P. 1
Operativen plan za rabotilnica.doc-мио

Operativen plan za rabotilnica.doc-мио

Ratings:
(0)
|Views: 442|Likes:
Ozv-Rabotilnica
Ozv-Rabotilnica

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Гордана Андонова on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2015

pdf

text

original

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Училиште/Наставник
OУ „Сандо Масев “ Ст!"#и$а% &о!дана Андонова
Наставена '!о(!а#а
О)!а*ование *а +ивотни вештини,
Инте(!и!ана сод!+ина со МИО
Одд- ./// 0
Те#атско 'од!ач1е &!аде2е 'о*итивен однос кон сво1ата *е#1а
Сод!+ина на
Ра)отилни$а
///,3-45 Македони1а
6ели на часот,
!а)отилни$ата
4- 7а се истакне #"лтик"лт"!носта на Р-Македони1а
2. 7а се 'отен$и!а и не("ва #"лтик"лт"!ниот ас'ект на
+ивее2ето во #"лтик"лт"!на Македони1а-
8- 7а се на(ласат толе!ан$и1ата и '!еди*ви$ите кое (и
носи +ивее2ето во едно #"лтик"лт"!но о'штество-
9нае2а 7а *нае :
-Кои јазици се зборуваат во Р.Македонија
-Кои етнички групи живеат во Р.Македонија
-Да разликува монокултурна од мултикултурна држава
Вештини ,да "#ее да ги раздвои предностите и недостатоците помеу
монокултурната и мултикултурната држава.
Ставови/
в!едности
да свати и '!и:ати дека за соживот меу етничките
заедници кои живеат на територијата на Р.Македонија е
потребна толеранција и разбира!е" како и почитува!е на
различностите меу заедниците првенствено на културен
план" со цел надминува!е на несогласува!ата кои како
неминовност се појавуваат во оваа с#ера на оп$тественото
живее!е.
Мате!и1али *а !а)ота
• %одготвени испи$ани картички од страна на
наставникот.
• %рибор за пи$ува!е
Под(отовка на "слови
и с!едства *а !а)ота
&тандардно уредена училница " табла за пи$ува!е"
картички.
Методи и :о!#и
на !а)ота
• 'ронтална и групна
• Дискусија
• (нализа на ситуации
• )гровни активности * глуме!е и игра!е улоги+
Инст!"#енти% те;ники
и 'оста'ки *а
о$ен"ва2е на
'ости(натите
!е*"лтати
• (ктивноста на часот и работното ливче
• &оработка и придонес во ре$ава!ето на зададените
задачи во групата
• Ре#лексија


ОР&АНИ9А6И<А И А=ТИВНОСТИ НА >АСОТ , РА?ОТИЛНИ6АТА
@а*и на
!а)отилни$ата
и в!е#е
НАСТАВНИ= У>ЕНИ=
Воведна активност
AИ(!а *а *а(!ева2еB
,а почетокот на часот
наставникот ги поздравува
учениците и бара секој ученик
да се поздрави со другарчето до
него.
-чениците во .ор го
одпоздравуваат
наставникот а потоа секој
се поздравува со
другарчето до него.
&лавна активност
4- У'ат"ва2е
'о*д!ав
C- 9наче2е на
*)о!овите
*а'ишани на
ка!тичките,
диск"си1а
8- Сла)ости и
'!едности на
#онок"лт"!н
оста и
#"лтик"лт"!
носта на
Р-Македони1
а
D- =о#'а!а$и1
а на
#"лтик"лт"!
носта на
о'штеството
со салата и
чо!)а
/. Како отпоздравивте0
2. ,а кој јазик отпоздравивте0
1. Дали можете да се
поздравите на друг јазик0
2. ,а кој3и0
/. Дали знаете $то значат
зборовите запи$ани на
картичките0
2. Дали до сега некој од
ва$ата околина ве
поздравил на друг
јазик0
/. Кои се предностите
и слабостите на една
монокултурна и
мултикултурна
држава0
2. 4о кој вид според
вас спаа
Македонија0
-чениците очекувано" не
знаат $то означуваат некои
зборови на картичките .
-чениците ги истакнуваат
предностите и
недостатоците" како и
даваат свое мисле!е за тоа
во кој вид спаа
Македонија.
9ав!шна
активност
Дискусија околу концептот на
мултикултурност во
Р.Македонија" неговите позитивни
страни и придобивки" со
-чениците сега ве5е го
знаат значе!ето на
7о)а!
ден
EFGHIFJK LMNKOIFN PMQKG
IFRH
7о)а!
дан
SMNHITMK
7о)а!
ден
EFGHIFJK LMNKOIFN PMQKG
IFRH
7о)а!
дан
SMNHITMK
7о)а!
ден
EFGHIFJK LMNKOIFN PMQKG
IFRH
7о)а!
дан
SMNHITMK
П!и1атно EFGMUKVWFX YMZH
[MZH
0IF\ ]FRHZ^K 7ови_е2а
П!и1атно EFGMUKVWFX YMZH
[MZH
0IF\ ]FRHZ^K 7ови_е2а
П!и1атно EFGMUKVWFX YMZH
[MZH
0IF\ ]FRHZ^K 7ови_е2а
П!и1атно EFGMUKVWFX YMZH
[MZH
0IF\ ]FRHZ^K 7ови_е2а

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Milka Danilova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->