două fapte: în primul rînd. fusese citat în zadar. care era numele mamei dumitale.

Ei şi ? Ce-i cu asta ? Nu se poate să fi fost şi în Auvergne şi la Faverolles fără să fi fost la ocnă ? Vă spun că n-am furat nimic şi că sînt moş Champmathieu. n-am învăţat carte. Nu toată lumea are casă cînd vine pe lume. Eu unul nu mănînc în fiecare zi. Domnii juraţi vor aprecia. se ridică brusc de la locul său.dinar. am găsit pe jos o cracă ruptă cu cîteva mere pe ea. mergeam pe cîmp după o răpăială de ploaie de se îngălbenise tot pămîntul . Eu habar n-am. sînt un om prost. Cînd eram mic. care între timp se aşezase. N-am furat nimic. Sînteţi deştepţi nevoie mare că-mi spuneţi unde m-am născut. Acuzatul. Şi nu nimeream. în momentul cînd procurorul general termina. Prea ar fi bine ! Cred că mama şi tata erau oameni care n-aveau rostui lor şi băteau drumurile. Pînă la urmă mă scoateţi din fire cu prostiile astea 1 Ce vă năpustiţi la mine ca turbaţii ? 325 . fără să ştiu că o să-mi aducă atîta necaz. mi se spunea Piciul. ce să zic ? Se dau toţi la mine şi spun : „Răspunde!" Jandarmul. am ridicat craca. îmi dă cu cotul şi-mi zice încet: „Haide. răspunde 1" Eu nu ştiu să vorbesc. nici eu nu ştiu.. care-i băiat de treabă. acum mi se spune Moşul. am stat cu casa acolo. N-am furat nimic. Ii daţi zor cu Jean Valjean şi cu Jean Mathieu ! Nu ştiu cine sînt ăştia. Eu am lucrat la domnul Balou. Nişte ţărani. Astea-s numele mele de botez.p. Faceţi ce vreţi. am ridicat de pe jos ce-am găsit. Am fost m Auvergne. Am lucrat la domnul oaloup.. Veneam din Ailly. De trei luni de zile sînt închis şi purtat de colo pînă colo. Nu încape nici o îndoială că ai furat prin escaladare nişte mere din livada lui Pierron. Pe lîngă asta. pe Bulevardul Spitalului. pe legea mea. am fost la Faverolles. Păcat că nu se ia în seamă lucrul ăsta. De altfel. şi strigă : — Dumneata eşti om tare rău ! Asta voiam să spun. chiar şi bălfile se revărsaseră şi nu mai răsărea din nisip decît ici şi colo cîte un fir de iarbă pe marginea drumului. Mă cheamă Champmathieu.

I-am dat autorizaţia. care ar vrea să treacă drept idiot şi căruia îi spunem dinainte că nu va izbuti. stăruind ca. — Aveţi dreptate.Procurorul general. faţă de tăgăduielile confuze. Omul acesta nu se numeşte Champmathieu. domnule preşedinte. vă cerem. precum şi inspectorul de poliţie Javert. II recunosc perfect. o funcţiune inferioară. la expirarea pedepsei." Declaraţia aceasta atît de categorică făcu. să binevoiţi a dispune să fie aduşi în această incintă condamnaţii Brevet. socotesc de datoria mea să amintesc domnilor juraţi ceea ce a declarat el aici acum cîteva ceasuri. cei 326 . cu încuviinţarea domnului procuror gene ral şi a apărătorului acuzatului. Repet: îl cunosc perfect. a părăsit şedinţa şi chiar oraşul îndată ce-a depus ca martor. L-am văzut de nenumărate ori pe vremea cînd eram ajutor de temnicer la ocna din Toulon. încercase în cinci sau şase rînduri să evadeze. care cinsteşte. A făcut nouăsprezece ani de muncă silnică pentru furt calificat. îl mai bănuiesc şi e a autor ai unui furt săvîrşit la înălţimea-sa defunctul epis cop din Digne. zise procurorul general. se pare. Iată ce-a spus el : „Nu am nevoie de prezumţii morale şi de dovezi materiale care să dezmintă tăgăduielile acuzatului. dar foarte iscusite. In lipsa domnului Javert. In afară de jefuirea lui Petit-Gervais şi de furtul merelor. în lipsa lui Javert. Javert e un om vrednic de stimă. este un fost ocnaş. dar destul de importantă.. Cochepaille şi Chenildieu. ale acuzatului. foarte rău şi primejdios. decît cu foarte multă părere de rău. numit Jean Valjean. chemat de îndatoririle sale în capitala unui district vecin. care rămăsese în picioare. spre a fi audiaţi pentru ultima oară în privinţa identităţii acuzatului cu ocnaşul Jean Valjean. se adresă preşedintelui : — Domnule preşedinte. N-a fost eliberat. domniei-voastre şi curţii.. Procurorul genera! termină. prin seriozitatea şi reputaţia sa nepătată. o impresie puternică asupra publicului şi a juraţilor. — Atrag atenţiunea domnului procuror generai — spuse preşedintele — că inspectorul de poliţie Javert.

gîndeşte-te bine înainte de a răspunde . domnule prezident. dacă stăruieşti a recunoaşte în omul acesta pe fostul dumitale tovarăş d e ocnă Jean Valjean. Acuzat. un simţimînt de onoare şi de dreptate. Brevet lăsă ochii în pămînt. ajunsese un fel de gardian. aşa că nu poţi depune jurămînt. cînd se îndură ce! de sus. A 327 . E o clipă solemnă Şi mai ai vreme să revii dacă socoteşti că te-ai înşelat. însoţit de un jandarm gata să-i vină în ajutor. pe care un cuvînt al dumitale poate să-l neno rocească. apoi se întoarse spre curte : . Să nu uităm că acestea se petreceau sub restauraţie.— Da. iar în clipa următoare uşa camerei martorilor se deschise. Era un individ de vreo şaizeci de ani.trei martori — Brevet. în momentul acesta hotărîtor. Preşedintele dădu un ordin aprodului. unde alte fărădelegi îl aduseseră din nou.Işi dă toată osteneala să se facă folositor". ridică-te I Brevet. Fostul ocnaş Brevet purta costumul vărgat al închisorilor centrale. Duhovnicii stăteau mărturie în privinţa credinţei lui în dumnezeu. cu mîna pe conştiinţă. — Brevet — spuse preşedintele — ai suferit o pedeapsă infamantă. Omul ăsta e Jean Valjean.. iar pe de altă parte de justiţia care aşteaptă să fie luminată de acel cuvînt al dumitale. ţine seama pe de o parte de omul acesta. adună-ţi amintirile şi spune. Aprodul. uită-te bine Ia acuzat. şi nădăjduiesc că mai există. Chenildieu şi Cochepaille — sa fie ascultaţi din nou şi somaţi a spune adevărul şi numai adevărul. Brevet se uită la acuzat. cu mutra unui om de afaceri şi cu aerul unui ticălos. în închisoare. — Cu toate acestea — continuă preşedintele — chiar în sufletul omului pe care legea l-a degradat poate să mai rămînă. Şefii spuneau despre el: . Dacă el există încă în dumneata. Publicul abia-şi ţinea răsuflarea şi toate inimile băteau ca şi cum n-ar fi avut decît un suflet. Trăsăturile astea se întîlnesc uneori laolaltă. Eu l-am recunoscut cel dintîi Şi-mi menţin declaraţia. La simţimîntul acesta fac eu apel acum. introduse pe condamnatul Brevet.

Aprodul îl aduse pe Cochepaille. vioi. slăbănog. dacă stă1 II neg pe dumnezeu (n. galben la faţă. şi din cioban devenise tîlhar la drumul mare. Preşedintele îl invită să se concentreze şi-l întrebă. îi spuse preşedintele. — Stai jos. moşule ? — Stai jos ! spus preşedintele. Era unul dintre nenorociţii pe care natura a vrut să-i facă fiare şi pe care societatea sfîrşeşte prin a-i face ocnaşi. Păzise turmele acolo sus. rămîi în picioare. îl recunosc cu toată siguranţa. Chenildieu începu să rîdă. In clipa cînd îi aminti că situaţia sa îi răpea dreptul de a depune jurămînt. Preşedintele încercă să-l zguduie prin cîteva cuvinte patetice şi grave.t. venit de la ocnă tot în haină roşie ca şi Chenildieu. Preşedintele îi adresă aproape aceleaşi cuvinte ca şi lui Brevet. care avea în ţinuta şi în toată fiinţa lui un fel de slăbiciune bolnăvicioasă. Era un omuleţ de vreo cincizeci de ani.). ocnaş pe viaţă. Cochepaille nu era mai puţin sălbatic. dacă-şi menţine declaraţia că-l recunoaşte pe acuzat. întrebîndu-l. condamnat şi el pe viaţă. Eu am fost eliberat în anul următor. Chenildieu înălţă capul şi privi mulţimea drept în faţă. poate vîrsta să-l fi prostit. 328 . Tovarăşii de ocnă îl porecliseră Je-nie-dieu '. ca şi pe Brevet.intrat la Toulon în 1796 şi a ieşit în 1815. Acuzat. Fu introdus Chenildieu. Cochepaille era ţăran din Lourdes. de unde fusese adus pentru procesul acesta. ca şi pe ceilalţi. zbîrcit. obraznic şi înfrigurat. pe munte. la ocnă era un vulpoi şi jumătate. Pare o brută acum . cum îl arătau bluza roşie şi boneta verde. ba părea chiar mai îndobitocit decît acuzatul. iar în privire o forţă sfredelitoare. — Ei asta-i ! Cum să nu-l recunosc ? Că doar am fost cinci ani legaţi de acelaşi lanţ! Te-ai îmbufnat. un fel de urs al Pirineilor. Ispăşea pedeapsa la ocna din Toulon.

Privirile se întoarseră spre punctul de unde fusese auzit. spuse ceva mai tare : „Bună şi asta !". Se auzi un glas. era principalul său mijloc de apărare.ruie. In clipa aceea se făcu o mişcare în imediata apropiere preşedintelui. Acuzatul le ascultase cu mutra aceea uluită. iar la a treia strigă : „Nemaipomenit!" Preşedintele întrebă : — Acuzat. După prima declaraţie. după părerea acuzării. ori de cîte ori o nouă declaraţie se adăuga celei dina'nte. __ E Jean Valjean. Nu mai încăpea nici o îndoială că omul era pierdut. murmur care creştea şi se prelungea şi pai mult. împinsese portiţa joasă care oespă rţ ea curtea de incintă şi stătea acum în picioare în mijlocul sălii. Un bărbat. atît era de jalnic şi de pătrunzător. Preşedintele. ai auzit ce declară martorii. Afirmaţiile celor trei oameni. vădit sincere şi de bună credinţă. uite-l şi p-ăsta !" După cea de-a doua declaraţie. Cochepaille ! Uitaţi-vă-ncoace! Toţi cei care auziră glasul acela simţiră că le îngheaţă sîngele în vine. se ridicase. domnul amatabois. Ce ai de spus ? Acuzatul răspunse : — Am spus : „Nemaipomenit!" Un murmur de nemulţumire se răspîndi în public şi cuprinse aproape întreg juriul. Chenildieu. spuse Cochepaille. douăzeci de inşi îl recunoscură şi strigară d «itr-o dată : — Domnul Madeleine ! 1 Jean-drug-de-fier (n. care.). stîrniseră în auditoriu un murmur rău prevestitor pentru acuzat. fără îndoieli şi fără tulburare. procurorul general. strigînd : — Brevet. Acela pe care-l numeam noi Jean-le-Cric ' pentru puterea pe care-o avea. 329 . — Aprozi — spuse preşedintele — faceţi linişte ! închid dezbaterile. în declaraţia că-l recunoaşte pe omul care stătea în faţa lui. care-şi avea locul printre spectatorii privilegiaţi cin spatele curţii. jandarmul de lîngă el l-a auzit mormăind printre dinţi: „Ei.t.

intimidat. Se întrebau toţi cine a strigat ? Nu puteau crede că strigătul care îi înfiorase fusese scos de omul acesta liniştit. la început. îşi ţinea pălăria în mînă. Senzaţia a fost de nedescris. iar omul părea atît de liniştit. lumea nu înţelese nimic. Nedumerirea dură numai cîteva clipe. salută milităreşte. omul pe care toţi îl rnai numeau în momentul acela domnul Madeleine se apropiase de martorii Qochepaille. abia încărunţit la sosirea lui în Arras. Mai înainte ca preşedintele şi procurorul general să fi putut rosti un cuvînt. Glasul fusese atît de sfîşjetor. Se adresă publicului şi întrebă cu un accent care fu înţeles de toată lumea : : 330 . făcuse un semn grăbit procurorului general şi schimbase cîteva cuvinte în şoaptă cu consilierii asesori. puneţi-l în libertate pe acuzat! Domnule preşedinte. Părul. mai-nainte ca jandarmii şi aprozii sa fi putut face vreun gest.XI CHAMPMATHIEU DIN CE IN CE MAI MIRAT Era el. Pe chipul preşedintelui se întipărise totuşi o umbră de simpatie şi de tristeţe. Toată lumea ridicase capul. In sală se simţea acea teama religioasă care cuprinde mulţimea atunci cînd se săvîrşeşte ceva măreţ. îi albise de tot. într-adevăr. încît. Albise de un ceas. sînt eu. Era galben şi tremura puţin. Lampa de pe masa grefierului îi lumina faţa. Tustrei rămăseseră uluiţi şi răspunseră printr-un semn cu capul că nu-l cunoşteau. Brevet şi Chenildieu. Domnul Madeleine se întoarse spre juraţi şi spre curte şi spuse cu glas potolit: ~ Domnilor juraţi. In auditoriu se simţi o ezitare. — Nu mă recunoaşteţi ? întrebă el. arestaţi-mă ! Omul pe care-l căutaţi nu e el. se făcu o tăcere de mormînt. Cochepaille. de cînd se afla acolo. După ce trecu prima emoţie. Eu sînt Jean Valjean. hainele nu-i erau în dezordine. Toţi îşi ţineau respiraţia. redingota îi era încheiată cu grijă.

de aceea am venit aici. decît un sentiment pe care numai e nevoie să-l mărturisim. Poate că nu-i numai el vinovat. L-am jefuit pe monseniorul episcop . un declasat ca mine . îmi fac datoria . Eraţi gata să săvîrşiţi o mare eroare . ne alăturăm domnului preşedinte. incidentul atît de ciudat şi de neaşteptat care tulbură şedinţa nu ne inspiră nouă. Dacă se găseşte vreun medic în sală. domnule procuror general. Ocnele îl fac pe ocnaş. pe onorabilul domn Madeleine. Domnul Madeleine nu dădu răgaz procurorului general să sfîrşească. este adevărat. Puteţi să mă arestaţi. înainte 23 — Mizerabilii. daţi drumul acestui om . L-am jefuit pe Petit-Gervais . Cu drept cuvînt vi s-a spus că Jean Valjean e un om rău şi păcătos. Veţi vedea. I 331 . iată-le întocmai. eu sînt acel biet ocnaş. II întrerupse cu un accent plin de blîndeţe şi de autoritate. voi. aşa cum stăruie şi azi în urechile celor care le-au auzit acum aproape patruzeci de ani : — Vă mulţumesc. Dumnezeu din ceruri vede ce fac eu în momentul acesta — şi e de ajuns. Eu singur văd limpede aici şi vă spun adevărul.. Se pare că asta nu se poate. Iată cuvintele pe care le-a rostit. sînt multe lucruri care nu se pot spune.. Vedeţi dumneavoastră. este adevărat. In sfîrşit. primarul oraşului Montreuil-sur-mer. M-am ascuns sub alt nume. rugîndu-l să binevoiască să-l examineze pe domnul Madeleine şi să-l conducă la locuinţa sa. Cu toate astea. domnilor judecători.nu are dreptul să facă mustrări providenţei şi să dea sfaturi societăţii. am făcut tot ce mi-a stat în putinţă. n-am de gînd să vă povestesc viaţa mea . Cunoaşteţi cu toţii. am vrut să intru iar în rîndul oamenilor de treabă. Dar. Meditaţi asupra acestui lucru. dar nu sînt nebun. cel puţin din reputaţie. aşa cum au fost scrise imediat după şedinţă de către unul dintre martorii acestei scene. am ajuns primar. dacă vreţi. m-am îmbogăţit. mocirla din care am încerca t să ies e un lucru tare vătămător. într-o zi o veţi cunoaşte.__ Se află vreun medic aici ? Procurorul general luă cuvîntul: __ Domnilor juraţi. ca şi domniilor-voastre.

Domnul Madeleine continuă : — Chenildieu. Ce dureros lucru ! Dar. tu ai. Un jandarm veni cu o lampă . o dată. mila şi bunătatea m-au salvat. eu vă recunosc! Brevet. care te porecliseşi singur Je-nie-dieu. Eram nerod. Nu-mi daţi crezare. ai tot umărul drept ars pînă la os. nu-l condamnaţi pe omul acesta. moneda pe care am furat-o acum şapte ani de la Petit-Gervais. Se întoarse spre cei trei ocnaşi : — Ei bine. aşa cum severitatea mă pierduse. spuse Chenildieu. întocmai.. pentru că te-ai culcat într-o zi cu umărul peste un mangal cu jeratic. dumneavoastră nu mă puteţi înţelege. un fel de idiot.' data era acolo.F. Dar. Ar fi foarte greu să redăm tristeţea blîndă şi gravă a tonului cu care vorbea. tu.-cu litere albastre. 332 . care totuşi se mai văd şi azi ? Spune : e-adevărat ? — E-adevărat. ocna m-a transformat. domnule procuror general. Cum ? Nu mă recunoaşte nimeni ? Aş fi vrut să fie Javert aici. Se adresă apoi Iui Cochepaille : — Cochepaille.P. săpată în piele. Nu mai am nimic de adăugat. Mai tîrziu. iertaţi-mă. Vă spuneţi: domnul Madeleine a înnebunit. şovăi o clipă. ca să ştergi cele trei litere : T. pe urmă adăugă : — Ţi-aduci aminte de bretelele împletite şi cu pătrăţele pe care le aveai la ocnă ? Brevet tresări mirat şi-l măsură din cap pînă-n picioare cuprins de spaimă. cel puţin. eram ca un butuc şi am devenit tăciune aprins.de a fi la ocnă eram un biet ţăran nu prea deştept. la încheietura braţului sting. El m-ar recunoaşte. Aresta-ţimă! Doamne. în scrumul din sobă. îţi mai aduci aminte ? Se opri. am devenit rău. Veţi găsi acasă la mine. Suflecă-ţi mîneca ! Cochepaille îşi suflecă mîneca şi toate privirile se plecară asupra braţului gol. clătinaţi din cap. E data debarcării împă ratului la Cannes: / martie 1815.

că trebuie să prezideze . nu-şi dădea seama ce sentiment încerca . nu mai erau decît priviri uimite şi inimi tulburate. Nimeni nu-şi mai aducea aminte de rolul pe care-l avea de jucat. însuşirea caracteristică a spectacolelor sublime e că pune stăpînire pe toate inimile şi că face spectatori din toţi martorii. Fără să mai fie nevoie de-acum încolo de vreo altă explicaţie. ceva 23* . Toţi se dădură în aturi. în fata lor se afla Jean Vaijean. îndoielile mărunte se risipiră în fata acestei fapte pline de strălucire. nici o autoritate nu interveni. preşedintele. deoarece nu sînt arestat. Era zîmbetul triumfului. aşadar — zise el — că eu sînt Jean Vaijean. dar care. nimeni nu puse nici o întrebare. în clipa aceea. Avea în momentul acela ceva supraomenesc. Mai am de pus la punct unele lucruri. dar şi zîmbetul deznădejdii. Nici un glas nu se ridică.Nefericitul se întoarse spre auditoriu şi spre judecători cu un zîmbet care-i înfioară şi astăzi pe cei ce-au fost atunci de fată. Nici unul. ştie unde mă duc. procurorul general uitase că era acolo ca să acuze. Apariţia acestui om fusese de ajuns ca să umple de lumină întîmplarea pînă aci atît de întunecată. fapt extraordinar. —• Nu vreau să mai tulbur şedinţa. Domnul procuror general ştie cine sint. mă va aresta cînd va găsi de cuvnnţă. poate. nici acuzatori. spuse Jean Vaijean. Şi. Amănuntele. Porni spre ieşire. a fost irezistibilă. Impresie de scurtă durată. toţi se simţeau orbiţi de-această lumină în sufletul lor. Era limpede ca lumina zilei. nici jandarmi. nici un 5 a t nu se întinse ca să-l oprească. nu-şi dădea seama că vede strălucind o lumină copleşitoare. şovăirile. toată lumea înţelese îndată şi dintr-o singură ochire povestea simplă şi mărea(ă a omului acestuia. care se preda pentru ca să nu fie osîndit altul în locul lui. De bună seamă. ca printr-o revelaţie spontană. Nu mai erau acum în sală nici judecători. nici unul. _ Vedeji. apărătorul uitase şi el că trebuia să apere. Plec. fără îndoială.

Şi uşa se închise la loc. In mai puţin de-o oră verdictul juraţilor scoase de sub orice acuzare pe numitul Champmathieu. cînd mă gîndesc la ce era să fac mă socotesc vrednic de invidie. rămîn la dispoziţia dum neavoastră. aşa cum fusese deschisă. socotindu-i pe toţi oamenii nebuni şi fără să fi înţeles nimic din toată nălucirea asta. De-acolo se întoarse şi spuse: — Domnule procuror general.ce îndeamnă mulţimile să se dea înapoi cu respect din faţa unui om. periîru că cei care săvîrşesc anumite fapte măreţe sînt siguri totdeauna că cineva din mulţime îi slujeşte. dar e sigur că uşa era deschisă cînd el ajunse în dreptul ei. Ce bine-ar fi fost totuşi să nu se fi întîmplat nimic din toate astea ! Ieşi. Pe urmă. pus numaidecît în libertate. iar Ghampmathieu. Nu s-a aflat niciodată cine a deschis uşa. Trecu prin mulţime cu paşi rari. se adresă publicului: — Voi toţi cei de-aici mă găsiţi vrednic de milă. nu-i aşa ? Doamne. plecă buimăcit. .

Domnul Madeleine se afla în faţa ei. domnule primar. Deodată. dar că acum îi era mai bine. Sora Simplice. dar am fost foarte îngrijaţi. nd o să vă vadă fără copil. dar îşi dădu seama după înfăţişarea lui că nu venea de-acolo. somn ca să se ducă să-i facă o nouă infuzie de chinchina. se folosi de acest. îi spuse că Fantinei îi fusese foarte rău în ajun. — Dumneavoastră. Ii povesti tot ce se întîmplase. deoarece credea că domnul primar s-a dus la Montfermeil să-i aducă fetiţa. plină însă de gînduri fericite. Ai făcut foarte bine c-ai lă sat-o să creadă aşa. Sora nu îndrăzni să-l întrebe pe domnul primar. aplecată asupra mesei cu droguri şi fiole. întoarse capul şi scoase un strigăt uşor. Fantine avusese o noapte de febră şi de insomnie. — Foarte bine. 335 . uitîndu-se foarte de aproape la ele din cauza întunericului ce nu se risipise. Vrednica soră se afla de cîteva clipe în laboratorul infirmeriei. domnule primar ? strigă ea. zise el. ce-o să-i mai spunem ? Domnul Madeleine rămase o clipă pe gînduri: Dumnezeu ne va lumina ! zise el. Intrase pe nesimţite. ' Da — spuse sora — dar acum. Răspunse în şoaptă : — Cum se mai simte biata femeie ? — Acum e mai bine. care veghease lîngă dînsa.CARTEA A OPTA URMĂRILE I IN CE OGLINDA IŞI PRIVEŞTE PARUL DOMNUL MADELEINE începea să mijească de ziuă. spre ziuă adormi.

dar domnul primar poate să intre. Se făcuse ziuă de-a binelea. Fantine doarme. — Dacă nu l-ar vedea pe domnul primar pînă atunci — spuse sora cu sfială — ea n-ar şti că domnul primar s-a întors. fireşte.. Sora sim{i fiori reci. scotoci într-o trusă şi scoase o oglinjoară de care se servea medicul infirmeriei ca să constate dacă un bolnav a murit şi nu mai respiră. — Vai. Ce A{i albit de tot! — Am albit ? zise el. îşi privi părul şi spuse: — Ia te uita ! Rosti cuvintele astea cu nepăsare.I — Totuşi n-o putem minţi. El întrebă : — Aş putea s-o văd ? — Domnul primar n-ar vrea să-i aducă şi copilul ? cuteză sora să întrebe. vi s-a întîmplat ? Sora ridică ochii. Lumina cădea domnului Madeleine. dar e nevoie de cel puţin două-trei zile. că domnul primar a adus-o. Poate că ar trebui să mă grăbesc.. Răspunse coborînd ochii şi glasul cu respect: — Dacă este aşa. ar fi uşor s-o facem să aibă răbdare. Călugăriţa păru că nu auzise cuvîntul „poate". care dădea un înţeles obscur şi ciudat vorbelor domnului primar. domnule! exclamă ea. soră. întrevăzînd ceva neobişnuit în toate astea. ca şi cum s-ar fi gîndit la altceva. apoi spuse cu seriozitatea lui liniştită : — Nu. N-am avea de spus nici o minciună. iar cînd va sosi fetiţa. — Fără îndoială. Domnul Madeleine păru că stă pe gînduri cîteva clipe. vreau s-o văd. şopti pe fafa sora. . Sora Simplice n-avea oglindă. Domnul Madeleine luă oglinda. femeia îşi va închipui.

îl zări şi-l întrebă domol. Cînd mîna se apropie să rupă floarea. ea dormind. aşa cum făcuse cu două luni mai-nainte. creanga care o poartă se înfioară.Domnul Madeleine făcu unele observaţii cu privire la o uşa care nu se închidea bine şi al cărei scîrţîit putea s -o trezească pe bolnavă. Domnul Madeleine rămase cîtva timp nemişcat lîngă pat. Fantine deschise ochii. după două luni. amîndoi. Se aflau tot aici. se apropie de pat şi dădu la o parte perdelele. tremurau. în ziua cînd venise pentru întîia dată s-o vadă în acest azil. părînd totodată că se fereşte şi se oferă. iar părul lui albise. Răsuflarea îi ieşea din piept cu hîrîitul acela tragic. căruia îi făcea semn să tacă. Domnul Madeleine stătea pat. dar nu se vedea nimic. numai obrajii îi erau îmbujoraţi. părul ei era cărunt. decît că va muri. . li se auzea freamătul. la fel ca şi atunci. Părea mai degrabă că-i gata să-şi ia zborul. el rugîndu-se. cu z î m bt l p e b u z e : Dar Cosette ? 337 . numai că acum. Dar această respiraţie apăsătoare nu izbutea să-i tulbure seninătatea de nedescris aşternută pe faţă şi care o transfigura în somn. Din palidă se făcuse albă ca varul. caracteristic acestor boli şi care Mioară pe bietele mame cînd veghează noaptea la căpătîiul copilului lor condamnat şi adormit. ca şi cum se afla cineva în odaie. Sora nu intrase o dată cu el. rămînînd totuşi închise şi plecate. în picioare. uitîndu-se pe rînd la bolnavă şi la crucifix. Văzînd-o astfel. Trupul omenesc are ceva din tresărirea aceasta în clipa cînd degetele tainice ale morţii se apropie să culeagă sufletul. întreaga ei făptură se cutremura ca de un fîlfîit de aripi gata să se întredeschidă şi s-o ridice în văzduh. singura urmă de frumuseţe care-i mai rămăsese din inocenţa şi din tinereţea ei. cu degetul la gură. Dormea. pe urmă intră în odaia Fantinei. Genele-i lungi. blonde. n-ai fi putut crede că-i vorba de-o bolnavă în stare aproape disperată.

încît el nu mai putu scoate nici o vorbă. era însăşi întruchiparea bucuriei. V-am urmărit toată noaptea cu ochii. pe patul meu. — O ! strigă ea. care fusese înştiinţat şi care încercă să vină în ajutorul domnului Madeleine. în acelaşi timp. ca s-o văd cînd mă voi trezi ? A răspuns în mod automat ceva de care nu şi-a mai putut aduce aminte mai târziu. cu atîta lipsă de îngrijorare şi de îndoială. dar vă vedeam. Vederea copilului te-ar tulbura. unde-i Gosette ? De ce n-a fost adusă aici. Trebuie mai întîi să te faci bine. Ea continuă : — Ştiam că sînteţi aici. Din fericire. Aduceţi-mi-o ! Ce mişcătoare e această iluzie de mamă ! Cosette era şiacum pentru ea copilaşul care trebuie adus în braţe. El ridică privirea spre crucifix. înconjurat numai de chipuri îngereşti. Ea-l întrerupse mînioasă : — Dar nu mai am nimic. Eraţi parcă într-un nimb. Dormeam.II FANTINE FERICITA Nu făcu vreun gest de surpriză şi nici vreunul de bucurie. Vă văd de multă vreme. Această simplă întrebare: „Dar Cosette ?" o pusese cu o încredere atît de adîncă. îşi împreună mîinile cu o expresie care conţinea. acoperind ca lumina lor toată faţa. Mai ai puţină febră. — Dar — zise ea — spuneţi-mi. tot ce poate fi mai violent şi mai duios într-o rugăminte. cu atîta siguranţă. — încă nu ! spuse doctorul. — Copila mea — spuse medicul — linişteşte-te! Fe tiţa dumitale este aici. Ochii Fantinei începură să strălucească. tocmai intrase medicul. Doctorul ăsta e un neghiob. Acum nu se poate... Vreau să-mi văd copilul! 338 . v-am spus : m-am vindecat. ţi-ar face rău. Ah!.

nu se putea opri totuşi să-i pună domnului Madeleine tot felul de întrebări. Ştiu c-o să fiu fericită. Vă înţeleg: vă temeţi de emoţie. mîine altceva § l nu se mai gîndesc la nimic. Toată noaptea am văzut flori albe şi oameni care-mi zîmbeau. fiind văzută atît de liniştită. Spuneţi-mi măcar cum arată. Fantine se întoarse >3pre el. să nu se mai împotrivească nimeni la aducerea Cosettei. Cită vreme i fi în starea asta.— Ei. n-o să mă mai recunoască! După atîta vreme m-a uitat. cel puţin. dar vă jur că nu mi-ar fi făcut rău să-mi văd fetiţa. domnule primar ? O ! ce bun aţi fost că v-aţi dus după ea. Ştiţi ? dacă mi-ar fi adusă acum. Cînd vrea domnul doctor o să mi-o aducă pe Cosette. o să ţi-o aduc chiar eu. — Aţi călătorit bine. Domnul Madeleine se aşezase pe un scaun de lîngă pat. aş începe să-i vorbesc încetişor. Azi văd ceva. rufărie curată pe ea ? O îngrijeau bine soţii Thenardier ? Ce-i ve 339 . nu-mi mai pot lua ochii de la ea de aseară. Atîta tot! Nu-i oare firesc să vreau să-mi văd copila care mi-a fost adusă anume de la Montfermeil ? Nu sînt mînioasă. Nu mai am febră. O văd mereu. Nu-i de ajuns s-o vezi. or să spună: acum trebuie să-i dăm copilul. Avea. A suportat bine drumul ? Vai. Gînd or vedea şi ele că m-am liniştit de tot. pentru că m-am vindecat. Sînt ca păsărelele. vă rog să mă iertaţi. Simt că nu mai am absolut nimic. Biata mamă lăsă capul în jos : __ Domnule doctor. se vedea că-şi dă toată silinţa să pară calmă şi „cuminte" — cum spunea ea în acea stare de slăbiciune pe care-o dă boala şi care aduce cu copilăria — pentru ca. Cînd o să te linişteşti. încît uneori nici nu mai ştiu ce spun. Stăpînindu-se. nu dau voie să ţi se aducă fetiţa. vă rog din toată inima să mă iertaţi 1 Altădată n-aş fi vorbit aşa. dar am să mă prefac că sînt bolnavă. mi s-au întîmplat atîtea nenorociri. ca să le fac plă cere maicilor de-aici. vezi cum te tulburi ? spuse medicul. o să aştept cît o să vreţi. trebuie să şi trăieşti pentru ea. mititica! Copiii n-au memorie.

In curte se juca un copil. accesele de tuşă o întrerupeau pe Fantine aproape la fiecare cuvînt. nu-i aşa ? Vara se fac excursii acolo. părînd că face parte din misterioasa punere în scenă a soartei. după ce-şi făcu vizita. Dumneavoastră. domnule primar ? Nu-i aşa că fata mea e frumoasă ? Trebuie să vă fi fost tare frig în diligentă. începu să vorbească despre lucruri indiferente. din cauza asta tuşeşti. Acum au trecut toate. Sînt veselă. Ah J abia aştept s-o văd ! Vi s-a părut drăguţă. O întîmplare cum se întîlnesc adesea. Venise să-i spună unele lucruri pe care acum nu mai avea curajul să i le spună.scurtă tăcere. umbla de colo pînă colo. Domnul Madeleine continua s-o ţină de mînă şi se uita la ea cu mare îngrijorare. Copilul. ca să facă linişte în jurul ei. dar linişteşte-te. îşi opri răsuflarea şi începu să asculte extaziată. — E frumos la Montfermeil. Fantine nu mai spuse nimic. Fantine exclamă: — O aud ! Dumnezeule! Ii aud glasul 1 întinse braţul.' Nu s-ar putea s-o văd măcar o secundă ? îndată după aceea ar lua-o înapoi. Rămăsese cu ei numai sora Simplice. Se temea să nu fi compromis cu tînguirile ei prea pătimaşe încrederea ce voia să inspire. Hanul lor e un fel de cîrciumă ordinară. Cosette e sănătoasă şi o s-o vezi în curînd. alerga ca să se încălzească.dădeau să mănînce ? O! dac-aţi şti cît am suferit punîndu-mi toate întrebările astea pe cînd o duceam ca vai de mine. Le merge bine soţilor Thenardier ? Nu prea trece lume multă pe la ei. Doctorul. Vorbeşti prea mult şi scoţi mereu mîinile de sub pătură. copilul portăresei sau a' vreunei lucrătoare. o fetiţă. se retrase. ca stăpîn. rîdea şi cînta cu glas tare. Jocurile 340 . numai să vreţi. El îi luă mîna : — Cosette e frumoasă. Deodată. zise el. In adevăr. după o . ati putea face asta.

o să avem o grădiniţă. Fata mea se va juca în grădină. era acum lividă.. ciorapi cu găurele.^ radioasă o clipă mai-nainte. habar n-ai ce proastă sînt. E Cosette a mea. Oopila se depărta. dragă soră. cu ochii în pămînt. Totuşi. Nu mai vorbea.. Ii asculta cuvintele. glasul se stinse. Domnul Madeleine o auzi spunînd încet: __ Ce rău e doctorul că nu-mi dă voie să-mi vâ"d fata! Are şi mutră de om rău. măriţi de groază. buna dispoziţie îi reveni. aşa cum venise. cu gîndurile pierdute în adîncimi fără fund.. El ridică repede capul. ochii. nu slăbi din ochi obiectul pe care Părea că-l vede. Domnul Madeleine dăduse drumul mîinii Fantinei. Domnul Madeleine se întoarse şi dădu cu ochii de Javert.Unu. îi atinse braţul cu o mînă.. Ce-i cu tine. Fantine devenise îmspăimîntătoare. Fantine ? Ea nu răspunse. __ O! zise ea. Am s-o pun să silabisească. iar cu cea-'altă îi făcu semn să se uite în spatele lui. Trebuie să cunoască alfabetul acum. Şi începu să rîdă. în capătul celălalt al odăii. cînd o să primească prima împărtăşanie ? începu să numere pe degete: . aşa cum asculţi bătaia vîntului. lăsînd să-i iasă umărul firav din cămaşă. o să primească prima împărtăşanie. 341 . faţa ei. doi. Peste cinci ani. apoi se întunecă la faţă. da. are şapte ani. patru. O să alerge după fluturi. O să poarte un voal alb. Fantine mai ascultă cîtva timp. Ii recunosc glasul. se săltase pe jumălate în pat. o să pară o femeiuşcă. — Dumnezeule! strigă el. Şi pe urmă.oniilor se amestecă — vai! — în toate. nu mai respira. A. cu capul pe pernă : Ce fericite o să fim ! In primul rînd. uite: am început să mă gîndese de pe acum la prima împărtăşanie a fiicei mele. Continuă să-şi vorbească singură. Deodată. trei. O. păreau că fixează ceva nemaipomenit >n faţa ei. Pe fetiţa aceasta o auzise Fantine cîntînd.. Mi-a făgăduit-o domnul Madeleine.. Eu am s-o privesc. ea tăcu.

îndată după punerea în libertate a lui Ghampmathieu. etc. preşedintele. cu părerea publicului. şi cerînd. Puţin înainte de ora şase dimineaţa sosise la Montreuil-sur-mer şi prima lui grijă a fost să pună la poştă scrisoarea către domnul Laffitte. luase cuvîntul pentru a depîînge actul de nebunie al onorabilului primar din Montreuil-sur-mer. Ajunsese la han chiar în clipa cînd trebuia să pornească înapoi cu diligenta. nu-i schimbase întru nimic convingerile. şi procurorul general. în cîteva minute. Fraza aceasta este a domnului 342 . care va fi lămurit mai tîrziu. a curţii. iar juraţii. pe tema erorilor judiciare etc. Trecuse o jumătate de oră după miezul nopţii. Dar abia părăsise sala de şedinţe a curţii cu juri. Discutară despre „nevoia de a pune mîna pe primarul din Montreuil-sur-mer". declarînd că acest incident neobişnuit. se unise cu concluzia apărării. condamnarea lui Champmathieu. revenindu-şi din prima emoţie. rezumînd dezbaterile. Stăruinţa procurorului general era vădit în contradicţie cu părerea tuturor. nemaiavîndu-l pe Champmathieu. Apărătorului nu i-a fost greu să respingă această declaraţie şi să dovedească. îl scoaseră din cauză pe Champmathieu. adică ale adevăratului Jean Valjean.. procurorul general se închise împreună cu preşedintele. îşi oprise un loc. Procurorului general îi trebuia totuşi un Jean Valjean şi. cînd domnul Madeleine ieşea din sala curţii cu juri din Arras. din nefericire prea banale. că procesul luase cu totul altă întorsătură şi că juraţii nu mai aveau în fata lor decît un nevinovat. precum se ştie. deocamdată.III JAVERT E MULŢUMIT Iată ce se petrecuse. care era desigur adevăratul Jean Valjean. îl luă pe Madeleine. Avocatul trăsese de-aici cîteva concluzii. apoi să intre la infirmerie ca s-o vadă pe Fantine. la care. pe temeiul destăinuirilor domnului Madeleine. a juraţilor.

Asta dovedea o frămîntare cu totul neobişnuită. felul nici în cum se îmbrăca. Ordinul de arestare a fost deci expediat. urcase scara cu încetineala lui obişnuită. avea următorul cuprins: Inspectorul Javert va aresta pe individul Madeleine. 343 . primarul din Montreuil-sur-mer. vorbind despre debarcarea de la Cannes. în cîteva cuvinte îl puse pe Javert în curent cu cele ce se petrecuseră la Arras. spusese împăratul. Ordinul de arestare. Catarama gulerului său de piele. Cineva care nu l-ar fi cunoscut pe Javert şi care l-ar fi văzut în clipa cînd intra în anticamera infirmeriei. Era rece.procuror general şi e scrisă în întregime de mîna sa pe ciorna raportului către şeful parchetului. Cine însă l-ar fi cunoscut bine şi l-ar fi privit mai atent. Javert tocmai se scula în clipa cînd curierul îi înmînă ordinul de arestare şi mandatul de aducere. care. era pe urechea stîngă. s-ar fi înfiorat. neîngăduindu-şi nici u n fel de neorînduială nici în împlinirea datoriei. în acelaşi timp un mare şi înflăcărat regalist. ca să n-ascundem nimic. n-ar fi putut bănui nimic din ceea ce se petrecea şi i s-ar fi părut că are aerul cel mai obişnuit din lume. Justiţia trebuia să-şi urmeze cursul. După ce prima emoţie se risipi. care. semnat de procurorul general. preşedintele. calm. Şi pe urmă. Era metodic cu criminalii şi neînduplecat cu nasturii uniformei sale. preşedintele ridică foarte puţine obiecţiuni. fusese izbit de faptul că primarul din Montreuil-sur-mer. cu toate că era un om bun şi destul de inteligent. în loc să-i stea pe ceafă. însărcinîndu-l cu executarea pe inspectorul de poliţie Javert. în şedinţa de astăzi. Javert era un om dintr-o bucată. grav. Se ştie că Javert se întorsese la Montreuil-sur-mer îndată ce-şi terminase depoziţia. iar nu Buonaparte. a fost recunoscut drept ocnaşul eliberat Jean Valjean. Curierul era şi el un poliţist foarte priceput. Procurorul general l-a trimis la Montreuil-sur-mer printr-un curier în goana calului. cu părul lui sur perfect netezit pe tîmple.

îi lăsase pe soldaţi în curte şi aflase unde e camera Fantinei de la portăreasa încrezătoare. In clipa aceea. în rostul lor dumnezeiesc de a distruge răul. cu chipiul pe cap. cu mîna stîngă în redingota lui încheiată pînă la bărbie. împinse uşa cu grija unei surori de caritate sau a unui spion şi intră. fără să se apropie. dar avînd totuşi intuiţia nedesluşită a rolului şi a izbînzii sale.Ca să-şi pună anapoda catarama gulerului trebuie să fi trecut printr-una din acele emoţii care s-ar putea numi cutremurări lăuntrice. Javert era în al şaptelea cer. Avea în urma şi în jurul lui. Era chipul unui demon care-şi regăsise pe cel dăruit lui. Era toată desfăşurarea înfricoşătoare pe care-o poate avea o figură satisfăcută. în sfîrşit. Deodată. Javert răsuci minerul. fără să clipească. care-i dispărea la spate. ceruse un caporal şi patru soldaţi de la postul din apropiere. Mulţumirea lui Javert izbucni în atitudinea lui suverană. In clipa cînd privirea lui Madeleine întîlni privirea lui Javert. întruchipa în el justiţia. La drept vorbind. Certitudinea că pusese. Fantine ridică ochii. acesta. Triumful lui hidos înflori în fruntea lui îngustă. Umilinţa de a-i fi pierdut pentru cîtva timp urma şi de-a se fi înşelat o clipă asupra lui Ghampmathieu dispărea sub orgoliul de-a fi ghicit atît de bine din capul locului şi de-a fi avut atîta vreme un instinct just. Nici un alt sentiment omenesc nu izbuteşte să fie mai groaznic decît bucuria. Adîncul Iui răscolit ieşi la suprafaţă. Stătu aşa aproape un minut fără să fie zărit. auto344 . Rămase în pragul uşii întredeschise. deveni înspăimîntător. obişnuită cum era să vadă oameni înarmaţi întrebînd de domnul primar. îl văzu şi-l făcu pe domnul Madeleine să se întoarcă. nu intră. Ajuns în faţa camerei Fantinei. Venise liniştit. Printre cutele mînecii se putea vedea minerul de plumb al bastonului său enorm. Fără să-şi dea limpede seama. mîna pe Jean Valjean făcu să i se citească pe faţă tot ce avea în suflet. fără să se mişte. la adîncimi fără fund. lumina şi adevărul.

ascunzîndu-şi faţa cu mîinile. Apăra ordinea. răzvrătirea. Javert. fericit şi mînios. în bucuria sa nemăsurată. Nimic mai sfîşietor şi mai groaznic decît această figură pe care se oglindea ceea ce s-ar putea numi toată partea rea a binelui. stăruie pînă şi în oroare. Bucuria nemiloasă şi curată a unui fanatic stăpînit de cruzime păstrează nu ştiu ce strălucire cernită. pierzarea. făcea să ţîşnească fulgerul din lege. dar care. dădea o mînă de ajutor absolutului. Javert n-avea nimic mîrşav într-însul. ţinea sub călcîi crima. umbra temută a faptei pe care-o îndeplinea lăsa să se vadă în pumnul său încordat scînteierea nedesluşită a spadei sociale. desfăşura în plin azur bestialitatea supraomenească a unui arhanghel neîndurător. era de plîns. toate măreţiile lumii. Mintea ei bolnavă nu -şi dădu seama de nimic. răzbuna societatea .ritatea. simţul datoriei sînt lucruri care. nimicea. Măreţia lor. Cinstea. raţiunea. rămîn mari. Fără să-şi dea seama. pedepsirea crimei în numele societăţii. ca orice ignorant care triumfă. proprie conştiinţei omeneşti. Nu putu să îndure această figură 'ngrozitoare. IV AUTORITATEA REINTRA IN DREPTURI Fantine nu-l mai văzuse pe Javert din ziua cînd domnul primar o smulsese din mîinile lui. Spăimîntător. nevinovăţia. convingerea. în înfăţişarea lui de arhanghel îngrozitor. Sînt virtuţi care au un viciu : greşeala. triumfător. vrednică de respect. conştiinţa legală. iadul. simţi că-şi dă sufletul şi. strălucea de bucurie. dar nu se îndoi o clipă că venise din nou s-o ia. oînd se înşală. deşi hidoase. strigă înspăimîntată : 345 . sinceritatea. lucrul judecat. o măreţie de netă găduit. zîmbea şi avea. stricăciunea. pot deveni hidoase. In picioare. în victoria lui păstra un rest de sfidare şi de luptă. se înălţa în slavă . semeţ.

nu arătă mandatul de arestare. Se mărgini să spună: „Haide! Repede !" Spunînd aceste cuvinte. De ce-ar fi putut să-i fie frică ? Javert înainta pînă în mijlocul odăii şi strigă : — Ei. J avert nu spusese „Haide! Re pede !". Era privirea pe care Fantine o simţise pătrunzînd-o pînă în măduva oaselor acum două luni. Arestarea aceasta nu era un început. 346 . fără să izbutească să-l doboare. în odaie nu se aflau decît căl ugări ţa ş i domnul primar. Nici o ortografie n-ar fi în stare să redea accentul cu care fuseseră rostite. Pentru el Jean Valjean era un adversar misterios şi greu de apucat. atît de uluitor. Domnul Madeleine mai era acolo. Apoi i se adresă lui Javert: — Ştiu ce vrei! Javert răspunse: — Haide ! Repede ! Avu tn tonul cu care rostise aceste două cuvinte ceva sălbatic şi delirant. ci un fel de muget.— Domnule Macieleine.. vii sau nu vii ? Nenorocita privi în jurul ei. încît nici cînd aiura nu văzuse un asemenea lucru. Zvîrli asupra lui Jean Valjean acea privire pe care o zvîrlea ca un laţ şi cu care obişnuia să-i tragă cu violentă pe ticăloşi spre el.. Nu mai era vorbă omenească. Se cutremură. ci sfîrşitul. un luptător afurisit pe care-l strîngea în cleşte de cinci ani de zile. Auzind strigătul lui Javert. nu făcu nici un pas. Fantine deschise din nou ochii. Cui i se putea adresa tutuiala asta neruşinată ? Numai ei. scăpaţi-mă ! Jean Valjean — de-acum încolo nu-l vom mai numi decît aşa — se ridică şi-i spuse Fantinei cu glasul cel mai blînd şi mai liniştit din lume: — Linişteşte-te! N-a venit pentru dumneata. ci „Hai-repe 1". In clipa aceea văzu ceva nemaipomenit. Nu procedă ca de obicei. nu dădu lămuriri.

Rosti: — Javert. Javert îl întrerupse: — Spune-mi „domnule inspector". spune-mi. — Nu mai ai aici nici un domn primar. Dacă vrei. — Domnule — urmă Jean Valjean — aş vrea să-ţi spun un cuvînt între patru ochi.jl văzu pe spionul Javert apucîndu-l de guler pe domnul primar. — Glumeşti ! strigă Javert. pe şoptite: — Ingăduie-mi trei zile! Trei zile ca să aduc copilul femeii ăştia nenorocite! Am să plătesc oricît. vino cu mine. îmi ceri trei zile ca s-o ştergi! Şi zici că vrei să te duci să-i aduci copilul „fetei" ăştia ? Ei. — Tare! Vorbeşte tare! răspunse Javert. Cu mine oamenii vorbesc tare... un fel de rînjet înfiorător. care-i descoperea colţii. — Ce-mi pasă mie! Nici nu te ascult! Jean Valjean se întoarse către el şi-i spuse repede. Jean Valjean nu încercă să înlăture mîna care-l apucase de gulerul redingotei. unde e Cosette ? Vreau copilul meu ! Domnule Madeleine! Domnule primar! 347 . Soră.. In adevăr. Javert îl luase de guler pe Jean Valjean. —■ Copilul meu! strigă ea.. — Domnule primar ! strigă Fantine. — E un lucru pe care trebuie să-l auzi numai dum neata. Vrea să se ducă să-mi aducă copilul! Va să zică nu e aici.. Ia te uită ! Nu te credeam atît de prost.. pof tim ! Ştii că-mi placi ? Fantine tresări. — Ţi-am spus să vorbeşti tare. Javert izbucni în rîs... Jean Valjean scăzu glasul: — Vreau să te rog ceva. îl văzu pe domnul primar plecînd fruntea I se păru că se năruie lumea.

cu gura căscată. privi în jurul ei ca un om care se îneacă. ori îţi pun cătuşele. îşi zgîrci convulsiv mîinile. Asta e! Fantine se ridică brusc. — Haide. înşfacă drugul şi se uită la Javert. care îl ţinea de guler. cu drugul în mînă. deschise gura ca şi cum ar fi vrut să spună ceva. Jean Valjean. se rezemă în mîini. i-o desfăcu uşor ca pe mîna unui copil şi-i spuse: — Ai ucis-o pe femeia asta. secătură! Halal de {ara în care ocnaşii sînt magistraţi şi prostituatele sînt îngrijite ca nişte contese! Ei. dinţii îi clănţăniră. de cravată şi de cămaşă pe Jean Vadjean: Ţi-am spus că s-a isprăvit cu domnul Madeleine şi cu domnul primar. apoi se prăbuşi în perne. Murise. — Iat-o şi pe-asta! Tu să taci. pe care se culcau surorile cînd erau de veghe noaptea. întinse înspăimîntată braţele. S-o scurtăm ! Garda e jos. vechi. o să se isprăvească acum! Era şi timpul! Se uită ţintă la Fantine şi-l înşfăca iar de guler. Acum e vorba de un pungaş. Intr-un colţ al odăii se afla un pat de fier. N-am venit s-aud palavre. Jean Valjean se îndreptă spre patul acela. se întoarse şi-i spuse lui Javert în şoaptă : 348 . Javert dădu înapoi. cam stricat. Cînd ajunse lîngă el. se îndreptă încet spre patul Fantinei. braţele îi erau ţapene. Jean Valjean îşi puse mîna pe mîna lui Javert. de un ticălos. apoi îi căzu în piept. cu ochii deschişi şi stinşi. îi smulse cît ai clipi din ochi stinghia de la capătîi. se uită la Javert. lucru uşor pentru putera lui. să isprăvim odată! strigă Javert furios.Javert bătu din picior. de un ocnaş pe care-l cheamă Jean Valjean şi care e în mîna mea. Se uită la Jean Valjean. spre uşă. care şi aşa era cam şubredă. se uită la călugăriţă. din fundul pieptului îi ieşi un horcăit. Ori vii acum. Capul i se lovi de tăblia patului.

vădit înstrăinat de orice lume. Un singur lucru e neîndoios. acelei femei care murise ? Ce cuvinte i-a şoptit ? Nimeni nu le-a auzit. scos din rîndul oamenilor. o ridică încet şi 0 sărută. 24* 349 M . ca o mamă care şi-ar aşeza copilul. Rămase aşa. Apoi se sculă în picioare şi. Mîna Fantinei atîrna pe marginea patului. adîncit în gînduri. care sînt poate realităţi sublime. După cîteva clipe de visare. sora. Rămase pe loc. Sora Simplice. dar Jean Vaijean ar fi putut să se folosească de clipa aceasta şi să evadeze. îl aşeză bine pe perne. Oare moarta le auzise ? Există unele iluzii emoţionante. cu ochii aţintiţi asupra lui Jean Vaijean. In clipa aceea pe chipul Fantinei păru că pluteşte o lumină ciudată. îşi apucă bastonul de capătul de jos şi se rezemă de uşă.__ Nu te sfătuiesc să mă sîcîi în clipa asta. Ce i-a spus ? Ge-i putea spune omul acesta. apoi îi închise ochii. Moartea e intrarea în marea lumină. Chipul şi ţinuta lui întreagă exprimau o milă nesfîrşită. a văzut limpede cum un zîmbet ce nu se poate descrie a înflorit pe buzele vinete şi în ochii sticloşi ai Fantinei. ea. singurul martor al lucrurilor petrecute acolo. nu mai încape nici o îndoială. Ii veni în minte să cheme garda. îi vîrî părul sub bonetă. Javert tremura. cu fruntea în palmă. Jean Vaijean luă cu amîndouă mîinile capul Fantinei. se aplecă asupra Fantinei şi-i vorbi în şoaptă. îi legă la loc cordonul cămăşii. a povestit adesea că în clipa în care Jean Vaijean i-a vorbit Fantinei Ia ureche. mut. care zăcea întinsă şi neclintită. îndreptîndu-se spre Javert. Jean Vaijean îşi sprijini cotul pe tăblia de la căpătîiul patului şi. Jean ValJ e an îngenunche în faţa acestei mîini. începu s-o privească pe Fantine. plini de uimirea morţii. rosti: — Acum sînt gata.

l-a părăsit aproape toată lumea. O doamnă bătrînă.V UN MORMINT POTRIVIT Javert îl duse pe Jean Valjean la închisoarea oraşului. In mai puţin de două ceasuri. sau mai bine zis o zguduire nemaipomenită. Boujean. Refuza Legiunea de onoare. Dădea parale tuturor haimanalelor pe care le întîlnea. prea zaharisit. Totdeauna m-am gîndit că nu e lucru curat cu el. — Ah. 350 . Arestarea domnului Madeleine pricinui la Montreuil-surmer o vîlvă. Să se înveţe minte bonapartiştii I Aşa s-a topit la Montreuil-sur-mer arătarea care se numise domnul Madeleine. are un nume groaznic de urît! Bejean. — Cine anume ? — Primarul. Ne pare rău că nu putem trece sub tăcere faptul că la auzul acestor simple cuvinte: „era un ocnaş". — Adevărat ? — Nu-l chema Madeleine. Ziua întreagă în toate părţile oraşului nu se auzeau decît convorbiri de felul acesta: — N-aţi auzit ? Era un ocnaş liberat. îndeosebi „saloanele" s-au dedat în toată voia acestui fel de comentarii. prea perfect. Omul ăsta era prea bun. Printre ele se număra şi bătrîna portăreasă care-l slujise. — Transferare ? Va fi transferat ? Unde va fi transferat ? — Va fi trimis la juraţi pentru un furt la drumul mare pe care l-a săvîrşit altădată. — Da de unde! Domnul Madeleine 1 — Da. trebuie să spunem că lumea nu cunoştea încă întîmplarea de la Arras în toate amănuntele ei. Ca să fim drepţi. abonată la Drapelul Alb. — Ei bine. Bo-jean. tot binele pe care l-a făcut a fost dat uitării şi n-a rămas din domnul Madeleine decît „un ocnaş". doamne — E arestat! — Ares tat I — E închis în temniţa oraşului pînă la transferare. a căror adîncime e aproape cu neputinţă de măsurat: — Nu-mi pare rău de loc. bănuiam eu. In tot oraşul numai două sau trei persoane au rămas credincioase amintirii lui. rosti aceste cuvinte.

luă cheia odăii lui dintr-un sertar şi sfeşnicul cu care suia întotdeauna scara. Bătrînă îl ascultă cu grabă. Pentru ea Jean Valjean era tot domnul primar. portăreasa se ridică maşinal.. — Dumnezeule. Apoi se aşeză iar pe scaun şi căzu pe gînduri. strigă ea în sfîrşit. cînd îşi povestea întîrnplarea. Portăreasa ridică ochii şi rămase împietrită.în seara aceleiaşi zile. Şi iată-mă ! Mă urc în odaia mea. eu vă credeam. apucă sfeşnicul şi cheia şi aprinse lumînarea la opaiţul care ardea alături de ea. rămase ca „trăsnită". El îi sfîrşi vorba : — La închisoare. o mînă trecu prin deschizătură. mi-am dat drumul pe acoperiş în jos. dar se opri. Biata bătrînă făcuse toate lucrurile astea fără să-şi dea seama. Am rupt o gratie de la^ fereastră. domnule primar. îşi înnăbuşi ţipătul care i se suia în gîtlej. Era domnul Madeleine. Cunoştea mîna. mîneca redingotei. care vegheau lîngă trupul Fantinei. O vei găsi. sora Perpetue şi sora Simplice. la căpătîiul moartei. In casă nu se aflau decît cele două călugăriţe. spuse el. Timp de cîteva minute nu putu scoate o vorbă. Către ora la care domnul Madeleine obişnuia să se întoarcă acasă. era încă speriată şi frămîntată de gînduri triste. această cumsecade bătrînă stătea singură în cămăruţa ei. Abia peste vreo două ceasuri se dezmetici şi strigă: „O 1 Doamne dumnezeule I Şi eu care i-am pus cheia la îndemînă !" In clipa aceea gemuleţul cămăruţei se deschise. 351 . agăţă cheia în cuiul de unde o lua el de obicei şi puse sfeşnicul alături. fără îndoială. cum spunea ea mai tîrziu. Du-te de o caută pe 5 °ra Simplice.. ca şi cum l-ar fi aşteptat. pentru că sfîrşitul frazei ar fi fost prea nerespectuos faţă cu începutul. Am fost. braţul. Fabrica fusese închisă toată ziua şi poarta era zăvorită.

Avea întotdeauna la el o cheie cu care deschidea o portiţă laterală. Punctul acesta n-a fost lămurit. Era o precauţie necesară.Jean Valjean nu-i dădu nici un sfat. Cînd ajunse sus. era sigur că bătrîna avea să-l păzească mai bine decît s-ar fi păzit el însuşi. înnegrită de foc. — Intră ! spuse el. Ţinea în mînă o lumînare 352 . fereastra şi oblonul. Puse banul şi vîrfurile de fier pe hîrtie. Se auziră două bătăi uşoare în uşă. pe care fugind o luase cu el. Luă o bucată de hîrtie şi scrise ipe ea : Iată vîrfurile de fier ale bastonului meu şi moneda de patruzeci de gologani furată de la copilul Gervais. Niciodată nu s-a ştiut cum izbutise să pătrundă în curte fără să deschidă poarta. pe scaun. Era sora Simplice. Pesemne că era pîinea de la închisoare. Aruncă o privire în jurul lui. pe masă. cititorul şi-aminteşte că fereastra dădea în stradă. nici tulburat. Gulesese din cenuşă şi pusese pe masă cele două capete de fier ale bastonului şi moneda de patruzeci de gologani. Apoi se întoarse. deschise uşa fără zgomot şi se duse să închidă. după firimiturile de pîine găsite pe podea. muşca dintr-o bucată de pîine neagră. despre care am vorbit la curtea cu juri. pe patul în care nu mai dormise de trei zile. Portăreasa curăţise odaia. Nu mai rămăsese acolo nici o urmă din dezordinea de alaltăieri noaptea. pe dibuite. avea ochii roşii. ca să fie văzute numaidecît de cel care ar intra în odaie. luă luminarea şi intră iar în odaie. Nu era nici grăbit. îşi făcu rost astfel de cîteva bucăţi de pînză în care îşi împacheta sfeşnicele de argint. pe cînd înfăşură sfeşnicele episcopului. Era palidă. Urcă scara care ducea la odaia Iui. puse sfeşnicul pe ultimele trepte. la închisoare trebuie însă să fi fost scotocit peste tot şi să i se fi luat cheia. cînd poliţia a făcut o percheziţie. Scoase din dulap o cămaşă veche şi o rupse în fîşii. Lucrul acesta a fost constatat mai tîrziu.

Jean Valjean scrise cîteva rînduri pe o hîrtie pe care o întinse călugăriţei. Jean Valjean recunoscu vocea lui Javert. acoperea colţul din dreapta. ar putea să mă aresteze în odaia ei şi asta ar tulbura-o. Sora Simplice îngenunche lîngă masă. dar nu putu scoate decît cîteva sunete nelegate între ele. ele ne scot din fundul măruntaielor natura noastră omenească şi o silesc să iasă la iveală. Jean Valjean suflă în lumîn are şi se aşeză în colţul acela. Aşa sînt marile lovituri ale soartei. Amîndoi auziră un vuiet de paşi care suiau şi pe bătrîna portăreasă care striga cît putea mai tare şi mai ascuţit: — Domnule. Sora îşi aruncă ochii pe ea. C 353 . Odaia era făcută în aşa fel. spuse el. încît uşa. vă jur pe bunul dumnezeu că nici ziua. Izbuti să spună doar: — Domnul primar n-ar vrea s-o mai vadă o dată pe biata femeie ? — Nu — spuse el — sînt pe urmele mele. oricît de desăvîrşiţi sau de împietriţi am fi. devenise din nou femeie.are tremura. Era o foaie neîndoită. Ea citi: II rog pe preot să vegheze asupra tot ce las aici. Javert intră. Să plătească cheltuielile procesului meu şi înmormîntarea femeii care a murit azi. cînd se iscă un zgomot grozav pe scară. Călugăriţa. Sora voi să vorbească. PIÎngea şi tremura. deschizîndu-se. Se auzeau mai multe voci bărbăteşti vorbind în şoaptă P* coridor şi glasul portăresei care tăgăduia. — Poţi să citeşti. Uşa se deschise. De-abia rostise aceste cuvinte. Restul va fi pentru săraci. te rog să-i dai asta preotului. — Soră. în ziua aceea plină de emoţii. nici seara n-a intrat nimeni aici şi că eu nu m-am mişcat de lîngă uşă ! Un bărbat îi răspunse: — Şi cu toate astea e lumină în odaie.

o călugăriţă o făptură care nu păcătuieşte. Dar mai avea o datorie care îl împingea puternic înainte. sfîntă făptură. era veneraţia lui faţă de orice autoritate. vru mai întîi să plece. aerul care îi trebuia ca să poată trăi. — Soră — spuse el — eşti singură în odaia asta ? Trecu o clipă grozavă. Se ştie că substanţa fiinţei lui Javert. fecioarele. fără să şovăie. un zid cu o singură uşă. Se ruga. autoritatea eclesiastica era pentru el cea mai de frunte. care se deschidea numai ca să lase să iasă adevărul. Rămase şi se hotărî să pună cel puţin o în trebare. Luminarea de pe cămin răspîndea o lumină foarte slabă. Nu l-ai văzut ? Sora răspunse: — Nu. Cînd o văzu pe soră. In faţa lui era sora Simplice. nu mai eşti demult pe lumea asta! Te-ai întîlnit în lumină cu surorile tale. ca şi cum s-ar fi jertfit pe sine.Călugăriţa nu ridică ochii. — Iartă-mă că stărui — rosti Javert — dar e datoria mea. Le vedea ca pe nişte suflete care înălţaseră un zid între ele şi lume. Era religios în chip superficial şi corect. O. plecă. şi cu 354 . repede. una după alta. Javert o văzu pe soră şi se opri uimit. aşa cum era în toate. Pentru el un preot era un spirit care nu se înşeală. salutînd-o adînc. Minţise de două ori. Bineînţeles. Minţea. un bărbat ? Numitul Jean Valjean a evadat. în timpul căreia biata portă reasă crezu că-i vine rău. II căutăm. Sora ridică ochii şi răspunse: — Da. N-ai văzut în seara asta pe cineva. care nu minţise în viaţa ei. — Iertaţi-mă ! spuse Javert şi. Era făcut dintr-o bucată şi nu înţelegea nici obiecţiunea. Javert o ştia şi o respecta şi mai mult din pricina asta. nici restrîngerea. elementul Iui.

printre osemintele care se mai aflau acolo. despre cine era vorba ? Despre un ocnaş şi o femeie de stradă. La urma urmei. Fantine fu încredinţată acestei mame. un om trecea prin ceaţă. Fantine fu deci îngropată în acel colţ al cimitirului unde nu se plăteşte. Preotul crezu că face bine. îngerii. Din fericire. o reduse la strictul necesar.fraţii tai. E drept că. Doi sau trei cărăuşi au depus mărturie mai tîrziu că îl întîlniseră. care e al tuturor şi al nimănui. un lucrător bătrîn murise la infirmeria fabricii şi nu lăsase decît o cămaşă de lucru. Cum i-a fost patul. Deie domnul ca în rai să-ţi fie socotita minciuna asta ! Cuvîntul surorii a fost atît de hotărîtor pentru Javert. printre pomi. către Paris. Rămăşiţele ei pămînteşti zăcură în promiscuitate. şi poate că în adevăr făcea bine. oprind pentru săraci cea mai mare parte din suma pe care o lăsase Jean Valjean. De unde luase cămaşa aceea ? Nu s-a ştiut niciodată. încît nici n-a mai băgat de seamă faptul curios că pe masă fumega o lumînare abia stinsă. preotul simplifică înmormântarea Fantinei. Fantine fu culcată în întuneric. adică la groapa comună. Toţi avem o mamă : pămîntul. . şi în care săracilor li se pierde urma. aşa şi mormîntul. că ducea un pachet şi era îmbrăcat cu o cămaşă de lucrător. depărtîndu-se cu repeziciune de Montreuil-surmer. Din pricina asta. Peste un ceas. Era Jean Valjean. dumnezeu ştie unde să găsească sufletele. Poate că era aceea. Fu aruncată în groapa comună. încă un cuvînt despre Fantine. cu cîteva zile înainte.

P A R T E A D O U A COSETTE .

CARTEA TNTll WATERLOO I CE SE POATE VEDEA VENIND DE LA NIVELLES .

care seamănă cu o oală întoarsă. care năpădesc valea pe o parte a drumului. care şerpuia pe nişte dealuri înşirate unul după altul. pe o şosea lată. un plug. Spre apus se zărea clopotniţa acoperită cu ţiglă din Braine-I'Alleud. în dreapta. Lăsase în urmă o pădure pe un dîmb. o scară în dreptul unui şopron vechi. Echabeau. nişte var care fumega într-o groapă Pătrată. pietruită. Mergea pe jos. se afla un han. lîngă un fel de spînzurătoare putredă. se împrăştie de partea cealaltă prin livezi şi se îndreaptă cu gingăşie şi fără nici o rînduială înspre Braine-I'Alleud. pe care sta scris: Vechea barieră Nr. 4. cel ce povesteşte întîmplarea de faţă. O luase printre două rînduri de arbori. unde se află o apă care trece pe sub bolta unui podeţ din marginea drumului. După vreo mie de paşi de la cîrciumă. un morman de araci pentru hamei. o cîrciumă. cu pereţii de nuiele. iar la o cotitură de drum lăturalnic. pe faţada căreia se putea citi: La răscruce de vlnturi. cu o trăsurieă pe patru roţi în faţa uşii. Cafenea particulară. se pomeni în mijlocul unei vîkele. o movilă de mărăcini uscaţi lîngă un gard viu. întocmai ca nişte valuri uriaşe. venea de la Nivelles şi se îndrepta spre La Hulpe. la marginea drumului. Grupul de arbori răzleţi şi foarte verzi.Acum un an (în 1861). într-o frumoasă dimineaţă de mai. O fetişcană plivea într-o holdă pe deasupra 359 . înălţînd drumul şi scoborîndu-l. Acolo. un drumeţ. Trecuse de Lillois şi de Bois Seigneur Isaac.

streşinit cu olane puse în muchie. Drumeţul o luă pe acolo. un afiş mare. ajunse în faţa unei porţi de piatră boltite cu o grindă dreaptă deasupra. spuse ţăranca. In clipa aceea. zări un fel de colnic şi pe colnicul ăsta ceva care. printre care creşteau de-a valma toate florile de mai. Asta n-a stră puns lemnul. Poarta era încuiată. dintr-o dată. — Cum îi spune locului ăstuia ? întrebă drumeţul. Făcu cîţiva paşi şi se uită peste gard. După vreo sută de paşi făcuţi pe lîngă un zid din veacul al XV-lea.căreia zbura. prin crengile copacilor trecea un freamăt molcom de primăvară care părea că vine mai degrabă de prin cuiburi decît din văzduh. — Hougomont. împodobite cu un ciocan vechi şi ruginit. e gaura făcută de una mai mare. unde văzu. în partea de jos a porţii. care semăna cu golul unei sfere. părea un leu. Pe locul dinaintea porţii erau trei grape. Drumeţul se aplecă şi se uită cu băgare de seamă Ia piatra din stînga. Drumeţul se ridică. Şi adăugă : Şi ce vezi colo. din depărtare. O păsărică sprintenă. Era o zi însorită. II văzu pe călător şi îşi dădu seama la ce se uită. pesemne îndrăgostită. se pierdea în mărăciniş o potecuţă prost pietruită. Se afla pe cîmpul de luptă de la Waterloo. în care se bălăceau un cîrd de raţe. lîngă piro nul ăla. un unghi drept. mai sus. în stilul sever al lui Ludovic al XlV-lea. 360 . de la vreo serbare cîmpenească. galben. O faţadă fără podoabe domina această poartă : un perete perpendicular pe fafadă ajungea aproape pînă la poartă. — O ghiulea franţuzească a făcut asta! zise ea. canaturile se dădură la o parte şi ieşi o ţărancă. In zarea îndepărtată. în poartă. destul de mare. printre arbori. pesemne al unei reprezentanţii dintr-altă parte. gungura în neştire în vîrful unui arbore. făcînd cu ea. o spărtură rotundă. Pe după coltul hanului. adus de vînt. Avea două obloane hodorogite. în dreptul unei bălti. avînd de o parte şi de alta două basoreliefuri.

ţinînd locul englezilor. în plan geometric. sire de Şomerei. cîteva căruţe. Lîngă boltă se deschide într-un zid o altă poartă unghiulară. Cele patru companii de infanterie de gardă ale lui Gooke au ţinut piept timp de şapte ceasuri unei armate îndîrjite. care înzestrase şi al şaselea paraclis al mănăstirii din Villiers. dacă ar fi putut el pune mîna pe ea. Hougomont este HugornOns. Hougomont are două porţi: poarta dinspre miazăzi. Această bucată de părmînt. Era un castel şi nu mai e decît o fermă. care închipuia o boltă. Lîngă poarta asta.II HOUGOMONT Hougomont a fost un loc al morţii. "Cel dintîi lucru care-i atrase atenţia în curtea asta fu o poartă din veacul al XVI-lea. _ Privit pe hartă. totul fiind năruit în jurul ei. şi prin care se vedeau pomii unei livezi. Pentru un cercetător al trecutului. un curcan înfoiat. i-ar fi dat. Drumeţul împinse poarta. Se aude un mîrîit: un dulău îşi arată colţii. o groapă de gunoi. trecu pe lîngă o caleaşca veche de sub un portic şi intră în curte. o fîntînă veche cu lespedea ei şi cu scripetele de fier. cea dintâi piedică. nişte hîrleţe şi nişte lopeţi. Aspectul monumental se naşte adesea din ruină. o capelă cu o clopotniţă mică. un păr înflorit cu ramurile întinse peste zidul capelei — iată cum arăta curtea pe care a visat s-o cucerească Napoleon. cu un unghi retezat. păzită de zidul acesta de pe care se poate trage de-a dreptul în ea. a caste361 . Nişte găini scormonesc cu ciocul în ţărână. englezii au fost vrednici de admiraţie. Aici. stăpînirea lumii. poate. din timpul lui Henric al IV-lea. un mînz care zburdă. cea dintîi împotrivire întîlnită la Waterloo de acest mare pădurar al Europei care se numea Napoleon: cel dintîi nod sub lovitura securii. Castelul fusese clădit de Hugo. Hougomont se prezintă ca un fel de dreptunghi neregulat. cu clădirile şi cu zidul împrejmuitor. E tocmai locul in care se află poarta dinspre miazăzi.

Brigada Bauduin izbuti să străpungă Hougomontul pe la nord. vălmăşagul adînc al încăierării s-a întipărit aici. parcă se căznesc s-o ia la fugă. cu două canaturi late. alcătuiau un fel de întărituri. Foy şi Bachelu se opriră aici. ca la toate fermele. găurile sînt ca nişte răni. grozăvia ei se vede bine. Castelul a slujit ca un fel de foişor. şi care mărgineşte ograda înspre nord. Francezii au pătruns înăuntru. unghiuri şi colţuri de echer. iar partea de isus din cărămidă. iar capela ca citadelă. Sînt patru scînduri bătute în două grinzi. încăierarea pentru această intrare a fost înverşunată. parc-a fost ieri. spartă de către francezi şi căreia i s-a pus altă bucată în locul tăbliei spînzurate pe zid. aproape întreg corpul de armată al Iui Reille intră în luptă şi fu sfărâmat: ghiulelele lui Kellermann se irosiră toate în faţa acestui eroic colţ de cetate. dă spre fundul ogrăzii. mai bine zis spintecată. pietrele se năruiesc. Unele dintre ele. Napoleon trimisese împotriva Hougomontului pe fratele său Jerorne: diviziile Guilleminot. Lîngă capelă se înalţă prăbuşită.1 lului. Clădirile fermei sînt aşezate în marginea de sud a curţii. Este o poartă obişnuită pentru căruţe. Zidurile sînt în paragină. Poarta dinspre miazănoapte. viaţă şi moarte. Impuş362 . Pe uşorul porţii au rămas vreme îndelungată tot soiul de urme de mîini însîngerate. Viforul bătăliei stăruie încă în această ogradă . spărturile ţipă. dar fără să-l poată lua. sfărâmată de francezi. o aripă a castelului. singura urmă ce mai dăinuieşte din castelul de la Hougomont. dar n-au izbutit să se menţină. In 1815 curtea asta avea mai multe clădiri decît astăzi. S-au nimicit unii pe alţii. copacii aplecaţi. Aici se baricadaseră englezii. a fermei. pe care se mai văd urmele atacului. e tăiată pătrat într-un zid a cărui temelie e de piatră. dincolo nişte păşuni. făcute din scînduri de ţară. O parte din poarta dinspre nord. scuturaţi de fiori. care între timp au fost date jos. în vreme ce brigada Soye abia putu pătrunde niţel pe la sud. Acolo a fost ucis Bauduin. stă atîrnată pe zid. şi poarta dinspre miazănoapte.

o veche cercevea cu toate geamurile sparte: aşa e capela. o uşă în faţa altarului. crăpată de sus pînă jos. cu trunchiul ciuruit. Cu toate astea. Interiorul. pe uşă. făcute morman în nişte urzici. înverzeşte în aprilie. capul pruncului Isus a fost retezat de o schijă. Treptele astea. a fost un adevărat cuptor. scara în chip de spirală. uşa a ars. din podurile hambarelor. gloanţelor le-au răspuns prin foc. Sînt lespezile mari. Stăpîni o clipă pe capelă. într-un colţ. înghesuiţi pe treptele de sus. o ferestruică pătrată. un altar din lemn nelucrat. Focul i-a mistuit picioarele. din care nu i se mai pot vedea decît cioturile înnegrite. jos. pe cea dinţii se află săpat chipul unui trident. francezii aduseseră snopi de nuiele şi dăduseră foc zidurilor şi oamenilor. două ferestre arcuite. unul e uscat. prin toate ochiurile ferestrelor. se ţin bine la locul lor. se văd încăperile dărăpănate ale unui grup de locuinţe din cărămidă . celălalt. Vreo zece itrepte sînt încă prinse de zid. în care domneşte iarăşi liniştea. la care nu se poate ajunge. deasupra crucifixului. prin toate gîrliciurile. e ciudat. englezii le tăiaseră pe cele de jos. asediaţi pe această scară. Nu s-a mai slujit aici de la măcel. din dosul zidurilor. din veacul al XV-lea . In aripa surpată. De prin 1815 a început să crească prin mijlocul scării. O 85 . astupată c-un braţ de fîn. infanteriştii englezi stătuseră la pîndă în aceste încăperi. podelele au ars. din fundul pivniţelor. Ea are două caturi. »»l. pe urmă s-a stins. seamănă cu interiorul unei scoici sfărîmate. dar Hristosul de lemn n-a fost scrumit de flăcări. prin ferestrele zăbrelite. francezii i-au dat foc. un crucifix mare de lemn.caii din toate părţile.MiaersMm. S-au măcelărit în capelă. Flăcările s-au întins peste tot în această dărîmătură. Patru pereţi văruiţi. I 363 . pus pe-o temelie de piatră necioplită. albastre. prin toate crăpăturile dintre pietre. pe urmă izgoniţi. Lingă altar se află pironită o statuie din lemn a sfintei Ana. Restul pare o falcă fără dinţi. altarul a rămas în picioare. Mai sînt acolo şi doi copaci bătrîni.

Mulţi au băut acolo înghiţitura lor cea din urmă. prin lovituri cu latul isăbiei. Naţiunile se ocărau aici unele pe altele. La 18 iunie 1815 familia lui a fugit şi s-a adăpostit în pădure. Guilîaume van Kyisom rămăsese la Hougomont „să păzească castelul" şi se pitulase într-o pivniţă. Moartea are felul ei de a întuneca biruinţa şi ea • face ca după glorie să urmeze ciuma. Marques tj Marquesa de Altnagro (Habana). pierdute în fundul hăţişurilor. După bătălie toată lumea se grăbea să îngroape cada vrele. spun cei de prin partea locului. Din această fîntînă scotea el apă. Şi astăzi încă anumite urme. uşor de recunoscut. Pădurea din jurul mănăstirii Villiers a ascuns timp de cîteva zile şi nopţi pe toţi aceşti nefericiţi fugiţi de la casele lor. care era grădinar acolo. altele: Coride de Rio Maior. Fîntîna din care s-au adăpat atîţia morţi trebuia să moară şi ea. Te întrebi: de ce nu mai are fîntîna asta găleată şi lanţ ? Pentru că nu se mai scoate apă din ca. Copilul Isus cu capul retezat n-a avut norocul Hristosului de lemn. ţăran din Hougomont. Chiar de la uşa acestei capele a fost ridicat un cadavru care ţinea în mină o secure. La ieşirea din capelă. Pe urmă. cum sînt trunchiurile bătrîne ale arborilor arşi. Englezii dădură peste el. se vede în stînga o fîntînă. In curta sînt două. Li se făcuse sete.minune. Guillaume le dădu să bea. Era cadavrul sublocotenentului Legros. Peretele a fost văruit din nou în 1849. Dar din ce pricină nu se mai scoate apă din ea ? Pentru că e plină de schelete. Lîngă picioarele lui Hristos se poate citi acest nume: Henquinez. Se găsesc şi cîteva nume franţuzeşti cu semne de exclamare: semne de rnînie. ne arată locul unde au fost acele biete tabere pline de groază. II scoaseră din ascunzătoarea sa şi. luptătorii îl siliră pe omul ăsta înspăirnîntat să-i servească. Ultimul om care a scos apă din această fîntînă a fost Guillaume van Kylsom. Fîntîna era adîncă: au făcui dintr-însa a° 364 . Pereţii sînt plini de iscălituri. Tifosul e un adaos al izbînzii.

care par nişte oase mari. Oam Erau noapteaJ iurmătoare s-au auzit că în oaref morţi cu toţii ? Legenda A din fîntînă glasuri stinse cennd ajutor. privirea ţi se pierde într-un cilindru adînc de cărămidă. Zidul din fund are un fel de spărtură. Fîntîna a rămas stingheră în mijlocul ogrăzii. mort de multă vreme. toată partea de jos a zidurilor e acoperită de urzici. între ruinele acestea. In clipa cînd locotenentul hanovrez^Wilda a apăsat pe mîner ca să se adăpostească în fermă. Lîngă tăbliţa frumoasă a unei încuietori gotice uşa are un mîner de fier în chip de trifoi. Nu mai există nici găleată. Surorii mele mai mari 11 era frică şi plîngea. Turnulejul avea un tavan din care n-au mai rămas decît bîrnele. Apa de ploaie se strînge aici şi din cînd în cînd cîte o pasăre din pădurea din apropiere coboară să bea. Trei ziduri. e încă locuită. are forma unei cruci. pesemne o gaură de obuz. jumătate din cărămidă. un soldat francez din geniu i-a retezat mîna cu o lovitură de secure. casa fermei. Cea de-a patra latură e deschisă. io ră nu Se zice spune La ii"25+ mine mă 365 ii » i . albastră. Ne-au dus în pădure. năpădit de întunecime. De jur împrejurul fîntînii. In locul lespezii albastre e o grindă de care se sprijină cinci sau şase butuci de lemn noduroşi şi ţepeni. Pe ^°prea multă grabă. pe urmă îşi ia din nou zborul. dar mai există jgheabul de piatră care slujea pentru scurgerea apei. care slujeşte ca un fel de margine tuturor fîntînilor din Belgia. O femeie cu părui cărunt ne spune : ^ ~~ Erarn aici. Pe-acolo se scotea apa. aproape rotundă. Uşa ei dă spre curte. îndoite ca laturile unui paravan şi închipuind un turnuleţ pătrat. Bunicul familiei care locuieşte aici era fostul grădinar van Kylsorn. jumătate din piatră. aşezat de-a curmezişul. Fierăria. care sprijină zidul din dreapta. nici scripete. Aveam trei ani. o înconjoară din trei părţi. nici lanţ. Cînd te apleci. Fîntîna nu are ca faţadă lespedea lată.mînt Au fost aruncaţi acolo trei sute de morţi. O casă.

O grădină seniorală. Aproape toţi sînt ciuruiţi de proiectile. In dreptul celui de-a! şaispreze1 Arhitect-peisagist din secolul a! XVII-lea. Un stîlp sfărîmat zace pe parapet întocmai ca un picior rupt. şi trăgeau de-acolo. răspunzînd de jos. î n fund.ţinea mama în braţe. între altele. cum am mai spus. un zi d. astăzi. neavînd alt adăpost decît tufele de coacăze. e plină de buruieni şi se sfîrşeşte cu o terasă monumentală de piatră. Hanovrezii se urcaseră pe balustradă. parcul palatului din Versailles. şase contra două sute. un alt zid. Zidul din dreapta e din cărămidă. pe locul ăsta de cîţiva stînjeni pătraţi. numai dărîrnături şi bălării. Este alcătuită din trei părţi: am putea spune chiar din trei acte. iar a treia o pădure. 2 Infanterişti de elită (în armata franceză dinainte de 1870). Eu făceam ca tunul şi ziceam: „Bum. Partea întîi e o grădină . din grădină. î n dreapta. ajungem în livada propriu-zisă. încolţiţi şi alungaţi ca nişte urşi în vizuină. cel din fund e din piatră. primiră lupta cu două companii hanovreze. Livada e înfricoşătoare. clădirile castelului şi ale ferm ei . o mie cinci sute de oameni au fost seceraţi în mai puţin de un ceas. pătrunseră şase voltijori 2 din I-iul regiment de infanterie şi. partea a doua e livada. în stî nga. In grădina asta. In partea de sus a stîlpilor sînt nişte globuri care par ghiu lele de piatră. Zidul pare gata să reînceapă lupta. Urcăm vreo cîteva trepte şi. mărginită de stîlpi învoiţi. Intîi intri în grădină. Au mai rămas în picioare patruzeci şi trei de stîlpi. curajoşi. în stilul franţuzesc dinaintea lui Lenotre'. nemaiputînd să scape. Voltijorii. un gard vi u. Toate aceste trei părţi au o împrejmuire comună : spre intrare. E în pantă. Cele treizeci şi opt de metereze făcute de englezi la înălţimi deosebite se vad şi azi. ţinură piept un sfert de ceas pînă să fie răpuşi. plantată cu coacăze. dă în livadă. Acolo. ceilalţi sînt trîntiţi în iarbă. bum !" 0 poartă a ogrăzii. dintre care una era înarmată cu carabine. A amenajat. Toţi puneau urechea la pămînt ca să asculte. 366 . dincolo de livadă.

refugllndu-se în Anglia. foarte înalt. a fost nimicit. livada a fost cucerită. s-a prăbuşit generalul german Duplat. Neavînd scări. iar piciorul ţi se înfundă în muşuroaie de eîrtiţă. Ia cererSsH »iStente aIe lezuitiIor . pe care se usucă rufele.i Frsnţs. deasupra aleelor atîrnă nişte frînghii din păr de cal. crezură că 'nu e 'vorba decît de un gard viu. obstacol şi capcană. cu infanteria engleză în spatele lui. Lîngă el se încovoaie un măr bătrîn. cu cele treizeci de metereze vărgînd foc toate deodată.l ea S e află două morminte engleze de piatră. Maiorul Blackrnann s-a rezemat de el cînd şi-a dat sufletul. bolnav. Cu toate acestea. e ciuruită de gloanţe. Nu sînt metereze decît în zidul dinspre miazăzi. o pasc caii de plug. 1 367 . silindu-i pe trecători să plece capul. Livada e plină de scheletele arborilor morţi. culcat la pămînt şi care înverzeşte. Olanda. Aşa a-nceput VVaterloo. S-au dat lupte corp la corp pe sub copaci. umbli prin paragină. prin care se corda protestanţilor libertatea cultului. în afară de Paris şi alte cîtev* rll i fflar'' EdictuI a fost revocat în 1685 de Ludovic al XlV-Iea. asupra căruia fuseseră concentrate cele două baterii ale lui Kellermann. Aproape toţi merii sînţ gîrboviţi de bătrîneţe. iarba e înaltă. Alături. brigada Soye fu nimicită aici. Toată pajiştea de-aici a fost scăldată în sînge.Sute de mii de protestanţi (calvinist!) au pa«ton. In mai livada se înviorează ca oricare alta. legat cu un bandaj de paie şi de humă. alcătuit din şapte sute de oameni. Zidul ăsta era acoperit în afară de un gard viu. îl trecură şi dădură peste zid. sub un arbore înalt. Edict dat tn 1598 de regele Franţei Henric al IV-lea. Printre bălării se vede un trunchi de copac scos din rădăcină. Cresc aici gălbenele şi părăluţe. Un batalion din Nassau. scoborîtor al unei familii franceze care s-a refugiat după revocarea edictului de Ia Nantes'. francezii ajunseră în faţa lui. francezii s-au căţărat cu unghiile. N-a rămas unul să nu fi fost lovit de-un glonţ sau de-un şrapnel. Partea din afară a zidului. un potop de şrapnele şi de gloanţe. Elveţia ?! Prusia. pe acolo se dădea atacul principal.

■ilîite .

)« . daţi-rni trei franci şi vă povestesc ce-a fost la Waterloo!" UI 18 IUNIE 1815 Să ne întoarcem puţin în urrnă (e un drept al povestitorului) şi să ne oprim iarăşi asupra anului 1815. Foy rănit. şi toate astea. n-a putut începe decît la l Atragem atenţia cititorilor asupra caracterului neştiinţîfic pe care-I capătă ia Victor Hugo interpretarea faptelor istorice. dacă doriţi. Cîteva picături de apă rnai mult sau mai puţin au adus prăbuşirea lui Napoleon. Bauduin mort. I" general pentru aşa-numitii fatalişti In interpretarea fenomenelor istorice (n. împuşcaţi — numai în dărîmătura asta din Hougomont. ciopîrţiţi.Corbii se rotesc printre crengi. providenţa n-a avut nevoie decît de un pic de ploaie. Duplat ucis. amestecate cu îndîrjire. şi chiar puţin mai înainte de epoca în care începe acţiunea povestită în partea întîî a lucrării de faţă. un rîu de sînge englezesc. este tipică pentru mtiîţi dintre gînditorii premarxiştl. trei mii de oameni trecuţi prin foc şi sabie. măcelăriţi. r. Tendinfa aceasta. un nor care s-a ivit atunci fără nici un rost în acel anotimp pe cer a fost de ajuns ca să doboare o lume. focul. o fîntînă plină de cadavre. In fund se află o pădurs plină de viorele. pentru ca un ţăran să-i poată spune astăzi unui trecător: „Domnule. Dacă n-ar fi plouat în noaptea de 17 spre 18 iunie 1813. carnajul. douăzeci de batalioane franceze din cele patruzeci ale corpului lui Reille decimate. regimentul din Nassau şi regimentul din Brunswick nimicite. infanteria engleză mutilată. Pentru ca Waterloo să fie sfîrşituî Austerlitzului. Blackmann ucis. Bătălia de la Waterloo (şi asta i-a dat Iui Blucher timpul necesar ca sa sosească). măcelul. ele a atribui faptelor întîmplătoare un caracter determinant In dezvoltarea vieţii sociale. viitorul Europei ar fi fost desigur cu totul altul'. de sînge german şi de sînge francez.

Inchipuiţi-vă un teren uscat şi artileria putînd să se mişte. A fost nevoie să se aştepte pînă se va usca puţin. zdrobirea şi împrăştierea maselor. . Metodă de temut şi care. Toate 'planurile sale de luptă sînt făurite numai în funcţie de proiectil. a lovi fără încetare — şi sarcina asta i-o încredinţa ghiulelei. pe cînd Napoleon avea două sute patruzeci. spulberarea regimentelor. sufletul ca şi trupul ? începuse oare . Socotea strategia generalului duşman drept o cetăţuie şi o bătea cu tunui. Localitate ^e Pe coasta mediteraneană a Egiptului. Bătălia ar fi fost cîştigată şi terminată la ora două. vreme de cincisprezece ani. Acţiunea a început la şase dimineaţa. De ce? Pentru că ămîrttul era moale. Care-i partea de vină a lui Napoleon în pierderea acestei bătălii ? Poate fi oare învinovăţit cîrmaciul de naufragiu ? Nu cumva neîndoiosul declin fizic al lui Napoleon se agrava. prin vreo zdruncinare lăuntrică ? h ei douăzeci de ani de războaie sleiseră oare deopotrivă tăişul ca şi teaca. totul se reducea pentru el la a lovi. deci cu trei ceasuri înainte de atacul prusac.Ufia dintre ghiulelele noastre a ucis şase oameni". cu cît se bucura şi de superioritatea numerică. în vremea aceea. Tirul făcea parte din geniul său. pe acest încruntat atlet al încăierării războinice. Hărţuia fără încetare punctul slab cu şrapnele. începea şi sfîrşea bătăliile cu tunul.ceasurile unsprezece şi jumătate. a lovi. ictorie a Iu i Napoleon asupra turcilor (1799). A concentra toată artileria asupra unui singur pUnct — iată cheia biruinţelor saje. Străpungerea careurilor. pentru ca artileria să se poată mişca. în faţa căreia ^ota engleză a nimicit Ia 1 august 1798 flota franceză care-l transportase apolcon Bonaparte şi armata sa expediţionară la gurile Nilului. unită cu geniul. Napoleon era ofiţer de artilerie şi vedea totul sub acest un crhi \în esenţă. Wellington nu avea decît o sută cincizeci de guri de foc. acest strălucit căpitan era acelaşi om care w raportul către directorat asupra Abukirului'. l-a făcut de neînvins. spargerea fronturilor. spunea ' . La 18 iunie 1815 el se bizuia cu atît mai mult pe artilerie.

iar aripa prusacă spre Tongres. a nu mai deosebi marginea care se năruie a prăpăstiilor ? Nu mai simţea apropierea catastrofelor ? El. Se înţelege de la sine că nu avem pretenţia să facem aici istoria bătăliei de la Waterloo. să nu-şi mai dea seama de primejdie ? Există oare la categoria asta a oamenilor mari. o capodoperă. să-l arunce pe german în Rin şi pe englez în mare. să pună mîna pe Mont-SaintJean. pentru oameni ca Dante şi ca Michelangelo. scopul nostru nu este des370 . era oare atît de buimăcit incit să ducă în prăpastie furtunoasele sale legiuni ? La patruzeci şi şase de ani să fi fost el cuprins de o supremă nebunie ? Acest conducător titanic al destinului nu mai era decît un mare rătăcit ? Nu sîntem de această părere. pentru cei ca Hanibal şi ca Bonaparte — însemnează oare a da înapoi ? Să fi pierdut Napoleon adevăratul simţ al biruinţei ? Să fi ajuns a nu mai fi în stare să-şi dea seama de primejdie. geniul acesta se întuneca ? Se lăsa oare cuprins de mînie. să reducă pe Wellington şi pe Blucher la două frînturi. Planul său de luptă era. să facă o spărtură la duşman. a nu mai presimţi cînd i se întinde o cursă. va vedea.să-l stingherească pe căpitan veteranul ? Intr-un cuvînt. după mărturia tuturor. să-l frîngă în două. o vîrstă de miopie a geniului ? Bătrîneţea nu are nici o înrîtirire asupra geniilor idealiste . aşa cum au socotit mulţi istorici de seamă. ţi le arăta cu un gest suveran. pozitivi. pe care i-am putea numi uriaşi ai acţiunii. deşi se leagă de această bătălie. Asta urmărea Napoleon în această bătălie. lucru grav pentru un general. ca să-şi ascundă sie însuşi propria sa slăbiciune ? începea să se clatine sub amăgirea unui îndemn spre aventură ? Ajungea. Pe urmă. una dintre întîmplările care au dat naştere dramei pe care o istorisim. care altădată cunoştea toate căile îzbînzii şi care. de la înălţimea carului său cu fulgere. să cucerească Bruxelles-ul. Să pornească de-a dreptul asupra centrului liniei aliate. a îmbătrîni înseamnă a creşte. să împingă aripa britanică spre Hal.

acolo e Wellington. care ar putea să justifice un sistem. acest naiv judecător. după părerea noastră. iiniuţa dintre ele e drumul desfundat de la Ohain la Braine-l'Alleud. Exact în mijlocul liniuţei se află punctul "nde s-a spus cuvîntul hotărîtor al bătăliei. Puţin mai jos de punctul unde "niuţa lui A întîlneşte şi taie piciorul din dreapta e Haie-Sainte. Vîrful literei A este Mont-Saint-Jean. punctul din dreapta de jos este Belle-Alliance. iar dacă-i vorba de soartă. piciorul din dreapta e drumul spre Genappe. punctul din stînga de jos e Hougomont. nu avem nici experienţa militară. un lanţ de întîmplări neprevăzute îi covîrşeşte pe cei doi mari căpitani. care. la Waterloo. noi judecăm cum judecă poporul. de altminteri. a fost făcută — şi făcută în' chip magistral — dintr-un punct de vedere de către Napoleon însuşi. acolo se află Napoleon. Piciorul din stînga al literei A e drumul spre Niyelles. simbolul involuntar al eroismului suprem al gărzii imperiale 37! . acolo se află Reille împreună cu Jerome Bonaparte. IV A Cei care doresc să-şi închipuie exact bătălia de la Waterloo n-au decît să facă."erea eî. nu avem dreptul de-a înfrunta în numele ştiinţei o întreagă înlănţuire de fapte în care se găseşte fără îndoială şi un element amăgitor. Cît despre noi. un trecător ne aceste meleaguri. nici priceperea în materie de strategie. îi lăsăm pe istorici să se certe. un cercetător aplecat pe-acest pămînt frămîntat cu sînge omenesc. în gînd. acest acuzat misterios. un A mare. pe pămînt. iar dintr-un alt punct de vedere de către o pleiadă întreagă de istorici. socotind poate aparenţele drept realităţi. noi nu sîntem decît un martor de la distanţă. Acolo a fost aşezat leul.

foarte accidentată. în zorii 372 . cunoscută astăzi sub numele de Gîmpia de la Waterloo. se află pădurea Soignes. De aceea. d'Erlon — ţinîndu-i piept lui Pieton. pentru duelul din ziua de 18 iunie. negăsind nici o cocioabă în spatele căreia să se adăpostească. închipuiţi-vă o bucată întinsă de pămînt. cu ocheanul în mînă. Aripile celor două armate se întindeau spre dreapta şi spre stînga drumurilor dinspre Genappe şi Nivelles. o diferenţă de nivel. Ar fi de prisos să-l descriem aici pe Napoleon călare. pe colina de la Rossomme. iar cea franceză era în vale. Armata engleză era pe înălţime. pot opri pe loc călcîiul acestui uriaş care se numeşte o armată şi să-l împiedice să dea înapoi. o pădure. o potecă aşezată de-a curmezişul. Fiecare caută să-l pună jos pe celălalt. Toată bătălia s-a desfăşurat pentru stăpînirea lui. e podişul Mont-Saint-Jean. i a r toate laolaltă urcă spre Mont-SaintJean şi se înfundă în pădure. comandantul care poartă răspunderea e nevoit să cerceteze cel mai mic pîlc de arbori şi să adîncească cea mai neînsemnată cută de teren. o surpătură de pămînt. pe cînd Napoleon se afla la strîmtoare. fiecare cută domină cuta următoare. un regiment o ia la fugă. Wellington se simţea la largul său. Se folosesc de tot ce le iese înainte. în spatele podişului MontSaint-Jean. Wellington o cercetase cu prevăzătoare agerime de minte pentru eventualitatea unei mari bătălii. Cei doi generali cercetaseră cu luare-aminte cîmpia de la Mont-Saint-Jean. un tufiş devine un punct de sprijin.Triunghiul din vîrful literei A. o rîpă. Mai sus de vîrful lui A. Cît despre cîmpia propriu-zisă. colţul unui zid este un meterez. Cu un an mai înainte. Cel ce iese din cîmpul de luptă pierde bătălia. Pe locul acesta. cuprins între cele două picioare şi liniuţă. Două oştiri duşmane pe un cîmp de luptă sînt ca doi luptători care se iau la trîntă. iar Reille — ţinîndu-i piept lui Hill.

cu cordonul roşu îndoit sub vestă. cu reverul alb acoperind decoraţia. în «1 2T. înainte de a-l descrie noi. spadă de la Marengo — toată figura asta a celui din urmă Cezar e vie în mintea tuturor. E o nenorocire pentru om să lase pe urma lui o pată de întuneric care-i seamănă.e. Aluzie la dictatura de scurtă durată a lui [uliu Cezar (secolul I I. ^ Aluzie !a jefuirea Babilonului. cucerit de Alexandru. aşterne adeseori umbră acolo unde mai înainte străluceau raze. Referire la distrugerea Ierusalimului de către Titus.). asta din pricină că cei mai mulţi dintre eroi răspîndesc o anumită negură de legendă care întunecă adevărul. pinteni de argint. Pîngărirea Babilonului îl micşorează pe Alexandru'. Multă vreme figura aceasta a stat în plină lumină. tn anul 70. în uniforma verde. oraş în Mesopotamla. pe un timp mai mult sau mai puţin îndelungat. fiind lumină şi tocmai pentru că e lumină. ea are acea caracteristică dumnezeiască şi ciudată că. Dar acum se face ziuă şi istoria îşi spune cuvîntul. Cu profilul său liniştit sub chipiul şcolii din Brienne. Tirania îl urmăreşte pe tiran. I-a văzut toată lumea. cu pantaloni de piele.n. aclamată de unii.'lei de 18 iunie 1815.n. osîndită de alţii. regele Macedoniei. ne calul alb eu valtrapuri de catifea purpurie. Lumina aceasta care se numeşte istorie e nemiloasă. De-aici rezultă o măsură mai dreaptă în preţuirea definitivă a popoarelor. adîncurile întunecate ale despotului se războiesc cu strălucirea orbitoare a marelui căpitan. o asmute pe una împotriva celeilalte şi o nimiceşte. din acelaşi om ea face două năluci deosebite.e. purtînd în colţuri litera N cu coroană şi cu vulturi.e imperiului persan. fiul împăratului roman vesnasian. Nimicirea Ierusalimului ÎI micşorează pe Titus 3 . una din eapitale. încătuşarea Romei îl micşorează pe Cezar 2 . 373 . cu cizmele de călărie trase peste ciorapii de mătase. cu haina-i lungă ascunzînd epoleţii.

Bătălia fu începută cu înverşunare. de către aripa stîngă franceză. iar Ney2 împinse aripa dreaptă franceză împotriva aripii stîngi engleze. ca pe un pistol. plină de ameninţare pentru arnîndouă armatele. pentru asta trebuia să răsară soarele şi să usuce pămîntul. judecat }1 tondaranat Ia moarte. Dar soarele nu răsări. Plouase toată noaptea. 1 Acel eeva obscur (în original tn limba latină). şovăitoare. Trecut d» partea Burbonllor In 1814. poate chiar cu mai multă înverşunare decît ar fi vrut împăf&tul. apa se strînsese ici şi colo în gropile cîmpului ca în nişte căldări. împotriva Hougomontului. îndoielnica. dacă grîul şi secara. la început tulbure. ţintindu-l cînd într-un punct. Napoleon. In clipa cînd se auzi cea dintîi lovitură de tun. 374 .V „QUID OBSCURUM"' AL BĂTĂLIILOR Cunoaştem cu toţii partea întîi a acestei lupte. A luat parte şi s-a distins tn mal toate cam paniile lui Napoleon. generalul englez Colville se uită la ceas şi văzu că era ora unsprezece şi treizeci şi cinci de minute. n-ar fi acoperit urmele. pe alocuri convoaiele de căruţe se înfundaseră pînă în osie. hotărîse să aştepte pînă ce bateriile înhămate vor putea să se mişte şi să galopeze în voie. După tnfrtngerea de la Waterloo 8-a refugiat în Elveţia. culcate la pămînt de această gloată de căruţe în marş. cînd într-altul al bătăliei. Nu mai era întîlnirea de la Austerlitz. pămîntul fusese desfundat de atîta ploaie. uşurtnd restabilirea imperiului. Lupta începu tîrziu . dar a fost prins. avea obiceiul să ţină toată artileria în mină. i-a părăsit tn anul următor cu o bună parte din trupe. împingînd brigada Quiot înspre Haie-Sainte. de pe chingile cailor noroiul picura în stropi. Napoleon atacă în acelaşi timp centrul. care se sprijinea pe Papelotte. cum am mai spus. 2 Mareşal al Imperiului. nici o mişcare — mai ales în văile dinspre Papelotte — n-ar fi fost cu putinţă. dar pentru englezi mai mult decît pentru francezi. făcînd aşternut sub roţi.

Cu excepţia cîtorva incidente. Şi planul ar fi izbutit. Se întuneca. Un amănunt ce trebuie reţinut. lucru ce l-a nemulţumit pe Wellington. dichisul de campanie Pe vremea aceea. care puteau sosi dintr-un moment într-altul. au ştiut să iasă vitejeşte din încurcătură. Aceşti soldaţi tineri s-au purtat eroic în faţa temutei noastre infanterii. erau alcătuite în mare parte din recruţi. In cuprinsul acestei zile. ca puşcaş. astfel încît Wellington. După ce Haie-Sainte căzu. cu toată lipsa lor de experienţă.negură se desluşeau azuirj uriaşe. săculeţele de la centură fluturînd cu curelele 375 . Papelotte fu luat. recruţii aceştia au arătat că au ceva din spiritul inventiv şi din înverşunarea soldatului francez. lăsat întrucîtva de capul lui. să dea peste cap stînga engleză. mijlocul bătăliei e întrucîtva nelămurit. propriul său general. se putu mărgini să trimită pentru întărire doar patru companii de gardă şi un batalion din Brunswick. s-au dovedit mai ales foarte buni trăgători. să taie drumul spre Bruxelles. a-l face să se abată spre stînga — acesta era planul. un miraj ameţitor. de-acolo spre Brainel'Alleud. dacă cele patru companii de gardă engleze şi vitejii belgieni din diviziile Perponcher nu şi-ar fi păstrat cu tărie poziţiile.Atacul dezlănţuit împotriva Hougomontului era oarecum simulat. Atacul aripei drepte franceze. soldatul se simte. era serios. apoi spre Hal — nimic mai limpede. Infanteria engleză. să ia cu asalt Mont-Saint-Jean. A-l atrage acolo pe Wellington. în loc să-şi îngrămădească trupele acolo. astăzi aproape necunoscut. făcînd parte din punctul înnourat al încăierării. atacul acesta reuşi. căciulile Cu PamP°ane. şi în special brigada lui Kempt. Haie-Sainte căzu. In. ca să spunem aşa. Infanteria aceasta de ucenici a luptat cu însufleţire. să stăvilească trecerea prusacilor. să-l împingă pe Wellington spre Hougomont. bătălia începu să şovăie. există un răstimp întunecat. între amiază şi ceasurile patru după-masă. îndreptat asupra punctului Papelotte.

întocmai ca acele terenuri. Quid obscurum. leduncile cu cartuşe. în locul infanteriei soseşte artileria. Cheltuieli neprevăzute. quid divinum 3 . cizmele roşii cu zeci de cute. care împinge. Linia de luptă pluteşte şi şerpuieşte ca un fir. soldaţii englezi avînd în locul epoleţilor nişte colaci mari. iar nu linii strategice bune pentru Gribeauval 2 . cu benzi de aramă şi cu penaj roşu. toate aceste stînci se mişcă fără încetare unele în faţa altora. în locul artileriei vine cavaleria. ciocnirea maselor înarmate aduce unele răsturnări ce nu se pot prevedea. valuri de sînge curg fără socoteală. infanteria aproape neagră din Brunswick amestecată cu infanteria stacojie din Anglia. Oricare ar fi socotelile generalilor. Fiecare istoric scoate oarecum ceea ce-i convine din acest vălmăşag. goneşte. regimentele — înaintînd sau dînd înapoi — alcătuiesc capuri sau golfuri. ghetrele mari. Parcă era ceva acolo. dolmanele husarilor. mai mult sau mai puţin spongioase. frontul armatelor se încreţeşte ca o apă care unduie. Ceva dintr-o furtună se amestecă totdeauna într-o bătălie. scoţienii cu genunchii goi şi cu pleduri cadrilate. Un anumit punct al cîmpului de luptă înghite mai mulţi luptători decît altul. cele două planuri ale celor doi conducători intră unul într-altul şi se deformează unul pe altul. ale grenadirilor noştri — toate acestea alcătuiau tablouri vrednice de Salvator Roşa '. cînd se trece la acţiune. cavaleria uşoară hanovreză cu căşti lunguieţe de piele. chipiurile grele împodobite cu găitane. albe. renumit prin coloritul intens 5I variat al pînzeîor sale. umflă şi risipeşte aceste 1 Pictor italian (1615—1673). cutele întunecoase înaintează şi se retrag. albi şi rotunzi. 3 Acel ceva obscur. acel ceva divin (în origina! fn limba latinii). creatorul unor tipuri perfecţionate de tunuri de care s-a servit Napoleon.încrucişate. te uiţi bine — nu mai e nimic. 2 General francez. Eşti silit să arunci acolo mai mulţi soldaţi decît aveai de gînd. care sug mai repede sau mai încet apa cu care sînt stropite. luminişurile îşi schimbă locul. batalioanele sînt un fel de dîre de fum. suflă un vînt ca de mormînt. 376 .

In clipa cînd englezii Ie smulseseră francezilor drapelul regiPlct r * ° flamand (1634—1690). Scriitor militar francez din secolul al XVIN-Iea. veridic la amiază. VI ORELE PATRU DUPA-AMIAZA Pe la orele patru. numai înainte!" Hill. Cu toate acestea. A pictat cu predilecţie scene de război. în cazul acesta. valabil pentru toate marile ciocniri militare. istoricul are dreptul netăgăduit de a spune pe scurt.n. 377 . bătălia se preciza. şi oricît de conştiincios ar fi. nici un povestitor nu va fi în stare să contureze în chip desăvîrşit forma acelui nor îngrozitor care se numeşte o bătălie. Pieton murise. ca să împrumutăm chiar expresia lui Napoleon. Ce este o încăierare ? O oscilaţie. Rembrandt e mai nimerit ca stil decît Van der Meulen '.). Trebuie să adăugăm că vine întotdeauna o anumită clipă cînd bătălia se schimbă în luptă corp la corp. Geometria înşeală. numai uraganul este adevărat. Van der Meulen. la un anumit moment. tot înainte. între altele. Adevărul acesta.e. El nu e în măsură să redea decît liniile principale ale luptei. Bătăios şi ca scos din fire..mulţimi sîngeroase. A scris. care să cuprindă haosul în pensula lor. situata armatei engleze era gravă. nu o zi Pentru zugrăvirea unei bătălii e nevoie de pictori viguroşi. se re-strînge. care. Prinţul de Orange comanda armata din centru. Asta-l îndreptăţeşte pe Polard 2 să-l contrazică pe Polibiu. prinţul de Orange le striga olando-b'elgienilor : „Nassau. Brunswick. comentariu la Istoria universală a istoricului grec Polibiu (secolul al "■'ea î. Hill aripa dreaptă. slăbit. minte la orele trei. se fărîmiţează într-o mulţime de fapte mărunte. „ţin mai mult de biografia regimentelor decît de istoria unei armate". Pieton aripa stîngă. ^ceruse întăriri lui Wellington. după-amiază. Nemişcarea unui plan geometric arată un minut. se aplică mai cu osebire luptei de la Waterloo.

o clădire din secolul al XVI-lea atît de solidă. Şi nodul ăsta rezista mereu. iar în faţă povîrnişul. Era apărat de locuinţa asta puternică de piatră. fuseseră nimicite. purtat de un principe din familia Deux Pont. doi erau la pămînt. Hamilton rănit. din trei locotenenţi-colonei. Viteaza cavalerie dăduse îndărăt în faţa lăncierilor Iui Bro şi a cuirasierilor lui Travers. Se pierduseră cîteva drapele. printre care unul al diviziei Alten şi unul al batalionului din Lunebourg. pe care tovarăşii săi îl socoteau invulnerabil. trimiţîndu-i acolo pe Hill. Două divizii. Trei mii de luptători se măcelăriseră în această şură. De jur378 . fusese omorît aici de un mic toboşar francez. Marsh murise. din o mie două sute de cai nu mai rămăseseră decît şase sute. pe vremea aceea foarte anevoios. Gordon murise. Haie-Sainte căzuse. Ponsomby căzuse străpuns de şapte lovituri de suliţă. care pe atunci făcea parte din domeniile comunei Nivelles şi care se afla la întretăierea drumurilor. Hougomont rezista încă. dragonii cei mari ai lui Ponsomby fuseseră sfîrtecaţi. care se afla la Braine-l'Alleud. şi pe Chasse. Haie-Sainte luat.meritului 105 de linie. Stăpînea podişul de la Mont-Saint-Jean. Alten — trecut prin sabie. cel mai bun boxer al Angliei. Baring fusese scos din poziţie şi dat înapoi. avînd în spate satul. fncît ghiulelele ricoşau într-însa fără s-o clintească. de-o formă puţin concavă — foarte înţesat şi foarte compact — avea o poziţie bine întărită. Centrul armatei engleze. Hougomont fiind aproape cucerit. care se afla la Marbe-Braine. Un sergent din infanteria engleză. a cincea şi a şasea. Wellington îl întări. nu mai rămînea decît un nod : centrul. toţi ofiţerii — afară de cinci — muriseră sau fuseseră prinşi. francezii ornorîseră în tabăra engleză pe generalul Pieton cu un glon{ în cap. Scoţienii cenuşii nu mai existau. dar era în flăcări. Mater ucis. Din batalionul german care-l apăra nu scăpaseră cu viată decît patruzeci şi doi de oameni. Pentru Wellington bătălia avea două puncte de sprijin: Hougomont şi Haie-Sainte.

după lovitura de stat a lui Ludovic-Napoleon Bonaparte. Englezilor săi. combătută de alţii — ar fi fost o fugă în dezordine. Poziţia aceasta nu era ameninţată decît dinspre pădurea Soignes. principalul U l H U 8 P 6 n t r Ur t e a I n t t id i p a r t s aa d 0 U Sa r o m a n u I u i " ° l 'i f ° " " H 379 . în afară de două baricade care închideau drumul spre Nivelles şi Genappe. era atît de bine pusă la cale. brigăzii Iui Mitchell. tste cunoscut mal ales prin cartea sa Bătălia de la Waterloo. înarmat cu carabine. regimentele s-ar fi fărîmiţat îndată. Această stratagemă. şi cu o brigadă a lui Wincke. prieten cu Victor Hugo. exilat " Şi el în 1848. care admite asemenea şiretlicuri. al 95-lea. nu văzuse nimic şi se întoarse să-i spună lui Napoleon că nu se zărea nici o piedică. pe hanovrezii din Kj'elmansegge şi pe germanii din Ompteda." O 1 Scriitor militar francez (1810—1865). după părerea multor oameni competenţi — ce-i drept. adusă de la aripa dreaptă. crenelaseră tufişurile. un batalion din brigada Kempt. la marginea podişului. Avea prin urmare la îndemînă douăzeci şi şase de batalioane. le trimise drept întărire Şi ca unităţi de sprijin infanteria din Brunswick. contingentul din Nassau. trimis de împărat pe la ceasurile nouă dimineaţa să recunoască poziţiile bateriilor duşmane. Retragerea. precum şi cu divizia Clinton.împrejurul podişului englezii tăiaseră ici şi colo gardurile vii. aşezaseră o gură de tun între două crengi. Pus astfel la adăpost şi bine susţinut. Wellington întări centrul cu o brigadă a lui Chasse. se culcase în grîul mare. centrul armatei anglo-olandeze se afla într-o situaţie foarte bună. pe atunci învecinată cu cîmpul de luptă şi străbătută de eleşteele Groenendael şi Boitsfort. Artileria s-ar fi împotmolit în mlaştini. fără îndoială îngăduită în război. infanteriei lui Maitland. O armată n-ar fi putut să se retragă pe acolo fără să se destrame. încît Haxo. Artileria lor stătea la pîndă printre buruieni. scoasă de la aripa stîngă. „Aripa dreaptă — cum spune Gharras' — fu răsfrîntă înapoia centrului. croiseră ferestre prin mărăciniş. regimentelor lui Halkett. Era tocmai vremea cînd lanurile sînt înalte.

Wellington le striga foştilor săi camarazi de la Talavera. Bateria de care am amintit şi care. se afla aşezată îndărătul unui zid de grădină. căptuşit în grabă cu un strat de saci de nisip şi cu un parapet lat de părnînt. cu o mie patru sute de cai. în punctul unde se află astăzi ceea ce se numeşte Muzeul Waterloo.baterie puternică fusese ascunsă după nişte saci de pămînt. arătîndu-i un obuz care tocmai exploda. sub un ulm pe care. Wellington era călare şi rămase acolo toată ziua. frontul englez începu să se clatine. pe drept cuvînt vestită. pe coama podişului. puteţi da oare înapoi ? Gîndiţi-vă Ia bătrîna Anglie I" Pe la ora patru. în aceeaşi atitudine. dar stăpîn pe sine. Era cealaltă jumătate a acelei cavalerii engleze. de la Vittoria şi de la Salamanca ' : „Boys 3 (băieţi!). rămîne Somerset. care există şi azi. ar fi fost aproape o redută. şi trupele de ocupaţie ale lui Napoleon. Deodată. o dată lucrarea terminată. regimentele se adăpostiră 1 Localităţi din Spania în care s-au dat lupte Intre englezi. Wellington a fost acolo de un eroism rece. Ploua cu ghiulele. un englez. 380 . puţin mai sus de vechea moară de la Mont-Saint-Jean. puse pe fugă de obuzele şi ghiulelele franceze. Lui Clinton îi spuse laconic: „Să ţineţi piept aici pînă la ultimul om!" De bună seamă. Lucrarea nu fusese isprăvită . comandaţi de Wellington. ziua se sfîrşea rău. nu se mai văzură decît puşcaşii şi artileria . mai tîrziu. n-a fost vreme să fie întărită de jur împrejur. l-a cumpărat cu două sute de franci. ce instrucţiuni şi ce ordine ne lăsaţi dacă veţi fi ucis ?" „Să faceţi ca mine!" îi răspunse Wellington. Wellington mai avea într-o vale dragonii de gardă ai lui Somerset. vandal plin de entuziasm. 2 In englezeşte în text. Ponsomby distrus. foarte scund. ceilalţi dispărură. Aghiotantul Gordon căzuse la picioarele lui. îi spuse: „Milord. Lordul Hill. l-a retezat şi l-a luat cu el. Neliniştit.

oprise calul şi rămăsese cîtva timp nemişcat. i se păru că destinul. ' Rtde Cezar. De dimineaţă figura lui de nepătruns zîmbea. Zîmbetul suprem e al lui Dumnezeu. se făcu o mişcare îndărăt . VI! NAPOLEON BINE DISPUS împăratul. Wellington dădea înapoi. încă din ajun. nu fusese niciodată în toane mai bune decît în ziua aceea. Bucuriile noastre sînt plăsmuite din umbră. prin furtună şi ploaie. Pompeius flebit'.în valea care se încrucişează şi astăzi cu poteca din dos a fermei de la Mont-Saint-Jean. cu toate că era bolnav şi stingherit pe cal de o durere trecătoare. i Aruncător de fulgere. cu mască de marmură. „început de retragere!" strigă Napoleon. fu vesel la Waterloo. împreună cu Bertrand. In ziua de 18 iunie 1815. căruia îi dăduse întîlnire într-o anumită zi pe cîmpia de la Waterloo. la ceasurile unu noaptea. era de o strălucire orbitoare. Ridet Caesar. urmărind fulgerele. de la Frischemont la Braine-l'Alleud. şi fatalistul acesta a 'ost auzit atunci zvîrlind în întuneric aceste cuvinte ciudate: „Sîntem de aceeaşi părere!" Napoleon se înşela. Pompei de data asta poate că nu plîngea. toate clipele acelei nopţi fuseseră dominate în sufletul lui de o bucurie. era punctual. va plînge Pompeius (în limba latina în original). 381 26+ . ascultînd bubuitul tunetului. frontul englez de luptă se ferea. dar nu încape îndoială că Cezar rîdea. Nu dormise nici măcar un minut. sufletul acesta adînc. Nu mai erau de aceeaşi părere. spuneau ostaşii din legiunea Fulminatrix 2 . dealurile din apropiere de Rossomme. şi satisfăcut că poate vedea şirul lung al focurilor engleze luminînd întreaga zare. Omul care fusese posomorît la Austerlitz. cercetînd călare. Oamenii cu cele mai mari ursite au asemenea nepotriviri.

nu putuseră să ajungă de dimineaţă .. auzise tropăitul unei coloane în marş. Spuse: „E ariergarda engleză care e gata s-o ia din loc. ceea ce nu l-a împiedicat pe Napoleon să-i spună 382 . exclamînd : . deseălecase în noroi. poruncise să i se aducă o masă de bucătărie şi un scaun ţărănesc de la ferma din Rossomme. ne-au sosit întăriri !" In noaptea de 17 spre 18 iunie îşi bătea joc de Wellington : „Nenorocitul ăsta de englez are nevoie de-o lecţie I" spunea Napoleon. pe malul care face un unghi cu drumul din Plancenoit. se aşezase peste un maldăr de paie drept covor şi desfăcuse pe masă harta cîmpului de luptă. doi dezertori belgieni îi raportară că au fugit de la unităţile lor şi că armata engleză e gata de luptă. carele cu merinde. oprindu-se din cînd în cînd să stea de vorbă cu sentinelele. Am să-i fac prizonieri pe cei şase mii de englezi care au sosit acum la Ostanda !" Vorbea cu aprindere. decît să-i gonesc din urmă !" Dimineaţa. ostaşul nu dormise. împotmolite pe drumuri desfundate. Pe pămînt era tăcere adîncă. o clipă crezuse că Wellington se retrăgea. îşi regăsise însufleţirea de la debarcarea din ziua de 1 martie cînd îi arătă marelui-mareşal pe ţăranul înflăcărat din golful Juan. Bertrand. „Cu atît mai bine ! exclamase Napoleon. zgomot nu era decît în văzduh. La ora două şi jumătate. care se ducea să ocupe poziţia în satul Ohain. Nimic nu se clintea. Nici un foc nu se stinsese în tabăra vrăjmaşă. La trei şi jumătate dimineaţa i se risipise o iluzie : nişte ofiţeri trimişi în recunoaştere îl vestiră că duşmanul nu făcea nici o mişcare.Ai văzut. probabil brigada Vivian. Ploua cu găleata . Armata engleză dormea. se auzea tunetul. iată. cercetaşii îi aduseră un ţăran.Cercetase întreaga linie a avanposturilor. ţăranul slujise drept călăuză unei brigăzi de cavalerie engleză. Sînt mai bucuros să-i dau peste cap. la extrema stingă. era ud şi fă" rnînd. lîngă pădurea din Hougomont. Pe la ceasurile patru. în timp ce împăratul vorbea. La cinci. spunîndu-i lui Soult: „Straşnică tablă de şah !" In urma ploilor de peste noapte.

du Jff }iioT şi om P°Htfc francez. războinic aspru cu chip de arhiepiscop. 2 0Ii er t fn armata imperiului şi aghiotant al Iui Napoleon între 1811 — '814 . întîlnind bricul Inconstant. A scris romanul Adolphe şi a lăsat. spune Benjamin Constant8. s-a odihnit un sfert de oră. de care se foloseşte şi Victor Hugo în opera de fată.vesel lui Ney: „Avem nouăzeci !a sută sorţi de izbîndă !" La ora apt i se aduse împăratului dejunul la care invitase mai mulţi generali. In timpul mesei i se aduse la cunoştinţă că Wellington fusese cu două seri înainte la balul dat de ducesa de Richmond la Bruxelles. care spusese: „Wellington n-o să fie atît de prost să vă aş tepte pe maiestatea-voastră !" „Acesta era. pe care o purtase pe insula Elba. pe urmă. în largul mării. Voioşia asta de uriaş merită să ne oprim puţin asupra ei. de altminteri.i ultimii anl a . Grenadirilor săi el le spunea „deşcă". bricul francez de război Zephir. a fost înaintat la gradul de general în timpul celor o sută de zile 5' a luat parte la lupta de la Waterloo . luă rîzînd pîlnia şi răspunse el însuşi: „împăratul e sănătos !" Gel ce ştie să rîdă astfel însemnează că e obişnuit cu evenimentele. spune Fleury de Chaboulon '. Napoleon avusese mai multe asemenea izbucniri de veselie în timpul dejunului de la Waterloo. „Făcea tot felul de glume. îi apuca de mustăţi. doi generali se aşe1 Secretar al Iul Napoleon în exilul da pe Insula Elba şi pe timpul celor o sută de zile. Sub restauraţie a fost unul dintre concatoni opoziţiei liberale. După dejun. „împăratul se ţinea numai de pozne cu noi!" spunea unul dintre ei. „Fondul caracterului său era foarte vesel". In timpul misterioasei călătorii din insula Elba spre Franţa. îi trăgea de urechi. ■ Preţioase Memorii asupra evenimentelor petrecute între revoluţia <"> la 1789 . pe care se afla ascuns Napoleon. spuse : „Balul are loc astăzi!" împăratul îl luase peste picior pe Ney. iar Soult. şi cerîndu-le celor de pe Inconstant veşti despre Napoleon. 383 . restauraţiei. care atunci mai avea încă la pălărie cocarda din alb şi roşu presărată cu albine. Ii plăcea să glumească". mai degrabă ciudate decît spirituale". printre . a publicat în 1817 o descriere a acestei bătălii. felul său de a fi. spune Gourgaud 2 . A scris nişte Memorii pentru a seral la istoria viejU particulare a Iul Napoleon. împăratul. la 27 februarie.

cu artileria între brigăzi. ca să folosim chiar expresia împăratului. unde se întretaie drumurile dinspre Nivelles şi Genappe. pe cinci coloane. desfăşurîndu-se pe şase linii şi alcătuind. se îngrămădesc admirabilii scoţieni cenuşii cu caii lor superbi. aşezat la dreapta drumului ce duce de la Genappe spre Bruxelles şi care a fost a doua sa oprire în timpul bătăliei. se desfăşurase. acoperit cu îarbă. In toată seninătatea lui n-a avut decît un singur cuvînt de compătimire semeafă. cu diviziile pe două linii. A treia oprire. a spus : „Păcat 1" Apoi a încălecat. care există şi astăzi. văzînd cum defilează cele^ouă baterii de cîte douăsprezece.zară pe maldărul de paie. plină de bucurie. cea de Ia ceasurile şapte seara. a trecut dincolo de Rossomme şi şf-a ales ca post de observaţie un dîmb îngust. al lui Reille şi-al lui Lobau — care erau sortite să înceapă acţiunea. cu muzica în frunte. împăratul tulburat exclamase de doua o r i : „Minunat! Minunat!" De la ora nouă pîna la zece şi jumătate. sub apăsarea acelei linişti adînci care premerge oricărei încăierări. după cucerirea satului. e primejdioasă. dintre BelleAlliance şi Haie-Sainte. toată armata — lucru ce pare de necrezut — luase poziţie. în mişcare. cu o foaie de hîrtie pe genunchi. care trecu prin fata sa şi pe care o alesese ca să se întărească la Mont-Saint-Jean. După cîteva clipe de la alcătuirea frontului de lupta. „figura de şase V". la stînga sa. împăratul îl bătu pe umăr pe Haxo şi-l spuse: „Iată douăzeci şi patru de fete frumoase. vastă. şi îndărătul 334 . o mare de căşti. văzînd că. cu condeiul în mină. dînd onorul în răpăit de tobe şi-n sunet de trompete. atacînd Mont-Saint-Jean. generale !" Sigur de izbîndă. într-un loc unde astăzi se află un mormînt măreţ. puternică. £ o movilă destul de înaltă. de săbii şi de baionete profilate în zare. detaşate în urma ordinului său din cele trei corpuri — al lui d'Erlon. în clipa cînd armata franceză. încuraja cu un zîmbet o companie de geniu din corpul I. şi împăratul le dictă ordinea de bătaie. La ora nouă. eşalonată.

e ruşinos . lame vechi de săbii şi proiectile strîmbe.căreia se îngrămădise garda într-un povîrniş al cîmpiei In jurul acestei movile ghiulelele ricoşau pe caldarîmul şoselei pînă la Napoleon. ani. care se rupeau între degete ca nişte beţe de soc. revăzînd cîmpia de la Waterloo. Ca şi la Brienne. mîncată de oxidul celor patruzeci şi şase de. Luîndu-se din acest cîmp al morţii ceea ce trebuia spre a i se ridica un monument. Toată lumea ştie că ondulaţiile terenului felurit înclinat. dar dincolo. ai să mori lovit în spate !" Cel ce scrie rîndurile de faţă a găsit el însuşi pe povîrnişul fărîmicios al acestei movile. Aici. precum şi nişte cioturi vechi de fier. rămăşiţele unui gît de bombă. ghiulele fărîmate. pe care a avut loc ciocnirea dintre Napoleon şi Wellington. căutînd să se ascundă în spatele lui: „Nătărăule. înăJţimea acestei rîpe poate fi măsurată ?' astăzi după înălţimea movilelor celor două morminte 1 Cu rugină ca o rîie (în original fn limba latină). scormonind în ţărînă. nu ştie cum să iasă din încurcătură. 38!) . un ţăran duşmănos. era aproape o rîpă. i .s-a răpit adevărata sa înfăţişare. în acest din urmă popas. nedumerită. nu mai sînt aşa cum erau Ia 18 iunie 1815. S-au cules. împăratul i-a spus călăuzei sale Lacoste. speriat. era o creastă care se pleca într-un povîrniş uşor spre drumul dinspre Nivelles şi pe care se putea merge. aproape de pe locul pe care au stat picioarele calului său. l-au desfigurat. care mai era încărcat şi al cărui focos fusese turtit pe suprafaţa bombei. îi şuierau pe deasupra capului gloanţele şi ghiulelele. Scabra rubigine' ! Acum cîţiva ani a fost dezgropat un obuz de şaizeci. în partea drumului dinspre Genappe. Ca să-l glorifice. După doi ani. mîncate de rugină. Wellington a exclamat : „Mi s-a schimbat cîmpul de luptă !" Acolo unde se află azi piramida cea mare de pămînt. legat de şaua unui husar şi care se întorcea la fiecare val de şrapnele. culminată de un 'eu. iar istoria.

La 18 iunie 1815. celălalt. o tranşee. ploile surpaseră şi mai mult malul. Ohain este un altul.mari. Drumul acesta a fost. la stînga. drumul să fie o adevărată rîpă. Se întîmpîau şi accidente. care trece printr-o cîmpie cu terenul accidentat. ale cărei parapete foarte abrupte se năruiau pe alocuri. încît tunurile engleze nu vedeau sub ele ferma din fundul văii. şi nu numai că te poticneai. numai că astăzi e la nivelul cîmpiei. din cauza ploilor. I s-au luat cele două maluri pentru colnicul monumentului. De-a lungul crestei platoului se afla un fel de şanţ cu neputinţă de ghicit de către cineva care s-ar fi uitat de departe. Mulţumită miilor şi miilor de căruţe de pămînt. Pentru Franţa cîmpul acesta e în întregime un mormînt. Ce fel de şanţ era acesta ? S-o spunem. o tranşee adîncă uneori de douăsprezece picioare. în dreapta. mormîntul german. Drumul era atît de îngust cînd intra în Braine-l'Alleud. dar te şi împotmoleai. intrînd şi înfundîndu-se adesea printre coline ca o brazdă. care era centrul bătăliei. aş a cum arat ă cruce a de pi at ră răm as ă în picioare lîngă cimitir şi pe care se află şi numele mortului : Domnul Bernard Debrye. Braine-l'Alleud este un sat din Belgia. în 1815. 386 ■ . negustor din Bruxelles. în ziua bătăliei. drumul trecea peste creasta platoului Mont-Saint-Jean între oele două şosele dinspre Genappe şi dinspre Nivelles. şi este şi azi pe cea mai mare parte a lungimii sale. folosite pentru ridicarea colinei înalte de o sută cincizeci de picioare şi cu o circomferinţă de-o jumătate de milă. mai cu seamă iarna. noroiul făcea şi mai anevoios urcuşul. podişul MontSaint-Jean e astăzi în panta lină şi lesne de urcat. care stăvilesc drumul de la Genappe la Bruxelles: unul. mai ales partea dinspre Haie-Sainte. era în pantă foarte repede şi greu de urcat. satele astea sînt unite printr-un singur drum de vreo leghe şi jumătate. ca şi astăzi. ceea ca face ca. încît un trecător fusese strivit de o căruţ ă. în anumite locuri. pe atunci era un drum adăpostit. Povîrnişul era acolo atît de înclinat. mormîntul englez. Mormînt francez nu există. Ascunse amîndouă în nişte cute de teren.

înnămolirea bateriilor. cum arată o altă cruce de piatră. fură dintre cele mai felurite: rezistenţa Hougomontului.n şi data accidentului: Februarie 1637'. fusese strivit aici în 1783 de o surpă'tură a malului. ■ 1 cărei vîrf s-a pierdut în pămîntul desţelenit. negustor La Bruxelles (necltet) Februarie 1637 . Avea dreptate: arn văzut şi noi că planul de bătaie pe care îl alcătuise era. răsturnate de 1 Iată inscripţia : DOM Aici a fost strivit Intr-un ceas rău Sub o căruţă Domnul Bernard De Brye. Drumul era de adînc pe podişul de la Mont-Saint-Jean. încît un Tran Mathieu Nicaise. Peripeţiile bătăliei care abia începuse. Napoleon era mulţumit. mărginind creasta de la Mont-SaintJean. era de nevăzut şi din pricina asta groaznic. cerbicia apărării Haie-Saintei. zidul de neaşteptat de care se zdrobise brigada Soye. cele cincisprezece piese fără escortă. Intr-o zi de bătălie acest drum adăpostit. ce nu putea fi bănuit de nimeni. ur VHI IiMPARATUL PUNE O ÎNTREBARE CĂLĂUZEI LACOSTE Deci. uciderea lui Bauduin. scoaterea din luptă a lui Foy. în dimineaţa luptei de Sa Waterloo. zăpăceala fatală a Iui Guilleminot care nu avusese nici petarde. dar al cărei piedestal răsturnat poate fi văzut şi astăzi pe povîrnişul cu iarbă din stînga şoselei dintre Haie-Sainte şi ferma din Mont-Saint-Jean. şanţ în vîrful coastei şi groapă ascunsă în pămînturi. nici saci de pulbere. minunat. într-adevăr.

coloanele de atac dezbinate. cei o mie cinci sute de oameni ucişi în mai puţin de o oră în livada de Ia Hougomont şi cei o mie opt sute de oameni răpuşi în şi mai puţin timp în jurul Haie-Saintei — toate aceste întîrnplări furtunoasa. toată cavaleria. ţinea şi poziţia Frischemont-ului şi Smohain-ul. aşa încît grosimi de douăzeci şi şapte de rînduri şi flancuri de cîte două sute de oameni fură date pradă obuzelor. fără să adune cifră cu cifră. în ciuda contelui d'Erlon. Napoleon era obişnuit să privească războiul în faţa. zădărnicia demonstraţiei lui Pire asupra localităţii Braine-l'Alleud. rănirea acelui Hercule ieşit din şcoala politehnică. aşa încît încărcătura se preschimba în stropi. în loc să le împartă. divizia Marcognet prinsă între cavalerie şi infanterie. spintecată de Posomby. care treceau ca nişte nori întunecaţi prin faţa lui Napoleon. întîrzierea lui Grouchy. în clipa în care spărgea cu lovituri de secure poarta Haie-Sainte. prinderea acestui husar negru prusac de către înaintaşii coloanei volante de trei sute de vînători. drapelele regimentelor 105 şi 45 luate. lui Douzelot şi Durutte. cifrele i< 388 . aproape desfiinţată. prinţul de Saxa-Weimar. efectul slab al bombelor ce cădeau în l i n i i l e englezilor.Uxbridge în şanţ. aripa dreaptă engleză prost hărţuită. care supraveghea distanţa dintre Wavre şi Plancenoit. cincisprezece escadroane. abia de-i turburaseră privirea şi nu întunecaseră de fel chipul împărătesc al încrederii. care se înfundau în pămîntul desfundat de ploi. sub focul prelungit al baricadei engleze care tăia cotitura drumului de la Genappe spre Bruxelles. bateria ei de şapte piese ţintuită locului. care. secerată de gloanţele lui Best şi Pack în mijlocul holdelor. bateria mărginaşă descoperită dintr-o dată pe flanc. aripa stîngă prost atacată. compromiterea lui Bourgeois. neizbutind decît să provoace vulcani de noroi. respingerea lui Quiot. declaraţiile neliniştitoare pe care le făcuse prizonierul acesta. înfiorătoarea spărtură pe care ghiulelele o făcură în aceste grămezi de trupe. neînţelegerea ciudată care-l făcu pe Ney să îngrămădească cele patru divizii ale primului corp. amănuntele dureroase. locotenentul Vieux.

lanurile de secară. Poitiers. scormonea cu privirile pilcul de arbori. Omul de la Marengo2 anula înfrîngerea de la Azincourt3. Dar cel ce avea în urma lui Berezina.interesau puţin. superioară numericeşte. Napoleon tresări. îl privea de jos cu un fel de evlavie. îşi însemna povîrnişurile. In clipa în care Wellington dădu înapoi. Se vedea cum pe bolta cerului cineva ise încruntă tainic. Aceasta se strîngea la un loc. dar se ferea. părea că numără fiecare tufiş. Localitate unde Napoleon a repurtat victoria asupra austriecilor în cur sul ce lei de a doua campanii din Italia de Nord (14 iunie 1800). 3 Localitate din nordul Franţei. In ochi îi străluci fulgerul victoriei. numai în măsura în care totalul era victoria . Napoleon se simţea ocrotit la bine şi îngăduit la rău. el nu se îngrijora de loc că începuturile erau şovăielnice. dus pe gînduri. cerceta costişele. Cugetînd asupra cumplitei întîmplări. poteca . împăratul îşi mai plimbă pentru o ultimă oară luneta pe deasupra tuturor punctelor de pe cîmpul de bătaie. In bătălia care a avut loc la 25 octomr 'e 14!5 (războiul de o sută de ani) armata engleză a înfrînt o armată ranceză compusă din cavalerie feudală. se credea în afară de orice discuţie şi trata soarta de la egal la egal. îşi 1 Localităţi în care englezii au dobtndit victorii militară asupra fran cezilor. care stătea cu arma la picior. Napoleon. împăratul se ridică în scări pe jumătate. Garda lui. Leipzig şi Fontainebleau ar fi putut să se îndoiască de Waterloo. 389 . aceasta însemna că Anglia era pusă definitiv la pămînt de către Franţa. Avea sau credea că are de partea lui un fel de înţelegere. Văzu deodată cum se goli podişul Mont-Saint-Jean şi cum dispărură primele rînduri ale armatei engleze. pentru că se credea stăpîn şi posesor al sfîrşitului ■ ştia să aştepte. Părea că-i spune soartei: „N-ai să îndrăzneşti!" Făcut deopotrivă din lumină şi din umbră. 0 dată Wellington încolţit şi distrus în pădurea de la Soignes. erau răzbunate Crecy. Malplaquet şi Ramillieis'. am putea spune o complicitate a evenimentelor asemănătoare cu invulnerabilitatea eroilor antici.

NEPREVĂZUTUL Erau trei mii cinci sute. împăratul se trase înapoi şi-şi adună gmdurile. pe cai năprasnici. singurele tunuri a l e artileriei engleze care vedeau cîmpul de bătaie pînă în fund. pistoale la şa şi săbii lungi. care era înzestrată cu două tunuri. pe cînd goarna suna şi toate muzicile intonau Să veghem la mîntuirea imperiului Veniseră. de la cotitura drumului ce duce spre Braine-l'AIleud. Napoleon era unul dintre acele genii care scapără fulgere. cu cealaltă la mijloc. Văzu. Era pesemne nesincer. cei o sută şase jandarmi de elită. Purtau căşti fără penaj şi pieptare de fier bătut. drept sprijin. în coloană deasă.aţinti ochii asupra baricadelor engleze de pe cele două şosele. întoreîndu-se deodată. unde sclipeau baionetele olandeze. divizia lui Lefebvre-Desnouettes. zugrăvită în alb. Acesta tăgădui printr-un semn din cap. trimise o ştafetă în goana calului la Paris pentru a da de ştire că bătălia era cîştigată. Nu rămînea decît să pună capăt acestei retrageri. ss desfăşuraseră pe două rînduri t 390 . vînătorii de gardă. vechea biserică Sfîntul Nicolae. ale brigăzii Chasse. făcute din două mari grămezi de pomi tăiaţi. cu o baterie pe flanc. întreaga armată îi admirase. Oameni uriaşi. şi cea de pe şoseaua spre Nivelles. Dădu ordin cavaleriştilor lui Milhaud să ia cu asalt podişul Mont-Saint-Jean. zdrobind-o. Erau douăzeci şi şase de escadroane şi aveau în urma lor. o mie o sută optzeci de lăncii. Wellington se retrăsese. cea de pe şoseaua spre Genappe de deasupra Haie-Saintei. dimineaţa la ceasurile nouă. Se aplecă şi şopti ceva călăuzei Lacoste. Napoleon. Alcătuiau un front de un sfert de leghe. alături de brigada asta. In clipa aceea găsise unde anume să trăsnească.

sprijinindu-se la extrema stîngă pe cuirasierii lui Kellermann şi la cea dreaptă pe a i lui Milhaud. dintr-o singură mişcare. un vălmăşag de coifuri. cu stindardele şi trompetele în vînt. Aghiotantul Bernard le aduse ordinul împăratului. şi care. printr-un nor de ghiulele ce surpa asupră-i cumplita coastă de glod a podişului Mont-Saint-Jean.cel mai strălucit dintre ofiţerii de cavalerie ai lai Napoleon". avea. apoi. lipsea Murat ! . Uriaşele escadroane fremătară. se ivi din nou de cealaltă parte a văii. Cavaleria străbătu cîmpul de bătaie ca o arătare.şoseaua Genappe şi Frischemont şi-şi luaseră poziţia lor '* în acea puternică linie a doua. nu se mai văzuse ceva asemănător. * Mareşal al imperiului şi cumnat al lui Napoleon. Pentru că erau două divizii. printr-o perdea de fum sfîrtecată. Ney îşi trase sabia din teacă şi-şi luă locul în frunte. Se zărea icic °lo. urcînd la trap. ieşind din umbră. Urcau ameninţători. împărţită în coloane pe divizion. Avu loc atunci un spectacol nemaipomenit. Dispăru în fum. se înfundă în valea primejdioasă. putem spune. gravi. ca şi cum ar fi fost un singur om. Engels l-a numi! . S-ar fi spus că mulţimea se preschimbase într-o dihanie cu un singur suflet. un tumult disciplinat şi înfiorător. Fiecare escadron şerpuia şi se umfla ca veriga unui polip. 391 . De departe ţi se părea că vezi doi şerpi uriaşi de oţel îndreptîndu-se spre creasta podişului. cu precizia unui berbece de bronz care deschide o spărtură. la fel de deasă şi strînsă. în stînga divizia Delord. netulburaţi. coborî dealul Belle-Alliance. sărituri sălbatice de crupe de cai printre tunuri şi fanfare. Toată cavaleria. cuirasele ca solzii unui balaur. dar Ney era aci. formau două coloane : în dreapta era divizia Wathier. unde căzuseră pînă atunci atîţia oameni. strigăte.. cu săbiile ridicate. De la luarea marii redute Moscova de către cavaleria grea. în răstimpul dintre tirul flintelor şi al artileriei se auzea un tropot puternic. atît de iscusit alcătuită de Napoleon. iar deasupra. două aripi de fier. săbii.

în umbra unei baterii mascate. groaznici. cuirasierii văzură deodată că între ei şi englezi era un şanţ. zei şi fiare. şi stindarde. Auzea cum creşte zgomotul pe care ÎI făceau trei mii de cai. pradă furiei şi goanei de a nimici careurile şi tunurile. Dar deodată se întîmplă un lucru tragic: la stingă englezilor. neaşteptat. şase pe al doilea. între două maluri ridicate. Era dru mul prăpăstios spre Chain. deodată. şi trei mii de capete cu mustăţi cenuşii care strigau : „Trăiască împăratul!" Toată cavaleria se ivi pe podiş şi în clipa aceea păru că începe să se cutremure pămîntul. dezlănţuiţi. se trăgeau îndărăt. nemişcată. Clipa fu înfricoşătoare. invulnerabili. caii se ridicau în două picioare. aştepta infanteria engleză formată din treisprezece careuri cu cîte două batalioane de fiecare careu. cădeau p s . Se făcu o tăcere ameninţătoare. Nu-i vedea pe cuirasieri şi cuirasierii nu o vedeau. liniştită. adîne de doi stînjeni. străvechii centauri. şi caii se ridicară în sus cu un zgomot asurzitor. Şirul al doilea îl împinse p e cel dintîi înăuntru. frecătura cuiraselor. capul coloanei de cuirasieri se opri. şi coifuri.Astfel de istorisiri par din alte vremi. şi trompete. Asculta cum urcă acel puhoi de oameni. îndărătul crestei podişului. sublimi. Ajunşi în vîrful crestei. apăru deasupra crestei un şir lung de braţe ridicate care-şi roteau săbiile prin aer. Ceva asemănător acestei vedenii apărea fără îndoială în vechile epopei păgîne. apoi. cu patul puştii la umăr. titani cu faţă omenească şi cu piept de cal. ropotul alternativ şi simetric al copitelor la trap. şi puse pe două rînduri. la dreapta noastră. care asaltaseră în galop Olimpiii. Printr-o ciudată coincidenţă numerică. Şanţul era acolo. ţintind spre ce avea să vină. mută. şapte pe primul. căscat Ia picioarele cailor. abrupt. şi cel de-a! treilea pe al doilea . zăngănitul săbiilor şi un fel de suflu uriaş şi sălbatic. o rîpă. unde se povestea despre oamenii-cai. douăzeci şi şase de escadroane mergeau să întîmpine douăzeci şi şase de batalioane.

întreaga Ioană nU ma j era decît un proiectil. a pus o întrebare călăuzei Lacoste. Prevenit totuşi şi nedumerit de acea bisericuţă albă care sta ca un semn la cotitura şoselei spre Nivelles. Aproape s-ar putea spune că toată nenorocirea i s-a tras lui Napoleon dintr-un semn făcut cu capul de un ţăran. luaise cu un ceas înainte. strivindu-se între ei. îi zdrobi pe francezi. Mai înainte de a trimite la atac pe cuirasierii lui Milhaud. care exagerează desigur. spune că în drumul spre Chain şi-au găsit moartea două mii de cai şi o mie cinci sute de oameni. De ce ? Din pricina lui Wellington ? D ''n pricina lui Blu'cher ? Nu. Aşa începu înfrîngerea. Era oare cu putinţă ca Napoleon să cîştige bătălia ? Noi răspundem că nu. şarjînd de unul singur. Călăuza răspunsese negativ. dar nu putuse vedea acel drum adîncit. Forţa dobîndită nentru a-i zdrobi pe englezi. gîndindu-se la eventualitatea unui obstacol. Aproape o treime din brigada Dubois se prăvăli tn hăul acela. 393 . nemaifiind în abisul acela decît o masă de carne. Nu se mai potrivea în legea veacului al XlX-lea ca Napoleon să fie învingător la waterloo. Se pregătea o altă serie de fapte printre care poleon n u ma i a ve a loc Reaua voinţă a întîmplărilor s s anunţase mai demult. Călăreţi şi cai se rostogoliră într-însul unii peste alţii. Cifra asta pare să cuprindă şi toate celelalte cadavre aruncate în şanţ a doua zi după bătălie. îndesîndu-se şi năucindu-i pe călăreţi. Şanţul cel neînduplecat nu putea fi luat decît atunci cînd se umplea. nici un mijloc de a da înapoi. şi cînd prăpastia se umplu cu oameni vii cei din urma lor călcară peste ei şi merseră mai departe. drapelul batalionului de la Lunebourg. O tradiţie locală. Să spunem în treacăt că acea brigadă Dubois. atît de dramatic încercată.rupă alunecau cu picioarele în aer. care nu făcea nici măcar o cută pe suprafaţa podişului. Napoleon cercetase cu atenţie terenul.

adunat într-un singur cap. PODIŞUL MONT-SAINT-JEAN O dată cu rîpa ieşise la iveală şi bateria. 394 . s-au plîns. în careuri. Poate că înseşi principiile şi elementele de care depinde ordinea gravitaţiilor în lumea morală. ca şi în cea materială. II stingherea pe dumnezeu. ci schimbarea la faţă a universului. pe care Ney o îndreptase spre stingă w linie oblică. Omul acesta atîrna prea greu în balanţa destinului şj. şi lumea suită în mintea unui singur om. Venise momentul ca dreptatea supremă şi neînduplecată să intervină. cu atît devin mai inimoşi. Cutezătorul general Delord salută milităreşte bateria engleză.Venise vremea ca omul acesta uriaş să cadă. Cînd pămîntul suferă pentru că e prea împovărat. Erau dintre aceia care. Sîngele care abureşte. ca şi cum ar fi presimţit cursa. Dacă prisosul vitalităţii omeneşti. Waterloo n-a fost o bătălie. Veşnicia îl trăsese pe Napoleon la răspundere şi căderea lui era hotărîtă. Artileria volantă a englezilor intrase în galop înapoi. Cuirasierii nici nu avuseseră timp să se oprească. Singură coloana Wathier suferise din pricina nenorocirii. Nenorocirea întîmplată îi decimase. dar nu le slăbise curajul. mamele cu ochii în lacrimi sînt acuzatorii cei mai de temut. coloana Delord. ar fi ţinut prea mult. cu cît scad la număr. Era unul singur şi cîntărea mai mult decît lumea întreagă adunată laolaltă. civilizaţia s-ar fi prăpădit. se naisc din umbră gemete tainice pe care hăul le aude. cimitirele prea încărcate.j strica echilibrul. Şaizeci de tunuri şi cele treisprezece careuri ţintiră din apropiere în cuirasieri. sosise nevătămată.

voi. călcau rîndurile în copite. Baionetele se înfigeau în burţile centaurilor. cu sabia în dinţi. în care se răsfrîngeau păduri şi lacuri. Batalioanele engleze. erau cratere . Careurile nu mai erau batalioane. fu de la primele ciocniri aproape desfiinţat. privirea melancolică. Faţa acestei bătălii era monstruoasă. Fiecare careu în parte era un vulcan atacat de un nor. Careurile sfîrtecate de cavaleria înverşunată se strîngeau fără să şovăie. Careul de la extrema dreaptă. cu cimpoiul sub braţ. Bogaţi în muniţie. lava se lupta cu fulgerul. săreau peste baionete şi cădeau uriaşi în mijlocul acelor patru ziduri omeneşti. In mijloc. cel mai expus dintre toate. Careul englez fu atacat deodată pe toate laturile. Rîndul întîi. cimpoierul cînta cîntece de munte. în galop. Poate că nici nu s-au mai văzut într-altă parte răni mai monstruoase. ci o furtună. cu hăţurile în voie. cuirasierii făceau spărturi în careuri. Era format din regimentul 75 de highlanderi'. lăsa să treacă salva unei încărcături şi se închidea Ia loc. Un vîrtej sălbatic le învălui.Cuirasierii se năpustiră asupra careurilor engleze. Sînt unele momente în luptă cînd sufletul se înăspreşte în om. fiind fără acoperire. cuirasierii nu mai erau o cavalerie. pe cînd cei din jurul lui se nimiceau unii Pe alţii. primea cuirasierii în vîrful baionetei . cu un genunchi în pămînt. pe o tobă. soldatul se preschimbă în stană de piatră şi toată fiinţa lui în granit. cu o adîncă nepăsare. Scoţienii aceştia mureau cu gîndul la Ben Scoţieni. Guirasierii răspundeau năpustindu-se asupra ei. rîndul al doilea îi împuşca. lăsîndu-şi în jos. Ghiulelele lăsau goluri printre cuirasieri. Caii lor mari se cabrau. cu pistoalele în mînă. o făceau să explodeze în mijlocul năvălitorilor. Atacul se dezlănţui. Şirurile de oameni dispăreau sfărîmate. Faţa careului se deschidea. Infanteria asta rece rămase nepăsătoare. sub cai. J 395 . 27 — Mizerabilii. nu se clintiră. în spatele celui de-al doilea rînd tunarii îşi •'ncărcau tunurile. atacate cu înverşunare. Ceea ce se petrecu atunci fu înfricoşător.

Unor asemenea francezi nu le trebuiau decît astfel de englezi. cuirasierii aveau împotriva lor mai toată armata engleză. Ney sosi în goană cu lăncierii şi cu vînătorii lui Lefebvre-Desnouettes. trebuiră să facă faţă inamicului pretutindeni. ci o negură. J L 396 . Nu prea numeroşi şi împuţinaţi de nenorocirea din rîpă. Vitejia lor nu se poate descrie. N-a mai fost o încăierare. cuirasierii atacaţi din flanc şi din front. ucise pe cîntăreţ. locotenent-colonelul lor. Cuirasierii lăsau cavaleria să se întoarcă la infan1 Ţinut din centrul Scoţiei slmbolizînd pentru scoţieni întreaga patrie. un iureş ameţitor de suflete şi vitejii. dar fiecare dintre ei făcea cît zece. In afară de asta. Cîteva batalioane de hanovreni dădură înapoi. Somerset însemna o mie patru sute de dragoni de gardă. Una din cuirasele lor. un uragan de săbii-fulgere.p] ! 1 Lothian'. ar fi cîştigat bătălia. căzu mort. apoi luat din nou şi iar mai fu luat o dată. dinainte şi din urmă. Somerset. găurită la omoplatul stîng de un proiectil. Ce le păsa ? Erau un vîrtej. de către infanterie şi cavalerie. se află în colecţia numită Muzeul Waterloo. Dacă în aceeaşi clipă Napoleon s-ar fi gîndit la infanterie. pentru ca oamenii să fie răniţi din spate. Dintr-o mie patru sute de dragoni de gardă nu mai rămaseră într-o clipă decît opt sute. Wellington văzu lucrul acesta şi se gîndi la cavalerie. Această uitare a fost marea şi fatala greşeală. lovind cimpoiul în braţul care-l susţinea. aveau înapoia lor bateria care bubuia necontenit. Podişul Mont-SaintJean fu luat o dată. Cavaleria engleză le căzu în spate. Fuller. In faţa lor erau careurile. o furie. Cuirasierii care atacau se simţiră deodată atacaţi. aşa cum grecii îşi aduceau aminte de Argos 1 I1i i j! l! 1 I Sabia unui cuirasier. îndărătul lor. Somerset îl avea la dreapta pe Dormberg cu cavaleria uşoară germană şi la stînga pe Trip cu carabinierii belgieni . Cîntecul amuţi. Era destul.

Unul dintre oamenii care i-au ridicat cadavrul mai trăieşte încă la Mont-Saint-Jean. în toată această învălală uriaşă oamenii se gîtuiau fără ca unul să-l lase lumină p e celălalt. 27* 397 . Bătălia asta ciudată era un duel dintre doi răniţi înverşunaţi. care luase parte la luptele de la Talavera şi Badajos. era al 1 Textual: splendid! (n. Situaţia lui Wellington se înrăutăţise. Cavaleria asta nemaipomenită îl încremeni' de uimire pe Clinton. chiar pe locul unde se întretaie şi se întîlnesc cele patru drumuri spre Nivelles. nu era al nimănui. care îşi pierd tot sîngele. Avea pe atunci optsprezece ani. Wellington simţea că se clatină. Armata engleză fu adînc zguduită. cuirasierii ar fi dat peste cap centrul şi ar fi cîştigat victoria. Pe trei sferturi înfrînt. Careurile rezistau mereu. Călăreţul acela străpunsese liniile engleze.sau.). Cuirasierii nu izbutiseră. Fură douăsprezece asalturi. pe care trei cuirasieri şi trei vînători de gardă le aduseră împăratului înaintea fermei BelleĂiliance. La Hulpe şi Bruxelles. II cheamă Dehaze. Lupta ţinu două ceasuri. în înţelesul că centrul nu era zdrobit. de n-ar fi fost slăbiţi în prima ciocnire prin dezastrul de la drumul rîpos. la urma urmei. a doua zi după luptă. Criza se apropia. Pînă unde au mers cuirasierii ? Nimeni n-ar putea-o spune. luptînd şi rezistînd mereu. Spunea încet: sublim!' Cuirasierii zdrobiră şapte careuri din treisprezece. Care din doi va cădea cel dintîi ? Lupta de pe podiş continua. Sigur e că. Fără îndoială ca. ca să spunem mai bine. Wellington admira cu eroism. Genappe. un cuirasier împreună cu calul său fură găsiţi morţi sub şopronul unde se cîntăreau căruţele de la Mont-Saint-Jean. Jumătate dintre cuirasieri rămaseră pe podiş. dar. luară sau imobilizară şaizeci de tunuri şi răpiră regimentelor englezeşti şase drapele. Pentru că podişul era al tuturor. în cea mai mare parte. Sub Ney fură omorîţi patru cai. a.

nimic nu mai rămînea din grenadierii olandezi. primul batalion al regimentului 30 infanterie pierduse douăzeci şi patru de ofiţeri şi o sută doisprezece soldaţi. Wellington stapfnea satul şi cîmpia pe porţiunea cea mai ridicată. cutare batalion era comandat de cîte un căpitan sau locotenent . patru căpitani şi trei stegari. Căzuseră mai ales foarte mulţi ofiţeri. Ney nu avea decît culmea şi coborîşul. Delancey ucis.englezilor. „Nu mai sînt. împotriva lui Wellington. era aproape nimicită . iar Napoleon striga : „Infanterie 1 De unde s-o iau ? O fi vrînd s-o fabric!" Armata engleză totuşi era mai bolnavă. care zugrăveşte halul în care ajunseseră cele două armate) Ney cerea lui Napoleon să-i dea infanterie. şi care în 1815. în echilibrul acesta sîngeros. Lordul Uxbridge. Cîţiva oameni în jurul unui drapel arătau locul unde fusese regimentul. Anglia stătea cel mai prost. Ambele părţi păreau înrădăcinate în acest pămînt al morţii. răspundea Wellington. zdrobiseră infanteria. cu cuirasierii de fier cu piepturi de oţel. belgienii cutezători din brigada Van Kluze zăceau în secară de-a lungul şoselei spre Nivelles. întreg statul major al lui Wellington decimat şi. Bârne rănit. Hemoragia armatei lor era groaznică. Kempt Ia aripa stîngă „cerea întăriri". luptau contra lui Napoleon. aliaţi cu englezii. Dar lovitura dată englezilor părea definitivă. Dacă în bătălia asta de cuirasieri fuseseră scoşi din luptă dintre francezi Delord. Dnop. Cel de al 2-lea regiment de garda pedestră pierduse cinci locotenenţi-colonei. care fusese destul de încercată Ia Haie-Sainte. Travers şi Blancard. care în 1811 luptaseră împreună cu ai noştri în Spania. Colbert. divizia Alten. Ompteda ucis. Lheritier. Atacurile furioase ale escadroanelor mari. era cu un genunchi zdrobit. din partea englezilor Alten era rănit. Să moară pe loc I" Aproape în aceeaşi clipă (apropiere ciudată. Van Merlen ucis. regimentul 79 vînători de munte avea doua-398 . care avea să-şi piardă a doua zi piciorul.

fugarii se înghesuiseră de la Vert-Coucou la Groenendael pe o lungime de aproape două leghe. ' Comandant militar francez. Wellington se uită la ceas şi fu auzit murmurînd cuvintele astea îngrijorătoare : . comisarul spaniol Alava. înspre Bruxelles. era supra-mit n astfel pentru energia şi tenacitatea lui. La ora cinci. văzînd că francezii cîştigă teren şi că se apropie de pădure. optsprezece ofiţeri rnorti şî .. ru su te cincizeci de soldaţi ucişi. olandezii. şi spune că armata anglo-olandeză fusese redusă la treizeci şi patru de mii. Cu excepţia neînsemnatei rezerve eşalonate în spatele ambulanţei din ferma de la Mont-Saint-Jean. Convoaiele militare. jVe"mSton. Ducele-de-fier 2 era liniştit. se întorsese din drum şi era în goană spre pădurea Soignes. Sub restauraţie a fost comandantul infanteriei. Numeroase baterii zăceau demontate. tocmai la Gând. carele. Un regiment întreg *j ^ r i hanovrieni din Cumberland în frunte cu colo-coloj hanovrieni din Cumberland. care mărgineau aripa stîngă. Panica fu atît de mare. Toate astea le mărturiseşte Siborne. dădeau alarma. furgoanele pline cu răniţi se repezeau într-acolo. de faţă la bătălie în statul major englez.Blficher sau noaptea 1" Cam în acelaşi timp o linie de baionete. şi de brigăzile Vivian şi Vandeleur. dar buzele îi păliseră. Wellington nu mai avea cavalerie. merge mai departe. iar Pringle. 390 . comandantul trupelor britanice la Waterloo. După spusele martorilor care mai trăiesc încă. In timpul revoluţiei din 1789 a alcătuit In Renania o armată formată din nobili francezi emigranţi luptînd potriva Franţei revoluţionare. semănînd fuga pînă la Bruxelles. şi pe Ludovic al XVIII-lea. Comisarul austriac Vincent. îndepărtată. în frunte cu z j ^s nelul Hacke (care avea să fie mai tîrziu judecat şi degradat) văzînd măcelul. bagajele. exagerînd dezastrul.i si pairi: de ofiţeri răniţi. credeau că ducele e pierdut. încît îl cuprinse şi pe prinţul de Conde '. care se afla la Malines. Acum e momentul culminant al acestei drame uriaşe. sclipi pe înălţimile dinspre Frischemont. loviţi de săbiile cavaleriei franceze.

Tunurile se înnămoleau pînă la osie. iar Btilow n-ar mai fi ajuns. In declaraţiile cu lese la Sfînta Elena de secretarul său. îşi regrupa forţele şi apăru pe cfmpul de bătălie de la Waterloo pentru a ajuta pe englezi în momentul cel mai critic pentru ei. trebuiseră să treacă rîul Dyle pe podul îngust de la Wavre. în loc să-l înceapă de mai jos de Plancenoit. chipul veacului al XlX-lea ar fi fost poate cu totul altul. Napoleon aruncă vina înfrîngerii de la Waterloo asupra lui Grouchy. Dacă micul pastor. o spune însuşi generalul prusac Muffling. călăuza lui Bulow (locotenentul lui Bliicher). cu sarcina de a urmări pe prusacii Iui Blucher. destul de mult. provocfnd deruta acesteia. era timpul ca Biilow să sosească. Pe oricare alt drum în afară de acel de mai jos de Plancenoit. Las Cazes. dar sosi Blucher. Ia Waterloo. de altfel. iar bătălia ar fi fost pierdută. Napoleon ar fi cîştigat bătălia de la Waterloo. moartea în locul vieţii. In timpul acesta. Dacă ar mai fi întîrzîat 0 oră. Grouchy se (inea departe de bătălie. Soarta îşi are cotiturile ei. Poposise la Dion-le-Mont şi plecase de acolo o dată cu zorile. chesoanele şi furgoa- I . Dar drumurile erau desfundate şi diviziile i se împotmoliseră. Intîrziase. care la Waterloo a avut comanda cavaleriei de rezervă.1 General prusac. înfrîn(i cu cîteva zile în urmă la Ligny. l-ar fi sfătuit să pornească atacul din pădure de mai sus de rrischemont. Blucher însă izbuti să se desprindă din urmărire. 400 XI CĂLĂUZA REA PENTRU NAPOLEON. fn flancul drept al oastei lui Napoleon. care a sosit primul. Blucher nu l-ar mai fi găsit pe Wellington în picioare. Afară de asta. CĂLĂUZA BUNA PENTRU BOLOW ' Toată lumea cunoaşte dureroasa greşeală a lui Napoleon: îl aştepta pe Grouchy 2 . întrezăreşti Sfînta Elena. tocmai cînd te aşteptai să-l vezi pe tronul lumii. Aşadar. armata prusacă ar fi dat peste un şanţ de netrecut pentru artilerie. uliţa care ducea spre pod fusese incendiată de francezi. 2 Unul din mareşalii lui Napoleon.

împăratul trimisese în recunoaştere. II întreba. „Sînt pomi"." Cu toate astea. ce vezi înspre Chapelle-SaintLambert ?". spre acel punct nelămurit. diviziile Losthin. spuseseră unii. Dacă acţiunea ar fi fost începută cu două ceasuri mai devreme. dar la ceasurile cinci. Bliicher. Spusese: „Văd acolo un nor. spuseseră cei mai mulţi.se apoi pe ducele de Dalmaţia : „Soult. Aşa sînt întîmplările astea uriaşe. Aşa şi era : Biilow nu se clintise. „Sînt coloane care fac haltă". Hacke şi Rissel se desfăşurau în faţa corpului de armată al lui Lobald. Avea o avangardă foarte slabă şi nu putea face nimic. 401 . dădu ordin lui Biillow să atace şi spuse această frază de pomină : „Trebuie să dăm oxigen armatei engleze".I artileriei nu putuseră trece printre cele două şiruri 1 case în flăcări şi fuseseră silite să aştepte stingerea focului. văzînd primejdia în care se găsea Wellington. Adevărul era că norul nu se mişca din loc. cavaleria prinţului Wilhelm de Prusia ieşea din Pădurea Parisului. divizia de cavalerie uşoară a lui Domon. Trebuia să aştepte grosul corpului de armată şi primise ordinul ca mai înainte de-a intra în linie să se concentreze. Mareşalul îşi îndreptase luneta într-acolo şi răspunsese: „Patru sau cinci mii de oameni. sire. Ghiar la amiază. mi se pare că sînt trupe". e Grouchy. ceea ce vedeau ei rămînea nemişcat în ceaţă. Hiller. Plancenoit era în flăcări. ar fi putut să fie sfîrşită la orele patru. Avangarda lui Biilow nu putuse ajunge la ChapelleSaint-Lambert nici Ia venirea prînzului. împăratul zărise prin ochean ceva pe linia îndepărtată a zării şi care-i atrăsese luarea-aminte. Fără îndoială. Toate ocheanele statului major studiaseră „norul" semnalat de împărat. şi Bliicher s-ar fi aflat în faţa unei bătălii cîştigate de Napoleon. Puţin după aceea. iar ghiulelele Prusace plouau pînă în rîndurile gardei de rezervă din spatele lui Napoleon. pe măsura unui infinit care ne scapă.

un nor de proiectile ciurui drapelul tricolor. Harlet. ai fi crezut că vezi douăzeci de victorii intrînd pe cîmpul de luptă cu aripile întinse. francezii erau respinşi. dădură înapoi. era pe la ceasurile opt seara. se făcuse o uriaşă spărtură în rîndurile armatei franceze. se năpustiră cu toţii şi măcelul suprem începu. toată linia engleză relua ofensiva şi era împinsă înainte. se iviră simetrice. bătălia era răzleţită. chiar în clipa aceea. Pirch I-ul apărea împreună cu Btilow.soeotindu-se învinşi. în ceaţa încăierării. AiicheJ. fiecare batalion al gărzii era comandat de un general. Lobau era luat dintr-o parte. . Deodată. o nouă bătălie se pregătea regimentelor noastre zdruncinate o dată cu căderea nopţii. se ridică. Durutte scos de la Papelotte. Cerul fusese înnorat toată ziua. Ea striga în vreme ce simţea că moare : „Trăiască împăratul!" Istoria nu cunoaşte nimic mai mişcător decît această agonie care izbucneşte în urale. în picioare şi ţintiţi bine 1" Regimentul roşu al gărzilor engleze. Donzelot şi Quiot se retrăgeau. Erau acolo Friant. Roguet. iar învingătorii. care tremura împrejurul vulturilor noştri. cu placa mare pe care era vulturul. artileria engleză şi cea prusacă se ajutau una pe alta. Cînd căciulile înalte ale grenadieriîor din gardă. dar Wellington strigă: „Gărzi. Poret de Morvan. culcat îndărătul tufişelor. Mallet. norii de la orizont se dădură la o parte şi lăsară să treacă printre ulmii de pe drumul dinspre Nivelles acea pată roşie şi sinistră a soarelui care apune. La Austerlitz îl văzuseră răsărind. liniştite. optzeci şi şase de guri de foc bubuiau deodată. frontul era nimicit. aliniate. Marcognet era măturat de pe podişul Chain. duşmanul fu pătruns de respect pentru Franţa. In vederea acestui deznodămînt. iar garda intra în linie sub această rostogolire înfricoşătoare. flancul era distrus. cavaleria lui Zieten era condusă de însuşi Bliicher. Garda imperială simţi din 402 .XII GARDA gestul se ştie : o a treia armată dădea năvală. minunate.

Ii arunca întrebarea asta lui Drouet d'Erlon : „Tu nu te laşi ucis ?" Striga în mijlocul artileriei aceleia care zdrobea un pumn de oameni: „Aşadar pentru mine nimic! Ah! Aş vrea să-mi intre în burtă toate ghiulelele astea ale englezilor 1" Nenorocitule. din ce în ce mai lovită de trăsnet şi cu atît mai nimicită cu cît păşea mai departe. dă năvală. Ney sare pe un cal de m prumut şi. al cincelea cal. cu unul dintre epoleţi tăiat pe jumătate de o lovitură de sabie a unui guard-călare. care înlocuise pe „Trăiască împăratul 1" Şi. trosneşte. fără cravată. cu uniforma descheiată. în mînă cu o sabie ruptă. soldaţii şi generalii erau ]a fel de viteji. Nici un om nu fu dat lipsă de Ia sinucidere. Acolo îi fu ucis. măreţ.ffl brâ cum împrejurul ei armata începea să se dea înapoi. Ney. Totul se încovoaie. Armata se frînse deodată. se grăbeşte. la Haie-Sainte. cu capul gol. cade. In trupa aceea. tulburat. se rostogoleşte. nu muri. la Papelotte. pluteşte. cu placa de mare-vultur strivită de un glonte. Năduşit. Nu se găsiră nici şovăitori nici sfioşi. mare prin toată măreţia morţii primite de bunăvoie. cu spumă la gură. Era răvăşit şi furios. se dăruia în fiecare clipă acelui prăpăd. continua să înainteze. se izbeşte. fără sabie. cu fuga în urma ei. cu ochii înflăcăraţi. Strigătul de „Trădare !" fu urmat de strigătul ■Acape cine poate!" O armată care se destramă e ca un ez gheţ. auzi acel „Scape cine poate!". plin de noroi. precum şi marea zguduitură a trupelor puse pe fugă. erai sortit gloanţelor franceze I XIII PRĂPĂDUL Fuga din spatele gărzii fu lugubră. se 403 . însîngerat. din toate părţile în acelaşi ™ip: la Hougomont. spunea: „Priviţi cum moare în luptă un mareşal al Franţei!" Dar degeaba. nemaipomenită dezagregare. sub el. la ^Jancenoit. se sparge.

prietenii se ucid între ei ca să fugă. se calcă în picioare. Strigăte. cărări croite cu lovituri de spadă. zadarnic îşi prăpădeşte escadroanele de serviciu într-o ultimă sforţare. îi ameninţă. Soldaţii fug. ca şi cum ar fi purtate de colo-colo între săbiile ulanilor şi împuşcăturile brigăzilor lui Kempt. Guyot. uriaşă spumă a bătăliei. le vorbeşte. împiedică drumul şi prilejuiesc măceluri. furgoanele date peste cap. sînt luaţi de valuri. Morand în faţa lui Pirch. cu ofiţerii. soldaţii deshamă caii de la chesoane şi pun m?na pe ei ca să fugă . tunurile o iau razna. O mulţime ameţitoare umple drumurile. Quiot se dă înapoi în faţa lui Vivian. pădurile. pădurile. cade sub picioarele dragonilor englezi. văile. Best. Oamenii se zdrobesc. îi sileşte. lovindu-se unele de altele. 404 . escadroanele şi batalioanele se sfarmă şi se împrăştie. se aruncă. cu roţile în sus. Cea mai rea învălmăşeală e fuga. Napoleon încearcă zadarnic să ridice ziduri cu ce-i mai rămăsese din gardă. îi roagă stăruitor. Cavaleria prusacă. o suduie. saci şi puşti aruncate în lanurile cu secară. înţesate de aceşti patruzeci de mii de oameni care evadează. se împotriveşte fugi. o cheamă înapoi. oprind în acelaşi timp pe englezi şi pe francezi. proaspăt sosită. . Braţele soldaţilor sînt deznădăjduite. cîmpiile. Toate gurile care strigaseră de dimineaţă „Trăiască împăratul" rămîn căscate. Zieten loveşte în voie Franţa cu sabia. R depăşit. dă cu securea. Pack şi Rylandt. ucide.aşaza de-a latul şoselei spre Bruxelles. abia dacă-l mai cunosc. taie. Domont şi Subervig în faţa prinţului Wilhelm de Prusia. nu mai e decît o spaimă de negrăit.strigînd: „Trăiască mareşalul Neyl" Două regimente ale lui Durutte se duc şi se întorc înfricoşate. colinele.Reille de cealaltă. zboară. merg peste morţi şi peste vii. care a condus şarja escadroanelor împăratului. Napoleon aleargă în galop de-a lungul coloanelor de fugari. încearcă să (ini armata în loc. Lobau în faţa lui Biilow. disperare. loveşte cu sabia. cu generalii. potecile. nimiceşte. s-a sfîrşit cu camarazii. Caii înhămaţi dau năvală. Kellermann în faţa lui Vandeleur. Lobau de-o parte.

•■ s-au preschimbat în căprioare. străbătu Goselies. la dreapta drumului. E ziua destinului. teroarea. simţindu-se la umbra unei prezenţe cumplite. Cei care învinseseră Europa au căzut. nemaiavînd nici ce să mai spună. la cîteva minute înainte de a intra în Genappe. să facă front. Lobau strînse trei sute de oameni. Waterloo e ţîţîna veacului al XlX-lea. Prusacii se aruncară asupra localităţii Genappe. dar după prima salvă prusacă o luară cu toţii la fugă. mînioşi desigur că erau atît de pu ţin victorioşi. Victoria se încheie cu asasinarea învinşilor. : I S P a nţia acelui mare om era necesară pentru ca să '"ceapă un mare secol. iar Lobau fu prins. Duchesne. oc erat fatis '.. Urmărirea fu groaznică. pentru că noi sîntem istoria : bătrînul Bliicher s-a dezonorat. îşi predă sabia unui husar al morţii. Bliicher porunci uciderea tuturor. Aşa se petrecu această La Genappe încercară să se întoarcă. ruina celei mai înalte vitejii din cîte au uimit vreodată istoria. Se văd şi azi urmele salvei pe faţada veche de cărămizi a unei case dărăpănate. Asupra bătăliei de la Waterloo se proiectează umbra unei mîini uriaşe. nici ce ^ mai facă. Bliicher îl întrecu pe Roguet. să împotrivească. străbătu Quatre-Bras. perspectiva neamului omenesc s-a schimbat. străbătu Thuin şi nu se opri decît la graniţă. Ameţeala. care i-o luă şi ucise cu ea pe prizonier. străbătu Frasnes. Roguet dăduse pildă lugubră de a ameninţa cu moartea pe orice grenadier francez care i-ar aduce un prizonier prusac. Baricadară intrarea în oraş. S-a însărcinat cu asta cineva căruia 1 Aşa a fost scris (tn original în limba latină). înghesuit în uşa unui han din Genappe. Ziua aceea a fost hărăzită de o forţă care e mai presus de om. zdrobiţi. Cruzimea asta puse vîrf dezastrului. Retragerea disperată străbătu Genappe. In ziua aceea. străbătu Charleroi. Vai! Şi cine fugea în felul acesta ? Armata cea mare. Să pedepsim. 405 . generalul tinerei gărzi. să fie oare fără pricină ? Nu. Iată de ce au fost încovoiate de spaimă atîtea capete. iată de ce atîtea inimi mari şi-au predat spada.

pe o cîmpie de lîngă Genappe. In valea asta a morţii. se lăsară învelite de ea. victorioase. somnambul uriaş al visului său zdrobit. O dată cu noaptea venea şi moartea. pe la ceasurile nouă seara. îşi trecuse pe sub braţ căpăstrul calului şi. Bernard şi Bertrand ' apucară de o pulpană a redingotei şi opriră în loc un om buimac. Panica eroilor se explica In bătălia de la Waterloo a fost mai mult decît un nor. sub un potop spăimîntător de proiectile. pe care !-a iirmat în insula Elba şi în insula Sfînta Elena. careurile astea întunecate agonizau măreţ. 406 . mureau în ele. murea pe socoteala lui. 1 Generali din statul major al lui Napoleon la Waterloo . sinistru. neclintite. Friedland. la poalele podişului Mont-Saint-Jean mai rămăsese unul. In amurg. XIV CEL DIN URMA CAREU Cîteva careuri din gardă. dus pe gînduri. care încă mai încerca să meargă înainte. La căderea nopţii. Jena. unii ocupaseră poziţii pe înălţimile de Ia Rossomme. Era Napoleon. ca nişte stînci în apa care curge. nemişcate în scurgerea retragerii. Pentru a săvîrşi această ultimă faptă. sub focul convergent al artileriei duşmane. alţii pe cîmpia de la Mont-Saint-Jean. careul mai lupta încă. rezistară pînă noaptea. după ce fusese tîrît pînă acolo de curentul retragerii. Fiecare regiment. Careurile aşteptară această umbră dublă şi. cu privirea rătăcită. a fost un meteor. se întorcea singur Ia Waterloo. Aici. ultimul este cunoscut prin credinţa păstrată ţinpăraţy|ui.nu i se poate împotrivi nimeni. Ia picioarele povîrnişului pe care-l urcaseră cuirasierii şi năpădit acum de masele engleze. care. înfricoşătoare. A trecut pe acolo dumnezeu. învinse. izolat de celelalte şi nemaiavînd nici o legătură cu armata ciopîrtită din toate părţile. părăsite. Wagram. Ulm. descălecase.

. Putură să audă în umbra asfinţitului cum încărcau tunurile. om trece peste această regulă pe riscul nostru. le încercuiau capetele. pe care eroii îl întrezăresc întotdeauna în fumul din fundul luptei. înainta spre ei şi îi privea.l du-se cînd şi cînd să răsufle. careul se împuţina şi răspundea. profilurile negre ale tunurilor. cînd mormanul de cadavre fu mai mare decît grupul celor în viaţă. Răspundea obuzelor prin gloanţe şi-şi res-^ tot mai mult cei patru pereţi. le strigă: „Bravi francezi. trăgătorii bateriilor engleze se apropiau de tunuri. cerul alb ivit printre roţi şi afete. Aşadar. 407 . oprin. un general englez. şi tunurile engleze.comandat de un ofi{er necunoscut pe care-l chema rmbronne. fugarii ascultau în întuneric a€ el tunet înfundat. cititorul francez nu mgaduie să i se repete poate cel mai frumos cuvînt pe care u n francez ]-a rostit vreodată. care descreştea." a XV CAMBRONNE In dorinţa lui de a fi respectat. umbre de oameni călare.. E oprit să stai mărturie pentru sublim în faţa istoriei. iar după alţii Maitland. După fiecare explozie. De departe. după unii Qolville. In jurul celor care luptau era un fel de furnicar de strigoi. Uriaşul cap de mort. cînd steagul lor nu mai fu decît o zdreanţă. făcură tăcere. oprindu-se să se odihnească. ca nişte ochi de tigru în noapte. tulburat. printre toţi acei giganţi există un titan : Camoronne. învingătorii fură străbătuţi de un fel de spaimă sfîntă în faţa acestor muribunzi sublimi. predaţi-vă !" Cambronne le răspunse : „C. Atunci. Fu o clipă de răgaz. cînd puştile lor lipsite de gloanţe nu mai fură decît ciomege. Cînd legiunea aceea nu mai fu decît un pumn de oameni. fitilurile aprinse.

Ce poate fi rnaf mare! Fiindcă a-ţi dori moartea înseamnă a muri în. să spui asta destinului. să oferi regilor haznalele binecunoscute cezarilor. Să fie Bliicher ? Nu. să pierzi terenul şi să păstrezi istoria.1 Rege al Spartei (490—480 I. e nespus de mult. Cuvîntul lui Gambronne face efectul unei fracturi. să faci în aşa fel încît să rămîi în picioare după ce vei fi căzut.n. Bliicher n-ar fi putut să isprăvească. nu e Wellington care ceda la ceasurile patru şi era disperat la cinci. Cambronne. eroul de la Terrnopile. sosirii lui Bliicher. să ai de partea ta după măcel pe cei ce rîd. a supravieţuit. pe care l-a apărat contra perşilor şi unde a murit eroic. cu neputinţă de rostit. 408 Sâ spui acest cuvînt şi apoi să mori. Fără Bliicher ar fi fost pierdut. eă-l completezi pe Leonida ' cu Rabelais. să rezumi o victorie printr-un cuvînt suprem. să pui temelia asta leului care avea să fie ridicat pe acel loc.). Omul care a cîştigat bătălia de la Waterloo nu e Napoleon cel pus pe fugă. ucide înseamnă cu un astfel de cuvînt tunetul care te Să dai catastrofei răspunsul acesta. Să trăsneşti să învingi. să arunci replica asta în ploaia nopţii. Dacă Wellington n-ar fi început. Cine a învin-s ? Wellington ? Nu. nu e Bliicher care nici nu s-a luptat. să faci din cel din urmă cuvînt cel dintîi.e. întîrzierii lui Grouchy. E un piept fracturat de dispreţ. acest soldat necunoscut. deşi împuşcat. omul care a cîştigat bătălia de la Waterloo e Cambronne. e preaplinul agoniei care face explozie. să îneci în două silabe coaliţia europeană. E de o măreţie demnă Eschyl. amestecînd în el strălucirea Franţei. acest trecător de ultimă oră. în zidul trădător de la Hougomont. acest nimic al războiului. să închei cu semeţie Waterloo-ul ca pe ultima zi a carnavalului. simte că acolo e min- . de E o insultă adusă trăsnetului. să fii ironia însăşi printre morminte.■ tr-adevăr şi nu e vina acelui om că. în drumul rîpos de la Chain.

şi f iu n .Foc!" Bateriile fură luminate de flăcări. A luat parte la ex-de ai P°Ie °n în Egipt şi a urmat acestuia la comanda trupelor 409 . însemnează să fii învingător. aşa cum ai căuta o sabie. să găseşti aota.a î n care clocoteşte de mînie i se oferă viaţa. generalii cei fericiţi. tunurile lor cu fitiluri aprinse stau căscate. dealul se cupe Na 1 Autorul Marseiezei. un milion. Au fost o sută de mii de '"idaţi victorioşi şi. au u b câîeîiul lor garda imperială şi armata cea mare. ." O minciună.au zdrobit pe Napoleon şi n-a mai rămas decît Cambronne. La cuvîntul lui Cambronne. In acel minut fatal. Parcă ar fi Danton care vorbeşte. dar îşi dă seama de nimicnicia ei şi face mai mult decît s-o scuipe în obraz. o îndură în toată măreţia ei covîrşitoare. duhul zilelor măreţe a pătruns în omul acesta necunoscut. Auzi şi recunoşti în Gambronne vechiul suflet al uriaşilor. nu mai protestează decît acest vierme de ţărînă..j. O spune din nou. Sâ spui asta. El va protesta. în numele revoluţiei. Cambronne găseşte cuvîntul de la Waterloo. In faţa acestei biruinţe minunate şi mediocre. sau Kleber 2 care tună. Sub numărul. să faci asta. unul cîntă cîntecul suprem. GenwaI francez din timpul revoluţiei de Ia 1789. i.. Atunci el caută un cuvînt. ei tresar. Simte în el o spumă şi acea spumă e cuvîntul. Se desprinde o suflare din uraganul divin şi trece prin aceşti oameni. adaus sfîşietor. Intr-o catastrofă. Asta ar fi puţin. iar celălalt scoate strigătul teribil. în urma celor o sută de mii. '"ea^tă bătaie de joc ! Cum să nu izbucnească ? aC Sînt acolo toţi regii Europei. după cum Rouget de l'Isle' găseşte Marseieza datorită harului de sus care pogoară asupra-i. vocea engleză răspunse: . în faţa acestei biruinţe fără biruitori se ridică acest disperat . Acel cuvînt al dispreţului titanic nu e azvîrlit de Cambronne numai Europei în numele imperiului. El îl azvîrle trecutului.. forţa şi materia care îl copleşesc găseşte o expresie pentru suflet: excrementul. ju-'terii stăpîni peste fulgere.

2 „O bătălie terminată. a tras după ea toate 1 Cît preţuieşte ducele ? (în origina! tn limba latină). iar cînd se risipi fumul. Comentariile sînt încurcate. nu mai era nimic. uşor albicios datorită lunii care se ridicase. pe pămîntul muiat de ploaie şi sînge.tremură. Muffling. garda murise. se rostogoli un fum nesfîrşit. Jomini împarte bătălia de la Waterloo în patru momente. la ceasurile patru dimineaţa. cu greu puteai desluşi ici-colo o tresărire printre cadavre. măsuri greşite care au fost tndreptate. în locul pe unde trece acum. din toate acele guri de aramă ieşi o ultimă şj înfricoşătoare vărsătură de proiectile. în grînele întunecate. care au studiat şi descris bătălia de Ia Waterloo. Ea e la fel de nelămurită şi pentru cei ce-au cîştigat-o. Citiţi rapoartele. fluierînd şi dînd vesel bici calului. bîjbîie. Blucher e uluit. 3 Jomini. 410 . Joseph. mai măreţe decît cele romane. a prins cu ochiul său ager trăsăturile caracteristice ale acestei cumplite prăbuşiri a geniului omenesc în luptă cu divinul hazard. deşi în unele privinţe s în tem de altă părere. în orbirea lor. Izbînzi mai mari asigurate pentru a doua zi." (Napoleon : însemnări de la Sflnta Elena) (n. de năruire a monarhiei militare — care. Charras — scriitori militari din prima jumătate a secolului al X'IX-lea. Napoleon vedea în ea panica 2 . Mtiffling o desparte în trei peripeţii. o zi sfîrşită. legiunile franceze. Comunicatele sînt confuze. Toţi ceilalţi istorici sînt oarecum orbiţi şi. numai Charras 3 . băiatul care duce poşta la Nivelles. înmărmurindu-i pe regi. In felul acesta.a. alţii se bîlbîie. Wellington nu înţelege nimic. şi pentru cel care-a pierdut-o. XVI QUOT LIBRAS IN DUCE ?' Bătălia de Ia Waterloo este o enigmă. Acea rămăşiţă nemaipomenită era nimicită. îşi dădură sufletul la Mont-Saint-Jean.). totul fu pierdut din pricina unei clipe de panică năprasnică. Cei patru pereţi ai cetăţuii celei vii zăceau la pămînt. Zi cu adevărat năprasnică. Unii bîiguie.

Să-i dăm întîmplării ce este al întîmplării. geniul lor. însemnează oare a ştirbi cu ceva Anglia şi Germania ? Nu. iar Anglia pe Byron mai presus de Wellington. care poarta semnul unei necesităţi supraomeneşti. oamenii n-au însemnat nimic. deoarece cugetă. are cuvîntul raţiunea. Nici Germania. trecătoare. Adesea. slavă domnului. nici Franţa nu încap într-o teacă. să vorbim despre Waterloo privind fără părtinire din amînd °uă taberele. nu sînt. simple numere pe care eroii şi cuceritorii le pot pune ca nişte jucători la loteria bătăliilor. Popoarele sînt mari. ele însele. Popoarele civilizate. 28 411 . E mîndria deşartă. nici Anglia. şi în zorile acestea Anglia şi Germania îşi au strălucirea lor minunată.j e ] e __ şi de prăbuşire a forţei. mai ales în vremea noastră. şi fără jalnicele isprăvi ale spadei. nici de augusta Germanie. In epoca asta. Un joc de noroc. Luîndu-le lui Wellington şi lui Blucher victoria de la Waterloo. Germania îl are pe Goethe mai presus de Blucher. Zorile nemăsurate ale unor idei noi sînt proprii secolului nostru. Cînd încetează bătaia tobei. mai multă libertate. E jocul de-a cine pierde cîştigă. Ceea ce alcătuieşte măreţia lor în veacul al XlX-lea nu-şi are obîrşia în Waterloo. a puhoaielor de apă umflate de furtună. izvorăşte din. Ce este Waterloo? O victorie? Nu. Onoarea lor. Geea ce-I deosebeşte pe fiecare dintre ele între neamurile pămîntului e ceva mai mult decît o luptă. Aşadar. Ele sînt măreţe. de răsturnare a legilor războiului. Numai popoarele barbare se dezvoltă pe neaşteptate după o biruinţă. inteligenţa. ? ! domnului ce este al domnului. nu dintr-o întîmplare. In problema de la Waterloo nu e vorba nici de vestita Anglie. Mai puţină glorie. Sporul pe care-l aduc civilizaţiei e real. nu se înalţă şi nici nu se prăbuşesc după norocul sau nenorocul unui comandant. Tn evenimentul acesta. cînd Waterloo nu era decît un zăngănit de săbii. demnitatea. slavă domnului. o bătălie pierdută însemnează dobîndirea unui progres.

intuiţia. care n-a venit. geniul a fost învins de calcul. Napoleon îl aştepta pe Grouchy. 412 . fantezia militară. asigurarea retragerii.Un joc cîştigat de Europa şf plătit de Franţa. Wellington este războiul clasic care se răzbună. de rîndul ăsta. a colinei. tactica echilibrării batalioanelor. dar şi tulburînd-o. ce rost avea acest strălucit ignorant care. Ia începutul carierei sale. Napoleon şi Wellington. confinînd în special tabele de dobînzi. prevederea. darul de a ghici. Dumnezeu. care foloseşte antitezele. toate tainele unui suflet adînc. Cine era corsicanul ăsta de douăzeci şi şase de ani. despotul care merge pînă la tiranizarea cîmpului de luptă. Tactica de altădată fusese nu numai uimită. strategia care ştie să se folosească de teren. Waterloo este. Nu sînt doi duşmani. un nu ştiu ce care vede ca vulturul şi care loveşte ca trăsnetul. geometria. şi. a pădurii. dar şi scandalizată. care a venit. ci două fiinţe cu totul opuse. chemate şi oarecum silite să se supună. autorul unei Cărţi a socotelilor gata făcute. chibzuiala. crufarea rezervelor. Nu merita să se toarne acolo un leu pentru atîta lucru. Wellington era un Barreme ' al războiului. totul pus în chip desăvîrşit la punct. măcelul organizat. vechiul curaj clasic. îl întîlnise în Italia şi-l bătuse straşnic. i Calculator francez din secolul al XVH-lea. privirea scăpărătoare. Bătrîna bufniţă fugise din faţa tînărului vultur. războiul socotit cu ceasul în mînă. o metodă nezdruncinată. Amîndouă taberele aşteptau pe cineva. Bonaparte. pe cînd Napoleon era un Michelangelo. instinctul supraomenesc. de altfel. A izbîndit cel care a calculat exact. un sînge rece îndărătnic. a apei. o măiestrie uimitoare îmbinată cu o vioiciune semeaţă. Wellington îl aştepta pe Blucher. fără a lăsa nimic la voia întâmplării. tovărăşia destinului. Mai tîrziu numele lui a devenit substantiv comun. cea mai ciudata întîlnire din toată istoria. încrederea în soartă cu ştiinţa strategică sporind-o. n-a hărăzit niciodată un contrast mai izbitor şi o confruntare mai neobişnuită. a cîmpiei. De-o parte precizia. de partea cealaltă.

a săbiei corecte împotriva spadei sclipitoare. Mantua. Marengo. care. pe Wurmser peste Beaulieu. ceea ce a avut Anglia acolo cu adevărat măreţ a f° s *> fie zis fără supărare. dînd peste cap pe Beaulieu peste Alvinzi. Soarta îşi dete învoirea la ironia asta. spune într-o scrisoare către lordul Bathurst 2 că oştirea s a. ca să-l vedem pe Wurmser e de ajuns ca părul lui Wellington să fie alb. In pragul prăbuşirii. Waterloo e o bătălie de mîna întîi. cu o neînţeleasă lipsă de recunoştinţă. Triumful celor mediocri. cîştigată de un comandant de mîna a doua. ea însăşi. Arcole. fără me. fără tunuri. făcea praf una după alta cele cinci armate ale împăratului Germaniei. sub Lodi. pe placul mulţimilor. '?'!ÎrU en Slez în cabinetul Castlereagh. Napoleon se întîlni din nou cu un Wurmser tînăr. pe Mack peste Melas 1 ? Cine era acest începător în ale războiului care avea trufia unui astru ? Şcoala militară academică îl excomunicase.vînd totu! împotriva lui şi nimic de partea sa. pe Melas peste Wurmser. Montebello. este hotărîrea engleză. De-aci. aproape f"ră 'oaste. cunoscut pentru ura sa fată evo u ' t'a franceză.aUstrieci sau în serviciul Austriei. cu o mînă de oameni împotriva unor trupe numeroase. o duşmănie de neîmblînzit a militarismului de altădată împotriva celui nou. ci oştirea. La 18 iunie 1815 duşmănia asta îşi spuse ultimul cuvînt şi. oastea care a luptat la 18 iunie 1815. Wellington. este cerbicia engleză. a tablei de şah împotriva geniului. Ceea ce trebuie să ne minuneze în bătălia de la Waterloo este Anglia. 28* 413 . scrisese: Waterloo. aproape fără să răsufle şi mînuind tot mereu aceiaşi luptători. In adevăr. Ce spune despre asta întunecatul a r3". Nu comandantul ei. învinşi de Napoleon In de r». Montenote. fără bocanci. este sîngele englez . j e fără muniţii. se năpustea asupra Europei coalizate şi cîştfea în chip nesăbuit victorii socotite cu neputinţă ? De unde venea turbatul ăsta spăimîntător. a fost o „arm at foarte slabă".

scoţienii de munte cîntînd din cimpoi sub ploaia de ghiulele. ăsta e meritul lui şi noi nu i-l precupeţim. cavaleria lui Posomby şi a lui Somerset. un sergent care. ca ostaş. deoarece ierarhia militară engleză nu îngăduie să fie citat într-un ordin de zi nici un erou sub gradul de ofiţer. însemnează a micşora Anglia.dacă. In ce ne priveşte. Monumentul de la Waterloo ar fi mai nimerit . A face pe Wellington atît de mare. Crede în ereditate şi în ierarhie. Dacă are cineva dreptul la vreun trofeu. Se ştie că în bătălia de la Inkermann '. ea tot mai păstrează iluzia feudală. Wellington nu este decît un erou ca oricare altul. infanteria Jui Pack şi a lui Kempt. toată admiraţia noastră se îndreaptă către soldatul englez. nu ca popor. ar înălţa în văzduh statuia unui popor. Ga popor. regimentele lui Maitland şi Mitchell. se lasă ciomăgit. tinerii recruţi care abia ştiau să mînuiască flinta. Ostaşul de fier preţuieşte tot atîta cît Ducele-de-fier. După al ei 1688 şi după 1789 al nostru. Scoţienii cenuşii. ţinînd piept vechilor cete de la Essling şi de la Rivoli — iată în ce-i constă măreţia. mort în timpul asediului Sevastopolului (1855). se subordonează de bunăvoie şi-şi ia un lord drept şef.vălmăşag de oseminte îngropate sub brazdele de J a Waterloo ? Anglia a fost prea modestă faţă de Wellington. atunci Angliei i se datorează trofeul. în'locul chipului unui om. scăpase armata de la pieire. după cît se pare. garda călare. 414 . se preţuieşte ca naţiune. Dar această puternică Anglie se va mînia din pricina celor spuse de noi aci. Poporul acesta. 1 Bătălia de Ia Inkermann (1854) din timpul războiului Crimei!. 2 Comandant al trupelor engleze în războiul Crimeii. dar cel din urmă dintre pedestraşii şi dintre călăreţii lui a fost tot atît de dîrz ca şi el. se lasă dispreţuit. batalioanele lui Rylandt. n-a putut fi pomenit de către lordul Raglan i . Ca muncitor. pe care nici un altul nu-l întrece în putere şi-n glorie. Wellington a fost dîrz.

Spăimîntătorul iunie trăieşte din nou . şaizeci de mii de morţi. şaptezeci şi două de mii de luptători de fiecare parte. Martor al acestei bătălii a fost poetul Horajiu. paisprezece la sută austrieci. apărători nu v ătilor ^PUblicane. la Waterloo. cincizeci şi şase la sută francezi. patruzeci şi patru Ia sută ruşi. treisprezece la sută francezi. dacă priveşte. se desprinde de-acolo un fel de ceaţă plină de năluci: şi dacă vreun călător se plimbă prin aceste locuri. falsa colină-monument se şterge. Grouchy care rămîne'surd la bătaia tunului. călăuza care-l înşeală pe Napoleon. paisprezece la sută ruşi şi prusaci. La Waterloo. şi seamănă cu toate cîmpiile.e. La Wagram. La Bautzen. Din înghesuiala asta s-a născut măcelul. Din toate bătăliile mari. vedenia prăpădului pune stăpînire pe el. tot acest prăpăd e rînduit de minune. totuşi. patruzeci şi patru la sută austrieci. patruzeci şi unu la sută : o sută patruzeci şi patru de mii de luptători. în anul 42 t. dacă visează c a Vergiliu în faţa cîmpiilor morţii de la Filippe'. Napoleon. In total.n. 415 . reazim nepăsător al omului. La Moscova. la Waterloo a fost mai mult un măcel decît o bătălie. S-a făcut o socoteală şi s-a stabilit următoarea proporţie : pierdere de oameni — la Austerlitz. zidul de la Hougomont drumul desfundat de la Chain. treizeci la sută ruşi. Cîmpia de la Waterloo se înfăţişează azi cu liniştea obişnuită a pămîntului.. Intr-un cuvînt. Waterloo este aceea care are frontul cel mai mic faţă de numărul luptătorilor. călăuza care-i arată drumul cel bun lui Bulow. treizeci şi şapte la sută francezi. Wellington. Brutus şi Casius. A Ant' P-6 Clmpiile de Ia FiliPPe (Macedonia). treisprezece la sută francezi. s-o spunem. Noaptea. paisprezece la sută francezi. o jumătate de leghe.Ceea ce admirăm mai presus de toate într-o ciocnire felul celei de la Waterloo este uimitoarea iscusinţă a tntîmplării. dacă ascultă. Octavian şi al in?'" '" aU InVins pe du 5 man i' l°r Politici. trei sferturi de leghe.Ploaia din timpul nopţii. treizeci şi unu la sută aliaţi.

Negreşit. Plancenoit. visătorul. Mont-Saint-Jean. scheletul celălalt e Wellington. Dacă-i dăm bătăliei de la Waterloo tîlcul ei cel mai înalt. lucirile acelea sînt cuirasierii. Petersburgul. şiruri de infanterişti şerpuiesc pe cîmpie.acel leu oarecare se destramă. toate acele înălţimi sălbatice. putem spune că este o voită biruinţă contrarevoluţionară. umbrele acelea sînt grenadierii. g a . iar în beznă. lopuri furioase străbat zarea . toate astea nu mai sînt. Pentru noi Waterloo nu este decît ziua uluitoare a libertăţii. e asmuţirea monarhiilor împotriva neîmblînzitei răscoale franceze. gerul săbiilor. înnăbuşirea acestui mare popor. Hougomont. cu Habsburgii şi cu Burbonii. apar încununate de-a valma cu vîrtejuri de vedenii care se nimicesc între ele. Papelotte. ca un horcăit în fundul unui mormînt. vuietul nedesluşit al bătălieifantomă. şi rîpele se împurpurează. cu HohenzoIIernii. In scopul acesta s-au solidarizat casele de Brunswick şi de Nassau cu Romanovii. cîmpul de bătaie prinde iar viaţă. nimeni nu se aştepta ca un asemenea vultur să iasă dintr-un asemenea ou. şi furia se înalţă pînă la nori. XVII E OARE BINE CA A EXISTAT UN WATERLOO ? Există o şcoală liberală dintre cele mai vrednice de respect. scînteierea baionetelor. văpaia ghiulelelor încrucişarea groaznică a bubuiturilor. Frischemont. aude. Berlinul şi Viena împotriva Parisului. 416 . şi copacii se înfioară. E Europa împotriva Franţei . speriat. dar se ciocnesc şi luptă încă. care se afla în erupţie de douăzeci şi şase de ani — a^ a se urmărea. Noi nu facem parte dintr-însa. e 14 iulie 1789 atacat pieziş prin 20 martie 1815 . vede fu]. scheletul acesta e Napoleon. care nu arată de loc ură faţă de Waterloo. e stătu quo împotriva dorinţei de schimbare .

care acordă Constituţia şi i se supune. Veacul pe care Waterloo voi să-l oprească pe loc a trecut peste toate şi şi-a urmat drumul. stăvilind hotărît năruirea prin spadă a tronurilor europene. îşi ajunge totdeauna ţinta în chip ciudat. E drept că. primit la r e a regelui Suediei. cu meşteşugul lui dumnezeiesc. prin reacţiunea L*■ i •' « I ■_ H ^ AjV « tf . căruia fi va urma la tron sub ""mele de Carol al XlV-lea. /"» lucrurilor. pune un surugiu pe tronul Neapolului' şi un sergent pe tronul Suediei 2. deşi acesta nu era decît un ostaş. Se foloseşte de Wellington ca să-l facă pe Foy orator. Joachim Murat. spre ' rea părere de rău a învingătorilor. pe omul care a trecut Alpii şi pe bătrînelul şubred şi bolnav al părintelui Elyseu. Carol al XlII-lea. Vorba de cu t Charles Bernadotte. folosind inegalitatea ca să dovedească egalitatea. care în adoles-«ntă a fost rfndaş la cai. Foy cade la Hougomont şi se ridică Ia tribună. E vorba de cumnatul lui Napoleon. fiind providenţială şi cu neputinţă de înlăturat. Bonaparte. Waterloo.i | ( J rt T i L d -V T ** f~* l ^ ■ ■ 4 ^<h •-» ^"\ i-\ #-V «4 >4 *■* +■ *-» . care doboară vechile tronuri. mareşal al imperiului. Aşa lucrează progresul. Pentru un lucrător ca el nu există unealtă rea. Dacă vreţi să vă daţi seama ce este revoluţia. el potriveşte. rerne ce imperiul fusese despotic. numiţi-l Mîine. e rîndul gînditorilor. iar după Waterloo în Ludovic al XVIII-lea. o ordine constituţională nedorită. Mîine îşi desăvîrşeşte opera fără ca nimic să i se poată împotrivi . n-a avut altă urmare decît de-a face ca activitatea revoluţionară să continue sub altă formă. de bolnavul de podagră înăuntru. înainte de Waterloo în Bonaparte. Fără să-şi piardă cumpătul. regalitatea trebuia neapărat să fie îlh rală şi că din bătălia de la Waterloo a ieşit. de cuceritor în afară.Waterloo fireasca a poartă în cîrcă dreptul divin. 417 . iar dacă vreţi să vă daţi seama ce este progresul. La Saint-Ouen. numiţi-o Progres. Pentru că revoluţia nu poate fi cu adevărat învinsă şi pentru că. Se slujeşte de bolnavul de podagră ca şi de cuceritor. ea se reîntruchipează mereu. Ludovic al XVIII-lea îşi pune semnătura pe declaraţia drepturilor omului. Războinicii au tăcut. şi şi-o împlineşte începînd de azi.'L * .

ton. ca pe vremea barbarilor. La 18 iunie 1815 un Robespierre călare a fost trîntit de pe cal 1 . ceea ce împingea cu voioşie roabele de pămînt pline cu oseminte pentru a se înălţa colina leului. ceea ce-I încuraja pe Bliicher să-i treacă prin foc şi sabie pe cei ce fugeau în neorînduială. Intr-un cuvînt. Dacă gloria stă în paloşul din care s-a făurit sceptrul. Contrarevoluţia era fără să vrea liberală. de pe înălţimea platoului Mont-Saint-Jean. XVIII O NOUA RĂBUFNIRE A DREPTULUI DIVIN S-a pus capăt dictaturii. ceea ce zîmbea în spatele lui Welling. ceea ce îi aducea toate bastoanele de mareşal ale Europei. obosi iute şi se opri brusc. era contrarevoluţia. Numai că barbaria din 1815. şi asta nu se poate tăgădui.Biruinţa asta prevestitoare de nenorociri a fost înfrîntă de libertate. a văzut de aproape gura vulcanului. Să nu vedem în Waterloo decît ceea ce înseamnă Waterloo. întregul sistem al Europei se prăbuşi. Ajunsă la Paris. Imperiul se afundă într-un întuneric asemănător cu al lumii romane în agonie. printre care. ceea ce triumfa la Waterloo. Contrarevoluţia care şoptea cuvîntul infam : dezmembrare. se zice. ceea ce a făcut să se înscrie cu mare pompă pe acel piedestal data de 18 iunie 1815. ceea ce se năpustea asupra Franţei ca asupra unei prăzi. şi bastonul de mareşal al Franţei. S-a întors la încropirea unei Constituţii. 418 . imperiul In înţelesul : a pierdut puterea. s-o recunoaştem. a fost plîns. Scopul nu era nicidecum libertatea. nu prea avea putere. şi plîns de ochi viteji. Se zări din nou abisul. Imperiul. a simţit că lava aceea ardea picioarele şi s-a răzgîndit. aşa cum printr-un fenomen asemănător Napoleon era fără să vrea revoluţionar. pe care se cuvine s-o numim pe numele ei cel mic contrarevoluţie.

Europa purta cocarda albă 5 . Mai ^u. se vorbea despre Bouvines 3 şi despre Fontenoy 4 ca despre ziua de ieri. El raspîndise pe pămînt toată lumina are o poate da tirania : lumină mohorîtă. XlV-iea8a' ^ PUtere cu al'i! mai numeroşi". 5 Semnul regalităţii. încărcat cu victorii care nu-şi mai aveau rostul. Pe cupola Tuileriilor flutură drapelul alb. Unul din şefii bandelor de monarhişti. origi nar din regiunea Bearn. Masa de brad din Hartwell 2 fu aşezată în faţa fotoliului cu flori de crin al lui Ludovic al XlV-lea. Arcul de triumf al Caruselului. în care englezii l-au găzduit pe Ludovic al XVIII-lea înainte de a-l înscăuna rege al Franţei.r • mult ° apte ^ lumină întunecată. ruşinat poate întrucîtva de Marengo şi de Arcole. pentru că în ţărîna aceea zăceau oasele lui Ludovic 1 Denumirea dată regelui Franţei Henrlc al IV-lea (1589—1610). stingher printre atîtea noutăţi. Localitate unde. Comparată cu lumina zilei. Acolo unde fusese o gardă imperială era acum o casă. ieşi din încurcătură mulţumită statuii ducelui ■d'Angouleme.gloria însăşi. 2 Castel din împrejurimile Londrei. în 1214. deviza regelui Ludovic al 419 . Austerlitzul fiind uitat. care în 1815 s-au dedat la presalii sălbatice împotriva bonapartiştilor şi a foştiler revoluţionari <"ntre anii 1789-l799 (teroarea albă). Trestaillon 6 ajunse vestit. Altarul şi tronul se înfrăţiră cu măreţie. Deviza non pluribus impar 7 apăru din nou în razele de piatră care închipuiau soarele pe faţada cazărmii de pe cheiul d'Orsay. trupele franceze au învins armatele unei coaliţii puternice conduse de împăratul german Otto al IV-lea. Gorsicanul ajunse potrivnicul bearnezului'. Localitate din Belgia în care francezii au obţinut o victorie în 1745 ™potriva englezilor. e Această spulberare a nopţii avu efectul unei clipse. în Franţa şi pe continent se aşeză una din formele cele mai netăgăduite de mîntuire a societăţii veacului al XlX-lea. Ludovic al XVIII-lea se întoarse la Paris. Cimitirul Madeleine — groaznica groapă comună de la '93 — fu acoperit cu marmură şi matostat. Manifestările de bucurie de la 8 iulie făcură să se uite entuziasmul de la 20 martie.

După Waterloo cerul Europei se 1 Reşedinţa împăraţilor austrieci la Viena. aşa cum binecuvîntase înălţarea. spunîndu-i regele Romei 2 . Vechile realităţi vătămătoare şi veninoase luară înfăţişări noi. Idealul. fiindcă este luna cînd se prăpădeau tuberculoşii. în după-amiaza unei zile de vară. Victor Hugo extinde epi tetul la întreg anul 1815. Unde e ? Ce face ? „Napoleon a murit 1" îi spunea un trecător unui invalid de la Marengo şi de la Waterloo. $j toate astea au fost cu putinţă. nu pe acolo !" Acest 1815 a fost un fel de aprilie jalnic 3.II al XVI-Iea şi ale Măriei Antoaneta. care-l unsese împărat în preajma acestei morţi. amintind că ducele d'Enghien murise chiar în luna cînd fusese încoronat Napoleon. prinse numele straniu de ideologie. Gravă nesocotinţă din partea unui om mare să ia în rîs viitorul ! Cu toate astea. popoarele — carnea de tun atît de îndrăgostită de tunar — îl căutau cu ochii. . sub această domnie a materiei strălucitoare. şi stăpînul Europei a fost închis într-o cuşcă. Bine-l mai cunoşti !" închipuirea oamenilor făcea un zeu din acest om doborît la pămînt. In şanţul de la Vincennes ieşi din pămînt o piatră funerară. dreptul divin îşi puse masca unei Constituţii. Papa Pius al Vll-lea. „A murit ? exclamă ostaşul. şj vechiul regim a devenit ce! nou. superstiţiile şi gîndurile ascunse. şi regii şi-au reluat tronurile. căreia. începutul teroarei albe a restauraţiei. 3 Aprilie jalnic: considerată ca aducătoare de nenorociri şi de moaite. cu articolul 14 4 în inimă. ficţiunile deveniră constituţionale. pentru că. 4 Articolul 14 al Chartei constituţionale din 1815 garanta libertatea de conştiinţă. Şerpii şi-au schimbat pielea. Minciuna se împereche cu 1789. şi întunericul a luat locul luminii pe pămînt. un păstor i-a spus unui prusac într-o pădure: „Luaţi-o pe-aici. în vîrstă de patru ani. dar proclama catolicismul religie de stat. 2 E vorba de fiul lui Napoleon I şi al Mariei-Luiza. La Schoenbrunn' rătăcea o umbră micuţă. ceea ce anula S3' ran(ia libertăţii de gîndire. prejudecăţile. binecuvîntă liniştit prăbuşirea. însemna să dai dovadă de răzvrătire. se lustruiră cu liberalism. Omul fusese în acelaşi timp înălţat şi înjosit de Napoleon.

420 .

Asta explică şi îndreptăţeşte liberalismul bonapartist. toată această întune' Denumirea unui han şi a unei localităţi. 4 Congresul de la Viena (1814-l815) a fixat noile frontiere ale statelor ropen d ropene Infrîngerea lui Napoleon. „General englez. şi ceva din pacea lor se răspîndi în lume. Iată ce înseamnă Waterloo. învingătorilor începu să le fie frică. autor de virulente Pamflete antibonapartiste. pe urmă pacea. Infrîngerea îl ridicase mai sus pe cel învins. Alexandru îl numea „insomnia mea". Napoleon doborît părea mai înalt decît Napoleon în picioare. Ciudat lucru : lumea se îndrăgosti în acelaşi timp de viitorul care se numea Libertate şi de trecutul care se numea Napoleon. ^ pasă nemărginirii? Toată furtuna asta. Pe cînd Napoleon se stingea la Longwood. iar Europa numi asta restauraţie. Luă fiinţă o Sfîntă Alianţă. tot norul ăsta. Om politic ultraregalist din timpul restauraţiei. Spaima asta venea din cantitatea de revoluţie care clocotea într-însul. războiul. Congresul de la Viena alcătui drept urmare tratatele din 1815 4. 421 . Regii umplură acest gol. îşi vesti intrarea. i . Braţele lui încrucişate ajunseră neliniştea tronurilor. locul unde se afla statulfflajor al lui Napoleon în timpul bătăliei de la Waterloo. Ochii înflăcăraţi ai tinerelor generaţii se îndreptară spre el. c g # Dispariţia lui Napoleon a lăsat multă vreme un gol imens.. Purta pe frunte steaua care se cheamă Libertate. Anglia îl puse pe Hudson Lowe 2 să-l păzească. guvernatorul insulei Sfînta Elena în timpul exilului lui Napoleon. cei şaizeci de mii de oameni căzuţi pe cîmpia de la Waterloo putreziră în tihnă. Viitorul. iar Franţa pe Montchenu 3 ca să stea la pîndă. Bătrîna Europă se folosi de ilej ca să introducă diferite reforme. Belle Alliance !' spusese mai-nainte cîmpia fatală <je la Waterloo. luat în r îs de către împărat. In prezenţa şi în faţa acestei străvechi Europe refăcute se schiţară trăsăturile unei Franţe noi. cu stînca de la Sfînta Elena în zare. Regii domniră fără să se simtă la largul lor.

Plancenoit a ars. prin ura roii dar nu pentru voi. în faţa căruia o gîză care sare din-trun fir de iarbă pe altul înseamnă tot atît cît vulturul care zboară dintr-o clopotniţă într-alta prin turlele catedralei Notre-Dame. ea se potriveşte negreşit satului Waterloo. secretar de stat pentru colonii în cabinetul lui W. numele acestor localităţi abia sînt cunoscute . In unele catastrofe se întîlnesc asemenea tragice complicităţi ale nopţii. iar Waterloo. Hougomont a ars. cîmpia de la MontSaint-Jean rămase pustie. îşi aşezară tabăra dincolo de Rossomme. Devenise cunoscut lucraţi lui feroce fafă de Fran(a şi Napoleon. 1 In 1815. XIX CIMPUL DE LUPTA IN TIMPUL NOPŢII Să ne întoarcem — e o nevoie a acestei cărţi — la fatalul cîrnp de luptă. Dacă s-a putut aplica vreodată zicala sic vos non vobis 2 . Prusacii. Haie-Sainte a fost luat cu asalt. * „Astfel Vergilig. Waterloo a rămas la o jumătate de leghe departe de ea. Wellington se duse în satul Waterloo ca să-şi întocmească raportul către lordul Bathurst >. împinseră înainte. aşa se consfinţeşte de obicei biruinţa : culcîndu-te în patul celui învins. Mont-Saint-Jean a fost bombardat.care n-au tulburat nici măcar o singură clipă lumina ochiului nemărginit." începutul unui ver? atribuit Ful 42 2 . dădu mulţimea asta prăpădită pe mîna înverşunatei cavalerii prusace şi înlesni masacrul. La 18 iunie J815 era lună plină. are toată cinstea. Lumina ajută crunta urmărire a l u i Bliicher. După cea din urmă lovitură de tun. Pitt. Englezii ocupară lagărul francezilor. Belle-Alliance a văzut îmbrăţişarea celor doi învingători. care n-a luat de loc parte la luptă. descoperi urmele fugarilor. Fără să fi contribuit în vreun fel la bătălie. Papelotte a ars. dezlănţuiţi în urmărire.

jumătate tîlhari. mergînd uneori cu nevestele în cărucioare şi furînd ceea ce vînd mai tîrziu. bolnavi prefăcuţi. jumătate slugi. borfaşi. socotesc că sînt tocmai cei care au făurit gloria. Oameni-lilieci. Zorile care vin după o bătălie răsar totdeauna peste cadavre goale. cerşetori oferindu-se drept călăuze ofiţerilor. Cine face asta ? Cine pîngăreşte în felul ăsta izbînda ? A cui e mîna respingătoare care se strecoară în buzunarul victoriei ? Cine sînt hoţii care dau lovitura lor la adăpostul gloriei ? Unii filozofi. s ă recunoaştem. Sînt aceeaşi. La urma urmei. pe care nu le-am trecut sub . îi arătăm neajunsurile.c izul de Fervaques a fost ucis mişeleşte şi jefuit. purtînd uniforme fără să lupte. spun ei. Orice armată are o coadă.kt u sîntem din cei ce privesc cu îngăduinţă războiul. mai ales pe ostaşul din zilele noastre. Să-l scoatem însă din cauză pe ostaş . cei rămaşi în viaţă îi jefuiesc pe cei care sînt la pămînt. nu credem lucrul ăsta. Să culegi lauri ţi să descalţi un mort — aşa ceva ni se pare cu neputinţă pentru aceeaşi mînă. Mar. E sigur un lucru : de obicei după învingători vin hoţii. a „ re . însă. chiar cirnpul de luptă. tot felul de păsări de noapte zămislite de acest asfinţit care se numeşte război. căreia în grai cazon i se spunea . schilozi cumpliţi. printre care şi Voltaire.■codaşii". Eroul din timpul zilei este vampirul din timpul nopţii. armatele în marş de altădată — nu vorbim despre cele de astăzi — tîrau după e 'e toată gloata asta. ai tot dreptul să despoi niţel un cadavru care este opera ta. Intrucît ne priveşte. vorbeau italieneşte şi-i urmau pe nemţi. * â se iveşte prilejul. Războiul 010 frumuseţi groaznice. că are şi părţile Iui urîte. în noaptea care urmă după victoria 423 . cantinieri suspecţi. secături. vorbeau franţuzeşte şi-i urmau pe englezi. şi acolo se găsesc cei pe care trebuie să-i învinovăţim. Nici o armată şi nici o naţiune nu erau răspunzătoare de aceste făpturi . nu se face cu schimbul. Una dintre cele mai uimitoare este grăbita despuiere a morţilor după biruinţă.

După înfăţişare era unul dintre cei despre care am vorbit — nici englez. învingător în multe bătălii din războiul de treizeci de ani. Zicala dezgustătoare „a trăi pe spinarea duşmanului" producea lepra asta. Totuşi. un om da tîrcoale sau mai curînd se tîra înspre drumul desfundat de la Chain. Wellington a fost neînduplecat. Tîlharii prădau într-o parte a cîmpului de luptă. în noaptea de 18 spre 19 iunie morţii au fost despuiaţi. Dj n tîlhărie se năştea tîlharul. avea puţini. Luna era înspăimîntătoare pe cîmpia aceea. au fost atît de populari. 2 Mareşal al lui Ludovic al XlV-lea. în care armatele franceze au repurtat tn 1544 o victorie împotriva trupelor lui Carol Quintul. nici ţăran. Sînt faime care înşeală. o recunoaştem bucuroşi. încît a lăsat ca Palatinatul să fie trecut prin foc şi sînge 3 . Wellington. Confuzie din partea lui Victor Hugo : Turenne era mort atunci de 14 ani . a dat ordin să fie împuşcat oricine va fi prins asupra faptului . de către unul din aceşti mizerabili. pe care numai o disciplină aspră o putea lecui.de la Cerisoles '. după cum comandantul era mai mult sau mai puţin sever. mai puţin ora decît vampir. atras de mirosul cadavrelor. la începutul războiului Lig" de la Augsburg. responsabilul acestei acţiuni atroce este Louvois. * Generali francezi din timpul revoluţiei. 3 Aluzie la distrugerea sistematică a tuturor aşezărilor omeneşti din această regiune a Rinului mijlociu în 1689. dar cei care pradă sînt dîrji. nu se ştie totdeauna de ce unii generali. ministrul de război. dintre cei mari de altfel. S-au distins în campaniile duse contra răscoalelor puse la cale de nobilime şi în Renania împotriva austroprusacilor. nici francez. confundînd victoria cu furtul şi venit pentru jaf la Waterloo. în timp ce alţii erau împuşcaţi în cealaltă. Era îmbră1 Sat din Piemont (nord-vestul Italiei). Turenne a fost atît de bun. coaliţie împotriva lui Ludovic al XlV-lea. Spre miezul nopţii. Codas spaniol care vorbea* franţuzeşte şi pe care-l luase drent unul de-ai noştri din pricina vorbirii gasconului. Hoche şi Marceau 4 n-aveau codaşi. cunoscuţi prin disciplina de fier pe care o impuneau soldaţilor. Turenne 2 era adorat de ostaşii lui pentru că îngăduia jaful . In urma oştilor se vedeau mai mulţi sau mai puţini jefuitori. nici soldat. 424 . trecerea cu vederea a răului face parte din bunătate.

acoperit cu un coviltir de răchită gudronată. Iarba era străbătută de fiori. îl făceau să semene cu acele larve care bîntuie ruinile !n amurguri şi pe care vechile legende normande le numesc alode. mişcările pripite şi tainice. la oarecare depărtare. aproape o respiraţie. . Noaptea era senină. un fel de femeie şezînd pe un maldăr de lăzi şi pachete. Prin livezi. Hougornont şi Haie-Sainte continuau să ardă. mergînd încoace Şincolo. două flăcări uriaşe. atitudinea lui. nepăsător. atîrnînd de scoarţă. Nici un nor pe bolta cerului. ar fi putut zări. alta la răsărit. luna rămîne albă. na e tî n d cîmpia în jurul lui să vadă dacă nu era observat se apleca deodată. care se gau ca un şjrag (jg rubine cu două paftale desche425 . Aşa e cerul. Din cînd în cînd se oprea. formînd. O adiere. care păreau suflete ce-şi luau zborul. era neliniştit şi A " net mergea înainte şi se uita înapoi. Felul um se strecura. crengile rupte de schije. N-are nici o însemnătate faptul că pămîntul e roşu. dar nedesprinse încă. Unele păsări de noapte cu picioare lungi iau asemenea forme în mlaştini. se legănau încet în bătaia vîntului nopţii. tras de o mîrţoagă flămîndă. un mic furgon de cantinier.o bluză care aducea cu o -pelerină. iar în furgon. In depărtare se auzeau nelămurit patrulele şi rondurile de noapte din tabăra engleză. ce păştea urzici printre zăbal<\ oprit şi parcă ascuns în spatele cocioabei aflate ia întretăierea drumului de la Mont-Saint-Jean spre Braine-l'Alleud cu şoseaua din Nivelles. Cine era X \ g s tâ ? Noaptea ştia probabil mai multe pe socoteala 0ITlU decît ziua. N-avea traistă. urnea de pe jos ceva mut şi nemişcat. na la apus. pe urmă se ridica şi se îndepărta pe furiş. O privire care ar fi cercetat cu băgare de seamă întunericul. dar fără îndoială avea buzu-încăpătoare sub pelerină. Intre acest furgon şi omul care da tîrcoale era probabil o legătură. mişca mărăcinişurile.

să ai mamă.iate la capete — cu brîul de focuri din tabăra eng] e -desfăşurat într-un imens semicerc pe colinele din ^' Am vorbit de catastrofa de pe drumul dinspre Ni se strînge inima gîndindu-ne cum au murit tnf îla viteji. flori. Un morman de cadavre în partea de sus. o voinţă care judecă. să ai lumina şi. cît ai clipi din ochi. să te bucuri de lumina soarelui. să iubeşti. să ie zbaţi în zadar. Spre mijloc. Matca drumului desfundat era plină cu cai şi călăreţi îngrămădiţi unii peste alţii. să muşti cu turbare potcoave de cai. apoi iat-o: să trăieşti. într-un loc care mai e arătat ş 1 astăzi. să nu te poţi agăţa de nimic. nevastă. în mai puţin de-un minut. copii. să-ţi simţi în piept plămîni. Un vălmăşag îngrozitor. să vezi spice de grîu. crengi. Ne amintim că prăbuşirea cuirasierilor avusese loc de partea cealaltă. să fii acolo dedesubt şi să-ţi spui: acum cîteva clipe eram un om viu ! Pe locul unde horcăise acest jalnic prăpăd. să te sufoci. să rîzi voiniceşte. Alaiurile şanţului nu se mai vedeau. să urli. să cazi. 426 . Sîngele curgea pînă pe şoseaua de la Nivelles şi se prelingea într-o băltoacă mare în faţa unui pîlc de arbori ce închidea drumul. să speri. să simţi un călcîi care-ţi scoate ochii din cap. să alergi după' o glorie care stă orbitoare în faţa ta. să vorbeşti. frunze. dacă există o realitate care depăşeşte visul. să simţi oameni sub tine şi cai peste tine. să te răsuceşti. să gîndeşti. să striveşti şi să fii strivit. cu oasele rupte de vreo lovitură de copită în întuneric. căci hoiturile făcuseră drumul una cu cîmpia şi-l umpleau pînă la margine ca o baniţă de orz rasă. deodată. Dacă este ceva groaznic. să te rostogoleşti. o inimă care bate. să fii în plină stăpînire a forţei virile să fii sănătos şi vesel. să te prăbuşeşti într-o prăpastie. domnea acum tăcere desăvîrşită. să-ţi simţi sabia fără folos. aşa era drumul ăsta în noaptea de 18 iunie 1815. un rîu de sînge în partea de jos. pe şoseaua dinspre Genapp e îngrămădirea hoiturilor era pe măsura adîncimii drumului desfundat. în partea unde se netezea. care respiră.

I 497 . luminată de lună. stratul morţilor se -Iot ul de noapt e pe care l -am arătat subţiaci tit orul ui se .Mizerabilii. ieşea o mină deschisă. cînd se ridică. în genunchi. voi. în locul unde se sfîrşea mormanul morţilor. întoarse. scormoni grămada. cu capul la pîndă deasupra marginii drumului desfundat. tîra după "i întunericul drumului desfundat un om fără viaţă. se ridică. i>e plecă din nou. Răscolea mormanul ăsta uriaş. Acesta. cîteva clipe după aceea. Sforţarea se iroseşte repede în groapă. începu să rîdă. Privea. ~~ Ei! — zise hoţul — nu cumva mortul ăsta e viu ? J a să vedem. Intr-un deget mîna avea ceva care lucea şi care era un ine! de aur. Omul se aplecă. rămase într-o atitudine prefăcută ? i speriată. stătu o clipă ghemuit şi. Pe urmă. palma deschisă se închisese şi-i apucase pulpana pelerinei. Deodată se opri. dădu la o parîe oî ce-l împiedica. pe drumul desfundat. sprijinindu-şi partea dinainte a trupului pe degetele arătătoare proptite în părnînt. Călca prin sînge. 29 . înşfacă mîna. inelul nu mai era pe mînă. Mai bi ne un st ri goi decît un jandarm. p'cea nu ştiu ce respingătoare trecere în revistă a morţilor. Cele patru labe ale şacalului sînt potrivite pentru anumite fapte. cercetînd zarea. cu spatele spre movila morţilor.acolo pe unde trecuse divizia Delort. Unui om de treabă i-ar fi fost frică. Dar mîna pierdu orice putere şi-i dădu drumul. ^trase trupul şi. liberă ca Pul. A! — zis e el — e mort ul . La cîţiva paşi în faţa Iui. însă. de sub grămada asta de oameni şi de cai. In clipa aceea tresări. hotărîndu-se. Nu se ridică de tot. apucă braţul. Simţi că-l apucase cineva de spate. ea î n tr-acolo. S.

se pare că a izbutit să scoată de ia d. După ce a fost întemniţat din nou în ocna din Toulon. Vom trece repede peste amănuntele dureroase. Madeleine nu era decît un fost ocnaş. osîndit în 1796 pentru furt şi că-l chema Jean Vaijean. II reproducem pe cel dintîi. Drept recunoştinţă pentru serviciile aduse. înfiripase cu cîţiva ani în urmă.. Ne mărginim să transcriem aici două dări de seamă publicate în ziarele vremii. o veche industrie locală. Laffitte o sumă de peste o jumătate de milion. Prin asta se îmbogăţise şi. Articolele sînt destul de scurte.CARTEA A DOUA VASUL ORION I NUMĂRUL 24601 DEVINE NUMĂRUL 9430 Jean Vaijean fusese prins din nou. să recunoaştem. îl reproducem după . Poartă data de 25 iulie 1823: „într-un district din Pas-de-Calais s-a petrecut de curîrsd un fapt puţin obişnuit. Se ştie că pe vremea aceea nu exista încă Gazeta tribunalelor. ceva mai amănunţit. nu s-a putut afla unde ascunsese Jean Vaijean banii ăştia. îmbogăţise şi ţinutul. la cîteva luni după întîmplările uimitoare care s-au petrecut la Monireuii-sur-mer. Cel de-al doilea articol. pe nume d. Jean Vaijean a fost întemniţat din nou. prin nişte procedee noi. pe care o depusese la acesta şi pe oare de altfel se spune că o câştigase cinstit din comerţul lui.. din Drapelul alb.Journal de Paris de la aceeaşi dată : 430 . fabricarea mărgelelor de sticlă neagră. Un om care nu era de prin partea locului. înainte de /arestare. Madeleine. Poliţia a descoperit că d. fusese numii primar.

Nemernicul care . In orice caz. S-a arătat. In cele din urină. în clipa cînd se urca într-una din trăsurile acelea mici.. Se spune că s-a folosit de răgazul acestor ci-teva zile de libertate . Tîlharul n-a încercat să se apere.au putut îi găsiţi. care are o forţă herculeană. poliţia !-a prins din nou chiar la Paris.a ■ *si schimbase numele şi reuşise să fie numit primar în-' u i din oraşele noastre din Nord.acum vreo opt ani.din Savoia-n fiecare ari coboară să cureţe-n hogiaouri astupate funinginea — cu mîna lor uşoară. asupra persoanei unuia din acei copii cumsecade care. la cîteva zile după evadare. Actul de acuzare susţine că i-ar fi îngropat întrun loc ştiut numai de ell şi n-. cum a spus în versuri nemuritoare patriarhul din Ferney J: . prin glasul convingător şi iscusit a! procurorului general. întemeiase în oraşul acela PPO \ destul de însemnat. Trăia cu stituată. mulţumită sîrguinţei neobosite a parchetului. pe care o depusese la unul dintre bancherii noştri cunoscuţi. dar. regele a binevoit să-i imbe pedeapsa în muncă silnică pe viaţă. Drept urmare. .fost ocnaş liberat.. In îndurarea lui fără margini. care fac cursa între Capitală şi satul Montfermei! (Seine et Oise). a apărut de cu-j fata curţii cu J ur ' d' n Var." L viată. a murit de spaimă în clipa cînd a fost arestat ăsta..pentru ca să reintre în posesia unei mari sume de bani. °calitatea und e şi-a petrecut Voltaire ultimii douăzeci ele ani 'lin . că furtul fusese săTOŞit în complicitate şi că Jean Valjean făcea parte dintr-o banda de hoţi din Sud. izbutise să evadeze. Jean a Jean a fosit condamnat la moarte. în împrejurări vrednice de-a atenţiaTicălosul acesta izbutise să înşele vigilenta poli. Se crede că e vorba de vreo şase sau şapte sute de mii de franci.. fiind găsit vinovat. Criminalul n-a vrut să facă * ur s. a fost demascat • arestat. Jean Valjean a fost m s ' numaidecît la ocna din Toulon. numit Jean Valjean. numitul Jean Valjean a fost dat în judecata curţii cu juri din departamentul Var pentru furt la drumul mare săvîrşit ou mina înarmată.

în locul bunăvoinţei. posibilităţii^ de desfacere se micşorară. îndîrjirea . concurenţă şi înverşunare pretutindeni. înfăţişară această schimbare a pedepsei o izbîndă strălucită a partidului clerical. atelierele nu mai aveau ce lucra. alţii se lăsară de meseria asta. nu mai e ra nimic pentru săraci. Marile ateliere ale domnului Madeleine îşi închiseră porţile. In mai puţin de patru ani după pronunţarea s e 4. s ? numea acum 9430. oamenii pierdură încrederea. avu loc la Montreuil-sur-mer împărţeala egoistă a marilor înfăptuiri năruite. Statul însuşi băgă de seamă că fusese strivit cinev undeva. Şi. valoarea produselor scăzu. pe neştiute. Domnul Mrrdeleine stăpînea şi conducea totul. Se iscară învrăjbirile invidiei. De-aci încolo. duşmănia unuia împotriva celuilalt. în locul bunătăţii arătate tuturor de către întemeietor. procedeele de fabricaţie începură să fie falsificate. dorul de luptă luase locul spiritului de organizare. comenzile erau din ce în ce mai reduse. salariile scăzură. rămas fără el oraşul rămăsese fără suflet. fiecare se gîndea numai la sine. fie zis în treacăt. o dată cu domnul Made leine dispăru şi prosperitatea orăşelului Montreuil-su r . fiindcă s-a întîmplat după moartea lui Alexandru. Locotenenţii se încoronează regi. nechemaţii se improvizează fabricanţi. lucrătorii se risipiră. toate se făceau în mic în loc să se facă în mare.12 . o dată cu asta. Nu mai era un centru. se împlini tot ce prevăzuse el în noaptea lui ^ înfrigurare şi de îndoială. fatala destrămare a stărilor înfloritoare care se savîrşeşte zilnic. clădirile se dărăpănară. mer. firele înnodate de domnul Madeleine se încurcară şi se rupseră . După căderea lui. Totul se risipi.Se ştie că la Montreuil-sur-mer Jean Valjean un om evlavios. veni falimentul. Unii părăsiră localitatea. printre care şi Le tutionel. se urmărea cîştigul în loc să se urmărească calitatea. în comunitatea omenească şi pe care istoria n-a luat-o în seamă decît o singură dată. După căderea lui. numărul lui Jean Valjean fu schimbat. într-adevăr. La ocnă. De altfel. Unele ziare.

cu atît mai ciudată şi mai preţioasă cu cît o superstiţie populară în vecinătatea Parisului e ca şi cum ar creşte aloe 2 în Siberia.• curţii cu juri. prin locurile mai puţin umblate ale pădurii. în luna februarie 1827. diavolul şi-a ales pădurea ca să-şi îngroape acolo comorile. purtînd pantaloni şi bluză de pînză. Vei 1 a ga atunci de seamă că omul ăsta e un ţăran oarecare. socotim nimerit să povestim cu oarecare amănunte o întîmplare ciudată care s-a petrecut la Montfermeil cam în aceeaşi vreme. prin care se constata. din timpuri străvechi. în folosul ocnei. al lu^reşedinte!e cabinetului francez tntre 1821 şi 182S . ora de încredere U1 ms Caro1 a l X-lea şi al ms ea şi al uUraregaliştilo T"' dictate de clica feudalo-clericală. Sînt trei chipuri de a trage folos din această wtîlnire. • Etatea dintre domnul Madeleine şi Jean Valjean.0 uUraregaliştilor . şi care poate fi recunoscut deoarece în loc de tichie sau pălărie are pe cap două coarne foarte mari. Iată care e superstiţia din Montfermeil. Se crede că. încălţat cu saboţi. II IN CARE SE VOR CITI DOUA VERSURI CARE SUNT POATE DE LA DIAVOL înainte de-a păşi mai departe. să te apropii de el şi să-i vorbeşti. un om negricios. De obicei. şi care se potriveşte întrucîtva cu unele presupuneri ale procurorului general.. Cumetrele spun că adeseori întîlnesc pe înserate. Sîntem dintre cei ce respectă orice plantă rară. în felul ăsta poate fi lesne recunoscut. cheliden . omul ăsta se ocupă cu săparea nei gropi. cu înfăţişare de căruţaş sau de tăietor de lemne. In localitatea Montfermeil dăinuieşte o credinţă foarte veche. Mai întîi. .Je pentru încasarea impozitelor în districtul Montreuil-tuie ' SU ta de r s _ au îndoit şi domnul de Villele ' făcea observaţia la tribună. In adevăr. a luat cele mai reacţionare "' d i t t Plantă tropicală.

Deoarece toate aceste trei chipuri au neajunsurile lor. 434 .. cel de-al treilea chip e să nu vorbeşti cu omul negru. scrise într-o latină barbară. care se numea Tryphon. Se pare că nu-i vorba de cine ştie ce — dacă ar fi să ne luăm după spusele din bătrîni şi mai cu seamă după cele două versuri enigmatice. lucrează toată noaptea. şi cînd în cele din urmă ajung la fundul gropii. dar că smulge iarbă pentru vaci şi că ceea ° luaseşi drept coarne nu era altceva decît o furcă pentru bălegar. seara. o piatră.are oferă cel puţin oarecare foloase. iar din mormîntul lui ies broaşte rîioase. lîngă IRouen. Al doilea chin este să-i urmăreşti. după cît se spune. In cazul ăsta. c. printre care şi pe acela de a pune mîna pe o comoară. pentru că treaba asta se face noaptea. pe care-i ispiteşte orice. cîteodată un taler '. pe care le-a lăsat cu privire la cele povestite mai sus un călugăr normand rău văzut. au răscolit adesea. Te-ntord acasă şi-fi dai sufletul într-o săptămînă. Acest Tryp-hon e îngropat la mănăstirea Saint-Georges din Bocher-ville. scormonesc. că-i ies din cap. că nu sapă nici groapă. să nu te uiţi la el şi să fugi cit te ţin picioarele. un cadavru care sîngerează.comoara" pe care a îngropato. pe urmă. cel de-al doilea. Oamenii îndrăzneţi. cămaşa le e leoarcă. fără-ndoială. mori întro lună. fie şi pentru o lună. peste ce dau ? Ce e comoara diavolului ? Un bănuţ. Vei muri pînă într-un an. din depărtare. un schelet. uneori o stafie împăturită ' O monedă yalorînd cîjiva franci. să-l aştepţi pînă-şi sapă groapa. pj n ^ o astupă la loc şi pleacă. lumînarea e pe sfîrşite. alergi repede la groapă o scormoneşti şi scoţi de-acolo . cînd pun mîna pe „comoară". în sfîrşit. omul cel negru. cazmaua s-a tocit. păreau. este îndeobşte cel adoptat. gropile săpate de omul negru şi au încercat să-l jefuiască pe diavol.eâ pare negru din pricina amurgului. Oamenii se trudesc din greu — gropile astea fiind de obicei foarte adinei — năduşesc. pufin vrăjitor. pe care o poartă pe umăr şi ai cărei din fi ţ.

^ . care. tremurînd şi zîmbind în a a t jandarmilor. nihilique.. j G . condamnînd laturii a med evală ' ' a chemat la studierea pe cale experimentală a Re 6e al Franţei (1380—1422).. La puţină vreme după ce procurorul general socotise că ocnaşul Jean Vaijean. âtiinmos. el are însuşirea de-a face ca puşca să ţi se descarce în obraz. unsuroase şi pîrlite. întrucît nu găsea nicăieri de lucru. ar fi dat tîrcoale în jurul tîrguşorului Montfermeil. „îşi făcea de lucru" prin pădure. lapides. Cei de prin partea locului erau încredinţaţi că Boulatruelle ăsta fusese închis la ocnă. întrucît Tryphon a trăit în veacul al XH-lea şi diavolul nu pare să se fi gîndit să născocească praful de puşcă înaintea lui Roger Bacon 2 şi cărţile de joc înaintea lui Carol al VHea 3. i _ a re c ă şi astăzi se mai găsesc acolo. De altminteri. admiisţraţia îl folosea pe-o leafă de nimic în postul de cantonier pe drumul dintre Gagny şi Lagny. prea umil. pe care-l chema Boulatruelle.pămtntuI ?'-n groapa-ntunecoasă ascunde comori. făcea probabil parte din vreo bandă. Pietre . vechi. 435 . iar în ceea ce priveşte praful de puşcă din corn. în timpul evadării sale de cîteva zile. «olastic ma terialist englez din secolul al XlII-lea.ca un petic de hîrtie într-un portofel. alteori 'n ?a ci pare că tocmai asta le vestea curioşilor indis^versurile lui Tryphon : Fodit et in fossa thesauros condit opaca . Bani. ba un corn ntru praf icie PuŞcă> Plin cu g|oante> ba un joc de cărţi. dacă joci cu cărţile astea. simulacra. f 6 ' spectre ?' nImic <f» original în limba latină). poţi fi sigur că pierzi şi cămaşa de pe tine. argin(i. Boulatruelle era un om pe care localnicii nu-l prea vedeau cu ochi buni. era supravegheat e poliţie şi. cadaver. era prea respectuos. s-a observat în aceeaşi localitate că un bătrîn cantonier. gata ^ a se _ descopere în faţa orişicui. de care s-au slujit desigur dialii ' Tryphon nu pomeneşte de aceste două descoperiri din urmă.

zîcîndu-şi că puteau să dea acolo. prin desişurile cele mai sălbatic prefăcîndu-3e a căuta ceva. bănuindu-l ca ar putea pîndi pe Ia vreun de pădure. dar nu se simţeau de loc mai liniştite. N-avea decit o scuză • ** Ct beţiv. Bouiatruelle l-a zărit şi-I caută. Se spunea în sat: „E lămurit că s-a arătat iar diavolul. . Boulatruelie lăsa înainte de vreme I^ Iui de împietruire şi întreţinere a drumului şi se ^ u u cu cazmaua în pădure. dacă nu peste comorile de neînchipuit din poveste. II întîlneai pe înserate prin po. şi el îşi reluă lucrul lui de cantonier ca mai-nainte. cîteodată săpînd gropi." Scepticii adăugau : „Oare Boulatruelle o să-l tragă pe sfoară pe diavol./ . De ia o vreme. care era prieten cu toată lumea şi nu se dăduse înapoi să se împrietenească şi cu Boulatruelle. a cărui taină o descoperise fără îndoială pe jumătate cantonierul.' ' ' ' ■ ' spuneau ei. cotrobăitul lui Boulafrueîle prin pădure încetă. Cei mai „intrigaţi" erau învăţătorul şi cîrciumarul Thenardier. e ' nele cele mai pustii. Intîlnirile astea păreau că-l supără mult pe Boulatruelle. măcar peste vreun chilipir mai gras şi mai lesne de pipăit decît biletele de bancă ale diavolului. Băt/ nele care treceau pe acolo îl luau ia început drept Belze but. " a ei Iată ce credeau a fi observat oamenii : De cîtva timp. Cîţiva inşi rămăseseră totuşi curioşi. pe urmă îl recunoşteau pe Boulatruelle. ori diavolul o să-l păcălească pe Boulatruelle ?" Bătrînele îşi făceau de zor semnul crucii. Adevărul e că ăsta e în stare să pună mîna pe avuţiile ascunse ale lui Lucifer. Oamenii începură să vorbească despre altele. pe înserat. Se vedea bine că încerca sa se ascundă şi că era o taină în ceea ce făcea.

învăţătorul afirma că altădată justiţia s-ar fi întrebat ce căuta Boulatruelle în pădure şi că el ar trebuit să vorbească. Ia nevoie l-ar fi torturat. Nu zău ! nu se poate şti nici cine e acolo. ' Intr-o seară.—A fost Ia ocnă I spunea The'nar dier. W . şi Bou iruelle n-ar fi putut rezista. nici cine-o să ajungă acolo. chinului apel. de pildă.

se Pezi în tufişul observat de dimineaţă şi nu mai găsi ' 'Opata. spuse Thenardier. Boulatruelle !-a lăsat pe „individ" să treacă şi nu s-a gîndit să-l oprească. nici hîrleţul.jpunem Ia linul vinului. se întunecase şi Boulatruelle nu l-a mai putut ajunge. In tălmăcirea lui Thenardier : „un tovarăş de ocnă". deoarece se afla în dosul unui copac gros. era înarmat cu o sapă şi că. Era. care căra apă şi na s-a mai gîndit la asta. I-a trecut prin gînd. Abia după şapte sau opt minute îi veni în gînd să-l urmărească pe „individ". Boulatruelle l-a văzut pe „individul" lui ieşind din tufiş fără lădiţă. dar cu un nîrleţ şi C u o lopată în mînă. însă. Atunci se hotărî să stea la pîndă la marginea pădurii. îl cunoştea foarte bine. pe cînd se ducea în zori la lucru. „un individ" care nu era cîtuşi de put'11 de prin partea locului şi pe care el. totuşi. a văzut. Thenardier • învăţătorul crezură c-au înţeles cam următoarele : ? Tntro dimineaţă. Duioasă revărsare de simţăminte a doi vechi tovarăşi care se regăsesc. Boulatruelle rămase surprins. l-ar fi ucis. Dar lopata şi hîf-î fuseseră o rază de lumină pentru Boulatruelle. spunindu-şi că celălalt era de trei ori mai puternic decît el. Peste cîteva ceasuri. Boulatruelle ar fi văzut cu mirare într-un colt al pădurii. ceva pătrat ca o cutie mare sau ca o lădiţă. „individul" intrase în desiş. "^Boulatruelle bău mult şi vorbi puţin. Răsărise luna. In seara aceleiaşi zile însă. ascunse". El îmbină cu '° n 'V uimitoare şi într-o proporţie măiastră setea unui ' ? 8Hos cU discreţia unui judecător. într-un tufiş. o lopată şi un hîrleţ „ca să zicem aşa. recunoscîndu-l şi văzîndu-se e cunoscut. Boulatruelle refuzase cu încăpătînare să le spună numele lui. Acest „individ" se îndrepta dinspre drum spre desişul pădurii. de a alătura şi de-a lega ffl| cîteva cuvinte încîlcite care i-au scăpat. Boulatruelle. că puteau să fi? lopata şi hîrleţu! moşului Six-Fours. fără ca el însuşi să poată fi văzut. după "eS| te încercări de a-l iscodi. -i i la o masă dădură de băut bătrînului can-%. A înţeles prin urmare că „indi- . Cu toate astea. prea tîrziu. Individul ăsta avea în mină un pachet.

Cîteva dintre faptele de arme de atunci au fost într-adevăr serioase. totul laolaltă pare suspect. întocmai cum drapelul \l fluturase la Coblentz ' cu treizeci de ani în'urmă. glorie pentru nici unul. în faţa cuceririi uşoare a cetăţilor şi se pomeneau că-! 440 . se lasă impresia că în această campanie s-au cîştigat mai degrabă generalii decît bătăliile. pe de altă parte. peste care se surpase spaimîntatoare Saragosa. Război umilitor. şi ostaşul biruitor se întorcea acasă umilit. un dram de onoare cîştigată. pentru că între cutele drapelului se putea citi: Banca Franţei. de generali care-şi trăgeau obîrşia din Napoleon. aşa a fost războiul ăsta. Ostaşii din războiul de la 1806. nici marea politică. care primiseră sarcina de-a rezista.. într-adevăr. şi cu toate astea explo' ziile erau cu putinţă ca într-o mină luată prin surprindere şi cotropită . ostaşii şovăielnici.cu cocardă albă. ruşine pentru unii. principiile înnăbuşjt" cu lovituri de tun. Franţa năruind cu armele ceea c» clădit cu spiritul. în general. Părea neîndoios că unii ofiţeri spanioli. istoria recunoaşte că Franţa a fost nevoită să primească această falsă biruinţă. luarea Trocaderului. drapelul tricolor fluturat In strâinăt de o mînă de francezi viteji. încruntau din sprîncene la 1823. printre altele. ideea de corupţie pare strîns legată de victorie. c si gării amestecaţi printre soldaţi. însă. ideea de libertate şi Dl. a fost o frumoasă ispravă militară. trîmbiţele acestui război au un sunet hodorogit. au cedat cu prea mare uşurinţă. dezlănţuit de prinţi ce coborau din Ludovic al XlV-lea şi condu. El a avut trista soartă de-a nu putea aminti nici războiul în stil mare. căpeteniile duşmane vîndute.U greş redusă la tăcere prin baionete. puţină vărsare de sînge. oraşele asediate de milioanenu mai erau primejdii militare.

încît şi-au adus sub acoperiş. Aşa se explică războiul omenirii împotriva omenirii şi în pofida omenirii. Cuvintele „supunere pasivă" o dovedesc. O armată e o ciudată capodoperă de socoteli. unul din conducătorii mişcării burghejo-Hberale din Spania. atentat împotriva vrednicului popor spaniol. iar u s-o înnăbuşe. în afară de războaiele de eliberare. uvernator al Moscovei în timpul războiului de apărare a patriei dus poporul rus împotriva năvălitorilor francezi din 1812. asupra ■ ■ sîntem datori să stăruim. un atentat împotriva revoluţiei franceze. Aşa e firea franţei. era prin urmare.a . Groaznică rătăcire! F anta este făcută să trezească conştiinţa popoarelor. 1830 a încolţit în 1823. c e u nu j jug pentru semenul său. fireşte. Ei l-au socotit o izbîndă. Nu şi-au dat seama cît de primejdios e să înnăbuşi o idee printr-un consemn. 141 . în timpul ocupa i"yranceze (1809). General spaniol. era o încercare de înjosire. era cuce. Ca de la soare libertatea radiază din Franţa. oraş spaniol pe Ebro. îi place 3 bă sa mat s g-i aibă în faţă pe Rostopcin decît pe BailenMrun alt punct de vedere. tot ce fac armatele fac de nevoie. ca un element de forţă. în prostia lor. în acelaşi timp. E orb cine n-o vede! a spus-o şi Bonaparte. toate revoluţiile din Europa se reduc la revoluţia franceză. campania aceasta. S-au lăsat amăgiţi. nemăsurata slăbiciune a unei crime. un argument în folosul actelor de autoritate şi al aventurilor de drept divin. în care forţa ia naştere dintr-un noian de neputinţe. Tn războiul a ţinta ostaşului francez. care în Franţa spiritul militar şi revolta mai cu seamă i î d î j i I ă b i l democratic. Campania din 1823. Cît despre Burboni. Spiritul de a atrage în cursă stă Ta temelia politicii lor. războiul din 1823 a fost pentru ei o nenorocire. Războiul din Spania ajunse. în consiliile lor.pe Palafox'. Este clar ca lumina zilei. pentru că. Restabilind de gra . Violenţa aceasta monstruoasă o săvîrşea Franţa . în silă. lumina libertăţii vine din Franţa. Incepînd de la 1792. A Părătorul eroic al Saragosei. atît de mult. fiu al democraţiei. şi mai serios.

nici la umbra unei armate. Vasul de război e alcătuit în acelaşi timp din ceea ce e foarte greu şi din ceea ce e foarte uşor. pentru că are a face totodată cu cele trei forme ale materiei — solidul. împotriva vîntului are frînghia şi pînza . are mai multe aripi şi mai multe antene decît insectele. Oceanul încearcă să-l rătăcească în spăimînfătoarea asemănare a valurilor sale. lichidul şi gazosul — şi pentru că trebuie să lupte cu toate trei. fierul. Nu-i bine să ne culcăm nici la unih arborelui morţii. încrederea aceasta duce la S? buşirea tronurilor. împotriva stîncii. In timpul operaţiilor efectuate de armata de L comanda prinţuiui-generalisim. Un vas de război înseamnă una din cele mai măreţe ciocniri dintre geniul uman şi forţele naturii. din pricina furtunii de r. ca prin nişte trîmbiţe uriaşe. în triva apei. SU 1 Regele-sadea. dar vasul îşi a re sufletul său. o escadră făcea manevr în Mediterană.în Spania el rey neto l . Să ne întoarcem la vasul Orion. în portul Toulon. Am arătat că vasul Orion aparţinea acestei escadre şi că fusese readus. şi mulţimii îi place tot ce e mare. lemnul . 442 . e mare. Au căzut în şeala primejdioasă de a socoti supunerea soldatului "J^* consimtămîntul poporului. arama plumbul. lumina . In nopţile întunecoase felinarele sale ţin locul stelelor. împotriva sităţii. care îl sfătuieşte şi-i arată întotdeauna nordul. Răsuflarea lui ţîşneşte printr-o sută douăzeci de ţevi de tun. Pentru că e vorba de ceva mare. Autorul se referă la Ferdinand al VH-Iea d al cărui absolutism a fost restabilit în 1823 de către trupele interven franceze. busola. împotriva întunericului. Are unsprezece gheare de fier ca să apuce cu ele granitul din fundul mării. şi răspunde cu semeţie tunetului. Prezenţa unui vas de război într-un port este un eveniment care atrage şi interesează mulţimea. ca să adune vîntul din nori. Franţa putea foarte bine să bilească monarhia absolută la ea acasă. un ac.

ca să zicem aşa. din porturile Brest sau Toulon. a adăugat între timp miracole noi acestei minuni care se cheamă un vas de război. de-o simplă corabie cu pînze. purtată de nişte pînze care au o suprafaţă de trei mii de metri pătraţi şi de un cazan cu o putere de două mii cinci sute de cai. douăzeci lăţime şi opt adîncime. Şi ţineţi seama că nu-i vorba decît de un vas militar de acum patruzeci de ani. Pluteşte şi tronează. O pădure plutitoare. Vasele în construcţie se află acolo. Măsurîndu-l de la rădăcina lui din cală pînă la vîrful lui din nori. Numai mormanul de lanţuri ale unui vas cu o sută de tunuri are patru picioare înălţime. vasul mixt cu elice e o maşină uimitoare. pe atunci la începuturile lui. a noastră se foloseşte de macarale. cînd vîntul îndoaie ca pe o trestie catargul de patru sute de picioare înălţ'nie. înmagazinează vîntul în pînzele sale.Dac-am vrea să ne facem o idee despre proporţiile j a şe care toate laolaltă alcătuiesc vasul de război.a "otei franceze în fata portului Siracuza din Sicilia (1676). aburul. e sigură pe ea în uriaşa desfăşurare a talazurilor. ştiţi de cît lemn e nevoie ? De trei mii de steri. Fără să vorbim despre aceste minuni mai noi. cu sase etaje. In ceasul de faţă. 30 . are o lungime de şaizeci de stînjeni. vechea navă a lui Cristofor Columb şi a lui Ruyter ! e una din marile capodopere ale omului. e catargul cel mare. Catargul cel mare englezesc ajunge pînă la două sute şaptesprezece picioare deasupra liniei de plutire. Marina strămoşilor noştri se folosea de odgoane . Vine totuşi o vreme cînd furtuna frînge verga de trei2 ®ci de metri lungime ca pe un pai. iar la bază un diametru de trei picioare. cînd ancora care cîntărcşte cu zecile de mii se răsuce Şte în botul valului ca undiţa pescarului între fălcile triv A f ?' raI ola ndez din secolul al XVII-lea. de pildă. ca Şi suflarea infinitului. sub clopot. Şi pentru construirea unui asemenea vas. mort In bătălia navală împo. Ea e nesecată în forţă. Grinda a s ta uriaşă e o verigă . n avem decît să intrăm sub una din calele acoperite. stîlpul cel gros de lemn. culcat la pămînt cît vedem cu ochii.

fără să-şj <j ea ei înşişi prea bine seama de ce. mulţimea care privea fu martora unui accident. în fiecare zi. cînd tunurile monstruoase scot mugete jalnic fără folos. pe urmă fusese pus din nou în circulaţie. cheiurile şi digurile portului Toulon erau înţesate de oameni fără căpătîi. într-o dimineaţă. cei curioşi se îmbulzesc în porturi. nava luase apă. In urma acestor avarii. straturi groase de scoici j se îngrămădiseră pe carenă în asemenea măsură. de dimineaţă pînă seara. fusese adus pe ţărm anul trecut ca să fie curăţat de scoici. pentru ca aerul să fie lăsat să pătrundă în scheletul vasului. pe care uraganul le împrăştie în gol şj »! noapte. Se afla în şantier şi începuseră să-l repare. Cheresteaua nu suferise stricăciuni la tnbord. se rostogoli in 444 . Aşadar. Vasul Orion era bolnav de multă vreme. fiindcă partea dinăuntru a corăbiilor nu se făcea pe atunci din tablă. vasul Orion se întorsese la Toulon. dar.-aceea. asta dă de gîndit oamenilor. Din călătoriile sale de mai-nainte. O izbitură furioasă a fluxului venit pe neaşteptate sfărîmase la babord ciocul vasului şi un sabord. ca de obicei. cînd toată puterea asta şi toată măreţia asta se năruie în faţa unei puteri şi-a unei măreţii şi mai mari Ori de cîte ori o forţă uriaşă se dezlănţuie spre a sfîrsî într-o uriaşă slăbiciune. în apropierea Balearelor scîndurile se slăbiseră şi se desfăcuseră şi. Ancorase lîngă Arsenal.unei ştiuci. mulţimea îngrămădită pe cheiul Arsenalului scoase u n strigăt. care n-aveau altă treabă decît să se uite la Or ion. omul căzuse cu capul în jos. Fu văzut alunecînd. Marinarul însărcinat cu legarea pînzei de catargul ce! mare de Ia tribord îşi pierdu echilibrul. Dar acest răzuit slăbise şuruburile carenei. încît îi făcură să-şi piardă jumătate din viteză. în jurul acestor minunate maşini de război şi de navigaţie. Echipajul tocmai se ocupa cu strîngerea pînzelor. iar platforma catargului din faţă suferise de asemeni stricăciuni. cîteva scînduri fuseseră desfăcute pe alocuri. D.

Intre timp. Marea se afla sub el la o adîncime r *jt o a re. o ramură de copac însemnează însăşi viaţa . pUsese mnia pe o frînghie şi-şi făcuse printre funii. ceruse e ofiţerului să-şi pună în primejdie viaţa ca să-l salVe ze pe marinar. In adevăr. nu i se putea zări spaima de pe faţă. repeziciunea cu care fuse:se rupt lanţul. nefericitul marinar se istovea . şi e îngrozitor să vezi o făptură vie desprinzîndu-se şi căzînd ca un fruct copt.vergii. pe urmă cu cealaltă. A-i sări într-ajutor însemna a înfrunta o primejdie îngrozitoare. un om fu zărit căţărîndu-se pe funie cu sprinteneala unei pisici sălbatice. vîntul îi smulse boneta şi lăsă să i se vadă capul cu totul cărunt. nu era u n om tînăr. era ocnaş. în clipa e ea> . în mijlocul zăpăcelii şi lipsei de hotărîre a echipajului. el ' anmase cu o lovitură de ciocan lanţul ţintuit la cătuşa Priorului. apucă In cădere r a de frînghie cu o mînă. Nici unul dintre mateloţi — toţi pescari de coastă de curînd înrolaţi — nu cuteza să se aventureze. o prăjină. Zdruncinătura căderii lui dăduse scării de frînghie o violentă mişcare de legănare. vărgate. avea bonetă verde. era ocnaş pe viaţă. din cînd în cînd. Fiecare sforţare ca să se urce nu făcea decît să înteţească oscilaţiile scării. un ocnaş. In clipa cînd ajunse în dreptul catargului. Braţele i se încordau într-o smucitură teribilă. Nimeni nu băgă de seamă. so445 -■să . Sînt clipe cînd un capăt de frînghie. Omul purta haine roşii. dar din toate mădularele lui se vedea că puterile îi sînt pe sfîrşite. ap0. Omul se bălăbănea la capătul funiei ca piatra unei praştii. Nu se aştepta Jecît clipa cînd va da drumul funiei şi. cu mîinîle întinse în gol. folosit pe bord la o corvoadă. La răspunsul afirmativ al ofiţerului. Deodată. pe c 'nd toţi mateloţii tremurau şi se dădeau înapoi. alergase din primul moment la ofiţerul de serviciu şi. Abia ceva tirziu şi-au adu^ unii aminte de asta. toţi întorceau capetele ca să nu-l vadă prăbuşindu-se. de teamă să nu i se sleiască puterile. Nu striga. şi -"mase atîrnat acolo.

fie că-i venise ameţea' 2 ' 446 . ca să-i dea răgaz să-şi vină în fire. Nici un strigăt. şi-ar fi dat drumul în gol. fie din pricina oboselii. nici un cuvînt. unde-l încredinţa camarazilor săi. Se opri cîteva secunde şi nx. lumea se înfiora. istovit. femeile de p e chei se îmbrăţişară . îl susţinu acolo o clipă. se lăsă să alunece pe funie. Intre timp. Era şi vremea . încă un minut. omul începuse să coboare de-a dreptul. cu u n fel de îndîrjire impresionantă : „Să fie graţiat!" -Intre timp. şi omul. prinse acolo un capăt al funiei pe care o luase cu el. cîţivs bătrîni paznici de ocnă începură să plîngă. numai că în această împrejurare păianjenul aducea viaţă. Toţi îşi ţineau răsuflarea. mergînd pe vergă. lăsînd să atîrne capătul celălalt. pînă la butuc. acum erau doi. şi atunci cei de faţă trecură printr-o spaimă de nedescris : în locul unui singur om atîrnînd în gol. Secundele astea. pierzînd orice nădejde. părură veacuri celor ce-l urmăreau. apoi îl luă în braţe şi-l duse. Părea un păianjen care voia să prindă o muscă . fu văzut urcîndu-se iar pe vergă şi trăgîndu-l cu el pe marinar. Mu'-' ţimea răsuflă. nu moarte. In sfîrşit. aceeaşi înfiorare încorda toate inimile. Ca să ajungă mai curînd. pe urmă începu să alunece de-a lungul funiei. Ajungînd la margine. In clipa aceea. In sfîrsit ocnaşul ridică ochii spre cer şi porni mai departe.într-o clipă fu pe vergă. Toate privirile îl urmăreau. pe cînd cu cealaltă lucra. II văzu străbătînd verga în goană. ca şi cum s-ar fi temut să adauge cea mai uşoară adiere vîntului care-i zgîlţîia pe cei doi nefericiţi. iar de acolo pe platforma catargelor. că o măsoară cu privirea. mulţimea izbucni în aplauze. ca să se întoarcă la corvoadă. în curs' 1 ! cărora vîntul îl legăna pe marinarul atîrnat ca un fi de aţă. Mii de priviri erau aţintite asupra celor doi. La un moment dat. ocnaşul îl legase zdravăn cu funia de care se ţinea cu o mînă. ocnaşul izbutise să alunece pînă ia marinar. şi toţi strigară într-un glas. apoi alergă pe o vergă joasa.

L-au căutat pînă seara tîrzfu. totul fu zadarnic. ca şi cum ar fi căzut într-un butoi cu ulei. după ce scăpase de Ia moarte un marinar. Ieri un ocnaş care făcea corvoada pe vasul Orion a căzut în inara şi s-a înecat." . Se făcură sondaje. Cadavrul său n-a mai putut fi găsit. Mulţimea scoase H odată un răcnet: ocnaşul căzuse în mare. teama se strecurase din nou în sufletele tuturor. s-a coborît în adine.. A doua zi. Căderea era primejdioasă. nu i s-a găsit nici măcar cadavrul. pgru că şovăie şi că se clatină. Se bănuia că alunecase sub una dintre ele. Se crede că a fost dus sub piloţii Arsenalului. Omul nu mai ieşise la suprafaţă. 9430 şi se numea Jean Valjean. patru oameni se aruncară îndată într-o barcă. Omul era întemniţat sub Nr. ziarul din Toulon publica aceste cîteva rînduri: „17 noiembrie Î823. Fregata Algesiras era acostată lîngă Orion şi nefericitul ocnaş căzuse între cele două nave. Lumea îi încuraja . Pierise în mare fără să lase vreo dîră.

Negustorii de postav retraşi din afaceri şi amatorii de vilegiatură nu-l descoperiseră încă. Aprovizionarea cu apă era. din pricina înălţimii podişului.1 1 1 : CARTEA A TREk ÎNDEPLINIREA FĂGĂDUIELII FĂCUTE MOARTEI PROBLEMA APEI LA MONTFERMEIL Montfermeil e aşezat între Livry şi Chelles. Astăzi e un tîrg destul de mare.se putea trăi ieftin o viaţă ţărănească îmbelşugată şi uşoară. aproape de şoseaua ce ducea spre Chel. unde . 08 găsea apă de băut decît la un izvor mititel de la jumătatea coastei. pe albul obloanelor trase. care înconjoară biserica şi care dă înspre Chelles. Era un loc liniştit şi încîntător. la marginea dinspre miazăzi a podişului înalt care desparte Ourcq de Marne. iar duminicile cu burghezi în sărbătoare. după balcoanele de fier răsucit şi după ferestrele lungi. uşor de recunoscut după înfăţişarea lor. împodobit în tot cursul anului cu vile proaspăt spoite. Partea satului dinspre Gagny îşi scotea apa din eleşteele minunate care se găsesc în pădure. Casele mari. dădeai peste cîteva case ţărăneşti din secolul trecut.es. un lucru a&-> *' ' de greu pentru oricare gospodărie. Era un sai oarecare în mijlocul pădurii. Numai că apa se găsea foarte greu. la vreun sfert de ceas de Montfermeil. Dar Montfermeil nu era decît un sat. arl -- . cu totul izolat. tot felul de jocuri de culori. ale căror geamuri pătrate fac. Din cînd în cînd. Trebuia s-o cauţi departe. nici atîţia burghezi în toane bune. Prin anul 1823 nu se găseau la Montfermeil nici atîtea case albe. prin urmare. partea cealaltă.

ori se lipsea. pentru a respecta adevărul istoric. dînd tîrguşorului o viaţă plină de zgomot şi de veselie. iar un grup de negustori ambulanţi îşi construiseră. lăţeau cîte un ban pentru fiecare găleată cu apă unui bătrîn sacagiu care cîştiga. De aceea. de îndată ce se închideau obloanele caselor. se duceau sa 449 . din care făcea parte şi eîrciuma Thenardier. întorşi în sat. Naturaliştii îi spun acestei păsări. după cum vă aduceţi poate aminte. Crăciunul anului 1823 a fost deosebit de frumos la Montfermeil. foarte speriată la gîndul de-a se duce noaptea la izvor. Asta umplea hanurile şi cîrciumile. cărînd apă la Montfermeil. n loc de ochi. unde. nu îngheţase încă şi nici nu ninsese. îmbrăcate în zdrenţe şi venite nu se ştie de unde. Trebuie să spunem. Cosette le era de folos Thenardierilor în două feluri : mama îi plătea şi fata îi slujea. dar bătrînul nu lucra vara decît pînă la ceasurile şapte seara şi iarna pînă la ceasurile cinci. pe micuţa Cosette. de îndată ce se lăsa noaptea. In calitatea asta alerga după apă atunci cînd era nevoie. arătau în 1823 ţăranilor din Montfermeil unul din acei groaznici vulturi din Brazilia. începutul iernii fusese blînd. se afla eîrciuma Thenardierilor. fata avea mare grijă să nu lipsească niciodată apa din casă. Nişte scamatori veniţi de la Paris primiseră de la domnul primar învoirea să-şi ridice barăcile pe uliţa cea mare a satului. de asemeni. chiar pe uliţa Boulanger. magherniţele în piaţa bisericii. Ţinea loc de slujnică. Aşa că. cine n-avea apă de bău* se ducea să şi-o ia singur. mi se pare.craţia. Pe care muzeul nostru regal nu-i are decît din 1845 şi care. face parte jn ^clasa apicizilor şi din familia răpitoarelor. că printre curiozităţile desfăşurate în piaţă era şi o menajerie. Caracara Polyborus. au o cocardă tricoloră. Gîţiva «rîni veterani bonapartişti. După cum vă amintiţi. vreo patruzeci de centime pe zi. Asta o înspăimînta pe biata făptură pe care cititorul poate n-a uitat-o. cînd mama încetă să-i mai plătească — în capitolele anterioare am văzut de ce — Thenardierii o ţinură mai departe pe Cosette.. u nde nişte paiaţe spăimîntătoare. prin aceeaşi îngăduinţă..

puţină lumină şi mult tărnbălău. — Atunci e un vin slab. în jurul a patru sau cinci feştile. cheflii. coada vulpii şi o mulţime de alte plante de leac. fără să mai punem la socoteală pietricelele care se găsesc din belşug în unele soiuri de grîu. mese. vinul se strică numaidecît în pri măvară.. un caleidoscop şi o lampă de tinichea lucitoare. sticle. In seara de crăciun. neghină. Anul 1823 era totuşi indicat prin cele două obiecte la modă pe vremea aceea în clasa burgheză şi care se aflau pe una din mese. Scamatorii prezentau cocarda tricoloră ca pe o minune nemaiîntîlnită. făcută de dumnezeu anume pentru menajeria lor. Thenardier bea cu muşteriii şi făcea politică. Sala asta era ca toate sălile de circiumă .privească cu evlavie animalul. în afară de discuţiile politice. Strugurii trebuie culeşi cruzi. — Sînt vinuri şi mai slabe decît cel de prin partea locului. linte neagră. ale căror teme principale erau războiul Spaniei şi domnul duce d'AngoulSme. şi anume. aşa cum taie450 . care se făcea la un foc zdravăn. în sala joasă a hanului Thenardier. A mustit bine sub teasc.. cîţiva bărbaţi — căruţaşi şi vînzători — stăteau la masă şi beau. Sau cîte-un morar izbucnea : — Sîntem noi oare răspunzători de ce se găseşte în saci ? Dăm peste o mulţime de boabe cu care nu ne putem pierde vremea să le alegem şi sîntem nevoiţi să le lăsam la măcinat. Nu-mi place să macin grîu breton. mai cu seama în grîu' breton. — Dar strugurii nu trebuiau lăsaţi să se coacă ? — Prin partea locului strugurii nu se culeg copţi Dacă-s culeşi copţi. Thenardiera supraveghea mîncarea. în toiul larmei infernale se puteau auzi paranteze cu totul locale. fumători. Etc. De unde se aşteptau la zece vedre au ieşit douăsprezece. măzăriche. cînepă. în felul acestora : — La Nanterre şi la Suresne s-a făcut vin mult. mălură. căni de cositor.

Şi aP01 ?' ciuperca-i bună.. nu-i vina noastră. Era în zdrenţe. Şi mititelul. tocmindu-se pentru o muncă ce trebuia făcută fa primăvară. Cînd ţipetele înverşunate ale copilului ajungeau de nesuferit. Era un băieţaş pe care The'nardiera îl avusese într-una din iernile trecute. Din cînd în cînd. iarba asta. Maică-sa îl alăptase. Thenardier spunea : ~ Iar îţi miorlăie băiatul. ţipătul unui copil. părăsit. rezemată de tăblia mesei de bucătărie de lîngă sobă. Ou cît e mai fragedă. e nouă şi cu atît mai anevoie de tăiat. Şi 3 'toate astea. mă plictiseşte! răspundea mama.. Du-te şi vezi ce vrea I Uf. spunea : _ Nu e de loc rău ca iarba să fie udă. Cosette sta la locul ei obişnuit. iarba dumneavoastră. N-au d ntate ■' Dacă făina e cum e. filtre (j oU ă ferestre. „fără să ştie de ce — spunea ea — din pricina frigului". într-o încăpere de alături se auzeau rîzînd şi gungurind două glasuri plăpînde de copii: Eponine şi Azehna. care şedea la masă cu un oprietar. Un pisoi se juca . ih i . cu atît se pleacă mai mult în faţa coasei. pătrundea prin zgomotul cîrciumii. cu picioarele goale în saboţi. oamenii se mai plîng de făină. Se taie mai lesne.e lemne nu-i place să taie grinzi cu cuie în ele. dar nu-l iubea.pe sub scaune. Lîngă sobă era atîrnat în cui un gîrbaci. ţipa mai departe în întuneric. şi împletea la lumina focului nişte ciorapi de lînă pentru copiii Thenardierilor. Etc. şi care împlinise de curînd trei ani. un cosaş. g ce pulbere urîtă fac toate astea la măcinat. domnule! Oricum. II DOUA PORTRETE COMPLETATE prof-j Iani P n ' v 't in cartea asta pe Thenardieri decît din S S Pere'h° '* prilejul să ne învîrtim în jurul acestei ' hi ^ Şi s-o privim sub toate feţele. de undeva de prin casă.

un şoarece în slujba unui elefant. dar care se bucura în realitate de o sănătate de fier. nimănui nu i-ar fi trecut prin gînd să spună despre ea că e femeie. Semăna m' J cu portretele abatelui Delille'.Thenardier trecuse de cincizeci de ani. Thenardiera era parcă rezultatul altoirii unei fandosite cu o precupeaţă. uneori. se lăuda că sparge nuca cu pumnul. e*re avea o HffurS dizgra l' . Totul tremura cînd se auzea glasul ei: geamurile. iar sub i Poet francei din lecoltil a! xyiIHea. gălbejit. Singurul ei ajutor era Cosette. Cînd o auzeai cum vorbeşte. de-aci i se trăgea obiceiul sau de-a înşela. spuneai: „E un călău !" Cînd dormea. -scoteau pe neaşteptate la iveală de sub muma pădurii pe femeia năzurbasă. plină de pistrui. Fuma diiv tr-o lulea mare. spălatul. dicta în gospodărie. spuneai : „E un jandarm !" Cînd o vedeai cum bea. cum am mai spus. grasă. spuneai: „E un căruţaş !" Gînd o surprindeai muştruluind-o pe Cosette. colţuros. astfel că era un echilibru de vîr<st« es ' 9 ta soţ şi soţie. durdulie. ceea ce pentru o fernej tot cincizeci. slab. Era tipul ideal a! unui hamal îmbrăcat ca femeie. osos. doamna nardier împlinise patruzeci. îna blondă. era îndatoritor aproape cu toată lumea. Dacă n-ar fi citit cîteva romane. voinică. Faţa ei lată. despre această Thenardieră. Thenardier era un om mic. chiar şi cu cerşetorul căruia nu se îndura să-i dea nici măcar o para chioară. ' Cititorii mai ţin minte poate cîte ceva. Făcea totul în casă : păturii ' odăile. Avea barbă. făcea parte. roşcovană. aducea a strecurătoare. încă prima ei apariţie. mîncarea. din soiul de sălbăticiuni uriaşe care îşi arată puterea prin cu bolovani atîrnaţi de păr. Zîmbea totdeauna. uriaşă sprintenă. Nimeni n-a izbutit vreodată să-l îmbete. făcea si pe dracu. lucrurile şi oamenii. Ii plăcea să bea cu căruţaşii. îi ieşea un dinte din gură. firav. care. înjura de toată frumuseţea. care părea bolnav. din prevedere. Avea o privire de dihor şi o înfăţişare de literat. Era îmbrăcat cu o bluză.

Subscrisese pentru lagărul de ocrotire 4 . „pe un general grav rănit". belgian la Bruxelles. De-acolo venea firma strălucitoare de pe faţadă şi numele de „Circiuma la sergentul de la Waterloo". Fluxul şi refluxul. Raynal !. După cum se vede. Un ungas filozof. Puşlamaua asta din breasla celor fără căpătîi era. pe cît se pare. flamand din Lille în Flandra. înjghebat în America. veche. a Poet liric francez din secolul al XVIII-lea. istorisea cu oarecare IUX de amănunte că. Thenardier făcea parte din rîndul acelor cantinieri hrăpăreţi despre care am mai pomenit. jefuindu-i e alţii. aventura. bărbat. Era liberal. in vreo trăsurică beteagă. ştiind Adept al filozofilor iluminişti francezi din secolul al XVIII-iea. pentru bnr. care a trăit In secolele IV-V. strecurîndu-se printre şrapnele. Vă aduceţi aminte: r etindea că a făcut războiul. iscoditori. o exagera puţin. ţ. A de-ţat cruzimile şi abuzurile clerului catolic fn colonii tntr-o carte care >"j> bucurat de o largă răspîndire : Istoria filozofică şi politică a coloni-vnlor şi comerţului europenilor In cele două Indii. mergînd cu tot neamul. mare escroc. drumul întortocheat. acoperise cu trupul său şi salvase. şi rămînînd singur în f a f a unui escadron de husari ai morţii. încolo. Avea la îndemînă nume pe care le ros-adesea în sprijinul lucrurilor mărunte pe care le susţinea : Voltaire. ciudat. francez la Paris. sfîntul Augus-. care i se dăduse prin partea locului hanului său. Nuanţa asta există. sub restauraţie. nevastă şi copii. al 6-lea sau al 9-lea. Episcop de Hippona (Africa de Nord). Parny2. Vitejia lui de la Waterloo i-o cunoaştem. făcînd negoţ cu unii. pe urma trupelor în marş. la Waterloo. stînd călare cu seninătate pe două graniţe. după toate semnele. şi. şi. Se spunea în sat că voise să se facă preot.o haină neagra. fiind sergent în nu ştiu care regiment. clasic şi bonapartîst. Mei sîntem de părere că în Olanda nu învăţase altceva decît cum să ajungă hangiu. în epoca vijelioasă de la 18 iunie 1815.•" 3 Spunea că are un sistem. o conştiinţă încărcată are drept urmare o viaţă destrămată . sc agăr '»*or în Iimba latină. Avea fumuri de literaturii 'wie materialism.apsrtlştii II- . alcătuiau elementul existenţei sale.

întocmea cu ifos note de plată pentru călători. hoinar. fiind amestecată cu făţărnicie. ţi-amintea de cazarmă şi. pentru că simţea într-însul un cuptor plin de ură. toate dezamăgirile. pentru că îi era ciudă pe tot neamul omenesc. dar ochiul deprins descoperea uneori şi-acolo greşeli de ortografie. Thenardier avea ceva hotărît în gestul său. îndemînatic. E speţa cea mai primejdioasă. cum spunea el. Asta nu însemnează că Thenardier nu era în stare uneori să se înfurie cel puţin tot atît de tare ca şi nevastă-sa . mîncăcios. I se părea că omul ăsta mic. Nu-şi dispreţuia servitoarele — ceea ce o făcuse pe nevastă-sa să nu mai ţină nici una. însoţit de-o înjurătură. însoţit de semnul crucii.să se aciueze totdeauna pe lingă armata victorioasă D războiul acesta în care. tăcui sau vorbăreţ. Val ae cel ce-i sta atunci în cale. Cu toate astea. „Agoniseala" lui. învăţătorul băgase de seamă că făcea „greşeli de acord". care. Uriaşa asta era geloasă. pentru că făcea parte dintre cei ce se răzbună necontenit. dar asta se înfîmpla foarte rar. înfrîngerile $1 nenorocirile vieţii lor. Dar Thenardier. a deschis circiuma din Montfermeil. culese pe vremea se rişului din brazdele însămînţate cu cadavre. mai presus de orice viclean şi chibzuit. Vorbea frumos. era un ticălos dintre cei ce ştiu să se stăpînească. „agonisise X* ceva". pentru că tot acest venin creştea m el şi-i clocotea pe buze şi în ochi. alcătuită din pungi şi din ceasuri <j" inele de aur şi dîn cruci de argint. nu totaliza" o sumă prea mare şi nu-l dusese prea departe pe catiti nierul ajuns cîrciurnar. Thenardier era şiret. după împ r {54 . care învinovăţesc orice le iese în cale pentru tot ceea ce li se întâmplă lor. Lăsa să se creadă că e învăţat. Thenardier era atent şi pătrunzător. şi în clipele acelea. slab şi gălbejit trebuie neapărat să placă Ia toată lumea. era înfiorător. {i-amintea de seminar. In afară de toate celelalte însuşiri ale sale. şi care sînt gata oricînd să arunce asupra primului venit ca pe un ţap ispăşitor.

însemnează „a lăsa coroana descoperită". Ii era de ajuns o vorbă. fără ca ea să-şi dea prea bine seama. în grai parlamentar.g r j şi totdeauna de-o inteligenţă deosebită. Uneori îl vedea ca pe o făclie aprinsă . alteori îl simţea ca pe o gheară. în supunerea Thenardierei faţă de soţul ei era şi oarecare contemplaţie. namila se supunea. Thenardier era un bărbat de stat.. Oricine intra pentru întîia dată în circiumă spunea. Nu era nici măcar stăpînă. cîteodată doar un semn . ac a un zero se mai poate ruina .. Acestui mare talent îi lipsea un tearu Pe măsura lui. Femeia asta era o făptură grozavă. dar în felul ei . Stăpînul şi stăpîna era bărbatul. ue-aci puterea absolută a acestui om asupra acestei femei. un fel de fiinţă ciudată şi atotputernică. Muntele ăsta de zgomot şi de carne se mişca sub degetul cel mic al acestui tiran pipernicit. care nu-şi iubea decît copiii ei şi nu se temea decît de bărbatul ei. dragostea ei e mamă se oprea la fetele ei şi. văzută din partea ei mică şi caraghioasă. El n-avea decît un gînd: să se imb ogăţească. Nu izbutea de loc. vă-'înd-o pe Thenardiera: „Iată pe stăpînul casei I" Se 'nsela. în Elveţia sau în Piri 455 . „în faţa străinilor" nu săvîrsea niciodată greşeala ţie care o tac adesea femeile şi care. privirea marinarilor obişnuiţi să facă cu ochiul prin i netă. El conducea totul printr-o acţiune magnetică nevăzută şi neîntreruptă. n-ar fi fost niciodată de altă părere decît „domnul Thenardier" asupra vreunui amănunt — presupunere de altminteri de neîngăduit — şi nici nu şi-ar fi înfruntat faţă de alţii bărbatul în nici o privinţă. De altminteri. Ea muncea. Thenardier era pentru Thenardiera. La Montfermeil Thenardier se ruina. Deşi înţelegerea lor deplină nu avea drept urmare decît răul. Era în purtarea asta. cum se va vedea. Avea ceva I. el crea. deoarece anumite urîţenii îşi au rostul lor în adîncurile frumuseţii veşnice. un lucru universal : adoraţia materiei pentru spirit. Era mamă fiindcă era mamifer. In Thenardier se găsea necunoscutul. najungea pînă la băieţi. Ea avea virtuţi.

pe cinci sute de mii de draci. acel lucru care e o virtute la popoarele barbare şi o marfă la popoarele civilizate: ospitalitatea. şi trăia din p' i n clipa de faţă. Bărbatul ăsta şi femeia lui erau vicleşugul şi turbarea împreunate. chiar şi muştele pe care cîinele său le mănîncă !. cel mai temeinic şi în felul cel mai modern. scăunelul. Cosette se afla între e > strivită de amîndoi. cerceafuri murdare.nei acest goîan ar fi ajuns milionar. să-i jupoaie pe copii. Teoriile sale de hangiu tîşneau uneori dintr-însuî ca nişte licăriri.. care-l nelinişteau Oricît de nedreaptă şi de îndîrjită ar fi fost cu e ţ soarta. . pe-acolo trebuie să se procopsească Se-nţelege că vorba „hangiu" e întrebuinţată aici în'tr-u înţeles mărginit şi nu se întinde asupra unei clase întreg" în anul 1823 Thenardier avea datorii de vreo mie cin î sute de franci. nu-i păsa nici de ziua de ieri. mindirul şi maldărul de paie. Barbatu . lumină. Dar unde -a azvf li az ! soarta pe hangiu. colţul căminului. Avea cugetări profesionale pe care le strecura în mintea nevesti-si. Aşa erau cele două făpturi. să adăpos tească cu respect familiile care vin de la drum. să-i oprească pe trecători. să ştie de cîţi bani întunericul vatămă oglinda şi. scăunaşul. care era deosebit de primejdios. să le jumulească pe femei. tovărăşie respingătoare şi cumplită. ca o vietate turtită în acelaşi timp de-o piatră de moară şi ciopîrţită de un cleşte.. să-l pună pe călător să plătească totul. să pună la socoteală deschisul şi închisul ferestrei.. încolo braconier încercat şi ţintaş vestit. căldură. jupîneasă. să deşerte pungile slăbuţe şi să le uşureze cum se cuvine pe cele grase. jilţul. purici şi zîmbet. scaunul. Pe cînd bărbatul cugeta şi punea totul la cale. datorii supărătoare. cu asprime şi în şoaptă — este să vîndă celui dintîi venit marcare bună. Thenardiera habar n-avea de creditorii absenţi. Avea un fel de rîs rece şi domol.Datoria hangiului — îi spunea ei într-o zi. Thenardier făcea parte dintre oamenii care înţelegeau cel mai bine. odihnă. să-i jecmănească pe bărbaţi. salteaua de puf. nici de cea de mîine.

Geea ce o liniştea puţin era faptul că nu se bea prea jnultă apă în casa Thenardier. încît cădea pe gînduri. Supusă. Coisette era îngîndurată şi tristă. Avea un ochi învineţit de-un pumn pe care i-l dăduse Thenardiera. un stăpîn plin de D venin.. muta' lucrurile din loc şi.Veni totuşi o clipă cînd fata se cutremură. Cosette urca. Nu ducea lipsă de oameni msetaţi. Cînd se trezesc în zori. peria. ce se petrece oare în sufletele astea uitate de dumnezeu ? III OAMENILOR LE TREBUIE VIN. ceea ce o făcea pe stăpînă să spună din cînd în cînd : . cobora. Circiuma Thenardier era parcă o pînză de păianjen în care Cosette era prinsă şi se zbătea. alerga. că fusese nevoie să umple pe neaşteptate oalele şi carafele din odăile călătorilor care sosiseră atunci şi că nu mai rămăsese de loc apă în ciubăr. dar setea lor căuta mai degrabă ulceaua decît ulciorul. făcea treburile cele mai grele. gîfîia. Ideea de asuprire era înfăptuită de această sinistră gospodărie. O muscă băgată slugă la păianjeni. Nici un vă de milă : o stăpînă neîndurătoare. muncea din greu. i a r soţul o făcea să umble iarna cu picioarele goale. IAR CAILOR APA Sosiseră patru călători. spăla. aşa mici şi goale printre oameni. biata fată nu scotea nici o vorbă. mătura. femeia $ gtîlcea în bătăi. avea atunci înfăţişarea jalnică a unei femei bătrîne.E slută rău cu vînătaia aia la ochi !" Cosette se gîndea că se înnoptase. că se întunecase de tot. freca. cu toate că n-avea decît opt ani. suferise atît de mult.• femeia aveau fiecare feîul lor de a se purta. aşa firavă cum era. Theardiera săltă capacul unei cratiţe ce clocotea pe cuptor. Cel care ar fi cerut un pahar cu apă printre atî-| la băutori de vin ar fi trecut drept sălbatic în ochii acesOr a. ic Dic .

unul dintre negustorii ambulanţi care trăsese Ja han intră şi spuse cu glas aspru : — Calul meu n-a fost adăpat! — Ba da. Cosette stărui şi adăugă cu glas răguşit de emoţie Ş' care abia se auzea : — Ba a băut chiar bine! — Haide! zise negustorul furios. Număra minutele care treceau şi grozav ar fi vrut sa fie dimineaţă. j n * robinetul. mătuşă ! zise negustorul. Află de Ia mine că n-a băut nimic. — Atîta pagubă ! adăugă Thenardiera. Cosette ieşi de sub masă. Calul a băut. o găleată plină. domnule! spuse ea. — Eu îţi spun că nu. Nu era adevărat. Deodată. ^u — Uite — spuse ea — nu mai e apă ! Apoi stătu o clipă. Fata ridicase capul şi-i urmărea toate m'^^ rile. sau : „Ar trebui să ai ochi de pisică să poţi merge pe drum fără felinar la ora asta I" Şi Cosette tresărea. Fetei i se oprise răsuflarea. Un fir subţire de apă curse din robinet şi un !°?" v jumătate de pahar. zise negustorul. uitîndu-se la paharul plin numai pe jumătate. dar. cîte-un beţivan se uita în stradă şi exclama : „E întuneric beznă". ştrengăriţo ! Gînd nu i se dă de băut.luă un pahar şi se apropie repede de ciubăr. spuse Thenardiera. are un fel de a pufăi pe care i-l cunosc eu bine. mai bine de un sfert de ceas. simţi cum i se zbate inima în piept de nelinişte. Lasă asta ! Sa 1 dea apă calului şi gata ! 158 . am şi vorbit cu el. a băut din găleată. O s-ajungă şi-atîta ! Cosette îşi văzu iar de treabă. — Ia te uită la ea ! E cît pumnul de mică şi spune o minciună cît casa de mare. Din cînd în cînd. chiar eu i-am dat de băut. — Ba da. Cosette minţea.

domnişoară broască-rîioasă — spuse ea — cînd te întorci. Parcă aştepta să-i vină cineva într-ajutor. — Hai. du-te de adă ! Cosette lăsă capul în jos şi se duse să ia o găleată goală de lîngă sobă. Eu cred că era mai bine dacă-mi vedeam de rîntaşul meu. cucoană. p e urmă.Da. să cumperi o pîine mare de la brutărie. dar unde-i fata aia ? S e plecă şi-o găsi pe Cosette pitită la capătul celălalt a l mesei.. Pe urmă.Uite. Thenardiera se întoarse iarăşi la cuptor şi gustă cu o lingură de lemn mîncarea din c'ratiţă. aproape sub picioarele beţivilor. Mizerabilii. Thenardiera adăugă : — Domnişoară. spuse cu jumătate de glas Cosette. haide. în ' a ţa uşii deschise. Ţine banii! Cosette avea un buzunar mic într-o parte a şorţului. Cosette ieşi din ascunzătoarea în care se vîrîse. du-te odată ! strigă Thenardiera. începu să scotocească într-un sertar unde se aflau bani. Nu-i mare lucru. Scîrţ.. — Ei. rămase nemişcată. Dacă dobitocul a băut. Găleata asta era mai mare decît ea şi îata ar îi putut să intre în ea cît era de mare. cu găleata în mînă. _.rosettc se băgă iar sub masă. luă banii fără să sufle un cuvînt şi-i băgă în acest buzunar.Ei. trebuie să bea. cam aşa ei spuse Thenardiera. bombănind mereu : — E apă destulă la izvor. Cosette ieşi. Pe urmă. vii odată ? strigă Thenardiera. Uşa se închise la loc. uitîndu-se împrejur: _. sau curn-te-mai cheamă. ■. Thenardiera deschise larg uşa dinspre stradă : — Ei. piper şi nişte usturoi. du-te de adapă calul! — Nu mai e apă. 459 .

Toată ziua minunea asta fusese expusă acolo ca să se holbeze la ea trecătorii mai mici de zece ani. îmbrăcată într-o rochie de crep trandafiriu. negustorul aşezase o păpuşă mare. Cosette — e drept. brăţări. prăvăliile erau toate lumi nate cu luminări care ardeau în pîlnii de hîrtie. In faţă. mărgele de sticlă şi tot felul de lucruri minunate din tinichea. prăpastia care o despărţea de păpuşă. atit de adînc cufundată în mizeria ei jalnică şi rece. bogăţia. aşa amărîtă şi copleşită cum era. însă. Cosette măsura. pîrr la hanul Thenardier. Toată prăvălia asta i se părea un palat. spre „doamna" cea frumoasă. numai pe furiş — îndrăznise s-o privească şi ea. fericirea. îşi spunea că ar trebui să fie regină sau măcar prinţesă ca să poată avea . cum îi spunea ea. nu se vedea nici o stea. cu spice de aur pe cap. Gea din urmă dugheană care se găsea chiar în faţa uşii Thenardierilor era o prăvălie de jucării. In clipa cînd Cosette ieşi cu găleata în mînă. era o arătare. cu păr adevărat şi cu ochi de smalţ. care şedea atunci la o masă la Thenardier — făcea „un efect magic" Pe cer. cum vă aduceţi aminte. pe un fond de ştergare albe. Nu văzuse încă păpuşa de aproape. Eponine şi Azelma au privit-o în neştire ceasuri întregi. strălucirea. i se arătau ca în lumina unui vis acestei făpturi nefericite. ceea ce — cum spunea învăţătorul din Montfermeil. nu se putu stăpîni să nu-şi arunce ochii spre această minunată păpuşă. Deoarece burghezii urmau să se ducă în curînd la slujba de utrenie. cu înţelegerea neştiutoare şi tristă a copilăriei. înaltă de aproape două picioare. Biata fetiţă rămase înmărmurită. sclipind de fluturaşi poleiţi.IV O PĂPUŞA INTRA IN SCENA Rîndul de dughene aşezate în bătaia vîntului pornea d la biserică şi se întindea. la loc de cinste. fără să se fi putut găsi la Montfermeil vreo mamă cu destulă dare de mînă sau destul de risipitoare ca s-o cumpere pentru copilul ei. Bucuria. păpuşa nu era păpuşă.

Se întîlni totuşi cu o femeie care întoarse capul după ea şi stătu locului. Pe măsură ce înainta. Atîta doar că. Nu se mai opri la nici un galantar. Cu cît se uita mai mult. Cît timp se mai afla pe uliţa Boulanger şi prin preajma bisericii. galantarele luminate îi arătau drumul. care i se păreau zîne Şi îngeri. n-ai mai plecat ? Stai că-ţi arăt eu ţie! Mă rog. toanto. bolborosind 46! . ce tot făceai acolo ? Şterge-o numaidecît. curînd însă. care-şi făcea de lucru în fundul barăcii. urîciune ! Thenardiera se uitase în strada şi o găsise pe Cosette în extaz. Negustorul. Qosette o luă la fugă cu găleata. Glasul aspru al Thenardierei o aduse brusc la realitate: — Ce. cu atît rămînea m a ' uluită. simţind cum o anume tulburare punea stăpînire pe dînsa. aiergînd cît o ţineau picioarele. Mai erau s i alte păpuşi în spatele celei mari. ultima licărire a celei din urmă barăci pieri. Uliţele erau pustii. fără a se opri din mers. scutura cît putea de tare toarta găleţii. Se uita la frumoasa rochie roz. I se părea că vede paradisul.lucru" ca ăsta. pînă şi treaba pe care o avea de făcut. Părea un zgomot care-i ţinea de urît. Pătrunse în el. Cosette. întunericul devenea tot mai a dînc. In extazul ei uitase totul. Cosette trebuia să aducă apa tocmai de la izvorul din pădurea de lîngă Chelles. MITITICA SINGURA Din pricină că hanul Thenardier se afla în partea satului dinspre biserică. la f unî'osu-i păr neted şi îşi spunea: „Ce fericită trebuie ă fie păpuşa as t a !" Nu-şi putea lua ochii de la această răvălie fantastică. Bietul copil se pomeni în întuneric. i se părea că e dumnezeu-tatăl.

înaintea ei se întindea spaţiul întunecos şi pustiu. O luă din nou pe drumul spre izvor şi porni în goană. Ieşi din sat în fuga mare. Ii venise greu sa treacă de ultima prăvălie. cu cît înainta. în neştire. Se uita cu disperare în întunericul aceia în care nu mai era nimeni şi care era plin de fiare sălbatice şi poate şi de strigoi. recunoseînd-o pe Cosette : „Ia te uită i "-60 ea. Nu se opri din goană decît atunci cînd i se tăie răsuflarea.printre buze: „Unde s-o fi ducînd fetiţa asta ? O fj stafie ?" Apoi. Ce să facă ? Cum să iasă din încurcătură ? încotro s-o apuce ? înaintea ei spectrul Thenardierei. era pe cîrnp. era lumină şi viaţă. Atîta vreme cît pe o parte şi alta a drumujir au fost case şi chiar numai ziduri. De rîndul ăsta o vedea pe Thenardiera. nemaiascultînd nimic. zise ea. E Ciocîrlia !" ' : Zlse Cossette străbătu astfel labirintul de uliţe întortoche t şi pustii cu care se termină înspre Ghelles comuna Mont6 fermeil. hîdă. cîte o rază sfioasă străbătea prin eră pătura vreunui oblon. nemaiuitîndu-se l a nimic. erau oameni acolo. intră în pădure tot alergînd. îşi trecu mîna prin păr şi începu să se scarpine încetişor. 462 . Atunci. puse mîna pe găleată. Şi porni hotărîtă înapoi spre Montfermeil. Ici şi colo. parcă fără voie mersul i se încetinea. cu botul ei de hienă şi cu văpaia furiei în ochi. Nu mai era în Montfermeil. Cosette se opri. Şi se dădu înapoi în faţa Thenardierei. Se uita bine şi auzi foşnetul sălbăticiunilor prin iarbă şi văzu desluşit strigoii mişeîndu-se printre arbori. frica îi dădea curaj: „Ei 1 am să-i spun că nu mai era apă". i se părea acum peste putinţă să treacă de ultima casă. a mers cu destul curaj. Lăsă găleata jos. Totuşi. Fata se uită cu groază înainte şi înapoi. gest caracteristic copiilor îngroziţi şi nehotărîţi. Ajungînd dincolo de colţul celei din urmă case. asta o liniştea. în spatele ei. toate nălucile întunericului şi ale pădurii. dar nu stătea pe loc Mergea înainte. Dar abia făcuse vreo sută de paşi şi se opri iarăşi şi începu din nou să se scarpine în cap.

întunericul nemărginit. aplecat peste fîntînă şi de care se sprijinea de obicei . nu băgă de seamă că buzunarul şorţului i se deşertă în izvor. încît puterile i se întreiseră. Ar fi vrut să plece îndată. şi era pardosit cu cîţiva bolovani. Tn sfîrşit. Cosette ştia drumul. Erau numai vreo şapte sau opt minute de la marginea pădurii pînă la izvor. Banii îi căzură în apă. apoi îi deschise din nou. De-o parte. Sfîrşindu-şi treaba. era înconjurat de muşchi şi de acel soi de buruieni înalte. O urmă de instinct o conducea fără să-şi dea seama. de alta. nu mai vedea nimic. Era întuneric beznă. Noaptea uriaşă stătea în faţa acestei fiinţe mici. îngust. un atom. făcea t cercuri care păreau şerpi de flăcări palide. ajunse la izvor. Era atît de puternică încordarea prin care trecea. încreţite. dar făcuse o sforţare atît de mare c a să umple găleata. îl făcuse adesea pe lumină. Cosette nu-i văzu şi nici nu-i auzi cînd au căzut. săpat de ape într-un pămînt argilos. Cosette nu zăbovi nici o clipă. fără să-şi dea seama de ce. Fu nevoită să se aşeze. încît îi fu cu neputinţă să mai facă u n pas. fără să poată face altfel. nu se rătăci. nici la stînga. Nu se mai gîndea la nimic. Cu toate astea. temîndu-se să nu vadă cine ştie ce dihănii printre crengi şi prin tufişuri. Lucru ciudat. apa mişcîndu-se în găleată. nu se uita nici la dreapta. Un pîrău îşi făcea drum cu un susur liniştit. adînc de vreo două picioare. cunoscute sub numele de guleraşele lui Henric al ÎV-lea. . Pe cînd stătea aplecată. Era un hîrdău natural. dădu peste o creangă. pin toate părţile o învăluia freamătul de noapte al pădurii. se simţi moartă de oboseală. Alături de dînsa. Se trînti pe iarbă şi rămase acolo ghemuită. închise ochii. dar ea cunoştea izvorul.Alerga şi îi venea să pttngă. se agăţă de ea şi dădu drumul găleţii în apă. Dibui cu mîna stîngă în întuneric trunchiul unui stejar tînăr. Trase găleata aproape plină şi-o aşeză pe iarbă.

"(pf .

întunericul era ameţitor. fugind parcă înspăimîntate din faţa cuiva care le ajungea din urmă. Pădurea era cernită. Era ca o rană care strălucea. negri nişte coame de fum. întocmai. Masca tragică a întunericului pare 8 că se apleacă lin asupra micuţei. în timpul eclipsei. Mărăcinii se răsuceau ca nişte braţe lungi. De jur împrejur numai privelişti lugubre. băltoace plumburii. siluetele tăcute care se risipesc cînd te apropii. înarmate cu gheare. destrămări nevăzute. Văgăunile nopţii. Adulmeci revărsarea marelui vid întunecat. In zare se ivesc ameninţări de groază. Se vede plutind în spaţiu sau în propria ta minte ceva nedesluşit şi de neînţeles. ca visele florilor adormite. care-i dădea o roşeaţă îngrozitoare. în opacitatea funinginei. lucrurile devenite înspăimîntătoare. lugubru! aşternut peste tristeţe. chiar şi cei mai puternici se simt neliniştiţi. mintea se întunecă. mînate de vînt. Nimeni nu umblă noaptea prin pădure fără un fior de teamă. Cînd ochiul vede negru. pe întuneric. cu o preciziune spectrală. Copăcei plăpînzi şi piperniciţi şuierau prin rarişti. fără o rază din luminile nedesluşite şi proaspete ale verii. Cîteva buruieni uscate. Omul simte nevoia de lumină. zburau repede. toate vieţuitoa- . fără un foşnet de frunză. Ţi-e frică şi eşti dornic să priveşti îndărăt. Neînţelesul se conturează la cîţiva paşi de tine. O lume de himere se naşte în adîncul nelămurit. Un vînt rece sufla dinspre cîmpie. Cine se avîntă în noapte. Umbrele şi copacii sînt două desişuri care înspăimîntă. încearcă o strîngere de inimă. In negura lugubru împurpurată astrul părea mai mare. In clipa aceea planeta era în adevăr foarte aproape de orizont şi trecea printr-o pătură deasă de negură. ierburile înalte se frămîntau ca tipării. imensitatea de marmînt a tăcerii. Fata se uita cu priviri rătăcite la steaua asta mare pe care n-o cunoştea şi care o umplea de spaimă. Sub bătaia crivăţului. Jupiter apunea în depărtări. Grengi mari se întindeau fioroase. încercînd să apuce prada. tufe care freamătă a mînie.Deasupra ei ceru! era acoperit de nori uriaşi.

Cosette se simţea copleşită de această nesfîrşire întunecată a firii. pînă la zece — iar cînd sfîrşi. Dar frica ei de Thenardieră îi era atît de mare. pătrunderea asta a întunecimilor e nespus de sinistră pentru un copil. pe urmă apucă din nou toarta şi-n porni iar la drum. printr-un fel de instinct. o frică naturală. Simţea că poate n-ar' putea să se oprească de a se întoarce din nou aici a doua zi la aceeaşi oră. doi. cioturi înfricoşătoare de copaci. Făcu astfel cîţiva paşi. covîrşitoare. Abia putu să ridice găleata. Nu mai avea decît un singur gînd — să fugă. îu nevoită s-o lase iarăşi jos. Fără să-şi dea seama de ceea ce i se întîmplă. pînă la feştilele aprinse. dar găleata era plină şi grea. dar ceva mai îngrozitor chiar decît groaza. încît n-avu curajul să fugă fără găleata cu apă. dar care o umpluse de spaimă. să fugă în goana mare prin pădure. o luă de la capăt din nou. pînă în dreptul caselor. Atunci. ca să se smulgă din starea ciudată în care se afla. mănunchiuri de buruieni înfiorate — în faţa tuturor acestora te afli fără apărare. ramuri misterioase ce se lasă flsupră-ţi. încerci un simţămînt apăsător. Simţi că-i îngheaţă mîinile. Asta o făcu să-şi dea seama de realitatea lucrurilor care o înconjurau. de-a lungul cîmpului. Privirea îi devenise sălbatică. pe care n-o pricepea. iar fîlîîitul din aripi al unei făpturi atît de micuţe stîrneşte un zvon de agonie sub bolta lor misterioasă. pînă sub ferestre. de rîndul 465 . Se sculă în picioare. Privirea îi alunecă spre găleata care se afla în faţa ei. N-o năpădise numai groaza. care i se udaseră cînd scosese apă. trei. Tremura toată. patru. Nu putem găsi cuvintele care ar putea să descrie toată ciudăţenia fiorului care-o îngheţa pînă-n măduva oaselor. începu să numere cu glas tare — unu. Nu există îndrăzneală care să nu tresară şi să n u presimtă apropierea spaimei. Din nou o copleşi frica. Răsuflă un pic. ca şi cum sufletul s-ar contopi cu umbra.iele necunoscute cu putinţă. Pădurile sînt apocalipsuri. Apucă toarta cu amîndouă mîinile.

deznădăjduită. Cosette răsufia cu un fel de horcăit dureros. Totuşi. o apucase de toartă şi o săltase cu putere. mama ei. Avea obiceiul să-şi închipuie întotdeauna că Thenardieră era de faţă. era un copil de opt ani. Dar trebui să se oprească d' nou. ca o babă ■* greutatea găleţii îi întindea şi făcea să i se înţepeneasc"' braţele slăbuţe. atît de mult se temea de Thenardieră chiar de departe. Totuşi nu putea face un drum prea lung în felul ăsta şi mergea destul de încet. hohote de suspine o înnăbuşeau. cu capul în jos. O mînă. dar nu avea curajul să plîngă. din cînd în cînd era nevoită să se oprească şi. Şi. la drum. de sus. Era prăpădită de oboseală şi încă nu ieşise din pădure. fără îndoială. Ridică ochii. făcu un ultim popas. apucă din nou găleata şi porni iarăşi. biata făptură. în pădure. care i se păru enormă. mergea alături de ea în întuneric. nu se putu stăpîni să nu strige: „O. Ajungînd iîngă un castan bătrîn pe care-l ştia. noaptea' iarna. mare şi dreaptă. doamne dumnezeule 1" In clipa aceea simţi că găleata nu mai atîrna greu. de cîte ori se oprea. O siluetă neagră. Groaza aista se amesteca cu spaima de-a fi singură. ca să se odihnească de ajuns. vedea în clipa asta trista întîmplare. pe urmă îşi adună toate puterile.ăsta o bucată mai lungă. După cîteva clipe de odihnă porni mai departe M gea cu trupul aplecat înainte. mînerul de fier îi amorţea şi făcea să-i îngheţe şi mai tare mînuţele ude. Fiindcă sînt unele întîmplări care-i fac pe morţi să deschidă ochii în mormînt. departe de orice suflare omenească. Era un om 466 . vai. Se silea să-şi micşoreze popasurile şi să meargă cît mai mult între ele. noaptea. plină de curaj. apa rece care se vărsa din găleată îi curgea pe picioarele goale Toate astea se petreceau în mijlocul unei păduri. Se gîndea cu groază c-o să-i trebuiască mai bine de un ceas ca sajungă la Montfermeil şi că Thenardiera o s-o bată. Numai dumnezeu. mai mare decît celelalte.

o redingotă foarte roasă. ca şi în toată făptura sa. pantaloni negri. i-ai fi dat cel mult cincizeci. părea să aibă peste şaizeci de ani. După părul lui alb de tot. S-ar fi putut spune că e un fost profesor de casă mare. apucase de toarta găleţii pe care-o ducea Cosette. După felul cum era îmbrăcat. Un amestec destul de neobişnuit. culoare ce n-avea nimic ciudat pe vremea aceea. Omul făcea impresia cuiva care caută o locuinţă şi părea că se opreşte mai ales la casele cele mai modeste din această margine dărăpănată a mahalalei Saint-Marceau. Gutele de pe fruntea sa erau la locul lor 467 . După mersul lui hotărît. care deveniseră cenuşii la genunchi. uzată de tot şi mult periată. care insuflă inimilor înţelegătoare acel îndoit respect pe care-l încercăm faţă de cineva foarte nevoiaş şi faţă de cineva foarte demn. deşi domol. întors din emigraţie. Omul acela. Se va vedea mai departe că omul acesta închiriase în adevăr o cameră în cartierul acela singuratic. mizeria cea mai mare combinată cu cea mai mare curăţenie.re venise în urma ei şi pe cate nu-i auzise venind. o vestă mare cu buzunare de formă veche. după faţa lui care arăta descurajare şi silă de viaţă. ciorapi negri de lînă şi pantofi groşi cu catarame de aramă. Purta o pălărie rotundă. după vigoarea neobişnuită întipărită în toate mişcările sale. ca VI IN CARE SE DOVEDEŞTE POATE INTELIGENŢA LUI BOULATRUELLE în după-amiaza aceleiaşi zile de crăciun din 1823 un om se plimba de multă vreme pe partea cea mai puţin umblată a Bulevardului l'Hopital din Paris. omul acesta era tipul a ceea ce s-ar putea numi cerşetorul cu purtări alese. Fetiţa nu se înfricoşa. după fruntea zbîrcită. fără să scoată o vorbă. Există instincte în faţa tuturor întîmplărilor vieţii. din postav gros gălbui. după buzele palide.

legat într-o basma . De altminteri. era un toiag şi părea un baston. 468 .ntoarce la Tuilerii". o frunte tînără cu părul dat pe spate şi pudrat. alţii se aliniau. Bastonul fusese rotunjit cu destul meşteşug şi nu era prea urît la înfăţişare. mai cu seamă iarna. se vedea o faţă lată. Acestui rege neputincios îi plăcea galopul. după moda timpului. apariţia şi dispariţia lui Ludovic al XVIII-lea făcea oarecare impresie pe străzile Parisului. ol ogul aces t a sar fi lăsat bucuros purtat ca fulgerul. cru)cea sfîntului Oră$el Ia sud-est de Paris. In colţul din fund. un zîmbet de cărturar. Pe bulevardul acesta trec puţini trecători. Era una din plimbările sale preferate. care zicea : „E ora două . hotărîtă şi rumenă. i se tăiaseră nodurile şi i se făcuse. poleită pe de-a-ntregul cu fire mari de crin zugrăvite pe tăblii. pe la ora două. Buzele i se strîngeau într-o cută ciudată care părea să arate asprime. Abia aveai vreme să vezi cine-i într-însa. Mersul era cam grăbit. părea totuşi mai dornic să-i ocolească decît să-i caute. străjuit de săbiile scoase din teacă. pe Sena. Şi unii alergau. Aproape fără nici o abatere. aspră şi ascuţită. uruia asurzitor. mîna dreaptă şi-o sprijinea într-un fel de baston scos dintr-un gard viu. neput î nd s ă m eargă. în dreapta. o privire mîndră.şi aveau ceva atrăgător pentru cei ce l-ar fi privit cu luareaminte. pe nişte perne îmbrăcate în atlaz alb. Trăsura lui greoaie. dar plin de maiestate. voi a s ă al er ge. pentru că trecerea unui rege provoacă totdeauna zarvă. cu ceară roşie. Asta ţinea loc de ceasornic şi de orologiu sărăcimii din cartier. iată-l că se-. Pe vremea aceea regele Ludovic al XVIII-lea se ducea aproape zilnic la Choisy-le-Roi'. fără să lase să se vadă. o măciulie ca de mărgean. doi epoleţi laţi cu găietane ce fluturau pe o haină obişnuită. dar care se dovedea modestie' In adîncul privirii sale stăruia nu ştiu ce seninătate lugubră. In mîna stingă avea un pachet mic. Omul acesta. se putea vedea trăsura şi cavalcada regală trecînd în goana mare pe Bulevardul l'Hopital. Trecea liniştit şi sever.

totdeauna la aceeaşi oră. Era singur pe alee. iuţi pasul. deoarece. cum ziua era pe sfîrşite. care-i răspundea la fel. Se uita cu răceală la popor. ministru de stat şi prefect al poliţiei. cu toate că era grăbit. cînd intra din nou în oraş. La ceasurile două. adică pe înnoptate. Cînd omul cu redingota galbenă scăpă de sub urmărirea agentului. în calitate de ofiţer de serviciu în ziua aceea. după ce ocolise Salpetriere. cînd trăsura regală. se ascunse repede după un colţ al zidului împrejmuitor. salutînd rar. trecea prin faţa Teatrului Porte-Saint-Martin. Dar individul se înfundă în străduţele singuratice ale cartierului şi. îi spuse maiestăţii-sale: „Iată un individ cu o mutră cam suspectă!" Poliţiştii care mergeau înaintea cortegiului regal îl văzuseră şi ei. îşi punea pălăria pe cap. Cînd a apărut pentru întîia oară în cartierul Saint-Marceau. tot succesul său s-a redus la această exclamaţie a unui mahalagiu către însoţitorul său: „Grăsunul ăsta reprezintă stăpînirea 1" Trecerea asta regulată a regelui. era aşadar evenimentul zilei pe Bulevardul l'Hopital. ajunse . Fără îndoială.Ludovic. era regele. Afişul. unde se reprezenta în ziua aceea Cei doi ocnaşi. pentru că nu cunoştea amănuntul acesta. el păru surprins şi aproape înspăimîntat. La ceasurile patru şi un sfert. lat. agentul îi pierdu urma — cum se spunea într-un raport înaintat chiar în seara aceea domnului conte Angles. ceea ce nu-l împiedică pe domnul duce d'Hâvre să-l zărească. întorcîndu-se totuşi de cîteva ori spre a se încredinţa că nu mai era urmărit. luminat de felinarele teatrului. trecătorul cu redingotă galbenă nu era de prin partea locului şi probabil nici din Paris. îşi ţinea pălăria cu pene albe pe genunchii înfăşuraţi în jambiere englezeşti înalte. îi atrăsese atenţia. înconjurată de un escadron de gardă cu galoane de argint. un pîntec respectabil şi un cordon albastru. Domnul duce d'Hâvre. şi unul dintre dînşii primi ordin să-l urmărească. şedea în trăsură în faţa regelui. ajunse în bulevard. placa de argint a sîîntului spirit. se oprise să-l citească. Cînd ieşea din Paris. crucea Legiunii de onoare. în clipa următoare.

Peste o clipă se făcu nevăzut. în dreptul hanului căruţaşilor. dar călătorul nu răspundea decît în monosilabe. lîngă mine. Vizitiu! opri ca să lase puţin caii să răsufle.în fandătura Planchette şi intră la Talerul de cositor unde se afla atunci biroul diligentei pentru Lagny. iar călătorii chemaţi de către vizitiu se urcau grăbiţi pe scara înaltă de fier a trăsurii. Plecară. îşi luă pachetul şi bastonul şi sări jos din trăsură. care se află în vechile clădiri ale mănăstirii regale. — Mergeţi pînă la Lagny ? întrebă vizitiul. apoi la pachetul lui atît de mic şi-i ceru să plătească. Nu intrase în han. fiindcă nu-l cunosc. După ce trecură de barieră. — Da. vizitiul se uită la hainele sărăcăcioase ale călătorului. Omul întrebă : — Mai aveţi vreun loc ? — Unul singur. plăteşte pînă la Lagny şi se dă jos la Chelles . vizitiul încercă să intre în vorbă. Omului părea că nu-i pasă. nu-l întîlniră pe uliţa principală din Chelles. Pe la ceasurile şase seara ajunseră la Chelles. Diligenta pleca la patru şi jumătate. cînd trăsura porni spre Lagny. zise omul. Călătorul plăti pînă la Lagny. — II iau eu. începea să fie frig. Vizitiul se întoarse spre ceilalţi călători: — Omul ăsta nu-i de prin partea locului. — Poftiţi sus! Totuşi. pe capră. După cîteva minute. spuse vizitiul. Caii erau înhămaţi. — Cobor aici! spuse omul. Pare că n-ar avea o leţcaie şi totuşi nu se uită la bani . înainte de-a pleca. Trecură astfel prin Gourney şi prin Neuilly-sur-Marne. Vizitiul se mulţumi atunci să fluiere şi să-şi înjure caii. Vizitiul se înfăşură în mantaua sa.

paza asta era de prisos.£ noapte. Cînd ajunse în pădure. O luă iute pe drumul acela. In punctul unde se încrucişează cu vechiul drum mărginit cu pomi. se afla un castan bolnav care se cojea şi care fusese bandajat cu o bucată de tablă bătută în cuie. care merge de la Gagny la Lagny. ci o luă la dreapta peste cîmp şi se îndreptă cu paşi mari spre pădure.. nu intră la han şi nu mai dăm de loc de el. plin de umflăturile acelea care sînt un fel de negi ai regnului vegetal. parc-ar fi căutat şi urmat un drum tainic. cunos cut numai de el. îşi încetini pasul şi începu să se uite cu băgare de seamă la toţi copacii. ajunse într-o poiană unde se afla o movilă de bolovani albicioşi. La un moment dat. în cele din urmă. Abia se vedeau cîteva stele pe cer. 471 . pe urmă o luase la stînga. înainte de-a ajunge la biserică. în faţa acestui copac. pe întuneric. era o noapte foarte întunecoasă de decembrie. Se duse la copac şi-i pipăi scoarţa cu mîna. după cum am mai spus. vrînd parcă să recunoască şi să numere toţi negii. tot dibuind încoace şi-ncolo. Omul nu intrase în pămînt. care era un frasin. Un copac înalt. pe drumul vicinal care duce la Montfermeil. Omul n-o mai apucă pe drumul spre Montfermeil. De-acolo începea urcuşul colinei. nehotărît. ca cineva care ar fi cunoscut locurile şi care ar mai fi trecut pe acolo. auzi paşii unor trecători. uliţa cea mare din Chelles. păru că s-a rătăcit şi stătu locului. Se apropie repede de aceşti bolovani şi-i cerceta cu luare-aminte în întunericul nopţii. Se ridică în vîrful picioarelor şi pipăi această bucată de tablă. casele sînt încuiate. deoarece. Se ascunse repede într-un şanţ şi stătu acolo pînă ce oamenii care treceau se îndepărtară. De altminteri. Parc-a intrat în pămînt !. ca şi cum ar fi vrut să se încredinţeze că pămîntul n-a fost răscolit de curînd. era ia rîţiva paşi de grămada de bolovani.. înaintînd pas cu pas. ci străbătuse repede. Pe urmă bătu de cîteva ori cu piciorul locul dintre copac şi bolovani. ca şi cum i-ar fi trecut în revistă.

Am să ţi-o duc eu. continuă omul. Omul începu să-i vorbească. domnule. Era omul care o întîinise pe Cosette. — E într-adevăr foarte grea. ÎN UMBRA Aşa cum am spus. fetiţo! Cosette îşi ridică fruntea şi răspunse: — Da. Omul rămase o clipă tăcut.Apoi se uită de jur împrejur şi o porni din nou pădure. răspunse fetiţa. A venit atunci lîngă copil şi a apucat în tăcere toarta găleţii. VII COSETTE ŞI NECUNOSCUTUL. n-ai mamă ? — Nu ştiu. Apoi adăugă-: Cîţi ani ai. Mergînd prin hăţiş prin Montfermeii. zărise umbra aceea mică mişcîndu-se şi gemînd. Eu nu am. domnule. — Duci ceva prea greu pentru tine. Cosette lăsă găleata din mînă. mai înainte ca omul să fi avut timp să continue : — Nu cred. LAOLALTĂ. micuţo ? — Opt ani. Şi după o pauză. punînd jos o povară. Se apropiase şi băgase de seamă că era un copilaş care ducea o găleată mare cu apă. apoi ridicînd-o din nou şi pornind mai departe. urmă : 472 . Avea o voce gravă şi joasă. Omul începu să meargă alături de ea. apoi spuse deodată r — Aşadar. Apoi adăugă. Ceilalţi au. spuse el printre dinţi. Cosettei nu-i fu frică. — Lasă-mi-o. — Şi te duci departe ? — La mai bine de un sfert de oră de aici. — Şi vii de departe ? — De Ia izvorul din pădure.

dacă ştiţi unde B . spuse fetiţa. silindu-se s-o privească şi să-i vadă faţa în întuneric. Omul urmă cu un glas pe care se silea să-l facă nepăsător. Qondu-mă 1 — Acolo mergem. spuse fetiţa. domnule. fetiţo ? — La Montfermei!. Din timp în timp. — Cum te cheamă ? spuse omul. Ţine hanul. Nu o învăţase niciodată nimeni să se îndrepte spre providenţă şi să se roage. şi care ss îndrepta spre cer. Chipul slab şi firav al Cosettei se desena vag în lumina stinsă şi vînătă a cerului. am să trag acolo la noapte. se aplecă şi-şi puse amîndouă mîinile pe umerii fetiţei. — Cosette. Omul parcă fu străbătut de un curent electric. lăsă găleata jos. cu bucuria. După o clipă. Omul umbla destul de repede. îşi ridica ochii spre el cu un fel de linişte şi încredere nespusă. Ei bine. Nu mai simţea oboseala. — Eşti singură acolo la ea ? 473 .— Cred că n-arn avut niciodată. Trecuseră cîteva minute. Gosette se ţinea de e! fără greutate. Omul mai făcu o pauză şi începu iar: • — Cine te-a trimis la ora asta să aduci apă din pădure ? — Doamna Thenardier. apucă găleata şi porni din nou. — într-acolo mergem ? — Da. apoi îşi luă mîinile de pe umerii Cosettei. întrebă : — Unde locuieşti tu. dar în care se simţea cu toate astea un tremur neobişnuit: — Şi ce face doamna Thenardier asta ? — E stăpîna mea. O privi iar. Omul se opri. Omul continuă : — Doamna Thenardier n-are servitoare ? — Nu. Simţea cu toate astea în ea ceva care semăna cu nădejdea. — Hanul ? întrebă omul. domnule.

— Şi care nu taie ? — Ba da. N-am decît o săbiuţă de plumb. Fetiţa simplifica în felul acesta numele romanţioase scumpe doamnei Thenardier. Ajunseră în sat. Numai că n-am jucării multe. domnule. după ce-am isprăvit treaba. lucruri care strălucesc ca aurul. domnule. dar Cosette nu se mai gîndi la pîinea pe care trebuia s-o cumpere. Urmă. după un răstimp: — Uneori.— Da. După ce trecură de biserică. domnule. uite atît de mică. cum s-ar spune. domnule. — Care fetiţe ? — Ponine şi Zelma. — Şi cum te joci ? — Aşa. Ponine şi Zelma nu mă lasă să mă joc cu păpuşile lor. cum pot. şi dacă mă lasă. — Toată ziua ? Fetiţa ridică ochii mari. Cosette îl călăuzi pe străin de-a lungul străzilor. Trecură prin faţa brutăriei. fel şi fel. — Şi astea ce fac ? — Ah ! — spuse fetiţa — au păpuşi frumoase.. — Şi tu? — Eu muncesc. se dis trează.. în care era o lacrimă nevăzută din pricina nopţii şi răspunse blînd : — Da. mă joc şi eu. taie salată şi capetele de muşte. Fetiţa îi arătă degetul cel mic. Cosette ridică glasul : — Adică mai sînt două fetiţe. Fetele ei. — Cine sînt Ponine şi Zelma ? — Sînt domnişoarele doamnei Thenardier. Omul încetase de a mai pune întrebări şi se cufundase acum într-o tăcere posomorită. Se joacă. 474 . — Toată ziua ? — Da. Din nou se făcu tăcere.

— Da. Călătorii boşaţi nu sînt atît de politicoşi. tu eşti. Gestul ăsta. domnule. nu te-ai grăbit! Ai căscat gura. azi e crăciunul.omul văzu tarabe înjghebate în strada şi o întrebă pe Cosette: — E zi de bîlci ? — Nu. ducînd mîna la pălărie. CARE POATE CA E BOGAT Cosette nu se putu opri să arunce o privire spre păpuşa cea mare. Doamna Thenardier îşi înlocui repede mutra posacă printr-o strîmbătură binevoitoare. — Aha. care încă mai era expusă la prăvălia cu jucării. pe noul venit. hainele şi bagajul străinului. îăcură să i se 475 . dacă o să vadă doamna că mi-a dus-o altcineva o să mă bată. Gînd se apropiară de han. doamnă. — Domnule 1 — Ce e. Cosette îi atinse mîna cu sfială. Omul îi dădu înapoi găleata. pe care doamna Thenardier le inspecta dintr-o aruncătură de ochi. Aceasta se deschise şi doamna Thenardier apăru cu o lumînare în mînă. apoi bătu în uşă. carî)ghîoaso! — Doamnă — spuse Cosette tremurînd — uite un domn care vrea o odaie. cu lăcomie. După o clipă erau în faţa cîrciumn. răspunse omul. — Dumneavoastră sînteţi ? spuse ea. — Ei şi ? — Vreţi să mă lăsaţi acum să-mi iau găleata ? — De ce ? — Păi. fetiţo ? — Uite că am ajuns aproape de casă. schimbare caracteristică hangiilor. netrebnico 1 Slavă domnului. şi-t căută din ochi. Viii NEAJUNSUL DE A GĂZDUI UN SĂRAC.

a i fi dat cu greu şase. cufundaţi 476 . — Puneţi-mă unde vreţi — spuse omul — în pod. care abia îşi muiase buzele în paharul cu vin pe care şi-l turnase. dar i . adăugă cu blîndeţe bărbatu-său. — Doi franci! spuse încet un căruţaş doamnei Thenar dier. Doamna Thenardier îi mai aruncă o privire. omul se aşezase la o maisă pe care Cosette se grăbise să pună o sticlă de vin şi un pahar. Intre timp. Cosette era urîtă. cu o mişcare din cap. îmi pare foarte rău. Oameni de soiul ăsta nu fac cinste casei. Am să plătesc ca pentru o odaie. Am schiţat mai înainte chipul ei mic şi întunecat. dar vezi că nu mai am loc. omule! „Omul" intră. — Doi franci. — Pentru el e doi. — E adevărat. Cos'ette îşi luase locul sub masa de bucătărie şi lucrul. după ce-şi lăsase pachetul şi băţul pe o bancă. o strîmbătură din nas şi cu o clipire din ochi. întărită cu încreţirea buzelor. răspunse doamna Thenardier la fel. Omul. — Doi franci. Ochii ei mari. Urmă cu o voce seacă • — Intră. Doamna Thenardier spuse atunci cu voce tare : — Ei. care. poate că ar fi fost frumoasă. omule. care-i ceruse găleata cu apă se dusese el singur s-o ducă afară calului. ceru apoi părerea bărbatului ei. îi cercetă mai ales redingota jerpelită de tot şi pălăria cea găurită. Nu găzduiesc calici cu mai puţin. avea aproape opt ani. Gosette era slabă şi gălbejită. Bărbatu-său. care continua să bea înainte cu căruţaşii. Negustorul. Fie i — S-a făcut. în grajd. Dar nu costă decît un franc. însemnează în asemenea cazuri: „Pîrlit de-a binelea". Dacă ar fi fost fericită.topească strîmbătura binevoitoare de pe faţă şi să apară din nou în locul ei mutra posacă. se uita la copil cu o atenţie ciudată. îi răspunse prin acea mişcare imperceptibilă a degetului arătător.

Picioarele goale îi erau roşii şi slăbănoage. tăcerea. felul său de-a fi. N-avea pe ea decît pînză găurită. care vara ţi-ar fi făcut milă. aşa udă cum era. golurile dintre un cuvînt şi altul. n-o lăsa să răsufle decît atît cît avea neapărat nevoie şi ajunsese să fie ceea ce am putea numi „firescul ei". era. luase obiceiul să-şi strîngă genunchii unul lîngă altul. 52* Vil . aşa cum ghicise maică-sa. „Ce. arătau şi tălmăceau un singur gînd : teama. erau aproape stinşi de atîta plîns. cea mai mică mişcare. Focul care o lumina în clipa aceea îi scotea mai mult la iveală oasele şi făcea să pară şi mai cumplită slăbiciunea. care nu putea să se schimbe. unde se ascundea groaza. ca să spunem aşa.într-un fel de umbră adîncă. Omul în redingota galbenă nu o slăbea din ochi pe Cosette. Pentru că tremura întotdeauna de frig. Am spus că nu ştiuse niciodată ce înseamnă să se roage şi că niciodată nu pusese piciorul într-o biserică. Scobitura claviculelor îţi făcea milă. „mîncate de degeraturi". Teama pusese stăpînire pe ea. Mîinile îi erau. Veşrnîntul nu-i era decît o zdreanţă. Cosette nu îndrăznise să meargă să se usuce la foc. nici un petic de lînă. teama îi strîngea coatele de şolduri. încît după ce sosise. învăluită în teamă. am eu vreme?" spunea doamna Thenardier. In fundul ochilor ei era un colţ uimit. ci se pusese tăcută pe lucru. ci numai să crească. Colţurile gurii aveau acea linie aplecată a neliniştei zilnice. Căutătura acestui copil de opt ani era de obicei atît de posomorită şi uneori atît de tragică. Ici-colo i se vedea pielea şi peste tot se puteau observa vînătăile care însemnau locurile unde o lovise doamna Thenardier. încît părea în unele clipe că era pe cale să se preschimbe într-o tîmpită sau într-un demon. îi ascundea călcîiele sub fuste. iar iarna te îngrozea. o făcea să ocupe rît mai puţin loc cu putinţă. Teama asta era atît de mare. înfăţişarea. privirea. Toată făptura acestui copil. glasul. pe care o au condamnaţii şi bolnavii fără scăpare.

împietrise. dar n-o găsi. Moneda de cincisprezece gologani nu mai era acolo. Se folosi de vicleşugul copiilor care sînt totdeauna cu frica în sin. — Ei şi ? — N-a deschis. Cosette îşi vîrî mîna în buzunarul şorţului şi se înverzi. întinse mîna spre un gîrbaci. Ca de obicei. Cosette se ghemuia înspăimîntată în colţul de lîngă vatră. N-auzi ? Gosette îşi întoarse buzunarul pe dos. încercînd să-şi ferească şi să-şi ascundă mîinik şi picioarele goale. că uitasem! Unde e pîinea ? strigă deodată doamna Thenardier. jucau cărţi şi nu se mai uitau în jurul lor. doamnă. rosti doamna Thenardier. doamnă.— Na. — Trebuia să baţi la uşă. — Hei. Uitase cu totul de pîine. De altfel. cînd doamna Thenardier ridica glasul Cosette ieşi repede de sub masă. am să-ţi arăt eu ţie! Pînă una-alta. călătorii ceilalţi beau. Sau ai de gînd să mi-i furi ? Spunînd aceasta. — Am să ştiu eu rnîine dacă e adevărat — spuse doamna Thenardier — şi dacă minţi. Doamna Thenardier ridică braţul. care era agăţat de vatră. Gestul acesta temut îi dădu din nou Cosettei putere să strige : — Iertare ! Doamnă ! Doamnă ! N-am să mai fac! Doamna Thenardier luă gîrbaciul din cui. Ce se întîmplase oare cu moneda aceea ? Biata fetiţă nu putu să scoată o vorbă. 478 . Omul cu redingota galbenă se scotocise între timp prin buzunarul vestei. — Brutăria era închisă. — Nu cumva ai pierdut banii ? urlă doamna Thenardier. — Am bătut. fără să-l vadă cineva. Minţi. ia dă-mî moneda de cincisprezece gologani.

A alunecat pe aici. lucioase. erau ca domniţe. Şi-i întinse doamnei Thenardier o monedă de argint. curate. Iată 1 urmă el. Erau îmbrăcate călduros. Nu era deocamdată decît o mirare naivă. ridicîndu-se. prefăcîndu-se o clipă că se uită pe jos. după ceva. Fetiţele astea răspîndeau lumină. cealaltă cu coade negre. care-i cădeau pe spate. — Nu vrei să mănînci ? îl întrebă doamna Thenardier pe călător. spuse ea. în veselia lor. . vioaie amîndouă.— Iertaţi-mă. Erau două fetiţe cu adevărat drăguţe. — întocmai. fără a se uita de primăvară. dar în care se amesteca şi un fel de încredere plină ds uimire. Pe lîngă asta. Se ţinuse seama de iarnă. o plăcere să le priveşti. O să-mi plătească cel puţin odaia ? Tot e bine că nu s-a gîndit să fure banul de pe jos. Poate că e asta. — Da. spunîndu-i: — Vezi să nu ţi se mai întîtnple şi altă dată ! Cosette se întoarse în ceea ce doamna Thenardier numea „culcuşul ei" şi ochii ei mari. părînd mai degrabă orăşence decît ţărance. Se aplecă. In acest timp. una cu coade castanii. In felul cum erau dichisite. uşa se deschise şi intrară Eponine şi Azelma. dar doamna Thenardier se bucura de cîştig. Părea pierdut în gînduri. ( dar cu atîta grijă părintească. Acesta nu răspunse. doamnă — spuse omul — dar acum cîtevs clipe am văzut căzînd ceva din buzunarul şorţului fetiţei. — Cine mai e şi omul ăsta ? mormăi ea printre dinţi. durdulii. aţintiţi aisupra călătorului necunoscut. rumene şi sănătoase. asta e. încîntătoare. Cine ştie ce sărac lipit! N-are parale nici ca să mănînce. pentru că era o monedă de un franc. încît grosimea stofei nu strica întru nimic gingăşia cu care erau croite rochiile. Puse banul în buzunar şi se mărgini să-i arunce fetiţei o privire sălbatică. căpătară o expresie pe care n-o mai avusese niciodată. Nu era aceeaşi.

Lăsaţi-o să se joace! Dacă o astfel de dorinţă ar fi venit din partea unui călător care ar fi mîncat o bucată de friptură şi ar fi băut la masă două sticle de vin şi n-ar fi avut aerul unui sărac lipit. ce înzorzonate sînt! Se aşezară amîndouă la gura vetrei. — Te-am prins! strigă ea. dar care era în realitate plin de dragoste : — Ei. cu toate astea. Din timp în timp. De cum intrară. doamna Thenardier le spuse pe un ton de ceartă. Doamna Thenardier. Cosette îşi ridica ochii de pe împletitură şi cu un aer lugubru le privea cum se jucau. Gosettei i se părea. în sfîrşit. de pe acum. minunată. una după alta. toată societatea omeneaiscă . care e numai ai mamelor. în loc să lucreze^ îşi pierde vremea uitîndu-se la fetiţele care se jucau. văzu deodată că micuţa Cosette. Deşi păpuşa surorilor Thenardier era foarte veche. ea ar fi fost o poruncă. cu acel fel drăgăstos de a le zgîlţîi. Pentru ele nu era mai mult decît un cîine. le potrivi funda şi le dădu drumul. care umbla încoace şi încolo prin sală. Eponine şi Azelma nu se uitau la Cosette. de-o parte invidia şi de alta dispreţul. Aşa-ţi vezi tu de treabă ? Am să te fac eu să lucrezi cu cîteva nuiele pe spinare ! Străinul. Dar doamna Thenardier nu crezu nimerit să îngăduie ca un om cu ase|8Q . cu tot felul de ciripiri vesele. le mîngîie părul. Aveau o păpuşă pe care o învîrteau şi o suceau pe genunchi. se vedea că sînt stăpîne.în zgomotul pe care-l făceau. Fetiţele astea trei n-aveau împreună nici douăzeci şi patru de ani. se întoarse spre doamna Thenardier: — Ei. iată-vă şi pe voi ! Le luă apoi pe genunchi. fără să se ridice de pe scaun. rostind : — Vai. ponosită şi spartă pe alocuri. pentru că nu avusese în viaţa ei o păpuşă — „o păpuşă adevărată" — ca să folosim expresia pe care o vor pricepe toţi copiii. dar reprezentau. doamnă ! spuse el zîmbind cu un aer aproape sfios.

dacă aşa ţi se năzare. — Ar trebui s-o plătiţi îndată. Doamna Thenardier binevoi să-i răspundă: — Ciorapi. întorcîndu-se spre Cosette: — Acum ceea ce lucrezi tu acolo e al meu. — Cumpăr perechea asta de ciorapi — răspunse omul — şi — adăugă el. domnule. care nu se potrivea de loc cu îmbrăcămintea lui de cerşetor şi cu umerii lui de hamal. N-o hră nesc ca să nu facă nimic. leneşa asta ' — Şi cît poate să coste perechea asta de ciorapi cînd e gata ? Doamna Thenardier îi aruncă o privire dispreţuitoare: — Cel puţin un franc jumătate. Nu obişnuim să refuzăm nimic călătorilor. ca să zic aşa. scoţînd din buzunar o monedă de cinci franci pe care o puse pe masă — o plătesc. — Ai da-o pentru cinci franci ? întrebă omul. aşa că răspunse acru: — Trebuie să muncească. îţi vom da perechea asta de ciorapi pentru cinci franci. — Şi totuşi aşa e! strigă el privind-o cu atenţie. Omul privi picioarele goale şi roşii ale Oosettei şi urmă : — Cînd o să isprăvească perechea asta de ciorapi ? — Trebuie că mai are vreo trei sau patru zile. Ginci franci ? Cred şi eu 1 Cinci piese 1 Thenardier socoti nimerit să ia şi el cuvîntul. — Ce naiba 1 strigă hohotind de rîs un căruţaş care asculta. Joacă-te. — Şi ce are de făcut ? urmă străinul cu glasul acela blînd. şi umblă cu picioarele goale. Apoi.menea pălărie să aibă o dorinţă şi ca un om cu o astfel de redingotă să vrea ceva. mă rog. încît îşi lăsă paharul deoparte şi dădu fuga. fetiţo! Căruţaşul fu atît de mişcat de moneda de cinci franci. Ciorapi pentru fetele mele care n-au. — Da. spuse doamna Thenar dier în felul ei scurt şi hotărît. O roată de car adevărată ! Şi nu e falsă ! 481 . pentru că mănîncă.

înfăşa pisicuţa cu tot felul de zdrenţe şi petice roşii şi albastre. îi mulţumea din suflet călătorului.Thenardier se apropie şi-şî puse liniştit moneda în buzunarul vestei. Aruncaseră păpuşa pe jos şi Eponine. ţipă. doamnă I spuse Cosette. încetul cu încetul. Haide. Eponine şi Azelma nu erau de loc atente la cele ce se petreceau. după asta ai să-i vezi coada şi ai să te miri. doamne. surioară. care era cea mai mare. la fel cu strălucirea de pe aripile fluturilor. Tu ai să-mi spui : „Vai. surioară. dar nu ieşise din culcuşul ei. Pe cînd se îndeletnicea cu treaba asta importantă şi grea.1" şi am să-ţi răs482 . După asta ai să-i vezi urechile. — Mulţumesc. îşi muşcă buzele şi faţa ei luă o înfăţişare plină de ură. cu toate că animalul miorlăia şi se zbătea. ai să-i vezi mustăţile şi ai să te miri. doamnă. pe acel ton drăgălaş şi gingaş al copiilor. Mişcă. — Vezi tu. Am să viu să te văd şi tu ai să te uiţi la ea. Doamna Thenardier n-avea nimic de spus. îi spunea sorei sale. Pe cînd îi mulţumea din gură doamnei Thenardier. O să fie fetiţa mea. îndrăzni să întrebe: — E adevărat. Thenardier se puse pe băutură mai departe. Cosette tremura. Eu am să fiu cucoană. păpuşa asta e mai caraghioasă ca ailaltă. Săvîrşiseră tocmai o operaţie foarte importantă : puseseră mîna pe pisică. Luase dintr-o cutie de la spatele ei cîteva petice şi săbiuţa ei de plumb. Cosette îşi lăsase ciorapul deoparte. să ne jucăm cu ea. se ia atunci cînd vrei s-o fixezi. Cosette se mişca întotdeauna cît putea mai puţin. e caldă. că pot să mă joc ? — Joacă-te ! spuse doamna Thenardier cu o voce groaz nică. a cărui graţie. Nevastă-sa îi spuse la ureche : — Cine-o fi omul ăsta în galben ? — Am văzut — spuse Thenardier foarte demn — milio nari care purtau asemenea redingote.

a legăna.. Cosette îşi făcuse o păpuşă din săbiuţă. a înveşmînta. Dar vezi. ca s-o adoarmă. Aşadar. copiii îşi fac o păpuşă din orice. a dezmierda. Tot viitorul femeii e aici. vreau şi eu ca fetiţa să se joace. spuse ea. a adormi şi a-şi închipui că un lucru oarecare e cineva. După ce isprăvi. a dezbrăca. 483 . Păpuşa e una din nevoile cele mai mari şi totodată unul din cele mai încîntătoare instincte ale copilăriei unei femei. asta n-are nimic al ei. Primul ei copil e continuarea ultimei păpuşi.. Pe cînd Eponine şi Azelrna înfăşau pisica. — Domnule. a îmbrăca din nou. Tot visînd şi gîndind.pund: „Da. şi-o culcă pe braţ şi cîntă încetişor. în a îngriji. Ca păsările care îşi fac cuib cu orice. cei ce băuseră începuseră să cînte un cîntec deşucheat." Azelrna o ascultă pe Eponine încîntată. a certa niţel. Aşa sînt fetiţele din ziua de azi. Thenardier îi îndemna şi cînta cu ei. — Domnule — urmă ea luîndu-şi un aer dulceag. Doamna Thenardier nu-i spusese pînă atunci decît „omule". nu mă împo trivesc. doamnă. fata în femeie. Cosette de asemenea îşi înfăşa săbiuţa. cosînd rochiţe. de care rîdeau de se cutremura tavanul. „Bărbatul meu are dreptate — îşi spuse ea — poate că e domnul Laffitte. am o fetiţă care e aşa. Doamna Thenardier se apropiase de „omul în galben". a găti. pieptăraşe. La cuvîntul „domnule" bărbatul se întoarse. bluze. Intre timp. Trebuie să muncească. pentru că ai fost dumneata mărinimos. croind mici veşminte şi scutece. fetiţa în fată. dar asta merge o dată. a învăţa. Sînt unii bogaţi aşa de poznaşi !" Se aşeză la masa lui. a îmbrăca. copilul se preschimbă în fetiţă. care era şi mai supărător de văzut decît aerul fioros — vezi dumneata. O fetiţă fără păpuşă e aproape tot atît de nenorocită şi tot atît de nesuferită ca o femeie fără copil.

Are. apă la cap. sau beau. pe care l-am strîns de pe drumuri. Cosette. Cosette se opri deodată. îşi zise doamna Thenardier. Şi-a părăsit copilul. Era un cîntec de beţie. Facem şi noi ce putem pentru ea. spuse omul.— Fetiţa nu e. „milionarul". şi pe cînd le legăna. sau cîn484 . n-o slăbise din ochi pe doamna Thenardier. deci. din omenie. îmi închi pui că maică-sa a murit. — Ah. cu siguranţă. Cosette privea focul care se răsfrîngea în privirea ei fixă. Degeaba am scris la ea acasă. iar sub masă fetiţa şi-l cînta pe-al ei. cînta încetişor : „Mama mea a murit ! Mama mea a murit! Mama mea a murit 1" In urma rugăminţilor repetate ale gazdei. Asculta vag. nu. adăugă doamna Thenardier. care n-o mai mulţumea decît pe jumătate. Cum vezi. în care erau amestecaţi fecioara Măria şi copilul Isus. pentru dumnezeu. primi în sfîrşit să mănînce. că nici noi nu sîntem bogaţi. are capul mare. Sub masă. Doamna Thenardier venise să facă şi ea puţin haz. pe care o lăsaseră pentru pisică şi o puseseră jos la cîţiva paşi de masa de bucătărie. începuse din nou să legene scutecele pe care le făcuse. In timpul acestei conversaţii. Comesenii erau aproape beţi cu toţii şi repetau refrenul lor neruşinat. Beţivii cîntau mai departe cîntecul lor. E un copil tîmpit. că de şase luni nu ne răspunde nimeni. a dumitale ? întrebă omul. Prindea ici-colo cîteva cuvinte. Se întoarse şi zări păpuşa fetiţelor doamnei Thenardier. cu o veselie sporită. iar călătorii mîncau. domnule! E un copil sărac. — Ce doreşte domnul ? — Pîine şi brînză. Ponine şi Zelma se jucau cu pisica. Doamna Thenardier vorbea în şoaptă cu bărbatul ei şi numărau banii. şi îşi plimbă încet privirile de jur împrejurul încăperii. „E cu siguranţă un pîrlit". — Nu era mare lucru de maică-sa. — Ah ! spuse omul şi căzu din nou pe gînduri. Dădu atunci drumul săbiuţei înfăşate. aşa. ca şi cum ar fi fost înştiinţată de un instinct că se vorbea de ea. omul în galtnn.

tan. De data asta mîndria rănită îi biciuia şi mai mult mînia. Bucuria asta ţinu aproape un sfert de ceas. Cosette îndrăznise să ia păpuşa ! Eponine se ridică şi. După o clipă era la locul ei. tîrîndu-se pe brînci. Piciorul acesta trandafiriu şi luminos ce ieşea din umbră izbi cu putere privirea Azelmei. Ce vrei cu mine ? — Mamă — spuse fetiţa — ia te uită ! Şi o arătă cu degetul pe Cosette. apoi se strecură cu repeziciune pînă la păpuşă şi o apucă. care-i spuse Eponinei : — Ia te uită. nemişcată. Dar. Cosette se atinsese de păpuşa „domnişoarelor". Cosette nu băgă de seamă că un picior al păpuşii se vedea şi că era luminat puternic de focul din vatră. întoarsă aşa fel încît păpuşa pe care o ţinea în braţe să fie în umbră. aşa că nici o privire nu era îndreptată asupra el. surioară ! Cele două fetiţe se opriră uluite. Fericirea de a se juca cu o păpuşă era atît de rară pentru ea. nu vedea şi nu auzea nimic. merse spre maică-sa şi începu s-o tragă de fustă. Pe jos. care era plină de tainica ei fericire. se mai încredinţa o dată că nu o pîndea nimeni. — Lasă-mă în pace! spuse mama. fără să lase din mîtiă pisica. afară de călătorul care-şi mînca pe îndelete cina lui săracă. 485 . încît avea toată violenţa unei voluptăţi. Ieşi de sub masă. Faţa doamnei Thenardier luă acea înfăţişare deosebită. O împărăteasă care ar vedea pe un mujic gătit cu marele cordon albastru al împărătescului ei fecior n-ar avea o altă înfăţişare. numite tocmai de aceea scorpii. Cosette. Strigă cu un glas răguşit de supărare : — Cosette 1 Cosette tresări ca şi cum s-ar fi cutremurat pămîntul sub ea şi se întoarse. cu toată grija pe care o avusese. N-o văzuse nimeni. se alcătuieşte din amestecul cumplitului cu nimicurile vieţii. N-avea nici o clipă de pierdut. care la unele femei. Cosette întrecuse orice măsură.

şi ce-i cu asta ? urmă omul.. un picior. îi spuse: — Uite. arătînd cu degetul corpul delict care zăcea Ia picioarele Cosettei. Ţinea în mîini păpuşa cea minunată despre care am vorbit. Uşa se deschise şi omul apăru din nou..— Cosette i repetă doamna Thenardier. şi pe care tofi {fricii din sat o priveau cu încîntare. Cam plecă. După asta. nici mersul prin pădure. ceea ce e îngrozitor de spus pentru un copil la vîrsta ei. o deschise şi ieşi. de cînd era acolo. — Nu vezi ? îi spuse doamna Thenardier. — Ei bine. nici pierderea banilor. fără s-o slăbească din ochi. atît de frumos luminată de lampioane şi lumînărL încît strălucea prin fereastra ctrciumii ca un far. — Ce s-a întîmplat ? o întrebă e! pe doamna Th£nardier. zărise în chip nelămurit prăvălia cu jucării. — Sa taci din gură I strigă doamna Thenardier. Omui se duse drept la uşă. şi ce e dacă se joacă cu păpuşa asta ? — A atins-o cu mîinile ei murdare 1 urmă doamna The nardier. 486 . nici greutatea găleţii cu apă. Se vede că de mai bine de o oră. Cosette începu să plîngă şi mai tare. Călătorul se ridică în picioare. — Nespălata asta — răspunse doamna Thenardier — şi-a îngăduit să pună mîna pe păpuşa copiilor! — Atîta gălăgie pentru un fleac ! spuse omul. O puse în picioare în faţa Cosettei. încă de dimineaţă. Ei. apoi făcu ceea ce nici una din emoţiile zilei. Gosettei. şi le frînse de disperare. nici cuvintele acelea întunecate pe care le auzise de Ia doamna Thenardier. care o făcu pe fetiţă să urle. n-o hotărîse să facă : plînse. căzut pe gînduri. nici ameninţarea cu gîrbaciul. Cosette luă păpuşa şi o puse pe jos cu un fe! de evlavie deosebită. Izbucni în hohote. doamna Thenardier se folosi de lipsa lui pentru a-i da pe sub masă. e pentru tine. Cu mîinile ei scîrboase. amestecată cu deznădejde. îşi împreună mîinile şi.

se uită la păpuşă. Nu-i de glumit! Să ne punem în patru labe în faţa lui. Nu mai plîngea. dar care era făcută din acea miere acră a femeilor afurisite — nu-ţi iei păpuşa ? Cosette ise încumetă să iasă din vizuina ei. li văzu pe omul care venea cu păpuşa spre ea. — Ei. Doamna Thenardier. nu ştiu să treacă treptat de la un sentiment la altul. aşa cum ar fi adulmecat o pungă cu bani. nici altele. eşti regina Franţei". ca cerul la revărsatul zorilor. Eponine şi Azelma stăteau nemişcate ca nişte stane de piatră. apoi se dădu înapoi încet şi se trase mai adînc sub masă. rînd pe rînd. In toată circiuma se făcuse o tăcere solemnă. nu mai ţipa. Se apropie de femeie şi-î spuse încet: — Chestia aia costă cel puţin treizeci de franci. începea să facă iar presupuneri: „Cine o fi bătrînul ? O fi un sărac ? O fi un milionar ? Poate şi una şi alta.Cosette ridică ochii. se uită la el. părea că nici nu mai îndrăzneşte să răsufle. auzi cuvintele astea nemaipomenite: „E pentru tine". păpuşa şi călătorul. Cîrciumarul măsură din ochi. Faţa îi era încă plină de lacrimi. Dar asta nu ţinu decît o clipă. dar ochii începuseră să i se umple. Gosette — spuse doamna Thenardier. Ia-o ! E a ta. de razele ciudate ale bucuriei. Firile grosolane se aseamănă cu firile naive prin aceea că nici unele. Ceea ce simţea în clipa aceea era cam ceea ce ar fi simţit dacă i-ar fi spus cineva deodată : „Fetiţo." Faţa bărbatului ei căpătă acea cută expresivă care accentuează trăsăturile chipului omenesc ori de cîte ori instinctul cel mai tare apare în toată puterea lui animalică. 487 . cu o voce care se voia blîndă. Cosette se uită la păpuşa cea minunată cu un fel de groază. părea că-l adulmecă pe omul acela. ca şi cum ar fi văzut venind soarele. adică un hoţ. Chiar şi cei de la mese rămăseseră pironiţi locului. împietrită şi mută. Doamna Thenardier. — Mica mea Cosette — grăi Thenardier cu o voce mîngîioasă — domnul ţ i .a dat o păpuşă. lîngă zid.

domnule E a mea. îngrozită şi îneîntată. Sîntem siliţi să adăugăm că în clipa aceea scosese limba din gură de un cot. răspunse doamna Thenardier. — Am s-o botez Catherine. copila mea. Părea să fie atît de mişcat. pentru că îşi spunea că doamna Thenardier ar certa-o şi ar bate-o. doamnă ? Străinul avea ochii parcă plini de lacrimi. era tot ce doamna The'nardier ura mai mult pe lume. Le venise rîndul. ? întrebă Cosette. spuse ea. — Joacă-te. necunoscutul acesta. Fu o ciudată clipă în care zdrenţele Cosettei întîlniră şi îmbrăţişară panglicile şi muselina fragedă şi trandafirie a păpuşii. Acum Eponine şi Azelma se uitau cu invidie la Cosette. îneît nu vorbea ca să nu plîngă. răspunse fetiţa. fără să scoată o vorbă. străinul. Făcu Coseitei un semn cu capul şi puse mîna „doamnei" în mînuţa ei. Deodată se întoarse şi apucă păpuşa cu putere. Cosette o puse pe Catherine pe un scaun şi pe urmă se aşeză pe jos. Ceea ce era de-a!tfel adevărat într-o oarecare măsură. E adevărat ? — E adevărat. în faţa ei. în— Pentru dumnezeu ! rosti doamna Thenardier. Doar ţi-a dat-o domnul. Gosetfe! spuse străinul. întorcîndu-se spre doamna Thenardier: — Am voie.I se părea că dacă s-ar atinge de păpuşă. în clipa aceea. şi rămase acolo. Trebuia totuşi 488 . — O J mă joc. şi începu să se uite în jos. acelaşi timp deznădăjduită. Sfîrşi prin a se apropia şi murmură sfioasă. nemişcată. Cosette îşi trase repede mîna. care părea că e trimis din cer de providenţa Cosettei. E a ta. ca şi cum mîna „doamnei" ar fi ars-o. într-o atitudine contemplativă. ispita birui. doamnă ? Mei un cuvînt n-ar şti să zugrăvească înfăţişarea ei. păpuşa ar fi trăsnit-o. Cu toate astea. — Doamnă — urmă ea — pot s-o pun pe un scaun ? — Da.

negustori şi căruţaşi se depărtaseră puţin şi nu mai cîntau. Necunoscutul acesta aşa de sărăcăcios îmbrăcat. cîrciurna se închisese. îi răspundea Thenardier. Slujba de miezul nopţii fusese rostită. Un călător face tot ce vrea dacă plăteşte. tot străduindu-se să-şi imite soţul în toate celea. în tîrlici. sala cea scundă era pustie. „ca să-şi uşureze sufletul". Dacă moşul ăsta e filantrop. unde era bărbatu-său. Vrea s-o vadă pe jivina aia mică jucîndu-se I Auzi. spunea ea. pe el îl distrează cînd o vede jucîndu-se. Toţi ceilalţi călători. Se grăbi* să-şi trimită fetele la culcare. ca ducesei de Berry 1 A're vreun rost ? N-o fi turbat moşneagul ăsta suspect ? — De ce ? E foarte simplu. ajunul crăciun