IRÉ A SANTIAGO

(Son)
A Electo Silva y al Orfeón Santiago Soprano Para Coro Mixto

# 2 & 4 ‰ # 2 & 4 ‰ # 2 V 4

gon din

P œ œ œ œ œ œ P œ œ œ ∑ œ

Música: Roberto Varela Texto: García Lorca

de go bón

œ œ

gon

din

œ œ œ

din

bón

œ

≈ œ ‰

gon

œ œ œ œ œ
din

de go bón

Alto

Gon din den

go

den gon den din den

œ œ œ œ œ ∑

go

œ

gon din den

œ œ œ ∑

go

œ

Tenor

Bajo

div.P ?# 4 2 œ œ bon

j œ œ

bon

j œ œ

j œ œ

bon

j œ œ

‰ ßp œ œ. J

j œ œ

bon

4

S

# & œ œ & V # #

gon

ß P œ œ œ œ œ
din din

A

den gon den dinden

œ œ œ œ œ ∑

œ

ß P œ Œ

bin

ßp . œ ‰ œ J
cuan -

-

-

- do

ßp œ œ. J ßp j œ œ.

bin

T

B

?# j œ œ
9

ß j œ œ œ J
i

bon

P unis. œ .. œ œ œ œ . œ J

F ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj . #œ
cuan - do lle Cuando lle-gue la

‰ œ J

œ.

ßp j #œ œ

lle -

-

-

- gue

ßp œ J

- gue la

œ œ #œ

lu-na lle - naIi réa San-tia - go de Cu - ba

bon cuan -

œ. œ œ

-

-

- do

ßp j œ œ.

ßp j œ œ.
lle -

-

-

- gue

ßp j œ

r œ

S

# & œ. # & œ œ V œ. ? # œ. #

-

œ œ #œ J

œ.
-

œ œ
go

˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ
gon din

i - réIa San - tia

A

lu - na lle - na i

œ #œ œ œ j œ j œ
i i

-

j œ œ . J

T

-

j j œ œ œ #œ . j j œ œ œ .

i - réIa San - tia

œœ œ œ œ œ œ

œ .. œ œ. œ. œ.

-

œ œ œ œ œ œ œ œ
go go

œ œ
gon

i - réIa San - tia

-

din

B

-

i - réIa San - tia

-

œ œ
go

gon

r œ œ
bon

œ

gon

13

S

& & V

# #

Œ ∑ œ œ

en un

œ œ

co

œ.

-

che deIa - guas ne

œ œ. ∑

œ

œ.
-

œ œ
gras

œ
i

-

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ‰

i - réIa San -

A

T

# #œ œ

B

?#

din

j œ

gon

≈ œr œ
ban

din gon

œ œ œ œ

din

œ œ

j ≈ œ œ
din

Œ œ œ œ œ œ œ

r œ œ œ œ œ œ
gon

j œ
i

-

i - réIa San -

din

gon din

gon

œ
gan

œ J œ J ‰

≈ #œ œ R
ban

nœ > œ J

gan

œ J ‰

r ≈ #œ œ
ban

din gon i

œ œ œ œ œ œ nœ
i

-

i - réIa San -

-

i - réIa San -

17

S

# & œ. # & œ œ V # œ.
tia tia

-

œ œ
go

gan

œ J œ œ œ J œ œ œ

> œ J

gan

œ J

can-ta -

œ œ

A

tia-go

œ œ œ œ œ œ œ
go din

de go bon

œ œ #œ œ œ #œ J œ œ.
gon din

din

œ > œ J œ
gan

bon

gon

œ œ œ œ œ
din

de go bon

T

B

?# j ≈ œ œ R œ
tia go
21

-

œ

gan

≈ œ œ
ban

ban

#> œ J œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ J
gon din

de can-ta -

gan

Œ œ œ
ban

≈ œ œ
ban

gan

œ. œ.
-

œ
gan

S

& &

# . œ # œ.

rán

los te-chos de pal - me

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ r œ œ œ œ œ œ
gon

œ œ
ra

I - ré

. œ œ œ œ œ œ œ œ . . œ œ œ #œ œ œ œ œ .

I - réIa San - tia

œ œ
go

A

T

j # ≈ œ œ V
rán

los te-chos de pal - me

œ.

-

œ œ
ra

i - ré

i - réIa San

tia - go

œ œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ
go din

de go bon

B

?# œ J

din

din

gon din gon

œ œ

œ œ

œ œ

≈ #œ œ R
ban

gan

œ J

r ≈ #œ œ
ban

di gon i - ré

œ œ œ œ œ œ nœ
2

i - réIa San - tia

i - ré - i - réIa San

tia

j œ

-

≈ œ œ R
go

œ

gan

25

S

& & V

# #

œ J

œ J

gan

œ J œ œ œ J œ J œ œ œ.

œ J

gan

œ J

Œ

cuan-do quie-re ser

œ œ œ œ œ œ. œ œ
-

œ œ
ci - güe -

A

T

# #œ J

œ œ #œ œ œ œ
gon din

œ J œ

bon

gon

œ œ œ œ œ
din

de go bon

œ œ œ œ œ œ J œ J
gon din

B

?#

j œ ≈ œ œ R
ban

gan

œ J œ

gan

≈ œr œ
ban

gan

cuan - do la

œ J

œ œ

i - réa

œ. j œ

San

j œ

-

pal

gan

≈œ œ œ R
ban

gan

≈ œ œ R
ban

ma

œ

gan

29

S

& & V

# œ œ # œ

ña

la pal - ma I

œ œ œ

œ œ

-

réIa San - tia - go

œ œ

œ

A

T

# œ J

tia

-

goIi

B

?# œ J
33

quie - re

œ J

œ
ser

œ
ci

-

j œ j œ œ
i

‰ œ J
y

œ œ

œ œ

œ.
quie -

œ œ
re

cuan - do

-

ré - y

œ œ j œ ‰

cuan - do

quie

˙

-

-

-

-

œ.
güe -

≈ œr œ
ban

œ œ J
ña

gan

Œ œ

cuan-do quie-re ser

œ œ œ œ œ j œ ≈ r œ œ
ban

œ œ œ

-

ci - güe-

œ

gan

j œ ≈ œ œ R
ban

gan

œ ≈ r J œ œ
ban

gan

gan

S

& & V

# œ #
ser

me

œ

œ œ

œ

du zaIel

plá - ta - no

œ œ œ
3

œ j œ

‰ œ J œ œ

œ

œ

œ.
tia -

I - réIa San -

œ œ
go

A

œ

T

# œ œ
ña

re

ser

œ. œ œ

i - ré

j œ œ œ #œ.
a San tia

-

œ œ
go

B

?# œ J

≈ œr œ
ban

la pal - ma quie - reIe - lla ser

œ œ

œ œ œ

œ œ œ

i - ré

j œ #œ œ
a

San -

tia - go en un co - che de

œ œ œ œ œ j œ

œ œ œ

gan

j ≈ œ œ œ œ R
ban 3

gan

œ ≈ œ œ J R
ban

œ

gan

≈ r œ œ
ban

gan

37

S

& & V

# # #

‰ ˙

j œ

i - réIa San - tia

œ

œ

œ. œ

-

œ œ
go

œ œ
a

œ

œ œ

œ

œ 3œ œ ˙

œ

œ

i - réIa San - tia - go de

Cu - ba

A

oh

Œ œ œ œ œ œ
ci - güe

San

-

tia 3

-

-

-

T

œ œ

B

? # #œ J
41

a - guas ne - gras

œ

ban

≈ œr œ
ban

œ œ

‰ j œ

quie-re ser

gan

≈ œr œ
ban

-

œ œ œ J

ña

œ œ ≈ œr œ
ban

i - réIa San

œ œ

tia - go de

œ œ œ

œ
gan

gan

j œ ≈ œr œ
ban

Cu - ba

œ

œ œ

i -

S

& &

# ‰ # œ
go

j œ œ œ #œ œ œ

i - réIa San - tia - go

œ. œ. œ.

j œ ‰ œ œ ‰ œj j œ ‰ œ

gan

œ œ

don din

œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ

de go bon

œ œ

gon

din

œ œ œ

din

bon

œ

A

T

# V #œ œ œ œ ?# œ œ œ œ œ

i - réIa San - tia - go

gan

i - réIa San - tia - go

B

i - réIa San - tia

œ ≈ œr œ œ J
go

gan

j œ œ J

gon din den

‰ ‰

go

den gon den din den

œ œ œ œ œ ∑

go

œ

gan

j œ œ

bon

j œ œ

‰ œ.
-

j œ œ

bon

45

S

# & ≈ # & ‰ V #

gon

din

œ œ œ œ œ

den go bon

œ

œ

gun

œ

œ œ œ œ
din

din bin

œ œ Œ j œ .. œ

ßp œ ‰ J ßp ‰ œ J r ßp œ œ œ R
bon

cuan

- do

ßp œ J ßp j œ

A

gon din den

œ œ œ ∑

go

gon din den din den

œ œ œ œ œ ∑

œ

œ.
-

bin

T

cuan

B

? # œj œ

j œ œ

bon

j œ œ


4

j œ œ

cuan-do

œ œ

lle-gue

œ œ œ œ œ œ œ
la

- do

lu-na lle -

bon

cuan

-

œ.

-

-

- do

ßp j œ

49

S

# & œ. & œ. # V œ œ ?# œ. œ œ œ #

A

ßp j #œ
lle

lle

ßp œ J

-

œ. œ

-

-

-

-

-

-

- gue

ßp œ œ #œ œ

- gue

ßp œ J

œ. œ œ œ. œ. ‰ ∑ œ œ œ

œ J
I

œ

œ œ #œ œ

œ œ

I - réIa San -

la

lu - na lle-na i

œ #œ œ œ j œ j œ
i i

-

œ œ œ

T

naIi - réa

San - tia

B

lle

ßp j œ

œ

-

œ œ œ.

go

#œ œ.
de Cu

-

-

-

-

- gue

ßp j œ

-

ba

-

œ #œ œ œ œ

i - réIa San -

œœ œ œ œ œ œ

i - réIa San -

i - réIa San -

53

S

j # œ. œ œ & J R & V #
tia - go

˙ ˙ ˙ œ œ œ œ j œ œ
I

Œ

con la

ru - bia ca - be - za de Fon -

œ œ œ œ œ œ ∑

A

T

# œ. œ.

tia - go

œ .. œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ca

œ œ œ œ œ œ
gon

B

? # œ.
57

tia - go

din

din gon

œ #œ œ œ

din

tia - go

gan

≈ r œ œ
bon

œ

gan

r j œ ≈ œ œ
ban

gon

œ œ

din gon

œ œ œ œ

din

œ œ

≈ œ œ œ J œ J

din

œ œ œ œ œ œ
gon

din

gon

œ œ

œ
gan

≈ #œ œ R
ban

nœ ‰

gan

S

& & V

# œ. # Œ
se -

-

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

œ.
-

i - réIa San - tia

œ œ
go

œ J

gan

A

‰ œ œ

T

# œ œ

j œ
i

-

i - réIa San - tia - go

œ œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ
go din

de go bon

œ œ #œ J j œ

gon

#œ œ œ
din

din

B

?# œ J

din gon

r ≈ #œ œ
ban

din gon i

œ œ œ œ œ œ nœ
i

-

i - réIa San - tia

œ J œ

bon

œ

-

i - réIa San - tia

œ

-

≈ œ œ
go

œ

gan

œ ≈ R œ
ban

gan

gan

5

61

S

& œ J

#

A

# & œ œ # œ V J ?# œ J
65

œ J

gan

œ J

œ œ œ œ œ œ œ
3

y con el ro - sal de Ro - me - oy Ju - lié

œ œ œ
3

œ.
-

œ œ
ta

œ œ

I -

gon

œ œ œ œ œ
din

do go bon

œ œ #œ œ œ J
gon din

T

#œ J œ

el ro - sal de Ro - me- oIy Ju - lie

œ œ œ œ œ j œ ≈ œ
din

3

gan

Œ œ
con

r œ œ œ œ œ œ
gon

œ œ œ

3

œ.

-

œ œ
ta

i -

B

≈ œ œ R
ban

gan

j œ œ œ ≈ R
ban

din

gon din gon

œ œ

œ œ

œ œ

œ J œ J œ œ ‰

≈ #œ œ R
el

ro -

œ J œ J œ œ œ J œ J

-

r ≈ #œ œ
- sal

din gon i -

œ œ œ œ œ œ nœ

i -

S

& & V

# œ œ œ œ # #

œ.
-

I - réIa San - tia

œ œ
go

‰ #œ œ œ
din

œ J

gan

œ J

gan

A

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ
din

i - réIa San - tia - go

œ œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ
go din

de go bon

T

B

?#

i - réIa San - tia

#œ J j œ

gon

din

œ œ J œ
gan

bon

gon

œ œ œ œ œ
din

de go bon

i - réIa San - tia

j œ

-

≈ œ œ R
go

œ

gan

≈ œ œ R
ban

gan

œ J œ

≈ œr œ
ban

gan

gan

69

S

# & œ J

A

# & œ œ # œ V J ?# œ J

≈ j œ
de

pa - pel

r œ œ

œ œ
el

œ œ ˙ œ œ J œ

gon

din

œ œ œ

œ. œ J

ah

j œ

mar

yIel - rit - mo

œ œ

de se

œ œ

-

œ œ ˙

mi - llas se - cas

œ œ

œ

T

mar

œ J

œ
de

pa - pel

œ J
y

œ
de

œ
mo -

œ.
ne -

B

≈ œ œ R
ban

gan

j œ

œ ≈ R œ
ban

plá - tá

œ

gan 6

≈ œr œ
ban

œ œ J
da

‰ œ
gan

œ

gan

j œ ≈ œ œ R
ban

73

S

# œ & œj J # & œ V #
es

œ œ

œ œ

œ.
rit -

œ œ
mo

œ
de

oh

Cu - baIoh

se - mi - llas

œ

œ œ

œ

œ.
se -

cas

œ œ j œ œ œ
gan

A

oh

Cu - baIoh rit

œ

-

mo

œ.

œ œ œ œ œ œ œ
los te -

œ œ œ
chos

oh

œ. œ œ œ œ

rit

T

∑ ≈ œr œ
ban

≈ œ œ œ j œ œ.

B

?# œ J
77

can - ta - rán

gan

≈ r œ œ
ban

œ

gan

œ J ‰ Œ

≈ œr œ
ban

cuan-do

œ œ

la pal

- ma

œ œ

ci - güe - ña

œ œ

gan

j œ ≈ œ œ R
ban

S

& & V

# # #

‰ œ œ

œ J œ

œ œ Œ

I - réIa San - tia

-

œ œ
go

j œ

i - réIa San - tia

œ

œ. ˙

-

œ œ
go

A

mo

i - réIa San - tia

#œ. ≈ œ

-

œ œ
go

T

B

?# œ J
81

es

≈ œ œ R
ban

œ œ œ

gan

j œ

quie - roIir a

≈ œr œ
ban
3 œ

#œ œ

San-tia

œ œ

-

œ œ œ J

œ
i

-

go

#œ œ œ

gan

≈ œr œ
ban

de Cu - ba

œ #œ

œ œ

≈ œ j œ

pues

œ œ

œ œ
San - tia -

i - réIa

gan

≈ œ œ R
ban

œ
gan

S

# & ‰ & œ
a

A

#

œ J

œ

œ œ

œ
de

œ œ

I - réIa San - tia - go

Cu - ba

‰ #œ œ œ

œ J œ œ œ

I - réIa San - tia

œ

œ œ œ œ

œ.

-

œ œ
go

T

# V œ œ ?# œ J

San

tia - go

œ

3

de

œ

Cu - ba

bien

i - réIa San - tia

œ œ œ

#œ. œ. œ.

-

œ œ
go

ßp œ

ßp œ

bon

go

B

≈ œr œ
ban

de Cu - ba

œ œ

œ œ

si

˙

gan

j œ

bien

i - réIa San - tia

-

œ œ
go

ßp #œ

bon

r œ œ
ban 7

œ

gan

i - réIa San - tia

-

œ œ
go

ßp œ
bon bon

85

& Œ

#

Lento

Soprano Solo

#œ œ ßp j œ
oh

85

S

# & œ. & V # # œ. œ.

oh cin - tu - ra

œ œ
3

ca - lien - te

œ œ

œ

Œ œ. œ. œ. œ.

go - ta

œ œ œ œ j œ j œ j œ j œ

de ma - de

œ. ˙ ˙ ˙ ˙

-

œ œ
ra

A

T

j #œ

ßp j œ
oh oh

˙ ˙ ˙ ˙

cin

cin

B

? # œ.

ßp œ J
oh

cin

cin

89

S.S.

&

#

∑ j œ j œ

89

S

# & œ. # & œ. V # œ. œ.

ar - pa de tron - cos

œ œ œ œ
3

œ

vi - vos

œ

œ

cai - mán flor de

œ

œ

œ

œ

œ

ta - ba - co

œ. ˙ ˙ ˙ ˙

œ œ

˙ ˙ ˙ ˙

œ. œ. œ. œ.

j œ
ra

A

T

j Nœ œ J

j œ
ra

B

?#

j œ
ra

j œ
ra

8

93

S.S.

&

# #

∑ j œ j #œ j œ

sie - pre di - je

œ œ œ œ Œ ˙ œ œ œ. r j #œ œ œ œ . œ œ œ œ
siem-pre di - je

3 œ3 œ œ œ œ ‰

f

93

S

& œ. # & œ. V # œ. œ.

oh

œ

f œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
3 3

que yoIi - ri - aIa San - tia - go

œ œ ‰

sempre

f ‰ #œ œ ‰ ‰ ‰ j œ
a

A

oh

siem-pre di - je

3 f3 œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

que yoIi - ri - aIa San - tia - go

#œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ

a San -

T

B

?#

j #œ

oh

f œ œ œ 3œ œ 3 œ œ œ œ œ œ r j #œ œ .
di - je

que yoIi - ri - aIa San - tia - go

que yoIi - rí - aIa San - tia - go

#œ œ ‰ œ œ œ.

j Nœ j œ
a a

oh

siem-pre

#œ œ

œ

siem -

œ

-

- pre

p œ œ œ
a

97

S.S.

&

# œ œ ‰ # # #
tia-go

œ œ fœ œ œ œ

œ œ ‰ nœ œ ‰ œ œ

‰ œ œ œ œ ‰ p ‰ œj p ‰ j œ
a a San - tia-go

a San - tia-go

‰ œ œ p œ œ

a San - tia -

œ œ œ œ œ œ œ œ
-

97

S

& œ. & V œ œ. œ.

A

f ‰ œ œ œ œ œ œ nnœ œ œ œ œ œ
a San - tia-go a San-tia-go a San - tia-go

œ. œ. œ. œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ
-

T

œ œ œ œ j œ
a

B

?#

a San - tia-go

nœ œ ‰ œ œ œ.

p ‰ œ J
a

a

pœ œ #œ œ œ
ban

p œ œ a˙ #˙

a San - tia -

a San - tia

a San - tia -

œ œ œ
ban

gan

gan

œ.

œ œ
ban

-

-

-

œ

gan

9

101

S.S.

# & œ & œ & œ V # œ # #

go

Œ ‰ ‰ ‰ œ œ p> œ J p> œ J
Come prima

∑ œ. œ. p> œ J œ. œ.

∑ p> œ J œ. œ

∑ p> œ J

101

S

go

cuan

-

-

-

-

- do

A

go

cuan

-

T

B

? # œ.

go

cuan-do

œ œ

œ œ
lle-gue

-

-

-

- do

œ œ œ œ œ œ œ
la lu - na lle

p j œ >

ban

cuan

œ

-

œ.

-

-

-

- do

j œ

naIi

œ œ œ
reIa

p j #œ > lle

lle

-

-

-

- gue

-

-

-

-

œ œ #œ œ

- gue

San - tia

œ

œ.

lle

j œ

-

œ œ #œ œ.
go de Cu

-

-

œ.

-

-

- gue

j œ

ba

105

S

# & œ. & œ œ V œ. ?# . œ # #

œ J œ #œ œ œ

œ

I - ré

œ œ #œ

œ œ

A

lu - na lle-na i

T

j œ j œ
i

-

j j œ œœ œ œ œ J œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ

i - réIa San - tia - go

j œ. J œ .. œ œ. œ. œ.

œ œ R œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ˙ ˙

i - réIa San - tia - go

I - ré

i - réIa San - tia - go

œ œ œ p œ œ > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
que te cu

te que cum be

B

-

i - réIa San - tia - go

gan

œ.

œ œ
ban

œ

gan

10

109

# & Œ & & # Œ

‰ ‰ ‰

Tenor solo

109

S

A

T

r # #œ œ œ œ > œ œ œ œ . œ V œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
Cumbe te

# Œ

p# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > p
Cumbe te te que

en un ca

œ œ œ.

-

rrodeIa

œ œ.

-

gua - muer

œ

œ.
-

œ œ
ta

œ œ œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ≈ #œ œ R
un

té que te cu té quecum be

té que te cu té

œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ > > R r j œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J
cum be té cu te quecum be té

i - réIa San -

be

te que

∑ nœ œ J r ≈ #œ œ
- rro

‰ nœ
i

B

?#

té que te cu té quecum be

j œ

≈ œ œ R
ban

œ

œ #œ œ œ J œ

i - réIa San -

en

œ J

i - réIa San -

ca

-

-

-

œ œ œ œ

i - réIa San -

113

T.S.

# & Π&

‰ œ œ œ.
bri-saIy al

113

S

# œ. œ œ
tia - go

A

# & œ .. œ œ œ œ œ
tia - go

pœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > >

-

coholen

œ œ.

œ
las

œ.
rue -

œ œ
das

T

# œ. œ œ V œ. œ œ ‰ J
tia - go tia - go

p œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > que be té que cu te que cum be > > te te te
té que te cu té quecum be té que te cu té

œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > >

cum be

r œ ≈ œj # œ œ œ œ œ J > r œ ≈ œj œœ œ œ œ J ‰ œ j œ #œ œ œ œ J œ œ œ

i - réIa San -

te

i - réIa San -

B

? # œ. œ œ œ

œ
-

bri

≈ #œ œ
- sa

yIal -

-

œ J

-

r ≈ #œ œ
- cohol

i - réIa San -


i

i - réIa San -

11

117

T.S.

# & Œ

‰ œ œ œ.
mi co - ral

117

S

# œ. œ œ & J R & œ .. œ œ œ œ œ # œ. œ œ V œ. œ œ
tia - go

A

#

tia - go

pœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > >

en la

œ œ.

ti - nie

œ

œ.
-

œ œ
bla

r j p œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ > œ œ œ > œ œ œ œ œ > > que be te que cu té que cum be té J - réIa San te te te i
té que té cu té quecum be té que te cu té cum be té i - réIa San -

œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > >

r œ ≈ œ #œ œ œ œ œ J J J

T

B

? # œ. œ œ œ
tia - go

tia - go

j œ #œ œ œ J œ œ œ œ

œ

mi

≈ #œ œ
co

-

ra -

-

œ

-

≈ #œ œ
- zón

I - réIa San -


i

-

œ

i - réIa San -

121

T.S.

# & Π&

‰ œ œ œ.

121

S

# œ. œ œ
tia - go

el mar aho

A

# & œ .. œ œ œ œ œ V # œ. œ œ œ. œ œ
tia - go tia - go

té que te cu te que cum be

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ
te te que

-

ga-doIen

œ œ.

œ

œ.
-

laIa - re

œ œ
na

té que te cu té

œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

cum be

r œ ≈ œ #œ œ œ J œ œ œ ≈ œ œœ œ œ œ ‰ œ #œ œ J œ œ œ œ œ

i - réIa San -

be

té que

cu té que cum be

i - réIa-San -

T

∑ œ J ≈ #œ œ R
yIa

B

? # œ. œ œ œ
tia - go

mar

-

re -

-

œ J

-

r ≈ #œ œ
- na

i - réIa San -


i

-

œ

i - réIa San -

12

125

T.S.

# & Π&

‰ œ œ œ.

125

S

# œ. œ œ
tia - go

ca-lor blan

A

# & œ .. œ œ œ œ œ V # œ. œ œ œ. œ œ
tia - go tia - go

te que te cu té quecum be

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

-

co fru

œ œ.

œ
ta

œ.
muer -

œ œ
ta

té que te cu té

œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

cum be

r œ ≈ œj # œ œ œ œ œ J r œ ≈ œj œœ œ œ œ J ‰ j œ #œ œ œ œ J œ œ œ

I - réIa San -

œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ
té te que

be

té que

cu té que cum be

te

i - réIa San -

T

∑ œ J ≈ #œ œ R
lor

B

? # œ. œ œ œ
tia - go

ca

-

-

blan

œ J

r ≈ #œ œ
co

i - réIa San -


i

-

re

œ

I - réIa San -

129

S

3 # œ. œ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ &

A

& œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ
3 3

#

tia - go

oh be - vi - no fres- cor de ca

-

œ œ

ña - ve - ra

œ œ œ.

‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ˙

I - réIa San - tia - go

œ œ. œ œ #œ >

T

V

# œ. œ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ. œ œ
3

tia - go

oh be - vi - no fres- cor de ca

-

œ #œ #œ œ œ.
ña - ve - ra

i - réIa San - tia - go

> œ œ. œ œ œ œ. œ œ #œ œ >

bien

bien

B

? # œ. œ œ œ
tia - go

tia - go

oh be - vi - no fres- cor - de ca

˙

-

œ œ ˙

œ œ œ.

ña - ve - ra

i - réIa San - tia - go

bien

oh

bon

œ.

bien

> j œ

Edición especial para los talleres del Festival "América Cantat IV"- México 2004 Reproducción no lucrativa con fines académicos

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful