แบบฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว

โดย รศ. อุบล กลองกระโทก
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์คณิ ตศาสตร์สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา

2

สารบัญ
หน้า

ี่ ั
ชุดฝึกทักษะเกยวกบการบวก
ั วมีค่าเทากบ
่ ั 5
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้
ั วมีค่าเทากบ
่ ั 6
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้
ั วมีค่าเทากบ
่ ั 7
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้
ั วมีค่าเทากบ
่ ั 8
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้
ั วมีค่าเทากบ
่ ั 9
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้
ั วมีค่าเทากบ
่ ั 10
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้
ั วมีค่าเทากบ
่ ั 11
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้
ั วมีค่าเทากบ
่ ั 12
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้
ั วมีค่าเทากบ
่ ั 13
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้
ั วมีค่าเทากบ
่ ั 15
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้
ั วมีค่าเทากบ
่ ั 20
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้
ั วมีค่าเทากบจํ
่ ั านวนที่กาหนดให้

ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้
ชุด ฝึกทักษะการบวกจํานวนนับ ชุดที่ 1 – 7

ชุด ฝึกทักษะการบวกเลขหลักเดียวแตหลาย
ๆ จํานวน
ี่ ั
ชุดฝึกทักษะเกยวกบการลบ
ชุด ฝึกทักษะการลบจํานวนนับออกจาก 10
ชุด ฝึกทักษะการลบจํานวนนับ ชุดที่ 1 – 4
ชุด ฝึกทักษะการลบออกจากจํานวน 20 , 25 และ 50
ชุด ฝึกทักษะการลบจํานวนนับออกจาก 100 , 1,000 และ 10,000
ี่ ั
ชุดฝึกทักษะเกยวกบการคู

ชุด ฝึกทักษะการคูณจํานวนนับ ชุดที่ 1 – 4
ชุด ฝึกทักษะการคูณเลข 2 หลักที่ลงท้ายด้วย 5 และเป็ นจํานวนเดียวกนั
ชุด ฝึกทักษะการคูณจํานวนนับ 2 หลักด้วยจํานวนเดียวกนั
ชุด ฝึกทักษะการคูณจํานวนนับ 2 หลัก
ชุด ฝึกทักษะการคูณจํานวนนับด้วย 10 , 100 และ 1,000
ชุด ฝึกทักษะการคูณจํานวนนับด้วย 9 , 99 และ 999
ชุด ฝึกทักษะการคูณเลข 2 หลัก และ 2 หลัก ชุด 1 – 2
ชุด ฝึกทักษะการคูณเลข 3 หลัก และ 3 หลัก
ชุด ฝึกทักษะการคูณเลข 3 หลัก และ 2 หลัก

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
35
46
48
53
57
61
67
69
71
73
75
79
82
84

3

หน้า
ี่ ั
ชุดฝึกทักษะเกยวกบการหาร
ชุด ฝึกทักษะการหารจํานวนนับ ชุดที่ 1 – 3
ชุด ฝึกทักษะการหารจํานวนนับด้วย 9 , 99 , 999 และ 9,999
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 2
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 3
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 4
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 5
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 6
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 7
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 8
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 9
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 10
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 11
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 12
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 13
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 14
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 15
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 16
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 17
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 18
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 19
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 20
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 21
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 22
ชุด ฝึกทักษะการหารลงตัวด้วย 23

86
90
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
117
119
122
124
126
128
131
133
136
138
140
142

แบบฝึกทักษะทัว่ ๆ ไป
ชุด ฝึกทักษะการลบจํานวนเต็มและทศนิยม

ํ งที่มีฐานเป็ น 2
ชุด ฝึกทักษะการหาคาของเลขยกกาลั
่ ํ ง 2 ของจํานวนที่มีฐานเป็ นจํานวนตั้ งแต่ 10 - 21
ชุด ฝึกทักษะการหาคากาลั

144
150
152

4


ํ งที่มีฐานเป็ นจํานวนตาง
่ ๆ
ชุด ฝึกทักษะการหาคาของเล
ขยกกาลั
ํ งที่มีฐานเทากน
่ ั
ชุด ฝึกทักษะการหาผลคูณของเลขยกกาลั

ชุด ฝึกทักษะการการเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบเมตริ

่ วามยาวในระบบอังกฤษ
ชุด ฝึกทักษะการการเปลี่ยนหนวยค

ชุด ฝึกทักษะการการเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบมาตราไทย

ชุด ฝึกทักษะการเขียนทศนิยมให้เป็ นเศษสวน
ั านวนเต็ม 10 , 100 และ 1,000
ชุด ฝึกทักษะการหาผลคูณของเลขทศนิยมกบจํ
ั านวนเต็ม
ชุด ฝึกทักษะการหาผลคูณของเลขทศนิยมกบจํ
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนเต็มที่เป็ นตัวประกอบทั้ งหมด
ชุด ฝึกทักษะการหาจํานวนเต็มที่เป็ นตัวประกอบเฉพาะทั้ งหมด
ชุด ฝึกทักษะการแยกตัวประกอบเฉพาะทั้ งหมด
ชุด ฝึกทักษะการหา ค.ร.น. ของจํานวน 2 จํานวน
ชุด ฝึกทักษะการหา ห.ร.ม. ของจํานวน 2 จํานวน
่ อยละ
ชุด ฝึกทักษะการหา คาร้

ชุด ฝึกทักษะการเปรี ยบเทียบเลขเศษสวน
่ ชุด 1 – 7
ชุด ฝึกทักษะการบวกเลขเศษสวน
่ ชุด 1 – 6
ชุด ฝึกทักษะการลบเลขเศษสวน
่ ชุด 1 – 5
ชุด ฝึกทักษะการคูณเลขเศษสวน
่ ชุด 1 – 5
ชุด ฝึกทักษะการหารเลขเศษสวน
ชุด ฝึกทักษะการบวกจํานวนเต็ม ชุด 1 - 5
ชุด ฝึกทักษะการลบจํานวนเต็ม ชุด 1 – 6
ชุด ฝึกทักษะการบวก – ลบ จํานวนเต็มมากกวา่ 2 จํานวน ชุด 1 – 2
ชุด ฝึกทักษะการบวกจํานวนเต็มตัง่ แต่ 1 – n

ํ งหนึ่ง หนึ่งตัวแปร ชุด 1 - 4
ชุด ฝึกทักษะการแกสมการกาลั
**********************************

หน้า
154
156
158
160
162
164
166
170
172
174
177
183
185
188
193
195
203
210
215
220
226
233
236
238

5 คํานํา ชุดฝึกทักษะการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ยงั มีความจําเป็ นสําหรับนักเรี ยนที่จะต้องเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ทุก ่ จริ งผูเ้ รี ยนต้องมีทกั ษะในวิชานั้ น ๆ เป็ นอยางดี ่ การที่ ระดับชั้ น การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ให้มีความรู ้ ความสุ ข อยางแท้ ่ ่าเสมอ ไมมี่ ใครเกดทั ิ กษะโดย ไมได้ ่ รับการฝึกอยางตอเนื ่ ่ ่อง ปัจจุบนั จะได้มากซึ่งทักษะกต้็ องหมัน่ ฝึ กฝนอยางสมํ ื ่ ่ เพื่อที่จะเตรี ยม การฝึกทักษะการคํานวณเกอบจะถู กทอดทิ้งไป ผูเ้ ขียนเป็ นอีกผูห้ นึ่งที่มีความหวงใยในปั ญหาดังกลาว นักเรี ยนของเราให้มีทกั ษะเพียงพอที่จะเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้ นไปได้ดงั นั้ นผูเ้ ขียนจึง ่ ๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยให้นกั เรี ยนได้ พยายามรวบรวมและเรี ยบเรี ยงชุดฝึกทักษะตาง ่ ่ ่าเสมอ และตอเนื ่ ่อง จุดประสงค์ที่สาํ คัญในการเขียน เริ่ มต้นฝึกทักษะจากงายไปหายาก ขอให้นกั เรี ยนฝึกอยางสมํ แบบฝึกชุดนี้ เพื่อเป็ นแบบเรี ยนปรับพื้นฐานของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุ นนั ทาชั้ นมัธยม ี่ ั การบวก การลบ การคูณ การหาร และทักษะทัว่ ๆ ไป ที่ ศึกษา ปี ที่ 1 เนื้ อหาทั้ งหมดประกอบด้วยทักษะเกยวกบ นักเรี ยนจะต้องพบในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ช้ นั ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ่ ง่ วาความตั ่ ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอยางยิ ้ งใจในการเรี ยบเรี ยงแบบฝึ กชุดนี้ จะเป็ นแรงผลักดันให้ครู และนักเรี ยนเห็น ่ งจัง และขอขอบพระคุณทุก ๆทาน ่ ที่ได้มีส่ วนสนับสนุน ความสําคัญในการฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์อยางจริ ่ ้ รวมทั้ งนักเรี ยนทุกคนที่เห็นความสําคัญของหนังสื อเลมนี ่ ้ การพิมพ์แบบฝึ กชุดดังกลาวนี อุบล กลองกระโทก 30 มีนาคม 2543 .

เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ เนือ้ หาและหลักการ ั านวนที่กาหนดให้ ํ ่ ั 8 เป็ นการฝึ กทักษะในการหาจํานวนนับที่มารวมกบจํ แล้วได้ผลลัพธ์เทากบ ่ ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถหาจํานวนนั้ นได้อยางรวดเร็ ว ่ านวนนับ 5 กบจํ ั านวนที่กาหนดให้ ํ นัน่ คือถ้านักเรี ยนคนใดสามารถมองความสัมพันธ์ระหวางจํ ได้ ็ ่ าให้หาจํานวนที่ตอ้ งการได้ง่าย แล้วกยอมทํ ่ ่ า คือ ความสัมพันธ์ที่นกั เรี ยนจะต้องจําได้อยางแมนยํ 0 + 5 = 5 และ 5 + 0 = 5 1 + 4 = 5 และ 4 + 1 = 5 2 + 3 = 5 และ 3 + 2 = 5 ผลทีค่ าดหวัง ่ ั 5 ได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ และรวดเร็ ว . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มน่ั คงและแนวแน ่ ั 5 2.6 ชื่อชดุ ั วมีค่าเทากบ ่ ั 5 ฝึ กทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

... = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 3+. = 4+.. = 0+... = 3+.. = 2+.... = 2+. = 2+............ = 2+... = 1+. = 0+.... = 2+.. = 2+.20 ข้ อ 21 .. = 1+.. = 1+....... = 2+.. = 1+. = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1+... = 2+.... = 4+.. = 1+.. = 3+. = 2+......... = 3+... = 1+... = 4+. = 4+...60 ข้ อ 61 ....... = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4+... = 1+..... = 5+. = 2+. = 1+. = 2+. = 0+... = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 2+... = 0+... = 5+..... = 1+. = 4+.... = 2+..... = 5+..... = 2+. = 2+.. = 5+..... = 1+.. = 4+. = 0+... = 1+....... = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . = 1+..... = 0+. = 2+.. = 4+..... = 4+.. = 3+.......... = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4+... = 5+. = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 3+.. = 3+. = 1+..... = 2+..100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4+.. = 5+.. = 4+... = 0+..... = 3+.. = 0+.. = 5+.. = 1+... = 5+.. = 2+. = 5+. = 3+.. = 4+. = 4+. = 4+.. = 1+. = 0+...... = 3+. = 4+.. = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1+... = 1+...... = 5+... = 4+. = 2+...40 ข้ อ 41 .... = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 0+.... = 1+. = 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3+... = 1+.......... คะแนน ใช้เวลา.นาที. = 2+.. = 2+.80 ข้ อ 81 .... = 1+.. = 2+. = 4+............ = 3+..... = 1+. = 5+. = 2+............... = 0+.. = 3+. = 2+....7 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนนับทีบ่ วกกันได้ 5 ข้ อ 1 ... = 4+....วินาที .

8 ชื่อชดุ ั วมีค่าเทากบ ่ ั 6 ฝึ กทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ เนือ้ หาและหลักการ ั านวนที่กาหนดให้ ํ ่ ั 8 เป็ นการฝึ กทักษะในการหาจํานวนนับที่มารวมกบจํ แล้วได้ผลลัพธ์เทากบ ่ ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถหาจํานวนนั้ นได้อยางรวดเร็ ว ่ านวนนับ 6 กบจํ ั านวนที่กาหนดให้ ํ นัน่ คือถ้านักเรี ยนคนใดสามารถมองความสัมพันธ์ระหวางจํ ได้ ็ ่ าให้หาจํานวนที่ตอ้ งการได้ง่าย แล้วกยอมทํ ่ ่ า คือ ความสัมพันธ์ที่นกั เรี ยนจะต้องจําได้อยางแมนยํ 0 + 6 = 6 และ 6 + 0 = 6 1 + 5 = 6 และ 5 + 1 = 6 2 + 4 = 6 และ 4 + 2 = 6 3+3 = 6 ผลทีค่ าดหวัง ่ ั 6 ได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ และรวดเร็ ว . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มน่ั คงและแนวแน ่ ั 6 3.

. = 1+. = 2+. = 0+. = 0+. = 2+. = 2+........... = 5+.. = 5+.. = 3+....... = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4+. = 1+...40 ข้ อ 41 ... = 2+... = 1+. = 2+. = 3+.. = 3+... = 2+... = 4+........... = 6+.. = 5+.. = 6+. = 4+.... = 4+... = 1+....60 ข้ อ 61 .. = 3+............. = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 3+.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4+...... = 5+.. = 4+. = 3+....... = 4+........ = 2+... = 6+. = 4+.. = 4+........ = 5+.. = 4+. = 4+..... = 2+......80 ข้ อ 81 .... = 2+. = 0+.... = 2+...... = 4+. = 2+..9 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนนับทีบ่ วกกันได้ 6 ข้ อ 1 .. = 5+.... = 3+.. = 2+. = 2+..... = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .. = 1+.. = 1+........ = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3+.. = 2+......... = 5+. = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 3+. = 2+.. = 5+... = 4+. = 0+.. = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4+.. = 2+. = 6+. = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4+. = 1+... = 3+... = 6+... = 4+.............. = 2+.. = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 5+..นาที. = 5+. = 6+. = 5+.วินาที . = 4+.. = 2+..........20 ข้ อ 21 . = 4+.. = 1+......... = 1+... = 4+.... = 1+. = 2+........ = 6+.. = 2+. = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 6+.... คะแนน ใช้เวลา. = 1+. = 4+.. = 6+... = 1+..... = 1+... = 2+... = 2+... = 6+. = 3+.. = 4+. = 5+. = 2+. = 5+... = 2+. = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 3+... = 3+..... = 5+. = 1+.

เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทาก เนือ้ หาและหลักการ ั านวนที่กาหนดให้ ํ ่ ั 8 เป็ นการฝึ กทักษะในการหาจํานวนนับที่มารวมกบจํ แล้วได้ผลลัพธ์เทากบ ่ ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถหาจํานวนนั้ นได้อยางรวดเร็ ว ่ านวนนับ 7 กบจํ ั านวนที่กาหนดให้ ํ นัน่ คือถ้านักเรี ยนคนใดสามารถมองความสัมพันธ์ระหวางจํ ได้ ็ ่ าให้หาจํานวนที่ตอ้ งการได้ง่าย แล้วกยอมทํ ่ ่ า คือ ความสัมพันธ์ที่นกั เรี ยนจะต้องจําได้อยางแมนยํ 0 + 7 = 7 และ 7 + 0 = 7 1 + 6 = 7 และ 6 + 1 = 7 2 + 5 = 7 และ 5 + 2 = 7 3 + 4 = 7 และ 4 + 3 = 7 ผลทีค่ าดหวัง ่ ั 7 ได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ และรวดเร็ ว . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มน่ั คงและแนวแน ่ บั 7 4.10 ชื่อชดุ ั วมีค่าเทากบ ่ ั 7 ฝึ กทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

..... = 2+.... = 6+.. = 5+........... = 0+.. = 3+.. = 6+........ = 3+... = 6+.. = 4+... = 4+. = 4+.. = 1+.. = 2+.. = 4+. = 2+. = 4+..... = 4+.... = 0+. = 0+..... = 1+. = 5+. = 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .60 ข้ อ 61 . = 7+.. = 6+... = 4+... = 2+. = 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1+. = 2+......... = 1+. = 7+.. = 4+.... = 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1+..... = 0+... = 6+. = 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 3+.. = 7+.... = 5+.... = 5+. = 2+... = 3+. = 3+.... = 2+. = 1+...... = 7+.. = 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3+.. = 5+.. = 5+.... = 3+...วินาที .............. = 6+.....80 ข้ อ 81 ..... = 3+... = 0+. = 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2+.......... = 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 0+....... = 2+......นาที.. = 2+....... = 7+........ = 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 2+....... = 6+. = 0+. = 5+.. = 7+....... = 2+.. = 2+. = 2+. = 7+......... คะแนน ใช้เวลา. = 6+. = 4+... = 5+......11 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนนับทีบ่ วกกันได้ 7 ข้ อ 1 .. = 6+. = 6+...... = 1+. = 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4+.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3+. = 2+. = 6+.... = 4+.... = 6+. = 6+. = 5+. = 7+.. = 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 3+.. = 1+....... = 3+. = 0+. = 4+. = 1+... = 6+. = 4+.. = 2+. = 5+.20 ข้ อ 21 .. = 5+.. = 6+. = 0+.. = 2+.. = 7+... = 3+. = 1+... = 6+..40 ข้ อ 41 .. = 2+.... = 1+.. = 3+.......

เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทาก เนือ้ หาและหลักการ ั านวนที่กาหนดให้ ํ ่ ั 8 เป็ นการฝึ กทักษะในการหาจํานวนนับที่มารวมกบจํ แล้วได้ผลลัพธ์เทากบ ่ ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถหาจํานวนนั้ นได้อยางรวดเร็ ว ่ านวนนับ 8 กบจํ ั านวนที่กาหนดให้ ํ นัน่ คือถ้านักเรี ยนคนใดสามารถมองความสัมพันธ์ระหวางจํ ได้ ็ ่ าให้หาจํานวนที่ตอ้ งการได้ง่าย แล้วกยอมทํ ่ ่ า คือ ความสัมพันธ์ที่นกั เรี ยนจะต้องจําได้อยางแมนยํ 0 + 8 = 8 และ 8 + 0 = 8 1 + 7 = 8 และ 7 + 1 = 8 2 + 6 = 8 และ 6 + 2 = 8 3 + 5 = 8 และ 5 + 3 = 8 4+4 = 8 ผลทีค่ าดหวัง ่ ั 8 ได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ และรวดเร็ ว .12 ชื่อชดุ ั วมีค่าเทากบ ่ ั 8 ฝึ กทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มน่ั คงและแนวแน ่ บั 8 5.

... 2+. 5+.. 4+. 6+.. 7+.. 8+.. 0+.. 1+. = 1+... 7+....... 7+... 0+.... 2+... 5+. คะแนน ใช้เวลา.. 3+.. 3+... 7+... 5+.. 3+.... = 5+.. 3+... 6+.............60 ข้ อ 61 .... = 1+..... =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 3+.. 8+........ 1+. 4+... 5+.. 3+... 7+..100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4+............ 6+.. 1+. 3+.... 3+... 7+.. =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 5+. ข้ อ 21 . =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 8+. =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 9+.... 5+. 2+. 7+... 1+.. = 5+.... 1+.... 2+....... 6+.. 0+. = 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6+. =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 5+.... 2+... 8+. 2+..... 1+. =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ... 4+. 3+. 2+.. 8+... 4+.... = 7+... 8+.. 7+. 1+. 4+... 8+...... 2+.. 5+.. 8+. 0+. 1+.... =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8+. 5+.... 5+......วินาที ..... 1+...... =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 6+.. 4+.......80 ข้ อ 81 ..13 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนนับทีบ่ วกกันได้ 8 ข้ อ 1 . = 3+.นาที...... 4+........... 6+. 0+... 3+.. 1+.20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5+... 7+........ 3+.. 6+. 7+... 5+.. 2+.40 ข้ อ 41 ... 0+... 2+. 2+. 2+........ 5+. 5+. 4+......... = 2+......... = 2+.... 1+. = 5+.

14 ชื่อชดุ ั วมีค่าเทากบ ่ ั 9 ฝึ กทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มน่ั คงและแนวแน ่ บั 9 2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทาก เนือ้ หาและหลักการ ั านวนที่กาหนดให้ ํ ่ ั 9 เป็ นการฝึ กทักษะในการหาจํานวนนับที่มารวมกบจํ แล้วได้ผลลัพธ์เทากบ ่ ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถหาจํานวนได้อยางรวดเร็ ว ่ านวนนับ 9 กบจํ ั านวนที่กาหนดให้ ํ นัน่ คือถ้านักเรี ยนคนใดสามารถมองความสัมพันธ์ระหวางจํ ได้ ็ ่ าให้หาจํานวนที่ตอ้ งการได้ง่าย แล้วกยอมทํ ่ ่ า คือ ความสัมพันธ์ที่นกั เรี ยนจะต้องจําได้อยางแมนยํ 0 + 9 = 9 และ 9 + 0 = 9 1 + 8 = 9 และ 8 + 1 = 9 2 + 7 = 9 และ 7 + 2 = 9 3 + 6 = 9 และ 6 + 3 = 9 4 + 5 = 9 และ 5 + 4 = 9 ผลทีค่ าดหวัง ่ ั 9 ได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ และรวดเร็ ว .

. 6+..... 2+.. 6+... 0+.. 4+. 8+... 1+..... 6+.. 4+... 2+... 7+.. 4+. =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 9+.. =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 5+... 2+.... 5+. =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8+... 6+.. 3+.. 7+...... = 3+. 8+.. 9+.80 ข้ อ 81 . 4+.... =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 0+... 5+. 4+. 5+. 1+..... = 8+... 2+. = 5+..... 8+. 6+..20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1+.. = 3+. 7+......... 2+.. = 1+. 3+.... 4+..... 8+.... 8+.. 5+. 6+.. 4+...... 3+..... 3+..... 2+. =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 2+. 1+. 7+..... 9+.. 2+... = 6+.. 7+. = 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1+. 7+.. 3+..... =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 6+. = 9+........ 2+... ข้ อ 21 .. 2+. 7+.. 6+........ 5+. 0+...วินาที ..15 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนนับทีบ่ วกกันได้ 9 ข้ อ 1 .60 ข้ อ 61 ..... 6+......... =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 6+. 0+. 4+. 9+. 1+..... 1+. 1+. 2+.. 8+... 4+. 5+.. คะแนน ใช้เวลา..100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4+. = 5+...... 2+... 6+.... 3+.. 7+........ = 7+.. 8+..40 ข้ อ 41 .......... 1+. 3+........ 8+..... 4+.. 8+..... 5+. 2+... =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 =9 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6+... 8+............. 7+..นาที..... 4+........... 6+.... 7+...

เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทาก เนือ้ หาและหลักการ ั านวนที่กาหนดให้ ํ ่ ั 10 เป็ นการฝึ กทักษะในการหาจํานวนนับที่มารวมกบจํ แล้วได้ผลลัพธ์เทากบ ่ ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถหาจํานวนได้อยางรวดเร็ ว ่ านวนนับ 10 กบจํ ั านวนที่กาหนดให้ ํ นัน่ คือถ้านักเรี ยนคนใดสามารถมองความสัมพันธ์ระหวางจํ ได้ ็ ่ าให้หาจํานวนที่ตอ้ งการได้ง่าย แล้วกยอมทํ ่ ่ า คือ ความสัมพันธ์ที่นกั เรี ยนจะต้องจําได้อยางแมนยํ 0 + 10 = 10 และ 10 + 0 = 10 1 + 9 = 10 และ 9 + 1 = 10 2 + 8 = 10 และ 8 + 2 = 10 3 + 7 = 10 และ 7 + 3 = 10 4 + 6 = 10 และ 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 ผลทีค่ าดหวัง ่ ั 10 ได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ และรวดเร็ ว .16 ชื่อชดุ ั วมีค่าเทากบ ่ ั 10 ฝึ กทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มน่ั คงและแนวแน ่ บั 10 2.

......... = 5+... 5+...100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4+. 6+... 2+.. = 10 7+.... = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 5+....... = 5+.. 9+. 3+...... คะแนน ใช้เวลา... 3+. 5+.. = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 8+....... 2+.. 7+... 7+. 7+.. = 2+.. 0+. 3+......40 ข้ อ 41 . = 10 8+... 1+......... = 10 10+.... 6+. 3+. 3+.. 2+. = 10 8+...... 1+.... 4+. 8+. 3+. 4+. = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 9+... 8+.. 4+. 7+...... 5+... = 3+. = 6+........ = 10 3+...... 3+... 4+. 4+....... 2+..... = 10 1+. = 2+.... 5+................ 4+... 1+..... 2+.. 2+...20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5+... 2+.... 6+. 2+. 9+. = 1+. 7+... 4+.. 4+...... 5+..... = 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6+..... 4+.นาที.วินาที = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 =10 .. = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 5+.80 ข้ อ 81 .17 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนนับทีบ่ วกกันได้ 10 ข้ อ 1 .... 9+. 9+... 7+..... 5+.. 8+.. 2+.... 5+..... = 10 9+.. 5+.......... 3+. 8+. 8+.... 1+. = 10 2+.... 1+......... 1+. = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 3+. = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8+...... 7+. 0+....... 2+.. 0+.. 3+.. ข้ อ 21 . = 10 6+. 8+. = 7+.. 3+... = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 6+. 1+. = 9+... 5+. 7+.... 2+... 6+.. 6+..60 ข้ อ 61 . คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ..

18 ชื่อชดุ ั วมีค่าเทากบ ่ ั 11 ฝึ กทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทาก เนือ้ หาและหลักการ ั านวนที่กาหนดให้ ํ ่ ั 11 เป็ นการฝึ กทักษะในการหาจํานวนนับที่มารวมกบจํ แล้วได้ผลลัพธ์เทากบ ่ ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถหาจํานวนได้อยางรวดเร็ ว ่ านวนนับ 11 กบจํ ั านวนที่กาหนดให้ ํ นัน่ คือถ้านักเรี ยนคนใดสามารถมองความสัมพันธ์ระหวางจํ ได้ ็ ่ าให้หาจํานวนที่ตอ้ งการได้ง่าย แล้วกยอมทํ ่ ่ า คือ ความสัมพันธ์ที่นกั เรี ยนจะต้องจําได้อยางแมนยํ 0 + 11 = 11 และ 11 + 0 = 11 1 + 10 = 11 และ 10 + 1 = 11 2 + 9 = 11 และ 9 + 2 = 11 3 + 8 = 11 และ 8 + 3 = 11 4 + 7 = 11 และ 7 + 4 = 11 5 + 6 = 11 และ 6 + 5 = 11 ผลทีค่ าดหวัง ่ ั 10 ได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ และรวดเร็ ว . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มน่ั คงและแนวแน ่ บั 11 2.

.. = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 6+.. = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 5+. = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 5+.... 1+..40 ข้ อ 41 ... = 7+... 7+.. ข้ อ 21 ... 8+...... = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 3+......... 2+... 4+.. 5+.. 7+.... 4+.... 6+.. 4+.. 2+.. 5+. = 11 6+.. = 11 8+....... 6+........ 3+.นาที. 5+. 0+...... = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8+.... 6+...... 2+. = 2+... 2+... = 11 1+. 6+..... 5+.. 2+.. 1+...... 5+.. 7+... 1+.. 2+. = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 9+.. 4+........ = 1+. 8+.... 3+. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ..... 3+.....วินาที = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 =11 ..... 7+.. 5+...... 3+... 8+....... 2+.......... 6+.. 4+...... 9+...19 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนนับทีบ่ วกกันได้ 11 ข้ อ 1 . 1+. 4+... 3+.....20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5+.. = 11 9+... = 11 10+. 9+. = 5+...... 4+. 8+......... 1+.. 8+. = 11 2+... = 11 3+... 7+.. 2+. = 11 8+...... 3+. 9+.. 2+.. 3+..... = 9+.. 7+....... 0+. 3+.. 2+. 5+... = 5+... 1+.......... 5+.60 ข้ อ 61 .. 3+. = 11 7+. = 6+.... 3+..... 4+.... = 2+.. 1+. = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 8+. 2+. 7+.... 0+.. คะแนน ใช้เวลา. = 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6+... 8+...80 ข้ อ 81 . = 3+... 7+. 5+... 9+.100 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4+. 4+.

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มน่ั คงและแนวแน ่ บั 12 2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทาก เนือ้ หาและหลักการ ั านวนที่กาหนดให้ ํ ่ ั 12 เป็ นการฝึ กทักษะในการหาจํานวนนับที่มารวมกบจํ แล้วได้ผลลัพธ์เทากบ ่ ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถหาจํานวนได้อยางรวดเร็ ว ่ านวนนับ 12 กบจํ ั านวนที่กาหนดให้ ํ นัน่ คือถ้านักเรี ยนคนใดสามารถมองความสัมพันธ์ระหวางจํ ได้ ็ ่ าให้หาจํานวนที่ตอ้ งการได้ง่าย แล้วกยอมทํ ่ ่ า คือ ความสัมพันธ์ที่นกั เรี ยนจะต้องจําได้อยางแมนยํ 0 + 12 = 12 และ 12 + 0 = 12 1 + 11 = 12 และ 11 + 1 = 12 2 + 10 = 12 และ 10 + 2 = 12 3 + 9 = 12 และ 9 + 3 = 12 4 + 8 = 12 และ 8 + 4 = 12 5 + 7 = 12 และ 7 + 5 = 12 6 + 6 = 12 ผลทีค่ าดหวัง ่ ั 12 ได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ และรวดเร็ ว .20 ชื่อชดุ ั วมีค่าเทากบ ่ ั 12 ฝึ กทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

. 8+... 2+..80 ข้ อ 81 .............. 5+.... 5+............... = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 9+...... 3+. = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 9+. 9+. 9+.... 7+... = 5+. = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 5+. = 12 3+.. 3+. = 12 1+.... 4+........... 6+. = 12 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8+.... = 12 10+.. 3+.. 2+. 3+.21 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนนับทีบ่ วกกันได้ 12 ข้ อ 1 ...... 5+. 8+.... 0+. 3+.. 7+...... = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 6+... = 6+.......... = 12 2+.. 8+.... 3+..นาที.. 8+.. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 ข้ อ 21 ... = 12 6+. = 5+..... = 9+. 3+. 5+..... 0+.... 4+. = 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6+. 8+... 6+.. = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4+.. 4+.... 5+. 3+.. = 12 8+. = 12 9+.... 2+. 7+. 6+.วินาที = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 =12 ...... 2+.. 7+. 6+. 5+. 7+.. 5+..... 8+. 9+. คะแนน ใช้เวลา... 6+......60 ข้ อ 61 .............20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5+. = 5+.... 1+.. 2+......... 7+.... = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 = 12 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 8+...... 4+..... 8+.. 7+........ = 6+.. 1+........ = 12 7+.. 8+...... 3+....100 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4+. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .. = 7+.. 1+.. 7+. 4+.. 5+..40 ข้ อ 41 . 1+... 6+. = 3+. 4+. = 5+.... = 12 8+... 2+.. 2+.. 9+. 9+. 4+..... 8+. 7+.. 9+.. 9+..... 4+. 3+. 8+.. 9+..

22 ชื่อชดุ ั วมีค่าเทากบ ่ ั 13 ฝึ กทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทาก เนือ้ หาและหลักการ ั านวนที่กาหนดให้ ํ ่ ั 13 เป็ นการฝึ กทักษะในการหาจํานวนนับที่มารวมกบจํ แล้วได้ผลลัพธ์เทากบ ่ ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถหาจํานวนได้อยางรวดเร็ ว ่ านวนนับ 13 กบจํ ั านวนที่กาหนดให้ ํ นัน่ คือถ้านักเรี ยนคนใดสามารถมองความสัมพันธ์ระหวางจํ ได้ ็ ่ าให้หาจํานวนที่ตอ้ งการได้ง่าย แล้วกยอมทํ ่ ่ า คือ ความสัมพันธ์ที่นกั เรี ยนจะต้องจําได้อยางแมนยํ 0 + 13 = 13 และ 13 + 0 = 13 1 + 13 = 13 และ 12 + 1 = 13 2 + 11 = 13 และ 11 + 2 = 13 3 + 10 = 13 และ 10 + 3 = 13 4 + 9 = 13 และ 9 + 4 = 13 5 + 8 = 13 และ 8 + 5 = 13 6 + 7 = 13 และ 7 + 6 = 13 ผลทีค่ าดหวัง ่ ั 13 ได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ และรวดเร็ ว . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มน่ั คงและแนวแน ่ บั 13 2.

. = 13 9+... = 13 8+.... 4+. 7+.... 3+...... = 13 10+. 8+. 0+.... 9+. 7+..... = 8+.... 3+. 8+..... 9+...วินาที = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 =13 ...... 9+. 4+. 8+..... = 6+. 9+..... 4+. = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 8+.... 4+.. 4+. = 3+...... 3+. 6+.... 8+.. = 13 6+. 4+. 6+.. 8+...... 0+... 4+.40 ข้ อ 41 .. = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 9+.100 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4+.... 0+... 5+...... = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8+.. = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 3+.. 8+..... 7+.... 7+.. 3+... 8+...23 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนนับทีบ่ วกกันได้ 13 ข้ อ 1 ....... 7+.. 6+... = 13 3+. 0+....... 9+.... = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 5+.... 6+... 8+. 9+... 8+. = 13 6+.. 4+........ 6+. 8+.นาที. = 13 7+.. 4+. 7+.... 5+..... = 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6+. 5+.. 7+...60 ข้ อ 61 .. 9+.......... = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 5+... = 7+... 4+.. = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 = 13 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 6+...... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ..20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5+............. 7+. ข้ อ 21 . = 13 7+....... = 6+. 7+. = 9+.. 5+. 6+... = 5+. 5+. 6+... 5+.. 5+....... 2+...80 ข้ อ 81 .. 3+. 3+..... 7+. = 5+.. 5+. 4+...... คะแนน ใช้เวลา.. = 13 8+.. = 7+.. 1+.... 3+.... 8+....... 9+.... 7+. 4+... 5+..... 4+....

เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทาก เนือ้ หาและหลักการ ั านวนที่กาหนดให้ ํ ่ ั 15 เป็ นการฝึ กทักษะในการหาจํานวนนับที่มารวมกบจํ แล้วได้ผลลัพธ์เทากบ ่ ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถหาจํานวนได้อยางรวดเร็ ว ่ านวนนับ 15 กบจํ ั านวนที่กาหนดให้ ํ นัน่ คือถ้านักเรี ยนคนใดสามารถมองความสัมพันธ์ระหวางจํ ได้ ็ ่ าให้หาจํานวนที่ตอ้ งการได้ง่าย แล้วกยอมทํ ่ ่ า คือ ความสัมพันธ์ที่นกั เรี ยนจะต้องจําได้อยางแมนยํ 0 + 15 = 15 และ 15 + 0 = 15 1 + 14 = 15 และ 14 + 1 = 15 2 + 13 = 15 และ 13 + 2 = 15 3 + 12 = 15 และ 12 + 3 = 15 4 + 11 = 15 และ 11 + 4 = 15 5 + 10 = 15 และ 10 + 5 = 15 6 + 9 = 15 และ 9 + 6 = 15 7 + 8 = 15 และ 8 + 7 = 15 ผลทีค่ าดหวัง ่ ั 15 ได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ และรวดเร็ ว . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มน่ั คงและแนวแน ่ บั 15 3.24 ชื่อชดุ ั วมีค่าเทากบ ่ ั 15 ฝึ กทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

...... 6+. 7+. 5+.. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 0+.......... 4+. 3+....... 8+. 2+........ = 5+..100 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4+... = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 6+. = 15 8+.. = 15 10+. 7+.. = 7+... = 6+.. = 15 6+..... = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 5+.... 6+. = 6+.... = 15 8+... = 15 8+. 8+. = 5+........ 8+..... 7+. 7+.. 4+.. 4+........ 2+....... = 9+. 5+.. 7+.. 9+.... 3+....... = 15 3+.. 7+...... 3+..60 ข้ อ 61 . = 8+.... 6+. 2+... 7+.. = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8+.. 5+.. = 3+..... 7+... = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 8+...25 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนนับทีบ่ วกกันได้ 15 ข้ อ 1 ... 8+.... 9+.. = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 5+. 7+.... 9+........ 2+..นาที... 9+. = 7+... 6+... 5+.. 4+. = 15 7+. 0+. 8+.. 9+.. 5+... 6+..40 ข้ อ 41 . 8+.... 3+... 5+.. 8+...... 7+... = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 8+... ข้ อ 21 . 5+... = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 9+.. 5+..... 3+. 3+.. 4+.. 8+... 8+.......... 8+.............วินาที = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 = 15 =15 . 0+.. 8+...... คะแนน ใช้เวลา.... = 15 2+. 8+....20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5+... 5+. 7+. = 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6+... 9+.. 6+..... 9+.......... 7+.. 5+. = 15 9+.. 4+. 8+... 4+. 6+... 4+. 2+.. 4+..80 ข้ อ 81 ..

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มน่ั คงและแนวแน ่ บั 22 3.26 ชื่อชดุ ั วมีค่าเทากบ ่ ั 20 ฝึ กทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทาก เนือ้ หาและหลักการ ั านวนที่กาหนดให้ ํ ่ ั 20 เป็ นการฝึ กทักษะในการหาจํานวนนับที่มารวมกบจํ แล้วได้ผลลัพธ์เทากบ ่ ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถหาจํานวนได้อยางรวดเร็ ว ่ านวนนับ 20 กบจํ ั านวนที่กาหนดให้ ํ นัน่ คือถ้านักเรี ยนคนใดสามารถมองความสัมพันธ์ระหวางจํ ได้ ็ ่ าให้หาจํานวนที่ตอ้ งการได้ง่าย แล้วกยอมทํ ่ ่ า คือ ความสัมพันธ์ที่นกั เรี ยนจะต้องจําได้อยางแมนยํ 0 + 20 = 20 และ 20 + 0 = 20 15 + 5 = 20 และ 5 + 15 = 20 12 + 8 = 20 และ 8 + 12 = 20 13 + 7 = 20 และ 7 +1 3 = 20 14 + 6 = 20 และ 6 + 14 = 20 ผลทีค่ าดหวัง ่ ั 20 ได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ และรวดเร็ ว .

.. = 8+...60 ข้ อ 61 .........20 ข้ อ 21 .. = 4+. = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ... = 3+. = 4+..วินาที ......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9+... = 4+.. = 9+. = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9+. = 8+. = 5+. = 8+........ = 6+. = 2+.... = 7+...40 ข้ อ 41 ... = 7+........ = 6+... = 5+... = 8+.... = 5+. = 7+..... = 8+... = 0+............ = 2+. = 2+.. = 5+.. = 8+.... = 3+... = 5+.... = 6+..... = 6+... = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8+...... = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7+.. = 9+. = 2+. = 9+.. = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 9+. = 4+... = 7+.. = 2+. = 6+. = 2+... = 3+... = 5+... = 5+.... = 7+....... = 2+.... = 3+... = 2+.. = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9+. = 2+... = 5+. = 7+.. = 7+.....27 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนนับทีบ่ วกกันได้ 20 ข้ อ 1 .. = 8+.. = 3+.. = 8+.. = 4+... = 7+....80 ข้ อ 81 .......... = 4+.... = 6+. = 2+. = 3+...... = 6+...... = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 9+... = 3+. = 0+..... = 7+. = 6+. = 4+.. = 6+..นาที. = 4+. = 8+. = 7+.... = 0+...... = 7+... = 1+.... = 3+.. = 5+.. = 9+.. = 5+. = 6+. = 5+. = 8+. = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 5+. = 7+... = 1+. = 8+... = 8+.. = 9+............ = 7+. = 3+..... = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7+.... = 8+...... คะแนน ใช้เวลา. = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 7+.. = 9+.. = 4+....... = 0+.... = 4+.. = 5+...... = 4+..

13 . 11 . 14 และ 15 ได้อยางถู . 13 . 14 และ 15 ซึ่งนักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถหาจํานวนได้อยางรวดเร็ ว ่ านวนนับกบจํ ั านวนที่กาหนดให้ ํ นัน่ คือถ้านักเรี ยนคนใดสามารถมองความสัมพันธ์ระหวางจํ ได้ ็ ่ าให้หาจํานวนที่ตอ้ งการได้ง่าย แล้วกยอมทํ ผลทีค่ าดหวัง ่ ั 10 . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ ั านวนมี่กาหนดให้ ํ 2.28 ชื่อชดุ ั วมีค่าเทากบจํ ่ ั านวนที่ ฝึ กทักษะการหาจํานวนนับที่บวกกนแล้ ํ กาหนดให้ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. 12 นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว . เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์เทากบจํ เนือ้ หาและหลักการ ั านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการทบทวนการฝึ กทักษะในการหาจํานวนนับที่มารวมกบจํ แล้วได้ผลลัพธ์เทา่ ่ กบั 10 . 11 . 12 .

... 0+.. 9+. = 2+. 4+..... 3+..60 ข้ อ 61 ..... 8+..... 3+. = 6+.. = 10 8+.. 9+.. = 10 2+...นาที. = 10 = 11 = 10 = 10 = 11 = 10 = 14 = 11 = 10 = 10 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 6+.. 5+. 7+........20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5+.... 3+. = 12 = 10 = 11 = 11 = 10 = 15 = 10 = 12 = 10 = 11 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 5+...... = 10 6+... = 11 = 10 = 12 = 10 = 14 = 10 = 15 = 10 = 13 = 11 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 8+... 1+.... = 13 = 10 = 10 = 12 = 10 = 11 = 15 = 11 = 10 = 11 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 5+... 4+.. 5+.. = 11 7+.. 3+... 3+.... 3+... = 11 1+. 2+........ 8+. 7+.... 6+.............. 9+. 7+.. 5+... 1+......... 8+... 4+.. 4+.... = 2+........... 1+. = 5+.. 1+....80 ข้ อ 81 . 8+... 6+.... 8+. 0+.. 7+.. 0+. 2+. 5+. 4+.... 6+... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 2+..............29 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนนับทีบ่ วกกันได้ ค่ าตามทีก่ าํ หนดให้ ข้ อ 1 ..... = 10 3+.... 5+........ 3+.... 3+.....100 11 10 10 12 10 13 10 15 10 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4+. 5+...... 3+..... 2+..... = 1+.. 9+... 5+.. 5+.. 4+.. = 10 8+. 8+.. คะแนน ใช้เวลา.. 2+.... = 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6+.....วินาที = 11 = 10 = 14 = 12 = 10 = 12 = 13 = 10 = 10 = 11 ..... 2+. 8+... 4+. 6+.. = 9+. = 11 9+..... 9+........ = 15 = 10 = 12 = 10 = 13 = 10 = 14 = 10 = 15 = 11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 9+.....40 ข้ อ 41 . 5+. 3+... 4+. = 15 = 10 = 12 = 15 = 10 = 13 = 10 = 10 = 10 = 15 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 3+... 4+...... 7+. = 3+. 2+. = 5+. 2+. 2+. = 10 10+... 6+.. 7+.. = 7+.. 1+.. 3+. = 15 = 10 = 10 = 12 = 10 = 11 = 10 = 13 = 12 = 10 = 11 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8+. 6+.. 1+. 7+. ข้ อ 21 ..

30 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการบวกจํานวนนับ ชุดที่ 1 . เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์ไมเกน เนือ้ หาและหลักการ ั คาไมเกน ่ ่ ิ 20 เป็ นการฝึ กทักษะการบวกจํานวนนับสองจํานวนซึ่งเป็ นเลขหลักเดียวและบวกกนมี ่ ซึ่งเป็ นพื้นฐานในการบวกเลขหลาย ๆ หลักตอไป 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผลทีค่ าดหวัง ่ ิ 20 นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนที่มีผลลัพธ์ไมเกน ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ได้อยางถู . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ ิ 20 2.5 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1+8 2+8 0+4 9+3 1+0 0+0 6+4 8+5 7+4 4+4 =. =... =......80 ข้ อ 81 ............ =. =........ =.......... =... =...... =............ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 6+9 2+0 8+1 1+7 3+7 7+5 6+5 4+5 4+9 8+7 =. =........ =............. =.. =............. =........ =.....100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2+7 4+5 0+8 9+7 3+8 5+8 6+7 1+9 1+5 7+7 = ...... =.... =.................................... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 4+8 2+1 9+0 2+5 1+8 0+6 1+8 3+3 4+6 0+5 =..... =...31 แบบฝึ กทักษะ การบวกจํานวนนับ ชดที ุ ่1 ข้ อ 1 ..... =................. =... =.... =...................... =....... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ... =..... =....... =.. =... =............. =... =......... =. =.... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 5+8 4+8 7+8 4+9 1+5 2+6 3+9 4+8 6+7 2+4 =...... =.......... =...... =..... =......... =.... =....... =.. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9+7 0+8 1+5 4+8 2+6 1+2 5+0 5+1 9+4 6+1 =...... =...... =......... =. =. =............................ =.... =... =.. =............. =...... =.. =.............. =.. =.20 ข้ อ 21 ........ =.... =...40 ข้ อ 41 ...... =...... =........ =........................ =................... =. =.60 ข้ อ 61 ....นาที...... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1+9 3+7 2+9 7+4 1+7 3+0 2+0 1+4 1+8 5+2 =.............. =............. =...... =....... =.......... =. =.... =......... =................ =. =... คะแนน ใช้เวลา. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3+8 1+1 1+5 1+7 2+9 0+6 0+7 6+3 3+1 9+4 =... =. =.. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8+9 8+2 8+8 1+1 0+0 2+5 1+8 0+9 2+0 4+7 =. =.... =.. =..... =... =........... =................. =....... =....... =............................. =.... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 6+9 2+3 3+4 5+5 7+7 8+7 3+8 1+6 6+4 1+3 =.......... =.วินาที .... =...... =.. =.. =....... =.......... =................. =.

=............. =............. =. =. =........................... =..60 ข้ อ 61 . =.................... =.. =. 8+4 =.. 4+1 =. =.... =........ 1+4 =.... =...... =.... =.............................. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 4+9 6+3 4+4 1+5 2+7 3+7 6+8 9+6 5+4 2+3 =.............. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 6+4 2+5 8+6 2+7 4+7 6+5 4+5 1+4 2+9 8+7 =............... =.... =.. =................. =... =. =..100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5+7 1+5 0+9 9+2 3+0 5+1 6+5 6+9 5+5 1+7 = ................ =...... =....... =..... 5+2 =............ คะแนน ใช้เวลา........................... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4+8 5+1 0+5 6+7 5+9 0+6 4+7 2+3 0+1 4+4 =..... =. =............... =....................... =.......80 ข้ อ 81 .... =. =. =........................... 2+8 =.......... =. =........ =....... =............... 1+6 =........... =........... =.................................... =....................วินาที .. =..... =........... =.... =.......... =... =..... =..... 2+1 =.. =......... =.......... =....... =.40 ข้ อ 41 .. =............. =. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ........................... =.... =.. =........... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7+7 =.. =. 5+1 =.... =.. =..... =........ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 4+1 2+1 5+0 6+5 1+8 3+6 1+8 7+3 5+6 9+5 =.... =.นาที........ =. =.. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4+8 6+8 2+4 6+3 3+0 5+0 4+4 7+5 1+4 4+4 =.......... =...... =... =... =...... =.......... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 6+8 3+8 4+8 5+9 2+5 6+6 7+9 2+8 4+7 6+4 =...... =.............. =.... =.. =......20 ข้ อ 21 .... =. =.. =............. =.. =.... =.. =...... =... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 2+8 8+4 8+7 1+5 0+2 5+5 3+8 0+9 1+0 4+7 =................... =.......... 8+1 =. =.....32 แบบฝึ กทักษะ การบวกจํานวนนับ ชดที ุ ่2 ข้ อ 1 ............ =.. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1+9 5+7 6+9 8+4 9+7 6+0 3+0 4+4 6+8 5+5 =... =.

.......... =............... =..... =.............. =... =................... =...... =..... 5+3 =.... =..... =. 6+3 =........ =... =..... 1+6 =............... 5+6 =.... =. =.. =.......... =................ =........... คะแนน ใช้เวลา. =...นาที......80 ข้ อ 81 . 3+4 =....... =... =......... ... 2+3 =.. =. =... =.......... =......... =.......... =.... =.. =....... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 6+9 2+7 4+9 0+4 1+7 4+0 6+0 2+4 3+8 1+2 =....... 3+5 =.... =.......... =.... =...... =..... =.. =........ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 6+8 2+7 8+6 4+7 5+7 1+5 3+5 2+4 3+9 0+7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9+5 0+8 1+4 1+8 2+6 3+2 6+0 5+1 8+4 7+1 =........... =............ =....... =...วินาที =..... =.. =............ =. =.............60 ข้ อ 61 ...............40 ข้ อ 41 ........ =................ =. =...... =........... 7+8 =.......... =... =............. =........... =. =... =.......... =........20 ข้ อ 21 ........... =.... =.................. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 0+8 0+1 1+5 2+7 2+9 4+6 0+7 2+3 5+1 4+4 =............. =........ =..... =. =................................. =....... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ..... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 2+8 4+8 7+8 2+9 2+5 0+6 3+9 1+8 5+7 8+4 =. =............ =.. =....... =.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2+1 4+0 0+2 1+7 5+8 6+8 3+4 1+1 1+2 7+4 = ................ =......... =. =...... =.. =.......................... =..... =........ =..................... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1+8 0+8 0+4 9+3 0+0 4+0 6+4 5+5 3+4 5+4 =..............33 แบบฝึ กทักษะ การบวกจํานวนนับ ชดที ุ ่3 ข้ อ 1 ....... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8+9 5+2 8+8 2+1 7+0 6+5 3+8 2+9 6+0 4+7 =.. =....... =. =.. =.. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 5+8 =........ =............... 8+9 =... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 4+9 2+5 2+0 3+5 2+8 0+6 0+8 2+3 4+6 0+5 =..... =...... =........ =... =.... =...... =..

...... =.... 8+7 =............. =..... 94 =............................ =... =..... =.... =.... 0+9 =.... =.. 21 . =............................... =....... =..... =...... =....... =...................... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 8+8 6+1 3+0 5+5 6+8 4+6 8+8 2+3 3+6 7+5 =............................... =........... =.. =....... 92 =.. =... =................... =... =...................... =............ 7+9 =.... 5+9 =........... =................. =....80 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ...... 99 =..20 ข้ อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2+7 = .. =.......... =...... =.... =......... =....... =......................34 แบบฝึ กทักษะ การบวกจํานวนนับ ชดที ุ ่4 ข้ อ 1 ........ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8+9 2+2 4+8 6+1 7+0 6+5 1+8 6+9 5+0 7+7 =....... =........................ =................... =. =.... =............ =. =................... 97 =. 6+5 =............... 3+7 =..... =..... =.... 98 =...นาที. =.วินาที ข้ อ 81 ........100 ..... 96 =....... คะแนน ใช้เวลา.. 93 =.... =............. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6+7 3+8 2+5 4+8 5+6 8+2 7+0 6+1 5+4 2+1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 9+8 8+1 4+5 8+7 9+9 6+6 2+7 4+3 5+1 2+4 =. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5+9 9+7 6+9 3+4 5+7 4+0 6+0 1+4 8+8 9+2 =.. =.............. =. =........ 95 =... =.... =... =........... =...... =. =........ =. =..... 91 =.. =.. 4+5 =... =........... =... =...........40 ข้ อ 41 ...... =.60 ข้ อ 61 ..................... =............. =. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 2+8 6+8 8+8 9+9 5+5 3+6 4+9 8+8 6+7 5+4 =.. 100 7+9 5+3 3+4 6+5 0+7 2+7 1+8 1+6 6+4 8+3 =....... =.......................................... =..... =...... =.. =...... =....... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 5+9 6+0 8+1 4+7 6+7 8+5 6+5 2+4 3+9 4+7 =........................... 8+7 =.. =..... =...... =......... 9+7 =........................ =.................. =.. =....... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1+7 2+5 6+4 2+3 7+0 0+0 8+4 7+5 7+4 5+4 =.. =..... =......... =...........

................. =............................. =...... 0+7 =.......... =....................... =............ =...... 21 ............................................ 5+7 =. =......... =. =..... =........... =..........35 แบบฝึ กทักษะ การบวกจํานวนนับ ชดที ุ ่5 ข้ อ 1 ........................... =..... 5+8 =..... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 5+9 2+0 9+1 0+7 3+7 1+5 6+5 2+4 3+9 8+7 =...... 98 =........ =... =....... =......... =........ =..... =........ =. =. 100 6+9 1+3 2+4 3+5 7+7 8+7 5+8 6+6 6+4 0+3 =...... =........ =............. =... 95 =............. =......................นาที....... =............... =.. 97 =... =............. =................. =...... =............... =.... =........ =........................60 ข้ อ 61 ..... =.. คะแนน ใช้เวลา.... =.............. =. =....... =.... 6+5 =. =....................... 93 =..... =... 0+2 =......20 ข้ อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2+5 = ... 92 =... =... =.................................... =........ =.....40 ข้ อ 41 .. =.......... 7+7 =............. =.. =... =... =. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8+8 2+8 3+8 4+9 1+5 3+6 8+9 1+8 6+7 2+4 =.. =.. =......... =......... =...... =..... 6+8 =......... =......วินาที ข้ อ 81 .. 96 =.............. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3+7 0+8 2+5 5+8 6+6 7+2 5+0 5+1 3+4 7+1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4+8 5+1 2+5 1+7 8+9 4+6 0+7 4+3 6+1 9+4 =... =......80 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ....... 91 =..... =...... =.... =.... =.... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 8+8 6+1 4+0 6+5 3+8 4+6 6+8 2+3 4+6 5+5 =...... =....100 ... =... =... =............ 94 =............................. =... =.............. =.... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 8+9 6+7 3+9 4+4 1+7 6+0 4+0 2+4 3+8 5+2 =......... 4+3 =........... =...... 99 =............ =... =.. 4+9 =........... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6+9 3+2 2+8 1+1 5+0 6+5 8+8 4+9 6+0 2+7 =... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5+8 4+8 4+4 2+3 1+0 2+0 0+4 1+5 2+4 6+4 =..... =..... =.... =...... =....

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ 2.36 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการบวกจํานวนนับ ชุดที่ 6 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนซึ่งเป็ นเลขหลักสิ บและหลักหนวย เนือ้ หาและหลักการ ่ ่ งเป็ น เป็ นการฝึ กทักษะการบวกจํานวนนับสองจํานวนซึ่งเป็ นเลขหลักสิ บและหลักหนวยซึ ซึ่งนักเรี ยนสามารถเลือกหลักการคิดได้หลายวิธีดงั นี้ ่ แล้วนําผลที่ได้ไปรวมกบจํ ั านวนเต็ม 10 ของ หลักที่ 1 บวกเฉพาะเลขหลักหนวย ตัวตั้ ง เชน่ 25 + 7 = 20 + ( 5 +7) = 20 +12 = 32 ั วตั้ งให้เต็ม 10 เชน่ หลักที่ 2 หาจํานวนมารวมกบตั 25 + 7 = 25 + 5 เหลือ 2 = 32 ผลทีค่ าดหวัง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนซึ่งเป็ นเลขหลักสิ บ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว และเลขหลักเดียว ได้อยางถู .

24+5 =........... 13+7 =.............. 12+6 =........................ 31+9 =. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 22+8 =....... 11+7 =... =..... 25+8 =...................... 16+5 =........ คะแนน ใช้เวลา................ 32+6 =.... 17+7 =............... 26+4 =..... 21+5 =....... 57+7 =.......... =... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 23+8 =.......... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 25+8 =..100 =....... 14+8 =........... 20+7 =............. 51+6 =......... 24+5 =.......................... 43+4 =...... 19+4 =...... 29+7 =................นาที........... =.... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 28+9 18+2 18+8 41+1 20+0 12+5 21+8 30+9 22+0 14+7 ข้ อ 61 ...... 36+3 =... =......... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 11+9 23+7 12+9 17+4 11+7 13+0 22+0 11+4 11+8 15+2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29+7 =. 41+5 =.... =......... 23+1 =........................60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12+7 = ...... 46+7 =. =.... =............ 22+0 =............ 36+1 =................... 25+1 =........ 10+4 =........... 33+8 =................... 17+8 =.. 44+8 =...37 แบบฝึ กทักษะ การบวกจํานวนนับ ชดที ุ ่6 ข้ อ 1 . 22+3 =.วินาที . =.... 32+8 =. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 21+8 =..... 30+0 =....... 23+9 =... =....................... 31+1 =...... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 24+8 =..... 22+9 =...... 44+4 =............... 21+7 =.... 21+2 =.......... 34+9 =.. =... 12+5 =............ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 16+9 =........ 17+5 =.. 12+1 =............. 14+8 =........ =.. 28+7 =............................. 52+4 =.. =........ 16+7 =.... 24+6 =. =.. 25+5 =.... =.................... 19+3 =..... 61+3 =. 27+4 =... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 36+9 =. 29+0 =. 35+0 =................................. 21+0 =.. 24+9 =............................................. 10+5 =.20 ข้ อ 21 . 10+6 =...... 33+8 =... 21+5 =........... =......80 ข้ อ 81 ....... 31+5 =........ 13+3 =... 10+8 =. 28+7 =.. 20+8 =........... 18+5 =.. 21+8 =.................... 38+1 =.. 20+6 =............ =... =.......... =....40 ข้ อ 41 ... =......................... 29+4 =..... 36+4 =....

2…. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ ั 2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนซึ่งเป็ นเลขหลักสิ บและหลักสิ บเชนกน เนือ้ หาและหลักการ ั ่ งนักเรี ยนส เป็ นการฝึ กทักษะการบวกจํานวนนับสองจํานวนซึ่งเป็ นเลขหลักสิ บและหลักสิ บด้วยกนซึ ามารถเลือกหลักการคิดได้หลายวิธีดงั นี้ ่ กหนวย ่ หลักที่ 1 บวกตัวเลขที่ละหลัก โดยเริ่ มตั้ งแตหลั เชน่ 3 5 + 4 7 = ………. ั ่ทดไว้ 1 เป็ น 8 3 5 + 4 7 = …. 3 + 4 = 7 บวกกบที ่ แล้วจึงบวกหลักหนวย ่ กสิ บกอน ่ หลักที่ 2 บวกตัวเลขที่ละหลัก โดยเริ่ มตั้ งแตหลั เชน่ 3 5 + 4 7 = ( 3 0 + 4 0 ) + ( 5 + 7 ) = 7 0 + 12 = 8 2 ่ นจํานวนที่บวกกนได้ ั ครั้ งละสิ บ หลักที่ 3 แบงเป็ เชน่ 3 5 + 4 7 = 3 5 + (4 5 + 2) = ( 3 5 + 4 5 ) + 2 = 8 2 ผลทีค่ าดหวัง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนซึ่งเป็ นเลขหลักสิ บ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว และหลักสิ บ ซึ่งจะพบอยูเ่ ป็ นประจํา ได้อยางถู .38 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการบวกจํานวนนับ ชุดที่ 7 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. 5 + 7 = 12 ใส่ 2 ทดไว้ 1 3 5 + 4 7 = ……2….8.

..... 25+45 =.....40 ข้ อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12+15 =........ =..... 14+61 =..........20 ข้ อ 21 .. =.. =....... 25+51 =. 23+55 =..นาที... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 16+12 =.. 14+15 =....... =......... =..... 20+64 =...... 29+12 =... 23+19 =................ 21+31 =...... 21+24 =......... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 36+28 =.......... =....... 19+45 =........... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 22+48 =..... 24+40 =.................. 44+40 =.......... 33+32 =.......... 22+27 =.......... =.. 57+16 =.............100 =...39 แบบฝึ กทักษะ การบวกจํานวนนับ ชดที ุ ่7 ข้ อ 1 ... 24+25 =.วินาที ... =. 28+23 =. 14+72 =.. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 12+23 12+28 18+82 41+18 20+32 12+54 21+28 30+46 22+28 14+71 ข้ อ 61 . 41+16 =..... 24+16 =.. 36+32 =................ 43+41 =.... 15+30 =................ 31+24 =... =........60 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 22+44 =... คะแนน ใช้เวลา....... 13+34 =.......... =......................... 30+23 =............. 21+26 =.................................... 19+34 =... 26+44 =. 51+62 =. 14+27 =............................ 12+54 =..... 32+23 =......... 61+33 =...................... 28+16 =... 36+23 =...... 10+35 =. 10+26 =.... 18+51 =........................ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 11+54 23+14 15+28 15+46 11+71 13+25 22+24 18+45 11+81 15+28 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29+14 =... 17+35 =............. 38+15 =........... 28+45 =. 21+29 =.............. 41 ............................ 21+71 =.......... 12+16 =.............. 46+17 =... 10+24 = .............80 ข้ อ 81 ............ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 24+35 =... 34+15 =. 25+32 =.. 22+32 =... =.. 36+27 =..... 24+51 = .............. =............... 16+70 =.. 21+18 =... 16+24 =.. 24+35 =........ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 24+56 =........ 12+51 =.... =... 29+23 =. =...... 17+25 =............... 24+61 =. 13+27 =...... 14+70 =.. 31+18 =.. 23+18 =................ =... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 25+14 =.............. =....... 33+51 =. 14+36 =.. 13+25 =. 14+29 =............ =.......... =........ =....... 27+12 =............. 29+24 =.

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกตัวเลขหลักเดียวตั้ งแต่ 3 จํานวน จนกระทัง่ ถึง 10 จํานวน เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะการบวกตัวเลขหลักเดียวตั้ งแต่ 3 จํานวน จนกระทัง่ ถึง 10 จํานวน ซึ่งนักเรี ยนสามารถเลือกหลักการคิดได้หลายวิธีดงั นี้ ่ แล้วนําผลที่ได้ไปรวมกบจํ ั านวนเต็ม 10 ของ หลักที่ 1 บวกเฉพาะเลขหลักหนวย ตัวตั้ ง เชน่ 25 + 7 = 20 + ( 5 +7) = 20 +12 = 32 ั วตั้ งให้เต็ม 10 เชน่ หลักที่ 2 หาจํานวนมารวมกบตั 25 + 7 = 25 + 5 เหลือ 2 = 32 ผลทีค่ าดหวัง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกจํานวนนับสองจํานวนซึ่งเป็ นเลขหลักสิ บ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว และเลขหลักเดียว ได้อยางถู .40 ชื่อชดุ ่ ฝึ กทักษะการบวกเลขหลักเดียวแตหลาย ๆ จํานวน จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

... = ......................... ... 26.. = . 3............. = .................... 12..... = ....... = ............ 14........ 22.............. ........... 1+3+5 3+8+2 1+2+6 1+4+3 3+5+4 1+7+4 7+5+4 4+5+7 1+0+4 9+2+4 8+2+3 5+3+4 2+7+4 2+5+4 3+6+5 3+3+6 7+5+4 7+5+1 3+9+4 2+4+1 3+0+4 8+4+0 2+4+1 6+3+4 7+5+4 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ... 24............. = ...... ................... ....................... 42.......... = .... 45.............. = ... = ..... 48....... ............... . 18................. ....... 34................ = ... 17. = ...... 5.... ............. .. 25...... = ... 10... 28........ 31... = ...... ............................. .... 35........ 13......วินาที = . 38... = ......... 9... 20... 50................ 30.............................. = ... ..... = ........... 11.........นาที... ... = . 40....... = .......... 16..... = .....................41 แบบฝึ กทักษะ การหาผลบวกของจํานวน 3 จํานวน 1..... 46.. = ........... ......................... ............... 49................... 44........ 37.... 29... 4...... 33....................................................... 32... 27........................... 6+4+5 1+3+7 2+3+7 4+7+7 2+4+4 6+2+7 8+7+7 6+7+6 5+4+5 5+3+1 7+5+8 5+4+2 8+1+4 6+5+3 3+8+2 6+5+5 2+5+3 8+3+4 4+0+5 4+1+4 3+7+2 3+6+0 7+5+4 0+5+4 4+0+3 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ... ............................ 7......... = ..... 21..... 2........ ........................... 36....... 43......... = ............... ... 41. = ...... ......... ................... 6.... 47..... ......... 39.. = ........................... 15................. ......คะแนน เวลา... 19...... .. . 23... 8..... .

............ 19...... = ............ 16................. = ........................... 8... ............ ........ ....... = ... = . 3.. ...... .......... ..... ...... 15. 17...... ........................... = .........วินาที = .. 6........... 35........ 26... 12........... = ......คะแนน เวลา.. ............... 6+5+4+5 1+3+7+8 2+3+7+3 2+4+7+0 2+4+5+4 4+4+7+1 0+4+1+2 1+7+4+6 5+4+1+2 5+7+3+1 4+5+2+8 0+4+2+1 1+9+1+4 7+5+2+3 2+8+2+5 7+3+5+5 7+5+5+3 7+3+6+4 4+6+5+4 5+5+1+4 3+4+7+2 4+6+5+0 3+7+5+4 0+4+5+4 4+0+2+3 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ....... ......... = . ... ..................... = . 22............................................................. 2...................... 5.............. 36.... = ............. ............42 แบบฝึ กทักษะ การหาผลบวกของจํานวน 4 จํานวน 1........................ = ..... 34. .................. .......... ............ = .... ... 23... = . 40... = ..... 18............. 27............... 21............... ...... = .... = .. 7.. = .......... 28............. 39........... ...นาที.... 24.... ............. 30........................... = .......... = .. 45.. ... 31... 37........ 42.................... 47... = ........ ........................ 33. = ........ 49.. = ... 9.......... 41.... 20........... = ... 29....... = ............ 13.................... .................. 25.......... 43.......... 46................................... 44..... ........ 11................. 38....... 10..... = .... 32............. 4........ 50............ . 14.. 48. 1+3+6+5 3+6+8+9 1+2+6+8 1+5+4+3 3+5+4+6 1+7+4+0 7+8+5+4 0+4+5+5 4+1+0+2 1+0+2+4 1+7+2+3 1+3+5+1 2+3+7+4 9+1+5+4 2+4+6+5 8+1+3+6 7+3+5+4 7+6+5+1 3+9+5+4 2+4+6+1 6+0+4+8 8+4+9+0 6+4+3+1 7+3+5+4 5+8+5+4 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ......

......... 2.. 23............. 5......... 7....43 แบบฝึ กทักษะ การหาผลบวกของจํานวน 5 จํานวน 1. .... 16. 25........ . .... = ................. 20............................. 48.... .. ...........วินาที = . 40.... ...... 41. = .........คะแนน เวลา............ = ...... 12............. = ........ 43......... = ....................... 30....... = ........... 2+6+5+4+5 1+2+3+8+7 1+2+3+8+7 2+4+7+1+0 2+4+5+5+4 6+8+7+1+4 2+5+4+1+2 2+8+7+4+6 5+4+7+1+2 5+5+7+3+1 4+6+5+2+8 6+4+8+2+1 2+8+9+1+4 6+4+5+2+3 3+7+8+2+5 5+3+6+5+5 2+3+6+5+3 8+3+2+5+4 4+0+6+5+4 5+4+5+1+4 3+4+5+7+2 9+3+6+5+0 2+4+7+5+4 0+4+6+5+4 4+0+2+8+3 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ .......... = .................... = . 6........ ...... ............... . 35.......... 36.... 42.................. 3....................................... 26...... ....... .... = .. .......... ............ 24.... = ....... 13..... 28. 4...... 39......................... ..... = ........................ ........ 19......... = .. 45........ = ..... 14............................ ........ .... 34.... 31........... = . 18....... = . ................ 47......... 33... .... 38.......................... 22.... 10..... 29.................. = .... = ..... ........................................ 49............. .............. ..... 8......... = . = . 17.. ................ 37....................... 27............... 46........... = ........................... = . = .... 9..... 44.......... = ...... 50.นาที........ ................. 21............ 15... ........... = ............ 32............... 1+3+6+5+4 3+6+8+9+1 1+2+6+8+2 1+5+4+3+2 1+3+6+5+4 1+4+7+0+4 4+7+8+5+4 0+1+4+5+7 8+4+1+0+2 1+9+8+2+4 9+1+7+2+3 1+3+6+5+4 2+8+3+7+4 9+1+5+5+4 2+8+4+6+5 2+8+1+3+6 7+3+9+5+4 7+8+6+5+1 0+3+9+5+4 2+8+4+6+1 2+3+0+4+8 1+8+4+9+0 2+5+4+3+1 6+3+5+5+4 7+8+6+5+4 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .......... 11..

. = ....... 6...... 15.............. ..... 34....... 43..... 19................. = ...... = .. .......... 10...44 แบบฝึ กทักษะ การหาผลบวกของจํานวน 6 จํานวน 1. 30.................... 47.... ... 16..... 5................คะแนน เวลา............ 21...... 7....... 27............ 2.... 41............ 14........ 3.......... ...........................วินาที = ......... = .......... .. 13..... 18........ 50...... = .......................... 32........................... ........... .................... ........... = ....................... 39.. 29...... = .................นาที............. 28.... 37..... = .. .. = ................... 31.......... 8........... ........................ 33......... ............... = ............... ... . = .................. 23.... = ........................ = ................ 46......... 45............. . ........ . 26.......... = ....... 44. .... 2+6+7+5+4+5 5+1+2+7+8+7 2+2+7+4+7+3 3+4+0+8+1+0 2+9+6+5+5+4 6+8+7+4+7+1 1+5+3+4+1+2 2+8+3+7+4+6 5+4+4+7+1+2 1+5+7+7+3+1 4+6+5+5+2+8 5+4+5+1+2+1 2+2+2+9+1+4 6+4+0+5+2+3 3+7+4+8+2+5 5+3+2+6+5+5 7+3+3+6+5+3 8+3+0+2+5+4 4+0+6+4+5+4 7+4+5+9+1+4 3+4+0+5+7+2 1+3+0+6+5+0 2+4+1+7+5+4 0+4+0+6+5+4 4+0+2+1+8+3 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ..... = ... = . 24....... 17....... 20......................... 12..................... .. . = ............. = .. 40.... ............. 35......... = .. ...... 36.... .. 22....... 42............. 49....... = .. 38... = .. .... 1+3+6+2+5+4 3+7+8+5+9+1 0+3+2+6+8+1 1+2+2+5+4+3 5+3+6+1+5+4 1+4+7+4+0+8 4+2+1+8+5+4 0+1+2+4+5+7 8+4+0+1+0+2 1+9+8+2+2+4 9+1+7+0+2+3 1+3+4+3+5+4 2+8+2+3+7+4 0+1+1+2+5+4 2+7+1+2+6+5 1+8+1+0+3+6 0+3+1+1+5+4 7+1+6+4+5+2 0+3+9+0+5+4 2+8+4+1+6+1 4+3+0+5+4+8 1+8+4+5+9+0 2+5+4+6+3+1 1+3+5+0+5+4 7+8+6+1+5+4 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ..... = .......................... = ................ 25. . 9... 4......................... = ............. 11..... ............................. 48............

= ................................ 16.............................. 46.................. .. 5...... 36..... 4. 28.................... 9. 43................. = ..45 แบบฝึ กทักษะ การหาผลบวกของจํานวน 7 จํานวน 1.............. ............. 41.. ....... 35....... 20....... 12............... 3... 7...................... 24.......................... 8.. ........คะแนน เวลา................... .... ...............นาที....วินาที = . = ...... ................ ... 26.... 15..... 42........ 22..... 10............ 2....... 6........... 14...... 34. 1+3+6+2+3+4+5 3+6+8+0+1+2+3 2+3+1+2+6+8+2 1+3+8+6+5+4+3 1+3+6+2+7+5+4 1+1+0+4+7+0+4 4+7+1+4+8+5+4 0+1+4+8+4+5+7 8+4+1+9+7+0+2 1+9+1+2+8+2+4 9+1+6+4+7+2+3 1+3+6+5+1+4+4 2+8+2+4+3+7+4 9+1+0+1+5+5+4 2+8+4+5+0+6+5 2+8+1+4+1+3+6 7+3+1+0+9+5+4 7+8+6+1+2+5+1 0+3+9+4+5+5+4 2+8+4+8+1+6+1 2+3+0+2+1+4+8 1+8+2+1+4+9+0 2+5+4+3+5+3+1 6+3+5+2+4+5+4 7+8+6+2+4+5+4 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ......... = ..... .......... 50......... = ........ 48... ............ 44.. .... = .............. 29............... ........ .................... = ... ................. = ........... ... = .......... 18... = ......... 31.. ....... 49........... ............. ... 23. = .. 17..................................... = .................................... 11..... = ............ = ..... 13.... 37.... ............. = . = .... .......... ............ 30......... = ......................... 25.... 38.......................... 21. 39......... 45... . = ....... 32. = .............................. 27....... ...... ...... = ........... 47........ . 33..... 19... = ............... 2+3+4+5+6+4+5 1+2+3+2+5+4+7 2+2+3+5+4+7+3 2+9+5+4+7+1+0 2+3+5+4+5+5+4 6+8+2+4+4+7+1 2+5+0+7+4+1+2 2+8+7+4+5+1+6 5+4+7+5+4+1+2 5+5+2+3+7+3+1 4+6+4+1+5+2+8 6+4+5+1+8+2+1 2+4+2+8+9+1+4 6+2+0+4+5+2+3 3+7+3+4+8+2+5 5+3+4+2+6+5+5 2+3+1+0+6+5+3 8+3+0+1+2+5+4 4+0+6+3+2+5+4 5+4+5+2+0+1+4 3+4+5+3+0+7+2 9+3+2+1+6+5+0 2+4+7+0+8+5+4 0+4+6+2+4+5+4 4+0+2+8+3+4+3 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ . 40....................... = . = .............. = ..

..... 41... 29...... 33.... 44. = . ...... 6. 26. 25... = ..... . = .......... .. . 17........... .... 9......... 34.. 20.... = ..... = ..... ....... .................... 38... = .......... 32... 19.............. 16............................ .. 36........... 21.. ..... ....... .. ..... = .. 31. = ... 49................. ............ 2+3+5+4+5+6+4+5 1+2+3+8+2+5+4+7 8+2+3+0+5+4+7+3 1+9+5+4+3+7+1+0 7+3+5+4+5+1+5+0 5+8+2+5+4+4+7+0 2+8+0+7+4+3+1+2 2+8+2+5+1+1+6+6 5+4+7+5+5+4+1+2 5+5+2+3+7+7+3+1 5+6+4+9+1+5+2+8 8+4+6+5+0+8+2+1 4+4+2+8+8+9+1+4 5+2+1+0+4+5+2+3 1+7+4+3+4+8+2+5 5+8+5+4+2+6+5+5 6+1+3+1+0+6+5+3 8+3+0+9+1+2+5+4 4+0+6+8+3+2+5+4 5+5+5+1+2+0+1+4 6+4+5+3+3+0+7+2 9+3+7+2+1+6+5+0 1+4+7+0+2+8+5+4 0+4+6+2+4+1+5+4 4+0+2+8+1+3+4+3 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ .... = ...........46 แบบฝึ กทักษะ การหาผลบวกของจํานวน 8 จํานวน 1.... . .... = .... 46................ 3................ 4...... 13......................................... = ............. .... 23................... 11........... = ...... .......................... = ........... ....... ............... 50........ 2.......... 12................ 18...นาที... ..... .................................. 28............. .. 5............................................. = ......................................................... = .... = ........ 39. = ..... 27. ................... = ..... 15..... 48. 37................... 43..... = .. 40.. 24. 7.............. 1+3+7+2+5+3+4+5 3+6+8+7+0+1+2+3 7+3+1+9+2+6+8+2 1+3+4+6+5+3+4+3 1+3+6+2+7+4+5+4 1+9+0+4+7+1+0+4 4+6+1+4+8+6+5+4 0+1+4+8+4+5+5+7 8+2+1+9+7+1+0+2 1+9+1+0+8+2+2+4 8+1+6+4+7+2+1+3 7+3+6+5+2+1+4+4 3+8+2+4+2+3+7+4 9+1+0+1+6+1+5+4 2+8+4+8+0+4+6+5 2+4+9+4+1+2+3+6 7+3+6+0+9+1+5+4 7+8+6+1+6+2+5+1 0+3+8+4+5+1+5+4 2+8+4+8+1+1+6+1 9+3+0+2+1+0+4+8 3+8+2+1+0+4+9+0 2+8+4+3+4+5+3+1 0+3+5+2+2+4+5+4 0+8+6+0+2+4+5+4 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ..... 14.....วินาที = . 30...... 45............ ....... = ......................... 22........... 8. 42...... 47.... 10...............คะแนน เวลา............... = .. = ...................................... ........ 35.............................. = .................... = .

....... 40............... 36............... ........... = .. .............................. .. = .. = ........ . 45......... ... 13............ = ................... = ................. ............ 15........... 1+3+6+2+3+5+3+4+6 4+6+8+6+5+0+1+2+3 7+3+8+4+1+2+6+8+2 2+3+8+3+2+6+5+4+3 4+3+0+1+6+2+7+5+4 4+1+0+4+5+4+7+0+4 4+7+1+4+5+4+4+5+4 0+1+4+2+8+4+4+5+7 8+4+1+9+4+4+7+0+2 1+4+1+4+8+2+8+2+4 9+1+5+5+6+4+7+2+3 1+3+6+6+4+4+1+4+4 2+8+2+1+1+4+3+7+4 9+1+0+1+0+8+5+5+4 2+8+1+6+4+5+0+6+5 2+1+1+9+1+4+1+3+6 7+3+1+6+1+0+9+5+4 7+8+6+3+5+1+2+5+1 0+3+9+5+4+4+5+5+4 2+8+1+4+8+2+4+6+1 2+3+0+2+1+3+5+4+8 5+8+2+1+4+2+5+9+0 2+5+4+3+5+6+4+3+1 6+7+5+2+4+9+7+5+7 7+8+6+2+4+3+7+5+6 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . 24.............. 17.. 26.......... 3.นาที...... ............. 46........... 42.47 แบบฝึ กทักษะ การหาผลบวกของจํานวน 9 จํานวน 1........................................ ..... .......... ..................... ........ = ...................................... 39...... 20...... = .. = ........................... ............ 2+3+4+5+0+1+6+4+5 1+2+3+2+6+4+5+4+7 1+2+3+5+4+7+9+1+3 6+9+5+6+4+4+7+1+0 2+3+4+8+4+4+5+5+4 6+1+2+6+4+4+4+7+1 2+5+1+7+4+7+4+4+2 2+8+7+4+0+1+1+4+5 5+4+6+5+5+4+4+1+2 9+5+2+2+5+3+7+3+1 4+6+4+5+1+1+5+2+8 6+4+9+1+1+1+8+2+1 3+4+9+1+2+8+9+1+4 6+2+1+8+0+4+5+2+3 9+1+6+4+3+4+8+2+5 1+3+7+9+5+2+9+5+7 9+3+1+7+2+0+6+5+3 8+3+7+9+1+1+2+5+4 4+7+4+6+6+3+2+5+4 5+4+3+7+5+2+0+1+4 7+4+5+3+0+7+5+4+2 9+3+2+1+6+9+2+5+0 2+3+7+0+8+5+8+5+4 1+4+6+2+2+4+4+5+4 4+0+2+2+4+8+3+4+3 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ . ... 37.............. 38.................... . 44....................... 27...... 43..........วินาที = ... 19.... = ................... ................. 12........ 4... = .............. ....... 49.. .......... 22...... = ........ 7...........คะแนน เวลา. = ........ 14................. 34.. 47.... = ... 48... = ........ 23...... 29......... = .. 5.......... ..... 28...................... = .. .. 35.... 33.. ................. 50.. 32............ 25............ = ...... = ...... ......... ................... 21. 9............. ...... 30........... = .. = ....... 6.... 31. ........... . 8....... 16.......... = .... 18............ 11................... = ... 2. 10.... = ......................... = .... 41........................

... 33......................... 14..... ........... ..... 23..... 37................... .................... 17........ .... 24. . ......... ... .............. .................... ........................ 7. ........... ... ....... 12.. 46.............................. 28.... 49.. 20........................ ......นาที...................... 27.. 8... 21.... .. ................ ....... ........ .............................. 11...... ................. 25. 4..... ............ 7+1+4+5+0+1+7+6+4+5 4+2+1+0+1+2+4+0+4+7 1+1+0+5+4+5+7+9+1+3 6+1+0+6+4+4+3+7+1+3 1+3+7+8+4+0+4+5+5+4 1+7+2+1+8+0+4+5+4+7 2+5+1+7+0+4+7+4+4+2 2+8+7+4+4+0+0+1+4+5 5+4+6+5+0+5+4+0+1+2 9+5+2+7+2+5+3+7+3+1 4+6+2+0+4+1+1+5+2+8 6+4+9+0+9+1+1+8+2+1 3+4+0+1+6+2+8+9+1+4 6+2+0+8+4+0+4+5+2+3 9+4+0+4+5+6+3+4+8+2 1+3+0+2+9+5+2+9+5+7 9+3+1+8+7+2+0+6+5+3 8+3+8+9+1+1+2+1+5+4 4+7+4+6+9+3+2+5+5+4 5+4+3+7+9+2+0+5+1+4 7+4+5+9+0+7+6+5+4+2 9+3+2+1+6+9+6+2+5+0 2+3+9+0+8+5+2+8+5+4 9+4+6+2+2+4+6+4+5+4 4+0+2+2+4+8+3+3+4+2 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ . 40... 6. 34......... ............... 50... ......... ....... 5.... 30.. ......... .... 44.........วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .. ........ 35...... 18. 26..... ....... 36... 43..... . . .......... 48. 13.. .. 22. ........ 19. 45.... .. .......... 9...................... ............. .. ... ........... ........ 2............ .............. 1+7+6+2+3+5+0+3+4+1 4+6+8+4+5+0+5+2+2+3 7+3+8+7+2+1+2+6+8+2 1+7+8+3+2+1+5+4+2+3 4+3+0+1+1+8+1+1+5+4 1+1+0+7+5+1+4+1+0+4 1+7+1+4+7+5+4+4+5+4 0+1+4+1+2+8+4+4+5+7 8+4+1+1+1+4+1+7+0+2 1+5+1+4+8+2+0+5+2+4 9+1+1+5+6+4+1+7+2+3 1+3+1+3+6+4+2+1+4+0 5+7+1+1+1+4+3+2+7+2 5+7+1+1+0+8+5+2+0+2 2+8+1+6+4+0+5+0+6+5 5+1+1+9+1+0+7+1+3+2 7+5+0+6+1+0+4+9+5+5 4+8+6+3+5+6+1+2+5+1 0+3+9+5+4+5+4+5+5+2 7+8+1+4+2+8+2+4+3+6 7+3+4+8+2+1+3+5+4+2 5+4+2+4+2+4+5+5+9+2 2+5+4+3+5+4+6+4+6+1 6+7+5+2+4+9+2+7+9+7 7+8+6+2+9+3+1+7+5+6 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ..................... 47. 41......... 29. 15. 10... ......... 39............ 16..คะแนน เวลา........... 3......................... ..... . . 38... .. ........... .. 32..... 31..... ..48 แบบฝึ กทักษะ การหาผลบวกของจํานวน 10 จํานวน 1..... 42.......

............... 9...... 50........ 45......... 44.. . 47........... 46.. 5.... 30...... .... 33.... 29............. = .... = .................. = . 15..... 52+93+46 15+42+13 17+52+13 12+15+30 21+52+43 12+40+92 13+52+86 14+52+76 50+12+46 63+50+23 12+52+61 10+32+98 72+45+81 13+62+49 22+53+41 52+63+15 52+25+45 32+82+19 10+23+62 44+12+83 12+42+81 32+20+10 12+82+46 52+48+72 23+20+56 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ............................. 21..................... = .........คะแนน เวลา.. 39... 43. 20................ 36.............. ... 7....... 25..วินาที = .......................... ............. = .............................. 40....... ... 41...............49 แบบฝึ กทักษะ การหาผลบวกของเลข 2 หลัก 1......................... ............ = ..... 12..... 16....... ........ 22... 12+45+26 59+45+31 30+12+11 42+13+65 58+16+18 98+12+19 32+54+64 63+46+13 33+45+97 16+82+41 32+59+11 20+53+34 32+45+80 90+12+21 15+32+61 74+21+23 21+15+18 16+52+61 30+15+49 30+12+40 15+62+30 20+19+43 21+52+43 11+55+23 12+85+43 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ..................... = . 48............... ..............นาที............................................................................ 31.. = ....... = ..... 6..................... .. 49.......................... ...... 23................... = ............... = ..... = ..... ........... = ...... = ................................... = .............................. 27.......... 8...... = ..... ............. .. = .... = . ... ... 34... ............. = ... . .. 26.. 19.......... 14...... = ... ....... = ...... 10........... 2...................... 18... 3.. 4. 13... ..... 42.. = .. = ............. 17........... 24................... 35..... 32..... 38.. 37............... ........ . ...... 11.... ..... ..... 28........ = .

.............50 แบบฝึ กทักษะ การหาผลบวกของเลข 4 หลัก ข้อ 1 2135 5201+ 6103+ 3256 + ข้อ 2 1265 5284 + 4953 + 1025 + ข้อ 3 1325 4614+ 2152+ 2054 + ข้อ 4 1452 2146+ 5783+ 2351+ ข้อ 5 2265 1642+ 5303+ 1578+ 6 1265 2245+ 3101+ 1254 + 7 2365 5125+ 6912+ 3256 + 8 5875 2282+ 1532+ 1489 + 9 1282 3658+ 5602+ 2015 + 10 2905 5092+ 4023+ 3052 + 11 1225 2250+ 3042+ 1254 + 12 5102 4156+ 7023+ 3056 + 13 2215 3612+ 5112+ 1052 + 14 1292 2528+ 3322+ 1087 + 15 2165 1042+ 3200+ 2059 + 16 1063 2255+ 3812+ 1028 + 17 1556 2654+ 5823+ 1357 + 18 4295 7632+ 2132+ 4507 + 19 3095 5029+ 2402+ 5415 + 20 2908 3043+ 5602+ 2065 + คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้ ..คะแนน เวลา.......วินาที ....นาที...........

9 = 1 ผลทีค่ าดหวัง ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการลบจํานวนเต็มใด ๆ ออกจาก 10 ได้อยางถู และรวดเร็ ว . 10 . 10 – 1 = 9 10 – 2 = 8 . 10 . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ 3.7 = 3 10 – 8 = 2 .51 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการลบจํานวนนับออกจาก 10 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.3 = 7 10 – 4 = 6 . 10 . เพื่อฝึ กความชํานาญในการลบจํานวนเลขหลักหนวยออกจาก 10 เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะการลบจํานวนนับใด ๆ ออกจาก จํานวนเต็ม 10 เนื่องจากจํานวนที่เราใช้อยู่ คือ ่ ั านวนเต็ม 10 จึงเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ นอยางยิ ่ ง่ ระบบเลขฐาน 10 การมองหาความสัมพันธ์ระหวางเลขใด ๆ กบจํ ั วมีคาเทากบ ่ ่ ั 10 หลักการกคื็ อ นักเรี ยนต้องทราบวา่ จํานวนเต็ม 2 จํานวนใดที่รวมกนแล้ ็ ั กจะสามารถหาผลลั พธ์ของเลข 10 กบเลขจํ านวนนั้ นได้ 10 – 0 = 10 .5 = 5 10 – 6 = 4 . 10 .

.. 10-8 =..... 10-1 =... 10-6 =........80 ข้ อ 81 ....... 10-4 =..... 91 10-3 =......... 10-9 =.... 10-10 =... 10-3 =... 10-8 =. 95 10-8 =...... 10-0 =. 10-4 =.... 93 10-6 =............ 98 10-7 =...... 10-5 =..................................... 10-7 =....... 10-0 =..... 10-3 =................................ 10-5 =....................... 10-9 =. 10-9 =......................... 10-1 =.................. 10-2 =. 10-4 =..40 ข้ อ 41 ...... 10-3 =...... 10-4 =. 10-4 =... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 10-6 =.. 10-4 =................ 94 10-7 =.. 10-7 =.... 10-5 =..................................... 10-4 =... 10-3 =......... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 10-7 =..... 10-9 =.............. 10-9 =.... 92 10-4 =........... 10-3 =. 10-8 =...... 10-8 =......... 10-6 =.... 10-6 =....... 10-2 =.... 10-2 =... 100 10-9 =.... 10-0 =. 10-7 =...... 10-4 =.... 10-9 =...... 10-5 =........100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-6 = ............ 10-1 =... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10-4 =... 10-0 =........... 10-4 =....................... 10-8 =.60 ข้ อ 61 .. 10-5 =............... 10-5 =....... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 10-10 =... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 10-9 =............ 10-0 =... 10-3 =. 10-7 =.... 10-8 =.................. คะแนน ใช้เวลา... 10-5 =......... 99 10-8 =....52 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนนับจาก 10 ข้ อ 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10-8 =. 10-7 =. 10-9 =.......... 10-3 =.. 10-3 =................. 96 10-0 =...... 10-1 =............ 10-6 =................ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10-5 =........... 97 10-1 =. 10-2 =......... 10-6 =..20 ข้ อ 21 .. 10-7 =................... 10-2 =.. 10-0 =........ 10-5 =..... 10-9 =. 10-6 =........... 10-1 =.... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10-2 =.... 10-4 =....... 10-1 =..................... 10-7 =.............. 10-0 =.......... 10-5 =. 10-2 =.............. 10-4 =... 10-7 =............. 10-7 =... 10-10 =......... 10-9 =...... 10-3 =....วินาที ..................................................................นาที.......... 10-4 =.

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ ่ ิ 10 2.4 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการลบจํานวนเต็ม 2 จํานวนที่มีคาไมเกน เนือ้ หาและหลักการ ่ ิ 10 นักเรี ยนเห็นจํานวน เป็ นการฝึ กทักษะการลบจํานวนนับ 2 จํานวนใด ๆ ที่มีค่าไมเกน ่ ั เทาไรเลย ่ 2 จํานวน ลบกนั จะต้องบอกได้ทนั ที่วาลบกนได้ เชน่ 9–6 = 3 และ 9–3 = 6 8–6 = 2 และ 8–2 = 6 7–4 = 3 และ 7–3 = 4 6–5 = 1 และ 6–1 = 5 5–3 = 2 และ 5–2 = 3 ผลทีค่ าดหวัง ่ ิ 10 ได้อยาง ่ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการลบจํานวนเต็มใด ๆ ที่มีค่าไมเกน ่ า และรวดเร็ ว ถูกต้อง แมนยํ .53 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการลบจํานวนนับ ชุดที่ 1 .

.... 8-1 =....... 8-0 =........... 7-0 =........................ 1-0 =.................. 2-1 =................. 9-4 =. 6-1 =. 7-4 =........ 8-1 =. 6-6 =.......... 6-4 =....... 7-6 =. 5-2 =.. 9-2 =...........54 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนนับ ชดที ุ ่1 ข้ อ 1 ............... 7-7 =......... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ...... 9-8 =. 6-1 =. 7-2 =.... 5-2 =.... 8-2 =..... 9-5 =......... 5-0 =......40 ข้ อ 41 .... 6-6 =... 1-1 =............ 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 6-5 =............... 8-0 =....................... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 5-1 =....................... 5-4 =.................... 8-1 =.......... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4-1 =.....100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8-7 = ...... 7-5 =.. 7-2 =.. 6-2 =.......................... 8-8 =.......................... 7-7 =........ 6-1 =.... 6-1 =...................... 8-3 =...... 6-4 =... 5-2 =.... 7-3 =........... 6-0 =....... 4-2 =........ 9-6 =. 7-5 =... คะแนน ใช้เวลา.............. 8-2 =........... 9-4 =....... 8-1 =...... 8-4 =.. 9-8 =... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4-2 =... 5-4 =.. 9-8 =........ 9-2 =......... 9-2 =................... 9-3 =. 2-0 =........ 6-5 =.......... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8-1 =..... 4-2 =..... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 9-2 =........ 9-4 =.. 7-5 =.... 5-2 =...... 6-2 =.... 9-2 =......... 9-7 =...... 7-4 =. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8-3 =....... 1-0 =.. 6-1 =.... 9-8 =...... 6-5 =.......... 2-0 =.. 9-9 =......... 9-0 =........... 8-3 =.............. 5-2 =......... 9-7 =... 4-1 =.. 5-1 =...วินาที ..20 ข้ อ 21 . 5-0 =..... 8-5 =...........80 ข้ อ 81 .. 5-2 =................60 ข้ อ 61 . 7-7 =.. 5-0 =..... 8-5 =....................... 9-7 =....... 8-5 =.............นาที...................... 7-1 =...... 2-1 =...... 4-1 =..................... 4-2 =....... 6-2 =...... 5-5 =............ 7-1 =...... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5-2 =.. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3-1 =................................. 6-1 =.....

....... 11-8 =. 13-5 =......................... 12-5 =...... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 18-9 =... คะแนน ใช้เวลา............ 17-4 =....... 15-5 =.. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 11-9 =..80 ข้ อ 81 .. 10-1 =............ 12-6 =............... 10-6 =................ 12-9 =. 12-8 =. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 13-8 =............ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15-7 =..................... 11-7 =. 13-7 =... 12-7 =............ 12-3 =... 14-4 =........ 99 10-4 =.....20 ข้ อ 21 ....นาที......... 10-0 =..... 11-7 =. 14-3 =.. 100 13-9 =. 11-6 =.......... 10-8 =... 94 14-5 =...... 11-3 =.................... 12-9 =...... 12-1 =............................... 13-1 =.............. 12-9 =. 11-7 =... 11-5 =.....40 ข้ อ 41 .... 11-8 =..... 11-7 =. 10-6 =.... 13-3 =.................. 12-7 =.. 13-8 =. 91 14-8 =.... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 11-9 =.... 12-7 =............... 11-4 =... 13-0 =.......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12-7 = .................. 11-8 =... 11-9 =......... 12-8 =........... 96 13-9 =..... 11-5 =.. 12-5 =.... 10-9 =................... 92 12-8 =.... 15-4 =...... 10-2 =............ 10-4 =....... 14-5 =..................................... 93 11-9 =.......... 10-9 =... 16-4 =.. 12-1 =.. 13-7 =.. 18-5 =......... 97 14-8 =... 12-7 =.. 12-5 =.......................... 14-6 =...... 13-5 =. 11-7 =............................ 13-8 =............. 10-5 =...... 10-7 =....... 11-8 =.. 11-0 =.. 11-5 =... 11-4 =................ 12-7 =.. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 15-8 =................ 16-3 =....... 98 11-7 =.......... 14-8 =.....วินาที ............. 11-4 =..... 15-4 =............ 13-4 =.................55 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนนับ ชดที ุ ่2 ข้ อ 1 ... 15-7 =.......... 12-6 =. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ...............60 ข้ อ 61 . 15-7 =...... 12-8 =.. 11-2 =... 11-8 =.... 17-7 =... 10-3 =..................... 95 12-6 =............ 11-7 =.. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 11-8 =............ 12-5 =............... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11-8 =...... 18-9 =................ 11-1 =.....................

7-5 =. 2-0 =.. 3-1 =....... 8-8 =..... 3-0 =............ 1-1 =.... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 4-2 =.... 6-1 =......... 9-8 =... 8-4 =......... 8-4 =...........................100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9-8 = ............. 7-5 =.. 2-1 =. 5-1 =.. 4-1 =....... 5-1 =.. 6-2 =.... 7-7 =..... 9-7 =......... 8-2 =. 8-6 =... 8-2 =..... 5-3 =............ 3-1 =................... 6-2 =.... 7-2 =. 5-2 =...56 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนนับ ชดที ุ ่3 ข้ อ 1 ........... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2-1 =........ 5-1 =.. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6-2 =.... 9-7 =.......... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7-1 =.......นาที................... 9-7 =...... 7-4 =... คะแนน ใช้เวลา........ 3-2 =......... 5-4 =.... 9-8 =..... 2-0 =..... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3-1 =................ 4-0 =.......... 2-1 =...... 7-0 =............... 5-2 =....... 7-4 =........ 7-2 =... 9-4 =....20 ข้ อ 21 ... 6-1 =. 7-2 =................. 8-2 =............80 ข้ อ 81 ............................ 4-0 =... 7-1 =........... 1-0 =............. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8-8 =.... 8-5 =........... 5-2 =..... 5-3 =................... 1-0 =.... 4-2 =.. 6-2 =................... 6-2 =............... 5-1 =................. 7-1 =........... 8-5 =......... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ........ 4-3 =.... 9-7 =.... 4-1 =.......... 2-1 =.60 ข้ อ 61 ... 5-2 =........ 7-2 =...... 6-4 =..... 8-5 =...... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 7-2 =..... 5-2 =. 4-0 =.....................40 ข้ อ 41 ............. 5-1 =.. 6-5 =..... 5-1 =.. 8-2 =.......... 8-3 =......วินาที . 8-6 =........................ 5-5 =......... 9-8 =...... 9-4 =....... 9-8 =....... 9-2 =...... 2-1 =. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 5-3 =................................. 8-1 =............ 7-3 =.... 9-3 =. 1-1 =.. 2-1 =................................ 8-1 =. 7-0 =.. 2-0 =... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5-2 =......................... 6-5 =............. 6-1 =.................... 6-3 =.......

4-2 =....... 9-4 =........... 6-1 =. 9-5 =..... 4-2 =..... 8-1 =..... 6-2 =................... 7-1 =................ 8-7 =.....นาที........... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5-1 =..... 7-6 =....... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 4-1 =.. 9-3 =.. 9-1 =.... 4-1 =.. 5-4 =.............20 ข้ อ 21 ....100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9-2 = .... 9-5 =......80 ข้ อ 81 ............ 4-2 =.................................... 9-6 =.. 7-1 =................. 4-0 =. 5-1 =.. 9-2 =............. 5-0 =.... 7-2 =................ 9-7 =. 8-5 =.. 2-1 =.......... 8-2 =................ 6-2 =...... 9-1 =.............................. 1-0 =... 5-2 =.. 4-1 =............................. 5-1 =............ 8-2 =....40 ข้ อ 41 ............ 5-1 =............57 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนนับ ชดที ุ ่4 ข้ อ 1 ..................... 8-6 =.......... 9-5 =.. 4-1 =...................................... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3-3 =.. 7-5 =...................................... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 7-5 =.. 9-5 =... 3-2 =..... 7-1 =.... 2-2 =.................. 6-2 =... 8-4 =. 1-0 =.. 7-2 =........ 2-0 =.......... 9-2 =... 9-5 =...... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6-1 =. คะแนน ใช้เวลา........ 8-2 =......... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 8-1 =.. 6-4 =. 3-1 =.............................. 9-1 =.. 6-5 =.. 6-3 =............... 8-7 =... 8-7 =.......... 4-2 =. 5-2 =.... 8-1 =..... 9-4 =.............. 2-0 =..... 7-2 =................ 7-3=. 8-2 =........ 1-1 =... 6-3 =...... 5-4 =.... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8-4 =.................... 8-4 =.. 7-4 =... 2-1 =... 8-2 =......... 5-1 =.. 8-2 =.. 5-3 =.. 5-3 =. 2-0 =......... 8-2 =.......... 7-1 =.. 3-1=............ 7-4 =.................. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .. 4-2 =... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7-2 =..วินาที ..... 7-4 =.............. 8-3 =.......................... 7-4 =. 5-4 =......60 ข้ อ 61 ......... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 8-3 =...... 8-5 =. 7-5 =....... 8-1 =.......

25 และ 50 ่ ั านวนเต็ม 20 . 25 และ 50 ซึ่งเรามักจะพบบอย ่ ๆ การมองหาความสัมพันธ์ระหวางเลขใด ๆ กบจํ ่ ง่ จึงเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ นอยางยิ ั วมีค่าเทากบ ่ ั 10 . 20 . 25 และ 50 หลักการกคื็ อ นักเรี ยนต้องทราบวา่ จํานวนเต็ม 2 จํานวนใดที่รวมกนแล้ ็ ั กจะสามารถหาผลลั พธ์ของการลบเลข 10 .16 = 9 25 – 19 = 6 . 25 และ 50 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ได้อยางถู .17 = 8 50 – 28 = 22 . เพื่อฝึ กความชํานาญในการลบจํานวนเลขหลักหนวยออกจาก 20 . 50 . 20 – 16 = 4 20 – 12 = 8 . 25 . 25 และ 50 เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะการลบจํานวนนับใด ๆ ออกจาก จํานวนเต็ม 20 .27 = 23 ผลทีค่ าดหวัง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการลบจํานวนเต็มใด ๆ ออกจาก 10 . 25 และ 50 กบเลขจํ านวนนั้ นได้ง่าย เชน่ 20 – 5 = 15 .19 = 31 50 – 33 = 17 . 25 . 50 . 25 และ 50 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.58 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการลบจํานวนนับออกจาก 20 .13 = 7 25 – 14 = 11 . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ 2.

.... 20 .8 = .17 = .....7 = ...5 = .9 = .....10 = . 20 ..14 = ..........3 = ...6 = ...12 = .17 = ..... 20 ..17 = . 20 .... 20 ..... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 20 ..... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20 .... 20 .9 = .16 = .... 20 ..11 = .....9 = ... 20 . 20 .. 20 ... 20 . 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 20 . 20 . 20 ......1 = .... 20 . 20 .... 20 .. 20 ...4 = ..14 = ...... คะแนน ใช้เวลา.13 = .....10 = . 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 20 ... 20 .. 20 .....16 = ..6 = .15 = ...5 = . 20 .....17 = ..6 = .18 = ...............18 = . 20 ..... 20 – 8 = .. 20 .11 = .. 20 .....16 = ..17 = ...... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 20 .. 20 ...16 = . 20 .18 = ....8 = .6 = .. 20 ........17 = . 20 ....... 20 ....... 20 ...... 20 .......... 20 ..8 = . 20 ...... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 20 ..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ... 20 . 20 .14 = . 20 . 20 .100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 ....11 = ....... 20 .59 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนนับจาก 20 ข้ อ 1 .. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 20 .. 20 ..18 = . 20 . 20 ..13 = ..8 = ..18 = . 20 ... 20 ... 20 ....10 = ....17 = ... 20 .18 = .60 ข้ อ 61 ... 20 ...6 = . 20 . 20 ......3 = ..........14 = ...13 = ..18 = .17 = ....16 = .40 ข้ อ 41 .12 = .. 20 .19 = .. 20 – 1 = ....14 = . 20 .....80 ข้ อ 81 ... 20 .14 = .... 20 ... 20 ..15 = . 20 ............7 = .3 = ..18 = ..20 ข้ อ 21 . 20 ..... 20 ... 20 .... 20 .13 = ...8 = ..... 20 .7 = ..17 = ..8 = .... 20 ...6 = ..12 = . 20 ..... 20 .17 = ....12 = ...............7 = ..... 20 . 20 .5 = ..... 20 ...... 20 .4 = . 20 ..19 = ...13 = ... 20 ...15 = ... 20 ....นาที... 20 ...11 = .... 20 .. 20 .17 = ........... 20 .11 = ....12 = .....วินาที .... 20 .. 20 ....14 = .16 = ..... 20 .......7 = .. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .15 = .. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 20 .16 = ... 20 .0 = .12 = .19 = .......13 = . 20 ...5 = .....12 = .............2 = . 20 – 1 = .12 = ..10 = . 20 ... 20 .. 20 ..19 = . 20 . 20 ........ 20 . 20 .11 = . 20 ....... 20 .... 20 ...

. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 25 .......16 = .. 25 .....9 = .... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 25 . 25 ...... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 25 .11 = ..8 = . 25 ..22 = ...10 = ........ 25 ... 25 .นาที......... 25 ... 25 .5 = .20 ข้ อ 21 . คะแนน ใช้เวลา.... 25 ......18 = .. 25 ..... 25 .. 25 – 8 = ......14 = .3 = .. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 25 .... 25 – 9 = ....... 25 ..9 = ..... 25 ................18 = .............. 25 ..5 = .... 25 ... 25 ....8 = ... 25 . 25 – 1 = ..7 = . 25 ..... 25 .... 25 ...... 25 ..12 = ..16 = ....... 25 . 25 – 8 = .17 = .8 = .... 25 . 25 – 6 = . 25 ..7 = ...11 = . 25 .. 25 ...40 ข้ อ 41 ... 25 – 8 = .7 = ...6 = . 25 ...7 = ...6 = ... 25 – 6 = .. 25 . 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 25 .4 = .. 25 .19 = ....... 25....3 = ......14 = ..8 = ......11 = ... 25 – 2 = . 25 .. 25 ..15 = .9 = .8 = ....2 = .. 25 .... 25 ..20 = ..60 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนนับจาก 25 ข้ อ 1 .... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ....7 = .... 25 .. 25 ....2 = .10 = ....วินาที ..60 ข้ อ 61 ........10 = .18 = . 25 .......... 25. 25..... 25 ..... 25 ....16 = ..6 = .16 = ... 25 ...12 = .11 = . 25 .... 25 .6 = ........ 25 .13 = ...6 = .. 25 ...... 25.... 25 . 25 ..80 ข้ อ 81 .... 25 .....10 = . 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 25 ....... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 25 .0 = ....5 = .... 25 .3 = ...21 = ..18 = .............9 = ....... 25 ...... 25 – 9 = .....19 = ..18 = ...9 = ..14 = ..... 25 ...9 = ..3 = . 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 25 .......9 = ........ 25 .........100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 – 7 = .. 25 ..2 = ..5 = ... 25 .8 = . 25 . 25 . 25 ... 25 – 5 = ........... 25 ... 25 ..19 = . 25 . 25 . 25........ 25 .. 25 ..24 = ...9 = ..11 = ..18 = .17 = .....25 = . 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 ...18 = .. 25 ....14 = .17 = ..1 = ... 25 ... 25 ...14 = . 25 – 1 = .... 25 ....11 = ..4 = ..... 25 .. 25 ... 25 .4 = ......17 = ... 25 . 25 .15 = ..12 = . 25 – 5 = ......14 = .. 25 . 25 .. 25 – 9 = ... 25 – 8 = .

....47 = ......28 = ...... 50 . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 50 . 50 .40 ข้ อ 41 .17 = .15 = ... 50 . 50 –29 = .. 50 – 41 = . 50 . 50 .. 50 –28 = .28 = ... 50 ..36 = ....... 50 ........ 50 .... 50 – 10 = ... 50 -24 = .... 50 . 50 .........17 = ........28 = .41 = ........18 = . 50 ..17 = ...... 50 –46 = ......34 = ..25 = ..18 = ..18 = ... 50 –27 = . 50 ..... 50 . 50 ....42 = ... 50 .. 50 – 21 = ..... 50 .17 = .....18 = .. 50 ...... 50 .. 50 . 50 ... 50 . 50 ...25 = ..... 50 ........... 50 –28 = . 50 .. 50 . 50 .... 50 .36 = ........26 = . 50 – 29 = .. 50 ...23 = .14 = ....... 50 ..11 = .. 50 -18 = . 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 50 -44 = ..100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 ......33 = ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 50 ...16 = ..........19 = ....20 ข้ อ 21 ...10 = .16 = ...... 50 .. 50 .. 50 .... 50 -19 = .... 50 ..11 = .....18 = . 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 50 . 50 . 50 ...วินาที .. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 50 .....61 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนนับจาก 50 ข้ อ 1 . 50 . 50 -24 = .26 = ........ 50 –17 = .. 50 ...19 = ...... 50 .10 = .... 50 . 50 –15 = ....17 = ..18 = ......23 = .6 = .... 50 .........37 = ....29 = ...19 = ..... 50 ..46 = .... 50 – 10 = ...นาที.17 = ... 50 ........10 = .14 = ..........10 = ...28 = .......... 50 – 13 = .. 50 .......38 = ... 50 ...28 = .. 50 – 9 = .... 50 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 ...60 ข้ อ 61 ......... 50 –42 = .. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 50 ....... 50 ..37 = ..11 = ...36 = ..27 = ......... 50 . 50 –28 = .... 50 -22 = ... 50 . 50 ..21 = ............48 = ... 50 ...28 = .. 50 .... 50 –48 = ...16 = .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 .18 = .. 50 . 50 ..17 = ..... 50 . 50 . 50 ..15 = ....... 50 . 50 . 50 ....8 = ...25 = ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 . 50 . 50 –28 = .... คะแนน ใช้เวลา.......... 50 .....8 = ..27 = . 50 ..32 = ...15 = ........17 = ..25 = . 50 ....15 = ..... 50 –10 = .. 50 .....44 = . 50 –28 = ...28 = ..22 = .13 = ..29 = .. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ...80 ข้ อ 81 .... 50 ....

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ 2.62 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการลบจํานวนนับออกจาก 100 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการลบจํานวนเลขหลักหนวยออกจาก 100 เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะการลบจํานวนนับใด ๆ ออกจาก จํานวนเต็ม 100 เนื่องจากจํานวนที่เราใช้อยู่ คือ ่ ั านวนเต็ม 100 จึงเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ นอยางยิ ่ ง่ ระบบเลขฐาน 10 การมองหาความสัมพันธ์ระหวางเลขใด ๆ กบจํ ั ่ ั 9 และ หลักการกคื็ อ หาจํานวนที่มาบวกกบเลขหลั กสิ บของตัวลบให้มีค่าเทากบ ั กหนวยต้ ่ องได้ 10 ตัวเลขที่มาบวกกบหลั เชน่ 100 – 36 = 64 เพราะ 3 + 6 ได้ 9 และ 4 + 6 ได้ 10 100 – 58 = 42 เพราะ 4 + 5 ได้ 9 และ 2 + 8 ได้ 10 ผลทีค่ าดหวัง ่ ถูกต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการลบจํานวนเต็มใด ๆ ออกจาก 10 ได้อยาง ่ ิ 100 บาท และรวดเร็ ว และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันที่ซ้ือของไมเกน เราสามารถทราบจํานวนเงินที่ทอนได้ทนั ที .

. 34.... = ... 39............. . 15.. 45....... 6.... .........39 100 ... ............. 41................... 100 .............. = .............27 100 ........ = ....... = ... ..........นาที............... ...63 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนนับออกจาก 100 1.....97 100 .41 100 . 4. 33..... 31....27 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .... 3.72 100 ....................... 2... ......87 100 .... ............ ..วินาที = ......... ........25 100 .. = ..36 100 ... ... ........ ..25 100 ................... = .... 46.....44 100 .. 24...... = ........51 100 ..12 100 .................................90 100 ................53 100 ...45 100 .....26 100 .. = .. .. 21....56 100 ................ 32............ ... 40..................คะแนน เวลา.............34 100 .. 27.........44 100 .........33 100 ...... . ..34 100 ................ 5.82 100 .......55 100 ..........38 100 .... 11.. . 25.....66 100 .... ........ = ...... = .............. 47............................. = .......... = . 36.....35 100 .. 14.........81 100 .................. 37. = ....... 44.....93 100 .................... 18... 42....62 100 ....... 48. = ...................... = ...16 100 .....35 100 .......... = ........... ............ 8. = ... . 35..... 7.71 100 ....32 100 .. = . = ......32 100 .....37 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ .........77 100 ......... 49.....24 100 ......... 10......... 12. = .......... = ......22 100 ...22 100 .....49 100 .....57 100 ........ ... ..... 19... . = ................. = . .............................91 100 ............. 50......36 100 . 13...91 100 . 16....... 30.46 100 . 17..... .. 26. 43. 100 ...... 20...... 9... 29.... = .......... 38..........26 100 ...65 100 ...64 100 ...........52 100 .... 28. 22.. 23.............

.........000 ...000 .....000 . = ...000 .............. 39.........803 1....... 1.. ..178 1..000 ............ 18........142 1.......... 49..000 ...................000 ...305 1..109 1...317 1.000 ......108 1......128 1. = . 31... = ....... 30................. 25...000 ..........346 1...........509 1...607 1......519 1........889 1....... 22.......... = .. 21......... 8... 9..................000 ..000 .........127 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ........248 1. 44..218 1. 20.. ................... 19. ... 29.000 ..... = .000 .นาที.. = ......923 1...... = ........... 26..178 1.............. 41........ 10.305 1.....000 .......... = ..000 ............ .605 1........448 1........107 1......000 ..............000 ......... 36.......... 47. = .. 4..... 11... 35......000 . 14............. = ......... 37.000 ..... ..... 43..... .... ...64 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนนับออกจาก 1...........107 1..........118 1......... ..... ....... .....248 1............ .....147 1...000 .... 2.. .....335 1.... = .307 1.............000 . = .248 1.000 ..000 ............... = .. ........ = .วินาที = ....... 1.... 27.... = ..000 .... = ... 5. 28........... 38.... 15...... ...000 . 45...000 . 40..000 .604 1................118 1.....278 1.....240 1......... = .... 48.......... ... 17...... 42............000 .228 1.คะแนน เวลา...... = . .127 1...... .. .000 ..478 1..... .. 12...... = .000 .000 ... 32...........000 ..... 46.000 .000 .........000 ... .......317 1.... .....148 1........000 .. 3........... ... = ...446 1...... 23.........000 .. = .. 24.318 1.108 1.....000 .....000 .....314 1....................... = .....359 1....406 1........ ........ = .329 1...........256 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ...000 ....000 ........ .. 13..632 1..... 7....000 1..000 ...000 ...186 1........ 33........000 ........000 . 34. ......000 .604 1..... = ..... 50...000 ...000 ...140 1.000 . 16....000 . 6.....

254 10. = .......000 – 5....000 – 1. = .000 – 2.000 – 1.... 5...000 .000 – 4...000 – 7.249 10...320 10.. .....................712 10.......... 13...032 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .169 10..... . .000 – 1... = ........... 17.... .... ..612 10. = ....... ...000 1...... = ..........000 – 4..........130 10........ 25........746 10....000 – 2.......... 32....... 29.. 2..000 – 5..000 – 5............. 11........426 10..... 6.. 31...............000 – 5........000 – 5....000 – 3.................107 10.............. ................................................นาที...000 – 3....000 – 4....000 – 6...000 – 7....... = .. ....471 10... . .420 10.. ......652 10... 39..................766 10.000 – 2.... 48....147 10....... 44... 34.000 – 7..... 15....7...000 – 2.......000 – 4.... 28.....413 10...........104 10........743 10.000 – 4.....000 – 5............. 4... 46..000 – 1..721 10. = ....471 10........ 23.... 14. 27......000 – 4.......412 10.........821 10.356 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ .000 – 8.. = . = .....148 10..000 – 4.000 – 1... 40....214 10....000 – 5. 49.... = ..746 10......000 – 2... 30...... 37... = . = ...........214 10......... = ... 41....... = ..... 20....... 42....102 10........109 10..023 10......... 22. 10..........000 – 5.. 10.... ..1.... 9...715 10...... ...... .000 – 4.. ..... 16.......357 10....000 – 1.......000 – 1.000 – 4...... = .. 24..476 10.65 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนนับออกจาก 10... ... ... .... 45.. ...457 10.. ....... = .....743 10..... 26..............102 10.................000 – 5.571 10.....742 10.. 35... .........000 – 2... 50.000 – 1............ = ..... 38... = .................... 47... . ........210 10........ 3....... 19.......203 10..............000 – 5.000 – 6..000 – 4....125 10....120 10........512 10............000 ........ = . 21............410 10... = ...... . 36....000 – 5........................ = .....451 10..014 10.....วินาที = ........ 43. .. 10........... = ..000 – 6. 8.คะแนน เวลา. 18. 7...475 10...... = .146 10............. 12..000 – 9.000 – 2..000 ..... = ........987 10.... 33..000 – 2..5...........

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 6.66 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการคูณจํานวนนับ ชุดที่ 1 . เพื่อฝึ กความชํานาญในการคูณจํานวนนับ 2 จํานวน เนือ้ หาและหลักการ ่ ตรคูณได้อยางถู ่ กต้อง เป็ นการฝึ กทักษะในการคูณจํานวนนับ 2 จํานวน ซึ่งนักเรี ยนจะต้องทองสู ่ าอยางน้ ่ อยที่สุดแม่ 12 เมื่อนักเรี ยนเห็นตัวเลข 2 จํานวนคูณกนั และแมนยํ ่ พธ์เป็ นเทาใด ่ ไมต้่ องไปเริ่ มทองสู ่ ตรคูณใหมทั่ ้ งหมด ต้องบอกได้ทนั ทีวาผลลั ่ ั 63 เชน่ 7 X 9 ต้องบอกได้ทนั ทีวา่ เทากบ ่ ั 56 8 X 7 ต้องบอกได้ทนั ทีวา่ เทากบ ่ ั 32 4 X 8 ต้องบอกได้ทนั ทีวา่ เทากบ ผลทีค่ าดหวัง ่ กต้อง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการคูณจํานวนนับ 2 จํานวน ได้อยางถู ่ า และรวดเร็ ว ่ แมนยํ และการคูณจะเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนคณิ ตศาสตร์อยางมากมายมหาศา ล ่ ไมสามารถที ่จะประมาณเป็ นตัวเลขได้ .4 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

...... 2  5 = . 9  7 = ...... 4  5 = ... 4  8 = ........ 7  3 = ......... 7  11 = .. 12  6 = ..... 6  3 = ...... 4  2 = ....... 9 10 = ......... 3  9 = ............ 8  12 = ......... 8  9 = ... 12  8 = .. 9  1 = ... 1  11 = .......................... 12  1 = ... 7  5 = ................ 3  5 = ... 9  4 = ..................... 10  6 = ..... 9  5 = . 1  6 = .... 1  4 = ................................ 11 6  1 = ... 1  7 = .. 12  11 = ..... 2  11 = .. 10  10 = .... 12  10 = .... 10  9 = .......... 10  7 = .............................. 10  11 = .... 9  8 = .... 6  6 = .. 7  12 = . 4  7 = .... 12  5 = ... 3  7 = ..... 5  2 = ..... 2  6 = ....... 5  5 = ... 11  11 = ................. 3  4 = ... 5  12 = ..... 5  9 = ...... 1  5 = .................... 10  1 = ................... 9  9 = . 1  2 = .............. 4  3 = ....................... 8  7 = ..................... 3  10 = .................. 5  4 = .............................. 10  5 = ............ 11  10 = ....... 8  4 = ...... 12  7 = .... 8  10 = ..................... 9  12 = . 5  8 = ....... 4  6 = ............... 11  1 = ....................................... 7  10 = ... 9  2 = ....... 8  5 = .............. 8  8 = ....... 7  6 = .... 11  6 = ..... 10 12 = ..... 3  6 = .... 11  2 = .... 9  3 = ... 5  10 = .......... 8  11 = ... 12 7  1 = .. 7  4 = .. 1  10 = ....... 6  4 = .. 6  10 = ... 3  12 = . 3  11 = .............. 5  11 = ....... 4  12 = .............. 7  9 = ... 9  6 = ..................... 1  9 = ....... 4  9 = . 11  3 = ......... 8  6 = . 7  7 = .. 8  1 = ..... 2  4 = ...... 7  2 = ........... 2  8 = .. 2  10 = .. 6  5 = ......... 10  8 = ..... 8 3  1 = ..... 4  11 = ..... 6  9 = ........ 1  8 = ....... 8  2 = ...... 7 2  1 = ..................... 7  8 = ... 5  7 = ..........................67 แบบฝึ กการคูณ 1 2 3 4 5 6 1  1 = .. 2  3 = ...... 10  3 = . 11  12 = ................... 12  12 = .. 10 5  1 = .................... 11  4 = ....... 9  11 = ........ 11  8 = ............ 12  9 = ........... 6  8 = ... 12  3 = .................. . 5  6 = ...... 6  11 = .... 5  3 = .............. 2  12 = ... 3  3 = ... 9 4  1 = ... 8  3 = .... 10  4 = ....... 4  10 = ......... 3  8 = .... 3  2 = ............. 2  2 = ..... 12  2 = ........... 11  7 = . 10  2 = ..... 4  4 = . 11  5 = .. 1  12 = . 6  12 = ..... 6  7 = . 11  9 = ........ 2  9 = .......... 1  3 = .. 2  7 = ............ 6  2 = .. 12  4 = ........................

.... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 3x8 =.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1x7 = ....... 5x7 =. 7x7 =.. 3x8 =.......... 4x6 =..... 6x6 =.. 9x0 =.. คะแนน ใช้เวลา... 6x4 =. 8x8 =. 2x7 =.. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8x9 =.. 9x8 =. 4x4 =........ 4x9 =. 3x5 =... 10x5 =. 0x5 =..... 9x7 =. 9x4 =........ 11x8 =.. 3x7 =.. 1x8 =.... 0x6 =... 5x6 =.. 3x6 =..... 9x9 =....... 3x8 =.. 2x5 =. 1x9 =............ 7x7 =... 3x8 =... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ... 7x8 =. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3x8 =. 10x1 =... 12x0 =.. 4x8 =. 3x2 =.80 ข้ อ 81 . 6x10 =. 6x5 =... 1x5 =. 5x5 =.... 4x6 =... 7x4 =... 3x8 =.. 1x6 =... 6x4 =. 5x8 =..... 7x6 =..... 6x8 =. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7x7 =.. 1x7 =... 9x9 =.40 ข้ อ 41 ..... 3x7 =. 4x7 =.. 2x3 =. 8x7 =...วินาที ......... 3x7 =. 7x5 =.. 8x8 =.... 1x9 =.............. 5x8 =...นาที...... 5x8 =.. 9x7 =...... 6x3 =. 9x5 =.... 6x3 =.... 12x5 =.... 8x7 =...... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3x8 =... 5x7 =. 8x7 =.. 4x9 =.. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 6x9 =. 12x4 =.... 5x9 =. 0x0 =.. 8x1 =. 5x5 =... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3x8 =. 8x2 =. 2x7 =.. 4x7 =.60 ข้ อ 61 ....... 7x8 =...20 ข้ อ 21 ... 2x9 =. 9x9 =.. 2x8 =... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 6x9 =...... 7x6 =... 3x4 =.... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 8x9 =. 5x5 =. 8x2 =. 3x5 =.. 2x5 =.. 1x1 =... 9x4 =.... 12x0 =...68 แบบฝึ กทักษะ การคณจํ ู านวนนับ ชดที ุ ่1 ข้ อ 1 . 1x7 =. 2x9 =....

1x8 =..... 9x2 =.69 แบบฝึ กทักษะ การคณจํ ู านวนนับ ชดที ุ ่2 ข้ อ 1 . 6x8 =. 1x6 =... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8x8 =....... 3x7 =. 12x0 =.. 6x7 =.. 3x3 =... 1x2 =...... 4x7 =.. 8x5 =. 4x5 =.. 4x1 =... 5x5 =... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3x7 =. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2x9 =... 2x8 =. 7x6 =... 6x8 =..... 5x4 =......... 5x7 =.. 9x2 =. 5x4 =. 4x8 =.... 4x8 =.....วินาที ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 5x9 =.. 1x7 =. 2x7 =.. 4x6 =... 5x7 =. 6x4 =...80 ข้ อ 81 ... 5x6 =... 3x5 =...100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2x7 = .. 7x1 =.. 4x4 =.... 5x7 =. 6x4 =....40 ข้ อ 41 ..... 1x8 =... 2x5 =..... 2x4 =.. 1x3 =.20 ข้ อ 21 .. 4x9 =..... 0x4 =... 10x0 =. 7x7 =. 8x8 =... 5x4 =. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 11x4 =..... 5x5 =....... 9x6 =. 2x4 =. 6x5 =.. 2x9 =. 5x5 =. 0x6 =.. 5x1 =.......... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 2x9 =.. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3x7 =.. 5x5 =. 6x5 =... 5x7 =. คะแนน ใช้เวลา.. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3x4 =.. 7x8 =. 5x8 =.... 4x7 =.. 8x7 =.... 6x9 =....นาที. 12x8 =.. 6x6 =... 5x8 =. 4x5 =. 3x3 =.. 2x9 =.... 6x1 =.... 2x8 =. 7x9 =... 6x2 =... 6x9 =..... 5x8 =...... 5x4 =..... 1x5 =. 6x5 =........ 3x5 =...... 4x7 =. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7x4 =.. 8x1 =...... 3x0 =.. 2x8 =.. 3x6 =.......60 ข้ อ 61 .. 9x6 =.... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 4x9 =..... 2x7 =. 4x9 =..... 3x5 =..... 2x2 =..... 7x0 =......... 5x7 =..... 6x9 =...

. 1x3 =....... 3x8 =...... 5x2 =... 5x8 =........................................................ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 5x9 =............................ 11x5 =......................... 2x5 =. 3x2 =.... 6x3 =.... 5x4 =...........20 ข้ อ 21 ... 4x4 =.... 5x4 =... 10x0 =..... 2x1 =....... 11x6 =........ 4x9 =... 6x7 =... 9x3 =...... 6x4 =....... 7x6 =... 5x2 =............... 6x10 =..... 5x4 =........ 3x8 =....วินาที .................. คะแนน ใช้เวลา...70 แบบฝึ กทักษะ การคณจํ ู านวนนับ ชดที ุ ่3 ข้ อ 1 ..... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 4x8 =... 5x2 =......... 0x5 =.. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .... 8x7 =. 9x1 =............. 9x7 =..... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 5x9 =.................... 2x4 =.. 2x5 =.... 0x2 =.... 3x7 =.... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 4x8 =...... 6x7 =..... 7x9 =... 7x7 =. 4x5 =.. 3x1 =.... 2x5 =..... 6x9 =... 6x6 =. 1x4 =. 6x7 =.......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1x2 = . 3x7 =.. 10x2 =..... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3x3 =......... 4x8 =.............. 1x5 =...... 6x5 =......................... 0x4 =.นาที.60 ข้ อ 61 ........ 4x5 =..... 6x0 =. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2x8 =.... 7x6 =... 5x6 =.. 8x3 =........ 7x2 =........ 6x2 =. 2x5 =. 9x6 =...... 5x4 =. 9x1 =... 8x2 =..... 3x4 =.. 5x7 =...................80 ข้ อ 81 ..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5x9 =.......... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8x5 =.. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7x2 =........... 5x8 =..... 2x9 =... 6x3 =...... 2x6 =... 5x8 =. 4x6 =... 12x3 =... 5x6 =..... 6x3 =..... 8x1 =..... 8x6 =........ 8x4 =.............. 6x9 =. 8x3 =......... 4x8 =.. 2x6 =.................. 4x7 =..... 8x8 =.......... 6x9 =. 3x4 =. 4x7 =....... 12x5 =....... 5x7 =... 6x7 =... 9x2 =................... 6x8 =...40 ข้ อ 41 . 5x7 =. 6x8 =.............

............... 12x6 =........ 11x0 =...... 0x5 =.......... 7x9 =.. 12x2 =........ 6x3 =.. 2x7 =. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4x9 =......... 6x6 =........100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5x7 = ....... 6x8 =............... 5x7 =....... 5x5 =..... 6x9 =........................ 6x8 =....... 6x4 =... 8x8 =.. 4x10 =.... 9x7 =..วินาที ....................... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 5x9 =................. 7x5 =....... 5x7 =... 2x7 =.............. 10x1 =..... 5x6 =..... 5x7 =....นาที.. 7x9 =..... 4x4 =...................... 4x7 =. 9x8 =................ 9x4 =............... 12x0 =.............. คะแนน ใช้เวลา. 6x2 =....... 4x4 =.20 ข้ อ 21 .. 8x5 =....... 7x3 =....80 ข้ อ 81 ........ 3x4 =..... 5x5 =............................................... 5x6 =. 6x5 =.......... 3x6 =........... 6x7 =...... 9x4 =.............. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8x7 =.... 1x5 =........ 4x4 =....... 8x6 =.. 11x1 =....... 7x4 =.................. 3x9 =....... 6x8 =....... 9x7 =........ 6x5 =. 4x5 =... 3x7 =. 2x3 =....... 1x0 =. 4x6 =....... 4x5 =..... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3x5 =........ 4x4 =................. 3x5 =....................60 ข้ อ 61 ................ 4x0 =.. 6x8 =.... 10x8 =...... 6x8 =................................ 5x9 =... 9x2 =.................. 5x1 =... 3x9 =.... 4x8 =..... 9x6 =............. 5x5 =........... 1x2 =. 7x7 =.. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 5x9 =...... 5x5 =....... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 4x9 =. 5x7 =.. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 3x5 =... 5x5 =.... 1x6 =....... 8x6 =. 9x2 =. 1x2 =.... 3x7 =.............. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3x4 =........ 3x9 =. 3x3 =..... 3x8 =... 2x6 =........... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 6x2 =......40 ข้ อ 41 ......... 4x7 =..... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3x4 =........ 7x1 =............. 9x4 =. 7x4 =........... 5x5 =........71 แบบฝึ กทักษะ การคณจํ ู านวนนับ ชดที ุ ่4 ข้ อ 1 ... 3x4 =................................................ 4x8 =...............

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 2.025 105  105 = … 25 นํา 10  11 = 110 ดังนั้ น 105  105 = 11.225 95  95 = … 25 นํา 9  10 = 90 ดังนั้ น 95  95 = 9.625 85  85 = … 25 นํา 8  9 = 72 ดังนั้ น 85  85 = 7. เพื่อฝึ กความชํานาญในการคูณเลข 2 หลักที่ลงท้ายด้วย 5 และเป็ นจํานวนเดียวกนั เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะการคูณเลข 2 จํานวนที่ลงท้ายด้วย 5 และเป็ นจํานวนเดียวกนั มีหลักการดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 คําตอบต้องลงท้ายด้วย 25 เสมอ ั านวนที่มากกวาตั ่ วเลขนั้ น ขั้นที่ 2 นําจํานวนตัวเลขที่อยูห่ น้าเลข 5 ไปคูณกบจํ ่ ่ าเลข 25 อยู่ 1 ได้ผลลัพธ์เทาไรให้ นาํ มาใสหน้ เชน่ 15  15 = … 25 นํา 1  2 = 2 ดังนั้ น 15  15 = 225 25  25 = … 25 นํา 2  3 = 6 ดังนั้ น 25  25 = 625 35  35 = … 25 นํา 3  4 = 12 ดังนั้ น 35  35 = 1.225 45  45 = … 25 นํา 4  5 = 20 ดังนั้ น 45  45 = 2.72 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการคูณเลข 2 หลักที่ลงท้ายด้วย 5 และเป็ นจํานวน เดียวกนั จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.025 65  65 = … 25 นํา 6  7 = 42 ดังนั้ น 65  65 = 4.025 ผลทีค่ าดหวัง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการคูณจํานวนนับ 2 จํานวนที่เหมือนกนั ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว และเป็ นเลขที่ลงท้ายด้วย 5 ได้อยางถู ั ่ อง การคูณทศนิยมและการหารากที่สองได้ง่ายขึ้ น ซึ่งจะทําให้ผเู ้ รี ยนนําไปประยุกต์ใช้กบเรื .225 75  75 = … 25 นํา 7  8 = 56 ดังนั้ น 75  75 = 5.025 55  55 = … 25 นํา 5  6 = 30 ดังนั้ น 55  55 = 3.

....... คะแนน ใช้เวลา.. 15x15 =.................. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 85x85 =............. 65x65 =... 65x65 =... 55x55 =......... 15x15 =...... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ............ 35x35 =........ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 85x85 =.. 25x25 =.. 35x35 =.. 85x85 =..... 75x75 =........... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 45x45 =........ 55x55 =..40 ข้ อ 41 .... 75x75 =...100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15x15 = ....... 45x45 =.... 65x65 =.... 35x35 =..... 15x15 =. 25x25 =. 35x35 =.. 85x85 =..... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 65x65 =..... 75x75 =. 85x85 =.. 65x65 =... 25x25 =. 75x75 =.. 35x35 =............................ 95x95 =..... 75x75 =...... 75x75 =..... 85x85 =.............. 35x35 =......... 65x65 =.... 65x65 =........ 15x15 =....... 15x15 =.. 55x55 =...... 85x85 =... 55x55 =......... 15x15 =.......... 75x75 =... 25x25 =..... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 25x25 =.. 75x75 =. 55x55 =.... 45x45 =......... 95x95 =.. 45x45 =......... 55x55 =... 55x55 =. 45x45 =. 75x75 =. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 55x55 =........... 15x15 =................. 85x85 =.... 45x45 =....... 95x95 =...... 25x25 =... 25x25 =.. 35x35 =.... 95x95 =.... 45x45 =........ 65x65 =..... 65x65 =...... 65x65 =. 15x15 =.. 15x15 =. 45x45 =...... 35x35 =........ 75x75 =..... 65x65 =.................... 15x15 =.. 45x45 =..นาที...............วินาที ........ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 15x15 =..............................60 ข้ อ 61 ....... 35x35 =.. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 85x85 =.. 45x45 =.............. 95x95 =.................... 95x95 =.. 85x85 =........73 แบบฝึ กทักษะ การคณเลข 2 หลักทีล่ งท้ ายด้ วย 5 และเป็ นจํานวนเดียวกัน ู ข้ อ 1 ............................ 95x95 =.20 ข้ อ 21 .................. 85x85 =.. 65x65 =................... 25x25 =...................... 15x15 =.. 25x25 =... 95x95 =..... 25x25 =... 35x35 =.80 ข้ อ 81 ................. 85x85 =.... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 35x35 =.. 55x55 =....... 45x45 =........ 35x35 =..... 45x45 =... 75x75 =.... 25x25 =.

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ั 2. มีหลักการดังนี้ คือ เป็ นการหากาลั ่ ขั้นที่ 1 นําเลขหลักหนวยมาคู ณกนั 6  6 = 36 ใส่ 6 ทด ไว้ 3 เขียน …6 ่ ่ ่ ั กสิ บ ขั้นที่ 2 หา 2 เทาของผลคู ณระหวางเลขหลั กหนวยกบหลั ่ 2 เทาของ 1  6 = 12 ทดอีก 3 เป็ น 15 ใส่ 5 ทด ไว้ 1 เขียน …56 ขั้นที่ 3 นําเลขหลักสิ บมาคูณกนั 1  1 = 1 ทดอีก 1 เป็ น 2 เขียน 256 ดังนั้ น 16  16 = 256 ผลทีค่ าดหวัง ั นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการคูณจํานวนเลข 2 หลักด้วยจํานวนเดียวกนในแนวนอน ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ได้อยางถู .74 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการคูณจํานวนนับ 2 หลักด้วยจํานวนเดียวกนั จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการคูณจํานวนเลข 2 หลักด้วยจํานวนเดียวกนในแนวนอน เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะในการคูณจํานวนเลข 2 หลักด้วยจํานวนเดียวกนั หรื อ ํ งสองของจํานวนนับตั้ งแต่ 10 – 100 เชน่ 16  16 = ….

. 28x28 =.......... 53x53 =.. 85x85 =... 20x20 =................... 27x27 =. 35x35 =......... 88x88 =. 30x30 =......... 54x54 =............. 5x5 =.... 73x73 =.. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 91x91 =... 99x99 =....... 45x45 =..... 74x74 =. 44x44 =........ 2x2 =. 26x26 =.....75 แบบฝึ กทักษะ การคณจํ ู านวน 2 หลักด้ วยจํานวนเดียวกัน ข้ อ 1 . 78x78 =. 6x6 =.......... 94x94 =... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61x61 =.. 47x47 =.......... 10x10 =. 92x92 =.. 22x22 =.... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81x81 =........... 76x76 =. 36x36 =........ 95x95 =........... 16x16 =................. 72x72 =...... 67x67 =...... 68x68 =......... 70x70 =................................... 83x83 =.. 34x34 =........................................ 82x82 =................. 57x57 =........ 65x65 =. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 41x41 =........................20 ข้ อ 21 .. 38x38 =..40 ข้ อ 41 .. 39x39 =....... 56x56 =...... 23x23 =............ 12x12 =. 87x87 =. 4x4 =............ 8x8 =........ 25x25 =... 96x96 =. 3x3 =........ 100x100 =. 13x13 =......... 40x40 =.. 9x9 =..... 59x59 =..... 58x58 =.. 89x89 =................... 84x84 =.... 52x52 =... 19x19 =........ 33x33 =..... 98x98 =........ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31x31 =................... 60x60 =.... 49x49 =...... 7x7 =. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 71x71 =.. 90x90 =..... คะแนน ใช้เวลา... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11x11 =....... 18x18 =.... 80x80 =...............60 ข้ อ 61 ...... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21x21 =. 43x43 =... 37x37 =.............. 46x46 =. 48x48 =... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ....... 69x69 =................ 55x55 =..... 29x29 =.... 17x17 =.... 63x63 =....... 77x77 =.. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51x51 =..... 97x97 =... 32x32 =..... 14x14 =................. 93x93 =.80 ข้ อ 81 .. 66x66 =.... 24x24 =.. 42x42 =....... 75x75 =...วินาที ..... 15x15 =..... 79x79 =........นาที.................. 50x50 =.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1x1 = ... 62x62 =......................... 86x86 =.... 64x64 =.......

76 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการคูณจํานวนนับ 2 หลัก จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. มีหลักการดังนี้ คือ ่ ขั้นที่ 1 นําเลขหลักหนวยมาคู ณกนั 5  9 = 45 ใส่ 5 ทด ไว้ 4 เขียน …5 ่ ่ใกล้ กบั คูไ่ กล 15  39 ขั้นที่ 2 หาผลบวกของผลคูณระหวางคู คือ (5  3) + (1  9) = 15 + 9 = 24 ทดอีก 4 เป็ น 28 ใส่ 8 ทด ไว้ 2 เขียน …85 ขั้นที่ 3 นําเลขหลักสิ บมาคูณกนั 1  3 = 3 ทดอีก 2 เป็ น 5 เขียน 585 ดังนั้ น 15  39 = 585 ผลทีค่ าดหวัง ่ กต้อง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการคูณจํานวนเลข 2 หลักในแนวนอน ได้อยางถู ่ า และรวดเร็ ว แมนยํ . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการคูณจํานวนเลข 2 หลักในแนวนอน เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะในการคูณจํานวนเลข 2 หลักในแนวนอน เชน่ 15  39 = ….

15x16 =.... 13x81 =.. 81x82 =.. 12x76 =.......60 ข้ อ 61 .......... 13x14 =... 12x89 =........... 41x23 =....... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 13x81 =...40 ข้ อ 41 ......................... 66x12 =.. 96x12 =.. 16x86 =................... 54x78 =.............. 18x92 =.... 26x15 =.......... 13x45 =.....80 ข้ อ 81 ........ 11x71 =. 35x26 =....... 15x24 =... 13x62 =............... 91x25 =. 12x71 =............. 45x78 =....... 14x41 =........ 25x42 =................ 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 54x25 =. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 41x42 =.... 47x82 =.. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 42x83 =.................. 18x73 =.. 24x15 =........ 23x82 =. 91x25 =... 19x24 =..... 32x13 =.................. 15x74 =..... 25x46 =... 21x23 =... 14x56 =... 60x52 =......... 23x14 =............... 13x20 =.................. 23x58 =.................... 11x87 =.................100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21x72 = .......... 29x72 =....... 17x15 =.. 14x16 =........... 16x35 =.. 19x41 =........ 55x14 =. 13x18 =......... 16x45 =.... 36x12 =.. 14x62 =. 65x13 =.... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .................... 12x89 =.............. 13x13 =.. 18x17 =... 13x18 =..... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 45x12 =... 22x95 =.. 14x18 =..... 21x35 =.... 12x42 =. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 17x82 =... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 12x45 =....... 14x18 =........ 81x32 =.. 13x26 =................. 14x13 =. 14x19 =..... 17x14 =.... 33x51 =........ 11x78 =.... 17x15 =.... 11x87 =..... 45x51 =.... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 81x82 =..... คะแนน ใช้เวลา.... 56x81 =.... 17x23 =..นาที.....วินาที ......... 23x82 =...... 36x24 =..... 15x46 =.... 17x54 =. 25x96 =....... 81x52 =............... 14x52 =.. 11x78 =....... 30x51 =.. 22x15 =.......20 ข้ อ 21 ...... 30x83 =.... 72x91 =................ 15x83 =... 15x14 =............. 19x36 =.. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 14x56 =.. 16x24 =.... 13x72 =...... 13x56 =.......77 แบบฝึ กทักษะ การคณเลข 2 หลัก ู ข้ อ 1 .... 25x43 =....

100 .000 ( เติม 000 ตอท้ ผลทีค่ าดหวัง ่ กต้อง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการคูณจํานวนนับ ด้วย 10 . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 2.100 . 100 .500 ( เติม 00 ตอท้ ่ าย 125 ) 125 X 1000 = 125. 100 . 1000 ได้อยางถู ่ า และรวดเร็ ว แมนยํ . 1000 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.1000 เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะในการคูณจํานวนนับ ด้วย 10 .78 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการคูณจํานวนนับ ด้วย 10 . 1000 มีหลักดังนี้ คือ ่ ั จํานวนของเลข 0 ที่นาํ มาคูณ เติมเลข 0 เทากบ ่ าย 125 ) เชน่ 125 X 10 = 1.250 ( เติม 0 ตอท้ ่ าย 125 ) 125 X 100 = 12. เพื่อฝึ กความชํานาญในการคูณจํานวนนับ ด้วย 10 .

38......................... 9.......... = .......................... = .. = ............... 41............... 35.............................. 3...คะแนน เวลา...... 14... . 39............................................ 37... 50.......... = .................................................. = . ................. 26.... 530 x 100 128 x 10 208 x 1000 222 x 100 348 x 1000 232 x 100 229 x 10 467 x 100 104 x 1000 323 x 100 139 x 10 162 x 1000 458 x 10 106 x 1000 323 x 100 241 x 10 522 x 1000 498 x 1000 109 x 10 327 x 1000 535 x 100 132 x 10 443 x 10 147 x 1000 329 x 100 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ....... = ............................ = .. 7. 20.. 29..... 8.. .......... 43...... 47.............. ......... ......... 25....... 4.. = ....................... 46.................. 10. ............... 48............. = ... 31. 40.... 100 . = ........................................79 แบบฝึ กทักษะ การคูณจํานวนนับ ด้วย 10 . = .. ...................... ... 17.......... 21............ 33.. 27............... 1000 1.... 42..... = .. ......... 28.... = ......... = ............. . 30. .. ................. ....... ......... 23........... = ...... = ... .... 18............ 32.. 16.... ....... 11................. ............... ....... ........นาที..... 22.......... = . 24.....................วินาที = .. 12.... . = ....... 36....... = ....... = . .. ... 44... .. 6.................. 45.... 13.............. = ........... 150 x 10 129 x 100 247 x 10 465 x 10 881 x 1000 820 x 100 114 x 1000 241 x 10 461 x 100 883 x 1000 329 x 10 187 x 100 896 x 1000 562 x 10 284 x 1000 100 x 10 122 x 10 356 x 1000 768 x 100 194 x 1000 321 x 100 183 x 10 249 x 1000 461 x 100 841 x 1000 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ...... 5...... 2...... 15...... ...... = ...... ................. 49........... 19................ 34..... = ...... = .................

999 ได้อยางถู และรวดเร็ ว .999 เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะในการคูณจํานวนนับ ด้วย 9 . 999 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 2. 99 .500– 39 = 14.00 -1)= 14.355 หลักที่ 2 ผลทีค่ าดหวัง ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการคูณจํานวนนับ ด้วย 9 . 99 . เพื่อฝึ กความชํานาญในการคูณจํานวนนับ ด้วย 9 .99 . 99 มีหลักดังนี้ คือ หลักที่ 1 ใช้สมบัติการแจกแจง เชน่ 12 x 9 = 12 x (10 -1) = 120 – 12 = 108 39 x 99 = 39 x (100 -1) = 3900 – 39 = 3861 145 X 99 = 145 x (1. 99 .80 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการคูณจํานวนนับ ด้วย 9 .

.. ..... ........... 13............. 50......................... 45.................. 28....... 12 x 9 56 x 9 13 x 9 92 x 9 72 x 9 62 x 9 13 x 9 55 x 9 14 x 9 92 x 9 56 x 9 25 x 9 23 x 9 16 x 9 87 x 9 53 x 9 45 x 9 36 x 9 48 x 9 84 x 9 91 x 9 92 x 9 56 x 9 12 x 9 24 x 9 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ............. 48..... 9..... = .................... 36. = ...... .... . 32.. 17....นาที...................... = ..... = ......... 6...... .......................................... ...... . ......... 23.............. ....... = .. 16.......... . 39............ = ... = .......... 34. .......... 26. = ....................................................... = . 40... .. = .. = ......................... 4...... = ..... 46... 30................ = .............. ...... 12............ 31. = ......... 11......... ....... 38. = ................... 44............. 3.... 14. .... .... 24........................... 53 x 9 83 x 9 99 x 9 17 x 9 73 x 9 63 x 9 53 x 9 58 x 9 92 x 9 29 x 9 17 x 9 84 x 9 59 x 9 78 x 9 69 x 9 32 x 9 37 x 9 61 x 9 59 x 9 72 x 9 64 x 9 49 x 9 68 x 9 64 x 9 99 x 9 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ............ 43.................................. 41................ 42......คะแนน เวลา... 5.... 29... = ..................... = .............. = ...... 2...... 19........ .. 22.. 25.......... 47. ..... 18......................... 20......... ..........81 แบบฝึ กทักษะ การคูณจํานวนนับ ด้วย 9 1......................... 15............. ........ 49... 8.... = .................. ....... = ........ = .. ..... = ............. 21..... ............. 33. = ........... 27. = ............วินาที = ......... .......... 7..... 10... .. 37...................... 35....

= ................. .......... = ...... = ...... ..... ................ 24... 21..... 47..... 41.. = . 30... 10...................... 31..................... 35......... = ........ .............. 16..... .. 2...... 39... 23... = ......... 7.. = ............ 46................................. ............... = ............. .......... 27....... . = ...... 53 x 99 83 x 99 99 x 99 17 x 99 73 x 99 63 x 99 53 x 99 58 x 99 92 x 99 29 x 99 17 x 99 84 x 99 59 x 99 78 x 99 69 x 99 32 x 99 37 x 99 61 x 99 59 x 99 72 x 99 64 x 99 49 x 99 68 x 99 64 x 99 99 x 99 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ . = ... 20................. 5.......... = ....... 28........... .... ............................................ . 44........ 29.. 40......................... 32.. 6................ 43...... ...... 36... = ............................. .......นาที...... ..... 12 x 99 56 x 99 13 x 99 92 x 99 72 x 99 62 x 99 13 x 99 55 x 99 14 x 99 92 x 99 56 x 99 25 x 99 23 x 99 16 x 99 87 x 99 53 x 99 45 x 99 36 x 99 48 x 99 84 x 99 91 x 99 92 x 99 56 x 99 12 x 99 24 x 99 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .................. = ......... 4........ 49....... 37........ 50.................. = ......... 14.......... = ......... = .... 42...... . 22................... 26.... = ....... = ...... 3................ ..82 แบบฝึ กทักษะ การคูณจํานวนนับ ด้วย 99 1........... . 12.... = ............. ............................ 8................. 9.... ... ... 17............. ................... = ..วินาที = ..................... .. 15.....................คะแนน เวลา....... 33....... 38............... = . .......... = ........ 19...... = ..... 34........... = .................. ...................... 45........ 13.. 11... 25. ........ 18............. 48..

11.. 14.......... 9........ ............... 29.......... = ...... .. = .............. .... = ............ = .......................... .... = ..................... 39......... ....... .. . 42........................ = ...... 22... 12........... 46........ 30..... = ......................... .. 19....... = ... 44.............. ................. 16....... 41...................... 43... ........ = ..... ....... 37. 28....... .... 15....... 512 x 999 356 x 999 213 x 999 192 x 999 372 x 999 562 x 999 213 x 999 455 x 999 314 x 999 192 x 999 256 x 999 325 x 999 523 x 999 516 x 999 587 x 999 253 x 999 145 x 999 236 x 999 348 x 999 484 x 999 191 x 999 292 x 999 356 x 999 212 x 999 524 x 999 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . 27............................... = ............................ 26. 21...83 แบบฝึ กทักษะ การคูณจํานวนนับ ด้วย 999 1...... = .................... = ........... = ... ............ 7............... = .................... 25............ = ... 5... = ................... .... 13....... 45.. 6................ = .. 50. 20...... 18.......... 36.. 34............. ....คะแนน เวลา...... 32............ ... 35......... = ....... 31............. 47.. .วินาที = ............ 17.... 38........ .......... 8.............................................. 3....... ............... ....... ..... 23...... = ........ = .... ...... 49....... 4..... 24.. = . 48......................... ........................... . 353 x 999 183 x 999 499 x 999 217 x 999 373 x 999 663 x 999 753 x 999 158 x 999 292 x 999 129 x 999 317 x 999 584 x 999 459 x 999 578 x 999 669 x 999 132 x 999 137 x 999 361 x 999 259 x 999 272 x 999 164 x 999 449 x 999 168 x 999 364 x 999 499 x 999 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ . 2......... 10... = .......................... 40...... = .............................นาที... 33................. . = .....

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการคูณเลข 2 หลัก และ 2 หลัก ในแนวตั้ ง เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะในการคูณเลข 2 หลัก และ 2 หลัก ในแนวตั้ ง 1 2 เชน่  ใช้ผงั การคูณดังนี้ คือ 3 4             ขั้ นที่ 1 ขั้ นที่ 2 ขั้ นที่ 3 ่ ขั้นที่ 1 คูณเลขหลักหนวย ( 2x4 = 8 ) 1 2  3 4 8 ขั้นที่ 2 ผลบวกของการคูณไขว้ ( 1x4 + 3x2 = 10 ) 1 2  3 4 0 8 ขั้นที่ 3 คูณเลขหลัก 10 ( 1x3 = 3 ทด 1 เป็ น 4 ) 1 2 3 4 4 0 8  ผลทีค่ าดหวัง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการคูณจํานวนเลข 2 หลัก กบั เลข 2 หลัก ในแนวตั้ ง ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ได้อยางถู .84 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการคูณเลข 2 หลัก และ 2 หลัก ชุดที่ 1 – 2 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

35 26 3. 19 15  24. 29 31  29. 54 52  7.. 58  30 8.. 59 47  25. 49 48  9. 41 32  15.. 63 75  18. 85 16  17. 64  45 . 87 53  12.. 36 28  26.. 28 29  28. 82 80  23. 43  32 6. 82 75  16..85 แบบฝึ กทักษะ การคูณเลข 2 หลัก และ 2 หลัก ชุดที่ 1 1.. 73 87  30..วินาที 5.นาที.. คะแนน ใช้เวลา.. 31  67 11. 56 14  2... 84 41   ************************* คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ... 29 71  4.. 85 73  20.. 74 27  22.... 47 83  19. 85  24 13.... 83 32  27. 72  21. 98  37 10... 52 52  14.

86

แบบฝึ กทักษะ
การคูณเลข 2 หลัก และ 2 หลัก ชุดที่ 2
1. 48
14

2.

35 
96

3. 47
71

4.

26 
14

6. 63
52

7.

58 
41

8. 81
48

9.

42 
19

10.

54 
67

11. 19
53

12.

85 
37

13. 49
52

14.

72
32

15.

82
18

16. 38
16

17.

63
19

18. 64
83

19.

85
81

20.

94
35

21. 82
27

22.

82
31

23. 92
15

24.

18
47

25.

36
81

26. 83
72

27.

61
27

28. 88
45

29.

44
36

30.

11
22

*************************
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ .......... คะแนน
ใช้เวลา........นาที.........วินาที

5.

92 
15

87

ฝึ กทักษะการคูณเลข 3 หลัก และ 3 หลัก

ชื่อชดุ

จดประสงค์

่ ่
1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน
2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการคูณเลข 3 หลัก และ 3 หลัก ในแนวตั้ ง
เนือ้ หาและหลักการ
เป็ นการฝึ กทักษะในการคูณเลข 3 หลัก และ 3 หลัก ในแนวตั้ ง
1 2 3
เชน่

ใช้ผงั การคูณดังนี้ คือ
2 4 5
ขั้ นที่ 1
  
  

คู่

ขั้ นที่ 2

  
  

คูณ 2 คู่

ขั้ นที่ 3

ขั้ นที่ 4

ขั้นที่ 5

  

  

  

  

คูณ 3 คู่

  

คูณ 2 คู่

  

คูณ 1 คู่
1 2 3

2 4 5
5

ขั้นที่ 1 3 x 5 = 15 ใส่ 5 ทด 1

1 2 3

2 4 5
3 5

ขั้นที่ 2 (2x5)+(4x3) = 22 ทด 1 เป็ น 23 ใส่ 3 ทด 2

ขั้นที่ 3 (2x4)+(1x5)+(2x3) = 19 ทด 2 เป็ น 21 ใส่ 1 ทด 2

1 2 3

2 4 5
1 3 5

ขั้นที่ 4 (1x4)+(2x2) = 8 ทด 2 เป็ น 10 ใส่ 0 ทด 1

1 2 3

2 4 5
0 1 3 5

ขั้ นที่ 5 (1x2) = 2 ทด 1 เป็ น 3 ใส่ 3

1 2 3

2 4 6
3 0 1 3 5

ผลทีค่ าดหวัง
นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการคูณจํานวนเลข 3 หลัก กบั เลข 3 หลัก ในแนวตั้ ง
่ กต้อง แมนยํ
่ า และรวดเร็ ว
ได้อยางถู

คูณ 1

88

แบบฝึ กทักษะ
การคูณเลข 3 หลัก และ 3 หลัก
1. 543
245

6. 565
514

2.

735
142

3. 647
302

7.

158
355

8. 325
487

4.

326 
418

5.

168 
916

9.

235 
131

10.

454 
455

265 
156

11. 124
142

12.

254
902

13. 182
415

14.

179
732

15.

16. 224
143

17.

125
328

18. 159
465

19.

364
107

20. 485 
7 12

21. 325
105

22.

416
148

23. 789
714

24.

135
417

25. 615 
815

26. 257
134

27.

174
154

28. 625
408

29.

132
906

30.

*************************
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ .......... คะแนน
ใช้เวลา........นาที.........วินาที

148 
605

89

ฝึ กทักษะการคูณเลข 3 หลัก และ 2 หลัก

ชื่อชดุ

จดประสงค์

่ ่
1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน
2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการคูณเลข 3 หลัก และ 2 หลัก ในแนวตั้ ง
เนือ้ หาและหลักการ
เป็ นการฝึ กทักษะในการคูณเลข 3 หลัก และ 2 หลัก ในแนวตั้ ง
1 9 2

เชน่
 ใช้ผงั การคูณเหมือนกบการคู
ณเลข 3 หลัก กบั 3 หลักดังนี้ คือ
3 5
ขั้ นที่ 1
  

0  

คู่

ขั้ นที่ 2

  

0  

ขั้ นที่ 3

คูณ 2 คู่

  

0  

ขั้ นที่ 4

คูณ 3 คู่

  

0  

ขั้ นที่ 5

คูณ 2 คู่

ขั้นที่ 1 2 x 5 = 10 ใส่ 0 ทด 1

  

0  

คูณ 1 คู่
1 9 2

0 3 5
0

1 9 2

0 3 5
2 0

ขั้นที่ 2 (9x5)+(3x2) = 51 ทด 1 เป็ น 52 ใส่ 2 ทด 5

ขั้นที่ 3 (9x3)+(1x5)+(0x2) = 32 ทด 5 เป็ น 37 ใส่ 7 ทด 3

1 9 2

0 3 5
7 2 0

ขั้นที่ 4 (1x3)+(0x9) = 3 ทด 3 เป็ น 6 ใส่ 6

1 9 2

0 3 5
6 7 2 0

ผลทีค่ าดหวัง
นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการคูณจํานวนเลข 3 หลัก กบั เลข 2 หลัก ในแนวตั้ ง
่ กต้อง แมนยํ
่ า และรวดเร็ ว
ได้อยางถู

คูณ 1

468  45 9. 405 47  25.. 192 94  14... 154 18  19...วินาที 135 14  ..นาที... 254 27  22. 314 19  20.. 150 32  27. 325 15  24.. 124 15  18. 154 25  12. 247  4. 254 27  17. 102  28 26.. 358 35  8. 135  78 10. 71 7.. 125 80  23. 159 41  15.... 265 14   2. 204 16  30.... 245  24 16.90 แบบฝึ กทักษะ การคูณเลข 3 หลัก และ 3 หลัก 1. 314 38  29. 135 26  3. 284 15  13.... 523 14 6. คะแนน ใช้เวลา.. 285  35 21. 125 78  226  32 5. ************************* คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ . 554  65 11.. 245 15  28..

เพื่อฝึ กความชํานาญในการหารจํานวนนับ เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะในการหารจํานวนนับ ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็ นการทบทวนเรื่ องการคูณไปด้วย ่ กต้อง การหารกจะเป็ ็ นเรื่ องงาย ่ นักเรี ยนที่จาํ สูตรคูณได้อยางถู เชน่ 72  9  8 ตรวจคําตอบโดยการคูณกลับไป 8  9  72 12  4  3 ตรวจคําตอบโดยการคูณกลับไป 3  4  12 96  8  12 ตรวจคําตอบโดยการคูณกลับไป 12  8  96 ผลทีค่ าดหวัง ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการคูณหารจํานวนนับ ได้อยางถู .3 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.91 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการหารจํานวนนับ ชุด 1 . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 2.

........... 284 =..นาที. 213 =.... 605 =... 96 244 =..... 622 =. 729 =... 204 =..................... 306 =... 369 =. 324 =....... 205 =......................... 242 =......... 555 =.. 639 =.. 427 =....... 98 162 =. 363 =. 444 =... 279 =.. 100 363 =............ 279 =...... 568 =. 489 =.............100 ........ 99 546 =................................ 121 =.... 455 =. 568 =......... 408 =.......... 262 =...... 155 =..................... 102 =..... 279 =.. 97 355 =.... 363 =.................. 147 =...... 497 =.. 279 =........ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 41 ......... 246 =.....40 328 =.... 408 =..80 648 =..................... 777 =.............. 248 =....... 95 305 =..... 637 =. 204 =. ข้ อ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 287 =. 324 =.... 273 =........... 126 =.................. 213 =........ 648 =.... 153 =.... 426 =.... 161 =...... 366 =........ 93 426 =... 248 =... 126 =... 567 =........... คะแนน ใช้เวลา. 333 =.... 94 405 =.......... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 884 =.....วินาที 81 ............ 455 =.................60 189 =.. 161 =. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 255 =............... 92 213 =. 255 =. 222 =... 183 =........... 213 =........ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 21 ... 168 =....92 แบบฝึ กทักษะ การหารจํานวนนับ ชดุ 1 ข้ อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 ... 91 124 =....... 147 =.... 122 =.... 355 =. 248 =.... 364 =..... 357 =...... ข้ อ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 ... 366 =............... 186 =............. 322 =..... 568 =............ ข้ อ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 505 =..............20 124 = ......... ข้ อ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 217 =... 222 =. 168 =.... 182 =........ 847 =...... 111 =.. 333 =................ 284 =..... 262 =...... 244 =.. 306 =..... 105 =. 164 =.... 729 =.....

..... 568 =.. 602 =...........60 186 =... 568 =. 648 =..... 393 =........ 189 =............ 488 =............. 155 =.... 303 =.. 92 273 =.... 100 333 =.............. 211 =.... 363 =.. 217 =........ ข้ อ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 217 =........ 99 546 =. 728 =.......... 364 =.. 182 =........... 147 =... ข้ อ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 555 =......... 244 =..... 364 =...............................นาที.. 322 =... 155 =... 366 =... 306 =......... 303 =.... 847 =. 94 455 =....... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 408 =............. 369 =............. 455 =. 455 =........ 707 =.. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 21 . 366 =... 707 =. 549 =..... 141 =....... 605 =.... 95 426 =........... 126 =. 484 =................ 459 =. 262 =............. 147 =... 328 =..... 366 =..วินาที 81 ... 162 =.... 305 =............... 155 =.... 242 =.......................... 244 =........ 251 =...... 273 =... 402 =.. 459 =. 324 =. 408 =........... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 555 =....... 505 =.............. 91 284 =.... 255 =... 488 =.........40 324 =.................. 97 255 =..80 408 =..... 273 =.......................20 444 = ....93 แบบฝึ กทักษะ การหารจํานวนนับ ชดุ 2 ข้ อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 ... 96 284 =.. ข้ อ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 497 =. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 41 ..... 164 =.. 364 =..... 426 =......................... 262 =.. 98 202 =..... 244 =. 364 =... 217 =......... 162 =...... 408 =...... 186 =. 284 =........ 729 =..... 567 =. 303 =............ 262 =........................... 408 =...... 186 =........... คะแนน ใช้เวลา. 243 =........... 361 =... 404 =.... 303 =. 497 =.... 93 426 =... 488 =............100 . 363 =.............. 255 =....... 366 =.. ข้ อ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 ........

..... 279 =.......... 819 =.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 126 = .......... 279 =................................. 364 =.. 455 =..... 382 =........ 933 =..20 ข้ อ 21 .. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 655 =... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 655 =. 644 =.. 847 =. 248 =...... 648 =.......... 99 546 =.... 729 =....... 633 =. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 217 =..... 408 =..... 555 =.... 666 =.... 95 306 =..... 648 =. 505 =.... 93 426 =... 222 =...... 96 284 =. 98 182 =.... 422 =.................... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 549 =...................................80 ข้ อ 81 . 363 =... 273 =.... 168 =... 161 =... 729 =. 666 =.....60 ข้ อ 61 ... 333 =...... 606 =....... 567 =.................. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 648 =... 364 =........ 97 355 =... 444 =............. 546 =.......... 362 =..... 153 =... 244 =.................. 244 =.... 844 =. 328 =............. คะแนน ใช้เวลา. 100 333 =... 568 =. 819 =............. 633 =............... 882 =.. 484 =................. 393 =.. 324 =......... 92 963 =........40 ข้ อ 41 ...... 482 =....................... 444 =. 637 =. 94 455 =.. 546 =. 363 =........94 แบบฝึ กทักษะ การหารจํานวนนับ ชดุ 3 ข้ อ 1 ....................... 637 =... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 189 =.... 502 =. 497 =.. 105 =....... 502 =. 808 =. 847 =............. 622 =... 968 =... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 819 =......... 151 =..... 546 =.............. 497 =. 968 =.................... 102 =.............วินาที ....... 405 =.... 567 =. 488 =............. 357 =....... 248 =.. 723 =...... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ...... 91 724 =... 191 =. 729 =.............. 497 =......................... 363 =........ 637 =..... 305 =..... 605 =.... 363 =.....นาที. 999 =. 729 =. 705 =..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 777 =......

............. ................ . .เศษ..............เศษ..... ...... 49.......... 32..................... . 39....... .......... 44.เศษ..................เศษ... .. .... .. 22........เศษ... .......เศษ.... 8.เศษ. .. 21... 12. 40.... 46... 14..เศษ. 19....... 43...... 36........ 29.....เศษ.. 23......เศษ...... ...เศษ........ . 3..เศษ.. 17..... .เศษ................................. 38..........เศษ......เศษ....................เศษ.....เศษ. ......เศษ.เศษ............. ............ .....เศษ... ..... 50..เศษ... 47....... ........เศษ........ 28.เศษ.เศษ......เศษ.. ............ 25..... 20........เศษ....................... .......... ....เศษ. .......... ...เศษ.......... 33.. ........ 45..........เศษ...เศษ......เศษ... 2. 41. ......... 15.. .. 11.. 26..... 5.. 35..... 42....เศษ. .....เศษ.......... ... .......................... 24.. ....... .. 34......เศษ......... .เศษ....... 13......... .................................................เศษ... . . ......... .เศษ..................... 18....เศษ.เศษ. 31.เศษ................ 27.........เศษ......... ..... 193 ÷ 9 254 ÷ 9 282 ÷ 9 247 ÷ 9 203 ÷ 9 243 ÷ 9 210 ÷ 9 223 ÷ 9 277 ÷ 9 453 ÷ 9 293 ÷ 9 203 ÷ 9 222 ÷ 9 211 ÷ 9 883 ÷ 9 753 ÷ 9 273 ÷ 9 183 ÷ 9 225 ÷ 9 293 ÷ 9 273 ÷ 9 153 ÷ 9 453 ÷ 9 853 ÷ 9 257 ÷ 9 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ .เศษ...เศษ.......เศษ................ 9............ 30.......เศษ.......เศษ.. 10................ .. ... ....คะแนน เวลา................ . . 7.....เศษ.. 4.. ...... 6.... ...............วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .................เศษ.. 16.......95 แบบฝึ กทักษะ ิ การหาผลหารและเศษที่เกดจากการหารด้ วย 9 1....... ............เศษ.... .. 37......เศษ.......................... 48.นาที.. 253 ÷ 9 245 ÷ 9 925 ÷ 9 145 ÷ 9 285 ÷ 9 745 ÷ 9 235 ÷ 9 835 ÷ 9 205 ÷ 9 975 ÷ 9 445 ÷ 9 345 ÷ 9 145 ÷ 9 225 ÷ 9 293 ÷ 9 145 ÷ 9 925 ÷ 9 275 ÷ 9 265 ÷ 9 245 ÷ 9 845 ÷ 9 235 ÷ 9 245 ÷ 9 285 ÷ 9 240 ÷ 9 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .. ..

................. ...................... ... 4........ 45.. 44.......... ..... ..... 29....... 43...... .......เศษ..............เศษ...... .. 7.....เศษ.. ................เศษ.... 22..เศษ.. . .. 31......... ......เศษ....เศษ............................. 6.. 8. .. .......... .......... ..... .. 25.....เศษ............ 40.เศษ.........เศษ.......คะแนน เวลา.. 1912 ÷ 99 2514 ÷ 99 2822 ÷ 99 2417 ÷ 99 2053 ÷ 99 2453 ÷ 99 2160 ÷ 99 2233 ÷ 99 2747 ÷ 99 4573 ÷ 99 2983 ÷ 99 2053 ÷ 99 2242 ÷ 99 2111 ÷ 99 8843 ÷ 99 7543 ÷ 99 2783 ÷ 99 1873 ÷ 99 2275 ÷ 99 2937 ÷ 99 2737 ÷ 99 1753 ÷ 99 4853 ÷ 99 8953 ÷ 99 2657 ÷ 99 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ......... 2.......... 21... ........... 42............. 17.............เศษ... 5........ 3........ 11................... 38.. 15.เศษ......เศษ............ .. 19........ . 37.....เศษ. 23. .เศษ.เศษ..เศษ....เศษ..................... 28............ 12..96 แบบฝึ กทักษะ ิ การหาผลหารและเศษที่เกดจากการหารด้ วย 99 ชุด 1 1.. ..........นาที. 39........ 9.เศษ....... 48.เศษ......... 46.... 49.... 32.............. 20. .......เศษ...... ........เศษ.เศษ. . ..... ...... 47... 33. 18............... 41... . 16.เศษ..........................วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . .. ........เศษ.. ... 30................ 24.เศษ...เศษ. 10...เศษ...เศษ.. ........ .. .. 50.....................เศษ.........เศษ..... .............เศษ. 34..... .....เศษ..............เศษ. 14.เศษ................................ ......เศษ. 36. 35.. .....เศษ...เศษ.. ...........เศษ.............. 27................. .......เศษ.. .... ...... ..เศษ...เศษ..เศษ. 2503 ÷ 99 2445 ÷ 99 2925 ÷ 99 1545 ÷ 99 2585 ÷ 99 7435 ÷ 99 2135 ÷ 99 8530 ÷ 99 2055 ÷ 99 9765 ÷ 99 1445 ÷ 99 1345 ÷ 99 4145 ÷ 99 2525 ÷ 99 2093 ÷ 99 1545 ÷ 99 9425 ÷ 99 2275 ÷ 99 2165 ÷ 99 2245 ÷ 99 8145 ÷ 99 2235 ÷ 99 2645 ÷ 99 2805 ÷ 99 2411 ÷ 99 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ...เศษ......เศษ..เศษ..... .เศษ.................. ............ ..... .. ............. ..... .เศษ...เศษ.. .................เศษ.... 26................................ 13.............

................ ...เศษ.. ......... 17....... ........ 22.......เศษ................เศษ.....เศษ...เศษ............ 13............. 14.เศษ.....................เศษ...........เศษ......... ...เศษ....... 21..................... ...เศษ.......เศษ..................... ........เศษ..... 19...... ........... .... ......... ........เศษ. 10.......97 แบบฝึ กทักษะ ิ การหาผลหารและเศษที่เกดจากการหารด้ วย 99 ชุด 2 1...... 9............ 4.... 252503 ÷ 99 244455 ÷ 99 291025 ÷ 99 154125 ÷ 99 211585 ÷ 99 741035 ÷ 99 230215 ÷ 99 853230 ÷ 99 214055 ÷ 99 971165 ÷ 99 141045 ÷ 99 134205 ÷ 99 411045 ÷ 99 254525 ÷ 99 201493 ÷ 99 151245 ÷ 99 941125 ÷ 99 221075 ÷ 99 210065 ÷ 99 222345 ÷ 99 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ... 2........ 37.......เศษ.... ......เศษ. ..............เศษ.. 15.......เศษ.......... 23.......... 26....................... ... 35........เศษ..... ...เศษ.เศษ...... .เศษ.......................... ..... ...... 24....... 25........ ......เศษ............... 18. ..... 11. .. .. 30.........วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . ...เศษ...เศษ... 29. ..... 8... 20. 34....... ...............เศษ......... .เศษ........ 3..เศษ..... ............. 40.เศษ..เศษ..... 32..............เศษ....เศษ....... 191102 ÷ 99 251114 ÷ 99 281022 ÷ 99 240017 ÷ 99 205123 ÷ 99 241053 ÷ 99 211060 ÷ 99 221033 ÷ 99 271147 ÷ 99 452273 ÷ 99 290083 ÷ 99 201053 ÷ 99 221042 ÷ 99 211511 ÷ 99 880043 ÷ 99 754103 ÷ 99 271283 ÷ 99 187213 ÷ 99 223075 ÷ 99 291037 ÷ 99 คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้ .... 7...... 31..... .........นาที......เศษ.คะแนน เวลา...........เศษ. .........เศษ........ 33.. . .... ....... 39.............. 5........ ........ . .. .เศษ....... 6.. . .... 12.... 28.. 38..เศษ.. 16....เศษ..... 36...... 27. ...........เศษ.........เศษ...... ..เศษ.......

. 21..........เศษ............ 9.. .......... ..นาที. 5.....................เศษ.... ....................เศษ.......เศษ..เศษ.... 19.. ............................. 31. 40....... .. 3......... ....เศษ......เศษ..เศษ...เศษ...เศษ....... 2.....เศษ....เศษ....... 34......เศษ............เศษ....เศษ...เศษ...เศษ...... 4...........เศษ........เศษ......คะแนน เวลา... ...........เศษ. .... ...... 38......... .... ........เศษ....เศษ........ 25... ............. 11....เศษ....เศษ.... .. .........เศษ... 30.เศษ.................. .. 18....... 14.......... 13......................เศษ... 6................. .เศษ..................เศษ.เศษ.. .....เศษ... 12.......... ..............เศษ... 16...... ................... 23...... 32............เศษ... 37...... .. ..... 20.... 15......... .............98 แบบฝึ กทักษะ ิ การหาผลหารและเศษที่เกดจากการหาร ด้วย 999 1. 36..... ......... .... 24...... ................. ....... .....เศษ.. 191102 ÷ 999 251114 ÷ 999 281022 ÷ 999 240017 ÷ 999 205123 ÷ 999 241053 ÷ 999 211060 ÷ 999 221033 ÷ 999 271147 ÷ 999 452273 ÷ 999 290083 ÷ 999 201053 ÷ 999 221042 ÷ 999 211511 ÷ 999 880043 ÷ 999 754103 ÷ 999 271283 ÷ 999 187213 ÷ 999 223075 ÷ 999 291037 ÷ 999 9 คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้ .....เศษ.... ................เศษ. ........ 10.......... 7........ 8. ... 26... .......... 252503 ÷ 999 244455 ÷ 999 291025 ÷ 999 154125 ÷ 999 211585 ÷ 999 741035 ÷ 999 230215 ÷ 999 853230 ÷ 999 214055 ÷ 999 971165 ÷ 999 141045 ÷ 999 134205 ÷ 999 411045 ÷ 999 254525 ÷ 999 201493 ÷ 999 151245 ÷ 999 941125 ÷ 999 221075 ÷ 999 210065 ÷ 999 222345 ÷ 999 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .เศษ............. .... .. ..........วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .. .....เศษ....... ...... 33. ..... 29.. ...... 39.......... 28... 17. 35..เศษ..... . 22.............เศษ.. 27...

... 30.. 34. ...... .. 191102 ÷ 9999 251114 ÷ 9999 281022 ÷ 9999 240017 ÷ 9999 205123 ÷ 9999 241053 ÷ 9999 211060 ÷ 9999 221033 ÷ 9999 271147 ÷ 9999 452273 ÷ 9999 290083 ÷ 9999 201053 ÷ 9999 221042 ÷ 9999 211511 ÷ 9999 880043 ÷ 9999 754103 ÷ 9999 271283 ÷ 9999 187213 ÷ 9999 223075 ÷ 9999 291037 ÷ 9999 9 คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้ ..... . .. 31................. 20.....นาที...... .... 252503 ÷ 9999 244455 ÷ 9999 291025 ÷ 9999 154125 ÷ 9999 211585 ÷ 9999 741035 ÷ 9999 230215 ÷ 9999 853230 ÷ 9999 214055 ÷ 9999 971165 ÷ 9999 141045 ÷ 9999 134205 ÷ 9999 411045 ÷ 9999 254525 ÷ 9999 201493 ÷ 9999 151245 ÷ 9999 941125 ÷ 9999 221075 ÷ 9999 210065 ÷ 9999 222345 ÷ 9999 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ..เศษ..... ... . .......... ..... 32......... 15............... 35... 39..เศษ............ 33...เศษ............เศษ.....เศษ.... 22. .เศษ..เศษ............. .....เศษ.......................เศษ.............เศษ.... 7..เศษ... ....................เศษ..... 17...... ...............เศษ............. 13....เศษ.เศษ.... .. 3.............................. 27... 28... 26................. .. 24............ ...... .. .... 2.......................เศษ......เศษ......... ... ................ 18...... ... 36....เศษ. .......วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .. 10...... .........เศษ...........เศษ..................เศษ...... ...เศษ.... ....... ....... ............... ...... ..เศษ......... 12....เศษ..... .. ...เศษ...... .. ........ 9...........เศษ..........เศษ............เศษ.. 4...... .99 แบบฝึ กทักษะ ิ การหาผลหารและเศษที่เกดจากการหารด้ วย 9999 1............ 11...........เศษ... . 16..... 40...เศษ......................เศษ......เศษ... 25.เศษ.เศษ. ...คะแนน เวลา. 38... 14... ...เศษ.....เศษ....... 37........... ...................เศษ........ 29.... .......... 21..เศษ......... 6.เศษ...... 19... 8......เศษ.. 5.. 23....

มีหลักการดังนี้ คือ จํานวนเต็มจะหารด้วย 2 ลงตัว จะต้องเป็ นจํานวนเต็มคู่หรื อจํานวนที่ลงท้ายด้วย 0 .ร.ม.341 ไมเป็ ่ นจํานวนคู่ 1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.341 หารด้วย 2 ไมลงตั ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดใ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ ห้น้ นั หารด้วย 2 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู .234 หารด้วย 2 ลงตัว เพราะวา่ 4ม234 เป็ นจํานวนคู่ ่ ว เพราะวา่ 1. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.100 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 2 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. 4 .ร. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 2 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 2 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.น. 6 หรื อ 8 เชน่ 4. 2 .

......101 แบบฝึ กทักษะ การหารลงด้ วย 2 ข้ อ 1 . 150 =..... 154 =. 506 =..... 154 =...... 605 =.......................................... 651 =............................... 132 =......... 256 =.. 265 =... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ......... 351 =.............. 105 =.... 444 =. 320 =...60 ข้ อ 61 ............ 132 =..... 132 =......................... 145 =....... 250 =. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 120 =........... 206 =. 450 =............................ 320 =.............. 320 =. 120 =. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 213 =. 120 =......... 487 =........... 146 =... 245 =......... 249 =. 203 =................. 203 =............. 152 =...... 174 =. 259 =...... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 225 =.......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 256 = ...20 ข้ อ 21 ....... 245 =. 241 =...... 120 =. 165 =........ 326 =.. 165 =.. 136 =.. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 489 =.. 148 =.......... 562 =...นาที................. 187 =....... 652 =.... 990 =....40 ข้ อ 41 ...... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 136 =.... คะแนน ใช้เวลา.....วินาที ....... 451 =.......... 145 =.. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 154 =..... 178 =.. 132 =..................................... 165 =.... 123 =................ 165 =............ 899 =...................... 135 =..... 652 =.. 152 =.. 195 =..... 558 =.. 259 =... 136 =. 152 =....... 415 =.....80 ข้ อ 81 ... 213 =...... 132 =..... 897 =. 401 =................................ 179 =..... 600 =............ 165 =.............. 289 =......... 444 =........ 154 =... 213 =........... 325 =. 289 =................. 236 =.. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 132 =.. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 154 =.... 136 =...... 487 =........................................ 140 =................ 489 =........... 781 =. 326 =....... 352 =......... 178 =... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 132 =.............. 320 =........ 104 =............ 136 =...... 132 =............ 236 =..................... 185 =..... 546 =....

ม.น.102 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 3 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.420 หารด้วย 3 ไม่ลงตัว เนื่องจาก 3 หาร 10 ไมลงตั 134.292 ผลบวกของเลขโดด คือ 1+3+4+2+9+2 = 21 เนื่องจาก 3 หาร 21 ลงตัว แสดงวา่ 134. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ ผลบวกของเลขโดดทุกจํานวนหารด้วย 3 ลงตัว จํานวนเต็มจะหารด้วย 3 ลงตัว กตอเมื นัน่ คือ ให้นาํ เลขโดดทุกจํานวนมาบวกกนั แล้วพิจารณาวา่ 3 หารลงตัวหรื อไม่ ํ ถ้า 3 หารลงตัว แสดงวา่ 3 หารจํานวนที่กาหนดให้ ลงตัวด้วย ่ ว แสดงวา่ 3 หารจํานวนที่กาหนดให้ ํ ่ วด้วย แต่ ถ้า 3 หารไมลงตั ไมลงตั เชน่ 13.420 ผลบวกของเลขโดด คือ 1+3+4+2+0 = 10 ่ ว แสดงวา่ 13.292 หารด้วย 3 ลงตัว ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 3 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู .ร. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 3 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 3 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.ร.

...... 651 =................ 125 =..20 ข้ อ 21 .................... 356 =............... 224 =..... 923 =.............นาที..................... 220 =. 636 =... 124 =... 456 =....... 513 =...... 554 =............... 322 =... 197 =.. 258 =... 252 =...40 ข้ อ 41 ..................... 310 =. 110 =..... 226 =.. 245 =... 458 =..... 285 =..... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 256 =...... 652 =..... 250 =..... 603 =. 136 =. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 152 =... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 513 =........................................ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 554 =............ 350 =..... 413 =.......... 924 =... 420 =..... 646 =.............. 259 =... 215 =............. 261 =...... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 820 =............ 350 =..... 146 =.........80 ข้ อ 81 ....... 155 =.... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 154 =.... 255 =.............. 301 =.......... 827 =. 336 =.. 320 =.. 148 =... 662 =. 305 =.... 215 =.................... 520 =........... 152 =..... 146 =...........60 ข้ อ 61 . 105 =...... 454 =............. 459 =............103 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 3 ข้ อ 1 ....... 232 =............ 233 =................... 544 =.... 516 =.... 252 =.......... 899 =.............. 879 =.................... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 182 =..... 265 =... 436 =............. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 115 =........ 150 =............ 156 =.... 155 =.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 123 = .. 300 =................. 156 =.....วินาที ..... 204 =........... 360 =.... 142 =........... 130 =........ 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 482 =.... 111 =........... 115 =....................... 154 =.... 226 =. 461 =................ 135 =...... 512 =........ 253 =.... 128 =... 192 =............ 145 =................ 219 =... 407 =.. 185 =..... 164 =..... 445 =.... 226 =.... 154 =................... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ........... 345 =......................... คะแนน ใช้เวลา......... 152 =............... 485 =..

ร. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ 4 หารตัวเลขสองหลักสุ ดท้ายของจํานวนที่กาหนดให้ ํ จํานวนเต็มจะหารด้วย 4 ลงตัว กตอเมื ลงตัว นัน่ คือ การพิจารณาวา่ 4 หารจํานวนใดลงตัวหรื อไม่ พิจารณาได้โดยนํา 4 ํ นดให้ ทั้ งนี้ เพราะวา่ 4 ไปหารเฉพาะเลขสองหลักสุ ดท้ายของจํานวนที่กาห หารจํานวนที่เป็ นเลขหลักร้อยลงตัวอยูแ่ ล้ว เชน่ 143. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.ม.437 หารด้วย 4 ไมลงตั ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดใ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ ห้น้ นั หารด้วย 4 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู . เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 4 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 4 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.104 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 4 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.ร.436 หารด้วย 4 ลงตัว เพราะวา่ 4 หาร 36 ลงตัว ่ ว เพราะวา่ 4 หาร 37 ลงตัว 143.น.

.......... 2656 =... 1360 =. 2566 =............. 2368 =.......วินาที .. 1956 =...... 1540 =........... 1322 =........105 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 4 ข้ อ 1 ... 3202 =......... 4510 =. 1052 =. 1872 =... 1526 =... 1324 =.. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1324 =.. คะแนน ใช้เวลา. 1324 =................... 6510 =................ 3206 =. 2368 =....... 6058 =...... 4502 =.. 8990 =..... 5068 =... 2508 =..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1200 =. 1230 =..... 2890 =... 3258 =. 4872 =.. 1544 =...... 1320 =. 2414 =.... 1505 =.....100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2560 = .. 1652 =...นาที........ 1460 =.................... 1654 =........ 4446 =......... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2250 =. 2492 =........................ 4890 =.... 1364 =. 1784 =......... 2060 =...... 1652 =. 1322 =.......... 4872 =....................... 2452 =.......... 5460 =.............. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4896 =...................... 4150 =..... 1520 =.... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1542 =............ 9902 =. 3266 =.....40 ข้ อ 41 ........... 1364 =......... 1324 =... 1658 =.. 1208 =.............. 2036 =........... 3204 =... 6002 =........... 6522 =.................... 5582 =. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1540 =..... 2590 =... 1204 =. 1520 =. 1404 =...... 3516 =.................. 8976 =................... 1544 =.................. 1504 =......... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ......80 ข้ อ 81 .... 6506 =..... 2134 =........... 1850 =.... 3264 =.. 1786 =......... 1746 =...... 1356 =........... 2030 =.. 2542 =...........60 ข้ อ 61 .. 1792 =........ 1354 =.. 3202 =... 3522 =.. 2132 =.. 1624 =.. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1324 =......... 4016 =.......... 2590 =. 1200 =... 1545 =................. 1046 =. 2898 =..... 2456 =......... 1458 =.. 5622 =.........20 ข้ อ 21 ...... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1362 =. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2130 =. 7810 =...

มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ จํานวนดังกลาวนั ่ ้ นจะต้องเป็ นจํานวนที่ลงท้ายด้วย 0 หรื อ 5 จํานวนเต็มจะหารด้วย 5 ลงตัว กตอเมื ํ ของจํานวนที่กาหนดให้ นัน่ คือ การพิจารณาวา่ 5 หารจํานวนใดลงตัวหรื อไม่ ํ ่ ้ น วาเป็ ่ น 0 หรื อ 5 จึงจะเป็ นจํานวนที่ 5 พิจารณาเฉพาะตัวเลขตัวสุ ดท้ายของจํานวนที่กาหนดให้ เทานั หารลงตัว เชน่ 481. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.ร.ม. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.011 หารด้วย 5 ไมลงตั ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 5 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู .น.ร.115 หารด้วย 5 ลงตัว เพราะวา่ ตัวเลขตัวสุ ดท้ายคือ เลข 5 ่ ว เพราะวา่ ตัวเลขตัวสุ ดท้ายคือ เลข 1 ไมใช ่ ่ เลข 0 หรื อ 5 342. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 5 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 5 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.106 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 5 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

...... 4572 =....... 4460 =................................. 1420 =.. 2230 =... 1275 =.... 3558 =................ 3060 =........... 98 4110 =.60 ข้ อ 61 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1200 =. 100 1895 =........ 1765 =. 1920 =........... คะแนน ใช้เวลา. 5606 =................. 6265 =. 5225 =......... 1505 =.............. 1600 =.......... 3242 =... 8956 =.. 5544 =.... 9250 =................ 1886 =...... 2135 =....... 8445 =.. 1152 =.. 2890 =.. 96 2435 =.... 99 2292 =..... 4525 =................... 1754 =..... 8990 =... 4115 =.. 5872 =................... 97 5265 =. 8204 =.......... 1524 =. 2868 =....... 6855 =........... 1745 =.. 2815 =.. 1105 =.. 1010 =. 1510 =........... 5656 =......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1260 = ..... 5005 =.. 6150 =.. 5052 =....นาที... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4135 =. 94 1645 =... 3895 =. 3402 =.... 5182 =.. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1345 =..................... 2784 =.. 2590 =................. 95 1625 =............ 2576 =........ 3185 =...... 3522 =....................20 ข้ อ 21 . 2368 =........................ 5540 =.... 2814 =...107 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 5 ข้ อ 1 .. 2622 =. 9204 =... 3351 =....... 2515 =.... 4132 =... 2852 =............... 1455 =.......... 1761 =. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1545 =... 7655 =... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2540 =................... 5520 =............ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1250 =. 93 1520 =... 1725 =... 1245 =.......40 ข้ อ 41 ............ 1505 =.80 ข้ อ 81 .... 4522 =.................................. 8652 =. 2990 =... 6324 =..... 91 1056 =.............. 1945 =...... 3616 =. 2455 =.. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1024 =...... 2455 =....... 1575 =............................. 1955 =. 1445 =....วินาที ......... 92 1365 =.. 2635 =................ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1524 =....... 3605 =.. 1345 =.......... 1850 =.... 1465 =..................

ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.456 หารด้วย 6 ลงตัว เพราะวา่ 123. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ จํานวนดังกลาวนั ่ ้ นจะต้องหารด้วยทั้ ง 2 และ 3 ลงตัว จํานวนเต็มจะหารด้วย 6 ลงตัว กตอเมื นัน่ คือ การพิจารณาวา่ 6 หารจํานวนใดลงตัวหรื อไม่ พิจารณาเฉพาะ ่ ้ นต้องเป็ นจํานวนคูแ่ ละต้องหารด้วย 3 ลงตัว จํานวนดังกลาวนั เชน่ 123.ร.น. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 6 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 6 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.458 เป็ นจํานวนคู่ แต่ 3 หารผลบวกของเลขโดทุกหลัก 123. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.ม.456 เป็ นจํานวนคู่ และ 3 หารผลบวกของเลขโดทุกหลัก ลงตัว ่ ว เพราะวา่ 123.ร.458 หารด้วย 6 ไมลงตั ่ ว ไมลงตั ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 6 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู .108 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 6 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

... 2815 =..... 1345 =.............. 4460 =......................... 5872 =..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1200 =. 4132 =...... 3895 =............ 1886 =... 95 1625 =.... 4572 =............... 3522 =.. 1920 =. 1455 =............ 8445 =... 2814 =. 6265 =.. 6855 =.... 1575 =............... 5182 =...................109 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 6 ข้ อ 1 ............... 1761 =..... 3605 =.......... 5520 =.. 1765 =....... 2635 =.... 1245 =.. 1445 =....... 1600 =................ 6324 =......... 2455 =................... 94 1645 =.......................100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1260 = . 1152 =.วินาที . 2230 =.. 1745 =..... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1524 =........ 5540 =................................80 ข้ อ 81 .............. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1250 =.... 5544 =. 1510 =. 2852 =. 97 5265 =.... 4115 =..... 5052 =......... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2540 =.............. 92 1365 =......40 ข้ อ 41 ... 99 2292 =.......20 ข้ อ 21 .. 3616 =..60 ข้ อ 61 ... 2784 =.. 1505 =............... 8204 =....... 3558 =.... 5606 =.นาที.... 5005 =.... 2515 =............ 3242 =.. 2455 =. 1010 =..... 1505 =.. 1754 =....... 8956 =. คะแนน ใช้เวลา... 1524 =. 2576 =. 3060 =..... 2868 =...... 96 2435 =. 1105 =. 1275 =... 1945 =..... 2590 =. 2990 =. 7655 =.... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ................ 1725 =............. 9204 =................... 100 1895 =.. 2890 =....................... 2135 =..... 1955 =..... 2368 =... 3185 =..... 1420 =..... 4522 =... 91 1056 =. 3402 =. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4135 =................... 6150 =......... 4525 =.... 9250 =... 2622 =...... 8652 =. 5225 =...... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1545 =............ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1345 =..................... 1465 =. 98 4110 =........ 93 1520 =.... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1024 =........... 3351 =.......... 1850 =....................... 8990 =................... 5656 =.

493 ลงตัว ่ ว เพราะวา่ 14.ม.ร.932 หารด้วย 7 ไมลงตั 14932 4 ( 4 มาจาก 2 x 2 ) 1489 18 ( 18 มาจาก 2 x 9 ) 130 0 ( 0 มาจาก 2 x 0 ) ่ ว ดังนั้ น 7 หาร 14.110 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 7 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.632 ไมลงตั ่ ว 13 และ 7 หาร 13 ไมลงตั ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ น้ นั หารด้วย 7 นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู . มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ นํา 2 จํานวนเต็มจะหารด้วย 7 ลงตัว กตอเมื ่ ่ ํ ิ ่ เทาของเลขหลั กหนวยของจํ านวนที่กาหนดให้ ไปลบออกจากจํานวนที่เกดจากการตั ดเลขหลักหนวยออกแล้ ว ผลลัพธ์ที่ได้ตอ้ งหารด้วย 7 ลงตัว เชน่ 3. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.493 หารด้วย 7 ลงตัว เพราะวา่ 3493 6 ( 6 มาจาก 2 x 3 ) 343 6 ( 6 มาจาก 2 x 3 ) 28 และ 7 หาร 28 ลงตัว ดังนั้ น 7 หาร 3. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาห ํ นดให้หารด้วย 7 ลงตัวหรื อไม่ 3. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 7 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.น.ร.

.... 5656 =............ 3522 =... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1545 =. 4473 =... 5606 =............. 1778 =...........วินาที ....... 92 1365 =.. 1745 =...... 4375 =.......................... 3185 =. 7655 =..... 3584 =... 1955 =............................ 1725 =......... 100 4473 =.............. 5225 =... 5978 =. 1850 =.. 1420 =......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1260 = ..... 8204 =...................................... 98 4110 =...........80 ข้ อ 81 ...................นาที....... 3616 =....... 1105 =... 2852 =. 1245 =. 5182 =... 97 4459 =........ 2230 =......... 1152 =... 8990 =................... 1765 =..... 1920 =............ 3351 =.. 1345 =............... 1600 =. 1645 =.. 4361 =... 2135 =.. 2990 =... 2868 =.. 1554 =..... 2815 =. 1754 =....... 2455 =..... 8956 =......... 1010 =.... 8610 =........ 6324 =....... 99 2292 =...... 5872 =... คะแนน ใช้เวลา.... 1465 =.40 ข้ อ 41 ............... 3920 =..... 4410 =..... 4466 =...... 96 2435 =............... 6867 =..... 4445=.... 2622 =....... 9240 =................... 3885=.... 9250 =... 1524 =........ 91 4368 =..... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1345 =........... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1250 =.. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4135 =.... 3060 =... 1505 =. 4132 =. 5544 =........... 5540 =.. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1024 =........60 ข้ อ 61 ... 95 1625 =.... 2890 =... 6150 =.... 1505 =..... 2576 =.... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1200 =......... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ....... 94 1645 =.... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2540 =........ 6855 =..................... 5052 =. 1455 =............. 6727 =.......... 2455 =............ 4515 =..20 ข้ อ 21 ...........111 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 7 ข้ อ 1 . 1761 =............... 1575 =.. 4115 =. 93 1520 =......... 1757 =.. 1092 =.......... 3895 =... 9204 =..... 4525 =... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1524 =.............. 2784 =.... 4460 =........ 3242 =............

000 หารด้วย 8 ลงตัว เพราะวา่ 8 หาร 000 ลงตัว 333.ร.112 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 8 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ 8 หารตัวเลขสามหลักสุ ดท้ายของจํานวนที่กาหนดให้ ํ จํานวนเต็มจะหารด้วย 8 ลงตัว กตอเมื ลงตัว นัน่ คือ การพิจารณาวา่ 8 หารจํานวนใดลงตัวหรื อไม่ พิจารณาได้โดยนํา 8 ํ ไปหารเฉพาะเลขสามหลักสุ ดท้ายของจํานวนที่กาหนดให้ ทั้ งนี้ เพราะวา่ 8 หารจํานวนที่เป็ นเลขหลักพันลงตัวอยูแ่ ล้ว เชน่ 199.ร. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 8 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 8 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.002 หารด้วย 8 ไมลงตั ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 8 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู .น.152 หารด้วย 8 ลงตัว เพราะวา่ 8 หาร 152 ลงตัว ่ ว เพราะวา่ 8 หาร 002 ไมลงตั ่ ว 140. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.ม.

......... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1546 =.....80 ข้ อ 81 ........................ 8154 =.. 4288 =. 6256 =...... 2104 =..... 2132 =. 3144 =.... 2306 =. 7324 =..... 7408 =... 1156 =.... 9312 =.. 7728 =....... 1352 =................. 5792 =................... 4652 =. 1132 =...... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2225 =.......................... 9136 =.40 ข้ อ 41 . 1320 =.................. 7162 =........... 2320 =...... 5416 =..... 2504 =... 3138 =.... 3206 =............... 8360 =... 2400 =........................ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1536 =.................. 1456 =. 2236 =............................. 7245 =. 1899 =................ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 4328 =...... 3132 =. 2318 =.. 2216 =.................. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1432 =. 1240 =.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9448 = .. 3264 =... 3704 =........นาที... 5259 =................. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3256 =. 5326 =..... 5198 =............... 1132 =... 1486 =.วินาที .... 2336 =............... 2270 =.. 7330 =...... 6132 =....... 7178 =................. 2324 =..... 1259 =....................... 5426 =... 2562 =..... 9444 =. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1132 =.... 4250 =............ 7282 =.... 4506 =...... 4424 =............... 1154 =... 1146 =.... 8546 =..... 4448 =...... 4440 =..... 1432 =.................. 1208 =....................113 แบบฝึ กทักษะ การหารลงด้ วย 8 ข้ อ 1 . 8325 =. 2150 =... 6415 =.......... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1324 =................ 1450 =... 1152 =............... คะแนน ใช้เวลา...... 4320 =.............. 1246 =............... 2592 =....................... 1558 =........ 5168 =.20 ข้ อ 21 ....... 4356 =.............. 1236 =......... 2312 =................ 2265 =.... 1480 =.. 9136 =.... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1154 =.. 2249 =........... 4504 =........ 2178 =.... 7132 =. 3258 =... 4390 =................ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4448 =.. 4496 =......................60 ข้ อ 61 ............. 2148 =................... 7528 =.......................... 4616 =.. 5616 =..

960 หารด้วย 9 ไมลงตั ่ ว เนื่องจาก 9 หาร 17 ไมลงตั ผลทีค่ าดหวัง ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวา่จํานวนที่กาหนดให้ น้ นั หารด้วย 9 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู .ร. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ ผลบวกของเลขโดดทุกจํานวนหารด้วย 9 ลงตัว จํานวนเต็มจะหารด้วย 3 ลงตัว กตอเมื นัน่ คือ ให้นาํ เลขโดดทุกจํานวนมาบวกกนั แล้วพิจารณาวา่ 3 หารลงตัวหรื อไม่ ํ ถ้า 9 หารลงตัว แสดงวา่ 9 หารจํานวนที่กาหนดให้ ลงตัวด้วย ่ ว แสดงวา่ 9 หารจํานวนที่กาหนดให้ ํ ่ วด้วย แต่ ถ้า 9 หารไมลงตั ไมลงตั เชน่ 13.960 ผลบวกของเลขโดด คือ 1+1+9+6+0 = 17 ่ ว แสดงวา่ 11. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.ม.114 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 9 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.068 หารด้วย 9 ลงตัว 11. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 9 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 9 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.068 ผลบวกของเลขโดด คือ 1+3+0+6+8 = 18 เนื่องจาก 9 หาร 18 ลงตัว แสดงวา่ 13.ร.น.

1554 =................ 9902 =...... 4502 =..... 1250 =................. 1852 =.. 3798 =........................... 3552 =... 7800 =............... 1842 =.............. 3376 =.... 5072 =........ 5823 =...... 6102 =. 5222 =.... 1984 =.60 ข้ อ 61 ... 3242 =........ 2664 =....... 8414 =......... 8685 =... 5868 =........ 4950 =.......... 2348 =.......... 5688=...... 9440 =... 8667 =.......... 5264 =............ 2318 =....... 3303 =..... 2504 =........... 4698 =.. 5382 =......................วินาที .... 4968 =... 1922 =..................100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4068 = ................. 1998 =..... 1508 =.... 7848 =. 2590 =... 4302 =...... 4869 =. 3152 =.... 2010 =..115 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 9 ข้ อ 1 .... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1626 =... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 5850 =................ 5232 =.......... 1320 =. 2556 =. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2550 =.............นาที............................. 5994 =.......... 3204 =.... 3996 =............. 4820 =...... 1646=.... 6039 =... 4822=....... 3640 =........................ คะแนน ใช้เวลา... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .......................... 1324 =............ 2104 =..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1504 =..80 ข้ อ 81 .. 4550 =................ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1324 =. 1240 =................ 1304 =...........20 ข้ อ 21 .... 1524 =..........40 ข้ อ 41 .......... 1224=........... 1936 =........... 3186 =....... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1262 =.. 2518 =.. 5028 =........ 1792 =. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4716 =. 7290 =........ 7686 =...... 8676 =..................... 7992 =.... 4376 =...... 7839 =..... 1256 =............. 5715 =............. 8667 =... 9368 =............. 2416 =............ 8703 =... 5056 =.. 2032 =... 4995 =.... 6930 =........... 4716 =..................... 5994 =................ 2252 =................ 4896 =..... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1624 =.......... 5202 =. 5688 =............ 5383 =........ 1586 =. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4696 =.......... 7056 =.. 8820 =...............

เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 10 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 10 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.ร.080 ตัวเลขตัวสุ ดท้าย คือ 0 ่ ว เพราะวา่ 129.ร.116 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 10 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.085 หารด้วย 10 ไมลงตั ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 10 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.น. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.ม.085 ตัวเลขตัวสุ ดท้าย คือ 5 129. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ ตัวเลขนั้ นจะต้องลงท้ายด้วย 0 เทานั ่ ้น จํานวนเต็มจะหารด้วย 10 ลงตัว กตอเมื เชน่ 129.080 หารด้วย 10 ลงตัว เพราะวา่ 129.

................ 3640 =. 8414 =........ 2664 =...... 1508 =.. 1852 =................... 2104 =................ 2500 =...................................... 3204 =.. 2416 =..นาที....... 2318 =..100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4068 = .. 7056 =........ 7800 =............................................. 8703 =..... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 5850 =....... 4822=................. 5260 =... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1260 =......... 2590 =................ 2032 =......... 9440 =.. 7830 =..... 6039 =..... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ........ 2556 =......... 1840 =........ 5994 =..................... 7290 =.... 1320 =..... 4869 =. 6102 =.......... 2348 =............................... 1256 =....... 5820 =.. 4500 =.. 2252 =... 8667 =....... 3376 =.. 7686 =... 5994 =. 4698 =.. 5688=....... 4716 =... 1984 =... 1792 =............................. 3798 =........ 4820 =... 7840 =..80 ข้ อ 81 ........ 8685 =............................. 5380 =. 8676 =..... 1936 =. 5072 =................ 1324 =......................... 8820 =........ 4300 =......... 3242 =. 9360=...... 8667 =......... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4690 =............ 1250 =........ 5710 =......... 4950 =........... 1240 =.... 7990 =..... คะแนน ใช้เวลา... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2550 =.............. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1500 =... 2518 =..........40 ข้ อ 41 .. 3303 =...... 3996 =. 6930 =..................... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1624 =... 3550 =... 5688 =....... 5056 =............... 5028 =......20 ข้ อ 21 ... 3152 =........ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4710 =..... 5868 =... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1324 =.......... 5222 =....... 1524 =.......... 2010 =.. 1586 =.... 1990 =. 4550 =....... 1646=........ 5230 =....... 5202 =.. 4968 =.. 4990 =..... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1626 =............. 3186 =...117 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 10 ข้ อ 1 .. 4890 =.............วินาที ................. 4376 =..60 ข้ อ 61 ..... 9902 =.. 1220=.............. 1920 =... 5382 =...... 1300 =........... 1554 =.................

ร.ม. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 11 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 11 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.184 หารด้วย 11 ไมลงตั ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 11 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู . มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ จํานวนเต็มจะหารด้วย 11 ลงตัว กตอเมื ํ นําเลขโดดของจํานวนที่กาหนดให้ น้ นั มาเขียนเรี ยงจากซ้ายไปขวา และเชื่อมด้วยเครื่ องหมายลบและบวก ั ่ สลับกนตามลํ าดับระหวางเลขโดดที ่เรี ยงกนั แล้วผลลัพธ์จะต้องหารด้วย 11 ลงตัว เชน่ 97.118 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 11 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.น.768 หารด้วย 11 ลงตัว เพราะวา่ 9 .7 + 7 – 6 + 8 = 11 ( 11 หารลงตัว) ่ ว เพราะวา่ 1 – 8 + 1 – 8 + 4 = -10 ( 11 หารลงตัว) 18. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 3.ร.

... 9902 =... 95 1529 =.. 3432 =... 92 1064 =.......... 7800 =... 2695 =. 98 4550 =. 91 1256 =........... 3204 =........... 3152 =............60 ข้ อ 61 .. 5660 =.............. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2530 =...................................... 6457 =... 3248 =. 9361 =. 2520 =.... 1958 =... 1154 =. 5027 =....... 3552 =...... 5364 =... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7172 =...... 1250 =. 3795 =.............. 2010 =.. 1510 =. 1350 =.. 5951 =. 2321 =........... 4202 =.................. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ..... 1870 =.................... 7821 =... คะแนน ใช้เวลา............. 8260 =...... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1324 =...... 1508 =......... 1586 =..40 ข้ อ 41 ... 2416 =.. 3579 =.......... 6017 =..... 100 4696 =... 1324 =... 4502 =................. 2348 =........ 8547 =.... 1124 =..... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1530 =............. 97 5028 =.... 8414 =... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 2585 =............. 1046 =.. 6062 =............................ 1020 =..... 4587 =....... 1624 =... 7854 =.. 7204 =............ 4026 =....... 1304 =..100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3531 = .............. 1554 =... 3586=............... 1606 =.... 3186 =.. 5016 =. 1758 =....... 3616 =...80 ข้ อ 81 ..... 1639 =................ 6424 =. 1560 =... 4822 =............... 94 1224 =. 96 1859 =.. 1240 =.. 3216 =. 2598 =...................... 2556 =. 1419 =... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1262 =. 93 1140 =. 1936 =....... 1595 =...นาที... 1984 =..... 1320 =... 1612 =..................... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1624 =. 5896 =.... 2079 =........ 2318 =........ 2354 =.... 2596 =... 4820 =....... 8151 =.................. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1210 =....... 1646 =.......................... 6510 =........119 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้วย 11 (จํานวนตัวเลข 4 หลัก) ข้ อ 1 ........................ 2546 =....... 99 2442 =..... 1524 =.20 ข้ อ 21 ..............วินาที ..... 1628 =..... 4653 =...........

.. 15972 =... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 25850 =............ 19874 =................. 18642 =.................... 15486 =.. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 16216 =. 52252 =.. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 12622 =... คะแนน ใช้เวลา. 48422 =.............. 21130 =........ 13274 =. 32504 =. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 25730 =........ 16379 =.................... 65224 =. 57387 =....... 82610 =... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12110 =... 41026 =. 60062 =.....80 ข้ อ 81 .............. 99402 =............... 68365 =. 19232 =........ 52261 =.. 23018 =.. 16142 =.20 ข้ อ 21 ................. 45826 =....... 82852 =.............. 20210 =............. 25620 =....... 68365 =. 23639 =........40 ข้ อ 41 ................... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .. 45502 =..... 69496 =... 13186 =................... 13120 =............ 41170 =...... 21054 =.. 16322 =.. 49676 =....... 39875 =. 19228 =.... 23991 =................ 15110 =. 11524 =. 59575 =.......... 45155 =.... 68251 =. 31542 =....... 25390 =... 20532 =........................... 13034 =.... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 46946 =. 25598 =....120 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้วย 11 (จํานวนตัวเลข 5 หลัก) ข้ อ 1 ...... 31486 =.......... 25246 =... 15320 =...... 23958 =..... 62406 =....... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 57596=... 40172 =. 89166 =.60 ข้ อ 61 . 10210 =..... 32146 =.... 12550 =............. 57354 =............ 16262 =. 24142 =.. 17558 =.... 12556 =..... 10648 =.........100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13695 = ......................... 12244 =...........วินาที ........ 11866 =..... 15254 =. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 13214 =......... 10664 =...................... 23448 =...... 15244 =..... 13550 =.. 15360 =....นาที..... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 71731 =...... 25418 =.. 72044 =............ 19294 =........ 49687 =. 25054 =................. 10659 =...... 57398 =.. 22252 =.......... 69454 =...... 10989 =............... 18552 =.. 36516 =.... 25576 =. 68558 =..... 94006 =. 57651 =.. 35752 =. 76461=.....

ร. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ จํานวนดังกลาวนั ่ ้ นจะต้องหารด้วยทั้ ง 3 และ 4 ลงตัว จํานวนเต็มจะหารด้วย 12 ลงตัว กตอเมื นัน่ คือ เชน่ 34. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.ม.222 หารด้วย 12 ไมลงตั ํ ่ ว เป็ นเลขสองหลักท้ายของจํานวนที่กาหนดให้ ไมลงตั ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 12 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู . เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 12 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 12 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 4.ร.121 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 12 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.632 หารด้วย 12 ลงตัว เพราะวา่ 3 + 4 + 6 + 3 + 2 = 18 ซึ่ง 3 หาร 18 ลงตัว และ 4 หาร 32 ซึ่ง ํ เป็ นเลขสองหลักท้ายของจํานวนที่กาหนดให้ ลงตัว ่ ว เพราะวา่ 3 + 6 + 2 + 2 + 2 = 15 ซึ่ง 3 หาร 15 ลงตัว แต่ 4 หาร 22 ซึ่ง 36.น.

.......... 1304 =. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4164 =...... 4026 =.. 2772 =....... 1560 =... 7204 =..... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1626 =..... 5364 =................................ 7380 =. 7044 =. 98 4550 =.......... 100 4696 =... 93 1140 =... 99 7656 =.........วินาที . 6510 =... 94 5508 =.... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1624 =..20 ข้ อ 21 .. 1350 =.................... 2964 =..... 2598 =...... 6858 =.... 1154 =......... 1428 =... 1984 =... 2542 =................................. 6206 =........ 4168 =...122 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 12 (จํานวนตัวเลข 4 หลัก) ข้ อ 1 . 95 1622 =...... 1124 =......................... 3616 =.... 1554 =..... 4140 =.......... 1316 =................................ 4202 =..... 2268 =.......นาที....... 4428 =.................................. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1324 =... 1922 =.. 1586 =..... คะแนน ใช้เวลา... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1210 =.. 2348 =...................... 5616 =..... 3900 =......... 1046 =..... 1870 =................. 1524 =...... 97 5028 =.. 8260 =............ 92 4392 =. 2546 =.. 2940 =..... 96 2130 =.... 1250 =........ 1758 =..... 1524 =...... 1622 =.. 9324 =... 2416 =... 1624 =. 1458 =........... 1612 =..... 1530 =............... 1510 =......... 3186 =........... 5472 =... 3248 =.. 5424 =.. 91 1256 =.................... 3242 =.............. 6744 =....... 2767 =... 7800 =.. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2530 =..... 4822 =. 1792 =... 3468 =....... 3204 =....... 4380 =............ 4944 =.... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ..... 2952 =...................... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1668 =........ 6828 =.. 1324 =.....100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2160 = .......40 ข้ อ 41 .... 1776 =..... 2964 =.... 5532 =.. 4170 =.... 3108 =... 1936 =....... 2520 =............ 4446 =.. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 6576 =. 8952 =........... 3152 =... 2556 =...60 ข้ อ 61 . 4820 =..... 5222 =.. 1512 =......80 ข้ อ 81 ....... 2664=........

ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.123 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 13 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.569 ไมลงตั 3 4 5 6 9 3 6 3 4 9 2 8 3 5 7 2 8 6 3 ่ ว ดังนั้ น 13 หาร 34.569 ไมลงตั ่ ว เนื่องจาก 13 หาร 63 ไมลงตั ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาํ หนดให้น้ นั หารด้วย 13 นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู .844 ลงตัว เพราะวา่ 3 8 8 4 4 1 6 3 9 0 0 0 3 9 0 0 3 9 เนื่องจาก 13 หาร 39 ลงตัว ดังนั้ น 13 หาร 38.ร. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 13 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 13 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ นํา 4 จํานวนเต็มจะหารด้วย 13 ลงตัว กตอเมื ่ ่ ั านวนที่ตดั หลักหนวยไปแล้ ่ เทาของเลขหลั กหนวยของจํ านวนนั้ นไปบวกกบจํ ว ผลลัพธ์ที่ได้ตอ้ งหารด้วย 13 ลงตัว เชน่ 13 หาร 38.844 ลงตัว ่ ว เพราะวา่ 13 หาร 34.น.ร.ม. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 3.

.......... 2520 =.......................... 3242 =.. 95 1622 =........ 4168 =...40 ข้ อ 41 . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1807 =..... 1870 =.......20 ข้ อ 21 .............. 7044 =......................... 1350 =....... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4164 =............. 1622 =. 8260 =. 3186 =.... 2964 =.. 2664=. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2530 =......... 4026 =.... 6206 =.... 1324 =........... 1316 =...... 2416 =... 1936 =... 6858 =...... 3616 =.... 97 5772 =......... 98 4550 =.....124 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 13 (จํานวนตัวเลข 4 หลัก) ข้ อ 1 .. 8255 =... 1046 =........ คะแนน ใช้เวลา.... 6643 =............ 1984 =.. 100 4160 =.. 9672 =... 1304 =. 1776 =.60 ข้ อ 61 .......... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1624 =... 5222 =................ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1668 =.. 4428 =.......... 5941 =. 92 4392 =. 5837 =..... 6812 =............... 1524 =.. 6510 =. 4170 =..... 5343 =.. 1510 =......80 ข้ อ 81 ............ 1458 =........ 9243 =...................... 4264 =. 93 1140 =......... 3108 =.... 2556 =........... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .......... 8086 =........ 4173 =. 5369 =... 1926 =.. 1154 =......... 7800 =... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1872 =... 1530 =..... 2348 =....นาที................ 4202 =..... 1937 =....... 1560 =.. 5424 =. 2952 =........... 5928 =. 6123 =......... 96 2130 =......................... 1554 =.... 4225 =.................. 5408 =. 4342 =...100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1898 = .. 2767 =....... 9698 =.... 8952 =.............. 4043 =. 8554 =.. 2964 =....... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1547 =...... 3248 =......................... 7046 =. 2268 =.......... 1428 =...... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1626 =... 2940 =....... 4820 =............................. 5532 =..... 7293 =................. 6851 =........ 4380 =.... 5472 =......... 91 1256 =....... 99 5551 =..... 6828 =. 1586 =... 8463 =......... 94 5508 =................. 1524 =........วินาที .........

. 16055 =. 65224 =...... 16379 =.60 ข้ อ 61 ....... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 16216 =... 16237 =..............40 ข้ อ 41 . 82852 =....... 10648 =........ 19228 =............ 42497 =....... 19232 =. 10210 =... 13637 =............................ 41026 =..........นาที.......... 25390 =..... 20532 =. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 13214 =............ 19227 =.. 10989 =...... 59575 =....... 68365 =...20 ข้ อ 21 ... 31542 =... 25598 =............ 68558 =. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .... 99402 =.. 32504 =... 60062 =. 21130 =.............80 ข้ อ 81 .... 35752 =........... 12550 =. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 28054 =..... 12727 =......... 15110 =.. 23991 =. 41743 =.... 19097 =. 10664 =.. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 57596=.. 31486 =..... 15360 =............ 41782 =....... 69496 =....... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 12987 =. 40172 =................ 41730 =..... 49687 =.................. 25246 =.............................. 58773 =.. 54847 =.. 41782 =..... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 16289 =. 32146 =.......... 17558 =........... 45502 =............. 42497 =......... 15244 =.......... 48422 =..... 25620 =.. 41782 =.. 82264 =............ 68237 =.......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18928 = ...... 54028 =. คะแนน ใช้เวลา... 15254 =...... 92898 =.. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 25850 =.. 12556 =................... 16142 =................ 57398 =... 20210 =..... 25576 =.. 42367 =..... 45826 =...... 15972 =........... 47346 =. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 12622 =.125 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 13 (จํานวนตัวเลข 5 หลัก) ข้ อ 1 ........ 21054 =. 13034 =.....วินาที .. 13550 =..... 16262 =.. 52252 =...................... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 42263 =... 12244 =.... 80782=.. 16322 =... 17784 =... 18552 =...... 23018 =... 57354 =....... 42133 =... 66859 =.... 68251 =..... 11866 =....... 12844 =............................... 24076 =... 16224 =.............................. 19874 =....... 13186 =........ 41834 =....... 11524 =..... 25054 =......

984 เป็ นเลขคู่ ดังนั้ น 2 หารลงตัว 2. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 14 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 14 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.126 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 14 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.984 หารด้วย 14 ลงตัว เพราะวา่ 1. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ หารด้วย 2 และ 7 ลงตัว จํานวนเต็มจะหารด้วย 14 ลงตัว กตอเมื ่ านวนนั้ นเป็ นเลขคูท่ ี่หารด้วย 7 ลงตัวกได้ ็ หรื ออาจจะตรวจสอบได้โดย พิจารณาวาจํ เชน่ 32. 32.ม.984 ลงตัว เพราะวา่ 3 2 9 8 4 8 3 2 9 0 0 3 2 9 1 8 1 4 เนื่องจาก 7 หาร 14 ลงตัว ดังนั้ น 7 หาร 32.ร. 7 หาร 32.ร.น. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.984 ลงตัว ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ น้ นั สามารถหารด้วย 14 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู .

....... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1626 =. 2436 =................ 4233 =......80 ข้ อ 81 ........... 5432 =... 6954 =..... 7046 =...............40 ข้ อ 41 .. 5222 =... 4578 =........ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .............................. 1310 =..... 1628 =...... 5513 =................. 9990 =...... 5106 =... 6930 =.....60 ข้ อ 61 .............. 3180 =............ 6138 =........... 1457 =............ 1554 =..... 3780 =........... 7308 =.............. 7462 =....... 2738 =.. 1653 =.. 6137 =. 1682 =........ 9672 =.......... 4536 =........... 2387 =........... 1702 =......... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1980 =.. 4774 =. 3552 =........ 2830 =....... 3626 =........... 2960 =... 1682 =....... 6510 =. 8704 =..... 1580 =... 3330 =........................................................... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6290 =.............. 3408 =........ 3304 =. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2360 =.... 2970 =.. 9128 =.......... 2840 =............. 3256 =.. 9540 =..... 3626 =..................................... 2553 =.. 3071 =......... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 8510 =. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1972 =...... 3290 =......... 2976 =........... 7800 =........... 3590 =. 1591 =.... คะแนน ..... 2351 =.... 6970 =...... 2886 =...... 2440 =..... 9540 =.... 2277 =....... 8708 =........ 7659 =....... 5124 =.. 7350 =...........100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1700 = . 3620 =..... 3256 =...... 5432 =... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 2849 =........ 1400 =. 4810 =...... 2046 =............... 4802 =... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1881 =.... 6954 =.. 2635 =.20 ข้ อ 21 ... 5952 =... 7735 =. 1196 =.......... 2048 =......................... 2160 =..................... 5698 =............ 3150 =......... 4578 =........... 9548 =..... 4310 =.......... 1526 =....... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1665 =...127 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 14 ข้ อ 1 .. 7336 =.. 7990 =...... 8060 =........ 8554 =............. 9222 =........................................... 9620 =....... 2738 =..

.128 ใช้เวลา. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.170 หารด้วย 5 ลงตัว เพราะลงท้ายด้วยเลข 0 2.170 หารด้วย 3 ลงตัว เพราะ 3+7+1+7+0 = 18 ซึ่งหารด้วย 3 ลงตัว ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ น้ นั สามารถหารด้วย 15 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู ..ม.170 หารด้วย 15 ลงตัว เพราะวา่ 1.วินาที ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 15 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1... มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ หารด้วย 3 และ 5 ลงตัว จํานวนเต็มจะหารด้วย 15 ลงตัว กตอเมื เชน่ 37. 37..ร.ร.. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 15 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 15 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.น.. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2. 37.......นาที...

33744 = . 64538 = ................ 54020 = ..........129 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 15 ข้ อ 1 ..... 24752 = ....... 15110 = ......... 15984 = .. 52160 = .... 94 51216 = ....80 ข้ อ 81 . 12550 = . 51424 = .... 52255 = ........... 15963 = . 87520 = .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 25850 = ....... 13550 = . 40112 = . 54723 = .นาที..... 10432 = .. 10210 = ... 36516 = ... 15244 = ....... 19232 = .... 17558 = ........... 59575 = ..... 11866 = . 43590 = ..40 ข้ อ 41 ....... 53516 = . 43250 = . 16237 = ................ 83950 = ....... 68365 = ....... 10648 = ... 55335 = ....... 21054 = . 25595 = .. 54723 = .. 92 10664 = .... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 32768 = .................... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 57598 = ...60 ข้ อ 61 ....... 83355 = . 31455 = . 54655 = ...... 66859 = .......... 41782 = .. 97 19228 = . 86720 = . 15295 = .. 97390 = .. คะแนน ใช้เวลา.. 23239 = .... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56320 = ... 54672 = ..... 54706 = . 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 13214 = ........ 51320 = ........... 99402 = ............. 91 12550 = . 99920 = ....... 15360 = ..20 ข้ อ 21 .... 40172 = .. 99 42360 = ....... 83360 = ...... 93 10989 = ........ 19680 = ....... 85440 = .................... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ......... 42497 = . 95 55896 = ........ 15200 = .. 82855 = ... 16055 = .. 60062 = ..... 69496 = ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 14960 = .. 32146 = ...... 51280 = ... 100 16289 = ............ 51480 = .... 16165 = ..... 10960 = ......... 15792 = .... 49104 = ..... 54655 = ......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 93517 = .... 11524 = . 55233 = ................. 13034 = ...... 41025 = .. 68237 = .................... 41745 = .................... 65224 = ..... 15254 = ...... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 39216 = .... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 16216 = .............วินาที ....... 96 34240 = ..... 13186 = ................ 48422 = .......... 65728 = .. 80782 = . 18552 = ..... 23018 = ... 98 51264 = .

ม.130 ชื่อชุด การหารลงตัวด้วย 16 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 16 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 16 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ 4 ตัวท้ายของเลขจํานวนนั้ นหารด้วย 16 จํานวนเต็มจะหารด้วย 16 ลงตัว กตอเมื ็ ปได้เลยวา่ ลงตัว หรื ออาจจะตรวจสอบได้โดย นํา 8 ไปหาร เลข 3 หลักสุ ดท้าย ถ้าได้ผลลัพธ์เป็ นเลขคู่ กสรุ 16 หารเลขจํานวนนั้ นลงตัว เชน่ 198.ร.960  16  560 หรื อ 960  8  120 ผลลัพธ์เป็ นเลขคู่ ผลทีค่ าดหวัง ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาว่าจํานวนที่กาหนดให้ น้ นั สามารถหารด้วย 16 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู .น.960 หารด้วย 16 ลงตัว เพราะวา่ 8.ร. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.

.... 41745 = ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 13214 = ... 10432 = . 65224 = . 13186 = . 33744 = ... 54655 = . 54723 = . 68237 = ..... 99 42360 = ..... 95 55896 = ......... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 57598 = ... 42497 = ...... 93 10989 = .. 16237 = .... 24752 = ..... 49104 = .. 15254 = .... 43590 = . 13550 = ..... 19680 = .. 40112 = .. 15360 = ........ 13034 = ........ 85440 = ........ 15244 = ... 55233 = ........ 92 10664 = .......... 41025 = ... 60062 = ..60 ข้ อ 61 ........... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 39216 = ..20 ข้ อ 21 ............. 99920 = .. 10648 = ..... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 32768 = . 97390 = .. 15984 = . 10210 = . 51320 = . 83360 = ........ 43250 = ..... 68365 = ................ 54723 = ................... 97 19228 = ..... 12550 = .. 51480 = .... 52160 = .......40 ข้ อ 41 ......... 36516 = ........ 69496 = .. 41782 = ... 19232 = ........ 55335 = ..... 25595 = ..... 83950 = . 21054 = ..... 16165 = ..... 18552 = . 10960 = ........ 15963 = ..... 87520 = ............. 15792 = .. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56320 = .... คะแนน ใช้เวลา.... 83355 = ...... 51280 = ..... 11524 = ....วินาที .... 54706 = ...... 91 12550 = ...... 65728 = ....... 86720 = . 48422 = ............. 31455 = ........ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 53516 = ....... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 25850 = ..........80 ข้ อ 81 . 40172 = ...... 100 16289 = ....... 66859 = .. 15295 = ............ 59575 = .... 96 34240 = ............... 99402 = ..นาที....... 15200 = ......... 23239 = .......... 23018 = ... 54020 = ...... 82855 = .. 11866 = ............... 17558 = ..... 15110 = ....131 แบบฝึ กทักษะ การหารลงด้ วย 16 ข้ อ 1 ................ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 16216 = .......... 64538 = ...... 54655 = .......... 16055 = . 94 51216 = ........... 80782 = ..... 52255 = ....100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 93517 = . 98 51264 = ..... 51424 = .......... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 14960 = . 54672 = ....... 32146 = ..

132

ชื่อชดุ

การหารลงตัวด้วย 17

จดประสงค์

่ ่
1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน
่ านวนนับที่กาหนดให้

2. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ
หารด้วย 17 ลงตัวหรื อไม่
เนือ้ หาและหลักการ
่ านวนที่กาหนดให้

น้ นั หารด้วย 17 ลงตัวหรื อไม่
เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ
ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.ร.น.
ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื
หรื อ การหา ห.ร.ม. มีหลักการดังนี้ คือ
็ ่ ่อ นํา 5
จํานวนเต็มจะหารด้วย 17 ลงตัว กตอเมืเทาของเลขหลั
กหนวยของจํ
านวนนั้ นไปลบออกจากจํานวนที่ตดั หลักหนวยไปแล้
ว ผลลัพธ์ที่ได้ตอ้ งหารด้วย
17 ลงตัว
เชน่
13 หาร 41,701 ลงตัว เพราะวา่
4 1 7 0 1
5
4 1 6 5
2 5
3 9 1
5
3 4

เนื่องจาก 17 หาร 34 ลงตัว ดังนั้ น 17 หาร 41,701 ลงตัว
่ ว เพราะวา่
17 หาร 17,989 ไมลงตั
1 7 9 8 9
4 5
1 7 5 3
1 5
1 6 0
0
1 6

่ ว ดังนั้ น 17 หาร 17,989 ไมลงตั
่ ว
เนื่องจาก 17 หาร 16 ไมลงตั
ผลทีค่ าดหวัง
่ านวนที่กาหนดให้

น้ นั หารด้วย 17
นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ
่ กต้อง แมนยํ
่ า และรวดเร็ ว
ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู

133

แบบฝึ กทักษะ
การหารลงตัวด้ วย 17 (จํานวนเลข 4 หลัก)
ข้ อ

1 - 20

ข้ อ

21 - 40

ข้ อ

41 - 60

ข้ อ

61 - 80

ข้ อ

81 - 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1898 = .......
7735 =........
6206 =........
5576 =.......
4173 =.......
2546 =.......
2964 =.......
2805 =.......
2964 =.......
2601 =.......

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2465 =.......
4202 =.......
8739 =.......
5343 =.......
8260 =.......
1937 =.......
1936 =.......
4318 =.......
1154 =.......
5837 =.......

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

8721 =.......
1926 =.......
2533 =.......
2664=.......
7361 =.......
3616 =.......
8704 =.......
1350 =.......
3242 =.......
4026 =.......

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

1626 =........
1776 =........
5941 =........
4318 =........
1554 =........
1622 =........
1524 =........
6812 =........
1887 =........
5369 =........

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

1668 =.......
6123 =.......
7800 =........
1304 =.......
5593 =.......
1586 =.......
2520 =.......
2952 =.......
8086 =.......
2074 =.......

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5644 =.......
1530 =.......
5424 =.......
9672 =.......
9243 =......
4043 =.......
1462 =.......
4403 =......
2176 =.......
4428 =........

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

4164 =......
5457 =.......
1316 =........
3248 =........
9197 =........
5532 =........
1428 =........
9486 =........
8554 =........
1870 =........

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1547 =.......
4168 =.......
1751 =.......
1683 =.......
7046 =.......
2556 =.......
1458 =.......
6137 =.......
1046 =.......
5928 =.......

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1624 =........ 91
1256 =........ 92
4392 =........ 93
1140 =........ 94
4233 =........ 95
1622 =........ 96
3638 =........ 97
5772 =....... 98
4550 =....... 99
5551 =........ 100

4160 =......
5222 =.......
1496 =.......
6643 =.......
1984 =......
2958 =.......
2416 =......
2975 =......
8255 =......
4380 =......

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .......... คะแนน
ใช้เวลา........นาที.........วินาที

134

แบบฝึ กทักษะ
การหารลงตัวด้ วย 17 (จํานวนเลข 5 หลัก)
ข้ อ

1 - 20

ข้ อ

21 - 40

ข้ อ

41 - 60

ข้ อ

61 - 80

ข้ อ

81 - 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

93517 = .......
43250 = .......
23239 = .......
83355 = .......
19232 = .......
83950 = .......
60062 = .......
15963 = .......
21054 = .......
15792 = .......

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

25850 = .......
87520 = .......
31455 = .......
64538 = .......
86720 = .......
65224 = .......
80782 = .......
15984 = .......
54723 = .......
41782 = .......

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

56320 = ......
18552 = ......
55233 = ......
59575 = ......
15244 = ......
54655 = ......
48422 = ......
13550 = ......
83360 = ......
41025 = ......

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

16216 = ......
54723 = ......
15295 = ......
11866 = ......
15254 = ......
99920 = ......
41745 = ......
23018 = ......
15110 = ......
24752 = ......

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

14960 = .....
25595 = .....
10432 = .....
13034 = .....
10960 = .....
42497 = .....
52160 = .....
99402 = .....
15200 = .....
15360 = .....

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

39216 = .....
68237 = .....
16055 = .....
33744 = .....
40172 = .....
51280 = .....
16165 = .....
55335 = .....
49104 = .....
54020 = .....

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

32768 = .....
54655 = .....
13186 = .....
10648 = .....
51320 = .....
82855 = .....
10210 = .....
97390 = .....
32146 = .....
51480 = .....

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

13214 = .....
51424 = .....
54706 = .....
12550 = .....
53516 = .....
40112 = .....
16237 = .....
11524 = .....
68365 = .....
65728 = .....

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

57598 = ..... 91
12550 = ..... 92
10664 = ..... 93
10989 = ..... 94
51216 = ..... 95
55896 = ..... 96
34240 = ..... 97
19228 = ..... 98
51264 = ..... 99
42360 = ..... 100

16289 = .....
52255 = .....
66859 = .....
17558 = .....
43590 = .....
19680 = .....
69496 = .....
54672 = .....
85440 = .....
36516 = .....

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .......... คะแนน
ใช้เวลา........นาที.........วินาที

135

ชื่อชดุ

การหารลงตัวด้วย 18

จดประสงค์

่ ่
1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน
่ านวนนับที่กาหนดให้

2. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ
หารด้วย 18 ลงตัวหรื อไม่
เนือ้ หาและหลักการ
่ านวนที่กาหนดให้

เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ
น้ นั หารด้วย 18 ลงตัวหรื อไม่
ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.ร.น.
ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื
หรื อ การหา ห.ร.ม. มีหลักการดังนี้ คือ
็ ่ ่อ หารด้วย 2 และ 9 ลงตัว หรื อ จํานวนเต็มจะหารด้วย 18
จํานวนเต็มจะหารด้วย 18 ลงตัว กตอเมื
็ ่ ่อ เป็ นจํานวนคู่ และ 9 หารลงตัว
ลงตัว กตอเมื
เชน่
22,770 หารด้วย 18 ลงตัว เพราะวา่
1. 22,770 เป็ นจํานวนคู่
2. 2+2+7+7+0 = 18 หารด้วย 9 ลงตัว
ผลทีค่ าดหวัง
่ านวนที่กาหนดให้

นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ
น้ นั สามารถหารด้วย 18
่ กต้อง แมนยํ
่ า และรวดเร็ ว
ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู

... 16237 = . 51424 = ........ 98 51264 = ... 13034 = ........ 16055 = ..... 24752 = .................... 51480 = . 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 14960 = ................ 41745 = .............. 86720 = ...... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 16216 = ..... 41025 = . 17558 = ...... 68237 = .. 49104 = ..... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 57598 = .... 12550 = .. 15984 = ......... 13550 = ........ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 32768 = .... 15200 = ..... 13186 = . 31455 = ... 11866 = .. 99402 = ........40 ข้ อ 41 . 96 34240 = . 92 10664 = ..... 54706 = ..... 99920 = .... 33744 = ..... 94 51216 = .. 91 12550 = . 19232 = ...... 87520 = .. 15110 = .. 16165 = .... 69496 = ....... 64538 = . 54655 = . 43590 = .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 39216 = ....136 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 18 ข้ อ 1 .. 15792 = ................... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ...... 15963 = .......... 10210 = .. 32146 = ............. 99 42360 = ... 55335 = .. 15295 = ................... 54672 = .................... 40172 = ..... 43250 = ................... 83355 = .... 18552 = .. 15254 = ......... 85440 = .. 21054 = ..... 53516 = .... 55233 = .. 68365 = ....... 19680 = ... 83360 = ...... 25595 = . 59575 = ... 82855 = ..... 36516 = .. 52255 = ..... 10648 = .... 93 10989 = ..... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 13214 = ... 15360 = ...80 ข้ อ 81 .... 83950 = .......... 11524 = ...... 60062 = .20 ข้ อ 21 ... 54723 = ................... 15244 = ....... 52160 = ........... 97390 = .100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 93517 = ... 100 16289 = . 51320 = ...นาที. 54020 = ........ 10432 = ...... 97 19228 = ....... คะแนน ใช้เวลา.................... 10960 = ... 54655 = ..... 42497 = . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 25850 = ........... 23018 = ... 51280 = . 40112 = .............. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56320 = ... 41782 = . 65224 = .. 66859 = ...... 48422 = .วินาที .....60 ข้ อ 61 .. 23239 = ...................... 54723 = . 65728 = . 95 55896 = . 80782 = .

ม. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.065 ไมลงตั 6 1 0 6 5 1 0 6 1 1 6 1 2 6 2 3 6 6 8 ่ ว ดังนั้ น 19 หาร 61.065 ไมลงตั ่ ว เนื่องจาก 19 หาร 68 ไมลงตั ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ น้ นั หารด้วย 19 นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู . เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 19 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ น้ นั หารด้วย 19 ลงตัวหรื อไม่ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.น.ร.137 ชื่อชุด การหารลงตัวด้วย 19 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.826 ลงตัว ่ ว เพราะวา่ 19 หาร 61.ร. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ นํา 2 จํานวนเต็มจะหารด้วย 19 ลงตัว กตอเมื ่ ่ ั านวนที่ตดั หลักหนวยไปแล้ ่ เทาของเลขหลั กหนวยของจํ านวนนั้ นไปบวกกบจํ ว ผลลัพธ์ที่ได้ต้องหารด้วย 19 ลงตัว เชน่ 19 หาร 61.826 ลงตัว เพราะวา่ 6 1 8 2 6 1 2 6 1 9 4 8 6 2 7 1 4 7 6 เนื่องจาก 19 หาร 76 ลงตัว ดังนั้ น 19 หาร 61.

..........40 ข้ อ 41 .. 7800 =............... 2952 =.......... 7046 =. 100 4160 =... 1683 =....... 92 4392 =......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2793 = .. 93 5966 =...... 2831 =.................... 6056 =... 6745 =........ 3781 =.. 5966 =........... 7038 =...... 6099 =............ 6643 =........... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 91 1256 =....... 1622 =.. 1046 =........ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1547 =................................ 4380 =............ 5222 =. 2793 =.................. 5909 =. 6156 =....... 96 3638 =. 4712 =. 3248 =........ 3363 =............ 8260 =..... 2520 =... 4202 =...60 ข้ อ 61 . 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1626 =........ 6251 =................. 6206 =... 1586 =.......... 6745 =..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5644 =...... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1668 =. 5424 =...... 6232 =.................. 1350 =. 4168 =..... 1316 =. 1887 =.. 2755 =. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1624 =.......... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1881 =.................... คะแนน ......... 2964 =. 4173 =.......20 ข้ อ 21 ..... 2774 =..... 9672 =.. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 8721 =..... 6023 =..... 9197 =.138 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 19 (จํานวนตัวเลข 4 หลัก) ข้ อ 1 . 1776 =............................. 1524 =... 6175 =............. 1554 =.. 1936 =........... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 5966 =....... 2533 =....................... 6042 =........ 2964 =.. 8739 =.... 4318 =....... 2975 =.......... 6123 =.......... 5457 =........... 6175 =.. 2793 =.... 94 4233 =. 4318 =.......... 98 4550 =........................ 4428 =........... 9899 =. 3242 =........ 1984 =. 1428 =... 1154 =.................. 1937 =....... 8704 =... 2166 =..... 8086 =. 6099 =..... 7011 =... 8554 =.. 6137 =.............................. 1957 =... 99 6935 =.. 7735 =............ 95 9690 =. 3616 =........80 ข้ อ 81 .. 6812 =.. 97 6954 =.. 2755 =. 5928 =. 2664=...... 9243 =.. 6954 =...

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28063 =...วินาที แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 19 (จํานวนตัวเลข 5 หลัก) ข้ อ 1 . 54723 =..... 10664 =.. 15254 =.... 17765 =........... 12556 =. 37050 =. 23446=.. 60062 =............... 18050 =.... 20210 =... 33155 =. 61066 =.................... 29279 =...... 22971 =.... 11524 =.......... 61066 =.. คะแนน ใช้เวลา................ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ............. 54706 =.. 13186 =..... 45502 =.. 53108 =...... 21505 =.......... 18373 =.............. 61199 =.60 ข้ อ 61 ... 68237 =.. 40033 =..........นาที.................. 18335 =............ 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 16289 =........ 25024 =.. 23807 =.... 42497 =......... 59575 =... 23991 =................... 10648 =.......... 18335 =... 31542 =.... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 13214 =............... 54638 =.... 12550 =...... 19228 =...... 16188 =...139 ใช้เวลา................................ 12244 =. 23018 =... 13034 =....... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 15980 =.......... 18525 =........ 54723 =.................. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 28054 =..80 ข้ อ 81 .. 65224 =.............. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 25850 =..... 61142 =............. 18297 =.. 54672 =...... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 57596=... 18848 =.......... 15963 =........ 45826 =....... 99066 =... 17558 =............. 31486 =..................... 41743 =... 82264 =. 25390 =..........นาที.... 54655 =............. 12673 =.......... 23446 =.. 82852 =........... 54723 =... 99402 =......... 10210 =...... 24076 =. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 14994 =.......... 25598 =. 54655 =.20 ข้ อ 21 ... 40759 =... 18552 =... 16142 =.......... 61009 =............ 27968 =.. 41730 =.... 24752 =. 66859 =. 25620 =..วินาที .... 29298 =.. 53516 =.40 ข้ อ 41 ......... 12426 =............. 52252 =. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 10412 =.....100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12008 = . 15244 =......... 68251 =.. 18278 =.... 32889 =......................... 61864 =. 23239 =........ 18164 =...... 68365 =...... 69496 =...... 55896 =... 12274 =.....

140 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 20 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.780 ลงท้ายด้วยเลข 0 2. 22. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 20 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ น้ นั หารด้วย 20 ลงตัวหรื อไม่ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.ม.ร. 22. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.780 มีเลขหลักสิ บเป็ นเลข 8 ซึ่ งเป็ นจํานวนคู่ ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ น้ นั สามารถหารด้วย 20 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู .780 หารด้วย 20 ลงตัว เพราะวา่ 1.น.ร. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ จํานวนเต็มนั้ นต้องลงท้ายด้วย 0 จํานวนเต็มจะหารด้วย 20 ลงตัว กตอเมื และเลขหลักสิ บต้องเป็ นจํานวนคู่ เชน่ 22.

................ 640 =.. 370 =.นาที.. 280 =..... 360 =. 150 =... 960 =. 400 =.........141 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 20 ข้ อ 1 .... 250 =.................................... 220 =................. 460 =... 460 =............ 250 =... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 250 =............ 110 =................................ 420 =.. 510 =............... 350 =.... 600 =.................................. 740 =.... 630 =........ 250 =. 270 =... 280 =.............. 370 =..... 150 =.............. 190 =. 230 =.. 830 =........ 450 =. 140 =. 110 =............ 150 =.... 120 =....... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 490 =. 400 =.... 580 =......... 480 =.............. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 730 =..... 750 =............. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 380 =... 450 =... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ............. 210 =...100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 = .... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 710 =........... คะแนน ใช้เวลา....... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 310 =...... 470 =.. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 400 =.................. 250 =. 690 =..... 150 =. 690 =.................. 280 =...... 500 =...... 750 =.......... 540 =......... 560 =. 510 =............. 510 =. 260 =...................... 350 =....... 350 =.... 250 =................80 ข้ อ 81 ........... 540 =.... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 580 =....วินาที . 280 =...... 770 =... 670 =... 520 =.............. 320 =..................... 270 =.. 180 =.... 120 =... 650 =........ 160 =............ 210 =..... 150 =....................... 740 =........ 160 =........ 600 =. 290 =... 100 =.. 300 =..................... 390 =..... 440 =..... 130 =... 250 =. 140 =..... 330 =...... 290 =.........40 ข้ อ 41 .... 350 =... 300 =............ 320 =........... 840 =.... 370 =................................... 600 =.......... 120 =...............20 ข้ อ 21 .. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 340 =.................... 430 =..... 220 =....60 ข้ อ 61 ..... 690 =....................

ร.397 ลงตัว ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ น้ นั หารด้วย 21 นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู . 68.ม. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ หารด้วย 3 และ 7 ลงตัว จํานวนเต็มจะหารด้วย 21 ลงตัว กตอเมื เชน่ 68.142 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 21 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.397 หารด้วย 21 ลงตัว เพราะวา่ 1. 6+8+3+9+7 = 33 ซึ่ง 3 หารลงตัว 2.น. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.397 หารด้วย 7 ลงตัว เพราะวา่ 6 8 3 9 7 1 4 6 8 2 5 1 0 6 7 2 4 6 3 เนื่องจาก 7 หาร 63 ลงตัว ดังนั้ น 7 หาร 68.ร. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 21 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ น้ นั หารด้วย 21 ลงตัวหรื อไม่ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.

....... 968 =. 476 =............. 672 =......... 105 =......143 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 21 ข้ อ 1 ......... 840 =..... 357 =...............40 ข้ อ 41 ........ 510 =.. 609 =....... 456 =............... คะแนน ใช้เวลา.......... 285 =................ 294 =.......... 483 =... 357 =.. 125 =.. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 588 =.. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 493 =.. 210 =...... 360 =..... 261 =................ 221 =.. 546 =. 425 =.. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 252 =....................... 378 =.... 154 =..... 630 =.... 156 =........... 226 =....... 525 =...... 445 =................ 504 =........... 603 =...60 ข้ อ 61 .. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 735 =......... 168 =..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 408 =............................. 406 =. 297 =................ 146 =... 231 =..................... 119 =.... 777 =.... 374 =...................... 252 =... 329 =.....วินาที ..... 646 =.............. 546 =. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 315 =.. 371 =.................20 ข้ อ 21 ........................... 126 =....... 136 =....................... 697 =...... 287 =... 462 =... 147 =. 583 =............ 272 =.......... 436 =. 323 =....... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 340 =.. 652 =......... 128 =. 693 =..................... 605 =. 833 =............ 110 =............... 164 =. 407 =. 189 =.......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 105 = . 356 =............... 259 =......... 748 =. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ....... 287 =........... 192 =. 273 =.... 155 =... 756 =...... 156 =......................................... 210 =........ 451 =. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 385 =....... 462 =.. 748 =........... 693 =...80 ข้ อ 81 .......... 253 =. 396 =.. 253 =................. 350 =....... 287 =. 255 =.. 513 =.... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 714 =............... 152 =...... 300 =..........นาที.. 759 =..... 512 =.................. 336 =. 252 =................. 567 =................ 306 =......................

11 หาร 7.น. 7.144 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 22 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.788 หารด้วย 22 ลงตัว เพราะวา่ 1. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 22 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ น้ นั หารด้วย 22 ลงตัวหรื อไม่ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค.ม.ร.788 ลงตัว เพราะวา่ 7-7+8-8 = 0 ซึ่งหารด้วย 11 ลงตัว ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ น้ นั สามารถหารด้วย 22 ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู . มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ หารด้วย 2 และ 11 ลงตัว จํานวนเต็มจะหารด้วย 22 ลงตัว กตอเมื ่ านวนนั้ นเป็ นเลขคูท่ ี่หารด้วย 11 ลงตัวกได้ ็ หรื ออาจจะตรวจสอบได้โดย พิจารณาวาจํ เชน่ 7.788 เป็ นเลขคู่ ดังนั้ น 2 หารลงตัว 2.ร.

. 184 =..... 256 =... 330 =.... 176 =.... 352 =.................... 674 =......... 780 =.. 748 =..... 198 =. 170 =.......... 660 =.......... 410 =... 641 =... 192 =.. 264 =.... 158 =...... 858 =. 714 =... 110 =.......... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 672 =.. 418 =.. 658 =....... 484 =............. 866 =... 120 =.... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 902 =........ 256 =....... 252 =... 820 =...... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 770 =............. 534 =... 250 =.. 250 =.......... 818 =.. 156 =.... 560 =..... 718 =... 792 =....... 116 =................ 704 =.. 880 =.. 650 =..... 104 =..145 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 22 ข้ อ 1 . 726 =............................. 374 =... 595 =.... 242 =........ 210 =. 660 =. 510 =... 150 =................................... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 326 =. 726 =.วินาที . 146 =....... 422 =.. 124 =......... 724 =... 134 =.60 ข้ อ 61 ......... 508 =.............................. 682 =................. 696 =....... 444 =..... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 736 =.. 276 =......... 608 =......... 122 =. 186 =. 146 =...40 ข้ อ 41 .... 400 = ...... 308 =........ 844 =........ 304 =.......... 154 =.... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 286 =...นาที....... 140 =.. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 242 =... 694 =........... 723 =.....20 ข้ อ 21 ......... 248 =. 671 =. 162 =. 695 =.............. 615 =...... 132 =......... 342 =... 918 =.......... 426 =................ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ........ 218 =.. 216 =.............. 420 =......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110 = ............. 316 =........ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 220 =......... 396 =......... คะแนน ใช้เวลา.. 814 =..............................80 ข้ อ 81 ........ 806 =...... 154 =.. 252 =.................... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 130 =...... 352 =..

ร.146 ชื่อชดุ การหารลงตัวด้วย 23 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. ซึ่งเป็ นประโยชน์มากสําหรับการนําเรื่ องนี้ ไปประยุกต์ใช้กบเรื หรื อ การหา ห.ร.ม. มีหลักการดังนี้ คือ ็ ่ ่อ นํา 7 จํานวนเต็มจะหารด้วย 23 ลงตัว กตอเมื ่ ่ ั านวนที่ตดั หลักหนวยไปแล้ ่ เทาของเลขหลั กหนวยของจํ านวนนั้ นไปบวกกบจํ ว ผลลัพธ์ที่ได้ตอ้ งหารด้วย 23 ลงตัว เชน่ 23 หาร 49.657 ลงตัว ผลทีค่ าดหวัง ่ านวนที่กาหนดให้ ํ น้ นั หารด้วย 23 นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการพิจารณาวาจํ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ลงตัวหรื อไม่ ได้อยางถู .น.657 ลงตัว เพราะวา่ 4 9 6 5 7 4 9 5 0 1 4 2 8 5 2 9 6 3 1 1 5 3 5 4 6 เนื่องจาก 23 หาร 46 ลงตัว ดังนั้ น 23 หาร 49. เพื่อฝึ กทักษะในการพิจารณาวาจํ หารด้วย 23 ลงตัวหรื อไม่ เนือ้ หาและหลักการ ่ านวนที่กาหนดให้ ํ น้ นั หารด้วย 23 ลงตัวหรื อไม่ เป็ นการฝึ กทักษะ และพิจารณาวาจํ ั ่ อง การแยกตัวประกอบ และการหา ค. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ านวนนับที่กาหนดให้ ํ 2.

4168 =.. 6123 =.......... 6206 =....... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1668 =. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 1586 =... คะแนน ใช้เวลา.............. 1622 =.... 5424 =....................... 97 6954 =....... 5457 =........ 9197 =..................... 6643 =................. 1957 =........... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1881 =.........วินาที .......................... 6099 =.... 94 4233 =............... 2774 =.............. 6251 =......... 2964 =............. 5222 =.. 2520 =.. 91 1256 =.......60 ข้ อ 61 . 6812 =................. 1937 =... 7011 =............ 4318 =.. 1683 =.... 7046 =........... 6023 =.. 4428 =........ 2975 =...... 4712 =....... 6042 =.... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 5966 =............40 ข้ อ 41 ... 1154 =.............. 2755 =......... 1936 =.. 6137 =.. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1624 =....... 6745 =.......... 5966 =... 2964 =................... 6056 =... 7735 =.... 2793 =..... 2166 =.. 4173 =........ 7038 =....... 1046 =...... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1626 =.......... 93 5966 =........ 6175 =............ 99 6935 =.... 6232 =... 8704 =... 2831 =. 1887 =.. 5909 =...100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2793 = ............... 9899 =....... 1350 =... 3363 =... 4318 =.................... 98 4550 =... 2793 =. 8554 =.... 1776 =....... 1316 =................. 6175 =.. 3616 =...... 9243 =...80 ข้ อ 81 ............. 2755 =...... 1428 =.......... 9672 =.. 3781 =.. 8739 =..... 5928 =... 2952 =..... 1554 =.. 6954 =........นาที...... 2664=.......... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 8721 =..................... 96 3638 =.... 6745 =............ 3248 =.... 1984 =. 3242 =......20 ข้ อ 21 ........ 1524 =. 100 4160 =..........147 แบบฝึ กทักษะ การหารลงตัวด้ วย 23 (จํานวนตัวเลข 5 หลัก) ข้ อ 1 ........ 2533 =..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5644 =. 7800 =. 6099 =. 95 9690 =. 92 4392 =.... 4202 =......... 4380 =.... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1547 =.. 6156 =..... 8260 =........ 8086 =......

3 – 0.2497 = ………. 1 .249 = 0.0.41 = 0.41023 = 2.249 = ……….8755 3 – 0. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 2. ั ่ าแหนงให้ ่ เทากบ ่ ั 9 มีหลักดังนี้ คือ หาจํานวนที่มาบวกกบทศนิ ยมแตละตํ ่ ดท้ายของทศนิยม ต้องบวกกนได้ ั 10 พอดี ยกเว้นตําแหนงสุ 1 – 0.1245 = 0.751 1 – 0.41 = ……….7503 5 – 2.59 1 . 1 – 0.1245 = ……….0.58977 ผลทีค่ าดหวัง ั ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการลบจํานวนเต็มกบทศนิ ยม ได้อยางถู และรวดเร็ ว .2497 = 2.148 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการลบจํานวนเต็มและทศนิยม จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการลบจํานวนจํานวนเต็มและทศนิยม เนือ้ หาและหลักการ ั เป็ นการฝึ กทักษะการลบจํานวนเต็มกบทศนิ ยมโดยไม่จาํ เป็ นต้องตั้ งลบให้เสี ยเวลา ่ เชน่ จงหาคาของ 1 – 0.

..... ... 43........0.....0....19 1 .29 1 .0.. 21............. ..0.........0..... 46.................... 41......0.85 1 ..98 1 . = .0... ...........28 1 .... 6..... .....คะแนน เวลา..0.. = ............0....0..........21 1 ..0.... ............. ...... ..0. 38.0......... 50..05 1 .0..........0................... = ..0....71 1 . = ..0..0... ..43 1 . 17...... = .......14 1 ...... . 18..0.90 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ...08 1 ...... 1 ............ 33. 27....... .......16 1 ....... 23............. ...16 1 .... 39.. = .78 1 .. .......... = .......0........16 1 ... 11....51 1 . .... = .0...0..23 1 ............ . ..97 1 .24 1 .... 48..............56 1 ......0.36 1 ........0............... 20........................0.0........ 19. 9... 37.. 47........0........ 40. 3.......... = . = ............. = ................... = ..นาที..................93 1 ..0.........15 1 .. 25...........0.47 1 . 30.... = ...52 1 .... 45........0.. 16......0.0...0.. = . ...... 4.. 32..47 1 .......0......80 1 ...77 1 ... 29....... = ..0........... 26..27 1 ...42 1 ...0...0..149 แบบฝึ กทักษะ จงหาผลลบของจํานวนต่ อไปนี้ 1...0...........32 1 ......วินาที = . 7.. = ........0..11 1 ............ 13.48 1 ...25 1 .....0... = ............ ......45 1 ............. 36.. = .54 1 ....... 12......80 1 .0...............19 1 ..16 1 ....... 8. .......0...........0.63 1 ........... 28. .. .... = .... 42... = ....0.........0...0............07 1 ....... = ............. = .0.. .. ............ = . 22......57 1 ..... 1 .....26 1 .. 14... 44........ 15........ 34.... 49....85 1 ........... = ...... ......... 35..64 1 .. 2.......... 5........58 1 ... ...... 10. 31................0......55 1 ........ .....23 1 ...12 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ...0..0.. 24..

........... .714 1 . = ................0... 48... ...0...............161 1 ...........425 1 ....... .. 3.... ................145 1 ......... = .0.. 50....197 1 ...932 1 ....476 1 ..0.. ................ = ............ 16..... = ..........0... ......352 1 ... = ..............483 1 ..0..0....208 1 ... .072 1 . .....0.........269 1 ... = ............858 1 .....0.0...... = ....คะแนน เวลา.. 7... .....586 1 .........0........0.......804 1 . 43.247 1 .......... = .316 1 ......0. 38.................. = ..772 1 ...... = ......604 1 .0.....................483 1 ..........0............. 20........... ......0........ 22..038 1 ...0..0..... ...... = .......572 1 ..0..... 9.... 34....0..0..... = .............. = .168 1 . 15...0........... = ..0. = .......... 30. = ...161 1 .. 14....0...... ..0... ...... ..... = ..0......152 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ...453 1 ....... 27. 23.. 42.194 1 .0.0..0... .........527 1 . 32. 17.....515 1 .... 5....นาที....0......854 1 ....0..146 1 ..... 8..216 1 ...... 49..0.....0....... 11...... ........................860 1 .. 21......0....0........0. 47..........0... ..... 6..0. 26....... .. 39..231 1 ..283 1 ........788 1 ... = ........154 1 ....255 1 ..0......279 1 . 41.....904 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .........0. ..561 1 ....447 1 ...150 แบบฝึ กทักษะ จงหาผลลบของจํานวนต่ อไปนี้ 1.... 24..... 19....................... 44....... 18....0.. 28... = .0.0... ................. ...... 33. = .058 1 ..231 1 ....... = .. 2... 29........... 36......... 12.. 10....0... 4........... ..... = ....... 1 ....... 40................552 1 ............ ...........วินาที = ....0........ = ................... 31........0...0... 13............ = ... 37..0.0....... 45...117 1 .638 1 ..... 1 . 25....987 1 ... 46..545 1 .0......... ....981 1 . 35.......

......... .. ..... . 48.... 42.....0....0.0.... 41.........0... ..... 10..0.. 24.........3476 1 ..............0..0...5614 1 .....3658 1 . 6.....0..................................... ..0.1456 1 ..........9113 1 . . = ..... = ......... 14.0.5446 1 .......... 18..1548 1 ... 30....... = ...... .................... 4..0...0........0. ... 25. 28....... .......................0458 1 .............0.........0........4747 1 .....9718 1 ... 5.... 34.. 7..... .. 12......... 37.......0.........0. .6298 1 . 29....0.5771 1 ............0..............2617 1 .2441 1 ............ .. = ........ 35...9505 1 .151 แบบฝึ กทักษะ จงหาผลลบของจํานวนต่ อไปนี้ 1... = ......... 49...............8007 1 ... 16..........5263 1 ..2583 1 . = ............นาที... 43.2477 1 ..1016 1 ....... 22....8018 1 ....... 36............. 26... 39.... 13........... = ..0. = .4547 1 . = ..0..0. 46........ 44. = ...0. ..... .........0...0..0.....0........... ...5514 1 ...0... 1 ........ = ... 17...7146 1 .....0......0.... = ..วินาที = .0.... 27...2146 1 ..5114 1 ........0......9041 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ................... 33.7733 1 .0.........3472 1 ..1142 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ...0... ... = .. 8.................. ....0.. 2...........0.......0.................... ..2128 1 ...8515 1 ...คะแนน เวลา.. ..1604 1 ...... 11.0....8558 1 ....... = ......... 20....... 45.... = . ..........5241 1 ... 19...............0................ 40...0........ ................. = .0..0....0...0.......0........ .. 38...... = .4543 1 .8524 1 ..0864 1 ....0710 1 ... 9.. = ..4255 1 ...... = ..7658 1 ..........2605 1 . 47.... = ...0.. 1 .... 23... 21....0.........1455 1 .... ....0....4452 1 . ... 32....1947 1 ........1456 1 .... = ........ = ..... = . 15...0... 50... 31.1114 1 ...............2449 1 . ..2623 1 ... = ..........1915 1 .............. 3.0.........

.... 38...............0........ 7...0....... 30...........1432 3 ..... = ......... = .2377 5 ..5142 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ .....0. 50. .. .........0.. 44..0.. ....0.. = .0...0.......... 11...................8524 4 ...2349 7 ...8048 8 .0.. 16..0....7146 8 ...... = ..........0.. ...1316 5 .5298 2 ...... .. 46.0....1915 5 .0.... 28. = ... .....4774 3 ......... = ...... = ..... 19... 36.........0...... = ......... ..8607 3 ......152 แบบฝึ กทักษะ จงหาผลลบของจํานวนต่ อไปนี้ 1. 18..... 43................... ...... .........0...1055 5 .......วินาที = ..0..1476 4 .. 22. 10.....0. = . 2.......0.................. = ..... ......0... .0.......0765 7 .........0....0847 7 . = ...... 9.. 6.6441 9 .0......5514 4 .....4147 7 .. 17.............2526 2 ......3158 8 .4743 9 .....0.... 20...0.0.. 41.คะแนน เวลา......2917 6 .....2585 6 ..............5655 5 .. .0.0. = ....2947 4 ...... 27...0.......... .. 31............1623 2 ........ 15... 5..0...... 21...1163 6 ...............0.....นาที......... .. ..2728 5 ......0..1255 3 .............. = . = .....................0....... ...3776 4 .1658 4 .....9213 8 ..................... 29......9341 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . 39....0. 45........0..1452 1 ....0.5713 4 .... 8.. 23..0...0...............0.. 14.. ........ = ... .. 42............ = .0..... 37.. 47.. 32.........0................... = ......2046 2 . 26...... 4 . .. 6 .....0......... .............0. 12.... 3......1644 7 .. 40.............5457 2 .7505 7 ......... = .........0.0...... 33... ... 49......0.......0058 8 .. 25.. 48....................... 24......0........... = ..8515 4 .. = ................1263 5 ........... = ....... 13. = ... 4...0...... ....0.... 35.....1532 5 .......5241 6 ............... 34......9718 7 ...........5128 5 ..... = .......0......7733 4 .0.........3272 3 . .. ... = .8258 5 .... .........

. .... ................. ...........5656 5 .1............... ......2.... 41. 22...2...... 3....8517 4 ........ ......5435 2 ..1..... 23.............6.........4546 8 ..2917 6 ......... = ..1247 2 .. 44....4743 9 ..5.. = .....3..............1.... .......1276 5 ... 21. 6 .............1. = .....1276 4 .............. 32..... 30..2.. = .......1.....2.. = ..... 40.0058 8 ....... .........8358 5 ....5.... .4127 7 .1.3... 4...... .. 27............ 17. 12....3147 8 ....... ... 38.2728 5 ............ 8. 33.....0........ = .... = .. 42.4....2179 7 . = .. .. = ...1914 5 ..........1452 1 .......2585 6 .7727 4 .0.......... 49.....3956 4 .................. = .... ...................2...1263 5 ........ = .......... = .. 15...4718 3 .................. .......... 25.... 10......... 50...........7...........3279 3 .......1....2387 5 ... . ...............2........ 2.6271 9 .4......0714 7 ..1275 5 ...4.4.. = ......1117 6 ..5795 4 ..คะแนน เวลา....5221 6 ......1..4....5..9344 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .......นาที.............153 แบบฝึ กทักษะ จงหาผลลบของจํานวนต่ อไปนี้ 1.7517 7 . 45.7........... 24..... ............ .1524 5 ..........2...8034 8 .. 43........... = ...5521 4 ............ = .... = .. = .9218 8 .....0828 7 ..1432 3 .... = ....1...... 20... .... = ..5..5127 5 .8515 4 .............1............ 39.... .......3......4............... 18..8277 3 .1237 3 .... 26........ 16......วินาที = . ... 14......2526 2 .. 28...2............ 35.5172 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ....1..1...... = ...2..... 6... 48........................1618 7 ...2927 4 ......... = . .......... 31........ ... 9.......2.7..... 36......... 13.5298 2 ..2176 2 .. 46...... 29...... 4 .............................. 47..2......2..... . 19..... 37.9388 7 .... 7. .. = ...3........ 11......3.. ........1.. 5..1647 4 .2.5...... = ..3.....4... = ... 34...

27  128 22  4 . เพื่อฝึ กความชํานาญในการหาคาของเลขยกกาลั เนือ้ หาและหลักการ ่ ํ งที่มีฐานเป็ น 2 เป็ นการฝึ กทักษะการหาคาของเลขยกกาลั ่ การหาคาของ 2 n เมื่อ n เป็ นจํานวนเต็ม ตั้ งแต่ 0 – 11 หาได้ดง ั นี้ คือ 20  1 . 210  1. 29  512 24  16 . 211  2.154 ชื่อชดุ ่ ํ งที่มีฐานเป็ น 2 ฝึ กทักษะการหาคาของเลขยกกาลั จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. 26  64 21  2 .048 ผลทีค่ าดหวัง ่ ํ งที่มีฐานเป็ น 2 ได้อยางถู ่ กต้อง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการหาคาของเลขยกกาลั ่ า และรวดเร็ ว แมนยํ . 28  256 23  8 .024 25  32 . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ ํ งที่มีฐานเป็ น 2 2.

..... 26 = ........ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 28 27 26 22 23 21 23 27 25 20 = ...... 25 = . = .......... = .............. = .. 210 = .... = ......... = ...... 29 = .... = .......... = ...นาที. 28 = . 24 = .... คะแนน ใช้เวลา............ = ....155 แบบฝึ กทักษะ การหาค่ าของเลขยกกําลังทีฐ่ านเป็ น 2 ข้ อ 1 ............ 211 = .... 23 = ...... = .................. 28 = ................ = ............ 27 = ........... = ....... 29 = ... 25 = . 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 20 = . = . 25 = .. = ..... = ........... = ..... = ..80 ข้ อ 81 .... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 26 22 24 21 20 25 27 22 24 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 24 = ...... = .............................. = ........... = ...... = ..... = ................ = ..100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 = .............. 28 = ....... = ... 23 = .... = .... = ...... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 25 20 21 23 24 26 28 29 21 20 = .......60 ข้ อ 61 .. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 26 27 25 24 21 20 23 26 25 29 = .... 27 = . = ...... = ...วินาที .................. 210 = ... = .. = ...... = .............. 27 = . = ........... = ................ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 25 24 25 21 20 26 27 23 22 25 = ....................... = .... = ... = ........ = ....... = ......... 210 = ...... = ............ = .. = ... = . 27 = . = ... 23 = ...........................40 ข้ อ 41 . = . 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 26 20 24 22 21 20 24 25 26 27 = ......... = .................... = .. = ......... = ..... = ................. 29 = ............ = .................... = ........... = .......... 27 = .......... = ....... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 24 26 25 22 23 20 21 25 26 22 = ...... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ........... 24 = . 26 = .............................. = . 26 = ... = .... = ............................. = ............ = .. = ............... = .... 24 = ................. = ... = .. = . = ...20 ข้ อ 21 ...... = .......

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ ํ ง 2 ของจํานวนที่มีฐานเป็ นจํานวนตั้ งแต่ 10 .. .156 ชื่อชดุ ่ ํ ง 2 ของจํานวนที่มีฐานเป็ น ฝึ กทักษะการหาคาของเลขยกกาลั จํานวนตั้ งแต่ 10 .. 162  256 17 2  289 182  324 192  361 202  400 212  441 ผลทีค่ าดหวัง ่ ํ ง2 นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการหาคาของเลขยกกาลั ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ของจํานวนที่มีฐานเป็ นจํานวนตั้ งแต่ 10 .89 ํ ง 2 12  1 ทดอีก1เป็ น 2 ใส่ 2 เขียน 172  289 ขั้นที่ 3 นําหลักสิ บยกกาลั หลักที่ 1 ใช้หลักการการจํา 102  100 112  121 122  144 132  169 142  196 152  225 . . . .21 2.21 ได้อยางถู ... เพื่อฝึ กความชํานาญในการหาคาของเลขยก กาลั เนือ้ หาและหลักการ ่ ํ ง 2 ของจํานวนที่มีฐานเป็ นจํานวนตั้ งแต่ 10 – 21 เป็ นการฝึ กทักษะการหาคาของเลขยกกาลั หลักที่ 1 ใช้หลักการคูณเลข 2 หลักในแนวนอน เชน่ 17 2  …… มีข้นั ตอนการคิดดังนี้ คือ ่ ํ ง 2 72  49 ใส่ 9 ทด 4 เขียน 172  .9 ขั้นที่ 1 นําหลักหนวยยกกาลั ่ ่ ขั้นที่ 2 หา 2 เทาของ ผลคูณของเลขหลักหนวยและสิ บ 2  (1 7)  14 ทดอีก 4 เป็ น 18 ใส่ 8 ทด 1 เขียน 172  ..21 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. .

.......... = .. = .... = ................... = .......... = ..... = ........ = .. = ..... = .. = ..40 ข้ อ 41 . = ........ = ............... = .. = ....... = .. = . = ......... = ........... = ...20 ข้ อ 21 ............. = ................... = ......... = ..................... = ............. = ... = . = ............. = ........... = .นาที............. = ... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ..... = .................... = ....................... คะแนน ใช้เวลา..60 ข้ อ 61 .... = . = . = . 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 142 152 172 192 112 162 132 112 182 142 = . = ........ = .. = . = ..21 ข้ อ 1 ........... = ..... = ..... = ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 132 152 112 142 182 192 152 202 152 162 = . = ........ = . 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 112 142 132 112 162 172 142 112 102 152 = ...................... = .... = ...... = .... = .......... = ....... = ...157 แบบฝึ กทักษะ การหาค่ าของเลขยกกําลัง 2 ของจํานวนทีม่ ฐี านเป็ นจํานวนตั้งแต่ 10 .............. = ........ = .................... = ...... = .................. = ............... = ....... = .... = .....วินาที ...... = ............. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 152 142 182 142 172 152 112 122 132 102 = ... = ........... = .. = ......... = ..... = ...... = .... = ............ = ........ = ........ = ........... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 142 172 182 192 172 142 102 112 132 172 = ....... = ..... = ............ = .... = ........ = ... = ............... = .................. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 112 142 152 162 112 142 162 152 152 142 = ................. = . = ............. = ............. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 152 172 132 112 172 142 122 152 192 142 = ..... = ..... = ..........80 ข้ อ 81 ..... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 212 152 182 172 132 162 112 142 132 142 = .................... = .. = ... = .... = ........ = . 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 182 172 142 132 122 162 132 112 182 142 = ............. = ........100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 132 152 202 142 102 132 212 182 142 = . = .... = ...... = ......... = ..........

a  0) 18  1 33  27 23  8 (มักจําผิดเป็ น (มักจําผิดเป็ น ) 23  6 ) 33  9 ผลทีค่ าดหวัง ่ ํ งที่มีฐานเป็ นจํานวนตาง ่ ๆ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการหาคาของเลขยกกาลั ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ได้อยางถู .158 ชื่อชดุ ่ ํ งที่มีฐานเป็ นจํานวนตาง ่ ๆ ฝึ กทักษะการหาคาของเลขยกกาลั จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการหาคาของเลขยกกาลั เนือ้ หาและหลักการ ่ ํ งที่มีฐานเป็ นจํานวนตาง ่ ๆ ข้อที่ควรระมัดระวังกคื็ อ เป็ นการฝึ กทักษะการหาคาของเลขยกกาลั ํ งของจํานวนบางจํานวนที่หาคาได้ ่ หรื อบางจํานวนที่หาคาไมได้ ่ ่ เลขยกกาลั เชน่ 00  ไมมี่ ความหมาย 02  0 10  1 (a 0  1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ ํ งที่มีฐานเป็ นจํานวนตาง ่ ๆ 2.

= ......... = ...... = .. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ....... = ...... = ...... = ...20 ข้ อ 21 . = ... = ........ = ............... = ............ = ...... = .... = . = ...159 แบบฝึ กทักษะ การหาค่ าของเลขยกกําลังทีม่ ฐี านเป็ นจํานวนต่ าง ๆ ข้ อ 1 ............ = .. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 62 30 24 42 21 50 24 34 26 17 = ....................60 ข้ อ 61 ..................... = ........... = ... = .. = ....... = ....... = ........ = . = ..... = ............ = ..40 ข้ อ 41 ........ = ............... = .......... = .... = ....... = . = .................. = ....... = ..... = .......... = ......... = ..... = .......... = ... = . = .... = ............ = ...... = ...........................นาที...... = .. = ... = ... = ..... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 25 54 72 21 30 26 50 23 41 25 = ............ = .. = ....... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 72 51 28 30 24 62 23 53 24 44 = . = ... = ...... = .. คะแนน ใช้เวลา........ = ................. = ...... = ...... = .............. = .. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 34 26 72 22 52 00 61 53 26 32 = ................................ 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 42 27 35 82 91 70 50 16 05 33 = ........ = . = .... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 50 26 62 17 72 24 38 27 52 43 = ... = .... = .... = .............100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 32 24 42 26 34 53 29 24 32 = . = ......... = ................ = ... = .80 ข้ อ 81 ..... = ............................. = ................................ = ...............วินาที ......... = .... = . = .. = .... = ......... = ....................... = ........................ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 40 21 82 24 43 28 62 72 10 = . 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 18 31 72 82 23 01 13 27 32 20 = .... = ...... = ...... = .... = ........... = .......... = ..... = ....... = ................... = ...... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 32 42 04 21 80 92 07 22 14 = ..... = .. = . = .. = ........... = .....

 a ประกอบด้วย a ทั้ งหมด n ตัว a m  a n  a  a  a  a  .  a ประกอบด้วย a ทั้ งหมด m+n ตัว a m  a  a  a  a  .. เพื่อฝึ กความชํานาญในการหาผลคูณของเลขยกกาลั เนือ้ หาและหลักการ ่ ํ งที่มีฐานเทากน ่ ั เป็ นการฝึ กทักษะการหาคาของผลคู ณของเลขยกกาลั มีหลักการดังนี้ คือ ให้ a เป็ นจํานวนจริ งใด ๆ m และ n เป็ นจํานวนเต็มบวก ประกอบด้วย a ทั้ งหมด m ตัว a n  a  a  a  a  ....160 ํ งที่มีฐานเทากน ่ ั ฝึ กทักษะการหาผลคูณของเลขยกกาลั ชื่อชดุ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ํ งที่มีฐานเทากน ่ ั 2...  a a m  a n  a mn เชน่ 23  2 4  23  4  2 7 ผลทีค่ าดหวัง ํ งที่มีฐานเทากน ่ ั ได้อยางถู ่ กต้อง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการหาผลคูณของเลขยกกาลั ่ า และรวดเร็ ว แมนยํ .

................ 83x89 =.............. 1-5x13 =..... 64x65 =.. 02x02 = ...................100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23x22 = ...................... 65x62 =. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 73x74 = . 73x7-9 =.. 09x02 = .... 17x1-6 =.. 13x19 =. 73x74 =. 43x49 =.... 45x42 =.... 46x42 =.. 33x3-3 =.... 34x32 =... 41x42 =............80 ข้ อ 81 ........ 55x53 =..................... 13x1-1 =.. 73x7-2 =......60 ข้ อ 61 ........... 92x92 =....วินาที ......... 1-2x12 =........ 95x96 =. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ... 33x37 =................. 03x07 = ... 13x14 =.. 43x48 =...... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 23x2-2 = . 73x7-7=............................... 47x45 =... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 23x28 = .. 03x06 = ....... 68x67 =.... 13x1-5 =............... 93x98 =........ 84x82 =......... 03x01 = .... 37x32 =...................... 74x72 =......... 33x3-2=. 50x52 =. 03x07 = ..161 แบบฝึ กทักษะ การคณเลขยกกํ าลังทีม่ ฐี านเท่ ากัน ู ข้ อ 1 . 6-1x62 =............... 23x2-3 =.......... 65x62 =......... 55x52 =.... 63x6-2 =..................... 13x1 =. 83x8-7 =..... 35x37 =..... 73x72 =... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29x22 = .. 93x9-3 =.. 73x77 =...... คะแนน ใช้เวลา............... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 23x25 = ......... 83x8 =....... 43x46 =... 13x16 =..........40 ข้ อ 41 .................... 27x26 =........... 43x42 = ....20 ข้ อ 21 ........ 59x57 =...... 74x72 =.... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 23x2-6 = ......... 66x62 =. 04x02 = .. 73x72 =. 83x8-2 =. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 26x25 = ........... 13x14 =........ 67x62 =............. 93x92 =.......... 23x2-4 =.... 63x62 =.... 13x1-5 =... 17x12 =.. 63x6-3 =.... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 23x2-6 = ............ 76x72 =................... 3-5x32 =.. 01x06 = ......... 87x85 =.นาที.................. 85x82 =........... 93x92 =......... 94x92 =........ 32x35 =........................ 83x86 =.. 13x1-3 =..... 18x12 =......... 78x72 =......... 45x42 =....... 93x9-2=............ 03x08 = . 95x92 =.... 75x7-6 =... 63x62 =............ 73x7-8 =......... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 23x25 = ...... 77x72 =. 83x82 =................

00045 เมตร เมตร เมตร ผลทีค่ าดหวัง ่ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบเมตริ ก ได้อยา่ งถูกต้อง ่ า และรวดเร็ ว แมนยํ . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ ่ ่ ๆ ในระบบเมตริ ก 2.162 ชื่อชดุ ่ ฝึ กทักษะการเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบเมตริ ก จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เซนติเมตร ิ วิธีคิด 12 กโลเมตร = 12 x 1.200.45 มิลลิเมตร = …….000 เมตร 1 เมตร = 100 เซนติเมตร 1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร ่ ่ เป็ นหนวยยอย ่ ่ การเปลี่ยนหนวยใหญ มีค่ามากขึ้ นต้องนําไปคูณ ่ ่ เป็ นหนวยใหญ ่ ่ มีค่าน้อยลงต้องนําไปหาร การเปลี่ยนหนวยยอย ิ เชน่ ระยะทาง 12 กโลเมตร = ……. เมตร = 010.000 x 100 เซนติเมตร = 1.. เพื่อฝึ กความชํานาญในการหาความสัมพันธ์ระหวางหนวยตาง เนือ้ หาและหลักการ ่ เป็ นการฝึ กทักษะการเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบเมตริ ก มีหลักการดังนี้ คือ ิ 1 กโลเมตร = 1.45 10  100 0.000 เซนติเมตร ระยะทาง 0.45 เซนติเมตร วิธีคิด 0.000 เมตร = 12 x 1.000 = 0..45 มิลลิเมตร = = 0.45 1.

. …………………. ………………….12 1. …………………...000 100. ………………….. 14. …………………... 20.25 0. …………………. 8. ………………….. ………………….. 12.5 100. …………………. 10 15 1. 11. …………………... …………………. …………………. …………………. 18. 15.236 0. …………………. ………………….5 20 50 18 1...000 20 2. 19..นาที……. คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้ ………คะแนน ใช้เวลา…….. 4.000 1. 10. 9.01 12 20. 5. 2.. ………………….วินาที เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร มิลลิเมตร เซนติเมตร . …………………..163 แบบฝึ กทักษะ ่ การเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบเมตริ ก 1. 16. …………………...000 ิ 1 กโลเมตร = 1 เมตร = 1 เซนติเมตร = 1000 100 10 ิ กโลเมตร เมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร ิ กโลเมตร เมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร ิ กโลเมตร เมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร ิ กโลเมตร เมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร ………………….5 1. 6. ………………….. 13..45 500 400. 3... 7. 17.

560 ฟุต ระยะทาง 1 นิ้ว = …….760 หลา = 2 x 1. หลา 1 นิ้ว = 121 ฟุต วิธีคิด = = 1 12  3 1 36 ฟุต ฟุต ผลทีค่ าดหวัง ่ ่ กต้อง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบอั งกฤษ ได้อยางถู ่ า และรวดเร็ ว แมนยํ . เพื่อฝึ กความชํานาญในการหาความสัมพันธ์ระหวางหนวยตาง เนือ้ หาและหลักการ ่ เป็ นการฝึ กทักษะการเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบอั งกฤษ มีหลักการดังนี้ คือ 12 นิ้ว = 1 ฟุต 3 ฟุต = 1 หลา 1.. ฟุต วิธีคิด 2 ไมล์ = 2 x 1.760 x 3 ฟุต = 10.164 ชื่อชดุ ่ ฝึ กทักษะการเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบอั งกฤษ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1..760 หลา = 1 ไมล์ ่ ่ เป็ นหนวยยอย ่ ่ การเปลี่ยนหนวยใหญ มีค่ามากขึ้ นต้องนําไปคูณ ่ ่ เป็ นหนวยใหญ ่ ่ มีค่าน้อยลงต้องนําไปหาร การเปลี่ยนหนวยยอย เชน่ ระยะทาง 2 ไมล์ = ……. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ ่ ่ ๆ ในระบบอังกฤษ 2.

5. 3.. 144 169 2 6 1 288 39 10 24 5 576 1 0. 14.. ………………….วินาที ฟุต หลา หลา นิ้ว นิ้ว ฟุต หลา หลา นิ้ว นิ้ว ฟุต หลา หลา นิ้ว นิ้ว . 13. ………………….. 8.. 12.... 9. 15. …………………. …………………....165 แบบฝึ กทักษะ ่ การเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบอั งกฤษ 12 นิ้ว 3 ฟุต 1. 11. …………………. …………………. 10..760 หลา 1. …………………. ………………….5 5 100 นิ้ว ฟุต ไมล์ ฟุต ไมล์ นิ้ว ฟุต ไมล์ ฟุต ไมล์ นิ้ว ฟุต เมตร ฟุต ไมล์ = = = 1 1 1 ฟุต หลา ไมล์ = = = = = = = = = = = = = = = ………………….. 2. …………………. 4. 6. …………………. ………………….. …………………. 7....นาที……. …………………. คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้ ………คะแนน ใช้เวลา……. …………………..

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ ่ ่ ๆ 2.166 ชื่อชดุ ่ ฝึ กทักษะการเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบมาตราของไทย จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการหาความสัมพันธ์ระหวางหนวยตาง ในระบบมาตราของไทยและระบบเมตริ ก เนือ้ หาและหลักการ ่ เป็ นการฝึ กทักษะการเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบมาตราของไทยและระบบเมตริ ก มีหลักการดังนี้ คือ 25 เซนติเมตร = 1 คืบ 2 คืบ = 1 ศอก 4 ศอก = 1 วา = 2 เมตร 20 วา = 1 เส้น = 40 เมตร ่ ่ เป็ นหนวยยอย ่ ่ การเปลี่ยนหนวยใหญ มีค่ามากขึ้ นต้องนําไปคูณ ่ ่ เป็ นหนวยใหญ ่ ่ มีค่าน้อยลงต้องนําไปหาร การเปลี่ยนหนวยยอย เชน่ ระยะทาง 1 วา = …….. คืบ วิธีคิด 1 วา = 1x4 ศอก = 1x4x2 คืบ = 8 คืบ ระยะทาง 100 เซนติเมตร = …….. วา 100 เซนติเมตร = 100 คืบ วิธีคิด 4 25 = = 2 4 ศอก 4 2 2 วา ผลที่คาดหวัง ่ ่ ก นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบมาตราของไทยได้ อยางถู ่ า และรวดเร็ ว ต้อง แมนยํ .

เมตร 1 วา = ………………….. เส้น 10 เส้น = ………………….....วินาที .. เส้น 100 เมตร = …………………. 12. วา 1 ศอก = ………………….. 2. 20.. เซนติเมตร 1.. คืบ 800 เมตร = …………………. คืบ 400 เมตร = ………………….167 แบบฝึ กทักษะ 1.. 8. 10.. วา คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้ ………คะแนน ใช้เวลา……. เซนติเมตร 250 เซนติเมตร = ………………….นาที……. 16.. ่ การเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบอั งกฤษ . วา 20 เส้น = ………………….ไทย 1 คืบ = 25 เซนติเมตร 2 คืบ = 1 ศอก 4 ศอก = 1 วา = 2 เมตร 20 วา = 1 เส้น = 40 เมตร 2 คืบ = ………………….. วา 50 เมตร = ………………….. 15. 7.. 14. เมตร 50 เมตร = …………………. 5. 13.. คืบ 10 วา = …………………. 11. 9. เซนติเมตร 5 วา = …………………. วา 1. 3.. เส้น 100 เมตร = …………………. คืบ 300 ศอก = ………………….. วา 20 วา = ………………….. 4. 6. 18.. เซนติเมตร 600 วา = ………………….000 เซนติเมตร = ………………….000 เซนติเมตร = …………………. 19.. เมตร 2 เส้น = …………………. 17..

000 12 100 345 1 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการเขียนเลขทศนิยมให้เป็ นเลขเศษสวน เนือ้ หาและหลักการ ่ ่ มีหลักดังนี้ คือ เป็ นการฝึ กทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวางเลขทศนิ ยมและเลขเศษสวน 0.12 = 1.001 = 0.1 เชน่ = 1 10 0.000 ่ ่ จะเทากบ ่ ั ข้อสังเกต เมื่อเปลี่ยนเลขทศนิยมเป็ นเลขเศษสวนแล้ ว จํานวนเลขของ 0 ที่ สวน จํานวนของตัวเลขที่อยูห่ ลังทศนิยมพอดี ผลทีค่ าดหวัง ่ ได้อยางถู ่ กต้อง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการเปลี่ยนเลขทศนิยมให้เป็ นเศษสวน ่ า และรวดเร็ ว แมนยํ .000 = 1.345 = 1 100 1 1.01 = 0.168 ่ ฝึ กทักษะการเขียนทศนิยมให้เป็ นเศษสวน ชื่อชดุ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ 4.345 1.

....... 7. 9.... 34..... 11.. 4.4 = ..............28 0....4 = . 43...9 = ..................3 8.. . 21.256 2............ 44... 7.. ..... 32.. .... ... ... ...................... 0..... .......... . ........... 1... 16...............5 = .......9 = ...................12 = . 14........ 0.........23 2.... 6..... 31.... 0. 48...... 83................... ...วินาที ......45 0......... 5. 2...36 = ....... 33. 18... 32.... 24..... 29... 47... 2. 0..................... 5..919 = .648 = ..5 = ... 22. 36..... 3...51 3.... 15.. .... 0.. 40...2 2... 2.2 0.. 49... 28....99 = .... 38....... . 10.12 = ........ 20...78 1.. 8...... 15.7 1....2 0...25 1.... ************************** คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ....23 = ..169 แบบฝึ กทักษะ การเขียนทศนิยมเป็ นเลขเศษส่ วน 1.... 0.9 0......005 = ..... 41...... 17...... 23.5 7.....128 15. 42.......................23 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . 0...25 0..88 = ................. 12. 24. 26.... 0........ 0...... 45... 50.... ... 30.. .. 46....2 = . ............... 13......2 0..........5 0.. 8......235 = . 19. 35.03 0...25 0. 23..05 0...... 1....563 1...........นาที. ....... 39. 37.. 25..... 9.. 14.......คะแนน เวลา... 1..........235 = . ..25 1...... .... .3 =... . ..5 = .... ......................48 25. 10.. ....26 = ....0008 = ............. 2.012 = .....5 = ...............5 = . 27....

ขั้นที่ 1 342 x 100 = 34200 ่ ยม 2 ตําแหนง่ คําตอบ คือ 342.42 x 100 วา่ 3 x 100 = 300 คําตอบจะต้องเป็ น 300 กวา่ ๆ ดังนั้ น 3.42 x 100 = 342 หรื อ 7.00 = 342 ขั้นที่ 2 ใสทศนิ หลักที่ 2 สังเกต 3.170 ชื่อชดุ ั านวนเต็ม 10 . 1.000 จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.000 นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการคูณเลขทศนิยมกบจํ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ได้อยางถู .000 มีหลักดังนี้ เป็ นการฝึ กทักษะการหาผลคูณระหวางเลขทศนิ ยมกบจํ คือ ั ่ 0 เทากบจํ ่ ั านวน 0 ของตัวคูณ หลักที่ 1 ขั้นที่ 1 คูณกนแบบธรรมดาโดยใสเลข ่ ยมให้เทากบจํ ่ ั านวนตัวเลขหลังทศนิยมนั้ น ขั้นที่ 2 ใสทศนิ เชน่ 3. 100 .001 x 1. 100 และ 1.000 กวา่ ๆ ดังนั้ น 7. 100 ฝึ กทักษะการหาผลคูณของเลขทศนิยมกบจํ และ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการหาผลคูณของเลขทศนิยมกบจํ เนือ้ หาและหลักการ ่ ั านวนเต็ม 10 .000 2. 100 และ 1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ั านวนเต็ม 10 .42 x 100 = ………..001 x 1.000 จะต้องได้ผลลัพธ์ เป็ น 7.000 = 7001 ผลทีค่ าดหวัง ั านวนเต็ม 10 .

........ 8. . 22..4  100 1...................... 8.... 17..... 3....... 5.....2  1000 2....... 6......... 10.......3  1000 2...... 26. 41...9  100 = ...6  1000 2...... 11..8  10 = . 48.8  100 = .9  100 = .... ................ 2... . 30.. 9.000 ชุด 1 การหาผลคูณของเลขทศนิยมกบจํ 1..5  1000 2. 3.... 9...6  100 = คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ... 9......... 43.. .............. 2..2  100 = ....6  100 = .3  100 = . 16.8  10 = ..9  100 = . 28... 2.....4  100 1... 8.. 25.........7  1000 1. 3.9  1000 8..2  1000 2.คะแนน ใช้เวลา... .. ..............5  100 3..........8  10 = ..... 47...............7  1000 2....... .......8  10 = ......... ....8  10 = ............วินาที ..... 8. 1..... ..6  100 8.. 37. 46.......1  100 = ........... 8................. 4..8  100 = .............. 50.. .....0  100 = ...0  1000 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ............ . 9........... 35....... 100 และ 1. 18... ..... 12. 13. 8... 1..... 34.......9  100 = . ..1  100 = .........3  1000 4. .. .... ..... 29.. 44..... 9..นาที . 3... 15........ 39.....9  100 = .....9  100 = . 33.3  1000 4.....4  100 1....... ... ..........171 แบบฝึ กทักษะ ั านวนเต็ม 10 ..8  1000 2.......... 20.. 9........ 38.........6  100 = ..0  100 3.... 49.. 27..... 7.....2  100 = .. 8.... .5  100 3.4  100 9. 42.......9  100 1. 19..... ......0  100 = ... .... 45..6  1000 2......... .... 32....... 5...7  100 = ......................5  1000 1..... 31. 14......... 40...... 21.... ... 1.. 24................... 6.... 8.......... 7.2  1000 2... 3....... 5...... 36.... .... 23.. 4.9  100 = ...5  100 3...

......008  10 = .. 44....... .... .......... .......331  100 = .... 0. ............448  100 = ....... 39..... 0.....451  100 = .7956  100 = คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ . 0... 0.469  1000 0.. 34... ........ 40..235  100 0............... ..วินาที .. 37.............354  100 0...053  1000 0...... 10.. ...... 0..000 ชุด 2 การหาผลคูณของเลขทศนิยมกบจํ 1.....238  10 = .. 6............. 22.785  1000 0. ...790  1000 0.. 0.... ......172 แบบฝึ กทักษะ ั านวนเต็ม 10 . .. 14....129  100 0...... 0...766  100 = .... 32... 0. 0.. 0. 3..... ... 36. ...........230  100 = .........นาที ....787  100 = ..565  100 0.....................129  100 = ............789  100 = ........ ...... 38. 0. . 45..999  100 = ... 21. 28..014  100 0....893  1000 0. 16. 0. . . ......... 0..... 24...... ........... 15.....013  100 = ...007  1000 0............894  100 0... 13....460  100 = ..... 11.. 7..... 0.. 8... 42.459  100 = ..... 12...014  1000 0........ 0....129  100 = ......788  10 = .....134  100 0.............532  100 = .. 0........ 2......396  100 0. 4.......................... ......236  100 = . 0..... 0...032  100 = ..... 49.......458  10 = .456  1000 0...056  1000 0....... 18... 0...... . 9. 100 และ 1.. 5...... 26............. 25.................238  100 = ..... ..129  100 = .... 19. 0. ........... ................152  1000 0... 23..... 31.......782  1000 0.037  1000 0.คะแนน ใช้เวลา........365  100 0. 33.783  1000 0..119  100 = .................. 35.......... 0.... 0.. 20.. 43... 29......458  10 = .......... 46.. 50.......460  1000 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .... 0........ 0.070  100 0.... 0..... 27... 47. 0.. 17.588  1000 0..... . 41... ...... 48. 30..

.... 17.483  1000 4.. 3..... 42.. 16.... .......9  100 156.... 9..... 30.. 10.......0  100 193... .038  1000 2. 25........56  100 88....3  1000 414... 39...... . 9.. .....514  1000 252.... 6. ... 556....5  100 3...........8  10 = .... . 2.. 877.......... 4... 18. 38....คะแนน เวลา. 325............ 9.................8  100 = .......127  1000 121.....099  100 = ......9  100 = ........ .............. 100......010  1000 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ....... 43....232  100 = .......... 29. 13........ 26.. ....... . ...... 47.2  100 = .....4  100 123..9  100 = ........ 37........ 31... 41........ 123..... 9.... 3................7  1000 2..........6  100 = ..232  1000 2............8  100 = .... 40.นาที ...................330  100 = . 7......8  10 = ... .... 923. 100 และ 1....... 806..... ... ... 21........... .... .. 8...... 46....159  100 = ....076  1000 2......140  100 = . 12.036  1000 2. 48.8  10 = ..4  100 1.....088  10 = ........ ........... 623........ ... 45.... .... 2. 20.1  100 = ...... 22.009  100 = ....... 28. 36........ 202... 35.... 8...069  100 = . 5...... 108...... 321............20  1000 102.... 49. .. 27.... 858. ....018  10 = ...... ........ 33......... .วินาที ....7  100 = ...3  100 = ......... 8.......5  100 123....... 23... 24.. 14................. 44..........1  100 = ... 15....105  100 3...154  100 1. 395.....2  1000 212........ 944.... .. 4...... 112... 7..124  100 9..3  1000 2.............. 19........ .000 ชุด 3 การหาผลคูณของเลขทศนิยมกบจํ 1...195  1000 11. 11. . 3. 8....459  100 = .... 34...5256  100 = คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ .173 แบบฝึ กทักษะ ั านวนเต็ม 10 ... 50..909  1000 8... 32...6  100 = ......

ขั้นที่ 1 13245 x 3 = 39735 ขั้นที่ 2 ใสจุ่ ดทศนิยม 4 ตําแหนง่ คําตอบ คือ 3. เพื่อฝึ กความชํานาญในการคูณเลขทศนิยมและจํานวนเต็ม เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะการคูณเลขทศนิยมและจํานวนเต็ม ซึ่งนักเรี ยนบางคน ี่ ั ่ ่ ซึ่งการคูณนี้ จะมีหลักที่สาํ คัญ 2 ขั้นตอน คือ ยังรู ้สึกสับสนเกยวกบการคู ณจํานวนดังกลาวอยู ั ขั้นที่ 1 คูณกนตามปกติ โดยไมต้่ องคํานึงถึงจุดทศนิยม ่ ั านวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม ขั้นที่ 2 ใสจุ่ ดทศนิยมให้เทากบจํ ่ เชน่ จงหาคาของ 1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 2.9738 เพราะมีตวั เลขหลังทศนิยม 4 ตําแหนง่ ผลทีค่ าดหวัง ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการคูณเลขทศนิยมและจํานวนเต็ม ได้อยางถู และรวดเร็ ว .3245 x 3 = ……..174 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการหาผลคูณของเลขทศนิยมและจํานวนเต็ม จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

.. 0.5  7 = .. ... 0.... 10................... 2........ 27..... 34.2  4 0....99  5 = . 35....... 1..... 0................5  2 = . 49..03  8 0.5  2 0...................256  3 2... 17.. 13........ 6......25  5 0..99  5 = ......5  2 = .......2  6 = ....... 45....... . 2. ............ 63. 32............175 แบบฝึ กทักษะ การหาผลคณของเลขทศนิ ยมและจํานวนเต็ม ู 1. 1........23  2 = .51  2 3.36  2 = .. ..................... ...........91  2 = ... 44. 15. 37........ 0....... 31..... 41.5  3 7..... 0.....23  5 = .6  2 = ........ 22.. 33.. . . 43.. ..... ......... ........... 0........ 48..12  2 = .........4  1 = . 14.........128  9 15.................88  1 = .2  5 0..01  5 = .........25  4 1....... ..7  6 1... 7.05  3 0.. 9........ 16.......... 32.. 14...... ...........2  4 2.. 9... 0..26  5 = . .... ..9  5 = ... 7.. 40.3  3 8.........................12  3 = . 19....23  5 2........คะแนน เวลา........... 15... .......2  3 = . 36... 0............ 0.. ...... 24.25  3 0. 0.. 0. ......9  4 1. 38... 23..... ..2  3 = ...........78  4 1. 46. 5... 3......2  5 0. 30... 8.... ........3  6 = .วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ........25  2 1.....23  2 = ......9  4 = .. 10... 20. 18..นาที ..............48  2 25.. .... 24. 5. . 2............... 29....01  9 = .. 26.... 28... 11.. 39... 50..04  6 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ .. .....45  5 0.... 47... ... 4......... 25. 12.......28  2 3.. ....... .9  2 0.................5  2 = . 21... 8.. 42........ 23...

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ํ 2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการหาตัวประกอบของจํานวนที่กาหนดให้ เนือ้ หาและหลักการ ํ เป็ นการฝึ กทักษะการหาจํานวนเต็มที่เป็ นตัวประกอบของจํานวนที่กาหนดให้ ํ หรื อเป็ นการพิจารณาหาจํานวนเต็มทั้ งหมดที่หารจํานวนที่กาหนดให้ ได้ลงตัว มีหลักการดังนี้ คือ ตัวประกอบของ a คือ จํานวนเต็มที่หาร a ลงตัว เชน่ จงหาตัวประกอบของ 36 ซึ่งต้องพิจารณาดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 1 ต้องเป็ นตัวประกอบของทุกจํานวน ขั้นที่ 2 36 เป็ นเลขคู่ ดังนั้ น 2 ต้องหารลงตัว ขั้นที่ 3 3 หาร 36 ลงตัว ็ 36 ลงตัว ขั้นที่ 4 4 กหาร ขั้นที่ 5 นอกจากนี้ แล้วยังมี 6 . 2 . 12 . 4 .176 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการหาจํานวนเต็มที่เป็ นตัวประกอบทั้ งหมด จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. 6 . 12 . 3 . 9 . 18 และ 36 ( คําตอบควรเรี ยงจากน้อยไปมาก ) ผลทีค่ าดหวัง ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการหาจํานวนเต็มที่เป็ นตัวประกอบของจํานวนที่กาหนดให้ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ได้อยางถู . 9 . 18 และ 36 ดังนั้ นตัวประกอบของ 36 คือ 1 .

.................................................................................................. 19....................................................................................................................................... ................................ ................................................................ 9............................................. .................. ............... 15............. 5... 14....................................... 8............................................................................................................... .................................................... 13............. ....... 2................................................................................................................................................................................................ . .....................................นาที.............................................................. 4.................................วินาที .........................177 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนเต็มทีเ่ ป็ นตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนต่ อไปนี้ 1............................................................. 21............. 3....................................... 6.................................................. 11.................................... 17....................................... ....................................................................... 10........................................... 25........... ............................................................................................... ................................. ............ ............. ***************************** คะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ ............................. ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ ตัวประกอบของ 12 10 22 30 24 28 50 21 45 35 34 27 52 26 24 36 20 33 14 18 19 25 16 29 51 คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ ....... ................................................ ........................ .............................. .............. 22....................... 20........ 18.. 23 24.......... ......................................... ....................... 16............................ ......................................... 7............................................................................... ...................... ................................... ....................................................... คะแนน ใช้เวลา............. 12............................. .............

5 . 13 . 3 . 18 และ 36 ตัว ่ ้น ดังนั้ น ประกอบที่เป็ นจํานวนเฉพาะของ 36 คือ 2 และ 3 เทานั ่ จาํ นวนเฉพาะใดบ้างที่หารจํานวนที่กาหนดให้ ํ หลัก 2 พิจารณาวามี ลงตัว ่ ้น เชน่ จงหาจํานวนเฉพาะของ 360 ซึ่งจะได้ เป็ น 2 . 7 . 17 . 3 และ 5 เทานั หลัก 3 ใช้วิธีการหารสั้ น เชน่ ต้องการตัวประกอบของ 3 6 0 2 3 6 2 1 8 2 9 3 4 3 1 0 0 0 5 5 5 ดังนั้ น ตัวประกอบเฉพาะของ 360 คือ 2 . 11 . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ํ 2. 19 เป็ นต้น มีหลักในการคิดดังนี้ คือ ่ วประกอบทั้ ง หลัก 1 ในการหาตัวประกอบเฉพาะของจํานวนใด ๆ เราควรจะทราบวาตั ่ อะไรบ้าง แล้วจึงเลือกเพียงแตจํ่ านวนเฉพาะเทานั ่ ้น หมดของจํานวนดังกลาวมี เชน่ จงหาตัวประกอบเฉพาะของ 36 เราทราบวา่ 36 มีตวั ประกอบเป็ น 1 . 9 . 12 .178 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการหาจํานวนเต็มที่เป็ นตัวประกอบเฉพาะทั้ งหมด จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. 3 และ 5 ผลทีค่ าดหวัง ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการหาตัวประกอบเฉพาะของจํานวนที่กาหนดให้ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ได้อยางถู . 3 . 2 . 6 . 4 . เพื่อฝึ กความชํานาญในการหาตัวประกอบเฉพาะทั้ งหมดของจํานวนที่กาหนดให้ เนือ้ หาและหลักการ ํ เป็ นการฝึ กทักษะการหาจํานวนเต็มที่เป็ นตัวประกอบเฉพาะทั้ งหมด ของจํานวนที่กาหนดให้ ํ หรื อเป็ นการพิจารณาหาจํานวนเฉพาะทั้ งหมดที่หารจํานวนที่กาหนดให้ ได้ลงตัว มีหลักการดังนี้ คือ ่ ่ ตวั เลขใดมาหารลงตัว ยกเว้น 1 และ a เทานั ่ ้น ตัวประกอบเฉพาะของ a คือ จํานวนเต็มที่ไมไมมี จํานวนเฉพาะ คือ 2 .

................. คะแนน ใช้เวลา.............................................. . 16..................................................................... ........... .... 21............... 13............ . .... 17... 3.................................. ........................................................................... 2.....179 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนเต็มทีเ่ ป็ นตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของจํานวนต่ อไปนี้ 1.. .................... ...... 6............................. ..........................................................วินาที .............. ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ 12 24 45 56 50 28 20 42 28 10 81 90 56 72 82 92 23 71 82 62 52 25 49 32 80 คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ ........... .. 11.................................. 20.................. 14........................ .............................................................................................. .......... 19.......... .........นาที.... 22................................................... 7................................................ ***************************** คะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ .............. ................... 10...... ............... 23 24..... ................................. 9.................................................................................................................... ....... 8.................................................................... .... ............... ...... ............. ..... 12......... 25..... .......... ......... 5.. 18......................................... 15.............. 4.....................................................

....................... 20.................. ........ ...... 16.......................................................... .............. .............. ................................................................................... 2.......................... 22................................... 25. ................... 3......... ............................................. ........................ 9....................... 5................................................... ....................... ***************************** คะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ ............................วินาที ............................ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ ตัวประกอบเฉพาะของ 256 120 320 123 650 712 134 215 320 135 142 144 132 126 132 169 196 300 136 180 810 289 216 213 200 คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ ... ..... ....180 แบบฝึ กทักษะ การหาจํานวนเต็มทีเ่ ป็ นตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของจํานวนต่ อไปนี้ 1... ....................................................... ............. 11. 17...................................................นาที................................ 19....... .............. ............................ ..................................... 15........... ........... .................................. 13...... 12... 6.. 21................ 8.................................. 10.......... 23 24........................ ........................ 18....... ......................... ............................................ 7......... .............................. ............ ........... 4....................................................................... คะแนน ใช้เวลา..... 14................................

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ํ 2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการแยกตัวประกอบที่เป็ นจํานวนเฉพาะทั้ งหมดของจํานวนที่กาหนดให้ เนือ้ หาและหลักการ ํ เป็ นการฝึ กทักษะการแยกตัวประกอบเฉพาะทั้ งหมด ของจํานวนที่กาหนดให้ ํ หรื อเป็ นการพิจารณาหาจํานวนเฉพาะทั้ งหมดที่หารจํานวนที่กาหนดให้ ได้ลงตัว มีหลักการดังนี้ คือ ํ ่ ้น เป็ นการเขียนจํานวนที่กาหนดให้ ในรู ปของผลคูณของจํานวนเฉพาะเทานั หลัก 1 ตั้ งหารสั้ น เชน่ จงหาตัวประกอบของ 54 2 5 4 3 2 7 3 9 3 ดังนั้ นตัวประกอบของ 54  2  3  3  3  2  33 หลัก 2 แยกตัวประกอบแบบแตกหนอ่ เชน่ จงแยกตัวประกอบของ 428 2 428 2 214 107 ดังนั้ น ตัวประกอบเฉพาะของ 428 คือ  2  2  107  22  107 ผลทีค่ าดหวัง ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการแยกตัวประกอบเฉพาะของจํานวนที่กาหนดให้ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ได้อยางถู .181 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการแยกตัวประกอบที่เป็ นจํานวนเฉพาะ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

.. 26.................................................... 38... 16..... ......................... ................................... ........ ......... ... .. ........ ................. ........... 10......................... 24............ ............................................. 22................ 6.......... 11......... ............... .... 46... ........ 32...182 แบบฝึ กทักษะ จงแยกตัวประกอบเป็ นจํานวนเฉพาะของจํานวนต่ อไปนี้ ชดุ 1 1.............. ......................... ....... . ..... .................. 7..................................................... ... 14 25 12 16 24 56 22 14 21 26 15 82 18 44 32 10 20 21 39 24 54 45 18 36 32 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ... 13......... .... .... 18................ 12.............. 42....................... ....... 49. .......... 28........................... ... 3......................... ................................................ 15........................................ 37...... ............. 17..................... 9.. ................ ............... 50............ .................... 41............................ ..... 14.............. ... ........................ ....... .......................... .. 20...... 33.................................................................. 47......................... 21.............. 35 32 10 56 50 18 62 50 38 54 62 18 55 30 25 26 52 63 52 40 62 24 27 35 49 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ............................ 40.............. .... 43......วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ..................................... 8................ ..... ....... 34... 29.... 44............ 25....คะแนน เวลา...นาที.................. .......... ........................... 27. 19......................... 30................... ........ 5..................... 35.. ............... 45............... ............... .................... 48...... ......................................... 39........... 4....... 36.. ............................. 23. 2........................... ...................... 31......... ................... .........

........................................................นาที................คะแนน เวลา. 13....................... 36............................................................... ......................... ....... .......................... 14.......... ..... 4.................. 37................................. ............................................ 29................................. 11........ ...... 33............... ... .. 8...... ............... 44. ............. ........................... 41... 25....... ......... 7.......... ...... 3........................... ........... .... 50......... 12................ ....... 376 625 438 256 512 486 405 265 702 348 421 441 289 343 345 140 512 316 603 121 428 369 196 412 560 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ....................................... .............................. ........... ............... .. 43...................... ........183 แบบฝึ กทักษะ จงแยกตัวประกอบเป็ นจํานวนเฉพาะของจํานวนต่ อไปนี้ ชดุ 2 1.. 16.............................................. .............................. .................. .... 18............................. 31....... ...................... .. 39....................................... 15...... .... 45......... .......................... . . 9............................. 5................. 2........... 125 420 162 452 135 189 520 301 120 620 850 156 920 300 225 216 521 630 512 420 612 961 490 365 429 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ..... 22.. .................. 34.. 24......... 28. 47............ . ...... . 35......................... ....................................วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ....................................... 49.................. 10... ........ ........................... 46......... 21................ 17. 27.... .......................... ........ . ....... 30.............................................................. .. ............................... 19...... ................ 20.............................. 6.... .................. 38...... 42.. 23..................................... .. 48... ......... 32... 40.. ........ ......... 26.......

... ............................. .................. 12...................................... ...................... ........................... 22....................... 9............................. 25................ ........................... 40. . 4...... 13.. ...... 24............................ ........... .... 256 1024 512 64 16 27 81 243 49 64 32 27 441 125 625 196 169 132 256 121 1024 961 441 7225 1000 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ...... ............. ................. 28.................. 44... 32... ......... 39.... 23... 21... ...... 144 289 121 49 36 100 25 625 1225 3025 48 63 81 900 1600 300 2500 3600 200 4900 5625 4225 1225 10000 343 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ....................... 29.................. ...184 แบบฝึ กทักษะ จงแยกตัวประกอบเป็ นจํานวนเฉพาะของจํานวนต่ อไปนี้ ชดุ 3 1.................... ... 30............................... 3.. ....... .... .................... ...... 34................... .... 27........ .... 46...... ................................... ................ .......... 38..... 35..................................... .. 5... 42........ 18.............................................. . 48.............................. ..............................................................................วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ..... 6...... .... ............... 19..... ........ 47......................... ......... ....................... 20...... ................... ................. ..................................... 36........................ 17... ................................................................... 10.. 26....... 11..................... ......... .... 15.... ...................... ............... ..... 2............. .......................... 43................. 14........... ............. 37........................ 8.. 45.. ............................ .... 7.......................... .......... 50. 49................ 33............................................................................ ......คะแนน เวลา........ 16......................นาที.................. . ........... 31.......... 41.....

.......................... .... 132 121 100 256 289 144 320 152 630 310 155 824 158 484 302 140 220 261 390 214 554 425 144 306 302 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ..............185 แบบฝึ กทักษะ จงแยกตัวประกอบเป็ นจํานวนเฉพาะของจํานวนต่ อไปนี้ ชดุ 4 1. 23........ .... ............. 22.. .......... 7..... 47. . 26.... 2.......... 41........................ . ............ ............... 17..... 5.................. ... 45....... 9... .... ....... 24. 13....... ............................ 29....... ... 11..................... 15...................... .. 8......... . ............................................ 4. ..... 21.. 33................................ ... .. 40............... 900 546 768 514 297 346 412 129 555 346 572 891 414 378 912 155 725 432 216 315 210 785 233 456 760 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ............................ 28.................................................... .............................. 38.. ..คะแนน เวลา....... 48........ ........ ................. 42..... 25....................... .......... .. 10.วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .. ................................ ......................................... 20.......................... 32.. ....... 27..... 49........ 12............................................ 18..... ................. ..................... ... 43... .............................................................. ................ 31.................................... 19.................................. ........................................................................................ ............................................................ 44.......... 50..... 6....... 37....................... . ...... 14.......... . 16......................................นาที.............. ........... 30........ .......................................... 35............................ 3........................... ...................................... .... . ...... ........ ............ 39..... 46........ 34... .................................. ......... ....... 36.........................................................

.............. ........วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .... 2....... ....................... .......... ....................... 4... 18...... 44.. ... 10...... 15............... ........... 33. ..................... 12................................................................... 8............ 22.. ......................... ...... 42........... ............................................ ........................................ 6........... 7.......... 1536 1024 3072 6144 4536 1600 4800 4374 2058 5951 1924 6017 2354 8463 5837 3586 7821 1639 9361 7293 8554 8255 1529 5027 3432 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ......... . 48......... .. .............. 50....................... ............. . 30........... 17.............................................. 16........ 24...........นาที. ... ......................... ........................ 38... . 5... 47......... 2609 4403 1984 2622 9899 6099 4403 5472 1668 4140 5508 7380 4428 1428 4944 2964 4030 2695 1419 2664 2940 4225 6828 9324 7380 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ........ .......... .............. 3...... ........ 46....... 26.......186 แบบฝึ กทักษะ จงแยกตัวประกอบเป็ นจํานวนเฉพาะของจํานวนต่ อไปนี้ ชดุ 5 1........................ 13.............. ........ .................. . .............................................................................. 25......... ...................................................... ....... ........ 11.......... ........ 39................................................ 32.......................... 21........... 31.. ........................... ... 14......................................... ....... 29........... ... 45.. ...................... 49....... .. 20....... ...... ......................................................... 9............. 41....... .......... .......................... 19.............. . 23................. ....... 36............ 37................................................... ................... .............. 28.................................... 35..... ................... .คะแนน เวลา............. .... 43.......................... 27.............................. 34.......... .. 40.................

น.น.ร. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 2.น.น.ร.น.ร. ของ 28 และ 30 28 = 2 x 2 x 7 30 = 2 x 3 x 5 ดังนั้ น ค.น. ของจํานวน 2 ํ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว จํานวนที่กาหนดให้ ได้อยางถู .ร. ของ 28 และ 30 คือ 2 x 2 x 3 x 5 x 7 = 420 หลัก 2 ใช้วิธีต้ งั หารสั้ น 2 28 30 ( ไมมี่ จาํ นวนใดที่หาร 14 และ 15 ลงตัวอีกแล้ว) 14 15 ดังนั้ น ค. ของจํานวน 2 จํานวน เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะการหา ค. ของจํานวน 2 จํานวน มีหลักการดังนี้ คือ ค. เพื่อฝึ กความชํานาญในการหา ค.ร.187 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการหา ค.น. ของ 28 และ 30 คือ 2 x 14 x 15 = 420 ผลทีค่ าดหวัง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการหา ค.ร. ของจํานวน 2 จํานวน จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. ของ a และ b คือ จํานวนเต็มที่นอ้ ยที่สุดที่ a และ b หารลงตัว หลัก 1 ใช้วิธีการแยกตัวประกอบ ขั้นที่ 1 แยกตัวประกอบเฉพาะของจํานวนทั้ งสอง ขั้นที่ 2 นําจํานวนที่เป็ นตัวประกอบทั้ งหมดมาคูณกนั โดยที่จาํ นวนที่เหมือน กนั 1 คู่ จะเลือกมาเพียงตัวเดียว เชน่ จงหา ค.น.ร.ร.

. ค..ร... 19....น. 30.น.น.. ค... ของ 5 และ 16 คือ ......น. ค. และ 15 คือ .น.. และ 10 คือ .. 29..น.... 49.. 16. ค.ร.. ค......น. และ 14 คือ ...น.......... 48. ค. ค............... ค..ร....... ค.... 18. ค...น. ค.ร.. ค...ร..... ของ 4 และ 10 คือ ... ค... ค. ของ 3 และ 11 คือ ...... ค.. และ 23 คือ .......ร....ร. ค.. ค..ร... และ 45 คือ ..น....... 15...........ร. และ 40 คือ .. ค. 9.น.... และ 20 คือ . คะแนน ใช้เวลา.. 38...วินาที และ 15 คือ .. และ 25 คือ ......น...... และ 45 คือ .... ค.. ค..ร....... ค.. 23......... ค..ร. ค.....ร...... และ 14 คือ .. 26.ร. ค.น......น...........ร.. ค..ร. ของ 5 และ 10 คือ ........... 47.... ของ 9 และ 17 คือ .ร.ร.น.. ค... ของ 3 และ 11 คือ . 13...นาที.... และ 45 คือ . 40 42... ค...... ค.ร....ร.. ค... ค.ร.....น..น.น...... 25.................. ค. 46...... . 10.... ของ 4 และ 11 คือ . 17...ร.. ค.......ร...ร.......น..... ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ 12 20 11 15 40 25 18 26 17 20 28 11 13 15 14 22 32 16 65 34 25 56 45 13 24 ****************************** คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ .ร............น. 32....ร. และ 18 คือ . 50.. ของ 4 และ 11 คือ . 11.ร.. ค..188 แบบฝึ กทักษะ จงหา ค........ร.... ค. ของ 6 และ 18 คือ ... ค... 2.ร.น.ร........ร..... ค.. ค.. ของ 2 และ 13 คือ ..... และ 30 คือ ..... 6..... 28...น.น.น.ร...น. 21.. และ 39 คือ ....ร......ร. 43........น..............ร............ ของ 2 และ 15 คือ .ร..ร..น.. และ 25 คือ ...... ค.น... ของ 8 และ 10 คือ .น... ของ 3 และ 12 คือ ..น. 4.....ร. ของ 6 และ 13 คือ ... ค.น......... ของ 7 และ 12 คือ . ของ 8 และ 16 คือ ............ 8. ค.น.น. ของ 6 และ 16 คือ .น. ของ 8 และ 12 คือ . และ 12 คือ .. และ 46 คือ . ของจํานวนต่ อไปนี้ 1............น. 20...... 12. และ 25 คือ ..... และ 24 คือ ...... 33.น....ร...... ของ 7 และ 15 คือ ....น.... 36. ค.น.. ค. 39.... 34................. 14.ร..ร. ค..... ค...... ของ 6 และ 15 คือ .น... ค...น.. ของ 4 และ 17 คือ ... 27...... ของ 2 และ 12 คือ .. และ 50 คือ . ร. 44... ค...... ค....ร.. ของ 2 และ 12 คือ ....... 22..ร... และ 12 คือ . 35.ร..ร........น....น......ร. 37. และ 18 คือ ...ร....น.. 31. ค... 7..น.น...... .ร...น. 24.... 3 5.ร. และ 25 คือ ...... 41...... 45..น.... ของ 9 และ 19 คือ . และ 16 คือ ....น.....ร.น....ร.............. ของ 5 และ 14 คือ .. ค.น.น.. ค......

ร. ของจํานวน 2 จํานวน จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. ของจํานวน 2 จํานวน เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะการหา ค. ของ 72 และ 16 72 = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 16 = 2 x 2 x 2 x 2 ดังนั้ น ห.ร.189 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการหา ห.ร.ม. ของ 72 และ 16 คือ 2 x 2 x 2 = 8 ผลทีค่ าดหวัง ํ นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการหา ห. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 2.ม. เพื่อฝึ กความชํานาญในการหา ห.ร. ของ 72 และ 16 คือ 2 x 2 x 2 = 8 หลัก 2 ใช้วิธีต้ งั หารสั้ น 2 2 72 16 36 8 2 18 4 9 2 ดังนั้ น ห.ม.ม. ของ a และ b คือ จํานวนเต็มที่มากที่สุดที่นาํ ไปหาร a และ b หารลงตัว หลัก 1 ใช้วิธีการแยกตัวประกอบ ขั้นที่ 1 แยกตัวประกอบเฉพาะของจํานวนทั้ งสอง ขั้นที่ 2 นําจํานวนที่เป็ นตัวประกอบที่เหมือนกนั โดยที่จาํ นวนที่เหมือน กนั 1 คู่ จะเลือกมาเพียงตัวเดียว เชน่ จงหา ห.ร.น.ม. ของจํานวน 2 จํานวน มีหลักการดังนี้ คือ ห.ม.ร.ร.ม. ของจํานวน 2 จํานวนที่กาหนดให้ ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว ได้อยางถู .ร.

..ร.ร. ห.... 39....ม..... ของ 43 และ 26 22 และ 10 คือ ..ม.. ห. .ม.. 26.ม. 40..วินาที คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ .......ม.. 50.......ม. ของ 8 และ 26 72 และ 16 คือ ...ร..ม. ของ 7 และ 36 ****************************** คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ .. ของ 12 และ 56 12 และ 24 คือ .. 24.ม.ร. .. 35.... ...ร......ร.... ของ 16 และ 26 12 และ 14 คือ ....... . ของ 15 และ 46 32 และ 44 คือ ..ม...ม. 41.........................ม..ม.ร.......ร.. ....ร.ร. ....ม.... 28......... ของ 33 และ 56 16 และ 10 คือ .....ร.... ห.. 5........ ห. .ร... 23.........ม........ ของจํานวนต่ อไปนี้ ชดุ 1 1.. 12.. 21...ม...... 17.. ห.... ของ 12 และ 26 20 และ 14 คือ ..ร. 16...... ของ 1 และ 6 13 และ 34 คือ .... .ม. ห...ร..... ..ม....ร... 42. ของ 30 และ 36 25 และ 21 คือ .. 43........ร. ห....ม.. ห........ 29....ร....... ของ 22 และ 16 32 และ 18 คือ ..ร.... ห.. 47. ห. ห.....ม.ม. . 7.ร.ร..ม...ร..... ห...ม.... ..ม.. 48.ม.. 25.. .. 8........นาที.......ร....... ห....... 2. ห.ม...ร....... ห..ร. ห..... 30..ร.ม.. ของ 32 และ 26 15 และ 24 คือ .......... ของ 23 และ 16 50 และ 24 คือ ....ม.ร. ห... . ห..ร....ร....ร. ห......... ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ 2 และ 4 คือ ... 10.. 15.. ของ 63 และ 6 24 และ 44 คือ .ม......... 32....ม.. ... ห..ร.ร.ร.... ของ 45 และ 46 18 และ 24 คือ ..... ของ 20 และ 46 12 และ 44 คือ .ม.. 9.ร....... ของ 9 และ 16 42 และ 12 คือ . 49.........ร...ร... ห. ห......ม. ห.. คะแนน ใช้เวลา....... ห...ม.ม.. ห......ม.... 46.... 33.. ของ 6 และ 16 2 และ 6 คือ .. ห... . 27. ....ม...ม.. ห....... 38... ... ของ 13 และ 16 10 และ 34 คือ .......ร.. 44...... ห........ม.ม.....ร. 36... 19...........ร.ม. ห.. . ของ 26 และ 16 22 และ 14 คือ .ม..............ร. ห... ของ 13 และ 36 12 และ 15 คือ ..ม...ร.ม.. 3...ร..190 แบบฝึ กทักษะ จงหา ห......... 37.....ม.. ห. 34..... ห. .. ห. ของ 21 และ 56 42 และ 34 คือ ... ห.ม..ร......... ห...... ห. ... ห. ห......... ............. ห. ห............ ห.. ห. ของ 3 และ 10 6 และ 8 คือ ..ร.... 4. ห...ม. .ร.......ร.. ห.. 18... .. ห... ห... ของ 9 และ 26 8 และ 14 คือ ....ม. 20.... 6.... ห..ม..ร. ห............ ..ร.ม. 13... ของ 24 และ 16 22 และ 24 คือ . 14.. ห.ร. 45.ม.........ม. 22..... ห.. ....... 31..ม. 11.....ร.ร......ร..

...... ห.........................................ม....ม..ม.... และ 413 คือ ........ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ 315 497 732 318 372 436 800 196 144 333 185 375 315 376 532 427 318 713 495 785 286 634 348 255 812 และ 142 คือ ...............ร.. ห...... ห..... และ 730 คือ .ม......... ห.............ร.. และ 147 คือ .............ร... และ 324 คือ .......... ห.ร.......ม....... และ 324 คือ ......... ของจํานวนต่ อไปนี้ ชดุ 2 1..................... ห..............นาที................ร... ห... 15. 7....... ห..... และ 537 คือ ........... ห. ห........... และ 547 คือ . และ 500 คือ .............ม... ห. 10.. ห. ห..ม.......ร... ห.. 11... 13..........ร........ม.......ร.. คะแนน ใช้เวลา.. และ 843 คือ .........ร.................ร...... 17.. ห.......................... 4......ม....... 16............. ****************************** คะแนนเต็ม 25 คะแนน ได้ ....ม..................... 25... ห..ม....ร....................ม............... และ 735 คือ .... ห............................................. 22... และ 327 คือ .ร..ร................ม..... 23........... ห.... 21. 3... 20... 6................ และ 840 คือ . และ 539 คือ ............. 18...191 แบบฝึ กทักษะ จงหา ห.... 18.....................ร.....ม..... และ 327 คือ .................... ห.... และ 173 คือ ........... ห... 5.... ห..........ร.....ร............ 12.. ห......ม............ม...... และ 513 คือ .. 24....ร.....ม..................... 14..วินาที . และ 219 คือ .ม.. ห. และ 342 คือ .ร..ร........ร...... และ 223 คือ .................ม... 9.....ม............ม..........ม.................. และ 236 คือ ... ห.............. 8.................... และ 105 คือ .. และ 845 คือ ...ร........ร..... และ 116 คือ ..ม.......... ห....ม................ร...............ร....ร... และ 345 คือ .ม.....ร.......ม....................... 2...........

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ อยละ 2.000  6  500  30 100 3  4.000  16  2000  320 ร้อยละ 5 ของ 206 5  2.192 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการหาค่ าร้ อยละ จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.06  10.3  ผลทีค่ าดหวัง ่ อยละของจํานวนใด ๆได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการหาคาร้ และรวดเร็ ว . เพื่อฝึ กความชํานาญในการหาคาร้ เนือ้ หาและหลักการ ่ อยละ เป็ นการฝึ กทักษะการหาคาร้ ่ ่ ่มีส่ วนเป็ น 100 นัน่ คือใช้หลักวา่ โดยให้นกั เรี ยนพยายามมองคาของร้ อยละในรู ปของเศษสวนที a ร้อยละ a ของ X  100 X เชน่ ร้อยละ 6 ของ 500  ร้อยละ 3 ของ 4.000  120 100 ่ อยละออก 2 ตัว แล้วหาผลคูณออกมา หรื ออาจจะใช้วิธีการตัด 0 ของจํานวนที่จะหาคาร้ ่ อยละจากทางขวา 2 ตําแหนงแล้ ่ วหาผลคูณ หรื อเลื่อนจุดทศนิยมของจํานวนที่จะหาคาร้ ร้อยละ 8 ของ 500 8  500  40  ร้อยละ 16 ของ 2.

... 26........ 3................... .. ....... 12..................... 19..... ........................................ 36. . . ... 9. 43................... 30........... 39....... 24.... . 8. 11... . ........ 27........................... 23... 34..... 44. ... . 17. 45........... ..................... 41.......... ..... 48........................... .. . ............ 6... ....... 4....... 38.............. 25............................ 2....................... 32.... ........... 21. .. 13............... 29.............. 5.. .... 20................. 35. ..... ....... 46........ 14....................... 10............คะแนน เวลา....................... .............................. . ................ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 5 ของ 100 2 ของ 400 9 ของ 200 6 ของ 500 7 ของ 200 5 ของ 100 6 ของ 400 8 ของ 900 7 ของ 800 5 ของ 600 2 ของ 500 6 ของ 400 7 ของ 600 7 ของ 200 9 ของ 700 3 ของ 800 2 ของ 900 6 ของ 600 6 ของ 500 5 ของ 600 7 ของ 400 8 ของ 300 2 ของ 200 5 ของ 600 6 ของ 800 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ...... ....193 แบบฝึ กทักษะ จงหาค่ าร้ อยละทีก่ าํ หนดให้ ของจํานวนต่ อไปนี้ ชดุ 1 1......... .................. 22................................. 50.... ... 40........... ......... .......................... ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3 ของ 300 5 ของ 500 3 ของ 200 2 ของ 900 5 ของ 800 3 ของ 600 5 ของ 900 3 ของ 800 2 ของ 200 5 ของ 700 3 ของ 500 5 ของ 600 3 ของ 300 2 ของ 400 5 ของ 700 3 ของ 500 5 ของ 200 3 ของ 100 2 ของ 800 5 ของ 700 3 ของ 600 5 ของ 400 3 ของ 500 2 ของ 200 5 ของ 700 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ......................... 18.......... ..... 33................................ ...... ...... ...................................................... .... 49......... 7......... ...................... .................... 28.... 37........... ......... 47................ 42...... ............................................... ........ . ..... ........... ............ 16.................วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .นาที............ ................................................. 15.......................... ............................ 31...... ...... ... .........

... 4. 28.. 29...... ..... ........... .................. . 21.นาที........ ......................................... . ..................... ............. ................... . 3........ ................... ................. . 47.................. .. ........ .. 26.... 16......................... ................................................ . ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3 ของ 3000 5 ของ 5000 3 ของ 2000 2 ของ 9000 5 ของ 8000 3 ของ 6000 5 ของ 9000 3 ของ 8000 2 ของ 2000 5 ของ 7000 3 ของ 5000 5 ของ 6000 3 ของ 3000 2 ของ 4000 5 ของ 7000 3 ของ 5000 5 ของ 2000 3 ของ 1000 2 ของ 8000 5 ของ 7000 3 ของ 6000 5 ของ 4000 3 ของ 5000 2 ของ 2000 5 ของ 7000 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ......... 38........ 22.. 15..... .... .. 2....... 31.... 13....................... 32... 23........... ... 41...................................194 แบบฝึ กทักษะ จงหาค่ าร้ อยละทีก่ าํ หนดให้ ของจํานวนต่ อไปนี้ ชดุ 2 1. ............ 6.................................. ................. 30................... .... .................คะแนน เวลา.................... .............. 25............. ........................................................................ ..... 10.. ..................... ...... 5........... ..... ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 5 ของ 1000 2 ของ 4000 9 ของ 2000 6 ของ 5000 7 ของ 2000 5 ของ 1000 6 ของ 4000 8 ของ 9000 7 ของ 8000 5 ของ 6000 2 ของ 5000 6 ของ 4000 7 ของ 6000 7 ของ 2000 9 ของ 7000 3 ของ 8000 2 ของ 9000 6 ของ 6000 6 ของ 5000 5 ของ 6000 7 ของ 4000 8 ของ 3000 2 ของ 2000 5 ของ 6000 6 ของ 8000 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ........... 39........วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ....... . ........... 36....................... . 37..................................... 35... 34. 49........ ........ 27... 18........................... ...... ....... 14. 43............. ...................... 50......... .......... 45.................. 44........ ... 33........ 24..... 12.................. 46........... 7................. ................. .... 42.... ....... ............. 17...... 11........ 40........... ... 8.. 19.............. 20.......... .... 9.................. ...................... 48..... .................................... ....

........................ 10.. . 14......... .......... .......... 47................................. 9............... .. 15. . 29.... . .. 32........... ........... 24.... 6... 19.......................... 20.. ..วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . ....... . 13.............. ..นาที............. 45.................. 11... .............. ................195 แบบฝึ กทักษะ จงหาค่ าร้ อยละทีก่ าํ หนดให้ ของจํานวนต่ อไปนี้ ชดุ 3 1. .................................... 34. 39... ............ 8............................ 30............ ................. .. . .... ............ 43. 12...................... ... . ......................... ....... ............. 18.. ...คะแนน เวลา.......... ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3 ของ 30000 5 ของ 50000 3 ของ 20000 2 ของ 90000 5 ของ 80000 3 ของ 60000 5 ของ 90000 3 ของ 80000 2 ของ 20000 5 ของ 70000 3 ของ 50000 5 ของ 60000 3 ของ 30000 2 ของ 40000 5 ของ 70000 3 ของ 50000 5 ของ 20000 3 ของ 10000 2 ของ 80000 5 ของ 70000 3 ของ 60000 5 ของ 40000 3 ของ 50000 2 ของ 20000 5 ของ 70000 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ..... 22....... 5............................. ....... 41. 46.. 3.. 17......... 16........................... 25........................ .... ......... ............ 44.................... 33........ 40....... 23.... .... 4...... ........... .......... 35........... .... . 38........ .......... ....................................... 21............ 36. 50.............................. 48.......... 2... 28........... .. . ............... ......... 27............................ 49........ ........... 31........... 37..... ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 5 ของ 10000 2 ของ 40000 9 ของ 20000 6 ของ 50000 7 ของ 20000 5 ของ 10000 6 ของ 40000 8 ของ 90000 7 ของ 80000 5 ของ 60000 2 ของ 50000 6 ของ 40000 7 ของ 60000 7 ของ 20000 9 ของ 70000 3 ของ 80000 2 ของ 90000 6 ของ 60000 6 ของ 50000 5 ของ 60000 7 ของ 40000 8 ของ 30000 2 ของ 20000 5 ของ 60000 6 ของ 80000 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .. 7....... 42................. ........................... 26........................................ . .... .... .............. ....

............. 43. 50................. 19.............. ........ 37.... .......................... 34.. 17........... ............................................. ........ .... 25...... ....... 16.. 39......... ........................... 33..... 24............ 10...................... 42........นาที.................... ......... 38........... 48.... .. ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 5 ของ 120 2 ของ 460 9 ของ 250 6 ของ 560 7 ของ 220 5 ของ 120 6 ของ 489 8 ของ 950 7 ของ 806 5 ของ 605 2 ของ 502 6 ของ 440 7 ของ 660 7 ของ 223 9 ของ 756 3 ของ 845 2 ของ 123 6 ของ 648 6 ของ 579 5 ของ 654 7 ของ 467 8 ของ 386 2 ของ 206 5 ของ 623 6 ของ 880 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ............... 11. 46...คะแนน เวลา.. 40..... 31. ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3 ของ 309 5 ของ 556 3 ของ 207 2 ของ 912 5 ของ 230 3 ของ 600 5 ของ 450 3 ของ 821 2 ของ 235 5 ของ 703 3 ของ 526 5 ของ 626 3 ของ 324 2 ของ 482 5 ของ 791 3 ของ 545 5 ของ 228 3 ของ 137 2 ของ 123 5 ของ 750 3 ของ 660 5 ของ 470 3 ของ 589 2 ของ 213 5 ของ 540 คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ ............ . .......... 23. ....................................... 20............... 32.... ...................... .............. ... 9............................ ..... .. 4.. ... ........ 27............. ..............วินาที = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .... 41...... ........... ........... 22... ................................................ ............................... 5. .. ...................... 7...... 29............. . 44.. .... 45... .. ....................... ....... ........... 47........................................................... .................... ................. .................... ...... ..... 8................... ....... ............. 35............ 21................... ................... ... 6....... ..... 28.. 3....... 36.................... ....196 แบบฝึ กทักษะ จงหาค่ าร้ อยละทีก่ าํ หนดให้ ของจํานวนต่ อไปนี้ ชดุ 1 1............ 13........................ ............ 49... 18..................... ..................... ...... 12................ 14..... 26.............. .... 30.................. 2........... 15....... .. ................

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ 2 จํานวน 2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการเปรี ยบเทียบเลขเศษสวน เนือ้ หาและหลักการ ่ 2 จํานวน มีหลักที่ง่ายในการพิจารณาดังนี้ คือ เป็ นการฝึ กทักษะการเปรี ยบเทียบเลขเศษสวน ่ ่ ั หลักที่ 1 ทําสวนให้ เทากนและเปรี ยบเทียบเฉพาะเศษได้ตามปกติ 2 เชน่ < 95 เพราะวา่ 2 < 5 9 1 2 < 3 5 เพราะวา่ จะเห็นวา่ หลักที่ 2 ใช้หลักการคูณไขว้ 1 3 เชน่ = เพราะวา่ 3 9 1 2 3 7 > < 2 7 4 6 เพราะวา่ เพราะวา่ 1 1 5 5   2 2  5 10 5 6  10 10 และ 1 3 1 2 3 7 จะได้ 1 9  3  3 จะได้ 1 7  2  2 จะได้ 3 6  4  7 3 9 2 7 4 6 3 3 2 6   5 5  2 10 ผลทีค่ าดหวัง ่ ได้อยางถู ่ กต้อง แมนยํ ่ า นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการเปรี ยบเทียบเลขเศษสวน และรวดเร็ ว .197 ชื่อชดุ ่ ฝึ กทักษะการเปรี ยบเทียบเลขเศษสวน จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

................ 8 9 ... 2 3 7.... 5 8 3.............. 3 5 2.. > หรือ = 1.... 7 9 . 3 7 . 2 6 29.. 6 7 25...นาที. 7 9 .... 5 7 30....... 4 7 26....... 3 4 ....... 2 8 10...... 2 5 ............... 7 9 8.............. 4 7 ......... 7 9 .... 2 9 ........ 3 6 ............ 6 7 19....... 3 2 ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ ..... 2 7 . 3 5 27.... 4 5 .........วินาที .................... 7 9 15................ 6 9 28.................. 7 8 ......... 3 8 ........ 2 3 21. 8 5 5....................... 3 5 12....... 6 4 .. 5 8 ....... 1 3 11....... 2 7 9..... 1 2 ..... 2 3 ..... 4 5 4......คะแนน เวลา........ 1 4 ... 6 9 ... 3 6 ... 4 5 18.... 3 4 ...........198 แบบฝึ กทักษะ การเปรียบเทียบเลขเศษส่ วน โดยการเติมเครื่องหมาย < ....... 5 7 16..... 1 3 14. 1 3 23 4 7 . 5 9 ................. 8 7 17....... 2 4 ................... 2 6 ......... 6 7 ............ 5 8 ..... 1 6 .... 2 3 22. 1 6 20.......... 3 5 24.... 4 5 6........... 5 6 13. 4 8 ..

199 ชื่อชดุ ่ ฝึ กทักษะการบวกเลขเศษสวน จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกเลขเศษสวน เนือ้ หาและหลักการ ่ 2 จํานวน มีหลักที่ง่ายในการพิจารณาดังนี้ คือ เป็ นการฝึ กทักษะการบวกเลขเศษสวน ั ่ หลักที่ 1 จํานวนเต็มบวกกบเศษสวน เชน่ 1 1 หรื อ 3  12  (3  22)  1  72 3  3 2 2 8 2 2 8 3 3 หรื อ 8 2 (8  3)  2 26   3 3 3 ั ่ หลักที่ 2 จํานวนเต็มบวกกบเศษสวนคละ เชน่ 1 1 1  (3  2)   5 5 5 5 2 2 2 4  3  (4  3)   7 7 7 7 3 2 ่ ั ่ เชน่ หลักที่ 3 จํานวนเศษสวนกบเศษสวน 1 2 (1  5)  (3  2) 5  6 11     3 5 3 5 15 15 ั ่ เชน่ หลักที่ 4 จํานวนเศษส่ วนคละกบเศษสวน 14 14 1 3 59 1 3 2   3    3 3   3 15 15 15 3 5 3 5     ผลทีค่ าดหวัง ่ ่ ๆ ได้อยางถู ่ กต้อง กษณะตาง นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกเลขเศษสวนในลั ่ า และรวดเร็ ว แมนยํ . เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ 2 จํานวน 2.

..............คะแนน เวลา. 18..............นาที..... 13....... 1 = ..... 6 3.......... 14... 7 = . 17.... 16.... 2 = ........................ 19................. = ....... 15...... 28.. 12........ 6 5.... = ... = . 3 10...200 แบบฝึ กทักษะ การบวกเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่1 1. 2 = ..... 9 = ..... = .... 7 8. 3 2...... 9 2 7 3 7 2 3 2 3 2 5 2 5 1 7 1 6 2 9 ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ ....... 21....................... 8 = . = .. ............... 2 9..... 9 = ... 8 3 4 3 5 3 5 3 4 3 7 1 8 1 4 3 4 2 5 3 4 = ................. 6 = ....วินาที 2 7 = ..... 8 = .................... 6 1 3 4 9 2 5 2 3 1 5 1 9 4 7 1 4 1 3 6 7 = ... 4 = . 27............... 7 = ....... 24......... 30... 20.............. 5 = ........ 5 7.... 23 4 = . 29.. 7 = . = ... 9 6......... 7 = . 11...... 25................. = . 9 = ... = ........ 1 = .. 26. = ........ 22.... 4 = ............. 7 4................

.............. 3 2 = ... 22.... 3 2 5 = ............ 30... 8 7 1 9........... 6 2 = ..... 25.. 81 = ........................... 46 1 5........... 20....... 11. 24 7... 42 = ............. 8 2 2..... 9 9 3 7 3 7 6 7 ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ ........ 61 2 = .. 93 3 10. 13................. 18................... 5 9 = ........นาที.. = .......... 48 7 = ....... 44 1 = ... 29. 5 3 = .......วินาที 3 5 5 7 6 9 7 = ..... 26...... 5 8 = .. 17...คะแนน เวลา................. 24...... 23 3 7 = .201 แบบฝึ กทักษะ การบวกเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่2 1 1... 27.... 73 = ... = ........... 63 1 6............. .. = .... 19...... 14........ 27 = ... 15..... 25 3....... = . 42 3 4 7 2 3 3 4 1 7 7 6 4 3 7 1 = .. 21. 27 = ....... = ..... = .. 1 1 4. 63 4 = ............... = ... 1 8 4 8.................... 24 1 4 3 5 4 7 3 4 2 7 3 8 3 4 3 4 5 4 4 = .... 12......... 28............... 1 6 4 = .... 23 2 = ..... = ............... = .. 16.

... = ..... = ............ 15....... 16. = ........ 27.....202 แบบฝึ กทักษะ การบวกเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่3 1...... 1 6 6 7 5 7 2 3 6 8 9 5 2  1  3    3 7 3 7 3 4 3 9  1  1 3 4  2  2  3 3 5 4 = ..... = ........ 8 = .......... 2 = ........ 25... 20...... 1 7.............. 3 9 7 5 6 6. 7 4. = .......... 29. 24...... 4 3 4  1 4  4  2  2 9 3 7  1  2  4  1  1  6 3 8 8 8 9 8 5 = .... = .นาที.. = ............ 1 3. 7 8.. 18............ 3 = ............... = .................. = .. 2 = ..... = .. 11....... 2 10............... 22........... 21.. 14........ = .......... 3 8 2................ 6 5... = ... = ...... 28. 1 = .. 17...... .... 2 = ... 5 16 7 28 1 16 4 25 7 15 2 15 1 28 5 16 4 18 3 14 ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ .......... 13.... 30.... = ..............................................วินาที   2 4 3 7  5  2  2  2  1 8 5 5 5 7  1  2  2 8 9 7 = .. = ......คะแนน เวลา. 3 2 8 4 9.... 26... = .... = ............. 19. 12......... = ................ = ..... 23 = . = .....

.. 7 3  8 7 = ... 17...... 27........... 7 2  9 5 = .............. 2 2  5 5 = ........ 15.. 3.. 7..... 23 1 5  6 7 = ............ 5 2  6 7 = ..... 6 2  7 3 = ............. 19...นาที. 7 2  9 5 = .........................203 แบบฝึ กทักษะ การบวกเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่4 1.... 3 2  4 7 = ..... 1 1  8 7 = ... 6 3  7 5 = ....... 3 1  4 3 = ..... 2. 10....... 26...วินาที ...........คะแนน เวลา. 25....... 5 1  6 5 = ... 4 2  5 3 = . 2 1  3 4 = ...... ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ .......... 7 1  9 8 = .. 12.... 11............ 6. 30... 5 3  6 4 = ........... 7 4  8 7 = ........... 8.. 2 5  5 7 = ...... 9............. 5... 5 1  6 6 = .. 3 1  8 3 = .... 22.. 4 5  5 7 = .. 4 2  9 9 = ............ 29.................... 14........ 8 3  9 4 = .......... 3 3  7 4 = ............... 2 1  5 4 = ...... 1 1  2 9 = .... 24.. 16.... 20............ 21......... 28.................. 1 4  3 9 = ... 5 3  7 7 = .. 4.. 3 2  5 5 = ....... 1 3  9 4 = ...................... 13. 18......

....................... 17................... 10.... 5... 3 7 7  18 9 = .. 1 1 5  2 4 = ... 6....... 1 1 3  4 8 = ... 5 2 7  9 3 = ........ 15.... 25..... 3... 9 2  16 4 = .....คะแนน เวลา.. 26............. 3 2 2  7 7 = .. 14....... 19..................... 29. 28.. 13..... 3 6 4  15 5 = . 5 7 1  25 5 = . 6 2 2  7 7 = ..................................... 1 3 4  5 4 = . 4 1 2  6 3 = ... 2 4 2  5 5 = ....... 11.... 1 1 3  3 9 = ..... 4 1 1  6 3 = ...... 2 4 3  3 9 = ............ 3 9 5  28 7 = ..... 12..................... 1 2 4  9 3 = ...... 3 2. 4.. 8.. 5 1 2  8 4 = .... 1 7 3  3 9 = ........ 22. 3 4 3  7 7 = .........204 แบบฝึ กทักษะ การบวกเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่5 1................วินาที ..... 1 5 7  2 8 = . 4 7 1  28 7 = .. 23 3 3 2  16 8 = .. 21........ 18....... 3 1 7  4 8 = ..นาที.... 20.. 2 9 3  16 8 = .... 7.......... 24............. 27......... ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ .......... 3 4 4  8 8 = . 5 5 5  14 7 = ......... 5 1 2  8 4 = .. 16..... 1 1 3  2 4 = ........ 30......... 9............. 5 8 3  25 5 = .......

...... 30...... 3 7 2 1 15 5 = . 5 1 1 9 7 3 = . 7 2 4 1 8 3 = ... 3 2.... 3 1 3 2 7 4 = ........ 8 2 2 3 9 3 = ......... 29. 26........... 14...... 1 3 5 3 4 9 = ........... 15... 4.......... 1 1 7 7 6 8 = ....คะแนน เวลา. 6 2 2 8 9 7 = ...... 8 7 1 1 16 8 = ............ 7 4 2 6 9 8 = ........................ 25.. 28... 11.... 7.... 2 3 5 9 5 9 = ............. 1 1 5 3 4 8 = .วินาที .. 16.... 21......... 19... 17......................... 20. 8...... 6 3 8 4 9 7 = ... 24............... 1 3 6 5 5 4 ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ .....205 แบบฝึ กทักษะ การบวกเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่6 1.. 8 7 2 3 25 5 = .. 3 1 3 1 28 7 = ...... 9 9 2 2 18 9 = .. 1 3 1 2 28 7 = ...... 6... 9..................................... 22.... 1 3 3 8 3 4 = ... 2 2 1 16 4 = .............. 18...... 10........... = .. 2 6 4 7 3 8 = ............. 2 6 2 2 15 5 = ...... 27.......... 2 1 6 3 3 4 = .. 2 1 8 2 7 9 = . 7 1 2 1 14 7 = .................. 3 2 1 1 7 5 = .นาที. 12...... 5 1 2 2 6 3 = ...... 23 7 6 5 1 16 8 = ... 5 3 2 5 6 7 = .............. 5..... 3............ 13... 3 1 1 5 5 8 = .

1 1 5 6 7 8 = ....... 7 4 2 3 9 8 = ........ 5. 1 1 7 5 2 4 = .. 7 2 4 6 9 3 = ...... 29.......... 16....... 6 5 3 1 28 7 = ...คะแนน เวลา. 4 1 2 3 9 5 = .. 25..... 3 1 1 2 5 4 = .......... 7.. 6 2 2 4 8 5 = .......... 10. 13....... 2 9 2 9 15 5 = ......... 30........ 4 1 2 1 5 8 = .......... 20..... 23 7 7 5 7 32 8 = ........ 28....................... 3 2.. 8..................... 4.......206 แบบฝึ กทักษะ การบวกเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่7 1.............................นาที..... 17........... 14.. = .. 2 8 2 1 45 5 = . 11......... 26.... 21.. 8 3 2 2 14 7 = ..... 9 1 2 5 27 9 = ..... 22... 12......... 15.............. 1 3 6 6 8 4 ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ . 6....... 3... 4 2 1 9 7 5 = .. 1 1 2 1 6 8 = ... 5 3 2 1 8 7 = .. 18.................. 3 4 6 2 7 9 = .... 4 3 3 1 5 9 = .. 9........ 2 1 3 5 3 4 = .... 2 7 4 7 5 8 = ..... 5 7 1 4 28 7 = ... 6 3 8 4 7 4 = ...................... 24... 8 7 1 6 64 8 = ........... 5 1 1 2 7 8 = ......... 5 1 1 1 6 3 = .......... 2 2 5 16 4 = .... 19......... 1 3 5 3 4 9 = .วินาที . 27....... 8 7 2 3 50 5 = ............

เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน ่ 2 จํานวน 2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการลบเลขเศษสวน เนือ้ หาและหลักการ ่ 2 จํานวน มีหลักที่ง่ายในการพิจารณาดังนี้ คือ เป็ นการฝึ กทักษะการลบเลขเศษสวน ั ่ หลักที่ 1 จํานวนเต็มลบกบเศษสวน เชน่ 3 53 2 หรื อ 1  53  (5  15)  3  52 1   5 5 5 3 2 2 5 5  2  (2  1)   2  1    2   2 7 7 7 7  7 ั ่ หลักที่ 2 จํานวนเต็มลบกบเศษสวนคละ เชน่ 82 3 1 1  3  (7  2)  1    5   5 4 4 4 4   ่ ั ่ เชน่ หลักที่ 3 จํานวนเศษสวนลบกบเศษสวน 1 1 1 2 1 2 1 1       3 6 3 2 6 6 6 6 3 2 (3  7)  (2  4) 21  8 13     4 7 47 28 28 ่ ั ่ เชน่ หลักที่ 4 จํานวนเศษสวนคละลบกบเศษสวน 5 1 19 19  25  6  5 1 3 3   3    3   3 6 5 30 30  30  6 5 ผลทีค่ าดหวัง ่ ่ กต้อง แมนยํ ่ า กษณะต่าง ๆ ได้อยางถู นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการลบเลขเศษสวนในลั และรวดเร็ ว .207 ชื่อชดุ ่ ฝึ กทักษะการลบเลขเศษสวน จดประสงค์ ุ ่ ่ 1.

9 3 5 = ........................... 30................. 3 1 3 = . 19... 22..................... 15....... 7 3 7 = ........ 18........ 9 2 7 = ...... 8............... 7 3 7 = ........... 9.................. 25........ 5 1 6 = ............... 8 3 4 = ....... 14..... 5.. 13.... 7 2 5 = ..นาที.. 8 3 4 = ...........208 แบบฝึ กทักษะ การลบเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่1 1.......... 9 1 5 = .......... 6 2 5 = . 2 1 4 = ... 6 2 3 = . 11.. 2 1 4 = ... 12... ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ .วินาที . 23 4 2 3 = ....... 1 1 7 = ............. 4.... 17.. 2. 3....... 20. 21......... 4 1 3 = ..... 6.... 6 6 7 = .. 7 1 8 = .. 27. 4 2 9 = .......... 7 2 5 = .. 2 2 5 = ..... 8 3 4 = .......... 7 4 7 = ....... 26........ 24.. 28........................... 10................ 6 4 9 = ..... 5 1 9 = .. 7........ 9 3 5 = ..คะแนน เวลา.......... 16......... 1 3 4 = .... 29.... 9 2 7 = .. 3 1 3 = ...

................ 19....... = ......... 11.. 2 1 3 7 = ............. 52 1 4 = .. 17.... 18........... 23 97 6 7 = .. 53 3 7 = .. 27. 42 3 7 20... .........วินาที = ...... 98 4 7 = . 63 1 4 = ............. 73 3 4 = ............ 98 3 4 = ........ 43 2 3 = ...................209 แบบฝึ กทักษะ การลบเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่2 1... 53 4 7 = ..... 4 1 7 9 10...... 82 1 3 = ........... ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ ......... 3................. 12... 42 3 5 = . 16.... 74 1 7 = ........... 8....... 22.... 4......... 97 4 7 = ............ 93 3 4 = .......คะแนน เวลา.............. 3 1 2 3 = ......... 14...... 26....... 64 1 5 = . 42 1 3 = .... 52 4 7 = .... 94 3 7 = .. 6 1 2 5 = . 8 1 4 7 = ... 28. 62 3 8 = ..... 13... 2...... 7.... 25... 30........ 29.. 62 3 4 = ........ 32 5 6 = ....... 6.. 21........ 87 1 6 = ........ 5........ 96 4 5 = ......นาที............. 84 1 4 = .... 15... 24.......... 9..................

... 1 1  4 8 = . 1 1  2 8 = . 6 3  7 7 = ...............................วินาที = ....... 4 6  4 8 = ....... 7... 5...............210 แบบฝึ กทักษะ การลบเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่3 1... 22............... 2.... 15 2  16 4 = . 27................ 8 2  9 3 = ....... 2 2  3 9 = ...... 23 11 5  16 8 = .......... 3..... 7 1  4 8 = ........ 27 3  28 7 = .. 17.คะแนน เวลา... 25 1  16 8 = .......... 15... 7 2  9 3 = ......... 14..... 24 2  25 5 = .............. 24...... 12 2  15 5 = .. 20.. 21 1  28 7 = .. ....... 3 2  5 5 = .. 3 1  4 8 = ..... 5 1  6 3 = ........... 2 1  8 4 = . 2 1  3 9 = ................................... 30. 3 1  8 4 = .......... 18.. 12..... 26.......... 29.... 19... = ... 7 3  8 4 = . 5 1  6 3 = ... 13............. 14 2  18 9 10.... 2 3  3 9 = ... 17 2  15 5 = .... 4... 5 3  7 7 = .. 21........ 6.................... 16..นาที. 11. 13 2  14 7 ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ ..................... 25......... 28. 6 2  7 7 = ... 7 3  8 4 = ................. 8... 9.......

........................................ 10....... 7 3  8 7 = .... 9. 7... 18......... 16.......วินาที ..... 1 1  2 9 = .... 3 1  8 3 = ... 3.......... 30........... 5 1  6 5 = .................... 24.. 8 3  9 4 = ........ 7 4  8 9 = ...... 7 2  9 5 = ....... 6. 22. 28..... 20. 5......... 12........ 5 2  6 7 = ....... 11. 7 6  8 7 = .... 1 1  6 7 = .......คะแนน เวลา........ 15.. 13..... 29.... 3 2  4 7 = .... 4 3  5 7 = .... 3 1  7 4 = .211 แบบฝึ กทักษะ การลบเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่4 1....... 8 3  9 4 = .......... 27.......... 7 2  9 5 = .. 6 3  7 5 = .... 6 2  7 3 = ..... 4 2  9 9 = .............. 19.......... 3 2  5 5 = ......................นาที. 23 7 5  8 7 = .. 4 2  5 3 = ................. 3 1  4 3 = ..... 21............. 2 1  3 4 = . 26.... ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ ...... 2..... 25... 8.............. 7 4  4 7 = . 2 1  5 4 = ....... 5 3  6 4 = ........ 4.. 5 3  7 7 = .... 17........... 14......... 7 1  9 8 = . 5 1  6 6 = . 2 2  5 5 = .........

.......... 5 8 3  = 15 5 ......... 3 4 3  7 7 = ....... ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ .......... 5 1 1  6 3 = .... 22................ 30.......คะแนน เวลา......... 3 6 3  4 8 20. 4 1 2  6 3 = . 26..... 19....... 3 9 2  = 16 4 ..... 3 9 5  = 28 7 ......212 แบบฝึ กทักษะ การลบเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่5 1...... 24.. = .. 3 2 2  7 7 = .... 5....... 18.............. 2...... 25. 3. 2 4 2  5 5 = ....... 4 7 1  = 28 7 .. .... 3 7 7  18 9 10.. 7. 6... 4............. 13.. 3 6 4  = 15 5 ................ 3 2 2  7 7 = ........... 27.. 16................. 14.......... .... 28................. 3 1 3  4 8 = ........ 4 2 4  9 3 = ....... 15.............. 1 4 3  3 9 = ........... 2 1 2  8 4 = ............... 5 5 5  = 14 7 = .............. 5 2 7  9 3 = ... 21. 29........ 1 3 4  5 4 = ..... 23 3 3 2  = 16 8 ..... 1 5 7  2 8 = ........นาที.. 1 4 4  8 8 17....................วินาที = .... 11.. 5 7 1  = 25 5 ... 2 9 3  = 16 8 . 1 1 3  2 4 = ...... 8.... 1 7 3  3 9 = .... 9...... 1 1 5  2 4 = ...... 12.......... 3 1 7  4 8 = ....... 1 1 3  3 9 = ..

............ 1 1 6 2 = 5 8 .. 21.คะแนน เวลา. 27.............. 7 4 2 1 = 9 8 ... 8... 16.... 24... 1 3 6 5 = 5 4 . 22................ 6 1 5  = 28 7 .. 3 2 1  = 16 4 ... 2. 20....... 2 1 8 2 = 7 9 ..... 8 7 4  = 25 5 . 19............. 11... 7........................... 2 6 4 2 3 8 = .... 1 1 5 3 = 4 8 .. 5 3 2 2 = 6 7 ........ 6 2 2 1 = 9 7 .. 18...... ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ ...... 3 1 3 2 = 7 4 ....................213 แบบฝึ กทักษะ การลบเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่6 1....... 5 1 1 1 = 7 3 . 1 1 7 7 = 6 8 ............... 3........... 7 1 5  = 14 7 ..... 8 7 5  = 16 8 . 5 1 2 1 = 6 3 ...... 15...... 4.นาที..... 2 1 6 3 = 3 4 ... 14... 6.. 2 6 3  = 15 5 .. 6 3 8 4 = 9 7 .... 29.วินาที ... 12......... 23 7 6 7  = 16 8 ...... 28.. 1 3 3 1 = 3 4 ....... 9 9 7  = 18 9 ... 1 3 6  = 28 7 .... 1 3 5 3 = 4 9 . 2 3 5 2 = 3 9 .............................. 3 2 1 1 = 7 5 ... 13.......... 26.......... 3 7 4  = 15 5 . 7 2 4 1 = 8 3 .. 30. 9... 25............ 10......... 17.... 5... 8 2 2 2 = 9 3 ......

.... 26..... 23 4 2 3 = . 6 2 3 = .... 8 3 4 = ...วินาที ...... 6 6 7 = . 5 1 6 = ........ 4............... 29..... 3 1 3 = .... 6..... 9...นาที... 8 3 4 = .. 11.. 12... 17........ 8 3 4 = ............... 2 1 4 = .. 7 4 7 = . 30.... 4 3 5 = .... 5.... 3........ 28... 16......... ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ . 6 2 5 = ..... 14.. 20................ 19. 9 2 7 = . 7 1 8 = ... 25... 7 2 5 = ..คะแนน เวลา........ 2 1 4 = ........... 2. 1 1 7 = . 10.. 3 1 3 = .. 4 2 9 = ............ 2 2 5 = ........... 15............ 7........... 1 3 4 = .. 8.............. 9 1 5 = .. 7 3 7 = ... 5 1 9 = ............ 27............................. 13................ 7 2 5 = ...... 22...... 21.... 9 3 5 = .. 7 3 7 = .. 18.. 9 3 5 = ... 6 4 9 = ................ 9 2 7 = .... 24.214 แบบฝึ กทักษะ การคณเลขเศษส่ วน ชดที ู ุ ่1 1.....

. 29.......... 53 3 7 = ............... 19...... 43 3 4 = ............ 10. 23 2 5 = ...... 2 1 4 5 = .... 3 7 4 7 = .... 5 2 3 8 = . 5 1 2 3 = .........วินาที . 17........................... 3 8 7 9 = ........... 20.......................................... 23 3 2 6 7 = .... 4 2 3 4 = . 5..... 16.. 12.......... 8 2 1 3 = ............ 5 1 2 5 = ....215 แบบฝึ กทักษะ การคณเลขเศษส่ วน ชดที ู ุ ่2 1. 8. 15...... 26....... 5 2 4 7 = ...คะแนน เวลา.. 28 4 7 = ... 72 3 7 = .... ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ ......... 72 2 7 = ........... 11. 5 2 5 7 = ... 5 4 1 5 = ........... 53 3 4 = ....... 24... 5 2 1 4 = . 22. 13.. 2 2 4 5 = ... 43 1 4 = ............ 4 2 1 3 = . 18.... 5 1 4 5 = ... 2 4 1 8 = .นาที...... 3............ 27. 27 1 6 = . 9.. 7.. 14... 28...... 25.. 4 2 3 4 = . 23 3 4 = .......... 30.... 2. 21.... 72 3 7 = ....... 4 4 1 4 = .. 4............. 6.

คะแนน เวลา.......... 4..... 3 1  4 8 = . 6 2  4 7 = .....วินาที .. 16. 12... 10. 2..... 2 1  8 4 = .. 4 6  4 8 = . 2 3  3 9 = ..... 5. 20. 11. 28. 1 3  2 4 = ...... 25............... 27. 13. 22...... 7 2  9 3 = ... 19........... 5 2  16 4 = ..... 8 2  9 3 = ....... 7 4  8 8 = . 30.... 1 1  3 7 = .......... 4 2  12 9 = .. 23 1 5  3 8 = .. 5 1  3 8 = .................... 6.. 1 3  2 7 = ........ 14..... 3 2  14 7 = ... 9.......... 7 2  15 5 = .... 4 2  5 5 = ........ 7.. 2 1  3 9 = .. 1 2  2 8 = ........ ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ . 3 2  5 5 = ...........นาที..... 7 3  8 7 = ................... 5 3  7 7 = ............... 26.... 3 1  8 4 = ............. 2 2  3 5 = ....... 5 1  6 3 = ... 2 1  6 3 = ........... 21. 17...........216 แบบฝึ กทักษะ การคณเลขเศษส่ วน ชดที ู ุ ่3 1................ 24....... 18.. 29. 1 4  3 9 = ............... 8. 3.... 15... 5 1  8 3 = ......... 6 3  7 7 = ................

....... 12 1  8 4 2. 12 10  = 9 15 .. 12 10  = 64 16 ...... 15 16  = 24 15 .นาที. 42 12  = 16 15 ...... 25... 24 10  = 9 15 . ............ 5. 21............ 16..... 29... 49 10  = 9 7 ... 30. 26..... 12... 12 10  = 20 16 .. 12 10  = 20 25 .......... 16 10  = 9 32 ....... 18 32  = 40 12 .......... 6.......... 27........ 28....... 12 10  = 90 50 . 9.. 11 18  = 9 55 .. 22............. 19.. 32 10  = 36 15 3........... ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ ..... 24..... 17.. 20.... 18........ 12 56  = 35 15 ............... 56 10  = 16 75 ......... 10..... 4..................คะแนน เวลา.... 8.... 15.............. 13.............. 14 10  = 9 28 ...... 12 35  = 16 14 ... 1.. 12 16  = 25 12 ..... 23 27 10  = 9 18 ........... 12 10  = 25 15 ....วินาที ..... 14 10  = 21 13 ... 22 10  = 9 66 . 7... 20 10  = 6 12 .......... 45 10  = 9 21 ..... 11.. 12 15  = 40 60 . 14.. 12 36  = 30 15 .......217 แบบฝึ กทักษะ การคณเลขเศษส่ วน ชดที ู ุ ่4 = ... 12 10  = 30 38 ..... 18 32  = 40 12 ............ 12 18  = 63 15 ...........

.... 15 18  = 24 35 ...................... 15 16  = 56 75 ...... 22... 28. 35 16  = 8 14 ...... 21............. 25 16  = 10 75 ... ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ ... 15 16  = 80 18 .... 15.......... 3.......................... 13.. 6.. 15 66  = 8 22 ...... 15 16  = 8 12 . 15 81  = 36 12 .... 19.. 15 16  = 32 12 . 4.. 20............ 7........ 27.......... 15 48  = 78 35 .. 2.. 55 16  = 8 88 .นาที........ 15 51  = 17 21 ..... 15 18  = 48 54 .......... 15 12  = 28 32 ... 95 16  = 32 85 ... 9. 11........ 16..... 15 18  = 20 12 .. 8....... 75 16  = 64 12 ....... 18 26  = 52 12 .... 10 26  = 88 65 .... 29.... 15 40  = 55 10 ............. 18... 24.............. 16 18  = 78 40 .. 23 15 64  = 40 12 .... 5... 30........ 17. 15 56  = 49 10 ... 14 21  = 28 12 ...................... 12. 15 18  = 78 10 . 10...... 15 18  = 24 12 .............คะแนน เวลา.. 65 16  = 30 18 ... 14.. 13 16  = 24 52 .. 25. 15 45  = 81 12 ......วินาที ............218 แบบฝึ กทักษะ การคณเลขเศษส่ วน ชดที ู ุ ่5 1............. 15 16  = 90 6 ... 26.

27  81 = 8 .. 13....... 3 4 7 = . 17... 4.วินาที .... 15. 3  12 7 = ... 20  15 = 14 ................ 5  10 = 12 5.. 3 8 8 = ........ 40 8 5 = ............. 22.. 3 6 8 = ................ 1 4 8 = ... 8.....219 แบบฝึ กทักษะ การหารเลขเศษส่ วนด้ วยจํานวนเต็ม ชดที ุ ่1 1. 25.. 3 9 4 = ............... 3  27 = 20 30...นาที............ 23 12 4 8 = ............... 3 2 7 = ... 19. 26... 21....... 7..... = ..... 24.. 28............................ 3 3 5 = ...... 11...... 32 3 8 6.............. 3.. ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ . 10..... 3 9 2 9.. 2  14 5 = . 12. 29........ 18............. 12 8 9 = ..... .... 3  21 = 25 . 3 9 18 = ............. 7  21 = 14 ...... 3 8 18 = .. 3 9 27 = ....... 20...... 3  15 5 = .............................. = .. 5  20 8 = .คะแนน เวลา.... 7  21 = 10 ... 3  15 = 16 ....... 2. 5  10 2 = .. .. 3  15 5 = .... 27. 24 6 8 = .. 14.... 16...........

... 9 ************************************** คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ ..... 15 7 = .............. 3 1 3 = .. 13..... 16  2 5 = ............. 8 3 4 = .................. 8.... 29.. 5 1 6 = . 17.......... 9 2 7 = ......คะแนน เวลา....นาที........ 4.. 3 5 3 = .. 20.. 23 4 6 3 = ... 8 3 4 = ...... 22.......... 7 2 5 = ....... 11..... 21... 5 10 9 = ........ 27. 25... 4 2 3 = ....... 7 14 7 = ..วินาที 2 9 = .. 2 1 4 = ...... 9 1 5 = ..... 7 14 8 = ...... 30................. 2 1 = 4 . 7 49 7 = ............ 14....... 6 4 9 = . 1 3 4 = ......... 5.220 แบบฝึ กทักษะ การหารจํานวนเต็มด้ วยเลขเศษส่ วน ชดที ุ ่1 1. 2 2 5 = .. 6.... 8 2 3 = ........ 1 1 7 = ... 19... 12. 6 6 7 = .... 7 21 5 = ........ 28. 14  10....... 16..... 9 3 5 = ................... 24...... 3..................... 7.. 18  3 4 = .. 15... 26.... 18...................... .... 7 21 7 = ... 9 12 5 = .... 2... 9...

221

แบบฝึ กทักษะ
การหารจํานวนเต็มด้ วยเลขเศษส่ วนคละ ชดที
ุ ่2
1.

82

1
3

= ..........

11.

52

1
4

= ..........

21.

2 1

4
5

= ..........

2.

22

4
5

= ..........

12.

42

3
4

= ..........

22.

53

3
7

= ..........

3.

5 1

2
3

= ..........

13.

37

4
7

= ..........

23

32

6
7

= ..........

4.

32

1
4

= ..........

14.

42

3
4

= ..........

24.

23

2
5

= ..........

5.

43

1
4

= ..........

15.

72

2
7

= ..........

25.

5 1

4
5

= ..........

6.

24

1
8

= ..........

16.

52

3
8

= ..........

26.

54

1
5

= ..........

7.

2 8

4
7

= ..........

17.

23

3
4

= ..........

27.

32

4
7

= ..........

8.

27

1
=
6

..........

18.

33

3
4

= ..........

28.

32

5
7

= ..........

9.

33

3
4

= ..........

19.

5 1

2
5

= ..........

29.

3 1

7
9

= ..........

10.

7 1

3
7

= ..........

20.

44

1
4

= ..........

30.

72

3
7

= ..........

**************************************
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ .............คะแนน
เวลา..........นาที.............วินาที

222

แบบฝึ กทักษะ
การหารเลขเศษส่ วนด้ วยเลขเศษส่ วน ชดที
ุ ่1
1.

3 1

8 4

= ..........

11.

5 1

6 3

= ..........

21.

5 2

16 4

= ..........

2.

1 4

3 9

= ..........

12.

6 3

7 7

= ..........

22.

7 14

8 7

= ..........

3.

7 21

9 3

= ..........

13.

5 3

7 14

= ..........

23

1 5

3 8

= ..........

4.

6 2

4 7

= ..........

14.

1 3

2 7

= ..........

24.

4 2

5 5

= ..........

5.

5 1

8 3

= ..........

15.

2 3

3 9

= ..........

25.

7 2

15 5

= ..........

6.

1 2

2 8

= ..........

16.

2 1

6 3

= ..........

26.

2 2

3 5

= ..........

7.

7 4

8 8

= ..........

17.

2 1

8 4

= ..........

27.

1 1

3 7

= ..........

8.

3 1
 =
4 8

..........

18.

8 2

9 3

= ..........

28.

5 1

3 8

= ..........

9.

2 1

3 9

= ..........

19.

3 2

5 5

= ..........

29.

4 2

12 9

= ..........

10.

4 6

4 8

= ..........

20.

1 3

2 4

= ..........

30.

3 2

14 7

= ..........

**************************************
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ .............คะแนน
เวลา..........นาที.............วินาที

223

แบบฝึ กทักษะ
การหารเลขเศษส่ วนด้ วยเลขเศษส่ วน ชดที
ุ ่2
= ..........

11.

12 10
 =
9 15

..........

21.

20 10
 =
6 12

..........

..........

12.

45 10
 =
9 21

..........

22.

42 12
 =
16 15

..........

49 14
 =
9 7

..........

13.

12 10
 =
20 16

..........

23

27 12
 =
9 18

..........

4.

12 10
 =
20 25

..........

14.

12 10
 =
25 15

..........

24.

14 10
 =
21 13

..........

5.

12 35
 =
16 14

..........

15.

11 18

=
9 55

..........

25.

14 10

=
9 28

..........

6.

15 25
 =
24 15

..........

16.

22 33
 =
9 66

..........

26.

16 24

=
9 32

..........

7.

12 36
 =
35 15

..........

17.

12 10
 =
64 16

..........

27.

12 16

25 12

8.

18 32
 =
40 12

..........

18.

72 56

=
9 22

..........

28.

56 49

=
16 75

..........

9.

12 36

30 15

= ..........

19.

12 15
 =
40 60

..........

29.

12 18
 =
63 15

..........

10.

24 10
 =
9 15

20.

12 10

90 50

= ..........

30.

12 10
 =
30 38

..........

1.

12 1

8 4

2.

32 10
 =
36 15

3.

..........

**************************************
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ .............คะแนน
เวลา..........นาที.............วินาที

= ..........

224

ชื่อชดุ

ฝึ กทักษะการบวกจํานวนเต็ม

จดประสงค์

่ ่
1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน
5. เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกเลขจํานวนเต็ม
เนือ้ หาและหลักการ
เป็ นการฝึ กทักษะการบวกเลขจํานวนเต็ม มีหลักดังนี้ คือ
่ เป็ น 3 ชนิด คือ
จํานวนเต็ม แบงได้
1. จํานวนเต็มบวก คือ 1 , 2 , 3 , 4 , …. ( ไมมี่ จาํ นวนเต็มบวกที่มากที่สุด )
่ ่ งวา่ จํานวนนับ หรื อ จํานวนธรรมชาติ
หรื อ เรี ยกอีกอยางหนึ
2. จํานวนเต็มศูนย์ คือ 0
3. จํานวนเต็มลบ คือ -1 , -2 , -3 , -4 , …. ( ไมมี่ จาํ นวนเต็มลบที่นอ้ ยที่สุด)
การเปรี ยบเทียบจํานวนเต็ม พิจารณาบนเส้นจํานวน

่ านวนที่อยูท่ างซ้ายมือ
จํานวนที่อยูท่ างขวามือจะมีคามากกวาจํ
่ านวนที่อยูท่ างขวามือ
หรื อจํานวนที่อยูซ่ า้ ยมือจะมีค่าน้อยกวาจํ
-5 -4

-3 -2

-1

0

1

2 3

4

5

6

7

8

เชน่ 0 < 4 เพราะวา่ 0 อยูท่ างซ้ายมือของ 4
-5 < -1 เพราะวา่ -5 อยูท่ างซ้ายมือของ -1
การบวกจํานวนเต็ม
ั านวนเต็มบวก
1. จํานวนเต็มบวกกบจํ
เชน่
2 + 3 = 5 หรื อ 7 + 9 = 16
ั านวนเต็มลบ
2. จํานวนเต็มบวกกบจํ
เชน่
3 + (-1) = 2 หรื อ (-5) + 2 = -3
ั านวนเต็มลบ
3. จํานวนเต็มลบกบจํ
เชน่
(-1) + (-6) = -7
หรื อ (-9) + (-3) = -12
ผลทีค่ าดหวัง
่ กต้อง แมนยํ
่ า และรวดเร็ ว
นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกเลขจํานวนเต็ม ได้อยางถู

.... 5+5 =...................... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 4+2 =. 2+1 =... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2+9 =. -2+9 =. 1+2 =........ -3+9 =....... 4+7 =......... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8+4 =.............. -1+5 =..... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1+9 =. -6+4 =. -1+1 =...... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -3+8 =... -1+6 =...... -8+7 =.................... -3+1 =.....วินาที ......... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .. คะแนน ใช้เวลา. 2+9 =............ 0+8 =......... 1+5 =................100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -2+8 = .. 2+7 =.... -6+1 =... 6+3 =..... -6+5 =.................... -1+4 =.. -4+4 =.. 2+4 =.. -8+2 =........ 6+1 =.... 7+4 =..... -3+2 =. 1+0 =.. -7+3 =... 3+8 =.. 8+5 =.... 1+8 =....... -1+5 =...... -2+5 =................ -1+8 =.................... -0+9 =. -2+2 =. -1+6 =.... 9+3 =........ -1+7 =................................ -7+5 =..... -5+1 =......... 6+5 =... 0+7 =.. 4+7 =.... 1+7 =...... -9+4 =.......... 1+7 =.. 1+5 =.........20 ข้ อ 21 – 40 ข้ อ 41 ..... -7+8 =..... 5+4 =......... -1+2 =. 2+1 =. 3+5 =.. -5+0 =.. -4+9 =...... 6+1 =.... -3+1 =. -1+2 =.............. 2+3 =.... 6+7 =.. -7+5 =......60 ข้ อ 61 . -1+0 =............ -0+4 =. 4+5 =..................... -9+0 =. 8+3 =...... -2+5 =....... -2+3 =. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 -5+8 =............... 4+9 =. -0+0 =.. 1+5 =......... -6+4 =................. -1+2 =.......... -0+0 =..................................... 5+1 =........นาที.. 1+7 =... -0+9 =... -5+2 =... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 -5+9 =..225 แบบฝึ กทักษะ การบวกจํานวนเต็ม ชดที ุ ่1 ข้ อ 1 .......... 3+4 =......... -0+2 =.......................... -4+8 =. -5+3 =... -1+2 =.............. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5+8 =................................. -0+6 =. -5+4 =.. -3+4 =... -7+7 =.........................80 ข้ อ 81 ... 1+3 =. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -9+4 =.......... -3+7 =........... 8+7 =.

............ 4+3 =........... 6+5 =.40 ข้ อ 41 ......................... -1+7 =.......... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5+8 =...... -1+5 =. -7+8 =..... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 -5+9 =...... -3+4 =......... 3+5 =... -8+5 =................... 2+9 =..... -3+9 =.. -0+6 =.... -5+4 =....... -5+3 =.... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1+4 =. -5+1 =....... -4+4 =. -6+4 =....... 2+7 =............. 3+8 =..80 ข้ อ 81 .... 3+4 =........ -2+5 =.. 5+5 =. -2+9 =..... 6+7 =. -6+2 =................... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 5+9 =....... -0+0 =. 1+3 =.................... -7+5 =..... 5+3 =........... -4+8 =. -6+2 =. -7+3 =.... 1+7 =...... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8+4 =..... -0+8 =..226 แบบฝึ กทักษะ การบวกจํานวนเต็ม ชดที ุ ่2 ข้ อ 1 ............. -6+7 =......... 2+1 =. -9+0 =.............. -6+6 =. -8+4 =.... 0+5 =..... 2+4 =................. 8+3 =.........60 ข้ อ 61 ......... 5+4 =.... -4+9 =. 5+1 =. -3+1 =......... 1+4 =.. 1+2 =..100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -2+7 = ..... -8+2 =..... -0+9 =.......... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 -5+8 =............... -1+8 =.. -9+4 =......... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -3+8 =....... 4+5 =......20 ข้ อ 21 .. 6+5 =..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -9+4 =............... -6+4 =........... -1+0 =....วินาที .. -1+4 =.. -3+4 =................. -1+5 =.... -1+2 =.. 6+3 =.............. 4+7 =............... -7+6 =......... 8+7 =...... 8+1 =.............. -1+7 =........... 5+9 =.............. -5+2 =... -0+2 =....... -1+6 =. -1+1 =................. -5+0 =. 6+4 =........... -3+7 =. 6+1 =........ -7+5 =.. 1+5 =. -2+3 =.... -1+5 =.... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 4+2 =.......... คะแนน ใช้เวลา...... 0+7 =..... -0+0 =... -2+6 =.... -1+3 =.............. 2+3 =.. -7+8 =....... 1+0 =......... -6+2 =...... -7+7 =............ -3+9 =.......... 6+5 =............................ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .. 1+4 =...........นาที........

........ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .... 6+8 =... -3+5 =... -1+8 =................... -2+7 =...........227 แบบฝึ กทักษะ การบวกจํานวนเต็ม ชดที ุ ่3 ข้ อ 1 ...... 6+3 =..40 ข้ อ 41 .......... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 4+8 =. 1+5 =.. 4+2 =...... -2+9 =. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -5+6 =....... -4+7 =.. -5+7 =. -1+2 =..................... -5+5 =... -9+5 =............ 2+7 =.... 2+5 =...... -4+2 =....... -3+8 =. 1+9 =.. 6+7 =................ -5+8 =.. -2+2 =.................................... 1+5 =... -8+4 =.......... 7+8 =.. -7+6 =. -2+6 =............. 8+3 =........ -6+4 =........ -1+3 =.......... -2+8 =... -6+4 =. -6+6 =..... -8+6 =.... -9+0 =.. 6+0 =. -5+3 =. 5+4 =...... 0+5 = .............. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1+9 =........ -1+9 =.. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5+8 =....... -2+0 =............ -5+4 =...60 ข้ อ 61 ........... คะแนน ใช้เวลา.. 5+3 =. -1+2 =............. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 -5+9 =.. -5+7 =.................. 3+7 =...............20 ข้ อ 21 .. 2+1 =................................. -3+3 =....... -3+8 =...................................... -2+5 =..........80 ข้ อ 81 .. -2+1 =.. -3+7 =... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 -6+9 =........ -6+6 =.... -1+8 =... -4+4 =.......................... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8+6 =. -0+2 =.... 5+8 =........ -4+5 = ...100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -2+7 = ......................... 2+5 =. 6+7 =.................. -1+6 =.. -1+7 =....... -9+1 =. -3+7 =... -5+5 =............. -2+1 =...................... -0+4 =.. -0+6 =.......... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -6+7 =. 6+6 =.. 6+0 =. -2+1 =..... -8+9 =........ 9+2 =. -4+3 =.. -5+2 =.......... 3+7 =. +1+3=...............วินาที ..... -2+4 =.... -6+9 =. -5+8 =............ 3+5 =..... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 -6+8 =........ -8+7 =. -3+0 =.. -7+5 =... 5+4 =...นาที....... 5+3 =. -1+5 =. -4+4 =. 8+3 =... -6+5 =... 1+8 =....

......... 3+(-7) = ... (-9)+8 = ........ 3+(-5) = . 4+(-5) = ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 8+(-7) = ...นาที. 1+(-2) = ................ 8+(-4) = .........วินาที ........................ (-6)+5 = ....... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 9+(-2) = ........... 7+(-8) = ... 9+(-1) = .. (-2)+3 = ... 1+(-5) = .............. 9+(-4) = .. (-5)+2 = ... 1+(-3) = .... 7+(-4) = . 7+(-4) = . 6+(-4) = . 3+(-1) = . (-1)+6 = ........ 4+(-5) = ........ 4+(-4) = .. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1+(-2) = ... 2+(-8) = .. 1+(-8) = .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8+(-2) = ........... 5+(-1) = ........ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 0+(-2) = .... (-5)+2 = ... (-9)+8 = ...... 9+(-4) = ...... (-1)+5 = ..... (-4)+6 = .40 ข้ อ 41 . (-1)+7 = .... 7+(-8) = ......... 9+(-2) = .. (-1)+8 = .... 5+(-8) = ... 7+(-2) = ....... คะแนน ใช้เวลา.. 2+(-5) = ....... 6+(-8) = .................. (-1)+7 = ........ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ..... (-5)+6 = .. 5+(-2) = . 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5+(-2) = ........................... (-1)+5 = .... (-5)+1 = ........ (-1)+8 = ................. (-6)+1 = ..... (-1)+0 = ... 6+(-2) = ... 2+(-8) = ..... 2+(-1) = .. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 3+(-4) = ........ (-3)+5 = ... (-1)+5 = ...... (-6)+1= .... (-5)+7 = ..... 4+(-2) = ...... (-1)+7 = ..... 6+(-2) = ... 9+(-5) = ..... (-6)+2 = . (-1)+3 = . 4+(-2) = ......... 3+(-4) = ...... 3+(-8) = ...... (-5)+8 = ... 5+(-2) = .............20 ข้ อ 21 ... (-5)+6 = ........... (-9)+2 = .... (-1)+8 = ................... (-1)+1 = . (-9)+7 = ........... 9+(-2) = . (-1)+7 = .80 ข้ อ 81 ... 5+(-4) = .............. 4+(-2) = .... (-1)+3 = ..............100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3+(-2) = ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 0+(-2) = .60 ข้ อ 61 ....... (-8)+7 = ... 3+(-8) = ..... 2+(-3) = .... (-9)+7 = .... 4+(-2) = .... 6+(-8) = ....... (-6)+5 = ..... 6+(-8) = . 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 2+(-2) = ..... 4+(-6) = ......................... (-7)+7 = ......... 3+(-4) = .... 2+(-5) = ...... 9+(-4) = . (-1)+5 = . (-2)+5 = .....228 แบบฝึ กทักษะ การบวกจํานวนเต็ม ชดที ุ ่4 ข้ อ 1 ... 3+(-7) = ..... (-5)+6 = .........

.. (-3)+9 = ..... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 4+(-5) = ...นาที.......... -1+(-2) = .. -5+(-3) = . -6+(-3) = ...... (-6)+3 = ... -0+(-4) = .. (-6)+8 = .... -6+(-3)= ...... คะแนน ใช้เวลา.. -4+(-3) = ....... -2+(-6) = .. -2+(-6) = .. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ... -4+(-3) = ....... 8+(-4)= ....... -2+(-4) = . 7+(-9) = . -0+(-3) = .... -8+(-3) = . -4+(-1) = ... -4+(-2) = ...... 3+(-5) = ...... -6+(-1)= .......40 ข้ อ 41 .. -7+(-8) = ... 1+(-1) = ...... -8+(-2) = .... -2+(-1) = ..80 ข้ อ 81 . -3+(-2)= ..... -1+(-2) = ... -6+(-2) = .. -3+(-6)= .. -7+(-1) = . -2+(-6) = ................... -2+(-6)= .. 5+(-1)= . 4+(-3) = .... (-2)+8 = .... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 -5+(-3) = .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (-3)+9 = . -6+(-3) = ...... -2+(-5)= ...... 2+(-5) = ...... -8+(-7) = .... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8+(-5) = ..... -5+(-2) = .. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1+(-6) = .... -3+(-2) = ... -5+(-2)= .... (-1)+8 = ... (-4)+2= ..วินาที ........ -6+(-3) = ... -3+(-6)= . 9+(-6) = ...... -1+(-7) = .... 1+(-6) = . -6+(-5) = ......20 ข้ อ 21 . -3+(-2) = . 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -6+(-3) = .... -9+(-8)= ...229 แบบฝึ กทักษะ การบวกจํานวนเต็ม ชดที ุ ่5 ข้ อ 1 .... -3+(-6) = ..60 ข้ อ 61 ........ (-9)+8 = .... -9+0 = . 6+(-3) = .... -3+(-0) = ............ 6+(-3) = ... 6+(-3)= ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 -6+(-5) = . (-5)+7 = ...... (-3)+9 = .. -2+(-2) = ..... 3+(-2) = ... -3+(-3)= ..... (-5)+6 = .. (-9)+9 = . -5+(-1)= .. -6+(-7) = ..... (-2)+8 = .. -0+2 = . 6+(-2) = ....... -6+(-2) = ......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (-2)+9 = . 5+(-6) = ........... 0+(-5) = .. -1+(-6) = . (-5)+4 = ..... -2+(-2) = .. -9+(-3) = ....... 1+(-3) = ........ -5+(-3) = . -8+(-6) = ..... -4+(-6) = ... (-6)+6 = ...... -8+(-7) = . 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -5+(-3) = ... -6+(-3) = ...... (-1)+6 = ......... -6+(-8) = .............. -2+(-7) = . -6+(-3) = ......... (-1)+7 = .. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 -6+(-2)= .

จํานวนเต็มบวกลบกบจํ เชน่ 8 .(-9) = (-1)+9 = 8 ผลทีค่ าดหวัง ่ กต้อง แมนยํ ่ า และรวดเร็ ว นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการ][เลขจํานวนเต็ม ได้อยางถู .3 = 8 + (-3) = 5 1 .230 ชื่อชดุ ฝึ กทักษะการลบจํานวนเต็ม จดประสงค์ ุ ่ ่ 1. เพื่อฝึ กความชํานาญในการลบเลขจํานวนเต็ม เนือ้ หาและหลักการ เป็ นการฝึ กทักษะการลบเลขจํานวนเต็ม มีหลักดังนี้ คือ ถ้า a และ b เป็ นจํานวนเต็ม แล้ว a – b = a + (-b) หรื อ a – b หมายถึง a ั านวนที่ตรงกนข้ ั ามกบั b บวกกบจํ ั าม b คือ -b เชน่ จํานวนที่ตรงกนข้ ั าม 5 คือ -5 จํานวนที่ตรงกนข้ ั าม -8 คือ -(-8) = 8 จํานวนที่ตรงกนข้ การลบจํานวนเต็ม ั านวนเต็มบวก 1. จํานวนเต็มลบลบกบจํ เชน่ (-4) .6 = 1 + (-6) = -5 ั านวนเต็มลบ 2. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน 2. จํานวนเต็มบวกลบกบจํ เชน่ 3 – (-4) = 3 + 4 = 7 (-9) .3 = -9 + (-3) = -12 ั านวนเต็มลบ 3.(-2) = (-4)+2 = -2 (-1) .

.... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0-1 =. 2-4 =.................. 1-0 =................ 1-7 =....231 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนเต็ม ชดที ุ ่1 ข้ อ 1 ..80 ข้ อ 81 .......... 1-6 =..... 1-5 =. 9-0 =. 0-2 =........ 1-0 =. 5-2 =...... 9-5 =. 1-4 =.... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 2-0 =. 1-1 =......................... 2-0 =...................................... 9-2 =......... 1-7 =. 4-7 =........... 1-0 =. 1-9 =............. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3-1 =.. 1-8 =.............. 2-1 =.............. 7-4 =....นาที.............. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2-1 =.......... 0-2 =.. 1-8 =. 1-3 =........... 0-4 =........ 5-7 =... 1-1 =. 1-3 =........... 6-5 =.................... 1-2 =........... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 7-2 =....... 1-5 =. 2-1 =.................... 3-4 =............ 5-1 =.. คะแนน ใช้เวลา.. 4-1 =................. 0-2 =.... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 4-9 =........ 3-2 =.......... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8-8 =.. 4-2 =.. 9-8 =...... 5-4 =.......... 1-2 =.... 0-4 =.......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9-7 = ............. 7-6 =.... 6-5 =..... 2-2 =.............20 ข้ อ 21 . 0-9 =....... 1-2 =................ 1-1 =.......... 5-2 =..... 1-1 =.. 1-1 =..... 2-5 =.... 0-7 =...... 6-3 =... 2-8 =. 1-6 =... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1-2 =. 2-0 =........ 1-2 =................. 0-2 =......... 2-8 =..40 ข้ อ 41 ...... 0-7 =......... 5-5 =..................วินาที ....60 ข้ อ 61 .............. 2-8 =......................... 5-5 =. 8-8 =........... 2-0 =......... 1-8 =................ 3-1 =.................... 0-0 =.. 0-0 =... 5-1 =............................ 3-8 =.... 2-1 =...... 1-6 =........... 1-9 =......... 1-0 =. 2-2 =..... 8-8 =...................... 9-7 =. 9-3 =.... 0-1 =............ 5-5 =...... 2-8 =........... 2-1 =... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 5-2 =.......... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2-7 =.. 2-7 =..... 2-1 =.... 1-7 =.................... 2-3 =............... 3-5 =............

. =.............. =......................... =.............................................. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8-1 5-2 9-2 9-7 1-1 0-5 6-3 8-2 7-4 4-1 =.................................................. =............. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 8-2 2-7 2-1 9-5 4-6 3-7 0-2 6-4 8-5 3-2 =.... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8-8 1-8 3-5 4-2 7-6 1-9 6-2 5-8 9-5 0-1 =............................................. =................... =. =............. =. =. =..... =........ =. =..... =. =.. =.................... =................... =. =. =......... =..... =. =........ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8-8 9-8 9-4 9-9 6-5 4-7 1-1 9-5 7-4 2-0 =........ =. =...................... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 9-9 8-2 8-9 1-1 0-2 6-5 9-8 5-1 2-7 8-7 =.. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 5-6 5-0 8-1 1-6 3-7 7-5 6-8 2-4 0-2 8-7 =...... =................. =. =. =...... =.................... =........ =.................... =............ =...........นาที..... =...... =..วินาที แบบฝึ กทักษะ ....80 ข้ อ 81 ............. =....... =. =.. =.............. =.... =.............. =. =.........40 ข้ อ 41 ................. =.. =.. =..... =.... =....... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .......20 ข้ อ 21 ..... =......... =... =..... =...... =.. =..... =........... =..... =........ =.... =. =.... =...... =........ =.. =......... =... =.... =............. =......... =.............. =.. =................... =. =................. =........100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9-7 9-5 8-9 8-7 9-8 8-9 7-7 2-6 6-8 8-7 = ..60 ข้ อ 61 . =..232 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนเต็ม ชดที ุ ่2 ข้ อ 1 ... =......... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3-2 3-1 6-9 1-0 5-6 4-3 5-7 6-1 3-5 9-7 =.................................... =. =....... =. =....... =.................... =........... =... =. =.. คะแนน ใช้เวลา........... =. =.. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 6-8 2-1 8-7 9-5 8-7 9-9 9-8 7-6 6-8 9-9 =....... =.......... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3-8 2-1 9-6 1-2 4-3 7-6 9-8 6-3 7-6 5-5 =.......... =.........................

................. =... =.... =.....20 ข้ อ 21 ....................... =............................... =.........วินาที ........ =........ =....... =........ =......... =. =....... =.......... =.............. =...................... =.... =........ =. =........... =....................... =..... =..... =....... =..............................60 ข้ อ 61 ... =... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8-1 5-2 9-6 9-5 1-4 0-5 4-3 3-2 2-4 4-1 =........ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 7-2 2-9 2-1 9-0 4-3 3-4 0-2 6-1 8-7 3-2 =.................. =.... =.... =...... =.. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ..... =....................100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5-7 1-5 6-9 8-2 1-8 0-9 3-7 2-6 6-8 8-7 = ..... =.................... =............ =..... =............. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8-9 1-6 3-3 4-4 7-7 1-3 6-4 5-0 9-5 0-6 =. =.......... =.... =. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 0-2 3-0 6-9 1-0 5-5 4-3 5-8 6-5 3-4 9-7 =......... =................ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1-9 8-5 5-8 1-4 0-5 6-3 9-4 5-7 2-8 8-9 =. =........................ =..... =.......... =...... =......................... =............. =............ =.. =...... =. =............... =...... =...... =........ =. =...... =... =.... =.... =.... =..................233 การลบจํานวนเต็ม ชดที ุ ่3 ข้ อ 1 ............. =........ =........... =. =........ =.... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 2-8 9-8 9-4 9-9 6-8 4-8 1-3 9-6 5-4 2-5 =.. คะแนน ใช้เวลา.... =........... =.... =.... =...... =................ =.......... =..... =... =.80 ข้ อ 81 .... =..... =................. =............ =............ =.......40 ข้ อ 41 . 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3-8 2-1 9-8 1-7 4-2 7-8 9-9 8-3 7-8 5-6 =..... =....... =. =............ =................ =.... =................ =...... =.. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4-8 8-1 8-7 0-5 8-7 9-9 9-8 3-6 7-8 2-9 =........ =... =. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 5-7 5-9 8-1 1-6 3-7 7-8 6-8 2-5 0-2 8-9 =........................ =.. =..............นาที............ =....

....... 1-0 =.... 5-7 =............. 1-1 =.. 1-2 =...... 6-5 =........................... 9-5 =.......... 2-1 =.... 0-2 =.....60 ข้ อ 61 .......... 5-2 =..วินาที ...... 2-3 =...... 1-6 =.............. 1-9 =....... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 7-2 =.. 3-2 =...... 2-4 =....... 0-0 =.......................... 1-1 =.. 5-5 =.... 2-0 =..... 1-7 =..............................20 ข้ อ 21 ................ 0-9 =.... 2-7 =............. 2-8 =.. 2-5 =............ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 5-2 =...... 3-8 =.................. 3-4 =........ 1-8 =...... 3-5 =. 9-2 =. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 4-9 =..... 1-2 =...... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2-7 =.. 4-1 =.... 6-3 =......... 1-4 =...... 2-8 =.. 2-8 =. 5-5 =. 2-1 =..... 0-4 =. 2-1 =.. 2-1 =..... 1-2 =... 0-0 =.......... 2-2 =... 5-5 =..... 1-7 =. 3-1 =.......................... 1-0 =.............. 1-5 =.................. 5-4 =........................ 0-2 =...... 1-1 =.. 2-0 =.... 1-3 =...... 5-1 =..... 5-2 =.... 2-1 =........ 1-1 =......... คะแนน ใช้เวลา. 1-7 =.. 2-8 =..... 9-8 =. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0-1 =........ 1-9 =.... 1-5 =. 9-7 =........... 9-0 =............... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1-2 =...... 1-6 =......... 1-8 =........ 1-8 =. 2-0 =....................................... 4-2 =................ 8-8 =. 0-7 =.................... 0-7 =. 2-0 =....... 1-0 =........ 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2-1 =........ 5-1 =... 1-1 =......................40 ข้ อ 41 ....... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3-1 =........... 0-4 =.. 0-1 =........... 8-8 =........ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8-8 =............ 1-2 =. 7-6 =. 1-6 =. 0-2 =.............................. 4-7 =...................................................... 1-0 =...100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9-7 = .. 0-2 =...... 7-4 =......................นาที. 1-3 =... 9-3 =.... 6-5 =...........234 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนเต็ม ชดที ุ ่4 ข้ อ 1 .. 2-2 =.80 ข้ อ 81 .. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .....

. (-2)-8 =..... -4-(-3) =....... -2-(-6) =. =.. -6-(-3) =...... =. (-3)-(-2)=.......... -2-(-6) =. -3-(-2) =....วินาที . 5-(-1) =. =. -9-0 =.. 3-(-2) =. (-3)-9 =.... (-3)-(-3) =. 94 (-3)-(-2) =.......... =.. (-7)-(-1) =.. (-6)-(-8) =... -2-(-6) =.. -1-(-3) =......60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (-2)-9 =. 100 -6-(-5) =. (-6)-(-2) =. =.... 9-(-6) =.. (-8)-(-7) =..... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 -6-(-2) =. (-6)-3 =.. -5-(-3) =..... 6-(-2) =. -9-(-3) =.... =....... =.......80 ข้ อ 81 . =... =... =.. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 -5-(-3) =. -5-(-2) =. -4-(-6) =. =.. =.... -5-(-3) =............ =. -6-(-5) =..40 ข้ อ 41 . -8-(-7) =. 6-(-3) =. (-1)-6 =.. (-6)-(-3)=.... -2-(-7) =. -1-(-1) =. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1-(-6) 3-(-5) (-6)-8 -7-(-8) 1-(-6) -3-(-0) -2-(-2) -1-7 -1-(-6) -5-4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -6-(-3) =........ 91 6-(-3) =... (-3)-(-2) =. -9-9 =.. 99 -2-(-5) =.... -3-(-6) =........ (-2)-8 =.20 ข้ อ 21 .... คะแนน ใช้เวลา............... -2-(-4) =...... -6-(-3) =.. =.. 96 -3-(-6) =. 93 -5-(-2) =.. 98 6-(-3) =... =.... -4-(-3) =...... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . -2-(-1) =... (-4)-(-1) =...... 0-(-5) =... -8-(-2) =. -6-(-3) =.... =. 95 (-9)-(-8) =. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -5-(-3) =.. -1-(-2) =.100 =.. (-3)-9 =. =.. 7-(-9) =. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8-(-5) (-5)-6 -8-(-6) -1-(-7) -0-2 -2-(-2) 1-(-3) -0-(-4) 2-(-5) 4-(-3) ข้ อ 61 . -6-(-3) =. =.. -4-(-2) =... (-6)-(-2) =.. 92 -5-(-1) =. 5-(-6) =.....นาที....... -8-(-3) =...... -2-(-6) =. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (-3)-9 =... (-6)-(-7) =... (-9)-8 =......235 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนเต็ม ชดุ 5 ข้ อ 1 . 8-(-4) =. (-1)-(-6) =. (-6)-(-3) =. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 4-(-5) =. -0-(-3) =...... (-6)-6 =..... (-5)-7 =. =.. 97 -4-2 =.... -6-(-1) =.

... 95 (-5)-(-8) =. =...... 97 -2-2 =. 93 -5-(-2) =. 7-(-1) =. -2-(-2) =.... 96 -1-(-6) =.. -8-9 =..... -9-(-2) =.. (-3)-9 =. 6-(-2) =...... -0-(-3) =... (-4)-(-3) =.. -2-(-3) =.. 100 -6-(-5) =.... -4-(-1) =.......... (-6)-(-6) =....... -4-(-4) =... (-2)-4 =.. (-4)-(-2) =. 6-(-1) =......... =. -2-(-1) =. 3-(-3) =....... (-6)-(-3) =. =. =...... -0-(-2) =.236 แบบฝึ กทักษะ การลบจํานวนเต็ม ชุด 6 ข้ อ 1 . -1-(-1) =.... (-1)-2 =..... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 9-(-5) (-2)-6 -4-(-6) -1-(-7) -2-2 -6-(-2) 9-(-3) -5-(-4) 5-(-5) 2-(-3) ข้ อ 61 .... -9-(-6) =... (-6)-3 =...... (-6)-(-1) =.... =. -3-(-1) =. 5-(-2) =..... =....60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (-2)-8 = .. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -5-(-2) =. =.. (-3)-(-5) =....... (-5)-4 =.... =.... 91 5-(-3) =... (-4)-(-2) =.40 ข้ อ 41 .. -1-(-2) =.... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 5-(-5) =....... -5-(-4) =. (-4)-(-2)=........... 0-(-3) =................ 98 1-(-3) =. (-1)-(-8) =... =. (-9)-1 =. (-2)-0 =... (-2)-6 =.. (-5)-8 =.....วินาที . =.. =.... -9-(-3) =.. -0-(-1) =..80 ข้ อ 81 .. =.. (-1)-(-3) =.... -6-(-1) =... =. -4-(-2) =. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 -5-(-3) =.20 ข้ อ 21 ... -6-(-1) =...100 =........ =.. 94 (-4)-(-2) =..นาที. 92 -1-(-1) =......... -1-(-3) =. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2-(-6) 5-(-5) (-1)-8 -8-(-8) 5-(-6) -2-(-0) -4-(-2) -1-7 -2-(-6) -3-4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -0-(-3) =.. (-7)-(-5) =... 99 -5-(-5) =. =. -2-(-5) =... -4-(-3) =.. -3-(-6) =.. -6-(-7) =. -2-(-6) =....... =. (-3)-1 =. -2-(-2) =.... คะแนน ใช้เวลา.. -3-(-2) =. 9-(-9) =. =.. -8-(-3) =. -5-0 =.. -6-(-6) =.. =. -4-(-3) =.. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (-3)-1 =. =....... 5-(-8) =. -7-(-6) =. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . -2-(-2) =. 3-(-4) =. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 -4-(-2) =..

......20 ข้ อ 21 ... 2-1+3 =... 4-9+0 =.... 94 2-1+5 =. 0+2+0 =. 1-2+0 =... 6-1+8 =.. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 9-5+8 =............... 99 0-2+4 =...... 0-1+1 =......... 2-2+0 =.... 1-1+1 =. 0-1+7 =.............. 0-9+7 =........ 6-1+5 =...... 1-0+8 =............ 0-3+8 =. 0-4+7 =....... 3-3+7 =..... 98 5-6+7 =....... 96 8-3+9 =. 7-6+5 =........ 91 3-4+8 =......... คะแนน ใช้เวลา. 1-0+4 =. 2-3+3 =. 0-6+4 =........... 97 2-4+8 =.......237 แบบฝึ กทักษะ การบวก -ลบจํานวนเต็มมากกว่ า 2 จํานวน ชดที ุ ่1 ข้ อ 1 . 0-4+6 =.......... 4-0+9 =............. 6-2+8 =....... 2-9+4 =... 0-6+7 =..... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5-1+8 =............. 93 1-4+9 =. 1-0+6 =. 0-4+9 =..100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8-2+7 = ........ 8-4+8 =......... 5-8+8 =..40 ข้ อ 41 ... 0-1+5 =. 0+7+7 =........ 95 6-2+6 =..... 0-5+0 =........................ 100 5-6+9=.. 1-8+7 =.. 3-2+1 =........... 4-1+7 =. 9-1+0 =............ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 2-4+8 =.......นาที. 5-9+4 =.. 6-8+5 =...... 1-1+9 =....... 2-1+8 =..... 8-9+3 =. 1-5+2 =........ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 0-3+8 =....................... 1-5+1 =....................... 2-3+1 =......... 3-0+5 =......... 9-1+4 =.... 0-1+2 =. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2-9+7 =........ 1-6+4 =..... 2-2+9 =........ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 5-6+9 =.. 2-0+0 =..... 4-7+4 =.... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 6-1+9 =..... 4-3+7 =.. 1-0+8 =.......... 0-4+4 =... 1-0+6 =.................. 1-3+8 =. 7-5+7 =.... 5-1+8 =. 1+1+5 =......60 ข้ อ 61 ..... 3-4+4 =........... 1-8+1 =.................. 6-2+5 =...... 5-2+9 =....................... 6+4+5 =............. 9-2+5 =..... 6-1+8 =.............. 92 2-7+8 =. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6-8+9 =.. 1-2+6 =.............80 ข้ อ 81 ..... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .. 2-8+7 =.. 5-7+4 =.... 4-2+3 =. 6-6+1 =... 0-0+0 =. 1-3+0 =... 1-6+3 =...... 3+5+8 =....................... 6-3+4 =.. 1-8+2 =. 6-0+7 =.... 2-7+5 =............ 2-5+5 =......... 1-7+7 =.........วินาที ............... 2-8+7 =................

......... 3-0-5 =........ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2-5-7 =....... 0-8+1 =..... 4-9+1 =...... 1-5+3 =. 0-9-7 =. 96 1-3+9 =......... 100 5-6-0 =............ 91 3+2-8 =.. 0-5-0 =......... 4-0+3 =. 1-1+9 =...... 4-7-1 =............. 0-1+7 =.... 2+1+8 =..... 94 2-1+5=... 6-1+4 =.......... 6+4-6 =..... 1-8-1 =... 99 0-1+4 =.......... 1-0-1 =........ 0-6+1=................ 6-2-0 =.. 9-1-3 =...... 0-1-4 =... 5-7-4 =.. 1-1-5 =... 2-2+0 =....... 95 1-2+6 =......80 ข้ อ 81 ... 3+4+8 =.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8-2-0 = ............ 92 2-7-8 =. 2+3+3 =..... 5-1-1 =........ 1-1+1 =.... 0-4+0 =.... 1-1+3 =............. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 0-6+9 =.....20 ข้ อ 21 ........... 8-3+1 =..... 6-0+8 =.นาที... 0+7-7 =............. 5-8-0 =.......... 4-1-2 =.. 1-0-1 =.... 5-4+4 =....... 3-4+4 =....... 4-2-2 =... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 6-1+5 =............ 3-6+5 =.......... 0-1-2 =. 6-2+1 =................................ลบจํานวนเต็มมากกว่ า 2 จํานวน ชดที ุ ่2 ข้ อ 1 . 0-4+4 =.... 1-2+1 =..... 3-2-6 =. 3-1+3 =...... 0+4+6 =. 6-8-2 =. 0-6-7 =. 1-8-1 =....... 1-5+4 =.... 1-9+4 =... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6-8-3 =.......... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 2-1+8 =.................60 ข้ อ 61 .... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5-1-1 =.. 2-2+9 =....... 6-6+5 =.. 4-3+1 =......... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 1-3-1 =. 8-4+1 =....... 1-2+4 =........... 0-4+2 =.... 9-1-0 =... 8-9-3 =........... 6-5-7 =.... 6-1+0 =..... 0-2-2 =...... 1-5+2 =......... 2-2+0 =..................... 0-3+2 =. 5-2-9 =.. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 0-3-8 =....... 7-4+7 =.. 1-0+2 =.. 0-8+5 =...วินาที ....... 98 5-1+7 =...... 6-1-0 =....... คะแนน ใช้เวลา....... 9-2+6 =.40 ข้ อ 41 ... 1-0-2 =... 1-2+1 =.... 4-0-6 =.... 0-3+7 =.... 93 1+4-9 =.............238 แบบฝึ กทักษะ การบวก ................... 2-1+7 =..... 1+3-8 =................ 1-7+5 =... 1-2+7 =........... 2-5+5 =............... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 9-2+8 =........ 0-4+7 =... 97 2-2+8 =.........

. -2+9 =.. -0+0 =...... -6+9 =.. -6+4 =... คะแนน ใช้เวลา.......... 8-7 =........... -0+0 =.....40 ข้ อ 41 .. -9+4 =........... 4-8 =................. -0+6 =. -8+7 =................... -1+2 =. -9+4 =... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .. -0+8 =.......................................... 6+3 =..... -2+1 =...239 แบบฝึ กทักษะ การบวกการบวก-ลบจํานวนเต็ม ข้ อ 1 . -1+8 =... 2+5 =... +1+3 =.................... 1-8 =.......... 3-3 =........ -1+6 =............. -4+5 =.... 0+8 =... -1+10 =......นาที.................. 95 2+6 =.. -2+8 =. -7+7 =..... 92 -7+8 =.......... -3+8 =...... 98 6-7 =...... -5+1 =. -5+8 =.... -3+7 =... -0+9 =.. -1+8 =............ -8+8 =... -5+2 =...... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -9+7 =................ 1+5 =. 1-7 =..... 4+9 =.. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -3+8 =... -5+0 =..................... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 -5+8 =.. 5+5 =... 1-7 =................................. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 4-8 =..... -3-0 =.. -0+6 =.. -4+4 =...... 99 2+4 =......... 9-3 =......... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8-9 =..... -7+4 =.. 97 -4+8 =............ -0+5 =...... -1+1 =............. 2+0 =................................. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1+8 =.. -3+4 =.....วินาที . -2+5 =. 9+7 =............... 3-8 =.. 6-7 =.. 2+0 =............ 1-7 =.. -0+4 =........... -1+1 =.... 4+4 =............... -7+5 =............ -3+1 =. -1-5 =.80 ข้ อ 81 ... -1+4 =. 4-6 =...... 1-8 =............... -1+5 =......................... -2+3 =.. 8-5 =. 8+2 =....20 ข้ อ 21 ............. 96 -3-9 =............................................... 4+7 =...........100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -2+7 = .............. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1-9 =..... 3-7 =..... 93 -4+9 =.... -9+0 =... -7+7 =..60 ข้ อ 61 ... 6-1 =.................................. 91 4-8 =............ -2-0 =................... 100 6-9 =................. 7+4 =........ 94 -1-5 =.. 1-9 =........................ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 -6+9 =.... 8-1 =.... -6+4 =. 6-5 =......... 0+7 =... -2-6 =.

240

ชื่อชดุ

ฝึ กทักษะการบวกจํานวนเต็มตัง่ แต่ 1 - n

จดประสงค์

่ ่
1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน
2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการบวกเลขจํานวนเต็มตั้ งแต่ 1 - n
เนือ้ หาและหลักการ
เป็ นการฝึ กทักษะการบวกเลขจํานวนเต็มที่มีค่าตั้ งแต่ 1 - n มีหลักดังนี้ คือ
1  2  3  4  5  6  ...  n 


เชน่ จงหาคาของ

n
(n  1)
2

20
(20  1)  10  21  210
2
31
1  2  3  4  5  6  ...  31  (31  1)  31  16  496
2

1  2  3  4  5  6  ...  20 

ผลทีค่ าดหวัง
่ กต้อง
นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการบวกเลขจํานวนเต็มที่มีค่าตั้ งแต่ 1 - n ได้อยางถู
่ า และรวดเร็ ว
แมนยํ

241

แบบฝึ กทักษะ
การหาผลบวกของจํานวนเต็มตั้ งแต่ 1 ถึง n
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.

จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่

1 ถึง 10
1 ถึง 26
1 ถึง 20
1 ถึง 40
1 ถึง 50
1 ถึง 13
1 ถึง 28
1 ถึง 29
1 ถึง 44
1 ถึง 52
1 ถึง 80
1 ถึง 66
1 ถึง 50
1 ถึง 40
1 ถึง 50
1 ถึง 90
1 ถึง 22
1 ถึง 24
1 ถึง 60
1 ถึง 52
1 ถึง 61
1 ถึง 23
1 ถึง 24
1 ถึง 41
1 ถึง 52

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.

จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่
จํานวนเต็มตั้ งแต่

คะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ .............คะแนน
เวลา..........นาที.............วินาที

1 ถึง 12
1 ถึง 18
1 ถึง 14
1 ถึง 22
1 ถึง 52
1 ถึง 13
1 ถึง 19
1 ถึง 17
1 ถึง 62
1 ถึง 32
1 ถึง 52
1 ถึง 48
1 ถึง 64
1 ถึง 32
1 ถึง 62
1 ถึง 23
1 ถึง 14
1 ถึง 55
1 ถึง 56
1 ถึง 55
1 ถึง 89
1 ถึง 68
1 ถึง 24
1 ถึง 82
1 ถึง 62

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

242


ํ งหนึ่ง หนึ่งตัวแปร
ฝึ กทักษะการแกสมการกาลั

ชื่อชดุ

จดประสงค์

่ ่
1. เพื่อฝึ กสมาธิให้มีจิตใจที่มนั่ คงและแนวแน

ํ งหนึ่ง หนึ่งตัวแปร
2. เพื่อฝึ กความชํานาญในการแกสมการกาลั
เนือ้ หาและหลักการ

ํ งหนึ่ง หนึ่งตัวแปร
เป็ นการฝึ กทักษะการแกสมการกาลั
่ วเลขตาง
่ ๆ เป็ นอยางดี

นักเรี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ี่มองเห็นความสัมพันธ์ระหวางตั

จะทําให้เราสามารถหาจํานวนมาแทนคาในสมการได้
เร็ว

หลักการแกสมการขั
้นพื้นฐานกคื็ อ การหาตัวเลขใด ๆ

่ ้ นเป็ นจริ ง
มาแทนคาในสมการแล้
วทําให้สมการดังกลาวนั


่ ง่าย
แตบางครั
่จะหาตัวเลขมาแทนคาได้
้ งคําตอบของสมการอาจจะอยูใ่ นรู ปที่ยงุ่ ยาก ทําให้เราไมสามารถที
่ ง่ ที่เราจะต้องทราบวิธีการแกสมการอยางมี

่ เหตุผล
จําเป็ นอยางยิ

หลักที่ 1
การหาตัวเลขมาแทนคาในสมการแล้
วทําให้สมการเป็ นจริ ง

เชน่ จงแกสมการ
2x  1  9
คําตอบ คือ x = 5 เพราะวา่ (2  5)  1  9
่ ั
หลักที่ 2
ใช้สมบัติการเทากน
2x  1

9
2x  1  1

9+1 ( นํา 1 บวกทั้ งสองข้าง)
2x

10
2x
2

10
2

( นํา 2 หารทั้ งสองข้าง)

5
ใช้วิธีลดั เป็ นการประยุกต์จาก หลักที่ 2
2x  1

9
2x

9+1
x

5
x

หลักที่ 3


ผลทีค่ าดหวัง

ํ งหนึ่ง หนึ่งตัวแปร ได้อยางถู
่ กต้อง แมนยํ
่ า
นักเรี ยนจะมีทกั ษะและความชํานาญในการแกสมการกาลั
และรวดเร็ ว

243

แบบฝึ กทักษะ
การแก้ สมการกําลังหนึ่ง ชดที
ุ ่1
ข้ อ

1 - 20

ข้ อ

21 - 40

ข้ อ

41 - 60

ข้ อ

61 - 80

ข้ อ

81 - 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x-8 = 3 ......
x-2 = 10......
x-6 = 8 .....
x+3 = 4.......
x+1 = 5.......
2-x = 1......
x-5 = 6.......
x-5 = 5.......
3x = 9.......
9-x = 8.......

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5-x = 2.......
x+5 = 7......
6-x = 3.......
5x = 5.......
3-x = 1.......
5-x = 2.......
x+5 = 8......
2-x = 1.......
x-3 = 3.......
9-x = 6.......

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

x-2 = 5.......
4-x = 3.......
2-x = 1.......
x-4 = 7.......
x+5 = 8......
x-3 = 1.......
x-9 = 1.......
x-8 = 2.......
x-7 = 2.......
6-x = 5.......

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

5+x = 9......
x-6 = 1.......
3-x = 2.......
6+x = 5.......
x-5 = 2.......
x-3 = 3.......
3+x = 1.......
1-x = 1 .....
x-2 = 2.......
3x = 9......

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

4x = 8......
6-x = 3......
x-6 = 4......
x-8 = 2......
9-x = 1......
4x = 0......
1-x = 1......
x-1 = 0......
3x = 0......
1-x = 0......

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4-x = 2.......
x-5 = 3.......
x-6 = 2.......
x-1 = 6.......
3-x = 0......
5x = 5.......
6x = 0.......
9-x = 9.......
1-x = 1.......
x+2 = 5.......

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2+x = 6......
2-x = 2.......
x+6 = 1......
x-6 = 6.......
9-x = 7.......
4-x = 3.......
x+8 = 9......
x-5 = 2.......
9-x = 1.......
8+x = 8......

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

6x = 12......
3x = 9......
x+2 = 5......
x-6 = 2......
2+x = 6......
2x = 4......
x+9 = 0......
0-x = 0......
1+x = 2......
3-x = 2......

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

6-x = 2....... 91
4+x = 6...... 92
3-x = 1....... 93
x-6 = 2....... 94
x-0 = 1....... 95
x-2 = 3....... 96
6-x = 2....... 97
1+x = 7...... 98
3-x = 0...... 99
8-x = 5....... 100

4+x = 5.....
4-x = 3......
4x = 8......
1-x = 0......
x-9 = 1......
x+1 = 9.....
2x = 10.....
x-2 = 2......
5-x = 5......
4+x = 4.....

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ .......... คะแนน
ใช้เวลา........นาที.........วินาที

97 1+x = 7.... 9-x = 6............... 5x = 10... x-1 = 3... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 5+x = 7... 2-x = 2............ x-5 = 5...... 96 6-x = 5.. 3-x = 1..... x+1 = 5.. x-6 = 4.. 3x = 6.... x-2 = 7.... 9+x = 9.... x-1 = 3.... x+6 = 10... x+6 = 7.. x-1 = 4..... 92 3-x = 0... 3-x = 1. x+3 = 8....80 ข้ อ 81 ........ x-8 = 3.............. x+2 = 6............. x-2 = 3.. 2-x = 2..วินาที .. x-4 = 1....... 6-x = 4........ x-2 = 6... 6-x = 2......... 98 3-x = 2............ 5-x = 2.. 99 8-x = 3.. x-1 = 2.............................. 3x = 12. 4-x = 4. 100 1+x = 5.. x-1 = 1.............. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 x-4 = 5................. 1+x = 2... 8-x = 7.... 6x = 0.......60 ข้ อ 61 . 91 4+x = 8......นาที...................... x+2 = 9......... คะแนน ใช้เวลา............... 3-x = 1............................. x-5 = 5. 4x = 16..20 ข้ อ 21 .. x-8 = 3................ 9-x = 5..... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4x = 4.40 ข้ อ 41 .. 95 x-2 = 7.. x-4 = 1...... 0-x = 0.... 1-x = 1. 5x = 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4-x = 0................ 6-x = 1. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 5-x = 3. 5x = 15..... 5-x = 3. x-5 = 2. 6+x = 8.......... 2x = 8.... 93 x-4 = 2. x-5 = 10. 2-x = 2... 9-x = 3.... x+5 = 7.. x-5 = 7... x-6 = 2..... 3+x = 4........ x-4 = 2. 6-x = 2 ........ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 6-x = 3.... x-1 = 6... x-7 = 8 .... 4x = 0................ 8-x = 6.. 4-x = 1. 3-x = 0............... 3-x = 1... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2+x = 4.... x+2 = 4.......100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x-8 = 5 .. x-6 = 1..... 2-x = 1.... x-5 = 0.......... 6x = 6.. x+9 = 10.......................... x+4 = 5.. x+3 = 9....................................... x-2 = 1.244 แบบฝึ กทักษะ การแก้ สมการกําลังหนึ่ง ชดที ุ ่2 ข้ อ 1 ......... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6x = 24..... 2+x = 4................... 94 x-0 = 5.. 4-x = 1. 4-x = 1............ 4+x = 8...... 3x = 15.... 3-x = 2....... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7-x = 2.......

. 2x+5 = 7 . x+12 = 20. 12x-7 = 5 ...... 21-2x = 0 ... 5-x = 0 . a-50 = 0........ 6-x = 0.. 4(x-5)=20. 20-2x = 10... 2t-8 = 2 . 2+5x = 7 . (8+x)3=27..... y-44 = 1... 5(x+1)=10.. n+0 = 5.. x+12 = 12.... 5(a+8)=50.......... 4+2x = 10.... 9-2t = 7 . 6a+1 = 7 ..วินาที ..... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2x-10 = 2........ 2a-6 = 8 .. 5y-10 = 15.. 20-2x = 0 .......80 ข้ อ 81 . 2x-10 = 2.. 7(x-1)=7 . 6x-10 = 50.. คะแนน ใช้เวลา... 5x-12 = 3 ... 2a+7 = 9 . 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4x+4 = 16.... 8-x = 8 ... 3y+7 = 7 .. x-9 = 9 . 25-5x = 0 . 6a-8 = 10... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6a-2a = 12....... 4-2x = 2. 5k-0 = 5 ....... s-50 = 20... 15-2x = 0 . k+80 = 81... 6a-3 = 9 . 4x+4 = 4 ..... 20-2a = 0 ... 12-4x = 8 . 6-2x = 2 ...100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2x+4 = 8 . 8y-4 = 12. 6x+1 = 7 . 8r-3 = 5 ....40 ข้ อ 41 ....... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9s-2 = 7 .. n-55 = 0 . m-24 = 6. 5a+1 = 6 .นาที. 5c+2 = 7 . 3x-10= 2 .......... (x-2)2=10.. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4y+5 = 5 . 9-2x = 1 .....60 ข้ อ 61 .. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 6a+20=20 ....... 2x+4 = 8 .. 1+2x = 1 .. 2y-10 = 0 ... 6a-0 = 6 .. 3y-1 = 11... 10-3x = 4 ...20 ข้ อ 21 ... 8(x-7)=8 ... 32-2x =12. (1+x)2= 6.... 3(1-x) = 0.. 3(x-2)=21.. 4k-6 = 6 ....... 4t-10 = 2 .. 2x-2 = 8 .. 3a+2 = 8.... คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ..... 2(x+2)=10. (a+2)3= 6.245 แบบฝึ กทักษะ การแก้ สมการกําลังหนึ่ง ชดที ุ ่3 ข้ อ 1 ... 3+2x = 9.. 2x-2 = 6 .. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 (2+x)2=10.. 5-x = 1. 2x+6 = 8 . (x+1)4= 8. 5-x = 0 ... m+12 = 20..... m-15 = 30.. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 y+12 =20.... a-77 = 10........ 2(x-1) = 0.. 10-x = 2. 2m-7 = 11. b-12 = 10 .... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 x+x = 8 .. 2y-5 = 5...... 10x-6 = 14..... 9-3a = 0. a+20 = 22. 5x-9 = 6 ...... 4+2x = 6 . 30-x = 0 .

4+2x = 6 . 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4y+5 = 1 .. 6-2x = 2 . (x+1)4= 8. 8r-3 = 6.... 9-2t = 5 .. 6a-8 = 2.. 10-x = 6.. (x-2)2=10.... 2(x-1) = 0. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6a-2a = 12....... 2y-5 = 0. 5k-0 = 5 ....... 5-x = 6........ 15-2x = 0 . 20-2x = 8. 12x-7 = 2 .. 4+2x = 5. 2t-8 = 4 ...... 2x-2 = 6 ..... 6x+1 = 8 . n-55 = 1 .. 10x-6 = 1............ y-44 = 1. 21-2x = 4 ......20 ข้ อ 21 ..... คะแนน ใช้เวลา.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2x+4 = 5 ... 8(x-7)=4 ........ 2x+4 = 8 .. 4x+4 = 3 ........ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9s-2 = 5 .. 2x-10 = 3. 4-2x = 2... 5-x = 0 ... m-24 = 6.. 3x-10= 2 .. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 x+x = 8 . 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 (2+x)2=10... 6x-10 = 15...60 ข้ อ 61 .... (8+x)3=27.. b-12 = 10 .. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 6a+20=20 . 2a+7 = 3 . k+80 = 25... 5(x+1)= 3.. 2m-7 = 11.. 20-2x = 5 ... 3(1-x) = 0. 7(x-1)=7 ....... 2x+6 = 2 .. 6a-3 = 9 .. 2y-10 = 0 .............. 30-x = 1. 3(x-2)=21.. 6a+1 = 2 . 5y-10 = 0. 5-x = 3 ... 3+2x = 6... 9-2x = 4 ... 4(x-5)=20.. 2x-2 = 7 ..... 4k-6 = 6 .... 5x-9 = 6 ... 2x+5 = 3 .. 10-3x = 5 . x+12 = 4... a+20 = 22... 2(x+2)=10.. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4x+4 = 15.. 6-x = 0.. 6a-0 = 5 ..... (a+2)3= 6.. 20-2a = 0 . 1+2x = 3 ...40 ข้ อ 41 .... s-50 = 15..... m-15 = 30.. x+12 = 10.นาที. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 y+12 =-1..... 2+5x = 2 . 12-4x = 5 .... 25-5x = 6 .. a-77 = 10.. 5x-12 = 4 .. 32-2x =1......... 4t-10 = 5 .. (1+x)2= 1... a-50 = 0...... m+12 = 10. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2x-10 = 9......246 แบบฝึ กทักษะ การแก้ สมการกําลังหนึ่ง ชดที ุ ่4 ข้ อ 1 . x-9 = 9 . 3y+7 = 4. 5a+1 = 9 .80 ข้ อ 81 .... 5c+2 = 2 . 9-3a = 1.วินาที บรรณานกรม ุ . n+0 = 5........ 5(a+8)=25. คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ . 2a-6 = 8 ... 8-x = 2 ..... 8y-4 = 11. 3a+2 = 8..... 3y-1 = 6...

Copyright by D. สุ ทธิ ภิบาลแทน . 2537 Rucker . Copyright by D. มานิต เมืองไพศาล. แบบเรียนคณิตศาสตร์ ค 102 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที1 กรุ งเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภา . พิมพ์ครั้ งที่ 1. การพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ของนัก เรียนระดับประถมศึกษา. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . Copyright by D.247 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ แบบเรียนคณิตศาสตร์ ค 101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กรุ งเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภา . Massachusetts / Toronto : 1987 . ่ สมาคมคณิ ตศาสตร์แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. Heath Mathematics Teacher’s Edition level 7. p417. หลักการคิดเลขเร็ว. p458. ______. สตรลั ู บคํานวณ เล่ มที่ 1. สตรลั ู บคํานวณ เล่ มที่ 2. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์อกั ษรวัฒนา . ______. Heath and Company .C. Lexington . Lexington . ______. พิมพ์ครั้ งที่ 4. Heath and Company . p500. Massachusetts / Toronto : 1983 .C. Heath Mathematics Teacher’s Edition level 8. Lexington . 2534. Heath Mathematics Teacher’s Edition level 6. Massachusetts / Toronto : 1981 . นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์ 2542 . *************************** .C. 2531. นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์ 2541 . 2534. Heath and Company . พิมพ์ครั้ งที่ 1. Walter E . ______.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful