CORPUL EXPERÞILOR CONTABILI ªI CONTABILILOR AUTORIZAÞI DIN ROMÂNIA

Culegere de TESTE GRILÃ, EXERCITII, , ÎNTREBÃRI SI STUDII DE CAZ ,
pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat
Ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã

Editura CECCAR, Bucureºti, 2007

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României CORPUL EXPERÞILOR CONTABILI ªI CONTABILILOR AUTORIZAÞI DIN ROMÂNIA (Bucureºti) Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat / CECCAR – Ed. a 8-a, rev. ºi adãug. – Bucureºti: Editura CECCAR, 2007 ISBN 978-973-8414-37-2 657.63(076)(079.1)

3

CUPRINS
Tematica disciplinelor de examen pentru accesul la profesia de expert contabil, anul 2007 ............................................... 5 Tematica disciplinelor de examen pentru accesul la profesia de contabil autorizat, anul 2007 ........................................ 35 Teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru verificarea cunoºtinþelor în vederea accesului la profesia de expert contabil ............................................... 53 1. CONTABILITATE ..................................................................... 55 2. FISCALITATE .......................................................................... 401 3. DREPT COMERCIAL .............................................................. 460 4. AUDIT FINANCIAR ................................................................ 506 5. EVALUAREA ECONOMICÃ ªI FINANCIARÃ A ÎNTREPRINDERII ................................................................ 547 6. CONTROL FINANCIAR ......................................................... 585 7. EXPERTIZA CONTABILÃ; DOCTRINÃ ªI DEONTOLOGIE PROFESIONALÃ ....................................... 609 Teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru verificarea cunoºtinþelor în vederea accesului la profesia de contabil autorizat ......................................... 647 1. CONTABILITATE ................................................................... 649 2. FISCALITATE .......................................................................... 785 3. DREPT COMERCIAL .............................................................. 815 Rãspunsuri teste .................................................................................. 843

TEMATICA DISCIPLINELOR DE EXAMEN PENTRU ACCESUL LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL, ANUL 2007

6

DISCIPLINE: 1. Contabilitate 2. Fiscalitate 3. Drept comercial 4. Audit financiar 5. Evaluarea economicã ºi financiarã a întreprinderii 6. Control financiar 7. Expertiza contabilã; Doctrinã ºi deontologie profesionalã

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – experþi contabili

7

1. CONTABILITATE
1. Cadrul general pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaþionale de Contabilitate (IASB): obiectivele situaþiilor financiare; caracteristicile calitative ale situaþiilor financiare; structurile situaþiilor financiare; recunoaºterea structurilor situaþiilor financiare; evaluarea structurilor situaþiilor financiare; politicile contabile ºi notele explicative; criterii calitative ale situaþiilor financiare potrivit cadrului conceptual; formatul ºi conþinutul situaþiilor financiare anuale. Norme ºi reglementãri contabile privind organizarea ºi þinerea contabilitãþii întreprinderii: Organizarea ºi conducerea contabilitãþii. Registrele de contabilitate ºi documentele justificative. Situaþiile financiare ale întreprinderii. Principii ºi reguli contabile privind evaluarea ºi înregistrarea activelor, datoriilor ºi capitalului propriu. Tratamente contabile privind evaluarea elementelor de activ ºi de pasiv. Reguli speciale privind evaluarea. Ajustãri ºi reevaluãri. Contabilitatea: a capitalurilor proprii ºi a datoriilor pe termen lung; a imobilizãrilor, a stocurilor ºi a producþiei în curs de execuþie; a terþilor; a trezoreriei; a cheltuielilor ºi a veniturilor; a provizioanelor, a ajustãrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare, a datoriilor ºi activelor contingente; a investiþiilor în filiale, a întreprinderilor asociate ºi a întreprinderilor în participaþie; a conturilor în afara bilanþului. REMARCÃ: Studiul ºi prezentarea rãspunsurilor vor fi axate pe urmãtoarele elemente: definirea structurii patrimoniale în cauzã; analiza ºi funcþionarea conturilor; dezvoltarea în analitic a conturilor; evaluarea la intrare ºi ieºire; evaluarea iniþialã ºi evaluarea ulterioarã; metode de contabilizare, unde este cazul; contabilizarea principalelor operaþii economice ºi financiare; prezentarea în situaþiile financiare. 4. Lucrãrile contabile de închidere a exerciþiului: Delimitarea lucrãrilor de închidere a exerciþiului. Balanþa conturilor înainte de inventariere. Inventarierea generalã a elementelor de activ ºi de pasiv (constatarea ºi descrierea elementelor inventariate; metode de estimare a valorii de

2.

3.

8

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – experþi contabili

inventar). Contabilizarea operaþiilor de regularizare privind: diferenþele de inventar; amortizãrile, ajustãrile permanente ºi provizorii pentru depreciere sau pierdere de valoare (testul de depreciere a activelor), provizioanele pentru riscuri ºi cheltuieli. Delimitarea în timp a cheltuielilor ºi veniturilor; variaþia stocurilor; determinarea rezultatului contabil; determinarea impozitului pe profit, repartizarea profitului ºi contabilizarea acestor operaþiuni; întocmirea balanþei de verificare finalã; închiderea conturilor de activ ºi a conturilor de pasiv. Întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare anuale. 5. Analiza financiarã pe bazã de bilanþ: analiza performanþei financiare (contul de rezultate); analiza poziþiei financiare (bilanþul funcþional, fondul de rulment net global ºi nevoia de fond de rulment). Analiza modificãrilor poziþiei financiare (situaþia fluxurilor de trezorerie). Analiza principalilor indicatori economico-financiari (de lichiditate, de risc, de gestiune, de profitabilitate, rezultatul pe acþiune). Contabilitatea lichidãrii: evaluarea activului ºi pasivului, realizarea activelor; plata pasivelor exigibile; stabilirea partajului între asociaþi ºi efectuarea celorlalte operaþii legate de lichidare. Contabilitatea fuziunii: forme de fuziune; evaluarea aporturilor ºi stabilirea raportului de schimb; creºterea capitalului la societatea absorbantã; lichidarea capitalurilor la societatea absorbitã; partajul activelor; constituirea noii societãþi prin reunirea capitalurilor la unitãþile dizolvate; operaþiuni contabile legate de retragerea sau excluderea asociaþilor din societate. Aspecte reglementate ºi practice privind consolidarea conturilor: probleme generale privind grupurile de societãþi ºi consolidarea conturilor; determinarea perimetrului de consolidare ºi prezentarea metodelor de consolidare; retratãri prealabile consolidãrii; conversia situaþiilor financiare ale societãþilor strãine; operaþiile de consolidare propriu-zisã; intrarea în perimetrul de consolidare; analiza situaþiilor financiare consolidate. Contabilitatea de gestiune ºi calculaþia costurilor: Obiectivele ºi domeniile contabilitãþii de gestiune. Structuri privind costurile (costurile fixe ºi costurile variabile, costurile directe ºi costurile indirecte, costul produsului ºi costul perioadei). Formule privind costurile (costuri totale ºi costuri parþiale). Relaþii ºi delimitãri între contabilitatea de gestiune ºi

6.

7.

8.

9.

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – experþi contabili

9

contabilitatea financiarã. Metode (globalã, pe faze, pe comenzi) ºi procedee de calculaþie a costurilor pe produs (diviziunea simplã, suplimentãrii, coeficienþi echivalenþã ºi excluderea producþiei secundare). Repartizarea cheltuielilor indirecte. Alocarea raþionalã a costurilor. Decontarea internã a producþiei secþiilor cu activitãþi interdependente. Determinarea cantitativã ºi valoricã a producþiei în curs de execuþie. Procedee de separare a costurilor în fixe ºi variabile. Organizarea contabilitãþii de gestiune. Sistemul de conturi, tipuri de înregistrãri contabile. Calculaþia costurilor standard (stabilirea standardelor de costuri; urmãrirea ºi analiza abaterilor de la costurile standard, organizarea contabilitãþii costurilor). Calculaþia costurilor directe (Direct-Costing): definire, organizare ºi sistem de indicatori. Metoda ABC, metoda costurilor þintã. 10. Contabilitatea persoanelor juridice fãrã scop lucrativ: organizare, conducere; plan de conturi; monografia principalelor operaþiuni. 11. Contabilitatea în partidã simplã: organizare ºi conducere; documente contabile. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. 2. Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României nr. 48/14.01.2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.080 bis/30.11.2005. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizãrilor privind unele mãsuri referitoare la organizarea ºi conducerea contabilitãþii de gestiune, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 23/12.01.2004. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.829/2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoane juridice fãrã scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 66/27.01.2004. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ºi conducerea evidenþei contabile în partidã simplã de cãtre persoanele fizice care au calitatea

3.

4.

5.

10

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – experþi contabili

de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 642/16.07.2004. 6. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ºi efectuarea inventarierii elementelor de activ ºi de pasiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.174/13.12.2004, modificat prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.080 bis/30.11.2005. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.850/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire ºi utilizare a registrelor ºi formularelor comune pe economie privind activitatea financiarã ºi contabilã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 bis/07.01.2005. Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaþiuni de fuziune, divizare, dizolvare ºi lichidare a societãþilor comerciale, precum ºi retragerea ºi/sau excluderea unor asociaþi din cadrul societãþilor comerciale ºi tratamentul fiscal al acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.376/2004, publicat Monitorul Oficial al României nr. 1.012 bis/03.11.2004; publicate ºi de Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. *** - Colecþia de Ghiduri pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate (32 de volume), Editura CECCAR, Bucureºti, 2004.

7.

8.

9.

10. *** - Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã (IFRSs®) incluzând Standardele Internaþionale de Contabilitate (IASsTM) ºi Interpretãrile lor la 1 ianuarie 2006, traducere oficialã în limba românã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006. 11. *** - Standardul profesional nr. 21: Misiunea de þinere a contabilitãþii, întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare, ediþia a II-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007.

12. *** - Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilitãþii, întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare, ediþia a II-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007.

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – experþi contabili

11

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. Albu Cãtãlin, Albu Nadia, Soluþii practice de eficientizare a activitãþilor ºi de creºtere a performanþei organizaþionale – Gestiunea dezvoltãrii durabile prin Balanced Scorecard, Editura CECCAR, Bucureºti, 2005. Bunea ªtefan, Gîrbinã Mãdãlina, Sinteze, studii de caz ºi teste grilã privind aplicarea IAS (revizuite) – IFRS, vol. 1 ºi 2, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. Chiþu-Gisberto Alberta, Contabilitatea micro ºi macroeconomicã, ediþia a II-a, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Chiþu-Gisberto Alberta, Pitulice Cosmina, Tudorache Saveta, Contabilitatea ºi gestiunea instituþiilor publice, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Cristea Horia, ªtefãnescu Nicolae, Finanþele întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Cristea Horia, Contabilitatea ºi calculaþiile în conducerea întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Dumitru Graziella-Corina, Contabilitate – aplicaþii, teste de autoevaluare, studii de caz ºi practicã contabilã, Editura Universitarã, 2006. Duþescu Adriana, Ghid privind înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate, ediþiile I ºi a II-a, Editura CECCAR, Bucureºti, 2001 ºi 2002. Duþescu Adriana, Politici contabile de întreprindere, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003.

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.

9.

10. Feleagã Niculae, Malciu Liliana, Recunoaºtere, evaluare ºi estimare în contabilitatea internaþionalã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. 11. Feleagã (Malciu) Liliana, Feleagã Niculae, Contabilitate financiarã: o abordare europeanã ºi internaþionalã, vol. 1 ºi 2, Editura Infomega, 2005. 12. Feleagã (Malciu) Liliana, Feleagã Niculae, Contabilitate consolidatã: o abordare europeanã ºi internaþionalã, Editura Economicã, 2007. 13. Molico Tatiana, Wunder Eugen, Sistemul de francizã în oglinda economiei de piaþã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2002.

12

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – experþi contabili

14. Molico Tatiana, Wunder Eugen, Leasingul, un instrument modern de investiþii ºi finanþare, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. 15. Molico Tatiana, Wunder Eugen, Factoringul, alternativã modernã de finanþare, Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. 16. Ristea Mihai ºi colectiv, Contabilitatea societãþilor comerciale, vol. 2, CECCAR, Bucureºti, 1996. 17. Ristea Mihai, Bazã ºi alternativ în contabilitatea întreprinderii, Editura Tribuna Economicã, Bucureºti, 2003. 18. Ristea Mihai, Dima M., Contabilitatea societãþilor comerciale, Editura Universitarã, Bucureºti, 2004. 19. Ristea Mihai ºi colectiv, Contabilitatea financiarã a întreprinderii, Editura Universitarã, Bucureºti, 2005. 20. Ristea Mihai, Dumitru Corina, Contabilitate aprofundatã, Editura Universitarã, Bucureºti, 2005. 21. Ristea Mihai, Dumitru Corina, Contabilitatea în managementul întreprinderii, Editura Tribuna Economicã, Bucureºti, 2005. 22. Ristea Mihai, Dumitru Corina, Contabilitatea afacerilor, Editura Tribuna Economicã, Bucureºti, 2006. 23. Toma Marin, Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune ºi divizare, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. 24. Toma Marin, Iniþiere în auditul situaþiilor financiare ale unei entitãþi, ediþia a II-a, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. 25. Þugui Alexandru, Produse informatice generalizate pentru contabilitate, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. 26. Reviste de specialitate - Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor, Finanþe publice ºi contabilitate, 2003-2007. 27. *** - Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006 ºi 2007.

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – experþi contabili

13

2. FISCALITATE
I. II. Definirea impozitelor ºi taxelor; elemente specifice; deosebiri. Sistemul fiscal: trãsãturile ºi funcþiile acestuia. Principii de bazã.

III. Categorii ale impozitelor ºi taxelor, potrivit clasificaþiei veniturilor bugetului de stat. IV. Evaziunea fiscalã: definiþie, rãspunderea contravenþionalã ºi penalã. V. Obligaþiile fiscale faþã de bugetul de stat: 1. Impozitul pe profit: categoriile de contribuabili; sfera de cuprindere a impozitului pe profit; contribuabili scutiþi de la plata impozitului pe profit; cota de impozitare; determinarea bazei de calcul a impozitului pe profit; reguli fiscale privind reorganizãrile juridice, aspecte fiscale internaþionale; termenele de platã ºi declararea impozitului; plata impozitului ºi depunerea declaraþiilor fiscale. 2. Impozitul pe venit: contribuabili; sfera de aplicare; determinarea venitului ºi impozitului pe fiecare categorie; aspecte fiscale internaþionale; reguli privind proprietatea comunã ºi asociaþiile fãrã personalitate juridicã; plata impozitului pe venit; obligaþiile declarative ale plãtitorilor de venituri cu reþinere la sursã. 3. Impozitarea persoanelor nerezidente: contribuabili; sfera de aplicare a impozitului; categorii de venituri impozabile, cote de impunere pe categorii de venituri, scutiri; modul de stabilire ºi de platã a impozitelor datorate de nerezidenþi; formularistica necesarã ºi condiþiile aplicãrii convenþiilor de evitare a dublei impuneri internaþionale. Modul de impozitare a veniturilor din economii obþinute din România de persoane fizice rezidente în state membre ºi aplicarea schimbului de informaþii în legãturã cu aceastã categorie de venituri; redevenþe ºi dobânzi la întreprinderi asociate. 4. Taxa pe valoarea adãugatã: definiþii specifice, sfera de aplicare teritorialã; categorii de persoane din punct de vedere al TVA; operaþiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei; locul operaþiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei; operaþiuni scutite; persoane obligate la

14

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – experþi contabili

plata TVA; faptul generator ºi exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã; baza de impozitare; cotele de impozitare ºi calculul TVA; regimul deducerilor; persoane obligate la plata taxei; regimuri speciale de taxã; obligaþii declarative ºi documentare cu privire la TVA, corectarea documentelor, mãsuri de simplificare. 5. Accize: grupe de accize; definiþie: a) Accize armonizate: sfera de aplicare; definiþii specifice; teritoriul comunitar, faptul generator ºi exigibilitatea; eliberarea pentru consum; importul, producerea ºi deþinerea în regim suspensiv; produse accizabile: bere, vinuri, bãuturi fermentate, produse intermediare, alcool etilic; tutun prelucrat; produse energetice, gaz natural, cãrbune ºi cocs, energie electricã, excepþii; nivelul ºi calculul accizelor; regimul de antrepozitare; operatorul înregistrat ºi operatorul neînregistrat; deplasarea ºi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv; lipsuri ºi nereguli pe parcursul circulaþiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile; deplasarea intracomunitarã a produselor cu accize plãþi; înregistrarea operatorilor de produse accizabile; obligaþiile plãtitorilor de accize; scutiri de la plata accizelor; marcarea produselor alcoolice ºi a produselor din tutun. b) Alte produse accizabile (accize nearmonizate): sfera de aplicare; nivelul ºi calculul accizei; plãtitorii de accize; scutiri; exigibilitatea; plata; documente fiscale; declaraþii de accize. c) Impozitul la þiþeiul ºi gazele naturale din producþia internã. d) Dispoziþii comune. e) Mãsuri speciale privind supravegherea producþiei, importului ºi circulaþiei produselor accizabile. f) Taxe speciale pentru autoturisme ºi autovehicule.

6. Taxe vamale: subiecþii impunerii; cota; scutiri; baza de impunere; declaraþia ºi controlul vamal; plata; titluri executorii; prescripþia; sancþiuni-contravenþii; infracþiuni. 7. Impozitarea reprezentanþelor, în România, ale societãþilor comerciale ºi ale organizaþiilor economice strãine: organizarea reprezentanþelor; contribuabili; stabilirea impozitului; plata; declaraþii fiscale.

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – experþi contabili

15

8. Taxele de timbru: sfera de aplicare, operaþiuni taxabile, metodologia de calcul ºi de platã. 9. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor: contribuabili; opþiunea de a plãti impozit pe veniturile microîntreprinderilor; baza impozabilã, cota, plata ºi depunerea declaraþiilor fiscale. 10. Impozitul pe dividende: sfera de aplicare; contribuabili; baza de impunere; plãtitorul ºi termenele de platã ale impozitului. VI. Obligaþii fiscale faþã de bugetele locale: 1. Impozitul ºi taxa pe clãdiri: contribuabili; scutiri; calculul impozitului: pentru persoane fizice, pentru persoane juridice; dobândirea, înstrãinarea ºi modificãrile clãdirilor; plata impozitului. 2. Impozitul pe teren: obiectul impunerii; contribuabili; calculul impozitului; scutiri; dobândirea ºi transferul de teren; plata impozitului. 3. Impozitul pe mijloacele de transport: contribuabili, obiectul impunerii, calculul impozitului; dobândiri ºi transferãri de mijloace de transport; plata impozitului. 4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã ºi publicitate: a) taxe pentru serviciile de reclamã ºi publicitate; b) taxe pentru afiºaj în scop de reclamã ºi publicitate; c) scutiri. 5. Impozitul pe spectacole: reguli generale; calculul impozitului; reguli speciale pentru videoteci ºi discoteci; scutiri; plata impozitului. 6. Taxa hotelierã: reguli; calcul; scutiri; plata. VII. Drepturile ºi obligaþiile contribuabililor în raporturile cu organele fiscale: dreptul de a fi ascultat, dreptul de a fi reprezentat, dreptul de a recuza un funcþionar fiscal, dreptul de a refuza furnizarea de informaþii, dreptul de a fi înºtiinþat cu privire la efectuarea inspecþiei fiscale, dreptul la primirea de dobânzi, dreptul de a contesta, obligaþia de colaborare, obligaþia de a furniza informaþii, obligaþia de înregistrare fiscalã, obligaþia de a depune declaraþii, obligaþia de a efectua plata impozitelor ºi taxelor.

16

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – experþi contabili

VIII. Proceduri fiscale: a) Procedura înregistrãrii fiscale, modalitãþi de înregistrare fiscalã, termen de înregistrare, modificãri ulterioare înregistrãrii, declararea ºi înregistrarea filialelor ºi sediilor secundare (caz special: înregistrarea punctelor de lucru). b) Procedura stabilirii ºi declarãrii impozitelor ºi taxelor: forme administrative pentru stabilirea impozitelor ºi taxelor, depunerea declaraþiilor fiscale, corectarea declaraþiilor fiscale ºi modalitãþi de corectare, forma ºi conþinutul declaraþiilor fiscale, termenul de prescripþie la stabilire, sarcina probei, estimarea bazei de impunere. c) Plata impozitelor ºi taxelor: reguli privind efectuarea plãþii, termene de platã, ordinea de stingere, compensarea ºi restituirea, majorãri de întârziere, prescripþia dreptului de a efectua executarea silitã (prescripþia plãþii), somaþia ºi titlul executoriu. d) Procedura contestãrii actelor administrative fiscale: termenul ºi locul de depunere a contestaþiei, forma ºi conþinutul contestaþiei, suspendarea procedurii de soluþionare a contestaþiei ºi suspendarea executãrii actului administrativ fiscal. IX. Sancþiuni fiscale: faptele sancþionate contravenþional, reguli privind constatarea ºi aplicarea sancþiunilor în cazul contravenþiilor fiscale, infracþiunile de evaziune fiscalã. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. 2. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, republicatã în Monitorul Oficial al României nr. 863/26.09.2005. Instrucþiunea nr. 12/2005 privind determinarea, reþinerea ºi virarea impozitului pe câºtigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obþinut de persoanele fizice, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 94/01.02.2006, modificatã de Instrucþiunea nr. 7/2006, publicatã în Monitorul Oficial nr. 969/04.12.2006.

3.

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – experþi contabili

17

4. 5.

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ºi combaterea evaziunii fiscale, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 672/27.07.2005. Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 180/01.08.1997, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 350/19.04.2006. Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 1.043/29.12.2006. Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, publicatã în Monitorul Oficial nr. 1.047/29.12.2006. Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 618/18.07.2006. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 173/24.07.1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, actualizate pentru anul 2004 prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, pentru anul 2005 prin Hotãrârea Guvernului nr. 783/2004 ºi pentru anul 2006 prin Hotãrârea Guvernului nr. 797/2005.

6. 7. 8. 9.

10. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 321/06.07.1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, actualizate pentru anul 2004 prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, pentru anul 2005 prin Hotãrârea Guvernului nr. 783/2004 ºi pentru anul 2006 prin Hotãrârea Guvernului nr. 797/2005. 11. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 112/06.02.2004. 12. Norme metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.050/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 651/20.07.2004, cu modificãrile aduse de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 165/2005, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 1.100/06.12.2005.

Fiscalitate. cu completãrile aduse prin Hotãrârea Guvernului nr. Cataramã D. Convenþii fiscale internaþionale. Fiscalitate.Culegere de teste grilã. Bucureºti. ªerbãnescu C. Nica A. *** .18 Tematica disciplinelor de examen Fiscalitate – experþi contabili 13. *** . 2004. Impozitarea persoanelor fizice.. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. bugetar ºi fiscal. De la lege la practicã. 1. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României.2006. Þâþu L. . Bucureºti.. Metode ºi tehnici fiscale. 2004. 2007. Bucureºti. Editura Fundaþiei România de Mâine. microîntreprinderilor. 2006 ºi 2007.11.Colecþia de Ghiduri pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate (32 de volume). 3. 735/19. Editura CH Beck.2001. Condor Ioan. întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Editura Economicã. revizuitã ºi adãugitã. Editura CECCAR. ªtefan D. publicat în Monitorul Oficial al României nr. exerciþii. Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României. 520/15. Drept financiar. ediþia a IV-a. ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a..114/2001. Bucureºti. Editura CECCAR. 2004.06. Vintilã G.... Bucureºti. 5. nerezidenþilor ºi impozitul pe reprezentanþe. aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 2. 4.

3. rãspunderea fondatorilor ºi primilor membri ai consiliului de administraþie. Rezervele societãþii: categorii de rezerve. respectiv a directoratului ºi a consiliului de supraveghere pentru subscrierea capitalului social. Reguli comune privind funcþionarea societãþilor comerciale: Regimul juridic al aporturilor la capitalului social. Capitalul social subscris ºi vãrsat în faza constituirii. Faptele de comerþ: obiective. Formele societãþilor comerciale. Faptele de comerþ unilaterale. Acþiunile ºi pãrþile sociale – caracterizare ºi mod de transmitere. Drepturile ºi obligaþiile deþinãtorilor de acþiuni ºi pãrþi sociale. Comercianþii în legislaþia românã: comercianþi persoane fizice. efecte. . Consideraþii generale privind dreptul comercial: Caracterizarea raporturilor de drept comercial. Obligaþiile comercianþilor. procedurã de constituire. Constituirea ºi înmatricularea acestora: Societãþile comerciale – forme. Obligaþiile ºi rãspunderea administratorilor societãþilor comerciale. Funcþionarea societãþilor comerciale: 3. Regimul juridic al dividendelor.1. 2. Comercialitatea în legislaþia comercialã a României: concept. existenþa capitalului vãrsat. Fondul de comerþ. Mijloace de verificare a capitalului vãrsat ºi asigurarea integritãþii acestuia. Regimul obligaþiunilor emise de societãþile pe acþiuni. Faptele (actele) de comerþ: definiþie ºi clasificare. Grupurile de interes economic.Tematica disciplinelor de examen Drept comercial – experþi contabili 19 3. criterii de delimitare. înregistrarea societãþilor comerciale ºi efectele înregistrãrii. Situaþia acþiunilor nominative ºi a pãrþilor sociale care nu au fost integral achitate (nu s-au efectuat vãrsãminte). societãþi comerciale. modul de constituire a rezervelor. Faptele (actele) subiective de comerþ. Evaluarea aportului în naturã. DREPT COMERCIAL 1.

atribuþii. adoptarea hotãrârilor. Modificarea societãþii comerciale. Fuziunea societãþilor comerciale: Fuziunea prin contopire.20 Tematica disciplinelor de examen Drept comercial – experþi contabili 3. Felurile aporturilor la capitalul social. Reducerea ºi majorarea capitalului social. Conducerea. Poziþia cenzorilor în faza lichidãrii. sistemul dualist (Directoratul ºi Consiliul de supraveghere). Funcþionarea societãþilor cu rãspundere limitatã (SRL): Regimul juridic al pãrþilor sociale. Operaþiuni specifice procedurii de lichidare. speciale). 4. Modificarea actului constitutiv.3. Funcþionarea societãþilor pe acþiuni: Adunãrile Generale ale Acþionarilor (AGA): feluri. Auditul financiar ºi auditul intern. Stabilirea situaþiei patrimoniului – mijloace de valorificare a bunurilor – mijloace de stabilire a creditorilor ºi ordinea de platã a acestora. administrarea ºi controlul societãþilor cu rãspundere limitatã (SRL). . Administrarea societãþilor pe acþiuni: sistemul unitar (Consiliul de Administrare ºi Directorii). fuziunea prin absorbþie. anularea hotãrârilor AGA. 3. 5. majorarea capitalului social. Restructurãri interne.4. reguli comune de administrare a societãþilor comune. 3. Dizolvarea ºi lichidarea societãþilor comerciale: Cauzele de dizolvare (comune. Modificarea capitalului social – reducerea capitalului social. moduri de convocare. Modificarea actului constitutiv al societãþilor comerciale: Dispoziþii comune de modificare a actului constitutiv. Efectele dizolvãrii.2.

cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 571/29.2000 a Consiliului 3. Hotãrârea pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea stagiului ºi examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat nr. 00/31/14. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.2004. republicatã în Monitorul Oficial al României nr. Lichidarea judiciarã – falimentul. 31/1990. Participanþii la procedura insolvenþei. Legea nr. Rãspunderea organelor de conducere ale debitorului. 6. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.1998. Regulamentul privind efectuarea stagiului ºi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat. Codul comercial român. Procedura generalã a insolvenþei. 441/27.04.2006. 359/21.Tematica disciplinelor de examen Drept comercial – experþi contabili 21 6. 5. 2. primele mãsuri. 26/1990 privind registrul comerþului. 49/04.06. publicatã în Monitorul Oficial al României nr.2006. Insolvenþa – cadru conceptual. 7. Legea privind societãþile comerciale nr.03. 4. Legea nr. Procedura insolvenþei: Categorii de debitori. 85/2006 privind procedura insolvenþei. . 297/2004 privind piaþa de capital.11. 955/28. Legea nr.2006. Efectele patrimoniale ale hotãrârii de deschidere a procedurii. Procedura simplificatã a insolvenþei.11. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1.02. Cererile introductive. Planul de reorganizare. modificatã prin Legea nr. publicatã în Monitorul Oficial al României nr.

jurisprudenþã. Angheni Smaranda ºi colectiv. Bucureºti. 4. 2002. 03/56 ºi Hotãrârea nr.05. Stoica C.07. Bucureºti. Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune ºi divizare. ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a. Bucureºti. Editura All Beck.08. *** . Bucureºti. Bucureºti. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 2006. cu modificãrile ºi completãrile aduse de Hotãrârea nr. exerciþii. Societãþile comerciale – reglementare.. . Drept comercial. aprobatã prin Legea nr. 05/65 ale Consiliului Superior al CECCAR. 5. 7. Editura All. Editura All Beck.1995. 42/1995. Cãrpenaru S.Culegere de teste grilã. 332/17. 3. Cristea S. Editura CECCAR. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Ordonanþa Guvernului nr. 2004. 2004. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. Editura CECCAR. 2003. 103/29. Toma Marin. Drept comercial. 2006 ºi 2007. doctrinã. *** .. Drept comercial. Editura CECCAR.22 Tematica disciplinelor de examen Drept comercial – experþi contabili Superior al CECCAR.2000.Ghid privind prevenirea ºi combaterea spãlãrii banilor. 2007. ediþia a III-a. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. Bucureºti. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 6. 7. întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat. revizuitã ºi adãugitã. 243/30.. ºi colectiv. 2.1994. Editura Lumina Lex. Cãrpenaru S. Bucureºti.

5. tipuri de audit financiar. II. criterii de apreciere. 4. Normele de referinþã în auditul financiar. planul de misiune. scrisoare de afirmare. Principii ºi reguli cu caracter general: 1. 6. rol ºi obiective. rol. Pragul de semnificaþie. Imaginea fidelã. 3.Tematica disciplinelor de examen Audit financiar – experþi contabili 23 4. Faza concluziilor: evenimente posterioare închiderii exerciþiului. Succesiunea lucrãrilor într-o misiune de audit pentru verificarea ºi certificarea situaþiilor financiare. Auditul statutar: definiþie. Riscurile în auditul financiar. Asemãnãri ºi deosebiri între auditul financiar ºi controlul financiar. 5. examenul situaþiilor financiare. Auditul financiar – concept. nota de sintezã. Faza executãrii: aprecierea controlului intern. chestionarul sfârºitului lucrãrilor. definiþie. 4. 3. . controlul conturilor. 2. Faza iniþialã: acceptarea mandatului ºi contractarea lucrãrilor de audit. 2. AUDIT FINANCIAR I. Misiunea de bazã în auditul financiar: 1. orientarea ºi planificarea lucrãrilor de audit.

Misiuni de compilare a informaþiilor financiare. 5. Activitãþi incompatibile cu practicarea independentã a auditului. modele ale raportului de audit. Normele de comportament în auditul financiar: 1. Misiuni de examen pe bazã de proceduri convenite. 4. Controlul de calitate al serviciilor de audit VI. Cenzoratul . 3. Misiuni speciale ºi misiuni conexe de audit: 1. Misiuni de examen limitat al situaþiilor financiare. Documentarea lucrãrilor de audit: dosarul exerciþiului ºi dosarul permanent. IV. Independenþa în audit. Examenul informaþiilor financiare previzionale. Organizarea ºi exercitarea auditului în România VII.24 Tematica disciplinelor de examen Audit financiar – experþi contabili 6. III. Raportul de audit: rol. 3. Principii fundamentale. tipuri de opinie. Standardele Internaþionale de Audit ºi Asigurare IX. conþinut ºi structurã. V. 2. Organisme naþionale ºi internaþionale cu atribuþii în domeniul auditului financiar VIII. situaþii care conduc la formarea unei alte opinii decât opinia fãrã rezerve. Directiva a VIII-a europeanã privind auditul statutar X. 2. 7. Misiuni speciale de audit.

2003. Controlul fiscal ºi auditul financiar-fiscal. Chiþu Andrei. Editura CECCAR. 4. Editura CECCAR. Bucureºti. 2005. 4.Tematica disciplinelor de examen Audit financiar – experþi contabili 25 BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. Editura CECCAR. 2005. Bucureºti. 2006. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARà ªI FACULTATIVÃ: 1. Editura CECCAR. Bucureºti. Þurlea Eugen. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Berheci Maria. Editura CECCAR. 2. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Auditul în instituþiile publice. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi. 103/29. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. 5.1995. 6. *** . Florea Ion. Introducere în expertiza contabilã ºi auditul financiar. 3. Boulescu Mircea. 2001. Bucureºti. 2007.05. Bucureºti. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 3.08. Macovei Corina Ionela. Editura CECCAR. 133/2002 pentru aprobarea OUG nr. Ghiþã Marcel. Chiþu-Gisberto Alberta. 230/05. Ioan㺠Corina. 42/1995. Legea nr.2002. *** . 2007. Auditul financiar-contabil. Bucureºti. 5. Legea privind societãþile comerciale nr. Bucureºti. Mareº Valericã. 2.1994. 2006.04. Florea Radu. Chiþu-Gisberto Alberta. 23: Activitatea de cenzor în societãþile comerciale. *** . Ordonanþa Guvernului nr.Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili.Standardul profesional nr. Pitulice Mihai.Standardul profesional nr. aprobatã prin Legea nr. Studii de caz privind auditul public intern. 31/1990. Bucureºti. Editura Economicã. . Stoian Ana. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. Editura CECCAR. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 24: Misiunile de audit financiar. 243/30.

revizuitã ºi adãugitã. ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a. *** .Culegere de teste grilã. Bucureºti. exerciþii. Editura CECCAR. ediþia a II-a. .26 Tematica disciplinelor de examen Audit financiar – experþi contabili 6. 2006 ºi 2007. întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat. 2007. Toma Marin. Iniþiere în auditul situaþiilor financiare ale unei entitãþi. 7. Editura CECCAR. Bucureºti.

rolul ºi utilitatea ei. 8. mijloace de realizare.Tematica disciplinelor de examen Evaluarea economicã. Metode de evaluare a întreprinderilor în dificultate. Rolul diagnosticului financiar-contabil în evaluarea economicã ºi financiarã a întreprinderii. Diagnosticul de evaluare: juridic.. – experþi contabili 27 5.. 3. 4. necesitatea ºi esenþa evaluãrii economice ºi financiare a întreprinderii. Clasificarea evaluãrilor. bilanþul economic – instrument de calcul pentru evaluarea întreprinderii. Abordarea combinatã în evaluarea unei întreprinderi: patrimoniu ºi contabilitate. 12. tehnic. 14. tehnologic ºi de exploatare. Componentele fundamentale ale evaluãrii întreprinderii: activul net corijat ºi capacitatea beneficiarã. Definiþia. valoare justã ºi valoare de piaþã. obiective. 10. . Evaluarea întreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitãþi actualizate (cash flow). Bilanþul contabil – punct de pornire în evaluarea întreprinderii. Sinteza diagnosticelor evaluãrii întreprinderilor. comercial. tehnici de actualizare ºi de capitalizare. Abordarea prin patrimoniu în evaluarea întreprinderii. Metodologia determinãrii capacitãþii beneficiare a unei întreprinderi. definiþii. Abordarea pe baza performanþelor în evaluarea întreprinderii. administrative ºi cele bazate pe expertizã ºi diagnostic. Metodologia determinãrii activului net corijat al unei întreprinderi. caracteristici. 2. Relaþia valoare contabilã. management ºi resurse umane. 5. mod de determinare. 6. Metode de determinare a ratei de actualizare. 7. organizare. EVALUAREA ECONOMICÃ ªI FINANCIARÃ A ÎNTREPRINDERII 1. procedee de lucru. 13. diferenþele dintre evaluãrile contabile. 16. 9. 15. 11.

Bucureºti. Recomandãrile: nr. 39: Misiunea de consultanþã pentru crearea întreprinderilor. ediþia a II-a. Structura raportului de evaluare. evaluare ºi estimare în contabilitatea internaþionalã. ediþia 2005. Standardele Internaþionale de Evaluare. 2006. 102/CECCAR-EV privind adoptarea Ghidului pentru evaluarea întreprinderilor mici ºi mijlocii.Culegere de teste grilã.Standardul profesional nr. Feleagã Niculae. 18. 2. 101/CECCAR-EV privind structura-standard a Raportului de evaluare economicã ºi financiarã a întreprinderii ºi nr. Toma Marin. 2006 ºi 2007.28 Tematica disciplinelor de examen Evaluarea economicã. Regulile de conduitã profesionalã în activitatea de evaluare a întreprinderii. Iniþiere în evaluarea întreprinderilor. Editura CECCAR. Bucureºti. Bucureºti.Cartea expertului evaluator. Bucureºti. 2005.. – experþi contabili 17. . ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a. Editura CECCAR. 2005. 100/CECCAR-EV privind metodologia-standard de evaluare economicã ºi financiarã a întreprinderii. Editura CECCAR. Editura CECCAR. revizuitã ºi adãugitã. Editura CECCAR. *** . ediþia a II-a. Bucureºti. *** . 3. Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune ºi lichidare. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. Bucureºti. *** . exerciþii. 2. 2007. Malciu Liliana. 3. 4. Recunoaºtere. întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat. nr.. Toma Marin. Editura CECCAR. 2005. 5. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1.

Curtea de Conturi: Organizarea. Rãspunderea: disciplinarã. contravenþionalã. controlul faptic. materialã ºi penalã. personalul ºi conducerea. Garda Financiarã: organizare. Conceptul de control financiar. exercitarea controlului. valorificarea constatãrilor. 4. procedee ºi tehnici de control financiar (studiu general prealabil. Controlul ulterior. Organizarea ºi atribuþiile. controlul documentar contabil. Metode de exercitare a controlului financiar: Sistemul metodologic de control financiar. 2. atribuþii. . Proceduri de exercitare. controlul total ºi prin sondaj). CONTROL FINANCIAR 1. Direcþia generalã a controlului financiar de stat ºi unitãþile teritoriale. valorificarea constatãrilor controlului financiar de stat. 3. 5. Stabilirea rãspunderilor ca modalitate de finalizare a controlului financiar. Programarea ºi organizarea activitãþii de control financiar de stat. Controlul financiar propriu: Controlul financiar de gestiune: obiective. Actele de control financiar de stat. tehnici de exercitare. Obiectul ºi formele controlului financiar.Tematica disciplinelor de examen Control financiar – experþi contabili 29 6. Controlul financiar – funcþia conducerii. actele de control financiar de gestiune. Controlul financiar-fiscal exercitat de Ministerul Economiei ºi Finanþelor: Obiectivele controlului financiar de stat.

05. 208/2005 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã. republicatã în Monitorul Oficial al României nr.2003. Legea nr. 9.2005.11. republicatã în Monitorul Oficial al României nr.30 Tematica disciplinelor de examen Control financiar – experþi contabili BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1.03.2005. aprobatã prin Legea nr. 372/2004. publicatã în Monitorul Oficial al României nr.10. 269/31. 6. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare prin Legea nr. 116/16.01. 452/27. 101/31.2003. 91/2003 privind organizarea Gãrzii Financiare. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 712/13. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea contro- 2. 104/07. Hotãrârea Guvernului nr. aprobatã prin Legea nr. 8/2005 privind stabilirea unor mãsuri de preluare a Gãrzii Financiare ºi a Autoritãþii Naþionale a Vãmilor în subordinea Ministerului Finanþelor Publice. publicatã în Monitorul Oficial al României nr.2004. 154/2005. aprobatã prin Legea nr. 799/12. Ordonanþa Guvernului nr.04. 4. Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern ºi controlul financiar preventiv. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. precum ºi a unor mãsuri de reorganizare a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã.01. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitãþii de audit public intern. 7. 130 bis/27. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. Ordinul ministrului finanþelor publice nr.1999. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 3.2002.2005. 373/28.538/2003 pentru organizarea ºi funcþionarea Gãrzii Financiare.02.02. 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. . 64/1999.2004. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 12/08.2000.03. 5. 8. 168/21.2003. 70/1997 privind controlul fiscal. Ordonanþa Guvernului nr. 77/2002. Ordonanþa Guvernului nr. 1. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. Ordinul ministrului finanþelor publice nr.04. Hotãrârea Guvernului nr.

Control financiar.11.05.Culegere de teste grilã.Tematica disciplinelor de examen Control financiar – experþi contabili 31 lului financiar preventiv. Popeangã Gabriel. 2003.1992. Boulescu Mircea. Editura CECCAR. 299/24. publicat în Monitorul Oficial al României nr. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. Editura CECCAR. 2004. Regulamentul privind organizarea ºi funcþionarea Gãrzii Financiare. Controlul fiscal ºi auditul financiar fiscal. 1997. Ghiþã Marcel.2003. 3. 2. Bucureºti. ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a. 320/13. Editura CECCAR. Boulescu M. . Bucureºti. Ghiþã Marcel. întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat. revizuitã ºi adãugitã. 4. *** . Control financiar ºi fiscal. Editura Eficient. Bucureºti. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Curtea de Conturi – tradiþie ºi actualitate. Popeangã Petre. 1993. Bucureºti. Bucureºti. 10. Expertconsult. Boulescu Mircea.. Mareº Valericã. 2006 ºi 2007. 5. exerciþii.

Exercitarea profesiei de contabil autorizat ºi de expert contabil. EXPERTIZA CONTABILÃ. Expertiza contabilã judiciarã (definiþie. 6. actele de expertizã contabilã judiciarã – conþinut ºi valorificare). Doctrinã ºi deontologie profesionalã 1. Interesul public. 2. obiectivele expertizei contabile judiciare. 3. – experþi contabili 7. Principiile fundamentale ale eticii profesionale: – Integritatea. Comisia de cenzori. 7. Comisia superioarã ºi Comisiile de disciplinã ale filialelor. Conceptul de expertizã contabilã. Reprezentanþii Ministerului Economiei ºi Finanþelor. 2. 5. Expertiza contabilã: 1. – partea B – Profesioniºtii contabili independenþi. trãsãturi caracteristice. Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili din România: Structura Codului: – partea A – Aplicarea generalã a Codului. organele de conducere la nivel central ºi teritorial. veniturile ºi cheltuielile Corpului. Expertiza contabilã extrajudiciarã sau amiabilã. Profesia contabilã ºi profesionistul contabil: loc ºi rol. procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare. II. numirea experþilor contabili.32 Tematica disciplinelor de examen Expertiza contabilã. Doctrinã. . DOCTRINÃ ªI DEONTOLOGIE PROFESIONALÃ I. Rãspunderile contabilului autorizat ºi ale expertului contabil. – Obiectivitatea. Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi: organizare ºi atribuþii. structuri. Calitatea de contabil autorizat ºi de expert contabil. – partea C – Profesioniºtii contabili angajaþi.. secþiunile Corpului. definiþii. 4.. 3. comparaþie cu controlul financiar.

Editura CECCAR. Editura CECCAR. Codul de procedurã penalã ºi Codul de procedurã civilã. Editura CECCAR. Bucureºti. 2004. Ghiþã M. Expertizã contabilã ºi audit financiar contabil. dispoziþiile referitoare la expertizele judiciare. Bucureºti. Respectul faþã de normele tehnice ºi profesionale. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi.. Bucureºti. Macovei Corina Ionela. 35: Expertizele contabile. revizuitã ºi adãugitã. Independenþa. Florea Ion. Bucureºti. 2007. Boulescu M. 42/1995. 103/29. Editura CECCAR. 3. . Editura CECCAR. 4. Doctrinã. aprobatã prin Legea nr. 5.05.Regulament privind efectuarea stagiului ºi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil ºi contabil autorizat. Toma Marin. 2. Berheci Maria. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 6.08. 2001.1994. Bucureºti. 2007. Editura CECCAR. ediþia a II-a. *** . Bucureºti. 1999. Ordonanþa Guvernului nr. republicat. Florea Radu. Editura Didacticã ºi Pedagogicã.Standardul profesional nr. 2005. revizuitã ºi adãugitã... Secretul profesional. *** .Cartea expertului contabil ºi a contabilului autorizat. Doctrinã ºi deontologie în profesia contabilã din România. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. Introducere în expertiza contabilã ºi auditul financiar. 243/30.1995. 2. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. Cristea Horia.Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili..Tematica disciplinelor de examen Expertiza contabilã. *** . – experþi contabili 33 – – – – Competenþa profesionalã. *** . 3. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Bucureºti. ediþia a IV-a. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. ºi Regulamentul de organizare ºi funcþionare al CECCAR.

2006 ºi 2007. revizuitã ºi adãugitã. expertiza ºi auditul afacerilor.. *** . . Doctrinã. ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a. Colecþia revistei Contabilitatea. exerciþii.Culegere de teste grilã. Editura CECCAR. 5. Editura CECCAR.34 Tematica disciplinelor de examen Expertiza contabilã. întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat. – experþi contabili 4. Bucureºti..

ANUL 2007 .TEMATICA DISCIPLINELOR DE EXAMEN PENTRU ACCESUL LA PROFESIA DE CONTABIL AUTORIZAT.

36 DISCIPLINE: 1. Contabilitate 2. Fiscalitate 3. Drept comercial .

recunoaºterea structurilor situaþiilor financiare. Norme ºi reglementãri contabile privind organizarea ºi þinerea contabilitãþii întreprinderii: Organizarea ºi conducerea contabilitãþii. Ajustãri ºi reevaluãri. Tratamente contabile privind evaluarea elementelor de activ ºi de pasiv. a conturilor în afara bilanþului. Situaþiile financiare ale întreprinderii. metode de contabilizare. analiza ºi funcþionarea conturilor. 3. a terþilor. CONTABILITATE 1. a întreprinderilor asociate ºi a întreprinderilor în participaþie. Lucrãrile contabile de închidere a exerciþiului: Delimitarea lucrãrilor de închidere a exerciþiului. structurile situaþiilor financiare. evaluarea la intrare ºi ieºire. prezentarea în situaþiile financiare. unde este cazul. caracteristicile calitative ale situaþiilor financiare. formatul ºi conþinutul situaþiilor financiare anuale. . Inventarierea generalã a elementelor de activ ºi de pasiv (constatarea ºi 2. a imobilizãrilor. Balanþa conturilor înainte de inventariere. Contabilitatea: a capitalurilor proprii ºi a datoriilor pe termen lung. evaluarea iniþialã ºi evaluarea ulterioarã. a investiþiilor în filiale. a cheltuielilor ºi a veniturilor. contabilizarea principalelor operaþii economice ºi financiare. Principii ºi reguli contabile privind evaluarea ºi înregistrarea activelor. a trezoreriei. Reguli speciale privind evaluarea. Cadrul general pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaþionale de Contabilitate (IASB): obiectivele situaþiilor financiare.Tematica disciplinelor de examen Contabilitate – contabili autorizaþi 37 1. evaluarea structurilor situaþiilor financiare. Registrele de contabilitate ºi documentele justificative. criterii calitative ale situaþiilor financiare potrivit cadrului conceptual. datoriilor ºi capitalului propriu. a ajustãrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare. dezvoltarea în analitic a conturilor. a datoriilor ºi activelor contingente. politicile contabile ºi notele explicative. a stocurilor ºi a producþiei în curs de execuþie. a provizioanelor. 4. REMARCÃ: Studiul ºi prezentarea rãspunsurilor vor fi axate pe urmãtoarele elemente: definirea structurii patrimoniale în cauzã.

plan de conturi. . Repartizarea cheltuielilor indirecte. determinarea impozitului pe profit. Metoda ABC. Calculaþia costurilor standard (stabilirea standardelor de costuri. 7. Metode (globalã. Decontarea internã a producþiei secþiilor cu activitãþi interdependente. repartizarea profitului ºi contabilizarea acestor operaþiuni. Formule privind costurile (costuri totale ºi costuri parþiale). închiderea conturilor de activ ºi a conturilor de pasiv. Structuri privind costurile (costurile fixe ºi costurile variabile. Contabilitatea de gestiune ºi calculaþia costurilor: Obiectivele ºi domeniile contabilitãþii de gestiune. tipuri de înregistrãri contabile. organizarea contabilitãþii costurilor). Calculaþia costurilor directe (Direct-Costing): definire. 5. pe comenzi) ºi procedee de calculaþie a costurilor pe produs (diviziunea simplã. Contabilitatea în partidã simplã: organizare ºi conducere. conducere.38 Tematica disciplinelor de examen Contabilitate – contabili autorizaþi descrierea elementelor inventariate. coeficienþi echivalenþã ºi excluderea producþiei secundare). Contabilitatea persoanelor juridice fãrã scop lucrativ: organizare. metoda costurilor þintã. documente contabile. Alocarea raþionalã a costurilor. amortizãrile. Sistemul de conturi. Determinarea cantitativã ºi valoricã a producþiei în curs de execuþie. Organizarea contabilitãþii de gestiune. Relaþii ºi delimitãri între contabilitatea de gestiune ºi contabilitatea financiarã. costurile directe ºi costurile indirecte. Întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare anuale. ajustãrile permanente ºi provizorii pentru depreciere sau pierdere de valoare (testul de depreciere a activelor). Delimitarea în timp a cheltuielilor ºi veniturilor. variaþia stocurilor. costul produsului ºi costul perioadei). urmãrirea ºi analiza abaterilor de la costurile standard. Procedee de separare a costurilor în fixe ºi variabile. întocmirea balanþei de verificare finalã. suplimentãrii. organizare ºi sistem de indicatori. Contabilizarea operaþiilor de regularizare privind: diferenþele de inventar. monografia principalelor operaþiuni. 6. metode de estimare a valorii de inventar). provizioanele pentru riscuri ºi cheltuieli. pe faze. determinarea rezultatului contabil.

174/13. Partea I. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 8. 4.01. 2. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordinul ministrului finanþelor publice nr.752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene.850/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire ºi utilizare a registrelor ºi formularelor comune pe economie privind activitatea financiarã ºi contabilã. publicat în Monitorul Oficial al României nr. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. .826/2003 pentru aprobarea Precizãrilor privind unele mãsuri referitoare la organizarea ºi conducerea contabilitãþii de gestiune. 1.2004.Tematica disciplinelor de examen Contabilitate – contabili autorizaþi 39 BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. 1. nr. Legea contabilitãþii nr. 23/12.2004. 7. Ordinul ministrului finanþelor publice nr.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ºi efectuarea inventarierii elementelor de activ ºi de pasiv.2004. publicat în Monitorul Oficial al României nr. modificat prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 48/14. 82/1991. 1.07.752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene. Ordinul ministrului finanþelor publice nr.12.080 bis/30.01.2005. 642/16. dizolvare ºi lichidare a societãþilor comerciale. 1. 6. divizare. republicatã în Monitorul Oficial al României nr. 1. publicat în Monitorul Oficial al României nr. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 66/27.11. 23 bis/07.2005. 1.080 bis/30. 1. precum ºi retragerea ºi/sau excluderea unor asociaþi din 3. 5. Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaþiuni de fuziune.2005. 1.11. publicat în Monitorul Oficial al României nr.829/2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoane juridice fãrã scop patrimonial.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ºi conducerea evidenþei contabile în partidã simplã de cãtre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 1. Ordinul ministrului finanþelor publice nr.2004.01.01.2005. 1.

4. 2005. ediþia a II-a. întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare.2004. Editura CECCAR. 2003. Gîrbinã Maria Mãdãlina. Contabilitatea ºi gestiunea instituþiilor publice. Editura CECCAR. revizuitã ºi adãugitã. Bucureºti.Colecþia de Ghiduri pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate (32 de volume).IFRS.11. 2007. revizuitã ºi adãugitã. aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 2. publicate ºi de Editura CECCAR. 21: Misiunea de þinere a contabilitãþii.Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã (IFRSs®) incluzând Standardele Internaþionale de Contabilitate (IASsTM) ºi Interpretãrile lor la 1 ianuarie 2006. 2003. Bucureºti. Chiþu-Gisberto Alberta. Bucureºti. traducere oficialã în limba românã. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. 1. publicat Monitorul Oficial al României nr. studii de caz ºi teste grilã privind aplicarea IAS (revizuite) .012 bis/03. Editura CECCAR. *** . *** . Albu Nadia. 5. Chiþu-Gisberto Alberta. Bucureºti. ediþia a II-a. *** . Pitulice Cosmina. Bucureºti. Editura CECCAR. 11. 2004.Standardul profesional nr.376/2004. 12. . *** . Bucureºti. Bucureºti.Standardul profesional nr. Bunea ªtefan. Finanþele întreprinderii. 2003. Sinteze.40 Tematica disciplinelor de examen Contabilitate – contabili autorizaþi cadrul societãþilor comerciale ºi tratamentul fiscal al acestora. 2007. 1 ºi 2. 2006. Bucureºti. întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare. Tudorache Saveta. Bucureºti. 22: Misiunea de examinare a contabilitãþii. Albu Cãtãlin. ediþia a II-a. Soluþii practice de eficientizare a activitãþilor ºi de creºtere a performanþei organizaþionale – Gestiunea dezvoltãrii durabile prin Balanced Scorecard. 2007. Contabilitatea micro ºi macroeconomicã. Editura CECCAR. vol. Bucureºti. Editura CECCAR. 2004. ªtefãnescu Nicolae. 3. Cristea Horia. 1. Editura CECCAR. 10. Editura CECCAR. 9. Editura CECCAR.

2006. Bucureºti. Molico Tatiana.. vol. Duþescu Adriana. 16. 14. Ghid privind înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate. Bucureºti. 2004. studii de caz ºi practicã contabilã. Bucureºti. Sistemul de francizã în oglinda economiei de piaþã. Editura CECCAR. Editura CECCAR. Dumitru Graziella-Corina. Contabilitate financiarã: o abordare europeanã ºi internaþionalã. Molico Tatiana. Malciu Liliana. Bucureºti. Duþescu Adriana. ediþiile I ºi II. 2004. 13. Politici contabile de întreprindere.Tematica disciplinelor de examen Contabilitate – contabili autorizaþi 41 6. teste de autoevaluare. Editura Universitarã. Contabilitatea societãþilor comerciale. 11. 12. Editura CECCAR. Editura Economicã. alternativã modernã de finanþare. Ristea Mihai ºi colectiv. Bucureºti. 2007. Bucureºti. Recunoaºtere. 15. 2005. Contabilitatea ºi calculaþiile în conducerea întreprinderii. 2003. Feleagã Niculae. 2003. 1996. Editura Universitarã. Editura Tribuna Economicã. Editura Universitarã. un instrument modern de investiþii ºi finanþare. 8. vol. Feleagã Liliana. Molico Tatiana. Ristea Mihai ºi colectiv. 2003. Editura Infomega. Editura CECCAR. Leasingul. Feleagã Liliana. 2003. Bucureºti. Wunder Eugen. Contabilitate – aplicaþii. Cristea Horia. Ristea Mihai. Editura CECCAR. Feleagã Niculae. Bazã ºi alternativ în contabilitatea întreprinderii. 10. Wunder Eugen. 2004. 2001 ºi 2002. Ristea Mihai. Bucureºti. 1 ºi 2. Feleagã Niculae. Factoringul. 9. Contabilitatea societãþilor comerciale. evaluare ºi estimare în contabilitatea internaþionalã. Dima M. Wunder Eugen. 18. CECCAR. 17. 2002. 2. . 7. Bucureºti. 2005. 19. Editura CECCAR. Contabilitatea financiarã a întreprinderii. Bucureºti. Contabilitate consolidatã: o abordare europeanã ºi internaþionalã. Bucureºti. Editura CECCAR.

Toma Marin. Ristea Mihai. 21. Editura CECCAR. 2007. exerciþii. Dumitru Corina.Contabilitatea. Bucureºti. . 26. 2005. *** . Þugui Alexandru. Bucureºti. întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat. Finanþe publice ºi contabilitate.Culegere de teste grilã. Toma Marin. Reviste de specialitate . revizuitã ºi adãugitã. Editura CECCAR. 2003. Editura Tribuna Economicã. Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune ºi divizare.42 Tematica disciplinelor de examen Contabilitate – contabili autorizaþi 20. 24. Dumitru Corina. Editura CECCAR. Contabilitatea în managementul întreprinderii. 25. Contabilitate aprofundatã. 22. Editura Tribuna Economicã. 27. expertiza ºi auditul afacerilor. Bucureºti. Bucureºti. 2005. Produse informatice generalizate pentru contabilitate. Ristea Mihai. Bucureºti. 23. Ristea Mihai. ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a. 2006. Editura CECCAR. ediþia a II-a. Contabilitatea afacerilor. 2003-2007. Dumitru Corina. Bucureºti. Editura Universitarã. 2003. Iniþiere în auditul situaþiilor financiare ale unei entitãþi. 2006 ºi 2007. Bucureºti.

III. contribuabili scutiþi de la plata impozitului pe profit.Tematica disciplinelor de examen Fiscalitate – contabili autorizaþi 43 2. Definirea impozitelor ºi taxelor. cote de impunere pe categorii de venituri. categorii de persoane din punct de vedere al TVA. Obligaþiile fiscale faþã de bugetul de stat: 1. locul operaþiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei. Impozitul pe profit: categoriile de contribuabili. reguli privind proprietatea comunã ºi asociaþiile fãrã personalitate juridicã. categorii de venituri impozabile. FISCALITATE I. potrivit clasificaþiei veniturilor bugetului de stat. persoane obligate la . Modul de impozitare a veniturilor din economii obþinute din România de persoane fizice rezidente în state membre ºi aplicarea schimbului de informaþii în legãturã cu aceastã categorie de venituri. Categorii ale impozitelor ºi taxelor. rãspunderea contravenþionalã ºi penalã. 3. deosebiri. determinarea venitului ºi impozitului pe fiecare categorie. II. obligaþiile declarative ale plãtitorilor de venituri cu reþinere la sursã. 4. aspecte fiscale internaþionale. aspecte fiscale internaþionale. plata impozitului ºi depunerea declaraþiilor fiscale. modul de stabilire ºi de platã a impozitelor datorate de nerezidenþi. Principii de bazã. Taxa pe valoarea adãugatã: definiþii specifice. Impozitul pe venit: contribuabili. IV. scutiri. reguli fiscale privind reorganizãrile juridice. formularistica necesarã ºi condiþiile aplicãrii convenþiilor de evitare a dublei impuneri internaþionale. sfera de cuprindere a impozitului pe profit. termenele de platã ºi declararea impozitului. V. determinarea bazei de calcul a impozitului pe profit. operaþiuni scutite. sfera de aplicare a impozitului. sfera de aplicare. plata impozitului pe venit. cota de impozitare. Sistemul fiscal: trãsãturile ºi funcþiile acestuia. Evaziunea fiscalã: definiþie. 2. sfera de aplicare teritorialã. operaþiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei. Impozitarea persoanelor nerezidente: contribuabili. redevenþe ºi dobânzi la întreprinderi asociate. elemente specifice.

regimul deducerilor. produse energetice. baza de impozitare. c) Impozitul la þiþeiul ºi gazele naturale din producþia internã. Accize: grupe de accize. f) Taxe speciale pentru autoturisme ºi autovehicule. contribuabili. gaz natural. 7. operatorul înregistrat ºi operatorul neînregistrat. produse intermediare. produse accizabile: bere. cotele de impozitare ºi calculul TVA. teritoriul comunitar. plãtitorii de accize. plata. lipsuri ºi nereguli pe parcursul circulaþiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile. scutiri. plata. cota. importul. corectarea documentelor. Impozitarea reprezentanþelor. mãsuri de simplificare. titluri executorii. 5. vinuri. infracþiuni. înregistrarea operatorilor de produse accizabile. baza de impunere. excepþii. documente fiscale. scutiri. obligaþii declarative ºi documentare cu privire la TVA. deplasarea ºi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv. prescripþia. alcool etilic. faptul generator ºi exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã. declaraþii de accize. faptul generator ºi exigibilitatea. plata. declaraþia ºi controlul vamal. sancþiuni-contravenþii. scutiri de la plata accizelor. persoane obligate la plata taxei. b) Alte produse accizabile (accize nearmonizate): sfera de aplicare. Taxe vamale: subiecþii impunerii. exigibilitatea. 6. tutun prelucrat. regimuri speciale de taxã. obligaþiile plãtitorilor de accize. regimul de antrepozitare. d) Dispoziþii comune. . nivelul ºi calculul accizei. definiþii specifice. definiþie: a) Accize armonizate: sfera de aplicare. deplasarea intracomunitarã a produselor cu accize plãþi. importului ºi circulaþiei produselor accizabile. e) Mãsuri speciale privind supravegherea producþiei. marcarea produselor alcoolice ºi a produselor din tutun. declaraþii fiscale. în România. eliberarea pentru consum. stabilirea impozitului. bãuturi fermentate. producerea ºi deþinerea în regim suspensiv. ale societãþilor comerciale ºi ale organizaþiilor economice strãine: organizarea reprezentanþelor. cãrbune ºi cocs.44 Tematica disciplinelor de examen Fiscalitate – contabili autorizaþi plata TVA. nivelul ºi calculul accizelor. energie electricã.

scutiri. obligaþia de a depune declaraþii. plata impozitului. dobândirea. scutiri. dreptul de a fi înºtiinþat cu privire la efectuarea inspecþiei fiscale. calculul impozitului: pentru persoane fizice.Tematica disciplinelor de examen Fiscalitate – contabili autorizaþi 45 8. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã ºi publicitate: a) taxe pentru serviciile de reclamã ºi publicitate. Drepturile ºi obligaþiile contribuabililor în raporturile cu organele fiscale: dreptul de a fi ascultat. Obligaþii fiscale faþã de bugetele locale: 1. Impozitul pe spectacole: reguli generale. c) scutiri. dobândiri ºi transferãri de mijloace de transport. reguli speciale pentru videoteci ºi discoteci. Impozitul pe dividende: sfera de aplicare. plãtitorul ºi termenele de platã ale impozitului. dreptul de a recuza un funcþionar fiscal. obiectul impunerii. dreptul de a contesta. pentru persoane juridice. plata impozitului. înstrãinarea ºi modificãrile clãdirilor. obligaþia de a furniza informaþii. Impozitul pe teren: obiectul impunerii. 4. dobândirea ºi transferul de teren. VII. 6. calcul. dreptul la primirea de dobânzi. 9. 5. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor: contribuabili. Impozitul ºi taxa pe clãdiri: contribuabili. VI. b) taxe pentru afiºaj în scop de reclamã ºi publicitate. scutiri. contribuabili. . plata impozitului. obligaþia de a efectua plata impozitelor ºi taxelor. calculul impozitului. scutiri. metodologia de calcul ºi de platã. obligaþia de înregistrare fiscalã. Impozitul pe mijloacele de transport: contribuabili. dreptul de a fi reprezentat. plata ºi depunerea declaraþiilor fiscale. dreptul de a refuza furnizarea de informaþii. calculul impozitului. cota. Taxele de timbru: sfera de aplicare. obligaþia de colaborare. 2. 3. calculul impozitului. baza impozabilã. 10. plata impozitului. plata. operaþiuni taxabile. contribuabili. baza de impunere. Taxa hotelierã: reguli. opþiunea de a plãti impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

prescripþia dreptului de a efectua executarea silitã (prescripþia plãþii). 571/2003 privind Codul fiscal. ordinea de stingere. 969/04. 12/2005 privind determinarea. forma ºi conþinutul contestaþiei. republicatã în Monitorul Oficial al României nr. IX. corectarea declaraþiilor fiscale ºi modalitãþi de corectare. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. modificatã de Instrucþiunea nr. obþinut de persoanele fizice. d) Procedura contestãrii actelor administrative fiscale: termenul ºi locul de depunere a contestaþiei. Instrucþiunea nr. 3. c) Plata impozitelor ºi taxelor: reguli privind efectuarea plãþii. compensarea ºi restituirea. sarcina probei. estimarea bazei de impunere.2006.09. declararea ºi înregistrarea filialelor ºi sediilor secundare (caz special: înregistrarea punctelor de lucru).02. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. termene de platã. Sancþiuni fiscale: faptele sancþionate contravenþional. forma ºi conþinutul declaraþiilor fiscale. b) Procedura stabilirii ºi declarãrii impozitelor ºi taxelor: forme administrative pentru stabilirea impozitelor ºi taxelor. reþinerea ºi virarea impozitului pe câºtigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Proceduri fiscale: a) Procedura înregistrãrii fiscale. . 863/26. termenul de prescripþie la stabilire. modalitãþi de înregistrare fiscalã. modificãri ulterioare înregistrãrii. publicatã în Monitorul Oficial nr.12. somaþia ºi titlul executoriu. majorãri de întârziere. 2. termen de înregistrare. suspendarea procedurii de soluþionare a contestaþiei ºi suspendarea executãrii actului administrativ fiscal. reguli privind constatarea ºi aplicarea sancþiunilor în cazul contravenþiilor fiscale. Legea nr.46 Tematica disciplinelor de examen Fiscalitate – contabili autorizaþi VIII. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã. depunerea declaraþiilor fiscale.2006. infracþiunile de evaziune fiscalã. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. 7/2006.2005. 94/01. Ordonanþa Guvernului nr.

2005. 8.08. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 141/1997 privind Codul vamal al României.04. 86/2006 privind Codul vamal al României. Norme metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 797/2005. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 6. 10. 321/06. 241/2005 pentru prevenirea ºi combaterea evaziunii fiscale.07. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.1999. cu modificãrile ºi completãrile aduse prin Legea nr.07. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 783/2004 ºi pentru anul 2006 prin Hotãrârea Guvernului nr. aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 180/01. 350/19. 672/27. 5.2006. pentru anul 2005 prin Hotãrârea Guvernului nr. 486/2006.2006. 797/2005. 165/2005. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã. 44/2004. 651/20. . 7.1997.1997. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 618/18.07. publicatã în Monitorul Oficial al României nr.2005. pentru anul 2005 prin Hotãrârea Guvernului nr.050/2004. Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.07. actualizate pentru anul 2004 prin Hotãrârea Guvernului nr. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. Legea nr.12. 1. Legea nr. actualizate pentru anul 2004 prin Hotãrârea Guvernului nr. 11. Legea nr.Tematica disciplinelor de examen Fiscalitate – contabili autorizaþi 47 4.2006. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 173/24.2004.2004. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. 44/2004 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.12. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007 nr. Legea nr.2006. 1. 273/2006 privind finanþele publice locale.02. 1. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 9.100/06. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. 12. 487/2006. publicatã în Monitorul Oficial nr. 783/2004 ºi pentru anul 2006 prin Hotãrârea Guvernului nr. 112/06. cu modificãrile aduse de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 44/2004. publicatã în Monitorul Oficial al României nr.043/29. 1.07.047/29. publicatã în Monitorul Oficial al României nr.12. aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr.

Convenþii fiscale internaþionale. 2004. 2.Culegere de teste grilã. nerezidenþilor ºi impozitul pe reprezentanþe.. Vintilã G. cu completãrile aduse prin Hotãrârea Guvernului nr. *** . revizuitã ºi adãugitã. Editura CH Beck. ªerbãnescu C. 2007. 4. Bucureºti. Cataramã D.11. Bucureºti. Bucureºti. Bucureºti.Colecþia de Ghiduri pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate (32 de volume).2006. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României. ªtefan D. Editura Economicã. 2006 ºi 2007. publicat în Monitorul Oficial al României nr.06.. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. Bucureºti.. De la lege la practicã.. Fiscalitate.. 520/15. 2004. 735/19. Editura Fundaþiei România de Mâine. Editura CECCAR.48 Tematica disciplinelor de examen Fiscalitate – contabili autorizaþi 13. Metode ºi tehnici fiscale. Nica A. Impozitarea persoanelor fizice. exerciþii. aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. Þâþu L. bugetar ºi fiscal. *** . Condor Ioan. Drept financiar. 2004. Fiscalitate.114/2001. 1.. ediþia a IV-a. 3. 5. ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a. publicat în Monitorul Oficial al României nr. . Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României. microîntreprinderilor. Editura CECCAR.2001. întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat.

Regimul obligaþiunilor emise de societãþile pe acþiuni. 2. . Formele societãþilor comerciale. Comercianþii în legislaþia românã: comercianþi persoane fizice. Faptele (actele) subiective de comerþ. Constituirea ºi înmatricularea acestora: Societãþile comerciale – forme. Evaluarea aportului în naturã. Obligaþiile ºi rãspunderea administratorilor societãþilor comerciale. Mijloace de verificare a capitalului vãrsat ºi asigurarea integritãþii acestuia. Faptele de comerþ unilaterale. Obligaþiile comercianþilor. Consideraþii generale privind dreptul comercial: Caracterizarea raporturilor de drept comercial. existenþa capitalului vãrsat. Capitalul social subscris ºi vãrsat în faza constituirii. societãþi comerciale. Acþiunile ºi pãrþile sociale – caracterizare ºi mod de transmitere.1. Comercialitatea în legislaþia comercialã a României: concept. efecte. Reguli comune privind funcþionarea societãþilor comerciale: Regimul juridic al aporturilor la capitalului social. Rezervele societãþii: categorii de rezerve. respectiv a directoratului ºi a consiliului de supraveghere pentru subscrierea capitalului social. Grupurile de interes economic. Regimul juridic al dividendelor. procedurã de constituire. înregistrarea societãþilor comerciale ºi efectele înregistrãrii. Faptele de comerþ: obiective. modul de constituire a rezervelor. Funcþionarea societãþilor comerciale: 3. DREPT COMERCIAL 1. Fondul de comerþ. criterii de delimitare. Drepturile ºi obligaþiile deþinãtorilor de acþiuni ºi pãrþi sociale. 3.Tematica disciplinelor de examen Drept comercial – contabili autorizaþi 49 3. rãspunderea fondatorilor ºi primilor membri ai consiliului de administraþie. Faptele (actele) de comerþ: definiþie ºi clasificare. Situaþia acþiunilor nominative ºi a pãrþilor sociale care nu au fost integral achitate (nu s-au efectuat vãrsãminte).

3. Funcþionarea societãþilor cu rãspundere limitatã (SRL): Regimul juridic al pãrþilor sociale. Fuziunea societãþilor comerciale: Fuziunea prin contopire. anularea hotãrârilor AGA. administrarea ºi controlul societãþilor cu rãspundere limitatã (SRL). speciale). reguli comune de administrare a societãþilor comune. Modificarea societãþii comerciale. . Reducerea ºi majorarea capitalului social. atribuþii. Poziþia cenzorilor în faza lichidãrii. Modificarea capitalului social – reducerea capitalului social. adoptarea hotãrârilor. Felurile aporturilor la capitalul social. Dizolvarea ºi lichidarea societãþilor comerciale: Cauzele de dizolvare (comune. Modificarea actului constitutiv al societãþilor comerciale: Dispoziþii comune de modificare a actului constitutiv. moduri de convocare.4. Operaþiuni specifice procedurii de lichidare. 5. fuziunea prin absorbþie. Restructurãri interne. 3. Conducerea. Funcþionarea societãþilor pe acþiuni: Adunãrile generale ale acþionarilor (AGA): feluri. Stabilirea situaþiei patrimoniului – mijloace de valorificare a bunurilor – mijloace de stabilire a creditorilor ºi ordinea de platã a acestora. majorarea capitalului social.3. sistemul dualist (Directoratul ºi Consiliul de supraveghere). Auditul financiar ºi auditul intern. Efectele dizolvãrii. Modificarea actului constitutiv.50 Tematica disciplinelor de examen Drept comercial – contabili autorizaþi 3.2. 4. Administrarea societãþilor pe acþiuni: sistemul unitar (Consiliul de Administrare ºi Directorii).

49/04. 441/2006. 4. Hotãrârea pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea stagiului ºi examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat nr. 85/2006 privind procedura insolvenþei. 359/21. 571/29. 2. Planul de reorganizare.2006. Lichidarea judiciarã – falimentul. Legea nr. Legea privind societãþile comerciale nr.Tematica disciplinelor de examen Drept comercial – contabili autorizaþi 51 6.02. modificatã prin Legea nr. 31/1990. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. . publicatã în Monitorul Oficial al României nr. republicatã în Monitorul Oficial al României nr. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.06.04. Codul comercial român.11. 3. Procedura simplificatã a insolvenþei. Participanþii la procedura insolvenþei.1998. 00/31/14. Regulamentul privind efectuarea stagiului ºi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat. 6.2004.03. Procedura generalã a insolvenþei. Rãspunderea organelor de conducere ale debitorului. Legea nr. Cererile introductive. primele mãsuri. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Procedura insolvenþei: Categorii de debitori. Insolvenþa – cadru conceptual. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1.2006.2000 a Consiliului 5. 26/1990 privind registrul comerþului. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. Legea nr. Efectele patrimoniale ale hotãrârii de deschidere a procedurii. 7. 955/28. 297/2004 privind piaþa de capital.

Bucureºti. *** . 2006. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi. Bucureºti. ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a.1994. Editura Lumina Lex. Stoica C. 42/1995. Angheni Smaranda ºi colectiv. Ordonanþa Guvernului nr. Editura CECCAR. Societãþile comerciale – reglementare. Bucureºti. Bucureºti. Drept comercial. 243/30. Bucureºti. publicat în Monitorul Oficial al României nr. cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.05. Bucureºti. 2004. 6.. cu modificãrile ºi completãrile aduse de Hotãrârea nr. 03/56 ºi Hotãrârea nr.Culegere de teste grilã. Drept comercial. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. Editura All Beck. 2006 ºi 2007. 332/17. 7. 3. 103/29. ºi colectiv. 2003. *** . . Cãrpenaru S. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. Editura All. întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat.1995. Bucureºti. Cristea S. 2004. Editura All Beck. 2007. Toma Marin. revizuitã ºi adãugitã. Drept comercial.. aprobatã prin Legea nr. 4. Editura CECCAR. publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 05/65 ale Consiliului Superior al CECCAR.08. 5. Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune ºi divizare.Ghid privind prevenirea ºi combaterea spãlãrii banilor.2000. 2.07. jurisprudenþã. doctrinã. ediþia a III-a. Editura CECCAR. Cãrpenaru S. 7.52 Tematica disciplinelor de examen Drept comercial – contabili autorizaþi Superior al CECCAR. exerciþii. 2002..

TESTE GRILÃ. ÎNTREBÃRI ªI STUDII DE CAZ PENTRU VERIFICAREA CUNOªTINÞELOR ÎN VEDEREA ACCESULUI LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL . EXERCIÞII.

.

b) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mare dintre cost ºi valoarea realizabilã netã. În care din urmãtoarele cazuri nu se înregistreazã un venit din vânzarea mãrfurilor în conformitate cu norma IAS 18 „Venituri”: a) riscurile ºi avantajele inerente proprietãþii au fost transferate cumpãrãtorului. Care din urmãtoarele operaþii genereazã elemente extraordinare pentru o întreprindere industrialã în sensul normei IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”: a) amenzile plãtite cãtre administraþia fiscalã. b) corectarea afecteazã rezultatul nerepartizat la deschiderea exerciþiului în cursul cãruia eroarea a fost descoperitã. Care din urmãtoarele tratamente de corectare a unei erori semnificative reprezintã retratarea retroactivã autorizatã din IAS 8 „Politici contabile. modificãri în estimãrile contabile ºi erori”: a) retratarea valorilor comparative pentru perioada anterioarã în care eroarea a apãrut. . b) vânzãtorul rãmâne obligat din cauza unei execuþii nesatisfãcãtoare. Contabilitate – experþi contabili 55 1. 2. c) riscurile ºi avantajele inerente proprietãþii au fost transferate cumpãrãtorului.TESTE GRILÃ. 3. neacoperitã prin clauze privind garanþia.. c) nu se prezintã în contul de profit ºi pierdere niciun element de venit sau cheltuialã ca fiind extraordinar. Care din urmãtoarele reguli generale de evaluare a stocurilor este prevãzutã în standardul IAS 2 „Stocuri”: a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai micã dintre cost ºi valoarea realizabilã netã. Disciplina: CONTABILITATE 1. c) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai micã dintre cost ºi valoarea contabilã. dar încã nu s-a încasat contravaloarea mãrfurilor.. 4. b) pierderile materiale generate de inundaþii.

Care din urmãtoarele schimbãri nu reprezintã o schimbare de estimare contabilã în conformitate cu norma IAS 8 „Politici contabile. b) majorarea valorii reziduale a unei imobilizãri corporale. 6. c) micºorarea rezultatului din exerciþiile viitoare. c) evaluãrii separate a elementelor de activ ºi de pasiv. 9. fie rezultatul exerciþiului în cursul cãruia eroarea a fost descoperitã.. 8. c) o modificare în baza de evaluare a stocurilor.. este în spiritul principiului: a) prudenþei. 5. în conformitate cu norma IAS 11 „Contracte de construcþii”. cheltuielile cu dobânzile: a) reprezintã cheltuieli ale exerciþiului curent. Metoda terminãrii lucrãrilor utilizatã pentru contabilizarea contractelor de construcþii. b) independenþei exerciþiului. 7. În conformitate cu norma IAS 38 „Imobilizãri necorporale”. b) se pot încorpora în costul oricãrui activ. Contabilitate – experþi contabili c) corectarea afecteazã fie rezultatul nerepartizat la deschiderea exerciþiului. modificãri în estimãrile contabile ºi erori”: a) prelungirea duratei de amortizare a imobilizãrilor corporale. Aplicarea prelucrãrii de referinþã din norma IAS 23 „Costurile îndatorãrii” are ca efect: a) majorarea rezultatului din exerciþiul curent. cheltuielile angajate în faza de cercetare: a) reprezintã cheltuieli ale perioadei. c) se pot încorpora doar în costul activelor care necesitã o perioadã îndelungatã de pregãtire înainte de a putea fi utilizate sau vândute. În conformitate cu prelucrarea de referinþã din norma IAS 23 „Costurile îndatorãrii”. .56 TESTE GRILÃ. b) micºorarea rezultatului din exerciþiul curent.

c) fluxul de trezorerie din activitãþi de investiþii cu semnul „–”. b) costul vânzãrilor. Care din urmãtoarele afirmaþii este în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”: a) diferenþele de curs valutar aferente disponibilitãþilor. 14. 10. c) cheltuielile cu amortizãrile. b) fluxul de trezorerie din activitãþi de finanþare cu semnul „–”. b) doar diferenþele de curs valutar aferente disponibilitãþilor în devize afecteazã rezultatul exerciþiului curent. c) fluxul de trezorerie din activitãþi de exploatare cu semnul „+”. În structura tabloului de trezorerie. 12. Care dintre urmãtoarele cheltuieli aparþin clasificãrii dupã naturã în conformitate cu standardul internaþional IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”: a) costurile de distribuþie. Care dintre urmãtoarele elemente are un efect negativ asupra fluxului net de trezorerie relativ la activitãþile de exploatare. b) fluxul de trezorerie din activitãþi de finanþare cu semnul „–”. în conformitate cu standardul internaþional IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie”: . plãþile în favoarea furnizorilor de servicii afecteazã: a) fluxul de trezorerie din activitãþi de exploatare cu semnul „–” . Contabilitate – experþi contabili 57 b) se contabilizeazã la imobilizãri corporale..TESTE GRILÃ. 13.. c) doar diferenþele de curs valutar aferente creanþelor ºi datoriilor în devize afecteazã rezultatul exerciþiului curent. acordarea unui împrumut pe termen lung de cãtre o societate industrialã afecteazã: a) fluxul de trezorerie din activitãþi de exploatare cu semnul „–”. 11. c) se contabilizeazã întotdeauna la imobilizãri necorporale. creanþelor ºi datoriilor în devize afecteazã rezultatul exerciþiului curent indiferent dacã sunt sau nu realizate. În structura tabloului fluxurilor de trezorerie.

b) diferenþa din reevaluare trebuie sã fie înscrisã la capitaluri proprii la o rubricã distinctã. valoarea recuperabilã reprezintã: a) valoarea cea mai micã dintre preþul de vânzare net al unui activ ºi valoarea sa de utilitate. Care dintre urmãtoarele afirmaþii este în conformitate cu norma IAS 16 „Imobilizãri corporale”: a) diferenþa din reevaluare trebuie sã fie înscrisã la venituri constatate în avans. . c) reevaluarea imobilizãrilor corporale afecteazã veniturile rezultatului curent.. În conformitate cu prelucrarea alternativã autorizatã în norma IAS 38 „Imobilizãri necorporale”. b) variaþia negativã a creanþelor clienþi. 15. b) se înregistreazã ca o reevaluare negativã. c) valoarea cea mai mare dintre preþul de vânzare net al unui activ ºi costul sãu de achiziþie. c) variaþia pozitivã a stocurilor. dupã contabilizarea sa iniþialã. b) valoarea de lichidare. Contabilitate – experþi contabili a) cheltuielile cu amortizãrile. 16. c) se încorporeazã în valoarea utilajului. pierderea de valoare aferentã unui utilaj care a fãcut anterior obiectul reevaluãrii: a) se înscrie imediat în contul de profit ºi pierdere. În conformitate cu norma IAS 36 „Deprecierea activelor”. 18.58 TESTE GRILÃ. În conformitate cu norma IAS 36 „Deprecierea activelor”. b) valoarea cea mai mare dintre valoarea justã diminuatã cu costurile cedãrii ale unui activ ºi valoarea sa de utilitate. 17. o imobilizare necorporalã poate fi contabilizatã la: a) mãrimea reevaluatã. c) costul istoric corectat cu ajustãri. astfel încât operaþia sã nu conducã la constatarea de profituri..

c) valoarea nominalã. Conform referenþialului internaþional..TESTE GRILÃ. O societate din sectorul chimic contamineazã mediul prin activitãþile sale. efectuatã cu titlu auxiliar (de exploatare). c) subvenþiile primite în caz de calamitãþi. b) costul de producþie. existã dezbateri asupra unui proiect de lege în acest sens. b) de naturã excepþionalã. 23. durata de amortizare reprezintã un parametru cu incidenþã contabilã care: a) odatã stabilit nu mai poate fi modificat pânã la scoaterea din folosinþã a bunurilor amortizabile. în veniturile generate de activitãþile ordinare nu se includ: a) veniturile din vânzarea imobilizãrilor corporale. 21. În conformitate cu norma IAS 16 „Imobilizãri corporale”.. 20. c) de naturã ordinarã. Contabilitate – experþi contabili 59 19. deoarece este rarã ºi nu poate fi controlatã de întreprindere prin deciziile de gestiune. întreprinderile care activeazã într-un mediu inflaþionist îºi asigurã menþinerea capitalului fizic dacã utilizeazã ca bazã de evaluare în contabilitate: a) costul curent. Conform IAS 18 „Venituri”. 22. b) este stabilit de autoritatea fiscalã. c) trebuie sã fie periodic revizuit atunci când previziunile iniþiale nu mai exprimã realitatea. Vânzarea unor imobilizãri corporale de cãtre întreprindere este tratatã conform referenþialului internaþional ca o operaþie: a) extraordinarã. Deºi þara în care îºi desfãºoarã activitatea nu dispune de o reglementare care sã prevadã obligativitatea societãþilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea. Societatea a fãcut un anunþ public prin care se obligã sã contribuie la eliminarea efectelor negative determinate de desfãºurarea . b) valorile brute ale avantajelor economice primite sau de primit de cãtre întreprindere în cursul exerciþiului.

12. b) F nu intrã în perimetrul de consolidare al grupului M. 24. b) anunþã o datorie eventualã în anexã. La aceastã datã. Conform normei IAS 37 „Provizioane.000.000 lei ºi o diferenþã impozabilã de 10.. dar avocaþii societãþii estimeazã cã aceasta nu va fi fãcutã rãspunzãtoare. c) prin metoda punerii în echivalenþã.000 lei. Societatea M deþine 15% din drepturile de vot ale societãþii F.N.000. iar valoarea netã din punct de vedere fiscal este de 80. Conform normei IAS 37 „Provizioane. b) constatã o diferenþã temporarã impozabilã de 10.60 TESTE GRILÃ. La 31. c) constatã o diferenþã temporarã deductibilã de 10.000 lei. societatea A: a) contabilizeazã un provizion pentru riscuri ºi cheltuieli pentru suma cerutã de reclamanþi. . 26.N. procesul nu se încheiase.000 lei.. datorii contingente ºi active contingente”. Pe 1 iunie N.N. Contabilitate – experþi contabili activitãþii sale. valoarea contabilã netã a utilajului este de 90. M va proceda la consolidarea conturilor societãþii F astfel: a) prin metoda integrãrii proporþionale.000. la 31. datorii contingente ºi active contingente”.000.000 lei. Conform normei IAS 27 „Situaþii financiare consolidate ºi individuale”. c) constituie un provizion pentru riscuri ºi cheltuieli astfel încât societatea sã prezinte beneficiu. societatea A a fost chematã în instanþã pentru a plãti despãgubiri unor persoane care s-au intoxicat cu produsele furnizate de aceasta. La 31. societatea: a) constatã o diferenþã temporarã deductibilã de 10. societatea: a) constituie un provizion pentru cea mai bunã estimare a costurilor de contaminare.000. b) anunþã o datorie eventualã în anexã.12.000 lei. c) nu constituie un provizion deoarece nu este probabilã ieºirea de active. 25.12.000.000 lei. Societatea deþine un utilaj achiziþionat cu 100.000.

în conformitate cu norma IAS 27 „Situaþii financiare consolidate ºi individuale”: a) împrumuturi acordate unui client important.. În vederea conversiunii bilanþului unei societãþi în strãinãtate care face parte integrantã din activitatea societãþii care prezintã situaþiile financiare se va proceda. 28. 30. cât ºi nemonetare. Conform IFRS 3 „Combinãri de întreprinderi”.. c) contabilizat la venituri. b) activele ºi datoriile. c) interese minoritare.TESTE GRILÃ. în timp ce pentru activele nemonetare se utilizeazã cursul istoric. ºi datoriile întreprinderii strãine se convertesc la cursul de închidere. Care dintre urmãtoarele posturi aparþine pasivului unui bilanþ consolidat. conform normei IAS 31 „Interese în asocierile în participaþie”. atât monetare. b) înscris cu minus în activ. se convertesc la cursul istoric. . Contabilitate – experþi contabili 61 27. iar fondul comercial negativ care depãºeºte valorile juste ale acestor active se contabilizeazã imediat la venituri. b) metoda integrãrii proporþionale. c) activele. o alternativã autorizatã pentru contabilizarea participaþiilor în entitãþile aflate sub control conjugat (asocieri în participaþie): a) metoda punerii în echivalenþã. în mod sistematic. conform normei IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”. cât ºi nemonetare. pe durata de utilitate medie ponderatã a activelor amortizabile identificabile achiziþionate. atât monetare. Care dintre urmãtoarele metode reprezintã. 29. astfel: a) activele monetare ºi datoriile întreprinderii strãine se convertesc la cursul de închidere. b) fondul comercial diminuat cu amortizãrile aferente. fondul comercial negativ care nu corespunde unor pierderi ºi cheltuieli viitoare identificabile ce pot fi mãsurate în mod fiabil la data achiziþiei trebuie sã fie: a) contabilizat imediat la venituri. c) metoda integrãrii globale.

Determinaþi valoarea aportului rãmas de vãrsat la 11.000 lei în dificultate 768 7. o societate emite 5. Pe 01.N se varsã în numerar depus la bancã jumãtate din contravaloarea acþiunilor.N. b) 3+4+5+8. Pe 10.07. activele curente sunt: a) 1+3+4+5+6+8.N.01. Contabilitate – experþi contabili 31. creanþe clienþi care se aºteaptã sã fie realizate ca parte a ciclului normal de exploatare. dacã operaþia de cesiune are loc în mai puþin de un an. 5) 6) 7) 8) Conform IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”. dupã un termen mai mare de un an de la data bilanþului.N. acþionarii trebuiau sã aducã încã un sfert din aportul promis. titluri de plasament.62 TESTE GRILÃ. creanþe clienþi care sunt realizate într-un termen de pânã la un an.500 lei 758 5.N ºi înregistraþi în contabilitate operaþia din 10.000 lei . 262. imobilizãri corporale. pentru întârziere calculându-se o dobândã de 36% anual ºi cheltuieli de gestiune imputabile de 5. 32. cu întârziere.000 lei. dacã operaþia de cesiune are loc dupã un termen de un an.250. imobilizãri financiare.000 de acþiuni. Se dau urmãtoarele elemente: 1) 2) 3) 4) imobilizãri necorporale.N: a) 1.06. dar se primeºte doar 25% din contravaloarea a 4. c) 2+3+4+5+6+7. Pe 10.000 lei/acþiune ºi un preþ de emisiune de 1. Pe data de 07.07.500 lei 5121 = 456 / Acþionari 250. lichiditãþi ºi cvasilichiditãþi.07.000 lei.000 de acþiuni de mai sus varsã în numerar. dacã utilizarea lor nu este restricþionatã..000 de acþiuni cu o valoare nominalã de 1. aportul de 25%. deþinãtorii celor 1.. titluri de plasament.300 lei/acþiune.01.

2002: a) 175.000 lei. 339.125 lei 5121 = 763 2676 = 763 2676 = 763 70.125 lei 34. pe o perioadã de 5 ani.000 lei. Clãdirea va fi datã în funcþiune la data de 01.10.000 lei b) 212 = .000 lei..000 lei. societatea EMA SA acordã filialei sale ALMA SA un împrumut în valoare de 350.000 lei 140.250. b) 175.000 lei. taxe recuperabile aferente cumpãrãrilor de materii prime 20.000 lei 175.N se face prin formula contabilã: a) 212 = % 231 722 % 231 722 397.750 lei 5121 = 456 / Acþionari 325.. amortizarea utilajelor folosite pentru construcþii 40.625.01.000 lei 34.000 lei 34.000 lei. Societatea comercialã ALFA SA demareazã.N.000 lei 142.000 lei 33. taxe nerecuperabile 5.000 lei. amortizarea utilajelor folosite pentru construcþii 50.000 lei. cu dobândã anualã de 25%. iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor douã exerciþii sunt: în N-1: consum de materii prime 100. Împrumutul este rambursabil în 5 tranºe anuale egale la sfârºitul fiecãrui exerciþiu.12. lucrãrile pentru construcþia unei clãdiri în regie proprie. 250.000 lei 5121 = 456 / Acþionari 262.05.000 lei. la 01. Contabilitate – experþi contabili 63 b) 1. c) 191.000 lei.625 lei.N-1.750 lei 758 5.10.000 lei 255.500 lei 668 5.000 lei 175.000 lei 395.500 lei în dificultate 7.2000.000 lei 255. 70.000 lei în dificultate 768 9. când sunt achitate ºi dobânzile aferente. Determinaþi venitul total din dobânzi la sfârºitul anului 2002 ºi înregistraþi în contabilitate venitul din dobânzi la 31. Înregistrarea recepþiei clãdirii la data de 01. La data de 06. salarii directe 100.TESTE GRILÃ.000 lei. salarii directe 80.000 lei 658 c) 1. În N: consum de materii prime 20. taxe nerecuperabile 10.000 lei.000 lei.000 lei.

.500 lei 2813 105 681 2813 105 681 2813 105 = = = = = = 213 213 213 213 213 213 25. La sfârºitul anului al treilea de funcþionare are loc prima reevaluare a activului. O societate comercialã deþine o instalaþie evaluatã la intrare (31.200 lei 3.. În condiþiile aplicãrii metodei de amortizare degresivã (AD1).000 lei c) 20. Contabilitate – experþi contabili c) 212 = % 231 722 405.500 lei 10.000 lei 22.200 lei 4. care vor fi sumele ºi operaþiile contabile înregistrate în anul N+2: a) 6811 131 b) 6811 131 c) 6811 131 = = = = = = 2813 7584 2813 7584 2813 7584 7.000 lei 22.500 lei .N.000 lei. stabiliþi care este tratamentul contabil pentru cea de-a doua reevaluare conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”: a) 25.000 lei 17.64 TESTE GRILÃ.000 lei 255. la 20.000 lei 22.200 lei 4.000 lei. ªtiind cã societatea transferã rezerva din reevaluare la rezultatul reportat pe mãsura amortizãrii activului.000 lei b) 25. finanþatã 25% din resurse proprii ºi 75% din subvenþie de la buget.000 lei 12.500 lei 4.150 lei 36.000 lei. o instalaþie în valoare de 20. stabilindu-se ca valoare justã valoarea de 87.N-1) la valoarea de 100.000 lei 22.500 lei 5.12.000 lei 35.500 lei 25. A doua reevaluare a instalaþiei se efectueazã dupã doi ani de la prima reevaluare.12.500 lei.000 lei 150.500 lei 7. având durata de viaþã utilã de 10 ani ºi fiind amortizatã dupã metoda linearã. amortizabilã în 5 ani. stabilindu-se ca valoare justã valoarea de 40. O societate comercialã a achiziþionat.500 lei 20.

950 lei 16. la preþ de vânzare. inclusiv TVA. În condiþiile aplicãrii IAS 16 „Imobilizãri corporale”.N evaluat la preþ de vânzare.01.950 lei 213 = c) 92. O întreprindere comercialã cu amãnuntul prezintã urmãtoarele informaþii aferente lunii ianuarie: stoc de marfã la 01.000 lei. inclusiv TVA. O societate comercialã importã o instalaþie pentru extracþia gazelor naturale.000 lei.000. care este formula contabilã legatã de achiziþie: a) 77.485.000 lei.950 lei 213 = 38. se vor ridica la 16.N. Societatea estimeazã cã. cheltuielile cu demontarea ºi mutarea activului.000 lei.000 lei 88. Cunoscând cota de adaos comercial de 25%.000 lei.950 lei b) 92. Valoarea de inventar (actualã) a cunoscut urmãtoarea dinamicã la închiderea unor exerciþii financiare succesive: N = 420. c) 1. .. cheltuieli cu reclama 15. vânzãri de mãrfuri în cursul lunii. la închiderea fiecãrui exerciþiu financiar figureazã în contabilitate un stoc de materiale consumabile cu valoarea de 400.. 148.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 65 37.950 lei 213 = % 404 446 1513 % 404 1513 % 404 446 57. N+2 = 350. cheltuieli legate de punerea în funcþiune 12. La o societate comercialã.000 lei.000 lei 76.950 lei 16.000 lei. la cost de achiziþie de 2.000 lei.785.200. care este costul de achiziþie al mãrfurilor vândute: a) 1. de 1. în cursul lunii s-au efectuat urmãtoarele operaþii: cumpãrãri de mãrfuri pe data de 17.000 lei.000 lei.TESTE GRILÃ.000 lei. 39.000 lei 4.000 lei. b) 1.000 lei 4. cheltuielile legate de achiziþie fiind: preþ de cumpãrare 45. recunoscute printr-un provizion. la terminarea extracþiei. comision vamal 450 lei.750 lei. N+1 = 310.01. TVA 19%.500.

preþ de vânzare exclusiv TVA al produselor finite vândute 500.300 lei din vânzarea unei instalaþii. c) 510.850 lei flux din investiþii.175 lei flux din exploatare.000 lei. furnizori: sold iniþial 6.. -250 lei flux din investiþii.000 lei.000 lei – sold final 3.500 lei. stocuri: sold iniþial 3.000 lei. Alþi 250 lei. +4. salarii plãtite 80. 350 lei au fost încasaþi din emisiunea de capital ºi alþi 325 lei.000 lei. stoc iniþial de produse finite la cost de producþie 30. salarii datorate 30.000 lei.000 lei. ce înregistrãri contabile se impun la sfârºitul celor trei exerciþii. b) 420.000 lei. servicii nefacturate primite de la terþi 10. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: profit înainte de impozitare 33.550 lei ºi s-au încasat 2. . 320. Contabilitate – experþi contabili Conform principiului prudenþei. Cheltuielile cu dobânda au fost de 1.000 lei 391 = 7814 50.000 lei.000 lei.400 lei. c) +36.425 lei flux din exploatare.000 lei.000 lei. 41. b) +37. stoc final de produse finite la cost de producþie 10.000 lei.000 lei. 310.000 lei. cheltuieli cu amortizarea 750 lei.000 lei b) 6814 = 391 20. subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 20.000 lei 391 = 7814 40.000 lei – sold final 8. impozit pe profit plãtit 300 lei. Se cunosc urmãtoarele informaþii: cumpãrãri de materii prime 200. consum de materii prime 150.66 TESTE GRILÃ. legaþi de cheltuielile cu dobânda ale perioadei precedente.000 lei 6814 = 391 10.000 lei c) 6814 = 391 20. 1.000 lei 6814 = 391 90. din împrumuturi pe termen lung.000 lei.752/2005: a) 520. 310.925 lei flux din exploatare.. +75 lei flux din finanþare.000 lei – sold final 600 lei. au fost de asemenea plãtiþi în timpul perioadei. Conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie”.900 lei. din care 425 lei au fost plãtiþi în timpul perioadei. clienþi: sold iniþial 2.000 lei 391 = 7814 40. în condiþiile utilizãrii metodei ajustãrilor de valoare: N N+1 N+2 a) 6814 = 391 90.000 lei 40. Care este mãrimea cifrei de afaceri nete ºi a rezultatului din exploatare aºa cum se degajã din OMFP nr.000 lei.000 lei. producþie obþinutã la cost de producþie 300. Au fost efectuate plãþi privind achiziþia unui teren în valoare de 2. fluxurile de numerar provenite din activitãþile de exploatare ºi investiþii sunt: a) +36.

000 lei 5121 5121 5121 = = = 766 3.000.000 lei 2.000 lei 2.000.000 lei .000 lei 766 4.000.000 lei b) 350.12. conform IAS 18 „Venituri”.N.000.000. O societate comercialã cumpãrã la 30. Încasarea cuponului de dobândã la 31. iar 30%.04.000 lei c) 4.000.000 lei 350.500. încasarea acestor dobânzi se înregistreazã prin formula contabilã: a) 5121 = % 506 766 % 472 766 506 5. o societate încaseazã suma de 5. preþul de achiziþie 102.000 lei 3.000 lei.000.N un numãr de 150 de obligaþiuni. valoarea nominalã a unei obligaþiuni este de 100. în conformitate cu prevederile IAS 18 „Venituri”.000. din care 2.. La data de 30.000 lei 766 3.000. condiþiile de platã fiind: 50% din preþ se plãtesc în momentul vânzãrii.N. Contabilitate – experþi contabili 67 42.10.000 lei b) 5121 = c) 5121 = 43.000.000 lei c) 200.500.000 lei 44.000 lei 472 472 766 = = = 766 766 472 150.000 lei 200. dupã 2 ani de la vânzare.000 lei reprezentând dobânzi aferente obligaþiunilor deþinute începând cu data de 01.000. Conform IAS 18 „Venituri”.05.N mãrfuri în valoare de 2.000 lei 5. încasatã la 31 decembrie.500. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obþine un credit echivalent de pe piaþa financiarã la o ratã a dobânzii de 20%.000 lei 3.000.000 lei sunt dobânzi aferente perioadei 01.N.500.06.01.000 lei. dobânda anualã este de 30%. O societate comercialã vinde unui client la 01.000. genereazã înregistrarea: a) 3. 20% din preþ se vor plãti dupã un an de la vânzare. se contabilizeazã prin formula: a) 150.000 lei 5. La sfârºitul exerciþiului N veniturile financiare.N.000 lei.000 lei 506 1.01-30.TESTE GRILÃ.000 lei b) 4..

ajustãri pentru deprecierea creanþelor clienþi .400 lei.128 lei 1..000 Capitalul social al societãþii ALFA este format din 6. din 2. prima de fuziune propriu-zisã ºi prima de fuziune complementarã sunt: a) 9. O societate comercialã are urmãtorul bilanþ înaintea operaþiei de lichidare: mãrfuri 600.000 lei. 47. iar cele ale societãþii BETA. Care este suma impozitului pe profit datorat ºi cea a impozitului de plãtit pe exerciþiul N: Impozit datorat Impozit de plãtit a) 2.100 lei.600 lei.000 lei. Activele diverse ale societãþii ALFA au fost reevaluate la 45.375 lei c) 3.500 acþiuni.000 52. cheltuieli aferente exerciþiului N = 5.000 lei. din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400 lei ºi amenzi plãtite autoritãþilor române 1.000 lei. venituri aferente exerciþiului N = 18.Capitaluri proprii. din care plãtit 500 lei. Bilanþurile celor douã societãþi înaintea operaþiei de fuziune se prezintã astfel: Activ Titluri de participare Beta Active diverse Total activ Alfa 8. 1.200 23.000 Beta Capitaluri ºi datorii .625 lei 46. 4.68 TESTE GRILÃ.capital social 44.125 lei 2. Se presupune cota de impozit pe profit de 16%.000 lei.175 lei 2.000 24. b) 9.400 lei. 4.600 lei. ALFA deþine 40% din capitalul lui BETA. iar al societãþii BETA.N = 800 lei. din care dividende încasate 2. 2. Contabilitate – experþi contabili 45.000 Datorii Alfa Beta 33.600 lei.000 10.11. Creºterea de capital social. la o valoare de 31.000 acþiuni x 8 lei/acþiune.400 lei.000 lei.000 acþiuni. ajustãri pentru deprecierea mãrfurilor 50.000 lei.628 lei b) 3. c) 9. achiziþionat ca 1.600 lei.600 lei.000 Total capitaluri ºi datorii 52. Societãþile ALFA ºi BETA decid fuziunea prin absorbþia lui BETA de cãtre ALFA.800 lei. 6. Dispuneþi de urmãtoarele date la închiderea exerciþiului N: impozit pe profit calculat ºi înregistrat la 30. 1. din care: .000 7.000 19..200 30. clienþi incerþi 100.800 lei.500 30.500 30.

180. achitã furnizorii.000 lei 711 1.000 lei.000 lei 902 1. 60%.020. Pentru fabricarea produsului A.180.020.000 lei.220.000 lei.000 lei. operaþie scutitã de TVA.5 lei.000 lei. credite bancare pe termen lung 200.220. Contabilitate – experþi contabili 69 30.000 lei. a factorului de acoperire ºi a intervalului de siguranþã? a) 6.TESTE GRILÃ. Care este mãrimea profitului net din lichidare ºi a dividendelor nete cuvenite la partaj.922.220.000 lei c) 1. ramburseazã creditul ºi plãteºte o dobândã de 60.000 lei.180.000 lei.250 lei..000 lei 1. b) 92.000 lei 1. 48. 87. în condiþiile în care toate ajustãrile constituite au fost deductibile fiscal: a) 70. din care variabile 320. TVA 19%.000 lei 345 902 345 931 345 931 = = = = = = 711 1.000 kg ºi vinde 4.000 kg produse finite la preþul de vânzare unitar de 5 lei/kg.000 lei 711 1.5 lei.137.000 lei 902 1. cheltuieli extraordinare 300.020. primind un scont de 2% din valoarea tranzacþiei. cheltuieli indirecte 520.000 lei. . O societate comercialã produce 6. 2.550 lei.. Cota de impozit pe profit este de 16% ºi impozitul pe dividende. Obþinerea produsului finit la cost de producþie efectiv se înregistreazã în contabilitatea financiarã ºi în cea de gestiune astfel: a) 1. furnizori 170.4 lei.000 lei.000 lei. capital social 400.000 lei 49. Costurile variabile pe unitatea de produs sunt de 2 lei. Care este mãrimea costurilor fixe ale perioadei.220. operaþie scutitã de TVA. ºi le încaseazã.056 lei. recupereazã de la clienþii incerþi doar 60. Societatea vinde mãrfurile cu 700.000 lei 1. conturi curente la bãnci 150.000 lei.000 lei. 10.000 lei 921 1. 63. c) 2.180. de 10%.000 lei. Capacitatea de producþie a fost utilizatã pentru 80% din nivelul de activitate normal.000 lei.020.000 lei b) 1. întreprinderea a efectuat în exerciþiul N urmãtoarele cheltuieli: cheltuieli directe 700.050. iar rezultatul din vânzare este de 6.

108 lei/buc. 5.000 lei. O întreprindere deþine în stoc.000 lei. iar titlurile de participare.116. Care este valoarea produselor finite în bilanþul de la 31. b) 27.000 lei. datorii 18.70 TESTE GRILÃ. a) 25 acþiuni. 7.000 lei. 50%. furnizori 75. Care este mãrimea impozitului pe profit datorat în urma operaþiilor de lichidare ºi partaj în condiþiile în care toate ajustãrile constituite au fost deductibile fiscal: . 60 acþiuni. societatea B: active diverse 31.000 lei. ajustãri pentru deprecierea produselor finite 15.500 lei. la 31. capital social 20.000.. Preþul pe piaþã al produselor la 31. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii despre douã societãþi comerciale care fuzioneazã: societatea A: active diverse 57. Societatea vinde produsele finite cu 100.000 lei. c) 5. c) 28.000 lei.N. datorii 30.N: a) 27. 51.000 lei. rezerve legale 40. conturi curente la bãnci 70. titluri de participare 100. Cota de impozit pe profit este de 16%. 40%.12.000 lei.000 lei. clienþi creditori 80. cu 150.036.000 lei. 180 acþiuni.000 lei.N este de 5. TVA 19%.000 lei. b) 75 acþiuni. II) Societatea B absoarbe societatea A. 9.. O societate comercialã are urmãtorul bilanþ înaintea operaþiei de lichidare: produse finite 80.000 lei.000 lei. iar cheltuielile necesare pentru realizarea vânzãrii reprezintã 200 lei/buc. 52.000 lei ºi le încaseazã.000 lei. numãr de acþiuni 90 titluri.12.400 bucãþi de produse finite A al cãror cost de producþie este de 5..000 lei. c) 15 acþiuni.200 lei/buc. Determinaþi câte acþiuni trebuie sã primeascã un acþionar care deþine 30 de acþiuni în cazul în care: I) Societatea A absoarbe societatea B. 50.12.000 lei. numãr acþiuni 150 titluri.000 lei. ajustãri pentru deprecierea titlurilor de participare 20. 36 acþiuni. Contabilitate – experþi contabili b) 7. restituie avansurile încasate de la clienþi ºi plãteºte datoria faþã de furnizori primind un scont de 10% din totalul datoriei.000 lei.

000.000 lei.400. cantitate fabricatã ºi vândutã 500 buc. pentru care se emit 1. Contabilitate – experþi contabili 71 a) 63. creanþe 400 lei. c) cu 260 buc.000 acþiuni.500 lei. creºteri ale creanþelor comerciale 3.300 lei.000 lei.125 lei. Se decide creºterea capitalului social prin dubla mãrire astfel: în faza I. cheltuieli indirecte de producþie variabile 400 lei. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: toate acþiunile filialei au fost achiziþionate cu 9. 54.000. Determinaþi mãrimile teoretice ale DA-ului ºi DS-ului ºi mãrimea capitalului social dupã dubla mãrire: DA DS Capital social a) 350 lei 180 lei 60.000 acþiuni.400 lei.. încorporãri de rezerve în valoare de 3. 53.200 lei. aporturi în numerar pentru care se emit 9.000 lei. b) cu 100 buc.800 lei.000 acþiuni a 3. împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni 3.400 lei pentru achiziþia unor clãdiri. profit înainte de impozitare 15. costuri fixe totale 80. . cheltuieli cu dobânzile 1. descreºteri în valoarea stocurilor 2.000 lei.000 lei.700 lei.850 lei.000 lei c) 253 lei 78 lei 70. c) 24..000.000 lei.000 lei b) 78 lei 253 lei 60. iar în faza a II-a.TESTE GRILÃ. Valorile juste ale activelor achiziþionate ºi ale obligaþiilor preluate sunt urmãtoarele: stocuri 3..100 lei/acþiune preþ de emisiune. terenuri ºi clãdiri 8. Dispuneþi de urmãtoarele date: preþ de vânzare unitar 1. rezerve 8.. Cu cât ar trebui sã fie mãritã cantitatea de produse fabricatã ºi vândutã pentru a acoperi creºterea cu 50% a salariilor ºi a menþine profitul constant: a) cu 600 buc. b) 28.000 lei 55.500.000 lei. furnizori 3. numerar 4.400 lei. venituri din investiþii financiare 2.128 lei.000 lei.200 lei. cost variabil unitar: materii prime 300 lei. Au fost efectuate plãþi în valoare de 8. descreºteri în valoarea furnizorilor 5. Situaþia înainte de dubla mãrire a capitalului social se prezintã astfel: capital social împãrþit în 10. salarii 200 lei.

600 lei c) +10.000 lei 57. cheltuieli privind lucrãrile ºi serviciile prestate la terþi 20 lei.600 lei 56. Care este capacitatea de autofinanþare aferentã exerciþiului N? a) 230 lei.000 lei. b) 210 lei. 58.250 lei. furnizori 180.650 lei +13. cantitate fabricatã ºi vândutã 80 buc.000 lei -10. Determinaþi fondul de rulment. cheltuieli variabile 120.000 lei..000 lei.350 lei -13. Se dau urmãtoarele informaþii aferente exerciþiului financiar N: venituri din vânzarea mãrfurilor 1. cheltuieli privind impozitul pe profit 100 lei.. c) 235 lei.000 lei +30.000 lei +10.000 lei.72 TESTE GRILÃ. .000 lei. Care este pragul de rentabilitate în unitãþi fizice.000 lei. cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizãrilor corporale 20 lei.000 lei c) -70. în condiþiile în care costurile variabile scad cu 10%: a) 55 buc.000 lei.600 lei b) +7. necesarul de fond de rulment ºi trezoreria netã a societãþii: FR NFR TN a) -20. costuri fixe totale 173. cheltuieli privind activele cedate 5 lei. Dispuneþi de urmãtoarele date: cifrã de afaceri 360. Contabilitate – experþi contabili Conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie” fluxurile de numerar provenite din activitãþile de exploatare ºi de investiþii sunt: Flux de exploatare Flux de investiþii a) +4.000 lei -30. capitaluri proprii 230. împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni 90.000 lei -10.950 lei +17.. venituri din cedarea imobilizãrilor 10 lei. stocuri ºi creanþe 170. venituri din sconturi primite 50 lei. O societate comercialã prezintã urmãtoarele informaþii referitoare la bilanþ: active imobilizate 300.000 lei..000 lei b) +20.000 lei. disponibil la bãnci 30.000 lei -60. cheltuieli privind mãrfurile vândute 700 lei.

000 lei 681 681 = = 212 281 47. 59. convenþiile ºi metodele specifice adoptate de o întreprindere pentru întocmirea ºi analiza conturilor anuale.000 lei 60. inteligibilitatea. prudenþa. c) se aºtepta sã fie realizat sau deþinut pentru vânzare sau consum în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii. Unul dintre criteriile de mai jos nu poate fi reþinut pentru clasificarea unui activ drept activ curent (circulant) atunci când (indicaþi rãspunsul eronat): a) reprezintã numerar sau echivalente de numerar a cãror utilizare este restricþionatã.000 lei 681 = 212 42. La finele anului N..000 lei. Dispuneþi de urmãtoarele date: O societate deþine o clãdire achiziþionatã la 31. La sfârºitul duratei utile de viaþã valoarea rezidualã este estimatã la 40.N-3 la valoarea contabilã de intrare de 150. neutralitatea. în condiþiile în care nu se folosesc conturile de ajustãri. 62. politicile contabile reprezintã: a) principiile.. 61. informaþiile prezentate în situaþiile financiare sunt credibile în mãsura în care asigurã: a) comparabilitatea.000 lei 30. prevalenþa economicului asupra juridicului.000 lei b) 47. preþul net de vânzare estimat este de 75. amortizatã linear în 10 ani. Contabilitate – experþi contabili 73 b) 50 buc. Potrivit IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”.12.000 lei c) 30. b) reprezentarea fidelã. completitudinea. prudenþa. neutralitatea. prudenþa. .TESTE GRILÃ. iar valoarea de utilizare este de 70.. Conform IAS 36 „Deprecierea activelor”. care este înregistrarea deprecierii la sfârºitul anului 2000: a) 42. prevalenþa economicului asupra juridicului. Potrivit Cadrului IASC ºi IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”.000 lei. c) reprezentarea fidelã. pragul de semnificaþie. c) 58 buc. b) este deþinut în principal în scopul comercializãrii sau pe termen scurt ºi se aºtepta sã fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanþului. consecvenþa prezentãrii. relevanþa. integralitatea.000 lei.000 lei.

Cheltuielile legate de achiziþie sunt: preþ de cumpãrare 60.000 lei.000 lei 12. taxã vamalã 6.000 lei 5.000 lei c) 12.000. O societate comercialã deþine o instalaþie procuratã în anul 1 la valoarea de 50.000 lei 65.600. În condiþiile aplicãrii metodei actualizãrii valorii nete.000 lei.000.600. convenþiile.500. Care sunt costul de achiziþie. reducere comercialã 2.000 lei.000 lei b) 5. cheltuieli cu reclama 6.000. La sfârºitul anului 3 se decide reevaluarea sa.000. cheltuieli cu proiectul de amplasare 12. valoarea justã stabilitã fiind de 25. În conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”. O societate comercialã care þine evidenþa mãrfurilor la preþ de vânzare. b) 123. o societate.000.000. Contabilitate – experþi contabili b) principiile.500.000.000.000 lei 7.74 TESTE GRILÃ. costul de achiziþie va fi: a) 108. înregistrãrile contabile sunt: a) 5.600.000 lei 7.000 lei.000 lei 213 2813 213 213 105 = = = = = 105 213 105 105 2813 5.000 lei. A.000. inclusiv TVA.000 lei. cheltuieli cu punerea în funcþiune 18. achiziþioneazã de la o altã societate. la preþ de vânzare.000 lei. 63. regulile.000. bazele.000 lei 30. conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”. regulile ºi practicile specifice adoptate de o întreprindere la întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare.000. adaosul comercial ºi TVA aferente acestei vânzãri ºi cum se înregistreazã ieºirea din gestiune a mãrfurilor vândute: .000 lei. ºi care practicã un adaos comercial de 30% a vândut ºi a încasat mãrfuri în sumã de 2. 64.000 lei.629. B. onorariile inginerilor 14.000 lei.000 lei 30.500.000.000.. amortizatã linear în 5 ani.900 lei..500. o linie tehnologicã pentru extracþia petrolului. În anul N.000.000 lei. comision vamal 600.000. c) 130.000 lei. pierderi iniþiale din exploatare înregistrate înainte ca activul sã atingã parametrii planificaþi 7. metodele ºi practicile concrete adoptate de o întreprindere pentru þinerea contabilitãþii primare. convenþiile.000 lei. c) principiile.000.000 lei.

000 lei 67. Care sunt înregistrãrile anului N+1: a) 8.000 lei b) c) 2. x 6.000 lei. inclusiv TVA 19%.900 lei 1.900 lei 2. x 4.400. pe 30. x 3. taxã vamalã 4. cheltuieli legate de punerea în funcþiune 12.330.000 buc.08: 6. 15.000 lei 929.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 75 a) b) 2.000 lei.300.08 stoc iniþial 5.300..100.000.000 lei.629.300.100.000 lei 833..000 buc.900 lei c) = 371 2.499.08: 3.500.500 lei/buc.TESTE GRILÃ. cheltuielile cu demontarea ºi mutarea activului recunoscute printr-un provizion se vor ridica la 16.000 lei 510.000 buc.000 lei 2.08: 4..629.000 lei 419.08: 2. cheltuielile legate de achiziþie fiind: preþ de cumpãrare 45. la terminarea extracþiei.000 lei 2.000 lei.000 lei.000 buc. ieºiri: pe 18. 1. pe 09. b) 14. La sfârºitul anului N probabilitatea de încasare a creanþei este de 60%.000.000 lei.000 lei.000.629. ºi pe 28.08 ºi a stocului final evaluat prin metoda costului mediu ponderat calculat dupã fiecare operaþie de intrare: a) 42.900 lei 1.000 lei.000 lei 2.000 buc.900 lei 607 607 378 4428 607 378 = = 371 371 2.000..499. Situaþia stocurilor unei societãþi comerciale este: 01.000 buc.000 lei 833.000 buc.800..330. c) 14.629. O societate comercialã importã o instalaþie pentru extracþia gazelor naturale. 68. Societatea estimeazã cã..330.000 lei/buc.000 lei. x 1. comision vamal 450.. . cheltuieli cu reclama 15.000 lei/buc.700. intrãri: pe 05.700. În anul N+1 probabilitatea de neîncasare a creanþei este de 70%.000 lei.08: 8.500. 14. În anul N o societate vinde mãrfuri unui client A în valoare de 8.000 lei/buc. pe 25. Care este valoarea ieºirilor din data de 28.000 lei.000 lei/buc.08: 1. x 7.000 lei 4118 6814 6814 6814 = = = = 4111 4912 491 491 8.000 lei.900 lei 66.

000 lei 69. Care este suma impozitului pe profit datorat ºi de plãtit pe exerciþiul N: Impozit datorat Impozit de plãtit a) 3.000 lei. Conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie”.400 lei. 71.000 lei 88.000 lei 213 213 = = 404 1513 404 446 76.950. Contabilitate – experþi contabili În condiþiile aplicãrii IAS 16 „Imobilizãri corporale”.000 lei c) 92.000 lei b) 3.000 lei.000. din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400. venituri din investiþii financiare 3.600 lei. cheltuieli indirecte . c) 25. din care plãtit 500.375. furnizori: sold iniþial 4.000 lei 70.000. Se presupune o cotã de impozit pe profit de 16%. Dispuneþi de urmãtoarele date la închiderea exerciþiului N: impozit pe profit calculat ºi înregistrat la 30. b) 24.950.700 lei.500 lei.000 lei ºi amenzi datorate autoritãþilor române 1. stocuri: sold iniþial 7.950.000 lei 16.000 lei.000 lei.825. dobânzi plãtite 1. sold final 4..000 lei c) 2.000.950.000 lei.11.000 lei 4.100.000.950.N: 800.000.175. sold final 3. întreprinderea a efectuat în exerciþiul N urmãtoarele cheltuieli: cheltuieli directe 600. care este formula contabilã legatã de achiziþie: a) 77. cheltuieli aferente exerciþiului N: 5. Pentru fabricarea produsului A.000 lei 2.600 lei.128.950.000 lei.000. fluxul de numerar din activitatea de exploatare este: a) 15.000 lei.628. asigurare încasatã 200 lei.000 lei b) 92. venituri aferente exerciþiului N: 18.000 lei.000 lei. clienþi: sold iniþial 4.000 lei 446 4.325..76 TESTE GRILÃ.000 lei 1513 16. din care dividende încasate 2.700 lei.000 lei 2. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: profit net înaintea impozitãrii 25.000 lei 1.000.000 lei.600 lei.500 lei. cheltuieli cu amortizarea 1. pierderi din diferenþe de curs valutar 1.500 lei.000 lei 213 = 404 57.200 lei.700 lei. sold final 1. impozit pe profit plãtit 1.200 lei.

000 lei.000. rezerve 5.000 lei b) 120.000 lei.000.000.000 lei 44.000 lei 35.000.000.000.TESTE GRILÃ.000 lei 931 = 902 840.000 lei. subvenþii pentru investiþii 1. Care este formula contabilã la rambursarea prin anularea obligaþiunilor: a) 100.000 lei/obligaþiune.000 lei 933 = 921 768. prime privind rambursarea obligaþiunilor 1.000.000 lei.000.000.000.000 lei 125.000 lei .000 lei c) 331 = 711 768.000. repartizarea profitului 4..000 lei 72. 1.752/2005.000. din care variabile 180.000 lei. Obþinerea produsului finit la cost de producþie efectiv se înregistreazã în contabilitatea financiarã ºi în cea de gestiune astfel: a) 345 = 711 816.000 lei 5.000 lei 36.000 lei.500 lei. Contabilitate – experþi contabili 77 240.000 lei c) 23. valoarea de rambursare 12. Dupã 4 ani.000 lei 73. Capacitatea de producþie a fost utilizatã pentru 60% din nivelul de activitate normal. cheltuieli extraordinare 120. împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni 14.000.000 lei.000 titluri.000 lei 161 668 161 668 161 169 = = = 506 506 506 125.000.000 lei 5.000.000.000.000. datorii comerciale curente 7. Folosind OMFP nr.000 lei.000.000 lei/obligaþiune.000 lei/obligaþiune. durata creditului 10 ani. rezultatul reportat (pierdere) 3.000 lei.000 lei c) 120. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: capital social 20. valoarea de emisiune 9.000.000.000 lei 25.000.000 lei b) 345 = 711 840. preþul de rãscumpãrare este 12. care este mãrimea capitalurilor proprii ºi a capitalurilor permanente: Capital propriu Capital permanent a) 23.000 lei. valoarea nominalã 10.000 lei 125. împrumutul este rambursat prin rãscumpãrare la bursa obligaþiunilor.000 lei.. cu rambursare integralã la expirarea scadenþei.000. rezultatul exerciþiului (profit) 4.000 lei 902 = 921 816.000.000 lei b) 22. Întreprinderea ALFA emite un împrumut obligatar cu urmãtoarele caracteristici: numãrul de obligaþiuni 10.000 lei.

scont de decontare 1%.620 lei 2..000 lei 75.78 TESTE GRILÃ.000. În baza formularului de cont de profit ºi pierdere din þara noastrã.000 lei 401 401 401 767 = = = = 371 4426 371 4426 371 4426 401 200.000.750. din care aferente lui A 3.620 lei 198.331. Folosind salariile directe în valoare de 4.000. TVA 19%.000 lei.000 lei.100. ºi formula contabilã corespunzãtoare: a) 921 = 923 b) 923 = 901 c) 923 = 921 A 7. printr-o facturã de reducere. lucrãri executate ºi servicii prestate 25. c) Cifra de afaceri netã ± Variaþia stocurilor + Producþia imobilizatã.000 lei.800 lei B 4. O societate achiziþioneazã mãrfuri în baza facturii: preþ de cumpãrare 10.620 lei b) 235.620 lei 2. A ºi B.400 lei 76.000. Contabilitate – experþi contabili 74.000 lei 37.000 lei A 9. b) Cifra de afaceri netã ± Variaþia stocurilor + Producþia imobilizatã + alte venituri din exploatare. Precizaþi înregistrãrile contabile privind primirea facturii ulterioare: a) 237.752/2005.850. . veniturile din exploatare sunt egale cu: a) Producþia vândutã ± Variaþia stocurilor + Producþia imobilizatã.620 lei 200. conform OMFP nr.000 lei.192. 77.. Dispuneþi de urmãtoarele date: o întreprindere produce douã produse.635.000 lei. costurile indirecte de producþie fiind de 14. se primeºte un rabat de 2%.000 lei. din care fixe 6.000 lei B 3.000. Ulterior.000 lei. care sunt costurile indirecte imputate raþional celor douã produse în condiþiile în care gradul de activitate este de 60%.640.000 lei B 3.000 lei 37.000 lei A 7.000 lei 37.572. 1. ca bazã de referinþã.620 lei c) 237. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii la sfârºitul anului N: vânzãri de produse finite 60.

000 lei preþ cu amãnuntul.000. c) 540.000. alte venituri din exploatare 2.500. potrivit IAS 36 „Deprecierea activelor”: a) 1 .000 lei.. Conform IAS 36.000.000 lei b) 113. exclusiv TVA.000 lei. are bunuri disponibile pentru vânzare în valoare de 1.000 lei c) 120. venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri ºi cheltuieli 1. 1.000. b) 100. b) valoarea recuperabilã este mai mare decât valoarea contabilã.000 lei 121.000 lei 127. Conform OMFP nr.000 lei cost de achiziþie. vânzãri de mãrfuri 8.000 lei.000 lei 78.000 lei preþ cu amãnuntul ºi 600. stocuri finale 40. stocuri iniþiale de produse finite 50.000 lei. O întreprindere de vânzãri cu amãnuntul.000. 79. locaþii de gestiune ºi chirii 12.000 lei.000 lei.TESTE GRILÃ.000. Care este costul estimat al bunurilor vândute? a) 900.000.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 79 venituri din redevenþe.500. costul mãrfurilor vândute 7. venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 15.752/2005. 80. ºi un stoc final în valoare de 100.000 lei.000 lei.000. ªtiind cã n reprezintã perioada de referinþã ºi i reprezintã rata de actualizare. precizaþi care din urmãtoarele relaþii matematice sunt folosite pentru determinarea valorii de utilizare a unei unitãþi generatoare de numerar.500. producþia imobilizatã 22..000 lei.000 lei.000 lei.000.000. c) preþul net de vânzare este mai mic decât valoarea recuperabilã.000.500. (1 + i)n .000 lei 133. care este suma ce se va înscrie în contul de profit ºi pierdere la cifra de afaceri netã ºi la venituri din exploatare – total: Cifra de afaceri netã Venituri din exploatare – total a) 105.000. o pierdere din depreciere trebuie recunoscutã pentru o unitate generatoare de numerar numai dacã: a) valoarea sa contabilã este mai mare decât valoarea sa recuperabilã.

estimate de întreprindere. are valoarea contabilã de 2. b) activul este neidentificabil. valoarea de utilizare de 2. Determinarea valorii de utilizare a unui activ se face pe baza fluxurilor viitoare de numerar ale activului. ºi valoarea justã diminuatã cu costurile vânzãrii de 1.. c) intrãrile ºi ieºirile de numerar generate de folosirea continuã a activului. reprezintã: a) valoarea care se poate obþine prin utilizarea continuã a activului. Contabilitate – experþi contabili b) x(1 + i)n. 84. 83. 81. b) maximul dintre valoarea lui justã diminuatã cu costurile vânzãrii ºi valoarea lui de utilizare. c) preþul net de vânzare al activului.80 TESTE GRILÃ.500 u.. o pierdere din deprecierea unui activ trebuie recunoscutã imediat ca o cheltuialã în contul de profit ºi pierdere. Care va fi pierderea din depreciere ce trebuie recunoscutã ca o cheltuialã? .m. inclusiv valoarea rezidualã. c) activul este înregistrat la valoarea reevaluatã pe baza unui alt Standard Internaþional de Contabilitate. 82.m.m. 1– c) 1 (1 + i)n i . b) proiecþii ale intrãrilor ºi ieºirilor de numerar generate de folosirea continuã a activului. în afara cazului în care: a) legislaþia contabilã sau fiscalã interzice un astfel de tratament. precum ºi fluxurile nete de numerar generate de vânzarea activului la sfârºitul vieþii sale. care trebuie sã includã: a) proiecþii ale intrãrilor ºi ieºirilor de numerar generate de folosirea continuã a activului. conform estimãrilor fãcute de întreprindere. potrivit IAS 36. Valoarea recuperabilã a unui activ. Potrivit IAS 36. în stare de utilizare continuã.000 u. Un activ identificabil. stabilite potrivit unei metodologii aprobate..200 u.

. Un activ genereazã în urmãtorii 5 ani fluxuri de numerar dupã cum urmeazã: a) b) c) d) e) anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 1. respectiv 15..m.. Contabilitate – experþi contabili 81 a) 200 u. Un activ identificabil are valoarea recuperabilã de 15. b) 4. potrivit IAS 36? a) 8.. Prin vânzarea unui activ identificabil se obþine în mod obiectiv suma de 8..m. Calculând.m. 1. c) 5... c) nu se poate calcula deoarece nu se cunoaºte rata de actualizare.m.200 u.112 u.m.. c) 500 u.000 u. rezultã: a) 6. b) 700 u. Potrivit IAS 36. Care va fi valoarea recuperabilã a acestui activ.000 u. conform IAS 36.700 u.700 u. care este pierderea din depreciere care va fi recunoscutã în cheltuieli: a) 1. 600 u. b) 0.. valoarea lui de utilizare calculatã pe baza fluxurilor viitoare de numerar ºi a unei rate de actualizare de 17% este de 9.. valoarea justã diminuatã cu costurile vânzãrii corespunde valorii sale de utilizare.. valoarea de utilizare a acestui activ pe baza unei rate de actualizare de 12%. 86.700 u.m.m.000 u.m. c) nu se poate stabili deoarece nu se cunoaºte valoarea contabilã a activului. .TESTE GRILÃ..m.m.m.925 u. 1.. b) 9.. valoarea contabilã este 14.m.500 u.600 u..000 u.m.600 u. 87.000 u.m. 85.m. 1.m.m..m.000 u.m.

c) în capitalurile proprii sau la venituri. potrivit IAS 16. Reevaluarea imobilizãrilor corporale pentru aplicarea tratamentului contabil alternativ permis prevãzut de IAS 16 se face de regulã: a) de echipe tehnice compuse din specialiºtii întreprinderii. b) 2. potrivit IAS 16.m. c) de comisii de inventariere stabilite de conducerea întreprinderii. Potrivit IAS 36. recunoscutã anterior ca o cheltuialã. iar pe piaþã acest activ se vinde la 19. se înregistreazã: a) la cheltuieli.. b) în capitalurile proprii. se înregistreazã: a) în capitalurile proprii. Diferenþele favorabile din reevaluarea imobilizãrilor corporale. este: a) costul activului respectiv ce trebuie recuperat pe întreaga duratã de viaþã utilã a acestuia. Valoarea amortizabilã a unei imobilizãri corporale. valoarea de utilizare a acestui activ.. Un activ identificabil este înregistrat la costul istoric de 20.m.82 TESTE GRILÃ.000 u. în mãsura în care aceasta compenseazã o diferenþã favorabilã a aceloraºi active. 90. recunoscutã anterior în capitalurile proprii. în mãsura în care aceastã diferenþã compenseazã o diferenþã nefavorabilã a aceloraºi active. este de 18.. 91... c) la cheltuieli sau în diminuarea capitalurilor proprii. Diferenþele nefavorabile din reevaluarea imobilizãrilor corporale..500 u. Contabilitate – experþi contabili 88.000 u. b) la venituri. determinatã pe baza unei rate de actualizare de 15%. 89. 92. potrivit IAS 16. care va fi pierderea din depreciere a acestui activ ce trebuie recunoscutã în cheltuieli: a) 500 u. . c) necunoscând valoarea contabilã nu se poate stabili dacã existã pierdere din depreciere.m.m.m. b) de profesioniºti calificaþi în evaluare.000 u.

125 u. ºi sã poatã fi utilizat pe parcursul mai multor perioade.. potrivit IAS 16. b) sã fie deþinut de întreprindere pentru producþie de bunuri.m. închiriere sau pentru a fi folosit în scopuri administrative. c) sã genereze pentru întreprindere beneficii economice viitoare ºi sã aibã o duratã de viaþã ce depãºeºte un an. iar costul sãu sã poatã fi evaluat în mod credibil. La 10 iunie 2000. Sã se stabileascã (potrivit IAS 16): I) Costul istoric. 95. mai puþin amortizarea cumulatã..m.500 u.. Contabilitate – experþi contabili 83 b) costul activului din care s-a scãzut valoarea rezidualã. Valoarea contabilã a unei imobilizãri corporale. este: a) costul istoric sau altã valoare care substituie costul. precum ºi pierderile cumulate prin depreciere. 94. – cheltuieli de transport 875 u. – cheltuieli de punere în funcþiune 1. .TESTE GRILÃ.. Montajul ºi punerea în funcþiune au durat 5 luni. societatea X a cumpãrat o instalaþie pentru care a fãcut urmãtoarele cheltuieli: – factura furnizorului 12. un activ trebuie: a) sã aibã o valoare peste un minim prevãzut prin norme ºi o duratã de viaþã ce depãºeºte un an. – taxe vamale 750 u.. pentru a fi recunoscut ca o imobilizare corporalã. – cheltuieli de montaj 2. c) costul activului sau altã valoare substituitã costului activului. prestare de servicii. Potrivit IAS 16. iar cheltuielile pentru dezafectare recunoscute printr-un provizion sunt estimate la 925 u. precum ºi pierderile din depreciere.500 u.m. mai puþin amortizarea cumulatã.m. din care s-a scãzut valoarea sa rezidualã.m. c) costul istoric..m. Instalaþia are o duratã de utilizare de 12 luni ºi are o valoare rezidualã de 2. b) valoarea de inventar (costul istoric).m.000 u.. 93.

300 u. 30.. b) 1..750 u..750 u.m.84 TESTE GRILÃ. 31. Reevaluând succesiv imobilizãrile corporale ale întreprinderii. I) a) 17.m.06. c) 1.06.300 în capitalul propriu b) +1.300 în capitalul propriu +500 la cheltuieli -1... o imobilizare corporalã care este recunoscutã ca un activ trebuie mãsuratã iniþial: a) la valoarea din factura furnizorului.300 la venituri 31.300 la venituri 30. II) a) 17.m.675 u. 96.N +1. cum se înregistreazã diferenþele din reevaluare: 30.m.675 u. s-au obþinut diferenþe din reevaluare dupã cum urmeazã: 30.N a) +1. c) 16. în primul an 109 u.300 în capitalul propriu c) +1.m. Potrivit IAS 16.12.390 u.06.N -1. b) 15. . în primul an 116 u..06. c) la valoarea de inventar.480 u.312 u.N+1 +500 la venituri +100 în capitalul propriu +600 în capitalul propriu +500 în capitalul propriu 97.. c) 16.m. Contabilitate – experþi contabili II) Valoarea amortizabilã.675 u. în primul an 123 u. Conform IAS 16.N -1..750 u.m.m.m.800 u. III) Cheltuieli anuale cu instalaþia...m.m.m.m. b) 18. b) la costul sãu..800 în capitalul propriu -1.12.m. III) a) 1.N+1 +600 u.m.

Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare corporalã sunt. În conformitate cu IAS 29. b) înregistrate pe activul respectiv. Contabilitate – experþi contabili 85 98. prin aplicarea unui indice general al preþurilor. . în condiþiile utilizãrii costului istoric. c) cunoaºterea perfectã a influenþei inflaþiei în conturile întreprinderii. 100. b) toate activele ºi datoriile din bilanþ. potrivit IAS 16: a) trecute pe cheltuieli. datoriile nemonetare ºi capitalurile proprii din bilanþ. b) nu. precum ºi capitalurile proprii. Retratarea situaþiilor financiare.. presupune: a) aplicarea anumitor proceduri ºi a raþionamentului profesional. mãrindu-i valoarea. în condiþiile folosirii costului istoric. Pentru aceasta: a) toate valorile sunt retratate prin aplicarea variaþiei indicelui general al preþurilor de la datele la care elementele de venituri ºi cheltuieli au fost iniþial înregistrate. 102. c) da.TESTE GRILÃ. se cere ca toate elementele din contul de profit ºi pierdere sã fie exprimate în raport cu unitatea de mãsurã curentã la data bilanþului. În conformitate cu IAS 29.. b) aplicarea regulilor ºi metodologiilor prevãzute prin normele contabile. conform paragrafului 11 din standard. 101. b) toate valorile sunt retratate prin aplicarea indicelui general al preþurilor faþã de data de 31 decembrie a anului trecut. în conformitate cu IAS 29. potrivit IAS 29. c) adãugate valorii contabile a activului numai dacã se estimeazã cã întreprinderea va obþine beneficii economice suplimentare faþã de performanþele iniþiale. c) se retrateazã doar veniturile. 99. sunt retratate: a) activele nemonetare. elementele monetare din bilanþul contabil sunt retratate: a) da. În condiþii de hiperinflaþie. în celelalte cazuri se înregistreazã în cheltuieli. c) toate posturile bilanþiere.

pentru aceasta standardul recomandã: a) fiecare întreprindere sã foloseascã indicele general stabilit de organismul guvernamental cu sarcini în domeniu.. c) doar pentru componenta „bilanþ”. . b) nu. c) indiferent de raportul active monetare – datorii monetare. adaptaþi la situaþia concretã a întreprinderii. Retratarea situaþiilor financiare. b) toate întreprinderile care raporteazã în moneda aceleiaºi economii sã foloseascã acelaºi indice. Într-o perioadã de inflaþie. situaþia fluxurilor de numerar. c) toate întreprinderile care raporteazã în moneda aceleiaºi economii sã foloseascã indici diferiþi. calculat(ã) cu ocazia corectãrii bilanþului de deschidere din primul an de aplicare a standardului IAS 29. Potrivit IAS 1.. întreprinderea trebuie sã respecte conceptul de contabilitate de angajamente în întocmirea situaþiilor financiare: a) da. potrivit IAS 29. 105. trebuie: a) inclus(ã) în capitalurile proprii ale firmei. Câºtigul sau pierderea din poziþia monetarã netã. b) inclus(ã) în contul de profit ºi pierdere. Contabilitate – experþi contabili 103. Care dintre urmãtoarele elemente nu reprezintã o componentã a situaþiilor financiare conform IAS 1: a) bilanþul. c) inclusã în capitalurile proprii pentru activele fixe ºi în contul de rezultate pentru partea circulantã a bilanþului. b) o situaþie care sã reflecte modificãrile capitalului propriu. o întreprindere pierde putere de cumpãrare: a) dacã deþine un excedent de active monetare peste datoriile monetare. 106. 104. precum ºi politicile contabile ºi notele explicative. cere folosirea unui indice general al preþurilor care sã reflecte modificãrile puterii generale de cumpãrare. c) raportul de gestiune prezentat de administratori.86 TESTE GRILÃ. b) dacã deþine un excedent de datorii monetare peste activele monetare. 107. contul de profit ºi pierdere.

situaþiile financiare ale anului 2005 vor fi elaborate pe baza principiului continuitãþii activitãþii: . fie pe funcþia lor în cadrul întreprinderii. o informaþie este consideratã semnificativã dacã: a) neprezentarea sa ar putea influenþa deciziile economice ale utilizatorilor. 110. Contabilitate – experþi contabili 87 108. 112. În contul de profit ºi pierdere sau în notele la acesta.. b) neprezentarea sa ar altera indicatorii calculaþi pe baza bilanþului. O datorie trebuie clasificatã ca o datorie curentã: a) indiferent de scadenþã. 109. În conformitate cu IAS 1. c) fie pe natura cheltuielilor. c) neprezentarea sa ar induce în eroare organele fiscale. b) se aºteaptã sã fie realizat sau este deþinut pentru vânzare sau consum în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii. 111. c) dacã urmeazã a fi decontatã într-o perioadã mai mare de un an. întreprinderea trebuie sã prezinte o analizã a cheltuielilor utilizând o clasificare bazatã: a) pe natura ºi destinaþia acestora. c) reprezintã numerar sau echivalente de numerar a cãror utilizare este însã restricþionatã. b) dacã este prevãzut sã fie decontatã în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii sau este exigibilã în termen de 12 luni de la data bilanþului. Un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci când (indicaþi rãspunsul greºit): a) este deþinut în principal în scopul comercializãrii sau pe termen scurt ºi se aºteaptã sã fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanþului.. O societate comercialã a fost creatã în anul 1990 pentru o perioadã de 20 ani.TESTE GRILÃ. acþionarii manifestându-ºi deja intenþia de a respecta durata de viaþã prevãzutã în actul de constituire. b) pe elemente de cheltuieli. decizii luate pe baza situaþiilor financiare. ªtiind cã societatea înregistreazã o evoluþie ascendentã a profitabilitãþii.

Contabilitate – experþi contabili a) nu. c) de conducerea întreprinderii respective.. mai puþin costurile necesare pentru finalizarea ºi vânzarea bunului. Un activ necorporal trebuie evaluat la intrarea în întreprindere: a) la costul sãu. în funcþie de natura activului necorporal. 115. La inventar. dacã este cazul. pentru cã nu genereazã beneficii economice viitoare. c) la oricare din mãrimile prezentate la lit. întrucât este deja prevãzutã desfiinþarea societãþii. c) valoarea de înlocuire a bunului.. c) nu se aplicã principiul continuitãþii în acest caz.88 TESTE GRILÃ. Preþul de vânzare estimat cã poate fi obþinut pe parcursul desfãºurãrii normale a activitãþii. c) la valoarea realizabilã netã ºi. . 114. b) la costul sãu. În elaborarea conturilor anuale ale unei întreprinderi se aleg ºi se aplicã politici contabile care sunt adoptate: a) prin standardele internaþionale de contabilitate. pentru cã nu este o sursã identificabilã controlatã de societate. Fondul comercial produs din resurse proprii trebuie recunoscut ca un activ: a) nu. stocurile dintr-o întreprindere se evalueazã: a) la valoarea cea mai mare dintre cost ºi valoarea realizabilã netã. b) da. b) la valoarea cea mai micã dintre cost ºi valoarea realizabilã netã. a) ºi b). b) da. 116. pentru cã genereazã beneficii economice viitoare. reprezintã: a) valoarea de achiziþie a bunului. mai puþin orice amortizare acumulatã ºi orice pierderi din depreciere acumulate. b) valoarea realizabilã netã a bunului. 117. b) prin normele fiscale contabile din þara respectivã. se creeazã un provizion pentru diferenþã. al cãrei cost sã poatã fi evaluat în mod credibil. 113. c) nu.

alte elemente similare produse din resurse proprii trebuie sã fie recunoscute ca active necorporale: a) da. b) nu.. emblemele. Mãrcile. b) costul sãu. ca urmare a unei înregistrãri anterioare în venituri a unei diferenþe favorabile de mãrime egalã pentru aceleaºi active. 121. Un activ necorporal. clientela. 120. ca urmare a unei înregistrãri anterioare în cheltuieli a unei diferenþe nefavorabile de mãrime egalã pentru aceleaºi active. Diferenþele favorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ: a) în capitalurile proprii. c) în capitalurile proprii pentru suma care excede diferenþei favorabile înregistrate în venituri. Diferenþele nefavorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ: a) în capitalurile proprii. ulterior recunoaºterii iniþiale. c) poate fi bine conturatã ºi preþurile pot fi studiate. b) pot fi gãsiþi în permanenþã cumpãrãtori ºi vânzãtori interesaþi. mai puþin orice amortizare acumulatã ºi orice pierderi din depreciere acumulate. 122. în funcþie de tratament (de bazã sau alternativ). mai puþin orice amortizare acumulatã ºi orice pierderi din depreciere acumulate. Care dintre urmãtoarele caracteristici nu este aferentã unei pieþe active: a) elementele comercializate sunt omogene. iar preþurile sunt disponibile publicului. c) depinde de volumul beneficiilor viitoare degajate. Contabilitate – experþi contabili 89 118. sau la valoarea reevaluatã. b) în cheltuieli.. . c) în cheltuieli pentru suma care excede diferenþei nefavorabile înregistrate în capitalurile proprii. b) la venituri. se evalueazã la: a) costul sãu. c) costul sãu.TESTE GRILÃ. 119.

Contabilitate – experþi contabili 123. care din societãþile menþionate mai sus sunt filiale ale societãþii Alpha Group: a) Beta. mai puþin amortizãrile ºi deprecierile acumulate sau la o valoare reevaluatã. societatea Gama deþine 41% din capitalul social cu drept de vot al societãþii Epsilon. Pe de altã parte.. la rândul sãu. Standardul Internaþional de Contabilitate IAS 33 este obligatoriu pentru: a) societãþile cotate ºi societãþile care voluntar publicã informaþia privind rezultatul pe acþiune. c) investiþia în titluri de stat este destinatã utilizãrii pe o duratã îndelungatã în activitatea societãþii. c) societãþile care nu vizeazã emisiunea de acþiuni cotate. b) la o valoare reevaluatã. aceastã investiþie are caracter de imobilizare financiarã în urmãtoarele condiþii: a) obligaþiunile au fost achiziþionate cu scop speculativ pe piaþa financiarã. 1. b) toate societãþile. 125. în funcþie de ce tratament este utilizat. deþine 68% din capitalul social cu drept de vot al societãþii Delta ºi 15% din capitalul social cu drept de vot al societãþii Epsilon. Considerându-se cã ponderea în capitalul social cu drept de vot constituie factorul hotãrâtor al evaluãrii dreptului de decizie.90 TESTE GRILÃ. Societatea comercialã Alpha Group deþine 60% din capitalul social cu drept de vot al societãþii afiliate Beta ºi 15% din capitalul social al societãþii Gama.752/2005.. de bazã sau alternativ. c) Beta. un activ necorporal poate fi evaluat: a) la costul sãu. Ulterior recunoaºterii iniþiale. Delta ºi Epsilon. Beta. b) Beta ºi Delta. 126. b) indiferent de intenþia întreprinderii cumpãrãtoare. Potrivit Ordinului ministrului finanþelor publice nr. . c) la costul sãu. 124. Societatea comercialã Comaris investeºte 500 milioane lei în titluri de stat cu dobânda de 25% pe durata de rãscumpãrare de 3 ani.

. Contabilitate – experþi contabili 91 127. În conformitate cu prevederile Codului privind conduita eticã ºi profesionalã a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi din România.000 USD. c) colaborarea cu diferiþi colegi suspendaþi temporar în exercitarea profesiei. Codul privind conduita eticã ºi profesionalã a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi din România prevede urmãtoarele principii fundamentale ale activitãþii acestora: a) integritatea ºi obiectivitatea.m. sunt interzise: a) participaþiile la capitalul unei societãþi-client. c) 300.): Costurile materiilor prime Taxe vamale pentru importuri Cheltuieli de transport Rabaturi comerciale (primite) 100 30 80 20 .200. b) 205. Valoarea justã a activelor nete ale societãþii Mamis la achiziþie a fost de 1. 130..000 USD.000 USD.TESTE GRILÃ.000 USD. b) confidenþialitatea. Fondul comercial ce trebuie reflectat în situaþiile financiare ulterior trecerii duratei de 3 ani va trebui sã aibã urmãtoarea valoare: a) 255. Societatea Penteleul SA deþine în stoc produse finite în cantitate de 100 buc.000 USD. roþi de caºcaval x 10 kg fiecare (în medie). Preþul plãtit la achiziþie de Denis Group a fost de 1. La determinarea costului total al produselor se au în vedere urmãtoarele elemente (pe kg/u. 129. c) independenþa. Firma Denis Group achiziþioneazã integral firma Mamis SA în cursul exerciþiului încheiat la 31 decembrie 1999. b) primirea sau/ºi acordarea de împrumuturi bãneºti de la / cãtre un client.500. 128.

Profitul nerepartizat al societãþii F aferent perioadei 28 februarie – 31 decembrie N a fost de 500. societatea F prezenta urmãtoarea situaþie: activ net contabil în valoare justã: 5.m. indiferent de mãrimea capitalurilor proprii. La data achiziþiei. c) transferã în mare mãsurã riscurile ºi beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra activelor ce fac obiectul contractului de leasing.000 u.500. Pe 28 februarie N.250. valoarea intereselor minoritare în bilanþul consolidat al grupului M la 31 decembrie N este: a) 1.000 131. 133. Standardul Internaþional de Contabilitate IAS 14 „Raportarea pe segmente” este operaþional la elaborarea situaþiilor financiare de cãtre: a) societãþile comerciale cu rãspundere limitatã cu un capital mai mare de 1 milion euro.000 u. În conformitate cu IAS 27 „Situaþii financiare consolidate ºi individuale”.. costul corect pe kg ºi costul total însumeazã: a) b) c) Cost/kg 120 171 190 Cost total 178.000 u.000 u.m.m. . c) societãþile comerciale pe acþiuni ale cãror titluri de valoare sunt comercializate public pe piaþa de capital. activ net contabil în valoare istoricã: 4. b) societãþile comerciale pe acþiuni..375.000 190. b) transferã de la proprietar la locatar toate riscurile aferente dreptului de proprietate asupra activelor ce fac obiectul contractului..m.. Contabilitate – experþi contabili Corespunzãtor IAS 2 „Stocuri”.m.m.000 u. c) 1. 132.000 168. b) 1.000.000 u.000.. societatea M a achiziþionat 75% din societatea F. leasingul financiar prezintã urmãtoarele trãsãturi caracteristice: a) implicã achitarea de cãtre locatar a unei sume echivalente cu mãrimea valorii juste a activelor/activului care fac(e) obiectul contractului de leasing. În conformitate cu prevederile IAS 17 „Contracte de leasing”.92 TESTE GRILÃ.

138. diferenþa de curs corespunzãtoare creanþelor ºi datoriilor în valutã aflate în sold la închiderea exerciþiului este recunoscutã în contul de profit ºi pierdere: a) prin constituirea unui provizion deductibil fiscal la nivelul pierderii nete. Corespunzãtor prevederilor IAS. sinceritatea ºi prudenþa. c) prin înregistrarea ca venituri. b) prin înscrierea direct în capitalurile proprii. b) contractul de asociere care prevede constituirea ºi controlul societãþii la data adunãrii generale a acþionarilor entitãþii patrimoniale. de bunãvoie. În concordanþã cu IAS 18 „Venituri” prin „valoare justã” se înþelege: a) valoarea fiscalã a unui activ sau a unei datorii. între pãrþi aflate în cunoºtinþã de cauzã. În IAS 34 „Raportarea financiarã interimarã”. 136. asocierea în participaþie reprezintã: a) contractul de societate încheiat între parteneri înainte de adunarea generalã a fondatorilor. c) raportul administratorilor ºi raportul cenzorilor. Contabilitate – experþi contabili 93 134. Într-o contabilitate reglementatã. b) conformitatea cu regulile ºi sinceritatea. imaginea fidelã furnizatã de conturile anuale este asiguratã prin respectarea principiilor: a) conformitatea cu regulile ºi prudenþa. b) suma la care poate fi tranzacþionat un activ sau decontatã o datorie. indiferent de recunoaºterea fiscalã. c) înþelegerea contractualã prin care douã sau mai multe pãrþi întreprind o activitate economicã supusã controlului comun.. . Corespunzãtor prevederilor IAS 31.. 135. c) suma la care poate fi tranzacþionat un activ sau decontatã o datorie între societãþi membre ale aceluiaºi grup. respectiv cheltuieli financiare. în cadrul unei tranzacþii în care preþul este determinat obiectiv.TESTE GRILÃ. c) conformitatea cu regulile. b) contul de profit ºi pierdere. 137. setul complet de situaþii financiare nu cuprinde: a) bilanþul.

Contabilitate – experþi contabili 139. b) clasificarea datoriilor în funcþie de scadenþã. b) conectarea cheltuielilor la venituri.94 TESTE GRILÃ. datoriilor. Care dintre urmãtoarele elemente nu reprezintã o schimbare de politici contabile în conformitate cu IAS 8: a) reducerea duratei de amortizare a imobilizãrilor.. 142. indiferent de momentul decontãrii. c) recunoaºterea veniturilor ºi cheltuielilor în momentul angajãrii acestora. Care dintre urmãtoarele aspecte nu este legat de aplicarea principiului independenþei: a) analiza trezoreriei întreprinderii. Care dintre urmãtoarele efecte nu este valabil în cazul abandonului principiului de continuitate a activitãþii întreprinderii: a) permanenþa metodelor nu mai este aplicatã. c) schimbarea tratamentului conturilor împrumuturilor. 140. 144. b) independenþa exerciþiilor nu mai este aplicatã. b) evaluarea la valoarea actualizatã ºi creºterea capitalului. aºa cum se menþioneazã în continuare. 143. c) necesitatea calculului amortizãrilor ºi provizioanelor. b) schimbarea metodei de evaluare a stocurilor la venire. douã criterii stau la baza recunoaºterii elementelor (activelor. c) probabilitatea realizãrii unor beneficii economice viitoare ºi credibilitatea evaluãrii. c) principiul costului istoric continuã sã se aplice. Potrivit Cadrului contabil general IASC.. una dintre precizãri fiind greºitã: . cheltuielilor ºi veniturilor) în situaþiile financiare: a) transferarea dreptului de proprietate ºi controlul resurselor. 141. Utilizarea costurilor istorice în condiþii de inflaþie ºi hiperinflaþie conduce la unele deformãri ale datelor în bilanþ ºi în contul de profit ºi pierdere. Care din consecinþele aplicãrii postulatului (principiului) independenþei exerciþiului de mai jos este eronatã: a) practicarea contabilitãþii de angajamente.

de conducere ºi de control al acesteia. conþinând ºi redând informaþii cu privire la urmãtoarele aspecte. b) subevaluarea stocurilor în bilanþ. una dintre afirmaþii fiind greºitã: a) bunurile intrate cu titlu oneros. 148. deci. raportul de gestiune este o sursã importantã de informaþii privind imaginea fidelã. c) permanenþa metodelor. la costul de producþie. . la valoarea netã de capitalizare. b) este acþionar sau asociat al unei întreprinderi ºi are dreptul sã numeascã ºi sã revoce majoritatea organului de administraþie.TESTE GRILÃ. în momentul intrãrii în întreprindere. 147. b) bunurile produse de întreprindere. la costul de achiziþie. b) independenþa exerciþiilor.. În conformitate cu principiul costului istoric. elementele de activ ºi de datorii sunt evaluate dupã cum urmeazã. Principiul prudenþei este în cel mai acut conflict cu unul din principiile sau obiectivele menþionate în continuare. 146. Precizaþi care este acesta: a) principiul costului istoric. c) evenimente importante survenite dupã închiderea exerciþiului. Contabilitate – experþi contabili 95 a) subevaluarea imobilizãrilor în bilanþ. eronat: a) situaþia societãþii ºi evoluþia afacerilor. condiþiile privitoare la obligaþia de întocmire a conturilor consolidate de cãtre societatea-mamã sunt (una din cele menþionate aici nefiind precizatã): a) deþine majoritatea drepturilor de vot ale asociaþilor ºi acþionarilor unei întreprinderi (filiale). În conformitate cu Directiva a VII-a europeanã. În conformitate cu Directiva a IV-a europeanã. c) subevaluarea rezultatelor ºi scãderea impozitului pe profit. b) numãrul ºi structura personalului.. c) bunurile aduse ca aport în naturã la capitalul social. c) este principalul furnizor ºi/sau client al întreprinderii. unul din ele nefiind subliniat ºi. 145.

efectivul mediu de personal. totalul bilanþului. o întreprindere trebuie sã îndeplineascã.. efectivul mediu de personal. Conform Directivei a IV-a europene. 250 persoane. b) sã nu depãºeascã: 4 milioane euro. producþia exerciþiului. Principiul partidei duble se concretizeazã în urmãtoarele aspecte-afirmaþii (una nefiind specificã): a) acelaºi fapt comportã o dublã înregistrare în debitul unui cont ºi în creditul altui cont. 50 persoane. 250 persoane. 50 persoane. În care din ipostazele de mai jos se aflã Cadrul contabil IASC: a) stabileºte conceptele ce stau la baza întocmirii ºi prezentãrii situaþiilor financiare pentru utilizatori externi. profitul bilanþier net. 150. profitul bilanþului net. cifra netã de afaceri. douã criterii din urmãtoarele trei: a) sã nu depãºeascã: 1 milion euro. efectivul mediu de personal. c) sã nu depãºeascã: 2 milioane euro. totalul bilanþului. efectivul mediu de personal. Contabilitate – experþi contabili 149. . 1 milion euro. pentru a fi consideratã întreprindere micã ºi sã beneficieze de anumite derogãri privitoare la conturile anuale. producþia exerciþiului. totalul bilanþului. 151. b) sã nu depãºeascã: 1 milion euro. c) stabileºte tratamentele contabile de bazã pentru întocmirea situaþiilor financiare.000 euro. 50 persoane. pentru a fi consideratã întreprindere de mãrime mijlocie ºi a beneficia de derogãri specifice cu privire la conturile anuale. 1 milion euro. b) constituie un Standard Internaþional de Contabilitate. 2 milioane euro. douã criterii din urmãtoarele trei: a) sã nu depãºeascã: 4 milioane euro. Conform Directivei a IV-a europene. în mod cumulativ. 152. mãrimea netã a cifrei de afaceri. o întreprindere trebuie sã îndeplineascã.96 TESTE GRILÃ. 8 milioane euro.. mãrimea netã a cifrei de afaceri. efectivul mediu de personal. totalul bilanþului. b) înregistrarea oricãrui fapt are loc dupã criteriul cronologic în jurnal ºi dupã cel sistematic în Cartea mare. în mod cumulativ. 4 milioane euro. 500. c) sã nu depãºeascã: 8 milioane euro. efectivul mediu de personal. cifra de afaceri. 250 persoane.

necompensarea. b) continuitatea activitãþii. justificarea faptelor. b) încasarea vânzãrilor. evaluarea separatã a elementelor de activ ºi de pasiv. independenþa exerciþiului. independenþa exerciþiului.. prezentate în continuare. b) costul istoric. independenþa exerciþiului. evaluarea separatã a elementelor de activ ºi de pasiv. pragul de semnificaþie. sinceritatea.TESTE GRILÃ. Care dintre principiile contabile indicate mai jos sunt reþinute în mod explicit în Reglementãrile contabile din România armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene (CEE): a) continuitatea activitãþii. permanenþa metodelor. c) continuitatea activitãþii. necompensarea. 155. Principiul recunoaºterii rezultatelor presupune cã rezultatul poate fi înregistrat în diferite puncte ºi momente ale ciclului afacerilor. 154. intangibilitatea bilanþului de deschidere. prevalenþa economicului asupra juridicului. c) expirarea garanþiei bunurilor livrate. costul istoric. Care dintre principiile contabile enumerate mai jos determinã o supraevaluare a rezultatului: a) prudenþa. permanenþa metodelor. Care dintre elementele urmãtoare nu corespunde definiþiei IAS privind activele: a) creanþele faþã de clienþi. Contabilitate – experþi contabili 97 c) contabilitatea este organizatã în douã variante: sistem monist ºi sistem dualist. pragul de semnificaþie. 156. prudenþa. prudenþa.. intangibilitatea bilanþului de deschidere. . prevalenþa economicului asupra juridicului. 153. este varianta cea mai rãspânditã ºi se aplicã ºi în România: a) facturarea bunurilor. intangibilitatea bilanþului de deschidere. d) necompensarea. necompensarea. Care din aceste momente. fidelitatea. evaluarea separatã a elementelor de activ ºi de pasiv.

158. c) câºtigul din lichidare include rezervele.. 157. c) anumite cheltuieli nedeductibile fiscal. rezultatul lichidãrii ºi capitalul amortizat. b) câºtigul din lichidare include rezultatul lichidãrii ºi capitalul social neamortizat. 160. care afirmaþie este corectã: a) orice schimbare a metodelor de evaluare contravine normelor contabile. b) înregistrarea diferenþelor din reevaluare. c) metodele de evaluare se pot schimba în limita prevederilor ºi normelor naþionale ºi internaþionale. 159.98 TESTE GRILÃ. b) orice schimbare a metodelor de evaluare este consecinþa inflaþiei. Privitor la aprecierea principiului permanenþei metodelor de evaluare. Contabilitate – experþi contabili b) stocurile de mãrfuri. dar care vor fi contabilizate ulterior. cât ºi unele elemente incluse în rezultatul fiscal al exerciþiului. c) înregistrarea cheltuielilor constatate în avans. iar în anexa la bilanþ se specificã implicaþiile schimbãrii metodei asupra patrimoniului ºi rezultatelor întreprinderii. . Care din operaþiile urmãtoare nu reprezintã o consecinþã a aplicãrii principiului independenþei exerciþiilor: a) înregistrarea amortizãrilor ºi provizioanelor. Care din afirmaþiile privitoare la definirea ºi conþinutul noþiunilor „câºtig din lichidare” ºi „rezultatul lichidãrii” sunt adevãrate: a) între ele nu existã nicio diferenþã. noþiunile fiind echivalente. în categoria diferenþelor permanente între rezultatul fiscal ºi rezultatul contabil se includ: a) cheltuielile nedeductibile fiscal pentru care nedeductibilitatea este definitivã. veniturile pe care fiscul renunþã în mod definitiv sã le impoziteze ºi degrevãrile fiscale acordate. Potrivit normei IAS 12 „Impozitul pe profit”. c) cheltuielile de constituire. atunci când schimbarea este justificatã.. b) numai cheltuielile nedeductibile fiscal pentru care nedeductibilitatea este definitivã.

În aceastã situaþie. . datorii) au urmãtoarele tratamente contabile: a) se contabilizeazã numai dacã sunt realizate.TESTE GRILÃ. b) de a contabiliza toate provizioanele care exprimã o depreciere sau un risc. deoarece numai în aceastã situaþie se asigurã prezentarea unei imagini financiare fidele a situaþiei financiare ºi a rezultatului întreprinderii. pentru furnizarea unei imagini fidele prin conturile anuale. ele sunt contabilizate la cheltuielile sau veniturile exerciþiului. Conform prevederilor normei IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”. b) indiferent dacã sunt realizate sau nu. Contabilitate – experþi contabili 99 161. consecinþele variaþiilor cursului de schimb valutar asupra elementelor monetare ale întreprinderii (disponibilitãþi. c) valoarea contabilã de intrare. una din ele necorespunzând standardului: a) contractul prevede cã proprietatea bunului va fi transferatã la terminarea contractului. privitor la contractul de leasing financiar. 164.. inclusiv cele nedeductibile fiscal. Conceptul de menþinere a capitalului fizic necesitã ca bazã de evaluare: a) costul curent. adicã rezultã din operaþiile de decontare ca diferenþe de curs valutar. în scopul eliminãrii neconcordanþei între rezultatul contabil ºi cel fiscal.. 162. Provizioanele pentru deprecieri ºi cele pentru riscuri ºi cheltuieli sunt consecinþa aplicãrii principiului prudenþei. Standardul internaþional IAS 17. ele fiind prezentate în continuare. c) de a contabiliza toate provizioanele care exprimã un risc sau o depreciere. dupã caz. 163. chiar în absenþa profitului. precizeazã caracteristicile unei asemenea locaþii. b) valoarea lichidativã. c) nu se contabilizeazã. creanþe. cu condiþia ca acestea sã nu ducã la apariþia sau majorarea de pierderi. comportamentul contabil este: a) de a contabiliza numai provizioanele deductibile din punct de vedere fiscal. inclusiv cele nedeductibile fiscal. atunci când diferenþele de curs valutar sunt constatate.

167. 166. c) VF = Dividendul distribuit pentru o acþiune / Rata medie a dobânzii pe piaþã. 165. de acþiuni. b) ANI = Activ net contabil – Datorii. c) VR = Dividendul distribuit pe acþiune + Cota-parte de profit încorporatã în rezerve / Rata medie a dobânzii pe piaþã. în proporþie de 90%.. de acþiuni. 168. Care este relaþia de calcul a valorii nominale a unei acþiuni (VN): a) VN = Capital social / Nr. de acþiuni. de acþiuni.000 de acþiuni având valoarea nominalã egalã cu cea de emisiune. b) VN = Capital propriu / Nr. acesta fiind amânat cu 6 luni. pentru a fi sigur cã acesta din urmã va beneficia de opþiunea sa. cu o dobândã de 20% pe an.100 TESTE GRILÃ.. Contabilitate – experþi contabili b) proprietarul acordã locatarului opþiunea de cumpãrare a bunului la un preþ suficient de avantajos. de acþiuni. Care este relaþia de calcul privind valoarea de randament a unei acþiuni (VR): a) VR = Capital social / Nr. Pentru 10% din acþiuni. Capitalul social subscris a fost vãrsat în bani. b) VR = Capital propriu / Nr. c) plãþile curente ale contractului de locaþie se referã numai la cotele reprezentând redevenþa calculatã. c) VN = Capital permanent / Nr. c) ANI = Activ net contabil + Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli nejustificate – Capital social subscris nevãrsat. La o societate comercialã au fost subscrise ºi emise 1. Care este relaþia de calcul al activului net intrinsec (ANI): a) ANI = Activ net contabil – Capitaluri proprii. de acþiuni. b) VF = Capital propriu / Nr. 5. acþionarii nu au putut vãrsa capitalul.000 lei/buc. . Care este relaþia de calcul privind valoarea financiarã a unei acþiuni (VF): a) VF = Capital social / Nr. 169. de acþiuni. la termen.

000 lei. c) 12. 2/1.000. c) 10. 8.000 lei. Se procedeazã la majorarea capi- . 10. 2/1.000.000 lei. 2/1.000 lei.000 lei. valoarea de emisiune fiind egalã cu valoarea matematicã contabilã a vechilor acþiuni. rezerve 2. numãr de acþiuni 1. acþiuni noi.000.000 lei.000 lei.000. numãr de acþiuni 1.000 lei.000 lei 50. La o societate comercialã.000.000 lei/acþiune – deci valoarea de emisiune este egalã cu valoarea nominalã.000 lei 5. b) 10.. 12. La o societate comercialã. 2/1. b) 10. 2/1. Se procedeazã la majorarea capitalului social prin emiterea a 500 de acþiuni noi. capitalul social este de 8.000 lei. 2.000 lei 170. rezerve 2..000 lei.000 lei. 8.000.000. 9.000 lei.000 lei. prima de emisiune unitarã ºi raportul de paritate a acþiunilor: a) 8.000. 172.500. capitalul social este de 8. capitalul social este de 8.000 lei. rezerve 2.500. 171.000 lei. Se procedeazã la majorarea capitalului social prin emiterea a 500 buc. 1/2. Care este valoarea matematicã contabilã a vechilor acþiuni.000 lei 5.TESTE GRILÃ.333 lei. La o societate comercialã.000 lei. Care este valoarea contabilã a unei acþiuni înainte ºi dupã majorarea capitalului. precum ºi raportul de paritate între vechile ºi noile acþiuni: a) 8. numãr de acþiuni 1.000 lei. la valoarea nominalã de 8. Contabilitate – experþi contabili 101 Care sunt înregistrãrile contabile ce se impun pentru capitalul nevãrsat ºi dobânda aferentã: a) 456 (în dificultate) 456 b) c) 456 (în dificultate) 456 (în dificultate) = = = = 456 768 456 768 500.000.

000 lei 174. 5121 3. rezerve 3.000 lei 3.000 lei.000..000 lei 1. capitalul social este de 15.000. Care este suma atribuitã acþionarilor pentru o acþiune deþinutã ºi cum se înregistreazã micºorarea capitalului social ºi plata sumelor atribuite acþionarilor: a) 500 lei.000.000. Care sunt înregistrãrile contabile corecte privind aceste operaþiuni: a) 502 % 1012 1068 = = 5121 502 1. c) 500 lei.000.000.000. Se hotãrãºte reducerea capitalului social cu 20% prin reducerea valorii nominale a acþiunilor. valoarea de emisiune fiind egalã cu valoarea matematicã contabilã a vechilor acþiuni. 1012 1012 1012 456 = = = = 5121 3.000 lei 180. La o societate comercialã.800 lei. Se hotãrãºte reducerea capitalului social prin rãscumpãrarea ºi anularea a 10% din numãrul de acþiuni emise.000 lei 4. valoarea nominalã a unei acþiuni este de 2.680.000. Contabilitate – experþi contabili talului social prin emiterea a 500 buc.500 lei/buc.000 lei 4. La o societate comercialã.000 lei .000 lei 1. capitalul social este de 15.000 lei.000 lei 5. numãr de acþiuni 6.000. acþiuni noi. Cum se înregistreazã operaþiunea de majorare a capitalului social: a) 456 b) 456 = = 1012 % 1011 1041 1011 5. rezerve 3.000.000.000.000 lei 456 456 3.500. Preþul de rãscumpãrare al unei acþiuni este de 2.000 lei.000 lei b) 500 lei.680.000.000 lei 1.000 lei.. deci 600 acþiuni.000 lei c) 456 = 173. valoarea nominalã a unei acþiuni este de 2.102 TESTE GRILÃ. numãr de acþiuni 6.000.500 lei.000.

000 lei 1. care sunt valoarea matematicã contabilã veche ºi nouã. 3/2.000 acþiuni la o valoare egalã cu valoarea nominalã veche.000 lei c) 502 1012 = = 5121 502 175.. 176.000 lei 180.500.500.000 lei 1.680. În aceastã situaþie. 3/2. capitalul social este de 15.000 lei.000.500. cu folosirea drepturilor preferenþiale de subscripþie (DS).000 lei 1. b) 2.000.320. Preþul de rãscumpãrare al unei acþiuni este de 2.000. 200.TESTE GRILÃ. în vederea majorãrii capitalului.000 lei 180.000 lei 1.000 lei 1.800. Contabilitate – experþi contabili 103 b) % 1012 1068 = 502 1. c) 3.000.200 lei. Se hotãrãºte emiterea a 4.000. Care sunt sumele ºi înregistrãrile corecte privind aceste operaþiuni: a) 1012 456 b) 502 1012 c) 502 1012 = = = = = = 456 5121 5121 5121 5121 % 502 1041 1. iar rezervele legale ale societãþii sunt de 10. valoarea nominalã a unei acþiuni este de 2.680.000 lei. rezerve 3. 2. La o societate comercialã.000 lei 177. 3.000 lei 1. 2. .000. raportul de paritate ºi dreptul de subscripþie: a) 3.000 lei.000.680. numãr de acþiuni 6.500. deci 600 acþiuni.800. La o societate comercialã.000 lei 1.500.320. La o societate comercialã s-au înregistrat ºi raportat pierderi în sumã de 15.000 lei 1.500 lei/buc.000.000. numãr de acþiuni 6. rezerve 3.000 lei. 200.000.500. 200. capitalul social este de 15.800.000 lei. 2/3.000 lei 1.. Se hotãrãºte reducerea capitalului social prin rãscumpãrarea ºi anularea a 10% din numãrul acþiunilor emise.000 lei.000.

000.000.000 15.000. care vor fi sumele ºi operaþiile contabile înregistrate în anul N+3: a) 6811 131 b) 6811 131 c) 131 = = = = = 2813 6811 2813 7584 7584 5. În condiþia aplicãrii metodei de amortizare lineare.000.000 179.000 lei.000 5.000 5.N o instalaþie în valoare de 20.500.000 8.000 10.000.000. Cum se înregistreazã aceste operaþiuni: a) % 1012 1061 = 117 15.000.000.000 2.N o instalaþie în valoare de 20. O societate comercialã a achiziþionat la 20.000 5. care vor fi sumele ºi operaþiile contabile înregistrate în anul N+2: a) 6811 131 b) 6811 131 c) 6811 131 = = = = = = 2813 7584 2813 7584 2813 7584 5.12.000 lei.000. amortizabilã în 4 ani.000. amortizabilã în 4 ani.000. finanþatã 60% din resurse proprii ºi 40% din subvenþii de la buget. În condiþia aplicãrii metodei de amortizare lineare.000.000 .000.000 2.000 5. O societate comercialã a achiziþionat la 20.104 TESTE GRILÃ.000 5.000.000.000 5. Contabilitate – experþi contabili Se hotãrãºte ca aceastã pierdere sã fie acoperitã pe seama rezervelor ºi direct pe seama capitalului social prin reducerea corespunzãtoare a valorii nominale a acþiunilor.12. finanþatã 50% din resurse proprii ºi 50% din subvenþii de la buget.000.000 5.000...000 b) 1012 c) 1061 = = 117 117 178.000 15.

în valoare de 800.268 504.TESTE GRILÃ.000 105..201 181. având valoarea nominalã 20. În cursul exerciþiului N. trebuie constituit un provizion pentru riscuri.000. ºi preþul de rãscumpãrare 20. Care sunt operaþiile de rãscumpãrare ºi amortizare: a) 505 161 = = 5121 % 505 764 100.000. O societate comercialã lanseazã un împrumut obligatar prin emisiunea a 5.000 obligaþiuni. Cum se reflectã aceastã problemã în contabilitatea sa: a) 6812 b) 6812 c) 6811 = = = 1511 1511 1511 672.000.000 buc.000 3.000 lei.000. iar prima tranºã de rambursare are loc la sfârºitul celui de-al doilea an de serviciu.000 100. Ea estimeazã cã.000 182.000 lei/buc.000 lei/buc.000.000 20. o întreprindere a angajat un proces juridic împotriva unui furnizor. pentru a face faþã acestui proces. valoarea de emisiune 18. Durata împrumutului este de 5 ani. având preþul de rambursare 21. TVA 19% inclus.000.000 . în numãr de 5.201 504.000 20.000..000. dobânda anualã 20%.000. probabilitatea de a pierde procesul fiind de 75%.000 lei/obligaþiune.000 5. Serviciul împrumutului coincide cu anul calendaristic. O societate comercialã rãscumpãrã de la bursã obligaþiunile proprii de amortizat.. Care sunt înregistrãrile contabile ºi sumele aferente ce se fac la încheierea primului exerciþiu financiar: a) 666 6868 1681 b) 666 1681 c) 666 6868 = = = = = = = 1681 169 5121 1681 5121 5121 169 20.000.000 3. Contabilitate – experþi contabili 105 180.000.000 lei ºi valoarea de rambursare 21.000 lei.000 20.000 20.

iar durata de utilizare. b) amortizarea ºi provizioanele mãresc rezultatele pozitive ale perioadei. metoda degresivã.000. În conformitate cu legislaþia românã. b) proces-verbal de punere în funcþiune. b) costul de producþie.12. O societate comercialã achiziþioneazã ºi pune în funcþiune un mijloc fix la 30.106 TESTE GRILÃ. Contabilitate – experþi contabili b) 505 c) 161 = = 5121 % 505 764 100.. majoreazã rezultatele pozitive ale perioadei.000. c) costul de reaprovizionare.000 105. cuprinde o metodã neadmisã: a) metoda linearã.000 183. c) amortizarea diminueazã.000. privitoare la metodele de amortizare a imobilizãrilor.000. 187. 186.000.000 100. b) metoda linearã. c) metoda degresivã.. prin reluare. 185. Care din valorile de intrare a mijloacelor fixe specificate în continuare nu este precizatã de legislaþia românã: a) costul de achiziþie. În cazul intrãrii prin achiziþie a unui mijloc fix pe baza facturii ºi în raport cu natura ºi destinaþia obiectului nu se întocmeºte unul din urmãtoarele documente: a) proces-verbal de recepþie. iar provizioanele diminueazã sau.000 lei. Sub raportul modului ºi sensului de influenþare a rezultatelor perioadei prin amortizãri ºi provizioane. metoda acceleratã. de 4 ani. 184. c) proces-verbal de transfer. Valoarea de intrare este de 16. care din afirmaþiile urmãtoare este corectã: a) amortizarea ºi provizioanele nu afecteazã rezultatul perioadei.N-1. .000 5. una din combinaþiile de mai jos. metoda progresivã.

.TESTE GRILÃ.000 a) % = 404 212 50.000.500.000.000 lei.12.000.500. iar durata de utilizare.000. 188.000.000 23.000 = = 2812 404 = 2812 .000 6811 b) % 212 4426 6811 c) % 212 4426 212 = = 2812 404 30. de 4 ani.800. lucrãri de modernizare în valoare de 50.000.000 3.000 20. Valoarea de intrare este de 12. cu acordul proprietarului.000 3. care este suma amortizãrii ce se calculeazã ºi se înregistreazã în anul N: a) 8.000.000. b) 2. Pe perioada contractului de închiriere a fost amortizatã linear valoarea de 30.000 30. care este suma amortizãrii ce se calculeazã ºi se înregistreazã în anul N+1: a) 6.000.000 lei. 189..000 lei.800.000.000. La o construcþie specialã închiriatã având valoarea de 100.000 30.N-1.000 lei.000.000 lei.000 4426 9.000. Contabilitate – experþi contabili 107 Aplicând regimul de amortizare acceleratã. c) 5.000 lei.000 lei din aceastã investiþie. O societate comercialã achiziþioneazã ºi pune în funcþiune un mijloc fix la 30. c) 3.800. b) 4.000 lei.000 lei.000 lei.000 23. Care sunt înregistrãrile fãcute de proprietar la expirarea contractului de închiriere pentru aceastã investiþie: 59. chiriaºul a executat.000.000.000 20.800. Aplicând regimul de amortizare acceleratã.000.

000 lei: a) % 213 471 = 167 76.000 1.000.108 TESTE GRILÃ. 192. de 4.000.000.000 u.000 6. amortizarea înregistratã ºi recuperatã.000 16.m. Pentru ce categorie de imobilizãri corporale se poate utiliza.000 c) = 212 191.000 5..000.m. Valoarea contabilã de intrare este de 5. Ce înregistrãri contabile au loc (se va face abstracþie de prevederile fiscale): a) 281 b) % 281 6811 % 281 658 = = 212 212 5.000 4.000.000.000 5. din care dobânda aferentã este de 16. numai amortizarea linearã: a) maºini ºi instalaþii de lucru.000..000.000.000.000 b) 213 471 c) 212 = = = 167 1687 167 .000.000. conform legii.000 u.000.000 10.000 1. b) aparate de mãsurã ºi control. Care dintre urmãtoarele formule contabile reflectã majorarea capitalului propriu: a) 117 b) 456 c) 1063 = = = 1012 1041 1012 193.000 4. în valoare de 76.. O construcþie neamortizatã integral este scoasã din folosinþã ºi evidenþã.000. Contabilitate – experþi contabili 190.000 60.000 lei.000.000 60. c) construcþii.000.000. În contabilitatea utilizatorului se înregistreazã primirea unei instalaþii tehnice în baza unui contract de leasing financiar.

. calculatã dupã norme.000 15.000 lei: a) 213 b) 213 c) 213 = = = 6583 7583 131 15. plus un beneficiu stabilit de pãrþile contractante. Primirea de cãtre firmã a aportului în numerar subscris anterior de acþionari se înregistreazã în contabilitate astfel: a) 5121 b) 456 c) 5121 = = = 1012 5311 456 197. c) cota de amortizare.500. c) cota-parte din valoarea de intrare a bunului ºi a dobânzii de leasing. Înregistrarea contabilã a operaþiei privind subscrierea de acþiuni determinã: a) creºterea cheltuielilor de constituire. Rata de leasing operaþional cuprinde: a) cota de amortizare a bunului. a cãrui valoare utilã a fost stabilitã la 15. 199. b) creºterea activelor circulante nete. 196.000 15.000 195. calculatã dupã norme.TESTE GRILÃ.500. c) creºterea datoriilor faþã de subscriptori. calculul ºi contabilizarea amortizãrii bunului ce face obiectul contractului de leasing se realizeazã de cãtre: Leasing operaþional a) proprietar b) utilizator c) proprietar Leasing financiar utilizator proprietar proprietar . plus dobânda de leasing. Rata de leasing financiar cuprinde: a) 50% din valoarea bunului.500. 198. b) o cotã-parte diferenþiatã din valoarea bunului. b) cota de amortizare calculatã dupã norme. Contabilitate – experþi contabili 109 194. Conform legii.. Se înregistreazã un calculator gãsit în plus la inventar.500.

b) stocurile finale sunt evaluate la valori maxime. 202.000 lei: a) 267 b) 267 c) 267 = = = 212 212 706 23.000. Contabilitate – experþi contabili 200.000.000. Într-o economie dominatã de inflaþie crescãtoare. În baza unui contract de leasing financiar. Contabilizarea stocurilor. c) costul mediu ponderat. se înregistreazã predarea unei construcþii referitor la care se cunosc: costul de achiziþie de 20.. care din preþurile folosite în evaluarea stocurilor ieºite se înscrie în principiul prudenþei: a) preþul ultimului lot intrat. b) preþul primului lot intrat. reziduale.110 TESTE GRILÃ. are drept consecinþã: a) stocurile finale sunt evaluate la valori minime. Utilizarea metodei LIFO pentru evaluarea ieºirilor din stoc. presupune: . conform metodei inventarului permanent. cantitativ ºi valoric. c) stocurile finale ºi profitul sunt evaluate la valori minime. 203. în curs) de la începutul ºi sfârºitul perioadei de gestiune nu influenþeazã: a) valoarea adãugatã.000 lei ºi dobânda anualã de 3. b) veniturile din vânzarea mãrfurilor. conform metodei inventarului intermitent. 205. permite: a) contabilizarea variaþiei stocurilor la finele perioadei de gestiune. c) producþia exerciþiului. c) determinarea stocului.000.000 201.000 20. b) contabilizarea cumpãrãrilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile.000. în orice moment. Contabilizarea stocurilor. semifabricate. 204.. iar profitul are valoare minimã. Variaþia stocurilor de producþie (produse finite.000 20. iar profitul are valoare maximã. în condiþiile creºterii preþurilor.

000/680. Se cunosc urmãtoarele date privind stocurile de materii prime: stoc iniþial 2.000 buc.000 buc.000 LIFO 1.000 c) 1..000/500.800 buc.000/700.000/600.120. Care este valoarea ieºirilor ºi a stocului final.300. c) soldul iniþial cumulat cu rulajul creditor. 206. ambele de la contul 378.000 208. intrãri 1.000/680.000 1.000 c) 900.000/1. Se cunosc urmãtoarele date privind stocurile de materii prime: stoc iniþial 2.000/600. b) coeficientul de adaos comercial se înmulþeºte cu valoarea mãrfurilor vândute. ieºiri 1..100. determinate dupã metodele: FIFO ºi LIFO: FIFO a) 680..000 .200.000 1.000/720. Contabilitate – experþi contabili 111 a) contabilizarea variaþiei stocurilor ºi înregistrarea consumurilor la finele perioadei de gestiune.000 b) 750. 207.TESTE GRILÃ. conform inventarului.080. Adaosul comercial aferent mãrfurilor vândute în cursul lunii ºi reflectate în contabilitate la preþul de vânzare se determinã astfel: a) soldul creditor al contului 378 existent înaintea operaþiei de descãrcare a gestiunii pentru mãrfurile vândute se diminueazã cu adaosul comercial aferent mãrfurilor existente în stoc. a 800 lei/buc.. c) contabilizarea consumurilor de stoc în cursul perioadei. a 500 lei/buc. se diminueazã cu adaosul comercial aferent mãrfurilor existente în stoc.000 1...120.800 buc.000 LIFO 1. a 800 lei/buc.000/900. Care este valoarea ieºirilor ºi a stocului final.000 buc.050. a 500 lei/buc.000. b) contabilizarea intrãrii stocurilor în cursul perioadei. intrãri 1.000 1.100.000 b) 1. determinate dupã metodele: preþului mediu (PM) ºi LIFO: PM a) 1.000/1.000 buc. ieºiri 1.200.000/700. exclusiv TVA.000/800.120.

800.000 4426 11.000 . a 100 lei/buc.400 60. b) FIFO.000 lei..400 71.000 1.400 b) % 607 4426 % 607 624 4426 = 401 71.780.000 lei. Se cunosc urmãtoarele date privind stocurile de produse finite: stoc iniþial 50 buc. intrãri II: 100 buc.000 607 20.000 b) % 371 473 = 357 1.400 50.800. Indicaþi înregistrarea contabilã corectã privind cumpãrarea de mãrfuri de la furnizor.000 10.. Contabilitate – experþi contabili 209. O întreprindere a cumpãrat de la furnizor ºi a lãsat în custodia acestuia mãrfuri la costul de achiziþie de 1. a 90 lei/buc..800. Care este înregistrarea contabilã: a) % = 357 1.000 607 10.780. neimputabil.. Aceste mãrfuri sunt primite în depozitul societãþii pe baza Notei de recepþie ºi constatare de diferenþe. ieºiri 480 buc. conform facturii care cuprinde: costul mãrfurilor 50.000 11.000 20.000 lei. iar stocul final este de 1. Precizaþi ce metodã de evaluare a ieºirilor a fost utilizatã: a) LIFO. conform metodei inventarului intermitent: a) % = 401 71. a 80 lei/buc.820 lei. Evidenþa mãrfurilor se þine la cost de achiziþie. 210. cheltuieli de transport 10..000 11. TVA 19%.000 371 1. c) metoda preþurilor medii. Valoarea ieºirilor s-a calculat a fi de 43.400 371 50. în care este consemnat un minus de 20.112 TESTE GRILÃ. intrãri I: 350 buc.400 c) = 401 211.680 lei.000 lei.

TVA 19%.TESTE GRILÃ.900 90. .000 1.000 lei. Factura de detaliu privind achiziþia de materii prime cuprinde elementele: preþ de achiziþie inclusiv TVA 2.380.710. Cu ocazia inventarierii materialelor consumabile s-a determinat un plus de inventar de 100 buc. scont de decontare 5%.800. Regularizarea acestor diferenþe de inventar prin compensare necesitã efectuarea de înregistrãri în: a) contabilitatea analiticã. a 5.000 lei/buc.000 90.900 1.034.000 1.000 452.000 212.200 90.380.000 2. a 3. Regularizarea acestor diferenþe de inventar prin compensare ºi perisabilitãþi necesitã efectuarea de înregistrãri în: a) evidenþa operativã ºi contabilitatea analiticã. a 3. rabat 10%. b) contabilitatea sinteticã ºi analiticã.000 lei/buc. 214.000 324. la materialul B. c) evidenþa operativã ºi în contabilitatea analiticã. Care sunt înregistrãrile corespunzãtoare recepþiei de materii prime: a) % 300 4426 301 b) % 301 4426 4426 c) 301 = 401 2.000 lei/buc. a 3.000 lei/buc. la materialul B.900 = = 767 401 = = 767 % 401 767 401 4426 = 213. Cu ocazia inventarierii materialelor consumabile s-a determinat un plus de inventar de 100 buc. la materialul A ºi un minus de inventar de 100 buc...000 324. la materialul A ºi un minus de inventar de 100 buc.832.200 2.710.800. Contabilitate – experþi contabili 113 c) 473 = 357 1.

O societate comercialã care þine evidenþa mãrfurilor la preþ de vânzare. cost prestabilit de producþie.000 lei. contabilitatea analiticã ºi contabilitatea sinteticã.114 TESTE GRILÃ. În situaþia aplicãrii metodei inventarului intermitent ºi a evaluãrii stocurilor la cost standard. 215.000 216. c) 301.000 5. 601 datele privind soldul ºi/sau rulajul în cursul perioadei sunt deformate: a) 301. cost efectiv de producþie. cost efectiv de achiziþie. la care din conturile 301. b) 301. care este costul de achiziþie al mãrfurilor vândute: a) 356. 601. La ce cost (preþ) poate fi evaluatã producþia aflatã în curs de execuþie: a) cost efectiv de producþie..168. Considerând cã a vândut mãrfuri de 500. practicând o cotã de adaos de 25%. 308.000 lei la preþ de vânzare. inclusiv TVA. c) 420.000 5. inclusiv TVA.. Indicaþi înregistrarea corectã privind obþinerea de produse finite în urmãtoarele condiþii: cost prestabilit 80. ºi care practicã un adaos comercial de 25% a vândut ºi a încasat mãrfuri în sumã de 500. 217.000 80.000 80.000 lei. c) cost efectiv de producþie.136.134. 601. O societate comercialã þine evidenþa mãrfurilor la preþ de vânzare. c) contabilitatea analiticã ºi contabilitatea sinteticã. b) cost prestabilit de achiziþie. cost efectiv la sfârºitul lunii 85. Contabilitate – experþi contabili b) evidenþa operativã.000 lei la preþ de vânzare. 219. 308. . 308. 218. metoda de contabilizare – metoda inventarului permanent: a) 345 b) 345 348 c) 345 711 = = = = = 711 711 711 711 348 80. b) 336.

Contabilitate – experþi contabili 115 Care este înregistrarea de scãdere a gestiunii pentru mãrfurile vândute: a) % 607 378 % 607 378 4428 % 607 378 4428 = 371 500. client. O societate comercialã.000 40.000 100.134 100.000 7.000 336. Jumãtate din aceste produse se transferã magazinului propriu de desfacere.000 7. care þine . a 2.600 40.600 47. Ce înregistrãri contabile au loc la întreprinderea-client: a) 409 401 381 4426 b) % 381 4426 401 c) % 381 4426 = = = = = 401 409 409 401 401 200. refolosibile. facturate de furnizor.000.600 40.034 79.866 500.000 400.. iar 20 bucãþi le reþine pentru nevoile proprii.600 47.832 b) = 371 c) = 371 220.000 lei cu diferenþã nefavorabilã faþã de costul efectiv de 10%..000 336.134 84.600 = = 409 409 221.000 63. comunicând acest lucru furnizorului..TESTE GRILÃ.000 500.600 47.000 160.000 7. înregistreazã 100 buc. Din ambalajele primite restituie 80 bucãþi. ambalaje de transport.000 lei/buc. Existã produse finite în stoc la costul de producþie prestabilit de 4.

000.200.116 TESTE GRILÃ.200.600 -2. care este costul de achiziþie în vamã ºi TVA deductibilã.000.000 440. cheltuielile de transport extern de 400 $.000 501. inclusiv TVA. ºi practicã un adaos comercial de 20%. plãtibilã în vamã: a) 16.000 2. c) 114. Dacã adaosul comercial practicat este de 20%.200.548. O societate comercialã achiziþioneazã mãrfuri la preþul înscris în facturã de 100. Care sunt înregistrãrile contabile corecte ºi sumele aferente: a) 371 = % 701 378 4427 % 711 345 348 378 4428 % 345 348 378 4428 3..000 440.496.000 501.000 200. TVA 19% ºi cursul dolarului ca fiind 3. c) 15.581.000 200.600.000.. 2.000 $.000 440.24.600 3. Cunoscând valoarea externã FOB de 5. b) 100. . care este preþul de vânzare (fãrã TVA) determinat de cumpãrãtor: a) 102.0 lei/$. 3.000 941. 3.600 2.324. remizã 10% ºi scont de decontare 2%.600 2.141. 223.000 lei ºi la care furnizorul acordã: rabat 5%. Contabilitate – experþi contabili evidenþa mãrfurilor la preþ de vânzare.600 b) 371 = c) 371 = 222. b) 17.600 941.078.850.000. taxa vamalã de 8%.

000 119. referitor la care se cunosc: preþul de vânzare contractat 600. Se livreazã produse finite fãrã sã fie facturate.400 300 360 225. costul de producþie 500.0 lei/$: a) 301 b) 301 308 c) 301 = = = = 401 401 408 % 401 408 446 2..060 2.000 19. cheltuieli de transport extern nefacturate 100 $.000 b) 4111 = c) 418 = 226.000 19.400 2.000 lei. cursul dolarului 3..000 100.000 833. Contabilitate – experþi contabili 117 224. b) creditarea contului 117. Care este modul de înregistrare a costului de achiziþie în vamã a unor materii prime.000 100.400 300 3. taxa vamalã 15%. în care este înscris preþul de vânzare de 700.000 119.TESTE GRILÃ.000 114.000 lei. . pe baza datelor: valoarea externã FOB 800 $. TVA 19%.000 lei: a) 4111 4428 4111 = = = 418 4427 % 701 4427 % 418 701 4427 % 701 4427 714.000 100.000 19. c) declaraþiile anuale de impozit pe profit. Urmãrirea recuperãrii pierderii fiscale se realizeazã prin: a) debitarea contului 129.000 714. Care sunt înregistrãrile contabile ce se efectueazã pe baza facturii întocmite ulterior.

.000 100.000 114.000 600. La sfârºitul lunii se cunosc urmãtoarele date: TVA colectatã 590. la utilizator (locatar): .000 = = = 401 4428 401 = 401 = 401 = 408 = 401 228.000 714.000 114.000 100.000 100.000 119. 229. referitor la care se cunosc: preþul de cumpãrare contractat 600.000 lei.000 928.000 lei: a) % 301 4428 408 4426 % 300 4426 b) % 301 4426 % 300 4426 c) % 301 4426 % 408 301 4428 = 408 714. c) 490. Care sunt înregistrãrile contabile ce se efectueazã pe baza recepþiei materiilor prime intrate în gestiune.000 lei ºi TVA 19%.000 lei.000 114..000 114.000 600.000 714.000 119. precum ºi a facturii primite ulterior. b) 240.118 TESTE GRILÃ. Care este TVA de platã: a) 340.000 19.000 714. TVA neexigibilã 100.000 114. în care este înscris preþul de vânzare de 700.000 lei.000 19. Contabilitate – experþi contabili 227.000 600. conform normei IAS 17 „Contracte de leasing”.000 lei. TVA deductibilã 250.000 lei. Se primesc materii prime fãrã sã fie facturate. pro-rata 100%. Un bun utilizat în baza unui contract de leasing financiar genereazã.000 714.000 lei.

.000 47.500 297.000 47. 232.000 1.000 1. c) reflectarea în bilanþ ºi contabilizarea angajamentelor de platã ºi a chiriilor corespunzãtoare. Care sunt înregistrãrile contabile ºi sumele corecte aferente acestora: a) 5121 4428 b) 5121 4428 121 c) 5121 4428 = = = = = = = 4118 4427 4118 4427 4118 4118 4427 250.000 7. 230.000 b) = 401 c) 681 = 401 231.. sold ct. În urma hotãrârii judecãtoreºti se încaseazã prin virament jumãtate din valoarea creanþei.000.500 47.330.500 297.000. c) investiþii financiare pe termen scurt. b) creanþe financiare.000. b) nu necesitã reflectarea în bilanþ deoarece nu se aflã în proprietatea sa juridicã. Contabilitate – experþi contabili 119 a) înregistrarea numai a angajamentelor de platã ºi a chiriei.000 lei. iar restul se suportã de întreprindere.000 8.000 lei. sold creditor 4428 = 95. Redevenþa de 7. Se cunosc urmãtoarele date privind creanþele comerciale incerte în litigiu: sold ct.TESTE GRILÃ. La ce categorie de active. în afara stocurilor.500 250.000 lei datoratã de utilizator pentru un bun primit în leasing operaþional se înregistreazã astfel: a) % 612 4426 % 471 4426 = 401 8. 4118 = 595.330.000 7.000 lei.330.000 7. 1511 = 300.500 . se pot aplica la ieºire metode de evaluare pentru bunuri fungibile precum metoda preþului mediu ponderat.000.330. metoda FIFO sau LIFO: a) creanþe comerciale.

000 1. b) FIFO. Se cunosc urmãtoarele date privind valorile de plasament (acþiuni): stoc iniþial 1. La termenul de platã. Se cunosc urmãtoarele date privind taxa pe valoarea adãugatã: TVA de recuperat din luna precedentã 900.000 235. Posesorul efectului este de acord în condiþia calculãrii unei dobânzi penalizatoare de 15% pe an.000 lei ºi ieºiri 3.120 TESTE GRILÃ.000 lei. TVA neexigibilã în luna curentã debit 200.000 900.500 250.500 300. .000 buc..000 900. în valoare de 6. 234.000 = 7812 233.000 lei.000 47. Care sunt înregistrãrile contabile ºi sumele corecte privind regularizarea TVA la sfârºitul lunii curente: a) 4427 4427 4427 b) 4427 4427 4423 c) 4426 4427 4427 = = = = = = = = = 4426 4424 4423 4426 4423 4424 4428 4426 4423 2.125. c) cost mediu ponderat. stoc final 1. trasul solicitã o amânare a plãþii cu 4 luni. a 2.000 lei/buc.000 buc. Contabilitate – experþi contabili % 654 4428 1511 = 4118 297.500.375.500 buc.700.000 2. intrãri 2.000 200..500.000 lei..200.. a 2.000 2. O societate comercialã este în posesia unui efect comercial în valoare de 2.200 lei/buc.000 300.000. Dupã ce metodã au fost evaluate ieºirile: a) LIFO.000 lei.700.000 lei. în valoare de 2.500.500 buc.000.000 1. TVA colectatã în luna curentã 3.000 lei. TVA deductibilã în luna curentã 2.

Cum se înregistreazã acordarea scontului la furnizor.000 3. b) cheltuielile de exploatare.940.TESTE GRILÃ. furnizorul acordã un scont de 2% la achitarea acesteia..000 2.000.100.000.000 60.940.000 100.000 60.000.000. Contabilitate – experþi contabili 121 Care sunt înregistrãrile contabile pe care le face posesorul efectului (trãgãtorul): a) 4111 4111 413 b) 4111 413 = = = = = 413 766 4111 413 % 4111 766 % 4111 766 2.000 60.000 60..100.000 2.000 100.000 2.000 2. 237.000 c) 413 = 236.000.000 3. c) cheltuielile financiare.000 100.000 2.000 2.000 2. Comisioanele ºi alte cheltuieli accesorii privind investiþii financiare pe termen scurt achiziþionate se includ în: a) costul de achiziþie al investiþiilor financiare.000 = % 5121 767 . Între douã societãþi comerciale are loc o vânzare-cumpãrare de mãrfuri la preþul de 3.000 2.000 60.000.000 lei ºi TVA 19%.100. Întrucât decontarea facturii are loc înaintea termenului stabilit.000. precum ºi la client: a) 667 401 b) 607 401 c) % 5121 667 401 = = = = = 4111 767 4111 707 4111 60.

600 6. Care sunt înregistrãrile contabile corecte: a) 401 = 5124 9.000 .380.000 5.0 lei/$..380.000 4427 380.300 9. Factura de plãtit unui furnizor extern este de 3.000 lei.0 lei/$.000 5.000.000 419 2. cursul zilei fiind de 2.000 950.600 400 239. Contabilitate – experþi contabili 238.300 9.000.122 TESTE GRILÃ. cursul fiind de 3. plus TVA 19%. la un curs de 3.1 lei/$. Plata facturii are loc prin bancã.570.380. Aceastã creanþã se încaseazã prin bancã.000 4427 380.000 $. Care sunt înregistrãrile contabile ºi sumele corecte privind primirea în bancã a avansului ºi decontarea facturii de cãtre client: 2.000 5121 3. O întreprindere primeºte de la client un avans de 2.000 5. din care TVA 380.000 % = 4111 5. Creanþa de încasat de la un client extern la valoarea nominalã este de 2.000 $ valoarea nominalã.000 b) 5121 % 419 5121 = = 419 4111 2. Prestaþia efectuatã ºi facturatã este de 5.000.000 300 240.000 b) 5124 c) % 5124 665 = = 4111 4111 5.000 lei.8 lei/$.000 lei.000 a) 5121 = % 419 2..000.000 b) 401 c) % 401 665 = = 5124 5124 9. la un curs de 3. în vederea prestãrii unui serviciu. Care sunt înregistrãrile contabile corecte: a) 5124 = 4111 6.950.950.

000 1.000 50.000 lei. Efectul este încasat. o societate comercialã are creanþe în valutã de 2.500.000 1. Care sunt înregistrãrile contabile corecte: a) 5113 5121 b) 5113 % 5121 668 c) 5113 % 5121 627 = = = = 413 5113 413 5113 1.450.000 1.380.500.1 lei/$.380. pe care o remite spre scadenþã bãncii înaintea termenului de platã.500.000 5.000 50.000.500 $ a 2.500.500 $ a 3.000 1. La bancã .000 1. Contabilitate – experþi contabili 123 c) 5121 5121 419 = = = 419 4111 5121 2. O societate comercialã deþine o cambie în valoare de 2.TESTE GRILÃ.500.000 1.450.000 lei.500.0 lei/$ valoarea nominalã.000 2. O societate comercialã deþinãtoare a unui efect de comerþ în valoare de 1.500.. Care sunt înregistrãrile contabile care se impun: a) 4111 665 b) 4111 665 c) 4111 765 = = = = = = 765 401 765 401 665 401 750 150 500 100 500 100 242..950. La închiderea exerciþiului.000 1.000 = = 413 5113 243. Cursul de schimb la închiderea exerciþiului este de 3. reþinându-se un agio format din comisioane de 50.8 lei/$ valoarea nominalã ºi datorii în valutã de 1.000 241.000 lei îl remite bãncii spre încasare.

000 4.000.000 2.760.000.000 760.000.000 760.000 = = 5113 5114 244.000 lei preþul de vânzare ºi 19% TVA.000 760.935. se înregistreazã astfel: a) 4111 = % 701 4427 % 701 4427 % 701 4427 4.000 4.000.000 4.000 40.000 b) 4511 = c) 481 = .935.000.000 lei.760. în valoare de 4.000 lei ºi speze bancare de 25.000 150..000.000 4.000 1.124 TESTE GRILÃ.000 2.000.000 2.000 2.000 1.760. Contabilitate – experþi contabili se calculeazã un agio format din sconturi de 40.000 25. Care sunt înregistrãrile contabile efectuate: a) 5113 5114 b) 5114 % 5121 667 c) 5114 % 5121 627 667 = = = = 413 5113 5113 5114 2..000.000. ºi se încaseazã netul.000 4.000 2.000 150.000 65. Cum se înregistreazã TVA aferentã bunurilor acordate salariaþilor drept salarii în naturã: a) 421 b) 4282 c) 635 = = = 4427 4426 4427 150.000. Vânzarea unor produse finite cãtre o societate comercialã din cadrul grupului.000 245.

000 247.500.000 700. cuprinzând rata de leasing de 2. Primirea în contul de la bancã a unei sume necuvenite.000.000 lei pentru produse finite vândute unei societãþi comerciale din cadrul grupului se înregistreazã astfel: a) 5121 b) 5121 c) 5121 = = = 4511 461 481 700. c) când valoarea de emisiune a noilor acþiuni este inferioarã valorii contabile anterioare acestei operaþiuni.000 lei (echivalentul valorii în valutã a facturii). persoanã juridicã strãinã.000 249.000 .000 3.000 248.000 2. Contabilitate – experþi contabili 125 246.000 4. Încasarea prin virament a valorii de 700.000.000.500.380.000 lei: a) 5121 b) 5121 c) 5121 = = = 4551 4511 481 3. b) când valoarea de emisiune este superioarã valorii nominale.000 380.000.000 4. astfel: a) % 612 4426 = 401 2.000 lei se înregistreazã astfel: a) 5121 b) 5121 c) 5121 = = = 411 462 446 4.000 3. plus TVA 19%.500.. Se înregistreazã primirea unui împrumut de la un asociat al firmei în sumã de 3.000 700. de 4. În care dintre situaþiile de mai jos se atribuie drepturi speciale de subscriere (DS-uri): a) pentru subscrieri sub formã de aport în naturã. reprezentând deci o eroare..000. 250. Se înregistreazã la utilizator factura de leasing operaþional emisã de proprietarul bunurilor.000.500.TESTE GRILÃ.

factura cuprinzând valoarea rezidualã de 250.000 2.500 297.000 2.000.000 lei: a) 461 = % 7728 4427 % 7583 4427 297.000.750.000 2.000.000 47.000 c) % 612 4426 401 = = 446 252. Contabilitate – experþi contabili b) 612 4426 c) 612 = = = 401 5121 % 401 4426 2.000 lei ºi TVA 19%.500 b) 461 = . de 1. de 12%.500 250.126 TESTE GRILÃ.000 240. iar amortizarea înregistratã.000.000 lei.000 47.000 2.000 380.000 380.000. se înregistreazã impozitul pe redevenþe datorat de proprietar ºi reþinut de utilizator. Totodatã. Se înregistreazã la utilizator factura de leasing operaþional emisã de proprietarul bunurilor – persoanã juridicã strãinã.380.000 380.. transferul dreptului de proprietate pentru bunuri achiziþionate din þarã.000 lei ºi TVA 19%.000 2.500 250.000. cuprinzând rata de leasing de 2.000 380.000 380.000. în cazul leasingului operaþional. Se înregistreazã la proprietar.380.000 2.380.. în condiþia existenþei opþiunii de cumpãrare de la o persoanã juridicã românã. Costul iniþial de achiziþie al bunului a fost de 2.000 251. astfel: a) 612 4426 401 b) 612 = = = = 401 5121 446 % 401 446 401 2.380.000 2.

500 . transferul dreptului de proprietate pentru o construcþie achiziþionatã din þarã.250 297.500 250. Se înregistreazã ºi TVA corespunzãtoare 19% ºi taxe vamale 10%: a) 212 212 4426 b) % 212 4426 = = = = 404 446 5121 404 250.500 250.500 2.750.TESTE GRILÃ. factura cuprinzând valoarea rezidualã de 250.750. Costul iniþial al bunului la proprietar a fost de 2.000 lei ºi TVA 19%. în cazul leasingului operaþional. Se înregistreazã la utilizator.000... transferul dreptului de proprietate (atunci când existã opþiunea de cumpãrare a bunurilor) la valoarea rezidualã a bunului achiziþionat de la o persoanã juridicã strãinã.500 250.000 250.500 297.000.000 1. pe baza contractului de vânzare-cumpãrare ºi a facturii care cuprinde valoarea rezidualã (echivalent în lei) de 250.000 47. iar amortizarea înregistratã.500 b) = 404 c) = 404 254.500 250. în condiþia existenþei opþiunii de cumpãrare de la o persoanã juridicã românã. de 1.500 250. în cazul leasingului operaþional.000 47. Contabilitate – experþi contabili 127 c) 461 = % 7583 4427 212 297.000 47.000 lei: a) % 212 4426 % 212 4426 % 6583 4426 = 401 297.000 lei.000 25. Se înregistreazã la utilizator.000 lei.500 297.000 52.000 % 281 6583 = 253.000 47.000 47.

000 257.900. precum ºi încasarea lor ulterioarã prin virament: a) 5328 5121 = = 411 5328 1.000.000.000.000 4.000 256.000 258. Contabilitate – experþi contabili c) % 212 446 4426 = 404 327.000.500 250.128 TESTE GRILÃ.000.000 25.. în valoare de 4.000 4. Se înregistreazã primirea ºi încasarea unui cec de la beneficiarul unui serviciu prestat.000 4.000 7.000. în sumã de 800.000 lei.500 255.000 4. în sumã de 7.000 7.000 .000 lei: a) 6458 b) 4311 c) 423 = = = 444 423 444 800.000 800.000.900. Înregistraþi decontarea unei facturi a furnizorului de active fixe printr-un efect de comerþ.900.000 800.000 1.000. Se înregistreazã primirea unor mandate poºtale aferente vânzãrilor prin colete în sumã totalã de 1.000.000.000 52.000 lei.000.000 lei. inclusiv TVA: a) 5112 5121 b) 5125 5121 c) 5112 5121 = = = = = = 411 5112 411 5125 413 5112 4. Cum se înregistreazã impozitul reþinut din drepturile sociale ale salariaþilor.000 4. în contabilitatea trasului (plãtitorului): a) 401 b) 404 c) 404 = = = 405 405 403 7..

Contabilitate – experþi contabili 129 b) 5125 5121 c) 5112 5121 = = = = 411 5125 411 5112 1. Se contracteazã ºi se primeºte un împrumut bancar pe termen scurt în sumã de 5.000 lei.000 600.000. viratã anterior din contul de disponibil la bancã.000 5. Se înregistreazã justificarea unui avans de trezorerie de 5. piese de schimb cumpãrate ºi depozitate 2.000.000 600.000.TESTE GRILÃ.000 .000 lei.000 2.000 2.000 12.000.000 260.000.000.000 20. Se înregistreazã primirea în contul de acreditive a sumei de 20.000 lei.000.000.000 12.000.000.000 600.900.000.000 lei cu dobânda aferentã în sumã de 600.000 1.000 lei: a) 5412 401 b) 5411 401 c) 5411 607 = = = = = = 5121 5412 581 5411 5121 5411 20. restul restituindu-se la casã: a) % 301 625 531 = 4282 5. diurnã 350.900.000 5.000 lei.900. plus TVA 380.000.000.000.000 1.000 1.000 259.000.000. sumã din care se plãteºte ºi se înregistreazã factura unui furnizor în valoare de 12.000 lei.900.000 lei astfel: cheltuieli de transport 650.000 20.000 261.000...000 lei. care se înregistreazã astfel: a) 5121 666 b) 5121 666 c) 5121 666 = = = = = = 5191 5198 162 1682 167 1687 5.000.000 1.000 12.

stocuri ºi creanþe curente 300 lei.900 5.000 175.. timbre fiscale în valoare de 250.000.900 5. din care.000..000 175. cu numerar.000. . 200.620.000 250. Care este mãrimea fondului de rulment ºi a necesarului de fond de rulment: a) 200.130 TESTE GRILÃ.000 2.000 175. Care sunt înregistrãrile contabile corecte: a) 5321 628 b) 5321 635 c) 5321 6588 = = = = = = 5311 5321 5311 5321 5311 5321 250. se folosesc pentru timbrarea unor autentificãri la notariat. capital propriu 800 lei.000 lei. Se cumpãrã.000 263.000 250.000.000 2.620. 160. datorii curente 140 lei ºi credite curente 60 lei.900 264.000 5.000 1. c) -200.000 1. 160.000.000 380. b) 400. la nivelul sumei de 175.000 380. disponibilitãþi 100 lei. Se înregistreazã un minus de casã de 5.000.900 lei provenit din vina casierului ºi deci imputat: a) 4282 b) 658 c) 461 = = = 5311 5311 5311 5. Contabilitate – experþi contabili b) % 301 4426 625 531 % 301 625 4426 531 = 542 5. Bilanþul contabil permite cunoaºterea urmãtoarelor elemente: imobilizãri 600 lei.000 c) = 461 262.000 lei.000 1.000 1.

rezultatul exerciþiului.000 lei. Bilanþul contabil permite cunoaºterea urmãtoarelor elemente: capital social 10.000.000. repartizarea profitului 3.000.000 lei. disponibilitãþi 100 lei.000 lei.000.000. c) 17.000 lei. repartizarea profitului 3. Care este mãrimea fondului de rulment ºi a trezoreriei: a) 200. Care este mãrimea necesarului de fond de rulment a trezoreriei: a) 160.000 lei.000. b) 200.000 lei.000. rezerve 2. împrumuturi pe termen lung 100 lei. 267.000. Sã se calculeze capitalurile proprii ºi capitalurile permanente: a) 15. 20. b) 200.000.000.000. 40. subvenþii pentru investiþii 1.500. 23. b) 14. c) 200.000 lei. stocuri ºi creanþe curente 300 lei. împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni 8. 266. rezultatul exerciþiului. împrumuturi pe termen lung 100 lei. împrumuturi ºi datorii asimilate 8. 3.000. profit.000. Bilanþul contabil permite cunoaºterea urmãtoarelor elemente: imobilizãri 600 lei.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 131 265.000. 100.000 lei.000.000 lei. 268. subvenþii pentru investiþii 1. Bilanþul contabil permite cunoaºterea urmãtoarelor elemente: capital social 10. 25.000 lei sold debitor.000 lei.000. profit. capital propriu 700 lei. 40. Bilanþul contabil permite cunoaºterea urmãtoarelor elemente: imobilizãri 600 lei. 3. prime de capital 500.000. disponibilitãþi 100 lei..000. 40. capital propriu 700 lei.000.000.000 lei sold debitor.000. Sã se calculeze capitalurile proprii ºi cele permanente: a) 11. . rezerve din reevaluare 1..000. rezerve 2.000 lei.000 lei.000. 23.000 lei. 40.TESTE GRILÃ.000. datorii curente 5.000. 100.000.000.000 lei.500.000. rezerve din reevaluare 1. stocuri ºi creanþe curente 300 lei. c) 100.000. prime de capital 500. datorii curente 140 lei ºi credite curente 60 lei. datorii curente 5.000. datorii curente 140 lei ºi credite curente 60 lei.000 lei.

000.000 lei.000 lei.500.000.000. 301 = 900.500.000 lei. rezerve din reevaluare 1.000. 758 = 500. 20. 7411 = 6. 270. 272. rezerve 2. 1. sold debitor. 23..000 lei. pierdere.000.500. c) 17.132 TESTE GRILÃ. Sã se calculeze capitalurile proprii ºi capitalurile permanente: a) 11.000.000.000. 708 = 500. La o societate comercialã. 20.000 lei. datele din contabilitatea curentã privind soldurile conturilor se prezintã astfel: 212 = 7.000 lei.000. b) 1. rulajele ºi/sau soldurile creditoare ale conturilor de venituri la societatea SC sunt urmãtoarele: 701 = 5.000. 711 = 1. rezultatul exerciþiului.000.000. 409 = 80.000 lei..000.000. împrumuturi ºi datorii asimilate 8.000 lei sold creditor.000. Contabilitate – experþi contabili b) 12.000 lei.000 lei. Trecerea de la rezultatul contabil la rezultatul fiscal are loc conform urmãtoarelor calcule de principiu: . 707 = 3.000.000.000. 722 = 2. prime de capital 500.000.000.100. 269.000.000 lei.000.000 lei.000.000.000 lei.000.000.000 lei.752/2005: a) 17.000 lei.000 lei. datorii curente 5.000. b) 16. 20.000. c) 12.000.000.095.000 lei.000.500. Care este suma activelor circulante: a) 1. La închiderea perioadei de gestiune.000 lei.000 lei.000. Bilanþul contabil permite cunoaºterea urmãtoarelor elemente: capital social 10. 704 = 2. Indicaþi suma corectã a cifrei de afaceri nete conform OMFP nr. 378 (sc) = 50. 281 = 2.000.000 lei.000.000 lei.000.000.050.000. 5121 = 100.000. 371 = 60. 25. 271.000.000 lei.000. subvenþii pentru investiþii 1. 3.000 lei. 419 = 50. c) 1. 391 = 40. b) 12.000 lei. c) 14.000 lei.

273. activele fiind prezentate la valoarea netã. variaþia stocurilor. 276. ca posturi distincte. . c) Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil înainte de impozitare + Provizioanele nedeductibile fiscal – Provizioanele deductibile fiscal. Unde ºi sub ce formã se regãsesc în structura ºi conþinutul formularului de bilanþ folosit în România valorile referitoare la deprecierile activelor (amortizãri ºi provizioane): a) în grupa II din activ.. c) venituri din vânzarea mãrfurilor. b) Registrul de casã. 274. Contabilitate – experþi contabili 133 a) Rezultatul fiscal = Rezultatul curent al exerciþiului – Deducerile fiscale + Cheltuielile nedeductibile fiscal. ca posturi distincte. b) venituri din vânzarea mãrfurilor. c) nu apar ca posturi distincte. registrul Cartea mare. venituri din vânzarea produselor finite. c) Registrul-jurnal. Jurnalul pentru vânzãri. Registrul de casã. Care dintre poziþiile de venituri enumerate în continuare se include integral în cifra de afaceri a întreprinderii: a) venituri din vânzarea produselor finite. 275. Jurnalul pentru cumpãrãri. b) Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil înainte de impozitare – Deducerile fiscale + Cheltuielile nedeductibile fiscal – Pierderile din anii precedenþi. Care din poziþiile enumerate în continuare se referã exclusiv la registre contabile auxiliare: a) Registrul pentru vânzãri. Registrul-jurnal. Care din poziþiile de cheltuieli de mai jos nu antreneazã fluxuri de trezorerie în cursul exerciþiului: a) cheltuielile privind amortizãrile ºi provizioanele. Jurnalul pentru cumpãrãri. c) cheltuielile cu stocurile.TESTE GRILÃ. b) în grupele I ºi II. venituri din vânzarea semifabricatelor. venituri din lucrãri ºi servicii prestate.. variaþia stocurilor. b) cheltuielile privind prestaþiile terþilor. venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri.

rezultat financiar negativ 1. În cadrul contului de profit ºi pierdere construit pe criteriul destinaþiei marja de producþie este egalã cu: a) Producþia exerciþiului – Costul producþiei vândute. c) rezultat extraordinar pozitiv 2. rezultat curent pozitiv 2.134 TESTE GRILÃ.000.Producþia stocatã în cost de producþie + Producþia de imobilizãri în preþ de vânzare.000.12. c) Veniturile din exploatare – Costul producþiei vândute.000.Producþia stocatã în preþ de vânzare + Producþia de imobilizãri în preþ de vânzare. b) Cifra de afaceri – Costul producþiei vândute.. Folosind relaþiile interne proprii tabloului soldurilor intermediare de gestiune. b) Producþia vândutã în preþ de vânzare +/.000 lei/$.600. cursul dolarului este de 28.000. 279.N masa profitului impozabil este egalã cu: a) Soldul debitor sau creditor al contului 121 + Cheltuielile cumulate cu impozitul pe profit + Reintegrãrile fiscale – Deducerile fiscale.600. 278.000.000 lei/$.000.600. rezultat curent pozitiv 3. trecerea de la amortizarea linearã la amortizarea degresivã are incidenþã asupra: . b) rezultat din exploatare pozitiv 3.000. În cazul utilizãrii soldurilor intermediare de gestiune.000 lei.000. 280. b) Rezultatul contabil înainte de impozitare + Reintegrãrile fiscale.000. Acest teren este vândut pe credit pentru suma de 800 $ la cursul de 30. c) Profitul net + Cheltuielile cumulate cu impozitul pe profit – Deducerile fiscale.000. La încasarea facturii. 281. O societate comercialã are în inventar un teren cu valoarea contabilã de 22. rezultat financiar negativ 1. Contabilitate – experþi contabili 277. rezultat financiar negativ 1. La 31. Ce influenþe au aceste operaþii la nivelul contului de profit ºi pierdere (conform structurii acestuia în România): a) rezultat din exploatare pozitiv 5.000..600. producþia exerciþiului este egalã cu: a) Producþia vândutã în preþ de vânzare +/.400.000.000. c) Valoarea adãugatã + Consumurile intermediare – Marja comercialã.000 lei ºi un provizion pentru depreciere înregistrat de 3.

Contabilitate – experþi contabili 135 a) excedentului brut de exploatare. amortizarea cumulatã 7. Registrul inventar.000 lei. Incidenþa structuralã a acestei operaþii asupra contului de profit ºi pierdere face sã aparã: a) rezultat extraordinar pozitiv de 900.000. c) 304. amenzi ºi penalitãþi plãtite 150. rezultat curent. registrul Cartea mare.000. venituri din exploatare. excedentul brut de exploatare. registrul Cartea mare. La închiderea exerciþiului se cunosc urmãtoarele date: pierdere recunoscutã fiscal din anul precedent 200.000 lei. valoarea adãugatã.000. 285. .000 lei. O întreprindere cedeazã un mijloc fix în condiþiile: preþul de cesiune 8. c) Registrul Cartea mare.000.000 lei. c) marja comercialã.000 lei. 284.000 lei.000. venituri din dividende la participaþii încasate 80. b) Registrul-jurnal.000 lei. profit repartizabil la rezerve legale 5% din profitul brut contabil.TESTE GRILÃ. b) 296.400..000 lei.000 lei. valoarea de intrare 15. b) venituri extraordinare. Registrul de vânzãri.. Care din poziþiile enumerate în continuare cuprinde în exclusivitate registrele contabile principale prevãzute de lege: a) Registrul inventar. Care este suma impozitului pe profit: a) 283. 282. cheltuieli de exploatare.000 lei. b) rezultatului din exploatare. Registrul de casã. c) cifrei de afaceri.200. c) rezultat din exploatare pozitiv de 900. Registrul inventar. Una din poziþiile de mai jos cuprinde exclusiv indicatori care nu sunt cuprinºi în structura formularului contului de profit ºi pierdere întocmit de societãþile comerciale din România la închiderea exerciþiului: a) cifra de afaceri. rezultat financiar. provizionul pentru depreciere constituit 500. b) rezultatul exerciþiului înainte de impozitare pozitiv de 500.000 lei. 283. profit contabil brut realizat în exerciþiul curent: 2.

dar nefacturate 40.000. servicii nefacturate primite de la terþi 100. stocuri de produse nevândute la cost de producþie 80. stocuri iniþiale de produse finite la cost de producþie 10.000 lei. impozitul asupra profitului se calculeazã ºi se înregistreazã lunar. b) 160. În contabilitatea din þara noastrã.000 lei.000 lei. Se cunosc urmãtoarele elemente: cumpãrãri de stocuri 100. . c) 180.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 286. c) cifra de afaceri. b) producþia exerciþiului.000 lei. salarii plãtite 204. 288.000.136 TESTE GRILÃ. consum de stocuri 90.. salarii datorate 200. c) Venituri totale – Cheltuieli totale + Cheltuieli nedeductibile fiscal – Reduceri fiscale – Creditul fiscal. formula pentru determinarea masei profitului impozabil ce stã la baza declaraþiei pentru impozitul pe profit este: a) Venituri totale – Cheltuieli totale – Deduceri fiscale + Impozitul pe profit + Cheltuieli nedeductibile fiscal – Pierderea fiscalã de recuperat.000 lei. b) Amortizãri ºi provizioane din exploatare + Alte cheltuieli de exploatare – Venituri din exploatare privind amortizãrile ºi provizioanele – Alte venituri din exploatare +/. Care din indicatorii enumeraþi în continuare nu se regãseºte distinct în contul de rezultate cu solduri intermediare: a) excedentul brut de exploatare.000 lei.000.. amortizare 160. produse obþinute la cost de producþie 530. excedentul brut de exploatare este egal cu: a) Amortizãri ºi provizioane din exploatare +/. În aceste condiþii. În cadrul tablourilor soldurilor intermediare de gestiune. 287.000 lei. produse vândute la preþ de vânzare 600. produse încasate la preþ de vânzare 650.Rezultatul exploatãrii.Rezultatul exploatãrii. b) Venituri totale – Cheltuieli totale + Reintegrãri fiscale – Deduceri fiscale – Pierderi contabile.000 lei. Care este mãrimea profitului contabil: a) 170.000 lei. produse vândute la preþ de vânzare.000 lei. 289.000 lei.

c) 308. 129. c) 6. 328. 212. Cheltuielile fãcute cu plata despãgubirilor se cuprind în: a) cheltuielile financiare.000 lei. 290.000 lei. cheltuieli cu provizioanele 400.000. b) 104. 292. c) Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung. 391.000 lei. b) 4. Cheltuielile cu reparaþiile curente executate la mijloacele fixe se cuprind în: a) b) c) cheltuielile de exploatare.000. 490.000 lei.TESTE GRILÃ.000 lei. 348.000. Precizaþi care din poziþiile de conturi enumerate. Contabilitate – experþi contabili 137 c) Cheltuieli cu amortizãrile ºi provizioanele – Venituri din amortizãri ºi provizioane +/. cheltuieli cu amortizarea 2.600.000.Rezultatul exploatãrii. deºi apar în balanþa de verificare cu sold.000. c) cheltuielile cu provizioanele. subvenþii pentru investiþii virate la venituri 500. 293.500. venituri din subvenþii de exploatare 600. venituri din vânzãri de imobilizãri 4. cheltuielile financiare. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: rezultat net. 512. 322.400.000.500..000.000 lei. 590. cheltuielile extraordinare. 281. 121. 531. profit. 291. b) Activ bilanþier – Active fictive – Datorii.000 lei. 290. Care din formulele de calcul al activului net contabil prezentate mai jos este corectã: a) Capitaluri proprii + Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli. . valoarea neamortizatã a imobilizãrilor vândute 3. nu apar în bilanþ: a) 101. Sã se determine capacitatea de autofinanþare: a) 5. b) cheltuielile de exploatare. venituri din provizioane 1.000 lei. 5. 281. 294.. 290.

297. În categoria cheltuielilor în avans nu se cuprind: a) cheltuielile cu abonamentele efectuate în avans.000 lei. 298.000 lei. b) scãderea provizioanelor cu 5. c) anularea acþiunilor proprii rãscumpãrate.500. c) scãderea provizioanelor cu 15. Valoarea de inventar a acestor stocuri la închiderea exerciþiului N+1 este de 95. b) rãscumpãrarea acþiunilor proprii. .. c) cheltuielile cu provizioanele pentru reparaþii capitale. 299.. c) valoarea nominalã. acþiunile ca fracþiuni de capital sunt exprimate la una din valorile: a) valoarea de rentabilitate. Dispuneþi de urmãtoarele date privind stocurile de materii prime: preþ de cumpãrare la intrare 90.000 a) subscrierea unor acþiuni la o altã societate.000. cheltuieli de achiziþii accesorii 10.000 a) vãrsarea de capital sub formã de acþiuni. provizioane calculate ºi înregistrate la încheierea exerciþiului N 20.000 lei. b) partea de valoare neeliberatã a unor acþiuni cumpãrate. corespunzãtor reducerii capitalului social. Ce semnificã înregistrarea contabilã: 503 = 509 7.000 lei.000 lei.000 lei. b) cheltuielile cu dobânzile plãtite anticipat. 296. În cadrul contului 101 Capital social. c) intrarea unor acþiuni cu titlu gratuit. b) valoarea de emisiune. Cum ºi cu cât vor fi influenþate provizioanele pentru deprecieri existente: a) creºterea provizioanelor cu 5. Contabilitate – experþi contabili 295.000 lei.138 TESTE GRILÃ. Ce semnificã înregistrarea contabilã: 1012 = 502 7.

570. 301. Ce semnificã înregistrarea contabilã: % 357 4426 = 401 3.000. c) acoperirea pierderilor reportate din anul precedent din rezervele legale.000 3. b) mãrfuri cumpãrate pe credit. b) retragerea de capital social.800.000 a) diferenþe de curs valutar constante ºi înregistrate la sfârºitul anului la furnizor. sosite ºi recepþionate.000 2. lãsate în custodia furnizorului. Ce semnificã ansamblul sumelor virate la sfârºitul perioadei din conturile grupei 70 „Venituri din vânzãri de produse. Contabilitate – experþi contabili 139 300. 304.TESTE GRILÃ.000 a) înglobarea rezervelor legale în capitalul social.000 570.000. 303. c) plata în devize a unui furnizor cu diferenþe de curs favorabile prin contul de la bancã. c) mãrfuri primite spre vânzare în consignaþie. Ce semnificã înregistrarea contabilã: % 401 665 = 5124 3. b) diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente.000 a) mãrfuri cumpãrate pe credit.000. mãrfuri. Ce semnificã înregistrarea contabilã: 261 = 456 5.000 a) titluri de participare la capital achiziþionate.. servicii ºi alte .000. 302.000 200. b) plata în devize a unui furnizor cu diferenþe de curs nefavorabile prin contul de la bancã. Ce semnificã înregistrarea contabilã: 1061 = 117 15. c) aport la capitalul social sub forma titlurilor de participare..

profit din operaþii de participaþie.000 500. c) societãþile sunt independente. c) sumele datorate coparticipanþilor ca profit din operaþii în participaþie ºi/sau sumele datorate de coparticipanþi pentru acoperirea pierderilor din operaþii în participaþie. Înregistrarea contabilã de mai jos dezvãluie tipul operaþiei de fuziune a douã societãþi.500. b) absorbantul deþine titluri de participaþie la absorbit.000 a) fuziune prin sciziune. ea fiind efectuatã la absorbant: 456 = % 1012 1042 261 7. b) sumele datorate coparticipanþilor ca rezultat favorabil.140 TESTE GRILÃ. c) valoarea adãugatã.000 5. 307.000 80. Contabilitate – experþi contabili activitãþi” ºi 7411 „Venituri din subvenþii aferente cifrei de afaceri” asupra contului 121.000 308. cu ocazia închiderii lor: a) producþia exerciþiului. Cum se înregistreazã dobânzile anuale aferente creanþelor legate de participanþi? a) 267 = 766 95. 305.000. b) cifra de afaceri..000. 306. Cum se înregistreazã TVA aferentã lipsurilor de materiale consumabile ºi neimputabile: a) 602 b) 658 c) 635 = = = 4428 4426 4427 80.000 80.000 .000 2.. Ce semnificã soldul creditor al contului 458? a) sumele primite de la coparticipanþi sau cele primite ca rezultat al operaþiilor în participaþie.

000 3. c) 33.000.000 buc. 313.000 lei.000 5.000 buc.000.000.000 3.000.000 buc..000 310.000 150. C = 20. b) 25%.000 309.000. Cum înregistraþi reluarea provizioanelor constituite pentru garanþii ºi neconsumabile la expirarea perioadei de garanþie prevãzute în contract: a) 490 b) 6588 c) 1514 = = = 6812 1512 7812 5.000 312.000.000 lei.000 95. Care este mãrimea factorului de acoperire relativ: a) 75%.000 150...33%. costuri fixe 50. Parametrul pentru calculul indicilor de echivalenþã este lungimea produselor diferenþiatã astfel: A = 6 cm.000 311..000 3.000 lei pentru a fabrica urmãtoarele cantitãþi de produse: A = 10. O întreprindere dispune de 374.000 5. Cum se înregistreazã obþinerea din activitatea proprie ºi punerea în funcþiune a unei construcþii speciale: a) 2121 b) 231 2121 c) 331 2121 = = = = = 721 721 231 722 331 3. .TESTE GRILÃ. Contabilitate – experþi contabili 141 b) 267 c) 267 = = 763 768 95. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: cifrã de afaceri 600.000 3. B = 24.000. Cum înregistraþi amenzile ºi penalitãþile plãtibile bugetului: a) 6581 b) 6581 c) 6581 = = = 448 446 447 150.000. B = 12 cm. costuri variabile 450. C = 3 cm.000 lei.

50.00. c) A = 6. Care este mãrimea cheltuielilor variabile ºi a cheltuielilor fixe.000 lei.000 bucãþi.: A B C a) 1. -254. 2.100 kg. 315.000 lei pentru o producþie de 9.316. B = 12.00.300 kg: a) cheltuieli variabile = 410. .200 lei. c) +440.100 lei/buc..425 lei/buc. cheltuieli fixe = 500.110 kg.00.200 lei/buc.75.000 lei. C = 1. 316.760 lei. b) cheltuieli variabile = 400. folosind ca bazã de referinþã cheltuielile maxime de 932. 1... c) 1. C = 1.000 lei pentru un volum de producþie de 10. Contabilitate – experþi contabili Care din rãspunsurile de mai jos reprezintã costul unitar al produselor.040 lei. B = 12. cheltuieli fixe = 516.500 lei/buc. preþul standard al materiei prime este 20 lei/kg. 1. 19 lei/kg.000 buc.140 lei/buc.142 TESTE GRILÃ.000 lei. Care este costul efectiv unitar de producþie. cunoscându-se cã preþurile de vânzare unitare ale produselor sunt: A = 1. B = 3. În luna aprilie. b) 1. C = 2.000 buc.000 buc.000 lei. iar consumul efectiv 0. b) +463.50. 2.000 lei.140 lei/buc. C = 2.760 lei.185 lei/buc. iar cel efectiv.00. 1. 2. c) cheltuieli variabile = 416.75. Dispuneþi de urmãtoarele date: consumul specific standard pentru piesa A este de 0. în concordanþã cu procedeul coeficienþilor de echivalenþã calculaþi în raport direct.00. b) A = 5.000 lei.000 lei pentru o producþie de 10. Într-o fabricã de porþelan s-au obþinut trei sortimente de produse în cantitãþile: A = 2. Producþia de piese realizatã efectiv: 2.760 lei.. +254. B = 2.800 kg ºi cheltuielile minime de 872. Care este valoarea abaterilor de consum ºi cea a abaterilor de preþ: a) -463. cheltuieli fixe = 506. B = 11.. cheltuielile înregistrate sunt de 916.260.425 lei/buc. C = 3.200 lei.000 kg.185 lei/buc. -254.100 lei/buc. 314..300 lei/buc. iar costurile de producþie totale sunt de 10.425 lei/buc.000 lei. baza de referinþã fiind produsul B: a) A = 5.

460.000 lei.. O societate comercialã produce ºi vinde produse finite pentru care cheltuielile variabile pe unitate sunt de 600 lei/buc.000 b) 2.000.000 lei.TESTE GRILÃ.520. B = 3.500. La produsul A. c) 8. . Care este costul de producþie efectiv al produselor A ºi B: Comanda A Comanda B a) 1.000 lei.000.040. Baza de repartizare a cheltuielilor de secþie sunt cheltuielile de producþie directe.000 lei.000 lei. la sfârºitul perioadei.000 buc. Ce cantitate de produse trebuie fabricatã ºi vândutã pentru a realiza un profit de 700. în secþiile I ºi II.960.000 lei: a) 6.000 c) 4.000 6. Cheltuielile comune ale secþiei I sunt de 2. Cheltuielile generale de întreprindere sunt de 600. O societate comercialã fabricã douã comenzi de produse. iar produsul B. iar cheltuielile fixe ale perioadei se ridicã la 2. O societate comercialã a fabricat ºi a vândut 8.000 c) 2.960. de 800.000.. producþia neterminatã la începutul perioadei este de 75. Contabilitate – experþi contabili 143 317. preþul unitar de vânzare.000 318. Cheltuielile de producþie directe efective sunt A = 1. Produsul A se fabricã numai în secþia I..460..880.000 lei. suma cheltuielilor fixe 2.000 lei/buc.500. produse.500..000 lei.000 lei ºi B = 4.000. de 1. b) 7.000 5.325.250 buc. Care este costul de producþie efectiv al produselor A ºi B: A B a) 6.. Cheltuielile indirecte de producþie se ridicã la 2.750 buc. Gradul de activitate al perioadei este de 80%.000 6. iar ale secþiei II.000.000 lei.775.325. iar pentru produsul B. cheltuieli variabile pe unitatea de produs 2.000 lei/buc..500. La o întreprindere se fabricã produsele A ºi B pentru care cheltuielile directe de producþie sunt: A = 5.000 320. A ºi B.000 b) 6.000 lei. din care cheltuielile fixe. Preþul de vânzare unitar este de 2.000 4.. la 800.000 buc.500 lei/buc.000 lei. 319. de 90.000 lei.000 4.000.000 lei.000 5.

Pentru produsele ei.000 lei.000 lei/buc. B = 1. b) produsele D ºi A. C = 1. produse la un preþ de vânzare de 600 lei/buc. D = 700 lei/buc. c) 10 lei/buc.. O societate comercialã a fabricat ºi a vândut 10. Cu cât trebuie mãritã cantitatea de produse fabricatã ºi vândutã la acest preþ pentru asigurarea unui profit total de 1.000 lei: a) 15 lei/buc..000 lei/buc.000 buc. / 1..000.000 lei: a) 550 buc.144 TESTE GRILÃ. 323. ºi un cost de producþie marginal unitar de 500 lei/buc. c) produsele E ºi B.. b) 7.000.. societatea poate obþine un preþ de vânzare maxim de 650 lei/buc.. la 400. produse la un preþ de vânzare de 600 lei/buc.500 lei/buc. Cu cât trebuie redus costul unitar variabil pentru ca societatea.000 lei.500 lei/buc. O societate comercialã a produs ºi a vândut 10.400 lei/buc.. O societate comercialã fabricã ºi vinde 5 produse în urmãtoarele condiþii: Preþ de vânzare unitar / Cheltuieli variabile unitare: A = 900 lei/buc.000 lei. / 1. sã obþinã un profit total de 1. Pentru produsele ei.000 lei. menþinând cantitatea produsã.. c) 7. Cheltuielile fixe se ridicã la 600.000. având în vedere factorul de acoperire relativ: a) produsele C ºi D.. Contabilitate – experþi contabili Precizaþi cu ce sumã poate fi redusã cifra de afaceri pentru a atinge punctul de echilibru: a) 6. / 700 lei/buc. Cheltuielile fixe se ridicã la 600. c) 650 buc. 321. / 1.000.000 lei ºi profitul total.. E = 2. b) 14 lei/buc. ºi un cost de producþie variabil unitar de 500 lei/buc. La care din aceste produse se va renunþa cu prioritate. societatea poate obþine un preþ de vânzare maxim de 650 lei/buc.000 buc.000 lei. / 500 lei/buc. . 322. b) 667 buc. la 400.200 lei/buc.500.000 lei ºi profitul total.

Care formulã de corelaþie între rezultatul din contabilitatea financiarã ºi cel din contabilitatea de gestiune este corectã: a) Rezultatul din contabilitatea de gestiune = Rezultatul din contabilitatea financiarã.000 325. Una din categoriile de cheltuieli enumerate nu este proprie costului perioadei. b) cheltuieli de administraþie. Care formulã de corelaþie între cheltuielile din contabilitatea financiarã ºi cele din contabilitatea de gestiune este corectã: a) Cheltuielile din contabilitatea financiarã = Cheltuielile din contabilitatea de gestiune + Cheltuielile neîncorporabile – Cheltuielile supletive. . reprezentând 25% din totalul cheltuielilor directe. c) cheltuieli financiare. 327. 326. ci reprezintã cost al produsului: a) cheltuieli de fabricaþie.000 lei. La o societate comercialã se fabricã douã produse. Contabilitate – experþi contabili 145 324. b) Cheltuielile din contabilitatea financiarã = Cheltuielile din contabilitatea de gestiune. Cheltuielile comune de secþie sunt de 300. iar cele generale de 200. c) Rezultatul din contabilitatea de gestiune = Rezultatul din contabilitatea financiarã – Cheltuielile neîncorporabile + Cheltuielile supletive. A ºi B. c) Cheltuielile din contabilitatea financiarã = Cheltuielile din contabilitatea de gestiune + Cheltuielile neîncorporabile.TESTE GRILÃ. Costul de producþie planificat pentru produsul B este de 500.000 lei. Care este valoarea abaterii pentru produsul B ºi cum se înregistreazã aceasta: a) 902 = 903 75.000 lei. La repartizarea cheltuielilor indirecte pe produs se are în vedere ponderea cheltuielilor directe ale fiecãrui produs în totalul acestora.000 c) 903 = 902 15.000 lei. b) Rezultatul din contabilitatea de gestiune = Rezultatul din contabilitatea financiarã + Cheltuielile neîncorporabile.. Producþia neterminatã la finele perioadei pentru produsul B este de 60.000 b) 902 = 903 15. Cheltuielile efective directe înregistrate pentru produsul B sunt de 500..000 lei.

500 12. înainte de partaj.000 401 50.000 1011 = 1012 1.000 1.000 c) 456 1042 = = 330. c) procedeul coeficienþilor de suplimentare multipli.000 lei. activ net contabil 3.. Bilanþul contabil.000 acþiuni a 1.000 500.000 lei. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii privind societatea comercialã A.000 37.500. absorbit: Societatea A – capital social 1.500.000 % 456/A 456/B 101 = .000 lei. se prezintã astfel: Activ – rezultatul lichidãrii (ct.000..500 150.000 b) 456 = % 1012 1042 1042 1012 1.500.000 1. Care este mãrimea primei de fuziune ºi cum se înregistreazã operaþiunea la societatea absorbantã A: a) 456 = 1011 1. 329. absorbant.000 500. Unul din procedeele de repartizare a cheltuielilor indirecte de mai jos este greºit: a) procedeul diviziunii simple.500 100.000 lei (din care A = 75% ºi B = 25%). furnizori 50.146 TESTE GRILÃ. la o societate în nume colectiv cu doi asociaþi.000 b) 401 = % 456/A 456/B 121 50.000 101 100.000 lei.000 37. A ºi B.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 328.500. ºi societatea comercialã B. activ net contabil 1. Care sunt înregistrãrile de partaj corecte: a) % = 121 150.000 lei. Pasiv – capital social 100. 121) 150.500 12. b) procedeul diviziunii complexe.500.000. Societatea B – capital social 500 acþiuni a 2.

000 % 456/A 456/B 5121 = = % 456/A 456/B 5121 401 = 331.500 12. Societatea A absoarbe societatea B.100 acþiuni B achiziþionate la preþul total de 1. Care sunt înregistrãrile contabile privind partajul rezervelor legale: a) 1061 456 441 b) 1061 456 c) 1061 456 441 456 446 456 = = = = = = = = = = = 456 441 5121 456 441 456 441 5121 446 5121 5121 45.495.255. rezerve legale 45.5 332.758. rezultatul lichidãrii 155.000 lei. înainte de partaj. Situaþia celor douã societãþi înainte de operaþia de fuziune este: Societatea A – activ real 18.687.250 1.500 50.000 lei. bilanþul contabil.000. datorii 10..TESTE GRILÃ.000. La o societate comercialã pe acþiuni.000 lei.000 37. numãr de acþiuni 10. numãr de acþiuni 2.000 112.250 11.000 11. Societatea B – activ real 12.000 lei. Pasiv – capital social 300.5 32.100. datorii 3.250 45.000 lei).000 lei.5 1.000 11.062. Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emise de societatea A pentru a remunera aportul societãþii B: .687.000 150..250 45. cuprinde: Activ – disponibilitãþi 500.000 11.000 25.526. Contabilitate – experþi contabili 147 c) 101 = % 456/A 456/B 121 100.000 lei (exclusiv 1.250 11.000 75.000 lei.500 50.500 37.000 lei.

728. Contabilitate – experþi contabili a) 7. b) 630. Situaþia patrimonialã a celor douã societãþi se prezintã astfel: Societatea A – activ real 2.000. c) Rezultatul exerciþiului N = Variaþia capitalurilor între (N ºi N-1) – Creºteri de capital în N + Distribuiri de dividende + Reduceri de capital în N. datorii 296.000. Se afirmã cã mãsurarea rezultatului exerciþiului poate fi realizatã prin urmãtoarele relaþii corespunzãtoare felului abordãrii: patrimonialã. una din relaþiile de mai jos nu este corectã: a) Rezultatul exerciþiului N = Venituri N – Cheltuieli N.000.000. Societatea B – valoarea globalã a societãþii 12.000. numãr de acþiuni 2. valoarea unei acþiuni 5.148 TESTE GRILÃ. valoarea unei acþiuni 6. economicã.000.000 lei/buc. exclusiv 10. În acest context.000 lei.000. numãr de acþiuni 60.000 acþiuni B achiziþionate la preþul de 48. datorii 350. b) 300.000 lei. A ºi B. 333.000 lei. Douã societãþi comerciale. valoarea nominalã a unei acþiuni 20.000.000. c) 770. 335.000 lei.400 lei/buc.000. numãr de acþiuni 25.000. c) 741. II) de societatea B dacã absoarbe societatea A. care nu au participaþii reciproce de capital fuzioneazã.000.500 lei.500.000.. Societatea B – activ real 1.000. . 334.000.000 lei. valoarea nominalã a unei acþiuni 20..000 lei. Situaþia celor douã societãþi se prezintã astfel: Societatea A – valoarea globalã a societãþii 27. Societatea A absoarbe societatea B.000 lei/buc. numãr de acþiuni 5. Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emise: I) de societatea A dacã absoarbe societatea B.000 lei.950..000. Sã se precizeze care este prima de fuziune determinatã de absorbþia lui B de cãtre A: a) 975. b) Rezultatul exerciþiului N = Încasãri efectuate în N – Plãþi fãcute în N. financiarã.

500 336. Care sunt mãrimea aportului societãþii B.000 18.000 b) 456/B = % 1012 1042 1011 1012 20.000.000.000.082 2.TESTE GRILÃ.000.583 4.000.000.000.. Pasiv – capital social: 5. absorbitã – valoarea globalã a societãþii 20.000 c) 456/B 1011 = = 337.662.000.000 lei.000 lei. La o SRL.000 . Douã societãþi comerciale A ºi B care nu deþin participaþii între ele fuzioneazã. Se cunosc urmãtoarele date: Societatea A. Ce sume vor primi cei doi asociaþi ºi care sunt înregistrãrile contabile ce se impun: a) % = 456 8. ºi cum se fac înregistrãrile la societatea A: 20...000 lei.000 20.000 121 2.000 lei/buc. bilanþul. numãr de acþiuni 1.338.000 4.000 456 = 512 8.000.000 1042 3.000 lei (asociat A = 80% ºi asociat B = 20%).000..000 20.000.182 2. valoarea nominalã a unei acþiuni 14.000 lei/buc. rezultat net al lichidãrii (dupã impozitare) 2. rezerve legale 1.000.000 101 5.000 1. numãr de acþiuni 800 buc.000 b) 101 = % 456/A 456/B 5. Contabilitate – experþi contabili 149 a) b) c) I 2.000 1.000 lei.338.000.000.000 buc. absorbantã – valoarea globalã a societãþii 15.662.000. valoarea nominalã a unei acþiuni 20. prezintã urmãtoarele date: Activ – disponibilitãþi 8.000 a) 456/B = % 1011 16.000 II 4.000.000. Societatea B.000 106 1.000 lei. creºterea capitalului social ºi a primei de fuziune.000.480 4. în vederea partajului de lichidare.

000.000.000 400..600.000 7.000 532.000.000.622.000 200.000 1.000 1.000 4.000 % 456/A 456/B 457/A 457/B c) 101 = = % 456/A 456/B 5121 % 456/A 456/B 106 = = % 456/A 456/B % 456/A 456/B 441 121 = % 456/A 456/B % 456/A 456/B % 441 446 % 456/A 456/B = = 446 = 512 = 5121 .000.000 138.000 4.000.000 240.000 2.150 TESTE GRILÃ.000.000.000.000 1.000.000 1.000 200.000 138.000 4.000 378.000 2.600.000 1.000.000 5.000.000 5.000 400.000 1..000 110.000 1.000 240.600.000 800.000 400.000 28. Contabilitate – experþi contabili 121 = % 457/A 457/B 5121 2.000 40.090.000 2.

000 lei prima.000 lei.000 120.000 c) 456 = 340.000 lei prima. a 1.000 a) 456 = % 1012 381. a 1.000 381. datorii 9. 6.500.800.000 lei la B.600 acþiuni.000 108.000.000 b) 456 = % 1012 261 1042 % 1012 261 1042 600. 7. c) 11.000 111.000 5.000 acþiuni.000 1042 99.000.000 acþiuni a 1.000 lei. 9..000 lei ºi deþine la societatea absorbitã B 100 acþiuni achiziþionate la preþul de 1. Care sunt operaþiile contabile corecte ºi sumele aferente ce se înregistreazã la societatea absorbantã A privind remunerarea aportului de capital de la B: 480.800. rezerve la capital 300.000 600.000.000 lei ºi rezerve la capital 100.000 buc. datorii la furnizori 800.000 lei ºi la societatea B (absorbitã). numãrul de acþiuni 20.600.000 100.000.000 lei/buc.200 lei deþinute de absorbitã la A).. Societatea absorbitã B are un capital social de 500 acþiuni a 1.000 lei (exclusiv 1.000 380.000 acþiuni.000 lei la A ºi 5. Din contabilitatea societãþilor A ºi B intrate în fuziune rezultã: activul real evaluat la societatea A (absorbantã) 44.750. rezultatul lichidãrii 5.000 lei la A ºi 4.200 acþiuni a 1. 19.000 lei. Cele douã societãþi fuzioneazã. pasiv.. Societatea absorbantã A are un capital social de 1.TESTE GRILÃ.000 lei (pierderi). b) 10. Contabilitate – experþi contabili 151 338. La o societate comercialã pe acþiuni bilanþul contabil înainte de partaj cuprinde: activ.400.080 lei/acþiune.000 .000 lei la B.000. capital social 5.000 lei prima. Care sunt numãrul de acþiuni emise de absorbant pentru remunerarea aportului ºi prima de fuziune: a) 9. 339.000 800.000 buc. Care sunt înregistrãrile contabile ce se fac: a) % 101 401 = 456 5.

000 341. b) retratãrile de omogenizare ºi retratarea impozitului pe beneficii. Dintre retratãrile ºi ajustãrile prealabile ale conturilor individuale menþionate mai jos.. . 344.000. Una din operaþiile de consolidare enumerate în continuare este greºitã: a) elaborarea conturilor anuale individuale. b) retratãrile ºi ajustãrile prealabile ale conturilor individuale.152 TESTE GRILÃ..000. b) întreprinderea-mamã poate sã numeascã sau sã revoce majoritatea membrilor consiliului de administraþie sau ai unui organ de conducere echivalent. conform Directivei a VII-a europene. Care din condiþiile de mai jos privind exceptarea societãþilor comerciale de la consolidare. c) regularizarea diferenþelor de inventariere.000 5. c) eliminarea conturilor ºi operaþiilor reciproce. 342. nu este menþionatã în directivã: a) societãþile în care activitatea este atât de diversã încât închiderea lor în perimetrul de consolidare se relevã a fi contrarã obligaþiei de a furniza o imagine fidelã. Contabilitate – experþi contabili b) 101 401 c) % 101 401 = = = 456 121 121 5. c) întreprinderea-mamã se gãseºte în aceeaºi þarã sau localitate cu filialele din grup.000 800. una nu este corectã: a) eliminarea efectelor înregistrãrilor efectuate potrivit legislaþiei fiscale. Una din poziþiile de mai jos nu este consemnatã de IAS 27 „Situaþii financiare consolidate ºi individuale” ca fiind o situaþie în care controlul în societãþile de grup opereazã în fapt: a) întreprinderea-mamã are puterea sã conducã exploatarea ºi finanþarea întreprinderii printr-o dispoziþie a statutelor sau printr-un acord.000 5.800.000 800. 343.

349. b) capitaluri proprii de substanþã. Contabilitate – experþi contabili 153 b) când acþiunile sau pãrþile sociale ale acestor întreprinderi sunt deþinute de societatea-mamã în scopul revânzãrii lor. cuprinde. b) disponibilitãþi. 347. NOTÃ: Începând cu nr. considerate a reprezenta elemente nemonetare din bilanþ în cadrul lucrãrilor de retratare ºi ajustare la inflaþie. este greºitã: a) imobilizãri corporale. c) prime privind rambursarea obligaþiunilor. considerate a fi elemente nemonetare în cadrul lucrãrilor de retratare ºi ajustare a bilanþului la inflaþie. 346. în fapt. 345. c) când societãþile care trebuie consolidate îºi au sediul în altã þarã sau în altã localitate decât societatea-mamã. b) titluri de plasament. Care din poziþiile de mai jos. considerate a fi elemente monetare în cadrul lucrãrilor de retratare ºi ajustare a bilanþului la inflaþie. Care din poziþiile de mai jos. considerate a reprezenta elemente monetare în cadrul lucrãrilor de retratare ºi ajustare a bilanþului la inflaþie. elemente monetare: a) stocuri. c) provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli.TESTE GRILÃ. în fapt. cuprinde. elemente nemonetare: a) creanþe de toate felurile. . c) rezerve. 348. elemente nemonetare: a) provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli.. Una din poziþiile de mai jos. cuprinde. în fapt. b) imobilizãri necorporale.. c) capitalul social. întrebãrile necesitã analizã ºi judecatã profesionalã proprie. Care din poziþiile de mai jos.

Activele în cauzã au fost achiziþionate la un cost de 800 miliarde lei ºi sunt amortizate pentru suma de 200 miliarde lei. O întreprindere. 352.000 lei.154 TESTE GRILÃ.000.m. Sã se contabilizeze operaþia de reevaluare ºtiind cã. o întreprindere a pus la punct o maºinã specialã al cãrei cost de producþie este de 240. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi este de 900 miliarde lei. Sã se contabilizeze operaþia de reevaluare ºtiind cã. Conducerea întreprinderii ºi experþii sãi estimeazã cã în primul an vehiculul se depreciazã pentru 30% din valoare. 350.000 piese 240.000 u. scadenþarul livrãrilor de piese a fost programat dupã cum urmeazã: – în primul an: 25. se foloseºte ca procedeu de reevaluare reevaluarea simultanã a valorilor brute ºi a amortizãrilor cumulate. Deci durata de utilitate a vehiculului achiziþionat este de 3 ani. dupã care le vinde la valoarea lor netã contabilã. stabilitã prin deducerea amortizãrilor din costul imobilizãrilor. Activele în cauzã au fost achiziþionate la un cost de 800 miliarde lei ºi sunt amortizate pentru suma de 200 miliarde lei.. pentru 15%. În acord cu clientul. în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizãri corporale”.000 piese – în al doilea an: 60. în cei 3 ani. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcþiile sale. în al doilea an. iar în al treilea an. ºtiind cã societatea aplicã IAS 16 „Imobilizãri corporale”.000 de piese în 4 ani. 351. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi este de 900 miliarde lei.000. se foloseºte ca procedeu de reevaluare reevaluarea numai a valorii nete contabile.000 piese . pune în practicã o politicã de închiriere a vehiculelor timp de 3 ani.. pentru 25% din valoare. Sã se calculeze amortizarea unui vehicul achiziþionat la un cost de 300.000 piese – în al treilea an: 100. în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizãri corporale”. al cãrei obiect de activitate este locaþia de mijloace de transport. Pentru a realiza un contract ce vizeazã furnizarea a 240. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcþiile sale. Contabilitate – experþi contabili 349.000 piese – în al patrulea an: 55.

ºtiind cã cifrele ataºate celor 5 ani sunt: 5.000 lei. Sã se contabilizeze operaþia de reevaluare în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizãri corporale”. de 20. O întreprindere a cumpãrat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziþie de 260. Sã se calculeze amortizarea imobilizãrii în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale” prin metoda care reflectã cel mai bine ritmul în care se consumã avantajele aferente acesteia. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze amortizarea imobilizãrii în exerciþiul N+1 în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”. Sã se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD).TESTE GRILÃ. 356.000. O întreprindere a cumpãrat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziþie de 260.000 lei. 354.000. O întreprindere a cumpãrat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziþie de 260.000. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi este de 720 miliarde lei. Conducerea estimeazã cã durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani.. iar valoarea rezidualã. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcþiile sale. 2 ºi 1. 3. Durata de viaþã fizicã a activului este de 7 ani. 357. Sã se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD).000.000 lei. întreprinderea achiziþioneazã un echipament la un cost de 147.000 lei.000 lei.000 lei. ºtiind cã cifrele ataºate celor 5 ani sunt: 8.000. iar valoarea rezidualã. 4.000. Conducerea estimeazã cã durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani. de 20.. iar valoarea rezidualã. La 30 decembrie N. 6. Valoarea rezidualã este estimatã la 47.000. . Contabilitate – experþi contabili 155 Maºina este scoasã din funcþiune la sfârºitul perioadei de derulare a contractului. 2 ºi 1. Activele în cauzã au fost achiziþionate la un cost de 800 miliarde lei ºi sunt amortizate pentru suma de 200 miliarde lei. dar conducerea estimeazã vânzarea lui dupã 5 ani de utilizare.000.000 lei. 3. de 20. 355. 353.000 lei. Conducerea estimeazã cã durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani.

În cazul proiectului X.indirecte Cheltuieli generale 600 1. în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”. acesta îndeplineºte.. în cursul exerciþiului N. condiþiile pentru recunoaºterea unei cheltuieli de dezvoltare. 358.200 400 Proiectul Y 3..000 2.156 TESTE GRILÃ. . pe care le vom numi proiectul X ºi proiectul Y.000. În exerciþiul N. la închiderea exerciþiului N.000 500 Proiectul X 5.500 800 400 Conducãtorul de departament consumã 10% din timpul de lucru pentru proiectul X ºi 20%. N-1. N+1. În ceea ce priveºte însã proiectul Y. se apreciazã cã durata sa rezidualã de utilitate este numai de 3 ani din acest moment. douã proiecte. întreprinderea nu poate demonstra încã fezabilitatea acestuia.000 lei ºi o valoare rezidualã nulã estimatã la data punerii în funcþiune. Contabilitate – experþi contabili Sã se calculeze amortizarea prin metoda degresivã utilizând o ratã de amortizare degresivã de 40%.000 1. N.directe . O societate are un departament de cercetare care dezvoltã.directe . Prin analiza stãrii activului respectiv. N+2 ºi N+3 în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”. 359. Durata de utilitate a unui utilaj cumpãrat la începutul exerciþiului N-2 ºi amortizat linear a fost fixatã iniþial la 7 ani.. Sã se calculeze amortizarea aferentã exerciþiilor N-2. pentru proiectul Y. chiar de la începutul exerciþiului N. în u. cheltuielile departamentului.salariul conducãtorului de departament .000 3.m. Sã se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate de departamentul de cercetare pentru cele douã proiecte.personal administrativ Cheltuieli generale: . au fost urmãtoarele: Informaþii Cheltuieli materiale ºi servicii Cheltuieli cu personalul: .500 1. Se presupun un cost de achiziþie de 140.

10.000 u.000 u.. pe o duratã de 5 ani.09.000 u.TESTE GRILÃ.m. pentru a apãra societatea într-un proces de urmãrire legalã împotriva recunoaºterii brevetului.m. Se foloseºte .07.09-25. La 31 decembrie N.000 u.m. în perioada 30. N+1 ºi N+2.m.. în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”. în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”. La sfârºitul analizei funcþionale. Valoarea justã este estimatã la 60.. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestui program au fost distribuite astfel: – – – – – – în perioada 01.09..000 u.000 u.m. conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor.N: pentru analiza organicã 11.m.m. þinând cont de faptul cã s-a reuºit perfecþionarea procesului de producþie. în perioada 01. ºi taxe legale pentru înregistrarea brevetului 8. în perioada 19.07-18. Sã se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate pentru elaborarea programului informatic.m. Contabilitate – experþi contabili 157 360. La începutul exerciþiului N+1..N: pentru programare 18. În N+2.09. managerii apreciazã cã proiectul are ºanse mari de reuºitã ºi hotãrãsc continuarea acestuia.m.m.09-20.07-10.m.000 u.09-29.000 u.N: pentru studiul prealabil 2.N: pentru analiza funcþionalã 8. Societatea a realizat cu ajutorul informaticienilor sãi un program de gestiune a stocurilor. Cheltuielile angajate în N+1 au fost: cheltuieli cu personalul 10.000 u. în perioada 21. 361.m. în faza de cercetare. s-au cheltuit 12. în perioada 11. Centrul de cercetare al societãþii a angajat.N: pentru teste 1.m.N: pentru întocmirea documentaþiei necesare utilizatorilor 800 u. Sã se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate în exerciþiile N.000 u. Societatea deþine o categorie de imobilizãri necorporale achiziþionate la închiderea exerciþiului N-2 cu 50. ºi – în perioada 30. valoarea justã a imobilizãrilor necorporale este estimatã la 15. s-a demonstrat fezabilitatea tehnicã ºi comercialã a produsului. 362. Având în vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economicã a procesului de producþie..07.06.000 u. în exerciþiul N. La 31 decembrie N+1. Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie N-1..06-30. cheltuieli de 30.m. imobilizãrile sunt din nou reevaluate. Societatea dezvoltã un nou produs..N: pentru formarea personalului 600 u.07-29.000 u.

La 31 decembrie N+1. La 31 decembrie N.000 u.m.m. Pentru remunerarea evaluatorului s-au fãcut cheltuieli de 10.m.000 u.. Pentru a vinde echipamentul.m. Valoarea justã este estimatã la 60. valoarea justã a imobilizãrilor necorporale este estimatã la 15. – pentru achiziþia utilajului s-a fãcut apel la un credit care genereazã cheltuieli anuale cu dobânzile de 20. ceea ce ar antrena cheltuieli de 15.m. 365.000 u. Având în vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economicã a procesului de producþie. La 31.000. conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor. ..m. – preþul de vânzare al unui produs realizat cu ajutorul utilajului 1. 363.000 u. þinând cont de faptul cã s-a reuºit perfecþionarea procesului de producþie.000 u. societatea trebuie sã procedeze la dezinstalarea acestuia. Contabilitate – experþi contabili ca procedeu de reevaluare anularea amortizãrii cumulate ºi reevaluarea valorii nete.N existã indicii cã un utilaj a pierdut din valoare.m..000 u. Sã se calculeze valoarea justã diminuatã cu cheltuielile estimate de vânzare în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. Sã se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”. Se foloseºte ca procedeu de reevaluare reevaluarea valorii brute ºi a amortizãrii cumulate.. ºi cheltuieli cu actele de 1. imobilizãrile sunt din nou reevaluate. Pentru a stabili valoarea de piaþã a echipamentului tehnologic s-a apelat la serviciile unui evaluator.m. Societatea deþine echipament tehnologic pe care intenþioneazã sã îl vândã.000 u. 364. Sã se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”.12.m.m.m. Valoarea justã a fost estimatã de cãtre evaluator la 750. – costul de producþie pe unitatea de produs 750 u.m..000 u.000 u.000 u. De asemenea. pe o duratã de 5 ani. Informaþiile disponibile privind utilajul respectiv sunt: – costul de achiziþie al utilajului 4. Societatea deþine o categorie de imobilizãri necorporale achiziþionate la închiderea exerciþiului N-2 cu 50.000 u. Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie N-1.158 TESTE GRILÃ. ar fi necesare cheltuieli cu pregãtirea echipamentului în vederea transportului (ambalarea) de 4.

000 u.000 u.m. În consecinþã. dar societatea estimeazã cã volumul vânzãrilor va creºte cu 5% pe an. De asemenea..000 bucãþi de produs. 366. Se cunosc urmãtoarele informaþii: rata dobânzii fãrã risc1 (Rf) 20%. de regulã.000 u. Cheltuielile cu reparaþiile sunt estimate la 25. Cheltuielile estimate cu revizia sunt de 15. s-au vândut 2.m.m. rata de dobândã a bonurilor de tezaur. Societatea estimeazã cã. În anul N. Societatea X utilizeazã modelul CAPM pentru a calcula costul capitalului. Contabilitate – experþi contabili 159 Se estimeazã cã toate veniturile ºi cheltuielile vor creºte cu 3% pe an din cauza inflaþiei. Societatea deþine un brevet pentru producerea unui parfum. Sã se identifice fluxurile de trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul valorii de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. Brevetul expirã peste 4 ani.TESTE GRILÃ.. în fiecare dintre urmãtorii 4 ani. Utilajul va fi vândut la sfârºitul exerciþiului N+6. Se estimeazã cã rata adecvatã pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului este de 10%. Valoarea rezidualã a utilajului este estimatã la 30. În exerciþiul precedent. Sã se calculeze rata de randament ce va fi utilizatã pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie. se va proceda la o reparaþie capitalã prin care sã se mãreascã performanþele utilajului. cererea pentru parfumul respectiv va creºte cu 20%. utilajul va face obiectul unei revizii prin care se doreºte menþinerea acestuia la nivelul performanþelor estimate iniþial. rata de rentabilitate speratã de piaþã (Rm) 30% ºi riscul sistematic de piaþã al titlurilor (β) 2. Sã se calculeze valoarea de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.m. Experienþa aratã cã societãþile concurente invadeazã piaþa cu versiuni ale parfumului profitabil imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet. în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. societatea nu se aºteaptã ca brevetul sã mai genereze fluxuri de trezorerie semnificative dupã expirarea celor 4 ani. 1 Este. 367. veniturile nete din vânzarea parfumului au fost de 10.000 u. în anul N+3. . În anul N+2.

000 u.000 u. Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obþine întreprinderea din vânzarea unui produs sunt estimate la 15.. în exerciþiul N-2.m. iar cheltuielile determinate de ieºire ar fi de 10. Un teren cumpãrat în exerciþiul N-4 la un cost de 400. Managerii estimeazã cã în fiecare dintre urmãtorii 4 ani utilajul va funcþiona câte 2. utilajul a funcþionat 1. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.000. 369.250 ore. ºi o instalaþie cu valoarea contabilã de .000. la 550.000.000.000.m.m. Preþul de vânzare (valoarea justã) ar fi de 510. în exerciþiul N-2. motiv pentru care trebuie determinatã unitatea generatoare de trezorerie de care aparþine..000.m. Societatea deþine un utilaj achiziþionat la începutul exerciþiului N la un cost de 600. Numãrul de produse realizate va fi de 4 bucãþi pe orã..m. Utilajul nu produce fluxuri de trezorerie independente de alte active. În cursul exerciþiului N.000 u.000 u. valoarea realã a terenului.m. consideratã a fi egalã cu valoarea recuperabilã.m.000 u.000 u. Existã indicii cã un utilaj petrolier a pierdut din valoare. existã indicii cã utilajul s-a depreciat. Valoarea contabilã netã este de 20.m.m./buc.160 TESTE GRILÃ. Între timp (din N-2 pânã în prezent). rezerva din reevaluare contabilizatã nu a suportat nicio modificare.000 u.000 u. Durata de utilitate a fost estimatã în momentul achiziþiei la 10. La închiderea exerciþiului N.000 u. Rata la care se actualizeazã fluxurile de trezorerie este de 10%. La sfârºitul exerciþiului N. Între timp (din N-2 pânã în prezent).000. a fost reevaluat.000 u.000 ore de funcþionare.000. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.m. La închiderea exerciþiului N.m. rezerva din reevaluare contabilizatã nu a suportat nicio modificare.m.000 u.000 de ore.000. Contabilitate – experþi contabili 368. valoarea realã a terenului.000. este de 420. 370. la 550. Un teren cumpãrat în exerciþiul N-4 la un cost de 400. 371.000. este de 350. Din aceastã unitate generatoare de trezorerie mai fac parte un teren cu valoarea contabilã netã de 44. Presupunem cã existã o piaþã activã pe care utilajul poate fi tranzacþionat. a fost reevaluat.000 u. consideratã a fi egalã cu valoarea recuperabilã.

. Deoarece societatea este obligatã ca. La 31. sã îndepãrteze utilajul ºi sã restaureze vegetaþia.m.000 7.m.674 4. la sfârºitul perioadei de utilizare.741 Valoare actualizatã N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 (1 + 12%)-1 (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) -2 -3 -4 5.TESTE GRILÃ.000. a pierdut din valoare..N.000 u.m.183 (1 + 12%)-5 (1 + 12%)-6 Valoare de utilitate Sã se aloce valoarea activului-suport ºi sã se calculeze pierderea de valoare în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.000 Valoare actualizatã Fluxuri de trezorerie estimate pentru unitatea Z 5. Contabilitate – experþi contabili 161 16. Activul-suport poate fi alocat unitãþilor Y ºi Z în funcþie de valorile contabile ale acestora.050 6. Tabelul A Anul Factor de actualizare Fluxuri de trezorerie estimate pentru unitatea Y 6.000 7.000 9. Sediul societãþii se aflã într-o clãdire cu valoarea contabilã netã de 6. 372.783 4.000 23.982 5. Rata de actualizare a fluxurilor de trezorerie este de 12%.000.m. Durata de utilizare rãmasã este de 4 ani pentru unitatea Y.979 6.m.12. s-a constituit un provizion în valoare de 2. Ea are douã unitãþi generatoare de trezorerie: unitatea Y.000 u. Sã se calculeze valoarea contabilã a unitãþii generatoare de trezorerie în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.000 6.500 8. cu valoarea contabilã netã de 36..000.500 10. Existã indicii cã un echipament tehnic cu valoarea contabilã netã de 20.000 9. el fãcând parte din .720 5. respectiv de 6 ani pentru unitatea Z ºi pentru clãdirea în care se aflã sediul societãþii.m.357 5.000 u.000 u.355 4. Echipamentul nu produce fluxuri de trezorerie independente de alte active. Pentru calculul valorii de utilitate sunt avute în vedere fluxurile de trezorerie din tabelul A. existã indicii cã societatea X a pierdut din valoare. ºi unitatea Z.560 30.000 10. 373.464 4.000 u.000 u. cu valoarea contabilã netã de 25. Presupunem cã valoarea recuperabilã a unitãþilor generatoare de trezorerie coincide cu valoarea de utilitate a acestora.

Restructurarea va avea ca efect .162 TESTE GRILÃ.m. Presupunem cã la 31. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze deprecierea unitãþii generatoare de trezorerie în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor” ºi sã se contabilizeze deprecierile (reluãrile de depreciere) constatate. Rata de actualizare a fluxurilor de trezorerie este de 12%.N-2.000 u.12.12. Sã se analizeze situaþia la 31. Ca urmare.m.000.000.N.000 u. societatea a constatat o pierdere de 75.N-2 ºi la 31.12.N-2 ºi la 31. Durata rãmasã de utilizare este de 10 ani.12.12. pentru un utilaj cu valoarea contabilã de 300..000 u.000 u.000. Nu existã fond comercial ataºabil secþiei de producþie.12. Valoarea contabilã netã a activelor ce compun secþia de producþie este de 105.m.m.m. Presupunem cã secþia de producþie este foarte specializatã ºi este imposibil sã se determine preþul net de vânzare pentru aceasta. Nu existã goodwill ce poate fi ataºat raþional unitãþii generatoare de trezorerie.N-2. 375. Contabilitate – experþi contabili aceeaºi unitate generatoare de trezorerie cu o clãdire cu valoarea contabilã netã de 60.000 u. La 31.000 u. Managerii estimeazã cã la sfârºitul exerciþiului N+2 secþia de producþie va intra într-un proces de restructurare. Sã se analizeze situaþia la 31.m. Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10 ani.N. La 31.000.12. Presupunem cã valoarea recuperabilã a unitãþii generatoare de trezorerie este de 108. Presupunem cã la 31. 374.12. Pentru calculul valorii de utilitate sunt avute în vedere fluxurile de trezorerie din Tabelul A. Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10 ani.N.m.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 255.12.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor” ºi sã se contabilizeze deprecierile (reluãrile de depreciere) constatate. valoarea recuperabilã coincide cu valoarea de utilitate a secþiei de producþie. existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat.000.000.000 u. La 31. La 31. ºi cu un teren cu valoarea contabilã de 40. societatea a constatat o pierdere de 75.000.m.m. existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat.m. 376. La 31.000 u.000.000 u.. existã indicii cã o secþie de producþie a pierdut din valoare.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 216.12.000.000 u. pentru un utilaj cu valoarea contabilã de 300.12.

000 14. Conform acestei norme.12.000 16. datorii contingente ºi active contingente”. se constituie provizion doar atunci când procesul de restructurare este ireversibil. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu urmãtoarele caracteristici: – 2 data începerii contractului: 31. Nu sunt afectate de cheltuielile de restructurare.613 7. 377.000 15. se constituie un provizion de restructurare de 3.600 (1 + 12%)-1 (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) -2 -3 8. Contabilitate – experþi contabili 163 diminuarea ieºirilor de trezorerie angajate pentru a genera intrãri de trezorerie relative la utilizarea continuã a secþiei de producþie.000 12.500 u.100 11. dar þin cont de beneficiile estimate a se obþine în urma restructurãrii.214 8. ºi sã se contabilizeze deprecierile (reluãrile de depreciere) constatate.571 14. 3 4 Constituirea provizionului de restructurare intrã sub incidenþa normei IAS 37 „Provizioane.12.600 12.TESTE GRILÃ.2 Pentru calculul valorii de utilitate la aceastã datã sunt avute în vedere fluxurile de trezorerie din Tabelul A.000 17.500 12..12. Tabelul A Anul Fluxuri de Factor de Valoare Fluxuri de Factor de Valoare trezorerie actualizare actualizatã trezorerie actualizare actualizatã estimate la estimate la 31.121 10.850 10.500 u. .N+2.500 (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) -1 12.787 8. Rata de actualizare a fluxurilor de trezorerie este de 12%.750 14.801 (1 + 12%)-4 -5 -6 -7 -8 -9 (1 + 12%)-2 -3 -4 -5 -6 -7 (1 + 12%)-10 (1 + 12%)-8 Valoare de utilitate Sã se analizeze situaþia unitãþii generatoare de trezorerie la închiderea exerciþiilor N ºi N+2.000 17.N3 31.600 12.000 16.m..000 17.500 18. Nu sunt afectate de cheltuielile de restructurare ºi de beneficiile estimate a se obþine în urma restructurãrii.794 7. La 31.260 80.093 6.N+24 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 9.089 4.755 12.057 72.972 9.965 9.000 15.238 6.400 15.333 5.937 7. în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. Cheltuielile cu restructurarea sunt estimate la 3.544 4.12.N.000 14.m.

– locatarul îi garanteazã locatorului o valoare rezidualã de 10.. obiectul contractului: un echipament tehnic. – valoarea justã a echipamentului: 135. fiecare. Sã se calculeze tabloul de amortizare a datoriei faþã de locator ºi sã se contabilizeze datoria faþã de locator. – sunt prevãzute 3 redevenþe anuale.12.000 u.m..000 u. societãþii Y.12. – la sfârºitul perioadei de locaþie.m. Societatea X este proprietara unei clãdiri pe care o închiriazã.m. 378. Societatea X suportã cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 100. la sfârºitul perioadei de locaþie. 379.m. pentru întreaga perioadã a contractului.000 u. echipamentul va fi returnat locatorului.m.000 u. referitoare la dobânzi. Sã se contabilizeze primirea echipamentului de cãtre locatar în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. echipamentul va fi returnat locatorului..N+3. de 50. achitabile în ultima zi a anului de contract. în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. achitabile în ultima zi a anului de contract. Ea decide sã înscrie în . Chiria este de 8.m. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu urmãtoarele caracteristici: – data începerii contractului: 31.000 u. la 31.000.m. Contabilitate – experþi contabili – – – – – – – – durata contractului: 3 ani. rata marginalã de împrumut a locatarului: 10%.m.164 TESTE GRILÃ.000 u. – rata marginalã de împrumut a locatarului: 10%. la 31. de 50.000 u.m. pe o duratã de 5 ani. pentru asigurare. pentru asigurare. pe lunã..N. valoarea justã a echipamentului: 135. – locatarul plãteºte în fiecare an 1.000 u.N+3.000 u. fiecare. locatarul plãteºte în fiecare an 1.m.12. sunt prevãzute 3 redevenþe anuale. locatarul îi garanteazã locatorului o valoare rezidualã de 10. – durata contractului: 3 ani. Contractul a fost semnat la 1 octombrie exerciþiul N.000 u. – obiectul contractului: un echipament tehnic.

298.250. Sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile în contabilitatea locatarului în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.000 u. iar durata sa de utilitate (estimatã de locator) este de 50 de ani.000 u. Amortizarea calculatã pânã în momentul vânzãrii a fost de 6.) ºi chiriile corespund valorii juste.000 u.000 u. Clãdirea avea o valoare contabilã de 15.m.. societãþii Y. 381. pe care o închiriazã. Amortizarea calculatã pânã în momentul vânzãrii a fost de 6. o societate X a semnat un contract de vânzare asortatã cu o locaþie pentru o clãdire.000..000 u. pe lunã.TESTE GRILÃ. Ea decide sã înscrie în activ aceste cheltuieli ºi sã le repartizeze pe întreaga duratã a contractului. Costul de achiziþie al imobilului este de 500. Sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile în contabilitatea locatorului în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.m. . Contractul a fost semnat la 1 octombrie exerciþiul N.000. 382..000.m. Sã se contabilizeze operaþia de leaseback la societatea X la data semnãrii contractului.000 u. La sfârºitul perioadei de locaþie. în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.N. 380. Clãdirea avea o valoare contabilã de 15.m.08.m.08. Chiria este de 8.. La data vânzãrii.000. iar durata sa de utilitate (estimatã de locator) este de 50 de ani. Durata contractului de închiriere a fost stabilitã la 4 ani. Pe 01.000 u.m.N.000 u. o societate X a semnat un contract de vânzare asortatã cu o locaþie pentru o clãdire.500.000. Contabilitate – experþi contabili 165 activ aceste cheltuieli ºi sã le repartizeze pe întreaga duratã a contractului. în urmãtoarele condiþii: preþul de vânzare 30.N.000 u.000. 383.m.000 u. utilajul avea o valoare contabilã netã de 24.m.000 u.250.000 u.m. Pe 01. durata contractului de închiriere 4 ani. Sã se contabilizeze operaþia de leaseback la societatea X la data semnãrii contractului. Costul de achiziþie al imobilului este de 500. Pe 01. Preþul de vânzare (22. Durata contractului de închiriere a fost stabilitã la 4 ani. chiria trimestrialã 2. în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. societatea va redeveni proprietara bunului.m. o societate X a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj.m.. pe o duratã de 5 ani.04. Societatea X este proprietara unei clãdiri.000. Societatea X suportã cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 100.m.

166 TESTE GRILÃ.000 mil. Contabilitate – experþi contabili Preþul de cesiune (22. ea va încasa de la bancã o dobândã egalã cu rata scontului (+2%).000 mil. încaseazã de la bancã o dobândã egalã cu rata scontului (+2%) ºi plãteºte bãncii o dobândã de 30%.500.200 mil. Pentru a simplifica la maximum calculele. presupunem cã pânã la data rambursãrii împrumuturilor raportul de schimb euro/$ a rãmas nemodificat. La data semnãrii contractului. În consecinþã. societatea negociazã cu banca sa un contract swap la o ratã a dobânzii fixã de 30%.000 u. euro. 1 euro = 1. Sã se precizeze ce sume se înregistreazã în contabilitatea societãþii X. La începutul exerciþiului N. . societatea X a contractat un împrumut de 2. Rata dobânzii prevãzutã în contract este de 3%. rata dobânzii este egalã cu rata scontului (+2%).m. Altfel spus. 385. Într-o imagine completã. lei. ea este îndatoratã cu o ratã a dobânzii fixã de 30%. în timpul unui an.000 u. societatea Y a contractat un împrumut de 2. Presupunem cã rata scontului ºi în consecinþã rata nominalã a dobânzii prevãzutã în contract au evoluat astfel: Anul Rata scontului Rata contractualã a dobânzii 1 26 28 2 27 29 3 28 30 4 31 33 5 32 34 Sã se calculeze câºtigul sau pierderea înregistrat(ã) de societate din contractul swap.) este superior valorii juste (20. 384.1 $. Cele douã societãþi decid sã realizeze un swap de devize de 2. La aceeaºi datã. Sã se contabilizeze operaþia de leaseback la societatea X la data semnãrii contractului.).000.m. euro. societatea M se angajeazã sã plãteascã o dobândã de 30%.. societatea plãteºte creditorilor o dobândã egalã cu rata scontului (+2%). durata împrumutului 5 ani. $.000 mil. rambursabil la sfârºitul exerciþiului N. Deoarece anticipeazã o creºtere a ratei dobânzii. În acelaºi timp. Rata dobânzii prevãzutã în contract este de 4%. rambursabil la sfârºitul exerciþiului N. Societatea M a contractat un împrumut în urmãtoarele condiþii: valoarea nominalã a împrumutului 1.. în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.

Contabilitate – experþi contabili 167 386.000. acest stoc este afectat de urmãtoarele operaþii: – – 4 noiembrie: o ieºire de 400 bucãþi.000.000 u. Împrumutul se va rambursa anual în tranºe egale corespunzãtoare celor 5 ani.500 bucãþi în exerciþiul N+2.500 mil.000 bucãþi în exerciþiul N+1 ºi 6. Cantitãþile fabricate au fost de 5. La data lansãrii împrumutului. Rata dobânzii pe piaþã coincide cu rata dobânzii prevãzutã în contract. durata împrumutului 5 ani.000.000 u.m.500 mil. rata dobânzii 20%. La sfârºitul fiecãrui exerciþiu. Societatea M a contractat un împrumut în urmãtoarele condiþii: valoarea nominalã a împrumutului 10. lei. Sã se calculeze costul amortizat la sfârºitul exerciþiului N în conformitate cu IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaºtere ºi evaluare”. rata dobânzii 20%. datoria este de 10. întreprinderea posedã 800 bucãþi în stoc. . 390. la începutul exerciþiului N. Sã se calculeze costul de producþie unitar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. Stocul mãrfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400. în condiþiile în care presupunem cã mãrimea capacitãþii normale de producþie este de 5.000 bucãþi în exerciþiul N.800.. lei. Sã se calculeze valoarea justã a împrumutului la data contractãrii acestuia.m. prima de rambursare 500 mil. Societatea B a lansat. durata împrumutului 5 ani./bucatã. 388...000 mil. durata împrumutului 5 ani. rata fixã a dobânzii 10%. lei.TESTE GRILÃ.000 u. rata dobânzii pe piaþã este de 24%. O întreprindere fabricã un produs pentru care costul variabil unitar de producþie este de 180. În luna noiembrie.000 u. 4.000 u.m.m. 10 noiembrie: o intrare de 500 bucãþi la un cost de 410.. (1.m. un împrumut obligatar în urmãtoarele condiþii: valoarea nominalã a împrumutului 10.m. Societatea M a contractat un împrumut în urmãtoarele condiþii: valoarea nominalã a împrumutului 10.m. 387. Cheltuielile fixe anuale de producþie sunt de 1.000 mii u./bucatã). 389.000 bucãþi x 400. lei. Sã se calculeze valoarea justã a împrumutului la sfârºitul anului 2. valoarea de rambursat 10.000 bucãþi. La 31 decembrie anul 2.000 u.

Sã se întocmeascã fiºa stocului în cazul în care se utilizeazã metoda FIFO. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezã): 400.000./bucatã./bucatã)./ bucatã. ./bucatã.m. – 17 noiembrie: o ieºire de 400 bucãþi.m..m. În luna noiembrie.m.000 u. Contabilitate – experþi contabili – 17 noiembrie: o ieºire de 400 bucãþi.000. Sã se întocmeascã fiºa stocului în cazul în care se utilizeazã costul mediu ponderat al perioadei precedente.m.000 u.m.m.000 u.000 bucãþi x 400.000 bucãþi x 400. – 30 noiembrie: o ieºire de 800 bucãþi.m. – 25 noiembrie: o intrare de 200 bucãþi la un cost de 414. În luna noiembrie. – 25 noiembrie: o intrare de 200 bucãþi la un cost de 414.000 u.m.000 u. – 30 noiembrie: o ieºire de 800 bucãþi. – 17 noiembrie: o ieºire de 400 bucãþi. – 10 noiembrie: o intrare de 500 bucãþi la un cost de 410.000 u.000 u./bucatã.000 u./bucatã.m. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezã): 400. – 10 noiembrie: o intrare de 500 bucãþi la un cost de 410. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezã): 400.000 u../ bucatã. – 25 noiembrie: o intrare de 200 bucãþi la un cost de 414./ bucatã. 391.000 u. acest stoc este afectat de urmãtoarele operaþii: – 4 noiembrie: o ieºire de 400 bucãþi. – 30 noiembrie: o ieºire de 800 bucãþi./bucatã).000 u.168 TESTE GRILÃ.m. Stocul mãrfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400. Sã se întocmeascã fiºa stocului în cazul în care se utilizeazã costul mediu ponderat calculat dupã fiecare intrare.m.000 u. Stocul mãrfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400. 392./bucatã. (1. acest stoc este afectat de urmãtoarele operaþii: – 4 noiembrie: o ieºire de 400 bucãþi. (1.

Sã se calculeze eventuala diferenþã temporarã în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. 394. În anul N. societatea are o creanþã privind dividendele de încasat de 85.m. Contabilitate – experþi contabili 169 393. societatea are o datorie privind dobânzile de plãtit de 1. Sã se calculeze impozitul amânat la închiderea exerciþiului N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.000 u.. .000 u. societatea a încasat redevenþe în valoare de 10..m. În decembrie N.N+1.01.800 u. La începutul exerciþiului N. Pânã la închiderea exerciþiului N nu au apãrut reglementãri privind modificarea cotei de impozit pentru exerciþiul viitor. începând cu 1 ianuarie N.m. aferente trimestrului 1 din exerciþiul N+1. s-a dat în funcþiune un utilaj în valoare de 20. 397. 396. Cota de impozit pe profit în vigoare în anul N: 16%. în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. de 2. Sã se calculeze eventuala diferenþã temporarã la 31.000 u.000 u.12.TESTE GRILÃ.m. În cursul lunii decembrie N. Din punct de vedere contabil. utilajul se amortizeazã linear pe trei ani.12. Sã se calculeze impozitul amânat la închiderea exerciþiului N. începând cu 01. 395. cota de impozit pe profit va creºte de la 30% la 35%.000 u. Societatea X a dat în funcþiune.m. La 31. Amortizarea fiscalã aferentã utilajului în N este de 400. un utilaj în valoare de 900.N.m.N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. Sã se calculeze eventuala diferenþã temporarã în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. Din punct de vedere fiscal. dividendele nu sunt impozabile. Presupunem cã din punct de vedere fiscal redevenþele sunt impozabile în anul încasãrii acestora.. amortizarea contabilã a fost de 2. Presupunem cã din punct de vedere fiscal dobânzile sunt deductibile în exerciþiul financiar în care genereazã fluxuri de trezorerie.000 u.000 u.m. La data bilanþului.m. iar amortizarea fiscalã. a apãrut o reglementare conform cãreia.

000 u.m.000) 65..000 (10.000) 90.000 u.000 u.500 7.N: Informaþii Imobilizãri corporale (1) Creanþe clienþi (2) Dobânzi de încasat (3) Amenzi de plãtit (4) Dobânzi de plãtit (3) Valori contabile 750.000 . Contabilitate – experþi contabili 398. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea X. 399. Cota de impozit pe profit: 30%.N – Amortizarea în anul N .000 150.000 Bazã de impozitare 80.01.000 (15. ºi existã o ajustare de depreciere a creanþelor de 12. Societatea X a dat în funcþiune. Amortizarea fiscalã aferentã utilajului va fi de: 80. existã un pasiv de impozit amânat de 3. Cota de impozit pe profit: 30%.000 u. începând cu 1 ianuarie N.000 u. Ajustarea nu este deductibilã fiscal.12. (3) Presupunem cã dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciþiul în care acestea genereazã fluxuri de trezorerie.m. (2) Creanþele clienþi au o valoare brutã de 162.000 15. 120. La începutul exerciþiului N.m.000 16.m. un utilaj cu o valoare de 360. utilajul se amortizeazã linear pe trei ani. (4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal.000 u. 400. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind o categorie de clãdiri ale societãþii X: Informaþii Valoarea clãdirilor la 01.000 u. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit” la sfârºitul fiecãruia dintre cele trei exerciþii.m.N Valoare contabilã 100.m. Din punct de vedere contabil.500 (1) Baza de impozitare pentru imobilizãrile corporale este de 705. la 31. respectiv 160.12.170 TESTE GRILÃ.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.. în N+2. fãrã a compensa creanþele ºi datoriile de impozit. = Valoarea clãdirilor la 31.000 u.m. în N. în N+1.

000 u. La 31.m. în sensul normei IAS 21. .m.N.000 $ x 30. ºi baza de impozitare de 80.000. Cota de impozit pe profit 30%. Cota de impozit pe profit: 35%. La acea datã. Baza de impozitare (valoarea istoricã) 120. 1 $ = 30. Din punct de vedere fiscal.m. La deschiderea exerciþiului N. La începutul exerciþiului N. cota de impozit pe profit a crescut de la 25% la 30%.N. exista un pasiv de impozit amânat de 6. la 31. societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clãdiri.000 u. 403.12.TESTE GRILÃ. F deþinea o imobilizare cumpãratã recent cu 100. din punct de vedere fiscal.m.. societatea deþine un utilaj cu valoarea contabilã de 100. societatea româneascã M a achiziþionat 100% societatea americanã F.000 lei.000 $.m.m.N. Contabilitate – experþi contabili 171 La 31.000 lei. În situaþiile financiare consolidate. Diferenþã temporarã impozabilã 60.000 u. La 31.12. 401. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. valoarea reevaluatã fiind de 127.12. La începutul exerciþiului N. La data achiziþiei.000 u.000 u. Imobilizarea se amortizeazã pe 5 ani din punct de vedere contabil ºi pe 4 ani.N. Presupunem urmãtoarele informaþii privind imobilizãrile corporale ale societãþii la deschiderea exerciþiului N: Valoarea contabilã (valoarea corectatã de efectele inflaþiei) 180.000 lei. retratarea situaþiilor financiare nu este recunoscutã.12. Cota de impozit pe profit: 30%.000 u.m.000 u.000 u. Presupunem cã societatea F reprezintã o operaþiune în strãinãtate care face parte integrantã din operaþiunile societãþii M. activul va fi evaluat la 100.000.. Societatea procedeazã la retratarea situaþiilor financiare în conformitate cu prevederile IAS 29 pentru prima datã în exerciþiul N. Din punct de vedere fiscal. exista un pasiv de impozit amânat de 1. 402. 1 $ = 33. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.m. În cursul exerciþiului N. reevaluarea nu este recunoscutã.000 = 3.

Statisticile aratã cã 70% din produsele vândute nu prezintã defecte. Se estimeazã costuri cu decontaminarea în valoare de 600. Deºi þara în care îºi desfãºoarã activitatea nu dispune de o reglementare care sã prevadã obligativitatea societãþilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea. Se estimeazã cã pentru mutarea rafinãriei sunt necesare cheltuieli de 200. Dacã toate produsele ar avea defecte majore.000 u.m. cheltuielile cu reparaþiile ar fi de 1. datorii contingente ºi active contingente”.000.000 u.000. cheltuielile cu reparaþiile ar fi de 200. În anul N. Contabilitate – experþi contabili Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat în exerciþiul N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. În contract se precizeazã cã. cifra de afaceri a fost de 10. Dacã toate produsele ar avea defecte minore.m. datorii contingente ºi active contingente”.000 u. 25% prezintã defecte minore ºi 5% prezintã defecte majore. 406. chiar ºi atunci când nu are obligaþia legalã de a o face.m. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. o societate acordã garanþie de un an tuturor bunurilor pe care le vinde. O societate din industria chimicã polueazã mediul prin activitãþile sale. Conform contractului. Statisticile aratã cã anual sunt returnate produse a cãror valoare reprezintã 3% din cifra de afaceri. 405. Politica sa este cunoscutã pe piaþã. rafinãria va fi mutatã într-o altã locaþie strategicã. existã dezbateri asupra unui proiect de lege în acest sens ºi este aproape sigur cã proiectul respectiv va fi în curând promulgat. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. 407. Un magazin de vânzãri cu amãnuntul are o politicã de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de cãtre clienþii nemulþumiþi.m.000 u.. O societate din industria petrolierã a instalat o rafinãrie pe un teren închiriat.172 TESTE GRILÃ. la sfârºitul perioadei de închiriere. . Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. datorii contingente ºi active contingente”..000 u. 404.m.

consiliul de administraþie decide ca. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. În zilele urmãtoare s-a procedat la informarea clienþilor ºi a personalului asupra procesului de restructurare. societatea X a semnat un contract de închiriere a unei clãdiri în care sã funcþioneze sediul societãþii.m. iar în caz de reziliere se vor plãti penalizãri de 140. Pe 5 decembrie N.m. Sã se verifice dacã la sfârºitul anului 1 sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. . Prin contract. societatea X a achiziþionat dreptul de a exploata o minã timp de 5 ani. Redevenþa anualã: 150. Durata contractului: 5 ani. Se estimeazã cã pentru îndeplinirea obligaþiilor contractuale sunt necesare cheltuieli de 600.m. care corespunde mai bine noii imagini pe care aceasta doreºte sã o promoveze. ea este obligatã ca la sfârºitul perioadei de exploatare sã îndepãrteze echipamentele ºi sã recoperteze solul. La sfârºitul exerciþiului N.000 u. 408. sã lichideze activitãþile externe.. La sfârºitul anului 1. Societatea presteazã servicii de curierat pe plan intern ºi internaþional. Contabilitate – experþi contabili 173 Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.000 u..TESTE GRILÃ.m. datorii contingente ºi active contingente”. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. datorii contingente ºi active contingente”.000. 409. începând cu 1 ianuarie N+1. În contract se precizeazã cã spaþiul nu poate fi subînchiriat altui beneficiar. societatea ºi-a mutat sediul într-un centru administrativ prestigios. s-a aprobat un plan detaliat pentru aplicarea acestei decizii. La începutul exerciþiului N-2.000 u. Pe 8 decembrie N.000 u. datorii contingente ºi active contingente”. 410. pentru fiecare an de neîndeplinire a contractului. Presupunem o ratã de actualizare de 5%. datorii contingente ºi active contingente”. Se estimeazã cã pentru lichidarea activitãþilor externe se vor angaja cheltuieli de 1.

situaþia financiarã a societãþii Y se agraveazã. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.000. datorii contingente ºi active contingente”.000 u. societatea X garanteazã creditele bancare contractate de societatea Y. – cheltuieli cu achiziþia de instalaþii pentru producerea cremei de brânzã: 9. În luna februarie exerciþiul N.12.N+1. Reclamantul solicitã despãgubiri pentru daunele suferite în timpul unei accidentãri în perioada în care lucra pentru societate. Din cauza concurenþei pe piaþã. Pe 01.N...N ºi la 31. Din acest motiv.m. În cursul exerciþiului N+1.N+1. avocaþii societãþii . în exerciþiul N. pentru societatea X.m. datorii contingente ºi active contingente”. la 31.. consiliul de administraþie a decis sã renunþe la fabricarea iaurtului cu aromã de fructe ºi sã înceapã producþia de cremã de brânzã.. La sfârºitul exerciþiului N s-au anunþat public principalele caracteristici ale planului de restructurare. La 31.174 TESTE GRILÃ.m. La acea datã. rezultatele ultimelor exerciþii au fost mult mai mici decât cele bugetate.m. Acest anunþ a indus salariaþilor. situaþia financiarã a societãþii Y era solidã.000.. În planul de restructurare sunt prevãzute urmãtoarele: – indemnizaþii pentru concedierea unei pãrþi din salariaþi: 2.N+1 se declarã falimentul..12. 412. sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.m. 413. susþinând cã aceasta nu a respectat regulile prevãzute de legislaþia în domeniul protecþiei muncii.12.000 u. Sã se verifice dacã.000 u. Contabilitate – experþi contabili 411. Societatea îºi desfãºoarã activitatea în domeniul prelucrãrii laptelui.06. se estimeazã cã sumele ce trebuie acoperite în numele societãþii Y sunt de 800. – profituri estimate a se obþine din vânzarea instalaþiilor utilizate în producerea iaurtului cu aromã de fructe: 900. – cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizãrii noilor instalaþii: 300. clienþilor ºi furnizorilor aºteptarea cã societatea va implementa procesul de restructurare.12. iar pe 30.000 u.000 u.N. – cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800.000 u. societatea a fost acþionatã în instanþã de cãtre un fost angajat.11. La 31.m.

m.12. în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. Sã se contabilizeze operaþia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.N ºi la 31.TESTE GRILÃ. .000 u.m. Sã se contabilizeze operaþia de schimb.000. societatea X a acþionat în instanþã un concurent pentru utilizarea ilegalã a unei licenþe.000 u.000 u. Condiþiile de decontare sunt urmãtoarele: 50% la semnarea contractului. datorii contingente ºi active contingente”. 25% peste un an ºi 25% peste doi ani.m. 415. contra unui stoc de materii prime cu valoarea justã de 150.. o întreprindere a vândut unui client mãrfuri în valoare de 100.m. La 31. Tribunalul a decis cã societatea concurentã îi va plãti lui X despãgubiri în valoare de 100. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. Sã se contabilizeze operaþia de vânzare ºi repartizarea cheltuielilor financiare între exerciþii în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. Se estimeazã cã societatea-client ar fi putut obþine un credit echivalent pe piaþa bancarã la o ratã de 5%. 414.000 u..N+1. avocaþii considerã cã societatea va fi fãcutã rãspunzãtoare ºi va trebui sã plãteascã despãgubiri în valoare de 700. datorii contingente ºi active contingente”.m.000 u.000 u.m. O agenþie de voiaj a vândut bilete de avion în valoare de 100.000. Ea percepe comision de 15% din preþul de vânzare. la societatea A. O întreprindere A schimbã cu întreprinderea B un stoc de materiale consumabile cu valoarea justã de 100. Contabilitate – experþi contabili 175 sunt de pãrere cã aceasta nu va fi fãcutã responsabilã. Concurentul a fãcut recurs la o instanþã superioarã. recursul nu a fost soluþionat. restul de 85% revenind companiilor aeriene în numele cãrora s-a realizat vânzarea. la 31. Pânã la închiderea exerciþiului N. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de recunoaºtere a unui activ în bilanþul societãþii X. 417. În cursul exerciþiului N. þinând cont de evoluþia procesului.12.12. La 1 ianuarie N.N+1. 416.

societatea A vinde mãrfuri în urmãtoarele condiþii: preþ de vânzare 70..000 de acþiuni ALFA la un preþ unitar de 5..m.000 u. Creditul acordat nu depãºeºte duratele obiºnuite de creditare.000 u.000 u.) ºi suma identificabilã a serviciilor ulterioare (10.m. în numele obligaþiunilor. Pe 1 iunie N+1. Pe 1 august N. La 1 octombrie N. 423.000 u. 422. Sã se contabilizeze transferul ºi vânzarea mãrfurilor.000 u.000 u. Sã se contabilizeze operaþia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri”.m. . la societatea X. În exerciþiul N.m. dobânda aferentã perioadei 1 august N-1 – 30 iulie N. s-au achiziþionat 1.). Sã se contabilizeze achiziþia obligaþiunilor ºi încasarea dobânzilor în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. pentru a le vinde în regim de consignaþie la un preþ de 12.000 u. 421.m.m. Pe data de 10 decembrie N. Dobânda anualã pentru fiecare obligaþiune: 60 u.000 u. 420. societatea a achiziþionat 100 de obligaþiuni la un preþ unitar de 2. Sã se contabilizeze veniturile aferente exerciþiului N în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. Veniturile sunt repartizate în mod uniform pe durata contractului ºi se încaseazã anual pe 30 septembrie.m. ea se angajeazã sã furnizeze servicii de întreþinere timp de doi ani de la data vânzãrii. costul mãrfurilor vândute 62. Mãrfurile au fost vândute pe 5 ianuarie N+1. 419.000.176 TESTE GRILÃ. societatea X a transferat societãþii Y mãrfuri în valoare de 10. societatea încaseazã.m. La 1 mai N. la societatea ALFA s-a luat decizia de distribuire a dividendelor aferente exerciþiului N: 50 u.. Pe 25 decembrie N. Acest contract genereazã venituri totale de 120. în conformitate cu IAS 18 „Venituri”.000. Contabilitate – experþi contabili 418.) trebuie alocat între suma corespunzãtoare produselor-program (50./acþiune.m. Pe data de 1 octombrie N.000. Prin contract. societatea X vinde produse-program.000 u.m.000 u.m. Preþul de vânzare (60. Sã se contabilizeze operaþia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri”.m. societatea a semnat un contract de concesiune a unui teren pentru o perioadã de 10 ani.

.000 Rezultatele nedistribuite au fost de 200. În condiþiile unei cote de impozit ipotetice de 25%. în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. la începutul exerciþiului N ºi de 260. Sã se contabilizeze achiziþia obligaþiunilor. Aceastã eroare repune în discuþie fiabilitatea situaþiilor financiare ale exerciþiului N.m. Sã se contabilizeze corectarea de erori în conformitate cu IAS 8 „Politici contabile. Obligaþiunile au scadenþa peste 5 ani. 20. Structura contului de profit ºi pierdere în N. rezultatul exerciþiului N a fost incorect majorat cu: 60.000 -20.000 80. la începutul ºi la închiderea exerciþiului N. încasarea dobânzilor ºi amortizarea primelor. În anul N+1. în u.m.. Împrumuturile ºi lucrãrile în curs de execuþie.000 60. modificãri în estimãrile contabile ºi erori” (corectarea este acceptatã din punct de vedere fiscal) ºi sã se retrateze informaþiile comparative. societatea M a constatat cã a contabilizat. în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. se prezintã astfel: Venituri din vânzãri Costul mãrfurilor vândute Rezultatul contabil înainte de impozitare Cheltuieli privind impozitul pe profit Rezultatul net 400.742 u.TESTE GRILÃ.m. în exerciþiul N. vânzãri de 60..m.. la închiderea acestuia. Pe 1 ianuarie N.m.000 x 75% = 45. societatea X achiziþioneazã. Presupunem cã rata de randament aºteptatã de piaþã pentru acest tip de plasament este de 6%. iar preþul de rambursare total este 2.000 u. se prezintã astfel: .m. care s-au dovedit a fi fictive..m. Sã se contabilizeze achiziþia acþiunilor ºi dreptul de a încasa dividende. de 400.000 u. 426.000 obligaþiuni la un preþ egal cu valoarea nominalã: 100 u.m. precum ºi mediile aferente. la data emisiunii.112.000 u. ALFA devine societate afiliatã. la veniturile exerciþiului N. 425.m.. O întreprindere realizeazã construcþia unei hidrocentrale fãrã sã facã apel la o finanþare specialã. În exerciþiul N+1.000 u.000 u.000 -320. în milioane u. veniturile din vânzãri sunt de 500.m. Contabilitate – experþi contabili 177 Prin achiziþia acestor acþiuni. iar costul bunurilor vândute. Dobânda nominalã este de 5% ºi se încaseazã anual la 31 decembrie.000 u. 424.

428.000.m. pe 2 ani la o ratã a dobânzii de 5%. Contabilitate – experþi contabili Informaþii Împrumuturi: Împrumutul 1 (dobânda 5%) Împrumutul 2 (dobânda 6%) Total împrumuturi Costul lucrãrilor realizate 01.. plãtitã la sfârºitul fiecãrei luni. Sã se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.250 84. În cursul lunii noiembrie N. plãtitã la sfârºitul fiecãrei luni.000 45. s-a fãcut din nou apel la împrumuturi fãrã caracter special.000 72. .000 37.m.000 Media 27. s-au fãcut urmãtoarele plãþi în numele construcþiei: – pe 28 februarie N: 160.000 La nivelul exerciþiului N.N 30.000 31. – pe 31 iulie N: 160.500 61.m. Excedentul de fonduri împrumutate a fost plasat temporar la o ratã a dobânzii de 4% pe an. Total 960. În cursul exerciþiului N. Lucrãrile de amenajare au fost demarate la începutul exerciþiului N+1 ºi au continuat pe parcursul întregului exerciþiu.000.m. – pe 31 mai N: 80.01.000 u.000 u.000 u. societatea a achiziþionat un teren în valoare de 50.m.000 u. 427.000 u.250 68.178 TESTE GRILÃ. Plata de pe 28 februarie nu a fost onoratã din împrumuturi cu caracter special.000 u. Pe 31 martie N. Se estimeazã cã aceasta va fi finalizatã peste 2 ani. s-a obþinut un împrumut de 6.000 41. Societatea X a demarat.000 u.000 u. – pe 31 martie N: 360. societatea X a obþinut un împrumut pe un termen de un an de 700.12.. cheltuielile cu dobânzile au fost în sumã de 4.000. – pe 31 octombrie N: 200. lucrãrile de construire a unei clãdiri..000 u.000.m.000 u. pe 15 februarie N.m.000 75.m. Sã se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.m.500 96.m. Pentru a onora o parte din plãþile de la 31 octombrie N. Pe 1 decembrie N. Împrumutul a fost obþinut special pentru amenajarea terenului. la o ratã anualã a dobânzii de 5%.N 24. Împrumutul a fost obþinut special pentru finanþarea clãdirii.

Contul de profit ºi pierdere al exerciþiului N prezintã un rezultat înainte de deducerea cheltuielilor cu dobânzile ºi a cheltuielilor cu impozitul pe profit de 10. întreprinderea decide sã schimbe tratamentul costurilor împrumuturilor ºi sã contabilizeze aceste dobânzi la cheltuieli. Societatea X construieºte un depozit pentru nevoi proprii. un împrumut bancar de 20. preþ de rambursare 14. – împrumut obligatar. Pentru construcþia clãdirii.000. contractat în N-1. s-a încheiat construcþia fizicã a clãdirii.000 u. O societate procedeazã la construirea unei clãdiri în care va funcþiona serviciul administrativ.TESTE GRILÃ. În cursul exerciþiului N. Împrumutul se ramburseazã integral pe 31 decembrie N.. Sã se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.300.m. societatea a beneficiat de credite primite direct în contul curent. lucrarea de construcþie a fost suspendatã pentru o perioadã de 15 zile. de 50.m. dobânda se plãteºte anual pe 31 decembrie. Dobânzile împrumuturilor relative la aceastã construcþie au fost pânã în prezent capitalizate. creditele primite direct în contul curent în anul N au fost de 1. având valoarea nominalã de 14.m. în exerciþiul N..800 u. presupunem cã nu existã diferenþe permanente între rezultatul contabil ºi cel fiscal.000 u.000 u. Sã se stabileascã în ce moment se stopeazã capitalizarea costurilor împrumuturilor în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.000 u. în exerciþiile anterioare lui N-1.000 u. – 2. la o ratã a dobânzii de 6%. – 1.m. întrucât se doreºte decorarea sãlilor de conferinþe ºi instalarea unor accesorii.000 u. iar dobânzile aferente acestora.12.m. în exerciþiul N-1. Ea nu poate fi datã însã în funcþiune imediat..m. plãtitã la sfârºitul fiecãrei luni. În cursul exerciþiului N. Pe 30 septembrie N.000 u. 430. Din motive didactice.. Datoriile societãþii la 31.m.000 u.. În medie.m. rata anualã a dobânzii 6%.. Contabilitate – experþi contabili 179 Din cauza unor importante lucrãri tehnice ºi administrative întreprinse.N sunt urmãtoarele: – împrumut bancar pe termen scurt: 700..000. 429.m.800 u. întreprinderea a obþinut. în N-1.m. iar împrumutul este rambursabil în N+5. . Dobânzile în cauzã au fost de: – 2.000.

. ºi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. primirea subvenþiei ºi tratamentul subvenþiei în exerciþiul N în conformitate cu IAS 20.N. ºtiind cã se foloseºte metoda deducerii subvenþiilor pentru investiþii din costul activului. o întreprindere obþine o subvenþie de 16.000 u.m. ºtiind cã se foloseºte metoda contabilizãrii subvenþiei la venituri în avans.m. Din punct de vedere fiscal.m. o întreprindere obþine o subvenþie de 16.000 -2. Presupunem o cotã de impozit pe profit de 25%.000. Contabilitate – experþi contabili Societatea nu a început sã amortizeze depozitul. . primirea subvenþiei ºi tratamentul subvenþiei în exerciþiul N în conformitate cu IAS 20. pentru a achiziþiona o instalaþie al cãrei cost este de 40. Administraþia publicã condiþioneazã acordarea subvenþiei de angajarea a trei absolvenþi pentru o duratã minimã de un an. Contul de profit ºi pierdere publicat în exerciþiul N-1 se prezintã astfel: Rezultat înainte de deducerea dobânzilor ºi a impozitului pe profit Cheltuieli cu dobânzile Rezultatul contabil înainte de impozitare Cheltuieli privind impozitul pe profit Rezultatul net 8. de 26.. 431. Sã se contabilizeze achiziþia imobilizãrii. La 30.000 8. La 30.06. 432.000.m.000 u. ºi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. iar la închiderea exerciþiului N-1.000 6.000.000 u. rezultatul nerepartizat era de 20.000 u.000 u.000. o schimbare de politici contabile nu este acceptatã. deoarece acesta nu este încã dat în funcþiune.06. Sã se contabilizeze achiziþia imobilizãrii. Administraþia publicã condiþioneazã acordarea subvenþiei de angajarea a trei absolvenþi pentru o duratã minimã de un an..180 TESTE GRILÃ. Sã se contabilizeze efectul schimbãrii de politici contabile în conformitate cu IAS 8 ºi sã se retrateze informaþiile comparative.000 u.m.N.000 La începutul exerciþiului N-1. pentru a achiziþiona o instalaþie al cãrei cost este de 40.m.

436. ºtiind cã se foloseºte metoda deducerii subvenþiei. 435. pentru finanþarea consumului de apã în luna februarie N. o întreprindere obþine o subvenþie de 16. o întreprindere obþine o subvenþie de 16.000 u.000.m.m.N. pentru finanþarea consumului de apã în luna februarie N.m.000 u.. 437.000 u. ºtiind cã la data primirii sale subvenþia se înregistrase la venituri în avans.000 u.000.m. ºi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. Factura privind consumul de apã al lunii februarie N are o valoare de 10. pentru a achiziþiona o instalaþie al cãrei cost este de 40.000.000 u. Contabilitate – experþi contabili 181 433.m.000 u.TESTE GRILÃ. Sã se contabilizeze factura de apã ºi primirea subvenþiei în conformitate cu IAS 20. La 10 martie N.. pentru a achiziþiona o instalaþie al cãrei cost este de 40. La 30.m.000 u. La 10 martie N.000 u.000. Administraþia publicã condiþioneazã acordarea subvenþiei de angajarea a trei absolvenþi pentru o duratã minimã de un an.06. o întreprindere obþine o subvenþie de 3. . Factura privind consumul de apã al lunii februarie N are o valoare de 10.000 u. Sã se contabilizeze rambursarea subvenþiei în conformitate cu IAS 20. Presupunem cã în exerciþiul N+1 societatea a fost obligatã sã ramburseze 90% din subvenþia pentru investiþii pe care o primise în exerciþiul precedent.000.m. Sã se contabilizeze factura de apã ºi primirea subvenþiei în conformitate cu IAS 20. Administraþia publicã condiþioneazã acordarea subvenþiei de angajarea a trei absolvenþi pentru o duratã minimã de un an. 434. La 30. ºtiind cã se foloseºte metoda înregistrãrii subvenþiilor la venituri. administraþia publicã a informat întreprinderea cã. ºi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani.000. În anul N+1. La 10 martie N. din motive întemeiate.m.000. este obligatã sã ramburseze integral subvenþia pentru consumul de apã pe care o primise în exerciþiul precedent. pentru finanþarea consumului de apã în luna februarie N.000.000 u.N.m.000. Factura privind consumul de apã al lunii februarie N are o valoare de 10. o întreprindere obþine o subvenþie de 3.m. Sã se contabilizeze rambursarea subvenþiei în conformitate cu IAS 20.000.06. o întreprindere obþine o subvenþie de 3.

000 u. Rezultatul net al exerciþiului N aferent acþiunilor ordinare a fost de 500.000. ºi pentru acþiuni preferenþiale 15.000 de obligaþiuni convertibile în acþiuni ordinare. La data emisiunii obligaþiunilor.000 u. s-a stabilit cã pe 1 iulie N+1 fiecare 100 obligaþiuni pot fi convertite în 105 acþiuni. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea X.000 u.000..m. Sã se calculeze rezultatul pe acþiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acþiune”. Valoarea nominalã a unei obligaþiuni 10. – interese minoritare: 5. În N-1 ºi N nu s-au exercitat opþiuni. dobânda nominalã 10%. – impozit pe profit: 30. Contabilitate – experþi contabili Presupunem cã în exerciþiul N+1 societatea a fost obligatã sã ramburseze 90% din subvenþia pentru investiþii pe care o primise în exerciþiul precedent..000 u.m. În exerciþiul N-1 au fost emise 20. Durata de exercitare a opþiunilor: 4 ani.000 u.000 de acþiuni ordinare.000 de acþiuni ordinare. au fost emise încã 4. în exerciþiul N: – rezultatul net al perioadei aferent acþiunilor ordinare: 1.000 acþiuni ordinare. . La 30 septembrie N.m. – în N-1 au fost emise opþiuni pentru cumpãrarea a 100.000 acþiuni ordinare la un preþ unitar de 15 u.m. ºtiind cã la data primirii sale subvenþia se dedusese din valoarea activului.000. Dividendele în valoare de 40. 438.m.000 u.. societatea avea în circulaþie 100. La începutul exerciþiului N. Sã se calculeze rezultatul pe acþiune de bazã în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acþiune”.000 u. – valoarea justã medie a unei acþiuni în N: 20 u.N: – profit înainte de impozitare: 100.000 u... Cota ipoteticã de impozit pe profit este de 25%..182 TESTE GRILÃ.m. – numãrul mediu ponderat de acþiuni ordinare în circulaþie: 500. 440.12.. La începutul exerciþiului N.000.200. 439.000. au fost repartizate astfel: pentru acþiuni ordinare 25. existau în circulaþie 9.m. Sã se calculeze rezultatul pe acþiune de bazã ºi rezultatul pe acþiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acþiune”.000 u.m.000. Sã se contabilizeze rambursarea subvenþiei în conformitate cu IAS 20.000.m. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind exerciþiul încheiat la 31.000 acþiuni.m.m.

000 euro.N-3 2. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea X. cota de impozit: 40%.12. un teren achiziþionat la un cost de 1.m. Fiecare obligaþiune este convertibilã în 20 acþiuni ordinare. acest echipament a fost achiziþionat la 30.6 Sã se evalueze elementele prezentate anterior în lei.04. o creanþã de 2. La închiderea exerciþiului N.000 u.10.. valoarea justã medie a unei acþiuni în N: 150 u.06.m.000. – – – Sã se calculeze rezultatul pe acþiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acþiune”.000.N. 30. numãrul mediu ponderat de acþiuni ordinare în circulaþie: 4. nu s-au exercitat opþiuni.7 21. nu s-a realizat nicio conversie. în N-1.N 3.06.0 Raportul de schimb euro/leu a evoluat astfel: 01. suma de 20..000 euro.N la un cost de 400 euro ºi depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exerciþiului N. s-au emis 200.0 3.N-2.04.N-2 31.N 4.000 acþiuni preferenþiale.12.600. ºi rata dobânzii 5%.m. Pânã la închiderea exerciþiului N.12. Contabilitate – experþi contabili 183 441.N-3 ºi reevaluat la 31.TESTE GRILÃ. în N-1.000 obligaþiuni cu o valoare nominalã de 1.10. un stoc de materii prime cumpãrat la 25. la 1 ianuarie N-1.06.. 442. au fost emise opþiuni pentru cumpãrarea a 200.N-1 3..3 25. activele cuprind: – – – – – un echipament tehnic a cãrui valoare netã contabilã este de 10.000 acþiuni ordinare la un preþ unitar de 120 u.000 u. fiecare având dreptul la dividende de 8 u.9 31.N 3. corespunzãtoare unei vânzãri efectuate la 21.000 acþiuni.m. în exerciþiul N: – – – – rezultatul net al perioadei aferent acþiunilor ordinare: 20. în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”.000 euro privind drepturile asupra unui client strãin. O acþiune preferenþialã este convertibilã în douã acþiuni ordinare.N-1 la nivelul sumei de 5.m.000 euro pe 01. .000 euro în contul curent la bancã. au fost emise 1.06. În N-1 ºi N.

. 445. Contravaloarea produselor a fost decontatã la 25 decembrie N.0 lei. în fiecare an. 1 euro = 3..0 lei.. . La 15 aprilie N.la 15 aprilie N: 3.0 lei. caracterul unei finanþãri permanente. 447.000 euro filialei franceze F. 1 euro = 4. o întreprindere vinde unui client strãin produse în valoare de 10. primirea împrumutului ºi evaluarea datoriei la închiderea exerciþiului N. Cursul monedei europene a suportat urmãtoarea evoluþie: – la 15 noiembrie N: 3. Cursul monedei europene a suportat urmãtoarea evoluþie: . la 31 decembrie. La 15 aprilie N. societatea româneascã X a cumpãrat materii prime în valoare de 5. Pe 15 noiembrie N. Cursul monedei europene a suportat urmãtoarea evoluþie: . Sã se contabilizeze operaþia de vânzare ºi încasarea creanþelor. Sã se contabilizeze. La 25 noiembrie N. la 25 decembrie N. Societatea X îºi închide conturile. caracterul unei finanþãri permanente.184 TESTE GRILÃ.01 lei. societatea româneascã M a acordat un împrumut de 100.la 31 decembrie N: 4. de fapt. la F. evaluarea datoriei la inventar ºi plata datoriei. Cursul de schimb euro/leu a evoluat astfel: la 25 noiembrie N. societatea francezã M a acordat un împrumut de 100.9 lei. Sã se contabilizeze operaþia de achiziþie.la 31 decembrie N: 4. 446. Sã se contabilizeze.000 euro filialei F din România. Fie urmãtoarea organigramã de grup: .9 lei. în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”.8 lei. – la 5 februarie N+1: 4. Acest împrumut are.la 15 aprilie N: 3. în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”. la M.000 euro. Acest împrumut are. Contabilitate – experþi contabili 443.0 lei.000 euro. de fapt. – la 31 decembrie N: 4.8 lei. acordarea împrumutului ºi evaluarea creanþei la închiderea exerciþiului N. 444. Plata furnizorilor se efectueazã pe 5 februarie N+1.

Sã se calculeze procentajul de control. Fie urmãtoarea organigramã de grup: SM 80% F1 33% F2 Societatea F2 este deþinutã în mod conjunctiv cu alte douã grupuri.TESTE GRILÃ. procentajul de interes ºi procentajul de integrare.. 449. sã se determine metoda de consolidare ºi sã se calculeze procentajul de interes. Contabilitate – experþi contabili M 80% 85% 185 S1 65% 10% 21% S4 30% S2 25% 12% S5 S3 Sã se calculeze procentajul de control. 448.. Fie urmãtoarea organigramã de grup: SM 70% 80% 30% S1 60% 20% S2 45% 25% S3 22% S4 30% 4% S5 30% S6 3% S7 S8 .

000 400. Sã se calculeze procentajul de control.000 400.000 acþiuni ale societãþii F în momentul constituirii acesteia.000 20.000 100.000 80.000 20.000 60.N.000 120.12.186 TESTE GRILÃ. Contabilitate – experþi contabili S3 ºi S7 sunt deþinute în mod conjunctiv cu alte douã grupuri.. societãþile M ºi F prezintã urmãtoarea situaþie: Bilanþul societãþii M Imobilizãri corporale Titluri de participare Stocuri Creanþe clienþi Disponibil Total active Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total capitaluri ºi datorii 200.000 Contul de profit ºi pierdere al societãþii M Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat Bilanþul societãþii F Imobilizãri corporale Stocuri Creanþe clienþi Disponibil Total active 120. Presupunem cã printr-un acord cu alþi investitori societatea M posedã mai mult de jumãtate din drepturile de vot ale societãþii F. Sã se aleagã metoda de consolidare. La 31.000 300.m. Societatea M a achiziþionat 40. procentajul de interes ºi procentajul de integrare.000 60.. 450.000 230.000 600.000 20. Capitalul societãþilor M ºi F este format din acþiuni ordinare cu valoarea nominalã de 1 u.000 580.000 20.000 40.000 30.000 .

.000 20.000 10.000 230.000 400.000 acþiuni ale societãþii F în momentul constituirii acesteia. Societatea M a achiziþionat 40.000 20.000 20.000 80.000 Pentru simplificare. Sã se aleagã metoda de consolidare utilizatã de grupul M ºi sã se procedeze la aplicarea acesteia. societãþile M ºi F prezintã urmãtoarea situaþie: Bilanþul societãþii M Imobilizãri corporale Titluri de participare Stocuri Creanþe clienþi Disponibil Total active Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total capitaluri ºi datorii 200.000 300.12. La 31.m. Capitalul societãþilor M ºi F este format din acþiuni ordinare cu valoarea nominalã de 1 u.000 30. 451.000 ..000 170.000 120.N. Contabilitate – experþi contabili 187 Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total capitaluri ºi datorii 100.000 10.000 60.000 Contul de profit ºi pierdere al societãþii F Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat 400.000 390.TESTE GRILÃ.000 400. presupunem cã între societãþile M ºi F nu au existat operaþii reciproce.000 40. M exercitã împreunã cu asociatul A un control conjunctiv asupra societãþii F.

000 100.000 600. presupunem cã între societãþile M ºi F nu au existat operaþii reciproce..000 Contul de profit ºi pierdere al societãþii F Pentru simplificare.000 20..000 40.000 300.000 10.000 acþiuni ale societãþii F în momentul constituirii acesteia. Capitalul societãþilor M ºi F este format din acþiuni ordinare cu valoarea nominalã de 1 u.000 20. Sã se aleagã metoda de consolidare utilizatã de grupul M ºi sã se procedeze la aplicarea acesteia.000 580. 452.000 10.000 . Contabilitate – experþi contabili Contul de profit ºi pierdere al societãþii M Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat Bilanþul societãþii F Imobilizãri corporale Stocuri Creanþe clienþi Disponibil Total active Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total capitaluri ºi datorii Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat 120.000 400. societãþile M ºi F prezintã urmãtoarea situaþie: Bilanþul societãþii M Imobilizãri corporale Titluri de participare 200.m. La 31.000 300. Presupunem însã cã existã un asociat Y care deþine mai mult de jumãtate din drepturile de vot ale societãþii F.000 20.000 390.188 TESTE GRILÃ.N.12.000 60.000 100.000 170. Societatea M a achiziþionat 40.

000 170.000 400.000 80.000 390. Contabilitate – experþi contabili 189 Stocuri Creanþe clienþi Disponibil Total active Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total capitaluri ºi datorii Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat Bilanþul societãþii F Imobilizãri corporale Stocuri Creanþe clienþi Disponibil Total active Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total capitaluri ºi datorii Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat 20.000 20.000 20.000 Contul de profit ºi pierdere al societãþii M Contul de profit ºi pierdere al societãþii F Pentru simplificare.000 30.000 230.000 300.000 20.000 400.000 10.000 60.000 60..TESTE GRILÃ. . Sã se aleagã metoda de consolidare utilizatã de grupul M ºi sã se procedeze la aplicarea acesteia.000 100.000 580.. presupunem cã între societãþile M ºi F nu au existat operaþii reciproce.000 300.000 120.000 20.000 600.000 100.000 10.000 400.000 120.

Pe 30. În cursul exerciþiului N..000 u.000 u.000 15.. Provizionul nu este deductibil fiscal. .N. acestea urmând sã se amortizeze linear..N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.190 TESTE GRILÃ.000.12. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat la 31.500. Politica grupului din care face parte F este de a considera cheltuielile de cercetare cheltuieli ale perioadei.m.m.000.m.000 u. 455. La începutul exerciþiului N.m.m. începând cu 1 ianuarie N+1 pe o perioadã de 5 ani.000 33.000 u.000.000 u.m.000 u. Valoarea cheltuielilor estimate a se angaja cu demontarea imobilizãrii este de 15.000 30. Presupunem o cotã de impozit pe profit de 25%. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea M.12. societatea F a achiziþionat o imobilizare corporalã în urmãtoarele condiþii: preþ de cumpãrare 80.12. Contabilitate – experþi contabili 453. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii. societatea F a capitalizat cheltuieli de cercetare în valoare de 10. 454. existã un pasiv de impozit amânat de 6. Presupunem o cotã de impozit de 25%. Politica grupului din care face parte F este de a include în costul imobilizãrilor corporale cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea lor.000 u.000 (1) Baza de impozitare pentru imobilizãrile corporale este 1. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii. (3) Presupunem cã dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciþiul în care acestea genereazã fluxuri de trezorerie.410. la 31.m. cheltuieli cu transportul ºi instalarea facturate de furnizor 5.000.000 u.m.. Cota de impozit pe profit: 30%.N: Informaþii Imobilizãri corporale (1) Creanþe clienþi (2) Dobânzi de încasat (3) Amenzi de plãtit (4) Dobânzi de plãtit (3) Valori contabile 1. (4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal. (2) Creanþele clienþi au o valoare brutã de 324. ºi existã un provizion de depreciere a creanþelor de 24.000 300.

m. .N este de 675 miliarde lei.N. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje.N este de 675 miliarde lei. în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear. ºtiind cã se reevalueazã valoarea netã a imobilizãrilor. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii pentru exerciþiul N. în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear. la 01. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi la 31. Presupunem o cotã de impozit de 25%. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje. normã de amortizare degresivã = 30%). Conducerea ei estimase o valoare rezidualã nulã ºi o duratã de utilitate de 5 ani (normã de amortizare linearã = 20%.m. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii. 459. Conducerea ei estimase o valoare rezidualã nulã ºi o duratã de utilitate de 5 ani (normã de amortizare linearã = 20%. Societatea F deþine construcþii achiziþionate la un cost de 600 miliarde u. Filiala achiziþionase astfel de utilaje. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii pentru exerciþiul N+1.01. ºtiind cã se reevalueazã valoarea brutã ºi concomitent se reevalueazã amortizarea cumulatã. Politica grupului din care face parte F este de a evalua clãdirile la o valoare reevaluatã.01. Presupunem o cotã de impozit de 25%. 457. 458.. Societatea F deþine construcþii achiziþionate la un cost de 600 miliarde u. Contabilitate – experþi contabili 191 456. ºi amortizate pentru suma de 150 miliarde u..m. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii. Presupunem o cotã de impozit de 25%. la un cost de achiziþie de 200. normã de amortizare degresivã = 30%). filiala F utilizeazã metoda de amortizare degresivã. Filiala achiziþionase astfel de utilaje. la un cost de achiziþie de 200.000.12.TESTE GRILÃ.N.000.12. Politica grupului din care face parte F este de a evalua clãdirile la o valoare reevaluatã. filiala F utilizeazã metoda de amortizare degresivã. Presupunem o cotã de impozit de 25%.m. ºtiind cã se realizeazã consolidarea pe bazã de fluxuri. ºi amortizate pentru suma de 150 miliarde u. la 01.m. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi la 31.000 u.m.000 u.

ºtiind cã se realizeazã consolidarea pe bazã de fluxuri. Societatea M are capitalul social format din 6. 461. la 01.000 u. în vederea rambursãrii cãtre asociaþi.000 u.000 u.. Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obþine întreprinderea din vânzarea unui produs sunt estimate la 15.000 u. Sã se contabilizeze diminuarea capitalului social.000 u. În cursul exerciþiului N. Societatea F deþine un utilaj achiziþionat la începutul exerciþiului N la un cost de 700. iar cheltuielile determinate de ieºire ar fi de 10. în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear.N.m. Managerii estimeazã cã în fiecare dintre urmãtorii 4 ani utilajul va funcþiona câte 2./buc.000 de ore.000 u.000 ore de funcþionare.01. normã de amortizare degresivã = 30%).000. Conducerea ei estimase o valoare rezidualã nulã ºi o duratã de utilitate de 5 ani (normã de amortizare linearã = 20%. Adunarea generalã a asociaþilor decide acoperirea unei pierderi de 10..m.000. existã indicii cã utilajul s-a depreciat.m. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii pentru exerciþiul N+1. 463. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje. La sfârºitul exerciþiului N. Politica grupului din care face parte F este aceea de a aplica prevederile normei IAS 36 „Deprecierea activelor”.000. Presupunem o cotã de impozit de 25%.000 u. Valoarea sa justã ar fi de 610.m.m. prin anularea a 10 acþiuni. filiala F utilizeazã metoda de amortizare degresivã. Numãrul de produse realizate va fi de 4 bucãþi pe orã.000 u. utilajul a funcþionat 1.m. Sã se contabilizeze diminuarea capitalului social. Rata la care se actualizeazã fluxurile de trezorerie este de 10%. Filiala achiziþionase astfel de utilaje. Adunarea generalã decide diminuarea capitalului cu 90.. la un cost de achiziþie de 200.000.250 ore. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii.000 de acþiuni cu valoarea nominalã de 1. Durata de utilitate a fost estimatã în momentul achiziþiei la 10.192 TESTE GRILÃ. Contabilitate – experþi contabili 460.000 u. Presupunem o cotã de impozit de 25%.m.m.m. 462.900 de acþiuni cu valoarea nominalã de 1. Fie societatea M al cãrei capital este format din 5. Presupunem cã existã o piaþã activã pe care utilajul poate fi tranzacþionat. .

TESTE GRILÃ. Valoarea de achiziþie a titlurilor: 240.000 250. Contabilitate – experþi contabili 193 464.000 u. ºi se amortizeazã începând cu 1 ianuarie N.m.500 1) Creanþele au valoarea de 2. Reevaluarea nu este recunoscutã fiscal.000 500.000 180..000 75.000 u.000 25.m.000 u.m.m. amortizarea se calculeazã pe o duratã de 5 ani.000 300.m. Terenul a fost reevaluat la sfârºitul anului N la 500.000 u. Din punct de vedere fiscal.000 u.12. Provizionul este deductibil fiscal.000 u. 2) Postul „Acþiuni ºi alte titluri cu venit variabil” conþine active financiare destinate tranzacþionãrii.050.000 u.N.m.000 250.000 200. 5) Costul de achiziþie al terenului: 375.000 u. ºi existã un provizion de depreciere de 10. Valoarea de achiziþie a titlurilor este de 310.000 582. ea prezintã urmãtoarea situaþie privind activele ºi datoriile: Active ºi datorii Creanþe asupra instituþiilor de credit ºi asupra clientelei (1) Acþiuni ºi alte titluri cu venit variabil (2) Participaþii la alte societãþi (3) Imobilizãri necorporale (4) Terenuri (5) Clãdiri (6) Autoturisme finanþate prin contracte de leasing financiar (7) Alte active (8) Provizioane pentru amenzi datorate autoritãþilor Provizioane pentru diferenþe constatate în plus la inventarierea datoriilor (9) Datorii din contracte de leasing financiar Alte datorii (8) Valori contabile 2.m. Societatea X aplicã norme contabile internaþionale.m.m. Din punct de vedere contabil. 3) Participaþiile la alte societãþi reprezintã active financiare destinate a fi pãstrate pânã la scadenþã...000 15. 4) Imobilizãrile necorporale au un cost de achiziþie de 100.000 220. imobilizãrile necorporale se amortizeazã linear pe o duratã de 4 ani. La 31.000 u. 6) Baza de impozitare este de 225. nedeductibil fiscal.000.000 u. Valoarea justã a titlurilor: 250. . ºi existã un provizion de depreciere a creanþelor de 50.m.

000 15. 465.050.000 25. Contabilitate – experþi contabili 7) În conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. Societatea X aplicã norme contabile internaþionale.. Provizionul este deductibil fiscal.N.000 250.000.000 u.583 u. Rezultatul contabil înainte de impozitare.m.m.668 u.000 u.000 500. s-au înregistrat cheltuieli cu dobânzile de 36.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat la 31..000 180.m. ea prezintã urmãtoarea situaþie privind activele ºi datoriile: Active ºi datorii Creanþe asupra instituþiilor de credit ºi asupra clientelei (1) Acþiuni ºi alte titluri cu venit variabil (2) Participaþii la alte societãþi (3) Imobilizãri necorporale (4) Terenuri (5) Clãdiri (6) Autoturisme finanþate prin contracte de leasing financiar (7) Alte active (8) Provizioane pentru amenzi datorate autoritãþilor Provizioane pentru diferenþe constatate în plus la inventarierea datoriilor (9) Datorii din contracte de leasing financiar Alte datorii (8) Valori contabile 2. La 31. în condiþiile utilizãrii unei cote de impozit de 16%.194 TESTE GRILÃ. ºi cheltuieli cu amortizarea de 50. 9) Provizioanele pentru diferenþe constatate în plus la inventarierea datoriilor nu sunt deductibile fiscal.N.000 582.000 220.000 u.000 200. în exerciþiul N.000 u.000 250. Presupunem cã în bilanþul de deschidere al exerciþiului N existã un pasiv de impozit amânat de 1. ºi existã un provizion de depreciere a creanþelor de 50. a fost plãtitã la sfârºitul exerciþiului N.167 u. este de 214.000 75.000 300. Din punct de vedere fiscal.m.m.500 1) Creanþele au valoarea de 2. Redevenþa anualã de 72. contractul este considerat leasing operaþional.12. 8) Posturile „Alte active” ºi „Alte datorii” nu prezintã diferenþe între contabilitate ºi fiscalitate. .m.12.

a fost plãtitã la sfârºitul exerciþiului N. Valoarea de achiziþie a titlurilor: 240.000 u. Din punct de vedere fiscal. 466. 7) În conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. Reevaluarea nu este recunoscutã fiscal. în exerciþiul N. Valoarea justã a titlurilor: 250.. amortizarea se calculeazã pe o duratã de 5 ani.m.000 u.000 u.583 u.m. Din punct de vedere contabil. Din punct de vedere fiscal.m. 8) Posturile „Alte active” ºi „Alte datorii” nu prezintã diferenþe între contabilitate ºi fiscalitate. 9) Provizioanele pentru diferenþe constatate în plus la inventarierea datoriilor nu sunt deductibile fiscal.000 u. Terenul a fost reevaluat la sfârºitul anului N.N în condiþiile utilizãrii unei cote de impozit de 16%. ºi cheltuieli cu amortizarea de 50.m. obiectul contractului: un mijloc de transport.m. ºi existã un provizion de depreciere de 10. Valoarea de achiziþie a titlurilor este de 310. s-au înregistrat cheltuieli cu dobânzile de 36.m.m. contractul este considerat leasing operaþional. imobilizãrile necorporale se amortizeazã linear pe o duratã de 4 ani. 3) Participaþiile la alte societãþi reprezintã active financiare destinate a fi pãstrate pânã la scadenþã. 4) Imobilizãrile necorporale au un cost de achiziþie de 100.000 u.000 u..m. Contabilitate – experþi contabili 195 2) Postul „Acþiuni ºi alte titluri cu venit variabil” conþine active financiare destinate tranzacþionãrii.12. este de 214. de 25. ºi se amortizeazã începând cu 1 ianuarie N.. Amortizarea contabilã a exerciþiului N este de 30.m.000 u.000 u.m.m.m.000 u. iar amortizarea fiscalã. . durata contractului: 4 ani. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul curent exigibil la 31.000 u.668 u. Redevenþa anualã de 72. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract cu urmãtoarele caracteristici: – – – data semnãrii contractului: 30 iunie exerciþiul N. Rezultatul contabil înainte de impozitare.m. 5) Costul de achiziþie al terenului: 375. nedeductibil fiscal. 6) Baza de impozitare este de 225.000 u.TESTE GRILÃ.

. obiectul contractului: un mijloc de transport.000 u. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract cu urmãtoarele caracteristici: – – – – – – data semnãrii contractului: 30 iunie exerciþiul N.m.000 u..000.55%. precum ºi algoritmul de determinare a ratei implicite de 2. – valoarea rezidualã a bunului este de 3. valoarea justã a mijlocului de transport: 27. Sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile din contabilitatea locatorului în anul N în conformitate cu IAS 17 (revizuit) „Contracte de leasing”.500.m.. – valoarea negarantatã: 3..000. Rata implicitã este de 1.000.m. vãrsãmântul iniþial: 6.000. Presupunem cã locatarul a estimat o duratã de utilitate pentru bunul primit în locaþie-finanþare de 6 ani. – valoarea negarantatã: 3.500. .m..m.000 – 1.000 u. fiecare. Rata implicitã este de 2..000 u.510.000 u.000 u. precum ºi algoritmul de determinare a ratei implicite de 1.000 u.000 u..000. iar preþul de vânzare-cumpãrare aferent opþiunii este de 1. vãrsãmântul iniþial: 6.m.000.7%.000.m.. – opþiunea de cumpãrare se exercitã la sfârºitul celui de-al patrulea an.m. iar preþul de vânzare-cumpãrare aferent opþiunii este de 1.000.000 u. 467.000 u.m.196 TESTE GRILÃ. fiecare.000 = 2. sunt prevãzute 16 redevenþe trimestriale de 1..000 u.000. – opþiunea de cumpãrare se exercitã la sfârºitul celui de-al patrulea an. Contabilitate – experþi contabili – – – valoarea justã a mijlocului de transport: 27. Presupunem cã locatarul a estimat o duratã de utilitate pentru bunul primit în locaþie-finanþare de 6 ani.55%. durata contractului: 4 ani.m.510. achitabile în ultima zi a trimestrului. Sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile din contabilitatea locatarului în anul N în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”.m.. achitabile în ultima zi a trimestrului.000 = 2. – valoarea rezidualã a bunului este de 3.000.000. sunt prevãzute 16 redevenþe trimestriale de 1.000.000 u.m.7%.000 – 1.

469. societatea prezintã urmãtoarea situaþie privind taxa pe valoarea adãugatã: TVA deductibilã 9.600 u.. întocmite în costuri istorice. Societatea Alfa îºi desfãºoarã activitatea într-o economie hiperinflaþionistã..000 u.000 u. Societatea X a contractat un împrumut bancar în urmãtoarele condiþii: – valoarea împrumutului 100.. – stocuri de mãrfuri: 80. Presupunem cã.m. – prima de rambursare se amortizeazã linear pe durata împrumutului. 471. – preþul de emisiune: 990 u.000 u. urmãtoarele elemente: – terenuri: 400.12. mãrfurile au fost achiziþionate pe 30 noiembrie N. – preþul de rambursare: 1.m.m.TESTE GRILÃ. 470. terenurile au fost achiziþionate pe 1 decembrie N-2 ºi au fost reevaluate la 31. Contabilitate – experþi contabili 197 468. printre altele. TVA colectatã 7.. Sã se prezinte înregistrãrile contabile generate de împrumut.. La 1 octombrie N. – împrumutul se ramburseazã la sfârºitul perioadei de împrumut..N-1. – valoarea nominalã a unei obligaþiuni: 1. dobânda se plãteºte la sfârºitul fiecãrui an de împrumut. Sã se prezinte înregistrãrile contabile generate de lansarea împrumutului în perioada 1 octombrie N – 30 septembrie N+1. . s-a emis un împrumut obligatar cu urmãtoarele caracteristici: – numãrul de obligaþiuni: 4.. – rata împrumutului: 12% (ratã anualã).500 u. Sã se regularizeze TVA.020 u. Managerii acesteia decid aplicarea normei IAS 29 „Raportarea financiarã în economiile hiperinflaþioniste” pentru prima datã la închiderea exerciþiului N..m.000. Situaþiile financiare ale societãþii la închiderea exerciþiului N. cuprind.. – durata împrumutului: o lunã.m.000 u. – rata dobânzii: 10%.m.m.m. – durata împrumutului: 6 ani. la sfârºitul lunii aprilie N.

1 euro = 3 lei.000 u. ºtiind cã indicele general al preþurilor a evoluat astfel: 01.000 u..9 lei.N 170 30. La 1 septembrie N. Sã se calculeze impozitul amânat aferent creanþelor clienþi la 31. la 31 decembrie N: 3. creanþele provin dintr-o vânzare realizatã pe 1 septembrie N. În exerciþiul N. venituri din vânzarea mãrfurilor: 400. Întreprinderea îºi închide conturile sale la 31 decembrie N. – la 31 decembrie N: 2. 1 euro = 3. la 25 octombrie N. Sã se corecteze elementele prezentate anterior. societatea X vinde produse unui client extern la un preþ de 10.N.12. cursul de schimb al monedei europene a evoluat astfel: – la 25 noiembrie N. la 31.12.09.000 u.m.N 180 31. Acest împrumut are.12..000 $. – la 31 decembrie N.000.2 lei. Decontarea contravalorii mãrfurilor a fost efectuatã la 25 ianuarie N+1.N 200 472.000 franci filialei sale elveþiene F. mãrfuri în valoare de 50.198 TESTE GRILÃ. 474. 473. La 25 noiembrie N. O întreprindere româneascã a cumpãrat de la un furnizor american.m.N. de fapt. Cursul monedei elveþiene a suportat urmãtoarea evoluþie: – – la 1 septembrie N: 3 lei/franc.12..N-1 150 30.2 lei. Cota de impozit pe profit este de 16%. Contravaloarea produselor vândute urmeazã a fi încasatã pe 25 februarie N+1. Cursul monedei americane a suportat urmãtoarea evoluþie: – la 25 octombrie N: 3 lei. societatea româneascã M a acordat un împrumut de 2. Contabilitate – experþi contabili – – – creanþe clienþi: 150.12..1 lei/franc.m.11. – la 25 ianuarie N+1: 3. . cheltuieli cu mãrfuri: 300.N-2 100 31. Sã se prezinte înregistrãrile în contabilitatea societãþii româneºti.000 euro. Presupunem cã diferenþele de curs valutar nerealizate nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal. caracterul unei finanþãri permanente.

477.. s-au efectuat cheltuieli cu transportul pe parcurs intern. titlurile de participare A au o valoare de 250. Conform contractului.000 euro. diferenþe de curs valutar 30. Evoluþia cursului euro a fost urmãtoarea: Data 25 31 25 31 25 decembrie decembrie decembrie decembrie decembrie N N N+1 N+1 N+2 Curs de schimb euro/leu 3. Rata dobânzii prevãzutã în contract este de 10%. iar restul în douã tranºe anuale egale pe 25 decembrie.7 3.000 lei. care au fost facturate de furnizorul intern B.000 lei. La 31. societatea X a achiziþionat acþiuni ale unei societãþi strãine A. 476.TESTE GRILÃ. Managerii estimeazã cã durata de utilizare a utilajului va fi de 10 ani ºi cã la expirarea acestei perioade vor fi efectuate cheltuieli cu demontarea . o societate ALFA din România livreazã unei societãþi BETA din Germania mobilier în valoare de 40..000 lei.5 3.000 lei: valoarea de achiziþie 160. Capitalul societãþii A este format din acþiuni ordinare. societatea X a dobândit 25% din capitalul societãþii A. se încaseazã imediat 50% din valoarea bunurilor. 475. Prin achiziþia acestor titluri.75 3. Sã se contabilizeze achiziþia ºi punerea în echivalenþã a titlurilor A ºi impozitul amânat aferent.12.N.000 euro.000 euro ºi respectiv 2. De asemenea. La 25 decembrie N.6 3. Valoarea de achiziþie a titlurilor A: 160. La 3 ianuarie N. La 15 noiembrie N.000 lei. cu manipularea ºi punerea în funcþiune a utilajului în valoare de 2.000 euro. partea ce revine societãþii X în rezultatul societãþii A din anul N 60. Transportul ºi asigurarea pe parcurs extern sunt efectuate ºi facturate de societatea germanã L ºi au fost în valoare de 8.000 lei.8 Sã se prezinte înregistrãrile generate de acest contract în contabilitatea societãþii ALFA. Contabilitate – experþi contabili 199 Sã se prezinte înregistrãrile în contabilitatea societãþii M la 1 septembrie ºi la 31 decembrie N. societatea X din România importã în condiþii de livrare FOB un utilaj de la furnizorul M din Germania în valoare de 50.

de rezervele constituite de societate în sumã de 4.1 lei/USD. Suma capitalurilor proprii este de 14. Decontarea datoriilor faþã de furnizorii externi se efectueazã astfel: pe 25 decembrie N. Înregistraþi în contabilitate operaþiunile.05 lei/USD. 479. 60% se încorporeazã ulterior la alte rezerve. vãrsat în totalitate.000 lei.7 3. Din primele de aport încasate se acoperã cheltuielile cu emisiunea noilor acþiuni.000 lei prin compensarea unei datorii faþã de un furnizor.000 USD. iar cel de la data vãrsãrii numerarului în valutã în contul bancar al societãþii este de 3. O societate comercialã hotãrãºte majorarea capitalului social cu 10.000 de acþiuni cu valoarea nominalã de 1 leu.400 lei. iar din suma ce a rãmas. societatea a plãtit în numerar suma de 20 lei reprezentând cheltuieli pentru emisiunea noilor acþiuni.200 TESTE GRILÃ.000 USD. divizat în 10.5 3.000 lei.2 lei/USD.000 lei. pe lângã capitalul social. Înregistraþi în contabilitate operaþiunile. Se dau urmãtoarele date: societatea A are un capital social. Se constituie o societate pe acþiuni cu un capital subscris de 10. fiind reprezentate. Aportul adus de acþionari în contul capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat la 4. Cursul valutar la data subscrierii este de 3. Cursul de schimb a evoluat astfel: Data 15 noiembrie N 25 decembrie N 31 decembrie N 5 ianuarie N+1 Curs de schimb euro/leu 3.. Totodatã. Contabilitate – experþi contabili utilajului ºi refacerea amplasamentului în valoare de 1.6 Sã se prezinte înregistrãrile în contabilitatea societãþii X aferente perioadei 15 noiembrie N – 5 ianuarie N+1. . datoria faþã de M ºi pe 5 ianuarie N+1 datoria faþã de L.000 USD ºi de numerar depus la bancã în sumã de 6. 478.. Cursul valutar la data recepþiei mijlocului fix adus ca aport în naturã este de 3. Se hotãrãºte majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 1. 480. Înregistraþi în contabilitate operaþiunile.65 3. iar restul se încorporeazã în capitalul social.

Se majoreazã capitalul social prin conversia unor obligaþiuni în valoare totalã de 7.TESTE GRILÃ.000 lei. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþii. durata normalã de funcþionare a utilajului este de 5 ani. Din contabilitatea unei societãþi comerciale se extrag urmãtoarele date existente la sfârºitul anului: – – – – capital social: 3. 485.4 lei.000 lei. Din aceastã subvenþie se finanþeazã. Societatea comercialã Alfa SA obþine dreptul de a primi o subvenþie pentru investiþii în valoare de 3.500 lei. TVA 19%. procurarea unui utilaj în valoare de 10. rezerve legale: 200 lei. Înregistraþi în contabilitate operaþiunile. iar valoarea de emisiune.000 lei. inclusiv amortizarea lunarã a utilajului ºi trecerea la venituri a unei pãrþi din subvenþie.200 lei. 482. Sã se înregistreze în contabilitate repartizarea profilului net pe urmãtoarele destinaþii: a) b) c) d) e) dividende de platã: 1. amortizabil prin metoda linearã. Durata de utilizare a utilajului este de 5 ani.000 lei în acþiuni. parþial. de 1. societatea emite 5. rezerve statutare: 100 lei.000 lei. 484. se achitã factura prin bancã. vãrsãminte la buget ale regiei autonome: 800 lei. participarea salariaþilor la profit: 1. Dupã achiziþionarea utilajului în valoare de 5.. Contabilitate – experþi contabili 201 481.000 lei. Ulterior se primeºte prin virament bancar subvenþia respectivã. creºterea capitalului social: 500 lei. În schimbul acestor obligaþiuni. O societate comercialã urmeazã sã primeascã în contul bancar o subvenþie de 3. TVA 19%. venituri obþinute: 4.000 lei pentru procurarea unui utilaj. Sã se întocmeascã formula contabilã de înregistrare a repartizãrii la rezerve legale a unei pãrþi din profitul unitãþii.000 de acþiuni. inclusiv.000 lei. din care 800 lei reprezintã cheltuieli cu impozitul pe profit pânã în luna noiembrie. valoarea nominalã a unei acþiuni fiind de 1 leu. 483. cheltuieli efectuate: 2.. .

La scadenþã – dupã un an – obligaþiunile se convertesc în acþiuni. Dobânda anualã este de 50%. TVA 19%.000 de obligaþiuni cu valoarea nominalã de 10 lei. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþiuni.000 lei. cheltuielile cu remedierile produselor aflate în garanþie au fost în sumã de 400 lei.000 lei ºi valoarea nominalã totalã a acþiunilor emise este de 85. inclusiv anul ºi trecerea la venituri a subvenþiei pentru investiþii.000 lei. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. O societate comercialã livreazã în cursul anului produse finite la un preþ de vânzare de 5. Toate decontãrile se fac în numerar. în condiþiile în care valoarea de emisiune a acþiunilor este de 90. 487. . sumã datoratã unui prestator de servicii. În aceste condiþii se restituie prin bancã subvenþia rãmasã. 488. Dobânda anualã este de 45%.. O societate comercialã emite 10. TVA 19%. – nivelul provizioanelor ce se constituie în exerciþiul curent (N): N = 5.202 TESTE GRILÃ. iar veniturile obþinute din vânzarea produselor cu termen de garanþie au fost în valoare de 10. iar apoi se anuleazã.000 de obligaþiuni care se vând la valoarea nominalã de 1 leu/bucatã. În exerciþiul financiar precedent. mijlocul fix respectiv este vândut la preþul de 9. – cota medie de cheltuieli cu remedierile (K) este egalã cu raportul dintre cheltuielile cu remedierile din exerciþiul precedent ºi veniturile obþinute pentru produsele cu garanþie în exerciþiul anterior: (%) K = 400/10.000 = 4%. TVA 19%.000 lei.000 x 4% = 200 lei. Plata furnizorului se face prin virament bancar. În exerciþiul curent s-au efectuat cheltuieli cu remedierea produselor aflate în garanþie în sumã de 500 lei. Pentru aceste produse societatea acordã garanþii de l an. costul de producþie efectiv al acestor produse fiind de 2. Contabilitate – experþi contabili Dupã primul an de utilizare.000 lei. Calculul nivelului provizioanelor pentru garanþii acordate clienþilor în exerciþiul curent se realizeazã folosind urmãtoarea relaþie: venituri x cota de cheltuieli cu remedierile din exerciþiul precedent. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. O societate comercialã emite 10. Se înregistreazã ºi plata dobânzii care se face în al doilea an. Dupã un an ºi jumãtate obligaþiunile se rãscumpãrã la valoarea nominalã.000 lei.. 486.

peste 2 ani. 492. Primele de rambursare se amortizeazã în douã tranºe anuale egale.000 lei.000 lei. O unitate economicã preconizeazã efectuarea. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile.000 obligaþiuni cu valoarea nominalã de 25 lei.000 USD la cursul de 3 lei/USD. Reparaþiile se executã în al doilea an. Contabilitate – experþi contabili 203 Atât vânzarea. Dobânda anualã este de 10% ºi se plãteºte la sfârºitul anului. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitate (la filialã). O societate comercialã primeºte în contul de disponibil un credit bancar în sumã de 10. TVA 19%.000 lei.TESTE GRILÃ. Rambursarea împrumutului se face începând cu luna a X-a de la contractare ºi pânã în luna a XIV-a. Dobânda anualã este de 10% ºi se achitã la sfârºitul fiecãrui an.000 lei. care se restituie în douã tranºe egale la sfârºitul fiecãrui an. 493. 489. O societate comercialã emite un pachet de 1. Dobânda anualã este de 40% ºi se plãteºte concomitent cu plata celor 5 tranºe prin care se asigurã rambursarea împrumutului.000 lei. 491. cât ºi cumpãrarea obligaþiunilor. În acest scop constituie în fiecare din urmãtorii 2 ani un provizion pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciþii de 60..1 lei/USD. Obligaþiunile se rãscumpãrã în numerar dupã 2 ani. care se restituie în douã tranºe anuale egale. 490. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. de reparaþii capitale în sumã de 100. . care se vând prin bancã la preþul de 20 lei/bucatã. La sfârºitul primului an cursul este de 3. O filialã primeºte de la societatea-mamã un împrumut pe 2 ani de 8. precum ºi plata dobânzii se realizeazã cu numerar în al doilea an.8 lei/USD. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. în tranºe egale. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. O societate comercialã primeºte un credit bancar în devize pe 2 ani în valoare de 1. care se achitã cu ordin de platã. apoi se anuleazã. iar la sfârºitul anului doi cursul este de 2. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. factura emisã de executant fiind de 120.. Dobânda se înregistreazã lunar.

potrivit deciziei Consiliului de Administraþie.000 lei. TVA 19%. iar apoi se face recepþia finalã. Lucrãrile de amenajare sunt facturate la suma de 20. þinându-se seama de avansul achitat.000 lei. Pe acest teren se efectueazã apoi lucrãri de desecare de o firmã specializatã. O societate comercialã hotãrãºte sã-ºi modernizeze tehnologia de fabricaþie a unui produs. plata contravalorii acestuia prin ordin de platã. amortizarea lunarã în primul an al duratei normale de funcþionare. coeficientul de actualizare folosit fiind de 1. 495. Cheltuielile de dezvoltare se amortizeazã în 20 de luni. iar regimul de amortizare folosit este cel accelerat. TVA 19%. se face în 3 ani.000 lei. 496. Dupã 3 ani se vinde terenul împreunã cu amenajãrile aferente pentru suma de 80. Durata normalã de funcþionare este de 5 ani. TVA 19%. care se achitã prin virament bancar. utilajul respectiv este supus primei reevaluãri. Dupã 3 ani este scos din evidenþã. Dupã finalizarea lucrãrilor. institutul factureazã documentaþia la valoarea de 20. O societate comercialã a achiziþionat un utilaj în valoare de 40. Dupã un an de la punerea în funcþiune. Contabilitate – experþi contabili 494. care se achitã cu ordin de platã. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþiuni. TVA 19%.000 lei. Unitatea achitã în numerar un avans de 5. TVA 19%. . 497. Amortizarea programului informatic. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþiuni.000 lei unui institut de proiectare care va realiza lucrãrile de dezvoltare. acestea urmând sã fie recepþionate.. Sã se înregistreze în contabilitate: – – – achiziþia utilajului. Decontarea facturii se face prin bancã.204 TESTE GRILÃ. Se achiziþioneazã un teren cu preþul de 50. inclusiv amortizarea lunarã a programului..000 lei. Investiþia se amortizeazã într-o perioadã de 4 ani. inclusiv amortizarea lunarã a cheltuielilor de dezvoltare ºi scoaterea din evidenþã a cheltuielilor amortizate. TVA 19%. Se achiziþioneazã un program informatic la preþul de 10.6.000 lei. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile.

La începutul anului urmãtor. Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele: – în 2005: 80.2005.000 lei.2001 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 100. Se achiziþioneazã un utilaj în valoare de 60. Se utilizeazã regimul de amortizare linear. Durata de utilizare a construcþiei este de 20 ani.TESTE GRILÃ. TVA 19%. 499. 498. amortismentul lunar în anii urmãtori reevaluãrii. Durata normalã de funcþionare este de 10 ani.000 lei.04. – în 2006: 120. care se achitã prin virament bancar. Lucrarea se finalizeazã la 31. acestea au fost plasate pe piaþa de capital. generând venituri financiare încasate astfel: – în 2005: 10. inclusiv amortizarea lunarã a utilajului.000 lei. – în 2007: 100.000 lei. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente. La sfârºitul primului an de funcþionare valoarea de inventar a utilajului este de 50. – în 2007: 12.000 lei. Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate. .500 lei. TVA 19%.500 lei. cu o dobândã de 40% pe an.01. În scopul realizãrii construcþiei societatea contracteazã la data de 01. utilajul respectiv se vinde la preþul de 45.000 lei.000 lei. Lucrarea are o valoare totalã de 300. iar regimul de amortizare folosit este cel linear.. Sã se facã înregistrãrile contabile aferente anului 2007 în conformitate cu tratamentul de bazã prevãzut de IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.2009. Contabilitate – experþi contabili 205 – – – diferenþele din reevaluare aferente utilajului. – în 2006: 12.12.000 lei. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. amortizarea cumulatã fiind de 6. diferenþa dintre amortizarea actualizatã ºi cea calculatã.. Valoarea rezidualã a construcþiei este nulã.000 lei.000 lei. O societate realizeazã prin efort propriu o construcþie ale cãrei lucrãri au început la 01.

000 lei cu o dobândã de 40% pe an.000 lei.000.12.01.000. Lucrarea are o valoare totalã de 3.000 lei. generând venituri financiare încasate astfel: – în 2005: 100.000..000.000.000 lei. Durata de utilizare a construcþiei este de 20 ani..000. Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate.000 lei.000.000.000. generând venituri financiare încasate astfel: – în 2005: 100.2007. – în 2007: 1. Sã se facã înregistrãrile contabile aferente anului 2006 în conformitate cu tratamentul de bazã prevãzut de IAS 23 „Costurile îndatorãrii”. Lucrarea are o valoare totalã de 3.000. – în 2007: 125.04.000 lei.2001 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 1. . 501.01. acestea au fost plasate pe piaþa de capital.000. O societate realizeazã prin efort propriu o construcþie ale cãrei lucrãri au început la 01.2007. – în 2006: 120. Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele: – în 2005: 800. Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele: – în 2005: 800. Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate acestea au fost plasate pe piaþa de capital.000 lei. – în 2006: 120.000.000 lei. – în 2006: 1.000 lei. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente.200.000. Se utilizeazã regimul de amortizare linear.000. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente. În scopul realizãrii construcþiei societatea contracteazã la data de 01.000 lei.000 lei.000.000.2001 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 1. Contabilitate – experþi contabili 500.2005.206 TESTE GRILÃ. – în 2007: 125.000 lei cu o dobândã de 40% pe an.000.000.000.04.000 lei. Lucrarea se finalizeazã la 31. În scopul realizãrii construcþiei societatea contracteazã la data de 01.000 lei. O societate realizeazã prin efort propriu o construcþie ale cãrei lucrãri au început la 01. Valoarea rezidualã a construcþiei este nulã.

000. Lucrarea se finalizeazã la 31.2007.2007. – în 2006: 120.000 lei. Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate.000.04. Sã se facã înregistrãrile contabile aferente anului 2006 în conformitate cu tratamentul alternativ prevãzut de IAS 23 „Costurile îndatorãrii”. Lucrarea se finalizeazã la 31.000. Valoarea rezidualã a construcþiei este nulã. acestea au fost plasate pe piaþa de capital.01.000 lei. În scopul realizãrii construcþiei societatea contracteazã la data de 01.000 lei cu o dobândã de 40% pe an. – în 2007: 1.000. – în 2007: 125.01.2005.000. Contabilitate – experþi contabili 207 – în 2006: 1.06.000 lei.2006 – 31.06. În perioada 01. Sã se facã înregistrãrile contabile aferente anului 2005 în conformitate cu tratamentul alternativ prevãzut de IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.000 lei.000. Durata de utilizare a construcþiei este de 20 ani.TESTE GRILÃ.2001 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 1.000 lei. Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele: – în 2005: 800. 502.000. În perioada 01.000.12. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente.2006 lucrarea este întreruptã din motive tehnice.200. – în 2006: 1.200.2006 lucrarea este întreruptã din motive tehnice. Valoarea rezidualã a construcþiei este nulã.000.. generând venituri financiare încasate astfel: – în 2005: 100.000 lei. – în 2007: 1.000. O societate realizeazã prin efort propriu o construcþie ale cãrei lucrãri au început la 01. .000.000.000 lei. Durata de utilizare a construcþiei este de 20 ani. Se utilizeazã regimul de amortizare linear.2006 – 31.000 lei. Se utilizeazã regimul de amortizare linear. Lucrarea are o valoare totalã de 3.000.000 lei..12.000.01.

Sã se facã înregistrãrile contabile pentru: 1) achiziþia mijlocului de transport ºi amortizarea anului N.500 lei. Dupã amortizarea integralã.500 lei. TVA 19%. Contabilitate – experþi contabili 503. La 30.500 lei. 504. Durata de utilizare a depozitului este de 25 ani. 505. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþii.N a fost achiziþionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziþie fãrã TVA de 10. în funcþie de o duratã normalã de utilizare de 5 ani.N a fost achiziþionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziþie fãrã TVA de 10. În a doua lunã se finalizeazã lucrãrile de investiþii ºi se factureazã restul lucrãrilor în valoare de 4. La 31.000 lei.12. constructorul factureazã lucrãrile de investiþii la valoarea de 6. depozitul se vinde cu preþul de 3.. factura încasându-se cu ordin de platã.000 lei.06. La sfârºitul primei luni.000 lei. Se reevalueazã pentru prima datã o clãdire care are valoarea contabilã de 3.06..000 lei. TVA 19%. La 30.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la 10. .000 lei. iar valoarea justã de 5. La 31. 2) amortizarea anului N+1 ºi reevaluarea. în funcþie de o duratã normalã de utilizare de 5 ani.12. Amortizarea cumulatã a clãdirii la data reevaluãrii este de 1. 2) amortizarea pentru anul N+1 ºi reevaluarea pentru anul N+1 prin metoda reevaluãrii valorii rãmase. 506. dacã se utilizeazã metoda reevaluãrii valorii brute ºi a amortizãrii cumulate. TVA 19%. TVA 19%.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la valoarea justã de 10. Sã se facã înregistrãrile contabile pentru: 1) achiziþionarea mijlocului de transport ºi amortizarea pentru anul N. TVA 19%. dacã se utilizeazã procedeul reevaluãrii valorii rãmase. Achitarea facturilor se face cu ordin de platã. Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear.000 lei. Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþii.208 TESTE GRILÃ. O unitate încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit.000 lei.

o sondã de exploatare petrolierã de cãtre o entitate care aplicã IAS. TVA 19%. estimând cheltuieli cu demontarea benzii de 500 lei. Regimul de amortizare este linear. Sã se calculeze amortismentul anual prin aplicarea regimului accelerat pentru un autoturism achiziþionat la 18 iulie 2005 cu preþul de 6. Data punerii în funcþiune este 21 iulie 2005. iar cu ocazia scoaterii din funcþiune s-au fãcut cheltuieli. Data punerii în funcþiune este 21 iulie 2005. maºina se vinde cu preþul de 4. iar durata normalã de funcþionare este de 5 ani.053 lei. care se restituie în douã tranºe anuale egale. pentru suma de 50..000 lei. Cheltuielile de transport facturate de cãrãuº sunt de 500 lei. Durata de viaþã utilã a sondei este de 6 ani.000 lei. estimându-se cã la terminarea extracþiei se vor efectua cheltuieli cu demontarea ºi refacerea solului în sumã de 6. Care este filiera de înregistrãri contabile? 509. 510. 512.. Contabilitate – experþi contabili 209 507.TESTE GRILÃ.000 lei. Cum se înregistreazã aceastã situaþie în contabilitate? 508.000 lei. Se achiziþioneazã o maºinã de ºlefuit cu preþul de cumpãrare (de facturare) de 10. Ambele facturi se achitã ulterior cu ordin de platã.000 lei unei filiale. 511. Sã se calculeze amortismentul anual prin aplicarea regimului degresiv (AD1) pentru un autoturism achiziþionat în 18 iulie 2005 cu preþul de 6. O unitate de exploatare minierã. printr-o unitate specializatã pentru demontare ºi refacerea solului. iar durata normalã de funcþionare este de 5 ani. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitatea societãþii-mamã. ºi cu drepturile salariale ale personalului propriu de 20. Durata de viaþã a benzii transportoare este de 9 ani. achiziþioneazã o bandã transportoare în valoare de 4. Dobânda anualã este de 10% ºi se încaseazã la sfârºitul fiecãrui an. Valoarea actualizatã a cheltuielilor de demontare este de 33. TVA 19%. Durata de utilizare a maºinii este de 10 ani. Societatea-mamã acordã un împrumut pe doi ani de 8. care aplicã IAS. Valoarea actualizatã a cheltuielilor de demontare este de 212 lei.000 lei.000 lei. . TVA 19%. Dupã 8 ani de utilizare. la începutul exerciþiului N.898 lei (rata 10%). factura încasându-se ulterior prin bancã.900 lei.000 lei. Se achiziþioneazã. pentru 300. TVA 19%.

513. 516. la cursul de 3. În acest scop. care se trec la pierderi. La sfârºitul primului an. Sã se efectueze înregistrarea în contabilitate a urmãtoarelor operaþii: – – – – cumpãrarea accesoriilor. achitarea facturii cu ordin de platã. Dupã doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se caseazã. de 4 ani. Decontãrile se fac prin bancã. Se primeºte cu titlu gratuit un mijloc de transport a cãrui valoare de înregistrare este de 8. amortizarea anualã a maºinii pe durata rãmasã dupã efectuarea modernizãrii. 515.000 lei. iar durata rãmasã. Ulterior filiala a intrat în stare de faliment ºi. Contabilitate – experþi contabili Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþii.. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. Se hotãrãºte modernizarea unei maºini pentru fabricarea hârtiei care are valoarea contabilã de 12.000 lei pe o duratã de 2 ani cu o dobândã preferenþialã de 30% pe an. Dobânda este de 20%. cursul dolarului (în funcþie de care se calculeazã ºi dobânda) este de 3. care se încorporeazã în echipamentul supus modernizãrii.1 lei/USD. ºi nu se capitalizeazã. amortizabil în 4 ani prin regimul linear. 514. se cumpãrã componente de 3. nu s-au mai încasat rata din anul al doilea ºi dobânda aferentã. O societate comercialã acordã la l ianuarie 2007 unei alte întreprinderi un împrumut pe termen de 2 ani în valoare de 1. calculatã anual.210 TESTE GRILÃ. Dobânda se încaseazã la . inclusiv amortizarea lunarã ºi scoaterea din evidenþã a maºinii vândute. Înregistraþi în contabilitate operaþiile..2 lei/USD. Amortizarea investiþiei se face pe durata rãmasã.000 lei. Împrumutul se restituie în douã tranºe egale la sfârºitul fiecãrui an. încorporarea accesoriilor.000 USD. când se încaseazã ºi dobânzile anuale. TVA 19%. ca urmare. O societate comercialã acordã unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 10. Valoarea neamortizatã se trece integral asupra cheltuielilor.000 lei. Durata normalã de utilizare a maºinii este de 10 ani.

Înregistraþi în contabilitate operaþiile.000 acþiuni cu valoarea nominalã de 1 leu/acþiune.15 lei/USD.. – – – – stocul iniþial de materii prime este de 100 kg.4 lei/kg. . Plata are loc ulterior prin bancã. costul de achiziþie fiind de 1. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. O întreprindere þine evidenþa stocurilor de materii prime la cost efectiv cu ajutorul metodei inventarului intermitent în contabilitatea financiarã.3 lei/USD. Valoarea de emisiune este egalã cu valoarea nominalã. Evaluarea stocului se face la costul mediu al materiei prime respective. Dobânda aferentã celui de-al doilea an se înregistreazã ºi se încaseazã tot la acelaºi curs de 3.. În schimbul acestui mijloc de transport societatea Y emite 8. TVA 19%. La sfârºitul anului se constatã cã a scãzut cursul acestor acþiuni la 18 lei/bucatã. Se achiziþioneazã 1. 519.TESTE GRILÃ. 517. la inventarierea de la sfârºitul lunii s-a constatat un stoc de materii prime de 200 kg. cursul valutar este de 3. unitatea intenþionând sã le deþinã pe o perioadã mai mare de un an. La sfârºitul celui de-al doilea an. Societatea X aduce ca aport în naturã la capitalul societãþii Y un mijloc de transport a cãrui valoare de înregistrare în contabilitate este de 10. costul de achiziþie al stocului iniþial 120 lei. Contabilitate – experþi contabili 211 începutul anului urmãtor. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitatea ambelor societãþi. când cursul valutar este de 3. când se restituie împrumutul.3 lei/USD. Notã: Pentru societatea X acþiunile primite în schimbul mijlocului de transport reprezintã titluri de participare care îi asigurã un control exclusiv asupra societãþii Y.000 de acþiuni cu preþul de 20 lei/bucatã în scopul obþinerii de dividende anuale.000 lei. cumpãrãri de materii prime în cursul lunii: 400 kg. 518. La sfârºitul anului urmãtor cursul era de 17 lei/bucatã. iar amortizarea cumulatã este de 2.000 lei. moment în care se vând în numerar 200 de acþiuni.

În cursul lunii unitatea a fabricat 800 bucãþi de semifabricate. factura încasându-se prin bancã.000 lei. cheltuielile de producþie sunt în sumã de 10. b) produse reziduale în valoare de 100 lei distruse de un incendiu. evaluate la cost prestabilit. b) produse finite folosite pentru acþiuni de protocol în sumã de 500 lei.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei. costul efectiv este de 12. 523. Se trimite un lot de produse finite înregistrat la costul de producþie de 2. diferenþele de preþ nefavorabile aferente stocului iniþial fiind de 1. Înregistraþi în contabilitate operaþiile.000 lei pentru a fi vândute în consignaþie la valoarea de 3. Înregistraþi în contabilitate aceste operaþii. – cu colaboratorii: 11. 524. 521. costul efectiv 6.000 lei.000 lei. costul efectiv fiind de 12.000 lei: – cu materiale consumabile: 15. În luna ianuarie s-au efectuat cheltuieli pentru realizarea produselor finite în valoare de 15. Dupã vânzarea produselor..000 lei.000 lei transferate la magazinul propriu de desfacere.000 lei. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaþiuni: a) produse finite în valoare de 3. În luna februarie. Înregistraþi în contabilitate operaþiile.212 TESTE GRILÃ. Se livreazã terþilor 400 bucãþi de semifabricate la preþul de vânzare de 100 lei/bucatã.000 lei.000 lei. TVA 19%. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaþiuni: a) produse finite oferite gratuit – costul prestabilit este de 8. se trimite factura ºi se încaseazã în numerar.000 lei. 522. . O societate comercialã are la începutul lunii un stoc de semifabricate de 100 bucãþi evaluate la costul standard de 80 lei/bucatã. sunt în sumã de 11.. Contabilitate – experþi contabili 520. c) plusuri de semifabricate constatate la inventariere în valoare de 1. efectuându-se în acest scop urmãtoarele cheltuieli: – cu materii prime: 35. Produsele finite obþinute în cursul lunii sunt evaluate la cost prestabilit de 15.000 lei. iar produsele finite obþinute. preþul de livrare este 4.

Sã se înregistreze aceastã operaþie în trei variante: a) un angrosist care þine evidenþa mãrfurilor la cost de achiziþie. iar 10 ambalaje se vând la costul de achiziþie. Se achiziþioneazã de la furnizori 50 de ambalaje înregistrate la costul de achiziþie de 100 lei/bucatã. b) un angrosist care þine evidenþa mãrfurilor la preþ de vânzare (cost de achiziþie + adaos comercial).000 lei.000 lei. Se încaseazã mãrfurile exportate la cursul de 32 lei/USD. Adaosul comercial practicat de unitate este de 20% din costul de achiziþie.TESTE GRILÃ. din motive neimputabile. Înregistraþi în contabilitate operaþiile.5 lei/pungã.000 pungi la preþul de cumpãrare de 1. c) un detailist care þine evidenþa mãrfurilor la preþ de vânzare cu amãnuntul. Ulterior. 527. 20 de ambalaje se deterioreazã ºi se scot din folosinþã. TVA 19%. în valoare de 10. Se primeºte factura pentru transportul extern la cursul de 30 lei/USD. cursul valutar la data livrãrii este de 30 lei/USD. Ambalajele vândute se scot din evidenþã. 528. TVA 19%. 800 din aceste pungi se transferã la magazinul de desfacere cu amãnuntul al societãþii ºi au stabilite urmãtoarele destinaþii: . . în condiþia de livrare CAF. care dupã recepþie se depoziteazã în magazia unitãþii.200 pungi sunt acordate gratuit clienþilor pentru a-ºi proteja mãrfurile cumpãrate din magazinul unitãþii. Se înregistreazã o lipsã de mãrfuri la inventar (peste normele admise) la costul de achiziþie de 2. Se achitã factura transportatorului la cursul de 31 lei/USD. Înregistraþi în contabilitate aceste operaþii.000 USD. Costul de achiziþie al mãrfurilor exportate este de 200...600 pungi sunt vândute la bucatã la preþul de 2 lei/bucatã plus TVA 19%.000 USD. din care transportul pe parcurs extern este de 1. Contabilitate – experþi contabili 213 525. Ulterior. Se livreazã mãrfuri la export. . încasarea fãcându-se în numerar. O societate comercialã se aprovizioneazã de la furnizori cu 1. 526. achitate din avansuri de trezorerie. Înregistraþi în contabilitate operaþiile.

Se achiziþioneazã materii prime la costul efectiv de 6.000 lei. furnizorul îl depune la bancã ºi se încaseazã la scadenþã.000 lei. . fãrã TVA. în valoare de 1. ambalajele se caseazã. restul ambalajelor restituindu-se societãþii X. rezultând produse reziduale evaluate la 100 lei. Costul de achiziþie al mãrfurilor livrate de societatea A este de 8. adaosul comercial practicat de magazin este de 30%. 531. Înregistraþi în contabilitate aceste operaþii.000 lei. TVA 19%. Dupã o lunã societatea B îºi plãteºte datoria faþã de societatea A. Dupã primirea efectului comercial. Preþul de livrare cãtre magazin este de 120 lei. TVA 19%. Factura se achitã cu ordin de platã. ambalate în lãzi care se factureazã distinct. costul de producþie fiind de 7.. ambalajele (mãrfurile) respective se vând în întregime cu încasare în numerar.000 lei.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 529. TVA 19%. convenindu-se ca decontarea sã se facã peste 2 luni. Sã se facã înregistrãrile contabile pentru societatea B. mijloc fix pentru societatea B) în valoare de 9. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitatea societãþii X. TVA 19%. Evidenþa mãrfurilor se þine la preþ de vânzare cu amãnuntul. Furnizorul acceptã ca decontarea sã se facã pe baza unui bilet la ordin întocmit de client.. Societatea Y cumpãrã de la societatea X mãrfuri în valoare de 10. Ulterior. Societatea Y reþine pentru nevoile proprii ambalaje în valoare de 500 lei. TVA 19%. 533. Înregistraþi în contabilitate aceste operaþii. care se vând în numerar. Societatea A livreazã societãþii B un mijloc de transport (produs finit pentru societatea A. 532. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitatea furnizorului (societatea A). Se obþin din producþia proprie ambalaje înregistrate la costul de producþie de l00 lei.214 TESTE GRILÃ. care sunt ambalate în ambalaje ce circulã pe principiul restituirii. TVA 19%.000 lei. Decontarea se face prin virament bancar. Societatea A livreazã societãþii B mãrfuri în valoare de 10. Decontãrile se fac prin virament bancar. Ulterior ambalajele respective sunt trecute în categoria mãrfurilor spre a fi vândute prin magazinul propriu de desfacere. în valoare de 200 lei. obþinând un scont de 40% pe an. 530.000 lei. Ulterior.

000 lei.000 lei. 536. Furnizorul acceptã ca decontarea sã se facã pe baza unui efect de comerþ (bilet la ordin). TVA 19%. cursul valutar este de 3. furnizorul livreazã clientului semifabricate. furnizorul îl depune la bancã spre încasare la scadenþã. Preþul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10. O societate comercialã vinde mãrfuri unui client extern. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. Taxa scontului perceputã de bancã..4 lei/USD.380 lei (inclusiv TVA). în valoare de 1. respectiv materii prime în valoare de 15. furnizorul îl depune la bancã spre scontare. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitatea ambelor societãþi. 537.000 USD. în condiþia de livrare FOB. Conform contractului.3 lei/USD. þinându-se seama de avansul acordat anterior. Conform contractului. Decontãrile se fac prin bancã. ulterior se întocmeºte ºi factura. Se vând unui client mãrfuri pe bazã de aviz de însoþire a mãrfii în valoare de 1. clientul acordã furnizorului un avans în numerar de 2. Furnizorul acceptã ca decontarea sã se facã pe baza unui bilet la ordin întocmit de client. 538. furnizorul livreazã clientului semifabricate. La data încasãrii efective a efectului comercial scontat. þinându-se seama de avansul acordat anterior. Sã se înregistreze operaþiile în contabilitatea furnizorului. Decontarea facturii se face prin bancã. cursul valutar la data facturãrii fiind de 3.000 lei. Ulterior. respectiv materii prime în valoare de 15. respectiv dobânda aferentã împrumutului sunt de 10%. TVA 19%..000 lei. 535.380 lei (inclusiv TVA). Sã se înregistreze operaþiile în contabilitatea clientului.000 lei. Preþul de înregistrare al produselor finite livrate este de 500 lei. Ulterior. TVA 19%. Sã se înregistreze operaþiile în contabilitatea clientului (societatea B). Preþul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10. Dupã primirea efectului comercial. . Contabilitate – experþi contabili 215 534.TESTE GRILÃ. clientul acordã furnizorului un avans în numerar de 2. Ulterior. Decontarea facturii se face prin bancã. TVA 19%. Societatea A livreazã produse finite societãþii B (pentru aceasta produsele finite sunt materii prime) în valoare de 800 lei.

1 lei/USD. TVA 19%.000 lei. Sã se înregistreze operaþiile în contabilitatea celor doi parteneri. la cursul de 3. 50 din acþiunile cumpãrate în anul precedent. în lei. la cursul de 3.3 lei/USD. Contabilitate – experþi contabili 539. Dobânda de 1% pe lunã se achitã în valutã la sfârºitul fiecãrei luni. La sfârºitul lunii februarie cursul dolarului este de 3. Dobânda este de 40% pe an ºi trebuie achitatã lunar. la preþul de 2. Taxa vamalã de 10% ºi TVA se achitã prin bancã. O societate comercialã achiziþioneazã din import mãrfuri în valoare de 1. se . la începutul lunii februarie. Se primeºte. la cursul de 3. Se încaseazã prin bancã. Costul de achiziþie al mãrfurilor vândute este de 600 lei. în decembrie.200 USD. Sã se înregistreze operaþiile în contabilitatea celor doi parteneri. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. când se restituie ºi cele douã rate egale.216 TESTE GRILÃ.25 lei/USD. Pentru achitarea datoriei se deschide un acreditiv în valoare de 1. Societatea A livreazã societãþii B mãrfuri în valoare de 1.2 lei/USD.1 lei/USD.000 lei. Se achiziþioneazã 100 de acþiuni la preþul de 2 lei/bucatã.3 lei/USD. cu încasare ulterioarã.15 lei/bucatã. rata ºi dobânda aferente ultimei luni devin restante ºi se achitã în luna urmãtoare.000 USD. Se primeºte un credit bancar pe 3 luni în sumã de 9. chiria aferentã lunii ianuarie a anului urmãtor. care trebuie rambursat în 3 rate lunare egale începând cu sfârºitul primei luni. în sumã de 100 lei. La sfârºitul anului cursul acþiunilor era de 1. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. 541... În perioada urmãtoare se vând. iar la sfârºitul lunii martie cursul este de 3. Din cauza unor dificultãþi financiare.9 lei/bucatã. De asemenea. cu plata în numerar. În anul urmãtor se include în rezultat valoarea chiriei. TVA 19%. la cursul de 3. Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B. Acreditivul neutilizat se vireazã la sfârºitul lunii în contul de disponibilitãþi în valutã. 543.000 USD. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. 542. 544. un credit bancar pe douã luni în valoare de 1. 540.

Care sunt condiþiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de inventariere anualã a elementelor de activ ºi de pasiv.. Care sunt destinaþiile. aflate în anumite situaþii. potrivit normelor în domeniu? 549. Care sunt componentele actuale ale situaþiilor financiare anuale? . precum ºi modul de realizare a operaþiunilor de aceastã naturã? 555. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. potrivit normelor în domeniu ºi reglementãrilor contabile aplicate? 551. potrivit normelor în domeniu? 550. se înscriu în liste de inventariere separate. Care sunt condiþiile ºi aspectele metodologice esenþiale privind efectuarea compensãrii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la inventariere. potrivit normelor în domeniu? 552.1 lei/bucatã. în ordinea în care acestea se au în vedere. Care sunt principalele obligaþii privind reconstituirea documentelor justificative ºi contabile pierdute. sustrase sau distruse? 548. pentru repartizarea profitului net la entitãþile economice cu capital integral sau majoritar de stat? 554. precum ºi rolul registrelor ºi formularelor mai importante pe care acestea le utilizeazã în comun? 547. potrivit Legii contabilitãþii? 546. Care sunt lucrãrile premergãtoare (preliminare) întocmirii situaþiilor financiare anuale? 553. 545.. Care sunt modelele ºi regulile corespunzãtoare evaluãrii elementelor de activ ºi de pasiv inventariate. Care sunt obiectivele contabilitãþii ºi cerinþele generale pentru realizarea lor.TESTE GRILÃ. Care sunt reducerile de preþ pe care le pot acorda furnizorii pentru livrãri ºi încasãri aferente. Care sunt elementele patrimoniale care. Contabilitate – experþi contabili 217 mai cumpãrã 60 de acþiuni la preþul de 2. Care sunt principalele forme de înregistrare contabilã în partidã dublã. La sfârºitul anului urmãtor cursul acþiunilor era de 2 lei/bucatã.

Contabilitate – experþi contabili 556. b) evaluarea la finele exerciþiului a datoriei în devize.000 lei unei societãþi în capitalul cãreia se deþine o participaþie. iar la finele anului. se ramburseazã creditul bancar la cursul valutar de 39. d) la scadenþã.1 lei/euro. cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38..8 lei/euro. taxe vamale = 15%.218 TESTE GRILÃ.000 euro la un curs de 38 lei/euro.96 lei. Cum se vor efectua calculele ºi înregistrãrile contabile necesare pentru un import de materii prime referitor la care se cunosc: a) b) c) d) e) valoarea materiilor prime 2. care se ramburseazã integral la scadenþã: a) obþinerea creditului în sumã de 10. cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38. 557. Cum se înregistreazã urmãtoarele operaþii privind producþia de bunuri ºi valorificarea acestora: a) obþinerea de produse finite la preþul standard de 2. cu dobândã de 20%.000 euro.5 lei/euro. c) evaluarea la finele exerciþiului urmãtor a datoriei în devize. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 559. . TVA în vamã = 19%. Împrumutul este acordat pe o perioadã de 2 ani.400 lei. de 3.. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaþii efectuate de o societate comercialã în legãturã cu un credit bancar pe termen de 2 ani. c) rambursarea la scadenþã a împrumutului ºi încasarea dobânzii aferente. 558. b) produsele finite se livreazã clienþilor la preþul de vânzare de 2. cheltuieli de transport-aprovizionare 200 euro.000 lei. în ziua întocmirii declaraþiei vamale de import se practicã un curs valutar de 3. b) dobânda pentru primul an.97 lei. TVA 19%. O societate comercialã efectueazã ºi înregistreazã în contabilitate operaþiile economice ce privesc: a) acordarea unui împrumut în lei în sumã de 10.

b) redevenþa anualã datoratã este de 5. b) redevenþa anualã curentã este de 5. d) la finele lunii se calculeazã ºi se înregistreazã diferenþele nefavorabile între preþul de înregistrare ºi costul efectiv al produselor finite. inclusiv TVA. cunoscând valoarea contabilã a acesteia de 200. o modernizare a clãdirii în valoare de 50. TVA 19%.. care este de 4.000 lei. În baza unui contract de concesiune. Contabilitate – experþi contabili 219 c) transportul produselor se efectueazã de o unitate specializatã. Cum se înregistreazã urmãtoarele operaþii în contabilitatea unei societãþi comerciale: a) produse finite la preþul de înregistrare de 1.250 lei. unde evidenþa se conduce la preþul de vânzare cu amãnuntul. Modernizarea este efectuatã cu 5 ani înainte de expirarea contractului. cu diferenþe de preþ nefavorabile de 250 lei. cum se înregistreazã operaþiile economice ce privesc: a) primirea unei clãdiri în concesiune.000 lei.000 lei. c) cu acordul proprietarului se efectueazã. d) predarea cãtre proprietar a clãdirii ºi a modernizãrii efectuate.000 lei. TVA 19%..000 lei. cunoscând valoarea contabilã a acesteia de 200. 562.000 lei. în valoare de 50. 560. 561. b) produsele finite obþinute se transferã în magazinul propriu de prezentare ºi desfacere. Se predã în concesiune o clãdire. 563. descãrcându-se ºi gestiunea. iar tariful aferent se factureazã clienþilor pentru suma de 500 lei. c) mãrfurile se vând în totalitate.TESTE GRILÃ. operaþiune referitor la care se vor efectua înregistrãrile contabile pentru urmãtoarele operaþii economice: a) predarea clãdirii în concesiune. Cum se înregistreazã urmãtoarele operaþii în contabilitatea unei firme prestatoare de servicii: . c) primirea clãdirii ºi a modernizãrii efectuate de cãtre chiriaº ºi amortizatã integral. în sumã de 150 lei.500 lei. cu o unitate specializatã.

. În acest scop se efectueazã ºi se înregistreazã urmãtoarele operaþii: a) se subscriu ºi se plãtesc prin virament 1. TVA este de 19%. b) ambalajele primite anterior.000 lei. O societate comercialã participã cu 51% la constituirea capitalului social al altui agent economic. TVA 19%. TVA 19%.000 lei. diferenþa de 200 lei reprezentând ambalaje care nu se mai restituie de cãtre client. c) 30% din valoarea facturatã se deconteazã cu efect comercial onorat la scadenþã. care circulã în regim de restituire directã. ambalaje goale în valoare de 400 lei. cu scont acordat de 5%.220 TESTE GRILÃ. 566. dupã care rãscumpãrã 300 de acþiuni la preþul de 62 lei ºi alte 200 de acþiuni la preþul de 49 lei. c) de la unitatea terþã se reprimesc. în sistemul restituirii directe. dupã golirea de conþinut. Contabilitate – experþi contabili a) se executã lucrãri în favoarea terþilor la tariful facturat de 50. b) ulterior. b) 50% din valoarea facturatã se deconteazã cu filã CEC. au urmãtoarele destinaþii: – ambalaje în valoare de 400 lei se restituie furnizorului de la care au fost primite. ambalajele se expediazã integral cãtre terþi. b) unitatea emitentã îi acordã dividende de 50% pentru primul an.000 lei. însoþite de ambalaje în valoare de 600 lei. . 565. TVA 19%.. d) 20% din valoarea facturatã se deconteazã cu numerar încasat înainte de data stabilitã pentru decontare. de 60 lei. Cum se înregistreazã operaþiile economice de mai jos în contabilitatea unei unitãþi producãtoare de bunuri: a) se achiziþioneazã ambalaje în valoare de 600 lei. O unitate cu profil comercial efectueazã ºi înregistreazã operaþiile economice care se prezintã în continuare: a) se achiziþioneazã mãrfuri ce se reflectã în contabilitate la costul de achiziþie de 5. 564.000 de acþiuni care au valoarea nominalã de 50 lei ºi cea de emisiune. cu produse finite evaluate la preþul de vânzare total de 5.

– termenul de rambursare a împrumutului 10 ani. . – termenul de rambursare a împrumutului 10 ani. – valoarea de emisiune a unei obligaþiuni 9. – rata anualã a dobânzii 10%. b) obligaþiunile totale rãscumpãrate se anuleazã.000 buc.6 lei. Contabilitate – experþi contabili 221 – – ambalaje evaluate la 100 lei sunt degradate. d) rambursarea la scadenþã a împrumutului..000 buc. – primele de rambursare a împrumutului se amortizeazã pe durata împrumutului.. ambalaje în sumã de 100 lei se reþin pentru nevoi proprii. În legãturã cu obligaþiunile emise anterior în vederea obþinerii unui împrumut se cunosc urmãtoarele elemente: – numãrul obligaþiunilor emise 20.000 de obligaþiuni la costul de achiziþie de 10. – valoarea de emisiune a unei obligaþiuni 9.. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþiuni? 567.5 lei. Se emit obligaþiuni în vederea obþinerii unui împrumut referitor la care se cunosc urmãtoarele elemente: – numãrul obligaþiunilor emise 20. c) amortizarea primelor de rambursare a obligaþiunilor. 568.750 lei/obligaþiune ºi alte 2. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaþii: a) obligaþiunile emise ºi vândute.TESTE GRILÃ. – valoarea de rambursare a unei obligaþiuni 10.. – rata anualã a dobânzii 10%.6 lei. b) dobânda aferentã.5 lei. – primele de rambursare a împrumutului se amortizeazã pe durata împrumutului.000 de obligaþiuni la costul de achiziþie de 10. – valoarea nominalã a unei obligaþiuni 10 lei. – valoarea de rambursare a unei obligaþiuni 10. – valoarea nominalã a unei obligaþiuni 10 lei.100 lei/obligaþiune. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaþii: a) cu trei ani înainte de scadenþã se rãscumpãrã 3.

c) duratele normale de utilizare pentru cele douã categorii de imobilizãri sunt de 10 ani pentru utilaj ºi 50 de ani pentru clãdire. pânã la recepþia acesteia fiind imobilizate cheltuieli însumând încã 320. 572.000 lei.000 lei. Se achiziþioneazã cu plata în rate o linie de fabricaþie referitor la care se cunosc: a) valoarea imobilizãrii achiziþionate este de 800.000 lei. evaluate la 30.. c) dupã un an de la realizarea investiþiei terenul este vândut la preþul total de 130. rabat acordat de furnizor pentru defecte de calitate 1. se acordã un avans furnizorului de materii prime în valoare de 10. b) finalizarea în regie proprie a construcþiei. b) se aprovizioneazã materii prime cunoscând: preþul facturat de furnizor 100. 571.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 569. c) pentru decontarea contravalorii stocurilor achiziþionate se deschide un acreditiv din care se efectueazã plata. 570.000 lei. iar avansul plãtit de întreprindere este de 10%.000 lei ºi respectiv 270. TVA 19%.. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile economice ce privesc: a) vãrsarea aporturilor subscrise în vederea majorãrii capitalului social constând într-un utilaj ºi o construcþie neterminatã. contabilizându-se numai amortizarea aferentã primului an. Valoarea sa contabilã este de 70.000 lei. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaþii economice realizate de un agent economic: a) se realizeazã în regie proprie o lucrare de împrejmuire a terenului propriu. iar regimul de amortizare utilizat este cel linear (se vor contabiliza numai operaþiile aferente primului an de utilizare). remizã de 2% acordatã de furnizor pentru vânzãri ce depãºesc 40.000 lei.222 TESTE GRILÃ. . TVA 19%. TVA 19%.000 lei. Se vor reflecta în contabilitate urmãtoarele operaþii economice: a) potrivit facturii fiscale. a cãrei valoare este de 20. TVA 19%.000 lei.000 lei. b) investiþia realizatã se amortizeazã linear într-o perioadã de 5 ani.

000 lei. dobânda totalã datoratã fiind de 70. c) întreprinderea înregistreazã amortizarea aferentã primului an de utilizare a noului calculator.000 lei. din cauza unui incendiu. e) piesele de schimb sunt utilizate integral pentru repararea prin efort propriu a unui alt mijloc de transport. b) se primeºte cu titlu gratuit un alt calculator evaluat la 20.000 lei (se vor contabiliza numai operaþiile aferente primului an). Contabilitate – experþi contabili 223 b) plata se face în 10 rate anuale egale.000 lei ºi amortizat 20% este scos din evidenþã.000 lei a cãrui duratã normalã de utilizare este de 4 ani. se recupereazã materiale auxiliare ºi piese de schimb reprezentând 5% ºi respectiv 10% din valoarea de intrare a imobilizãrii. TVA 19%. dupã care..000 lei. d) ca urmare a dezmembrãrii activului. b) operaþia de casare (dezmembrarea) este efectuatã de o firmã specializatã. emite o facturã în valoare de 6.000 lei..TESTE GRILÃ. Cum se înregistreazã în contabilitate? 573. pentru serviciul prestat. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaþii economice privind ieºirea din gestiune a unor imobilizãri corporale în contabilitatea unei societãþi comerciale: a) un aparat de mãsurã ºi control constatat lipsã la inventariere în valoare de 30. Cum înregistreazã în contabilitate o societate comercialã urmãtoarele operaþii economice: a) se caseazã un calculator electronic integral amortizat a cãrui valoare contabilã este de 15. regimul de amortizare utilizat fiind cel linear. care. 575. 574. se contabilizeazã scoaterea acestuia din evidenþã. care este acceptat. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaþii privind casarea unei imobilizãri corporale: a) se caseazã un mijloc de transport complet amortizat a cãrui valoare contabilã este de 160. iar dobânda aferentã primei rate este de 7. . c) pentru decontarea obligaþiei faþã de firma specializatã întreprinderea emite un efect comercial.

b) se transmite unui terþ. cu reþinerea din salariu a debitului. exclusiv TVA. c) transportul pe parcurs intern este efectuat de o unitate specializatã care emite facturã pentru suma de 1. lipsã 600 kg. TVA 19%. costul total al lucrãrilor facturate de antreprenor este de 700. un utilaj a cãrui valoare contabilã este de 40.000 lei. TVA 19%. 578.000 lei.000 lei..000 lei.000 lei.000 kg la preþ de 5 lei/kg. valoarea lucrãrilor facturate la sfârºitul primei perioade de gestiune fiind de 300. Cum se înregistreazã în contabilitate achiziþia unui autoturism din import referitor la care se cunosc urmãtoarele elemente: a) preþul de achiziþie 10. Se recepþioneazã ºi se înregistreazã în contabilitate materii prime referitor la care se cunosc: a) cantitate livratã 4. b) execuþia construcþiei se desfãºoarã pe parcursul a douã perioade de gestiune. TVA 19%.400 kg. din care 500 kg se imputã cãrãuºului ºi 100 kg delegatului unitãþii. amortizat 90%. TVA 19%. cantitate recepþionatã 3. Contabilitate – experþi contabili cunoscând cã activul respectiv este imputat unui salariat al unitãþii la nivelul valorii contabile nete. este în sumã de 1.000 lei. cu titlu gratuit. Cum se înregistreazã în contabilitate? 577. 579. c) decontarea sumelor datorate antreprenorului se realizeazã prin virament integral dupã finalizarea ºi recepþia construcþiei. cursul de schimb la data achiziþiei 35 lei/euro. conform facturii terþului. b) taxe vamale 10% ºi TVA 19%.224 TESTE GRILÃ. b) preþul de evidenþã este prestabilit în sumã de 5 lei/kg. iar contravaloarea transportului. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaþii economice în contabilitatea unei întreprinderi care utilizeazã varianta metodei inventarului permanent ºi a preþului standard: . 576. TVA 19%.000 euro. Se realizeazã în antreprizã o construcþie referitor la care se cunosc urmãtoarele elemente: a) avansul acordat antreprenorului 90..

TVA 19%.. în valoare de 9%. valoarea materiilor prime recepþionate este de 51. b) echipamentul este distribuit integral salariaþilor. Contabilitate – experþi contabili 225 a) aprovizionarea cu materiale consumabile referitor la care se cunosc: preþul unitar standard 10 lei/kg. c) conform facturii primite ulterior. cantitatea aprovizionatã 700 kg. TVA 19%.000 lei. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaþii economice în contabilitatea unei întreprinderi productive: .000 lei. 580. care suportã 50% din costuri.TESTE GRILÃ. TVA 19%. TVA 19%. plãtit prin virament furnizorului. în valoare de 5.000 lei ºi TVA de 19%. 581. b) trimiterea de matriþe la terþi pentru a fi prelucrate. înregistrându-se totodatã ºi repartizarea diferenþelor de preþ aferente. Aprovizionarea cu materii prime ocazioneazã efectuarea ºi înregistrarea operaþiilor: a) avans în valoare de 20. Cum se vor înregistra în contabilitate urmãtoarele operaþii economice: a) reparaþia a cinci SDV-uri.000 lei. Utilizându-se metoda inventarului permanent ºi preþul prestabilit ca preþ de evidenþã. 583. preþul standard de 21. costul facturat al prelucrãrii reprezentând 20% din valoarea matriþelor.000 lei. b) materii prime recepþionate. efectuatã de o firmã specializatã. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 582.. pentru care nu s-a primit factura. Diferenþele de preþ sunt nefavorabile. sã se înregistreze operaþiile: a) aprovizionarea cu echipament de lucru cunoscând: preþul facturat de furnizor de 20. evaluate la 50. b) cheltuieli de transport facturate de o firmã specializatã 800 lei. preþul unitar de facturare 11 lei/kg. TVA 19%. c) materiale lansate în consum în valoare de 3. TVA facturatã 19%. inclusiv TVA.000 lei. al cãrei cost facturat este de 700 lei/bucatã. în valoare de 1. Obligaþia faþã de furnizor se deconteazã în mod obiºnuit.500 lei.000 lei. precum ºi predate cu titlu gratuit.

b) pentru produsele acordate se datoreazã de salariaþi un impozit de 16%. c) preþul de evidenþã al produselor vândute este de 75. 584. produsele în cauzã nefiind scutite de TVA. evaluate la preþul standard unitar de 20 lei/bucatã. c) se vând produse finite la preþul de vânzare total de 90. la preþul de înregistrare total de 40.000 lei. Referitor la producþia vândutã. iar contribuþiile acestora la fondul de ºomaj ºi fondul pentru asigurãri sociale de sãnãtate sunt de 1% ºi respectiv 6. TVA 19%. costul efectiv fiind de 22 lei/bucatã.000 lei.000 lei. cum se înregistreazã operaþiile economice ce privesc: a) produsele facturate clienþilor la preþul de vânzare de 100.000 lei. c) distribuirea integralã a biletelor cãtre salariaþi. în vederea achiziþionãrii unor bilete de tratament ºi odihnã.000 lei. acceptându-se o cambie la a cãrei valoare se adaugã dobânda datoratã de cãtre client de 3% din valoarea totalã a creanþei. b) se obþin 5. Cum se vor înregistra în contabilitate operaþiile economice de mai jos: a) se acordã produse finite propriilor salariaþi. Preþul de înregistrare al producþiei vândute este de 75. din care se restituie 80%. 587. Contabilitate – experþi contabili a) la începutul exerciþiului se continuã procesul de fabricaþie pentru producþia în curs de execuþie evaluatã la 60. TVA 19%.. TVA 19%. Ambalajele care circulã în sistemul restituirii directe ocazioneazã efectuarea ºi înregistrarea urmãtoarelor operaþii: a) împreunã cu mãrfurile achiziþionate se primesc de la furnizori ambalaje în valoare de 2. având în vedere cã întreprinderea suportã 70% din valoarea acestora. Cum se vor înregistra în contabilitate urmãtoarele operaþii economice: a) plata prin virament a unui avans în sumã de 10.226 TESTE GRILÃ. iar coeficientul de repartizare a diferenþelor de preþ este de 6%.000 lei.000 lei.000 bucãþi de produse finite.5%. ºi achitarea cu numerar a diferenþei în momentul ridicãrii biletelor. .. scontul reþinut de aceasta fiind de 2% din valoarea efectului comercial.000 lei. b) achiziþia a cinci bilete în valoare unitarã de 3. 586. b) cambia se depune la bancã spre scontare.000 lei. 585.

În capitalul social aferent unei societãþi comerciale se efectueazã ºi se înregistreazã urmãtoarele modificãri: a) subscrierea unui aport în naturã sub forma unei instalaþii tehnice evaluate la 75. b) primirea aportului în naturã subscris anterior. preþul prestabilit al ambalajelor primite 2.3 lei/acþiune.000 de acþiuni noi la valoarea unitarã de 5 lei.. cu încasare imediatã în numerar. fapt pentru care se primeºte factura furnizorului.000 lei. b) odatã cu mãrfurile se vând ºi ambalaje în valoare de 1. c) majorarea capitalului social prin încorporarea altor rezerve. TVA 19%. iar 5% sunt deteriorate din vina clientului. . Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 588. c) vânzarea a 200 acþiuni cãtre un terþ. b) anularea a jumãtate din acþiunile rãscumpãrate.TESTE GRILÃ. la preþul de 5.000 lei.2 lei ºi valoarea nominalã aferentã de 5 lei.000 acþiuni la preþul unitar de 5. 589.800 lei. cunoscând cã unitatea dispune de un capital social divizat în 7. la preþul de 5 lei/acþiune.000 de acþiuni noi cu o valoare unitarã de 5 lei. emiþându-se 2. d) vânzarea a 300 acþiuni cãtre angajaþii unitãþii.500 lei. cu decontare prin virament. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaþii referitoare la acþiunile emise anterior de unitate: a) rãscumpãrarea a 1.000 de acþiuni cu o valoare nominalã unitarã de 5 lei. TVA 19%. Cum se vor înregistra în contabilitate urmãtoarele operaþii economice: a) se primesc ambalaje de la prelucrare. cu decontare ulterioarã. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 590. iar coeficientul mediu pe baza cãruia se repartizeazã diferenþele favorabile este de 5%. pentru care corespund 15.000 lei ce provine din exerciþiul N-2. d) diminuarea capitalului social cu 10% în vederea acoperirii unei pierderi de 4. Contabilitate – experþi contabili 227 b) 15% din totalul ambalajelor se reþin de client.. costul facturat al prelucrãrii 400 lei. cunoscând: valoarea ambalajelor trimise spre prelucrare 2.

c) rata devenitã restantã la scadenþa fixatã pentru primul an. b) încasarea integralã a sumelor de la obligatari. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 592. cu decontare prin virament. la un preþ mai mare cu 10% decât valoarea rãmasã neamortizatã.000 lei. d) rambursarea ratei restante determinate la finele primului an. cunoscând cã valoarea investiþiei se va recupera pe o perioadã de 10 ani.000 de obligaþiuni cu valoarea de vânzare de 4.000 lei. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 593. d) amortizarea primelor de rambursare aferentã întregii perioade de derulare a împrumutului. b) dobânda datoratã bãncii pentru al doilea an ºi decontarea acesteia.7 lei/obligaþiune. referitor la care se vor reflecta în contabilitate operaþiile ce privesc: a) obþinerea creditului în valoare de 600. c) amortizarea aferentã primilor doi ani de exploatare. d) vânzarea amenajãrii la începutul celui de-al treilea an.. TVA 19%. cunoscând cã emisiunea s-a realizat cu o dobândã anualã de 15%.2 lei/obligaþiune. precum ºi anularea acestora. Se realizeazã un împrumut obligatar referitor la care se înregistreazã urmãtoarele operaþii: a) subscrierea de cãtre terþi a 2. TVA 19%. În legãturã cu amenajarea unui teren se efectueazã ºi se înregistreazã urmãtoarele operaþii: a) acordarea unui avans de 20. Contabilitate – experþi contabili 591. Se obþine un credit bancar pentru o perioadã de 6 ani cu o dobândã anualã de 20%. c) dobânda datoratã obligatarilor pentru primul an.000 lei. TVA 19%. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? . pe baza facturii primite în acest sens. cu decontare în numerar.228 TESTE GRILÃ. e) rãscumpãrarea la finele primului an a 200 de obligaþiuni. b) primirea în acelaºi exerciþiu a facturii finale aferente lucrãrilor executate de terþ. în valoare de 100. valoarea nominalã de 5 lei/obligaþiune ºi valoarea de rambursare de 5..

000. în condiþiile încasãrii unui avans de 25% din preþul negociat de 200. recuperatã în proporþie de 85% prin intermediul amortizãrii. TVA 19%. amortizatã în proporþie de 55%. c) scãderea din evidenþã a utilajului.000 lei.000 lei. ºi a 10 AMC-uri în valoare de 50 lei/buc. TVA 19%.. . TVA 19%. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 596. b) încasarea prin virament a avansului acceptat de cumpãrãtor. În baza unui contract de leasing operaþional pentru o instalaþie de lucru.000 lei. b) valoarea lucrãrilor de casare este facturatã de un terþ la tariful de 10 lei/orã..000 lei.000. Vânzarea unui utilaj cu plata în rate ocazioneazã efectuarea ºi înregistrarea operaþiilor de mai jos: a) facturarea activului vândut.000 lei. d) reflectarea TVA devenitã exigibilã aferentã ratei scadente în prima lunã în cazul încheierii contractului de vânzare pe o perioadã de 48 luni. diferenþa achitându-se în numerar.. TVA 19%. exclusiv TVA. a cãrui valoare de intrare este de 5. cunoscând cã valoarea de intrare este de 160. Casarea unui echipament tehnologic amortizat parþial ocazioneazã efectuarea ºi înregistrarea urmãtoarelor operaþii: a) recuperarea a 20 de repere de natura pieselor de schimb.. Contabilitate – experþi contabili 229 594. evaluate la 20 lei/buc. d) decontarea obligaþiei faþã de executantul lucrãrii.000 lei. durata contractului este de 5 ani. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 595. fiind luate în calcul 40 ore. b) evidenþierea amortizãrii ce a stat la baza calculãrii redevenþei. c) scãderea din evidenþã a activului casat. de 4. iar regimul de amortizare aplicat este cel linear. a cãrui valoare de intrare este de 400. locatorul înregistreazã urmãtoarele operaþii: a) întocmirea facturii cãtre utilizatorul bunului pentru redevenþa aferentã lunii curente. cu o dobândã totalã de 40.000 lei. valoarea rezidualã prevãzutã este de 10.000. cunoscând cã a solicitat un avans de 200 lei.TESTE GRILÃ.

Contabilitate – experþi contabili c) transferul dreptului de proprietate la finele contractului în baza opþiunii utilizatorului.000. TVA 19%. TVA 19%. d) decontarea dintr-un acreditiv a diferenþei datorate furnizorului. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 3. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaþii efectuate ce privesc achiziþionarea de materii prime: a) acordarea unui avans în numerar în valoare de 2. . dupã cum urmeazã: a) acordarea unui avans de 10% în numerar pe baza antecalculaþiei efectuate de furnizor de 20. c) diminuarea obligaþiei faþã de furnizor cu avansul acordat anterior ºi subscrierea unui bilet la ordin pentru diferenþa rãmasã. În vederea achiziþionãrii unor elemente de mobilier sunt efectuate mai multe operaþii ºi înregistrãri contabile.000. d) decontarea la scadenþã a biletului la ordin subscris.000 lei. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 597. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaþii economice referitoare la gestiunea de materiale consumabile: a) recepþionarea a 750 unitãþi din sortimentul A la preþul unitar facturat de furnizor de 50. 599. TVA 19%. b) recepþionarea bunurilor facturate de terþ.000 lei. b) cheltuielile de transport sunt facturate de o unitate specializatã la tariful de 400.000 lei.. TVA 19%.230 TESTE GRILÃ. Materialele pentru care acestea se efectueazã sunt înregistrate la preþul prestabilit.000 lei.000 lei. iar furnizorul acordã un rabat pentru defecte de calitate de 2%. fiind facturate de o unitate specializatã.000. TVA 19%.000 lei.000 lei. în care este consemnat preþul de vânzare de 21. c) recepþionarea materiilor prime având în vedere cã valoarea aferentã cantitãþii totale livrate este de 10.. d) scãderea din evidenþã a activului ca urmare a transferului dreptului de proprietate. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 598.

600. TVA 19%. de 500 lei/unitate.000 lei/unitate. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 602. s-au consumat materiale de 10. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 4. d) repartizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente echipamentului eliberat în exploatare. d) lipsurile nesoluþionate sunt de 5.000 lei ºi se aplicã varianta inventarului intermitent. În cadrul unui agent economic cu activitate de producþie se realizeazã ºi se înregistreazã mai multe operaþii economice. ºtiind cã la începutul perioadei unitatea deþinea materiale în valoare de 20. ºi anume: a) obþinerea a 1. d) scãderea din evidenþã a producþiei vândute. c) predarea cãtre salariaþi.000 lei.000 bucãþi din produsul A la costul de producþie unitar de 50.000 lei. care se urmãresc la preþul prestabilit de 25.000. În contabilitatea unei unitãþi cu profil de producþie se înregistreazã operaþiile economice referitoare la: a) obþinerea a 1. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 601. salariaþii suportã 50% din cost. în baza tabelelor întocmite în acest sens.000. a 30% din lotul de bunuri cumpãrate anterior. fiind facturate de o unitate specializatã..000..000.TESTE GRILÃ. .000 unitãþi din produsul A. a efectuat aprovizionãri de 35. c) vânzarea a 50% din bunurile obþinute la un preþ negociat care este cu 20% mai mare decât costul efectiv de producþie aferent. TVA 19%. În legãturã cu echipamentul de lucru ce se achiziþioneazã de la terþi. cu diferenþe de preþ favorabile de 10% constatate la inventarierea anualã.000 lei.000.000 lei. se efectueazã ºi se înregistreazã operaþiile economice ce privesc: a) cumpãrarea a 300 halate la preþul unitar de 600. b) diferenþa de preþ aferentã producþiei înregistrate anterior este favorabilã.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 231 c) costul total efectiv de achiziþie aferent materialelor inventariate la finele perioadei curente.000 lei.

iar TVA pentru rate este de 1.000 lei. d) descãrcarea gestiunii pentru mãrfurile vândute.824 lei.232 TESTE GRILÃ. b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 1. În contabilitatea unui agent economic ce comercializeazã mãrfuri se vor înregistra operaþiile de mai jos. c) vânzarea a jumãtate din mãrfurile achiziþionate. ºi decontare dintr-un avans de trezorerie. cunoscându-se urmãtoarele elemente: preþul cu amãnuntul.021. c) întocmirea facturii cãtre beneficiarul produselor finite. inclusiv TVA. b) scãderea din evidenþã a mãrfurilor vândute anterior. în condiþiile utilizãrii preþului prestabilit: a) recepþionarea mãrfurilor cumpãrate la preþul facturat de furnizor de 10. TVA aferentã avansului este de 255.000 lei. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 604.000..000 lei. d) TVA colectatã aferentã tuturor ratelor devenite scadente.456 lei. d) scãderea din evidenþã a producþiei vândute. c) evidenþierea veniturilor impozabile corespunzãtoare dobânzii. TVA 19%. cunoscând cã preþul negociat este cu 20% mai mare decât preþul standard aferent. 8. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 603. dobânda cuvenitã vânzãtorului este de 800. a producþiei obþinute la un preþ de vânzare cu 15% mai mare decât costul total de producþie. TVA 19%..000 lei. la scadenþa acesteia. fãrã facturare. Se vor reflecta în contabilitate urmãtoarele operaþii economice specifice comercializãrii mãrfurilor cu plata în rate: a) facturarea mãrfurilor cãtre cumpãrãtor.277. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? . avansul achitat de cumpãrãtor este de 20% din valoarea bunurilor.000. Contabilitate – experþi contabili b) livrarea integralã. e) repartizarea diferenþelor de preþ aferente mãrfurilor vândute în baza coeficientului de repartizare determinat în acest sens.280 lei ºi adaosul comercial de 611.000. TVA 19%. Preþul standard aferent este de 9. cunoscându-se în plus TVA de 1. cu decontare ulterioarã.000.156 lei.000 lei.

b) repartizarea diferenþelor de preþ nefavorabile de 10% ca urmare a predãrii de ambalaje cu titlu gratuit cãtre alte unitãþi. 607. d) primirea a 100 buc. exclusiv TVA. c) livrarea. TVA fiind de 19%. e) acceptarea unui bilet la ordin în valoare de 70.000 lei.. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaþii referitoare la gestiunea clienþilor: a) facturarea a 400 unitãþi din sortimentul de marfã A. cunoscând cã preþul înscris în facturã. c) reþinerea de ambalaje în stoc în valoare de 5.000. este de 4.000 lei de cãtre un client.000. exclusiv TVA.000. ambalaje restituite de altã unitate. a 250 unitãþi din semifabricatul B la preþul de vânzare unitar de 200. c) achitarea obligaþiei de 8. TVA 19%. din care se acordã un rabat de 2% pentru defecte de calitate. cunoscând cã preþul unitar. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile de mai jos referitoare la aprovizionarea cu valori materiale: a) cumpãrarea unor materiale auxiliare facturate la valoarea de 50. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 606. cu facturare ulterioarã. cunoscând cã la efectuarea importului . este de 120.000 lei.000..000.TESTE GRILÃ. facturate anterior proforma la valoarea unitarã de 130.000 lei.000 $ faþã de un partener extern la cursul de 29. iar preþul total prestabilit aferent este cu 10% mai mic. Utilizarea unor ambalaje de cãtre un agent economic ocazioneazã efectuarea înregistrãrilor pentru operaþiile ce se prezintã în continuare: a) recepþionarea ambalajelor.000 lei/$. din care o remizã de 2% pentru livrãri ce depãºesc 20. în valoare totalã de 20. având în vedere cã a avut loc o creºtere cu 5% a cursului de schimb comparativ cu data livrãrii bunurilor. fapt pentru care se factureazã.000 lei.000. Contabilitate – experþi contabili 233 605.500 $ faþã de un partener extern de la care s-a achiziþionat un utilaj. în condiþiile utilizãrii sistemului de restituire directã. b) încasarea creanþei de 1.000 lei preþ prestabilit.000 lei.000 lei.000 lei. b) subscrierea unui bilet la ordin pentru datoria constituitã la operaþia anterioarã.

mult mai economicoasã din punct de vedere al consumului de energie.. O societate comercialã specializatã în producþia ºi vânzarea confecþiilor a achiziþionat la 1 ianuarie 1996 o clãdire la preþul de 175..000 u. o societate comercialã nou-înfiinþatã specializatã în producþia ciocolatei a importat un echipament în valoare de 500.000 lei. La 15 aprilie 1998 vitrinele au fost înlocuite pentru cã erau crãpate. a 500 kg de materie primã din sortul A la preþul unitar de 75.000 u. În primele 4 luni.000 u. cu un cost de 17.m. Se cere contabilizarea operaþiilor legate de echipament în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”. În acel moment. La 10 ianuarie 2000 a fost datã în exploatare o nouã aripã a clãdirii. cheltuieli cu reclama 20. cu un cost de 20.m.m. costuri generale de administraþie 6.000 u. Aceastã aripã a majorat cu 5 ani durata de viaþã estimatã a clãdirii.000 u. În vederea achiziþiei. cantitatea de ciocolatã produsã a fost foarte micã. fãrã facturã.000 u. La 3 august 2002 clãdirea a fost zugrãvitã. realizatã cu un cost de 115..m. iar acoperiºul a fost reparat pentru cã avea spãrturi. În vederea achiziþiei.000 lei. 609. pentru a fi utilizatã ca magazin de desfacere a hainelor. clãdirea a fost reparatã ºi renovatã la un cost total de 63.m. d) recepþionarea. La data de 1 ianuarie 2005.234 TESTE GRILÃ. Perioada de instalare ºi montare a durat 2 luni.m.m..000 u.m.000 u.500 u.000 u... iar pentru a aduce echipamentul în condiþiile de funcþionare s-au efectuat costuri în valoare de 42.m. avându-se în vedere cã în luna anterioarã s-a acordat furnizorului un avans de 10%.m.m.m.000 lei.000 u.000 u. iar diferenþa este achitatã cu numerar.m.000 u. pentru a fi utilizatã iniþial ca spaþiu administrativ. Reparaþiile au costat în total 9.000 u. S-a estimat cã aceastã clãdire va avea o duratã de viaþã utilã de 40 ani. 608.m. La 7 ianuarie 2004 s-a înlocuit vechea instalaþie de încãlzire ºi aerisire cu una modernã. societatea a suportat urmãtoarele costuri suplimentare: costuri de livrare 36. TVA 19%. Costurile estimate de demontare recunoscute printr-un provizion pentru riscuri ºi cheltuieli se ridicã la 25.000. . generând o pierdere iniþialã din exploatare de 30. taxe vamale 5. costuri de instalare 49.800 u. Contabilitate – experþi contabili cursul de schimb a fost de 28.000 u. societatea a obþinut o subvenþie guvernamentalã în valoare de 2.m. iar la momentul plãþii a înregistrat o scãdere cu 7%.m. e) soluþionarea obligaþiei comerciale de 30.

iar durata de viaþã utilã rãmasã. Se cere sã se calculeze mãrimea amortizãrii în anul N+2 conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”.000 u. utilaj B primit: valoarea de piaþã 70 u.2004 se face recepþia finalã a utilajului. Se cere sã se calculeze amortizarea anului 2007..000 lei..m.m.m. durata de viaþã utilã 5 ani. la data de 1 ianuarie 2005. amortizarea cumulatã 30 u.03. Conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”.000 lei.. Se cere înregistrarea operaþiilor legate de clãdire în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”. în condiþiile: utilaj A cedat: valoarea contabilã brutã 100 u. care este sulta plãtitã? 613. valoarea rezidualã estimatã 20.. TVA 19%. cheltuieli de transport înscrise în facturã 5.m.. Instalaþia este amortizatã linear în 10 ani. valoarea rezidualã este reestimatã la 15. Contabilitate – experþi contabili 235 Notã: Pentru simplificare. . utilaj B primit: valoarea de piaþã 70 u.. Se achiziþioneazã pe data de 12 septembrie N o instalaþie la costul de 200. respectiv douã instalaþii. valoarea de piaþã 60 u.m. în urmãtoarele condiþii: preþ de achiziþie 90.m. în condiþiile: utilaj A cedat: valoarea contabilã brutã 100 u.m. care este sulta încasatã? 612..m. 3680 privind lucrãrile de montaj prezintã urmãtoarele date: costul lucrãrilor 10. valoarea de piaþã 80 u.2004 societatea cumpãrã un utilaj conform facturii nr. nu se va lua în calcul amortizarea. O societate comercialã care produce pãpuºi schimbã douã active similare.TESTE GRILÃ.. La începutul anului N+2. 1012.03. Durata de viaþã utilã rãmasã a fost revizuitã la 7 ani la data de 31 decembrie 2007. TVA 19%. valoare rezidualã nulã. Se cer înregistrãrile contabile legate de achiziþia ºi recepþia utilajului. 614.m.000 lei. la 5 ani.03.03. Factura nr. O societate comercialã care produce pãpuºi schimbã douã active similare. Punerea în funcþiune a utilajului necesitã lucrãri de montaj efectuate în perioada 15...m.m. 611. Conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”.2004 – 20. Pe data de 11. Un activ (un utilaj) a fost achiziþionat la valoarea de 200. amortizarea cumulatã 30 u.2004 de cãtre o firmã specializatã.000 u. respectiv douã instalaþii.000 u.m. Pe data de 21.000 u. 610.

O societate îºi deschide o nouã fabricã ºi primeºte o subvenþie de 30. În condiþiile în care subvenþia este tratatã ca venit amânat.000. O societate îºi reevalueazã clãdirile ºi decide sã încorporeze reevaluãrile în situaþiile sale financiare.760.000 u. 618. Societatea ALFA plãteºte 200.000 u. Contabilitate – experþi contabili 615.m.000 u.. pentru achiziþia unui echipament care costã 200. Se cere sã se prezinte un extras din situaþiile financiare la data de 31 decembrie 2008. cu o cotã de 20% anual.. Nu existã modificãri în estimarea duratei de viaþã utilã.000 u. Se cere sã se descrie contabilizarea fondului comercial. 617. pentru achiziþia unui echipament care costã 200..m. cu o cotã de 20% anual. (b) amortizarea este linearã. În condiþiile în care subvenþia este scãzutã din cost. Societatea amortizeazã echipamentul linear. se înlocuieºte o piesã de schimb în valoare de 10.000 u. .236 TESTE GRILÃ. Se achiziþioneazã pe 30 august anul N o instalaþie la costul de 700. Urmãtoarele informaþii sunt relevante: (a) Extras din bilanþ la data de 31 decembrie 2007: Cost 3.000 u. ale cãrei active nete la data achiziþiei aveau o valoare justã de 160.000 u.000 u. durata de viaþã utilã totalã 50 ani.m.m. O societate îºi deschide o nouã fabricã ºi primeºte o subvenþie de 30. se cere sã se prezinte extrasul din bilanþul contabil.m.m.m. 619. ceea ce conduce la creºterea capacitãþii de producþie ºi a duratei de viaþã utilã rãmasã la 10 ani.000 u. Se cere sã se calculeze mãrimea amortizãrii în anul N+2 conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”. pentru a achiziþiona 100% din societatea BETA. Instalaþia este amortizatã linear în 10 ani. Amortizare 900.. La începutul anului N+2. valoarea rezidualã estimatã 40.m.000 u. se cere sã se prezinte extrasul din bilanþul contabil. 616.m.000 u. Societatea amortizeazã echipamentul linear. (c ) clãdirea este reevaluatã la data de 30 iunie 2008 la valoarea justã de 2.m. cota fiind de 2% pe an.m.m.000 u.

m.000 18.800 980. Se cere sã se prezinte modalitatea de alocare. c) o clãdire cumpãratã cu scop de revânzare.000 u. Situaþia hotelurilor se prezintã dupã cum urmeazã: HOTEL Cost Amortizare la 31.300 Durata de viaþã utilã rãmasã estimatã la 31.12.. a cãrei valoare se apreciazã rapid.400 În cursul anului. Un grup conþine 3 filiale.m.600 1.12. iar celelalte imobilizãri corporale cu 25% din valoarea netã contabilã..m. A.000 360 240 280 . ºi respectiv 400 u. 300 u. O societate deþine mai multe imobilizãri corporale dupã cum urmeazã: a) un teren achiziþionat pentru potenþialul sãu de investiþii.TESTE GRILÃ.2000 50 30 40 A B C 1. 622. ale cãror active nete sunt de 200 u. 621.2000 2.. ALFA este o societate cotatã care deþine un numãr mare de hoteluri. b) o clãdire în care se aflã sediul firmei. Fondul comercial în bilanþul consolidat are o valoare de 300 u. Din balanþa de verificare de la 31 decembrie 2000 s-au extras datele: Clãdirea hotelului Cost Amortizare cumulatã Alte imobilizãri corporale ale hotelului Cost Amortizare cumulatã 36. Se decide ca fondul comercial sã fie alocat activelor nete pe baza pro-rata.000 u. pentru un nou hotel ºi s-au achiziþionat imobilizãri corporale pentru hotel pentru suma de 14.12. Contabilitate – experþi contabili 237 620.000 92. B ºi C. d) o clãdire primitã în leasing financiar pentru potenþialul sãu de investiþii.m.400 2.700 1.m. Se cere sã se identifice care din imobilizãrile de mai sus reprezintã investiþii imobiliare ºi ce standarde se aplicã.2000 Valoare de piaþã la 31.600 1. s-au cheltuit 24. Clãdirile hotelului se amortizeazã cu o cotã de 2% din cost.m.

000 Deoarece aceste active sunt folosite pentru a fabrica un produs specific.m. În baza problemelor anterioare: a) sã se explice de ce hotelurile nu pot fi tratate ca investiþii imobiliare. De asemenea. societatea nu investeºte în aceastã menþinere preventivã. se cere sã se calculeze efectele reevaluãrii în ceea ce priveºte cheltuiala cu amortizarea pentru cele 3 hoteluri la 31.2001 directorii au hotãrât sã înceapã un program amplu de reparaþii ºi renovãri la hotelurile societãþii.238 TESTE GRILÃ. 625. 624..12.. este posibilã identificarea fluxurilor de numerar ce decurg din utilizarea . Contabilitate – experþi contabili În cursul anului încheiat la 31. prin urmare. sã se descrie factorii care trebuie luaþi în considerare ºi sã se argumenteze punctul de vedere fãcând referire la SIC. precum ºi soldul rezervei din reevaluare. 623. având în vedere cã amortizarea anualã este recalculatã în valorile reevaluate.) 140 640 220 860 860 1. Se cere sã se precizeze cu ce valori figureazã în situaþiile financiare ale anilor 2000 ºi 1999 clãdirile ºi celelalte imobilizãri corporale. societatea a redecorat hotelurile ºi a înlocuit mobila în dormitoare ºi restaurante. Un sector al societãþii GAMA SA prezintã urmãtoarele active non-curente înregistrate la valoarea contabilã la 31 decembrie 2004: Fond comercial Imobilizãri corporale Terenuri ºi construcþii Maºini ºi utilaje (în u. b) ºtiind cã directorii vor sã capitalizeze costurile aferente programului de reparaþii ºi renovãri.12. Aceastã redecorare a creat o nouã imagine pentru ALFA. Peste 5 ani clãdirile urmeazã a fi verificate din punct de vedere al structurii de rezistenþã ºi deci în mod necesar trebuie reparate. necesarã în marketing ºi publicitate. Pe baza datelor din problema precedentã.2001. Investigaþiile preliminare aratã cã la unele hoteluri nu expirã durata de viaþã utilã ºi.

m. Locatarul estimeazã durata de viaþã economicã la 8 ani. d) rata implicitã a dobânzii este de 15%.m. ori îl poate închiria printr-un contract de leasing financiar. iar maºinile ºi utilajele. Ea poate cumpãra un activ plãtind costul de 11.420 u.. Rata implicitã a dobânzii aferentã contractului este de 15%.m. Termenii contractului sunt: a) prima perioadã de închiriere este de 4 ani de la 1 ianuarie 2001. Se cere sã se prezinte efectul contractului de leasing în situaþiile financiare folosind metoda actuarialã. 626... Se cere sã se calculeze valoarea actualizatã a plãþilor minimale de leasing. b) locatarul are dreptul sã continue închirierea activului dupã sfârºitul primei perioade.m. plãtibilã la 31 decembrie în fiecare an. Se estimeazã cã terenurile ºi clãdirile ar putea fi vândute la preþul de 540 u. la preþul de 100 u. .m. într-un interval de timp nedefinit. Pe baza datelor din problema precedentã. fondul comercial nu are o valoare de piaþã. Se cere sã se calculeze pierderea din depreciere. Un activ care are o duratã de viaþã utilã de 4 ani este închiriat la un cost anual de 4. valoarea de utilizare a activelor a fost calculatã la 770 u.. Urmãtoarele informaþii suplimentare sunt relevante: terenurile ºi clãdirile sunt înregistrate la valoarea de piaþã. Celelalte active non-curente sunt înregistrate la cost istoric. La 31 decembrie 2004 existã un surplus din reevaluare de 120 u. Managementul societãþii GAMA prevede cã valoarea acestor active se depreciazã din cauza faptului cã un mare competitor a dezvoltat o versiune superioarã a aceluiaºi produs. cu o redevenþã de 4.000 u. 627. O companie are douã opþiuni.m. 628. plãtibil anual în avans. Drept rezultat se aºteaptã ca vânzãrile sã scadã. Contabilitate – experþi contabili 239 lor.000 u.TESTE GRILÃ. c) locatarul se angajeazã sã plãteascã toate reparaþiile ºi asigurãrile. Durata contractului de leasing este de 4 ani. sã se precizeze cum va fi tratatã pierderea din depreciere în situaþiile financiare la 31 decembrie 2004.m. Metoda de amortizare este linearã. fãrã a suporta chiria.

633. care i-a recomandat sã opteze pentru un contract de leasing cu firma BETA SA.m. era necesar un nou echipament pentru desfãºurarea afacerilor.000 u. Totuºi. dacã ar fi fost plãtit în numerar. se cere sã se prezinte informaþiile în situaþiile financiare. existã o a doua perioadã opþionalã de 3 ani. pentru o maºinã cu o valoare justã de 40. gradul de îndatorare al societãþii ALFA SA a crescut la un nivel inacceptabil de mare. 632. Redevenþele sunt de 10. Contabilitate – experþi contabili 629. redevenþele de 300. Pe baza datelor din problema precedentã. În mod consecvent.400 u. ALFA SA a cerut pãrerea unei firme de consultanþã. cu redevenþe de 60%. redevenþele de 220. CONSULT. Societatea ALFA SA încheie un contract de leasing pe 5 ani.15%. Pe baza datelor din problema precedentã.m. iar valoarea rezidualã este calculatã la 8. Pe baza datelor din problema precedentã.m.m.. În ultimii ani majoritatea investiþiilor au fost finanþate de BETA SA.240 TESTE GRILÃ. 40% ºi 20% din redevenþa primei perioade.m. Costul maºinii ar fi fost de 1. Rata implicitã a contractului de leasing este de 15. 631.400 u..000 u. Se considerã cã aceste redevenþe reprezintã adevãrata ratã comercialã. plãtibile în avans. Unul dintre contabilii societãþii ALFA SA a . sunt plãtibile anual în avans.m. 630. 634.200. ALFA SA este responsabilã pentru asigurare ºi costurile de menþinere. Opþiunea A: În cei 8 ani. se cere sã se evidenþieze alocarea cheltuielilor financiare prin metoda actuarialã. sã se arate cum sunt tratate cele douã alternative în conturile societãþii BETA SA la data de 31 decembrie 2007.000 u. Opþiunea B: Pentru o primã perioadã de 4 ani. Se cere sã se argumenteze tipul contractului de leasing. Societatea ALFA SA (care aplicã referenþialul internaþional) este o companie de inginerie care investeºte în echipamente. de la 1 ianuarie 2003. Se cere sã se evidenþieze alocarea cheltuielilor financiare prin metoda însumãrii cifrelor. sunt plãtibile anual în avans.. Se considerã cã societatea ALFA SA a achiziþionat la data de 1 ianuarie 2007 o maºinã agricolã SANDA care are o duratã de viaþã economicã de 8 ani.000 u.

. preþul este de 20.640 u. 637. Contabilitate – experþi contabili 241 sugerat obþinerea unui echipament adiþional fãrã majorarea gradului de îndatorare printr-un contract de leasing cu termenii: data încheierii contractului 1 octombrie 2005. Valoarea contractualã convenitã iniþial este de 18. beneficiarul este de acord cu o variaþie de creºtere a venitului contractual de 400 u. La sfârºitul anului 2.000 u. Se cere sã se evalueze stocurile.m. Clientul a acceptat parþial responsabilitatea de a acoperi jumãtate din costurile suplimentare aferente vânzãrii. Podul se construieºte în 3 ani.400 u. 635.m. În anul 2.m. Costul de producþie a fost de 33.000 u.m. Se cere sã se evalueze stocurile.000 u. Un contract de construcþii privind construcþia unui pod are un preþ fix de 18.m.100 u.m.000 u.m. se cere sã se întocmeascã un extras din situaþiile financiare ale societãþii ALFA SA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2005..000 u.m.m.m. constructorul estimeazã creºterea costurilor contractuale la 16. maºina va avea o duratã de viaþã de 5 ani. Un echipament a fost construit pentru un client la preþul convenit de 36. 638.m. Constructorul determinã . Costurile contractuale iniþiale sunt estimate la 16.TESTE GRILÃ.600 u. Pe baza datelor din problema precedentã. ºi estimeazã costuri contractuale suplimentare de 300 u. cu 20 de rate de 244. ºtiind cã dobânda este alocatã prin metoda însumãrii cifrelor. Dacã se cumpãrã aceste categorii de stocuri.000. pentru unele materiale de rezervã ce urmeazã a fi folosite în anul 3. echipamentul va putea fi închiriat pe o duratã de 5 ani. costurile contractuale includ 200 u. costul de achiziþie 4.. Materialele costã 24. 636. Se cere sã se întocmeascã un memorandum care sã rãspundã la sugestia cã închirierea nu va avea efect asupra gradului de îndatorare al societãþii ALFA SA. ºi au fost cumpãrate pentru a fi folosite în procesul de producþie în vederea obþinerii unui profit.000 u.000 u.m.m. La sfârºitul anului 1. fãrã valoare rezidualã.m. ALFA SA va fi responsabilã de reparaþiile ºi menþinerea activului pe durata contractului de leasing ºi are o opþiune de a cumpãra activul la sfârºitul contractului pentru 2 u. Costurile suplimentare cu vânzarea se ridicã la 8.m.

040 – 900 = 140 C 760 700 760 – 700 = 60 D 400 500 80 400 – 500 – 80 = (180) E 110 110 60 110 – 110 – 60 = (60) Total 2. Contabilitate – experþi contabili stadiul de definitivare a contractului calculând proporþia costurilor contractuale suportate în raport cu costurile totale estimate. Un constructor a ajuns la sfârºitul primului sãu an de lucrãri.000 4.000 18.400 16.186 11.400 An 3 18.064 16. Urmãtoarele informaþii se referã la perioada contractului de construcþii: Specificare Valoarea contractualã a venitului convenitã iniþial Variaþii Total venit contractual Costuri contractuale suportate la zi Costuri contractuale necesare încheierii proiectului Total costuri contractuale estimate An 1 18..840 . Profituri recunoscute 290 – pierderi recunoscute – 220 = 70 5.. Pentru contractele B. cheltuielile ºi rezultatul recunoscute la zi în anii anteriori ºi în anul curent 639. Costuri contractuale recunoscute 3.600 2. Venit contractual recunoscut 2. dar care nu au fost utilizate în performanþele contractuale la zi. C ºi E beneficiarii au plãtit avansuri constructorilor.040 900 1.430 – 140 = 30 4.000 400 18.100 An 2 18.336 4. Toate costurile contractuale au fost plãtite în numerar ºi toate veniturile au fost încasate în numerar.020 900 500 200 2. Costurile contractuale convenite pentru contractele B.400 16. Costuri contractuale suportate în cursul perioadei 220 1.400 12.914 16. Pierderi prevãzute recunoscute A 290 220 B 1.430 140 2.242 TESTE GRILÃ.400 Se cere sã se determine veniturile. Statutul celor cinci contracte în curs de execuþie la sfârºitul anului 1 se prezintã astfel: Specificare 1. C ºi E includ costul materialelor ce vor fi achiziþionate pentru contracte.600 – 2.000 400 18.

Sume primite în avans A B C D E 243 Total 220 900 700 500 110 2. ALFA SA este o firmã constructoare de nave maritime care are în activitatea sa curentã douã contracte: Specificare Vapor de pescuit 6.040 1..600 Mic pasager pentru agrement 10. Venitul contractual recunoscut (rd. Contabilitate – experþi contabili Specificare 6.000 1 oct.040 160 200 760 760 40 400 360 40 - 90 110 110 50 410 2.600 1. Costuri contractuale suportate ºi recunoscute în cheltuielile contractuale în cursul perioadei 7. 2003 - Preþ contractual fix Data începerii activitãþii Proporþia muncii prestate în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2003 Factura beneficiarului în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2003 Încasãri primite de la beneficiar în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2003 Costuri suportate în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2003 Costuri estimate necesare terminãrii proiectului la 30 septembrie 2003 .800 1.300 2. 2002 30% 1.000 1 oct..TESTE GRILÃ. 640. Venituri contractuale neexecutate (8-9) 11.430 290 200 90 - 120 1. 1) 9.470 130 250 Se cere sã se evidenþieze prezentarea informaþiilor în conformitate cu IAS 11 „Contracte de construcþii”.600 2. Costuri contractuale referitoare la activitatea viitoare ºi recunoscute ca activ 8. În curs de execuþie 10.

m. iar restul.800 6. 50% din cost este alocat în primul an. 642. Contabilitate – experþi contabili Specificare Vapor de pescuit Mic pasager pentru agrement 45% 4. Folosind datele din problema precedentã.. O societate cumpãrã un activ non-curent pentru suma de 20. El are o duratã de viaþã utilã de 5 ani ºi se amortizeazã dupã metoda linearã.244 TESTE GRILÃ.400 1. Contabilul-ºef al firmei ALFA SA întocmeºte un raport anual al anului încheiat la 31 octombrie 2004. Se cere sã se calculeze ºi sã se expliciteze efectul asupra impozitelor amânate. linear pe durata rãmasã de 4 ani. Cota de impozit pe profit 30%. .500 3. 641.500 1. Impozitul amânat are un sold creditor de 3 milioane u.m. la 31 octombrie 2003.. Raportul anual este întocmit luând în considerare impozitele amânate. Se cere sã se calculeze valorile care apar în contul de profit ºi pierdere al anului încheiat la 30 septembrie 2004 pentru fiecare din cele douã contracte.580 ALFA SA recunoaºte venitul ºi profitul în funcþie de procentul muncii prestate. Se cere sã se evidenþieze un extras din contul de profit ºi pierdere utilizând metoda fluxului direct (diferenþele dintre valoarea contabilã ºi cea fiscalã sunt ignorate) ºi metoda impozitului amânat. În vederea impozitãrii.800 Proporþia muncii prestate în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2004 Factura beneficiarului în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2004 Încasãri primite de la beneficiar în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2004 Costuri suportate în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2004 Costuri estimate necesare terminãrii proiectului la 30 septembrie 2004 25% 1.000 u. 643.500 4.m. considerãm în continuare cã profitul anual înainte de impozitare este de 40.m.160 1. În cursul anului încheiat la 31 octombrie 2004 societatea a înregistrat 36 milioane u. Toate aceste valori respectã diferenþa dintre amortizare ºi provizioanele de amortizare.000 u.

Informaþii relevante: Specificare Profit net atribuibil acþionarilor comuni pentru anul încheiat la 31 decembrie Numãrul acþiunilor ordinare în circulaþie la 31 decembrie 2008 550.200.m.000.000 2007 920.6 milioane u. Se cere sã se întocmeascã notele la situaþiile financiare respectând impozitele amânate pentru anul încheiat la 31 octombrie 2004.600. provizioane pentru amortizare.000 1. 646.4 milioane u.00 u.00 u.200.m.100. Cota de impozit pe profit 30%.000.m.000 1.000 2007 460. la data de 1 iulie 2008.000 Se cere sã se calculeze rezultatul pe acþiune de bazã pentru cei doi ani. Cheltuiala cu impozitul pe profit curent a anului este de 9./acþiune.000 2.000 1. O companie emite 400. O companie lanseazã DS ce dau dreptul acþionarilor existenþi sã subscrie pe data de 1 iulie 2008 douã acþiuni noi în valoare de 3.000. 645. .000 1. 644..TESTE GRILÃ. Notele trebuie sã fie în forma necesarã publicãrii.000 Se cere sã se calculeze rezultatul pe acþiune de bazã pentru cei doi ani.00 u.000 Se cere sã se calculeze rezultatul pe acþiune de bazã pentru cei doi ani.m.m.000 1. Informaþii relevante: Specificare Profit net atribuibil acþionarilor comuni pentru anul încheiat la 31 decembrie Numãrul acþiunilor ordinare în circulaþie la 31 decembrie 2008 550.000 de acþiuni la preþul pieþei de 6. Informaþii relevante: Specificare Profit net atribuibil acþionarilor comuni pentru anul încheiat la 31 decembrie Numãrul acþiunilor ordinare în circulaþie la 31 decembrie 2008 1. O companie emite gratuit o acþiune comunã nouã pentru fiecare 5 acþiuni existente la data de 1 iulie 2008.. Contabilitate – experþi contabili 245 amortizare ºi 41.000 2007 460./acþiune pentru fiecare 10 acþiuni deþinute. Preþul pe acþiune înainte de exercitarea DS a fost de 6.

000.200.00 u.000 u. 30 decembrie 2007 = 240 acþiuni. Rezultatele pe ultimii doi ani au fost: Specificare Profit net dupã impozitare An încheiat la data de 30 iunie 2001 800.000 obligaþiuni x 8%) Profit înainte de impozitare Impozit pe profit (45% x 2.636 (900.000 acþiuni ordinare de 25 cenþi fiecare.m..m.500. Informaþii relevante: Capitalul social este format din: 1. 648. La data de 1 aprilie 2001 o întreprindere emite obligaþiuni convertibile în valoare de 2. 31 decembrie 2008 = 230 acþiuni.000 u.000.m.000. .000 2002 850. 2.000 Se cere sã se calculeze RPA de bazã ce va fi prezentat în conturile anului 2002.06.000) (825.000) (150.000.500 Se cere sã se calculeze rezultatul pe acþiune de bazã ºi rezultatul pe acþiune diluat. La data de 1 ianuarie 2002 compania emite DS în proporþie de 1/4 la 50 cenþi/acþiune.246 TESTE GRILÃ./acþiune.000 u.136) 1.983.2009 într-un numãr de acþiuni ordinare astfel: 31 decembrie 2006 = 248 acþiuni. = 8.100. 31 decembrie 2009 = 220 acþiuni.000 acþiuni.833.636 (200. La data de 31 decembrie 2001 capitalul unei societãþi era format din 8. cota impozitului pe profit 45%. Rezultate pentru anul încheiat la 31 decembrie: Specificare Profit înaintea dobânzii ºi a impozitului pe profit Dobânda 8% (2. cu o dobândã de 8% pe an.m.m. acþiuni preferenþiale de 1.000.000 1. acþiuni comune ordinare de 25 subu.000) Profit net 2002 2001 2.. Fiecare obligaþiune convertibilã cu valoarea nominalã de 100 u.008.000) 2. Contabilitate – experþi contabili 647.000 1.000 1.m. ce dau dreptul la un dividend preferenþial de 10%./obligaþiune va fi convertitã la data de 20.000.. fiind cotate la 1 USD.500.

m.000 acþiuni 40 u. Se cere sã se precizeze cum anume contabilizeazã X aceastã tranzacþie. BETA plãteºte lui ALFA preþul de fabricã în momentul când maºina a fost livratã.000 u.TESTE GRILÃ. cu maºini pentru revânzare. În practicã acest lucru nu se întâmplã niciodatã. Compania nu poate arãta maºinile într-o camerã specialã de prezentare ºi le utilizeazã pentru demonstraþii.000. La data de 31 decembrie 2006. plãteºte costul asigurãrii ºi întreþinerii maºinilor.000. 651.000 u.m.m. În practicã acest drept nu se exercitã. de asemenea.400. intrã într-o convenþie de aprovizionare a lui BETA.m. un fabricant. BETA plãteºte o ratã fixã pe lunã pentru fiecare maºinã pe care o deþine ºi..m. La data de 1 ianuarie 2006 ALFA SA.m. plus o sumã adãugatã trimestrial bazatã pe rata de împrumut bancarã plus 2%. un comerciant cu amãnuntul. Contabilitate – experþi contabili 247 649. Când maºina este vândutã unui beneficiar. când preþul curent al pieþei era de 2. ALFA nu îi poate cere lui BETA sã returneze maºinile în timpul perioadei de 6 luni.000. BETA nu poate returna maºinile nevândute lui ALFA pe parcursul celor 6 luni fãrã sã plãteascã penalitãþi. Toate maºinile rãmase nevândute 6 luni dupã livrarea lor trebuie cumpãrate de BETA la preþul de fabricã din momentul livrãrii.000 u.000 acþiuni 30 u.. Sub termenii convenþiei.000. 200. pentru 1. 650.. X poate rãscumpãra proprietatea în orice moment în urmãtorii 3 ani la preþul original de vânzare de 1. convenþia încheiatã este încã în vigoare ºi BETA deþine maºini care au fost livrate mai devreme de cele 6 luni. o companie de investiþii. . Se cere sã se calculeze RPA. X a vândut o clãdire lui Z. 1.. Se cere sã se precizeze ºi sã se explice cum vor fi tratate aceste maºini în conturile societãþii BETA SA la sfârºitul anului 2006. Dispuneþi de urmãtoarele date: Profitul net al anului 2001 Media ponderatã a acþiunilor comune aflate în circulaþie în cursul anului 2001 Valoarea justã medie pentru o acþiune ordinarã în anul 2001 Media ponderatã a acþiunilor comune cu opþiuni în anul 2001 Preþul de exercitare a acþiunii cu opþiuni pentru anul 2001 2.000 u.

compania a întreprins o serie de tranzacþii comerciale. va plãti penalitãþi astfel: Timpul scurs de la data livrãrii Trei luni sau mai puþin 3-4 luni Mai mult de 4 luni (1) Penalitãþi în procente la preþul facturat(1) 50% 75% 100% Este preþul ce va fi plãtit de ALFA dacã titlul de proprietate legal al autovehiculelor a trecut la ALFA la data returnãrii. e) BETA nu are dreptul sã cearã returnarea autovehiculelor aflate în consignaþie la ALFA dacã ALFA devine insolvabil.. Ca efect. un mare fabricant. Acestea sunt vânzarea de motoare de autovehicule (cumpãrate noi sau la mâna a doua). În cursul exerciþiului financiar încheiat la 31 august 2006. ALFA are trei activitãþi principale. Termenii convenþiei sunt: a) La livrare. compania ALFA are dreptul sã returneze autovehiculele lui BETA.248 TESTE GRILÃ. dupã 6 luni de la data livrãrii de cãtre BETA. cu condiþia sã nu fie stricate sau uzate moral. Directorul sugereazã cã aceste autovehicule ar putea fi tratate ca un activ de cãtre ALFA numai în momentul transferãrii titlului de proprietate ºi în momentul când preþul de cumpãrare devine legal plãtibil. Contabilitate – experþi contabili 652.. majorat cu 1% pentru fiecare lunã întreagã de deþinere în consignaþie de cãtre ALFA. b) Titlul de proprietate legal al unui autovehicul trece la ALFA când aceasta încheie o convenþie de vânzare a autovehiculului cu o a treia parte. . Orice altã schimbare a preþului normal de vânzare între data livrãrii ºi data când dreptul de proprietate al bunurilor trece la ALFA nu modificã suma plãtitã de ALFA lui BETA. d) În orice moment între data livrãrii ºi data când titlul de proprietate trece legal la ALFA. c) La data legalã când titlul de proprietate trece la ALFA. la 1 ianuarie 2006 ALFA a încheiat o convenþie de a recepþiona motoarele autovehiculelor în regim de consignaþie de la BETA. aprovizionarea cu piese de schimb pentru motoarele de autovehicule ºi activitatea de service. Dacã ALFA exercitã acest drept de returnare. BETA emite factura cãtre ALFA pentru vânzarea autovehiculelor. vehiculele rãmân în proprietatea legalã a lui BETA. Preþul plãtit de ALFA este preþul normal de vânzare al lui BETA la data livrãrii.

. – P a achiziþionat toate acþiunile lui S la data de 31 decembrie 2004 la costul de 120.TESTE GRILÃ.m.m. Se cere bilanþul consolidat la 31 decembrie 2004. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel: – mii u.m.000 u. 654. Contabilitate – experþi contabili 249 Se cere sã se explice cum anume un activ sau o datorie este identificat(ã) ºi când un activ sau o datorie va fi recunoscut(ã) în situaþiile financiare.m. 653.000 u.m. acþiunea) Rezultat dupã impozitarea profitului Datorii curente Total P 120 100 80 300 200 60 40 300 S 80 80 160 100 60 160 P a achiziþionat toate acþiunile lui S la 31 decembrie 2004 la costul de 100. .m. – Specificare Active non-curente Investiþie în S la cost Active curente Total Capital social (acþiuni ordinare la 1 u. Se cere bilanþul consolidat la 31 decembrie 2004. acþiunea) Rezultat dupã impozitarea profitului Datorii curente Total P 100 120 80 300 200 60 40 300 S 80 80 160 100 60 160 – mii u. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel: Specificare Active non-curente Investiþie în S la cost Active curente Total Capital social (acþiuni ordinare la 1 u..

000 10. Impozitele amânate sunt ignorate. PQ achiziþioneazã 100% din capitalul lui ST plãtind 20. 657. Se cere sã se calculeze fondul comercial.000 80.000 u.000 18. Contabilitate – experþi contabili 655.000 12.000 36. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel: .000 60.000 50.000 Dobânda este de 10% pe an. La data achiziþiei bilanþul lui ST se prezintã astfel: Specificare Active non-curente Active curente Total Capital social Rezultat dupã impozitarea profitului Datorii curente Total Sume 40. O acþiune PQ are o valoare de piaþã de 3.m...2 u.000 20. Se cere sã se calculeze fondul comercial.250 TESTE GRILÃ..000 acþiuni PQ.m.m. 656.000 14. La data achiziþiei bilanþul lui ST indicã: Specificare Active non-curente (valoarea justã 60.000) Creanþe amânate (încasabile în 5 ani) Alte active curente (valoarea brutã = valoarea justã) Total Capital social Rezultat dupã impozitarea profitului Datorii curente Total Sume 50.000 Valoarea justã a activelor non-curente ale lui ST era la data achiziþiei de 48.000 50. PQ achiziþioneazã 100% din capitalul lui ST la data de 31 august 2005 pentru suma de 80. în timp ce activele curente ºi datoriile curente au valori brute egale cu valorile juste.000 u.000 80.

000 acþiuni S (VN = 1 u.m.000 u.000 u.000 u. acþiunea) Rezultat dupã impozitarea profitului Datorii curente Total P 100 140 60 300 200 60 40 300 80 160 100 40 20 160 S 80 – mii u. – Specificare Active non-curente Investiþie în S la cost Active curente Total Capital social (acþiuni ordinare la 1 u.. 659.m. pentru 140. când rezultatul dupã repartizarea profitului lui S se ridica la 30. Se cere întocmirea bilanþului consolidat la data de 30 iunie 2004. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel: Specificare Active non-curente Investiþie în S la cost Active curente Total Capital social (acþiuni ordinare la 1 u.m.m..m. acþiunea) Rezultat dupã impozitarea profitului Datorii curente Total P 100 140 60 300 200 60 40 300 80 160 100 40 20 160 S 80 P a achiziþionat toate acþiunile lui S la 30 iunie 2004.m.m.TESTE GRILÃ.. 658. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel: . Contabilitate – experþi contabili 251 – mii u.m. când rezultatul dupã repartizare al lui S avea suma de 30./acþiune S) la data de 30 iunie 2004. Se cere sã se întocmeascã bilanþul grupului la 31 decembrie 2004. – P achiziþioneazã 80.

000 .000 u. 662.000 78..000 S 69. Se cere întocmirea bilanþului consolidat.000 32.000 P a achiziþionat toate acþiunile lui S la data de 1 ianuarie 2004. În plus.000 Investiþie în S la cost 54.000 Total 160. acþiunea) 200.m. se considerã cã bunurile neamortizate au fost estimate de directorii lui P a fi sub valoarea de 10. când profiturile cumulate ale lui S erau de 12. În baza datelor din problema precedentã. Impozitele amânate sunt ignorate.000 u.000 13.000 Rezultat dupã impozitarea profitului 44.000 40.000 69. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel: Specificare P Investiþie în S la cost 38.000 18.000 Total 266.. În baza datelor din problema precedentã se ºtie cã P a achiziþionat 32. acþiunea) 100.252 TESTE GRILÃ.000 Casa ºi bãnci 20.000 S cont curent 20. Se cere sã se întocmeascã bilanþul consolidat.000 69.000 Capital social (acþiuni ordinare la 1 u.000 Datorii curente 22. Contabilitate – experþi contabili Specificare P Active non-curente 212.m. se ºtie cã P a achiziþionat 32.m.000 Active nete diverse 82.000 Capital social (acþiuni ordinare la 1 u.000 u.000 Rezultat dupã impozitarea profitului 60.000 S 46.000 acþiuni ordinare în S cu 54. 661.m. Se cere întocmirea bilanþului consolidat.000 Total 266.000 u.000 78.000 16.m. 660.000 20. la 1 ianuarie 2004.000 acþiuni ordinare în S cu 54.000 40.m.000 P cont curent Total 160. Nu s-a înregistrat nicio altã ajustare în valorile contabile ale lui S.

000 200.000 .m. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel: Specificare Investiþie în S la cost Stocuri Active nete diverse Total Rezultat dupã repartizare Total P 150.000 u.000 S Capital social (acþiuni ordinare la 1 u.. reprezentând preþul plãtit pentru bunurile cumpãrate de la S.m. 663..000 120. În cursul anului.000 acþiuni în S la data de 1 ianuarie 2004.000 360. Se cere sã se întocmeascã bilanþul consolidat la 31 decembrie 2004. Extrasul din bilanþul S la data de 31 ianuarie 2005 se prezintã astfel: Specificare Active nete Total Capital social acþiuni ordinare Rezultat dupã repartizare Capital social acþiuni preferenþiale Total Sume 360.TESTE GRILÃ. când profitul din balanþã era 24.000 10.000 u.000 200.000 u. când profiturile dupã repartizare erau 100.m. La data de 31 decembrie 2004.000 80.000 u. mãrind preþul cu 25%.000 100.000 190. P include în stocurile sale valoarea de 10.000 P achiziþioneazã 64.m.000 340. 664.m.000 acþiuni în S la 1 ianuarie 2004. Contabilitate – experþi contabili 253 P cumpãrã 15.000 240..000 200.000 360.000 60. S i-a vândut stocuri lui P pentru suma de 160. Se cere sã se întocmeascã bilanþul consolidat la 31 decembrie 2004. Diferenþa din contul curent apare deoarece cecul emis de S cãtre P la 31 decembrie 2004 nu a fost primit de P pânã la 3 ianuarie 2005.000 340.000 24.000 166. acþiunea) 100.

000 1.000 1 u. 666. P achiziþioneazã 70% din capitalul acþiuni ordinare al lui S la costul de 180. se cere sã se calculeze interesul minoritar.000 400. mai puþin amortizarea 180.m..000 100.m.000 1. La data de 31 ianuarie 2002.000 u.000 capitaluri împrumutate în B Active curente Total Capital social acþiuni ordinare la 1 u.000 240. Contabilitate – experþi contabili La data de 31 ianuarie 2005. la data de 30 iunie 2001. acþiuni ordinare.000 u.000 65.m.000 260.000 acþiuni ordinare în B la cost 100.254 TESTE GRILÃ.000 737.000 u.000 737.000 acþiuni preferenþiale în B la cost 20.m. 1 u. 100. acþiuni preferenþiale ºi 20.000 60. 8% acþiuni preferenþiale noncumulate la 1 u.000 370.m.000 Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: a) rezervele din reevaluare ºi rezultatul dupã repartizare ale lui A sunt.m.m.m. A achiziþioneazã 180.000 132.000 B 450. Rezultatul dupã repartizare al lui S la data achiziþiei era de 20.000 u. Pe baza datelor din problema precedentã.000 20. ºi 40% din capitalul acþiuni preferenþiale la costul de 44. Bilanþurile celor douã societãþi la data de 31 decembrie 2004 în valori contabile erau: Specificare Active non-curente la cost.000 u. P are un rezultat dupã repartizare de 300.660.m. capitaluri împrumutate în B la data de 30 iunie 2001.m. Se cere sã se calculeze fondul comercial.000 1. ºi 61. 665.000 110.000 80.m.000 u.660.000 287.000.m.000 300.. de 24. 7% capitaluri împrumutate Rezerve din reevaluare Rezultat reþinut dupã repartizare Datorii Total A 760..000 u.000 u.000 160. .

m.000 B 184.000 62. dar necontabilizat în nicio societate. acþiuni preferenþiale Total 75.000 La data achiziþiei. când în bilanþ profiturile cumulate ale lui B erau de 24.000 400.000 20.000 146.000 90.000 Cost investiþie 116.000 84.000 246. La data de 1 ianuarie 2007. 667. A achiziþioneazã urmãtoarele acþiuni în B: Numãr acþiuni 1 u. A nu a primit dividende de la B.m.. Contabilitate – experþi contabili 255 b) stocurile lui B la 31 decembrie 2004 includ 45.000 u.000 246.000 22. Bilanþurile la 31 decembrie 2004 ale celor douã societãþi sunt: Specificare Active non-curente Investiþie în B Active curente Total Capital social ordinar Capital social preferenþial Rezultat reþinut dupã repartizare Dividend obiºnuit propus declarat în decembrie 2004 Datorii diverse Total A 200.000 160. A achiziþioneazã 80% din capitalul social al lui B cu mult timp în urmã. B a achiziþionat 30% din capitalul preferenþial pentru 7.000 u. Se cere sã se întocmeascã bilanþul consolidat.000 32. bunuri cumpãrate de la A. acþiuni ordinare 1 u.000 u.000 400. 668.m.000 20.000.000 200. de asemenea declarat în decembrie 2004.m. . cu câþiva ani în urmã.600 u.000 30.000 100. Fondul comercial a fost în întregime depreciat. Se cere sã se întocmeascã bilanþul consolidat. B a propus un dividend preferenþial de 4..000 40.m.000 În cursul anului.TESTE GRILÃ. profiturile cumulate ale lui B erau de 40. B emite factura la cost plus 20%.000 110.m.

200 792.000 u.m.. cu menþiunea cã P achiziþioneazã numai 75% din capitalul lui S.256 TESTE GRILÃ.200 Activele curente ale lui A includ 84. A nu a contabilizat dividendele de primit de la B.400 3.000 80. Toate dividendele au fost declarate în cursul lunii decembrie 2009.800 44.000 112.200 792.200 400.000 5. Se cere sã se întocmeascã bilanþul consolidat la 31 decembrie 2009. Rezultatele lor la sfârºitul anului încheiat la 30 noiembrie 2004 sunt: Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit brut Impozit pe profit Profit net P 17.000 240.700 800 900 S 4. Se reia problema precedentã.000 2. B factureazã bunurile la cost plus 20%.000 15. 669.200 308.000 146. .000 100. Contabilitate – experþi contabili Bilanþurile la 31 decembrie 2009 sunt: Specificare Active non-curente Investiþie în B Active curente Total Capital social ordinar 7% capital social preferenþial Rezultat reþinut dupã repartizare Dividend obiºnuit propus Dividend preferenþial propus Datorii diverse Total A 420.000 76. P a achiziþionat acum câþiva ani toate acþiunile din capitalul lui S.300 1..200 86.800 308.000 226. Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat.960 440 200 240 Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat.000 40. bunuri achiziþionate de la B. 670.000 B 221.

4.m.m. Se cere sã se identifice efectele dividendului asupra grupului. Se ignorã fondul comercial. Conturile de profit ºi pierdere ale lui P ºi S la sfârºitul anului încheiat la 31 august 2004 sunt: Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit din exploatare Venit din investiþii financiare Dividend de primit de la S Profit brut Impozit pe profit Profit dupã impozitare Dividende plãtite Rezultat dupã repartizare al anului P 4.m. presupunem cã rezervele lui B la data achiziþiei erau de 4. Se cere consolidarea profiturilor cumulate la 30 noiembrie 2003 ºi 30 noiembrie 2004.000 u.600 1. Bilanþul lui B înainte ºi dupã dividend a fost: Active nete diverse Capital social Rezerve Înainte 26.000 u. 672. 673.000 2.800 4. iar B plãteºte un dividend obiºnuit de 20..m. x 80% vor fi plãtite lui A).m.000 2.TESTE GRILÃ.000 u. P a achiziþionat 75% din acþiunile obiºnuite ale lui S cu câþiva ani în urmã.m. A deþine 80% din capitalul lui B.440 160 160 76 84 (4) 80 . la S. Aceleaºi date ca în problema precedentã. = 20. b) P a achiziþionat acþiuni în S când rezervele de profit ale lui S se ridicau la 200. la P ºi de 800 u.320 480 3 483 230 253 253 S 1. iar 16.000 Dupã 6. cu menþiunile: a) profiturile reportate ale anului sunt de 4.000 u.000 De asemenea.000 24.. vor fi plãtite în afara proporþiei în B.000 u. Contabilitate – experþi contabili 257 671. (ca atare.m.000 4.600 u.

Contabilitate – experþi contabili Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat la sfârºitul anului.. Contul de profit ºi pierdere al lui S pentru anul curent este: Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit din exploatare Impozit pe profit Profit dupã impozitare Dividende plãtite preferenþiale Dividende plãtite obiºnuite Rezultat dupã repartizare al anului S 5. Se ignorã fondul comercial. 674.258 TESTE GRILÃ.600 1. . P a achiziþionat 75% din capitalul social al lui S acum câþiva ani.600 800 280 520 20 160 340 Se cere sã se calculeze interesul minoritar.400 4..800 4. Se ignorã fondul comercial.320 480 3 12 495 230 265 120 145 S 1. P a achiziþionat 80% din capitalul social obiºnuit ºi 40% din capitalul social preferenþial al lui S cu câþiva ani în urmã. Conturile de profit ºi pierdere la sfârºitul anului încheiat la 31 august 2004 sunt: Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit din exploatare Venit din investiþii financiare Dividend încasat de la S Dividend de încasat de la S Profit brut Impozit pe profit Profit dupã impozitare Dividende plãtite Dividende de plãtit (propuse) Rezultat dupã repartizare al anului P 4. 675.440 160 160 76 84 (4) 16 64 Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat.

744 18. P achiziþioneazã 75% din capitalul social ordinar al lui S la data de 28 februarie 2004. ºi respectiv 400 u.600 272. Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat la sfârºitul anului.800 u.000 158. Contabilitate – experþi contabili 259 676. Profiturile au fost obþinute în cursul anului. Conturile de profit ºi pierdere la sfârºitul anului încheiat la 31 martie 2007 ale societãþilor unui grup erau: Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit brut Cheltuieli de distribuþie T 432...m. Rezultatele lui P ºi S la sfârºitul anului încheiat la 31 iulie 2004 sunt: Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit din exploatare Impozit pe profit Profit dupã repartizare P 2. Se ignorã fondul comercial.760 93. Se cere sã se evidenþieze dividendul în jurnalul lui P ºi sã se calculeze rezervele consolidate la 31 iulie 2004 în ipoteza în care dividendul este tratat ca un profit realizat de societatea-mamã (venit financiar).m.200 1.800 30. 679.TESTE GRILÃ.240 (43.008 192 96 96 Rezultatele dupã repartizare la 1 august 2003 erau de 1. 678.880) (25.056 L 252. Se cere sã se evidenþieze dividendul în jurnalul lui P ºi sã se calculeze rezervele consolidate la 31 iulie 2004 în ipoteza în care dividendul este tratat ca o revenire la societatea-mamã a unei pãrþi din costul investiþiei sale (o reducere a valorii contabile a investiþiei societãþii-mamã în filialã). 677. Aceleaºi date ca în problema precedentã.m.538 160. cu menþiunea cã la 1 martie 2004 S a plãtit un dividend de 24 u. cu menþiunea cã la 1 martie 2004 S a plãtit un dividend de 24 u.062 W 48.m.860 2.260) (4.320 540 270 270 S 1. Aceleaºi date ca în problema precedentã.200) .

330 700 630 .m.m.640 (1. când rezervele lui L erau de 32.000 u. Fondul comercial la achiziþie a fost de 20. 680.826 56.000 u.190 1.260 TESTE GRILÃ. Contabilitate – experþi contabili Specificare Venituri din acþiunile deþinute în cadrul grupului Profit înainte de impozitare Impozit pe profit Profit net Dividende plãtite Rezultat dupã repartizare al anului Profituri cumulate la 31 martie 2006 T 15.092 1.580 2. b) L emite acþiuni obiºnuite de 1 u. când rezervele companiei erau de 10.904 2.m.588 73.492 B 6.344 6. fiecare în valoarea de 200. Conturile de profit ºi pierdere ale societãþilor A ºi B la sfârºitul anului încheiat la 31 iulie 2007 se prezintã astfel: Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit din exploatare Cheltuieli administrative Venituri din acþiunile deþinute în cadrul grupului Profit înainte de impozitare Impozit pe profit Profit net Dividende plãtite Rezultat dupã repartizare al anului A 13.120 47. Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat la 31 martie 2007.880 Istoria grupului este: a) T cumpãrã 75% din acþiunile obiºnuite (un singur tip) în W în urmã cu 7 ani.928 14.912 6.000 35.160 15.588 40.040 32.280 20. Fondul comercial era de 10.120) 2.600 1.238 75.216 7. T a cumpãrat 120.368) 280 5.940 3.520 1..696 (2.248.608 2..760.456 W 13.176 6.760 35.000 din acestea acum 2 ani.516 3.832 3.024 131.152 L 68.000 la data achiziþiei.

540 Alte informaþii: a) A a achiziþionat 12. când rezervele lui B erau de 1. Cele douã companii îºi întocmesc situaþiile financiare la data de 31 decembrie în fiecare an. Bilanþul simplificat al lui A la 31 decembrie 2004 este: – mii u. 682.m.440. acþiunea) în B cu câþiva ani în urmã.860 1.000 u. Amortizarea activului non-curent este de 20% din costul anual. când rezultatele dupã repartizare ale lui A se ridicau la 1.280. pentru suma de 1.000 u.000 acþiuni ordinare ºi 4. Se ignorã fondul comercial.000 u. b) în anul încheiat la 31 iulie 2007. B a vândut 40% din aceste bunuri pentru suma de 600 u.m.m.492 3.. La data de 1 ianuarie 2005. c) la 31 iulie 2007.TESTE GRILÃ. P deþine 75% din S. 681.m.000 dintr-o emisiune de 10. A i-a vândut lui B bunuri ce costau 1.600 900 2. Se cere sã se evidenþieze ajustãrile ºi formulele contabile.280 Se cere sã se evidenþieze cum anume apare investiþia în A în bilanþul consolidat al lui P la data de 31 decembrie 2004.000 u. Costul istoric al activului a fost de 40. Contabilitate – experþi contabili 261 Miºcarea rezervelor: La 31 iulie 2006 Profitul anului La 31 iulie 2007 A 1.m.594 1.m.910 630 8.000 u.m.m. Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat la A ºi filiala sa la 31 iulie 2007.000 u.250 u.. .086 B 7. iar la data transferului avea o valoare contabilã netã de 30..m.000 dintr-o emisiune de 20.000 acþiuni preferenþiale 7% (1 u. P achiziþioneazã 25% din acþiunile ordinare ale lui A pentru 1.960. la data de 31 decembrie 2002. (20% profit). – Specificare Active nete diverse Capital ºi rezerve Capital social acþiuni ordinare Capital social acþiuni cu primã Rezultat dupã repartizare Sume 5. P i-a vândut un activ non-curent lui S pentru 50.m.

200.m.000 u..000 u.m.000 (600) 2.000 (2. conturile de profit ºi pierdere ale celor douã societãþi la 31 decembrie 2004 sunt: Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit din exploatare Cheltuieli de distribuþie Cheltuieli administrative Profit brut Impozit pe profit Profit dupã impozitare Interes minoritar Profit net al perioadei Dividende plãtite Rezultat dupã repartizare al anului Rezultat dupã repartizare la 31 decembrie 2003 P 22.600 (600) 3. costuri indirecte cu forþa de muncã 160.m.000 u. amortizarea utilajelor utilizate pentru fabricarea producþiei 50. Se cere sã se evidenþieze cum anume apar aceste tranzacþii în situaþiile financiare ale lui A. Se considerã aceleaºi date ca în problema precedentã.m.000 13.000 u...m. Contabilitate – experþi contabili 683.000 (1.200 ºi vinde în numerar 23. În plus.262 TESTE GRILÃ.000 2.000) 6.m.800 ºi vinde în numerar 20.000 (2.400) 3.m.... costuri cu întreþinerea secþiilor în care se fabricã produsele 70.000 u. A cumpãrã 18.. B cumpãrã 21. dar veniturile sunt împãrþite în mod egal. A ia un împrumut pe termen scurt de 10.000 u.400 12.000) (400) 600 (120) 480 480 (100) 380 1. 685.000) (1.000 u.. costuri indirecte cu materii prime ºi materiale 80..600 A 8. costuri cu manopera directã 300. pierderi de materiale peste limitele normal admise 10. costuri de desfacere . Fiecare are propriile sale cheltuieli.000 pentru a finanþa partea sa în asocierea în participaþie. A ºi B formeazã o asociere în participaþie de forma activitãþilor controlate în comun.000.000 9. O societate comercialã fabricã produse finite în urmãtoarele condiþii: costuri cu materii prime directe 500.000 6.900 Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat al grupului P la 31 decembrie 2004 ºi situaþia rezervelor la 31 decembrie 2004. 684.200. La sfârºitul asocierii soldul stocurilor deþinute de A are o valoare de 1.

Se cere determinarea costului de prelucrare al stocurilor în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. Costurile legate de achiziþie au fost: valoarea în vamã 25.m.. iar cheltuielile suplimentare legate de vânzarea produsului secundar sunt estimate la 1. produse finite.. 686.m..m.200 buc. Din procesul de producþie rezultã 1. diferenþe de curs valutar rezultate din plata furnizorului extern 100.000 paltoane cu scopul de a le revinde pe piaþa internã. 687. Se cere analiza evaluãrii stocului de mãrfuri la sfârºitul exerciþiului financiar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”.000 u. Se cere determinarea costului unitar de prelucrare a produsului principal în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”.m.000 u. cheltuieli de transport pe parcurs intern 3. Comisioanele plãtite pentru vânzare se ridicã la 34 u.000 u.m. În cursul anului societatea a încheiat un contract ferm pentru vânzarea a 800 paltoane. nivelul normal de activitate fiind de 1.100 u. O societate comercialã a achiziþionat din import în cursul anului N 1. regia variabilã de producþie 240.m. Contabilitate – experþi contabili 263 25.000 tone produs principal ºi 300 tone produs secundar. Se cere determinarea costului de prelucrare al stocurilor în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. cheltuieli de manipulare 100 u.000 u.000 buc..000 u.500 u.m. O societate comercialã care are activitate de producþie a înregistrat în cursul unei luni cheltuieli totale de producþie de 462./palton. 688..m.000 u...500 u.TESTE GRILÃ. prime de asigurare necesare asigurãrii mãrfurilor pe parcursul transportului 900 u. O societate comercialã fabricã produse finite în urmãtoarele condiþii: costuri direct aferente unitãþilor produse 800. Preþul general de vânzare practicat de piaþa internã este de 70 u. nivelul normal de activitate fiind de 1. preþul stabilit contractual fiind de 60 u.m. . În cursul lunii s-au fabricat 1.000 lei. produse finite.m.m.m. În cursul lunii s-au fabricat 600 buc. preþul stabilit în contract fiind de 30 u.m./palton.000 buc.m.. Pentru produsul secundar s-a încheiat un contract ferm de vânzare. reducere comercialã primitã de la furnizor 600 u. taxe vamale 2. regia fixã de producþie reprezentând amortizarea utilajelor folosite pentru fabricarea producþiei 120./palton.m./tonã...m.

690.mãsura 46 . În anul N+1. La începutul anului N o societate comercialã a achiziþionat un stoc de mãrfuri la costul de 10 u. Situaþia stocurilor de mãrfuri „Rochii damã” pentru un magazin specializat în vânzarea acestora se prezintã dupã cum urmeazã: Specificare Rochii damã mãtase .m.. iar preþul de vânzare practicat pe piaþã a crescut la 13 u.mãsura 44 Rochii damã stofã .mãsura 40 .mãsura 42 .m..mãsura 48 900 600 100 80 90 82 600 300 300 30 40 50 34 36 52 Cantitatea Pe unitate Cost VRN Se cere analiza evaluãrii stocului de mãrfuri „Rochii damã” la sfârºitul exerciþiului financiar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”.m. Se cere analiza evaluãrii stocului de mãrfuri la sfârºitul exerciþiului financiar N+1 în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”.m. Cheltuielile estimate pentru vânzare s-au menþinut constante. 691.. iar cheltuielile legate de vânzare sunt estimate la 4 u. . mãrfurile se aflã încã în stoc. Contabilitate – experþi contabili 689. Situaþia stocurilor de mãrfuri pentru un magazin mixt se prezintã dupã cum urmeazã: Specificare Rochii damã Pãpuºi Ghiozdane Cravate Deodorante Cantitatea 600 300 300 900 600 Pe unitate Cost VRN 30 40 50 100 80 34 36 52 90 82 Se cere analiza evaluãrii stocului de mãrfuri la sfârºitul exerciþiului financiar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. Preþul general de vânzare practicat pe piaþã este de 12 u.264 TESTE GRILÃ.

O societate comercialã achiziþioneazã la începutul anului N un stoc de stofã la cost de 10 u. Se cere sã se precizeze implicaþiile fiscale..000. iar costul sãu de înlocuire. O societate prezintã urmãtoarele solduri iniþiale la 31. O societate comercialã achiziþioneazã la începutul anului N un stoc de stofã la cost de 10 u.000 lei se aflã în proprietatea unei societãþi care intenþioneazã sã o foloseascã drept activ de-a lungul duratei de viaþã utilã ºi apoi sã o înstrãineze la o valoare rezidualã egalã cu zero.m.m. 8 u. Totodatã.. sold iniþial amortizare contabilã 114.000 lei. Se cere sã se precizeze implicaþiile fiscale. Contabilitate – experþi contabili 265 692.2000: sold iniþial instalaþie 280.000 lei este amortizatã contabil în 5 ani ºi fiscal în 4 ani. iar autoritãþile fiscale nu au ajustat baza de impozitare a clãdirii pentru a reflecta reevaluarea.000.m. O clãdire al cãrei cost este de 50. Se cere analiza evaluãrii stocului de stofã la sfârºitul exerciþiului financiar N în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”.m.2001 instalaþia a fost reevaluatã la valoarea de 325. La 01.000.000 lei.m.. Amortizarea clãdirii nu este deductibilã fiscal.01.000 lei. iar la ieºire niciun câºtig de capital nu va fi impozitat ºi nicio pierdere nu va fi dedusã. Se cere analiza evaluãrii stocului de stofã la sfârºitul exerciþiului financiar N în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”.m. iar întreprinderea a estimat cã durata de viaþã utilã rãmasã a instalaþiei este de 20 de ani de la data reevaluãrii.000. La sfârºitul anului N ea estimeazã pentru acest stoc o valoare realizabilã netã de 8 u. Totodatã. Preþul general de vânzare practicat pe piaþã pentru un astfel de costum este 20 u. 696. Preþul general de vânzare practicat pe piaþã pentru un astfel de costum este 30 u. se presupune cã în anul N+1 stofa va fi utilizatã pentru obþinerea unor costume al cãror cost de producþie va fi 25 u. 693. 695.m.TESTE GRILÃ.000 lei. Reevaluarea nu a afectat profitul impozabil al anului 2001.000. Societatea anticipeazã vânzarea activului fãrã a-l mai . sold iniþial amortizare fiscalã 228. se presupune cã în anul N+1 stofa va fi utilizatã pentru obþinerea unor costume al cãror cost de producþie va fi de 25 u. Preþul general de vânzare practicat pe piaþã pentru stofã este 9 u.12.000.m. 694. O instalaþie în valoare de 100.m.

600 lei clienþi. Contabilitate – experþi contabili folosi. iar în cazul în care clãdirea ar fi vândutã peste cost câºtigurile ar fi impozitate cu 40%. 4.000 BETA 4.000 lei este amortizat contabil în 2 ani ºi fiscal în 4 ani. de 20%.900 lei mãrfuri ºi 2. de 30%. Beneficiile generate de utilizarea activului sunt impozitate cu 25%. Vânzarea se face în anul 2 la preþul de 100. Bilanþurile sintetizate ale celor douã societãþi în lei la data achiziþiei sunt: Specificare Construcþii Mãrfuri Clienþi Furnizori ALFA 5. amortizabile în 5 ani.N 75% din acþiunile societãþii BETA. Se cere sã se precizeze implicaþiile fiscale. dacã se utilizeazã metoda de consolidare pe solduri. În schimb.01.200 1. 1. O clãdire achiziþionatã în valoare de 80. grupul prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit ºi pierdere.000 Valoarea justã a activelor identificabile la BETA este: 5.000. Se cere sã se precizeze implicaþiile fiscale.000 lei.266 TESTE GRILÃ. 697.600 3.000 lei.000... Se cere sã se calculeze fondul comercial. Dacã s-ar vinde s-ar aplica o ratã de 15%. 698.000 lei. Societatea ALFA a achiziþionat la data de 01. Se cer înregistrãrile de preconsolidare a amortizãrii în bilanþul anului N. 700. Dacã activul s-ar vinde s-ar aplica o ratã de 25%.000 lei. iar a datoriilor identificabile.800 2. Societatea anticipeazã cã va pãstra activul ºi va recupera valoarea contabilã prin utilizarea sa.700 1.000. Un utilaj în valoare de 25. Cota de impozitare este de 16%. iar în cazul altui venit. .000. 699.000 lei construcþii. O societate-filialã F a înregistrat în exerciþiul N-1 cheltuieli de constituire de 12.500 1. iar în cazul altui venit.000 4.000 lei este amortizatã linear în 5 ani ºi fiscal în 4 ani. Se cere sã se precizeze implicaþiile fiscale. pentru suma de 9.

.000 lei. reducere comercialã primitã 60.350. comisioane privind vânzãrile 600. achiziþia unei clãdiri 450. creºtere datorii furnizori 120.000 lei. taxe vamale 250. cheltuielile legate de achiziþie fiind: valoarea în vamã 2. diminuarea creanþei clienþi 90.000.000. amortizabile în 5 ani..000 lei/acþiune. Contabilitate – experþi contabili 267 701. . mãrimea teoreticã a DS-ului ºi raportul de paritate între vechile ºi noile acþiuni? 703.000 lei. Sã se calculeze fluxurile nete de numerar pentru activitãþile de exploatare.000 lei.000 lei.000 lei. creºtere cheltuieli în avans 36. Se cer înregistrãrile de preconsolidare a pãrþii neamortizate a cheltuielilor în bilanþul exerciþiului N-1.000 lei. cheltuieli de transport pe parcurs intern 300. cheltuieli de manipulare 10. prime de asigurare 90. diferenþe de curs valutar rezultate din plata furnizorului extern 10. La o societate comercialã capitalul social este 10.000 lei. numãrul de acþiuni 2. Care este valoarea contabilã a unei acþiuni înainte ºi dupã majorarea capitalului.500. Dispuneþi de urmãtoarele date: profit net înainte de impozitare 1.000 lei.000 lei.000 lei. Întreprinderea estimeazã cã mãrfurile vor fi vândute la preþul de 6. rezervele 2. Se procedeazã la majorarea capitalului social prin emiterea a 400 acþiuni noi la valoarea nominalã de 5.000 lei. împrumuturi încasate din emisiunea de obligaþiuni 120.000. dividende plãtite aferente activitãþii de finanþare 312. Dispuneþi de urmãtoarele date: o societate a achiziþionat mãrfuri din import. În schimb.000 lei.000 lei. investiþii ºi finanþare.000 lei.000 lei.000 lei. egalã cu preþul de emisiune.000 lei. În scopul vânzãrii se estimeazã urmãtoarele cheltuieli: cheltuieli de transport 2.000 lei. grupul prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit ºi pierdere.000. cheltuieli cu amortizarea 270.000 lei. achiziþia de maºini.000 lei.000 lei. instalaþii 120.000 lei. plãþi privind: achiziþia de terenuri 300.000. utilaje. 702. plãþi impozit pe profit 540.000.000 lei. costul garanþiei acordate dupã vânzare 800.TESTE GRILÃ.000 lei. Ce valoare au mãrfurile la închiderea exerciþiului financiar? 704. O societate-filialã F a înregistrat în exerciþiul N-1 cheltuieli de constituire de 12.

. Contabilitate – experþi contabili 705. Purtãtorii a 2. La dorinþa purtãtorului.268 TESTE GRILÃ. Activitatea de service se realizeazã în anul N+1. care este valoarea rezervei din reevaluare la sfârºitul anului N+3? .000 lei.000.000 lei. valoarea devizului: 20.000 lei pentru o obligaþiune. Sã se determine mãrimile DA-ului ºi DS-ului. iar în faza a II-a – aporturi în numerar pentru care se emit 4.000 lei. 706.000..000 lei.100 lei/obligaþiune ºi o valoare nominalã de 4.000 lei. Situaþia înainte de dubla mãrire a capitalului social se prezintã astfel: capital social 15. terenul este reevaluat la valoarea justã de 1. Societatea ABC a emis un împrumut obligatar de 10. pentru care se emit 2.000 lei.000 lei? 707. SC ABC SA deþine un teren cu o valoare contabilã de 900.000.000 obligaþiuni cu un preþ de rambursare de 4.03.000 lei.N – 31. obligaþiunile pot sã fie convertite în acþiuni. O societate vinde în anul N un soft pentru suma de 85. ºtiind cã pentru execuþia contractului s-au angajat cheltuieli de 10. O întreprindere de servicii de consultanþã contabilã efectueazã o prestaþie cãtre un client în urmãtoarele condiþii: durata contractului 01.000. Se decide creºterea capitalului social prin dubla mãrire astfel: faza I – încorporãri de rezerve în valoare de 2. preþ de emisiune.08.12.100.200. Care este valoarea venitului contabilizat la 31.000 lei ºi include în facturã ºi preþul activitãþii de service dupã instalare în valoare de 9.000. terenul este reevaluat la valoarea justã de 1. Care este valoarea primei de conversie a obligaþiunilor în acþiuni? 708. paritatea de conversie fiind: o acþiune cu valoare nominalã de 3.000 lei/acþiune.000.000.000.000 acþiuni.000 lei/obligaþiune.000.000 de obligaþiuni decid sã converteascã titlurile lor în acþiuni ale societãþii ABC. rezerve 3.000 lei.N conform IAS 18 „Venituri”. 709.000 lei împãrþit în 15. costul total estimat este de 16. La sfârºitul anului N.N+1. Conform IAS 18 „Venituri”. sã se calculeze venitul care afecteazã contul de profit ºi pierdere al anului N. La sfârºitul exerciþiului N+3. Conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”.000 acþiuni a 1.000.000.000.000 acþiuni.

care este suma înregistratã în al optulea an de utilizare a echipamentului? . reducere comercialã primitã 4.000 lei pentru un litigiu cu unul dintre colaboratorii externi ai întreprinderii. dar se reestimeazã durata totalã de utilizare la 11 ani. s-au încasat 32.01.000 lei ca rezultat al deciziei din instanþã.000.000. 713.m. taxe vamale 20.000.. Cu ocazia inventarului aferent exerciþiului N se estimeazã o cheltuialã probabilã privind activitatea de exploatare de 60.m. s-a acordat unei filiale un împrumut pe termen lung în valoare de 6. În cursul anului N+1 se plãteºte colaboratorului extern suma de 40.000 u. s-a efectuat o platã de 9.000 lei. partea eliberatã fiind plãtitã imediat la achiziþie.N: preþ de cumpãrare 200. durata de utilizare estimatã 8 ani. Se cunosc urmãtoarele informaþii pentru un mijloc fix achiziþionat la 01.000 lei. Cum este afectat contul de profit ºi pierdere în anul N+1? 712.m. Contabilitate – experþi contabili 269 710. 711.. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii referitoare la tranzacþiile efectuate de o întreprindere comercialã în cursul perioadei: s-au achiziþionat titluri de participare eliberate în proporþie de 90%. metoda de amortizare linearã. Dupã 6 ani de utilizare imobilizarea corporalã este reevaluatã cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de înlocuire. din vânzarea unei imobilizãri corporale.TESTE GRILÃ.000 lei. fluxul de trezorerie din activitatea de investiþii.000 u.000 u. metoda de amortizare linearã.m. valoarea rezidualã estimatã 16.000. Cunoscând cã întreprinderea opteazã pentru realizarea surplusului din reevaluare în rezultatul reportat pe mãsura amortizãrii echipamentului. sã se calculeze cheltuiala cu amortizarea aferentã acestui exerciþiu ºi valoarea contabilã netã. reprezentând o ratã dintr-un contract de leasing financiar. preþul de cumpãrare a fost de 40.000. Indicaþi care este. conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie”.000 lei în schimbul unui teren de aceeaºi valoare.000. ªtiind cã întreprinderea aplicã IAS 16 „Imobilizãri corporale” ºi cã în cursul anului N+1 se menþine estimarea privind valoarea rezidualã. durata utilã de viaþã 10 ani. mai puþin amortizarea corespunzãtoare (indice = 4). s-au emis la valoarea nominalã obligaþiuni în valoare de 20. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii legate de un echipament tehnologic: cost de achiziþie 400.000 lei.000 lei.000 u..

Dispuneþi de urmãtoarele informaþii referitoare la tranzacþiile efectuate de o întreprindere comercialã în cursul perioadei: s-a acordat unei întreprinderi asociate din cadrul grupului un împrumut pe termen lung în valoare de 10.000 lei. 715. stoc final de produse finite 32.000 lei.000 lei.m.270 TESTE GRILÃ. reprezentând o ratã dintr-un contract de leasing financiar.. exclusiv TVA. 1. probabilitate de încasare 60%.000 lei. Situaþia creanþelor clienþi la sfârºitul anului N este: client A 23.000 lei. Activul va fi amortizat în sistem linear.. Dupã 3 ani. subvenþii de exploatare aferente materiilor prime 800 lei.950. fluxul de trezorerie din activitatea de finanþare..000 u.000 u.800.000 lei. client C 5. probabilitate de încasare 70%.000.000 lei. s-a încasat suma de 3. client B 9.m. stoc iniþial de produse finite 1.000 lei. alte venituri din exploatare 10. Conform OMFP nr. Contabilitate – experþi contabili 714. probabilitate de neîncasare 20%.000 u. venituri din redevenþe.000 u. . vânzãri de produse finite 10.000 lei. Sã se determine cheltuiala cu amortizarea aferentã anului N+4 în conformitate cu prevederile normei IAS 16 „Imobilizãri corporale”. Indicaþi care este.752/2005.01.000 lei. s-a efectuat o platã de 6.000 u. locaþii de gestiune ºi chirii 4.000 lei.000. reprezentând dobânda aferentã unui împrumut pe termen lung acordat unei filiale. conducerea întreprinderii decide diminuarea duratei de funcþionare cu 1 an ºi reestimarea valorii reziduale la 6. inclusiv TVA 19%. valoarea rezidualã 8. Care este mãrimea provizionului pentru deprecierea creanþelor clienþi ce trebuie constituit la sfârºitul anului N? 716. s-au emis la valoarea nominalã obligaþiuni în valoare de 15.000..m. conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie”.000 lei.000 lei.N sã fie stabilitã la 8 ani. costul mãrfurilor vândute 6. producþie obþinutã la cost de producþie 40.000. producþie imobilizatã 20. care este mãrimea cifrei de afaceri ºi a veniturilor din exploatare? 717..m.000 lei. inclusiv TVA 19%. venituri din provizioane privind deprecierea creanþelor clienþi 3.000 lei. Dispuneþi de urmãtoarele date: vânzãri de mãrfuri 8. costul de achiziþie al imobilizãrii respective este de 100. O întreprindere decide ca durata de utilizare a unui activ achiziþionat pe 01.m.

cheltuieli cu amortizarea 900 lei. La închiderea exerciþiului.000 lei. 720. calculaþi fluxul de trezorerie provenit din exploatare. furnizori: sold iniþial 1. Dispuneþi de datele: profit net 3.000 $.000 lei.400 lei.600 lei.700 lei. O întreprindere prezintã urmãtoarele informaþii privind stocul de produse finite: stoc iniþial 2.000 lei. stoc final de produse determinat la inventarul fizic 900 lei.988 lei inclusiv TVA 19%. producþie curentã 20. utilaje din import 11. preþ de cumpãrare 4. data semnãrii contractului 1 ianuarie N. Care este mãrimea activului net contabil? . Contabilitate – experþi contabili 271 718.000 lei. disponibil la bancã 400 lei. valoarea actualizatã a plãþilor minimale 280.000 lei. dobânzi încasate legate de exploatare 3. Dispuneþi de urmãtoarele date din bilanþ: imobilizãri 6.000 lei. Se cunosc urmãtoarele date pentru un contract de leasing financiar: valoarea justã a bunului 300. vânzãri de produse finite 29.000 $.000 lei.000 lei ºi final 4.300 lei ºi final 200 lei.800 lei. în conformitate cu norma IAS 17 „Contracte de leasing”? 722.000 lei.000 lei ºi final 8. stocuri: sold iniþial 10. valoare contabilã 260 lei. valoare contabilã 2. rata implicitã a contractului la locatar 10% pe an.TESTE GRILÃ. clienþi: sold iniþial 6.. Conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie”.. Ce valoare prezintã în bilanþ stocul de produse finite? 719. redevenþa anualã plãtibilã la 31 decembrie 70. dividende plãtite legate de exploatare aferente anului curent 5.000 lei.200 lei. clienþi – creditori 600 lei.8 lei.500 lei ºi final 500 lei.000 u. societatea practicã un adaos de 20%. valoare contabilã 5. pierderi din diferenþe de curs valutar 300 lei.000 lei. cursul dolarului a fost 1 $ = 2. iar la locator 6% pe an.000 lei.900 lei. disponibilitãþi în valutã 100 $.400 lei. Care este valoarea dobânzii ºi a recuperãrii investiþiei contabilizate la locator la închiderea exerciþiului N. datorii în valutã 2. alte rezerve 1.m. Ce valori vor avea aceste elemente în bilanþul de deschidere? 721. furnizori 2.000 $. O societate are la data bilanþului creanþe în valutã de 1. mãrfuri 1.200 lei. venituri din investiþii financiare 2. avans la data semnãrii contractului 40.. capital subscris vãrsat 3. impozit pe profit datorat: sold iniþial 1.

Societatea X achiziþioneazã o sondã de extracþie din import. Dispuneþi de urmãtoarele date privind produsele finite la o societate comercialã: stoc la începutul lunii 400. Indicaþi valoarea amortizãrii aferente exerciþiului N+1 ºi valoarea contabilã rãmasã la finele exerciþiului N+1 dacã sistemul utilizat este cel degresiv. amortizabil linear. Societatea X achiziþioneazã la 20. iar în exerciþiul N+1 o reducere de valoare de 120 lei.000 lei. TVA 19%.000 lei cost standard.800 lei. comisionul vamal 1%. ieºiri de produse finite 900. Se ºtie cã: preþul de import (valoarea în vamã) este de 20.000 lei. remizã 1%. taxa vamalã 10%. Care vor fi efectele în situaþiile financiare dacã scontul se va contabiliza la plata facturii? 727. diferenþe de preþ nefavorabile aferente produselor intrate 80. 725.000 lei.. O societate achiziþioneazã materii prime pe baza facturii: preþ de cumpãrare 500 u. Contabilitate – experþi contabili 723. scont de decontare 1%. diferenþe de preþ favorabile la produsele în stoc 20. Ce determinã reducerea de valoare de 120 lei conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”? 726.. .000 lei.N un utilaj la costul de achiziþie de 12.000 lei.000 lei. În urma a douã reevaluãri succesive ale unei imobilizãri corporale s-au obþinut urmãtoarele date: în exerciþiul N o creºtere de valoare de 100 lei.000 lei cost standard. Societatea X a achiziþionat un utilaj în exerciþiul N-2 la preþul de 25. intrãri de produse finite în cursul lunii 600.. Precizaþi influenþa asupra situaþiilor financiare determinatã de diferenþele de preþ. În exerciþiul N (dupã 3 ani de funcþionare) are loc reevaluarea utilajului la valoarea justã de 18. iar cheltuielile estimate cu demontarea. duratã de funcþionare 8 ani. mutarea sondei ºi refacerea amplasamentului la terminarea extracþiei sunt de 1.m. TVA 19%.272 TESTE GRILÃ. durata 5 ani. 724. Precizaþi efectele generate în exerciþiul N privind plusul de valoare rezultat în condiþiile aplicãrii metodei de reevaluare prin creºterea valorii contabile nete. rabat 2%. Indicaþi mãrimea costului de achiziþie ºi a taxelor datorate în vamã.000 lei cost standard. 728.08.

000 lei.000 lei.000 lei. cont 121 (SC) = 5. Care vor fi efectele în situaþiile financiare generate de scoaterea din evidenþã a instalaþiei? 734. Care este valoarea stocului final evaluat potrivit metodelor FIFO ºi LIFO? 733. amortizarea calculatã 1. cont 378 = 45. materiale consumabile rezultate din dezmembrare 290 lei.TESTE GRILÃ.000 lei.000 lei.N. cont 161 = 8.N 400 kg ºi pe 25. mãrfuri ºi asociate lor ale societãþii X prezintã urmãtoarele solduri: cont 345 = 100.12.12.700 lei. cont 371 = 234. Calculaþi suma capitalului propriu.000 lei.N. cont 708 = 100 lei. cont 711 = 500 lei. cont 151 = 2. cont 117 (SD) = 4. ieºiri pe data de 15. cont 169 = 1. Societatea a primit o subvenþie de 50% pentru investiþii de la buget pentru achiziþionarea unui utilaj în sumã de 3. Indicaþi mãrimea cifrei de afaceri. 731.000 lei..000 lei.01. cont 722 = 2.N 100 kg a 17 lei. conturile de stocuri de produse.000 lei. cont 766 = 300 lei. cont 707 = 400 lei. cont 4428 = 39. Potrivit balanþei de verificare încheiate la 31. cont 758 = 90 lei. cont 348 (SC) = 8. cheltuieli de dezmembrare 110 lei. La sfârºitul exerciþiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societãþii X sunt urmãtoarele: cont 701 = 8.000 lei. cont 129 = 5.000 lei. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii privind materia primã X: stoc iniþial 200 kg a 10 lei.000 lei. cont 331 = 1.01. Contabilitate – experþi contabili 273 729. cont 394 = 2. intrãri pe data de 10.000 lei.000 lei. Dispuneþi de urmãtoarele date: valoarea contabilã a unei instalaþii 2.000 lei.000 lei.400 lei.N 150 kg. Cum sunt afectate bilanþul ºi contul de profit ºi pierdere? 730. Potrivit balanþei de verificare încheiate la 31. Care este valoarea postului bilanþier „Produse finite ºi mãrfuri”? 732. .01.01.000 lei. cont 397 = 4.N 300 kg a 15 lei ºi pe 20. cont 105 = 6. conturile prezintã urmãtoarele solduri: cont 1012 = 21.000 lei. Utilajul achiziþionat a fost utilizat ºi amortizat pentru suma de 2..000 lei. dupã care s-a vândut unui client la preþul de 800 lei.000 lei.

738. prime privind rambursarea obligaþiunilor 1.600 lei. Cheltuielile interne de transport-manipulare sunt de 800 lei. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii bilanþiere: stocuri de materii prime 100.000 lei.000 lei. societatea A andoseazã cambia acceptatã de clientul C.09. clienþi – creditori 25.000 lei. Dispuneþi de urmãtoarele date la închiderea exerciþiului N: impozitul pe profit calculat ºi înregistrat la 30.000 lei.000 lei. produse finite 150.274 TESTE GRILÃ.000 lei. Care este suma datoriilor? 737. clienþi – creditori 2. diferenþe de preþ (sold debitor) la produse finite 20.N 200 lei. .000 lei. Contabilitate – experþi contabili 735. precum ºi cheltuiala cu impozitul pe profit care va afecta contul de profit ºi pierdere? 739. TVA 19%.000 lei. cheltuielile aferente exerciþiului N 5. TVA 19%. veniturile aferente exerciþiului N 8.000 lei.000 lei. TVA de recuperat 5.000 lei.000 lei.000 lei. împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni 5.000 lei.. furnizori – debitori pentru stocuri 10.000 lei. credite bancare 3. din care dividende încasate 400 lei. Calculaþi costul de achiziþie al utilajului din import. ºi vinde societãþii C produse finite de aceeaºi valoare decontabile cu un efect de comerþ (cambie). din care cheltuieli de protocol nedeductibile 300 lei. clienþi 80. conturi la bãnci 60.000 $ la cursul de schimb de 2. din care plãtit 100 lei. Cum se reflectã în contabilitatea societãþii A decontarea cu societãþile B ºi C? 736. Societatea X achiziþioneazã un utilaj din import ºtiind cã preþul de import stabilit la frontiera românã este de 1. Dispuneþi de urmãtoarele date bilanþiere: capital social 100. Cota impozitului pe profit este de 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat pentru anul N.000 lei. Societatea A cumpãrã materii prime de la societatea B în sumã de 100.. Pentru decontarea cu furnizorul B. comisionul vamal 1%. efecte de platã 1. TVA 19%. Precizaþi mãrimea activelor circulante. furnizori – debitori 15. titluri de participare deþinute pe termen lung 45.000 lei.000 lei. taxa vamalã 10%. ajustãri pentru deprecierea stocurilor de materii prime 30. acþiuni proprii 15.7 lei/$.000 lei.000 lei.

.000 lei. cont 169 = 1. reducerea comercialã înscrisã pe facturã fiind de 10%.000 lei.000 lei. Cum se reflectã corect pentru exerciþiul N reevaluarea utilajului? 741. cont 462 = 150 lei. Din balanþa de verificare a conturilor încheiatã la 31. cont 419 = 7. cont 461 = 100 lei.000 lei.000 lei. TVA 19%. Indicaþi efectele în situaþiile financiare dacã se utilizeazã preþul standard de 90.000 lei ca preþ de evidenþã ºi scontul de decontare este înregistrat la primirea facturii. cont 121 (SC) = 8.000 lei. cont 419 = 600 lei.000 lei. Valoarea justã este de 3.600 lei.900 lei. 744. Dispuneþi de urmãtoarele date bilanþiere: cont 1012 = 50. salarii datorate 35. salarii plãtite 3. cont 391 = 200 lei.12.000 lei. 742. cont 4111 = 500 lei. Contabilitate – experþi contabili 275 740..000 lei. cont 5187 = 4. cont 161 = 4. 745.000 lei. cont 281 = 3.000 lei. cont 418 = 4. Care este mãrimea rezultatului contabil? . Dispuneþi de urmãtoarele informaþii din conturi (solduri finale): cont 213 = 10. Factura primitã de la un furnizor cuprinde urmãtoarele date: materii prime la preþ de vânzare 100. dobânzi 400 lei.TESTE GRILÃ.000 lei.000 lei. Care este mãrimea capitalului propriu ºi a capitalului permanent? 743. cont 151 = 19. cont 409 = 300 lei.000 lei. cont 425 = 3.000 lei. scont de decontare 1%.000 lei. cont 491 = 2.000 lei. cont 413 = 16. Între cheltuielile ocazionate de obþinerea produselor finite sunt: materiale consumate 3. amortizare 1. cont 106 = 10.000 lei. cont 519 = 6. durata de funcþionare 5 ani. Dispuneþi de urmãtoarele date în cursul exerciþiului N: o întreprindere obþine în cursul anului produse finite la costul de producþie de 30.000 lei. cont 301 = 4. Se dau urmãtoarele date privind un utilaj: valoarea contabilã la achiziþionare (decembrie N-1) 4.000 lei.000 lei.000 lei. Determinaþi mãrimea creanþelor întreprinderii.000 lei. cont 129 = 7.000 lei. amortizarea se calculeazã degresiv.200 lei. rabat 2%. Peste un an are loc reevaluarea utilajului.N rezultã urmãtoarele solduri ale conturilor de mai jos: cont 4111 = 20. ea vinde 30% din ele la preþul de 38. Precizaþi care este mãrimea activelor imobilizate ºi a activelor circulante.

rezerve 5. TVA 19%. Societatea þine evidenþa mãrfurilor la preþ cu amãnuntul (inclusiv TVA). În faza a doua se aduc aporturi în numerar pentru care se emit 3. O societate comercialã cu amânuntul achiziþioneazã mãrfuri pe baza facturii. În exerciþiul N. scãderea stocurilor de mãrfuri 300 lei.000 lei (10.276 TESTE GRILÃ.000 lei pentru care se emit 2.000 lei. cheltuieli cu amortizarea 2. 749.000 lei. Prima fazã a majorãrii constã în încorporarea de rezerve de 4. Situaþia înainte de creºterea capitalului se prezintã astfel: capital social 1. În condiþiile în care cota de adaos comercial este de 30%. Preþul de cumpãrare 400 lei. Calculaþi valoarea DA ºi DS generate de creºterea de capital.000 lei. care este preþul cu amãnuntul (inclusiv TVA) al mãrfurilor achiziþionate? 747. venituri din plasamente 300 lei..000 lei.800 acþiuni. rezerve 360 lei. format din 1. creºterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei.000 lei. plãtindu-se bãncii comerciale un comision de 10. Se decide creºterea capitalului social prin încorporarea de rezerve în valoare de 120 lei pentru care se emit acþiuni noi la valoarea nominalã.800 lei. 750.300 lei.000 lei.000 acþiuni x 1 leu valoare nominalã). Care indicatori bazaþi pe contul de profit ºi pierdere sunt influenþaþi ºi cu ce sumã? 748. rabat 2%. creºterea stocurilor de materii prime 1. venituri din provizioane 500 lei. Contabilitate – experþi contabili 746.500 lei.000 acþiuni la un preþ de emisiune egal cu valoarea nominalã.000 acþiuni. scãderea conturilor de creanþe clienþi 1. scont de decontare 1%. Care este valoarea matematicã contabilã nouã a unei acþiuni ºi mãrimea DA-ului? . societatea X a obþinut produse finite la costul de producþie de 400.000 lei ºi a vândut produse la preþul de vânzare de 380.000 lei. Încasarea produselor s-a fãcut cu un efect de comerþ. impozit pe profit plãtit 1. Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãþile de exploatare ale unei societãþi în condiþiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii ºi a elementelor extraordinare 10. Situaþia înainte de dubla creºtere a capitalului se prezintã astfel: capital social 10.. costul lor de producþie fiind de 300.

754. Contabilitate – experþi contabili 277 751.000 acþiuni x 1. materii prime fãrã facturã în valoare de 1. 753. în ianuarie. în decembrie. Situaþia acþiunilor ºi obligaþiunilor unei societãþi se prezintã dupã cum urmeazã: Acþiuni A: Achiziþie pe 10 decembrie: 3.2 u. Achiziþie pe 23 decembrie: 1.000 obligaþiuni x 10 u.000 $.000 lei este casat în exerciþiul N+6. respectiv de 250 u. Se cumpãrã. scont 4%..1 u. Precizaþi înregistrãrile contabile în situaþiile în care ajustarea deja existentã este de 150 u.5%.TESTE GRILÃ.000 obligaþiuni x 9 u. Sã se calculeze costul de achiziþie al mijlocului fix.000 lei. cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt . Un utilaj achiziþionat în exerciþiul N la cost de achiziþie de 20. Se vând produse finite.m.500 acþiuni x 3. Cursurile la 31 decembrie erau: A = 1. valoarea este de 4. TVA este de 19%.m. la preþul de 5. B = 9. Achiziþie pe 11 decembrie: 2.m. cost de producþie 4. rabat 3%. în luna decembrie. Achiziþie pe 16 decembrie: 4. TVA 19%. Cum sunt afectate situaþiile financiare la furnizor ºi la client dacã. Calculaþi valoarea acestui preþ.m. Se achiziþioneazã din import un mijloc de transport. remizã 2%.600 lei.1 u.m.m.800 lei.m. fãrã facturã.. Din casare rezultã materiale în valoare de 7. 756. Se cumpãrã mãrfuri în sumã de 1. Taxa vamalã este de 7%.000 acþiuni x 1 u. Societatea practicã un adaos comercial de 20% ºi vinde toate mãrfurile din depozit la preþ de vânzare cu amânuntul. Acþiuni C: Achiziþie pe 15 decembrie: 2. Obligaþiuni B: Achiziþie pe 5 decembrie: 1. 752.m.. la sosirea facturii.m. risturn 2%. C = 3. TVA 19%.500 lei. 755. în ianuarie.000 lei.. preþul din factura furnizorului este de 1. Care vor fi efectele în situaþiile financiare la furnizor ºi la client dacã. cursul dolarului este de 3 lei.000 acþiuni x 3 u. valoarea este de 1.500 lei.. la sosirea facturii.000 lei. comisionul este de 0.2 u.m.3 u. TVA 19%. TVA 19%.m.

Societatea ABC achiziþioneazã un hotel cu durata de viaþã utilã de 30 de ani.000 lei. Se mai cunoaºte cã societatea practicã un adaos mediu la total vânzãri de 15% din preþul de vânzare. Cum afecteazã situaþiile financiare casarea utilajului? 757. Contabilitate – experþi contabili de 2.000 u. Ce înregistrãri va contabiliza o societate care importã mãrfuri în sumã de 10.000 u. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzãri de bunuri în sumã de 15. dar se cunoaºte cã aproximativ 3% din bunurile tranzacþionate sunt returnate. La sfârºitul anului N valoarea recuperabilã este de 9.. Cum se vor reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului.m. . Care vor fi incidenþele în situaþiile financiare ale exerciþiului N conform IAS 18 „Venituri”? 759. Determinaþi valoarea costului de achiziþie pentru un sortiment de mãrfuri dintr-o societate care practicã vânzarea la preþ cu amãnuntul dacã are o cotã medie de adaos de 20% ºi valoarea încasatã din vânzare este de 35. în momentul plãþii cursul fiind de 3. Utilajul are o duratã normalã de funcþionare de 10 ani ºi metoda de amortizare folositã este cea linearã.4 lei/euro? Cum va fi afectat fluxul de numerar? 760.05.N o societate a achiziþionat 1. precum ºi cele efectuate pentru extinderea hotelului cu încã douã etaje? 761.000 euro la un curs de schimb în momentul tranzacþiei de 3.000 de obligaþiuni pentru un preþ unitar de 100 u. Care vor fi efectele în situaþiile financiare conform IAS 18 „Venituri”? 758.000 lei.m. Dobânda în sumã de 20.. Care sunt consecinþele asupra contului de profit ºi pierdere în anul N? 762.m. Un echipament tehnic este cumpãrat în anul N-2 pentru 16.278 TESTE GRILÃ. amortizabil linear pentru valoarea de 200. este plãtitã la data de 31 octombrie anual. stabilindu-i-se o amortizare în sistem linear pe o perioadã de 8 ani.6 lei/euro.m. Ulterior.000 lei.700 u.. se reestimeazã durata de viaþã rãmasã la 3 ani.000 lei. La data de 01.

Care vor fi modificãrile în situaþiile financiare ale celor doi ani? 768. Din totalul de cheltuieli în sumã de 30.000 lei amortizabil degresiv în 6 ani este evaluat la sfârºitul anului 2007 (dupã 3 ani de utilizare) la valoarea justã de 6.000 lei.. care vor fi efectele în situaþiile financiare? ..m. costuri ale proiectului de amplasare 20.m. Dacã se aplicã metoda reevaluãrii valorii brute.000 lei.000 u.m.TESTE GRILÃ.000 lei. remizã 500 lei. 764. Dacã activul nu ar fi fost depreciat.000 lei. 40% sunt aferente anului N.. La sfârºitul anului N+2. Contabilitate – experþi contabili 279 763. ºtiind cã durata de viaþã utilã nu se modificã ºi amortizarea anului N+2 a fost de 3.000 u.m.000 lei. Se construieºte o clãdire în regie proprie. 766.m. de 12. Determinaþi valoarea costului de achiziþie. comision vamal 3%. valoarea recuperabilã devine 12. La sfârºitul anului N+1.m. scont de decontare 2%. inclusiv TVA.000 u. Se cumpãrã un utilaj în anul 2004 la preþul de 238. lucrarea începând în martie anul N ºi finalizându-se în octombrie N+1. Determinaþi valoarea costului de achiziþie conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”. Cum vor fi afectate situaþiile financiare ale anului 2004? 767.000 lei.000 u. Analizaþi efectele variaþiilor de valoare conform IAS 36 „Deprecierea activelor”.m.000 u. valoarea recuperabilã este de 15.000 u.m.000 u. transport pe parcurs intern 10. achiziþionat în anul N.m. Se cumpãrã materii prime în valoare de 15... cheltuieli salariale aferente gestionarului 4. transport inclus în facturã 1.000 u. 765.. Se cunosc urmãtoarele informaþii despre o linie tehnologicã de extracþie a petrolului: preþ de cumpãrare 300.. iar amortizarea cumulatã. Un echipament tehnic achiziþionat în anul 2005 la valoarea de 10. Societatea ABC deþine un soft în valoare de 30.000 u. amortizarea cumulatã pânã la sfârºitul anului N+2 ar fi fost de 18. Recepþionarea ºi punerea în funcþiune are loc la începutul anului 2005.

Societatea M acordã filialei sale F pe 01. (exclusiv TVA). exclusiv TVA.4 u. În anul 2006 se vând produse finite unui client pentru suma de 59. Care sunt efectele în situaþiile financiare ale anului N+1? 772. ajustare pentru depreciere existentã 1. Cum va fi afectat contul de profit ºi pierdere al anului N atât pentru societatea M. la preþul de 11.280 TESTE GRILÃ. de 500 u. ªtiind cã societatea practicã la vânzare un adaos de 20%. costul lor de achiziþie fiind de 2.m. 771. determinaþi producþia lunii curente..m.000 u.m.m. Se vând mãrfuri având un cost de achiziþie de 9.500 u. cont 371 = 30.000 u.07.000 u.000 u. inclusiv TVA..m.000 u.m. Care sunt modificãrile situaþiilor financiare în cei doi ani? 773..000 u.m. iar cele de inventar: cont 301 = 21. iar în 2007 probabilitatea de încasare a acesteia devine de 30%. Care este dobânda calculatã pentru al doilea an? .m.m. cât ºi pentru filiala sa? 770.000 u.000 obligaþiuni cu valoarea nominalã de 2.000 u.N un împrumut de 10. Contabilitate – experþi contabili 769... stoc final 2. cu o ratã anualã a dobânzii de 10%.m.. Care va fi incidenþa acestor operaþii în contul de profit ºi pierdere? 774.500 u.m. O societate de producþie prezintã urmãtoarea situaþie a stocurilor: produse finite disponibile în depozit la începutul lunii 3.m.m.800 u. ºi ajustarea existentã. Rambursarea se face prin metoda anuitãþilor constante în sumã de 700 u. riscul de neîncasare a creanþei este de 40%.m. ºi cont 371 = 30. ºi titluri (investiþii pe termen scurt) la valoarea de 4. La sfârºitul anului.000 u.000 u. preþ de emisiune 2.000 u.. cont 391 = 8..000 u.m. La 31 decembrie N+1 valorile contabile sunt: cont 301 = 21. Se emite un împrumut obligatar pentru 2.000 lei pe o perioadã de 4 ani. valoarea vânzãrilor 28.m. La 31 decembrie N se cunosc urmãtoarele valori contabile: cont 301 = 20.. rambursabil în 4 tranºe egale.m. ºi cont 371 = 35. pe o perioadã de 10 ani ºi rata anualã a dobânzii de 8%.m.000 u.5 u.m...m.

000 euro ºi respectiv 2. Conform contractului. La 15 noiembrie N. Rata dobânzii prevãzutã în contract este de 10%. Echipamentul este amortizat linear.000 lei. iar restul în douã rate anuale.6 3.000 euro.000 lei. Managerii estimeazã cã durata de utilitate a utilajului va fi de 10 ani ºi cã la expirarea acestei perioade vor fi efectuate cheltuieli cu demontarea utilajului ºi refacerea amplasamentului în valoare de 10. societatea GAMA din România importã în condiþii de livrare FOB un utilaj de la furnizorul M din Germania în valoare de 50. o societate ALFA din România livreazã unei societãþi BETA din Franþa produse finite în valoare de 80. Contabilitate – experþi contabili 281 775. care au fost facturate de furnizorul intern B.6 .7 Efectuaþi înregistrãrile contabile la societatea Alfa în conformitate cu IAS 18 „Venituri” ºi IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”. cu manipularea ºi punerea în funcþiune a utilajului în valoare de 2. s-au efectuat cheltuieli cu transportul pe parcurs intern.7 3. Decontarea datoriilor faþã de furnizorii externi se efectueazã astfel: pe 27 decembrie N datoria faþã de M ºi pe 5 ianuarie N+1 datoria faþã de L. Cursul de schimb a evoluat astfel: Data 15 noiembrie N 27 decembrie N 31 decembrie N 5 ianuarie N+1 Curs de schimb lei/euro 3.000 euro. Evoluþia cursului euro a fost urmãtoarea: Data 5 ianuarie N 31 decembrie N 5 ianuarie N+1 31 decembrie N+1 5 ianuarie N+2 Curs de schimb lei/euro 3.5 3. Valoarea actualizatã a cheltuielilor cu demontarea este de 9.000 euro.65 3. se încaseazã imediat 50% din valoarea bunurilor.7 3. pe 5 ianuarie.TESTE GRILÃ.. 776. Pe 5 ianuarie N. De asemenea.75 3. În fiecare an se încaseazã rata ºi dobânda pe anul anterior. Transportul ºi asigurarea pe parcurs extern sunt efectuate ºi facturate de societatea germanã L ºi au fost în valoare de 8.5 3..405 lei.

000/(1+i)2 + 70. Valoarea justã a obligaþiunilor determinatã la sfârºitul exerciþiilor contabile a fost: Exerciþiul N N+1 N+2 N+3 Valoarea justã (euro) 983.1 lei/euro.000.000 euro.253 986. .175 lei/euro. La 28 mai N.15 Cursul de schimb mediu în exerciþiul N este de 3. 778.022 995.15 3. Cursul mediu în exerciþiul N+3 este de 3.000.282 TESTE GRILÃ. cu cupon de 7% ºi dobândã fixã anualã.000/(1+i)5..073 = 70. Preþul de achiziþie este de 960. Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat ºi efectuaþi înregistrãrile aferente exerciþiului N conform IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaºtere ºi evaluare” ºi IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”.070. societatea Gama achiziþioneazã obligaþiuni cu scadenþa pe 31 decembrie N+4 în valoare de 1.073 euro. Contabilitate – experþi contabili Care sunt înregistrãrile efectuate de societatea GAMA conform IAS 16 „Imobilizãri corporale” ºi IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”? 777..000 euro filialei sale din Germania (a cãrei monedã funcþionalã este euro).997 991.1 lei/euro.1 lei/euro.05 3. Dobânda efectivã este de 8% ºi se determinã din relaþia 960.2 3. La 1 ianuarie N. societatea-mamã M din România acordã un împrumut de 1. Cursul mediu în exerciþiul N+2 este de 3.000/(1+i)3 + 70.349 Întreprinderea clasificã obligaþiunile ca disponibile pentru vânzare. Cursul mediu în exerciþiul N+1 este de 3.000/(1+i) + 70. Cursul de schimb a evoluat astfel: Data 1 ianuarie N 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie N N+1 N+2 N+3 Curs de schimb lei/euro 3 3.000/(1+i)4 + 1. Acest împrumut are caracterul unei finanþãri permanente.

050 3.2 lei/euro. Care sunt înregistrãrile efectuate în situaþiile financiare individuale ale societãþii F în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”? 779. cu sediul în România.150 Capitaluri proprii ºi datorii Capital social Rezerve Rezultat Datorii financiare pe termen lung ºi mediu Credite bancare pe termen scurt Furnizori Total capitaluri proprii ºi datorii Valori 700 200 100 1.3 lei/euro. se prezintã astfel: Bilanþul societãþii B la 31 decembrie N – mii euro – Activ Imobilizãri (valoare brutã) Amortizarea imobilizãrilor Stocuri Creanþe Disponibilitãþi Total activ Valori 2..000 100 1. aflatã în Spania. Contabilitate – experþi contabili 283 Cursul euro a evoluat astfel: – 28 mai N: 3. cursul monedei europene a avut urmãtoarea evoluþie în raport cu leul: . – 31 decembrie N: 3.. stocurile au fost achiziþionate în cursul exerciþiului N.200) (120) (80) 100 – – – societatea B a fost înfiinþatã în exerciþiul N-4.150 Contul de profit ºi pierdere al societãþii Y la 31 decembrie N – mii euro – Elemente Venituri din vânzãri de mãrfuri Costul mãrfurilor vândute Cheltuieli privind amortizarea Alte cheltuieli Rezultatul exerciþiului Valori 2. la 31.12. Societatea M.TESTE GRILÃ. deþine o participaþie de 100% în capitalul filialei B.000 (200) 500 400 450 3. Bilanþul ºi contul de profit ºi pierdere ale societãþii B.500 (2.N.

1 3. 780.. Bilanþul ºi contul de profit ºi pierdere se prezintã astfel: Bilanþul societãþii F la 31.7 – rezervele de la sfârºitul exerciþiului N au fost constituite din rezultatele exerciþiilor N-2 (25) ºi N-1 (175). cursul mediu N.6 3.450 – mii euro – Suma 1. Efectuaþi conversia situaþiilor financiare (bilanþ ºi cont de profit ºi pierdere) în condiþiile în care situaþiile financiare ale filialei B sunt prezentate în euro. cursul de la sfârºitul exerciþiului Curs de schimb lei/euro 3 3.2 3. data achiziþionãrii imobilizãrilor N-1.5 3.284 TESTE GRILÃ. iar moneda funcþionalã a acesteia este leul. data înfiinþãrii societãþii N-2. Contabilitate – experþi contabili Data N-4.12.450 Contul de profit ºi pierdere al societãþii F – mii euro – Elemente Vânzãri de mãrfuri Cheltuieli cu mãrfurile Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu ajustarea valorii stocurilor Alte cheltuieli Rezultatul exerciþiului Suma 3. cursul mediu N-1.650 1.3 3.200 500 100 Datorii + Capitaluri proprii Datorii Capital social Rezerve Rezultatul exerciþiului Total datorii + capitaluri proprii 3. cursul de la sfârºitul anului N-1.500 (500) 400 (50) 1.000 100 3. cursul din momentul achiziþionãrii stocurilor N..N Activ Imobilizãri corporale Amortizarea imobilizãrilor Mãrfuri Provizioane pentru deprecierea mãrfurilor Clienþi Disponibilitãþi Total activ Suma 2.120) (240) (50) (70) 120 . Societatea româneascã M deþine o filialã F în Franþa.600 (3. cursul de la sfârºitul anului N.6 3.

La 31. 781. – imobilizãrile au fost achiziþionate pe data de 15. Contabilitate – experþi contabili 285 Informaþii suplimentare: – filiala F a fost înfiinþatã la începutul exerciþiului N-2. Acþiunile acestei societãþi sunt evaluate.5 3. în urma conversiei. Societatea-mamã M situatã în România deþine 70% din capitalul unei entitãþi externe situate în SUA (care are ca monedã funcþionalã dolarul).12.N. – mãrfurile au fost achiziþionate pe 18.N-1 18.N.. – societatea M deþine 100% din capitalul societãþii F.11. – valoarea rezidualã este estimatã la 20. care este moneda funcþionalã a societãþii-mamã.000 mii lei. – durata de amortizare este de 6 ani..12.7 3 3. la un cost de achiziþie de 3.N 2.000 lei (utilajul a fost achiziþionat la începutul exerciþiului N-2).12.N 4 Moneda funcþionalã a societãþii franceze este euro. . Efectuaþi conversia situaþiilor financiare ale filialei în moneda de prezentare a grupului.12.000 euro din rezultatul exerciþiului N-1. – metoda de amortizare este cea linearã.000 euro din rezultatul exerciþiului N-2 ºi 250. – cursul de schimb lei/euro a evoluat astfel: 31.2 3.03. Societatea Alfa dispune de urmãtoarele informaþii cu privire la un utilaj: – costul de achiziþie 500.TESTE GRILÃ. – rezervele de la sfârºitul exerciþiului N provin: 250.N-2. 782. efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F între societatea-mamã M ºi interesele minoritare.000 400 600 250 Pentru întocmirea situaþiilor financiare ale grupului M.8 31.03. la societatea-mamã M. capitalurile proprii ale societãþii F se prezintã astfel: – mii lei – Capitaluri proprii Capital subscris ºi vãrsat Rezerve Rezultat Diferenþe de conversie Valori 2.N-3 15.000 lei.N-2 31.12.N-2 31.11.

000 u.000 390. Contabilitate – experþi contabili La sfârºitul celui de-al treilea an se reestimeazã durata de utilizare la 5 ani.000 La sfârºitul exerciþiului N+4 terenurile sunt vândute. capitalurile proprii ale societãþii F se prezintã astfel: Elemente Capital social Rezervã legalã Alte rezerve Rezultat reportat Rezultat Acþiuni proprii Total capitaluri proprii Valoare 100. N-1 ºi N. . Cota de impozitare este de 16%.. Pe 6 iunie societatea M a achiziþionat 75% din acþiunile societãþii F la costul de 90.000 2.000 (500) 109.286 TESTE GRILÃ.000 1. Calculaþi ºi reflectaþi în contabilitate fondul comercial conform IFRS 3 „Combinãri de întreprinderi”.000 440. În situaþiile financiare ale filialei terenurile sunt evaluate la cost. Efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F în momentul achiziþiei. la 14.000. iar valoarea rezidualã.000 430.000 5.000.m.000.. Valoarea justã a terenurilor a evoluat astfel: Anul N N+1 N+2 N+3 Valoarea justã 420. Ce retratãri de omogenizare sunt efectuate în exerciþiul N. Filiala F deþine terenuri achiziþionate la costul de 400.000.000.000 2.000 lei.000. ºtiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri? 784. Calculaþi amortizarea în exerciþiile N-2.500 Nu au fost identificate diferenþe de valoare cu ocazia achiziþiei. 783. La data achiziþiei. Politica grupului din care face parte F este de a reevalua terenurile.

Pe 1 iulie.09.09.TESTE GRILÃ.000 2. Calculaþi ºi reflectaþi în contabilitate fondul comercial conform IFRS 3 „Combinãri de întreprinderi”. Valorile contabile ºi valorile juste ale activelor ºi datoriilor lui D au evoluat astfel: – mii u.000.000 20. Calculaþi fondul comercial conform IFRS 3 „Combinãri de întreprinderi” (þinând cont ºi de impozitele amânate).N 25% din acþiunile D la costul de 11.09.N Valoarea contabilã 140.m.000 1.m.05.000 40.000 Cota de impozit pe profit este de 16%.000 Valoarea justã 120.000 80.000 01. La data achiziþiei bilanþul societãþii F se prezintã astfel: . La data achiziþiei capitalurile proprii ale societãþii Beta se prezintã astfel: Elemente Capital social Rezervã legalã Alte rezerve Rezultat reportat Rezultat Total capitaluri proprii Valoare 100..m.000 70.000 5.000 Nu au fost identificate diferenþe de valoare cu ocazia achiziþiei. 786.000 2.05.000 80. Pe 30.000 u. 787.000.000 80.N societatea Alfa achiziþioneazã societatea Beta pentru suma de 70.000 80.N 35% din acþiunile D la costul de 30.000 u.000 u. societatea Alfa achiziþioneazã 80% din acþiunile societãþii F la costul de 60. Societatea M achiziþioneazã la 01.m. – 01.N Valoarea contabilã Active Datorii Activ net 100.m. ºi la 01.000 u. Efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F în momentul achiziþiei. Contabilitate – experþi contabili 287 785.000 110..000 60.000 Valoarea justã 150.

m.. de 1.) Suma Datorii + Capitaluri proprii 70 Capital social 730 800 Total Bilanþ F1 (în u... Calculaþi ºi reflectaþi în contabilitate fondul comercial conform IFRS 3.800 u. iar la o clãdire.000 10.288 TESTE GRILÃ.000 80. Contabilitate – experþi contabili Elemente Active necurente Imobilizãri corporale Cheltuieli de dezvoltare Investiþii Active curente Total active Capitaluri proprii ºi datorii Capital social Rezerve legale Profit Total capitaluri proprii Datorii necurente Datorii curente Total datorii ºi capitaluri proprii F 150. Se dã urmãtoarea structurã de grup: 60% 70% M F1 F2 Bilanþurile celor 3 societãþi se prezintã astfel: Bilanþ M (în u. Efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F în momentul achiziþiei.m.000 30.) Suma Datorii + Capitaluri proprii 60 Capital social 40 100 Total Activ Titluri F1 Alte active Total Suma 800 800 Activ Titluri F2 Alte active Total Suma 100 100 .000 Cu ocazia achiziþiei se identificã un plus de valoare la un teren de 1.000 20. Cota de impozitare este de 16%.200 u.000 100. 788.000 25.000 5.000 175.m.000 55.000 40.000 175.000 40.m.

000 u. . 789.000 u. Contabilitate – experþi contabili Bilanþ F2 (în u.m.m.) ºi o datorie de 300. suma necesarã pentru decontarea datoriei este estimatã la 26. Societatea A a achiziþionat 100% filiala F în martie 2002.m.000 u. societatea F ar fi trebuit sã recunoascã un provizion pentru garanþii de 30. Deºi.000 u. Folosind datele de la problema anterioarã.m. contractul a fost contabilizat ca o locaþie simplã. Ce retratãri se efectueazã cu ocazia trecerii la IFRS conform IFRS 1 „Adoptarea pentru prima datã a Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã”? 791. societatea F încheiase un contract de locaþie (în calitate de locatar) având ca obiect un utilaj ce îndeplineºte condiþiile IAS 17 „Contracte de leasing” pentru a fi contabilizat ca locaþie-finanþare... societatea F a realizat vânzãri pentru care a oferit dreptul de returnare pe perioada de garanþie. Societatea-mamã ALFA a achiziþionat 70% din acþiunile filialei BETA la 1 martie 2002.000 u. Potrivit referenþialului contabil aplicat anterior de societatea F. cu data trecerii la IFRS la 1 ianuarie 2005. (valoarea brutã 500. Data trecerii la IFRS pentru societatea-mamã A este 1 ianuarie 2004.m. Ce înregistrãri efectueazã M la data trecerii la IFRS dacã se aplicã excepþia facultativã? Dar dacã se aplicã prevederile IFRS 3 retrospectiv? 792. Prin aplicarea tratamentului contabil prevãzut de IAS 17 pentru contractele de locaþie-finanþare.m.TESTE GRILÃ.. potrivit IAS 37. La 1 ianuarie 2005 (data trecerii la IFRS). întocmiþi bilanþul grupului M folosind tehnica de consolidare directã. Societatea M a achiziþionat 100% acþiunile societãþii F la 1 ianuarie 2004.m. În 2003.000 u. Anterior tranzacþiei. ALFA va prezenta primele situaþii financiare consolidate la 31 decembrie 2006.) Suma Datorii + Capitaluri proprii 100 Capital social 100 Total 289 Activ Active Total Suma 100 100 Întocmiþi bilanþul grupului M folosind tehnica de consolidare pe paliere. 790. acesta nu a fost recunoscut. societatea F ar trebui sã deþinã la 1 ianuarie 2004 un activ cu o valoare netã contabilã de 450. ºi amortizarea cumulatã 50.

.000 u. Cota de impozitare este de 16%.000 u.m. pe care îl amortizeazã în 3 ani.000 u. – la data grupãrii nu au fost recunoscute cheltuieli de dezvoltare de 90. Valoarea contabilã a cheltuielilor de dezvoltare la data trecerii la IFRS este 10. ALFA a achiziþionat o filialã.000 u. Amortizarea pânã la data trecerii la IFRS este de 75.m. Valoarea contabilã la data grupãrii (100. În situaþiile financiare consolidate întocmite potrivit referenþialului aplicat anterior: – fondul comercial de 150. La 31 decembrie 2002. Durata de viaþã utilã estimatã potrivit IAS 38 este de 6 ani. Durata de viaþã utilã la data grupãrii este de 4 ani. ce îndeplinesc criteriile de recunoaºtere prevãzute de IAS 38. cheltuielile de dezvoltare nu ar fi fost capitalizate (IAS 38).m.m. a fost imputat capitalurilor proprii.000 u.m. Contabilitate – experþi contabili Potrivit referenþialului contabil aplicat anterior. amortizabile în 4 ani ºi care nu îndeplinesc criteriile de recunoaºtere prevãzute de IAS 38. cu data tranziþiei la 1 ianuarie 2005.000 u. la începutul anului 2001.. Ce retratãri efectueazã ALFA în vederea întocmirii bilanþului de deschidere conform IFRS 1? . – societatea ALFA a recunoscut cheltuieli de constituire de 32. Societatea M achiziþioneazã 100% întreprinderea F la 1 ianuarie 2002. Societatea-mamã M alege sã aplice excepþia facultativã referitoare la grupãrile de întreprinderi. activul este complet amortizat.m. cheltuieli de dezvoltare de 50.. amortizabile în 5 ani. Întreprinderea ALFA va prezenta primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006. potrivit IAS 38.. Dacã BETA ar fi aplicat standarde internaþionale.m.. filiala BETA a capitalizat.290 TESTE GRILÃ. F a achiziþionat un program informatic la un cost de 300.) este costul prezumat care stã la baza determinãrii amortizãrii ulterioare.000 u.m. Ce înregistreazã societatea-mamã la 1 ianuarie 2005? 794. La 1 ianuarie 2000. Ce înregistrare este efectuatã la data trecerii la IFRS în vederea întocmirii bilanþului consolidat de deschidere? 793.000 u. Societatea-mamã M va întocmi primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006. data trecerii la IFRS fiind 1 ianuarie 2005.. cu o duratã de amortizare de 5 ani. În ianuarie 2003.

000 u.000 – 500.TESTE GRILÃ.000.000.000 u.000 = 40..000 u. potrivit IAS 16.. societatea ALFA ar trebui sã recalculeze costul imobilizãrilor sau sã aplice excepþia opþionalã potrivit cãreia orice imobilizare corporalã poate fi evaluatã la valoarea justã la 1 ianuarie 2005. în urmãtoarele condiþii: – costul de achiziþie 200. – valoarea justã a activelor identificate în momentul achiziþiei 800.000.m.000 u.m. Întreprinderea BETA va întocmi primele situaþii financiare potrivit IFRS la 31 decembrie 2006. Ce înregistrare se efectueazã în vederea întocmirii bilanþului consolidat de deschidere? 796. Contabilitate – experþi contabili 291 795.000. Data trecerii la IFRS este 1 ianuarie 2005. Valoarea netã contabilã a echipamentelor la data trecerii la IFRS este de 450. În ianuarie 2003.000.000.m. iar ajustarea necesarã este imputatã rezultatului reportat. care ar fi trebuit imputat pe cheltuieli.. data .000 u.000) – 200. iar valoarea justã este de 430. Valoarea justã este consideratã cost prezumat ºi serveºte ca punct de plecare pentru determinarea amortizãrilor ºi deprecierilor viitoare.000. – valoarea justã a datoriilor (inclusiv impozitul amânat) identificate 500. Ce înregistrãri efectueazã societatea Alfa în vederea întocmirii bilanþului de deschidere dacã alege sã aplice IAS 16 retrospectiv? 797. data trecerii la IFRS. Fondul comercial negativ = 80% (800.000 u. la 1 ianuarie 2002.000.000. datoritã capitalizãrii cheltuielilor cu reparaþiile. a fost de 28.000 u.m. La data trecerii la IFRS. societatea M a achiziþionat 80% din acþiunile unei societãþi F.m.000.000 u. Fondul comercial negativ este reluat la venituri în 10 ani.m.m. societatea ALFA a capitalizat. Amortizarea suplimentarã înregistratã în perioada 1 ianuarie 2002 – 1 ianuarie 2005. în bilanþul consolidat existã un sold al fondului comercial negativ de 32..000.m. Potrivit referenþialului anterior.000 u. Deoarece politica anterioarã nu era conformã cu IAS 16.000. Întreprinderea ALFA va întocmi primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006 ºi prezintã sume comparative pentru un an. costul reparaþiilor unor echipamente de 40..m. Societatea-mamã M va prezenta primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006.

ºi ce retratãri efectueazã în fiecare situaþie? 798. ALFA poate opta sã evalueze utilajul la valoarea justã la data trecerii la IFRS sau la valoarea determinatã prin aplicarea retroactivã a IAS 16.000 u. La 31 decembrie 2003.000 .000.000..000 u.000.000 u. Societatea ALFA a achiziþionat un utilaj la 1 ianuarie 2003 pentru 400.m. Contabilitate – experþi contabili la care se întocmeºte ºi bilanþul de deschidere. conform IFRS 1.m. La data trecerii la IFRS se cunosc urmãtoarele informaþii pentru societatea Alfa: – imobilizãrile financiare sunt prezentate în bilanþ la valoarea contabilã mai puþin provizioanele pentru depreciere cumulate.000 u. societatea ALFA a reevaluat utilajul la 450.. Politica de amortizare nu este conformã cu IAS 16. Data trecerii la IFRS pentru ALFA este 1 ianuarie 2005.m.m.292 TESTE GRILÃ. Care sunt alternativele de care dispune societatea BETA la data trecerii la IFRS. Imobilizãrile financiare cuprind: – valori în lei – Elemente Interese de participare evaluate la valoarea justã Interese de participare evaluate la cost Total Data trecerii la IFRS 18. Amortizarea cumulatã determinatã cu ajutorul unor estimãri efectuate potrivit IAS 16 ar fi de 300. Costul echipamentelor este de 700. Valoarea justã a utilajului la 1 ianuarie 2005 este de 430. Amortizarea cumulatã la 31 decembrie 2004 este de 500.000.000 20.000.000 u.000 u. Societatea BETA deþine utilaje amortizate dupã durate de funcþionare fiscale. Ce înregistrãri se efectueazã în fiecare din cele douã situaþii prezentate mai sus? 799.000.m.000. Valoarea justã a echipamentelor la 1 ianuarie 2005 este de 420.m.000. cu o duratã de utilitate de 10 ani.m.. Societatea ALFA alege sã aplice tratamentul de bazã prevãzut de IAS 16.000 u.000 2.000.000. – provizioanele pentru depreciere se determinã ca diferenþã între valoarea de intrare ºi valoarea justã stabilitã cu ocazia inventarierii.

Valoarea lor justã la data trecerii la IFRS este de 21. – redevenþa anualã 50. – durata contractului 5 ani.000..000 lei. Titlurile de plasament vor fi clasificate drept active financiare evaluate la valoarea justã.. evaluate la valoarea justã.000 lei.000.000.000 u. Valoarea justã a mijlocului de transport la 1 ianuarie 2005 este de 150.000 8. un provizion pentru garanþii.TESTE GRILÃ. Valoarea lor justã la data trecerii la IFRS este de 9. cu variaþiile de valoare înregistrate în capitalurile proprii.000. Întreprinderea ALFA va întocmi primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31. La 1 ianuarie 2004. ALFA a încheiat un contract de locaþie-finanþare în calitate de locatar.000 u. consideratã drept cost prezumat potrivit excepþiei facultative prevãzute de IFRS 1. . Contabilitate – experþi contabili 293 Investiþiile financiare pe termen scurt conþin: – valori în lei – Elemente Titluri de plasament evaluate la cost Titluri de plasament evaluate la valoarea justã Acþiuni proprii Total Data trecerii la IFRS 3. – ALFA garanteazã o valoare rezidualã de 10.000 5.000. la sfârºitul contractului. F trebuia sã recunoascã. în urmãtoarele condiþii: – obiectul contractului – un mijloc de transport.000 Interesele de participare vor fi considerate active financiare disponibile pentru vânzare. Ce ar trebui sã înregistreze societatea ALFA la data trecerii la IFRS? 801. potrivit IAS 39. Societatea M a achiziþionat 100% acþiunile societãþii F la 1 ianuarie 2004.000. – rata implicitã a contractului este de 10%.000. cu variaþiile de valoare în contul de profit ºi pierdere. potrivit IAS 37.12.m.2006 (cu un an de cifre comparative).000 u. Ce înregistrãri efectueazã societatea Alfa la data trecerii la IFRS? 800.m..000. (plãtibilã la sfârºitul anului).m. ALFA a contabilizat contractul ca o locaþie operaþionalã.

potrivit IAS 37.m. La 31 decembrie 2004. La 1 ianuarie 2004. Ce înregistrãri efectueazã BETA la data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2005) dacã aplicã retrospectiv prevederile IAS 16 ºi IAS 12? 804.000. Cota de impozitare este de 16%.m. Cea mai bunã estimare a datoriei la data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2005) este de 675.000. provizionul nu a fost recunoscut nici în situaþiile individuale ale lui F.294 TESTE GRILÃ. F trebuia sã recunoascã.m.. BETA nu a înregistrat impozite amânate.000. Cea mai bunã estimare a datoriei la data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2005) este de 250.000.m.000.m. BETA a contabilizat amortizarea dupã durate de funcþionare fiscale (durata de funcþionare a echipamentului fiind de 5 ani).000 u.m.. nici în conturile consolidate.000.000. cu sume comparative pentru un an. Societatea M va prezenta primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006. cu 100.000 u. Societatea M a achiziþionat 100% acþiunile societãþii F la 1 ianuarie 2004. M a contabilizat contractul dupã metoda .000 u.000 u. M a încheiat un contract ce are ca obiect construirea unui pod care urmeazã a fi finalizat în octombrie 2006. Dupã reglementãrile contabile anterioare. un provizion pentru garanþii. Potrivit reglementãrilor anterioare. la 30 iunie 2003.000 u. BETA alege sã aplice tratamentul de bazã al IAS 16 ºi estimeazã o duratã de utilitate de 8 ani ºi o valoare rezidualã de 10.m. cheltuielile estimate pânã la finalizarea contractului 1. Care sunt înregistrãrile contabile necesare în vederea întocmirii bilanþului consolidat de deschidere dacã se aplicã excepþia facultativã prevãzutã de IFRS 1? 803.000. Potrivit referenþialului anterior.000 u. nici în conturile consolidate. cheltuielile efectuate în contul contractului au fost de 400.000 u. Societatea BETA deþine un echipament care a fost achiziþionat.m.000 u. provizionul nu a fost recunoscut nici în situaþiile individuale ale lui F.000.000.200. Cea mai bunã estimare a datoriei la 1 ianuarie 2003 este de 700. iar veniturile din contract au fost estimate la 2.m. Contabilitate – experþi contabili Cea mai bunã estimare a datoriei la 1 ianuarie 2003 este de 300. Dupã reglementãrile contabile anterioare..000 u. Care sunt înregistrãrile contabile necesare în vederea întocmirii bilanþului consolidat de deschidere dacã se aplicã retrospectiv IFRS 3? 802.

Din conversia unei operaþii în strãinãtate.000 u. potrivit referenþialului contabil anterior. BETA deþine utilaje amortizate dupã durate de funcþionare fiscale. Fondul comercial negativ este reluat la venituri în 10 ani. Politica de amortizare nu este conformã cu IAS 16.000. Amortizarea cumulatã determinatã cu ajutorul unor estimãri efectuate potrivit IAS 16 ar fi de 600.m..000 u.m..2006 (cu un an de cifre comparative). Costul echipamentelor este de 900.000 u.m. M ar trebui sã contabilizeze contractul dupã metoda gradului de avansare a lucrãrilor. a rezultat o rezervã din conversie pozitivã de 100. – valoarea justã a datoriilor (inclusiv impozitul amânat) identificate 700. Ce ar trebui sã înregistreze societatea M la data trecerii la IFRS? 805.12.000. Data trecerii la IFRS este 1 ianuarie 2005.000 u. la 1 ianuarie 2005.000 u. Potrivit IAS 11. În ianuarie 2002.000 u.000. cu sume comparative pentru un an. Întreprinderea ALFA va întocmi primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31.TESTE GRILÃ. Valoarea justã a echipamentelor. este de 320.m.m. Întreprinderea BETA va întocmi primele situaþii financiare potrivit IFRS la 31 decembrie 2006. Amortizarea cumulatã la 31 decembrie 2004 este de 800.000. Societatea-mamã M va prezenta primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006.000. Contabilitate – experþi contabili 295 finalizãrii lucrãrilor.m..000 u.000.000.000 u. datã la care se întocmeºte ºi bilanþul de deschidere. Ce înregistrare efectueazã BETA în vederea întocmirii bilanþului de deschidere dacã nu aplicã excepþia facultativã prevãzutã de IFRS 1? 807.m. M a achiziþionat 70% din acþiunile unei societãþi F în urmãtoarele condiþii: – – costul de achiziþie 100..000. Ce înregistrare trebuie sã efectueze ALFA la data trecerii la IFRS dacã aplicã excepþia facultativã prezentatã de IFRS 1? 806.m. Ce înregistrare efectueazã M în vederea întocmirii bilanþului consolidat de deschidere? . valoarea justã a activelor identificate în momentul achiziþiei 900.

fãrã opþiunea de conversie. Rata dobânzii pentru un împrumut echivalent pe 10 ani.. 810.N+9 ºi cupon plãtibil anual de 10%. Rata dobânzii pentru un împrumut echivalent pe 10 ani.12. dacã pânã la scadenþã niciun obligatar nu-ºi exercitã opþiunea de conversie. calculaþi ºi înregistraþi impozitul amânat. cu scadenþa la 31.000 lei.12. cu scadenþa la 31. raportul de conversie fiind de 3 acþiuni pentru o obligaþiune.N. societatea ALFA emite 1. cu scadenþa la 31. Dacã dobânda deductibilã fiscal este reprezentatã de fluxul monetar (calculat pe seama ratei de 10%).N+9 ºi cupon plãtibil anual de 10%. la 31. fãrã opþiunea de conversie. este de 11%.000 .12. La 01. societatea ALFA emite 1.000 lei.296 TESTE GRILÃ. 809.000 50.000 de obligaþiuni convertibile la valoarea nominalã de 20. Presupunem cã la 31. 811. Valoarea nominalã a unei acþiuni este 1. Care sunt înregistrãrile efectuate de societatea ALFA cu ocazia conversiei? Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat pentru componenta de datorie pe perioada rãmasã. este de 11%. Obligaþiunile sunt convertibile în acþiuni ordinare.000 250. Obligaþiunile sunt convertibile în acþiuni ordinare. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea ALFA. raportul de conversie fiind de 3 acþiuni pentru o obligaþiune.000 lei.01. Contabilitate – experþi contabili 808. Obligaþiunile sunt convertibile în acþiuni ordinare.N.N (în mii lei): Informaþii Imobilizãri corporale (1) Creanþe clienþi (2) Dobânzi de încasat (3) Valoare contabilã 900.12.. fãrã opþiunea de conversie.N.01. este de 11%. dacã pânã la scadenþã niciun obligatar nu-ºi exercitã opþiunea de conversie.01. raportul de conversie fiind de 3 acþiuni pentru o obligaþiune.N+9 ºi cupon plãtibil anual de 10%. Rata dobânzii pentru un împrumut echivalent pe 10 ani. La 01.N+3 deþinãtorii a 100 de obligaþiuni îºi exercitã opþiunea de conversie. Efectuaþi înregistrãrile la emitent conform IAS 32. societatea ALFA emite 1.000 de obligaþiuni convertibile la valoarea nominalã de 20.000 lei.000 de obligaþiuni convertibile la valoarea nominalã de 20. La 01.12.

4) Dividendele de încasat nu sunt impozabile. 10) Amenzile nu sunt deductibile fiscal. Redevenþa anualã de 75.000 mii lei.000 Provizion pentru dezafectarea unei clãdiri (6) 20.000 mii lei ºi existã un provizion pentru depreciere constituit de 30.000 Datorii din contracte de leasing financiar (9) 270.000 lei).000 Împrumut în valutã (8) 120.N 1 euro = 40.000 Echipamente finanþate prin contracte de leasing financiar (9) 250..12. contractul este considerat leasing operaþional. s-au înregistrat cheltuieli cu dobânzile de 45. 7) Cheltuielile de dezvoltare sunt deductibile fiscal la momentul plãþii ºi amortizate pe 5 ani contabil.250 mii lei ºi cheltuieli cu amortizarea de 50.000 Cheltuieli de dezvoltare (7) 25.000 Dobânzi de platã (3) 145.000 Provizion pentru garanþii acordate clienþilor (5) 45. 5) Provizionul pentru garanþii acordate clienþilor nu este deductibil fiscal. Contabilitate – experþi contabili 297 Informaþii Valoare contabilã Dividende de încasat (4) 60. Calculaþi diferenþele temporare impozabile ºi diferenþele temporare deductibile conform IAS 12.000 euro (curs la data contractãrii 1 euro = 44. 3) Dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciþiul în care vor fi încasate/ plãtite. 6) Provizionul pentru dezafectarea clãdirii a fost capitalizat conform IAS 16 la momentul recunoaºterii iniþiale a acesteia ºi nu este deductibil fiscal.000 Amenzi de plãtit (10) 10.000 1) 2) Baza fiscalã pentru imobilizãrile corporale este de 800.000 mii lei (nedeductibil fiscal). Din punct de vedere fiscal. 9) În conformitate cu IAS 17. 8) Împrumutul în valutã este în valoare de 3. la 31. Câºtigul din diferenþe de curs este impozabil la momentul realizãrii.000 mii lei nu a fost plãtitã pânã la sfârºitul exerciþiului N.000 mii lei.000 lei.. . Creanþele clienþi au o valoare brutã de 280.TESTE GRILÃ.

10. Etapele realizãrii contractului sunt: – la 10.10. Contabilitate – experþi contabili 812. – la 31.N+2 au loc livrarea ºi facturarea.000 20.000 u. reevaluarea nu este recunoscutã. Despre o categorie de utilaje se cunosc urmãtoarele informaþii (în mii lei): Informaþii Valoarea la 01.. Lucrãrile trebuie terminate pânã la data de 10.12.000 5..m.. Efectuaþi înregistrãrile corespunzãtoare conform IAS 11 ºi IAS 12. preþul de livrare este de 440. 814.000 La 31..000 . Cota de impozit pe profit este de 16%.m.000 (40.000 u.N costul lucrãrilor în curs este de 100.m.000.01.m.000) 140.000 u.000.000 u. la 300.000.000.000 u.10.000..N+2.000 400.N+1 18. iar costul. Calculaþi ºi înregistraþi impozitul amânat la 31.12.N.N Valoarea contabilã 250..000 (25.000.000 u.. întreprinderea a reevaluat utilajele.000 u.000.12. 813. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind activele ºi datoriile societãþii ALFA la sfârºitul exerciþiului N+1: – u.000 2.N (–) Amortizarea anului N (=) Valoarea la 31.12.000) 225.12. Societatea ALFA s-a angajat prin contract sã construiascã o clãdire.m.298 TESTE GRILÃ.N se semneazã contractul.N+1 costul lucrãrilor este de 275. – la 10.m. de 350. Fiscul recunoaºte rezultatul contractului la terminarea lucrãrilor. Întreprinderea utilizeazã pentru evaluarea ºi contabilizarea contractului metoda gradului de avansare a lucrãrilor.000 mii lei. ºi se estimeazã un cost de 200.000 Baza fiscalã 180. iar costul efectiv.. – Active ºi datorii Cheltuieli de dezvoltare (1) Imobilizãri corporale (2) Clienþi (3) Cheltuieli înregistrate în avans (4) Alte active (5) Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli (6) Amenzi de plãtit (7) Alte datorii (5) Situaþia la 31. Din punct de vedere fiscal.12.m.000 20.000.000 4.m.000 640. – la 31.000 u. se stabileºte un preþ de livrare revizuibil de 300. preþul contractului este revizuit la 360.N conform IAS 12.m. valoarea reevaluatã fiind de 300.

3) La 31.000 lei pentru care constituie un provizion nedeductibil fiscal. cheltuielile de dezvoltare au fost deductibile în anul angajãrii lor (N). Managerii au decis amortizarea acestora prin metoda linearã. 7) Amenzile nu sunt deductibile fiscal.N+1. La sfârºitul exerciþiului N+1. ALFA se aflã în litigiu cu un client. Provizionul este reluat în exerciþiul N+2. pe o duratã de 5 ani. 4) Cheltuielile înregistrate în avans reprezintã o chirie plãtitã pe 5 ani ulteriori exerciþiului N+1.000 lei ºi sunt amortizate contabil în 7 ani. Durata de amortizare contabilã este de 5 ani. Din punct de vedere fiscal cheltuielile se amortizeazã în 5 ani.000 lei. iar cea fiscalã. Managementul estimeazã la sfârºitul exerciþiului cã despãgubirile ce vor fi plãtite de ALFA se ridicã la 4. 5) Pentru posturile „Alte active” ºi „Alte datorii” nu existã diferenþe între contabilitate ºi fiscalitate.000 lei. de 4 ani.000.000 lei.000. Calculaþi diferenþele temporare impozabile ºi diferenþele temporare deductibile la 31.000.12. care au fost capitalizate în conformitate cu prevederile normei IAS 38.000.12. Utilajele au fost achiziþionate. la începutul exerciþiului N-1. deductibilã la momentul în care are loc fluxul monetar. 2) Imobilizãrile corporale cuprind clãdiri ºi utilaje.000 lei ºi un provizion pentru depreciere nedeductibil fiscal. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind activele ºi datoriile societãþii ALFA la 31..N+1 creanþele clienþi aveau o valoare brutã de 25. Din punct de vedere fiscal.000.TESTE GRILÃ. Clãdirile au fost achiziþionate la începutul exerciþiului N la un cost de 700. Durata de amortizare fiscalã este de 10 ani.000. 815. 8) La începutul exerciþiului N+1 ALFA a imputat contului de profit ºi pierdere costurile unui proiect de cercetare în valoare de 20. clãdirile sunt reevaluate în conformitate cu IAS 16 la 600. Contabilitate – experþi contabili 299 1) La începutul exerciþiului N s-au angajat cheltuieli de dezvoltare în valoare de 30.000. cu 100.000 lei.N+2: .12. Cheltuielile cu amenzile au fost angajate în exerciþiul N+1. 6) În cursul exerciþiului N+1..

Provizionul este reluat în exerciþiul N+2.000.000 lei.000. Durata de amortizare contabilã este de 5 ani. care au fost capitalizate în conformitate cu prevederile normei IAS 38.000.000.000.000 300.000 lei ºi sunt amortizate contabil în 7 ani.000.000 2.. – Active ºi datorii Cheltuieli de dezvoltare (1) Imobilizãri corporale (2) Clienþi (3) Cheltuieli înregistrate în avans (4) Alte active (5) Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli (6) Amenzi de plãtit (7) Donaþii (7) Alte datorii (5) Situaþia la 31.000.N+1. la începutul exerciþiului N-1.000 lei.000 1) La începutul exerciþiului N s-au angajat cheltuieli de dezvoltare în valoare de 30.000 lei. deductibilã la momentul în care are loc fluxul monetar..000. cheltuielile de dezvoltare au fost deductibile în anul angajãrii lor (N). .000 15. pe o duratã de 5 ani.000.12. Managementul estimeazã la sfârºitul exerciþiului cã despãgubirile ce vor fi plãtite de ALFA se ridicã la 4. Durata de amortizare fiscalã este de 10 ani.000.000. 2) Imobilizãrile corporale cuprind clãdiri ºi utilaje. 6) În cursul exerciþiului N+1 ALFA se aflã în litigiu cu un client. Din punct de vedere fiscal. iar cea fiscalã.000 4. Managerii au decis amortizarea acestora prin metoda linearã. Contabilitate – experþi contabili – u.000 500.000. pentru care constituie un provizion nedeductibil fiscal din care suma de 1.000. Clãdirile au fost achiziþionate la începutul exerciþiului N la un cost de 700. 5) Pentru posturile „Alte active” ºi „Alte datorii” nu existã diferenþe între contabilitate ºi fiscalitate. de 4 ani. Utilajele au fost achiziþionate.000 lei este reluatã la venituri în execiþiul N+2. creanþele clienþi aveau o valoare brutã de 25.N+2 12. 3) La 31.000.000. La sfârºitul exerciþiului N+1 clãdirile sunt reevaluate în conformitate cu IAS 16 la 600.300 TESTE GRILÃ.m.000 25.12.000 3. 4) Cheltuielile înregistrate în avans reprezintã o chirie plãtitã pe 5 ani ulteriori exerciþiului N+1.000 lei ºi un provizion pentru depreciere nedeductibil fiscal. cu 100.000.000 lei.000 1.

TESTE GRILÃ. iar costurile de emisiune a obligaþiunilor se ridicã la 37. iar cele cu donaþiile. Prima de rambursare a împrumutului se amortizeazã dupã metoda dobânzii efective.000 lei/obligaþiune.000 lei pe 7 ani. Din punct de vedere fiscal cheltuielile se amortizeazã în 5 ani. 817. În cursul exerciþiului N. pe 1 iunie. rata dobânzii anualã 9%. un credit bancar pe termen lung de 50. Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat pentru împrumutul obligatar (rata efectivã a dobânzii este de 10%).000. Calculaþi costul îndatorãrii pentru societatea Alfa conform IAS 23 ºi efectuaþi înregistrãrile corespunzãtoare exerciþiului N ºtiind cã acesta afecteazã contul de profit ºi pierdere. La rândul sãu. în exerciþiul N+2. Identificaþi pãrþile afiliate ale societãþii A conform IAS 24. 50% din acþiunile societãþii D pe care o controleazã în comun cu un alt acþionar.000 lei. pe 1 ianuarie emite un împrumut obligatar cu urmãtoarele caracteristici: 1.12.236 lei. Cheltuielile cu amenzile au fost angajate în exerciþiul N+1. 8) La începutul exerciþiului N+1.. durata împrumutului 5 ani. rata dobânzii anualã 8%. societatea B deþine urmãtoarele investiþii: – – – 70% din capitalul social al filialei C.. Contabilitate – experþi contabili 301 7) Amenzile ºi donaþiile nu sunt deductibile fiscal. un credit bancar pe termen scurt pe o duratã de un an. Societatea A deþine 60% din capitalul societãþii B asupra cãreia exercitã o influenþã semnificativã. O parte din amenzi au fost plãtite în N+2. 30% din acþiunile societãþii E asupra cãreia exercitã o influenþã semnificativã. Dobânda se plãteºte în fiecare an pe 1 ianuarie.900 lei/obligaþiune. 816.000 lei/ obligaþiune. de 2. preþul de rambursare 11. Calculaþi diferenþele temporare impozabile ºi diferenþele temporare deductibile la 31.000.000 lei.N+2. societatea Alfa a contractat urmãtarele datorii: – – – pe 1 februarie. . preþul de emisiune 9.000.000 obligaþiuni emise cu o valoare nominalã de 10. rata dobânzii anualã 10%. ALFA a imputat contului de profit ºi pierdere costurile unui proiect de cercetare în valoare de 20.

000 lei. Identificaþi pãrþile afiliate ale grupului conform IAS 24. . Alfa colecteazã informaþiile referitoare la valoarea justã. lei ºi societãþii C. La sfârºitul exerciþiului N creºte gradul de recuperare a creanþei la 90%. lei. 48. 5% din acþiunile societãþii M ºi 50% din acþiunile societãþii T (care este controlatã în comun cu statul francez). Societatea A ºi societatea B deþin control comun asupra societãþii C.8% din acþiunile societãþii B.302 TESTE GRILÃ. societatea Alfa schimbã politica referitoare la imobilizãrile corporale. durata de viaþã utilã. provizionul a fost estimat la 357. care îi conferã dreptul sã numeascã 3 din cei 5 membri în Consiliul de administraþie. Dnul Georgescu Dan este managerul societãþii S ºi nepotul dnei Popescu Elena. lei ºi faþã de societatea C. în valoare de 2 mld. În exerciþiul N-1.12. Alfa nu colecta informaþiile pentru aplicarea abordãrii pe componente.. Contabilitate – experþi contabili 818. întreprinderea trebuie sã revizuiascã estimarea. lei. Deoarece în exerciþiul N sunt cunoscute noi informaþii. Pe baza informaþiilor disponibile la 31. Alfa va aplica abordarea pe componente pentru amortizarea imobilizãrilor corporale ºi tratamentul alternativ din IAS 16 (reevaluarea). Ce informaþii ar trebui sã publice societatea A în situaþiile financiare conform IAS 24? 820. În exerciþiul N-1. Societatea A vinde mãrfuri societãþii B în valoare de 4 mld. pentru deprecierea unei creanþe clienþi a fost constituit un provizion de 357. În exerciþiul N. Dna Popescu Elena este managerul grupului ºi fiica fondatorului grupului.. 819.000 lei. Începând cu exerciþiul N. La sfârºitul exerciþiului societatea A are o creanþã faþã de societatea B în valoare de 1 mld. Se cunosc urmãtoarele informaþii cu privire la grupul ABC: Societatea-mamã X deþine 100% acþiunile societãþii S. Anterior exerciþiului N. în valoare de 5 mld.N este necesar un provizion pentru deprecierea creanþei în valoare de 642. Dnul Ionescu Ion (fiul vitreg al dnei Popescu) deþine 51.2% din acþiunile societãþii B ºi dreptul de a numi preºedintele consiliului de administraþie.600 lei. Ce înregistrãri se efectueazã în exerciþiul N conform IAS 8? 821. valoarea rezidualã ºi valoarea amortizabilã pe componente.

care este deversat ºi genereazã cheltuieli pentru prevenirea poluãrii mediului. În exerciþiul N+1 Alfa a înregistrat venituri din vânzarea mãrfurilor de 200. cheltuieli cu mãrfurile de 30. cheltuieli cu amortizarea 10. conform IAS 8? Ce informare va face societatea Alfa în notele explicative? 822.000 lei. cheltuieli cu amortizarea de 25.000 lei.000 lei.000.000 lei.000) Valoarea netã contabilã 175.000 lei. În exerciþiul N Alfa a raportat venituri din vânzarea mãrfurilor de 180.000.000 lei.000.. cheltuieli cu mãrfurile de 15. Cota de impozit pe profit a fost de 16%.000. Din procesul de producþie se obþin. un produs secundar PS care poate fi vândut dupã ce este supus unui tratament ºi un deºeu D. situaþia variaþiei capitalurilor proprii ºi efectul corecþiei erorii asupra exerciþiului N.000. are un capital social de 20.000 lei ºi nu are alte componente ale capitalurilor proprii în afara rezultatului reportat.000.600.600. În exerciþiul N soldul iniþial al rezultatului reportat a fost de 20.000 lei. MP2 ºi MP3. cheltuiala cu impozitul pe profit 22.000 lei.000 lei.000.000.000. . Alfa nu înregistreazã alte venituri sau alte cheltuieli. 823.000. de asemenea.TESTE GRILÃ. Contabilitate – experþi contabili 303 La sfârºitul anului N-1 se cunosc urmãtoarele informaþii: Costul imobilizãrilor corporale 250.000.000 La începutul exerciþiului N sunt colectate urmãtoarele informaþii: – valoarea justã a imobilizãrilor corporale 200. fãrã valoare.000 lei (ca urmare a unei erori de calcul).000 lei ºi o cheltuialã cu impozitul pe profit de 25.000 Amortizarea cumulatã (75. Prezentaþi contul de profit ºi pierdere pentru exerciþiile N ºi N-1 retratat. Ce efecte va avea schimbarea de politicã asupra situaþiilor financiare. – cota de impozitare este de 16%.000.000 Cheltuiala cu amortizarea pentru exerciþiul N calculatã pe baza politicii contabile anterioare 15.000 lei în loc de 15. În exerciþiul N+1 societatea Alfa a descoperit cã în exerciþiul N a înregistrat amortizarea unui utilaj de 10. iar soldul final a fost de 34. Întreprinderea BETA fabricã un singur produs finit PF pentru care sunt necesare trei materii prime MP1.000.000 lei.400. profit 117.. – cheltuiala cu amortizarea calculatã pe baza abordãrii pe componente 20.

000 Valoarea producþiei în curs la sfârºitul perioadei 27.600.000 lei. PS este tratat pentru a putea fi comercializat. produsul secundar PS ºi deºeul D.000. operaþie în urma cãreia se obþine produsul finit PF.000.000. amortizate pe 5 ani contabil. Se cunosc urmãtoarele informaþii: Costul produsului intermediar PI Costul materiilor prime consumate este de: 292.000 Costul eliminãrii deºeului D (ce s-ar obþine în condiþii normale) 3.000. creanþe clienþi în valoare brutã de 5.000.000 nedeductibil fiscal. împrumut acordat unei filiale de 10.250.500.871.000.538.000 lei (nu existã provizion pentru depreciere). stocuri în bilanþ în valoare de 10.000 lei deductibile la vânzare. creanþe clienþi în valoare de 5.304 TESTE GRILÃ.573. Calculaþi baza fiscalã pentru urmãtoarele active conform IAS 12: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) dobândã de primit (creanþã) de 2.. creanþe clienþi în valoare brutã de 5.500.. MP1 este prelucratã ºi se obþine produsul intermediar PI1 care este transferat fãrã stocaj în secþia 2. 824.500. provizion pentru depreciere deductibil fiscal de 500.000 lei cu un provizion de 500. – în Secþia 4.000 Costul manoperei directe în secþia S2 20.000. – în Secþia 2.000.428.000 lei neimpozabile.000 Cheltuieli indirecte ale secþiei S2 încorporabile 4.5 Valoarea realizabilã netã a produsului secundar PS 5. . – în Secþia 3.000 M3 1. cheltuieli de dezvoltare de 25.857 M2 4.000.57 Valoarea producþiei în curs la începutul perioadei 12. Contabilitate – experþi contabili Procesul de producþie se desfãºoarã dupã urmãtoarea schemã: – în Secþia 1. dividende de primit de 2.000 lei.242.000 lei impozabilã la încasare. D este supus unui proces de epurare înainte de a fi deversat.000 lei. la PI1 se adaugã MP2 ºi MP 3.000 lei deductibile fiscal la momentul plãþii.000 Calculaþi costul produselor finite conform IAS 2.

000. Societatea M deþine 30% din acþiunile societãþii SA care au fost achiziþionate în momentul constituirii societãþii la costul de 300.000.000 lei..12.000 lei. Câºtigul din diferenþe de curs este impozabil la momentul realizãrii. La data achiziþiei capitalurile proprii ale societãþii SA se prezintã astfel: Elemente Capital social Rezerve din reevaluare Rezultatul reportat Rezultat Total capitaluri proprii Valori 100.m.000.000 10.000. 827. Contabilitate – experþi contabili 305 9) echipament achiziþionat cu 100.000 10.000 lei). amortizare fiscalã cumulatã 40.000 lei.000.000 lei.000 20.000 lei. La 31.000.000 u. 10) teren achiziþionat la un cost de 80.000. nedeductibile fiscal.TESTE GRILÃ.000 lei.000 Contabilizaþi reevaluarea titlurilor SA dupã metoda punerii în echivalenþã.000 . Societatea M a achiziþionat la 30 iunie N 30% din acþiunile societãþii SA la un cost de 60. 825.000 euro (curs la data contractãrii 1 euro = 40.m. curs la 31. Câºtigul impozabil la cesiune egal cu încasãri din cesiune – cost. 826. nedeductibil fiscal.000 lei.000.000.000 u.000 200. 3) împrumut în valutã în valoare de 2. valoare netã contabilã 70.12. 5) venit înregistrat în avans din vânzarea bunurilor pe credit în valoare de 5. 4) amenzi ºi penalitãþi de plãtit de 5.000 lei. recunoscutã fiscal la momentul încasãrii.N 1 euro = 39.000 100.000 lei. 6) chirie încasatã în contul exerciþiilor viitoare de 5. 2) provizion pentru garanþii acordate clienþilor de 6. Calculaþi baza fiscalã pentru urmãtoarele datorii conform IAS 12: 1) credit bancar de 3..000.000 lei.N capitalurile proprii ale societãþii SA se prezintã astfel: Elemente Capital social Rezerve Rezultat Valori 1. recunoscut fiscal la momentul încasãrii creanþei.000 140.

m ºi construcþiilor de 20. societatea M vinde societãþii F mãrfuri la preþul de 700.m.000 u.N.m.m.000 Calculaþi fondul comercial ºi contabilizaþi reevaluarea titlurilor SA dupã metoda punerii în echivalenþã.12. Durata de viaþã rãmasã a construcþiilor este de 20 ani.000 u.000 40. în care deþine 80% din capital la preþul de 900.. Ce înregistrãri sunt necesare în vederea întocmirii situaþiilor financiare consolidate ºtiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri? Justificaþi necesitatea acestora.m.m. La 31..200. În cursul exerciþiului N. Societatea M deþine 70% din acþiunile societãþii F.000 u.). societatea M a vândut filialei sale F un echipament în urmãtoarele condiþii: – preþ de vânzare: 50.000 u. Ce înregistrãri sunt necesare în vederea întocmirii situaþiilor financiare consolidate ºtiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri? Justificaþi necesitatea acestora.m. La 31. Cota de impozit pe profit este de 16%. (costul de achiziþie a mãrfurilor pentru societatea M este de 600.000 u.000 30.N în bilanþul lui F existã o datorie neplãtitã cãtre societatea F de 400. La 31. .m.000 180. 830. Mãrfurile nu au fost vândute de societatea F pânã la 31.000 u. În cursul exerciþiului N. Contabilitate – experþi contabili Cu ocazia achiziþiei se identificã un plus de valoare aferente terenurilor de 20. Mãrfurile sunt vândute de cãtre societatea F unui client din exteriorul grupului la preþul de vânzare de 1.000 10.12. Costul de achiziþie al mãrfurilor vândute a fost de 500.306 TESTE GRILÃ. La 30 iunie N. societatea-mamã M vinde un stoc de marfã filialei sale F.N în bilanþul societãþii F existã o datorie nedecontatã faþã de furnizorul M în sumã de 100. Cota de impozitare este de 16%.N capitalurile proprii ale societãþii SA se prezintã astfel: Elemente Capital social Rezerve din reevaluare Rezultatul reportat Rezultat Total capitaluri proprii Valori 100.000 u. 829.000 u. 828.000 u.000.12.m.12.

N capitalurile proprii ale societãþii F. – pierderea exerciþiului: (1. dupã eliminarea operaþiilor reciproce. – pierderea exerciþiului: (100. Durata de viaþã utilã rãmasã este de 10 ani.000 u. Contabilitate – experþi contabili 307 – valoarea contabilã: 60.000).000. se prezintã astfel: – capital social: 1.000).000 u. La 31. – total capitaluri proprii: 600. Efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F între societateamamã ºi minoritari ºi eliminaþi titlurile societãþii F. Societatea M a achiziþionat 75% din acþiunile societãþii F la data constituirii acesteia la costul de 750.000). – total capitaluri proprii: (100. – pierdere reportatã: (800.100.12. – pierdere reportatã: (300.m. Efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F între societatea-mamã ºi minoritari ºi eliminaþi titlurile societãþii F. se prezintã astfel: – capital social: 900. dupã eliminarea operaþiilor reciproce.. Cota de impozit pe profit este de 16%.12. 832. dupã eliminarea operaþiilor reciproce. Ce înregistrãri sunt necesare în vederea întocmirii situaþiilor financiare consolidate ºtiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri? Justificaþi necesitatea acestora.000. Societatea M a achiziþionat 70% din acþiunile societãþii F la data constituirii acesteia la costul de 700.000.000).m. Filiala F amortizeazã echipamentul linear. 833.000).000).TESTE GRILÃ.000.000). . – amortizarea cumulatã: 30. Societatea M a achiziþionat 55% din acþiunile societãþii F la data constituirii acesteia la costul de 495.000 u. – total capitaluri proprii: (60.000.12.. La 31. – pierderea exerciþiului: (160.N capitalurile proprii ale societãþii F. Contravaloarea echipamentului a fost plãtitã integral de filiala F.000.000.000.N capitalurile proprii ale societãþii F. se prezintã astfel: – capital social: 1.m. La 31. 831.

(costul de achiziþie al mãrfurilor pentru societatea F este de 600.12. La 31. societatea F vinde societãþii M mãrfuri la preþul de 500.12. Societatea M nu are intenþia de a se dezangaja financiar pentru partea negativã a capitalurilor proprii.000.000 u. Mãrfurile nu au fost vândute de M pânã la 31.000).000).N ºi la 31.12. – pierdere reportatã: (160. Societatea M a achiziþionat 35% din acþiunile SA la data constituirii acestei societãþi la costul de 35.12.12.000.000. Valoarea justã a .N.m.m.N+1 capitalurile proprii ale societãþii F dupã eliminarea operaþiilor reciproce se prezintã astfel: – capital social: 1.000).308 TESTE GRILÃ.m. – pierderea reportatã: (1. – total capitaluri proprii: (60.N capitalurile proprii ale societãþii SA dupã eliminarea operaþiilor reciproce se prezintã astfel: – capital social: 100. Societatea M deþine 70% din acþiunile societãþii F.12.000 u.). – total capitaluri proprii: (60.000.000. Care sunt înregistrãrile efectuate în vederea întocmirii bilanþului consolidat? 835.000).m.. 834..N+1. Societatea M nu are obligaþia sau intenþia de a se angaja financiar pentru partea negativã a capitalurilor proprii.000. Societatea M a achiziþionat 35% din acþiunile SA la data constituirii acestei societãþi la costul de 35.000 u. – total capitaluri proprii: 20.000). În cursul exerciþiului N.000 u. La 31.N capitalurile proprii ale societãþii SA dupã eliminarea operaþiilor reciproce se prezintã astfel: – capital social: 100. – profitul exerciþiului: 120. Contabilitate – experþi contabili În exerciþiul N+1 societatea F obþine un profit de 120.m. – pierdere reportatã: (160.100.000 u. La 31. Efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F între societatea-mamã ºi minoritari ºi eliminaþi titlurile societãþii F la 31. Care sunt înregistrãrile efectuate în vederea întocmirii bilanþului consolidat? 836.

000 obligaþiuni la un preþ de 150. Alfa clasificã obligaþiunile ca disponibile pentru vânzare. Contabilitate – experþi contabili 309 stocului de mãrfuri la 31. 839.000. Preþul de achiziþie este de 97.). Dobânda este plãtibilã anual la 31 decembrie.m. rata anualã a dobânzii este de 8%. Care sunt înregistrãrile efectuate de societatea Alfa în exerciþiul N conform IAS 39? .000 u.m.N este de 570. 840.418 u.000 u. scadenþa este peste 5 ani. La 1 ianuarie N.000 u. Cota de impozit pe profit este de 16%. 7% în N+1.N. 9% în N+3./obligaþiune. preþul obligaþiunilor este de 102%.000 u.000 u. Cum a fost obþinutã rata efectivã? Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat pentru investiþia în obligaþiuni. Societatea M deþine 70% din acþiunile societãþii F. Obligaþiunile sunt rambursabile la 31 decembrie N+5 la 150. Valoarea nominalã a obligaþiunii este de 100.m. duratã rãmasã de 3 ani ºi valoare nominalã de 10.. Mãrfurile nu au fost vândute de M pânã la 31. Presupunem cã societatea Alfa achiziþioneazã obligaþiuni la 1 ianuarie N cu 92.. întreprinderea Alfa achiziþioneazã obligaþiuni cu cupon anual de 10%. Rata efectivã a dobânzii este de 11%. În cursul exerciþiului N societatea F vinde societãþii M mãrfuri la preþul de 500. Societatea Beta achiziþioneazã la începutul exerciþiului N 1.5563%.000 u. La 31 decembrie N. Dobânda efectivã este de 8. conform IAS 39./obligaþiune.000 u.m. Ce înregistrãri sunt necesare în vederea întocmirii situaþiilor financiare consolidate ºtiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri? 838.m.12. (costul de achiziþie a mãrfurilor pentru societatea F este de 600. Rata dobânzii specificatã în prospectul de emisiune este: 6% în exerciþiul N. Cum a fost obþinutã rata efectivã? Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat pentru investiþia în obligaþiuni conform IAS 39.2691674%.N este de 500.TESTE GRILÃ.m. Ce înregistrãri sunt necesare în vederea întocmirii situaþiilor financiare consolidate ºtiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri? 837. Valoarea justã a stocului de mãrfuri la 31. Beta are intenþia fermã de a deþine investiþia pânã la scadenþã.000 u. 8% în N+2.m.12. Rata efectivã a dobânzii este de 10%.12..m. Cota de impozit pe profit este de 16%.m. 10% în N+4 ºi 11% în N+5.

. Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat ºi efectuaþi înregistrãrile la 1 ianuarie N conform IAS 39. dacã Gama clasificã obligaþiunile în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare. 843. Preþul de achiziþie al obligaþiunii reprezintã 96.000. societatea Gama achiziþioneazã 1.N.000 obligaþiuni cu un cupon anual de 10% ºi valoare nominalã de 70. Obligaþiunile sunt evaluate la cost amortizat.912.000.000 lei ºi o ratã de 8% (dobânda este plãtibilã la sfârºitul fiecãrui an) la un preþ de emisiune de 90. Rata efectivã a dobânzii este de 10%.12. . Costurile de emisiune sunt de 2. Fie urmãtorul lanþ de participaþii: SM 70% 70% 55% 40% F10 F5 20% F3 60% F1 20% 40% 40% 40% F7 30% 25% F4 15% 10% F2 20% F6 F8 65% F9 Sã se calculeze procentajele de control ºi de interes deþinute de SM în societãþile din organigramã ºi sã se precizeze tipul de control ºi metoda de consolidare corespunzãtoare. Societatea Alfa emite la 1 ianuarie N obligaþiuni pe 5 ani cu o valoare nominalã de 100. Contabilitate – experþi contabili 841. Efectuaþi înregistrãrile aferente exerciþiului N.3041% din valoarea nominalã.310 TESTE GRILÃ.000 lei. obligaþiunile sunt cotate la 100%.. La 31. 842.309 lei. Pe 1 ianuarie N.000 lei.

corespunzãtoare unei vânzãri efectuate la 01.000 u.m.1 u.000 $ (cursul zilei: 3.12.m.m.08. conform IAS 21? 845.500. la nivelul sumei de 20. Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat ºi efectuaþi înregistrãrile contabile. conform IAS 39. Utilajul poate fi vândut la preþul de 100. este de 3. la închiderea exerciþiului N.m.m.12...m. duratã rãmasã de 3 ani ºi valoare nominalã de 1. privind drepturile asupra unui client strãin.000 u.N are o amortizare cumulatã de 1.000 u.000 u.11. acest utilaj a fost achiziþionat la 01.).1963%. ºi care la 01. La 31 decembrie N preþul obligaþiunilor este de 102%.. La 1 iulie N utilajul a fost avariat ca urmare a unui accident. – un teren achiziþionat la un cost de 10. – o creanþã de 8. La închiderea exerciþiului N. în casierie. – un stoc de mãrfuri cumpãrat la 30.m. 846. în exerciþiul N+1..m.m.000 $.N la un cost de 4.500.TESTE GRILÃ. Rata efectivã a dobânzii este de 12%. dar la o capacitate redusã.5 u.N-2. la 31. Preþul de achiziþie este de 95.2 u.01. Alfa clasificã obligaþiunile ca disponibile pentru vânzare. Cota de amortizare anualã este de 15%. întreprinderea Alfa achiziþioneazã obligaþiuni cu cupon anual de 10%.m.) ºi depreciat pentru 10% din valoare.N. ºi reevaluat la 31. Cum sunt evaluate aceste elemente în moneda funcþionalã.m.000 u.8 u. La 1 ianuarie N. Contabilitate – experþi contabili 311 844. La 31 decembrie N+1 preþul obligaþiunilor este de 99%. valoarea de utilitate a utilajului este de 300. iar valoarea amortizabilã a utilajului este egalã cu costul.000 $. la data achiziþiei fiind de 2. În aceste condiþii. Cursul dolarului. Ca urmare a accidentului durata de utilitate rãmasã se va reduce la 3 ani.000. Societatea Alfa deþine un utilaj achiziþionat la costul de 2. datã la care dolarul valora 3 u.18 u. Alfa dispune de o ofertã de a ceda utilajul pentru . Dobânda este plãtibilã anual la 31 decembrie.000 $.N-1.N. activele cuprind: – un utilaj a cãrui valoare netã contabilã este de 30. atunci când un dolar valora 2.04.000 $.. – suma de 1. atunci când dolarul era cotat la nivelul de 3. în N-4 (cursul dolarului.000 $. Deoarece nu sunt disponibile piesele necesare pentru a-l repara acesta este utilizat.

848..N.000 170.m.000 u. Stocurile nevândute au fost verificate ºi vor fi vândute sub numele noului produs.m.312 TESTE GRILÃ.000 35.000 25.000 u. Care sunt înregistrãrile efectuate de societatea Alfa în anul N conform IAS 16 ºi IAS 36? 847.000 80.000. . Valoarea recuperabilã pentru Alfa a fost determinatã la 30 septembrie N+1 la 120 mil.000 u. Stocurile vor fi vândute la preþul normal de vânzare (costul plus o marjã de 50%)..m.000 Societatea a vândut apa mineralã sub numele „Izvorul muntelui” dar.07.m. dar publicitatea negativã determinatã de faptul cã unii consumatori s-au îmbolnãvit ca urmare a consumului de apã mineralã a condus la pierderi neaºteptate în ultimele 6 luni. Alfa a fost profitabilã pânã în prezent. ca urmare a scandalului referitor la clienþii care s-au îmbolnãvit. La 01. Etichetarea va genera costuri de 500. Contabilitate – experþi contabili suma de 320. u. societatea ALFA oferã în locaþie un echipament societãþii BETA pe o perioadã de 4 ani. Dupã o campanie publicitarã agresivã vânzãrile au revenit la nivelul valorilor anterioare. – Elemente Brandul „Izvorul muntelui” Terenul care conþine izvorul Instalaþii de purificare ºi îmbuteliere Stocuri Valori contabile 30.000 lei/lunã. Stocurile conþin apã mineralã „Izvorul muntelui” evaluatã la costul la costul de 15 mil.m. Calculaþi ºi alocaþi deprecierea pentru unitatea generatoare de trezorerie Alfa conform IAS 36. a decis sã schimbe numele produsului în „Muntele alb”.m. Managementul societãþii Alfa nu doreºte sã schimbe utilajul cu unul nou deoarece nu crede cã pe termen lung va exista cerere pentru produsele obþinute cu ajutorul acestuia. la schimb cu un utilaj nou al cãrui cost este de 3. Chiriile sunt de 1.000. Valorile contabile la 31 decembrie N ale activelor societãþii Alfa sunt urmãtoarele: – mii u. Societatea M a achiziþionat integral în anul N-2 societatea Alfa care are ca obiect de activitate extracþia ºi vânzarea apei minerale. u.

.500.000.000.N. Care sunt înregistrãrile efectuate de BETA conform IAS 17 ºi SIC 15 „Leasing operaþional – stimulente”? 850.550..865. Anul Factor de actualizare Valoarea actualizatã (mãrimea provizionului) 457.000. La 01.000 lei peste 2 ani. Chiriile sunt de 1.000 lei ºi durata de utilizare este de 20 ani.12. Contabilitate – experþi contabili 313 Proprietarul suportã cheltuieli de cãutare a chiriaºului de 1.000 21.9569 1 Care sunt înregistrãrile efectuate de societatea Alfa conform IAS 37? .000. La 31.000 lei. ca urmare a trecerii timpului. ALFA acceptã ca acesta sã nu plãteascã chirie pentru ultimele 4 luni de contract. Pentru a stimula locatarul.5% (rata dobânzii fãrã risc pe 2 ani). Valoarea rezidualã estimatã dupã 20 ani este de 20.N juriºtii apreciazã cã ALFA va pierde cazul ºi va trebui sã plãteascã despãgubiri în valoare de 500. valoarea contabilã a provizionului creºte în fiecare perioadã. Societatea ALFA se aflã într-un litigiu cu un client.07. Pentru a stimula locatarul.000. Aceastã creºtere este recunoscutã ca o cheltuialã cu dobânda.000 lei.000 lei.000.000 20.000 lei ºi durata de utilizare este de 20 ani.000 Creºtere anualã a provizionului N N+1 N+2 0.450.500. ALFA constituie provizionul la nivelul valorii actualizate a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaþiei.000 500. Dacã se foloseºte actualizarea.91573 0.000 lei/lunã. Costul de achiziþie al instalaþiei este de 220. Valoarea rezidualã estimatã dupã 20 ani este de 20. societatea ALFA oferã în locaþie un echipament societãþii BETA pe o perioadã de 4 ani.000 478. Datoritã faptului cã efectul valorii în timp a banilor este semnificativ.TESTE GRILÃ. Rata de actualizare este de 4. ALFA acceptã ca acesta sã nu plãteascã chirie pentru ultimele 4 luni de contract. Care sunt înregistrãrile efectuate de ALFA conform IAS 17 ºi SIC 15 „Leasing operaþional – stimulente”? 849.000 lei. Costul de achiziþie al instalaþiei este de 220.585. Proprietarul suportã cheltuieli de cãutare a chiriaºului de 1.000.

000.000. Contabilitate – experþi contabili 851.000 lei. Contractul încheiat cu GAMA SA este un contract oneros deoarece beneficiile economice din contract de 27. Societatea ALFA SA semneazã pe 30 noiembrie N un contract cu societatea BETA. costul s-a dublat. În exerciþiul N+2 cazul este soluþionat. La sfârºitul exerciþiului N. Care sunt înregistrãrile efectuate de societatea Alfa conform IAS 37? 852. Societatea ALFA SA are un contract cu societatea GAMA SA sã achiziþioneze 1.000. dureazã 2 luni.000.000 lei.000 litri de benzinã cu preþul de 30. La data de 10. prin care se obligã sã-i furnizeze 5 utilaje la preþul de 100.000.000 lei.000 lei pentru contract.000.000 lei/l. Orice amânare sau anulare a contractului va determina plata unei penalitãþi de 50. La sfârºitul exerciþiului N+1.000 lei/l.000 lei sunt mai mici decât costurile inevitabile ale contractului de 30. Managementul a fãcut un anunþ public cu privire la restructurare ºi a început sã implementeze planul. ca urmare a scumpirii pieselor.000 lei. Preþul pe piaþã la benzinã este de 25.000. ALFA SA încheie un alt contract cu societatea BETA SA sã vândã benzina la preþul de 27.000 lei ºi o valoare recuperabilã (determinatã þinând cont ºi de contract) de 980. ALFA SA trebuie sã plãteascã o penalitate de 4.000 lei/utilaj. Producþia nu a început încã ºi nu au fost cumpãrate piesele necesare îndeplinirii contractului.000.000.000.314 TESTE GRILÃ.. care constã în asamblarea pieselor în utilaje cu ajutorul unui echipament special. Data livrãrii este 15 martie N+1. Ce înregistrãri efectueazã societatea ALFA conform IAS 36 ºi IAS 37? 854. consilierii juridici considerã cã este probabil ca ALFA sã plãteascã despãgubiri în valoare de 100. Ce înregistrãri efectueazã societatea ALFA conform IAS 37? 853.000 lei. despãgubirile ce vor fi plãtite sunt estimate la 120. . Societatea ALFA este pe cale de a-ºi închide magazinul din oraºul Y.000. Echipamentul necesar asamblãrii este testat pentru depreciere. Procesul de producþie.10.000 lei despãgubire.000 lei. determinând o pierdere de 35.000. în urma evoluþiei cazului..N societatea ALFA este acþionatã în justiþie de cãtre un client (BETA). Acesta are o valoare contabilã de 1. La sfârºitul anului. Pentru a rezilia contractul încheiat cu GAMA SA.000 lei/l. ALFA plãtind suma de 130.

Pânã la 31. dar se desfãºoarã negocieri cu 2 posibili chiriaºi.000. Determinaþi valoarea provizionului pentru restructurare recunoscut de societatea ALFA ºi efectuaþi înregistrarea lui.000 lei..000 lei pentru organizarea unei campanii publicitare menitã sã dezvolte o nouã imagine firmei. Societatea ALFA deþine un stoc de marfã achiziþionat la un cost de 100.12.000.N ALFA dispune de un stoc de marfã pe care doreºte sã-l lichideze ºi estimeazã cã va înregistra o pierdere. Care este tratamentul acestui eveniment conform IAS 10? 856.000. 855.000 lei.000. vitrinele ºi rafturile vor fi transportate în oraºul X unde ALFA deþine un alt magazin. La 31.000 lei.000 lei.000. managementul considerã cã ar fi mai avantajos sã subînchirieze clãdirea ºi apreciazã cã ar putea obþine o chirie anualã de 25. ca urmare a unei reacþii alergice suferite în urma utilizãrii unei creme produse .000. Pe 15 octombrie N. iar costurile de relocalizare sunt estimate la 50.000 lei. ca urmare a vânzãrii acestuia sub cost.000 lei.12. de 100.. Clãdirea în care se desfãºoarã activitatea de comercializare face obiectul unui contract de locaþie operaþionalã care are o duratã rãmasã de 10 ani ºi o chirie anualã de 30.000 lei ºi a înregistrat. Existã contracte ferme încheiate cu 2 clienþi care prevãd penalitãþi pentru întârziere sau reziliere de 50. de aceea încheie un contract cu o firmã de publicitate cãreia îi plãteºte un comision de 100.000 lei.000 lei.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 315 Restructurarea va conduce la disponibilizarea a 40 de salariaþi pentru care vor fi suportate costuri (reprezentând salarii compensatorii) de 800. Datoritã faptului cã penalitatea este semnificativã. costurile suportate de ALFA fiind de 80. O parte din agenþii comerciali folosiþi în magazin sunt trimiºi la cursuri de recalificare.000.000.TESTE GRILÃ.000 lei. La 31.N ALFA nu a subînchiriat clãdirea. Pe 15 ianuarie N+1.000.N societatea a determinat valoarea realizabilã netã a stocului la 90. Casele de marcaj. Mijloacele de transport vor fi vândute estimându-se un câºtig din cesiune de 100.000. un provizion pentru deprecierea mãrfurilor în valoare de 10.000. o clientã a deschis acþiune în justiþie împotriva societãþii. ALFA intenþioneazã sã deschidã o agenþie de turism în oraºul Y. potrivit IAS 2.000.12. Penalitatea care ar fi suportatã dacã se reziliazã contractul este de 100.000 lei.000. societatea a vândut stocul de mãrfuri la 80.000 lei. Societatea BETA este producãtoare de produse cosmetice.000.

000 lei.. Vânzarea este estimatã a avea loc peste un an ºi 3 luni. costuri estimate de 50..000 lei.000 lei. conform IAS 10? 857.000. la sfârºitul exerciþiului N+3. În exerciþiul N+2 cazul este soluþionat. Care este tratamentul acestui eveniment.000 lei. Pe 15 februarie N+1.N este clasificat ca disponibil pentru vânzare ºi evaluat la valoarea justã mai puþin cheltuielile de cesiune. Valoarea justã la 31.000. Societatea ALFA este implicatã într-un litigiu. în urma evoluþiei cazului. managementul a estimat un provizion pentru litigii în valoare de 50.N+1 conform IFRS 5 ºtiind cã efectul trecerii timpului este semnificativ? .N societatea GAMA determinã valoarea recuperabilã pentru un utilaj pe care intenþioneazã sã-l cedeze la 150. Rata dobânzii fãrã risc este de 5%.000 lei.12. La 31. Potrivit normei IAS 36. GAMA înregistreazã la aceastã datã un provizion pentru deprecierea utilajului în valoare de 50.12. costul acestuia fiind de 200. Ce înregistrare efectueazã societatea BETA la 31.12. Pe data de 24 februarie este pronunþatã sentinþa potrivit cãreia societatea ALFA trebuie sã plãteascã despãgubiri în valoare de 75.000. despãgubirile ce vor fi plãtite sunt estimate la 70. Care sunt înregistrãrile aferente exerciþiilor N ºi N+1. Contabilitate – experþi contabili de BETA.000 u.N societatea ALFA este acþionatã în justiþie de cãtre un client (BETA). GAMA trebuie sau nu sã ajusteze situaþiile financiare ale exerciþiului N? De ce? 858. La 31. La sfârºitul exerciþiului N. ALFA plãtind suma de 90.m. GAMA vinde utilajul la 100.000. Rata dobânzii lunarã este de 0.000 u. La sfârºitul exerciþiului N+1.316 TESTE GRILÃ. conform IAS 37? 859.m.8%.000 u. iar cheltuielile de cesiune sunt de 20. consilierii juridici considerã cã este probabil ca ALFA sã plãteascã despãgubiri în valoare de 50.m.000. La data de 10.000.12.000 lei. Care sunt înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N+2 conform IAS 37? 860. în urma discuþiei cu avocatul societãþii.N este de 300. Societatea BETA deþine un echipament care la 31.000.m.000.000 lei.000 lei.000 u.12.N.10. despãgubire. Juriºtii apreciazã cã firma va suporta.

1. societatea ALFA a clasificat un utilaj ca deþinut în vederea vânzãrii.000 lei. Ce înregistrare se efectueazã la 1 septembrie N. determinaþi valoarea bilanþierã a activelor imobilizate.m.000 u.N societatea BETA a aprobat un plan de vânzare a unui grup de active ºi a iniþiat acþiuni de gãsire a unui cumpãrãtor..TESTE GRILÃ. conform IFRS 5? La ce valoare va fi evaluat utilajul? 863. furnizori-debitori: 64. Din grupul de active fac parte: – un teren care are o valoare netã contabilã de 400. Valoarea justã mai puþin cheltuielile de cesiune este la sfârºitul exerciþiului N-1 de 78.. utilajul avea o valoare brutã de 102.500. conform OMFP nr.000. construcþii: 954.752/2005: – – – – – – – – împrumuturi acordate pe termen lung: 653.000 lei (în urma testului de depreciere efectuat la 31.N). Se estimeazã o valoare justã mai puþin cheltuielile de cesiune pentru grupul de active de 1. amortizare cumulatã de 20.000 lei. La data clasificãrii. provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli: 65.m.000 lei. investiþii financiare pe termen scurt: 68. materiale consumabile: 268.000 lei. – o clãdire evaluatã la 1.m.000.12.350 u..850 u.000 lei.000.000 u. – stocuri evaluate la valoarea realizabilã netã conform IAS 2 „Stocuri” de 25.12.125 u. La 1 septembrie N utilajul înceteazã a mai fi clasificat ca deþinut în vederea vânzãrii ºi are o valoare recuperabilã de 70. Contabilitate – experþi contabili 317 861.000.000 lei.750 u...m.m.900. amortizarea construcþiilor: 354. duratã de viaþã utilã rãmasã de 8 ani ºi o valoare rezidualã de 2.m. provizioane pentru deprecierea împrumuturilor acordate pe termen lung: 15..m.. 862..000 lei.000 u. . Pe baza urmãtoarelor informaþii.000 lei. Determinaþi ºi alocaþi pierderea de valoare identificatã conform IFRS 5 pentru grupul de active..m. La sfârºitul exerciþiului N-1.000 u.. a activelor circulante ºi a capitalurilor proprii. La 31.

capital social: 800.000.000.000. subvenþii pentru investiþii: 65. cheltuieli cu personalul 180.000. Dispunem de urmãtoarele informaþii cu privire la societatea ALFA (sumele sunt exprimate în mii lei): venituri din vânzarea produselor finite 500..000..000.m.000 100.000 150.000..000.000.m.. TVA colectatã 152.m.318 TESTE GRILÃ. cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale 20. Contabilitate – experþi contabili – – – – – – – rezerve: 280.000.000.. Calculaþi costul vânzãrilor ºi cheltuielile administrative conform IAS 1.000 Cheltuieli administrative (sumele sunt exprimate în mii lei): cheltuieli cu redevenþe. cheltuieli cu dobânzile 75. cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale 220.000. cheltuieli cu diferenþele de curs valutar 165. cheltuieli cu personalul 30. venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri 120.000.000.000.000 u.000.000. cheltuieli cu redevenþe ºi chirii 15. ieºiri de produse finite 580. venituri din diferenþe de curs valutar 180.000.000.000.000.000.000.000.000. cheltuieli cu amenzi ºi penalitãþi 10.000. mãrfuri: 65.000 u.000.m.000.000. rezultat reportat: 56.520. intrãri de produse finite 770.000.000.000. terenuri: 255.000.000 200.000 u.m.000.. .000..000. 864.000..000. venituri din participaþii la societãþile asociate 87. cheltuieli cu materiile prime ºi materialele consumabile 320.000 u.000.m.000 u. venituri din vânzarea semifabricatelor 300. cheltuieli cu servicii prestate de terþi 100.000. venituri din subvenþii aferente materiilor prime 25.000.000.000 770. interese de participare deþinute pe termen lung: 90.000. cheltuiala cu impozitul pe profit 27. Structura costului de producþie este urmãtoarea: – mii lei – Elemente Materii prime ºi materiale consumabile Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu servicii.500 u. chirii 15.m.000.000 u. prestaþii externe Total Valori 320.000.000.

/acþiune.m.m.m.m. – se încaseazã contravaloarea titlurilor vândute. Contabilitate – experþi contabili 319 865.m.. La sfârºitul exerciþiului N+1 cursul de schimb este de 2.m./acþiune. .TESTE GRILÃ.. Cum înregistreazã Alfa corectarea acestor erori conform Ordinului ministrului finanþelor publice nr./USD.m. Întreprinderea ALFA prezintã urmãtorul bilanþ la sfârºitul exerciþiului N: Bilanþ (în u. 1.000 acþiuni (interese de participare) la preþul de vânzare de 4.752/2005? 867.m./USD) Cont la bancã în devize (100 USD x 1 u.000 u. costul de achiziþie al acþiunilor este de 1.752/2005: – se vând 1.m./acþiune. întocmiþi bilanþul contabil dupã aceste înregistrãri ºi calculaþi fluxul net de trezorerie din exploatare utilizând metoda indirectã. Valoarea serviciilor prestate fãrã TVA este de 100.m.m. Efectuaþi înregistrãrile corespunzãtoare în contabilitate./acþiune.m. costul de achiziþie al acþiunilor este de 500 u.) Suma Activ Clienþi (100 USD x 3 u. Alfa constatã cã a omis sã înregistreze între cheltuielile anului 2006 factura primitã de la un furnizor de prestãri servicii. În luna mai 2007 societatea Alfa constatã cã a omis sã înregistreze în contabilitatea anului 2006 venituri dintr-un contract de prestãri servicii în sumã de 70.m.000 u. Înregistraþi urmãtoarele tranzacþii conform OMFP nr.000 u.000 u. – se vând 500 acþiuni (titluri de plasament) la preþul de vânzare de 700 u.m.5 u. – se vând 400 acþiuni (titluri de plasament) la preþul de vânzare de 400 u. 866. 1./USD./acþiune./acþiune.000 acþiuni (titluri de plasament) la preþul de 500 u. – se achiziþioneazã 1. costul de achiziþie al acþiunilor este de 500 u./USD) Total 300 100 400 Datorii + Capitaluri proprii Datorii Capital social Suma 300 100 Total 400 În cursul exerciþiului N+1 se încaseazã creanþa faþã de clientul extern la cursul de 2 u./acþiune.

000 6.000 lei/acþiune. 1. În cursul exerciþiului au loc operaþiile: 1) achiziþia unui utilaj. Societatea Alfa are un capital social în sumã de 50. Bilanþul dupã aceste operaþii se prezintã astfel: Bilanþ (în u.500 2. . Contabilitate – experþi contabili 868.000.400 95 3.500 5.000 reprezentând 2.m. Întreprinderea ALFA prezintã urmãtorul bilanþ la începutul exerciþiului N: Bilanþ (în u. 869..m.190 2.m. Sã se efectueze înregistrãrile contabile conform OMFP nr.. amortizarea cumulatã. 300 u.500 Amortizarea cumulatã aferentã utilajelor este de 500 u.m. Se diminueazã valoarea capitalului social pentru acþiunile rãscumpãrate.590 Efectuaþi înregistrãrile contabile corespunzãtoare ºi determinaþi suma plãtitã furnizorilor de imobilizãri. TVA 19%.752/2005.000 lei/acþiune. 3) vânzarea unui utilaj la preþul de vânzare de 500 u...500 acþiuni cu o valoare nominalã de 20.) Activ Utilaje (valoare netã) TVA de recuperat Cont la bancã Total Suma 2.500 Datorii + Capitaluri proprii Furnizori de imobilizãri Capital social Total Suma 4.095 5.320 TESTE GRILÃ. Valoarea brutã a utilajului vândut este de 400 u. 2) plata furnizorilor de imobilizãri. Societatea procedeazã la rãscumpãrarea în vederea anulãrii a unui numãr de 500 acþiuni la un preþ de rãscumpãrare de 20.590 Datorii + Capitaluri proprii Furnizori de imobilizãri Capital social Rezultat Total Suma 3.m.m.000 6.000 400 5.) Activ Utilaje (valoare netã) Cont la bancã Total Suma 1.

.. Politica grupului din care face parte societatea F este de a include în costul imobilizãrilor corporale cheltuielile estimate a se angaja cu dezafectarea utilajului.5% N+10 9.m.m.000 u. În cursul exerciþiului N se emit 100 obligaþiuni.000 Prima de rambursare aferentã împrumutului obligatar de la începutul anului este de 2.000 33. Întreprinderea ALFA prezintã urmãtorul bilanþ la sfârºitul exerciþiului N: Bilanþ (în u. Dupã aceastã nouã emisiune de obligaþiuni bilanþul contabil se prezintã astfel: Bilanþ (în u.000 Datorii + Capitaluri proprii Împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni Capital social Total Suma 18. Cheltuielile cu dezafectarea sunt estimate la 15. societatea F a achiziþionat un echipament tehnologic la costul de 90.000.m.000 u..N.12.m.000 15. iar la sfârºitul anului este de 6.000 25.5% 8. Durata de viaþã utilã a utilajului este estimatã la 10 ani. Utilajul este amortizat linear.5% .5% 7.000 25.000 28.25% 7.25% 8.000 33.5% N+9 9.000 20. Evoluþia ratei dobânzii a fost estimatã astfel: Anii Rata dobânzii N+1 7% N+2 N+3 N+4 8% N+5 N+6 N+7 9% N+8 9. Contabilitate – experþi contabili 321 870.m.000 u. Pe data de 26.000.) Activ Mãrfuri Cont la bancã Total Suma 5.m.000 u.000 15.) Activ Mãrfuri Cont la bancã Total Suma 5.TESTE GRILÃ. 871.000 Datorii + Capitaluri proprii Împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni Capital social Total Suma 10.000 Efectuaþi înregistrãrile contabile legate de emisiunea obligaþiunilor ºi determinaþi preþul de emisiune.

m. Se cunosc urmãtoarele informaþii (milioane u.000. Valoarea justã a terenurilor a evoluat astfel: Anul N N+1 Valoare justã 420. Efectuaþi retratãrile de omogenizare corespunzãtoare în cazul în care se utilizeazã metoda pe fluxuri.m. Cota de impozitare este de 16%. Politica grupului din care face parte societatea F este de a reevalua terenurile.N la 90. 872. 873. La nivelul grupului se aplicã prevederile IAS 16.322 TESTE GRILÃ.000. Efectuaþi retratãrile de omogenizare corespunzãtoare în cazul în care se utilizeazã metoda pe fluxuri.000 u.m.000..000 Societatea F contabilizeazã terenurile la cost. Societatea F deþine terenuri achiziþionate la costul de 400.000 u. iar provizionul pentru dezafectare este evaluat la valoarea actualizatã.): Venituri din vânzarea produselor finite Venituri înregistrate în avans Venituri din servicii prestate Venituri din provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli Cheltuieli cu personalul Variaþia stocurilor (destocaj) Venituri din producþia de imobilizãri corporale Venituri din subvenþii pentru investiþii Venituri din subvenþii de exploatare pentru plata personalului Venituri din chirii Venituri din dividende Venituri din creanþe reactivate Cheltuieli privind dobânzile Cheltuieli cu energia ºi apa Cheltuieli privind ajustãrile pentru deprecierea activelor circulante Cheltuieli cu materiile prime 900 150 330 120 200 50 175 110 20 145 80 30 70 85 25 130 .000.12. Contabilitate – experþi contabili În situaþiile financiare individuale ale societãþii F utilajul este evaluat la 31.000 390..

veniturile din exploatare ºi cheltuielile de exploatare. 300.01. rezultat ordinar înainte de impozitare 1. rata implicitã a dobânzii anuale calculatã de locatar 10%.N.N.N. stocuri la 31.N. costul de achiziþie al imobilizãrilor corporale vândute 400. vãrsãmântul iniþial 2. valoarea rezidualã a activului este 600 lei. 700 (din care 440 subvenþii pentru investiþii). venituri din cesiunea imobilizãrilor corporale 120.000 lei. plãtibile în ultima zi a anului. 1.000 lei. 700.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 323 Calculaþi cifra de afaceri netã. creanþe din exploatare la 31. creanþe din exploatare la 01. amortizarea cumulatã aferentã imobilizãrilor corporale vândute 200. Calculaþi valoarea actualizatã a plãþilor minimale de leasing. valoarea justã a bunului la data semnãrii contractului 280.01.N.TESTE GRILÃ.12. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: data semnãrii contractului 1 ianuarie exerciþiul N. venituri din provizioane pentru deprecierea mãrfurilor 175. venituri în avans la 31. stocuri la 01.): cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor 320. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: data semnãrii contractului 1 ianuarie exerciþiul N.000 lei. sunt prevãzute 4 rate de 500 lei. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: data semnãrii . 550. durata contractului 3 ani.m. datorii din exploatare la 01. 876.01. plãtibile în ultima zi a anului.752/2005. 875.N. durata de viaþã a bunului 8 ani. 400. vãrsãmântul iniþial 2.000 lei. impozit pe profit plãtit 220.12. înregistrarea contabilã efectuatã de locatar. 874. datorii din exploatare la 31. conform OMFP nr.600. 680. conform IAS 17. Se cunosc urmãtoarele informaþii (în u. cheltuiala cu impozitul pe profit 300. rata implicitã a dobânzii anuale calculatã de locatar 10%..01. 800. durata contractului 4 ani. posibilitatea exercitãrii unei opþiuni de cumpãrare la sfârºitul anului 3 la preþul de 20. sunt prevãzute 3 rate de 100. venituri în avans la 01. Calculaþi fluxul net de trezorerie aferent activitãþii de exploatare. 800 (din care 580 subvenþii pentru investiþii). 877. opþiunea de cumpãrare se exercitã la preþul de 400 lei.12. Precizaþi.738 lei.N.N.. valoarea rezidualã a activului este 40.12.

000 lei.000 lei. durata contractului 3 ani. pe o duratã de 8 ani. rata implicitã a dobânzii anuale calculatã de locatar 10%.594 lei. posibilitatea exercitãrii unei opþiuni de cumpãrare la sfârºitul anului 3 la preþul de 20. posibilitatea exercitãrii unei opþiuni de cumpãrare la sfârºitul anului 3 la preþul de 30. valoarea rezidualã a activului este 40. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: data semnãrii contractului 1 ianuarie exerciþiul N. rata implicitã a dobânzii anuale calculatã de locatar 20%. sunt prevãzute 3 rate de 200.711 lei. durata contractului 3 ani. precizaþi care este mãrimea amortizãrii anului N ºi de cãtre cine va fi aceasta înregistratã. sunt prevãzute 3 rate de 100.000 lei.000 lei. durata de viaþã a bunului 8 ani. posibilitatea exercitãrii unei opþiuni de cumpãrare la sfârºitul anului 3 la preþul de 60.000 lei.. Contabilitate – experþi contabili contractului 30 iunie exerciþiul N. vãrsãmântul iniþial 7. conform IAS 17. la sfârºitul anului N. durata de viaþã a bunului 8 ani. plãtibile în ultima zi a anului. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: data semnãrii contractului 1 ianuarie exerciþiul N. durata de viaþã a bunului 8 ani. 880. Conform IAS 17. sunt prevãzute 3 rate de 150. plãtibile în ultima zi serviciului financiar. 879. plãtibile în ultima zi a anului. Chiriile sunt în valoare de . unei alte societãþi. 878. valoarea rezidualã a activului este 70.000 lei.. valoarea justã a bunului la data semnãrii contractului 417. la sfârºitul anului N. Existã o certitudine cã la sfârºitul contractului locatarul va deveni proprietar. extrasul din situaþiile financiare ale locatorului. rata dobânzii anuale utilizatã de locator 10%.000 lei. conform IAS 17. O societate care este proprietara unei clãdiri o închiriazã în baza unui contract de locaþie simplã. durata contractului 3 ani. Prezentaþi. metoda de amortizare linearã.000 lei. valoarea justã a bunului la data semnãrii contractului 263. valoarea rezidualã a activului este 50. valoarea justã a bunului la data semnãrii contractului 461.324 TESTE GRILÃ. extrasul din situaþiile financiare ale locatarului.000 lei. Contractul a fost semnat la 1 august anul N.806 lei.000 lei. Prezentaþi.

durata de viaþã a bunului 8 ani.500 lei pe lunã. conform IAS 17. Locatorul suportã cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 500 lei. sunt prevãzute 3 rate de 100. Contractul a fost semnat la 1 aprilie anul N. pe durata contractului. iar durata de utilitate estimatã de locator 50 ani. Precizaþi.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 325 7. unei alte societãþi. Întreprinderea decide sã înscrie în activ aceste cheltuieli ºi sã le repartizeze pe întreaga duratã a contractului. 881.000 lei. O societate care este proprietara unei clãdiri o închiriazã în baza unui contract de locaþie simplã. pe baza pro-rata a chiriilor contabilizate. Costul de achiziþie al imobilului a fost de 1. la sfârºitul exerciþiului N.000 lei. pe o duratã de 8 ani.000 lei. plãtibile în ultima zi a anului. Locatorul suportã cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 270 lei. Se cunosc urmãtoarele date pentru un contract de locaþie-finanþare: data semnãrii contractului 1 ianuarie exerciþiul N. Contractul a fost semnat la 1 aprilie anul N. posibilitatea exercitãrii unei opþiuni de cumpãrare la sfârºitul anului 3 la preþul de . Chiriile sunt în valoare de 6. de cãtre cine este înregistratã amortizarea ºi mãrimea acesteia la sfârºitul anului N. cum sunt tratate în situaþiile financiare ale locatarului plãþile în numele contractului de locaþie simplã. profitul din situaþiile financiare ale locatorului. unei alte societãþi. Întreprinderea decide sã înscrie în activ aceste cheltuieli ºi sã le repartizeze pe întreaga duratã a contractului.. metoda de amortizare linearã. conform IAS 17. Calculaþi. Costul de achiziþie al imobilului a fost de 1.. metoda de amortizare linearã. 882. iar durata de utilitate estimatã de locator 50 ani. vãrsãmântul iniþial 2. Precizaþi. Cheltuielile de cãutare a locatarului sunt înscrise în activ ºi imputate veniturilor. Întreprinderea decide sã înscrie în activ aceste cheltuieli ºi sã le repartizeze pe întreaga duratã a contractului. 883. iar durata de utilitate estimatã de locator 50 ani. O societate care este proprietara unei clãdiri o închiriazã în baza unui contract de locaþie simplã. pe o duratã de 8 ani.500 lei pe lunã. Chiriile sunt în valoare de 6. metoda de amortizare linearã.000 lei.TESTE GRILÃ.500.200 lei pe lunã. durata contractului 3 ani.350. Costul de achiziþie al imobilului a fost de 1.500. Locatorul suportã cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 500 lei. conform IAS 17.

care deþine 40% din acþiunile societãþii C: nu existã acþiuni fãrã drept de vot. A 70% B 40% C Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea C. 886. rata implicitã a dobânzii anuale calculatã de locatar 10%. . care deþine 90% din acþiunile societãþii C: nu existã acþiuni fãrã drept de vot. Legãturile dintre patru societãþi se prezintã astfel: A 60% B 70% C 90% D Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societãþile B. C ºi D. Societatea A deþine 70% din acþiunile unei societãþi B. valoarea justã a bunului la data semnãrii contractului 280. Legãturile dintre trei societãþi se prezintã astfel: 70% A B 10% 80% C Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea C.000 lei. valoarea rezidualã a activului este 40. valoarea actualizatã a plãþilor minimale de leasing 265.. 885. A 20% B 90% C Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea C. Care este valoarea dobânzii ºi a rambursãrii privind capitalul datorat.711 lei. Societatea A deþine 20% din acþiunile unei societãþi B. Contabilitate – experþi contabili 20.326 TESTE GRILÃ. contabilizate la locatar la închiderea exerciþiului N. în conformitate cu IAS 17? 884.738 lei..000 lei. 887.

. Legãturile dintre trei societãþi se prezintã astfel: 20% A B 40% 50% C Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea C.TESTE GRILÃ. 890.. . 889. Legãturile dintre societãþi se prezintã astfel: 80% A B D 30% 90% 20% C Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea C. Contabilitate – experþi contabili 327 888. 891. Legãturile între societãþi se prezintã astfel: 80% A B 20% D 60% C 75% Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea D. Legãturile între societãþi se prezintã astfel: 15% B 80% E 90% A 70% C 20% D 15% Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea D.

894.000 u..m. iar pentru a aduce echipamentul în condiþiile de funcþionare s-au efectuat costuri în valoare de 42.000 u. comision vamal 500 u.000 u. Ca atare. Perioada de instalare ºi montare a durat douã luni.m. fiind ocazionate urmãtoarele cheltuieli: a) achiziþia unor piese de schimb pentru motorul unui utilaj în valoare de 18.m..000 u.. fie a unei plãþi la livrare de 90. societatea a suportat urmãtoarele costuri suplimentare: costuri de livrare 36.000 u.000 lei. costuri generale de administraþie 6.000 lei. Costurile de deschidere a noului echipament 25. În primele 4 luni cantitatea de ciocolatã produsã a fost foarte micã. generând o pierdere iniþialã din exploatare de 30.m. taxe vamale 5. rabat primit de la furnizor 2.m... Acest lucru s-a realizat deoarece clãdirea se afla în folosinþã de peste 30 de ani.m. costul ºi precizaþi înregistrarea contabilã legatã de achiziþie..m.. specializatã în producþia ciocolatei. TVA plãtit în vamã 1..m. a importat un echipament în valoare de 500.. având un grad ridicat de deteriorare.000 u.000 u. Costurile estimate de demontare recunoscute printr-un provizion se ridicã la 25. La data de 1 ianuarie anul N o societate comercialã nou-înfiinþatã.m. b) costuri de consolidare a unei clãdiri.m. urmatã de o platã ulterioarã peste un an de 158. .000 u.m. iar încasãrile nete provenite din vânzarea ciocolatelor produse la testarea echipamentului 2.m. societatea s-a hotãrât sã introducã un nou sortiment.m. conform IAS 16. prin înlocuirea pereþilor interiori cu pereþi din ghips-carton în valoare de 15.000 u.000 u. O întreprindere achiziþioneazã un utilaj al cãrui preþ de achiziþie este 200. 893.000 u.m.. Contabilitate – experþi contabili 892.000 lei. în vederea înlocuirii celor existente pentru restabilirea parametrilor iniþiali de funcþionare.000 u. Calculaþi.m..000 u.000 lei.m. onorariile arhitecþilor care instaleazã echipamentul 18. cheltuieli cu reclama 20.m.m. O societate care are ca obiect de activitate producþia de fontã a elaborat un plan de modernizare a fabricii sale.200 u. Costurile de testare a funcþionãrii corecte a activului 12..000 u. costuri de instalare 49. Precizaþi înregistrãrile contabile aferente tranzacþiei în cazul celei de a doua variante.000 u. Contractul încheiat cu furnizorul prevede posibilitatea fie a plãþii integrale la livrare a sumei de 200. În vederea achiziþiei.000 lei.000 u.328 TESTE GRILÃ. costurile fiind de 13.

O societate achiziþioneazã o clãdire la costul de 800. Calculaþi. conform IAS 16. Costul total a fost de 50. conform IAS 16.. Contabilizaþi. Preþul actual de vânzare pentru o clãdire similarã cu o vechime de 5 ani este 290.000 lei.000 lei. în noul sistem baumit. înregistrãrile contabile aferente tranzacþiilor de mai sus. Preþul unui motor este de 150. Consultantul imobiliar estimeazã durata de viaþã utilã a clãdirii la 25 ani. d) recãptuºirea unui furnal. Societatea ALFA organizeazã excursii cu miniaeronave între douã staþiuni turistice. O societate achiziþioneazã o clãdire la costul de 800. Consultantul imobiliar estimeazã durata de viaþã utilã a clãdirii la 25 ani. Contabilitate – experþi contabili 329 c) zugrãvirea exterioarã a clãdirii. Un specialist în domeniul aerian estimeazã o reparaþie capitalã care are loc la fiecare 15 ani ºi presupune înlocuirea motorului principal. De asemenea.000 lei. iar firma anticipeazã vânzarea clãdirii dupã 5 ani. 896.000 lei.. Ea achiziþioneazã o aeronavã la preþul de 500.000 lei. achiziþia ºi amortizãrile corespunzãtoare. cu durata de viaþã de 50 ani. O societate achiziþioneazã o clãdire la costul de 800. Societatea se arãta îngrijoratã de imposibilitatea continuãrii activitãþii din cauza nerespectãrii normelor legale în vigoare.000 lei. f) inspecþie generalã regulatã.TESTE GRILÃ.000 lei. Precizaþi. el estimeazã cã preþul actual de vânzare pentru o clãdire similarã cu o vechime de 25 ani este 290. 898. la costuri de 12.000 lei. 31. conform IAS 16. la solicitarea salariaþilor nemulþumiþi de cãldurã. o datã la 2 ani. conform IAS 16.000 lei. amortizarea anualã. Calculaþi. amortizarea anualã. cost 14. 40. Consultantul imobiliar estimeazã durata de viaþã utilã a clãdirii la 25 ani.000 lei. cheltuielile cu cedarea 100. cu aparate de aer condiþionat. e) dotarea camerelor. iar firma . 897. g) dotarea furnalelor în regie proprie cu sisteme de purificare a aerului în vederea respectãrii prevederilor legale de protecþie a mediului înconjurãtor. pentru depistarea defecþiunilor la sistemul de încãlzire centralã.000 lei. dupã numãrul de ore de utilizare specificat.000 lei.000 lei. 895.

330 TESTE GRILÃ.02. Calculaþi. .02. rata anualã de creºtere a preþurilor 1%.N Specificare Echipa A achiziþioneazã mai multe CD-uri pentru a analiza software-urile similare Fiind oarecum nemulþumitã de rezultatele echipei A.m. Conform cãrþii tehnice.03. mãrimea amortizãrii. 902. Numãrul de rotaþii în primele luni de funcþionare este: luna 1 = 1.N-15. 900.N 1.000 lei. costul lucrãrilor fiind 80.04.. societatea antreneazã o a doua echipã B care efectueazã o serie de analize pe internet tot pentru a analiza software-urile similare Echipa C analizeazã ºi evalueazã concluziile primelor douã echipe Costuri 2. Contabilitate – experþi contabili anticipeazã vânzarea clãdirii dupã 5 ani.200 rotaþii. valoare rezidualã nulã. conform IAS 16.000 u.000 rotaþii. amortizarea anualã. Ca urmare a vânzãrii pepenilor. Societatea estimeazã cã peste 5 ani va efectua o rotaþie a culturilor.000 rotaþii. O întreprindere realizeazã un program software pentru care a mobilizat mai multe echipe de informaticieni. 901. Contabilizaþi. O societate achiziþioneazã 20 ha de teren la costul de 500. O societate achiziþioneazã un sistem de aerisire la costul de 500.03. Valoarea de piaþã a clãdirii peste 5 ani este 90.N 3.m. la data de 1 ianuarie 2005. Cheltuielile ocazionate sunt prezentate în tabelul de mai jos: Perioada 01.500 rotaþii. acesta este garantat pentru 200.000 lei.m.000 u. luna 4 = 2.04.000 lei. luna 2 = 1.000 u. conform IAS 16. 899. achiziþia ºi amortizarea.500 u. 01. profitul societãþii va creºte cu 4% în urmãtorii 5 ani..N-28.100 rotaþii.N-30. luna 3 = 2. La data achiziþiei s-au efectuat lucrãri de restaurare a amplasamentului în vederea plantãrii unei culturi de pepeni. Durata de viaþã utilã rãmasã a fost revizuitã la 7 ani la data de 31 decembrie 2007.500 rotaþii.. urmând a cultiva roºii.m. 01. durata de viaþã utilã 5 ani.000 lei. conform IAS 16. Calculaþi. luna 5 = 3. Un utilaj a fost achiziþionat la valoarea de 200. conform IAS 16. amortizarea aferentã anului 2007. Calculaþi.

Se proiecteazã pe calculator un prim format al software-ului.02.800 u.000 u.N Au loc programarea efectivã ºi analiza 9. În acest moment informaticienii nu garanteazã fezabilitatea tehnicã a software-ului ºi nici nu sunt siguri de existenþa resurselor tehnice necesare pentru finalizarea programului 01. venitul aferent subvenþiei recunoscut în primul an. urmând sã creascã cu 300 lei în fiecare dintre anii urmãtori (datele sunt în mii lei).N+1-28. durata de viaþã utilã 5 ani.07. 400 lei în anul 3 ºi 300 lei în anul 4. .01. mãrimea subvenþiei trecute la venituri în fiecare din cei patru ani. O societate primeºte o subvenþie în valoare de 900 lei ce urmeazã a fi încasatã în 4 ani. în vederea utilizãrii programului Contabilizaþi.. 903. conform IAS 20. 01. conform IAS 20. Condiþia primirii subvenþiei este utilizarea instalaþiei pe toatã durata de viaþã utilã a instalaþiei. Costul de achiziþie a fost 40. iar salariile în anul 1 sunt de 1.N Se întocmeºte modelul conceptual al 4. Costurile ocazionate de recrutarea angajaþilor sunt de 200 lei. Contabilitate – experþi contabili Perioada 16.m.12.01.09. întocmeºte modelul logic al datelor (schema conceptualã pe suport de hârtie) care va sta la baza viitorului program 01.TESTE GRILÃ.10. metoda de amortizare linearã. Calculaþi. respectiv 100 lei în anul 1 ºi în anul 2. tranzacþiile de mai sus.. 904.m.N-31.000 u.000 u.m.06.m.N-30.N-30.000 lei.N+1 Testarea programului 12. O societate primeºte o subvenþie pentru a finanþa 70% din valoarea unei instalaþii. Primirea subvenþiei este condiþionatã de crearea a 15 locuri de muncã ºi menþinerea lor cel puþin 4 ani.m. datelor pe baza noilor cunoºtinþe stabilite de modelul logic. software-ului 01.02.N+1-30.N+1 Cursuri pentru pregãtirea personalului 1. Calculaþi.04.N 331 Specificare Costuri Pe baza concluziilor echipei C se 2.600 u. conform IAS 38.000 lei.

N-1 la costul de 1. pe data de 15.N. care este de 120.N.N-3. o subvenþie guvernamentalã pentru achiziþia unui activ imobilizat. Durata de utilizare a activului este de 5 ani. conform IAS 20. un stoc de mãrfuri cumpãrat la 17. Durata de utilizare a activului este de 5 ani. Societatea ALFA SA a primit. Subvenþia primitã este de 80% din valoarea activului.600 euro. rambursarea subvenþiei prin prisma recunoaºterii subvenþiei ca venit amânat în bilanþ. la închiderea exerciþiului financiar N al entitãþii ALFA SA.. un echipament achiziþionat la cost de 3.000 lei.000 euro.000 euro. Contabilitate – experþi contabili 905.04.N-1 în valoare de 400 euro. Societatea ALFA SA a primit. se prezintã astfel: o clãdire cu valoarea netã contabilã de 10. Din cauza nerespectãrii condiþiilor de acordare a subvenþiei.000 euro ºi depreciat pentru suma de 200 euro la închiderea exerciþiului N.02. Contabilizaþi.000 lei.08.N.12.12.. corespunzãtoare unei achiziþii efectuate la 25.500 euro asupra unui client extern corespunzãtoare unei vânzãri efectuate la 12. provizioane pentru garanþii acordate clienþilor constituite la 31. Începând cu luna septembrie a anului N+2. Subvenþia primitã este de 80% din valoarea activului. pe data de 15 august anul N.N-1 la 9.332 TESTE GRILÃ. care este de 120. Începând cu luna septembrie a anului N+2. achiziþionatã la 30. Extrasul. rambursarea subvenþiei prin prisma recunoaºterii subvenþiei prin corectarea valorii activului subvenþionat. conform IAS 20.N-3 ºi reevaluat la 31. Contabilizaþi. beneficiile angajaþilor achitabile în numerar 1. Din cauza nerespectãrii condiþiilor de acordare a subvenþiei. societatea este nevoitã sã ramburseze la sfârºitul anului N+2 o cotã de 60% din subvenþia primitã. Cursurile de schimb au fost: . 907. 906.N-2 în valoare de 200 euro. o subvenþie guvernamentalã pentru achiziþia unui activ imobilizat.11. un stoc de materii prime cumpãrat la 30. o datorie de 300 euro faþã de un furnizor extern. societatea este nevoitã sã ramburseze la sfârºitul anului N+2 o cotã de 60% din subvenþia primitã. politica de amortizare a societãþii este amortizarea linearã. pe data de 15 august anul N.000 euro. cheltuieli în avans 500 euro efectuate la 03. o creanþã de 1.07.08. politica de amortizare a societãþii este amortizarea linearã.07.

curs de schimb la data facturãrii 3.N în valoare de 10 euro.N clãdirea este reevaluatã pentru prima datã.12 5. În anul N+1 are loc decontarea tranzacþiilor la cursul de 3.N-1.4 lei/euro.2 N-1 30. Contabilizaþi.3 lei/euro.1 31. la 31.N-1 = 3. la data de 04.10. conform IAS 21. la 31.N-1.12 3 3. 911.12 3.3 lei/euro.05.12. La 04.08 5 5.N = 4 lei/euro. În anul N se efectueazã urmãtoarele operaþii: facturare mãrfuri la 12. conform IAS 21. La data de 31. Contabilizaþi.N.05.2 6 Determinaþi valorile ce se vor înscrie în bilanþul de la 31.000 euro. conform IAS 21. conform IAS 21.08. recunoaºterea diferenþei de curs valutar.000 euro.06.. curs de schimb la data facturãrii 3.000 euro.5 lei/euro. curs de schimb la data achiziþiei 3.12. Contabilizaþi. o clãdire la costul de 40. Contabilitate – experþi contabili N-3 30.11 31.02 2 15.N în valoare de 20 euro.04 12. Decontarea tranzacþiilor se realizeazã la 12.08.12.05. Cursul de schimb la închiderea exerciþiului financiar N este de 3. 909.2 lei/euro.05.2 lei/euro. achiziþie materii prime la 01.12.2 lei/euro.5 03. În anul N se efectueazã urmãtoarele operaþii: facturare mãrfuri la 12.N-1 = 3. curs de schimb la data achiziþiei 3.. recunoaºterea tranzacþiilor ºi a diferenþelor de curs valutar. O entitate a achiziþionat. La data de 31.07 2.N în valoare de 10 euro.N în valoare de 20 euro. recunoaºterea diferenþei de curs valutar.8 4.4 lei/euro. Cursurile de schimb au fost: la 04. Contabilizaþi.5 N-2 17.TESTE GRILÃ.4 lei/euro.08 31.12. 910. la data de 04.06.5 lei/euro. o clãdire la costul de 40. O entitate a achiziþionat.N la cursul de 3. 908. achiziþie materii prime la 01. recunoaºterea tranzacþiilor ºi a diferenþelor de curs valutar în cei doi ani. valoarea justã fiind 35.12 4. .6 N 333 25.N = 3.000 euro.07 31.N clãdirea a fost reevaluatã la valoarea justã de 50.

Societatea comercialã ALFA SA are o datorie de 20 USD rezultatã în urma unui împrumut contractat de la o filialã a sa B.4 lei/USD. cursul la data vânzãrii fiind de 3. În exerciþiul N+1 se ramburseazã împrumutul primit de la entitatea externã B la cursul de schimb de 3.. La data contractãrii datoriei în anul N-1 cursul de schimb valutar a fost de 3.5 lei/USD.12. Contabilizaþi. La sfârºitul anului N-1 cursul de schimb a fost de 3. Contabilizaþi. La data contractãrii creanþei în anul N-1 cursul de schimb valutar a fost de 3. La sfârºitul anului N-1 cursul de schimb a fost de 3.1 lei/USD.900 Total 1. 913..2 lei/USD.2 lei/USD.000 . conform IAS 21.5 lei/USD.N (euro) Activ Imobilizãri corporale Amortizarea imobilizãrilor corporale Mãrfuri Ajustãri pentru deprecierea stocurilor de mãrfuri Clienþi Conturi la bãnci Total 1. La sfârºitul anului N cursul de schimb valutar s-a modificat la 3. La sfârºitul anului N cursul de schimb valutar s-a modificat la 3.334 TESTE GRILÃ. Contabilitate – experþi contabili 912.8 lei/USD. tranzacþiile de mai sus.1 lei/USD. 914. tranzacþiile de mai sus. titlurile de participare fiind înregistrate la valoarea de 500 lei.200 (200) 250 (10) 600 60 1. Societatea româneascã ALFA deþine o filialã BETA în Franþa. La sfârºitul anului N bilanþul ºi contul de profit ºi pierdere ale lui BETA sunt: Bilanþul societãþii BETA la 31. conform IAS 21. În exerciþiul N+1 societatea vinde investiþia în entitatea externã A la preþul de vânzare negociat de 15 USD. Societatea comercialã ALFA SA are în evidenþa contabilã o creanþã (fãrã datã fixã pentru încasare) în sumã de 10 USD asupra unei entitãþi externe A.900 Capitaluri proprii ºi datorii Capital social Rezerve Rezultatul exerciþiului Datorii 600 240 60 1.

. conform IAS 21.N-2. ca efect al inflaþiei. imobilizãrile au fost achiziþionate la 15.N 1.96 3 3.12. Profiturile din vânzarea . La data de 20. Contabilitate – experþi contabili 335 Contul de profit ºi pierdere al societãþii BETA la 31.10.10.N-2 31.1 3. Costul angajãrii noilor salariaþi este de 50 lei. 916. 915.N-3 15. Contabilizaþi.N-2 31.. iar cheltuielile cu salariile sunt de 600 lei în primul an.12. conform IAS 20.200 (960) (120) (10) (50) 60 Alte informaþii: BETA a fost înfiinþatã la începutul anului N-2. rezervele de la sfârºitul anului N provin din rezultatul exerciþiului N-2 (100) ºi N-1 (140).04 3. Societãþii comerciale ALFA SA i se acordã pe data de 1 ianuarie 2004 o subvenþie guvernamentalã de 250 lei pentru crearea a 10 locuri de muncã ºi pãstrarea lor pe o perioadã de 4 ani.03. contul de profit ºi pierdere ºi bilanþul convertit.N 2.N (euro) Denumire Venituri din vânzãri Costul mãrfurilor vândute Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea stocurilor Alte cheltuieli Rezultatul exerciþiului 31.000 lei ºi baza de impozitare de 24. O societate deþine o imobilizare corporalã cu valoarea contabilã de 30. cursurile de schimb au fost: 31.03.12. ALFA deþine 100% din BETA. rambursarea subvenþiei ºi plata datoriei la 20. crescând în urmãtorii ani cu câte 5%.12.TESTE GRILÃ.2006 se ramburseazã 80% din valoarea subvenþiei primite.12. societatea estimeazã neîndeplinirea condiþiilor de acordare a subvenþiei ºi probabilitatea rambursãrii unei pãrþi de 75% din valoarea subvenþiei.000 lei.2 Prezentaþi.N-1 31. La sfârºitul anului 2005.12.2006.

Precizaþi înregistrãrile contabile la sfârºitul anului 1. El are o duratã de viaþã utilã de 5 ani ºi se amortizeazã dupã metoda linearã. iar 40% dupã 2 ani de la vânzare. 920..000 u. 918. El are o duratã de viaþã utilã de 5 ani ºi se amortizeazã dupã metoda linearã.N. Pentru celelalte profituri se foloseºte o cotã de 20%. 919.N o societate deþine un utilaj cu o valoare contabilã de 50.000 lei.000 u. Precizaþi înregistrãrile contabile la sfârºitul anului 3.000.336 TESTE GRILÃ. 50% din cost este alocat în primul an.01. iar restul linear pe durata rãmasã de 4 ani. În vederea impozitãrii. El are o duratã de viaþã utilã de 5 ani ºi se amortizeazã dupã metoda linearã. 921. 50% din cost este alocat în primul an. În vederea impozitãrii. condiþiile de platã fiind: 10% din preþ se plãteºte în momentul vânzãrii. 917. Precizaþi înregistrãrile contabile la sfârºitul anului 2. iar restul linear pe durata rãmasã de 4 ani. contabilizaþi impozitele amânate. O societate cumpãrã un activ non-curent pentru suma de 20. Cota de impozit pe profit 16%. Cota de impozit pe profit 16%.000 u. precizaþi înregistrãrile contabile corecte la sfârºitul exerciþiului N. Cota de impozit pe profit 16%. În cursul exerciþiului N cota de impozit pe profit a scãzut de la 16% la 14%. În vederea impozitãrii.m. Conform IAS 12 „Impozitul pe profit”. La data de 31.m.m. O societate cumpãrã un activ non-curent pentru suma de 20.12.000 lei ºi baza de impozitare 40. 50% din cost este alocat în primul an. Contabilitate – experþi contabili imobilizãrilor se impoziteazã cu o cotã de 16%. O întreprindere efectueazã urmãtoarele tranzacþii: 1) vinde unui client. Cunoscând cã societatea intenþioneazã sã recupereze valoarea imobilizãrii prin utilizare. La deschiderea exerciþiului N existã un pasiv de impozit amânat de 500 lei. . iar restul linear pe durata rãmasã de 4 ani. mãrfuri în valoare de 1. 50% din preþ se va plãti dupã un an de la vânzare..000 lei. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obþine un credit echivalent de pe piaþa financiarã la o ratã a dobânzii de 60%. pe data de 01. O societate cumpãrã un activ non-curent pentru suma de 20.

iar 40% dupã 2 ani de la vânzare. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obþine un credit echivalent de pe piaþa financiarã la o ratã a dobânzii de 60%.07.000.100 u.. În condiþiile aplicãrii IAS 18 „Venituri”.m.000 lei.. pe data de 01.. preþ de emisiune 900 u.m.000.000 u. la sfârºitul anului N..000 titluri. preþ de cesiune 900.m. încasatã la 31 decembrie N. pe data de 30.m.TESTE GRILÃ. activitatea de service se realizeazã timp de 3 ani începând cu anul N. majoreazã capitalul social prin noi aporturi în numerar încasate în contul curent în condiþiile: numãr de acþiuni 1.000 u..200 lei.m. un numãr de 1. dobânda anualã este de 30%. 50% din preþ se va plãti dupã un an de la vânzare.000./titlu. valoare nominalã 1. Contabilitate – experþi contabili 337 2) vinde un program informatic pentru suma de 20. În condiþiile aplicãrii IAS 18 „Venituri”. ºi le încaseazã./titlu.000 titluri.000 u.000 lei. O întreprindere efectueazã urmãtoarele tranzacþii: 1) vinde unui client. . încaseazã contravaloarea unui împrumut obligatar cu caracteristicile: numãr de obligaþiuni 1. valoarea nominalã a unei obligaþiuni 1.000 lei incluzând în facturã ºi preþul activitãþii de service dupã instalare în valoare de 1. din care 100. 2) cumpãrã.m.m. acordând un scont de 10% (exclusiv TVA)./titlu. În cursul anului N o întreprindere efectueazã urmãtoarele operaþii: acordã un împrumut unei filiale aflatã în dificultate financiarã de 850.m.000 lei.000 u.m.200. valoare matematicã contabilã 900 u. mãrfuri în valoare de 1. vinde titlurile de participare înainte de achitarea totalã.500.N. valoare nominalã 600 u. În condiþiile în care nu se þine cont de TVA. legaþi de activitatea de exploatare.000 u. precizaþi suma veniturilor din dobânzi (cont 766) la 31 decembrie N.m. 922. partea neeliberatã 400. precizaþi soldul creditor al contului 472. preþul de achiziþie 1. 923.m..m. preþ de rambursare 1.000 u. contabilizaþi tranzacþiile ºi calculaþi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiþii ºi finanþare.200 u.000 de obligaþiuni.N. vinde cu încasare directã 5 calculatoare în valoare de 2. plãteºte dobânzi ºi dividende în valoare de 1.01. preþ de emisiune 800 u./titlu. condiþiile de platã fiind: 10% din preþ se plãteºte în momentul vânzãrii.

Precizaþi înregistrãrile contabile aferente anilor N.000 lei. o întreprindere efectueazã urmãtoarele operaþii: încaseazã o ratã scadentã de 700. probabilitatea de pierdere se estimeazã la 90%. preþ de rambursare 1.m.000 u. – producþie imobilizatã 50.m.188 lei. Clientul constatã cã o parte din mãrfuri prezintã defecte ºi intenteazã firmei un proces judecãtoresc.600.000. Conform OMFP nr. unui împrumut acordat în anul precedent unei filiale aflate în dificultate financiarã.000 u. ºi contracteazã un credit bancar pe termen lung 1. contabilizaþi tranzacþiile ºi calculaþi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiþii ºi finanþare. 926. restul achitate pe loc. 925.000. preþ de emisiune 1. N+1. calculaþi cifra de afaceri netã ºi total venituri din exploatare..400. TVA inclus.000. plãteºte rata anualã de leasing financiar 50.m.000 u.000 lei. – venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 7.100 u..000. rata dobânzii 30%.752/2005.000 u. La sfârºitul anului N. – vânzãri de mãrfuri 18.000 u.200 u. La sfârºitul anului N+1. În anul N+3. valoare nominalã 1. la sfârºitul anului N+2.000 lei. – costul mãrfurilor vândute 12..000 u.m.000 lei. din care 600.000.m.000.000 u. procesul nu este terminat. Contabilitate – experþi contabili 924.000 lei. din care numerar dobândit 400. procesul este terminat ºi societatea este obligatã la plata unei amenzi în valoare de 5. ºi dobânda aferentã de 300.m.338 TESTE GRILÃ.000. 1. societatea estimeazã cã probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. O societate livreazã mãrfuri unui client în valoare de 6.000 u.800 lei.. Se dau urmãtoarele informaþii în conturi (solduri finale) la sfârºitul anului N: – vânzãri de produse finite 60.m. achiziþioneazã o filialã de 1. preluate în leasing financiar. – variaþia stocurilor (sold debitor) 8.m. primind un scont de 5%.m. achiziþioneazã 5 autoturisme în valoare totalã de 2. În cursul anului N.000 u.m.m. În mod similar. ramburseazã o tranºã de 200 de obligaþiuni..000 lei.000. În condiþiile în care nu se þine cont de TVA. iar probabilitatea de pierdere se estimeazã a fi 30%.. plãteºte dobânda anualã aferentã unui împrumut obligatar emis în exerciþiul anterior cu caracteristicile: numãr de obligaþiuni 1. . N+2 ºi N+3.

36% vor avea nevoie de reparaþii minore cu un cost mediu de 500 lei/produs.. Experienþa întreprinderii ºi estimãrile indicã pentru anul care urmeazã cã 60% din produsele vândute în N nu vor înregistra niciun fel de problemã.000 lei. O întreprindere de exploatare minierã achiziþioneazã în anul N un utilaj de extracþie în valoare de 15. Precizaþi înregistrãrile contabile aferente anilor N ºi N+1 conform IAS 37.600 lei. la terminarea extracþiei. au fost trimise scrisori clienþilor pentru a identifica alte surse de aprovizionare.000 lei.000 lei.500 lei/produs. mutarea ºi restaurarea activului. Contabilitate – experþi contabili 339 927. în sumã de 2. iar 4% vor avea nevoie de înlocuire completã la un cost de 3. Precizaþi înregistrãrile contabile aferente anului N. Societatea ALFA SA vinde produse însoþite de certificate de garanþie pentru 12 luni. iar provizionul aferent a fost reluat la venituri. costurile efective cu demontarea ºi mutarea activului se ridicã la 7. Costurile estimate cu închiderea ºi dezafectarea fabricii se ridicã la 5. Întreprinderea estimeazã cã la terminarea extracþiei (peste 5 ani) va efectua cheltuieli cu demontarea.000 lei. La 1 ianuarie N. la 4. În exerciþiul financiar N s-au vândut 30 de produse. conducerea societãþii a luat decizia vânzãrii clãdirilor aparþinând fabricii. din care 2.000 lei. În anul N+1 are loc vânzarea clãdirilor ºi se efectueazã plãþi compensatorii celor afectaþi de restructurare. provizioanele pentru garanþii aferente produselor vândute în anul N-1 erau de 4. 928. Consiliul de administraþie al întreprinderii A decide sã închidã o fabricã ce realizeazã produse chimice. 929.. Totodatã. existând deja un cumpãrãtor. În cursul anului N s-au înregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vândute în anul N-1 în valoare de 2.TESTE GRILÃ. Precizaþi înregistrãrile contabile aferente anilor N ºi N+4 conform IAS 37. În procesul de restructurare a activitãþii. Peste 5 ani. Pe data de 20 decembrie anul N. Valoarea contabilã netã a clãdirilor secþiei este de 25. preþul de vânzare negociat fiind de 32.000 lei salariale.000 lei.500 lei.000 lei materiale ºi 5.000 lei. Consiliul de administraþie a aprobat un plan detaliat legat de acest eveniment. recunoscute printr-un provizion în valoare de 5.000 lei. iar personalul unitãþii respective a fost informat asupra restructurãrii. . iar plata compensaþiilor cãtre angajaþii ce vor fi concediaþi.

000 lei.000 1.000 4.000 1. la data achiziþiei.250 u.000 1.400 lei mãrfuri ºi 600 lei clienþi.m.000 9.. pentru suma de 3..000 x 2. la 01.000 1. la 01.500 3.500 6.000 1.500 lei. împãrþitã astfel: 3. pentru suma de 1.01.000 Valoarea justã a activelor identificabile la B este de 5.000 lei.000 lei construcþii.000 500 4. . Bilanþurile sintetizate ale celor douã societãþi în u.000 1.m. 1.400 600 2. Calculaþi ºi contabilizaþi fondul comercial.000 B 2.000 x 4. Calculaþi fondul comercial. iar a datoriilor identificabile.000 Valoarea justã a activelor identificabile la Sorina SA însumeazã 2. metoda achiziþiei prin cumpãrarea de acþiuni. Contabilitate – experþi contabili 930.000 2.250 3.N.340 TESTE GRILÃ. A a achiziþionat.01.250 5. 80% din acþiunile societãþii Sorina SA.500 10.000 5. Martina SA a achiziþionat. se prezintã dupã cum urmeazã: Specificare Active identificabile Investiþie la Sorina Capital propriu Datorii A 4.500 u.N. 931. 75% din acþiunile lui B. Bilanþurile sintetizate ale celor douã societãþi în lei. 1.000 10.500 1.250 B 2.000 1. sunt: Specificare + + = Construcþii Mãrfuri Clienþi Active identificabile Investiþie la B Capital propriu Datorii Furnizori A 3.000 3.250 2.m.

Costul de achiziþie (curs bursier) este de 90 lei/bucatã.200. Costurile .000.000.000 lei este vândut în baza unui contract cu plata în rate care are urmãtorii termeni: data vânzãrii 01.000 x 13% = 184. Precizaþi înregistrãrile contabile legate de aceste tranzacþii.N.088 1.290 61. rata efectivã a dobânzii 13%..TESTE GRILÃ. O societate achiziþioneazã 100 de acþiuni pe care le clasificã în categoria activelor financiare deþinute pentru tranzacþionare.900 200. Un produs finit care are un preþ în numerar de 1.000 954. 1 – (1 + 0.000 lei.000.000.000 1.000 1.290 … 184. La momentul vânzãrii a 50% din acþiunile achiziþionate cursul bursier este de 125 lei/bucatã. 933.290 lei. La momentul vânzãrii diferenþei de 50% din acþiunile achiziþionate cursul bursier este de 85 lei/bucatã.900 130..290 1.842. avansul 200. Variaþia valorii juste a acestor active se va recunoaºte în rezultatul exerciþiului. Contabilitate – experþi contabili 341 932. ratele sunt plãtite la finele perioadei.000 54. Martina SA încheie un contract pentru executarea unor prestaþii în valoare totalã de 1.01.200.710 893.362 … 0 0 Precizaþi înregistrãrile contabile efectuate la facturarea produsului ºi încasarea primei rate. În condiþiile în care ratele de încasat se determinã pe baza formulei: Rata totalã = 1. 934.13)-10 tabelul de încasare se prezintã astfel: Specificare 0 Rata 1 Dobânda 2 Rata vânzãrii 3=1–2 Sold 4 Preþ în numerar Avans Rata 1 Rata 2 … Rata 10 TOTAL 184. iar durata de realizare este de 3 ani.348 … 163.000 lei.000 122.202 842. durata încasãrii 10 rate. La data bilanþului cursul acþiunilor este de 110 lei/bucatã.290 184.942 … 21.

este achiziþionat în baza unui contract de leasing financiar care are urmãtorii termeni: data intrãrii în vigoare 1 ianuarie 2006.000 lei. Un utilaj de producþie.000 lei sunt plãtibile semestrial în avans. care are un preþ în numerar de 396.000 210. ratele în valoare de 87.000 lei este plãtibil imediat. Un utilaj de producþie care are un preþ în numerar de 396.. Tabelul cu amortizarea aferentã acestei tranzacþii este urmãtorul: Specificare Preþ în numerar Avans Rata 1 Rata 2 Subtotal Rata 3 Rata 4 Rata 5 Rata 6 Total Rata 36.835.000 87.8 9.6 79. durata contractului de leasing 3 ani.8 77.515.484.256% anual.000 lei.000 Capital 36.4 162.697.6 - Precizaþi înregistrãrile din contabilitatea primarã a locatarului ºi extrasul din bilanþ.8 69.000 558.000 Sold 396.000 87.740 62. . avansul de 36.256% anual.515.000 315.000 lei este achiziþionat în baza unui contract de leasing financiar care are urmãtorii termeni: data intrãrii în vigoare 1 ianuarie 2006.164..000 87.302.000 lei.000 lei. Calculaþi veniturile recunoscute anual conform procentului de execuþie ºi precizaþi înregistrarea contabilã aferentã anului 1. 935.472.000 87.342 TESTE GRILÃ.868.000 lei este plãtibil imediat. rata efectivã a dobânzii este de 28.4 55. avansul de 36.000 87. anul 3 = 350. durata contractului de leasing 3 ani. rata efectivã a dobânzii este de 28. anul 2 = 300.000 44.6 31.131.2 17.4 130. ratele în valoare de 87. Contabilitate – experþi contabili aferente serviciilor prestate sunt în total de 850.000 87.6 396. 936.6 147.362.637.384 37.835.000 Dobânda 42.775.616 49.000 360. iar costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare an în corelaþie cu stadiul de execuþie sunt: anul 1 = 200.000 lei.6 209.384 265.000 lei sunt plãtibile semestrial în avans.2 77.260 24.

.8 9. plãþile se efectueazã trimestrial ºi sunt în sumã de 20.000 lei fiecare.12. Contabilitate – experþi contabili 343 Tabelul cu amortizarea aferentã acestei tranzacþii este urmãtorul: Specificare Preþ în numerar Avans Rata 1 Rata 2 Subtotal Rata 3 Rata 4 Rata 5 Rata 6 Total Rata 36.000 360.8 69.697.000 87. 938.362.4 162.515. fãrã a recurge la credit cu destinaþie specialã: Specificare 1.6 209.8 77.472.131.260 24.000 500.6 396.01.000 Dobânda 42.2 77.000 600.6 - Precizaþi înregistrãrile din contabilitatea primarã a locatorului ºi extrasul din bilanþ.000 lei.000 87. Precizaþi înregistrãrile contabile efectuate de locatar ºi locator.6 79.000 Media 150.6 31.616 49.. la sfârºitul anului rãmânând neachitaþi 50.000 44. Martina SA foloseºte pentru construcþia unei clãdiri în regie proprie împrumuturi dupã cum urmeazã.000 lei.740 62. Împrumuturi pe termen lung cu dobânda de 10% 01.000 700.000 558.000 87.000 Sold 396.868.000 Capital 36.000 87.000 200. durata de viaþã 20 ani.835. 937.384 37.515. Societatea Martina SA închiriazã în regim de leasing o clãdire necesarã desfãºurãrii producþiei în urmãtoarele condiþii: durata contractului de leasing 3 ani.4 130. Împrumuturi pe termen scurt cu dobânda de 20% 2.2008 31.384 265.164. .2008 100. Calculaþi costul capitalizat.4 55.302. valoarea clãdirii 900.484.000 210.000 87.835.775.000 87.637.000 Cheltuielile cu activele în curs de realizare efectuate în timpul anului sunt de 550.000 lei.6 147.2 17.TESTE GRILÃ.000 315.

Pe 1 iulie exerciþiul 2006 se cumpãrã obligaþiuni în condiþiile: preþul de cumpãrare 100.000 – = . Dobânda. costurile îndatorãrii care pot fi capitalizate ºi precizaþi înregistrarea contabilã. 942. împrumut pe termen lung 600. Precizaþi înregistrãrile contabile aferente anilor 2006 ºi 2007. iar scadenþa este la 5 ani.000 lei cu o ratã a dobânzii de 10%.12. conform IAS 23..N societatea ALFA SA a achiziþionat 1.000 x 16% x 9/12 = 12. valoarea nominalã fiind de 300 lei/titlu. preþul de cesiune este de 107. din care cuponul dobânzii.000 lei. Calculaþi.344 TESTE GRILÃ. La sfârºitul anului rãmâne neachitatã suma de 500. Dobânda s-a plãtit la 6 luni. calculatã cu o ratã de 10%.000 lei cuponul dobânzii de încasat între 1 aprilie ºi 1 iulie (3 luni) pentru o ratã a dobânzii de 16% (100.000 306. În exerciþiul 2007 la 1 octombrie se cesioneazã obligaþiunile. Contabilitate – experþi contabili 939.000 lei.000 de obligaþiuni pe termen lung la un cost de 320 lei/titlu.000 54. O societate comercialã a efectuat urmãtoarele împrumuturi pentru finanþarea construcþiei unei clãdiri pe care o executã în regie proprie: împrumut pe termen scurt 500.000 lei.000 lei cu o ratã a dobânzii de 8%. rãmânând neachitatã la sfârºitul anului dobânda corespunzãtoare semestrului II. Întocmiþi pe baza datelor de mai jos situaþia fluxurilor de numerar: Contul de profit ºi pierdere la 31. valoarea bursierã a obligaþiunilor este de 98.000 lei.400. 940. 8.000 x 16% x 3/12) 4.000 lei. 941. Pe data de 01.09. Fracþiunea de dobândã de încasat de la 1 aprilie pânã la 31 decembrie anul N este de 100.lei 360. La 31 decembrie 2006.000 lei.000 lei Dobânda pânã la 1 aprilie a fost încasatã la sursa de cumpãrare.. Cheltuielile cu activitatea în curs de realizare se ridicã la 3.N Cifra de afaceri Costul vânzãrilor Marja asupra vânzãrilor . se plãteºte la fiecare 6 luni. Contabilizaþi recunoaºterea cuponului ºi venitul financiar adus de investiþie.

100 6.850 17.800 10.200 .000 4.500 24.000 23. ACTIVE Terenuri ºi imobilizãri corporale la valoarea brutã Amortizarea cumulatã Terenuri ºi imobilizãri corporale la valoarea contabilã netã Investiþii financiare pe termen scurt Stocuri Creanþe Numerar ºi echivalente de numerar Total active II.500 8.800 34.500 5.600 630 4.250 130.800 12.500 22.400 36.000 10.TESTE GRILÃ..800 5.230 40.350 27.330 36.000 16.200 99.650 21.150 1. Contabilitate – experþi contabili 345 – – – – + = – = Amortizarea Cheltuieli generale de administraþie Cheltuieli de desfacere Cheltuieli cu dobânzile Venituri din investiþii financiare pe termen scurt Profit înainte de impozitare Impozit pe profit Profit net Bilanþul la 31.100 14.400 1.650 27.600 39.000 24.930 12.300 97. CAPITAL PROPRIU Capital social Rezultatul reportat Rezultatul curent Total capital propriu N 51.600 46.300 51.N I.100 45.400 8..230 3.500 31.12.300 34.300 – = + + + + = + + + = + + = . DATORII Furnizori Dobânzi de plãtit Impozit pe profit plãtit Datorii pe termen lung Total datorii III.000 11.lei N-1 22.

000.10 anul 2 este de 2. 944.000 lei. Anul 3: la 31.08 anul 1 este de 13. 35. 35.. plãtibile în 10 ani.08 anul 3.000 acþiuni.01 anul 3 01. Calculaþi rezultatul pe acþiune de bazã în cei 3 ani. Acþiuni comune aflate în circulaþie pânã la 30.000 lei. 20. Anul 2: la 31.000 acþiuni 1.000. Contabilitate – experþi contabili 943.4 lei/acþiune comunã. 946.000 lei.12 anul 3.12 anul 3.000. Evidenþa în timp a acþiunilor este redatã în tabelul de mai jos: 01. 9.000.12 anul 2. Emisiunea acþiunilor are loc astfel: 2 acþiuni noi pentru fiecare 5 acþiuni aflate în circulaþie.000 lei.000 acþiuni Calculaþi rezultatul pe acþiune de bazã în cei 3 ani.000.000.000. numãrul de acþiuni emise la 01.12 anul 1.000 lei. Conversia tuturor acþiunilor are loc la 01.000.000.000.000 acþiuni 300.06 anul 3 01. 20.08 anul 3.000 lei. O societate comercialã raporteazã urmãtoarele rezultate (profit net): Anul 1: la 31.12 anul 2.000. Calculaþi rezultatul pe acþiune de bazã în cei 3 ani.000 acþiuni. Anul 3: la 31.08 anul 3: 13. societatea are emise obligaþiuni cu dobândã de 10% convertibile cu suma principalului de 70.000 lei. .000 lei. O societate comercialã raporteazã urmãtoarele rezultate (profit net): Anul 1: la 31.000 lei.000.000 lei.12 anul 3. 35. 9. 9.. valoarea justã a unei acþiuni comune exact înainte de exercitarea la 01. Anul 3: la 31.000 lei.000 acþiuni. O societate prezintã urmãtoarele date: profitul net 35.000. în anul 2 nu s-au convertit acþiuni.000 lei este convertibilã la cererea acþionarului în 100 de acþiuni comune.07 anul 3 Sold iniþial acþiuni Rãscumpãrare Emisiune acþiuni 13. Anul 2: la 31. Emisiunea gratuitã de acþiuni are loc la 01.08 anul 1 = 13. Calculaþi rezultatul pe acþiune de bazã ºi rezultatul pe acþiune diluat.346 TESTE GRILÃ.5 lei/ acþiune. fiecare obligaþiune de 1. 20. O societate comercialã raporteazã urmãtoarele rezultate (profit net): Anul 1: la 31.09 anul 3 astfel: câte 3 acþiuni comune pentru fiecare 4 acþiuni comune în circulaþie la 30. Acþiuni comune aflate în circulaþie pânã înainte de emiterea DS 13.12 anul 1.000 acþiuni.000.000.000.12 anul 1. preþul de exercitare 1. Numãrul de acþiuni comune emise la 01. adicã 5.12 anul 2.200.000.000 acþiuni. Anul 2: la 31. 945.

000 lei. .600.000 lei.000 lei. societatea B (absorbit): capital social 30.500 lei/acþiune. societatea B: active diverse 59. Douã societãþi comerciale A ºi B care nu au participaþii reciproce fuzioneazã. Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emise ºi care este prima de fuziune? 949.000 lei. O societate prezintã urmãtoarele date: profitul net 35.000. valoarea justã medie a unei acþiuni comune în anul 3 = 2.000.000.000.000.000.000.000. valoarea nominalã a unei acþiuni 3.000 lei. Douã societãþi comerciale A (absorbant) ºi B (absorbit) care nu au participaþii reciproce fuzioneazã.. Contabilizaþi operaþiile legate de partaj ºi determinaþi mãrimea impozitului pe dividende datorat bugetului de stat ºi a distribuirilor cãtre acþionari. plusvaloare din reevaluarea imobilizãrilor 10.000 lei.000 lei. iar a impozitului pe dividende.000 lei.000 lei. media ponderatã a acþiunilor comune în circulaþie 13.5 lei/acþiune.000 lei/acþiune. valoare nominalã 8.TESTE GRILÃ.000 lei/acþiune. Se cunosc urmãtoarele date: societatea A (absorbant): active diverse 60. preþul de exercitare a acþiunii comune cu opþiune ataºatã în anul 3 este 1 leu/acþiune. valoarea nominalã a acþiunilor 3.000 titluri.. Se cunosc urmãtoarele date: prima de fuziune 5. Bilanþul contabil înainte de partaj la o societate pe acþiuni se prezintã astfel: conturi curente la bãnci 60. Calculaþi rezultatul pe acþiune diluat.000.000 titluri.000 lei. societatea A: numãr de acþiuni 10. Care este mãrimea datoriilor societãþii B? 951. datorii 12. datorii 10.000 acþiuni.000. Douã societãþi comerciale A (absorbant) ºi B (absorbit) care nu au participaþii reciproce de capital fuzioneazã. plusvaloare din reevaluarea imobilizãrilor 15. media ponderatã a acþiunilor cu opþiune ataºatã în anul 3 = 5. Se cunosc urmãtoarele date: numãrul de acþiuni emise de societatea A pentru remunerarea aportului 8. Cota de impozit pe profit 16%.000 lei.000.000.000. capital social 30.000 titluri. Care este mãrimea rezervelor societãþii A? 950. numãr de acþiuni 10.000.000 lei. societatea B: active diverse 40. rezerve 10. 948.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 347 947. rezerve legale 10.000.000 lei. 10%.000 lei. plusvaloare din reevaluarea imobilizãrilor 20.000.000 lei.000 titluri. rezultatul lichidãrii (profit) 20. rezerve 10.000 acþiuni.000.000. societatea A: capital social format din 10.000 lei.

000.000. Contabilizaþi operaþiile legate de partaj ºi precizaþi mãrimea corectã a impozitelor datorate bugetului de stat ºi a dividendelor plãtite acþionarilor.000 u. alte rezerve 10.000 lei. capital social neamortizat 25.000 lei. rezerve legale 4. cont 121 (pierdere din lichidare exerciþiul curent) = 300.000. Cota de impozit pe profit este 16%. Procentul de impozitare a profitului este 16%. Societatea are doi asociaþi.000 lei.000 lei.348 TESTE GRILÃ. Precizaþi înregistrãrile legate de partaj ºi determinaþi suma pe care acþionarii trebuie sã o depunã în vederea plãþii datoriilor cãtre furnizori. 953. Contabilizaþi operaþiile legate de partaj ºi precizaþi valoarea restituirilor cãtre acþionari.. cont 1068 = 1.000.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 952. rezerve legale 10. capital social 40.750. Impozitul pe dividende este de 10%.000. rezultatul lichidãrii (pierdere) 10..000 lei. cont 121 (pierdere din lichidare exerciþiul precedent) = 2.000 lei. cont 1012 = 800. care au aport la capitalul social: A 30% ºi B 70%. 10%. alte rezerve 6.000. cont 1061 = 50. iar cota de impozit pe dividende este 10%.000.000 lei.300.000 lei. A ºi B. rezultatul lichidãrii 30. Bilanþul contabil înainte de partajul la o societate pe acþiuni se prezintã astfel: conturi curente la bãnci 90. rezultatul net al lichidãrii (profit) 3.000 lei. 954.800.200.000 lei.000 lei.000 lei. .000 lei.000 lei.500. cont 401 = 4.000 lei. În cursul anului N o întreprindere efectueazã urmãtoarele operaþii: achiziþioneazã acþiuni ca titluri de participare la cost total de 2. 955..000 lei. Care sunt mãrimile distincte privind câºtigul din lichidare ºi dividendele plãtite efectiv asociaþilor? 956. La o societate cu rãspundere limitatã bilanþul contabil de închidere în vederea partajului la lichidare prezintã urmãtoarele date: disponibilitãþi 34. Bilanþul contabil înainte de efectuarea partajului activului net se prezintã astfel: cont 512 = 3.000. Bilanþul contabil înainte de efectuarea partajului se prezintã astfel: activ 25.000 lei. capital social subscris vãrsat 32. iar al impozitului pe dividende.000 lei.m.000 lei.

Precizaþi înregistrãrile contabile ºi determinaþi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiþii ºi finanþare. ajustãri pentru deprecierea materiilor prime 1. conturi curente la bãnci 15. Care este mãrimea fondului de rulment net global..000 lei.000 u. cheltuieli în avans 10. ºi le încaseazã. Contabilitate – experþi contabili 349 din care 30% eliberate ºi achitate imediat.800.. acordã filialei sale un împrumut de 850. a necesarului în fond de rulment ºi a trezoreriei nete? . achiziþioneazã un mijloc de transport în valoare totalã de 650. ºi le încaseazã. 957.. provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli 6. legate de activitatea de exploatare.000 lei. ºi încaseazã contravaloarea unui împrumut obligatar cu caracteristicile: numãr de obligaþiuni 1.000 u.m.000.000 u.000 u. încaseazã dobânzi ºi dividende în valoare de 350. preþ de emisiune 800 u. preþ de cesiune 2.000 lei.000.. achitate pe loc.m.000 lei. Dispuneþi de urmãtoarele date: instalaþii la valoarea brutã 5. În condiþiile în care nu se þine cont de TVA.000.m. restul neeliberate. din care 100. valoare nominalã 900 u.TESTE GRILÃ.000.000. legate de activitatea de exploatare. restul fiind preluat în leasing financiar. preþ de rambursare 1.m.000 titluri.000 lei.000 u.000.000.000 u.000. prime privind rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaþiuni 1. din care 200..m.000 lei. clienþi 3..000 u.000 lei.000 u.000 u.m.000. preþ de cesiune 850.000 u. precizaþi înregistrãrile contabile ºi calculaþi fluxul de numerar provenit din activitatea de investiþii.000. credite bancare pe termen scurt 4. amortizarea instalaþiilor 3.m. ºi plãteºte dobânzi ºi dividende în valoare de 120.m.000 lei.000 lei.000 lei. materii prime 14. vinde titlurile de participare înainte de eliberarea ºi achitarea totalã.m.900. încaseazã dobânzi ºi dividende în valoare de 180.000 u.m. restul neeliberate.m.m. În cursul anului N o întreprindere efectueazã urmãtoarele operaþii: achiziþioneazã acþiuni ca titluri de participare la cost total de 1.000 lei.. venituri în avans 16. 958.000 lei.000 lei.000.600. ramburseazã un credit bancar pe termen lung de 300. împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni 2.000 u.000 u.000 lei...500. capital social subscris vãrsat 10.m. plãteºte dobânzi ºi dividende în valoare de 650.500.m.000 lei. ajustãri pentru deprecierea creanþelor clienþi 200.000 u. din care 30% eliberate ºi achitate imediat.m.m. furnizori 6. vinde titlurile de participare înainte de eliberarea ºi achitarea totalã. din care 500.

000 de obligaþiuni.000 lei.000. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obþine un credit echivalent de pe piaþa financiarã la o ratã a dobânzii de 60%. condiþiile de platã fiind: 10% din preþ se plãteºte în momentul vânzãrii. valoarea nominalã a unei obligaþiuni 1.000 lei.N: imobilizãri corporale 250.000.350 TESTE GRILÃ. pe data de 30. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea ALFA. Dobânzile sunt recunoscute fiscal în exer- .01.. Contabilizaþi tranzacþiile în condiþiile aplicãrii IAS 18 „Venituri” ºi determinaþi cifra de afaceri netã în anul N.000 lei.000 lei.01. pe data de 01.000 lei.000 lei.N. iar 40%.. mãrfuri în valoare de 1. preþul de achiziþie 1. 50% din preþ se va plãti dupã un an de la vânzare. (2) Cumpãrã. dobânda anualã 30% încasatã la 31 decembrie N.000 lei ºi existã o ajustare de depreciere a creanþelor clienþi de 4. pe data de 01.N.N.000 lei. precizaþi înregistrãrile contabile corecte la sfârºitul exerciþiului N (cota de impozitare 16%). Conform IAS 12 „Impozitul pe profit”. O întreprindere efectueazã urmãtoarele tranzacþii: (1) Vinde unui client. iar 40%.000 lei. (2) Încheie un contract pentru executarea unor prestaþii în valoare totalã de 1. dupã 2 ani de la vânzare.07.12. durata de realizare 3 ani. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea ALFA la data de 31. 50% din preþ se va plãti dupã un an de la vânzare. anul N+1 = 500. 960. dobânzi de încasat 10. Dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciþiul în care au generat un flux de trezorerie. dupã 2 ani de la vânzare. baza de impozitare 235. 961. un numãr de 1. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obþine un credit echivalent de pe piaþa financiarã la o ratã a dobânzii de 60%. Contabilizaþi tranzacþiile în condiþiile aplicãrii IAS 18 „Venituri” ºi determinaþi valoarea totalã a veniturilor curente la 31 decembrie N.12.500 lei. Contabilitate – experþi contabili 959. O întreprindere efectueazã urmãtoarele tranzacþii: (1) Vinde unui client. dobânzi de plãtit 2. anul N+2 = 400. condiþiile de platã fiind: 10% din preþ se plãteºte în momentul vânzãrii. mãrfuri în valoare de 1. 962.000.000 lei.000 lei. la data de 31. costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare din cei 3 ani: anul N = 300. Ajustãrile sunt deductibile fiscal doar atunci când instanþa declarã falimentul societãþii debitoare.N: creanþele clienþi au o valoare brutã de 54.200 lei.000 lei.

Valoarea actualizatã a cheltuielilor necesare pentru îndeplinirea obligaþiilor contractuale este estimatã la 10. precizaþi înregistrãrile contabile corecte la sfârºitul exerciþiului N (cota de impozitare 16%). durata estimatã de utilizare a bunului este de 5 ani..m.500 u.. Pe data de 15 decembrie N. Conform IAS 12 „Impozitul pe profit”. estimat la o valoare justã de 210. iar preþul de vânzare de 120 lei este mai mare decât valoarea justã de 90 lei. 963. contabilizaþi tranzacþia. Sã se contabilizeze achiziþia utilajului ºi recunoaºterea cheltuielilor necesare pentru îndepãrtarea instalaþiei în conformitate cu IAS 16. Conform IAS 17. cheltuieli cu transportul..m. 964. contabilizaþi tranzacþia. O întreprindere posedã un autoturism estimat la o valoare de 150. Se anticipeazã cã bunul este folosit pe o duratã de 3 ani.000 u.m. O societate a semnat un contract de leaseback pentru o clãdire în condiþiile: costul 100 lei. pentru a compensa diferenþa.m. Conform IAS 17.000 u. Contabilitate – experþi contabili 351 ciþiul în care au generat un flux de trezorerie. El fusese achiziþionat la un cost de 300. Sã se contabilizeze schimbul de active în conformitate cu IAS 16. societatea are obligaþia ca la sfârºitul perioadei de exploatare sã îndepãrteze instalaþia ºi sã restaureze amplasamentul. ºi amortizat pentru 187. instalarea ºi probele facturate de furnizori 20.m. societatea X a achiziþionat o instalaþie în urmãtoarele condiþii: preþ negociat cu furnizorul 300.m. prin contractul de licenþã. iar preþul de vânzare de 80 lei este mai mare decât valoarea justã de 70 lei. Durata contractului este de 6 ani.m. amortizarea cumulatã pânã în momentul vânzãrii 30 lei. 966.m. .000 u. La începutul exerciþiului N existã un pasiv de impozit amânat de 1.000 u.000 lei.000 u.TESTE GRILÃ.000 u. Presupunem cã. amortizarea cumulatã pânã în momentul vânzãrii 30 lei. Autoturismul este schimbat contra unui alt autoturism. Durata contractului este de 6 ani. valoarea contabilã de 70 lei este mai micã decât valoarea justã egalã cu 90 lei. O societate a semnat un contract de leaseback pentru o clãdire în condiþiile: cost 100 lei. Întreprinderea va vãrsa suma de 60. valoarea contabilã de 70 lei este egalã cu valoarea justã. 965.000 u.

000 u.000 u.m.000 u.N. ºtiind cã societatea foloseºte procedeul de reevaluare a valorii nete.12.m. El fusese achiziþionat la un cost de 300.000 u. Sã se contabilizeze operaþia de reevaluare în conformitate cu IAS 16.000 u. existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 255.m. la o valoare de 150.m.m. Presupunem cã la 31.m. existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. ºi amortizat pentru 187.000 u. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi este de 900. ºtiind cã societatea foloseºte procedeul de reevaluare a valorii brute.m.N.m. Contabilitate – experþi contabili 967. La 31. . Presupunem cã la 31. societatea a constatat o pierdere de 75.12. La 31. pentru un utilaj cu valoarea contabilã de 300. de asemenea. pentru un utilaj cu valoarea contabilã de 300.12. Sã se contabilizeze pierderea la 31.000 u.. ºi sunt amortizate pentru suma de 200. Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10 ani.m. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi este de 900. La 31. Autoturismul este schimbat contra unui utilaj de producþie estimat.m. Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10 ani.12. 971. Sã se contabilizeze operaþia de reevaluare în conformitate cu IAS 16.. ºi sunt amortizate pentru suma de 200.m. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcþiile sale.000 u.500 u.m. O întreprindere posedã un autoturism estimat la o valoare de 150. Activele în cauzã au fost achiziþionate la un cost de 800.N în conformitate cu IAS 36.m. 968.12. Sã se contabilizeze schimbul de active în conformitate cu IAS 16.N-2.000 u. La 31.12. Sã se contabilizeze pierderea la 31.m.m.000 u. 969.352 TESTE GRILÃ.12. Activele în cauzã au fost achiziþionate la un cost de 800.000 u.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 216.m.000 u.N-2.12.000 u.N-2 ºi sã se analizeze eventuala sa diminuare la 31. 970.N-2 ºi sã se analizeze eventuala sa diminuare la 31. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcþiile sale. societatea a constatat o pierdere de 75.N în conformitate cu IAS 36.000 u.000 u.12.12.

m. La 31. N+1.m.N+1. La 31. Pânã pe 1 august N. . valoarea recuperabilã a unitãþii generatoare de trezorerie X este de 4. în conformitate cu IAS 40. societatea M a achiziþionat societatea X la un cost de 9. la 31.m.N+1.000 u..12.. ºtiind cã societatea foloseºte pentru evaluare modelul valorii juste. Sã se prezinte înregistrãrile contabile la 31. Presupunem cã valoarea justã devine 13. De la data punerii în funcþiune. estimat la 25..12. La aceastã datã se cunosc urmãtoarele informaþii privind imobilul: valoarea justã 14. Acest imobil a fost dat în folosinþã pe 1 iulie N.000 u. Pe 1 august N.m.m. astfel încât imobilul a devenit imobil de plasament. ºi fondul comercial 3. În exerciþiul N+2. la 31.500 u.730 u. amortizarea cumulatã 4. Contabilitate – experþi contabili 353 972.m.000 u.12.N ºi la 31. La sfârºitul exerciþiului N.000 u.N+1.12. activul este evaluat la valoarea sa justã. La sfârºitul anilor N ºi N+1 valoarea de utilitate este mai mare decât costul.N estimãrile legate de amortizare sunt: durata rãmasã 12 ani.12.m. Întreprinderea a construit un imobil al cãrui cost este de 25.000 u. În N+3. situaþia din þara în care se aflã X începe sã se amelioreze ºi se estimeazã o creºtere a producþiei. N+2 ºi N+3 în conformitate cu IAS 36 ºi sã se prezinte înregistrãrile contabile corespunzãtoare.m. valoarea recuperabilã a unitãþii generatoare de trezorerie X este 5.300 u.12.000 u. din care valoarea justã a activelor identificabile 6.m.200 u.m.080 u.m.N ºi 14. La 31.N+3. 974. metoda linearã..000 u.000 u. valoarea rezidualã nulã. în þara în care se aflã X s-au impus restricþii privind exportul produselor fabricate de cãtre aceasta ºi se estimeazã o scãdere dramaticã a producþiei. La 31.12.N+2.. La 31.12.m.12.m. Presupunem cã valoarea recuperabilã este datã de valoarea de utilitate.N.TESTE GRILÃ. imobilul a fost amortizat pentru 500 u. imobil care se aflã în proprietatea sa. valoarea de intrare 10. societatea l-a închiriat altor societãþi. Sã se analizeze unitatea generatoare de trezorerie X la închiderea exerciþiilor N.m. întreprinderea a ocupat un imobil cu birouri. 973. valoarea justã a imobilului este de 26.

976. Sã se contabilizeze schimbarea clasificãrii imobilului la 1 mai N.000 Valoarea de piaþã a articolelor a fost stabilitã de un evaluator profesionist ºi coincide cu valoarea netã de realizare.m.12.000 u.N. Societatea are ca obiect de activitate achiziþia ºi vânzarea de clãdiri.m. ºtiind cã societatea foloseºte modelul valorii juste. societatea X deþine în stoc urmãtoarele articole: Articole Mãrfuri Mãrfuri Mãrfuri Mãrfuri Total M1 M2 M3 M4 Cost de achiziþie (în u.12. Sã se evalueze stocurile la 31.000 u.N ºi la 31.000 8. 978. la 01.m.N în conformitate cu IAS 2 ºi sã se contabilizeze eventuala depreciere constatatã. Sã se contabilizeze schimbarea clasificãrii activului la 1 noiembrie N ºi evaluarea acestuia la 31.. Contabilitate – experþi contabili Sã se contabilizeze schimbarea clasificãrii imobilului la 1 august N ºi evaluarea acestuia la 31.300 32.000 Valoare de piaþã (în u. în conformitate cu IAS 40.000 30. ºi amortizarea acestuia la 31. 977.m.12. Valoarea justã a imobilului era 9. Societatea a aprobat un plan de vânzare a unui grup de active ºi a iniþiat acþiuni de gãsire a unui cumpãrãtor.500 8.354 TESTE GRILÃ.N+1. La 31. ºtiind cã societatea foloseºte modelul valorii juste.N ºi 10. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind clãdirea: costul de achiziþie 20.12.200 54. 975.m. Pe 1 noiembrie N managerii au decis ca una dintre clãdirile achiziþionate în vederea vânzãrii sã fie închiriatã terþilor.000 4. Întreprinderea utilizeazã începând cu 1 mai N+1 un imobil pe care anterior îl oferise spre închiriere altor societãþi.N.000 u.N+1. Grupul de active destinat cedãrii este evaluat astfel: .N.000 53.200 u.11.12.) 9.m.N 21.12.N.000 5..m. valoarea justã la 01. în conformitate cu IAS 40.) 10. La 31. Durata de utilizare rezidualã este de 20 ani. la 31.05. valoarea justã a clãdirii este de 21. în conformitate cu IAS 40.12.12..000 u.

ºtiind cã societatea imputã subvenþia primitã asupra bunului subvenþionat.000 – 149. Administraþia publicã condiþioneazã acordarea subvenþiei de angajarea a trei absolvenþi pentru o duratã minimã de un an.000 355 Fond comercial Terenuri Construcþii Stocuri Active financiare destinate tranzacþionãrii Total Valoarea contabilã dupã aplicarea standardelor specifice.000 = 11. o întreprindere obþine o subvenþie de 32. pentru grupul de active de 130.m. înainte de clasificarea în categoria activelor destinate vânzãrii 15. o întreprindere obþine o subvenþie de 32.000 149.000 160.000 46.06.000 15.06.000 57. înainte de clasificarea în categoria activelor destinate vânzãrii 15. diminuatã cu cheltuielile de vânzare. 981.m.000 u. 979. chiar înainte de clasificarea grupului de active ca destinat vânzãrii.m.m.. pentru a achiziþiona o instalaþie al cãrei cost este de 80.N.m.TESTE GRILÃ. Administraþia publicã condiþioneazã acordarea subvenþiei de angajarea a trei absolvenþi pentru o duratã minimã de un an.000 18.000 Entitatea recunoaºte pierderea de 160. ºi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. Contabilitate – experþi contabili Active Valoarea contabilã la închiderea exerciþiului.000 u.000 u. 980. Sã se prezinte înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N. La 30.N. Sã se evalueze grupul de active în conformitate cu IFRS 5 ºi sã se aloce eventuala depreciere constatatã.000 u. pentru a achiziþiona o instalaþie al cãrei cost este de 80.000 22.000 24.m. Se estimeazã o valoare justã. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind o categorie de clãdiri ale societãþii X: . ºi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. ºtiind cã societatea recunoaºte subvenþia primitã în categoria veniturilor în avans.000 u.000 57.000 u. Sã se prezinte înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N. La 30..000 40.

000) 130.m.356 TESTE GRILÃ.000 (30.000 (20. 983.m.m. Cursul bursier la 1 aprilie N este de 210 u.000 – 160.N în conformitate cu IAS 12.000 u. ºtiind cã societatea nu procedeazã la compensarea creanþelor cu datoriile de impozit amânat. la 31. La începutul exerciþiului N exista o datorie de impozit amânat de 16% x (200. Din punct de vedere fiscal.12.000 300.500. Pe 1 aprilie N.000 30.12.000 1) Baza de impozitare pentru imobilizãrile corporale este 1. valoarea reevaluatã fiind 240. adicã 6.000 de acþiuni.000 15.000 u. Aceste acþiuni au fost achiziþionate pe 1 martie N de pe piaþã.000 u.12. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat la 31.000 u. Cota de impozit pe profit: 16%. .000 33.N – Amortizarea în anul N = Valoarea clãdirilor la 31. reevaluarea nu este recunoscutã.000) 180. 982.N în conformitate cu IAS 12..N: Informaþii Imobilizãri corporale (1) Creanþe clienþi (2) Dobânzi de încasat (3) Amenzi de plãtit (4) Dobânzi de plãtit (3) Valori contabile 1.000 u.m. Cota de impozit pe profit: 30%. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea X. ºi existã un provizion de depreciere a creanþelor de 24.01.. Contabilitate – experþi contabili Valoare contabilã 200. Provizionul nu este deductibil fiscal.m.m. 4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal.N. La începutul exerciþiului N existã un pasiv de impozit amânat de 6.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat la 31.000 Informaþii Valoarea clãdirilor la 01./acþiune.410.12.400 u. societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clãdiri. societatea A distribuie salariaþilor sãi 2. 3) Presupunem cã dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciþiul în care acestea genereazã fluxuri de trezorerie.000).000 Bazã de impozitare 160. 2) Creanþele clienþi au o valoare brutã de 324.m.N La 31.12. la un preþ unitar de 200 u.

m. Presupunem cã ipotezele relative la condiþiile de rãmânere a salariaþilor în întreprindere sunt verificate. 984. la sfârºitul exerciþiului N+2. valoarea justã a unei opþiuni este de 30 u. Entitatea estimeazã cã. Contabilitate – experþi contabili 357 Sã se contabilizeze achiziþia acþiunilor proprii ºi distribuirea acestora cãtre salariaþi în conformitate cu IFRS 2. Deoarece împrumutul nu este cotat. Sã se prezinte înregistrãrile contabile la închiderea exerciþiilor N.000 u. În exerciþiul N. societatea X atribuie 20 de opþiuni pe acþiuni fiecãruia dintre cei 400 de salariaþi ai sãi. La sfârºitul exerciþiului N+1 întreprinderea estimeazã cã la sfârºitul exerciþiului N+2 85% dintre salariaþi vor mai fi angajaþii acesteia. La închiderea exerciþiului N+2 mai sunt în întreprindere 320 de salariaþi.m. încã 30 de salariaþi au pãrãsit întreprinderea.. La 1 ianuarie N. N+1 ºi N+2 în conformitate cu IFRS 2. Presupunem cã societatea a clasificat împrumutul acordat în categoria „active evaluate la valoarea justã. fiecare ºi o ratã a dobânzii de 7%. doar 80% dintre salariaþi vor mai fi angajaþii acesteia. aceste opþiuni fiind definitiv achiziþionate la sfârºitul unei perioade de prezenþã de 3 ani. societatea X a acordat un împrumut de 100. 985.m. La sfârºitul exerciþiului N. În exerciþiul N+1. valoarea sa justã poate fi determinatã prin actualizarea fluxurilor de trezorerie aºteptate la rata dobânzii pe . Sã se prezinte înregistrãrile contabile la închiderea exerciþiilor N. la sfârºitul exerciþiului N+2.TESTE GRILÃ.m. Entitatea estimeazã cã. N+1 ºi N+2 în conformitate cu IFRS 2. 20 de salariaþi au pãrãsit întreprinderea. La data semnãrii contractului. aceste opþiuni fiind definitiv achiziþionate la sfârºitul unei perioade de prezenþã de 3 ani. întreprinderea estimeazã cã la sfârºitul exerciþiului N+2 95% dintre salariaþi vor mai fi angajaþii acesteia. unei alte societãþi. La data semnãrii contractului. La începutul exerciþiului N. doar 80% dintre salariaþi vor mai fi angajaþii acesteia.000 u. Contractul prevede: rambursarea împrumutului în 4 tranºe anuale de 25. 986.. prin rezultat”. valoarea justã a unei opþiuni este de 30 u. La începutul exerciþiului N. societatea X atribuie 20 de opþiuni pe acþiuni fiecãruia dintre cei 400 de salariaþi ai sãi.

m../ obligaþiune. duratã de viaþã 5 ani. valoare nominalã 100 u.000 u. 989.m. Contabilitate – experþi contabili piaþã. Sã se prezinte înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N în conformitate cu IAS 39..m. Societatea M a clasificat împrumutul emis în categoria „celelalte pasive financiare”. rata dobânzii 6%. La începutul exerciþiului N./obligaþiune.. – preþul de rambursare: 100 u. societatea Y a achiziþionat 2. Sã se prezinte înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N în conformitate cu IAS 39.m. – preþul de emisiune: 95 u. societatea M a angajat costuri de 2 u.m. societatea M a emis un împrumut obligatar cu urmãtoarele caracteristici: – numãrul de obligaþiuni: 2.. Contractul prevede: rambursarea împrumutului în 5 tranºe anuale de 40. 987. Pentru emisiunea obligaþiunilor. La începutul exerciþiului N. unei alte societãþi.m.m.m.. rata dobânzii pe piaþã pentru un împrumut cu aceleaºi caracteristici este de 8%.000 u. – rata dobânzii: 6%. La sfârºitul exerciþiului N. fiecare ºi o ratã a dobânzii de 7%. 988.m. – valoarea nominalã: 100 u.. Pentru achiziþia obligaþiunilor M s-au angajat costuri de tranzacþionare de 1 u.000 de obligaþiuni emise de societatea M. Sã se prezinte înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N în conformitate cu IAS 39..358 TESTE GRILÃ..m. societatea Y a acordat un împrumut de 200. .m. Obligaþiunile M au urmãtoarele caracteristici: preþ de emisiune 95 u.000 u. La 1 ianuarie N. Societatea Y are intenþia ºi capacitatea sã conserve obligaþiunile M pânã la scadenþã.. preþ de rambursare 100 u. – durata împrumutului: 5 ani. Sã se prezinte înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N în conformitate cu IAS 39.

imobilizãrile sunt din nou reevaluate.000 u.m. .000 u.N ºi la 31.m. imobilizãrile sunt din nou reevaluate.000 u. La 31 decembrie N+1. Un teren cumpãrat în exerciþiul N-4 la un cost de 200.N+1.m. pe o duratã de 5 ani. Valoarea justã a acestora este estimatã la 15. La 31 decembrie N.000 u.N+1.000 u.m. rezerva din reevaluare contabilizatã nu a suportat nicio modificare. Societatea deþine o categorie de imobilizãri necorporale achiziþionate la închiderea exerciþiului N-2 cu 50.000 u. La 31 decembrie N+1.TESTE GRILÃ. conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor necorporale.12. Societatea deþine o categorie de imobilizãri necorporale achiziþionate la închiderea exerciþiului N-2 cu 50.12.N ºi la 31.000 u. Presupunem cã în anul N societatea X decide sã modifice un regim de pensionare cu prestaþii definite prin creºterea indemnizaþiei forfetare de la 2% la 3% pe an de activitate.12.m.000 u. conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor necorporale. Sã se contabilizeze diferenþele constatate la 31. pe o duratã de 5 ani.m. þinând cont de schimbãrile intervenite pe piaþã. La 31 decembrie N. Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie N-1.. La închiderea exerciþiului N. Sã se contabilizeze diferenþele constatate la 31.000 u.12. Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie N-1. þinând cont de schimbãrile intervenite pe piaþã.m. 993. a fost reevaluat în exerciþiul N-2 la 350. valoarea recuperabilã a terenului este 180. Sã se efectueze testul de depreciere a terenului ºi sã se contabilizeze eventuala pierdere constatatã în conformitate cu IAS 36. 991. Valoarea justã este estimatã la 60. Modificarea va fi rezervatã persoanelor care au 10 ani vechime. Valoarea justã a acestora este estimatã la 15. Valoarea justã este estimatã la 60..m. ºtiind cã societatea foloseºte ca procedeu de reevaluare anularea amortizãrii cumulate ºi reevaluarea valorii nete. Contabilitate – experþi contabili 359 990. Între timp (din N-2 pânã în prezent). ºtiind cã societatea foloseºte ca procedeu de reevaluare reevaluarea valorii brute.m. 992.

N+1 ºi N+2 în conformitate cu IAS 19.12. – pentru ceilalþi salariaþi: 270 u. Toate drepturile vor fi achiziþionate pe 31.N 31.N+1 31.12.. 6 salariaþi îºi exercitã drepturile.12. Contractul dã dreptul salariaþilor sã primeascã. Contabilitate – experþi contabili Creºterea valorii actuale a obligaþiei care rezultã din modificarea regimului este: – pentru salariaþii care au deja 10 ani vechime: 450 u. Sã se calculeze valoarea primei ºi sã se contabilizeze în conformitate cu IAS 19. Rezultatul net înainte de deducerea primei este 40.N+2 31. societatea Y a semnat un contract prin care acordã fiecãruia dintre cei 40 de membri ai echipei manageriale câte 10 „drepturi de creºtere a valorii”.m. Durata medie de vechime a celorlalþi salariaþi este de 7 ani. Societatea estimeazã cã la data acordãrii valoarea justã a fiecãrui drept este 33 u.N+1 ºi vor putea fi exercitate în exerciþiile N+2 ºi N+3.. Sã se calculeze costul modificãrii regimului de pensionare ce trebuie repartizat exerciþiilor N. la data la care drepturile sunt exercitate. Restul drepturilor sunt exercitate în N+3.12.12.m. Valoarea justã ºi valoarea intrinsecã a drepturilor la închiderea fiecãrui exerciþiu se prezintã astfel: Data 31.m.360 TESTE GRILÃ. ºi cã rata de rotaþie a personalului va fi de 10% în urmãtorii 2 ani. . 995.000 u. 994.N+2. La 1 ianuarie N. lichiditãþi pentru o sumã egalã cu creºterea preþului acþiunii din momentul acordãrii drepturilor.m. Societatea X are ca politicã sã acorde salariaþilor o primã egalã cu 3% din rezultatul net.12.N+3 Valoarea justã a unui drept 36 24 39 36 Valoarea intrinsecã a unui drept 30 21 30 36 La 31.. Presupunem cã prima este deductibilã fiscal ºi cota de impozit pe profit este de 16%.

12.000 de acþiuni./acþiune. N+1 ºi N+2. timp de 3 ani.500 de acþiuni. Un regim cu prestaþii definite prezintã urmãtoarea situaþie: Valoarea actualã a obligaþiei la închiderea exerciþiului 240.12.000 u. întreprinderea se aºteaptã la o reducere a cotizaþiilor cu 30.N+2 Valoarea justã 35 45 75 110 Þinând cont de impactul restricþiilor posterioare achiziþiei drepturilor.N 31.12. 996.m.. – Costul serviciilor trecute necontabilizate încã 15. societatea X a acordat directorului general dreptul de a opta fie pentru o sumã în numerar egalã cu valoarea a 1.m.N+1 31. el are obligaþia sã pãstreze acþiunile respective timp de 5 ani.000 u. ºi sã se contabilizeze cheltuielile ºi plãþile în favoarea salariaþilor. 997./an. = -114.m. – Valoarea justã a activelor regimului a închiderea exerciþiului 360.m. Valoarea justã reprezentatã de preþul unei acþiuni X a evoluat astfel: Data 01. Sã se determine valoarea ce trebuie contabilizatã în activ în conformitate cu IAS 19. Contabilitate – experþi contabili 361 Sã se determine mãrimea cheltuielii cu remunerarea salariaþilor aferentã exerciþiilor N. fie pentru 1. societatea X estimeazã cã valoarea justã a componentei capitaluri proprii la data semnãrii contractului este de 32.m. Dacã directorul general alege remunerarea sub formã de acþiuni.000 u.000 u. Presupunem cã la sfârºitul exerciþiului N+2 directorul general alege decontarea în numerar.01.m. Sã se determine valoarea justã a celor douã modalitãþi de decontare ºi sã se prezinte înregistrãrile contabile în conformitate cu IFRS 2. Þinând cont de acest sold negativ. .N 31.m.TESTE GRILÃ. Acest drept este subordonat unei condiþii de prezenþã în întreprindere timp de 2 ani. Presupunem o ratã de actualizare de 8%.000 u. La 1 ianuarie N. + Câºtiguri actuariale cumulate necontabilizate 21..5 u.000 u. în conformitate cu IFRS 2.

O creanþã asupra unui client a evoluat astfel în exerciþiul N: 31 martie N Mãrimea creanþei Depreciere prevãzutã 100. 1. Contabilitate – experþi contabili 998. societatea româneascã îºi factureazã vânzãrile în dolari.m.000 u. în urmãtoarele cazuri: a) societatea româneascã îºi factureazã vânzãrile în lei.000.000 70. este de 30. Sã se calculeze cheltuiala cu impozitul pe profit ce trebuie recunoscutã în trimestrul 1..000 50.m. Rezultatul anual înainte de impozitare este estimat la 150. Care este incidenþa deprecierii asupra rezultatelor intermediare. .000 30 septembrie N 31 decembrie N 70.000 30 iunie N 90..000 u. O societate româneascã vinde o parte din produsele sale în SUA.m.000 u. Societatea X prezintã urmãtoarea situaþie a capitalurilor proprii la 01. Rezultatul în trimestrul 1. b) la cererea clienþilor.N: – capital social: 40.000. în conformitate cu IAS 34.m... în conformitate cu IAS 34? 999.362 TESTE GRILÃ.000 20. Conform regulilor fiscale în vigoare. impozitul anual se calculeazã astfel: pentru partea de rezultat mai micã sau egalã cu 50.000 30. 1. înainte de impozitare.m.000.m. Ea este deþinutã în proporþie de 60% de o societate americanã M. cota este 20%. care întocmeºte conturile consolidate în dolari.000 Întreprinderea îºi închide conturile la 31 decembrie ºi publicã rezultate financiare trimestriale.000 50. în conformitate cu IAS 21.m.001. – rezerve din reevaluare: 4. c) la datele din cazul b) se adaugã faptul cã societatea americanã este filiala unei societãþi franceze care îºi întocmeºte situaþiile financiare în euro.000.000 u. iar pentru partea mai mare de 50.000 u.01.000 u. cota este 30%. – rezerve: 6. Sã se menþioneze cum se realizeazã conversia conturilor societãþii M.000 u.

01.N: – – – – capital social: 40.m. amortizare cumulatã 3..000 acþiuni.m. preþ de emisiune 1.m.000.. fiind emise 20.000 u.m. s-au schimbat politicile contabile referitoare la tratamentul costurilor împrumuturilor.000.. valoare nominalã 1.000.m.000 u.000.m.000.m.TESTE GRILÃ. s-a majorat capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare de 3.000 u. rezultatul contabil net al exerciþiului N a fost un beneficiu de 1. valoare justã 12. fiind distribuite gratuit 3.m. rezerve din reevaluare: 4...m.020 u.000 u.002. s-a majorat capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare de 3.000 acþiuni. valoare nominalã 1. Societatea X prezintã urmãtoarea situaþie a capitalurilor proprii la 01..000.000 u.000 u..000 u. amortizare cumulatã 3. valoare justã 12.000 u.m..000.000 u. s-au reevaluat imobilizãri corporale cu urmãtoarele caracteristici: cost de achiziþie 8.m.m.000 acþiuni.000 u.000.m.000 u.m.. s-au distribuit dividende în valoare de 800. în conformitate cu IAS 1. – – – – – Sã se întocmeascã situaþia variaþiei capitalurilor proprii pentru exerciþiul închis la 31 decembrie N într-o variantã exhaustivã..m.000 u. ceea ce a condus la diminuarea capitalurilor proprii de la deschiderea exerciþiului N cu 1.000 acþiuni.000 u.000.m. s-au distribuit dividende în valoare de 800.... s-au reevaluat imobilizãri corporale cu urmãtoarele caracteristici: cost de achiziþie 8. fiind distribuite gratuit 3. s-a majorat capitalul social prin aport în numerar.. Presupunem cã în cursul exerciþiului N s-au realizat urmãtoarele operaþii: – – – .300... preþ de emisiune 1.m.000.m.m.000.. 1.000 u. Contabilitate – experþi contabili 363 Presupunem cã în cursul exerciþiului N s-au realizat urmãtoarele operaþii: – s-a majorat capitalul social prin aport în numerar. fiind emise 20..020 u.000 u.000 u.000 u. rezerve: 6.000.

TVA 19%. durata de amortizare de 5 ani. F a recunoscut în situaþiile financiare individuale ale exerciþiului N un provizion pentru riscuri ºi cheltuieli în valoare de 20.m.m.000. 1.005.m.000 lei.m. societatea F a achiziþionat un utilaj în valoare de 200.300. Sã se prezinte retratãrile prealabile consolidãrii. întreprinderea ALFA a achiziþionat un echipament tehnologic la costul de 500.000 u. Previziunea fluxurilor de trezorerie ce se aºteaptã a fi obþinute din utilizarea echipamentului pe durata rãmasã de utilizare este prezentatã mai jos (rata de actualizare este de 15%): .. În contabilitatea sa individualã. La data de 30. Subvenþia pentru investiþii a fost recunoscutã iniþial la venituri în avans ºi a fost viratã la veniturile exerciþiului curent în acelaºi ritm cu amortizarea utilajului.06. în conformitate cu IAS 1.364 TESTE GRILÃ. iar metoda de amortizare este cea linearã. societatea F a amortizat utilajul conform reglementãrilor fiscale în vigoare: metoda linearã. pe 4 ani. La începutul exerciþiului N.003.000 lei.N.000 u.000 u. Sã se întocmeascã situaþia câºtigurilor ºi pierderilor înregistrate în numele exerciþiului N. La sfârºitul exerciþiului N existã indicii cã echipamentul ºi-a pierdut din valoare. Se estimeazã o duratã de utilizare de 5 ani. Utilajul a fost subvenþionat în proporþie de 80%.000 u. Contabilitate – experþi contabili – s-au schimbat politicile contabile referitoare la tratamentul costurilor împrumuturilor. Sã se prezinte retratãrile prealabile consolidãrii. ceea ce a condus la diminuarea capitalurilor proprii de la deschiderea exerciþiului N cu 1. 1. 1. Societatea F îºi desfãºoarã activitatea în industria siderurgicã. Cota de impozit pe profit este de 16%. Deoarece societãþile din industria siderurgicã sunt obligate prin lege ca la fiecare 5 ani sã procedeze la înlocuirea cãptuºelii furnalelor. Rezultatul contabil net al exerciþiului N a fost un beneficiu de 1. Politica grupului din care face parte F este de a amortiza linear aceastã categorie de utilaje. Valoarea justã a echipamentului la data bilanþului este de 300.004. iar costurile de cesiune sunt estimate la 20..000 lei.

000 lei.610 La sfârºitul exerciþiului N+1.658 324.700 45.760 N+1 N+2 N+3 N+4 80. la 290. întreprinderea ALFA plãteºte întreprinderii BETA chiria aferentã exerciþiului curent ºi urmãtorilor 2 ani pentru un depozit închiriat.300 98. Care este incidenþa aplicãrii IAS 37 „Provizioane.TESTE GRILÃ. la ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilanþul exerciþiilor N ºi N+1? Care sunt înregistrãrile contabile aferente celor douã exerciþii? 1.756 0. întreprinderea ALFA a achiziþionat un stoc de mãrfuri la costul de 100. La sfârºitul exerciþiului N. La sfârºitul exerciþiului N se estimeazã cã stocul ar putea fi vândut la preþul de 90.000 lei.850 132. În cursul exerciþiului N+1 se soluþioneazã litigiul. preþul de vânzare estimat este de 150. iar ALFA primeºte decizia definitivã prin care este obligatã sã plãteascã societãþii BETA suma de 550.007. valoarea justã minus costurile de cesiune este estimatã la 320.000 lei ºi cã cheltuielile ocazionate de vânzare se vor ridica la 10.572 365 Valoarea de utilitate 55. La începutul exerciþiului N. iar valoarea de utilitate. consilierii juridici opineazã cã este foarte probabil ca ALFA sã piardã litigiul ºi estimeazã cã despãgubirea ce trebuie achitatã se ridicã la 500.000 0.000 lei.006.15)t Flux net actualizat 47.000 lei. Întreprinderea ALFA este acþionatã în justiþie de un client BETA.000 150. Care este incidenþa aplicãrii principiului independenþei exerciþiilor în contabilitatea societãþilor ALFA ºi BETA? .000 0. iar costurile ocazionate de vânzare sunt estimate la 30.870 0.000 175. Chiria anualã este de 10. ªtiind cã întreprinderea aplicã IAS 36 „Deprecierea activelor”.000 lei.000 lei.000 lei. Contabilitate – experþi contabili Ani Flux net Factor de actualizare (rata de 15%) 1 (1 + 0.000 lei. Care este incidenþa aplicãrii normei IAS 2 „Stocuri” în cele douã exerciþii financiare? 1.. La sfârºitul exerciþiului N+1.000 lei. În exerciþiul N..008. datorii contingente ºi active contingente” asupra celor douã exerciþii financiare? 1. TVA 19%.

Contabilul. Care este tratamentul contabil corect conform IAS 10? 1.000 lei. ajunge la concluzia cã. în urma discuþiei cu avocatul societãþii.366 TESTE GRILÃ. Contabilitate – experþi contabili 1.013.000 lei. Pe 15 ianuarie N+1. pompele au cedat ºi acidul sulfuric a infestat terenul.12. Pe 15 ianuarie N+1.000 lei.000 lei. La 31. managementul a estimat un provizion pentru litigii în valoare de 50. în urma analizãrii listelor de inventar. Societatea ALFA este producãtoare de produse cosmetice. din cauza unor erori de calcul. Societatea ALFA deþine un stoc de marfã achiziþionat la un cost de 100. în consecinþã.000 lei. un provizion pentru deprecierea mãrfurilor în valoare de 10. ºtiind cã aceasta aplicã normele internaþionale? 1.010.. societatea a determinat valoarea realizabilã netã a stocului la 90. Cum va fi reflectat acest incident în situaþiile financiare ale societãþii ALFA.N.011.000 lei ºi a înregistrat.009. Managementul societãþii ALFA pregãteºte situaþiile financiare pentru exerciþiul N. ajustarea situaþiilor financiare. potrivit IAS 2. Care este tratamentul contabil al provizionului pentru litigii. Costurile de curãþare sunt estimate la 200. o clientã a deschis acþiune în justiþie împotriva societãþii ca urmare a unei reacþii alergice suferite în urma utilizãrii unei creme produse de ALFA. Unul din camioanele ALFA descãrca acid sulfuric în rezervorul clientului. La ce valoare va fi prezentat stocul în bilanþul exerciþiului N? 1.. auditorul societãþii ALFA descoperã cã stocul de materii prime este supraevaluat. Pe data de 24 februarie N+1 este pronunþatã sentinþa potrivit cãreia ALFA trebuie sã plãteascã despãgubiri în valoare de 75.N.000 lei. Pe 15 octombrie N. Între societatea A (locator) ºi societatea B (locatar) se încheie un contract de leasing financiar cu urmãtoarele caracteristici: . nu a fost înregistratã o lipsã la inventar în valoare de 25.012. Nu se cunoaºte încã cine va fi declarat vinovat de incident.12. Sub presiune.000 lei. dacã întreprinderea aplicã normele internaþionale? 1. Pe 25 ianuarie N+1 are loc un accident pe un teren al unui client. proprietatea clientului. deoarece existã lipsuri la inventar care nu au fost înregistrate în contabilitate ºi recomandã. La 31. societatea a vândut stocul de mãrfuri la 80.

. achitabile în ultima zi a anului. iar valoarea ei este de 2.TESTE GRILÃ. – sunt prevãzute un avans de 5. ºtiind cã se aplicã IAS 17 „Contracte de leasing” revizuit. achitabile în ultima zi a anului. data începerii contractului: 1 ianuarie N.014. rata dobânzii utilizatã în actualizarea plãþilor minimale ºi în descompunerea chiriilor este rata implicitã a contractului de 12%.000 lei. valoarea justã a utilajului: 31.000 lei. ºtiind cã se aplicã IAS 17 „Contracte de leasing” revizuit. – opþiunea de cumpãrare se exercitã la sfârºitul celui de-al treilea an. Se cere sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile contabile la locator aferente primului an de contract. obiectul contractului: utilaj. – obiectul contractului: utilaj.. 1. – valoarea rezidualã este estimatã la 5.805 lei. sunt prevãzute un avans de 4.577 lei..000 lei fiecare. – durata de viaþã economicã este estimatã la 5 ani. .000 lei. Contabilitate – experþi contabili 367 – – – – – – – – – durata contractului: 3 ani.000 lei ºi 3 redevenþe anuale de 10. – valoarea justã a utilajului: 29. durata de viaþã economicã estimatã: 5 ani. valoarea rezidualã este estimatã la 5. – rata dobânzii utilizatã în actualizarea investiþiei nete ºi în descompunerea chiriilor este rata implicitã a contractului de 15%. Între societatea A (locator) ºi societatea B (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: – durata contractului: 3 ani. opþiunea de cumpãrare se exercitã la sfârºitul celui de-al treilea an.000 lei ºi 3 redevenþe anuale de 10. precum ºi algoritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 15%. iar valoarea ei este de 3.000 lei fiecare. – data începerii contractului: 1 ianuarie N. precum ºi algoritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 12%. Se cere sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile contabile la locatar aferente primului an de contract.000 u.m.

.017. iar rata implicitã pentru recuperarea investiþiei nete plus cheltuielile directe în numele locaþiei este de 10%.8 lei.000 lei fiecare. . – data începerii contractului: 1 ianuarie N. – obiectul contractului: utilaj. Se cere sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile contabile la locator aferente primului an de contract..04.000 $. – opþiunea de cumpãrare se exercitã la sfârºitul celui de-al treilea an. – durata de viaþã economicã este estimatã la 5 ani. Care sunt aceste douã caracteristici ºi în ce constau diferenþele? 1.5 lei).001/2006 prezintã caracteristicile unui contract de leasing financiar. un teren achiziþionat la un cost de 10.12. Între societatea A (locator) ºi societatea B (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: – durata contractului: 3 ani. – valoarea justã a utilajului: 29.000 $. La închiderea exerciþiului N.000 $.018. Douã din aceste caracteristici sunt diferite faþã de cele prevãzute de IAS 17 „Contracte de leasing”. 1..000 lei ºi 3 redevenþe anuale de 10. iar valoarea ei este de 3.368 TESTE GRILÃ.000 lei. 1. Contabilitate – experþi contabili 1.752/2005 revizuit prin OMFP nr. achitabile în ultima zi a anului. – s-au fãcut cheltuieli legate de contract de 2. Care sunt prevederile OMFP nr.805 lei.317 lei. – sunt prevãzute un avans de 5. ºi reevaluat la 31.000 u. precum ºi algoritmul de calcul al ratei de 10%. ºtiind cã se aplicã IAS 17 „Contracte de leasing” revizuit. – rata dobânzii utilizatã în actualizarea investiþiei nete ºi în descompunerea chiriilor este rata implicitã a contractului de 15%. acest utilaj a fost achiziþionat la 01. atunci când un dolar valora 2. 2.N-2.015. OMFP nr.752/2005 privind contabilitatea contractelor de leasing financiar la întreprinderile care întocmesc situaþii financiare simplificate? 1. activele societãþii ALFA cuprind: – – un utilaj a cãrui valoare netã contabilã este de 30.N-1 la nivelul sumei de 20.016. – valoarea rezidualã este estimatã la 5.m. 1. datã la care dolarul valora 3 lei. în N-4 (cursul dolarului la data achiziþiei fiind de 2.

Contabilitate – experþi contabili 369 – un stoc de mãrfuri cumpãrat la 30.000 17.000 188.000 40.000 20.000 27. valoarea recuperabilã este de 80.000 90.N la un cost de 4. La sfârºitul exerciþiului N existã indicii cã echipamentul ºi-a pierdut din valoare.000 $ privind drepturile asupra unui client strãin.000 20. – o creanþã de 8.N este de 3.000 120..000 88. TVA 19%.000 100.000 14. Planul de modernizare va fi supus discuþiilor ºi aprobãrii în martie N+1.000 30.000 23.000 30.000 115.000 38.000 $ (cursul zilei: 3.000 $.000 10.000 50.000 43.12.000 15.000 13.000 98.000 lei.2 lei/$..019.TESTE GRILÃ. .000 25.18 lei. iar metoda de amortizare este cea linearã. La începutul exerciþiului N. Cursul dolarului la 31. întreprinderea ALFA a achiziþionat un echipament tehnologic la costul de 200.000 120.000 180. iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.000 40.08.000 70.000 lei.000 19. corespunzãtoare unei vânzãri efectuate la 01.000 203.000 lei. Valoarea justã a echipamentului la data bilanþului este de 110. – suma de 1. La sfârºitul exerciþiului N+1.000 33.11. Costul mediu ponderat al capitalului este de 15%.000 lei. Cum sunt evaluate aceste elemente în moneda funcþionalã. Managementul realizeazã o previziune a fluxurilor de trezorerie ce se aºteaptã a fi obþinute din utilizarea echipamentului pe durata rãmasã de utilizare. prezentatã mai jos: Anul N+1 Anul N+2 Anul N+3 Anul N+4 Vânzãri (–) Costul bunurilor vândute (=) Marja brutã (–) Reparaþii ºi întreþinere (–) Alte cheltuieli (=) DEBIT (–) Variaþia NFRE (=) Cash flow neactualizat 220.000 60.N. în casierie. atunci când dolarul era cotat la nivelul de 3. Managementul ºi-a propus sã modernizeze echipamentul în anul N+1 ºi sã obþinã astfel o creºtere a vânzãrilor cu 5% în fiecare an. Se estimeazã o duratã de utilizare de 5 ani.1 lei/$) ºi depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exerciþiului N. conform IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”? 1.000 Achiziþia echipamentului a fost finanþatã dintr-un credit pe 5 ani pentru care rata dobânzii este de 10% pe an.

000 lei pentru finanþarea cheltuielilor cu salariile aferente lunii curente.000 lei pentru a achiziþiona un echipament tehnologic al cãrui cost este de 800. iar metoda de amortizare este cea degresivã (coeficientul de degresie este stabilit la 2).000 lei. conform IAS 20 „Contabilitatea subvenþiilor guvernamentale ºi prezentarea informaþiilor legate de asistenþa guvernamentalã”? .000 lei. Care sunt înregistrãrile pe care trebuie sã le facã întreprinderea. conform IAS 20 „Contabilitatea subvenþiilor guvernamentale ºi prezentarea informaþiilor legate de asistenþa guvernamentalã”? 1. dacã se decide recunoaºterea subvenþiei ca venit. o întreprindere obþine o subvenþie de 300. Durata de utilitate estimatã de manageri este de 5 ani.023.01. La 01. iar metoda de amortizare este cea degresivã (coeficientul de degresie este stabilit la 2).000 lei. Cheltuielile cu salariile angajate în cursul lunii februarie au fost de 500. dacã întreprinderea deduce subvenþia din costul activului. Cheltuielile cu salariile angajate în cursul lunii februarie au fost de 500.021. Care sunt înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N. o întreprindere obþine o subvenþie de 300.. dacã se decide deducerea subvenþiei din cheltuieli.N. conform IAS 20 „Contabilitatea subvenþiilor guvernamentale ºi prezentarea informaþiilor legate de asistenþa guvernamentalã”? 1. întreprinderea ALFA SA obþine o subvenþie de 300. La 10 februarie N. dacã întreprinderea recunoaºte subvenþia drept venit în avans.022.N. conform IAS 20 „Contabilitatea subvenþiilor guvernamentale ºi prezentarea informaþiilor legate de asistenþa guvernamentalã”? 1. La 01. întreprinderea ALFA SA obþine o subvenþie de 300.01.020.. Care sunt înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N.370 TESTE GRILÃ. Contabilitate – experþi contabili La ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilanþul exerciþiilor N ºi N+1 conform IAS 36 „Deprecierea activelor”? 1.000 lei.000 lei pentru finanþarea cheltuielilor cu salariile aferente lunii curente. Durata de utilitate estimatã de manageri este de 5 ani.000 lei pentru a achiziþiona un echipament tehnologic al cãrui cost este de 800. La 10 februarie N. Care sunt înregistrãrile pe care trebuie sã le facã întreprinderea.

. ALFA plãtind suma de 122. consilierii juridici considerã cã este probabil ca ALFA sã plãteascã despãgubiri în valoare de 100.5% (rata dobânzii fãrã risc pe 2 ani). deoarece existã indicii de depreciere. ºtiind cã aceasta aplicã normele IAS ºi IFRS? 1. La 31. În exerciþiul N+2 cazul este soluþionat. La sfârºitul exerciþiului N+1. ALFA estimeazã o duratã de utilitate de 10 ani ºi o valoare rezidualã de 2. Rata de actualizare este de 4.N un echipament la un preþ de 20. societatea ALFA este acþionatã în justiþie de cãtre un client (BETA). Care sunt înregistrãrile aferente exerciþiilor N.10. N+1 ºi N+2. TVA 19%.000 lei.000 lei peste 2 ani.N.N. ALFA constituie provizionul la nivelul valorii actualizate a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaþiei. Societatea ALFA se aflã într-un litigiu cu un client. iar cheltuielile ocazionate de vânzare sunt estimate la 5. Care este tratamentul contabil al provizionului pentru litigii.01.000 lei pentru echipament.026.N+1. valoarea recuperabilã determinatã fiind de 16. Care sunt înregistrãrile efectuate de ALFA. managementul întocmeºte un plan de vânzare a echipamentului ºi întreprinde acþiuni pentru a gãsi un cumpãrãtor. dacã întreprinderea aplicã IAS 37 revizuit? . La sfârºitul exerciþiului N. valoarea justã minus cheltuielile de cesiune este de 12.000 lei peste 2 ani.024. Activul necurent este clasificat ca disponibil pentru vânzare. Datoritã faptului cã efectul valorii în timp a banilor este semnificativ. Valoarea justã a echipamentului este de 19. juriºtii apreciazã cã ALFA va pierde cazul ºi va trebui sã plãteascã despãgubiri în valoare de 500. Contabilitate – experþi contabili 371 1.000 lei.TESTE GRILÃ.000 lei. Previziunile privind evoluþia ratei dobânzii sunt: 5% în N+1 ºi 7% în N+2.08. La sfârºitul exerciþiului N+1. echipamentul este testat pentru depreciere. conform IAS 37 revizuit? 1.000 lei despãgubire. Rata dobânzii aferentã exerciþiului N+2 este reestimatã la 10%. La data de 10.000 lei. Societatea ALFA achiziþioneazã la 01.000 lei. în urma evoluþiei cazului.000 lei.12.025. La 01. Vânzarea este estimatã sã aibã loc peste 6 luni.000 lei.. cheltuieli de transport incluse în facturã 2. La sfârºitul exerciþiului N. despãgubirile ce vor fi plãtite sunt estimate la 120.

din cauza evoluþiei cazului.000. Un magazin de desfacere cu amãnuntul are o politicã de restituire a contravalorii bunurilor returnate de clienþii nemulþumiþi chiar ºi în absenþa unei obligaþii legale. Politica sa este bine cunoscutã pe piaþã. Pânã la data aprobãrii situaþiilor financiare pentru exerciþiul financiar încheiat la 31. dar nu ºi în Plutonia.12. nefiind primul accident cu acest tip de autocar ºi existând indiciile unor defecþiuni de fabricaþie. În þãrile Goldonia ºi Sardonia existã astfel de legi.. la 31. începe acþiunea în instanþã pentru obþinerea de despãgubiri din partea întreprinderii producãtoare de maºini. O întreprindere care activeazã în domeniul petrolier are filiale în Goldonia.029. Sã se argumenteze dacã sunt îndeplinite condiþiile cerute de IAS 37 revizuit pentru recunoaºterea în contabilitate a unui provizion pentru riscuri ºi cheltuieli.12.N. proprietarã a autocarului. opt persoane ºi-au pierdut viaþa.. Conform IAS 37 revizuit. ar trebui ca aceste evenimente sã fie recunoscute ca provizion sau ca datorie contingentã? . consultanþii juridici. considerã cã este probabil ca întreprinderea sã fie fãcutã rãspunzãtoare. Cele mai recente estimãri susþin ideea cã pentru decontaminarea zonei vor fi angajate cheltuieli de 100.028. consultanþii juridici ai întreprinderii sunt de pãrere cã întreprinderea nu va fi fãcutã rãspunzãtoare. Firma de turism. cifra de afaceri a fost de 1.000 lei. Cu ocazia întocmirii situaþiilor financiare. Ea cauzeazã contaminarea unui teren din Plutonia ºi este recunoscutã pentru faptul cã nu va întreprinde acþiuni de eliminare a contaminãrii decât dacã acest lucru este impus de legile þãrilor în care îºi desfãºoarã activitatea. Contabilitate – experþi contabili 1. La sfârºitul anului pentru care se întocmesc situaþiile financiare este aproape o certitudine faptul cã guvernul din Plutonia va promulga o lege care sã solicite curãþirea terenurilor deja contaminate.N+1.027. 1. 1. Statisticile aratã cã anual sunt returnate bunuri a cãror valoare reprezintã 0. Sardonia ºi Plutonia. În exerciþiul N. Sã se argumenteze dacã sunt îndeplinite condiþiile cerute de IAS 37 revizuit pentru recunoaºterea în contabilitate a unui provizion pentru riscuri ºi cheltuieli. În urma unui accident rutier.372 TESTE GRILÃ.5% din cifra de afaceri.000 lire plutoniene.

12.700. În cursul exerciþiului N+1..032.000 1.000 subvenþii pentru investiþii) 75.000 60.031.000 500.01. aceasta nemaifiind capabilã sã-ºi ramburseze ratele scadente.N+1. Cum afecteazã aceastã garanþie situaþiile financiare ale societãþii ALFA.TESTE GRILÃ.12. conform IAS 37 revizuit? 1. La 31.N Venituri din cesiunea imobilizãrilor corporale (încasate) . la 30 noiembrie N+1.N 320.000 400. Litigiul este abia în faza iniþialã. La 31.N.N Furnizori de stocuri la 31. situaþia financiarã a lui BETA se deterioreazã.000 900.000 lei. în N+2.12. ca urmare a faptului cã a pierdut litigiul.000 (din care 240. Se cunosc urmãtoarele informaþii (în lei): Cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor Stocuri la 01.030. La aceastã datã. ALFA este înºtiinþatã cã va trebui sã plãteascã.01. conform IAS 37 revizuit? 1.000 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante Încasãri din noi emisiuni de acþiuni Clienþi la 01. Probabilitatea de pierdere este estimatã la 75%. întreprinderea ALFA este pârâtã într-un proces privind încãlcarea drepturilor de autor.12.N Venituri din subvenþii pentru investiþii Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare Venituri în avans la 31. iar întreprinderea ar mai avea cãi de atac ce i-ar permite amânarea plãþii daunelor cu circa 2 ani.000 300. În exerciþiul N. daune de 200.000 100. întreprinderea ALFA garanteazã un credit contractat de întreprinderea BETA.000 20. Contabilitate – experþi contabili 373 1. ALFA nu poate estima credibil valoarea datoriei pe care va trebui sã o achite. având în vedere situaþia financiarã bunã a acesteia din ultimii ani.. Cum afecteazã evoluþia litigiului situaþiile financiare ale exerciþiilor N ºi N+1.000 120.

01.000 .000 460.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Rambursãri de credite primite de la bãnci Datoria privind impozitul pe profit la începutul anului Datoria privind impozitul pe profit la sfârºitul anului Plãþi de dobânzi Încasãri din cedarea investiþiilor financiare pe termen scurt Plãþi cãtre furnizorii de imobilizãri Lichiditãþi ºi echivalente de lichiditãþi la începutul anului Sã se întocmeascã tabloul fluxurilor de trezorerie..000 180.374 TESTE GRILÃ.000 500.000 450.N Furnizori de stocuri la 31.000 250.000 (din care 180.12. Se cunosc urmãtoarele informaþii (în lei): Cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor Stocuri la 01.000 600.000 300. Care este valoarea lichiditãþilor ºi echivalentelor de lichiditãþi la sfârºitul anului? 1.000 580.000 400.12.N Aporturi de capital în naturã Stocuri la 31.000 50.N Venituri în avans la 01.000 360.N Venituri din dobânzi Cheltuieli cu dobânzile 100.000 450..000 500.000 10. ºtiind cã pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizeazã metoda indirectã.01.N 175.000 600.000 150.000 subvenþii pentru investiþii) 100.01.000 50.033. Contabilitate – experþi contabili Venituri (câºtiguri) din cedarea investiþiilor financiare pe termen scurt Furnizori de stocuri la 01.000 Cheltuieli din cedarea imobilizãrilor corporale Clienþi la 31.12.

N Clãdire primitã în leasing financiar Impozit pe profit plãtit Stocuri la 31.m. amortizarea cumulatã este de 50.N-1 120 31.000 70.000 u.12.N Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante Încasãri din credite primite de la bãnci Clienþi la 01.12.m.N-1 140 31.000 150. ºtiind cã pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizeazã metoda indirectã.N Cheltuieli în avans la 01.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Rambursãri de credite primite de la bãnci Dividende plãtite Variaþia lichiditãþilor ºi a echivalentelor de lichiditãþi Încasãri din dobânzi Plãþi cãtre furnizorii de imobilizãri Lichiditãþi ºi echivalente de lichiditãþi la sfârºitul anului 375 500.12. Indicele general al preþurilor a evoluat astfel: 01.000 200..000 300.000 400.000 u.000 300.000 200.000 +100.12. În bilanþul exerciþiului N-1.N 150 Care sunt retratãrile aferente bilanþului de închidere.000 500.05.000 ? 500. Contabilitate – experþi contabili Rezultat înainte de impozitare Cheltuieli în avans la 31.01.000 700.N-1 echipamente tehnologice la un cost de 400. Întreprinderea a achiziþionat la 01.m.000 480..000 Sã se întocmeascã tabloul fluxurilor de trezorerie.000 20..05.01.034. Care este valoarea plãþilor cãtre furnizorii de imobilizãri ºi a lichiditãþilor ºi echivalentelor de lichiditãþi la sfârºitul anului? 1. conform IAS 29? . de 80.01. iar în bilanþul exerciþiului N.000 10.000 300.N Cheltuieli din cedarea imobilizãrilor corporale Clienþi la 31.000 230.N Venituri din cesiunea imobilizãrilor corporale (încasate) Furnizori de stocuri la 01.TESTE GRILÃ.12.000 200.000 u.000 850.

astfel: Bilanþul contabil la 31.000 1. la sfârºitul exerciþiului N.000 170.000 42.000 70.000 2.000 310.000 180.000 175.615.000 720.000 125.250.000 120.000 1.12.000 2.000 1. Situaþiile financiare ale societãþii ALFA se prezintã.800 100.800 590.800 .N Elemente ACTIVE NECURENTE Imobilizãri corporale (1) Investiþii deþinute în întreprinderi asociate (2) Active necurente – Total ACTIVE CURENTE Stocuri (3) Clienþi (4) Cheltuieli în avans (5) Investiþii pe termen scurt (6) Lichiditãþi Active curente – Total TOTAL ACTIV DATORII CURENTE Furnizori (7) Credite pe termen scurt (8) Venituri în avans (9) Alte datorii curente (10) Datorii curente – Total DATORII NECURENTE Împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni (11) Credite pe termen lung (12) Venituri în avans (13) Datorii necurente – Total TOTAL DATORII CAPITALURI PROPRII Capital social (14) Prime de emisiune Rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exerciþiului (15) TOTAL CAPITALURI PROPRII TOTAL DATORII ªI CAPITALURI PROPRII N-1 510.000 30.000 350.000 80.250. Contabilitate – experþi contabili 1.000 1.000 500.000 50.200.688.000 180.000 50.000 150.895.000 345.000 70.800 250.000 20.000 2.000 375.376 TESTE GRILÃ.800 70.1.000 845.000 .000 900.615.770.000 120.000 50.035.000 70.800 150.000 20.000 N 570.000 0 43.000 730.800 1.000 150.000 660..000 300.000 210..000 200.

5) Cheltuielile în avans sunt reprezentate de chirii de exploatare plãtite în anul N-1 în contul anului N.000 30.datorii privind impozitul pe profit .000 30. Contabilitate – experþi contabili 377 Informaþii suplimentare: 1) Amortizarea aferentã imobilizãrilor corporale existente la începutul anului a fost de 240.dividende de platã 87. 8) În cursul exerciþiului N s-au primit credite pe termen scurt de 100. 10) Alte datorii curente: Valori la începutul anului . . 2) În cursul anului.000 lei.000 lei). 6) Investiþiile pe termen scurt sunt reprezentate de titluri de plasament achiziþionate în exerciþiul N-1 ºi vândute în exerciþiul N. 9) Veniturile în avans sunt reprezentate de subvenþii pentru investiþii. iar cea aferentã imobilizãrilor existente la sfârºitul anului a fost de 280. aceste stocuri au fost vândute. 3) Stocurile sunt reprezentate de mãrfuri. Stocurile existente la sfârºitul exerciþiului N nu au fãcut obiectul unei deprecieri.000 lei la începutul anului ºi 13. În cursul exerciþiului N. 4) Creanþele clienþi sunt aferente vânzãrilor în þarã (nu includ diferenþe de curs valutar) ºi nu au fãcut obiectul unor deprecieri. La sfârºitul exerciþiului N-1.000 Valori la sfârºitul anului . stocurile de mãrfuri au fost depreciate pentru suma de 10.datorii salariale ºi sociale . întreprinderea nu a achiziþionat ºi nici nu a cedat investiþii în întreprinderile asociate..datorii privind impozitul pe profit .000 11) Împrumutul din emisiunea de obligaþiuni este evaluat în valori nete (dupã deducerea primei de rambursare de 30. furnizori de imobilizãri 175.datorii salariale ºi sociale 37. în cursul anului nu s-au achiziþionat investiþii pe termen scurt.000 63.000 lei la sfârºitul anului.000 13.000 lei..dobânzi de plãtit .000 lei.000 lei.TESTE GRILÃ. 7) Din care. 12) În cursul anului nu au avut loc fluxuri privind creditele primite pe termen lung.

000 50.000 lei . cu decontare în contul curent.350.000 240. Contul de profit ºi pierdere la 31.400.000 lei a fost distribuit astfel: la rezerve. ca urmare a unor operaþii interne.000 50.000 400..800.000 120.200. iar diferenþa. Contabilitate – experþi contabili 13) Veniturile în avans de la începutul anului sunt aferente exploatãrii. 19) Rezultatul net al exerciþiului N-1 de 200.000 lei. la dividende.000 150.000 lei. instalaþii tehnologice al cãror cost de achiziþie este de 100.600 lei.000 lei. 14) În cursul exerciþiului N nu au avut loc retrageri de capital ºi nici modificãri ale acestuia. 18) Datoriile privind dobânzile au fost integral achitate. la rezultatul reportat.000 550. cele de la sfârºitul anului includ subvenþii pentru investiþii de 260.N Elemente Cifra de afaceri (1) Alte venituri din exploatare (2) Cheltuieli cu mãrfurile Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor Alte cheltuieli de exploatare (3) Venituri din cedarea investiþiilor financiare pe termen scurt Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare Impozit pe profit Rezultatul net al exerciþiului Valori 2.000 lei 1. iar amortizarea cumulatã. 15) Rezultatul net este prezentat în bilanþ înainte de distribuire. iar rezultatul reportat de 50. 20) Rezervele exerciþiului N-2 au fost de 30. iar restul sunt aferente exploatãrii.000 lei.12. 16) Întreprinderea ºi-a achitat integral datoria privind TVA de 338.000 Informaþii suplimentare: 1) Cifra de afaceri cuprinde: – venituri din vânzarea mãrfurilor – venituri din prestãri de servicii 600.200 lei aferentã activitãþilor de exploatare ºi a încasat (recuperat) TVA aferentã activitãþilor de investiþii de 26.378 TESTE GRILÃ..000 1.000 1.000 260. 17) În cursul anului au fost vândute. de 80.000 lei.

000 lei 20. sã se verifice corelaþia pe care o presupune reconcilierea dintre lichiditãþile bãneºti la începutul anului ºi cele de la sfârºitul anului. conform IAS 7.000 lei 50.000 lei 100.038. sã se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectã. sã se determine fluxul net de trezorerie din activitatea de finanþare. 1.000 lei 100.038.000 lei 60. conform IAS 7.. 1. Având în vedere baza de date de la studiul de caz 1.040. Având în vedere baza de date de la studiul de caz 1. aºa cum solicitã norma IAS 7. 1..000 lei. Contabilitate – experþi contabili 379 2) Alte venituri din exploatare din care: – venituri din cesiunea imobilizãrilor corporale – venituri din subvenþii de exploatare pentru plata personalului – venituri din subvenþii pentru investiþii – venituri din provizioane pentru deprecierea mãrfurilor 3) Alte cheltuieli de exploatare din care: – cheltuieli cu serviciile primite de la furnizori – cheltuieli cu energia ºi apa – cheltuieli cu chiriile de exploatare (plãtite în anul anterior) – cheltuieli cu impozitele ºi taxele de exploatare (acestea au fost plãtite integral pânã la sfârºitul exerciþiului) – cheltuieli cu activele cedate 260.000 lei 10.039. 1.035.TESTE GRILÃ.037. conform IAS 7.035.000 lei Sã se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda directã.000 lei 20.000 lei 50. 1.000 lei 90. Având în vedere baza de date de la studiul de caz 1. Condiþiile de decontare stabilite în contract sunt urmãtoarele: . o întreprindere a vândut unui client mãrfuri pentru care încaseazã 20.036.035-1. La 1 ianuarie N. Având în vedere soluþiile studiilor de caz 1.000 lei 240. conform IAS 7. sã se determine fluxul net de trezorerie din activitatea de investiþii.035.

– 20% peste doi ani. Se considerã o vânzare în valoare de 30. în situaþia în care clientul plãteºte imediat (beneficiazã de scont)? 1. Care sunt calculele ºi înregistrãrile pe care ar trebui sã le facã întreprinderea în ipoteza în care aplicã IAS 18 „Venituri”? 1. Se considerã o vânzare în valoare de 30. conform OMFP nr.000 lei achitabili dupã 60 de zile sau imediat.000 lei. la o ratã de 10%. Societatea ALFA vinde societãþii BETA un stoc de marfã în urmãtoarele condiþii: preþul de vânzare 150.000 lei. achitabilã dupã 60 de zile sau imediat. în situaþia în care clientul plãteºte la scadenþã vânzarea obiºnuitã (fãrã a se beneficia de scont)? 1.380 TESTE GRILÃ.041. achitabilã dupã 60 de zile sau imediat.. 1. Care este soluþia contabilã conform OMFP nr. cu un scont de decontare de 2%. 1. Se considerã o vânzare în valoare de 30. cu aplicarea unui scont de 2% dacã plata se face pe loc.044. cu un scont de decontare de 2%.045. Care este soluþia contabilã. – 30% peste un an. Care este soluþia contabilã conform IAS 18 „Venituri”. Se estimeazã cã întreprinderea-client ar fi putut obþine un credit echivalent pe piaþa financiarã.000 lei. achitabilã dupã 60 de zile sau imediat.. Care este tratamentul contabil la ALFA ºi BETA dacã se aplicã prevederile IAS 18? . Contabilitate – experþi contabili – 50% la semnarea contractului. Se considerã o vânzare în valoare de 30. achitabilã dupã 60 de zile sau imediat. cu un scont de decontare de 2%. conform IAS 18 „Venituri”. cu un scont de decontare de 2%.042.043. în situaþia în care clientul plãteºte la scadenþã vânzarea obiºnuitã (fãrã a se beneficia de scont)? 1. Care este soluþia contabilã.000 lei. în situaþia în care clientul plãteºte imediat (beneficiazã de scont)? 1.752/2005.752/2005.

conform IAS 18 „Venituri”. La începutul lunii martie situaþia stocurilor era urmãtoarea: – P1: 270 bucãþi.. 1.m.. Diferenþa de preþ aferentã celor douã stocuri este de 15. – P2: 1. Care este tratamentul contabil la ALFA ºi BETA dacã se aplicã prevederile OMFP nr. .m. 1.000 bucãþi. Sã se contabilizeze achiziþia obligaþiunilor ºi încasarea dobânzii.046.600 u. societatea încaseazã dobânda pentru obligaþiuni aferentã perioadei 1 august N-1 – 30 iulie N în valoare de 1 leu/obligaþiune. – P2: 200 buc. Pe 28 octombrie N s-au primit dividende pentru acþiunile BETA din rezultatul exerciþiului N-1.049./buc.048. 1.m. P1 ºi P2. La data de 1 aprilie N. Societatea comercialã ALFA SA realizeazã din producþie proprie douã sortimente de produse finite. La 1 august N. La 1 octombrie N sunt achiziþionate 1../buc. Contabilitate – experþi contabili 381 1. Factura cuprinde: – P1: 50 buc.m. (nefavorabilã).000 acþiuni BETA la un preþ de 2 lei/acþiune.. societatea a achiziþionat 1.000 obligaþiuni la un preþ unitar de 50 lei/obligaþiune. în valoare de 600 lei. Societatea ALFA vinde societãþii BETA un stoc de marfã în urmãtoarele condiþii: preþul de vânzare 150. evaluate la costul standard de 40 u. preþ de vânzare 46 u.. – P2: 600 bucãþi.000 lei achitabili dupã 60 de zile sau imediat.752/2005? 1.TESTE GRILÃ./buc.. preþ de vânzare 15 u. În cursul lunii au loc operaþiile: 1) Se obþin produse finite: – P1: 100 bucãþi.047. Sã se contabilizeze achiziþia acþiunilor ºi încasarea dividendelor. cu aplicarea unui scont de 2% dacã plata se face pe loc. conform IAS 18.. – TVA 19%. evaluate la costul standard de 10 u./buc. 2) Se vând produse finite clientului C1.m.

M1 la costul de 600 lei/buc. curs de schimb 1 $ = 3.000 lei. Se recupereazã obiecte de inventar în valoare de 500 lei. ..m. 1.. 2) Se scoate din folosinþã un mijloc fix al cãrui cost de achiziþie este de 5.000. 2) Vânzare de mãrfuri la preþul de vânzare cu amãnuntul (inclusiv TVA) de 27. iar cel al produselor P2 este de 35 u. Adaosul comercial practicat este de 20%. = 49. iar amortizarea cumulatã. Costul unui metru de stofã este de 50 lei..5 u. 1. inclusiv TVA.000 lei Si378 = 7.000 buc.980. la preþul de 30 $/buc.000 lei. de 3. Se înregistreazã diferenþele constatate. Contabilitate – experþi contabili 3) Se exportã 400 bucãþi P2 clientului extern C2. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile de mai sus..000 buc. TVA 19%. iar manopera facturatã de întreprinderea de confecþii este de 1. urmãtoarea situaþie a stocului de marfã M1: Si371 = 70.000 lei În cursul lunii martie au loc operaþiile: 1) Achiziþie de mãrfuri 5.000 lei.560. 3) Se dau în folosinþã 200 de cleºti. TVA 19%.382 TESTE GRILÃ./buc. TVA 19% (factura). la începutul lunii martie. 4) La sfârºitul lunii martie se calculeazã costul efectiv al produselor finite: costul efectiv al produselor P1 este de 12 u.050.051. 4) Se trimit unei întreprinderi de confecþii 100 m de stofã în vederea confecþionãrii unor uniforme. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile de mai sus dacã evaluarea stocului de mãrfuri se face la preþul de vânzare cu amãnuntul. dacã evaluarea stocurilor de producþie se face la cost standard.980.000 lei Si4428 = 7. x 714 lei/buc.. Societatea ALFA desfãºoarã urmãtoarele activitãþi privind gestiunea stocurilor: 1) Se achiziþioneazã 500 de cleºti la costul de 20 lei/buc./buc.000 lei. Societatea comercialã ALFA SA prezintã.m..m.

052. 1. – sold iniþial mãrfuri 7. TVA 19%. La sfârºitul lunii are loc inventarierea în urma cãreia se stabilesc stocurile finale faptice: – stoc faptic materii prime 1. În cursul lunii martie au loc urmãtoarele operaþii: 1) achiziþie de materii prime la costul de achiziþie de 1. În cursul lunii martie au loc urmãtoarele operaþii: 1) achiziþie de materii prime la costul de achiziþie de 1. 9) 20 cleºti sunt lipsã la inventar neimputabilã. TVA 19%. . Sã se contabilizeze operaþiile de mai sus ºi sã se prezinte situaþia în conturile de stoc ºtiind cã întreprinderea utilizeazã metoda inventarului permanent. ºtiind cã întreprinderea gestioneazã stocurile prin metoda inventarului permanent.500 lei. – stoc faptic mãrfuri 6. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile de mai sus. TVA 19%.700 lei.500 lei. 8) Se constatã lipsa la inventar a 10 cleºti (din vina gestionarului). 1.500 lei (evaluat la cost de achiziþie). costul de achiziþie fiind de 600 lei..000 lei (evaluat la cost de achiziþie). – sold iniþial mãrfuri 7.000 lei. 4) vânzare de mãrfuri la preþul de vânzare de 800 lei.TESTE GRILÃ.053.000 lei (evaluat la cost de achiziþie). Societatea comercialã ALFA SA are în stoc la începutul lunii martie N: – sold iniþial materii prime 2.500 lei (evaluat la cost de achiziþie). TVA 19%. 6) Se scot din uz cei 200 de cleºti.000 lei. Societatea comercialã ALFA SA are în stoc la începutul lunii martie N: – sold iniþial materii prime 2. 7) Se recupereazã deºeuri în valoare de 250 lei. 2) achiziþie de mãrfuri la costul de achiziþie de 200 lei. 3) consum de materii prime la costul de 1.. Contabilitate – experþi contabili 383 5) Se distribuie echipamentele de lucru (50% este cota suportatã de întreprindere).

Sã se contabilizeze operaþiile de mai sus ºi sã se prezinte situaþia în conturile de stoc.000 lei. Sã se contabilizeze operaþiile de mai sus ºi sã se prezinte situaþia în conturile de stoc ºtiind cã întreprinderea utilizeazã metoda inventarului intermitent. 3) consum de materii prime la costul de 1. Societatea comercialã BETA SA are în stoc la începutul perioadei de gestiune: – sold iniþial produse finite 2.. în urma inventarierii. TVA 19%. la preþul de vânzare de 4. În cursul perioadei au loc operaþiile: 1) obþinerea ºi predarea la depozit a produselor finite. – sold iniþial producþie în curs 1.500 lei. – sold final faptic producþie în curs 800 lei.000 lei. 1. 2) vânzarea de produse finite.700 lei. la costul de producþie de 5. costul de achiziþie fiind de 600 lei.500 lei (evaluat la cost de producþie). Contabilitate – experþi contabili 2) achiziþie de mãrfuri la costul de achiziþie de 200 lei. 1. La sfârºitul perioadei de gestiune..500 lei (evaluate la cost de producþie).054.000 lei (evaluat la cost de producþie). 4) vânzare de mãrfuri la preþul de vânzare de 800 lei.500 lei. Societatea comercialã BETA SA are în stoc la începutul perioadei de gestiune: – sold iniþial produse finite 2. – stoc faptic mãrfuri 6.055. . TVA 19%.550 lei. Costul producþiei vândute este de 3. ºtiind cã întreprinderea utilizeazã metoda inventarului permanent.500 lei. – sold iniþial producþie în curs 1.000 lei (evaluatã la cost de producþie). conform facturii. se constatã urmãtoarele solduri faptice: – sold final faptic produse finite 4. TVA 19%. La sfârºitul lunii are loc inventarierea în urma cãreia se stabilesc stocurile finale faptice: – stoc faptic materii prime 1. conform bonurilor de predare.384 TESTE GRILÃ.

Transportul este asigurat de o societate specializatã ºi este facturat la 200 lei. cheltuieli de transport ºi montaj 10. Care este tratamentul contabil al intrãrii acestor active. s-a apelat la un prestator de servicii pentru realizarea unei etape a montajului. iar acesta a facturat serviciul la 500 lei.000 lei. TVA 19%.000 lei.056. TVA 19%. Produsul A este utilizat pentru acþionarea automatã ºi controlul echipamentului.000 lei. O întreprindere achiziþioneazã un echipament la preþul facturat de 2. produsul-program B 1. Contabilitate – experþi contabili 385 În cursul perioadei au loc operaþiile: 1) obþinerea ºi predarea la depozit a produselor finite conform bonurilor de predare la costul de producþie de 5. 1. Pentru montaj ºi probe tehnologice s-au angajat urmãtoarele cheltuieli: – – – consumuri materiale 100 lei. se constatã urmãtoarele solduri faptice: – sold final faptic produse finite 4. iar produsul B este utilizat pentru analiza rentabilitãþii acestuia.550 lei. La sfârºitul perioadei de gestiune. Costul producþiei vândute este de 3. conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”? Cum se contabilizeazã elementele de mai sus? 1.500 lei.057. Factura cuprinde: – – – – preþul echipamentului 50. produsul-program A 5. TVA 19%.000 lei. consum de energie 200 lei. Întreprinderea ALFA achiziþioneazã un echipament tehnologic... Sã se contabilizeze operaþiile de mai sus ºi sã se prezinte situaþia în conturile de stoc. TVA 19%. – sold final faptic producþie în curs 800 lei.000 lei. la preþul de vânzare de 4. ºtiind cã întreprinderea utilizeazã metoda inventarului intermitent. Ea primeºte odatã cu acesta douã produse-program. conform IAS 16 „Imobilizãri corporale” ºi IAS 38 „Imobilizãri necorporale”? .000 lei.TESTE GRILÃ. Care este valoarea iniþialã a echipamentului tehnologic. în urma inventarierii.000 lei. 2) vânzarea de produse finite conform facturii.

la costul de 50.000 lei. Societatea ALFA obþine din producþie proprie un echipament tehnologic. Despre un echipament tehnologic se cunosc urmãtoarele informaþii: – a fost achiziþionat la începutul exerciþiului N. Despre un echipament tehnologic se cunosc urmãtoarele informaþii: – a fost achiziþionat la începutul exerciþiului N. aferente exerciþiului N+2. dacã întreprinderea aplicã normele IAS ºi IFRS? 1.. iar cheltuielile de dezafectare ºi de refacere a amplasamentului au fost estimate la 2. din care variabile 3. Contabilitate – experþi contabili 1. Care este costul iniþial al activului ºi cum se contabilizeazã acesta.m.000 lei.000 lei. – durata de utilitate a fost estimatã la 4 ani.m.058.000 u. iar cheltuielile de dezafectare ºi de refacere a amplasamentului au fost estimate la 2.000 u...000 lei ºi fixe 1.m. – durata de utilitate a fost estimatã la 4 ani.m.386 TESTE GRILÃ. Cheltuielile efectuate au fost: – costul producþiei neterminate la începutul perioadei de gestiune 20.. – gradul de utilizare a capacitãþii de producþie este de 80%. – cheltuieli directe 7.. – rata dobânzii de piaþã a fost estimatã astfel: Ani Rata dobânzii N 10% N+1 12% N+2 15% N+3 17% .000 lei. – cheltuieli indirecte 4. – rata dobânzii de piaþã a fost estimatã astfel: Ani Rata dobânzii N 12% N+1 15% N+2 16% N+3 20% – la sfârºitul exerciþiului N+2. la costul de 10.000 lei.. cheltuielile de dezafectare a echipamentului ºi de refacere a amplasamentului au fost reestimate la 2.000 u.000 u.m.059.060. dacã întreprinderea aplicã IAS 16 „Imobilizãri corporale” ºi întocmeºte un cont de profit ºi pierdere cu clasificarea cheltuielilor dupã naturã? 1. – cheltuieli administrative 2.500 u. Care sunt înregistrãrile contabile privind provizionul pentru dezafectarea echipamentului tehnologic. iar rata dobânzii de piaþã a fost reestimatã la 13% pentru N+2 ºi respectiv la 14% pentru N+3..

La ce valoare va fi evaluat mijlocul fix în bilanþul exerciþiului N+3? 1. dacã întreprinderea aplicã normele IAS ºi IFRS? 1.000 piese. Contabilitate – experþi contabili 387 – – la sfârºitul exerciþiului N+1. în al treilea an: 135.000 lei.000 piese. scadenþarul livrãrilor de piese a fost fixat dupã cum urmeazã: – – – în primul an: 54. Care este amortismentul anual dacã întreprinderea opteazã pentru amortizarea în funcþie de numãrul de unitãþi de producþie? . cheltuielile de dezafectare a echipamentului ºi de refacere a amplasamentului au fost reestimate la 2.TESTE GRILÃ.061. în al doilea an: 81. iar metoda de amortizare utilizatã este cea linearã. Care sunt înregistrãrile contabile privind provizionul pentru dezafectarea echipamentului tehnologic. În acord cu clientul.000 piese.000 lei. amortizate pentru suma de 5.000 lei..063.000 piese în 3 ani. 1.5. echipamentul este reevaluat.. iar rata dobânzii de piaþã a fost reestimatã la 13% pentru N+2 ºi respectiv la 14% pentru N+3.000 lei.000 lei.. Întreprinderea decide sã contabilizeze echipamentele la valoarea justã determinatã de experþi de 45. Pentru a realiza un contract ce vizeazã furnizarea a 270. O întreprindere deþine un mijloc fix dobândit la începutul exerciþiului N la costul de 5.m.062. La sfârºitul exerciþiului N+2 se apreciazã cã durata de viaþã utilã care corespunde cel mai bine condiþiilor de exploatare a mijlocului fix este de 7 ani (durata rãmasã este de 5 ani).. Se decide trecerea la amortizarea degresivã ºi se stabileºte un coeficient de degresie de 1. Durata de viaþã utilã este estimatã la 10 ani. valoarea justã a acestuia fiind estimatã la 25. aferente exerciþiului N+2.m.803 u.500 u. la sfârºitul exerciþiului N+2. o întreprindere a pus la punct un echipament special al cãrui cost de producþie este de 18. Sã se contabilizeze reevaluarea conform celor douã procedee recomandate de norma IAS 16 „Imobilizãri corporale”. O întreprindere deþine echipamente tehnologice achiziþionate la un cost de 20.

– cheltuieli cu amortizarea 1.N+1 costul lucrãrilor în curs de execuþie este de 1. conform IAS 11 „Contracte de construcþii”? 1.12.000 lei.000.N s-a semnat contractul.12.N+2 au loc livrarea ºi facturarea.064.000 lei ºi s-a estimat un cost total de producþie de 2.950. În exerciþiul N se efectueazã reparaþia capitalã a unui echipament tehnologic al întreprinderii.000 lei. preþ de facturare 2.000 lei. Contabilitate – experþi contabili 1.500 lei. Care este tratamentul contabil al cheltuielilor ocazionate de reparaþia capitalã.. La informaþiile pe care le cunoaºtem deja se mai adaugã urmãtoarele: – la 10.200. – cheltuieli cu salariile 3.N (data semnãrii contractului) s-a stabilit un preþ de vânzare revizuibil de 2. Costul reparaþiei este de 7.12. la 10. Lucrãrile trebuie terminate pânã la data de 10.500.066. Care este tratamentul contabil al veniturilor ºi costurilor aferente contractului dacã întreprinderea utilizeazã metoda terminãrii lucrãrilor.N costul lucrãrilor în curs de execuþie a fost de 500. Expertiza tehnicã atestã o creºtere a duratei de utilitate a echipamentului cu 3 ani.N+1 costul lucrãrilor în curs de execuþie este de 1. iar costul de producþie a fost reestimat la 2.000 lei.N costul lucrãrilor în curs de execuþie a fost de 500.000 lei ºi este format din: – cheltuieli cu consumurile materiale 2. Societatea ALFA SA s-a angajat prin contract sã construiascã o clãdire. la 31.N+2.N+2 au loc livrarea ºi facturarea. la 31.000 lei.02.500.000 lei. la 31.388 TESTE GRILÃ.950.000 lei. preþul de vânzare a fost revizuit la 2.02. – cheltuieli cu serviciile prestate de terþi 500 lei.600.02.12.500.000 lei. la 31. preþ de facturare 2..065.02.000 lei. – – – . la 10. costul efectiv de producþie este de 2. Principalele etape ale realizãrii contractului sunt urmãtoarele: – – – – la 10.750.000 lei.750. conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”? 1. costul efectiv de producþie este de 2.000 lei.000 lei.000 lei.02.

iar valoarea justã minus costurile de vânzare.067.000 lei.068. Care este tratamentul contabil al deprecierii UGT conform IAS 36 „Deprecierea activelor”? 1.000 lei. – teren: cost de achiziþie 100. Acesta face parte din aceeaºi unitate generatoare de trezorerie (UGT) cu un teren a cãrui valoare contabilã este de 10. Existã indicii cã un echipament tehnologic a cãrui valoare netã contabilã este de 35. amortizare linearã. la 50.000 lei..000 lei ºi cu o clãdire cu o valoare contabilã netã de 55. La sfârºitul exerciþiului N. Care este incidenþa aplicãrii IAS 36 „Deprecierea activelor” asupra valorii activelor ce compun UGT la sfârºitul exerciþiilor N ºi N+1? 1. duratã de utilitate 10 ani. Valoarea de utilitate a UGT este estimatã la 70. duratã de utilitate 20 ani.000 lei. despre o unitate generatoare de trezorerie (numitã în continuare UGT) se cunosc urmãtoarele informaþii: – echipament tehnologic: cost de achiziþie 200.000 lei s-a depreciat.000 lei. amortizare linearã.069. La sfârºitul exerciþiului N+1 valoarea recuperabilã a UGT este de 780. Despre douã întreprinderi A ºi B ce activeazã în acelaºi sector de activitate se cunosc urmãtoarele informaþii (în u. – valoarea recuperabilã a UGT este de 405.000 lei.. Nu existã un fond comercial care poate fi ataºat raþional acestei UGT.000 lei. – clãdire: cost de achiziþie 500.TESTE GRILÃ.m.): Elemente Cifrã de afaceri Profit net Active imobilizate nete Capitaluri proprii A 800 600 400 100 B 800 200 400 500 .000 lei. Contabilitate – experþi contabili 389 Care este tratamentul contabil al veniturilor ºi costurilor aferente contractului dacã întreprinderea utilizeazã metoda procentului de avansare conform IAS 11 „Contracte de construcþii”? 1.

390 TESTE GRILÃ.300 3.071.001/2006 privind modificarea OMFP nr. din care: .000 1.încasãri din primire de credite pe termen scurt Plãþile exerciþiului financiar.400 500 100 50 500 200 50 2.. 1. 1. Contabilitate – experþi contabili Elemente Datorii ce trebuie plãtite într-o perioadã mai mare de un an Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli Stocuri Creanþe Datorii ce trebuie plãtite într-o perioadã mai micã de un an (exclusiv creditele de trezorerie) Încasãrile exerciþiului financiar.plãþi de impozite Trezoreria: .000 1.plãþi de salarii .100 500 1..la începutul anului . Întreprinderea A utilizeazã metoda linearã ºi evalueazã ieºirile din stoc la cost mediu ponderat. Interpretaþi poziþia financiarã ºi performanþele celor douã întreprinderi pe baza acestor informaþii.000 2.la sfârºitul anului A 500 200 900 1. din care: .rambursãri de credite . 1.752/2005 cu privire la contractele de leasing financiar? Existã diferenþe faþã de prevederile IAS 17 „Contracte de leasing”? 1.500 3.800 300 2.plãþi cãtre furnizori .500 2.800 B 100 100 400 500 2.900 Întreprinderea B amortizeazã accelerat anumite categorii de active imobilizate ºi evalueazã ieºirile de stocuri prin procedeul FIFO.800 700 900 200 1. Care sunt particularitãþile bilanþului contabil întocmit conform OMFP nr.070. Ce prevãd OMFP nr.200 400 300 500 200 3. 2.752/2005? .încasãri de la clienþi .încasãri din noi emisiuni de acþiuni .plãþi de dividende .plãþi de dobânzi .752/2005 ºi OMFP nr. 1.

10.12. 1.900.000).000 lei (din care TVA 19%). credite primite de la bãnci pe termen lung 20.000 lei. Se cunosc urmãtoarele informaþii din bilanþul societãþii ALFA la 31..075. 1.752/2005. Pe 15. iar decizia a fost luatã înaintea închiderii exerciþiului financiar).. Care sunt particularitãþile contului de profit ºi pierdere întocmit conform OMFP nr.073. cifra de afaceri 200.10.000.000 sunt utilizate drept garanþie pentru un credit primit cu o scadenþã de 3 ani).000 (din care pentru un credit de 3.000.000 607 = Ce principiu contabil a fost încãlcat? Argumentaþi rãspunsul.000 s-a amânat scadenþa cu 2 ani. salarii datorate 70.000.900.000 (din care cu scadenþa mai mare de un an 3.000). Costul de achiziþie a mãrfurilor vândute este de 18. provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli 50.N s-au vândut mãrfuri clientului.000 10.TESTE GRILÃ.000.000 (din care angajate într-o perioadã mai mare de 1 an 6.000). furnizori 40. dacã se cunosc urmãtoarele informaþii (în lei): .000. Determinaþi valoarea activelor curente ºi a datoriilor necurente conform modelului de bilanþ din IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”.000 lei.000). Contabilitate – experþi contabili 391 1.000. Soluþia gãsitã de contabil este: 4111 = % 707 4427 371 11. Care ar fi fost soluþia corectã? 1. acreditive 2.000 (din care cu scadenþa foarte probabil în anul urmãtor 20.000).000 1.N (în lei): mãrfuri 50.074. conturi la bãnci 30. 2. Sã se determine cifra de afaceri netã conform modelului de cont de profit ºi pierdere conform OMFP nr. venituri în avans 3.752/2005? 1.000 (din care titluri în valoare de 10.000.000.000. Pe 10. titluri de plasament 20.000 18. titluri de participare 3. 1. licenþe 5. clienþi 40. Factura cuprinde: preþ de vânzare 20.000 (din care cu scadenþa în anul urmãtor 3.000.000. TVA 19%. cheltuieli în avans 8.N s-a primit un avans de la un client în sumã de 10. rezerve 1. credite primite pe termen scurt 9. provizioane pentru deprecierea mãrfurilor 5.072.000 (din care disponibile pentru vânzare în anul urmãtor 500).000 (din care angajate într-o perioadã mai mare de 1 an.

076. venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri 20. venituri din dividende 20.000.000. provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli 30. împrumuturi acordate pe termen scurt 35.000.000.000 (din care cu scadenþa foarte probabil în anul urmãtor 10.000. cheltuieli de dezvoltare 5.000.000 (din care partea cu scadenþa în anul urmãtor 10. venituri din onorarii ºi comisioane 20.000). venituri din vânzarea titlurilor de plasament 30.000. cifrã de afaceri 100.000. venituri din vânzarea de produse finite 80.000. provizioane pentru deprecierea terenurilor ºi construcþiilor 20.000.000. venituri din vânzarea de imobilizãri corporale 50. venituri din subvenþii pentru investiþii 70. venituri din chirii 5. venituri din vânzarea de mãrfuri 40.000.000. titluri de participare 30. terenuri ºi construcþii 70.000.000. venituri din dobânzi aferente contractelor de leasing financiar 5. împrumut din emisiunea de obligaþiuni 50. 1.000.000 vor fi reluate la venituri într-o perioadã mai mare de 1 an).. Se cunosc urmãtoarele informaþii (în lei): – – – – – – – – – – – – echipamente tehnologice 10. subvenþii pentru investiþii 10.000.000).000 (este foarte puþin probabilã obþinerea de avantaje economice).000.000 (din care 7.392 TESTE GRILÃ.000. amortizarea echipamentelor tehnologice 2. .000. Contabilitate – experþi contabili – – – – – – – – – – – – – venituri din provizioanele pentru riscuri ºi cheltuieli 10. venituri din producþia de imobilizãri 60. venituri din servicii prestate terþilor 30.. fond comercial achiziþionat 20.000.

plãþi cãtre furnizorii de stocuri 400. ALFA este obligatã sã ramburseze 80% din subvenþia primitã. plãþi cãtre furnizorii de imobilizãri 800.. La începutul exerciþiului N. încasãri din vânzarea de titluri de plasament 200. Determinaþi valoarea activelor necurente ºi a datoriilor curente conform modelului de bilanþ din IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”. 1. iar metoda de amortizare este cea linearã.000. 1. dacã întreprinderea a recunoscut subvenþia ca venit în avans? .077. Se cunosc urmãtoarele informaþii (în lei): – – – – – – – – – – – – – – încasãri de la clienþi 5.500. pentru achiziþia unui echipament tehnologic al cãrui cost este de 50. N+1 ºi N+2.m.000 u. Contabilitate – experþi contabili 393 – – – cheltuieli în avans 20. La sfârºitul exerciþiului N+2. plãþi de dobânzi 100. impozit pe profit plãtit 250. lichiditãþi la începutul anului 1.000). TVA de platã 2.000 (din care cu scadenþa într-o perioadã mai mare de 1 an 18. încasãri din vânzarea de imobilizãri corporale 900.000. întreprinderea ALFA obþine o subvenþie de 20. salarii plãtite 300.TESTE GRILÃ.m. Durata de utilizare estimatã pentru acest activ este de 5 ani.. încasãri de dividende 200. încasãri din credite primite de la bãnci 300.000). conform IAS 20. încasãri din emisiunea de obligaþiuni 700. utilaje deþinute în leasing financiar 2. Care sunt înregistrãrile aferente exerciþiilor N.000.000 (din care angajate într-o perioadã mai mare de 1 an 5.078. furnizori 40. cheltuieli cu salariile 500.000 u. Sã se întocmeascã tabloul fluxurilor de trezorerie.

m.m. Contabilitate – experþi contabili 1. La începutul exerciþiului N.000 u. Care sunt înregistrãrile contabile.m. pentru achiziþia unui echipament tehnologic al cãrui cost este de 50.m. dacã întreprinderea a recunoscut subvenþia drept venit? 1.. La începutul exerciþiului N. La sfârºitul lunii aprilie.000 u. dacã întreprinderea a dedus subvenþia din costul activului? 1.m.m. întreprinderea ALFA obþine o subvenþie de 20. 1. N+1 ºi N+2. Definiþi caracteristicile calitative ale informaþiei contabile aºa cum sunt ele prezentate în Cadrul general pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare elaborat de IASB. ALFA este obligatã sã ramburseze 80% din subvenþia primitã. conform IAS 20. Durata de utilizare estimatã pentru acest activ este de 5 ani. Care sunt elementele care definesc performanþa financiarã a întreprinderii în viziunea Cadrului general pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare elaborat de IASB? Definiþi aceste elemente ºi explicitaþi definiþiile. dacã întreprinderea a dedus subvenþia din cheltuiala cu dobânda? 1. Cu aceastã ocazie primeºte o subvenþie de 120 u. întreprinderea ALFA SA primeºte un credit pe termen lung de 1.081. Care sunt factorii care explicã variaþiile capitalurilor proprii surprinse în Situaþia variaþiilor capitalurilor proprii? . conform IAS 20. întreprinderea ALFA SA primeºte un credit pe termen lung de 1. la o ratã a dobânzii de 20% pe an. la o ratã a dobânzii de 20% pe an.000 u. La sfârºitul lunii aprilie.394 TESTE GRILÃ. 1. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobânda.. Cu aceastã ocazie primeºte o subvenþie de 120 u. Care sunt înregistrãrile contabile.000 u.080. Care sunt înregistrãrile aferente exerciþiilor N.083. conform IAS 20. ALFA ramburseazã subvenþia deoarece nu a respectat condiþiile prevãzute pentru acordarea acesteia. iar metoda de amortizare este cea linearã. La sfârºitul exerciþiului N+2. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobânda.082.084. ALFA ramburseazã subvenþia deoarece nu a respectat condiþiile prevãzute pentru acordarea acesteia. La începutul exerciþiului N.079.

La sfârºitul duratei de utilitate. durata de utilitate este reestimatã la 16 ani (au mai rãmas 9 ani).000 $. la sfârºitul exerciþiului N+4.000 lei. – – – Care este tratamentul contabil al reevaluãrilor echipamentelor tehnologice. la sfârºitul exerciþiului N+3.087.000 $. TVA 19%.N.500 lei.08.000 lei. când valoarea justã a activelor a fost de 20. întreprinderea achiziþioneazã un utilaj la costul de 10. activul este vândut la preþul de 3.12.. La 01. durata de utilitate este reestimatã la 15 ani (au mai rãmas 10 ani)..000 lei.085. Managerii estimeazã o duratã de utilitate de 5 ani ºi o valoare rezidualã de 2. la sfârºitul exerciþiului N+6. iar coeficientul de degresie este 1.000 lei.000 lei.000 lei. la sfârºitul exerciþiului N+5. la sfârºitul exerciþiului N+7. La sfârºitul exerciþiului N+2. La începutul exerciþiului N. când valoarea justã a fost de 7. managerii estimeazã cã durata de utilitate care corespunde cel mai bine noilor condiþii de exploatare a activului este de 7 ani. Pe durata de utilizare a echipamentelor s-a procedat la urmãtoarele reevaluãri: – la sfârºitul exerciþiului N+2. când valoarea justã a activelor a fost de 25. la data de 12. Pentru un export de mãrfuri ce are loc la data de 10. valoarea rezidualã este reestimatã la 3. iar amortizarea se calculeazã prin metoda linearã. întreprinderea a achiziþionat echipamente tehnologice la costul de 20. costul mãrfurilor vândute 13. când valoarea justã a fost de 9. Metoda de amortizare este cea linearã.086.000 lei.000 lei.TESTE GRILÃ. Contabilitate – experþi contabili 395 1. durata de utilitate este reestimatã la 19 ani (au mai rãmas 16 ani).N se încaseazã de la clientul extern suma de 3. Sã se efectueze calculele ºi înregistrãrile aferente utilizãrii ºi vânzãrii activului dacã întreprinderea aplicã IAS 16 „Imobilizãri corporale”. la sfârºitul exerciþiului N+10.01. În acelaºi timp. 1. . Durata de utilitate a acestora este estimatã la 20 de ani.000 lei. dacã întreprinderea utilizeazã procedeul reevaluãrii valorii rãmase prevãzut de IAS 16? 1. Se decide trecerea la metoda degresivã.N se cunosc urmãtoarele informaþii: preþul de vânzare total 5.5.

800 lei/kg. se cunosc urmãtoarele informaþii: – costul de producþie efectiv este de 110.N 3.000 lei/buc. La începutul exerciþiului N. TVA 19% (factura).000 lei..425 lei.396 TESTE GRILÃ.N+1 se încaseazã suma de 2.12.12. TVA 19% (factura).000 lei/kg ºi obþine un singur produs finit pentru care s-a stabilit un cost standard de 100. situaþia celor douã elemente de stoc era: – stoc iniþial materii prime = 1. – valoarea realizabilã netã a stocului de produse finite este de 4. disponibilitãþi în devize existente la începutul lunii august 2. – stoc iniþial produse finite = 80 buc.000 lei. x 100. Societatea ALFA utilizeazã un singur sortiment de materii prime pentru care s-a stabilit un cost standard de 5.N+1 3. cursurile de schimb au evoluat astfel: 10.000 lei. – diferenþe favorabile de preþ pentru materii prime = 200.200.000 lei/buc. au loc urmãtoarele operaþii: 1) achiziþie de materii prime 500 kg x 4. Contabilitate – experþi contabili la data de 10.000 lei/kg.000 lei. – valoarea realizabilã netã a stocului de materii prime este de 5.45 lei/$ Care sunt înregistrãrile contabile aferente exerciþiilor N ºi N+1? 1..000 lei.N 3.N 3. – stocul de produse finite a fost depreciat la sfârºitul exerciþiului N-1 cu 500.800.02. – diferenþe favorabile de preþ pentru produse finite = 100. 3) obþinere de produse finite 20 buc. 2) consum de materii prime 300 kg (LIFO).000 lei/buc..6 lei/$ 10.3 lei/$ 12. Sã se contabilizeze operaþiile de mai sus ºi sã se determine valoarea pe care cele douã elemente de stoc o vor avea în bilanþul exerciþiului N conform IAS 2 „Stocuri”. La sfârºitul exerciþiului.08. contravaloarea acestora în lei fiind de 6. În cursul exerciþiului N. . x 180. 4) vânzare de produse finite 50 buc. (din contabilitatea de gestiune).000 kg x 5.000 $.02..000 lei/buc.000 $..088.5 lei/$ 31.

Sã se contabilizeze achiziþia ºi primirea facturii. N+1 ºi N+2? 1. La 10.089.000 lei. gradul de recuperare a creanþei fiind evaluat la 90%.520 70 30 22. faþã de care existã o creanþã inclusiv TVA de 238.000 lei.091. apreciatã ca fiind recuperabilã pentru 20% din valoare.TESTE GRILÃ. Dupã o sãptãmânã se întocmeºte ºi se remite clientului factura. iar aceasta cuprinde un preþ de 1. costul mãrfurilor vândute 800 lei. societatea ALFA achiziþioneazã un stoc de mãrfuri la costul de 1. 1.000 lei. suma rãmasã de încasat fiind consideratã irecuperabilã. – clientul B a fãcut o platã definitivã numai pentru suma de 4.950 80 20 5. situaþia creanþelor clienþi considerate ca fiind incerte (dubioase) se prezintã astfel: Client A B C D Total Creanþã Grad de Provizion de (inclusiv TVA) recuperare (%) constituit (%) 5. TVA 19%.. s-au constatat urmãtoarele: – clientul A ºi-a onorat integral obligaþia de platã.253 X X În cursul ºi la închiderea exerciþiului N+1.N. TVA 19%. – clientul C nu a plãtit nimic. societatea ALFA vinde un stoc de mãrfuri la preþul de vânzare de 1.190 60 40 9. dar situaþia sa financiarã s-a ameliorat. .500 lei de la clientul D. în baza avizului de însoþire.N. – clientul E. se recupereazã suma de 7. TVA 19%.200 lei.02.090. La inventarul exerciþiului N. Contabilitate – experþi contabili 397 1. Dupã o sãptãmânã se primeºte factura. La 10. în baza avizului de însoþire.000 lei. TVA 19%.02. Care este tratamentul contabil al creanþelor clienþi în exerciþiile N. ca urmare a finalizãrii procedurii de lichidare.593 30 70 1. Sã se contabilizeze vânzarea ºi remiterea ulterioarã a facturii.200 lei.. – clientul D nu a plãtit nimic. creanþa fiind apreciatã ca irecuperabilã (s-a declanºat procedura de lichidare). iar aceasta cuprinde un cost de 1. În cursul exerciþiului N+2.

societatea ALFA vinde un stoc de mãrfuri la preþul de vânzare de 1.000 1. Este corectã aceastã soluþie? Argumentaþi rãspunsul. 1.02. în baza avizului de însoþire. Sã se contabilizeze vânzarea ºi remiterea ulterioarã a facturii.. .000 20. TVA 19% (factura).. Sã se contabilizeze achiziþia ºi primirea facturii. în cantitate de 100 buc. Contabilitate – experþi contabili 1. TVA 19%. 456 = % 1011 758 120. TVA 19%. Dupã o sãptãmânã se întocmeºte ºi se remite clientului factura.. 300 buc.. iar aceasta cuprinde un preþ de 900 lei.. TVA 19%. la costul de 12 lei/buc. 3) achiziþie de marfã X.092. În cursul lunii au loc operaþiile: 1) achiziþie de marfã X. la preþul de 15 lei/buc. Dupã o sãptãmânã se primeºte factura. în baza avizului de însoþire. 250 buc.095. Soluþia contabilã de mai jos care reflectã anularea unor acþiuni proprii este corectã? Argumentaþi rãspunsul. TVA 19%..000 lei.000 lei. 2) vânzare de marfã X.02. la costul de 10 lei/buc. % 1012 658 = 501 550. TVA 19% (factura). rabat 10%.096. la costul de 16 lei/buc.398 TESTE GRILÃ. Plata se face pe loc ºi se beneficiazã de un scont de decontare de 5%.N.000 1.. Soluþia de mai jos reflectã majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acþiuni. La 10. TVA 19% (factura). 1. 200 buc. întreprinderea ALFA deþine în stoc sortimentul de marfã X... iar aceasta cuprinde un cost de 900 lei.000 500.N.093. La începutul lunii mai. societatea ALFA achiziþioneazã un stoc de mãrfuri la costul de 1. La 10.000 100.000 50. costul mãrfurilor vândute 800 lei.094.

1..000 u.m.895 Argumentaþi rãspunsul.m...097. ºtiind cã ieºirile din stoc se evalueazã prin procedeul FIFO. 325 buc. iar cheltuielile de transport 500 lei. pierderi din rebuturi 8. în exerciþiul N. Care sunt condiþiile pentru ca informaþia sã fie relevantã ºi credibilã conform cadrului conceptual al IASB? 1.. s-au angajat urmãtoarele cheltuieli: cheltuieli directe 100. din care: – cheltuieli variabile 30.. 1.. societatea X deþine în stoc urmãtoarele articole: . 1. La 31.000 u. Încasarea se face pe loc ºi se acordã un scont de decontare de 10%. la preþul de 18 lei/buc. Contabilitate – experþi contabili 399 4) vânzare de mãrfuri X.. Care sunt bazele de evaluare reþinute în cadrul conceptual al IASB? Prezentaþi semnificaþia acestora. Care este soluþia contabilã corectã privind obþinerea produselor finite? Argumentaþi soluþia.000 u.000 lei.. Sã se contabilizeze operaþiile de mai sus conform OMFP nr.m.752/2005 ºi sã se calculeze soldul final al contului Mãrfuri. din produsul B.098.000 500 3.TESTE GRILÃ.12.000 buc.m.099. capacitatea normalã de producþie este de 180 buc.N.395 20.100. Este corectã urmãtoarea soluþie contabilã? % 371 624 4426 = 401 24. remizã 2%.101.000 lei.000 u. cheltuieli administrative 20. TVA 19%. Pentru a fabrica 90 buc. cheltuieli indirecte 40. 1. Factura cuprinde: 2... preþul de cumpãrare fiind de 10 lei/buc.. – cheltuieli fixe 10. Se achiziþioneazã un stoc de mãrfuri. 1.

în conformitate cu IAS 2. Durata de amortizare este de 10 ani. La aceastã datã..102.000 u.12.) 18. 1.m.000 u.N existã indicii cã utilajul a pierdut din valoare. Contabilitate – experþi contabili Articole Cost de achiziþie (în u.000 106.000 9. 1. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze amortizarea în exerciþiile N-2. se estimeazã valoarea justã la 504 u.m. La închiderea exerciþiului N. la sfârºitul exerciþiului N.12. ºi o valoare de utilitate de 520 u.000 60. prezentaþi formula contabilã. ºi o valoare rezidualã estimatã la 10.104.000 Mãrfuri Mãrfuri Mãrfuri Mãrfuri Total M1 M2 M3 M4 Sã se stabileascã la ce valoare trebuie evaluate stocurile la inventar. La începutul exerciþiului N-3 s-a dat în funcþiune un utilaj cu valoarea contabilã de 1.m. vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic ºi refacerea amplasamentului în valoare nominalã de 10. la expirarea acestei perioade. Managerii estimeazã cã durata de utilitate va fi de 5 ani ºi cã. 1. iar valoarea rezidualã este reestimatã la 15.m.m. managerii au reestimat durata de utilitate totalã la 5 ani. Fie un utilaj cu un cost de achiziþie de 290. Sã se efectueze testul de depreciere a utilajului la 31. cheltuieli cu vânzarea 4 u.000 u.N ºi sã se contabilizeze eventuala depreciere constatatã conform IAS 36. pe o duratã estimatã de 7 ani. La 31. începând cu 1 ianuarie N-2. La 31.m.000 17.000 Valoare realizabilã netã (în u.12.m.103. metoda de amortizare linearã.000 65. Sã se verifice dacã.m.810 lei.000 109. N-1 ºi N.N valoarea actualizatã a cheltuielilor estimate a fi ocazionate de dezafectarea acestuia ºi de refacerea amplasamentului este de 4.000 lei.000 10.000 u..) 20. societatea ALFA a achiziþionat un echipament tehnologic la costul de achiziþie de 200. ºi sã se contabilizeze eventuala depreciere constatatã. În caz afirmativ.m.400 TESTE GRILÃ.. Acesta se amortizeazã linear. . La începutul exerciþiului N. sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37.000 u.m.000 16.

Disciplina: FISCALITATE 1. 2. 571/2003 privind Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal. Fiscalitate – experþi contabili 401 2. b) diferenþa între veniturile realizate din orice sursã ºi cheltuielile efectuate în scopul realizãrii de venituri dintr-un an fiscal.. 4. conform Legii nr. b) persoane juridice strãine care desfãºoarã activitatea prin intermediul unui sediu permanent în România. Care este cota de impozitare a profitului în cazul contribuabililor care desfãºoarã activitãþi de natura discotecilor ºi cazinourilor: a) cota standard de 16%. Care este. persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice române în asociere cu persoane juridice strãine. regimul deductibilitãþii dobânzilor: . 5. Cu ce cotã se impoziteazã dividendele plãtite unei persoane juridice române: a) 10%.. c) diferenþa între veniturile încasate într-un an fiscal ºi cheltuielile aferente acestora. c) cota standard de 16%.TESTE GRILÃ. c) 5%. b) 16%. Cine sunt. potrivit Legii nr. b) cota standard de 16% plus o cotã adiþionalã de 22%. dar nu mai puþin de 5% din veniturile realizate din aceste activitãþi. în asocieri care nu dau naºtere unei persoane juridice. c) persoane fizice rezidente. 3. din care se scad veniturile neimpozabile ºi la care se adaugã cheltuielile nedeductibile. Profitul impozabil se determinã ca: a) diferenþa între veniturile realizate din orice sursã ºi cheltuielile efectuate în scopul realizãrii de venituri dintr-un an fiscal.

Un sediu permanent include: a) un loc de conducere. c) pentru echipamente tehnologice. Metodele utilizate pentru determinarea valorii de piaþã a tranzacþiilor dintre persoane asociate. b) metoda aprecierii. indiferent de tipul acestora. Regimul de amortizare acceleratã se aplicã pentru: a) activele corporale ºi necorporale. utilaje ºi instalaþii de lucru. c) metoda preþului de cost. respectiv maºini. precum ºi pentru brevetele de invenþii. c) menþinerea unui stoc de produse sau de bunuri numai pentru expunerea în cadrul unui târg comercial sau al unei expoziþii ºi care pot fi ºi vândute la închiderea târgului sau a expoziþiei. un magazin. precum ºi o minã. o sucursalã. unelte ºi instalaþii de lucru. b) numai pentru echipamente tehnologice. o fabricã. un atelier. dacã gradul de îndatorare este mai mic cu trei. pentru împrumuturile în lei de la alte entitãþi decât instituþiile de credit autorizate. un puþ de þiþei sau gaze.. metoda preþului de revânzare. sunt: a) metoda comparãrii preþurilor. metoda cost-plus. Fiscalitate – experþi contabili a) deductibile integral.402 TESTE GRILÃ. cheltuielile de amortizare se deduc de cãtre: a) utilizator. computere ºi echipamente periferice ale acestora. b) limitate la nivelul veniturilor din dobânzi plus 10% din celelalte venituri. o carierã sau alte locuri de extracþie a resurselor naturale.. b) proprietar. 6. b) un loc fix de activitate numai în scopul achiziþionãrii de produse. 7. pe baza datelor disponibile. c) locator. În cazul leasingului financiar. un birou. 8. de bunuri sau colectãrii de informaþii. respectiv maºini. . computere ºi echipamente periferice ale acestora. ce va fi recunoscutã de autoritatea fiscalã. 9. c) limitate la nivelul ratei dobânzii de referinþã a Bãncii Naþionale a României.

30% aplicatã la venitul brut în celelalte cazuri. c) contribuþiile obligatorii datorate.TESTE GRILÃ. Ce se înþelege prin operaþiuni cu platã. b) obligativitatea efectuãrii plãþii TVA în numerar. 13. datorate. . deducerea personalã acordatã pentru luna respectivã. cotizaþia sindicalã plãtitã ºi contribuþiile la fondurile de pensii facultative pânã la echivalentul în lei a 200 euro anual. în sensul legii.. 12. cu unele excepþii. c) efectuarea plaþii TVA prin virament. Venitul net din cedarea folosinþei bunurilor se determinã: a) prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli de 30% aplicate asupra venitului brut. privind TVA? Prin operaþiuni cu platã se înþelege: a) obligativitatea existenþei unei legãturi directe între operaþiunea efectuatã ºi contrapartida obþinutã sau care urmeazã a fi obþinutã. Fiscalitate – experþi contabili 403 10. deducerile personale. de salariaþi. b) nu. Venitul net din salarii se determinã prin deducerea din venitul brut din salarii a cheltuielilor reprezentând: a) contribuþiile obligatorii aferente unei luni. precum ºi o cotã de 15% din deducerea personalã de bazã. cu condiþia ca valoarea operaþiunii sã depãºeascã valoarea de 50. b) contribuþia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate. potrivit legii. de salariaþi. acordatã cu titlu de cheltuieli profesionale. c) prin deducerea din venitul brut a urmãtoarelor cote forfetare de cheltuieli: 50% aplicatã la venitul brut în cazul construcþiilor. 11. potrivit legii. b) prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Activitãþile desfãºurate în interiorul zonelor libere sunt purtãtoare de TVA: a) da.000 euro. c) da..

Care sunt persoanele supuse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor: a) toate persoanele juridice române care. se considerã livrãri de bunuri: a) vânzarea de bunuri cu plata în rate. În baza de impozitare a TVA sunt cuprinse: a) dobânzile percepute pentru plãþi cu întârziere. de exemplu. termicã. b) bunurile distruse ca urmare a unor calamitãþi sau a altor cauze de forþã majorã. În sensul legii privind TVA. operaþiuni de leasing. b) impozitele ºi taxele. altele decât cele din consultanþã ºi management.404 TESTE GRILÃ. . c) scoaterea în mod gratuit a unor cantitãþi de produse din rezervele de stat pentru acordarea de ajutoare umanitare externe sau interne. dacã prin lege nu se prevede altfel. la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. Nu poate fi dedusã taxa pe valoarea adãugatã aferentã intrãrilor referitoare la: a) bãuturi alcoolice ºi produse din tutun destinate populaþiei. 18. Fiscalitate – experþi contabili 14. îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii: realizeazã venituri. energie electricã. exclusiv TVA. 15.. gaze naturale: a) la data stabilirii debitului beneficiarului pe bazã de facturã fiscalã sau alt document legal. c) bãuturi alcoolice ºi produse din tutun destinate acþiunilor de protocol. Când intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã în cazul livrãrilor de bunuri ºi/sau servicii care se efectueazã continuu. b) la data întocmirii decontului de TVA. c) la data depunerii decontului de TVA la organul fiscal. b) operaþiuni care au legãturã cu activitatea economicã a persoanelor impozabile.. vânzãri cu plata în rate. 16. 17. c) sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului ºi care apoi se deconteazã acestuia. în proporþie de peste 50% din veniturile totale.

program de calculator etc. b) plãþi de orice fel. presteazã servicii sau desfãºoarã activitate de comerþ. c) toate persoanele juridice care. Contribuabilii supuºi impozitului pe venituri (microîntreprinderile) beneficiazã de: a) reducerea cu 50% a impozitului. primite pentru folosirea ori dreptul de folosinþã a oricãrui drept (drept de autor. 20. inclusiv cele în naturã. c) impozite de achitat. b) toate persoanele fizice sau juridice care. îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii: sunt producãtoare de bunuri materiale.000 euro inclusiv.000 euro inclusiv.). 19. au pânã la 9 salariaþi.. au realizat venituri care nu au depãºit echivalentul în lei a 100. la data de 31 decembrie a anului precedent. capitalul social este deþinut de persoane. în cazul reinvestirii profitului în active corporale sau necorporale amortizabile. Ce sunt redevenþele: a) sume încasate pentru vânzarea bunurilor.TESTE GRILÃ. la data de 31 decembrie a anului precedent. au pânã la 9 salariaþi. au capital integral privat. Fiscalitate – experþi contabili 405 au de la 1 pânã la 9 salariaþi. licenþã.. au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de pânã la 100. altele decât statul. . presteazã servicii sau desfãºoarã activitate de comerþ. îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii: sunt producãtoare de bunuri materiale. brevet. b) nu beneficiazã de reducere sau scutire de impozit. autoritãþile locale ºi instituþiile publice.000 euro. au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de pânã la 100. c) scutire de la plata impozitului pe venit pe o perioadã de 2 ani.

Care este cota de impozit datorat de nerezidenþi pentru veniturile din servicii prestate în România. c) 25%. b) în termen de 25 zile de la obþinerea primului venit. . în original. Care sunt cotele de impunere aplicate veniturilor realizate de o persoanã rezidentã a unui stat cu care România are încheiatã o convenþie de evitare a dublei impuneri ºi care prezintã certificatul de rezidenþã fiscalã. dacã sunt mai favorabile decât cele din convenþiile de evitare a dublei impuneri. b) 16%. 24. exclusiv transportul internaþional ºi prestãrile de servicii accesorii acestui transport: a) 10%. prin care sã se ateste cã este rezident al statului respectiv ºi cã îi sunt aplicabile prevederile convenþiei de evitare a dublei impuneri: a) cotele prevãzute de legislaþia privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice ºi persoane juridice nerezidente. b) se impun potrivit legislaþiei care reglementeazã impozitarea unor asemenea venituri realizate de persoanele fizice române. c) în termen de 15 zile de la obþinerea primului venit. Fiscalitate – experþi contabili 21. Cum se impun veniturile unei persoane fizice nerezidente din închirierea sau din altã formã de cedare a dreptului de folosinþã a unei proprietãþi imobiliare situate în România: a) aplicând cota de 10% asupra veniturilor realizate..406 TESTE GRILÃ. 22. eliberat de organul fiscal din þara de rezidenþã. c) cotele de impozitare din legislaþia internã.. 23. Persoanele fizice române fãrã domiciliu în România ºi persoanele fizice strãine care realizeazã venituri din activitãþi desfãºurate pe teritoriul României sunt obligate sã completeze ºi sã depunã o declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoanele strãine în vederea atribuirii numãrului de identificare fiscalã ºi eliberãrii certificatului de înregistrare fiscalã: a) în termen de 15 zile de la trecerea frontierei de stat a României. c) aplicând cota de 15% asupra veniturilor realizate. b) cotele prevãzute în convenþia de evitare a dublei impuneri.

Fiscalitate – experþi contabili 407 25.000 euro. b) prin însumarea veniturilor lunare realizate. 28. conform prevederilor Codului fiscal referitoare la stabilirea impozitului pe profit: a) cheltuielile de sponsorizare ºi/sau mecenat efectuate. dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiþii: sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri. Persoanele juridice române sunt obligate la plata impozitului pe profit pentru: a) profitul obþinut din orice sursã. b) profitul obþinut numai din România. c) profitul obþinut numai din strãinãtate. în limita a 15. b) cheltuielile de sponsorizare ºi/sau mecenat efectuate. Care este regimul fiscal al veniturilor din activitãþi economice realizate de persoanele juridice fãrã scop patrimonial: a) impozabile în totalitate. c) impozitul pe reprezentanþã pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4. perisabilitãþile. potrivit legii. la care se adaugã cheltuielile nedeductibile. 27. Cum se determinã venitul anual impozabil ºi impozitul pe reprezentanþele societãþilor comerciale ºi organizaþiilor economice strãine autorizate. potrivit legii. dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile. facturate clienþilor. potrivit legii. facturate clienþilor. sã-ºi desfãºoare activitatea în România? a) prin însumarea veniturilor lunare realizate. din care se scad cheltuielile deductibile efectuate cu realizarea veniturilor. 26. în limita de 5% aplicatã asupra diferenþei dintre totalul veniturilor . nu depãºesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. b) exceptate în totalitate.000 euro într-un an fiscal. Sunt considerate cheltuieli deductibile.TESTE GRILÃ... c) exceptate. în limitele stabilite de organele de specialitate ale administraþiei centrale de stat. din care se scad cheltuielile deductibile efectuate cu realizarea veniturilor.

pânã la stingere. c) amenzile. confiscãrile. indiferent de categorie. majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de întârziere datorate cãtre autoritãþile române. 30.408 TESTE GRILÃ.. c) veniturile obþinute numai din România. mecenat sau donaþii. cheltuielile de sponsorizare ºi/sau mecenat efectuate. potrivit legii. în limitele prevãzute în normele aprobate prin hotãrâre a Guvernului. altele decât cele prevãzute în contractele comerciale. potrivit Codului fiscal. potrivit prevederilor legale. Persoanele fizice române fãrã domiciliu în România datoreazã impozit pe venit în România pentru: a) veniturile obþinute din orice rentã. perisabilitãþile. mai puþin cheltuiala cu impozitul pe profit ºi cheltuielile cu sponsorizarea ºi/sau mecenatul. b) dobânzi aferente depozitelor la termen. inclusiv accizele. pe fiecare sursã din categoriile de venit supuse impozitului pe venit. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice reprezentând: a) sume sau bunuri primite sub formã de sponsorizãri. b) se recupereazã din profiturile impozabile în urmãtorii 5 ani consecutivi. mai puþin cheltuiala cu impozitul pe profit ºi cheltuielile cu sponsorizarea ºi/sau mecenatul. 31. cât ºi din afara României. inclusiv accizele. în limita de 5% aplicatã asupra diferenþei dintre totalul veniturilor ºi totalul cheltuielilor. 29. Fiscalitate – experþi contabili ºi totalul cheltuielilor. Care este regimul fiscal al pierderilor anuale în cazul plãþilor de impozit pe profit: a) se recupereazã din profiturile impozabile din anul urmãtor. c) se recupereazã din profiturile impozabile în urmãtorii ani. atât din România. c) câºtiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare. .. b) veniturile totale obþinute din România.

000. c) prin scãderea din venitul brut din pensie a contribuþiei pentru asigurãrile sociale de sãnãtate. Fiscalitate – experþi contabili 409 32. asociaþilor ºi. pentru anul 2002: a) 1. 33.000 lei din venitul din pensii. 36. c) 5%. de la data comunicãrii deciziei.000. b) prin scãderea unei sume neimpozabile lunare de 9. dupã caz. precum ºi a unei sume fixe neimpozabile lunare de 5. pentru sume ce depãºesc 1.000. b) 1.000 lei.TESTE GRILÃ. Care este termenul de platã a diferenþelor de impozit rãmase de achitat conform deciziei de impunere emise de organul fiscal? a) în termen de 60 de zile de la data comunicãrii deciziei de impunere. Nu se calculeazã accize pentru: a) produsele de natura celor supuse accizelor acordate ca dividende sau ca platã în naturã acþionarilor. 35. c) 2 miliarde lei. 34.000 lei. Care era plafonul veniturilor realizate de persoanele impozabile care aveau obligaþia sã solicite înregistrarea ca plãtitori de TVA.5 miliarde lei.000. b) 16%.000. Cum se determinã venitul impozabil lunar din pensii: a) prin scãderea din venitul brut din pensie a unei sume fixe neimpozabile lunare de 5.000 lei. în cel mult douã rate egale lunare. persoanelor fizice.7 miliarde lei. b) în termen de 30 de zile pentru sume de pânã la 1.. b) produsele de natura celor supuse accizelor consumate pentru reclamã ºi publicitate. . Care este cota de impozitare a veniturilor sub formã de dividende primite de persoanele fizice: a) 10%. c) în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei de impunere.000 lei ºi într-un interval de 60 de zile..

la autoritatea fiscalã teritorialã la care sunt luaþi în evidenþã ca plãtitori de taxe ºi impozite. conform dispoziþiilor legale privind înregistrarea fiscalã. la autoritatea fiscalã teritorialã la care sunt luaþi în evidenþã ca plãtitori de taxe ºi impozite. sumele datorate la bugetul de stat cu acest titlu. Plãtitorii de accize ºi de impozit la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia internã au obligaþia: a) sã declare lunar. conform dispoziþiilor legale privind înregistrarea fiscalã. pe perioada în care au acest regim. pânã la data de 25 a lunii urmãtoare. Fiscalitate – experþi contabili c) produsele livrate la rezerva de stat ºi la rezerva de mobilizare. c) la Primãria pe raza cãreia îºi desfãºoarã activitatea agentul economic. b) la sediul Ministerul Finanþelor. b) trimestrial.. 40. conform dispoziþiilor legale privind declararea obligaþiilor de platã la bugetul de stat. provenite din import. pânã la data de 10 a primei luni din trimestrul urmãtor. b) sã depunã lunar deconturile privind accizele ºi impozitul la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia internã. . 38. c) sã declare trimestrial. sumele datorate la bugetul de stat cu acest titlu.. Cum se determinã impozitul pe venitul microîntreprinderilor: a) prin aplicarea unei cote de 1% asupra veniturilor obþinute din orice sursã. plata accizelor se face: a) lunar. 39.5% în anul 2008 ºi 3% în anul 2009 asupra veniturilor obþinute din orice sursã. Agenþii economici plãtitori de accize sunt obligaþi sã se înregistreze ca plãtitori de accize: a) la autoritatea fiscalã teritorialã. c) la data înregistrãrii declaraþiei vamale de import. prin completarea Declaraþiei privind obligaþiile de platã la bugetul de stat. Pentru produsele supuse accizelor. 37. b) prin aplicarea unei cote de 2% în anul 2007.410 TESTE GRILÃ. prin completarea Declaraþiei privind obligaþiile de platã la bugetul de stat. 2.

pentru pãstrarea regimului de impunere pe venitul microîntreprinderilor. Cum se stabileºte impozitul pe reprezentanþele societãþilor comerciale ºi organizaþiilor economice strãine autorizate. în termen de: a) 30 zile de la data la care reprezentanþa a fost desfiinþatã..5% asupra veniturilor realizate din orice sursã. . b) de a opta. care îºi desfãºoarã activitatea în România: a) echivalentul în lei al sumei de 4. 42. prin cerere depusã la organul fiscal. 41.. 44.TESTE GRILÃ. în cursul anului fiscal.000 euro. întrebãrile necesitã analizã ºi judecatã profesionalã proprie. c) de a pãstra regimul de impunere pe venitul microîntreprinderilor pe anul respectiv. b) 15 zile de la data depunerii autorizaþiei de funcþionare. pentru anul fiscal respectiv contribuabilul are obligaþia: a) de a trece din oficiu la regimul de impunere pe profit. 45. În cazul încetãrii activitãþii. potrivit legii. reprezentanþele sunt obligate sã prezinte declaraþia fiscalã finalã la autoritatea fiscalã în raza cãreia îºi au sediul. 43. b) prin aplicarea cotei de 19% la venitul anual impozabil. din care s-a scãzut valoarea activelor corporale ºi necorporale achiziþionate. NOTÃ: Începând cu nr. În cazul în care. c) 20 zile de la data depunerii autorizaþiei de funcþionare. Impozitul pe reprezentanþe este: a) stabilit în sumã fixã anualã. una dintre condiþiile impuse pentru regimul de impunere pe venitul microîntreprinderilor nu mai este îndeplinitã. stabilitã pentru un an fiscal. c) mai mic de 10% din venitul anual realizat din comisioanele încasate. Fiscalitate – experþi contabili 411 c) prin aplicarea unei cote de 1. b) o sumã mai mare decât impozitul aferent normelor de venit. c) prin aplicarea cotei de 25% la venitul anual impozabil. stabilite pe tipuri de reprezentanþe. cu unele excepþii.

710.00 37. 507/2003.00 2.412 TESTE GRILÃ. impozit pe venit.400.400. conform clasificaþiei bugetare: a) b) c) d) e) f) g) h) i) impozit pe profit.980. .915.. 511/2004. impozit pe dividende de la societãþile comerciale.435. accize.00 126.733. 1.00 2005 60. 46. taxa pe valoarea adãugatã. Se cunosc urmãtoarele date din Legile bugetului de stat al României pe anii 2004 ºi 2005: Indicator Impozit pe profit Accize Impozit pe veniturile din salarii Impozit pe veniturile din dividende Impozit pe dividende de la societãþile comerciale Impozit pe veniturile realizate din activitãþile de expertizã contabilã Taxe pentru prestaþiile efectuate ºi pentru eliberarea autorizaþiilor de transport în trafic internaþional Taxa pe valoarea adãugatã Taxe pentru eliberarea certificatelor de cazier fiscal Venituri din capital 2004 49. taxe consulare.00 2.54 45. 853/2003. publicatã în Monitorul Oficial nr. Fiscalitate – experþi contabili 45.00 66.133. publicatã în Monitorul Oficial nr.00 1. ºi Legea bugetului de stat pe 2004 nr.85 5.121/2004.176.00 68. impozite indirecte ºi venituri nefiscale.00 59.150.210.00 350.00 97. impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Grupaþi veniturile de mai jos în impozite directe.00 110.00 Sursa: Legea bugetului de stat pe 2005 nr.00 6..00 10.00 40.00 1.00 30. taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.692.850. taxe vamale.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

413

Determinaþi: a) ponderea veniturilor fiscale în total venituri bugetare; b) creºterea absolutã ºi relativã a veniturilor fiscale. 47. O societate comercialã supusã impozitului pe profit realizeazã în primul semestru al anului 2006 venituri totale în sumã de 50.000 mil. lei, din care 40.000 mil. lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma totalã a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 mil. lei. Determinaþi cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I. ªtiind cã agentul economic a constituit ºi plãtit la sfârºitul primului trimestru al anului 2006 impozit pe profit în sumã de 4.000 mil. lei, determinaþi cât este cuantumul impozitului pe profit de platã aferent trimestrului II. 48. O organizaþie non-profit realizeazã urmãtoarele venituri în anul 2006: – – – – venituri din cotizaþiile membrilor = 500 mil. lei; venituri din donaþii ºi sponsorizãri = 1.500 mil. lei; venituri din finanþãri nerambursabile de la Uniunea Europeanã = 3.000 mil. lei; venituri din activitãþi comerciale = 1.000 mil. lei.

Corespunzãtor acestor venituri, ea realizeazã urmãtoarele cheltuieli: – cheltuieli aferente activitãþii non-profit = 4.800 mil. lei; – cheltuieli aferente activitãþii comerciale = 700 mil. lei. Determinaþi impozitul pe profit datorat de aceastã organizaþie non-profit pentru activitãþile desfãºurate în cursul anului 2006, în cazul în care cursul de schimb este de 36.500 lei/euro. 49. Se dau urmãtoarele tipuri de cheltuieli: – cheltuieli pentru formarea ºi perfecþionarea profesionalã a personalului angajat; – cheltuieli de protocol; – cheltuieli cu provizioane; – cheltuieli cu impozitul pe profit; – cheltuieli cu amenzile datorate autoritãþilor române; – cheltuieli de reclamã ºi publicitate efectuate în scopul popularizãrii firmei;

414

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

– – – –

cheltuieli cu achiziþionarea ambalajelor; cheltuieli reprezentând tichetele de masã acordate de angajatori; cheltuieli cu mãrfurile vândute; cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Clasificaþi, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli în categoriile: a) cheltuieli deductibile; b) cheltuieli cu deductibilitate limitatã; c) cheltuieli nedeductibile. 50. O societate comercialã realizeazã urmãtoarele venituri ºi cheltuieli aferente trimestrului I 2006: – – – – – – – – – venituri din vânzarea mãrfurilor: 50.000 mil. lei; venituri din prestãri servicii: 20.000 mil. lei; venituri din dividende primite de la o societate comercialã românã = 1.000 mil. lei; cheltuieli cu mãrfurile vândute: 30.000 mil. lei; cheltuieli cu serviciile de la terþi: 10.000 mil. lei; cheltuieli de protocol: 1.000 mil. lei; cheltuieli salariale: 2.000 mil. lei; cheltuieli cu amenzile datorate autoritãþilor române: 3.000 mil. lei; cheltuieli cu tichetele de masã: 800 mil. lei, din care 200 mil. lei peste limita legalã.

Determinaþi impozitul pe profit datorat de societatea comercialã. 51. O societate comercialã realizeazã în anul 2006 venituri totale impozabile în valoare de 10.000 mil. lei ºi cheltuieli deductibile totale în valoare de 8.000 mil. lei. Separat de aceste cheltuieli, societatea înregistreazã cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bãnci în sumã de 1.200 mil. lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 mil. lei la începutul anului ºi de 150.000 mil. lei la sfârºitul anului. Valoarea împrumuturilor pe termen lung este de 400.000 mil. lei la începutul anului ºi de 300.000 mil. lei la sfârºitul anului. Determinaþi valoarea impozitului pe profit de platã aferent anului 2006.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

415

52. O societate comercialã a realizat cumulat de la începutul anului, pe primele ºase luni ale anului 2006, venituri totale impozabile în valoare de 40.000 mil. lei, din care cifra de afaceri reprezintã 38.000 mil. lei, ºi cheltuieli totale în valoare de 30.000 mil. lei, din care 600 mil. lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, în luna mai societatea a acordat o sponsorizare în valoare de 250 mil. lei. Determinaþi care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s-o plãteascã la 25 iulie 2006, ºtiind cã impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost plãtit la termenul legal. 53. Din veniturile enumerate mai jos selectaþi-le pe cele impozabile în anul 2007, în sensul impozitului pe venit: a) b) c) d) e) f) g) veniturile din dividende; veniturile din pensii pentru invalizi de rãzboi; indemnizaþia pentru incapacitatea temporarã de muncã; sumele primite sub formã de sponsorizare; indemnizaþia pentru creºterea copilului; indemnizaþia lunarã a asociatului unic; indemnizaþiile din activitãþi desfãºurate ca urmare a unei funcþii de demnitate publicã; h) venituri din cedarea folosinþei bunurilor; i) venituri din drepturi de proprietate intelectualã; j) venituri din jocuri de noroc. 54. O salariatã a unei societãþi comerciale obþine la locul de muncã de bazã urmãtoarele venituri, în luna martie 2006: – salariu de bazã = 5.000.000 lei; – spor de vechime = 15%; – 20 tichete de masã în valoare de 65.000 lei/tichet. – un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 2.500.000 lei. Salariata are în întreþinere un copil minor ºi pe mama sa care nu obþine venituri ºi este proprietara unui teren agricol în suprafaþã de 5.000 m.p. Determinaþi venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie ºi salariul net pe care îl primeºte angajata, cunoscându-se urmãtoarele valori pentru deducerea personalã:

416

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

– – –

pentru contribuabili fãrã persoane în întreþinere: 2.500.000 lei; pentru contribuabili cu o persoanã în întreþinere: 3.500.000 lei; pentru contribuabili cu douã persoane în întreþinere: 4.500.000 lei.

55. O persoanã fizicã obþine la locul de muncã de bazã un venit net lunar de 5.500.000 lei, ºi la un loc de muncã unde are un contract individual de muncã cu timp parþial obþine un venit net lunar de 3.500.000 lei. Persoana fizicã lucreazã la locul de muncã de bazã în perioada ianuarie-septembrie 2006, iar la celãlalt loc de muncã, în perioada februarie-iunie 2006. ªtiind cã persoana fizicã are în întreþinere o persoanã ºi deducerea personalã lunarã aferentã este de 3.500.000, determinaþi: a) impozitul lunar pe veniturile din salarii plãtit de persoana fizicã; b) impozitul total plãtit în cursul anului 2006 pentru veniturile din salarii; c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii. 56. Pentru care dintre veniturile de mai jos, obþinute în anul 2007 de o persoanã fizicã românã cu domiciliul în România, este obligatã aceasta sã depunã declaraþii speciale de venit: a) b) c) d) e) f) venituri din pensii; venituri din drepturi de proprietate intelectualã; venituri din cedarea folosinþei bunurilor; venituri din salarii; venituri din activitãþi agricole determinate în sistem real; venituri nete determinate pe bazã de norme de venit.

57. O persoanã fizicã desfãºoarã activitãþi de servicii de sonorizare muzicalã ºi opteazã pentru impunerea în sistem real. Ea estimeazã cã în anul 2006 va realiza urmãtoarele venituri: – – – venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 700 mil. lei; venituri din dobânzi aferente disponibilitãþilor din conturile la vedere: 5 mil. lei; venituri din sponsorizãri: 30 mil. lei.

În aceeaºi perioadã, ea estimeazã cã va realiza urmãtoarele cheltuieli:

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

417

cheltuieli cu achiziþionarea de materiale consumabile ºi obiecte de inventar: 200 mil. lei; – cheltuieli cu chiria spaþiului unde îºi are sediul: 120 mil. lei; – cheltuieli cu salariile: 180 mil. lei; – cheltuieli privind amenzile datorate autoritãþilor române: 15 mil. lei; – cheltuieli de protocol: 10 mil. lei. La 1 iunie 2006, persoana fizicã contracteazã un împrumut în sumã de 300 mil. lei, rambursabil integral peste 12 luni, de la o altã persoanã fizicã, la o ratã a dobânzii de 20% pe an. Rata dobânzii de referinþã stabilitã de BNR este de 15% pe an. Determinaþi impozitul plãtit sub formã de plãþi anticipate în contul impozitului pe venit în cursul anului la scadenþele legale. 58. O persoanã fizicã realizeazã în cursul anului 2007 urmãtoarele venituri din drepturi de autor:
Luna Iunie 2007 Septembrie 2007 Octombrie 2007 Tipul de venit Opere literare Opere monumentale Opere literare Suma (lei) 20.000 50.000 10.000

Determinaþi venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectualã aferente anului 2007 ºi impozitul sub formã de plãþi anticipate în contul impozitului pe venit plãtit în cursul anului, ºtiind cã pe parcursul întregului an contribuabilul a fost angajat la o societate comercialã cu contract individual de muncã cu timp întreg. 59. O societate civilã de notari, înfiinþatã în luna februarie 2007, la care sunt asociaþi doi notari cu cote de participare de 50% fiecare, estimeazã realizarea în anul 2007 a unor venituri în sumã de 500.000 lei, cãrora le corespund cheltuieli deductibile în sumã de 350.000 lei. La sfârºitul anului se constatã cã veniturile realizate sunt în sumã de 450.000 lei, iar cheltuielile aferente realizate, în sumã de 250.000 lei. a) Care sunt obligaþiile fiscale declarative ale asociaþiei fãrã personalitate juridicã? b) Care este venitul net realizat aferent fiecãrui asociat?

418

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

60. O persoanã fizicã românã obþine în anul 2007 urmãtoarele venituri: – – venituri impozabile din salarii obþinute în România în sumã de 50.000 lei; venituri impozabile din salarii obþinute într-o altã þarã în sumã de 100.000 lei (echivalent calculat la cursul de schimb BNR). Pentru acest venit, persoana a plãtit în strãinãtate un impozit de 33.000 lei.

Determinaþi creditul fiscal acordat de autoritãþile române pentru venitul obþinut în strãinãtate, precum ºi impozitul pe venit plãtit în România ºi în strãinãtate, în condiþiile în care nu existã încheiatã convenþie de evitare a dublei impuneri între România ºi þara respectivã. 61. Care din urmãtoarele venituri sunt scutite de la plata impozitului pe veniturile obþinute de nerezidenþi: – – – – – venituri din dobânzi la depozitele la termen constituite la instituþii de credit române; venituri din dobânzi la depozitele la vedere; venituri din dividende la o persoanã juridicã românã; redevenþe de la un rezident; venituri din dobânzi la creditele externe contractate prin emisiune de obligaþiuni garantate de Guvernul României.

62. O societate comercialã angajeazã începând cu luna februarie 2007 o persoanã fizicã nerezidentã. Care sunt obligaþiile angajatorului în ceea ce priveºte veniturile plãtite acestei persoane fizice nerezidente? 63. O persoanã fizicã nerezidentã în România realizeazã în cursul anului 2007 venituri din dobânzi la depozitele la termen în sumã de 30.000 lei, venituri din jocuri de noroc în sumã de 85.000 lei ºi venituri din servicii de consultanþã prestate în cadrul unor acorduri de finanþare gratuitã încheiate între Guvernul României ºi guvernul þãrii de rezidenþã a persoanei în valoare de 100.000 lei. Între cele douã þãri existã încheiatã convenþie pentru evitarea dublei impuneri internaþionale conform cãreia veniturile obþinute de persoanele fizice nerezidente se impun cu o cotã de 19%. Determinaþi impozitul pe venit plãtit de persoana fizicã nerezidentã în România, ºtiind cã depozitele pentru care s-au plãtit dobânzile s-au constituit dupã 01.01.2007.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

419

64. O societate comercialã înregistratã în scop de TVA realizeazã în luna mai 2007 urmãtoarele operaþiuni: – – – achiziþioneazã 1.000 kg deºeuri metale neferoase la preþul de 1,5 lei/kg fãrã TVA; achiziþioneazã 2.000 kg fructe la preþul de 2,0 lei/kg fãrã TVA; livreazã 1.500 kg fructe la preþul de 2,5 lei/kg fãrã TVA.

Determinaþi TVA de platã sau de recuperat aferentã lunii mai 2007. Toate achiziþiile/livrãrile se fac pe plan intern de la / cãtre persoane înregistrate în scop de TVA. 65. O persoanã juridicã înregistratã în scop de TVA ce activeazã în domeniul producþiei de mobilier realizeazã în luna iunie 2007 urmãtoarele operaþiuni: – achiziþii de masã lemnoasã pe picior utilizatã ca materie primã: 850.000 lei, preþ fãrã TVA; – achiziþii de materiale consumabile în valoare de 250.000 lei, preþ fãrã TVA; – înregistreazã facturi pentru cazarea personalului trimis în delegaþie în valoare de 25.000 lei, preþ fãrã TVA; – achiziþioneazã produse alcoolice ºi din tutun destinate activitãþii de protocol în valoare de 15.000 lei, preþ fãrã TVA; – livreazã produse finite (mobilier) în valoare de 1.450.000 lei, preþ cu TVA. Determinaþi TVA aferentã lunii iunie 2007. ªtiind cã la sfârºitul lunii mai 2007 societatea raportase TVA de recuperat în valoare de 2.500 lei, determinaþi care este valoarea TVA pe care societatea o datoreazã cãtre bugetul statului la sfârºitul lunii iunie. Toate operaþiunile se desfãºoarã pe plan intern, furnizorii ºi clienþii fiind persoane înregistrate în scop de TVA. 66. În luna iulie 2007 o persoanã juridicã plãtitoare de TVA realizeazã operaþiunile: – – livrãri de bunuri pe piaþa internã în valoare de 220.000 lei fãrã TVA, TVA 19%; prestãri de servicii pe piaþa internã scutite cu drept de deducere în valoare de 110.000 lei;

420

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

– – –

prestãri de servicii pe piaþa internã scutite fãrã drept de deducere în valoare de 180.000 lei; achiziþii de mãrfuri în valoare de 100.000 lei fãrã TVA, TVA 19%, destinate în întregime operaþiunilor cu drept de deducere; achiziþii de materiale consumabile ºi servicii în valoare de 190.000 lei fãrã TVA, TVA 19%, din care 70% sunt destinate activitãþilor cu drept de deducere ºi 30% sunt destinate activitãþilor fãrã drept de deducere.

Determinaþi TVA de platã în luna iulie 2007. 67. În luna august 2007 o societate plãtitoare de TVA realizeazã urmãtoarele operaþiuni: – – – – exporturi (în afara Comunitãþii) în valoare de 400.000 lei; livrãri de bunuri pe piaþa internã în valoare de 250.000 lei fãrã TVA, TVA 19%; prestãri de servicii pe piaþa internã scutite fãrã drept de deducere în valoare de 200.000 lei; achiziþii de materii prime ºi materiale consumabile de pe piaþa internã în valoare de 600.000 lei fãrã TVA, TVA 19%, destinate realizãrii activitãþilor firmei; beneficiazã de prestãri servicii de la terþi în valoare de 560.000 lei, preþ cu TVA, TVA 19%.

Determinaþi TVA de platã cãtre bugetul statului în luna august 2007. 68. Agentul economic X achiziþioneazã de la producãtorul Y o cantitate de 1.000 perechi de pantofi la preþul de producþie de 250 lei/pereche, preþ fãrã TVA. Producãtorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru aceastã comandã. Agentul economic X aplicã un adaos comercial de 30% la preþul de achiziþie al pantofilor, dupã care vinde 800 perechi agentului economic W ºi 200 de perechi agentului economic Z. Întrucât agentul economic W este un vechi client, X decide sã-i acorde un discount de 5% la vânzarea celor 800 perechi de pantofi. ªtiind cã toþi agenþii economici participanþi la circuit sunt înregistraþi în scop de TVA în România, ºi cã toate operaþiunile au loc în România, determinaþi TVA de platã sau de recuperat pentru agentul economic X.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

421

69. O societate comercialã achiziþioneazã un mijloc fix pentru care plãteºte un avans de 30% din valoare în luna iulie 2007, urmând ca restul de 70% sã fie achitat în luna septembrie, atunci când mijlocul fix îi este livrat. Factura este fãcutã pentru întreaga valoare în luna iulie 2007. Dacã valoarea mijlocului fix este de 500.000 lei, preþ fãrã TVA, determinaþi TVA deductibilã aferentã lunii iulie 2007. 70. O societate comercialã achiziþioneazã în luna martie mãrfuri în valoare de 40.000 lei fãrã TVA, pe care le achitã în proporþie de 60% în luna martie ºi 40% în luna aprilie. Tot în luna martie ea factureazã cãtre clienþi mãrfuri în valoare de 50.000 lei, preþ fãrã TVA, pentru care va primi contravaloarea integral în luna aprilie. Determinaþi TVA de platã sau de recuperat aferentã lunii aprilie, ºtiind cã toate operaþiunile au loc în România, între persoane înregistrate în scop de TVA în România. 71. În cadrul unei societãþi comerciale înregistrate în scop de TVA în România au loc urmãtoarele operaþiuni în luna iunie 2007: – emiterea de facturi în valoare de 30.000 lei fãrã TVA, cota 19% pentru livrarea de bunuri în România; – emiterea de facturi în valoare de 10.000 lei fãrã TVA, cota 19% pentru prestarea de servicii având locul în România; – achiziþia din România, de la furnizorii interni, de bunuri în valoare de 25.000 lei, TVA 19%; – primirea facturii de 1.500 lei fãrã TVA privind rata 15 de platã aferentã achiziþionãrii unui utilaj cu plata în rate de pe piaþa internã (contractul a fost încheiat în 2006); – primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un automobil contractat în luna februarie 2007 prin leasing extern din Franþa, în valoare de 280 euro, inclusiv TVA francezã în cotã de 19,6%. Conform contractului, data de platã este de 15 a fiecãrei luni. Cursul de schimb este 3,3 lei/euro. Determinaþi: a) TVA deductibilã; b) TVA colectatã; c) TVA de platã sau de recuperat.

422

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

72. Selectaþi dintre operaþiunile prezentate mai jos acele operaþiuni pentru care se aplicã cota redusã de TVA de 9%: – – – – – – – prestãrile de servicii medicale; livrãrile de produse ortopedice; livrãrile de organe, de sânge ºi de lapte de provenienþã umanã; livrarea de manuale ºcolare; activitatea de învãþãmânt; dreptul de intrare la muzee; cazarea în cadrul sectorului hotelier.

73. O societate comercialã A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticlã la un preþ de producþie de 8 lei/sticlã. Societatea A vinde cãtre societatea B cele 2.000 de sticle în luna aprilie 2007. Valoarea accizei specifice pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl produs, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro. Determinaþi valoarea accizei ºi a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie sã le declare societatea B la administraþia financiarã, dacã B nu mai realizeazã nicio altã operaþiune în luna aprilie 2007. 74. Un agent economic importã din America de Sud 10.000 sticle alcool etilic, concentraþie 50%, de 0,5 l/sticlã la preþ extern de 100 euro/sticlã, nefiind plasate în regim suspensiv. Acciza specificã pentru alcool etilic este de 750 euro/hl alcool pur. Cursul de schimb este 3,3 lei/euro. Determinaþi valoarea accizei care trebuie plãtitã în vamã. 75. O societate comercialã produce în luna mai 2007 2.000 pachete þigãri cu 10 þigãri în pachet. Acciza pentru þigãri este de 34,50 euro/1.000 þigãri, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro. Cât este acciza datoratã la bugetul de stat pentru producþia realizatã, dacã þigãrile sunt eliberate în consum în luna mai 2007? 76. Precizaþi produsele pentru care se aplicã accize armonizate. 77. Ce document însoþeºte întotdeauna miºcarea produselor accizabile în regim suspensiv?

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

423

78. Un agent economic importã în 2007 din Rusia 40 bucãþi articole din cristal la un preþ de producãtor de 50 euro/bucatã. Cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa vamalã este de 20%, comisionul vamal de 0,5%, iar acciza, de 55%. Determinaþi valoarea accizei ce trebuie plãtitã în vamã, dacã cursul de schimb este 3,3 lei/euro. 79. Precizaþi care sunt scutirile generale care se acordã produselor accizabile în funcþie de destinaþia lor. 80. O puternicã companie internaþionalã îºi deschide o reprezentanþã în România începând cu luna aprilie 2007. La data de 15 mai 2007 reprezentanþa se hotãrãºte sã achite impozitul pe veniturile reprezentanþelor, cursul de schimb fiind 1 euro = 3,3 lei. Determinaþi cuantumul impozitului plãtit. 81. Care sunt obligaþiile declarative ale contribuabililor în legãturã cu impozitul pe reprezentanþe? 82. O persoanã juridicã strãinã are înfiinþatã o reprezentanþã în România începând din luna noiembrie 2006. În anul 2007 reprezentanþa realizeazã cheltuieli de 3.000 euro (echivalent în lei). Determinaþi cuantumul impozitului pe reprezentanþe aferent anului 2007 ce trebuie plãtit la scadenþele legale, dacã cursul de schimb este 3,3 lei/euro. 83. Cum se determinã valoarea taxei judiciare de timbru în cazul contestaþiei la executarea silitã? 84. Ce fel de taxe de timbru se percep pentru eliberarea certificatelor de orice fel, conform Legii nr. 117/1999? 85. O societate plãtitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizeazã urmãtoarea situaþie a veniturilor desprinsã din balanþa lunii martie 2007:

424

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili Tip venit Valoare cumulatã de la începutul anului (lei) 10.000 2.000 7.000 500 50 70

Venituri din vânzarea mãrfurilor Venituri din producþia de imobilizãri corporale Venituri din cedarea activelor fixe Venituri din provizioane Venituri din dobânzi Venituri din diferenþe de curs valutar Venituri din despãgubiri acordate de societãþile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii

200

În luna februarie societatea comercialã achiziþioneazã ºi pune în funcþiune o casã de marcat în valoare de 500 lei. Determinaþi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul I 2007. 86. Trei societãþi comerciale prezintã urmãtoarea situaþie la 31.12.2006:
Indicator Obiectul de activitate Tip de capital social Venituri (lei) Numãr salariaþi Societatea A Societatea B Societatea C Prestãri servicii – coafurã Integral privat 480.000 5

Comerþ cu articole Jocuri de noroc de îmbrãcãminte Integral privat 250.000 10 Integral privat 300.000 4

ªtiind cã la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3,3817 lei/euro, care din societãþile de mai sus se pot încadra pentru anul 2007 la categoria plãtitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, având în vedere cã niciuna dintre ele nu a mai fost încadratã în aceastã categorie? 87. La sfârºitul anului 2007 o societate comercialã pe acþiuni înregistreazã un profit net în valoare de 200.000 lei. Acþionarii societãþii sunt: o persoanã fizicã românã ce deþine 30% din capitalul social ºi o persoanã juridicã românã ce deþine din anul 2001 70% din capitalul social.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

425

În condiþiile în care societatea practicã o ratã de distribuire a dividendelor de 50%, determinaþi: a) valoarea totalã ºi pe beneficiari a dividendului brut; b) impozitul pe dividende; c) valoarea dividendului net pe beneficiari; d) pânã la ce datã trebuie plãtit impozitul pe dividende. 88. În anul 2007 o societate comercialã realizeazã un dividend brut în valoare de 45.000 lei. Societatea are doi acþionari: – o persoanã fizicã românã ce deþine 60% din capitalul social; – o persoanã fizicã nerezidentã ce deþine 40% din capitalul social. În anul 2008 persoana fizicã românã îºi ridicã integral dividendele aferente anului 2007 pe data de 15 iulie 2008, iar persoana fizicã nerezidentã îºi ridicã dividendele în douã tranºe: jumãtate în august 2008 ºi jumãtate în octombrie 2008. Determinaþi valoarea impozitului pe dividende ce trebuie plãtit de fiecare acþionar ºi care sunt termenele legale de platã cãtre bugetul de stat, ºtiind cã persoana fizicã nerezidentã este rezidentã a unui stat nemembru al UE cu care România nu are încheiatã convenþie de evitare a dublei impuneri. 89. O persoanã fizicã deþine ca locuinþã de domiciliu un apartament în mediul urban, într-un bloc cu patru etaje ºi 15 apartamente, construit în anul 1940, cu o suprafaþã desfãºuratã de 95 mp. Valoarea impozabilã a clãdirii este de 669 lei/mp, iar coeficientul de corecþie pozitivã determinat pe baza rangului localitãþii ºi zonei din cadrul localitãþii este 2,40. Determinaþi impozitul pe clãdiri ce trebuie plãtit de persoana fizicã în contul anului 2007. 90. O persoanã fizicã deþine ca locuinþã de domiciliu o casã în Bucureºti cu valoare impozabilã de 669 lei/mp ºi suprafaþã utilã de 80 mp, construitã în anul 2005. La 15 aprilie 2007 persoana fizicã mai achiziþioneazã, tot în Bucureºti, un apartament într-un bloc cu douã etaje ºi 5 apartamente, cu o suprafaþã desfãºuratã de 50 mp, valoare impozabilã 669 lei/mp, construit în anul 2006. Începând cu 1 iulie 2007 persoana fizicã dã spre închiriere noul apartament, pentru care încheie un contract de închiriere pe 3 ani. Coeficientul de corecþie este 2,60.

426

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

Determinaþi impozitul pe clãdiri ce trebuie plãtit de persoana fizicã separat pentru casã ºi apartament. 91. O societate comercialã are înregistratã în contabilitate o clãdire cu o valoare de inventar de 800.000 lei, amortizatã integral. Cota de impozit stabilitã prin hotãrâre a consiliului local este de 0,5%. Determinaþi impozitul pe clãdiri ce trebuie plãtit de respectiva societate comercialã. 92. O instituþie de învãþãmânt preuniversitar deþine un teren intravilan destinat construcþiilor cu o suprafaþã de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupaþi de o clãdire. Valoarea impozabilã a terenului este de 6.148 lei/ha. Determinaþi impozitul pe teren datorat bugetului local. 93. Care sunt bonificaþiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren? 94. O persoanã fizicã deþine un autoturism cu o capacitate cilindricã de 2.400 cm3. Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 9 lei/200 cm3. ªtiind cã persoana fizicã a achiziþionat automobilul pe data de 18 februarie 2007, determinaþi cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de platã cãtre bugetul local. 95. La data de 31 decembrie a exerciþiului N, o societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat urmãtorii indicatori economicofinanicari: Capital social subscris ºi vãrsat ............................................. 1.000 lei Venituri totale ºi impozabile ............................................... 70.000 lei Cheltuieli totale ºi deductibile fiscal .................................... 60.000 lei Sã se constituie rezerva legalã conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislaþia în vigoare, în condiþiile în care AGA a hotãrât constituirea integralã a rezervei legale. Societatea se aflã în primul an de activitate. 96. La data de 31 decembrie a exerciþiului N, o societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat urmãtorii indicatori economicofinanciari:

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

427

Capital social subscris ºi vãrsat ............................................. 1.000 lei Venituri totale ºi impozabile ............................................... 70.000 lei Cheltuieli totale ºi deductibile fiscal .................................... 60.000 lei Sã se calculeze impozitul pe profitul anual, în condiþiile în care AGA a hotãrât constituirea rezervei legale în sumã maximã admisã la deductibilitate fiscalã. Societatea se aflã în primul an de activitate. 97. O societate care desfãºoarã activitãþi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive a înregistrat, la data de 31 decembrie a exerciþiului N, urmãtorii indicatori economico-financiari: Venituri totale ºi impozabile ............................................... 10.000 lei Cheltuieli totale ºi deductibile fiscal ...................................... 6.000 lei Sã se calculeze impozitul pe profitul aferent exerciþiului N. 98. O societate care desfãºoarã activitãþi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exerciþiului N a înregistrat urmãtorii indicatori economico-financiari: Venituri totale ºi impozabile ............................................... 10.000 lei Cheltuieli totale ºi deductibile fiscal ...................................... 7.500 lei Sã se calculeze impozitul pe profit aferent exerciþiului N. 99. La data de 31 martie a exerciþiului N o societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat urmãtorii indicatori economicofinanciari: Venituri totale ..................................................................... 14.000 lei din care – dividende primite de la o persoanã juridicã românã ......... 2.000 lei Cheltuieli totale ................................................................... 10.000 lei din care – majorãri ºi penalitãþi de întârziere pentru neplata la termen a TVA ................................................................. 100 lei Sã se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trimestrului I.

428

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

100. La o societate comercialã s-au înregistrat urmãtorii indicatori economico-financiari: Total venituri impozabile .................................................... 10.000 lei Total cheltuieli ...................................................................... 7.000 lei din care – cheltuieli de protocol ........................................................... 200 lei – cheltuieli cu impozitul pe profit ........................................... 340 lei Sã se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, ºtiind cã societatea este plãtitoare de impozit pe profit ºi neplãtitoare de TVA. 101. La data de 30 iunie a exerciþiului N, o societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit (16%) ºi de TVA (19%) a înregistrat urmãtorii indicatori economico-financiari: Total venituri impozabile .................................................... 10.000 lei Total cheltuieli ...................................................................... 7.000 lei din care – cheltuieli de protocol (bãuturi alcoolice ºi produse din tutun) ........................................................... 200 lei – cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I .......... 340 lei Sã se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trimestrul II, ºtiind sã totalul cheltuielilor include ºi TVA nedeductibilã aferentã produselor de protocol. 102. La 30 iunie, o societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit (16%) prezintã urmãtoarea situaþie financiarã: Venituri totale impozabile ................................................. 700.000 lei Cheltuieli totale ................................................................. 600.000 lei din care: – cheltuieli de protocol ...................................................... 12.000 lei – cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I ..... 10.000 lei – cheltuieli reprezentând majorãri de întârziere ºi penalizãri pentru neplata la termen a TVA ................... 2.000 lei Sã se determine limita maximã de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisã la 30 iunie.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

429

103. La 30 iunie, o societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit (16%) ºi TVA (19%) prezintã urmãtoarea situaþie financiarã: Venituri totale impozabile ................................................. 700.000 lei Cheltuieli totale ................................................................. 600.000 lei din care – cheltuieli de protocol ...................................................... 12.000 lei – cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I ..... 10.000 lei – cheltuieli reprezentând majorãri de întârziere ºi penalizãri pentru neplata la termen a TVA ................... 2.000 lei Sã se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trimestrului II, ºtiind cã totalul cheltuielilor include ºi cheltuielile cu TVA colectatã aferentã cheltuielilor de protocol nedeductibile. 104. O societate comercialã a obþinut cumulat, de la începutul anului pânã la data de 31 decembrie 2007, un profit impozabil de 750.000 lei, conform calculelor finalizate în luna aprilie 2008. În cursul anului s-a plãtit un profit impozabil astfel: Impozit pe profit aferent trimestrului I .......................... 36.000 lei Impozit pe profit aferent trimestrului II ......................... 40.000 lei Impozit pe profit aferent trimestrului III........................ 12.000 lei Sã se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pânã la data de 25 ianuarie, aferent trimestrului IV, urmând ca plata finalã a impozitului pe profit pentru anul fiscal sã se facã pânã la data de 15 aprilie a anului urmãtor, ºi care va fi diferenþa de platã pentru acel an. 105. La data de 31 martie 2007, la o societate comercialã avem urmãtoarea situaþie: - lei 1 ianuarie 2007 31 martie 2007 Capital propriu 100.000 120.000 Capital împrumutat 110.000 90.000 Cheltuieli cu dobânzile aferente unui împrumut de la o bancã româneascã autorizatã de BNR 0 40.000 Venituri din dobânzi 0 22.000 Celelalte venituri impozabile 0 150.000

000 Sã se determine nivelul deductibilitãþii cheltuielilor cu dobânzile la 31 martie 2007. ºi în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este pozitiv dar mai mare ca 3. la o societate comercialã avem urmãtoarea situaþie: . Fiscalitate – experþi contabili Sã se calculeze nivelul deductibilitãþii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie 2007.000 Venituri din dobânzi 0 22.000 Capital împrumutat 110.000 Celelalte venituri impozabile 0 170. 107.lei 1 ianuarie 2007 31 martie 2007 Cheltuieli cu dobânzile aferente unui împrumut de la un acþionar 0 70. La data de 31 martie 2007.000 150.. 108.000 Venituri din dobânzi 0 30.000 lei.430 TESTE GRILÃ.lei 1 ianuarie 2007 31 martie 2007 Capital propriu 100.000 Celelate venituri impozabile 0 220. . durata normalã de utilizare. La data de 31 martie 2007. volumul acestora pentru trimestrul I ar fi fost de 50. 106.000 lei. Rata dobânzii la care s-a contractat împrumutul de la acþionar este inferioarã ratei dobânzii de referinþã stabilite de BNR. la o societate comercialã avem urmãtoarea situaþie: . Dacã pentru împrumutul contractat s-ar fi plãtit dobânzi calculate cu rata de referinþã a BNR..000 Sã se calculeze nivelul deductibilitãþii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie 2007. Valoarea contabilã de intrare este de 56. 5 ani.000 120. în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este pozitiv dar mai mic ca 3.000 Cheltuieli cu dobânzile aferente unui împrumut de la un acþionar al societãþii comerciale 0 60. O societate achiziþioneazã pe data de 15 decembrie 2007 un utilaj.

...... 100..... Sã se indice grupa de cheltuieli incorect înregistratã ºi cine trebuia sã le înregistreze...... Valoarea de facturare a brevetului de invenþie este de 145............... iar contribuabilul aplicã regimul de amortizare linearã.....000 lei Cheltuieli cu serviciile bancare .... Sã se determine amortizarea fiscalã aferentã lunii noiembrie 2007. 111............... care este mãrimea amortizãrii fiscale în anul 2009? La calculul amortizãrii accelerate se va utiliza cota maximã de amortizare admisã. O societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit a încheiat în cursul trimestrului I un contract de leasing operaþional.275 lei... Valoarea contabilã de intrare este de 2.. Se înregistreazã o lipsã de materiale auxiliare din gestiune în valoare de 1..000.......... o societate achiziþioneazã o clãdire pentru extinderea activitãþii........000 lei Cheltuieli cu amortizarea bunului luat în leasing ... în calitate de utilizator de leasing.............TESTE GRILÃ.. pentru un utilaj ºi a înregistrat urmãtoarele cheltuieli pe cumulat: Cheltuieli privind mãrfurile .. 20.... La data de 1 martie 2007.000 lei. 110.........000 lei...... durata normalã de utilizare...... precum ºi regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil.... 109............ Materialele nu au fost asigurate... Durata normalã de utilizare este de 3 ani. 40 ani....... 1.775 lei. 500 lei Una din aceste cheltuieli nu a fost înregistratã corespunzãtor operaþiunii economice realizate de societate.. din care TVA – 23..... în data de 3 octombrie 2007............ Sã se calculeze amortizarea fiscalã pentru anul 2007... ........ Fiscalitate – experþi contabili 431 În condiþiile aplicãrii pentru calculul amortizãrii fiscale a metodei de amortizare acceleratã... AGA hotãrãºte descãrcarea gestiunii fãrã a emite decizie de imputare..... Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA ºi al impozitului pe profit pentru aceastã situaþie? 112.....000 lei Cheltuieli cu salariile . un brevet de invenþie pe care îl utilizeazã începând cu data de 10 octombrie 2007..... Un contribuabil achiziþioneazã....

............. O societate plãtitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trimestrul I 2007 venituri impozabile în valoare de 200............. 115........................ 300..... 117. la o societate comercialã avem urmãtoarea situaþie: Profit net de repartizat sub formã de dividende .... 116.... 200..................... 114.. dupã aprobarea bilanþului contabil aferent anului 2007.........000 lei ºi cheltuieli totale de 150. Sã se calculeze impozitul pe venit aferent trimestrului I 2007.... O societate plãtitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trimestrul I 2007 urmãtoarele venituri: Venituri din vânzarea produselor finite .. 15.000 lei Capital social subscris ºi vãrsat . în valoare de 1... Fiscalitate – experþi contabili 113..000 lei din care: Asociat „A” / persoanã fizicã românã ........000 lei Venituri din dobânzi ..... dupã aprobarea bilanþului contabil aferent anului 2007.......................................................... În cursul anului 2008................432 TESTE GRILÃ..........000 lei Sã se determine suma dividendelor ce trebuie încasate de cãtre fiecare asociat ºi a impozitului pe dividende reþinut de societatea comercialã.500 lei...000 lei Asociatul „A” deþine pãrþile sociale începând cu anul 2000..000 lei.... 12.. O societate plãtitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trimestrul I 2007 venituri totale impozabile în valoare de 18....... Sã se determine suma dividendelor ce trebuie încasate de cãtre fiecare asociat ºi a impozitului pe dividende reþinut de societatea comercialã......000 lei Asociat „B” / persoanã fizicã românã .000 lei Asociat „B” / persoanã fizicã românã ... 5.. Sã se calculeze impozitul pe venit......... la o societate comercialã avem urmãtoarea situaþie: Profit net de repartizat sub formã de dividende ... 200 lei ...... 25...000 lei..000 lei Capital social subscris ºi vãrsat .... 25.....000 lei din care: Asociat „A” / persoanã juridicã românã............... 30.... 40... În cursul anului 2008.................. În cursul lunii februarie achiziþioneazã ºi pune în funcþiune o casã de marcat fiscalã...........

... 119. în condiþiile în care se cunosc urmãtoarele date: – – – societatea este plãtitoare de TVA...400 lei.................000 lei...TESTE GRILÃ................ 100 lei Venituri din provizioane .................. Fiscalitate – experþi contabili 433 Venituri din variaþia stocurilor ................. 118.................................. 121.... La o societate comercialã cu obiect de activitate comercializarea mãrfurilor în regim de consignaþie s-au comercializat mãrfuri care au provenit numai de la deponenþi persoane juridice......................... înregistrate în scop de TVA în România... comision practicat de consignaþie: 10%. 200 lei Sã se determine impozitul pe venit. Explicaþi tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA..000 lei Venituri din dobânzi . din care TVA 380 lei..................... La o societate comercialã cu obiect de activitate comercializarea mãrfurilor în regim de consignaþie s-au comercializat mãrfuri care au provenit numai de la deponenþi persoane fizice române......... 700 lei Sã se determine impozitul pe venit.............. dacã lipsa nu este imputabilã...... 1.. în condiþiile în care se cunosc urmãtoarele date: ............ O societate plãtitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor achiziþioneazã ºi pune în funcþiune în cursul lunii februarie o casã de marcat fiscalã în valoare de 1.. Balanþa la 31 martie 2007 înregistreazã urmãtoarele venituri: Venituri din comercializarea mãrfurilor ............... 120... Sã se calculeze preþul de vânzare cu amãnuntul...... valoarea mãrfurilor recepþionate este de 2.380 lei... La inventarierea de la sfârºitul exerciþiului financiar 2007 se constatã lipsa unui mijloc fix în valoare de 20..... care a fost amortizat în proporþie de 30%.... 10.......... Sã se calculeze preþul de vânzare cu amãnuntul.............000 lei Venituri din producþia de imobilizãri corporale ºi necorporale ...........

123. Fiscalitate – experþi contabili – – – societatea este plãtitoare de TVA.434 TESTE GRILÃ.000 lei. taxe vamale 10%. Se importã din SUA produse finite spre a fi comercializate. 124. Sã se calculeze TVA datoratã în vamã. Un furnizor acordã clientului sãu în momentul facturãrii mãrfurilor o reducere comercialã.. Sã se determine TVA aferentã mãrfurilor vândute de cãtre furnizor. comision vamal 0.5%.000 lei. Se importã din SUA produse finite spre a fi comercializate. cunoscând urmãtoarele: – – preþ de vânzare 2.. în condiþiile în care se cunosc urmãtoarele date: – – – valoarea în vamã a mãrfurilor 100. importatorul nu beneficiazã de certificat de amânare la plata TVA în vamã. rabat 10% acordat mãrfurilor vândute. rabat 10% ºi remizã 5% acordate mãrfurilor vândute. taxe vamale 10%. 122. accizã 30%. importatorul nu beneficiazã de certificat de amânare la plata TVA în vamã.5%.000 lei. valoarea mãrfurilor recepþionate: 1. în condiþiile în care se cunosc urmãtoarele date: – – – valoarea în vamã a mãrfurilor 40. comision vamal 0. Sã se calculeze TVA datoratã în vamã. cunoscând urmãtoarele: – – preþ de vânzare 2. . comision practicat de consignaþie: 10%. Sã se calculeze TVA aferentã mãrfurilor vândute de cãtre furnizor. 125. Un furnizor acordã clientului sãu în momentul facturãrii mãrfurilor reduceri comerciale.000 lei.000 lei.

...... cunoscând urmãtoarele date: – – – venituri obþinute din operaþiuni taxabile care dau drept de deducere: 115....000 lei... al produselor este de 20.. cât ºi de operaþiuni care nu dau drept de deducere: 1......... bunuri ºi servicii achiziþionate atât pentru realizarea de operaþiuni care dau drept de deducere. 128.... Fiscalitate – experþi contabili 435 126.. cunoscându-se urmãtoarele date: – – venituri obþinute din operaþiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.......... din care TVA 190 lei...........000 lei..... venituri obþinute din operaþiuni scutite.... fãrã drept de deducere: 57...... – 130. O societate comercialã realizeazã din producþia internã articole de cristal......... 3. fãrã drept de deducere: 57..........230 lei TVA colectatã ............500 lei. 7..........190 lei.....000 lei.............. 129..460 lei TVA deductibilã .......... Sã se determine pro-rata.850 lei .... mai puþin accizele...000 lei. 127...500 lei..000 lei.............. La data de 31 martie 2007........... venituri obþinute din operaþiuni scutite.......190 lei..000 lei. bunuri ºi servicii achiziþionate atât pentru realizarea de operaþiuni care dau drept de deducere..500 lei. cunoscând urmãtoarele date: – – – venituri obþinute din operaþiuni taxabile care dau drept de deducere: 115. din care TVA 190 lei.. Sã se determine TVA de dedus aplicând pro-rata.... acciza 55%... din care TVA 19.........TESTE GRILÃ. 2... fãrã drept de deducere: 57.... cât ºi de operaþiuni care nu dau drept de deducere 1............ Sã se determine TVA de platã.. venituri obþinute din operaþiuni scutite...... din evidenþele contabile s-au centralizat urmãtoarele date: TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente ... cunoscând urmãtoarele date: preþul de livrare...... bunuri ºi servicii achiziþionate destinate exclusiv realizãrii de operaþiuni care dau drept de deducere: 119..... Sã se calculeze TVA.

. 350 lei Cota de asigurãri sociale pentru condiþii normale de muncã ...................000 lei..... Sã se calculeze TVA care rezultã din regularizarea datelor la sfârºitul lunii...29% Cotizaþia sindicalã ....... 133................ Studiu de caz: Persoanã angajatã cu contract individual de muncã Venit lunar brut din salarii la funcþia de bazã (de încadrare) ............. Fiscalitate – experþi contabili Societatea obþine numai venituri din operaþiuni care dau drept de deducere................ 1.........................................................29% Sã se calculeze impozitul pe venitul din salarii............................. Sã se determine impozitul pe venit reþinut la sursã de plãtitorul de venit........................................... 30 lei Sã se calculeze impozitul pe venitul din salarii......................... 1........ 350 lei Cotã de asigurãri sociale pentru condiþii normale de muncã .............................. 132........ Studiu de caz: Persoanã angajatã cu contract individual de muncã Venitul lunar brut din salarii la funcþia de bazã (de încadrare) ..... 131........ Venitul brut obþinut: 2......436 TESTE GRILÃ............... Studiu de caz: Persoanã ce desfãºoarã activitãþi în baza unui contract încheiat conform Codului civil........000 lei Deducere personalã (are o persoanã în întreþinere) ................... .... La încheierea contractului persoana ºi-a exercitat opþiunea de impozitare a venitului brut.......................... 10 lei Contribuþii la fondurile de pensii facultative (contribuþia la nivelul anului nu depãºeºte echivalentul în lei a 200 euro) ........000 lei Deducere personalã (are o persoanã în întreþinere) .....

în baza unui contract de muncã cu perioadã nedeterminatã. stabiliþi impozitul pe salarii datorat de salariat. 137. 138. Sã se determine valoarea de facturare fãrã TVA a produselor.5%. în baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectualã. Preþul de livrare. Sã se calculeze valoarea accizei în condiþiile în care se cunosc urmãtoarele date: valoarea în vamã 180. cu excepþia verighetelor. inclusiv acciza.. Se importã din Canada produse de parfumerie pentru a fi comercializate. acciza 35%.. comisionul vamal 0. ºi cã are în întreþinere un copil minor (deducerea personalã este de 350 lei).000 lei. un salariu de încadrare de 1.000 lei. Cunoscând faptul cã angajatul este membru de sindicat. Care este drumul pe care trebuie sã-l parcurgã produsul finit pentru a intra în posesia consumatorului final.TESTE GRILÃ. taxa vamalã 10%. Acciza care se aplicã conform Codului fiscal este de 25%.000 lei. 136. venituri în valoare de 2. O societate realizeazã din producþia internã bijuterii din aur. O persoanã fizicã a obþinut în luna martie 2007.000 lei. . plãtind lunar o cotizaþie de 50 lei. mai puþin accizele. Stabiliþi valoarea impozitului ce trebuie virat statului de cãtre plãtitorul de venit în luna aprilie ºi suma netã încasatã de persoana fizicã. în luna martie 2007. O persoanã fizicã a obþinut. Fiscalitate – experþi contabili 437 134. al produselor este de 8. în cazul livrãrii produselor accizabile prin antrepozit fiscal? (Varianta A sau varianta B?) Varianta A Antrepozit fiscal de distribuþie Varianta B Antrepozit fiscal de distribuþie 1 1 Angrosist sau detailist 2 Consumator final Angrosist sau detailist Consumator final 135.

cu instalaþii de apã. Stabiliþi impozitul pe clãdire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2007.000 lei. pentru plata anticipatã a impozitului pe clãdiri se acordã bonificaþia maximã prevãzutã în Codul fiscal). canalizare. TVA 19%. . zona D.. cu o capacitate cilindricã de 1. pentru bunuri ce vor fi transportate în luna aprilie cãtre clienþi. Agentul economic a obþinut aprobarea de a determina pro-rata lunar. la preþ cu amãnuntul 4. O persoanã fizicã deþine în proprietate într-un oraº.895 cm3. Calculaþi impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar. cu un coeficient de corecþie de 2.000 lei. – livrãri de bunuri scutite de TVA. Un agent economic a înregistrat în luna martie 2007 urmãtoarele operaþiuni: – livrãri de mãrfuri. o persoanã fizicã deþine în proprietate un autoturism înmatriculat în România. electrice ºi de încãlzire.10. 800 lei. iar plata impozitului se face integral pânã la data de 31 martie 2007 (prin hotãrârea consiliului local. TVA 19%. 141. ºtiind cã valoarea impozitului unitar este stabilitã de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau fracþiune de capacitate.000 lei. fiecare etaj cu douã apartamente. în anul fiscal 2007. iar plata impozitului se face integral pânã pe 31 martie 2007 (prin hotãrârea consiliului local..438 TESTE GRILÃ. TVA 9%. construit în anul 1990. Localitatea unde se aflã imobilul a fost încadratã la rangul II. – achiziþii de mãrfuri ºi alte achiziþii în valoare de 6. în suprafaþã construitã desfãºuratã de 57 m2. în valoare de 2. cu pereþii din beton armat.000 lei. – livrãri de manuale ºcolare în valoare de 1. un apartament situat într-un imobil cu douã etaje. TVA 19%. pentru plata anticipatã a impozitului pe mijloacele de transport se acordã bonificaþia maximã prevãzutã în Codul fiscal). – livrãri de mãrfuri la preþul cu ridicata de 5. fãrã drept de deducere. supuse cotei de TVA de 19%. În anul fiscal 2007.165 lei. Fiscalitate – experþi contabili 139. ºtiind cã valoarea impozabilã unitarã a fost stabilitã de consiliul local la 669 lei/m2. 140. – emiterea de facturi. Stabiliþi TVA de platã pentru luna martie.

000 lei. pentru veniturile realizate din activitãþi economice.4 lei.748 euro/hl grad Plato.. venituri din cotizaþii 3.5% ºi un numãr de 6 grade Plato.000 lei. dacã se cunosc urmãtoarele date despre venituri ºi cheltuieli: – – – – – venituri din serbãri. donaþii în bani ºi bunuri primite prin sponsorizare 9.TESTE GRILÃ. în anumite condiþii. 148. organizaþiile sindicale ºi organizaþiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit. În categoria contribuabililor impozitului pe profit intrã ºi persoanele juridice române. Organizaþiile non-profit. Fiscalitate – experþi contabili 439 142. iar cursul de schimb din prima zi lucrãtoare a lunii octombrie 2006 este 1 euro = 3..000 lei. venituri obþinute din reclamã ºi publicitate 25. . tombole 24.000 lei. În ce condiþii asociaþiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate? 146. Descrieþi activitãþile ºi profitul impozabil pentru care aceste societãþi datoreazã impozitul pe profit. 145. precum ºi sfera de cuprindere a impozitului datorat de aceste persoane. Sã se determine impozitul pe profit datorat de o organizaþie non-profit pentru anul 2007. cu o concentraþie alcoolicã de 4. Sã se prezinte formula generalã de calcul al impozitului pe profit. În categoria contribuabililor impozitului pe profit intrã ºi persoanele juridice strãine. venituri din activitãþi economice 7. 143.000 lei. Stabiliþi acciza datoratã de producãtor ºtiind cã acciza unitarã este de 0. În luna martie 2007 un agent economic producãtor de bere a înregistrat o producþie de 10. conferinþe.000 hl. Descrieþi categoriile de persoane juridice române ce datoreazã impozit pe profit. 144. Care sunt aceste condiþii? 147.

440 TESTE GRILÃ. ce condiþii trebuie îndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoanã juridicã românã. societate-mamã. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizaþia de deplasare acordatã salariaþilor în România ºi/sau în strãinãtate? 155.000 lei. 151. Daþi trei exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil. regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea? 156.000 lei. Ce dobânzi ºi diferenþe de curs valutar nu intrã sub incidenþa gradului de îndatorare în ceea ce priveºte deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit? 158. Sã se determine impozitul pe profit datorat. Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9. Ce condiþii cumulative trebuie sã îndeplineascã imobilizarea corporalã pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al Codului fiscal? 150. 154. Cursul de schimb mediu anual este 1 euro = 3. Cum se calculeazã amortizarea fiscalã prin fiecare din cele trei metode de amortizare (linearã. degresivã ºi acceleratã)? 152. din care cheltuielile efectuate pentru realizarea de venituri impozabile sunt în sumã de 50 lei.. Începând cu anul 2007. Fiscalitate – experþi contabili – cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt în sumã de 5.. din punct de vedere al impozitului pe profit. . Cum se determinã gradul de îndatorare în vederea stabilirii dacã cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile sau nu? 159. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garanþii de bunã execuþie acordate clienþilor? 157. Un agent economic obþine în anul 2007 un profit impozabil dintr-un bar de noapte în valoare de 1. Prezentaþi regulile generale pe baza cãrora se poate stabili regimul de amortizare (linear. de la o filialã a sa situatã într-un stat membru sã fie neimpozabile? 153.000 lei. Care este. degresiv sau accelerat) în cazul mijloacelor fixe. 149.3 lei. indiferent de nivelul lor.

Cine sunt consideraþi contribuabili în cazul impozitului pe profit? 170. Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit în cazul rezervei legale? . ca regulã ºi pe categorii de contribuabili. Clasificaþi impozitele dupã obiectul impunerii. Enumeraþi ºi explicaþi care sunt principiile fiscalitãþii în viziunea legiuitorului român. Dezvoltaþi pe scurt categoriile identificate. Prin ce se caracterizeazã impozitele reale? 167. 169. Contribuabilii au obligaþia de a plãti impozitul pe profit la anumite termene ºi de a depune declaraþii de impozit pe profit. Se cere sã se menþioneze pentru anul 2007 termenele la care se face plata. (8) din Codul fiscal. 161. 164. Care este cota de impunere a profitului în anul fiscal 2007? 172. cota anualã de amortizare degresivã: 10% x 2 = 20%. În cazul cãror persoane juridice legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor? 171. Clasificaþi impozitele dupã fond ºi formã.TESTE GRILÃ.000 lei. 24 alin. 165. Se cunosc urmãtoarele date: – – – – valoarea de intrare: 35. Sã se calculeze amortizarea anualã a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresivã prevãzut la art.. De câte feluri sunt impozitele directe? 166. precum ºi ce fel de declaraþii de impozit pe profit se depun ºi la ce date.. Fiscalitate – experþi contabili 441 160. 163. Ce semnificã impozitele personale? 168. durata normalã de funcþionare conform catalogului: 10 ani. Care este regimul fiscal al pierderilor în cazul impozitului pe profit? 162. cota anualã de amortizare linearã: 100/10 = 10%.

care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaraþia specialã privind veniturile realizate (Formularul 200)? 183. Cum se determinã impozitul pe dividende datorat de un acþionar persoanã juridicã. Cum se determinã baza impozabilã aferentã impozitului pe veniturile microîntreprinderilor? 177. cu domiciliul în România? 179. dacã plata dividendelor se face în anul fiscal 2007? 175. Pentru ce categorii de venituri se aplicã cota proporþionalã de 16%? 181. Care este cota de impunere pentru anul fiscal 2007 în cazul microîntreprinderilor? 176. Cum acþioneazã creditul fiscal extern în cazul impozitului pe profit? 174. Cui îi revine obligaþia determinãrii ºi reþinerii impozitului pe profit în cazul asocierilor dintre o persoanã juridicã românã ºi o persoanã fizicã rezidentã? 185.442 TESTE GRILÃ. Cum se calculeazã ºi se reþine impozitul pe veniturile obþinute în România de nerezidenþi? . Care sunt condiþiile ce trebuie îndeplinite de o persoanã pentru a fi consideratã în întreþinere din punctul de vedere al deducerii personale ce se acordã salariaþilor? 182. Fiscalitate – experþi contabili 173. Care sunt categoriile de venituri din aria de cuprindere a impozitului pe venit? 180. Care este sfera de cuprindere în cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice rezidente române.. Care este regimul pierderilor fiscale externe din punct de vedere al impozitului pe profit? 184. Potrivit legislaþiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice.. Cine sunt consideraþi contribuabili în cazul impozitului pe venit? 178.

Ce tipuri de operaþiuni intrã în sfera de aplicare a TVA? 187. Care sunt plãtitorii taxei pentru servicii de reclamã ºi publicitate? 202. Cum se calculeazã impozitul pe clãdiri în cazul unei persoane juridice? 196. pentru un teren situat intravilan. Care sunt contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport? 200. Care este sfera de aplicare a accizelor armonizate în România? 190.. Care sunt cotele de TVA în România? 188. la altã categorie de folosinþã decât teren pentru construcþii? 199. Care este scadenþa de platã a impozitului pe clãdiri? 197. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren. Fiscalitate – experþi contabili 443 186. Care sunt plãtitorii taxei pentru afiºaj în scop de reclamã ºi publicitate? . Cine datoreazã impozitul pe clãdiri. Când devine exigibilã taxa pe valoarea adãugatã în cazul achiziþiilor intracomunitare? 189. Cum se fundamenteazã impozitul pe teren.TESTE GRILÃ. respectiv ai taxei pe teren? 198. Care este cuantumul impozitului pe reprezentanþe? 193. Cum se stabileºte cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport în cazul autovehiculelor? 201. Care este faptul generator în cazul accizelor armonizate? 191. respectiv taxa pe clãdiri? 194.. Ce se înþelege prin antrepozit fiscal din punct de vedere al accizelor? 192. Cum se calculeazã impozitul pe clãdiri în cazul în care proprietarul este o persoanã fizicã ce deþine în proprietate doar o clãdire? 195.

având mai mult de 5 salariaþi. are organizate în structura sa desmembrãminte (sedii secundare) fãrã personalitate juridicã.. . alþii decât marii contribuabili? 205. potrivit legii.000 lei. Camera profesionalã „C”. ºi anume cel în raza cãruia contribuabilul îºi are domiciliul fiscal. de a li se atribui un cod de identificare propriu.444 TESTE GRILÃ. ori de cel pe raza cãruia contribuabilul îºi are domiciliul fiscal? Explicaþi. Societatea „X” SRL a depus la data de 25 aprilie 2007 decontul de taxã pe valoarea adãugatã aferent trimestrului I 2007. 207. Conform Codului fiscal. La determinarea impozitului pe venit se þine cont de norma de venit stabilitã de cãtre organul fiscal teritorial pe raza cãruia îºi desfãºoarã activitatea contribuabilul. Un contribuabil persoanã fizicã. denumite „filiale”. pentru care venitul net anual din activitãþi independente se stabileºte pe baza normelor de venit. poate prelua competenþa pentru administrarea impozitelor ºi taxelor datorate de respectivul contribuabil? 206. Fiscalitate – experþi contabili 203.. normele de venit se stabilesc ºi se publicã anual de cãtre Direcþiile generale ale finanþelor publice teritoriale. fiind deci valabile pe raza lor teritorialã ºi pentru anul fiscal la care se referã. În ce condiþii un alt organ fiscal decât cel competent teritorial. îndeplinesc condiþia cerutã de lege de a fi înregistrate ca puncte de lucru plãtitoare de impozit pe venitul din salarii ºi. Care este termenul ºi momentul de la care acesta începe sã curgã. solicitând totodatã ºi rambursarea sumei negative înscrisã în decontul respectiv de 10. Parte din aceste desmembrãminte (sedii secundare). Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor ºi taxelor datorate de contribuabili. Cum se înregistreazã ºi care este organul fiscal competent pentru îndeplinirea obligaþiei de înregistrare în cazul sediilor secundare care au mai mult de 5 salariaþi? 204. pe cale de consecinþã. îºi desfãºoarã activitatea pe raza altui organ fiscal decât cel în care îºi are domiciliul fiscal. în cazul prescripþiei dreptului contribuabililor de a cere restituirea impozitelor ºi taxelor plãtite în plus faþã de cele legal datorate? 208. persoanã juridicã de utilitate publicã.

de 5. 211.1% pe zi. organul fiscal efectueazã o inspecþie fiscalã. pe parcursul cãreia decide ºi verificarea impozitului pe salariu. Care este domiciliul fiscal în cazul dlui „A”? Explicaþi.000 lei.. Care este termenul de declarare ºi de platã a impozitului pe salariu calculat ºi reþinut de o persoanã fizicã care desfãºoarã activitatea de expert contabil într-un cabinet individual ºi care are 5 angajaþi? 210. Fiscalitate – experþi contabili 445 Pentru soluþionarea cererii de rambursare. sectorul 3. Sã se calculeze cuantumul majorãrilor de întârziere datorat de contribuabil pentru diferenþa suplimentarã de impozit pe salariu. La data schimbãrii sediului social. Societatea . ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0. Inspecþia fiscalã se finalizeazã în data de 10 iunie 2007 ºi are ca rezultat stabilirea unei diferenþe suplimentare la impozitul pe salariu faþã de cel datorat ºi declarat la 25 ianuarie. medic. Dl „A”. judeþul Ilfov. Societatea „X” SRL calculeazã impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I 2007 în sumã de 20. are un cabinet individul pentru acordarea de consultaþii medicale în Bucureºti.TESTE GRILÃ. Plata a fost efectuatã în mod corect în contul Trezoreriei sectorului 1? Cine are competenþa emiterii deciziei de stabilire a majorãrilor de întârziere datorate pânã la data stingerii sumei restante? Explicaþi. cu domiciliul în Bucureºti. Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoanã fizicã? 212.000 lei. care este ºi domiciliu fiscal. Debitul este achitat în cursul lunii mai (10 mai) în contul Trezoreriei sectorului 1.. sectorul 1. 209. având program în 4 zile din sãptãmânã. 213.000 lei. Societatea „A” SRL îºi schimbã. începând cu data de 29 martie 2007. sediul social. din sectorul 4 în sectorul 1. Dl „A” mai deþine un cabinet de consultaþii medicale ºi în oraºul Buftea. Organul fiscal competent emite nota de compensare a TVA de rambursat cu diferenþa datoratã la impozitul pe salariu în data de 20 iunie 2007. la acesta din urmã având program doar o zi pe sãptãmânã. societatea avea de platã restanþe la impozitul pe venitul microîntreprinderilor în sumã de 1. Dosarul fiscal este transferat noului organ fiscal la data de 20 mai 2007.

scadente la 25 ianuarie 2007. . b) Creanþe rezultate din inspecþia fiscalã.. Care sunt efectele juridice ale plãþii impozitului pe venitul microîntreprinderilor asupra obligaþiei de declarare a acestuia? 214.. trimestrul III 2006: 200. total: – principal: 900. diferenþã trimestrul III 2006: 500. c) Creanþe accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenþã a impozitului pe profit: comunicatã la data de 10 iulie 2006: 200. – accesorii: 160. scadente la 25 octombrie 2006. trimestrul II 2006: 1. trimestrul IV 2006: 1. accesoriu aferent diferenþei de 800 calculat pânã la 15 ianuarie 2007 (data finalizãrii controlului): 60. comunicatã la data de 10 ianuarie 2007: 300. În ce termen trebuie depusã declaraþia de menþiuni? 215. conform declaraþiei fiscale: trimestrul I 2006: 1. scadente la 25 aprilie 2006.446 TESTE GRILÃ. la termenul din 25 aprilie 2007.000. însã omite sã înscrie în aceastã declaraþie impozitul pe microîntreprinderi calculat. Societatea „X” SRL datoreazã impozit pe profit astfel: a) Creanþe principale reprezentând impozit pe profit. scadente la 25 iulie 2006. Codul de procedurã fiscalã prevede obligaþia contribuabilului de a aduce la cunoºtinþa organului fiscal orice modificare ulterioarã a datelor din declaraþia de înregistrare fiscalã prin depunerea declaraþiei de menþiuni. în cuantum de 20.500. cu termen de platã conform deciziei de impunere comunicatã în data de 20 ianuarie 2007: diferenþã trimestrul I 2006: 400.000 lei. Fiscalitate – experþi contabili vireazã la termenul legal – 25 aprilie 2007 – impozitul datorat. accesoriu aferent diferenþei de 400 calculat pânã la 15 ianuarie 2007 (data finalizãrii controlului): 100. societatea depune Declaraþia 100 la organul fiscal competent.700. De asemenea.

000 lei.1% pe zi. .000 lei.000 lei sã stingã parþial debitul reprezentând contribuþia de asigurãri sociale de stat datoratã de societate. suma corectã a acestuia fiind de 10. Care este termenul legal în care organul fiscal trebuie sã soluþioneze o cerere a unui contribuabil în cazul în care pentru aceasta sunt necesare informaþii suplimentare? 218. ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0. Societatea „X” SRL depune. Ulterior.000 lei. societatea solicitã compensarea soldului negativ al taxei pe valoarea adãugatã cu suma datoratã în contul contribuþiei de asigurãri sociale de stat reþinute de la angajaþi în sumã de 3. precum ºi contribuþia de asigurãri sociale de stat reþinutã de la angajaþi în sumã de 3. solicitând totodatã ºi rambursarea sumei negative înscrise în decontul respectiv de 8. Tot la data de 25 aprilie 2007.000 lei. la data de 25 aprilie 2007. de 7. La aceeaºi datã. Societatea „X” SRL a stabilit ºi declarat la data de 25 ianuarie 2007 un impozit pe venitul microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 2006 în sumã de 12. datã la care efectueazã ºi plata sumei de 10. 219.000 lei. societatea depune ºi Declaraþia 100 în care declarã impozit pe profit datorat bugetului de stat în sumã de 6. la data de 10 martie 2007.000 lei. Ca urmare.500.000 lei. Cum se stabileºte vechimea obligaþiilor de platã accesorii în scopul aplicãrii regulii de stingere a datoriilor? 217. 216.000 lei ºi contribuþia de asigurãri sociale de stat datoratã de societate de 7. Fiscalitate – experþi contabili 447 Societatea efectueazã pentru impozitul pe profit o platã de 3.. societatea constatã cã a calculat greºit impozitul. iar diferenþa de pânã la 8. decontul de taxã pe valoarea adãugatã aferent trimestrului I 2007. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorat ca urmare a neplãþii la scadenþã a impozitului pe venitul microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 2006. societatea îºi exercitã dreptul de a corecta declaraþia ºi depune în data de 25 aprilie 2007 declaraþia rectificativã.000 lei în contul impozitului astfel datorat.. Sã se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaþiilor în evidenþa sa fiscalã prin aplicarea regulii privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedurã fiscalã.TESTE GRILÃ. prin cerere înregistratã.

. datã la care are loc discuþia finalã cu contribuabilul asupra constatãrilor inspecþiei incluse în Raportul de inspecþie fiscalã. Aceste desmembrãminte trebuie însã declarate la organul fiscal. efectuând compensarea din oficiu mai întâi cu sumele datorate bugetului de stat? Explicaþi. neavând mai mult de 5 salariaþi. 225. 220.000 lei aferentã impozitului pe profit pentru trimestrul I 2002.. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecþii fiscale generale care începe pe data de 10 aprilie 2007 ºi se finalizeazã la data de 30 iunie 2007. declarat de societate la . denumite „filiale”. Este posibilã corectarea de cãtre contribuabil a unei declaraþii fiscale dupã efectuarea inspecþiei fiscale asupra creanþei înscrise în declaraþia ce se doreºte a fi corectatã? Explicaþi. poate organul fiscal sã respingã cererea de compensare aºa cum aceasta a fost formulatã de contribuabil. Parte din aceste desmembrãminte (sedii secundare). 222. Care este termenul în care actul administrativ fiscal este considerat comunicat în cazul comunicãrii lui prin publicitate? 223. Pânã la ce datã poate organul fiscal sã efectueze inspecþia fiscalã ºi eventual sã modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2004? Explicaþi. Cum se declarã ºi care este organul fiscal competent pentru declararea sediilor secundare care au mai puþin de 5 salariaþi? 224. de a li se atribui un cod de identificare propriu. persoanã juridicã de utilitate publicã. nu îndeplinesc condiþia cerutã de lege de a fi înregistrate ca puncte de lucru plãtitoare de impozit pe venitul din salarii ºi. pe cale de consecinþã. are organizate în structura sa desmembrãminte (sedii secundare) fãrã personalitate juridicã. Camera profesionalã „C”. În cursul discuþiilor. Fiscalitate – experþi contabili În situaþia admiterii în totalitate a sumei solicitate la rambursare. Care este termenul în care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de platã a impozitelor ºi taxelor? 221. reprezentantul legal al societãþii invocã prescripþia dreptului organului fiscal de a stabili diferenþa de 50.448 TESTE GRILÃ. fãrã a primi cod de identificare propriu.

000 lei. Organul fiscal. primind actele administrative fiscale corespunzãtoare acestor acþiuni ale organului fiscal. Ca urmare. Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru diferenþa de 50.000 lei? Explicaþi.000 lei. 227. La data de 30 aprilie 2007 societatea înregistreazã la organul fiscal cererea de compensare a celor douã obligaþii reciproce.000 lei. în urma soluþionãrii celor douã cereri depuse la organul fiscal. 226.1% pe zi.000 lei. în care declarã un impozit pe profit datorat de 30. La aceeaºi datã societatea depune ºi decontul cu sumã negativã de taxã pe valoarea adãugatã în sumã de 50. La aceeaºi datã societatea depune ºi decontul cu sumã negativã de taxã pe valoarea adãugatã în sumã de 50. Organul fiscal. cã taxa pe valoarea adãugatã la care este îndreptãþit contribuabilul este de 20. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de societate.TESTE GRILÃ. se stabileºte. prin decizie emisã la data de 10 iunie 2007.. La data de 15 iunie 2007 se emite ºi nota de compensare. analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã. Contribuabilul. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2007 declaraþia privind obligaþiile la bugetul de stat. Invocarea are ca motivare în drept prevederile legale aplicabile conform cãrora prescripþia se împlineºte „în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraþiei pentru perioada respectivã”. ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0. solicitând ºi rambursarea. Fiscalitate – experþi contabili 449 data de 25 aprilie 2002.. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2007 declaraþia privind obligaþiile la bugetul de stat în care declarã un impozit pe profit datorat de 30. constatã cã soluþionarea necesitã efectuarea în prealabil a inspecþiei fiscale.000 lei. le acceptã ºi efectueazã plata diferenþei de 10.000 lei în data de 24 iunie 2007. La data de 25 aprilie 2007 societatea înregistreazã la organul fiscal cererea de compensare a celor douã obligaþii reciproce. analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã. constatã cã soluþionarea necesitã efectuarea în prealabil a . solicitând ºi rambursarea.

. societatea solicitã aplicarea prevederilor din Codul de procedurã fiscalã care prevãd urmãtoarele: . Care este termenul general de soluþionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit Codului de procedurã fiscalã? 233. Fiscalitate – experþi contabili inspecþiei fiscale. Societatea „X” SA are datorii restante la bugetul de stat. le acceptã.000 lei. La ce se referã informaþia conþinutã în vectorul fiscal al unui contribuabil? 229. Poate organul fiscal sã efectueze din oficiu compensarea celor douã creanþe reciproce? 231.1% pe zi. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2007 decontul cu sumã negativã de taxã pe valoarea adãugatã în sumã de 40. primind actele administrative fiscale corespunzãtoare acestor acþiuni ale organului fiscal. Ce este soluþia fiscalã individualã anticipatã? 232. La aceeaºi datã. Ca urmare. dar pe care nu-l achitã. prin decizie emisã la data de 10 iunie 2007.000 lei. societatea mai depune ºi declaraþia privind obligaþiile la bugetul de stat în care declarã un impozit pe profit datorat de 30. La data de 15 iunie 2007 se emite ºi nota de compensare.. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. 228.000 lei. cã taxa pe valoarea adãugatã la care este îndreptãþit contribuabilul este de 40. Ce document emite organul fiscal la finalizarea controlului inopinat sau încruciºat? Este acesta un act administrativ fiscal? De ce? 230. Contribuabilul. atât asupra disponibilitãþilor bãneºti din conturile bancare. fãrã a solicita ºi rambursarea acestei sume. Societatea se confruntã cu dificultãþi financiare ºi. pe fondul lipsei de disponibilitãþi în conturile bancare. pentru care organele fiscale au pornit executarea silitã prin poprire. este în imposibilitate de a achita salariile.450 TESTE GRILÃ. cât ºi asupra sumelor pe care alte societãþi le datoreazã societãþii „X”. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de societate în urma soluþionãrii celor douã cereri depuse la organul fiscal. Pentru depãºirea situaþiei. se stabileºte. ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0.

momentul de la care începe sã curgã termenul de prescripþie a dreptului organului fiscal de a stabili impozite ºi taxe ºi cât este acest termen? 236. Precizaþi cazurile în care inspecþia fiscalã se poate efectua fãrã ca organul fiscal sã fie obligat sã comunice contribuabilului avizul de inspecþie fiscalã.000 lei. diferenþa negativã fiind de 10.000 lei. Din momentul indisponibilizãrii. cu excepþia sumelor necesare plãþii drepturilor salariale. bãncile nu vor proceda la decontarea documentelor de platã primite. sumele existente. 238. Conform declaraþiei rectificative. sã se precizeze pânã la ce datã contribuabilul poate solicita restituirea impozitului pe profit achitat în plus faþã de cel datorat conform legii. (11). respectiv la debitarea conturilor debitorilor. Care este perioada de valabilitate a certificatului de atestare fiscalã emis de ANAF pentru o persoanã juridicã? .TESTE GRILÃ. pentru achitarea sumei datorate la data sesizãrii bãncii.” Poate organul fiscal sã dea curs solicitãrii societãþii debitoare cu privire la eliberarea de cãtre terþul poprit în favoarea sa a sumelor necesare plãþii drepturilor salariale? Explicaþi. potrivit Codului de procedurã fiscalã.. depusã cu respectarea prevederilor legale în materie de corectare a declaraþiilor.. Este permis. respectiv de la data ºi ora primirii adresei de înfiinþare a popririi asupra disponibilitãþilor bãneºti. ºi nu vor accepta alte plãþi din conturile acestora pânã la achitarea integralã a obligaþiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinþare a popririi. 234. Societatea „X” SRL depune la data de 25 iulie 2007 o declaraþie rectificativã prin care corecteazã impozitul pe profit aferent trimestrului I 2005. rezultã cã societatea a calculat ºi declarat iniþial un impozit mai mare. precum ºi cele viitoare provenite din încasãrile zilnice în conturile în lei ºi în valutã sunt indisponibilizate. Care este. ca plata datoriei fiscale sã fie efectuatã de altã persoanã decât debitorul? 235. conform Codului de procedurã fiscalã. în sumã de 10. ªtiind cã societatea a achitat suma înscrisã în declaraþia iniþialã. Fiscalitate – experþi contabili 451 „(12) În mãsura în care este necesar. potrivit alin. 237.

organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 4. Contribuabilul achitã acest din urmã debit în data de 27 octombrie 2007. Contribuabilul „X”. – 15 decembrie: 1. – 15 iunie: 1. 243.000 lei. Contribuabilul nu plãteºte ratele. respectiv la data de 15 mai 2007. a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1. a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1.000 lei. bãncile nu vor proceda la decontarea documentelor de platã primite ºi nu vor accepta alte plãþi din conturile debitorilor pânã la achitarea integralã a obligaþiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinþare a popririi. – 15 septembrie: 1. Contribuabilul nu plãteºte ratele.000 lei. precum ºi a celor viitoare provenite din încasãrile zilnice în conturile în lei ºi în valutã.452 TESTE GRILÃ. ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0.000 lei. Care sunt sumele exceptate de la aceste dispoziþii? 242. Din momentul indisponibilizãrii sumelor existente. Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006.000 lei. Fiscalitate – experþi contabili 239. Contribuabilul „X”. – 15 iunie: 1.. Care este primul act de executare silitã în cazul creanþelor fiscale? 240.000 lei.000 lei. persoanã fizicã independentã.1% pe zi.000 lei.000 lei. – 15 decembrie: 1. persoanã fizicã independentã. . Care este termenul de depunere a unei contestaþii împotriva unui act de executare silitã al organului fiscal? 241. – 15 septembrie: 1.. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil.

000 lei. – 15 decembrie: 1.000 lei..000 lei. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 2.000 lei. – 15 iunie: 1. – 15 septembrie: 1.TESTE GRILÃ. Fiscalitate – experþi contabili 453 Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006.000 lei.1% pe zi. – 15 iunie: 1..000 lei. respectiv în termenul celor 60 de zile de la data comunicãrii . organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 3.000 lei.000 lei. 244. respectiv la data de 15 mai 2007. ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0. Contribuabilul plãteºte doar primele trei rate. Contribuabilul „X”. Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil. – 15 decembrie: 1. Contribuabilul „X”. persoanã fizicã independentã.000 lei. persoanã fizicã independentã. ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0. respectiv la data de 15 mai 2007. – 15 septembrie: 1. Contribuabilul achitã debitul în data de 27 octombrie 2007.1% pe zi. a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1. 245.000 lei. Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006. Contribuabilul achitã în data de 27 octombrie 2007. Contribuabilul plãteºte doar primele trei rate. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 5.000 lei. a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1. respectiv la data de 15 mai 2007.

000 lei. depãºind astfel cu 100 zile cele 60 de zile de la data . – 15 septembrie: 1. Fiscalitate – experþi contabili deciziei de impunere anualã.000 lei.1% pe zi. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil.000 lei.000 lei. persoanã fizicã independentã. respectiv la data de 15 mai 2007. Contribuabilul plãteºte doar primele trei rate.000 lei. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 5. respectiv la data de 15 mai 2007.000 lei. ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0. a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1.000 lei.000 lei. 246.000 lei. Contribuabilul „X”. a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1. întreaga datorie de 2. – 15 iunie: 1. stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenþelor rãmase de achitat faþã de plãþile anticipate. Contribuabilul achitã datoria în data de 27 octombrie 2007. Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006. Contribuabilul „X”. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil. Contribuabilul achitã în data de 31 decembrie 2007.1% pe zi. – 15 decembrie: 1. – 15 iunie: 1. Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006. 247. – 15 septembrie: 1.. ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0.000 lei.000 lei.. Contribuabilul plãteºte doar primele douã rate. – 15 decembrie: 1.454 TESTE GRILÃ. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 4. persoanã fizicã independentã.

întreaga datorie de 2. Societatea a depus . – 15 iunie: 1. 249. ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0. respectiv la data de 15 mai 2007. Doamna „X” se prezintã la Administraþia finanþelor publice ºi solicitã informaþii despre veniturile fostului soþ. primeºte un aviz de inspecþie fiscalã în care se precizeazã cã perioada supusã inspecþiei fiscale este cea din cadrul termenului de prescripþie. organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 0 lei ºi un drept la restituire de 2..TESTE GRILÃ. În ce condiþii organul fiscal va soluþiona favorabil cererea doamnei „X”? 251.000 lei. persoanã fizicã independentã. Contribuabilul „X”. arãtând cã aceste informaþii sunt necesare în instanþã pentru stabilirea pensiei de întreþinere a copilului. a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil. Fiscalitate – experþi contabili 455 comunicãrii deciziei de impunere anualã. Societatea „X” SRL.000 lei.1% pe zi.1% pe zi. Cum va soluþiona organul fiscal cererea doamnei „X”? 250. Contribuabilul plãteºte doar primele trei rate. ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0. – 15 decembrie: 1. stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenþelor rãmase de achitat faþã de plãþile anticipate..000 lei.000 lei.000 lei.000 lei. Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil. arãtând cã aceste informaþii sunt necesare în instanþã pentru stabilirea pensiei de întreþinere a copilului. – 15 septembrie: 1. Doamna „X” se prezintã la Administraþia finanþelor publice ºi solicitã informaþii despre veniturile fostului soþ. care nu este mare contribuabil. 248.

Societatea „X” SRL.. De asemenea. Este societatea obligatã sã aplice soluþia fiscalã individualã anticipatã aºa cum a fost ea emisã de ANAF? Explicaþi. . Care este suma cauþiunii pe care societatea trebuie sã o plãteascã pentru soluþionarea cererii de suspendare a executãrii deciziei? 254. În ce condiþii este posibilã suspendarea executãrii unui act administrativ fiscal? 255. Societatea „X” SRL a fãcut obiectul unei inspecþii fiscale în urma cãreia au fost stabilite sume suplimentare de platã într-un cuantum de 50. înfiinþeazã un sediu secundar în municipiul „T”. a efectuat plata impozitelor declarate la termen. având sediul social / domiciliul fiscal în municipiul „C”.. Este obligat organul fiscal sã dea curs unei solicitãri din partea unui contribuabil de a efectua. societatea se adreseazã ºi instanþei competente de contencios administrativ. Este corectã precizarea organului fiscal cu privire la perioada supusã inspecþiei fiscale? Explicaþi. judeþul „T”. judeþul „C”. societatea apreciazã cã nu este cea corectã.000 lei.456 TESTE GRILÃ. la acest contribuabil. contribuabil mare. Acest sediu secundar. o inspecþie fiscalã? 256. Fiscalitate – experþi contabili în toatã aceasta perioadã declaraþiile fiscale cu respectarea termenelor legale. 252. Societatea „X” SRL a adresat ANAF o cerere pentru emiterea unei soluþii fiscale individuale anticipate referitoare la o tranzacþie pe care intenþioneazã a o derula în perioada urmãtoare. ANAF emite soluþia ºi o comunicã societãþii. Analizând soluþia. în ce priveºte societatea. Ce obligaþie are funcþionarul din cadrul organului fiscal care se aflã într-una din situaþiile de conflict de interese prevãzute de Codul de procedurã fiscalã? 253.000 lei. Totodatã. Societatea nu este de acord ºi contestã la organul fiscal competent suma de 30. solicitând suspendarea executãrii deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferenþele de platã. nu existã informaþii din care sã rezulte indicii de diminuare a impozitelor. persoanã juridicã românã. 257.

. Societatea „X” SRL. ce constituie potrivit Codului fiscal un sediu permanent. Societatea „X” SRL este supusã executãrii silite pentru obligaþiile fiscale neachitate. Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligaþiilor fiscale datorate de societatea „X” SA în România? Explicaþi. trece prin judeþul B ºi se sfârºeºte în judeþul C. Fiscalitate – experþi contabili 457 având trei salariaþi. municipiul Z. de asemenea filialã a societãþii „Y” SA.TESTE GRILÃ. 258. filialã a societãþii „Y” SA. este supusã unei inspecþii fiscale. 263. . municipiul Z. þinând cont de cuantumul sumelor datorate. ce constituie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal. Care este obligaþia pe care o are un inspector fiscal la începerea unei inspecþii fiscale la un contribuabil? 260. Care sunt elementele principale pe care trebuie sã le cuprindã o contesaþie formulatã împotriva unui act administrativ fiscal? 262. persoanã juridicã nerezidentã.. trebuie sã execute. de regulã. Care este organul fiscal competent pentru declararea ºi plata impozitului pe venitul din salarii reþinut de la cei trei salariaþi ai sediului secundar? Explicaþi. societatea este informatã cã nu a aplicat corect legea fiscalã la una din tranzacþiile derulate în perioada fiscalã controlatã. 259. strãbate trei judeþe astfel: începe în judeþul A. Societatea „X” SA. în certificatul de atestare fiscalã emis de ANAF în cazul persoanelor juridice? 261. se aflã în întregime pe raza municipiului V din judeþul D. în baza unui contract încheiat cu o persoanã juridicã românã. nu îndeplineºte condiþiile prevãzute de lege pentru a fi plãtitor de impozit pe salarii. Perioada controlatã este anul fiscal 2006. Ce creanþe sunt cuprinse. Cea de a doua porþiune. În acest scop. Pe parcursul derulãrii inspecþiei. Prima porþiune. Societatea invocã aplicarea unei soluþii fiscale individuale anticipate emise de ANAF la o tranzacþie similarã derulatã de o altã societate. Este obligat inspectorul fiscal sã aplice soluþia fiscalã individualã anticipatã la situaþia fiscalã a societãþii „X” SRL? Explicaþi. douã porþiuni ale unei autostrãzi.

Societatea bancarã „X” SA face obiectul unei inspecþii fiscale.000 lei. stabilind cã acesta se face vinovat de neîndeplinirea obligaþiei. Societatea achitã debitul la termenul de platã prevãzut de Codul de procedurã fiscalã ºi menþionat în decizie. organul de inspecþie aplicã sancþiunea amenzii în sarcina directorului compartimentului financiar. Societatea „X” SA face obiectul unei inspecþii fiscale în urma cãreia sunt stabilite obligaþii suplimentare de platã reprezentând impozit pe profit aferent trimestrului I 2007 în cuantum de 10. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecþii fiscale în urma cãreia sunt stabilite obligaþii suplimentare de platã. Este corect modul de aplicare a sancþiunii amenzii în sarcina directorului compartimentului financiar? Explicaþi. organul fiscal constatã neîndeplinirea de cãtre bancã a obligaþiei de furnizare a informaþiilor cu privire la deschiderea ºi închiderea de conturi bancare. Pe perioada derulãrii inspecþiei. 264.1% pe zi... Decizia de impunere prin care organul fiscal stabileºte suma astfel datoratã este comunicatã societãþii în data de 10 iunie 2007. 265. ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0. . respectiv 5 iulie 2007. Fiscalitate – experþi contabili organul de executare aplicã mãsura executãrii silite mobiliare. sechestrând prin proces-verbal cele cinci mijloace de transport aflate în folosinþa societãþii. dar pe care o retrage dupã douã zile. Ca urmare. Care este acest termen ºi în ce situaþii se aplicã? 267. între care douã sunt deþinute de societate în baza unor contracte de închiriere încheiate cu asociatul unic. Codul de procedurã fiscalã prevede un termen special pentru depunerea contestaþiei. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil.458 TESTE GRILÃ. Ulterior. Este corectã aplicarea mãsurii de executare silitã? Explicaþi. societatea apreciazã cã existã premise pentru soluþionarea favorabilã a contestaþiei ºi doreºte sã depunã contestaþia reformulatã. Societatea formuleazã ºi depune o contestaþie împotriva deciziei de stabilire a obligaþiilor suplimentare de platã. Are societatea dreptul de a mai depune contestaþia dupã ce aceasta a fost retrasã? 266.

Codul de procedurã fiscalã reglementeazã dreptul contribuabililor la o dobândã pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget. Care este nivelul acestei dobânzi? 270. Sã se precizeze care este. Fiscalitate – experþi contabili 459 268. însã scrisoarea este înapoiatã de poºtã cu menþiunea „negãsit la domiciliu”.. organul fiscal decide comunicarea deciziei prin publicitate. Cum se stabileºte vechimea creanþelor fiscale principale rezultate din declaraþiile rectificative în scopul aplicãrii regulilor cu privire la ordinea de stingere? 271. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. În ce constã comunicarea prin publicitate? . conform Codului fiscal. 269. perioada impozabilã este anul fiscal care coincide cu anul calendaristic? Explicaþi. momentul naºterii impozitului pe profit în cazul contribuabililor la care. potrivit Codului de procedurã fiscalã. Ca urmare.. dacã restituirea sau rambursarea nu se face în termenul legal pentru soluþionarea cererilor contribuabililor. termen stabilit de acelaºi act normativ.TESTE GRILÃ.

Dacã acþiunile sunt grevate de un drept de uzufruct. c) titularului dreptului de gaj. b) nudului proprietar. c) numai în cazul aporturilor de imobile. b) de oricare dintre acþionarii care nu au luat parte la adunarea generalã sau care au votat contra.. se prescrie în termen de: a) 1 an de la data adoptãrii hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor. consemnându-se acest lucru în procesul-verbal al ºedinþei. Disciplina: DREPT COMERCIAL 1. c) numai de acþionarii care au votat contra. b) asociaþilor comanditari. 3. dreptul de vot în adunãrile generale extraordinare aparþine: a) uzufructuarului. Creditorii societãþii se pot îndrepta pentru îndestularea creanþelor împotriva: a) asociaþilor în societatea în nume colectiv. 5. b) 6 luni de la data adoptãrii hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor. Adunarea generalã extraordinarã va numi unul sau mai mulþi experþi pentru evaluarea aporturilor în naturã în cazul: a) constituirii societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã. 2. în cazul dizolvãrii anticipate a societãþii. . c) acþionarilor comanditari. Dreptul fondatorilor la acþiunea în daune. 4.. c) 3 ani de la data adoptãrii hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor. Drept comercial – experþi contabili 3. b) majorãrii capitalului social prin aporturi în naturã.460 TESTE GRILÃ. Hotãrârile adunãrii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiþie: a) de toþi acþionarii.

Drept comercial – experþi contabili 461 6. b) numai pe baza hotãrârii adunãrii generale a asociaþilor. b) fãrã somaþie sau notificare. . c) în mod obligatoriu cu o indemnizaþie identicã cu cea a administratorilor. Retragerea din societatea în nume colectiv. 7. în comanditã simplã sau cu rãspundere limitatã se poate face: a) numai prin hotãrâre judecãtoreascã. c) numai cu acordarea unui termen de graþie. c) 50 lei. în baza unei hotãrâri a tribunalului.5 lei. 8. Valoarea nominalã a unei obligaþiuni nu poate fi mai micã de: a) 100 lei. Cenzorii sunt remuneraþi: a) cu o indemnizaþie fixã. cu acordul tuturor asociaþilor sau în lipsa acestora. Fuziunea prin contopire are ca efect: a) dizolvarea fãrã lichidare a patrimoniului societãþilor care fuzioneazã. c) în cazurile prevãzute în actul constitutiv. b) mandatului.. 9. Asociatul din societatea în nume colectiv. b) 2. c) contractului de muncã. Întinderea ºi efectele rãspunderii cenzorilor sunt determinate potrivit regulilor: a) comisionului. b) cu o indemnizaþie care reprezintã în mod obligatoriu 1/2 din indemnizaþia administratorilor. 10.. 11. pentru motive temeinice.TESTE GRILÃ. în comanditã simplã sau cu rãspundere limitatã poate fi exclus când nu aduce aportul la care s-a obligat: a) numai dacã a fost pus în întârziere.

b) colectiv. Procedura insolvenþei se aplicã comercianþilor ºi celorlalte persoane prevãzute de Legea nr. c) transmiterea numai a drepturilor patrimoniale cãtre societatea care se înfiinþeazã. 13. c) 3 ani de la data efectuãrii menþiunii de transmitere în registrul comerþului. c) falimentului. Când aportul la capitalul social aparþine mai multor persoane. c) solidar. 16. Subscriitorii ºi cesionarii ulteriori sunt rãspunzãtori solidar de plata acþiunilor timp de: a) 6 luni de la data efectuãrii menþiunii de transmitere în registrul comerþului. c) refuz de platã. 12. b) insolvenþã.. Drept comercial – experþi contabili b) transmiterea parþialã a patrimoniului fiecãrei societãþi care fuzioneazã. 14. b) cererii exprese a creditorilor. c) redevenþele.462 TESTE GRILÃ. b) 1 an de la data efectuãrii menþiunii de transmitere în registrul comerþului. 15. . Sunt bunuri mobile prin determinarea legii: a) acþiunile emise de societãþile comerciale. Dreptul de administrare al debitorului asupra averii sale înceteazã de drept în cazul: a) desemnãrii unui administrator. b) conosamentele.. acestea rãspund faþã de societate: a) individual. 85/2006 care se aflã în urmãtoarea situaþie: a) insolvabilitate.

c) regiile autonome.. 20. c) societãþii în comanditã simplã. 18. Nu sunt titluri negociabile: a) acþiunile nominative. c) în industrie. c) în mod colectiv cu ceilalþi asociaþi. Asociaþii comanditaþi rãspund pentru obligaþiile societãþii: a) solidar ºi nelimitat. Drept comercial – experþi contabili 463 17. aportul la capitalul social poate sã constea: a) în sume de bani. 21. 23. c) pãrþile sociale. b) numai bunuri în naturã. b) numai în creanþe. b) obligaþiunile materializate. b) clientela. b) societãþile pe acþiuni. Obligaþiunile pot fi emise de cãtre: a) societãþile cu rãspundere limitatã. în cazul: a) societãþii cu rãspundere limitatã. bunuri în naturã ºi creanþe. b) numai solidar. Capacitatea unui fond de comerþ de a atrage clientela reprezintã: a) un drept nepatrimonial al comerciantului. . c) lichiditãþi.TESTE GRILÃ. Asociaþii comanditaþi pot aduce la capitalul social: a) numai lichiditãþi. naturã ºi creanþe.. b) societãþii în nume colectiv. În societãþile de persoane. 19. Asociaþii pot lua din casa societãþii sume de bani pentru trebuinþe proprii. dacã s-a prevãzut în actul constitutiv al societãþii. 22. c) vadul comercial.

c) 50. b) numai de asociaþii fondatori. c) compensare a datoriilor. comanditaþi ºi terþele persoane. b) filialele. Drept comercial – experþi contabili 24.. O societate comercialã poate fi declaratã în stare de faliment dacã se aflã într-una din urmãtoarele situaþii: a) incapacitate de platã. b) asociaþii comanditari ºi comanditaþi. 26. c) numai persoanele care au semnat actul constitutiv al societãþii. 29. 30. Cererile introductive privind declanºarea procedurii insolvenþei pot fi formulate: a) numai de cãtre creditori. b) 2. Rãspund solidar ºi nelimitat faþã de terþele persoane pentru neîndeplinirea formalitãþilor legale de constituire a societãþii pe acþiuni: a) fondatorii. 28. b) insolvabilitate.. Administrarea societãþilor în nume colectiv se realizeazã: a) numai de asociaþi. Pot fi administratori în societatea în comanditã simplã: a) numai asociaþii comanditaþi. Numãrul minim de asociaþi necesar pentru constituirea unei societãþi în nume colectiv este: a) 1. 27. Au personalitate juridicã: a) sucursalele. b) primii membri ai consiliului de administraþie. . c) asociaþii comanditari. c) reprezentanþele.464 TESTE GRILÃ. 25. c) de asociaþi. dar ºi de neasociaþi.

. aportul la capitalul social al societãþilor bancare poate sã constea: a) numai în bunuri în naturã. b) numai în sume de bani. c) în sume de bani. b) comitetul creditorilor.TESTE GRILÃ. 35. La constituirea societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã orice acceptant se poate retrage anunþând pe fondatori. b) bun incorporal al fondului de comerþ. În momentul constituirii. 33. 31. potrivit Legii nr. creanþe ºi bunuri în naturã. se admite de cãtre: a) creditorii care reprezintã cel puþin 50% din valoarea creanþelor. c) un serviciu de alt serviciu.. Planul de reorganizare judiciarã a activitãþii debitorului. 34. 32. c) judecãtorul sindic. c) 20%. b) 50%. Clientela este: a) bun corporal al fondului de comerþ. b) fructe industriale. Dobânzile obþinute de titularii de obligaþiuni sunt: a) fructe civile. Drept comercial – experþi contabili 465 b) numai de cãtre debitorul aflat în incapacitate de platã. Firma deosebeºte: a) un comerciant de alt comerciant. . c) un drept de creanþã. dacã evaluarea aporturilor în naturã stabilitã de experþi este inferioarã aceleia arãtatã de fondatori cu: a) 30%. 36. c) fructe naturale. 85/2006. c) de cãtre creditori sau debitori. b) un comerþ de alt comerþ.

se autorizeazã de cãtre: a) instanþa de judecatã. c) judecãtorul delegat dispune radierea societãþii din registrul comerþului. 38. Societatea comercialã înceteazã ca entitate juridicã în momentul în care: a) societatea comercialã se aflã într-una din situaþiile de fapt. în contul societãþii. Fondatorii. c) Camera de Comerþ ºi Industrie teritorialã. 40. b) dovada efectuãrii vãrsãmintelor. ca urmare a stãrii de faliment. . Prospectul de emisiune de acþiuni. reprezentanþii ºi alte persoane care au lucrat în numele unei societãþi în curs de constituire rãspund faþã de terþi: a) individual. b) societatea comercialã se aflã în curs de lichidare judiciarã. c) toate avizele sau actele de autorizare cerute. La autentificarea actului constitutiv al unei societãþi comerciale când este necesarã forma autenticã este obligatoriu a se prezenta ºi: a) dovada privind disponibilitatea firmei ºi emblemei. b) 1 an de la data adoptãrii. prevãzute de legiuitor ca fiind caz de dizolvare.. Hotãrârea adunãrii generale privind majorarea capitalului social trebuie adusã la îndeplinire în termen de: a) 6 luni de la data adoptãrii. pentru actele juridice încheiate cu terþii. c) la constituirea oricãrei forme de societate comercialã. c) 3 ani de la data adoptãrii. b) judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului. 39. Aporturile în numerar sunt obligatorii: a) numai în cazul societãþii cu rãspundere limitatã. necesar la constituirea societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã. c) numai pentru faptele penale. 42. 41.466 TESTE GRILÃ. b) solidar ºi nelimitat.. Drept comercial – experþi contabili 37. în funcþie de obiectul de activitate. b) numai în cazul societãþii pe acþiuni.

b) numai din afara consiliului de administraþie. Firma este: a) element corporal al fondului de comerþ. 45. b) element incorporal al fondului de comerþ. 46.. b) societãþile de asigurare. cât ºi din afara acestuia. 47. c) atât din consiliul de administraþie. b) element corporal al fondului de comerþ. b) numai împreunã cu fondul de comerþ. 44. Drept comercial – experþi contabili 467 43. Asociaþii care reprezintã cel puþin 1/4 din capitalul social vor putea cere convocarea adunãrii generale în cazul: a) societãþii în nume colectiv. Nu se pot constitui cu capital integral strãin: a) societãþile bancare. Directorii unei societãþi comerciale pe acþiuni pot fi: a) numai membri ai consiliului de administraþie. c) nu poate fi înstrãinatã. c) numai fondatorii persoane juridice. . c) un bun fungibil.TESTE GRILÃ. 49. Pot beneficia de o cotã de cel mult 6% din beneficiul net corespunzãtor capitalului iniþial timp de cel mult 5 ani de la constituire: a) fondatorii persoane fizice ºi juridice. b) numai fondatorii persoane fizice. Emblema este: a) element incorporal al fondului de comerþ. Emblema unei societãþi comerciale pe acþiuni se poate înstrãina: a) independent de fondul de comerþ. c) drept nepatrimonial.. c) societãþile de intermedieri de valori mobiliare. 48.

b) publicãrii proiectului de fuziune în Monitorul Oficial. în termen de: a) 3 luni. b) în termen de 5 zile de la data observãrii nerespectãrii condiþiilor prevãzute de lege. b) societãþii pe acþiuni. Hotãrârile privind modificarea actelor constitutive se iau cu votul tuturor asociaþilor. În cazul societãþii comerciale constituite prin subscripþie publicã capitalul social subscris trebuie vãrsat. 52. aceasta produce efecte din momentul: a) aprobãrii proiectului de fuziune de cãtre adunarea generalã. c) în termen de l an din momentul constatãrii încãlcãrii cerinþelor legale de constituire.. c) nu reprezintã aport la capitalul social. 51. c) societãþii cu rãspundere limitatã. dacã nu s-a prevãzut altfel. b) aport în industrie la capitalul social. în întregime.468 TESTE GRILÃ. constatare fãcutã de oricare dintre persoanele interesate. 50. Drept comercial – experþi contabili b) societãþii cu rãspundere limitatã. b) 9 luni. 54. c) 12 luni. Prestaþiile periodice în naturã ale asociatului în SRL sunt considerate: a) aport în naturã la capitalul social. c) înmatriculãrii în registrul comerþului a societãþii care se constituie prin fuziune.. În cazul fuziunii prin contopire. . în cazul: a) societãþii în nume colectiv. c) societãþii în comanditã simplã. Dreptul la acþiunea de regularizare în contra unei societãþi comerciale care s-a constituit cu încãlcarea cerinþelor legale se prescrie: a) în termen de 30 de zile din momentul în care oricare dintre persoanele interesate puteau cere tribunalului sã oblige societatea sã-ºi regularizeze cerinþele legale încãlcate. 53.

c) dreptul comercial este o ramurã a dreptului civil. 58. b) dreptul comercial este o ramurã a dreptului procesual civil. 56. sau remuneraþi sub orice formã ai fondatorilor sau ai celor care au vãrsat aporturi în naturã. b) 6 luni de la data distribuirii lor. pentru avizarea evaluãrii aporturilor în naturã. Administratorul judiciar poate sã propunã un plan de reorganizare în termen de: a) 30 de zile de la data întocmirii tabelului definitiv de creanþe. b) experþii contabili. Cererea formulatã de creditori prin care se solicitã ridicarea dreptului debitorului de a-ºi mai conduce activitatea se judecã de cãtre: a) tribunal. c) 90 de zile de la data deschiderii procedurii. . b) 60 de zile de la data deschiderii procedurii. 57. c) administrator. c) au capacitate de exerciþiu deplinã ºi nu sunt rude sau afini pânã la gradul IV inclusiv. este corectã urmãtoarea afirmaþie: a) dreptul comercial este o ramurã de drept privat.. Adunarea constitutivã poate numi experþi. c) 3 ani de la data distribuirii lor. 60. Se înmatriculeazã la registrul comerþului: a) arhitecþii. îndeplinesc alte calitãþi decât acelea de expert..TESTE GRILÃ. ori soþi. Dreptul la acþiunea de restituire a dividendelor cuvenite asociaþilor se prescrie în termen de: a) 1 an de la data distribuirii lor. b) judecãtorul sindic. persoane care: a) primesc sub orice formã un salariu sau o remuneraþie de la fondator. c) comercianþii – persoane fizice. Drept comercial – experþi contabili 469 55. În legãturã cu dreptul comercial. 59. b) sunt soþii fondatorilor sau ai celor care au vãrsat aporturi în naturã.

c) odatã cu emblema. b) numai în cazul fuziunii ºi divizãrii societãþii. b) independent de fondul de comerþ. Nu dau dreptul la vot în adunãrile generale: . 66.. b) societãþii pe acþiuni. c) societãþii în comanditã pe acþiuni. divizãrii ºi dizolvãrii anticipate a societãþii. b) aport în naturã de bun incorporal. c) în cazul reducerii capitalului social. al fuziunii. b) din momentul autorizãrii constituirii de cãtre judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului. 67. Creditorii societãþii pot face opoziþie: a) numai în cazul reducerii capitalului social. b) un produs de alt produs al aceluiaºi comerciant. Drept comercial – experþi contabili 61. Marca de produs se înstrãineazã: a) numai odatã cu fondul de comerþ. 62.470 TESTE GRILÃ. 63. c) din momentul înmatriculãrii în registrul comerþului. Fondul de comerþ adus de un asociat ca aport la capitalul social reprezintã: a) aport în naturã de bunuri corporale. Actul constitutiv poate sã prevadã cã pentru adunãrile generale votul se exprimã ºi prin corespondenþã.. c) un comerþ de alt comerþ. 65. Societãþile comerciale dobândesc personalitate juridicã: a) din momentul semnãrii actelor constitutive. Emblema deosebeºte: a) un comerciant de alt comerciant. c) aport în creanþe. 64. în cazul: a) societãþii cu rãspundere limitatã.

68. Dacã în actul constitutiv nu se prevede altfel. 72. În procedura insolvenþei. în momentul: a) înmatriculãrii societãþii în registrul comerþului. au drept de preferinþã în cazul emisiunii de noi acþiuni: a) toþi acþionarii. în proporþie cu numãrul acþiunilor pe care le posedã.. 71. b) pãrþile sociale. b) numai acþionarii privilegiaþi. Dacã aportul la capitalul social în cazul emisiunii de noi acþiuni constã în numerar. Drept comercial – experþi contabili 471 a) acþiunile nominative. de regulã. c) numai acþionarii care deþin acþiuni nominative. Dacã în actul constitutiv nu se prevede altfel. bunurile în naturã aportate la capitalul social trec în proprietatea societãþii. c) obligaþiunile ºi acþiunile nevotante. hotãrârile judecãtorului sindic sunt: a) supuse apelului. . c) 100%.TESTE GRILÃ. b) 30%. b) supuse recursului în toate cazurile. c) evaluãrii bunului de cãtre experþi desemnaþi de judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului. c) emisiunii de obligaþiuni. b) predãrii efective a bunului care face obiectul aportului. acesta trebuie achitat în momentul subscrierii în proporþie de: a) 50%. 69. 70.. b) majorãrii capitalului social al societãþii pe acþiuni prin subscripþie simultanã. c) definitive ºi executorii. Prospectul de emisiune trebuie sã cuprindã menþiunea referitoare la dividendele plãtite în ultimii 5 ani în cazul: a) majorãrii capitalului social al societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã.

societãþilor cooperative. b) asociaþii comanditaþi în societatea în comanditã simplã. 76. stabilitã de experþi. c) femeia mãritatã care a împlinit vârsta de 17 ani. c) persoana fizicã sau delegatul permanent.. în condiþiile legii. Pot fi comercianþi: a) persoanele fizice cu capacitate deplinã de exerciþiu care sãvârºesc în mod obiºnuit fapte de comerþ. În procedura insolvenþei. b) parlamentarii. poate fi desemnat administrator judiciar sau lichidator: a) persoana fizicã sau delegatul permanent. . organizaþiilor cooperatiste. anunþându-i pe fondatori. Procedura generalã a insolvenþei prevãzutã de Legea nr. b) persoana fizicã licenþiatã numai în studii economice.472 TESTE GRILÃ. persoana fizicã din partea societãþii comerciale administratoare care are calitatea de practician în reorganizare ºi lichidare. În cazul în care valoarea aporturilor în naturã. judecãtorii. grupurilor de interes economic ºi oricãrei alte persoane juridice de drept privat. b) sã se retragã din societate. 85/2006 se aplicã: a) numai societãþilor comerciale. 75. este mai micã cu 1/5 decât cea prevãzutã de fondatori în prospectul de emisiune. b) numai comercianþilor persoane fizice. Dreptul de vot este suspendat pentru asociatul care nu este la curent cu vãrsãmintele ajunse la scadenþã pentru: a) asociaþii în societatea în nume colectiv. c) sã pretindã despãgubiri de la societate. 77. c) acþionarii în societatea pe acþiuni. persoana fizicã din partea societãþii comerciale administratoare care este numai expert contabil ºi cu o vechime de 10 ani în activitatea practicã.. Drept comercial – experþi contabili 73. societãþilor agricole. orice acceptat are dreptul: a) sã cearã dizolvarea societãþii. c) societãþilor comerciale. 74.

(persoanã fizicã) ºi SC „MM” SRL (persoanã juridicã) au hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv „A. b) adunarea constitutivã. NOTÃ: Începând cu nr. Dacã nu s-a fãcut opoziþie de cãtre creditori. b) numai proiectul de divizare. asociaþii au prevãzut ca asociata SC „MM” SRL.TESTE GRILÃ. dupã caz. A.. sulta: a) numai proiectul de fuziune.P. A. Drept comercial – experþi contabili 473 78. 82.000 lei. 82. 80. Conþine în mod obligatoriu raportul de schimb al acþiunilor sau al pãrþilor sociale ºi.. În actul constitutiv al societãþii. Este valabilã clauza inseratã în actul constitutiv privind rãspunderea asociaþilor pentru obligaþiile societãþii? .000 m2. sã rãspundã pentru obligaþiile societãþii numai în limita capitalului social subscris. iar SC „MM” SRL un teren în suprafaþã de 5.-MM”. în valoare de 100. întrebãrile necesitã analizã ºi judecatã profesionalã proprie. c) douã luni de la data expirãrii termenului de opoziþie. fiind o societate cu rãspundere limitatã.P.P. 81. Planul de reorganizare judiciarã va fi confirmat de cãtre: a) tribunal. b) judecãtorul sindic. 79. c) cenzorii. c) proiectul de fuziune ºi de divizare. c) adunarea creditorilor. asociaþii decid asupra fuziunii sau divizãrii în termen de: a) un an de la data expirãrii termenului de opoziþie.000 lei. s-a obligat sã aducã la capitalul social suma de 5. La constituirea societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã trebuie sã verifice existenþa capitalului social vãrsat: a) fondatorii. b) o lunã de la data expirãrii termenului de opoziþie.

474 TESTE GRILÃ. instanþa de judecatã a constatat cã existã neregularitãþi în privinþa constituirii capitalului social al societãþii. respectiv activitate de marketing/publicitate. republicatã ºi modificatã. (2) din Legea nr.. Numitul . în valoare de 100. respectiv douã persoane fizice ºi o persoanã juridicã. 86. a chemat în judecatã pe asociaþii debitoarei. valoarea nominalã a unei acþiuni ºi data închiderii subscripþiei. în calitate de fondatori.. Trei persoane fizice. 3 alin. Se poate înfiinþa o societate comercialã declarându-ºi sediul într-un spaþiu în care funcþioneazã mai multe societãþi? 87. creditoarea. întocmind prospectul de emisiune în care s-a menþionat capitalul social. Asociaþii persoane fizice s-au obligat prin actul constitutiv sã aducã la capitalul social munca pe care o vor desfãºura în societate. aportul la capitalul social al persoanei juridice constã în acþiunile pe care aceasta le deþine deja la societatea comercialã „FN” SA.M. Prin ce modalitãþi (mijloace) se realizeazã „punerea în întârziere” în contextul art. solicitând ca aceºtia sã fie obligaþi solidar la restituirea creditului acordat societãþii. respectiv pe soþii A. Verificând conþinutul actului constitutiv ºi probele depuse la dosar. 31/1990.000 lei. Drept comercial – experþi contabili 83. SC „ML” este o societate în nume colectiv care a încheiat un contract de credit de 3 milioane lei cu societatea bancarã SC „MB” SA pentru a-ºi achiziþiona o linie de fabricaþie ºi prelucrare boabe cafea. SC „MIXAM” SRL este o societate cu rãspundere limitatã formatã din trei asociaþi. Asociaþii rãspund în mod solidar pentru obligaþiile societãþii? Asociaþii au beneficiul de discuþiune în cazul în care sunt acþionaþi de creditorii societãþii? 84. (2) din Legea nr.F. numãrul de acþiuni. 31/1990. cei trei asociaþi au vãrsat ca aport la capitalul social suma de 5. ºi A. în baza art. 3 alin.. au hotãrât constituirea unei societãþi pe acþiuni prin subscripþie publicã. Pe de altã parte. Totodatã.000 lei. Arãtaþi care sunt neregularitãþile sesizate de instanþa de judecatã cu privire la capitalul social ºi la felurile aporturilor asociaþilor. republicatã ºi modificatã? 85. Constatând cã societatea debitoare nu a achitat trei rate scadente din creditul acordat la termenele stabilite în contract. în vederea atragerii unei clientele stabile a societãþii.

urmând sã participe la profit ºi pierderi în proporþie de 30%. 8 din Legea nr. a subscris un numãr de 100 acþiuni depunând la CEC valoarea acþiunilor subscrise. 18 alin. 88. menþiune obligatorie. cu doi asociaþi.N. Ulterior acestui moment. Într-o societate cu rãspundere limitatã în care pãrþile sociale aparþin unei singure persoane existã ca organ de conducere adunarea generalã a asociaþilor? Asociatul unic poate îndeplini mandatul de administrator al societãþii? 91. Este valabil acordul verbal încheiat între cei doi asociaþi privind împrumutul acordat societãþii? În ce cazuri legea prevede obligativitatea formei scrise? 90. a solicitat instanþei de judecatã constatarea nulitãþii acestuia întrucât nu cuprinde menþiunea privind participarea la beneficii (pierderi) a acþionarilor. A. a depus la bancã în contul societãþii suma de 2 milioane lei. ºi V.T.. urmând ca societatea sã-i restituie acest împrumut în termen de 10 ani. În actul constitutiv al SC „OLVEX” SNC s-a prevãzut ca asociatul L. În ce situaþii acceptanþii prospectului de emisiune privind constituirea unei societãþi pe acþiuni prin subscripþie publicã se pot retrage în faza prealabilã înmatriculãrii societãþii în registrul comerþului? 89. Drept comercial – experþi contabili 475 V. Activitatea la care s-a obligat asociatul L. persoane fizice. reprezintã aport la capitalul social al societãþii? . republicatã ºi modificatã.TESTE GRILÃ. În scopul achiziþionãrii unei construcþii necesare desfãºurãrii activitãþii. asociatul V. Acþiunea în constatarea nulitãþii prospectului de emisiune întocmit de fondatori este întemeiatã? Argumentaþi soluþia. Înþelegerea cu privire la acordarea împrumutului ºi restituirea lui a intervenit între cei doi asociaþi numai prin acord verbal. sã procure clientelã societãþii prin deplasarea în þarã pentru a face publicitate acesteia.E. La data de 15 noiembrie 2003 a fost înmatriculatã în registrul comerþului SC „NABO” SRL. verificând conþinutul prospectului de emisiune.E.T. potrivit art.R. 31/1990. (1) coroborat cu art..

Ce trebuie sã cuprindã raportul de expertizã întocmit de experþi în cazul în care judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului dispune efectuarea unei expertize necesarã înmatriculãrii unei societãþi pe acþiuni? 98. avantajele acordate membrilor fondatori au fost acceptate de subscriitori. la constituirea societãþii pe acþiuni. În cazul unei societãþi pe acþiuni constituitã prin subscripþie publicã. Arãtaþi care sunt incompatibilitãþile prevãzute de Legea nr. în cazul constituirii unei societãþi pe acþiuni prin subscripþie publicã. 95. aportul în naturã poate fi vãrsat numai în proporþie de 50%? 94. prevãzându-se în actul constitutiv cã fondatorii vor încasa timp de 5 ani de la constituirea societãþii un procent de 6% din profitul net al societãþii. 97.. privind calitatea de expert? 99. Întrucât societatea nu a realizat profit în primii doi ani.. La constituirea societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã. judecãtorul delegat de la oficiul registrului comerþului numeºte unul sau mai mulþi experþi din lista experþilor autorizaþi pentru efectuarea unei expertize. republicatã ºi modificatã. b) fals. Indicaþi situaþiile în care. . SC „MIX” SA este o societate pe acþiuni care s-a constituit prin subscripþie publicã pe o duratã de 10 ani. acþionarii au hotãrât dizolvarea societãþii. Drept comercial – experþi contabili 92. Este suficient ca subscriitorii sã accepte avantajele patrimoniale acordate fondatorilor? 93. Fondatorii cãrora li s-au recunoscut prin actul constitutiv avantaje patrimoniale se pot opune dizolvãrii hotãrâte de acþionari? 96. 31/1990. Precizaþi cine are competenþa legalã de a examina ºi valida rãspunsul experþilor de evaluare a aporturilor în naturã. Stabiliþi valoarea de adevãr a urmãtoarei afirmaþii: „Filiala reprezintã sediul secundar al societãþii comerciale mamã”. Motivaþi: a) adevãrat.476 TESTE GRILÃ.

SC „MICA” SRL a fost înmatriculatã în registrul comerþului fãrã ca administratorul desemnat prin actul constitutiv sã fi depus specimenul de semnãturã. republicatã ºi modificatã. semnând actul constitutiv. Cinci persoane fizice ºi o persoanã juridicã au convenit constituirea unei societãþi pe acþiuni. Cui aparþine rãspunderea pentru actele juridice încheiate de reprezentanþii societãþii în faza de constituire? Motivaþi soluþia în cazul de faþã. Indicaþi cel puþin patru cauze de nulitate a unei societãþi înmatriculate. Dupã trecerea unui termen de doi ani de la data înmatriculãrii în registrul comerþului. procurând toate actele necesare înmatriculãrii societãþii în registrul comerþului. 5 alin.M. Este întemeiatã acþiunea în constatarea nulitãþii societãþii? 103. invocând dispoziþia cuprinsã în art. Drept comercial – experþi contabili 477 100.TESTE GRILÃ. 53 din Legea nr. motivând cã cuantumul este exagerat de mare.M. au încheiat un contract de închiriere privind un spaþiu în care a fost declarat sediul societãþii.G. ºi L. (6) lit. Faþã de împrejurarea cã cererea de înmatriculare în registrul comerþului a societãþii nu a fost depusã de persoana împuternicitã. republicatã ºi modificatã. la dosar nu a fost depusã dovada sediului social. s-a constatat cã actul constitutiv nu a fost încheiat în forma autenticã. ºi L. a) din Legea nr. 104. . plata chiriei restante. dupã care a refuzat sã mai plãteascã chiria datoratã numitului M.G. Pentru înmatricularea societãþii. Existã posibilitatea acoperirii acestor lipsuri chiar ºi dupã înmatricularea societãþii? 102. Pentru depunerea cererii la registrul comerþului a fost desemnat reprezentantul asociatului persoanã juridicã care nu a efectuat procedura în termen de 15 zile de la semnarea actului constitutiv. 31/1990. Acesta. aºa cum prevede art.N. 31/1990. motivând cã aceºtia rãspund în mod solidar ºi nelimitat pentru actele încheiate în contul societãþii. Dupã înmatriculare societatea a achitat o lunã chiria datoratã.. a solicitat asociaþilor F. asociaþii pot obþine o hotãrâre judecãtoreascã de obligare a persoanei respective sã efectueze procedura? 101... asociaþii F. S-a constituit o societate cu rãspundere limitatã în care unicul asociat a adus la capitalul social un teren situat intravilan în localitatea unde s-a declarat sediul social al societãþii. formulându-se o acþiune în constatarea nulitãþii societãþii. Totodatã.

Societatea beneficiarã a refuzat achitarea preþului deºi a primit marfa. Ce fel de aport reprezintã obligaþiunile? Este admisibil la o societate în nume colectiv? Societatea creditoare poate sã-l urmãreascã silit pe asociatul care a aportat obligaþiunile respective? 107. a ascuns faptul cã soþia sa este asociat într-o societate în nume colectiv cu aceleaºi obiect de activitate. Acþiunea îndreptatã împotriva administratorului este întemeiatã? Motivaþi soluþia.. Drept comercial – experþi contabili 105.M. Societatea emitentã de obligaþiuni nu ºi-a onorat obligaþiile. Tribunalul Bucureºti a constatat nulitatea SC „MONDOMAR” SA pentru cã lipsea din actul constitutiv prevederea referitoare la aporturile asociaþilor. asociatul V. a adus la capitalul social un numãr de 100 de obligaþiuni pe care le deþinea la SC „OVEX” SA. considerând cã produsele livrate nu corespund din punct de vedere calitativ ºi susþinând cã administratorul societãþii furnizoare ar fi direcþionat unele produse calitativ corespunzãtoare cãtre societatea la care el. Între douã societãþi comerciale s-a încheiat un contract de livrare de mãrfuri.478 TESTE GRILÃ. . aºa încât la sfârºitul anului 2005 societatea în nume colectiv s-a adresat cu somaþie de efectuare a plãþii asociatului care a aportat obligaþiunile respective. fiind menþionat doar capitalul social.. avea calitatea de asociat. Societatea beneficiarã a produselor considerate calitativ necorespunzãtoare a chemat în judecatã pe administratorul societãþii furnizoare pentru ca acesta sã rãspundã. În cazul unei societãþii în nume colectiv. administratorul. Nulitatea societãþii produce efecte asupra contractelor încheiate pânã la data constatãrii ei? Care este calea de atac îndreptatã împotriva încheierilor pronunþate de judecãtorul delegat privitoare la înmatricularea sau la orice alte înregistrãri în registrul comerþului ºi în ce termen se exercitã? 106. pentru care nu s-a achitat preþul. Societatea fusese înmatriculatã în registrul comerþului la data de 1 septembrie 2000 ºi încheiase cu mai multe societãþi comerciale contracte de livrare de produse (cherestea) pentru care mai avea de încasat o parte din preþ. cu termen de rambursare la 15 august 2005.M. 108. La data de 30 august 2004. S-a constituit o societate în comanditã simplã în care asociatul comanditat S.

În clauza referitoare la modul de participare la profit ºi pierderi..M. ºi V. fiecare participând la capitalul social cu un aport în numerar de câte 2. privind prescripþia dreptului material la acþiune al asociaþilor pentru plata dividendelor. pentru conflict de interese ºi mai cu seamã cã nu i-a încunoºtinþat pe ceilalþi asociaþi despre existenþa unei alte societãþi în care soþia sa este asociat cu rãspundere nelimitatã.TESTE GRILÃ. adicã un procent din capitalul social de 33% fiecare. nu le este opozabilã. Împotriva societãþii debitoare s-a încercat executarea silitã.M.P. În ce termen societatea comercialã este obligatã sã plãteascã asociaþilor dividendele aprobate de adunarea generalã a asociaþilor (AGA) ºi care este sancþiunea prevãzutã de lege în cazul neachitãrii lor? 112.M. prin hotãrâre judecãtoreascã. .. ºi S..000 lei pentru efectuarea mai multor lucrãri de consolidare a clãdirii în care se aflã sediul societãþii debitoare. Este legalã clauza înseratã în actul constitutiv privind modul de participare a asociaþilor la profitul ºi pierderile societãþii? Motivaþi rãspunsul. republicatã ºi modificatã. sã plãteascã altei societãþi de antreprizã de lucrãriconstrucþii suma de 400. SC „LIR” SRL are trei asociaþi.V. dar s-a constatat cã aceasta nu are bunuri cu care sã achite datoria. ºi V.N.. 67 alin. (5) din Legea nr. 111. sã participe în proporþie de 20%. 110. cu un procent de câte 40% fiecare.M. 109. respectiv N. 31/1990.000 lei.M. ca atare. Societatea în comanditã simplã „MN ºi FL” a fost obligatã. motiv pentru care societatea creditoare s-a adresat asociaþilor comanditaþi L. Drept comercial – experþi contabili 479 Asociaþii comanditari M. N. au solicitat excluderea din societate a asociatului comanditat S. ºi V. iar ceilalþi doi. Arãtaþi care este momentul de la care se calculeazã termenul de 3 ani prevãzut de art. Aceºtia au refuzat achitarea datoriei motivând cã hotãrârea judecãtoreascã este pronunþatã împotriva societãþii ºi.F. asociaþii au prevãzut ca asociatul L. respectiv L. Apãrãrile asociaþilor comanditaþi sunt întemeiate? Motivaþi soluþia..M. Poate fi exclus asociatul comanditat în situaþia de fapt prezentatã? Motivaþi soluþia.P.

este întemeiatã? 114.D. SC „MILAV” SRL a hotãrât absorbþia acesteia cu toate datoriile pe care le avea. Pentru exerciþiul financiar al anului 2003..000 lei. La data de 15 iulie 2003 s-a încheiat contractul de cesiune de acþiuni prin care M..000 lei fiecare. SC „ANVEL” SRL are doi asociaþi. SC „MILAV” SRL are cinci asociaþi. iar dupã aceasta sã i se atribuie cesionarului V.D. M.000. divizat în 500 pãrþi sociale a câte 100.N.000. care deþinea acþiunile respective la data adoptãrii hotãrârii AGA. Pentru a salva societatea „ANVEL” SRL. a solicitat achitarea dividendelor aferente anului 2003 pânã la data de 15 iulie. Cererea de platã a dividendelor formulatã de acþionarul cedent M. un numãr de 100 de acþiuni în valoare totalã de 100.000 lei fiecare..000 lei pentru achiziþionarea unor mãrfuri. împãrþite în mod egal între cei doi asociaþi. Drept comercial – experþi contabili 113.M.A. SC „ANVEL” SRL a înregistrat în ultimii doi ani pierderi în aºa fel încât în conturile societãþii nu a mai existat nici mãcar capitalul social. contract în care nu ºi-a executat obligaþia de aportare a sumei de 200. Capitalul social al SC „ANVEL” SRL este de 2. s-a întocmit bilanþul de fuziune la fiecare societate având aceeaºi datã ºi s-a întocmit proiectul de fuziune care a fost depus la registrul comerþului pentru a fi avizat de judecãtorul delegat ºi a fi publicat în Monitorul Oficial.N.. (persoanã fizicã). Prin hotãrârea AGA din 15 martie 2004 s-a aprobat distribuirea dividendelor aferente exerciþiului financiar al anului 2003. a cesionat lui V.000.000 lei. divizat în 20 pãrþi sociale a câte 100.000. Adunarea generalã extraordinarã a asociaþilor fiecãrei societãþi a hotãrât fuziunea prin absorbþie.N. fiecare acþionar urmând sã primeascã dividende în funcþie de numãrul de acþiuni deþinute ºi de cota de participare la capitalul social.N. dividendele aferente celor 100 de acþiuni au fost atribuite în totalitate numitului V. ºi L.D. respectiv SC „MILAV” SRL ºi L. . În situaþia de fapt se mai reþine cã SC „ANVEL” SRL concesionase un teren în scopul construirii unei fabrici ºi încheiase un contract de asociere în participaþiune cu numiþii M. SC „MILAV” SRL ºi SC „ANVEL” SRL au hotãrât sã fuzioneze prin absorbþia SC „ANVEL” SRL de cãtre SC „MILAV” SRL.480 TESTE GRILÃ. cu un capital social de 50.000 lei.

Pârâtul M. c) nu se aplicã asociaþilor unei societãþi cu rãspundere limitatã. obligând societatea la plata drepturilor ce i se cuvine celui exclus. . SC „MILAV” SRL hotãrãºte majorarea capitalului social cu un utilaj procurat din strãinãtate. cu motivarea cã acesta a întreprins activitãþi contrare scopului societãþii.S. dispunând totodatã ºi dizolvarea societãþii în condiþiile în care prin excluderea celor doi asociaþi a mai rãmas în societate un asociat.. motivând cã situaþia falimentarã a societãþii se datoreazã culpei exclusive a acestuia. Pârâtul M..C.. 229 alin. Dispoziþia cuprinsã în art. cât ºi a pârâtului reclamant. Identificaþi problemele de drept privitoare la posibilitatea legalã a fuziunii. cu motivarea cã M. a solicitat excluderea reclamantului B. a încãlcat Legea contabilitãþii prin efectuarea unor activitãþi care au fost de naturã sã fraudeze societatea.C. în baza art. a fost exclus din societate.. ºi SC „V. În urma probelor administrate. instanþa de fond a admis atât cererea principalã ºi în parte cea reconvenþionalã. (1) din Legea nr. pentru care beneficia de facilitãþi fiscale (vamale).. 222 lit.V. deoarece prin excludere societatea a rãmas cu unic asociat. Pentru a pronunþa aceastã soluþie. Drept comercial – experþi contabili 481 Dat fiind cã societãþile care fuzioneazã nu-ºi înceteazã activitatea dupã depunerea proiectului de fuziune la registrul comerþului. dispunând excluderea din societate a reclamantului pârât.C. din societate.” SRL au chemat în judecatã pe M. prin cerere reconvenþionalã. Celelalte cereri privind pretenþiile bãneºti au fost respinse. 115. Instanþa de fond a dispus ºi dizolvarea societãþii. plãtitã de M.V.C.C. Reclamanþii B.TESTE GRILÃ. solicitând ca prin sentinþa ce se va pronunþa sã se dispunã excluderea pârâtului din societate. în sensul cã a folosit în scop personal o parte din suma ce constituia aport la capitalul social. republicatã ºi modificatã. aceasta fiind cauzã de dizolvare a societãþii cu urmãtoarea motivare: 1. în sensul cã a efectuat operaþiuni contabile prin care a schimbat sursele ºi destinaþia depunerilor deºi nu avea specimen de semnãturã în bancã. în calitate de asociat ºi administrator. 31/1990. instanþa de fond a reþinut cã reclamantul a desfãºurat o activitate contrarã interesului societãþii. a vândut pãrþile componente din utilajele societãþii fãrã încuviinþarea celorlalþi asociaþi. ci unei societãþi în nume colectiv sau în comanditã simplã.

31/1990.C. În decurs de 3 ani de la constituirea societãþii activitatea acesteia a fost profitabilã. prin reprezentanþii legali.000 lei divizat în 9. nu este un motiv de excludere. Asociaþii care au hotãrât dizolvarea societãþii pot renunþa la aceasta. Arãtaþi în ce constã „contrarietatea de interese” în cazul asociaþilor unei societãþi în nume colectiv. ci eventual de rãspundere pentru daunele produse. Protocolul încheiat între cele douã societãþi este suficient pentru realizarea transmisiunii cu titlu universal a patrimoniului SC „VL” SA cãtre SC „M” SA? 119. SC „VL” este o societate pe acþiuni cu un capital social de 90. Inabilitãþile manageriale ale administratorului nu se sancþioneazã cu excluderea din societate. republicatã ºi modificatã.. privind cazurile de excludere din societate sunt expres ºi limitativ arãtate de legiuitor? Care este domeniul de aplicare a fiecãrei dispoziþii legale? Este corectã soluþia de dizolvare a societãþii? 116. Nedepunerea la bancã a aportului la capitalul social al asociatului M. 118. Deturnarea fondurilor sociale nu reprezintã o faptã care sã însemne fraudã în dauna societãþii atât timp cât cu sumele respective au fost cumpãrate alte bunuri în folosul societãþii. SC „M” SA ºi SC „VL” SA.000 acþiuni a câte 100 lei fiecare.. ci doar cu revocarea din funcþie ºi obligarea la daune cãtre societate.482 TESTE GRILÃ. 3. douã clãdiri ºi aparaturã de birou. 4. chiar ºi dupã publicarea în Monitorul Oficial a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a asociaþilor? 117. Drept comercial – experþi contabili 2. achiziþionând trei terenuri. 222 din Legea nr. Dispoziþiile cuprinse în art. astfel încât adunarea generalã extraordinarã a hotãrât majorarea . au încheiat un protocol prin care au hotãrât dizolvarea prin absorbþie a SC „VL” SA ºi transmiterea cu titlu universal a patrimoniului societãþii SC „VL” SA cãtre SC „M” SA. atribuite celor cinci acþionari în mod egal.

acþionarii au hotãrât ca achitarea acþiunilor emise cu primã sã se facã în proporþie de 30% în momentul subscrierii ºi diferenþa în termen de 3 ani. hotãrârea de modificare a actului constitutiv trebuie sã fie adoptatã de toþi asociaþii? 122. Dupã trei luni de la înmatricularea societãþii în registrul comerþului asociatul A. 226 din Legea nr. 121. În actul constitutiv al SC „L” SRL s-a prevãzut cã modificarea actului constitutiv poate fi decisã cu votul asociaþilor care reprezintã majoritatea calificatã a capitalului social. soþi. Care sunt drepturile cuvenite acþionarilor retraºi din societate? 124. SC „AC” SRL s-a constituit prin asocierea numiþilor M. Drept comercial – experþi contabili 483 capitalului social prin emisiune de noi acþiuni cu primã de emisiune.. respectiv apartamentul . republicatã ºi modificatã.L. Cu toate acestea existã posibilitatea legalã ca ºi acþionarii dintr-o societate pe acþiuni sã se retragã? 123.E.. au hotãrât sã constituie o societate comercialã – SRL – în care sã aducã la capitalul social un imobil.L.000 lei. Având în vedere dispoziþia cuprinsã în art. având ca moºtenitori soþia supravieþuitoare ºi un copil minor. ºi A. 31/1990.. Retragerea dintr-o societate comercialã este prevãzutã de legiuitor pentru asociaþii din societatea în nume colectiv. F. Totodatã.TESTE GRILÃ. republicatã ºi modificatã).M.L. 31/1990. S.000 lei divizat în 60 pãrþi sociale în valoare de 100 lei fiecare. Soþia supravieþuitoare are drept de vot în adunarea generalã a asociaþilor în nume propriu ºi ca reprezentantã a minorului asociatului decedat? Motivaþi soluþia. La prima ºedinþã a adunãrii generale a asociaþilor a participat în locul asociatului decedat soþia supravieþuitoare în nume propriu ºi în calitate de reprezentant al copilului minor. în comanditã simplã sau cu rãspundere limitatã (art.S. 192 din Legea nr. Este legalã hotãrârea de majorare a capitalului social în condiþiile stabilite de acþionari? 120. având un capital social de 60. valoarea unei acþiuni devenind 1. decedeazã. exprimându-ºi votul cu privire la majorarea capitalului social.. ºi S..

arãtând cã în ultimele douã luni nu a mai efectuat plãþi cãtre creditori deoarece el însuºi are de încasat mai multe creanþe de la debitorii proprii. Florilor nr. la cererea creditorilor SC „OP” SRL ºi SC „PV” SA. (2) din Codul familiei? 125. SC „MN” SRL. apartament cumpãrat de cei doi soþi în timpul cãsãtoriei. Soþii se pot asocia pentru a constitui o societate comercialã? Este necesarã împãrþirea bunurilor comune pentru a fi aduse la capitalul social? Faptul cã imobilul a fost adus la capitalul social în schimbul cãruia soþii au primit pãrþi sociale în procent de 50% fiecare înseamnã o partajare convenþionalã a bunurilor comune. Drept comercial – experþi contabili situat în imobilul din Str.. Arãtaþi care sunt principalele atribuþii jurisdicþionale ale judecãtorului sindic în procedura insolvenþei. 30 alin. pentru a-ºi îndestula creanþele. debitoarea a motivat cererea de respingere a acþiunii arãtând cã în patrimoniul propriu existã mai multe bunuri mobile ºi imobile pe care creditorii le pot urmãri silit. potrivit dreptului comun. hotãrând respingerea planului de reorganizare a activitãþii debitorului. Totodatã. Împotriva SC „AC” SA în calitate de debitor s-a deschis procedura de insolvenþã. desemnându-se prin hotãrârea de deschidere a procedurii în calitate de administrator judiciar numitul M.. cât ºi alte probleme care vor fi trecute pe ordinea de zi în ziua desfãºurãrii adunãrii generale. În cuprinsul convocãrii. . operaþiune interzisã de legiuitor potrivit art. În schimbul aportului la capitalul social al imobilului bun comun fiecare soþ a primit în mod egal pãrþi sociale.484 TESTE GRILÃ. în calitate de debitoare. La adunare s-au prezentat creditorii ale cãror creanþe reprezintã 75% din totalul acestora. 127. creditorii au menþionat cã la adunare se va discuta despre posibilitatea admiterii planului de reorganizare depus de cãtre debitor. 10. Pentru data de 30 septembrie 2006 a fost convocatã adunarea creditorilor de cãtre creditorii ale cãror creanþe reprezintã 20% din valoarea totalã a acestora.A. Cererea formulatã de debitoare de respingere a acþiunii creditorilor este întemeiatã? 126. a solicitat respingerea cererii introductive de faliment formulatã de creditoarea SC „FG” SA.

potrivit art. Delimitaþi conceptul de „insolvenþã” de cel de „insolvabilitate” ºi de „refuz de platã”. Adunarea creditorilor nu putea fi convocatã decât de administratorul judiciar sau de lichidator. date privind situaþia patrimoniului debitorului ºi a activitãþii sale. Stabiliþi valoarea de adevãr a urmãtoarei afirmaþii: „Deschiderea procedurii insolvenþei are ca efect ridicarea dreptului debitorului de administrare . 133. Drept comercial – experþi contabili 485 Împotriva hotãrârii adoptate de creditorii prezenþi. Ordinea de zi a ºedinþei nu prevede în mod expres toate problemele care vor fi discutate.TESTE GRILÃ.. 13 alin. Unii dintre creditori au fost reprezentaþi de terþe persoane. Acþiunea în anularea hotãrârii adoptate de adunarea creditorilor este legalã? 128. Ce aspecte trebuie menþionate în cuprinsul raportului administratorului? 130. Raportul întocmit de administratorul judiciar desemnat în cadrul procedurii insolvenþei trebuie sã conþinã elemente.. depunerea unei cauþiuni este obligatorie? Care este consecinþa nedepunerii cauþiunii? 134. 3. debitorul a formulat acþiune în anulare pentru urmãtoarele motive: 1. Definiþi starea de „insolvenþã” potrivit Legii nr. Care sunt condiþiile legale pe care trebuie sã le îndeplineascã o persoanã fizicã sau juridicã pentru a fi desemnatã ca administrator judiciar în cadrul procedurii insolvenþei? 129. 2. 131. Care sunt principalele efecte patrimoniale ale deschiderii procedurii reorganizãrii judiciare ºi a falimentului? 135. 85/2006. În cazul cererii introductive formulate de creditori. (1) din Legea nr. Care sunt condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã creanþele creditorilor pentru a putea fi declanºatã procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului? 132. 85/2006. fãrã a avea procurã specialã.

Indicaþi situaþiile în care judecãtorul sindic dispune intrarea în faliment a debitorului aflat în stare de insolvenþã. 137. Care este conþinutul planului de reorganizare a activitãþii debitorului. Care sunt efectele decãderii din dreptul de a depune cerere de admitere a creanþelor în cadrul procedurii reorganizãrii judiciare ºi a falimentului. 85/2006? 142. În urma scoaterii la vânzare a automobilelor s-a obþinut suma de 100. 85/2006? 140. 143. 138. SC „X” SRL este supusã procedurii falimentului ºi are cinci creditori. din care unul „Y” ºi-a asigurat creanþa printr-un gaj asupra a douã automobile din patrimoniul debitorului. Drept comercial – experþi contabili constând în dreptul de a-ºi conduce activitatea. 85/2006? 144. Care sunt categoriile de creanþe bugetare exceptate de la procedura de verificare prevãzutã de Legea nr. insuficientã pentru acoperirea integralã a creanþei creditorului „Y”. 136.000 lei. conform Legii nr. acte care sunt supuse anulãrii. .000 lei. acte în care prestaþia debitorului depãºeºte vãdit pe cea primitã. de a-ºi administra bunurile (averea) ºi de a dispune de ele”: a) adevãrat..486 TESTE GRILÃ. creanþã de 300. b) fals.. Contractul de închiriere privind un bun imobil al debitorului poate fi desfiinþat în cadrul procedurii insolvenþei? 139. Indicaþi categoriile de acte juridice încheiate de debitor în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolvenþei. potrivit Legii nr. Indicaþi trei categorii de acte juridice încheiate de debitor în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolvenþei. Ce efecte produc votarea ºi confirmarea planului de reorganizare a activitãþii debitorului. prevãzutã de Legea nr. 85/2006? 141. Precizaþi care sunt regulile potrivit cãrora se voteazã planul de reorganizare a activitãþii debitorului de cãtre creditori. 145.

încheindu-se contractul de cesiune de pãrþi sociale fãrã ca operaþiunea de cesiune sã fie înregistratã în registrul comerþului. 149. Definiþi infracþiunea de bancrutã frauduloasã. SC „BM” SRL s-a constituit cu doi asociaþi. . Care sunt categoriile de persoane care au obligaþia sã cearã înmatricularea în registrul comerþului a activitãþii pe care o desfãºoarã ºi totodatã sã solicite înscrierea de menþiuni în registrul comerþului? 152..TESTE GRILÃ. Arãtaþi ce efecte produce înregistrarea în registrul comerþului a firmei ºi a celorlalte date cu privire la calitatea de comerciant a celui care solicitã înregistrarea. Definiþi fondul de comerþ ºi arãtaþi care este temeiul juridic. Drept comercial – experþi contabili 487 Cum îºi va recupera diferenþa de creanþã creditorul care a beneficiat de o garanþie realã imobiliarã (gaj)? 146. fiecare deþinând un procent de 50% din totalul pãrþilor sociale.. Care este instanþa de judecatã competentã sã soluþioneze recursul îndreptat împotriva încheierii pronunþate de judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului? 154. Cine poate solicita radierea din registrul comerþului a înmatriculãrilor sau a menþiunilor efectuate? 155. Asociatul „SL” cesioneazã în totalitate pãrþile sociale celuilalt asociat. 150. Care este ordinea de distribuire a sumelor de bani obþinute în urma lichidãrii averii debitorului? 147. Contractul de cesiune de pãrþi sociale este opozabil ºi faþã de terþele persoane sau produce efecte numai între asociaþi? 151. Care este regimul juridic al încheierilor pronunþate de judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului privitoare la înmatricularea sau la orice alte înregistrãri în registrul comerþului? 153. Care sunt efectele hotãrârii judecãtoreºti ale închiderii procedurii falimentului? 148. cu participare egalã la capitalul social. respectiv „SL” ºi „VN”.

M. O persoanã fizicã A.488 TESTE GRILÃ. Delimitaþi „fondul de comerþ” de noþiunea de „sucursalã”. nu ramburseazã creditul..M. se obligã. Comparaþie între clientelã ºi vadul comercial. 162. 164. 159. cât ºi pentru dobânzile aferente. SC „OM” SRL a încheiat un contract de împrumut bancar garantând creditul cu mãrfurile aflate în magazinul situat chiar la sediul societãþii. Drept comercial – experþi contabili 156. iar A. Ulterior perfectãrii contractului de împrumut (credit) ºi al contractului de garanþie realã mobiliarã. 158. banca îi cere un garant personal care sã se oblige sã plãteascã în cazul în care A. constatând cã nu-ºi primeºte dividendele.F. 157.F. Ce sumã va fi þinut sã plãteascã fidejusorul? Argumentaþi. Pentru a acorda creditul. Definiþi firma ºi arãtaþi care sunt caracterele (trãsãturile) acesteia. mãrfurile au fost vândute urmând ca preþul sã fie încasat în termen de 30 de zile de la predare. . Este admisibilã cesiunea contractului de locaþiune asupra fondului de comerþ? 163.M. În situaþia în care un contract de garanþie realã mobiliarã (gaj) este anulat pentru eroare-viciu de consimþãmânt. alãturi de A.. Este valabil contractul de vânzare-cumpãrare privind mãrfuri care fac obiectul unei garanþii reale mobiliare (gaj)? 160. Societatea comercialã „Carol” SA a început sã distribuie dividende acþionarilor pentru anul 2004 începând cu data de 4 martie 2005. În aceste condiþii A. a acþionat în judecatã societatea comercialã la data de 17 aprilie 2005. Acþionarul A. în calitate de fidejusor. Care este deosebirea dintre aportul în societate al fondului de comerþ ºi vânzarea acestuia? 161. este urmãrit la platã atât pentru creditul nerambursat. Termenul de rambursare a expirat. înscrierea garanþiei în Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare are ca efect valabilitatea contractului? Explicaþi rãspunsul.. împrumutã de la o bancã o sumã de bani.M. De la ce datã poate cere ºi dobânzi de întârziere? Argumentaþi soluþia aleasã.

canalizare.TESTE GRILÃ. cumpãrã la data de 1 octombrie 2004 o garsonierã.. . Pentru cã nu ºi-a respectat obligaþia de platã. A.T. Nerespectarea unor obligaþii contractuale dã naºtere unei neînþelegeri între pãrþi. Au vânzãrile-cumpãrãrile încheiate de comerciant naturã comercialã? Argumentaþi soluþia aleasã. celei civile sau celei comerciale? Motivaþi soluþia aleasã. societatea de asigurãri intenteazã o acþiune judecãtoreascã împotriva lui A. 166. cãsãtoriþi. 168.T. asociaþia de locatari. se va adresa instanþei civile sau celei comerciale? Motivaþi soluþia aleasã. 600 din Galaþi încheie un contract pentru executarea de lucrãri de reparaþie a instalaþiei de încãlzire. având doi copii minori de 16. în calitate de reclamantã. 167. La data de 20 decembrie 2004 o vinde.T. 170. Cãrei instanþe i se va adresa asiguratorul. iar în 15 ianuarie 2005 îºi cumpãrã o nouã garsonierã.. Cãrei instanþe urmeazã sã se adreseze pãrþile: instanþei de contencios administrativ sau instanþei comerciale? Motivaþi soluþia aleasã. AVAS încheie un contract de vânzare-cumpãrare de acþiuni cu Compania Aneida Internaþional SA. A. Potrivit reglementãrilor în vigoare. A. A..M. Regia autonomã de Gospodãrie Comunalã Galaþi ºi asociaþia de locatari nr. 169. în cadrul unei asociaþii familiale. apã caldã ºi menajerã la douã blocuri.M. a fost condamnat prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã pentru evaziune fiscalã pe când desfãºura o activitate economicã în mod independent. ºi B.T. comerciant. încheie un contract de asigurare de viaþã cu SC „CAROM” SA obligându-se sã-i plãteascã trimestrial primele de asigurare. Pentru nerespectarea obligaþiilor contractuale.. respectiv 17 ani vor sã desfãºoare o activitate economicã având ca obiect comerþul cu flori. este posibilã constituirea acesteia? Motivaþi soluþia aleasã. Drept comercial – experþi contabili 489 165. apã rece.

dar prin . actul constitutiv trebuia autentificat.490 TESTE GRILÃ. Este legalã decizia AGA? Motivaþi. de data aceasta a sucursalei? Motivaþi soluþia aleasã. 172. al cãrui act de constituire fusese autentificat. 174.. care îºi înceteazã existenþa.. În termen de douã luni de la expirarea dreptului de opoziþie al creditorilor societãþilor care fuzioneazã prin absorbþie au loc adunãrile generale extraordinare ale societãþii Impex SRL ce urmeazã sã fie absorbitã ºi a societãþii Coral SA ca societate absorbantã. c) atribuirea de acþiuni asociaþilor Impex SRL din acþiunile Coral SA care ºi-a mãrit astfel patrimoniul. precum ºi mãrirea obligaþiilor acþionarilor societãþii „B”. 173. Aceºtia au invocat lipsa autentificãrii prin aceea cã imobilul fãcea parte din patrimoniul societãþii în nume colectiv. are loc: a) dizolvarea cu lichidare a societãþilor absorbite. 171. Drept comercial – experþi contabili Poate el sã se constituie ca reprezentant al unei asociaþii familiale? Argumentaþi soluþia.Z. preiau patrimoniul societãþii „A” care îºi înceteazã activitatea. Prin divizarea societãþii „A”. Sunt corecte efectele fuziunii prin absorbþie enumerate? Motivaþi soluþia. Ca urmare a aprobãrii de cãtre ambele a proiectului de fuziune prin absorbþie. societãþile „B” ºi „C”. Cu ocazia adunãrii generale extraordinare a societãþii „B” se aprobã proiectul de divizare ºi preluare a patrimoniului societãþii „A” (în cota-parte prevãzutã de proiect). având sediul principal în municipiul Constanþa. b) transmiterea universalã a patrimoniului Impex SRL cãtre Coral SA. societãþi pe acþiuni. deoarece în patrimoniul societãþii obþinute prin contopire s-a adus ca aport un teren. s-a înmatriculat la registrul comerþului din judeþul Constanþa. cu votul a 50% din acþionari. Comerciantul A. ceea ce reprezentanþii societãþii comerciale nu au fãcut. Judecãtorul delegat de la registrul comerþului a refuzat sã autorizeze constituirea societãþii comerciale „Þibleº” SA obþinutã prin fuziunea prin contopire a douã societãþi care ºi-au încetat existenþa: o societate în nume colectiv ºi o societate în comanditã simplã. Judecãtorul delegat a motivat cã. Înfiinþându-se o sucursalã în oraºul Mangalia va fi nevoit sã facã o nouã înregistrare. ca urmare a divizãrii.

prin prezentarea situaþiei financiare anuale. deºi el întrunise cvorumul cerut de 3/4 din numãrul asociaþilor impus de actul constitutiv. În actul constitutiv existã clauzã de continuare a societãþii cu moºtenitorii. Lichidatorul a întocmit situaþia financiarã finalã a unei societãþi pe acþiuni. Este aceasta o cauzã de dizolvare a societãþii? Ce vor primi moºtenitorii? 177. Drept comercial – experþi contabili 491 încetarea existenþei acestei societãþi ºi prin faptul cã noua societate constituitã prin contopire nu mai este o societate de persoane. cã activul societãþii este în valoare de 300 milioane lei. actul constitutiv nu mai trebuie autentificat. de a numi un alt lichidator. ºi deoarece niciun acþionar nu a fãcut opoziþie. Ce trebuie sã facã lichidatorul când fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente sã acopere pasivul exigibil? 178. iar pasivul de 600 milioane lei. De ce a fost respinsã cererea? Este corect? 176. prevede cã numirea lichidatorilor la societãþile cu rãspundere se poate face numai cu votul tuturor asociaþilor. situaþia financiarã considerându-se aprobatã. 175. Adunarea asociaþilor a respins ca nefondatã cererea reclamantului. Lichidatorul unei societãþi pe acþiuni face dovada. ci de capital. pe motiv cã actualul lichidator nu a întrunit unanimitatea voturilor asociaþilor. fapt ce nu s-a realizat. lichidatorul a fost eliberat din funcþie. dar aceºtia nu consimt sã continue activitatea în cadrul societãþii în locul defunctului.. Situaþia financiarã a fost depusã la registrul comerþului ºi s-a publicat în Monitorul Oficial. Reclamantul a considerat nelegalã numirea lichidatorului. asociat la o societate cu rãspundere limitatã aflatã în lichidare. republicatã ºi modificatã. unul dintre aceºtia decedeazã. arãtând partea ce se cuvine fiecãrei acþiuni din repartizarea activului societãþii.TESTE GRILÃ.. Ce se întâmplã în aceste condiþii dacã dupã douã luni de la publicarea situaþiei financiare niciun acþionar nu ºi-a încasat suma cuvenitã prin repartizare? . Cine are dreptate? Motivaþi. 31/1990. Într-o societate cu rãspundere limitatã cu doi asociaþi. susþinând cã Legea nr.

motivând cã I.M. care a dispus înregistrarea modificãrii ºi publicarea în Monitorul Oficial.M. pe motiv cã. S.492 TESTE GRILÃ. susþine cã. în mod automat. Administratorul. Asociaþii A. Este corectã numirea lui I. s-au opus dizolvãrii societãþii cu rãspundere limitatã înfiinþatã de ei.O. considerând-o nulã pe motiv cã pârâta.I.I. ca lichidator? .B.T.. administratorul I. Drept comercial – experþi contabili 179. chiar înainte de împlinirea datei de 15 mai 2005. societatea comercialã..S. moment la care nu mai are personalitate juridicã ºi nu mai poate fi atacatã în instanþã. ºi A.I. trebuia sã-i consulte dacã doresc sau nu prelungirea duratei societãþii. a introdus la data de 18 august 2004 o acþiune în justiþie împotriva unei societãþi comerciale aflate în lichidare.. societatea se dizolvã de plin drept. ºi A. durata asociaþiei fiind 10 ani de la înfiinþare. În societatea în nume colectiv „Podgoria Nelu Stan”. Este corectã soluþia instanþei de respingere a acþiunii? Argumentaþi soluþia aleasã. s-a opus în mod constant la aceastã numire. a intrat în lichidare. 182. Lichidatorul ºi-a depus specimenul de semnãturã la registrul comerþului la data de 17 august 2004. sã îndeplineascã aceastã funcþie. Pentru cã cei doi asociaþi A. pe care l-au prezentat judecãtorului delegat de la oficiul registrului comerþului. în contradictoriu. instanþa l-a numit pe I.M.. fãrã acordul lui N.I. în aceste condiþii? Motivaþi soluþia aleasã. înainte de dizolvare. deºi la data de 15 mai 2005 expira timpul stabilit în actul constitutiv pentru durata societãþii. Instanþa a respins acþiunea reclamantei. prin act adiþional autentificat. asociaþii sunt N.O. 181.T..S.. O persoanã fizicã. dintr-o societate în nume colectiv nu au cãzut de acord asupra persoanei care sã fie numitã lichidator al societãþii. Dupã un an de activitate. cu toate cã A. la împlinirea datei prevãzute în actul constitutiv pentru încetarea activitãþii. Ce poate cere asociatul N. ºi P. S.O.O. ºi P. au încercat sã modifice contractul de societate. s-a implicat în cauzã prin expertiza de evaluare a activului ºi pasivului societãþii întocmitã ºi însuºitã de asociaþi. Cine are dreptate? Motivaþi soluþia aleasã. în sensul cã au majorat capitalul social ºi au inclus în societate un nou asociat. A. 180.S. dar societatea comercialã este radiatã din registrul comerþului la data de 20 decembrie 2004.

data actului constitutiv. numãrul acþiunilor ºi numãrul lor de ordine. decide sã-ºi majoreze capitalul social cu suma de 70 milioane lei prin emitere de noi acþiuni. O societate comercialã pe acþiuni având un capital social de 90. fiind prezenþi acþionarii reprezentând 3/4 din capitalul social ºi obþinându-se votul a 25% dintre ei. Hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor este temeinicã? Motivaþi soluþia aleasã.000 lei a emis 100 acþiuni la purtãtor în valoare de 0. codul unic de înregistrare ºi numãrul Monitorului Oficial în care s-a fãcut publicarea. se pune întrebarea cum se va determina cine sunt cei ce trebuie urmãriþi la platã? Motivaþi soluþia aleasã. avantajele fondatorilor.000 lei fiecare. numãrul de înmatriculare în registrul comerþului. – – – Conþinutul acþiunilor respectã prevederile legale? Motivaþi soluþia aleasã. Drept comercial – experþi contabili 493 183. Ce va decide adunarea generalã extraordinarã? Motivaþi soluþia aleasã. Adunarea generalã extraordinarã a unei societãþi comerciale pe acþiuni este întrunitã la prima convocare. 184. divizat în 500 acþiuni la purtãtor a câte 100. O societate comercialã pe acþiuni. Deoarece acþiunile sunt la purtãtor. constituitã cu cinci acþionari ºi cu un capital social de 50 milioane lei divizat în 50 mii acþiuni a câte 10..TESTE GRILÃ. semnãturile administratorilor. 186. administratorul precizeazã cã 100 din acþiunile emise deja nu au fost integral plãtite. . în vederea conversiei acþiunilor nominative în acþiuni la purtãtor.03 lei fiecare. Fiecare acþiune conþine: – – denumirea ºi durata societãþii. 185. Prezentând situaþia financiarã a societãþii.000 lei fiecare. S-a constatat cã termenul de platã pentru 10 acþiuni s-a împlinit fãrã ca acþiunile sã fie plãtite în întregime. Societatea comercialã „Mobilrom” SA s-a constituit cu 10 acþionari ºi un capital social de 50 milioane lei. valoarea nominalã ºi vãrsãmintele efectuate. capitalul social..

189. Din cele 300 de acþiuni nominative a câte 100 lei fiecare emise de o societate comercialã în urma distribuirii lor cãtre acþionari s-a constatat cã: – – – – 285 de acþiuni ordinare au revenit acþionarilor. Sunt îndeplinite condiþiile legale la înmânarea acþiunilor? Motivaþi.000 de acþiuni.000 lei fiecare ºi 100 acþiuni la purtãtor în valoare de 25. 500 din ele au fost înmânate comanditaþilor. 24 de acþiuni preferenþiale au revenit celor doi membri ai consiliului de administraþie. 51 de acþiuni preferenþiale au revenit celor trei cenzori. purtând semnãtura unui singur administrator.. 191. hotãrârile adunãrilor speciale pot fi nule? . Nu s-a prevãzut nimic în legãturã cu condiþiile în care adunãrile lor sunt legal constituite (privind a doua convocare) ºi numãrul de voturi necesare luãrii unei hotãrâri valabile. Drept comercial – experþi contabili 187.494 TESTE GRILÃ. O societate în comanditã pe acþiuni a emis 1. În actul constitutiv al unei societãþi pe acþiuni s-a prevãzut posibilitatea constituirii de adunãri generale speciale ale acþionarilor ce deþin categorii diferite de acþiuni respectiv pentru: acþiuni nominative ordinare. iar restul de 500 au fost înmânate comanditarilor. purtând semnãturile ambilor administratori. În lipsa acestor prevederi contractuale. 188. S-au respectat prevederile legale? Motivaþi soluþia aleasã.000 lei fiecare. Corespunde aceastã repartizare prevederilor legale? Motivaþi soluþia aleasã. Este legalã stipularea într-un act constitutiv al unei societãþi pe acþiuni potrivit cãreia capitalul social de 80 milioane lei este divizat în 60 acþiuni ordinare a câte un milion fiecare ºi 20 acþiuni cu dividend prioritar a câte un milion fiecare? Motivaþi. O societate comercialã pe acþiuni având un capital social de 100 milioane lei emite 750 acþiuni nominative materializate în valoare de 100. 40 de acþiuni ordinare au revenit celor doi reprezentanþi. acþiuni nominative preferenþiale fãrã drept de vot. 190.. stipulându-se numãrul minim al acþionarilor ce se pot constitui în adunãri speciale ºi valoarea minimã a tuturor acþiunilor lor.

la o societate comercialã pe acþiuni.M. Predarea acþiunilor ºi plata lor se face la 15 martie 2005.T. aflã cã acþiunile nu erau integral plãtite ºi este urmãrit la platã de societatea emitentã. 197. chiar în urma somaþiilor colective. deoarece societatea s-a constituit la 17 martie 2003. la 17 martie 2004. 194. pe fiecare dintre acþiuni A. le înmâneazã cumpãrãtorului. A. menþioneazã declaraþia de cesiune ºi o semneazã alãturi de semnãtura cumpãrãtorului (cesionar) la data de 1 martie 2005. obligaþia de platã s-a stins prin prescripþie. potrivit legii. I. Este valabilã transmiterea dreptului de proprietate cãtre cumpãrãtor? Motivaþi soluþia aleasã.O. Este legalã stipulaþia din actul constitutiv? Motivaþi soluþia aleasã. A. se pot transmite cãtre terþi.O. O societate pe acþiuni constituitã la data de 15 ianuarie 2004 constatã cã la data de 20 ianuarie 2005 10 acþionari nu ºi-au executat integral obligaþia de vãrsãmânt. Este întemeiat refuzul de platã al lui I. A. Ulterior I. 193. 196. În actul constitutiv al unei societãþi comerciale în comanditã pe acþiuni se prevede expres cã acþiunile preferenþiale cu dividend prioritar.O. deþine 10 acþiuni nominative la o societate comercialã. Pentru acest motiv considerã cã. este titularul a 15 acþiuni nominative dematerializate. odatã cu încasarea preþului lor. 195. pe care le cesioneazã lui I.O. Ce soluþie va putea adopta consiliul de administraþie în cazul în care.O. cu condiþia ca dobânditorii sã devinã acþionari comanditaþi cu atribuþii de administrare. Din ce moment cesionarul poate sã devinã acþionar al societãþii emitente? Motivaþi soluþia aleasã. la data de 24 februarie 2005. .TESTE GRILÃ.. Drept comercial – experþi contabili 495 192.T. Deoarece doreºte sã le înstrãineze. acþionarii nu ºi-au efectuat vãrsãmintele? Motivaþi soluþia aleasã.? Motivaþi soluþia aleasã.. fãrã drept de vot. A. refuzã plata argumentând cã. Cum îi poate invita sã-ºi îndeplineascã aceastã obligaþie? Motivaþi soluþia aleasã. trebuia urmãrit la platã timp de 12 luni de la data constituirii acesteia.. vrea sã i le cesioneze lui I. Pentru aceasta.M. titular a cinci acþiuni nominative materializate.T.

35.000 lei pentru publicarea ºi vânzarea noilor acþiuni emise în locul celor anulate. În cazul în care o societate pe acþiuni decide ºi publicã decizia de anulare a acþiunilor acelor acþionari ce nu ºi-au îndeplinit vãrsãmintele restante este obligatorie reducerea capitalului social cu valoarea acþiunilor anulate? Motivaþi soluþia aleasã. 200. în valoare de 10. 41. Partea a IV-a. având numerele de ordine 40.496 TESTE GRILÃ. În cazul în care societatea emitentã decide anularea unei pãrþi din acþiunile emise ºi revânzarea lor ca sancþiune a neplãþii vãrsãmintelor restante de cãtre acþionarii titulari. deþine la o societate pe acþiuni trei acþiuni nominative. Este legalã aceastã mãsurã? Motivaþi soluþia aleasã. emite noi acþiuni. ºi cã nici dupã somaþia publicatã în condiþiile legii debitorii nu-ºi achitã datoria. constatând cã nici în urma somaþiei nu-ºi îndeplinesc obligaþia. i-a somat pe cei trei sã plãteascã ºi. a decis anularea acþiunilor nominative ale celor trei. Drept comercial – experþi contabili 198. în valoare de 10 lei fiecare. 203.. dupã publicarea deciziei de anulare. Constatând neîndeplinirea obligaþiilor de vãrsãmânt a unor acþionari. 202. Acþionarul A.. 199. consiliul de administraþie decide anularea acþiunilor ºi. Din ce moment este opozabilã terþilor aceastã decizie? Motivaþi soluþia aleasã. se pune problema ce sumã se va restitui acþionarilor ale cãror acþiuni au fost anulate? Motivaþi soluþia aleasã. consiliul de administraþie al unei societãþi pe acþiuni decide anularea acþiunilor nominative neachitate. a efectuat urmãtoarele cheltuieli: 2. pe care le pune în vânzare. având numerele de ordine 34.000 lei fiecare. 36. 42. Dupã împlinirea acestui termen.T. Este corectã soluþia adoptatã? Motivaþi soluþia aleasã. Pentru cã a întârziat cu plata acestora. respectând dispoziþiile legii.000 lei pentru . 201. O societate comercialã pe acþiuni are trei acþionari care în termen de un an de la înmatriculare nu ºi-au executat obligaþia de platã a vãrsãmintelor restante. 6. numele acþionarilor ale cãror acþiuni au fost anulate. Ulterior se publicã în Monitorul Oficial. O societate pe acþiuni. ca urmare a anulãrii unui numãr de acþiuni.

Acþionarul A. titular al acestora de la data înregistrãrii cesiunii în registrul acþionarilor. ca urmare a neplãþii integrale a acestora.? Motivaþi soluþia aleasã. Actul constitutiv al societãþii prevede cã dreptul de vot al acþionarilor ce deþin mai mult de 40 de acþiuni este limitat. iar din vânzarea noilor acþiuni s-a obþinut doar suma de 3. În lipsa oricãrei stipulaþii contrare în actul constitutiv. De la cine se va recupera suma neacoperitã? Motivaþia soluþia aleasã. respectiv 3 mai 2005. deþine 50 de acþiuni la societatea comercialã „Coral” SA.M. Cheltuielile efectuate nu au putut fi acoperite pentru vânzarea noilor acþiuni.T.T.. A. motivând cã obligaþia era prescrisã. dobânditor a 10 acþiuni la societatea „Impex” SA.T. Acþionarul A. câte voturi poate exercita A. Neputând acoperi întreaga sumã datoratã societãþii.. A. Este legalã decizia? Motivaþi soluþia aleasã. 207. suma de 35 milioane lei. ca urmare a anulãrii celor 10 acþiuni cesionate.TESTE GRILÃ. considerã .. cedentul acþiunilor. adunarea generalã a acþionarilor a decis reducerea capitalului social cu suma de 15 milioane lei. O societate comercialã pe acþiuni a cheltuit cu publicarea ºi vânzarea noilor acþiuni ºi acoperirea dobânzilor de întârziere a acþiunilor anulate. deþine 15 acþiuni achitate integral ºi este mandatat sã voteze în AGA din data de 17 martie 2005 în locul unui alt acþionar ce deþine cinci acþiuni integral achitate. recuperând din vânzarea noilor acþiuni emise în locul celor anulate doar 10 milioane lei.T.000 lei. Drept comercial – experþi contabili 497 dobânzile de întârziere. 205. a refuzat plata pentru care era urmãrit în mod solidar.O.. 204. pentru cheltuielile prilejuite de societate cu vânzarea de noi acþiuni. Este corectã argumentaþia lui A. este urmãrit în mod solidar cu I. la data de 17 martie 2005 în nume propriu? Motivaþi soluþia aleasã.M.T. Deoarece societatea comercialã s-a înregistrat în registrul comerþului la data de 1 martie 2001. Urmãrindu-i la platã pentru diferenþã în mod solidar pe acþionarii subscriitori ºi cesionarii ulteriori au putut obþine 15 milioane lei. Acþionarul A. neexistând persoane interesate sã cumpere. 206.

M. pentru cât din datoria defunctei poate fi þinut A ºi pentru cât B? Motivaþi soluþia aleasã. Conform testamentului lãsat de A. Cine are dreptate? Motivaþi soluþia aleasã.M. De la ce datã este suspendat dreptul de vot în AGA al acþionarului A. cei trei fii ai sãi moºtenesc ºi acþiunile lui A. respectând dispoziþiile legii..498 TESTE GRILÃ. .? Motivaþi soluþia aleasã. dupã ce. 208. la societatea comercialã „Relon” SA. Împotriva deciziei au fãcut opoziþie 30 de acþionari motivând cã Legea nr. la data de 17 august 2005. Constatând cã de la data de 15 iunie 2005 acþionarul A.M. republicatã ºi modificatã. 211. consiliul de administraþie al societãþii comerciale care a emis acþiunile decide anularea acþiunilor lui A. este în întârziere cu plata vãrsãmintelor. republicatã ºi modificatã. formuleazã principiul proporþionalitãþii. Drept comercial – experþi contabili cã stipulaþia din actul constitutiv este nelegalã. Este temeinicã susþinerea lui A. Adunarea generalã extraordinarã a decis dobândirea de acþiuni proprii în valoare de 5% din capitalul social subscris. Doi fraþi achiziþioneazã prin cesiune 29 de acþiuni la purtãtor de la o societate comercialã pe acþiuni. potrivit cãruia orice acþiune plãtitã dã dreptul la un vot în AGA. 31/1990. l-a somat sã-ºi execute obligaþia la 15 aprilie 2005. A ºi B dobândesc certificat de moºtenitor în cotã egalã a averii defunctei.. deoarece Legea nr. cum se va proceda dupã plata preþului? Motivaþi soluþia aleasã. 212. Ca efect al deschiderii succesiunii.M.M. Printre bunurile moºtenite se aflã ºi 10 acþiuni la societatea comercialã „Sara” SA. 31/1990.? Motivaþi soluþia aleasã. în prealabil. 209. interzice expres dobândirea de acþiuni proprii.M. Þinând cont cã este vorba de 17 acþiuni nominative.. Þinând cont cã defuncta avea de efectuat unele vãrsãminte restante cãtre societatea comercialã. 210. Deoarece în contractul de cesiune nu s-a prevãzut de câte acþiuni vor beneficia fiecare. câte va moºteni fiecare din fii? Motivaþi soluþia aleasã.

În cazul în care un acþionar garanteazã un împrumut bancar cu acþiunile sale nominative materializate. 10 acþiuni la purtãtor materializate la data de 1 martie 2005. 219. hotãrând dobândirea de acþiuni proprii în condiþiile legii.00 în aceeaºi zi. deoarece acesta le constituise ca garanþii pentru un împrumut bancar pe care nu l-a restituit. va avea loc cea de-a doua adunare. A. reprezintã 10% din capitalul social subscris. 218.O.M. În cadrul adunãrii s-a arãtat cã. precizeazã ca termen-limitã pentru efectuarea operaþiunii 12 luni.TESTE GRILÃ. Se considerã legal întrunitã AGA unei societãþi comerciale pe acþiuni. astfel încât. deoarece.. Este legal întrunitã AGA? Motivaþi soluþia aleasã. deºi convocatorul afiºat la sediul societãþii a fost semnat încã din data de 1 aprilie 2005 de cãtre toþi acþionarii înscriºi în aceasta. 217.M. programatã la orele 12. Partea a IV-a. acþionar la o societate pe acþiuni. A. 216. Este legalã decizia achiziþiei de acþiuni proprii? Motivaþi soluþia aleasã. unde trebuie înregistrat gajul constituit asupra acþiunilor? Motivaþi soluþia aleasã.O. În condiþiile în care AGA extraordinarã. în apãrarea sa? Motivaþi soluþia aleasã. deoarece în acea localitate nu existã niciun ziar? Motivaþi soluþia aleasã.M... fãrã sã se mai solicite publicarea ºi într-un ziar din localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale. susþine cã adunarea generalã a acþionarilor din data de 16 aprilie 2005 nu a fost legal întrunitã. Ce poate invoca I. a dobândit de la I. dacã nu se þine prima adunare.. la orele 18. împreunã cu cele aflate în portofoliul sãu. 215. În textul convocãrii pentru prima adunare generalã a asociaþilor se precizeazã cã. Adunarea generalã extraordinarã a unei societãþi în comanditã pe acþiuni a decis dobândirea de acþiuni proprii. numele sãu . publicatã în Monitorul Oficial. la data adunãrii.00. 214. depãºirea acestui termen ºi realizarea efectivã dupã 20 de luni va atrage nulitatea absolutã a hotãrârii de dobândire de acþiuni proprii? Motivaþi soluþia aleasã. capitalul vãrsat reprezintã 90% din capitalul subscris. Pe data de 15 aprilie a fost somat sã restituie acþiunile lui A. Drept comercial – experþi contabili 499 213.

considerând cã la primul termen nu s-a întrunit cvorumul legal de acþionari reprezentând cel puþin jumãtate . administratorul societãþii comerciale refuzã sã o convoace.O.? Motivaþi soluþia aleasã. Acþionarul A. 222.M. dreptul sãu de vot este suspendat. 223. În replicã. el nu a semnat. În procesul-verbal al AGA s-a menþionat poziþia unui acþionar. motiv pentru care considerã cã hotãrârea AGA nu îi este opozabilã ºi nu poate produce efecte nici faþã de ceilalþi acþionari.M. fapt consemnat ºi în procesul-verbal al ºedinþelor AGA. considerã cã hotãrârea adunãrii generale este ilegalã ºi ca atare nu-i este opozabilã.M.O. invocând absenþa sa la AGA.31% din capitalul social. deºi el a votat contra. care considerã nelegalã participarea vicepreºedintelui consiliului de administraþie. administratorul unic al societãþii i-a amintit lui A. Ce soluþie va formula instanþa? Motivaþi soluþia aleasã. cã este în întârziere cu vãrsãmintele datorate societãþii ºi cã.. 224. Cine are dreptate? Motivaþi soluþia aleasã. Administratorul unei societãþi comerciale pe acþiuni a cerut întrunirea AGA ordinarã la o a doua convocare. Ce va hotãrî instanþa de judecatã? Motivaþi soluþia aleasã.O. A. în speþã de vicepreºedintele consiliului de administraþie.. 220. deþinãtor al unui numãr de acþiuni reprezentând 51. deºi erau întrunite condiþiile din actul constitutiv pentru convocarea AGA. pe perioada cât întârzie. Este temeinicã motivarea lui I. Acþionarul I. s-a adresat instanþei judecãtoreºti. acþionarul persoanã juridicã este reprezentat în cadrul AGA de organele sale de conducere. Acþionarul I. solicitându-i sã autorizeze convocarea adunãrii generale ºi stabilirea persoanei care o va prezida. în consecinþã. Drept comercial – experþi contabili nu se regãsea pe aceastã listã ºi. deoarece.? Motivaþi soluþia aleasã. Este temeinicã susþinerea lui A. motivând cã. a atacat în justiþie hotãrârea adunãrii generale a societãþii comerciale pe acþiuni a cãrui acþionar este.. atât timp cât nu-ºi prezintã procura specialã care sã-l împuterniceascã sã participe. la AGA. 221.M..500 TESTE GRILÃ. în numele acþionarului – persoanã juridicã. hotãrârea a fost consideratã adoptatã. În cadrul unei societãþi comerciale pe acþiuni.

M.O. Dacã la data de 17 octombrie 2005 are loc o adunare generalã extraordinarã. 167/1958.? Motivaþi soluþia aleasã. pentru acþiunea în anulare a unei hotãrâri a adunãrii generale contrare actului constitutiv. Drept comercial – experþi contabili 501 din capitalul social.T. deoarece. reprezentat în AGA de tutorele sãu. ºi-a depus în gaj 10 acþiuni la purtãtor la sediul BCR. Poate ea sã se alãture celorlalþi acþionari creditori ai dividendelor? Motivaþi soluþia aleasã. Acþionarul A.? Motivaþi soluþia aleasã. adunarea se poate considera valabil întrunitã chiar fãrã întrunirea cvorumului legal invocat de administrator. în mod greºit. deoarece la acea datã tutorele sãu nu poate fi prezent la AGA.M.. sau I. În faþa instanþei de recurs. 228.. ca garanþie pentru creditul acordat de aceasta. Cine are dreptate? Motivaþi soluþia aleasã.. termenul general de prescripþie este de 3 ani.O. 225. 229. A. hotãrâtã în AGA din data de 20 decembrie 2003. acþionar al unei societãþi comerciale pe acþiuni. cine are dreptul de vot pentru cele 10 acþiuni? Motivaþi soluþia aleasã. La data de 17 martie 2005 acþionarii neplãtiþi îºi formuleazã cererea pentru plata dividendelor.M. 227. potrivit Decretului nr. Este temeinicã susþinerea lui A. dupã 16 zile de la data publicãrii acesteia în Monitorul Oficial. lui I. iar el a atacat o hotãrâre a AGA. Dreptul de uzufruct al unui numãr de 10 acþiuni nominative a fost transmis de A. rambursabil la data de 15 noiembrie 2005. Cine va avea dreptul de vot în adunarea generalã extraordinarã din data de 1 iunie 2005. prima instanþã i-a respins acþiunea ca tardivã (intentatã prea târziu)..M. din cauza faptului cã prima convocare se datoreazã acþionarilor reprezentând întregul capital social ºi deoarece niciunul dintre aceºtia nu au fãcut opoziþie. .. Este temeinicã împuternicirea datã de A. a susþinut cã.M. la data de 17 mai 2005.T. minor de 16 ani. A.M. Acþionarii reprezentând întregul capital social au respins cererea administratorului. acþionarul A. Societatea emitentã ºi-a dobândit 9% din propriile acþiuni în 2003. 226.? Motivaþi soluþia aleasã. îi dã procurã specialã împuternicindu-l sã voteze în locul sãu la adunarea din 17 martie 2005 pe acþionarul major I.TESTE GRILÃ. susþinând cã.

233. Drept comercial – experþi contabili 230. sã se treacã la vot deschis în vederea alegerii. unicul administrator al unei societãþi pe acþiuni a fost revocat din funcþie. ca acþionar persoanã juridicã.502 TESTE GRILÃ. Un acþionar a atacat în instanþã hotãrârea adunãrii generale de revocare. . O societate cu rãspundere limitatã este acþionar în cadrul unei societãþi pe acþiuni. se retrage din societatea pe acþiuni. 235. se pune întrebarea: cine o va reprezenta pe aceasta dacã administratorul a fost revocat? Motivaþi soluþia aleasã.. În cadrul adunãrii generale ordinare. Deoarece o astfel de acþiune se judecã de cãtre tribunalul de la sediul societãþii ºi. în sensul majorãrii capitalului social ºi al schimbãrii sediului social. 232. þinând cont cã cererea se soluþioneazã în contradictoriu cu societatea. Având la ordinea de zi a adunãrii generale ordinare a unei societãþi pe acþiuni alegerea membrilor consiliului de administraþie s-a propus. Ca urmare a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a unei societãþi pe acþiuni s-a decis modificarea actului constitutiv. Pentru cã nu a fost de acord cu schimbarea obiectului principal de activitate. societatea cu rãspundere limitatã. Cum rãspund membrii grupului de interes economic pentru obligaþiile asumate de grup? Motivaþi soluþia aleasã. Care sunt prevederile legale privind capitalul social cu care se poate constitui grupul de interes economic? Motivaþi rãspunsul. 231. Pentru aceasta s-a întocmit un act adiþional cuprinzând testul integral al clauzelor modificate. Pentru opozabilitate faþã de terþi a hotãrârii AGA se va depune la registrul comerþului ºi se va publica în Monitorul Oficial textul hotãrârii AGA sau actul adiþional. Ce se va întâmpla cu acþiunile la purtãtor deþinute de societatea cu rãspundere limitatã? Motivaþi soluþia aleasã. 234. respectând prevederile actului constitutiv. 236. Când se poate retrage un acþionar al unei societãþi pe acþiuni ºi care este procedura în acest caz? Motivaþi soluþia aleasã. Este legalã propunerea formulatã? Motivaþi soluþia aleasã.. sau ºi una ºi cealaltã? Motivaþi soluþia aleasã.

000 lei..? Motivaþi soluþia aleasã. Cererea de retragere. în procesul-verbal al adunãrii se consemneazã participarea lui A. când nemaiavând numãrul minim de doi asociaþi. Peste o lunã.. La data de 15 martie 2007. AGA extraordinarã decide reducerea capitalului social la 20. în unanimitate.000 lei. unicul asociat comanditat. Este revocarea lui A. Într-o societate cu rãspundere limitatã cu doi acþionari. A.M... operaþiuni care n-au fost evidenþiate în contabilitatea societãþii. ºi-a dat acordul în sensul retragerii lui A.O. În adunarea generalã extraordinarã a unei societãþi pe acþiuni s-a hotãrât dizolvarea societãþii comerciale. a retras din contul acesteia suma necesarã achiziþionãrii din strãinãtate a unor utilaje ºi aparaturã electronicã. terþ faþã de societate.M. este ºi administratorul societãþii comerciale. a fost supusã discuþiei adunãrii generale din aceeaºi zi. societatea comercialã nu ºi-a modificat actul constitutiv. 240. 239. Societatea comercialã „Moni” SA avea la constituire un capital social de 90. La data de 19 noiembrie 2004. se încadreazã în cazurile speciale de dizolvare. în calitate de acþionar. din calitatea de administrator o cauzã de dizolvare a societãþii în comanditã pe acþiuni? Motivaþi soluþia aleasã. AGA extraordinarã decide transformarea societãþii în SRL. Este legalã decizia de transformare sau trebuia sã se dizolve de la data de 15 martie 2007? Motivaþi soluþia aleasã. cerând dizolvarea ei de la data de 13 ianuarie 2004. folosind în interes propriu semnãtura societãþii. când are loc o adunare generalã a societãþii. care. formulatã la 13 ianuarie 2004.O. 238. potrivit noii situaþii. S-a dovedit cã acesta. A. Deoarece nu avusese loc nicio repartiþie .M.M. unul dintre aceºtia. Drept comercial – experþi contabili 503 237. Este întemeiatã cererea lui I. I.TESTE GRILÃ.. se retrage. 241. Ulterior. Într-o societate în comanditã pe acþiuni. la data de 15 aprilie. introduce acþiune împotriva societãþii comerciale.M. Grupul de interes economic se poate constitui ºi prin act sub semnãturã privatã? Motivaþi rãspunsul.

tot adunarea generalã extraordinarã.. decide ca societatea sã nu se dizolve. 249. respectiv de douã zile. Este legalã decizia societãþii comerciale privind emiterea de obligaþiuni? Motivaþi soluþia aleasã. 242. prin care acþionarii împuternicesc alþi acþionari sã voteze în locul lor.504 TESTE GRILÃ. Drept comercial – experþi contabili din activ. reprezentantul deþinãtorilor de obligaþiuni a cerut sã se consemneze în procesul-verbal cã se opune conversiei obligaþiunilor în acþiuni ºi cã el contestã decizia AGA deoarece nu i s-a permis sã voteze. 250. La data de 13 martie 2005 o societate pe acþiuni a decis emiterea a 70 obligaþiuni de 50. care va fi valoarea totalã a obligaþiunilor ce se vor obþine? Motivaþi soluþia aleasã. Când o persoanã deþine acþiuni la purtãtor ce va trebui sã facã pentru a-ºi exercita dreptul de vot în adunarea generalã a acþionarilor? 243. . Este întemeiatã pretenþia sa? Motivaþi soluþia aleasã.. 247. Prin ce mijloace se face convocarea acþiunilor când toate acþiunile sunt nominative? Motivaþi soluþia aleasã. cu cvorumul cerut de lege.000 fiecare.000 lei ºi 100 obligaþiuni de 75. 251. În ce constã dreptul la expertizã al acþionarilor unei societãþi pe acþiuni? 248. subscriitorul? Motivaþi soluþia aleasã.. Dacã în actul constitutiv se precizeazã cã termenul de depunere al procurilor speciale. Dacã se supun conversiei 100 de acþiuni a câte 50.000 lei. iar în convocator se precizeazã un termen mai scurt. Este legalã o astfel de revenire asupra primei hotãrâri? Motivaþi soluþia aleasã. ce sumã va trebui sã verse de la început A. este de cinci zile înainte de data la care va avea loc adunarea generalã. 246. Cum se stabileºte care sunt acþionarii îndreptãþiþi sã încaseze dividende? 244. În cadrul adunãrii generale. ci sã-ºi continue activitatea.M. dupã o lunã. Ce date trebuie sã conþinã în mod obligatoriu convocarea acþionarilor la adunarea generalã? Motivaþi soluþia aleasã.500 lei fiecare. Subscriind 10 obligaþiuni în valoare de 7. care este termenul valabil? 245.

Care societãþi comerciale au obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României.M. Cu cât timp înainte de ziua stabilitã pentru ºedinþa adunãrii generale administratorii trebuie sã prezinte cenzorilor sau auditorilor financiari situaþia financiarã anualã pentru exerciþiul financiar precedent. 253. Drept comercial – experþi contabili 505 252. 259. a unui anunþ prin care se confirmã depunerea situaþiilor financiare anuale la oficiul registrului comerþului ºi Ministerul Finanþelor? 258. În cadrul cãrei forme de societate comercialã administrarea este încredinþatã unuia sau mai multor asociaþi comanditaþi? Motivaþi soluþia aleasã. Este întemeiatã pretenþia lui A. Cum se constituie fondul de rezervã al unei societãþi pe acþiuni? Motivaþi soluþia aleasã.M. tranzacþionate pe o piaþã reglementatã? Motivaþi soluþia aleasã. Partea a IV-a. precum ºi la Ministerul Finanþelor? Motivaþi soluþia aleasã. însoþitã de raportul lor ºi de documentele justificative? 255. .? Motivaþia soluþia aleasã. pe cheltuiala societãþii ºi prin grija oficiului registrului comerþului. Ce documente trebuie sã rãmânã depuse la sediul societãþii ºi la cel al sucursalelor în cele 15 zile ce preced adunarea generalã.. Care registre ale societãþilor pe acþiuni se pot þine manual sau în sistem computerizat? 260. Obligatarul A. constatând cã s-au distribuit dividendele de cãtre societatea emitentã. a solicitat administratorului sã i se plãteascã ºi lui dividendele. 256. prezentând ca dovadã obligaþiunea ce o deþinea a cãrei scadenþã se împlinise.TESTE GRILÃ.. 254.. Ce documente trebuie sã depunã administratorii în termen de 15 zile de la data adunãrii generale la oficiul registrului comerþului. Este suficientã evidenþa în registrul acþionarilor a valorilor mobiliare emise de o societate deþinutã public. pentru a fi consultate de acþionari? Motivaþi soluþia aleasã. 257.

potrivit legii. 2. Anomalia – ca termen în normele de audit – reprezintã: a) o informaþie contabilã sau financiarã inexactã. Auditul situaþiilor financiare reprezintã: a) o opinie responsabilã cu privire la situaþiile financiare.. c) o informaþie modificatã ca urmare a unor interese. potrivit normelor emise de Ministerul Finanþelor. a patrimoniului întreprinderii. 4. 5. Prin audit. prin raportarea la un criteriu de calitate. ca urmare a unor erori sau fraude. c) exprimarea unei opinii profesioniste asupra regularitãþii ºi sinceritãþii contabilitãþii. b) toate activele au fost înregistrate. b) o informaþie financiarã incorectã. Exhaustivitatea – ca termen în normele de audit – reprezintã: a) toate faptele importante au fost menþionate. în vederea exprimãrii unei opinii motivate prin raportarea la un referenþial contabil identificat. în vederea exprimãrii unei opinii responsabile ºi independente. b) þinerea corectã ºi la timp a contabilitãþii. Audit financiar – experþi contabili 4.. b) examinarea efectuatã de un profesionist competent ºi independent asupra situaþiilor financiare. Obiectivele auditului intern constau în: a) gestionarea corectã. insuficientã sau omisã. c) o îmbinare între auditul extern ºi cel intern. c) toate activele. datoriile.506 TESTE GRILÃ. precum ºi între auditul statutar ºi cel contractual. b) exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a contabilitãþii. în general. se înþelege: a) examinarea profesionalã a unei informaþii. Disciplina: AUDIT FINANCIAR 1. 3. . tranzacþiile sau evenimentele au fost înregistrate ºi toate faptele importante au fost menþionate.

b) imaginea fidelã. clarã ºi completã a înregistrãrilor în contabilitate ºi a rezultatelor obþinute de întreprindere. în mod spontan sau ca rãspuns la întrebãrile (chestionarele) puse de auditor. b) contabilizarea în perioada corespunzãtoare. c) declaraþii fãcute de cenzorii societãþii. 6. urmãrindu-se respectarea independenþei exerciþiilor.TESTE GRILÃ. clarã ºi completã a poziþiei ºi situaþiei financiare. dar nu absolutã. precum ºi a rezultatelor obþinute de întreprindere. b) asigurarea cã nu sunt anomalii în situaþiile financiare. Evaluarea – ca termen în normele de audit – reprezintã: a) înregistrarea unui activ sau a unui pasiv la costul sãu istoric. 7. c) satisfacþia auditorului referitoare la fiabilitatea unei declaraþii. . clarã ºi completã în contabilitate a obligaþiilor faþã de stat. Audit financiar – experþi contabili 507 c) validitatea ºi corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea întreprinderii. Criteriul corectei înregistrãri în contabilitate ºi al corectei prezentãri în situaþiile financiare presupune: a) respectarea întocmai a normelor emise de Ministerul Finanþelor.. c) corecta determinare a rezultatelor financiare. 10. Asigurarea rezonabilã – ca termen în normele de audit – reprezintã: a) asigurarea ridicatã. b) înregistrarea unui activ sau a unui pasiv la valoarea sa de inventar. Declaraþii ale direcþiunii înseamnã: a) declaraþii fãcute de personalul financiar-contabil. b) declaraþii fãcute de cãtre direcþiune auditorului în cursul unui audit.. cã informaþiile verificate nu conþin anomalii semnificative. 8. c) înregistrarea unui activ la costul de achiziþie. c) imaginea fidelã. Obiectivele auditului extern – misiune de bazã – constau în: a) reflectarea fidelã. 9.

b) eroarea minimã acceptatã de auditor. c) norme legale. în baza legii. c) eroarea medie acceptatã de auditor în cadrul sondajului efectuat. Normele de referinþã ale auditului financiar sunt: a) norme fiscale. 12.. c) sunt respectate toate normele contabile. fiscale ºi financiare emise de Ministerul Finanþelor. Pentru a putea sã se pronunþe cu privire la imaginea fidelã. b) limitãri ale misiunii de audit. Normele de audit financiar sunt emise de: a) Ministerul Finanþelor ºi se aprobã prin ordin al ministrului.. auditorul trebuie sã se asigure cã urmãtoarele criterii în þinerea contabilitãþii sunt respectate: a) toate informaþiile prezentate prin situaþiile financiare sã poatã fi justificate ºi verificate.508 TESTE GRILÃ. 14. b) norme de audit. c) absenþa controlului intern. Deficienþe majore în auditul statutar reprezintã: a) insuficienþe ale controlului intern care pot avea repercusiuni semnificative asupra situaþiilor financiare. . c) autoritatea profesionalã prevãzutã de lege. Audit financiar – experþi contabili 11. 16. b) Ministerul Finanþelor ºi se aprobã prin hotãrâre de Guvern. b) toate operaþiile care privesc întreprinderea sunt înregistrate în contabilitatea analiticã ºi sinteticã. Eroarea tolerabilã este: a) eroarea maximalã pe care auditorul poate sã o accepte pentru a trage concluzia cã rezultatele sondajului au atins obiectivul de audit fixat. Întinderea lucrãrilor de audit reprezintã: a) diligenþele efectuate de auditor ºi limitate de cãtre conducerea societãþii. 15. 13.

17. b) termen utilizat pentru a exprima importanþa unei date contabile. Semnificativ – ca termen în normele de audit – înseamnã: a) termen utilizat pentru a exprima valoarea absolutã a unei informaþii din situaþiile financiare. Expert – ca termen folosit în normele de audit – înseamnã: a) o persoanã fizicã sau juridicã ce posedã competenþele.. în circumstanþe precise. c) diligenþele efectuate fãrã a putea fi atins obiectivul auditului. c) pregãtirea ireproºabilã. Serviciile conexe se referã la: a) examenele limitate. altul decât contabilitatea ºi auditul. 19. cunoºtinþele ºi o experienþã într-un domeniu. . b) riscuri survenite pe parcursul desfãºurãrii misiunii de audit. Riscurile avute în vedere la determinarea pragului de semnificaþie pot fi: a) riscuri generale legate de întreprindere. unei informaþii sau unei iregularitãþi cuprinsã în situaþiile financiare. b) examenele pe bazã de proceduri convenite ºi misiuni de compilare.. b) independenþa. c) o persoanã care posedã multã experienþã în audit. c) termen utilizat pentru a exprima rezultatul contabil.TESTE GRILÃ. Audit financiar – experþi contabili 509 b) diligenþele apreciate ca fiind necesare. pentru atingerea obiectivului auditului. c) riscul de faliment. 21. b) o persoanã sau un cabinet care posedã experienþã în contabilitate. c) examene limitate. 20. examenele pe bazã de proceduri convenite ºi misiuni de compilare. Principiul fundamental pe care se întemeiazã regulile de eticã în activitatea de audit este: a) corectitudinea. 18.

26. b) exprimã o asigurare rezonabilã. b) foi de lucru ºi chestionare privind descrierea întreprinderii ºi a activitãþii ei. 24. Dosarele de lucru sunt: a) proprietatea auditorului. c) nu sunt în proprietate mixtã. c) analiza conturilor anuale. c) egal celui furnizat printr-un audit. c) examenul conturilor anuale. Dosarul exerciþiului conþine informaþii ºi documente privind: a) contractul de prestãri încheiat cu clientul. Procedeele ºi tehnicile de audit utilizate pentru obþinerea elementelor probante privesc: a) controlul asupra pieselor justificate ºi control de fond. Nivelul de asigurare furnizat printr-un examen limitat este: a) inferior celui furnizat printr-un audit. 28. b) proprietatea societãþii auditate.. b) planificarea misiunii.. 27. c) organigrama. Dosarul permanent conþine: a) un curriculum vitae al expertului contabil. . b) superior celui furnizat printr-un audit. 23. 25. Elemente de bazã ale raportului de audit: a) raportul fãrã rezerve prezentat filialelor Corpului ºi conducerii firmei. b) controlul de gestiune asupra principalelor operaþii ale firmei.510 TESTE GRILÃ. auditorul: a) nu exprimã nicio asigurare. Audit financiar – experþi contabili 22. În misiunile de proceduri convenite. c) exprimã o minimã asigurare.

c) numai fapte petrecute dupã depunerea bilanþului. Succesiunea lucrãrilor într-o misiune de audit de bazã cuprinde: a) depunerea jurãmântului. Ce tipuri de opinie recunoaºteþi: a) opinie fãrã rezerve. însã cu menþiuni speciale în anexã. c) informaþii din mass-media. b) elemente probante insuficiente. b) o inexactitate involuntarã. Termenul de eroare în audit semnificã: a) o deturnare a activelor.. . dar care are drept consecinþã obþinerea de informaþii false. b) fapte petrecute dupã data de 31 martie a anului viitor. 30. Termenul de fraudã în audit semnificã: a) un act voluntar emis de una sau mai multe persoane din conducere. 31. 32.. b) opinie fãrã rezerve. 33. c) refuz limitat de certificare. c) cuprinsul raportului. 34. salariaþi sau terþi. Audit financiar – experþi contabili 511 b) titlul. Evenimentele posterioare închiderii exerciþiului se referã la: a) fapte petrecute pânã la data raportului de audit. conþinutã în situaþiile financiare. c) o falsificare a documentelor. c) o încãlcare a normelor legale definitã ca atare prin legea penalã. b) acceptarea mandatului (misiunii). c) legãtura cu Administraþia financiarã. Circumstanþe sau evenimente care indicã riscul de fraudã sau de eroare sunt: a) aspecte privind integritatea sau competenþa conducerii. care conduce la situaþii financiare eronate. 29. b) un act involuntar.TESTE GRILÃ.

c) cele care nu conþin riscuri de eroare. Audit financiar – experþi contabili 35. c) informaþii obþinute de auditor prin controalele proprii. c) în oricare din situaþiile de la lit. b) volumul afacerilor totale. b) angajat al întreprinderii-client sau salariat al acesteia. 40. Conturile semnificative sunt: a) cele care conþin riscuri de eroare semnificative. Programul de lucru defineºte: a) data începerii misiunii de audit. b) cele care conþin riscuri de eroare mici. care au un caracter obligatoriu ºi care se aplicã în realizarea unei misiuni de audit sau de servicii conexe. Elementele de referinþã în determinarea pragului de semnificaþie pot fi: a) capitalurile proprii. c) natura. a) ºi b). 38. .. b) ansamblul de norme stabilite de Ministerul Finanþelor. 39. Elementele probante sunt: a) documente pe care se sprijinã opinia de audit. 36.512 TESTE GRILÃ. 37. În cazul utilizãrii în audit a lucrãrilor unui expert. Normele naþionale de audit reprezintã: a) un ansamblu de norme de audit stabilite prin lege sau de cãtre un organism profesional competent la nivel naþional. c) impozitul pe profit. calendarul ºi întinderea lucrãrilor necesare pentru punerea în aplicare a planului de audit.. b) informaþii care dau contabilitãþii un caracter probant. b) data încheierii misiunii de audit. c) normele legale privind activitatea cenzorilor (auditorilor statutari) ºi cele referitoare la auditul contractual. acesta poate fi: a) angajat de auditor sau salariat al auditorului.

Riscul de nedescoperire este: a) o componentã a riscului de audit. Audit financiar – experþi contabili 513 41. b) o noþiune contabilã. 43. Analiza sistemului contabil ºi de control intern se face folosind urmãtoarele tehnici: . Prin „situaþii financiare în audit” se înþelege: a) conturile anuale. Dacã suma totalã a anomaliilor necorectatã tinde sã depãºeascã pragul de semnificaþie fixat: a) auditorul va pune în aplicare proceduri suplimentare de audit.. c) contabilitatea de gestiune ºi contabilitatea financiarã. 44. Incertitudini grave ºi multiple pot conduce auditorul la: a) formularea unor rezerve. 45. c) evaluarea iniþialã. c) opinie cu rezerve sau opinie defavorabilã.TESTE GRILÃ. Evaluarea riscului legat de control se face în douã etape: a) evaluarea preliminarã. c) modificã pragul de semnificaþie. b) va emite o opinie cu rezerve. b) contabilitatea financiarã. c) imposibilitatea exprimãrii unor opinii. 47.. b) evaluarea intermediarã. b) introducerea unui paragraf de observaþii. b) formularea unei opinii defavorabile. 46. 42. c) un risc legat de control. Dezacordul cu conducerea întreprinderii asupra principiilor contabile poate conduce la: a) imposibilitatea exprimãrii unei opinii.

48. b) verificarea înregistrãrilor contabile.. Riscurile inerente ºi cele legate de control se evalueazã: a) separat. c) graficul de circulaþie al documentelor din contabilitatea unei întreprinderi. c) nu existã. 52. b) mai mulþi auditori care se asociazã pentru efectuarea unui audit. Prin „cabinet de audit” se înþelege: a) o societate sau altã entitate care furnizeazã servicii de audit. indiferent care sunt tehnicile ºi procedurile folosite de auditor. c) controale inopinate. b) o mãsurã suplimentarã de control al lucrãrilor.. Elaborarea unui plan al misiunii de audit este: a) o obligaþie. Audit financiar – experþi contabili a) descrieri narative ºi chestionare. b) împreunã. c) o necesitate. b) ansamblul de proceduri ºi documente prevãzute prin legislaþia financiar-contabilã. c) persoane fizice sau juridice care au ca obiect de activitate auditul financiar.514 TESTE GRILÃ. Riscul de nedetectare: a) poate fi eliminat în totalitate. b) nu poate fi eliminat în totalitate. . 51. pentru a asigura cã auditul se va realiza de o manierã eficientã. c) nu se evalueazã deloc. 49. 50. Sistemul contabil reprezintã: a) ansamblul de proceduri ºi documente ale unei entitãþi economice sau sociale care permit tratarea tranzacþiilor în scopul înregistrãrii în conturi.

c) de trei tipuri. 56. 57. Programul de lucru este: a) un instrument de realizare a planului misiunii de audit. c) când auditorul considerã necesar. . b) la începutul oricãrei misiuni de audit. calendarul ºi întinderea procedurilor de audit ºi evalueazã efectul anomaliilor. c) informaþii a cãror omisiune sau inexactitate este susceptibilã de a influenþa deciziile utilizatorilor situaþiilor financiare. c) un instrument prin care se stabilesc onorariile.TESTE GRILÃ.. 54. Audit financiar – experþi contabili 515 53. b) conturi ºi operaþiuni care au solduri sau rulaje superioare pragului de semnificaþie.. b) o lucrare facultativã. 55. Elementele probante desemneazã: a) informaþiile obþinute de auditor pentru a ajunge la concluzii pe care sã se bazeze opinia sa. Testele de procedurã sunt: a) toate testele efectuate de auditor. b) testele care permit sã se obþinã elemente probante asupra eficacitãþii conceperii ºi funcþionãrii sistemelor contabile ºi controlului intern. „Controalele substantive” sunt: a) de douã tipuri. b) de cinci tipuri. c) testele asupra controlului intern al întreprinderii. b) orice fel de informaþii. c) numai informaþii statistice. Caracter semnificativ într-o misiune de audit reprezintã: a) secþiunile cu cea mai mare pondere în bilanþul întreprinderii. 58. Pragul de semnificaþie trebuie fixat de auditor: a) când determinã natura.

. b) o firmã specializatã angajatã pentru verificarea procedurilor de control intern al entitãþii. atât din interiorul. c) controlul intern al entitãþii economice sau sociale. Audit financiar – experþi contabili 59. Cererea de informaþii constã în: a) procurarea de informaþii de la persoanele competente. Observarea în audit reprezintã: a) o operaþie care constã în examinarea unui proces sau a unei proceduri executate de alte persoane. c) o operaþiune de control.. 61. c) Standardele Internaþionale de Contabilitate. 60. 63. Referenþial (referinþã) contabil(ã) înseamnã: a) ansamblul de criterii utilizate pentru pregãtirea situaþiilor financiare care se aplicã la toate elementele importante. 64. Pãrþile legate reprezintã: a) întreprinderi asociate. Auditul intern este: a) un compartiment de control în cadrul entitãþilor economice sau sociale.516 TESTE GRILÃ. c) verificãri statistice. reprezintã: a) verificarea înregistrãrilor contabile. b) examinarea notelor contabile. cât ºi din exteriorul entitãþii. b) normele contabile emise de Ministerul Finanþelor. 62. Calculul. b) întreprinderi afiliate. . c) pãrþi în care una poate exercita un control sau o influenþã notabilã asupra celeilalte. b) verificarea corectitudinii aritmetice a documentelor justificative ºi a documentelor contabile sau a unor calcule distincte. c) controlul informaþiilor. în audit. b) procurarea oricãror informaþii.

Raportul. b) crearea unei rezerve legale. potrivit legii. Prin prag de semnificaþie. 66. Controlul de calitate asupra lucrãrilor de audit se organizeazã ºi se exercitã: a) de Ministerul Finanþelor. 67. Confirmarea conturilor de debitori reprezintã: a) confirmarea directã a sumelor de primit sau a sumelor care compun soldul conturilor respective. mãrimea unei sume peste care profesionistul contabil considerã cã o eroare. la elaborarea situaþiilor financiare. trebuie sã precizeze cã auditul a fost planificat ºi executat de o manierã care sã asigure în mod rezonabil cã în conturile anuale nu sunt anomalii semnificative. b) când se cere expres prin dispoziþii legale. de organismul profesional. b) de organele cu atribuþii de control financiar. c) de regulã. c) crearea unui fond cu destinaþie specialã. c) controlul conturilor. Audit financiar – experþi contabili 517 65. b) nivelul. a situaþiei financiare ºi a rezultatului. o inexactitate sau o omisiune poate afecta imaginea fidelã a patrimoniului. peste care acesta considerã cã o eroare. . c) o limitã a unei informaþii financiare. în cazul unei misiuni de audit de bazã. b) verificarea documentelor justificative. în urmãtoarele situaþii: a) când se cere expres prin Normele profesionale. se înþelege: a) nivelul cunoaºterii profesionistului. 69. 68. stabilitã pe baza normelor profesionale. a situaþiei financiare ºi a rezultatului...TESTE GRILÃ. Constituirea unui provizion pentru deprecierea stocurilor ºi producþiei în curs de execuþie reprezintã: a) o cheltuialã. c) în orice misiune de acest gen. o inexactitate sau o omisiune poate afecta imaginea fidelã a patrimoniului.

O misiune de audit de bazã la o întreprindere cotatã se planificã.. c) corecta evaluare a patrimoniului. Tehnicile de examinare a conturilor anuale se sprijinã pe: a) selecþionarea eºantionului. se organizeazã ºi se realizeazã potrivit: a) normelor profesionale emise de organismul profesional. b) limitarea întinderii lucrãrilor auditorului. b) preþul de cumpãrare + cheltuielile de transport aprovizionare + cheltuielile generale de administraþie + cheltuielile financiare. b) stabilirea indicatorilor de analizã financiarã ºi compararea lor cu cele ale exerciþiilor precedente ºi ale sectorului de activitate. 72. b) auditul trebuie sã fie liber de influenþe ºi prejudecãþi. Audit financiar – experþi contabili 70. Situaþiile în care un observator ar avea motive pentru a se îndoi de obiectivitatea unui auditor sunt: a) implicarea financiarã directã sau indirectã în activitãþile unui client. c) normelor legale din domeniul contabilitãþii. costul de achiziþie este egal cu: a) preþul de cumpãrare + taxele nerecuperabile + cheltuielile de transport aprovizionare + alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrare a bunului. conform reglementãrilor în vigoare.. 74. c) dezacord cu conducerea întreprinderii. 73. b) normelor profesionale emise de CNVM. c) preþul de cumpãrare + cheltuielile de încãrcare-descãrcare + taxele nedeductibile + cheltuielile financiare. 71. .518 TESTE GRILÃ. c) în activitatea desfãºuratã apare necesitatea ca auditul sã acþioneze în concordanþã cu codul eticii profesionale. În evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros. Precizaþi care din urmãtoarele afirmaþii reprezintã postulate ale teoriei auditului: a) existenþa unui control intern satisfãcãtor eliminã probabilitatea iregularitãþilor.

. c) evaluarea. 80. Ca obiectiv de audit se are în vedere: a) exhaustivitatea. b) exhaustivitate ºi separaþia dintre exerciþii. c) la mijlocul misiunii. note de recepþie a bunurilor. Auditorul trebuie sã aplice proceduri analitice: a) la începutul misiunii.TESTE GRILÃ. Ce obiective de audit sunt asociate reconcilierii soldurilor din balanþa de verificare cu registrul mijloacelor fixe: a) acurateþe ºi existenþã. în raport cu pragul de semnificaþie ales. sunt necesare auditãrii cheltuielilor: a) jurnal zilnic al cumpãrãrilor. . c) determinarea naturii ºi întinderii controalelor. Procedurile analitice constau în: a) analiza tendinþelor ºi ratiourilor semnificative. c) titluri de proprietate. 77. b) existenþa. b) de a materializa lucrãrile efectuate înaintea acceptãrii. 79. Fiºa de acceptare a mandatului are ca obiective: a) aprecieri cu privire la independenþa ºi la absenþa incompatibilitãþilor.. 76. c) drepturi ºi obligaþii. b) la sfârºitul auditului. Auditorul verificã dacã s-au creat provizioane adecvate pentru clienþii rãu-platnici. pentru a trage o concluzie generalã. 78. b) orice fel de analizã. precum ºi examene de coerenþã cu alte informaþii pertinente. Dintre urmãtoarele documente. c) analiza pe bazã de bilanþ. Audit financiar – experþi contabili 519 75. b) rapoarte independente de evaluare.

Pentru a putea sã se pronunþe cu privire la imaginea fidelã. drepturile ºi obligaþiile. b) o evaluare exactã a unei valori a unui element. c) o evaluare fãcutã de un expert. b) sunt respectate toate normele contabile. b) existenþei unui sistem informaþional. 84. . c) existenþei unor cifre comparative. c) capitalul social corespunde cu actele constitutive ale societãþii. b) evaluarea. prezentarea ºi evidenþierea. 83. separarea exerciþiilor. Aplicarea procedurilor analitice se sprijinã pe ipoteza: a) existenþei unor relaþii coerente între date ºi informaþii. auditorul trebuie sã se asigure cã urmãtoarele criterii în þinerea contabilitãþii sunt respectate: a) corecta evaluare ºi imputare în conturi. Raportul auditorului asupra misiunilor speciale de audit înseamnã: a) raport asupra unei rubrici din situaþiile financiare. în baza legii. Audit financiar – experþi contabili 81.. 86. evaluarea. c) þinerea corectã ºi la timp a contabilitãþii. 85. Obiectivul de audit – exhaustivitatea – în cazul capitalului constã în: a) toate drepturile ºi obligaþiile ce decurg din capital ºi rezerve sunt corect identificate. c) raport de gestiune. calculul unor provizioane pentru deprecierea creanþelor). fiscale ºi financiare emise de Ministerul Finanþelor.. existenþa. c) existenþa. b) raport asupra bilanþului contabil. b) toate modificãrile autorizate în capitalul social au fost înregistrate corespunzãtor în contabilitate. 82. O estimare contabilã înseamnã: a) o evaluare aproximativã a unei valori a unui element (de exemplu.520 TESTE GRILÃ. Obiectivele de audit esenþiale pentru trezorerie sunt: a) exhaustivitatea. drepturile ºi obligaþiile.

c) raport asupra contului de profit ºi pierdere. b) opiniei. Referirea la normele de audit în baza cãrora s-a efectuat auditul este prezentatã în Raportul de audit în paragraful: a) introductiv. Referirea la normele contabile avute în vedere la efectuarea lucrãrilor de audit financiar este prezentatã în Raportul de audit: . c) privind natura ºi întinderea lucrãrilor de audit. c) privind natura ºi întinderea lucrãrilor de audit.TESTE GRILÃ. c) una. Descrierea lucrãrilor de audit este sintetizatã în Raportul de audit în paragraful: a) introductiv. b) identificarea situaþiilor financiare auditate. 90. b) douã.. b) raport asupra situaþiilor financiare condensate (rezumate). 88. În câte forme se poate exprima opinia fãrã rezerve a auditorului într-un Raport de audit al situaþiilor financiare: a) patru. Raportul auditorului asupra misiunilor speciale de audit înseamnã: a) raport privind respectarea clauzelor contractuale. Paragraful de introducere al Raportului de audit trebuie sã conþinã: a) identificarea firmei de audit.. c) raport asupra unor componente ale situaþiilor financiare. 91. b) opiniei. b) raport asupra procedurilor convenite. 93. 89. 92. c) identificarea bilanþului ºi a contului de profit ºi pierdere auditate. Raportul auditorului asupra misiunilor speciale de audit înseamnã: a) raport de verificare ºi certificare a situaþiilor financiare. Audit financiar – experþi contabili 521 87.

. dar cu un paragraf de observaþii. Raportul de audit asupra situaþiilor financiare ale unei societãþi comerciale are rolul de: a) instrument de comunicare cu acþionarii pentru decizii economice ºi cu ceilalþi utilizatori ai situaþiilor financiare. b) document prevãzut expres prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. b) examenul cu privire la independenþa ºi la absenþa incompatibilitãþilor. c) studierea prealabilã a reglementãrilor emise de Camera Auditorilor Financiari. 98. c) auditorul se aflã în imposibilitatea exprimãrii unei opinii. Audit financiar – experþi contabili a) în partea finalã a Raportului de audit. b) cu rezerve. c) instrument de protejare a patrimoniului societãþii comerciale auditate. 94.. Dacã nu a participat la inventarierea anualã a stocurilor la societateaclient ºi nici nu a putut aplica metode alternative de control. b) în paragraful referitor la natura ºi întinderea lucrãrilor de audit. auditorul trebuie sã contacteze auditorul anterior (sau cenzorii societãþii): a) în etapa de acceptare a mandatului ºi contactarea lucrãrilor de audit. c) în paragraful opiniei. Opinia fãrã rezerve. Printre acþiunile ce trebuie întreprinse de auditor pentru fundamentarea deciziei de a accepta un client de audit se numãrã: a) negocierea încheierii contractului de audit. 95.522 TESTE GRILÃ. c) când auditorul face constatãri pe care þine neapãrat sã le introducã în raport. se formuleazã: a) când apar elemente care nu afecteazã opinia auditorului. În cazul unui client nou. auditorul va exprima o opinie: a) defavorabilã. 97. . 96. 94/2001. b) când deficienþele nu sunt semnificative.

b) total. Care din urmãtoarele exprimãri sunt incorecte: a) auditul intern este un compartiment de control din cadrul entitãþii care are ca obiectiv de bazã verificarea eficacitãþii sistemului contabil ºi a sistemului de control intern. b) una. Audit financiar – experþi contabili 523 b) pe parcursul desfãºurãrii lucrãrilor de audit. b) verificarea eficacitãþii sistemului contabil ºi a sistemului de control intern se poate realiza prin auditori interni sau prin contractarea unui auditor extern. Obiectivul unei misiuni de audit de bazã este: a) de a permite auditorului sã exprime o opinie potrivit cãreia situaþiile financiare au fost stabilite în toate aspectele lor semnificative conform unei referinþe contabile identificate.. Când nu se poate sprijini pe controlul intern din societatea-client.TESTE GRILÃ. 101. Câte tipuri de opinie se pot prezenta într-un Raport de audit asupra situaþiilor financiare ale unei entitãþi: a) patru. 99. 100. c) general ºi total. c) cinci. c) auditorii interni dintr-o entitate (toþi sau numai ºeful acestora) trebuie sã fie membri ai Camerei Auditorilor Financiari. auditorul va elabora un program propriu de control: a) extins. c) nu este necesar un asemenea contact. c) douã: „imaginea fidelã” sau „prezintã în mod sincer…”. . Câte tipuri de opinie se pot prezenta în cazul auditului asupra situaþiilor financiare ale unei entitãþi: a) patru. 103.. dar prin sondaj. b) una. 102.

Enumeraþi ce înseamnã evenimente posterioare închiderii exerciþiului: a) fapte petrecute dupã 31 decembrie a anului respectiv.. Normele de referinþã în auditul financiar sunt: a) norme contabile ºi norme de audit. Ce înseamnã auditul financiar: a) o opinie responsabilã ºi motivatã asupra situaþiilor financiare. . Dacã se utilizeazã lucrãrile unui expert pentru definitivarea unui audit. 104. c) norme deontologice. a) ºi b). 105. b) angajat al întreprinderii-client al acesteia. 106. b) norme legale. c) de a permite auditorului sã exprime o opinie potrivit cãreia toþi utilizatorii situaþiilor financiare sã poatã lua decizii corecte pe baza informaþiilor cuprinse în acestea. b) fapte petrecute dupã data raportului de audit. norme contabile ºi norme de audit. 108.. 107. Care conturi sunt semnificative: a) cele care conþin riscuri de eroare semnificative. dar înaintea publicãrii situaþiilor financiare. b) cele care conþin riscuri de eroare mici. în vederea exprimãrii unei opinii motivate asupra unei informaþii contabile. Audit financiar – experþi contabili b) de a permite auditorului sã exprime o opinie potrivit cãreia situaþiile financiare sunt sincere ºi corecte în raport cu reglementãrile în vigoare. b) examinarea efectuatã de un profesionist competent ºi independent. acesta poate fi: a) angajat de auditor sau salariat al auditorului. c) o îmbinare între auditul contractual ºi cel legal. norme contabile ºi norme de audit. c) în oricare din situaþiile de la lit. c) cele care nu conþin riscuri de eroare.524 TESTE GRILÃ. c) fapte petrecute dupã publicarea situaþiilor financiare.

Furnizarea unei baze rezonabile pentru opinie este prezentatã în Raportul de audit în paragraful: a) privind natura ºi întinderea lucrãrilor de audit. 111. b) onorarii de audit sub nivelul pieþei. Audit financiar – experþi contabili 525 109. 113. 110. c) precizarea cã este un audit independent. b) în timpul inventarierii. c) efectuarea auditului pe o perioadã mai mare de 5 ani la acelaºi client. c) în paragraful introductiv.TESTE GRILÃ. 114. c) dupã inventariere. . Paragraful de introducere al Raportului de audit trebuie sã conþinã: a) identificarea responsabilitãþilor.. Paragraful de observaþii se situeazã de regulã: a) dupã paragraful de opinie. Când se verificã conþinutul procedurilor de inventariere: a) înainte de inventariere.. b) o firmã specializatã angajatã pentru verificarea procedurilor de control intern ale entitãþii. b) privind opinia. b) înaintea paragrafului de opinie. c) dupã paragraful opiniei. c) control intern al entitãþii economice sau sociale. 112. Care sunt situaþiile în care un observator ar avea motive pentru a se îndoi de obiectivitatea unui auditor: a) relaþii familiale cu directorul întreprinderii-client. Ce este auditul intern: a) un control asupra modului de respectare a procedurilor de control intern. b) identificarea bilanþului auditat.

. având incidenþã semnificativã asupra situaþiilor financiare conduce auditorul la a formula: a) o opinie cu rezerve. auditorul va exprima o opinie: a) defavorabilã. b) în etapa de acceptare a mandatului ºi contractarea lucrãrilor de audit. Când controlul intern al societãþii-client permite un grad rezonabil de asigurare cã înregistrãrile contabile ale tranzacþiilor sunt fiabile. Audit financiar – experþi contabili 115. 116. auditorul trebuie sã contacteze auditorul anterior (sau cenzorii societãþii): a) înainte de începerea lucrãrilor de audit. c) o opinie fãrã rezerve dar cu un paragraf de observaþii. b) favorabilã. c) de a da garanþie Ministerului Finanþelor cã situaþiile financiare sunt corect întocmite. c) pe parcursul lucrãrilor de audit. Dezacordul cu conducerea întreprinderii. Dacã nu a participat la inventarierea anualã a stocurilor la societateaclient.. b) de a proteja activele societãþii auditate. Raportul de audit asupra situaþiilor financiare are rolul: a) de confirmare a încrederii în situaþiile financiare prezentate. 118. b) dupã paragraful de opinie. . În cazul unui client nou. 119. c) stabilit de auditor în funcþie ºi de alte informaþii. 117. dar cu un paragraf de observaþii. 120. b) o opinie defavorabilã. c) cu rezerve sau se aflã în imposibilitatea de a emite o opinie. Rezervele care însoþesc opinia auditorului se prezintã: a) înaintea paragrafului de opinie. programul de control al auditorului va fi: a) bazat pe sondaje. c) în paragraful privind natura ºi întinderea lucrãrilor de audit.526 TESTE GRILÃ. b) restrâns.

c) calcule ºi analize. b) continuitatea. Asigurarea datã utilizatorilor situaþiilor financiare auditate este o asigurare: a) totalã. probabil prin proceduri analitice. În normele de audit se foloseºte termenul semnificativ. dar nu absolutã. c) ridicatã. 123. b) ridicatã. b) contul poate fi verificat cu cheltuieli extrem de mici. c) termen utilizat pentru a exprima rezultatul contabil. Care este numãrul de etape (paºi) ce trebuie parcurºi în procedura de aplicare a pragului de semnificaþie în auditul situaþiilor financiare? . c) cea mai mare parte a soldului contului a rãmas neschimbat din anul precedent ºi nu este nevoie sã fie auditat. b) termen utilizat pentru a exprima importanþa unei date contabile cuprinse în situaþiile financiare. 125. Caracteristicile calitative ale situaþiilor financiare sunt: a) inteligibilitatea. c) prudenþa. Ce reprezintã acesta: a) termen utilizat pentru a exprima valoarea absolutã a unei informaþii din situaþiile financiare. Pentru obþinerea elementelor probante. 122. Audit financiar – experþi contabili 527 121.. b) sondaje. Ce semnificaþie are o eroare tolerabilã nulã sau micã: a) contul poate fi auditat în întregime cu cheltuieli mici ºi nu se aºteaptã descoperirea niciunei erori. 126.TESTE GRILÃ.. ce procedee ºi tehnici de audit se utilizeazã: a) control asupra pieselor justificate ºi control de fond. 124.

000.000 dintr-un eºantion de 80. 130. c) 7. b) documente justificative. La selectarea eºantionului auditorul are în vedere ca: a) acesta sã fie reprezentativ. c) elementele care sunt stabilite de auditor încã din faza de planificare a lucrãrilor de audit. c) acesta sã aibã o talie corespunzãtoare. b) elementele care sunt supuse verificãrii integrale de cãtre auditor.528 TESTE GRILÃ. sondajele pe care le realizeazã auditorul pot fi: a) sondaje statistice ºi nestatistice.000.000. b) sondaje asupra atribuþiilor ºi sondaje asupra valorilor. b) acesta sã conþinã toate elementele-cheie. Elementele-cheie dintr-o mulþime sunt: a) elementele care – fie datoritã naturii. 131.. 128. În cursul auditãrii contului de vânzãri aþi constatat un numãr de erori în valoare netã de 10. 129. b) 125.. 127.000. În funcþie de natura lor. c) 250. . c) surse interne ºi surse externe. b) 5.000 extras dintr-o populaþie de 800. Care este eroarea totalã care o veþi reþine. fie datoritã valorii lor – prezintã riscuri. Elementele probante reprezintã informaþii care au la bazã: a) numai documente justificative ºi documente contabile. documente contabile ºi alte surse. c) sondaje asupra elementelor-cheie ºi sondaje asupra mulþimilor. ºtiind cã eroarea de eºantionare aþi apreciat-o la 25%? a) 300. Audit financiar – experþi contabili a) 3.

cu conducerea executivã ºi cu consiliul de administraþie. 136. b) controlul intern are ca obiectiv detectarea cazurilor de abatere de la normele legale. 135. Independenþa auditorului intern presupune: a) independenþa faþã de celelalte structuri de conducere ºi de execuþie. c) controlul intern are ca obiectiv punerea la dispoziþia consiliului de administraþie a informaþiilor necesare pentru stabilirea mãsurilor de prevenire a fraudelor. în general. b) scopul fundamental al auditului financiar. ce obiective de audit identificaþi: a) drepturi ºi obligaþii ºi evaluarea. 134. . Audit financiar – experþi contabili 529 132. iar auditul intern se realizeazã numai de un auditor financiar persoanã fizicã sau juridicã. complete ºi oportune structurilor implicate în luarea deciziilor ºi utilizatorilor externi.. c) controlul intern se realizeazã de personalul entitãþii. iar auditul intern se referã la controlul procedurilor respective. relevante. c) definitivã auditului extern. b) ambele se referã la aceeaºi structurã organizatoricã a entitãþii.. Care este relaþia dintre controlul intern ºi auditul intern? a) controlul intern se referã la existenþa ºi aplicarea procedurilor. c) dreptul de a comunica cu personalul. 133. b) independenþa faþã de activitãþile auditate ºi de activitãþile pe care le implicã în mod curent controlul intern. Exprimarea unei opinii motivate potrivit cãreia situaþiile financiare au fost stabilite în toate aspectele lor semnificative conform unei referinþe contabile identificate constituie: a) obiectul unei misiuni de audit de bazã.TESTE GRILÃ. Care dintre urmãtoarele afirmaþii este exactã: a) controlul intern are ca obiectiv furnizarea unor informaþii credibile. Când se verificã respectarea principiilor contabile în ce priveºte capitalurile proprii.

c) numai existenþa. La verificarea conturilor de trezorerie.530 TESTE GRILÃ. ce fel de sold trebuie sã gãsiþi la contul de viramente interne la 31 decembrie: a) debitor. Când verificaþi cheltuielile cu întreþinerea ºi reparaþiile la imobilizãrile corporale vã asiguraþi: a) de corecta contabilizare la conturile de imobilizãri sau la conturile de cheltuieli ale perioadei. Când verificaþi fundamentarea provizioanelor la sfârºit de an aveþi în vedere: a) modul de calcul ºi conformitatea cu contractele ºi/sau textele legale.. Controlul fizic al imobilizãrilor corporale presupune: a) verificarea modului în care s-a efectuat inventarierea. b) deductibilitatea. b) planul de amortizare contabilã e diferit de planul de amortizare fiscalã. 139. b) inspecþia imobilizãrilor corporale. c) fãrã sold. . c) cã cheltuielile sunt reale ºi se justificã cu documente legale. 137. Audit financiar – experþi contabili b) drepturi ºi obligaþii ºi existenþa. 138.. c) o ieºire viitoare de resurse. 141. 140. c) au fost corect aplicate normele de amortizare prevãzute în reglementãrile în vigoare. b) de corecta contabilizare la conturile de cheltuieli pe bazã de documente justificative. Când verificaþi amortizarea imobilizãrilor corporale vã asiguraþi cã: a) planul de amortizare este acelaºi ca în anul precedent. b) creditor. c) existenþa concordanþei între registrul imobilizãrilor corporale ºi contabilitate.

.....000 lei preþul de cumpãrare al construcþiei .......... a achiziþionat la 1 iulie 2003 un ansamblu imobiliar spre renovare ºi a efectuat urmãtoarele cheltuieli: preþul de cumpãrare al terenului ..... opinia va fi: a) fãrã rezerve...........500 lei (din care TVA 240 lei) .................. 145.......... 146....................000 lei taxe de înregistrare ... 1.... c) risc de nedetectare....... b) risc de audit............................. Societatea Stirex SA.000 lei alte cheltuieli cu actele...... c) procedaþi la extinderea controlului................... Audit financiar – experþi contabili 531 142..... 143...... 144.... Dacã aþi constatat incertitudini care însã nu afecteazã în mod semnificativ situaþiile financiare.. c) controlul tuturor aprovizionãrilor din ultimele 15 zile ale exerciþiului... b) verificarea documentelor ultimelor aprovizionãri identificate în inventarul fizic.......... auditatã de dumneavoastrã..... 30...... Imaginea fidelã este: a) o consecinþã a regularitãþii ºi sinceritãþii conturilor............... c) un criteriu de apreciere a situaþiilor financiare.. Posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de tranzacþii sã comporte erori semnificative datorate insuficienþei controlului intern reprezintã: a) risc inerent. 12...... b) o condiþie pentru a emite o opinie fãrã rezerve........ 125. 800 lei onorarii notar .......... Când efectuaþi controlul separãrii exerciþiilor în contabilitatea stocurilor procedaþi la: a) inventarierea la 31 decembrie..... dar cu un paragraf de observaþii.TESTE GRILÃ........................ b) fãrã rezerve.......

..... cã stocul la 1 decembrie a fost de 500 unitãþi a 10. 1.532 TESTE GRILÃ......000 lei..... Care este valoarea stocului la 31 decembrie cunoscând cã întreprinderea foloseºte metoda FIFO... Care este suma corectã ce trebuia contabilizatã în cheltuielile perioadei? a) 7............ 3.. c) 6.... Reluând datele din întrebarea 146.500....000 lei ºi la construcþii 125..........000 lei.095 lei..000 lei fiecare ºi cã în 20 decembrie au ieºit 400 unitãþi: a) 7.013 lei.... 147........000 lei... 148. Audit financiar – experþi contabili comisioane .. 149.....200.......000 lei (din care TVA 13.......... b) 37...095 lei. c) 85.... cã în 10 decembrie s-au cumpãrat 500 unitãþi a 12...082 lei. b) 212... c) 203. 85....800 lei (din care TVA 290 lei) cheltuieli arhitecþi .... În calitate de auditor al întreprinderii Omega SA aþi constatat cã la 31 decembrie stocul la produsul X este contabilizat pentru 6.000.......800 lei...........700 lei........000 lei.....600...... Reluând datele din întrebarea 146.. la terenuri 30... care este suma care trebuia contabilizatã în contul „Construcþii”? a) 207..............000 lei fiecare.000 lei.500 lei) Societatea a înregistrat în cheltuielile perioadei suma de 90.600 lei (din care TVA 575 lei) cheltuieli renovare ..000 lei. b) 0 lei......................... care este suma ce trebuie contabilizatã în contul „Terenuri”? a) 33...000 lei........ c) 42.... ..295 lei. b) 6.......

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

533

150. Aþi constatat cã în costurile de transformare a stocurilor întreprinderea auditatã a cuprins suma de 30.000.000 lei reprezentând costurile unui împrumut aferent stocurilor. Cum reþineþi aceastã constatare cunoscând cã, potrivit Standardelor Internaþionale de Contabilitate, integrarea costurilor aferente împrumuturilor în costul de transformare a stocurilor este: a) obligatorie; b) opþionalã; c) interzisã. 151. La auditul stocurilor aveþi în vedere cã, potrivit IAS 2, nu fac parte din costul stocului unui produs: a) valoarea deºeurilor rezultate din fabricarea produsului respectiv; b) cheltuielile de stocare aferente fazelor anterioare de fabricaþie; c) cheltuielile de comercializare. 152. Societatea Alfa a evaluat în decembrie anul N-4 un ansamblu imobiliar achiziþionat în anul N-11 cu 400.000 lei (din care 80.000 lei pentru teren), amortizabil în 20 ani; cu aceastã ocazie a eliminat amortismentele din valoarea contabilã. Valoarea de utilitate a ansamblului imobiliar a fost stabilitã cu aceastã ocazie la 450.000 lei (din care 150.000 lei terenul); durata de viaþã nu a fost modificatã. La 1 iulie anul N, ansamblul imobiliar a fost vândut cu 500.000 lei. Care este diferenþa din reevaluare ce trebuia înregistratã de societate: a) 178.000 lei; b) 162.000 lei; c) 170.000 lei. 153. Reluând datele din întrebarea 152, care este suma amortizãrii în anul N: a) 12.500.000 lei; b) 16.000.000 lei; c) 8.000.000 lei. 154. Reluând datele din întrebarea 152, care este suma plusvalorii înregistratã cu ocazia vânzãrii? a) 137.500 lei; b) 284.000 lei; c) 315.500 lei.

534

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

155. În cadrul auditului efectuat asupra imobilizãrilor necorporale aþi constatat cã o imobilizare necorporalã identificabilã intratã cu ocazia unei fuziuni a fost înregistratã la valoarea contabilã. Potrivit IAS 38 aceasta trebuia înregistratã: a) la costul sãu; b) la valoarea contabilã; c) la valoarea justã. 156. Exprimarea unei opinii motivate potrivit cãreia situaþiile financiare au fost stabilite în toate aspectele lor semnificative, conform unei referinþe contabile identificate, constituie: a) obiectul unei misiuni de auditare a situaþiilor financiare; b) scopul fundamental al auditului bancar; c) definiþia auditului extern în general. 157. Auditorul poate fi fãcut rãspunzãtor de prevenirea non-respectului textelor legislative în cadrul bãncii auditate? a) da; b) nu; c) da, numai în anumite cazuri. 158. În legãturã cu rolul legislaþiei în vigoare în auditarea situaþiilor financiare ale unei bãnci, responsabilitãþile auditorului se referã la: a) detectarea tuturor cazurilor de non-respect al legislaþiei generale ºi bancare; b) activitãþile auditorului legate de examinare, comunicare ºi de întrerupere a misiunii; c) comunicarea tuturor cazurilor de non-respect al legislaþiei, cãtre Banca Naþionalã. 159. Dacã auditorul concluzioneazã cã nerespectarea unui text legal are consecinþe semnificative asupra situaþiilor financiare ale bãncii nu au fost corect preluate în aceste situaþii financiare, el trebuie sã exprime: a) o opinie cu rezerve sau o opinie defavorabilã; b) o opinie fãrã rezerve, dar cu un paragraf de observaþie; c) o opinie defavorabilã.

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

535

160. Riscurile cu impact însemnat asupra situaþiei patrimoniale sau reputaþionale ale bãncii sunt: a) riscul de credit ºi riscul reputaþional; b) riscuri semnificative; c) riscul de credit ºi riscul de lichiditate. 161. Care din urmãtoarele afirmaþii este exactã: a) controlul intern al unei bãnci are ca obiectiv furnizarea unor informaþii credibile, relevante, complete ºi oportune structurilor implicate în luarea deciziilor ºi utilizatorilor externi; b) controlul intern al unei bãnci are ca obiectiv detectarea tuturor cazurilor de abatere de la normele legale ºi de la politicile ºi procedurile stabilite de conducerea bãncii; c) controlul intern al unei bãnci are ca obiectiv punerea la dispoziþia consiliului de administraþie a informaþiilor necesare pentru stabilirea mãsurilor de prevenire a fraudelor. 162. Cine aprobã ºi revizuieºte periodic (cel puþin anual) strategiile generale ºi politicile privind activitãþile unei bãnci comerciale? a) Banca Naþionalã a României; b) consiliul de administraþie (sau de supraveghere) al bãncii respective; c) adunarea generalã a acþionarilor bãncii. 163. Principiul separãrii responsabilitãþilor în sistemul de control intern al unei bãnci presupune: a) evitarea alocãrii de responsabilitãþi personalului, care sã conducã la conflicte de interese; b) punerea unei persoane în situaþia de a acþiona în front office; c) punerea unei persoane în situaþia de a acþiona în back office. 164. Care este relaþia dintre controlul intern ºi auditul intern al unei bãnci? a) controlul intern se referã la existenþa ºi aplicarea procedurilor, iar auditul intern se referã la controlul asupra procedurilor respective; b) ambele se referã la aceeaºi structurã organizatoricã a bãncii; c) controlul intern se face de personalul bãncii, iar auditul intern se face de un auditor financiar (persoanã fizicã sau juridicã).

536

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

165. Bãncile organizeazã auditul intern în vederea: a) asigurãrii unei evaluãri independente a existenþei, adecvãrii ºi respectãrii politicilor ºi procedurilor necesare desfãºurãrii activitãþilor bancare; b) îmbunãtãþirii activitãþii bãncii; c) detectãrii tuturor cazurilor de nerespectare a normelor legale ºi a reglementãrilor bancare. 166. Independenþa auditorului intern bancar presupune: a) independenþa faþã de celelalte structuri de conducere ºi de execuþie ale bãncii; b) independenþa faþã de activitãþile auditate ºi de activitãþile pe care le implicã în mod curent controlul intern; c) dreptul de a comunica cu personalul bãncii, cu conducerea bãncii ºi cu consiliul de administraþie a bãncii. 167. Comitetul de audit al bãncii este: a) o structurã a bãncii care funcþioneazã în baza unui regulament propriu aprobat de Banca Naþionalã; b) un comitet permanent, independent de conducãtorii bãncii, subordonat consiliului de administraþie ºi care are o funcþie consultativã; c) un comitet permanent cu rol consultativ ºi care este condus de un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari. 168. Care este diferenþa dintre auditul intern ºi controlul intern într-o bancã: a) controlul intern se referã la existenþa procedurilor, iar auditul intern se referã la controlul asupra existenþei, adecvãrii ºi aplicãrii procedurilor; b) controlul intern se subordoneazã conducerii bãncii, iar auditul intern, consiliului de administraþie; c) controlul intern se realizeazã de un compartiment al bãncii, iar auditul intern poate fi realizat de un auditor financiar. 169. Elementele probante în auditul situaþiilor financiare ale unei bãnci trebuie sã fie: a) obþinute din controlul propriu al auditorului;

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

537

b) obþinute din surse interne sau externe; c) suficiente ºi adecvate. 170. Elementele probante reprezintã informaþii care au la bazã: a) numai documente justificative ºi documente contabile; b) documente justificative, documente contabile ºi alte surse; c) surse interne ºi surse externe. 171. Imposibilitatea de a reuni elemente probante suficiente ºi adecvate conduce auditorul la formularea: a) unei opinii fãrã rezerve, dar cu observaþii; b) unei opinii cu rezerve sau la imposibilitatea de a exprima o opinie; c) unei opinii defavorabile. 172. Examenul analitic al unei bãnci comerciale cuprinde: a) analiza funcþionalã, performanþele, gestiunea riscurilor ºi analiza economico-financiarã; b) calculul unor ratiouri pe baza bilanþului ºi a contului de profit ºi pierdere; c) analiza detaliatã a tuturor unitãþilor ºi subunitãþilor (sediilor) bãncii. 173. Analiza funcþionalã a unei bãnci are ca obiect: a) cele trei funcþii fundamentale ale bãncii (de lichiditate, de intermediere ºi relaþionalã); b) toate funcþiile economice ºi financiare ale bãncii; c) funcþia financiarã ºi funcþia de trezorerie. 174. Durata de transformare a resurselor în folosinþe este un indicator care exprimã funcþia de intermediere a unei bãnci ºi se determinã ca raport între: a) activele ºi pasivele bãncii; b) durata medie a folosinþelor ºi durata medie a resurselor; c) activele bilanþiere ºi cele în afara bilanþului. 175. Marja netã a dobânzii la o bancã se calculeazã ca un raport între:

538

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

a) dobânzi încasate minus dobânzi plãtite ºi active totale minus active nevalorificate; b) dobânzi încasate minus dobânzi plãtite ºi venituri bancare; c) dobânzi încasate minus dobânzi plãtite ºi totalul activelor bancare (bilanþiere ºi nebilanþiere). 176. Ce rol are raportul de audit asupra situaþiilor financiare ale unei bãnci: a) instrument de comunicare, instrument de identificare a responsabilitãþilor ºi instrument de confirmare a încrederii în situaþiile financiare prezentate; b) instrument de garantare a fidelitãþii situaþiilor financiare în faþa publicului; c) instrument de raportare prevãzut prin contractul de prestãri de servicii. 177. Þinerea corectã ºi la zi a registrelor contabile ale bãncii; aceasta reprezintã pentru auditor: a) o responsabilitate de bazã; b) o responsabilitate secundarã; c) o responsabilitate adiþionalã. 178. În cazul unei opinii fãrã rezerve, dar cu un paragraf de observaþii, acesta se situeazã: a) înaintea paragrafului de opinie; b) dupã paragraful de opinie; c) într-o notã anexã la raportul de audit. 179. În cazul unei opinii, alta decât cea fãrã rezerve, motivele se situeazã: a) înaintea paragrafului de opinie; b) dupã paragraful de opinie; c) numai în notele anexe la raportul de audit. 180. Câte opinii se pot înscrie în raportul de audit asupra situaþiilor financiare ale unei bãnci: a) patru; b) una; c) depinde de numãrul elementelor probante.

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

539

NOTÃ: Începând cu nr. 181, întrebãrile necesitã analizã ºi judecatã profesionalã proprie. 181. Prezentaþi cel puþin ºapte caracteristici ale auditului statutar care-l deosebesc de auditul contractual. 182. Prin ce se deosebeºte o misiune de audit bazatã pe proceduri convenite de o misiune de audit statutar? 183. Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare? 184. Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale? 185. Prin ce se caracterizeazã raportul auditorului asupra respectãrii clauzelor contractuale? 186. Prin ce se caracterizeazã raportul auditorului asupra situaþiilor financiare condensate? 187. Care sunt elementele de bazã ale unui raport asupra situaþiilor financiare condensate? 188. Raportul asupra unor rubrici din situaþiile financiare. 189. Misiunea de examinare a informaþiilor financiare previzionale: caracteristici. 190. Explicaþi termenii de previziuni ºi proiecþii în audit. 191. Obiectivul ºi principiile generale ale unei misiuni de examen limitat (revizuire). 192. Proceduri de realizare a unei misiuni de examen limitat (revizuire). 193. Normele de raportare în cazul unei misiuni de examen limitat (revizuire). 194. Raportarea unei misiuni de compilare. 195. Cum explicaþi necesitatea unui Cod etic în audit?

540

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

196. Care sunt principiile fundamentale ale eticii în audit înscrise în Codul etic? 197. Explicaþi principiul integritãþii ºi obiectivitãþii în audit. 198. Explicaþi principiul competenþei în audit. 199. Explicaþi principiul confidenþialitãþii în audit. 200. Conceptul de independenþã în audit. 201. Prezentaþi cinci situaþii de ameninþare la adresa independenþei. 202. Interesul propriu – ameninþare la adresa independenþei. 203. Slãbirea autocontrolului – ameninþare la adresa independenþei. 204. Renunþarea la convingeri – ameninþare la adresa independenþei. 205. Manifestãri de familiarism – ameninþare la adresa independenþei. 206. Acþiuni de intimidare – ameninþare la adresa independenþei. 207. Protejarea independenþei prin normele legale ºi profesionale. 208. Protejarea independenþei prin clauze contractuale cu clientul. 209. Protejarea independenþei prin mãsuri interne cabinetului. 210. Investigaþii ºi sancþiuni pentru nerespectarea normelor de comportament. 211. Care este structura Codului etic naþional al profesioniºtilor contabili din România? 212. Obligaþiile etice ale experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi, salariaþi. 213. Obligaþiile etice ale expertului contabil în cursul unei misiuni de consultanþã fiscalã. 214. Cum explicaþi responsabilitãþile etice ale altor profesioniºti utilizaþi în cadrul unei misiuni de audit de bazã?

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

541

215. Prezentaþi pe scurt conþinutul secþiunii a 8-a din Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili din România. 216. Explicaþi scopul ºi obiectivele controlului de calitate a serviciilor de audit. 217. Controlul de calitate la nivelul organismului profesional. 218. Controlul de calitate la nivelul cabinetului de audit. 219. Rolul ºi importanþa dosarului exerciþiului. 220. Rolul ºi importanþa dosarului permanent. 221. Structura dosarului exerciþiului. 222. Structura dosarului permanent. 223. Elementele de bazã ale raportului de audit într-o misiune de audit statutar. 224. Opinia defavorabilã: motive, mod de prezentare. 225. Explicaþi semnificaþia datãrii raportului de audit. 226. Imposibilitatea exprimãrii unei opinii: motive, mod de prezentare. 227. Opinia cu rezerve: motive, mod de prezentare. 228. Opinia fãrã rezerve: semnificaþie, mod de prezentare. 229. Opinia fãrã rezerve, dar cu un paragraf de observaþii: semnificaþie, mod de prezentare. 230. Paragraful opiniei: tipuri de opinie. 231. Paragraful privind natura ºi întinderea lucrãrilor de audit. 232. Paragraful introductiv al raportului de audit statutar. 233. Situaþii care conduc la formularea altei opinii decât opinie fãrã rezerve.

542

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

234. Cazuri de dezacord cu conducerea întreprinderii-client. 235. Conþinutul raportului de audit. 236. Rolul raportului de audit. 237. Rolul ºi conþinutul notei de sintezã. 238. Rolul ºi conþinutul chestionarului de sfârºit de misiune. 239. Rolul ºi conþinutul scrisorii de afirmare. 240. Utilizarea lucrãrilor unui alt auditor. 241. Utilizarea lucrãrilor auditorului intern. 242. Utilizarea lucrãrilor unui expert. 243. Elementele posterioare închiderii exerciþiului. 244. Faptele descoperite pânã la data raportului de audit. 245. Fapte descoperite dupã data raportului de audit, dar înaintea publicãrii situaþiilor financiare. 246. Fapte descoperite dupã data publicãrii situaþiilor financiare. 247. Examenul situaþiilor financiare: solduri de deschidere. 248. Examenul situaþiilor financiare. 249. Particularitãþi privind pãrþile afiliate (legate) în audit. 250. Ipoteza continuitãþii activitãþii în auditul situaþiilor financiare. 251. Auditul estimãrilor contabile. 252. Procedurile analitice în auditul situaþiilor financiare. 253. Confirmarea externã (directã).

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

543

254. Tehnica observãrii fizice. 255. Tehnica sondajului. 256. Elementele probante: definiþie, rol, criterii de apreciere. 257. Programul de control: rol, conþinut, forme de prezentare. 258. Conþinutul unui raport asupra controlului intern. 259. Ce sunt testele de conformitate? 260. Ce sunt testele de permanenþã? 261. Evaluarea controlului intern: conþinut, etape. 262. Planul de misiune: conþinut, rol. 263. Orientarea ºi planificarea auditului. 264. Programul de muncã. 265. Faze ºi etape în executarea unei misiuni de audit, de bazã. 266. Acceptarea mandatului ºi contractarea lucrãrilor de audit. 267. Ce este ºi ce conþine scrisoarea de misiune (de angajament)? 268. Care sunt prevederile de bazã ale contractului de prestãri de servicii de audit? 269. Ce este expertul contabil? 270. Care sunt normele de referinþã în auditul situaþiilor financiare? 271. Ce sunt ºi ce rol joacã normele de audit? 272. Ce sunt ºi ce rol au normele contabile? 273. Ce este ºi cum se determinã pragul de semnificaþie?

544

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

274. Ce este ºi cum se calculeazã eroarea estimatã prin extrapolare directã? 275. Ce este ºi cum se estimeazã eroarea tolerabilã? 276. Riscul de audit: componentele ºi relaþiile între acestea. 277. Ce este riscul legat de control? 278. Ce este riscul inerent? 279. Ce este riscul de nedetectare? 280. Ce este ºi ce semnificaþie are importanþa relativã? 281. Daþi definiþia auditului în general ºi elementele principale ale acesteia. 282. Daþi definiþia auditului statutar ºi elementele principale ale acesteia. 283. Ce este auditul financiar? Dar auditul statutar? 284. Auditul contractual: caracteristici ºi obiect. 285. Societatea Alfa, auditatã de dumneavoastrã, a achiziþionat la 5 aprilie 2002 un ansamblu imobiliar spre renovare ºi a efectuat urmãtoarele cheltuieli: preþ cumpãrare teren .................................................... 90 mil. lei preþ cumpãrare construcþie.......................................... 410 mil. lei taxe înregistrare ........................................................... 83 mil. lei cheltuieli cu actele ....................................................... 3,5 mil. lei onorarii notar ......................................................... 14.744 mil. lei (din care TVA 2.744 mii lei) comisioane ............................................................ 29.900 mil. lei (din care TVA 4.900 mii lei) cheltuieli arhitecþi ................................................. 23.920 mil. lei (din care TVA 3.920 mii lei) reparaþii ................................................................ 263.120 mii lei (din care TVA 43.120 mii lei)

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

545

Societatea a înregistrat în cheltuielile perioadei suma de 18.244.000 lei. Care sunt sumele ce trebuiau contabilizate în cheltuielile perioadei, în contul terenuri ºi în contul construcþii? 286. În calitate de auditor al întreprinderii Omega SA aþi constatat cã la 31 decembrie stocul la produsul X este contabilizat pentru 6.500.000 lei. Care este valoarea stocului la 31 decembrie, cunoscând cã întreprinderea foloseºte metoda FIFO, cã stocul la 1 decembrie a fost de 500 unitãþi a 10.000 lei fiecare, cã în 10 decembrie s-au cumpãrat 500 unitãþi a 12.000 lei fiecare ºi cã în 20 decembrie au ieºit 400 unitãþi? 287. Societatea Alfa a evaluat la 1 decembrie anul N-4 un ansamblu imobiliar achiziþionat în anul N-11 cu 400.000.000 lei (din care 80.000.000 lei pentru teren), amortizabil în 20 de ani; cu aceastã ocazie a eliminat amortismentele din valoarea contabilã. Valoarea de utilitate a ansamblului imobiliar a fost stabilitã cu aceastã ocazie la 450.000.000 lei (din care 150.000.000 lei terenul); durata de viaþã nu a fost modificatã. La 1 iulie anul N ansamblul imobiliar a fost vândut cu 500.000.000 lei. Care sunt: diferenþa din reevaluare ce trebuia înregistratã; suma amortizãrii în anul N; suma plusvalorii înregistratã cu ocazia vânzãrii.

288. Enumeraþi ºi explicaþi opt diferenþe între auditul extern ºi auditul intern. 289. Care sunt principalele lucrãri de efectuat când examinaþi conturile de imobilizãri corporale? 290. Prezentaþi 10 lucrãri de efectuat când examinaþi conturile de imobilizãri financiare. 291. Prezentaþi 10 lucrãri de efectuat când examinaþi conturile de stocuri. 292. Prezentaþi 10 lucrãri de efectuat când examinaþi conturile de trezorerie. 293. Prezentaþi 10 lucrãri de efectuat când examinaþi conturile de capitaluri proprii.

546

TESTE GRILÃ... Audit financiar – experþi contabili

294. Prezentaþi 10 lucrãri de efectuat când examinaþi conturile de vânzãri ºi de clienþi. 295. Prezentaþi 10 lucrãri de efectuat când examinaþi conturile de cumpãrãri ºi de furnizori. 296. Enumeraþi opt diferenþe între auditul extern ºi auditul intern. 297. Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entitãþi? 298. Care sunt elementele de bazã ale controlului intern al unei entitãþi? 299. Explicaþi importanþa separãrii sarcinilor în organizarea controlului intern al unei entitãþi. 300. Definiþi auditul intern ºi controlul intern, ºi relaþia dintre acestea. 301. Care sunt principalele obiective ale auditului intern? 302. Care sunt cele patru categorii de audit intern în funcþie de naturã? 303. Prezentaþi o clasificare a misiunilor de audit intern. 304. Care sunt principalele etape de realizare a unei misiuni de audit intern? 305. Conþinutul ºi structura planurilor de control al conturilor.

TESTE GRILÃ... Evaluarea economicã... – experþi contabili

547

5. Disciplina: EVALUAREA ECONOMICÃ ªI FINANCIARÃ A ÎNTREPRINDERII
1. Evaluarea economicã ºi financiarã a unei întreprinderi se face pe baza: a) bilanþului contabil; b) bilanþului economic; c) bilanþului resurselor ºi destinaþiilor acestora. 2. Care din urmãtoarele categorii de factori fac necesarã poziþionarea sistematicã a întreprinderii pe piaþã: a) factorii legaþi de existenþa preþurilor libere; b) inflaþia; c) politicile de restructurare. 3. Cum se reevalueazã stocurile de materii prime din întreprinderea supusã evaluãrii, pe bazã de expertizã ºi diagnostic: a) aplicând una dintre metodele FIFO sau LIFO; b) în funcþie de raportul de schimb leu/dolar; c) la preþurile zilei sau, dacã intrãrile sunt mai rare, la media preþurilor de achiziþie din cea mai recentã perioadã. 4. Ce relaþie existã între rata de actualizare ºi riscul de þarã: a) cu cât riscul de þarã este mai mare, cu atât rata de actualizare este mai mare; b) cu cât riscul de þarã este mai mic, cu atât rata de actualizare este mai mare; c) cu cât riscul de þarã este mai mare, cu atât rata de actualizare este mai micã. 5. Ce relaþie existã între valoarea întreprinderii ºi rata de actualizare: a) direct proporþionalã; b) invers proporþionalã; c) depinde de numãrul ºi mãrimea riscurilor.

548

TESTE GRILÃ... Evaluarea economicã... – experþi contabili

6.

Estimarea de cãtre experþi a unor rate de actualizare diferite poate avea ca explicaþie: a) o percepþie diferitã despre riscuri; b) un nivel diferit de informare ºi documentare; c) nu este posibilã o astfel de situaþie.

7.

Insuficienþa de amortizare a imobilizãrilor dintr-o întreprindere (amortizarea scripticã este inferioarã amortizãrii tehnico-economice) influenþeazã artificial valoarea patrimoniului întreprinderii în sensul: a) micºorãrii; b) majorãrii; c) nu are nicio influenþã.

8.

Când se doreºte determinarea valorii actuale a bunurilor dintr-o întreprindere, se urmãreºte: a) actualizarea valorii bunurilor la inflaþie; b) corectarea tuturor distorsiunilor dintre valoarea contabilã ºi valoarea economicã a bunurilor; c) corectarea valorii contabile cu inflaþia ºi cu influenþele din modificarea raportului de schimb leu/dolar.

9.

Evaluarea economicã ºi financiarã a unei întreprinderi poate fi efectuatã: a) numai când este prevãzutã prin acte normative; b) sistematic, pentru o bunã gestiune a afacerii; c) dacã normele contabile permit aceasta.

10. Atunci când se determinã fluxul de trezorerie, în vederea evaluãrii unei întreprinderi, profitul net se corecteazã cu: a) cheltuielile nedeductibile, necesarul de fond de rulment ºi investiþia de menþinere; b) amortismentele, variaþia necesarului de fond de rulment ºi investiþia de menþinere; c) investiþia de menþinere, amortismentele ºi necesarul de fond de rulment.

TESTE GRILÃ... Evaluarea economicã... – experþi contabili

549

11. Creºterea necesarului de fond de rulment (NFR) influenþeazã valoarea întreprinderii în sensul: a) reducerii, deoarece se reduce fluxul de trezorerie; b) reducerii, deoarece creºte fluxul de trezorerie; c) creºterii, deoarece creºte necesarul de resurse. 12. Care este valoarea patrimonialã de bazã a unei întreprinderi care prezintã urmãtorul bilanþ economic: imobilizãri 60.000; capital social 70.000; obligaþii 640.000; creanþe 400.000; stocuri 300.000; diferenþe de reevaluare 50.000; profit 10.000; rezerve 10.000; disponibilitãþi 20.000: a) 140.000; b) 150.000; c) 780.000. 13. Câte variante teoretice sunt pentru determinarea capacitãþii beneficiare a unei întreprinderi în ceea ce priveºte perioada de referinþã: a) 2; b) 3; c) 4. 14. Evaluãrile pot fi: a) evaluãri contabile, evaluãri administrative ºi evaluãri bazate pe expertizã ºi diagnostic; b) evaluãri contabile ºi evaluãri economice; c) evaluãri pe bazã de acte normative. 15. Obiectivul evaluãrii economice ºi financiare îl reprezintã: a) determinarea valorii patrimoniale ºi a valorii prin rentabilitate a întreprinderilor; b) determinarea valorii de piaþã a bunurilor ºi întreprinderilor; c) reevaluarea bunurilor din întreprindere în vederea aducerii la inflaþie. 16. Care este diferenþa dintre uzura scripticã ºi uzura fizicã a unei clãdiri: a) nu este nicio diferenþã;

Activul net corectat prin metoda aditivã se determinã dupã formula: a) capitaluri permanente +/– diferenþe din reevaluare.. c) aprecierea economicã a vieþii unei clãdiri. 20. c) sã stabileascã valorile reale de impozitare. b) metoda comparaþiei directe. c) activ reevaluat corijat +/– total datorii. b) un beneficiu viitor. Capacitatea beneficiarã se referã la: a) beneficiul realizat în trecut. Activul net corectat prin metoda substractivã se determinã dupã formula: a) capitaluri proprii +/– diferenþe din reevaluare. – experþi contabili b) uzura scripticã este durata de recuperare a investiþiei.. La ce se foloseºte reevaluarea mijloacelor fixe: a) sã schimbe valorile mijloacelor fixe din bilanþul contabil. 19.. Evaluarea economicã. 18. b) sã reactualizeze valoarea patrimonialã pentru privatizare.. b) capitaluri proprii +/– diferenþe din reevaluare.. c) dobânda bancarã. 22. Care dintre urmãtoarele elemente pot constitui niveluri ale ratei de capitalizare: a) dobânda la împrumutul de stat. b) rata de remunerare a activelor fixe. . c) activ reevaluat corijat – obligaþii financiare. c) beneficiul realizat de întreprindere la data analizei.550 TESTE GRILÃ. 17. Care sunt metodele de piaþã de evaluare a terenurilor folosind chiria ºi informaþiile de tranzacþionare: a) metoda rentei de bazã ºi a capitalizãrii rentei de bazã. 21. c) doar metoda rentei de bazã. b) activ reevaluat corijat – total datorii. iar cea fizicã este durata de viaþã. asociere etc.

TESTE GRILÃ... Evaluarea economicã... – experþi contabili

551

23. Rata de actualizare este: a) un element al pieþei financiare; b) un element al pieþei de bunuri ºi servicii; c) dobânda la împrumutul de stat. 24. Care este valoarea patrimonialã de bazã a unei întreprinderi sau a unui activ: a) activul net contabil; b) activul net corijat (corectat); c) activul net reevaluat. 25. Sinteza diagnosticelor funcþiilor întreprinderilor reprezintã: a) o metodã de cunoaºtere a rentabilitãþii; b) o modalitate de determinare a profitului net; c) o centralizare a concluziilor privind diagnosticele funcþiilor întreprinderii la un moment dat. 26. Diagnosticul funcþiei organizãrii, conducerii ºi gestionãrii personalului urmãreºte examinarea: a) structurii întreprinderii; b) absenteismului; c) resurselor umane ale întreprinderii. 27. Obiectivul diagnosticului funcþiei organizãrii, conducerii ºi gestionãrii personalului are drept scop: a) încadrarea întreprinderii (micã, mijlocie, mare); b) analiza structurii umane ºi a capacitãþii sale de a contribui la realizarea obiectivelor ºi funcþiilor întreprinderii; c) stabilirea calitãþii conducerii ºi a salariaþilor întreprinderii. 28. Obiectivul diagnosticului organizãrii, conducerii ºi gestionãrii personalului are drept scop: a) încadrarea întreprinderii (micã, mijlocie, mare); b) analiza structurii umane ºi a capacitãþii sale de a-ºi da concursul la realizarea activitãþilor întreprinderii; c) stabilirea organigramei întreprinderii.

552

TESTE GRILÃ... Evaluarea economicã... – experþi contabili

29. Obiectivul diagnosticului tehnic, tehnologic ºi de exploatare în cadrul evaluãrii întreprinderii are drept scop: a) stabilirea gradului de uzurã ºi a valorii mijloacelor fixe; b) necesitatea de restructurare a întreprinderii; c) aprecierea în ce mãsurã mijloacele de producþie materiale rãspund nevoilor actuale sau viitoare ale întreprinderii sau ale achizitorului (cumpãrãtorului) ei potenþial. 30. Di