.«^

Ex Libris

DHN LANDWEHR
Voorschoten

.

vjidic^ conquifitus.. : Bâ) non |)aucis venulfe in-.NVCLEV5 EMBLEMATVMSE' LECnSSIMOIWHQW ITAU WIGOIMPRESAS vocantpriuata in^ duitriafhidiofiiv gulari. [EMuko codatorio CWSHANlÎASSutr. ^ÉibhopoJXAmhemii^ . uentionibus audhis^ additisamijnjbp illuilratus -^ Gabrjeue RoiLENHAcao AÏAGDEBVRGaENSï.

.

hiUrisfrem. .i ^eiiiJ. Tlxtrrm ta/mJmxiÙslaûimiûuoS^éh Jvims amMoENii rsïvmêh'/tvGEyro. lumlm fi hïn.t Siderïslenvegstis fmaput Inneniji Ro L N H A G 1 DA b^p'mgA': eft.( VmljraJuumùiiisjformciJJormùsJmaûo . En ter es os. Vf-nikt' artifig redHih-CKm ma?iiù . fmgiila t. ACUti Vmgere numpotis mdolts effyiem? Valens Cremcouius.euxis.

o lkhagid^e captunt Eur ^luem non R BLE MATA:. breuifinjii res exfmuantia multas\ 7lle{necimmerito]V\xms Mihi Fungus habetun. EMBLEMATA C h oculis Templum "varijs cœlejle renidet^ JmpermPatris omni^otensÇapientis adûhras^ D.IN DGABRIELIS ROLLENHAGII. Yalens Cremcovius*. mirtS ^iâurata notisy apte dijlinâa Tiguris^ %Jtilihmmonitis VitAcommunis ad'vfum Plena. CAN- .. aAdficiunt tacitisfpecfantes taliafenjls Schemata^fi quîhus h^cfaltimfpecfare lubido ejl.^dalafic uarijs Tellusfeflorihm ornâty Jucunda Vcrishlandum ridentismhora.

On minus vci'umquaii'i timiumeftillud Cmne t ulit puncf um qui mifcutt vtile du ici.CANDIDO ET RENjVOLO L E C T ^^îf^ O R I.. ccices . ira iilud. Ad litteraru m quidé ftu- .enim vero iam nihil ad perfedïas Virtutis décrit aclionem.^ Voluptaccquibus fi tercia acccdat. Vidcmuscnimplcrofqueomneshominesqiix cumque agiinc duabushis rébus mcriri. inrerum Honeâaruni: numéro habendum efie fatcm ui.Equidem Po" defenfioncmhoclocofurcipercanimu' mihinoneftj quumôc diuinum hoc ftudium^ fuopfiusclypeo contra omnes calumnias facis> fupcrq^ue protegatuoôcpatrono^iaaiolim inuene* A3.diaquodaccinec^vtlubenter quidquidadani- mum tam fcientiaimbuendûquam bonis nioribusexcolédumfacir'. Ex hoc génère funt qui Poeticamquoque arcem ellc' cenfentjvtpote qua^illorum iuciîcio^iine mag naiad:urafacilepoirniiuscarere. V tilicatc-jinqu à. Honeftas. credo.nemo negabir^efle quasdam quîç ad Voluptatemmagisquamadvitçtam comniunis qua priuata: Vcilicatem accommodata fine.

. oculi. EquidcHi fie Icnipcrcxirtiniaiii.ninpnacitdiuer-. illam Poefin:. me- moria alficiuncur ka honeilus animiis non^ tam metrivoiubilicate.crecomprchGni]s. Ikas: ira in Pocmacis q-iioquc . omniavero Poematum ecnera non».cncrit. Ac qucmadmodunvîn piduris cordativirinon taivi ipio pulchr^e tabulée afpcclu. caPocniiun aux non . quainreiam eo adiimbratarumpulchritudinecapitur. Sc cnamniim inneniar non paucos. winC- artificiofc ficulptainipicienda . reiipfiusiiuehilloria:<:|ux ibidcpic^caeft. ab altéra quoquevelutiDeaPiclurafcilicec .non parum ornamenti &C cultus accipianc. infimum fibi !ocum vindicano ex iniientioTnter neS animi lufias. quibus iilaprasterea gracia accédiez quod prêter licteratam. ^odciii ircn. Scd vcinccrcriskreomnibus rébus quamuis . Ira fit fille vc & vcrfibus audiendis aures. quiEMBLEMAXA vulgo go dicuntur. quani . .. &^ pr^rertini^ imagine.. taii- rum(vi!abaraiTiccn:is Ic^^biis nfiriccaruni ve- nuftam concinnitaeem pra:{c icrrcnt icd etiampcniciorcm quandam crudicioncai vir^ éorniaadx apcani.. rpirarenc magni lacicnda efle. .iU.

vcriiquevero aniirjusmrrihccrccrccturarqircoblederur.Haarianus îuquamquain diipari nius &: alij fequuti funf pafTu. Hoc vero vniuerfum opus. fiiamlandeax. qui q^uinquo EmblematumCenturias ^ ^ quunx . lurisconfultus. dodiffimo viro D. Figuras enim non in lignum.. RoUcnhagio . . Et hisquidem omnibus^ &: fi qui aiijiii hoc choro pedempofuerunt . Gabri-- beneaolc Leâior eli . quemSambucus. vt illi^iedin xs incifas damus^nec nudas .Scaqucmadnioduin hodic Scrihimnsindocl'i dociiûiue ^Foemcit:i p^rjUm-. magnam laudem confequiituseft.ni nominis paruoquidem kd docto ediro Emblematumlibello. itapaucirenipcr fuerunt" qui in argutc inue- niendis&capceexpl(candis hîs ini^ciiij !ui:bus excelluerunt^. . Supcrioriquidemccmporein- terprimos Andrcas Alciacus ^ ma2.. amico noftro fingulari^debcs. fed parergis no inuenuftis exornatas Vcrf us pauci iun tjled apti. lubenterrelinquimus^iîiudtamenfineiadario nedicerepoflevidemurjiocingencreeiquod iam claboramus par opus haélen us non prodiifTe. peripicui^rotundi..

iamin l^cern€dimus. . Intérim^ histruere: &C Audlorià Deo faufta largiatur. nuumexalijscoliegît . omnia pr^ecaro. fi vitam nobis Peus deinde addicuri.. cetcras.tumetiamnon paucas ex fuo ingenio nobis dédit Earum primarrL.

ARCHIEPiSCoPO fuflTiae. necnonin Siiefia Crofnx &Carnouiag Duci. vê- tus commentatorputat. Stetini. Jgnaîïone reuerendifsime^ famâ JUuJlrifimeoditione potentipime^ ortu genero- fifime y indole préifiantip flme^ do£irtna literatijsi- meAntifles. Bo- Pomcranoriim. DOMINO CHRISTIANO M AG DEBV RG EN SI. AC DOMINO.REVERENDISSIMO ET POTENTISSIMO PRINCIPI GVILIELMO. RugiacquePrincipi. Primati Germaniae. BarggrauioNorim berge n fi. torpensocium pœna. torum. t^o de ho mine quouis induftrio verum elTe aio^cui leuis ceffatio ignauia . Hene. B quo- . quodderei rufticas Oeconomo:. quem bonas à teneris feuera parentis cducacio ad literas .(?/'fr^y?^r(inquiensJ efl négligentia quant diligentta. Domino meo clcmcQtiûmo. Mihi.CaHubiorum. & diuturnus omniaSapien- tix viridaria liberrimè peruolicandi vfui aptadelibandi & fuo r mo^^ardoro ftudioriim. MarchioniBrandenburgenfi.

quorum radiccs Mâgittcr cl o qùen tias Ifocra:^'
tes

peramaras,.fraâ:us miras dulcedinis cre-

debat, magis magisq; inflammauit , mihiin-

quam, cuiquodabfqucarrogâte ia£taru:iadi.xerim_>r

nullumtempHSabmitimrs.
Nihil a.utem'grauibus curis attritum
ris

& feuc^
fuaui-^

meditatianibusnubilum; animum
,

us afficiD ôc fercnat

quam Tribulium noviliinominc:

fcorum (quosolimmagno^iam

Et decus Phœbi 8c.dapibu5 iuprcmi Grat£teftudo louis^&claborum'

Dulce leuameriy.

quo ambitiofo Elogio^infanientis Sapientiç;
G onfultus Flaccus,iuas carminumidelicias >di-

gnatur.

Qui

i

ta amiœno ingenfo nati funt HominesT^

quicquid vbique Flofculorum in his Mufarum pratis afpcdu fuaue^fàpore gra tum> acrimoniaprasftans, nafo f qucmiîbi folis datumv 0pinantur)fagaci,,feduiitatem Apicul^imitati^indaganf, feligunt ,& fuis in loculis
,..

oh'

liffl.bQnâ£dencciinefœnorcpromcnduni.,, ~ repo-

rcponuiiL.

Hoc ego pa£lo
înftinctu,

,

occulco genij impellentîs

ex infînito Piâurarum poeticaxumyqu^ E m bxem at AjGrxci Itali Impre se vocant, numero^ea qux neruis^ fuccoXangui ne ôc anima fua non deftitui dcprehendi , aliquot Centurias digeffi, meis inuentionibus locupletaui, &C breuilTimîs fymbolis oriiaui, fingulifqueraltemdiftichis, animofercno, horisfubfeciuis, ambulans ÔC interdum ftans pede in vno accuratè explicui.Nec omninô inuitâ Mineruâ, fi viris (ummis Ca-

m

felio,

Grutero,

Taubmano judicibus

haberi

fides débets.

Ego illis plus certè^redo quam
quos, nifîhis

mihi,

quàm casteris omnibus,

facrisnonleuiterinitiatifinr'jmanus violentas abftinercjubeo. Si enimvfquamprofeâô,

hîc nimisvcmm^: J^Jutor ^vltracrepidam. Inueni eciam egregium bc folertem chalco-

graphum Crifpinum Paflaeum, qui mihi vitro

fuam operanL. detulic , bc latisad meam^
a^)pofite cupreis ea laminis incifa,

mentem
/

foras dediC

Verum

Vemmenimvero, quoniamapud te, Ve^ nerande Tr^ful^ vL communis famx ierma
fert^fuus eft virtutihonos

& fapientia^, NoSy
Chr
i

qui vcriufque candidati elTe potius qiiam haberi aut perhiberi optamus,ad te
s

t i a-

ad caslicusingenijselegâtibusheîcloci deftinatum Brabeu* tam y agmine fado concurrimus , guttulis
taiiquaiii

NE GviLiELME,

priuatifudoris bonxfpei publiée tuo
nclitantes.

nomi-

Habeergô Tibiheîc, àmc humili tuo feruo^Primam Emblematvm Centvriam, leuidenfcmunufculum; qaodii tam iucun-

dum Tibierit quàm legentibus&intelligédbusgratûforeconfido^opcllam hancà me
féliciter

collocatam arbitrabor; finjoIcum operam non vnus mei or-

&

dinis,necprimus iamdc-^

mumpcrdidû

DE-

DEDICATIO.
ET

AD REVERENDISS. ILIVSTRÎSS. ARCHI
&COPVM M
AG DE Germanix, &c:

EPI-

BVKG ENSEM, PRlMATEM,-

CHRISTIANVM GVILIELMVM.

VirtutipeneseJlqHetribuendus I-fonos^
Jngenijs cœlo Te numen donat amicumy

Utpatrocinio J^stuearetuo^
Sccetibiscupreis Emblemat a raratabellisy

^ureaque

artijici

S^uBoiA/culptama^u.

Sipenjare'voles Genij ludentis acumeriy

EflbonayCHrplaudam:,cauJfa reperta mihr
Siri;,

^

nihilidantem) munmfi'uileputariiy

Vnmego haudoperam ludo Poeta meam. INGENIVM ^ONDAM FVERAT PRECIO"
SIPS AVRO, JpÇe qmrehatur^ tempore?

N^

s

ojua,

Sum templipars vna Tui^ftcris^ mmijîroy Pkjesyle qua Sy uuo te tAA de&v KC'Jt
facit.

:!JSÇon

mihimmorerAUnec dono dignïor'vlluî] Te Mecœnatemnuncu^o ïuremeum. T'u modo munisama^necmmterAparuarefuta. Spernitur haud magno mica minuta /ôvi.
Jujipùa vigeat,

Sic tibifuccedantqua: concipts^oÇcine dextro^

Te Duce, Pacis ofus.
idem Audor

* ^fnilmentepriusyficquoquecordenihiL l^almaigiturneutricedet^'velcedet'vtrique'.^. ^afierepojfe aures-^efi ippimpafierementemi ^luiqueoculospajcitypafiit Çf iHe iecur._ EMBLEMATA ROLLE^T^ HA GlI ET PASSAEl EpjgTamma lani Grutcri.' (tAutadeo hancQharïtum cedet ^tercj^ choro.^ vltrogratiafummafucc esl.- €icertamenamœnum' \o iusmirabilepalm^t Viéipi^> vterqueplacet:viâlor vterqt^iacet'^ . ^luisferet heicprimas}vt IR^lenhagiusauresJ- LuminaPaJfAusfic heatartefua. i HiZcfedvbiJImul ^fimul illamgaturmvnu'y QonmgiotalidulciusorhenihiL Sic adamanta aurûs Ltin^fic aïlra coronanfy Siccoeuntruhrisltltacana ro/ls. ^IfVmte nihilprimefiùecur efi mttricula cordis. 'XI ST^aÇefateor'yfatistllecçhroÇa Poe fis: \ PiiturAcj.

Sed moquepars Uudis ncjiro . ME .JimulA AS (!r NS vhijpinra. me iudice. iJîe liber. quifeu Ipcre do6tis Hxi voluit dtgiris. magtjjt Fajjito tribuenda venit. multo CumfudorCy vnum congé fifii h^c in âceruum. Opère ergo hocpulcrius ejfe %^»quid^uampofit.IN EMBLEMATA DOCTISSK ROLLENHAGII à folertiffimo Crifpino Baflaeo in aes in cifa* MI VIRI GABRIELIS QVis muus . T/tmwiranda art e polit us? Cui tantum dchemus opus? Tibi nempeÀtferte Ro/k:thagide do^^quimentis acumine.

MIS EJ^ VERS fra:h^cois farvnprofejfeurdela langue FraniOtfe a Colongnc^. . C LO NIAE.LES EMBLEMES GABRIEL DE MAISTRE ROLLENHAGVE. Proftant Excudebaf \pud loanncm lanfonium bibliopolam Ainhcimcnfem AnioMDCXl. Seruatius ErfFens.

.

offreZj. OrteT^mes chers mfants^forte'^e ma potcirtne^ L euez^ voPts dans le QieUÇur taile de ^os %.ers. lasvoileaux vets^ EtfiHonneZj hardis de la mer les arpents y ^Q^algré les enuieuxiCar qui efi en lagarde Du ^rand Dieu Immortel. flue vous apeartient déporter la couronne T)epamprejde laurier^de mirthes toustoursverds.LAVTHEVR A SES VERS. Fartant uomproflernant deuant Ça maieftéi (L4dorez^totiS craintifsfa fàinciedeitc^ Le priant 'vous vouloir corne offrandes propices^ ^eceuoir en payement de mes chères prémices. Defimple humilité "vos JourcHs Jojent couuertSy T^our auoyr libre accès auprès defa perfonne . Humbles "vomprefenîants a laface diuine Du Grand Dteu qui régit tout cegra nd "v muers. Et bien quecegradtout de droict luy apertiene^ Et que noyons chofequinefoit du toutfenne'y Se veut -il toutefois quefespauuresfubiects Luy prefeyitent les dons quùl leur a me[me faicis.feurementfe hnfar d LES . Qefaicl replis d*efpoir.

^tnsportant laface toufiours libre depeur Jl demeure confiant defortunevainqueur^ Embicm.. Laloj. Lex régit. Celuy qui efi armé JHuneÇa^e confiance^ ^J\Qe craint aucunement la mortelleputjfancey.LES EMBLEMES DE deuires contenus en eeliure? MAÎSTRE GABRIEL ROLLEH^ HAGVE. 2. tucntur. Sapientia conftans. . "^^M^Out ce qui efl^abas^^efi d'opté j^ar la mort^ Lesfceptres pies honneursployentfouhs Çom efort: a^ais lafeule vertu par lafcience acqui y fi %omptalamortfestrai£ispÇ^[onarcell€hrife^ Emblem. cetera mords erunc. arma j. SELOLÎ LHVa ORDKE ET Ollis en'vers Fyati cois par vnprofejjfeur de la langue ïTAnioise hColonqnC' Emblème L Viuituringenio.

onfetrauaille en vam\. As . Lors quelafortune du monde Ce iouanty XJafens dejfus dejfous toutes chofis rouanty Le Sage cependant mej^riptmjkpuijjancey yesleue iusqj^eat^ cielparja ferme confiance:.vontrepoujjantt outrage • Des ennemys iurel^o uïantsfaire do mmage. ' Sitwveux de lauriers auojrlatejie ornee^ Tudoistauoirtousiours a ton trauailcourheet. Çarpar labeur /acquiert lajolide "vertu Et laglorie efl a ceux qui ont bien com hatu^ :> £mblem. Labore Virtus^ Virtute j. Emblem. 4.Zaloy fainBe régit aude dans lesfuhiets'x Gvierdonnant la ^uertu. Non obcft vircuci Sars. Sflantchauue au âerrtere^audeuant cheueluey Jrfeureuxoqui peut ietterjurps cheueux la main :: Qar dclaprcndre ailleurs:. gloria paratur. 6. Emblem..fumjfant les forfaitsx^ Les armes au dehors. Ng Teneaiv T^u vois doccafion lafigure eflre nue.

Emblem. ^ que tel tu dois eflre% . On n^e dtcl^jans raifon la nuicl porter conÇeiU [^ar parCes ténèbres.ains la roule toufiouri incejfament.Emblcm. felu y ciui 10.difipantleurpuijlan. Spcrnitpeiiciila virtus.ce. Emblem. '^jTu dois fouuentpenjer quel a efio ce morty 'Chteltleji maintenant. In hune intuenspiuscfto^ Si tu veux fitrmon ter des délices t efforty 8. Jidais t honnefie amitiéJèmonjire toufiours ^ne» Sans bran s 1er variable auecques la fortune. "Non fccptro /cd pledro ducitur..la. cpnjlanî embral]e la vertu j\Qa'^lamats de crainte le courage abbatu: LcàH .aAynfi demendrastu d. Z" Amour ^ua mejhriÇant hfce^treredoubtahU^ Serefatljantdujon d'une lyre amiable. In noâie confilium^. Et cor/7 me enfant nepeut arrejier conïiamment Sa L'GHU.es payions le m attire» Emblem. ^. 7. filence^ (^fon craintif J\(^ os (en sfont rajjembliz^. lesquels par lejoleil Kontvagants ça Ç^ .

Ventirqu€(ecunclis'. Emblem. ii. Qucmevertamnefcio. t^Umorîmefmf^. accencè. lapmme. 'fl te . retarde [on afairc^-.ncnt. ^Sien heureux eji celuy qui mourat qi^fadaum c de^. /: ertu Ç^ volupté retiennent en balance * \oJlre cjj^yit vacillant en contraire cjperarjce^ Laver- . Lente. Gluiveutfacarriere parfaire ajjeminifrity. i^. Jidoihtdu limaçon fujure le rampemcr/t: aire. Lors que le 'ventjacréjoujfïe dedans ton arne.Leau. Rcmigio. luportà 'fauue. celuy qui peut bien f Etqmtropfe hajle. U ciel. ied n. Qarajfesatempsfaiâ. 6t deUefaiârefchange aux celeftesflaijirs.. 'DelaijfegénéreuxÇagrandeur vagabonde. ij. lefer. ^lt£en cont'eplant il cueille auecfes faindis dcjîrs% Emblem. 4injl coopérant conduire heureufcment "^^abarquedeta vie.tnjlanttrau ailler a ia rame. ^J\(^faurmtdefrajeiirluyf'^îrcLcfrontl^^ Emblem.^ Emblem. faut a-t. '.

17. Emblem. L'a ccort ouurierprenant "vne mafe difforme Tar maint coup de marteau luj nja donnant fa ^injt . Et le ^laijir trompeuryaux délices mondainnes^ QacloAtfotibsÇovfauxmajq^^njn miiho defemnes. ^ Emblem. ^y^ais toy comme Alcide^tasche tontgenereuXi D'acquerrrpar vertu taplace dam lescteux* Emblem. Concuflus furgo. ij. Dum nutrior.La'vertu nous excite autrauailt^ hhtUTi Tour en apresiouyrctun Jmmorîelhcnneun. Dum forme: extendar. i6.fir la terre tombant^ ParÇa cheute léger reiallit hondtfant: y ^Ainfit esprit confiant opprefédemtfere^ Se redrejjeà t encontre la tourne a Çagloirc^. confumon Le h ois dans lesjlammes ne sçaurait rien attendre Dujeu qml entretient ^finonfa trisie cendre: oAtnJï le fol Amant hruslé dardeur extrcîne^ EnnourriJJantfonfeUyJeconfumefoj mejme. Le ballon hourfouiflé.

