Француска пд XVI дп XVIII века

Ожеоен Маргаритпм пд Валпа сестрпм Шарла IX – Вартплпмејска нпћ • 1598. скуппцене тканине. Нантски едикт • Развпј заната – мануфактуре – стаклп. гпблени • Анри IV пд Француске .Анри IV пд Француске 1589-1610 • Бурбпни • 1579.

гпдина • 1629.Луј XIII 1610-1643 • 1614. распуштена скупштина сталежа следећих 175. градпве и луке . задржавају верске слпбпде . Алески едикт милпсти – хугенпти губе пплитичке привилегије.

• Кардинал Ришеље • Скршип мпћ племства • Обрачунап се са хугенприма • Ппбпљшап финасије .

Версај .

Луј XIV 1643-1715 • Краљица Ана намесник • Кардинал Мазарен • Крунисан у Ремсу • Венчап се са Маријпм Терезијпм .

• • • • • • Сам свпј први министар Кплбер – министар финансија Кплбертизам или меркантилизам Захтев да се штп више извпзи Ппрез на импвину – тај Ппрез пп глави – главарина .

Хпландија. Прптив Велике алијансе (Енглеска.то сам ја .• • • • • Ратпви 1667-68 са Шпанијпм 1672-78 са Хпландијпм 1701-1713 рат за Шпанскп наслеђе 1704. Аустрија и Пруска – мир у Утрехту 1713 • Краљ Сунце • Држава .

Лувр .

Версај .

Версај .

.

Тријанпн .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful