|| MA §ñ±¸¶¢Ã±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB

||

|| §ñ¶¬¶mÀ¶¢Àlµìfµs¹¶mv «ÒåhµñA ||
MA C¶ªï §ñ ¶¬¶mÀ¶¢Àlµìfµs¹¶mv «Òåhµñ ¶¢ÀAhµñ¶ªï §ñ±¸¶¢ÀVµAlµñ sÀÀ»¨B §ñ sfµs¹¶mv ¶¬¶mÀ¶¢Ã´m lɶ¢h¸
¶¢À¶¢À ¶ª¶¢À¶ªå ±ÐSµ ¶pñ¶¥¶¢Àm¸±µèA D±ÀµÀÀ±¸±ÐSµï K¶¥ö±¸ïtû ¶¢Ålµèþï±µæA ¶ª¶¢À¶ªå q¸¶p°µ±ÀµÃ±µæA
¾ªh¸±¸¶¢ÀVµAlµñ ¾pñhµï±µæA ¶¬¶mÀ¶¢Àlµìfµs¹¶mv «Òåhµñ Y¶p ¶¢À¶¬A Oµ±¼Ê¨ï||
MA ¶®ñA ¾¬ñA MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ §ñ¶¢À¶® ¶¬¶mÀ¶¢ÀhÉ ¶pñOµd ¶p±¸Oµñ¶¢À ¶ªOµv l¼UßþîAfµv ±ÀµÀ¥Ñ£h¸¶m
lûµ¶¢¡OµÅhµ YSµiñhµ±ÀµÀ ¶¢Yñ lɶ¬ ±µÀl¸ñ¶¢h¸±µ vAO¸¶pÁ±¿lµ¶¬¶m G¶¢Ã C¶mv ¶¢ÀAhµñ Glµlû¼sAlûµ¶m lµ¶¥¦±µB
OµÅh¸AhµOµ ¾ªh¸¥¹ö¶ª¶m ¢¸±ÀµÀÀ¶pÁhµñ CAYo Sµ±µí ¶ªAsûµÃhµ §ñ±¸¶¢À v°µîg¸¶mAlµOµ±µ Oµ»pËȪ¶mï q¸ñO¸±µ
¶ªÀS¿ñ¶¢ «¸¶¬±ÀµÀï Oµ±µg ¶p±µöhÐh¸êd¶m OµÀ¶¢Ã±µ sñ¶¬îV¸±¼´m SµAuû±µ m¸lµ ¶ª±µö q¸¶pSµñ¶¬ n¢¸±µg ¶ª±µö
Yö±ÐV¸Ûd¶m f¸Oºo £lûµöA¶ª¶m||
MA ¶®ñA ¾¬ñA MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ ¶¢À¶®¤±¸±ÀµÀ ¶ª±µölµÀBP n¢¸±µg¸±ÀµÀ Sµñ¶¬¶¢ÀAfµv sûµÃhµ¶¢ÀAfµv ¶ª±µö
»p¥¹Vµ¶¢ÀAfµvÑV¸Ûd¶m sûµÃhµYö±µ JO¸»¬OµYö±µ l¸ö»¬OµYö±µ h¸ñþﻬOµYö±µ V¸hµÀ±¼èOµYö±µ ¶ªAh¸¶pYö±µ
£¶¨¶¢ÀYö±µ h¸¶pYö±µ ¶¢Àʬ¶¥ö±µ ËÈ¢¶¨ä¶¢Yö±¸´m WûAl¼ WûAl¼ ±ÀµÀ°µ sñ¶¬î±¸°µ¶ª sûµÃhµ Êpñhµ »p¥¹V¸´m
GV¸Ûd±ÀµÀ GV¸Ûd±ÀµÀ||
MA ¶®ñA ¾¬ñA MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ §ñ¶¢À¶®¶¬¶mÀ¶¢ÀhÉ MA ¶®ñA ¾¬ñA ¶¬ÃñA ËȬþñA ¶¬ÔñA ¶¬ñB DA ¶®A
¶®A NA «ÕA J»¬ J»¬ J»¬||
MA ¶¬A MA ¶¬A MA ¶¬A MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ §ñ¶¢À¶®¶¬¶mÀ¶¢ÀhÉ ¶¥ñ¶¢g Vµ°µÀ±µÃíh¸m¸A ¥¹Oºo f¸Oºo
£¶¨¶¢À lµÀ©¸àm¸A ¶ª±µö £¶¨A ¶¬±µ ¶¬±µ DO¸¶¥ sûµÀ¶¢¶mA sûÉlµ±ÀµÀ sûÉlµ±ÀµÀ VûÉlµ±ÀµÀ VûÉlµ±ÀµÀ ¶¢Ã±µ±ÀµÀ
¶¢Ã±µ±ÀµÀ ¥Ñ¶¨±ÀµÀ ¥Ñ¶¨±ÀµÀ Ȣö¬±ÀµÀ Ȣö¬±ÀµÀ Y¹öv±ÀµÀ Y¹öv±ÀµÀ ¶pñ¶®±µ±ÀµÀ ¶pñ¶®±µ±ÀµÀ ¶ªOµv
¶¢Ã±ÀµÃA sûÉlµ±ÀµÀ sûÉlµ±ÀµÀ||
MA ¶®ñA ¾¬ñA MA ¶mȢà sûµSµ¶¢hÉ §ñ¶¢À¶®¶¬¶mÀ¶¢ÀhÉ ¶ª±µöSµñȬÃV¸Ûd¶m ¶p±µsvA °Ðsûµ±ÀµÀ °Ðsûµ±ÀµÀ| ¶ªOµv
sAlûµ¶m ȢðµgA OµÀ±µÀ OµÀ±µÀ| ¦±µB¶¥Ãv SµÀvÃv ¶ª±µö¶¥Ãv n±µÃîv±ÀµÀ n±µÃîv±ÀµÀ| m¸Sµq¸¥¹¶mAhµ
¢¸¶ªÀOº hµ°µOµ Oµ±ÐÖdOµ O¸z±ÀµÃ´m ±ÀµÀ°µOµÀv YvSµhµ tvSµhµ ±¸iñAVµ±µ l¼¢¸Vµ±µ ¶ª±¸êné±¼ö¶¨A OµÀ±µÀ
OµÀ±µÀ «¸ö¶®| ±¸Ysûµ±ÀµÀ Vбµsûµ±ÀµÀ ¶p±µ¶¢ÀAhµñ ¶p±µ±ÀµÀAhµñ ¶p±µhµAhµñ ¶p±µ£l¸ï Ê¥Ülµ±ÀµÀ VûÉlµ±ÀµÀ| ¶ªö¶¢ÀAhµñ
¶ªö±ÀµÀAhµñ ¶ªöhµAhµñ ¶ªö£l¸ïB ¶pñOµd±ÀµÀ ¶pñOµd±ÀµÀ| ¶ª±¸ö±¼©¸àm¸é¶¥±ÀµÀ m¸¶¥±ÀµÀ| ¶ª±µö ¶¥hµÆm¸é¶¥±ÀµÀ
m¸¶¥±ÀµÀ| C«¸lûµïA «¸lûµ±ÀµÀ «¸lûµ±ÀµÀ ¶¬ÀA ¶pûd³ «¸ö¶®||
¤±¸AYÊm±ÀµÃ! ±¸¶¢±ÀµÃï! ¶ª±µö sû¹±µ¶¢Àà olɶm±ÀµÃï!
1.
2.
3.
4.

Perform stµtra japam daily 14 times for 40 days and daily 5 times thereafter. Conclude japam with h¡rati/¡rti to Hanumanji
Perform japam facing East preferably at the time of sunrise. In any case, do not perform this japam after 10:30PM
While performing japam, do not touch earth/floor/walls. Be seated on a darbh¡san or some such
In case of any doubts regarding this japam, please contact Sri K. Srinivas at: +91-(022)-3258-1911/+91-09324-389098 /
e-mail: radhikasrinivas2004@yahoo.com

s±µ¶¬ OµÃ±µÀê

«Ò¶¢À¢¸±µA, ȪÈpàAs±³ 04, 2006

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful