10 สิง

่ ทีเ่ ราไม่รู้ (แต่ควรรู)้ ในการด้ดไข
มัน
หมวด >> woment mthai >> Women Variety>> 10 สิง
่ ที่เราไม่รู้ (แต่ควรรู้) ในการด้ด
ไขมัน

10 สิง
่ ทีเ่ ราไม่รู้ ( แต่ควรรู)้ ในการด้ดไขมัน

.
…..สาวๆ คนไหน ที่ไม่มค
ี วามมันใจในตัวเอง คิดว่า ตัวเองมีไขมันส่วนเกิน แลูวคิดอยาก
จะไปกำาจัดไขมันส่วนเกินนั้นออก อย่าเพิง
่ รีบรูอนตัดสินใจไปค่ะ มาด้ขูอควรรู้และเรื่องที่
คุณอาจจะไม่เคยรูม
้ าก่อน ดีกว่ามั้ยค่ะ
…..
1. การด้ดไขมันไม่ใช่เป็ นการลดน้้ าหนัก อย่าง แรกเลย การด้ดไขมัน มีผล
เฉพาะต่อบางพื้นที่บางจุดเท่านั้น โดยเฉพาะตูนขาและเอว (พุง) นอกจากนี้ ก่อนที่คุณจะ
ตัดสินใจด้ดไขมันส่วนเกินนั้น Dr.Dirk Lazarus ศัลยแพทย์พลาสติก แห่งเคปทาวน์ กล่าว
ว่า คุณควรมีค่าดัชนี มวลกาย (BMI) นูอยกว่า 30
…..
2. หาย… แต่เพิม
่ งงมั้ยคะ แน่ นอว่า การด้ดไขมัน อาจจะทำาใหูเซลล์ไขมันของ
คุณหายไป แต่ไขมันส่วนอื่นอาจจะเพิ่มมาแทน เพื่อทดแทนส่วนที่หายไป ผู้หญิงร้ป ร่าง
ปกติ ที่ด้ดไขมันที่ตูนขาและทูองนูอย จะมีไขมันในปริมาณที่เท่ากัน เพิม
่ ขึน
้ ที่บริเวณเอว
ส่วนบนช่วงไหล่ และตูนแขนส่วนไตรเซพ การเพิม
่ ของไขมัน เป็ นภาวะการพิทักษ์การ
สะสมไขมันของร่างกาย
…..นอก จากนี้ ภายหลังจากที่คุณด้ดไขมันไปแลูว คุณก็จะกลับไปบริโภคอาหารที่ใหู
พลังงานมากเกินกว่าที่ใชูในแต่ละวัน ไขมันกลับมาพอกพ้นในส่วนที่เซลล์ไม่ถ้กทำาลาย

ใชูเทคโนโลยีต่าง ผลลัพท์ต่าง การด้ดไขมันดูวยวิธี Ultrasonic-Assisted Liposucting (UAL หรือ การด้ดไขมันดูวยอัลตรูาซาวด์) ซึ่งใชูการประยุกต์คลื่นเสียง ความถี่ส้งมาใชู ดูวยการใชูสัญญาณเสียงส่งผ่านไปที่ปลายท่อยาว และทำาใหูเซลล์ไขมัน แบบหนาแน่นเช่น ในส่วนหนูาอกและหลัง …..ส่วนการด้ดไขมันดูวย Laser Lipolysis (การด้ดไขมันดูวยเลเซอร์) ซึ่งเป็ นการใชูแสง เลเซอร์ยิงเซลล์ไขมัน ที่ตูองการสลาย จนกลายเป็ นนำ้ามัน เมื่อไขมันสลายแลูว ก็จะไหล ออกทางเข็มทางเขูาของสายเลเซอร์ ….. อาจมีผลขูางเคียง หากการด้ดไขมัน กระทำาโดยผู้ดูอยประสบการณ์ ก็จะส่ง ผล ใหูเกิดอันตรายกันคนไขูไดู อย่างเช่น การเกิดรอยไหมูของไขมัน จากการ UAL (Ultrasonic-Assisted Liposucting) การอุดตันของลิ่มเลือดที่ปอด และอาการช็อคที่เกิด จากการทดแทนนำ้าที่ไม่เหมาะสม ภายหลังจากการด้ดไขมัน …...…. 8... 3. เพิม ่ ทีอ ่ ่น ื แทน แมูว่าคุณจะทำาการด้ดไขมันส่วนเกินออกไปแลูว แน่ นอนว่าไข มันจะไม่กลับเขูาไปสะสมอย่้ท่ีเดิมที่ถ้กด้ดออกมา เพราะการด้ดไขมัน ไดูทำาลายผนังเซลล์ ในส่วนนั้น แต่ไขมันก็จะไปเพิม ่ อย่้ส่วนอื่นแทนนั่นเอง …. 6. 7. 5.. 4.. น้ าไปเพิม ่ ทีอ ่ ่ ืนไดู ไขมันที่ถ้กด้ดออกไป สามารถนำากลับมาฉีดกลับเขูาไปใน อวัยวะส่วนอื่นๆ ไดู ตั้งแต่ริมฝี ปาก จรดอวัยวะเพศ…! นี่ คือเรื่องจริงนะคะ เนื่ องจากไขมัน ที่ถ้กด้ดออกมา มันคือส่วนหนึ่ งของร่างกาย จึงไม่มีโอกาสต่อตูานดูวยร่างกายของตนเอง และกระบวนการนี้ สามารถทำาไดูอย่างต่อเนื่ อง และพรูอมกันกับการด้ดไขมัน เพียงแค่ ฉีดยาชาเพิม ่ เท่านั้นเอง …. ผลอย่น ้ านขึ้น ถูาปฏิบัติตนถ้กตูอง ระยะ พักฟื้ น ภายหลังจากที่ด้ดไขมันจะ สั้นหรือนานกว่าปกติ ขึน ้ อย่้กับตัวคุณเอง หากว่า คุณใชูผูายืดรัดกระชับร้ปทรง และลด ความเร็วในการเคลื่อนไหว เพื่อไม่ใหูเกิดแผลเป็ น เกิดลิ่มเลือดและเลือดคั่งไดู นอกจากนี้ การรับประทานอาหาร ก็เป็ นเรื่องจำาเป็ นที่ควรใส่ใจ ควรหันมาทานอาหารเพื่อสุขภาพ จะ ดีกว่า เวลาที่จะเห็นผลอย่างชัดเจนก็ราวๆ 6 เดือน นั่นคือระยะเวลาที่คุณจะตูองใส่ใจมาก เป็ นพิเศษเลยล่ะค่ะ …. 10..ยังมีอีกหนึ่ งวิธี นั่นก็คือ Tumescent Technique เป็ นการด้ดไขมันแบบฉีดสารละลาย ระหว่างยาชา และยา Epinephrine เป็ นวิธีท่ม ี ีการพัฒนาอย่างยาวนาน แน่นอนว่า วิธีน้ี น่ี แหละค่ะ ที่คุณจะไดูรับบาดเจ็บนูอยกว่า ผิวหนังที่ถ้กด้ดไขมันออกไปจะเรียบเนี ยน ไม่ ค่อยมีร่องรอยใหูเห็น เลือดออกนูอย แถมยังมีรอยเขียวชำ้านูอยกว่าอีกดูวยล่ะค่ะ ….. อย่ภ ้ ายใตูการควบคุมของผู้เชีย ่ วชาญเท่านัน ้ Marella O’Reilly CEO ของ HPCSA (Health Professions Council of South Africa) องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพ สาธารณสุข กล่าวว่า การด้ดไขมันตูองทำาโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ภายใตูเงื่อนไข และสภาวะแวดลูอมที่เหมาะควรเท่านั้น . วิธใี หม่ ส่งตรงจากสปา วิธีน้ี เรียกว่า Cryolipolysis (Cool Sculpting) ซึ่ง เป็ นการสลายไขมันดูวยความเย็น แต่วิธีน้ี ศัลยแพทย์ ยังมีขูอกังขาอย่้ว่า มีผลเป็ นเพียง การสลายเฉพาะจุดเท่านั้น …. หญิงดีกว่าชาย ศัลยแพทย์พลาสติกจากเมือง เดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใตู ยังกล่าวอีกว่า การด้ดไขมัน มักจะประสบผลสำาเร็จ ในผู้หญิง มากกว่า ผู้ชาย เพราะไขมัน ที่สะสมอย่้ในร่างกายของเพศชายนั้น ด้ดไดูยากกว่าและใชูเวลานานกว่า …. 9.

.….สาวๆ คนไหน คิดจะไป ด้ดไขมัน ส่วน เกินออก ก็ควรทำาการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ และสถานประกอบการณ์ก่อน รวมไปถึง สภาพร่างกายของตัวเองดูวยนะคะ นี่ แหละค่ะ ที่ สำาคัญ หากร่างายคุณไม่พรูอม ไม่ว่าแพทย์เชี่ยวชาญแค่ไหน มันก็สามารถเกิดโอกาส เสี่ยงได่อย่างแน่นอนค่ะ ธีลดต้นขา ต้นขาใหญ่ด้วย 5 วิธีง่ายๆ แต่ได้ผล ปั จจุบันสาวๆ หันมาใส่ใจเรื่องความสวยความงามกันมากขึน ้ เรื่องตูนขา ใหญ่ ถือเป็ นอีกสาเหตุท่ีทำาใหูสาวๆ หมดความมั่นใจ แน่ นอนว่าทุกคนอยาก ขาสวย ขาเรียวเหมือนสาวเกาหลี แต่ทำาไงไดูเรามันตูนขาใหญ่โดยกำาเนิ ด แลูวมีวิธีไหมที่สาวตูนขาใหญ่ จะสามารถมีตน ู ขาเรียวสวยไดู หรืออย่างนูอย ลดไดูบางก็ยังดี คำาตอบคือ มีค่ะและไดูผลดูวย วิธีการลดตูนขามีหลายวิธี ทางบล็อกจะทยอยนำามาเสนอครับ วันนี้ทางเรามีแนวทางลดตูนขา ลดตูนขา ใหญ่อย่างง่าย 5 วิธี มาฝากกันก่อน 5 วิธีลดตูนขา ง่ายๆ แต่ไดูผลนะ วิธีที่ 1 : เดินเล่น 20-30 นาทีหลังทานขูาวกลางวัน วิธี แรกเลยสำาหรับสาวออฟฟิ ตที่ตูองทำางานทั้งวันไม่มเี วลาออกกำาลังกาย เลย เราอาศัยช่วงพักกลางวันนี้ ละ เมื่อกินขูาวเสร็จแลูวก็หาเวลาเดินเล่นสัก 20-30 นาทีเพื่อที่ตน ู ขาของเราจะไดูมก ี ารขยับบูาง วิธีการเดินนี้ ละเป็ นการลด ตูนขาไดูดีวิธีหนึ่งเลยทีเดียว เนื่องจากขณะที่เราเดินกลูามเนื้อที่ขาไดูมี โอกาสทำางาน ทำาใหูตน ู ขาของเรากระชับขึ้น การเดินเพียงแค่น้ี ไม่นานจะ สังเกตเห็นไดูเลยว่าตูนขาและเรียวขาของเราเริม ่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง แน่นอน ไม่เชื่อก็ลองทำาด้สักหนึ่งถึงสองเดือนด้ รับรองเราจะมีเรียวขาตูนขา ที่เล็กลงอย่างแน่นอน วิธีที่ 2 : ทิ้งน้้ าหนักตัวไปที่ขาทัง ้ 2 ขูางเท่าๆ กัน วิธี ต่อไปเลยเวลาที่เราตูองยืนนานๆ ก็ไม่ควรทิง ้ นำ้าหนักไปยังขาขูางใดขูาง หนึ่ง เนื่องจากจะทำาใหูน้ ำาหนักของเราทิง ้ ไปยังขาขูางใดขูางหนึ่ งนั้นเอง ทำาใหูขาของเราอาจไม่เท่ากันไดู แต่ถูาเราตูองยืนใชูเครื่องสำานักงานนานๆ ก็มว ี ธ ิ ีทำาใหูขาเราเรียวสวยไดูดูวย นั้นก็คือใหูยน ื ตรงๆ ไขว่ขาไปขูางหนูาขูาง .

หลังเบาๆ ท่านี้ถูาใส่กางเกงก็ไม่น่าเครียด แต่ถูาใส่กระโปร่งควรระวังตัวดูวย วิธีที่ 3 : นวดบริเวณขา 10-20 นาที ทุกวัน การ นวดก็เป็ นอีกหนึ่งวิธท ี ่ีชว ่ ยลดตูนขา ที่ไดูผลเช่นกัน การนวดทำาใหูตน ู ขา เล็กลง โดยการนวดนั้นเราควรนวดบริเวณตูนขาเป็ นวงเบาๆ ไปใหูท่ว ั บริเวณขาของเราเป็ นเวลา 10-20 นาที ทุกวัน เพราะการนวดเป็ นการสลาย เซลล้ไลท์ท่ส ี ะสมตามร่างกาย เพียงเท่านี้ ก็จะสามารถทำาใหูตูนขาของเราเล็ก ลงไดูเช่นกัน วิธีที่ 4 : เนูนการออกก้าลังกายทีไ ่ ดูออกแรงทุกส่วน ต่อ ไปก็เป็ นวิธีออกกำาลังกายทั่วไป เนูนการออกกำาลังกายที่ไดูทุกส่วนอย่าง เช่นการเตูนแอโรบิค ซึ่งในปั จจุบันนี้ การเตูนดูวยการผสมท่ามวยไทยกำาลัง ไดูรับความนิ ยม เพื่อนคนไหนสนใจท่าเตูนผสมมวยไทยนี้ กล ็ องมองหาด้ รับ ลองวิธน ี ้ี ไม่เพียงแต่ไดูตน ู ขาที่เรียวสวยเท่านั้นแต่ยง ั ไดูหุ่นเฟิ ร์ มดูวยอย่าง แน่นอน การออกกำาลังแบบนี้ถูาอยากใหูไดูผลดีขน ึ้ ก็ควรรวมตัวกับเพื่อนๆ เพราะจะทำาใหูคุณมีความสุขจากการไดูทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อนของคุณนั้น เอง ทำาใหูไม่รส ู้ ึกเบื่อที่จะออกกำาลังกาย วิธีที่ 5 : ก่อนนอน ยกขาออกก้าลังกาย 10-20 ครัง ้ ต่อวัน ก่อน นอน ก็สามารถลดตูนขาไดู โดยการนอนหงายตัวตรง จากนั้นเราก็ยก ขาทั้งสองขูางของขึน ้ ตั้งฉากกับลำาตัว หรือจะนอนตะแคงแลูวยกขาทีละขูาง ยกขึน ้ ยกลง ประมาณวันละสัก 10-20 ครั้งต่อวัน เท่านี้ขาของเราก็จะกระชับ และเล็กลง แนวทางลดตูนขาขูาง บนที่นำาเสนอไปนี้ เป็ นวิธีง่ายๆ สามารถทำาไดูทก ุ ทีทก ุ เวลา แต่ตูองใชูเวลาพอสมควรครับถึงจะเหูนผล ผนวกกับตูองลดสัดส่วนของ ร่างกายส่วนอื่นร่วมดูวย ฉะนั้นเราตูองหมั่นคอยใส่ใจกับกิจวัตรประจำาวัน และหมั่นลดตูนขาอย่้อย่างสมำ่า เสมอนะค่ะ เชื่อว่าเราสามารถมีตูนขาเรียว งามไดูแน่นอน .

สูตรเครื่องดื่มสำาหรับลดหน้าท้อง ลดพุงและล้างสารพิษในลำาใส้ แนะ นำาส้ตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผิวพรรณ ส้ตรเครื่องดื่ม สำาหรับลดหนูาทูอง ลดไขมัน และลูางสารพิษ ช่วยในระบบการขับถ่ายที่ดียง ิ่ ขึน ้ เหมาะสำาหรับคุณผูห ้ ญิงที่ตูองการลดนำ้าหนัก และผิวพรรณที่เปร่งปลั่ง เต่งตึง การขับถ่ายของร่างกายที่เป็ นปรกตินิสย ั จะช่วยใหูรา ่ งกายมีสข ุ ภาพที่ ดีในทุก ดูาน ขูอเสียของการมีไขมันหนูาทูองมากเกินไป การมีไขมันเกาะในผนังลำาไสู กระเพาะอาหารตับมูามมีการด้ดซึมบกพร่องเป็ นเหตุใหูเกิดโรคต่างๆ ดังนี้ ถุงน้้าดี ทำาใหูนอนไม่หลับ อารมณ์ฉน ุ เฉียว นิ่ วในไต สายตาเสื่อม ปวด เมื่อยตามร่างกาย 2. ถูาไขมันเกาะล้าไสูเล็กมากๆ จะทำาใหูลำาไสูเล็กไม่สามารถด้ดซึม วิตามินซีไดู เป็ นผลทำาใหูเป็ นหวัดในตอนเชูาหรือหวัดเรื้อรัง กลั้นปั สสาวะไม่ อย่้ เกิดโรคภ้มแ ิ พู 7. มูามโต ทำาใหูเหนื่ อยง่ายเพราะมูามไปเบียดปอด 6. ถูาไขมันในตับส้ง การสรูางเม็ดเลือดจะลำาบาก ฉะนั้นการดื่มตามส้ตรนี้ นอกจากช่วยลดหนูาทูอง ยังส่งผลใหูอาการป่ วยทั้ง 7 ประการนี้หายไปดูวย 1. มูามชื้น ทำาใหูอาหารที่กินเขูาไปแปรสภาพเป็ นไขมันเป็ นผลทำาใหูอูวนง่า ย 5. ไตเสื่อม ทำาใหูความจำาลดลงและเป็ นคนขี้หนาว 4. การ มีไขมันนหูาทูองย่อมไม่เป็ นที่พง ึ ประสงค์ของทุกคน การที่มไี ขมัน บริเวณช่วงหนูาทูองมากเกินไป หรือระบบการขับถ่ายไม่ค่อยดีจะส่งผลเสีย ต่อสุขภาพร่างกายและบุคคลิกภาพ ดังนั้นเราควรใส่ใจสุขภาพ วันนี้ เราเอา เป็ นเครื่องสุขภาพ สำาหรับตอนเชูาเพื่อลดหนูาทูองและไขมันในระบบการ ย่อยมากฝากกัน วิธีทำาและส่วนผสมมีดง ั นี้ . เลือดเลี้ยงสมองไม่พอ ทำาใหูมน ึ ศีรษะ 3.

วิธีท้า 1.นำาส่วนผสมทั้งหมดผสมใหูเขูากัน ชิมรสตามใจชอบ วิธีการดื่ม ควร ดื่มตอนเชูา มื้อเดียวก่อนอาหาร (มื้ออื่นไม่เห็นผล) เนื่องจากช่วงเวลา เชูา (06.ส่วนผสม โยเกิรต ์ รสจืด ครึง ่ ถูวย 2.00 – 08. นำ้าผึ้ง 1 ชูอนโต๊ะ 4.00) เป็ นช่วงที่กระเพาะตูองการอาหารและหลั่งนำ้าย่อยมาก ที่สุด ดังนั้นช่วงนี้เป็ นการปลุกระบบการขับถ่ายทีดีในตอนเชูา สำาหรับมะนาว ก็ควรบีบแลูวกินทันที เพื่อรักษาคุณสมบัติวต ิ ามินซีไวู และควรดื่มนำ้าตาม 1-2 แกูว จะเห็นผลดียง ิ่ ขึน ้ สรรพคุณ เครื่อง ดื่มนี้เป็ นส้ตรเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่ยาลดนำ้าหนัก ลดความอูวนโดยตรง แต่จะไปปรับธาตุของร่างกาย ใหูคุณมีสข ุ ภาพร่างกายที่ดข ี น ึ้ ช่วยลูางพิษใน ลำาไสู ลูางไขมันในระบบการขับถ่ายไดู ซึ่งหากทานเป็ นประจำาจะเห็นผลการ เปลี่ยนแปลงของการขับถ่าย ซึ่งกินวันแรกๆ จะ เห็นเลยว่าอุจจาระจะเป็ นสี ดำา และจะมีการไล่ลมในกระเพาะดีมาก ระยะต่อมา เมื่อลำาไสูและกระเพาะ อาหารในร่างกายปรับตัวไดูกบ ั อาหารที่กินแลูวจะเขูาส่้ ภาวะปกติ แต่ต่อมา จะมีความรูส ้ ก ึ ว่าหนูาทูองยุบลงไปเรื่อย ควรกินทุกเชูาติดต่อกันทุกวันระยะ เวลา 1-3 เดือน นอกจากนี้อย่าลิมออกกำาลังกายควบค่้ไปดูวย . มะนาว 1 ล้ก 1. นมสดรสจืด 1 กล่อง 3.

.ดันพื้ นช่วยลดไขมันต้นแขนของสาวแขนใหญ่ สำาหรับ ผูท ้ ่ีไขมันบริเวณตูนแขนค่อนขูางมาก นั่นคือมีตน ู แขนใหญ่และหย่อน ยาน ส่วนใหญ่อาจเนื่องดูวยเป็ นคนร้ปร่างใหญ่ ร้ปร่างอูวน ควรจะออกกำาลัง กายใหูมาก เพื่อลดนำ้าหนักโดยรวมของร่างกาย โดยออกกำาลังทุกส่วนของ ร่างกาย จากนั้นก็เนูนออกกำาลังกายส่วนของตูนแขนเป็ นพิเศษ วันนี้เรามี เคล็ดลับง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ที่จะช่วยลดไขมันตูนแขนของสาว ๆ ดูวยวิธี การดันพื้น หรือวิดพื้น ถูาพรูอมแลูวไปเริม ่ กันไดูเลยค่ะ. วิดพื้นช่วยลดไขมันตูนแขน ขัน ้ ตอนที่ 1 อันดับแรกเลยก่อนออกกำาลังกายทุกครั้ง อย่าลืมวอร์มร่างกายก่อนนะคะ เริม ่ จากท่าพื้นฐานสรูางความอบอุ่นแก่ร่างกาย วิง ่ เบา ๆ หรือเดินไปมา ประมาณ 5 นาที จะส่งผลดีต่อการวิดพื้นค่ะ ขัน ้ ตอนที่ 2 นอนควำ่าลงกับพื้น สำาหรับท่านี้ ใหูนำามือทั้งสองขูางวางไวูระหว่างหัวไหล่ จาก นั้นดันร่างกายท่อนบนขึน ้ แลูวมองตรงไปขูางหนูา ถูารูส ้ ึกไม่สบายร่างกาย ใหูเอาหัวเข่าดันพื้นช่วยเพิม ่ สมดุลก็ไดูเช่นกันค่ะ ขัน ้ ตอนที่ 3 ค่อย ๆ หย่อนตัวท่อนบนลงมาจนสุด แต่พยายามบังคับไม่ใหูหนูาอกแตะพื้น เหมือนกับนอนราบลงไป โดยห่างจากพื้นประมาณ 1 ฝ่ ามือ จากนั้นดันตัวขึน ้ ไปใหูสุดแขนอีกที ระหว่างที่ยกตัวขึน ้ ใหูส้ดลมหายใจเขูา และหายใจออกเมื่อ จะหย่อนตัวลง แต่อย่ากลั้นลมหายใจนะคะ .

อย่างไรก็ตามแนะนำาว่าสาว ๆ ควรจะทำาอย่างนี้ เป็ นประจำาสมำ่าเสมอค่ะ เพราะจะทำาใหูตูนแขนของคุณเรียวเล็กขึน ้ ทันตา วิธีลดนำ้าหนัก ลดความอ้วน ในระยะยาว เพื่อนๆ หลายคนลดนำ้าหนัก ตามส้ตรลดนำ้าหนัก ลดความอูวน แบบ 7 วัน บูาง 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน ซึง ่ เป็ นช่วงที่ทรมานและตูองใชูความอดทนเป็ น อย่างยิง ่ (แต่เพื่อความผอม สวย ยอมไดู) อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถทาน แบบนี้ ไปไดูตลอดชีวิตแน่นอน การลดนำ้าหนักลงมาหลายๆ โล ในช่วงเวลา สั้นๆ เป็ นส้ตรสำาหรับคนที่ตูองการลดความอูวนแบบเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ถูาหากคุณกลับมากินอาหารปกติ คุณจะอูวนเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิม การลดน้้ าหนักในระยะยาว การลดน้้ าหนักทีด ่ ีทีส ่ ุดนั้น ควรเป็ นการจำา กัดแคลอรี่ของอาหาร การทานอาหารครบทุกมื้อ และการออกกำาลังกายเพื่อ เผาผลาญไขมันส่วนเกิน วันนี้เรามีขอ ู แนะนำาที่จะควบคุมนำ้าหนักใหูคงที่อย่้ เสมอในระยะยาว เคล็ดลับต่างๆ เหล่านี้ ทำาไดูไม่ยากแต่ตูองฝึ กฝนใหูติดจน เป็ นนิ สย ั เท่านั้นเอง กิจกรรมและการออกก้าลังกาย 1. 4. 3. อย่าชั่งนำ้าหนักบ่อยเกินไป เพราะจะทำาใหูกดดันตัวเอง ทำาใหูหงุดหงิด ง่าย ควรชั่ง สัปดาห์ละครั้งก็พอ ออกกำาลังกายใหูมากกว่า 15 นาที เพราะ 20 นาทีแรกนั้น ร่างกายจะ อย่้ในระหว่างอุ่นเครื่อง หลังจากนั้นร่างกายจะเผาผลาญไขมัน การเดินเร็วๆ หรือวิ่งเหยาะๆ เป็ นประจำาจะช่วยใหูร่างกายเผาผลาญ ไดูดีขน ึ้ ถูาวันไหนจะไดูนอนมากๆ และไม่ไดูทำางานอะไรเท่าไหร่ คุณตูองลด อาหารลงอีก กินแต่ผักผลไมูก็พอแลูว . 2.

6. 7.5. สำาหรับคนที่ไม่ชอบออกกำาลังกาย ใหูว่ายนำ้าหรือเตูนรำาตามจังหวะเพ ลงสนุกๆ อย่างต่อเนื่ อง 1 ชั่วโมงทุกวัน ออกกำาลังกายใหูหลากหลายชนิ ด จะไดูประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย อย่างครบถูวน เป็ นการบริหารทุกส่วนของร่างกาย และช่วยปรับสมดุล ของร่างกาย หมั่นไปออกกำาลังกายเป็ นกล่ม ุ หรือไปออกกำาลังกายยังที่ท่ค ี นมา ชุมนุมกัน เช่น ศ้นย์ฟิตเนส ลานเตูนแอโรบิค สระว่ายนำ้า เป็ นตูน เพื่อ ช่วยเป็ นการสรูางแรงบันดาลใจใหูคณ ุ เกิดความม่งุ มั่นที่จะลดนำ้าหนัก และอีกทั้งยังช่วยใหูไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการออกกำาลังกาย .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful