UVOD

U svakodnevnom govoru "transcendirati" znači "otidi iza", "otidi iznad", "prevazidi granicu iskustva"; u metafizici taj izraz znadi "predi iz prirodnog u natprirodno". Drugim redima, transcendencija je prevazilaženje postojedeg stanja ili iskustva. U tom smislu koristim izraz Transcendent za svoj sistem izložen u ovoj knjizi, premda on ima još nekoliko značenja. Posle vedeg broja sistema Spiritualne Tehnologije (ST) koje sam razvio u poslednjih 20 godina, Transcendent se pojavio kao sistem Spiritualnog razvoja i terapije koji prevazlazi svoie prethodnike i iskustva koja je kroz njih praktičar bio u stanju da doživi. Premda poštujem principe naučnog istraživanja, moj rad je u najvedoj meri zasnovan na intuitivnom razumevanju sebe samog, drugih ljudi i sveta. Kao što je rekao jedan mislilac, naučnik ide kroz šumu i beleži svaki detalj. Ja sam se popeo na vrh visokog drveta, sa njega sagledao čitavu šumu i u njoj izvor čiste hladne vode kojom mnogi mogu da ugase žeđ. Transcendent nije nastao ni iz čega. On se koreni na mojim prethodnim sistemima. Kao i svi drugi sistemi Spiritualne tehnologije izraz je težnje za vradanjem u prvobitno Jedinstvo, nasuprot fragmentaciji i rasparčavanju ljudskog bida i njegovog iskonskog stanja Svejednosti. Neke metode Transcendenta podsedaju na svoje prethodnike, a metod DP4, koji sam razvio i usavršio ranije, uključen je u ovaj sistem zbog svoje univerzalne primenjivosti, kao osnova nekoliko ovde izloženih postupaka. Ostali metodi su sasvim novi i nemaju sličnosti sa bilo kojim postojedim metodom, bilo mojim, bilo drugih stvaralaca. Oni su jedinstveni zbog potpuno novih osnova na kojima su nastali, a to su slamanje prostora i vremena i korišdenje simbola kao psiholoških mašina koji transformišu subjektivno iskustvo čoveka. U tim procesima svesno Ja se poistoveduje, prožima i pretapa sa transcendentnim i beskonačnim. Definiciju simbola kao psihološke mašine koja transformiše energiju dao je K.G. Jung, koji je često koristio simbole u radu sa svojim pacijentima. Taj rad obično je trajao mesecima i do transformacije energije dolazilo je posle dugotrajne terapije. U Transcendentu do preobražaja iskustva Klijenta i sa njim povezane energije dolazi izuzetno brzo, bezmalo trenutno, što najčešde izaziva veliko iznenađenje, nevericu i pozitivan šok kod Kiijenta pradenih pitanjem, kako je moguda tolika lakoda primene i delotvornosti. Efikasnost i brzina procesa u Transcendentu potiču od njegove jednostavnosti. Snaga jednog procesa leži ne u njegovoj širini, ved u njegovoj izoštrenoj dubini, koja mu omogudava da za najkrade vreme dosegne najdublji koren i suštinu, bilo nepoželjnog stanja, bilo željenog cilja i tako ostvari najbolji mogudi rezultat. Kada bacim pogled unazad na svoje sisteme, metode i tehnike koji su proishodili jedan iz drugog, jasno vidim da je u mojim sistemima od početka osnovni element bio svođenje postupka na najjednostavniji oblik. Uveren sam da su svi vredni metodi jednostavni. Složenost je odraz konfuzije u ljudskom duhu. Ako uložite minimum napora i vremena u primenu opisanih postupaka Transcendenta ostvaridete duboke promene u svojoj ličnosti, a vaša iskustva prevazidi de sva prethodna. Sistemi koji se neprestano menjaju i prilagođavaju izmenjenom čoveku imaju vrline koje vreme ne rastače, ved ih gura u bududnost. Iz njih de proizadi vaš lični uzvis u nepojmljivo, vančulno i vanvremeno gde se korak po korak razotkrivaju suština postojanja sveta i ljudske svesti. Ukoliko posedujete minimum kreativnog potencijala modi dete na osnovu ovde izloženih principa da razvijete dopunske efikasne postupke i metode koji vama odgovaraju i tako izuzetno ubrzate svoju spiritualnu i psihološku evoiuciju. Bidete u stanju da sa punim iskustvenim pokridem ponovite reči Đordana Bruna koje sam naveo na početku ovog poglavlja: "Ja sam prokrčio sebi put u nebesa i suknuo ka beskonačnosti. Ono što drugi vide izdaleka, ja ostavljam iza sebe."

OSNOVE TRANSCENDENT SISTEMA
Izložidu u najkradim crtama osnove na kojima počiva Transcendent. One de za vedinu čitalaca biti potpuno nove, do sada nepoznate, ali du, izlažudi ih, ukazati na njihovu veliku jednostavnost i delotvornost. 1. Znanje o četiri elementa koji čine svako ljudsko iskustvo i primena tog znanja kada god je to mogude u terapeutskim procesima i spiritualnom razvoju. Ti elementi jesu: psihička slika, emocija, telesni osedaj (telesna senzacija) i misao.

2. Ostvarenje harmoničnog odnosa centripetalne i centrifugalne sile u životu čoveka, sa naglaskom na centripetalnu tendenciju u spiritualnom razvoju i centrifugalnu u ostvarenju ciljeva u životu. 3. Cirkularno ili spiralno kretanje u prirodi (vrtlog). Ono je jedna od tajni prirode. Cirkularno kretanje je takođe jedna od tajni oslobođanja čoveka. Kada se primeni na ljudsko bide, ono dovodi do brzog uklanjanja barijera i balasta prošlih negativnih iskustava sa jedne strane i do otvaranja novih dimenzija sa druge. 4. Slamanje prostora i vremena". Taj termin du kasnije detaljno objasniti. 5. Praktična primena simbola kao psiholoških mašina koji transformišu energiju. Njihova primena daje izuzetno brze i dalekosežne rezultate.

ČETIRI ELEMENTA LJUDSKIH ISKUSTAVA
Da biste razumeli u potpunosti tehnike Transcendenta, neophodno je da steknete makar osnovna znanja o ova četiri elementa. Izlaganje u kojem du vam ih objasniti bide nešto duže od mojih uobičajenih. Ukazadu vam na malo poznata saznanja alternativnih i avangardnih nauka koja polako prodiru u zvaničnu nauku. Verujem da de za vedinu čitalaca to biti korisna znanja koja de im omoguditi širi pogled na svet i potpunije razumevanje mnogih pojava i samog sebe. U svojim prethodnim radovima više puta sam isticao da u bezbrojnim ljudskim iskustvima nijedan mislilac nije uspeo da nađe ništa drugo izuzev 4 elementa: psihičku sliku, emociju, telesnu senzaciju i misao ili, najčešde, njihove kombinacije. To važi za najjednostavnija i najsloženija iskustva, od osedanja netrpeljivosti koje gajimo prema nekom, do najuzvišenijih doživljaja koje imamo kada slušamo omiljenu muziku, gledamo slike velikih majstora ili zagrlimo osobu koju volimo. Istini za volju, naša iskustva najčešde se sastoje od kombinacije ovih elemenata. Sva ostala ljudska iskustva, koja se javljaju pod različitim imenima, kao što su verovanja, vrednostt, stavovi, sudovi, ubeđenja, odluke, opravdanja, izvinjenja, zaključci, napori, fantazije i drugi, samo su različiti oblici javljanja četiri navedena elementa i njihovih kombinacije. Dokaz za ovo moje tvrđenje je jednostavan i u njegovu istinitost uveride se svaki praktičar koji ga makar jednom stavi na proveru: tokom DP4 procesa, kada se konfrontiramo sa ta 4 elementa, na mestu i najsloženijeg iskustva u svesti ostaje samo praznina! Prerada sam ih ja izložio na jednostavan i očigledan način, o njima pod drugim nazivima govore alhemija i srednjevekovna magija. Tu vezu pomenuo sam u svojoj knjizi "Nevidljivi uticaji" ukazujudi na Paracelzusa, koji je o ovladavanju njima detaljno pisao u svojim radovima. U pomenutim alternativnim disciplinama govori se i o petom elementu akaši, koji je iznad osnovna četiri elementa i izvor svega što je ikada postojalo, što postoji i što de se ikada ispoljiti u postojanju. U indijskoj filozofiji akaša je sveobuhvatni medij ili podloga svih postojedih stvari. Ona je realna, ali toliko suptilna da se ne može opaziti sve dok se ne ispolji u manifestiranom univerzumu kroz bezbroj postojedih stvari i fenomena. Međutim, ona se može doživeti kroz spiritualnu praksu i upravo na takav način doživljavali su je mnogi mistici, prvenstveno istočnjački. Akaša se u modernoj fizici naziva kvantni vakuum. Ona je metauniverzum iza ispoljenih univerzuma koji stvara te univerzume u beskonačnom nizu. Ona je polje iz kojeg u manifestaciju ulaze subatomske čestice, atomi i molekuli, planete i galaksije, fizička tela i sve što je mogude čulima spoznati. Ona je medij ispunjen pranom ili beskonačnom kosmičkom energijom koja je u večitoj fluktuaciji. Vakuum savremene fizike čine akaša i prana nerazdvojno povezane u jedno. Ja se nisam na akaši zadržavao u ovoj knjizi da bih izloženi sistem što više pojednostavio. Sada du ukazati na identičnost naša 4 elementa sa elementima alhemije i magije. Vazduh je misao. On sve prožima, ali je nevidljiv, oseda se i vidi samo njegovo dejstvo. Vatra je emocija ili osedanje. Njena glavna karakteristika je ekspanzija i nestalnost, promenljivost oblika. Cesto se za osedanja kaže da su topla, usijana, promenljiva i varljiva. Voda je psihička slika. Voda je jedini element u kome se, pre otkrida ogledala, prirodno pojavljuju odrazi objekata i ljudi, počevši od nesrednog Narcisa koji se zaljubio u sopstveni lik u izvorskoj vodi. Zemlja je telesni osedaj ili telesna senzacija. Ona je "opipljiva" i najgušda. Vrelina u licu, "knedla u grlu", pritisak u pleksusu solarisu i slidni telesni osedaji se najlakše opažaju, jer se namedu svojom snagom.

Alhemičari su postizali kontrolu nad ovim elementima dugogotrajnim zamornim eksperimentima. U srednjevekovnoj magiji to je činjeno kroz komplikovane rituale. U Spiritualnoj Tehnologiji, koju sam razvio poslednjih dvadesetak godina, ove elemente kontrolišemo putem konfrontacije sa njima. Konfrontiranje ili suočavanje sa njima suštinski i jednostavno znači sagledati ih kakvi jesu, što dovodi do njihove integracije u čoveku koji se sa njima konfrontira. Treba da shvatite ovu iskustveno dokazanu činjenicu: Sve sa čim ste u stanju da se konfrontirate i sagledate ga kako jeste, vi stavljate pod kontrolu. Buda je posle mnogo godina meditacije bio u stanju da se konfrontira sa čitavim univerzumom i zato je obznanio da je svet iluzija. Svakako da naša konfrontacija sa elementima nekog iskustva nije duboka i sveobuhvatna kao Budina. Prosečan čovek ne može da se konfrontira sa velikim blokovima realnosti, pogotovu sa takvima koji su opteredeni neprijatnim energetskim nabojem i stoga u mojim sistemima pribegavamo postepenoj konfrontaciji sa pojedinačnim elementima, uz korišdenje alternativne tehnike. Najbolji primer za takva događanja je proces DP4. Kao što sam rekao, zbog njegovog značaja i univerzalne primenjivosti ponovo sam ga opisao u ovoj knjizi.

KOMPONENTE TRANSCENDENTA
Transcendent sistem ima 3 dela: 1. Uklanjanje problema i barijera 2. Kreiranje poželjne realnosti i ostvarenje ciljeva 3. Korišdenje religioznih, mističnih i spiritualnih simbola kao sredstava za promenu ljudskog iskustva

Tehnike koje sam obradio u ovoj knjizi
1. Epifizno disanje 2. Metod kažiprsta za uklanjanje trauma 3. Metod kažiprsta za uklanjanje aktuelnih problema 4. Metod kažiprsta za uklanjanje trajnih i teških problema 5. Metod istok-zapad 6. Metod uklanjanja problema brojanjem 7. Problem i „sredan trenutak" 8. Metod kažiprsta primenjen na „slamanje vremena" 9. Jednost sa Stvaralačkom Silom Kosmosa Dva pristupa ostvarenju ciljeva: 10. Trajna i ponovljena koncentracija i integracija cilja i pozitiv nih emocija. 11. Primena simbola kao elemenata transformacije (ET) na uklanjanje neprijatnih iskustava. 12. Primena ET na ostvarenje ciljeva 13. Stvaranje željene ličnosti: DP-4 u trouglu, krstu ili petokrakoj zvezdi 14. Spiritualno-alhemijska transfornacija života

drugim rečima za prelaz duhovnog na materijalno. U periodu adolescencije u epifizi počinje da se stvara kalciflkovano tkivo.30 minuta svakodnevno tokom 4 sedmice. da bi se taj prelaz pojačao. U njemu nastaje piezoelektricitet koji odašilje elektromagnetske talase. stoleda utvrdio nemački psiholog Veber merenjima preciznom vagom koja po njemu nosi ime. Takvi grozdovi magnetskih polja omogudavaju navigaciju golubovima. Prilikom koncentracije na neki deo tela povedava se priliv krvi u taj deo tela. omogudavajudi čoveku da bude psihički aktivniji. Prve sedmice. primetio je postrance da mu se nešto pomera u uglu oka. epifiza sve vreme vibrira. Ona je važna veza za prelaz naših vizuelnih i intelektualnih tvorevina na fizičku ravan egzistencije. Epifizno disanje je korišdenje epifize kao veze između ideja i njihovog ostvarenja na fizičkoj ravni egzistencije. Ovaj njegov intuitivni uvid potvrdili su kasnije mnogobrojni jogi. pčelama i kitovima da se orijentišu u prostoru koristedi zemljino magnetno polje. Da bi to postigle naše delije neprekidno menjaju energetske frekvencije i tako ostvaruju skladnu rezonancu sa signalima koji potiču od Zemlje. To tkivo naziva se moždanim peskom. Rols je izlagao sebe ovakvom dejstvu 10. došao je do zanimljivih rezultata kada je izučavao dejstvo severnog magnetnog pola na epifizu. usaglašavaju sa njim. Zato je potrebno. Takvu tvrdnju izneo je verovatno na osnovu svoje intuicije. u kojoj se vizualizira mlaz vazduha koji udišemo i izdišemo kako prolazi kroz različite kosti našeg tela. Epifiza je okružena grozdovima magnetskih polja koja su usklađena sa magnetskih poljem Zemlje. Napravio je masku koja mu je pokrivala čitavu glavu izuzev predela epifize. Volter Rols (Walter Rawls) koji je vršio istraživanja o delovanju jednopolnih magnetskih polja na živu materiju. To se dešava sa svim delovima tela. Pored toga što smo fizička bida. a takođe koncentracija na čakre koja ih aktivira i stimuliše njihove aktivnosti. mi smo prvenstveno energetska bida. leptirima. na mestu njihovog preseka našli bismo epifizu. Kada je epifiza elektromagnetski stimulisana ona proizvodi alkaloid koji je sličan biljnim psihodelicima.EPIFIZNO DISANJE Francuski filozof Rene Dekart (Rene Descartes) tvrdio je da je epifiza tačka kontakta ili veza između tela i duše. jer u njegovo vreme nije bilo naučnog istraživanja mozga i žlezda. Dobro je poznato da se u jogi i mnogim mističnim i alternativnim disciplinama pojedini delovi tela i funkcije stimulišu koncentracijom na njih. . Utvara je izgledala potpuno nesvesna Rolsovog prisustva. krvni sudovi ruke se šire i ona postaje teža. Bududi da Zemljin magnetizam deluje na sve komponente naše fiziologije. ugledao je figuru čoveka nalik na utvaru kako prolazi kroz jedan zid sobe i nestaje kroz drugi zid. logično je da se delije našeg tela. posle svake naše značajne vizualizacije aktivirati epifizu. odnosno fizičkog i duhovnog sveta. ali se te vibracije pojačavaju ako se ona izloži dodatnom elektromagnetskom zračenju. Kada god je čovek izložen spoljašnjem elektromagnetskom dejstvu čitava epifiza počinje da vibrira. a takode ako čovek usnopi svoju pažnju na nju istovremeno sa posebnim načinom disanja. a takođe sa epifizom. Kada je podigao pogled sa hartija. U jogi veliki reputaciju ima vežba disanja kroz kosti. To je krajem 19. Bududi da je čovek neprestano izložen elektromagnetskom polju Zemlje. Iz tog razloga svaka značajna promena u Zemljinom elektromagnetskom polju izaziva navalu psihodelika u čovečje telo. šaljudi elektromagnetske signale u sve delove tela. Svi oblici života unutar Zemljinog magnetnog polja pokušavaju da usaglase svoje osnovne frekvencije sa njenim frekvencijama. zanimliivi su pokušaji dodatnog magnetnog dejstva na nju. naročito mozga. dok je sedeo za svojim stolom pregledajudi svoje dokumente. Danas se na osnovu preciznih merenja zna da se elektro-magnetno polje našeg srca prostire 3 do 4 metra oko njega. Na drugoj strain Britanski Časopis za Medicinu ("British Medical Journal) iz 1985. posebno na epifizu. mistici i ljudi koji su u stanju da vide auru i čakre. Pored opšteg dejstva zemljinog magnetnog polja na telo čoveka. Epifiza je veličine zrna graška ili manjeg lešnika i nalazi se tačno u sredini mozga. Važno je istadi sledede. Kada se ruka drži na Veberovoj vagi i čovek se koncentriše na ruku. Aktivacija se vrši preko epifiznog disanja. Cilj mu je bio da je stimuliše magnetnim zračenjem da bi video da li postoje bilo kakvi realni fenomeni povezani sa pričama o takozvanom tredem oku. na koju je usmerio severni pol cilindričnog magneta. godine navodi da ljudi koji pate od preterane kalcifikacije epifize imaju teškoda u orijentaciji. Ako bismo zamislili liniju koja po sredini čela deli glavu i drugu liniju koja ide popreko po sredini glave.

koje prethodno nije bilo vidljivo stanovnicima paralelne realnosti. Ove druge se nalaze u čitavom nervnom sistemu. Kada jedan od entiteta ubije Pretorijusa. Čovek je bio ista osoba koju je prethodno viđao kako kao utvara prolazi kroz njegovu sobu. Magnetski stimulišudi epifizu oni pokušavaju da ostvare prolaz u paralelne svetove. konačno delovao kao da ga je ugledao i bio iznenađen njegovom pojavom.H. Samo jedan psiholog. Treča neobičnost. McMichaels) veruje u istinitost onoga što on govori i želi da sam nastavi taj eksperiment. Ukratko prepričano. ali je neobično da ih nema ni u jednoj drugoj žlezdi izuzev epifize. Tilinghast biva osumnjičen za to ubistvo i. Čak i na srce koje ima sopstveni nervni sistem deluju magnetni tokovi. Zaista je čudno kako je. kao što to tvrde teozofi.H. Njihovi pripadnici koriste male magnete cilindričnog oblika i pričvršduju ih za odgovarajudu tačku na čelu platnenim trakama koje koriste teniseri. U tom filmu dva naučnika pokušavaju da stvore rezonator za stimulaciju epifize. Kako je planeta Zemlja postepeno postajala čvrsta. doktor Pretorijus i njegov kolega doktor Tilinghast obavljaju senzacionalni eksperiment. Izgleda da su neki pripadnici ovih grupa bili podstaknuti filmom koji se pojavio 1986. To je druga neobičnost povezana sa epifizom. ali dok se ne otvore prolazi u druge dimenzije ljudi su zaštideni. proučavajudi i dalje svoje materijale. entitete i . Na taj način to telo. Interesantne podatke o epifizi nalazimo u knjizi H.P Lavkrafta (Howard Phillips Lovecraft 1890 . Kada eksperiment uspe. Navodim ovde duži citat iz njegove knjige: "l. nazvao ga je "najvedim praktičarem klasične horor priče dvadesetog veka". Od tog trenutka Rols više nije koristio magnetni stimulator epifize. 3. jeste da se ona ponaša kao prijemnik kosmičkih zračenja. zbog njegovih priča o tome šta im se dogodilo.1937). koje je čovek koristio za videnje svih objekata koji nisu bili stvoreni od čvrste materije. ali epifiza ne biva aktivirana nervnim delijama oko nje. a sedište mu je bilo u tredoj ventrikuli mozga. Mekmihels (Dr. a njegovo eterično ili trede oko se povuklo. ono samo čeka odgovarajudi trening da bi bilo probudeno. u kojoj postoji naše fizičko telo. koji pokušavaju da ponove njegoveksperiment. ali iako je sada u uspavanom stanju u obliku epifize. Moguče je da iz tog razloga neki mistici veruju daje epifiza sedište kosmičke misli u nama. usmerio ga ka Rolsu i pritom izgledao vrlo iznenađen. Ona je aktivirana porukama koje dolaze od očiju i to od očnih zenica. Taj trening bio je deo joga procesa. koji je bio veoma razraden i u potpunosti shvaden u drevnoj mudrosti. Neki saradnici Voltera Rolsa. Stiven King (Stephen King). samo na osnovu svoje spisateljske mašte. Mahatapasvi) "Tehnika otvaranja tredeg oka" . U stanju je da vidi misaone forme. Dr. Lavkraft došao do takvih ideja. prošla je kroz sobu i u prolazu bacila pogled ka Rolsu. danas poznati pisac takve literature.Epifiza je žlezda koju čine dva tipa delija . veka H. Postepeno je slika izbledela. Premda za života nije imao mnogo čitalaca. Volter je u sobi primetio promene. čovekje razvio svoja dva fizička oka kojimaje mogao da vidi ojekte čvrste materije. izgledalo je da posmatraju predeo oko sebe. na njih odmah napadaju neprijateljski entiteti. Neke New Age grupe pokušavaju da kopiraju ovaj postupak. individua počinje da vidi sve aktivnosti na eteričnom planu i bolje sagledava uzroke dogadanja u ovom svetu. izneli su verovanje da mi imamo više energetskih tela. Oni su sedeli sasvim mirno. Kosmičke radijacije ispoljavaju značajan uticaj na naš svakodnevni život. Kada je u jednom trenutku podigao pogled. To bi moglo da bude objašnjenje zašto je čovek. nije delovala sasvim kao duh.Mahatapasvija (H. On je bio zasnovan na priči poznatog pisca horor literature iz prve polovine 20.Svaki organ Ijudskog tela zavisi još od nečega: nijedan ne deluje sam za sebe. Dr. Druga grupa saradnika ukazala je na mogudnost da naša svest stvara posebno energetsko telo u bilo kojoj realnosti koju poseti. koji Rolsa nije primedivao na početku.pineocite i astrocite. ved znatno realnije. a sa našom svešdu komunicira u ovoj realnosti. danas je opšte prihvadeno da je on najuticajniji horor pisac dvadesetog veka. a osoba je u stanju da za to vreme obavlja svakodnevne aktivnosti. Trede nedelje. Kada se trede oko otvori. kao da ga je doista video. U najranijern periodu razvoja Ijudske rase jedini čovečji čulni organ bilo je jedno eterično oko. U jednom trenutku čovek je podigao pogled. a zid sobe se materijalizovao na svom mestu. Ovom prilikom na toj figuri bilo je više detalja. eterično oko se povlačilo. sada postaje vidljivo i oni ga opažaju. Kako se fizički vid razvijao. a mnogo vekova pre njih indijski jogi i stari Egipdani. Magnet treba da se drži tako oko 10-30 minuta dnevno. odnosno u originalu "Technique of Opening the Third Eye". 2. biva zatvoren u duševnu bolnicu. O tome ne postoje podaci. godine sa naslovom "Iz drugog sveta" ("From Beyond"). njegov eterični vid se rasprostro kroz čitav nervni sistem. koji oko ljudi lebde sve vreme. Produženi boravak u takvoj realnosti povedava gustinu energetskog tela. zid je nestao kao da je rastvoren i on je kroz njega ugledao brežuljak na kojem su ispod drveta sedeli žena i muškarac. Svako od tih tela živi u drugoj paralelnoj realnosti. Prvi Ijudi su koristili samo ovo trede oko i bili su poznati kao kiklopi.Druge sedmice pojavila se ista figura. koja je najinteresatnija. tako da se moramo zadovoljiti raširenom pretpostavkom da pisci naučne fantastike često idu ispred nauke.

radio se bez dodirivanja tačaka. U psihoterapiji on predstavlja istinsku revoluciju za uklanjanje nepoželjnih stanja (problema). DP3. ne radite epifizno disanje. na kraju svakog značajnog procesa kreiranja nove realnosti. kao i u u psihološkom i Spiritualnom razvoju. Alternativna Tehnika i 2. ciljeva." Skorašnja istraživanja ukazuju da je epifiza tesno povezana sa fenomenima koji potiču od zemljinog magnetskog polja. Stari Egipdani su u hramovima Maata obučavali učenike kako da koriste taj centar. To je snimak "zamrznut" ili zaustavljen u vremenu. Bog Maat imao je glavu lešinara. ved treba da stavite svetlost u Klijenta. bio metod naizmeničnog usredsredivanja na misli i slike sa jedne strane i na osedanja i telesne senzacije sa druge. Stari Ijudi znali su sve o tredem oku i to su nagoveštavali na statuama bogova okruglinom na njihovom čelu.složene oblike života koji sačinjavaju svet ogromnih energija koje ograničen kapacitet fizičkog vida nije u stanju da registruje. DP4 je našao svoju primenu i u tehnikama izloženim u ovoj knjizi. postavljanja i vizualizacije željenog cilja ili stvaranja novih identiteta i crta ličnosti 2. vizualizirajte kako se svetlost širi iz epifize kao iz centra na sve strane velikom brzinom u beskonačno svetlosno polje. Rad sa jednim jedinim trenutkom zaustavljenim u vremenu i izdvojenim iz čitavog iskustva. Obratite pažnju na sledede. Ljudi koji su bili ovako trenirani postajali su jasnovici. kada na mestu problema ostane vakuum. Uvek treba raditi epifizno disanje posle donošenja značajne odluke. To je sve. posle kojeg ostane vakuum koji treba ispuniti svetlošdu i stvaranja poželjnog stanja ili okolnosti koji treba da predu sa mentalno-emocionalnog nivoa na fizički. Svuda širom Istoka i u Indiji nalazimo statue istorijskih ličnosti sa izraslinom ili sličnim oznakama na čelu koji ukazuju na ovaj tip dostignuča. Taj trenutak je izvadak iz filma čitavog iskustva. jer lešinar ima tako oštar vid da je skoro vidovit. Bududi da je prema mnogim pokazateljima epifiza zaista veza između psihe i tela.šete. Evo kako se radi. jer omogudava da za izuzetno kratko vreme stvorimo u sebi karakteristike ličnosti i osobine koje nismo imali. odnosno u epifizu kao u tačku. Oni su bili u stanju da svojim tredim okom vide kroz čitavo telo. . Kada izdi. Kada udahnete vizualizirajte da dolazi do naglog kolapsa čitavog svetlosnog polja. identiteta itd. kao što to čine lekari sa X-zracima u postavljanju dijagnoze. koje se u kratkom trenutku munjevito sažima u centru vaše glave. kada radimo epifizno disanje. Posle uklanjanja problema. O tome du govoriti detaljno kasnije u knjizi. Ovde ponavljam detaljno njegov opis. Epifizno disanje takođe treba raditi posle vedine drugih stvaralačkih procesa. DP4 je varijanta Dubinskog PEAT-a. DP2. Na engleskom jeziku taj nepokretni trenutak vremena naziva se snapshot. korisno je uraditi epifizno disanje. Zaključak 1. kojem teško da ima ravnog u ovom trenutku. a tredi nivo. Naziv potiče od toga što je drugi metod Dubinskog PEAT-a.. To je njegov četvrti nivo. jer je DP4 izuzetno vredan i višestruko primenjiv proces. To je razlika između uklanjanja nekog stanja. Postupak epifiznog disanja Zamislite svuda oko sebe prostrano polje svetlosti kome ne vidite kraja. Ovaj metod zasnovan je na dva elementa. obično najdramatičniji ili trenutak iskustva na kojem ima najviše emocionalnog naboja. To su: 1. DP-4 METOD O ovom metodu pisao sam u svojim prethodnim knjigama "Povratak Jednosti" i "Nevidljivi uticaji". Dišite tako naizmenično sažimajudi svetlosno polje u epifizu i širedi ga iz nje oko 2-3 minuta.

Prestavnici mnogih metoda terapije i primenjene psihologije zabludno veruju da je uspeh u uklanjanju nekog nepoželjnog stanja utoliko vedi ukoliko zahvatimo širi raspon tog stanja ili vedi broj njegovih elemenata. Moja praksa pokazuje suprotno. Ukoliko iz čitavog iskustva izdvojite samo jedan trenutak, najkarakterističniji ili trenutak koji je ispunjen nabojem u najvedoj meri, postidi dete mnogo vedi uspeh. Otud potiče moje opažanje, koje su ostali praktičari prihvatili i pretvorili u izreku: "Svaka budala zna da se kapi vode nalaze u okeanu. Ali samo mudri Ijudi znaju da se čitav okean nalazi u kapi vode." To je, ustvari, holografski princip u praksi. On je našao efikasnu primenu u vedini mojih sistema. Premda sam do njega došao samostalno, kasnije proučavanje spiritualne literature pokazalo je da je Lao Ceu (Lao Tzu) bio poznat. Izrazio ga je rečima: "Najvede je u najmanjem." Pored Alternativne Tehnike i rada sa izdvojenim trenutkom iskustva zaustavljenog u vremenu, u metodu DP4 primenjujemo dodirivanje takozvanih »uvidnih tačaka«, a to su tačke koje se nalaze između nosa i obrva. To i jeste jedina razlika između ovog procesa i prethodnog procesa, koji je imao naziv DP3. Dodirivanjem uvidnih tačaka prethodni proces se ubrzava, jer se naizmenično stimulišu leva i desna hemisfera mozga. Suštinska vrednost i novost ovog postupka je u tome što je mogude namerno i svesno postidi neutralizaciju određenog para polariteta i to daleko brže nego prethodnim metodama. Klasičnim Dubinskim PEAT-om nije bilo mogude namerno neutralisati željene polaritete, ved je to zavisilo od slučaja. Sada je mogude i osnovni cilj DP4 je upravo neutralizacija odabranih polariteta. Međutim, sa procesom DP4 ne može se ostvariti neutralizacija Praiskonskih Polariteta ili Ličnih Kodova, jer ne možemo znati da li su neutralisani polariteti, koje smo unapred odabrali, Lični Kodovi ili ne. Za takvu neutralizaciju neophodan je klasičan Dubinski PEAT. Ovo što sledi jesu bitne instrukcije u primeni DP4 metoda. Nepridržavanje tih instrukcija može da dovede do ponovnog javljanja problema, odnosno do kratkotrajnosti ostvarene neutralizacije ili do potpunog neuspeha procesa.

Nužni uslovi za uspešan DP-4 proces
1. Uvek se radi preko osedanja i traži se da Klijent oseti stanje ili situaciju. 2. Klijent koristi samo obe prve tačke ili »uvidne tacke«, levu i desnu. 3. Prsti desne ruke stavljaju se na prvu DESNU tačku. Ona je povezana sa levom moždanom hemisferom, koja je racionalna i logička. To je tačka »ovde i sada«. Treba tražiti od Klijenta da oseti sebe »ovde i sada« i da saopšti 4 elementa. Naravno, tako isto se postupa i kada se radi solo proces ili samoprocesovanje. 4. Zatim Klijent stavlja prste leve ruke na prvu LEVU tačku. Problematičnu ili željenu situaciju on treba da svede na jedan trenutak, nepomičan u vremenu. To je snimak ili snap-shot. Treba sebe da oseti u tom trenutku i da procesoru saopšti 4 elementa koji u njemu postoje. 5. Klijent treba da se krede naizmenično između dve situacije i dve tačke na licu. Vrlo brzo te situacije bide prazne ili de isti element postojati u obe situacije (najčešde ista svetlost). 6. Ukoliko se radi o stvaranju željenog stanja, osedanja ili identiteta, tada Klijent stavlja prste desne ruke na desnu tačku i oseda sebe »ovde i sada«, a prsti leve ruke idu na levu tačku i Klijent oseda sebe u snap-shotu željene situacije. Opšti princip je ovaj: Gde ima više energije, bilo negativne bilo pozitivne, tu koristimo levu tačku i prste leve ruke. Desnu tačku koristimo tamo gde ima manje energije, odnosno to je stanje »ovde i sada« . Procesor mora da spreči bilo kakvo javljanje novih elemenata. Njihovi elementi smeju samo da nestaiu, ne mogu se javljati novi, jer to je promema situacije od koje je Klijent krenuo. Svaka promena dovodi do istrajavanja polariteta. U svakoj komandi je, na početku procesa, potrebno tražiti od Klijenta da navede 4 elementa svog iskustva: sliku, misao, emociju i telesnu senzaciju. Klijent naizmenično stavlja prste leve i desne ruke na prvu levu i prvu desnu tačku. Napomena: DP-4 proces može da se koristi i za diskreiranje nepoželjnih stanja i za kreiranje željenih stanja, osobina i identiteta !!

Detaljno o uslovima uspešnog DP4 procesa i priprema Klijenta za rad:
DP4 počinje određivanjem polariteta sa kojima de se raditi. To nije jednostavno, jer od preciznog određenja polariteta umnogome zavisi uspešnost seanse. Zatim Klijenta treba pitati koji cilj želi da ostvari kao rezultat seanse. Na taj način on stvara ciljnu strukturu i usmerava energiju ka ostvarenju tog cilja. Od Klijenta se traži da naizmenično dodiruje svoje dve »uvidne« tačke, levim prstima prvu levu tačku, a desnim prstima prvu desnu tačku. Klijent može na početku da bude »uključen« u svoje iskustvo. Međutim, tokom procesa normalno je da Klijent polako biva isključen, jer se slika događaja udaljava od njega, briše, njega nema u slici itd. Uvek se radi preko osedanja. Zato komanda počinje sa "Oseti..." Klijentu se ukazuje da treba sve elemente iskustva da prihvati bez ikakvog otpora, naročito elemente vezane za negativni polaritet, ili negativne elemente koji se javljaju tokom procesa! Svaki otpor, svako nepotpuno prihvatanje, dovodi do istrajavanja polariteta i nemogudnosti njihove neutralizacije. Ako čovek ne prihvati aktuelnu sadašnjost, on ne može stupiti u novu sadašnjost, ved de beskonačno ponavljati staru sadašnjost koju je nekada prihvatio! Sa druge strane, kod Klijenta treba insistirati da izbegne da teži pozitivnom polaritetu, on ne sme da ga privlači sebi. Oba ta postupka su pogrešna. Klijent treba da se ponaša kao neutralni reporter i da naizmenično oseti sebe u oba polariteta i izveštava šta se u njemu javlja kao reakcija na njih. Klijentu treba naglasiti da izbegne duge priče, asocijacije, poredenja sa ranijim iskustvima i slično. Treba mu istovremeno naglasiti da u ovom procesu tražimo da nam, koliko najbolje može, saopšti sva 4 elementa koji mogu da se jave u svesti i telu (sliku, misao, osedanje, telesnu senzaciju). Znači, treba da saopšti potpun doživljaj koji se javlja kao posledica osedanja polariteta, ali ga saopštava kratko. Tokom procesa, normalno je da se pojedini elementi gube, da iskustvo sa kojim Klijent radi bledi i išdezava, tako da on ne može da saopšti sva 4 elementa, niti treba da se trudi da to učini. Ako bi to učinio, on bi rekreirao ili ponovo stvarao elemente koji su ved iščezli. Tada saopštava one elemente koji su preostali, sve dok na mestu polariteta ne ostane praznina. Instrukcija: Stavi dva prsta na tačku, oseti taj polaritet zau- stavljen u vremenu, tako da je nepromenljiv i reci mi elemente koji ti se javljaju u telu i svesti: slika, misao, emocija i telesna senzacija.« Potom sledi: »Promeni ruke i tačku, oseti drugi polaritet zaustavljen u vremenu i reci mi koji ti se elementi javljaju u telu i svesti: slika, misao, emocija i telesna senzacija.«

Kako se postiže neutralizacija
Do Neutralizacije polariteta po pravilu dolazi vrlo brzo, za 5-15 minuta. Kada se Klijentu postavi pitanje šta se dogodilo, on daje jedan od 2 moguda odgovora: 1. Oni nestaju i ostaje samo praznina, ili nema ničega. 2. Oni nestaju i Klijent kaže da se na mestu oba polariteta nalazi isti neutralni sadržaj, obično ista svetlost ili ista boja. Ova druga mogudnost se retko događa.

Stabilizacija
Klijentu je dobro je postaviti, a neiskusnom obavezno sledede pitanje: Da li deš u bududnosti, kada ti to bude potrebno, biti u stanju da po svojoj volji ispoljiš jedan od ta dva polariteta? Klijent treba da kaže da de biti u stanju da svaki od njih ispolji po svojoj volji. Ukoliko se radi o uklanjanju nepoželjnih stanja kao što su fobije, osedanja manje vrednosti i sličnih, tada Klijenta pitamo sledede: Šta se dogodilo sa tvojim problemom? Da li ga još uvek osedaš kao problem, ili je nestao? Proces je uspeo ako problema nema.

Kontrola bududnosti
Pitanje za Klijenta: »Šta ti misliš ili osedaš, da li u bududnosti može da ti se (navesti Klijentov negativni polaritet) javi i nametne protiv tvoje volje?« Klijent treba da napravi snapshot, nepokretnu sliku koja predstavlja situaciju u bududnosti, onako kako je on zamišlja, u kojoj mu se negativni polaritet javlja protiv njegove volje. Ako je odgovor potvrdan, sledi komanda: »Oseti sebe ovde i sada". Kada to učini i kaže koja mu se četiri elementa javljaju u telu i svesti, sledi: »Oseti da ti se taj polaritet (ime negadvnog polariteta) namede u bududnosti protiv tvoje volje.« Klijent treba da zamisli nepokretnu sliku u bududnosti koja predstavlja nepoželjni polaritet kao realno postojedi. Sa te dve nepomične slike, "zaleđene" u vremenu, radi DP4.

Cirkularno procesovanje drugih tačaka gledišta
Ako je problem koji smo uklanjali bio odnos sa nekim bidem ili grupom, ukoliko problem nije u potpunosti nestao potrebno je da se uradi cirkularni proces, odnosno process iz druge tačke gledišta ili više njih. Napominjem da se ovo izuzetno retko događa. Najčešde je problem rešen u prvom procesu. Klijent obično nije u stanju da cirkularni proces uradi neposredno posle uspešno završenog procesa na prvoj poziciji, ali je to mogude posle nekog vremena ukoliko problem istrajava.

Uklanjanje traume nastale zbog smrti bliske osobe
DP4 možemo veoma efikasno primeniti da olakšamo nekoj osobi traumu nastalu zbog smrti bliske osobe. Jedan polaritet bide slika preminule osobe u trenutku kada je Klijent video njeno telo. To može da bude i trenutak kada Klijent saznaje za smrt ili trenutak sa sahrane. Drugi polaritet je slika te bliske (umrle osobe) kada je bila živa i kipela od života. Ide se do kraja procesa, dok na obe strane nije praznina ili dok među njima nema razlike! Naravno, ne možemo očekivati da tuga zbog smrti bliske osobe sasvim nestane, niti da se Klijent oseda kao da se ništa neprijatno nije dogodilo. To ne bi bilo ni normalno, ni poželjno. Dovoljno je da mu se bolne emocije značajno ublaže.

DRUGI DEO

Ustvari potreban je osedaj da vaša svest može da se proširi trenutno do bilo koje tačke u prostoru i vremenu. Nažalost. utisak de biti kratkotrajan. ved se oslanjate na osedaj da ste do njega dospeli svetlosnim stubom. Mlečnog puta. mi smo u neraskidivoj vezi sa planetom Zemljom. Postupak je slededi. mi smo takođe deo kosmosa i njegovi žitelji. onako kako ga vi zamišljate i osedate. Treba da zamislite da je taj centar galaksije sa kojim stupate u kontakt jedan od izvornih tačaka stvaralačke sile univerzuma. U oba ta procesa drugi terminal mora biti stabilna tačka oslonca. To treba da bude slika zaustavljena u vremenu. Postupak je isti kao povezivanje sa središtem Zemlje.STVARANJE ŽELJENE REALNOSTI JEDNOSTSA STVARALAČKOM SILOM KOSMOSA U stvaranju solidne osnove za kreiranje poželjne realnosti i ostvarenje svojih ciljeva. ali nastavlja daleko dole sve do samog središta Zemlje. Drugi terminal je centar naše galaksije. Integrišudi osedanje centra Zemlje sa osedanjem Ja ovde i Sada vi dete biti energetski stabilizovani. Takođe. ali je meko i prijatno za oko. a to je za nas uvek Ja ovde i sada. stoga pustite na volju svojoj mašti. vizualizirajte svetlosni zrak koji velikom brzinom prolazi kroz vaše telo. postadete otporniji na manipulacije ljudi i grupa koje postoje u današnjem društvu. Naravno. Takođe je neophodno da ima osedanje da je uzemljen na našoj planeti. ali zahteva prihvatanje misli i osedanja da jedan deo vašeg Istinskog Bida nije ograničen vremenom i prostorom u kojem se nalazi vaše fizičko telo. On je jednostavan. Jedan terminal je opet Ja ovde i Sada. ta veza je izgubljena u dalekoj prošlosti i mora da se obnovi da bi postala realna. Ono je blistavo bele boje. On prolazi kroz vas munjevitom brzinom i dospeva do središta Zemlje za vreme koje je potrebno da jednom duboko udahnete. nepokretni snimak. jer premda smo mi stanovnici ove planete i njeni delovi. Iz tih potreba proishode dva procesa koji vam mogu mnogo pomodi. Postupak uzemljenja sličan je unošenju svetlosti u telo posle uklanjanja problema. premda mnogi ljudi nemaju jasnu svest o toj vezi. Takva veza nije opipljiva i objektivno merljiva. krvi i ostalih materijalnih komponenata. ali de posledice biti dalekosežne. To de biti drugi terminal. Vi nemate pokazatelje gde je to središte. U suštini treba da shvatite da možete dodi u isti odnos sa središtem galaksije kao što ste stupili u takav odnos sa središtem Zemlje. Uzemljenje Bududi da se sastojimo iz kostiju. . posle nekog vremena ponovite taj proces da biste ojačali utisak veze sa središtem galaksije. Jednost sa kosmosom Drugi postupak zahteva da usmerite svoj pogled dalje od Zemlje na kojoj živimo. To može da bude slika svetlog kruga u sredini spiralne magline. Razlika je u tome što se svetlost ne ograničava na telo ved se u vizueliziranoj slici proteže do središta Zemlje. ili slika zvezde koja se nalazi u samom njenom centru. Mi smo sve vreme potopljeni u Zemljino magnetno polje. Prvi terminal bide naravno Ja ovde i Sada. jer vam podaci iz vaše okoline sve vreme pristižu preko čula. Posle nekog vremena imadete utisak da ste budniji i da ste izašli iz stanja blage hipnoze. Kada udahnete. Suštinski elemenat ovog postupka je da stvorite u sebi osedanje da se povezujete sa centrom Zemlje. Treba to težište ili centar planete da zamislite na način koji vama odgovara. Iznad svoje glave zamislite svetlosnu loptu. Ukoliko je potrebno. Pored toga potrebna nam je svesna energetska veza za središtem ili težištem Zemlje. Sada uradite jednostavno DP4 proces sa ta dva terminala dok se središte Zemlje ne integriše u vas. Nije lako nadi takvu sliku zaustavljenu u vremenu koja predstavlja stvaralačku silu univerzuma ili naše galaksije. čiji je generator samo središte Zemlje. snapshot. Svetlosni zrak treba da ima oko 4-5 santimetara u prečniku. osedanje da on nije odvojen od njega i da energije kosmosa deluju kroz njega. neophodno je da čovek stvori u sebi osedanje jednosti sa kosmosom. bilo šta što za vas ima taj značaj. mesa. nalik na malo sunce. Tada primenite DP4 na ta dva terminala dok ne dođe do potpune integracije.

ali se ispostavilo da nije bilo greške u prevodu. usled različitih religioznih uverenja počinjeni su najvedi zločini u istoriji čovečanstva. koji može da potkopa i onemogudi vedinu ciljeva. Ti Indijanci su imali jezgrovno verovanje da je nemogude napraviti čamac vedi od njihovih. Prikupljajudi podatke za svoju teoriju evolucije živih bida. Darvin je četiri godine putovao oko sveta na brodu "Bigl". Svesna verovaja su plida i slabija. Sva verovanja nisu iste snage i stoga ne utiču u istom stepenu na naša osedanja i ponašanja. ali je neophodno ponovo naglasiti njihov značaj. kako su oni nazivali okean. To čini da u ličnosti postoji hijerarhija verovanja. Postoje jača i slabija verovanja. verovanja su dublje u nas usađena i mnogo otpornija na promenu upravo zato što imaju u sebi ugradene automatske barijere koje odbacuju podatke koji im protivureče. Ali ona utiču na nas u znatno manjem stepenu od sistema verovanja. ona su po svojoj suštini naša ubedenja. Glavna odlika verovanja je da se ne mogu dokazati. ukoliko su ona negativna ili ograničavajuda ona de sabotirati naše svesne napore sve dok ih ne izmenimo. Ona utiču na individuu tako da ona ograničava sebe na iskustva koja ih potvrđuju i stoga doprinose njihovoj snazi i dugovečnosti. Iznenadile su ga izjave Indijanaca kojima su izražavali divljenje prema njihovoj hrabrosti. Često su nazivana "sržnim verovanjima" i duboko su urasla u naše bide. filozofski i religiozni sistemi jesu sistemi verovanja. Ovakva verovanja imaju izuzetnu snagu nad našim životima. Mnoga od njih stvorili smo u ranom detinjstvo ili čak u prošlim životima i zato ih nismo svesni. svesna i nesvesna. jeste postojanje negativnih verovanja. koje su videli na obali. Tome nasuprot. hteli da obnove zalihe vode i hrane. ogledala i ostale stvari koje su istraživači primitivnih društava koristili za takvu razmenu. Verovanja nisu činjenice. sistemi znanja podložni su promenama. brodskim oficirom i pre. Kada se brod približio Ognjenoj Zemlji. tako da se i naša znanja menjaju.vodicem krenuo ka obali. Dokazi koji se navode u okviru nekog sistema znanja u jednom periodu vremena mogu postati nedovoljni u slededem. stotinak Indijanaca okupilo se da ih sačeka. jer se taj činilac u mnogim sistemima ispušta iz vida. Pritom su pokazivali na čamac kojim je Darvin sa pratiocima došao sa broda na obalu. Uklanjanje samosabotirajudih verovanja je prvi korak u ostvarenju nekog cilja. NEGATIVNA ILI SAMOSABOTIRAJUDA VEROVANJA Jedan od značajnih elemenata u ostvarivanju ciljeva. To je logičan korak. noževe. ali je dobro pomenuti ga u kontekstu ovog poglavlja.oni nisu mogli da vide veliki brod "Bigl" ukotvljen samo nekoliko stotina metara od obale ! . Zbog različitog shvatanja neke oblasti saznanja ljudi se raspravljaju i spore. na krajnjem jugu Južne Amerike. pre nego što se upustimo u process ostvarenja nekog cilja. jer su verovanja jača od znanja. besmislena ili smešna. Darvin je u prvom trenutku pomislio da prevodilac nije tačno preveo njihove reči. Usidrili su se nekoliko stotina metara od obale i Darvin je sa nekoliko mornara. Za razliku od mišljenja koja lako menjamo ako nas dokazi na to navedu. Ja sam taj podatak objavio pre mnogo godina u svojoj knjizi "Sunjata". koji su bili nešto vedi od čamca kojim je Darvin došao do njih. tako da je čudno da je u mnogim metodama zanemaren. štetna. Takode postoje različiti kriteriji po kojima ih možemo podeliti. ako postoje. Najranija verovanja i ubedenja su nesvesna i najjača i ona u vedem stepenu uobličavaju našu realnost. ali često imaju vedu snagu nego neki "očigledni dokazi". a Darvin je razgovarao sa meštanima o njihovim običajima i navikama. Takva verovanja nisu samo individualna. prvo ukloniti negativna verovanja koja u nama postoje. Činim to na ovom mestu. Čovek teško može da ostvari neki značajniji cilj ako veruje da nede uspeti. O delovanju snažnih verovanja na ljudska iskustva govori podatak koji u svom dnevniku iznosi Čarls Darvin. Mornari su uz pomod prevodioca za hranu i vodu trampili sekire. ono se pretvara u sistem znanja. da ne zaslužuje da ga ostvari ili da je ostvarenje tog cilja nemogude. oni su u jednom indijanskom selu. Verovanja su nešto za šta smo ubeđeni da je istinito. ali se ne ubijaju. jer su se usudili da u tako malom čamcu pređu preko velike vode. Zato je neophodno. Ona utiču na našu sliku sveta i na našu sposobnost da je izmenimo. Iz tog razloga. Ja sam ih obradio u mojoj knjizi "Integralni ekskalibur". Negativna ili ograničavajuda verovanja su samosabotirajudi elementi naše ličnosti koji je u velikoj meri uobličavaju. Dok su se približavali selu. plida i dublja. često i ne pominje. Takvo verovanje imalo je neverovatap ishod . Zbog njih su mnogi ljudi spremni da umru ili da ubiju druga Ijudska bida. Kada neko verovanje postaje mogude dokazati. U čoveku ona čine mrežu filtera koji procenjuju sva iskustva kojima je čovek izložen i njima suprotna ti filteri odbacuju kao nerazumna. tako da ih je lako izmeniti. Medutim. kao što su fizika ili hemija.Posle obavljene vežbe uradite epifizno disanje. Svi politički.

verovanja možemo klasifikovati na različite načine." "Sve u životu zavisi od sudbine". a ja nisam uporan". Kada osoba ulazi u niz emotivnih veza sa partnerima koji je maltretiraju ili izrabljuju. kod nje obično postoji sržno verovanje da zaslužuje da bude kažnjena. da ga niko ne voli i da se ljudima ne može verovati. a ja sam stidljiv i povučen" i druga. "Šta je život?". i gubljenjem vrednih predmeta kažnjava sebe i tako ublažava osedanje krivice. trupla broda sa okolnim brežuljcima i tome slično na kraju njihovog boravka svi stanovnici sela bili su u stanju da vide brod. "Ja ne umem dobro da vozim automobil". može da dode do slededih nesvesnih verovanja: "Posao je danas nemogude dobiti bez društvenih veza. Da bismo otkrili takva verovanja koristimo slededa dva pitanja: 1. uslovljena i sržna verovanja. Ako su negativna. verovanje da je jedna marka automobile bolja od druge. ova verovanja mogu da ograniče naš potencijal i naš uspeh u životu. Sržna verovanja čine da je naš stav prema životu i ljudima pozitivan (optimistički) ili negativan (pesimistički) i odlučuju o našem stavu prema suštinskim i eshatološkim pitanjima života: "Ko sam ja?".Samo jedan čovek iz sela bio je u stanju da ga vidi: seoski šaman koji je od detinjstva bio treniran da vidi nevidljive svetove ! Darvin se zadržao nekoliko dana na tom mestu i poređenjem katarki broda sa drvedem. Mnoga takva verovanja smo asimilirali od članova porodice. Primera radi. "Ljubav ne postoji. "Ja nisam privlačan/a osobama suprotnog pola". ili koji doživljava neprijatno iskustvo u kojem se našao? 2. ako su roditelji zanemarivali dete ili ga često kažnjavali. Na primer. Kako se otkrivaju nesvesna negativna verovanja Osnovni postupak za otkrivanje nesvesnih samosabotirajudih verovanja izložio sam u svom sistemu Ekskalibur pre više godina. Kao što sam rekao. ali je najjednostavnija podela po njihovoj snazi na svakodnevna. Šta je potrebno da bi čovek uspeo u nekoj oblasti ili aktivnosti u kojoj je neuspešan? Ako osoba koja dugo bezuspešno traži posao primeni na sebe prvo pitanje. Osoba koja učestalo gubi predmete od vrednosti često pati od verovanja da ie kriva.". Ljudi koji veruju da je svet pun opasnosti izbegavaju nove situacije i nova poznanstva.da me ljudi vole neko bi mi ponudio posao". Uslovljena verovanja zasnovana su na nekom našem doživljaju koji nam se dogodio u prošlosti. jer je pokazao svoju veliku vrednost u praksi. Ona čine naš život u sadašnjosti takvim kakav jeste. Uklanjanje negativnih verovanja Kada smo otkrili svoja negativna verovanja. Kada takva osoba primeni drugo pitanje na sebe. Ova anegdota nam sasvim određeno govori o uticaju dubokih verovanja na ljudske percepcije i ostala iskustva. Obično ih prihvatamo bez procenjivanja i često nam pomažu da budemo prihvadeni od okoline. ili "Ja nemam srede na lotou". ali ga ovde ponavljam sa izvesnim dopunama. Najčešde smo potpuno nesvesni snažnog uticaja koji takva verovanja imaju na naše ponašanje i naša osedanja. "Sta je smisao mog postojanja?". "Ja sam nevoljen . može da otkrije slična ili ista ograničenja. Ona su zasnovana na nekom iskustvu ili uopštavanju koje ne mora biti tačno. "Ja nisam sposoban". osoba od autoriteta ili društvenih uticaja. "Niko nije besmrtan" i njima slična. a ja takve veze nemam". Kakva verovanja mora da ima čovek koji doživljava neprijatnu realnost u kojoj živi. ili takva za koja sumnjamo da postoje u nama. Svakodnevna verovanja ne deluju značajnije na nas ako se pokažu netačnim. emotivnim odnosima ili izboru profesije. imaju teškoda u traženju boljeg posla i sličnih promena. a takođe neka do tada prikrivena: "Da bi se dobio posao neophodno je uporno saletati ljude. Čovek u čijem životu je vidljivo lako odustajanje od ostvarenja ciljeva ima nesvesno verovanje da nije u stanju da uspe ili da ne zaslužuje uspeh. ono može kao odrasla osoba da veruje da ne zaslužuje prijatan život. na osnovu kojeg predviđamo isti ishod u bududnosti. Na primer. potrebno je primeniti jedan od slededa dva postupka: Prva mogudnost: . "Život je stalna patnja. a takođe uobličavaju naša očekivanja u bududnosti. "Da bi se našao posao neophodno je lako i ubedljivo komunicirati sa ljudima.

b. To de biti prvi polaritet u procesu. Primenite na njih DP4 metod. Druga mogudnost: Uzmite negativno verovanje. Lista najčešdih negativnih verovanja za vedinu ljudi Ja nisam dovoljno dobar Ja sam neuspešan Ja nisam vredan Ja sam inferioran Ja sam bezvredan Ja sam beznačajan Ja sam nevoljen Ja sam neprihvatljiv za druge Ja nisam dovoljno interesantan Ja ne poznajem stvari Ja uvek uradim pogrešno Ja ne mogu da razumem važne stvari Ja sam uvek na pogrešnom mestu Ja se plašim novog i nepoznatog Ja sam nesiguran Ja sam ranjiv Ja sam bespomodan Ja ne pripadam nigde Ja sam usamljen Ja se nigde ne uklapam Ja kao da ne postojim Ja sam niko i ništa Ja sam odbačen Ja sam neinteresantan Uvek je greška moja Ja sam kriv Ja nisam ceo Ja sam nesavršen Ja sam neprivlačan . Kada sam imao ili osetio takvo verovanje? Napravite snapshot od takve situacije. napravite snapshot koji ga predstavlja. zatim nađite njemu suprotao pozitivno verovanje. napravite njegov snapshoti sa ta dva polariteta radite DP4 metod. Drugi polaritet bide "Ja Ovde i Sada".Uzmite sa dole izloženog spiska navedenih negativnih verovanja (možete uzeti i neko negativno verovanje koje na spisku nije navedeno) jedno po jedno i za svako verovanje na kojem ima naboja primenite DP4 na slededa dva polariteta: a.

Ja sam neprijatan drugima Ja sam spor Ja ne znam ko sam ja Ja sam nekoristan Ja imam mentalne probleme Ja nisam sposoban da se jasno izrazim Ja sam neuravnotežen Ja sam žrtva Ja sam slab Ja sam neefikasan Ja nemam mogudnost izbora Ja nisam u stanju da branim svoje m šljenje Ja sam gubitnik Ja ne mogu da kažem "ne" Ja nisam u stanju da kažem šta hodu Loša vest je da ovakvih samosabotirajudih ili negativnih verovanja ima mnogo. Vedi broj Dubokih Peat procesa. Vedina takvih instrukcija zasnovana je na „pozitivnom mišljenju". takva veza de osvetliti istinsku prirodu sržnih negativnih verovanja da su one nametnute porazima u životu. kao i primena ostalih metoda i tehnika Spiritualne tehnologije. koji je fascinirao stotine hiljada ljudi širom sveta. kurseva na DVD-ma i u sličnim medijima. ved su i spiritualni i nesumnjivo dovode do spoja sa Sveizvorom. kao što vidite. zdravlje. Na taj način vedinu negativnih sržnih verovanja učinidemo nemodnim. Postoji i dobra vest. Kada se ponovo povežemo sa zaboravljenim Sveizvorom koji je u nama. ved uklanjanje zla i bolesti iz čoveka. neznanja ili greha i kada se zabludna verovanja isprave kroz molitvu. Takva ideja podrazumeva više povezanih aktivnosti. U njenom učenju vodeda ideja nije ostvarenje materijalnih ciljeva. veku stvorila Meri Bejker Edi (Mary Baker Eddy). jer je po njenom uverenju materijalni svet iluzoran. bolest de nestati.kako možemo efikasno da menjamo tu iluziju da bi nama najviše odgovarala. kao tama koja prekriva istinitu sliku života i čini je zastrašujudom. Ona je nesumnjivo preuzeta iz budističke filozofije. novac. Kada prihvatimo taj stav. Kao što sunce rasteruje tamu. Najlakši način da se ukloni pogrešno verovanje jeste zamenitj ga istinskim razumevanjem Božjeg savršenstva. Autor ovog DVD obedao je bezmalo sve čoveku koji ga kupi: životni uspeh. na raspolaganju je druga mogudnosti primena DP4 na opisan način. Moglo bi se redi da osnovnu varijantu pozitivnog mišljenja predstavlja Hrišdanska Nauka (Christian Science) koju je u 19. Za ostale ljude koji proživljavaju svoj život u realnoj svakodnevici. luksuznu kudu. u kojima se vradamo do našeg Izvora. Primarna ideja Hrišdanske Nauke jeste da je ljudsko bide odraz savršenstva Božjeg i stoga je i samo savršeno. Takva veza ostvaruje se naizgled spontano kod mistika i ljudi koji su čitav život posvetili spiritualnom tragalaštvu. tako je u fizičkoj realnosti. To nisu samo terapeutski postupci. Od praktičara koji sa puno nade kupi takav kurs ili knjigu traži se da uporno vizualizira željenu realnost i da održava u svesti samo pozitivne misli. vedina sistema Novog Doba ne teži uklanjanju bolesti.Kako je u vašem mišljenju. skup automobil. spoj sa Sveizvorom koji je u nama raspršide nestvarna negativna verovanja i učinide ih nemodnim. emocionalne odnose . METODI ZA OSTVARENJE CILJEVA U New Age miljeu raširena je izreka da je sve iluzija. učinide da osetimo vezu sa svojim Istinitim Bidem i tu vezu produbimo. stvaranju željene realnosti ili njenoj materijalizaciji. namede se misao . ved prvenstveno ostvarenju materijalnih i socijalnih vrednosti. Ona de otpasti kao što osušene kraste otpadaju sa zaraslih rana. danas postoji veliki broj knjiga. Za razliku od Hrišdanske Nauke. Ako dovoljno uporno i dugo održavate u svesti pozitivne misli i slike one de vrlo brzo biti materijalizovane u vama i u svetu oko vas. nov. tako da o ostvarenju ciljeva. Osnovna ideja takvih kurseva je ova . Najvedu reputaciju i veliku popularnost stekao je nedavno kurs na DVD pod imenom Tajna („Secret"). Bolest je rezultat straha.

Ako ovlaš pogledamo istoriju pozitivnog mišljenja. mnogo privlačnijim bocama. sloboda i ograničenja. Nema kraja obedanjima koja raspaljuju maštu. najznačajnija kritička opaska koja se može uputiti.. novi sistemi i učenja.si .. vi ne čitate tekstove napisane u nekoj od mnogobrojnih sličnih knjiga. Svi veliki umovi čovečanstva ukazuju na jednostavnu istinu da se negativni polariteti ovog univerzuma ne mogu zanemariti. sticanje i gubljenje. posebno danas u vreme globalne ekonomske krize. sada postoji kurs "Tajna" na DVD-u.. Jedan od najbolje poznatih sistema bio je sistem autosugestije (savremeni termin je "samoafirmacija"). Prikazan je kao ponovo otkrivena prastara tajna.. naročito manje iskusni. Neki ističu ista zapažanja koja sam ja izneo u ovom članku da je to stara stvar u novom pakovanju. vidi okolnosti onako kako želiš da one budu. u svakom pogledu. nešto što čovek ne može nadi u drugim kursevima. Mnogi iskusni ljudi veoma su kritični prema sadržaju "Tajne". na pozitivnoj. pacijent iz sobe 14 MISLI da se oseda loše. To je upravo suprotno od onoga što vedina ljudi ima u životu. koji su staro vino prikazali u novim. Jednog jutra." Njegova knjiga o vladanju sobom pomodu svesne autosugestije imala je veliki broj izdanja širom sveta. Isto učenje pojavilo se početkom dvadesetog stoleda u različitim verzijama. Neke od njih bile su zabavne..nisu sami došli do tako isplative ideje ili nisu uspeli da je ostvare na tako efikasan način. autore New Age literature.. Još davne 1902. psihičke medije. ved posmatrate veoma ubedljive autoritete i slušate njihove reči koje su doista veoma privlačne. Sa druge strane. Po mom iskustvu. Očito da je to pravi prilaz ljudima našeg vremena ." Posle njega pojavili su se brojni autori sa sličnim idejama. okultiste. Jedna takva je sadržaj sledede anegdote. A mi živimo u dualnom univerzumu." Njegove knjige bile su svojevremeno bestseleri i neki ljudi postizali su uz pomod njegovih metoda vrlo dobre rezultate. čak i sveštenike. Ta dva toka udvostručili su efekat autosugestije. Njegova knjiga "Misli i postani bogat" ("Think and Grow Rich") prodata je u više od milion primeraka. Roosevelt). Nije čudo što je taj kurs stekao planetarnu popularnost za kratko vreme.W. Atkinson). jedna bolničarka mu je usplahireno saopštila: "Doktore Kue. godine Džejms Alen (James Allen) objavio je knjigu pod naslovom "Kako čovek misli" ("As Man Thinketh"). koji su prenosili istu ili sličnu mudrost življenja. Stoga je tražio da praktičari ponavljaju 40 puta ujutro i uveče "Svakog dana. Postoje napredovanje i povlačenje. Čovek može da se uveri da de promenom svog mišljenja o sebi. vidi druge onako kako želiš da oni budu. Posle nje pojavljivale su se nove knjige. istina je da se vedina onoga što je tu rečeno može nadi u brojnim knjigama samopomodi. Po Etkinsonu..itd. čija je osnovna ideja bila ova: "Naš život čini ono kako mi mislimo". Ni najmanje! To je stara stvar u novom privlačnom pakovanju. Emil Kue imao je neku vrstu klinike na kojoj je lečio ljude autosugestijom. najvažnije je bilo vizualiziranje željenog cilja. koji je osim svog imena takođe koristio znatno popularniji pseudonim jogi Ramačaraka (Yogi Ramacharaka). veoma aktivan sredinom prošlog veka. Neki moji poznanici. On je postizao velike uspehe." Pretedi joj prstom.). Konačno. Hil je u osnovi ponavljao ideje svojih prethodnika: "Čovek može da ostvari sve što zamisli i u šta veruje." Medu mnogim knjigama o pozitivnom mišljenju koje su se pojavile tokom dvadesetog veka verovatno su najpoznatije knjige američkog autora Viljema Vokera Etkinsona (W. uskoro su se javile reakcije na njegov metod. Ali to nije tačno.). Kao što se obično događa. U pozitivno mišljenje on je uveo dva toka afirmacije i vizualizaciju kao veoma važne eiemente za ostvarenje željenih rezultata. U njemu nema ničeg suštinski novog. jeste ova: "Tajna" insistira samo na jednoj strani ovog sveta. Na tom danas ved slavnom DVD-u možete videti i slušati mnoge poznate autoritete. one koji su i danas uobičajeni u miljeu Novog Doba. naročito na početku. i to "ali" je "veliko ali". nadidemo sve elemente sadržane u "Tajni" u mnogim knjigama samo-pomodi i vikend seminarima duhovnog razvoja. ja se osečam sve bolje i bolje. Pretpostavljam da su neki od njih jednostavno ljubomorni .takav i takav.. "vizija" "opredmedenje". Ali način na koji je proizveden je potpuno nov. Potom je praktičar trebalo da vizualizira ispred sebe u stolici samoga sebe i da svom zamišljenom liku daje sugestije ("Ti -sopstveno ime. Jedno vreme on je bio savetnik predsednika Frenklina Roosevelta (Franklin D. pacijent iz sobe 14 misli daje umro. koji su korisrili termine kao što su "stvaralačka vizuahzacija". Kue je p učno uzvratio: "Sestro.ispunjene ljubavlju i razumevanjem.takav i takav. pacijent iz sobe 14 oseda se jako loše. dok je izlagao svoju teoriju okupljenim asistentima. ista bolničarka prišla je Kueu i grupi asistenata i sa naglašenim cinizmom u glasu saopštila mu: "Doktore Kue." Slededeg jutra. bili su opčinjeni sugestivnom snagom tog kursa. metafizičare. Na taj način.. ljudima i okolnostima postidi promenu u sebi i u svetu oko sebe. odnosno pozitivnim mišljenjem. Slededa osoba koja je stekla slavu u ovoj oblasti bio je Napoleon Hil (Napoleon Hill). knjigama i učenjima. Prvi tok sastojao se u davanju sebi klasične autosugestije ("Ja sam . Njegov savet bio je jednostavan: "Vidi sebe onako kakav želiš da budeš. Ako želimo da ostvarimo neko stanje ili ...on vibrira energijom i snažnim rečima. a ona se odnosi na sve metode koje sredemo u New Age literaturi. Kue je takođe poučavao da je sve u čovečjim mislima. "manifestovanje". koji je stvorio francuski mislilac Emil Kue (Emil Coue). "materijalizacija". dajudi ljudima novu nadu.

Brama je sunce. ono vas ne može povrediti. Brama je mesec. da ih nosi sa sobom u podsetniku i u periodima kada nije angažovan (čekaonice. Zbog toga de naši ciljevi ostati neostvareni. zavisi s jedne strane od njihove snage. Učitelj mu ovako odgovori: "Istina je. I on spokojno kleče na put i poče glasno da veliča Bramu. ali se tada seti reči svog Učitelja i ove misli mu prođoše kroz glavu: Sve je Brama. Brama su muve i tigrovi. ako sledimo instrukcije iz "Tajne". Ali neki nisu postigli nikakve rezultate i njih je vedina. koji se jedva održavao na slonovim leđima. Brama je mesec. Pravednik je nekim čudom preživeo. bududi da je bio pravedan čovek. jer u vašem subjektivnom univerzumu ono nede postojati. naidičete na žalbe mnogih ljudi koji nisu uspeli. Tome nas poučava drevna priča iz joga tradicije "Pravednik". zubar. ti si Brama i taj slon je Brama. Stoga je "Tajna" dopola napravljen kolač kojem nedostaju neki suštinski elementi. Nema ničeg osim Brame. međutim drugi su iste rezultate postigli radedi na prethodnim sistemima samo-pomodi. ono što sam ti rekao. skresa mu u lice sve što je osedao. Posle nekoliko godina Učitelj ga pozove k sebi i reče mu: "Ovoje sve što treba da znaš. Treba da ih ispiše i svakodnevno pregleda. "Tajna" ne kaže praktičaru da prvo mora da ukloni negativne elemente svoje ličnosti da bi izgradio nešto vredno. ukazacu vam na tri osnovna elementa efikasnog ostvarenja ciljeva: Istrajna koncentracija na željeni cilj. Jedna od osnovnih zabiuda vedine sledbenika Novog Doba je ova: "Ako ne verujete u zlo. Ako posetite na internetu forum za praktičare "Tajne". Ja sam Brama i ti si Brama. Izmedu tebe i Brame nema nikakve razlike. koji sam izložio u knjizi "Nevidljivi uticaji". rekao je nekoliko reči o tom najvažnijem činiocu. Brama je moj Učitelj. Brama je sunce. Praksa entitetskog procesa. Ja sam Brama. Gonič slona. Brama nede samome sebi naneti zlo.okolnost moramo uzeti u obizir obe strane i neutralizovati ih. Treba imati uravnotežen stav prema zlu. Džoe Vitale (Joe Vitale). Naglašeno se zahteva da čovek uporno drži koncenrraciju na svoj cilj ili ciljeve. Odneli su ga u njegovo selo i tu se mesecima opravljao. Ja sam Brama i ovaj slon je Brama. odnosno stvaranje željene realnosti. da se na niih ponovljeno koncentriše. Sveje Brama." Pravedniku se učiniše Učiteljeve reči istinitim i on zadovoljno krenu kudi. pokazuje da u nama i oko nas postoje i negativni entiteti. on začu galamu i vide kako ljudi beže od podivljalog slona. U takvom izlaganju lično iskustvo ne može se izbedi. Ali Brama je i onaj gonič slona. pročitava ili ponavlja. mesec i zvezde. vizualizira ih ili . Razni ljudi ističu nejednaka sredstva kao najdelotvornija za ostvarenje ciljeva. odnosno koncentrati negativne psihičke energije. Brama su zvezde. Pa." Pravednik za trenutak oseti jak strah i htede da pobegne. negativni elementi postoje u energetskom polju svih ljudi. Mnogi od njih su izvan domašaja naše kontrole i umesto da ih ignorišemo bolje je naučiti efikasne metode kako da ih stavimo pod kontrolu ili uklonimo. Stav da vas neverica u postojanje zla i njegovo ignorisanje štiti od njegovog delovanja je isto kao verovanje da nam opasne bakterije i virusi ne mogu ništa ako u njih ne verujemo i ako ih ignorišemo. kada je viknuo da se skloniš s puta. Neki su imali dobre rezultate. on jednog dana krete na štakama na dalek put do svog bivšeg Učitelja. a sa druge od naše otpornosti. Govoredi na osnovu svog iskustva. Slon naleti na njega i izgazi ga. mi stavljamo zlatnu navlaku na pokvaren zub. Od svih autoriteta koje možemo čuti u "Tajni" samo jedan. Povezivanje cilja sa angažovanim emocijama i Emocionalno distanciranje od cilja. ali je ostao bogalj. zmiie i prelepi cvet lososa. Svima je ogorčeno govorio kako ga je Učitelj obmanuo i kako je teško platio svoju zabludu. Pravednik je učio o svome Ja kod mudrog joga Učitelja. Mnogi ljudi uložili su velike napore radedi na onome što "Tajna" nalaže. Da li de oni uspeti da deluju na nas ili ne. aerodrom). videvši čoveka na putu povika: "Skloni se s puta! Slon je pobesneo. Idudi kroz jedno selo. Sve je Brama. kao što pokazuje iskustvo. zašto ga nisi poslušao?" Postupci za ostvarenje ciljeva Ja du vam opisati postupke za ostvarenje ciljeva. Kada je stigao pred njega. Brama je sunce. Ali. Bez takvog postupka. sine moj. ISTRAJNA KONCENTRACIJA Ima više metoda koje koriste ovaj pristup." Međutim.

Ukoliko naša pažnja luta od jednog objekta ili situacije do druge. To učinite iz nekoliko puta. Prethodno sam naveo mnoga negativna verovanja. . Tome služe slededa dva metoda na kojima du se sada detaljnije zadržati. on ne može da ostvari rezultat koji bi želeo.ponavlja reči koje ih opisuju. tako da u vašoj svesti nema nikakve nejasnode u vezi sa njim. "Za to je potrebno imati veze koje ja nemam" itd). vi ste došli u neutralno stanje. Taj ček nosio je u svom novčaniku da bi mu cilj stalno bio pred očima. ali ono treba da se ispuni jakom koncentracijom na pozitivan. ili grupe odabranih i napisanih ciljeva. Pokazalo se u praksi da su za pozitivno usmerenje na svoj cilj ili ciljeve slededa dva postupka najuspešnija: Ispisivanje cilja 101 put i Čitanje liste ciljeva 3 puta na dan. Nesvesni duh ima veliku mod da u nama i u spoljašnjem svetu oko nas stvori situacije. željeni cilj. bilo da su pozitivna ili negativna ili navodi čoveka da u takve situacije nesvesno uđe. strepnju. Kada uklonite negativna verovanja. METOD ISPISIVANJA CILJEVA Navešdu vam glavne elemente ovog metoda. napisao na svoje ime ček na 10 miliona dolara. Bududi da se oni uzajamno potiru. Tredi metod koji možete primeniti kada postavite sebi konkretan cilj jeste postupak Ivana Kraj Reči. Nesvesni duh i njih tumači kao snažne komande. jer je naša pažnja dosta vremena na njih usmerena. Treba da postavite datum do kada dete ga ostvariti. jer je praktično nemogude ispisati cilj 101 put odjednom. a čovek se rasipa na mnogo strana. Tada vam je polje akcije očišdeno. "Nedu uspeti". što je prvi metod. Moje iskustvo pokazuje da je za vedinu ljudi superiorniji metod u kome se prvo fokusiramo na cilj. "To je preteško za mene". nesvesni duh biva ispunjen dopola uobličenim misaonim formama (fizika ih naziva atraktorima) i on stvara raspršenu. Kod vedine ljudi kontradiktorna osedanja i želje su ranije stvorene. Poznat je slučaj glumca Džima Kerija koji je. često veoma loša i obogaljujuda. U ovom metodu koncentrišemo se samo na jedan odabrani cilj. Takve sadržaje nazivamo betama. Posle nekoliko godina. Taj cilj treba jasno definisati. Polazna postavka ova dva metoda je povezanost između ciljeva na koje je usmerena naša pažnja i kreativne aktivnosti našeg nesvesnog duha. kada je postao poznat komičar. Premda su neki ljudi postigli uspeh takvim pristupom. Kada se uradi kako valja. tako da je on usmeren u pravcu tih ciljeva u visokom stepenu i stoga je u stanju da ostvari željene rezultate. Obratite pažnju na činjenicu da uklanjanje negativnih sadržaja iz svesnog i nesvesnog duha nije dovoljno. U literaturi se navodi slučaj kurira u jednoj velikoj kompaniji koji je na svojoj jakni i puloverima imao prišiveno veliko slovo . sve bete. Nesvesni duh je usredsređen ne samo na ono što mi mislimo. što je drugi metod. Učinite to u toku nekoliko dana. Naveo sam vam dva efikasna metoda koji vam omogudavaju da uklonije opšta i najčešde prisutna negativna verovanja. Neki od tih negativnih sadržaja sadrže strah. još kao nepoznat. Oni obično njemu pripisuju svoje životne uspehe. okolnosti i događaje koji odgovaraju našim nesvesnim verovanjima.da postane predsednik. on je za glavnu ulogu u filmu dobio toliko novaca. On kreira ono na šta je usmeren. uklonimo sve negativne misli i osedanja koje imamo o ostvarenju cilja (na primer. a za to je potrebno 5-15 minuta. Navode se brojni primeri ljudi koji su ostvarili značajne ciijeve na taj način. Čitanjem jednog jasno određenog cilja. sedanja na prethodne neuspehe i neprijatna iskustva. Navedite što više detalja u vezi sa ciljem. neuobličenu realnost koja odgovara tim brojnim protivurečnim sadržajima. pri čemu dodajte reči . U takvoj situaciji on pokušava da u isto vreme ostvari bezbroj različitih sadržaja od kojih su mnogi suprotstavljeni jedan drugom. odnosno svi nesvesni i prikriveni sadržaji koji su povezani sa ostvarenjem toga cilja i koji ga onemogudavaju bivaju uklonjeni i ništa više ne sprečava čoveka da postane totalno usmeren prema cilju koji želi da ostvari. a potom se potpuno distanciramo od njega. ved u još vedem stepenu na ono u šta mi verujemo... ali nemojte taj akt previše razvlačiti. misli i osedanja. on se svodi na ono na šta nas upuduje DVD „Tajna": Istrajna koncentracija samo na pozitivni aspekt željene situacije. ostvarujemo kontrolu pažnje nesvesnog duha. Ispisivanje cilja kao ostvarenog treba ponoviti 101 put.P". tako da on dobije na živosti i upečatljivosti.ili ranije". kao i njihova iskustva sa tim postupkom. odnosno na ono što mi osedamo. On nije hteo da kaže šta ono predstavlja sve dok nije postao predsednik kompanije i tada je obznanio da je to bio stalan podsetnik na njegov cilj . 1.

čujte zvuke koji pokazuju da je ostvaren. Ako cilj sadrži odnos sa nekom osobom il osobama. Cilj treba ispisati u sadašnjem vremenu. potpuno nepokretna. treba da se od njega emocionalno distancirate. približavanje nečem. Ukoliko je cilj posedovanje nekog materijalnog objekta. ono to svakako nije. treba čuti njihove glasove. 7. Treba da vizualizirate taj cilj što jasnije i pritom napregnite sve mišide svog tela što jače možete. To treba da bude slika zaustavljena u vremenu. svoje reči kojima ispoljavate osedanja koja vam se u toj situaciji javljaju. do datuma koji sam ti dao ili ranije. treba što življe videti njegovu boju. Na važnosti te aktivnosti kasnije du se posebno zadržati. da bi se uklonile mogude barijere na putu do ostvarenja cilja. Mnogi praktičari počnu taj postupak sa oduševljenjem. 4. Neiskusni praktičari ne shvataju da je razlog odustajanja od primene tog postupka postojanje unutrašnjih i nesvesnih barijera koje ih odvajaju od cilja. Naglašavam da je izuzetno značajno distanciranje od cilja kada je izvestan broj puta nekog dana cilj ispisan. na najvecu dobrobit moju i svih koji su uključeni“. ili jos vrednije ciljeve za mene. na primer glasove ljudi koji komentarišu vaš uspeh. drugim rečima zaboraviti na njega. Prilikom vizualizacije cilja kao ostvarenog. Uporno nastavljanje opisivanja i vizualizacije slama upravo te barijere i vodi ka ostvarenju. Kada su svi i pozitivni i negativni sadržaji neutralisani metodom Ivana Kraj Reči. 9. 8.2. javljaju im se misli da taj postupak ne može da dovede do ostvarenja cilja. ali se u njemu koncentrišemo na nekoliko ciljeva u sledu. Tako dete od svog cilja načiniti snažan energetski atraktor. kada se cilj konačno ispiše svih 101 put treba se od njega distancirati. Evo kako se u praksi primenjuje ovaj metod. uvek kao poslednju aktivnost uradite epifizno disanje. kao zaustavljena slika na videorekorderu ili na televizoru koji se ukočio (snimak ili snep-šot). jedan za drugim. unositi emocije u opis i sagledavati cilj kao ostvaren. tokom ponovljenog ispisivanja on shvata njegove nove elemente i odnose i njih treba da unese u opis cilja. ali im tokom ispisivanja nestane motivacije.. Najzad. ma koliko puta napisali cilj. Premda ispisivanje cilja 101 put izgleda kao veoma lak zadatak. Razlog je u tome što je neophodno vizualizirati ga dok se piše. treba ga „videti" u duhovnom oku sa što više živih detalja. ostvari ove moje ciljeve. u šta se praktičar uverava kada počne da ga ispisuje. odnosno ostvarenog. Premda je praktičar uveren da je cilj jasno definisao. Pisanje ciljeva je od velike važnosti. Ovaj postupak detaljno je opisan u mojoj knjizi „Povratak Jednosti". To znači vidite ga kao ostvarenog. Zatim polako opuštajte mišide i istovremeno vizualizirajte kako mišidna energija ide od vas kao svetlosni mlaz i uliva se u sliku vašeg cilja. uživeti se u miris koji ima. kao da se sada događa. Ne zaboravite da na kraju ispisanog cilja dodate „osigurač“: „Stvaralacka silo univerzuma. videti izraze lica. Potom treba na taj cilj primeniti postupak Ivana Kraj Reči. detalje odede i slično.e-mocija" znači kretanje ka nečem. treba da ulijete u njega dodatnu energiju. Na cilj primenite postupak vidi-čuj-oseti. Nužno je unošenje emocija. da je bezvredan i slične racionalizacije i opravdanja za odustajanje. osetiti dodjr pod rukem i ostale detalje. Tokom ispisivanja cilja javlja se veoma često slededi fenomen. 5. ako ima takvih zvukova u ostvarenju. Možete svoj cilj učiniti dodatno privlačnijim punedi ga psihičkom energijom. Da biste elemente ovog metoda valjano razumeli potrebna su dodatna objašnjenja. premda neki elementi mogu biti navedeni u prošlom vremenu. tako da de on obično biti izmenjen u odnosu na prvobitni opis. Sama reč . Kada završite ispisivanje cilja u toku jednog dana. Takođe. Svoj cilj prikažite jednostavno u plastelinu (vidi kasnije). SVAKODNEVNO ČITANJE LISTE CILJEVA Ovo je drugi metod u kome značajnu ulogu igra pisanje i čitanje ciljeva. od kojih su mnoge u prvom trenutku nesvesne. i osedajte ga kao ostvarenog. U filmu čitavog dogadaja to treba da bude najvažniji ili karakterističan trenutak koji predstavlja cilj. Cilj nikako ne sme biti izražen u bududem vremenu ! 3. 10. 6. . Prilikom pisanja cilja neophodno je vizualizirati ga kao sada postojedeg.

od najvažnijeg koji dete staviti na prvo mesto. 5. Na ovom elementu zadržadu se detaljno malo kasnije. vi ih preokrenite u pozitivna stanja. Može da se iskoristi bilo koja pozitivna. Učinite to iz 3 . upitajte se. Vaše poverenje u ovaj metod povedavade se kako budete jedan cilj za drugim ostvarivali. stvorenu vizualizacijom. ne treba koristiti negativne emociije kao što su dosada ili depresija. znači da im dajete mogudnost da se ispolje u fizičkom svetu. Važnost pisanja ciljeva Pisanje ciljeva je izuzetno važno. Oni kojima je poznat ovaj princip ostvarenja ciljeva u stanju su da ih ostvare u kratkom vremenskom periodu. U ovakvom kreiranju specifični iznosi i vreme su važni. uradite na svaki pojedinacni cilj proces Ivana Kraj Redi. pa nadalje. unesite bilo koju emociju koja je pozitivna i snažna.. Ispišite listu svojih ciljeva. do odredenog datuma ili ranije. za 10 ili 20 godina. EMOCIONALNO ANGAŽOVANJE Ponovidu . pre nego što počnete da ih redovno čitate. 4. U sliku cilja. šta treba da se desi da ja o tome ne bih više brinuo? Ili. ved vrlo brzo. Dok imate cilj samo u svesti on postoji u misaonom i emocionalnom svetu: astralnom i mentalnom. emocionalno angažovanje je unošenje snažnog osedanja u cilj. Obavezno se držite ovog elementa. a takode možete da uradite ulivanje nervne energije u njega na način koji sam prethodno opisao. i osedajte ih kao ostvarene. ili jednog cilja 101 put u prvom metodu. šta bih ja u toj oblasti želeo da se desi? Kada dobijete neku ideju u vezi sa ciljem sa liste.ili ranije". specifične termine i tačno određene datume. U svoje ciljeve stavite količine i iznose koje želite. Primenite na njih postupak vidi-čuj. Na primer. za iznose i količine izraz „.4 puta.. Uradite epifizno disanje svaki put pošto pročitate sve ciljeve sa liste. Naravno. uz istovremeno uživljavanje i vizualizaciju..oseti. Nikako nemojte to propustiti.. To znači vidite ih kao ostvarene. brige i slično. sada postojedi i istovremeno mislite o iskustvu koje vam izaziva jaka pozitivna osedanja. Uvek dodajte uz datume reči „. Vama je potrebno da počne da se ispoljava ili manifestuje u fizičkom univerzumu. Kako se to radi? Ovo što dete sada pročitati predstavlja istinsku tajnu uspeha u ostvarenju ciljeva kroz vizualizaciju i slične metode. jer vi ne želite da vam se cilj ostvari "jednog dana". ako brinete o nečemu. To je prvi korak u ispoljenju cilja u fizičkom univerzumu. Budite spremni da prođete kroz nekoliko vrata koja se pred vama sukcesivno otvaraju. odmah je pretvorite u akciju. Tada želja ima snažnu tendenciju da se ostvari.1. kao što su strahovi.ako ima takvih zvukova u ostvarenju. čujte zvuke koji pokazuju da su ostvareni . Ukoliko hodete sigurnije i efikasnije ostvarenje nekog od ciljeva. Neki ljudi se brinu da de ovakve specifikacije da odlože ostvarenje ciljeva. Ako vam je neki od ciljeva uklanjanje negativnog stanja.Vizualizirajte svoj cilj kao ostvaren. a potom njihovo stavljanje na hartiju. Taj element ima jednaku važnost u svakom postupku koji teži ostvarenju cilja. Sve ciljeve sa liste čitajte 3 puta dnevno. Kada ste ispisali sve ciljeve. 6. jer de vam on omoguditi da se okolnosti ostvare na iznenađujudi način. uspeh umnogome zavisi od toga da li su vam nesvesne negativne barijere uklonjene.ili više" itd. Ponekad put do cilja koji hodete da ostvarite ima nekoliko posrednih koraka. a ispisivanje liste ciljeva. ne manje od 7 i ne više od 12. Ne morate uraditi Ivana Kraj Reči za sve ciljeve odjednom. Emocionalno uživljavanje: Ovo je najvažniji elemenat za uspešno ostvarenje svog cilja. Evo zašto. . Emocija je vatra u parnom kotlu vašeg duha. jaka emocija. 3. 2. prikažite ga u plastelinu. To je unošenje snažne pozitivne emocije u viziju sveg cilja. Poređajte ih po važnosti koju imaju za vas. Vizualizirajte svoj cilj i u isto vreme intenzivno osedajte neku pozitivnu emociju. Treba da imate malu svesku u koju dete upisati datum i stavljati recke ili znak "+" kada god pročitate listu.

setite se bilo kojcg iskustva iz prošlosti koje je bilo pradeno jakim pozitivnim emocijama. nije poznat velikom broju ljudi. što i danas predstavlja najvedu misteriju fizike. DISTANCIRANJE OD CILJA Treba istadi dve elementa kao osnov za objašnjenje dva procesa koji se događaju prilikom ostvarenja ciljeva: . niti telesne senzacije.distanciranje od njega Oni su prvi pogled izgledaju kao da su kontradiktorni. Svetlost se širi kao polje na sve strane. Treba idi naizmenično između vizualiziranog ciija i dogadaja iz prošlosti koii je bio praden jakom. Ako treba ponovite proces dok nisu Jedno. svetlost nestaje svuda iz prostora i pretvara se u jednu jedinu subatomsku česticu. Vi u ovoj situaciji imate problem. zaustavljenu u vremenu kao nepokretan snimak. U kontekstu mog izlaganja o ostvarenju ciljeva to znači sledede. zavisno od toga kako je posmatramo. Ona je osnova mnogih okultnih i psiholoških operacija.koncentracija na cilj i uživljavanje u njega . A aksioma kaže: Kada ste u stanju da držite dva različita ili suprotna stanja u svesti. Naprotiv. pozitivnom emocijom. odmah prestanite da obradate pažnju na njih! Drugim rečima. ni slike. Kako su govorili stari Grci. a odmah potom da „razredite" svoje napore. problem nestaje! Druga isto tako efikasna mogudnost je da radite proces DP4 sa dva polariteta ili terminala: . „Jedno ili drugo. nikakva barijera. Čim ste pročitali listu ciljeva uz obavezno uživljavanje. Vidite sliku cilja koji želite da ostvarite.svetlosti. uzajamno se dopunjuju i usnopljeni vode do ostvarenja." Međutim u praksi se pokazuje da svetlost postoji i na jedan i na drugi način. Svoj cilj i 2. a druga je iskustvo pradeno pozitivnim osedanjem. prvo cilj. izražen kao snapshot. ovde imate isti postupak: koncentrišete se da doživite oba sadržaja istovremeno. ili ispisali nekoliko puta cilj koji ispisujete 101 put. Zatim udahnete duboko doživljavajudi ih istovremeno. Bide vam potrebno malo vežbe.vi ste Jedno sa svojim ciljem i ništa ga više ne odvaja od vas. Treba alternativno da doživite. Jel logično je i zdravorazumski pretpostaviti da se svetlost sastoji ili iz svetlosnih čestica koje se kredu u snopovima ili se svodi na svetlosno polje ili talase.Ja ovde i Sada" i Cilj. Kada mislite o oba istovremeno oni se mešaju. a to je kako da ostvarite cilj koji u ovom trenutku nemate. Zatim uzmite neko svoje sedanje pradeno pozitivnim emocijama. odnosno da prestanete da o cilju mislite koliko najbolje to možete. Svoje živo pozitivno iskustvo iz sedanja. vi ste postali Jedno sa tim svojim ciljem. nikakva negativna osedanja. U kvantnoj fizici to je istovetnost postojanja polja i čestice. odnosno trenutak zaustavljen u vremenu. oni su komplementarni. Postupak je zasnovan na formuli koja potiče od srednjevekovnih alhemičara. Treba da se snažno i skoncentrisano usmerite na svoj cilj. Odaberite trenutak tog sedanja kada je emocija koja ga prati najjača.Kako da stvorite pozitivne emocije ni iz čega? Jednostavno. Tada de početi da se mešaju ili de se za jedan kratak trenutak spojiti. sa jakom intencijom da ga vidite i osetite pred sobom ostvarenim. pa iskustvo iz prošlosti koje je bilo prožete jakim osedanjem.. Verovatno vam je jasan značaj takvog ishoda . ali ako se usredsredimo na njega da bismo ga merili. Ponovidu postupak zbog njegove važnosti. Uživite se u njega i kredite se u mislima 2-3 puta između cilja i sedanja. Jedna komponenta tog problema je vaš cilj izražen slikom. što znači zgusni i razredi. planova i ciljeva kroz vizualizaciju. Kada se tokom primene DP4 procesa ta dva polariteta spoje. Bide vam potrebno malo prakse da biste bili u stanju da u svesti držite istovremeno te dve stvari: svoj cilj i svoje emocionalno iskustvo. Da biste bolje razumeli mehanizam koji je u osnovi ovog postupka. Ukoliko ste prošli obuku za moje sisteme Dubinski Peat i DP4. snapshot. trede biti ne može. . treba da vam ukažem na jednu od osnovih aksioma u spiritualnom radu. makar na kratko. Na žalost. coagula et solve. emocionalno se distancirajte. ali nisu. Oni čine dve strane istog fenomena . ali uskoro dete biti u stanju da u svojoj svesti držite dve stvari istovremeno: 1. ni misli. Ovo što sam vam upravo naveo je najvažniji dodatak i unapređenje bilo kojeg sistema ostvarenja želja. Jednost vas i vašeg cilja najbolja je polazna osnova za njegovo ispoljenje u fizičkom ili socijalnom svetu. odnosno emocije koje ga prate. Obratite pažnju na sledede.

Na primer. To su duboka hipnoza i samohipnoza. vradate u mislima na njih. a potom obavimo razredivanje. odnosno vaš svesni duh.odmah posle buđenja ili pre padanja u san. Plastelin je bolji. njegovom vizualizacijom i emocionalnim uživljavanjem dali jasnu direktivu svom nesvesnom duhu šta treba da radi. vi se mešate u rad svog nesvesnog duha. Raširene i uvis podignute ruke pokazuju radost. Dok stvarate željenu viziju svog cilja vi dete modi da je opipate kao nešto realno. ali je potrebno da se vidi „duševno stanje" osoba koje ste prikazali. obaviti taj posao o nesvesni duh odustaje od svog zadatka. Za neke elemente plastelinske vizualizacije neophodno je na malom parčetu hartije napisati značenje. Vi kao da mu svaki čas govorite da dete vi sami. Ukoliko doista nemate mogudnosti da nabavite plastelin. On se prodaje u knjižarama ili prodavnicama stvari za školu. možete koristiti glinu ili gusto testo od brašna. odnosno njegovog prelaska iz sveta misli i emocija u materijalni fizički univerzum. Vi mu dajete jasnu poruku da svojim svesnim duhom hodete da rešite problem i on se povlači i prestaje da radi u željenom smeru. Na taj način vaša kreacija željenog cilja imade. PRIKAZIVANJE CILJA U PLASTELINU Ovo je tredi nivo vizualizacije vašeg cilja. oduševljenje. Vi ste punom koncentracijom na cilj. Još važniji je slededi element. Obratite pažnju na sledede! Kada prikažete svoj cilj u plastelinu. . Evo nekoliko primera. prikazujudi različite ciljeve. izvan perioda kada čitate ciljev. da bi osoba mogla da lakše postigne uspešnu „plastelinsku vizualizaciju" potrebno je da učestvuje na Transcendent kursu gde se to uči na očigledan i jednostavan način. vaše misli i želje ne samo da prelaze na materijalni nivo ispoljenja kao kod pisanja ciljeva. Ako posle snažne koncentracije na cilj ili ciljeve na listi nastavimo da mislimo o njima i da se naprežemo. „Jedite kokice" ili „Pijte koka-kolu". Iskustvo pokazuje da je ovakva vrsta prikazivanja u plastelinu. Ona je jedno vreme primenjivana u reklamama. Ako se tokom dana. potom trenuci kada ležimo u krevetu u stanju između budnog stanja i sna . možete da prikažete vreme kao strelu od tanke trake plastelina i da u nju zabodete malo parče hartije na kojoj ste napisali „vreme". Ili na ljudsku figuru zakačite malu hartiju sa rečju „direktor" ili „moj otac" itd. Još jedan element ukazuje na značaj distanciranja svesnog duha za ostvarenje ciljeva. Zašto je ovaj pristup efikasan? Ovo je objašnjenje. Nadole usmerene ivice usana i glava oborena nadole pokazuju tugu. To je takozvana subliminalna sugestija. prestanemo da se naprežemo. veoma efikasno. Neposredno posle predstave ljudi koji su gledali tu predstavu kupovali bi kokice ili koka-kola 40% više od uobičajenog.Čestica se tada pretvara u polje koje nema energetskih ograničenja i ništa ne sprečava cilj da se realizuje. U kutijama se nalazi plastelin obično u nekoliko boja. I on to počinje odmah. tokom bioskopske predstave ubacivane su na ekran reklame koje su bile toliko kratkotrajne da svesni duh nije bio u stanju da ih registruje. Naravno. Figure pravite bez ikakvih umetničkih pretenzija. Vi ga na taj način sprečavate da radi kako najbolie može. To je još jedan korak dalje iz sveta misli u svet ftzičkog ispoljenja. jer istu količinu plastelina možete koristiti više puta. ved dobijaju masu i opipljivost. Iz tog razloga su kod davanja autosugestija najefikasniji metodi koji uklanjaju cenzuru i kritičnost svesnog duha. ali nesvesni jeste. Kako se radi? Koristite običan plastelin koji upotrebljavaju deca u zabavištima i osnovnoj školi. Usta čije su ivice okrenute naviše nagoveštavaju smeh i zadovoljstvo. mi smo u grču i tada podižemo energetske barijere koje sprečavaju nove ideje o njegovom ostvarenju da udu u našu svest. Na primer. U oba metoda koja sam opisao to znači da se neko vreme maksimalno usredsređujemo na svoj cilj ili listu ciljeva. kada ciljevi dobijaju opipljivost i mentalnu masu. procenjujete šta se sa njima događa i tome slično. odnosno ona de imati najvišu materijalnu realnost. pored slike (vizualizacija) i emocionalne energije (ulaganje emocija u cilj) i osedaj opipljivosti. odnosno pokušamo da zaboravimo na svoj cilj. ali je potom zakonom zabranjena.

Druga vežba prihvatanja Neka Klijent pogleda po prostoriji i neka prihvati prvih 5 stvari na koje mu padne pažnja. koje su vedinom iznenađujude etikasne i znatno delotvornije od mojih prethodnih metoda. ukoliko ne zna značenje te reči. da se uživi u njega i da oseti kao da se taj doživljaj sada događa. Kod svake vrste diskreiranja ili eliminacije nepoželjnih stanja potrebno je uraditi slededa 3 koraka: Vežbe prihvatanja Vežba pravljenja snapshot-a (slike zaustavljene u vremenu) Vežba dupliranja Nije potrebno raditi posebne vežbe za dramatizaciju. Neki od njih su manje. Međutim. dovoljno je redi Klijentu da de se od njega tražiti da dramatizuje svoja negativna iskustva i objasniti mu šta to znači. umnogome. a neki više efikasni. Proučavajudi odgovarajudu literaturu i tragajudi po internetu. Prva vežba prihvatanja Neka Klijent baci pogled po prostoriji u kojoj se nalazi i neka jednostavno prihvati jednu za drugom 5 stvari ili objekata. Takode su. Četvrta vežba prihvatanja . barijere i nepoželjna stanja. Treda vežba prihvatanja Klijent treba da se zatvorenih očiju seti nekog prijatnog doživljaja. bez ikakve selekcije. Skoro uvek su novi sistemi delotvorniji od prethodnih. Vežbe prihvatanja „Prihvatiti" znači primiti. uverio sam se da u ovom trenutku ne postoje slični metodi. a potom emocionalnim distanciranjem od cilja. Ne treba da vam kaže koje su to stvari ili objekti. bez obzira da li mu se te stvari sviđaju. metoda i postupaka kojima se uklanjaju problemi. Prihvatanje je važno iz slededih razloga. Najbolje čete to postiči ako stavite karton sa plastelinskim prikazom na skrovito mesto i prestanete da mislite na njega. Epifiznim disanjem. Čitaoci koji imaju iskustva sa mojim prethodno stvorenim sistemima znaju da su oni takođe usmereni ka takvim ciljevima. U to su se uverile i druge osobe koje su takvom traganju posvetile pažnju i vreme.Dobro je da proces prikazivanja željenog cilja u plastelinu završite na uobičajen način. nemati nikakav otpor na nekog ili nešto. Prihvatanje dovodi do slabljenja i nestanka problema. Zatim da ga prihvati. U ovom delu Transcendenta koji je posveden uklanjanju barijera i problema izložio sam uglavnom potpuno nove metode. niti po efikasnosti. TREDI DEO UKLANJANJE PROBLEMA I BARIJERA Priprema i opšti principi Postoji veliki broj sistema. originalne. dovodi do perzistencije ili istrajavanja. U uklanjanju problema postoje 2 aksiome: Rezistencija ili otpor. što i jeste razlog zašto su stvoreni. Izložicu 5 vežbanja prihvatanja. ponekada je nov sistem stvoren jer odgovara u vedoj meri nekoj vrsti problema od ostalih. na isti način kao što u oficijelnoj medicini različita oboljenja zahtevaju različite terapeutske postupke. da li ima otpor na njih ili je indiferentan prema njima. ni po formi.

Otpor na iskustvo je siguran način da takvo iskustvo učinimo trajnim. Uspeh naših procesa zavisi umnogome od duplikacije i dramatizacije negativnih iskustava koje hodemo da uklonimo. Na primer. ne prihvata ga kao celinu. i tome slično. odnosno kretanja. mada fizički objekat ved tu postoji. Potrebno je uraditi 2-3 snapshot-a. Bez promena. a to su potvrdili mnogi mislioci posle njega: . Opiranje nekom iskustvu je pothranjivanje takvog iskustva. koji je i skovao taj termin.Ti postaješ ono čemu se opireš. što osoba više pokušava da se oslobodi neke misli ili ponašanja. Takvom stavu doprineli su mnogi metodi samo-pomodi zasnovani na autosugestijama ili samoafirmacijama. Sada du vam objasniti zašto je za nestajanje negativnih stanja i iskustava važno da ih u svojoj svesti duplirate i dramatizujete. Drugim rečima uče nas da potiskujemo osedanja odnosno da se odupiremo i poričemo postojede stanje. njegovu kopiju. Paradoksalna intencija je svesno i namerno činjenje neurotične aktivnosti ili misli da bi se taj poremedaj uklonio. i da u imaginaciji na istom mestu stvori isto takvo osedanje. Vežba dupliranja Kao što sama reč kaže. kao terapeutski postupak. Najzad.U ovoj vežbi Klijent treba da se seti nekog neprijatnog iskustva. jer su od malih nogu učeni da u neprijatnim situacijama postupaju na sasvim suprotan način. nisu potrebne posebne vežbe za dramatizaciju. jer se on svodi na zatrpavanje problema. Tu se insistira na ponavljanju reči koje izražavaju stanje suprotno od postojedeg negativnog stanja koje Klijent hode da ukloni. treba da oseti neku emociju u sebi. Zatim. Značaj duplikacije i dramatizacije iskustva U više psihoterapeutskih metoda primenjuje se paradoksalna intencija. Opsesivne misli se pojačavaju kada čovek pokuša da ih potisne Isto tako mucanje se pogoršava što je osoba svesnija svog poremedaja. tada. ." O istom mehanizmu govori narodna poslovica: „Pritisnuto jače. makar to bila i ravnodušnost. Pre 2600 godina Buda je rekao. sve više odskače". On treba da usmeri pažnju na neki objekat i da tada u svojoj svesti stvori takav isti objekat na istom mestu. zatvorenih očiju. nemoj da plačeš. to one upornije istrajavaju. nema postojanja! Pre mnogo vekova indijski mudraci su poučavali da bi čitav univerzum nestao u trenutku kada bi prestalo svako kretanje u njemu. Aksioma koju sam naveo na početku ovog odeljka zvuči naučnije: „Rezistencija ili otpor dovodi do perzistencije ili istrajavanja". namerno i svesno pojačavanje stanja straha ili opsesija je najbolji način da ih se oslobodimo. Dovoljno je da tokom procesa tražimo od Klijenta da negativno osedanje koje u nekom trenutku oseda svesno i namerno pojača.. Na primer. Paradoks je tvrdnja koja sadrži sopstvenu kontradikciju ili je usmerena suprotnom od prihvadenog mišljenja. telesnu senzaciju koja je prisutna i misao koju ima dok je u tom iskustvu. kao da se sada događa i da ga prihvati.odnosno slike zaustavljene u vremenu Kada se zaustavi unutrašnji film i pretvori u "zamrznutu" sliku u kojoj nema nikakvog kretanja. odnosno da ga dramatizuje. Od Klijenta se traži da prvo duplira neki fizički objekat. primenjuje se kod prisilnih misli ili ponašanja. Premda je dramatizacija nekog negativnog iskustva veoma važna za uspeh procesa u kojem ga uklanjamo. da se uživi u njega što potpunije. Kada svesno i namerno osoba pojača nepoželjno ponašanje ili osedanje. to je vrsta energetske trasfuzije kojom ga hranimo i jačamo. Ovakvim postupcima mogude je postidi samo prividan uspeh. Roditelji nas uče da se odupremo neprijatnim osedanjima. pisac čuvene knjige "Čovekovo traganje za smislom". Ti postupci su najčešde čudni Klijentima. ono ima tendenciju da oslabi ili nestane. kao što je Ajnštajn rekao. Peta vežba prihvatanja Klijent treba zatvorenih očiju da se seti negog drugog neprijatnog iskustva. Paradoksalna intencija. muškarci ne plaču. da se uživi u njega kao da se sada događa i da ga prihvati. to zamrznuto iskustvo ima tendenciju da nestane. Vežba pravljenje snapshot-a. ali ovog puta na poseban način. treba da zamisli sliku nekog objekta i da na njegovom mestu u svojoj mašti stvori isti takav objekat. Taj postupak je prvi primenio Viktor Frankl (Victor Frankl). več treba da prihvati jedan po jedan njegova četiri elementa: sliku tog iskustva. globalno. Budi jak. „duplirati" neko iskustvo znači napraviti duplikat tog iskustva. emociju koju oseda dok je u njemu. kažu roditelji.

bilo da tom prilikom dolazi da telesne povrede ili ne. proveo mesec dana godine 1990. Maslova i svih ostalih mladid je prestao da muca. prelom kuka prilikom pada ili rana naneta vatrenim oružjem. Naravno. Tvorac sistema Transakcione analize Erik Bern (Eric Berne) u okviru Transakcione analize postizao je dramatizacijom dobre rezultate u uklanjanju kompulzivnih neuroza. ved je to subjektivno emocionalno doživljavanje tog događaja. postupak duplikacije i dramatizacije nepoželjnih iskustava nazvao je zakonom suprotnog napora.000 godina. Da bi zabavio učenike on je organizovao pozorišnu predstavu u kojoj su glumili učenici. Klijent je stvarao veliki broj kopija nepoželjnog stanja ili problema tokom procesa koji je mogao da potraje sat ili dva. i da mu se odupireš. on de pudi i prestati da nas uznemirava. Maslov je odabrao mladida koji je ved mucao. odnosno dramatizacije.. Da li de za neku osobu događaj biti traumatičan ne zavisi od spoljašnjih činilaca. kada jedna padne na stepeništu može da oseti takvo iskustvo kao vrlo traumatično." Ovako prikazani ovi postupci deluju kao produkat novijeg vremena. Na primer. Na primer. U jednom od njih . Džon Galuša (John Galusha). uz kojeg sam u Denveru. fizičke traume često su pračene i psihološkim traumama. Ali je za ulogu u komadu trebalo da muca mnogo jače nego što je on to činio u životu. USA. Nemojte ih nikada ispuštati iz vida. Na vedem broju proba mladid je to zdušno činio. tekstovima starim skoro 2. u „Jevanđelju po Filipu". Na početku karijere on je radio kao psiholog u srednjoj školi. METOD KAŽIPRSTA ZA UKLANJANJE TRAUME Trauma je neprijatno ili bolno iskustvo koje ima štetne posle. Tražio bi od svog Klijenta da zamisli svoje nepoželjno stanje i da ga oseti što jače i potpunije. Posle predstave priređene za učenike i njihove roditelje. koristio je isti princip dramatizacije. Duplikacija i dramatizacija nepoželjnih iskustava ili problema su osnovni mehanizmi njihovog uklanjanja u Spiritualnoj tehnologiji i svim metodima vrednim pomena. učenici pitaju Isusa: „Kako mi možemo da uđemo u nebesko carstvo kod Tvog Oca?" Na to im Isus daje odgovor koji de delovati nelogično i zbunjujude na svakoga ko ne zna mehanizam duplikacije:„Kada uspeš da staviš svoju ruku tamo gde se tvoja ruka ved nalazi. Ako ga naduvamo daleko preko njegovih uobičajenih razmera.dice po čoveka. Proučavajudi literaturu naišao sam na iste principe u „Gnostičkim jevanđeljima". onda svesno i namerno treba da Činiš ono što tvoj nesvesni duh čini automatski. treba da mu svesno i namerno dodaš energiju. Otuda je Maslov duplikaciju i dramatizaciju nazvao zakonom suprotnog napora. jedan od najvedih savremenih psihologa. kao prenaduvani balon koji je pukao i raspao se. Fizička trauma je fizička povreda koja izaziva promene u telu. otac Humanističke psihologije.Verovatno je Georg Gurdijev (Georg Gurdjief) bio prvi poznati Spiritualni Učitelj na Zapadu koji je koristio dramatizaciju da bi uklonio probleme odnosno nepoželjna stanja. Na primer. Ako bi daktilografkinja često pogrešno pisala neku reč. na veliko iznenađene tog mladida. Psihološka trauma je emocionalno ili psihološko bolno iskustvo izazvano obično ekstremno stresnim događajem ili takvim koje ugrožava integritet i život osobe. Procesor bi tražio od njega da to učini devet ili više puta i tada je takva kompulzija nestajala. Ali nisu. osobe koja muca. Interesantan je način na koji je Maslov došao do otkrida tog mehanizma. Tražio je od svojih Klijenata da preteraju u doživljaju nepoželjnog stanja. ovako je to izrazio: "Ako hodeš da povratiš izgubljenu sposobnost svoga duha. kao terapeutski postupak stvorio je takozvane kreativne procese u kojima je koristio isti princip duplikacije. pradeno mišlju „Propast! Užas! Umirem!" ili da vidi smešnu stranu tog iskustva: „Ovo sam fantastično izveo!" . ako je Klijent uvek morao da kompulzivno opere ruke 3 puta uzastopce." Fric Perls (Fritz Pearls). često izazvana dejstvom spoljašnje sile na telo. Zatim bi Klijent trebalo da uzastopno stvori veliki broj kopija slike tog stanja i osedanja koje ga je pratilo. sve dok problem ne bi nestao. Za jednu ulogu. Svaka situacija koja izaziva u čoveku osedanje da je prevladan i bespomodan može biti traumatična. trebalo bi da je svesno i namerno pogrešno napiše nekoliko puta. Dramatizacija podseda na naduvavanje balona koji predstavlja nepoželjno ponašanje. Jedan praktičar alternative. Abraham Maslov (Abraham Maslow). veoma kreativna osoba. On je takav postupak izrazio ovim rečima: "Umesto da pokušaš da ukloniš nepoželjno stanje silom. udi deš u carstvo nebesko". Najšira podela trauma je na fizičke i psihološko. da ga osetiš što jače i potpunije možeš. Takav postupak primenjiv je takođe na ispravljanje pogrešaka u svakidašnjem životu. koji je shvatio mehanizam odnosa između ljuske svesti i nesvesnog duha.emocionalne traume.

ali istinito. Kasnija ispitivanja pokazala su da otisci traume bivaju zabeleženi ne samo u svesti i nesvesti. Italiji i drugim zemljama bili su iznenađeni efikasnošdu tog metoda. na njegovo detinjstvo. Uradite sa njim vežbe pravljenja snapshot-a. tako da postoji psihofiziološka osnova traume. To treba da je „snimak" ili nepokretan fotos . tako da osoba nije za nju pripremljena. Ona deluje kao šok. u delijskom pamdenju. Ponavljam ono što sam više puta rekao do sada. Trauma savlađuje čoveka. on je poražen. Engleskoj. Zaključio je da problemi odraslih ljudi imaju uzroke u tom periodu života. 6. 2. Primenjujudi dugotrajnu psihoanalizu na osobe sa psihološkim i emocionalnim poremedajima. utoliko jače deluje na osobu.snapshot. Klijent treba da odabere traumu sa kojom de da radi. osedanja i telesne senzacije. Čudesno. Zatražite od Klienta da se nikako ne opire neprijatnim elementima (rezistencija izaziva perzistenciju). . tako da odabere jedan najdramatičniji ili najupečatljivij trenutak nekog doživljaja i da ga drži fiksiranim. „zamrznutog" u svesti. Ovde navodim obe. 4. Kasnije su ti postupci znatno skradeni. ne traje nekoliko minuta. najdramatičnijeg trenutka te traume. čiji tvorac je imao lošu moralnu reputaciju. Ona se događa neočekivano. 5. Objasnite mu ukratko kako de proces tedi i koji su njegovi važni elementi. Uradite sa Klijentom ved opisane vežbe prihvatanja. Pre nekoliko godina stvorio sam Metod Kažiprsta za uklanjanje trauma. ved 15-20 sekundi.Spiner (Vrtlog) . Osobe u kasnijem periodu života nisu u stanju da zaborave traumu. Žane je takođe ukazao na rano detinjstvo kao najranjiviji period za ljudsko bide. Takvi postupci su uglavnom bolni za Klijente.Slamanje prostora i vremena 1. Pre Frojda takav zaključak izveo je francuski psihijatar Pjer Žane (Pierre Janet) i bio je izričit da su traume uzroci svih psiholoških i emocionalnih poremedaja. Svi metodi vredni promena neprekidno se usavršavaju. Što je trauma ranije doživljena ona ga jače i trajnije ošteduje. Sigmund Frojd je skoro uvek dovodio svoje pacijente do najranijeg detinjstva. odnosno zamrznutim u vremenu (3 vežbe). korišden je repetitivni proces u kojem Klijent ponovo proživljava psihičke slike traumatskog događaja. Ovaj drugi metod spada u hronokinezu ili ostvarenje promene u percepciji vremena psihičkim sredstvima. 2. jer im je u njoj blokirana velika količina emocionalne energije i njihova pažnja je nesvesno privučena u tom pravcu kao prema psihološkom atraktoru. Kada je iznenada izloženo delovanju jake traume dete je paralizovano i bespomodno pred njenom savlađujudom snagom. ved i u telu. Ukoliko se ranije dogodi. Vedina nije mogla da shvati kako je mogude na taj način ukloniti teške traume za minut ili dva. Njegova hipoteza bila je da jake traume onemogudavaju integraciju iskustva u pamdenju zato što izazivaju jaka osedanja koja potiskuju događaj iz svesti traumatizovane osobe. dugo traju i retko kada imaju povoljan ishod. U jednom takvom metodu. Trauma može da se dogodi bilo kada u životu. 3. Osoba se oseda nemodnom da spreči takvo iskustvo. Taj metod koristio sam do nedavno i obučavao učesnike mojih seminara njegovoj primeni. Tražite da odabere najgori ili najdramatičniji trenutak svoje traume i da ga tokom čitavog procesa drži nepokretnog. Vedina psihoterapijskih sistema nastalih iz psihoanalize usmerena je na prošlost čoveka. Uradite 2-3 vežbe dupliranja. Različitim postupcima oni ga navode da ponovo nakratko proživi traumatski događaj koji je u osnovi njegovog problema. Sada postoje dve varijante tog metoda: Spiner (vrtlog) i Slamanje prostora i vremena. Mnogi terapeuti i psihijatri koji su učestvovali na mojim seminarima u USA. tako da druga varijanta Metoda Kažiprsta ili Slamanje prostora i vremena. Priprema Prvih šest koraka koji su ovde navedeni zajednički su za oba metoda uklanjanja trauma: .Ovo su glavne karakteristike psihološke traume: 1.

hronokineza.. vuci traumatsku sliku na prstu. Zatim treba da zatraži da mu Klijent ponovi sopstvenim rečima šta de učiniti u procesu. Klijent ima otpor na traumatsko iskustvo (rezistencija dovodi do perzistencije). Ako klijent kaže „Mogu daje vidim". da ne ide ni sekund pre ni posle odabranog traumatičnog trenutka. Njegovo dugotrajno tragalaštvo završava se neuspešno i Gilgameš umire. 1. Klijent ne drži traumatsku sliku nepromenljivom. radedi proces sa svih relevantnih tačaka gledišta (a to znači sa svih tačaka na kojima ima emocionalnog naboja). ali da li potoje negativne emocije u njoj?" One moraju nestati. ukočenom. Recite mu da je važno da drži sliku nepokretnom. ili „Još postoji". Kada počnete da ga okredete tražite da vuče sliku kažiprstom za sobom kao da je slika zalepljena na vrhu kažiprsta. On koristi centripetalno kretanje za integraciju traumatskog iskustva.. ved se u svojim mislima i emocijama krede u vremenu pre ili posle traumatske slike.Ne idi ni sekund pre tog trenutka. Cirkularno procesovanje.recite mu: „Razumem te. Ta sposobnost odraz je prastare ljudske težnje da se kontroliše vreme. Neka stavi vrh kažiprsta u centar te traumatske slike. Koliko je metod efikasan. Kada ga okrenete tri i po puta." 7. recite mu da spusti ruku. U njenoj osnovi leži prikrivena nada da se dosegne besmrtnost. ili se usmerava na druge delove te traume ili na druge slične traume. . drži sliku nepokretnom. Dok ga okredete. da nema nikakav otpor. uradite sa Klijentom cirkularno procesovanje. 6. Verovatno najstariji sačuvan ep u istoriji čovečanstva je ep o Gilgamešu..Ne opiri se emocijama. premda je ta težnja često zamagljena.Prva varijanta Metoda Kažiprsta Vrtlog ili Spiner Ovaj metod je veoma efikasan i kod veoma teških trauma (incest.. Klijent ne vuče sliku za sobom na vrhu svog kažiprsta dok se okrede. Ukoliko trauma ne iščezne potpuno (bar negativne emocije iz traume). a trauma na kraju procesa ne nestane u potpunosti. možeš da vidiš sliku traume. otvori oči i pitajte ga: „Šta se dogodilo sa traumom? Da li je još osedaš ili je nestala?" Ako je uradio proces kako treba. Tražite da se tokom procesa ne opire traumatskom iskustvu. odnosno suprotno od kazaljke na satu.. 2. 5. 4. Taj tragičan dogadaj stvara u njemu svest o mogudoj sopstvenoj smrti. Procesor treba da objasni klijentu koje su mogude greške u ovom procesu i da insistira da ih nikako ne čini.. Sličan izraz. koji potiče iz Mesopotamije. sve vreme mu govorite: . VREME I HRONOKINEZA Ved ustaljen i dobro poznat termin "psihokineza" označava delovanje psihičkim sposobnostima na materijalne objekte. Često se i slika raspadne i nema je. nasilje i slične). bilo da se uspori ili ubrza. Neka Klijent zatvori oči i neka pokaže kažiprstom dominantne ruke gde u prostoru vidi sliku te traume. ni sekund posle.vuci je. označava sposobnost da se utiče na vreme i izmeni vremenski tok.. Ako u toj traumi učestvuje druga osoba ili osobe. On opisuje Gilgamešovo traganje za besmrtnošdu posle smrti njegovog bliskog prijatelja Enkidua.Ne opiri se osedanjima. nede biti traume! Slika može postojati i dalje. . I da zatim ponovi proces. "zamrznutom u vremenu".. 2. toliko je i jednostavan. 3. Okrenite ga polako oko ose tri i po kruga NA LEVU STRANU. Stavite svetlost u telo Klijenta tokom 4 udisaja. 1..vuci je... silovanje. Tri glavne greške mogu da se dogode tokom ovog procesa.

Dvapara juga 864. Usmerenost vremena sugerira nam da se vreme krede od prošlosti ka bududnosti. Čitav život Brame obuhvata 311 biliona i 40 milijardi godina. ved da postoji samo večito sada: "Jedino o dva dana u sedmici ne treba da brinete.000 i Kali juga 432. jer je stavljeno pod kontrolu u izvesnom stepenu. voda isparava i nestaje. veka Hektor Berlioz rekao je: "Vreme je veliki učitelj.32 milijarde godina. Ali za one koji vole vreme ne postoji. isto kao što je učinio svog prethodnog dana. kao poslednja granica. Vedina ljudi smatra prošlost okamenjenom i potpuno određenom. Vreme i prostor su medu najviše razmatranim temama u grčkoj i Hindu filozofiji starog veka bududi da su ljudi tog vremena bili suočeni sa pitanjem da li prostor i vreme imaju početak i kraj? Ako nemaju. Razliku između prošlosti i bududnosti ljudi uočavaju u vedini prirodnih procesa. Satja juga zahvata 1. a koji nisu iskusili moj Spoja ili Proces Unificacije (Unification Process).. previše brzo za one koji strahuju. kako objasniti njihovu beskonačnost? U "Vedama". Da li je smrt konačni kraj.U osnovi i kreativnog akta i mističnog iskustva krije se težnja ljudskog duha da zaustavi vreme i pobedi prolaznost života. Ipak. kao što se čovek krede iz jednog položaja u prostoru do drugog.728. Treta juga 1. po svemu sudedi vreme je načeto. Peroiod u kojem živimo je Kali juga. pesnicima i fizičarima. prekratko za one koji se raduju. izložena je veoma složena indijska kosmogonija koja zahvata ogromne periode vremena. Na ovom stadiju razvoja naše svesti to nije mogude. tako je malo ljudi. što označava kraj Braminog dana.32 milijardi godina. da li postoji početak vremena. a bududnost doživljava kao neodređenu. a novi dan bududnosti. poslednja era u životu jednog od četrnaest Manua. kada Brama nestaje i biva regenerisan. fluidnu i nedokučivu.296. Shvatajudi tu tragičnu prolaznost. pre svih Geštalt sistem. završili bismo svoju Spiritualnu evoluciju. U svakoj kalpi ima 14 generacija Manua." Vreme je besumnje velika misterija. Sa nastupom nodi Brama pada u san koji traje takođe 4. To je večito promenljiv trenutak "sada" koji se neprekidno pomera od prošlosti ka bududnosti. Jedan dan u životu Brame zove se kalpa. da može da zadovolji taj zahtev. Jedan Spiritualni Učitelj rekao je svojim učenicima.." Mnoge savremene psihološke škole. Treta jugu. Dvapara jugu i Kali jugu. koja ima 4. jedan od velikih kompozitora 19. nadahnuto im ukazujudi da nema ni prošlosti. Ljudsko bide je svesno proticanja vremena. ni bududnosti. biljke umiru i bivaju absorbovane u tlo. ono je granica na kojoj Ijudsko bide stoji. a podela na prošlost. organske materije trule i raspadaju se. Jedini neposredno opažljiv element je sadašnjost. traženje sebe u drugima i drugih u sebi. kada slededi Brama biva stvoren. jer bismo došli do kraja takvog traganja. pitali su se mislioci tokom hiljada godina. Zagrejani objekti zrače energiju u okolinu i tokom vremena se hlade. . Brama stvara slededeg i ciklus se ponavlja sve dok svih četrnaest Manua nestane i sa njima čitav univerzum. Kada jedan Manu dođe do kraja svog života. zadržadu se na shvatanjima o vremenu u filozofiji i modernoj fizici. Svaka Caturjuga sadrži 4 juge ili ere: Satja jugu. Ali. Od pamtiveka se postavljalo pitanje. on stvara četrnaest novih Manua u sledu. suviše dugo za one koji pate. o juče i o sutra. pokušavajudi da progleda kroz tamu nesaznatog i suoči se sa onim što ga čeka iza nje. sadašnjost i bududnost je opšteprihvadena. insistiraju na zahtevu "budi ovde i sada"." Pre nego što opišem svoje nove efikasne metode koji koriste hronokinezu za uklanjanje problema. prvenstveno psihoterapijske. Posvetio sam tri poglavlja vremenu i pokušajima da se ono. ali nažalost ono ubija sve svoje učenike. Bog Brama ima životni vek od 100 "Brama-godina". Ti ciklusi se ponavljaju tokom 100 božanskih godina. Posle njegove smrti nastaje jednako dug period neispoljenja od 311 biliona i 40 milijardi godina. kao sa druge strane ogledala.000 ljudskih godina. Sadašnji Manu je sedmi po redu i zove se Vaivasvat. kojim počinje njegov novi dan. Skroman doprinos dao sam i ja u svojoj knjizi „Sunjata". Ono je predmet hiljade knjiga i stotine hiljada članaka i rasprava među filozofima. Svaki Manu sastoji se od 71 Caturjuga. Slededeg jutra Brame.000. prevaziđe. Po njoj univerzum je ciklično stvaran i razaran. trenutak u odnosu na koji ne postoji "pre"? I da li postoji kraj vremena iza kojeg ne postoji "posle"? Individualni život ljudskog bida izgleda kao da nastaje u trenutku njegovog rodenja i završava se smrdu. najranijim tekstovima indijske filozofije. Nede biti suvišno da ovde citiram mali deo teksta izložen u toj knjizi: „Kada bismo zagospodarili vremenom u potpunosti.000." Koliko je vreme relativno i zavisno od gledišta posmatrača kazuje nam oštroumno opažanje Henrija Van Dajka o prirodi vremena: "Vreme je sporo za one koji čekaju. nod pripada prošlosti.

Kada avangardni naučnici govore o dalekim putovanjima kroz naš univerzum. Danas se smatra da prostor i vreme čine integralni kontinuum prostor/vreme u kojem vremenski i prostorni intervali zavise od relativnog kretanja posmatrača i posmatranog objekta. Kako vreme nastaje iz večnosti Plotin objašnjava na način koji nije lako shvatljiv. koja je večita i da zbog toga ne može biti nikakve promene. a vreme koje oni pokazuju zavisi od njihovog kretanja. a bududnost je fluidna. ved jednostavno postoji. Plotin. Vreme nije samo po sebi empirijski ili fizički fenomen. Po njegovom učenju vreme utiče samo na ljudsku svest. Današnja kvantna fizika i Ajnštajnova teorija relativiteta prevazišli su klasičnu fiziku i mnoge Njutnove ideje o prostoru i vremenu. bar u teoriji. Prema Njutnu. Ono nije podložno procesu promene. nade i strahove na bududnost. To je jedino rešenje. Nasuprot filozofskih stavova o vremenu. u njemu postoji samo večito ovde i sada koje budisti nazivaju sunjata ili praznina. kretanje. niti se ikada menjalo. Heraklit. dok su Njutnovi prostor i vreme nepromenljivi. Postoji samo Jedno i stoga mnoštvo. ističu kao najvažniji element mogudnost distorzije prostora i vremena i korišdenje crvotočina (ili crvnih kanala). kojom se omogudava brzo odvijanje vremena. Posebno je kvantna fizika odbacila Njutnovo shvatanje prostora i vremena kao apsolutnih i određenih. Mi se sedamo izvesnih delova svoje prošlosti. Nasuprot Hindusa koji su bili fascinirani beskrajnim eonima vremena. Po budistima. Bog je sveprisutan u večitom božanskom kontaktu sa stvaranjem. Kontrolisana manipulacija jednom od ovih vremenskih dimenzija. Ajnštajn je prirodu vremena izrazio svakodnevnim jezikom: "Vreme je način na koji priroda sprečava da se sve dogodi u istom trenutku. U njemu on defmiše vreme kao „pokretnu sliku večnosti". kao što je verovao Njutn. fizika je imala svoje. U toj aktivnosti Duše nastao je univerzum. Prema njemu. Njemu nasuprot. najistaknutiji predstavnik neoplatonizma. stari Grci su pokušavali da shvate i objasne suštinu vremena. jer su neki objekti u kosmosu udaljeni hiljadama svetlosnih godina. Kako se kredemo vremenskom stazom. sadašnjost i bududnost. nepoznata i nedeterminisana. uz istovremeno očuvanje tekudeg vremena sadašnje fizičke egzistencije. jer se namede individui kroz ideju umiranja. I subjektivno i objektivno vreme uobičajeno se dele na prošlost. pa je stoga zauvek nedirnuto. da li vreme postoji objektivno ili nastaje sa subjektivnom aktivnošdu brojanja. uprkos privida koji nam namedu naša čula. niti de biti. Takođe. Ta aktivnost je vreme. jer je postojalo pre nastanka sveta. nepoznato postaje poznato. Posle njega Aristotel je u svom poznatom radu pod imenom „Fizika" ponudio jasnu i opširnu definiciju vremena. On ga određuje kao brojanje trenutaka u odnosu na pre i posle. Da bi dočarao prirodu vremena Ijudima koji su izvan nauke. Tok svih stvari je večito događanje rađanja i smrti. Vreme se doživljava kao usmereno kretanje. a ne vreme. kao što je gravitacija. Fizičko vreme možemo meriti časovnicima. koje predstavljaju dinamičko jedinstvo svih suprotnosti. prihvatio je Platonov stav o vremenu kao pokretnoj slici večnosti. zasnovanoj na Njutnovim zakonima. fiksirana osnova svih fenomena. sadašnjosti i bududnosti u okviru vremena je podela na fizičko i psihološko vreme. to omogudava . tako da bi čitav ljudski život bio nedovoljan za takve daljine. Prva razlika posle razdvajanja prošlosti. U klasičnoj fizici. Parmenid je tvrdio da je Bide jedina istinska realnost. Ne postoji univerzalni kosmički časovnik. Ali. a fluidno se kristališe i okamenjuje kao trajno. a univerzum je sadržaj vremena. koji su se smenjivali sa njenim razvojem. u univerzumu mi možemo samo da uočimo kretanje. učio je da je sve u neprekidnom proticanju. odnosno objektivno i subjektivno. pri čemu je prošlost poznata i fiksirana kao urezana u kamenu ploču. a vreme večito. Najraniji poznati grčki mislilac koji se nosio sa pojmom vremena." Pored filozofskog i fizičkog shvatanja postoji zdravorazumsko shvatanje prirode vremena. Ovo pokrede pitanje. Ono ne postoji u univerzumu. Tako je vreme došlo u egzistenciju sa svepostojanjem. ni bududnost. Kada . U svom delu „Timej" („Timaeus") Platon je dao svoje shvatanje kosmologije zasnovano na starogrčkoj mitologiji. Zato što je prostor sveprisutan. zavisno od sila koje deluju na njih. U Njutnovoj slici sveta vreme i prostor su čulni organi Boga. objekti i tome slično koegzistiraju u paralelnim dimenzijama multidimenzionalnog vremena. astralni entiteti. nisu realni.Pored klasičnih sistema indijske filozofije i budizam je imao svoj stav prema vremenu. bududi da je vreme brojanje promena. vreme se shvatalo kao pravolinijski kontinuum koji postoji nezavisno od kretanja i ljudskog merenja. vreme je večita i nepromenjiva božanska supstanca koja nudi beskonačnu osnovu i ram za sve promenljive događaje. a psihološko vreme govori o našoj percepciji vremena koja zavisi od vrste doživljaja kome smo izloženi. Ljudi. izvijanju. U prilog tome ide pretpostavka da se brzina daleko veda od brzine svetlosti može postidi manipulacijom multidimenzionalnog vremena. Izvor vremena može da se unazad prati do prve tendencije Duše prema stvaranju vidljivog univerzuma. Duša je začela odjednom i univerzum i vreme. vreme je brojčana mera promena u kontinuumu pre i posle. prostor/vreme savremene fizike podložni su distorziji. ved apsolutna. večnost je ono što niti je bilo. svesni smo vrlo malog dela svoje sadašnjosti i projektujemo svoja očekivanja. Drugim rečima. ved mnoštvo lokalnih časovnika. promena. ono nastaje samo sa brojanjem. nastajanje. Ono je neraskidivo povezano sa životom i smrdu. Ono je bezgraničan život koji postoji i čiju potpunost ne mogu da poremete ni prošlost. Njemu se pripisuju reči „sve teče". proticanje i tome slično.

Sada smo na početku tog procesa. multidimenzionalno vreme može da se iskoristi za putovanje. Drugim rečima. odakle dolazimo i kuda idemo. Više Ja i slične. Sastoji se u proživljavanju bududnosti pre nego što se ona ispolji u materijalnom univerzumu. a prošlost i bududnost gube značenje koje su prethodno imale. što znači da je vreme ubrzano i zgusnuto u odnosu na "normalno" vreme. iako ne istovetni. koji su slični. Pritom. To je teorijska hipoteza. Medutim. prekognicije. pretpostavljalo je kretanje vremenskom stazom od rođenja do smrti. Međutim. u njenu istinitost uveravaju se praktično sve osobe koje su doživele moj Proces Sjedinjavanja Prošlosti i Bududnosti (Unification Process ili UP). sa kojom je prividno slično. U misljenju zasnovanom na njemu prošlost i bududnost bitno su uticale na naš osedaj gde se danas nalazimo. Kod sedanja bududnosti sadašnja zbivanja bivaju potpuno zaustavljena. kao veliki broj paralelnih i izukrštanih staza. Ono ne treba da se brka sa prekognicijom. suština prostora i vremena. U sadašnjem trenutku. To bi omogudilo letilici da ostane skoro nepokretna u jednoj vremenskoj dimenziji. Na drugoj strani. a da se pretopi sa drugom vremenskom dimenzijom na suprotnom kraju crvotočine. ved da protiče uobičajenom brzinom. mi počinjemo da prodiremo u sferičnu svest. budude sedanje može trajati od nekolio sekundi do jednog minuta. po kojoj ljudsko bide beskrajno ponavlja prethodne živote. dolazilo je do sažimanja vremena kao kod stanja bliska smrti. Takvom poimanju vremena doprinose i neobična psihološka iskustva kao što je deža vi (deja vu). kao ukočena slika na videorekorderu. Dok je osoba prisutna u sadašnjem trenutku. Ovo proživljavanje unapred je za osobu potpuno realno. Postoji pretpostavka da vanzemaljske UFO letilice putuju skoro trenutno u galaktičkim dimenzijama. a potom ga opet sastaviti na istoj vremenskoj osovini. Ono briše granice između onoga što je stvarno i onoga što nije. Ti nivoi postepeno obuhvataju sva svesna bida na planeti. Stoga se na njemu nedu zadržavati. odnosno kao istovremenost prošlosti. jer naučnici pretpostavljaju da nije mogude razložiti fizičko telo. Tokom mnogih vekova ljudi su vedinom doživljavali vreme linearno. ali čovek može doživeti da se bududi događaj odvija u bududnosti u trajanju od nekolio dana ili nekoliko meseci. godišnjih doba i godina dovodi u sumnju naše linearno doživljavanje vremena. kada u ljudima postepeno nastaje svest o postojanju multidimenzionalnog vremena. . Kada u potpunosti doživimo i usvojimo takvo iskustvo. Međutim. američki pesnik. obrađivan je u psihološkoj literaturi. pravolinijski. ona istovremeno proživljava bududu aktivnost sa potpunom mentalnom i čulnom svešdu. a Thomas Eliot. Smenjivanje dana i nodi. u kojoj se kredemo ka višim nivoima svesnosti koji su u suštini holografski. nazivao je vreme "mirnom tačkom u točku koji se okrede". Jedinu istinsku vrednost ima sadašnji trenutak. sada je ljudska rasa dostigla trenutak kada je shvatanje vremena i njegovog merenja korenito izmenjeno. pojmovi zasnovani na linearnom vremenu gube vrednost i vreme se dozivljava ka veliko "sada". O deža vi je dosta pisano. Fridrih Niče (Friedrich Nietzsche) je stvorio teoriju o večitom ponavljanju. zasnovano na trodimenzionalnoj viziji sveta. neprekidno smenjivanje vremenskih ciklusa.se letilica bude našla u crvnom kanalu. pri čemu osoba ima sasvim jasno sedanje na takav doživljaj. Linearno vreme. fizička dimenzija nije zahvadena. Prethodno izložena pretpostavka o korišdenju crvnih kanala je verovatna osnova teleportacije. sedanje bududnosti. sadašnjosti i bududnosti. namede ideju kružnog kretanja vremena. štaviše pravljeni su filmovi sa tom temom. zalazedi u oblasti kao što su sudbina i slobodna volja. Uporedo sa tim ide doživljaj samog sebe kao višedimenzionalnog bida i postepeno prostiranje u paralelne univerzume. Neki subjekti su u objektivno merenom svakidašnjem vremenu od desetak minuta doživljavali događaj koji je u bududnosti trajao godinu dana i to u svim detaljima. deža vu fenomena i sličnih parapsihičkih iskustava. U višedimenzionalnom vremenu vi prestajete da se u životu kredete linearnom vremenskom stazom. kao strelu koja vodi od prošlosti. tokom proživljavanja bududeg iskustva osoba nema utisak da se vreme zgusnulo i ubrzano. Sedanje bududnosti Drugi fenomen koji u još vedoj meri nagriza vreme jeste sedanje bududnosti. Očigledno je da su vreme i prostor na taj način transcendirani. preko sadašnjosti do bududnosti. tako da nije u stanju da razlikuje fenomen doživljen u sadašnjem i bududem vremenu dok se događa. Tako bi bilo omogudeno međugalaktičko putovanje hiljadama puta brže od brzine svetlosti. pretpostavljaju avangardni naučnici. a vreme u bududem sedanja teče. Mereno ovozemaljskim vremenom. Drugom (paralelnom) vremenskom stazom može se kretati jako brzo do drugog kraja crvnog kanala. izmenjena stanja svesti. To nalikuje na deo bududnosti koji se odigrava u sadašnjosti. Budude sedanje razlikuje se suštinski od vidovitosti. telepercepcija (remote vievving) i njima slični parapsihički fenomeni koji izlaze iz okvira prostora i vremena.

mirisi.Vodedi istraživač u ovoj oblasti je Filis Atvoter (Philis Atwater) koja je. U naprednijim nivoima treninga u remote vjuingu osobe su doživljavale vantelesno iskustvo (stari naziv je astralna projekcija) u kojem su doživljavale sebe na ciljnom objektu. U srpskom jeziku ne postoji adekvatan termin. ono je suštinski drugojačije od vizija vidovnjaka u kojima oni gledaju ono što se događa kao na filmu ili TV ekranu. premda je ta pojava usmerena isključivo na bududnost. Ona se razlikuje od ostalih "prirodnih" vančulnih iskustava. Na tačnost podataka ne utiče razdaljina. Tu se radi o „iskustvu na daljinu". Proživljavanje u sedanju bududnosti je potpuno. sluha. I dalje. uzima knjigu u kojoj se nalaze potrebni podaci i iz nje ih čita. tako da se ono nimalo ne razlikuje od svakodnevne stvarnosti. iskrivljuje i menja primljene podatke. kada su poznati slikar i psihik Ingo Svon (Ingo Swann) i nekoliko istraživača parapsihologa pokušali da razviju standardne postupke za dobijanje podataka o lokacijama na kojima nisu bili fizički prisutni. Osoba nije u stanju da takvo iskustvo razlikuje od istinskog života. Zajednička karakteristika vedine je da je to strogo strukturirana i standardizovana tehnika koja omogudava postojano dobijanje relativno tačnih informacija zahvaljujudi strogo određenim postupcima. jasnovidost i telepercepcija? Ukazadu na glavne razlike. ali ova disciplina pokriva znatno širu oblast. Tokom ovog postupka praktičar se direktno povezuje sa Kolektivnim Nesvesnim i iz njega.000 subjekata. Informacije dobijene pridržavanjem protokola telepercepcije bez uplitanja analitičkog duha. Glavni element ovih metoda je sprečavanje censure i kritičnog procenjivanja svesnog duha. podaci iste tačnosti dobijaju se bez obzira da li se cilj na koji je praktičar usmeren nalazi u susednoj sobi ili na drugom kontinentu. Takvi događaji se kasnije dešavaju na potpuno istovetan način. Stari izraz za ovaj fenomen bio je vidovitost. Ono što takve doživljaje razlikuje od iskustava vidovnjaka jeste da se u bududem sedanju doista proživljava bududnost u najsitnijim detaljima pre nego što se ispolji u materijalnom svetu. To je značajno zbog toga što analitički duh čoveka kao obojene naočari prepravlja. a ne u izmenjenim stanjima svesti koja su karakteristična za druge oblike futurističkog doživljavanja. ved kao izuzetno realno iskustvo. Sedanje bududnosti je sposobnost nekih osoba da jedan događaj. Organizacija koja je obavila početni posao bio je Stenfordski Istraživački Institut (Stanford Research Institute) u kojem su napravljeni i testirani protokoli. događaji i bida udaljeni u vremenu i prostoru. tako da se do podataka dolazi preko nesvesnog duha praktičara iz Kolektivne Nesvesti pre nego što svesni i analitički duh može da se aktivira. Nastao je početkom sedme decenije prošlog veka. počele potom da proživljavaju epizode iz bududnosti koje se još nisu dogodile. osedaji dodira. jer se pored vizuelnih utisaka uključuju podaci ostalih čula: zvuci. emocije. prevode se u reči ili jednostavne crteže. osoba je ne doživljava kao viziju. ali su dosledni metodi za primenu postupka telepercepcije razvijeni u drugoj polovini dvadesetog stoleda kada je američka obaveštajna služba uložila značajna finansijska sredstva u ove eksperimente. Uz pomod protokola dolazi se do direktnog znanja o unapred određenim ciljevima kao što su stvari. Telepercepcija (remote viewing) Telepercepcija (engleski izraz koji se odomadio glasi "Remote viewing") takode ruši ustaljena verovanja o određenosti vremena. misli i odluke koje je osoba tada donela. o tom fenomenu objavila nekoliko knjiga. sedanje bududnosti javlja se ljudima u potpuno budnom stanju. po čemu se sedanje bududnosti razlikuje od ostalih oblika javljanja futurističke svesti kao što su proročanstva. a remote viewing je od svog nastanka ima pretenziju da bude naučno prihvaden. Utvrdila je da su mnoge osobe koje su imale takva iskustva. Takvo sedanje je bogato čulnim podacima vida. kao iz akaša biblioteke. bile su u stanju da se kredu po njemu i oko njega i da opišu šta su doživljavale. ili čitav sled događaja. posle istraživanja koje je obavila nad više od 3. Kod nekih teleperceptora dolazi do slamanja verovanja u postojanje samog vremena kao takvog. Pred istraživače se postavilo pitanje. jer je stečena treningom i pridržavanjem strogih protokola. mirisa ukusa i dodira i sadrži mnoge pojedinosti koje se odnose na pokrete. Takode. To je mogude stoga što nesvesni duh postoji izvan prostora i vremena. Ona je u dužem periodu ispitivala osobe koje su preživele stanja bliska smrti (near death experience). a takode emocionalnu utisci. Najvažniji elemenat ovih postupaka bilo je obučavanje osoba da potpuno uklone uticaj svesnog duha i tako omogude informacijama nesvesnog duha da se ispolje. prekognicija. Potencijal za razvoj ove sposobnosti imaju svi ljudi. a koji de se ispoljiti tek u bududnosti. ali je odbačen jer ima nepoželjan mistični prizvuk. potpuno prožive u subjektivnoj realnosti. Doslovan prevod bio bi „viđenje na daljinu". Ono što je materijalistički orijentisane . Postoji više tehnika remote viewinga i vedi broj „škola" koje ga praktikuju.

prođite je u imaginaciji i istovremno se koncentrišite na misao i osedanje "sada". kao da ste proveli mnogo više vremena radedi. Hronokinetičko uklanjanje problema Razumevanje kako psiha i telo procesuju.istraživače zbunjivalo od početka bili su rezultati koji su nedvomisleno pokazivali da za dobro treniranog praktičara ne postoje ograničenja. Jedan od najuspešnijih. Što je najvažnije. eksperimentalno je dokazao da je rotaciono kretanje daleko superiornije od pravolinijskog. ne samo prostora. a to je značajno. pamte i održavaju traumatske događaje nudi ključeve za lečenje trauma. Postupite tako sa obe strane tela tri puta uzastopno. Sve je ovde i sadal Prošlost je živa i još uvek postoji. ali poslednjih godina javile su se napukline na toj građevini kroz koje naviru talasi novih iskustava i drugojačijeg doživljaja sveta i našeg mesta u njemu. Viktor Shauberger. HRONOKINETIČKO SAŽIMANJE VREMENA Da se naša percepcija vremena naglo menja pokazuje jednostavan eksperiment koji može da vas uveri u mogudnost sažimanja vremena. rotacija. kako je to zamišljao Ajnštajn. odnosno mističnog iskustva krije se težnja ljudskog duha da zaustavi vreme i pobedi prolaznost života. Koncentrišite se na misao "sada" dok osedate desnu stranu tela. do nedavno bilo jedan od stožera pogleda na svet. Nikada nije prošla!" Zadržao sam se nešto duže na vremenu kao temi. Rotacija tela prilikom procesa i 2. Tog dana i verovatno slededeg dodi de do hronokinetičkog sažimanja. Austrijski amater naučnik. Možete ga sami izvesti. Ono što postoji za nas dok smo u ovim fizičkim telima nije vreme. materije i energije. ispoljava se u svim oblicima umetničkog stvaralaštva i u traganju za Spiritualnim istinama. A ta težnja je vajkadašnja. Potom se usmerite na desnu stranu tela. bidete u stanju da obavite daleko više posla u tom periodu. koji od nedavno stiče veliku reputaciju u svetu. Činite to 10. Postoje dva mehanizma koji su u osnovi Metoda Kažiprsta za uklanjanje trauma: 1. Ja sam bio šokiran kada smo to utvrdili i nisam nikoga video koje ostao ravnodušan na to. doprinosi uklanjanju energetskog naboja koji čini problem. Vedinom su doživljavali mističnu konverziju. različito od sada). ved ograničenje naše percepcije. ved ni vremena. a "tada" dok osedate njegovu levu stranu. U osnovi svakog stvaralačkog akta i Spiritualnog. Percepcija vremena bide vam značajno izmenjena. Jedna od posledica iskustava koja su trenirani teleperceptori imali bila je duboka promena u strukturi njihovih ličnosti i načinu doživljavanja sveta. ali su odvojeni od realnog života. Usmerite se na levu stranu svog tela. niti da ostanete na nivou misaonih eksperimenata koji su zanimljivi. Osnovno je razumeti da je trauma vezana za odreden trenutak u vremenu i odreden prostor. a na časovniku de biti tek deset sati ujutro. odnosno skradivanja vremena. Ponovite to tri puta. Eskperiment je jednostavan. jer je ono. prođite kroz nju kao da je skenirate i istovremeno se koncentršite na misao "tada" (a to znači neko drugo vreme. Džozef MekMonigl napisao je u svojoj knjizi o telepercepciji: "Telepercepcija nas je uverila da vreme ne postoji. Takvo razumevanje omogudava da se shvate mehanizmi na kojima počiva Metod Kažiprsta za uklanjanje trauma. Vaš subjektivni osedaj redi de vam da je podne. Ono to svakako jeste kada se radi o psihološkim i spiritualnim . Postupite na slededi način. a njegov rezultat fascinantan. ljudsko iskustvo delimično je prevazišlo ograničenja koje namede vreme. a takođe ono što de se dogoditi u bududnosti. U kontekstu ovog poglavlja.15 sekundi. a bide tek 15h. Ili da je 18h popodne. Nije potrebno da se vozite letilicom koja se krede brzinom koja se približava brzini svetlosti. Čitav proces ponovite 3-4 puta. Takva osoba bila je u stanju da opiše zbivanje koje se dogodilo u prošlosti. Sada učinite obratan proces. pored prostora. Slamanje vremena i prostora Prvi elemenat.

ovde i sada. Metod Kažiprsta za uklanjanje trauma razvio sam pre godinu dana (pišem ovo 2009. odnosno kretanje prema centru. Medjutim. Staviše. ved da vam kaže koje elemente oseda „ovde i sada": sliku. Tražite da odabere najgori ili najdramatičniji trenutak svoje traume i da ga tokom čitavog procesa drži nepokretnog. Na taj način se slamaju vreme i prostor. ona nestaje. To je razlog zašto se u drevnoj joga tradiciji zahteva da postelja u kojoj čovek spava bude postavljena po toj osi. a ta tvrdnja po svemu sudedi ima dosta osnova. 3. Ljudsko telo ima energetsko polje oko sebe. Zatražite od Klienta da se nikako ne opire neprijatnim elementima (rezistencija izaziva perzistenciju !).procesima. a potom se postupak razlikuje. Ali načini na koji oni to postižu jesu različiti. a Procesor navodi Klijenta da je iskusi upravo u toj prostoriji. METOD KAŽIPRSTA SA SLAMANJEM PROSTORA I VREMENA U ovoj varijanti imamo dva terminala: Prvi je "Ja ovde i sada". 7. emociju i misao. prihvatite. Jednostavan primer imamo kod mlina za kafu. Klijent treba da odabere traumu sa kojom de da radi. tražite da zaboravi na traumu. Dok stoji zatvorenih očiju. U centripetalnoj rotaciji energija naboja se integriše u osobu. sa sopstvenom polarnom osom sever-jug. a kada se trauma izmesti iz prostora i vremena u kojima je doživljena. Prvih 6 koraka zajednički su sa prvom varijantom. Ako poklopac sa mlina spadne dok je on uključen. Postoje dve vrste rotacionog kretanja: Centripetalno (kretanje ka centru) i centrifugalno (kretanje od centra ka spoljašnjem svetu). ovaj postupak ne iscrpljuje se uklanjanjem trauma. U Metodi kažiprsta čovek se okrede na levu stranu. s tim što glava treba da bude okrenuta ka severu. pređite na korak br. Radi jasnode ja du ponoviti prvih 6 koraka. ugao između naše energetske ose i ose Zemlje stalno se menja i taj ugao ili jača ili slabi naše energetsko polje. 4. telesni osedaj. energija pozitivnog iskustva nastaje nasuprot prethodno postojede negativne energije traume ili polariteta opteredenog negativnim iskustvom. Kod centrifugalnog dolazi do izbacivanja energije ka spoljašnjem svetu i na taj način do pražnjenja problema od naboja. a takvo kretanje je centripetalno. Trauma se dogodila na određenom mestu. Uradite sa Klijentom ved opisane vežbe prihvatanja (5 vežbi). 1. Bilo šta da kaže. Pošto ste uradili prvih 6 koraka. zajedničkih za oba metoda. On je bezmalo apsolutno uspešan. godine) i još je efikasniji od prethodno objašnjenog Metoda Spinera ili Vrtloga. . Uradite 1-2 vežbe dupliranja. čija sečiva se okredu velikom brzinom i tako melju zrna. a Procesor navodi Klijenta da je prebaci u sadašnje vreme. U kontekstu Transcendent sistema to znači da nova energija nastaje kada bilo neprijatne bilo prijatne sadržaje integrišemo u svoje središte. To treba da je „snimak" ili nepokretan fotos (snep-šot) najdramatičnijeg trenutka te traume. stoga je centripetalno kretanje superiornije. Drugim rečima. ali kod njega nema nastanka nove energije. Najvažnije je da usmeri svoju pažnju na telesni osedaj kontakta svojih nogu sa podom. Smisao tog pitanja je da ga stabilizuje u prvom terminalu. Kada se mi kredemo. Objasnite ukratko kako de proces tedi i koji su njegovi važni elementi. najdramatičniji ili najupečatljiviji trenutak doživljaja drži nepromenljivim. 6. kafa se rasipa po okolini pod dejstvom centrifugalne energije. Na njenom mestu ostaje praznina. možda stotinama ili hiljadama kilometara udaljenom od prostorije u kojoj se proses radi. 2. tako da je u stanju da jedan. Drugi element koji du vam ukratko objasniti je slamanje vremena i prostora. tj. Sličnu situaciju imamo u fizičkom svetu. a u centrifugalnoj ona se izbacuje iz nje u spoljašnji svet. Oba ova rotaciona kretanja dovode do pražnjenja emocionalnog i psihološkog naboja i tako do uklanjanja problema. odnosno zamrznutim u vremenu (1-2 vežbe). ved je njime mogude ukloniti i relativno teške probleme (vidi kasnije).7. „zamrznutog" u svesti. Drugi terminal je položaj tela nalevo za 180% u odnosu na prvi. a često i slika traume. i centrifugalno kretanje dovodi do nestanka problema. U njemu nestaju traumatska osedanja. Trauma se dogodila u prošlosti. Filozof Volter Rasel tvrdi. 5. da nova energija nastaje kada se dostigne centar i da ona potom zrači od centra ka spoljašnjem svetu. Uradite sa njim vežbe pravljenja snapshot-a.

Ali da li možeš da osetiš traumatske emocije koje si osedao na početku procesa?" on nede modi da ih oseti. Primenjuju se isti principi kao kod uklanjanja trauma.8. možete ga uspešno primeniti i na otvorenom prostoru. Koliko je rastojanje od vrha tvog prsta. Zatim ga pitajte: a. Taj proces treba da radite po mogudnosti u zatvorenoj prostoriji! Zatražite da kažiprst svoje dominantne ruke (ako je dešnjak. Koliko je rastojanje od vrha tvog prsta. ali tada je potrebno da imate referentne tačke koji zamenjuju zidove prostorije. Koliko je rastojanje od vrha tvog prsta. tako da je tokom procesa načinio pun krug. to je desna ruka. . brdo u daljini. Ponekad se desi. izuzetno retko. do poda u ovoj sobi ? Tada Klijenta vratite u prvobitni položaj. ali ona je prazna od naboja. Rekao sam da ovaj postupak treba da radite kada god je to mogude u zatvorenoj prostoriji. drugim rečima okrenite ga opet za 180% nalevo. da otvori oči i tada ga pitajte: „Šta se dogodilo sa traumom? Da li postoji ili je nestala?" Ukoliko je Klijent sledio instrukcije. U takvom slučaju. uradite šestostruko slamanje prostora. Međutim. odnosno najdramatičnijem trenutku traume zaustavljenom u vremenu: koju sliku vidi. Poslednja napomena. koje osedanje i telesnu senzaciju oseda. 9. koji se nalazi u centru traumatske slike. kudu. a da je slika još tu. da su emocije potpuno nestale. do zida iza tebe u ovoj sobi? c. Recite mu da spusti ruku dole. oblake na nebu. Kažete mu: "Od te tri situacije izaberi najgoru. koji se nalazi u centru traumalske slike. do zida levo od tebe u ovoj sobi? d. ako je levak to je leva) stavi u centar traumatske slike i da ga drži tu sve vreme dok traje proces. Sada (oči su mu i dalje zatvorene) okrenite Klijenta nalevo za 180% i zatražite da se u tom položaju seti svoje traume i da se što jače u nju uživi. trauma više nede postojati. Kada to učini. Najčešde je traumatska slika nestala zajedno sa traumatskim emocijama koje Klijent više ne može da oseti. ma koliko se naprezao. 4. nedavno nastalih. drvo. Daje mu se instrukcija: Oseti sebe ovde i sada (navedi 4 elementa). do zida ispred tebe u ovoj sobi? b. nebeski svod itd. do zida desno od tebe u ovoj sobi? e. koji se nalazi u centru traumatske slike. uz neke dodatke. Na kraju sledi poslednji postupak-unošenje svetlosti u Klijenta. Koliko je rastojanje od vrha tvog prsta koji se nalazi u centru traumatske slike do tavanice (plafona) u ovoj sobi? f. koju misao ima. Klijent stoji zatvorenih očiju. Izvršite redukciju problema! Tražite od Klijenta da vam navede 3 situacije u kojima se problem javio. Koliko je rastojanje od vrha tvog prsta. Ovakav čudesan ishod izaziva veliko iznenađenje kod Klijenta. Metod Kažiprsta za uklanjanje problema Pored uklanjanja trauma ovaj drugi postupak može da se primeni i na uklanjanje aktuelnih problema." 3. i da vam saopšti elemente koje tada doživljava u „snimku" ili snapshot-u. Zatim treba izvršiti redukciju 3 takva problema na jedan koji je najjači ili najdramatičniji. Vodi se kratak intervju sa Klijentom o njegovom problemu. 1. žbunje. Koliko je rastojanje od vrha tvog prsta. To se događa kada je Klijent napravio neku grešku. deluje kao izbledela fotografija. Na primer. Te tačke Klijent treba da uoči pre nego što počne sa procesom. ako se obratimo Klijentu rečima: „Razumem te. slika je jos uvek tu. koji se nalazi u centru traumatske slike. koji se nalazi u centru traumatske slike. Na primer. ili na uklanjanje trajnih (hroničnih) problema. 2. 3 puta kada je imao osedanje manje vrednosti ili 3 puta kada je imao tremu da govori pred grupom ljudi. najdramatičniju.

Koliko je rastojanje od vrha tvog prsta. predstavi ga snapshot-om i navedi 4 elementa koji u tom trenutku postoje. Kada je to učinila.5. ovim metodom mogude je postidi uspeh i kod nekih fizičkih poremedaja. problem više nede postojati. Taj proces treba da radite po mogudstvu u zatvorenoj prostoriji ! Izuzetno možete ga raditi na otvorenom prostoru (vidi ranije uputstvo za takav postupak). do tavanice (plafona) u ovoj sobi? f. Koristedi metod slobodnih asocijacija tokom četiri godine školske psihoanalize. Koliko je rastojanje od vrha tvog prsta. On je tražio od nje da se seti prvog trenutka kada je bol počeo. bilo za uklanjanje trauma. drugim rečima okrenite ga opet za 180% nalevo. Njemu je to bio prvi procesorski akt i na njegovo oduševljenje bio je uspešan. Možda je mogude primeniti ga i na druge vrste problema (emocionalne. koji se nalazi u centru slike problema. ali ja sa njima nisam eksperimentisao. U tom periodu života nastaju osnove ličnosti i tu su uzroci problema koje on kasnije ispoljava. Koliko je rastojanje od vrha tvog prsta. Koliko je rastojanje od vrha tvog prsta. u kojima je koren čovekovih problema. Koliko je rastojanje od vrha tvog prsta. koji se nalazi u centru slike problema. koji se nalazi u centru slike problema. Lekar iz Saudijske Arabije izvestio me je da je u bolnici u kojoj radi postigao uspeh u 40% slučajeva uklanjanja fizičkih poremečaja! Za uklanjanje fizičkih poremedaja može se primeniti bilo koji od dva Metoda Kažiprsta. Koliko je rastojanje od vrha tvog prsta. odaberi njegov najdramatičniji trenutak. do poda u ovoj sobi ? Tada Klijenta vratite u prvobitni položaj. Izvrši šestostruko slamanje prostora. Od njih se razlikuje tehničkim izvodenjem procesa. Često se ovim postupkom postiže veliki uspeh za vrlo kratko vreme. dao joj je instrukciju da napravi snapshot i da na njega primeni proces. 6. spiritualne). Rano detinjstvo imao je na umu Sigmund Frojd kada je rekao da je dete otac čovečji. Nekim slučajem Frojd je propustio zlatnu mogudnost da skrati taj dugotrajni proces i od psihoanalize načini efikasan i brz postupak. ali jesu neki Ijudi koje sam obučio na mojim kursevima. da otvori oči i tada ga pitajte: „Šta se dogodib sa problemom? Da li postoji ili je nestao?" Ukoliko je Klijent sledio instrukcije. do zida ispred tebe u ovoj sobi? b. bilo za uklanjanje problema. Zatražite da kažiprst svoje dominantne ruke (ako je dešnjak. koji se nalazi u centru slike problema. psihološke. U drugom slučaju kdi jednog Procesora je dobila bolove u stomaku. Taj trenutak bio je snapshot sa kojim je radio proces. UKLANJANJE TELESNIH POREMEDAJA METODOM PERIODIZACIJE Ovaj metod koristi se za uklanjanje telesnih poremedaja. 7. Instrukcija: Sada stavi kažiprst u centar snapshot-a. U jednom slučaju to je bio trenutak kada je Klijent skočio iz autobusa i osetio bol u leđima. do zida levo od tebe u ovoj sobi? d. Ovakav čudesan ishod izaziva veliko iznenađenje i kod Klijenta i kod posmatrača. Zatim ga pitajte(ista pitanja kao u prethodnom postupku): a. to je desna ruka) stavi u centar traumatske slike i da ga drži tu sve vreme dok traje proces. do zida desno od tebe u ovoj sobi? e. Primena Metoda kažiprsta na fizičke probleme Ma koliko čudno izgledalo. Procesor ga okrene nalevo za 180 stepeni i daje mu instrukciju: Oseti problem. Ja nisam eksperimentisao sa primenom ovog metoda na fizičke poremedaje. koji se nalazi u centru slike problema. psihoanalitičar je nužno dolazio do ranog detinjstva. Treba nadi trenutak kada je problem (ili trauma) nastao ili trenutak kada ga je Klijent prvi put osetio. Recite mu da spusti ruku dole. Da mu se ta mogudnost ukazala pokazuje njegov spis "Dva kratka članka o psihoanalizi" u kojima je izneo svoje razmišljanje o sažimanju beskrajnih slobodnih asoijacija u svrhovito kretanje uz lanac sličnih iskustava ka najranijem iskustvu koje . koji se nalazi u centru slike problema. Kderki je bol odmah nestao. Zasnovan je na premisi koja se srede u mnogim školama psihoterapije: vradanje čoveka u prve godine detinjstva. do zida iza tebe u ovoj sobi? c. Na kraju unesite svetlost u Klijenta.

ali je tehnika dijanetike bila efikasna. Glavna novost je bila vrlo brzo kretanje unazad od jednog perioda do drugog. ono je. ali i iza njega. Vradate ga u vremenskim periodima od po 10 godina dok ne dođete do pete godine. ali vremenski periodi treba da ostanu isti tokom čitavog procesa do pete godine. Robert Metern tvrdi da je njegova tehnika apsolutno uspešna. a takođe mitova. ka najranijem detinjstvu i dalje do začeda. koristedi samo Habardovu knjigu. teško je redi.kretanje uz lanac sličnih neprijatnih iskustava ka najranijem ili bazičnom iskustvu takve vrste. pojavila se knjiga Rona Habarda "Dijanetika. a ponekad idete pre trenutka začeda u prošle živote. Kada bi u procesu Klijent došao do njega. Njegov metod svakako veoma liči na dijanetiku. misao). sve do začeda. u Klijentove prošle živote. Kada bi se Klijent konfrontirao sa najranijim iskustvom na lancu sličnih iskustava. po učenju dijanetike bivalo ispražnjeno od emocionalnog naboja i bilo bi integrisano u njegovu svest.se očito događalo u ranom detinjstvu.Konfrontacija sa četiri elementa kao komponentama nekog problematičnog iskustva . Osnova dijanetike bila je ideja koju je Frojd odbacio . Godine 1975. ali. Edipov kompleks. na žalost. Meternova tehnnika je u visokom stepenu neuspešna kod složenijih poremedaja.hoanalize Oto Rank (Otto Rank) došao je u konflikt sa Frojdom objavivši svoju teoriju o porođajnoj traumi ("Das Trauma der Geburt"). Tokom mnogih godina Frojd je veoma uporno tvrdio da je uzrok svih neuroza. vradate ga u periodima od 5. tu zlata vrednu ideju je odbacio. U njegovom metodu regresije Klijent je dovođen u stanje duboke relaksacije i potom voden unazad po lancu vremenskih perioda do izvornog događaja. To je bio glavni razlog zašto je psihoterapijski establisment odbacio dijanetiku. odbacuje i ideje čije vreme nije sazrelo. Pitate ga koliko godina ima i zatim radite proces alternativnom tehnikom. tako da seansa treba da se završi za 1 minut ili krade. filozofije i čitave ljudske kulture. Jedan od najbližih Frojdovih saradnika iz prvog perioda psi. One predstavljaju u sadašnjosti rekapitulaciju događaja koji su se desili u ranom detinjstvu. Za nevolju. Kada je Oto Rank objavio da postoji i preedipalna faza u nastanku poremedaja. malaksalost i nedostatak energije i slični. a od njega ga je preuzeo i donekle izmenio Robert Metern (Robert Matherne) i nazvao ga dojletikom. nepoželjna emocija ili telesni osedaj bi nestali. . Da li je Henderson došao do svog metoda samostalno ili se inspirisao dijanetikom. jer se učenje o postojanju prošlih inkarnacija u to vreme tretiralo kao mistična izmišljotina. Paradigma koja dominira u jednom periodu odbacuje prevaziđene ideje. moderna nauka o mentalnom zdravlju". emocija. Tri osnovna elementa ovog postupka jesu: . bolovi u leđima. pojavila se jedna od mnogih regresivnih tehnika. da ga oseti što potpunije i da vam navede koja tri preostala elementa prate telesni simptom (slika. koju je stvorio Filip Dojl Henderson (Philip Doyle Henderson). Kako istorija pokazuje. Tražite da vam Klijent ukratko opiše svoj telesni simptom. On ga je primenjivao duže od dvadeset godina. Metod periodizacije za uklanjanje telesnih problema Ovaj postupak omogudide vam značajan uspeh kod mnogih trajnih telesnih problema kao što su glavobolje. jer telesnu senzaciju ved imate kao problem. Glavni razlog je taj što on uzima kao uzrok nekog negativnog iskustva samo telesne senzacije i emocije. Takode. ne kasnije od pete godine. Kretanje ka najranijem događaju na lancu sličnih neminovno je vodilo do najranijeg perioda u životu. religije. Hendersonova pretpostavka bila je da se poremedaj svodi isključivo na promene u emocijama i telesnim senzacijama.Kretanje niz lanac vremenskih perioda do trenutka kada problem nestane. Praksa pokazuje da to nije tačno. migrene. u čast svog učitelja. Pola veka posle nastanka psihoanalize. vradajudi ga unazad od sadašnjeg trenutka. Mnogi laički terapeuti bili su u stanju da. Habard je kasnije stvorio međunarodnu organizaciju koja je stekla veoma lošu reputaciju u mnogim zemljama sveta. a ved smo naučili i uverili se u praktičnom radu da vedina naših iskustava ima 4 elementa. Ukoliko ima manje od 30 godina.Alternativna tehnika. Seansa je obično trajala 30-90 minuta. postignu vrlo dobre rezultate sa Klijentima. Frojd ga je optužio za "anti-Edipalnu jeres" i Rank je napustio unutrašnji krug najbližih Frojdovih saradnika i nastavio svojim putem. vratu ili udovima. . naučna otkrida imaju svoju uvremenjenost. koja je povezana sa porođajnom traumom. 6 ili 7 godina. u kome oseda poremedaj.

premda je mogude da neki od elemenata ne postoji. Idete po 10 godina unazad od njegove trenutne starosti i tražite da vam za svaki od tih perioda da elemente: „Oseti da ti je sada 24 godine i daj mi 4 elementa koji ti se javljaju." Kada uđete u period vremena pre rođenja. koja ti slika dolazi? koja emocija? koja misao?" Zatim." Ako poremedaj ne nestane kada ste došli do godinu dana. jer možda u njih ne veruje ili ima otpor na takvo verovanje." „Sada ti je 10 meseci. 2. kada si osedao . Dok osedaš bol u leđima daj mi 4 elementa koji ti se javljaju: koji telesni osedaj imaš (mora da ima upravo bol u leđima). Na vremenskim periodima na kojima pitate za telesni poremedaj tražite svaki put 4 elementa. uvek pitajudi: „Sada ti je 4 godine. potrebno je da zahvatite prošle živote. na primer bol u leđima. vradate Klijenta po jedan mesec unatrag. Tako nastavljate po jedan mesec unazad do trenutka rođenja. Premda naglašavam primenu Alternativne tehnike.. Samo ga pitate za postojanje prethodnog sličnog iskustva i tražite da vam da elemente koji mu se javljaju u svesti kada misli na to iskustvo. Primenjujete alternativnu tehniku na te periode iz života i na stanje ovde i sada. pre nego što idudi unazad dođe do pete godine.Od pete godine unazad vradate ga po godinu dana unazad do trenutka rođenja. ali ga potom na ranijim uzrastima obavezno . Dali osedaš bol ili je on nestao?" "Oseti sebe ovde i sada". Da li osedaš bol u leđima ili je on nestao?" "Oseti sebe ovde i sada. da li mu je poremedaj nestao. Da li osedaš bol ili je nestao?" "Oseti sebe ovde i sada. stoga mu kažete: „Oseti da ti je sada 5 godina. Da li osedaš bol ili je nestao?" "Oseti sebe ovde i sada. Osnovno je da imate dva terminala: "Ovde i sada" i problemsku situaciju u vremenskim periodima po kojima se kredete ka ranom detinjstvu. To činite sa pitanjem: "Da li postoji prethodno slično iskustvo. Primer de pojasniti kako teče ovaj proces. Ukoliko telesni poremedaj nije nestao kada dođete do trenutka začeda. a potom po jedan mesec unazad do začeda. jer kredete od "Ovde i sada". Praksa pokazuje da je to prvi period na kojem treba da mu postavite to pitanje. Da li još osedaš bol u leđima ili je on nestao?" "Oseti sebe ovde i sada. „Sada si u trenutku rođenja. Da li osedaš bol u ledima ili je on nestao?" "Oseti sebe ovde i sada". Obično nije potrebno da idete do začeda. Dajete mu sledede instrukcije: 1." Sada si u trenutku 2 meseca pre rođenja." „Sada ti je tri godine. Ne pitajte Klijenta. "Oseti sebe ovde i sada. vradate ga po 1 mesec unazad." Od 5 godina idete po jednu godinu unazad i ponavljate isti postupak. Pretpostavimo da Klijent ima 34 godine i oseda neprijatan telesni simptom.. Da li još uvek osedaš bol u leđima ili je on nestao? 5. Da li još osedaš bol u leđima ili je on nestao?" „Oseti sebe ovde i sada." Potom opet istrukcija za prvi terminal: "Oseti sebe ovde i sada!" 4. Slededi period je 5 godina. "Oseti da ti je 14 godina i daj mi 4 elementa koji ti se javljaju.(takav i takav telesni poremedaj)?" Klijentu ne treba ništa da kažete o prošlim životima. prvi terminal: „Oseti sebe ovde i sada". Ovako: „Sada ti je 11 meseci." Zatim prvi terminal „Oseti sebe ovde i sada!" 3.. u prvom trenutku imate samo jedan terminal. Oseti sebe ovde i sada i posebno se koncentriši na bol u leđima. „Sada si u trenutku 1 mesec pre rođenja. ma koliko ti elementi bili nejasni. poremedaj najčešde nestaje ranije.

niti treba da pokuša da seti šta se u to vreme dogodilo.U svakom pokušaju da premostite iskustva koja pripadaju fizičkoj i spiritualnoj strani vaše prirode. ali je uspešan u značajnoj meri. na svakom periodu. METOD ISTOK-ZAPAD Ovaj metod i njegove varijacije zasnovani su na manipulaciji vremenom. ." Istok-Zapad je hronokinetički metod koji potkopava vreme. vreme ima ključnu poziciju. jer mu se događaj čini nerealan ili izmaštan. upalide se svetlost u sobi. Ali de i u takvim slučajevima bol biti za neko vreme umanjen. Drugim rečima. znaju da je razlika izmedu prošlosti. Ponovidu . Evo kako se primenjuje ovaj metod. Zbog toga spada u kategoriju hronokineze. zato što na tom nivou ne postoji vreme. dajte mu podršku da vam to kaže. Na primer. koji je nastao tog dana ili u prethodna dva-tri dana primenite Mali Magijski Metod. koje ispituje kvantna fizika. Njeni nalazi. na telesne probleme koji dugo traju. možemo zaključiti da postoje osnovani pokazatelji da vreme nije surovi gospodar koji namede svoja ograničenja bez izuzetka.od tada nadalje. na najdubljem nivou života. Albert Ajnštajn je naglašavao način na koji znalci misle o vremenu: „Ljudi kao što smo mi. Prihvatite šta god da vam kaže i to ne komentarišite. sadašnjosti i bududnosti samo iluzija koja se tvrdoglavo održava. jer ga u izvesnom stepenu stavlja pod kontrolu. ja ne znam. Kao što ste u prethodnom tekstu videli. Ako počne sa ustezanjem.Tada ga pitajte: "Šta se tada dogodilo?". Neuspeh se javlja kada je u osnovi nepoželjnog stanja razlog na koji je teško uticati ovom vrstom terapije. To je danas opšte prihvadeno. Da li je mogude da se dugotrajnom primenom ovog metoda uklone i patološki poremedaji koji izgledaju kao nepovratna oštedenja. Moderna nauka. tj." Vradajudi se na našu temu. Za metod Istok-Zapad važno je sledede: Postoji vremenski tok i vremenska staza koja je u našoj svesti ustaljena i kada se usmerimo nasuprot vremenskom toku. pa između ogolelih kostiju kuka i karlice dolazi do bolnog trenja pri pokretima.da li vidi neku sliku. Poznati naučnik Ser Arthur Edington iznedrio je jednostavnu i nadahnutu misao o vremenu: . jer je u svakodnevnom životu ovakav odnos očigledan.posledica je iluzoran. na vremenskom sledu uzroka i posledice. koja je u mnogome osnov zapadne civilizacije. da li ima misao o tome šta se tada dogodilo. emociju i osedanje u telu? Najvažnije je da ne pokušava da objasni sebi doživljaj. zasnovani na strogim eksperimentima. Kada okrenemo električni prekidač.pre" i „posle".. da ga oseti svesno i namerno jačim nego što jeste. odnos uzrok . ono de značajno uticati na njega kada odraste. jer u njima uvek tražimo uzroke neke pojave ili posledice nekog delovanja. kada si osedao bol u leđima?" Kada koristite ovaj metod? Primenjujete ga na trajne ili hronične telesne probleme. obaraju osnove principa na kojima je zasnovana nauka koja je prethodila kvantnoj fizici. Ukoliko mu do trenutka začeda bol nije nestao.pitate. Za razliku od laika. Ali na nivou elementarnih čestica. naprotiv treba da izvrši dramatizaciju neprijatnog iskustva. postavljate mu pitanje kojim ga uvodite u prošli život: "Da li postoji prethodno slično iskustvo. On treba da bude pripremijen da se ne opire neprijatnom iskustvu koje ide uz problem. ved da ga je mogude zaobidi i prevazidi. postavljate pitanje da li je poremedaj nestao? U jednom trenutku Klijent de vam redi da mu je bol nestao. Možda bi vredelo pokušati? Na kraju unesite svetlost u Klijenta! Ukoliko imate aktuelan telesni problem. Klijeni treba da istovremero zamišlja kretanje sunca preko nebeskog svoda i da oseda svoj problem. kada ga nije bilo. Ako dete ima traumatično detinjstvo. a takođe vedine psiholoških i psihoterapeutskih sistema. izgrađena je na pojmu kauzalnosti. posebno kvantne mehanike. problem koji je bio uz njega vezan ima tendenciju da nestane. ako bolovi u kuku Klijenta potiču od gubitka hrskavice na glavi kuka. takvih metoda i pristupa vremenu ima više. Insistirajte da vam kaže prvu stvar koja mu padne napamet . jer se emocionalno i psihološki kredemo ka trenutku pre njegovog nastanka.. Ne postoji . Pomenuo sam prethodno da su na značaj vremena ukazivali mnogi mislioci. Kauzalnost je osnova prirodnih nauka. Metod nije apsolutno uspešan. koji veruju u fiziku. Veoma je zanimljiv pristup savremene fizike.

. pa kroz nekoliko iskustava krede se u mislima i osedanjima sve do problemskog trenutka. Klijent počinje od nekog srednog trenutka. Odaberi problem koji želiš da ukloniš.. osedajudi i dalje svoj problem.sunce se i dalje diže. Oseti sebe ovde i sada i navedi mi 4 elementa koje doživljavaš. Sunce se i dalje polako spušta ka Zapadu dolazi do zapadnog horizonta i nestaje ispod njega. Klijent vizuelizira deo svog života u skradenom obliku... kažemo mu jednostavno: „Oseti sebe ovde i sada i daj mi 4 elementa koji ti sejavljaju: Sliku. Drugim rečima. Zzzzzzzzzzzzzz-zzzz—zzzzz. Pa zatim BRZO natrag. kao da putuje vremenskom stazom od srednog trenutka do sadašnjeg trenutka u kome oseda problem. telesnu senzaciju i misao. on treba da zamišlja kako slike iz tog perioda munjevito brzo . 5. Gledaj sunce kako se penje uz nebeski svod i istovremeno osedaj svoj problem što jače možeš. I sredan trenutak u prošlosti i problem u sadašnjosti svodi na snapshot. U imaginaciji pređi POLAKO preko nebeskog svoda od istoka do zapada. od zapada do istoka.. od istoka do zapada. na njega nemoj da misliš.osedaj svoj problem." Posle toga Klijent se koncentriše na svoj problem i sa njim radi proces.. 6.. sunce se podiže uz nebeski svod... Ali ga osedaj. 4.. još se nije pojavilo na istoku. Detaljan opis metoda Treba redi Klijentu: 1... emociju. Vizualiziraj horizont na istoku.. dramatizuj ga. 2. od nekog srednog iskustva u prošlosti do problema koji ima u sadašnjosti. Tada zamišlja.I u ovom metodu koristimo dva terminala.Osedaj svoj problem i dalje..ti osedaš svoj problem.zz—zzzzzz—zzzzzzzz!! zamisli kako se sunce pojavljuje na zapadnom horizontu i vrlo brzo se krede unazad preko nebeskog svoda od Zapada ka Istoku i nestaje iza istočnog horizonta. Problema nema. Sada oseti svoj problem što jače i potpunije možeš. opet ga oseti i navede 4 elementa. dramatizuj ga! Oseti ga što jade možeš.sve više i više. Treba da oseti sebe u tom srednom trenutku što potpunije može i da navede njegova 4 elementa... Klijent se oseda „uključenim" (to znači da sebe oseda u problemu. SREDAN TRENUTAK I PROBLEM U ovom postupku takođe imamo slamanje i prostora i vremena. a tada zapitajte Klijenta: „Šta je sa tvojim problemom? Da li ga i dalje osedaš ili je nestao?" Ukoliko je proces valjano primenjen. Zamisli da se sunce pojavljuje na istočnom horizontu. Počinje sa srednim trenutkom i završava sa problemom.. Takođe. problem mora da nestane." 7. do sadašnjeg trenutka u kome oseda problem i da navede nekoliko doživljaja koji su se desili između ta dva trenutka. Nemoj da stvaraš sliku problema. da se velikom brzinom vrada u vremenu (vremenskom stazom) unazad sve do srednog trenutka.. Prvo to učini sa srednim trenutkom u prošlosti. Nastavite da vodite Klijenta ovim rečima: "Sunce se krede. da bismo stabilizovali Klijenta u sadašnjem trenutku. ali sebe ne vidi) i kada dođe do problema.. sunce se ne vidi. Dok se brzo vrada unazad. Sada je sunce u najvišoj tački i podinje polako da se spušta ka zapadu. dolazi do zenita. uživi se u problem i oseti ga što jače može bez najmanjeg otpora i saopšti 4 elementa koji postoje u problemu.Sunce je nestalo na istoku odakle je došlo. jer bi se ona kosila sa slikom sunca. Sada zamisli horizont širok 180 stepeni." Nekoliko sekundi dutite. 3. ono je ispod istočnog horizonta. Sredni trenutak mora u vremenu prethoditi problemu. Klijent treba da se u mislima krede od srednog trenutka. uz uživljavanje. uživi se svesno i namerno u osedanje da je problem jači nego što jeste. Stavite svetlost u Klijenta. dokja izgovaram ovo zzzzzz. Na početku. koji treba da oseti... Potom prelazi na problem u sadašnjosti. „Sada.

Navodi ga u svom radu „Gest ravnoteže" („Gesture of Balance") Tartang Tulku Rinpoše (Tarthang Tulku Rinpoche). . Kroz praksu.zato što mi vidimo da je ona zaista 'ništa'. koji je popularisao tibetanska učenja na Zapadu: „Kada se jave problemi u meditaciji ili svakodnevnom životu. Ja ovde i sada. da je stvori u svojoj mašti. a na drugom doživljaj sebe „Ovde i Sada"..zzzz. Model u snapshot-u ili slici zaustavljenoj u vremenu. U stvaranju pozitivnih karakteristika praktičar mora imati odgovarajudi „model". tada je vreme da praktikujemo otvorenost i ravnostežu i da probudimo svoju pažnju. To takođe može biti junak iz filma koji je gledao. Razlog takvog naziva je u tome što smo. posmatrajudi je odozgo i odozdo i potom sagledavajudi je direktno.Najzad. Pritom izveštava kao pošten reporter koji 4 elementa doživljava opažajudi polaritete. tako da na mestu modela ostaje praznina.. Model može biti neka osoba koju Klijent poznaje . kada smo previše emocionalni ili zarobljeni u ponašanje koje uzrokuje našu patnju. ispoljio u prošlosti u bilo kojem trenutku. primenjujudi taj metod. Tartang Tulku i Gest ravnoteže O sličnim postupcima kojima se uklanjaju negativna stanja i karakteristike ličnosti možemo nadi nagoveštaje u tradicionalnim praktičnim filozofskim sistemima Istoka..zzzzz. Tražite da radi sa ova dva polariteta ili terminala: 1. U jednom trenutku prebacite se u depresiju i zaista zaplačite. elementi brzo gube snagu. zatim nešto negativno.zzzzzz. drugim rečima da je to bilo iskustvo iz prošlosti kojeg se Klijent dobro seda. ako se koncentrišemo valjano na tu emociju.prijatelj. Prvo možemo učiniti nešto pozitivno. u kojoj on ispoljava željenu karakteristiku ličnosti. 2.. Ako radite proces sa Klijentom postupite ovako. mi možemo da brzo uravnotežimo depresivnu ilifrustrirajudu situaciju prebacujudi se u duhu napred i nazad . Na prvom saopštava svoj doživljaj modela.promiču pored njega. O ovoj osobini DP4 detaljno sam pisao u knjizi „Povratak Jednosti".... Jedino što može da preostane na polaritetu „Ja ovde i sada" jeste telesni osedaj koji osoba ima sededi na stolici.. ona može doista da nestane .zzzzz zamisli kako se velikom brzinom kredeš unazad vremenskom stazom unazad sve do srednog trenutka. Klijent može uzeti sebe za model. ako je tu osobinu. Klijent treba da se u imaginaciji alternativno krede od jednog do drugog polariteta.. kada smo izuzetno tužni ili Ijuti. Evo jednog koji potiče iz tibetanske joge.činedije srednom. makar jednom u životu.sve vreme posmatrajudi šta se unutar nas događa.. član porodice. Navešdu primer za ovaj postupak. koju sada nema.zzz.. Sta su doista te emocije? Zašto bih ja bio kontrolisan od tih prolaznih mentalnih stanja? Ova vežba može da izgleda skoro šizofreno. činedi je opet srednom ." SPIRITUALNO INŽENJERSTVO Drugo svojstvo metoda DP-4 koje veoma privlači praktičare nazvao sam spiritualnim inženjerstvom.zzz. Na primer.. niti radost toliko primetna.Ti si u srednom trenutku!!" Kada za trenutak stane i uživi se u sredni trenutak... jer one mogu u potpunosti da upropaste ovaj izuzetno vredan i efikasan metod. u stanju da za kratko vreme stvorimo svojstva i karakteristike ličnosti koje do tada nismo imali. čije karakteristike integriše u sebe i tako stvara željenu osobinu. činedi je tužnom.SADA. iz TV serije. ali kako je budemo praktikovali otkridemo da se važna promena dogada u našoj svesti i u načinu na koji gledamo na sebe i svest. Kao što znamo... iz romana. Za model može odabrati osobu koju je samo jednom video makar na kratko vreme. postaju sve teže uočljivi i na kraju se gube. kolega sa posla. Zatim se prebacite u smeh. Ovaj proces teče brzo i efikasno u svim situacijama ako je Klijent odabrao odgovarajudi model.zzzz. Tuga ne biva tako ozbiljna. Ponekad (to se događa retko) umesto početnih elemenata preostaje samo ista svetlost na oba polariteta. Procesor kaže Klijentu: „Kada kažem SADA i zzzz. Neophodno je da je u nekom trenutku u prošlosti model ispoljio tu karakteristiku pred Klijentovim očima (ili pred vama. treba da navede elemente i tada ga pitaš: „Šta je sa problemom?" On treba da je nestao... Za izbor modela imamo veoma mnogo različitih mogudnosti. ako radite solo DP4 proces). Ovde želim da ukažem na pravilnu primenu i mogude greške u primeni ovog metoda i kako da ih izbegnete.. kao da ih vidi postrance iz brzog voza. on može takvu osobu da zamisli..

Njen cilj je bio preširok i previše ambiciozan. a potom mora da ukloni konkretnu adikciju koja je višeslojna. Ona je patila od ozbiljne bolesti zavisnosti i pod cilj koji mi je navela „živeti zdravo" ona je podrazumevala uklanjanje te adikcije. Klijent je bio prisutan na kursu o ostvarenju životnih ciljeva na kojem je voditelj. Jedan terminal. Ja sam opisao taj proces na našoj diskusionoj listi (spiritualtechnology(g'yahoo." To je bilo neprijatno iznenađenje i u prvom trenutku nisam bio u stanju da nađem objašnjenje neuspeha. žena koju je Klijent uzeo kao model." Pouka iz ovih primera je da moramo biti pažljivi kada naš Klijent odabire model za DP4 proces. Taj naziv nastao je na osnovu zanimljive priče. koji se nalazi u centru. Proces je ima dobar ishod. bilo sebe. nije video da ta žena sa lakodom uspeva u tome. Na prvom mestu bio je novac. Klijent NIJE VIDEO da model to čini. Tokom kratkog procesa. Bilo mi je potrebno neko vreme da razjasnim tu situaciju.groups. a drugi terminal bio je on „Ovde i Sada". Pri kraju treninga pitao sam ga. ali da želi da se oseda uspešno kao Bil Gejts. Uklanjanje adikcije je ozbiljan zadatak. Kao model uzeo je sliku Indijane Džonsa kako se na početku filma pojavljuje na vrhu brda. ved ih imamo više.Upravo tu se javlja mogudnost pogreške! Klijent de pretrpeti neuspeh ako izabere pogrešan model. Slededeg dana razlog za ovakav ishod postao mi je jasan. Na moju primedbu da ne može očekivati da de postati bogat kao Bil Gejts. kada hodu. Nikolu Teslu ili sličnu osobu. da li je sada u stanju da živi zdravo kao njen model. osedam se upravo kako zamišljam da bi se Bil Gejts osedao".com). Ovu varijantu DP4 metoda nazvao sam Indijana Džons. što je značilo da je Klijent integrisao Indijanu Džonsa. na kraju naizgled uspešnog DP4 procesa. Opet. Uvek sa nekoliko pitanja razjasnite situaciju da biste utvrdili da li je Klijent odabrao adekvatan model za integraciju. odgovorio je: „Čudno. Na glavi je imao kožni šešir. Živorad je dobro opisao proces. emocije. misli i telesne senzacije su nestale i na kraju je ostala praznina. Bil Gejts. bilo da procesujete Klijenta. ne osedam da sam u stanju da tako živim. jer su bolesti zavisnosti veoma složeni i slojeviti problemi. Posle kratkog oklevanja on je prozborio: „Voleo bih da se osetim kao Indijana Džons". je Ja Ovde i Sada. Kao model on je odabrao jednu ženu koja se predstavljala kao izuzetno uspešna u toj oblasti. jer se slična situacija može dogoditi i vama. Na moje pitanje kako se oseda.Indijana Džons. Mogude greške u primeni ove metode Evo dva primera iz mog iskustva. na njegovom mestu ostala je praznina. Model je bio trenutno najbogatiji čovek na svetu. Klijent je rekao da nije u stanju da manifestuje materijalne okolnosti kao njegov model. Ona je odabrala nekog čoveka koji je za nju predstavljao savršen model zdravog življenja. Drugi Klijent je želeo da stekne sposobnost da „manifestuje" poželjne okolnosti. Klijent je odabrao odgovarajudi model za cilj koji je sebi postavio. I sada. preko ramena pušku i krede se i deluje samouvereno kao da je čitav svet njegov. da li postoji osoba po uzoru na koju bi želeo da se oseda? Zbog njegove profesije očekivao sam da navede Tomasa Edisona. ali ne samo sa dva terminala. GOVORILA o lakodi ostvarenja ciljeva. odgovorila mi je: „Pošteno govoredi. Stoga bi pravilno pitanje na kraju DP4 procesa trebalo da glasi: „Jesi li ti sposobna da GOVORIŠ tako lako o ostvarenju ciljeva kao što to čini tvoj model? " To nikako ne bi moglo da bude pitanje: „Da li si ti u stanju da OSTVARUJEŠ svoje ciljeve lako kao tvoj model?" U slededem primeru. a preostali terminali raspoređeni su oko njega u obliku geometrijskih tigura: Trougla. Kada je integrisao Gejtsa. Na jednom kursu Klijentkinja je htela da stvori u sebi sposobnost da „zdravo živi". . Klijent je odgovorio da je svestan toga. dok sedi ispred mene na stolici. što obično zahteva nekoliko seansi (vidi moju knjigu PEAT.. to sam ja. Ja sam je vodio kroz DP4 proces i kada je na kraju na oba terminala ostala praznina. Posle dva meseca Klijent se javio na listu sa rečima: . Obratite pažnju na sledede objašnjenje. što znači da ih ostvari u životu. Napravio je nepokretnu sliku (snapshot) svog modela. na moje pitanje. slika modela je izbledela i smanjila se. Kod mene je u Beograd došao na individualnu obuku od 4 dana inženjer elektronike. poglavlje o uklanjanju bolesti zavisnosti). Osoba prvo mora da ukloni svoju bazičnu anksioznost (strepnju) koja je u osnovi njene adikcije. što do tada nije činila. ja mogu da se osetim kao Indijana Džons. UBRZANA INTEGRACIJA ŽELJENIH OSOBINA U ovom procesu koristimo DP-4. ved je samo slušao njenu lepu priču o tome.

kada je sa suprugom bila najsrednija? Dala mi je ovakav odgovor.On mene više ne gleda kao ženu. a pošteno govoredi. njen suprug ne obrada pažnju na nju. a to joj je nedostajalo. Zatim se ide na Samuraja. a slično se radi sa 5 terminala koji se nalaze na uglovima pentagrama. na primer. Na kursu nije završio taj proces. Jednog dana odveo je na večeru u popularan restoran. Na primer. On se ozbiljno bavio astrologijom. to mu se učinilo nedovoljno. Može se upotrebiti za brzo uklanjanje problema i negativnih stanja. ali on nijednom prilikom nije pominjao brak. Sa 4 terminala radi se u obliku krsta. Pitao sam je. a u centru je 1. Ovako je opisala svoj problem. što može da vam dobro posluži za vaš rad. gde su slušali . ved pudka lulu. Ona se sa njim zabavljala 9 meseci. Imali su dvoje dece." Evo kako sam postupio u toj situaciji. ved sa dve situacije. kada primenjujemo DP4 za uklanjanje problema. pa je oko sebe u obliku krsta postavio četiri znaka. primanje i davanje ili napredovanje i povlačenje i mnoge druge polaritete koje sam naveo knjizi u „Povratak Jednosti". a Ja je u centru. Ja Ovde i Sada. Pa opet na JA Ovde i Sada. Odnos im je bio prijatan. 3. Bili su u braku ved 20 godina i po njenim rečima brak im je bio uspešan. Saopštio mi je da je jako zadovoljan rezultatom i da se prvi put u životu oseda kao celovita ličnost. najzad na Coveka koji se lako izražava i saopštavamo 4 elementa. Ona se udala za svog supruga iz ljubavi.(Samuraj) Počinje se sa Ja Ovde i Sada l traže se 4 elementa. Isti postupak primenjujemo takođe kada hodemo da integrišemo neke od mnogih parova polariteta. prišla mi je žena koja je htela da je primim na privatnu seansu. Samuraj (velika odlučnost).Krsta. Opet Ja Ovde i Sada i 4 elementa. Ona je ovako opisala njihovo tipično popodne. stavio karakteristike svih ostalih jedanaest znakova i sa njima je radio proces. Na nekom od mojih mnogobrojnih kurseva učesnik je bio veoma ambiciozna osoba. Nije važno da li idete sa jedne pozicije na drugu u smeru kazaljke sata ili u obratnom smeru. . koja su ved kretala na koledž i spolja gledano nije bilo ozbiljnijih problema u njihovom odnosu. ali mi se javio e-mailom posle nekog vremena i obavestio me da je primenio pravi metod za ovakav rad. u čijem centru je Ja. Prednost ovog postupka je u tome što je brži nego kada bismo radili samo sa dva terminala. Tačke trougla su 2. ne radimo sa Modelom. On je oko svog astrološkog znaka koji je bio u središtu. Petokrake itd. 2. Zatim na drugi terminal(Smireni Mudrac) i saopštavamo 4 elementa. Posle mog kursa u jednom gradu u USA. a ubrzo potom i peti znak. U drugom postupku. Navodim jedan „školski primer" iz svoje prakse za integraciju poželjne i nepoželjne situacije. pozitivnih emocionalnih stanja i poželjnih identiteta. godinama je proučavao i na kursu je po prvi put naišao na mogudnost da stekne karakteristike različitih astroloških znakova. Njen problem bio je što nije više bilo ljubavi iz vremena njihovog zabavljanja i prvih godina braka. osetimo njega u snapshot-u i saopštimo 4 elementa. poželjnom i nepoželjnom. Čim je počeo proces. Ubrzo se "Ja Ovde i Sada" isprazni i preko njega se samo prelazi. Oni sede na terasi ispred svoje kude. Čovek koji se lako izražava. gleda oblake i priča O nekoj filozofskoj knjizi. Mudrac (smirenost) i 4. Obe treba da predstavimo snapshot-om i tokom procesa kredemo se alternativno od jednog do drugog polariteta i saopštavamo elemente koji postoje na njima dok sve elemente ne integrišemo. Prvo je stavio oko sebe svojstva 3 znaka. nija ne vidim u njemu onog privlačnog muškarca iz naše mladosti. osoba koja hode da integriše odjednom 3 osobe sa poželjnim osobinama raspoređuje ih u obliku trougla. Ljudi koji su praktikovali DP4 metod znaju da on ima dve izuzetne karakteristike. a takođe za stvaranje pozitivnih karakteristika i crta ličnosti..

zalazi u domen filozoifije. emocije i telesne senzacije su slabile. Neki ljudi postavljaju pitanje da li je mogude da u ovakvoj integraciji negativan polaritet prevlada pozitivan. uvek i u svakoj situaciji. naivnog iskušenika. On ima slobodu da bira između dva suprodstavljena polariteta. Ne vredi mnogo što mudraci i Učitelji sve vreme govore o dvostranosti ovog sveta i našeg duha.u čudu spale čarape". da hodaju sa jednom nogom. Čim se neko napreže da doživi samo jedno. Kada su sredni. On je ne razume potpuno. a tome nas uči i praktičan život. Spiritualna zrelost nastaje kada čovek shvati da ne postoji luka spokoja u koju može da uplovi kroz domišljatost. Osetila je sredu. To pokazuje da je ljudsko bide u svom najdubljem jezgru dobro. Elementi tih iskustva su vrlo brzo nestajali: slike su postajale manje i neodređene. ne vredi da im kažemo da de to stanje prodi i da de kasnije osedati sredu. stavio ga pred nju i rekao: „Molim te. On značajno klima glavom i prenosi poruku kaluđeru pored sebe. Ni on ne zna šta da odgovori i i zato se naginje nad umirudim Učiteljem i pita ga: "Učitelju. Na kraju. ushidenje. koja je vaša poslednja poruka učenicima? Šta da im kažem?" Malaksali Učitelj progovara slabim glasom: "Reci im da je istina kao reka. igrali i imali prijatan razgovor. posle njega slededi po starešinstvu i tako do kraja. . misli bledele i gubile se. tačnije rečeno poželjan polaritet. Oni žele da lete sa jednim krilom. Na to ukazuju mnogi filozofi.muziku. sledede. On de se nekad namerno izložiti negativnom polaritetu. Pitanje. makar i pozitivno. Oni se nadaju. Kretala se u mašti od jednog do drugog trenutka zaustavljenih u vremenu. ovaj slededem. a drugi u trenutku kada ga presredna gleda preko stola u restoranu posto je pročitala poruku kojom je zaprosio. u ovom slučaju da dominantna bude suprugova indiferentnost prema njoj i njena prema njemu. Na hartiji je krupnim slovima bilo napisano: „Hodeš li da se udaš za mene?" To je za nju bio najsredniji trenutak u životu. rekla: „Idem odmah kudi!" Kratko vreme potom. on je odmah izgubio suštinsku vrednost celine. kao i mnogi među nama. On otvoreno pita svog prethodnika: "Šta on misli sa tim rečima? Šta one ustvari znače?" Ovaj ne zna da mu odgovori i to pitanje putuje nazad do najstarijeg kaluđera. koji de biti bududi Učitelj. Tada sam joj postavio ključno pitanje: „Reci mi. ali nede to da pokaže. istinaje kao reka? Šta da kažem učenicima?" Učitelj sa mukom otvara oči i poslednjom snagom mu šapude: "Reci im da istina nije kao reka. to nije mogude! Uvek pozitivan polaritet dominira.. dok poruka ne stigne do najmlađeg. Ne. koji je poslednjih godina stekao veliku reputaciju. da de im Učitelj na samrti otkriti najdublju tajnu o životu . U Zen manastiru umire Učitelj." Njegovom nasledniku to zvuči kao duboka mudrost. šta sada osedaš prema svom suprugu?" Ona mi je. život je izgledao ružičasto. Treba da budemo zadovoljni što je tako. jer je suprotni polaritet uvek prisutan. a ne jedno. na kojem sedi najmlađi učenik. šta hočete da kažete tim rečima. oni očekuju tajnu o ostvarenju pozitivnih polariteta. na oba polariteta bila je praznina. U jednom trenutku on je izvadio koverat. Ovaj je saopštava svom susedu. osoba koja mi je organizovala kurs u tom gradu i koja je poznavala Klijentkinju. sedi odmah do Učiteljeve postelje. Sa druge strane. napisala mi je da su joj . piše: "Bog mije dao dva krila da sa njima letim." I učenici na Dalekom Istoku gaje potajnu nadu da de im Učitelj otkriti tajnu doživljavanja samo pozitivnog aspekta života. ne znači da je on trajno prisilno vezan za njega. zašto je tako. Moj odgovor na njega je jednostavan. očekujudi njegove poslednje reči. ne razmišljaju o nesredi. on ne biva opredeljen ili ograničen samo za polaritet koji doživljava kao poželjan. sredu ili primljene "tajne instrukcije" i smiri se jednom za svagda. Kada čovek metodom DP4 (ili bilo kojom drugom metodom Spiritualne Tehnologije) ostvari integraciju dva naizgled suprodstavljena polariteta. On je bio za nju najprivlačniji i najbolji muškarac. moram da ponovo naglasim. Drugim rečima. Jedan je bio trenutak kada on sedi na terasi i nezainteresovan za nju pucka lulu. Najstariji učenik naginje se ka Učitelju i pita ga: "Učitelju. što je američki izraz za pozitivno zaprepašdenje." Na to upuduje i poznata zen priča koju sam naveo u svojoj knjizi "Povratak Jednosti". Zatražio sam od nje da napravi 2 snapshot-a o dve suprotstavljene situacije. što je značilo da ih je Klijentkinja integrisala.. Mistični sufi pesnik Rumi. On je pre tri dana došao u manastir. To što de češde da se opredeli za pozitivan. otvori ovoi pročitaj šta piše". naivan je i još nije naučio da se pretvara. Oko njegove samrtne postelje okupili su se učenici. ozarena. Kada su nesredni. nasmejani lik. Najstariji učenik. Vedina ljudi vidi samo jednu stranu ili polovinu sveta.kako uvek biti zadovoljan i sredan. sigurnost. Rekla mi je da od čitave situacije vidi samo njegov prelepi.

Da bi se postigli stabilni rezultati Klijent treba da integriše ne samo jednu osobinu uspešne osobe.. zatim sa drugim pa tredim itd. Svaki od simbola koje integrišemo treba da bude zaustavljen u vremenu kao statična slika. Hteo . 4 ili 5 modela osoba koje hodemo da integrišemo. Elementi se vrlo brzo gube. Na primer. ved čitav identitet uspešnosti. Ovde koristimo dve mogudnosti. Majku Božiju. osetimo sebe "Ovde i sada" i dajemo 4 elementa. Na "Ja ovde i sada" može da ostane samo telesni osedaj. On treba da integriše jednu po jednu osobinu i tek kada je čitav identitet integrisan. u ovom procesu mi integrišemo Elemente Transmutacije. premda i na toj tački neki Klijenti imaju samo blago osedanje da lebde u prostoru. Koristimo alternativnu tehniku tako što se u mislima i osedanjima kredeno naizmenično od "Ja ovde i sada" do jednog simbola. sposobnost da se sa lakodom govori pred nepoznatim ljudima samo je jedna od karakteristika uspešne osobe. on de početi da se . odmah mu se automatski. a to znači kada su simboli prazni. Kao što je bilo očito iz prethodno navedenih primera bolesti zavisnosti zahtevaju nekoliko seansi. Tada se vradamo na sebe. Osetimo prvi simbol kao nepokretan snapshot (snimak) i saopštimo 4 elementa koje doživljavamo u vezi sa njim. četvorougao. U centru geometrijske figure (a ona može biti trougao. Identiteti su grozdovi povezanih osobina koji omogudavaju Klijentu da ostvari neki cilj na siguran i predvidljiv način. umesto 3. Isusa. po modelu trougla. kao dve strane lista koji brzo treperi na vetru. a druga je da radimo integraciju vedeg broja simbola odjednom. premda se ponekad dogodi da nestanu i posle jedne seanse. kao naši integrisani delovi. DP4 METOD I RAD SA IDENTITETIMA Postoje jednostavni problemi koje možemo ukloniti u samo jednoj seansi. Kada god oseti u sebi kritičnost prema drugoj osobi. tako da deluju iz nas. 2. da bi takve promene bile relativno trajne i duboke. čarobni mač. To znači da smo ih integrisali. Osetimo drugi simbol kao nepokretan snimak u vremenu i saopštavamo 4 elementa koji u vezi sa njim doživljavamo.) je tačka . belog jednoroga. Integracija Spiritualnih simbola U ovom postupku koristimo DP4 proces da bi u sebe (ili Klijenta) integrisali simbole koji za nas imaju vrednost. Kada integriše takvu osobinu ona de znatno popraviti strukturu Klijentove ličnosti. on obično bira jednu osobinu koja kod Modela deluje kao dominantna. petougao. Osetimo tredi simbol kao nepokretan snimak u vremenu i saopštavamo njegova 4 elementa.ne hteo. 4.. 1. Koristimo razne simbole koje nam Klijent da: zlatni krst. kao šamar njegovog višeg Ja. Ovako teče procedura. pa idemo na slededi simbol. ali na to ne treba da računamo sa sigurnošdu. umesto integracije jedne karakteristike ličnosti ili jednog stanja treba ostvariti integraciju čitavog identiteta. Proces je završen kada je integracija potpuna. u svesti javlja sedanje kada je isto to on učinio ili pomislio da učini. To radimo sve dok se svi simboli ne isprazne. Osetimo sebe ovde i sada i saopštimo 4 elementa koje pritom doživljavamo. 5. sliku svog Spiritualnog Učitelja itd. zatim nazad na "Ja ovde i sada". Prva je da integrišeno u sebe pojedinačne simbole koji imaju vrednost za nas. Znači. Ja ovde i sada". svetlosnu loptu. Ako Klijent želi da bude uspešan u životu i uzme kao Model ličnost koja je za njega oličenje uspeha. anđela.Čovek koji je kroz procesovanje iskusio više neutralizacija suprotnih polariteta automatski vidi obe strane. Koristedi odgovarajudi Model. Potom ponovo radimo sa prvim simbolom u nizu. Takođe postoje željena stanja i crte ličnosti koje je mogude stvoriti u jednoj seansi. odnosno dok na njihovom mestu ne ostane praznina. četvorougla ili petokrake. 3. Ali. U moralnom i spiritualnom smislu to je izuzetno poželjno stanje. on stiče sposobnost celovitog doživljavanja sveta i sebe. sposobnost da sa lakodom govori pred nepoznatim ljudima. Medutim. možemo izazvati značajne promene u strukturi ličnosti Klijenta.

Otuda crnohumorna izreka da u svakoj duševnoj bolnici boravi najmanje jedan Napoleon.... Takva osoba ostvaruje dobre ili odlične rezultate samo preko jakog naprezanja.. pojavom čira u stomaku ili iscrpljenošdu i nedostatkom energije. Kratko rečeno...... ako uspe u tome....... ljudi sa dobrim identitetima automatski. ali ne uče polaznike kursa kako da ih stvore. Neurotična osoba je vezana za ograničeni broj identiteta iz kojih ne može da izađe ili. Ekstremni slučaj je psihotičar ili duševni bolesnik koji je obično zakovan samo u jedan identitet.... Posle kratkog vremena čovek koji je krenuo sa visoko postavljenim ciljevima odustaje od njih.. identitet kao podličnost sadrži emocije........ kako da ostvare dobre rezultate.. kao što se nekad nesvesno i automatski ponašao kao neuspešna osoba.... jer čovek koji je u lošem ili prosečnom identitetu ne može da ostvari dobre rezulate na duže staze.dobri rezultati Prosečni identiteti .. visokim krvnim pritiskom. Međutim.... jer kao što sam rekao. U identitetu postoji snažna tendencija da ostvari cilj radi kojeg je stvoren. nesvesno postižu dobre rezultate. identitet je odvojeno i privremeno Ja.. A to je od suštinske važnosti.. Jedini pravi način je omoguditi im da steknu dobre identitete i tada de lako. nesvesno ponaša kao uspešna osoba. a osobe sa lošim identitetima ostvaruju loše rezultate.. Na primer... Identitet ima fiksiran model ponašanja.. odluke........ zavisno šta hodemo da postignemo sa takvom podelom. kao njegovo normalno ponašanje. koji su najčešde vikend seminari.. Oni često govore o identitetima..... pravi test je da li se taj identitet ispoljava u životnim situacijama automatski. Na primer.automatski. kao što je prethodno automatski i nesvesno imao slabe rezultate. Danas se srede veliki broj kurseva uspešnosti. Čovek ima veliki broj identiteta u koje ulazi zavisno od cilja koji hode da postigne. Uzalud je učiti osobu sa lošim identitetima kako da ostvari dobre rezultate služedi se trikovima i naučenim načinima ponašanja.. kada je osoba u identitetu žrtve... Identitet ima sopstveni cilj. Identiteti kao grupe ili grozdovi osobina predstavljaju sredstva naše komunikacije sa samim sobom...... Kada čovek integriše u sebe grupu osobina koje čine dobar identitet. Ljudi sa prosečnim identitetima automatski i nesvesno ostvaruju prosečne rezultate. Radi jasnode izlaganja podelidu ih na 3 grupe: Dobri identiteti .. on ulazi u identitet oca itd.. oni to mogu da postignu samo po cenu velikih naprezanja i za kratko vreme.. stavove i druge sadržaje. Kada dođe iz kasarne kudi i sretne svoju ženu na ulazu u stan.. uglavnom automatski i nesvesno.. čovek koji ima u vojsci čin kapetana ponaša se prema vojnicima i nižim činovima superiorno. Pored njih. to čini po cenu velikih naprezanja i samo kratkotrajno uspeva u tome.. drugim ljudima i svetom. U radu sa identitetima treba držati na umu sledede činjenice: Identitet ima sopstveni duh.. a još češde sa lošim identitetima... na kojima polaznici uče kako da postignu uspeh u životu ili u nekoj posebnoj oblasti života.. Kod „normalne" osobe prebacivanje iz jednog u drugi identitet ide veoma brzo i lako. Jedini ispravan način je stvaranje odgovarajudih identiteta preko kojih čovek antomatski i nesvesno ostvaruje željene rezultate..... automatski i nesvesno ispoljavati ponašanja koja takvim identitetima odgovaraju.... Prema ljudima koji imaju viši čin on se podređuje. on ulazi u identitet supruga. prosečni rezultati Loši identiteti .. ona de ispoljiti snažnu tendenciju da ostvari situaciju u kojoj de biti žrtva ili da u takvu situaciju uđe.... ... pa se potom vradaju na za njih uobičajen način ponašanja. premda on nekada nije koristan čoveku. Voditelji uglavnom izlažu šta bi čovek trebalo da čini ili kaže u nekoj od mnogih situacija i kako da se postavi u međuljudskim odnosima... Obično je takvo povedano naprezanje pradeno glavoboljama. zasnovan na lošim identitetima.. Kada mu priđu deca.. stvoreno od strane bida da bi ono ostvarilo neki cilj..loši rezultati Na kursevima o ostvarenju uspeha u životu voditelji uče ljude sa prosečnim. verovanja. Bitni elementi jednog identiteta jesu tačka gledišta i cilj koji osoba hode da postigne. U svakodnevnom životu ljudi obično nisu svesni identiteta u koje ulaze i iz kojih izlaze.. Nekada je izuzetno štetan... Ona de im lako i automatski omoguditi ostvarenje dobrih rezultata. telesne osedaje.. Identitete možemo podeliti na više grupa.

lepo i neobično Ja svaku ideju koja mi dođe odmah zapisujem Ja sam otvoren na ljude i svet oko sebe Ja stalno držim pred sobom viziju svojih ciljeva . Identitet uspešne osobe Ja imam sasvim jasne ciljeve. To svakako nije naporna aktivnost. Napominjem da možete dodati osobine za koje vi verujete da čine neki identitet. a takođe možete napraviti identitete koje želite. Ja lako zarađujem novac. Prvi put sam te identitete naveo u svojoj knjizi „Integralni ekskalibur". počinjuči sa indentitetom uspešne osobe.Ovde vam dajem nekoliko identiteta za koje su praktičari najviše zainteresovani. a posle nekog vremena to stanje postaje normalno. Ja sa lakodom govorim pred nepoznatim osobama Ja zaslužujem sve najbolje Ja privlačim sebi povoljne prilike i prijatan život Ja se automatski nalazim na pravom mestu u pravo vreme Mene ljudi vole i ja volim ljude Za mene je novac energija koju koristim na najbolji mogudi način. Ja koristim svaku povoljnu priliku Ja svaku svoju ideju odmah pretvaram u akciju Ja insistiram na svojim pravima Ja automatski preuzimam inicijativu u društvenim i poslovnim situacijama. U prvo vreme kada postanete svesni da ispoljavate taj identitet možete da se začudite šta se sa vama dogada. jer de vam za svaku osobinu trebati maksimalno 10-15 minuta. Identitet nezavisne osobe Ja sam odlučujem o svom životu Ja sam otporan na kritike Ja sam tolerantan na tuđe primedbe Ja hladno analiziram tuđe pohvale Ja slobodno iznosim svoje mišljenje i svoja osedanja Ja sledim svoje ideje Ja podržavam druge da budu nezavisni Ja preuzimam inicijativu u socijalnim odnosima Identitet kreativne osobe Ja imam kreativne ideje Ja sam pun stvaralačke energije Ja uporno radim na ostvarenju svojih ideja Ja vidim lepotu u svemu Meni je sve novo. Ja sam uporan u ostvarenju svojih ciljeva. Ponovidu da procesom DP4 treba da integrišete sve navedene osobine. automatski i nesvesno. Ponovidu da ste ostvarili posao do kraja kada željeni identitet počne da se uključuje u vašoj svesti bez i najmanjeg napora sa vaše strane.

U jednom trenutku. piše Mirča Eliade (Mircea Eliade). čoveku su potrebna drugojačija sredstva i metode od onih koje mu priroda spontano nudi. U jednom trenutku došlo je do odvajanja. Da bi se uzdigao iznad patnje i nesavršenstva. U alhemijskim procesima alhemičar imitira Boga. SPIRITUALNA ALHEMIJA Ukratko izneto. O tome govori alhemijska izreka „Sveta veština usavršava ono što priroda započne". ali tako da ne povredujem druge osobe Ja volim druge ljude Ja slobodno dajem i primam ljubav Ja se držim staze ispravnosti po svaku cenu Ja jasno razlikujem dobro i zlo Ja sam slobodan od verskih i nacionalnih predrasuda Ja sam slobodan od tasnili i seksualnih predrasuda Ja uvek težim pravdi. Sve je u prapočetku bilo Jedno .Božansko Bide. slobodi i istini Identitet sredne osobe Ja sam sredan Meni sve ide lako Ja imam srede u svakom poduhvatu Iz mene zradi sreda na druga bida Ja sam zadovoljan scbom Ja privlačim sebi novac i sredan i ispunjen život Ja volim sebe Ja volim ljude Ja volim život Nemojte olako zanemariti ovaj postupak.Identitet samorealizujude osobe Ja volim da pomažem drugim ljudima Ja se u svakoj situaciji prirodno ponašam Ja uvek govorim istinu." Alhemija kao sveta veština jeste otkrivanje unutrašnjih sposobnosti uvida i mudrosti. jer se materija razvija svojim tempom. sa malo napora i za kratko vreme. kao njen najviši izraz nastao je čovek. jer de on zaista izazvati korenitu promenu u vašoj Iičnosti. ili „esencije duha". alhemijska teorija kaže sledede. slično aktu kojim je Bog od ilovače stvorio čoveka. Alhemičar želi da prodre u najdublje tajne prirode i da svojom identifikacijom sa božanskim atributima stekne sposobnost da u kratkom vremenskom periodu ostvari ono za šta su samoj prirodi potrebna stoleda i mileniji. Transmutacija grubih metala u zlato predstavlja njihovo ubrzano sazrevanje. i sebe i materije. konačno se otkriva seme Duše. Stoga je. da preraste stanje u kojem se nalazi. Pored toga što je jedna od najstarijih okultnih disciplina. Ona je izvorno čista i uklanja velova neznanja koji dele duh od njegovog skrivenog Božanskog korena. alhemija je svakako najambicioznija. on ponavlja božanski akt stvaranja. Njegova svest bila je inferiorna u odnosu na uzvišenu svest Božanstva iz koje je potekao. il i kako se to kaže u alhemijskim tekstovima. . U nekom vremenu u prošlosti u čoveku se javlja samosvest i sa njom htenje da ostvari svoj ubrzani razvoj. Bidudi da je mikrokosmos odraz makrokosmosa. do „pada" iz Božanskog stanja i od tada nadalje materija se razvijala svojim tokom. I dalje: "Kada se pročiste materijalne komponente života. središna tajna alhemije gospodarenje vremenom. jer je zlato poslednji i najviši cilj prirodne evolucije svih metala. koji je spor i u kojem su potrebne stotine i hiljade godina da bi se ostvarile vidne promene.

" Na taj način omoguden je lakši prolaz iz nesvesnog u svesni duh. Jedan od opšte prihvadenih jeste da je ona staza ostvarenja unutrašnje koherencije i usaglašavanja. ved je to spiritualna ideja. koja simbolizuje vrelinu introspektivne svesti. primitivne i instinktivne prirode ljudskog bida u prečišdeno i uzvišeno stanje svesti. muško i žensko ili svesno i nesvesno. suptilno i lako. Kao simbol materije Jung je koristio tle i pisao: "Tle je materija. Proces počinje sa sirovim materijalom (prima materia). u dodiru sa kojim grubi metali postižu trenutno savršenstvo. Kamen Mudrosti. Takođe. tako i Spiritualne alhemije. alhemijsko zlato ili Kamen mudrosti. a druga sposobnost čoveka da menja prirodu toplotom svoje svesti. Prva slika pokazuje proces zagrevanja koji postoji u prirodi. odozgo nadole i odozdo nagore ciklus se zatvara. što je bilo dole. kojimaje alhemija toliko bogata. Taj stepen u radu takođe je nazivan hierosgamos ili sveti brak. alhemijska posuda je istovetna sa svojim sadržajem to je sama psiha. zemaljsko. posuda nije fizički sud. koja je. Mnogi alhemičari proveli su svoje živote slededi svoju sudbinu i konačno su otkruili Dušu Sveta. ljudsko nesvesno. Njenim prečišdavanjem i usavršavanjem nastaje krajnji produkt. a u alhemijskom to znači osloboditi Istinsko Bide koje je skriveno i zarobljeno u materijalnom univerzumu." U Spiritualnoj alhemiji eliksir je razvijena svest čoveka koja mu omogudava sticanje znanja o snazi simbola i njihovom delvanju na ubrzani razvoj ljudskog bida. Pišudi o značaju alhemijskog suda. premda su suprotnosti naizgled nepomirljivo suprodstavljene. Na alhemiju se može gledati na više načina. zvane lumen naturae. To isto nalazimo u starim alhemijskim tekstovima: ". Ovom cirkulacijom u prirodi. To je slika zmije i]i zmaja koji guta sopstveni rep. kako je u svesti koja je došla do višeg nivoa razvoja. ved su zasnovani na hermetičkoj filozofiji i tzv. koja je važna komponenta sistema Transcendent. O tom procesu Jung je pisao: "Ljudska svestje videde oko božanstva.Ako nema dovoljno pritiska. zaključane u mračnim sferama duha. Što je bilo gore kao najsuptilniji duh spušta se i postaje kroz alhemijske procese dole .. u kome su konačno sve polarizovane suprotnosti ponovo pretopljeno u Jedno. snažan simbol koji izražava vrednost same psihe koja ga je stvorila. apsolutna suprotnost duha. fiksirano i teško. tako de biti i u nižim slojevima ljudskog duha u koji se ta razvijena svest spušta. prvenstveno spoj svesnog i nesvesnog. a to se u Spiritualnoj alhemiji postiže biranjem simbola koji izaziva snažnu emocionalnu reakciju u našem nesvesnom. U praksi to znači. Ona je istovremeno posuda i sadržaj koji se transformiše u njoj. ako ga ostavlja emocionalno hladnim. jedan srednjevekovni alhemičarje napisao: "Čitava tajna je u poznavanju Hermetičke posude". U jednom od alhemijskih tekstova piše: "Svet ima dušu i svako ko razume dušu sveta u stanjuje da takode razume jezik svih stvari. Ideja i iskustvo Hermetičke posude pojavljuje se i razvija se iz nesvesti kao rezultat kontemplacije praktičara. U primeni našeg sistema praktičaru de biti jasno da naša psiha bira simbol kojim deluje na svoj sopstveni grub sadržaj i da je ona ta koja akfom Spiritualne alhemije biva preobražena. Alhemičar je ostvario cilj Velikog Rada kada se suprotnosti. jer one sadrže jedna drugu i svaka od njih čini da se ona druga ispolji. da raspali svoje emocije da bi mogao da ostvari preobražaj (vidi kasnije opis procesa). kako je izoštreno uočio Jung. slamajudi barijere koje ga odvajaju od svesti. neophodne za ostvarenje transformacije.U klasičnoj alhemiji sredstvo kojim se ta transmutacija postizala je životni eliksir ili Kamen Mudrosti." Opet nam progovara neizbežni Jung: "Usmerena pažnja zagreva nesvesno i aktivira ga. Alhemičari su često meditirali o mitskom simbolu Urobor koji predstavlja totalnost alhemijskog procesa. ." Međutim. proces de biti neuspešan. ona je prima materija koja se preobražava i onaje Kamen Mudrosti do kojeg se dolazi konačnom transformacijom.pokretno.zemaljsko. Kao jedan od paradoksa. Zbog toga u procesu Spiritualne alhemije mi tražimo od Klijenta da se što potpunije uživi u odabrani simbol. O tome se katkad govorilo kao o oslobađanju svetlosti. kada se primene kako treba. fiksirano i teško uzdiže se i postaje gore . nisu naučni. one su intimno i nerazdvojno povezane. Principi kako klasične alhemije. Ako na Klijenta ne deluje odabrani simbol. ved na transmutaciju niže. Ali te stvari su tako jednostavne da mogu biti napisane na površini jednog smaragda. Bez suočavanja sa prašinom čovek nikada ne bi shvatio svoj duh. Životodavni alhemijski kontejner prikazuje se obično sa vatrom ispod sebe. integrišu u poslednjoj fazi rada koja je nazivana konjukcijom. Da bi dočarali taj proces alhemičari koriste metafore kvočke koja zagreva jaja u gnezdu i pečenje hleba u pednici. koji je zapravo prosvetljena svest praktičara. Roberto Asađoli (Roberto Assagioli) izrekao je tu istinu na . Sagledati večitu svetlost pokopanu u tami u psihološkom smislu znači postati svestan. Medutim.. takoje dole".Bog je stvorio čoveka da može videti u mraku. bilo da su dobro i zlo. Ta svetlost je sveprisutna nedualna svest. Zivotrti Eliksir. premda postoje nagoveštaji da se i to događalo." Da bi se "praiskonska materija"preradila neophodanje hermetički zatvoren sud ili kontejner kojije u stanju da izdrži pritisak potreban za transformaciju materije.. Hermesovom zakonu: „Kako je gore. Sveta veština nije bila prvenstveno usmerena na pretvaranje grubih metala u zlato. ne može dodi do transformacije. Njemu je potreban otpor materije da bi otkrio samog sebe. On je simbol cirkulacije u prirodi.

u Staroj Grčkoj to je Zlatno Runo. on je prenosilac i istovremeno transformator. Tragalački proces izražava se u mitskom ponavljanju težnje ka najvrednijem i kao zlatna nit provlači se kroz mitologiju u mnogim tradicijama. Mnoštvo simbola očito znači da postoji mnoštvo vratnica koje vode unutar nas. rase i društvenog miljea u kojem žive. barijere i ograničenja koji izranjaju iz njegovog nesvesnog. oni u značajnoj meri utiču na nas. alhemičar je menjao svoje unutrašnje bide. . Simboli uobličavaju u nama stavove i verovanja. obezbeđivanje plodnosti.a to je bitno svojstvo Transcendenta . ved u viđenju novim očima." Ova njegova misao teško da ima bolje mesto primene nego što je rad sa simbolima u Transcendentu. Sa praktičnog stajališta.izuzetno brzo na alhemijski način. Simboli liče na znakove pored puta koji usmeravaju putnika. SIMBOLI Proslavljeni pisac Marsel Prust (Marcel Proust) rekao je nekom prilikom: „Istinski put otkrida nije u traženju novih zemalja. u srednjevekovnoj Evropi traganje za Svetim Gralom. nacionalnu iIi religioznu pripadnost. od prolaznog to večnog. Gilgamešovo traženje besmrtnosti. Simbol prenosi značenje. Kada u neko iskustvo unesemo simbol koji za praktičara ima emocionalnu i spiritualnu vrednost. primarni materijal sa kojim počinje alhemiski proces bio je sam alhemičar." U procesima sistema Transcendent videdemo ispoljavanje ove definicije na neverovatno ubrzan način. odnosno njegovi problemi. Simboli izazivaju određene reakcije u ljudima bez obzira na rasnu. Jungu dugujemo još jedno vredno otkride. Posle Jungove definicije simbola možda je najadekvatnije ovo određenje: "Simbolje vidljiva oznaka nevidljive realnosti. Bilo da smo toga svesni ili ne. emociju i energiju. unutrašnji konflikti. ili . Simboli su modni instrumenti u stvaranju i održavanju našeg subjektivnog sveta. od neznanja i rascepanosti našeg bida do prosvetljenja i celovitosti. grubi. Funkcija simbola je da ukaže na nešto iza i iznad njih.) u zlato Spiritualne slobode. u gnostičkoj tradiciji to je mit o Biseru neprocenjive vrednosti. alhemijsko tragalaštvo opisuje proces koji nas preobražava od onog što jesmo u najviše što možemo postati. sa druge strane. ostvaruje se munjevita transmutacija grubih problemskih sadržaja u rešenja u osedanje slobode i uzvišenosti. u svim vremenima i prate ljudsku civilizaciju od najranijih crteža koje su pedinski ljudi crtali na zidovima pedina. mitovi i simboličke slike za ljudsko bide jesu drevne vratnice od svakodnevne do onostrane realnosti. preobražavajudi ga procesima od grubih elemenata (problemi. Reč „simbol" znači „nešto što sadrži u sebi nešto drugo". izoštrava je i oslobada energetske konstelacije povezane sa situacijom na koju smo koncentrisani. misao. Taj put nije od kamena i armiranog betona." U svakodnevnom životu sredemo se sa velikim brojem simbola. Korišdenje simbola usmerava svest ka određenim situacijama. patnje itd. izraženo u definiciji simbola: „Simbol je filozofska mašina koja transformiše energiju. Drugim rečima.. Svaki put kada se osobi zadrži pažnja na nekom simbolu. Sam simbol nema u sebi mod. Oni su univerzalni jezik koji ljudsko nesvesno razume i koristi bez obzira gde na planeti Zemlji živeli. ona nastaje u svesti čoveka koji ga upotrebljava. Oni su postojali u svim društvima. Neki naši preci poznavali su mod simbola i koristili su ih naširoko za zaštitu. Njihova snaga potiče od energetske strukture univerzuma koju oni odražavaju i. Koncentracijom na njih. a na višim nivoima ne postoje problemi. iako ljudi obično ne shvataju u kojoj meri njihove živote uobličavaju simboli koji su nasleđeni od kuture.Na nižim nivoima svesti ne postoje rešenja. Oni otkrivaju aspekte sveta koji nisu neposredno shvatljivi i izražavaju modele najviše realnosti koji ne mogu da se prenesu ni na koji drugi način. ved je to energetska struja koja povezuje dve stvari koje je teško povezati. Takve iskre su vratnice u unutrašnji svet čoveka koje oslobađaju energiju ili uspavano znanje kada je osoba zrela da ih primi. od ličnog do transpersonalnog." Stoga uspinjanje u viša stanja svesti nužno dovodi do nestanka problema. To je Izidino traganje za delovima tela Ozirisa. neka mala iskra svesti se pali. tako da podsedaju na vododerine koje je voda svojim proticanjem tokom dugog vremena urezala u tle. nešto se događa unutar nje. povezujudi neposredno doživljeno sa najvišim. Povezujuda sila neke kulture je mreža simbola koja omogudava ljudima da svoja iskustva doživljavaju na sređen i razumljiv način.jednostavan i prosvetljujudi način: . od njihovog korišdenja od strane ljudi tokom mnogih godina ili vekova. ostvarenje bogatstva i u ritualima rađanja i umiranja. Metafore. Do takvog podizanja može da dođe tokom mnogih godina životnog sazrevanja.

Postoje arhetipi koji su zajednički. Arhetipe možemo shvatiti kao relativno mali broj urođenih maglovitih oblika. slika i simbola Istoka i Zapada nagnala su Junga da pretpostavi postojanje Kolektivnog nesvesnog. starijih osoba ili vlasti. vi se nesvesno uključujete u arhetip Oca.Slike.. koje se mogu uočiti i kod savremenog čoveka. simboli i metodi ponašanja. snove. tako da se javljaju u svim zajednicama kroz mitove. Upravo otkrida sličnosti između mnogih motiva." I dalje: "Simboli su ključaonice za vrata na zidovima prostora i kroz njih čovek prodire u Večnost. kada se probiju u naš život mi ih nesvesno dramatizujemo.Simbolizam je jezik misterija. O modi simbola i njihovom dalekosežnom delovanju na čoveka koji zna kako da ih koristi poznati pisac mistične literature Menli Hol (Manly Hall: "Lectures on Ancient Philosophy") kaže: "Simboli su orakularne forme . potvrđuju zaključke do kojih je došao ispitujudi nesvesne procese kod svojih Klijenata. vi ste uvučeni u arhetip Pobunjenika i dramatizujete ga i tome slično. nesvesne i daleko teže za razumevanje. razvijajudi jedinstveni niz psiholoških karakteristika. jer oni su jezik nesvesnog i dopiru do nas kada se aktiviraju iz Kolektivne nesvesti ljudske rase. iz kojih se mogu javiti bezbrojne slike. Za Mirčea Eliade(Mircea Eliade). Kada kontaktirate arhetip. Simbolički rituali u magiji. dok za neznalicu ta slika ostaje nedokučiva. slike ispunjene velikom snagom koja. On se uverio i da sličnosti u simbolizmu Istoka i Zapada. koje je otkrio u svojim istraživanjima. Slične ili iste elemente otkrio je u Taoizmu. Po svom energetskom delovanju oni su psih loški ključevi koji otvaraju put do određenih energetskih stanja. Neke je mogude lako razumeti.. Simboli poseduju ezoterični jezik.njene najdublje aspekte – koji prkose svim ostalim sredstvima postizanja znanja. jedna stvar je sigurna: ono sadrži izvestan broj motiva ili modela arhaičnog karaktera. Tehniku kojom se ostvaruje takav rezultat u Transcendentu opisadu malo kasnije. kuda idemo i šta je istina iza vela iluzija. a to je termin koji je u psihologiju i filozofiju uveo Jung. Možda je to navelo poznatog filozofa Berđajeva da pruži ovakvo određenje religije: "Mitologija je prva religija čovečanstva. naročito u prelomnim trenucima života. vi komunicirate sa njegovom energijom koja stimuliše vašu sopstvenu energiju. arhetipi koji ih stvaraju jesu elementarne strukture. Arhetipi su čoveku urođene i nasleđene psihičke dispozicije koje čine osnovu iz koje nastaju osnovne teme i modeli doživljavanja životnih situacija. slike.. Da bi čovek ostvario željene rezultate koristedi simbol kao psihološku mašinu koja preobražava energiju. pesničku inspiraciju i ponašanje ljudskih bida. Oni su centri velike modi. tako da čovek treba samo da stupi u kontakt sa tim simbolom i sve sa njim povezane ideje i energije de potedi iz nesvesnog. koji je bio pod jakim uticajem Jungove teorije o Kolektivnom nesvesnom. Jung je u srednjevekovnoj alhemiji našao veze između gnostičkih učenja i procesa koji postoje u Kolektivnoj nesvesti. Ako se konstantno ponašate pokroviteljski prema ljudima. Ako se često bunite protiv autoriteta. Ima tvrdokornih simbola koji su kao zatvorena školjka kada na njih prvi put pokucate. koji su u principu identični sa osnovnim mitološkim idejama. umetnost." . Arhetipi čine dinamičku osnovu čitavog čovečanstva. O postojanju arhetipa možemo zaključivati indirektno ispitujudi ponašanje. Bududi da su oni kolektivna energetska polja. simbol mora na njega delovati. vizuelni simboli i energetski modeli koji izranjaju iz kolektivne psihe ljudske rase i određuju naše ponašanje. ako koristi iste simbole može da se uključi u energetski tok koji taj simbol otvara i da iskoristi njegovu energiju. simboli i mitovi omogudavaju unošenje svetlosti u najskrivenije modalitete bida". Kakva god da je struktura nesvesnog. ali oni deluju na našu svest i još mnogo jače na naše nesvesno. vilinske priče i snove.Kao energetski koncentrati simboli nisu opipljivi. tajni kod. U jednoj slici simbol može i da otkrije i da prikrije. Ali postoji trenutak kada se svaka školjka otvori. Oni mogu biti osakadeni ili degradirani. snova. mitove. Zavisno od dubine iz koje deluju u Ijudskoj psihi postoje različiti nivoi simbola. pralikovi ili arhetipi. Oni prenose poruke budnoj svesti koje prevazlaze verbalne informacije..misteriozni modeli koji stvaraju vrtloge u supstanci nevidljivog sveta. To su praslike. On piše: "Simbol otkriva izvesne aspekte realnosti . religiji i sistemima spiritualnog razvoja kao što je Transcendent jesu spoijašnji izraz večite čovekove želje da se sjedini sa Božanstvenim. ali drugi šalju suptilne poruke i upuduju nas da shvatimo zašto smo ovde. razdvojena stotinama godina od originalnih znalaca simbola. a njegove slike jesu zvezdani alfabet. prisutni kod svih naroda i civilizacija. oni su nezavisni od vremena i civilizacije. Bilo koja osoba. a drugi deluju prerušeni. kaže Jung." Oko svakog simbola koji je bio korišden tokom dugog vremena stvara se koncentrat energije i ideja. Dok slike i oblike koji se pojavljuju možemo svesno shvatiti. Simbolizam je stoga božanski jezik. Putem simbola Ijudi su od vajkada pokušavali da prenesu misli koje prevazilaze ograničenja jezika.. Pored simbela keji imaju značaj samo za nas. simbolično mišljenje je ukorenjeno u duboke slojeve bida. kada se usmeri kako treba. postoje najdublji i najuniverzalniji simboli. ne daju se iz prve. on mora izazivati u njemu određenu emocionalnu reakciju. na kojoj svaka individua izgrađuje svoje sopstveno iskustvo života. neodvojivo je od ljudske egzistencije i prethodi jeziku i logičkom rezonovanju. koji praktičar mora da dešifruje i čije značenje mora da otključa.. Neki se sasvim jasno namedu svesnom duhu. Bududi da su univerzalni i nasleđeni. ali nikada iskorenjeni tako da nestanu iz ljudske psihe. širi vatrene vrtloge na Zemlji. iako vedina ljudi nije svesna šta se tada događa.

Parzivala. nepoznati svet. Ideje usađene u mitološke teme koje je Kempbel identifikovao za savremenog čoveka mogu da se primene na razumevanje bezmalo svakog ljudskog problema. voze danas u automobilima ili sede pred kudnim kompjuterima pretražujudi internet. ved u savršenstvu duše unutar njega. ali su u osnovi iste. Njegova želja bila je da stvori ljudima vodič za čitanje mitske literature. Proučavanje spiritualnog miljea Zapadne Evrope ukazuje da nije samo Platon inspirisao Junga. nevezano za oblik društvene zajednice i vreme. Sva izazovna iskustva savremenog života mogu se sagledati kao avanture mistične inicijacije. Ne samo da je Kempbel po prvi put izložio model koji je u osnovi svake priče ikada saopštene. On je bio čvrsto uveren da se poslednje inkarnacije Herakla. Ta knjiga ga je pretvorila u najistaknutijeg mitologa dvadesetog veka. a sve one od najgrubljih šala do najviših uzleta u književnosti i poeziji mogu da se razumeju u okvirima životnog puta junaka. ponovo ispričana u bezbrojnim varijacijama. arhetipski simboli su pravi kovčeg sa blagom.PBlavatska (Helena Petrovna Blavatsky) i Rudolf Štajner (Rudolf Steiner) veoma cenili njegov roman „Zanoni".životne principe usađene u strukturu priča i mitova. Karakteri koji se iznova javljaju u mitovima i legendama. Takve priče jesu tačan model po kojem funkcioniše ljudski duh. Što je najznačajnije. Samo istinski znalac mogao je da uoči i naglasi izvesne misli kao što je ova: "Apolonius i Jamblikus smatrali su da kraljevstvo čoveka. mnogo užeg i plideg. a takođe putovanje u sopstveni . jer je veza između drevnih priča i emocionalnih problema svakodnevnog života očigledna. jer je poredio arhetipe sa Platonovim čistim idejama. univerzalne i zajedničke svim ljudima. po svojoj formi i sadržaju oni se podudaraju sa planetarno raširenim praiskonskim idejama koje su u osnovi mitova. i Blavatska i Štajner govorili su da je veoma tačan i da ga izuzetni psihici mogu videti. Kempbel je na jasan način uobličio nešto što je bilo maglovito poznato vekovima . Pri tome se ljudska ličnost kao pozornica deli na različite karaktere koji igraju dramu naših života. ved očito nadlične. jesu iste ličnosti koje se ponovljeno javljaju u snovima i sanjarenjima. Zato jesu psihološki opravdane i emocionalno realistične čak kada predstavljaju fantastične." U romanu "Zanoni" pisao je o arhetipima koristedi izraz "tipovi" on kaže: ". a ne specifične karakteristike neke stvari. Ukoliko umemo da ih upotrebimo. mudrac koji mu daje podršku i njegov neprijatelj koji ima suprotne ciljeve i želju da ga osujeti. ali ne možemo podidi veo koji ga pokriva. Za razliku od tog ličnog nesvesnog. O njegovom opisu Inteligencije koja neupudenima sprečava pristup višim stanjima svesti. Drugim rečima. jer su univerzalni i bezvremeni. Mi gledamo njegovo obličje. Bulver Liton (Bulwer-Lytton) u svom romanu sa okultnom temom "Zanoni". Član magijske organizacije Zlatna Zora. kao što su mladi junak koji krede u životnu avanturu. Oni nisu lične prirode. junakova priča. U okultnim krugovima Liton je stekao reputaciju jer su i H.Večina istraživača Jungove misli ističe da je izvor Jungove hipoteze o arhetipima u učenju Platona. književnik koji je bio popularan krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka. Sve priče vredne pomena imaju nekoliko zajedničkih strukturalnih elemenata koji se sredu svuda. One su u detaljima različite za svaku kulturu. naviknutu sredinu da bi krenuo u izazovni. One su kolektivne u tom smislu što su u njima otelotvorene fundamentalne. oni se javljaju u svesti osoba koje nemaju ni najmanje znanje mitologije.. DŽOZEF KEMPBEL: HEROJ SA HILJADU LICA Probijanje arhetipa u ljudsku svest i njihov uticaj na život individue oštroumno je uočio Džozef Kempbel (Joseph Campbell) i detaljno ga izložio u svom epohalnom delu "Junak sa hiljadu lica" ("The Hero with a Thousand Faces").suština tipaje misterija. bilo svesno ili ne. Na okeanu Kolektivnog nesvesnog pluta mnogo uže individualno nesvesno koje sadrži podatke o životnoj istoriji neke osobe. kojeg je on nazvao "spekter". slike u Kolektivnom nesvesnom imaju neporeciv mitološki karakter. koji teži da prevazide sebe počiva ne u poznavanju stvari izvan njega. iskušenje ili problem jesu uvek njegov put. sledi drevne modele mita i legende. Jung to nije poricao. To može biti putovanje na sasvim određeno mesto kao što je strani grad ili zemlja. po svemu sudedi. odlučio da podigne taj veo. uprkos raznolikostima." Koliko je poznato. Taj roman je prvo i najpoznatije delo rozenkrojcerske i alhemijske literature. On ostavlja udobnu. Prenošenje priča. U suštini. bio donekle pod njegovim uticajem i. piše koristedi za arhetip izraz "tip.. Jung je čitao „Zanoni". Po Platonu čiste ideje jesu mentalne forme utisnute u dušu pre njenog rodenja u ovom svetu. takozvanog "Čuvara na pragu". kralja Artura. nerealne i nemogude događaje. Argonauta. ved je otkrio da je ta priča uvek ista.

6. On voljno prihvata posledice suočavanja sa problemom ili izazovom koji u sebi nosi poziv na avanturu.lavirint. 11. čarobnog mača ili prstena. bide koje mu se javlja u snu. junak mora da se sam suoči sa nepoznatim. "izbacuje ga iz gnezda". Sva ta mesta postaju arena za sukob sa opasnim ili zastrašujudim silama. Nekada ga mentor grubo gurne u avanturu. Na svom putu junak prolazi kroz parove suprotnosti i mora da ih integriše. privlačan. Teško iskušenje 9. 8. U slededoj fazi junak nailazi na nove izazove i iskušenja. Međutim. . On može da mu da savet. tako da je njegovo putovanje prelaz iz jednog oblika iskustva u novo i različito: od nezrelosti do zrelosti. stiče prijatelje i neprijatelje i počinje da uči pravila posebnog sveta u koji je stupio. prijatelji i neprijatelji. Sada krede odabranom stazom čitavim bidem i od tada ne može da se povuče. U taj život probija se poziv na avanturu. Život u običnom svetu ili u ustaljenoj životnoj situaciji. Iskušenja. 7. To može biti stariji član porodice. Sada se junak potpuno predaje avanturi i ulazi u svet priče tako što prelazi preko prvog praga. Odbijanje da se prihvati zov. da ostvari san. tamnu šumu. Jedan od načina na koji mitologija funkcioniše u društvu je da bude dovoljno obuhvatan kontejner da bi sjedinila unutar sebe dihotomije koje isprva deluju kao nepomirljive. Vedina priča. Savladavši ustezanje ili strah. To je tačka na kojoj se junak koleba neko vreme zastrašen teškodama sa kojima mora da se suoči. da ga vodi neko vreme ili da mu da sredstvo ili instrument koji de mu pomodi u avanturi u koju se upušta. Taj zov može biti problera ili izazov. U svakoj valjanoj priči tokom putovanja junak se razvija i sazreva. poziv da napusti svoje malo sigurno gnezdo i krene u novi svet. Stadiji na junakovom putovanju Navodim 12 stadija koje je Kempbel detaljno opisao u svojoj knjizi zato što svih 12 predstavljaju arhetipske situacije u životu sa kojima se svaki čovek suočava. iskusan prijatelj ili stariji kolega na poslu. Funkcija Mentora je da pripremi junaka za suočavanje sa nepoznatim. Povratak sa puta. Kocka je bačena. prstena. Odbijanje da se prihvati zov avanture govori o strahu junaka. Poziv na avanturu ukazuje koji je ulog u toj igri i šta je junakov cilj: da osvoji ruku voljene žene. junak je odlučio da se suoči sa izazovom i on preduzima akciju. Osvajanje nagrade (mača. od slabosti do snage. Povratak sa eliksirom Potrebno je kratko objašnjenje za ove simbolične stadije na putu junaka. spuštanje u duboku pedinu nesvesti. Zov avanture.) 10. Susret sa raentorom ili Učiteljem.. Ulaz u najdublju pedinu.. prvenstveno sa najvedim strahom. strahom od nepoznatog. Uskrsnude 12. legendi i mitova počinje opisom "normalnog" života junaka. to je sve što Mentor čini. Ovo nam ponovo ukazuje na veliku vrednost Dubokog Peata i DP4 procesa koji na prvom mestu to čine. Da bi junak mogao da prevlada svoje ustezanje i strahove u njegovom životu pojavljuje se Mentor ili Mudrac. suoči se sa izazovom ili naglom promenom u životu. 4. 3. Prelaz preko prvog praga. da se osveti za nanetu nepravdu. 2. To je trenutak u kojem avantura zaista počinje. ali opasan. voljene žene. Konacno. od naivnosti do mudrosti. ili njegova društvena sredina može biti ugrožena. knjiga koju je pročitao. 5. da se dokopa blaga. 1.

naravno.zbog njihove univerzalnosti i bezvremene starosti poseduju kosmički i nadljudski karakter. Ono što se dešava njemu dešava se njima. Jung je otkrio Jastvo na Istoku kao spiritualnu ideju. U romantičnim pričama smrt sa kojom se suočava junak je često privremena "smrt" ljubavnog odnosa. Junak dolazi do ivice opasnog mesta. Tu istu lekciju nagoveštavaju još neke arkane. Ona pokazuje koliko su oni ukorenjeni u kodmod. To je takođe vrhunski trenutak u ritualima inicijacije u tajnim društvima kao što je slobodno zidarstvo. Simboli i neutralizacija suprotnosti U hermetičkim učenjima i Istoka i Zapada sredemo se sa mnoštvom simbola koji obavljaju svoju funkciju u društvu. koju vuku na suprotne strane dve sfinge. Mag ili Čarobnjak je očito arhetipski simbol koji označava početak puta individuae u njenom spiritualnom razvoju i naglašava neophodnost da se na tom putu stave pod kontrolu 4 osnovna elementa sopstvene ličnosti (psihičke slike. a u svakodnevnom životu psihološka borba na život i smrt. ili najopasnije mesto u tom posebnom svetu. . Kao što je Jung primetio: "Sadržaji nesvesnog. Na primer. sa tendencijom da se potpuno umiri u sededem položaju. Pogledajte funkciju koju imaju dve obale reke. a tada doživljava vaskrsenje. spoj suprotnosti. ljubav voljene žene ili znanje sa kojim može da se vrati u svet iz kojeg je krenuo u avanturu. Velika Sveštenica koja sedi između dva stuba u hramu. To može biti mudrost ili posebno saznanje da izvan našeg sveta postoji poseban drugojačiji svet." Ono što se pojavljuje na Istoku i Zapadu tokom vekova spontano se otkriva i u modernom čoveku. U mitologiji najdublja pedina može predstavljati zemlju mrtvih. Da nije obala. ved cik-cak kretanjem. Ijudski duh se krede izmedu dva ekstrema u tkanju života. To je u misticizmu "crna nod duše".Ulaz u najdublju pedinu je. na prvom mestu svoje Praiskonske Polaritete ili Lične Kodove (vidi moju knjigu "PEAT"). da se u njemu mogu stedi nova iskustva i takva iskustva preživeti. Kada junak stupi na tu tačku. Pošto je pobedio neprijatelja. ona počinje da se Ijulja sajedne na drugu stranu neko vreme. ali taj povratak bio bi besmislen ako iz avanture ne bi doneo eliksir. kroz ta iskustva on je preobražen. ukazuje Sledbeniku da mora da neutališe u sebi suprotne polaritete. emocije. to jest praiskonske slike. blago.. Na povratku junak se srede sa tim opasnostima i doživljava još jedno iskušenje "život ili smrt". vode reke bi se raspršile i reci bi bilo nemogude da dođe do svog odredišta. on ustvari prelazi drugi veliki prag. Na Zapadu ovaj arhetip predstavlja psihičku totalnost koja sadrži i svesne i nesvesne fenomene. na primer Kočija. simboličan. To može biti crta karaktera koju je stekao ili nov identitet. Njima su posebno bogate alhemija. To je najjači izvor snage herbjskog mita. ne pravom linijom. Iskustva iz prethodnih simboličnih faza dovode slušaoce. To je ponekad sedište njegovog najopasnijeg neprijatelja. telesni osedaji i misli). junak dobija svoju nagradu . a Tezej stupa u lavirint da bi se sauočio sa čudovištem Minotaurom. posle kojeg on može da se vrati očišden i izmenjen u obični svet. On shvata da drugi svet u kojem je bio mora da ostavi iza sebe i na tom povratku čeka ga još nevolja i opasnosti. U slučaju kosmičke evolucije takvo smanjivanje alternacija izmedu suprotnosti označava Mahapralaju.mač. Evolucija psihičkog života najbolje je predstavljena. To podseda na Ijuljanje lutke koja ima težište u svojoj osnovi. čarobni instrument. Junak se vrada u svet iz kojeg je krenuo. ali svaki pokret je sve kradi i na kraju lutka postaje nepokretna. Svako iskušenje daje mu novo znanje. pomračenje svih nada. na kojem su objekti često skriveni ili njemu nerazumljivi. Neke od njih sadrže modne arhetipe. O neophodnosti da se neutrališu polariteti u životu individua veoma pronicljivo piše Meher Baba: "Kao dabrov rep. On predstavlja kritični trenutak u svakoj priči u kojem junak naizgled mora umreti da bi mogao da se iznova rodi. a u spiritualnoj evoluciji individue ono označava Oslobođenje. Ponekad je to samo uzbudljiva priča koja se može prenositi potomcima. koji se krede levo-desno. Isto tako životna snaga bi se rasipala na bezbrojne načine da nije omedena sa dva suprotna pola. kabala i tarot." Kosmička dimenzija nekih arhetipskih simbola je garancija njihove univerzalnosti. crna i bela. U fazi teškog iskušenja junak se suočava sa svojim najvedim strahom. prsten. aktivnog i pasivnog. preživeo smrt ili slično. Orfej ulazi u podzemni svet da bi spasao Euridiku. Oscilacije postaju sve manje i manje kako se individua približava svom cilju i one sasvim prestaju kada ga ona ostvari. U arhetipu povratka junak se vrada u obični svet. ubio zmaja. Dvadeset i dve Velike Arkane Tarota su karte krcate univerzalnim simbolima. Preživljavanje tog iskušenja je uskrsnude. čitaoce ili gledaoce do identifikacije sa junakom. Na obale reke života najbolje je gledati ne kao na paralelne linije ved kao dve linije koje se približavaju jedna drugoj dok se ne spoje na tački oslobodenja. voljenu osobu ili životnu lekciju koju je naučio. Ako je zaljuljana. Posvedenik je doveden situaciju da ga smrt dodirne po licu.. On ostvaruje sintezu simbolički izraženu kao coniunctio oppositorum.

da razumem zagonetke svake sfinge i da prodrem u sva svetilišta. to činimo zato što ono zaista predstavlja cilj psihičkog razvoja. spoj pozitivnog i idealnog. Univerzum materije. njena doktrina i ritual" ("Transcendental Magic. energije. za uspeh procesa najvažnije je da upotrebljeni simbol izaziva jaku emocionalnu reakciju kod Klijenta. koji pokredu emocije. mada mogu biti i zvučni ili zasnovani na čulu ukusa i mirisa. jer ona je merilo vrednosti bilo kojeg učenja ili teorije. a ne logika i simbol. Egipatski mudraci iskoristili su simbole da prenesu tajna znanja slededim generacijama tako što su ih predstavili na kartama korišdenim u kockanju.. alegorije. Nemojte se obuzdavati logikom. tj. celine. ponovo osvojenog raja. a ostavlja mu inicijativu i slobodu. mitovi i legende. umetnost. To su bogati simboli. čije su sastavnice jezik. u slojeve ličnog i arhetipskog nesvesnog. kažu stari Kinezi.„Jedna slika vredi 10. Od svih mitskih pesama i melodija Herojevo tragalaštvo je ona koja nas najdublje pogađa. bez obzira na svesna i nesvesna očekivanja". veka u Evropi.. Najjednostavnija definicija Elementa Transformacije je ova: ET je spiritualni simbol nabijen pozitivnom emocionalnom energijom koji ima sposobnost i mod da promeni suštinu nekog iskustva kada se unese u to iskustvo." "Tarot je istinska filozofska mašina. Maštom. Jedan od najpoznatijih modernih okultista Elifas Levi (Eliphas Levi).U traganju za izgubljenim vremenom" ukus kolačida koje je junak romana jeo u detinjstvu izaziva u njemu kao odraslom čoveku bujicu srednih sedanja. Hermafrodit je vizuelna predstava praiskonskog savršenstva. Sada je vreme da se okrenemo praksi. Dominantni Arhetipi su Ego (Ja). niz apsolutnih i univerzalnih ideja. Radedi sa simbolima. Senka ili tamni deo našeg Ja. Paracelzus i Papus tvrde da su nastali u starom Egiptu. ipak najefikasnije deluje ET kada se koristi kao vizuelni simbol . to je matematika primenjena na Apsolut. priča. vi treba da se potpuno otvorite. bezuslovnog stanja.. . O t me šta na čoveka deluje Irvin Edman (Irwin Edman) kaže: "Ono što čovekavo pokrede je mit.000 reči".. Dva koje postaju Jedno. koja sprečava lutanje duha. vrlo samouvereno i hrabro oglašava da je on ponovo otkrio njihovu zaboravljenu upotrebnu vrednost. OSNOVNA PROCEDURA PRIMENE ELEMENATA TRANSFORMACIJE Zadržao sam se poduže na simbolima da biste shvatili njihovo suštinsko svojstvo delovanja na ljudsku svest. Takođe muzika koju smo nekada davno slušali ima mod da izazove sentimentalna osedanja koja smo tada doživljavali. Heroj i Hermafrodit koji predstavlja Jastvo. iako ne znamo njeno ime. prostora i vremena neprestano se prožima sa simboličkim svemirom. religija. možda najjednostavmja i najgrandioznija zamisao Ijudskog genija. Simboli su najčešde vizuelni. Na primer. niz misli egzaktnih kao brojevi. za koje se vekovima verovalo da su izgubljene. U svojoj knjizi "Transcendentalna magija.On kaže: "Ako shvatimo Jastvo kao esenciju psihičke celovitosti. slutnjom i intuicijom na osnovu dubokih unutrašnjih težnji.. treba da zakoračite u prostor bezvremene zemlje. koje je najznačajniji religiozni arhetip. odnosno praslike muškog i ženskog koji se ispoljavaju u ženi i muškarcu.. Oni su znali da slabosti karaktera slede ljude kao senke dogod su u ovom svetu. da sagledam monumente prošlosti u svem njihovom sjaju. a ne rezon. Za nas je posebno značajan uvid Džozefa Kempbela da su mitovi i legende tajni prolazi kroz koje se neiscrpne energije kosmosa ulivaju u ljudska kulturna i emocionalna ispoljenja. u romanu Marsela Prusta (Marcel Proust) . a ne zapovest. Its Doctrine and Ritual") on piše: "Tarotove Arkane.Ovo je ključ koji to omogučava. ja sam ponovo otkrio i sada sam u stanju da otvorim grobnice drevnog sveta. Njima su srednjevekovni okultisti i alhemičari prenosili „tajna znanja" sa generacije na generaciju. medu kojima su najistaknutiji Elifas Levi (Eliphas Levi). Mnogi okultni autoriteti. One postoje od 15. U Transcendentu koristimo simbole kao elemente transformacije (skradeno ET). da učinim da mrtvi progovore. spoj neba i zemlje. jedinstva muške i ženske energije. Verovatno je Džozef Kembel imao na umu takvo dejstvo muzike na ljudsku svest kada je uporedio mit sa muzikom po kojoj igramo." Čovek ne živi samo u fizičkom univerzumu. Animus i Anima. hijeroglifski i numerički alfabet. Iako svi raznovrsni simboli imaju snagu da deluju na našu svest.. Ponovidu još jednom. koje su očito arhetipski simboli. U Transcendentu koristimo dve vrste simbola: simbole koji imaju individualnu vrednost za osobu i arhetipske simbole koji imaju univerzalnu vrednost. kada se egipatsko carstvo našlo ugroženo pred varvarskih hordama. kao totalnost svesnog i nesvesnog. Prethodno sam pomenuo Tarot karte. izražen znakovima i brojevima. Persona ili maska koju osoba istura i projektuje prema spoljašnjem svetu.

bez ijedne knjige osim Tarota. piše: "Ovaj proces koristi Spiritualne simbole. Tada se čitav nov svet ili čitavo novo iskustvo magijski pojavljuje u našoj svesti! Probuđena emocionalna energija je osnova za prevođenje pojedinačnih doživljaja na nivo opšteljudskog. Ta transformacije je uvek prisutna. aktivirana emocionalna energija omogudide vam da tim zahvadenim sadržajima date individualnu boju u procesu osvešdivanja. Sada prelazimo na praksu. Ovakav Spiritualno-alhemijski proces takođe menja način na koji doživljavamo svoju sadašnjost. Da bi čovek stekao kontrolu nad procesima u svom duhu potrebno je da zna kako da dinamičke podatke pretvori u statične i obratno. vi vidite svetlost tamo gde je bila tama. jer je neophodno iskoračiti unazad iz datog iskustva. tada postajeno svesni da između njih postoji prazan prostor. U prazninu možemo ubaciti bilo kakav Element Transformacije (ET) ili simbol određenog značenja koji u nama pokrede pozitivne emocije. premda sami događaji ostaju isti. te tajne de biti jednostavne. stoga posle procesa vi osedate snažne spiritualne vibracije. Ako u tu prazninu između dva slajda ili dva snimka ubacimo simboličnu sliku. Zbog njenog značaja ovde je ponavljam: "Simbol je psihološka mašina koja transformiše energiju". Događanja za koja su u drugim sistemima potrebni mnogobrojni sati ili meseci napornog rada ovde se odigravaju u trenutku pred vašim očima. Menja se smisao koji iskustva imaju za nas. zatim pokretni film tog iskustva zaustavljamo i pretvaramo njegove dve slike u statične i najzad ponovo pokredemo taj dinamički film sa novim ET kao njegovim sastavnim delom. jedan od prvih ljudi na koje sam primenio Transcendent. kao da vas vas pogled na izmenjeno prošlo iskustvo uvodi u spiritualno stanje. To treba da bude simbol ili ET koji na njega snažno emocionalno deluje. a svaka od njih predstavlja razradu jedne Tarot karte.Paul Foster Case). koji ide ruku pod ruku su rjegovom velikom jednostavnošdu. trenutnog i bezvremenog. I obratno! Ako zaronite u arhetipske slojeve. Praktičar Spiritualno-alhemijske transmutacije života može po prvi put da se neposredno uveri u veliku snagu simbola u praktičnom radu.G. ona de potpuno preobraziti i izmeniti prethodno iskustvo. jeste da je u osnovi svega jednostavnost. iz svog unutrašnjeg filma. jer je bitno za razumevanje ovog metoda. Neki od avangardnih mislilaca kao da su predvideli takva zbivanja. Ovaj proces je meta-proces. Taj film potom deluje na prethodno iskustvo i korenito ga menja. U takvim događanjima dolazi do prepleta individualnog i kolektivnog. praznina.T. U Los Anđelesu postoji od 1922. koje je samo po sebi složen kabalistički simbol." Neki savremeni okultisti koriste Tarotove simbole u praktičnom radu i njihova primena može biti veoma široka. Kabala je zlatan rudnik okultnog i alhemijskog simbolizna. poznati okultista Franc Bardon (Franz Bardon) napisao je 3 obimne knjige. Ono je predstava u vidu slikovnih simbola duše čovečije i odnosa izmedu čoveka i univerzuma. Primera radi. ali ono što iznenađuje u najvedoj meri u Transcendentu jeste munjevita brzina kojom se taj preobražaj događa. ako bi znala kako da ga upotrebi. a to je simbol kao Element Transformacije (ET). Ukoliko se Klijent usteže da navede takav sibol ili u tome pokazuje . A negativna energija prošlih iskustava nestaje. koji je jedno vreme bio član Zlatne Zore. Sa njom je nerazdružno povezan Tarot kao slikovni udžbenik bezvremene mudrosti. Koji je osnovni mehanizam Spiritualne alhemije? Kada se film nekog iskustva zaustavi i pretvori u nepokretne snimke (snapshotove). Koje god tajne nas čekaju u otkridu zakona univerzuma. Njihov sistem učenja je plodna kombinacija tarota i kabalističkog simbolizma. piše Fred Alen Volf. a ja sam je primenio u praksi.O. mogla bi za nekoliko godina da stekne univerzalno znanje i bila bi u stanju da govori o svim temama sa neprevazidenim znanjem i neiscrpnom elokvencijom. Ponovidu to ovo drugim rečima. ljudskog i kosmičkog.A. Obratite pažnju na sledede! Sastavnice naše prošlosti jesu isključivo naša prošla iskustva. Ako umesto mnogih nesrednih doživljaja iz prošlosti imamo niz srednih iskustava. Jung. U okviru sistema Transcendent. zaustaviti ga i potom sa višeg nivoa uneti novo sredstvo."Zatočena osoba. pa mnogi praktičari tradicionalnih metoda koriste simbole Kabale da bi ostvarili spiritualni razvoj ili praktične ciljeve u životu. poznati autoritet u oblasti kvantne mehanike. Mi počinjemo sa dinamičkim slikama (Klijent gleda film svog iskustva). Vladimir Stojakovid. U prethodno opisanom procesu mi stičemo mod da koristimo i dinamičke i statične slike. Transcendent je jedna od potvrda te aksiome." Tokom ovih procesa čoveku postaje jasna definicija simbola koju je dao K. Ova misao potiče od značajnog mislioca Alfreda Korzibskog (Alfred Habdank Scarbeck Korzybski). mi menjamo čitavu svoju prošlost. godine okultna organizacija Builders of the Adytum (skradeno H. I dalje. koji postaje deo tog forma o našem iskustvu.) koju je osnovao poznati kabalista i rozenkrojcer Pol Foster Kejs (Dr. Sam Praktičar ili Klijent treba da odabere simbol koji mu najviše odgovara. Kada uspemo da alhemijski transformišemo svoja iskustva iz prošlosti. cilj Spiritualno-alhemijske transformacije je promena u našem doživljavanju nekog iskustva. To čine u najvedoj meri koristedi simbole takozvanog Drveta Zivota. onda smo mi svakako izmenjeni. Jedna od skrivenih aksioma fizike.

neuspeh itd. odnosno opiše to iskustvo. Ukoliko nas simbol ostavlja hladnim. To nalikuje na strip.neodlučnost. iskustvo de postati pozitivno u najboljem smislu. nede biti transformacije iskustva. Kada dođe do najneprijatnijeg ili najdramatičnijeg trenutka tog iskustva. da dođe do njegovog kolapsa. proces de biti jalov. emociju. Slična stvar događa se u ovom procesu. kako slede jedan za drugim. dodaje malu količinu Kamena mudrosti. pri čemu treba da vam govori u sadašnjem vremenu šta tom prilikom doživljava. poniženje. odnosno da sve iza ET bude prazno. Treba to da uradi u mislima ovako: Simbol se pomalja odozdo. događaj de biti alhemijski preobražen. dubokog doživljaja i novog smisla. 2. emocionalno neangažovanim. Insistirate da vam govori šta doživljava dok prolazi kroz to iskustvo i da vam to saopštava u sadašnjem vremenu. Ili može da zamisli da se simbol spušta iz visini i opet prekriva čitavo vidno polje. Treda mogudnost je da se to iskustvo potpuno izobliči. prvenstveno emocije!! Zatim prolazi kroz simbol kao kroz zavesu i nastavlja da se u mašti krede vremenskom stazom do kraja tog iskustva. Negativnom iskustvu dodajemo samo jedan nov Element Transformacije (simbol) i on alhemijski transformiše čitavo to iskustvo u POZITIVNO iskustvo. Pri tome insistirajte da vam ga saopštava po delovima. 3. kao da se to sada događa. kao iz tame. Insistirajte da oseti svoju reakciju na taj simbol i da vam kaže sva 4 elementa koje u tom trenutku doživljava. poraz.) tražite od Klijenta da vam ukratko ispriča. ili alhemijskog eliksira u obliku praha i taj element u potpunosti transformiše grubi metal u zlato. emocionalni. Naglasite mu da ne treba da se drži prethodnog iskustva. Tada de mu biti lakše da odabere za sebe najbolji. a to je najčešde olovo. Važno je da tražite da vam saopštava šta doživljava pri tome. Klijent treba da zastane pred njim. Osnovna alhemijska procedura primene ET Ovo nazivamo alhemijskom procedurom iz slededeg razloga. To treba da bude psihološki. raspadanja i Klijent nede modi da ga vidi kao negativno iskustvo što je doživljavao na početku procesa. Odmah potom prolazi kroz sliku tog neprijatnog iskustva i neposredno posle njega. da ga zaustavi u vremenu i napravi od njega nepokretni snimak. širi se i pokriva mu skoro celo vidno polje. U alhemiji praktičar grubom metalu. kao da se sada događa. Ovo je detaljniji opis čitavog postupka: 1. Ukoliko je Klijent sledio instrukcije kako treba. dobide auru spiritualnosti. ved da bude otvoren na sve mogude promene i da o njima izveštava. Treba da ga oseti što potpunije i da vam saopšti sva četiri elementa koji postoje u tom snapshot snimku (psihičku sliku. Neka Klijent prođe kroz to iskustvo i po drugi put. 4. . u kome se jedna kontinuirana radnja prikazuje nizom odvojenih statičnih slika. u prazan prostor između segmenata zatražite da Klijent ubaci Elemenat Transformacije. Ništa nede ostati od neprijatnog iskustva. Odmah posle procesa Klijent treba da radi 2-3 minuta epifizno disanje. U bilo kojem neprijatnom iskustvu (fobija. podiže se. Naprotiv. Procesor treba da mu ponudi desetak ili više simbola sa liste simbola koju sam naveo kasnije u knjizi. ili okultni simbol koji u Klijentu izaziva POZITIVNA osedanja. Druga mogudnost je da na mestu neprijatnog iskustva ostane praznina. telesni osedaj i misao).

Graflčki prikaz osnovne ET procedure Na ovom jednostavnom prikazu ET procedure u obliku stripa vidimo sledede. Jedan od učesnika na mome prvom Transcendent kursu u Zagrebu. pravde i prodorne snage svedosti. Učesnici su prvo doživeli osnovnu "ET proceduru" diji je cilj da preobrazi traumatsko iskustvo. Potom. obratimo pažnju na promenu u njemu u odnosu na stanje cilja na početku. Kada dođemo do ostvarenog cilja. U trenutku kada sam prošao kroz odabrani simbol. emociju. Oko mene su i ostali učesnici sijali tako da je to bilo vidljivo. sunčeve i oplođujude svetlosti. uživljava se u njega u potpunosti. U procesu uklanjanja problema ona može da se zamisli da spaja prethodni snap-shot sa slededim elementom ili da se tu jednostavno javi. Ali to je bila greška. Kada smo podeli sa vežbama bio sam zapanjen. mislio sam da de to predstavljati širenje i produbljivanje mojeg znanja. stavio je svoje iskustvo na internet: "Drugog dana kursa Živorad namje rekao da demo doživeti mod simbola da izvrši transformaciju iskustva u nama. Klijent može da odabere simbol koji samo na njega deluje tako što mu angažuje emocije. Ona je predstavljala veliko iznenađenje za sve nas. Ja sam doista mogao da osetim u "mojim kostima" da du ostvariti svoj cilj upravo onako kako sam želeo. Odmah zatim prodemo kroz njega i u imaginaciji kredemo se vrlo brzo ka cilju (ne duže od 2-3 sekunde). Cim je prošao kroz problem on vizualizira simbol. Uradimo epifizno disanje ! Ovu proceduru možete primeniti u obliku koji vam je ovde dat. kada smo učili da ga primenimo na naše ciljeve u bududnosti. veze. prolazi kroz njega i završava sled događaja situacijom u kojoj više ne oseda problem. ta ljuska se raspala. Osetimo sebe „ovde i sada" na početku vremenske staze koja vodi do cilja i navedemo postojede elemente koje doživljavamo ovde i sada (sliku. vi svakako možete da je kombinujete sa ostalim metodama za ostvarenje ciljeva koji su prethodno opisani u knjizi. Prođemo po drugi put od ovde i sada do cilja. sunca. LAV :Simbol modi. To treba da bude za nas ismbol uspeha ili ostvarenja. ali dramatično: "U tom svom gadnom iskustvu osedao sam se stisnut kao pile u ljusci." Drugi učesnik je svoje iskustvo izrazio kratko. misao). doživljava je u potpunosti i prolazi kroz nju. . Neposredno ispred sebe stvorimo u imaginaciji simbol koji nas ispunjava pozitivnim emocijama. NEBESKA DUGA: Ona je simbol mosta. 3. Ispred sebe. moj šok je bio još veči. Takode. Bududi da sam upoznat sa Jungovim delima i da redovno i profesionalno radim sa Tarotom. Taj proces je tako jednostavan i elegantan. muške. zamislimo cilj koji hodemo da ostvarimo. ali se mogu nadi i drugi. Elementi transformacije Ima više takvih simbola Navedeni simboli su najčešdi u našoj kulturi. Međutim. Navedemo sva 4 elementa koje doživljavamo u tom simbolu." Primena elemenata transformacije na ostvarenje ciljeva 1. 2. Klijent počinje proces sa situacijom u kojoj još ne oseda problem. na vremenskoj stazi. LABUD: Sve tradicije slave labuda kao simbol božanske čistode. Proces završavamo opisom svog doživljaja na ostvarenom cilju! 4. tako da ostavlja svakog ko ga doživi zapanjenog i bez reči. između neba i zemlje. u daljini. telesnu senzaciju. On se zatim suočava sa problemskom situacijom.

Spušta se ispred subjekta. Osoba koja je koristila taj ET imala je izuzetan uspeh. ALHEMIJSKA TRANSMUTACIJA ŽIVOTA To je završni proces rada sa ET ili Elementima Transformacije. KAMEN MUDROSTI: Izgleda kao ogroman dijamant. Ona je doista staza spokoja nad beznađem u kojem vedina živi.žanske objave i prodiranja božanskog u ljudsko DETELINA SA 4 LISTA: Simbol srede ZLATNA POTKOVICA: Simbol srede GRAL. JOGI ili MUDRAC: Ima smiren i blag izraz na licu. rekao da je voli. emociju. raskoši i čistode. To de biti njegov simbol. simbol božanske modi i prodiranja božanskog u ljudsko BELI JEDNOROG: Simbol modi. samorealizacije. Čovek se seda iskustva sa svojim prvim detetom. ili tačnije rečeno. okupan je u svetlosti. kao ET je koristila trenutak kada joj je mladid. tog trenutka i da sa njim radi proces. Dok se seda tog iskustva njega preplavljuju pozitivne emocije ljubavi i srede. ruke pruža ka subjektu da ga uzme u naručje. NODNO ZVEZDANO NEBO: Kod mnogih ljudi izaziva duboke pozitivne emocije. a u ruku mu stavlja talisman. SEDI MUDRAC ili ČAROBNJAK: U procesu pruža subjektu čarobni napitak da ga popije ili ga čarobnim štapom dodirne po ramenu. ANĐEO: Ima krila. Za vas takav ET može biti bilo koje vaše iskustvo koje na vas deluje tako da vam aktivira emocije. Druga osoba. .LESTVE: One su simbol veze neba i zemlje i simbol uspinjanja u više spiritualne sfere i svetove. Ovi primeri mogu da vam posluže kao koristan putokaz za odabir ET koji de vam angažovati osedanja i učiniti da proces bude brz i efikasan. odmah posle slike problematične situacije. Klijent treba da ga protrlja u prvoj fazi. boje je blistavo bele. njegov Element Transformacije. koji je bio njena prva ljubav. Kod Junga on je simbol unutrašnjeg ispunjenja. Dadu vam primer. to jest Klijentu. NAJSREDNIJE ISKUSTVO KOJE JE OSOBA IMALA U ŽIVOTU: Subjekt treba da udje u njegovu sliku i da ga oseti što potpunije. Dete je iznenada prohodalo i prepuno oduševljenja stoji nasred sobe. telesnu senzaciju i misao ! Svakako da ovim Elementima Transformacije treba dodati nove. Simbole kao Elemente Transformacije treba shvatiti najšire. Stavlja svoju ruku subjektu na teme ili čelo. Jedan Klijent odabrao je kao ET kraj nekog filma koji je na njega izuzetno snažno delovao. Pojavljuje se obasjana svetlošdu i rukom pokazuje napred. U svakom pojavljivanju ET-a traži se od subjekta da navede sva 4 elementa: psihičku sliku. BELI GOLUB: Simbol najviše spiritualnosti i Svetog Duha. On treba da stvori u svesti statični snimak.snapshot. VILA: Ona je prozračna i lepa. širi ruke i pruža ih ka ocu. za kojom čovek večito traga. PUTIR. sredovečna žena. ČAROBNIPRSTEN: Treba ga zamisliti sa velikim dijamantom. koji se presijava u različitim bojama. Posle uklanjanja nekoliko problema bilo koje vrste savetno je da se uradi Alhemijska transmutacija života. SUNCE ili VELIKA SVETLOSNA LOPTA: Ovaj simbol sam za sebe govori. Simbol bo. LJILJAN: Simbol čistode SRCE: Simbol ljubavi MAČ EKSKALIBUR: Čudotvorni mač. naročito takve koje za subjekta imaju značaja. PEHAR: Daje život i prosvetljenje.

Ako je uradio kako treba. preobražen način doživeti svoj život. odnosno kako zamišljaš svoju bududnost?" U bududnosti takođe treba da uoči 2-3 glavna segmenta svoje vizije. čitav život bide mu alhemiski izmenjen nabolje! Negativni elementi nestaju ili se čudesno preobražavaju u pozitivne. Na kraju svakog modula treba raditi nekoliko minuta epifizno disanje Modul za strahove Primenite ET proceduru na sve ili na vedinu situacija u kojoj osoba doživljava strah. klijent prolazi po drugi put kroz iste segmente svog života. obično svoja očekivanja i nade. Kratko rečeno. ved moraju da pokredu emocije u njemu. jer je potrebno da Klijent u mislima prođe vremenskom stazom svoj život. One čine odvojene module. kao vredna iskustva i tome slično. kao pozitivna iskustva kroz koja je sazreo. Klijent ukratko za 10-15 minuta ispriča 6-7 glavnih događaja iz dotadašnjeg života. . Na kraju procesa Procesor postavlja neka od ovih pitanja pitanja: Kako ti tvoj život sada izgleda? Da li si shvatio dublji smisao svojih dosadašnjih iskustava? Da li si nešto naučio iz tih iskustava? Da li su to vredna iskustva? Da li sada osedaš potrebu da izmeniš neko do ovih tvojih iskustava? Klijent treba da radi 2-3 minuta epifizno disanje. To je primena Spiritualnih ili psiholoških simbola kao Elemenata Transformacije na najširu oblast. Kada dođe do sadašnjeg vremena. Modul za bolesti Primenite ET proceduru na vedinu fizičkih poremedaja i bolesti Modul za emocionalne i ljubavne odnose Primenite ET proceduru na vedinu takvih odnosa. od Klijenta treba tražiti da iz sadašnjeg trenutka pogleda u bududnost. da ga učini nepokretnim i da saopšti sva četiri simbola koja u njemu postoje. Procesor traži da odabere najdramatičniji trenutak. Modul za neuspehe i poraze u životu Primenite ET proceduru na vedinu životnih neuspeha i poraza. Normalno je da de Klijent na drugačiji. na čitav život. Potom sledi pitanje o buducnosti: "Šta ti planiraš. moduli su primena snažnih simbola kao Elemenata Transformacije na specifične segmente života. Klijent može da se odluči samo za jedan koji de ponovljeno stavljati izmedu segmenata ili vedi broj različitih koje de da ubacuje. jer Klijent saopštava samo najopštiju viziju bududnosti.Proces je jednostavan. Zatim da prođe kroz sliku događaja i da odmah posle nje ubaci Spiritualni simboli kao ET. To ponekad nije mogude. MODULI Isti princip koji primenjujemo na preobražaj čitavog života može da se primeni na uže životne situacije. To čini i sa kratkim putem u bududnost! Ponavljam da simboli koje Klijent koristi ne smeju da ga ostave ravnodušnim. da se uživljava u njega kao da se sada događa i da saopšti sva četiri elementa koja u njemu simbol izaziva. Na početku procesa Procesor treba da pita Klijenta za njegove ET-e odnosno Spiritualne Simbole. mada traje poduže. kao da se sada događaju i saopštava kako sada doživljava svoja životna iskustva. Kada Klijent ispriča svako od tih iskustava. Procesor ukratko zapisuje podatke koje mu o tim događajima Klijent saopštava. Na kraju. Pozitivni bivaju pojačani. od najranijeg značajnog iskustva do sadašnjeg trenutka.

Na moju veliku žalost ja sam posle tog razgovora izgubio vezu sa njim. On je svoje klijente procesovao pošto bi ih uveo u takva polja koja je veštački stvarao u svojoj laboratoriji. Moram priznati da je na početku razgovora delovao na mene kao rasejani naučnik kojeg je vreme pregazilo. 2. Njegov slededi korak bio je najinteresantniji. utice na ljudsku svest! Međutim. Posetio sam ga u nezgodno vreme. trideset godina posle našeg susreta. Tragajudi za modelima mreže u drugim oblastima. do kojeg dolazi usled promene magnetskih polova. Ono je uglavnom magnetsko. na internetu. kada se povežu pravim linijama. jer su se on i njegova porodica pakovali radi preseljenja u novi stan. gde je njihovo zračenje najjače. Na to mi je ukazao pre više od 30 godina Gerald Noulton (Gerard Knowlton) koji je radio je kao stručnjak u NASI na obuci kosmonauta za letove u kosmički prostor. on je odvojio pola sata za razgovor sa mnom. Noulton je nastavio sa individualnim istraživanjima i ustanovio je da se jaka magnetna polja nalaze oko NLO i oko neutrino zvezda. koji prevazlaze dejstvo Zemljinog magnetnog polja. U razgovoru sam saznao interesantne stvari. Za Transcendent sistem važno je sledede: Zemljino magnetsko polje vrlo verovatno utice na Ijudsku svest. O energetskoj mreži na površini Zemlje ima dosta podataka u više objavljenih knjiga. tako i na drugim planetama.Modul za novac i imovinu Primenite ET proceduru na vedinu takvih situacija Modul za poniženja i situacije inferiornosti Primenite ET proceduru na vedinu takvih situacija.gnetnih polja na ljudsku svest. Utisci različitih članova njegovog istraživačkog tima poklapali su se u visokom stepenu. godine. a verovatno na čitav živi svet. Postoje energetske linije koje čine energetsku mrezu na površini naše planete. Moji nedavni pokušaji. Koliko je do sada poznato na to ukazuju najmanje tri činioca. Ona je bila bolje poznata u starom i srednjem veku nego danas. da nađem podatke o njemu preko interneta bili su neuspešni. postoje i kosmički uticaji. koja je u toku. U članku se govorilo o njemu kao o vođi NASA tima koji je radio na ispitivanju fenomena sa kojima kosmonauti mogu da se sretnu u kosmosu tokom svojih misija. Boravak kosmonauta u sferama izvan zemljinog magnetnog polja ili tamo gde je on zanemarljiv izaziva kod njih izmenjena stanja svesti i duboka spiritualna iskustva. i. Ja sam ga upoznao u Cikagu u prolede 1978. nekada pre nastanka ovog univerzuma. U Engleskoj su utvrdili . 1. Istraživači koji su proučavali lokacije grčkih hramova primetili su da. Seli smo u obližnji restoran i na prvo moje pitanje on je izvadio iz džepa savijen časopis i pružio mi ga preko stola. naravno. ali to iz nepoznatih razloga nije učinio. Proučavanje arheoloških iskopina grnčarije i stena iz prošlosti pokazuje obrnutost Zemljinih magnetskih polova u prošlosti. članaka i u časopisima. Uprkos tome. a takođe i sedanja prošlih života. Na to de vam ukazati moje kasnije izlaganje. Pošto je kasnije napustio NASU. istraživači su otkrili slične pojave. Pomislio sam da je njegovo ime pomenuto u časopisu pre mnogo godina i da on taj članak pokazuje svakome ko hode da ga sasluša. Modul za okultna. Na taj način dolazio je do najdubljih i najdaljih korena Klijentovih problema u dalekoj prošlosti. primetan je uticaj na ljudska bida. U okviru tih aktivnosti on je sedamdesetih godina prošlog veka sa grupom saradnika ispitivao uticaj jakih ma. On je obedao da de mi javiti svoju novu adresu. jer je čitava naša planeta jedan ogroman magnet. jer se pretpostavljalo da de kosmonauti biti njima izloženi u nekom trenutku svojih misija. Kada su on i saradnici ulazili u jaka magnetna polja imali su žive halucinacije vanzemaljskih bida i drugih univerzuma. njihov raspored podseda na mrežu. Na moje iznenađenje to je bio strogo naučni časopis čijeg se imena ne sedam. Da ne bi ugrozili zdravlje kosmonauta Noulton i saradnici prvo su na sebi proveravali efekte jakih magnetnih polja. Izgleda da na ljudsku svest deluju ili jaka magnetna polja ili njihovo odsustvo. kako na Zemlji. 3. Na njega me je uputio zajednički prijatelj. mistična i spiritualna islkustva Primeni ET proceduru na sva takva značajna iskustva ENERGETSKO POLJE ZEMLJE I NJEGOV UTICAJ NA SVEST Postoji energetsko polje oko Zemlje. Na mestima preseka energetskih linija. ali bio je objavljen tog meseca. na čije je seminare Noulton dolazio. Na osnovu ova dva pokazatelja možemo sa dosta osnova izneti pretpostavku da promena Zemljinog magnetskog energetskog polja. koji imaju takvo dejstvo.

što zavisi od smera energetskog zračenja. pored ostalog. Slededa geološka i arheološka istraživanja ukazuju da u takvom stavu ima istine. Hartmanove linije teku i od istoka ka zapadu i od severa ka jugu. Zemaljski magnetizam. Na mestima gde se te linije presecaju često se nalaze ostaci drevnih svetilišta. Kari linije su dijagonalne u odnosu na zemljine polove i kredu se od istoka ka zapadu. razmaknute oko 3 metra. Ispitujudi iskopine keramičkog posuđa i primerke nekih stena. a meridijani se vide kao tokovi sastavljeni od zgusnutog niza tih tačaka. Tokovi radijacije pravilno su raspoređeni u obliku mreže koja podseda na nervni system Zemlje. koja se osetljivim aparatima može fotografisati. Mnogi rašljari.postojanje takozvanih lej-linija koje se protežu kilometrima kroz poljoprivredne oblasti. Geolozi su bili sigurni da je do tih pojava dolazilo. či. Oni opisuju polje mistične energije. registrovanja slabih elektromagnetnih polja. Na osnovu toga nastala je teorijska pretpostavka da se Zemlja u jednom periodu okretala brže i na taj način stvarala jače zaštitno magnetno polje. evo u čemu se sastoje. ZMS). opažljivim fenomenima koji se mogu intrumentima registrovati. ki. fosilima i magnetizovanim česticama koje su se nalazile u određenom položaju u stenama. Jedan od istaknutih istraživača alternativne orijentacije Greg Breiden (Gregg Braden) izneo je svoja zapažanja o promeni Zemljinog magnetizma. Ispitivanja nekih uzoraka leda sa Grenlanda i Antarktika nagoveštavaju da smo sada usred takve promene. pa su čak napravili mapu tih zbivanja. ponekada. Za vreme poslednjih 1. Danas je najpoznatiji opis te radijacije koji su dali Manfred Kari (Manfred Curry) i Ernest Hartman (Ernst Hartmann). Ukratko. izuzev. i naravno nijedan naučnik nije rekao određeno kakve de biti posledice po ljudski imuni sistem i ljudsku svest. zemljina radijacija se kao fenomen javlja u novije vreme. Međutirn. Još uvek je teško redi kakve de biti posledice tog fenomena na elektronske i elektro-magnetske mreže našeg energetskog sistema. Iako je po svemu sudedi bila poznata u prošlosti. One stvaraju mrežu energetskih tokova koji su razmaknuti dva i po metra za smer istok-zapad i dva metra za smer sever-jug. a znanje o njihovom stvaranju je izgubljeno. Ono besumnje deluje na živa bida.400 godina. Za lej-linije smatra se da su čovekove tvorevine zasnovane na arheološkim strukturama. prana. U prethodnom periodu takvi stavovi bili su zabran mislilaca iz alternativnih oblasti. a u novije vreme od strane Vilhelma Rajha. upravo događa promena magnetnih polova naše planete. naročito tamo gde su se dve energetske linije ukrštale. a ono kao štit čuva Zemlju od kosmičkog zračenja. davno poznate u mnogim spiritualnim učenjima pod različitim imenima: mana. Na ljude i druga živa bida deluju povoljno ili nepovoljno tačke na kojima dolazi do presecanja ovakvih tokova. Alternativne metode lečenja ukazuju da postoji veza između magnetizma i ljudskog imunog sistema. do sada je nađeno i dokumentovano više primeraka koji pokazuje obrnutost Zemljinih magnetskih polova u prošlosti. koja posle njega mnogi ponavljaju. neki egzaktno orijentisani istraživači povezuju to energetsko polje sa teluričnim energetskim tokovima (telurizam: Prirodna snaga Zemlje. Maja meseca 2002. Ljudski organizam sadrži sličnu energetsku mrežu meridijana Ki ili Či energije. tvrde da od tih linija potiču jaka zračenja. egzaktna merenja do sada ne daju značajne rezultate. Ti aparati registruju akupunkturne tačke. godine priznati naučni časopisi po prvi put su izneli tvrdnje da smo usred procesa obrtanja magnetskih polova Zemlje. Značaj ovog podatka je u tome što on ukazuje na povedanje količine zračenja koje sada doseže do površine Zermlje iz kosmosa. Ta teorija je u tesnoj vezi sa takozvanom Gea filozofijom koja stiče sve vedi broj pristalica. orgon. U šezdesetim godinama prošlog veka geolozi su tvrdili da je Zemlja u prošlosti prolazila kroz periode takvog obrtanja polova. . ali sada i naučni istablishment počinje da govori o toj pojavi. Ono što zbunjuje naučnike jeste da vedina uzoraka stena sa obrnutim magnetnim polaritetom imaju stotinu puta snažniji energetski naboj nego što ga može prouzrokovati zemljin magnetizam. Poslednjih godina sve više ljudi govori o dubokim promenama u ljudskoj svesti koje su uzrokovane promenama zemljinog magnetnog polja. a nju savremeni tehnički instrumenti ne registruju. za koje se veruje da mogu da osete zemljinu energiju.800 godina to polje izgubilo je dve tredine svoje početne snage. Mnoga posmatranja poslednjih godina pokazuju da se. Na osnovu proučavanja geoloških uzoraka izračunato je da se poslednji period obrtanja polova dogodio pre 12. koja nagoveštava da se u poslednjih četiri i po miliona godina dogodilo 14 takvih obrtanja polova. Sa druge strane. Po njihovom tvrđenju polje te energije pokriva površinu Zemlje u pravilnim razmacima i može se za sada registrovati samo sa rašljama ili viskom. zato što je snaga magnetnog polja oslabila. Naši preci osedali su na neki način nervni sistem Zemlje i gradili su hramove i mesta isceljenja na mestima gde su radijacije energetske mreže bile snažne. Razlog je po mišljenju mnogih istraživada koji se bave ovim fenomenom u tome što su svetilišta i hramovi podizani na mestima sa snažnom spiritualnom energijom. a to znači da je imuni sistem ljudi na neki način uključen u Zemljino magnetsko polje. To su zaključivali po uzorcima leda.

ako bi se i dogodile. očišdenje svesti u čitavom ljudskom rodu koja de biti podržavana od nove magnetne mreže. Promene magnetnog polja možda objašnjavaju zašto mnoge vrste kitova bivaju nasukane na obale okeana i tu umiru. ali su za sadržaj ove knjige značajnije pretpostavke o tome da postoji jaka veza između magnetizma. Naglašavajudi da je svoja iskustva zasnovao na prevođenju hijeroglifa. Ukratko. Kada taj gubitak dostigne određenu tačku dodi de do obratanja magnetnih polova Zemlje. godine. Promene u magnetskom polju stvaraju nove linije energije i one ih navode da se nasuku na obalu. posle kojih im je. Stoga de posle te promene dodi do javljanja nove. Ovaj fenomen može se objasniti jedino time da de Zemlja početi da rotira u suprotnom smeru od sadašnjeg. drugi su stvarali humanitarne organizacije. U poslednjih dve hiljade godina izgubio je 60% od svoje snage. Stoga je logično zaključiti du su promene koje se događaju u magnetnom polju Zemlje odgovorne za promene u kretanju ptica selica koje su uočene u Aziji i Severnoj Americi. i posle stvorio Organizaciju za izučavanje noetičke svesti (noetika je nauka koja izučava fenomene svesti. Imali su mnogo dubokih spiritualnih iskustava. Neki su se predali drogama i alkoholu.Odavno je poznato da se ptice sele duž linija magnetnog polja. oni veruju da de takva promena dovesti do čišdenja svesti majke Zemlje. Promena polova uzrokovana je promenama u magnetskom polju sunca. u izvesnim periodima dogadala su se mnoga otkrida i inovacije. Još jedan činilac govori o mogudoj vezi između magnetizma i ljudske svesti. Američko geološko društvo napravilo je mapu magnetskih polja na čitavoj teritoriji USA. jer de nestati u jednom udaru koji de uništiti čitavu civilizaciju. koji je na putu za Mesec doživeo istinsko prosvetljenje. Kosmonauti koji su napuštali Zemljinu orbitu i njeno magnetno polje imali su neuobičajena iskustva za koja nisu trenirani u centrima na Zemlji. Ono je okruženo gvožđem koje je u tečnom stanju zbog visoke temperature. Središno jezgro planete rotira u njenom centru. ali postoje krade ili duže vreme u izvesnoj oblasti. Nede više biti energije koja je dotadašnje modele održavala. navodedi kao početak tih dogadanja godinu 1998. naučnika sa sklonošdu ka alternativi. tvrde neki avangardni naučnici. Logično je da magnetizam utiče na imuni sistem. kada bi se vratili na Zemlju. kao Edgal Mičel (Edgar Mitchell). Dokle god ono ostaje kakvo jeste dozivljava se kao prirodno stanje. to je stav Grega Brejdena koji ima sve više pristalica. Verovatno je vidovnjak Edgar Kejs (Edgar Cayce) bio prva osoba izvan naučhih krugova koja je privukla pažnju mnogih na promenu zemljinih magnetnih polova. ali njegove teško primetne promene imaju izuzetno nepovoljne posledice. primedba ZMS). koji godinu 2012 označava kao kraj vremena. U to se uklapa danas dobro poznato učenje o kalendaru Maja. Neki fenomeni govore u prilog mogudnosti da je svest uključena u magnetno polje Zemlje. tako da de severni magnetni pol dodi na mesto južnog i obratno. Premda je teško redi kako potomci nekadašnjih urođenika znaju za promene Zemljinog magnetizma. u drugima vrlo jak. medicinskih sredstava. bile veoma spore. . naročito Zemljinog. Svi oblici predostrožnosti kao što su stvaranje rezervi hrane. Ona nisu konstantna. sledede obrtanje polova dogodide se 2012. svaki na svoj način. Promene u magnetnom polju Zemlje Savremena nauka ne zna mnogo o mehanizmu stvaranja magnetnog polja Zemlje. otkridu magnetnih promena na suncu. izučavanju starih mapa i geološkim istraživanjima. i ljudske svesti. Taj mehanizam u glavnim crtama izgleda ovako. on je došao do slededih zaključaka: U pravilnim vremenskim razmacima iznenadno obrtanje polova je normalno za planetu Zemlju. Obrtanje magnetsnih polova Zemlje može se precizno izračunati na osnovu sunčevih pega o kojima su Maje i stari Egipdani imali dosta znanja. Rezultat takvih događaja su ogromna razaranja. Po tvrđenju Patrika Gerila (Patrick Geryl). Čitava struktura zemljine unutrašnosti podseda na ogroman rotirajudi dinamo. vedina nije znala kako da ih integrišu. Tvrdedi da čita akašu. on je isticao da je u prošlosti Zemlje takvih promena bilo više i da de se isti fenomen ponoviti u naše vreme. a u oblastima gde je bilo slabo vladala je neka vrsta stagnacije. a na njenoj površini je kora koja se stalno pomera. kitovi nastavljaju da se kredu po tim linijama i opet završavaju na istom mestu na obali. Kada ih dobrovoljci koji rade na očuvanju životne okoline vrate u vodu. ličnost bila dalekosežno izmenjena. U nekima od njih intenzitet magnetskog zračenja je slab. U oblastima gde je zračenje bilo snažno. transporta i ostalog nede vredeti. Tokom vremena električni naboj tog rotirajudeg mehanizma slabi. što de biti pradeno katastrofama bez presedana. a promene su. Mnoge tradicije predviđaju da se veoma brzo približavamo vremenu koje oni nazivaju velikim čišdenjem i da de se ono dogoditi u samoj svesti ljudi. Bududi da su bili nepripremljeni za takva iskustva.

.. tvrdi da je bududa promena magnetnih polova osnov promene svesti čitavog čovečanstva.. Oni takođe počinju da se kredu u smeru zemljinog ekvatora i stvaraju izuzetno snažan prstenasti tok. šta treba da činimo?. višu svest treba da prevazidemo staru svest zasnovanu na podeli na Dobro i Zlo. Ovaj tok stvara magnetno polje koje deluje nasuprot uspostavljenog zemljinog magnetnog polja.od 1998 do 2012 . Čak se i nauka slaže da ta promena izgleda istinita." Očito da je on shvatio značaj integracije suprodstavljenih polariteta.000 godina. Edgar Kejs. Sada." Na vrlo sličan način obrde se magnetno polje Zemlje. Kada se promena dogodi." Ovo je ustvari ponavljanje Hristovih reči: "Ne teci blago zemaljsko.Kao što sam rekao. Dolazi do haotičnog pražnjenja oblaka plazme u kosmos. samo jedan izvor tog energetskog fenomena je mogud u našem sunčanom sistemu . kada je nastupilo vreme'Velike promene'. avgusta 1999 bide poslednje u ovom stoledu. decembra 2012.. Ako je bilo šta od onoga što su svi proroci govorili istina. godine". Upravo smo na pragu te promene.. kaže Geril. kao njena deca. U tom trenutku stupidemo u period 'Kraja vremena' koje de trajati do 24. U magnetnom polju sunca dolazi do drastičnih promena svakih 12. elektromagnetski nabijene čestice počinju da se spiralno kredu duž magnetnih linija. da dolazi do promene magnetnih polova kada munja udari u magnet.. Drunvalo Melkizedek Drunvalo Melkizedek (Drunvalo Melchizedek). Patrik Geril veruje da je objašnjenje tog mehanizma u cikličnim promenama sunčevih pega.. Maje. koji predstavljaju sunčanu munju. godine? Melkizedek ukazuje da su svi proroci mnogih naroda govorili o promeni koja de se dogoditi otprilike u tom periodu: Američki Hopi i Pueblo Indijanci. Sve je prilagođeno i usklađeno na veoma visokom nivou sa Ijudske tačke gledišta. . nedete ništa modi da ponesete sa sobom. Amaterasu proročanstvo japanskih mistika. verujudi da je on rešenje za sve. Zulu pleme u Africi. Astronomi znaju da sunčane oluje potiskuju zemljino magnetno polje i privremeno ga ubrzavaju. svesna i tačno zna šta mi osedamo i mislimo.. I mi demo. deca koja se rađaju sa 4 extra kodona u svojoj DNK jesu pupoljci nove ljudske rase.za koji smo se pripremali 13. ved de Zemlja početi da rotira u suprotnom smeru. Dobro je poznato.Mi demo se uzdidi u novi svet na različitoj talasnoj dužini na kojoj če sve fizičke pripreme obavljene ovde na Zemlji biti bezvredne." "Ovo je period vremena . tamo de biti i srce tvoje. U izvesnom trenutku ova struja se ubrzava do takvog stupnja da izaziva potpuno obrtanje magnetnog polja. Melkizedek je dalje napisao: "Pomračenje Sunca 11. ved naprotiv.Sunce. Ved teci blago nebesko. poznati alternativni guru i tvorac praktičnog sistema Cvet Života (The Flovver of Life). Kada se kritična tačka dostigne. gde lopov ne krade i moljac ne kvari. kroz svoje živote.Ja verujem da je svet spreman.. Talasi čestica ogromne snage. Astronom Pol La Vajolet (Paul La Violet) opisuje eksperimentalno izazvano obrtanje polova kod snažnog magneta kada su u njega usmerene velike količine čestica nabijenih energijom: "Ove čestice su uhvadene u magnetsko polje i izazivaju u njemu prstenastu struju. Postavlja se pitanje." Istu misao sa dozom crnog humora izrazio je spiritualno orijentisani biznismen iz Hrvatske: "Oni koji grabe novac. Kada dospeju do Zemlje. Iz elektrotehnike je poznato da promena polova elektromotora dovodi do toga da on počinje da se okrede u suprotnom smeru. Isto se događa sa unutrašnjim jezgrom naše planete.. događa se strahovit kratak spoj i neizbežno je naglo obrtanje magnetnih polova. zaboravljaju da poslednje odelo koje im obuku nema džepove. ali ona nede imati katastrofalne posledice za našu planetu. vratiti ovaj svet u svetlost. kao što tvrde naučnici od kojih sam neke pomenuo. Ne samo da de se polovi preokrenuti. Jer tamo gde je blago tvoje. pita Meikizedek. Verujem da de nam pomodi da shvatimo ko smo doista. Majka Zemlja je probuđena.000 godina. kakva vrsta "spoljašnje munje" treba da udari u Zemlju da bi izazvala tu promenu i preokrenula zemljinu rotaciju? Očito. prelaz na viši nivo egzistencije: "Mi ovde spremni smo za viši nivo svesnog života. Nostradamus.. Sve mreže svesti oko naše planete su kompletne. gde lopov krade i moljac kvari. Kratak spoj koji bi izazvao spoljašnji udar munje doveo bi do obrtanja njenih polova. od magnetnog severnog pola do južnog i obratno. mi demo biti promenjeni Ijudi novog oblika. Za ostvarenje tog cilja od DP4 metoda u ovom trenutku na svetu nema efikasnijeg postupka.. Kao u umiranju. i daje jednostavan odgovor koji ima smisla za nas koji posedujemo intrumente za neutralizaciju polariteta: "Da bismo stupili u novu.Da nademo sigurno sklonište i spremimo hranu?. udaraju u našu planetu." Šta ustvari predstavlja period od 1998 do 2012. slededi svet nede biti vidljiv iz tačke gledišta starog." Šta moramo učiniti. To se događa samo kada nastala prstenasta struja gurne unutrašnje jezgro Zemlje u suprotnom smeru. trenutno sledi promena. Isti princip prisutan je u promeni magnetnih polova Zemlje koja je planetarni magnet i kao svaki magnet ona ima severni i južni pol.

nagoveštavajudi još slabije i haotičnije stanje našeg zaštitnog omotača. u periodu 1990-91 Rojter je u Dalasu. Dr. Kod mnogih su se javljali grčevi u mišidima. Njegova doktorska teza pod naslovom "Planetarni uticaji na fizičke organizme" (1766).aprila 1992. On je vršio ispitivanja fenomena poznatog pod imenom Reakcija Magnetnog Implanta (Magnetic Implant Pespense). kompas de početi da pokazuje tia južni magnetni pol.Semjuel Haneman (Dr. U 18. Počeli su da je primenjuju i u kosmičkim istraživanjima. Postepeno ovo polje slabi. Na taj način Teslin kalem delovao je kao neka vrsta zaštite od efekata abdukcije. epilepsiju. Samuel Hahneman). Na poznatom sajtu alternativnih i avangardnih nauka KeelyNet pojavio se 2006. Takode. Njegovim eksperimentima prisustvovao je mladi student medicine Franc Anton Mesmer (Franz Anton Mesmer). Tokom nekoliko godina Mesmer je usavršavao svoju teoriju i kada je konačno uobličio. Ono što je eksperimentalno nazvano Reakcija Magnetnog Implanta sastoji se iz mešavine fizičkih senzacija. godine i on je proglašen šarlatanom. opisivala je uticaj gravitacionih polja na ljudsko zdravlje. imali su emocionalne katarze i često je dolazilo do izlečenja. Maksimilijan Hel (Maximillian Hell). to jest. koji je takođe studirao matematiku i pravo. Uvođenje veštačkih magnetnih polja u letilice značajno je umanjilo te simptome. godine članak iz kojeg citiram manji deo: "Nalik na zbivanja u naučno fantastičnim filmovima nešto čudno se dogada duboko u Zemlji gde stalno obrtanje Zemljinog jezgra od tečnih metala stvara nevidljivo magnetno polje koje štiti našu planetu od štetnih kosmičkih zračenja. Mesmer je počeo da vrši opsežna klinička istraživanja koja je objavio u vidu otvorenog pisma Dr. Kada je kontrolna grupa ispitanika bila podvrgnuta ispitivanju pored Teslinog kalema. pored ostalih Mocart koji je bio oduševljen. Njegov sveobuhvatni i preambiciozni stav da je životinjski magnetizam fundamantalna sila u prirodi slična gravitaciji bio je odbačen od komisije koju je osnovala Francuska Akademija Nauka 1784. koju je napisao pod snažnim uticajem Paracelzusa. vršio eksperimente sa osobama koje su tvrdile da su ih UFO posade kidnapovale i sa njima radile različite eksperimente. Ukratko. Godine objavio raspravu o magnetizmu. a iz nepoznatih razloga pokazuju i znake depresije. kod njih nisu nađene nikakve reakcije na dejstvo jakih magneta. Neki istraživači veruju da smo mi upravo sada u periodu tranzicije. sugerisao je da gravitacione sile mogu uticati na telo putem energetskih struja koje izazivaju duboke neuropsihološke i konstitucionalne efekte. godine. kasniji istraživači preuzeli su njegove ideje i dalje ih razvijali. U vedini tih seansi pacijenti su sedeli u krugu u čijem centru je bio veliki sud ispunjen magnetnim opiljcima i metalnim šipkama usmerenim na pacijente. tvorac homeopatije. Magnetoterapija Primena magnetne terapije dopire u daleku prošlost. Porastom magnetnih anomalija linije tog polja pokazuju pogrešan smer." Zanimljive podatke o magnetnim anomalijama daje Nikolas Rojter (Nicholas A.Unceru (Dr.Unzer) pod naslovom "O medicinskoj upotebi magneta". kao i za zaustavljenje krvarenja. savetovao je pored homeopatskih lekova i magnetoterapiju. A u Vedama se pominje stavljanje takvog kamenja na obolele delove tela. Kasnije je utvrđeno da je ova reakcija bila sprečena u blizini aktiviranog Teslinog kalema. Međutim. Mnoge poznate osobe i laici iz viših društvenih krugova toga vremena prisustvovali su njegovim seansama. . kada su jaki magneti držani u blizini njihovih glava oni su imali neobične žive senzacije. Ona je "ponovo otkrivena" poslednjih pedeset godina u Rusiji i Japanu. tako što su komadi magnetne rude prevlačeni preko akupunkturnih meridijana i tačaka. o magnetima su povoljno mišljenje imali Aristotel i najčuveniji lekar starog veka Galen. Da li se mi kredemo ka demagnetizovanom sudnjem danu koji de nas ostaviti bez odbrane pred smrtonosnim posledicama solarnih vetrova i kosmičkih zračenja? Postoje i druge mogudnosti: Magnetno polje zemlje može prestati da slabi i može početi da jača ili ono može da oslabi do tačke kada de iznenada dodi do preokreta njegovih polova. Naučnici koji su rukovodili takvim istraživanjima u SSSR i USA utvrdili su da kosmonauti tokom produženog boravka izvan Zemljinog magnetskog pola gube kalcijum iz kostiju i doživljavaju osteoporozu. Dve hiljade godina pre nove ere primenjivana je u Kini. Kao zajedničku karakteristiku tih subjekata Rojter je utvrdio.Da se vratimo na promene magnetnog polja Zemlje. veku je veliki značaj magnetima u lečenju pridavao glavni astronom na Bečkom univerzitetu. Reiter) 21. kao što su mučnina i pritisak u glavi i različite uznemirujude mentalne asocijacije. koji je na osnovu svojih eksperimenata 1762. Ovu silu nazvao je životinjskim magnetizmom i nagoveštavao je da je otkrio osnovnu biofizičku energiju u kosmosu analognu gravitaciji. Tokom srednjeg veka Paracelzus ih je koristio za lečenje mnogih bolesti uključujudi dijareju. USA.

8° cikla u sekundi. ako znate kako da ga upotrebite. Slično opadanje koherencije magnetnih čestica zapaža se u odnosu na ostatke lave koji su nastali u erupcijama pre vise vekova. Zemlja ima magnetsko polje. a potom se uklanja najjednostavnijim i najjeftinijim sredstvom kao što je mali magnet. Nelson kaže da je eksperimentisao sa različitim magnetima. Na primer. U poslednjih deset godina došlo je do dramatičnog opadnja snage ovog magnetsno polja. čiji je glavni sastojak gvožđe. Ovaj postupak se primenjuje sa uspehom na depresivne osobe i na osobe koje pate od bipolarnog poremedaja. godine ono biti svedeno na nulu u toku nekoliko dana. Ono je stvoreno rotacijom njenog rastopljenog metalnog jezgra. Stoga de 2012. odnosno manijako-depresivnih stanja. Postojanje blokiranih energija može da se utvrdi mišidnim testom. Posle toga metalno jezgro Zemlje de ponovo podeti da rotira. Tokom poslednjih desetak godina njena frekvencija se povedala na 11 cikla u sekundi i nastavlja da se dramatično povedava. Po njegovom tvrđenju običan mali magnet koji se stavlja na vrata frižidera da bismo pričvrstili hartije sa porukama koje ne želimo da zaboravimo može da posluži kao jedan od najmodnijih instrumenata za uklanjanje blokiranih štetnih emocija. Tokom vekova ona je bila konstantna i iznosila 7. Bududi da se magnetne čestice strukturiraju sve manje koherentno. Sri Kalki Bagvan i Kristijan Opic Šri Kalki Bagavan (Sri Kalki Bhagavan). U tome je značaj 2012. i da je na osnovu iskustva utvrdio da svaki magnet može da se upotrebi za deblokiranje negativnih energija u telu uz primenu Emocionalnog Koda. jonizuje krv i tako sprečava stvaranje krvnih ugrušaka. Magnetni talasi neosetno prolaze kroz telesna tkiva izazivajudi toplotu u njima olakšavajudi bolove i otoke. prim. Bagavan ovako pojašnjava smisao svojih reči: „Kada kažem Ijudski duh. Magnetsko zračenje utiče na gvožđe u krvi preko kojeg ono dospeva do svih delova tela i na taj način uklanja naslage kalcijuma i holesterola. U Darmi. ja hodu da kažem da de nestati vaše 'samskare' (samskare su urođene i iz prošlih života nasleđene tendencije u ljudskom duhu. Energetsko lečenje (kao što su utvrdili stari Kinezi pre nekoliko hiljada godina) sastoji se iz usklađenja poremedene ravnoteže energetskog stanja našeg tela. u grnčariji nađenoj u iskopinama od pre 2. Matematički proračuni pokazuju da de 2012. To de biti nov podetak za čoveka ili zora Zlatnog Doba. Najjednostavniji za razumevanje je polarnost. Kada ona dostigne takvu učestalost zemljino jezgro de prestati da rotira i tada de njeno magnetno polje nestati. Z. Njegova polazna pretpostavka je logična. Ostaci drevne grnčarije i lava od vulkanskih erupcija omogudavaju tačno merenje magnetne polarnosti iz vremena kada su nastali. godine Sumanova rezonanca imati frekvenciju od 13 cikla u sekundu. Duh nije ništa drugo do ostavište samskara iz prošlih života iz kojih potidu sve aktivnosti. Polarnost zemljinog magnetnog polja uzrokuje da se magnetne čestice postave koherentno. logične su osnove na kojima ona počiva. Magnetno polje je složen fenomen koji se može meriti po nekoliko parametara. Čitav sistem izložio je u svojoj knjizi "Emocionalni kod" ("Emotional Code"). poznati alternativni istraživač. . Unutar zemljinog magnetnog polja žive ljudi na koje ono utiče. Transkranijalna Magnetna Stimulacija aktivira izvesne delove mozga koristedi snažno magnetno polje koje stvara žičani kalem kroz koji prolazi električna energija. Magnetna energija deluje na mozak tako što prolazi kroz kosti lobanje i kožu i na taj način neinvazivno aktivira prednje delove mozga u kojima je sedište za regulaciju raspoloženja.S).000 godina koherencija strukture magnetnih čestica je za 38% veda nego u grnčariji napravljenoj danas. kaze Opic. Pritisak vaših samskara koji je postojaoposlednjih 11. Dr Bredli Nelson (Dr Bradley Nelson) je pre kratkog vremena počeo da propagira primenu običnih metalnih magneta za uklanjanje blokiranog negativnog emocionalnog naboja. skupim i jeftinim. mi takode kažemo 'Ljudski duh je karma'. ukazuje na naučne dokaze za postojanje promena u magnetnom polju Zemlje." Kristijan Opic (Christian Opitz). to ukazuje na manju snagu magnetnog polja. godine. A one su nagomilane u zemljinom magnetnom polju. Preko nje možemo da utvrdimo snagu zemljinog magnetnog polja. U fizici postoji parametar zvani "Šumanova rezonanca (Winfried Otto Schumann). Poslednjih godina dva metoda magnetoterapije su privukla najvedu pažnju: Transkranijalna Magnetna Stimulacija (TMS) i Emocionalni Kod.M. a sa njim i ljudski duh. Kakvo je naše stanje zdravlja zavisi od balansa naših energija u organizmu.000 godina de nestati. osnivač Fondacije Zlatnog Doba (Golden Age Foundation) ovako je komentarisao promene u Zemljinom magnetskom polju kao energetskoj podlozi promena u ljudskoj svesti.Premda današnja zvanična medicina sa ustezanjem gleda na tu vrstu terapije. Oni takođe ubrzavaju rast delija i povedavaju broj crvenih krvnih zrnaca koja sadrže hemoglobin. Ovaj postupak primenjuje se svakodnevno po 20 minuta tokom nekoliko sedmica. Sve aktivnosti zadinju se u vašem duhu.

Od nedavno mnogi ljudi osedaju da se vreme ubrzalo u odnosu na prethodni period. Imam osedaj da neko navija sat do pucanja opruge. realno. stvarno. a potom u ranom detinjstvu stupa u fazu individuacije. Uverljivi dokazi ove promene potiču od prvih kompasa koji su u Kini napravljeni oko 1. Poslednja promena magnetnog pola Zemlje u devetom stoledu pre nove ere izazvala je naglu individuaciju ljudske svesti. ili de te promene delovati razorno na ljude i izazvati njihovo uništenje i nestanak? Odgovor koji neki Učitelji joge i alternativni poslenici daju ima jaku filozofsku notu. U "Ilijadi" Ijudska bida su još uvek lutke na koncu bogova. Uticaj na telo svodi se na osedanje iscrpljenosti i manjka energije koje je u današnje vreme prisutno kod mnogih osoba. nervozu i zabrinuta osedanja. Sada je vreme da se kolektivna individuacija ponovo pretopi u Jednost. Sunčeve pege mogu da uzrokuju razdražljivost. Stoga je realno očekivati da se nulta tačka dostigne 2012 godine. a takođe mogu uticati na sve vrste komunikacija. kao što Sri Kalki Bagavan tvrdi.ja mogu postojati drugi uzroci. Zemljin magnetizam i društvene i individualne promene Prethodno sam pomenuo tvdnju Patrika Gerila da su velike promene Zemljinog magnetnog polja izazvane jakim sunčevim burama.Kada bi se smanjenje jačine magnetnog polja sada događalo istom brzinom kao u poslednjih 200 godina. Decembra 2008. ljudske i tehnološke kao što su kompjuterske.n. godine. lako zaboravljaju imena prijatelja. pa su kazaljke poludele i okredu se brzinom brojeva najvede hiperinflacije.000 godina pre nove ere. Izgleda očito da je ljudski rod prošao kroz fazu kolektivnog detinjstva u starom veku i kroz kolektivnu adolescenciju u novijoj istoriji. kratkotrajne gubitke pamdenja. Te promene imaju teško primetan. Ko to radi. da se okreneš kad izlaziš iz kude i vidiš sebe kako u kudu ulaziš i da ti sve to 'paranormahio' počinje da biva uobičajeno. Dobar primer su "Ilijada" i "Odiseja". Logično je pretpostaviti da de slededa promena magnetnih polova dovesti ovu razvojnu fazu do kulminacije u kojoj de u individualnom ljudskom bidu dodi do budenja svesti o Jednosti svega postojedeg. Jedan poznati dramski pisac ovim rečima opisuje svoj doživljaj ubrzanog proticanja vremena: "Sutra je Nova godina. ove pojave takode mogu biti rezultat moždanih poremedaja. Pamdenje možemo tretirati kao magnetsku funkciju nervnog sistema. Neki istorijski podaci pokazuju da su napisane neposredno pre i posle poslednje promene magnetnih polova između 950. ti kompasi su u vreme kada su napravljeni pokazivali sever.dosleda reči u toku rečenica. Ali koherencija magnetnih čestica u poslednjih 200 godina pokazuje ubrzanje ovog procesa od 300%. Tu je vidljiv čovekov napor da sebe odredi kao individuu i kao takav traži put do svog zavičaja kroz mnoge opasnosti i iskušenja. pritiske u glavi. Geomagnetske promene i individuacija ljudskog bida Neki idealistički nastrojeni sledbenici Novog Doba pitaju se. potom 1917. Ljudi imaju teškoda da zapamte nove podatke." To je najočiglednije u promenama u pamdenju. i 800 godine p. ili im se javljaju poremedaji re. Naravno. Slične promene događaju se upravo u sadašnjem periodu. Nijedna od njih nije uništila čitav ljudski rod. One su povratno izazivale velike društvene promene. Kroz taj procep sada slobodno mogu da teku solarni vetrovi i izazovu jake geomagnetske bure. godine letilica koju je NASA poslala u svemir otkrila je procep u zemljinom magnetnom polju deset puta vedi nego što se prethodno mislilo da je mogude. najjače viđene tokom mnogih godina. ili bar njegovog oslobođenja od potisnutih nesvesnih balasta. snažne sunčeve aktivnosti dogodile su se kratko vreme pre Francuske revolucije 1789. Na primer. a imam utisak da je ona stara bila juče. Tome nasuprot u "Odiseji" opisana je borba čoveka da ostvari svoj cilj pošto je objavio svoju nezavisnost od bogova. a danas pokazuju jug. da li de pod uticajem promena magnetnog polja Zemlje dodi do prosvetljenja čitavog ljudskog roda. mogli bismo očekivati da se nulta tačka dostigne godine 3990. Vedina smatra da je do poslednje promene došlo u devetom veku pre Hrista. zatim 1848. ali očigledan uticaj na ljudsku svest i telo. Dete se rađa u stanju Jednosti. Prema istorijskim dokumentima. a na njega utiču promene u magnetnom polju zemlje. Kod nekih osoba zapaža se da nisu u stanju da u adekvatnom trenutku nađu pravu reč. godine kada je izbila ruska revolucija. osedanja mučnine. godine kada se dogodilo više revolucija u Evropi. . rođaka i javnih ličnosti. Ova individuacija postaje sve izrazitija i na tački svog najvišeg razvoja ponovo krede ka pretapanju u Jednost. bez sopstvene volje. Promene magnetnog polja Zemlje deluju takođe na individualnom nivou.e. kojije smisao tog ubrzanja. kao da je reč o kosmičkom nepostojanju prostora i vremena. mada za takva star. Naučni dokazi pokazuju da je od pojave čoveka na Zemlji bilo nekoliko promena njenog magnetnog polja. Ovo se može zaključiti na osnovu promena u epovima i mitovima različitih kultura. Uticaj promena u magnetnom polju Zemlje na svest ispoljava se na vise načina.

koja je središna silnica i našeg bida i beskonačnog univerzuma.. U procesu razvoja Spiritualne tehnologije neophodno je odvojiti se od uspostavljenog shvatanja i krenuti novim putevima koji su uvek neizvesni. filozof i pesnik koji u svom spisu "Spiritualni zakoni" ("Spiritual Laws") nadahnuto kaže: "Ja ne želim da osramotim svoju dušu. u istoriji nauke. bar po pristupu. Hodedi njima istrajno i dovoljno daleko modi dete da. pravila i zakone. Uklanjajudi veo trošnog i pomerljivog mi dosežemo do večne i nepromenljive Istine. Ono što drugi vide izdaleka. nego na ono što je dremalo u meni spremno da se osvesti. ponovite reči Đordana Bruna sa kojima sam počeo ovu knjigu: . Ali to je sudbina svakog istraživača koji se uputi u neistražene vilajete. na najdubljem nivou Istine. tako da ih sada postoji čitav niz. zbog medupovezanosti svih stvarijednih sa drugima. Sto bliže sebi. ostati trajno nedostižan. ja ostavIjam iza sebe. u kvantnom vakuurou. sve je Jedno. sve smo bliže drugim bidima. to je mesto u kojima sve razlike dute.Namede se i slededi zaključak o odnosu zemljinog magnetizma i ljudske svesti. I pre nego što stekne zasluženu reputaciju pojavide se njegovi sledbenici i potomci. ne treba se zanositi mišlju da de on.Tako je u 17. Osobe koje imaju iskustva sa mojim prethodnim knjigama mogu da uoče da su one prvenstveno praktične i da su u dugom nizu proishodile jedna iz druge. na osnovu sopstvenog iskustva. Jedna metoda vukla je i porađala slededu. Ona se smanjuje. Premda su brzina i delotvornost Transcendenta bez presedana. premda je u tom delu sveta dominirao. ZAVRŠNA REČ Došli smo do kraja ove knjige. Tako Vede obznanjuju da stanje prosvetljenja predstavlja uvid da je Jastvo istovetno sa Jednošdu sveprisutne osnove čitave egzistencije. Izgleda da je sličnu misao imao Ralf Valdo Emerson (Ralph Waldo Emerson). zaboravljajudi sebe." Tim rečima on je. to dosežemo dalje u visinu gde se daleki svetovi raskriljuju pred nama. Pogled na svet gnostika ili tragača za Istinom je pogled univerzalnog Narcisa. On sve vreme pokušava da u kosmičkom ogledalu sagleda sebe kao apsolut. zavodljivi i vode u nedogled. gubi i ubrzano se krede prema Jednosti. Opisao sam vam više svojih novih metoda i tehnika. za razliku od racionalnog naučnika koji provede najvedi deo života tražedi detalje. Zar da odbijem takvu dužnost?" Premda nemam prepotentnu ambiciju da se poredim sa njim. Upravo takve promene omogudile su nastanak metoda kao što je Duboki PEAT i DP4.Ja sam prokrčio sebi put u nebesa i suknuo ka beskonačnosti. Po rečima jednog pesnika. dobro je videti da se. među spiritualno razvijenim pojedincima takvi stavovi su odvajkada bili dominantni. Smanjenje i gubljenje polarnosti u zemljinom magnetizmu dovodi do smanjenja polarnosti u ljudskoj svesti. koji de ga prevazidi. jer živimo u vreme skokovitih promena u kolektivnoj svesti čovečanstva. Jer. a često neplodni." . Imao sam sredu da poslušam unutrašnji glas koji me je vodio. ved postaju njihovi aktivni saradnici i doprinose im jer ljudska svest je nerazdvojno povezana sa promenama koje se događaju našoj planeti. Takav uvid predstavljao je osnovu svih mističnih i spiritualnih dostignuda i on nije karakterisao samo velike duhove Istoka. Premda se ovakve promene sada događaju u kolektivnoj ljudskoj svesti. gde je membrana između naše duše i duše sveta tanja i providnija. pronicanje u sebe i otkrivanje sebe. podataka i praktičnih postupaka koji mogu da vam u velikoj meri izmene život. veku Lajbnic (Leibniz) pisao: "Realnost ne može biti nađena izuzev ujednomjedinom izvoru. jer se u najdubljoj samotnosti ostvaruje dodir sa čitavom vaseljenom. Sa svoje strane praktičari koji primenjuju ove metode prestaju da budu pasivni objekti takvih promena. Spiritualni rad je zagledanje u sebe. nalazim u dobrom društvu. Činjenica da sam ovde pokazuje mi da moja duša oseda potrebu da jedan svoj organ ima ovde. nijedna stvar nije različita od bilo koje druge. Ja se nisam usmerio na ono što se vidi i na šta autoriteti upiru prstom. Što dublje u sebe. a verovatno i sa procesima koji se događaju šire. Bilo bi korisno da za trenutak zastanete i izvršite pregled dobijenih znanja. tako da se možete osetiti pometenim njihovim mnoštvom i brojnim mogudnostima koje se pred vama otvaraju. Najdalje putujemo kada ne izlazimo iz svoje svesti. Putevi koji izviru iz nje su magloviti. odredio sebi mesto preteče kvantne mehanike. esejista. kao kruna Spiritualne tehnologije u ovom trenutku.

Jung: "Psychology and Alchemy" London 1968 C. 1968 C. New York. Jung: "Mysterium Coniunctionis" London. Zivorad Slavinski Mihajlovid: "Povratak Jednosti". Eliphas Levi: „Transcendental Magic". Beograd. New York 1972 Colin Wilson: "The Supernatural".G. a Psychology of Being".LITERATURA Abraham Maslow: "Toward. 2005. London 1992 Emil Coue: "Self-Mastery Through Conscious Autosuggestion". Beograd 2000. London 1954 Mircea Eliade: "Joga: Besmrtnost i sloboda" Beograd. . "Mind Power: The Secret of Mental Magic". Chicago. 1984 Phillis Atvvater: "Future Memory". 1955 William Walker Atkinson. Zivorad Slavinski Mihajlovid: "Ekskalibur".England Joseph Campbell: „Hero With Thousand Faces". 2nd edition. 2009. Zivorad Slavinski Mihajlovid: "Nevidljivi uticaji". 1996. 1920 . Beograd 1998. Beograd 1992. Beograd. New York. Phillis Atwater: "Future Memory". Beograd. Zivorad Slavinski Mihajlovid: "Sunjata". 2006 Swami Vivekananda: "Raja Yoga". London 1991. 2008. New York. 2006 Rhonda Byrne: "Secret". 1940 Zivorad Slavinski Mihajlovid: "PEAT i Neutralizacija Praiskcnskih Polariteta". 1970 Colin Wilson: "Nezv Pathways in Psychology".G. Zivorad Slavinski Mihajlovid: "Aspektika". Princeton 2004 Manly Hall: "Lectures on Ancient Philosophy".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful