P. 1
Οντισιόν

Οντισιόν

|Views: 193|Likes:
Μαύρη κωμωδία του Αντώνη Παπαδόπουλου που στηρίζεται στους κανόνες του επιτραπέζιου παιχνιδιού Cluedo
Μαύρη κωμωδία του Αντώνη Παπαδόπουλου που στηρίζεται στους κανόνες του επιτραπέζιου παιχνιδιού Cluedo

More info:

Published by: Antonis Papadopoulos on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2013

pdf

text

original

1

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή παρουσίαση στο Κοινό του έργου
"ΟΝΤΙΣΙΟΝ» χωρίç την έγγρα¢η óδεια του συγγρα¢έα.


Fια περισσότερεç π/ηρο¢ορίεç :

Αντoνηç Bασι/είου Hαπαδόπου/οç

Oρókηç 16 Νίkαια 18450

H/. διεύ0υνση: ioniko1@otenet.gr

Ιστοσε/ίδα Ιωνιkού Oεóτρου: www.ionikotheatro.wordpress.com
Ιστοσε/ίδα ó//ων η/εkτρονιkoν εkδόσεων : www.facebook. com /sipylina
Στις παραπάνω ιστοσελίδες μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τις
παραστάσεις του έργου
2
ΑΝΤΩΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Fεννή0ηkα στον Hειραιó το 1958 kαι μεγó/ωσα kαι çω στη Νίkαια. H
οιkογένειó μου είναι ό/οι πρόσ¢υγεç από τη Mιkρασία kαι τον Hόντο kι έτσι
kατóγομαι από τη Mαγνησία του Σiπυ/ου, τη Σμύρνη, τα Bουρ/ó, τα
Mετα//εία Ταύρου kαι την Τραπεçούντα. Eγo προτιμo να /έω πωç είμαι
Σμυρνιόç
Το πρoτο μου µιµ/ίο ήταν μια ποιητιkή συ//ογή με τίτ/ο "Xρυσανα/αμπέç"
που kυk/ο¢όρησε σε περιορισμένα αντίτυπα το 1973
Τέ/ειωσα το B' Fυμνóσιο Hειραιó kαι µρέ0ηkα στη Poμη για σπουδέç
Νομιkήç. Ekεί σπούδασα 4ωτογρα¢ία, Τη/εοπτιkό σενóριο, σkηνο0εσία
kινηματογρó¢ου kαι 0έατρο. Στη Poμη ανέµασα kαι το πρoτο μου έργο , το
"Σαν μέσα από ένα παρó0υρο" (Come dietro una finestra) kαι τη "4αίδρα" του
Fιóννη Pίτσου το 1984. Τη "4αίδρα" είχα την ευτυχία να δω να την
παραkο/ου0εί ο Hοιητήç.
Στην E//óδα επέστρεµα το 1990 όπου δημιούργησα το Ιωνιkό Oέατρο. Από
τότε ο 0ίασοç παρέμεινε çωντανόç kαι παραγωγιkόç με αποτέ/εσμα σήμερα
νóναι ο πα/ιότεροç 0ίασοç στην ευρύτερη περιοχή του Hειραιó.
Eχω εkδoσει τα 0εατριkó µιµ/ία : "Σαν μέσα από ένα παρó0υρο", "H ησυχία
kατοιkεί στο σπίτι τηç Α/ίkηç", "9 μονόπραkτα +1", "No way out", "H Νύ¢η",
"Mιkρασιατιkή Τρι/ογία", ¨Mαç χωρίçει μια 0ó/ασσα", την ποιητιkή συ//ογή
"Hαρανόηση" kαι τα /ογοτεχνιkó "Το Καkό kαι ó//εç ιστορίεç τηç νύχταç" kαι
"Το δίχτυ στο ποτóμι"
Eχω γρóµει kι έχω σkηνο0ετήσει τα ντοkιμαντέρ : "Ο Ναύστα0μοç Σα/αμίναç
kαι η Ιστορία του", "Το Καµείριο τηç Oήµαç", "Κ. B/ουτήç : Ο óν0ρωποç που
kέρδισε τη çωή", "Mε/ί το ε//ηνοχoρι"
Mε τη Oεατριkή Ομóδα E¢εσοç τηç Hανε//ήνιαç Eνωσηç E¢εσίων
δημιούργησα την πρoτη ταινία μεγó/ου μήkουç που γυρίστηkε στην E//óδα
από Mιkρασιατιkό Σύ//ογο , το έργο μου "Mαç χωρίçει μια 0ó/ασσα"
Eίμαι Fενιkόç Fραμματέαç τηç Eνωσηç Mαγνησίαç Mιkρóç Ασίαç kαι
Hρόεδροç του Ομί/ου για την UNESCO Ιστορίαç Τέχνηç kαι Oεóτρου, με τον
οποίο ανέµασα στο διαδίkτυο για πρoτη ¢ορó στα ε//ηνιkó, τον π/ήρη
kατó/ογο τηç Hαγkόσμιαç kαι Aü/ηç Κ/ηρονομιóç
( www.unescohat.wordpress.com)
3
HPΟAΟFΟΣ ΤΟY ΣYFFPΑ4EΑ
H Οντισιόν Çεkίνησε σαν παιχνίδι. Eίναι ένα έργο που είναι συνδεδεμένο
από/υτα με το 0έατρο «Fkαρóç» του Hνευματιkού Κέντρου Κορυδα//ού. Το
Fkαρóç, πριν γίνει 0έατρο επί Aημαρχίαç Σ. Κασιμóτη, ήταν όχι μόνο γkαρóç,
α//ó kαι μια τερóστια απο0ήkη ό,τι óχρηστου υπήρχε στο Aήμο : Σπασμένεç
kó/πεç, πεταμένα σkηνιkó, μια..χα/ασμένη εντοιχισμένη kουçίνα, Çύ/α,
σkουριασμένα πα/ιοσίδερα kαι ó//α τέτοια. Ανóμεσα σ' αυτó τα υ/ιkó, από το
1992 έωç το 2008 ο 0ίασόç μου, το Ιωνιkό Oέατρο, προσπα0ούσε να kóνει
0εατριkó έργα, ντοkιμαντέρ, /ογοτεχνιkέç µραδιέç kαι µίντεο art. !!!
Το 2008 επιτέ/ουç το Fkαρóç πήρε τη σημερινή του μορ¢ή kι έγινε πο/ύ
όμορ¢ο kαι /ειτουργιkό. Αυτή είναι η περί/ηµη τηç ιστορίαç του χoρου, για
τον οποίο 0α ανα¢ερ0o εkτενέστερα σε ó//η στιγμή.
Τέ/οç πóντων οι εργασίεç στο Fkαρóç είχαν ο/οk/ηρω0εί kι εμείç µóχναμε να
µρούμε μια ιδέα, ένα έργο που 0α αναδείkνυε την ιδιαιτερότητα του χoρου,
δη/αδή το ότι υπóρχουν τραπεçókια kι ο kόσμοç μπορεί να απο/αύσει
δια¢ορετιkó kαι πιο «προχωρημένα» έργα. Eεkινήσαμε πρόµεç για ν'
ανεµóσουμε διó¢ορα μονόπραkτα, σ' ένα μαρα0oνιο διδασkα/ίαç αυτού του
τόσο ιδιαίτερου 0εατριkού είδουç. Aεν ήμασταν πο/ύ ευχαριστημένοι από την
ιδέα, α//ó προç το παρόν δεν υπήρχε ó//η.
Eνα µρóδυ μετó τη πρόµα, ο μουσιkόç τηç Ομóδαç μαç, ο Fιoργοç ο Κομνóç,
πέταÇε την ιδέα ενόç διαδραστιkού παιχνιδιού, ενόç cluedo live ! Το Cluedo
ήταν το αγαπημένο μου επιτραπέçιο όταν ήμουν στη Poμη kι η ιδέα του
Fιoργου με εν0ουσίασε. Το ίδιο εν0ουσιóστηkαν kαι τα ó//α μέ/η του Ιωνιkού
Oεóτρου εkείνη την εποχή, η Mαρία Αμεριkóνου, η Eυγενία Hασπα/ó, ο
Κυριókοç +αρρókοç, η E/ένη Mιχαη/ίδου kαι η Fιóννα Hετρουτσó.
Eνα από τα μονόπραkτα που είχαμε δια/έÇει για την υ/οποίηση τηç
προηγούμενηç ιδέαç ήταν kαι αποσπóσματα από το «Fε/oνταç óγρια» του
Κρίστο¢ερ Ντουρóνγk. Eνα απί0ανο έργο ! Απ' αυτό Çεkίνησα το ίδιο εkείνο
µρóδυ του Οkτωµρίου του 2008 να γρó¢ω την Οντισιόν. Hταν έτοιμη σε τρειç
μέρεç !´
Mε τη /ογιkή του Cluedo /οιπόν, όπου σ' ένα σπίτι γίνεται έναç ¢όνοç kι οι
παίχτεç µóχνουν το όπ/ο, το kίνητρο, το δωμóτιο k/π, τοπο0έτησα μέσα στο
ίδιο το Fkαρóç μια «Οντισιόν» που διοργóνωνε μια μετα-μοντέρνα σkηνο0έτηç
η E/ενα Mουν προkειμένου ÷όπωç /έει στην αρχή- να ανεµóσει το «Fε/oνταç
óγρια». Κόσμοç μαçεύεται όπωç σε ό/εç τιç οντισιόν kι αυτόç ο kόσμοç είναι
οι ίδιοι οι 0εατέç. Mπαίνονταç παίρνουν από ένα kουτókι που περιέχει
διó¢ορα μιkροπρóγματα, αστεία στοιχεία τηç υπό0εσηç.
Mε τη µοή0εια των kοριτσιoν, kυρίωç τηç Eυγενίαç kαι τηç Fιóνναç µρήkαμε
το περιεχόμενο των kουτιoν kαι τη μα0ηματιkή σειρó που έπρεπε να
µρίσkουν οι 0εατέç τα στοιχεία. Τα kουτókια /ειτούργησαν τε/ιkó τόσο kα/ó
kαι είναι όμορ¢ο να µ/έπειç αν0ρoπουç kουρασμένουç από τη δου/ειó kαι τα
kα0ημερινó προµ/ήματα να Çεχνιούνται για /ίγο, να γίνονται παιδιó kαι να
µαχου/εύουν με περιέργεια το εσωτεριkό τουç : Κόkkουç kα¢έ, μια kαραμέ/α,
μια σύριγγα, ένα çυμαριkό, ένα kουk/ókι kinder έkπ/ηÇη ή ένα εισιτήριο
/εω¢ορείου.
Το έργο είχε μια απρόσμενη επιτυχία. Κατó τη διóρkεια τηç πρoτηç του
παρουσίασηç /ειτούργησε ταυτόχρονα έk0εση ¢ωτογρα¢ιoν kι ο χoροç του
Fkαρóç έγινε μαγιkόç. Οι 0εατέç διασkέδαçαν α¢óνταστα , συμμετείχαν kαι
4
τε/ιkó kυk/ο¢όρησε από στόμα σε στόμα η επιτυχία αυτού το περίεργου
έργου, που ενo γε/óç μέχρι σχεδόν το τέ/οç, εkεί kóπου kοντó στον επί/ογο
αkούç ένα μιkρό μονό/ογο που kρύµει όχι μόνο αυτό που πιστεύω για τουç
σημερινούç εν E//óδι δή0εν kαταÇιωμένουç, α//ó kαι τη παρóÇενη μοίρα του
ίδιου του έργου, τηç «Οντισιόν» όπωç 0α εÇηγήσω πιο kóτω.
Οι παραστóσειç kρóτησαν ωç τον Απρί/ιο του 2009 kαι μετó /όγω
kα/οkαιριού (το έργο 0έ/ει «çεστή» ατμόσ¢αιρα kαι όχι çέστη) απο¢ασίσαμε
να το Çεkινήσουμε kαι πó/ι το χειμoνα.
Ο χειμoναç ήταν όμωç επεισοδιαkότατοç α¢ού η «Οντισιόν».εk/óπη,
ó//αÇε όνομα,( πήρε ένα εντε/oç γε/οίο kαι δή0εν «πιασóριkο» όνομα), kαι
τέ/οç πóντων έγιναν πο//ó χωρίç την óδειó μου. Hταν η πρoτη ¢ορó στην
kαριέρα μου που μου συνέµαινε kóτι τέτοιο kι ένοιωσα ίσωç το ίδιο
συναίσ0ημα που νοιo0ει kóποιοç όταν μα0αίνει πωç του έk/εµαν ή του
µίασαν το παιδί του.
Aεν 0α ανα¢έρω ποιοç το έkανε αυτό, δεν έχω πρό0εση να τον δια¢ημίσω,
σημασία έχει πωç η ιστορία αυτή με δίδαÇε πωç την επόμενη ¢ορó που 0α
γίνει έστω kαι η μιkρότερη απόπειρα k/οπήç αυτού ή ó//ου έργου μου, δεν
0α σταματήσω μόνο σε μια γραπτή στο διkηγόρο μου αποδοχή μετóνοιαç kαι
συγνoμηç από τον όποιο /ογοk/έ¢τη. Το ευτύχημα σ' αυτέç τιç περιπτoσειç
είναι πωç συνή0ωç αυτόç που k/έµει kι óρα δεν έχει τη ¢αντασία ή τη
δυνατότητα να γρóµει, δεν γνωρίçει πωç kó0ε έργο kρύµει μέσα του μιkρó
μυστιkó που μόνο ο συγγρα¢έαç Çέρει . Κι η Οντισιόν είναι γεμóτη τέτοια
μυστιkó !
Αυτó περί τηç πρoτηç k/οπήç. Oσοι Çέρουν, Çέρουν kι όσοι 0έ/ουν να
μó0ουν, μπορούν πο/ύ εύkο/α να μó0ουν.
Τέ/οç πóντων, το 2011 ανέµηkε kαι πó/ι το έργο από το Ιωνιkό Oέατρο στο
Fkαρóç kαι στιç Póγεç στο Fkóçι kαι από τον Νοέμµριο του 2012 έωç kαι τoρα
(4εµρουóριοç του 13) παίçεται στο kα¢ε-0έατρο «Τσói στη Σαχóρα» από το
0εατριkό σχήμα «3+1» με την Τίνα Hαπαδοπού/ου, την Mιkαέ/α Zούστη , την
E¢η Καραού/α kαι τον Σωτήρη Aούµρη που υπογρó¢ει kαι την πο/ύ
πετυχημένη σkηνο0εσία. Τέσσεριç τα/αντούχοι kα//ιτέχνεç που
υποστηρίçουν με το σωστό τρόπο το έργο μου.
Τέ/οç ή0ε/α να πω, πωç η πιο όμορ¢η ανóμνηση που έχω είναι εkείνη τηç
παρóστασηç στη Hóτρα τον 4εµρουóριο του 9 στο Pόkυ Pαkούν, ένα çεστό
ροk μπαρókι που δυστυχoç δεν υπóρχει πια. Ekείνο το µρóδυ η Οντισιόν, 0α
μου μείνει αÇέχαστη.
Αντoνηç Bασι/. Hαπαδόπου/οç
5
Τα ονόματα των ηρoων έχουν σχέση ή είναι ίδια με τα ονόματα των πρoτων
συντε/εστoν, εkτόç του αστυνόμου Fóτη , που δεν υπήρχε αkόμη στη
διαδιkασία του αρχιkού «στησίματοç»
E/ενα Mουν. H σkηνο0έτηç τηç Οντισιόν
Mαρία Αμεριkóνου : Το νούμερο 1
Fιóννα Hετρουτσó : Το νούμερο 2
Eυγενία Hασπα/ó : Το νούμερο 3
E/ένη Mιχαη/ίδου : Το νούμερο 4
Αστυνόμοç Fóτηç
H σkιó του *
Mετó τιç πρoτεç παραστóσειç, όπου η «Σkιó» δεν ¢αινόταν, απο¢óσισα πωç
ήταν όχι μόνο σημαντιkή η παρουσία τηç α//ó kαι σχεδόν πρωταγωνιστιkή.
Τη «Σkιó» ερμήνευσε με το Ιωνιkό Oέατρο μοναδιkó, ο Κυριókοç +αρρókοç.
6
Οι 0εατέç παίρνουν μαçί με το πρόγραμμα, ένα kαρτε/ókι με αρι0μό,
οπωσδήποτε μετó το 4, δη/αδή από το 5 .
Στη σkηνή υπóρχει ένα πο/ύ πρόχειρο γρα¢είο γεμóτο χαρτιó, ένα μπο/ με
kαραμέ/εç μέντα, μια kóμερα στημένη πóνω σε τρίποδα, μια τη/εόραση με
dvd, έναç προµο/έαç μια αkόμη kαρέk/α, α¢ίσεç από kινηματογρα¢ιkó kαι
0εατριkó έργα kαι στο kέντρο σχεδόν, ένα kουτί.
H ΣΚHΝΟOEΤHΣ µγαίνει στη σkηνή. Απ/ó ντυμένη kι απ' το /αιμό τηç
kρέμεται ένα k/ειδί, το οποίο kα0' ό/η τη διóρkεια τηç παρουσίαç τηç, εkείνη
0α παίçει με νευριkότητα. Κρατóει ένα ποτήρι kι ίσωç µó/ει kρασί από ένα
μπουkó/ι των 0εατoν.
Σkηνο0έτηç. (Çεροµήχει)
Eεεε.Κα/ησπέρα σε ό/ουç σαç. Κóντε /ίγη ησυχία παραkα/o, δεν 0'
αργήσουμε. Κατ' αρχóç σαç ευχαριστo που ανταποkρι0ήkατε στην αγγε/ία
μου kι είστε εδo απόµε. 4αντóçομαι πωç το «Fε/oνταç óγρια» είναι γνωστό
σε ό/ουç σαç, οπότε δε χρειóçεται να πούμε πο//ó γι αυτό. H οντισιόν γίνεται
γιατί σkοπεύω να το ανεµóσω σε μια εντε/oç δια¢ορετιkή μορ¢ή, με ένα
¢ινó/ε.α//ó kα/ύτερα να σταματήσω εδo, να μη χóσετε kαι την έkπ/ηÇη.
Ούτωç ή ó//ωç 0α χρειαστo μόνο δύο από σαç, έναν óντρα kαι μια γυναίkα,
για τιç ανóγkεç του έργου.(Hαύση. Aείχνει αμηχανία).
Aοιπόν έχετε ό/οι σαç ένα νούμερο, που είναι σύμ¢ωνοç με την σειρó
προσέ/ευσηç . Mό/ιç αkούτε τον αρι0μό σαç, παραkα/o να έρχεστε σ' αυτήν
εδo την αυτοσχέδια σkηνή. H παραγωγή έχει kρασί για ό/ουç που
περιμένουν. Κα/ó να περóσετε. Α.kαι σαç παραkα/o περιορίστε το
kóπνισμα. Eίμαι α//εργιkή στο kαπνό kαι k/είνει η ¢ωνή μου.
Κó0εται στο γρα¢είο τηç.
Σkηνο0έτηç
Να περóσει το νούμερο..
Τρoει μια kαραμέ/α. Xαμογε/ó στο kόσμο, πóντα με αμηχανία.
Σkηνο0έτηç
Αν μó0αιναν οι kαραμε/οµιομηχανίεç πόσεç τέτοιεç kατανα/oνω τη μέρα, 0α
γινόντουσαν χορηγοί στο έργο μου.(γε/óει μόνη τηç). Bέµαια τρoω μόνο με
γεύση μέντα, γιατί μου kα0αρίçει τιç ¢ωνητιkέç ¢ωνέç..
Αστραπή. H γυναίkα αναπηδóει Çα¢νιασμένη.
Σkηνο0έτηç
Hότε έπιασε µροχή ; (Στο kόσμο) Eµρεχε όταν ήρ0ατε ;
Απóντηση των 0εατoν
7
(H ατókα διαμορ¢oνεται ανó/ογα με τιç συν0ήkεç τηç µραδιóç τηç
παρóστασηç. Αν πραγματιkó µρέχει, η σkηνο0έτηç 0α πει «Mε τρομóçουν οι
αστραπέç .Eσóç;)
Hαίρνει μια µα0ειó ανóσα.
Σkηνο0έτηç
Aοιπόν αç Çεkινήσουμε.Hού είναι μωρέ η /ίστα με τα ονόματó σαç ; (+óχνει)
Α νóτην. Aοιπόν.. Να περóσει το νούμερο ένα.
Aει/ó δει/ó μπαίνει η MΑPΙΑ. Ντυμένη αυστηρó, kρατó μια τσóντα που τη
σ¢ίγγει με νευριkότητα kαι kαπνίçει.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Hoç /έγεστε ;
MΑPΙΑ
Mαρία Αμεριkóνου.
H σkηνο0έτηç kοιτó αυστηρó το χέρι τηç Mαρίαç με το τσιγóρο.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Aεν αkούσατε τι είπα πριν για το kóπνισμα;
MΑPΙΑ
Α, όχι, συγνoμη εγo δεν.. (Hóει στα kαμαρίνια kαι α¢ήνει το τσιγóρο)
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Eτσι μπρóµο. Aοιπόν (διαµóçει πó/ι το όνομα) kυρία Αμεριkóνου, αç
αρχίσουμε γιατί περιμένει πο/ύç kόσμοç. Eχετε έτοιμο το απόσπασμα απ' το
έργο ; Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι είδη σkηνήç 0έ/ετε.. (Xαμογε/ó
περίεργα) Mη μου ανοίÇετε το kε¢ó/ι όμωç..
MΑPΙΑ
Ορίστε ;
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
H/ókα kóνω. Fια να σπóσει ο πóγοç. Eχετε τραk, είναι ¢υσιkό. Hóμε.
H MΑPΙΑ Çεkινó με απόσπασμα από το «Fε/oνταç óγρια». O/η την oρα αυτή
η σkηνο0έτηç μασó νευριkó kαραμέ/εç, ή µóçει kραγιόν kαι πίνει kρασί .
H MΑPΙΑ αρχίçει το απόσπασμó τηç.
MΑPΙΑ
Oα '0ε/α να σαç μι/ήσω για τη çωή. Eίναι τόσο δύσkο/ο να çει kανείç. Eτσι
δεν είναι ; Eίναι πο/ύ δύσkο/ο να çειç kó0ε μέρα kαι να πρέπει να επιµιoσειç.
Eχειç ν' αντιμετωπίσειç τόσουç αν0ρoπουç. Hήγα στο σούπερμóρkετ ν'
αγορóσω μια kονσέρµα τόνο kι έναç η/ί0ιοç στεkόταν αkριµoç μπροστó εkεί
8
που ή0ε/α ν' απ/oσω το χέρι μου για να πóρω τον τόνο. Hερίμενα /ίγο
μήπωç kóνει στην ókρη, α//ó δεν έkανε. Κατα/αµαίνω, ή0ε/ε kι αυτόç ν'
αγορóσει μια kονσέρµα τόνο, α//ó αργούσε πóρα πο/ύ. Aιóµαçε ό/α τα
συστατιkó kó0ε kονσέρµαç, /εç kαι διóµαçε µιµ/ίο. Eνα πο/ύ µαρετό µιµ/ίο,
που kανείç δε çήτησε. Κι έτσι περίμενα πóρα πο/ύ oρα, α//ó εkείνοç δεν
kουνιόταν kι εγo δεν μπορούσα να ¢τóσω τιç kονσέρµεç με το τόνο.
Σkέ¢τηkα να του πω να kóνει στην ókρη, α//ó μετó σkέ¢τηkα ότι 0α πρέπει
να είναι πο/ύ η/ί0ιοç για να μην έχει kατα/óµει από μόνοç του ότι 0α έπρεπε
ήδη να έχει kóνει στην ókρη kαι μ' έπιασε έναç ¢όµοç πωç 0α ήταν μóταιο να
του μι/ήσω. Το πο/ύ πο/ύ να μου έ/εγε : «Oα kóνω στην ókρη όταν
γουστóρω εγo, πα/ιομα/ókω» ! Και τότε τι 0α ´kανα ; Fι αυτό, απ' τα νεύρα
μου óρχισα να k/αίω, α//ó από μέσα μου, μην ενοχ/ήσω kανένα. Και παρ'
ό/ο που έk/αιγα από μέσα μου, αυτόç ο η/ί0ιοç πó/ι δεν kατα/óµαινε πωç μ'
εμπόδιçε να ¢τóσω τον γαμημένο το τόνο. Οι óν0ρωποι μπορεί να γίνουν
πο/ύ αναίσ0ητοι. Τουç μισo. Fι αυτό, σήkωσα τη γρο0ιó μου kαι τον µóρεσα
με πο/ύ δύναμη στο kε¢ó/ι kαι ούρ/ιαÇα : «Oα kóνετε στην ókρη,
πα/ιομα/ókα ;» !!!
Κι αυτόç έπεσε χóμω kι έμοιαçε σαν χαμένοç kι ένα παιδókι έµα/ε τα k/óματα
kι εγo συνέχισα να k/αίω, kαι δεν ή0ε/α πια τον τόνο, τι να τον kóνω ;- kι
έµα/α τιç ¢ωνέç στο παιδókι να σkóσει, γιατί με το k/óμα του είχαν γυρίσει kαι
με kοιτούσαν ό/οι- kαι µγήkα από το σουπερμóρkετ kαι σkέ¢τηkα, 0α μπω σ'
ένα ταÇί kαι 0α πóω στο Mουσείο ! Xρειóçομαι Τέχνη αυτή τη στιγμή, όχι
τόνο.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Cραία.Hο/ύ ωραία. Hερóστε αν 0έ/ετε δίπ/α kαι 0α σαç ειδοποιήσω. Eχω
το µιογρα¢ιkό σαç εδo, α//ó ίσωç χρειαστεί να σαç Çαναδo αργότερα.
H MΑPΙΑ kóνει να ¢ύγει.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Oέ/ετε μια kαραμέ/α ;
MΑPΙΑ
Α, ευχαριστo. Eχω τιç διkέç μου. (Ανοίγει τη τσóντα τηç kαι µγóçει μια χού¢τα
kαραμέ/εç όμοιεç με τηç ó//ηç). Να σαç προσ¢έρω εγo.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Xαχα. Eίναι οι ίδιεç.
MΑPΙΑ
Eπιμένω. Oα με προσµó//ετε. Eνα μιkρό ευχαριστo που με δεχ0ήkατε
πρoτη.
H ΣΚHΝΟOEΤHΣ παίρνει τη kαραμέ/α. H MΑPΙΑ ¢εύγει kοιτoνταç την
περίεργα.
MΑPΙΑ
Mó/ιστα 0α σαç τιç α¢ήσω kι αυτέç, α¢ού τόσο σαç αρέσουν.
9
Bóçει τιç kαραμέ/εç τηç, μαçί με kείνεç τηç γυναίkαç.
H ΣΚHΝΟOEΤHΣ kοιτó αν η kóμερα είναι εντóÇει, μετó kó0εται στο γρα¢είο
τηç, kρατó kóποιεç σημειoσειç σ' ένα kόkkινο µιµ/ιαρókι
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Να περóσει ο kύριοç ή η kυρία με τον αρι0μό 2 παραkα/o.
Mπαίνει η FΙΑΝΝΑ. Κρατó μια σαkού/α με ρούχα, μια τσóντα, ένα kουτί με μια
τούρτα kι είναι περίεργα ντυμένη.
FΙΑΝΝΑ
Κα/ημέρα σαç. Ονομóçομαι Ιωóννα Hετρουτσó.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Eέρω γρóμματα kυρία μου. Aιαµóçω εδo τ'όνομó σαç. Mια kαραμέ/α ;
H FΙΑΝΝΑ την kοιτó περίεργα, /ίγο ¢οµισμένη, kαι µγóçει από τη τσóντα τηç
ένα παkέτο με τσιγóρα.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Απαγορεύεται το kóπνισμα.
FΙΑΝΝΑ
C, συγνoμη.
Bóçει πó/ι μέσα το τσιγóρο kαι kó0εται στη kαρέk/α.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Σαç είπα να kα0ίσετε ;
H FΙΑΝΝΑ πετóγεται επóνω.
FΙΑΝΝΑ
Το /ατρεύω αυτό το έργο Çέρετε.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ (α¢ηρημένη kα0oç kρατó kóποιεç σημειoσειç)
Hοιο έργο ;
FΙΑΝΝΑ
Το «Fε/oνταç óγρια»..Fι αυτό δεν ήρ0αμε εδo απόµε ;
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Α ναι ! 4υσιkó. Fι αυτό ! Eχετε ετοιμóσει kóποιο απόσπασμα ;
FΙΑΝΝΑ (με 0έρμη)
O/ο το Çέρω απ' έÇω ! Αν 0έ/ετε σαç το /έω απ' την αρχή.
10
H ΣΚHΝΟOEΤHΣ τη διαkόπτει.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Απόσπασμα kυρία Hετρουτσó ! Απόσπασμα !
FΙΑΝΝΑ
Mó/ιστα.Oα σαç πω τότε το αγαπημένο μου. Ekεί που η τρε/ή µóχνει για
ταÇί kαι.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Κυρία μου δε 0έ/ω να μου πείτε την υπό0εση ! Oέ/ω να δω αν μου kóνετε για
το ρό/ο !
FΙΑΝΝΑ (μαçεύεται. Eεροµήχει.)
Mó/ιστα. Aοιπόν αρχίçω.
«Eέρετε πόσο είναι δύσkο/ο να µρει kανείç ταÇί. Σήkωσα το χέρι μου, α//ó
έναç απαίσιοç óντραç που ήρ0ε μετó από εμένα, σήkωσε kι αυτόç το χέρι του
kι ο ταÇιτçήç σταμóτησε kαι τον πήρε επειδή είδε αυτόν πρoτο kι όχι εμένα.
Και το óδιkο μ' έkανε να Çαναk/óµω. Το ´χασα /οιπόν εkείνο το ταÇί kαι
Çανασήkωσα το χέρι μου kαι τα επόμενα τρία ταÇί ήταν ό/α γεμóτα, παρ' ό/ο
που ένα είχε αναμμένη τη σημαία του, που σήμαινε πωç ήταν ε/εύ0ερο kαι
εkνευρίστηkα γιατί, εóν την είχε σµησμένη, δεν 0α είχα σηkoσει το χέρι μου
που είχε αρχίσει να πιóνεται, μó//ον έkανα kóποια απότομη kίνηση την oρα
που µαρούσα εkείνον τον η/ί0ιο με τον τόνο kαι kóποιοç μυç πιóστηkε. Και
τότε π/ησίασε ένα ó//ο ταÇί, kαι μια γυναίkα ¢ορτωμένη µoνια, χo0ηkε
μπροστó μου kι óρχισε να το ¢ωνóçει kι όρμηÇα πóνω τηç kαι ούρ/ιαÇα : «Αν
μου πóρειç το ταÇί 0α σε σkοτoσω»!!!!
Κι αυτή τα 'χασε kαι το ταÇί σταμóτησε kαι μπήkα kαι είπα Mουσείο
Mετροπό/ιταν. Xρειóçομαι Τέχνη kαι ησυχία kαι πρóγματα αÇίαç γύρω μου,
πέρασα πο/ύ óσχημα στο σουπερμóρkετ. Κι ο ταÇιτçήç που ήταν E//ηναç, η
Mουσου/μóνοç ή Αρμένηç ή kóτι τέτοιο, μου 'πε, σχο/óω, πóω να
παραδoσω..
Mούρ0ε να τον σkοτoσω..
Την oρα που /έει τη ¢ρóση «μούρ0ε να τον σkοτoσω», ανοίγει τη τσóντα τηç
kαι τραµó ένα μαχαίρι kαι kινείται απει/ητιkó προç τη σkηνο0έτη. Ekείνη
¢ωνóçει τρομαγμένη. H FΙΑΝΝΑ ηρεμεί.
FΙΑΝΝΑ
C !!! Xί/ια συγνoμη. Σαç τρόμαÇα !!!
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Κουµα/óτε μαχαίρι kυρία μου ;
FΙΑΝΝΑ
Oχι kα/έ, είναι για το γ/υkό ! Eχω υπογ/υkαιμία Çέρετε kαι όταν με πιóσει
0έ/ω να µó/ω kóτι γ/υkό στο στόμα μου.
Ανοίγει τη τούρτα kαι τη δείχνει στη σkηνο0έτη.
11
FΙΑΝΝΑ
Hοιο kομμóτι 0έ/ετε ;
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Oχι ευχαριστo.
FΙΑΝΝΑ
Eπιμένω ! Σαç τρόμαÇα πριν kαι δεν έχω τε/ειoσει το απόσπασμα.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Κα/ó. Αυτό με τη ¢ρóου/α. H μó//ον όχι. Αυτό με τη μπανóνα.
H FΙΑΝΝΑ kόµει με το μαχαίρι αυτό που τηç έδειÇε η σkηνο0έτηç kαι μετó
δοkιμóçει το διπ/ανό με το δóχτυ/ο.
FΙΑΝΝΑ
Mμμμμ. Τέ/ειεç τούρτεç kóνει αυτό το çαχαροπ/αστείο /οιπόν.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Oα τε/ειoσουμε με το απόσπασμα ;
FΙΑΝΝΑ
«Mούρ0ε να τον σkοτoσω. Oέ/ω να πω, ήταν ή δεν ήταν ε/εύ0εροç ; Κι ο
νόμοç δεν τον υποχρεoνει να σε πóει όπου 0έ/ειç, αkόμη kι αν 0εç να παç
στου διαό/ου τη μóνα ; Α//ó δεν είχα kουρóγιο ούτε να σkε¢τo να του kóνω
μήνυση ÷χρειóçονται τη/ε¢ωνήματα, διkηγόροι, διkαστήρια, kι ό/α αυτó μόνο
kαι μόνο επειδή δεν ή0ε/ε να με πóει στο Mουσείο Mετροπό/ιταν. Fι αυτό
/οιπόν, kó0ισα μέσα στο ταÇί kαι δεν έµγαινα. Fια μια στιγμή σkέ¢τηkα μήπωç
Çαναγυρίσω στο σουπερμóρkετ kι αγορóσω τον τόνο ÷τόνο με μαγιονέçα είναι
τα μόνα πρóγματα που Çέρω να μαγειρεύω- μετó όμωç σkέ¢τηkα ότι στο
ταμείο 0α μου 'kαναν τη çωή δύσkο/η, ή επειδή είμαι γυναίkα, ή επειδή η
ταμίαç 0α 'ταν γυναίkα, ή επειδή ο ταμίαç 0α 'ταν óντραç που μισούσε τιç
γυναίkεç, ή επειδή 0α '0ε/ε νóταν γυναίkα ÷τέ/οç πóντων είχα αρχίσει να
μπερδεύομαι kαι γι αυτό απο¢óσισα, 0α kóτσω στο ταÇί kαι δεν το kουνóω
από δω ο kόσμοç να χα/óσει. Κι ο ταÇιτçήç μου έ/εγε συνέχεια «Σαç
παραkα/o kυρία, kατεµείτε, 0έ/ω να πóω σπίτι». Κι εγo του είπα «Hού
μένετε ; Mήπωç στου Aιαό/ου τη μóνα ;»
Κι αυτόç óρχισε να ¢ωνóçει kαι να με µρίçει χυδαία kτ/ kτ/. Κι εγo σkέ¢τηkα,
ε, του/óχιστον kó0ομαι. Τι 0α kóνει ; Κóποια στιγμή 0α µαρε0εί να με µρίçει
kαι 0α με πóει στο Mουσείο. Α//ó μετó σkέ¢τηkα : Mήπωç δε 0έ/ω να πóω
στο Mουσείο ; Mήπωç 0óταν kα/ύτερα να πóω σινεμó kαι να ¢óω ποπ kορν
με kόkα kό/α /óiτ ; Α//ó εkείνη τη στιγμή ο ταÇιτçήç πóτησε απότομα το
γkóçι kι εγo έπεσα απ' τη 0έση μου kαι ¢oναÇα «A//αÇα γνoμη. Oέ/ω να
πóω σινεμó».Α//ó πριν προ/óµω να του çητήσω να μου προτείνει kαμιó
ταινία, μου είπε πωç με πóει στην αστυνομία kαι σkέ¢τηkα, kα/ó, εντóÇει,
α//ó δεν είναι παρóνομο που αρνή0ηkε να εÇυπηρετήσει το πε/óτη ; Τέ/οç
πóντων δεν 0εoρησε πωç óÇιçε να το ρισkóρω kι έτσι στο πρoτο ¢ανóρι που
σταμóτησε ÷πο/ύ απότομα εννοείται- πετóχτηkα έÇω από το ταÇί kαι ούρ/ιαÇα
«H μóνα σου παίρνει πίπεç στη kό/αση». Hαρ' ό/ο που νομίçω πωç
μπέρδεµα τη γ/oσσα μου kαι του είπα «H μóνα σου ¢έρνει πίτεç στη
12
kό/αση» ! Hου 0α μπορούσε να ήταν kαι αστείο, α//ó ήμουν πο/ύ 0υμωμένη
για να γε/óσω. Κι εkείνοç μου 'πε «είσαι τε/είωç τρε/ή» kι έ¢υγε σαν τρε/όç
kαι παρα/ίγο η πίσω ρόδα του να μου πατήσει kαι το πόδι, α//ó ευτυχoç,
έπεσα πίσω ανóσkε/α στο χαντókι.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Ομο/ογo πωç τα πήγατε πο/ύ kα/ó. Hερóστε δίπ/α kαι 0α σαç ειδοποιήσω.
Κα0oç η FΙΑΝΝΑ πóει να µγει, Çαναγυρίçει kαι µγóçει από τη τσóντα τηç ένα
kουτó/ι.
FΙΑΝΝΑ
Τι óμυα/η που είμαι ! Hoç 0α ¢óτε τη τούρτα χωρίç kουτó/ι ;
H ΣΚHΝΟOEΤHΣ μένει ó¢ωνη.
H γυναίkα γρó¢ει στο σημειωματóριό τηç γρήγορα kαι νευριkó kαι μετó τρoει
ένα kομμóτι από τη τούρτα.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
H επόμενη. Του νούμερο τρία. Κυρία Hασπα/ó ! Eυγενία Hασπα/ó !
Mπαίνει η Eυγενία. Hο/ύ νευριkή. Σχεδόν νευριασμένη. Eχει διó¢ορα τιk α//ó
εkείνο που τη χαραkτηρίçει είναι πωç kοιτó έντονα στα μóτια τη σkηνο0έτη.
Κρατó ένα ποτήρι kρασί kαι τρέμει. Σα νóχει πóρει ¢óρμαkα.
EYFEΝΙΑ
Fεια.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Κα/ησπέρα kυρία Hασπα/ó. Κα0ίστε.
H Eυγενία δεν kó0εται, α//ó περιεργóçεται το δωμóτιο. H Σkηνο0έτηç την
παρατηρεί.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Eίστε επαγγε/ματίαç η0οποιόç, έτσι δεν είναι ;
EYFEΝΙΑ (α¢ηρημένα)
Ναι ναι..
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Eχετε kóτι ;
EYFEΝΙΑ
Oχι, πóντα έτσι είμαι, ειδιkó όταν πρόkειται να ερμηνεύσω αυτό το
μονό/ογο. Mπαίνω στο ρό/ο..
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Eχετε ÇαναπαίÇει το «Fε/oνταç óγρια» ;
13
EYFEΝΙΑ
4υσιkó !!!
Ανóµει τσιγóρο.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Oα σαç παραkα/ούσα να το σµήσετε. Mε ενοχ/εί ο kαπνόç.
H Eυγενία δεν την αkούει kι έχει μείνει να kοιτóçει μια α¢ίσα.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Κυρία μου ! Σαç παραkα/o σµήστε το τσιγóρο αμέσωç !
H Eυγενία αναπηδó, σµήνει το τσιγóρο kαι πίνει μια γερή γου/ιó απ' το kρασί
τηç.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Αν είστε έτοιμη, μπορούμε ν' αρχίσουμε. Να σαç δείÇω το kομμóτι που
διó/εÇα για σαç :
Τηç δίνει ένα χαρτί με το απόσπασμα. Ekείνη του ρίχνει μια ματιó kαι το
επιστρέ¢ει.
EYFEΝΙΑ
Cραία ! Κατó/αµα !
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Το Çέρετε αυτό το σημείο του έργου ;
EYFEΝΙΑ
4υσιkó !!!
Eαναπίνει /ίγο από το kρασί kαι α¢ήνει το ποτήρι στο γρα¢είο δίπ/α σ' αυτό
τηç ó//ηç.
EYFEΝΙΑ (Çεkινó το απόσπασμα)
«Hμουνα Çαπ/ωμένη /οιπόν ανóσkε/α στο χαντókι kαι με π/ησιóçει έναç
π/ανόδιοç μουσιkόç kαι με ρωτóει αν 0έ/ω µοή0εια. «Oχι» του /έω «α//ó
Çέρειç να παίçειç το Melancholy Baby ;» Και μου ¢óνηkε πο/ύ αστείο αυτό
που είπα kαι χóρηkα που kóτω απ' αυτέç τιç συν0ήkεç εÇαkο/ου0ούσα να
διατηρo την αίσ0ηση του χιούμορ, παρ' ό/ο που έχω kóνει σε µυχιατρεία kαι
είπα μέσα μου, πωç αν αυτόç ο óντραç γε/óσει με το σχό/ιό μου, που είναι
πιkρό kαι μαύρο, kι όμωç πο/ύ ταιριαστό στη περίσταση, πωç ίσωç να έχω
µρει τον σύντρο¢ο για την υπό/οιπη çωή μου, που 0α με µοη0ήσει να µρίσkω
την AνοιÇη kαι το 40ινόπωρο /ιγότερο οδυνηρó, το Κα/οkαίρι kóνει πο/ύ
çέστη, δε νομίçω να μπορεί να με µοη0ήσει kανέναç kαι ο Xειμoναç έχει γίνει
/ιγότερο kρύοç απ' ότι όταν ήμουνα παιδί, μó//ον έχει σχέση με τη τρύπα του
όçοντοç, kóποιο στρoμα του όçοντοç 0α έχει τρυπήσει τόσο πο/ύ που δεν
παίρνει πια μπó/ωμα kαι ο ή/ιοç μαç χτυπóει ό/ο kαι πιο πο/ύ kαι 0α
14
πε0óνουμε ό/οι απ' αυτό, kαι 0α πó0ουμε kαρkίνο του δέρματοç kαι
εισπνέουμε ένα σωρό kαkέç ουσίεç απ' τα ρου0ούνια μαç.ωχ Oεέ μου,
πρέπει να πóµω να ανησυχo για πρóγματα που μπορεί kαι να μην είναι
α/ή0εια kαι για τα οποία δεν μπορo να kóνω τίποτα έτσι kι α//ιoç. Oπωç kαι
νóχει, ο π/ανόδιοç μουσιkόç δεν γέ/ασε kα0ό/ου με το σχό/ιό μου για το
Melancholy Baby, με kοίταÇε πο/ύ σοµαρó kαι με ρoτησε αν είμαι kα/ó kι εγo
του είπα : «Aε σε νοιóçει στ' α/ή0εια, έτσι δεν είναι ; Aε σε νοιóçει πραγματιkó
πωç είμαι. Aε σε νοιóçει να με kρατóç στην αγkα/ιó σου το µρóδυ, να με
παρηγορείç στην υγεία kαι στην αρρoστια. Αρρoστια που προkα/εί η τρύπα
του όçοντοç kαι υγεία.Α/ή0εια, Çέρει kανείç τι προkα/εί την υγεία ; Και τότε
αυτόç με ρoτησε αν 0έ/ω να σηkω0o ή αν 0έ/ω να μείνω Çαπ/ωμένη στο
χαντókι kι εγo του είπα γε/oνταç «Aε Çέρω την απóντηση σ' αυτή την
ερoτηση,. Mήπωç παραkα/o μπορείτε να μου kóνετε μια ó//η ;» που μου
¢óνηkε πο/ύ αστεία ατókα kóτω απ' αυτέç τιç συν0ήkεç, μια τρε/ή
Çαπ/ωμένη σ' ένα χαντókι, που πρoτα επιτέ0ηkε σε kóποιον óγνωστο στο
σουπερμóρkετ kαι μετó τηç επιτέ0ηkε έναç ταÇιτçήç, kóπωç ηρωιkή kαι
πνευματoδηç, εν τω μέσω μιαç αkατανόμαστηç 0/ίµηç.
Hoç είναι εkείνη η ατókα του Mπέkετ ; «Fε/oνταç óγρια εν τω μέσω
αδυσoπητηç 0/ίµηç»
Και μετó του είπα με ειρωνιkό χαμόγε/ο «Fε/óω óγρια εν τω μέσω
αδυσoπητηç 0/ίµηç» Κι αυτόç με kοίταÇε εντε/oç ανέk¢ραστα kι εγo του
είπα «Fε/óω óγρια» !!! Κι επειδή πó/ι δεν το 'πιασε, τίναÇα το kε¢ó/ι μου, kι
έµγα/α ένα δυνατό τρομαkτιkό γέ/ιο, σαν kι αυτό που kóνω στα πóρτυ.
XΑXΑXΑXΑXΑXΑΑXΑXΑΑX Κι αυτόç τρόμαÇε kι είπε αν 0εç µοή0εια να σε
πóει στο óσυ/ο 0óμαι εkεί απέναντι kαι 0α παίçω kι0óρα.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Hο/ύ kα/ή kυρία Hασπα/ó.
EYFEΝΙΑ
Hήρα το ρό/ο ;
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Aεν είπα kóτι τέτοιο : Eίπα πωç είστε πο/ύ kα/ή η0οποιόç kαι το ερμηνεύσατε
μια χαρó. Hρέπει να δω πο/ύ kόσμο αkόμη. ΚοιτóÇτε πόσοι περιμένουν..
H Eυγενία σηkoνεται να ¢ύγει.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Κóντε μου τη χóρη να περιμένετε δίπ/α μαçί με τιç ó//εç συναδέ/¢ουç σαç.
Oα σαç ειδοποιήσω σε /ιγókι.
EYFEΝΙΑ
Να πóρω το kρασί μου (Fε/óει μόνη τηç).
Hαίρνει το ποτήρι α//ó μó//ον τα μπερδεύει kαι παίρνει τηç σkηνο0έτιδαç .
Hριν ¢ύγει, σταματóει στη πόρτα.
EYFEΝΙΑ
Α/ή0εια kρασί μπορo να µó/ω όσο 0έ/ω ;
15
ΣΚHΝΟOEΤHΣ (που ήδη έχει αρχίσει να γρó¢ει στο kόkkινο σημειωματóριο)
Ναι, όσο 0έ/ετε..
EYFEΝΙΑ
Fιατί σαç αρέσει το «Fε/oνταç óγρια»;
H Σkηνο0έτηç σηkoνει το kε¢ó/ι τηç kαι την kοιτó.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Aεν είναι πωç μου αρέσει. Eίναι ένα εύkο/ο kείμενο να το kóνει kανείç ό,τι
0έ/ει.
H Eυγενία kουνóει το kε¢ó/ι τηç kαι µγαίνει. H ΣΚHΝΟOEΤHΣ γρó¢ει,
τσεkóρει μετó αν η kóμερα είναι εντóÇει kαι μετó πίνει /ίγο kρασί.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Νούμερο 4 παραkα/o !
Mπαίνει η EAEΝH. Hα/αµó ντυμένη, έντονο µóµιμο, kαπέ/ο.
EAEΝH
E/ένη Mιχαη/ίδου ! (δίνει το χέρι τηç στη σkηνο0έτη σαν για να το ¢ι/ήσει)
Eχω kóνει 0εατριkέç σπουδέç στην Αγγ/ία, ¢ωνητιkή kαι τραγούδι στο
Ισπανιkό Bασι/ιkό 0έατρο kι έχω πρωταγωνιστήσει σε τρειç ταινίεç μιkρού
μήkουç. 4υσιkó, έχω παίÇει το Fε/oνταç óγρια στο 0έατρο του Móντσεστερ,
τον περασμένο χειμoνα, με μεγó/η.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
O/α αυτó τα διóµασα στο µιογρα¢ιkό σαç kυρία Mιχαη/ίδου kαι ομο/ογo
πωç είναι εντυπωσιαkό.
EAEΝH
Ο συγγρα¢έαç, ο kύριοç Ντουρóνγk ήταν γνωστόç kαι ¢ί/οç του τέωç μου, kαι
0α τον γνoριçα σύντομα, που ήταν kαι τ' όνειρό μου, αν δεν είχα χωρίσει.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Κατα/αµαίνω.
EAEΝH
Oχι, δεν kατα/αµαίνετε, α//ó αυτό δεν έχει kαμία σημασία. Σημασία έχει πωç
τον παρóτησα γιατί υπóρχουν μεριkοί óν0ρωποι πο/ύ ανιαροί. Mέχρι νύσταç.
Eυτυχoç ο Α/έÇανδροç δεν είναι έτσι.
(Eν τω μεταÇύ µγóçει ένα kραγιόν kαι µó¢εται)
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Ο Α/έÇανδροç είναι ο πρoην σαç ;
H E/ένη σταματó kαι την kοιτó σα νóναι χαçή.
16
EAEΝH
Ο νυν. Ο πρoην μου ήταν ο Hιτ, έναç μιγóç α//ó Aγγ/οç στη kαταγωγή.
Τι /έω τόση oρα ;
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Eι/ιkρινó δε Çέρω τι /έτε, εkείνο που Çέρω είναι αυτό που 0ó0ε/α να πείτε. Κι
αυτό είναι το απόσπασμα από το έργο.
H E/ένη σταματó το µóµιμο, α¢ήνει το kραγιόν στο γρα¢είο kαι kοιτó την
σkηνο0έτιδα.
EAEΝH
Κα/ó : Αρχίçω :
Ανοίγει τη τσóντα τηç µγóçει μια μαkριó πίπα kαι την ανóµει.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Oχι, όχι kαπνό σαç παραkα/o.
EAEΝH
Eίναι για τιç ανóγkεç του ρό/ου.Aεν τον kαταπίνω.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Ναι, α//ó τον εισπνέω εγo. Hαραkα/o σµήστε το.
EAEΝH (απρό0υμα σµήνει τη πίπα)
Νόμιçα πωç μαç είπατε να χρησιμοποιούμε ό,τι είδοç σkηνήç 0έ/ουμε.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Mπορείτε να έχετε τη πίπα σµηστή.
EAEΝH
Oχι. Aε μου χρειóçεται πια..
Eεkινó το απόσπασμα
EAEΝH
«Το αγαπημένο μου µιµ/ίο είναι το «Ανεμοδαρμένο σπίτι». Oχι το µιµ/ίο, ο
τίτ/οç. Το µιµ/ίο δεν τόχω διαµóσει, έχω όμωç διαµóσει το τίτ/ο. Ο τίτ/οç
αkούγεται αkριµoç όπωç νοιo0ω kαι το πιο πρόσ¢ατο kατόρ0ωμó μου είναι
ότι σηko0ηkα από το χαντókι που είχα πέσει όταν πήδηÇα για να γ/ιτoσω
από τον τρε//οταÇιτçή. Και το ουίσkι μου είναι Dewar's •hite €abel.
Mε παραkο/ου0είτε ωç εδo ; Mε νοιo0ετε ; Ταυτίçεστε kα0ό/ου μαçί μου ή με
απορρίπτετε; Oα μου 'δινε ποτέ kανείç σαç δου/ειó ; Aε το πιστεύω. Fιατί έχω
προσπα0ήσει να ¢τιóÇω τη çωή μου, έχω πα/έµει, έχω πóρει ένα σωρό
kόσμο τη/έ¢ωνο kαι τουç έχω ουρ/ιóÇει : «Α4HΣΤE ME ΝΑ ΚΑΝC
B•B‚Sƒ„„ƒN… ΣΤΑ HΑΙAΙΑ ΣΑΣ, ΟPΚΙZΟMΑΙ HCΣ AE OΑ ΤΑ ΣΚΟΤCΣC».
Α//ó kανείç δε με παίρνει. Eχω πóρει τόσουç εkδοτιkούç οίkουç τη/έ¢ωνο
kαι τουç έχω πει «AEΝ EEPC FPΑ4ΟMHXΑΝH ΚΑΙ EΙMΑΙ HΟAY
ΑΝΙΣΟPPΟHH FΙΑ ΝΑ AΙΑBΑΣC, ΑAAΑ ΑΝ ME HPΟΣAΑBEΤE, OΑ
17
HPΟΣHΑOHΣC ΝΑ FΙΝC HΙΟ ΙΣΟPPΟHHMEΝH. E, ΤΙ AEΤE ;» Α//ó με
παίρνει kανείç ποτέ ; Eσείç τι νομίçετε ; Oχι ; Oσοι πιστεύουν όχι να
σηkoσουν το χέρι τουç. Oέ/ω να δω πόσοι από εσóç πιστεύουν όχι. OEAC
AΙFH ΣYMMEΤΟXH, ΣHΚCΣΤE ΤΑ XEPΙΑ ΣΑΣ ! Eτσι μπρóµο ! Και πο/ύ
σωστó, η απóντηση είναι όχι. Τoρα 0έ/ω να πιαστείτε χέρι χέρι kαι να
τραγουδήσετε ό/οι μαçί το …ive †eace a Chance. Oχι, π/ókα kóνω.
Σιχαίνομαι τη συμμετοχή του kοινού kαι το εννοo. Σαç τρέ/ανα ; Eτσι kαι
τουç γιατρούç μου. Τουç /υπóμαι τουç γιατρούç μου. Τουç αναγkóçω να μ'
αkούν με τιç oρεç kαι τουç εÇοντoνω. Τρομóçουν με τιç /έÇειç που Çεχύνονται
απ' το στόμα μου, το µ/έπω. Fι αυτό, που kαι που kóνω ασkήσειç σιωπήç. Αç
το µου/oσω για /ίγο (Σωπαίνει) Eίδατε, την είχατε kαι σειç ανóγkη αυτή τη
μιkρή διαkοπή, έτσι δεν είναι ; Και τoρα, 0α σαç αποkα/ύµω το μυστιkό τηç
çωήç. Oταν σαç το αποkα/ύµω 0α μó0ετε τι αkριµoç πρέπει να kóνετε για να
çήσετε. Eίστε έτοιμοι ; Eίστε έτοιμοι να το αποkα/ύµω ;
Cχ τoρα εσείç 0α περιμένετε να αkούσετε kóτι πο/ύ σημαντιkό kαι δεν είναι
kαι τόσο. Α//ó σ' αυτό kατέ/ηÇα μετó από το µυχιατρείο. Hóντα να αναπνέειç.
Αυτή είναι η µóση τηç çωήç, η αναπνοή. Αυτή είναι µασιkó η µóση. Αν δεν
αναπνέειç, πε0αίνειç.
Aοιπόν νομίçω πωç σαç τα είπα ό/α. Σαç ευχαριστo για τη προσοχή σαç.
Κα/ηνύχτα, σαç αγαπo. Αυτό είναι ένα µέμα ¢υσιkó. Hιστεύω πωç kóποιοι
από εσóç είναι µ/ókεç kαι σαç μισo. Eδo που τα /έμε μó//ον δεν γουστóρω
kανέναν σαç. Τη kατóρα μου νóχετε ! Σαç kαταριέμαι ! Eύχομαι τα παιδιó σαç
να γεννη0ούν αkέ¢α/α kαι ό/α σαç τα kατοιkίδια να πιóσουν µoρα kαι
σkου/ήkια ! XΑXΑXΑXΑXΑXΑXΑX
Cχ, με συγχωρείτε.. Σαç çητo συγνoμη. Aεν kóνει να ¢ύγω έτσι. H διεύ0υνση
0α 0υμoσει μό/ιç μó0ει πωç σαç kαταρóστηkα γι αυτό Çεχóστε το. Σαç
αγαπo. Mατç μουτç. Oέ/ω να γίνω ένα υπεύ0υνο μέ/οç τηç kοινωνίαç για
αυτό µρείτε μου μια δου/ειó, είμαι σίγουρη πωç kóτι μπορo να kóνω. Σαç
αγαπo. Mατç μουτç. Fεια σαç γεια σαç. Eύχομαι οι çωέç σαç νóναι kα/ύτερεç
απ' τη διkή μου. Fέ/ιο, γέ/ιο, γέ/ιο. Το γέ/ιο είναι δυναμωτιkό. Fι αυτό Çεχóστε
το k/óμα. Κ/óµτε kαι k/óµτε μόνοι σαç.Fε/óστε kαι k/αίτε αργότερα μόνοι
σαç. Και μη Çεχνóτε ÷πóντα να αναπνέετε. Αkόμη kι όταν εγo σταματήσω,
εσείç να συνεχίσετε να αναπνέετε, εντóÇει ; Aοιπόν πóμε : Eισπνοή-Ekπνοή,
εισπνοή - εkπνοή.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Hο/ύ kα/ή.
EAEΝH
Το Çέρω. O/ο το Mπίρμπιγχαμ το έ/εγε.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Νόμισα πωç το ανεµóσατε στο Móντσεστερ..
EAEΝH
Α ναι ; Eτσι είπα ; Το μπέρδεµα με τη «Aεσποινίδα Τçού/ια» που έπαιçα στο
Móντσεστερ όταν ήμουν η επίσημη αρραµωνιαστιkιó του Τçων Κέύτον.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
18
Του ποιού ; ..Κα/ó τέ/οç πóντων kυρία Mιχαη/ίδου, περóστε δίπ/α kαι 0α
σαç ενημερoσω σε /ίγο.
EAEΝH
Αkούστε, εμένα δεν με ενδια¢έρουν τα ένσημα. Oέ/ω το μισ0ό μου σε
μετρητó γιατί ετοιμαçόμαστε για ένα ταÇίδι στη Νέα Yόρkη kι έχω ανóγkη το
ρευστό.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ
Eίστε σε 0ίασο ; Hóτε τουρνέ ;
H E/ένη τη kοιτóει σα νóναι χαçή.
EAEΝH
Oχι, δεν είμαι σε kανένα 0ίασο. Mε το μπόü¢ρεντ 0α πóω.
Bγαίνει.
H Σkηνο0έτηç αναστενóçει. E/έγχει αν η kóμερα γρó¢ει.
Κεραυνόç.
Mουσιkή.
Ekείνη Çαναkó0εται kαι γρó¢ει στο σημειωματóριό τηç. 4αίνεται σkεπτιkή.
Τε/ειoνει, το k/είνει kαι το µóçει στο kουτί, όπου kαι το k/ειδoνει με το k/ειδί
που kρέμεται απ' το /αιμό τηç. Mετó πίνει /ίγο kρασί. Eαναε/έγχει αν η
kóμερα γρó¢ει. B/έπει το kραγιόν τηç E/ένηç, µγóçει ένα kα0ρε¢τókι kαι
µó¢ει το στόμα τηç. Mετó τρoει μια kαραμέ/α.
H μουσιkή δυναμoνει. Ekείνη μοιóçει να μην αισ0óνεται kα/ó. Σηkoνεται kαι
παραπατóει. Κοιτóει έντρομη προç τη μεριó που έ¢υγαν οι η0οποιοί σαν να
µ/έπει kóποιον, που οι 0εατέç δεν τον µ/έπουν. Hαίρνει με δυσkο/ία ένα
τη/έ¢ωνο.
ΣΚHΝΟOEΤHΣ (HXΟFPΑ4HMEΝΟ ME ΤH HPΟHF. MΟYΣΙΚH)
Αστυνομία ;
Κóντε γρήγορα.Κóποιοç με σkοτoνει.. Κóποιοç..Κóποιοι..Oεέ μου !!!
Αρχίçει να πέ¢τει στο πóτωμα.
Σkοτóδι. Αστραπή. Hχοç από ταkούνια που μπαίνουν µιαστιkó. Ανóµει
kóποιοç ένα τσιγóρο με σπίρτο. Hó/η στη σkηνή. H Σkηνο0έτηç αντιστέkεται.
Bήχει.
4ωç kαι ήχοç από περιπο/ιkό.
4CΝH 1
Το k/ειδί.Να πóρω το k/ειδί ; . 4του να πóρει... H αστυνομία.
Hχοι από πρóγματα που πέ¢τουν στο πóτωμα kαι μεγó/η αναστóτωση.
Hχοç από πόρτα που ανοίγει αργó kα0oç η μουσιkή τε/ειoνει.
Ο ΑΣΤYΝΟMΟΣ μπαίνει στο από/υτο σkοτóδι στην αί0ουσα kαι απότομα
ανóµει ένα δυνατό ¢αkό kαι ¢ωτίçει τυχαία τουç 0εατέç αριστερó kαι δεÇιó. Οι
19
kινήσειç του πρέπει νóναι γρήγορεç kαι kο¢τέç για να προkα/έσουν αγωνία kι
ίσωç ¢όµο.
Hροχωρó στη σkηνή, ¢ωτίçει με το ¢αkό τη μεγó/η αkαταστασία που
επιkρατεί. Hαίρνει kóποια πρóγματα kαι τα µóçει στη τσέπη.
Ανóµει τον προµο/έα.
H 4 η0οποιοί kó0ονται μαçί με τον kόσμο.
ΑΣΤYΝΟMΟΣ (στο kοινό)
Κα/ησπέρα. Aυπóμαι γι αυτό που πρέπει να σαç αναkοινoσω, α//ó εδo
έχουμε ένα περίεργο 0óνατο. H kυρία που σαç kó/εσε στην οντισιόν είναι.
νεkρή. Oα σαç α¢ήναμε να ¢ύγετε ε/εύ0εροι αν δεν είχε προηγη0εί ένα
απε/πισμένο τη/ε¢oνημó τηç προç την αστυνομία, που çητούσε µοή0εια.
Aρα, kατα/αµαίνετε, σε /ίγο 0α αρχίσει η ανókριση. Oσοι από εσóç είναι
α0oοι, δεν έχουν να ¢οµη0ούν τίποτε. Mην αkούτε αυτó που /ένε για την
ε//ηνιkή αστυνομία, εμείç είμαστε πóνω απ' ό/α ΑΝOPCHΟΙ. Mπορείτε να
συνεχίσετε το kρασókι σαç kα0oç εγo 0α kóνω τη δου/ειó μου.
Αααα ! Aεν σαç συστή0ηkα ! Yπαστυνόμοç Fóτηç ! Κοσμóç Fóτηç ! Oχι γóτοç,
με εkνευρίçει α¢óνταστα να με μου α//óçουν το επί0ετο ! Fó-τηç !
Eχω σπουδóσει στο εÇωτεριkό, εγk/ηματο/ογία στη Σα/αμóνkα ! Το
kα/ύτερο Hανεπιστήμιο Eγk/ηματο/ογίαç του π/ανήτη ! Κι είμαι σε 0έση να
μπορo να µóçω σε ε¢αρμογή νέεç με0όδουç που οδηγούν στην επίτευÇη του
σkοπού μου ! Στη π/ήρη εÇιχνίαση kó0ε είδουç εγk/ήματοç !
Κα0oç 0α προχωρo εγo με τιç αναkρίσειç μου, ο kα0έναç από εσóç, 0α έχει
τον τρόπο να Çέρει αν τον υποµιóçομαι πωç έχει kóποια εμπ/οkή με το
έγk/ημα.
Eχω μια υποµία πωç ο δο/ο¢όνοç δεν ήταν μόνοç του. Hωç είχε kαι
συνεργό. Και πωç αυτό το γεγονόç, το 0ύμα δεν το ήÇερε.B/έπετε; Eγo είμαι
ει/ιkρινήç ! Ανοιχτό µιµ/ίο.
Αkούγεται μια παρóÇενη ¢ωνή
4CΝH
Hο//ó /εç ! Eεkίνα τιç έρευνεç
FΑΤHΣ (Συνεχίçει εkνευρισμένοç που τον διέkοµαν)
Ekεί στη μαkρινή Σα/αμóνkα /οιπόν, έμα0α πωç στη σύγχρονη kοινωνία, ό/α
πρέπει να επιµραµεύονται, αν 0έ/ουμε να έχουμε πρόοδο kαι 0ετιkó
αποτε/έσματα. Αν στο τέ/οç αυτήç τηç µραδιóç ο δο/ο¢όνοç μείνει στο
σkοτóδι kαι kατα¢έρει να μην αναγνωριστεί από kανένα, τότε ÷τι να πo ;-
εkτόç από το ότι εγo προσωπιkó 0α του ανοίÇω τη πόρτα να ¢ύγει, 0α του
δoσω kαι το µραµείο που αντιστοιχούσε στον kαταδότη .παρντόν- στον
π/ηρο¢οριοδότη ή0ε/α να πω. Τα χρόνια μου στη Σα/αμóνkα με τα 0ου μ´
έkαναν να Çεχóσω το ε//ηνιkó μου. Hαρδόν !
4CΝH
Hο/ύ μπ/α μπ/αç είσαι αδε/¢ókι μου ! Κοίτα εkεί ! Eνα dvd !
(Ο Fóτηçµóχνει στο γρα¢είο kαι µρίσkει ένα dvd)
20
•ΣΤYΝΟMΟΣ
Τι είναι αυτό ; Eνα dvd ! Aέτε η σkηνο0έτηç να γύριçε ερωτιkέç ταινίεç ; Fια να
δούμε..
Bóçει το dvd στο player. Xαμη/oνει τον προµο/έα. Αρχίçει να παίçει η ταινία
στη τη/εόραση. ( H στην ο0όνη που εkείνη τη στιγμή στήνει ο Fóτηç)
H ταινία δείχνει τα kαμαρίνια, από kρυ¢ή kóμερα που έχει τοπο0ετήσει η
σkηνο0έτηç. Οι 4 γυναίkεç ¢αίνονται νευριkέç. 4ορóνε kαμπαρντίνεç kαι τιç
µγóçουν. H Mαρία τη/ε¢ωνεί συχνó kαι μι/ó μυστιkó στο kινητό τηç. H E/ένη
δε μοιóçει kα0ό/ου στη πα/αµή η0οποιό που εμ¢ανίστηkε πριν, είναι σοµαρή,
kοιτó με νευριkότητα το ρο/όι τηç kαι kαπνίçει. H Eυγενία π/ησιóçει τη πόρτα
kαι kρυ¢οkοιτó προç τη σkηνο0έτη. H Fιóννα kó0εται σχεδόν αkίνητη με
k/ειστó τα μóτια, μοιóçει να είναι στο kόσμο τηç, kα0oç απότομα τα ανοίγει
kαι kοιτó σα τρε/ή τιç ó//εç. Το µίντεο τε/ειoνει με τιç γυναίkεç να kóνουν
óσkηση ¢ωνήç στην ατókα «γε/óω óγρια εν τω μέσω μιαç αkατανόμαστηç
0/ίµηç»
Ο Fóτηç k/είνει το µίντεο.
FΑΤHΣ
Mó/ιστα μó/ιστα. Eδo kυρίεç kαι kύριοι τα πρóγματα περιπ/έkονται ο/ίγον
τι. Hοιοç ο /όγοç που το 0ύμα είχε στήσει kρυ¢ή kóμερα στα kαμαρίνια ; Fιατί
δεν kινηματογρα¢ούσε τιç η0οποιούç στην οντισιόν, α//ó στιç προσωπιkέç
τουç στιγμέç; Eγo µεµαίωç δεν είμαι η0οποιόç, α//ó δε νομίçω πωç
συνη0ίçεται kóτι τέτοιο. Κι επειδή από τη περιέργεια γεννή0ηkε η kó0ε
kαινούργια αναkó/υµη του αν0ρoπινου είδουç kι εγo .(kοιτιέται) είμαι
óν0ρωποç, /έω να Çεkινήσω από αυτέç τιç τέσσεριç kυρίεç kαι µ/έπουμε.
(+óχνει στο γρα¢είο kαι µρίσkει τον kατó/ογο)
Α ωραία. H συχωρεμένη με µοη0óει στη δου/ειó μου.Ορίστε ο kατó/ογοç
kαι τα ονόματα τσεkαρισμένα με kόkkινο μαρkαδόρο !
(4ωνóçει) Κυρία Hετρουτσó, μπορείτε παραkα/o να έρ0ετε ένα /επτό ;
Mπαίνει η Fιóννα. Aείχνει ¢οµισμένη, α//ó τα μóτια τηç γυα/ίçουν.
FΑΤHΣ
Κα0ίστε. Yπαστυνόμοç Fóτηç
FΙΑΝΝΑ
Hετρουτσó Ιωóννα
Ekείνη kó0εται kι εkείνοç τηç γυρνó τον προµο/έα στο πρόσωπο.
FΑΤHΣ
Mην ανησυχείτε, δεν 0α αργήσουμε kυρία Hετρουτσó. Aυο τρία πρóγματα
0έ/ω μόνο να σαç ρωτήσω.
21
FΙΑΝΝΑ
Mó/ιστα.
FΑΤHΣ
Hέστε μου : Fια ποιο /όγο ήρ0ατε σήμερα να µρείτε το 0ύμα ;
FΙΑΝΝΑ
Eίχε µó/ει αγγε/ία για οντισιόν, στο Fε/oνταç óγρια, kι έπρεπε να έρ0ω.
FΑΤHΣ
Στο ποιο είπατε ;
FΙΑΝΝΑ
«Fε/oνταç óγρια». Του Κρίστο¢ερ Ντουρóνγk. (τον kοιτó στα μóτια)
FΑΤHΣ
Mó/ιστα. Τυχαίνει να μη το Çέρω το έργο.. Fιατί «έπρεπε να έρ0ετε» ; Hóτε
σε ό/εç τιç οντισιόν ;
FΙΑΝΝΑ (kομπιóçει)
Αυτό το έργο είναι το αγαπημένο μου. (Mε απόγνωση σχεδόν) Αν δεν τη
σkότωναν είμαι σίγουρη 0α έπαιρνα εγo το ρό/ο.
FΑΤHΣ
Aεν είμαστε σίγουροι kυρία μου πωç τη σkότωσε kóποιοç. Yπο0έσειç
kóνουμε. Απ/ó 0έ/ουμε να kóνουμε μεριkέç ερωτήσειç πριν σαç α¢ήσουμε
να πóτε σπίτια σαç kαι πριν µγουν τα αποτε/έσματα τηç τοÇιkο/ογιkήç.
FΙΑΝΝΑ
Aέτε να πέ0ανε απ' τιç πο//έç kαραμέ/εç ; Oση oρα ήμουν μέσα δε
σταμóτησε να τρoει !!!!
FΑΤHΣ
Ομο/ογo πωç δεν έχω αkούσει ποτέ να πε0αίνει kóποιοç απ' τιç πο//έç
kαραμέ/εç, α//ó μπορεί.Fιατί όχι ;
FΙΑΝΝΑ
O/α αυτó τα σkευóσματα σε σε/ο¢óν είναι επιkίνδυνα. Eγo αν 0έ/ω kóτι για
την υπογ/υkαιμία μου, τρoω ένα παστókι. H ένα μιkρό kομμóτι σοkο/óτα.
H. (ανοίγει τη τσóντα τηç) Στóσου να δω.. M' έπιασε πó/ι η kρίση.
Bγóçει ένα γ/ει¢ιτçούρι. Το τρoει kαι χαμογε/ó η/ί0ια.
FΑΤHΣ
Mó/ιστα..
H Fιóννα Çανα-ανοίγει τη τσóντα τηç kαι µγóçει ένα πο/ύ αστείο.
FΙΑΝΝΑ
Τι ανόητη.Aε σαç πρόσ¢ερα.Oέ/ετε ένα ;
22
FΑΤHΣ
Oχι σαç ευχαριστo.
FΙΑΝΝΑ
Mα πóρτε, με προσµó/ετε . Mη το τρoω μόνη μου.
4CΝH
Mη το ¢αç kαkομοίρη μου !
Ο Fóτηç το παίρνει kαι το µóçει στη τσέπη του.
FΑΤHΣ
Κα/ó. Oα το ¢óω αργότερα... Κυρία Hετρουτσó, πέστε μου kóτι αkόμα.
Mήπωç αkούσατε τίποτε περίεργουç ήχουç πριν το συμµóν ;
FΙΑΝΝΑ (που τρoει το γ/ει¢ιτçούρι)
Eχετε kι εσείç kρίσειç υπογ/υkαιμίαç ;
FΑΤHΣ
Ορίστε ; . Κυρία μου kóτι σαç ρoτησα : Αν αkούσατε τίποτε την oρα που
έγινε το συμµóν.
FΙΑΝΝΑ
C όχι όχι. Τι ν' αkούσω μ' αυτή τη 0εομηνία απόµε ; Mόνο µροντέç kι
αστραπέç ókουγα. Τίποτε kύριε Fóτο μου.
Ekείνοç 0υμoνει πο/ύ.
FΑΤHΣ
Fóτηç ! Oχι Fóτοç kυρία μου !
FΙΑΝΝΑ (¢οµισμένη)
Συγνoμη.
Xτυπóει το kινητό του.
FΑΤHΣ
Ναι.. Eγo. Mó/ιστα. Mó/ιστα kατó/αµα. (k/είνει. Στη Fιóννα) Hέστε μου
kóτι αkόμη kυρία Hετρουτσó. Oυμóστε τι oρα ¢τóσατε εδo για την οντισιόν ;
FΙΑΝΝΑ
Ναι, πρέπει να ήταν γύρω στιç 9.30. Το 0υμóμαι γιατί ήρ0α από τουç
πρoτουç. Hήρα ένα από τα πρoτα νούμερα.
FΑΤHΣ
Eυχαριστo. Aε σαç χρειóçομαι προç το παρόν kóτι ó//ο. Mπορείτε να
περιμένετε δίπ/α.
23
Ekείνη σηkoνεται kαι µγαίνει.
Ο Fóτηç σkέ¢τεται /ίγο kαι μετó απευ0ύνεται στο kοινό.
FΑΤHΣ
Το σίγουρο σ' αυτή την υπό0εση είναι πωç ο δο/ο¢όνοç δεν πρό/αµε να το
σkóσει. Bρίσkεται εδo, ανóμεσó μαç. Mπορεί να είναι η kυρία που μό/ιç
έ¢υγε, α//ó μπορεί kαι όχι. H σkηνο0έτηç αυτή, νοίkιασε την αί0ουσα που
µρισkόμαστε μόνο kαι μόνο για να kóνει αυτή τη περίεργη kαι μοιραία
δυστυχoç, οντισιόν. Aρα η α¢ορμή που την έ¢ερε kοντó με το δο/ο¢όνο τηç,
ήταν αυτή αkριµoç η οντισιόν. H kυρία Hετρουτσó επίσηç μαç είπε πωç
έ¢τασε στιç 9.30. Ο ¢όνοç σύμ¢ωνα μ' αυτό που μου είπαν από τα
Κεντριkó στο τη/έ¢ωνο πριν, έγινε μεταÇύ 22.10 kαι 22.30. Oσοι /οιπόν από
εσóç ήρ0ατε για την οντισιόν ή ¢τóσατε πριν τιç 22.10, είστε πι0ανοί ένοχοι.
Αν ¢τóσατε μετó, τότε σίγουρα τσóμπα σαç kρατóμε kαι σαç çητo συγνoμη.
Κοιτóçει τον kατó/ογο τηç σkηνο0έτιδαç.
FΑΤHΣ
Τι µ/έπω εδo ; Σύμ¢ωνα με τουç αρι0μούç που σαç μοιρóστηkαν στην
είσοδο, οι αρι0μοί 1 έωç 48 έχουν oρα ó¢ιÇηç μεταÇύ 21.30 kαι 22.00. Mόνο
οι δύο τε/ευταίοι, οι αρι0μοί 49 kαι 50 ήρ0αν πο/ύ μετó το ¢όνο, /ίγα /επτó
ίσωç πριν έρ0ω εγo. Aρα αυτοί οι δύο μπορούν να kοιμούνται ήσυχα ! Eίναι
μó//ον α0oοι.
Αç συνεχίσουμε όμωç γιατί έχουμε kαι σπίτια να γυρίσουμε kι απ' ότι µ/έπω
αυτή η υπό0εση 0α μαç μπερδέµει πο/ύ. (kοιτó τον kατó/ογο) Κυρία
Mιχαη/ίδου : E/óτε παραkα/o.
Mπαίνει η E/ένη με αέρα. Του δίνει το χέρι να το ¢ι/ήσει. Ekείνοç τη kοιτó kαι
τηç δείχνει να kα0ίσει kοντó στο προµο/έα.
EAEΝH
E/ένη Mιχαη/ίδου. H0οποιόç.
FΑΤHΣ
Mó/ιστα. Κοσμóç Fóτηç kυρία μου.
EAEΝH
Αστείο επί0ετο. Α//ó γοητευτιkόç óντραç !
4CΝH
Mη τσιμπóç !
Ekείνοç kóνει μια μιkρή υπόk/ιση kαι Çεπερνó το kοπ/ιμέντο.
FΑΤHΣ
Eυχαριστo
EAEΝH
24
Την α/ή0εια /έω.
FΑΤHΣ (σχεδόν απότομα)
Τι oρα ¢τóσατε kυρία Mιχαη/ίδου στην οντισιόν ;
EAEΝH
9.30 , δέkα παρó. H0ε/α να kóνω γρήγορα α¢ού ήÇερα πωç 0α έπαιρνα το
ρό/ο για να πóω στο πóρτυ μιαç ¢ί/ηç όπου 0óναι μαçεμένοι του kόσμου οι
παραγωγοί, α//ó απ' ό,τι µ/έπω.μó//ον 0α το Çημερoσουμε εδo.
Ο Fóτηç σkύµει kαι μαçεύει kóτι. Τηç μι/ó kοιτoνταç το αντιkείμενο που έχει
µρει.
FΑΤHΣ
Mη το /έτε.Mπορεί kαι να τε/ειoσουμε πιο νωρίç απ' όσο ¢ανταçόμασταν.
EAEΝH
Το εύχομαι
FΑΤHΣ
Καπνίçετε kυρία Mιχαη/ίδου ;
EAEΝH
Oχι πο/ύ, α//ó kαπνίçω. (τον kοιτó που αυτόç δεν αντιδρó).Α, έτσι όπωç
μου το είπατε, νόμισα πωç 0α μου προσ¢έρατε τσιγóρο.
FΑΤHΣ
Hο/ύ ευχαρίστωç, α//ó δεν kαπνίçω εγo. Oπωç kαι το 0ύμα απ' ότι Çέρω
δεν kóπνιçε.
EAEΝH
Ναι, είναι α/ή0εια, δεν kóπνιçε. Hταν μó/ιστα υστεριkή με τουç kαπνιστέç.
Τόσο σ' εμένα όσο kαι στα ó//α kορίτσια που περóσαμε από την οντισιόν,
μαç ούρ/ιαçε να μην ανóµουμε τσιγóρο εδo μέσα.
FΑΤHΣ
Ανóµατε kυρία Mιχαη/ίδου ;
EAEΝH
Mα kου¢όç είστε ; Σαç είπα όχι !
FΑΤHΣ
Fιατί ο δο/ο¢όνοç óναµε !!!!!
Τηç δείχνει το kαμένο σπίρτο που µρήkε.
EAEΝH (με τρεμου/ιαστή ¢ωνή)
Eγo δεν ανóµω με σπίρτα ! Συνή0ωç μου το ανóµουν ευγενείç kύριοι..
Κι από πού συμπεραίνετε πωç αυτό το σπίρτο το óναµε ο δο/ο¢όνοç ;
25
FΑΤHΣ
Fιατί kυρία μου, α¢ού το 0ύμα δεν kóπνιçε kαι kανέναç ó//οç δεν ήταν μαçί
τηç την oρα του εγk/ήματοç, 0α πει πωç μó//ον είναι του δο/ο¢όνου.
EAEΝH
Mó//ον. Σωστó το 0έσατε, γιατί 0α μπορούσε να είναι τηç οποιασδήποτε από
εμóç που 0έ/αμε να kαπνίσουμε, α//ó η kυρία μαç εμπόδισε.
FΑΤHΣ
Hείτε μου kóτι kυρία Mιχαη/ίδου, εσείç είστε η0οποιόç, έτσι δεν είναι ;
EAEΝH
4υσιkó !
FΑΤHΣ
Fνωρίçατε από πριν το 0ύμα ;
EAEΝH
Hροσωπιkó όχι, α//ó την είχα συναντήσει μεριkέç ¢ορέç σε kóποιεç
πρεμιέρεç kι όταν έμα0α για την οντισιόν του αγαπημένου μου έργου είπα να
έρ0ω να την γνωρίσω kι από kοντó. Α//ó δυστυχoç αυτή η πρoτη μαç
συνóντηση ήταν kι η τε/ευταία.
FΑΤHΣ
Eέρετε γιατί σαç ρωτóω ; Eχω την εντύπωση πωç δο/ο¢όνοç kαι 0ύμα ήταν
γνωστοί από πα/ιó. Και πωç αυτή την οντισιόν τη διοργóνωσε για να
αναkα/ύµει kóτι, ή να Çεμπροστιóσει kóποιον ή τέ/οç πóντων για να τε/ειoνει
με kóποια υπό0εση.
EAEΝH
Hóντωç αν υπονοείτε πωç ήταν ¢ί/η μου, του/óχιστον με προσµó//ετε. Eγo
kύριε δεν kóνω παρέα με óτομα που ντύνονται óσχημα. Mπορεί να σαç
¢αίνεται e‡treme αυτό που σαç /έω, α//ó είναι η α/ή0εια. H εÇωτεριkή μαç
όµη, είναι ο kα0ρέ¢τηç τηç µυχήç μαç.
FΑΤHΣ
Eχω προσέÇει πόσο kομµή kυρία είστε
EAEΝH
Eυχαριστo.
FΑΤHΣ
Mπορείτε να μου δείÇετε παραkα/o τι έχετε μέσα στη τσóντα σαç ;
EAEΝH
Κανονιkó νομίçω πωç αυτό απαγορεύεται χωρίç εισαγγε/έα kαι το διkηγόρο
μου, α//ó επειδή δεν έχω να kρύµω τίποτε.. Ορίστε.
26
Αδειóçει τη τσóντα τηç. Ekείνοç παίρνει μια kαρτ µιçίτ.
HXΟΣ ΑFCΝΙΑΣ
FΑΤHΣ
Α¢ού δεν την γνωρίçατε kυρία Mιχαη/ίδου, πωç µρίσkεται η προσωπιkή τηç
kóρτα μέσα στη τσóντα σαç ;
EAEΝH
Eεε.. Oα μου την έδωσε ¢αίνεται σε kείνο το πóρτυ που τη συνóντησα.
Eέρετε πόσεç τέτοιεç kóρτεç έχω ;; Ουου. H δου/ειó μου είναι !
FΑΤHΣ
Αυτό το kραγιόν διkό σαç είναι ; (Τηç δείχνει το kραγιόν που έχει α¢ήσει στο
γρα¢είο)
EAEΝH
Α ναι ! Και το έµαχνα.
Κóνει να το πóρει, εkείνοç το µóçει στη τσέπη του.
FΑΤHΣ
Oα σαç το παραδoσω μό/ιç τε/ειoσω με τιç έρευνεç. Hροç το παρόν
μπορείτε να µó/ετε kóποιο ó//ο.
EAEΝH
C ! Ούτωç ή ó//ωç, μου πóνε ό/α τα χρoματα !
FΑΤHΣ
Hερóστε δίπ/α kυρία Mιχαη/ίδου. Τε/ειoσαμε προç το παρόν.
EAEΝH
Hροç το παρόν ; Oα kρατήσει kι ó//ο αυτή η ιστορία ;
FΑΤHΣ
Aεν 0α ¢ύγει kανείç από εδo μέσα, αν πρoτα δεν αναkα/ύµω τον ένοχο.H
τουç ενόχουç.
H E/ένη σηkoνεται. Hριν ¢ύγει γυρνó kαι τον kοιτóει
EAEΝH
Hóντωç για αστυνομιkόç kαι μó/ιστα.Fóτηç, είστε στ' α/ή0εια γοητευτιkόç
kύριοç !
FΑΤHΣ
Mε kο/αkεύετε..
4CΝH
Τoρα εσύ την πίστεµεç ! Xαχααχ
27
Oταν ο υπαστυνόμοç μένει μόνοç, απευ0ύνεται πó/ι στουç 0εατέç.
FΑΤHΣ
Αυτó είναι τα τυχερó τηç Yπηρεσίαç, α//ó kαμιó ¢ορó kαι τα óτυχα. Fια
¢ανταστείτε αç πούμε η Mιχαη/ίδου να είναι εγk/ηματίαç kαι να με µρουν kαι
μένα σ¢αγμένο, δίπ/α στη μαkαρίτισσα !!! H/ókα kóνω ¢υσιkó. Aεν έχω
kανένα /όγο να πιστεύω πωç αυτή η τόσο συμπα0ήç kυρία 0α μπορούσε να
kρύµει μια στυγνή δο/ο¢όνο μέσα τηç.Και γιατί ó//ωστε ; Αυτό είναι που με
µασανίçει. Το kίνητρο : Σίγουρα δεν υπóρχει /ηστεία kι έπειτα δεν 0α τη
σkότωναν με αυτό τον τρόπο. Mπαμ kαι kóτω που /ένε.
Τι kαινούργιο μαç είπε /οιπόν η kυρία που μό/ιç έ¢υγε ; Hρoτον πωç το 0ύμα
δεν kóπνιçε, ενo ό/εç όσεç πήραν μέροç στην οντισιόν ωç τoρα, kαπνίçουν.
Κι α¢ού /οιπόν αυτέç είναι στη /ίστα με τιç ύποπτεç, óρα kι εσείç αν είστε
kαπνιστέç ή kóτοχοι σπίρτων , μπορεί να είστε ο δο/ο¢όνοç ή .οι δο/ο¢όνοι
Mαç είπε αkόμη, kι αυτό είναι νομίçω πο/ύ σημαντιkό, πωç γνoριçε το 0ύμα.
Την είχε Çαναδεί από kοντó. Αυτό για μένα kα0ιστó αυτή τη γοητευτιkή kυρία
ύποπτη, α¢ού σίγουρα αυτόç που ¢ρόντισε να ορίσει την ημερομηνία
0ανóτου τηç πριν τον kα/ό Oεού/η, ήÇερε τιç συνή0ειέç τηç kαι σίγουρα ήÇερε
για την οντισιόν.
Aρα όσοι από εσóç δεν την είχατε δει ποτέ çωγρα¢ιστή τη σkηνο0έτη kαι δεν
Çέρατε ούτε το όνομó τηç, 0α πει πωç μó//ον, -/έω μó//ον- είστε α0oοι. E
δε μπορεί τόσα óτομα που έχει αυτή η αί0ουσα νóναι ό/α ¢ονιóδεç ! Του
kερατó ! Mόνο στα µιµ/ία τηç Αγkó0α Κρίστι γίνονται αυτó ! (τουç kοιτó
πονηρó kαι τουç /έει με δι¢ορούμενο τρόπο) Αστειεύομαι ! Aεν γίνονται μόνο
εkεί !!!!
4CΝH
Αμóν πια με τα /όγια ! Bó/τουç να µóÇουν στα kουτιó τουç αν έχουν τη kóρτα
τηç kαι συνέχισε την ανókριση !
Mετó kατευ0ύνεται προç τα kαμαρίνια kαι ¢ωνóçει.
FΑΤHΣ
Κυρία Αμεριkóνου ! E/óτε παραkα/o, μην kα0υστερούμε !
Mπαίνει η Mαρία με σχεδόν kομμένη την ανóσα kαι kαπνίçει.
FΑΤHΣ
Κα0ίστε. B/έπω kαπνίçετε kαι σειç.
MΑPΙΑ
Mα.Mó/ιστα. Απαγορεύεται ;
FΑΤHΣ
Oχι kυρία μου, kαπνίστε όσο 0έ/ετε. Eσείç 0α πε0óνετε από kαρkίνο του
πνεύμονοç kαι.
28
H Mαρία τον διαkόπτει
MΑPΙΑ
Oχι /ó0οç. Καρkίνο του δέρματοç.
FΑΤHΣ
Τι /έτε kυρία μου ; Το τσιγóρο προkα/εί kαρkίνο στα πνευμόνια μαç.
MΑPΙΑ
Ααααα συγνoμη. Σαç διόρ0ωσα γιατί νόμιçα πωç επανα/αμµóνατε μια ατókα
από το «Fε/oνταç óγρια». Ekεί /έει «kαι 0α πó0ουμε ό/οι kαρkίνο του
δέρματοç».Συγνoμη,
FΑΤHΣ
Τόσο πο/ύ σαç αρέσει αυτό το. «Fε/oνταç óγρια»;
MΑPΙΑ
Eίναι ο σkοπόç τηç çωήç μου να παίÇω σ' αυτό το έργο. Hμουν σίγουρη πωç
είχα πóρει το ρό/ο, α//ó.Mια çωή óτυχη είμαι ! Aε το µóçω όμωç kóτω,
μπορεί kι ó//οç σkηνο0έτηç να 0ε/ήσει να τ' ανεµóσει.
FΑΤHΣ
Σαç αρέσει το 0έατρο kυρία Αμεριkóνου ;
MΑPΙΑ
Mου αρέσει το kα/ό 0έατρο. Αυτό 0έ/ω να το υπογραμμίσω. Αντι0έτωç μισo
το kαkό 0έατρο.
FΑΤHΣ
Και ποια είναι η δια¢ορó kατó την óποµή σαç ανóμεσα στο kαkό kαι στο kα/ό
0έατρο;
MΑPΙΑ
H ίδια με kείνη ανóμεσα σ' ένα Çινισμένο γιαούρτι kαι σ' ένα ¢ρέσkο. Σα
παρóδειγμα το /έω.
4CΝH
Mα είναι ό/οι μουρ/οί απόµε ;
FΑΤHΣ
Ατυχέç παρóδειγμα. Το Çινισμένο γιαούρτι το μυρίçονται ό/οι, το kαkό 0έατρο
όμωç; Hοιοç ;
MΑPΙΑ
Αν το μύριçαν ό/οι το Çινισμένο γιαούρτι δεν 0α πó0αιναν δη/ητηριóσειç, δε
0α έτρεχαν νυχτιóτιkα στη τουα/έτα να πóνε με το συμπó0ιο για την ανóγkη
τουç, δε 0α γέμιçαν τα νεkροτα¢εία με πτoματα που πέ0αναν από Çινισμένο
γιαούρτι, kι ούτε 0α kινδύνευε η υ¢ή/ιοç με εÇα¢ανισμό μόνο kαι μόνο γιατί
μεριkοί τσομπóνηδεç μπορεί νóναι απατεoνεç kαι kερδοσkόποι.
29
Ο Fóτηç έχει μείνει ó¢ωνοç.
FΑΤHΣ
O/α αυτó.από το Çινισμένο γιαούρτι ;
MΑPΙΑ
Mετα¢οριkó μι/ούσα. Τέτοιεç όμωç συμ¢ορέç στη µυχή μπορεί να
προkα/έσει το kαkό 0έατρο..
FΑΤHΣ
Mó/ιστα.
MΑPΙΑ
Oέ/ετε να με ρωτήσετε kóτι ó//ο ή να πηγαίνω ;
FΑΤHΣ
Oχι μισό /επτό kυρία Αμεριkóνου. Bρίσkω πο/ύ ενδια¢έροντα τα όσα μου
/έτε kαι 0ó0ε/α να συνεχίσουμε τη kουµεντού/α μαç, αν δε σαç πειρóçει.
MΑPΙΑ
Α¢ού μπορo kαι kαπνίçω, δεν με πειρóçει τίποτε. Ούτωç ή ó//ωç δεν έχω
kóτι kα/ύτερο να kóνω απόµε.
FΑΤHΣ
Zείτε μόνη ;
MΑPΙΑ (χαμογε/oνταç του)
Αυτό είναι πρόταση ;
FΑΤHΣ
Mα τι /έτε ; Eίναι στα π/αίσια τηç kουµένταç μαç.
MΑPΙΑ
E/óτε να το διαπιστoσετε kύριε υπαστυνόμε.
FΑΤHΣ
Mε τη πρoτη ευkαιρία 0α στεί/ω ένα περιπο/ιkό εkεί !
Ekείνη τον kοιτóει απορημένη.
FΑΤHΣ
Αστειεύομαι
MΑPΙΑ
Aεν έχετε χιούμορ ! Ούτε που γε/óσατε με το Çινισμένο γιαούρτι πριν.
FΑΤHΣ
Νόμιçα πωç σοµαρο/ογούσατε πριν.
MΑPΙΑ
30
4υσιkó σοµαρο/ογούσα. Αυτό όμωç δεν 0α έπρεπε να σαç εμποδίσει να
γε/óσετε. Fε/óτε μόνο με ανέkδοτα kύριε Yπαστυνόμε ;
FΑΤHΣ
Eίστε έναç έÇυπνοç óν0ρωποç.
MΑPΙΑ
Hου δεν πρό/αµε όμωç να πóρει τον αγαπημένο του ρό/ο..
FΑΤHΣ
Και.ποιο χρoμα προτιμóτε kυρία Αμεριkóνου ;
MΑPΙΑ
Aσχετο. Το πορτοkα/ί.
FΑΤHΣ
Το πορτοkα/ί ;
MΑPΙΑ
Mó/ιστα. Eίπα τίποτε kαkό ;
FΑΤHΣ
Oχι όχι.Απ/ó σαç ερωτo γιατί όταν µρήkαμε το 0ύμα, kρατούσε kα/ó σ¢ιχτό
αυτό !!!!
Και τραµó απότομα από τη τσέπη του ένα kόkkινο kουμπί (kίτρινο στην
Eυγενία, μαύρο στην Mαρία, πρóσινο στην E/ένη)
Ekείνη το kοιτó kαι μετó kοιτó στα μóτια τον υπαστυνόμο.
MΑPΙΑ
B/έπω πωç δεν παίçατε τόση oρα.
FΑΤHΣ
Oχι ¢υσιkó.
MΑPΙΑ
Κι ούτε σαç óρεσε η kουµέντα μου. +έματα είπατε !
FΑΤHΣ
Σαç /είπει kανένα τέτοιο kουμπί kυρία Αμεριkóνου ;
MΑPΙΑ (µύχραιμα)
B/έπετε που0ενó kόkkινα kουμπιó πóνω μου kύριε Yπαστυνόμε ;
FΑΤHΣ
Mη νομίσετε.
H Mαρία τον διαkόπτει.
31
MΑPΙΑ
Hωç με 0εωρείτε ένοχη ; Αυτό νομίçω, αν 0έ/ετε να μó0ετε την óποµή μου.
Α//ó εσείç kóνετε τη δου/ειó σαç. Eγo έμεινα χωρίç δου/ειó. Eσóç ο μισ0όç
σαç πέ¢τει kó0ε μήνα. Aε σαç kυνηγóνε οι Τρóπεçεç, πóτε σε γυμναστήριο
για να διατηρήσετε το σoμα σαç, εγo περπατóω γιατί δεν έχω /ε¢τó για
εισιτήρια, δεν χρωστóτε εσείç στο μπαkó/η, ούτε στον µι/ιkατçή τα τσιγóρα
σαç !!!
4CΝH
Α.τoρα εÇηγείται που η εμμονή τηç με το Çινισμένο γιαούρτι.
MΑPΙΑ (Eπι0ετιkή)
Eίπατε τίποτε ;
FΑΤHΣ
Και με ποιο τρόπο ήρ0ατε απόµε στην οντισιόν, kυρία Αμεριkóνου ;
MΑPΙΑ
Σαç το είπα πριν : Mε τα πόδια. Aεν έχω ÷ /ε-¢τó ! H0οποιόç είμαι !
FΑΤHΣ
M' αυτή τη µροχή ;
MΑPΙΑ (kο¢τó kαι 0υμωμένα)
Ναι, είμαι ρομαντιkή. Eίναι έγk/ημα ;
FΑΤHΣ
Σαç ευχαριστo για τη µοή0ειó σαç kυρία μου. Hερóστε με τιç υπό/οιπεç
συναδέ/¢ουç σαç. Νομίçω πωç το μυστήριο οδηγείται σιγó σιγó στη /ύση
του.
MΑPΙΑ
Cραία. Fιατί έχω πε0óνει τηç πείναç. Oέ/ω να πóω σπίτι μου.
FΑΤHΣ
Oπου 0α ¢óτε γιαούρτι, ¢αντóçομαι
H Mαρία που kατευ0υνόταν προç τη πόρτα, σταματó kαι τον kοιτó
kαχύποπτα.
MΑPΙΑ
Hου το Çέρετε ; Mε παραkο/ου0είτε ; Αυτό απαγορεύεται !
FΑΤHΣ
Cωω ! Mια υπό0εση έkανα kυρία μου ! Fια να έχετε μια τόσο ωραία
kορμοστασιó, 0α πει πωç προσέχετε τη δίαιτó σαç.
32
MΑPΙΑ
Νομίçω πωç τoρα με προσµó//ετε. Hóω από kει, να k/óµω.
4εύγει. Ο Fóτηç γυρνó απότομα στο kόσμο.
FΑΤHΣ
B/έπετε /οιπόν ; Hέστε μου εσείç, αν μια τέτοια συμπερι¢ορó προç
αστυνομιkό όργανο, δεν 0εωρείται ύποπτη. Αν δε συμ¢ωνούσα μαçί τηç για
το Çινισμένο γιαούρτι, μπορεί να μ' έkανε kομματókια ! . H μήπωç όχι ;
Mήπωç τε/ιkó αυτή η συμπερι¢ορó να είναι η πιο αυ0όρμητη, η πιο
ει/ιkρινήç, η αµεγóδιαστη ! Αν η kυρία δεν έχει να kρύµει τίποτε, τότε απ/ó
έχει μια.α//όkοτη συμπερι¢ορó. H του/óχιστον, εγo τη µρίσkω α//όkοτη.
H μπορεί να τη µρίσkετε kι εσείç, ή να µρίσkετε α//όkοτη τη διkή μου, που
αντί να σαç αναkρίνω έναν έναν, kó0ομαι kαι σαç εkμυστηρεύομαι τιç εÇε/ίÇειç
τηç έρευναç. Oπωç πριν, παραδείγματοç χóρη .. (Mε ύ¢οç σαδιστιkού
μυστηρίου) Ο δο/ο¢όνοç πóνω στη πó/η, έχασε ένα κόκκινο kουμπί, που η
πε0αμένη πριν πε0óνει, kρóτησε σ¢ιχτó στα χέρια τηç σαν τεkμήριο. Αν
έχετε ó//ου χρoματοç kουμπιó στα ρούχα σαç, ή δεν έχετε kα0ό/ου όπωç η
kυρία Αμεριkóνου, τότε είστε α0oοι.. Eχετε ;
Αç παίÇουμε τoρα ένα παιχνιδókι να χα/αρoσουμε ό/οι μαç. Aοιπόν : Oέ/ω
να δω πόσοι από αυτή εδo την αί0ουσα έχουν οιkο/ογιkή συνείδηση kαι
διαισ0óνονται τη kαταστρο¢ή τηç ατμόσ¢αιραç που μοιραία σημαίνει kαι
kαταστρο¢ή των πνευμόνων μαç !
Oσοι ήρ0ατε με /εω¢ορείο, να σηkoσετε τα χέρια ! (Mετρóει óτομα). Cραία !
Κι όσοι ήρ0ατε με τραίνο επίσηç (Mετρóει kαι πó/ι).Mμμμ. Oα
μπορούσαμε να τα πηγαίναμε kα/ύτερα. Τoρα για να δούμε πόσοι είναι
αυτοί που ευ0ύνονται για τη kαkή kατóσταση των πνευμόνων μαç.
Hαραkα/o να σηkoσουν το χέρι όσοι ήρ0αν με το ιδιωτιkό τουç αμóÇι.
(Mετρóει) Mó/ιστα.. Και με τα πόδια ; Κανείç ; Mόνο η kυρία Αμεριkóνου ;
Να /έει α/ή0εια, ή με δου/εύει ;
Mó/ιστα kύριοι ! Eέρετε τι ó//ο µρήkα στο πóτωμα δίπ/α στα σπίρτα ; Αυτό !
(kαι µγóçει από τη τσέπη του το εισιτήριο από ένα /εω¢ορείο ÷ Το ίδιο στην
Eυγενία ÷ απόδειÇη μετρό στην Αμεριkóνου ÷ απόδειÇη πóρkιν στην E/ένη)
Αυτό είναι ένα αkόμα µήμα για τη σύ//ηµη του δρóστη, ή των δραστoν. Ο
δο/ο¢όνοç ήρ0ε με το /εω¢ορείο !!! Κα/ó πóμε .. Fια να δούμε τι έχει να
μαç πει τoρα η επόμενη kυρία, ή kυρία.
H Eυγενία εν τω μεταÇύ έχει μπει στο γρα¢είο, α//ó ο Fóτηç, απασχο/ημένοç
με τον kόσμο δεν την έχει αkούσει.
EYFEΝΙΑ
Hασπα/ó. Eυγενία Hασπα/ó.
Ekείνοç Çα¢νιóçεται.
4CΝH
Aε πρό/αµα να σαç kα/έσω kυρία μου.
EYFEΝΙΑ
33
Mου είπε η προηγούμενη kυρία να περóσω kι έτσι.Καkό έkανα ε ;
H Eυγενία μοιóçει στο kόσμο τηç.
EYFEΝΙΑ
Aε τη σkότωσα εγo kύριε αστυ¢ύ/αkα.Σαç τ' ορkίçομαι, δεν τη σkότωσα
εγo.
FΑΤHΣ
Mα δεν είπα kóτι τέτοιο kυρία μου.
EYFEΝΙΑ
Hó/ι σε μένα 0α τα ¢ορτoσουν, το Çέρω, είμαι γkαντέμα. Mό/ιç πóω να μπω
στον ίσιο δρόμο, kóτι στραµoνει kαι.
FΑΤHΣ
Eχετε προµ/ήματα με τιç Αρχέç ;
EYFEΝΙΑ
Mε το σηkoτι μου.
FΑΤHΣ
Τι είπατε ;
EYFEΝΙΑ
Eίμαι να. Hίνω /ίγο παραπóνω. Oταν στρεσóρομαι.. Και το τε/ευταίο kαιρό
στρεσóρομαι συνέχεια. O/ο /έω να το kόµω kι ό/ο kóτι γίνεται όπωç απόµε,
kαι το ρίχνω στο πιοτό. Hίνω γιατί έχω αδυναμίεç kύριε αστυ¢ύ/αkα. Eίμαι
η0οποιόç kι είμαι πο/ύ ευαίσ0ητη στιç δυνατέç ¢ωνέç.
FΑΤHΣ
Aεν είμαι αστυ¢ύ/αkαç kυρία Hασπα/ó, α//ó τέ/οç πóντων. Τι εννοείτε
«δυνατέç ¢ωνέç».
EYFEΝΙΑ
Στουç 0ορύµουç του kόσμου. Oχι απαραίτητα στουç ήχουç που µγóçει το
αν0ρoπινο /αρύγγι, α//ó σε kείνουç που µγóçει η χυδαιότητα kαι η µία.
4CΝH (σχεδόν τρομαkτιkó)
Mó/ιστα
EYFEΝΙΑ
Ekείνοι οι 0όρυµοι είναι οι τρομαkτιkοί. Mου σπóνε τα τύμπανα. Oταν µ/έπω
τον ευτε/ισμό τηç τέχνηç, τη kαταρρókωση των αÇιoν, τη διαkωμόδιση kó0ε τι
του σοµαρού kαι ωραίου.
FΑΤHΣ
Hίνετε από μιkρή ;
EYFEΝΙΑ
34
Από τότε που πρωτοókουσα αυτούç τουç 0ορύµουç. (τον kοιτó στα μóτια)..
Aη/αδή από τότε που αναkó/υµα πωç αγαπo τη τέχνη. (Hαύση) Mó//ον
από πóντα.
FΑΤHΣ
Κα/ό 0α ήταν να το ε//ατoσετε.
EYFEΝΙΑ
C, όταν είμαι στο 0έατρο, πóνω στο σανίδι σαç διαµεµαιoνω πωç δεν πίνω
ούτε σταγόνα.. Α//ó ό/α kαι συμµαίνει kóτι τη τε/ευταία στιγμή kαι το kρασί
είναι η μόνη διέÇοδόç μου.
FΑΤHΣ
Οδηγείτε ;
EYFEΝΙΑ (γε/oνταç νευριkó)
Oχι ¢υσιkó.
FΑΤHΣ
Τι μέσον χρησιμοποιήσατε για να έρ0ετε απόµε kυρία Hασπα/ó ;
EYFEΝΙΑ
Το μετρό.
(Στη περίπτωση που η Eυγενία 0α είναι ένοχη, ο Fóτηç γυρνó kαι kοιτó τον
kόσμο με νόημα)
FΑΤHΣ
Cραία. Fνωρίçατε από πριν το 0ύμα ;
EYFEΝΙΑ
O/η η Α0ήνα την ήÇερε. Eίχε μια μανία να kóνει /έει «πρωτότυπα» έργα. Mια
¢ορó έkανε την Ορέστεια συναυ/ία ραπ kαι από kει kαι πέρα έπαιρνε ό/α τα
έργα kαι.πoç να το πω ; - τα διέ/υε kαι τα Çανó¢τιαχνε όπωç τηç kóπνιçε.
FΑΤHΣ
Eσείç όμωç δεν kαπνίçετε..
EYFEΝΙΑ
4υσιkó kαι kαπνίçω. Aεν εννοούσα αυτό.
FΑΤHΣ
Mó/ιστα kαπνίçετε kαι αρkετó νευριkó.
EYFEΝΙΑ
Hωç το Çέρετε ;
FΑΤHΣ
Σαç παρατήρησα σε ένα µιντεókι που είχε τραµήÇει το 0ύμα kα0oç ήσασταν
στα kαμαρίνια.
35
EYFEΝΙΑ
Mαç παραkο/ου0ούσε δη/αδή ! ΤόÇερα πωç δεν είναι στα kα/ó τηç.
FΑΤHΣ
Eπαιρνε τίποτε χóπια ;
EYFEΝΙΑ
Αυτό δε το Çέρω
FΑΤHΣ
Eσείç παίρνετε ;
EYFEΝΙΑ (Hαύση. Xαμη/oνει το kε¢ó/ι)
Αν δεν πóρω χóπι, δε με παίρνει ο ύπνοç. Αkούω εkείνουç τουç
0ορύµουç.
4CΝH
Τι χρoμα είναι τα χóπια που παίρνετε kυρία Hασπα/ó ;
EYFEΝΙΑ
Κίτρινα, γιατί ; (Oα πει óσπρο στη µραδιó τηç E/ένηç, πρóσινο στηç Mαρίαç
kαι μπ/ε στη διkή τηç)
Fυρνó απότομα στο kόσμο.
FΑΤHΣ
Hοιοç από εσóç kύριοι έχει επóνω του kίτρινα χóπια ;
Mετó γυρνó προç την Eυγενία kαι σkύµει πóνω τηç. Τηç μι/óει ήσυχα.
FΑΤHΣ
Fιατί µρέ0ηkε ένα kουτókι με kίτρινα χóπια στο πóτωμα !
EYFEΝΙΑ
Aεν έχω kαμιó σχέση μ' αυτό το έγk/ημα, γιατί δε με πιστεύετε ;
FΑΤHΣ
Hοιοç σαç είπε πωç δεν σαç πιστεύω ; Mισό /επτό περιμένετε.
Hηγαίνει προç τα kαμαρίνια kαι ¢ωνóçει τιç ó//εç.
FΑΤHΣ
Hαραkα/o kυρίεç μου, μπορείτε να έρ0ετε ;
Mπαίνουν η Mαρία, η Fιóννα kαι η E/ένη. Eίναι τρομοkρατημένεç. Στέkονται
σχεδόν σε μια σειρó. Ο Fóτηç πηγαινοέρχεται μπροστó τουç.
FΑΤHΣ (απότομα στη Mαρία)
Τι χρoμα είναι τα χóπια που παίρνετε ;
36
MΑPΙΑ
Κίτρινα
FΑΤHΣ (στην E/ένη)
Κι εσείç ;
EAEΝH
Κίτρινα νομίçω
FΑΤHΣ (στην Fιóννα)
Κι εσείç ;
FΙΑΝΝΑ
Κίτρινα.γιατί ;
Ο Fóτηç γυρνó προç το kοινό.
FΑΤHΣ
Eχετε τίποτε k/ειδιó επóνω σαç kυρία Αμεριkóνου ;
MΑPΙΑ
Mó/ιστα. Του σπιτιού μου. Fιατί ;
FΑΤHΣ
Oχι, δεν /έω τέτοια k/ειδιó. (Κατευ0ύνεται στο k/ειστό με /ουkέτο kουτί)
Aέω τέτοια ! Hου ανοίγουν /ουkέτα.
MΑPΙΑ
Oχι δεν έχω.
EYFEΝΙΑ
Ούτε εγo kύριε αστυ¢ύ/αkα. Νó ! +óÇτε !
Και ανοίγει τη τσóντα τηç, απ' όπου πέ¢τουν πο//ó kουτιó με ¢óρμαkα, που
γρήγορα η Eυγενία σkύµει kαι τα μαçεύει.
EAEΝH
Aεν έχω τέτοια k/ειδιó ! Oα υποστo σωματιkή έρευνα ;
FΙΑΝΝΑ
Oχι όχι. Mη με kοιτóτε έτσι ! Τα k/ειδιó του σπιτιού μου έχω kι εγo μόνο.
Ο Fóτηç γυρνó απότομα στην E/ένη
FΑΤHΣ
Κυρία Mιχαη/ίδου, αυτό το kραγιόν σαç, /έω να σαç το επιστρέµω
Κóνει να τηç δίνει το kραγιόν, η E/ένη πóει να το πóρει α//ó εkείνοç το kρατó
σ¢ιχτó.
37
FΑΤHΣ
.Α//ó υπό έναν όρο : Να το ¢ορέσετε !
EAEΝH
Eυχαρίστωç kύριε Fóτη μου. Αν 0ε/ήσετε kóποια στιγμή να μου kóνετε το
τραπέçι, σαç υπόσχομαι πωç 0α ¢ορóω αυτό το kραγιόν !
FΑΤHΣ
Τoρα kυρία Mιχαη/ίδου ! Oα ή0ε/α να το ¢ορέσετε τoρα !
EAEΝH (μπερδεύει τα /όγια τηç)
Mα. Aε νομίçω πωç ταιριóçει αυτή τη στιγμή στα χρoματó μου kαι..
FΑΤHΣ (Απότομα στη Fιóννα)
Oέ/ετε να δοkιμóσετε /ίγο από το γ/υkό αυτό kυρία μου ; 4αίνεται
πεντανόστιμο.
FΙΑΝΝΑ
Eυχαριστo. Aεν πεινóω.
FΑΤHΣ
Eπιμένω !
FΙΑΝΝΑ
Σαç είπα, δεν πεινóω.. !!!
FΑΤHΣ
Κυρία Αμεριkóνου μήπωç σαç µρίσkεται μια kαραμέ/α ;
H Mαρία ενστιkτωδoç µóχνει στη τσóντα τηç.
MΑPΙΑ
Aυπóμαι.όχι.Mου τέ/ειωσαν ό/εç.
FΑΤHΣ
Σαç τέ/ειωσαν ή μπερδεύτηkαν με τούτεç εδo ; (kαι τηç δείχνει το μπο/ με τιç
kαραμέ/εç μέντα)
MΑPΙΑ
Mπορεί.Aεν .δεν 0υμóμαι.. Eίμαι πο/ύ ταραγμένη τoρα..
FΑΤHΣ
Hóντωç αν 0έ/ετε, μπορo να σαç προσ¢έρω μία. H ιδιοkτήτριó τουç είναι
τoρα στο νεkροτομείο !
MΑPΙΑ
Eυχαριστo.Aεν.Aεν 0α πóρω.
FΑΤHΣ
38
Τότε να πιούμε ένα kρασókι αkόμα να πóνε kóτω τα ¢αρμókια.
Aίνει στην Eυγενία το kρασί τηç σkηνο0έτιδαç
FΑΤHΣ
Ορίστε kυρία μου ! Hρoτη εσείç kαι στην υγειó μαç ! Aσπρο πóτο !
H Eυγενία kοιτóçει το ποτήρι.
EYFEΝΙΑ
M' έχει πιóσει το στομóχι μου. Αισ0óνομαι πωç 0' αρρωστήσω αν πιω μια
γου/ιó αkόμα.
FΑΤHΣ
ˆστε /οιπόν kαμιó σαç δεν kαταδέχεται τα kερóσματó μου ! Mó/ιστα !
Απομαkρύνεται kαι στέkεται σε τέτοιο σημείο oστε να µ/έπει kαι τουç 0εατέç
kαι τιç η0οποιούç.
FΑΤHΣ (επίσημα)
Fιατί σύμ¢ωνα με τα αποτε/έσματα που έχουμε ωç τoρα, το 0ύμα
δη/ητηριóστηkε, α//ó. αç kóνω μια ερoτηση kαι σε σαç (που δεν έχω kóνει
ωç τoρα). Hού δου/εύετε ; Yπóρχει αç πούμε kανέναç από εσóç να δου/εύει
σε kατóστημα με παιχνίδια ; Αç σηkoσει το χέρι του. Eχουμε kανένα ή
kαμία πυροτεχνουργό ανóμεσó μαç ; .Hο/ύ kα/ó. Yπóρχει óραγε kανέναç
γιατρόç ή νοσοkόμοç ; H kανείç να δου/εύει σε Bιοτεχνία με υα/ιkó ; . Και
πόσοι από σαç δου/εύουν σε σουπερμóρkετ ; (πυροτεχνήματα για τη Mαρία,
Ιατριkó επαγγέ/ματα για την E/ένη kαι Yα/ουργείο για την Eυγενία).
Eδo πρέπει να υπóρχουν μόνο τρειç 0εατέç που 0α σηkoσουν το χέρι.
Ο Fóτηç kατεµαίνει στο kοινό.
FΑΤHΣ
Eέρετε τι ουσία µρήkαμε kυρίεç kαι kύριοι στο αίμα του 0ύματοç ; .
Hοντιkο¢óρμαkο !!!! (HXΟΣ 10) Mó/ιστα. Hοντιkο¢óρμαkο. Αυτό το kοινό,
που που/óνε ό/α τα ΣΟYHEPMΑPΚEΤ !!!! Mπορείτε παραkα/o εσείç οι τρειç
να έρ0ετε μαçί μου ;
FΑΤHΣ (µερσιόν E/ένηç)
Eέρετε τι ουσία µρήkαμε kυρίεç kαι kύριοι στο αίμα του 0ύματοç ; .
Αρσενιkό !!!! Mó/ιστα. Αρσενιkό. Eνα k/ασσιkό δη/ητήριο που μπορεί να
µρε0εί σε ό/α τα 4ΑPMΑΚEΙΑ !!!! Mπορείτε παραkα/o εσείç οι τρειç να
έρ0ετε μαçί μου ;
FΑΤHΣ (µερσιόν Mαρίαç)
Eέρετε τι ουσία µρήkαμε kυρίεç kαι kύριοι στο αίμα του 0ύματοç ; .
Oó//ιο !!!! Mó/ιστα. Oó//ιο. Ουσία που ¢υσιkó δεν γνωρίçουμε ό/οι μαç,
α//ó την Çέρουν kα/ó οι HYPΟΤEXΝΟYPFΟΙ α¢ού τη χρησιμοποιούν για να
kóνουν τα πυροτεχνήματα!!!! Eνοίωται kαι στο στομóχι των ó//ων.
39
Mπορείτε παραkα/o εσείç οι τρειç να έρ0ετε μαçί μου ;
FΑΤHΣ (Bερσιόν Eυγενίαç)
Eέρετε τι ουσία µρήkαμε kυρίεç kαι kύριοι στο αίμα του 0ύματοç ; . Fυα/ί !!!!
Mó/ιστα. Κα/ó τριμμένο γυα/ί αδιó¢ανο. Αυτό το kοινό, που που/óνε ό/α τα
YΑAΟYPFEΙΑ !!!! Mπορείτε παραkα/o εσείç οι τρειç να έρ0ετε μαçί μου ;
Hαίρνει τουç τρειç 0εατέç kαι τουç οδηγεί στη σkηνή. Απευ0ύνεται στο kοινό.
FΑΤHΣ (επίσημα)
Κύριοι. Eχω µóσιμεç υποµίεç kαι ενδείÇειç, πωç έναç από αυτούç τουç
kυρίουç, (ή δύο) έχει συμµó//ει να χóσουμε αυτή τη /αμπρή ανερχόμενη
kα//ιτέχνιδα από ανóμεσó μαç. Την γνoριçαν kαι οι τρειç kι ήρ0αν από νωρίç
σ' αυτή την οντισιόν. Eίναι kαπνιστέç kαι πóνω τουç µρέ0ηkαν σπίρτα!
Aου/εύουν σε σούπερμóρkετ óρα έχουν πρόσµαση όχι μόνο στα çυμαριkó,
α//ó.kαι στα ποντιkο¢óρμαkα. Και έναç τουç, είναι kóτοχοç του μαγιkού
k/ειδιού, που ανοίγει αυτό το μυστήριο kουτί !
(Ο Fóτηç çητó από τουç τρειç, να δοkιμóσουν έναç έναç τη k/ειδαριó. Το kουτί
ανοίγει. Ο Fóτηç περνó χειροπέδεç στον δο/ο¢όνο. Ο Fóτηç παίρνει το
kόkkινο σημειωματóριο απ' το kουτί)
FΑΤHΣ
Hέστε με μου σαç παραkα/o : Fιατί σkοτoσατε αυτή την óμοιρη γυναίkα ;
Ο 0εατήç ή 0α απαντήσει πωç είναι α0oοç, ή 0α σkε¢τεί kóτι αστείο ίσωç ν'
απαντήσει εkείνη τη στιγμή, ή δεν 0α μι/ήσει kα0ό/ου. Σε kó0ε περίπτωση, ο
η0οποιόç που ενσαρkoνει το Fóτη πρέπει να 'ναι έτοιμοç με απαντήσειç
όπωç : «Κατα/αµαίνω, οι ένοχη σιωπή που /ένε», ή «Aεν με πεί0ει kαι τόσο η
óποµή σαç, α//ó 0α δούμε» ή «Oταν υπóρχει ένα 0ύμα, δεν μπορεί να
είμαστε ό/οι α0oοι kύριε !»
Απευ0ύνεται στιç η0οποιούç που περιμένουν στη σkηνή.
FΑΤHΣ
Κυρίεç μου δεχ0είτε τη συγνoμη μου για τη τα/αιπωρία. Bέµαια αkόμα δεν
kατó/αµα το /όγο που έγινε αυτό το έγk/ημα. Oέ/ω να πω, α¢ού αυτόç που
μό/ιç έπιασα, δεν δείχνει να έχει kóποιο εμ¢ανέç kίνητρο. Fιατί να σkοτoσει
μια σkηνο0έτιδα óραγε ; Και πριν χωριστούμε, μήπωç kαμιó από σαç έχει ιδέα
τι ή0ε/ε να πει το 0ύμα όταν έγρα¢ε αυτή εδo τη ¢ρóση ;
Ανοίγει kαι διαµóçει από το σημειωματóριο.
«Fε/oνταç óγρια : 4αινομενιkή kωμωδία για µυχωτιkó óτομα. Σύγχρονη
πιασóριkη σαχ/αμóρα. Κα/ó 0α έkανα να απευ0υνόμουν σε ένα τρε//οkομείο
για πρωταγωνιστέç. Hδη αυτέç που είδα δεν πρέπει να στέkουν στα kα/ó
τουç. Στο óριστα το 10 η Αμεριkóνου είναι πρoτη υστερία. H Hασπα/ó στη
kατó0/ιµη. Ο εγωkεντρισμόç τηç Mιχαη/ίδου είναι απίστευτοç, όπωç kαι οι
μανίεç τηç Hετρουτσó. O/α αυτó είναι επιkίνδυνα γιατί αυτó τα óτομα δε
στέkουν στα kα/ó τουç, α//ó μου kóνουν για το ρό/ο. Στο τέ/οç αυτήç τηç
40
οντισιόν, μια απ' αυτέç 0α k/η0εί να παίÇει τη πραγματιkή çωή τηç στο σανίδι
kι αυτή 0α νομίçει πωç είναι kα/ή η0οποιόç kι ερμηνεύει.»
Κ/είνει το σημειωματóριο.
FΑΤHΣ
Κατα/αµαίνετε τίποτε απ' ό/α αυτó ;
EAEΝH
Akου να με πει «εγωkεντριkή» ! Κα/ó έπα0ε ! Aε σkóω !
MΑPΙΑ
Mαç έµρισε kι από πóνω. Aε ¢τóνει που έγινα μούσkεμα νóρ0ω με τα πόδια
στην οντισιόν, μαç έµρισε kι από πóνω.
FΑΤHΣ
Eσείç επιμένετε πωç ήρ0ατε με τα πόδια. Σωστó kυρία Αμεριkóνου ;
MΑPΙΑ
Και µέµαια ! Mπορείτε να αποδείÇετε το αντί0ετο ;
EYFEΝΙΑ
Κύριε αστυ¢ύ/αkα, να πóμε σπίτια μαç ; Κóνατε τη δου/ειó σαç, αç πóμε να
Çεkουραστούμε kι εμείç. Aε με µ/έπετε ; Τρέμω ο/όk/ηρη.
FΙΑΝΝΑ
Hóει ο ρό/οç.Τσóμπα ήρ0αμε !
FΑΤHΣ
Ναι kυρίεç μου, μπορείτε να ¢ύγετε, είστε ε/εύ0ερεç.
FΙΑΝΝΑ
Να πóρουμε τα πρóγματó μαç..Bρέχει αkόμα ;
EYFEΝΙΑ
Νομίçω πωç τoρα µρέχει πιο πο/ύ.
EAEΝH
Αχου, έχει kαμιó σαç ομπρέ/α ; Hóει το μα//ί.
4εύγουν στα kαμαρίνια. Mουσιkή μυστηρίου .
4CΝH
Eμένα kóτι δε μου kο//óει σ' αυτή την ιστορία. Hιóσαμε έναν óν0ρωπο με
µóση τα στοιχεία kαι τιç π/ηρο¢ορίεç που είχαμε, πωç έkανε το έγk/ημα.
Α//ó δε Çέρουμε το γιατί.
41
FΑΤHΣ
Αυτόç είναι. Eίχε ό/α τα ενοχοποιητιkó στοιχεία επóνω του
4CΝH
Aεν έχει kαμιó απο/ύτωç σχέση με το 0έατρο. Σε σουπερμóρkετ δου/εύει !
FΑΤHΣ
Hρο¢ανoç kóνει μια ó//η δου/ειó, kι είναι η0οποιόç για το µίτσιο του. Oα
μπορούσε µέµαια να έχει σχέση προσωπιkή με την ίδια.
4CΝH
Oα μπορούσε ! Α//ó μήπωç σου Çέ¢υγε kóτι ;
FΑΤHΣ
Α//ó γιατί óραγε το 0ύμα να kινηματογρó¢ησε αυτó τα 4 πρόσωπα ;
4CΝH
E/α ντέ ! Mήπωç σου Çέ¢υγε kóτι ;
Eαναµóçει τη ταινία. Κóπου στη μέση τη σταματóει. Τα μóτια του /óμπουν.
Τρίµει τα χέρια του.
FΑΤHΣ
Σε /ίγα /επτó 0α ¢ωτιστούν ό/α !!! (Στον «δο/ο¢όνο»)
Eίστε ε/εύ0εροç kύριε ! Hαρα/ίγο να σαç kαταδιkóσω óδιkα ÷το
παραδέχομαι- α¢ού το σωστό k/ειδί µρέ0ηkε στη kατοχή σαç !!! Oμωç τoρα
πια, είμαι σίγουροç πωç kóποιοç το έµα/ε στα προσωπιkó σαç είδη, για να
σαç ενοχοποιήσει ! Mείνετε εδo μαçί μου ! Oα τε/ειoσουμε γρήγορα !
Bγαίνουν οι 4 η0οποιοί kρατoνταç τα πρóγματó τουç. Xαιρετóνε kαι πóνε να
kατέµουν από τη σkηνή.
FΑΤHΣ
Mια στιγμή παραkα/o.. Aεν είναι kομµό για ένα kύριο σαν kαι μένα ν'
α¢ήσει να ¢ύγουν μ' αυτή τη 0εομηνία τέσσεριç kυρίεç σαν εσóç ! Α¢ήστε με
του/óχιστον να σαç µοη0ήσω με τα πανω¢όρια σαç !
Ταυτόχρονα αρχίçει να τιç µοη0ó να ντυ0ούν. Τε/ευταία σε αυτή τη µερσιόν,
α¢ήνει τη Fιóννα. Mό/ιç εkείνη ¢ορóει την kαμπαρντίνα τηç, εkείνοç µ/έπει
πωç τηç /είπει ένα kουμπί.
FΑΤHΣ (Αυστηρó kαι επίσημα)
Hού είναι το kουμπί σαç kυρία Hετρουτσó ; Mήπωç είναι αυτό ; ; ; (Και µγóçει
το kουμπί που µρήkε στο 0ύμα από τη τσέπη του)
Οι ó//εç απομαkρύνονται /ίγο τρομαγμένεç.
FΙΑΝΝΑ
Τόkανα για σαç..Τόkανα για ό/ουç μαç. .,O/ουç όσουç αγαπóμε την αγνή
τέχνη kαι δεν 0έ/ουμε να τη kαταkρεουργεί ο kó0ε óσχετοç ! Ναι το
42
παραδέχομαι, έχω kóποια µυχο/ογιkó προµ/ήματα ! Α//ó ό/οι έχουμε !
Mπαç kαι νομίçετε πωç εσείç είστε kα/ó ; Aεν ή0ε/α να τη σkοτoσω στην
αρχή ! H0ε/α να τηç δoσω ένα μó0ημα να πóει στο νοσοkομείο για μια kα/ή
π/ύση στομóχου ! Να μó0ει να πιóνει έργα çωήç kαι να τα kóνει kουρέ/ια ! Τη
çωή μου πήγε να kοροiδέµει ; Fιατί μέσα σ' αυτό το έργο είναι η çωή μου ! Fια
μένα /έει ο συγγρα¢έαç ! Fια τη μοναχιkή γυναίkα που ¢ορóει το πρωί τη
μóσkα τηç kαι µγαίνει σ' αυτό τον kόσμο των αντρoν ! Oóπρεπε να ντρέπεται
που ήταν kι αυτή γυναίkα ! (Στο Fóτη) Eέρειç πόσα χρόνια παιδεύομαι για ν'
ανέµω ; Oχι δεν Çέρειç ! Oπωç αυτόç α0oοç óν0ρωποç που έπιασεç για
συνεργό μου, έτσι kι εγo ! Α0oοç ναι ! (Στο Fóτη) Σε ókουσα πριν που τον
kορόiδευεç γιατί δου/εύει kαι σε σουπερμóρkετ kαι kóνει kαι 0έατρο ! Τον
είπεç µιτσιόçο ! Σε ókουσα ! (Aγρια) 4óε /ίγο απ' το γ/υkό μου ! Eίναι νόστιμο
! E/α μη ντρέπεσαι, δοkίμασε να δειç τι πα0αίνει όποιοç με kοροiδεύει ! Fιατί
εγo είμαι α0oα ! Τι με ενδια¢έρει αν πέ0ανε ; Απ' το να σkοτoσει το έργο
μου, kα/ύτερα που τη σkότωσα εγo ! Και Çέρετε τι σαç /έω ; Σαç /έω αυτό
που /έει kι η πρωταγωνίστρια του έργου που αυτή η kαταραμένη δεν με
ó¢ησε να παίÇω ! «Fε/óω óγρια εν τω μέσω μιαç αδυσoπητηç 0/ίµηç.
Fε/óω óγρια.Fε/óω óγρια.XΑXΑXΑXΑXΑXX»
Σkοτóδι.
Αντoνηç Hαπαδόπου/οç
43

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->