T)ucielcourroucêl*QrageufetempeJiey ^J^eslancepas toufiours çabasfur nojlretefle LagresUy^lefoudrey Ç^ la rage des vents: Car après laplujeytoufiours vient le beau temps.grandouuricr^demaux nous martelanty JA(^«/' rendtemplesJacrel^del' Ssprit confolant. //• Vn papillon mefmefepourra bien défendre. Si aux toiles d'araigni on lepenpjùrprendre: Partant foy diligent . j?yV défi(le couarty de tonfage dejfein^ Bien qî^ilt*ayt reuj^iparplufleursfois en vain: Qar Dieu ne maquepointod'unficoursfauorabUy ]A ceux quiperjèuerentydvne confiancefiable* Emblème Tranfèac. Emblème i^. prenant toenurea la main ^u iourdhujis'iljepeutyjansattedre a demain. Ad fcopum.fsAinJiDieu. Emblème Matura.. ro. 3 EmbL . licet a^grè àc fruftra.

.penjstî4par artcorrtgtr lanatPirer 6t ridicule en va in reformer tajlature? jHj la hautegalloche^ni lemplumé chapeau y [M^^peuuent fagrandirent ce rendreplus IpeafP^ Emblème 25.Embicmc Mors ir. Emblème ii» Quid 11 ' fîc? ^[^oy.. Pa.. Qoînme delL>tane le dard toujlours certain.ciar^ vtpociar. Quifouffre patient la pointe des abeilles: Qui veut donc receuoir quelque contentement^. ^le rcndexùrahk.dansla terre mourat. Ç^ nerua point en vaim E mi . vitx ihiciuiTL// QomcvngrAîndefroumet. T'ouche de D.ieu le cœur. 6nre?7a:iJ[anî ^fodyaci maint eÇ^i blondîjfanti Ainfli!hGm me iujt'eparfa mort naturelle. (omm en ce a vin re heureux %ne vie éternelle. ^fouche ajfeuréfon but. Celuigoujle du miellés douceurs nonpareillesy. Ilfaut premier le m alporter patiemment 1^. Emblème Confcquiturquodcunquc petite ^u iuïie ioraifonpuijfante Ç^ penetrable.

VbiHclena.ilte conuient tafcher^ E De nefaillir le hut^mais certain le toucher. Vidrîx patientia dmî. ibi Troia-. De mejme que tu "vois vnepalme 'vmhràgeufi. /Itafefche aceree. Qjùau temps dinfortunevn meilleur teps ejpere: C arflores on moitié ciel et orâge splein. Jl nimp orte de rien. fi feu ouplufienrsfoù deutrs le but tiree\ optaisfur toutes chofes.Emblème -?/. kchajfant de ton coeur.on en refie vainqueur. Emblème Durabo. Emblème z8. Tojl après on le "voit tout tranquille ^Çeram. Contre le pefantfaixfi drefjcrgênereufei (t^iinfiparpatience. Emblème 27. Celuj-lafixement la fortune modère. fed quàm benè.on dompte le malheur y Et de luytriornphant. ' B 2 Emb . Vn adultère afaiB aux Grecs les armes prendre Qontre lagrand^Troye^quils ont reduicieen cêîlrs Partantjituveuxfuirde T^aris le malheury Fuj l'impudique amour. 26. Non quàm crebro.

Emblème ip. Gt non du premier coup i rend'vn arbre accahlL Emblème j?(?. Ex vtroquc Casfàn (egrand%py vaportanttej^ee. Sapiens dominabitur Aftrîs. Ç^ le liurè^ Afin dugrandQefarlefage exemplefuiure9 quiMinerucy^Mars^enlaguerre^^enpaiXt ^cû^uirentvnrenom^iiui ne mourra iamais. Nudrifcoil buono. ZJerJe dejfus nos corps leur crête influence: fi Leftge toutefois comme ^n Roygenereux^ %Jafurmontant du ciel les afires lumineux^ Emblème p. A EmhL . Non vno ftcrnitur idu. Si ton premier e^ort neparfatât ton ouura^e» D^sÇe de fifie pourtanty maisredouble courage\ qAinfile bufcheron par maint coup redouble. Sncorque des Autres la celejlepuijfance. ipengoilreô» Celuy qui a la te(le d^une couronne ornée T)oibt touftours retenirpourpi compagne Afiree^ KecompenÇer les bons de leurs 'vertueuxfatéisy £tpunir Çans mercy des mefchants lesforfaiSs^ Emblème 31.

Pofteritari. bienheureux donc celuy9 quinefent dansfesvc^ tnnes.Emblcmc jt. j>mmefoudre bouillir les amoureujes peinnes. Sa mort efi delà mort de tautre tofijuiuiet Et voit on bienÇouuentqu un mefme coutelas %Ja trench eant leur vie les menant au trejpas. \mplante ne regarde afon vtilité. Etfans attendre t heure ordonnée à laparque. Pericquar extinduni. Flammefcitvtcrquo. Bien heureuxfont ceuxla quiportent en leuramf ^ufainUfeu d!amitié vnefemblableflamme: Et malheureux celuy quifè voit c onfumé. Se vontprécipitant en tInfernale barque. B } ^ûiCaU . En aymantvn autreîdontiln'eflpoint aymé Emblème \ j/. Emblème j^.» fiechejoignante Ceny: que lefol Amour d! une Sans repos nuiH'(^ tour incejammenttourmtte^ IhQefepeuuenî tirer libres dejaprifin^ TantJa forte rage va domptant leur raijo n-y Gluejidetun d'iceuxeïiainileon 'voit la vie.

^eufertatAustrufh€:. ClmlouentlStcrneUfonfaincinorn hemjfants.ç^^aisfeulement du hiendeUpofierltê: De m-eÇme le^jray btu auÇacré mariage^ ^?yQeJl pointJ^our ajfûuuirnojire amour eujèragry . Tar .Çurplm. \ Dum clauumreftum tcneamb. Si iadis les l\omains en traiBarit leurs accords oAuec leurs ennemis de leursguerriers dtjcdrds. recommande ftAugrand DitU) qui entend des iuftes la demade : Emblème 3<?.m a que a ton deuoir\ mais coduj droiBem^t La barque dejta'vie le.çJ^C ais ajfin de laijjer après nom des tnfants. . Immolotent a lupin pour vnegrande ojfrande. Emblème Nil penna.^6. Si fciens fallo.dauajr'vngradplumage ^uifque de senuoleretle n'apoint C'vfageo oAmfi ceux qui portent ^ncplume ala main^ J\(j méritentp as. mondains t'agitent rudement» 3\Çj'.tom le beau nom dEscriuainv jc^ais feulenient ceux-là dont la plume féconde Ti^y^plit de doBrtne tous les cantons du monde. fed vfus. Emblème JLors que les flots 57.

' Certes nom euÇeignèT^n trop meilleure ejcole. Un courbruslans d'amour eji toudours ao-ité D'ejpoir. Emblème .Tar le héraut d'armes vneporYjuegourmande. douce voluptépe[le de nofire vicx mille mauxfujuie:. }l craint defortune les traicts. Faifantfpourtoutlepiupleainfcecommun'vœu.fan s nulle ferm et e\ Zar voulant repofrftir l'ancre d'eÇperance. ïfide millepeinnes ^ Car- . \Qui auon s pourguide du ^vray T>teu laparole^^ Deuonsgarder lafoy mefmea nos ennemis: Car Dieupumt toujlours vnpariure commis^ \?t d'iceluj toufiours la (euercvengeanccx Talonne de bien près dupariuretoffence. Cofiviuo placer conduce a moi'Co... ^l'inconfanct^^ Emblème ''ja 40. SP- Spe metuque pauet. Laquelle il àjfommoîtpdune perre afeu. Çf de crainte.. Que lupiterfauoroye des panures la Comme de ce caillou te tue ccfte befie: Et tombe la tefte^ fureur desgrands Dieux caler el^ Surs ceux quiÇciemment les aurçnt panurez^.

Puris manibus. Et conjèrue ton cœur eu toutefureté. Emblème Lingua quo -^z. Qui efclaire tous ceux qui viennent en ce monde. Emblème $.^ Dieu acceptable^ Et afa Alaiefiévn encens agréabley Garde toufiours tes mains de toute iniquité. 6mbL . \ Les rendant capables d'unegloireféconde. Çfje meneautombeau. Emblème 41. \ Tu dois toufiours auoir dedans ton cœur 'vn œil Drefefort attentifdeuers cegrandfoleil. ^ffi^ ^i^'^ /^/?r/>r^y^/>..fans pouuoir retourner. La renfermant dedansfes bornes naturelles. Partant contien ta languey €5* luj rogne les ailes.Car vnpoure amoureuxJembUble a vnflah'Mu] Se confumefoj mejme. T^ons lesfirpentsquivont das iAffrique rapat^ ^N^e font tant a craindre que ce membre 'volant. Gluialanjoleepufieurschofesauancei Clui caufent en apreZj "vnegrand! repenta nce\ Qarnoïire paroleprenant vne fois tair S'enuole légere. tendis.

Finis ab origine pendcf. .J\(j cède point aux y Emblème :> maux f^ die eux ne fefonne: <iMais conVxant cherche en Chrift ta confolation^ triomphantparfa croix de toute ajjlicïion.Emblcme ^^. 47. Leiujle doiht croire quefon afùcï'torip EnfinCe tournera en co'nÇolation. Situ "veux remporter du combat la couronne . Flauefcenc. Arbor. Supcratacrucecoronor. fine la nuè) £et arbre dont le chefauoi autrefois a efté "v ne plante menue. C £mbl. (jsC^heres mounan tes. parleur belle conduitte^ Couplent toutes chofesd!u?iefuyantefiuitte\ Ce qui périt renaifi^ce qui natfi doibtpérir: ftdinfinom en naijfant corrimençeons a mourir^ Emblème Tandem fit ^6. Ainfi voit-onfouuent 'vn matllretrejjçauant jiuotr iadds efiéSfcolier ignorant. Qommeau bon laboureurfon îrauailsfi vtdc Lors qiitlva moijjonnants la campagne fertîlc^\ Hmbicme ^j.

. Emhl' . Demaint eÇpion'vagrojfegerbe amajfant. ou d'un Ti^ygénéreux? Emblcnie 49. Le [ceptre ÇS" le hoyaufonten leurfinjemhlahlesr T ayants égal tribut aux Parques redoutables^ Car qui pourra dire. Jlnejl rien icy basjlpmjfant. que ce crâne hideux. G^tà nejoîtfi^rmontépar tinuinctble effort ^De celuj quifage porte auecpatience. Nequeo compefcere multos.prendpeu àpeujafin. Mors fceprraligonibusirqaat. Emblème ji. Ait eftê d'un paifim . Pauiatim^non iaipetii. : Emblcme )o.Emblème 48. ÇS'leurfaiâ reffience. De parais grandis aceruus cric. T)efortune les maux. Ç^'fifort. Etdeplufioursruijfeauxlesjleuues 'vont coulante Demejmefiapeu vn autrepeu l'onpofiy Qepeu multiplié deuiendragrande chofi. L e temps aile moiffonne auccfa faulx tr^ckeantCr Tout ce qui ejl deffom la machine roulante^ Rien nepeuts'oppojer encontre le dejiiny Ain s tout ce qui ejl né.

Muiicaierua Dei. C 1 Embl . DKciteiuftitiam. ^n bon Roji doibttoufiours obferuerla lufiice^ Exigeant des crimes vnfeuerefupplice : Car autrement il donne aux mefchants vn appas» S'tlf^pporte les vices. Orphée par lefon de fa profane lyre^ 7eut ramener ça haut les ombres de là has\ (dtrt» fixais cegrandQo antre Hebneu:>s"eftpewvater^ Clue iufque dans le ciel elle conduit nospas: Qj£cflatflle du ciel Ç^feruante diurne. Çf ne les punitpas.Emblème /2. Emblème ^4. Ingenij largitor venter. \ Emblème ^\.comme delà liqueur Enclofi dans ce vafi^ilpourra bien habile RaJfaJIerfafoifpar'vn moyenfacile: I Amfi cegrand Matfirefuyant lafatm cruelle Jnuente tous les iours quelque chofenouuelle. Le ^ventrepar lafoifdeuenti grand do^eurp EnÇetgne acet oijeaU:... ^I^creant nosefpritslesrauit iufqu aux deux. fchit mefme dugrand Dieu la poitrine9 Ellefie Etpar îeffortfecret d'accords mélodieux.

Puis d'v neforte haleine le mené a fon tombeau: Ainfil Amour t oufours d!tnconfiance le m. Ainft homme confiant en la tentâtion y EmbL . y ^Itii font de tova eïlats la pluspure defence. meextînp-uit. Delhomme impénitent leforfaicî exécrable:.. confolationem tentatio. Sequitur fua pœnanocentem. Se reueftit defleurs par vne doucepluye: En reçoitpar apreZjgrand'confolation.Emblème /y. Emblème Qui mealic.e Larideplaine efiant grand ardeur roftiey.aifirCy faici mourir ce qu'il auoitfaiBnaiftre. d. Jl "vent par "vn douxfoujfle anime cefambeaU.. ^h(edemMire tmpu?2iyains t oufours misérable jlfint la main de T)teu^qui auecpieds boiteux: £xige tofl ou tardvn tourment rigoureux.. Qruel il Emblème j/. Emblème Pofl: ^S. ^ bienveillance ^6. Confcnfu populi regnumfubfîftic Rien rapeut mieux tejiat en repos retenir^ 6tfa pu'Jfance ejparfe en vn corps reuniry Qjie dejes cHotens l'amour:.

. Et ce Hure a la main montrent euidemmcnt Q^ilfautfans murmurer efpererconjlamment. (maijlrey L Amour comme "vngrand'^py 'veutfeulejlrele Et n'afoin comment:. Tutius vt pofTit figi. Ores que du défiin tinexorable J\QeJèpuifife ejbranler Q)rt d'aucun humain effort ^jl'outefois laprudence auecfa preuoyance Cs ^tede^ . ^p.qpii tient îancre coulante^ Sauuantparce mojenja barque perijfantc^. Dieu aj^ifie toufiours ceux qui font leur debuoir^ Etplujioïi tl excite 'vn ejirangepouuoiry jy un poijfonejcailleux. Emblème âi.Emblcme Pro Gallinis. Facoprudcntiamaior. Emblème <fi.fotiru eu qtiil U^uijfeeïlre\ %Jn compagnon luy faid' efmoHUoir des dijccrds^ C^j^t ne font appaije'^yque par beaucoup de ?norts: Q^efme les CGcqs ialcux de leur troupe encresiée Vont monfirant aux combats leurprouejfetrritee^ Emblème Go. Ce cadenatsqui dot ce bouche muette^ fie Et t ancre facree quifo ufiient la droicle.

OuPauure ly laiffede meilleur de maplume» Emblème 6^. SacrificiuraDeo.Moderefonarreji. ou bien tout tjconpame. ^aio^uelnoPis ont reduiânos crimes Ç^forfiaiéîs. Corona Rex. 6i. "Heqmert de Dieu (îiyuant[apromejfe éternelle^ fitaccorde heningy nereiettant iamais Les voem a nepar enfemble.corconcnbulatum^. C)ji and nom nous repentons de hfiât mifirable. ^enfoy luiÇonfaiBs. Emblème Coniund:is ^ fetterefentmc^. vocis. noscceurs emhraffez^deregrets. Cofi deben amar porto tormenta. y\QoîiS offrons lors a Diewvnehoftie agréable. Vottetantpres de celles ou loge mon defir. Mais enfin comme luj:. 6^. Semblable au papillon te cherche Emblème m onplaîjlr. Le Trin ce qui au crime ordonne lefupplice^ Et defis bonsfuietsgticr donne lefcrmce^ ^ùCerke . Enluy offrant Emblème Reo-ni 66. ^Gut ce aue la troupe de t Eglifi fidèle.

& Marte^. Les MuÇcs ne donnent leurfciencejQicree.. ^Regijfantpar lesloix a luy commis^ Et domptantpar le fer ces guerriers ennemis. lEranch/jjlint immortellesfepulchres ohfiurs.Mérite c^uefin nom vmeauxjlecles fnturf. les peuples Tien heureux lepeuple. Emblème Arte (fS. ceux-là qui donnent lagrajfe wattneei Ain s a ceux qui veillants cofiimUplujleurs nuiâf^ Lifant de Anciens les tresdoâes ejcrits.duquelle Roy/age» çAteJprit de Mmerue. (L/4. Cela nejèrtde rien fi tu naspoinct defoy. Qe quelegliÇefaincie a croire te propoÇex Qar bien quobetjfant tu ohférues la loj. Emblcme Studio 67.- ôCvigiiantia^i. un Lafoy ejl dufalut lefermef démenti Lequel il te conuientpoÇer premièrementy Et croire conjiamment^ ^ auant toute chofe^. ^de Mars le courage. Conftantiaôcfiducia. Emblème â<^. Emb> .

LesÇcepîres déshonneurs ^^ la oioire mondaine^ Et tout ce qui dépend de la grandeur hwmainc^) ^ Ncfi . Fide. A nior docet Muiicani V A?ncur Ce recréantfiir le mont de Rhodopft ^prit te chantJacrê de cefie QaUicf€i ui d'une docie main fin çcit des dcuxacccrdsp Q^ïCar. Crédule ne croypas aux paroles trop (pelles^ a^àCais tuge tes amis par les œuuresfiidelles\ Et t ou fiours "va portant "vn œil dedans ta main^ Croyant ce qui elle tient pouuoirefire certain. fed vide.?naisilfaîci'tamcurauxefcHSpulemcnty Qj^ilajmc heaucGîip înieux^quetonccntentcmet.Emblème 70. £5^ ardante manie.iez^^ afa 'v Gtxpar conÇcnants dijcords: i^'éL^is il a détourné cejlefatncic harmonie oAÇes icux dîjjolus . Non te. "vieille Helaspenfes tu donc" panure ahuÇeey Glue ceftuyfoit efpris detafacertdce? ]><on. fed nimim os. . Emblème 7/. Eniblemc 7^. Emblcm_e 71. Kiimana fumus.

J\^'<f/? rien

qpJvnefumée, Çf pure vanité,

G^m périt en naijjant comme vncfleur cicftê.

Emblème

7^.

Omnbmeamecum porto.
Las\ que tu es trompée humaine créature,
D'ejiimer cela tien, qui 'Vient de îadue?iture\
Ç::^ais heureux le fage, qui n^eflimantafoy,
G^ji^efa propre vertU:,porte tout auecfoj.

Emblcme
Tamen

75.

difcani..

^ien qu*on eut ta "vnpieddedas lefroidtomheau, Et que iafutardant le une fie flambeau,

f

Si doibt'on toutefois , tant que i ame efi enclofe,
'

Jusqu'aux derniers foufpirs apprendre quelque
chofe.

Emblème

j6,

Virtutiforcuna cornes.
Qe cadMcee iotndaux cornes dahundance,
J^donftre que le bon heurfuit t oufiours Uprudecey

^len qu ilfoittncontat'yCar rarement sefiveu, i£un homefoit tombejcubs le malheur preueu.

Dcusnobisharcotia fccic

Emblème

D

jj,

Tu

r

'u

reçoù Ipaell'es rigot-treuxfalairesy
peres,^

"De tes propres pèches } Ç^ de ceux de tes

Chù meurtrirent cruels le déféré Jidefie,
Lors au il vint mètrejin a touteprophétie. Ou non^ au contraire ejcoutons tresheureux, Sa [a met c parole qui nous ouure les cieuxj

Partant pauurepeuple recongnoy ta mi e fer £t appâtje en croyant^dugrande). eu la colerc^^

Emblème
Exbellopax,

jS.

(Mars
horreurs dt

O heureux changement,
aAlors on voit heureux
les

quand les

Se changent en la paix régnant en toutes parts:
Abeilles doucettesy
"Bajiir dans les cafques leurs petites logettes.

Emblème 7^ . Corredum inquirir fcientiam_..
La plus bellefcience, qu onfçauroit acquérir»
£fr de cognoijire Dieu.ÇS"fon

cœur luj offrir»

L'aymer Çf t honorerJeJeruatauec crainte, §lj£on doibtaufonddu cœurauoir toufioursim-crainte.

Emblème

80^

T)e celuy le renom vajur montant la mort^

Qui

Qjiifans cejjeau trauail employéfon ejfort: Car dhonfjie labeur la florij]an tegloire^

Vit éternellement au temple de Mémoire,

Emblème

8i.

Pueros caftigo virofque
Cejierare beauté détientJouhfon empire^

Enfants )ieunes, Çf "vieuxpar diuerfe manière^ Qhajîtant t enfancepar 'vnfouet rigoureux Et ks plmfarouchespar les rays défisyeux: tronuant aucun fi libre, Ç^fiuolagey J\Qe. fi Quelle nf captiue^dun amoureux cordagey
:,

Emblème
Vita mortalium
T^uisque

S^.

vigilia.

cefle "^'ieremplie demenfonge^

JA(^/î rien autre chofi:> que H image dunfin^e,

U\(ms deuons en veillant les vertus acquérir Et toufiours bien viuant appredre a bien mourir.
j

Emblème S], Manec imm.utabile fatum.
Leschofes d*icj basfont iapredeftinees,

fàAuparauant que

dJeftre entre les

hommes nees\

L'oraifin des iufies a pouuoir toutefois^

De cesfatalités rompre les dures loix,

D

z

*

EmbL

Emblème

8^.

Dcteriustormido.

Helas [cerieHaJJes.que ceftepauure 'vie Soit à tarit de m alheursfans repos ajjeruie: (::3ïCais pour cohlernosmauxy^unerongeante peur
''D'un

p lus grandi dejajire nom martelé le cœur..

Emblème

8^.

Aducrfis clarius ardcr.

Plus ce mont ejifoujjléd'orageufes bouffées^ Plm il^a hiîUnt de flammes enfouffrees:
^^îinjit homme confiant plus ilefi agite,

P lusfaglorie efi luffante^ÇS"fon luftre augmente..
Em.bleme
Sictianfit Gloria
S6,

mundi.

Ilnefi rien icy las d'éternelle durée:,

La gloire du mondéefiemhlah le a lafumee Plu^s elle va braue^fis cornes esleuant^
Plus elle s'efiianouit, Ç^ deuientaneant.

Emblème
ra{ques à
la

^7.

mort.

Z efieu dunfiainB amour qui efichaujfie deuxâmes
Sans receuoir vn tiers:,enfioj retient [es flammesy Gardât malgré la mort mfijties aufroid tomheau

flambeau. L'ardantca]fe£iion defin premier

Emh

Emblcmc

88.

cuiquc tribuc'. Vn vrayT^damatctouJIours ledroiBmaintic\. Kenda?it avn chacun cequHuyapertient,

Suum

laminant deprès d'vne égale balancey
DHiujlelebtenfaict:,

Ç^ du mejchanttoifence*
8p.

Emblème
Invirtute

& fortuna..

V Aigle genereuÇe ^volantjurlanueey
iM'e^rfje des fèrpens la langue emprifonnee:

lAinfiqui de %;ertu a le bel ornementy

Dompte des enuieux le mocqueurjïjjïement^

Emblème

po..

a fleur comme nos corps au matin efpanouycy termey Se voitjurle uefpre toute morte

^

^^ais le tortueuxferpentauecCes contoursy '^JhConflre que noflreamea'vnceternel cours.
Vartant nom composés de piècesficontrairesr
"

Oeuons bien mefprifir ces chopspajfageresy
^rejfantnojlreefprit'vers îimmortalitéy,

mpajfant cejie vie en touteÇaincteté.

Emblème
Viribus iungenda ^

pi.
fapientia...
3

D

Ten:

I

Le courhe Lzhoureur vafiHonnant la terre^ Et dans fon larre Cein la fem en ce il en ferre. M Emblème S o lu m à pz. Aticcquesgrads trauauxydunbon ejpoircondu. ^jide?2auravniour vn trefplantureuxfrui Supporte donc' les maux en toute patience^ ^^ffn dUn monJonner:. foie. Redo ciufu.negrand'r€Ccwpenf Em . Emblème Spcs alic o^* agricoias. s. Tour monter d'helicon laver devante croup e^ Et vifter le choeur de la neufiue-me troupe^ Jlfaut a un pas léger hrejfcr tom les h a Hiers» Et tendre contremont parles afpresfentiers. Çf mille prutclsfécondez flairant nos efprits^ JDe mejme cegrand Dieu e Tproduit de vertu les agréablesfrmtt Emblème ^Jf. Lefoleilradieuxparfa carriereronde.Teu Ccrtau Centaure ces membres vigoureuxl S' H n'a la prudence du jcrpent cauteleux: Situ ^jetîx à!onc vaincre faut que la prudecci gonfleurs face à ta force /unepure affijience. P^endla terre de mille.v.

^ Autmors. Emhl .par ce moyen croijfant: T)emejmeiltefautooireauecquemejure. Poco àpoco. Seront receus auxcieuxjeursdemeures certainnes^ Emblème ^7. ^e "vaincre ou bien mourirpropofe toy touffours^ 'Stiamais enfujant^neprolonge tes tours: oAquoyfertta vieyjl tuperds ton honneury JSlon^çe nefipltis vie^mais extrem^e langueur. Vont demonjiransat œil:. am*vica décora:. St autant feulement quen requiert la natures. Emblème p8. Les tendres h er bettes ^ ontfeu apeufucçanf ' L humeur defiree.Emblème ^/.. 6t cejerpent couuert de palme triomphante. Emblème Legrain ^(5. Tribulatio ditac» ejiantpar maint coup deJleau^ EJi apreZj referué^ ÇJ* mis en 'vn monceau^ T>e mejmes les iu(ies^apre\heaueoup depeinnef. Viârix fortune fapientia^ Q trench eant coutelas fur la houle volante. commepar lauertt^ Lafortune eji vaincue Çfjo n volrabatu.

. Lepleurant (hcodrilapour iacque de maille. Doncc totum implcaf orbe wS. JuÇquesa Ça rondeurfonlujlrepalljjfant: Mais du Tioj des François lagloirc vaga Inonde. Diane autfront cornu va feulement croij^ant. Qontrefes ennemisfin ejfrojableefiaille: Mais l homme de bien couuert de la vertu^ Surmontant toutça ba^s^nefi iamais abhatu. JA/ a^owB dautres homes 3 que la rondeur dii ' mondes. fîdelis. Emblème Virtus Jorica \oo.Emblème 55).

Q£TERÂ\lOI?TrsERIWT- .(Dj/ce ho^^ûs mirS)CT opes couk/zmecanacas. ' l niTm LVGEN[Q.

.

wssApŒsrru.O^nemlwn cxJuperaicaNST.mo^hft .

.

-Zlzx m.ETlw^csconà:àl)uasATtÂiAiTvrrm .Grr.

.

\e TENEAB.poshca aiud vars va^âfcra/ô j .

.

.l^ /^ezjBORiJiiifj^Tfy.nRTFjzRmArA jLomdjWn /ilto roricilimiiiamodo.

.

ÇIRT7TI saRSNVLUNOŒT wlotaurm vifi .

.

Jjni^ffï Spentit mnon vefurefft M^u^im^IatuinMOuet - .DiOJ^ SCEPTRO vtrjûSED pLECTjiO Dl^C/TJ^.

.

.

.

o .^Jjw/LWis oh/if fe/isihisiùmdrs .

.

.Jiefal: ohirr.j\onaJuemiimtsP£Ri^rrq^pERicrL.rnarL .t itkç (lia Jih vdm 7iiea20.

.

.cw/af vam.<^^??iûJo iâtheiiemo vis.

.

.

.

^JSam^oBKMiGiojœiK fentu'^ secvndis .

.

.

.

Dip'îumîndaînno esfhiilhe/zeJnâijuuaL .

.

.dowci/ssvs svRGO. .Cajus me h)lliïm /nlâ/m.

.

.

.

.cJïàATFju moralomawcetpesopimmalîs ui^J_^m te vukj^mider^Tapilio .

.

molem/vomreuome kmeti . .vhescaPfO^donecMCEr^GiiE^atùmere^ofjis . E t FRVSTRd.

.

' . letjCr etohduml^mjjeAfis traksejt olm r ^J^Mmw lœiior axe dœs ' . .

.

ct>/f riT^ MORS esi hr^cq^uo^PRiN-cjpncxt. .

.

.22 UviDSisicJvfjmcumhJlmhmo7.m^ "^ '-^ r" — o?îarJ}^aûtm.cûrrmtïmaimL.

.

.

.

.

.

lmriu. .Conhnmt?nctnmj?m/iasmun.

v .

é^o?iÀmfrs cxjlcctahoseaaiJas j ^umnvis /mue malcsitmnmdcfi/fipcr crié .( lJFRJBO.

.

.^ttu.ararii/ùcujJ2asma!a mtajuhire .

.

a 'mm malumjw^raf ly^iCTRix mriENTUDVPi l^é riec ah imposthpon^erfPOjiShiperd .

.

w lonûo eaurâ. .y\fikrem^JueffsjNONVJ<rQST%RNirvRjcTr.tmpoffjC?rviï tiumo.

.

.

.

îraKûunipommeSjSapiaisDOMiNABjTrMASTRis .

.

.

.

^uts tua c^trajr^i cttpiaé.ojîrue CimiJo Qutiaatairaâus a^efitaiz tuos : .^EHSEQViR I^^TINCTV /e.h'èyrame ([uihiaUjtt: vi/rera muero Lvur iranfêat itle mrwn .

.

(Vfroanlorfparjjuce cum flammesot vterc^ Jlsdîcimcrmt nonjîmulaûis c^mor . .

.

^^on mj/u condo nemusjtdgraiusi^asTEiiJTATi Quod (èderant aùziii rcddtn con/hhi Comu0 hicca/k'typusefi. cuijôlap^qpago . J .

.

.

.

.

.

.Siir sCiLL sciENsJrriatm^'fiWiipitr vltorj utcchatjpanmisfaderaRoMA w/us.

.

l> \jPEQ^METVQ^PAi^£T calîdo cor amorejjcrufîunv .

.

os/ vjvo j^jAceR cokm'Œ A^ïoj^e. .

.

.

.

.I' 'y hnjnfAhpirpoJifcc ticar. kh/ v.

.

JjAE^klMAND.<foi . 6YM' ùj'CKHfHiXtoio faeff.

.

?nnkJîifro J 'Tn mrïms irdme^ fenTporr.lûJljaJI^s .^TjLjvESC£NTjmfk^cufkSolvokt.

.

J\ afccnfrsmn/mir^FiN'iSQfiAn origine bedzt. .

.

Èxmus'Mndm^ranJisJjiJunuhsARBOJi JiliieSisib^uei'f^pejjct îfus m no .

.

^7 J\^chusm cijuerjtsjûperatàsorh cohonûr: ôjc Sapiens^atîtns Inh cmœ I^iusoud. .

.

kJ^vlâtim knidemrrëaremila la^ic

tJe?nbjEBlRVIS/GRANDISACERVySERlT,

.

çiuiâJâamîiiNEçrEO wMPîscEREMrzros. .Irmro.

.

<Zy^CaOCdpiGÈKJ ML^TBP.LARGtTûJiErARTISj .

.

^ r-t .

.

(jJisCITE ii^TiTiAM:IajtietismondiIlm dm/h .

.

CoNS6Nsrpapta.iJŒGN^rMsi^sisriTyervrhcs .

.

(^FiMEAUTEXTJNGVJTj^mmefoudctmoueiJlk iCummimmcn^oJmenefailiollîsAMOiL. .

.

(^làocer'iima^ietsE^m'rjisiiiwEm^oŒNTEj .

.

w^ V .ju^jcvnÉjJoresmJtfsSolnrwus vSfLj) Ifrpmtassohâ blln-ssponir caput.

.

viâoriee amorr^kces .t/ê7^o QoLtJNis . Sic J^Rà-v£ic(}tN^zBirs œrhit Ia/?iua timmùi . .

\ \ .

.

.

\Jmani?norkhs hdâirmsi/tnàa Sa/i/ws j .

.

jv: % UmOSapimSFATÛ PRVDENTIA i^AiMûH .

.

bocCNRiSTiûWc^sH^erorbcfird. .CoNivNCTis^oTiSjConmmtojjefhfTquicqtm lûjTuIaé.

.

.Sic Mcneris iéf/rs /arâi luuenàijjenï.

.

.JioshaûmÈu)^o î/tens vfw aéiùidolorc j Cim Je'/îck premmtpo^a Sacrd2>E0 .

.

hi^fcîihonore honos cumular^jCij^l^AreJonksj ExentîSPEGNi.^ . sut . vêtu cobona.

.

^m yiûiLisTiTDio Sapjfntm iGipk vohkt. . Jiic ajd doâi{S\Cur}7iermtw^ahet .

.

GhnaaljAÂTE v^^lona marte vfmt .

.

Judicrfreùi DfOjJuperai fidvcu/consx/lus OmnemalutJijdCzfn^oluhcr-ucrlfch ducceft . .

70

Oblec^niammos C\ i7mrar, CafsàtS£ue,.Lyrce^ue !
DSiLu/î'ca hlanausAMORpUch'^ mouere doai
.

^t non ion^uw eri^kocJ^^/âuns ?//tjjaûàiS

f

iNvsNOSTiiAeé^uûdcnJîertmnc/tj j ..I^tCk:rzATAM.

.

Q .

.

.Jxemhus lîoc ip.

.

.

.

76 .

.

0Jud£EpEFSNOB/SMy£C 0T2A FECIT . \3^ y .

.

I^xBEZLo PAx a/f/ia vmi.cjuam£o/â'mis omncs .

.

L^olitl^ei4m^7ieàij/sniyewfifSApiENTMlimm .

.

Ou ^O^îiûÇyUiTçcii os cjijyt <D0(v7c( u^avûv. .

.

.mox \/e/ué-^nusfn^.\Ues.il/i \/>zorem.

.

^ana \}aui/îilJuïé.moJmm vmmisorhe^miL .viGriAT£ 7npmf2mM0CTiSj \SiC^aiium cfl:. .

.

T^M. 7 .

.

.Carm}dm//am^jrûRMWO vumm vmues.

.

.' [nconcufsamanensÀjDVEJisis cLARii^ARDET-.

.

^ Cermirmorhtesjsrc TRANSIT cloria Mi^xa^ .

.

' Ivsqy^E A LA mortJù ^Ul'Ô' l^ l!>o\Ï0['t y J\ofïrt jovnc 'vàxl:avrt lom auihit. .

.

(^FiQ^srim TmBT^sTjJCcmis vclpmmùiji^jc ) .

.

'mvwTyTe^Eam FORTi^AM colhcovmcant .

.

.

.

C VJUJBVS elîwNC^ENDA modîSSAPIENTIA CW7chs .

.

CumsoiMMA soLEikcunJum^eromnisahilb Teriius ajrumm/îtunefrjieùi C^^s. .

.

Culmm ad. . îoniJum RECTO coNtndefr cvfisv flFèrf animusPmJtsaxapcr Si irtiuhs.

.

j^PES AUTAGMCoi.AS mc/sisi>mcfJ"kjuium .

.

^ ' r r ) .iU.P0C0C-M.raC^4.?0C0.

.

.

.

.

.

fTurmJwâ viàm ûta^emMab morU .98 ^^ikrutrum opkîummc^^i^TMonsAVTFiTA décora. .

.

^imf/at^OKECTOTfMfLUNa/MPLEAT ORBEMj Q-AJ/arur^taL .

.

.

''>\ ^w .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful