BOŽIĆNE

PJESME
CHP


¿
1
Radujte se narodi
HCK
Katedralni zbor Sv. Stošije u Zadru
Žan Morović - 2008.
_
¸
Ra
Da
,
,
duj
se
,
,
‐ te
I
,
,
‐ se
sus
,
,

na
po
,
ro
ro
,
,
,


di
di
,
,
,
,


kad
u
,
,
ču
bla
je
že
,
,
,
,
,
,


te
ni
,
,


glas.
čas.
,

,

¡
sva
,
,
ki ‐ na
,
,
, ,
,
,
rod
,
,_
¸
čuj,
,
,
,
čuj
,
,
,
i
,
,
Be
Vidi Božje otajstvo u podrtoj štalici
i tko trpi uboštvo na toj tvrdoj slamici.
To otajstvo štuj, štuj, i ka jaslicam pristupljuj!
Raduje se Marija s Josipom gledeći,
anđeo pjeva ʺGlorijaʺ po zraku leteći;
i ti svijete čitavi, Spasitelja pozdravi!
tle
,
,
, ,
,
,
‐ mu
,
,
‐ pri
,
,
stu ‐ plju,
,
,
,
,
,
,
‐ pri
,
,
,
stu
,
,

,
pljuj.
,

,


¡
¸
_
2
HCK
Svim na zemlji
_
,
Svim
,,
,
,
na
,
,
ze
,
,
¸
,
,
mlji
,
,
‐ mir,
,
,
,
ve
,
,
se
¸
,
,
‐ lje.
,,

¡
Bu
,
,
,
,
di
,
,
‐ po
,
,
¸
,
,
lag
,
,
‐ Bo
,
,
,
žje
,
,
‐ vo
,
,
lje.
,,

¡
_
,
To
,
,
sad ne
,
,
, ,
,
,
bo
Dobre volje svaka duša, grijeha neka već ne kuša,
nego hvali, diči Boga, što je poslo Sinka svoga.
Sinka svoga, Boga moga s Ocem, Duhom jednakoga,
Duhom Svetim začetoga, od Marije rođenoga.
O grešniče, to promisli, što učini Otac višnji:
Sinak njegov, Dijete milo, za sve nas se porodilo.
‐ na
,
,
, ,
,
,
vje
,
,
‐ šću
,
,
‐ je
,
,

¡
i
,
,
glas s ne
,
,
, ,
,
,
ba ‐ po
,
,
, ,
,
,
tvr
,
,
‐ đu
,
,
‐ je.
, ,

2
¿
3
HCK
Veselje ti navješćujem


_
¸
¸
¸
¸
1. Ve
Jer
,
,
se
bo
,


lje
se
,
,
,
,
‐ ti
Kralj
,
,
na
u
,

,

vje
Be
‐ šću
tle
,
¸
,
,
,
,


jem
mu
,
,


pu
ro ‐
če
di
,
,
,
,
,
‐ kr
ne
,
,
,
,
šćan
be
,
,


ski.
ski.
,

,


¡


_
¸
¸
¸
¸
Još
,
,
,
ma
,
,
li
,
,
‐ u
,
,
,
šta
,,
li
,
,
‐ kog
,
stvo
,
,
re
,
,
,
,
,
,
‐ nje
,
,
‐ sva
,
,
ko
,
‐ sla
,
,
,
,
vi,
,
,
‐ štu
,
je,
,
,
‐ di
,
,
,
,
,
,
či,
,
,_
¸
¸
¸
¸
jer
,
,
je pra
,
,
,
,
,
,
vi
,
‐ on
Pored njega stoji Majka Djeva Marija,
pa sveg svijeta Spasitelja lijepo povija;
Njegʹ doji i goji, uspavljuje njegujući:
Spavkaj, spavkaj pjevajući, 
u toj štalici, sve na slamici.
A pastiri došli skromno, padnu ničice;
oj Pastiru svih pastira, k nam obrati se:
dođosmo, donijesmo: sebe Tebi žrtvovati,
Tebe, Bože, darivati,
slatki Isuse, pomiluj nas sve!
,

,
,
,

naš Spa
,
¸
,
,
,
,
si
,
,
‐ telj
,
,

,
,
i
,

,

Ot ku
,
¸
,
,
,
,
‐ pi
,
,
‐ telj.
,

,

¡
¿
4
Kyrie eleison
HCK
_
,
Ky
,
,
,
ri ‐ e
,
¸
,
,
‐ e
,
,
lei
,
,
‐ son,
,
,
‐ e
,
,
,
,
lei
,
,
‐ son!
,
,
‐ I
,
,
,
sus
,
,
‐ se
,
,
ro
,
,
di
,
,
‐ u
,
,
šta
,
,_
,
li
,
,
ci.
,
,
‐ Poj
,
,
te
Christe eleison, eleison! On za nas trpi čim se rodi,
Pojte pastiri tamo se njemu poklonite.
Kyrie eleison, eleison! U jasle mora da se skriva
Pođite kralji , tamo se njemu poklonite.
¸
,
,
‐ pa
,
,
sti
,
,
‐ ri,
,,
‐ ta
,
,
mo
,
,
‐ se
,
,
nje
,
,
,
,
mu
,
,
‐ po
,
,
klo
,
,
‐ ni
,
,
‐ te.
,
,


¡ ,
,
,
3
¿
¿
5
Dalmacija
Veseli se, Majko Božja


_
,
,
,
Ve
ve
,
,
se
se


li
li
,
¸
,
,
,
,


se,
se


Maj
i
,
¸
,
,
,
,
ko
ra
‐ Bo
duj
,
¸
,
,
,
,

žja,
se,
‐ pu
raj
,
¸
,
,
,
,
na
ska


mi
svje
,
¸
,
,
,
lo
tlo
,
,
,
,


sti
sti,
,
¸
,,

,
,
,


_
,
,
,
jer
,
,
si no
,
¸
,
,
ćas
,
¸
,
,
,
,
‐ po
,
,
ro ‐ di
,
¸
,
,
‐ la,
,
¸
,
,
,
,
‐ svo
,
,
jim ‐ mlije
,
¸
,
,
kom
,
¸
,
,
,
,
‐ za
,
,
do ‐ ji
,
¸
,
,
‐ la
,
¸
,
,
,
,_
,
,
,
Bo
Veseli se, jer si vječno djevstvo ljubila
zato truda i mučnosti nisi trpjela,
neg začevši u posluhu po nebeskom Svetom Duhu
jesi rodila, jesi rodila.
Veseli se jer kako si vazda želila, 
radi česa svoga Boga sveđ si molila;
Djevicom si vazda bila, Djevicom si porodila
Boga našega, Boga našega.
ga
,
,
,
¸
,
,
,
,
‐ ma la
,
,
,
¸
,
,
,
,
‐ hna,
,

,


,

,

Bo
Veselʹte se svi anđeli koji pjevaste,
Slava Bogu, a mir ljudʹma koje nazvaste,
Jer se Bog vaš i naš rodi, da nevoljni svijet pohodi
svojom milošću, svojom milošću.
Veselʹmo se i mi braćo, sada zajedno,
alʹ veselje neka naše bude pravedno.
Svi se grijeha odrecimo i srčano utecimo
Bogu rođenu, Bogu rođenu.
ga
,
,
,
¸
,
,
,
,
‐ ma la
,
,
,
¸
,
,
,
,
‐ hna.
,

,


,
,
,
¿
6
HCK
Narodi nam se
_
¸
¸
¸
Na
,
ro
,
‐ di
,
‐ nam
,
,
se
,
Kralj
,
,
ne
,
be
,
‐ ski
,


¡
od
,
,
Ma
,
,
,
ri
,
,

,
je
,
,
‐ či
¸
,
,
ste
,
,
‐ Dje
,
vi
¸
,
, , ¸

,
, ¸

_
¸
¸
¸
ce.
,
,

¡
Na
,
,
tom
¸
,
,
mla
,
,
dom
,
,
‐ lje
,
,
,
tu
,
,

,
ve
,
,
se
,
,
‐ li
,
,
‐ mo
¸
,
,_
¸
¸
¸
se,
,

,

Po njemu slijedi sveti Stjepan,
prvi mučenik Gospoda Boga.
Na tom...
Sveta tri kralja dare nose:
tamjan, zlato, plemenitu mast.
Na tom...
¡
mla
,
,
do
,
,
‐ ga
,
,
‐ Kra
,
,
lja
,
,
‐ mi
,
,
Hvaljeno budi, sveto Trojstvo,
hvalu svi dajmo Gospodu Bogu.
Na tom...
Daj nam Bog zdravlje, k tomu veselje,
na tom mladom ljetu svega obilja.
Na tom...
,
,
mo
,
,
li
,
‐ mo.
,
,
,
,


¡
4
¸
_
7
U se vrime godišta
Dalmacija


_
,
U
mir
,
se
se
,
vri
svi
,
me
tu
,


go
na
,
di
vi
,


šta
šta,
,


¡
po
,
,
ro
,
‐ đe
,
‐ njem
,_
,
Di
2. Od pričiste Divice i nebeske kraljice,
anđeoske cesarice, svete Dive Marije.
3. Diva sina porodi, đavlu silu svu slomi,
a kršćane oslobodi sveta Diva Marija.
4. U jasle ga stavljaše, Majka mu se klanjaše
i slatko ga ljubljaše sveta Diva Marija.
5. Anđeli mu služahu, novu pismu pivahu,
u njegʹ milost prošahu svetom Divom Marijom.
6. U ponoć se Bog rodi, nebo i zemlju prosvitli,
koʹ u podne svitlost bi svetom Divom Marijom.
7. Zrak izađe zornice, od prečiste Divice,
anđeoske cesarice, svete Dive Marije.
8. Svako svita stvorenje, sada ima veselje,
Božje štujućʹ rođenje, svetom Divom Marijom. 
9. Oci u limbu pivaše, kad te glase slušaše,
da Bog rođen bijaše, svetom Divom Marijom.
10. Slava Bogu višnjemu, Gospodinu našemu
i čoviku smirnomu svetom Divom Marijom.
11. Kojʹ u tminah stajahu, i bez svitla bijahu,
Sina Božjeg čekahu, od Divice Marije.
,
,
ti
,
‐ ća
,

¡
od
,
,
Di
,
12. Kog obeća Bog dati, i na svit im poslati,
ter iz tmina pustiti, svetom Divom Marijom.
13. To željahu vidjeti, i s veseljem primiti,
pa s njim navik živiti, svetom Divom Marijom.
14. Anđel priđe nebeski, ter pastirim navisti,
prevelike radosti, od Divice Marije.
15. O pastiri, tecite, stada vaša pustite,
Sina Božjeg vidite, svetom Divom Marijom.
16. Tad pastiri pođoše, Sina Božjeg nađoše,
ter mu dare dadoše, svetom Divom Marijom.
17. Slava Bogu višnjemu, Gospodinu našemu
i čoviku smirnomu svetom Divom Marijom.
18. Slavu vičnu vidiše, ter se vele čudiše,
Bogu poklon činiše, svetom Divom Marijom.
19. I to čudo procvita, nad tim kraljem od svita,
kog uboga čestita, povi Majka Marija.
20. Kralj u jaslam ležaše, a odjeće nemaše,
jer uboštvo ljubljaše, svetom Divom Marijom.
21. Tebe Isuse hvalimo, sveto Trojstvo slavimo,
Majku tvoju častimo svetu Divu Mariju.
vi
,
‐ ce
,
‐ Ma
,
,
ri
,
‐ je.
,

¡
5
¿
8
Dvorani neba
HCK


_
,
Dvo
,
,
,
ra
,
,

‐ ni ‐ ne
,
¸
,
,
,
,
ba
,,
‐ do
,
,
,
nije
,
,
‐ še
,
,
‐ gla
,
,
,
se
,,
‐ na
,
,
,
ro
,
,

,
,
dom:
,
,
¡
I
,
, , ¸
sus
,
,
‐ se
,
,


_
,
ro
na istu melodiju pjeva se 
Nebo daj oku
zvijezdu visoku vidjeti
jer triju kralja
stazicu valja slijediti.
Svijetla nebesa
čine čudesa rođenom
Anđeli svoju
pjesmicu poju malenom.
,
,
Betlem je mjesto u kome čisto Djetešce,
rodi se za nas, otkupi da nas Janješce.
,
,
di,
,
,
‐ spa
,
,
,
se
,
,
‐ nje
,
,
‐ plo
,
,
Kraljima zvijezda
u Betlem kaže stazicu
Po njoj su tako
spoznali lako štalicu.
Tamjan i zlato,
mast dragu na to uzeše
Slijedeći svjetlost,
od Boga milost, pođoše.
,
,
di,
Nebo daj oku
,
,
‐ po
,
,
,
,
ro
,
,

,
dom,
,
,

,
,
,
Došav u Betlem,
pred Kralja mladog padoše,
Darove svoje
Isusu kralju dadoše.
po
,
,
,
ro
,
,

,
dom.
,
,

¡
¿
9
HCK
O Betleme


_
,
O
naj
,
,

Be
ve ‐
tle
ći
,
¸
,
,
,
,


me,
si
,
‐ gra
ti
,
,
,
,
de
od
‐ slav
gra
Dare mu nosi i milost prosi nebesku,
hvalu mu podaj, slavu mu pjevaj anđelsku.
,
¸
,
,
,
,
ni
da
,
,


od
sva
,
,
Bo
ko
,
,

ga,
ga,
,
,


Štalica prosta njemu bi dosta prigodna:
o, dobrog kralja komu je štala ugodna!
¡
jer
,
,
iz te
,
¸
,
,
,
,
be
,
,
‐ nam
,
,
i za
,
¸
,
,
,
,
‐ đe
¸,
,_
,
voj
,
,
Marija ga, Djeva čista porodi,
i u jasle ona njega položi,
dostojno se ona njemu poklanja
i s veseljem srca svoga pozdravlja.
,
vo
¸,
,

,
da,
,
,


¡
I
,

,

sus ‐ dra
,
¸
,
,
,
,
gi
,
,
‐ Da
,

,

vi
Zdrav mi bio. Sinko dragi, mileni,
tu na slami plačeš slab od studeni.
Ti si nada, spas i sreća svijeta tog.
Ti si Sinak Oca vječnog, parvi Bog!
‐ do
,
¸
,
,
,
,
‐ va
,
,
‐ po
,
,
ro
,
,
‐ da.
,
,

¡
6
¸
_
Kastav
10
Tri kralja jahahu
_
¸
¸
¸
¸
Tri
,,
kra
,
,
lja
,
,
‐ ja
,
,
ha
,
‐ hu,
,
,
,
,
‐ s o
,
,
nih
,
,
‐ sun
,
,
ča
,
,
‐ nih ‐ stran,
,
,
, ,
,
,tri
,
,
,
_
¸
¸
¸
¸
da
Tri kralja dođoše * pred grad Jeruzalem
pitajuć za mjesto * gdje se rodi Isus.
U palači stojećʹ, * odgovori Irud:
naći ga nećete, * zalud je sav vaš trud.
Ako ga nađete, * natrag se vratite
i meni Irudu * glase donesite.
Irude prehudi, * Irude prekruti,
Krista hoćeš ubitʹ, * to nam srce sluti.
,
,
ra
,
,
‐ no
,
,
,
,
ša
,
,
‐ hu:
,
,
‐ mir,
,
zla
,
,
,
,
Alʹ im od anđela * u snu nauk je dan
neka dalje krenu * iskati drugi stan.
Sjutradan pođoše, * Irud nije znao,
pravi put nađoše, * Bog im pomogao.
Mariji rekoše: * Zdravo, oj Djevice,
zdravo, oj Majčice, * nebeska Kraljice.
Isus digne ruke, * drago im hvaljaše,
i nebeske dvore * njima obećaše.
to
,
,
‐ ta
,
,
,
mi
,
,
‐ jan.
,
,

11
GK
Aleluja
_
,
A le ‐ lu
,
,
‐ ja,
,
¸
,
‐ a le
,
,
,
¸
‐ lu
,
¸
‐ ja ‐ a
,
.
,
.
,
¸
le ‐ lu
,
,
‐ ja!
,
, ,

Junek
(iz Božićne mise)


_
,
A
,
,
,
,
le
,
,
‐ lu
,
,

,
,
ja,
,
,
‐ a
,
,
le
,
,
‐ lu
,
,
‐ ja,
,,

¡
a
,
,
,
le
,
,
‐ lu
,
,

,
ja,
,
,

_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¡
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,


_
,
a
,
,
le
,
,
‐ lu
,
,
‐ ja,
,
,

¡
a
,
,
,
le
,
,
‐ lu
,
,

,
ja,
,
,
‐ a
,
,
le
,
,
‐ lu
,
,
‐ ja.
,
,

_
,
A
,
,
,
le
,
,
,
- lu
,
,
-
,
ja,
,
¡
-
,,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


7
¿
Oj Djetešce moje drago
Prigorje
Hram. M. Lešćan
12


_
,
1. Oj
ti
2. Te
jer
,
Dje
si
be
bo
,


teš
mo
O
si
,
‐ ce
je
tac
mu
,mo
mi
lju
si
,
je
lo
bi
nak
,
dra
bla
sla
pra
,

go,
go,
vi,
vi
,
ve
spa
svr
i
,
se
va
hu
ni
,la
lo
svih
tko
,sam
bi
lju
dru
,
‐ ti,
ti.
di.
gi.
¸

_
,
1. Si
2. Lije
,
,
nak
pa
,
,


mi
mo
,
,
li,
ja
,
,


moj
ti
,
,
lju
ru
,
,
blje
ži
,
,


ni,
ce,
,
,


nu
mi
,
,
der
li
,
,


za
si
,
,
spi
nak
,
,


ti.
moj,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
1. Oj
2. Mi
,
go
ri
,

lu
sa
,


be
va
,


moj
lju
,
mi
bi
,

le
ći
,


ni,
ce,
,


sve
želj
,
mo
ni
,

je
go
,
‐ si
lub
,

ti,
moj,
,
,
,
,


_
,
1. sve
2. želj
,
,
mo
ni
,
,

je
go
,
,
‐ si
lub
,
,
‐ moj.
ti.
¸
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
¸
,
,
_
_
CO 1723.
Harm F. Dugan
13
Spavaj, Sinko
_
,
,
1. Spa
2. Spa
3. Što
4. Že
,
,
vaj,
vaj,
god
liš
,,Sin
mi
že
gla
,
,
ko,
lje,
liš,
zbe;
,
,
Maj
pra
dat
sve
,
,
ka
va
ću
pa
,
,


pje
sla
te
sti
,

va,
sti;
bi;
re
,
,
,,
spa
spa
spa
hr
,
vaj,
vaj,
vaj,
lo
,
,
, ¸
,
je
mo
dra
ću
¸
,
,
dno
je
go
ti
,
,ro
sr
Dje
do
,
,
‐ đe
da
te
zva
ni.
šce.
šce.
ti;
,
¸
,
,
,
,
_
,
,
1. Spa
2. Što
3. Spa
4. pje
,
vaj,
god
vaj,
sma
,
,
,če
ho
Sin
zvu
,
,
,
,
do,
ćeš:
ko,
čna,
,
,
O
bla
svje
što
¸
,
,
tac
go,
tlo
je
,,pjev
ča
sti
po
,
,

ka,
sti,
mi,
ju
,
,
spa
pro
kro
te
,
,
vaj,
sut
tko
be
,
,
Sin
ću
mo
će
,
,
ko
u
je
u
,
,


ma
ja
ja
spa
,
,

le
sli
nje
va
¸
,
,
ni!
ce.
šce.
ti.
,,
8
rit.


_
,
,
Hi
,
,
ljad
,
¸
,
,
‐ ni ‐ Te
,
¸
,
,
,
,
bi
,
,
‐ od
,
,
nas
¸
,
,
hva
,
¸
,
,
lo
,
¸
,
,
‐ spjev,
¸
,
,
‐ od
,
,
nas
¸
,
,
ja
,
,
sni
,
‐ pje
,
,
,
,
sme
,
,
‐ pjev.
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
¸
,
,
,
,
¸,
¸
,
,
,
,
,
, ,
¸
,
,
,
¸
,
,
¸,
¸
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
_
_
_
14
Adeste fideles
_
_
_
_


_
¸
1. A
2. En
mf
,
,
de
gre
,
,


ste
ge
,,


fi
re
,
,
de
li
,
,


,
les,
cto
,,

lae
hu
,
,
ti
mi
,
,


tri
les
,
,

um
ad
,
,
‐ phan
cu
,
,
‐ tes
nas
,
,

ve
vo
,
,
ni
ca
,
,


, ¸
te,
ti
,
,


ve
pa

,
,
ni
sto
,
,


,
te
res
,
,


in
a
,
,
,
,


,,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,,
,


_
¸
Be
pro
¸
,
,

,
,

,
,
tle
pe


hem;
ran.
,
¸
¸¸

f
Na
Et
,
,
tum
nos
,
‐ vi
o
,
,
,
,
de
van
,
,


,
te
ti
,
,


Re
gra
,
,
gem
du
¸
,
,


an
fe
,
,
ge
sti
,
,


lo
ne
,
,


¸
,
,
rum:
mus:
,,

Ve
,
,


,

,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
¸
,
,
,

,
,
,
¸
,
,
p
¡
,


_
¸
ni
,
,
te,
,
,

a
,
,
do
,
,
‐ re
,
,

,
mus,
,
,

ve
,
,
ni
,
,
‐ te
,
,
‐ a
,
,
do
,
,
‐ re
,
,

,
mus,
,
,

f

ve
,
,


,
,
,
,
.
,
,
¡
,
mf
,
¡
,
- ,
,
,
,
.
,
¡
,
,
, ¸
1.
2.


_
¸
ni
,
,
te
,
,
‐ a
,
,
do
,
,
‐ re
,
,

, ¸
mus
,
,

,
,
Do
Do
,
,
,
,
mi ‐
mi - - num.
num.
,
¸
,

,
, ,


-
Ve
,
,
num.
¸
-
¸


,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
, , ¸
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


¡
, ¸
¸
¸
_
9
¿
15
Transeamus usque Betlehem
J. Schnabel

Trans
f
,
e
,
‐ a
,
‐ mus
,
‐ us
,
,
que ‐ Be
,
,
,
,
tle ‐ hem
,
,
,

,
et vi
,
,
,
de
,
‐ a
,
‐ mus ‐
,
,
_
hoc
,
,

ver
,
,
bum
,
,
‐ quod
,
,
fac
,
,
tum ‐ est,
,
¸
,
¡
,_
Trans
p
,
e
,
‐ a
,
‐ mus
,


us
,
,
que ‐ Be
,
,
,
,
tle ‐ hem
,
,
,

,
et vi
,
,
,
de
,
‐ a
,
‐ mus ‐
,
,
_
hoc ver
,
,
,
,
bum
,
,
‐ quod
,
,
fac
,
,
tum ‐ est,
,
¸
,
mf
,
Ma
,
,


ri
,
‐ am
,
,
‐ et Jo
,
,
,
seph
,
‐ ei
,
In fan
,
,
,
‐ tem
,

f
po
,
si
,
‐ tum
,

,
in
,
,
,
,
prae
,
¸
se
,

¸
‐ pi ‐ o,
,
_
,

mf
,
Ma
,
,


ri
,
‐ am
,
,
‐ et Jo
,
,
,
seph
,
‐ et
,
In fan
,
,
,
‐ tem
,

f
po
,
si
,
‐ tum
,

,
in
,
,
,
,
prae
,
¸
se
,

¸
‐ pi ‐ o.
,
_
,

¡


_
¸
Glo
f
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
ri
,
,
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ a, ‐ glo
,
,
,
,
,

,
ri
,
,
‐ a
,
‐ in ex
,
,
cel
,
,
,
,
‐ sis
,
,
‐ De
,
,
o, ‐
,
¸
¡
_
¸
.
f
Glo
,
,
,
,
,
,
,
,
,

¸
‐ ‐ ri
,
_
a, ‐ glo
,
,
,
,
,

¸
ri
,
_
‐ a
,
‐ in ex
,
,
cel
,
,
,
¸
‐ sis
,
,
‐ De
,
¸
o, ‐
,
¸
¡

.
f
Glo
, ,
,
ri
,
,
‐ ‐ a,
,
‐ glo
,
,
ri
,
,
‐ a
,
‐ in
,
,
ex
,
,
cel
,
,
‐ sis
,
¸
‐ De
,
,
o, ‐
,
,
¡


_
¸
in ex
,
,
cel
,
,
,
,
‐ sis
,
,
‐ De o.
,
,
,
¸

¡
Glo
,

¸
ri ‐ a,
,
,
,
‐ glo
,

¸
ri ‐ a,
,
_
,
‐ glo
,

,
ri
,
,
‐ a, ‐ glo
,
,
,
,
,

,
ri
,
,
‐ a,
,

_
¸
in ex
,
,
cel
,
,
,
¸
‐ sis
,
,
‐ De o.
,
,
,
¸

¡
Glo
,

¸
ri ‐ a,
,
_
,
‐ glo
,

¸
ri ‐ a,
,
_
,
‐ glo
,

¸
ri
,
_
‐ a, ‐ glo
,
,
,
,
,

¸
ri
,
_
‐ a,
,


in
,
,
ex
,
,
cel
,
,
‐ sis
,
¸
‐ De
,
,
o ‐
,
,
¡
tran
,
e
,
‐ a
,
‐ mus,
,
‐ glo
,
,
ri ‐ a,
,
,
,
‐ glo
,
,
ri ‐ a,
,
,
,_
¸
glo
,

¸
ri ‐ a,
,
,
,
‐ glo
,

¸
ri ‐ a,
,
_
,
‐ glo
,

,
ri
,
,
‐ a, ‐ glo
,
,
,
,
,

,
ri
,
,
‐ a,
,
‐ glo
,

¸
ri ‐ a,
,
,
,
‐ glo
,

¸
ri ‐ a,
,
_
,

_
¸
glo
,

¸
ri ‐ a,
,
_
,
‐ glo
,

¸
ri ‐ a,
,
_
,
‐ glo
,

¸
ri
,
_
‐ a, ‐ glo
,
,
,
,
,

¸
ri
,
_
‐ a,
,
‐ glo
,

¸
ri ‐ a,
,
_
,
‐ glo
,

¸
ri ‐ a,
,
_
,


tran
,
e
,
‐ a
,
‐ mus,
,
‐ glo
,
,
ri ‐ a,
,
,
,
‐ glo
,
,
ri ‐ a,
,
,
,
‐ vi
,
de
,
‐ a
,
‐ mus
,

10


_
¸
glo
,

,
ri ‐ a,
,
,
,
‐ glo
,
,
ri ‐ a
,
,
,
‐ et
,
,
in
,
,
ter
,
,
ra
,
,
‐ pax
,
,
ho
,
,
mi
,
,
‐ ni
,
,
‐ bus ‐
,
,
.
bo nae
,
,
‐ vo
,
,
,
,
lun ‐
,
,
_
¸
glo
,

¸
ri ‐ a,
,
_
,
‐ glo
,

¸
ri ‐ a.
,
_
,
‐ et
,
¸
in
,
¸
ter
,
¸
ra
,
¸
‐ pax
,
¸
ho
,
,
mi
,
,
‐ ni
,
,
‐ bus ‐
,
,
.
bo nae
,
,
‐ vo
,
,
,
¸
lun
,
¸


mul
,
,
ti ‐ tu
,
,
,
,
‐ di ‐ nem
,
,
,

,

mi li
,
,
,

,
‐ ti
,
,
‐ ae
,
,
‐ coe le
,
,
,
‐ stis
,
,

_
lau
,
,
dan
,
,
‐ ti
,
,
‐ um
,
,
‐ De um,
,
,
,

,
Ma
,
,_
¸
ta
,
,
tis,
,
¸

¡
bo nae
,
,
‐ vo
,
,
lun
,
,
ta
,
,
,
¸
tis,
,
¸

¡
bo nae
,
,
‐ vo
,
,
lun
,
,
‐ ta
,
,
,
,
‐ tis ‐
,
,
¡
et in
,
,
ter
,
,
ra
,
,

,
,
_
¸
ta
,
¸
‐ tis,
,
¸

¡
bo nae
,
,
vo
,
,
lun
,
,
ta
,
,
,
¸
tis,
,
¸

¡
bo nae
,
,
‐ vo
,
,
lun
,
,
‐ ta
,
,
,
¸
‐ tis ‐
,
¸
¡
et in
,
,
ter
,
,
ra
,
,

,
,

ri
,
‐ am
,
,
‐ et Jo
,
,
,
seph
,
‐ et
,
In fan
,
,
,
‐ tem
,
‐ po
,
si
,
‐ tum
,

,
in
,
,


_
¸
pax.
,
¸
, ¡
Glo
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
‐ ri
,
,
a.
,

. -
Trans
,
e
,
‐ a
,
‐ mus,
,

_
. ¡ ,
et
,
¸
_
¸
pax.
,
¸
, ¡
Glo
,
,
,
,
,
,
,
,
,

¸
‐ ri
,
_
a.
,

. -
Trans
,
e
,
‐ a
,
‐ mus,
,

_
. ¡ ,
et
,
¸

,
,
prae
,
¸
se
,

¸
‐ pi ‐ o.
,
_
,

¡
Glo
,
,
ri ‐ a.
,
,
,

. -
Trans
,
e
,
‐ a
,
‐ mus,
,

_
. ¡ ,
et
,
,


_
¸
vi
,
de
,
‐ a
,
‐ mus
,
¸
‐ quod fa
,
¸
,
ctum
,
‐ est,
,
- . ¡ ,
et vi
,
¸
,
de
,
‐ a
,
‐ mus
,
¸
‐ quod fa
,
¸
,
ctum
,
‐ est.
,
_
¸
vi
,
de
,
‐ a
,
‐ mus
,
¸
‐ quod fa
,
¸
,
ctum
,
‐ est,
,
- . ¡ ,
et vi
,
¸
,
de
,
‐ a
,
‐ mus
,
¸
‐ quod fa
,
¸
,
ctum
,
‐ est.
,

vi
,
de
,
‐ a
,
‐ mus
,
¸
‐ quod fa
,
¸
,
ctum
,
‐ est,
,
- . ¡ ,
et vi
,
,
,
de
,
‐ a
,
‐ mus
,
¸
‐ quod fac
,
¸
,
tum
,
‐ est.
,
11
¿
¿
¿
¿
16
Allegretto
F. Lederer
Kog' ste vidjeli pastiri


_

¸
¸
¸
¸
_
Kogʹ ste
,
,
,
¸
vi
,
dje ‐ li
,
,
,
‐ pa sti
,
,
,
‐ ri, ‐ kogʹ
,
¸
ste
,
,
,
¸
vi
,
dje ‐ li
,
,
,
‐ pa sti
,
,
,
‐ ri, ‐ re
,
¸
,
,
ci
,
_
‐ te
,
¸
‐ re
,
,
ci
,
_
‐ te. ‐
,
¸

¸
¸
¸
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,


_
¸
¸
¸
¸
Kogʹ ste
,
,
,
¸
,
,
,
,
vi
,,
dje ‐ li
,
¸
,
,
,
,
‐ pa sti
,
¸
,
,
,
,
‐ ri, ‐ re
,
¸
,

¸
,
,
,

,
ci
,
_
,
,
‐ te,
,
¸
,
,
‐ re
,

¸
,

,
ci
,
_
,
,
‐ te, ‐ na
,
¸
,
,
ma
,
,
,
¸
,
,
,
,
‐ sa da
,
,
,
¸
,
,
,
,
ja
,
,
vi ‐ te.
,
¸
,
,

,
,
,
¸
, ,
_

¸
¸
¸
¸
Kogʹ ste
,
,
,
¸
vi
,
dje ‐ li
,
¸
,
‐ pa sti
,
,
,
‐ ri, ‐ re
,
¸
,

¸
,

,
ci
,
_
,
,
‐ te,
,
¸
,
,
‐ re
,
¸
,

,
ci
,
_
,
,
‐ te, ‐ na
,
¸
,
,
ma
,
,
,
¸
,
,
,
,
‐ sa da
,
,
,
¸
,
,
,
,
‐ ja
,
,
vi ‐ te.
,
¸
,
,

,
,
,
¸
,
Na
,
¸

¸
¸
¸
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
¸
,
,
,
,
,


_
¸
¸
¸
¸
- ¡ , ¡
Na ze
,
¸
,
,
,
,
mlji ‐ tko
,
¸
,
,
,
,
se ja
,
¸
,
,
,
,
vi ‐ o?
,
¸
,

,
,
,


- -
_

¸
¸
¸
¸
ze
,
mlji ‐ tko
,
,
,
se ja
,
,
,
vi ‐ o?
,
¸

,
¸
, , - -
Ro
,
đe ‐ no
,
¸
ga
,
,
,
,
‐ vi
,
dje ‐ smo,
,
¸
,¸
¸
¸
,
, ¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , - -
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


_
¸
¸
¸
¸
Ro
,
,
đe ‐ no
,
¸
,
,
‐ ga
,
,
,
¸
,
,
,
,
‐ vi
,,
dje ‐ smo,
,
¸
,
,

,
,
,
¸
, , - -
i ko
,
,
,
,
,
,
,
,
ro ‐ ve
,
¸
,
,
‐ an
,
,
,
¸
,
,
,
,
đe
,
,
‐ la ‐
,
¸
,
,
_

¸
¸
¸
¸
- ¡ , ¡
i ko
,
¸
,
,
,
ro
,
,
,
¸
‐ ve
,
,
,
an
,
,
,
¸
đe
,
,
,
,

‐ la
,
¸
,

,


- -

¸
¸
¸ - ¡ , ¡ ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
, ,
- -


_
¸
¸
¸
¸
- ¡ ,
sku
,
¸
,
,
pno
,
¸
,
,
‐ hva le
,
¸
,
,
,
,
‐ ći ‐ Go
,
¸
,
,
,
spo
,
,
,
¸
‐ da.
,

,
,
,


¡

¸
¸
¸
_

¸
¸
¸
¸
,
sku
,
¸
pno
,
¸
‐ hva
,
¸
le
,
,
‐ ći ‐ Go
,
,
spo
,
,
,
,
‐ da, ‐ Go
,
¸ ,
,
,
spo
,
,
,
¸
‐ da.
,


¡

¸
¸
¸

¸
¸
¸ ,
sku
,
,
pno
,
,
‐ hva
,
,
le
,
,
‐ ći ‐ Go
,
,
,
,
,
,
spo ‐ ‐ da,
,
,
,
‐ Go
,
spo ‐ da.
,
¸
,

¡

¸
¸
¸
12


_
¸
¸
¸
_
Če
,
,
do ‐ ro
,
¸
,
,
,
,
di ‐ lo
,
¸
,
,
,
,
‐ se na
,
¸
,
,
,
,
ma, ‐ če
,
¸
,
,
,
,
do ‐ ro
,
¸
,
,
,
,
di ‐ lo
,
¸
,
,
,
,
‐ se na
,
¸
,
,
,
,
ma, ‐
,
¸
,
,
_

¸
¸
¸
_
Če
,
,
do ‐ ro
,
¸
,
,
,
,
di ‐ lo
,
¸
,
,
,
,
‐ se na
,
¸
,
,
,
,
ma, ‐ če
,
¸
,
,
,
,
do ‐ ro
,
¸
,
,
,
,
di ‐ lo
,
¸
,
,
,
,
‐ se na
,
¸
,
,
,
,
ma, ‐
,
¸
,
,

¸
¸
_
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸


_
¸
¸
¸
i
,,
me ‐ mu
,
¸
, ,
,
,
je Bog
,
¸
, ,
,
,
Sve mož
,
¸
, ,
,
,
‐ ni, ‐ i
,
¸
,
,
me
,
,
,
¸
,
,
,
,
‐ mu
,
,
je Bog
,
¸
,
,
,
,
Sve mož
,
¸
,
,
,
,
‐ ni. ‐
,
¸
,
,
_

¸
¸
¸
i me
¸
,
,
,
¸
,
, ,
,
‐ mu
,
,
je Bog
,
¸
,
,
Sve
,
,
,
¸
,
,
,
,
mož
,
,
‐ ni, ‐ i
,
¸
,
,
,
,
me ‐ mu
,
¸
,
,
,
,
je Bog
,
¸
,
,
Sve
,
,
,
¸
,
,
,
,
mož
,
,
‐ ni. ‐
,
¸
,
,

¸
¸
,
,
,
¸
, ,
¸
,
,
,
¸
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
¸


_
¸
¸
¸
A le
¸
,
, ,
¸
,
, ,
,
‐ lu
,,
‐ ja, ‐ a
,
¸
,
,
le
,
,
,
¸
,
,
,
,
‐ lu
,,
‐ ja, ‐ a
,
¸
, ,
,
,
le ‐ lu
,
¸
, ,
,
,
‐ ja, ‐ a
,
¸
,
¸
,
,
,
,
le
,
¸
,
,
‐ lu ‐ ja.
,
¸
,
,
,
,

_

¸
¸
¸
A le
,
,
,
,
‐ lu
,
‐ ja, ‐ a
,
,
le
,
,
,
,
‐ lu
,
‐ ja, ‐ a
,
,
,
le
,
,
,
¸
‐ lu
,
,
,
,
‐ ja, ‐ a
,
¸
,
¸
,
,
,
,
le
,
¸
,
,
‐ lu ‐ ja.
,
¸
,
,
,
,


¸
¸
- -
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,_
¸
¸
¸
_
Če
,,
do ‐ ro
,
¸
,
,
,
,
di ‐ lo
,
¸
,
,
,
,
‐ se na
,
¸
,
,
,
,
ma, ‐ Če
,
¸
, ,
,
,
do ‐ ro
,
¸
,
,
,
,
di ‐ lo
,
¸
,
,
,
,
‐ se na
,
¸
,
,
,
,
ma, ‐
,
¸
,
,
_

¸
¸
¸
_
Če
,
,
do ‐ ro
,
¸
,
,
,
,
di ‐ lo
,
¸
,
,
,
,
‐ se na
,
¸
,
,
,
,
ma, ‐ če
,
¸
,
,
,
,
do ‐ ro
,
¸
,
,
,
,
‐ di ‐ lo
,
¸
,
,
,
,
‐ se na
,
¸
,
,
,
,
ma, ‐
,
¸
,
,

¸
¸
_
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
13
_
_
_
_
_
_
rit.


_
¸
¸
¸
i
,,
me ‐ mu
,
¸
, ,
,
,
je Bog
,
¸
,
,
,
,
Sve mož
,
¸
,
,
,
,
‐ ni, ‐ Bog
¸
,
¸
,
,
,
,
Sve mož
¸ ,
¸
, ,
,
,
‐ ni, ‐ Bog
,
¸
, ,
,
,
Sve
¸
,
¸
,
,
,
,
3
3

_

¸
¸
¸
i me
¸
,
,
,
¸
,
, ,
,
‐ mu
,
,
je Bog
,
¸
,
,
,
,
Sve mož
,
¸
,
,
,
,
‐ ni, ‐ Bog
,
¸
,
,
,
,
Sve mož
,
¸
,
,
,
,
‐ ni, ‐ Bog
,
¸
,
Sve
,
¸
,
,
,
3


¸
¸
,
,
,
¸
, ,
¸
, ,
¸
, ,
, , ¸ ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
,
3
¿
¿
¿
Largo


_
¸
¸
¸
mož
¸
,
,
ni.
,
-
,

¡
- ¸
¸
¸
¸
Po
,

,

ja
,
¸
,
,
‐ vi
,
,
‐ se
,
,
s_an
,


,

đe
,
¸
,
,
‐ lom
,
,

¡
mno
,

,

štvo
,
¸
,
,
‐ ne
,
,
be
,

¸
,

,
‐ ske, ‐
,
_
,
,
_

¸
¸
¸
mož
,
ni.
,
-

¡
-
pp
pp
¸
¸
¸
¸
Po
,

,

ja
,
¸
,
,
‐ vi
,,
‐ se
,,
s_an
,

 ,
đe
,
¸
,
,
‐ lom
,,

¡
mno
,

,

štvo
,
¸
,
,
‐ ne
,,
be
,

¸
,

,
‐ ske, ‐
,
_
,
,

¸
¸
,
,
-
¡
-
pp
¸
¸
¸
¸
, ,
,
,
,
,

 ,
¸
,
¡
,

,
¸
,
,

¸
,
_


_
¸
¸
¸
¸
ne
,
,
be
,
¸
,

,
‐ ske ‐ voj
,
_
,

,
,
,
,
¸
‐ ske,
,,
¡ ,
hva le
,
¸
,

,
,
,

‐ ći ‐ Bo
,
¸
,
,
,
,
ga
,
,
‐ i
,
,
go
¸,
,
vo
,
,
‐ re
¸,
,
‐ ći:
,
-
,

.
_

¸
¸
¸
¸
ne
,,
bes
,
¸
,
,
‐ ke ‐ voj
,
_
,

,
,
,
 ,
¸
,
,
‐ ske,
,,
¡
f
f
,
hva le
,
¸
,
,
,
,
‐ ći ‐ Bo
,
¸
,
,
,
,
ga
,,
‐ i
,,
go
,,
vo
,,
‐ re
,,
‐ ći:
,
-
,

.

¸
¸
¸
,
,
¸
,
_
,
,
f
¡ ,
,
¸
, ,
¸
, , ,
,
,
,
,
-
.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
poco a poco accel.


_
¸
¸
¸
¸
Sla
,
,
va ‐ na
,
¸
,
,
,
,
vi si
,
¸
,
,
,
,
‐ ni
,
,
‐ Bo
,
,

gu,
,
,
‐ sla
,
,
va ‐ na
,
¸
,
,
,
,
vi si
,
¸
,
,
,
,
‐ ni
,
,
‐ Bo
,
,

gu,
,

,

_

¸
¸
¸
¸
Sla
mf
mf
,,
va ‐ na
,
¸
, ,
,
,
vi si
,
¸
,

,
,
,

‐ ni
,

,

‐ Bo
,

,

gu,
,

,

‐ sla
,,
va ‐ na
,
¸
, ,
,
,
vi ‐ si
,
¸
,

,
,
,

‐ ni
,

,

‐ Bo
, ,
gu,
,

,¸
¸
¸
mf
, ,
,
, ,
,
,

,

,

,

, ,
,
, ,
,
,

,

,
 ,
14


_
¸
¸
¸
¸
i
,
,
na ze
,
¸
,
,
mlji ‐ mir
,
,
, ,
,
,
svim lju
,
,
,
,
,
,
,
,
di ‐ ma
,
¸
, ,
,
,
‐ mir
,
¸
,
,
svim lju
,
,
, ,
,
,
di ‐ ma,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
¸
, ,
_

¸
¸
¸
¸
i
,
,
na ze
,
¸
,
,
,
,
mlji ‐ mir
,
¸
,
,
,
,
svim lju
,
¸
,
,
,
,
di ‐ ma,
,
¸
,

,
,
,

‐ mir
,
,
svim lju
,
¸
,
,
,
,
di ‐ ma
,
¸
,
,
,
,
‐ do
,
¸
,
,


¸
¸
¸
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
, ,
,
,
, ,
¸
, ,
¸
, ,
,


_
¸
¸
¸
¸
- -
na
,
¸
,
,
ze
,
¸
,
,
mlji ‐ mir,
,
¸
,
,
,
,
,
¸
, , -
_

¸
¸
¸
¸
,
,
bre

vo
,
¸
,
,
,
,
lje, ‐ do
,
¸
,
,
,
,
bre ‐ vo
,
¸
, ,
,
,
lje ‐ na
,
¸
,
¸
,
,
,
,
ze
,
¸
,
,
‐ mlji ‐ mir,
,
¸
,
,
,
,
,
¸
,
na ze
,
¸
,
,
,
,
‐ mlji ‐ mir,
,
¸
,
,
,
,
na
,
¸
,
,

¸
¸
¸
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
,
¸
,
¸
,
¸
,
,
,
,
,
, ,
¸
, ,
,


_
¸
¸
¸
¸
- -
na
,
¸
,
,
ze
,
¸
,
,
mlji ‐ mir,
,
¸
,

,
,
,

na
,
¸
,
,
ze
,
¸
,
,
mlji ‐ mir.
,
¸
,

,
,
,

_

¸
¸
¸
¸
ze
,
,
mlji ‐ mir
,
¸
,
,
,
,
svim lju
,
¸
,
,
,
,
di ‐ ma,
,
¸
,
,
,
,

‐ mir
,

,

svim
,

,

lju
,
,
di ‐ ma.
,
¸
,
,
,
,¸
¸
¸
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
, , , , ,
,
,
Maestoso
¿
¿
¿
¿
¿
¿


_
¸
¸
¸
¸
,

,

,
,
,
¸
, ,
A ff
,

,

le
,

,
‐ lu
,
,
‐ ja.
,

,


,
,
,
¸
, ¡ ¡
_

¸
¸
¸
¸
,
,

,
,
,
¸
, ,
A
ff
,
,
le
,

,

‐ lu
,

,
‐ ja.
,
,

,
,
,
¸
, ¡ ¡

¸
¸
¸
, ,
,
, ,
ff
,

,
,
 ,
, ,
,
,
¸
, ¡ ¡
15
¿
¿
¿
¿
17 F. X. Gruber
Tiha noć


_
1. Ti
2. Ti
‐ ha
ha
,
 ,
,
¸
,

,
,
,

noć,
noć,
,

,

sve
bla
,

¸
,

,
že ‐
ta
na
,
_
,
¸
,
,
,
,


noć,
noć
,

,

po
ja
,
,
noć
vlja


je,
sad
,
, ,

,
,
,
spa
ne
,
,
va
ba


sve.
zbor,
,
, ,

,
,
,

Sa
svim
,
,
mo
pa
,
¸
,
,
‐ Ma
stir ‐
ri ‐ ja
ma
,
,
,
¸
, , ,
,


_
,
, ,
¸
,
,
, ,
,
,
,
, ,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,

,
,
,
¸
,
,
,
,
 ,
,
¸
,
,


_
s Jo
sre
,

¸
,

,
si
,
_
,
,
‐ pom
tan ‐
‐ bdi,
čas,
,
¸
,

,
,
,

div
svu
,
,
no
da
,
¸
,
,


Dje
o
,
¸
,
,
teš
ri
,
_
,
,


ce
se
,
¸
,
,


pred
ne
,

¸
,

,
nji
,
_
,
,
ma
ba ‐
‐ spi,
glas:
,
¸
,

,
,
,

_
,
,
,

¸
,
,
,
_
,
¸
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
¸
,

¸
,
,
,

,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
¸
,

¸
,
,
,
_
,
¸
,
,
,
,
,
,


_
raj
do
,
,
ski
šao
,
¸
,
,


re
I
,
,
,

¸
si
sus
,
,
,
_


ga
je
‐ mir,
Spas,
,
¸
,
,
,
,

,
,
raj
do
,
¸
,

,
ša ‐
ski
o
,
_
,
¸
,
,


re
I
,

¸
,
,
,
,
si
sus
,
_
,
,


ga
je
‐ mir.
Spas.
,
¸
,

,
,
,

¡

_
,
,
,
¸
,
,
¸
,
¸
,
,
,
_
,
,
,
¸
,

,
,
,
¸
,

,
,
,

,
¸
,
,
,
,
,
_
,
,
,

,
,
¸
,
¸
,
,
,
_
,
¸
,
,
,
,
¡

¿
17
Cantique de Noël
Adolf Adam
(prepjev na hrvatski - Žan Morović)
_
- ¡ ¡
O,
,
no
,

¸
ći ‐ sve
,
_
,
ta
,

¸
‐ u
,
_
ko
,
¸
joj
,
_
‐ Bog
,
¸
se ja
,
_
,
vi ‐
,
¸
_
i s_ne
,
_
,

¸
ba ‐
,
_
_
Si
,
na
,

¸
‐ svogpo
,
_
,
sla ‐ k_nam.
,
,
,
. .
Tu
,
an
,

¸
đe ‐ o
,
_
,
‐ ski
,

¸
‐ kor
,
_
nje
,
¸
ga
,
_
sa
,
¸
da ‐
,
_
_
sla
,
vi, ‐
,
¸
_
uz di
,
_
, ¸ 
¸
‐ žuć ‐ hva
,
_
,
lu
,

¸
‐ svomStvo
,
_
,
ri
,
,
‐ te ‐ lju,
,
,
,

¡ ,

a zvije
,
_
,
zda
,
‐ div
,
na
,

_
noć
,
¸
nim
,
_
‐ ne
,
,
bom ‐ jav
,
_
,
lja ‐
,
¸
_
da Bog
,
_
,
tu
,
si
,
đe
,
‐ s_ne
,
¸
ba
,
_
‐ na
,
,
ma ‐ sad.
,
_
, ,
¸
,
Kle
, ,
‐ kni
,

¸
sad
,
_
16
_
ti
, , ,

¸
i
,
_
čuj
, ,

,
an
,
_
đe
,
¸
‐ la
,
_
‐ pje
,
smu,
,

,

po klo
,
,
,
‐ ni
,

‐ se
,
_
_
sad
, ,
,
Dje
,
,
te ‐ tu
,

,
,
_
‐ tom
, ,
ro

,
¸
,
¸
đe ‐ nom.
,
_
,


,

O, no
,
,
,
ći,
,

‐ bo žan
,
_ ,
‐ ska
,
,
‐ u
,
,
ko
,

,
joj ‐
,
,


_
ro
,
di ‐ o
,
,
,
‐ se Krist.
,
,
,
¡ ¡ -
_
- . ¡ ,

A zvije
,
_
,
,
,
,
zda
,
,
‐ div
,,
na
,
,

_
- . ¡ ,

,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


noć
,
¸
,

,
nim
,
_
,
,
‐ ne
,
¸
,

,
bom ‐ ja
,
_
,
,
,
,
vlja
,
,

,
¸
_
da Bog
,
_
,
,
,
,
tu
,
,
si
,,
đe
,
,
‐ s_ne
,
¸
,

,
ba
,
_
,
,
‐ na
,
¸
,

,
ma ‐ sad.
,
_
,
,
,
, ,
,
,
¸
,
_
,
,
,

¸
,
,
,
_
,
¸
,
,
,
_
,
,
,
, ,
,
,
¸
_
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

¸
,
_
,
,
,

,
,
¸
,
_
,
,
,
, ,
,
,
¸
,


_
Kle
, ,
‐ kni
,

¸
sad
,
_
ti
, , ,

¸
i
,
_
čuj
, ,

,
an
,
_
đe
,
¸
‐ la
,
_
‐ pje
,
smu,
,

,

po klo
,
,
,
‐ ni
,

‐ se
,
_
Kle
,
,
,
,
kni
,

¸
‐ sad
,
_
,

,
ti
,
,
,
,
,
,
,

¸
i
,
_
,

,
čuj
,
,
,
,
,

¸
,
,
an
,
_
,
,
đe
,
¸
,
,
‐ la
,
_
‐ pje
,
,
,
,
smu
,
,

,

Po klo
,
_
,
,
,
,
‐ ni
,

,

‐ se
,
_
,
,
_
,
,
,
,
,
¸
,

,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
_
,
,
,
,
,

¸
,

,
,
,
,
_
,

,
,
¸
,
_
,
,
,
,
,
,
,

,
_
,
,
,
,
,
,

,
_
,
,


_
sad
, ,
,
Dje
,
,
te ‐ tu
,

¸
,
_
‐ tom
, ,
ro

,
¸
,
¸
đe ‐ nom.
,
_
,


,

O, no
,
,
,
ći,
,

‐ bo
,
_

sad
,
,
,
¸
,
,
Dje te
,
_
,
,
‐ tu
,

¸
,
_
,

,
‐ tom
,
,
,
,
,
,
ro

,
¸
,
¸
,
,
đe ‐ nom.
,
_
,

,
,
,


,

O no
,
_
,
,
,
,
ći
,

,

‐ bo
,
_
,
,

_
,
,
,

¸
,

,
,
_
,
,
,

¸
,

,
,
_
,
,
,
,
,
,
,

,
,
¸
,
,
,
,
_
,

,

,
_
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
17


_
žan
,
ska
,

,
‐ u
,
,
ko
,

,
joj ‐ ro
,
,
,
di ‐ o
,
,
‐ se
,
,
,
,
,
Krist.
,
-

,
,
.
¿
5
žan
,
,
ska
,
¸
,
,
‐ u
,
_
,
,
ko
,
¸
,
,
joj ‐ ro
,
¸
,
,
,
,

di ‐ o
,
¸
,
,
,
,
‐ se Krist!
,
-

,
,
, ,
,
.
¿
_
,
,
,

¸
,

,
,
_
,
,
,
¸
,
,
,
¸
,

,
,
,
,
¸
,
,
,
, ,
_

,
,
,

,
,
.
¿
¿
¿
18
(prepjev na hrvatski - Žan Morović)
F. Mendelssohn
Čuj, anđeli pjevaju


_
,
1. Čuj,
2. Tu
3. Tri
,,
an
pa
se
,
,
đe
sti
kra
,
,li
ri
ljapje
po
kla
,
¸
,
,
,
,
va
đo
nja
,
,ju:
še,
ju,
,
,,
,
Sla
ma
no
,
,
va
lo
se
,
,Bo
Dije
po
,
,
,
te
mast
gu ‐


ro
na
mi
,
¸
,
,
đe
đo
ri
,
,nu!
še,
snu,
,
,A
Bo
zla
,,
mir
ga
to
,
,


pu
na
ta
,
,

ku
šeg
mjanlju
vi
da
,
¸
,
,
,
,
blje
dje
ru
,
,nu
še
ju,
,
,,
_
,
,
,
,
,
,

,

,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
¸
,
,
,
,
, ¸

,
,
,


_
,
2. u
1. po
3. Kra
,
,
tom
tim
lju
,
,

mi
tvr
svije
,

,

lom
dim
taDje
ja
ro
,
¸
,
,
,
,
teš
sli
đe
¸
,
,cu.
cam.
nu.
,,Te
,
,
be_I
,
,
‐ su
,
,
‐ se
,,
‐ hva
,
,
li
,
,
‐ mo,
,
,

,
,
sve
,
,
to
,
,
‐ Troj
,
,
stvo
,,
‐ sla
,
,
vi
,
,
‐ mo,
,
,

,
,
_
,
,
,
¸
,
,
,
,

,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,, ,, ,, ,
,
,
,
,
,
,
, ,, ,, ,, ,
,
,
,
,
,
,
,


_
,
Maj
,
,
ku
,
,
‐ Tvo
,

,

ju ‐ ča
,
¸
,
,
,
,
sti
¸
,
,
‐ mo,
,
,
‐ sve
,
,
tu
,
‐ Dje
,
,
,
,
vu ‐ Ma
,
¸
,
,
,
,
ri
,
,
‐ ju.
,
,

_
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
¸
,
, ,
, ,
,
,
18


_
,
Čuj,
,

, ,
an đe
,
¸
,
,
‐ li
,
,
‐ pje
,
,
va
¸
,
,
‐ ju:
,
,
‐ sla
,
,
va
,
‐ Bo
,
,
,
,
gu ‐ ro
,
¸
,
,
,
,
đe
,
,
,
‐ nu!
,
-
,

.
.
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
, ¸
,
,
,
,
,

,
,
,
¸
,
,
,
,
,
-
,
,
.
.
19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful