P. 1
Drept International Public

Drept International Public

|Views: 1|Likes:
Published by Alice Liliana

More info:

Published by: Alice Liliana on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2015

pdf

text

original

BIANCA SELEJAN-GUŢAN

Drept internaţional public Suport de curs pentru învăţământul la distanţă

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE §1. DEFINIŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC Societatea internaţională a fost definită ca acea comunitate a statelor suverane care intră în raporturi juridice unele cu altele. Dacă în perioada clasică a dreptului internaţional (sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea), participarea la societatea internaţională era un privilegiu al statelor, în timpurile moderne această societate s-a îmbogăţit însă şi cu alte elemente: organizaţiile internaţionale interguvernamentale, organizaţiile internaţionale non-guvernamentale şi chiar individul, ca actor în relaţiile internaţionale. Dreptul internaţional public a fost definit ca "acel corp de reguli obligatorii din punct de vedere juridic pentru state în relaţiile dintre acestea". Un alt autor defineşte dreptul internaţional public pornind de la elementele sale esenţiale: "un ansamblu de norme juridice chemate să reglementeze raporturile dintre state şi celelalte subiecte ale dreptului internaţional, norme create de aceste subiecte pe baza acordului lor de voinţă." §2. TRĂSĂTURILE SPECIFICE ŞI NATURA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC A. Modul de elaborare a normelor B. Modul de aplicare a normelor C. Modul de control al respectării normelor D. Modul de sancţionare a încălcării normelor E. Natura consensuală a dreptului internaţional public §3. DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC ŞI DREPTUL INTERN Doctrina dreptului internaţional public a creat o celebră controversă în jurul problemei relaţiei dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern: controversa dintre monism şi dualism. Întrebarea fundamentală de la care a pornit această dezbatere teoretică a fost: există una sau două ordini juridice – internă şi internaţională? Potrivit teoriei moniste, reprezentate de jurişti faimoşi ca Hersch Lauterpacht, Lassa Oppenheim, Georges Scelle, Hans Kelsen, dreptul este o structură unitară, instituind o singură ordine normativă, în care dreptul internaţional şi dreptul intern îşi ocupă fiecare un loc stabilit. Teoria dualistă propune ideea existenţei a două ordini juridice distincte, având obiecte de reglementare distincte şi subiecte distincte. În dreptul internaţional contemporan şi în practica statelor, remarcăm următoarele dezvoltări ale raporturilor dintre dreptul internaţional şi dreptul intern, care dovedesc tot mai accentuata tendinţă spre influenţare reciprocă a celor două ordini juridice: a) art. 46 al Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor, care prevede că un stat nu se poate prevala de faptul că consimţământul său la încheierea unui tratat a fost exprimat cu violarea unei dispoziţii a dreptului său intern privitoare la competenţa de a încheia tratate, cu excepţia cazului când este vorba despre o violare vădită şi a unei dispoziţii interne de o importanţă fundamentală; b) conferirea, de către state, de efecte directe în dreptul intern ale unor tratate internaţionale (de exemplu, art. 11 al Constituţiei României); c) recunoaşterea priorităţii faţă de dreptul intern a unor prevederi ale dreptului internaţional, în mod special a celor privind drepturile omului (de exemplu, art. 20 al Constituţiei României). d) crearea unor ordini internaţionale sui generis, cel mai elocvent exemplu fiind cel al Uniunii Europene, care tinde tot mai mult spre o îmbinare a trăsăturilor unui sistem internaţional cu cele ale unui sistem constituţional. §4. REPERE ÎN DEZVOLTAREA ISTORICĂ A
DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

Pacea din Westfalia (1648) a inaugurat "o nouă eră" în relaţiile interstatale, punând capăt perioadei de conflict între cei doi poli de autoritate existenţi anterior: Papa – conducătorul Bisericii Catolice şi Împăratul – conducător al Sfântului Imperiu Roman, conflict căruia îi corespundea un conflict între două sisteme de drept: cel bisericesc şi cel laic, între care un drept internaţional nu îşi putea găsi locul. Tratatul de la Paris din 26 septembrie 1815 a instituit Sfânta Alianţă dintre Austria, Rusia şi Prusia, proclamând datoria statelor de a se ajuta reciproc în scopul menţinerii religiei, păcii şi justiţiei, ca membri ai aceleiaşi "familii creştine". Un al doilea tratat, încheiat tot la Paris, la 20 noiembrie 1815, instituia o alianţă militară între marile puteri, introducând un sistem de securitate colectivă şi un nou mod de soluţionale a problemelor politice, prin metode diplomatice şi mai ales prin "diplomaţia multilaterală".

2

În perioada situată între prima jumătate a sec. al XIX-lea şi prima jumătate a sec. al XX-lea, asistăm la dezvoltarea dreptului internaţional clasic, pe următoarele coordonate: a) distincţia, în procesul de elaborare a normelor de drept internaţional, dintre marile puteri şi statele mici; b) instituirea unor sfere de influenţă ale marilor puteri; c) impunerea unor principii generale şi speciale ale dreptului internaţional, dintre care: suveranitatea şi egalitatea statelor, principiul libertăţii de navigaţie; d) emergenţa dreptului umanitar, odată cu crearea Comitetului Crucii Roşii, în 1864 şi cu adoptarea primelor instrumente juridice în materie; e) instituirea unor reguli privind relaţiile diplomatice şi consulare şi privind neutralitatea unor state; f) unele încercări de a limita dominaţia marilor puteri au avut loc la începutul sec. al XX-lea. De exemplu, clauzele introduse în unele contracte de concesiune încheiate de statele latino-americane cu cetăţeni ai statelor occidentale, prin care aceştia din urmă renunţau la dreptul de a se prevala de protecţia juridică şi diplomatică a statului lor în caz de conflicte rezultate din contractele respective şi acceptau ca diferendul să fie soluţionat de instanţele locale (aşa-numita doctrină Calvo, după numele juristului argentinian Calvo). g) primele preocupări în domeniul drepturilor omului, în cadrul luptei împotriva sclaviei. Primul război mondial a constituit un punct de răscruce al societăţii internaţionale şi al dreptului internaţional. Principalele repere în dezvoltarea dreptului internaţional în această perioadă au fost: a) introducerea principiului scoaterii războiului în afara legii, prin Pactul Ligii Naţiunilor şi prin Pactul Briand-Kellogg din 1928 (Pactul de la Paris privind Interzicerea Războiului); b) crearea Curţii Permanente de Justiţie Internaţională, în 1921 şi recurgerea frecventă la tribunale arbitrale pentru soluţionarea diferendelor dintre state; c) abrogarea sistemului capitulaţiilor; d) dezvoltarea preocupărilor pentru drepturile omului, prin protecţia acordată minorităţilor naţionale şi prin emergenţa drepturilor sociale datorită activităţii Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Adevărata dezvoltare a dreptului internaţional a avut loc abia după încheierea celui de-al doilea război mondial. Crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite a însemnat începutul unei noi ere a relaţiilor internaţionale, bazate pe necesitatea menţinerii păcii şi securităţii internaţionale. Dintre coordonatele majore ale dreptului internaţional începând cu 1945 menţionăm: a) crearea ONU, ca organizaţie internaţională cu vocaţie universală, însărcinată cu asigurarea cooperării statelor în vederea menţinerii păcii şi securităţii internaţionale; b) concretizarea ideii de justiţie penală internaţională, prin instituirea Tribunalelor speciale de la Nürnberg şi Tokyo, pentru judecarea criminalilor de război; c) sfâşitul perioadei coloniale şi afirmarea dreptului popparelor la auto-determinare ca normă imperativă a dreptului internaţional; d) extinderea fără precedent a preocupărilor în domeniul drepturilor omului; e) modificări fundamentale în structura comunităţii internaţionale. În perioada 1945-1989 aceasta a stat sub semnul "războiului rece" dintre blocul statelor democratice occidentale şi blocul statelor socialiste; f) creşterea numărului organizaţiilor internaţionale interguvernamentale, inclusiv regionale; g) creşterea numărului şi rolului organizaţiilor non-guvernamentale internaţionale; h) din punct de vedere normativ, codificarea unor domenii importante ale dreptului internaţional: dreptul tratatelor, dreptul diplomatic şi consular, dreptul mării ş.a. Cea mai mare parte a acestor dezvoltări ale dreptului internaţional contemporan vor face obiectul capitolelor ce urmează. Întrebări şi cerinţe pentru autoevaluare: 1. Care sunt trăsăturile dreptului internaţional public care îl disting de dreptul intern? 2. Care este relaţia dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern? 3. Dezvoltarea istorică a dreptului internaţional public. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE : Bianca SELEJAN-GUŢAN, Drept internaţional public. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2003 CAPITOLUL 2 – IZVOARELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC §1. NOŢIUNEA ŞI SFERA IZVOARELOR DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC Sfera izvoarelor dreptului internaţional public este determinată de Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, în art. 38, care statuează asupra dreptului aplicabil de către această instanţă în litigiile aduse în faţa ei.

3

§2.egalitatea suverană a statelor.principiul integrităţii teritoriale. denumite ius cogens. aceste principii formează un corpus de reguli de maximă generalitate şi aplicabilitate şi cu un caracter imperativ pentru toate subiectele dreptului internaţional. aşadar. dar este un factor important în procesul de decizie. 4 . După unii autori.principiul inviolabilităţii frontierelor. două elemente principale: elementul material sau obiectiv şi elementul subiectiv sau psihologic. adică pentru adaptarea normelor existente la situaţiile concrete. PRINCIPIILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC Principiile dreptului internaţional public sunt acele reguli generale aplicabile relaţiilor între subiectele acestei ramuri de drept. Cutuma poate fi definită ca acea practică urmată de anumite subiecte de drept cu convingerea că reprezintă o normă cu forţă juridică obligatorie. cutuma trebuie să întrunească. . Aplicarea echităţii de către judecătorul internaţional poate interveni: .principiul respectului drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale. Un alt document. Conform Declaraţiei AG a ONU referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea dintre state. În dreptul internaţional contemporan. §4. echitatea nu este un izvor propriu-zis al dreptului internaţional public. pentru a nu constitui o atingere adusă suveranităţii statelor. CUTUMA INTERNAŢIONALĂ Ca şi în dreptul intern." Aplicarea principiilor generale de drept are uneori un rol completiv. numai cu acordul statelor implicate. 38 al CIJ. §3. cutuma este cel mai vechi izvor al dreptului internaţional public. dreptul umanitar ş. Alături de principiile generale de drept intern. rezolvarea unei cauze de către această instanţă poate avea loc şi ex aequo et bono. . semnat la Helsinki în 1975. §5. Declaraţia citată enunţă următoarele principii: . ECHITATEA Potrivit art. Actul Final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. adaugă la această listă încă trei principii: . . ale dreptului internaţional public. TRATATUL INTERNAŢIONAL Tratatul internaţional este considerat ca fiind izvorul cel mai important al dreptului internaţional public.sau multilaterale. principiile dreptului internaţional sunt legate între ele şi fiecare principiu trebuie interpretat în contextul celorlalte principii.îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor internaţionale (pacta sunt servanda).îndatorirea statelor de a coopera între ele. . dacă aplicarea lor este relevantă şi potrivită în contextul diferit al relaţiilor interstatale. .neamestecul în treburile interne ale altor state. Pentru a fi considerată izvor de drept internaţional. inclusiv prin codificarea unor domenii de mare importanţă în cadrul comunităţii internaţionale: dreptul mării.soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale. Unele dintre aceste principii au devenit norme superioare.infra legem. mai ales datorită faptului că exprimă consimţământul expres al statelor cu privire la normele sale. PRINCIPIILE GENERALE DE DREPT Principiile generale recunoscute în dreptul intern sunt considerate "un rezervor de principii la care judecătorul internaţional este autorizat să recurgă într-o dispută internaţională. Acestea sunt principiile fundamentale ale dreptului internaţional. În plus. §6. recurgerea la echitate trebuie să se facă. .a. relaţiile diplomatice şi consulare. de către Curtea Internaţională. . în conformitate cu Charta ONU (1970). au devenit cea mai utilizată formă de reglementare a drepturilor şi obligaţiilor statelor în raporturile dintre ele. tratatele internaţionale.dreptul popoarelor la autodeterminare. bi. . cutuma trebuie să îndeplinească condiţia constanţei şi a duratei îndelungate a aplicării sale.principiul nerecurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa. Aşadar. O importanţă deosebită o au şi actele constitutive ale organizaţiilor internaţionale. dacă părţile consimt la aceasta. în cazul existenţei unor lacune în reglementarea prin norme de drept internaţional. imperative.

o normă imperativă a dreptului internaţional general este o normă acceptată şi recunoscută de comunitatea internaţională a statelor în ansamblul său. 53 al Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor din 1969: "în înţelesul prezentei convenţii.1. vor prevala obligaţiile decutgând din Chartă".acte de recunoaştere a unor situaţii juridice noi la nivel internaţional (de exemplu. Reguli ale dreptului internaţional contemporan considerate ius cogens sunt: . 38 al Statutului CIJ. în cazul apariţiei unei noi norme imperative de drept internaţional general. încălcarea lor putând antrena răspunderea internaţională a acestora. . atunci când este posibil. . 8. a apartheidului.interzicerea torturii. nu mai apare ca exhaustivă.declaraţii. Ele sunt obligatorii şi în ordinea internă a statelor.2. Efectele normelor de ius cogens nu se limitează însă la dreptul tratatelor. ş. Astfel de acte sunt: . §9. Actele organizaţiilor internaţionale Odată cu crearea ONU şi cu creşterea numărului organizaţiilor internaţionale cu vocaţie universală şi regională. Gentili ş. prin care statul îşi face cunoscută poziţia asupra unor probleme de interes internaţional. . Potrivit art.acte de protest sau refuzul recunoaşterii unor situaţii de fapt sau a pretenţiilor altui stat. prin primii reprezentanţi ai ştiinţei dreptului internaţional: Grotius. Doctrina dreptului internaţional se bucură şi astăzi de autoritate şi influenţă chiar asupra formării unor norme. prin referirea la unele obligaţii asumate de statele respective sau la drepturi şi obligaţii ale altor state.promisiuni sau acte prin care se creează drepturi în favoarea unor terţi. Art. de Vitoria. Caracterul prioritar al dispoziţiilor 5 . a fost creat şi îmbogăţit un corpus de reguli derivate din actele acestor organizaţii. ALTE IZVOARE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC 8. 64 al aceleiaşi convenţii prevede că. 59 al Statutului CIJ. cum ar fi: autoritatea emitentă a actului.interzicerea genocidului.. a sclaviei. ca o normă de la care nu este permisă nici o derogare şi care nu poate fi modificată decât printr-o nouă normă a dreptului internaţional general având acelaşi caracter". Este din ce în ce mai evidentă necesitatea completării ei.a. MIJLOACELE AUXILIARE DE DETERMINARE A NORMELOR DREPTULUI INTERNAŢIONAL 7. . Vatel. §8.a. 20). cu acte ale acestor organizaţii în cadrul cărora statele se manifestă plenar ca subiecte ale dreptului internaţional. §7. Răspunderea pentru încălcarea unei norme de ius cogens este imprescriptibilă. Prevederi similare conţinea şi Pactul Ligii Naţiunilor (art. manifestarea de voinţă expresă şi neechivocă de a produce efecte în planul relaţiilor internaţionale. Suarez. Jurisprudenţa Hotărârile judecătoreşti ale instanţelor naţionale sau internaţionale pot fi utilizate de către Curtea Internaţională de Justiţie ca mijloace suplimentare de determinare a conţinutului unor norme de drept internaţional. Actele unilaterale ale statelor Unele acte unilaterale ale statelor sunt susceptibile a produce efete juridice în planul relaţiilor internaţionale. Aceste efecte ale actelor unilaterale se produc mai frecvent în anumite domenii ale dreptului internaţional.1. . . astfel încât lista izvoarelor dreptului internaţional public. enumerate de art.praeter legem sau pentru completarea unor lacune ale normelor existente. 7. cum ar fi dreptul mării. 103 al Chartei ONU: "în caz de conflict între obligaţiile Membrilor Naţiunilor Unite decurgând din prezenta Chartă şi obligaţiile care decurg din orice alt acord internaţional. Art. liceitatea actului. IUS COGENS Art.interzicerea recurgerii la forţă şi la ameninţarea cu forţa. IERARHIA NORMELOR ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC.2. orice tratat existent care este în contradicţie cu această normă devine nul şi încetează. cum ar fi renunţarea la imunitatea de jurisdicţie în anumite domenii. hotărârile acestei instanţe nu au forţă obligatorie decât între părţile litigiului şi doar cu privire la cazul concret soluţionat. recunoaşterea unui stat sau a unui guvern).acte de renunţare. Aceste efecte ale actelor unilaterale ale statelor depind de o serie de factori. dreptul conflictelor armate etc. Doctrina Calificarea doctrinei "celor mai calificaţi specialişti" ca mijloc auxiliar de determinare a normelor dreptului internaţional îşi are originea în rolul jucat de doctrină la formarea şi dezvoltarea acestei ramuri de drept.

societăţile transnaţionale. trebuie să aibă următoarele caracteristici: a) o populaţie permanentă.Drept internaţional contemporan. c) o autoritate guvernamentală. Enumeraţi şi explicaţi principiile generale ale dreptului internaţional public. 2003 CAPITOLUL 3 – SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC §1. în calitatea lor de colectivităţi umane organizate care se bucură de suveranitate: de altfel. Suveranitatea şi egalitatea statelor Suveranitatea şi egalitatea statelor reprezintă principii de bază ale dreptului internaţional şi ale societăţii internaţionale.2. cum ar fi popoarele şi mişcările de eliberare naţională. o poziţie aparte în privinţa capacităţii juridice de drept internaţional o ocupă individul. INTRODUCERE Categorii de subiecte în dreptul internaţional public contemporan: a) statele . 2. Când se aplică echitatea ca izvor de drept internaţional public? 4. organizaţiile neguvernamentale internaţionale. Criteriile de identificare a statelor în dreptul internaţional Convenţia de la Montevideo privind drepturile şi îndatoririle statelor din 19331 cuprinde o un set complet de criterii pentru identificarea statelor. b) un teritoriu determinat. Ediţia a III-a.. Introducere în dreptul internaţional public. ca persoană în dreptul internaţional.1. din rolul primordial declarat al organizaţiei în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. STATELE – SUBIECTE PRIMARE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC 2. Acestea au un statut special. §2. Definiţia statului cuprinsă în această Convenţie este astăzi considerată ca făcând parte din dreptul internaţional cutumiar.Drept internaţional. Art. Întrebări şi cerinţe pentru autoevaluare: 1. b) organizaţiile internaţionale interguvernamentale. 2000 Raluca MIGA-BEŞTELIU. Bogdan AURESCU.Chartei ONU decurge. d) capacitatea de a intra în relaţii cu alte state. suveranitatea este cea care asigură "baza politică şi juridică a calităţii statului ca subiect de drept internaţional". BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE: Bianca SELEJAN-GUŢAN. Există o ierarhie a izvoarelor dreptului internaţional public? 3. Adrian NĂSTASE. putând dobândi anumite drepturi şi asuma anumite obligaţii internaţionale. 1 6 . Care sunt elementele cutumei internaţionale? 2. pentru statele membre.. sunt incluse de unii autori în categoria subiectelor dreptului internaţional. Statele sunt cele mai importante subiecte ale dreptului internaţional public. Bucureşti: Editura All Beck. Doctrina dreptului internaţional a identificat cele mai importante consecinţe ale celor două principii: a) suveranitatea implică în primul rând competenţa exclusivă asupra unui teritoriu determinat şi asupra populaţiei ce îl ocupă. 1 al acestei convenţii stabileşte că statul. BOLINTINEANU. 2003 BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ: Al. Drept internaţional public. Alte entităţi. Adoptată de a 7-a Conferinţă Internaţională a Statelor Americane. De asemenea. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. dar fără a dispune de o capacitate juridică deplină pe plan internaţional. Bucureşti: Editura All Beck. ca şi din vocaţia de universalitate a acesteia.

Elementele teritoriului sunt: solul. manifestarea de voinţă a statului de a considera entitatea respectivă membru al comunităţii internaţionale. Elementele statului 2. . deci. de regulă ca urmare a unei revoluţii sau lovituri de stat. că o entitate politică întruneşte criteriile de existenţă a unui stat nou cu personalitate juridică deplină de drept internaţional. 2. precum şi din cetăţeni străini şi apatrizi. Formele recunoaşterii.5. Capacitatea de a intra în relaţii cu alte state. Una din cele mai controversate probleme privind recunoaşterea statelor este cea a efectelor acesteia. 7 . Actul recunoaşterii conţine. Există două mari curente de opinie în această privinţă: cei care susţin existenţa unui efect constitutiv al recunoaşterii şi cei care susţin că recunoaşterea are doar un efect declarativ.expresă şi tacită.3. două declaraţii privind recunoaşterea. Acest tip de recunoaştere apare atunci când o nouă autoritate guvernamentală se instalează la putere prin forţă.3. neexistând nici o obligaţie în acest sens în sarcina statelor.1. spaţiul aerian.1. de a defini şi încheia liber relaţiile internaţionale. Recunoaşterea are şi un caracter neuniform.3. recunoaşterea apare în legătură cu apariţia unor state sau guverne noi. se pune problema transmisiunii drepturilor şi obligaţiilor vechiului stat. Recunoaşterea guvernelor este actul unilateral prin care un stat consideră guvernul altui stat ca organ capabil să stabilească relaţii bilaterale între cele două state. Asociaţiile de state 3. Recunoaşterea statelor Recunoaşterea unui stat reprezintă manifestarea de voinţă prin care un stat admite. 2. apele interioare. Autoritatea guvernamentală reprezintă ansamblul de organe care exercită prerogativele suveranităţii în limitele teritoriului determinat şi asupra populaţiei aflate pe acest teritoriu.6.3. cu schimbarea ordinii constituţionale a statului.2. Nu există un set general aplicabil de reguli care să determine modalităţile şi criteriile recunoaşterii statelor. a fost considerată de jurişti ca Charles Rousseau şi Guggenheim ca fiind criteriul decisiv în determinarea existenţei statului. marea teritorială. La nivelul Comunităţii Europene a fost elaborate.5.2. instalarea unui guvern nou.4. 2. de a aparţine sau nu organizaţiilor internaţionale etc. În principiu. cum ar fi: crearea unui stat nou. recunoaşterea are un caracter discreţionar. Recunoaşterea internaţională a statelor şi guvernelor Recunoaşterea poate fi definită ca acea manifestare unilaterală de voinţă prin care un stat constată existenţa anumitor acte. Teritoriul reprezintă spaţiul în cadrul căruia se exercită suveranitatea de stat.5.individuală şi colectivă. în mod expres sau tacit.4. problemă ce face obiectul instituţiei succesiunii statelor. generate de dezmembrarea fostei Uniuni Sovietice şi a fostei Iugoslavii. formată din cetăţeni ai statului respectiv. Federaţia sau statul federal 2. Succesiunea statelor În contextul mai larg al statului ca subiect primar al dreptului internaţional public. apariţia unei stări insurecţionale etc.b) suveranitatea implică obligaţia de non-ingerinţă a altor state în zona de competenţă exclusivă a statului. urmată de regruparea componentelor (prin fuziune sau absorbţie) ori formarea unor state noi. 2. 2. c) suveranitatea şi egalitatea statelor implică dependenţa oricăror obligaţii ce decurg din cutumă sau din tratate de acordul statului ce se obligă. Populaţia este colectivitatea umană aflată în mod permanent sau temporar pe un anumit teritoriu. d) dreptul statelor de a-şi stabili liber regulile interne. . O altă cauză a creerii unor state noi a fost procesul de decolonizare. Cel mai frecvent însă. modificări teritoriale. În aceste situaţii. în anul 1991. 2. 2. Unele tipuri speciale de state în dreptul internaţional contemporan 1. 2. fapte sau situaţii care pot avea consecinţe asupra drepturilor şi obligaţiilor sale sau asupra intereselor sale politice şi declară expres sau admite implicit că acestea constituie elemente pe care se vor baza relaţiile sale juridice viitoare în raport cu noua situaţie sau entitate. dezmembrare sau separare. subsolul. denumită şi "independenţă".3.3.de iure şi de facto. Recunoaşterea poate fi determinată de o serie de situaţii juridice noi care pot influenţa relaţiile dintre state. Recunoaşterea statelor poate fi: . Vaticanul 2. poate apărea problema modificării structurii comunităţii internaţionale prin dispariţia unor state prin.

1983. o organizaţie internaţională trebuie să întrunească următoarele elemente constitutive: 1. de a încheia tratate cu statele membre. să fie constituită din state în calitate de membri. Spre deosebire de state. ea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . cum ar fi: . . 3. tratatele încheiate de statul predecesor îşi încetează aplicabilitatea pe acest teritoriu. ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE INTERGUVERNAMENTALE CA SUBIECTE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC Personalitatea juridică internaţională a organizaţiilor internaţionale Organizaţiile internaţionale interguvernamentale sunt acele asocieri ale statelor. să aibă o structură instituţională proprie (formată din organe cu funcţionare permanentă sau periodică şi cu atribuţii determinate de tratatul constitutiv). . Pentru a evita orice confuzii.să fie determinată. Domeniul cel mai complex al succesiunii statelor este cel al succesiunii la tratate. să fie constituite în temeiul unui tratat multilateral încheiat între statele membre. legat de scopul şi de funcţiile specifice determinate la constituire. capabilă să adopte acte opozabile membrilor organizaţiei. în scopul realizării unor obiective şi activităţi determinate în planul relaţiilor internaţionale. Pentru ca o entitate să poată fi considerată popor. doctrina mai adaugă şi necesitatea conformităţii organizaţiei cu normele dreptului internaţional. întemeiate pe respectarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi dreptului lor de a dispune de ele însele" (s. care face referire la ele încă din art. în ceea ce priveşte răspunderea pentru relaţiile internaţionale ale unui teritoriu".competenţa de control sau de sancţionare în raporturile cu statele membre. organizaţiile internaţionale dobândesc şi o serie de obligaţii. Pentru a beneficia de personalitate juridică internaţională. ele sunt obligate să respecte dreptul internaţional şi să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu normele acestuia Organizaţiile internaţionale mai au şi unele competenţe specifice. POPOARELE ŞI MIŞCĂRILE DE ELIBERARE NAŢIONALĂ 4. La aceste elemente. să aibă o identitate evidentă. intrată în vigoare în 1996) şi Convenţia referitoare la succesiunea statelor cu privire la bunuri. Comisia de Drept Internaţional a elaborat două convenţii multilaterale cu caracter de codificare în materia succesiunii statelor: Convenţia referitoare la succesiunea statelor cu privire la tratate (Viena.) şi se întemeiază pe afirmarea principiului auto-determinării ca principiu fundamental al dreptului internaţional. de a înainta plângeri internaţionale pentru daunele suferite de organizaţie sau de reprezentanţii săi. Dacă numai o parte a unui teritoriu trece de la statul predecesor la statul succesor.să aibă legătură cu un anumit teritoriu. 2. 2. cu state terţe sau cu alte organizaţii.competenţa normativă – de a elabora norme sau reguli convenţionale de drept internaţional. De asemenea.n. arhive şi datorii (Viena. Astfel. de a-şi constitui şi gestiona resursele financiare. Personalitatea juridică internaţională conferă organizaţiilor internaţionale următoarele drepturi: 1. 1 alin. distinctă de cea a statelor membre. §4. state terţe sau alte organizaţii internaţionale. 4. Popoarele Calitatea de subiect internaţional al popoarelor rezultă din prevederile Chartei ONU.În cadrul ONU. organizaţiile internaţionale au o personalitate juridică internaţională cu un caracter limitat şi specializat. Aceste convenţii cuprind şi o definiţie a instituţiei succesiunii: "prin expresia succesiune a statelor se înţelege substituirea unui stat în locul altuia. 1978. §3. organizaţia internaţională dobândeşte personalitate juridică internaţională. trebuie precizat că este general acceptată norma potrivit căreia minorităţile naţionale nu pot fi considerate popoare şi în consecinţă nu se bucură de dreptul la auto-determinare. în timp ce tratatele încheiate de statul succesor îşi extind câmpul de aplicare şi pe teritoriul care a devenit parte a statului succesor. în temeiul personalităţii lor internaţionale. 3. Odată întrunite aceste elemente. 8 . nu a intrat încă în vigoare).1. de a stabili şi menţine legături cu misiunile permanente ale statelor membre acreditate pe lângă ele şi de a numi misiuni proprii pe lângă state membre. 2: unul din scopurile organizaţiei este cel de a "dezvolta relaţii prieteneşti între naţiuni. constituite în temeiul acordului lor de voinţă. cu excepţia cazurilor în care actul constitutiv interzice acest lucru.

Ce presupune capacitatea de a intra în relaţii cu alte state? 2.2. Reguli privind succesiunea statelor la tratate 8.Federaţia Internaţională a Ligilor Drepturilor Omului (cu sediul la Paris). . . §7. Efectele recunoaşterii statelor. Leon Duguit). . Personalitatea juridică a organizaţiilor internaţionale 9 . Cu toate acestea.Human Rights Watch (New York). Mişcările de eliberare naţională Mişcările de eliberare naţională care acţionează pe un anumit teritoriu pot stabili relaţii internaţionale cu state sau cu alte mişcări de acelaşi tip.Comisia Internaţională a Juriştilor (Geneva).Amnesty International (Londra). capabilă să ducă până la capăt lupta de eliberare naţională în vederea constituirii unui stat independent. Întrebări şi cerinţe: 1. 5. mişcările de eliberare naţională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . Alţi autori arată că societăţile transnaţionale nu pot fi subiecte de drept internaţional. reprezentative. INDIVIDUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC Una din cele mai controversate probleme din doctrina dreptului internaţional contemporan este cea a poziţiei individului ca subiect al dreptului internaţional public. prin aceea că statul nu ar fi decât un instrument pentru promovarea unor interese colective. capabile a avea un rol în relaţiile internaţionale şi ai căror membri se bucură de drepturi independente de vot în cadrul organizaţiei. 7. prin legătura de cetăţenie pe care o are cu statul. . privind furnizarea unor bunuri sau servicii.Federaţia Internaţională Helsinki pentru Drepturile Omului (cu sediul la Viena) Prin Rezoluţia 1996/31. Există o obligaţie de recunoaştere a statelor? Exemplificaţi şi explicaţi. cu sediul la Londra). Formele recunoaşterii statelor. §6.să aibă organe proprii de conducere. . Primele organizaţii internaţionale 9. . Consiliul Economic şi Social al ONU s-a pronunţat pentru recunoaşterea unui statut consultativ ONG-urilor în raport cu Organizaţia Naţiunilor Unite. §5.Articolul 19 (organizaţie dedicată libertăţii de opinie şi exprimare. Alţi autori neagă calitatea individului de subiect al dreptului internaţional public. problema poziţiei individului în dreptul internaţional contemporan este mult mai complexă. arătând că el este doar un obiect al acestei ramuri de drept.Anti-Slavery International (Organizaţia Internaţională împotriva Sclaviei.să constituie o forţă organizată. Exemple de ONG: . consideraţi singurele subiete ale dreptului internaţional public (Georges Scelle. 4. Această din urmă condiţie trebuie privită în legătură cu situaţia tranzitorie în care trebuie să se găsească mişcarea respectivă. cu sediul la Londra). precum şi capacitatea acestor societăţi de a încheia contracte de stat.4. .să exercite autoritatea de facto pe un anumit teritoriu. exploatarea unor bogăţii naturale etc. Unii autori susţin că individul este un subiect al dreptului internaţional public. . având în vedere forţa lor economică şi extinderea activităţii lor în numeroase state. iar actele sale sunt aduse la îndeplinire prin intermediul indivizilor. adoptată la 25 iulie 1996. 6. adică acele contracte ce intervin între un stat şi o astfel de societate.acest teritoriu să reprezinte o parte îmsemnată din teritoriul statului în care acţionează. Criterii pentru recunoaşterea guvernelor. ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE NEGUVERNAMENTALE Organizaţiile internaţionale neguvernamentale (ONG) sunt forme private de asociere. . . Unii autori consideră societăţile transnaţionale ca fiind veritabile subiecte ale dreptului internaţional. 3. SOCIETĂŢILE TRANSNAŢIONALE Societăţile transnaţionale reprezintă "întreprinderi formate dintr-un centru de decizie localizat într-o ţară şi centre de activitate înzestrate sau nu cu personalitate juridică proprie situate în una sau mai multe ţări" Determinarea locului şi rolului acestor entităţi în cadrul comunităţii internaţionale constituie o problemă controversată. Pentru a fi recunoscute ca subiecte de drept internaţional.Asociaţia pentru prevenirea torturii (cu sediul la Geneva). Criteriile de recunoaştere ale Uniunii Europene.

Conflictele pozitive şi negative de cetăţenie Situaţiile în care. 2. 2. o persoană devine apatrid.. pe teritoriul unui stat se pot afla şi cetăţeni străini. cel de-al doilea are în vedere componenta sa subiectivă. Desigur. datorită lipsei de uniformitate între legislaţiile mai multor state privind acordarea şi pierderea cetăţeniei. 14. Pentru a reduce aceste cazuri. 12. Conflictul negativ de cetăţenie apare atunci când. Aceste convenţii recunosc dreptul oricărei persoane la o cetăţenie. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE: Bianca SELEJAN-GUŢAN. din cauza neconcordanţelor legislaţiilor în materie.Drept internaţional contemporan. ca fiind totalitatea persoanelor care trăiesc pe teritoriul statului. BOLINTINEANU. Ce sunt societăţile transnaţionale şi care este rolul lor în dreptul internaţional public? Rolul individului ca „actor” al dreptului internaţional public. Cetăţenia poate fi aşadar definită ca fiind acea situaţie juridică specială a persoanei fizice. 1954) şi Convenţia pentru reducerea cauzelor de apatridie (1961). situaţie ce rezultă din apartenenţa acelei persoane la un anumit stat. Adrian NĂSTASE. au fost elaborate la nivel internaţional o serie de convenţii: Convenţia ONU privind statutul apatrizilor (New York. ea este utilizată pentru a desemna o instituţie juridică. şi care îi conferă deplinătatea existenţei şi exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de Constituţia şi legile statului respectiv.10. în mod permanent sau temporar.1. fie prin renunţare sau retragere. Conflictul pozitiv de cetăţenie apare în cazul pluricetăţeniei. Bucureşti: Editura All Beck. Pierderea cetăţeniei Pierderea cetăţeniei poate avea loc fie de drept (de exemplu. CETĂŢENIA În doctrina dreptului constituţional. Dacă primul sens se axează pe componenta obiectivă.. un individ are mai multe cetăţenii sau nu are nici o cetăţenie. §2. 2. POPULAŢIA CA ELEMENT CONSTITUTIV AL STATULUI Populaţia statului a fost definită. statut creat prin anumite norme juridice. reglementările privind dobândirea de drept cetăţeniei se subsumează la două mari sisteme consacrate: ius sanguinis şi ius solii. precum şi apatrizi.2. Introducere în dreptul internaţional public. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. normativă a noţiunii. Alături de cetăţenii proprii. 13. 10 . cel mai frecvent sub forma bipatridiei sau dublei cetăţenii. Drept internaţional public. Bucureşti: Editura All Beck. În primul rând. Structura şi membrii organizaţiilor internaţionale Ce sunt organizaţiile neguvernamentale internaţionale? Rolul ONG în dreptul internaţional. Dobândirea cetăţeniei În dreptul comparat. poartă denumirea de conflicte de cetăţenie. între cele două sensuri ale noţiunii de cetăţenie există o strânsă legătură. sau fără cetăţenie. 2003 CAPITOLUL 4 – POPULAŢIA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC §1. Bogdan AURESCU. 11. în sens larg. iar cel de-al doilea sens al noţiunii de cetăţenie vizează condiţia juridică sau statutul juridic al persoanei care are calitatea de cetăţean. ei având un regim juridic diferit de cel al cetăţenilor. accentuând persoana ca element central al cetăţeniei. indiferent de cetăţenie.Drept internaţional. Ediţia a III-a.3. 2003 BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ: Al. noţiunea de cetăţenie are două sensuri principale. prin adopţia unui minor de către cetăţeni străini). 2000 Raluca MIGA-BEŞTELIU.

Tratamentul aplicabil strănilor cunoaşte mai multe forme.Of.Convenţia privind statutul refugiaţilor (1951). o persoană aflată pe teritoriul său. în temeiul unor tratate internaţionale.a. §4. care cuprinde: Declaraţia ONU asupra Azilului Teritorial. rămâne şi părăsi teritoriul statului ş. care grupează normele privind protecţia specială a acestor persoane. s-a dezvoltat şi un corpus complex de soft law. Din practica actuală a statelor rezultă aplicarea combinată a regimurilor menţionate în privinţa străinilor aflaţi pe teritoriul lor.§3. 537/2003.. regulamentelor. s-a dezvoltat. . nr. statele părţi la Convenţie se obligă: . un refugiat. ş. b) regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate.Protocolul la Convenţia privind statutul refugiaţilor (1967). în mod special după cel de-al doilea război mondial. În România. PROTECŢIA DIPLOMATICĂ Obiectul protecţiei diplomatice a unui stat sunt proprii cetăţeni aflaţi pe teritoriul altui stat şi care au suferit prejudicii. 11 . la cererea altui stat. Astfel. Dreptul refugiaţilor are două dimensiuni: cea universală şi cea regională. în ambele dimensiuni ale acestuia. 17. aprobată cu unele modificări prin Legea nr. EXTRĂDAREA este actul prin care un stat predă.să aplice dispoziţiile acesteia fără discriminări. presupusă a fi autoarea unei infracţiuni. La nivelul dreptului internaţional public. în ce priveşte libertatea de a practica religia lor şi libertatea de instruire religioasă a copiilor lor. Statutul persoanelor refugiate cuprinde o serie de drepturi şi obligaţii reglementate atât de Convenţia din 1951. pentru a fi judecată sau pentru a executa o pedeapsă la care a fost condamnată anterior. în ţara în care se află. în art. Publicată în M. conform căruia cetăţenii străini beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi proprii cetăţeni ai statului. cu excepţia drepturilor politice.Regulile comune europene asupra azilului (Tampere. în nici un fel. Unul din cele mai importante principii ale dreptului refugiaţilor este cel al non-returnării (principle of nonrefoulement). rezoluţii ale Consiliului de Securitate ONU. condiţiile în care aceştia pot intra. la un moment dat pe teritoriul unui stat.să acorde refugiaţilor un tratament cel puţin la fel de favorabil ca şi cel acordat cetăţenilor. Pe de altă parte. în situaţia în care aceştia devin indezirabili ca urmare a săvârşirii unor fapte care încalcă legile sau interesele acelui stat. precum şi măsurilor luate pentru menţinerea ordinii publice. 2 3 Publicată în M.a. nr. Convenţia stabileşte. Protecţia diplomatică derivă din legătura de cetăţenie între persoana fizică şi stat. în art. 3 Probleme deosebite. regimul cel mai favorabil care a fost acordat cetăţenilor unui stat terţ. 955/2002. un "drept internaţional al refugiaţilor".Convenţia Organizaţiei Unităţii Africane privind aspecte specifice ale problemelor refugiaţilor (1969). Principalele surse ale dreptului refugiaţilor la nivel universal şi regional sunt: . . au apărut în privinţa extrădării şi expulzării. în temeiul căruia statul acordă străinilor. În aplicarea acestor surse internaţionale. EXPULZAREA este actul prin care un stat constrânge unul sau mai mulţi străini aflaţi pe teritoriul său să-l părăsească. obligaţia generală a refugiaţilor de a se conforma legilor. Doctrina dreptului internaţional a subliniat necesitatea stabilirii unui standard minim internaţional în privinţa regimului străinilor (international minimum standard).a. reguli elaborate de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi ş. Alături de aceste norme.Of. . REGIMUL JURIDIC AL STRĂINILOR Regimul juridic al străinilor este stabilit de către fiecare stat în parte şi constă în determinarea drepturilor şi obligaţiilor străinilor. 194/20022. rezultate din practica statelor: a) regimul naţional. cât şi de dreptul intern al statelor. §5. . CATEGORII SPECIALE: REGIMUL REFUGIAŢILOR ŞI AL PERSOANELOR STRĂMUTATE Persoanele refugiate reprezintă o categorie distinctă de străini existenţi. regimul străinilor este reglementat de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. sub aspectul dreptului internaţional. fiecare stat şi-a dezvoltat propriul sistem de protecţie a refugiaţilor. dreptul la protecţie diplomatică a cetăţenilor români.2. Protecţia diplomatică este una din obligaţiile misiunilor diplomatice ale statului respectiv. în anumite condiţii. 357/2003. 1999). în temeiul căruia statele se obligă să nu expulzeze sau să nu returneze. Constituţia României prevede.

BOLINTINEANU. Sfârşitul primului război mondial a însemnat începutul unei noi etape în dezvoltarea dreptului internaţional.Drept internaţional contemporan. această acordare nu poate fi considerată un act inamical faţă de statul de origine al celui care solicită azilul.. În a doua jumătate a sec. al XIX-lea au apărut firave încercări de internaţionalizare a unor categorii de drepturi. Protecţia refugiaţilor la nivel internaţional. Bill of Rights al Constituţiei americane. apartenenţă la un anumit grup social sau opinii politice (art. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE: Bianca SELEJAN-GUŢAN. 6. PRIMELE PREOCUPĂRI PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI Ideea protecţiei unor drepturi fundamentale ale persoanei nu aparţine doar timpurilor noastre. 33 al Convenţiei). Bucureşti: Editura All Beck. Dreptul de a acorda sau de a refuza acordarea azilului teritorial este o manifestare a suveranităţii statului. Adrian NĂSTASE. în special în domeniul a ceea ce încă nu se numea "protecţia drepturilor omului". Abia în sec. Perioada postbelică. 3. din 27 iunie 2001. Stau mărturie declaraţiile de drepturi de la sfârşitul sec. inerente persoanei. 2003 BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ: Al. Bogdan AURESCU. al XX-lea. naţionalitate. potrivit căreia protecţia individului se poate realiza doar prin intermediul unui drept interstatal. problema protecţiei acestor drepturi nu putea depăşi. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. declaraţiile de drepturi din America de Nord.. religioase. Cu toate acestea. regimul juridic al refugiaţilor este reglementat de Ordonanţa nr. aprobată. dar aceasta în considerarea unor interese geopolitice ale marilor puteri vis-a-vis de drepturile propriilor cetăţeni aflaţi în străinătate.Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public. care depăşeşte această contradicţie a dreptului internaţional clasic. Ediţia a III-a. SISTEMUL DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE 4 Publicată în M.Of.4 §6.peste frontierele teritoriilor unde viaţa sau libertatea sa ar fi ameninţate pe motive de rasă. a luat naştere ceea ce se numeşte “dreptul internaţional al drepturilor omului”. Azilul teritorial şi azilul diplomatic. 5. prin Legea nr. Întrebări şi cerinţe: 1. 4. creat de către şi pentru state. Drept internaţional public. Ce sunt apatrizii şi care sunt măsurile la nivel internaţional pentru evitarea situaţiei de apatridie? Regimul juridic al străinilor – reguli generale. 2. 2000 Raluca MIGA-BEŞTELIU. 323/2001. La baza acordării azilului stau. 2003 CAPITOLUL 5 – PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI §1. partea I. care sunt supuse în ţara de origine unor persecuţii pentru activităţi politice. de regulă. Reguli de drept internaţional privind extrădarea şi expulzarea. religie. AZILUL TERITORIAL Acordarea azilului teritorial reprezintă un drept suveran al statului privind intrarea şi şederea pe teritoriul său a unor persoane de altă cetăţenie. al XVIII-lea: Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789. §2. 102/2000. în acel stadiu al dezvoltării dreptului şi relaţiilor internaţionale. 12 . raţiuni umanitare. În România. cu unele modificări. cadrul intern al fiecărui stat. De aceea. Una dintre cele mai importante direcţii de dezvoltare a dreptului internaţional după cel de-al doilea război mondial a fost preocuparea pentru protecţia drepturilor omului. Protecţia diplomatică a propriilor cetăţeni – forme de manifestare. Ideologii revoluţiilor burgheze au folosit ca port-drapel ideea drepturilor naturale. Bucureşti: Editura All Beck. din 1791..

art.3. Ea a fost adoptată de AG a ONU ca rezoluţie. inumane sau degradante. dreptul la un proces echitabil. reţinerii sau exilului. limbă sau religie. de întrunire şi dreptul la liberă circulaţie. Declaraţia Universală cuprinde două mari categorii de drepturi: drepturile civile şi politice şi drepturile economice. Declaraţia Universală nu este un tratat. 62 §2 . 2. sociale şi culturale. documente ce au fost elaborate. inclusiv dreptul acestuia de a participa la guvernarea ţării sale. Articolul 1 §3 al Chartei conferă ONU scopul fundamental “de a realiza cooperarea internaţională. 10 şi 13 . la libertatea şi la securitatea persoanei. Una din cele mai importante completări este articolul 27.Pactul Internaţional privind drepturile economice.articolul 55/c . de religie. dreptul tuturor persoanelor private de libertate de a fi tratate în mod omenos şi cu respect pentru demnitatea inerentă fiinţei umane. în demnitate şi în valoarea persoanei umane. dreptul copilului de a dobândi o cetăţenie şi de a i se oferi acele măsuri de protecţie decurgând din statutul său de minor. Din categoria drepturilor civile şi politice fac parte: dreptul la viaţă. Cu toate acestea. de a profesa şi practica propria religie. este primul document cuprinzător în sfera drepturilor omului. Pactul Internaţional privind drepturile civile şi politice (PIDCP) Pactul a fost adoptat în 1966 şi proclamă mai multe drepturi din această categorie decât Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Pentru a asigura respectarea obligaţiilor asumate prin Pact. dreptul la o retribuţie echitabilă şi satisfăcătoare. care conţine angajamentul statelor de a recunoaşte membrilor minorităţilor etnice. printr-un tratat internaţional fundamental cu vocaţie de universalitate. Ideea protecţiei drepturilor traversează întreg textul Chartei ca un fir roşu: . torturii şi tratamentelor crude. ca şi a naţiunilor. organ înfiinţat prin tratat şi format din 18 experţi independenţi aleşi pentru o perioadă de 4 ani. religioase sau lingvistice dreptul de a se bucura. dreptul la odihnă. adoptate şi aplicate în cadrul ONU. împreună cu alţi membri ai grupului lor. Charta Naţiunilor Unite. dezvoltând şi încurajând respectul drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale pentru toţi.art. Abia după un deceniu a fost posibilă intrarea lor în vigoare. prin ratificarea de către 35 de state. există şi drepturi enunţate de DUDO care nu se regăsesc în Pact: dreptul de proprietate. Se mai recunoaşte dreptul la viaţă privată şi dreptul de proprietate. fără distincţie de rasă. dreptul de a nu fi supus în mod arbitrar arestării. adoptat de o organizaţie internaţională. acsta instituie un mecanism de aplicare. în egalitatea de drept a bărbaţilor cu femeile. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. prin intermediul Comitetului Drepturilor Omului. de cultura proprie. sex. adoptată la 10 decembrie 1948 de către Adunarea Generală a ONU. 68 2. sociale şi culturale (PIDESC) 13 . deci nu are putere obligatorie. la muncă şi la protecţie împotriva şomajului.Cadrul juridic internaţional care marchează începutul “erei drepturilor” este constituit dintr-o serie de documente ce formează aşa-numita “Chartă internaţională a Drepturilor Omului”. interdicţia sclaviei. prezumţia de nevinovăţie.1. direct sau prin reprezentanţi liber aleşi. de a se bucura de valorile artistice şi de a beneficia de progresul ştiinţific şi avantajele acestuia”. dreptul la plată egală pentru muncă egală. adoptată în urma Conferinţei de la San Francisco proclamă.3.art. dreptul la educaţie. mari şi mici”.2. 2. 2. Charta Organizaţiei Naţiunilor Unite Dreptul internaţional modern al drepturilor omului s-a dezvoltat cu precădere după cel de-al doilea război mondial. sau de a folosi limba proprie. “credinţa în drepturile fundamentale ale omului. Activitatea Comitetului se desfăşoară pe două planuri: procedura de raportare şi procedura de examinare a plângerilor inter-statale şi individuale. Printre drepturile garantate de Pact care nu sunt menţionate de DUDO se numără: libertatea de a nu fi închis pentru datorii. dreptul de a solicita şi a primi azil şi dreptul la cetăţenie. Având statutul de tratat internaţional. Articolul 27 se referă la drepturile culturale: “orice persoană are dreptul de a participa liber la viaţa culturală a comunităţii. Articolul 21 prevede drepturile politice ale individului.Pactele internaţionale privind drepturile omului Cele două Pacte internaţionale au fost adoptate de AG a ONU şi deschise spre semnare în decembrie 1966. sociale şi culturale fac parte: dreptul persoanei la asigurări sociale. în preambulul său.” Aceasta este prima consacrare de ordin general a protecţiei drepturilor omului la nivel internaţional. cele două Pacte creează obligaţii juridice pentru statele părţi.3.1. Declaraţia proclamă libertatea de exprimare. Din categoria drepturilor economice.2. 2.

inumane sau degradante (1984. "nucleul" (core treaties) îl formează următoarele convenţii: . inumane sau degradante 2. intrată în vigoare la 1 iulie 2003). Adunării Generale a ONU.4. şi nu în reprezentarea statului de unde provin. dreptul de a înfiinţa şi de a face parte din sindicate. Comisia este un organ politic. în baza art.Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente crude. extinzându-se la acelaşi nivel cu cele ale Comisiei. Negarea existenţei drepturilor omului nu a fost doar un 14 . pe acelaşi criteriu al repartizării geografice echitabile.4.4. dreptul la protecţia familiei.a. . . compusă din 26 de membri independenţi.Convenţia pentru drepturile copilului (1989. Pactul nu înfiinţa nici un Comitet special pentru examinarea rapoartelor. intrată în vigoare în 1969).Scurt istoric Întreg complexul de factori care a condus ONU la preocuparea deosebită pentru protecţia drepturilor omului a avut un efect similar în Europa. . Alte convenţii ONU privind drepturile omului La nivelul ONU au fost adoptate de-a lungul timpului o serie de convenţii specializate. Comisia a înfiinţat Subcomisia pentru Prevenirea Discriminării şi Protecţia Minorităţilor. §3. alese pe o perioadă de 5 ani după criteriul repartizării geografice echitabile.3. dreptul de a se bucura de cel mai înalt standard posibil de sănătate fizică şi psihică. ECOSOC a adoptat o serie de rezoluţii care au culminat cu înfiinţarea Comitetului pentru drepturile economice. Comisia are mandatul de a elabora propuneri de declaraţii şi convenţii internaţionale. 2. prin ECOSOC. Din punct de vedere tehnic.Convenţia pentru protecţia muncitorilor migranţi şi a membrilor de familie ai acestora (1990. El cere doar statelor părţi să prezinte rapoarte asupra măsurilor pe care le-au adoptat şi asupra progresului înregistrat în respectarea drepturilor recunoscute prin Pact. PIDESC nu cuprinde prevederi referitoare la un sistem de plângeri interstatale sau individuale. .Convenţia asupra eliminării oricărei forme de discriminare faţă de femei (1979.Convenţia asupra eliminării şi reprimării crimei de apartheid (1973) ş. trebuie menţionate : . Convenţia pentru eliminarea oricărei forme de discriminare rasială 2. Proceduri extra-convenţionale de protecţie a drepturilor omului la nivelul ONU Procedurile extra-convenţionale sunt acele proceduri de implementare a drepturilor omului fără caracter obligatoriu. intrată în vigoare în 1990). Începând cu 1976. SISTEMUL EUROPEAN DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI 3.1.1. Comitetul nu este un organ convenţional. sociale şi culturale.Convenţia pentru eliminarea oricărei forme de discriminare rasială (1965. intrată în vigoare în 1981).Convenţia privind statutul refugiaţilor (1951) şi protocolul acesteia din 1967. mandatul său fiind acela de a asista ECOSOC în examinarea rapoartelor statale. Convenţia asupra eliminării oricărei forme de discriminare faţă de femei 2. Unul din aceşti factori a fost. alcătuit din reprezentanţi ai 53 de state membre. dar care îşi au originea în rezoluţii ale Adunării Generale (non-conventional procedures). 2. dezvoltate în cadrul ONU şi bazate în primul rând pe Charta organizaţiei. Cel mai important rol în cadrul acestor proceduri îl joacă Comisia Drepturilor Omului. reacţia împotriva sistemelor fasciste care au provocat cel de-al doilea război mondial.5. Dintre acestea.Acest pact recunoaşte următoarele drepturi: dreptul la muncă.4. organ înfiinţat de Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) în 1946. ci un organ al ONU. dreptul la securitate socială. Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente crude. compus din 18 experţi aleşi cu titlu personal. intrată în vigoare în 1987). dreptul de a se bucura de condiţii de muncă juste şi prielnice. un stat nu se angajează să confere tuturor drepturilor enumerate un efect imediat. Aceste proceduri se numesc astfel pentru a le deosebi de procedurile convenţionale. pentru protecţia unor categorii speciale de drepturi sau de beneficiari. ci doar să utilizeze la maximum toate resursele sale disponibile în scopul de a ajunge treptat la deplina realizare a acestor drepturi. În 1947. aleşi pe o perioadă de 4 ani. Ratificând PIDESC.2. . dreptul la un standard de viaţă satisfăcător. care îşi au originea în tratatele şi convenţiile din materia drepturilor omului (treaty-based procedures). 68 al Chartei ONU. .Convenţia pentru prevenirea şi pedepsirea crimei de genocid (1948). în mod special. dreptul de a participa la viaţa culturală. ci stipulează doar că aceste rapoarte sunt înaintate Consiliului Economic şi Social al ONU (ECOSOC). dreptul la educaţie. pe care le înaintează. Denumirea Subcomisiei nu a însemnat limitarea activităţii acesteia: activităţile sale depăşesc cadrul dat de denumire. Alături de acestea.

. M. În forma iniţială. p. conştiinţă şi religie  libertatea de expresie  libertatea de asociere şi de întrunire paşnică  libertatea de a se căsători şi de a întemeia o familie Convenţia mai conţine o clauză de nediscriminare (art.Organele Consiliului Europei Comitetul Miniştrilor este organul decizional al Consiliului Europei. nu doar împotriva unei renaşteri a regimurilor dictatoriale fasciste. ce are ca scop promovarea educaţiei în domeniul drepturilor omului.G. 102. . Adunarea Parlamentară este prima adunare europeană din istoria continentului şi totodată are cea mai extinsă reprezentare: 46 de state sunt reprezentate în cadrul ei. . interzicerea muncii forţate  dreptul la libertatea şi siguranţa persoanei  dreptul la un proces echitabil  dreptul de a nu fi supus unor legi şi pedepse ex post facto  dreptul la viaţă privată şi de familie  libertatea de gândire.Suksi. dreptul de a nu fi judecat de două ori pentru aceeaşi faptă.Hanski.Human Rights in the World. 13). Secretarul General are responsabilitatea direcţiilor strategice ale programului de lucru al Consiliului Europei şi asupra bugetului organizaţiei şi supraveghează organizarea şi funcţionarea curentă a Consiliului.. 15 .interzicerea expulzării propriilor cetăţeni şi a expulzării colective a străinilor.rezultat incident al acestor sisteme. . Robertson.”5 Un alt factor a fost necesitatea protecţiei sistemelor democratice ale Europei Occidentale.2. Comisarul Drepturilor Omului a fost creat în 1999 şi este o instituţie independentă.dreptul la proprietate. În: R.Merrills.3.interzicerea privării de libertate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale. pp. Elaborarea şi semnarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului Convenţia a fost semnată la Roma în luna noiembrie 1950 şi a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953.The Council of Europe (I): the European Convention on Human Rights.garanţii acordate străinilor înainte de a fi expulzaţi din ţara unde îşi au reşedinţa. a se vedea şi J.dreptul la educaţie. Drepturile garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.angajamentul statelor de a organiza alegeri libere şi secrete la intervale de timp rezonabile. 14) şi obligaţia de a se acorda un remediu eficace prin instanţele naţionale oricărei persoane ale cărei drepturi au fost violate (art. cât şi colectivităţile regionale din Europa care aplică prevederile Chartei Autonomiei Locale adoptată de Comitetul Miniştrilor în 1985. 1949 – naşterea Consiliului Europei 3. 3. compus din miniştrii de externe ai statelor membre sau din reprezentanţii lor diplomatici permanenţi la Strasbourg. 5 A. Catalogul drepturilor garantate a fost lărgit prin Protocoalele adiţionale ulterioare:  Protocolul 1: . ci “un instrument deliberat de politică internă şi chiar o precondiţie a ascensiunii lor.287-306. .G. Manchester University Press. egalitatea în drepturi şi obligaţii între soţi. op.abolirea pedeapsa cu moartea pe timp de pace  Protocolul 7: . J. 1994. dreptul la reparaţii în caz de eroare judiciară.. Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CALRE) este un organ creat de Summit-ul de la Viena din anul 1993. Ea a fost urmată de 13 protocoale adiţionale. dreptul la recurs în procesele penale. CEDO garanta următoarele drepturi:  dreptul la viaţă  dreptul de a nu fi supus torturii sau altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante  dreptul de a nu fi ţinut în sclavie. a conştientizării şi respectării drepturilor omului în statele membre. .cit. după depunerea a trei ratificări.dreptul la liberă circulaţie. care are menirea de a reprezenta atât colectivităţile locale. Merrills.  Protocolul 4:  Protocolul 6: . ci şi împotriva unui alt fel de regimuri care preluaseră controlul asupra unei jumătăţi a continentului: regimurile comuniste.

inspirându-se din texte scrise de drept primar şi de drept derivat.5. Tratatul consacră competenţa Curţii de Justiţie în domeniul controlului respectului drepturilor fundamentale de către organele comunitare. în structura Curţii se regăsesc: Adunarea Plenară a Curţii. cererile individuale trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de admisibilitate prevăzute de articolul 35 al Convenţiei: A. C. De asemenea. Cererea să nu fie incompatibilă cu prevederile Convenţiei. care cuprinde în principal drepturi civile şi politice. Procedura de judecare a cererii individuale de Cameră sau de Marea Cameră – a se studia după curs 3. E. F § 2 din Tratatul asupra Uniunii Europene (Tratatul de la Maastricht) afirmă că Uniunea respectă drepturile fundamentale aşa cum sunt garantate de CEDO şi aşa cum rezultă din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre. Condiţiile de admisibilitate ale unei cereri individuale introduse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. fie de un particular. Totuşi. D. Camere. . 1 sau 2 vicepreşedinţi.Charta europeană a limbilor regionale sau minoritare (1992). Pentru a deveni parte la Chartă. El cuprinde intenţia statelor de a mări posibilitatea de intervenţie a Curţii de la Luxembourg în acest domeniu. la 18 octombrie 1961 şi a intrat în vigoare la 26 februarie 1965.Convenţia privind drepturile omului şi bio-medicina (1997). Cererea să nu mai fi fost supusă examinării unei alte instanţe internaţionale .Convenţia europeană asupra cybercriminalităţii (2001).4. Principala sarcină a noii Curţi Europene a Drepturilor Omului este asigurarea respectării angajamentelor care decurg pentru statele părţi la CEDO. manifest nefondată sau abuzivă . sub auspiciile Consiliului Europei. Protocolul 12 a introdus principiul general al non-discriminării. conform art. Pentru a fi examinate pe fond de către Curte. dacă nu conţine fapte noi.  Protocolul 13 a introdus abolirea pedepsei cu moartea în orice circumstanţe. Alte convenţii privind drepturile omului elaborate în cadrul Consiliului Europei Cu titlu exemplificativ. intrată în vigoare în 1989). sistemul de protecţie a drepturilor omului este esenţialmente jurisprudenţial.Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante (1987. intrat în vigoare la 1 mai 1999. Preşedintele Curţii. Pentru celelalte activităţi ale Curţii decât cea de examinare a cauzelor aduse înaintea sa. conţine importante dispoziţii relative la drepturile omului. Curtea îşi desfăşoară activitatea în: Adunarea Plenară a Curţii. 3. Charta este destinată a completa prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Judecătorii noii Curţi Europene a Drepturilor Omului sunt. enumerăm următoarele tratate: . Introducerea cererii într-un termen de 6 luni de la data deciziei interne definitive. cu un catalog de drepturi economice. Cererea să nu fie anonimă. Comitete. Epuizarea prealabilă a tuturor căilor de recurs interne.Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale (1994. în număr egal cu acela al statelor-părţi la CEDO. Tratatul de la Amsterdam. 3. din 2 octombrie 1997. 20-24 ale Convenţiei.7. art. un stat trebuie să accepte doar între jumătate şi două treimi din obligaţiile prevăzute de Chartă. . . Tratatul pune în lumină 16 . preşedinţii Camerelor. un stat trebuie să accepte cel puţin 10 din cele 19 articole care formează partea a II-a a Chartei sau 45 din cele 72 de paragrafe numerotate ale acestor articole. Protecţia drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene În cadrul Uniunii Europene. F. . De altfel. 3.Convenţia europeană cu privire la extrădare (1957). Competenţa ei acoperă toate problemele privind interpretarea şi aplicarea CEDO şi a Protocoalelor sale. Sesizarea Curţii privind încălcarea drepturilor garantate de CEDO se poate face fie de un stat-parte. intrată în vigoare în 1998). Charta Socială Europeană Charta Socială Europeană a fost semnată la Torino. din tradiţiile constituţionale naţionale şi din CEDO.6. sociale şi culturale. Judecătorul comunitar a intervenit în acest scop. B. Curtea Europeană a Drepturilor Omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului are două categorii de competenţe: soluţionarea litigiilor şi emiterea de avize consultative. absenţa unei enumerări a acestor drepturi implică inevitabil recursul la Curtea de Justiţie. Cererea să nu fie esenţial aceeaşi cu o cerere anterior examinată de Curte. . În urma acestui algoritm. Marea Cameră.

Charta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene . . Charta conţine o serie de principii generale. Curtea va fi formată din 17 . unele drepturi ale statului în cauză. Organizaţia Unităţii Africane s-a transformat în Uniunea Africană. §4. sociale şi culturale (1988) şi Protocolul privind abolirea pedepsei cu moartea (1990). Principalele instituţii create de Convenţie sunt Comisia Inter-americană a drepturilor omului şi Curtea Inter-americană a drepturilor omului. §5. Comisia Interamericană a drepturilor omului a fost creată prin Rezoluţie a OAS în 1959. Alte instrumente de protecţie a drepturilor omului din cadrul sistemului african: Convenţia africană asupra refugiaţilor. la ajutor social. În cazul constatării unor violări ale drepturilor. la 29 octombrie 2004. la Santiago de Chile. 6 al Tratatului – libertatea. 1948. statul de drept – Consiliul UE. de către Organizaţia Unităţii Africane şi intrată în vigoare în 1986. în 1985 a fost adoptată Convenţia Inter-americană pentru prevenirea şi pedepsirea torturii. Prin Protocolul adoptat în 1998. bazat pe examinarea petiţiilor individuale privind încălcări ale drepturilor omului în statele părţi. la securitate socială. reunit la nivelul şefilor de stat sau de guvern. Convenţia a fost completată prin două protocoale adiţionale: Protocolul adiţional în domeniul drepturilor economice. în 1981. egalitatea. în anumite condiţii. Charta a fost integrată în Tratatul privind Constituţia pentru Europa. poate. limitările aduse drepturilor. 3. se instituie Curtea africană a drepturilor omului şi popoarelor. care privesc în primul rând câmpul său de aplicare. inclusiv dreptul său de vot în cadrul Consiliului. al căror respect deplin a devenit o condiţie de adeziune şi de apartenenţă la Uniune. SISTEMUL INTERAMERICAN DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI Declaraţia Americană asupra Drepturilor şi Obligaţiilor Omului. precum şi "stabilirea contactelor umane şi alte probleme cu caracter umanitar". respectul drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale.adoptată la isa. În vederea reformării sistemului african. Dimensiunea umană a OSCE îşi are originea în principiul VII enunţat în Actul Final de la Helsinki (1975).obligaţia de încetare a violării. asupra drepturilor: cuprinde toate categoriile de drepturi inerente persoane umane. În 2001. subiect al unor serioase lacune. Convenţia Interamericană a drepturilor omului a fost adoptată în 1969 şi a intrat în vigoare în 1978. justiţia.obligaţia de restitutio in integrum prin reparaţii în natură sau prin echivalent. să suspende cu o majoritate calificată. În cazul încălcării grave şi persistente a principiilor enunţate în art. Comisia este formată din 11 membri. de anul acesta şi prin Curtea africană a drepturilor omului şi popoarelor. democraţia. Tot la nivelul sistemului inter-american. libertăţile. Protecţia drepturilor omului în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (fosta Conferinţă pentru Securitate şi Cooperare în Europa) este o organizaţie politică ce are ca principal scop asigurarea păcii şi securităţii la nivel regional european. SISTEMUL AFRICAN DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI Sistemul african are la bază Charta africană a drepturilor omului şi popoarelor. globală. instituind un sistem mai eficient. .obligaţia de a nu repeta violarea. Prin Convenţie. adică protecţia drepturilor fundamentale. documentul reafirmă drepturile clasice – demnitatea umană. autonomia sa. statele au următoarele obligaţii: . în anul 2000 Conţinutul şi structura Chartei. adoptată la Nairobi.importanţa garanţiei politice a drepturilor omului. s-a impus ideea creării unui organism jurisdicţional de protecţie a drepturilor omului la nivel african. Cât priveşte catalogul drepturilor. Comisia poate indica statelor măsurile speciale şi generale pe care trebuie să le ia în vederea eliminării efectelor violării drepturilor. şi intrat în vigoare în iulie 2004. statele-părţi îşi asumă obligaţia complexă de a respecta şi de a asigura drepturile enumerate (se subliniază astfel existenţa obligaţiilor pozitive în sarcina statelor). Unul din principalele domenii de acţiune în acest cadru larg al organizaţiei este aşa-numita dimensiune umană. Declaraţia este bazată pe aceeaşi viziune "holistică". Charta africană a drepturilor şi bunăstării copilului. la grevă. semnat la Roma. Ceea ce aduce nou declaraţia este legătura dintre drepturi şi obligaţii. conţinând însă un bogat catalog de drepturi sociale: dreptul la muncă. înalţi funcţionari guvernamentali aleşi de Conferinţa Şefilor de Stat şi de Guvern a Uniunii Africane pe o perioadă de 6 ani. Mecanismul de aplicare a Chartei se desfăşoară prin Comisia africană a drepturilor omului şi popoarelor şi. Protocolul asupra drepturilor femeii.8.

Prevederi ale Chartei ONU privind drepturile omului Proceduri prevăzute de PIDCP pentru protecţia drepturilor omului Proceduri extra-convenţionale de protecţie a drepturilor omului în cadrul ONU Evoluţie şi caracteristici ale sistemului european de protecţie a drepturilor omului Evoluţie şi caracteristici ale sistemului interamerican de protecţie a drepturilor omului Particularităţi ale protecţiei drepturilor omului în cadrul OSCE BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE: Bianca SELEJAN-GUŢAN. Editura All Beck. inclusiv cele survenite în cadrul procesului de decolonizare. e) cesiunea. Judecătorii sunt aleşi de Conferinţa UA pe o perioadă de 6 ani. 2001 CAPITOLUL 6 – TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC §1. d) extinderea sau acumularea. Bucureşti. 6. iar cesiunea reprezintă un mod derivat de dobândire a titlului. Protecţia europeană a drepturilor omului. instituţii. b) prescripţia achizitivă. 5. jurişti cu o înaltă autoritate morală. ocupaţia şi extinderea sunt considerate moduri originare. Surse. strâmtorile internaţionale. 3. resortisanţi ai statelor membre ale Uniunii Africane. Modificarea teritoriului În dreptul internaţional contemporan. c) cucerirea. Editura All Beck. judiciară sau academică recunoscută în domeniul drepturilor omului şi popoarelor. c) spaţiul aerian (coloana de aer situată deasupra teritoriului. Curtea va avea o competenţă consultativă şi una contencioasă. DOBÂNDIREA ŞI MODIFICAREA TITLULUI ASUPRA TERITORIULUI Modalităţi de dobândire a titlului asupra teritoriului Principalele modalităţi de dobândire a titlului asupra teritoriului pe care le vom analiza sunt: a) ocupaţia. 18 . funcţiile statale. fără nici un fel de ingerinţă din afară. spaţiul cosmic. marea teritorială. orice modificări teritoriale. Protecţia internaţională a drepturilor omului. 2003 BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ: Bianca SELEJAN-GUŢAN. În dreptul internaţional public. definit ca acel spaţiu geografic în cadrul căruia statul îşi exercită suveranitatea. sunt legale doar dacă sunt consecinţa exprimării voinţei suverane a poporului aflat pe acele teritorii. competenţă şi experienţă juridică. Suveranitatea teritorială se exercită asupra următoarelor elemente : a) spaţiul terestru aflat deasupra nivelului mării. NOŢIUNEA ŞI ELEMENTELE TERITORIULUI. precum şi subsolul aflat între limitele frontierelor. 2004 Corneliu-Liviu POPESCU. proceduri. Suveranitatea teritorială reprezintă dreptul de a exercita. până la limita spaţiului cosmic).11 judecători independenţi. §2. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 2. o importanţă deosebită o joacă şi alte spaţii care nu intră sub suveranitatea teritorială a statelor şi care au un regim juridic deosebit: marea liberă. în limitele spaţiale determinate. Întrebări şi cerinţe: 1. b) spaţiul acvatic: apele interioare. Drept internaţional public. Arctica şi Antarctica. 4. SUVERANITATEA TERITORIALĂ Teritoriul reprezintă elementul material al statului. Dintre acestea.

statul riveran poate lua unele măsuri asiguratorii sau de executare silită. Fiind supus suveranităţii exclusive a statului riveran. Frontierele Frontierele reprezintă acele linii reale sau imaginare trasate între diferite puncte ale globului. 3. În materie civilă. până la o lăţime de maximum 24 de mile marine.1. Navele militare şi alte nave de stat beneficiază de imunitatea statului străin. fie prin hotărâri ale unor instanţe internaţionale. dar au un regim juridic special. DELIMITAREA TERITORIULUI ŞI REGIMUL JURIDIC AL UNOR SPAŢII ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC 3. 3. Platoul continental ZONA CONTIGUĂ reprezintă fâşia de mare adiacentă mării teritoriale. fiind deschise navigaţiei pentru navele tuturor statelor. aceasta făcându-se. Unele frontiere se stabilesc prin lege internă. Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării. Printre primele încercări de codificare în acest domeniu se numără Conferinţa de la Haga (1907) privind regulile de purtare a războiului pe mare şi Conferinţa de codificare din 1930. privind platoul continental şi pescuitul şi privind conservarea resurselor biologice. sunt supuse unui regim juridic diferit de cel al apelor interioare ale unui stat. Dreptul mării Dreptul mării reprezintă astăzi o subramură distinctă a dreptului internaţional public. În 1982 a fost adoptată. o adevărată codificare a dreptului în materie.3. cum ar fi limita mării teritoriale. la Montego Bay.1.3. Marea teritorială Marea teritorială reprezintă fâşia de mare adiacentă litoralului. Canalele internaţionale Canalele internaţionale sunt căi maritime de comunicaţie. dacă se solicită sprijinul autorităţilor sale de către căpitanul navei sau de reprezentantul diplomatic al statului pavilionului. Prima Conferinţă asupra dreptului mării a fost convocată sub auspiciile ONU. fie prin tratatele de pace încheiate în urma unui conflict. în scopul facilitării navigaţiei. În consecinţă.3. pentru executarea unor obligaţii contractuale sau în virtutea răspunderii pentru activităţi care au legătură cu trecerea prin marea teritorială. frontiera reprezintă linia de demarcaţie a limitelor teritoriale în care statul îşi exercită suveranitatea. lacurile şi canalele maritime internaţionale 3. LACURILE INTERNAŢIONALE sunt acele mase de apă dulce sau sărată. 3. fluviile internaţionale pot fi contigue (cele care separă teritoriile unor state) şi succesive (cele care traversează mai multe state). În cadrul ei au fost adoptate 4 convenţii: privind marea liberă. construite pe teritoriul unui stat. care stabilesc limitele teritoriului statal. în 1958. dincolo de limita exterioară a acesteia. Apele maritime interioare 3. Frontierele pot fi clasificate după mai multe criterii.3. Jurisdicţia asupra navelor aflate în marea teritorială diferă după cum este vorba de nave comerciale sau de nave militare.2.§3.2. Regimul juridic al Dunării ca fluviu internaţional a cunoscut o evoluţie interesantă.2. datorită importanţei lor economice. Fluviile şi lacurile internaţionale FLUVIILE INTERNAŢIONALE sunt acele cursuri de apă care separă sau traversează teritoriile mai multor state şi care sunt navigabile până la vărsarea în mare. Fluviile şi lacurile internaţionale. reglementarea regimului juridic al mării teritoriale este de competenţa statului riveran. 3. În dreptul internaţional public.3. Zona economică exclusivă. de regulă. Aşadar. în materie penală.2. statul riveran are competenţa de a interveni: dacă la bordul unei nave comerciale s-a săvârşit o infracţiune prin care se aduce atingere ordinii sale publice sau ordinii publice din marea teritorială. Jurisdicţia asupra navelor comerciale aparţine. până la o anumită lăţime în larg. Canalele sunt ape interioare ale statului respectiv. Fluviile. pentru a crea o legătură între două mări libere. statului pavilionului navei. Zona contiguă. privind marea teritorială.4. asupra lor nu pot fi efectuate acte de urmărire penală. În unele situaţii. cu respectarea unor norme speciale de drept internaţional. dacă actele de urmărire penală sunte necesare în vederea reprimării traficului de stupefiante.2. se poate impune şi jurisdicţia statului riveran. 3. însă. ce are ca obiect de reglementare regimul juridic al spaţiului marin. Astfel. Frontierele se stabilesc fie prin acorduri încheiate între statele vecine. înconjurate de teritoriile mai multor state sau formând o frontieră între două sau mai multe state. de executare silită sau măsuri asiguratorii. 19 .

libertatea de a instala cabluri şi conducte submarine.3. Spaţiul aerian Spaţiul aerian naţional reprezintă coloana de aer aflată deasupra teritoriului unui stat. până la limita spaţiului cosmic. Fiecare stat are suveranitate deplină şi exclusivă asupra spaţiului aerian situat deasupra teritoriului său. sub egida ONU. potrivit art. în sensul că. conservării şi gestiunii resurselor naturale . asupra: a) instalării de insule artificiale. 86 al Convenţiei din 1982). . . în zona economică exclusivă sau în apele interioare ale unui stat (art. care are două subcomitete. . Aceste zone fac legătura între marea liberă sau o parte a zonei economice exclusive cu o altă parte a acestora. de către Adunarea Generală a ONU. 3. 1962 (XVII) din1963).3. În cadrul zonei economice exclusive.drepturi suverane în scopul explorării. de alte instalaţii şi structuri. stabilind în primul rând principiile fundamentale ale acestuia: 20 .Declaraţia asupra principiilor juridice care guvernează activitatea statelor în explorarea şi utilizarea spaţiului cosmic (adoptată prin Rezoluţia AG a ONU nr. unul tehnic şi unul juridic.libertatea de a zbura deasupra mării libere. "pentru a încuraja la maximum dezvoltarea economică şi ridicarea nivelului de trai". . în conformitate cu prevederile relevante ale Convenţiei.Rezoluţia AG a ONU nr. Comitetul Special pentru problemele spaţiului cosmic. 3 al Convenţiei de la Geneva privind marea liberă.a.5. b) cercetării ştiinţifice marine. inclusiv Luna şi celelalte corpuri cereşti ("tratatul spaţial") din 1967 ş.ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ este aşa-numita "mare patrimonială". din punct de vedere geologic. c) protecţiei şi menţinerii mediului marin. statul riveran are: .Convenţia referitoare la aviaţia civilă internaţională. Dintre primele instrumente internaţionale în materia spaţiului cosmic amintim: .cele două acorduri internaţionale suplimentare privind tranzitul aerian şi serviciile aeriene internaţionale şi anexele acestora. Marea liberă Marea liberă este formată din spaţiile marine care nu sunt incluse în marea teritorială. de regulă între 50 şi 550 metri adâncime. Principiul libertăţii mării are următoarele componente: . o parte a continentului (sau o prelungire a ţărmului) acoperită de apele mării pe o porţiune restrânsă. Regimul juridic al spaţiului aerian este reglementat de următoarele documente internaţionale: . PLATOUL CONTINENTAL reprezintă. Acesta din urmă este deschis navigaţiei aeriene a tuturor statelor.Convenţia de la Chicago din 1944. 1721(XVI) din 1961 privind principiul libertăţii spaţiului cosmic. Spaţiul cosmic Preocupările pentru stabilirea unui regim juridic al spaţiului cosmic au apărut odată cu progresul tehnic şi ştiinţific al activităţilor legate de acesta. 3. aceasta este deschisă tuturor statelor şi nici un stat nu poate pretinde în mod valabil că vreo parte a ei este supusă suveranităţii sale. . Spaţiul aerian internaţional este situat deasupra mării libere.libertatea de navigaţie. ca şi ale solului şi subsolului acesteia. în care statele au dreptul de a dispune de resursele naturale ale mării adiacente ţărmului. exploatării.5. În dreptul intern al statelor capabile să susţină din punct de vedere tehnic şi financiar astfel de activităţi au apărut treptat reglementări ale acestora.Tratatul privind principiile care guvernează activitatea statelor în explorarea şi utilizarea spaţiului cosmic. 3. .jurisdicţia.4. Aceste tratate guvernează regimul juridic al spaţiului cosmic. Regimul juridic al mării libere este guvernat de principiul libertăţii acesteia. care consacră dreptul de liberă trecere al navelor prin aceste strâmtori. a zonei economice exclusive şi platoului continental. în care este posibilă navigaţia.6 Strâmtorile internaţionale Strâmtorile internaţionale sunt acele întinderi de apă situate între porţiuni de uscat. În 1958 a fost creat. . precum şi drepturile şi obligaţiile statelor riverane şi ale navelor. 3. Regimul juridic al strâmtorilor internaţionale este reglementat de Convenţia din 1982. .alte drepturi şi obligaţii prevăzute de Convenţie.libertatea pescuitului. iar la nivel internaţional au fost adoptate unele documente în acest domeniu.

Bucureşti. Editura All Beck. Imunitatea se manifestă sub două forme principale: imunitatea de jurisdicţie şi imunitatea de execuţie.egalitatea sau par in parem non habet jurisdictionem: conflictele dintre entităţile juridice aflate pe aceeaşi poziţie nu pot fi supuse instanţelor uneia dintre acestea. Regimul juridic al Dunării. conflictele de jurisdicţie produc o serie de efecte specifice în dreptul internaţional public. JURISDICŢIA STATELOR Materia jurisdicţiei statelor în dreptul internaţional public are la bază principiile suveranităţii şi egalităţii statelor. Definiţia şi elementele teritoriului 2. 1. Drept internaţional. IMUNITATEA STATELOR Imunitatea statelor are la bază două reguli fundamentale: . O altă distincţie se face între jurisdicţia civilă şi jurisdicţia penală a statelor. 2003 CAPITOLUL 7 – JURISDICŢIA STATELOR ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC §1. În această accepţiune. b) suveranitatea implică obligaţia de non-ingerinţă a altor state în zona de jurisdicţie exclusivă a statului. prin sistemul său legislativ şi judiciar.2. principiul personalităţii pasive.1. Introducere în dreptul internaţional public. 5. Principiul general consacrat este cel al teritorialităţii: judecarea unei infracţiuni este de competenţa instanţelor de pe teritoriul unde a fost comisă.principiul explorării şi utilizării spaţiului cosmic în interesul tutror statelor.principiul non-intervenţiei în treburile interne ale altor state. 1. Care sunt principalele modalităţi de dobândire a titlului asupra teritoriului şi în ce constau acestea? 3. Drept internaţional public. Principalele consecinţe ale acestora în materie de jurisdicţie sunt: a) suveranitatea implică în primul rând jurisdicţia exclusivă asupra unui teritoriu determinat şi asupra populaţiei ce îl ocupă. §2. principiul universalităţii de jurisdicţie. Reguli rezultate din legislaţia şi practica statelor privind imunitatea statelor ratione materiae: - 21 . BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE: Bianca SELEJAN-GUŢAN. principiul cooperării statelor în utilizarea şi explorarea spaţiului cosmic. Jurisdicţia penală În materie penală. Reguli privind marea teritorială. jurisdicţia civilă a statului ţine în primul rând de standardele acestuia privind tratamentul aplicat strănilor. . Statul trebuie ca. administrativă şi judiciară. să asigure soluţionarea conflictelor de jurisdicţie (prin edictarea şi aplicarea regulilor de drept internaţional privat). principiul securităţii. Noţiunea de jurisdicţie a statelor poate fi definită ca acel aspect al suveranităţii ce se referă la competenţa lor legislativă. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 4. Regimul juridic al spaţiului cosmic. principiul utilizării în scopuri paşnice a spaţiului cosmic. 2003 BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ: Raluca MIGA-BEŞTELIU. Jurisdicţia civilă Din punctul de vedere al dreptului internaţional public. jurisdicţia poate fi teritorială şi personală. Întrebări şi cerinţe: 1. principiul neaproprierii. Excepţii de la principiul teritorialităţii: regula cetăţeniei.

proceduri referitoare la moartea. Misiunile diplomatice Misiunile diplomatice sau reprezentanţele diplomatice au fost definite în doctrină ca fiind acele "organe ale unui subiect de drept internaţional. Agenţii statului acreditar nu pot intra în aceste localuri decât cu consimţământul şefului misiunii.secţia politică. nunţiaturi etc.1. după subiectele relaţiilor diplomatice. .biroul pentru migraţiuni (apare în cazul statelor cu o politică de imigrare sau de emigrare). 22 al Convenţiei de la Viena: localurile misiunilor diplomatice sunt inviolabile. Tot aici se păstrează arhivele şi codurile diplomatice. . actele administrative. ." Misiunile diplomatice se pot clasifica după mai multe criterii: după criteriul duratei. forma şi implementarea politicilor externe şi de apărare ale statelor sunt în afara jurisdicţiei altor state. Art.) şi misiuni diplomatice între state şi organizaţii internaţionale.1. 3 al Convenţiei de la Viena stabileşte principalele funcţii ale misiunilor diplomatice.cancelaria – secţia centrală a misiunii. cauzate de un act ori de o omisiune a unui stat străin sau al agenţilor acestuia (de exemplu un asasinat). personal tehnic-administrativ şi personal de serviciu. . instituţii sau fonduri guvernate de dreptul internaţional public sunt în afara jurisdicţiei statului unde se încheie aceste tranzacţii. în general următoarele subdiviziuni: .dispute juridice cu caracter de drept privat la care este parte un stat străin (contracte comerciale. . înţelesul şi implementarea unor acorduri interguvernamentale care creează agenţii. Statul care trimite misiunea diplomatică poartă denumirea de stat acreditant.2. . . . asistenţă şi protecţie consulară.dispute juridice provenind din raporturi de muncă.validitatea.biroul ataşatului cultural. vize. Ea se aplică reprezentanţilor diplomatici ai unui stat faţă de jurisdicţia statului acreditant. 3. judiciare. . înţelesul şi efectul actelor interne legislative şi administrative ale statelor suverane nu pot fi supuse judecăţii în instanţele naţionale ale altor state. IMUNITĂŢILE ŞI PRIVILEGIILE DIPLOMATICE Imunitatea diplomatică este o formă particulară a imunităţii de stat.secţia sau biroul de presă. notariale. . distingem misiuni permanente şi misiuni temporare. vătămarea corporală a unei persoane sau prejudiciile cauzate unor bunuri. în mai trei categorii: personal diplomatic. potrivit art. . .tranzacţiile comerciale cu un stat străin. 3. . legaţii. contracte de prestări servicii. Structura misiunii diplomatice cuprinde. .1.tranzacţiile privind validitatea.). înţelesul şi efectul tranzacţiilor statelor suverane în temeiul dreptului internaţional public nu pot fi supuse judecăţii în faţa instanţelor naţionale ale altor state. Principalul izvor al dreptului diplomatic este Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice. Imunităţile şi privilegiile diplomatice 3. Concepte-cheie ale dreptului diplomatic 3.proceduri legate de bunurile mobile sau imobile ale unui stat străin.conţinutul.2.2. Statul acreditar are 22 . Inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice .validitatea. împrumuturi etc.secţia consulară – gestionează activităţile legate de paşapoarte. .art. Sunt supuse jurisdicţiei statului: .1.secţia economică şi comercială. iar statul care primeşte această misiune se numeşte stat acreditar.1.proceduri legate de răspunderea fiscală. unde are loc primirea şi pregătirea actelor care sunt de competenţa şefului misiunii şi unde se coordonează munca celorlalte secţii ale misiunii.biroul ataşatului militar. 3. §3.. Structura şi personalul misiunilor diplomatice Organizarea internă a misiunii diplomatice este de competenţa statului acreditant. adoptată în 1961 şi intrată în vigoare în 1964. 1 al Convenţiei de la Viena. Personalul misiunii diplomatice se împarte.şeful misiunii. întâlnim misiuni diplomatice între state (ambasade. . instituit în mod permanent pe lângă un alt subiect de drept internaţional şi însărcinat cu asigurarea relaţiilor diplomatice ale acestui subiect.

documentele şi corespondenţa diplomatică sunt şi ele ocrotite de orice ingerinţă. după efectele tratatelor faţă de părţi. Drept diplomatic şi consular. Un alt criteriu este cel al obiectului tratatului: tratate politice. oriunde s-ar afla. aşadar. 2003 BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ: Ion ANGHEL. op. 3. 4. potrivit art. culturale etc. Întrebări şi cerinţe: 1. Această inviolabilitate este distinctă de imunitatea de jurisdicţie penală. Inviolabilitatea arhivelor.îndatorirea specială de a lua toate măsurile necesare pentru protecţia localurilor misiunii împotriva oricărei ingerinţe sau pagube şi de a preveni orice tulburare a liniştii misiunii sau atingere adusă demnităţii acesteia. 23 . documentelor şi corespondenţei diplomatice Arhivele. Definiţi şi clasificaţi imunitatea statelor. Aplicarea criteriului calităţii subiectelor determină distincţia dintre tratate între state.2. tratate între state şi organizaţii internaţionale şi tratate între organizaţii internaţionale. Statul acreditar îl tratează cu tot respectul cuvenit şi va lua toate măsurile corespunzătoare pentru a împiedica orice atingere adusă persoanei. se disting: tratate-legi (cu valoare normativă) şi tratate-contract (cu efecte comparabile cu cele ale contractelor din dreptul privat). Ca şi în cazul inviolabilităţii sediilor.2. libertăţii şi demnităţii sale. 1996 Raluca MIGA-BEŞTELIU. Care sunt actele care nu beneficiază de imunitate? Imunităţile şi privilegiile diplomatice În ce condiţii poate fi deschisă valiza diplomatică de către autorităţile statului acreditar? Care sunt regulile şi principiile potrivit cărora se stabileşte jurisdicţia penală a statelor? BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE: Bianca SELEJAN-GUŢAN. persoana unui agent diplomatic este inviolabilă. 3.cit. Editura Lumina Lex. Astfel. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 5. Definiţia şi clasificarea tratatelor Tratatul internaţional este. Imunităţi personale a) Imunitatea de jurisdicţie penală b) Imunitatea de jurisdicţie civilă şi administrativă Privilegiile diplomatice reprezintă tratamente speciale aplicate agenţilor diplomatici de către statul acreditar. INTRODUCERE ÎN DREPTUL TRATATELOR 1.1. în diverse domenii. Introducere în dreptul internaţional public. militare. CAPITOLUL 8 – TRATATUL INTERNAŢIONAL. întâlnim tratate bilaterale şi tratate multilaterale. cu intenţia de a stabili raporturi juridice în conformitate cu dreptul internaţional. După criteriul numărului subiectelor. Drept internaţional. nu există nici o referire la situaţii de urgenţă. 24 al Convenţiei de la Viena. Drept internaţional public. 2.2.3. Acesta nu va putea fi supus nici unei forme de arest sau detenţie. 29 al Convenţiei de la Viena. Imunităţile şi privilegiile personalului diplomatic Potrivit art. Bucureşti. acordul de voinţă intervenit între subiecte ce au capacitatea de a îl încheia în mod valabil (state sau organizaţii internaţionale). a) Libertatea de comunicare a misiunii diplomatice b) Privilegiile fiscale d) Privilegiile vamale e) Alte privilegii Facilităţile diplomatice constau în înlesniri acordate de statul acreditar misiunilor diplomatice în scopul desfăşurării normale a activităţilor lor. economice. 3. Clasificarea tratatelor se face după mai multe criterii.

Autentificarea tratatelor După adoptare. 2.3. în care se elaborează conţinutul acestuia.01. aprobarea şi aderarea sunt modalităţi alternative de exprimare a consimţământului statelor. 590/2003 privind tratatele6 stabilesc normele privind încheierea tratatelor internaţionale de către statul român. intrarea în vigoare se stabileşte în funcţie de depunerea unui anumit număr de instrumente de ratificare pe lângă unul din guvernele statelor părţi sau pe lângă o organizaţie internaţională special desemnată ca depozitar. ştiinţifice. Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie etc. tratatul este semnat. Legislaţia română privind încheierea tratatelor Constituţia României şi Legea nr.alte tratate şi acorduri ca: protocoale. Charta Organizaţiei Statelor Americane.acordurile sunt înţelegeri încheiate la un nivel mai concret: acorduri economice. 2. e) Acordul de voinţă al statului trebuie să fie guvernat de normele dreptului internaţional. de regulă. tratate politice etc. apar o multitudine de tipuri de tratate: . Condiţii de fond şi de formă ale tratatelor Pentru existenţa tratatelor este necesară îndeplinirea unor condiţii de fond care privesc manifestarea de voinţă a părţilor.Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor (1969) §2.4.chartele şi statutele sunt. După criteriul aplicării în spaţiu. Statutul Consiliului Europei. În cazul tratatelor multilaterale. 13 al Convenţiei. precum şi intenţia acestora de a produce efecte juridice. În sfârşit. memorandumuri. 2. 6 Publicată în M. urmând cele trei etape tradiţionale: negocierea.4. 24 . de regulă.2. Exprimarea consimţământului statului de a fi legat prin tratat 2.3. Intrarea în vigoare a tratatelor Intrarea în vigoare a tratatelor este momentul de la care acestea produc efecte şi are loc la data şi după modalităţile stabilite prin dispoziţiile tratatului sau prin acordul statelor participante la negociere. distingem tratate universale şi tratate regionale. Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice.5. 2. 1.tratatele propriu-zise: tratate de pace. Ratificarea este cea mai frecventă modalitate de exprimare a consimţământului statelor. eliminarea discriminării rasiale.pactele desemnează acorduri cu caracter solemn: Pactul Ligii Naţiunilor. agremente etc.2.1. .Of. Codificarea dreptului tratatelor . acte constitutive ale organizaţiilor internaţionale sau instituţiilor internaţionale: Charta ONU. Negocierea tratatelor Negocierea reprezintă prima etapă a procesului de încheiere a unui tratat. ÎNCHEIEREA TRATATELOR Odată îndeplinite unele condiţii de fond şi de formă pentru încheierea tratatelor. semnarea şi exprimarea consimţământului statelor de a fi obligate prin tratat. obiectul şi scopul tratatului. d) Acordul de voinţă al părţilor tratatului trebuie să intervină cu intenţia de a produce efecte juridice: stabilirea unor norme de conduită general obligatorii. Charta Uniunii Africane. .4.4.convenţiile reglementează un domeniu determinat: drepturile omului. 23/12. a) exprimarea liberă a acordului de voinţă al părţilor b) obiectul tratatului să fie realizabil şi licit c) Părţile care încheie tratatul trebuie să fie subiecte ale dreptului internaţional. . .6. Un alt mod de exprimare a consimţământului statelor de a fi legate prin tratat este cel prevăzut de art. Acceptarea. culturale. după criteriul formal sau al denumirii.. 2.2004. 2. nr. Pactul Briand-Kellogg.2. în scopul autentificării textului. dreptul mării etc. 2. schimbul de instrumente constituind tratatul.După criteriul aplicării în timp. 2.1. tratatele pot fi cu termen sau nelimitate în timp. concordate. . aceasta poate avea loc. calitatea subiectelor.

rezerva să nu fie incompatibilă cu obiectul şi scopul tratatului. independent de tratatul respectiv. O parte nu poate invoca dispoziţiile dreptului său intern pentru a justifica neexecutarea unui tratat. încetarea unui tratat sau retragerea unei părţi pot avea loc: . nu afectează în nici un fel îndatorirea unui stat de a executa orice obligaţii enunţate în tratat. §7. Pentru situaţiile în care tratatele nu conţin astfel de referiri exprese la clauzele de modificare. în art. ori aderă la acesta. d al Convenţiei din 1969 defineşte rezerva ca fiind acea declaraţie unilaterală. la care este supus în temeiul dreptului internaţional. 43 al Convenţiei din 1969 este cel potrivit căruia nulitatea. 25 . stingerea sau denunţarea unui tratat. REZERVELE LA TRATATE Art. EFECTELE TRATATELOR FAŢĂ STATELE TERŢE Natura cvasi-contractuală a tratatelor internaţionale impune aplicarea principiului relativităţii efectelor acestora: un tratat nu creează nici obligaţii. oricare ar fi conţinutul sau denumirea sa. fără consimţământul său. RESPECTAREA ŞI APLICAREA TRATATELOR DE CĂTRE STATELE PĂRŢI Potrivit principiului pacta sunt servanda. Rezultă. Tratatele pot cuprinde în textul lor clauzele ce guvernează încetarea şi suspendarea: condiţii rezolutorii. Această definiţie se aplică rezervelor la tratatele multilaterale. Art. §5.în orice moment. dacă sunt îndeplinite unele condiţii. că un stat terţ poate accepta ca un tratat la care nu este parte să producă unele efecte în ceea ce-l priveşte. prin consimţământul tuturor părţilor. clauze privind denunţarea sau retragerea etc. după consultarea celorlalte state contractante. prin care îşi manifestă intenţia de a exclude sau modifica efectul juridic al unor dispoziţii din tratat cu privire la aplicarea lor faţă de statul respectiv.§3.tratatele se aplică cu privire la întreg teritoriul statului. . 54. §4. ÎNCETAREA ŞI SUSPENDAREA APLICĂRII TRATATELOR Principiul general impus de art. potrivit căreia pentru a interveni o modificare este nevoie de consimţământul tuturor statelor părţi). precum şi suspendarea.tratatul să nu dispună că pot fi făcute numai anumite rezerve printre care nu figurează rezerva respectivă. Este o consecinţă firească a principiilor suveranităţii şi egalităţii statelor şi a naturii consensuale a dreptului internaţional. se recurge la regula majorităţii părţilor. făcută de un stat atunci când semnează. pentru o mai mare flexibilitate a procesului de modificare. . cu excepţia cazului când din cuprinsul său reiese o intenţie diferită (art. 19 al Convenţiei prevede că un stat. principiu consacrat şi de art.în conformitate cu dispoziţiile tratatului. 34 al Convenţiei din 1969.regula neretroactivităţii tratatelor . 40-41 un set de reguli aplicabile modificării tratatelor. cu condiţia ca: . acceptă sau aprobă un tratat. Alte reguli: . şi modificarea tratatelor depinde de consimţământul părţilor. §6. ratifică. aşadar. în momentul în care semnează.rezerva să nu fie interzisă de tratat. Astfel. În general. aprobă un tratat sau aderă la el. Convenţia din 1969 stabileşte. denunţarea sa sau retragerea unei părţi.în alte cazuri decât cele prevăzute anterior. MODIFICAREA TRATATELOR Ca şi încheierea. nici drepturi pentru un stat terţ. potrivit art. 2 alin. . în temeiul principiul libertăţii de voinţă şi al egalităţii suverane a statelor. Rezervele şi obiecţiile la rezerve pot fi oricând retrase. orice tratat în vigoare leagă părţile şi trebuie să fie executat de ele cu bună credinţă. nu pot avea loc decât în aplicarea prevederilor tratatului sau ale Convenţiei din 1969. textele tratatelor prevăd şi clauzele aplicabile modificării acestora. Alteori. ce diferă după cum este vorba de tratate care prevăd obligaţii pentru statele terţe sau de tratate care prevăd drepturi pentru statele terţe. Încetarea efectelor unui tratat.1 lit. 29). acceptă. poate formula o rezervă. se apelează la aşa-numita "clauză a unanimităţii". retragerea uneia din părţi sau suspendarea aplicării tratatului. Uneori. mai frecvent.

India .Sun Tzu. Violarea unei norme de ius cogens prin dispoziţiile tratatului. . Care sunt regulile privind încetarea şi suspendarea tratatelor? 6. . Competenţa principală de a interpreta tratatele internaţionale revine statelor părţi. Care sunt regulile privind respectarea tratatelor? 5.sec. şi nu în cel contrar producerii acestor efecte. Condiţiile de fond şi de formă pentru încheierea tratatelor 3.§8. SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE . Drept internaţional public.interpretarea unui termen general însoţit de un termen special este limitată la înţelesul indicat de termenul special (doctrina ejusdem generis sau a aplicării termenilor de acelaşi fel).sec.unele măsuri pentru protejarea răniţilor de război . Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Existenţa unor vicii de consimţământ la încheierea tratatului: a) Violarea unei dispoziţii a dreptului intern b) Eroarea c) Dolul d) Coruperea reprezentantului unui stat e) Constrângerea exercitată asupra reprezentantului statului f) Constrângerea exercitată asupra unui stat §9. 7. .300 î. 26 . Explicaţi fiecare etapă. 31: .Hr. Comitetul Internaţional al Crucii Roşii..o prevedere expresă exclude orice altă interpretare (expressio unius est exclusio alterius). -1864 . Arătaţi care sunt etapele încheierii tratatelor. dacă acestea nu recurg la interpretarea unui tribunal ad hoc sau a unei instanţe internaţionale. casele şi bunurile civililor împotriva atacului armat în timp de război.Dunant a organizat conferinţa de la Geneva la care au participat 30 de delegaţi din 14 ţări. . În toate cazurile. din 12 august 1949. al XVIII-lea .NULITATEA TRATATELOR Nulitatea reprezintă o cauză specială de încetare a efectelor tratatelor. IV î. Nulitatea tratatelor – cauze.1863 . În ce condiţii pot produce tratatele efecte faţă de state terţe? BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE: Bianca SELEJAN-GUŢAN. Definiţia şi clasificarea tratatelor internaţionale 2. Arta războiului . 4.Hr . INTERPRETAREA TRATATELOR Interpretarea tratatelor are ca scop asigurarea aplicării lor corecte şi uniforme de către toate statele părţi. Întrebări şi cerinţe: 1. interpretarea textului tratatului este supusă principiului efectivităţii: atunci când o normă este susceptibilă de două sensuri. trebuie înţeleasă în acel sens în care produce efecte. 2003 CAPITOLUL 9 – INTRODUCERE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR §1.adoptarea Convenţiei de la Geneva privind ameliorarea situaţiei răniţilor din armatele de uscat. Convenţia din 1969 stabileşte regulile generale de interpretare. Convenţia din 1969 prevede următoarele cauze de nulitate a tratatelor: 1. al XIX-lea .Conferinţele de pace de la Haga din 1899 şi 1907 . Care sunt regulile privind interpretarea tratatelor? 8.eforturile elveţianului Jean-Henry Dunant.cutume care protejau locurile de celebrare religioasă. în art. În Europa: din sec.1949 – Convenţiile de la Geneva. În cadrul acestei conferinţe s-au pus bazele unei organizaţii internaţionale private.un tratat trebuie interpretat cu bună credinţă potrivit sensului obişnuit. 2.

Metode şi mijloace de purtare a războiului interzise de dreptul umanitar 2. .3. şi protocoalele acestora din 10 iunie 1977: . .4. 2 alin. prizonierii de război. chiar dacă starea de război nu este recunoscută de una din ele. Obiectul protecţiei normelor de drept umanitar sunt: .Convenţia privind tratamentul prizonierilor de război.a.regula potrivit căreia dreptul părţilor la conflict de a alege metodele şi mijloacele de luptă nu este nelimitat. . Izvoarele dreptului umanitar Dreptul internaţional umanitar mai este cunoscut şi sub denumirea de ius in bello (dreptul privind purtarea războiului). 2. personalul religios. 2. Conflictele armate internaţionale pot fi definite ca acele conflicte armată între două sau mai multe state. Bunurile ocrotite sunt bunurile cu caracter medical şi bunurile cu caracter civil. personalul medical.Protocolul adiţional II privind protecţia victimelor conflictelor armate fără caracter internaţional.Protocolul adiţional I privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale.3. Art. 161 de state erau părţi la Protocolul adiţional I şi 156 de state la Protocolul II. Dreptul umanitar se aplică în interesul umanităţii. Astfel. bolnavilor şi naufragiaţilor 2. . populaţia civilă.1.4. dacă ius ad bellum determină legalitatea unui conflict armat după normele dreptului internaţional (în mod special prin aplicarea art. 3 comun al celor 4 Convenţii de la Geneva (art. DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR CONTEMPORAN 2.persoanele protejate: combatanţii. 3 comun al convenţiilor de la Geneva stabileau pentru prima dată că dreptul umanitar se aplică şi în cazul conflictelor armate fără caracter internaţional. 190 de state erau părţi la cele 4 Convenţii din 1949. .interzicerea suferinţelor inutile. .2. Categorii de persoane şi bunuri protejate de dreptul umanitar Sunt protejate următoarele categorii de persoane: răniţii. fără a avea pretenţia de a preveni efectele negative ale războiului.§2. Câmpul de aplicare al dreptului umanitar.principiul distincţiei dintre combatanţi şi necombatanţi. ius in bello nu vizează legalitatea conflictului şi se aplică indiferent de aceasta.Convenţia pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor şi bolnavilor din forţele armate de campanie.3.limitele umanitare impuse forţelor de ocupaţie ş. Metodele şi mijloacele care nu respectă principiul distincţiei combatanţi/necombatanţi La 21 februarie 2003. Reguli de protecţie a răniţilor. Distincţia dintre conflictele armate internaţionale şi cele non-internaţionale Dreptul internaţional umanitar contemporan este aplicabil în două categorii de conflicte armate: conflicte armate internaţionale şi conflicte armate non-internaţionale. .3. Reguli de protecţie a populaţiei civile 2. 2. Principalele izvoare ale dreptului umanitar contemporan sunt cele patru convenţii de la Geneva din 12 august 19497. 4 şi 7 ale Chartei ONU).1.Convenţia privind protecţia persoanelor civile în timp de război.obligaţia de a proteja cât mai mult populaţia civilă.3. .bunurile protejate. 3 comun) şi de Protocolul adiţional nr. Reguli de protecţie a prizonierilor de război 2.2. populaţia civilă. răniţii. . 2. Consideraţii generale. bolnavii.4. Principiile dreptului umanitar Doctrina în materie stabileşte următoarele reguli cu caracter de principiu ale dreptului internaţional umanitar: . . bolnavilor şi naufragiaţilor din forţele armate pe mare. Metodele şi mijloacele care produc rău inutil (superfluu) 2.principiul proporţionalităţii (denumit în doctrină şi principiul echilibrului între necesităţile războiului şi exigenţele umanitare). . Distincţia dintre obiectivele militare şi populaţia civilă şi bunurile cu caracter civil este esenţială pentru aplicare dreptului umanitar. 7 27 . naufragiaţii. Conflictele armate non-internaţionale sunt reglementate de art.3. pentru a-l deosebi de ius ad bellum (dreptul la război).2.Convenţia pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor. bolnavii. naufragiaţii. II.1.

2. 2.angajamentul de a respecta normele acestui drept în toate împrejurările.obligaţia de a urmări şi judeca persoanele bănuite de a fi comis sau de a fi ordonat să se comită astfel de infracţiuni. Comisia de Drept Internaţional a elaborat. 3.5. Aplicarea dreptului umanitar de către state Convenţiile de la Geneva şi Protocoalele adiţionale stabilesc următoarele obligaţii ale statelor părţinîn vederea aplicării dreptului umanitar: . RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ A STATELOR În dreptul internaţional contemporan. astfel ca principiile acestuia să fie cunoscute de întreaga populaţie. Temeiul răspunderii internaţionale a statelor În doctrina dreptului internaţional au existat două teorii în fundamentarea răspunderii internaţionale: teoria culpei şi teoria răspunderii bazate pe risc (a răspunderii obiective).3. civilă. 28 . prin eforturile mai multor raportori speciali în materie. . 8. începând cu anul 1961. Care este rolul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii? BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE: Bianca SELEJAN-GUŢAN. Aceste reguli nu au fost codificate încă sub forma unui tratat-cadru.4. regulile privind instituţia răspunderii vizează existenţa şi efectele actelor şi faptelor ilicite. cu statut propriu. . un set de reguli sub forma Proiectului Articolelor privind Răspunderea Internaţională (Draft Articles on State Responsibility). I.4. Reguli privind metodele şi mijloacele de purtare a războiului.5. Metodele şi mijloacele de război ecologic 2.obligaţia de a lua măsuri legislative pentru stabilirea sancţiunilor penale menite să fie aplicate persoanelor care au comis sau au dat ordin să se comită oricare din infracţiunile grave la Convenţiile de la Geneva. textul convenţiilor şi de a încorpora studiul lor în programele de instrucţie militară şi. pe timp de pace şi de război.4. Cum a evoluat dreptul internaţional umanitar modern? Care sunt izvoarele dreptului internaţional umanitar contemporan? În ce constă principiul distincţiei dintre combatanţi şi necombatanţi? Obiectul dreptului internaţional umanitar. Aplicarea dreptului umanitar 2. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. . fără a fi necesară dovedirea culpei acestuia. precum şi obligaţia de reparare a prejudiciilor cauzate de acestea. Întrebări şi cerinţe: 1. 2003 CAPITOLUL 10 – RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ §1. Comitetul Internaţional al Crucii Roşii Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a fost creat la Geneva. 37 al Protocolului nr. dacă este posibil.1. 5. Drept internaţional public. Câmpul de aplicare al dreptului internaţional umanitar. Teoria culpei fundamenta existenţa răspunderii internaţionale pe existenţa elementului subiectiv al culpei în săvârşirea faptului internaţional ilicit. aşadar. Reguli privind protecţia persoanelor şi bunurilor.5.obligaţia de a difuza cât mai larg posibil. Răspunderea internaţională poate fi.obligaţia de a lua măsurile necesare pentru încetarea actelor contrare dreptului umanitar. 4.2. . CICR este o instituţie umanitară independentă. 2.2. Metodele perfide de război sunt interzise de art. definită ca o instituţie juridică în temeiul căreia statul sau alt subiect de drept internaţional care a săvârşit un fapt internaţional ilicit trebuie să repare prejudiciile cauzate altui stat sau cetăţenilor altui stat sau comunităţii internaţionale prin acel fapt ilicit. 1. 6. Teoria răspuderii bazate pe risc (a răspunderii obiective) fundamentează existenţa răspunderii internaţionale pe simpla producere a faptului internaţional ilicit care poate fi atribuit statului. 2. în 1863 şi consacrat prin Convenţiile de la Geneva din 1949 şi prin conferinţele internaţionale ale Crucii Roşii. 7.

contrar dreptului internaţional. Ce este dreptul internaţional penal? Dreptul internaţional penal este o ramură distinctă. Ilegalitatea actelor şi faptelor statelor potrivit dreptului internaţional Încălcarea. RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ A INDIVIZILOR. Noţiunea de "crimă internaţională" nu trebuie confundată cu cele de "crimă conform dreptului internaţional"/"crimă de drept internaţional". art. parte a dreptului internaţional public. 1. a unei obligaţii internaţionale. Cauze care înlătură caracterul ilicit al faptului Aceste cauze sunt enumerate în capitolul V al Proiectului: A. constând într-o acţiune sau o omisiune. Imputabilitatea faptului internaţional ilicit Pentru a se stabili dacă se poate angaja răspunderea statului în dreptul internaţional. 1. Pentru a se antrena răspunderea statului. . antrenând răspunderea acestuia. În cazul în care mişcarea insurecţională înlătură guvernul anterior. de către un stat. Conduita persoanelor care acţionează în numele statului D. trebuie determinate categoriile de acte şi fapte ilicite care pot fi imputabile acestuia. Conţinutul răspunderii internaţionale a statelor . Conduita organelor unei mişcări insurecţionale. De asemenea.Pentru a putea fi angajată răspunderea unui stat în urma săvârşirii unui fapt internaţional ilicit.acţiuni disciplinare împotriva oficialilor responsabili de faptul ilicit săvârşit. instituţiilor şi procedurilor privind reprimarea crimelor de drept internaţional.3. Conduita organelor statului care au acţionat în afara competenţelor lor (sau actele ultra vires) Acte care nu pot fi considerate ca "acte ale statului": A. Forţa majoră şi cazul fortuit D. Consimţământul statului-victimă B.3 al Proiectului prevede două condiţii – a imputabilităţii şi a ilegalităţii faptului: a) faptul. în timp ce celelalte sunt fapte săvârşite de indivizi şi antrenează răspunderea personală a acestora în conformitate cu dreptul internaţional penal. care cuprinde ansamblul 29 . . Conduita organelor puse la dispoziţia statului de către alt stat sau de către o organizaţie internaţională E.obligaţia de a repara prejudiciul cauzat.obligaţia de a înceta comiterea faptului ilicit (art.4. b) faptul constituie o încălcare a unei obligaţii internaţionale a statului. şi de o gravitate extremă. Starea de primejdie E. reprezintă un act internaţional ilicit indiferent de originea obligaţiei respective: convenţională sau cutumiară. Legitima apărare 1. DREPTUL INTERNAŢIONAL PENAL 2. Noţiunea de "drept internaţional penal" nu trebuie confundată cu cea de "drept penal internaţional". 15 al Proiectului). 41 al Proiectului). Contramăsurile C. §2.Restituirea în natură .Compensarea . Starea de necesitate F. "crimă împotriva păcii". Conduita altor entităţi împuternicite să exercute elemente ale autorităţii publice C.prezentarea de scuze. este imputabil statului conform dreptului internaţional. Capitolul II al părţii I a Proiectului de Articole tratează această chestiune. .Satisfacţia . 1. Conduita persoanelor care nu acţionează în numele statului B. pot fi considerate acte şi fapte ale statului: A.5. Actele autorităţilor publice ale statulu B. Conduita organelor altui stat pe teritoriul statului în cauză C. Conduita organelor unei organizaţii internaţionale pe teritoriul statului în cauză D. Astfel. este necesară depunerea de asigurări sau garanţii că faptul ilicit nu se va mai repeta. noul guvern va fi răspunzător de actele săvârşite de mişcarea insurecţională înainte de preluarea puterii (art. "crimă de război". trebuie îndeplinită condiţia ca obligaţia internaţională încălcată să fi fost în vigoare faţă de statul respectiv.1. "crimă împotriva umanităţii". . formată din ansamblul regulilor.recunoaşterea oficială a conduitei ilicite. Prima desemnează un act al statului.6.

Ce este principiul universalităţii de jurisdicţie? BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE: 30 .crimele împotriva umanităţii. Secretarul General ONU era împuternicit să prezinte Consiliului de Securitate un raport asupra creerii unui tribunal internaţional. crimele contra unamităţii şi crimele de război.4. 955 din 8 noiembrie 1994. 1). trebuie luate spre a se a urmare hotărârilor sale şi poate cere membrilor Naţiunilor Unite să aplice aceste măsuri".2. Statutul Curţii Penale Internaţionale prevede următoarele categorii de crime de drept internaţional: a) Genocidul b) Crimele împotriva umanităţii c) Crimele de război d) Crima de agresiune (sau crimele împotriva păcii) 2. Sediul Curţii este la Haga. cooperarea poliţienească etc. Curtea Penală Internaţională permanentă – creată prin Statutul de la Roma. Tribunalele penale internaţionale 2. nr.crima de genocid. Tribunalele penale internaţionale. . 2.regulilor de drept intern care au ca obiect săvârşirea unor infracţiuni cu elemente de extraneitate (normele privind extrădarea. traficul de stupefiante. adoptat în 1998 şi intrat în vigoare în 2002. organizarea şi procedura din faţa TPIR sunt similare cu cele prevăzute de Statutul TPII. numite şi "delicte internaţionale" (delicta juris gentium): sclavia şi traficul cu sclavi. Principiul răspunderii penale personale D. Tribunalele penale internaţionale pentru fosta Iugoslavie şi pentru Ruanda Tribunalul penal internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPII) a fost înfiinţat cu scopul represiunii penale împotriva persoanelor care au comis grave încălcări ale dreptului umanitar în timpul războiului din fosta Iugoslavie (începând cu anul 1991). Răspunderea internaţională a indivizilor. Crimele de drept internaţional Cele mai grave crime de drept internaţional au fost pentru prima oară definite în statutele tribunalelor internaţionale create imediat după cel de-al doilea război mondial. . 2. .1. Principiul imprescriptibilităţii crimelor de drept internaţional E. spre deosebire de Tribunalele pentru fosta Iugoslavie şi Ruanda. Tribunalul penal internaţional pentru Ruanda (TPIR) a fost înfiinţat tot printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate.crima de agresiune. la Nürnberg şi Tokyo: crimele contra păcii. Raportul a fost aprobat prin Rezoluţia Consiliului de Securitate nr. B. Sub aspectul competenţei materiale. 827 din 25 mai 1993. care nu implică folosirea forţei armate. ca aplicare a art. Competenţa Curţii Penale Internaţionale este calificată ca fiind complementară jurisdicţiilor penale naţionale (art. La acestea se adaugă alte infracţiuni internaţionale. Ce este răspunderea internaţională? 2. 41 al Chartei ONU. Prin această rezoluţie. Curtea Penală Internaţională poate judeca: . Principiile care guvernează dreptul internaţional penal sunt: A. 808 din 1993. falsificarea de monedă. asistenţa judiciară internaţională. Tribunalul a fost creat în urma Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. Principiul jurisdicţiei universale în privinţa reprimării crimelor de drept internaţional. pirateria.crimele de război.).4. Competenţa. Întrebări şi cerinţe: 1. Care sunt condiţiile pentru antrenarea răspunderii internaţionale? 4. terorismul internaţional. 6. comerţul cu femei şi copii. Care sunt actele care antrenează răspunderea internaţională? 3. Care sunt consecinţele răspunderii internaţionale? 5. C. 7. Principiul legalităţii incriminării şi sancţiunilor – nullum crimen sine lege şi nulla poena sine lege. a căror competenţă era guvernată de principiul priorităţii. potrivit căruia "Consiliul de Securitate poate hotărî ce măsuri.2. difuzarea de publicaţii pornografice. Principiul potrivit căruia unicul temei al răspunderii internaţionale penale este crima de drept internaţional.4.

cu caracter de normă imperativă a dreptului internaţional.5. 3. implicarea terţului este minimă şi la nivelul stabilirii de contacte între părţi.principiul suveranităţii. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.2. 3.4.principiul bunei credinţe în relaţiile internaţionale. mediere. în cadrul medierii.principiul egalităţii suverane a statelor. Medierea este o variantă mai complexă a bunelor oficii. 2003 CAPITOLUL 11 – SOLUŢIONAREA PAŞNICĂ A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE §1.principiul non-intervenţiei în afacerile interne ale unui alt stat.1. independenţei şi integrităţii teritoriale a statelor. 2. Bunele oficii sunt acel mijloc de soluţionare paşnică a diferendelor care presupune implicarea unui terţ: persoană sau stat. Acestor mijloace li se adaugă procdurile de soluţionare a diferendelor prin organizaţii internaţionale sau acorduri regionale.mijloacele non-jurisdicţionale sau diplomatice: negocieri. . Drept internaţional public. . acesta joacă un rol mai mare. PRINCIPII APLICABILE SOLUŢIONĂRII DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE 1. Acesta se implică în investigarea cauzelor disputei dintre părţi şi prezintă propuneri de soluţionare. Principiul nerecurgerii la forţă şi la ameninţarea cu forţa. §3. §2. 3. Ancheta presupune şi ea implicarea unui terţ în soluţionarea unui conflict.3. conciliere. dar cu scopul de a verifica starea de fapt care stă la baza acestuia. în jurisprudenţa Curţii Permanente de Justiţie. . Negocierea sau tratativele este cel mai popular mijloc de soluţionare a diferendelor între state. 33 al Chartei ONU: mijloacele de soluţionare paşnică a diferendelor: . Principiul fundamental aplicabil în materia diferendelor internaţionale este principiul soluţionării paşnice a diferendelor internaţionale. un conflict de opinii juridice sau de interese între state". anchetă. prin implicarea sa în soluţionarea pe fond a diferendului. 3. ca fiind "un dezacord asupra unei chestiuni de drept sau de fapt. NOŢIUNEA DE DIFEREND INTERNAŢIONAL Noţiunea de diferend internaţional a fost definită. MIJLOACE NON-JURISDICŢIONALE DE SOLUŢIONARE PAŞNICĂ A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE 3. Art. Concilierea presupune de asemenea implicarea unui terţ. Dacă în cazul bunelor oficii. . .Bianca SELEJAN-GUŢAN. numit şi conciliator.mijloace jurisdicţionale: arbitrajul şi soluţionarea judiciară. Declaraţia privind relaţiile prieteneşti dintre state (1970) enumeră şi alte principii aplicabile în materia soluţionării paşnice a diferendelor internaţionale: .principiul drepturilor egale şi al auto-determinării popoarelor. 31 .

inspirat şi din propunerile formulate la Haga în 1907. când s-a propus crearea unui astfel de tribunal pentru judecarea problemelor internaţionale.1. dar opoziţia statelor a dus la formula de compromis a clauzei opţionale privind jurisdicţia.Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Curtea Internaţională de Justiţie a devenit unul din organele principale ale ONU şi toţi membrii acesteia sunt ipso facto şi părţi la Statutul Curţii. 14 al Pactului Ligii Naţiunilor. organe ce sunt abilitate să rezolve litigiile cu caracter internaţional. mult mai restrictiv 32 .2. create fie prin tratate internaţionale. care a primit.Curtea Inter-americană a Drepturilor Omului. al jurisdicţiei şi al jurisprudenţei. în 1946. . de altfel. Proiectul. este de a înfăptui. Charta ONU prevede. Potrivit art. Propunerea nu s-a materializat imediat.2.2. 92 al Chartei ONU. 4. În cazul în care una din părţi nu-şi execută obligaţiile prevăzute de o hotărâre a Curţii. organizaţia este datoare să se implice în procesul de soluţionare paşnică a diferendelor dintre membrii săi. 4. cât şi pe cele bazate pe constrângere.2. la nivel universal sau regional. Statutul a intrat în vigoare în 1921. §5. aplanarea ori soluţionarea diferendelor internaţionale sau situaţiilor care ar putea duce la o încălcare a păcii. altele sunt specializate într-un anumit domeniu. Potrivit doctrinei.Tribunalul Internaţional pentru Dreptul Mării.3. în baza art. Organizarea Curţii 4. prin mijloace paşnice şi în conformitate cu principiile justiţiei şi dreptului internaţional. atât mijloacele de soluţionare paşnică a acestor diferende (Capitolul VI).Curtea Europeană de Justiţie. pe care părţile trebuie să le accepte. prevăzut de art. singura diferenţă dintre arbitraj şi soluţionarea judiciară provine din modul de selectare a membrilor organelor jurisdicţionale: "în timp ce în procedura arbitrală aceasta are loc prin acordul părţilor. 37 al Convenţiei de la Haga din 1907. 94 al Chartei ONU). 4. Unele instanţe au o competenţă generală. Arbitrajul internaţional Arbitrajul are un caracter jurisdicţional.Curtea Internaţională de Justiţie. Ele se bucură de autoritatea lucrului judecat. SOLUŢIONAREA PAŞNICĂ A DIFERENDELOR ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE Cum unul dintre scopurile majore ale ONU. Competenţa Curţii Curtea Internaţională de Justiţie are două categorii de competenţe: competenţa contencioasă şi competenţa consultativă. Ideea unei jurisdicţii internaţionale permanente datează însă de la Conferinţa de la Haga din 1907. . inclusiv a denumirii instanţei. sub forma Curţii Permanente de Justiţie Internaţională. deoarece implică o procedură cu caracter contradictoriu (procedură contencioasă) care se finalizează printr-o hotărâre pronunţată de un organ independent faţă de părţi. Potrivit art.1. mai ales din perspectiva relaţiei acesteia cu Naţiunile Unite. hotărâre obligatorie pentru acestea din urmă. fie prin acordul părţilor la litigiu. Procedura în faţa Curţii Hotărârile CIJ sunt definitive şi obligatorii pentru părţile în litigiu.§4. noua Curte este continuatoarea celei vechi: sub aspectul prevederilor Statutului. iar Curtea a început să funcţionaze în 1922. Astfel de instanţe sunt: . După cel de-al doilea război mondial. Curtea Internaţională de Justiţie Curtea Internaţională de Justiţie a fost creată în 1920. recurgerea la arbitraj implică angajamentul de a se supune sentinţei cu bună credinţă. revizuirea statutului Curţii a devenit necesară. denumirea actuală.instanţele arbitrale ad-hoc. soluţionarea judiciară presupune existenţa unui tribunal stabil cu proprii judecători şi propriile reguli de procedură. cealaltă parte poate sesiza Consiliul de Securitate al ONU. care poate face recomandări sau să decidă asupra măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii (art. dar în 1920.2. . Dincolo de aceste modificări de formă. MIJLOACE JURISDICŢIONALE DE SOLUŢIONARE A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE Mijloacele jurisdicţionale de soluţionare a diferendelor internaţionale cuprind procedurile desfăşurate în faţa unor organe jurisdicţionale permanente sau temporare. Consiliul Ligii a numit un comitet consultativ de jurişti pentru elaborarea unui proiect de statut al unei Curţi Permanente de Justiţie Internaţională. prevedea o jurisdicţie obligatorie a Curţii. . 1 al Chartei. ." 4.

reglementate (Capitolul VII). Întrebări şi cerinţe: 1. Ce se înţelege prin „diferend internaţional”? Care sunt principiile soluţionării diferendelor internaţionale? Care sunt principalele mijloace non-jurisdicţionale de soluţionare paşnică a diferendelor internaţionale? Arbitrajul internaţional. cât şi între aceştia şi alte state. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 5. 2003 33 . ONU poate interveni atât în soluţionarea unor diferende între membrii săi. 4. Drept internaţional public. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE: Bianca SELEJAN-GUŢAN. Curtea Internaţională de Justiţie. cu condiţia acceptării de către acestea din urmă. 3. 2. Charta ONU acordă în mod expres Adunării Generale a ONU şi Consiliului de Securitate competenţe în materia soluţionării paşnice a diferendelor internaţionale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->