Draf 10 02DRAF100211 11

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN SATU
2010

i

DRAF100211

Cetakan Pertama 2010 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ISBN

ii

DRAF100211

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Pengenalan

Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi Matlamat Fokus Dokumen Standard DST Pelaksanaan DST Dokumen Standard Kurikulum Sains Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi

MUKA SURAT iii iv v 1 2 2 2 2 3 4 5 30

ii

DRAF100211

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. iv . masyarakat dan negara.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. berketerampilan. berakhlak mulia.

dinamik. v . tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. bahasa Inggeris. 5. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. Komunikasi Kerohanian. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1 . 6. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. kreativiti. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. Untuk mencapai matlamat ini. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. emosi. emosi. harmonis dan berakhlak mulia. seimbang. bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. 2. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. dan bersepadu. 3. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani.DRAF100211 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. rohani dan intelek. kepercayaan. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia. Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. 4. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah.

kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains. FOKUS Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:  Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. kemahiran serta nilai murni. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I. MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran saintifik. MATLAMAT Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. .  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis.  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. kemahiran berfikir. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. dan kemahiran 2 berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. kemahiran dan nilai.DRAF100211 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:  Sains Hayat  Sains Fizikal  Sains Bahan  Bumi dan Sains Angkasa  Teknologi dan kehidupan Lestari . terdapat 2 Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. DOKUMEN STANDARD Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi. RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains.Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Reka Bentuk dan Teknologi Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. TMK dan RBT di Tahap II. Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST. memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat 3 . Sains Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:     menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian menggunakan TMK untuk mencari. mengumpul.DRAF100211  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains.

TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT. Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. murid membuat uji kaji di bilik Sains. Dalam p&p DST diperuntukkan nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktu untuk TMK. 4 Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan TMK dalam elemen Sains. Guru perlu mengolah P&P supaya TMK dapat digunakan. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&p DST setahun. . Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun.DRAF100211    menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif PELAKSANAAN Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan sebanyak 60 minit seminggu. kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan. Sekiranya kemahiran ini masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sains menggunakan TMK. guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Dicadangkan. agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu dan TMK ialah 12 waktu. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST. Sebagai contoh guru boleh membawa komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau bahan-bahan digital. Sebagai contoh yang lain. guru boleh menggunakan komputer riba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST dan memastikan murid belajar menggunakan komputer secara bergilir-gilir. Jika sekolah mempunyai kekurangan dalam prasarana.

DRAF100211 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5 .

DRAF100211 Kandungan Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penilaian Organisasi Standard Kurikulum Sains Sains Hayat Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup Manusia Haiwan Tumbuhan Sains Fizikal Mata untuk Melihat Hidung untuk Menghidu Lidah untuk Merasa Kulit untuk Menyentuh dan Merasa Telinga untuk Mendengar Menggunakan Semua Deria Sains Bahan Timbul dan Tenggelam Teknologi dan Kehidupan Lestari Reka Bentuk Muka Surat 7 7 8 9 14 15 15 16 18 19 21 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 6 .

Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunan negara. dari segi intelek. Meningkatkan daya kreativiti murid. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. 2. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. emosi dan jasmani. Kimia. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar. 6. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya.DRAF100211 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. 7. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi. Fizik dan Sains Tambahan. 5. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus. 3. 4. kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. rohani. . inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih umum. 7 MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains.

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data.DRAF100211 KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. arah. Menerima. saiz. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan. bentuk. Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. memilih. graf. Meramalkan Berkomunikasi Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. sentuhan. Mengelaskan Mendefinisikan secara operasi Mengukur menggunakan nombor 8 . pendengaran. lisan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. isipadu. Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. jadual. berat dan jisim dengan masa. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. rajah atau model.

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan.mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Membuat hipotesis Mengeksperimen Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara berikut:      Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Melakar spesimen. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi. 9 . Setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.DRAF100211 Mengawal pemboleh ubah Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. peralatan dan bahan sains dengan tepat. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. mengumpulkan data.

sifat. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. bentuk atau bilangan. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut: Menjanakan idea Menghasilkan idea yang dengan sesuatu perkara. Menilai Membandingkan dan membezakan Membuat kesimpulan Kemahiran Berfikir Kreatif Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. masa. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Menghubungkait -kan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. berkaitan Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. sifat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.DRAF100211 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut: Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Menyusun mengikut keutamaan Membuat inferens Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Meramalkan 10 .

kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). lukisan atau artifak. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. konsep. 11 . Penguasaan kemahiran berfikir kritis. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat keputusan Membuat hipotesis Menyelesaikan masalah Menganalogikan Mereka cipta Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir. keadaan atau gagasan dalam minda. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.DRAF100211 Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. adil dan saksama. rasional.

DRAF100211 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12 . KBSB diperkenalkan. 4. 1999). Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. 2. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kritis  Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan  Menyusun mengikut keutamaan  Menganalisis  Mengesan kecondongan  Menilai  Membuat kesimpulan Kreatif  Menjanakan idea  Menghubungkaitkan  Membuat inferens  Meramalkan  Membuat hipotesis  Mensintesiskan  Mengitlakkan  Membuat gambaran mental  Menganalogikan  Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. kreatif. analitis dan sistematik. 3. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. 5.

DRAF100211 Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menilai Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Memerhati Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mendefinisi secara operasi Mengelaskan Mengawal pemboleh ubah Mengukur dan menggunakan nombor Membuat hipotesis Membuat inferens Mengeksperimen Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data 13 .

Luwes dan berfikiran terbuka. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Guru digalakkan meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard . guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. Adil dan saksama. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. standard pembelajaran untuk domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. cermat. bekerjasama. Menghargai sumbangan sains dan teknologi.DRAF100211 Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Berfikir secara rasional. Menghayati dan mengamalkan. Sistematik. Memberi perhatian serta respons. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:     Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:           Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Walau bagaimanapun. 14           Berfikiran kritikal dan analitis. Berani mencuba. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan. dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Bersifat objektif. jujur dan tabah. Dalam standard kurikulum ini. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Baik hati dan penyayang. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Yakin dan berdikari. Bekerjasama.

Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Namun perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pembelajaran masteri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri-penemuan ini. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. sains teknologi dan masyarakat. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri-Penemuan Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Penerapan Unsur Patriotisme Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut.DRAF100211 kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. pembelajaran konstekstual dan 15 . Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:   Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing. konstruktivisme. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan.

kaitan di antara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam pembelajaran kontekstual. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. . simulasi. sikap dan nilai yang dihasratkan. penggunaan sumber luar bilik darjah. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan masyarakat. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Murid berpeluang bekerjasama. Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Pembelajaran Masteri Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh pengetahuan. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam kurikulum standard ini.DRAF100211   Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Teknologi dan Masyarakat (STM). Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains. Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains. kemahiran. perbincangan. teknologi dan masyarakat. projek. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan standard kurikulum. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. 16 Pendekatan Sains. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. kebolehan dan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada.

bagaimana menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. projek.DRAF100211 Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen.Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi.Menentukan kaedah mengumpulkan data . Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. data yang boleh diukur. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. penyelesaian masalah dan lain-lain. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang 17 Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah:  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen .Menentukan kaedah menganalisis data  Melakukan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan Dalam kurikulum standard ini. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.Menentukan langkah menjalankan eksperimen . permainan atau penggunaan model.Mengawal pemboleh ubah . Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah. kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan. . Dalam main peranan. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. Murid akan dapat membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. aktiviti mengumpul dan mentafsirkan data.

pusat sains. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. aktiviti seperti simulasi. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. internet perisian komputer. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. komputer. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. muzium. institut penyelidikan. 18 . Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: PENTAKSIRAN Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. Hasil projek dalam bentuk laporan. Semasa penyelesaian masalah. perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan.      Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Jalankan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sains. menyeronokkan dan bermakna. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. radio. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid.DRAF100211 keseluruhan projek. Penggunaan teknologi seperti televisyen.

Secara am. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Sains Hayat. setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi keenam-enam tema tersebut. Sains Fizikal. Sungguh pun begitu. sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Sains Fizikal. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan. keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.DRAF100211 Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5 disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Contoh ujian lisan adalah kuiz. bukan hasil akhir yang diperoleh. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains. Sains Bahan. 19 . Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan. kemahiran berfikir. Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. Sains Hayat. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. kemahiran saintifik. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. Sains Bahan. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan.

Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu. Selain daripada itu. Tema ini menggabungkan elemen Sains. dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. 20 . kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan. Reka Bentuk & Teknologi (RBT). Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis. Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran.DRAF100211 tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domain afektif. sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. kritis. Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains.

penulisan atau lisan.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia. TMK.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. STANDARD PEMBELAJARAN 21 . TMK. bernafas. mulut.1. telinga. Murid boleh: 2. lidah.1. penulisan atau lisan.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan.1. bergerak. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1.DRAF100211 SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN 1. Murid boleh: 1. tangan dan kaki 2. membesar dan membiak. hidung.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.2.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia. 1.1. Murid boleh: 2.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata. 1. 2. 2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.2 Menghargai bahagian tubuh kita. MANUSIA 2. 2.1.

2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata.2. kaki.1. Murid boleh: 3.2.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. sirip. sayap.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan. 3.1. penulisan atau lisan. HAIWAN 3. 3. 22 . siput dan rama-rama. ular.1. 3.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita. ekor. mulut. ikan. burung. 3. katak. telinga.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain.1.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi. 3. 3.2. TMK.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan. 3. sisik. lipas. tanduk. sesungut dan cangkerang. paruh.1. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 3. bulu.

4. kolaj dan kraftangan seperti tikar. paku pakis. Murid boleh: 4.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. 4. bunga. potpuri. 23 . TMK.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. penyapu. 4. 4. pokok keembong. daun.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 4. batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar.1.2 Mencipta produk daripada bahagianbahagian tumbuhan. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 4. bakul. pokok bunga raya.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita. pokok kelapa.2.1. pokok mangga. buah. Murid boleh: 4. ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. dahan. TUMBUHAN 4. penulisan atau lisan.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan. pokok nanas. 4.3.1.2. pokok orkid dan pokok pisang.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan. 4.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput. pokok bunga ros.1.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk. topi. 4.

4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan atau lisan. 5.DRAF100211 SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN 5. MATA UNTUK MELIHAT 5.2.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. penulisan atau lisan. Murid boleh: 5. 5.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. biru. 5.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat. TMK. dan jingga. hijau.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. 5. TMK. tinggi. Murid boleh: 5. kecil. kuning. penulisan atau lisan.2.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk.1. 5. 5. TMK. rendah.3.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. 5. ungu. segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. Murid boleh: 5.3. STANDARD PEMBELAJARAN 24 . 5.1.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar. putih. segiempat sama. panjang.3.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.1. pendek. 5.3. merah.

1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna. TMK. 5. Murid boleh: 6.4. 5.1.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 5.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan. 6. 6. HIDUNG UNTUK MENGHIDU 6. Murid boleh: 6.4.1. 25 .1. 6.2 Menghargai deria bau.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan. saiz dan bentuk.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.4. 6.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna. 5.4.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau. penulisan atau lisan.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama. Murid boleh: STANDARD PEMBELAJARAN 5. 6.2. saiz atau bentuk.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan.

8. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA 8.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan. 7.1 Menganalisis ciri fizikal bahan.1.1.2. 26 . penulisan atau lisan. kasar. Murid boleh: 7.2 Menghargai deria rasa.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa. dan masam dengan menjalankan penyiasatan.1. sejuk. manis. masin. halus. 8.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas. 8. pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa. 7.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 7.1. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 7. 8.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. TMK. Murid boleh: 8.1. TMK. LIDAH UNTUK MERASA 7. keras dan lembut melalui penyiasatan. pahit.1. 7.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. 8. 7. penulisan atau lisan.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin.1.

10.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan. Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria.1. penulisan atau lisan. 10.1.2 9.1 9.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya. TMK. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.3 9. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA 10. Murid boleh: 10. 9. 10.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. TELINGA UNTUK MENDENGAR 9.4 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran. Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria.1.1. 10.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 9.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK. penulisan atau lisan. Murid boleh: 10.2.1.1. 27 .

1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam. 11.1.1. 11. STANDARD PEMBELAJARAN 28 .2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.DRAF100211 SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN 11. Murid boleh: 11. TMK. penulisan atau lisan.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan.1. TIMBUL DAN TENGGELAM 11.

3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus. 12. TMK.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. prisma. silinder dan sfera.1. kuboid. 12. REKA BENTUK 12. piramid.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah. kon.DRAF100211 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN 12.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 12.1.1. penulisan atau lisan. STANDARD PEMBELAJARAN 29 .1. Murid boleh: 12.

DRAF100211 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 30 .

DRAF100211

KANDUNGAN
Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah Matlamat Objektif Fokus Perancangan Kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi TMK dalam Kurikulum Integrasi TMK dalam Kurikulum TMK sebagai Mata Pelajaran Perkakasan Dan Perisian Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR Pentaksiran Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 31 33 33 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 41 42 44 48 55 62 63 65 67

DRAF100211

Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual Lampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Lampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Lampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Lampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Lampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Lampiran 12: Contoh-contoh Simulasi Lampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi

69 71 73 75 76 77 78 79 80 81

32

DRAF100211

STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vii. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan 33

produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

FOKUS Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.

DRAF100211

PERANCANGAN KANDUNGAN Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul (Bahagian) seperti berikut:   Modul Pemilihan dan Pengaplikasian Sumber TMK TMK dalam Pengurusan Maklumat Penerangan Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses, menggunakan dan berkongsi maklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Konsep, fakta dan terminologi TMK. b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.

TMK dalam peningkatan produktiviti dan kualiti pembelajaran

Penggunaan TMK dalam kreativiti dan inovasi

Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.

Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepada objektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masa yang sama Standard Kurikulum TMK menekankan pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.

34

3.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab dalam TMK.DRAF100211 KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumat diperlukan. Murid akan dapat: 2. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian 4.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai. menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih. 3.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati. menggunakan. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran).0 Memilih dan bersesuaian mengaplikasikan sumber TMK yang 2.2 Menentukan maklumat yang diperlukan. 2.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa. 2. 2.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang digunakan. 35 .0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Murid akan dapat: 1. 2. 4.0 Menggunakan TMK untuk mencari. 1.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK.4 Memahami. memproses dan menggunakan maklumat mengumpul. Terdapat tujuh Standard Kandungan. 3.4 Memilih sumber TMK yang sesuai.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. Murid akan dapat: 3.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat Murid akan dapat: 4. 1. 4. 4. 3. 1. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK.

3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut. dengan memperoleh kemahiran ini. dan menilai penyelesaian.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat. murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. 6. murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh dikuasai dalam konteks pembelajaran.DRAF100211 5.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat. 6. 7. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan maklumat secara kreatif dan inovatif idea dan Murid akan dapat: 7.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Murid akan dapat: 5. 6.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan. 36 . Untuk menjayakan perkara ini. 5. 5.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru. 7. Pertama. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan. 7. membangunkan strategi penyelesaian.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Murid akan dapat: 6. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian. 5. Kedua.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya. 7.

Sumber pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar. semasa murid Belajar MENGENAI TMK. pangkalan data. melayari Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan mereka. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. DVD-ROM. persembahan. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan. TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai 37 . STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. Murid akan belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer. murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai maklumat daripada CD-ROM. DVD-ROM. Sebagai contoh. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. Semasa proses ini. Internet dan perisian khusus. Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK. Bagi Tahap I.  Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. menarik dan seronok. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM. kamera dan video digital serta projektor LCD.  Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. pengimbas.DRAF100211  Belajar MENGENAI TMK Isu-isu sosial dan etika Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. mesin cetak. Dengan menggunakan TMK. hamparan elektronik. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. grafik dan pengaturcaraan. pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan.

Bagi Tahap II. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM Pengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. Rangkaian dan Internet. TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. Kemudahan Internet  Talian akses Internet SchoolNet. Pangkalan Data. Melalui penggunaan TMK. Perkakasan untuk guru  Komputer riba  Projektor LCD TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap II. perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator d. Pengaturcaraan. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). Multimedia. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang berteraskan Sistem Komputer. KPM Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. Tiga pendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini iaitu: a) Belajar MENGENAI TMK b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu.DRAF100211 elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. 38 . PERKAKASAN DAN PERISIAN Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut: a. Linux dan Sistem Pengoperasian Mac  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player). Pendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklah bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid. Perisian  Perisian Sistem Pengoperasian Windows. Perkakasan di Makmal Komputer  Pelayan  Komputer (PC) guru  Komputer (PC) murid  Pengimbas  Mesin Cetak  Kamera dan Video Digital  Mikrofon dan pembesar suara b. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. c. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah.

Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan atau sajak. Dengan adanya TMK. Dalam kad ucapan. pendapat. Projek ditakrifkan sebagai tugasan. Integrasi TMK boleh diimplementasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. Belajar MENGENAI TMK. Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang. Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut: a. c. malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri.DRAF100211 PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran 39 Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri. Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. b. Kadar Kendiri (SelfPaced). Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. menginterasikan pelbagai disiplin ilmu. . konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan. Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. mampu mengakses sendiri. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri. kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed). Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran.

cari kaedah penyelesaian. Sebagai contoh. h. Maka untuk mengatasi masalah itu. Dalam konteks TMK. Sehubungan itu.DRAF100211 d. perisian kursus. murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. Dengan menggunakan perisian aplikasi. e. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu masalah. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif. nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam p&p. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Murid perlu kenal pasti masalah. mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. f. Inkuiri-Penemuan Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. kemahiran. Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan. murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej.pada peringkat awal. Selain itu. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. tayangan video. maklumat dan pengetahuan. permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. TMK merupakan . laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3d Modeling. murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Melalui aktiviti seperti ekperimen. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. g. Penyelesaian Masalah Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat. terlalu mahal. murid juga dapat mengalami. Murid 40 dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku sisekeliling. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif.

 Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan.DRAF100211 alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah. Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi Tunjang Tunjang  Komunikasi Aktiviti Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word.    Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua tunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Tunjang Aktiviti Pembelajaran mengukuhkan karangan supaya lebih menarik. 3. Tunjangtunjang tersebut adalah seperti berikut: 1. Pembentangan tugasan atau projek. Memuat turun perisian komputer secara percuma seperti Basic Mouse Skill dan Animated Typing Skill bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. Murid boleh memasukkan imej untuk 41 Kerohanian. . Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan. 5. Komunikasi Kerohanian. dan buku skrap atau projek folio digital. Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Jadual 1 menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Komunikasi. PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. Manakala. 4. Sikap dan Nilai Sains dan Aktiviti Pembelajaran  Membuat karangan dan bercerita menggunakan video atau gambar. 6. kajian masa depan dan simulasi. 2. Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian.

Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian. PENTAKSIRAN Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK. . Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word. kemahiran dan nilai. Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. MS PowerPoint. Penggunaan e-mel dan laman sosial web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara.   Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan Jadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian.DRAF100211 Teknologi  Perkembangan Fizikal dan Estetika Menggunakan perisian pemproses perkataan. kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. MS Access dan Paint). MS PowerPoint dan Paint). perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word.  Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan. kamera atau video kamera digital dan Internet. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan. 42 Tunjang  Keterampilan Diri Kemanusiaan  Aktiviti Pembelajaran Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan. kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih. MS Excel. perisian persembahan. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi.

Ia dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. Rubrik Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan. Kuiz dan Ujian Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari.DRAF100211 Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam p&p TMK: a. bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 7). Selain itu. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 6). reka bentuk visual. Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. e. kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka 43 secara kreatif dengan berbantukan komputer. buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8). Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk. bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten. Anekdot Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman. Kriteria seperti reka bentuk visual. d. kandungan. Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. b. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. c. . Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan. kandungan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 9). Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai. teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas. Persembahan Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p.

Portfolio Hasil Terbaik merupakan hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10). kemahiran dan nilai pembelajaran TMK. tin dan tali untuk membina sebuah model komputer. murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip perkataan. Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh digunakan seperti perisian permainan. f. main peranan dan penggunaan model. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 12 dan 13). Portfolio Dokumentari dan Portfolio Hasil Terbaik. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan. Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek kemahiran. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan model. membolehkan murid belajar mengenai perkakasan komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti kotak. Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam TMK seperti Portfolio Kerja Harian. Portfolio Kerja Harian merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN DAN STANDARD Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Portfolio Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah. Pentaksiran simulasi boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan. Dalam aspek pentaksiran simulasi berbentuk main peranan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 11). mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat  menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran  menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 44 . Contoh perisian permainan seperti Go Tidy dan Basic Mouse Skill. pengetahuan dan nilai. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK dalam KSSR iaitu murid. Portfolio Dokumentari merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid. g.DRAF100211 Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. di mana murid diukur bagi kemahiran menggunakan tetikus.  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika  memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian  menggunakan TMK untuk mencari. Simulasi Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar.

Oleh yang demikian Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid. Walau bagaimanapun. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajar Mengenai TMK. 45 . pada Tahap II. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran.DRAF100211 Standard ini disusun mengikut pengetahuan. Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalam Standard Kurikulum TMK. kemahiran dan nilai. Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standard Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6).

6 2. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. Menggunakan perisian Standard Kandungan 1. turn off) mengikut tatacara yang betul. Membuka dan menyimpan fail grafik. Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali.5 2.3 Menggelakkan pembaziran ketika menggunakan peralatan TMK. tetikus. 1.6 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer.11 . 2.8 2.5 Menghargai hak cipta orang lain. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint.4 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2. 1.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab. Melancar dan menutup perisian grafik .1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor.DRAF100211 KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP I: TAHUN 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 dan Delete. Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box).0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pembelajaran Tahun 1 1. unit sistem). MS Word atau MS PowerPoint). 1. 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. Backspace 46 2. 2. 2. papan kekunci.7 2.9 2.1 Mematuhi peraturan makmal komputer. MS Word atau MS PowerPoint). 2. Spacebar.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on. Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word).4 Menyatakan fungsi kekunci Enter. 1.10 2.

13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.1 4. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint). Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio.5 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Menyimpan imej daripada laman web. Berkongsi idea menggunakan perkakasan 47 6.DRAF100211 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7.4 3.2 .0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 4. memproses dan menggunakan maklumat 3.1 3.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 6. 5. 2.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 5.0 Menggunakan TMK untuk mencari.2 3. MS PowerPoint.1 7. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 lain seperti kamera digital dan CD-ROM.12 Mencetak dokumen.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Mencari imej menggunakan enjin carian.3 3. 3. Menggunakan perisian grafik (Paint). imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.1 4. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks. 2. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. mengumpul.

0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menghargai hak cipta orang lain. Bertolenrasi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer Mengenal pasti bahagian komputer (monitor.2 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2.1 2. Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2.0 dan 7. Menyatakan fungsi kekunci Enter. 1.4 2. 2. Backspace dan Delete Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box).13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK 1. MS Word atau MS PowerPoint).0.12 Mencetak dokumen. 2. Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran.4 1. 2.5 2. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 2: Standard Kandungan 1.7 Membuka dan menyimpan fail grafik.8.6. MS Word. dokumen pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint. contoh: mengajar Menaip teks dan menyisip imej. Melancar dan menutup perisian grafik . 2. Kenal pasti Standard Pembelajaran.9 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.12 dan 7. 2.9. tetikus. Standard Kandungan yang dipilih Standard Pembelajaran yang dipilih 48 . pemprosesan perkataan atau persembahan (MS Paint.6 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mematuhi peraturan makmal komputer Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK.7. MS PowerPoint). turn off) mengikut tatacara yang betul Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. 2. 2. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2. Spacebar. Mengenal pasti Standard Kandungan 2.1. 2. 2. unit sistem).3 1.2 2.6 2. papan kekunci.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan imej.5 1.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 2. 2.3 2.DRAF100211 BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI? Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan.1 1.

Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK Dalam Modul Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi Modul Pengajaran: . 6.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.3 3. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint). Standard Pembelajaran yang dipilih 1. memproses dan menggunakan maklumat 3.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint). Menyimpan imej daripada laman web.5 4.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 5. 49 .DRAF100211 3. Mengenal pasti Standard Kandungan 2.0 Menggunakan TMK untuk mencari. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. 7. 4.2 3. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks.1 3. MS PowerPoint. mengumpul. Standard Kandungan yang dipilih 5. Mencari imej menggunakan enjin carian.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6.Elemen TMK.4 3. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan.1 4.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM.

ELEMEN TMK Topik: Penerangan: Menaip Teks dan Menyisip Imej Dalam pembelajaran ini.9. Menukar fon b. Modul pembelajaran murid.0 2.12 dan 7. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej.1 2 jam (4 waktu) 1. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja. Menyisip gambar daripada Clip Art Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 50 . Menyimpan hasil kerja 4. Menukar saiz c. guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon.7. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 2. 6. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej.0 dan 7. Imej di dalam folder My Document. 2. 1. Terdapat dua cara menyisip gambar: a. 5. Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a. Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. 2.8. 2. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas. 3. 2. 2.6.DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MODUL PENGAJARAN: . Tunjukcara menyisip gambar. Dengan menggunakan Microsoft Word. 3. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka. 2.

Menyisip gambar d. Menyimpan 2. Murid juga boleh di ajar menukar warna fon. Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. Menyisip gambar daripada folder di My Document 7. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan. Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan. Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini. 8. Pentaksiran: Kaedah anekdot 1. 9.DRAF100211 b. Menukar fon b. Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a. fon dan imej yang mereka minat. Pengayaan: 51 . Menukar saiz fon c.

Murid melihat bahan yang dipaparkan guru. Murid menaip nama sendiri. 4. Murid mengikut guru menukar saiz. 3. Murid melihat demostrasi guru cara untuk menukar fon dan saiz fon. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. Klik Format Pilih Font Pilih Comic Sans MS Klik OK 5.ELEMEN TMK Topik: Cadangan Aktiviti: Menaip Teks dan Menyisip Imej 1. Klik Format Pilih Font Pilih Size 20 Klik OK 52 .DRAF100211 MODUL PEMBELAJARAN: . Murid mengikut guru menukar fon. 2. 6.

12. 10. Murid mengulang semula aktiviti 3 hingga aktiviti 8. Klik Insert Go Pilih Picture Klik Clip Art Taip boy dalam kotak Search for Klik Pilih Save Pilih My Document Taip nama sendiri dalam File name Klik Klik pada imej yang dipilih 53 .DRAF100211 7. Murid memastikan jenis dan saiz fon yang dipilih senang dibaca. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. Murid mengikut guru menyimpan hasil kerja. Murid mengikut guru menyisip imej daripada Clip Art. 11. 8. Klik File Save 9. Murid melihat demonstrasi guru cara menyisip imej daripada Clip Art dan folder My Document.

54 . 15. Murid menyisip satu lagi imej daripada Clip Art atau folder My Document. Murid menyimpan hasil kerja. 14. Murid mengenal pasti lokasi fail yang disimpan.DRAF100211 13. Murid mengikut guru menyisip imej daripada folder My Document. Klik Insert dipilih Pilih Picture Klik Insert Klik From File Pilih My Documents Klik pada imej yang 13.

ASAS PENGATURCARAAN 55 .MARI BELAJAR MS POWERPOINT .DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: .

(Gambar yang mengandungi imej. 56 . kenapa? (lihat kesesuaian teks.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 1 Mari Belajar MS PowerPoint 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 7. saiz. kedudukan. Pentaksiran:    Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint. imej. Fasa Persediaan Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. kedudukan. susun atur). imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.1 Menggunakan perisian grafik (Paint). Murid dapat menyimpan hasil kerja. Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. susun atur).dan ciri-ciri seperti warna.0 Menggunakan TMK untuk mencetus idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik. Standard Pembelajaran: 7. Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif. kenapa ia menarik? (kesesuaian teks. imej dan ciri-ciri seperti warna. pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint)secara kreatif (memanipulasi teks. o Jika tidak menarik. saiz.

Murid menyisip imej pada slaid.DRAF100211 2. 3. 57 . Imaginasi Aktiviti 2: 1. Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan. Murid menyimpan hasil kerja. Perkembangan Aktiviti 3: 1. 4. Murid menunjukkan hasil persembahan. Murid cuba jaya kesesuaian imej. 3. Tindakan Aktiviti 4: 1. Guru memberi tajuk persembahan. teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk. teks. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. 2. warna dan latar belakang. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. 4. Murid menentukan imej. Murid menghasilkan persembahan. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan. 3. 6. Murid menaip teks pada slaid. 2. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. 5.

1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? 58 Fasa Persediaan .0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mendapatkan makanan dan berpatah balik. 7. Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik. Guru memberi beberapa soalan untuk merangsang murid. Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan.1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 4 Asas Pengaturcaraan 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 5. Standard Pembelajaran: 5. Pentaksiran:    Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Contoh:  Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. 1. Ikan bergerak ke kanan 2. Imaginasi 1. Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.  Ikan makan mangsa.  Ikan mencari makan. Ikan berhenti 3. Ikan pusing 5. 3. Ikan makan 59 . Ikan makan 4. Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium.DRAF100211 o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2. 2. Ikan berhenti 7. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan. Ikan bergerak ke kiri 6.

DRAF100211 4. Mula Ikan bergerak ke kanan kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 60 . Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan.

2. Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina. 5. Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina. Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan. Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch.DRAF100211 Perkembangan 1. Tindakan 1. Contoh projek: 61 . 3. 4. 2. Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat.

ELEMEN SAINS .DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .DUNIA SENI VISUAL 62 .BAHASA MALAYSIA .DRAF100211 CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: .BAHASA INGGERIS .MATEMATIK .

2.0 dan 7.DRAF100211 LAMPIRAN 1 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIA Topik: Penerangan: Kad Ucapan Murid menyediakan kad ucapan menggunakan perkataan yang tepat dan betul. Murid akan mempelajari cara mencipta kad ucapan yang mengandungi imej dan teks ucapan serta mencetak hasil kerja mereka. Bercerita mengenai harijadi mereka. Mencetak hasil kerja murid. 2. 7.1 1 jam (2 waktu) 1.8.0 2.6.7. 2. 5. Rakaman lagu Selamat Hari Jadi. 2. Menyebut perkataan mengikut sebutan yang betul. Mendengar dan menyanyikan lagu „Selamat Hari Jadi‟. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word).2. 4. 8.2. Menyimpan hasil kerja dalam My Document.2. 2. Modul ini akan dijalankan di makmal computer 1.3 dan 3. 3. 4. Memulakan aplikasi MS Word dan menaipkan ayat selamat hari jadi. Menukarkan fon ayat tersebut kepada Comic Sans MS.6 Standard Kandungan Bahasa Malaysia: Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 2.2.2 dan 3. 4. Menyisipkan imej yang sesuai dari Clip Art. 2.0. 1.11.6. 6. 63 . 2. Murid juga akan mempelajari saiz fon. Dalam pelajaran ini.2 1.1 dan 7. Lirik lagu „SELAMAT HARI JADI‟.

Pastikan lirik dan rakaman lagu SELAMAT HARI JADI telah disediakan dan disimpan dalam komputer guru. Cetak hasil kerja murid mengikut kumpulan bagi mengelakkan pembaziran kertas dan menjimatkan masa. Pentaksiran: Kaedah Pemerhatian Gunakan borang pemerhatian yang mengandungi senarai semak seperti:  Membuka aplikasi MS Word  Menaip teks  Menukar fon  Menukar saiz fon  Menyisip imej Latih tubi dilakukan bagi murid yangbelum dapat menguasai abjad dan suku kata mengikut sebutan yang betul dengan bimbingan guru atau rakan. Murid yang dapat menguasai semua kemahiran dengan betul akan diberi tugasan seperti membuat kad ucapan yang kreatif menggunakan pilihan saiz. 3. Pastikan komputer murid telah dihidupkan. Masukkan imej yang diperlukan dalam komputer murid sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. fon dan imej yang mereka minat.DRAF100211 Kreativiti: Nota: Menggunakan pelbagai jenis fon. 4. Pemulihan: Pengayaan: 64 . 2. warna fon dan saiz secara kreatif dalam lirik lagu yang ditaip. 1.

Learn Letters program 2.DRAF100211 LAMPIRAN 2 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERIS Topic: Overview: Shapes of Letters Pupils apply their knowledge of letters.1. Manila Card. This module will be carried out in the computer lab.1. 3.2 and 4. Pupils will be able to combine letters to form a word. 1.2 1. 2. 2.3. 3.0 and 5.3. Worksheet 1.1 2 hours (4 periods) 1.1. 1.0 1.1.1. They are introduced to Learn Letters program.5. Glue and Scissor 65 .1.1. 3 and 4 3.1 and 4. 2.6 and 5. 1.1.3 English Language Content Standard: English Language Learning Standard: ICT Content Standard: ICT Learning Standard: Duration: Resources: 1.

Demonstrates how to use Learn Letters program. 4. 4. 2. 66 . pupils start the game and complete the activities up to Level II. Then. Knowing Letters . The Learn Letters program is a shareware software. Teacher use checklist to observe pupils doing activities:  Click the mouse  Double-click the mouse  Working together and taking turn 1.moe. Pupils use the tracing guide to write the letters. pupils cut the given worksheet that contains letters into pieces.my/bpk. 3. Pupils find the hidden small letters and join the dotted line to complete the shape of letters. 2. ran and van 2. Click and drag the given shapes to form a letter.gov. 3. 6.sings “ABC” song. 5. Pupils find the hidden capital letters and colour it. Suggusted Activities: Assessment: Remedial: Enrichment: 1. Pupils rewrite the letters one by one. 2. Pupils complete the activities in Level III. 1. Join the dotted lines to complete the shape of letters. In pairs. 3. The Learn Letters program must be installed in the pupil‟s computer. Press “Esc” button on the keyboard to exit the game. 2. Teacher has to explore the game before hand. they forms these words: fan. 1. In group of four. man. This software can be downloaded from the BPK website at http://www. Pupils paste their answers on the manila card and present it to the class. 3.DRAF100211 Creativity: Note: 1.

d) 2. 2. Dalam modul ini.c.4 Standard Kandungan Matematik: Standard Pembelajaran Matematik: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Kreativiti: Nota: i (a. Murid akan memasukkan teks serta menggunakan pelbagai fon dan menukar saiz fon.0 2.7. 4.c. Mempelbagaikan fon dan saiz fon. Murid memahami turutan nombor dan nilai tempat.0.b. murid diperkenalkan dengan perisian MS Word.1 2 jam (4 waktu) Modul Mari Belajar MS Word. 4. 2.0 dan 7.1 dan 7.b.6.11. 1. Dikehendaki merujuk kepada Modul Pembelajaran murid untuk menyelaraskan kandungan aktiviti 67 .DRAF100211 LAMPIRAN 3 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIK Topik: Penerangan: Mengira dan menyusun mengikut turutan nombor.d) dan ii (a.

Pentaksiran: Mengira nombor 1-100 mengikut susunan menaik dan menurun. 4. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. Membimbing murid menyusun nombor menggunakan garis nombor. 9. 7. 7. ketiga dan keempat. 10. 6. Murid diminta mengambil lebihan straw dan melekatkan 10 straw bersama sehingga menbentuk 6 kumpulan. Meminta murid menaip nombor menaik dan nombor menurun. 3. Setelah selesai. Sementara murid menggunakan komputer. 2. Murid diminta merujuk kad nombor masing-masing dan mengumpulkan straw mengikut kumpulankumpulan yang telah dibentuk sehingga bilangan straw sama seperti nombor pada kad dan diikat mengunakan getah gelung. Ikatan straw yang telah selesai dimasukkan ke dalam kotak. 2. Secara Simulasi: 1. 2. Mengarah murid menukar jenis fon. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. kelas dan mata pelajaran. Mencetak hasil kerja. Pengayaan: 68 . Murid diminta mengambil 10 batang straw lain dan melekatkan 2 straw bersama sehingga terbentuk 5 kumpulan 3. 2. Lakukan seterusnya untuk kad kedua. 5. Melengkapkan garisan nombor. 6. 8. Melengkapkan garisan nombor. guru boleh menyemak setiap kotak berdasarkan senarai semak. Murid diminta mengambil 20 batang straw lagi dan melekatkan 5 straw bersama sehingga terbentuk 4 kumpulan 4. Membuka MS Word dan meminta murid untuk menaip nama. Pemulihan: 1. Murid diminta menaipkan keempat-empat nombor secara menaik untuk baris pertama dan menurun untuk baris kedua. Murid diminta meletakkan 10 batang straw di atas meja. 1.DRAF100211 Cadangan Aktiviti: 1. Setelah selesai guru perlu membuat semakan akhir dan memberi komen terhadap hasil aktiviti murid. 5. Mengarah murid menukar saiz fon.

2.5 dan 4. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman. 4.0 2.1.9.1. Modul pembelajaran murid (Mari Meneroka MS Word).12 dan 7. 4. 4.DRAF100211 LAMPIRAN 4 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: ELEMEN SAINS Topik: Penerangan: Tumbuh-tumbuhan Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. Standard Kandungan Sains: Standard Pembelajaran Sains: Standard Kandungan TMK: 4. 4. Kreativiti: 69 . 2. Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif.2.0 dan 7. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. 2. 3. Gambar tumbuh-tumbuhan.2. Dalam pembelajaran ini.2.1. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 2.1 Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 2 jam (4 waktu) 1.7.1.8. 2. 2.1.6.

kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. buah. 4. dahan. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut:  Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. bunga. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan. Folder ini diletakkan di dalam folder My Document. Untuk aktiviti mencetak. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 2. daun.  Menyimpan dokumen Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Document.tumbuhan seperti bunga raya. pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. murid perlu belajar mengenai Print Preview. 2. Memaparkan gambar tumbuh. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. 3. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz.DRAF100211 Nota: 1. fon dan imej yang mereka minati. 1. Kaedah Rubrik 1. 3. batang dan akar)  Membuka MS Word  Menyisip imej  Menaip perkataan menggunakan Text Box. Cadangan Aktiviti: Pentaksiran: Pemulihan: Pengayaan: PROJEK KELAS: 1. 70 . Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak.

1. Kreativiti: 71 . 1.4 Standard Kandungan Seni Visual: Standard Pembelajaran Seni Visual: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 1.0 2. Perisian grafik (Paint) Murid menghasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan bertindih yang berwarna. 2.1.2 . 1. Contoh garisan selari dan garisan bertindih.1 dan 1.3 dan 1.6.2. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer.4.2 .2 2.1 2 waktu (1 jam) 1. 2. 1. 1. 1.1.3.3.9. 1.11 dan 7.3.0 dan 7.4. 2.1.DRAF100211 LAMPIRAN 5 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN: DUNIA SENI VISUAL Topik: Penerangan: Menggambar – Garisan Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual. 1. Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian grafik (Paint ) dengan melukis garisan yang berwarna-warni.

2. Latih murid menggunakan Print Preview sebelum cetak. Pastikan setiap murid diberi peluang menggunakan komputer. 2. Menggunakan garisan selari dan garisan bertindih untuk menghasilkan satu karya seni. 3. Menyimpan hasil kerja di dalam komputer. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan dan disediakan dengan paparan perisian grafik (Paint) untuk jimatkan masa pengajaran dan pembelajaran. Mencetak hasil kerja. Mengenalpasti garisan selari dan bertindih yang terdapat di sekeliling. 8. Tindakan ini bagi mengelak pembaziran kertas. Menunjukkan cara membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna menggunakan Paint. 5. Murid mengulang cara membuat garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni dengan bimbingan guru. Galakkan murid mencetak hasil kerja secara kumpulan mengikut giliran. 7. kesesakan mencetak dan waktu. Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni menggunakan kertas warna atau perisian grafik (Paint. Menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan Paint.DRAF100211 Nota: 1. 6. Cadangan Aktiviti: 1. Pentaksiran: Pemulihan: Menjalankan pemerhatian berdasarkan proses kerja murid. 4. 4. 3. Menunjukkan cara membuat garisan bertindih menggunakan Paint.) Pengayaan: 72 . Menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam.

.............DRAF100211 LAMPIRAN 6 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: .................... Pengetahuan.............................................0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.......3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor Kedudukan abjad (a – z) Menunjukkan abjad dengan cepat dan betul Menunjukkan abjad dengan betul tetapi mengambil sedikit masa untuk mencarinya Menunjukkan abjad dengan betul tetapi terlalu lama untuk menjumpainya 73 ..... kemahiran dan nilai yang dicapai Kedudukan angka (0 – 9) Kriteria Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan cepat dan betul Kurang menguasai Menunjukkan angka 0 ...................... Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1.. Tarikh: .9 pada papan kekunci dengan betul tetapi mengambil sedikit masa Tidak Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan bantuan guru atau rakan Tahun: .............................

1 Membuka dan menyimpan fail grafik................. Tarikh: ...0 Memilih dan mengaplikasika n sumber TMK yang bersesuaian 2......... kemahiran dan nilai yang dicapai Membuka fail pemprosesan perkataan sedia ada dalam folder My Document melalui MS Word Kriteria Menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul tanpa bantuan Kurang menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul dengan sedikit bantuan Tidak Menguasai Tidak dapat mencapai dan membuka fail walaupun dibantu beberapa kali Tahun: ...........................DRAF100211 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: .................. MS Word atau MS PowerPoint) 74 ........ dokumen pemprosesan perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint................... Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2................................ Pengetahuan............

0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran 2. Klik butang Start Tandakan () Standard Kandungan 2. (MS Word) 2. Klik MS Word 5. Klik All Programs 3. Menukar saiz fon 7. Klik MS Office 4.DRAF100211 LAMPIRAN 7 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan.2 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan. Menukar fon 75 . Menaip teks 6. Kemahiran dan Nilai yang dicapai Murid boleh: 1.

0 Menggunakan 7. Saiz fon dan kepadatan teks Kandungan 3. Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan. 6. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada 76 . mengemukakan pemprosesan idea dan perkataan (MS Word) maklumat atau perisian secara kreatif persembahan (MS dan inovatif Powerpoint) secara kreatif(memanipulasi teks. Menepati tajuk dan mencukupi Audio 4. Menarik perhatian 7. Susun atur grafik dan warna 2. Tandakan (/) pada petak yang sesuai kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai Reka bentuk Visual 1.DRAF100211 LAMPIRAN 8 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. Kesesuaian bunyi Penyampaian 5.1Menggunakan perisian TMK untuk grafik(Paint).

klik butang Search untuk memulakan pencarian Tandakan (/) pada kotak yang berkenaan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 77 .DRAF100211 LAMPIRAN 9 Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Nota: Bagi murid yang tidak boleh menulis. tab imej yang dipilih pada enjin carian 6. Standard Kandungan 3. katakunci yang ditaip 4. guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan. mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat Standard Pembelajaran 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari. nama pelayar web yang digunakan 2. katakunci ditaip di ruang kotak carian 5.3 Mencari imej menggunakan enjin carian Aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Murid boleh menyatakan: 1. nama enjin carian yang digunakan 3.

B. Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin melukis sekuntum bunga? 2. ii dan i Contoh soalan ujian: 1. iii. 1. i dan ii sahaja B.ii dan iii D. i. ii dan i sahaja C. iii. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk pertandingan kumpulan mana yang berjaya mengumpulkan markah tertinggi. Tetikus 2. MS Word MS Paint C. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang. MS PowerPoint 3. apakah kekunci yang kamu guna? 3.DRAF100211 LAMPIRAN 10 Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Bagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 1 5. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? 4. Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa membuat karangan. Jika anda ingin membuat karangan anda akan guna? A. MS Excel D. Contoh soalan kuiz: Andaian : murid telah dibahagikan ke dalam empat kumpulan kecil. Klik New Slide Klik menu Insert Klik menu Slide Show A. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Susun langkah yang betul mengikut urutan jika anda ingin menambah slaid baru dalam perisian MS PowerPoint. ii. i.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. MS PowerPoint. Disket 78 . Padankan gambar dengan jawapan yang betul.

kemahiran dan nilai Ada menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Kandungan Kriteria 1 Tugasan tidak lengkap 2 Tugasan kurang lengkap 3 Tugasan lengkap 4 Tugasan sangat lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Kekemasan Tidak teratur Kurang teratur Teratur Teliti dan sangat teratur Persembahan maklumat dan portfolio yang sangat menarik dan kreatif Kreativiti & Persembahan Keseluruhan Persembahan maklumat dan portfolio tidak menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang kurang menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang menarik Pencapaian Tidak menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan.DRAF100211 LAMPIRAN 11 Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai Sangat menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai 79 . kemahiran dan nilai Kurang menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan.

Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripada monitor. Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul surat yang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad. unit sistem dan tetikus menggunakan plastersin.DRAF100211 LAMPIRAN 12 Contoh-contoh Simulasi Main peranan Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Kemudian. Model Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar. Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya. Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu model bahagian komputer. Setiap ahli kumpulan akan bekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar. Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer. murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru. Kemudian. Murid yang main peranan sebagai kekunci abjad akan duduk apabila abjad yang diwakili disebut. nombor Enter dan Spacebar. murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan. mereka melengkapkan gambar papan kekunci menggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. 80 . Di akhir aktiviti. papan kekunci. Permainan Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunci abjad.

kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak 81 .DRAF100211 LAMPIRAN 13 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak b) Permainan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.

DRAF100211 c) Model Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. tetikus.1 Mengenalpasti bahagian komputer (monitor. unit sistem)  monitor  tetikus  papan kekunci  unit sistem 82 . papan kekunci. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful