vali Sion

GK

         

 

   

 

 

   

 

  

 

   

 

1. Hva ‐ li, Si ‐ on, Spa ‐ si ‐ te ‐ lja, iz ‐ nad sve ‐ ga, 2. Uz ‐ di ‐ ži ga

Vo ‐ đu svog i ne ‐ ćeš pre ‐ već

 

U ‐ či ‐ te nje hva ‐ lit

 

 


lja ga

‐ ‐

 
‐ ‐ pijev hva ‐ ‐


kom lom.

1. pje 2. ni

 

‐ ‐

sma ti

ma ko

 
va što

 
e bi ‐

 
vo kod

   

i jom

 
‐ li ‐ ‐ tog

po po

    
je: la,

       

3. Sla ‐ 4. Kruh

     

   

ve sve

ka sto

   

3. ži ‐ vi 4. me ‐ đu

kruh što dva ‐ naest

da ‐ je ži ‐ vot a ‐ po ‐ sto ‐ la

 

 

   

   

 
je i

 

ča ‐ stit nam po ‐ dije ‐ ljen

   

 

o ‐ vaj dan. bla ‐ go ‐ van.

 

     

 

5. Poj ‐ mo

pu ‐ nom

ja ‐

snom

rije ‐ či,

ne ‐ ka

mi ‐ lo

kli ‐ če,

je ‐ či

                     

  

5.sr ‐ da ‐ ca nam skla ‐ dan glas.

6. Blag ‐ dan

  

sla

vni

sve ‐

tku ‐ je ‐ mo,

    


spo

6.u ‐ sta ‐ no

vu

mi ‐ nje ‐ mo

    

goz ‐ be

         
što je

da ‐ de Spas.

Katedralni zbor Sv. Stošije u Zadru Žan Morović - 2006.

ne   11. tek 14. na njem e ‐ vo Ja ‐ nje no ‐ vo. vje ‐ ri zna ‐ mo     ka na. sve                           stol  je       kraj. ni ‐ je je ‐ dan. spa ‐ so ‐ no ‐ snoj. i ‐ sto Krist to pri ‐ no ‐ si ‐ mo   tvo ‐ rit da ‐ re re ‐ če.2                                    13. i ‐ spred zbi ‐ lje mi ‐ nu sje ‐ na.   13. u žr ‐ tvi na spo ‐ men svoj. tmi ‐ nu prog ‐ na sun ‐ čev                              9. . U dva 14. Kad ga 16. sta ‐ rom Vaz ‐ mu do ‐ đe     8. Ne ‐ sta sli ‐ ka to ‐ ga tre ‐ na. alʹ po tije ‐ lo ja ‐ koj pre ‐ tva ‐ ra se. tri ‐ sta. kom.                                               sjaj. No ‐ vog Kra ‐ lja o ‐ vo. Ne shva ‐ ća ‐ mo. 7. gla ‐ se: sve ‐ te gle ‐ da ‐ mo. tre ‐ ba. Po ‐ u ‐ če ‐ ni o ‐ no ka ‐ ko ve ‐ če.      se je  vi ‐ no što van         ‐ ‐ u krv re ‐ da       ko ‐ ji ‐ ma je i ‐ pak bi ‐ će Go ‐ spod ‐ nju. Je ‐ o pri ‐ maš. 7. ni ‐ je sva ‐ ki kri ‐ ška pri ‐ ma ne ‐ go sve ‐ ga ci ‐ o Kri ‐ sta. do ‐ vije ‐ ka 10. bi ‐ va tu. Na ‐ u ‐ ke nam 12. ne ‐ ba 9.         11. Što sâm stvo ‐ ri 10. je ‐ lo di ‐ o.                                            8. sil ‐ ne stva ‐ ri Kri ‐ sto ‐ vo je   ‐ ‐    ra pri    ‐ ‐   vanj pod ‐     šti sva     na kom         zli li   kom.      15. kruh u 12. Tije ‐ lo li ‐ hra ‐ tu krv ta ‐ pi ‐ je će.

kob je 18. Dav ‐ no mu je       e ‐ to hra ‐ ne spo ‐ mi ‐ nja ‐ nje         pu ‐ tni ‐ ci se I ‐ za ‐ ko ‐ vo njo ‐ me hra ‐ ne. gle ‐ daj: i ‐ pak sva ‐ kom i ‐ sti kruh i dru ‐ ga: pi ‐ će. žr ‐ tvo ‐ va ‐ nje.                                znaj stas   ‐        ga će. ko cije ‐ li ‐ na 20. Smrt je zli ‐ ma. pu ‐ sti ‐ njom. sti  se smi ‐ luj nam na ze ‐ malj ‐ skoj     Ja ‐ nje da ‐ ješ bije ‐ lo.              21. ne ‐ sta ‐ je.    23. Kad 20. sav je sa ‐ ma stvar. hra ‐ na   svije ‐ tu zlom. Do ‐ bar. ne ‐ jed ‐ nak. što nam je ‐ je ‐   lo. o ‐ pak bla ‐ gu ‐ ju 18. nit ga je ‐ lom            pre ‐ da ‐ je. pra ‐ vo 24. lju ‐ di ‐ ma se 16. u ne ‐ bu kod        A ‐ men. daj 24. 23. bra ‐ ni. ži ‐ vot i ‐ li plod to ‐ li ‐ ko smr ‐ tni mrak.         21. to je kruh za 22. An ‐ đe ‐ o ‐ ske 22. Sil ‐ ni Bo ‐ že. što pri to ‐ me            čest joj sta ‐ nje o ‐ dje ‐ lje ‐ na sa ‐ kri ‐ to ‐ me:                                19. sto ‐ la svog.       Ž.   ne da ‐ je se ma ‐ na. daj                    o ‐ Vaz ‐ da ‐ bra ‐ ne ma ja ‐ nje. lo ‐ me. 17. A ‐ le ‐ lu ‐ ja. i ‐ zra ‐ el ‐ skog         23. Nit 15. Do ‐ bar pa ‐ stir.3                             19. M. me ‐ đu vo ‐ di sve ‐ ce sta ‐ do cije ‐ lo ti nas smje ‐ sti       bla ‐že ‐ nog. k stra ‐ ni ži ‐ ća 24. jer ne u sva ‐ koj se tr ‐ ga dar. . do ‐ brim ži                       da il           17.     je se     taj ‐ na mije ‐ nja raz ‐ lo ‐ mlje ‐ na. pri ‐ li ‐ ke se   vrije ‐ di sa ‐ mo nje ‐ na. ce ‐ sti:       nam nam         hra ‐ nu go ‐ re svo ‐ je Tije ‐ lo s to ‐ bom sje ‐ sti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful