Nyolcadik könyv

Anasztázia

szerint a könyv szövegébe olyan betűkapcsolatok és szókombinációk vannak beleszőve, melyek az emberre jótékonyan hatnak. E hatást akkor érezhetjük, amikor a könyvet úgy olvassuk, hogy hallásunkat és érzésünket nem gátolják azok a mesterséges hangok, melyeket tárgyak és gépek hoznak létre. Ám a Természet hangjai - a madarak éneke, az e s ő lágy hangja, kopogása, a levelek suttogása a fákon e jótékony hatást segítik és erősítik.

Anasztázia ezen állítását több tízezer olvasó erősítette meg a világ különböző tájáról küldött levelében.

Az Új Civilizáció
Oroszország Zengő Cédrusai könyvsorozat nyolcadik része.

Vlagyimir Megre

Az Új Civilizáció
Oroszország Zengő Cédrusai könyvsorozat

Nyolcadik könyv

2011

Vlagyimir Megre www.o.vmegre. annak anyagának vagy illusztrá­ cióinak a felhasználása.com Silvana-Publisher s.r. www.anasztazia. sokszorosítása csak a szer­ zői jogok tulajdonosai írásos beleegyezése alapján történhet.Az Új Civilizáció Vlagyimir Megre Fordította: Bartkó Edith Lektorálta: Kemény Zoltán Korrigálta: Dömötör Boglárka Grafikus: Repei Csilla Copyright © Vlagyimir Megre Translation copyright © Bartkó Edith Cover design copyright © Vlagyimir Megre A könyvre vonatkozó összes szerzői jogot a törvény védi.hu ISBN 978-80-969539-8-1 EAN 9788096953981 . A könyvnek.

alhat a szénában meleg ruha nélkül. J ó . .feküdtem mellette. Feküdtem. Lehet. finom ébredtem elsőnek. alhatott különben meztelenül is. ezért az ágyat nem lakályos földkunyhójában. vékony. figyelgettem az alvó Anasztáziát. Lehet. amelyek egyre j o b b a n körvonalazódtak a pirkadó reggel égi fényében. Olyan szép volt e tajgai ágyban. hogy csak most. m i n t Anasztázia.. térdig érő ruhájában. lenvászonból készült. Egy gyönyörű nő alszik nyugodtan a szénából és száraz virágokból vetett ágyon. E z ú t t a l a z o n b a n h á l ó z s á k o m b a n aludtam. a tágas ég alatt vetett fekhelyet. Nekem a korábban idehozott hálózsákomat készítette ki. szépséges. Minél hidegebb van az erdőben.Tisztás a határtalan szibériai tajga mélyén. jelenlétemben viselte. Kipróbáltam. s mellé magának gyönyörű hálóhelyet alakított ki száraz fűből és virágokból.hiszen a szénakazalban télen sincs hideg! Még az egyszerű ember is. hogyan nézne ki ez a kép egy művészfilmben. „. A h a t á r t a l a n szibériai tajga fölött már derengett az ég. A pirkadat előtti csöndet csak a hatalmas cédrusok koronáiban imitt-amott megrezzenő ágak alig hallható nesze töri meg.. hogy ezúttal kint. A nasztázia még aludt. aki nem annyira edzett. annál több száraz fűbe vethet magának az ember ágyat . amelyet én hoztam neki az olvasóktól mint ajándékot. E z ú t t a l én csendben. tükröző Gyönyörködtem arcában. tudta: az éjszaka meleg és csendes lesz. de hálózsákomban tovább alakja kiegyensúlyozottságot vonalaiban. h a n e m annak bejára­ tában vetette meg. és azon töprengtem.

Óvatosan felkönyököltem. De azért egy ősz hajtincs mégis megjelent aranyszőke hajadban. valami rendkívüli történt. valami történik." S o h a korábban nem sikerült l á t n o m az alvó Anasztáziát a tajgában. arcát vizsgálgattam. Lehet. nagyon komoly események zajlanak. világosabb színűre festett hajszálak divatosak és szépek. a mienkben. Anasztázia. beszéltem: „Még mindig olyan gyönyörű vagy. lám. szinte hallhatatlan. de ott. hogy a n ő k hajuk egy-egy tincsét különböző színűre festetik. Nálunk a fiatalok azt gondolják. Tudod. Látni. Én.. látod. H a m a r o s a n nem is marad utána semmi. hogy a vékony fűszál.. Engem bosszantani akarnak. ez az ősz hajtincs mégis megjelent a hajadban. hogy megismerkedtünk. Rövid ehhez azért a kezük. természe­ tesen. mindig ő ébredt elsőnek. nyugodtan. megöregedtem. csak annyit látni. m o s t az a divat. tajgai világodban. lehet. neked hála. Élveztem. Látod. amit a rád kilőtt golyó okozott. A k u t a t ó k ezt „ i n f o r m á c i ó s f o r r a d a l o m n a k " nevezik." A pirkadó ég egyre j o b b a n világosodott. idáig nem ér el. Nem m i n d e n n a p i szépségedben mégsem tesz semmi kárt. amely felső ajkához ér. S most. elgondolkodtam és csak úgy magamban .. neked még a fodrászhoz sem kell járnod: e hajtincs m a g a b u k k a n t föl. „Itt alszol. zajlik a sötét erők táborában.és kilélegzi a szibériai tajga gyógyító levegőjét.Lélegzése nagyon egyenletes. a közigazgatási rendszerekben t a p a s z t a l t ellen­ szenvből ítélve. Egyetlen ránc sem ült ki arcodra. a friss levegőn.. de te j ó f o r m á n s e m m i t sem változtál. téged viszont szíves-örömest el is csípnének. közben. M á r majdnem teljesen behegedt a golyó okozta seb is. amelyet ellened és gondolataid ellen indítottak. lágyan meghajlik. a m i k o r be. Majdnem tíz éve már. a sajtóban megjelent hírekből. hogy a különkülön.. A j e l e n t ő s méreteket öltő kampányból ítélve.. de a seb a halán­ tékán még közelről is alig volt l á t h a t ó . t e c h n o k r a t a világunk emberei lelkük sugalhogy n é z h e t t e m . De lám.

Te.Anasztázia picit mocorgott. Igyekszem. híressé tettél. De nem is fejeztem be még mind. hogy ismét fölfelé tudjak mászni. Még nem írtam meg az utolsó könyvemet. Nem azért. akkor e s t e m b e n m e g r a g a d n á m a gallyakat. Megértettek téged és maguk építik ezt a szépséges jövőt. Igaz. Anasztázia. Ha szavakat kell mondani. és újra felugranék. hogy csillagokat hozzak le neked az égről. s felugranék e csillag felé. Még nem értettem meg teljesen.latára kezdik létrehozni saját családi birtokaikat. országuk és lehet az egész világmindenség elrendezé­ sének tündérszép képét. Anasztázia. Van. Hiszen. Befogadták a te képedet. T u d o d . Lehet. S én magamban tovább beszéltem hozzá: „Egyetlenegyszer sem beszéltem neked a szeretetről. m i n t h a teljesen érzéketlen volnék. Igyekezni fogok. nemesíteni a földet. A legfontosabb valahol máshol van. Sőt. akkor e szeretetnek a szeretett ember iránti cselekedetekben is meg kell m u t a t k o z n i a .sok m i n d e n t tettél értem. akkor ez azt jelenti: nincsenek tényleges. felmásznék a legmagasabb fának a tetejére. mert én e szavakat furcsának. szere­ lemről. sem m a g a m n a k nem fogal­ maztam meg soha. de nem ébredt föl." . nem mindig sikerülnek jól. családjuk. amennyire tőlem telik. S írom is őket. értelmetlennek találom. amikor leesek. Én is próbálom megérteni. sem neked. hanem azért. m i t is jelentesz a számomra. Megtanítottál könyveket írni. sóhajtott egy mélyet. n e m kértél engem arra. hogy hozzak le neked az égről egy csillagot. nem a szavak. hogy könyveket írjak. Anasztázia. Ha leesnék.. De ha arra kérnél. elrugaszkodnék a n n a k is a legmagasabb ágáról." . érzékelhető tettek. teljes lelkükkel. valahol a bensőmben. A tettek a fontosak. egész életemben még egyetlen n ő n e k sem m o n d t a m soha: szeretlek. e csillag felé. Csak arra. De nem is ez a legfontosabb. ha az egyik ember szereti a másikat. fiat szültél nekem. hogy tessen neked.. Anasztázia. visszaadtad a lányom előtti tekintélyemet . s o h a nem beszéltem neked a hozzád fűződő kapcsolatomról.

amely csodálatos ajándékot h o z o t t nekem. Miféle kapcsolat volna a fa és a szerelem között? . aztán hirtelen forogni kezdett.Olyan j ó l esne legalább még egy picit álmodnom. kialudtam. hogy ha leesnél.. sajátos reggeli tornáját végezte..karjait széttárta. k ö s z ö n t ö m és megölelem. Vlagyimir! válaszolta halkan. Oly kellemes á l m o m volt még pirkadat előtt. hogy velem beszélgetsz.M i n d e n b e n lehet kapcsolat és r o p p a n t értelem. ismét fölfelé törekednél. Anasztázia lassan felállt.Anasztázia szempillái m e g r e z z e n t e k . mégis mily gyorsan. a földbevájt kunyhó bejáratából néhány lépést tett és. Ezután nekifutott és hihetetlen szaltót csinált. n e m a szavak.Azt álmodtam.. Kékesszürke szemei j ó s á g o s tekintete. arcát finom pír ö n t ö t t e el. m o s t is . főleg ha ily közel vannak. Én pedig .De.N e k e d is jó reggelt és gyönyörű napot..hálózsákomban a földbevájt kunyhó bejáratában fekve . . Ismét pörgött. I t t az érzések a fontosak. .Milyen álmod? Miről szólt? .Kit ölelsz meg? .. mily melegséget árasztanak mindig ezek a szemek..Még nem aludtad ki magad? . Megyek. a csillagról hallottam beszélni.. majd kissé felemelte. arról. De az álmom.Jó reggelt. . gyönyörűen és energikusan mozog. . szinte suttogva Anasztázia. . Szótlanul nézett rám. Lám.mondtam. akár .. m i n t h a könnyekkel teltek volna meg. Egy-két pillanatig nézte az eget.A gyönyörű napot. Anasztázia! Valószínűleg m o s t először aludtál ilyen sokáig... de a szavak m i n t h a inkább a szerelemről szóltak volna. A fáról. korábban mindig elsőként ébredtél . Istenem. k i n y i t o t t a szemét.Az á l m o k b a n gyakran előfordulnak értelmetlenségek.. . Egy magas fáról és egy csillagról. M i n d i g ezt tette reggelente. . méghozzá nagyon is jól. és ez j á r t a fejemben: „Azt a mindenit! Hiszen nem kislány már. szemei ragyogtak.lendületes mozgásában gyönyörködtem. A hajnallal e nap nekem különös érzést hozott.

. Milyen érdekes. mire gondoltam magamban. m o n d d meg nekem. azonnal hallgass meg. majd még egyet. mellém huppant a fűbe.Hát. hogyan tudta megérezni. te ezt az á l m o t nem csak egyszerűen megál­ modtad! Anasztázia a tisztás közepén hirtelen megállt. s örömmel a hangjában beszélni kezdett: . Magamban a csillagról beszéltem.Anasztázia! Anasztázia. . valahogy én is arra a fára g o n d o l t a m . tudod.De honnan. és én is gyorsan felálltam. szélsebesen egy bukfencet vetett. hogy nem egyszerűen? M o n d d el! T ü s t é n t ! Minden részletét! .egy fiatal tornász. ha bevallom az igazat?" Ezért elkiáltottam magam: . amikor aludt? J o b b lett volna talán.Nem egyszerűen á l m o d t a m ? Mi az. h o n n a n vetted ezeket a szavakat? És mi szüli az ilyen szavakat? Talán az érzések szülik őket? Beszélgetésünket Anasztázia nagypapájának a hangja szakí­ totta félbe: .Anasztázia. meg kell értened! Anasztázia felpattant.

. .Annyira könyörgött.Ki beszélt neki a kőről? . mi is történik.A te fiad van ott .Hát ugyan ki? Rajtam kívül ugyan ki mesélhet neki róla? Hát én! .Hogyan került egy ilyen kő a tó fenekére? .. mégsem engedi el. ezért a tó felé futottam. A nagypapa mellettem futott és magyarázta: .O t t van az már régóta.A tónál van a parton. . de sok energia van benne. Lemerült és felhozta a követ a fenekéről. De leúszni egészen a tó aljára senki sem tudott. és hogy j u t o t t le oda Vologya? H o n n a n tudta meg mindezt? . Feltételezem. állandóan kérlelt. kezében a kővel.Vlagyimir"-t köszönt. . N e m nagy. hogy süti a kezét. A gyermeknevelésre időtök nektek nincs. nem?. Majd a nagypapa felém fordult és szigorúan így szólt: . M á r az édesapám is tudott róla.Minek? .Én t a n í t o t t a m mélybúvárkodni.Na. s ezt mondta: .. rövid „Üdv. Ez az energia hasonlít a sugárzásra.Miért? M egint Vologya tett valamit? . Én viszont nem tudok neki tanácsot adni. M o s t pedig ott áll. A nagypapa csak futólag p i l l a n t o t t rám. mindent az öregekre hagytok. Mire vársz? N e m értettem teljesen.te vagy az apja.kérdezte a felénk futó nagypapától Anasztázia.A kő radioaktív. .

. Egy ideig némán néztük a parton álló Vologyát.g o n d o l t a m -. de víz már nem csöpögött belőle. Világos volt: a kezében éppen ezt a tó fenekéről felhozott szerencsétlen követ tartotta. A nagypapa azonnal a földre vetette magát és . Pár méterre Vologyától megállt.Ne gyere hozzám.Azon g o n d o l k o d o m . még nem lehet eldobni. . édesapám! Menj el innen! Lehet. . megpillantottam a fiamat. miért . kezét ökölbe szorí­ totta és folyamatosan .teljesen a kőre koncentrálva. kettőig? Mi lesz tovább? Egy egész hétig. az elme találjon megoldást. hónapig fogsz itt állni? .Vologya. Haja is. az öklét nézte. a m i n t a tó partján állt.A fűbe. Majd Anasztáziát pillantottam meg. édesapám! Amikor megálltam.A fűbe nem lehet. inge is ugyan még vizes volt.ezt akart tudni. csak nyugodtan dobd a követ jó messzire! .. Vologya. hogy megfordult volna. előrenyújtott kézzel állt. a fiam. jó messzire? . s m i n t h a mi sem mit tegyek. Inkább hallgassunk. Érzem. Amikor a tóhoz értünk. majd e nagyon egyszerű gondolat merült fel bennem: .a kialakult helyzethez képest nagyon lassan a szemközti oldalról közeledett. s ez azt jelentette .Hová. akkor így fogsz állni egy egész álló nap.szemrebbenés nélkül . Alig tettem fiam irányában két lépést.De hát. fejét azonnal felém fordította és így szólt: .Egészséget kívánok a gondolataidnak.én is mellé feküdtem.magam sem tudom. hogy már régóta állhat így. édesapám. sok minden elpusztulna benne.kérdezte a fiam anélkül. ahogy lassan .Miért nem fagy be télen a tó . ha a nagypapával a földre feküdtök akkor majd nyugodtan tudok összpontosítani. nem kell eltéríteni . még hozzátette: . j o b b lesz. figyelmét! A nagypapával szótlanul feküdtünk és néztük Vologyát.

Energiáddal elnyomtad a n n a k folyását és befelé irányítottad azt. nyugodtan beszélt. a tó partjára ült.Ezt megértettem. . hogy az ember erősebb. forrong és melegszik.Igen. a kő égeti a kezedet.Miért? . Csak egyre j o b b a n melegszik. az emberit egyetlen másféle sem tudja legyőzni. m i n t bármilyen sugárzás. a sugárzáshoz hasonló.. A robbanás erős lesz. Felhoztam a követ. Egy picit égeti az ujjaimat és a tenyeremet. felrobban. .Miért nem dobod el? . Azonnal felrobban. és a kezemben t a r t o m . hogy rendkívül erősen összpontosít. sikerül.. és most e magban gyülemlik a te energiád és a kőé is. és mire gondolsz most? . szünetekkel. Ezt tudom. édesanyám.Mire gondoltál. valószínűleg.Akkor a kő. Nagypapa mesélt nekem róla. . M á r benne van a magban.De miért? . ezért nem nyitom ki az öklöm. De energia árad az emberből is. Nem tud a végte­ lenségig halmozódni. gondolatodban a kő belsejében magot alkottál. M i n d e n e r ő m m e l igyekszem energiáját visszafojtani. de éreztem.Igen. a kő felrobban. . mihelyt kinyitom az ujjaimat. Külsőleg Anasztázia teljesen nyugodt volt. Azt akarom bizonyítani. .És sikerül bizonyítanod a belőled kiáradó energia felsőbb­ rendűségét? . amelyet gondo­ latban alkottál. és gondolata. hogy nem szabad. E z u t á n fiunkhoz fordult és teljesen nyugodtan megkérdezte: . Visszairányítani a belsejébe.Érzem.Helyes. édesanyám. A k ő b ő l a belé zárt energia árad ki. . édesanyám . a vízbe eresztette lábát és egy ideig csak így ült.Érzem.válaszolta Vologya.A k ő b ő l energia árad. És az emberi energia m i n d i g erősebb. kisfiam? .történne. amikor a tó fenekéről hoztad föl a követ.Égeti a kezedet. mozdulatai lassúak és egyenletesek voltak. . .

Néhány lépés után kissé megimbolygott. nehogy megijessze fiunkat.h o n n a n ? .kiáltott a távozó Anasztázia után Vologya. Felállt. . igyekszik majd elillanni a kőé is. hogy amíg ti itt szórakoztok.Csendesen. közben gondolatban képzeld el. ha egyszerre elengednéd a követ. Távozni is nagyon lassan távozott. így felfeded a kő egy részét.Igen. . .u t á n o z t a Vologyát a földről közben feltápászkodó nagypapa. megzavarja csele­ kedeteit. megértetted. édesanyám.olyan gyorsan dolgozik.és mutatóujját. hogyan távozik belőle fölfelé. Majd egy pillanat alatt a pára is szinte láthatatlanná vált. a magasban röpült. egy kissé bágyadtan nyújtózott egyet és nyugodtan így szólt: .Ó. mint soha korábban. a vízhez m e n t és m e g m o s t a arcát. fokozatosan kell elengedned. . És hahotázni kezdett. amikor e sugárba került. még így is lehetett látni a kőből kiáradó sugarat. A te energiádat követve. előbb nyisd ki a hüvelykujjadat és a m u t a t ó ­ ujjadat. amelyet te irányítottál belé. reggelit kellene készítenem. A külső nyugalom látszata m ö g ö t t valószínűleg hihetetlen feszültséget leplezett. sugár formájában az energia. Légy óvatos: a sugárnak csak fölfelé szabad irányulnia! Vologya összpontosítva nézte a szorosan ökölbe zárt kezét. Valósággal párává r o b b a n t szét a kis felhő is. . ő is elnevette m a g á t és így válaszolt: . füstfelhővé változott. melyet a sugár megérintett. édesanyám. amely fönt az égen.H o n n a n .Vagyis. Bár ragyogóan sütött a reggeli nap.Tehát. Vologya.De hogyan? . de elültem itt veletek az időt . lassan felemelte a hüvelyk.Ugyan h o n n a n ? Édesanyád az iskolában fizikából mindig is jeles volt. m i t kell tenni? . . A madár. felrobbanhat? .H o n n a n tudtad.m o n d t a Anasztázia megyek. Leplezte. lehet. Anasztázia felénk fordult.

. Az u t ó b b i időben a fiad amúgy is valahogy igényes kezd lenni. . Amikor a sugár m á r teljesen l á t h a t a t l a n n á vált. azonnal a partra úszott.T u d o d te kisfiam egyáltalán. hosszúkás kő feküdt nyugodtan a tenyerén. . hogy m i n d e n k i t felizgatott.lépett közbe a nagypapa. Ha tudnád. A fiam vizes ingében állt előttem. hogy mi a sugárzás. Egyszerűen csak álltam és hallgattam.Na. kisfiam. s inkább magának mondta: „Ami b e n n e d van. milyen katasztrófák történnek nálatok az atomerőmű­ vekben. Olyan h á r o m percig fel sem merült. hogy a félelem megdermessze a gondolatot.Tudom.Én t a n í t o t t a m így gazdálkodni a víz alatt a levegővel m o n d t a a nagypapa. amely itt a tó fenekén van? Mi köze? . Egy ideig még nézte. majd hozzánk j ö t t . hogy lerázza magáról a vizet.Korábban nem tudtam róla. ez az. N e m állhattam meg. N e m a k a r t a m már tovább túl szigorú lenni hozzá. mi is a sugárzás? Nem tudod. és milyen nagy a gond most a radioaktív hulladék tárolásával . az embernél n e m e r ő s e b b ! " Majd ismét ökölbe s z o r í t o t t a kezét. miről is beszélgessünk tovább. De bármi is történjen. milyen fegyvereitek vannak. n e k i f u t o t t és ingben a t ó b a merült. u g r á n d o z o t t . Láthatóan megviselte. Vlagyimir! Én majd k ö z b e n p i h e n e k egyet. biztos nem mentél volna a vízbe a miatt a kő miatt. de mi köze mindehhez a kőnek. de amikor felbukkant. A nagypapa visszavonult. Vologya széttárta ujjait. hogy meg ne mondjam neki: . A m i k o r Vologya a partra ért. Nem szabad hagyni. és mi egyedül m a r a d t u n k a fiammal. s magam sem tudtam. Hát nem akad itt a számodra másféle elfoglaltság? .Csak nyugodtan oktasd ki. mi köze van? . édesapám. . Vologya szólalt meg elsőként: .Persze.válaszolta Vologya. Egy kisebb. hát pontosan. és meg is kell találni. mindig megoldást kell keresni. A nagypapa elmesélte nekem.

A nagypapa azt m o n d t a . Az én kilencéves fiam vizes i n g b e n . vagy atomfizikus. a nagypapa mesélte n e k e m . Teljesen elképesztő! A tajgai tó partján egy gyermek áll. a felhőkben.Az emberek azt gondolják.Na. S beszélt nyugodt és magabiztos h a n g o n az a t o m h u l l a d é k o k tárolásával k a p c s o l a t o s p r o b l é m a m e g o l d á s á r ó l . De ha egyetlen . de hogy j ö n ez m o s t ide? . hogy a megoldás helytelen. édesapám.A hulladéké. . édesapám. N e m nagyon h i t t e m ugyan.Na és? Megtaláltad? .Na és mi az. gondolom. de legalább azért. viszont ez azt jelenti. Sőt.Hogyhogy? . megkérdeztem: . minek a szétszórása? .T u d o d . de még iskolába sem j á r t soha. és hogy sikerült konkrétan megoldanod ezt a megold­ hatatlan feladatot? . a vízben.Megértettem. ami helytelen rajta? . s é r ü l t kézzel.A tömérdek változat közül. hogy f ö n n t a r t s a m a beszélgetés fonalát.M o s t már igen. . hogy a p r o b l é m a megol­ dódott. Kisebb mennyiségben m i n d e n h o l létezik: bennünk. és az a t o m h u l l a d é k o k veszélytelen tárolásáról elmélkedik. okozhatnak. ám a veszély mégis fennáll. c s u r o m víz. . hogy a nukleáris h u l l a d é k o k lerakóhelyei nagyon nagy veszélyt hordoznak magukban. édesapám. az egész bolygónak. akik ott élnek. a leghatékonyabb a szétszórás. de ö n m a g á b a vetett rendíthetetlen h i t t e l állt e l ő t t e m . E z szerfölött k ü l ö n ö s volt! Hiszen n e m is tudós.Nem értem.Igen. hogy meg t u d n á találni akár a legcsekélyebb h a t é k o n y s á g ú m e g o l d á s t is. természetesen. a növényekben. . hogy a helyes megoldást nekem kell megtalálnom. . édesapám: kis adagokban a sugárzás egyál­ talán nem veszélyes. A valószínűségelmélet szerint felbecsül­ hetetlen kárt o k o z h a t n a k sok országban és az embereknek is..

.De hát ezt mindenki tudja. m e r t ez a t u d o m á n y katasztrófákhoz vezet. természetesen. amelyekben magas szaktekintélyű emberek dolgoznak. „ H i h e t e t l e n . A radioaktív hulladékot speci­ álisan e célra k i é p í t e t t tározóhelyekre szállítják. Jelenleg még nem tudom. A nukleáris lerakóhelyeken. .Miért nem akarsz? . „A valóságot az embernek ö n m a g a által kell meghatá­ roznia" . hogy az őrzés technológiája be legyen tartva. amelyekről a nagypapa mesélt nekem. . igyekszem a dolgokat meghatározni. édesapám. de. Én.De az eredmény. És a k a t a s z t r ó f a elkerülhetetlen. egy olyan iskolában olyan tudományt tanulni. . melyeket g o n d o s a n védelmeznek a terroristák ellen. Megértettem. . és tanulok. A veszély azonban mégis megmarad.De hát másmilyen tudomány nincs. m e n n y i r e r e n d í t h e t e t l e n saját h i t é b e n " gondoltam magamban és megkérdeztem: . n e m t a n u l o k iskolában. amilyenre te gondolsz.. valóságos veszély keletkezik. amelyekről beszélsz.Van.. édesapám.Ezzel a gonddal. mit jelent ez. fiam.helyen összpontosítjuk. a radio­ aktív anyagok egyetlen helyre vannak összpontosítva.Én n e m akarok.Azért. tudományos intézetek foglalkoznak. . az e m b e r e k r e helytelen d ö n t é s t e r ő s z a k o l ó gondolata. édesapám? Hiszen éppen a mai tudomány megoldásai miatt van az emberiség kitéve olyan nagy veszélynek. . Te nem vagy tudós. Vologya? . ezért nem is oldhatsz meg ilyen komoly problémát. Elhallgatott és lehajtotta fejét. Megoldásával a mai tudománynak kell foglalkoznia.Pontosan.mondja Anasztázia édesanyám. hogyan tudnám pontosabban elmondani. édesapám. . Külön kiképzett személyzet felügyeli. hogy „de"? Miért hallgattál el.valakinek a s z á n d é k o s . az o k a pedig . a t u d o m á n y t sem ismered.M i t jelent az. nem ismerem a tudományokat.

édesapám. tehát megpróbál ellenállni a r o m b o l ó gondolatnak? . hogy az emberek nem képesek ellenszegülni a romboló gondolatoknak. Vologya! Majd g o n d o l k o d t a m egy picit és i m m á r sokkal nyugod­ tabban így szóltam: . annyira váratlan és hihetetlen volt. több százezer. amelyek nagy tározókban vannak felhalmozva. hogy nem tudtam. feltétlenül szét kell szórni .A valószínűség elmélete és annak a ténye szerint.azt jelenti. . családi b i r t o k o k o n fognak élni.ez az én gondo­ latom.Egyszerű megoldás.A te gondolatod. akik úgy d ö n t ö t t e k . édesapám.Igen. amit kiötlöttél. az emberek m i n d ökológiailag tiszta helyen akarnak élni. De megmarad a fő kérdés . és e g o n d o l a t győzni fog. sőt. mit is mondjak. a katasztrófa elkerülhetetlen.Igen.Szétszórni .A családi településeken. Hiszen az emberek mind ökológiailag tiszta helyen szeretnének élni. édesapám. lesznek kitéve a veszélynek. több millió pici részre osztani? . Amit hallottam. Majdnem felkiáltottam: . . ha a nukleáris részecskéket különböző helyre szórjuk szét. konkrétabban.Igen.Az összes nukleáris hulladékot.De. . Csakhogy ilyen helyek már j ó f o r m á n nem is maradtak a Földön. hogyan oldotta meg elméd a radioaktív hulladék veszélytelen őrzésének a kérdését? .Na..Meg vagy róla győződve? .Persze. g o n d o l a t o m a t kilövelltem a térbe. . .Százszázalékos.hol fogják őrizni ezeket a pici részeket? . . . De családok milliói.Hülyeség! Tiszta hülyeség. és milyen szerinted a katasztrófa valószínűsége? . a globális katasztrófát el lehet kerülni. A nagy nukleáris tározóhelyek építését nagy b o m b á k építéséhez lehet hasonlítani.

- És itt, a tajgában, már itt sincs ökológiailag tiszta hely? - Itt a környezet aránylag tiszta. De nem ideális, nincs eredeti állapotában. Ideális helyek már sehol sem maradtak. A felhők a különböző helyekről - előfordul, hogy még ide is - savas esőket hoznak. A növények, a fák, a bokrok ezt még el tudják viselni, de a szennyezett helyek napról napra szennyezettebbekké válnak. Napról napra egyre t ö b b az ilyen hely. Hát éppen ezért nem szabad elhagyni, hanem védelmezni kell őket. „Az embernek magának kell tiszta helyeket teremtenie" mondja édesanyám. A számtalan lehetséges változat közül az elmém egyetlen­ egyet választott, nincs ugyanis más változat. Szétszórni, megsze­ lídíteni, az élet számára hasznossá tenni, őrizni a b i r t o k o n egy pici darabot a hulladékból - veszélytelenebb, mondja az elmém. - De hol, a birtokon? Éléskamrában? Páncélszekrényben? A pincében kell őrizni ezt a radioaktív tartalmú kapszulát? Ezt a gondolatod még nem súgta meg neked? - A földben elásva kell a kapszulát őrizni, nem kevesebb, m i n t kilenc méterre a föld felszíne alatt. E l g o n d o l k o d t a m fiam - első hallásra hihetetlennek tűnő - javaslatán, és egyre j o b b a n kezdtem hajlani arra, hogy elismerjem: a lényege mégis racionális. Legalábbis a nukleáris hulladék őrzésének általa javasolt változata ténylegesen is teljes egészében kizárja a t ö m e g e s katasztrófák lehetőségét. Ami pedig a k o n k r é t b i r t o k elszennyeződését illeti, ezt is ki lehet kerülni, sőt még haszonnal is járhat. Lehet, hogy a tudósok még valamilyen kisebbfajta reaktort is kigondolnak. Vagy esetleg valami más egyebet. Ekkor hirtelen bennem is felmerült egy gondolat. Hát persze, ez az! Igen, ez az! Még egy további ok, mely megmagyarázza a radioaktív hulladékok tározóhelyeinek a szétszórását. A pénz! A külföldi országok hatalmas pénzeket fizetnek e hulladékok őrzéséért. E pénzeken építik fel a tározóhelyeket, tartják fenn a kiszolgáló személyzetet és a biztonsági rendszerek egészét. A

pénz egy része - ahogy az lenni szokott - eltűnik, ki tudja hová. Akkor viszont inkább fizessenek pénzt minden településnek, ahol radioaktív hulladékkal f e l t ö l t ö t t kapszulákat őriznek. Fantasztikus! így a veszélytelenség is garantált lesz, ráadásul még pénzt is fizetnek az embereknek. Jelenleg senki sem tudja g a r a n t á l n i a veszélytelenséget, még azoknak sem, akik távol élnek a tározóhelyektől. Amikor Ukrajnában a csernobili a t o m e r ő m ű b e n m e g t ö r t é n t a szeren­ csétlenség, nem csak Ukrajna bizonyos részei fertőződtek meg, hanem Oroszországé, Fehéroroszországé is. A felhők széthor­ dozták a fertőzést több száz, sőt több ezer kilométerre. Ekképpen a fiam javaslata, még ha jelenleg csak elméleti szinten létezik is és p o n t o s í t á s t igényel, megérdemli, hogy a tudós világ, a kormányok - és ami még ennél is fontosabb - a társadalom nagyon körültekintően és alaposan megvizsgálja. Ahogy g o n d o l a t a i m b a mélyedve a tó partján sétálgattam, egészen megfeledkeztem a fiamról. O n é m á n állt ugyanazon a helyen s engem figyelt. Neveltetése nem tette lehetővé, hogy ő forduljon hozzám elsőként. Az elmélkedő ember gondolatának a félbeszakítását itt megengedhetetlennek tartják. Úgy döntöttem, hogy beszélgetésünket más témára terelem. - Vagyis te, Vologya, naphosszat k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k o n gondolkodsz, de valamilyen kötelezettségeid azért csak vannak, nem? M e g p a r a n c s o l t á k neked, hogy itt valamilyen m u n k á t végezz? - M u n k á t ? . . Megparancsolták?.. Én mindig azzal foglal­ kozom, amivel akarok, amire kedvem támad. M u n k á t ? M i t értesz a „munka" szó alatt, édesapám? - Nos, m u n k a - a m u n k a az, amikor valamit végzel, és ezért pénzt fizetnek. Vagy olyasvalamit teszel, ami hasznot h o z az egész családnak. Nekem, például, amikor én olyan idős voltam, mint te, a szüleim megparancsolták, hogy törődjek a nyulakkal. Na, és én törődtem is. Füvet szedtem nekik, etettem őket, a ketrecüket tisztítottam. A nyulak pedig hasznot h o z t a k csalá­ dunknak.

Vologya végighallgatott, majd egy kissé izgatottan hirtelen így szólt: - Édesapám, mesélek neked egy kötelezettségemről, amit én saját magamnak parancsoltam meg. Ez nagyon örömteli kötele­ zettség. Te magad döntsd el, lehet-e ezt munkának nevezni vagy sem. - Mesélj! - Akkor menjünk, m u t a t o k neked egy helyet.

gyermekké változott. M e n e t közben forgott, u g r á n d o z o t t és lelkesen mesélt: - Nyulakat én, édesapám, nem g o n d o z t a m . M á s v a l a m i t csináltam. Hogyan is lehetne leírni? Szültem... nem, ez nem jó megnevezés. Teremtettem? Szintén nem nagyon megfelelő. Igen, megvan, ez az! Erre azt mondják nálatok: tojásokat kikölteni. Tehát én tojásokat költöttem ki. - Mi az, hogy „költöttem ki"? A tojásokat kotlóstyúk vagy másféle madár költi ki. - Igen, tudom. De nekem m a g a m n a k kellett k i k ö l t e n e m őket. - Miért? Mesélj csak el mindent szép sorjában! - Szép sorjában. Hát, j ó , szép sorjában így történt minden: M e g k é r t e m a nagypapát, hogy keressen n e k e m n é h á n y vadkacsa- és vadlibatojást. Igaz, nagypapa előbb egy picit morgott, de három nap múlva mégis h o z o t t nekem négy nagy libatojást és öt kisebb kacsatojást. Tehát, tovább szép sorjában: k i á s t a m egy kisebb lyukat, az alját kibéleltem a rénszarvas ürülékével és fűvel, az egészet betakargattam száraz fűvel, majd az összes tojást, amit nagypapa hozott, a tetejére helyeztem. - Mire kellett az ürülék?

F

i a m m a l e l i n d u l t u n k a t ó t ó l . Vologya m e n t elöl. Valahogy m e g v á l t o z o t t : a h i g g a d t és koncentráló kisember ö r ö m ö t sugárzó, izgatott

amelyben a tojások voltak. szép sorjában: A lyuk köré b o t o k a t raktam. hogyan másszanak ki a lyukból. körbe­ f o n t a m az egészet ágakkal. hogy feküdjön oda. A kislibák és a kiskacsák felcseperedtek és megta­ nulták. hogyan t ö r ő d ö m velük. pici. azonnal kimásztak a fészekből és szaladtak utánam." Mihelyst ezt meghallották. hanem éppen ellenkezőleg. Csakhogy nem kelt ki mind. volt. amikor magam is mellettük aludtam egészen addig. k i n ő t t a tolla- . megértsék. . Amikor hidegebb volt. A medve messzire is elmehet. Amikor etettem őket. amíg a fiókák ki nem bújtak. Tovább. Olykor-olykor én m a g a m is ráfeküdtem a t o j á s o k r a és a h a s a m m a l t a k a r t a m el a lyukat.Na. és a medve nem nyomta szét a tojásokat? . zúzott c é d r u s m a g o k k a l e t e t t e m őket. A tojásoknak feltétlenül meleg kell.Persze. F ö n t r ő l is melegre van szükségük. hogy nem szabad őket bántaniuk. Én a fészek körül j á r k á l t a m és szaggatottan így s z ó l o n g a t t a m őket: „Pí-pí-pí. Fűmagokkal. de ha hidegebbek voltak az éjszakák. és vízzel én m a g a m i t a t t a m őket.Hogy lássák. a fészket föntről gallyakkal is betakartam. védel­ mezniük kell a picinyeket. Olyan ö r ö m látni. Megnőttek. .. vagy esett. a m i k o r a fiókák m e g t ö r i k a tojás héját és kibújnak a tojásból. viszont a lyuk. a medvének parancsoltam meg. hogy a fiókák ki tudjanak kelni. amelyben megszülettek a kislibák és a kiskacsák. amikor a farkasnak paran­ csoltam meg. vagy megeredt az eső. hogy a medve után is próbáltak futni. de erről leszoktattam őket. Volt. Volt. hogy feküdjön a lyukra. A kilenc tojásból két kisliba és három kiskacsa lett. De azért semmi bajuk sem esett. A medve a tojások fölött feküdt. így a kislibák és kiskacsák elpusztulhatnak.Meleget ad. mindig különböző állatokat hívtam magamhoz. Én is a lyuk mellett aludtam. hogy őrizze a tojásokat. de a tojások a lyuk alján voltak. hogy n e m ! A medve ugyan nagy. A fiókák bebújtak a medve meleg bundájába és j ó l érezték ott magukat. amelyek a mi területünkön élnek. a medvének parancsoltam meg.Miért? .

A kezemből ettek! Úgy örültem. de mindig visszatértek a fészkükbe. megérkeztünk.Azt mondtad. visszatértek. Vologya? T u d o m . . sem édesanyád. Nézd csak.Igen! . de azért nézd. . így gágogtak: „Gá-gá-gá". Amikor beállt az ősz. libáim pedig egy libarajhoz csatlakoztak és m i n d elrepültek melegebb vidékekre. édesapám! Vologya széthajtotta az ágakat. és tojást tojtak . tehát.. hogy egyikőtök sem fogyaszt tojást. . szétzúzott cédrusma­ gokkal etettem meg őket. hogy tavasszal visszajönnek. mind a bokrokra szálltak. ők is örven­ deztek. Csak ily keveset?! . de hát egy sincs itt. de még a helybéli állatok is. Hogy megtanuljanak repülni. De semmi sem volt benne. De feltételeztem.M o s t nincs. Nézd! Két ribizlibokor között. k i t á g í t o t t a a bejáratot. dobáltam őket föl a magasba. és három lyukszerű fészket p i l l a n t o t t a m meg. de ö r ö m t e l i izgatottsága o k á t teljesen mégsem értettem. Az egyikben öt darab kisebb méretű. S amikor meghallottam örömteli kiáltozásukat. sőt te sem. de csodálatos is volt az. O. Néztem fiam boldog arcát.kiáltott fel lelkesülten Vologya. sem a nagypapO. futottam a fészkükhöz és én m a g a m is kiáltozni kezdtem: „Pí-pí-pí". röptettem őket. F ű m a g o k k a l és a korábban elkészített. édesapám. egy eldugott helyen megpillantottam a fiam által létrehozott fészket. . jaj. . Ezért megkérdeztem: .. kirándulnak. eszegetnek. elröpültek. édesapám! Visszatértek. Meg is t a n u l t a k . valószínűleg kacsatojás volt. szinte meg voltam róla győződve.zatuk. Aztán el-elszálldostak valamerre. T ö b b e t is tojhatnának. ezért nincs is gyakorlati hasznuk.A nemjóját. és a vándormadarak délre kezdtek készülődni. ha a tojásaik egy részét az ember elvenné és a tojókat gyakrabban etetné. Következésképpen a tetteidet nem lehet nevezni dolognak vagy munkának.M i n e k örülsz ennyire. az én felcseperedett kacsáim egy kacsarajhoz. hogy visszajöttek. A másikban egy nagyobbacska libatojás. így is történt. Ugyan nincsenek itt.Visszatértek és tojást tojnak.

Nekem tetszik az O gondo­ latainak a megismerésével foglalkozó tudomány. hogy a madarak ősszel délre repüljenek. . Vagy legalábbis alig kelljen vele törődniük. Például tudni.a közgazdaságtan. és feltétlenül szükséges megismerni azt. hogy miért rendezte úgy el. A közgazdász tudósok azt számítják.a tojásgyár­ tásban.Nincs? De hiszen az emberek megeszik a baromfitojásokat. libák. De n e m m a r a d n a k délen. M i n d e n e k e l ő t t az olyan embereknek. édesapám! . hanem ismét visszatérjenek. A mi világunkban sok-sok baromfigazdaság létezik. hogy ez azért van így.Mi köze van tetteidnek az emberekhez? . . de ne maradjanak meleg vidékeken. és felté­ telezem. ezt meg lehet valósítani. Édesanyám azt mondja. a d o t t esetben .Tehát. Télen a madarak nem tudnak maguknak élelmet találni. Ez a legnagy­ szerűbb tudomány.Elhatároztam. hogy minden birtokon vagy esetleg több b i r t o k o n élhetnek kacsák. azt tételezed föl. ezért elrepülnek. hogy mindent fel lehet használni.Van egy t u d o m á n y . az ember hasznára akarnak válni. hogy úgy kell elrendezni a körülményeket. Ez lehet­ séges. Valószí­ nűleg elkeserítelek. amit az állatok m a g u k adnak át az embernek.. hogy azok az embert ne terheljék télen. Hiszen nekem sikerült. hogyan lehetne racionálisabban eljárni a k ü l ö n b ö z ő áruk gyártásánál. aki megteremtette világunkat. . mégis meg kell neked m o n d a n o m az igazat. egyetértek.Neked sikerült. . hogy a gazdaság gondjai a családi birtokokon élő embereket ne terheljék le. Ez akkor lehetséges. Ezen sokat gondolkodtam.. és tavasszal visszatérnek? . a m i t a Teremtő kigondolt. majd ősszel délre vándorolnak. Az embernek sok m i n d e n t meg kell értenie mindabból.M o n d d meg az igazat. nehogy javaslatoddal nevetségesnek tűnjél.. . visszatérnek. tojhatnak tojást. De van egy bökkenő. akik nem csupán növényi táplálékot fogyasz­ tanak. így g o n d o l t a ezt ki Isten. te. maguk keresnek maguknak ennivalót.Igen. Vologya. ha az ember megérti Isten gondo­ latát.

mínusz eggyel lehet kifejezni.De fura ez a te számítási módszered. Az ember elmegy a boltba és könnyűszerrel megveszi a számára szükséges mennyiségű tojást.A pénzbeli egységek m i n d i g eltérőek és feltételekhez k ö t ö t t e k . A baromfifarm minden költségét . De a számításokhoz szükséged van a költségekről szóló adatokra.Ha majd m i n d e n t kiszámítasz. hogyan végezted a számításokat? . . éppen ezért az a d o t t módszerben nem lényegesek.Rendben.Mi az a ráfordított munka. .Miért mínusz eggyel? Ezeket a költségeket rubelben és kopejkában kell kifejezni. amelyet az adott esetben a nulla fejez ki. Körültekintően ki kell számolni. majd megpróbálom kiszámítani. édesapám? . Szimbolikusan az összesét együttesen „mínusz egynek" kell venni. érthetetlen! Meg tudod nekem magyarázni. édesapám. fönntartásával és a t o j á s o k n a k a b o l t o k b a való szállításával kapcsolatosakat . magad is megérted.Mínusz kettő a végtelenhez. összeráncolta h o m l o k á t . vagyis a legjobban eljárni. szimbolikusak. hogy egy tojás gyártása a lehető legkevesebb ráfordított munkába és időbe kerüljön. A mai ember tudományos közgazda­ ságtana viszont még a nulladik pontnál is két egységgel lejjebb található. . édesapám.Ez az egy tojás gyártására fordított eszközöknek és időnek a mennyisége. . . vagyis .Az Isteni közgazdaságtan hatékonyságát egy végtelen sorú számmal lehet kifejezni. . Minden úgy van megter­ vezve. Tojást tojnak. Vologya egy picit összpontosított. Majd megszerzem neked őket valamilyen közgazdásztól.Hát ez meg mi? Miféle képlet? Miről szól? .vagyis annak felépítésével. .ahol rengeteg tyúk van. .De h á t én akár a z o n n a l ki t u d o k m i n d e n t s z á m í t a n i . amelyek innen a boltokba kerülnek. majd kisvártatva így szólt: .Elképzeltem a kiindulási pontot. Ha már ilyen költségek léteznek. hogyan kell a leghatékonyabban.

télre tápot készíteni nekik.Igen. mert a tojáshozam a harmadik évvel amúgy is csökken. . etetni és újakat keltetni.. És mindezt azért. Vologya: mennyi időt fordítottál eddig a tojások . A tyúkokat minden nap etetni kell. védelmére? . sőt. M o n d d csak. .a tyúkokat levágják. aki ilyen programot indít el. Ez a folyamat technológiája. ha egy létrehozott tojásra .ahogy magad is m o n d t a d . legyen így.kiköltésére.De hiszen a kilencven nap . egy év múlva még újakat is nevelni. De hiszen a te esetedben is hatalmas időbeli ráfordítások vannak. Visszaadja nekik az Isteni gazdaságtan egy parányi részét. a táplálék változatosságának a hiánya egyér­ telműen csökkentik a tojások minőségét.És a másik mínusz egység h o n n a n adódik? . saját jövendő nemzedékeinek ajándé­ kozza azt. A baromfi mesterséges tartása.. . ez a szüntelenül m e g i s m é t l ő d ő törődés technoló­ giája. Az ember.a nulladik ponctól kiindulva fognak létezni. A kilencvennapi befektetés. Végösszegként mínusz kettőt kapunk. de a modern technológia szerint ez mégsem annyira munkaigényes.ahogy az szokás .Vagyis kilencvenszer huszonnégy órát.Hát igen.Rendben. A második éven még a tél beállta előtt . akkor azokat a mínusz eggyel lehet kifejezni. hiszen már négy-öt h ó n a p alatt tojni kezdenek. ezért bukkan fel még egy szám .Ez a minőség.mínusz egy.egy örök program indítá­ sának az ideje. a kislibák etetésére. Amikor visszaérkeznek. Ez eredendően nem lehet j ó . a madarak már maguk e p r o g r a m szerint fogják nevelni az u t ó d o k a t . . Hát ezért levágják őket.Kilencven napot és éjszakát. hogy majd csak egy év u t á n néhány t u c a t tojást kapj érte cserébe? Akkor viszont a b i r t o k o k o n élő emberek számára bizony sokkalta racionálisabb lesz a piacon beszerezni a kiscsibéket. . . majd újakat szereznek be. mint a te változatod. édesapám. Ezt majd évezredeken át így fogják tenni. megtanítják őket k o m m u n i k á l n i az emberekkel és visszatérni szülőföld­ jükre. vagy esetleg télen egy e l e k t r o m o s keltetőgéppel saját m a g u k n a k kikelteniük őket.

Miféle ellensúlya? . előttem áll. És az is világos . vagy egy másik civilizáció gyermeke lenne. m i n t h a a feje tetejére volna állítva. De ez az energia kilencvenszer erősebb lesz. nem kevésbé jelentős. s ez magánál a terméknél. Egy picit bántott. boldogságot teremtő energia az embereket sok betegségből ki fogja gyógyítani. az emberek örvendeznek majd j ö t t ü k n e k . és te ezeket a tételeket nem vetted számításaidban figyelembe.Amikor tavasszal a távoli vidékekről a madarak ismét visszatérnek az erdőbe. m i n t h a egy másik bolygóról érkezett volna. mind e fonákságokból származnak.A költségeknek van azonban egy hatalmas ellensúlya. más a filozófiája és gondolkodásának a gyorsasága. Úgy tettem. Más lelkében az életről szóló elképzelés. Vologya lelkesen és meggyőződéssel beszélt. hanem közvetlenül a családi birtokán élő emberhez térnek vissza és örömteli rikácsolásukkal.hiszen már megér­ tettem -. . izgatott énekükkel fogják őt köszönteni. Vagy talán pontosabban így is lehetne mondani: vajon mi milyen mértékben fordítottuk fonákjára életünket? Fogalmait és értelmét? Még a katasztrófák is. a szülőföldek. hogy fiamat semmire sem tudom rávezetni vagy megta­ nítani. hanem az egész őt körülvevő térségnek. . Az örömteli. amelyet a madarak h o z n a k létre. Énekük nem csupán az embernek hoz örömöt és erőt. mégis olyan.De költségek akkor is lesznek. egy pillanat műveként elvégzi. Miféle különleges nevelés vagy t a n í t á s járja errefelé?! I t t a fiam. száz év leforgása alatt már csak percekben fog a számításokban megmutatkozni és ez minden évben tovább fog csökkenni. Olyan a fiamban minden. M i n d e n vele folytatott további vita butának t ű n t volna. az övéi mégis pontosabbak volnának. amikor a madarak nem csupán vissza­ térnek délről. . m i n t h a gondolkodnék vagy m a g a m b a n latolgatnék valamit.van szétosztva. még ha egy évig végezném is a számításokat. A s z á m í t á s o k a t azonnal. .

De azért m o n d d már meg nekem. örültem. hogy igazad van. De hát miben? M á r nem is reménykedtem semmiben. és csakis te tudsz nekem segíteni. egy időre elhallgatott. amikor csak úgy mellé­ kesen. Még az is meglehet. nyugodtan megkérdeztem: . S z o m o r ú volt. nagyon keservesen felsóhajtott. valamilyen gondod van-e egyáltalán? Vologya mélyen. van egy nagyon nagy gondom. majd így válaszolt: . Annyira szeretnék a fiamnak legalább valamiben hasznára válni.Mindez kétségtelenül így is van és mégis.Majd azért gondolkodom a te gazdaságtanodon. játszol.. kisfiam: te itt mindenféle feladatokat oldasz meg.Na és miben áll az te nagy gondod? .. én viszont éppen ellenkezőleg..Igen. édesapám.. hogy az én segítségemre szorul: .

legutóbbi ittlétedkor arról meséltem neked. Ezt előbb az egyik irányba harsogta. nem erről van szó. mi van. arra készülődöm. Kisvártatva a tisztást övező fák koronáiban nagy izgés-mozgás indult be: a mókusok szélsebesen ágról ágra ugrán- E mlékszel. nem t e t t e m le róla. Részleteiben p r ó b á l o m elkép­ zelni. M o n d t a d . Vologya megkért. Vele együtt hozod létre családi birtokodat. de a b i r t o k r a is. együtt nevelitek majd gyermekeiteket. közvetlenül Anasztázia tisztása mellett található rétre érkeztünk. üljek le. hol itt a gond? Félsz talán. átérzed a gondomat. hogyan fogok vele a birtokon élni. emlékszem. édesapám. ő m a g a pedig tölcsért formált a kezéből. a barátnőmre. A m i k o r a n n a k közepére értünk. . Menjünk. megkeresed a te kozmikus párodat-szerelmedet.Na de. hogy ha majd felnövök.. S o k a t g o n d o l o k a jövőre. majd ugyanezt több irányba is megismételte. hogy eljössz majd hozzánk. a ti világotokba megyek? . letettél szándékodról? . Ezt a lányt én keresni fogom és meg is fogom találni. hogy nem fogod megta­ lálni párodat? .Igen. s látjátok megvalósulni az én párommal szőtt álmokat. a mi világunkba. emlékszem. majd hangosan és hosszan így kiáltott bele: „A-a-a".Nem. Hogyan j ö t t ö k majd ti édesanyámmal látogatóba hozzánk. Fiammal egy kisebb. hogy boldoggá tedd. m u t a t o k neked még egy kisebb rétet a közelben. Majd te magad megértesz mindent. Na és. Ezt mondtad.Nem.

Nyisd ki a szád. és sokáig kellett loholnia. A legutolsónak nagy zajt csapva maga körül .az Ember . Majd pár lépésre eltávolodott tőlem. vagy a rendet f e n n t a r t a n i a a gazdaságban. sőt a felhők . hanem a tisztás szélén álldogáltak és figyelmesen néztek bennünket. mellemre hajtotta fejét és így szólt: . ezért m o s t meg kell értenünk. Vologya egész idő alatt a h á t a m m ö g ö t t állt. saját kezemmel etetlek. m i n k e t lestek. S z á m b a vettem a növényeket és rágni kezdtem őket. Az egyik cédruson hatalmas mennyiségű m ó k u s gyűlt össze. A farkasoktól néhány méterre egy rénszarvas feküdt le a fűbe. mint egy bölcsőt. Nagy ö r ö m m e l simogattam fiam szöszke buksi fejét. amelyek egyszerűen kiültek egy gallyra.Megértettem. és ne izguljanak. letépett néhány növényt. A bokrok közül kisvártatva három farkas rontott ki . mi a küldetésük és rendelte­ tésük. Majd fiam mesélni kezdett. édesapám. nyelvéről nyál csurgott. hogy a kutyának az ember lakóházát kell őriznie. vagy elveszett tárgyat keresnie és megta­ lálnia. adok neked néhány növényt. A növények. Manapság még sokan tudják. visszatért és így szólt: . kezeit vállamra helyezte. hogyan tudják az állatok szolgálni az embert.Simogasd meg a fejem. nehezen kapkodta a levegőt. m á s o k . hogy a tisztástól jó messze volt. édesapám: Isten az egész világot úgy terem­ tette Fia . Vologya mellém ült.valószínűleg az izgágábbjai továbbra is gallyról-gallyra szökdécseltek. Két kecske is felbukkant. Voltak. a levegő. O is a tisztás szélére ült le. ezek nem feküdtek le. édesapám.minden neki teremtődött. míg megérkezett.egy hatalmas medve törte magát át a b o k r o k o n . Csak mi mindezt elfelejtettük. Lehet. hogy teljesen megnyu­ godjanak. .számára. Az állatok is nagy ö r ö m m e l készek az embert szolgálni.doztak. a víz. rohangáltak. hogy az állatok lássák.a tisztás szélére ültek és ők is figyelmesen nézni kezdtek bennünket. ha számukra idegen embert látnak errefelé. A macska . C s a k h a m a r egy szarvas is érkezett a tisztásra.

j o b b kezét a medve felé nyújtotta. megérintette azt és kétszer tapsolt. m i n t h a még lélegezni is megszűnt volna. a h a t a l m a s állat villámgyorsan többször ugrott egyet. A továbbiakban valami hihetetlen történt. De nézd csak. például a medve. I t t van. E l k e z d t e m kutatni. M o s t itt ülnek és parancsomra várnak. ha azok az ember készleteit dézsmálják. erre azonnal felugrott a medve is. egy kb. méternyi magas cédrusfához ment. Majd ott. . hogy meghatározzam küldetésüket. Mézet szedhet ki a fa odvából. Vologya felállt. A medve teljesen megfeszült. Nagy és erős mancsai vannak. majd fiam lábai elé feküdt. Vologya a tisztás szélére ment. meghatározni az itt lévő állatok rendeltetését. A lónak az embert kell hordoznia. én mire tanítottam meg a medvét! Vologya felállt. Vologya. vagy elvermelheti. ahol a száraz gally állt ki a földből. A fiammal.Nekem is édesanyám mesélt róla. A medve azonnal a cédrusfához futott és körülszaglászta. majd később kiáshatja a készleteket. hol oda futott. s feszülten figyelte a fiamat. a következőket figyelhettünk meg: A medve még egy ideig szagolgatta a kis cédrusfát. m i n t h a valamihez méregette volna. mellső lábaival a földet kezdte ásni. ahol a földben a száraz gally volt. hol eltávolodott tőle. tudom. de amikor Vologya kezével c o m b j á r a ütött. De az összes többi állatnak is adatott valamilyen rendeltetés. M á r h á r o m éve foglalkozom velük. megpaskolgatta. . a földbe szúrta. . Vologya egy pillanatra a r o p p a n t állat feje mellé h u p p a n t . amelyet Vologya szúrt a földbe.egereket fog. A medve morgott a megelégedettségtől. majd azt pár méterre onnan. Kiáshatja a pincét.Igen. Ezután ismét a tisztás szélére. Ezt meg kell é r t e n ü n k . Anasztázia mesélte nekem. hogy az emberek régen a medvét a gazdaságban m u n k a e r ő k é n t használták. o t t talált egy száraz gallyat. aki mellém telepedett a fűbe. megvakargatta a füle mögött. ahol ültem.

Bizony érdekes volt az éppen zajló eseményeket figyelni. földdel kezdte beszórni a nyílást. megvizsgálta munkáját. óvatosan leült és a cédrust a földdel a gödörbe engedte. h á t s ó lábain a m á r korábban kiásott gödörhöz indult. majd az általa éppen beültetett fa körül a földet bedöngölte. Majd amikor az elültetett cédrushoz m e n t . hogyan védelmezték őt a vadku­ tyáktól. A tajgai tisztáson zajló események külsőleg szintén hason­ lítottak cirkuszi fellépésekre. hogyan hordtak Anasz­ táziának a m ó k u s o k száraz g o m b á t és magvakat. A velem élő. hogy meg van elégedve. melynek átmérője kb. már néhány perc múlva egy gödör keletkezett. Kedra névre hallgató kutyus is nagy előszeretettel teljesít számtalan parancsot. b e n y o m k o d t a a nyílásba. S ő t . mélysége. Az egy picit nagyobbra sikerült. de már korábban is volt szerencsém látni. A medve eltávolodott tőle. M o s t már minden rendben volt. hogy ismét szemügyre vegye azt. pedig vagy fél méter. Ezután a cédrusfához futott. de ez itt nem cirkuszi arénában. m i n t h a végigszagolgatta volna. még fejét is bedugta a gödörbe. Látszott. majd a fát megint a gödörbe helyezte. Megvizsgálta művét. Vagy hogyan j á t s z o t t a k vele a farkasok. mancsaival megpaskolgatta azt. nyolcvan c e n t i m é t e r lehetett. és míg mellső lábaival a földlabdát t a r t o t t a . k a r m o k k a l ellátott mancsaival dolgozott. Amikor egy árokszerűség alakult ki körülötte. A medve visszalépett művétől. a gödör mellé állította. s o k a n m á s o k is megfigyelhették a sok-sok állattal végeztetett számtalan cirkuszi mutatványt. a medve hátsó lábaira ült a cédrus mellé. m i n t ahogy kellett volna. a gödör aljára földet szórt.Mivel erős. A medve a földet összekotorta. . amely a cédrusgyökér földladbája és az általa kiásott gödör széle között alakult ki. Majd felállt. Amikor a gödörhöz ért. mellső lábait az árokba dugta és k i h ú z t a belőle a cédrust egy j ó k o r a földlabdával együtt. Ismét kihúzta a cédrust. amelyet Vologya m u t a t o t t neki és a földet kezdte a fa körül ásni.

ahol állatok is fellépnek. Az embertől való teljes függőségben élnek. sőt odaadással teljesítik. akik cirkuszbajárnak. képtelenek élelmet szerezni maguknak. amelyek életüket ketrecben töltik. hogy az ember eteti. Ennek ellenére mégis eljönnek. amelyek a cirkuszban megkapták kedvenc csemegéjüket. majd m e g s i m o g a t t a és így szólt: „Te vagy . egyebet is tegyen az emberért. hanem hanyatt-homlok rohannak az emberhez. De itt a tajgában az állatok teljesen szabadok. hogy megismételje az elvégzett munkát. M a g á h o z intette az állatot. hanem a tajga szabad . megfogta a szőrzetet az orra körül.magas hálóval körülvéve történt. és az arénában dolgoznak. De csak s z á m u n k r a vadállatok. s ebből vagy zsebéből valamilyen ínyenc­ séget vesz elő és megjutalmazza vele az állatokat. hogy az i d o m á r t ó l a tigris vagy az oroszlán minden sikeres bátor teljesítmény után j u t a l m a t kap. E n n e k ellenére mégis volt egy t i t o k z a t o s és h i h e t e t l e n különbség. méghozzá egy gyermekért. pajtásai. szállást ad nekik. fiamnak egyszerűen segítői. hanem természetes feltételek között. itatja őket. és teljesítik parancsait. Olyanok. N e m c s a k egyszerűen eljönnek. A cirkuszi állatok. ha az hívja őket. maguk keresik meg élelmüket és szállá­ sukat is. A medve ö r ö m e mégis sokkal kifejezőbb volt.ahogy őket mi nevezzük . m i n t azon állatoké. A látvány résztvevői pedig nem szűk ketrecekben élő cirkuszi állatok. szintén megfigyelhetik. Azok az emberek. A háziállatok ember iránti hűségét azzal is meg lehet magya­ rázni. finoman meghuzigálta azt. készen arra. Milyen furcsa. hogy a hatalmas tajgai medve arra vágyik. s figyelmesen nézte a fiamat. hogy még valamit. Nagy örömmel. A Vologya parancsára fát ültető medve tovább álldogált.vad lakói voltak. Miért? M i t kapnak érte cserébe? Vologya nem adott a medvének semmilyen élelmet. egyik tappancsáról a másikra állt. vagy telje­ sítsen még valamilyen más feladatot is. Vologya több feladattal nem bízta meg a medvét. Az idomár övéről egy zacskó lóg. m i n t számunkra a háziál­ latok.

teljes m é r t é k b e n lehetetlen. n e m olyan. meghasítani az a t o m o t és b o m b á k a t készíteni. m i n t h a az óriási állat gyönyöre legmagasabb fokán állna. a T V . Kinek kell megállítania ezt a bakhanáliát. mi a Földön él. a napra vagy a levegőre. De mennyire haladt előre abban.. a pénzkeresést „valaki vagy valakik" mindenféleképpen úgy domborítják ki. hogy megismerhesse önmagát? Szó szerint megakadályozza!? Hiszen n e m lehet. Ezekről szól a filmek. Hogy éveken át egy b o l t kasszájában a pénztárgép m ö g ö t t görnyedjen. sőt. Tökfilkóvá változtatják az embert.. Vajon nem ezért folynak-e háborúk hol itt. annak titokzatos képességeit tanul­ mányozná. mely a Földön . m i n t ami az ember életében a legfontosabb.az emberből áradó energia megismerésében? Van-e egyáltalán olyan tudomány­ irányzat." T u d o m á n y u n k számtalan energiát fedezett fel. hogy valaki minden lehetséges m ó d o n azon van. vodkát isznak. esetleg táncdalénekesi hivatásnak sincs semmi köze az ember legfontosabb rendeltetéséhez. m i n t a vízre. kábítószereznek. hol ott. és rendel­ tetését világunkban és a Világegyetemben? Lehet. hogy az volna az ember rendeltetése. Még a Nap fénye is csupán e hatalmas. olyan szüksége van. s válik a Föld egyre szennyezettebbé? S mert nem látják az élet értelmét. hogy megakadályozza az embert. vagy menedzser legyen egy irodában." A medve b r u m m o g o t t az ö r ö m t ő l . Anasztázia m o n d t a : „Az emberből páratlan. a mai foglalkozásokat. Hiszen éppen ezeket. B r u m m o g á s á n a k a hangneme olyan volt. hogy éveken át kaszinókban vagy b á r o k b a n vodkás p o h á r mellett üldögéljen. Erre mindennek. mely ezen energiát. De még a topmodelli vagy á l l a m e l n ö k i . a legfontosabb . m i n t a kiskecskék. megta­ nulta önállóan előállítani az elektromos áramot. ami ennél is jelentősebb.az én kis ügyesem. az emberekből kiáramló energia visszaverődése. az emberek összezavarodnak. kutatná? Az ember lehetőségeit általában. boldogságot adó energia áramolhat.m ű s o r o k zöme. Sehol még csak szó sem esik a létezés értelméről. sőt.

Mi egyébre még ezen túl? Ugyan minek? . . lehet szexuális pervezritásokról csámcsogni. Hiszen az emberek csak a szép külalak m i a t t nyesik a b o k r o k a t . A nagypapa mesélt nekem rólD . Ezért megkér­ deztem: .tejet adni az embernek. Félbeszakítottam g o n d o l a t a i m a t és a fiamra pillantottam. rendeltetése. prostituáltakról írni és TV-műsorokban társalogni. . Hogy ilyen mégse történhessék. igyekszem őket megtanítani arra. De lehet. Mellettem ült a fűben és figyelmesen nézett engem. Biztosan szeretett volna még valamit mutatni.M i t mondtál a kecskékről a medvének..Igen. tejet. Egyre tiltottabbá válik.Figyeltem őket. lehet homoszexuáli­ sokról. melyben félmeztelen kéjelgő testek vannak. A kecskék a fákról és a fatörzsekről le tudják hántani a kérget. hogy m i n d e n k i n e k magának kell m i n d e n t á t g o n d o l n i a ? Igen.merő rohanás! Még az emberi létezés értelmére tett elmélkedés kísér­ leteit is a z o n n a l leállítják. gondoltam.zajlik? A tudománynak? De a tudomány hallgat. beszélni róluk. Ha beengeded őket a birtokra.Minek egyáltalán megállapítani? Hiszen a kecskék rendel­ tetése mindenkinek világos .. Vologya? . De hol? Mikor? Hiszen életünk . hol egyenes falszerűséget hoznak létre. édesapám. . a növényzetben kárt okozhatnak. De azért talán mégis meg lehetne őket még valamire tanítani. lehet perverz mániákusok elállatiasodott tetteit mutogatni.Nyessenek? .Sehogy sem tudom. m a g a z i n o k a t árulni. nyessenek. hogy zöld sövényt nyessenek a birtokokon. megállapítani mi a rendel­ tetésük.Igen. . A vallásnak? Melyiknek? Hol vannak termései? Lehet. saját m a g á n a k ! Átgondolnia! Hogy át tudja gondolni. Mindemellett azonban egyre ritkábban merül föl az ember életének értelme. A b o k r o k r ó l a gallyakat is le tudják harapdálni. ahhoz gondolkoznia kell. édesapám.ezt nálatok tereprendezésnek . hol k ü l ö n b ö z ő alakzatokká nyesik a bokrokat.

M o n d o t t valamit a kecskéknek. olyan h á r o m méternyi hosszú zsinórt. C s a k h o g y a kecskék valahogy sehogy sem tudják megérteni. vágyakozni utánam. . kezével megérin­ tette a b o k r o k a t és maga is leharapott egy kis gallyacskát róla. s o h a s e m m i t sem kér tőlük. tehát.Megfigyelted. látom. . és azok nagy hévvel nekiláttak a bokrok gallyainak fogyasztásához. szeretetet akarnak kapni. megszokták.Rögtön megmutatom. Nos. . . kivették fejüket a bokorból.N e m egy éve foglalkozom már velük. mit is akarok én tőlük. Amikor a kecskék megközelí­ tették a zsinórral kijelölt határt.Anasztáziával nem tarthatnának fönn kapcsolatot? . hogy velem vannak. m e r t n e m j ö n hozzájuk ember. Megéreztem. A kecskék egy időre megtor­ pantak. .Édesanyámnak megvan a m a g a saját köre.Igen. Vologya fogott egy csalánfonálból készült.Igen. Búsulni. Nem tudják megérteni. mindegyiket megsimogatta. de hamarosan ismét nekiláttak a bokrok gallyainak fogyasztá­ sához. Majd kézlejtéssel magához hívta a két kecskét. velem társalognak. ebben rejlik a te nagy gondod? . saját állatai. édesapám. hogy az emberrel való kapcsolat és az embernek való szolgálat lett életük fő értelme. s o h a sem hívja őket magához. Várnak a társalgásra. búsulni fognak.És hogy tanítod őket? . az egyik végét egy kisebb fához kötötte és á t h ú z t a a zsinórt a b o k r o k o n . édesapám. vágya­ kozni. hogy a b o k r o k a t a zsinór mentén egyenesen kell nyírni. s rá se hederítettek a zsinórra. csakis velem.Hát látod. milyen ö r ö m m e l futottak ide a különböző állatok hívásomra? . édesapám.nevezik. . nem megy.N e m ez az én legnagyobb g o n d o m .Miben? . A legna­ gyobb másban van. Vologya néhányszor meghúzta a zsinórt és rosszallóan szólalt meg. . kérdőleg néztek a fiamra. De ha én elmegyek a te világodba.

S ő t .. Kedra hanyatt-homlok rohan hozzám. és már néhány éve csak én foglalkozom velük. De itt.én magam választottam. s elérni.Miért? . Kását főz. m i n t b e n n e d ! " . De még morogni is kezdett. az erdőben vagy a faluban. de nemrég azt mondta. legyen a foglalkozások alatt mindig mellettem. m i n t korábban .m u t a t o t t Vologya a tisztás szélén előttünk ülő állatokra . Ezek az állatok nem csak vezérüknek tekintenek engem. hogy fognak búslakodni. M á r három hónappal ezelőtt megkértem a nagypapát. s a dolog állásából ítélve arra következtettem. Nem kellett volna annyit cirógatnom sem őket. s m o s t ezt a hibát ki kell j a v í t a n o m . meg se k ö t ö m soha. Valamilyen hibát követ­ hettem el.amelyek úgy. Van meleg ólja. n é h a még vonyít is". .amelyekkel barátkozik. c s o n t o k a t visz neki. amikor hétvégi házamból néhány napra vagy hétre megyek el. hogy Vologyától valamilyen p a r a n c s o k a t vagy foglalatos­ ságot vártak.a tisztáson ültek.„Bennem nincs olyan érdeklődés az állatok i d o m í t á s a iránt. Kedra. amelyen Ön szokott hozzá visszatérni. H a n g t a l a n u l és külsőleg . mert az idősebbjei engem m á r pici gyermekként is láttak és dajkálgattak. tetszése szerint barangolhat a szántóföldeken. Figyeltem az állatokat . A szomszéd eteti is minden nap. Mennyire búskomor kiskutyám. Gyakran üldögél a k a p u b a n és nézi az utat. Sajnos egyet azonban nem tudok kijavítani. mi több. Én pedig sehogy sem t u d o m őt erről leszoktatni. a lábamhoz dörgölődik. Amikor megérkezem. hogy nem helyettesíthet engem. annyira elfoglalt. De itt ezeket . hogy nincs is ideje mindegyikkel foglalkozni.m o n d t a a nagypapa. Elképzeltem. s közben mancsaival a ruhámat összepiszkolja. hogy nem lett volna szabad külön-külön annyit foglalkoznom velük.. Mégis azt mondja: „Ön hiányzik neki. hogy j o b b a n visszatartsa érzései kifejezé­ sének módját. hanem gyermeküknek is. a tisztáson ülő állatok. máskor az érzések túláradásától ugrán­ dozik és igyekszik megnyalni arcomat. Vlagyimir Nyikolajevics.

Azért mégis van. Nincs kiút belőle .Csak te tudod megoldani ezt a gondot. akivel családi birtokát fogja építeni. . annak segítségére. és nem tud lemondani párjáról szőtt álmáról sem. ez valóban egy nagyon nagy gond. Egy tiszta kép merült fel lelkemben. Méghozzá. jó Istenem. . Isten őt is.. az emberhez teremtette..m o n d t a m a fiamnak. úgy tűnik. édesapám. hogy kapcsolatot létesítsen a bolygó magasabb lényével . M i t akarhatnak? Senki sem kényszeríti őket arra. ...az emberrel. . De az ember. Néztem a tajgai tisztáson ülő állatokat és kezdtem érteni: a fiamnak valóban komoly gondja támadt. Azért lett megteremtve.Igen. de ez nem tőlem függ.. hogy segítsen az embernek teljesíteni az ő magasztos küldetését.. Hiszen nem csak ezeknek a tajgai tisztáson ülő állatoknak. édesapám. hogy így üljenek és az embertől érkező parancsra várjanak. kisfiam. m i k é n t minden élőt a bolygón. képtelen csak úgy egyszerűen eldobni az állatokat. Vologya.. és elszorult tőle a szívem. és m i n d arra vár. az összes állatnak a Földön megvan a maga rendel­ tetése.Hát kitől? .nyugodtan néztek ránk egész idő alatt. Édes.. . m e g o l d h a t a t l a n . míg a fiammal beszél­ gettünk...Én? És ugyan hogyan tudnám? Én itt semmit sem tudok tenni. az ő roppant küldetésének a végrehajtására.

Nagyon szépen kérlek. ha nem vagy beteg. ezt hangosan ki is mondta: . a rossz víz miatt gyakran betegeskednek. Te. F i a m előttem állt és könyörgő tekintettel nézett a szemembe. A fűben ültem. ezért félbeszakítottam.. Az állatok segítenek nekem. egy picit elfáradtam. Majd tisztán. hogy a férfiak a ti világotokban az életmódotok miatt. de én nem tudom. Ha. még akad elég erőm. az embertelen levegő miatt. érted? Te gondolod. hogy te. hozzatok nekem a világra édesanyámmal egy kishúgot. .m o n d t a halkan Vologya. m i t kellene tennem. Ő majd itt marad az állataimmal és az én teremmel.Várj. gyorsan megöregszenek. egy picit már túllépted az ötvenet. Elmesélek neki mindent. Mindent előkészítettem. Ajkai mozgásáról ítélve nagyon halkan egy szót ejtett ki. ha sok erőt is vesztettél. Nem ezen múlik. édesapám. vagy túl fáradt. A fiam izgatott lett.Azt gondolod? De én nem tudom. természetesen. Majd én magam dajkál­ gatom. Nagypapa mesélte nekem. sem édesanyámat nem vonunk el dolgaitoktól. megteheted. édesapám.. édesapám.. nevelgetem. tudsz nekem segíteni.. természe­ tesen. Vologya. de ha még el is fáradtál. Mindenre megta­ nítom. Én egyál- E n azt g o n d o l o m . ajkai valamit hangtalanul suttogtak. Sem téged. Akkor is elég három nap. . és sok erőd visszatér hozzád. amikor majd egy picit nagyobbacska lesz. ha akarsz . nyugodj meg! Persze. De remélem. édesapám! Persze..Kishúgot. Csak három nap. le nem véve rólam tekintetét. Adjatok nekem édesanyámmal egy kishúgot.

Mindent átszámoltam. mindkét szülő beleegyezése szükséges. Belül valahogy minden másképpen kezdett működni. ne vesztegessük az időt. Vologya? . hogy figyelmed bármi is elvonja. .. Energiád és erőd meghatványo­ zódik.H o n n a n vetted. de még több lesz. ugyan m i t készíthetett elő a fiam. Ha azt mondanám.Hát. . édesapám. energiája. j ó .Rendben. . hogy a tőle kapott kezelések egy picit furcsának tűnhetnek. látszatra. hogy édesanyádat figyelmeztessem. édesapám. M e g m o n d o m őszintén. csak veled leszek három napig. Azt fogom neki mondani. hogy az ember tíz vagy húsz évet fiatalodik. édesapám. Külsőleg.talán nem vagyok ellene. magam magyarázom meg neki. M i n d e n t áttanulmá­ nyoztam. Új erők érkeztek hozzám és egy picit másmilyenné vált még a környező világ is. sehová ne menj mellőlem. akkor lássunk hozzá! Még kíváncsi is lettem. Ha benne vagy. Nem fog sem kérdezősködni. most azonnal lássunk hozzá a felkészüléshez a kistestvér megérkezésére. de harmadnapra az embernek olyan érzése van tőlük. hogy gyermekek legyenek. és ne hagyd. sem írásban leírni nem lehet. de hát ahhoz. sem semmit megakadályozni. hogy neked kistestvéred születhessen. .Erről meg vagyok győződve. elkészítettem. de azért el kell még mennem.G o n d o l o m . amit szavakba önteni. hogy nekem nincs elég erőm és energiám. hogy ennek eredményeképpen pusztán h á r o m nap alatt az emberhez visszatér sok ereje. nem volna igaz. tehát. Nagypapa sok mindenben segített nekem. . hogy közös dolgaink akadtak. csak öt évet fiatalodik.Majd én. Tudom. akkor gyerünk. De belül.. hogy ebben édesanyám nem fog neked ellentmondani. hogy van elég. Maradj velem három nap és három éjszaka. lehet. .

Vologya megmagya­ rázta: . hogy kijött minden gyomorsavam. Alig néhány perc múlva az alábbi történt: az o r r o m b ó l rengeteg váladék folyt ki és hányni kezdtem. hogy szinte az volt az érzésem. hogy távozzanak. Csak az fog maradni. Hagyja el testedet minden felesleg! . sőt vannak hashajtók is a ricinus. például. Fizikailag képtelen voltam bármit is mondani. összegyúrta. édesapám. Egyre csak hánytam. amelyek rosszullétet és hányingert váltanak ki. Majd a m i k o r a golyócska elkészült. megkért. ami tiszta. hogy v é g i g c s i n á l o m a fiam által k i ö t l ö t t kezeléseket. s közben Vologya így magyarázott: . Kézen ragadott. Vologya imitt-amott különféle növényeket tépett le. hogy egyem azt meg. Az oda vezető úton néhányszor megálltunk. és a tóhoz futottunk. de magamban ezt gondoltam: „Mérgezésnél tényleg tablettákat adnak. Annyira hánytam. de olyan táplálékot fogyasztasz.Te. természetesen. a z o n n a l jelezte állatainak.Ez j ó . édesapám. De hát nekem mire jó ez a „kényszerkezelés"? Nem vagyok én megmérgezve!" M i n t h a meghallotta volna kérdésemet. golyócskába göngyölte őket. nem mérgezted meg magad. képtelen voltam b á r m i t is m o n d a n i . amely a mérgezés határán van. ne félj! Nagyszerű! J ö j j ö n ki belőled minden haszontalan.ihelyt beleegyeztem. Megettem. Ezt teszik a mérgezésnél.

G o n d o l o m . amennyit tudsz. édesapám? Könnyebb. természetes víztározókból származó felszíni víz számít.nem is rövid időre . Átmossa. édesapám. Amikor az egész köcsögöt kiittad. ahogy a földből előhúzott egy másfél literes köcsögöt. hogy mi csak holt vizet fogyasztunk. hogy s z á m u k r a a h o l t víz az. E l ő víznek a t i s z t a forrásból. De itt a levegő tiszta. Ha majd ezt is kiittad. Ilyen vizet nem szabad inni. . hasmenést kaptam és ötször r o h a n t a m . Amikor kijöttem a vízből. könnyebb . Igyál belőle annyit. Ilyen források és természetes víztározók a szibériai tajga mélyén még akadnak. Mindez két-három óráig tartott. amely nagy mélységben a föld alatt található és a minimális mennyiségű b a k t é r i u m o t tartalmazza. . hogy a mi szénsavval d ú s í t o t t ásványvizeink h o l t víznek számítanak. mindenekelőtt az újszülöttek diszbakteriózisban. és itt lehet holt vizet inni. A nagypapa később .A hányás után és m i u t á n az o r r o m b ó l is távozott minden váladék. Sőt. édesapám. Holt víznek nevezik. hogy kiidd ezt a vizet. adok egy harmadikat . Ezután megkönnyebbültem. ha a levegő szennyezett. adok neked még egy köcsög holt vizet. Mert nagyon kevés mikroba van benne. F o n t o s tudni. A tó partján megkért.élő vízzel. m i n t volt. azt gondolom. hogy mosakodjak meg és ússzak egy ideig.a bokrokba. kitisztítja beleidet. és futásnak eredtünk. Itt szeretnék még valamit hangsúlyozni. ezért szenvednek gyermekeink. és alaposan kikönnyeztem magam.M o s t könnyebb.Most. Akkor majd minden szükséges mikroba és baktérium a számodra fontos egyensúlyban regene­ rálódik.hagytam jóvá. igen? .Igen. Második „tortúra" Vologya ismét kézen ragadott. fontos. láttam. kimos szerve­ zetedből sok m i k r o b á t és b a k t é r i u m o t .

és lenfonálból készült zsinór feküdt. három órán át kell egy széles szájú fa. o t t már elkészítettem egy szerkezetet. Mindegyik zsinór egyik vége egy h u r o k b a végződött. és nagyobb h a s z n a legyen.feszíteni kezdte. de még j o b b .Édesapám. Azoknak az embereknek mondta a nagypapa -. amikor csak kívánod. Amikor a zsinór egy picit megfeszült . Mellette négy csalán. m o s t hason." Majd ezután minimum három órán át kell a víznek árnyékban állnia. A Nap hatására olyan organizmusok keletkeznek benne. Majd ismét meghúzta a zsinórokat és így szólt: . Harmadik „tortúra" . melyek elkerülhetetlenül szükségesek az ember élete számára. de közben máris megkezdhetjük a következő kezelést. kb. amíg fekszel. ha harmincháromig gyakorolják. a fák k ö z ö t t m e g p i l l a n t o t t a m egy száraz fűből készült fekhelyet. kapsz t ő l e m gyógymasszázst. Neked azonban nincs időd. Az ízületeimben ropogás hallatszott.vagy agyag­ edényben tartani. Csak ezután lehet úgy inni. hogy a forrásvíz abban a pillanatban. akiket beszennyezett a külső világ. ezt a kezelést tizenkilenc napig kell végezniük. majd h á t o n kell így legalább egy-egy órát feküdnöd. ezért én az egészet h á r o m n a p b a sűrítettem. Ti ezeket mikrobáknak és baktériumoknak nevezitek. Ahhoz. Te . „Az élő víznek magába kell szívnia a Nap fényét. m i n t élő vizet. lábamat is meghuzigálta. Mintegy száz méterre távolodhattunk el a tótól és ott. Gyere velem egy másik helyre.testemet m i n t h a felnégyelte volna . de hogy addig se unatkozz.elmagyarázta. hogy élő legyen. édesapám. míg a másik egy-egy fához volt kötve. Vologya kezemre és l á b a m r a r a k t a a hurkokat és finoman meghúzta azokat.karomat. majd pálcákkal .Igyál vizet. ennek ellenére azért biztosan sikerülni fog. amikor azt az ember a forrásból issza. nem számít élő víznek.ezek minden zsinór közepén voltak . Amikor a száraz fűből készült fekhelyre feküdtem.

az ízületek tehermentesítődnek. Én pedig így álltam. A feszítőkezelés ideje alatt Vologya minden a l k a l o m m a l megmasszírozott. A szimbolikusan „nyújtógyakorlatoknak" nevezett gyakorlatokban közönséges d o l g o k k a l foglalkoztunk: f u t o t t u n k . A mi körülményeink között a bőr pórusait gőzfürdőben nyírfavesszővel lehet kitisztítani. lábamat a fatörzsnek t á m a s z t o t t a m . közben szundíthatsz is. Ahogy a nagypapától később megtudtam. Anasztáziától m á r tudtam. ezért rengeteg rovar mászott rám. amíg bírom. A fiam által javasolt kezelé­ seket g o n d o l a t b a n általános körülményeinkhez idomítottam. a bőr pórusai kitisztulnak. és arra a következtetésre j u t o t t a m . Csak gondoljanak bele: amikor j á r u n k . egy kis szárított g o m b á t és cédrusolajat fogyasztottunk (mindez a mi életkörül­ ményeink k ö z ö t t is megtalálható). az arcbőr kiegyenesedik és eltűnnek a ráncok. Elég koplalni. Vologya n a p o n t a h á r o m s z o r megkért. m i n t h a k o r l á t o n edzenénk. I t t viszont éppen fordítva van . futunk. A második nap testemet valamilyen édeskés folyadékkal vagy főzettél kente be. Mindenekelőtt az idősebb emberek számára fontos. hogy addig álljak kézen fejjel lefelé. hogy mindezt hatékonyan házilag is el lehet végezni. m a j d n e m m i n d e n gyakorlat az ízületek nagyobb terhelésével jár. virágport. fürödtünk. Segítségével még a testmagasságot is lehet növelni. hogy izmainkat erősítsük. e kezelés javítja az összes ízület működését. a fejbe és arcba több vér áramlik. hogy a b ő r pórusait tiszto­ gatják. Ez a gyakorlat szintén nagyon érdekes. A szervezet tisztításához a gyógy­ szertárban is k a p h a t ó k készítmények. vízhaj- . edzünk a fitnesztermekben. M i n d a h á r o m nap cédrustejet. s ha akarod. Ezt a kezelést a fiammal m i n d a h á r o m napon két órán át végeztük. De a legfontosabb. a faágakra h ú z t u k m a g u n k a t föl. Amikor az ember a gőzfür­ dőben van és izzad. hogy javul az ízületek működése. m i k é n t a gerinc kiegyenesítését is.pedig ezalatt ellazulhatsz.

ha van valahol tiszta forrás. hiszen az üvegekben tárolt víz amúgy is m i n d holt. Elő vizet is lehet nyerni.tókat használni. Holt vizet találni szintén nem nehéz. A gyógyulás hatása feltétlenül bekövetkezik. .

majd megkért. m i n t általában.adott i n n o m az általa készített főzetből. Ezért részletesen leírom: Vologya háromszor n a p o n t a . ott az ember h ő t vagy bizsergést érezhet. amelyet a mi körülményeink között szerfölött körülményes elvégezni. mi történik a szíveddel. majd így szólt: A fiam által javasolt kezelések k ö z ö t t volt egy rejtélyes is. Lenyeltem. Mihelyt lenyelted. a fűbe feküdtem. ebből a főzetből és jegyezd meg. hogy igyak le belőle. édesapám. Amikor először adott belőle innom. Nem mintha szaporábban d o b o g o t t volna. Lehet. a szívizom úgy tágult. így szólt: . mekkora kortyot ittál.majd megfejti és megsúgja. m i n t h a sokkal erőteljesebben zsugorodott volna össze. ahol a hajszálerek bizonyos mértékig el vannak dugulva. hol bizsergést éreztem. feküdj a fűbe. Alig néhány pillanat múlva a testem k ü l ö n b ö z ő pontjain hol melegséget. ám inkább az volt közben az érzésem. hogy amikor a vér erőteljesebben és hevesebben áramlik azokon a helyeken. amikor elérkezett elfogyasztásának az ideje. de csak egy kortynyit. közvetlen ebéd előtt és délután három óra előtt . Szívem erősebben dobogott. és erősebben pumpálta volna a vért. hogyan lehet ezt a mi életfeltételeink között alkalmazni. én majd meghall­ gatom. valaki . Vologya titkos helyére futott.Igyál. Később a szakemberek elmagyarázták nekem. elővette kancsóját a főzettél. Vologya néhány percig hallgatta szívverésemet.reggel. M i n d e n alkalommal. majd Vologya kezét mellemre helyezte és mozdulatlanul figyelt.

amellyel a nagy. segít kigyógyulni a betegségeidből. Nagypapa tanácsolta. hogy mindenki azt gondolja: meghaltak. de m o s t már biztosan lesz benned éppen annyi.Hát azt. Amikor megkérdeztem fiamat.Minden rendben van. ha vannak. hogy van elég. hogy nekem nincs belőle elég? .felébred benned a kishúgom nemzéséhez szükséges erő és energia. bölcs papok bírtak. sok erőt ad neked. Ráadásul még azokkal is.Kik? . hogy halhatatlanok marad­ janak"? .M i t jelent. H á t ezért születnek újra az emberek. édesapám.Ez a főzet. . minden információjuk.. Hiszen így tesznek minden alkalommal. Az energiák a megfelelő arányban lesznek benned jelen. mikor. bír m i n d a z o n tudással.Lehet. Sőt. De ami a legfontosabb . hogy az ember magában tudja tartani az információkat. de nagyon kevés módszer létezik arra.A következő gyermekek nemzéséhez ismét kell majd ilyen főzetet innod. Én csak a cobolyt figyeltem meg. . . a következőket válaszolta: . és ismerettel. Megmaradt bennük összes tudásuk. miért itatja velem a főzetet és milyen az összetétele.Mindig is lesznek vagy felhasználódnak egyetlen gyermek nemzésére? . amelyek több évezreden át titkosak voltak.A cobolyok és más állatok. De j o b b n e m k o c k á z t a t n i . Nekik újra meg kell tanulniuk . A papok ezt a főzetet használták gyermekeik nemzésére és haláluk előtt. még azzal is. hogy „haláluk előtt. hogy halha­ tatlanok maradjanak. .Édesapám. amelyet a mai papok már elfelejtettek.Csak nem azt gondolod. a mi nagypapánk. A gyors testváltásnak vannak még másféle módjai is. milyen időben és hány napig kell követnem és figyelnem. szíved nagyobb kortyot is el tud viselni. amennyi kell. . édesapám. Volta­ képpen azonban csak testet váltottak. A legközelebbi alkalommal azért kisebb kortyot igyál.Honnan tudja mindezt a nagypapa? .

valamit el is felejthet. S a megfelelő időben. ha a nagypapához jársz tanácsért? .Megkérdeztem édesanyámtól. édesapám. esetleg tovább kell gondolkodnia. mert benne nincs is információ. és ők ehhez mit szólnak? A nagypapa biztosan azt mondja.Hogy kell ezt érteni? Hol azt mondod. .De miért nincs? Vagyis te agyilag náluk gyengébb vagy? A dédpapánál és a nagypapánál? Na.Na és most hol él ez a legerősebb és legbölcsebb ember? Te tudod? Biztosan a főpap az. Sokkal több van benne. A mi nagypapánk . hogy én vagyok ebben a ludas. amin nagypapának egy álló napig vagy kettőig. Bolyonganak életükben. édesapám. nincs. édesapám.Ez azt jelenti. hogy őt egy picit zavarja az infor­ mációk óriási tömege. mint . aki erejével messze túlszár­ nyalja őt. Mesélj tovább! Na és te? Te hol vagy? Ez azt jelenti. mert n i n c s b e n n ü k tudás az életről. melyek képessé tennék őket Istent érezni. a m i t m o n d t á l . sem érzések.Ez a mi Anasztázia édesanyánk.Igen. Vagyis.Tehát.Helytelenül fejeztem ki magam. ugye? . .Nagypapa azt mondja. . . egyetlen pillanat alatt képes megérezni azt. . De édesanyámat egyáltalán nem. Anasztázia édesanyámnak minden információja megvan.. de érdekes. miért tudok én kevesebbet..nagy pap és bölcs.élni. . ha hozzá járok tanácsért.Anasztázia? De hát hogyan lehet benne több információ.. Egyetlen ember él jelenleg a Földön. de érzésekbe tömörítve. a nagypapában mindez az információ a múltról megőrződött? . m i n t a dédpapában volt? .És Édesanyád? O mit m o n d minderre? . hol hogy egyáltalán nincs is benne információ? . mert a mai világot a régivel már n e m tudják összehasonlítani.Nekem ezt a nagypapa soha nem mondta. nem? . . hogy benned nincs információ a múltról. hogy többet tud.. m i n d e n t megismerniük.N e m értek m i n d e n t . Sőt.

a nagypapáim. Kevesebbet, mint ő és te is, édesapám. Édesanyám erre így válaszolt: „A Világegyetem minden igazsága, kisfiam, minden információ, mely az eredeti források idejétől halmo­ zódott, minden ember előtt mindig nyitva áll, semmi sincs eltit­ kolva. Csak megérteni őket, meríteni belőlük nem minden ember képes, mivel lelke szándékai, élete célja és a Világegyetem között nincs összhang. Szabad az ember, független mindentől, s joga van olyan utat választani, mely nem áll harmóniában a Világminden­ séggel. Ám Isten is dönthet szabadon: mit, mikor, kinek, hogyan sugall. Ne búslakodj, hogy nincs benned elég tudás! Keresd saját vágyadat! Hidd el, rendelkezésedre adatik minden, teljes egészében, mihelyt a benned születő vágy méltóvá válik a megtestesülésre." - Igen... Na, és te m i t értettél meg Vologya abból, a m i t édesanyád m o n d o t t ? - Amikor részleteiben megteremtem vágyam és életem célját, minden tudás meg fog b e n n e m , b e n s ő m b e n születni, hogy vágyam, álmom testet ölthessen. - De addig is, nagypapához jársz majd tanácsért, ugye? - Igen, a nagypapához, édesanyámhoz, de hozzád is, és majd én magam is igyekszem gondolkodni. - Ez azt jelenti, hogy a különleges főzet receptjéről, a m i t innom adtál, a nagypapát kell megkérdezni? - Erről, édesapám, én is mindent elmondhatok neked. - Akkor, beszélj, hát! - Ez főzet tajgai növényekből áll. Azért, hogy megtudjam, milyen növényeket kell szedni, milyen arányban keverni, három nap és három éjszaka j á r t a m a coboly után és figyeltem viselke­ dését. Egy olyan coboly után, amelynek szintén kedve t á m a d t édesapának lenni. M o n d t a nekem a nagypapa, hogy a nőstény nem engedi magához a hímet, ha az nem készül fel a találko­ zásra. Megfigyeltem hát, milyen növényeket eszik e napokon, milyen időt választ azok elfogyasztására. Ez is f o n t o s n a k bizonyult. Szedtem mindenből, amit a coboly evett, de többet kellett szednem, hiszen te, édesapám, a cobolynál jóval súlyosabb vagy.

M i n d e n külön-külön szedett növényt mozsárba raktam, összezúztam, és addig nyomkodtam, amíg lé nem j ö t t belőle. Közben csak a kellemesre, a szépre gondoltam: rád, édesapám, édesanyámra, jövendő kishúgomra. Ezután az így nyert pépet egy agyagkorsóba raktam. Az egészet l e ö n t ö t t e m vízzel, majd cédrusolajat c s e p e g t e t t e m hozzá, hogy a tetején védőréteg képződjön. Amikor te, édesapám, egy kortyot ittál a főzetből, és egy picit gyorsabban vert a szíved, megértettem, hogy a főzet j ó l sikerült. Végighallgattam fiamat és ezt g o n d o l t a m : „Természetes körülmények k ö z ö t t keveseknek adatik meg a lehetőség, hogy megfigyeljék, mit eszik a coboly. De lehet, hogy az igen, milyen növényeket eszik például a macska vagy a kutya. Ki kell őket vinni az erdőbe, és meg kell figyelni viselkedé­ süket, s ha lehetőség nyílik rá, felismerni, milyen növényeket esznek". Nagyon megragadott a fiam által készített főzet receptje, mert a csupán h á r o m napos használat után is érezhető hatás lépett fel. Hiszen Vologya elmondta, hogy a gyógyulás teljes ideje tizenkilenc vagy h a r m i n c h á r o m napig tart. Vagyis ha az ember elvégzi a teljes kúrát a többi gyakorlattal együtt, valóban fel tud gyógyulni sok nyavalyájából, megállíthatja szervezete örege­ dését, vagy bizonyos értelemben megfiatalodhat. Szeretném megismételni: m á r a h á r o m n a p o s kezelésnek az elvégzése is intenzív hatást biztosít. De figyelembe kell venni a népi bölcseletet is, és megvan a fentiek tudományos indoklása is. Az emberek a gyógyszertárakban, természetesen, találkoznak gyógynövénykeverékekkel, melyeket gyógyszergyáraink készí­ tenek különböző betegségek gyógyítására. S o k a n tudják, hogy a természetben számtalan gyógynövény létezik. De nem mindenki tudja, hogy a valódi gyógy- vagy megelőző hatást akkor érhetjük el, ha a növényt egy bizonyos napon vagy a napnak egy adott órájában szedjük le. Ami a növénykeverékeket illeti, van még egy további fontos

szempont is, és ez a felhasznált gyógynövények kölcsönös aránya. Látható, hogy nagyon is sok szempontot kell ismernünk ahhoz, hogy hasonló keveréket tudjunk készíteni. Szerfölött kétséges, hogy a kortárs ismerné. Nagyon szerettem volna e k o r á b b a n még sehol m á s h o l a világon nem publikált receptet olvasóimnak ajándékozni, de úgy, hogy ne legyen olyan komplikált, m i n t a fiamé, és az emberek zöme könnyen megértse. Mihelyt a fiam által k i d o l g o z o t t gyógyítás h á r o m napja letelt, elmondta, hogy a lehető leggyorsabban szeretne lefeküdni (kisült, hogy a h á r o m nap alatt három-négy óránál t ö b b e t nem aludt). El is s z u n d í t o t t , ezért én a z o n n a l Anasztázia tisztására indultam. Engem mindenekelőtt két kérdés foglal­ koztatott. Elsősorban az, hogy miért nem bír fiunk a múltról szóló tudással, m i n t a nagypapa. Másodsorban pedig az, hogy le lehet-e egyszerűsíteni a főzet receptjét, a m i t a fiam készített nekem? füvesemberek közül bárki is mindegyiket

A LÁTOMÁS

l e n n e rossz, ha Anasztázia szülne még egy leánygyermeket is. M á s r é s z t v i s z o n t l á n y u n k m e g n ő , vagy lesz majd saját élettere, vagy pedig örökli azt, amelyet a fiam h o z o t t létre és ő is ugyanazokkal a g o n d o k k a l fog szembesülni, amelyekkel m o s t Vologya. Végezetül, ugyan kihez m e n n e feleségül itt, a tajgában? N e m lesz olyan egyszerű elmennie sem a mi világunkba. E l m e n n i e - azt j e l e n t i , elhagyni saját életterét, az odaadó barátokat, állatokat. Aligha akad valaki, aki beleegyezne, hogy a tajgában éljen vele, hiszen nem túl kényelmes itt, a messze tajga mélyén olyannak, aki kívülről érkezik ide. Őszintén szólva - nekem sem nagyon kényelmes itt. Anasztáziával beszélgetni ugyan r o p p a n t érdekes, bizonyos értelemben még vonz is. Amikor mellette vagyok, valahogy béke, öröm költözik lelkembe. De ha egyedül maradok, nincs mellettem, bizony kellemetlen, sőt egy picit még rémisztő is. Teljesen másképpen viszonyulnak az állatok Anasztáziához és a fiamhoz, m i n t hozzám. Természetesen, nem támadnak rám, de feszülten figyelnek, amikor találkozom velük. Egyszer, a m i k o r Anasztázia jelen volt, megpróbáltam parancsot adni a m ó k u s o k n a k , hogy h o z z a n a k nekem cédrustobozokat. Még ugyanolyan m o z d u l a t o k a t is végeztem, m i n t ő, de a mókusok rám sem hederítettek. Egy ízben a farkast is megpróbáltam

A

recept gondolata azonban fokozatosan vakvá­ gányra k e r ü l t b e n n e m . J ö v e n d ő l á n y o m r a

kezdtem gondolni. Egyrészt egyáltalán nem

nem gondolt Vologya az ő jövendő húgára. de testem egyetlen . a farkas felé nyújtottam kezem. Tíz-tizenöt lépésre tőlem egy nő. agresszívan még a szőrét is felborzolta. Erre én sem gondoltam. persze. Szőke haja hullámzó aranyzuhatagként o m l o t t vállára. de fájdalmat szinte nem is éreztem. nem kívántam többé kapcsolatot létesíteni velük. de nem lesz neki kényelmes a lányom terében. Úgy elmerültem g o n d o l a t a i m b a n . hogy hozzám futott volna. Hosszú.magamhoz hívni. hogy szavakba öntve képtelenség leírni. hogy lányomhoz valaki látogatóba érkezik. Fejét . hogyan j u t o t t a m el egészen Anasztázia tisztására. sőt. de a testvérét. szinte báli ruhában. és az volt az érzésem. Egyszerre csak forogni kezdett a fejem. hogy ha elfordítom tekintetemet. Amikor pedig e tündérszép nő lassan és méltóságteljesen felém indult. S z e m r e b b e n é s nélkül néztem rá. sajnálja. ahogy ujjaival éppen a haját fésülgette. Alig tettem néhány lépést az ismert földbevájt lakhely felé. De n e m ez volt a legfontosabb.növényekből és virágokból font koszorú ékesítette. úgy tűnik. Bizony. egy mesebeli tünemény állt. nem csupán fájdalmat nem éreztem többé. ahogy Anasztázia tette. hogy a fájdalom kijuttasson ebből a furcsa állapotból. lábaim megroggyantak. bizony. Az állatokat. csak állt egy helyben. Megértettem: csakis egyetlen emberhez tudnak hűségesek lenni. vékony derekát öv fogta át. szívem gyors zakatolásba fogott és ráébredtem. E k k o r teljesen feladtam. Amikor végül felém fordult. Megálltam. bokáig érő. S bizony megtörténhet. hogy megmoccanni sem tudok. majd még c o m b o m r a is rácsaptam. könnyű. Éppen úgy. hogy szinte észre sem vettem. Ám a farkas ahelyett. elájulok. akit én már tíz éve ismertem. és könnyelműen reményt ébresztettem benne. Ez a nő nem hason­ lított arra a nőre. nem. de továbbra is feszülten. meredten figyeltem. Arányos termete és arca olyan gyönyörű volt. amikor megpillantottam a félig felém fordulva álló Anasztáziát. Csak álltam.m i n t egy valóságos diadém . K ö r m ö m e t teljes erőmből tenyerembe vájtam. még m e g m o c c a n n i is féltem.

. még emlékszem. Hiszen inkább a h h o z szoktál. vállára vetett haját fű fogta össze. hogy megcsapott teste varázslatos illata. . De hát te itt fekszel. Vlagyimir. A mellettem ülő Anasztázia a h a l á n t é k o m a t és az orrcimpáimat masszírozta.. szintén másféle. De én éppen ellenkezőleg.Vologya merült ki. Vlagyimir? Kimerültél.. megéreztem könnyű leheletét és. hogy előkelő ruhákba ö l t ö z ö t t hölgyeket láss. Majdnem szinte meg is nyugodtam. Arra g o n d o l t a m . hogy inkább a h h o z szoktam. kérlek. Járásod is. . vagy fiunk izgatott fel ennyire? . hogy előkelő ruhákba ö l t ö z ö t t hölgyeket lássak. Amikor pedig hangját is meghallottam.E l ő b b menjünk. Anasztázia. mögöttem. te inkább gyere. sétáljunk egy picit. m i k ö z b e n feltápászkodtam. vagy le a tóhoz. miért öltözködtél ki ennyire? A hajadat másképpen fésülted meg. h á r o m teljes napon át gyógyított engem.Miért? . ha valami kellemesben van részed. hogy elmehetnénk együtt sétálni a tajgába. de te azért j o b b a n tennéd. menjünk a kunyhóba. még m o s t a n r a sem nyugodott meg teljesen. hogy a fűben fekszem. Ha inkább pihenni szeretnél.De Anasztázia. De h á t te. éppen ellenkezőleg. Különféle kezelést végeztünk. ott majd szundíthatsz egyet.Kimerültél? .Hát. azért. .. . ahogy néztem a szere­ tettel csordultig teli és a számomra annyira kedves szürkéskék szemeit.Szerettem volna. El is aludt.. gyere. Lassan majdnem testközelbe ért. . Igaz. amikor felém jöttél. különös volt.F i u n k ? Nem. teljesen magamhoz tértem: .Mi történt veled. nagyon j ó l kezdtem magam érezni.Akkor m i é r t ájultál el? Szíved erősen zakatolt.porcikáját sem. . A diadémkoszorú már nem volt a fején. elájultam.Azért. . ahogy te akartad m o n d t a m . Arra ocsúdtam föl.

csak a frizurádat. majd csak ezután kösd át vele. Csak azért legközelebb tégy mindent szép sorjában.Ó.kérdezte a m ö g ö t t e m lépkedő Anasztázia. hordd ezt is egy-két napig . Majd járj így néhány napig. De igen. .. Lehunytam szemem. Anasztázia. nem csak szép vagy. hát engem. *** Azt az éjszakát leírni nem tudom. A reggelt sem! Lehetetlen! Egyet azért szeretnék mondani a férfiaknak: ha valamelyiküknek az ismert nőben egy Istennőt sikerül felfedezniük. ha nem ilyen volna a frizurád.Hasonlítson rád is a mi lányunk. a te szépséged készített ki.N e m tetszett neked. Anasztázia! .A fiunk. hogy kishúga szülessen folytattam suttogva.. hogy lányunk szülessen válaszolta halkan Anasztázia. Mellette elhalványulnak a m ú l t nézeteltérései. Különlegessé válik. Vlagyimir? . fokozatosan. azt akarja.. . Vlagyimir. Anasztázia. Te. minőségében isteni lesz az éjszaka és a rá következő nappal is. például. megfordultam és így válaszoltam: . . Hozzám simult. . fejét vállamra hajtotta.. hogy nem ismertél fel. ezért megálltam.De. Ha minden egyszerre j ö n . bevallottad! Bevallottad! Vagyis ez azt jelenti. Előbb változtasd meg. Vlagyimir? . sőt.a ruhádat. tetszett.Én is azt szeretném. De. . pedig előbb viseld öv nélkül.Különlegessé? Ez akkor azt jelenti. Nem kell magad ennyire kiszépítened sem.ha nem öltözködnél ki ennyire.. hogy szépnek tartasz? Igen? Ereztem. felismertelek. civakodásai. S o s e m lesznek kellemetlenségek. Ezután rakd fejedre diadém-koszorúdat. ahogy kezeit vállamra helyezte. . a további sok-sok nappal és éjszaka is. Anasztázia. hát.Hasonlítson rád.. .Nem ez a gond. akkor valahogy szokatlan az egész.Te. .

Egyébként erre mindenki maga próbáljon meg rájönni...bajok. hogy. nem a szép szavakban. vagy kedve van hozzá. A lényeg maga az. . Itt nem a túláradó érzésekben. magyarázatokban van a lényeg. ha képes rá.

Megrökönyödésemre ahelyett. betekinteni a jövőbe és építeni eljövendő életét. Még j ó . Az alkalom a ferdítésre azonnal megmutatkozik. csak tudatosítania kell azt.sak néhány nap múlva j u t o t t eszembe. amely még a városi körülmények között is használható lehet. Vlagyimir. szavaiból alkot elképzeléseket a múltról.N e m igazán értem. amikor az ember nem saját maga. abba maradnak a szűnni nem akaró háborúk. . s akkor majd az igazságtól senki sem fogja eltántorítani. hogy Anasz­ tázia ismer egy szerfölött különleges és egyedülálló táplálkozási módot. Az emberek egyetértésre j u t n a k egymással. hogy eszembe j u t o t t ! Úgy tűnt. Mindmáig rengeteg erőfeszítésbe kerül a m ú l t valóságának az elferdítése. hanem valaki másnak a követ­ keztetéseiből. M i n d e n . nagyon érdekes volt. csak ö n m a g a által szabad meghatároznia. E csodálatos képesség adott minden egyes emberben. illetve diétázás módját. az e m b e r n e k ö n m a g á n a k . a F ö l d ö n élő ember képes látni az elmúlt évezredekben élő emberek életét.A valóságot. a Földön élő ember. hogy Anasztáziától gyógytea receptet szerettem 'volna kérni olvasóim számára és meg akartam tudakolni tőle a helyes táplálkozás. Anasztázia. az ember képességeiről kezdett beszélni. hogyan t u d h a t j a meg minden. de amit ezúttal mesélt. hogy azonnal elmondta volna a gyógytea receptjét. a betegekről és a gyógyítókról. miként éltek az emberek az elmúlt . Erről nem egyszer beszélgettünk már. .

Úgy kell őket elképzelned. ahol a betegségek ezreire árulnak gyógyszereket. de kezdd te elsőként! . .De hát. hogy kevesebb. arról. kezdjük el együtt! M a j d folytasd te magad. M a n a p s á g számtalan kórház.Igen. mi a rendeltetése. . Van egy komoly t u d o m á n y is. na és mi van? .Csak emlékezz vissza.Hát látod.megpillantod az igazságot.K ü l ö n b ö z ő m ó d o n . hogy vajon alig harminc évvel ezelőtt kevesebb volt-e belőlük? . .ezek fontosak. . ha nem leszel rest gondolkodni.Még ennél is kevesebb. csakis te magad alkotsz képet a múltról . amelyeket életed félévszázada alatt láttál. . . például én. hogyan tudom én magam megpillantani a múlt évezredek történelmi képeit? . De amikor egyedül. Figyelj.Mennyi volt belőlük száz. meghatá­ rozod kozmikus küldetésedet és helyedet a Világegyetemben. v a n n a k hiteles és hitelt nélkülöző értelmezések? De az is lehet.Persze.Nem nagyon értem. vagyis. még kevésbé az elmúlt évezredekben. te magad egészítsd ki részle­ tekkel . De a tudósok még ma is arról vitatkoznak.Kezdem. s ha tudod. Vlagyimir. Ha így teszel. gyógy­ szertár van. hogy mindenki tévesen számol be a m ú l t r ó l ? A ferdítések rendszerint valakik javát szolgálandó j ö n n e k létre. ezt mindenki tudja. hogy logikusan gondolkodsz. milyen változások történtek bennük. . még a vedrussz civilizáció élete is felsejlik előtted. hogy a jövőbe a legjobbat vigye át.Az ember alkotta képekről. hogy a mai orvos­ tudomány alig több m i n t kétszáz éves. Mindenki tudja. kétszáz évvel ezelőtt? . M i n d e n ember felidézhet a m ú l t b ó l képeket. Gyere. . honnan származik az ember. amely éppen az emberiség történelmével foglalkozik. hogyan kell gondolkodnom? .évszázadokban.Miről kell logikusan gondolkodnom? .Gyerünk. A történelmi eseményeket különböző m ó d o n értelmezik. erre a következtetésre éppen a te saját logikád .Megérted.

hogy ismerték. M o s t gondold végig. óvták is a gyógynövényeket. s a belőle adódó következtetést is le tudod vonni: a múltban élő emberek gyógyításbeli tudása meghaladta a ma élőkét. S o k ember ismerte tulajdon­ ságaikat. emlékezz vissza: ki gyógyította az embereket.Időt veszt. hiszen szomszédok voltak mind. . mások is. És a sokféle növényből körös-körül rengeteg akadt.Hát igen. M i n d e n e m b e r késedelem nélkül tudott segítséget kapni. . ha valakinek könnyebb rosszulléte akadt.Persze. vagy komoly betegsége volt. gyorsan beforr. sok hasznos növény volt. hogyan gyógyította nagymamád gyógynövényekből készült főzettél édesapádat és édesanyádat. sokan elfelejtették. a fizetőeszközként gyakran csak az „istenfizessemeg" j u t o t t . minden településen biztosan akadtak olyanok.Ki? . . Én is ismertem néhányét. .Igen.Abban a faluban nem csak a nagymamám tudott gyógyítani. De a lényeg másban keresendő. kötszert vagy sebtapaszt vesz és leragasztja azt. . Pedig a múltban minden gyermek tudta: ha útilapu levelét helyezi a sebre. be nem gyullad.Hát látod! Te elfelejtetted. amíg eljut a gyógyszertárba. . por. de m á r a elfelejtettem. M i n d e n h o l az a u t ó k b ó l áradó szenny. láttad. ha valami bajuk akadt? . Ha az ember testén ma seb keletkezik. . mások is. mit tesz? . de manapság oly sok helyen szennyezett a növényzet.vezetett: kórházak a nem is olyan távoli k ö z e l m ú l t b a n egyál­ talán nem léteztek. .Sőt.Ezt én is tudom. savas esők. Mi m o s t a régmúlt képéről beszélünk.Hiszen te magad falun laktál.Igen. A segít­ ségért a fizetség szegényes volt.Gyógyszertárba megy. sőt pénzt is. . ez így van. . akik gyűjtötték is.

. pénzt fizet az orvosnak. hogy az emberiség az évszázadok.Hangodból. vagy kevésbé hatásosra cserélné őket föl. hogy régen az emberek a népi gyógyászatról többet tudtak. és bizony gyakran megesik. ezért ezeket fejleszteni. De akkor az egész biznisz.. a társadalom miért nem tudja megérteni. mint a ma élők. évezredek folyamán hatásosan gyógyult meg a népi gyógyászat segítségével. m e r t k o n k u r e n c i á t lát bennük. hogy ez így is van. hogy fogadja. gyógynövényeket evett. Vagy abszolútnak az elutasí­ tásnak. hogy az ilyen tudásból eredő egészségügyi ellátás sokkal tökéletesebb volt. hogy mérhetetlenül többet. hogy a gyógyszerek hamisítványok.. Egyébként a hivatalos o r v o s t u d o m á n y még manapság is idegenkedik a természet­ gyógyászoktól. mint a jelenlegi. összedől. Elképesztő. kezdem már érteni: a mai orvostudomány nem is . hová j u t u n k ! A vedrussz civilizáció embere. vagy főzetet ivott b e l ő l ü k . Abszolútnak kell a meggyőződésnek lennie.T u d o d . tanulmányozni kell? Hiszen e tudást iskolában is taníthatnák. elődünk. valószínűleg azért. A minisztériumi hivatal­ n o k o k mondják. hogy a gyógyszertárakban árult gyógyszerek 30 %-a hamis. a kétkedés és a bizonytalanság jeleit hallani. Civilizációnk embere ha lebetegszik. G o n d o l a t b a n kövesd tovább a logikát! . hogy a mostani kórházakra. amivel a mai orvostudomány foglalkozik. hihetetlen! Anasztázia! Ez hihetetlen! Úgy tűnik. ha rosszul érezte magát. az ember ismét fizet az orvosságokért. Az orvos tablettákat vagy injekciókat ír fel neki. Ebből az következik. Közben azonban számtalanszor megtörténik. tudományos intézetekre egyáltalán nincs szükség. S ő t . az egész logika éppen arról szól. hogy illuzórikusra. De az állam. . egyre-másra b u k k a n n a k fel a k ü l ö n b ö z ő gyógyíthatatlan betegségek is. kórházba megy.a betegség megszűnt. így a kép lelki szemeid előtt nem áll össze. Sőt. hogy egyre többet. hatalmas tapaszta­ latokra tett szert. gyógy­ szertárakra.Úgy néz ki. Vlagyimir. azt is lehetne mondani. Anasztázia. M i n t h a valaki k i m o n d o t t a n el akarná pusztítani a tökéletes tudást azzal. Valahogy mégis nehéz egyszerre beismerni.

Az üzlet törvényei szerint ilyen helyzetben a betegek mennyisége egyre növekedni fog. A járványok. Te magad vizsgáld meg a kort és hasonlítsd össze az egyszerű tényeket. Kezdek meggyőződni róla.Ez minden. Például a feketehimlő ellen már mindenkit beoltanak. még ma is azt tartják. hanem azt. m i n t inkább a legközönségesebb üzleteléssel. De hát miért akartad annyira.De a mai orvostudomány segítségével az emberek a pestist. . . hogy csupán te győződj meg róla. amelyekről manapság az emberek már nem is tudnak. . amelyek tablettákat gyártanak. A mai orvos­ tudomány nagyon messze áll a népi gyógyászattól. Korábban. hogy a m ú l t termé­ szetgyógyászai nem tudták az ilyen betegségeket legyőzni. Ez egy romlott rendszer. sokukat még ki is végezték. . így volt? . hogy az olvasóid is . hogy az egészség védelme a múltban sokkal racionálisabb és hatékonyabb volt. Ez nem igaz. így volt. Ez tehát azt jelenti. vagy leprajárványok.összehasonlítva a tényeket . Vlagyimir.annyira az emberek gyógyításával foglalkozik. Egyes történelemkönyvek azt állítják. ha az emberek betegek. hogy meggyő­ ződjek róla? .Miféle tények? . Minél több a beteg. a pogányok a természetet úgy tisztelték. feketehimlőt kiirtották. sőt.Igen. Erről meg vagyok győződve. amikor a gyógyítókat üldözték.mindezt megérthessék.Hát például az. S Isten számtalan teremtményét ismerték. Anasztázia. amelyekről beszélsz. igen. míg a mai orvostudomány. mint Isten teremtését.Nem azt akartam. Az okkult időkben a hatalom számára veszélyesekké váltak. hogy a t ö r t é n e l e m b e n voltak pestis-. hogy a pogányok bálványozták a természetet és nem voltak spirituálisak. feketehimlő-. kolerát. Sőt. nincs több kételyem.Nem így állnak a dolgok. hogy teljes mértékben megbizonyosodjam róla. akkor bukkantak fel. kifize­ tődőbb. . Csak néhány történelmi tény nem engedi. akkor azon konszernek számára. És ha már üzletről van szó. annál nagyobb a bevétel. hogy egész falvak haltak ki.

Ez miből következik? . m i n d e n k i tudja: n e m z e d é k r ő l nemzedékre öröklődtek. ugye. .Előbb válaszolj e kérdésre: M o n d d csak. hogy az ember a kezdetek kezdetén jóval butább volt. .Annak. de kérlek. a Földön élő lény közül a legfejletlenebb.Amikor egy tényhez t ö b b é nem fér kétely. a m i t m o s t m o n d o k neked! . Vlagyimir. átadták azokat az utódoknak.Az tartják. legyen így. m o n d d ! . Vlagyimir. hogy az emberiség az évszázadok folyamán halmozta fel tudását. . milyen hihetetlen következtetések? . m i n t amilyen ma. Anasztázia? Isten maga írta volna a különböző gyógyításra alkalmas recepteket a növények felhasz­ nálására? A történészek viszont azt állítják. így kell lennie.De meglehet! A T e r e m t ő átadta a nagy Teremtés minden ismeretét méghozzá kivétel nélkül az emberek mindegyikének.Milyennek? . . Hihetetlennek látszanak.Például.Megpróbálom. ne csodálkozz. Bebizonyítom neked. Vlagyimir! . hanem az összes. akkor az ilyen állításból egy másmilyen következtetésnek kell adódnia. de szerzőjüket már nem lehet megállapítani.De hát miért? . mit gondolnak az emberek. De egyetértesz velem. és az embereknek is. hogy a több ezer recept mindegyikének biztosan van egy eredendő szerzője is? ..J ó .A dolgok logikája szerint. belőle más kétségtelen következtetések születnek. Ne nevezd e l h a m a r k o d o t t a n h i h e t e t l e n n e k azt. a z ö m ü k . .h o n n a n volt a régmúltban élő emberekben az a kolosszális tudás a természetről? Hogyhogy honnan? Ha a népi gyógyászat recept­ jeire g o n d o l s z .De ha teljes mértékben logikusnak kell lennünk. Ez nem igaz. hogy az ember nem Isten tökéletes teremtménye. .Hogyhogy eredendően. mindnek. természetesen. Az ősforrások embereinek a tudása eredendően Isteni volt.

a Teremtő a kezdettől.. Azt is. A m a c s k a is tudja: az erdőbe fut. Az alma-. a virágport gyűjtenie. Isten receptje szerint . Pedig senki sem írt fel nekik receptet. ahogy a teremtésük első pillanatában.. hogy kineveljék gyümölcseiket. már a Teremtés pillanatában.. hogy ezt Isten a d t a m i n d e n embernek rögtön a kezdet kezdetén. mézet raktároznia benne. ugyanakkor nem egyszerű. . Az ember képes arra. Állj csak meg. De méhek léteznek ma is. de hol van m o s t e tudás? . Ez egyetlen egyet jelent . milyen füvet kell megennie. sőt. Ez akkor azt jelenti. Hogyan kell lépet építenie.Úgy. a család elpusztulna.Megőrizve minden egyes emberben. amikor valami baj éri. Ugyanígy építik o t t h o n a i k a t a hangyák.Te magad ítéld meg! A kutyád tudja.Igen. *** A vedrussz civilizációban az emberek száz évnél tovább éltek. a megy-. Ha a m é h e k családjának t u d á s l á n c o l a t á b ó l akár egyetlen láncszemet is elvennénk. a Teremtés pillanatától fogva biztosított minden tudást. Tudja a méhecske is. hanem élnek már évmilliók óta és építik egyedülálló lépeiket ma is úgy. hogyan kell az u t ó d o k a t nevelnie. hogyan j u s s o n a virág nektárjához. m i n t a Teremtés első napján.. Testük nem ismert semmilyen betegséget. Gyógynövényekből álló gyógyhatású recept szerint készített főzetet bárki tud magának készíteni.De hogyan? .. milyen földi nedvre van szükségük. Határtalanul egyszerű. Hihetetlen! Maga a logika valóban ilyen következte­ tésre vezet. Vlagyimir. A történelem előtti időktől kezdem. hogy megkeresse magának a megfelelő füvet. még életét is meghoszszabbítsa. hogy testét számtalan betegségből kigyógyítsa. A virág is úgy bontja ki szirmait. . és a körtefa is pontosan tudják. Értelmével kell ezt az embernek tudatosítania. Ezért nem haltak ki a méhek. És ez alól az ember sem kivétel. Minden tudás eredendően adott.

hogy a növények. vagy késő ősszel. Isten meghatározta az ember számára a befogadás idejét és a táplálék fajtáját. amely az adott régióban terem. hanem szigorú folyamatosságban. de ha megéhezett vagy megszomjazott. mások nyáron. elvett a számára fontos termékből valamennyit és elfogyasztotta azt. töprengett volna rajta"! Szervezete p o n t o s a n tudta: milyen termékre. A vedrussz étkezési m ó d o t a mai emberekhez igazítottam. Beérésük idejének azt a pillanatot tekintették. füvekből.minden olyan zöldségből. próbálják ki mások is.ez a képesség mindenkinek Isten által adatott. ehhez csak infor­ máció szükséges. csak úgy. hanem óriási értelemmel. E képességet ma is föl lehet éleszteni. Vlagyimir: vett magának a számára fontos termésből „anélkül hogy gondolkodott. Az étel mennyiségét maga az ember határozta meg. milyen mennyi­ ségben van szüksége . Próbáld ki. az asztalhoz ment. de nem ám ésszel! Annyit evett. Ez ilyen: Aki ma p a n e l l a k á s b a n él. A család minden tagja ugyan a maga dolgával foglala­ toskodott. Ősszel minden családban készleteket halmoztak föl bogyó­ félékből. a gyümölcsök ne egyszerre érjenek be. tavasszal.tíz-húsz dekagrammnyit . a zöldségek és a bogyófélék. A T e r e m t ő nem fölöslegesen. Figyeld csak meg. Szervezete is grammnyi pontos­ sággal megállapította az étel nélkülözhetetlen mennyiségét. A termékek fogyasztása előtti teljes napon ne egyen semmit. ha Isten receptje szerint táplálkozott. amennyit akart. gyökérzöldségből. dióból. Télen m i n d e n szobában egy tál állt az asztalon s rajta kis h a l m o c s k á k b a n k ó s t o l ó a nyáron begyűjtött készle­ tekből. töprengett volna rajta. egymás után. . nem lehetett beteg.táplálkoztak. mogyoróból és g o m b á b ó l . és anélkül hogy gondolkodott. szerezzen be kisebb mennyi­ ségben . amikor az ember számára az adott termék a legnagyobb haszonnal szolgál­ h a t o t t . Némelyek már korán. k i m o n d o t t a n szándékosan úgy rendezte el. gyümölcsből és fogyasztható növényből. A saját családi birtokán élő ember. ahol él.

a rákövetkező napon is ugyan­ ilyen módon kell tovább táplálkoznia.talán először az életben az adott termék ízbeli milyenségével és tulajdonságaival. helyezze azt tányérjára. helyezzen kis c s o m ó k b a n zöld leveleket és bogyós gyümölcsöket is. Beindul tudniillik a gyomor és a belek erőteljes tisztulása. ha o t t h o n marad. S o k e m b e r szervezetének lehetővé teszi. Az asztalra még mézet. és ezeket helyezze el a tányéron. A rákövetkező napon. Hogy meghatározza. nem túl hosszú idő eltelte után kell megkóstolnia. hogy megismerkedjen . cédrusolajat és forrásvizet . szagolgassa. Ez a folyamat nagyon fontos. A fogyasztást reggel kell elkezdeni. virágport. amely abban a régióban terem. A nap folyamán az ember ízlelje meg az összes terméket. ahogyan az előzőt. Minden beszerzett terméket tetszés szerinti sorrendben.böjtöljön. vagy rövid időn belül ismét feltámad. majd komótosan rágcsálva egye azt meg. vagy egy másikra. vegyen az e m b e r egy nagyobb tányért. az milyen mennyiségben szükséges számára az adott pillanatban. M i u t á n a szervezet m e g i s m e r k e d e t t m i n d e n termékkel. A gyorsan r o m l ó termé­ keket tartalmazó tányérokra forrásvizet kell önteni. nyalogassa is meg. üljön asztalhoz. Ekkor egy másféle terméket kell elfogyasztania. ha ilyenkor a szobában egyedül tartózkodik. Igyon forrásvizet. válasszon tetszése szerint valamilyen zöldséget. vágjon fel m i n d e n zöldséget kisebb szeletekre. ahol ő maga él. nézegesse figyelmesen a tányéron lévő terméket. A cékláié elfogyasztása után j o b b . E tányérra. A soron következő termék elfogyasztásának idejét az éhség érzete határozza meg. J o b b . próbálja meg magát elszige­ telni a mesterséges világ hangjaitól is! Az éhség érzete egyetlen termék elfogyasztása u t á n n e m múlik el. amikor reggel felébred. g y ü m ö l c s ö t vagy növényt. Ha túl sok a termék és egy nap nem elegendő. és éhséget érez. majd ebédkor egy pohár céklalevet. ugyanolyan m ó d o n megennie.

Vlagyimir: n e m csak az állatoknak adatott meg a készség megállapítani. T u d o m . Az ember végezheti napi teendőit. M e g t ö r t é n h e t . Lehet. ezért időről időre az asztalra kell helyezni a teljes kínálatot. ezek ízbeli k ü l ö n b s é g e k k e l rendelkez­ hetnek. amelyek teljesen elfogynak. Az ember fokozatosan meghatározhatja. amiből nem fogyott. míg azt. De három napon belül ismét az asztalon kell állnia a termékek teljes skálájának. de ilyenkor is lehet az adott helyzethez alkalmazkodni. Ez azt jelenti. hogy a te személyes. e vidéken növő termékekkel. hogy beszerzésükkel ne terhelje magát. A szervezet majd elveszi belőle maga a számára fontosat. dietológusod. követte a cobolyt. elvette az adott pilla­ natban a számodra a legfontosabbat. mely termékek. hogy ezúttal a szervezetnek másvalamire lesz szüksége. hogy az embernek.kell állítani. milyen mennyiségben és mely pillanatban a legfontosabbak a szervezet számára. De ha te . A következő nap szükségtelen az asztalra állítani azt. a Teremtő által hozzád rendelt legbölcsebb orvosod. Fiunk mindent helyesen gondolt ki: ahhoz. gyakran kell elhagynia o t t h o n á t . mivel eltekintve az a z o n o s n é v t ő l . érintetlenül hagyta. De egy bizonyos idő elteltével ismét szüksége lehet rájuk a szervezetnek. míg m á s o k érintetlenül maradnak. saját szervezeted. Az ilyen tudás ott van minden ember bensőjében. Például beszerezhet egy nyírfakéregből készült dobozt és belehelyezheti az asztalon álló étel részét. milyen termékeket iktathat ki étrendjéből. az asztalhoz léphet és kézzel vagy fakanállal elfogyaszthatja a neki éppen megtetsző terméket. Ha előfordul. hogy számodra gyógyhatású főzetet készítsen a tajgai növényekből. akkor az új helyen el kell kezdenie a szervezet megis­ mertetését az itt. Az ilyen táplálkozási m ó d n á l meg kell érteni a legfon­ tosabbat. hogy lesznek termékek. ami éppen nem az. hogy valakinek hosszabb időre kell valahová távoznia. aki világotokban él. Amikor éhséget érez.

hiszen a szervezet szükséglete különböző emberek esetében a termékek mennyiségét és választékát tekintve nem lehet egyforma.a világ egyik leghatalmasabb és legbefolyásosabb. különben szervezeted nem lesz képes megállapítani a termékek értékét és jelentőségét. Például a M c D o n a l d s . akkor szervezeted pontosabban össze tudná gyűjteni a szükséges növényeket. melynek segítségével mindenki maga összeállít­ hatja saját étrendjét vagy gyógyhatású táplálkozása receptjét. Úgy tűnik. Mily távol esik ez az egységesített rendszer a táplálkozás természetes módjától és mennyire káros! Az emberek zöme ezt az egész bolygónkon kezdi már érteni. Hogyne tűnt volna. Inkább a technológiai szempontok a mérvadók és azok.. Következésképpen. október 16. az elkészítés egyforma technológiája. és ne sózd meg őket. cheeseburgereket egyen sült hasábburgonyával. Az Anasztázia által bemutatott módszer segítségével minden ember összeállíthatja magának saját. és hogy tömegek táplálkozzanak egyetlen egységesített szabvány szerint. mely maximálisan pontos és hasznos a számára. hogy az emberiség által kiagyalt receptek nem mindig hasznosak az egészségre. a hulladékok . 2 0 0 2 . nagyon eredetinek és logikusnak tűnt nekem.ez a nap vált a McDonalds üzletlánc elleni tüntetés hivatalos napjává (az ENSZ táplálkozási világnapja). hogy papírdobozokba csomagolt egyforma hamburgereket. mindenkire érvényes recept vagy étrend sem. hogy megismerhesse m i n d a z o n termékek ízét. amelyeket k ö n n y ű beszerezni. A gyártó számára az ilyen rendszer kétségtelenül nagyon is megfelel egyforma termékek. szabványos. Ne keverd őket össze. szerda . nem lehet egyetlen. melyek a mai élelmiszeripari cégek és szervezők számára kényelmesek. *** A módszer. m i n t ahogy azt fiunk a coboly szokásaiból kiindulva tette. Amikor majd visszatérsz lakásodba.magad ismernéd minden egyes növény ízét. egyforma felszerelés. engedd meg szervezetednek.rászoktatta az egész világot arra. ugyanakkor széles népszerűségnek örvendő cége . egyedi étrendjét.

terjesztése elleni tiltakozás napjává. illetve ezek elemeinek más készítményekben (csokoládé. Az egész világon egymás u t á n zajlanak a bírósági perek az amerikai társaságok ellen. m e g t ö r t é n h e t e t t az is. hogy akadt valaki.mennyire ideális az emberek számára? Nagyon kíváncsi voltam. melyeket ételeknek álcázva terjesztenek. változnak a társadalmi alakzatok megnevezései. . a gyermekekre irányuló reklám ellen. Vajon csak a táplálkozás módja alakul valaki haszna miatt olyanná. Anasztázia. Ennek okai: a szarvasmarha állományokban felbukkanó betegségek (ilyen a kergemarhakór). Vlagyimir! A századok telnek-múlnak. akiket az egészségre káros rendszeres és etikát nélkülöző élelmiszertermékek terjesztésével ámítanak. az agresszív. kukorica). a g é n m ó d o s í t o t t tápok. A pereket a fogyasztók azon milli­ óinak nevében indították. a K e n t u c k y Fried Chicken.az emberek kizsákmá­ nyolása. . hogyan vélekedik erről Anasztázia. A McDonalds-éttermeket a tüntetők az egész világon egyre inkább a mai kapitalizmus s z i m b ó l u m á n a k tartják. aminek következtében az emberek kóros elhízásban.szerte is egyre nő az emberek romló egészsége miatti aggodalom. a dolgozók kegyetlen kizsákmányolása ellen. de a lényeg mindig ugyanaz marad . a Wendy's. amilyen? Hogyan állunk a jelenkori társadalmi rendsze­ rekkel? Vegyük például a mai demokratikus társadalmat . termékek (burgonya. a Burger King. az állatokkal szembeni etikátlan viselkedés. cukrászkészítmények) való használata. szívbeteg­ ségekben szenvednek és egyéb komoly egészségügyi gondokkal küszködnek. ha valaki saját hasznára és számtalan más e m b e r rovására képes volt l é t r e h o z n i a táplálkozás rendszerét.M o n d d . Ilyenek a M c D o n a l d s .Természetesen! Te magad ítéld meg. aki saját javára kigondolt egy társadalmi rendszert is? . amelyek „hulladékokból készült ételeket" árulnak. M i n d e n h o l Európában és az USA. a környezet pusztítása és a nemzetközi társa­ ságok életünk fölötti világuralma ellen.

.Ha akarod. Például korábban rabszolgatartó rendszer volt. mutatok neked egy képet a múltból és mondok egy regét? . mint a rabszolgatartó társadalmak idejében. . . m o s t viszont .De azért nem maradt minden ugyanúgy.Akarom.d e m o k r á c i a . Vlagyimir.Nézd! . hogy a demokráciában a kizsákmányolás sokkal kisebb. G o n d o l o m .

mint egy egyszerű rabszolgát és állíttassa egy fiatal és erős Nard nevű rabszolga után a sorba. Senki sem zavarta. a főpapok egyike. Az egymás után haladó rabszolgák sorai mellett. egy kb. Az őrség parancs­ nokának meghagyta. T í z rabszolgára egy felfegyverzett őr j u t o t t . aki hol mozdulatlanul ült trónján. szolgálatukba állítva a földkerekség minden lakosát. melynek *** Egyszer . R u h á t váltott. a papok rabszolgáivá tesz mindenkit.h a s o n m á s á t hagyva trónján . évezredekre megszilárdítja a papok hatalmát. az országok vezetőit is beleértve. még pillantá­ sával sem volt senkinek szabad félbeszakítania gondolkodását. az egyik oldalon. tizenhárom méteres magaslat csúcsán ült Kraciosz. Mindegyikük követ cipelt. levette parókáját. Kraciosz azt a feladatot tűzte maga elé. . hol az ott létrehozott kis téren sétálgatott. mint a táj elválaszthatatlan részére. hogy átszervezi az ország társadalmának a szerke­ zetét. a kifaragott kövekből emelt. hogy veresse őt bilincsbe. L assan. ahol az erődítményváros építése kezdődött őrök védték. A rabszolgák négy sorát.mindegyike másfél kilométer hosszú volt . A rajta lévő emberre sem figyelt senki.Kraciosz leszállt a magaslatról. sorban meneteltek egymás egy-egy után a faragott rabszolgák. A rabszolgák és az őrök is úgy tekintettek a mesterséges magaslatra a trónnal a csúcsán. s már négy hónapja némán figyelte az eseményeket.a kőfaragóktól egészen addig a pontig.

és én is. öreg. B e l ő l ü n k tíz j u t egyre. de . a láncokat is lehet fegyverként használni. nem rabok. n e m pedig szétfolyó vagy elfásult. öreg.suttogta a fiatal rabszolga. fiatalember . . amikor ettek és mellette aludt a priccsen. .s ó h a j t o t t föl i s m é t Kraciosz. hogy e fiatalember t e k i n t e t e kíváncsi. Ha a megbe­ szélt időben mi mindnyájan rávetjük magunkat az őrökre. szintén részt vehetsz benne . Szemei csillogtak. Nard nagy hévvel és meggyőződéssel kezdte magyarázni: .kérdezte k ö z ö m b ö s e n és sóhajjal a pap. A harmadik éjszaka. h ú z t a n é m á n u t á n a a köveket.Amikor Kraciosz a rabszolgák arcát figyelgette. majd közömbösen kijelentette: . hogy a fiatal rabszolga összerezzent és arccal azonnal felé fordult. szikrát szórtak még a nagy helyiség t o m p a fényű fáklyáinál is. „Ez azt jelenti. fürkésző volt. hogy gondolataiban terveket sző" . észrevette. Csak számolj.Miféle tervnek a befejezésén? . öreg: minden tíz rabszolgára j u t egy őr. elkese­ redve az éjszakába s u t t o g t a nem tudni kinek szánt kérdését: „Hát így fog ez már menni teljes hátralévő életemben?" A pap látta. m i n t sokaké. szintén egy őr felügyeli. és mi bilincsbe vagyunk verve. de meg akart róla győződni. akik b e n n ü n k e t őriznek. mihelyt elhangzott az „Aludni!" parancs. Kraciosz a fiatal rabszolga felé fordult és fájdalmasan. Éppen a terv befejezésén gondol­ kodom. A tizenöt rabszolganőt is. .Nincs a te terved j ó l átgondolva. Nard mellé ült. hol arról. mennyire voltak pontosak észrevételei. h a m a r o s a n szabad emberek leszünk.így értelmezte ezt a pap.Ejnye. ruhákat varrnak. Az őröket.Nem lesz ez már így soká.Te is. akkor legyőzzük őket. akik ételt készí­ tenek. Még akkor is. megkötözzük őket és elkobozzuk fegyvereiket. mi mindnyájan. Nard arca hol arról árulkodott. hogy izgatott. Kraciosz két napig figyelte Nardot. hogy koncentrál s gondolataiba mélyed. ugyan le lehet fegyverezni. sőt. ha az ő r ö k fel vannak fegyve­ rezve. kivédeni vele a kard ütését. Lefegyverezzük az összes őrt. Te pedig.

hogy az egész hadsereget.válaszolta h a n g o s a n gondolkodva. amikor nem lesz itt a hadsereg. aki pedig ma nem rabszolga. M á r építik is számukra az új barak­ kokat. rabszolga lesz . az uralkodók is. Bár . hogy h á r o m hónap múlva a hadsereg megérkezik a megszabott helyre és harcba áll.az uralkodó hamarosan újakat küld majd. Három hónapos útra készítik az elemózsiát. Az ütközetben meggyengül. öreg. a k k o r maradjanak csak a papok. M o s t csak egyetlen dolog j u t az eszembe: mindenki.Igen.válaszolta a pap i m m á r biztatóan és hozzátette: . még az is lehet. m i n t három hónapig fog visszafelé j ö n n i . A hírnö­ k ö k n e k viszont egy h ó n a p kell ahhoz. .Na és a papok? M o n d d csak. és mi történik az uralkodókkal. a papokat a rabszolgákhoz vagy a szabadokhoz fogod sorolni. hogy eljuttassák a hírt a késedelem nélküli visszatérésről. Ez az idő pedig hamarosan be fog következni. Ez azt jelenti. g o n d o l a t a i d b a n az őröket lefegyverezheted és győzhetsz a hadsereg fölött is . Mindenki. fiatalember.Én erre is gondoltam. mi történt. hogy a hadsereg bevetésre készü­ lődik. amikor majd győzöl? . aki eddig rabszolga volt. . öreg. J ó l átgondoltam én mindent. m i n t a katonák a hadseregben. Az elfogott rabszolgák velünk akarnak majd tartani. N e k ü n k akkor kell lefegyvereznünk az őrséget. nem lesz az. . sőt. Olyan időpontot kell választani.De aztán mihez kezdenek majd a rabszolgák. sok új rabszolgát ejt majd. Nem leszünk kevesebben.A papokat? Hát bizony erről sem g o n d o l k o d t a m ! De ha m o s t b e l e g o n d o l o k . A meggyengült hadsereg nem kevesebb. de győzni fog. fiatalember. Mindenki látja. terveddel.Hát erre egyáltalán n e m g o n d o l t a m . mihelyt meglátják. Rájuk hallgatnak a rabszolgák is. végül pedig a felkelő rabszolgákat kivégzik. de már egyáltalán nem meggyőzően Nard. amikor uralkodónk hadserege éppen megütközik a másikkal. az őrökkel és a katonákkal? . A négy h ó n a p alatt képesek leszünk felkészülni a találkozásra. ahol vannak.

Részletesen kidolgozom programomat. Olyan automa­ tikus. népekre. De ami a legfontosabb . hiszen nyilvánvalóan ő a többiek fő inspirátora. ártalmatlanok.válaszolta a pap és úgy tett. Gondolkodott.időnként nehéz őket megérteni. a rabszolgákban mindig élni fog. egész tömegekre. De bizony Kraciosz ezen az éjszakán le sem hunyta szemét.a legegy­ szerűbb volna tájékoztatni az u r a l k o d ó t a bujtogatásról és elfogatni a fiatal rabszolgát. hogy vezessenek el a rabszolgák soraiból. akkor az állam számára a veszély mindig az országon belül lesz. amely egész népeket dezorientál térben. Ez azonban nem oldja meg a problémát. S egyszer csak hirtelen. Beszéljenek csak továbbra is az istenekről. Transzformálni kell az emberi elmét. új terveket szőnek majd. Új lázadók b u k k a n n a k föl. azt mi m a g u n k amúgy is j o b b a n tudjuk. bilincsbe verve és saját elképzelései fölött lelkendezett: „Holnap reggel. de hogy hogyan kell az életünket j o b b a n leélni.ez j ó ! . . „Természetesen . amikor mindenkit m u n k á r a vezényelnek. hogy csak fizikai erő segítsé­ gével ez nem fog sikerülni. időben és fogalmakban. hogy a rabszolgaság a j ó l é t legmagasabb foka. szedjék le bilincseimet. . de kolosszális méreteivel már érezhetően. mindenkivel el kell hitetni. megszűnt érezni testét. a nehéz bilincseket a kezén és a lábán. nemzetekre.gondolta Kraciosz . önmagát fejlesztő programot kell beindítani. A vágy. villámcsapásként megszületett a program. hogy a rabszolgaságtól megszabaduljanak. de gondolom. Megértette. Kraciosz a világ egyed­ uralkodójának érezte magát. Kraciosz elméje egyre gyorsabban m ű k ö d ö t t . Pszichológiai hatást kell gyakorolni minden egyes emberre.a mindenkori adott valóság megfelelő érzékelé­ sében. Még nem részleteiben és n e m m a g y a r á z h a t ó a n . s ha már egyszer így van. perzselően.J o b b a n leélni ." Kraciosz előtt e feladat állt: kidolgozni egy tervet az egész világ leigázására. m i n t h a nagyon álmos lett volna. leadom a megbeszélt jelet. és az őrség parancsnoka megparancsolja. A pap a priccsen feküdt.

annál j o b b a n áll az ország így véltük ezt mindig. Nem kell hozzájuk még őrség sem. Minél több a rabszolga. de az ellustult őrség sem hajtja korbáccsal. A terv racionális. M e g t a l á l t a m annak a módját.és az egész világ nekem.az emberi gondolat. miként változik majd meg a világ. M i u t á n ezek elhang­ zanak. Nézzétek: o t t lenn hosszú sorban láncba vert rabszolgák visznek egy-egy követ. E n n e k ellenére mégis lusták és hajlamosak a lázadásra. Az összegyűltek előtt Kraciosz így kezdte beszédét: . én ezt a z o n b a n pusztán néhány m o n d a t t a l el t u d o m végezni. és a világ elkezd változni. Isten ténylegesen is olyan erőt adott az embernek. amelyhez fogható a Világegyetemben nincs. és nem veri még az egészséges. Rendkívül előnyös a kialakult helyzet. Szavakat alkot és megváltoztatja a történelem folyását. máskülönben nem t u d n á k végezni a nehéz fizikai m u n k á t . az én gondola­ t a i m n a k fog engedelmeskedni. sőt a földi uralkodók is rabszolgák lesznek. H a t a l m a s hadseregek és véres háborúk segítségével sem lehet ilyet elérni. Ezért erősítjük az őrséget. annál j o b b a n kell tartanunk lázadásuktól. senkinek sem szabad leírnia vagy továbbadnia. De én alig néhány m o n d a t t a l csupán biztosítom. Rákény­ szerültünk. M á r a rákövetkezendő napon hivatalos volt figyelőállomására a további öt pap és maga a fáraó is.Amit m o s t hallani fogtok. . hogy j ó l tápláljuk rabszolgáinkat. hogy megbizonyosodjatok róla. Rengeteg katona őrzi őket. A rabszolgák elkészí­ tették a felkelés tervét." Reggel a megbeszélt jelre az őrség p a r a n c s n o k a levette Kracioszról a bilincseket. De minél több a rabszolga. Ezután mégis sokkal gyorsabban fognak mozogni.k i m o n d o k néhány szót. Nincsenek k ö r ü l ö t t ü n k falak. s a valóságban is elvezetheti őket a számukra kedvező átmeneti eredményhez. Hihetetlen! Csupán néhány szót . Nézzétek. hanem még az utódaik utódai is. ez az erő . erős rabokat sem. és szavaimat rajtatok kívül senki más n e m hallja. milyen lassan mozognak. hogyan lehet a F ö l d ö n élő összes embert fáraónk rabszolgájává tenni. elég két nap. hogy az elkövet­ kezendő évezredeken át nemcsak ők.

koránál fogva a legidősebb . az egyikük . mert boldog jövőbeni életüket fontolgatták. Az emberek ezrei . Amit kigondoltál. s a rabszolgák ledöb­ bentek a hír hallatán. Kraciosz. egész h a l o m követ raktak rájuk. S o k a n még aludni sem tudtak az éjjel. a m i t Kraciosz mondott. amelyben ez áll: „Az új nap hajnalától fogva minden rabszolgának teljes szabadság adatik. Megvalósítani ezt a következő módon lehet: ma napnyugtakor a hírnökök hirdessék ki a fáraó parancsát. A válto­ zások kolosszális méretűek voltak. m i n t korábban. amelyet a városba visz. majd ezeket tolták saját verítékükben fürödve. akik szabadnak vélték magukat . legyen démoni. S o k a n verítékezve két követ is cipeltek egyszerre. igyekeztek a lehető legtöbb vágyott érmét összegyűjteni. úgy futottak. szekereket fabrikáltak. M á s o k . amit kigondoltam. Másnap reggel a papok és a fáraó ismét felmentek a mester­ séges d o m b tetejére. Ezeket az érméket be lehet váltani ételre. .a volt rabszolgák . M o s t a n t ó l fogva ti . A rabszolgák egy része kisebb csoportokra oszlott.Legyek hát démon én. még képzeletüket is túlszárnyalta. Néhányan még az őrök közül is köveket vonszoltak. A kép.így szólt: . amely szemeik e l ő t t feltárult. hogy boldog életet biztosíthas­ sanak maguknak.hiszen levették róluk a bilincset -. A szabad ember minden egyes kőért. *## A parancsot napnyugtakor kihirdették. . akik csak egyet vittek. lakhatásra.szabad emberek vagytok. latolgatták. egy érmét kap.egymással versengve vonszolták a köveket éppen úgy." Amikor a papok t u d a t o s í t o t t á k m i n d a z t . a városban palotára vagy egy egész városra. Az emberek. Kraciosz még néhány h ó n a p o t t ö l t ö t t magaslati helyén s elégedetten figyelte a domb lábánál zajló eseményeket. démonizmussal árasztja majd el a földi országok zömét. ruházatra. hogy csak úgy porzott utánuk az út.D é m o n vagy.Az őrök is rabszolgákká válnak. s nevezzék azt a jövőben az emberek „demokráciának".

Hát. Az emberek még forgalmi ellen­ őröket is választottak maguk közül.. nehéz köveket cipelve. Hamarosan megválasztják a parancsnokokat.köveket vonszolnak ugyanúgy.Abban.és az élelemárusok. igen. S ma is. alighanem egyet is lehet érteni.. gyakran sokkal összetettebb. amit modern kifejezéssel élve . az.gondolta magában megelégedetten Kraciosz . sőt. éppen e rabszolgák utódai. köveket vonszolnak. hogy vannak. m i n t a rabszolgák.. A rabszolgák egy része menet közben eszik. Nahát! Felbukkantak az orvosok is: út közben látják el a sérülteket . holott a lényeg közben egyáltalán nem változott meg .Te. a porban. az államelnök. miben áll ez! . Mások nem akarnak időt vesztegetni arra. Anasztázia valószínűleg az egyszerű m u n k á s o k r a gondolsz. hogy a fáraó. a vállalkozóknak sokkal t ö b b e t kell g o n d o l k o d n i u k .termelő folyamatnak nevezünk. magukat a vállalkozókat. tovább folytatják értelmetlen vesszőfutásukat. M á s o k irányítják a vonszolást. akik dolgoznak. a bírákat.. s ott az étel felszolgálásáért a megszerzett érmékből kelljen fizetniük. Válasszák csak. hogy szabadok.De hiszen az irányítás szintén munka. akik megvalósí­ tották a végzetes tettet. hogy a barakkokba menjenek pusztán az étel elfogyasztása miatt. . .„Sok egyéb alkalmatosságot találnak majd még fel . a kancellár is rabszolga? . De azért a rabszolgák kategóriájába nem lehet besorolni a vállalkozások vezetőit. mint korábban.s lám megjelentek a belső szolgáltatások is: a víz.igen. a hivatalnokokat. . hiszen azt hiszik magukról. Rabszolgákká váltak a papok is. arcuk veríté­ kében. általában véve . Akkor ez azt jelenti. Az ő elméjük reggeltől estig a munkával foglalkozik." S máig így futnak évezredeken át. m i n t amikor a rab köveket szállít. fogalmazd hát meg. Vlagyimir. ugye? Ezzel.Különbséget látsz bennük.Igen. # # # .szintén érmékért. .

de a lényeg megmaradt: az ember rabszolga volt és az is maradt. meglehet.Az a kép. Ők kik.A kép. mely az emberek számára egy másféle helyzetet mutat be. De h á t ezt az állapotot már nem is lehet megváltoztatni? .Hogyan? Ki képes erre? . írd le. akkor lenniük kell rabszolga­ tartóknak is.Ez egy siralmas és kilátástalan kép. melyet az emberek teremtenek. hogy változzon valósággá! .. akik a pénz által ma a világot irányítják. ha vannak rabszolgák. ha még a papokat sem sorolod hozzájuk? . éppen erről győzik meg őket. Te magad ítéld meg. nagyon gyakran szenvednek. .a mesterséges világ. . Az elmúlt évezredek folyamán egész b i r o d a l m a k j ö t t e k létre és s z ű n t e k meg. hogy boldog­ ságot az embernek csak a hatalom és a pénz hozhat. M u t a t o k neked a jövőből egy képet. De az értelmetlen hajsza győztesei gyakran. hogy a kép? Milyen kép? . Vlagyimir! Azok az emberek. azt gondolják. másoknál mégis erőteljesebben érzik életük teljes értelmetlen­ ségét. akik érméket igyekeznek szerezni.M i t jelent az. a törvények. korbácsot p a t t o g t a t n a k . változtak a vallások. Az ő r ö k pedig az emberek z ö m é n e k lelkében lakoznak.De. és arra kényszerítik őket. Az emberek többsége. Illuzórikus m a g a s s á g o k b a j u t n a k el.A rabszolgatartó . hogy pénzt keressenek. .De hát.

Heitsmann szigorúan betartotta a szabályt: „A pénz nem szereti a sok felhajtást. A haszon nem csökkent még az utolsó félévben sem. n é h a rövid p a r a n c s o k a t adott. a milliárdos. A pénzügyi birodalom. De bizony a főnök az utolsó három évben egyetlen egyszer sem mutatkozott. ahol helikoptere és személyzete állt állandó készenlétben. medence. edzőterem. A milliárdos valós anyagi helyzetét és magánéletét senki sem ismerte.A MILLIÁRDOS o h n H e i t s m a n n . Családjáról a sajtó szinte nem is tett említést. vendégszoba. évente 16." . hogy teljesítse a „ f ő n ö k " parancsait. Két hálószoba. E három év alatt soha nem hagyta el apartmanját. Egyetlen egyszer sem m e n t fel a tetőre. amely fölött J o h n H e i t s m a n n gyakorolt teljhatalmat. alig negyven percig tartó értekezleteken minden különösebb érdeklődés nélkül hallgatta végig beszámolóikat. amikor Heitsmann már értekezleteket sem tartott.5 százalékkal gyarapodott. A rövid. Egyetlen egyszer sem ment le gyors­ lifttel a helyiségek valamelyikébe. A milliárdos intézkedései s o h a sem volt vita tárgya. irodaháza 4 2 . emeletén haldoklott. ahol pénzügyi birodalmának szolgáltatói dolgoztak. legközelebbi asszisztensét fogadta. John Heitsmann dolgozószobáinak egyikében hetente háromszor csak négy. azokat maradéktalanul és gyorsan teljesítették. két dolgozószoba lett az utóbbi h á r o m évben a mentsvára. Az egész emelet apart­ m a n k é n t volt a s z á m á r a berendezve. Az irányítás általa felépített és beindított mechanizmusa sosem m o n d o t t csődöt.

Neked. de k ü l ö n b ö z ő nevek alatt voltaképpen az én t ő k é m hetven százaléka van benne. az egyikük ü g y n ö k ü n k segítségével pénzhez jut. J o h n . Te maradj mindig az árnyékban és irányítsd a hatal­ maddal. húszéves J o h n H e i t s m a n n kiváltképpen szeretett apjával beszélgetni. az államelnököket.s hamisítatlan érdeklődéssel megkérdezte: . Csak furikázzanak nyilvánosan a milliárdosok luxus­ kocsikban testőreik kíséretében. hogy csak azért hoztam azt létre. a milliárdosokat és a sok-sok ország koldusait. Vigyék csak! Majd kamattal fizetik vissza. Úgy t ű n i k nekem. .J o h n kedvencét .az eltompult tömegek megtévesztésére .az alap a fejlődő országok részére van létesítve.az esetek z ö m é b e n m i n d k e t t ő n e k pénzre van szüksége. hogy a tanárok nem teljesen világosan és é r t h e t ő e n magyarázzák a gazdasági törvényeket . Két politikai erő indul harcba egymás ellen a h a t a l o m megszerzéséért.N e m mindig érdekes. A korábban mindig szigorú és kevés beszédű apa egyszer magához hívta dolgozószobájába. íme. Látszatra . biztosítsák az embereket a boldog életről. Vigyék csak . voltaképpen ki is irányítja őket. néhány példa: két ország k ö z ö t t háborús konfliktus támad. Csak beszélgessenek az államelnökök és a kormányzók a néppel. hellyel kínálta a kandalló előtti fotelban. hogy a világ államaiból besze­ dendő adók mechanizmusa legyen." A fiatal. s az egyiknek . papa. maga töltött fiának kávét tejszínhabbal .Már az apja is így oktatta a fiatal Heitsmannt: „Csak csillogjanak-villogjanak a politikai karrieristák a televíziók képernyőjén és az újságok címlapjain.Tetszik az egyetem. De nekik még csak sejteniük sem szabad. Én h o z t a m létre a valuta­ alapot.vissza majd kamattal együtt adják! Egy bizonyos országban szociális fordulatok. ezt nem szabad tenned. lázongások zajlanak.válaszolta őszintén J o h n . a pénz hatalmával a kormányokat. melynek rengeteg befektetője van. Az igazság azonban az. J o h n ? . de visszaadni ismét k a m a t o k k a l fogja. Csak Oroszország egyedül évente három milliárd dollárt fizet nekünk. és ismét kell a pénz. A képlet határtalanul egyszerű.

mert a pénztárcának nem szabad átlátszónak lennie. De ez nem igaz.válaszolta J o h n . Úgy vélik. filozófusok és sakkjátékosok irányítják.Nevüket sorrendben vagyonuk nagyságától függően üzleti folyóiratokban teszik közzé . Bár nem akarta elkeseríteni az apját. papa! . apám.M o n d d . csak az éves hasznunk meghaladja sok. Pontos megfigyelés. méltó fogadója vagy e tudásnak.Igen. a közgazdaságban te valóban zseni vagy! Képtelen vagyok felfogni. így. . N e m szerepel.Papa. hogyan lehetett mindenféle katonai beavatkozás nélkül ekkora hatalmas birodalmat rávenni arra.kérdezte az apa -.válaszolta nyugodtan J o h n . J ó l l e h e t .. hihetetlen volt. a te nagypapád. hány gazdag ember van az országban? Vagy a világon? . Igazad van. akik e névsorokban szere­ pelnek. az apám. amelyet J o h n előtt apja fedett fel. s én úgy vélem. hogy évente . Amikor b e t ö l t ö t t e m a huszadikat. kandalló melletti beszélgetésekkel kezdődött a gazdaság másféle törvényeinek a tanítása.dolgoznak. ezekben a névsorokban nem szerepel. m i n t az egyetemen. mert fogalmuk sincs róluk.Helyes. A világ gazda­ ságát pszichológusok. S o k a n . . különleges módján t a n í t o t t a fiát. Az információ. . J o h n így válaszolt: . hogy a közgaz­ daságtan a közgazdászok dolga. e névsorban szereplő teljes vagyonát. . J o h n . egyetlen. De pontosabban így is lehetne mondani: a mai tanárok nem tudják megmagyarázni a gazdaság törvényeit. nem úgy. Te m á r húsz vagy. Az egész tanítás b i z a l m a s beszélgetésekre épült. Vagyis J o h n t máris társtulajdonosnak tartotta. J o h n . bevezetett engem az irányítás titkos folyamatába. S azért nincs a nevünk a névsorokban. Az apa saját. . példákkal és j á t é k o s a n . és természetesen.És hányadik helyen vagyunk e listákon? Az apa először m o n d t a „mi" és nem „én". még a világ legelőkelőbb egyetemén sem lehetett megszerezni.a tiédre és az enyémre . közvetlenül vagy közvetve a mi birodalmunkra .Köszönöm. J o h n .A te neved. tudod-e.

Közülük egyetlen egy sem tudja. Igen. most nekem. majd csak ezután fejezte be: . csupán négy pszichológusból álló csoport határozza meg és ellenőrzi. J o h n H e i t s m a n n nézte az apját és n e m is t u d t a teljes mértékben felfogni. Korábban az én apámnak. előbb meg kell értened a közgazdaság valódi törvényeit. De az adott esetben nem csak a gazdagságról volt szó. hanem az én kívánságomtól. hogy szigorúan az én . és hamarosan csak neked fognak dolgozni. nagy. megmoz­ gatta a fadarabokat. hogy apja gazdag. ha megtudnák. közgazdasági intézményei. majd szótlanul könnyű bort ö n t ö t t saját és fia poharába. tudta. melyet ellenőrzők.1 adót fizessen nekünk?! Hogyan sikerült egy ekkora grandiózus pénzügyi operációt kidogoznod!? Az idősebb Heitsmann fogta a kandalló csipeszeit. Ivott egy kortyot. A törvény ilyen: a demokratikus társadalom feltételrendszerében minden ország államelnöke.a kiosztott parancsokat viszont elvégezni már m á s o k végzik.és kisvállalkozói csakis egyetlen vállalkozónak dolgoznak. Neked a z o n b a n . amelyeket n e m tanít egyetlen egyetemi tanári kar sem. A tőke. J o h n . katonai doktrínáját egyetlen. hogy országuk jelenlegi helyzete nem az ő tevékenységüktől függ. M e g m u t a t o m neked. Például Oroszország teljes szociális és közgazdasági politikáját. a m i t m o n d o t t neki. Ez aránylag egyszerű.számukat tekintve kis . A sok-sok analitikus.szakcsoportjaim által kidolgozott irányelvek szerint dolgoznak. S o k ország p o l i t t e c h n o l ó g i a i k ö z p o n t j a i . csak parancsolni enged . hogyan t ö r t é n i k az irányítás. A pszichológusok mindegyikének négy titkára van. kormányzási struktúrái nem tudatosítják.Én egyáltalán nem dolgoztam ki semmilyen operációt. mivel foglalkozik a másik. kormánya. aki a közgazdasági piramis csúcsán áll. hanem egy szuperhatalomról. Egyszerűen még csak nem is tud a létezésükről. a k ü l ö n b ö z ő országok kormányainak „géniuszai" és államelnökei hüledeznének. bankjai. amelynek öröklés útján rá. .

Az adósság után fizetendő k a m a t pedig. az óriás cégeken át.Amikor meghallottam a te nagyapádtól azt. A múlt évben. Mondd. E fantasztikus i n f o r m á c i ó t nehéz volt teljés egészében tudatosítania.. És van egy. következésképpen a többiek is. amelyben élünk. számukban a több százezret is meghaladó. Neki. Például.Saját központi bankjától? . m i n t ország . tudom. J o h n . hogy a hitel használatáért fizetendő uzsorakamatok az USA-ba vándorolnak.csupán egyetlen embernek. hogy az ország. Igen. . akik gazdagok. az ő apjának dolgozik? . S o k közgazdász tudja: a Nemzetközi Valutaalap alapvető tőkéje az USA-ból származik. M i n d e n tárgyalás a fejlődésben lévő országoknak nyújtott segítségről . hogy konkrétan kinek . Oroszország évente h á r o m m i l l i á r d dollárt fizet a Nemzetközi Valutaalapnak. hogy a hitel használatáért „szolid" kamatokat. Miképpen lehetséges az. egészen. Próbáld azonban megérteni a következőt . . tudod te. s gondolom. J o h n . s z á m o d r a sem é r t h e t ő minden. Az USA. nem t u d t a m azonnal megérteni. adót kapjanak. Tudják. demokratikus társadalomban mindenki . volt. hogy egy szabad. Ilyen a rendszer törvénye. aki a leggazdagabb. de voltaképpen csak azért. kell szállnia. maga is hatalmas kölcsönöket vesz föl? De kitől veszi? T u d o d te ezt? . papa. Az USA ugyanakkor a legfüggőbb a tőkétől. kis önálló jogi személyekként működő cégekig .csak egy megfelelő figura a tőke sakkjátszmáiban. amely más országoknak hitelt ad. De minden gazdagra j u t egy még gazdagabb.Igen.senki sem tudja.folytatta az idősebb Heitsmann. a gazdag országok a nemzetközi alapok által nyújtanak hiteleket a fejlődő országoknak. s ez az összeg csak a kamata az Oroszország által felvett hitelnek. hogy Amerikának van állami adóssága? .J o h n r a .. amit neked most én e l m o n d t a m . De..T e h á t tudod. akik ezek alatt vannak.. a leggaz­ dagabbnak dolgoznak mind.A világban vannak gazdag emberek.tiszta blöff.kezdve az államelnöktől. Az adósság összege csillagászati.

magánbank. Egyszer eléggé izgatottan érkezett és már az ajtóban elkezdte mondanivalóját: . de hát nem cselekedett másképpen az összes többi orvossal sem.. egészségmegőrző diétákat tartott. De J o h n Heitsmann nem bízott a modern orvostudományban. J o h n soha nem g o n d o l k o d o t t még arról.De kié ez a központi bank? . bocsásson meg. vagy talán egyetlen személynek fizeti. egészséges életet folytatott. E n n e k követ­ keztében egész Amerika a dollárok százmilliárdjait valamilyen magánszemélyeknek.A bank.. megértette: az USA-ban minden adófizető a Központi B a n k n a k fizet. de azért észrevette. Fél éve már tágas hálószo­ báinak egyik ultramodern orvosi berendezésekkel teljesen ellátott ágyán feküdt. hanem betegsége okairól szóló gondolatok is. Csak a pszicho­ lógia egyetlen doktorát tüntette ki rövid válaszaival. Jó napot..tartottak szolgálatot az orvosok.ez azt jelenti: „Távozzon!" . A professzor sokat beszélt. kinek is tartozik Amerika. Ön gyorsan felépülhet.következésképpen. többek között még ezt a professzort sem. H e i t s m a n n úr. hogy ez a legőszintébb és a legtisztességesebb. Az olykor belépő orvosnak keze alig látható mozdulatával jelzett. H e i t s m a n n úr! Kissé elragadott a fantáziám.. Ahogy mondják. A milliárdos nem válaszolt a professzor köszönésére. ha megszüntetjük az okot.egymást váltva . n a p o n t a edzett a tornateremben. nem dohányzott. Heitsmann még afelől sem érdeklődött. egész reggel az Ön állapotáról gondolkodtam. a bank.. Ó. még k ö s z ö n n i is elfelejtettem. de az utóbbi félévben nem járt be az edzőterembe. Heitsmann sosem sietett életében. nem ivott.. én meg tudom fejteni az Ön betegségének az okát .Ma éjjel. sőt. Úgy vélte. de beszédében nem csak orvosi megállapítások hangzottak el.az USA Központi Bankja . Úgy tűnik nekem. A szomszédos szobában éjjel nappal ... de amikor az apja kérdésére válaszolt. hogyan hívják az orvosokat. De ez a bank .. még felé sem fordult. hogy az orvosaival még csak beszélnie sem érdemes. s ebből mindenki t u d t a .

vagy fordítva. De az átültetett szervek sem fognak elégségesen m ű k ö d n i . okvetetlenkedő modern ezote- .m i n d e n t nagyon részletesen leírt. Igen. hogy Ö n t szemmel verték. depressziójában. hogy kezével megadja a „távozzon" jelet.N e m értek egyet a kollégákkal abban. Igen! Az Ön mélységes depressziója! Ez az az állapot. P o n t o s a b b a n mondva. Igen. igaz. az Ön mély depressziójának az o k a az.a depresszió. Igen. és én készen állok ezt számtalan tény segítsé­ gével bizonyítani. kórlapját. vese. hogy nagyon komoly felfedezést tettem. amikor az ember céltalanná válik. ezért az izgatottan folytatta gondolatai fűzérét: .és szívátültetés. abszolút meg vagyok győződve. vagy nem elég határozott parancsokat kezd adni. Az Ön kezelőorvosa . Ö n t megigézték. az eredendő ok a depresszió. M o s t a fő kérdés a következő: a belső szervek működésének romlása okozza-e a depressziót. Tehát. Igen. igen. A milliárdos azon volt. nem látja létezése értelmét. Igen. elveszíti érdeklődését a körülötte lévő események iránt. de hogy hogyan lehetne teljes egészében megszüntetni. S ilyenkor az agy az egész szervezetnek lassú. Az Ön szerveinek elégtelen működése az Ön mélységes depressziójában rejlik. M i n d e n esetben feljegyezte az Ön lelkiállapotát is. majd a depresszió egy bizonyos szintjén az agy teljesen megszűnik e parancsokat kiadni. Az Ön belső szerveinek a működése akkor kezdett romlani. annál gyengébbek a parancsok. S úgy tűnik nekem. hogy az eredendő ok . hogy elkerülhetetlen Ö n n é l a máj-. Nem szerette a mindenféle.. A népi gyógyászathoz fordultam.. Az egész szervezetnek! Minél erősebb a depresszió. azt a jelenkori orvostudomány n e m tudja. a depresszió okozza szervei működésének a romlást? Meg vagyok győződve. T ö b b s z ö r átolvastam orvosi leletei feljegyzéseit. amikor Ön a depresszió á l l a p o t á b a j u t o t t . Elégtelenül! Ez tény.ügyes ember . és ilyenkor beáll a halál. S i m m á r meg vagyok róla győződve. igen! A depresszió állapotába!.A professzornak ilyen jelet nem adott. hogy jelenleg e szervek Ö n n é l n e m a megfelelő hatékonysággal m ű k ö d n e k .

hogy ebben végérvényesen jelet. m i n t pl. mindörökre. A ráolvasó ember azzal. én pedig egy jó felfedezést teszek. szeretettel. gyűlölettel. akik azt ígérik. hogy az embernek azt mondja. hogy a professzor a mai orvostudomány tehetetlensége m i a t t szintén az úgyne­ vezett gyógyítók e kategóriájába tartozott. adjon még n e k e m öt-hat percet. akkor annál több negatív. s éppen e jelenségre építik tevékenységüket a ráolvasok. Lehet. Kérem. átkot. hogy folytathatja. ismét gyorsan beszélni kezdett: . védelmet nyújtanak. Pontosabban mondva. S ellenkezőleg. én ezt már meg is tettem. hogy Ön m o s t kész engem elküldeni. romboló energia halmozódik föl benne. hogy Ön meggyógyul. aki túl sok negatív energiát kap a környezetétől. A professzor megelőzte azzal. annál több pozitív energia összpontosul benne. bizonyos cselekmények megbizonyosodjam. majd m i u t á n megértette. m a g a is semlegesítheti .az igaz kapcsolatok. A milliárdos továbbra sem adta meg kezével a „távozzon" .Az emberek különböző m ó d o n néznek egymásra. az egyik ember valós érzései egy másik iránt. Minél több pozitív e m ó c i ó t irányítanak az emberek emez vagy amaz ember felé. A milliárdosnak nem sikerült a „távozzon" jelet megadni. lehet. A professzor néhány másodpercig s z e m r e b b e n é s nélkül meredt a m o z d u l a t l a n u l fekvő ember kezére.másképpen mondva . Közöm­ bösen. k ö n y ö r g ö m . . ám mégis bizonyosnak nevezhető érdeklődést keltett a milliárdosban. hogy az az ember. Távolról sem mindegyikük sarlatán. De a fő szerepet nem a szem külső kifejezése játsza. Ha Ön elfogadja. Pitiáner vállalkozóknak vagy sarlatánoknak t a r t o t t a őket. Lehet. tisztelettel. hogy leveszik az emberről a rontást. A lényeg abban van. s ez jóllehet halovány. csak az kell. A fontos . A népnyelv ezt „szemmelverésnek" nevezi.kiegyenlítheti azt.rikus gyógyítókat. irigységgel. félelemmel. amit m o s t Ö n n e k m o n d o k . ha az ember környezetében túlsúlyban van az elutasító emóció. amit m o n d o t t .Érzem. a pincér vagy az eladó hamis mosolya. Külsőleg ez a legközönségesebb maszk is lehet.

pszichikája számára negatív.az ember m a g a is képes ö n m a g á b a n előte­ remteni.az e m b e r n e k legyen célja. Ha n e m hisz. S z á m á r a a civilizáció vívmányainak . ám tény . m i n t a kiflik árusa vagy készítője. félelemmel viszonyulnak Önhöz. vagy akiknek nem emeli meg a keresetüket. Ez egy paradoxon. E l e m e z t e m a k ü l ö n b ö z ő társa­ dalmi szintek vállalkozóinak fizikai és pszichikai állapotát. de a n ő k elárulták Önt. ezért Ö n n e k n e m fognak segíteni. melynek fokozatos elérése pozitív érzéseket fog kiváltani. S ez bizony nagyon fontos . ha a számára nélkülözhetetlen árut be tudta szerezni. Pozitív energiafor­ rások Ön körül nincsenek. Az az ember. de most.kisebbel. Hiszen csak a n n a k k ö s z ö n h e t ő e n kapja meg a civilizáció t ö b b vívmányát. A nagy bankár vagy jó bevétellel rendelkező konszern tulajdonosa s z i n t é n i p a r k o d i k vállalkozását fejleszteni.sőt. de gyakran sokkal kisebb hévvel. m e r t előtte jelentősen kevesebb csábító jóléti eszköz áll. aki tésztát dagaszt. barátai sem. Miért negatív? Hát azért. Ehhez azonban az embernek szüksége van egy konkrét vágyott célra. nem is akármilyennel t e k i n t h e t Önre. örül. mert az Ön anyagi helyzetében mindenki. akik érzik az Ön hatalmát. Sokan. akkor ez n e m történik meg. célja nincs. hogy megtisztult. m i n t a kifliárus előtt. Azért kisebbel. akkor tényle­ gesen m a g a is kiegyensúlyozza magában a pozitív és negatív energiát. segít az embernek elhinni. rokonokkal nem tart fönn kapcsolatot. Ha ez az ember hisz a ráolvasónak. és vállalkozása fejlesztéséről á l m o d o z i k . aki Ö n t körülveszi. Pozitív energiát . törekedjen a n n a k elérésére. gyermekei nincsenek. hogy Önben nincs többségben az Ön szervezete. kifliket süt és árul. ha maga is fejlődik.által leveszi a szemmel verést. Ezzel ellentétben kell állnia a pozitív energiának. Ön nagyon sok m i n d e n t elért. Ilyen energiát a család tagjai adhatnak. Amint láthatja. ezek m i n d negatív energiák. irigységgel . Ezek azok. Ö n n e k vágya.méghozzá elegendő mennyiségben . akiket Ön elmozdított helyükről. úgy tűnik. romboló energia. Ön nem hisz a ráolvasókban. Ez azonban nem jelenti azt. a rokonok. növelni a n n a k bevételét.

nincs konkurense. még a legmodernebb orvostudomány sem képes neki ellenállni. hogy a gazda­ goknak kevesebb okuk van az örömre. a neve . Ö n n e k nincs felesége. Paradoxon.a győzelem a konkurencia fölött. sőt az elragadtatásét is. hogy a számtalan negatív energiát egyetlenegy energia tudja legyőzni. Van még egy tényező. amely megelégedettséget hoz . sőt. egyetlen egy. kérem.többsége már nem jelent vívmányokat. Az á l l a m e l n ö k ö k és milliár­ dosok állandó orvosi megfigyelés alatt állnak. de van! Igen. Egy viszonylag gazdag ember n e m fog örülni egy s z u p e r m o d e r n k o c s i n a k . mint a többiek. Az eredmény eléggé meggyőzőre sikerült. A világ hatalmasainak az élettartama az egyszerű emberekhez hasonlítva nem nagy. gyakran rövidebb is. amely erős. úgy tűnik. Akkor ez azt jelenti. Összehasonlí­ t o t t a m a gazdag emberek.a környezet negatív energiájának kolosszális ereje van és semmilyen. m i n t a kevésbé gazda­ goknak. h a n e m csak közönséges dolgokat. nem is érdeklik Ö n t a nők. elfelejtettem elmondani. Az emlékek! Kedves J o h n Heitsmann. Jelentéktelen a számára. sőt. hihetetlenül erős. hogy a helyzet kilátástalan? N e m ! Van kiút. mégis betegek és ugyanúgy meghalnak. Okfejtéseimnek rengeteg b i z o n y í t é k a van. Ö n n e k azonban.a „Szeretet Energiája". a k k o r a vásárlás kiváltja b e n n e a megelégedettség érzését. E k k é p p e n Ö n r e kizárólag negatív energiák h a t n a k és ilyenekből akad jócskán. kizárólag minőségi élelmet fogyasztanak. Csakhogy. Heitsmann úr. Ezek a tények ékesszólóan tanúsítják .amikor az ember szerelmes és szereti valaki. próbálja meg felidézni élete . Igen. Paradoxon. Ez az az állapot . lehetőségük van használni a legmodernebb technikai eszközöket és gyógysze­ reket. de a tény az tény. igaz pici. sajnos. nagy politikusok és á l l a m e l n ö k ö k élettartamának statisztikai adatait az u t ó b b i száz évben. és az Ön korában és állapotában már nem is fog irántuk érdeklődni. úgy tűnik. mégis tény. Van. Ha egy viszonylag nem gazdag embernek lehetősége adódik gépkocsit vennie.

sőt..ha még erre lehetősége van . Percről percre. J o h n Heitsmann. úgy rendezzék el. Ám házassága nem hozott semmi megelégedést. Nem állt le nejével megbeszélni a dolgot. ha tett valakinek komoly ígéretet és nem teljesítette. ahogy én kérem. aki csak megjátszotta a szenvedélyesen szerelmes nőt. de még érdekes sem. Az élet megtalálja. és lehet. értelme sem volt. igyekezzen . H e i t s m a n n felidézte magában.telje­ síteni azt. Alig félévi közös élet után a biztonsági szolgálat fényképeket helyezett elé.úgy t ű n t neki . m i n t sokan mások. egyszerűen csak parancsot adott a biztonságiaknak.. hogy most minden. Ezután egy híres fiatal modellt vett el. hogy Ön találja meg. ha a készü­ lékek pozitív eredményeket mutatnak. Egy perc múlva a jellegzetes kézmoz­ dulat a professzort távozásra kényszerítette. hogyan nősült meg apja tanácsára s vette nőül egy milliárdos leányát. Azokat a korszakokat. a m i t átélt . amelyeken felesége korábbi szeretőjével szórakozott. ami rá emlékeztet. A professzor érvei bizonyos mértékben érthetőek voltak a számára. hogy feltöltse a birodalom tőkéjét. hogy megtaláljuk a felgyógyuláshoz vezető utat. kisült. élete átélt esemé­ nyeire emlékezett. És ami a legfontosabb. Megtaláljuk! Én feltétlenül meg fogom találni. hogy ezek még pozitív hatással is lehetnének rá. hogy felesége meddő volt. A professzor elhallgatott és ismét a mozdulatlanul fekvő ember kezét nézte.nem csak hogy nem volt kellemes. Vagy az maga fog megmutatkozni. de a probléma éppen abban rejlett. A készülékek szervei működésének munkáját feljegyzik. úgy. amelyek kedvező és kellemes érzéseket hoztak Önnek. felbukkan majd a remény is arra. Kérem. legalább két-három napig próbáljon meg emlékezni a jóra. saját maga és a tudomány érdekében. . Igen. Ha m o s t Ön úgy kezd el cselekedni. ne legyen semmi.korszakait. és tíz év közös élet után kábító­ szer-túladagolásban halt meg. De az is lehet. hogy soha többé ne kerüljön a szeme elé. Persze megpróbálhat jó pillanatokat találni elmúlt életében.

Helyes. az a l k a l m a z o t t a k dicsérete pedig ö r ö m ö t nem hoz.Heitsmann emlékezéseiben eljutott egészen az apja birodal­ mában megkezdett m u n k á s s á g á n a k a kezdetére. Az apja. egyáltalán nem váltottak ki belőle semmilyen érzést. A haszon összegei. a szigorú apa a J o h n h o z rendelt dajkák és t a n í t ó k jelenlétében o s z t o g a t t a intelmeit. melyek a könyvelésben a korábbiaknál nagyobb összegekben mutatkoztak meg. Ahogy az lenni szokott. de n e m volt képes találni egyetlen kellemes p i l l a n a t o t sem. A kert távoli csücske.Egyetértek az alapra v o n a t k o z ó javaslatoddal. ahol egy virágzó akácfa alatt egy kisebb ablakos házikó állt. Elméje gyenge fényt vetett az apjával való ritka kapcso­ latainak epizódjaira. g o n d o l a t i energiájukat arra fogják felhasználni. J o h n n y . Teste beleremegett a kellemes érzésbe. és azt óhajtják. a m i é r t kedve lett volna elidőznie emlékeiben és pozitív érzéseket nyernie belőle. Más befektetők. Apja meghalt. Ügyes vagy! Gondolkozz még más irányzatokon is! Itt az idő. . ebéd után így szólt: . aki elvétve dicsérte. a Heitsmannoknak fognak dolgozni. T ö b b dicséretet sem volt kitől várnia. vagyis nekik. hogy az gyarapodjon. hogy a kormánykerék mögé állj! J o h n H e i t s m a n n néhány napig emelkedett h a n g u l a t b a n volt. hogy növeljék az alap tőkéjét. Később még hozott néhány döntést és növelte a pénzügyi birodalom hasznát. Heitsmann emlékezéseiben egy élénk és nagyon tiszta kép merült föl. majd egyszer. néhány napig g o n d o l k o d o t t . Csak egyetlen kellemes pillanatra lelt bennük. Egyszerre csak a m o z d u l a t l a n u l fekvő milliárdos testén hullámszerűen melegség futott át. Amikor bebizo­ nyította apjának. E n n e k ellenére k ü l ö n ö s ö r ö m ö t mégsem érzett. így j u t o t t el J o h n H e i t s m a n n emlékezéseiben gyermekko­ rához. akik az alapra ruházzák tőkéjüket. hogy nem szükséges a valutalap egyedüli tulaj­ donosának lenniük.

úgy döntött. az egész falban számtalan polc keletkezett. e teret kezdi építeni. ledöbbent a meglepetéstől. A házikó tetejének befedésére J o h n y deszkákat használt. hogy saját kezével épít egy pici házikót. és ezt fűzőgéppel erősítette fel. A hetedik nap. A házikó bejára­ tában egy kislány állt. A pici lányon világoskék. hogy a ládákat oldalukkal fektette egymásra. akinek a villában saját használatra két tágas szoba állt rendelkezésére. J o h n n y az egyik falat úgy alakí­ t o t t a ki. S bár a megépített tér a jelenkori világ lakásaival összehason­ lítva nem olyan tökéletes. A virágládák jó építkezési anyagnak bizonyultak. és az ő művébe kukucskált be. és ezt sugallja neki: „Tenmagadnak kell saját teredet létrehoznod!" Az ember. De mindig és m a j d n e m m i n d e n gyermek életében bekövetkezik egy olyan időszak. amelyet a friss levegőn tett sétára jelöltek ki számára. Műanyag virágládákból építette meg. így a ládák feneke a fal külső részét alkotta s belül. Valószínűleg van az emberben egy gén. egy saját személyes teret hozzon létre. m i n t a csodálatos lakásokban. kétkezi építése. n a p o n t a mintegy három órát szánva rá. mely valamilyen ősi i n f o r m á c i ó t őriz. míg sárgából az egész peremén egy csíkot épített bele. Színesek voltak és J o h n a falakat kék ládákból építette. amelyeket polietilén ponyvával takart le. hogy saját kis házikót. E vonzalom attól függ. térdét eltakaró szoknyácska volt és fehér . J o h n n y azonnal a kert távoli zugában álló műve felé indult. amelyet ő maga h o z létre. mihelyt elérkezett a séta ideje. Egy egész hétig építette házikóját. az e m b e r sokkal ö r ö m t e l i b b érzéseket nyer. e sugallatnak engedelmeskedve. Amikor félrehajtotta az akácfa ágait és megpillantotta a saját két kezével építette házikót. A kilencéves J o h n H e i t s m a n n is. mégis ebben a térben. a m i k o r megkezdődik saját terének a valós.M a j d n e m m i n d e n gyermeket teljes egészében érthetetlen vágy vezérel. a gyermek. hogy van-e a gyermeknek a szülői házban saját szobája vagy egyetlen helyiségben él a szüleivel. ezek egymásba illettek és egymást rögzítették. A ládákat egymásba rakta.

. . Okosak csak az emberek lehetnek .De hát mit látsz okosnak ebben a házban? . amelyek a j á t é k h o z szükségesek. melynek ujján fodrok voltak. Gesztenyebarna haja göndör loknikban szóródott szerteszét vállain. de hogy okosak volnának. .ismételte meg a kislány. hízelgőek voltak ránézve.Én a villában lakom. M á r én is tudom.Ezt a házikót én építettem.A fal belül nagyon okos. hogy kell a virágokat termeszteni.M i t keresel itt? A kislány gyönyörű arcával J o h n n y felé fordult és így válaszolt: . Téged hogy hívnak. De amikor egy okos ember házat épít. .Miben? .jegyezte meg elgondolkodva Johnny. De hangosan mégis így szólt: .Milyenben? .Csodaszép és okos . természetesen lehetnek okosak.jegyezte meg m a g á n a k Johnny. mert az én édesapám a kertész.Sallynak. azt m á r h a l l o t t a m . S o k a t tud a növényekről és engem is tanít. azt még nem. de az is lehet. és hol laksz? . J o h n n y n a k megtetszettek a kislány gondolatai.blúz. „Szép és okosan g o n d o l k o d i k " . az emberek. A polcokra rengeteg dolgot lehet rakni. akkor a ház is okos lesz fejtette ki gondolatát a kislány. hétéves vagyok. J o h n n y t előbb haragra l o b b a n t o t t a az idegen gyermek jelenléte és mérgesen megkérdezte: . . hogy a kislány is megtetszett neki.kérdezte ismét a meglepett Johnny. hogyan kell beoltani a fa ágait. . . Az én nevem Johnny. Majd rögtön meg is kérdezte: .Hogy csodaszép házak vannak.Gyönyörködöm.Téged hogy hívnak? .Igen. Itt lakom a cselédségi házban. Sok-sok polc van benne.E csodaszép és okos házikóban.

bement a házikóba.Ez így nem jó .lehetek egy picit a te feleséged. Johnny? J o h n n y erre semmit sem válaszolt. ahogy a felnőttek. J o h n n y . Amikor azonban sikerült eljutnia a házikóba. majdnem mindig Sally várta ott. Majd függöny az ablakba és a bejáratra. Igyekezni fogok.Tudd. amit Sally hozott.Vagyis te vagy a háziúr fia? . . majd a bejáratban álló Sallyhez fordult és félvállról odavetette: . Johnny.buggyant ki Sallyból és megkérdezte: . Később egy kis kerek asztal érkezett a házikóba egy üres fényképkerettel és Sally így szólt: . és én leszek a cseléded. hol Disneylandbe ment. körül­ nézett. hogyan rendezzük be a belsejét. Sally belépett a házba. majd szeretettel és izgatottan J o h n y szemébe nézett és szinte suttogva mondta: . de te csak n e m jössz. a villában csak a férj. J o h n n y .M i t játszunk? . . hogy jó feleséged legyek. Ki kell gondolnunk. a feleség és az ő gyermekeik élhetnek. A fényképedre fogok nézni és vidámabb lesz a várakozás rád. hogy a kertben játszón. majd beleteszem a keretbe. Én itt várlak.K ö s z ö n ö m . .Akkor én leszek a feleséged . vagy pedig lovagolt.Egyre ritkábban jársz a mi kis házunkba. A földre előbb szőnyeg került.Igen. a k k o r gyere ide be úgy.. a cselédségi házban kell lakniuk. ha már az édesapám amúgy is cseléd.jegyezte meg J o h n n y . Te leszel a háziúr. J o h n n y nem látogatott el a házikóba minden nap. m i n t a feleségem. A számára sétákra kijelölt idő nem mindig tette lehetővé. A testőrök és o k t a t ó k kíséretében hol a városi parkba. játsszunk együtt a házikóban! . Johny minden látogatásnál érdeklődéssel figyelte a házikóban végbemenő változásokat. Adj nekem egy fényképet.J ó . én. hogy együtt élünk a házikóban úgy. mert amúgy is te vagy a háziúr fia. mit. .Játszzuk azt.a cselédeknek egy másik házikóban.

Felemelte az ágakat. De ez a találkozás. amikor eljött. csak egyszerűen tetszett neki. lehet. meghajlott és belépett a házikóba. Szüleivel egy másik villába költözött.. a m u l t i m i l l i á r d o s . Lehet.. Sallyval elutazásuk után tizenegy év elteltével még egyszer találkozott. Ebéd után k i m e n t a kertbe és a helyzet úgy h o z t a valahogy. a pici tisztásra lépett és megdermedt a váratlan látványtól. mint korábban. a m i n t egyre nagyobb részletekben merült fel benne gyermekkori kapcsolata a kis Sallyval. egyik a p a r t m a n j a ágyában feküdt. Magát a házikót is virágok fonták be. Körülötte pici virágágyások. Korábban itt pad nem állt. ahogy soha senki más egész további élete során. Félrehajtotta a függönyt.. Megfe­ ledkezett róla! S o s e m merült fel emlékeiben. ahol gyermekkorában az akácfák k ö z ö t t felépítette házikóját.. a bejárathoz egy keskeny. Tizenegy év után .igaz. De Sally őt valószínűleg úgy szerette. bár viszonzatlan szerelemmel. h o m o k k a l kiszórt utacska vezetett. Szerette az első. ahol gyermekkorát t ö l t ö t t e . hogy elbúcsúzzon a házikótól és Sallytől is. amely eltakarta a bejáratot. .. most igen. Csak m o s t fogta fel igazán. hogy ez a kislány szerette őt.. ezért emlékei.. amelyek a kertben megépített házikójához fűzték és kapcsolata Sallyvel még m o s t is kellemes érzéseket ébresztettek lelkében és melegséggel t ö l t ö t t é k fel. ő is szerette a kislányt.ismét ama helyre vetődött. Új érzések h u l l á m o z t a k végig egész testén. Az általa tizenegy évvel ezelőtt műanyag virágládákból megépített házikó úgy. Szíve egyre erősebben hajtotta ereiben a vért.. jegyezte meg magában a már felnőtt Johnny. M o s t azonban éppen ez uralta minden gondolatát és h á b o r o g t a t t a lelkét. hogy léptei egyenesen a kert távoli zugába vitték. ugyanazon a helyen állt. De körös-körül. és a bejáratnál egy pici pad állt. J o b b a n érezte magát ezektől a testet melengető érzésektől. T ö b b ideje nem volt.J o h n n y otthagyta fényképét. csupán egyetlenegy napra . még gyermekien elszánt és őszinte. * * * J o h n H e i t s m a n n . J o h n Heitsmann még kissé fel is ült ágyában. Ez a találkozás.

így hát J o h n a szőnyegre telepedett. Sally! . Sally n é m á n állt a bejáratban. az asztal mellett.. . bársonyos hangon.Szervusz.szakította félbe J o h n az elnyúló szünetet. A házikóban székek n e m voltak. aki felé fordította . hogy elvegyen egy szőlőfürtöt. de közben akaratlanul is megérintette Sally vállát. Sally belépett. nem m i n d e n n a p i a n szép testében. hanem nőies és rugalmas alakja..Szervusz. A polcokon szép sorban álltak Sally játékai. majd a keretben álló fénykép mellé az asztalra helyezte azt. a lány arcát elöntötte a pír. Az asztalon. m i n t réges-régen. ám mégis izgalommal így szólt: . m i n t itt e palánták ültetésére szolgáló közönséges műanyag virágládákból épített házikó. együk meg közösen!.Igen?. egy kis tányéron friss gyümölcs volt. sem a kastélyok nem ébresztettek benne ilyen kellemes érzéseket. A polcok egyikén.Azonnal megérezte. Fogyassz belőle! Neked hoztam. Hiszen megígértem. Szégyenlősen lesütötte szemét és lágy. rendkívül gyengéden. mely kirajzolta alakja körvonalait. de sem a villák. meg van mosva. Sallyt pillantotta meg. kinyújtotta kezét. Nekem?. a földre ült és kezébe vette a gyümölcsös tányért. kastélya volt. Te tartasz itt rendet úgy. A tányéron gyümölcs van. emlékezve a kellemes gyermekkori érzésekre. A könnyű ruhával. Ezt gondolta: „Miért van ez így?" Családjuknak rengeteg előkelő villája. Csak állt és gyönyörködött Sally már felnőtt. Amikor J o h n Sallyra nézett. m i n t régen? . A földön egy felfújható matrac.Igen. J o h n talán húsz percig is állhatott a házikóban. az ő gyermekkori fényképe állt. finoman j á t s z o t t a szél. úgy. J o h n n y ! Nem válaszolt azonnal.. M i u t á n kilépett a házikóból. m i n t h a nem akarná megszakítani a J o h n r a áramló emlékek folyamát. pléddel letakarva.. . J o h n félrehajtotta a függönyt és udvariasan maga elé engedte Sallyt. Akkor gyere. A ruhán keresztül m e g m u t a t k o z o t t már nem gyermeki. hogy valaki j á r h a t o t t itt előtte.

amikor J o h n lassan és óvatosan az ágyra fektette és amikor mellét simogatta. Az erős levegővételtől rugalmas mellén k i g o m b o l ó d o t t a gomb. Ezek az érzések. Ahogy tekintetük találkozott.. hogy földet tudjon neki venni. J o h n h o z simult. Ezután egy rövid időre mindketten elszenderedtek. ő. Sally hirtelen mély levegőt vett. nevelni gyermekeit. ha lesz elég pénze. húsz évnél is tovább . hirtelen felfogta. beszélgettek valamiről." J o h n mégis megfeledkezett vágyáról. sem később nem volt intim kapcsolata szüzekkel. Pontosabban mondva: egy szűzi leánnyal. hogy ez volt az egyetlen. milyen szép az élet.. J o h n n a k sem korábban. J o h n akkor magában elhatározta. J o h n Heitsmann.. házhoz jutnia. hogy majd e telken. száját csókolgatta és amikor. melyek lázba és i z g a l o m b a h o z t á k . Hosszabb időre csak a pénzügyi k o m b i n á c i ó k k a l való játék k ö t ö t t e le és gyarapította általa milliárdokkal apja vagyonát.. épít egy kisebb házikót.arcát. Sikerült is! Sally arról beszélt. J o h n átkarolta Sally vállát és magához vonta. Sally maga rendezi el a telket. de csak megszerzésük első napjaiban. De miről? J o h n Heitsmann m e g p r ó b á l t a erőltetni emlékezetét.. mennyire szorgalmasan gyűjtögeti az apja a pénzt. Az új hajó. az elmét is elborító intim kapcsolata egy nővel. Éppen ellenkezőleg. mely örökösödés folytán szállt rá. mely lángban égett. ennyi év után. Annyira szeretett volna visszaemlékezni beszélgetésük legalább egy parányi részére. „Hát persze . Elmesélte. hogy segítsen neki földhöz. M o s t is.. és lehet. Még Sallyről is teljesen! Az élet elkábította hamis csillogásával. sok-sok különböző növényt fog majd rá kiültetni és boldogan fog ott élni.gondolta magában . N e m szabad megfeled­ keznie róla. hogy segít Sallynek. Sally még szűz volt.elég egy telek és egy házikó e lány boldogságához. egész testével. Sally nem ellenkezett. Amikor felébredtek. Ez igazán semmiség. a magán­ repülőgép ugyan ö r ö m ö t hoztak. akit ő tett nővé. valóban gyönyörű. Sally akkor sem ellenkezett. amely az utolsó találkozás óta eltelt.

hogy legyen saját telke. háza. az Ön számára fontos adatot. figyelmesen . akkor azonnal.Uram. hol él most Sally! Az információra legkésőbb holnap reggelre szükségem van. szinte mellékesen. m i n t ötven évvel ezelőtt egy villában laktam. amíg. A nevére nem emlékszem. A pontos címére nem emlékszem. M o s t a z o n b a n J o h n H e i t s m a n n n e m volt depresszióban. J o h n Heitsmann az ablaknál álló hintaszékében ült. elmúlt egyik házassága. aki szeretett engem. hogy segítek Sallynak. és egyre gyakrabban ismétlődtek depressziós időszakai. e házban él. borotválkozva. annak a lánynak. Uralkodtak minden más fölött. amelyek végül mély lelki krízisbe torkoltak.fél év után az elsőket: . Negyven év után a pénzügyi k o m b i n á c i ó k k a l folytatott játék sem nyújtott több megelégedettséget. a kertészt 40 évvel ezelőtt elbocsátották és hamarosan meg is halt. A lányt Sallynek hívták.. A n ő k nem hagytak benne semmilyen nyomot. emlékei kellemesen felizgatták: „Hát hogy t ö r t é n h e t e t t ez meg? Szavamat adtam saját magamnak. agyondolgozta magát az építkezésen és meghalt. Ebben a villában egy kertész dolgozott. megértette: nem fog tudni megnyugodni addig. Amikor Sallyra gondolt. aki be s z o k t a t a r t a n i ígéretét. begyújtunk minden.T ö b b . íme a címe! T ö b b információval ebben a pillanatban még nem rendelkezünk.. A címet az irattárban megtalálja. Halála előtt sikerült két hektár földet vásárolnia egy elhagyatott rancson Texas államban. De ha parancsolja. Sally. . az időtől függet­ lenül jelentse! Teljesítse! A titkár hajnalban telefonált. Lenyomta a titkárát hívó gombot. meg volt fésülködve. majd a második is. Ha korábban tudja meg. J o h n Heitsmann ágya szélén ülve még nehezen tudta kiejteni a szavakat . Háromrészes sötétkék öltöny volt rajta. Tudja meg. de az irattárban a könyvelési adatok között megvan. Leánya. Amikor titkára belépett. m i n d e n e k e l ő t t . Ezen a telken kezdett házat építeni. Közben csak úgy. amelyeket saját m a g á n a k adott. mégis elfelejtettem. Amikor a dolgozószobába lépett.t a r t o t t a k ." J o h n H e i t s m a n n . a házat befejezte és most ott. A kertésznek volt egy lánya. J o h n H e i t s m a n n átvette t i t k á r á t ó l a papírt.

hogy látlak. mily gyönyörű ragyogó a szemed.s a z o n n a l l e s ü t ö t t e szemét. kilencéves és a fiúunokám már tizenkettő. mindkét kezével eltakarta az arcát elborító pírt. botjára támaszkodva ballagott a zöldben úszó kisebb családi ház felé vezető. bicegve. hogy errefelé laksz. Könnyen futott. M e g t u d t a m .A helikopter h a r m i n c ö t percen belül legyen felszálláshoz készen. sofőrrel. majd gondosan összehajtogatta. meglátogatlak.Légy üdvözölve. kaviccsal megszórt úton. aztán hirtelen leugrott a sámliról és elé iramodott. Sally. de csak ö n m a g á n a k .Átutazóban vagyok erre. hangtalanul. s csendes. testőrök nélkül. milyenre van m o s t szükséged. Ketten vannak . mily szépek szemed körül a pici szarkalábak. A nő megérezte pillantását és feléje fordult. Gyere. menjünk be a házba." De hangosan ezt mondta: . de szép is vagy. Egy idősebb asszony sámliszerűségen állva ablakot tisztogatott. gyönyörű hamuszürke haját. Johny. G o n d o l t a m . Sally! . gyönyörű és jóságos vagy. J o h n n y ! Hát persze. izgatott hangon így szólt: . Sally. Egy méternyire lehetett J o h n Heitsmanntól. Először csak a hátát látta meg. ha volna nálad hely a számomra. csak holnap hozzák hozzám az unokáimat a szünidőre egy hétre.Ügy örülök. nézte a nőt. J o h n Heitsmann megállt.egy kislány. . Texas államban tíz kilométerre a villától kell leszállnia. Gyerünk! .m o n d t a J o h n H e i t s m a n n és elhallgatott. Voltképpen tovább beszélt. egyáltalán nem tűnt öregnek. csak maradj nyugodtan. A leszállás helyén várjon rám egy gépkocsi. megitatlak gyógynövényekből készült teával! Én tudom. J o h n n y .elolvasta. megszállhatsz itt nálunk. .Üdv. Esetleg megszállnék nálad. m o s t amúgy is egyedül vagyok. befelé: „O. amikor megállt. N e m luxuskocsi. Egy ideig figyelmesen nézegette az ú t o n álló öregembert. öltönye belső zsebébe rejtette és így szólt: . Teljesítse! Délután háromkor J o h n Heitsmann lassan.

addig is hozok neked a teából. majd amikor Sally egy nagy kancsóban valamilyen teát hozott.. A fél éve ágyban fekvő test elernyedt izmai alig tartották meg a lábán. Született egy fiunk. J o h n H e i t s m a n n leült egy műanyag karosszékbe a ház erkélyén. valamilyen gyárat akarnak építeni. minden eshető­ ségre. balra szintén. Jó nálad. egy örökletes betegség.Miért mondtad. És a te életed hogy alakult. megvetem neked az ágyat. feküdj le. szárított. sok itt a virág. a nyitott ablak mellettit. ahol egy kisfiú és egy kislány sürgölődött mellette. nagyon tetszik. pihenj! De a teát azért.Hiszen az én édesapám a tiédnek gyógynövényeket gyűjtött. hogy jövök? .Igen. J o h n n y ? Mivel foglalkozol? .Én m o s t is férjnél vagyok.. Sally? . olyan szép. milyen gyógynövényteára van szükségem. J o h n n y . két u n o k á n k van . de nincs m o s t kedvem erről beszélni. Sally. nagyon hosszú utat tettél meg. Az utóbbi időben nyugtatók nélkül egyáltalán nem tudott elaludni. Johnny.Ez azt j e l e n t i . hogy férjhez m e n t é l ? Gyerekeid születtek? . Sally.Az életem változatosan alakult. S íme.válaszolta boldogan Sally. Johnny. Sally a nyári konyhában készítette az ebédet. s rögtön el is aludt. majd teákat készített neki belőlük. látni. De téged elfárasztott az út. Johnny. Én is megtanultam gyógynövényeket szedni. de itt azonnal elszenderedett. A reggelt nem is látta.Ha akarod. megkérdezte: . . . Az édesapám mondta. m á r belefogtak az építkezésbe. S o k m i n d e n n e l foglal­ koztam. szemétégető lesz itt. Látom. . Még a takarót is nehezére esett magára húznia. mert csak ebédkor ébredt fel. azt csak idd ki! J o h n Heitsmann nehezen tudott levetkőzni. nekünk pedig azt tanácsolják. Tényleg elfáradt. csakhogy látod-e ott j o b b r a . hogy költözzünk el. hogy tudod. Lezuha­ nyozott és kiment az erkélyre. ülj le ide az asztalhoz az erkélyre. hogy ez nálad is. Csak úgy szedtem. gyönyörű a kert. jó nekem itt. mennyire kimerültél.De hát h o n n a n tudtad. ..N e m tudtam.

Gyere. J o h n n y . akivel a nagyi gyermekkorában barátkozott. botladozott is.Engem pedig J o h n H e i t s m a n n n a k .nyújtott kezet a kisfiúnak.Itt. be nem állt a szája. Belül minden olyan volt. H e i t s m a n n félrehaj­ totta a függönyt.Jó napot. az akácfa m ö g ö t t az én házam van. . Amíg mi Emmyvel ebédet készítünk.Ez nem az én fényképem. . A függöny is a bejáratban másféle volt. Jó reggelt! . Amikor a kert végébe értek.Nos. M i n t h a még meg is fiatalodtál volna. A kisfiú különböző növényekre m u t a t o t t és egyfolytában azok tulajdonságairól beszélt. hogy jó étvágyatok legyen . de bicegett. J o h n bácsi. csak az asztalon egy másmilyen fénykép állt. addig ti. A kis tisztáson az akácfák árnyékában az ő egykori házikója állt. Ugyanazokból a műanyagládákból. és ezt a fiatalembert Georgenak hívják. más ezért a fénykép is. Heitsmann félrevonta a fa ágait és megpillantotta.javasolta Sally. A fényképen Sally unokája volt. ismerkedj meg az u n o k á i m m a l ! Ez Emmy. Az öregember és a kisfiú a csodálatosan szép kertben ballagtak. .. m e g m u t a t o m a kertet m o n d t a George J o h n Heitsmann megpróbált botjára támaszkodva a lehető leggyorsabban haladni a kerten át vezető utacskán. Georgy. „Minden stimmel . csak véletlenül nagyon hasonlít rám.M a j d én Heitsmannak. Csak a tető volt másmilyen. mint egykor. mindkét oldalról plexiüvegbe helyezve. s é t á l g a t h a t t o k a kertben. férfiak. a n a g y m a m á m építette.J ó l nézel ki ezen a fényképen. Heitsmann közben gondolkodott. és hogy valamit mondjon. kissé meghajlott és belépett a házikóba. Ezen a fényképen az a kisfiú van. .. a kisfiú kijelentette: . Biztosan j ó l aludtál.. így szólt: ." H e i t s m a n n kezébe vette a fényképet. .m o s t a házikónak más a gazdája. b e m u t a t k o z t a t o k egymásnak.

Sally. m o n d j u k .Megtörtént. J o h n .. J o h n H e i t s m a n n nehezen küszködve. megfordult. csak j á t é k volt! .Gyerekjáték! . g o n d o k akadtak. Ha nehéz lesz a szíved. J o h n . neked tilos ennyire felizgulnod! Ülj le. megfogta kezét és lassan. szinte kiáltotta J o h n Heitsmann. nagyon komoly.De hát. De a te génjeid nagyon erősek benne és az unokánk . . gyorsan kapkodta a levegőt. m i n t h a még m i n d i g a te féleséged volnék . azért csak . és kissé zavartan megkérdezte: . Akkor vegyük úgy. s felugrott a székről . Aztán. bocsáss meg. m e n n i kell. Sally kezét J o h n H e i t s m a n n fejére helyezte. aki nagyon hasonlít rám. hogy a felesége leszek. Vagyis ez azt jelenti. hol az erkélyen az asztalt terítő gyermekekre nézett és képtelen volt bármit is mondani. ha m á r egyszer komoly dolgok. majd a némán álló Sallyhez m e n t . gyengéden megcsókolta: .Nyugodj meg. Sally! Alig tett két lépést a gyalogúton.m o n d t a csendesen Sally. kissé megbor­ zolta haját. . megszültem a fiunkat.Hol van most? Hol van m o s t a férjed. pálcájára támaszkodva. kérlek. Sally? Hol? . még maga sem értette miért.m o n d t a . Sally? Megszülted? ..m o n d t a Sally és halkan még hozzátette: s te volnál az én férjem.Azonnal el kell mennem. szigorú h a n g o n így szólt: . hogy azután az éjszaka után te gyermeket szültél. Isten áldjon. T ü s t é n t el kell mennem.a te hason­ másod.Sallyhez lépett. hogy az volt. kérlek! .R e n d b e n .George nagyon hasonlít az én gyermekkori énemre. persze.H á t igen. halaszthatatlan dolgom akadt. J o h n . hogy egyszer még gyermekkoromban megígértem egy nagyon jó kisfiúnak. érzései kavarogtak. J o h n Heitsmann hol Sallyre. . elméje háborgott. hogy én ezt a j á t é k o t még m o s t is tovább j á t s z o m . térdre ereszkedett Sally előtt.Igen. És csak úgy teszek. majd így szólt: . szerel­ mesem.

Segít nekem anyagilag. Azonnal beszélni kezdett. Ezért aránylag n i n c s is gondja a megrendelésekkel. ez a címe. bizonyos remegéssel és félelemmel vártak rá. . amely kertépítészettel foglal­ kozik. ugye? Gyere el. kedvesem!" Ezt ismételgette egy kerek órán át továbbra is. gondolataiba merülve. pénzünk is akad majd elég. talán ezért is. Megpa­ rancsolom. holott még nem is ért el az asztalfőnél álló karosszékéhez: . ahol ő is jelen van. Köszönöm. ha az áruk háromszorosát kellene fizetni..Üljenek le! N e m kell j e l e n t é s t t e n n i ü k ! Figyelmesen hallgassanak végig... Sally J o h n távolodó alakját nézte. és magában suttogta: „Gyere vissza. J o h n ! T u d o m .gyere el. amelyek e telkeken találhatóak.. mire mindenki felállt. Nincs külön végzettsége. m i n t valami varázsigét. J o h n Heitsmann belépett a terembe. Most. hogy vásárolják fel e villa körüli telkeket százmérföldes körzetben! Vásárolják fel az összes vállalkozást. és egy kissé az egészségeddel is. De neked m i n d e n bizonnyal pénzgondjaid vannak! Na. Aki az ingatlanok felvásárlásáért és eladásáért . Legközelebbi segédei és titkárai m á r az ü l é s t e r e m b e n várták. készültek beszámolni főnöküknek. hozzánk. s észre sem vette. mégis nagyszerű terveket készít. a házunkba. ### J o h n H e i t s m a n n helikoptere irodája tetejére ereszkedett le. íme. J o h n . Sally. M á r elszoktak a gyűlésektől. S i e t n e m kell! Sikerülnie kell. hogyan gyógyítsalak meg. A gyalogúton a kijárat felé ment.. semmit sem fogok ismételni! Nincs időnk! Tehát: Texas államban van egy villa. hogy már egy fél órája egy helikopter keringett a kis ház körüli gyönyörű kert fölött. én magam t a n í t o t t a m . minden h ó n a p b a n meglátogat. A fiunk m o s t egy gyönyörű nevű kis céget vezet. lázasan egyeztették a számokat.Köszönöm. Szinte megfeledkezett az unokáiról.. a „Lótuszt". még akkor is. akad kliense bőven.

ha ehhez építészeti cégek százait kellene szerződtetni. le kell egy h ó n a p o n belül bontani.házakat építünk. Az Ö n ö k feladata . Összeszerelhető házakra való típus­ terveket m u t a t u n k be Ö n ö k n e k . ami az adott földeken található. telkekre Texasban! A cég által kért fizetséget kétszerezze meg! Telje­ sítse! Két hét múlva J o h n H e i t s m a n n egy teremben másfél ezer ember előtt beszélt.Az Ö n ö k elé terjesztett szerződés értelmében mindegyi­ küknek térítésmentesen ki lesz utalva életfogytiglani haszná­ latra kéthektárnyi terület. botanikusok.Mindent. vonják be minden ügynöküket! Az egész műveletnek egy hétnél tovább nem szabad tartania! A segédek egyike felugrott és sietős léptekkel a kijárat felé indult.Texas államban működik egy kis cég. A teremben utolsónak maradó segédjének J o h n Heitsmann ezt mondta: . mert a reklámban a szerződés összege a statisztikai átlag kétszerese volt. A társaság a szerződésben meghatározott összeget öt éven át fogja a család minden tagjának fizetni. agronómusok ültek. melynek e szép neve van: „Lótusz". . Annál is inkább. majd a társaság számlájára minden telken . még akkor is.berendezni az életfogytiglani időre m e g k a p o t t területet. Helyükön egy h ó n a p o n belül fűnek kell nőnie.szintén az Ö n ö k tetszése szerint kijelölt helyen . M i n d e n k i m u n k á t szeretett volna. amelyek közül Ö n ö k tetszés szerint választhatnak. kissé nyers modorában beszélni kezdett: .felelős. és késedelem nélkül lásson m u n k á h o z ! Ha kell. az mehet. J o h n H e i t s m a n n fellépett a p ó d i u m r a és a reá jellemző kategorikus. írjon alá vele egy szerződést öt évre! Rendelje meg e cégnél egy település tervezetét a villa körüli összes. üzemet és gyárat. J o h n Heitsmann folytatta: . épületet. A teremben ügynökségek által kiválasztott kertépítészeti szakemberek.

k i t ű n i k tisztaságával. ahová Ön javasolja n e k ü n k az áttelepülést. Hogy kertek virágozzanak. az emberek felug­ ráltak székükről és egymás után hagyták el a termet. ami még ennél is fontosabb.Mondja. kitenni gyermekemet semmilyen kísérletezésnek. a virágokat. Nem értették meg.válaszolta Heitsmann segédeinek egyike.pattant fel székéről egy fiatalasszony. az a hely. jó szomszédok éljenek körülötte. éppen ellenkezőleg. . s földje j o b b f a j t a termőföld. senki sem indult el az asztalokhoz. Megértette. .Nem . M i n d e n t megszépíteni és j o b b á tenni. Helyük azóta be lett vetve fűvel. Hát persze. A másfélezer férőhelyű teremben azonban síri csend honolt. akik készek aláírni a szerződést. Ezzel mindent elmondtam. Senki sem állt fel helyéről. hogy ha most elmennek. de hiába. uram. az Ö n ö k tetszése szerint választott magokét is. kijelölni.Akkor válaszoljon őszintén.S o k u n k n a k van gyereke. Felvásárolta a földeket és parancsára lebon­ tották a füstölgő kéményeket. milyen kísérletet a k a r n a k Ö n ö k rajtunk végezni? . . A terem felhördült. az unokáiért. mint: „szélhámosok". Egy perc n é m a csend után egy éltesebb ember felállt és megkérdezte: .. reménye szertefoszlik. ha jó emberek élnek rajta. A föld akkor tud javulni. Ezek pedig éppen m o s t mennek el. válaszolni a kérdésekre. Vagy valami.. hogy Sally lakájos háza körül ne legyenek füstölgő kémények.Kiültetni a fákat. Heitsmann segédei próbálták a dolgot valahogy megmagyarázni. azt ezennel megtehetik. aláírásra váró szerződések szöve­ gével.E hely. én nem szeretném. például. „állatok". A társaság kifizeti az oltványok árát és bármilyen. Azt szerette volna. akkor azok. hogy lehet az egészet elhinni? Állj! . megépíteni a tavakat és a gyalogutakat. halálosan fertőzött? . ahol a titkárok ültek a kész. hogyan lehet az egészet megérteni. Heitsmann reménytelenül nézte a termet elhagyó embereket. olyan bekiabálások is elhangzottak. a fiáért. „embertelenség". Ha nincsenek további kérdések. Annyira szeretett volna valami j ó t tenni Sallyért.

ezért nem is hisznek neki! „Mi lenne. természetesen. e szerződéseknek. h a j ó . nem is egyszer. ha körülötte is minden szép volna. De én erről mit sem tudtam. De ez szinte megmagyarázhatatlan. kitaláltam ezeket a szerződéseket itt. mindnek. Vagy.. Beleszerettem egy lányba. régen volt. m i n t negyven évig. amit végez. Olyan gyönyörű minden. mert én. beszélni kezdett: . még nem teljes meggyőződéssel. boldog szomszédok élnének mellette! De hát. De az emberek megálltak... hogyan is tudnám elmondani. S azt is megértettem.Gyermekkoromban. ha elmondanám az igazságot. Hallgattak és Heitsmann nem tudta. hogy egyedül csakis őt tudnám szeretni. Elfeledkeztem róla." fordult meg fejében. F o n t o s megmagyarázni a társaság e lépéseinek okát.Emberek! Megértettem. Most. Azért van ez így. Szereti a kertet. Megértettem . Akkor azonban nem tudtam. De s z á m o m r a olyan maradt. hogyan folytassa. Fiatalkoromban. Figyelemmel néztek Heitsmannrü.. m i n t h a csak fennhangon önmagával beszélgetne. Végül mégis összeszedte magát és így folytatta: . a széksorok között. aki engem őszintén szeretett.. pontosabban. személyes jellege van... H a j ó szomszédjai volnának. m i n t h a nem is látta volna az előtte álló embereket. Üzletember voltam.. Találkoztam ezzel a lánnyal. - . már idős nő. Még csak nem is emlékeztem rá. Csak nemrég merült fel bennem az emléke. Tudják. hogy lehet ezt megvalósítani? Üzletember voltam és összegyűj­ t ö t t e m egy kis pénzt. telkekre osztottam az egészet föl. E lánnyal nem láttuk egymást több. H e i t s m a n n belezavarodott mondanivalójába. hogy beleszerettem. nem tudta. szerelmesemért tettem. a motiváció..H e i t s m a n n a k hirtelen egy ötlete támadt: hiszen semmit sem tudnak.. Földet vásároltam. hogy m a g a m é r t is? . Sehogy sem lehet. J o h n Heitsmann felállt és csendesen... mit mondjon tovább. a teremből kivezető ajtóban álltak. Majd nős voltam. Vagy lehet.az u t o l s ó m o n d a t o t J o h n H e i t s m a n n úgy m o n d t a el. és szeret még most is. m i n t h a ö n m a g á t kérdezte volna és a továbbiakban úgy kezdett beszélni. Én mindezt az én kedvesemért. az.ő az egyedüli ember. J o b b volna. m i n t akkor. Azt szerettem volna.

bármilyen gazdag is volna. mi marad u t á n a m ? Por! Csak ennyi! De m o s t m á r addig n e m halok meg.. Elsőként az a nő törte meg a csendet. Gyorsan a színpad mellett álló asztalokhoz ment.kiáltotta a teremből egy másik nő. Eleinte azt g o n d o l t a m . . Be is vonulok általa a történelembe.A maga kedvese mellett szeretnék telket. amíg meg nem valósítom tervemet! Olyat hagyok hátra. hogy sok-sok e m b e r t veszek fel. amely ilyen szerződéseket javasol. Hogy hívják? kérdezte a negyedik. . ezért úgy döntöttem. n e m a d h a t n a nagyobb ajándékot kedvesének. Csak gondoljanak bele: egyetlen férfi sem. . Ö n ö k nem hitték el. aki a legbizalmatlanabb volt. hogy igaz lehet az. hogy szépet hozzanak létre az én kedvesem köré. .Élünk valamiért . mert az első leszek. Elsőként írtam alá. kertet hagyok az én kedvesemnek m a g a m után. amely kertépí­ tészettel foglalkozik. a m i ó t a ember az ember . Nem értették. Azért.. amelyeken a szerződések álltak. ami a szerződésben van megfogalmazva. vagy egy nagy céggel kötök szerződést. Kerteket hagyok magam után. ami örökéletű. Szerződést k ö t ö k arra. ami nem az ember saját teremtménye.kiáltotta egy harmadik. Hallgattak a teremben álló emberek is.Igen. hogy teremtse azt meg mindenki saját maga.de miért? Igyekszünk valami felé . hogy m u n k á s o k törődjenek a növényekkel. megkérte az egyik titkárt. miféle célt tűzhetett maga elé az a fél. hogy. hogy még csak el sem olvasta a benne megfogalmazott feltételeket. Szeretném most tehát Ö n ö k n e k átadni a telkeket és a házakat. hogy írja be nevét és úgy írta alá a szerződést.S ő t . cserébe érte csak arra kérem Önöket. . aláírtam. Most már mindent tudnak.kezdte Heitsmann és így folytatta: - .Úgy hívják. még kigondolni sem t u d o t t senki többet. m i n t ez a színpadon álló ember.de merre. Hát.Szeretem magát! . J o h n Heitsmann elhallgatott. aztán az emberek felé fordult a teremben és kijelentette: . mi felé? Csakhamar meghalok. De később megértettem: élettelen az a szépség. S többet nem is lehet adni.

nem is fontos. körös-körül. az emberek már ültetgették a nagy kertek pici csemetéit. O t t akar a fiunk egy új házat felépíteni. J o h n .Jaj. Most a területrendezési és tervezési munkála­ tokat vezeti. milyen j ó . a szeretetét. szomszédasszonynak nevezték. Itt pedig. hogy a sors keze van benne. mi fogunk élni. tudod. M a g a f o n t o l g a t t a a Sally villája köré létrehozandó település és közművesítés tervezetének részleteit.mindenekelőtt az asszonyok . ameddig a szem ellátott. amely gyógyít. ö r ö m m e l telve újságolta: . J o h n Heitsmann először az életében érezte a jóság energiáját.J o h n . Sally kapujában is állt néhány ilyen csemete. S o r keletkezett. Amikor egy év múlva ismét Sally villájának kapujába ért. mi történik itt! Miféle csoda zajlik itt körös-körül! Olyan boldog vagyok! Rendkívül boldog! Nem lesz már a házunk környékén a sok füstöt okádó kémény. Az emberek egyetlen vágytól hajtva megindultak a színpad mellett álló asztalokhoz. Néhány hónapig személyesen is kivette részét a megvásárolt telkeken lévő cégek. hogy már nem bicegett. Sally. a fiunk nagyon előnyös. hogy igyon vele teát és egész idő alatt szakadatlanul. Gyökereiket g o n d o s a n letakargatták. élj velünk! Gazdagok lettünk. bármilyen betegséget. hogy eljöttél! O. az őszinte rajongásét. Gondolja inkább csak azt. Még vásároltunk egy kis földet is. J o h n ! Hagyj ott mindent. sőt elképesztően előnyös szerződést kapott. elébe futott. mint egy kislány. gyere ide. John! Úgy futott hozzá. Kézen fogta és húzta. ha te is akarod. A színpadról úgy ment le. vonszolta. te. ne aggaszd magad. és legyőz mindent. Az emberek örömmel viccelődtek és egymást szomszédúrnak.csillogó szerelmes tekintettel néztek a színpadon álló emberre. gyárak épületeinek a lebon­ tásában.lehet. hogy a kedvesem ezt megtudja. Jó szomszéd­ jaink lesznek. amely rengeteg emberi lélekből áradt m o s t felé. . hozzánk. Csak úgy pezseg az élet körülöttünk! Úgy forr! Ha valamilyen gondjaid vannak az üzlettel. . de j ó ! Légy üdvözölve. de a z ö m ü k . gyorsan és hevesen. m i n t h a megérezte volna jöttét. Azt az energiát.

Akarom! . i z g a t o t t a n beszélt a k ü l ö n ö s eseményekről. hogy tegyék széppé telkeiket. Azt m o n d t a nekik. De édesanyám sem tanulta meg eltitkolni az érzéseit. . hogy meghívtál. miért laknátok ti a régi házban? . ezen túl öt évig fog nekik fizetni csak azért. B e n n e m még. megértettem. egészen az utolsó centig. hogy saját telkeiket hasznosan rendezzék be. J o h n . sőt. hogy mindezt a földet itt körös-körül egyetlen ember vette meg. életfogytiglani használatra. .m o n d t a J o h n H e i t s m a n n vissza­ fogott hangon.Ha j ó l értem. n i n c s e n e k olyan érzések. Majd ez az ember meghívta a legjobb kertépítészeket. ugye? Amikor Georgy elmesélte. akkor Ön az én apám. amely kezd megvalósulni. m i t mesélnek! Olyan ez.m o n d t a Sally. A fiatalember maga lépett hozzá. Szeretett volna fiához lépni és megölelni őt. A fiatal férfi így folytatta: . .. a g r o n ó m u sokat és kertészeket és mindenkinek adott néhány hektár földet térítésmentesen. m i n t a világ legszebb legendája. még fizet is érte! Ez az ember e projektbe fektette teljes vagyonát. Olyan legenda. az emberek azt mesélik. hogy megismerkedtetek.szólalt meg J o h n Heitsmann h á t a m ö g ö t t egy hang. ki j ö t t hozzánk. Még a csemetéket és m a g o k a t is ingyen adta nekik. Megfordult és megpillan­ totta fiát.Ugyan. Azonnal megérezte. hogy édesanyám gyermekkori pajtását Georgy fényképének nézte. természetesen. Sally. . de nem volt bátorsága. J o h n . amilyenek édesanyámban. megtetszetek egymásnak. de készen állok boldog szüleimnek egy új ház építését is finanszírozni. kezet nyújtott és bemutatkozott: -John. . fiacskám . de m o s t gyerünk.Köszönöm.Hát ez remek! Nagyszerű. képzeld el. Képzeld. amelyek az u t ó b b i h ó n a p o k b a n történtek. Ha majd megismeritek egymást. hogy ez az ő fia. igyunk egy teát! .Csak képzeld el. Az a s z t a l n á l Sally megállás nélkül. képzeld. Hát.válaszolta J o h n H e i t s m a n n és hozzátette: Köszönöm.

voltaképpen ki is ez a nő? . kertépíté­ szettel foglalkozik. m i n t egy Istennőre. Sally? . Lehet.te vagy.. „Egyetlen nő sem akad a világon. hogy n e m az egészet . A kedvese is.vetett ellent Heitsmann. sőt. aki miatt minden körülöttünk történik . Na és tudod. Ez a nő biztosan nem is egy egyszerű ember.De az emberek ezt mondják . ami m o s t végbemegy. . kicsú­ szott kezéből a csésze. m e g p r ó b á l t a tudatosítani. Sally.csodál­ kozott Sally. mondják az emberek.Apám! Édesapám! Megölelhetlek?! J o h n H e i t s m a n n e l s ő k é n t ölelte keblére fiát és meghal- . mert ez a különleges nő.Hogyhogy mi. belsőleg is az.M i n d e n bizonnyal megkívánják majd . megérinteni az ilyen férfit és annak különleges hitvesét. hogy külsőleg rendkívüli. mi lesz. de lehet.H á t éppen ebben van a varázsa m i n d a n n a k . hogy mind e gyönyörűség közepette az ő kedvese éljen. hiszen mindenki azonnal úgy fog tekinteni e nőre. Az ifjabb J o h n apjához lépett és lágy bariton hangon így szólt: . Sally tágra nyílt szemekkel nézett JohnrO.m o n d j a mindenki k ö r ü l ö t t ü n k .Miért? .mindenét. .M i é r t n e k ü n k kellene ezzel valamit t e n n ü n k ? . ha az emberek megtudják. Amikor felfogta a hallottakat.Azért nekünk. El tudod te képzelni. de hát mi m o s t ezzel mit tegyünk. H á t ezért fogják kívánni az emberek látni. aki egy férfit ilyen különleges és gyönyörű tettre volna képes ihletni" . Azért tette. J o h n H e i t s m a n n egy felboruló szék zajára fordult meg. de senki sem figyelt a darabokra törő csésze hangjára. Fia feldúlt állapotban ugrott fel helyéről. Például én is szeretném megérinteni. azért lehet.na.Mi? . Johnny.értett egyet J o h n H e i t s m a n n . hogy miért tette ezt az egészet? .kérdezte nyugodtan J o h n Heitsmann. meg fogja akarni érinteni. .Hát. majd hozzátette: . csak senki sem tudja. a m i t hallott. Itt lesz valahol az ő háza is. hol. .

hagyta jóvá a belépő Sally . majd hirtelen. mely szinte k i s i m í t o t t a r á n c a i t . Azon túl állt az ő gyermekkori házikójuk. . hogyan ver a szíve. A gyerek nem akar nélküled elaludni. lehet. . kézen ragadta és a teraszról való kijárathoz vezette. ahogyan a valós élet kezdődött egész Amerika-szerte. ballagott. T í z év múlva a m e g f i a t a l o d o t t J o h n H e i t s m a n n a klub kávézójában ült a település többi férfitagjával és nevetve magya­ rázta: . mondta. Meg se próbáljatok rábeszélni! A lényeg nem a korom. Az árnyas. lelkesen suttogta: . hogy az élet csak m o s t kezdődik. m i n t két rosszcsont gyermek. hogyan kell a valós életet építeni. Tavasszal mindig úgy t ű n t nekik. J o h n Heitsmann és Sally. én nem jelöltetem magam semmilyen elnökválasz­ tásra. és én sem. Az országot úgy is lehet irányítani. Az ifjabb J o h n apját ölelve. szavak nélküli szerelmi vallomást a világ még nem hallott. Ti megmu­ tattátok saját példátokkal. futásnak eredtek. hogy beérjük Oroszországot. Úgy.lotta. édesapám! Amikor apa és fia Sallyhez visszatértek. ahogy szülei kéz a kézben lépkedtek a keskeny gyalogúton.De m o s t azért menjük haza.Nem.Beérjük! Beérjük! . kérlek. A könnyei miatt elfogódott Sally gyorsan az idősebb J o h n h o z ment. A fiatalabb J o h n nézte. Arcát hirtelen pír ö n t ö t t e el. illatos sétányon házuk felé kéz a kézben két fiatal ember. Ha ez így folytatódik. hogy az ember nem válik állam­ elnökké.. S z e m é b ő l könnyek záporoztak. Sally még mindig a lezajlott eseményeket próbálta tudatosítani. Előbb lassan andalogva mentek. Johnny.. amely az akácos felé vezetett. és egész Amerika kezd most már virágzó kertté változni. Büszke vagyok! Büszke vagyok rád. Megteheti ezt az ember a saját kertjéből is. majd még férje fülébe súgta.Ilyen erős.

De m e g t ö r t é n h e t valami hasonló a valóságban is? Ténylegesen is? .Vlagyimir.Akarod. . hanem résztvevőit. akkor az emberek a lényegét feltétlenül kivetítik a jövőbe. m i t gondolsz. aki szeretné látni.Hát persze. hogy valami hasonló megvalósul? .Minden t ö r t é n e t e d reménykeltő. megértettem. Vlagyimir. sok-sok ember fogja majd a képet saját részleteivel kiegészíteni .Hát látod. S akkor majd az elmesélt történet az életben fog megvalósulni. ez azt jelenti. hanem a jövő kivetítése.Hogy történhet meg mindez? . A lényeg az eszme. Voltaképpen sok orosz vállalkozót ismerek. Csak az ő történetük nem annyira roman­ tikus. Olyanok. sokan közülük máris az Isteni Öröklét megteremtésén dolgoznak. . az oroszokról maga az élet fest gyönyörűséges.Ha elmeséled az embereknek.így nyer az óriási értelmet és hatalmas. és a vágy a fontos! S ha elbeszélésem pozitív érzéseket ébresztett. a m i k o r befejezte elbeszélését a jövőről. . akad majd valaki.m o n d t a m Anasz­ táziának. Csak egy picit sajnálom. Te magad is mesél­ hetnél róla! . nem pedig oroszokról. valós képeket. azt hiszem.Nekem? Igen! . igen. akikről te is meséltél.G o n d o l o m . hogy valóra váljon a jövőben? . Nem a név a fontos és a benne zajló cselekmény helye. milyen egyszerűen! Megtetszett a történet? . akarom! . hanem több hektár földet vásároltak és saját családi b i r t o k u k a t építik rajta..igen.Nagyon szépen végződik a történeted . Ez nem egy kitalált történet. P o n t o s a b b a n mondva. akik a történelemben nem csupán megfigyelői szerepet vállal­ nának.Én magam? Hát.Nézd. . .Igen. hogy ilyen szép képeket külföldi vállalkozókról festettél. hogy azok is kedvet kapnak rá. akik már nem is egyetlen.Feltétlenül megtörténik. a tudatosságot tápláló erőt. .

Kimeríthetetlen az ilyen regélés. aki tudatosan érinti a Földet. ismerd fel b e n n ü k a s z á m o d r a i s m e r ő s neveket! . egy ilyen történet. Nézd.. íme. fontos fennkölt szavakkal regélni.Mindenkiről.

csábos női melleket. Nem érzett különösebb szerelmet iránta. Az arányos női testet vékony takaró fedte. testének vonalai mágnesként vonzották a férfiak hol irigykedő. a széles ágyon édesdeden aludt fiatal szeretője. Hiszen. üzletember. Viktor Csadov ezúttal azonban nem érzett nemi gerjedelmet . talál is majd magának egy fiatal.így gondolta . S hála neki. bizony n e m nagyon a k a r t a venni.egy-két éjszakát töltött itt vele. S bizony külső adottságaira. A félrecsúszott takaró finoman felfedte a tökéletes idomú. Ráadásul még az is foglalkoztatta. mosolygott álmában. M e l l e t t e .így nevezik az alvó szépséget . hogy ő harmincnyolc. berendezte a l e g m o d e r n e b b b ú t o r o k k a l .i k t o r Csadov. még gazdagabb szeretőt. á t a d t a kulcsait Ingának és néha . bevezeti őt a befolyásos üzletemberek körébe. amikor banketteken vagy luxusfürdők szállodáiban együtt jelentek meg. M i n d e n alkalommal. V i k t o r szeretett vele beszélgetni. beszélgetésekért. Ezen túl.egy fiatalabb szeretőre. Hálás volt e huszonöt éves nőnek a csodálatos éjszakákért. így hát vett egy négyszobás lakást. Inga viszont csak huszonöt éves. hajnalban ébredt. Inga . Inga Viktor felé fordult. művelt nő benyomását keltette. jó eszére való tekintettel ez n e m is lesz számára annyira nehéz. ha feleségül veszi. Tovaszáll még néhány év és a fiatal nőnek kedve támadhat .elragadóan m o s o l y g o t t és környezetében okos.amikor az intenzíven zajló üzlet megengedte . de feleségül. hol érzéki pillantását.

hogyan pompáznak a bokrok virágai. . . Olyan j ó l érezte magát. Alom! Ezen az éjszakán egy k ü l ö n ö s á l o m kavarta fel érzelmeit. S ekkor észrevette. A gyermeki arcon addig ülő mosoly hirtelen kihunyt. De. Halkan. fel-alá kezdett járkálni a tágas konyhában. érzéseit. akiknek a jelenléte ingerelte. hogy teljes mértékben összpontosítson. Rágyújtott. m i n t általában máskor. m i n t h a a sétányon egy pici angyalka szállna feléje. Előtte. Megállt s élvezte a bensőjében támadó ö r ö m érzéseit. hirtelen és váratlanul megállt. nem az elméjét. amikor a pici már alig pár méterre lehetett Viktortól. Tisztán hallotta. mennyire célszerű az éppen megkötendő üzlet. A kisfiú őfelé. és lázasan azt latolgatja. észrevette. F o g t a a takarót és óvatosan betakarta a még alvó nőt. A nap a gyermek háta m ö g ö t t sütött. hadd öleljelek meg! A szomorúan mosolygó kisfiú így válaszolt: . gondosan rakta egymás után pici lábait. majd m i n t valamiféle kábulatban.Nem ölelhetsz meg. fényudvart alkotott köré és olybá tűnt. A rákövetkező pillanatban szívében felragyogott a felis­ merés: ez az ő pici fia.Inga félmeztelen teste láttán. megszűnt az autók zaja. felkelt az ágyból és kiment a konyhába. hogyan csiripelnek a madarak. Főzött magának egy kávét. gyere hozzám! A karomba. Valóban az érzelmeit. m i n t még s o h a korábban az életben. nem engedte. mögötte testőrei. gyere hát. N e m t u d t a igazán összeszedni a gondolatait. A gyermeki szemek komoly tekintete heves szívverést váltott ki Viktorban. Egyszerre csak azonban eltűntek a testőrök. kicsi fiam. mert még a park kerítésén túl haladó autók állandó zaja is idegesítette. úgy. édesapám. hogy a távolból a sétány fái alatt egy kisfiú fut felé. milyen gyönyörű a fasorban álló fák tavaszi leveleinek a színe. Viktor ugyanis azt álmodta. hozzá szaladt. nehogy felébressze. szélesre t á r t a karjait. Viktor örömteli előérzettél leguggolt. ő fut elébe. Futtában az ő pici fia is széttárta kicsi karjait. integetett pici karjaival.Na. hogy valahol egy árnyékos sétányon jár.

Csak úgy fekszem.csodálkozott el Viktor. te engem még nem nemzettél meg.A s e m m i b e megyek vissza. nem tudok neked segíteni. mert mivel nem születhetek meg. Fejecskéjét lehajtva. majd h a m a r o s a n el is tűnt. a m i n t egy újabb könny­ csepp gördül végig az arcán. majd bement a hálószobába.. pírral borított arcán lassan végiggördült egy könnycsepp.Ébredj. édesapám.A kisfiú lesütötte szemét. kisfiam? A pici megfordult és Viktor látta.Ne menj el! Hol vagy. de összeszedve minden maradék erejét. távolodott tőle az ő pici angyalkája. Hiszen. Viktor pedig tovább térdelt. kisfiam! Na. felpattant. hogy a távolból ismét beszű­ rődik. beszélni sem tudott. gyere hát! . te ölelj meg engem. m i n t h a szertefoszlott volna a nap sugaraiban.. aki őt nem nemzette. . Viktor mozdulni. s n ő t t ö n . elhallgatott.Miért nem? . Lustálkodom.Azért . hogy tegyen valamit. határo­ zottan elnyomta a csikket. A pici egyre távolodott.Hiszen én nem is alszom. M i n t h a arra késztették volna. Inga! Ébredj! . Majd megfordult és lehorgasztott fejjel lassan elindult visszafelé a sétányon.S z o m o r ú vagyok.n ő a gépkocsik zaja. Az á l o m befejeződött. Úgy t ű n t neki. felkiáltott: . hogy általam újjászüless. majd hozzátette: .Az e m b e r n e m ölelheti meg azt az apát. . mert nem ölelheted meg a még meg nem született fiadat.Akkor gyere hozzám te. S vele együtt elillant a kellemes és örömteli érzés is lelkéből. Viktor m á r a harmadik cigarettát szívta. A semmis végte­ lenbe! . megölelni. ö r ö m ö t árasztó érzésekről szóló emlékek megmaradtak. édesapám. A pici könnyein keresztül próbált mosolyogni.válaszolta szomorúsággal a hangjában a pici -. megmozdulni is képtelen volt. azért nem tudsz engem.. édesapám. s közben hangosan így szólt: . . édesapám. . de a csodálatos.

. hová tűnhettél . Elsősorban: még egy év kell. Szia. s kiugrott az ágyból. Akitől gyermeket szeretne.Elválok . Ingának ezt t ö b b ok m i a t t mégsem m o n d t a még el. akkor beszélgethetünk a gyermekről. .De ha nem tréfa. szórakozgatni. De én rögtön. sőt még kocsit sem hívott. komoly megbeszéléseim vannak. hogy befejezzem az aspirantúrát. De egy gyermek. ha ez nem csak tréfa. . hogy szülj! Szülnél te nekem egy fiúgyer­ meket? Inga ledobta a takarót. no.Inga. Lassan ment a járdán és figyelgette a szembe jövő nőket.válaszolta az ágyban fekvő szépség. M á s o d s o r b a n : annyira m e g n y o m o r í t o t t a tanulás. hogy gyerekekről beszéljünk.M e n n e m kell. Viktor elment. . Azonnal kiiktatta a divatosan kifestett. Inga így válaszolt: .J ó l van.amikor egy férfi arra kéri a n ő t . Viktor: még ha el is válsz. nyakába ugrott. azt akarom. aki méltó volna megszülni az ő fiát. .Nem. Pongyolájába bújva. kedvesem. azt a nőt kereste..Valójában már három hónapja elvált feleségétől. rugalmas testével teljesen hozzásimult és izzón fülébe suttogta: . akkor ez egy meggon­ dolatlan döntés.Azon gondolkodom. Viktorhoz futott. .Ha majd elválsz. mindörökre .szakította félbe a gondolat­ fűzért Viktor.m o r f o n d í r o z o t t félig tréfálkozva. sőt. . Először is. tréfáltam csak . hogy az én jövendő gyermekemnek legyen apja.Ez a legkellemesebb és legszebb szerelmi vallomás . Válogatott közöttük. azt akarom. fürdő­ helyekre utazgatni. Új. Köszönöm. nem szokványos figyelemmel. Már hívtam a kocsit.. drágám. kiöltözött lányokat.m o n d t a Viktor. szeretnék még egy-két évet csak úgy bolondozni. nem az! . hogy ha letudom. de nem megbeszélésre. ha komoly a dolog. A gyermek mindennek véget vet. akkor sem érkezett el az idő. de te nős vagy. kereken m e g m o n d o m neked. hogy szüljön neki egy gyermeket. .válaszolta keményen Viktor. félig komolyan Inga.

aki teljesen egészséges lett volna. m i n t h a bélgörcsöt kaptak volna. Voltak. menet közben dohányoztak. ilyenektől gyereket n e m a k a r o k ! . b u t a libák! Na. hogy az illetőnek gyermeket szüljenek. gyerünk. A nap folyamán és az ebédszünet alatt is. lekötötték figyelmét. És horogra is akadnak. természetesen. „Na. hiszen maguk sem teljesen egész­ ségesek. minimális öltözékben megjelenő. de én nem." Viktor nem hívta sofőrjét. egyfolytában csakis arra a nőre gondolt. hogy e nők mindegyike arról ábrándozik. de nem azért. Nem képesek neki egészséges gyermeket szülni. abban reménykedve. aki méltó volna megszülni a fiát. Mindehhez ráadásul még átszellemült arckifejezést is igyekeznek ölteni jegyezte meg magának. Teljes mértékben visszautasította a félmeztelenre vetkőzött.akik korábban vonzották. aki majd megszüli a fiát. mire gondolnak közben. de mindhiába. miért teszik. de e királyfiért a legalap­ vetőbb dolgot m e g t e n n i .azt m á r nem. én bizony nem engedem. igyekezvén kiválasztani közülük azt. hogy valaki mégiscsak horogra akad. trolival u t a z o t t el irodájába. „Hát. akik összegörnyedve jártak. mennyire látni. Az ilyenektől gyereket csak tiszta idióták akarhatnak!" Viktor még arra is felfigyelt. sőt. mások egészségtelenül soványak voltak.g o n d o l t a magában Viktor.A férfiakat különböző testrészeikkel csábítják. csak riszáljátok a segge­ teket. .Szinte hihetetlen. hogy hófehér "Mercédesz-pari­ páján" betoppanjon hozzá egy királyfi. hát ezek tutira nem gyermekszülésre valók. . „Világos. hogy a szembe j ö v ő n ő k és lányok között nagyon kevés volt az olyan. Egyesek kövérek. az egyikük még egy üveg sört is tartott a kezében. Ez hajtóvadászat! A hímre . s közben egész idő alatt a nőket figyelgette. szinte csont és bőr. vagy minden idomukat m u t o g a t ó k a t is. . hogy az én fiamat akármilyen kis cafka szülje meg!" Két lány j ö t t vele szembe. n e m . másoknak olyan kifejezés ült az arcán.n e m a nemzőre! Gyerünk. amikor egyedül maradt irodájában.

mit tegyen. V a l e n t i n a Petrovna. #*# A m u n k a n a p végén magához hívta cége jogászát. hogy hazánkban. m i n t h a azt a n ő t keresné. . két gyermekem van és mindig is érdekeltek a szülésről és a gyermeknevelésről szóló könyvek. Végül az alábbi következtetésre j u t o t t : ideális anyát a fia számára nem fog találni. Találnia kell egy többé-kevésbé egészséges fiatal nőt. hogyan lehet a legjobban kihordani a gyermeket. gyermeket szeretne. a szülésről és az iskoláskorig való nevelésről tanulhatna. egy ideig szótlanul ült. hogyan viselkedjen az apa. Viktor Nikolaevics.Olykor az volt az érzése. ahol arról t a n í t a n á n a k . De ami a legfontosabb . Na és hogy. aki őt magát szülné meg. amilyenről Ön érdeklődik. Valentina Petrovnát. akinek kellemes vagy legalábbis nem visszataszító a kinézete. m i t kell a váran­ dósság idejében tenni. de arról.Különös. . és hogyan kell azt majd utána nevelni. Valentina Petrovna figyelmesen m e g h a l l g a t t a . van-e valahol az országban valamilyen jobbfajta iskolaféle. majd olyan feltételeket kell a számára létre hoznia.. majd így válaszolt: . de ezzel. majd j ó k o r a kerülővel hozzálátott m o n d ó ­ kájához. Valójában személyes. de s z á m o m r a nagyon fontos. jó a lelke.Ahogy Ön is tudja. hogy tudjam meg. ahol a várandós állapotra való felkészülésről. hogyan kell megszülni. hogy részt tudjon venni a legjobb szanatóriumokban megrendezett trénin­ geken és egészségjavító programokon.a legjobb iskolában kell taníttatnia. a gyermek kihordásáról. Egy rokonom megkért.. Egy szó. Hellyel kínálta. még csak nem is hallottam. Mindenfélét t a n í t a n a k . esetleg a határon túl ilyen iskola volna. sem a magasabb . készülődik férjhez menni.Van Ö n h ö z n é h á n y k ü l ö n l e g e s kérdésem. egy élettapasztalatokban bővelkedő nőt. Engem kért meg. voltaképpen a legfontosabb kérdéssel sem az iskolákban. az ilyet meg kell teremtenie. hogy. tudakoljam meg. m i n t száz.

Ön részt vett ilyen tanfolyamokon.Úgy néz ki . de bizony annak a kérdése.válaszolta Valentina Petrovna. az újszülött érzi. hogyan kell viselkedniük a szülés alatt. hogyan kell helyesen szülni és nevelni a gyermekeket. mikor viszonyulnak hozzá szeretettel és mikor közömbös­ séggel. hogy minden házaspárnak kísérle­ teznie kell saját gyermekével? . bárokba vagy színházakba. de ott sem talált magának megfelelő nőt. eddig még csak fel sem merült. Egyszer sötétített ablakú terepjáróján a tanárképző egyetemhez ment. hogy a valóságban mely tanfolyamok segítenek vagy melyek károsak .Kisebb lányomat . gyakorlatilag lehetetlen megállapítani.Vagyis ez azt jelenti. ami a szülészeteken gyakran megesik.. hogy kellene az iskolákban szexuális felvilágosítást tanítani. éppen ellenkezőleg. hogyan kell bánni az újszülöttel.kísérleteznie! Van. rengeteg mindenféle tanfolyam.o t t h o n szülöm meg.én erről valahogy eddig egyáltalán nem is gondolkodtam.oktatási intézményekben még csak érintőlegesen sem foglalkoz­ nának? Miért? . m i n t a futószalagon. ha gyalog j á r t a a várost. hogy azt tanítsák. Két hétig. különös.Igen. A beszélgetés Valentina Petrovnával nem h a t o t t Viktorra biztatólag. . majd itt a kocsi ablakán keresztül kémlelte a . de mivel nincs a folyamatnak tudományos magya­ rázata. . Azt mondják. Még falvakba is elment. de most nekem is furcsának tűnik a dolgok ilyen állása. amelyeken arra tanítják a szülőket. állandóan a becsüs tekintetével fürkészte a nők arcát.úgy d ö n t ö t t e m .értett egyet Valentina Petrovna . Az Állami D u m á b a n ugyan foglalkoznak azzal. ha előkelő éttermekbe ment. Hiszen ott az úgy megy. inkább lehangolta. a családtagok jelen­ létében kellemesebb világra j ö n n i e . bábaasszony segédletével. Manapság sokan tesznek így. a kádban.. hogy a gyermeknek o t t h o n . Két hétig minden szabadidejében a gyermekek szülésének problémájáról g o n d o l k o d o t t . Úgy vélik.. természetesen. Valentina Petrovna? .

mellette elhaladó lányokat. Háromórai üldögélés után felfigyelt egy fiatal lányra. A lépcsőn futott le, rövid, de vastag szőke copfja volt, sudár termete és - Viktornak úgy t ű n t - arckifejezése sem volt buta. Amikor a lány a dzsipp mellett az autóbuszmegálló felé tartott, Viktor lehúzta az ablakot és odakiáltott neki: - Kislány, bocsásson meg, a b a r á t o m r a vártam itt, de nem győzöm kivárni, meg tudná nekem m u t a t n i , hogyan tudok a legegyszerűbben eljutni a város központjába? Aztán majd O n t is hazaviszem, ha akarja. A lány pillantásával szemügyre vette a dzsippet és nyugodtan így válaszolt: - Miért ne m u t a t n á m meg! Persze, hogy m e g m u t a t o m ! Amikor beült az első ülésre, b e m u t a t k o z t a k egymásnak. Ljusza a cigarettapaklira mutatva így szólt: - J ó cigarettája van, megkínálna? Rágyújthatok? - Persze, csak tessék, gyújtson rá! - válaszolta V i k t o r és megörült a m o b i l t e l e f o n csilingelő h a n g j á n a k . Az üzenet bagatell volt, de a beszélgetés befejeztével Viktor k o m o r arcot vágott, és a cigarettáját élvezettel szívó Ljuszának ezt mondta: - A körülmények megváltoztak. M o s t azonnal munkaérte­ kezletre kell mennem. Hát, sajnálom, bocsásson meg! Kirakta a cigarettázó Ljuszát, mert úgy d ö n t ö t t , hogy nem engedi füsttel mérgezni a fiát. E két hét alatt Viktor nem találkozott szeretőjével és nem is telefonált neki. Azt gondolta, hogy ha már egyszer n e m akar szülni, ha csak szórakozni akar, sőt, előkelő fürdőhelyekre j á r n a inkább, akkor őrá már nincs is szüksége. Természetesen, szerfölött kellemes időtöltés volt vele lenni, hiszen olyan szép és okos, de m o s t életének tervei komolyan megváltoztak. „Ráhagyom a lakást, mert bárhogy is van, ez a nő egy ideig megszépítette életemet" - határozott Viktor és az egyetem felé vette az irányt, ahol Inga tanult, hogy átadja neki saját kulcsait is. Még az úton felhívta mobiltelefonon: - Szervusz, Inga! - Szervusz - válaszolta az ismerős hang - hol vagy most?

- Éppen az egyetem felé haladok, mikor végzel? - M á r tíz napja egyáltalán nem járok be, és úgy néz ki, hogy a közeljövőben nem is fogok. - T ö r t é n t valami? - Igen. - Hol vagy most? - Itthon. Amikor Viktor, saját kulcsaival kinyitotta az ajtót, belépett a lakásba, Inga otthonkájában az ágyon feküdt és egy könyvet olvasott. Viktorra pillantott: - A kávé és a szendvicsek a konyhában vannak - m o n d t a fel sem állva és ismét olvasmányába mélyedt. Viktor á t m e n t a konyhába, két korty kávét ivott, cigarettára gyújtott, az asztalra tette a kulcsokat, majd a hálószoba ajtajába lépett és bejelentette Ingának, aki tovább olvasott: - Elmegyek, lehet hosszabb időre, vagy talán mindörökre. A lakást itt hagyom neked. Ég veled! Légy szabad, boldog! Majd a kijárat felé indult. Inga már az ajtónál érte utol: - Hát azt már nem, állj csak meg, te szemét! - m o n d t a harag nélkül és m e g r a g a d t a Viktor kabátúját. - Tehát, te elmész! Tönkretetted az egész életem, m o s t pedig csak így, ég veled, mi? - Ugyan, mivel tettem volna én tönkre a te egész életedet? csodálkozott Viktor. - Jó volt veled, gondolom, neked sem volt velem unalmas. Lesz saját lakásod, sok-sok ruhád. Élj magadnak, örülj, élvezd az életet, ahogy akartad! Vagy talán még pénzt is szeretnél hozzá? - Hát, p o n t o s a n az vagy - szemét! Csak úgy a képembe köpsz! Tessék - lakás, ruhák, élvezd az életet... - Ugyan már, hagyd abba! Ne csinálj jeleneteket! S o k k a l komolyabb dolgom van. Ég veled! Viktor m e g f o g t a az ajtó kilincsét. De I n g a ismét karon ragadta s visszatartotta: - Na nem, drágaságom, állj csak meg! Árulj el már nekem valamit! Hát nem te kértél arra, hogy szüljek neked gyereket, nem te? Kértél vagy sem?

- Kértelek, de te elutasítottad. - Először e l u t a s í t o t t a m . Aztán két napig g o n d o l k o d t a m és beleegyeztem. O t t h a g y t a m az aspirantúrát, a b b a h a g y t a m a dohányzást és még könyveket is beszereztem az életről, a gyermekekről, el sem tudok tőlük szakadni, csak olvasok éjjel nappal. T a n u l o m , hogyan lehet a lehető legjobban szülni, de őurasága csak így: Ég veled! Én meg egyre csak rád gondolok és azt képzelem, hogy te leszel a gyermekünk a p j a Amikor Viktor tudatosította a hallottakat, szenvedélyesen átölelte Ingát, majd fojtott suttogással ismételgette: „Inga, Inga...." Karjaiba vette és a hálószobába ment vele. Úgy vitte, mint valami hatalmas kincset, majd óvatosan az ágyra fektette. Hevesen, mint soha korábban, ölelte az ágyon fekvő Ingát, csókolgatni kezdte mellét, vállát, megpróbálta levetni róla pongyoláját, de Inga előbb némán védekezett, majd így utasította vissza: - Nyugodj meg, kérlek! M á s itt a f o n t o s ! Ma k ö z t ü n k semmilyen szex nem lesz. H o l n a p sem, sőt még egy h ó n a p múlva sem - jelentette ki Inga. - Hogyhogy nem lesz? Te magad mondtad, hogy benne vagy, megszülöd a gyereket, nem? - Mondtam. - De hát, hogy akarsz szülni szex nélkül? - A szexnek teljesen másmilyennek kell lennie. Alapjaiban véve másmilyennek. - Hogyhogy másmilyennek? - Hát másmilyennek. M o n d d csak nekem, kedvesem j ö v e n d ő szerető édesapa. Miért akarod, hogy gyermeked szülessen? - Mi az, hogy miért? - ült föl meglepetten az ágyon Viktor. Mindenkinek világos, hogy miért. Nincs itt semmilyen másféle változat. - Világos, hogy nincs. De azért pontosítsuk csak egy picit, m i t akarsz, és mely lehetőséget választod. Azt akarod, hogy gyermeked úgy szülessen, mint a te vagy a mi közös testi gyönyö­ reink következménye, mellékterméke? Vagy szerelmünk vágyott gyümölcsének akarod tekinteni?

- G o n d o l o m , hogy a gyermek számára kellemetlen mellék­ terméknek lenni. - Akkor tehát, a szerelem gyümölcsének kell lennie. De te nem vagy belém szerelmes. Persze tetszem neked, de ez még nem szerelem. - Igen, Inga, nagyon tetszel nekem. - H á t látod, te is nagyon tetszel nekem, de ez még nem szerelem. Ki kell érdemelnünk egymás szerelmét. - Inga, te biztos összeolvastál mindenféle hülyeséget! A szeretet - olyan érzés, amely magától, nem tudni h o n n a n j ö n . És elmegy, nem tudni hová. Kiérdemelni a tiszteletet lehet, de a szeretetet... - N e k ü n k , pedig p o n t o s a n egymás szerelmét kell kiérde­ melnünk, és ebben nekünk a mi fiunk fog segíteni. - F i u n k ? ! Úgy érzed, hogy fiunk lesz? - Miért lesz? M á r megvan! - Hogyhogy megvan? - ugrott fel Viktor - vagyis, neked már van gyereked? Te ezt eltitkoltad előlem! Kitől van? Hány éves? - Tőled. És semennyi. - Akkor tehát, még nincs meg? - De, megvan. - Figyelj, Inga, hát én téged m o s t már egyáltalán nem értelek. Tiszta zagyvaságot hordasz itt összevissza. Tudnál világosabban beszélni? - Megpróbálom. Tehát te, Viktor, gyermeket szerettél volna és elkezdtél rá gondolni. Aztán én is szerettem volna, és szintén kezdtem rá gondolni. M o s t m á r köztudott, hogy az emberi g o n d o l a t anyagi. E b b ő l az következik, hogy ha gondolatban elképzeljük gyermekünket, akkor ez a gyermek már létezik. - Na, de hol van ez a gyermek most? - Nem tudom. Lehet, hogy valamilyen számunkra ismeretlen d i m e n z i ó b a n . Lehet, valamilyen más kozmikus csillagrend­ szerben mezítláb szaladgál a csillagokon és figyeli a kékes Földet, amelyen meg kell születnie, anyagba lényegülnie. Lehet, hogy m o s t választja ki a helyet, ahová születnie kell, a körülmé-

melyek közé érkezni fog. de hogy hová szeretnének megszületni a gyermekek. hol a fotelbe leülve. hol föl-le sétálva a szobában. szeszes italt inni. hogyan kell közösen felkészülnünk a fiunkkal való találkozásra.. Inga félbeszakította Viktor gondolkodását: . Amerikába? De a lehetőségek közül különösebben egyik sem vonzotta. Megesik. De a m o n d a t .m o n d t a Inga olyan erélyesen. A módját is kiválasztottam. . hová szeretne megszületni? Oroszországba vagy egy j o b b szülészeten Angliába. m i n t soha korábban. Viktor.Nekem m á r meg is van a p o n t o s tervem. drágám! . Különböző helyeken születnek emberek. hogy még repülőgép fedélzetén is. hogy ez kétszer többe kerül. ahogy sikerül.Először is teljes mértékben rendbe kell szednünk fizikai állapotunkat. de nem számít. de végig sem hallgatta. hogy éppen m o s t választja meg a helyet. s mindezt megvalósítani bizony nem is lesz könnyű. hogy gondolkodjon. Még s o h a sem érvelt így.Hallgass meg figyelmesen. máris bejelentette: . Nekem már hordanak is. Ettől a pillanattól fogva csak tiszta forrásvizet fogunk inni ez nagyon fontos. n a p o n t a öt literrel. m i n t h a először látná. Nem értette. F o n t o s a friss levegő is és a pozitív érzések.nyéket. hogy izmaink megerősödjenek és a vér az erekben erőteljesebben tudjon keringeni. ahová meg kell s z ü l e t n i e " rákényszerítette. Nem hallod. tréfál-e vagy komolyan mondja. Viktornak tetszett Inga határozottsága és terve. Úgy születnek. nem érzed kérlelését? V i k t o r tágra n y i t o t t s z e m e k k e l n é z e t t Ingára. mások otthon. Minden nap feltétlenül testgyakorlatokat kell végeznünk. igaz.. E t t ő l a pillanattól fogva nem fogunk dohányozni. ha volna választási lehetősége. m i n t a boltban. Méregtelenítjük szerveze­ tünket. kibírjuk.Miféle terved? . Például ő. teákkal és böjtöléssel tisztítjuk mindenekelőtt a vesénket és a májunkat. és valahogy szeretne bennünket erről tudósítani. sokan szülé­ szeteken. . hajón vagy gépkocsiban.„lehet. kádban.

ahol gyermekünk majd megfogan. Ha el is megyek. Egyre javult I n g á n a k a gyermek születéséhez való határozott. amikor majd meglátja. ami összeegyeztethető vele? Hol máshol tudunk még pozitív érzéseket nyerni? . annyira szeretett volna valami nagyon kellemeset. De nászútra nem kell luxus üdülőhelyekre m e n n ü n k . h o n n a n szerezzünk pozitív érzéseket.ez a fiatal és látvá­ nyosan szép n ő . hanem családi birtokunkon. hogy az általa álmában látott fiát nem akármilyen s z á m í t ó . h a n e m Inga. hogy tőle akar gyermeket szülni. aki annyira szeretett elit k l u b o k b a és híres . akit m á r jövendő fia anyjának t a r t o t t ! Viktor felállt. a legjobb masszőröket alkalmazzuk. vagyis. .Inga.Persze. A fiunkat nem szülé­ szeten fogom megszülni. az leszek . és mi majd a p r á n k é n t kiengedjük a lakásunkban. Tetszenie kell neked is. Viktor képtelen volt elhinni. Én e helyen leszek teljes kilenc hónapig. ez nem összeegyez­ tethető a gyermek születésére készített tervemmel. Ingához lépett és ünnepélyesen bejelentette: . csak rövidebb ideig leszek távol. a mi kis házikónkban.Na és mi az. A telekre fiatal erdőt ültetünk ki. Esetleg nászútra a legjobb fürdőhelyekre megyünk el? Hát persze. hogy Inga . Jó levegőért a sofőr szintén elmegy az erdőbe. miközben g o m b o l g a t t a pongyoláját. könnyűvérű nő szüli meg. S a t t ó l is. nászútra! Viktor kedve percről percre magasabbra hágott. a fiunknak is. Sofőrjeim egyikét m i n d e n nap elküldöm forrásvízért. O. nekem is. . aki olyan k o m o l y a n és felelősségteljesen viszonyul hozzá. légy a feleségem! . komoly és tudatos hozzáállásától és attól. amely lelkünknek tetszik. j ó t tenni e nőért. E helyen veszünk egy hektár földet és te majd itt egy kisebb házat építesz föl.F i u n k n a k hivata­ losan is összeházasodott szülőkre van szüksége.Be kell j á r n u n k a környező falvakat és olyan helyet kell találnunk.A testedzésekre a legjobb felszerelést vesszük meg. gyorsan zakójába bújt. Csak azt nem tudom. palackba fogja azt nyomás alatt begyűjteni.válaszolta Viktornak ugyanolyan hangon Inga..

ami b e n n ü k van? Te magad gondolj bele. hogy léteznek könyvek. „A j o b b i k irányba változtatták meg Ingát ezek a könyvek vagy inkább kissé furcsává tették?" . Odalépett és elolvasta a sorozat címét: „Oroszország Zengő Cédrusai. milyen jelentősége van az egy hektár földnek minden egyes család számára és egy zöld borítójú könyvet ajándékozott neki.ezt sehogy sem tudta eldönteni. Hallottam róluk. valamit az ehhez hasonlókat viharos fogadtatásban részesítette. Ezért egyre újra és újra feltette magának a kérdést és ellent m o n d o t t Ingának: . hogy elképzeléseidet innen." O t t volt k ö z ö t t ü k a „Család Könyve" is. A g g o d a l o m m a l t ö l t ö t t e el I n g a r e n d í t h e t e t l e n meggyő­ ződése. nem elhinni mindent vakon. jelenlegi életéről való felfogását. ez jó vagy nem. Viktor nem tudta. hogy m i n e k n e k ü n k a föld. de hallotta. M i n t h a valamilyen l á t h a t a t l a n valaki megváltoztatta volna világnézetét. hozzáláttak életmódjuk megváltoztatatásához. amelyek a gyermekszü­ lésre való különleges felkészülésről szólnak. mások azt mondják. Vannak. a szülést m a g á t is I n g a e könyvekből merítette és eltökélt szándéka be is t a r t a n i azt. hízelgőek voltak Inga szándékai. Igaz. Viktor megértette: a gyermek születésére vonatkozó különleges felkészülési m ó d o t . .ez volt a címe. Viktor pillantása hirtelen néhány zöld b o r í t ó j ú könyvre esett az éjjeliszekrényen. miután elolvasták. hiszen az ő gyermekére gondolt. e könyvekből vetted.T u d o m én. Azért nem volna-e mégiscsak jobb. életmódját. m i n e k építenünk egy kis házikót és gürcölnünk.fürdőhelyekre járni . vajon normális-e mindez? Egyik ismerő­ sétől hallotta. Az ismerőse mesélte neki. amíg kiültetjük a fákat? Az én anyagi helyzetemmel megengedhetjük m a g u n k n a k . ilyen gyöke­ resen megváltoztatni életképét. „A Család Könyve" . Az egyik oldalon. még n e m sikerült elolvasnia. agyon dolgoznunk magunkat. akiket lelkesítenek. de a másik oldalon. bizonyíthatatlan. Sokan.képes volna hirtelen ennyire. mese az egész. hogy a közvélemény e könyvet.

De hát Inga. amikor te még egészen picike voltál. miért csak magadról fogsz a mi felnövő gyere­ künknek beszélni? . de miért beszél csak saját magáról. a fák is megnőttek. hogy „nem akarod"? Hát még mennyire. kisfiam. * * -í s- Két hónapig minden hétvégén a város környékét járták.Hát azért! . Inga heves vallomása meggyőző volt és tetszett Viktornak. medencével. ha ez a jövő számára fontos. .nyugodott meg Viktor." Igen. De én azt akarom.válaszolta nyugodtan Inga. . Ingának igaza van. . ezt a meggyfát itt. hát hogyne. ezt én ültettem ki és öntözgettem. neked. akkor el is mesélem a fiunknak: nézd. és a fák még kicsik voltak. kiépített gyalogutakkal és kerttel. . mintha ő nem is létezne? gondolta Viktor és bizonyos sértődöttséggel megkérdezte: .hogy vásároljunk egy kész.bökte ki valamiért nagyon izgatottan Inga. amikor felcseperedik: nézd ezt az almafát. hogy őt már életében senki sem tudja egy ilyen kertbe vezetni. helyet kerestek jövendő családi birtokuk létrehozatalára. még a szerelem u t á n z a t á t is. érted tettem. sok m i n d e n t meg lehet vásárolni.Ha tehát mi közösen fogunk m i n d e n t csinálni. gyepszőnyeggel.M i t jelent az. ha annyira szeretnéd. Még sajnálta is. A te kis hazád körüli teljes teret igyekeztem számodra a lehető legkellemesebben és legszebben elrendezni. Akkoriban Viktornak úgy tűnt. minden kényelemmel ellátott villát. Én ezt neked. és nem tudja neki elmondani: „Ezt a kertet neked ültették és neked nevelték szüleid. hogy akarom. termést kezdtek hozni. . E tevékenység szerfelett vonzó és érdekes volt. . ezt a kertet neked mi a papával ültettük.Persze.Mert te nem akarod a kertet magad beültetni . Te még pici baba voltál. M o s t a n r a már felcseperedtél. hogy a kertet mi magunk ültessük ki .Csak mi magunk! Mert azt akarom majd mondani a fiamnak.

nincs is semmi komolyabb az életben. .és melegvíz. szinte mesebeli rönkfaház állt a telken.közel a talajvíz. de teljesen meg volt róla győződve. amelynek tetszenie kell saját lelkének és jövendő fia lelkének is. majd termékennyé teszi. . Ezeket az érzéseket még nem értette egészen.válaszolta Viktor. a rajta növő kis nyírfák. biotoalett. Együtt ültették el a cédrusokat. Inga különleges hozzáállása a gyermekszüléshez új érzéseket ébresztett benne. amelynek ablakából a tóra és az erdőre lehetett látni.. egyre inkább az volt az érzése.Ez az! . akit Viktor korábban ismert. A két hektár föld vételi iratainak az elintézése nem sok időt vett igénybe. sőt a növények kiültetését is ő ö t l ö t t e ki.mindez az ő drága szülőföldje. az ég és a felhők rajta . És a kevésbé termékeny talaj sem olyan nagy gond. Megtudták. a fenyőfákat. és csak vele tudja.m o n d t a csendesen Inga. hogy a talaj nem nagyon jó . hogy soha sem tudna Ingától elválni.. lehet. borókafenyőket a telek peremén. amikor elsőnek kilépett a kocsiból. családi birtokára. tüzetesen megnézték a helyet. h a n e m k i m o n d o t t a n megszűnt a számára létezni. nem is hasonlítottak a közönséges szerelemre. Az övé és az ő jövendő gyermekéé. o t t t ö l t ö t t e k egy egész napot. és már négy hónap múlva egy szép. hideg. ahol fia jövendő anyja szorgoskodott. Minden nő. Ennek ellenére Viktort ez nem b á n t o t t a . Az egész ház berendezését Inga tervezte meg. Viktor minden nap sietett kis házába. A második emeleten pedig kényelmes és lakájos hálószoba. a gyümölcstermő fák csemetéit. m i n t a n n a k az egyetlen helynek a felkutatása a világon. Az egyik nap h a r m i n c kilométernyire a várostól megálltak egy elhagyatott falu határában. beszélgettek a helybéli­ ekkel. Aztán még egyszer elmentek oda. . amelyet egyenesen a telken ásott kútba szerelt szivattyú szolgál­ tatott. nemcsak egyszerűen a háttérbe szorult.Én is érzek itt valamit . hogy a föld. A kis házban volt szauna.

sokkalta hatalmasabb és jelentősebb vágyát követve. olykor perzselő érzések ébredtek a testében Inga iránt . sem más nőkkel. sőt. és úgy érezte a világ körülötte egészen másmilyenné lett: különleges és örömteli. amikor Inga még aludt. Viktor még soha korábban nem tapasztalta meg sem Ingával. a gyermekágy. sőt. de hát hogy volna ilyen egyáltalán lehetséges? Egyszer azonban. Ez a teremtés elragadtatott fellángolása volt. S ismét újabb. A szülés egy héttel korábban indult be. *** I n g a várandósságának teljes kilenc h ó n a p j á t a birtokon töltötte. ám mivel egész életük alatt soha sem tapasztalnak meg semmi ehhez foghatót.élete egyetlen nője iránt. elszalasztják az életükből éppen azt. Reggel. Inga viselkedésének egy furcsasága azonban nyugtalanította Viktort: kategorikusan visszautasította az intim kapcsolatot vele arra hivatkozva. Az emberek születnek és meghalnak. . hol fog állni a bölcső. hogy szexben lesz része. ami az éjszaka történt. Viktort még arra is rávette.Csak vele lehet építenie a jövőt. ami talán a legfontosabb! De Ingának hála. Ez nem volt közönséges szex. meghitt. Viktor nem szalasztotta el élete legfőbb eseményét. s csak ritkán utazott be a városba. ahol majd az ő pici fiuk fog tipegni. hogy gyermeküknek nem testi gyönyörök eredmé­ nyeképpen kell születnie. hanem az ember másmilyen. Tervezgette. amikor Inga mellett feküdt az ágyon.. T ú l l ő t t a zöld könyvek szerzője a célon! M i c s o d a dolgok! Nem a testi gyönyörök eredményeképpen születni. Viktor a tóhoz ment. Inga váratlanul hozzásimult és átölelte.. Azt. s már egyáltalán nem is reménykedett. Az ő jövendő fiuk valószínűleg minél hamarabb meg akart jelenni e szépséges földi térben. mint azt előzőleg meghatározták. már csak fiára gondolva megérintette Inga mellét. Együtt jártak Moszkvába a gyermekek o t t h o n i szüléséről vezetett tanfolyamokra. hogy begyepesítsen egy kis részt.

.A fiamat hozom a világra . Fogta a virágcserepet és izgatottan futott vele a fürdő­ szobába ezt ismételgetve magában: .válaszolta Viktor.g o n d o l t a Viktor. mit is kell tennie. amelyeket a gyermekszülésről t a r t o t t tanfolyamokon kaptak. mégsem j u t o t t eszébe semmi. de amikor felerősödtek.hagyta jóvá megértően a bábaasszony.Maga meg mit csinál? . hogy kinyílott a virág.minden eshetőségre felkészülve .Akkor állítsa a virágcserepét az ablakpárkányra és hozzon nekem. amikor már sokadszor futotta körbe a házat. .kihívta a „gyorssegélyt".Aha. m i t kell egy apának tennie. Az ablakpárkányra nézett és m e g p i l l a n t o t t a . Amikor a bábaasszony meglátta Viktort kezében a virágcseréppel. „Minden férfinak el kell mondani.. nem reménykedve férje segítségében. Végül Viktornak a sok-sok dolog közül. m a g a ült be a kádba. . ha segédkezik a szülésnél. amikor kedve­ seddel együtt hozod világra várva várt gyermekedet.Az információkból. az volt. Viktor megtudta.Nézd. amire vállalkozni tudott. Inga. A bábaasszony éppen akkor érkezett meg.. kinyílott a virágod! K i n y í l o t t a virágod! Kivirított.. amikor Inga maga helyezte saját hasára a pici testet. Inga gyönyörű hangján csak ö r ö m t e l i és ünnepélyes h a n g o k zengedeztek. a pozitív érzések j u t o t t a k eszébe. Ingának végül magának kellett teleengednie a kádat vízzel.. mérnie a víz hőmérsék­ letét. elkészítenie a törülközőket. hogy meghívott egy ismert bábaasszonyt és . .. A szülési fájdalmak folytatódtak." . amikor a kádban megjelent fia parányi teste. Inga. gyorsan megkérdezte: . nézd csak! így állt virággal a kezében. Viktor ezalatt a szobában járkált fel s alá s azon töprengett. Az igazi és örök szerelem csak akkor ébred fel.. a m i t I n g a ültetett. de az egyedüli értelmes dolog. amit a tanfolyamon hallott.

Oroszország elnökéhez írott levelemet. . Valahogy n e m volt kedvem őt lehangolni. mert ha fogant. mondja el róla véleményét. hogy ezt mind elolvassam? . Vlagyimir. amelyeket m a g a m m a l h o z t a m .minden tanács nélkül.Arra. hogy nem akarja elolvasni? .Mi az.Mire volna az neked j ó ? . h o l o t t ez az életünk egyik legfontosabb kérdése. .icsoda dolgok! Az élet gyorsan tovaszáll. amikor átvette tőlem a vaskos papírköteget és hozzáfűzte: .De igen! S z e r e t n é m hallani a véleményét a kialakult helyzetről. csak nem azt akarod.O h ó ! . valamint az olvasók által kidolgozott törvényterve­ zeteket. most pozitív és nem negatív érzésekre van szüksége. ha Anasztázia átnézné a családi b i r t o k o k létrehozataláról szóló d o k u m e n t u m o k a t . Hosszú töprengés után mégis úgy d ö n t ö t t e m . de mi még csak meg sem próbáljuk tisztán látni a társadalmi rend lényegét. . . M á r azért sem.Tehát ez azt jelenti. Végül a teljes h o z o t t anyagot a nagypapának adtam. őt kértem meg.m o n d t a a nagypapa. Szerettem volna. Engem már régóta foglalkoztat. hogy meg tudjam h a t á r o z n i további cselekede­ teimet. amelyben élünk.A te saját cselekedeteidet t e n m a g a d n a k kell meghatá­ roznod . nem adom neki át a d o k u m e n t u m o k a t .

hogy ez csupán illúzió. . De hát mi értelme olvasnia.ha megkérdeznék ." Az ilyen válasz azonban csak az emberi tömegek nagy illúzi­ ójáról szól. a kormány és a parlament irányítja. Szöve­ gükkel szeretném megismertetni Ö n ö k e t is. miként maguk a vezetők is. hogy befejezze a hozott dokumen­ t u m o k és az a l m a n a c h h o z gyűjtött cikkek olvasását. sétálj egyet! N é h á n y lépésre e l t á v o l o d t a m a n a g y p a p á t ó l és fel-alá kezdtem járkálni. ami fölösleges.pillantásával átfutva az egész oldalt . tisztelt elnök-. elolvasom. tulajdonképpen ki irányítja az országot? Egy ilyen kérdés az első pillantásra furcsának tűnik. kérem. Beszélgetés az államelnökökkel Mondják meg. a társadalmi . hogy valóságosan élnék életüket. Ezen illúzióban élnek úgy az egyszerű emberek. akik nem ébrednek rá. miniszterelnök. Máskor . tisztelt olvasóim.eloszlatni az illúziót! Előbb a z o n b a n határozzuk meg közösen. A nagypapa a cédrus alá telepedett a fűbe. Ezt az illúziót a logikus gondolkodás segítségével el lehet. Azok. mert az ő úgynevezett „életük" .J ó .illúzió csupán.Nem sértődöm meg. arra várva. ha ilyen nyilvánvaló kelletlenséggel lát hozzá? .és kancelláruraim. ugyan a Földre születnek. k i n y i t o t t a az irattartót és k o m ó t o s a n forgatni kezdte a lapokat. alaposan át kell az egészet néznem. mégis anélkül halnak meg. hiszen még a kisdiák is . te addig menj. Tekintete időnként megakadt valamelyik oldalon.Értelme? Az értelme abban van. mit is jelent a valóságban az „ország irányítása"! Ez elsősorban.így válaszolna: „Az országot az elnök.Figyelj. és el is kell oszlatni..egyszerűen csak lapozott tovább. Vlagyimir. s nem csupán hazánkban. Tehát . de az is lehet. Majd egy idő után így szólt: . nehogy megsértődj. hogy ne pazaroljunk fölös­ legesen időt arra. hogy kizárólagosan. rendben.

válaszolja az elnök . S ezeket . amelyre ugyanezt a választ kapnánk: „Nem. a pszichológusok tudományosan meg is tudják indokolni. kérem." Másmilyen választ lehetetlen rá adni. m i n t egy bűnözőt. Ezt például a tudósok.Ugyan már. nem irányítom. hogy magáévá teszi azt. Csupán hangot ad és teljesíti valaki másnak. Ezért t e h á t a következő történik: a társadalomban „jól olvasható".És a nemzet kihalását? . Ezen irányításban a legfontosabb az államelnök.Nem. mert másféle válasz úgy tüntetné fel az ország vezetőjét.sem elméletileg. S z á m t a l a n más kérdést l e h e t n e még feltenni. . hogy ők akarat­ lanul. M o s t pedig kérdezzük meg őt: . Akkor viszont a legfőbb vezetők mit irányítanak? Ha figyelmesen megvizsgáljuk.az ország irányítója. egy idegennek az akaratát.N e m . sem gyakorlatilag . hová g o n d o l ! N e m irányítom a nemzet kihalását. a valóságos vezetők leplezését irányítják. anélkül. növekedését? . de a legfőbb vezetőnek és a neki alárendelt h i v a t a l n o k o k egész h a d á n a k ezekhez s e m m i közük. Ön irányítja hazánkban a kábítószer-fogyasztás irányítom.E l n ö k úr. azzal.Nem. erőteljes folyamatok zajlanak. ha figyelmesen elemezzük az életünket. Ezt mi m a g u n k is megérthetjük. hogy ezt m a g u k t u d a t o s í t a n á k .biztosan Ö n ö k is értik van miért titokban tartani. rájövünk.És a korrupció növelését? . Egyébként egyetlen államelnök. .folyamatok és jelenségek irányítását jelenti.ezt a folyamatot én nem . miniszterelnök vagy kancellár sem lehet . amelyek befolyásolják az emberek életét. ezt sem irányítom. m o n d j a meg.És a prostitúció gyors növekedését? . nem irányítom. .

a m i t belénk oltottak. sőt. az iskolában. Az ország fejének azonban még kevesebb ideje j u t a gondol­ kodásra. aki mindig a nyilvánosság előtt szerepel. három időszakon át képviselősködött.m o n d t a Anasztázia. ezen indoktrináció révén beindítják a megfelelő társadalmi folyamatokat. „A valóságot csak ö n m a g a d által szabad m e g h a t á r o z n o d ! " . gondolkodnunk kell. ahogy az m o s t is zajlik. hogy az országot nem tudja irányítani olyan vezető. ha kell. Sőt. a mi vedrussz korabeli volchvjaink sem terhelték magukat az ország vezetésének gondjaival. percre bontva. ezért hatalmuk sincs. még uralkodása ideje alatt is folyamatosan ellátták tanácsukkal. hogy megérthessük a valóságot. hogy hatékonyan befolyásolják a társada­ lomban zajló eseményeket. A fáraó tehát a valóságban nem saját. Ezt megerősítette doktora. ezért ők természetesen a fáraó több jövőbeni döntését már jóval korábban ismerték. Mivel a mai vezetőknek és parlamenti képviselőknek nincs lehetőségük arra. nem ad rá elég időt. a n n a k „képe". Fő feladatuk az elemzés. a gondolkodás volt. Köztudott.Vajon n e m gyakorol-e é l e t ü n k r e h a t á s t valaki m á r az óvodában. Az általunk ismert történelem is tanúsítja. m i n t az egyszerű embernek. Napirendje van. Sem az ókori Egyiptom papjai. a valóság valaki idegen általi meghatározását használjuk. de csak . fasisztákat vagy demokratákat. S e nevelés. k o m m u n i s ­ tákat nevelnek belőlünk. amit gyakran valaki más készít a számára. az egyetemen? Ha kell. sem a keleti udvari bölcsek. De mivel jelenlegi életmódunk. órára. Keleten az uralkodói udvarokban szintén voltak bölcsek és az uralkodók kikérték azok véleményét. hogy az ókori E g y i p t o m b a n a fáraót a papok nevelték. Igaz és helyes szavak! Ahhoz azonban. Ugyan megerősítette. aki a közgazdasági választási tudományok professzor. egy jó ismerősöm. hanem idegenek akaratát teljesítette.

m e l y n e k m é g g o n d o l k o d n i sincs lehetősége. hanem tegyék azt. Az ellenállás egyszerűbb. B á r p a r a d o x o n n a k tűnik. hogy a jelenlegi Állami D u m á b a bekerült pártok képtelenek a népnek legalább egy. a lehető legvilágosabban megmutatta. m i n t azt nézni. A D u m a egyik képviselője ugyanis azzal a panaszával fordult az Alkotmánybírósághoz. mégis a hivatal vezetőjének a helyettese állt az igazsághoz a legközelebb . hogy az elnöki hivatal vezetőjének helyettese az Állami D u m a egy képviselői csoport­ jának inkorrekt és elfogadhatatlan formában azt tanácsolta. hogy a jelenlegi rendszer képtelen önálló döntéseket hozni. s ahogy azt a helyzet elemzése is m e g m u t a t t a . Neki egyedül könnyebb operatív és hatékony m ó d o n döntéseket hozni. évezredekre hoznak létre programokat. hogyan totyorog e döntések k ö r ü l egy olyan t ö m e g . érthető programot felkínálni. úgy-ahogy világos. mely Anasztázia nyilvánosságra hozott eszméiből és programjából adódott. hogy ne gondolkodjanak. konkrétabb és a ma kialakult világrend­ szerből adódik. hogy ez valóban így van. hogy az országot egyáltalán nem saját kormánya irányítja. hogy tudatosítsák. túlnyomó többségük józan életmódot folytat és kész gondolkodni. Emberek tömegei. elemezni. és éppen ez m u t a t t a meg a külső erők Oroszországra gyakorolt hatását. Azt. . mi is történik a nép között. De a kormány szintjén olyan emberek akadtak. amit parancsban kapnak. amelyben Oroszország azt a szerepet kapta. Ez az ellenállás természetesen nem a papok szintjén történik. amelyet a sajtó szellőztetett meg. felfedte a tényt. akik még arra is képtelenek. S ez még nem m i n d e n ! Beindult az ellenállás. legyőzve a nehézségeket.azután. Anasztázia programját rengeteg ember támogatja. A helyzet. Ugyanezt igazolta az a botrányos helyzet is. m i u t á n letette képviselői tisztét és lehetőséget kapott gondolkodni. alátámasztja az is. az ország különböző vidékein láttak hozzá programja megvalósításához.j ó l l e h e t intuitív m ó d o n . akik évszázadokra.

A Nyugat alatt nem Európa és Amerika lakosságát kell érteni. vagy az. . Az egyetlen bevethető eszköz az állam megsemmisítése és lakossága jelentős hányadának az elpusztítása ellen Anasztázia programja.nem szabtak gátat. az á l l a m t ó l n e m k a p n a k elegendő támogatást. világos bizonyítéka annak. hogy azok. az orosz nyelv ugyanaz. a n n a k a reményében. akiket csak saját hasznuk érdekel. amelybe kerültünk.hogy a Nyugat nyersanyagbázisa és rossz minőségű termékeinek piaca legyen. terveik az utóbbi évtizedekben nagy lendülettel valósulnak meg. csak a lakosság különböző rétegei azt különböző m ó d o n használják és a szavaknak is különböző értelmet adnak. Annak a reményében. hogy nincs valós hatalmuk. Voltaképpen a nyelv. h a n e m elsősorban Ö n ö k h ö z .jegyezheti meg az olvasók nagy többsége?" Erre így válaszolok: 1) Tisztelt olvasók! Én nemcsak a h a t ó s á g o k h o z fordulok. hogy én nem beszélem a hivatalnokok számára érthető nyelvet. hanem gyermekeinkre is olyan helyzet vár. hogy ez a helyzet az Ö n ö k személyes értelmezésében saját „Család Könyve­ ikben" lesz kifejtve. akik elkezdték építeni saját családi b i r t o k u k a t . aki azt hozza. „De ugyan miért fordul Ön továbbra is azokhoz. amely nem lesz irigylésre méltó. aki azt elveti?" G o n d o l o m . akiknek nincs hatalmuk és képtelenek bármit is változtatni . Ezt feltétlenül meg kell tenni. és vezetőink e tervek megvalósulásának . Ahogyan mindnyájan meg t u d u n k róla győződni. máskülönben nem csak ránk. S ez egy további. én is hibás vagyok azért. 2) Emlékszem Anasztázia kérdésére: „Ki a hibás az Igazság elvetéséért? Az.finoman mondva . Ez egy olyan társaságokból és pénzemberekből álló csoport. akiknek h a t a l m u k van. Nem tudtam ugyanis a program eszméjét a hivatal­ nokok számára érthető m ó d o n elmagyarázni. Ez azt jelenti. hogy együttes erőfeszítéssel meg tudjuk érteni a helyzetet.

hogy e jövő csak akkor lesz boldog. De hol. hogy érthető és előremutató. a minisztériumokat.szeretné elrendezni saját életét. és érdemben gyakorolhatnának befolyást a társada­ lomban zajló pozitív folyamatokra. amelyeket a társadalom különböző rétegei megértenének. m i n t bárki más. akik számára . Éppen így . hogy Ön. hogyan találjak olyan szavakat. gyermeke boldog jövőjéről álmodozik.az emberi létezéshez méltón . jó irányba haladjon. s ez alapozta meg az ország és népe felvirágoz­ tatását. Úgy. Ha meg tudnák érteni a helyzetet. E n n e k okán ismét megpróbálok kiállni saját álláspontom mellett és fordulok már sokadik alkalommal államelnökünkhöz és kormányunkhoz. mint Önök. létezését minden orosz család is. ugyanolyanok mit én. Nekik is vannak gyermekeik. mert tudja. akkor megszerezhetnék a valós hatalmat.Az E l n ö k i Hivatalban. és ők is beszorulnak ugyanabba a rendszerbe. mely tanúsítaná. Ön is szeretné elnyerni a nép elismerését és saját kormányzási időszakáról olyan emléket hagyni maga után.úgy. Ön azon van. m i n t bármely más államfő. amely leblokkolja elméjüket és gondolkodásukat. a regionális korma- . ha az ország egésze egyöntetűen azon fog iparkodni. Olvasóim: keressük együtt a szavakat. hogy ez volt a legfényesebb. Minden édesanya. Az Orosz Államszövetség elnökéhez és kormányához Kétségtelen. sokkal j o b b a n érdekelt országunk felvirágoztatásában.ők is fényes jövőt szeretnének biztosítani. Ezért egy kéréssel fordulok Önökhöz. a kormányt. hogy ilyen alapokra építse az állami intézmé­ nyeket. a Kormányban és a D u m á b a n is emberek vannak. mint más szülők . amelyek meg tudnák állítani ezt az örökös hajszát? Keresnünk kell ezeket a szavakat! Máskülönben majd j ö n n e k az új politikusok. aki gyermeket szült. feleségük és unokáik. m i n t az Orosz Állam legmagasabb vezetője.

hogy mindnyájan az igazság szemébe nézzünk és e következtetésre jussunk: a harc csupán a következményekkel folyik. a negatívumok mégsem csökkennek. gyermekeink jövőjének a féltése nem csökken. szülők és gyermekek .egyre nehezebben tudják egymást megérteni. munkahelyi kollégák. tisztességre és bizalomra alapozni a viszonyokat és a kapcsolatokat. hozzátar­ tozók. az egyszerű emberek is értik: a tömegek számára készített . nagyon f o n t o s : a k o r m á n y h a ­ t a l o m megerősítése. Széthullnak a családok. Az ország lakossága évről évre fogy. az emberek mindezt mégsem érzik. kábítószer-fogyasztás. Lehetetlen. Egyre aggasztóbbá válik a környezet és a népesség alakulása. Vajon n e m éppen ezek a tényezők a legfontosabb m u t a t ó k ? A negatív jelenségek ellen folytatott harc egyre aktívabban zajlik. s megértse. a m i t Ön tesz.szomszédok. a gazdaság GDP-jének a megkétszerezése. Az országban minden egyes m u t a t ó pluszban van. az á l l a m a p p a r á t u s . melyek ezeket létrehozták. egyre nehezebb a becsületre. gyermekbűnözés és sok más negatív jelenség. kedves szavakat m o n d a n i . hogy a valóságot már nem tudják adekvát m ó d o n érzékelni. hogy sok negatív folyamatot k o n k r é t a n m e g h a t á r o z h a t ó erők i n d í t a n a k el. A holnaptól való félelem. hogy Ön nyilvánosan elismerje a tényt: országunkban a társadalom számára idegen ideológia létezik. Vajon nem érkezett-e el az idő arra. a hadsereg átszer­ vezése.nyokat. prostitúció. aki meggyőződéses csekista. Ezen erők a n n y i r a e l b u t í t o t t á k az embereket. M i n d a z . nem az okokkal. A tudós pszichoanalitikusok. A nép egyszerűen kihalófélben van. eltekintve az On őszinte óhajától és az állami apparátus erőfeszítéseitől. hogy ezt Ön ne tudná. az országban továbbra is létezik korrupció. E n n e k legegyszerűbb példája a reklám. Miért? Miért nincs összhang a nép óhaja és az államelnök erőfeszítései között? Vajon nem érkezett-e el az idő arra. O r s z á g u n k b a n az emberek . S mégis. családtagok. a d i n a m i k a pozitív. sőt. munkatársak. egyre nehezebben tudnak egymásnak tapintattal teli.

reklám nem egyéb, m i n t egy mechanizmus, melynek segítségével az ember pszichikáját lehet befolyásolni. E mechanizmus segít­ ségével az embereket sok-sok országban rá lehet venni arra, hogy az egészségre káros táplálékot fogyasszanak, kényelmetlen ruhát viseljenek, bizonyos kiválasztott politikusokra voksoljanak. S ez a mechanizmus, melynek kolosszális hatása van a tömegekre, m i n t h a az Ön kezében, az ország kormányának a kezében volna. Valóban így van? Ugyan, dehogy, egyáltalán nem! Másokéban van! Ha e kérdést bárki tisztázni próbálná, azonnal a szólássza­ badság megszegésével vádolnák. E vádakat viszont éppen azok hangoztatják, akiknek a valóságban nem áll érdekükben, hogy a népnek szólásszabadsága legyen. A tömegtájékoztatási eszközök tulajdonképpen pénzmágnások kezében vannak. E l h i t e t i k a n é p t ö m e g e k k e l azt a szörnyű hazugságot cinikus magyarázat mögé bújva -, hogy a televízió működését, m i n d a z o k a t az érdekes műsorokat, amelyeket „Önök annyira szeretnek nézni", a hirdetők fizetik. Csakhogy egyáltalán nem ők fizetik a televízió munkáját. Ők csupán átadják a néptől begyűjtött pénz egy részét, amelyet az áruk árába már amúgy is bekalkuláltak, m i n t a televízióban, a rádióban, a tömegközleke­ désben vagy az utcán megjelenő reklám költségeit. Következés­ képpen a teljes lakosság fizeti a televízió munkáját azzal, hogy megvásárolja a vegyszerekkel dúsított élelmiszereket és a rossz minőségű fogyasztási cikkeket. Fizeti a siralmasan bugyuta és nyíltan vulgáris TV-műsorokat és sorozatokat, amelyek a mániá­ kusan megszállott neandervölgyi ősember képét igyekeznek az emberekre rákényszeríteni.

A képalkotás tudománya, avagy kinek a kezében van az ország ideológiája? Az országok ideológiáját m i n d e n korban a képeknek az emberi t á r s a d a l o m r a gyakorolt h a t á s a által, az ősi képal­ kotás titkos tudománya által hozták létre. Lehet, hogy a tudós

emberek közül valaki ellenvetheti, hogy ilyen tudomány nem is létezik. De igen, létezik! Létezése nem a tudósok óhajától függ, hanem magától az ember valójától. Az ember úgy teremtetett, hogy gondolkodjék, és gondolatai képet alkotnak. Az utóbbi időben a képalkotás tudományát gyakran az ókori Egyiptommal hozzák kapcsolatba. A történelemből ismerünk tényeket, melyek arról szólnak, hogy a papok által létrehozott képek segítségével országok tudtak felszabadulni, vagy néptö­ megek j u t o t t a k mások uralma alá. Hasonló ismeretek alkalmazásával p r ó b á l k o z t a k a hitleri Németország speciális szolgálatai, a szovjet időszakban pedig a KGB tizenharmadik speciális osztálya. A nyugat mai politikai technológusai, s mára már a mieink is, intuitív m ó d o n használják e t u d o m á n y elemeit. I n n e n származnak e modern kifejezések is: imázs, imidzs, a j e l ö l t imidzse. A politikai technológusok számára nem fontos, milyen céljai vannak a jelölt lelkének, milyen m i n t ember, jó szakember-e vagy sem. A politológusok pénzért, és a tömegtájékoztatási eszközök segítségével, olyanná alakítják a képet, hogy az a tömegeknek tessen. S bizony az emberek a választásokon nem is annyira az emberre szavaznak, m i n t inkább a politológusok által létre­ hozott képre. M a h o l n a p már gumiból készült képviselőkre és államelnökökre fogunk szavazni. Az államok és népeik létrehozásáról szóló képek a jóval magasabb fokon tevékenykedő politikai technológusok mesterfokú „művészetéről" tanúskodnak. Az emberiség hosszú történelmében számtalan példa akad az országok képek általi irányítására. A ma embere számára a magas rangú politikai technológusok - a „mai papok" - legmar­ kánsabb és legérthetőbb tevékenységének példájául szolgálhat az, ami országunkkal és népeivel az utóbbi században történt. F e l b o m l o t t a Szovjetunió - a világ egyik leghatalmasabb birodalma. De mi előzte meg a Szovjetunió létrehozatalát és későbbi felbomlását?

A Szovjetunió létrehozataláig a jövendő szocialista, majd k é s ő b b k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m r ó l egy vonzó képet alakí­ tottak ki. A földbirtokosokat, gyárosokat e kép a nép vérszopóiként ábrázolta. Ekkor Oroszországban még a cár uralkodott. A monarchia megdönthetetlennek tűnt. Ám ugyanakkor létezett és kifejtette befolyását egy kép, amely magához vonzotta követőit. Ezek a m o n a r c h i a megsemmisítésének és az új állam létreho­ zatalának számtalan m ó d o z a t á t találták meg. Az új képnek megfelelőeket. A Szovjetunió széthullását szintén megelőzte egy képnek a kialakítása, amely a Szovjetuniót, m i n t totalitárius országot ábrázolta, és annak a megvitatása, hogy az új, boldog, demok­ ratikus nyugati típusú társadalom l é t r e h o z a t a l a elkerülhe­ tetlen. Az ország kormányát, vezetőit a szabadságjogok és a nép vérszopó elnyomóiként kezdték bemutatni, a szocialista társa­ dalmi rendet elfogadhatatlannak, zsákutcának. A kommunisták képeit, amelyeket filmrendezők, színészek és művészek hoztak létre, és amelyeken egész nemzedékek nőttek föl, félre állították. Mi j ö t t helyettük? A k i a l a k u l ó v á k u u m o t a sikeres üzletemberek, gengsz­ terek, prostituáltak, hollywoodi szépségek kezdték betölteni. A fiatalok igyekeztek azok szokásait, erkölcsét utánozni. A jólét kritériumává kétségtelenül az anyagi j ó l é t vált. Ki és hogyan j u t hozzá? Lényegtelen! Az egész országnak kinyilatkoztatott: a fejlett demokratikus társadalom építése elkerülhetetlen! Közben azonban elhallgattatott és elhallgattatik, hogy a határokon túl felülmúlhatatlan problémák is léteznek: drogfüggőség, koloszszális korrupció, a környezet és élettér hanyatlása, depresszió, a születési arány csökkenése és sok egyéb. Az asszonyok visszautasítják a szülést, amikor nem látják gyermekük jövőjét. A demokratikus országok népei nem látják világosan jövőjüket, de a mai p a p o k n a k a demokráciát annak jelenlegi létezési formájában feltétlenül úgy kell bemutatniuk, m i n t az emberi társadalom számára egyedül elfogadható rendszert.

Miért? Azért, mert a jelenlegi demokrácia körülményei k ö z ö t t így mindent könnyebb irányítani. A legkönnyebb a szólássza­ badság, a vállalkozás, a választás szabadsága mögé bújni, és a tömegek közé a bulvármédia koncait vetni. Mindez nem vélet­ lenül történik, h a n e m célirányosan és szándékosan. Amilyen képpel szimpatizálsz, olyanná válsz. E politikai technológusok tudják, mi fog az egész országgal történni. Az Oroszországban zajló kataklizmák elindítóit nem nehéz megnevezni. Elég megfigyelni, merre, hová vándorolnak az értékes emberi és anyagi források. 1917-ben a forradalom után a Nyugat felé tartó emigráció hatalmas áradata jelentős tőkét, történelmi értékeket és hagyo­ mányokat vitt ki Oroszországból, de ami még ennél is fontosabb, emberi forrásokat. A szovjet birodalom széthullása után a reformok és a jóléti civilizált országok csábító képe szívni kezdte, és továbbra is szívja, anyagi és szellemi forrásainkat. De a l e g s z o m o r ú b b - a jelenlegi kép, amely azért lett országunk számára megteremtve, hogy tönkre tegye magát az országot és a benne élő népeket. Egyáltalán n e m kell hozzá katonai beavatkozás. Sokkal hatékonyabb erő fejti itt ki hatását, m i n t az anyagi fegyverek. A kép! A l é t r e h o z o t t k o m b i n á c i ó , amelyet az analitikusok már ma is megállapíthatnának, egyál­ talán nem is annyira komplikált. P r ó b á l j u n k rajta közösen elgondolkodni! M i t építünk ma? Merrefelé haladunk? A politológusok azt mondják: „Fejlett d e m o k r a t i k u s o r s z á g o t é p í t ü n k nyugati modell szerint. Ha majd felépítettük, akkor m i n d e n k i gazdag és boldog lesz." „ D e ! " - jegyezhetik meg o k k a l a polgárok milliói - „Ha a Földön már léteznek fejlett, demokratikus, sőt boldog országok, n e m volna egyszerűbb egyenesen odaköl­ tözni?" Bizony milliók vándoroltak el Németországba, Izraelbe, Amerikába, s vándorolnak továbbra is, gyarapítva ezen országok szellemi és anyagi tőkéjét. S válnak o t t rabszolgákká. A kép működik! Hat!

akik ismerik a képal­ kotás tudományát. hiszen drága gépkocsikkal járnak. akik Oroszországban maradnak? „Építsék a fejlett demokratikus társadalmat és gazdagodjanak meg!" . éppen ezért kísérik figyelemmel.mondja a kép. A kép. Az eladók és vásárlók. határátkelőhelyek. csak nevetnek a hasonló erőfeszítések láttán: „Rajta. hivatali zárt ajtók. a tisztek és a közka­ tonák. hogy egyes­ séget kössön a bűnözővel." Mi nem az okok ellen harcolunk. a t a n í t ó k és a diákok is. luxusvillákat építenek. De vajon az állami közlekedési rendészet dolgozójának m i t kell ezért tennie? És a bolti elárusítónak..számára nem léteznek határőrök. De azok. ráveszi. Az emberek m á r tudatosítják: az országgal valami nincs rendben. Valahogy mégis kiügyeskedték. igyekszik rendet teremteni. „a civilizált Nyugat". az kép . És ügyeskedni kezd az egész ország. a magas beosztású hivatalnokok és az egyszerű emberek elméjébe. De hogyan lehetne ezt megvalósítani? A k o r m á n y szerkezetének a megerősítése . hogyan legyenek gazdagok. A kép . kapjanak három­ négyezer rubel fizetést. az állami apparátus hivatalnokának? S o k a n nem értik! Szintén n e m világos. a k ö z ú t i rendőrök és a hivatalnokok. Tengeren túli országba csalogatja az istenháta mögötti orosz faluban élő fiatal lányt. miközben az ország számára káros képet erősítik.. hogy csúszópénzt fogadjon el. h a n e m a következmények ellen. S o k n a k mindez valahogy mégis sikerül. a milliomost. amikor Ön Vlagyimir Vlagyimirovics. legyetek még ravaszabbak a hajtóvadászatban. De a mi p o l i t i k u s a i n k egyre csak ezt szajkózzák: „az ország demok­ ratikus fejlődése". hogy p r o s t i t u á l t k é n t dolgozzon Cipruson.De mit tegyenek akkor azok. a kép már elvégezte a magáét. drága fürdőhelyeken üdülnek. Izraelben vagy New-Yorkban.roppant energia. csak tessék. ügyeskedjetek. E látszólagos boldog élet veszi rá a hivatal­ nokot. elkápráztatja a boldog élet délibábjával. s akkor majd a biztonsági szolgálatokon belül biztonsági szolgálatokat h o z t o k létre. Akadály nélkül be tud hatolni a politikusok és a tábor­ nokok.

h a n e m a képeké is. hogy miért van hazánkban az utóbbi években a szépirodalomban. rendezőket. Hivatalnokok ezrei kaptak nagyobb jogkört. hogy ez Ön előtt is ismeretes.j ó l l e h e t ezt m a g u k n e m is tudatosítják annak javára fognak cselekedni. amely képes volna az embereket magával ragadni.ne nézd. a TV-ben oly kevés pozitív kép? Olyan. de a mi gyermekeink? Arról próbálnak b e n n ü n k e t meggyőzni. G o n d o l k o d j u n k csak el közösen afölött. A kép teremtői viszont már döntöttek: Oroszország sorsa megpecsételődött.azok korrigálása. Zabolátlanul és nyíltan tevékenykednek. akik a képet létre­ hozták. G o n d o l o m . S ha az ember élete során n e m válik nyerssé. az imázs fenntartása érdekében . de általa nem csupán saját hatalma erősödik. Hát n e m így van ez Ön körül is? Vagy k ö r ü l ö t t ü n k ? E z t az egész b a k h a n á l i á t k i m o n d o t t a n szándékosan mutogatják. On a kormány hatalmát erősítette meg. lelketlenné . Másféle út viszont nincs.mely az ország számára káros -speciálisan kiképzett szakembereket irányítottak Oroszországba. de mivel a kép hatása alatt élnek .szükség esetén .nem elegendő. Ezennel hivatalosan kijelentem. Azok javára. csak véres eseményekről szóló tudósítá­ sokat óhajt nézni. még kevésbé az öregeknek. ha n e m tetszik . vezetni. akik Oroszországról pozitív képeket . hogy Oroszország területén speciálisan kiképzett ügynökök tevékenykednek. segíteni gyermekeik számára gyönyörű j ö v ő t építeni.az út a megfestett j ó l é t felé lezárul. Hazugság! Az e m b e r e k ezt n e m akarják! Azt mondják nekünk: ha n e m akarod látni . A hatalom megerősítésére. a filmekben. Ilyen képekre mi még emlék­ szünk és éljük is őket. gengszterbandák összetűzéseiről szóló témák feldolgozásait. újító pedagógu­ sokat.ne hallgasd! Ez a választás szabadsága! De ez n i n c s teljesen így! A valóságban egyáltalán n e m így van. cinikussá. Választás voltaképpen nincs is! N i n c s a gyermekeknek. hogy a többség csak hollywoodi szépségeket. A k ö l t ő k e t . írókat. a felnőtteknek. M á r régen készen állnak a választás speciális titkos m e c h a n i z m u s a i . akik feladata közé tartozik az ország ideoló­ giája alkotórészeinek a megfigyelése és .

ha h a t á s m e c h a n i z m u s a j ó l ki van dolgozva. S a mieink? Hová tűntek? Megsemmisítettük őket! A Szovjetunióban az ideológiai intézményeken. és ebből . hanem a társadalmi és politikai közéleti személyiségek szájából is. az Orosz államszövetség elnökének hivatalában . amelyek úgy tekintenek országunkra. Az üldözést a nyugati különleges szolgálatok végzik. többek között a szekták ellen folytatott harc leple alatt. Ez az ideológia létezik.teljesen természetesen .dolgozó magasabb hivatalnokoktól is. Saját érdemüknek tekintik a Szovjetunió szinte vértelen összeomlását és igyekeznek növelni sikerüket. de nem a miénk: általa nem a mi képeink hatnak.Oroszország szétbomlasztása és h a t a l m a s térségeinek számtalan. Céljuk . h a n e m a lakosság ideológiai agymo­ sásának a következménye. mert azon erők. b á r m i n e m ű tevékenységre képtelen. I t t n e m is annyira a tény megállapítása a fontos. kvázi-állami alakzatokkal való feltöltése. E u r ó p á b a n és Keleten. vagy meg lehet erősíteni. Az ideológia az a fő mechanizmus.az Ön hivatalában . E l ő t t ü k az ajtók bezárulnak. Mi m á r tudjuk: a Szovjetunió széthullása nem fegyveres megszállás eredménye. amely által a bomlasztó tevékenység működik. A tömegekre bármilyen ideológia gyako­ rolhat hatást. nem fognak megelégedni az elért eredményekkel és sikeres tevékenységüket minden bizonnyal tovább fogják folytatni. szigorúan üldözik.az következik. Szurkov. melynek segítségével bármelyik államot tönkre lehet tenni." A h a s o n l ó állítások m á r azért is abszolút logikusak. műsorszóró .merészelnek létrehozni. hogy miután bizonyos időszakban győzelmet arattak. m i n t inkább m e c h a n i z m u s á n a k megértése. amelyek szétverték a Szovjetuniót. m i n t potenciális ellenfélre. a hivatal vezetőjének a helyettese egy magazinban közzétett interjújában ezt nyilatkozta: „Oroszország ellen titkos h á b o r ú t folytatnak azon körök Amerikában. léteznek. Sőt. így például. Erről nem csupán a speciális szolgálatok orosz tisztjeitől lehet hallani.

Ezen intézmények a fiatalok millióinak tették lehetővé. és m i n d e n e k e l ő t t a fiatalok. a k o m m u n i s t a párt k ö z p o n t i bizottsága. a kultúrházak. azt egyszerűen szétromboltuk. Miért? Egyszerűen azért nem. mert állami támogatást élvezve ugyan sikerült csupán néhány év alatt húszezer t e m p l o m o t megnyitnia. megyei és a helybéli klubok is tartoztak. hogy a helytelen irányba halad. a m i i n k á b b zülleszt.k ö z p o n t o k o n kívül. vonzza . egyre több tény bizonyítja. m i n t a szellemiség intéz­ ménye. a m i k o r hirtelen észreveszi. ahová a művészeti paloták. hogy művészeti önképzőkörökben ingyen képezzék magukat. szellemi fejlődé­ sének a fő feladatát az Orosz Pravoszláv Egyház kezébe szerették volna helyezni. Amikor a társadalomban eldöntötték (természetesen bizonyos erők segítségével). éppen a papság többségét kellene. hogy nem arrafelé haladunk. Előadá­ sokat tartottak. N e m olyan körülményekre van szüksége. hogy nevelni. gyűléseket szerveztek. ahelyett. mindenekelőtt. akik képesek volnának az embereket lelkileg oltalmazni és nevelni. A tömegek felé az állam által elfogadott ideológiát közvetítették és magyarázták. ahelyett. amerre kell. a m i k o r az állam kedvezményeket és pénzt j u t t a t . Sajnos. amikor megváltozott az ideológia. járművét darabjaira kezdené szedni. Nehéz elképzelni. hogy megszün­ tették finanszírozásukat. de évszázadokra és megfelelő körülményekre volna szüksége ahhoz. Helyette cserébe mit kaptunk? A lakosság. hogy megfordultunk volna és a m á r meglévő mechanizmust használtuk volna. A peresztrojka kezdetén. Hazánkban azonban éppen ez történt. azzal likvidálták ezen intézmények hálózatát. egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az Orosz Pravoszláv Egyház. hogy megfordulna és a helyes irányba haladna. hogy húszezer magas szellemi szintre fejlődött pap képzését is biztosítsa. valamint a kulturális minisztérium mellett m ű k ö d ő ideológiai osztályokon és a sajtón kívül létezett még egy hatalmas hálózat. a járási. hogy az ú t o n k o c s i j á b a n k ö z l e k e d ő sofőr.

A pénzsóvárgásról és az anyagiak szeretetéről . II. h a n e m az. Az anyagi érdekeltség egyre gyakrabban kerül előtérbe.beszélt maga Őszentsége. akik ügyeskedőbbek és közelebb állnak a vályúhoz. amelyet a Krisztus Megváltó Székesegyházban évente megren­ deznek. N e m minden ok nélkül nevezik a pénzéhséget utálatos.ide t a r t o z i k az egyházi szokások merevsége. beárnyékolja és megöli azt. mint a kereskedelmi cégek . B e v é t e l h e z n e m a m a g a s szellemi szinten lévő k o l o s t o r képviselője j u t . a vallási érdek eltűnése a felnövekvő generációból. az egyháztól. ezért halálos bűnnek. Hiszen a hívők bevonzása és szellemi szintjük növelése hosszú. Itt az alábbiakat mondta: „ M a n a p s á g egy egész sor negatív j e l e n s é g n e k lehetünk s z e m t a n ú i .. m i n t a templomok szolgáinak és papjainak az anyagi­ assága. h a n e m azok. Moszkva és egész Oroszország pátri­ árkája is 2 0 0 4 . a szellemi elvakultság növekedése annak az aggasztó jelei. mert képtelen magának újat venni." „A pravoszláv tudat kihalása. akinek anyagi t á m o g a t á s t sikerül kapnia..gyakran „üzérkednek" az egyházi szolgál­ tatásokkal. a d i n a m i z m u s hiánya az egyházközösségek életéből. az egyház vonzerejének a csökkenése." A pátriárka b e t i l t o t t a az egyházi szentségek szolgáltatá­ sának díjazását és az egyház szolgáltatásaival való üzérkedést . a templo­ m o k b a n t a r t o t t istentiszteletek gyér látogatottsága. hogy az egyházkö­ zösségi élet több aspektusa egyre erőteljesebben elüzletiesedik . gyilkos függőségnek és az Istenhez fűződő kapcsolat legfőbb árulásának.úgy. Hát ezért toldozza-foldozza kámzsáját a falusi pap.a k o n j u n k t u r i s t á k a t és a k a l a n d o r o k a t . több évet igénybe vevő folyamat. A t e m p l o m o k . Alexij.ami máris megtámadta az Orosz Pravoszláv Egyház tisztségviselőit . ami élő és spirituális. miközben a másik drága külföldi márkájú kocsiban furikázik. „Semmi sem tudja úgy elszakítani az embereket a hittől. december 15-én a Moszkvai Püspökség gyűlésén. Ilyen helyzetben nem a szellemileg gazdagabb lelkipásztorok diadalmas­ kodnak.

Lehetetlen m e g h a t á r o z n i a nyugati speciális szolgálatok minden műveletét.finoman mondva . Az egyikük a z o n b a n nagy visszhangot váltott ki a társadalomban.az egyház lelkipász­ torai szintén ide tartoznak . Alekszij pátriárka . s ezek. amelyek az Oroszországban történő átalakulás kiötlőinek tartoznak felelős­ séggel. hogy lássa. II. ha már előtte megszegte a legmagasabbat . ahogyan a közvéleményt tájékoztatták. amelyeket az O P E (Orosz Pravoszláv Egyház) struktúráján keresztül h a j t o t t a k végre. sőt. Ezt viszont természetesen már jó előre lehetett volna látni. gondolom. hogy országunkban az átalakulást mindig megelőzi az ideológiai agymosás. az esküvő.. Az „antiszektás h a r c o s o k " az egyház nevében cselekedtek. amely Oroszország világi és egyházi szervezeteit igyekszik befeketíteni és arra törekszik. m i n t az Orosz Pravoszláv Egyház? Természetesen n e m ! Különben nem végezhettek volna profi munkát. figyelmen kívül hagyhattak-e egy olyan k o m o l y intéz­ ményt. ma is tovább zajlanak. mert az ideológiai rombolás rendkívül előnyös körülmények között zajlott Oroszországban.elmerültek saját belharcaikban.Isten parancsolatát? Az Orosz Pravoszláv Egyház. Káros hatását már megtapasztalták az orosz polgárok milliói .és továbbra is tapasztalják. Annál is inkább. Tudjuk. amelyek belső átszerveződésükkel voltak elfoglalva . hát hogyan t u d n á egy pap alárendelnie magát az egyházi felettesétől érkező parancsnak. hogy ellenszenvet váltson ki az O P E iránt. A mi speciális szolgálataink. De. Vajon a nyugati speciális szolgálatok. de vajon orosz-e? Az Orosz Pravoszláv Egyházra a legerősebb káros h a t á s t többek között talán a nyugati speciális szolgálatok gyakorolták.ilyenek az áldozás szertartása. Itt inkább az O P E égisze alatt kifejlesztett rendszerről van szó. az utolsó kenet és a halottsiratás. ha valakinek parancsba adták volna.

Oroszország-szerte a helyi igazgatási szervekhez fordultak és továbbra is hozzájuk fordulnak. ahol önállóan. nem múló szeszély. Befolyásukra azok. t a n í t ó k a t . Továbbá még azt is elhatározták. meg lehetne oldani az élelmiszer­ ellátás biztonságának gondjait. tudósokat és vállalkozókat. S e lelkesültség nem tiszavirág életű. maguk hoznák létre a megfelelő feltételeket az életre . Vannak k ö z ö t t ü k a k a d é m i k u s o k és gubernátorok. a volt szovjet köztársaságok elnökeinek feleségei.nem a túlélésre. k ö l t ő k e t és írókat. hogy az emberek nem kedvezményeket. k a t o n á k a t és politi­ k u s o k a t . Az „antiszektás h a r c o s o k " egy további „fortélya" az volt. ha az emberek saját . így az egyházat komoly csapás érte. művészeket. a lakosság foglalkoztatottságát. akik korábban lojálisán viszonyultak az egyházhoz. hogy amikor az általuk kitalált „szekták" leleplezésével foglal­ koztak. megfontolt. h a n e m hazájuk földjének egy parányi szegletét. vagy talán még templomba is jártak. a közegészségügy nehézségeit. o r v o s o k a t és nyugdíjasokat. hogy irányítani fogják az Orosz Államszövetség magasabb szerveit is. voltaképpen az Orosz Pravoszláv Egyházat kritizálták és gúnyolták. Azok. hogy óhajuk komoly. Az ő segítségükkel sok szociális és közgazdasági feladatot meg lehetne oldani az országban: látványosan vissza lehetne fordítani a népesség fogyását. „segélyeket" kérvényeznek. Mily k ü l ö n ö s ! Először fordul elő. s kérik családjuk számára a telek kiutalását. akik lelkükbe fogadták országunknak könyve­ imben b e m u t a t o t t gyönyörű jövőképét. esetleg meg voltak keresztelve. Úgy t ű n h e t n e . De ami mindennél fontosabb összefogni s növelni a nép erejét! Hiszen. hogy létre tudják hozni családi birtokukat. Az eszme a lakosság különböző rétegeit ragadja magával: diákokat. egyszerűen letépték a nyakukról a keresztet. Az utóbbi négy év arról tanúskodik. hogy az e m b e r e k b e n megszületett lelke­ sültséget csak üdvözölni lehet.jóváhagyásával.

hogy az orosz nép körében keletkezett pozitív igyekezet valakiknek nagyon nem volt ínyére. Erről azok a profi anali­ tikusok is beszélnek. hogy h a s o n l ó eseményekről t á j é k o z t a s s a n a k . A tömegtájékoztatási eszközöknek meg kell tiltani. akik vidéken családi birtokot szeretnének létrehozni. illetve kit takar e címszó? Engem . melynek „Anasztázia" a címe? A könyv hősnőjét. Mit. akit Anasztáziának neveznek? A könyvek több millió olvasóját? Esetleg azokat az embereket. egyben erősítik szeretett hazájukat és országukat is. következésképpen m i n d e n n e m ű cselekedetüket akadályozni kell. m i n t „őrülteket".m i n t írót? Könyvemet. A kulturális intézmények dolgozói parancsba kapták. hogy akadályozzák a könyvekkel. akkor csak úgy.a múltba" hívnak vissza. S ő t .ha kell. j ó t cselekvő Oroszor- . a könyvekben kifejtett eszmékkel kapcsolatos rendezvények megtartását. családi b i r t o k u k a t teremtik meg. Az olvasóktól érkező beszámolók egyértelműen arról tanús­ kodnak. hogy megva­ lósítsák Anasztázia képét a csodálatos.életterüket. hogy o r s z á g u n k területén egy bizonyos közösség tevékenykedik. sőt. amely ilyen lehetőséget ad kezükbe. a helyi szervezetekbe is olyan rendelet érkezett. felbukkant az „Anasztázia-kultusz" m i n t hivatalos elnevezés is. Megszállók akcióban Az Orosz Államszövetség végrehajtó szerveibe. r o m b o l ó p o l i t i k á t folytat és ügynökei j e l e n vannak az állami és egyházi szervekben. Ha mégis meg kellene ő k e t említeni. m i n d e n e k e l ő t t azokét. akik mindenkit „az erdőbe . akik arra törekednek. hogy könyveim olvasóit szektásoknak és terroristáknak kell tekinteni. Nyilvánvaló azonban. akik megismerkedtek az erről szóló össze­ gyűjtött anyaggal. Ez nem csak az én meggyőződésem. akár az újságírók e l b o c s á t á s a árán is.

S i r a l m a s n é z n i . akik megszállták a pravoszláv egyházat és befolyást gyakorolnak a hazai egyházszolgákra. Erről könyveimben már írtam. s engem tüstént pogánysággal kezdtek vádolni. Azt is m o n d h a t n ó k . amikor káros hatásukat m i n t h a egy fénysugár világítaná meg. reménykeltőbb események is. Módszereik ősiek. A keresz­ ténység számukra csak alkalmas álca. korántsem keresztény hitű emberek. hogy szinte anekdotikus helyzetbe állítja. de tetteikből világosan kitűnik. De vajon mi a pogányság vádja? N e m más.szagról? Úgy tűnik. hogy az ember saját országa történelmét. Tessék. A hazugság és erőszak ugyanazon módszereivel semmi­ sítették meg az Ősi Oroszország kultúráját és h o n o s í t o t t á k meg a nép számára idegen ideológiát. ítéljék meg Ö n ö k maguk! . milyen h a t á s t g y a k o r o l n a k az állami apparátus hivatalnokaira a tengeren túlról érkező. m i n t az. hogy a keresztény erkölcs távol áll tőlük. hogy mindent és ugyanakkor mindenkit. őseinek kultúráját szeretné megismerni. E n n e k ellenére mégis vannak ö r ö m t e l i b b . Az élet egyre gyakrabban produkál olyan helyze­ teket.

" „Ennek az ismerete azért megkerülhetetlen. a nemzetségek történelme a nemzedékek egymást váltó folyamatában. amelyben a családok saját családi krónikájukat vezetnék. hogy a Dilja könyvkiadó megjelentette könyvét. nemzetségnek a sorsáról mesél. hogy „Család Könyve" címmel késedelem nélkül hozzálátunk a családkönyvek tényleges kiadásához is. A könyvhöz bevezetőt V. V. Oroszország államelnöke . A Családi Krónika Oroszország sorsa . hanem megörökíti az egész ország történelmét. Röviddel azután. még csak nem is egyetlen családnak. melynek egyik fő szerzője Tihon Sevkunov archimandrita volt. V. 2003-ban a „Russzkij D o m " (Orosz Ház) „Családi Krónika" címmel szintén megjelentette könyvét. V. Putyin. Alexij. Putyin. Moszkva és egész Oroszország pátriárkája írt. sőt. és II. azonnal elhatároztuk. nagy Hazánk történelméhez való hozzátartozásán. hogy Oroszország minden polgára megismerje saját gyökereit. A Dilja könyvkiadó kiadta 2002-ben az „Orosz­ ország Zengő Cédrusai" sorozat következő könyvét a „Család Könyvét". Amikor nyomtatásba került a könyv.így értesítette az olvasókat: „Kiadónk szívügyévé vált a „Család Könyvének" az eszméje. s ennek alkalmával „A Családi Krónika nem egyszerűen csak néhány emberi sorsról szóló elbeszélés.a családok. Oroszország államelnöke.

s létre fogják hozni a Család Könyvét. Moszkva és egész Oroszország pátriárkája Elsőként e gondolatot azonban mégis Anasztázia fogalmazta meg: „ Csupán néhány nap múlik el. hogy milyen módon. aki a diákoknak a „Családi Krónikát" a „Tudás Napján" adta át. az ősökre való emlékezés és az utódok nevelése .a családkönyvek! S mindegyikben igazság őszinteség szívből sugárzó. gyermekeik felé. Ajackov g u b e r n á t o r t is. az otthon tűzhelyének légköre. Most láthatjuk: a gondolatot t á m o g a t t a Oroszország államelnöke. róják tele oldalait az édesanyák és az édesapák milliói a Föld különböző tájain! Hatalmas mennyiségben születnek meg .„A család. amelyek értelmében az ukránoknak nem egy. hanem két hektárt utalnak ki. hogy a hazaszeretet a családban élő szeretetben gyökerezik. egyúttal az állam erkölcsi megerősödésében is.Alexij. az magának a gondolatnak a megvalósítása. a családtagok közötti kölcsönös kapcsolat. a pátriárka. Nem véletlenül vallja több nép. a pátriárkát és az Állami D u m a elnökét is? Velük együtt Ukrajna volt államelnökét is? Hiszen ő is aláírta a „Paraszti gazdaságokról" szóló rendeletet.mindennek hatalmas jelentősége van a személyiség erkölcsi megerősödésében. S ő t . aki az NTV-ben (független TV-adó) sugárzott interjúban az „anasztáziásokról" azt mondta: „Rajtuk áll az ország jövője"? Apparátusa hivatalnokainak azt . ami itt fontos. M i t tehet ilyenkor a szegény szerencsétlen rágalmazó? Sorolja talán a szektásokhoz az államelnököt. saját kezükkel írják majd. m i n t a Dilja. minek hála cselekedett a „Russzkij D o m " kiadó úgy. az Állami D u m a elnöke." II. Az. Fondorlatnak e könyvekben helye nem lesz! Előttük a történelmi hazugság megdől!" Anasztázia Ne menjünk bele a részletekbe.

hiszen a könyvet nem a papír és a rányomtatott betűk teszik fontossá. és Vlagyimir Nyikolaevics Megre könyvei segítenek nekünk Istent szeretni. amelyben kiközösítéssel fenyegette meg azokat. Tegyük fel. akik az „Orosz­ ország Zengő Cédrusai" könyvsorozat könyveit olvassák és terjesztik. hogy szívünket kitárjuk. nehogy bevonuljon neve a történelembe) aláírt egy körlevelet. Lehet. A szív éppen azért adatott. aki földet a d o t t a b i r t o k o k r a ? Esetleg Oroszország főmuftiját. Ő ezt az igazságot az embereknek Anasztázia szavai által adja át. hogy a teológusok találnak benne bizonyos vitás kérdé­ seket. hogy a könyvek olvasása k ö z b e n az e m b e r megerősödik i s t e n h i t é b e n . az Isten iránti szeretet . Az ember már evilágon boldog tud lenni.tanácsolta. Talgat Tadzsuddint is? Ő a „Teremtés S t ú d i ó " tudósító­ jának kérdésére: „Ön hogyan viszonyul az „Oroszország Zengő Cédrusai könyvsorozathoz?"." Ezen események előestéjén. de ez nem is fontos. nyilvánvalóan és ugyanazon „antiszektás harcosok" intrikáinak ijesztgetéseinek nyomására a pravoszláv érsekek egyike (nem nevezem néven. Az „Oroszország Zengő Cédrusai" könyvsorozat éppen ebben segít nekünk. de az istenhit. hogy a pátriárka s o h a még a kezében sem tartotta könyveimet. Érzem. nekem sokat adnak. még mielőtt átlépne a túlvilágra. Lehet. De Tulejevet. de később óriásivá nő. sőt. Hiszen I s t e n b e vetett h i t ü n k e t nap mint nap táplálnunk kell. a Kemerovskaja Oblaszty g u b e r n á t o r á t is. saját birtokuk létrehozatalához.a legfontosabb. olvasom őket. így válaszolt: „Szeretem ezeket a könyveket. valaki azt mondja. Ehhez azonban n e m elég csak szemünket kinyitni . Eszerint az érsek „kitagadja" az egyházból magát a pátriárkát is. hogy szintén kérelmezzenek földet és lássanak hozzá. hogy az ember szeressen. csak hipotézis az egész.kezdetben csak parányi részecskékből rakódik össze. aki t á m o g a t t a a „Családi K r ó n i k a " kiadásának az eszméjét és az államelnökkel együtt aláírásával l á t t a el a könyvbe írt előszavát. h a n e m a .

Világos: egyál­ talán nem azért ott. amivel foglalkoznak. De s z á m t a l a n k o n k r é t t ö r t é n e l m i példa tanúskodik arról. amely Európában zajlott. Ideológiai felforgató tevékeny­ ségük kiviláglik a következő példából is: A zsidó kérdés Az u t ó b b i időben . e helyzetet az európai államok m o h a m e d á n lakosságának növekedésével hozza össze­ függésbe. és az a fontos. Az eszmék egyike t á m o g a t á s r a talált. hogy állami szinten támogatásra találnak majd más eszmék is. Még feltételezni is butaság. hogy imádkozzanak! Az egyházak közötti feszültség növelése. amely bennük jelenik meg. hogy az „antiszektás harcosokat" b á r m e n n y i r e is izgatná az én személyes szellemi hátterem. hogy agressziót lehet provokálni is. A zsidó pogromokból valakik nagyon . s meg vagyok róla győződve.a kedélyeket a zsidó kérdés borzolja. m i n t h a a pogromok szervezése megrendelésre történne.. akik olyan kényelmesen berendezkedtek az Orosz Pravoszláv Egyház boltíves fedele alatt. milyen intrikákkal fejtik ki tevékenységüket azok. Tetteik nyilvánvalóan bizonyítják. S ezt manapság bizonyos körök teljesen aktív m ó d o n űzik. S addig is. hogy Európában és Oroszországban is egyre erőteljesebbek a szélsőséges megnyil­ vánulások. az eszme. Az embernek az a benyomása. hogy voltaképpen mivel foglalkoznak.gondolat. t ö b b e k k ö z ö t t a zsidók ellen. Lehet. a jogvédő szerveknek végre meg kellene figyelniük az úgynevezett „antiszektás harcosokat". A zsidó közösségek kongresszusa. az állami h a t a l o m szerveinek a lejáratása ez az.. m e r t ez állítólag agresszíven áll a zsidókhoz. A provokátorok lehetnek akár éppen a zsidók között is.m á r ki tudja hányadszor az elmúlt évezredben . hogy megakadályozzák Oroszor­ szágban a pozitív átalakulásokat. hogy megrendelt m u n k á t teljesítenek. Milyen módszerekkel. Manapság egyre gyakrabban hallani arról.

Oroszország ügyészsége a törvényre támaszkodva. hogy politikai menekültek. amelyre odafigyel az egész világ. A társada­ lomban növekszik az oligarchiával.jó hasznot húznak. hogy az elkövetkezendő négy év alatt az oligarchák valóban elveszíthetik tőkéjüket. Meghirdették a korrupció elleni harcot.hogyan lehetne legalizáltatniuk a Nyugatra á t u t a l t tőkét. S e m m i esetre se hagyják magukat provokálni és sose . Az államelnök. a pénzügyi ügyeskedőkkel szembeni ellenszenv. A p o g r o m o k alkalmával valamely nyugati államban tartózkodó pénzügyi m á g n á s o k kijelentik. E n n e k leghatásosabb m ó d j a . Az Állami S t a t i s z t i k a i Hivatal adatai szerint a lakosság körülbelül 70 %-a úgy véli. és úgy néz ki. de meg tudják védeni a pénzforrások és gyárak fölötti uralmukat. hogy o t t legalizálja többmilliárdos bevételeit és politikai immunitást nyerjen. amelyek honvédőknek tartják magukat. itt mindenekelőtt az anyagi h a s z n o n van a hangsúly. A továbbiakban m á r az egész nagyon egyszerű. s e m m i b e n sem vétkes zsidókat. A szélsőséges szervezeteknek a p o g r o m o k n e m h o z h a t n a k anyagi h a s z n o t . De van egy gond . mindenek­ előtt azokhoz a szervezetekhez. hogy késedelem nélkül meg kell őket fosztani h a t a l m u k t ó l . Ok saját hasznuk m i a t t készek kitenni a t á m a d á s n a k az egyszerű. i n k á b b veszteségeket. majd az általuk betelepített megbízható személyek által . S itt m i n d e n orosz e m b e r h e z kell fordulni. Ez nem egyszer történt már meg a sok szenvedést megélt zsidó nép történelme folyamán. Kérvényezik és természetesen meg is kapják a politikai menekült státuszát. akik Oroszország területén élnek. a kormány. J e l e n t ő s haszonra azonban azon országok tesznek szert. igyekeznek feltérképezni egy egész sor oligarcha tevékenységét.egy olyan p o g r o m megszer­ vezése. el kell őket ítélni. Mire jó a pogrom? A logikája nagyon egyszerű.még ha csak részben is -.tőkéjével együtt szökik.termé­ szetesen . ahová a zsidó közösségek pénzügyi oligarchiája .menekülve a pogromok elől .igyekeznek elhagyni Oroszországot. Az adott helyzetben . valamint a tőke legali­ zálását.

akadnak k ü l ö n b ö z ő emberek. Felszólítja az orosz kormányt. de Oroszor­ szágról. legalábbis. M i e l ő t t még olvasni kezdtem volna. e l m o n d t a m . amely ezen eszmékre épül. a közönség hatalmas tapsviharban tört ki. amelyeket az „Oroszország Z e n g ő Cédrusai" könyvsorozat m u t a t be. aki Izraelben él. A m o h a m e d á n o k megtapsolták a zsidó írót és költőt. hogy fogadjon el egy programot. hogy az ezen eszmék megvalósításáért folytatott m o z g a l o m élére végeredményben éppen a zsidók fognak állni. „Ó. Felolvastam a fejezetet. éppen úgy. ukránok és oroszok k ö z ö t t is. olyan információ birtokában vagyok. ahogy a fehéroroszok. aki elfogadta és támogatja Anasztáziának a könyvekben kifejtett nézetrend­ szerét. A zsidók között. Hogy történhetett ilyesmi? Miért tapsolták meg őszintén az agresszívnek számító m o h a m e d á n o k a zsidó írót? Hát. mert könyvében Oroszország gyönyörű jövőjéről beszél a z o k k a l az eszmékkel kapcsolva azt össze. Idegenek által írott forgatókönyv szerint játszanának. felolvastam egy fejezetet Efim Kusnyer zsidó író és k ö l t ő „Vértelen forradalom" című könyvéből. és amikor befejeztem. M e g m o n d o m nyíltan. . hogy egy zsidó íróról van szó. hogy éppen Izraelben nem kevés anyagi eszközt szabadítottak már fel . K i m o n d o t t a n az a b e n y o m á s o m .vetemedjenek zsinagógák elleni támadásokra. éppen azért. k ö z ö t t ü k több m o h a m e d á n is. Az izraeliek az „Oroszország Zengő Cédrusai" könyvsorozat hőseiről oroszul és héberül szereznek d a l o k a t . Ennek bizonyítékára a követ­ kezőket t u d o m felhozni: Amikor Kazanyban olvasótalálkozón léptem föl. Én. amely a szibériai Anasztáziáról szóló könyvek olvasóit tömöríti. Izraelben létezik egy klub. a n n a k jövőjéről ír. ő nem az egyetlen zsidó. és sok ország népe fogja őket követni. ahol a teremben k ü l ö n b ö z ő nemzetiségű emberek voltak. Nem lehet minden zsidót ármánykodással és rosszindulatú tevékenységben való részvétellel vádolni.éppen az ökológiailag tiszta települések létrehozatalára.

ahol ezeket a sorokat melynek é r t e l m é b e n országunkban négy fő vallás van. judaizmus. Ezt a következőkkel tudom megindokolni: A zsidók egyszerűen kötelesek ezt tenni.mondják majd egykor. ki nem engedi. „A pénzügyi folyamok javát zsidók ellenőrzik". h á t egyáltalán n e m s a j á t í t a n a k ki s e m m i t . nekem m e g m o n d a n i . s e m m i több. amelyeket sikerül e t é m á r ó l megjelentetett p u b l i k á c i ó k b a n elolvasnom . ítéljék meg Ö n ö k maguk .legalábbis azok. „A televízió kivétel nélkül zsidó kezekben van". A gazdagság elfogadhatatlan. h a n e m megmentik azt. és mi kötelesek vagyunk nekik engedelmeskedni.a kereszténység és a . Mindez kétségtelenül így is van. a mai O r o s z o r s z á g o t is beleértve. Szentpétervárott.a kialakult helyzet szerint . hogy a keresztény ember Isten rabja. A kialakult helyzet nevetséges. A keresztény vallás alapeszméjéből az következik. Csak tessék. De. Köztük . hogy miért adódnak hasonló helyzetek különböző országokban méghozzá elképesztő válto­ zatlansággal. Ez azonban csupán ténymegállapítás.a zsidók nagyon is rafináltak! Kisajátítják m a g u k n a k az orosz eszmét" .mégis Izraelben kellene megvalósítani? Ki a felelős érte? A zsidó kérdésről szóló eszmefuttatások . E nemzeti eszmét .az Orosz Államszövetség Állami D u m á j á b a n elfogadtak egy törvényt.elég primitívek. hogy az orosz nép körében egy nemzeti eszme van születendőben. kérem. Sokkal érdekesebb rájönni arra. már évszázadok óta. Egy sor analitikus azt állítja. méghozzá törvényhozói szinten. M a j d n e m mindegyik a tények általános megállapítására szorítkozik: „A zsidók megkaparin­ tották a k ü l ö n b ö z ő országok sajtóorgánumait". a szálloda ablakából. hogy a könyvekben elmagyarázottakat az orosz kormány meg tudja megvalósítani? Hiszen éppen a kormányhoz fordultak és fordulnak továbbra is már öt éve csoportosan és önállóan is megfogalmazott levelekkel a közeli és távoli határon túlról.

s ezzel együtt m e g h a t á r o z t a azt is. élete képére. a Te rabszolgád imáit!" A j u d a i z m u s alapeszméjéből az következik. akkor gyerünk. ne szédítsük egymást. Úrnőnk. kinek kell rabszolgának. konkrét tények és élethelyzetek tanúskodnak. G o n d o l k o d j u n k tehát logikusan! Államunk legmagasabb törvényhozó testülete e két alapeszmét elfogadta. Lehet. keressük együtt a kiutat! K i ú t lehet az az eszme. hogy valakit az ilyen helyzet nem elégít ki. keresztények. M i n d e n k i tudja. Arról. melyet egyforma lelkesedéssel fogadnak m o h a m e d á n o k . föld az ő tulajdona. a Vlagyimiri Istenanyának szentelt óriási pravoszláv székes­ egyház látható. magában hordozza a j ö v ő t is. Valaki az adott állítást abszurdnak fogja tartani. De ne hunyjunk szemet az élet tényei fölött. elkerülhetetlenül l á t n u n k kell a jelen­ ségek okait. . Ez az eszme orvosolja a helyzetet. az uzsoraság elfogadható. hogy ez valóban így is van. Ilyen eszme létezik. milyen h a t a l m a s h a t á s t gyakorolnak a vallások az ember pszichikájára. minden kincs. zsidók és más vallások képviselői.írom. melynek bejárata fölött j ó k o r a arany betűkkel ez áll: „Hallgasd meg. Ha törvénytisztelő polgárok vagyunk. hogy a zsidó ember Isten kiválasztottja. kinek uralko­ dónak lennie. nem szabad elfásultan csak a következményeket fogadnunk. személyisége alakítására. fogadjuk el a zsidók hatalmát fölöttünk. Ha valakinek nem tetszik a kialakult helyzet. a kormány által elfogadott törvénynek megfelelően.

hogy tíz év alatt a duplájára kell növelni a GDP-t. de ezúttal sem esett szó arról. azon kezdenek „morfondírozni". A feladat k i t ű z é s é n e k időpontjától kezdve a sajtóban kiváltképp érdekes szövegkörnyezetben beszéltek róla „telje­ síthető . Mások arról. az intézkedéseket különböző okokra hivatkozva . amíg meg nem próbáljuk azt világosan látni. S mi történt a jelenlegi állam legmagasabb rangú hivatalos személye által megfogalmazott feladat kitűzése után? Hihetetlen események indultak be. Ilyenkor a vereség végeredményben elkerülhetetlen.a feladat.ahelyett. hogy legalább meg kellene próbálkozni a teljesítéssel. hogy a k i t ű z ö t t feladatot legalább megpróbáltuk volna elérni. S kerüljenek bár a h i v a t a l n o k o k helyükre választás vagy kinevezés útján. hogy a támadás lehetséges-e vagy sem.nem fogják teljesíteni. valóban értelmetlen? N e m t ö r h e t ü n k fölötte pálcát. Én viszont már most. Képzeljük el e helyzetet! A főparancsnok kiadja a parancsot: „Támadásra felkészülni!". akadtak olyan magas pozícióban lévő hivatalnokok. hogy Oroszországban a hatalom teljes összeomlása zajlik. S ez meg is történt. Vagy az is lehet. A feladat . hogy a G D P mutatói megduplázódjanak. Hiszen éppen a népnek kell mindent megtennie annak érdekében. akik arról kezdtek beszélni. hogy kidolgoznák a támadás részletes tervét. amelyet az állam­ elnök tűzött ki. hogy teljesítése irreális. hogy kiderült . E helyzet világosan mutatja.az feladat. előre m o n d o m : teljesíthető! . Végül a 2004-es év siralmasan zárult: a G D P növekedése csupán 6. Ennyi és kész! S e m m i t ö b b ! Az idő e meddő vitára m e n t el.Alkossunk! Az Orosz Államszövetség elnöke a szövetségi gyűléshez intézett levelében azt a feladatot tűzte ki. de segédei . hogy azért mégis teljesíteni kellene. Megvaló­ sítására intézkedéseket kell foganatosítani.4 % volt.tábornokok és ezredesek . Ahelyett.nem teljesíthető". Mindenekelőtt fellel­ kesíteni a népet.

ahol a növekedés nem óhajtott. ahol a termelést meg kell kétszerezni. A nyugati különleges szolgálatok pedig . Ugyan. mennyire csodálkoznak az olvasók: milyen a kapcsolat az Orosz Pravoszláv Egyház. kinek jó a G D P megduplázása? Természetesen. a dohánytermékek termelését. meg kellett határozni a nemzetgazdaság azon ágazatait. hiszen Oroszország már amúgy is vodkában úszik. Nem szabad megkétszerezni a fegyvergyártást. sőt. s azokat. . De haladjunk azért inkább lépésről lépésre. Az ágazatok nincsenek kijelölve. az „antiszektások". Kinevetik őket már a feladat kitűzésének pillanatában. a nyugati speciális szolgálatok és az államelnök által megdup­ lázott G D P elérése. Kinek n e m az? Természetesen. hogy a teljes G D P megduplázódjon. m i n t kitűzött feladat között? Ne siessünk! A kölcsönös kapcsolat nagyon is szoros. „cserbenhagyják" úgy a hivatalno­ kokat. g o n d o l k o d j u n k el közösen azon. gondolja valaki. a Nyugatnak. m i n t Oroszország államelnökét is. De gyerünk. Például nem lehet a kétszeresére növelni a bor és szeszes italok. hogyan lehetne megnégysze­ rezni. S ha már így van. Ahhoz. hanem a megháromszorozásnak. következésképpen még a feladatok sincsenek számukra kitűzve.m i n t általában a helyzet magaslatán állnak. ha már abban is kételkednek.Szinte látom. m i n t általában rossz minőségi termé­ keinek piacára. sőt a megnégyszerezésnek a feladata. hogy igenis lehet! Lehet. hogy meg lehet kétszerezni! Megnégyszerezni lehetetlen! De én azt m o n d o m . amely úgy tekint Oroszországra csupán. minek azon tépelődni. minden további tőkebefektetés nélkül! Vegyük például a földművelést. és dohányfüstben fuldoklik. olyan termékek termelését. magának Oroszországnak. akkor a nemzetgazdaság maradék ágaza­ taira hárul nem a megkétszerezésnek. újabb kaszinókat építeni és nem lehet megduplázni a nyersanyagoknak az országból történő kiáramoltatását sem.

Csakhogy a megháromszorozás módját nem lehet szabványos úton megvalósítani. azt eredményezi. kik felé irányítják majd e támogatásokat. S ha n e m bukkannak föl. P o n t o s a b b a n mondva. hanem el kell adnia a rakétákat is. Vagyis az első számú feladat adott: a falvakban munkaképes embereknek kell megjelenniük. Erről beszélnek a tekintélyes politikusok. Csakhogy a h a s o n l ó emberek megjelenése sok hivatalnok számára a csodával határos jelenség. Ha viszont tényleg csökkenő. szupertechnika. Anasztáziának hála. Nem hiába mondják: manapság az országba a határon túlról bizonyos élelmiszertípusoknak majd 40 %-át kell behozni. A hasonló helyzet veszélyezteti a n e m z e t biztonságát. amikor minden javaslat alapjában véve csak az elkerülhetetlen további támogatásra szorítkozik. Millióknak. még akkor sem hitték el.ahol évente csak csökkenés történik. ami még j o b b a n elmélyíti a g o n d o t . Ráadásul nekik szeretettel kell érinteniük a földet. máskü­ lönben a lakosság a kormányt szétszedi. a csoda megtörtént! Ezért egyetlen egy e m b e r n e k . Már egyszerűen nincs. mégis hatásosak. Az emberek szívében és lelkében lankadatlanul izzó lelkesedést szültek.a szibériai r e m e t e n ő n e k . aki használja. az Állami D u m a küldöttei és bizonyos állami hivatalnokok. minden másról teljesen fölösleges beszélni. hogy az ország teljesen függővé válik. N e m hisznek benne. amikor a csoda megtörtént. Tűnjenek szavai hihetetlennek és fantasztikusnak. sőt. Érthetetlen. . Igen. T ö b b tízmilliónak. S mi vár ránk? Hát ez: 2005-re előreláthatólag 25 %-kal csökken a vidéki lakosság száma. ha a munka­ képes vidéki lakosság száma egyre csökken. meghárom­ szorozni. akkor nem segít semmilyen ultramodern technológia. s a kormánynak az élelmiszerekért nemcsak természeti forrá­ sokkal kell fizetnie. és ez máris veszélyezteti a nemzetbiztonságot. uraim. Tehát meg kell változtatni az agráripari komplexum helyzetét: az általa létrehozott termelést kell megkétszerezni.

Annyi ember érkezett. hogy infláció jelenne meg. . amelyet 2 0 0 4 . és meg is alapította. Ez a konferencia bizonyította. j ú n i u s 5-én Vlagyimir városában m e g t a r t o t t olvasótalálkozón hoztak létre. Ok létrehozták saját regionális társadalmi szervezeteiket és követelik: ADJATOK F Ö L D E T ! Készen állunk azt művelni! Ezek az emberek egy társadalmi szervezetbe tömörültek. sem pártoknak. A k o n f e r e n c i á n a k az volt a célja. • megoldódik a lakosság jó minőségű élelmiszerekkel való ellátása. akik ugyan senkit sem képviseltek. az „Oroszország Zengő Cédrusai" nemzeti m o z g a l m a t . I t t felépíteni birtokát. amelyben egy hektár földről van szó. itt élni végérvé­ nyesen. hogy megalapítsa.a nemzetgazdaság minden szférájában anélkül. ha megvalósul e program akárcsak egyetlen p o n t j a is? Kívülről szemlélve ugyan egy nagyon egyszerű ponté. de szerettek volna a végbemenő eseményekbe legalább belehallgatni. hogy a posztszovjet időszakban először b u k k a n t fel egy olyan nemzeti erő. • megújul a talaj termőképessége.a kétszeresére-háromszorosára . M i t nyerhet az orosz állam.Az ország k ü l ö n b ö z ő régióiban élő t ö b b tízezer ember kívánt falura k ö l t ö z n i . A h a s o n l ó g o n d o l k o d á s ú emberek száma évről évre növekszik. k a p c s o l a t o t keres mindenkivel és m i n d e n k i n e k azt mondja: „Gyerünk. de ennek eredményeképpen az alábbi tud megvalósulni: • jelentős mértékben javul az ökológia helyzete. hogy a terem zsúfolásig megtelt. Éppen ellen­ kezőleg. alkossunk együtt!" Létrejött egy nemzeti mozgalom. melynek világos. ráérezni. • jelentős mértékben növekednek a bérek . pontos és a nép számára érthető és általa támogatott programja van. mely nem ellenzéke sem a kormánynak. melyhez hasonló jelenleg nincs. Azt a nemzeti mozgalmat. melynek alapvető feladata a családi b i r t o k o k g o n d o l a t á n a k a támogatása.

Csehország. • egyetlen hatalmas szövetségbe tömörülnek a határainkhoz közeli és távolabbi. m i k é n t m a g á t a földet is. és szoros együttműködés j ö n létre Oroszország. életfogy­ tiglani h a s z n á l a t r a . aki a törvényhozó testület képviselője volt három időszakon át). valamint a volt Varsói Szerződés országai Lengyelország. Magyarország. • megszűnik a tőkének az országból való kiáramlása. egészsége javul. beindul a n n a k Oroszországba való beáramlása. • megoldódik az ország védelmi képessége. a közgazdasági tudományok doktora. n e m sújthatja s e m m i l y e n a d ó . záródolgo­ zatokban bizonyítják őket diákok is (példa rá Tatjána Borodina. Ennek eredménye a következő lesz: • jelentős m é r t é k b e n javul a k ö r n y e z e t á l l a p o t a . h o g y a z a d o t t c s a l á d l é t r e h o z z a rajta saját családi birtokát. Tudósítanak róluk tudósok is (például Medikov Viktor Jakovlevics professzor. az u t ó d o k r a ö r ö k í t h e t ő joggal kiuta­ l a n d ó e g y h e k t á r föld. Megpróbálom itt néhány pont rövid összegzését bemutatni: Képzeljük el. Bulgária. hogy az ország már hozzálátott az Anasz­ tázia által b e m u t a t o t t program megvalósításához: M i n d e n azt óhajtó c s a l á d n a k térítésmentesen. • j e l e n t ő s e n csökken. Ezen következtetésekre nem csak én j u t o t t a m . éppen ellenkezőleg. e l t ű n n e k a bűnszövetkezetek és a terrorizmus. jövendő jogász). az USA és a keleti m o h a m e d á n országok között. • megszűnik a fegyverkezési hajsza. tehát. visszatérnek az intellektuális források. a Baltikum országai. megszűnik a korrupció. Szamizdatokban megjelent brossurakban írnak róla hivatásos kutatók és egyszerű emberek. a lakosság fiatalodik. következésképpen idővel eltűnik. Szlovákia. a csúszópénzek fizetése.• azonnal j o b b r a fordul az ország népességének az alakulása. A birtokon termő termékeket.

• m e g ú j u l a talaj t e r m ő k é p e s s é g e A gyakorlatból közismert. hogyan hordták a vállalatok a tanulókat. S a csoda megtörtént. hagymát szedtem a városunk melletti szovhoz földjein. első lépésben ültetni kezdenek . az áram díját). az emberek. intézkedés nélkül a zöldségszükséglet 80 %-át tudta biztosítani (sajnálatos módon jelenleg a kiskertészek számára nehéz feltételeket kezdtek szabni: megemelték az útadót. Az analitikusok szerint. azonnal a talaj állapotát igyekeznek helyreállítani. s helyesen megvalósítják meg a saját birtokukat építeni óhajtó családok száma Oroszországban -még a legszerényebb számítások szerint is . En magam is részt vettem hasonló tömeges rendezvényeken: gyomláltam. hanem még természetesebb módon . • m e g o l d ó d i k a l a k o s s á g jó m i n ő s é g ű élelmiszerekkel való ellátottsága. ha az adott program állami szinten elfoga­ dásra kerül. Mindenki ismeri a statisztikai adatokat. Emlékezzenek vissza a szovjet időszakban hangoztatott jelszóra: „Harcra a termésért!" Emlékezzenek vissza.az első években talaj­ javító növényeket vetnek el. elsőként. a földadót. javítani. 20 milliárd bokor. hogy ha az emberek nem rövidlejáratú bérbe kapják a főidet. még emlékeznek a boltokban árult burgonyára. S ez még mindig csak a folyamat kezdete. S mindezt pusztán hat . 2 milliárd vadon növő fa. 500 gyümölcstermő fa kerülhetne kiültetésre. természetesen. Az idősebb nemzedékek. minden minisztériumi rendelet.családonként. hogy közvetlenül a program elfogadása után következő egy-két évben. diákokat a szovhozokba és a kolhozokba. Majd később beindult a kiskertes. Az ország lakossága önállóan. a minősíthetetlen kinézetű zöldségre. Ez azt jelenti. Ezt nem csupán szerves trágyával teszik.Ahogy azt a gyakorlat már bizonyította is. bármilyen további állami támogatás nélkül. akik családi birtokra földet kaptak. 200 darab bokrot. hanem életfogytiglani használatra. amelynek egyharmada rohadt volt. Az embereknek hat ár földet osztottak. kb. 2000 darab bogyótermő és díszbokrokból kialakítandó zöld sövényt. a dácsás mozgalom. átlagosan 50 darab gyümölcsfát.a beindulási időszakban elérheti a 10 milliót. Jó minőségű terméktöbbletet az országban mégsem lehetett tapasztalni.

hogy a bemutatott program megvalósítása abszolút módon ellátja az országot minden szükséges élelmiszerrel.áron. Azoknak. mert nincs elég élelmiszere. magasra növő fákat kiültetni.h á r o m s z o r o s á r a növekednek a bérek a nemzetgazdaság minden jában anélkül. mondjuk ötezerről húszezerre. amelyek javítanák a talajt. ahol a család. akiket ma oligarcháknak nevezünk. Most beszéljünk annak minőségéről! Talán meg sem kell említeni. szociális feszültség. mindennap útikölt- . Nem kell fizetni lakbért. és ismétlem: ha megfelelő módon indítják be. hogy az az ember. hogy infláció jelenne meg. busás hasznuk van. Nem fog génkezelt növényeket termelni. műtrágyát. aki saját családja ellátására mezőgazdasági termékeket termel. Természetesen nem azonnal. egészségügyi nővér vagy tanító esetében? Igenis. Közben pedig földjükön csak szabad. energiákat. Ha helyesen tervezik meg akkor az egy négyzetméterre jutó munkaráfordítás például a harmincad részére csökken. Remélem . Ki kárára? Általában a dolgozók minimális bérének a kárára. A már létező gyakorlat és elméleti számítások alátámasztják. Az embereknek egyszerűen nincs választási lehetőségük. ha az emberek amúgy is sorban állnak munkáért. ahol lehetetlen úgy-ahogy tökéletes gazdaságot kialakítani. saját kutat fúratni. nem visz a talajba vegyszereket. amelynek saját családi birtoka van. a rajta elvégzett munkájáért átlagosan tízezret keres havonta (ami abszolút reális és a gyakorlat is bebizonyította). és a lakosság meg is vásárolja. van kapcsolat! Méghozzá közvetlen. Akkor mi értelme felemelni a béreket.vagy ünnepnapokon dolgoztak. Elegendő tapasztalat és tudás nélkül. de életköltségei közben minimálisak. akkor szempontként azonnal a minőség kerülne az első helyre. troli­ busz-sofőr. • jelentős mértékben.meggyőzően mondtam el a lényeget. szférá­ a Csökken Valaki felvetheti: van egyáltalán kapcsolat a „Családi birtokok" program megvalósítása és a bérek emelkedése között például egy bolti elárusító. Ha viszont elég volna belőle az országban. A hektár lehetővé teszi a tökéletesebb gazdaság létrehozását. a k é t s z e r e s é r e . Mindez az iszonyat azonban begyűrűzik országunkba. Egészen más a helyzet ott. egyenes! ítéljék meg Önök maguk! A vállalkozások zömét már privatizálták és személyes tulajdonba kerültek.

hogy emeljék azok bérét is. saját birtokán él. A l a k o s s á g f i a t a l o d i k é s e g é s z s é g e javul. hogy gyári munkára lehessen csábítani azt az embert. Könnyű növelni a benzin és az élelmiszerek árát. aki gyárat. de még a vasúti költségeket és kosztot is meg kellene neki fizetni. A családi birtok és az ipari vállalkozás tulajdonosa közötti kapcsolatról beszélünk. S az utolsó e pontot érintő kérdés: miért nem lesz infláció és árnövekedés? Az infláció . sem azzal. amely kőolaj feldolgozással vagy -kitermeléssel foglalkozik. Elkerülhetetlenül forradalomhoz fog vezetni. De a vállalattulajdonosok rá fognak kényszerülni. hiszen az ráadásként még első osztályú trágyát is ad. De csak tessék megemelni az alma árát ott. de a városi büfékben elfogyasztott étkezést sem.mindig csak a konkrét. Azért. míg a neki dolgozó emberek. és a kormány megdöntéséhez. akik városban. vagy egy másféle életmódot is választhatnak. amikor az ember nem rendelkezik sem ezzel. Az emberek teljes függőségben élnek.az ember elszakadása a természetes életmódtól. élhet akár egy londoni kastélyban is (ami így is van) és kaphat akár egymillió dollár havi fizetést is. Manapság egy pénzmágnás. hogy két-három hektárnyi földet sokkal kifizetődőbb saját lóval megművelni. Az árak növekedése csak ennek következménye. panelházakban élnek. szándékosan kialakított folya­ matok eredménye. akik számára ezt a hatalmas bevételt biztosítják.séget a munkahelyre és vissza. a vállalatnak a tulajdonosától való kisajátítá­ sához. Benzin? Ennek is van határa! Manapság a benzinárak már annyira magasak. . minimálisan a másfélszeresét kellene neki ajánlani. Az ilyen helyzet nem folytatódhat a végtelenségig. vagy vállalatot privatizált. de a körülmények hatására rá fog kényszerülni. amit a birtokán végzett munka után kapna. amely megengedi a hasonló igazságta­ lanságot. Az ok . Ebből egyetlen kiút van: igazságosan osztozkodni a munkásokkal. nem kapják meg annak még egy ezrelékét sem. Önszántából erre az oligarcha nem lesz hajlandó. Hiszen nekik is lesz választási lehetőségük: tovább dolgoz­ hatnak és élhetnek városi körülmények között. aki saját földjén dolgozik. hogy megtartsák őket munkahelyükön. • azonnal javul az ország demográfiai helyzete. ahol az embereknek saját gyümölcsösük van! Abszurdum.

Ami pedig a lakosság egészségének javítását és fiatalítását illeti. Csak nézzék meg. Vállalna három és háromnál több gyermeket is. Jelentősen csökken. mint a maiak. a k o r r u p c i ó . A kialakult helyzet megváltoztatásáról folytatott viták csak siralmas hebegések. a b ű n s z ö v e t k e z e t e k és a t e r r o r i z m u s . beleértve a hadsereget és a rendőrséget. hogy az ország demográfiai helyzete katasztrofális. Azért. aki gyönyörű oázist teremt. hogy a nők akkor nem akarnak szülni. és azt szeretné. még ez a szó sem jellemzi állapotát elég kifejezően. Ezért világosan és konkrétan célul kell kitűzni mindenekelőtt az egész társadalomnak és elsődleges sejtjének. hogy az a várandós kismama. a családoknak a jövőbeni fejlődését. Összeha­ sonlíthatatlanul egészségesebbeket. az felháborító! Egy ilyen ország vezetőinek a lakosság és az utódok elől még nevüket is el kellene titkolniuk. Senki előtt sem titok. Ha az ország népessége békeidőkben évente egymillió emberrel csökken. Sőt. hogy gyermekotthonból fogadnak örökbe. túljutott a fagyponton és mínusz tartományban halad lefelé. • Megoldódik az ország védelmi képessége. kérem. amikor tavasszal hétvégi házukba mennek. hogy gyermekei is örvendezzenek az életnek. mert az az ember. majd idővel eltűnik a c s ú s z ó p é n z e k fizetése. tudja. A fiatalság körében a katonai kötelesség alóli felmentés nem jelent többé . A mai fegyveres erők harcképessége és erkölcsi szelleme. A több mint kétezer megkérdezett személy közül 1995 azt válaszolta. forduljunk ismét a gyakorlat felé. Persze. Az „Anasztáziáért" Vlagyimiri Alapítvány egy felmérést végzett azon családok között.Köztudott. A többezer éves történelem azt bizonyítja. hogy gyerme­ keket szeretne. aki ökológiailag tiszta termékeket fog fogyasztani. az egészséges gyermekeket fog szülni. mennyire nehéz a hadkiegészítő parancs­ nokságnak teljesíteni a fiatalok katonai szolgálatra való behívását. tiszta vizet inni. mennyire felélednek és megfiatalodnak nagypapáik és nagyanyáik. amelyek családi birtokot szeretnének létrehozni. arra készülnek. de az anyagi segítség alapjában véve szintén nem változtat meg semmit. hogy örökéletet teremt. S vajon kell-e bizonygatni. tiszta levegőt lélegezni. Azok. akiknek egészségügyi okoknál fogva nem lehet saját gyermekük. Semmi sem változik meg tőlük. amikor nem látják gyermekeik jövőjét. a szülő asszo­ nyoknak juttatott anyagi támogatás kell.

hogy nem is volt annyira hazájuk. Akkor ebből az következik. Mi több. hogy mi nem vagyunk sem fejlettek. a hivatásos hadsereg fizetett katonákból áll. fejlett. Komoly ellenfél ellen az ilyen hadsereg képtelen bármit vagy bárkit megvédelmezni. kit kell ma az orosz hadsereg katonájának védel­ meznie? A hazát . a szegényebbek pedig megjátszák a beteget . Még nem is olyan régen az orosz tisztek és katonák a Szovjetuniónak fogadtak hűséget. hogy az ellenség a civilizált. megpróbálja magát pénzzel kiváltani. az országra nézve. A hivatásos hadseregnek állandóan harcolnia kell és feltehetően nem az . akkor kitől kell saját családját védelmeznie? Az állami szinten már tíz éve működtetett propaganda azt állítja. Manapság azonban a haza fogalmi jelentése homályos. Vizsgáljuk meg mit.szégyent. Az e területeken állomásozó katonai alakulatokat viszont általában már megszállóknak nevezik. A történelemből számtalan tény ismert. így volt az Ókori Rómában.gyakran az öncson­ kítás árán is. létezik ez már Orosz­ országban is. és sokan elég nehezen tudnak bármit is elképzelni arról. Milyen emberek ezek? Hivatalnokok. Ez egy még nagyobb abszurdum! Ahogy az közismert. még veszélyes is lehet. hasonló veszély jelent meg az USA-ban.lenne ilyen kérdésre a szokványos válasz. Aki gazdagabb. akik pénzért vesznek fegyvert a kezükbe és valaki parancsára lövöldöznek annak a parancsának engedelmeskedve. csúszópénzeken élők. jól átgondolt taktika? A kialakuló zsákutcából való mindent gyógyító csoda­ szernek a hivatásos hadsereget tartják. sőt. hogy mi a Haza. Majd a határok hirtelen megváltoztak és a területek egy részéről kiderült. amely fönntartja. amely hazájuk volt. ha azt szuggerálták beléjük. helyhez kötötten. akik az „Oroszország" névvel kijelölt területeken élnek. aki többet fizet. inkább dicsőséget. Úgy-ahogy sikerül bevonszolni a hadseregbe a lakosság nyomorúságos rétegeiből valókat. oligarchák? Saját családtagjaik? De ha a katona vagy a tiszt szegény családból származik. hogyan léphetnek harcba az orosz katonák a NATO vagy az USA hadserege ellen. sem civilizáltak? Abszurdum! Pszichológiai abrakadabra vagy szándékos. amikor az uralkodók rettegtek a bérencekből összeállított seregektől. hogy „nyugati típusú civilizált demokráciát" építünk. Marad tehát azon emberek védelme. Most képzeljék csak el.

Az orosz hadsereg minden tisztjének tudnia kell. Ráadásul. kaszárnyában. a tiszti avatáskor. Türkméniában vagy Ukrajnában. esetleg más országokba is. Majd amikor szabadságra érkezik . vagy több csoportra bomlik föl. többek között külföldi bankokban is. pici hazájában az ő saját kertjében tavasszal virágba borulnak áfák. De ne menjünk ilyen messze! Vannak már hasonló belföldi példák is. Csak figyeljék meg milyen hatalmas mennyiségű hivatásosan felkészített volt KGB ügynök dolgozik manapság a kereskedelmi struktúrák védelmi rendszerében. a csak a pénzért szolgáló emberekből álló hadsereget nagyon könnyen meg lehet vásárolni. a belügyi s e r e g e k és a r e n d ő r s é g minden hadnagya. akinek e tiszt megtetszik. vagy akár sátorban is. Ha mások nem adnak nekik munkát. S az ilyen tiszt vetődhet szolgálata alatt különböző helyre. Tessék. egyetlenegy! Elkerülhetetlenül úgy kell rendezni a dolgokat. S a lány is. képzeljenek csak el egy idegen katonai támaszpontot Grúziában. • Az o r o s z h a d s e r e g . kapja m e g a jogot e g y h e k t á r földre. tábori körülmények között. hogy valahol. Élhet tiszti laktanyában. ahol a katonák háromezer dollárt kapnak havonta. lelke rezdülései szerint kiválasztott helyen.azt fenntartó ország területén. elkerülhetetlenül a mindenkori hatalom ellen szegülő erők eszközévé válik. h o g y a z o n h o z z a létre saját jövendő c s a l á d i b i r t o k á t A kiutalt földnek nem akárhol. az általa. A tisztnek legyen meg a lehetősége.egyedül vagy együtt a szüleivel . ássa ki a tavat. ha a pici csillagot választottja vállpántján megpil- . míg a mieinknek csak ötszázat fizetnek. hogy az orosz katonáknak. hanem az állam által kimondottan a családi birtokokra kijelölt elit helyeken. akármilyen eldugott helyen kell lennie. Ha a hasonló sereg visszatér saját hazájába.ültesse be a kertet. sőt hivatásukhoz mértet. hogy maga válassza ki az adott helyen a számára tetsző és megfelelő hektárnyi területet. határozza meg a helyet. tiszteknek és tábornokoknak legyen mit védelmezniük. s akadhatnak köztük olyanok is. ahol házat akar építeni. Van ebből kiút? Van. megtalálják azt maguk. amikor megkapja a kis csillagnak a hadnagyi rangot a vállpántjára való kitűzése alkalmával. A felfegyverzett zsoldosok zömmel nem maradnak munka nélkül. amelyek bűncselekményeket végrehajtó alakulatokká változnak. átcsábítani a másik oldalra.

nem szülőágyon. amely a szülő nők százainak a nyögését és kiáltásait hallotta már. aki első lépéseit próbálgatja megtenni földi életében. amelyet saját földjükön töltenek el. megszokott. Hiszen az ő nagy Hazája szívében ott van az ő pici. Lehet. hol lesz a tó. Még ha az egy hónap szabadság alatt. Lehet. a sövény is már nőnek és virágozni fognak s őket. létrehozóikat fogják várni. a virágba borult fák alatt tartja kedvese az ő pici fiát. „szülőháznak" neveznek. A tiszt felesége. sem inkubátorba. lényegtelen. akkor az államnak három hónapon belül. Hiszen őt az ő szűkebb Hazája fogja körülölelni. kétségtelenül hallani. Maguk döntik el. hiszen legalább évente egyszer ellátogatnak pici hazájukba és együtt álmodoznak. élvezhetik azt a semmivel össze nem hason­ lítható örömöt. amelyet. Az övé és az ő szerelmeséé. sátorban is kellene lakniuk. a házaspár választása szerinti tervnek megfelelően (a korszerű technológiák ezt lehetővé teszik) egy kisebb összkomfortos házikót kell felépítenie Az orosz tiszt felesége várandóssága utolsó hónapjait saját házában tölti. mert van Hazája. Nem megy tengerentúli országba. érezni fogja gyermeke első örömteli kiáltását. hogy jövendő kertjükben a fák még picik csak. ki tudja miért. hogy e házban a nő szülei is ott lesznek. hogy egyedül lesz. melyet saját családjuk. ahogy azt már sok nő teszi. hogy vele és benne is ott lesznek a nélkülözhetetlen kellemes és pozitív emóciók. meghallja. tudni fogja. de a fák is. • Az o r o s z tiszt g y e r m e k é n e k c s a k a tiszt saját családi birtokán szabad megszületnie S legyen a fiatal hadnagy bármilyen távol. pici Hazája is. De a legfontosabb az. nemzetségük gyönyörű jövőjének a kivetítéséből nyernek. kellemes és szeretetteljes környezetben. hogy szerelmesének van jövője. S még ha szerelmesével ideiglenesen vállalnia is kell a tiszti lét nem könnyű feltételeit. együtt tervezik meg jövőjük birtokát. • Ha a tiszt felesége várandós állapotba lép. hogy az ő nagy Hazája földjére gyilkos lépjen. Ott. Legyen akár orvosi felügyelet alatt is. hogy gyermekét megszülje. telkük kijelölt helyén. . a birtok zöld sövénye alig látható. közös gyermekeik számára épülő családi fészke. kedves szülőföldje. Az is megeshet. s ezért nem engedi. saját birtokán fogja gyermekét megszülni. de otthon. kellemes és kedves szomszédjaival fog társalogni.lantja. hol fog állni a ház.

A korrupció.újjászüli a Hazát.az orosz tiszt felesége . mint az oligarchák feleségeinek. ugyan miért kellene a közúti rendészet dolgozójának az úton állnia. kevésbé drága gépkocsik kipufogó gázát? Mintha mindenki körülötte okos volna. csak ő a tökkelütött. kérem. Miért ne cseppen­ hetne legalább egyetlen cseppecskéje az orosz tisztre. De ha nem fogja bírságolni a gépkocsi-tulajdonosokat. tiszta baleknak fogják tartani.Társadalom! A mi társadalmunk! A társadalom. már ma tudná biztosítani. akkor fognak eltűnni. lélegeznie az út porát és a mellette elhaladó drága. csak az embernek nem szabad magát magasabb szintű közgazdasági elméletekkel összezavarnia. amely országunkat alkotja. Nincs is semmi szüksége a drága luxuskocsik értéktelen csillo­ gására. felesége majd felhánytorgatja neki. és nyomorúságos fizetésért „garantálja" számukra a biztonságot. feleségére és az ő kis Hazájukra? Ki talált fel ilyen rendet s igyekszik közben minden nyomorúság elől egyetlen csodaszer mögé . kábítószer-élvezet. hogy a fiatal édesanya . Nem lesz védelme az egyszerű polgárnak. Mondják meg nekem. s a .ne törődjön azzal.férjével egyenlően. ami legfontosabb . Nem feltétlenül úgy. legfőbb feladata. sem az államelnöknek. A kőolaj vezeték Oroszországot dolláresővel öntözi. S a társadalomnak kötelessége a nőt fizetni . Biztosítani kell azt a számára. akik azzal lettek hírhedtek. hogy magas büntetéseket szednek be a gépkocsivezetőktől. Neki sokkal nagyobb kincse lesz: szeretete és jövője! Azt teszi. a közlekedési rendőrök. Ilyen lehetőség már most is adatott.a demokrácia mögé bújni? Hát lehet demokráciának nevezni azt. ha Oroszország szegény sorsú katonái vagy tisztjei a Rubljov úti paloták gazdagjait és az ország más vidékein élő hasonszőrűeket kényszerülnek védelmezni? Ez nem demok­ rácia. ha megszűnik ez az őrültség. hanem őrültokrácia! Ha viszont nem változtatjuk meg ezt az őrültséget. honnan teremti elő a táplálékot kisfiának. rokonai kinevetik. Csak áll magának. Ez az ő legfőbb munkája. nem is lesz védelmünk és oltalmunk. még kevésbé a kisebb és nagyobb oligarcháknak. Ez természetesen kevés a nő hatalmas alkotásáért. de legyen az ilyen lépés a társadalom és az állam jóakaratának első lépése.

#** A hűs. Ugyan. mert ezt szokjuk meg! Megszűnünk álmodni másféle körülményekről. a hajléktalan gyermekekhez. A másik. hogy másfélét kell keresni. Hozzászokunk a prostituáltak tömegeihez. a kipufogókból áradó gázban és bírságol. hogy tisztességes maradjon és biztosítsa megélhetését? Hát ezért továbbra is ott áll az út porában. Es ez szörnyű! Azért az. ha tisztességesen végezné. nem is annyira divatos farmert sem tud nekik venni. Korábban csak két pici hadnagyi csillagocska volt rajta. „Tapintatos. családi birtoka teljes csodálatos . g o n d o l j a az u n o k á k r a pillantva a t á b o r n o k . akkor sem tudná biztosítani családjának a megélhetést. korrupció és kábítószer-élvezet. Hozzászokunk a „választásnak" nevezett showműsorhoz. hogy létrehozta és megvédte unokái számára a kertet. A kabát váll-lapján két j ó k o r a tábornoki csillag díszeleg. Ez az idő feltétlenül be fog következni. Már nem fél az állami biztonságtól sem. De milyet? Milyet. aki még egy közönséges. De n e m ez a fontos. Hiszen ez a munka. a tavacskát. Az a fontos. Vagy inkább hozzászoktatnak bennünket? De még nem is olyan régen a legiszonyatosabb az orosz falvakban élő ember számára az volt. mit tudna tenni a helyében bárki más? Ugyanezt tenné gondolja a társadalom. Vagyis ez azt jelenti. A társadalom pedig nem is ítéli el olyan nagyon.gyermekek elfordulnak az olyan apától. hogy felpró­ bálja. jól nevelt gyermekei vannak!". Feltétlenül visszatér majd az az idő. „Rossz gazda!" S bizony ennek az időnek vissza kell térnie. Elbocsátják ugyan . ha a falubéliektől ilyeneket hallott: „Ringyó ez!". a bűnözőkhöz. árnyékos kertben a padon egy őszülő halántékú ember ül és gyengéden simogatja a mellére simuló hároméves kisunokája szöszke buksiját.de az ilyen munkahelyért nem nagy kár. inkább fizet. amikor az orosz ember a közösségtől ilyen dicséreteket fog hallani: „Micsoda derék ember!". „Gyönyörű birtoka van!" Akkor majd nem lesznek bűncse­ lekmények. tizenegy éves unokája levette a pad hátlapjára akasztott tábornoki kabátot.

A bolygóközi szelek máris más világoknak viszik a hírt . és földet vásárolnak. hogy a Földre született embertől azért kérjen fizetséget. A már épülő településekre. beindul a n n a k O r o s z o r s z á g b a való b e á r a m l á s a . saját kis Hazáját Oroszország szívében. melyeknek még nincs erős jogi státusza. Hasonló esemé­ nyeket lehet megfigyelni több. diplomázó diákok is bizonyították. fénnyel telt leányait és fiait. amikor . igyekeznek alkalmazkodni a jelenleg érvényben lévőkhöz.a Földről érkező vendégeket fogadnak. hogy ha Anasztázia programját teljes mértékben elfogadnák és meg is valósítanák. Erről a kérdésről lehet polemizálni.visszatéríteni pénzüket. éppen ellenkezőleg. az intellektuális források visszatérése. Megvédte Oroszországot. mert az szülőföldjét kezdte nemesíteni.. s a d o k m u n k á t o k é r t cserébe öröklétet ! Halljátok? Feltétlenül meg fogjátok e hangot hallani! • M e g s z ű n i k a t ő k é n e k az o r s z á g b ó l való k i á r a m l á s a . most épülő településen Oroszország.. Bárhogy is van. az országé . • Elméletileg be tudom bizonyítani. ez is bekövetkezne.. csitt csak! Halljátok. A társadalom adóssága. Vitathatatlan bizonyítékokat csak a gyakorlat tud bemutatni. hogyan ver Oroszország földjének a szíve?! M i n t egy félrevert harang! Kér. Az emberek nem győzik kivárni a telekkiutalásról szóló törvényt. S az ország virágzik! Az ő Hazája! Kertjeinek illatai a friss szellő szárnyán szálltak szét. Elméletileg ezt híres tudós kutatók. Álmodoznak . hadnagyok. Tudom. így lesz! De addig is.a Föld virágzik! S az égbolton a csillagok elhalványulnak az irigységtől. s apránként ültessetek kertet! Edenkertté varázsolom e teret m i n d e g y i k ő t ö k n e k . át az egész világon. közeli és távoli határon túli helyekről kezdtek érkezni. Isten bölcs. Hogy mi lesz majd akkor. az emberek kezdenek visszatérni. hogy egy Vlagyimir város melletti családi településen egy Turkesztánból ide vándorolt tanító építkezik és egy fiatal pár az USA-ból. mégis. S már be is mutatta.és Ukrajna-szerte. még ha csak imittamott akad is egy-kettő..térségét. Különben átok száll mindenkire. könyörög: vegyetek m a g a t o k h o z egy-egy darabot belőlem. aki arra vetemedik. például. Megvásárolják saját Hazájukat.

Németország több mint hárommillió bevándorlónak lett otthona. amely azt óhajtani fogja. amely szükséges az ember harmonikus újjászületé­ séhez és egy harmonikus ország létrehozatalához. megtapasztaltuk a nyugati „civilizált édenkertet". mely garantálja az ember testi-lelki egészségét. számtalan nemzet fia fogadott magáévá. Mára Oroszországban egy teljesen új eszme bukkant fel. azt ítéljék meg Önök maguk. Ezen eszméről részletesebben Vlagyimir Megre könyveiből. tudatosítottuk. 4. mely nélkül az ember egyál­ talán nem lehet teljes mértékben boldog. hogy jelenleg éppen Oroszország bír azzal a szellemi erővel.anastasia-de. Moszkva.kedvezően alakulnak a körülmények és minden egyes családnak. amelyet máris sokan.com E-Mail: info@anastasia-de. hogy egyszersmind elvesztettük Hazánkat is.V Schuetzlerbergerstr. kiutalnak földet családi birtokára. 43 D-67468 Frankeneck Telefon: +49 6 3 2 5 9 5 5 99 39 Fax: +49 6 3 2 5 18 38 59 www. ANASTASIA e. megértettük. többek között Nyugat-Európában is. Különböző okokból kifolyólag sokan közülünk a határon túlra kerültünk. Oroszország Államelnöke! Ezt a levelet egy ma már nem létező ország a Szovjetunió volt állam­ polgárai írták. az „Oroszország Zengő Cédrusaiból" lehet értesülni. amelyek máig 6 millió . 102132. Sokan közülünk. egy olyan eszme. Levél Oroszország Államelnökéhez Németországból Az Orosz Államszövetség Elnöki Irodája Sztaraja ploscsagy. miután itt letele­ pedtünk. Ezen eszmének hála.com Tisztelt Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin. akik a Szovjetunióból érkeztek.

új reményt adtak az újjászületésre. Nyugaton ma már sokaknak kezd világossá válni. a Szovjetunió volt polgárai.példányban jelentek meg. Mi. vagy feladtuk eredeti állampolgárságunkat. mit jelent az egyszerű fogalom . V. világosan megértettük. s amely nemze­ dékről nemzedékre örökölhető. s nemzetségének néhány egymás után következő nemzedékével hoz létre. a prosti­ túció. hogy lelkünk és szívünk ott maradt. S még nem is beszéltünk a legégetőbb európai gondokról . új típusú településeket hozva létre. S e szellemnek hála. Oroszország több századon keresztül húzódó nehéz vizsgákon esett át. ha nem egyenesen az önmeg­ semmisítésbe. amelyen a nyugati demokra­ tikus államok haladnak. zsákutcába vezet. azokon a helyeken. ahol életünk javát leéltük. Megre könyvei az Oroszországban. sokan ráébredtünk. és nemcsak egy új nemzeti eszmét tudnak a világra hozni . hogy Oroszország a falvakban született. amelyen létre tudja hozni saját családi birtokát.a föld útja. amelyet sajátkezűleg. hogy a kábítószer-élvezet. teljes mértékben tudatosítottuk. itt szeretnénk hozzáfogni családi birtokaink kialakításához. az orosz emberek a legkegyetlenebb szellemi és környezeti krízis idejében képesek megállni a szakadék szélén. hogy idegen állampolgárságot kaptunk. Egyik felszólalásában Ön azt mondta. hogy az út. Azzal. Ezzel mi egyetértünk! Megtapasztaltuk. itt. A családi %r 175 4l . minden család és ország számára. lennie kell egy konkrét szegletnek. a hajléktalan gyermekek. Az ember a Földre született s e Földön.új életet adni. Szeretnénk visszatérni Oroszországba.a környezetszennyezésről és a népesség alakulásáról. amely nyugati minta szerint igyekszik megvalósítani az újjászületést. amely elkerülhetetlenül szükséges minden ember. A gondok ezen egyvelegét Oroszország is megkapja. Hazáján belül. amelyek eredményeképpen kialakult a nép sajátos szelleme. hogyan ízlenek a nyugati civili­ záció örömei. gyilkosságok éppen e híres­ hírhedt civilizáció szülöttei. és sokáig a falvakban. a rablások. Az eszme lényegét a következőképpen lehet összefoglalni: Legyen minden családnak vagy polgárnak joga térítésmentesen 1 hektár földre. a Német Szövetségi Köztársaságban és máshol élő embereknek gyönyörű.Haza. a földeken élt és útja . hanem elhárítani az egész emberiség önpusztítását is.

hogy sok minden tőlünk függ.Oroszhonunkat. kórhá­ zakat. új világnézettel és a világ új érzésével felruházott új nemzedék fog felnőni. hogy együttesen teremtsük meg erős. idegen nyelveket tanultunk. Ez segít majd a fiatalságnak megoldani a foglalkoztatottság és a lakhatás problémáját is. Az eddig elhagyott. Már ma készen állunk felajánlani családunk néhány nemzedéke erőfeszítéseit. Sokunk új képességekre tett szert Európában. és az anyagi eszközöket és lehetőségeket készen állunk és képesek is vagyunk mi magunk felkutatni. 1 hektár földet kapnia.birtok megvalósításával járó tevékenység az élet minőségi változásához vezeti a társadalom hatalmas tömegeit. akik a jelenlegi Orosz Szövetségi Állam területén vagy a volt Szovjetunió valamelyik köztársaságában születtek. vannak köztünk olyanok is. Ezen eszme megvalósítása érdekében tisztelettel arra kérjük. tudásunkat. Egyszerűsíteni az orosz állampolgárság elnyerésének folyamatát azok számára. hogy az örökölhető legyen. a mi munkánktól. 2. életfogytiglani használatra. Az államtól külön támogatásra valószínűleg nem is lesz szükség mert amúgy is vannak közöttünk különböző szakemberek. akik most Oroszországban és az Orosz Államszövetség régióiban élnek. anyagi eszközeinket is arra. 160 aláírás. hogy e földön hozza létre saját családi birtokát úgy. hatalmas. Legyen joga minden családnak vagy egyedülálló polgárnak térítésmen­ tesen. ügyességünktől. és akiknek a múltban volt szovjet állampolgárságuk. büszke Hazánkat . Ertjük. Reménnyel és tisztelettel .Oroszország jövendő polgárai. klubokat. Az ilyen tevékenység a társadalom tömegeinek az életét minőségileg fogja megváltoztatni. . akik a nyugati ökofalvak és a nem hagyományos földművelési módok tapasztalatait kezdték tanulmányozni. Ezen túl mi mindnyájan saját közelebbi és távolabbi rokonainknak szeretnénk segíteni. hogy vizsgálja meg az alábbiakat: 1. kizsigerelt földek termő kertekké fognak változni s bennük új tudatossággal. Nem kevés az olyanok száma sem. parlagon heverő. Németország. de nem eladható. A településeken mi magunk építünk majd iskolákat. tapasztalatunktól. akiknek saját vállalkozása van. akik meg akarják teremteni saját kis hazájukat és a nagy Oroszországot. saját képességünk legjavát.

saját maguk láttak m u n k á h o z . az Államelnök helyett is válaszolnom. de úgy vélem. de eddig még egyetlen levélre. drága volt polgártársaim. Fehéroroszországban és Kazahsz­ tánban. nem állhat semmilyen erő. hogy másképpen ez n e m is lehetett volna. mert Oroszországban vannak olyan erők. Nem ismertem Ö n ö k e t . amelyet az emberek Orosz­ ország elnökéhez írtak . hiába. akik m o s t Németországban. hanem nekünk sem. beadványra sem érkezett válasz. Azt hiszik. sem a személyesre. a hivatal­ nokok. Mongóliában élnek.többek között még angolul is. Grúziában.a családi birtokokról írnak. Már öt éve egyenként. Lengyel­ országban. akik itt. T u d o m . De tudok valami mást. Na és? Ez már törvény­ szerűség.*** Sajnos e levélre Oroszországból semmilyen hivatalos formális jelzés egyetlen hivatalnoktól sem érkezett. mennyire remegett a szívük és mennyit kilincseltek kiadóknál. amelyek magukat többre tartják. hogy a nép fölött állnak. M i n d e n e k e l ő t t k ö s z ö n e t e t szeretnék m o n d a n i Ö n ö k n e k .lefordították és k i n y o m t a t t á k azon országában. amelynek szívében már jövőjéről szőtt vágya. amely annak a bizonyítéka. Oroszországban élünk. hogy az Orosz Államelnöki Hivatal megkapta levelüket. Csehországban és Szlovákiában. ha a nép iszákos. Az internetes honlapon már egy egész sor levelet helyeztünk el. ezért nem is k é r h e t t e m Ö n ö k e t erre. Nekem kell Ö n ö k n e k . ahol jelenleg az Ö n ö k lakóhelye van. Persze. Németországban élő oroszok továbbra is őrzik azt a postai szelvényt. forró óhaja él. De a m a nép fölött. és a m i k o r azok nem tudták megérteni. Olaszországban és Franciaországban. saját maguk próbálták . Izraelben. m i n t az államelnök és a kormány. hogy e vágyat megvalósítsa. Meg fogják hamarosan érteni. Sőt. miből fakad rendíthetetlen állhatatosságuk. Amerikában. személyesen mindig ugyanarról a kérdésről . akkor állhatnak fölötte. fordítóknál. Sem a csoportosan írottra. Az Anasztáziáról szóló könyveket .az Ö n ö k igyekezetének hála . az orosz nyelvet beszélő. Nem csak Önöknek nem válaszolnak.

vagy mindazok. melyet a szibériai Oroszországból kiinduló eszme és vágy kapott Önöktől. hogy a lelkesedéstől hajtva éppen egy n é m e t farmer ült kocsiba és indult el Szibé­ riába . Csak később kezdték Ö n ö k e t érteni! Erre én először Német­ országban é b r e d t e m rá. . akik nem beszélik az orosz nyelvet. A lényeg máshol keresendő. akik személyes indíttatástól vezérelve. együtt ültek a zsúfolásig megtelt termekben. ki tett többet: Anasztázia tüzes kijelentéseivel. Megtörtént. Sikerült neki! Haza is tért és ajándékokat hozott barátainak Oroszországból.az Oroszországból érkezett németek és a helybéli lakosok közötti kapcsolat nem volt mindig baráti. Ez a vágy m o s t már nem csak orosz. nem ismerte az orosz országutakat. de még az időjárást sem. így t ö r t é n t ez például Csehországban. a támogatást. hogy felkutassa Anasztáziát.meg könyveimet lefordítani. Méghozzá úgy. hogy a németek nagyon pedánsak. a könyvek. azért. Az oroszajkú n é m e t e k . lelkesedéssel próbálták egymásnak magya­ rázni a hallottakat. A lényeg azonban nem csak a könyvekben van. hogy nem beszélte a nyelvet. Nem tudni. akik az eszmét mint fáklyát. akik O r o s z o r s z á g b ó l emigráltak Németországba. Körülbelül fele-fele arányban voltak jelen. Szlovéniában. kiadni. Korábban azt hittem. Kanadában és Amerikában is. és az o t t a n i tősgyökeres lakosok. mert a fordítás oroszból nem volt mindig teljesen érthető. a m i k o r B e r l i n b e n és S t u t t g a r t b a n léptem fel az olvasók előtt.m i u t á n elolvasta az Anasztáziáról szóló könyveket -. valósítani és át tudják azt adni gyermekeiknek. saját pénzükön fordították és adták ki a határon túl a könyveket. T e r m é s z e t e s e n m i n d e n k i n e k nagyon szépen k ö s z ö n ö m fáradalmait. Kívánom. emelték a magasba s kezdték hordozni. Meglehet. Az élet mégis mást m u t a t o t t . K ö s z ö n ö m a megértést. az orosz közle­ kedési rendőrséget. Itt mégis együtt ültek és nagy szeretettel. T u d o m . Ugyanilyen mértékben az Ö n ö k é is. hogy tovább tökéletesíthessék azt. hogy meg tudják őrizni. túlzottan nem tudnak lelkesedni.

hogy ezek csak szavak. a teljeset.„Az e m b e r e k n e k én a lelkemet. Sok-sok e m b e r t u l a j d o n a lett! Időtlen időkre. E vágy m á r nemcsak Anasztázia vágya. a d o m át. s akik k ü l ö n b ö z ő vallásokhoz tartoznak. egy örökéletre szól! . takarodj a Földről!" . akiket k ü l ö n b ö z ő országokba szórt szét a sors.nem csak egyszerű szavak. Kis tüzek képében ragyogott föl Anasztázia vágya az emberek millióinak lelkében. Azt gondoltam. G o n o s z . az emberekben én lelkemmel állok ellent: Készülődj. Az élet mégis megmu­ tatta .m o n d t a Anasztázia.

Komoly tudományokról. akik azt gondolják. Mi itt azért gyűltünk össze. Zürichben. hogy spirituális dolgokról beszéljünk. hogy megmagyarázzam. hogy ez primitív. Azért is beszélek az egy hektáros családi birtok földjéről.vannak ennél sokkal fontosabb dolgok is!" Ennek ellenére hiszem. én egy hektár földről beszélek. Az O r o s z o r s z á g b a n születő eszméről beszéltem. de a m i k o r legalább egy picit sikerül. és az emberek kezdik érteni. A fórum szervezői hívtak meg és biztosítottak időt felszólalásomra. az alaptermészetem sem. m i t vagy mindig annyira oda azzal az egy hektárral . m i n t visszaadni a Földnek eredendő virágzó köntösét. de Európában ezeket a gondokat már régen megoldottuk. S ez történt 2003-ban Svájcban is. Egy kissé remegve így válaszoltam: Igen. Nem mindig elég a tudásom.Hogyan kapcsolja Ön az egy hektár földterületet az ember spirituálissá válásához? Lehet. az ezen létrehozandó családi birtokról. lehet.ez már győzelem. akkor úgy érzem . szellemiségről kellene inkább . hogy a föld művelése Oroszország számára tényleg fontos. egy nemzetközi fórum alkalmával. de a hallgatóság nem nagyon fogadta. képességem. A teremből a következő kérdés hangzott el: .A F Ö L D G O L Y Ó EGY SZEGLETE yakran mondogatják nekem: „Ugyan. hogy az életünkben manapság nincs fontosabb. és akadhatnak.EGY HEKTÁR FOLD . mert valami határtalanul fontosabb van mögötte.

segítőtársaikká és alkotó partnereikké válnak az együttes teremtésben. mégis e hektárnyi földről fogok beszélni. „spirituális" dolgokról írnak. Barátaikká. Tökéletes h a r m ó n i á b a n állnak egymással. Ezt én tudom. filozófusok. feltétlenül meg kell lennie a maguk megfelelő materiális megtes­ tesülésének. akik szellemi. A tudósok kísérletet végeztek. A kilométerek milliárdjai és fényévei sem tudják őket elválasztani egymástól. és általa Ö n ö k r e is reagálni fog a Világegyetem minden égiteste. és amelyről Anasztázia beszél. amely a virágból indult ki. amelynek segítségével Ö n ö k összekapcso­ lódnak a Világűrrel. Kibontja szirmait. akik nem kevésbé jelentős emberek. mi is t ö r t é n i k a természet törvényeivel! Vegyünk egy „közönséges" virágot . a bolygókkal. mert felmértem. A szervezők meg is m o n d t á k nekem.a kamillát. és akik szellemi témákkal foglalkoznak. Együtt vannak: a hatalmas Nap és a parányi földi virágszál. m i n t a Szeretet-Szerelem. Ugyanúgy reagál a bolygóra is. Figyeljék meg. Tudják. nem csak egy egyszerű kimért földterület. híres európai írók ülnek majd. mert hiszen e tekintélyes európai fórumnak éppen ez a fő témája. én meg vagyok róla győződve. az érzései energi­ ájára. Az egy hektár földterület. vagy ha j o b b a n tetszik. s bezárja. amikor nyugovóra tér. Néhány . De nem csak a Napra reagál minden egyes apró földi növény. Továbbá mások is lesznek itt. az emberre. amikor a Nap az égre hág. s annak m u t a t ó j a lejegyezte a legkisebb energetikai impulzust is. hogy az olyan fogalmaknak.beszélnünk. hogy csak és csupán együtt lehetnek a r o p p a n t Világmindenség h a r m ó n i á j á n a k társteremtői. E pici virág is m e g b o n t h a t a t l a n u l össze van kötve a Világmindenséggel. amelyre g o n d o l o k . hogy e teremben előttem E u r ó p á b a n nagy hírnévnek örvendő reformpedagógusok. E térségre. Hölgyeim és uraim. a Nappal. Ez egy olyan „ T É R S É G " . hogy kik is ülnek előttem e teremben. Egy szobanövényhez érzékelő berendezést kapcsoltak. M o s t viszont éppen azért. a Szellemiség.

Az egyik csak elment mellette. amelyre eladás céljából burgonyát ültet. amelyen Ön egy bizonyos meghatározott tudásszinttel. a növény remegni kezdett és a műszer m u t a t ó j a kilendült megszokott pályájáról. hanem ez egy olyan hektár föld. szellemi szinttel rendelkezve „teremteni-alkotni" kezd. Eközben minden magas posztot betöltő papnak megvolt a saját hektár földje. E leggazdagabb emberek s z á m t a l a n t u d o m á n y t ismertek. minden egyes fűszál szeretettel fordul Ö n h ö z . Ezeket a növényeket nem fizetett napszámosok ültették. akik rengeteg k ü l ö n b ö z ő vallást h o z t a k létre.ember lépett egymás után a helyiségbe. hogy amikor a növényhez az az ember lépett. sőt. hiszen ezek a növények „élő lények". Tehát van saját területe.a növények közlik bolygóikkal. a harmadik letépett róla egy levélkét. Gyakran észlelni hasonló jelenséget . Összegyűjteni és átadni azokat Ö n n e k . hogy rabszolgák dolgozzanak. a m i k o r a gazda elmegy.a virágok elhervadnak. még a fáraó is hozzájuk j á r t tanácsért és pénzért. hanem közvet­ lenül Ön. Minden egyes növény. Köztudott. kérem. hogy az Ön birtokában van egy bizonyos „Tér". Szeretheti az embert. a papok . A növények nem csak a Föld energiáival táplálkoznak. T e h á t tudjuk. vagy nem. hogy minden növény reagál az emberre. Palotáik pincéi tele voltak arannyal és ékszerekkel megrakott ládákkal. s ismerték az egy hektár föld titkát is. amelyik letépte levelét. hogy vannak olyan növények. amelyen nem engedte. Ezek a papok egész népeket irányítottak és ők voltak koruk leggazdagabb emberei is. Ötezer évvel ezelőtt az ókori Egyiptomban papok éltek. Ez nem egyszerűen csak egy hektár föld. a másik a virághoz lépett és megöntözte. Követke­ zésképpen . És m o s t képzeljék el. hogy szeretnek-e valakit vagy sem. Egyiptom ókori templomainak. amelyen rengeteg növény van. sok-sok titkos tudományt ismertek. amelyeknek nincs szükségük földre. A műszerek lejegyezték. amelyek össze tudják az Ön számára gyűjteni a Világmindenség legjobb energiáit. saját maga.

H a t a l m a s a különbség azon bogyók között. Ennek okán. akkor sehol sem talál olyan élelmet. Vajon miért adtak a római szenátorok földet bizonyos rabszolgáknak? S pénzt is. amelyeket manapság fogyasztunk. hogy t e c h n o k r a t a világunk olyan fajta növényeket hozott létre. Nincs olyan betegség. Nem tudja táplálni az emberi lelket. amelyet ne t u d n a kigyógyítani a Szeretet Tere . m e r t „ h o l t a k " . amelyek mutánsok. kérem. és amelyet a boltban vásárol. hogy ha a rabszolga meg tudta művelni a földet és kapott is. hogy azon még házat is építsenek maguknak? E n n e k egyetlen oka volt. milyen táplálék kedvező az ember számára. Csak ilyen termésnek van haszna. amelyeket egy bokorról tép le az ember és azonnal meg is eszi. akkor az ilyen rabszolgát egy másik tulajdo­ nosnak csak a földjével együtt volt szabad eladni. a levegő és a b e n n ü n k e t körülvevő tér szintén Isten teremt­ ményei. aki azt termesz­ tette. Egyáltalán nem az emberek miatt . egy másik példa: az ókori R ó m á b a n a szenátorok parancsban adták ki. A gond nem csak az. Ha valaki magas spirituális tudással rendelkező embernek nevezi magát. hogy a bolti fonnyadt. hogy az ilyen zöldség nem Ö n ö k m i a t t termett. Arról pedig már nem is beszélek. Mindez együttesen nem más. De vegyék. amely magába szívta annak a szeretetét és törődését. Azokat a termé­ keket. semmilyen esetben sem lehet tápláléknak nevezni. mutassa meg saját spiritualitásának a megtestesülését! . hogy nincs benne energia. hanem az.és az állatvilág. saját kezével és lelkével hozott létre. m i n t Isten Szellemének a megtestesülése.az a Tér. Igaz. figyelembe azt is. Hogy elvigyék tőlük a termés 10 %-át.a pénz miatt. amely emberhez méltó volna. amelyet az ember maga. ha van pénze. ha az embernek nincs saját hektár földje. vehet zöldséget. Az egyiptomi papok és az ókori R ó m a szenátorai tudták. A növény. Tessék. Az emberek Isten gyermekei.templomainak a falán ez állott: „Rabszolgádtól ételt ne fogadj el!" Ez egy példa.

aki a villamost vezeti. mert akkor o t t is megjelennek a fegyverek. miért nevezik az egérfarkat egérfaroknak. Meg kell értenünk. Ez a z o n b a n csak akkor valósulhat meg. aki földecskéjét.a m o t t . gyermekei közül mások épületeket építenek. ha aszfalt borítja? Jó-e az. a Holdat? N e m ! Azért nem. Akkor tehát.vannak zöld szigetek? Jó-e az. mi a Hold. felbukkan a piszok. Az ilyen mesterségek rabszolgáknak valók. hogy birtokba vegyen más világokat is. Vegyétek és használjátok! Ehhez azonban nélkülözhe­ tetlen ezt a csodás világot megértenünk. amikor az ember már megértette. ha a város közepén haldoklik egy pompás cédrusfa? . és birtokba vette a Földet.elárusító. Azt látja. amely által az embernek a „Világot" kell irányítania. hogy most föntről Isten figyel bennünket. hanem pszichoteleportikus. De az ember azért lett teremtve. Ilyen mesterségeket Isten nem teremtett. ki ad több ö r ö m ö t Istennek: az ember. ott is háborúk lesznek. A bolygó birtokba vételének a módja egyáltalán nem technikai. ahol az embernek egyáltalán nem kell dolgoznia! Ez az a hely. ha csak n é h o l . az Ö n ö k városát. aki az áruházban a pult m ö g ö t t áll és árul . gyönyörűnek tartják. nagyon tiszta itt minden. De mi benne az. Paradicsomkertté változtatta? Természetesen az. De valóban annyira szép a föld. amelyen az embernek arca verítékével kell dolgoznia? N E M ! Ez az a hely. Isten nem akarta. Mondják meg. Az embernek meg kell értenie.Képzeljük csak el. Igen. és e világot gyermekeinek adta. Isten egy csodákkal teli világot alkotott. aki e parányi földet saját munkájával földi Paradicsommá alakította! Vajon a m a i emberek feltárhatják-e a világűrbe vezető utat? Vajon elkezdhetik-e birtokba venni a Marsot. látszatra sok itt a jólétben élő ember.i m i t t . úgy. Zürichet. a fű. ahogy a Földön is. ami annyira szép? Igen. vagy az. miben rejlik a Világegyetem valódi szépsége. Ezerszer is elmondhatjuk: gyönyörű. hogy uralkodjanak fölötte. mi is voltaképpen az egy hektár föld? Egy olyan hely. hogy valaki villamost vezet. hogy gyermekei rabszolgák legyenek. van. kérem. bármilyen pici legyen is.

Az emberiség fejlődésének ilyen egyoldalú. elgon­ dolkodni azon. szedjük össze minden erőnket. és nem lesznek háborúk. hogy a Nyugatot nem csak gyorsan utol lehet érni. civilizált". őszintének kell egymással lennünk. De nem csak a cédrusfa haldoklik. ahogy azt Isten is tette. hogy az igaz spiritualitás megtestesülésében szerzett tapasztalatokat az o t t élő embertársaikkal kicseréljék. mert az emberek milliói e csodálatos együttes teremtéssel lesznek elfoglalva. de jelentősen le is lehet hagyni. Ha ezt k ü l ö n b ö z ő országokban milliók teszik meg. Oroszország. akik itt összejöttek. Egyáltalán nem akarom kisebbíteni vagy sértegetni az Ö n ö k nyugati civilizációját. de konkrét édenkerti szegletet! Változtassuk a nagy F ö l d e pici szegletét virágzó kertté. m i t h o z t u n k létre a F ö l d ö n . Haldoklik e füsttől az ember is. akkor azt is el kell ismerniük. m i n t : „magasan fejlett. ha fordított irányba futunk. hogy előttünk a szakadék felé Ö n ö k futnak.Fuldoklik az égéstermékektől. Próbáljanak megállni. Amikor az orosz politikusok a nyugati országokról beszélnek. vagy áthalad rajta. Hiszen mi szellemiségről beszélünk. teljes szelle­ miségünket és hozzunk létre egy icipici. Fuldoklik a kipufogók füstjétől. A szellemiséget nem lehet csak az anyagi javak bőségével. mi pedig Ö n ö k után. P o l i t i k u s a i n k még n e m tudják. kérem. El kell g o n d o l k o d n u n k azon. aki a városban él. Ez azonban csak abban az esetben történhet meg. megtestesítve közben saját szellemiségünket. olyan kifejezéseket használnak. t e c h n o k r a t a útja az emberiséget elkerülhetetlenül a szakadékba vezeti. a technikai vívmányokkal mérni. Egyszerűbben is el lehet m o n d a n i : vegyünk mindnyájan egy kis földterületet. sajnos. akkor ezt csupán azért fogják tenni. mi is történt a világunkkal! Ha ezt fel tudják . m o s t inkább a N y u g a t h o z szeretne hasonlítani. akkor az egész Világ egy hatalmas virágokban p o m p á z ó K E R T T É változik. Ha így van. Ö n ö k . hogy az ott létező pompázatos élő oázisokban gyönyörködjenek. Ha pedig egyszer majd az oroszok Svájcba vagy N é m e t o r s z á g b a mennek. ezt kétségtelenül elismerik.

át kell t é r n ü n k a spiritualitásról szóló szavak h a n g o z t a t á s á r ó l a z o k megtestesítésére. a gyermekek vidám kacaja és az i d ő s e b b e k b o l d o g m o s o l y a így t u d ó s í t j a majd a Világegye­ temet: . Isten méltó Gyermeke! A mi évezredünk r a k t a le a h a t a l m a s t r a n s z f o r m á c i ó alapköveit a F ö l d ö n . akik a spirituali­ tásról csak beszélnek. majd kitört a tapsvihar. ugyan­ akkor rendkívüli.válaszolják a Világmindenség bolygói. akik b e l e h a l l g a t t u n k szívünk d o b o g á s á b a . Itt voltak a mi volt állampolgáraink is. parányi pont. A virágszirmok trilliárdjai. m i n t a leghíresebb bölcsek. m i n t bolygón. ízes-zamatos gyümölcsű fa képében sarjadjon ki a F ö l d b ő l minden egyes ember Szelleme. T ö b b tízezer orosz család törekszik arra. Zürichben másnap is felszólaltam.ismerni. hallgattak.a F ö l d ö n . spirituálisabbak. magasabb erő is. Várunk téged. jelen volt egy hatalmas. Egy h e k t á r föld . Gyönyörű. eléggé összefüggéstelenül beszélhettem. Nagyon egyszerű és konkrét. ráadásul tolmács segítségével. mi már a széléhez értünk! Keressetek más utat! N e k ü n k . hogy legyen saját hektár földje. E m b e r ! . m i n d n y á j u n k n a k . illatozó virág. kiáltsák az Ö n ö k m ö g ö t t futóknak: Álljatok meg! Ne fussatok. A terem ismét zsúfolásig megtelt. mert abban a teremben nem csak én beszéltem.Várunk téged. s így történjen ez bolygónk minden egyes hektárján! M i u t á n e szavak elhangzottak. G o n d o l o m . csak egy pici. az emberi lélek mélységeiben az évezredek .A földi emberek készen állnak a nagy „Együttes Terem­ tésre!" . a teremben egy ideig néma csönd honolt. az emberek mégsem mentek el. Az apa és az anya. itt szakadék van. De ilyen p o n t o k milliói virágzó K E R T T É változtatják az egész bolygót. akik a valóságban teremtik meg gyermekeik számára a Szeretet Terét.

folyamán megőrzött erő . s a gyermekek is szüleiknek.hirtelen zsenge ifjakká leszünk. mindazok. akiket egykor rossz szél fújt el. E k k o r ez a g o n d o l a t m e r ü l t fel b e n n e m : „Vajon kell-e bárkinek bizonygatni. Mi is .te is. hogy feltétlenül hazatér Oroszország összes fia." . akiket a Föld egykor atlantisziaknak szült. én is . Ahogyan először lesznek ifjakká az emberek is. Ezért játszanak gitárjaikon mindenfelé a bárdok! Levelet írnak majd az öregek gyermekeiknek. térnek hozzá vissza. M i n t tékozló fiak. leánya. Visszatérnek!" Emlékezzenek vissza Anasztázia szavaira: „Oroszországba e n a p o n vendégek érkeznek.az „ember-teremtő" igazi életképe utáni epekedő vágy.

hogy az anyagok z ö m e nagyon érdekes. Csak az utolsó száz év alatt az emberek m e g t a p a s z t a l t á k a cárizmust. A hatalom változik. Gondolkodjunk el rajta k ö z ö s e n ! Kezdetnek m e g o s z t o m Ö n ö k k e l következte­ téseimet: A h a t a l o m gyakran változik. tevékenységük folyamatában tőlük mégis . amelyek összefüggenek a társadalom életminőségének a javításával. hogy a kialakult rendszer a mindenkori. a k o m m u n i z m u s t és néhány demokratikus kormányt is. m e r t a m i k o r h a t a l o m r a kerülnek. egy másféle. normális. Inkább az a baj. M é g i s egy kérdés .n i n c s megfelelően megvilágítva.finoman mondva . h a t a l o m r a kerülő politiku­ sokat tettre képtelen hivatalnokokká zülleszti ott. ahol azon valóságos problémákat kell megoldani. Miért? Azért talán. . Ezt részben a l m a n a c h o k b a n j e l e n t e t j ü k meg.a h a t a l o m kérdése. a néptől elszigetelt világba j u t n a k ? Lakás a képviselők házában. N e k e m úgy tűnik.fölöttébb furcsa törvénytervezeteket kapunk. S ez egy szerfölött fontos kérdés. családos emberekre szavazunk. Vegyük példaképpen az utóbbi választási időszakok törvényhozó gyűléseit. mert állandóan rossz emberek kerülnének h a t a l o m r a ? N e m hinném. J e l e n l e g Ö n ö k O r o s z o r s z á g n e m z e t i fejlesztési program­ j á n a k a kidolgozásán fáradoznak. az élet mégsem javul. Miért? Talán azért. Úgy tűnik.ég egy kérdéssel szeretnék az „Oroszország Z e n g ő Cédrusai" könyvsorozat olvasóihoz fordulni. részben az „Anasztázia" h o n l a p o n helyezzük el.

és előkelő villája mégis külföldön volt. . dolgozószoba.. Ha viszont a képviselőnek Oroszországban saját kis Hazája saját családi birtoka van . hogy egy-egy képviselő-jelelölt ugyan orosz állampolgársággal dicse­ kedhetett. így el lehet tőle várni. Még arra is szeretném felszólítani az olvasókat.akkor itt orosz polgárokkal körülvéve él. Vajon az útlevélbe ü t ö t t pecsét tanúsíthatja-e. hogy főbb részeit e könyvben teszem közzé és megkérem az olvasókat. hogy valaki igazi orosz állampolgár? Számtalanszor m e g t ö r t é n t már. Ezt már sok ember kezdi érteni. hogy g o n d o l a t a i egészen más irányba fognak fordulni. amely . ahová a köznépnek nincs belépése. hogy segítsenek a törvényhozóknak. E n n e k értelmében minden képviselőnek földet kellene k a p n i a és feltétlenül e földön felépített településeken kellene élnie. máris hozzáláttak a törvénytervezetek kidol­ gozásához. Az Ukrajnában élő T a t i a n a Borodina.. Vajon fog-e egy ilyen képviselő az orosz nép szükségleteire gondolni? Sokkal valószínűbb.szolgálati gépkocsi szirénával. akik saját birto­ kaikon élnek. de csak azokra a képviselő-jelöltekre szavazzanak. terjesszék azt saját lakóhelyük szerinti törvényhozó testületek képviselői elé minden szinten. Ezért úgy d ö n t ö t t e m . a jogi egyetem volt diákja. a sokféle előny és kiváltságok és az ö r ö k ö s rohanás. A diákok. hogy feltét­ lenül vegyenek részt a regionális és szövetségi választásokon. Anasztázia nagypapája egy nagyon érdekes törvénytervezetet m u t a t o t t be a képviselők számára. részletesen kidolgozta ezt a tervezetet.úgy érzem .joggal érdemel figyelmet. hogy m u n k á j a Oroszország eme szűkebb és tágabb környezetében élők javát célozza meg. választóival a szomszéd­ ságában.

C i k k e l y — A t ö r v é n y b e n s z e r e p l ő a l a p v e t ő m e g n e v e ­ zések és fogalmak A jelen törvényben alkalmazott megnevezések értelme: Családi birtok . amely Oroszország felnőtt polgárainak életfogytiglani használatra. Élő sövény . . hogy minőségi és alkotó munkát tudjon végezni Oroszország törvényeinek az előkészítésében. Családi település .1 hektártól egészen 1.Oroszország különféle szintű népi képviselői által létrehozandó családi települések törvénye (tervezet) Jelen törvény Oroszország népi képviselői által létrehozandó és működtetett családi települések és családi birtokok létrehozata­ lának és működésének jogi. szociális és gazdasági alapjait határozza meg. a családi birtok és a település köré kiültetett sövény. Életfogytiglani használat . 2. ugyanakkor biztosítsa a választóihoz való maximális közellété. A törvénynek az a célja. hogy Oroszország népi képvi­ selője számára olyan megfelelő feltételeket biztosítson. megha­ tározatlan idejű. térítésmentes birtoklása és használata. amelyet családi birtokok. valamint biztosítja az orosz állampolgároknak az alkot­ mányban leszögezett jogát a földhöz.a helyi önkormányzati igazgatás alapjaira épülő település. 1. Cikkely — A c s a l á d i t e l e p ü l é s e k r ő l és c s a l á d i birto­ kokról szóló törvényhozás Az Oroszország népi képviselőjének kiutalandó családi település létrehozatalára szolgáló földterülettel kapcsolatos viszonyokat. kidolgozásában és elfogadásában. Az adott földterület és az azon megtermett termékek adómentesek. továbbá szociális és közösségi épületek alkotnak. melyek lehetővé teszik. az öröklés jogával van kiutalva.fákból és bokrokból létrehozott. mint nemzeti kincshez.a földterület feltétel nélküli.3 hektárig terjedő földte­ rület.

e) egy orosz népi képviselő az adott választási időszakban egy családi települést hozhat létre. Cikkely — A c s a l á d i település l é t r e h o z a t a l á r a s z o l g á l ó föld k i u t a l á s a O r o s z o r s z á g n é p i képviselőjének 1. 4. Oroszország minden népi képviselője számára . feltétel nélküli és határozatlan időre érvényes. Oroszország Földügyi Szabályzata. b) olyan feltételek létrehozatala. hogy Oroszország minden polgára élvezhesse a földhöz. azok működését Oroszország Alkotmánya. c) a családi birtok létrehozatalára kiutalt föld birtoklása és használata térítésmentes. valamint Oroszország felnőtt polgáraira is.a jelenlegi és a következő választási időszakokban történő megválasztása . hogy a jelen törvény értelmében létrehozott családi településen kívánnak élni.a családi birtok és családi település jogrendjét. Cikkely — A c s a l á d i t e l e p ü l é s e k t e r ü l e t é n é r v é n y e s t ö r v é n y h o z ó i alapelvek Oroszország népi képviselői által létrehozandó települések megvalósításánál az alábbi alapvető elvek a mérvadóak: a) a törvényesség betartása. 5. 3. m i n t a legfőbb nemzeti kincshez való jogát. Oroszországnak a Családi Birtokok és Családi Települé­ sekről szóló törvénye és más törvények szabályozzák. jelen törvény. d) a családi birtokok tulajdonosai fel vannak mentve a családi birtokon kitermelt és az ott feldolgozott termékek eladása utáni adók fizetése alól.A törvény h a t á s k ö r e Jelen törvény hatásköre vonatkozik Oroszország mindazon igazgatási választása szintjén a tevékenykedő népi képviselőkre. akik mindenkori jogszabály értelmében történik. Cikkely . akik kifejtették abbeli óhajukat. amelyek lehetővé teszik. f) egyéb előírások.

azzal azonos értékűre az adott régión belül. ahol a képviselőt megválasztották. akik állandó használatában van. 2. A földterületet szükség esetén a földtelek tulajdonosaitól társadalmi szükségletre föl lehet vásárolni. 3. a politikai pártok valamint a politikai pártok koalícióinak választó listáiról. A földtulajdonost legkésőbb egy évvel a tervezett felvásárlás előtt levélben kell értesí­ tenie annak a szervnek. 6. Ha Oroszország népi képviselőjének megválasztása a t ö b b m a n d á t u m ú általános országos választási körzetben. amely természetes vagy jogi személy tulaj­ donában van és a népi képviselő számára a családi településre javasolt föld részét képezi. hogy az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban van. illetve több népi képvise­ lőnek létrehoznia tilos. Ugyanazt a családi települést két. és Orosz­ ország népi képviselőjének adható azért. A föld ára azon felértékelési módszer szerint kerül megállapításra. függetlenül attól. amelyet Oroszország miniszteri kabinetje hagyott jóvá. Ha Oroszország népi képviselőjének megválasztása az egymandátumú választási körzetben a többségi rendszer szerint t ö r t é n i k . A föld felvásárlása annak tulajdonosának beleegyezése után történik. Oroszország azon polgárainak. hogy azon családi települést hozzon létre. akkor a földki­ utalás Oroszország egyik általa választott régiójában történik. az arányos rendszer szerint történik. 4. 7.egy éven belül családi település létrehozatalára kiuta­ lásra kerül m i n i m u m 150 hektárnyi földterület (a továbbiakban kiutalt föld). valamint az adott választási időszakban két vagy több képviselőnek tilos egyazon a településen laknia. 5. Az adott földterület egyetlen egészként kerül kiutalásra a rajta található vízforrásokkal. fel lehet cserélni egy másikra. akkor a földkiutalás abban a választási régióban történik. A földterületet.után . vagy a tulajdonos óhaja szerint Oroszország más régiójában. A föld kisajátítható azon személyektől. akiknek a népi képviselő által létrehozandó családi település közvetlen szomszédságában . amely döntést hoz a föld kiutalásáról.

egy családi településen belül nem lehet több mint két telek. m i n t a családi település teljes területének a 7 %-a. m i n t egy hektár nagyságban) h o z z á c s a t o l n i az Oroszország népi képviselője által létrehozandó családi településhez. nem k o n k r é t a n m e g h a t á r o z o t t tulajdonrész van. Minden telektulajdonosnak jogában áll telke köré. létrehozni mesterséges vízmű- . A különböző alakú telkek között . 4. nem lehet nagyobb.a hozzáférhetőség bizto­ sítására . 2.teljes vagy részbeni földtulajdonuk van. A családi birtokok létrehozatalára kijelölt telkeken Orosz­ ország polgárainak . m i n t 1 ha nagyságú családi b i r t o k o k alakulhas­ sanak ki. A telkek nagysága a táj jellegzetességétől és más ténye­ zőktől függően elérheti az 1.3 hektárt. jogukban áll azt teljes egészében vagy részben (nem kevesebb. 8. A szociális. akik magántulajdonában bizonyos. b o k r o k a t és másféle növényeket (erdei növényzetet is beleértve). A terület. 6. A családi települések földje az alábbi részekből áll: • a családi birtokok létrehozatalára való telkek.jogukban áll kiültetni fákat. hogy felépítsék rajta családi birtokukat. és a létrehozandó településen családi birtok létrehozatalára életfogytiglani használatra földet kapniuk.a jó szomszédi alapelvek betartása mellett . Az a d o t t földterületek a családi település területi tanácsának a hatáskörébe tartoznak. A kiutalt föld fönnmaradó részét úgy kell felosztani. amely magába foglalja az adott telkeket. élő sövényt kiültetni. j o g u k b a n áll azt térítés­ mentesen átadniuk. Cikkely — A c s a l á d i t e l e p ü l é s e n belül t a l á l h a t ó földek jellege 1. hogy nem kisebb. 3. Oroszország azon polgárainak.legalább 3-4 méter széles utakat kell kialakítani. amely a családi birtok létrehozatalára került kiutalásra. kulturális és közösségi c é l o k a t szolgáló épületekre való telkek a családi település á l t a l á n o s tervével összhangban kerülnek kijelölésre. • Oroszország népi képviselője gyermekeinek szolgáló telkek (tartalékalap) . 5.

3. 7. az öröklés jogával elsőként kapnia telket saját családi birtokára. . a lakhatást szolgáló építményeket. O r o s z o r s z á g népi képviselője minden gyermekének jogában áll telket kapnia életfogytiglani használatra az öröklés jogával családi birtokának a létrehozatalára. Oroszország népi képviselőjének tilos magát a családi település t a n á c s á b a j e l ö l t e t n i e és megválasztatnia. az alkotó értelmiségiek képviselői. Cikkely — Az o r o s z p o l g á r o k s z á m á r a juttatott családi településekre való telkek kiutalásának rendje 1.saját kiválasztása szerint -életfogy­ tiglani használatra. 8.veket.és egyéb gazdasági épületeket. nyugdíjasok. akik a lakosság különböző társadalmi rétegeihez tartoznak (vállalkozók. A családi település területi tanácsának jogában áll helyi ö n k o r m á n y z a t o t . valamint mellék. az ilyen választás érvényte­ lennek minősül. amely kizárólag az adott családi település lakóiból áll. ha mégis megválasztanák. amely egyetlen ö n á l l ó területi és közigazgatási egységet alkot.). Abban az esetben. Oroszország polgárai között a telkek nyílt sorsolás útján kerülnek felosztásra. 3. Cikkely — A c s a l á d i település területi t a n á c s a 1. amely a családi település jövendő lakóinak gyűlésén történik. katonák. stb. A l é t r e h o z a n d ó családi településen Oroszország népi képviselőjének jogában áll . 2. A családi településen belül egy vagy két telket gyermekott­ h o n b a n élő gyermekeknek vagy menekülteknek kell kiutalni. 4.létrehozni. 2. A fönnmaradó telkeket szét kell osztani Oroszország azon polgárai között. 5. a szociális szféra dolgozói. Oroszország népi képviselőjének j o g á b a n áll a telkek 30%-át családi birtokok létrehozatalának a céljából saját belátása szerint felosztani Oroszország polgárai között.a családi település t a n á c s á t . A családi település tanácsa a családi település határain belül élő l a k ó k a t j e l e n t i .

.De ha elolvasta. annak gyűlésén vagy helyi népszavazás útján..A számomra. amelyekről Anasztázia mesélt. Az Almanachot meg lehet vásárolni. . Jó volna.. *** Nem tudom meddig sétálgattam. . Családi birtok létrehozatalára szolgáló telket tilos más á l l a m p o l g á r n a k és állampolgárság nélküli személyeknek kiutalni. Köszönöm. elfogadni a családi település helyi tanácsának alapszabály­ zatát (a továbbiakban alapszabályzat). M é g a k k o r is tovább hahotázott...kérdezte a nagypapO. hogy ismerkedjenek meg vele. A családi birtok létrehozatalára szolgáló telket életfogy­ tiglani használatra és az utódlás jogával csak Oroszország állam­ polgára kaphatja meg. amíg Anasztázia nagypapája ismerkedett az i r a t t a r t ó b a n t a l á l h a t ó anyaggal. Vlagyimir! Pedig az elején még olvasni sem akartam. amelyet m a g a m m a l h o z t a m . amikor gyorsan hozzá futottam.. akik a törvény szerint megkapták a m e n e k ü l t státuszt (de Orosz­ ország népi képviselője által létrehozott családi településre két ilyen családnál nem j u t h a t több). ha az olvasók a közigazgatás minden szintjén tevékenykedő képviselőknek javasolnák. Cikkely — A c s a l á d i b i r t o k l é t r e h o z a t a l á t s z o l g á l ó telek s t á t u s z a 1. 9.Ki számára nagyon összetett? . Nagyon összetett! . De j ó l megnevettettél. Ezen alapszabályzatot a járási bírósági hivataloknál kell bejegyeztetni. *A törvény részletes tervezetét és az ahhoz beérkezett hozzászólásokat az „ Orosz­ ország Zengő Cédrusai" sorozat kiadványaként megjelenő Almanach következő számában tesszük közzé. A családi település helyi önkormányzatának tevékenysége során felmerülő esetleges gondok megoldására a családi település tanácsának jogában áll. akik olyan b i r t o k o k a t akarnak létrehozni. . az olvasók számára. Kivételt képeznek azon személyek.4.Nagyon jó. akkor miért nevet? Hiszen a helyzet nagyon komoly. . Köszönöm. Egyszerre h i r t e l e n h a n g o s és fiatalos nevetés ü t ö t t e meg fülemet.

van benne nagy értelem. ami neked úgy tűnik. . ellened irányul. hogy mégis fontos. az olvasókat is? . mert érthetetlen.Tudod. amit elvégzett.Lehet. így nem vagyok hozzád barátságtalan. majd szótlanul és figyelmesen rám nézett. A nagypapa előbb az irattartóra pillantott.Felébredt benned a sértettség érzése? . Az. figyelmesen rám nézett. számomra csupán azt bizonyítja. h a n e m a b e n n e d és számtalan emberben születő érzésekkel vagy képes megérteni. . . . ő már régen a j ó r a fordította. én nem is tudom. Vlagyimir. öregemberre. mely az Orosz Pravoszláv Egyház mellett működik. máig sem t u d o m megérteni. hogy éppen azért. hogy gyaláznak engem is. inkább csodálom mindazt. miért veszteget rád az u n o k á m annyi időt. Nem ítélem el az unokámat. Pogányoknak nevezték őket és olyan rossz cselekedeteket írtak a rovásukra . bosszúságot és mindazt. . a m i t az emberekhez írtál. a m i t én írtam le.az u n o k á m már tíz évvel ezelőtt előre látott minden nehézséget.Hiszen már m o n d t a m . mennyire szükséges az. Lehet. A nagypapa abbahagyta a nevetést. ráadásul még gyerekeket is szül neked. végül így válaszolt: .Ez nagyon j ó .csodálom. hogyan rágalmazták őseiteket azok utódai előtt. fel. M o s t n e m ésszel.Valamiféle entitás. De lehet. amiről olvastam. amit feltéte­ leztem magam is .De hát én arról kértem a véleményét. Te azért ne haragudj rám. . hogy felháborodott.Ki végzett el? . Vlagyimir! Nem tudom megérteni.Az unokám. Vagyis mások sem fogják megérteni.Igen.Hogy lehetne j ó n a k m o n d a n i azt. amit elvégzett. ki gyaláz téged és az olvasóidat? .Megértetted.Hát bizony.Na és az írott anyaghoz tudna valami lényegeset hozzá­ fűzni? . és sértő h a n g o n beszéltem. majd nyugodtan és komolyan így válaszolt: .

Azért. hogy megérintsék Isten teremtményeit. A nagypapa m i n d e z t l á t h a t ó a n visszafogott i z g a l o m m a l m o n d t a el.De az is lehet. hogy megvigasztaljon benneteket. M o s t egy olyan helyzet adódott. úgy látszik. meglehet. M i n t őrangyalok oltalmazzák a távoli szülők mai gyermekeiket. N e m akad j o b b . az. de hirtelen elhallgatott. majd a másodikkal j ö t t e k az olvasóklubok és m o s t . S ha ezen összekapcsoló fonál tovább fut. éppen erre van szükség. Azok által. Az e l m ú l t időkben szép számmal akadtak olyan történészek. személyesen eljátszadozott.itt „A Család Könyve" és megjelent a „Családi Krónika" is. eredendő szülejével.az idők folyamán. akikben felébredt a vágy. . amelyeket az őseid egyáltalán nem követtek el. amikor ugyanilyen m ó d o n rágalmazzák azokat az embereket. s ők m a g u k o n érzik. A történelembe és az öröklétbe azon emberek fognak lépni. . Hát tessék. ami ma a világban születik.Lehet.Lehet. akkor a ma embere összekapcsolódik Istennel. nyer a távoli ősszülők lelke újult erőt. hogyan rágalmazták ősszüleiket.. Az első könyv csak amolyan egyszerű d o l g o k k a l kezdte.Az unokám a „Családi Krónikával". micsoda helyzetet hozott össze: az ország legmagasabb vezetői és a pátriárka megtámogatták eszméjét. Ha e láthatatlan kötelék képes lesz összekapcsolni a ma élő gyermeket szüleivel. hogy az emberek tudatosítsák.. a m i t maga m o n d . De hát ezzel akadályozzák a családi birtokok létrehozatalát. nem bátrak. Én azonban pontosítani szerettem volna: . . N e m kevés az ilyen ember manapság. Hidd el! Ha ma ez m e g t ö r t é n t az emberekkel. megteremtsék jövendőjük tervét. Ok az öröklétbe be nem léphetnek. langyosak csak. vagy nem is értik igazán. hogy ahhoz. fényesebb erő annál. akik kétezer évvel ezelőtt éltek. Nem csak te próbáltál erről írni. E szavaknál a nagypapa ismét elnevette magát. De csak egyet! Filozófiáját elhallgatják. M i n d e n olyan s z o k a t l a n m ó d o n t ö r t é n i k . Mindhiába. és kedves mosollyal így szólt: . akik rá akartak világítani e rágalmazásokra. akiket ma gyaláznak. nagyon fontos.

hogy az öröklétre született ember az öröklétbe tér vissza. hogy szüntelenül visszatérjenek és újjászülethessenek. ne késlekedj! Tettem néhány lépést. akik a bolygóknak csodálatos életet tudnak ajándékozni. lehet. akkor olyan világok nyílnak meg. vele beszélgess el erről! Most éppen a tó partján. Először történik meg a Földön. kezdem érteni az u n o k á m cselekedeteit. Ezért tevékenységük sem nekik. de a nagypapa hangja megállított: . Vlagyimir.Vlagyimir. Menj. Menj. de létrehozzák Istennek tetsző birtokaikat. . hogy megérintsék őket azok. amelyet teljes mértékben még a főpapok sem ismernek. nem fontos. Most. Föl. Komoly dolgok történ­ hetnek a világban. hogy létrehozzátok saját szülőhaza pártotokat. Öröklét azon emberek előtt áll. De van egy. hogy az emberi élet lehet örök is.akik már most. A tudásuk része lehetővé tette számukra. melyek az isten-emberhez méltóak. meg vagyok róla győződve. Az. A galaxisok megérzik e nagy erőfeszítéseket és remegő izgalommal fogják várni. ha az öröklétről elhangoznak olyan szavak.Pártotokat?! Miféle pártotokat? . még ha csak g o n d o l a t b a n is. De újjászületésük nem volt teljes. Gyermekeik és maguk számára. Anasz­ tázia teljes egészében tudja. hidd el nekem. akik gyermekeik számára jövőt teremtenek. Anasz­ tázia előtt. a magasba fognak szárnyalni a nagy ébredező civilizáció erőfeszítései. m i t kell tenni az öröklét elnyeré­ séért.„Szülőhaza Párt". a létezés sok t i t k a tárult fel. sem az emberiségnek nem hozott örömöt. Vlagyimir. m o s t m á r itt az idő. hogy ezen eszmét ők maguk választották. vagy ők választattak. Kérdezd meg tőle és próbáld megérteni! S ha majd sok ember talál benne érthető szavakat. nem? . amelyeket megért az értelem és érzés is egyaránt. Mindig is csak azt tudták. a cédrusfa alatt ül.Hiszen mondtam. az unokámhoz. mi legyen a neve .

Lám. Még a nagypapa is. ahogy őhozzá semmi közük azoknak. . hogy Anasztáziával az öröklétről beszélgessek. közben még saját emeletén élő szomszédjait sem ismeri. meghallják szavait. de még gyakrabban tettekkel. amelyek a televíziókészülékekből és még számtalan más forrásból zúdulnak. S o k k a l borzasztóbb az. itt ül Anasztázia egyedül a tajgai tó partján.. más ismeretlen ember között él . ha az ember egyedül él. Egy ideig a távolban álltam és figyeltem a remetenőt. de szíve együtt d o b b a n a k ü l ö n b ö z ő országokban élő emberi szívek millióival. Először láttam. milyen elragadtatott hévvel fejezte ki magát. Amikor meghallják. Másféleképpen építik életüket. gyakran a gitárhúr hangjával és dallal válaszolnak. akik találkoznak vele és elhaladnak mellette. Keresztülha­ tolnak rajtuk.. ordítanak. Vagyis egyáltalán nem borzasztó. Átkarolva t a r t o t t a térdeit.nasztázia világosszürke lenvászon ruhában a cédrus alatt ült. Halkan kiejtett szavai könnyedén áthatolnak a véget nem érő információk áradatán. Nem mentem hozzá azonnal. akik a mai panellakásokban élnek. I n k á b b lehetne remetének nevezni azokat az embereket.magányosan. De n e m ! A remetenő elnevezés n e m illik Anasztáziára. is egy picit előrehajlított fejjel a tó víztükrét nézte. és az emberek fogadják. Az utcán jár-kel. Az ember éldegél lakásában. amikor sok-sok hozzá hasonló. de semmi köze sincs a mellette elhaladó emberekhez. a m i n t csendben a tó partján ült. Arra kért. Úgy.

Anasztázia arca lángba borult. hogy bizonyos szavak feltétlenül elhangozzanak az öröklétről.De te erről m á r meséltél.Amikor leültem mellé. vannak. izgatottan beszélt arról. próbálj találni ilyeneket! . nagypapáddal beszélgettem. . Még rajtam is úrrá lett valamilyen zavarodottság. meséltem. módját. Közben azonban az ember élete lehet örök is. Azt mondta. majd u t á n a örökre megszűnnek létezni. amit meséltem. Szükséges új .Az előbb. Ahhoz azonban. én szólaltam meg elsőnek: .Akkor hát. hanem érzéseivel is.De milyen kapcsolat van az élet képe. és a semmibe távoznak. hogy azt. hogy az ember ne csak eszével vagy elméjével legyen képes azt megérteni. szempillái remegtek. A k ü l ö n b ö z ő könyvekben szavaidat le is írtam. nélkülözhetetlenek a szavak. De n e m a szavak . hogy néhány évtizedet tudnak élni csak. . mennyire fontos. Az öröklét tudatosítása segít az embernek tökéletesíteni életének képét.az emberi tudatosság a fontos. vagy az évezredek túl erős sugallatokat a l k o t t a k az e m b e r i létezés m ú l a n d ó s á g á r ó l . Anasztázia. felém fordult. hogy kialakuljon. illetve az életmód és az öröklét tudatosítása között? . vagy legalábbis az emberek zöme. akik már megértették az elmondottakat. nem értették meg. akit már tíz éve ismerek! De milyen kellemes is! S hogy a zavarom o k o z t a k í n o s helyzetet feloldjam. megfogtam kezét. megcsókoltam és visszahelyeztem a térdére. A ma élő emberek azt hiszik. azokkal együtt kell keresni. Valahogy olyan különösen. Egy ideig csak néztünk egymásra. A szürkéskék tekintet nyugtatóan h a t o t t rám. Ezeket.Közvetlen.Igen.Igen. Vlagyimir. de úgy látszik. Tényleg vannak ilyen fontos szavak? . . . Mily furcsa zavarba j ö n n i egy olyan nő mellett. szinte m a g a m sem t u d t a m miért. hogy megértse mindenki. valószínűleg. Erről beszélni kell. hogy e szavaknak olyanoknak kell lenniük. Én pedig. termé­ szetesen. szavakat és érveket találni.Próbálok.

hogy a legvonzóbb foglalko­ zások egyikévé teszi. Arról kezdtek beszélni.. a m i k o r a férfiak. Elő b á b u k a t kezdtek mutogatni a világ különböző híres magazinjaiban. hogy így kell elmondani. . mennyi pénzt keresnek. Mégis valaki e l h a t á r o z t a . A többieket csalódás éri az életben. Például van ilyen használati tárgyatok is: a neve „ruhaakasztó". A F ö l d ö n élő emberek z ö m e azt gondolja. s közben saját rendeltetésükkel egyáltalán n e m törődnek. hogy illuzó­ rikus hírnévre tegyenek szert. alapítanak családot. Lehet. S megjelent egy új foglalkozás. az ő „boldog életükről" beszélni. vagy éppen ellen­ kezőleg. még a gyermekek is illuzórikus értékek felé törekednek..Rendben. S mindez azért történik. sőt. Nem irigylésre méltó foglalkozás. a nők. mert nem tudták önállóan megál­ lapítani rendeltetésüket és más.boldogok is.Kezdetnek. hogy a világon ők lesznek a legjobb manökenek. milyen gazdag emberek akarják ezeket a lányokat feleségül venni. fiatalka lányok milliói kezdtek hirtelen arról álmodozni. Nagy hatást gyakorol rájuk az idegen akarat. M a g u k választanak maguknak hivatást. Zsenge. de ő közben a valóságban csupán élő ruhaakasztóvá vált. hogy m a g u k tervezik életüket. amely a társadalomban az általánosan elfogadott nézeten át hat. és így is cselekedett. szülnek gyermekeket. S z á m t a l a n hasonló példát lehetne még felhozni. azért. hogy tökéletesíti ezt a tárgyat: magát az embert használja ruhaakasztó helyett. nem méltó az ember rendeltetéséhez. amelyet „manökennek" neveznek és a „bábu" szóból ered. a televízió műsoraiban. A millió közül egynek sikerül híres manökenné válnia. mivel vágyuk nem valósul meg. Fiatal lányok milliói álltak s állnak még ma is készen bármelyik országban b á r m i t m e g t e n n i azért. mondd el a sajátjaidat! . tagadják meg a gyermekvállalást. következésképpen . Döntéseik azonban sok mindenben nem önállóak. Egyszer valaki elhatározta.. idegen akarat hatására kezdték alakítani saját életüket.

televíziót. nincs egyetlen olyan párt sem. Hiszen O az emberek . nem szabad rombolnia. ami földi. Abból. hogy Ő erre képtelen volt.Semerre. engem leginkább az ember rendeltetésének a meghatározása érintett meg. s ma sem titkol el semmit. m i n d e n t példákon m u t a t be.megismerni Isten vágyát? . Ahhoz. . de az országnak magának sincs hasonló programja.De. hát lehet ilyesmit . az egész országban. mint amilyeneket a TV képernyője m u t a t . Voltaképpen.képes?. az O vágyát. mely a jövő építésével foglalkozna. úgy általában véve. a m i az e m b e r számára szükséges: az utazás.Próbálja meg gondolatod. primitív gépezetek nélkül meg tudja hódítani a Világegyetemben található bolygókat is. programját! . Vlagyimir. Előbb mindenkinek meg kell értenie. és az élet fejlesztési programját a teljes Univerzumban. Az ember mesterséges. Anasztázia. I s t e n m e g h a t á r o z t a az e m b e r rendeltetését. aki m e g a l k o t t a a sokrétű és eleven világot. . Vlagyimir? . Miben rejlik? Hogy lehet azt meghatározni? . a m i t mondtál. hogy az ember megértse az Ő programját.Lehet.. Okos értekezéseket nem ír.saját gyermekei elől semmit sem titkolt el. Vlagyimir! Vajon Isten.I s t e n m e g t e r e m t e t t m i n d e n t .Ha az egész emberi társadalom ilyen emberekből áll. de az ember .Lehet. Oroszor­ szágban.az ember mely tettei vezetnek az örök élet felé. meg kell éreznie . Gondolkodj el rajta te magad. rakétát? . merre igyekszik haladni? Te mit gondolsz erről. miért nem alkotta meg mai kinézetükben a gépkocsit. amelyek segítségével j o b b képeket lehet látni. elkerülhetetlenül meg kell tanulnia jelentését mindennek. és más emberek g o n d o l a t a is megismerni Isten teremtményeit. akkor milyen irányba. a képzelet módjai j e l e n vannak az emberben.

s az ezt el is hiszi. Második: a Földön lennie kell legalább egy embernek. s ehhez csak három feltételt kell betartania. s halálos ágyán fekszik. elhitetik. új tudatosság jellemzi. Az Univerzum nem engedheti meg. . Isten programja ismét a legjobbat választja. nem? . Ennek hatása majd m e g m u t a t k o z i k az egész Világ­ egyetem életében. Minden. Csakhogy eddig a választék nem volt nagy.Isten h a l h a t a t l a n n a k teremtette az embert. helyet adva az új. m i n d ö r ö k r e el fog t ű n n i a Földről. hogy meghaljon a gondolat. Első: élő teret kell létrehoznia. amely életet teremt. aki szeretettel építi birtokát. Harmadik: soha sem szabad megengedned magadban annak a gondolatát. akkor az ilyen ember meg fog halni. szabad szemmel láthatatlan egészen addig. aki alváshoz készülődik. .ez nagyon komoly! Ha azzal. hanem életét az általa létrehozott élő térben képzeli el. M o s t a többszörösére növekszik. m o s t születendő civilizációnak. a bolygó ugyanaz. a növények.Az új civilizációt. ismét újjá születik ez az Univerzum törvénye. Vlagyimir. hogy a halál úrrá tud rajtad lenni . Az ember. amely vonzza m a g á h o z az embert. íme. aki földi felfogás szerint elhasználta testét. ami g á t k é n t h a t o t t . Ez a nagy kezdet. hogy haldoklik. amely a mai emberben születik.Miért új civilizációnak: az emberek ugyanazok. az újjászületésnél is. Van egy ilyen fogalmatok . aki jó akarattal és szeretettel gondol rád. amíg meg nem változik az egész „ F ö l d n e k " nevezett bolygó arculata. de nem gondol a halálra. De még ha egy idősebb emberről is volna szó.De hogyan tud megváltozni a Világegyetem a Föld arcula­ tától? . mert alárendeli magát a gondolatnak. itt is. és amely felé az ember törekszik. egyre újra és újra testet fog ölteni. a környező világ új érzékelése.természetes kiválasztás.

hogy bármilyen szintű tudományos tanácskozáson be tudja mutatni elméletét. . a fákon. De volt valami. kit részesít kettejük közül előnyben. Vlagyiszlav szándékosan m e n t a hosszabb úton. Anasztázia meg tudnád mutatni ezt a képet. E tavaszi gyönyörűség közepette Vlagyiszlav egy kis ösvényen a megrendezett szimpóziumra igyekezett. Radomir lép majd föl. Szerették. A gyalogútról valaki a bokrok közé vetette . m i n t h a valaki figyelné.M e g m u t a t h a t o m . válto­ zásaival mégis befolyásolhatja a Világegyetem sokrétűségét. Olyan érzése volt. Egy beszá­ m o l ó t kellett készítenie arról. Barátja. íme. de sem egymásnak. hogy még egyszer j ó l át tudja g o n d o l n i fellépésének mozzanatait. a m i k o r hátulról zajt hallott.. Árasztották illatukat a földiekhez hasonló növények. a jövőt. érdekes. O jelezze. nézd! A szeretet.. hogy m i n d k e t t e n . Radomir. T i z e n k i l e n c éves korára Vlagyiszlav elegendő mennyiségű i n f o r m á c i ó v a l rendelkezett a h h o z . hogy Ludmilától valamilyen jel érkezzék. A szimpóziumon jelen lesz Ljudmila is. ami elmélyülésében megzavarta. Vlagyimir. a bokrokon virágok pompáztak. és az őt t á m o g a t ó csapat felhasználhatják a b e s z á m o l ó bármely gyenge pontját. Opponenseként gyermekkori barátja. R a d o m i r tudása sem volt kisebb. hogyan keletkezett élet a Jalmeza bolygón. bele lettek szerelmesek.. Majd. Arra várakoztak. Úgy a d ó d o t t . Ljudmila. a világokat teremtő A Jalmeza bolygón kivirágzott a tavasz. m i n t az övé. m á r gyermekkoruk ó t a e lányt szerették.Igen. hirtelen megfordult. és te. bár parányi részecske csupán. vagy a múltban lejátszódó események elégtelen okfejtéseit. Hiszen a bolygónk. hogyan változhat a Világmindenség? . sem a lánynak nem vallották be. mégis szorosan együttműködik a Világegyetem más részeivel is.M e g tud. Változzon akár csak egy parányi részecske.

hogy ne zavarjalak a gondolkodásban.magát és meg sem m o c c a n t a fűben. Kátya azonnal felugrott. Vlagyiszlav néhány lépést tett visszafelé és a b o k r o k alatt a fűben négyéves kishúgát. .Teljes erőmből azon leszek.közölte a kis Kátya. hogy ne kommentáljak.Te csak menj. úgy. toll. majd ölbe veszel.Hát. m i n t h a tényleg érdekelte volna a pici virág. . éppen ezért rejtőzködsz itt a fűben.Én nem rejtőzködöm. A k ö z ö n s é g elé lépő Vlagyiszlavnak sem volt semmilyen segédeszköze. . a pici bogarakat figyelgetem . Senki kezében sem volt egyetlen írótömb. . Hát akkor csak feküdj és nézegesd tovább a virágot! Én már itt sem vagyok. nem szabad k o m m e n t á l n o d . de még érzéseket is.szólt kedvesen húgához Vlagyiszlav. . hogy mindenki lássa. A termé­ szetes emlékezőkészség lehetővé tette. Vlagyisek! Én majd szép csendesen megyek utánad.Á.K o m o l y m u n k a áll előttem. vagy egyéb íróeszköz. A virágot. hogy érted.. hogy az e l m o n d o t t a k a t a legapróbb részletekig megjegyezzék. Amikor pedig odaérünk. Nem érted. G o n d o l a t a erejével képes volt a térben h o l o g r a m o k a t alkotni. rendben. . így állunk. m i n t legutóbb! Az elégedett Katyerinka kézen ragadta Vlagyikot és megígérte: . létre tudott hozni az életben használt bármilyen tárgyat. hogy zavarhatsz? Persze. amit a felnőttek mondanak. hát így állunk. Kátyát. milyen csinos és okos bátyóm van. Ne hízelegj! Add a kezedet! Csak ne felejtsd el: ha én. ahol az emberek gyülekeznek. csak úgy fekszem. ### A szabadtéri nézőteret a Jalmeza bolygó különböző vidékeiről érkező idősebb és fiatal lakók kezdték megtölteni. megint rám akaszkodtál . és úgy tett. amelyek a múlt bármilyen képét be tudták mutatni. pillantotta meg. Katyerinka. vagy bárki más fel fog lépni.J ó . Vlagyiszlavhoz futott és gyorsan kibökte: ..

ügyesen használták azokat. az alábbiakban m u t a t k o z n a k meg: a vírus által megfertőzött emberek a bolygó tökéletes sokrétűségét elkezdik t ö n k r e t e n n i . hogy a Földön az emberek kezdetben teljesen úgy éltek. míg az odúféle kamrákat lakásoknak. Képzeljünk el egy kőhegyet. és házaknak nevezték azokat. Ennek okán történelmi információt szeretnék bemutatni a földiek életéből. De élet csak alig háromszáz éve keletkezett rajta. A „halál" vírusával megfertőzött emberek értelmes lényekből. Pontosabban mondva: a Jalmeza bolygón az élet a Föld két lakója szeretet. Hát ilyesféle kőhegyeket építettek az emberek saját kezükkel. az ivásra a víz n e m volt alkalmas. Kis területekre t ö m ö r ü l t e k össze. az étel nem volt friss. A Földlakók meghatározták bolygójuk összes élő szerveze­ tének a rendeltetését. Lehet. értelmet n é l k ü l ö z ő lényekké kezdtek válni.Vlagyiszlav kissé izgatottan kezdte előadását: . De egyszer k a t a s z t r ó f a t ö r t é n t . és egymás tetejére épültek. A vírus külső jelzői. Jalmeza. amelybe rengeteg odú van vájva. Az úgynevezett városokban a légzésre a levegő nem volt megfelelő. amelyen élünk. amely gyorsan átterjedt a bolygó többi lakóira is. ahogy mi. J ó l ismerték és érezték bolygójukat és az Univerzum rendeltetését.A bolygó neve. s helyette saját primitív mesterséges világukat építik. Az élet keletkezését a Föld nevű bolygón élő ősszüleinknek köszönhetjük. amelyek k ő b ő l készült k a m r á k r a h a s o n l í t o t t a k . Az élet e szakaszát maguk a földiek t e c h n o k r a t á n a k nevezték el. T u d ó s a i n k ezt a vírust a „halál" szóval jelölték meg. itt lakóházakat kezdtek maguknak építeni.és vágyenergiájának hatására kelet­ kezett. A földlakók egyikének tudatába vírus hatolt. Az emberi test egyes szervei ezért még életük folyamán . ahogyan azt a történelmi bizonyítékok tanúsítják. Az egymáshoz csatlakozó odúkból álló mesterséges kőhegyek nagy halmazát városoknak hívták. Kora több m i n t kilencvenbillió év.

Akkoriban az emberek e tudomány nagy vívmányának tartották azt. förtelmesen bűzlő p o n t t á kezdett változni a Világegyetemben. elkezdtek mesterségek a l k a l m a t o s s á g o k a t építeni. Természetesen. amelyet orvostudománynak neveztek. amelyeket gépkocsiknak. a g o n d o l k o d á s t lelassí­ tották. . De az Univerzum Szelleme egyre várt.Álljon csak meg. amely belsejében a szervek rothadnak és bomlanak. A technokrata időszak embereinek cselekedetei miatt a Föld egyre inkább egy rossz szagú.szakította félbe Vlagyiszlav beszámolóját egy hang. félbeszakítom e l ő a d á s o m a t .rothadni és b o m l a n i kezdtek. hogy a test szerveit az egyik testből a másikba át tudták ültetni.Az Ön további felszólalása teljesen értelmetlen. . hogy feltaláltak egy primitív berendezést. . intenzív m ó d o n hanyat­ lásnak indult tudatuk . A Földön semmi hasonló nem történhetett. . hogy a technokrata időszak embereinek volt egy t u d o m á n y á g a z a t u k is. ezért feltalálták a számológépet. A képességüket. egy pillanatra! . hogy egy hasonló tudomány létezése éppen azt bizonyítja. amely hasonló hologra­ mokat m u t a t be. az opponensek csoportjából. amelyet barátja. nehéz elképzelni egy járó-kelő emberi testet. Radomir vezetett. hogy tudatosságuk nem teljes értékű. hogy h o l o g r a m o k a t hozzanak létre a térben. nem semmisítette meg e károkozó pontot. Nem csupán az emberi test bomlott. A leghihetetlenebb azonban az. ha Ön tényleg bizonyítja az elmondottak valószínűtlenségét. és megölték egymást. Az emberek n e m értették meg. azzal helyettesítették. Az emberek időről időre egymásra támadtak. a televíziót. De így történt. repülőgépeknek. A történelmi források arról tanúskodnak. rakétáknak neveztek. kérem. Mivel elveszítették képességüket arra.R e n d b e n . hogy a „halál" vírusa elhitette az emberekkel.elméjük is. hogy n e m örökéletűek. sőt számolási készségüket is kezdték elveszíteni. létezésük a tudatosítandó térben csak időleges. hogy a térben át tudják magukat helyezni.

M i t tud erre válaszolni. tisztelt előadó. A Világegyetem Szelleme nem engedhette meg a hasonló méretű bakhanáliát.válaszolta Vlagyiszlav. éppen ellenkezőleg. egyáltalán nem .az ember szintén visszatükrözi az ellentétek egységét. a n n a k módját. Még maguk sem értették meg teljes mértékben teremtésük roppant . ami rajta nő.Nem. .Akkor viszont.hagyta jóvá a fiatalember és visszaült a helyére. amelyet az á l t a l u k tisztelt Isten teremtett. magyarázza meg. folytassa. Elkezdték megváltoztatni életük képét. amely az emberek tudatát eluralta.a szellemé és az antiszellemé. nem vallási érteke­ zésekkel változtatták meg viszonyukat a földi teremtményekhez. a F ö l d ö n nem lehettek sűrűn lakott városok.Rendben.folytatta magabiz­ tosan Vlagyiszlav . . és tiszteletére s z á m t a l a n szertartást végeztek. Az antiszellem időszaka a földlakók életében elkerülhetetlen volt.az ellentétek egysége . kételkedni kellene az általa teremtettek.Az o p p o n e n s e k c s o p o r t j á b ó l felállt egy fiatalember és a következőket mondta: . kérem.Annyit tudok mondani. A vallási értekezé­ sekben arról is szó volt. és mindenekelőtt az ember értelmességében. Ezek az emberek nem szavakkal. Ha megengedi. hogy a Földet és mindent. még inkább a Világ­ egyetemi Szellem létezése két nagy ősök egysége . tisztelt előadó? . különben nem lehetne Szellemnek nevezni. nem fogja cáfolni e tényt? .Megbízható információink vannak a földi emberek társa­ dalmában kialakított vallások létezéséről. ugyan­ akkor t ö n k r e t e n n i teremtményeit? Ezt egyszerre megtenni lehetetlen! Következésképpen.. hirtelen olyan emberek születtek. kérem . a Világegyetem Szelleme teremtette. Remélem. akit Istennek neveztek. I m á d t á k Ő t . A hihetetlen káoszban. akkor a továbbiakban bizonyítom a két nagy ősök létezését az emberben.. akik képesek voltak megérteni. . hogy a Szellem. hogyan lehet szertartásokat végezni i m á d o t t bálványuk tiszteletére.A Világegyetem . Az emberek nem szennyezhették be a vizet.

Nézzék. kéz a kézben.m o n d t a szomorúan a nő. . Még nem tudták. gyorsan átölelte és szájon csókolta. a z o n n a l élettel kezdik feltölteni a Világegyetem bolygóit is.Nagymama lettem. hogy jóval túl vannak a százon. Az erdőhöz vezető gyalogúton. m i n t régen. körös-körül kertek.Nem születhetünk újjá .fordult kedvesen társához a nő..Csak nézz szét magad körül. a csillagos ég alatt andalogjunk . felfedte vállát. amikor a F ö l d ö n az emberek m i n d gyönyörű birtokaikon kezdtek élni. A holdfényben a nő bal vállán három. Bekövetkezett egy olyan időszak. A férfi átfogta a nő vállát. s ugyan még alig láthatóan. Látszott. hogy . mutatok egy hologramot.Persze. családi birtokukról. hogy már a mi unokáinknak sem lesz elég helyük. nem akarok elbúcsúzni tőled. de még mindig rászedsz.méreteit. . szerelmesem. hogy mihelyt új tudatossággal érintik a Földet. . egy nő és egy férfi. bennük két ember. amikor.Hiszen mi nem is búcsúzunk egymástól. Az általuk világra hozott gyermekeket az utódok isteneknek fogják nevezni.És te? Nem ugyanezt akarod? . Elérkezett a nap. tetteiket egyszerűen „a családi birtok létrehozatalának" nevezték. hogy úgy. egyre kevesebb szabad föld van a Földön. és az idős nő hátával a fa törzsének dőlt. Ezek az emberek egyszerűen csak építették saját családi birtokaikat a Föld nevű bolygón. A férfi csókot lehelt mindegyikre. A nézők szeme előtt egy tájkép j e l e n t meg a Földről. Előfordulhat. egymás után sorakozó anyajegy tűnt fel. . . ugyanezt. m i n t valamikor. Meghalunk. . családi birtokok m i n d e n h o l ! Lehet. A Világegyetemi Szellem léleg­ zetvisszafojtva és remegve figyelte tetteiket. majd ismét életre kelünk. Majd félretolta a nő ruhájának vállpántját. sőt. Esteledett. kedvesem.. dédanya.Még mindig ugyanolyan vagy. A két ember egy cédrus­ fához lépett. Hogy számukra a halál nem fog többé létezni. fiatalkorunkban. de az égen már feltűntek a csillagok. két idősebb ember indult el.

Radomirnak. tekintetével végigpásztázta a nézőteret és így szólt: . hogy . Vlagyiszlav meghajlott a közönség előtt és félreállt.De hol? . . A b a r á t o m által b e m u t a t o t t hologram. sőt az ellentmondás is. Segítek neked új életet szülni az új bolygón. ezért bizonyítékok kellenek.. ugyan m i n e k t e r e m t e t t volna I s t e n ü n k m e g a n n y i b o l y g ó t ? M i n d e z n e m ö n c é l ú a n van. a földi élethez h a s o n l ó t egy új b o l y g ó n ! Csak gondolj bele te magad. hogy ezen abszolút abszurd időszakban az embereknek ilyen volt az életmódja. Van ebből valamilyen kiút. . szerelmesem. hogy így volna. újat. G o n d o l a t u n k anyagi. hogy ismét testet ölthessünk. . hogy e hologram olyan furcsa érzést váltott ki belőlem. kedvesem . Meg vagyok azonban győződve róla. . a Földet megteremtette. A hologram eltűnt. amikor bolygónkat.a T e r e m t ő valamit nem vett számításba.Én is így akarom! . Veled.Legyen a neve . hogy átadhassa helyét opponensének.. új életünk bolygóját? . de barátaim sem tudjuk elhinni. .S minek nevezzük.. Egyre újra és újra ö l t ü n k m a j d testet.a z o n a b o l y g ó n ! T e r e m t s e n g o n d o ­ l a t u n k életet. kedvesem. az ő g o n d o l a t á n a k az akarata.visszhangozta a nő. így a k a r o m ! . milyen. Bár az is igaz. Úgy tűnik nekem. A mi szerelmünk.Nézd.Köszönöm a gyönyörű vágyat. csak mi még nem tudjuk. Meghalunk. Meg is m o n d o m nyíltan: az általa b e m u t a t o t t a k b a n nagyon sok a bebizonyíthatatlan.Jalmeza.E l l e n t kell m o n d a n o m b a r á t o m n a k . hogy szerelmünk nem szakadhat félbe.m o n d t a a férfi magabiz­ tosan és lelke minden tüzével.Jalmeza! . Én sem. létezik. az ő képzeletéé.Nem gondolom. ahogyan azt mind értelmezzük. várj b e n n ü n k e t ! Addig is virágozzanak rajtad a kertek.. nőjön be a fű. R a d o m i r Vlagyiszlav helyére állt. s z á m u n k r a életet egy élettelen bolygón t e r e m t .

amíg csend lett. lehorgasztott fejjel állt..Plágium! Tényleg az az érzése támad az embernek.b a r á t o m azt egy m á r ismert t ö r t é n e t b ő l vette át. nagyon súlyos érv . így suttogta: . Vlagyiszlav. ne kacsingass tovább m á r Ludmilára! Rá se nézz. . Vlagyiszlav oldalt. .folytatta a kis Katyerinka.Talán plágium?! Hallatlan! De az is lehet. mely forrásból. te meg őt. érv h a l l a t s z o t t egy g u n y o r o s . A szabadtéri nézőtér felmorajlott és ilyen bekiabálások hallat­ szottak: .Igenis.. hallod! . mert ő olyan okos és érző lelkű. . . csak n e m tudom felidézni.k i á l t o t t a Kátya. . Ludmilka téged szeret..Kátya. miért csak ülsz magadnak? .Kátya! .kiáltott rá Vlagyiszlav.Igen. Vlagyiszlav felé indult és elállta útját. „A-á-á.gondolta magában Vlagyiszlav. hogy befejezzem. hogy valahol már látta.Állítsd meg! A bátyóm nem hagyja. Katyerinka.A húgodnak igaza van.á-á-á-á-á-á!" . és nem k o m m e n t á l j a a hallot­ takat" .kiáltozta az ő nyughatatlan kishúga.. hallgass! . hogy az előadó nem tudott róla. . ez egy súlyos megjegyzés.De te. de tévedett. amikor gyermeki kiáltásokat hallott a távolabbi sorokban ülő emberek felől. én ezt nagyon is j ó l tudom. Erőszakkal! Egy távolabbi sorból felállt egy szőke lány. El fog vonszolni. . . Radomircsik. hogy csak kiabál. „Még j ó .Ludmilka. majd hangosan kijelen­ tette: .k i á l t o t t még egyszer Vlagyiszlav és h ú g a felé indult. Katyerinka kivárta.Nem hallgatok. Lehajtotta fejét.Meg se próbáljon senki az én bátyómnak ellenvetni. Összerezzent. Ludmila arca lángolt a pírtól.

. Amikor mindenki elcsendesedett. Lázasan emlékezett. amelyet csak ő maga látott. A kis Katyerinka bal vállán Radomir három anyajegyet pillantott meg. Te pedig az övé. ismét megszólalt. és m i n t mindig ilyenkor. felemelte karjait. Majd gyorsan lehajlott. éppen olyanokat. mellé állt. majd a szabadtéri nézőtéren ülőkhöz s így folytatta: .Az egyik . Előtte egy hologram kelet­ kezett. aki csókot lehel a szerelmese vállán lévő anyajegyekre.De van. majdnem árulóvá váltál. A nézők a kis Katyerinka felé fordultak. kettő is! . és a vér egyre gyorsabban lüktetett ereiben. ha már kettő is van belőle? .Hol vannak ezek a bizonyítékok. O a barátod. mosolyogva csókolja meg orra hegyét.Te pedig. Katyerinka megölelte. Földi tájkép. és tapsoltak. Nevetve felborzolja haját. kigombolta ruhája g o m b j á t é s m e g m u t a t t a vállát. karjára vette a kislányt és magához ölelte. s nyugalomra intette a nézőket.Én nem kritizálok. A másik . amilyenek az idős asszony vállán voltak a b e m u t a t o t t h o l o g r a m b a n . nevetve felborzolta haját .L u d m i l a suttogását m e g h a l l o t t a az elcsöndesült nézőtér. Hát ezért ne kritizáld! R a d o m i r e l n é z ő e n n é z e t t f ö n t r ő l lefelé a pici lányra. Radomircsik .m o n d t a magabiztosan a kislány. Radomircsik. Egyetlen egy sem.én vagyok. A b e m u t a t o t t hologram igaz voltára nincs bizonyíték. immár Radomirhoz fordulva: . .j e l e n t e t t e ki h a t á r o z o t t a n Katyerinka. R a d o m i r még egy ideig nézte az előtte fedetlen vállal álló Katyerinkát. Az én bátyókámat ne merészeld kritizálni. A nézőtér elismerésétől felbátorodott kislány a nézők előtt a p ó d i u m o n álló Radomirhoz futott. sőt. Egy. R a d o m i r nézte a kislány vállán az anyajegyeket. mosolyogtak rá. Majd a nő öleli őt át. Megértően fordult hozzá. A hologram eltűnt. hallod! Mindent helyesen mondott el. Egyszerűen megállapítottam egy tényt. Amikor ezt elmondta.te vagy magad. O az.

melyek a J a l m e z a bolygón élő kislánynak. A pici istennő édesdeden aludt R a d o m i r vállán.annak az istennőnek. *** .De siettél megszületni. R a d o m i r pedig szótlanul állt az elcsendesedett nézőtér előtt. Gondolatban betűket írt a térbe. Az egybegyűltek R a d o m i r hologramjának szövegét olvasták. kedvesem! .és egy gyors puszit cuppantott Radomir orra hegyére.J a j . Anasztázia! Tehát ez azt jelenti. mint hatalmas kincset. hogy egy másik bolygóra költözzenek? . Radomircsik! Vagy talán én késtem egy picit? M o s t h á t várj.nehogy felébressze a vállán alvó kislányt . Ezután Radomir lassan és óvatosan . álmában szintén hallotta szerelmese szavait. másik feled. Az izgalomtól kimerült és megnyugodott Katyerinka Radomir vállára hajtotta fejét és édes á l o m b a merült. ezért a hologram továbbra is betűkkel telt meg. amíg felnövök! Tizennégy évet várj még! Boldog te másokkal nem lennél: én vagyok a te párod. aki így suttogott a fülébe: . s meglehet. A közönség értette.Megvárom. átváltoztatják az egész Földet. O t t vannak b e n n ü n k . Az Univerzum széles térségeiben azt egymagad őrizted.a kijárat felé indult.válaszolta halkan a fiatalember. mely így hangzott: „Vannak bizonyítékok. felmerül annak a lehetősége is. tartotta karján jövendő feleségét. de szép. lelkünkben. Elfelejtette lekapcsolni gondolatát a térről. Radomir karján tartotta a pici Katyerinkát. s a földi nőnek szóltak . amíg felnősz. amit tennünk közösen kell!" A szavakat. mindegyi­ künkben! A Szeretet a Világegyetemben végtelen és örök. hogy e szavak már nem a nézőtérnek szóltak. hogy amikor az emberek követve az Isteni programot. és óvatosan. Szeretetet magadnak nem kerestél. . de akaratlanul is olvasták tovább: „Mezítláb futottál a csillagokon át. aki életet adomá­ nyozott bolygójuknak.

ám gondo­ latban máris elkezdték építeni saját édenkerti szegletüket. Minden ember önmaga bírája lesz.Természetesen. akik kőfalak m ö g ö t t élnek. ahogy én azt megértettem. megérkezett . maga. új gondolatot villantott föl a Világegyetemben . jussuk a halál . hason­ latos a Világegyetem roppant Teremtőjéhez. mely szeretet-szerelemben születik. szavaival a jövőt modellezni. közben mégis Istenről és a szellemiségről beszélnek. képes bármelyik bolygóba életet lehelni. Istennek tetszőek. az emberek.anélkül. m i n t a bölcselkedők százai. az Isten. telve szomorúsággal.Természetesen! Különben a Világegyetemben fellelhető bolygók létezése értelmetlen volna. s visszhangként járták volna be a Földet. megannyi minden elhangzott már Isten ítéletéről.az élet élőt alkot .h a t a l m a s energia ez. nem halnak meg. S íme. . hogy ismét testet tudnának ölteni. Két ember szerelme.csendben. tetteik a F ö l d ö n minden másnál fontosabbak. Csak testet váltanak. Aki képzeletében halált modellez . az Isteni program megvalósításában sokkal fontosabbak. Úgy tűnt. saját gondolata által.Továbbá. ugyanakkor a sors is. nyugodt és magabiztos h a n g o n kiejtett szavai szárnyra keltek volna a térben. hogyan tudja Anasztázia gondolataival. Osztályrészük a rettenet lesz . elszakadtak Isten teremtményeitől. .örök lesz. A tíz eltelt év alatt n e m csak én tapasztaltam meg. a vágy. akik most a családi birtokokat hozzák létre. és azonnal újjászületnek. hanem saját sorsuk megvá­ lasztása! O. észrevétlenül. Megérinti a bolygón élő összes embert. Aki az életet választja . akiknek nem sikerült saját kezükkel megérinteni a Földet.nem Isten büntetése. . Beszédük istenkáromló. Hiszen Istennél mindennek nagyon mély értelme van. De még azok az emberek is. legendákban annyi. Értekezé­ sekben.. m i n t h a Anasztázia a folyó partján elhangzott.az ö n m a g á t ítéli halálra.

Az örömteli viszontlátásig. Az örök életről szóló szavait visszhangozta a tér. akkor gratulálnom kell Ö n ö k n e k . szüntelen életet teremtve a Világegyetemben. barátaim! Vége az első résznek . S ha már így van. hogy vajon a Világmindenség miféle világaiból vagy m i c s o d a galaxisokból érkezhetett a p a r t o n álló Anasztázia. újra és újra. Anasztázia a parton állt. hogy az öröklét tudatát adományozza a Földnek nevezett bolygónak? Szavakat ő csak úgy szélnek nem ereszt. Hirtelen felmerült bennem. s m u t a t k o z o t t meg földi valójában. egyetlen egyet sem! Ezt az élet maga is bizonyítja.A folyón át távoztam. G r a t u l á l n o m a z Ö n ö k t u d a t o s s á g á h o z ! Ö r ö k k é fogunk élni. kedves olvasóim.

AVAGY: AZ E L V E S Z E T T S Z U P E R T U D Á S A NAGYON NAGY G O N D VAN K I Ú T A FIATALSÁG V I S S Z A S Z E R Z É S E Első „tortúra" Második „tortúra" Harmadik „tortúra" A REJTÉLYES KEZELÉS A LÁTOMÁS AZ I S T E N I TÁPLÁLKOZÁS KRACIOSZ. De vajon orosz-e? Megszállók akcióban A CSALÁD KÖNYVE ÉS A CSALÁDI KRÓNIKA 5 10 21 29 39 41 41 42 43 46 52 57 70 78 112 130 131 136 138 147 149 151 . L I B U S K Á I M " .HAJNAL E L Ő T T I É R Z É S E K A SUGÁRZÁS L E G Y Ő Z É S E „LIBA-LIBA. A D É M O N A MILLIÁRDOS VILÁGRA HOZLAK É D E S ANGYALKÁM MICSODA DOLGOK! Beszélgetés az államelnökökkel Az Orosz Államszövetség elnökéhez és kormányához A képalkotás tudománya.„GÁ-GÁ-GÁ". avagy kinek a kezében van az ország ideológiája? Az orosz pravoszláv egyház.

A zsidó kérdés Alkossunk! Levél Oroszország Államelnökéhez Németországból EGY HEKTÁR F Ö L D .A F Ö L D G O L Y Ó EGY S Z E L E T E A NÉPI HATALOM Oroszország különféle szintű népi képviselői által létrehozandó családi települések törvénye (tervezet) AZ ÚJ CIVILIZÁCIÓ Halhatatlanság A szeretet. a világokat teremtő 154 159 174 180 188 203 199 203 204 .

tájékoztatni fogja Ö n t az egész világon az „Oroszország Zengő Cédrusai" mozgalom Tisztelettel. hivatalos. csatornánk. hogy hivatalos szócső és ehhez az én nevemet . tájékoztatnom kell Ö n t .Vlagyimir Megre levele olvasóihoz Az interneten különböző nyelven számtalan weboldal jelent meg eddig. az én nevemben ' válaszolnak az olvasók kérdéseire. Kedves Olvasó. T ö b b weboldal állítja magáról. hogy információhoz jussanak a mindenkori olvasótalálkozókról és sok egyébről.használják. nemzetközi h o n l a p o t h o z t a m létre. Ennek kapcsán. Információs eseményeiről. amely témája megegyezik Anasztáziának. úgy vélem. S ő t . v m e g r e . Ez a honlap lesz az egyedüli hivatalos forrás. azon döntésemről. hogy saját. A honlapon való regisztráció és a hírlevélre való feliratkozás lehetőséget nyújt. az „Oroszország Zengő Cédrusai" könyvsorozat hősnőjének gondolataival. melynek címe: w w w . Vlagyimir Megre . c o m . Kedves Olvasó. mely a világ minden tájáról fogadja majd az olvasók leveleit.Vlagyimir Megre-t .

könyv A Z e n g ő Cédrusok 3. könyv A Család Könyve 7.Vlagyimir M e g r e Oroszország Z e n g ő Cédrusai Sorozat 1. könyv A Teremtés 5. könyv A Szeretet Szertartásai 10. könyv Anasztázia 2. könyv A Szeretet Tere 4. könyv Az Élet Energiája 8A. könyv Anaszta . könyv Az Új Civilizáció 8B. könyv Kik is vagyunk? 6.

hu . h o z z á s z ó l á s a i k a t : Magyarországon: Dömötör Boglárka 2083 Solymár Bocskai u. 10 06 20 324 5382 Szlovákiában: Bartkó Edith Letná 38 040 00 Kosice +421 905/475 859 www.hu anasztazia@anasztazia.anasztazia.vmegre.com www.Sok szeretettel várjuk leveleiket.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful