RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN SATU - 2013

MINGG U 1

TAJUK Hari Pertama di Sekolah Menengah Sesi Berkenalan Pengenalan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1 Pemahaman Dialog Morfologi -Golongan Kata -Kata Nama Am -Kata Nama Khas Sintaksis -Ayat Mudah Subjek predikat Penulisan Hari Pertama Di Sekolah Menengah Gambaran -Pengenalan Jenis Penulisan -Pengenalan Ringkasan Komsas

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. berbual dengan rakan tentang sesuatu dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. 2. memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang isu yang diperkatakan. 3. bertutur dengan fasih dan lancar 4. mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 5. mengenalpasti dan menyenaraikan golongan kata nama daripada petikan. 6. diperkenalkan dengan sukatan pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1 7.diperkenalkan dengan jenis penulisan dan ringkasan 8. mengenali bahan komsas dan 9. menerangkan maksud aspek

KEMAHIRAN Interpersonal : 1.1 Aras 1 (ii) 1.2 Aras 1 (iii) 1.3 Aras 1 (iv) 3.4 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1(i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : -mengenalpasti -mengkategori -membandingbeza -menyenarai

NILAI Bersopan Santun Yakin diri Hormatmenghormati Berdikari Berhemah tinggi

BBM Buku teks Bahan Latihan

-Pengenalan Teks Novel Hikmah dan Antologi Kasut Kelopak Jantung - Aspek dan Istilah MINGGU 2- 3 TAJUK Berhemat Semasa Berbelanja Pemahaman -Dialog Morfologi -Kata Ganti Nama Diri -Kata ganti Nama Tunjuk -Penjodoh Bilangan Sintaksis -Ayat Mudah Subjek predikat Penulisan -Karangan Pendapat/Surat Kiriman Tak Rasmi Ringkasan Komsas -Sinopsis Novel -Tema dan Persoalan -Watak dan Perwatakan

dan istilah sastera

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menguasai kecekapan berbahasa 2. menyatakan maksud perkataan mengikut konteks 3. bersoaljawab dengan rakan tentang sesuatu perkara 4. melengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai 5.mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 6.membina ayat mudah secara lisan 7. menghasilkan ayat dan membentuk perenggan karangan 8. menulis sinopsis dan tema persoalan 9, menghuraikan watak dan perwataka

KEMAHIRAN Interpersonal : 1.4 Aras 2 (iv) 1.4 Aras 2 (ii) 1.5 Aras 3 (ii) 1.6 Aras 3 (i) 3.4 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.2 Aras 1(ii) 7.3 Aras 2 (i) Estetik : 10.2 Aras 1 (iii) KBT: Belajar Cara Belajar KBKK : -mengenalpasti -mengkategori -membandingbeza

NILAI Bersopan Santun Yakin diri Hormatmenghormati Rasional

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

cadangan pentaksiran B1 DL1 E1 Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. B1 DB1 E1 Membaca ayat secara mekanis daripada sesuatu sumber dengan bimbingan

MINGG U 4

TAJUK Mutiara Hitam dari Sabah Pemahaman -Surat Tidak Rasmi -Dialog – Manisnya Senyumanmu Morfologi -Golongan Kata Kerja -Perumpamaan Sintaksis -Jenis-jenis ayat Penulisan -Karangan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengeluarkan idea bernas dalam perbincangan 2. menyatakan isi-isi penting daripada petikan bahan yang yang dibaca 3.menyenaraikan golongan kata kerja daripada petikan 4. melengkapkan petikan dengan menggunakan kata kerja yang tepat 5. menulis karangan surat tidak rasmi sepanjang 180 patah perkataan. 6. membina ayat gramatis untuk

KEMAHIRAN Interperson al : 2.4 Aras 2 (i) 2.1 Aras 1 (iii) 2.4 Aras 1 (ii) 2.3. Aras 1 (1i) Maklumat : 7.5 Aras 2(ii) 7.3 Aras 1 (iv) 9.1 Aras 1 (i) Estetik : 10.4 Aras 3 1 (i) 12.1 Aras 1 (i) KBT:

NILAI Kesyukuran Kerajinan Berusaha Kerjasama Kebersihan mental dan fizikan

BBM Buku teks Bahan Latihan Novel Dan Antologi Sastera

Surat Tidak Rasmi/ Pengalaman -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas - Plot - Teknik Plot - Latar - Gaya Bahasa

menjawab tiga soalan pemahaman 7. menaakul isi penting daripada petikan 8. mengenali bahan komsas dan

Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri

KBKK : mengenalpast 10. menyatakan maksud i perumpamaan cadangan pentaksiran mengkategori B1 DT1 E1 Menulis ayat mudah dengan membandingbimbingan. beza (FN +FN, FN + FK, FN + FA, FN + -menjana idea FS)

MINGG U 5- 6

TAJUK Manisnya Senyumanmu Pemahaman -Rencana Morfologi -Kata Adjektif Sintaksis -Ayat Tunggal -Ayat Topik dan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. berbincang dengan rakan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ragam bahasa umum 2. menyatakan laras bahasa sesuatu bahan bagi memperoleh maklumat 3. mengecam ayat tunggal

KEMAHIRAN Interperson al : 3.3 Aras 2 (ii) 3.2 Aras 1 (ii) 3.1 Aras 1 (i) Maklumat : 7.1 Aras 3(iii) 8,1 Aras 1 (i) 8.2 Aras 1 (ii)

NILAI Jaya Diri Yakin diri Ketekunan Hormatmenghormati Patriotik

BBM Buku teks Buku Kerja Gambar Rangsangan Karangan Bahan Latihan

ayat huraian Penulisan -Karangan Berpandu/Cera mah -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas - Nilai -Pengajaran

dalam karya bukan sastera 4 . mengenal pasti maklumat yang diperlukan 5. menyusun dan mentafsir maklumat 6. menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 patah perkataan 7. melengkapkan petikan dengan kata adjektif yang tepat 8. menulis ringkasan dengan 8 isi sepanjang 80 patah perkataan

8.5 Arasa 2 (ii) Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 2 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar

Keinsafan Teliti Rasional

KBKK : mengenalpast i cadangan pentaksiran -menghurai B2 DL1 E1 -menyenarai Menceritakan perkara yang didengar . menghubung B2 DB1 E1 kait Memberikan maksud perkataan -meramal yang terdapat dalam petikan. -menjana idea B2 DT1 E1 Menjawab soalan pemahaman dengan betul.

MINGG U 7

TAJUK Komputer dalam Kehidupan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyusun maklumat secara

KEMAHIRAN Interpersonal : 3.4 Aras 3 (iii)

NILAI Patriotisme Berani

BBM Buku teks Bahan

koheren untuk tujuan mengarang Pemahaman -Laporan Morfologi -Kata Hubung -Peribahasa Penulisan -Karangan Laporan Komsas Cerpen 1 – Kasut Kelopak Jantung - Tema & Persoalan - Latar - Watak & Perwatakan Puisi Tradisional Pantun 2 Kerat - Maksud - Nilai & Pengajaran 2. membuat perbandingan antara laras bahasa cerita dan laporan 3. menulis karangan laporan 4. membina ayat-ayat yang gramatis dengan menggunakan kata hubung yang sesuai 5. melengkapkan petikan dengan peribahasa yang tepat. 6. membincangkan aspek komsas prosa/puisi 7. menyatakan tema dan menyenaraikan persoalan 8. menghuraikan watak dan perwatakan 9. membezakan latar masa, tempat dan masyarakat 10. menjawab soalan pemahaman berpandukan cerpen yang dikaji cadangan pentaksiran B3 DL1 E1 Mengemukakan soalan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat. 8 11/2/2013 CUTI TAHUN BARU CINA Estetik : 11.3 Aras 3 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpast i mengkategori membandingbeza -meramal menghubung kait Maklumat : 8.3 Aras 1 (iii) 8.3 Aras 2 (i) 8.4 Aras 2 (ii) Keadilan Kesyukuran

Latihan Buku Kerja

MINGG U 9- 10

TAJUK Remaja Berwawasan Pemahaman - Puisi Ibu Negara Malaysia Morfologi -Kata Seru -kata Tanya -Kata Perintah -Bidalan Penulisan Karangan Pendapat - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Cerpen 2 – Tempang - Tema & persoalan - Watak & Perwatakan -Nilai & Pengajaran Puisi Tradisional 2 Pantun Empat Kerat (Agama, Berjimat

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. melafazkan pantun dengan sebutan dan rima yang betul dan menarik 2. menulis pantun dengan bahasa yang indah dan menarik 3. mentafsir maklumat untuk membuat inferens 4.melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul 5. menyatakan maksud bidalan 6. mengenalpasti dan menyatakan isi-isi penting 7. membincangkan aspek komsas pantun dan menjawab soalan pemahaman 8. menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis cadangan pentaksiran B3 DL1 E2 Memberikan maklum balas tentang sesuatu perkara. B3 DB1 E1 Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca.

KEMAHIRAN Interperson al : 2.5 Aras 2 (ii) 4.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.5 Aras 1 (i) Estetik : 12.1 Aras 1 (i) 12.5 Aras 1 (iii) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : mengenalpast i -membuat inferens membandingbeza menghuraika n maklumat

NILAI Kusyukuran Kebanggaan Patriotik

BBM Buku teks Bahan Latihan Brosur dan risalah pelanconga n

Cermat & Tekateki) - Maksud - Nilai & pengajaran

MINGG U 11- 12

TAJUK Wira Bangsa Pemahaman -Rencana Morfologi -Kata Adjektif Sintaksis -Ayat Tunggal -Ayat Topik dan ayat huraian Penulisan -Karangan Berpandu -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Prosa Tradisional 1Taju’l Muluk - Persoalan - Watak &

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. berbincang dengan rakan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ragam bahasa umum 2. menyatakan laras bahasa sesuatu bahan bagi memperoleh maklumat 3. mengecam ayat tunggal dalam karya bukan sastera 4 . mengenal pasti maklumat yang diperlukan 5. menyusun dan mentafsir maklumat 6. menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 patah perkataan 7. melengkapkan petikan dengan kata adjektif yang tepat 8. menulis ringkasan dengan 8 isi sepanjang 80 patah perkataan

KEMAHIRAN Interperson al : 3.3 Aras 2 (ii) 3.2 Aras 1 (ii) 3.1 Aras 1 (i) Maklumat : 7.1 Aras 3(iii) 8,1 Aras 1 (i) 8.2 Aras 1 (ii) 8.5 Arasa 2 (ii) Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 2 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpast i

NILAI Jaya Diri Yakin diri Ketekunan Hormatmenghormati Patriotik Keinsafan Teliti Rasional

BBM Buku teks Buku Kerja Gambar Rangsangan Karangan Bahan Latihan

Perwatakan - Nilai & Pengajaran Sajak 1- Kian Kita Lupa -Maksud -Gaya bahasa - Nilai & Pengajaran

9. menghuraikan persoalan karya prosa/puisi 10. menghuraikan watak dan perwatakan 11. menganalisis nilai & pengajaran karya prosa /puisi cadangan pentaksiran B3 DB1 E2 Menyusun isi penting. B3 DT1 E1 Menggunakan kata dan frasa dalam perenggan

-menghurai -menyenarai menghubung kait -meramal -menjana idea

13

23/ 3/201331/3/2013

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGG U 14

TAJUK Pemahaman - Puisi Ibu Negara Malaysia Morfologi -Kata Seru -kata Tanya -Kata Perintah -Bidalan Penulisan - Ringkasan dan Soalan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. melafazkan pantun dengan sebutan dan rima yang betul dan menarik 2. menulis pantun dengan bahasa yang indah dan menarik 3. mentafsir maklumat untuk membuat inferens 4.melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul

KEMAHIRAN Interperson al : 2.5 Aras 2 (ii) 4.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.5 Aras 1 (i) Estetik : 12.1 Aras 1 (i) 12.5 Aras 1 (iii)

NILAI Kusyukuran Kebanggaan Patriotik

BBM Buku teks Bahan Latihan Brosur dan risalah pelanconga n

Pemahaman 5. menyatakan maksud bidalan Komsas Drama 1Surat Untuk Ina - Tema & Persoalan - Gaya Bahasa - Latar Sajak 2Lebah dan Madu - maksud - bentuk - gaya bahasa - nilai & pengajaran 6. mengenalpasti dan menyatakan isi-isi penting 7. menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis 8. membincangkan aspek komsas (drama) dan menjawab soalan pemahaman 9. menganalisis karya puisi Cadangan pentaksiran B3 DT1 E2 Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam perenggan.

KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : mengenalpast i -membuat inferens membandingbeza menghuraika n maklumat

MINGG U 15- 16

TAJUK Indahnya Bumi Kenyalang Pemahaman -Dialog – Indahnya Bumi Kenyalang Morfologi -Kata Penguat Sintaksis -Ayat Tanya

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. membuktikan sesuatu perkara bagi meyakinkan sesuatu pihak 2. menyemak, menerima datau menolak maklumat 3. menulis ayat topik dan ayat huraian dalam karangan 4. menulis karangan fakta sepanjang 180 patah perkataan

KEMAHIRAN Interperson al : 4.2 Aras 2 (i) 4,2 Aras 3 (i) Maklumat : 8.1 Aras 2 (i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 12.3 Aras 1 (iii)

NILAI Berhemah tinggi Prihatin Kemesraan

BBM Buku teks Bahan Latihan

Penulisan -Karangan Fakta -Ringkasan Komsas Cerpen 3Tukang Lama - Watak & Perwatakan - Latar - Sudut Pandangan PuisiTradisional 5Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah - maksud - nilai & pengajaran

5. menghuraikan maksud serta nilai pengajaran daripada pantun 6.mengesan ayat-ayat topik daripada petikan 7. membuat perbandingan penggunaan kata penguat dalam ayat 8. membincangkan maksud, tema dan persoalan , latar, watak & perwatakan 9. menyatakan unsur bunyi dalam puisi 10. menganalisa nilai dan persoalan 11. menjawab soalan pemahaman berdasarkan pantun cadangan pentaksiran B4 DL1 E1 Mengemukakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dengan sopan dalam perbincangan. B4 DB1 E1 Menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan.

KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : mengenalpast i membandingbeza menyelesaika n masalah

MINGG U 17- 18

TAJUK Lima Langkawi Pemahaman

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat:

KEMAHIRAN Interperson al :

NILAI

BBM Buku teks

Keberanian

-Rencana LIMA Langkawi Morfologi - Kata Penegas -Kata Pemeri -Kata Nafi -Bidalan Penulisan -Karangan Berpandu -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Drama 2Arah ke Mana - persoalan - gaya bahasa - latar - nilai & pengajaran

1.merayu untuk memenuhi sesuatu tujuan 2.menerima atau menolak sesuatu maklumat dengan alasan yang sesuai 3.menulis karangan fakta yang koheren 4. menyusun isi yang koheren 5. membina ayat menggunakan kata pemeri 6. melengkapkan teks dengan kata penegas, pemeri atau kata nafi yang sesuai 7. menyatakan maksud bidalan 8. menulis karangan berpandu sepanjang 120 patah perkataan 9. menjawab soalan pemahaman berdasarkan drama yang dikaji 10.menghurai aspek menarik dalam karya 11. mengesan persamaan dan perbezaan aspek yang terdapat dalam cerpen dan drama

5.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.7 Aras 3 (ii) 8.8 Aras 3 (ii) Estetik : 12.4 Aras 1 (i)

Kebanggaan Kesyukuran

Bahan Latihan Keratan Akhbar Buku Kerja

KBT: Kajian Masa Depan KBKK : -meramal menghubung kait -mentafsir

cadangan pentaksiran B4 DT1 E1 Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu tajuk.

B4 DT1 E2 Menulis idea utama dan idea sokongan dalam perenggan dengan betul. MINGG U 19 20 TAJUK Sukan Memanah Pemahaman - Perbualan – Sukan Memanah Morfologi - Kata Sendi Nama -Simpulan Bahasa Sintaksis -Ayat Tunggal Penulisan -Karangan Rencana - Ringkasan Komsas Puisi Tradisional 6 Syair Kemangkatan - maksud - nilai & pengajaran OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.menggunakan kata, istilah, rangkai kata , peribahasa yang tepat dan indah semasa menyampaikan maklumat 2. menyusun isi karangan dengan cara koheren 3. menulis karangan rencana sepanjang 180 patah perkataan 4. menjana idea penulisan rencana 5. mengenalpasti ayat tunggal daripada petikan 6. menyenarai isi penting dalam bentuk grafik 7.membincangkan maksud, tema persoalan serta gaya bahasa syair 8. menjawab soalan pemahaman berpandukan syair. cadangan pentaksiran B5 DL1 E1 Estetik : 12.4 Aras 2 (i) 12.4 Aras 2 (ii) 12.4 Aras 3 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual KBKK : -menjana idea -menyenarai -menganalisis -menyusun atur KEMAHIRAN Interperson al : 5.2 Aras 1 (i) Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) Ketekunan Buku Kerja Kesabaran Kegigihan NILAI Kerajinan Patriotisme Kesukanan Keratan Berita Sukan BBM Buku teks Bahan Latihan

Prosa Tradisional 2Hikayat Marakarma - persoalan - watak - nilai & pengajaran

Mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. B5 DB 1 E1 Membaca secara ekstensif untuk mendapatkan maklumat

MINGG U 21

TAJUK Pahlawan Perkasa Pemahaman -Petikan Prosa Klasik Morfologi - Kata Arah - Kata Bilangan - Bidalan Sintaksis - Mengesan kesalahan dalam ayat Penulisan -Karangan Cerita - Ringkasan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.merayu dengan strategi untuk mendapatkan sesuatu 2. menentukan kesesuaian format untuk menyampaikan maklumat 3.menyatakan bentuk dan nada puisi berdasarkan tajuk yang diberikan 4. mengesan kesalahan yang terdapat dalam ayat-ayat 5. membina ayat berdasarkan gambar tunggal dan perkataan yang diberikan menunjukkan arah 6. mengisi tempat kosong dengan kata bilangan yang

KEMAHIRAN Interperson al : 5.3 Aras 3 (i) Maklumat : 9.2 Aras 2 (i) Estetik : 10.3 Aras 1 (v) 12.6 Aras 3 (iii) KBT: Kajian Masa Depan

NILAI Keberanian Yakin diri Ketelitian

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

Kesabaran Rasional Lembaran latihan

KBKK : menyelesaika

dan Soalan Pemahaman Komsas -Drama 3 Mendung Hitam Beralih Jua

sesuai 7. melakonkan drama dengan intonasi dan sebutan yang jelas 8. membincangkan dan membandingkan latar, gaya bahasa serta nilai dan pengajaran drama 9. menjana idea bagi menghasilkan karangan cerita 10. menjawab soalan pemahaman cadangan pentaksiran B5 DB1 E2 Menghuraikan maklumat daripada bahan yang dibaca secara logik untuk membuat inferens.

n masalah mengenalpast i -membanding beza

2223 MINGG U 24

25/5/20139/6/2013 TAJUK Internet Jaringan Maklumat Pemahaman - Internet Jaringan Maklumat

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.menggunakan sebutan, intonasi, yang sesuai untuk mendapatkan sesuatu perkhidmatan 2. menentukan format penulisan untuk menyampaikan maklumat

KEMAHIRAN Interperson al : 6.1 Aras 1 (i) 6.1 Aras 1 (ii) 6.1 Aras 1 (iii) 6.1 Aras 1 (iv)

NILAI Bersopan Santun Hormatmenghormati Kebersihan fizikal dan

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

metal Morfologi - Kata Pascakata Penulisan - Karangan Berpandu/Kara ngan Perbahasan Komsas Cerpen 4Yuran -Tema -Watak -Gaya Bahasa -Latar -Nilai dan Pengajaran 3. menceritakan perkara menarik yang terdapat dalam satu karya sastera 4. menulis karangan berpandukan gambar 5. berbincang dalam kumpulan dan membuat perbandingan aspek komsas 6. menggunakan kata pascakata dalam binaan ayat yang sesuai cadangan pentaksiran B5 DT1 E1 Menghasilkan penulisan yang lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan ayat yang gramatis. Maklumat : 9.2 Aras 2 (ii) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : -meramal -mengesan -merumuskan maklumat Kerajinan

MINGG U 25

TAJUK Taman Negara Mulu Pemahaman - Surat Rasmi - Dialog

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyatakan permintaan untuk mendapatkan perkhidmatan 2 menyediakan kerangka surat rasmi

KEMAHIRAN Interperson al : 2.1 Aras 1 (i) 2.2 Aras 1 (ii) Maklumat : 9.4 Aras 3

NILAI Kasih Sayang Kesyukuran Patriotisme

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

Berdikari

Morfologi - Kata Bantu - Kata Ganda - Kata Majmuk Penulisan - Surat Rasmi/ - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Hari Akhir Persekolahan -tema dan persoalan -nada -maksud

3. menyediakan hujah dan alasan untuk disampaikan 4.menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul 5.menyenaraikan tujuh isi petikan ringkasan 6. membincangkan perbandingan aspek komsas sajak 7. menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak 8. melengkapkan teks dengan kata bantu yang sesuai 9.membuat perbandingan antara kata ganda dan kata majmuk 10. membina ayat menggunakan kata ganda dan kata majmuk

(iV) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) 10.5 Aras 1 (v) KBT: Kajian Masa Depan Kecerdasan pelbagai KBKK : -mencirikan -menganalis dan meramal

MINGG U 2627

TAJUK Belia Harapan Negara

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menggunakan ayat yang betul

KEMAHIRAN Interperson al : 6.2 Aras 2 (ii)

NILAI Berdikari Kasih sayang

BBM Buku teks Bahan

Pemahaman - Cerita - Perbualan

untuk mendapatkan perkhidmatan 2. mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

Latihan Maklumat : 7.3 Aras 1 (v) Estetik : 10.4 Aras 2 (iii) KBT: Kajian Masa Depan Pembelajaran Kontekstual KBKK : -mencirikan -meramal menyelesaika n masalah Buku kerja

Morfologi - Imbuhan -awalan - apitan, akhiran,sisipan -imbuhan pinjaman Penulisan - Karangan Keperihalan -karangan Berpandu Komsas Prosa Tradisional Budi Seorang Bapa Angkat -plot -nilai & pengajaran

3. menyatakan gaya bahasa sesuatu karya sastera 4. mengemukakan soalan bagi mendapatkan penerangan 5.menjana idea bagi menulis karangan keperihalan sepanjang 180 patah perkataan 6.menceritakan perkara menarik dalam karya 7.membincangkan aspek plot dan gaya bahasa serta nilai pengajaran prosa 8. menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan prosa. cadangan pentaksiran B6 DL1 E1 Menyampaikan hujah secara kritis dengan sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai dengan beradab untuk mempengaruhi pihak lain.

MINGG U 28

TAJUK Pengmbaraan Misteri Pemahaman - Rencana Sintaksis -Pola Ayat -Binaan Frasa -Ayat Tunggal Penulisan - Karangan Fakta - Ringkasan dan soalan pemahaman Komsas Sajak 4 Jangan -Gaya Bahasa -Unsur Bunyi -Nilai dan Pengajaran

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menerangkan maksud puisi 2. menerangkan yang tersurat dan tersirat 3. melafazkan puisi dengan intonasi dan sebutan yang jelas 4. menjelaskan gaya bahasa yang digunakan dalam puisi 5. mengenalpasti empat binaan frasa 6. membina ayat-ayat yang menunjukkan perbezaan binaan frasa 7.membina ayat –ayat yang membentuk pola ayat dasar 8. menjana idea bagi menghasilkan penulisan fakta 9. menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam sajak 10. menjelaskan nilai dan pengajaran cadangan pentaksiran B6 DL1 E2 Membuat pertimbangan mengenai pendapat yang

KEMAHIRAN Interperson al : 1.3 Aras 1 (iii) 1.2 Aras 1 (iii) 2.2 Aras 3 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1 (i) 7.5 Aras 1 (iv) 91.1 Aras 1 (i) Estetik : 10.5 Aras 1 (vii) 12.1 Aras 1 (v)

NILAI Yakin diri Kerjasama Rasional

BBM Buku teks Bahan Latihan Antologi

Ketekunan

KBT: Pembelajaran Masteri KBKK : -menjana idea -menganalisis -menjelaskan mengenalpast i

dikemukakan dalam perbincangan.

membandingbeza

MINGG U 29

TAJUK Pulau Percutian/ Alam Warisan Kita Pemahaman - Rencana - Perbualan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengesan dan mengumpul maklumat penting daripada petikan rencana yang dibaca 2. menjawab soalan pemahaman secara lisan 3.menyenaraikan ayat tunggal daripada petikan

KEMAHIRAN Interperson al : 1.4 Aras 1 (vi) 2.5 Aras 2 (i) Maklumat : 7.2 Aras 1 (ii) 7.1 Aras 1 (iv) Estetik : 10.6 Aras 3 (ii) 12.4 Aras 1 (v)

NILAI Kerajinan Kesabaran Yakin diri

BBM Buku teks Bahan Latihan Gambar

Bekerjasama Kebanggaan

Morfologi - Penjodoh Bilangan - Kata Tanya Sintaksis -Ayat Tanya -Ayat Tunggal Penulisan - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman

4. menyatakan pendapat berpandukan gambar 5. membina ayat tanya yang gramatis 6. mengecam kata dan istilah dan membina ayat daripadanya 7. membincangkan binaan plot 8. menyenaraikan latar tempat dan menghubungkaikan dengan latar masa dan peristiwa yang berlaku

KBT: Belajar Cara Belajar

KBKK : -menyenarai -

Komsas Cerpen 5Trauma Embah - latar - plot - nilai

9. menghasilkan penulisan lima perenggan sepanjang 120 patah perkataan dengan berpandukan gambar. 10. menulis ringkasan dengan tujuh isi penting sepanjang 80 patah kata. cadangan pentaksiran B6 DB1 E1 Membuat ramalan dengan memberikan alasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan.

menghubung kait -mengesan -menyatakan pendapat

MINGG U 30

TAJUK Belian Kayu Bernilai/ Jalapang Padi Kita Pemahaman - Rencana - Perbualan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengesan dan mengumpul maklumat penting daripada petikan rencana yang dibaca 2. menjawab soalan pemahaman secara lisan 3.menyenaraikan ayat tunggal daripada petikan

KEMAHIRAN Interperson al : 1.4 Aras 1 (vi) 2.5 Aras 2 (i) Maklumat : 7.2 Aras 1 (ii) 7.1 Aras 1 (iv) Estetik : 10.6 Aras 3 (ii) 12.4 Aras 1 (v)

NILAI Kerajinan Kesabaran Yakin diri

BBM Buku teks Bahan Latihan Gambar

Bekerjasama Kebanggaan

Morfologi - Penjodoh Bilangan - Kata Tanya Sintaksis -Ayat Tanya

4. menyatakan pendapat berpandukan gambar 5. membina ayat tanya yang gramatis 6. mengecam kata dan istilah

-Ayat Tunggal Penulisan - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Cerpen 6Sepucuk Surat Daripada Kawan - tema & persoalan - teknik plot - watak - nilai

dan membina ayat daripadanya 7. membincangkan teknik plot plot 8. menyenaraikan latar tempat dan menghubungkaikan dengan latar masa dan peristiwa yang berlaku 9. menghasilkan penulisan lima perenggan sepanjang 120 patah perkataan dengan berpandukan gambar. 10. menulis ringkasan dengan tujuh isi penting sepanjang 80 patah kata. cadangan pentaksiran B6 DB1 E2 Menilai dan memberikan pendapat daripada bahan yang dibaca.

KBT: Belajar Cara Belajar

KBKK : -menyenarai menghubung kait -mengesan -menyatakan pendapat

MINGG U 31

TAJUK Sumber Mineral / Tukang Emas Pemahaman - Pendapat Morfologi - Laras Bahasa

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyatakan pendapat yang bernas dengan penggunaan kata yang betul 2. membuat perbandingan laras bahasa

KEMAHIRAN Interperson al : 4.1 Aras 1 (i) 3,4 Aras 1 (ii)

NILAI Keaslian Kebanggaan Kesyukuran Kerajinan

BBM Buku teks Bahan Latihan

Maklumat : 9.1 Aras 1 (i)

Sintaksis -Ayat Aktif -Ayat Pasif Penulisan - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Sajak Diari Lama Asap - maksud -gaya bahasa -nilai & pengajaran

3. mengolah maklumat mengikut urutan dan pemerengganan yang betul 4. membina ayat-ayat pasif daripada ayat aktif 5. menaakul maklumat daripada gambar dan 6.menyusun isi karangan dalam pemerengganan yang kemas. 7. membincangkan aspek gaya bahasa beserta contoh yang sesuai. 8. menyenaraikan nilai dan pengajaran serta bukti yang bersesuaian 9. membaca petikan dengan intonasi dan sebutan yang jelas

7.1 Aras 3 (i)

Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.1 Aras 1 (ii) KBT: Belajar Cara Belajar KBKK : -menaakul -mengolah -menyusun

MINGG U 32

TAJUK Sastera Tradisional Warisan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menerangkan maksud tersurat

KEMAHIRAN Interperson al : 5.1 Aras 1 (i)

NILAI Patriotik Ketabahan

BBM Buku teks Bahan

Bangsa/ Jasamu Dalam Ingatan Pemahaman - Rencana -Perbualan Morfologi - Kata Seru - Peribahasa Sintaksis -Ayat Seruan -Ayat songsang

dan tersirat daripada petikan Ketekunan 2. berbincang dan berhujah tentang tajuk yang diberikan 3. membina ayat songsang daripada ayat tunggal susunan biasa 4. menulis karangan keperihalan berpandukan rangka cerita yang diberikan 5. berbincang dalam kumpulan tentang isi karangan 6. menjawab soalan pemahaman ringkasan dalam binaan ayat yang gramatis Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 1 (ii) 12.1 Aras 1 (iv) KBT: Belajar Cara Belajar Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) 7.5 Aras 1 (v) Rasional

Latihan Keratan Akhbar

Penulisan - Karangan Keperihalan -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Latihan/Ulangk aji

7. melengkapkan dialog dengan kata seru yang tepat 8. membuat perbandingan gaya bahasa dan unsur bunyi sajak KBKK : -menjana idea menerangkan -membuat perbandingan

33

7/8/2013 -18/8/2013

CUTI PENGGAL KEDUA

MINGG U 35

TAJUK Cuti Akhir Tahun Tatabahasa Ulangkaji Penulisan - Karangan Berpandu Komsas -Ulangkaji Aspek dan Istilah -Latihan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengemukakan idea yang bernas dalam perbincangan 2. membina ayat-ayat majmuk yang gramatis 3.membuat inferens berpandukan gambar pemimpin 4. menyatakan maksud katakata hikmat 5. menukarkan maksud puisi dalam bentuk prosa moden 6.mengesan kesilapan kata dalam ayat 7. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan yang dikenalpasti 8. menghuraikan aspek dan maksud istilah komsas 9. menceritakan biodata

KEMAHIRAN Interperson al : 3.3 Aras 1 (ii) 5.2 Aras 1 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1 (i) 7.1 Aras 1 (iii) Estetik : 11.1 Aras 1 (i) KBT: Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar KBKK : -menghurai menerangkan alasan -membuat

NILAI Ketekunan Kasih sayang Cinta Akan Tanah air Kegigihan Kerjasaama Perpaduan kebanggaan

BBM Buku teks Bahan Latihan Gambar Pemimpin Keratan Akhbar

pengarang 10. menjawab lima soalan pemahaman berdasarkan teks komsas.

inferen -menyusun

MINGG U 36 39

TAJUK 1. Permainan Bahasa - Simpulan bahasa – Lukis dan Teka - Bina Kosa kata - Teka Silangkata - Golongan Kata Nama

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat 1. mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada melalui permainan. 2. mempelajari bahasa dalam bentuk permainan 3. menguji pengetahuan sedia ada

KEMAHIRA N Kecerdasan Pelbagai

NILAI Kerajinan Ketelitian

BBM Buku teks Bahan Latihan Gambar Pemimpin Keratan Akhbar

4046

Kemaskini fail perkembangan murid. Kemaskini fail Showcase. Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS

16/11/2013 – 1/1/2014

CUTI AKHIR TAHUN

Disediakan oleh : Disahkan oleh : ……………………………….. …………………………………… Pn. Wahidayah bt Wahab Zanarihati bt.Muhid

Disemak oleh :

………………………………….. En.Zainol Aman b. Ghazali Ketua Panatia Bahasa Pn. Guru Kanan Bahasa