EXPERTIZA CONTABILÃ 1.

Raportul de expertizã judiciarã întocmit de un expert contabil, membru al Corpului, trebuie sã cuprindã: a) constatãri, concluzii, opinii ºi recomandãri; b) cazuri de încãlcãri ale normelor legale, concluzii ºi recomandãri; c) introducere, desfãºurare a lucrãrilor ºi concluzii. 2.Din punct de vedere al competenþei profesionale, expertul contabil este persoana care: a) a dobândit legal calitatea ºi este competent sã verifice legalitatea bilanþului ºi a contului de profit ºi pierdere; b) a dobândit legal calitatea ºi poate face expertize contabile; c) a dobândit legal calitatea ºi se poate prezenta la examenul de auditor financiar. 3.Care din urmãtoarele interdicþii nu permit unei persoane sã se prezinte la examenul de acces la profesia de expert contabil: a) interdicþia dreptului de a fi administrator de societate; b) interdicþia dreptului de gestiune ºi de administrare a societãþilor comerciale; c) interdicþia dreptului de a conduce o entitate economicã sau socialã; 4.Expertul contabil ºi auditorul financiar sunt: a) profesii diferite; b) profesii complementare; c) calitãþi ale aceleiaºi profesii contabile care se disting din punct de vedere al sferei de cuprindere. 5.Profesia contabilã ºi auditul financiar se aflã în raport: a) de la parte la întreg; b) de la întreg la parte; c) sunt activitãþi diferite. 6.Principalele activitãþi care compun profesia contabilã sunt: a) þinerea contabilitãþii ºi elaborarea conturilor anuale (situaþii financiare); examinarea contabilitãþii; auditul financiar; misiuni speciale; misiuni legale; b) þinerea contabilitãþii ºi întocmirea situaþiilor financiare; c) þinerea contabilitãþii ºi întocmirea situaþiilor financiare potrivit normelor legale; efectuarea de expertize contabile; activitatea de cenzor. 7.Evaluãrile patrimoniale pot fi efectuate de: a) auditorii financiari; b) evaluatorii autorizaþi potrivit legii; c) auditorii financiari ºi experþii contabili. 8c

1

9.O persoanã cu studii superioare economice, salariat la o societate comercialã, dupã promovarea examenului de acces, efectuarea perioadei de stagiu ºi promovarea examenului de aptitudini, va obþine calitatea de: a) expert contabil; b) expert contabil activ; c) expert contabil inactiv 10.Experþii contabili pot fi: a) activi sau inactivi; b) experþi contabili pur ºi simplu; c) compatibili ºi incompatibili. 11.Potrivit Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Corpului, deliberarea asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat este atribut al: a) Conferinþei Naþionale; b) Consiliului Superior; c) Biroului Permanent al Consiliului Superior. 12.Stabilirea direcþiilor de bazã ºi luarea mãsurilor necesare pentru asigurarea bunei exercitãri a profesiei de expert contabil ºi de contabil autorizat este un atribut al: a) Conferinþei Naþionale; b) Consiliului Superior; c) Biroului Permanent. 13.Consilierii unei filiale a Corpului sunt aleºi: a) prin vot secret, pe bazã de propuneri de candidaþi fãcute în adunarea generalã; b) prin vot secret, în adunarea generalã, pe bazã de liste de candidaþi stabilite în prealabil; c) prin vot deschis în adunarea generalã. 14.Într-o adunare generalã de dare de seamã ºi alegeri, lista candidaþilor noi se referã la: a) 2/3 din consilieri; b) toþi consilierii, cenzorii ºi membrii comisiei de disciplinã; c) 1/2 din numãrul de consilieri, prevãzut în Regulament. 15.Reînnoirea a jumãtate din numãrul consilierilor prevãzuþi în Regulament se face: a) din 4 în 4 ani; b) din 2 în 2 ani; c) anual. 16.Mandatul unui consilier în Consiliul filialei sau în Consiliul Superior este de: a) 5 ani b) 4 ani; c) 2 ani ºi poate fi reînnoit. 17.În declaraþia de candidaturã, un membru al Corpului poate opta: a) pentru un loc în Consiliul filialei;
2

Codul etic elaborat de Corp este obligatoriu pentru toþi membrii Corpului indiferent de activitãþile pe care aceºtia le realizeazã pe piaþa produselor ºi serviciilor contabile: a) da. în orice activitate prestatã liber pe piaþa produselor ºi serviciilor contabile. cu excepþia activitãþilor de audit financiar. 20. 19.b) pentru un loc în Consiliul filialei ºi un loc în Consiliul Superior. b) nu. 21. din care 2 experþi contabili membri ai Corpului.În declaraþia de candidaturã. b) Consiliului Superior al Corpului. preºedinte al Consiliului Superior sau al Consiliului filialei. 3 .Stabilirea anualã a cotizaþiilor de membru al Corpului constituie un atribut al: a) adunãrilor generale ale filialelor. c) pentru un loc în Consiliul filialei ºi în Consiliul Superior. pot înfiinþa o societate de expertizã contabilã în care experþii contabili deþin 75% din capitalul social: a) da. indiferent de statutul membrului. b) 24 de membri titulari din care 10 contabili autorizaþi ºi 8 membri supleanþi din care 4 contabili autorizaþi. 24. c) da. la nivelul þãrii. 23. b) nu. b) nu. un membru al Corpului poate opta: a) pentru un loc în Consiliul filialei sau în Consiliul Superior. b) 85%.Codul etic elaborat de Corp trebuie respectat de membrii Corpului: a) în orice împrejurare. este de: a) peste 65%. c) da. pentru lucrãrile de audit financiar. b) pentru un loc în Consiliul Superior. c) 100%. c) pentru membru al unui Consiliu al Corpului.Consiliul Superior al Corpului este format din: a) 24 de membri titulari ºi 8 membri supleanþi.Consiliul Superior este format din 24 de experþi contabili – membri titulari ºi 8 experþi contabili – membri supleanþi numai dacã ponderea experþilor contabili în raport cu numãrul total al membrilor Corpului.5 profesioniºti contabili. c) Conferinþei Naþionale a Corpului 22. c) 32 de membri cuprinzând experþi contabili ºi un numãr de contabili autorizaþi determinat proporþional cu ponderea acestora în totalul membrilor Corpului. pentru cã majoritatea experþilor deþin 75% din capitalul social. 18.

c) nu. pentru cã rezultatul trebuia sã fie unic. 27.Potrivit legii contabilitãþii. convenþie civilã de prestãri servicii sau contract scris de prestãri servicii. urmãtoarele condiþii: a) sã fie angajat cu contract individual de muncã al întreprinderii sau sã aibã calitatea de expert contabil sau contabil autorizat. b) contract scris de prestãri servicii sau scrisoare de misiune. c) sã posede cunoºtinþe necesare.Relaþia contractualã între membrii Corpului ºi clienþii acestora se stabileºte prin: a) contract de muncã sau contract scris de prestãri servicii. membru al Corpului b) sã fie angajat cu contract individual de muncã sau cu convenþie de prestare de servicii. se fac vinovate de orice act. cuvânt sau înscrisuri fãcute cu ºtiinþã în scopul împiedicãrii funcþionãrii normale a organismelor alese comit: a) o faptã ce este sancþionatã atât de legea penalã.5 profesioniºti contabili. cât ºi de cea civilã. c) contract de muncã. b) o faptã ce este sancþionatã disciplinar de Regulamentul profesiei cu suspendarea din funcþie. o persoanã angajatã cu contract de muncã poate þine contabilitatea societãþii comerciale respective? a) da.Persoanele alese care. 30. fiind pasibili de sancþionãrile prevãzute de Regulamentul de organizare ºi funcþionare al Corpului. dacã au fost respectate normele profesionale emise de Corp. c) nu. pot înfiinþa o societate de expertizã contabilã în care experþii au 50% din capitalul social: a) da. cu ocazia exercitãrii funcþiilor elective. 28. pentru cã nu este persoanã autorizatã. b) nu.Pentru ca un profesionist contabil sã poatã þine contabilitatea ºi elabora situaþiile financiare ale unei întreprinderi trebuie sã îndeplineascã. 25. 26. b) da.c) nu.Faptul cã într-o lucrare doi sau mai mulþi experþi contabili ajung la rezultate diferite constituie o abatere disciplinarã: a) da. pentru cã nu rezultã dacã acþiunile sunt nominative. b) nu. 29. din care 3 experþi contabili membri ai Corpului. c) da. pentru cã nu rezultã dacã obiectul de activitate se încadreazã în prevederile legii. pentru cã experþii sunt majoritari. între altele. d) o încãlcare a îndatoririlor faþã de profesie ºi a obligaþiei speciale din sarcina lor. dacã are documente din care sã rezulte cã are pregãtirea necesarã. 4 .

31.Orice act contrar dispoziþiilor Codului etic al Corpului.Declaraþiile de candidaturã pentru funcþia de preºedinte al Corpului: a) se depun personal la Secretariatul general al Corpului. b) se transmit prin poºtã. b) are o activitate profesionalã de cel puþin 30 de ani ºi este la zi cu toate obligaþiile faþã de Corp. cât ºi hotãrârile sunt secrete. membru al Corpului. c) pasibil de sancþiunile disciplinare când actul respectiv nu este urmat de prejudicii sau de sancþiunile dreptului comun când acesta este urmat de prejudicii. c) este aprobat de adunarea generalã ºi confirmat de Conferinþa Naþionalã 36.Un membru de onoare al Corpului poate alege ºi sã fie ales în organele de conducere ale Corpului: 5 . cât ºi hotãrârile sunt publice. este: a) pasibil de sancþiunile dreptului comun. 35. pânã la data limitã stabilitã de acesta. iar hotãrârile sunt fãcute publice. c) profesioniºtilor contabili.Membrii Corpului au dreptul: a) sã se asocieze în sindicate afiliate la una din Confederaþiile sindicale naþionale. 34.Un expert contabil. b) tuturor economiºtilor ºi contabililor care au promovat examenul de acces la profesie ºi se aflã în perioada de stagiu. membri ai Corpului. c) se transmit prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire Consiliului Superior al Corpului. c) sã se grupeze pentru a constitui sindicate profesionale sau asociaþii profesionale care trebuie sã respecte atribuþiile consiliilor Corpului ºi ale organelor de pe lângã aceste consilii. 33. b) sã se asocieze în sindicate care sã apere interesele membrilor Corpului.În ºedinþele organelor de conducere ale Corpului de la nivel central ºi teritorial: a) atât deliberãrile. b) pasibil de sancþiunile disciplinare prevãzute de Regulamentul de organizare ºi funcþionare al Corpului. 32. b) atât deliberãrile. comis cu violarea jurãmântului prestat ca membru al Corpului. c) deliberãrile au caracter strict secret. poate primi titlul de „expert contabil de onoare” dacã: a) are o activitate profesionalã ca expert contabil de cel puþin 30 de ani ºi se bucurã de prestigiu profesional ºi moral. 37. legal înfiinþate. fax sau e-mail la Consiliul filialei care are obligaþia sã o transmitã Consiliului Superior în cel mult 3 zile.Organizarea profesiei ºi regulile privind conduita eticã ºi profesionalã se aplicã în mod obligatoriu: a) tuturor profesioniºtilor contabili.

c) constituie o abatere de drept comun. b) hotãrâri. b) nu constituie o abatere dacã membrul respectiv a achitat contravaloarea cursurilor. c) decizii ºi hotãrâri. b) nule. c) da. dacã nu conþine aceste prevederi: a) declaraþia pentru candidaturã se returneazã pentru completare. b) sã aibã o vechime în Corp de cel puþin 2 ani. c) ordine. dacã va fi ales. contractele ºi convenþiile pentru exercitarea profesiei de cãtre persoanele care nu au exerciþiul dreptului de a practica profesia sunt: a) piese care rãmân în dosarul de lucru. 39. cu ocazia discutãrii candidaturii sale. c) documente valabile numai dacã persoana respectivã îºi clarificã statutul de profesionist.Pentru a alege ºi a fi ales. decizii.Veniturile Corpului se formeazã din (un rãspuns este eronat): a) cotizaþii anuale asupra veniturilor realizate. note de serviciu sau hotãrâri 41. b) subvenþii de la organisme guvernamentale ºi neguvernamentale ºi donaþii. dacã a obþinut prealabil o aprobare de la Consiliul Superior sau Consiliul filialei.Birourile Permanente ale Consiliului Superior ºi Consiliilor filialelor în exercitarea atribuþiilor prevãzute de regulament emit: a) decizii. b) ordine.Pentru a fi ales în organele de conducere ale Corpului trebuie sã prezinte succint în „declaraþia de candidaturã” obiectivele ºi strategia pe care ºi le propune. respectiv decizii. 38. c) se va solicita candidatului sã-ºi precizeze obiectivele ºi strategia.Absenþa nejustificatã de la cursurile de pregãtire ºi perfecþionare reglementate de Corp: a) constituie abatere disciplinarã. 6 . 43. c) taxele de înscriere la examene ºi taxele de înscriere în Tabloul Corpului. 42. 40. 44.Preºedintele Consiliului Superior ºi preºedinþii filialelor în exercitarea atribuþiilor prevãzute de Regulament emit: a) ordine ºi decizii. actele. b) nu. printre alte condiþii: a) sã fie la zi cu plata obligaþiilor profesionale. un membru al Corpului trebuie. c) sã fi anunþat în prealabil prezenþa la adunarea generalã.a) da. b) persoana respectivã nu este înscrisã în listele cuprinzând candidaþii.Potrivit Regulamentului. în adunarea generalã.

51.Contestaþia la Comisia Superioarã de Disciplinã împotriva hotãrârilor Comisiilor de disciplinã ale filialelor se face: a) în termen de 15 zile. b) Consiliul Superior care decide în termen de 30 de zile. 50.Consiliul Superior al Corpului este sesizat asupra deciziilor Comisiilor 7 . b) din preºedinte ºi 5 membri. b) la Secþia contencios administrativ a Curþii de Apel în termen de 30 de zile. c) orice membru al Corpului. c) Consiliul Superior în prima sa reuniune de lucru. c) minim 6 membri titulari ºi 4 membri supleanþi ºi maxim 14 membri titulari ºi 6 membri supleanþi.Comisia Superioarã de Disciplinã este formatã din: a) 7 membri titulari ºi 7 membri supleanþi.45. c) la insistenþele de drept comun. membri ai Corpului. 47. c) numãrul membrilor variazã în funcþie de numãrul acþiunilor de judecatã. c) din preºedinte ºi 5 vicepreºedinþi.Ministerul Finanþelor este sesizat ori de câte ori hotãrârile Corpului contravin reglementãrilor legale de cãtre: a) Comisia Superioarã de Disciplinã. 48. 46. b) reprezentantul Ministerului Finanþelor pe lângã Consiliul Superior al Corpului. 52. c) în termen de 30 de zile de la data comunicãrii hotãrârii Comisiilor de disciplinã a filialelor.Din cine este format Biroul Permanent al Consiliului Superior al Corpului? a) din 6 membri. 49.Consiliul unei filiale a Corpului are. b) 3 membri titulari ºi 3 membri supleanþi. b) în termen de 25 de zile.Contestaþiile fãcute împotriva hotãrârilor luate de Comisia Superioarã de Disciplinã se rezolvã de: a) Conferinþa Naþionalã. dacã o face cu bunã credinþã.Contestarea sancþiunilor hotãrâte de Conferinþa Naþionalã se face: a) la judecãtoria din raza de domiciliu a membrului contestatar în termen de 15 zile. b) minim 6 membri titulari ºi 4 membri supleanþi ºi maxim 12 membri titulari ºi 6 membri supleanþi. în funcþie de numãrul de experþi contabili membri ai filialei: a) minim 4 membri titulari ºi 2 membri supleanþi ºi maxim 14 membri titulari ºi 6 membri supleanþi. ºi 4 membri numiþi de Ministerul Finanþelor.

54. 8 . c) legea nu distinge în acest caz.În actul constitutiv al unei societãþi de expertizã contabilã.Superioare de Disciplinã pe care le considerã nelegale de cãtre: a) preºedintele Comisiei Superioare de Disciplinã. dupã susþinerea ºi promovarea examenului de aptitudini. b) la purtãtor.Acþiunile sau pãrþile sociale ale societãþilor comerciale de expertizã contabilã trebuie sã fie: a) nominative. b) la depunerea dosarului de înscriere ca membru al Corpului pentru obþinerea legitimaþiei de expert contabil sau de contabil autorizat. potrivit Legii nr. 31/1990. poate fi înregistratã legal? a) da.gistratã legal? a) da. c) orice membru al Comisiei Superioare de Disciplinã dacã nu a fost de acord cu decizia respectivã.Jurãmântul scris se depune de cãtre membrii Corpului: a) dupã înscrierea în Tablou ºi se pãstreazã în dosarul membrului respectiv de înscriere în Tablou. c) nominative sau la purtãtor. c) da. c) legea nu distinge. 53. b) nu. b) o cale de prevenire a unor încãlcãri grave ale Codului etic. din care unul este expert contabil care deþine 51% din capitalul social. b) nu. c) Codul etic al Corpului nu are prevederi în aceastã problemã. pentru cã expertul are majoritatea capitalului social.Consiliul de administraþie al unei societãþi de expertizã contabilã este format din 3 membri. 58. asociaþii au convenit un consiliu de administraþie format din 3 membri. din care 2 experþi contabili care deþin câte 30% din capitalul social.Un membru al Corpului poate fi acþionar la douã sau mai multe societãþi de expertizã membre ale Corpului: a) da. 56. 55. b) nu. 57. poate fi înre.Plângerea unui membru al Corpului împotriva unui alt membru al Corpului constituie: a) o culpã dacã este formulatã cu uºurinþã ºi o abatere gravã dacã este calomnioasã. c) oricând. b) reprezentantul Ministerului Finanþelor pe lângã Consiliul Superior al Corpului.

înaintea acceptãrii ºi încheierii contractului. 63. c) sã sesizeze adunarea generalã a acþionarilor societãþii-client ºi dupã caz instanþa de judecatã. motivat. c) depinde de deciziile Comisiilor de disciplinã ale Corpului. trebuie sã facã obiectul: a) unei evaluãri a riscurilor unei verificãri privind respectarea princi. c) unei verificãri asupra posibilitãþilor de executare a lucrãrilor cu costuri cât mai reduse. membri ai Corpului. c) Regulamentul sau Codul etic nu precizeazã. 64.O descãrcare de responsabilitate semnatã de client în favoarea unui profesionist contabil: a) îl scuteºte pe acesta de acþiunile privind stabilirea rãspunderii sale pentru încãlcarea Regulamentului ºi Codului.Care din urmãtoarele fapte atrag dupã sine sancþiuni care pot merge pânã la radierea din Tabloul Corpului a membrilor respectivi: 9 . 61.59. c) sã influenþeze activitatea de administrare ºi conducere a societãþiiclient.Membrii Corpului care se gãsesc în situaþia imposibilitãþii executãrii lucrãrilor datoritã neprimirii datelor ºi informaþiilor necesare trebuie: a) sã se adreseze în scris preºedintelui filialei pentru a arbitra cazul. b) o abatere disciplinarã. b) unei evaluãri a riscurilor corelate cu nivelul onorariilor.Experþii contabili. 65.Orice participare voluntarã a unui membru al Corpului la o fraudã fiscalã atrage: a) sancþiunile fiscale ºi penale prevãzute de lege. b) sã rezilieze. au dreptul (un rãspuns este greºit): a) sã solicite recuperarea cheltuielilor în baza contractului cu clientul. b) nu-l scuteºte pe acesta de acþiunile privind stabilirea rãspunderii sale pentru încãlcarea Regulamentului ºi Codului. ºi sancþiunile disciplinare prevãzute de Regulament. contractul cu acest client. în exercitarea atribuþiilor lor profesionale. c) pe lângã sancþiunile fiscale ºi penale prevãzute de lege. b) sancþiunile prevãzute de Codul penal. b) sã îndeplineascã misiuni de audit statutar. 62. 60.Fapta unui membru al Corpului solicitat de un client sã execute o misiune de a cere în scris colegului anterior informaþiile necesare constituie: a) o obligaþie profesionalã.piului independenþei profesiei ºi unei aprecieri asupra competenþei ºi posibilitãþilor de executare a lucrãrilor.Orice nou client ºi orice lucrare nouã cerutã de un client vechi.

b) condamnãrile de drept comun ºi dezordinile din viaþa privatã. c) obiectiv ºi sã nu cedeze unor prejudecãþi sau concepte apriorice. Cum va proceda: a) va efectua evaluarea întrucât are ºi calitatea de expert evaluator. 66. membru al Corpului. dacã acesta sesizeazã fapta. b) va aplica ultima reglementare existentã pentru evaluarea activelor fixe (imobilizãrilor). trebuie sã fie ºi sã se manifeste liber faþã de orice interes care ar putea fi avut în vedere ca fiind incompatibil cu integritatea ºi obiectivitatea sa. 71. c) nu existã o formulã de calcul al ieºirilor. b) drept.Un expert contabil are de executat o misiune de audit statutar ºi. b) Si + E – I = Sf. c) respectarea normelor legale în domeniul contabilitãþii. 1 . constatând anomalii în evaluarea activelor fixe. aþi recunoscut principiul fundamental al: a)integritãþii ºi obiectivitãþii în profesie. 70. 69. ca în orice misiune profesionalã sã fie: a) direct. membru al Corpului. cinstit ºi sincer în executarea lucrãrilor sale. 68. cinstit ºi sincer în executarea lucrãrilor sale.Într-o lucrare de expertizã vi se solicitã sã determinaþi ieºirile dintr-un stoc în trimestrul I al anului ºtiind cã firma a folosit inventarul intermitent. decide o evaluare economicã ºi financiarã a acestora. c) va subcontracta lucrarea unor alþi experþi evaluatori. c) o procedurã la care recurge membrul Corpului dupã ce s-a asigurat cã au fost respectate normele legale în materie. b) o obligaþie a fiecãrui membru al Corpului prevãzutã în Regulament. susceptibile sã aducã atingere demnitãþii profesiei. c) nerespectarea clauzelor contractuale convenite cu clientul.Efectuarea lucrãrilor în conformitate cu normele tehnice profesionale emise de Corp constituie: a) un principiu fundamental de eticã ce trebuie respectat de membrii Corpului. b)independenþei în profesie. 67.Principiul integritãþii în profesie cere expertului contabil.Profesionistul contabil. dupã verificarea inventarelor la început ºi sfârºit de perioadã ºi a intrãrilor (aprovizionãrilor) veþi folosi formula: a) Si + I – Sf = E.Criteriul de referinþã în aprecierea calitãþii lucrãrilor unui membru al Corpului îl reprezintã: a) respectarea Normelor profesionale emise de Corp pentru fiecare misiune sau categorie de lucrãri.a) solicitarea de onorarii exagerat de mari faþã de costurile cu realizarea misiunii. b) nivelul pregãtirii profesionale a membrului ºi interesul acestuia pentru formarea ºi instruirea continuã. c) comportamentului deontologic în profesie.

c) membrii activi ai CECCAR. 1 .Implicarea profesionistului contabil. precum ºi întocmirea sau verificarea ºi certificarea situaþiilor financiare pentru întreprinderi constituie servicii care pot fi executate de: a) persoanele cu pregãtire economicã superioarã. b) executã alte lucrãri cu caracter financiar-contabil. 78. membru al Corpului.Þinerea sau supravegherea contabilitãþii. b) auditul financiar contabil. 77. b) persoanele care au aceastã calitate ºi sunt membri CECCAR. care dintre urmãtoarele exprimãri consideraþi cã este corectã: a) orice auditor financiar poate fi expert contabil. c) legea nu are precizãri în acest sens. b) persoanele care au calitatea de expert contabil. b) ameninþãri la adresa principiului fundamental al independenþei. 76. 74. 75. 73. c) respectarea caracterului confidenþial al informaþiilor obþinute ºi nedivulgarea niciunei informaþii cãtre terþi în afarã de cazul când a fost obþinutã autorizarea clientului sau existã o obligaþie legalã.Principiul fundamental al secretului profesional presupune: a) respectarea caracterului confidenþial al informaþiilor obþinute cu ocazia executãrii lucrãrilor sale.Care din urmãtoarele categorii de servicii ale profesiei contabile nu necesitã calitatea de expert contabil: a) verificarea ºi certificarea situaþiei financiare. b) orice expert contabil poate fi auditor financiar. b) respectarea caracterului confidenþial al informaþiilor ºi nedivulgarea niciunei informaþii cãtre terþi în afarã de cazul când a fost obþinutã autorizarea clientului sau existã o obligaþie legalã sau profesionalã.72.Faþã de prevederile legislaþiei actuale privind activitatea de expert contabil ºi de auditor financiar.Potrivit legii. de organizare administrativã ºi informaticã. expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice ºi juridice urmãtoarele lucrãri. c) acordã asistenþã pentru evaluarea ºi privatizarea societãþilor comerciale. fiscal.Profesia de expert contabil se exercitã în condiþiile stabilite de OG nr. în activitãþile unui client în calitate de administrator sau de membru al executivului acestuia. de angajat al clientului constituie: a) ameninþãri la principiile deontologiei profesionale. c) expertul contabil ºi auditorul financiar sunt calitãþi care ar trebui atribuite aceleiaºi persoane. una din afirmaþii fiind inexactã: a) efectueazã analize economico-financiare. c) persoanele cu pregãtire corespunzãtoare care îºi desfãºoarã activitatea pe bazã de contract de prestãri servicii. 65/1994 de cãtre: a) persoanele care au absolvit învãþãmântul superior economic. audit financiar-contabil ºi evaluãri patrimoniale.

87. c) conducerea ºi administrarea societãþii .Activitatea de expertizã contabilã se poate exercita: a) individual.c) mandatul de cenzor la societãþile comerciale. b) sã aibã capital social minim prevãzut de lege. 86. c) individual sau în societãþi de expertizã contabilã. b) în societãþi de expertizã contabilã. c) nu este obligatorie asigurarea.Pentru ca o societate de expertizã sã funcþioneze legal trebuie ca: a) majoritatea acþionarilor sau asociaþilor sã fie experþi contabili b) cel puþin 2/3 din numãrul acþionarilor sau asociaþilor sã fie experþi contabili. 84.O societate de expertizã contabilã poate îndeplini mandatul de cenzor la societãþile comerciale: a) nu.O societate de expertizã contabilã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: a) sã aibã ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil. 79. b) nominative. 85.Într-o societate de expertizã contabilã. 81. experþii contabili trebuie sã deþinã: a) cel puþin 2/3 din numãrul acþiunilor sau al pãrþilor sociale. b) majoritatea acþiunilor sau a pãrþilor sociale. c) în majoritate dintre asociaþii sau acþionarii experþi contabili. c) toþi acþionarii sau asociaþii sã fie experþi contabili sau contabili autorizaþi.Rãspunderea civilã a experþilor contabili ºi a contabililor autorizaþi se garanteazã: a) printr-o poliþã de asigurare sau subscrierea unei contribuþii la fondul de garanþii b) printr-o poliþã de asigurare la SC ROMAS – CECCAR.Acþiunile unei societãþi de expertizã contabilã trebuie sã fie: a) la purtãtor sau nominative. b) da.Obligaþia calculãrii ºi vãrsãrii impozitului aferent onorariilor pentru ex1 . b) în majoritate dintre experþii contabili. 80. c) da. numai dacã e condusã de experþi contabili.Consiliul de administraþie al unei societãþi de expertizã contabilã trebuie ales: a) în proporþie de 2/3 dintre experþii contabili. 82. c) sã aibã ca acþionari numai experþi contabili. c) legea nu distinge. 83.

se sancþioneazã cu: a) mustrare.Refuzul de a pune documentele privind activitatea profesionalã la dispoziþia organelor de control ale CECCAR se sancþioneazã cu: a) mustrare. e) avertisment scris. c) interdicþia dreptului de exercitare a profesiei. când acesta este o persoanã juridicã.Publicitatea fãcutã de un expert contabil. b) avertisment scris. când plãtitorul este o persoanã fizicã. pe durata unui an calendaristic. f) amendã penalã.perþi revine: a) expertului contabil care încaseazã onorariile. b) plãtitorului de onoraþii. 90. se aplicã sancþiunea: a) interdicþia dreptului exercitãrii profesiei. b) suspendarea dreptului de exercitare a profesiei.Încãlcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei emise de Corp se sancþioneazã cu: 1 . în cuantumul ºi termenele prevãzute de lege. 93. 89. b) suspendarea dreptului exercitãrii profesiei pe o duratã de la 3 luni la un an.Pentru neplata cotizaþiei anuale ºi a celorlalte obligaþii bãneºti. 94.Pentru neplata la termenele stabilite a cotizaþiei anuale ºi a celorlalte obligaþii bãneºti. b) avertisment scris. 92. fãrã respectarea prevederilor Codului etic.Nerespectarea normelor privind apãrarea ºi pãstrarea secretului profesional se sancþioneazã cu: d) suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadã de la 3 luni la un an. se aplicã sancþiunea: a) interdicþia dreptului de a exercita profesia. c) interdicþia dreptului de exercitare a profesiei.Neplata la buget. c) avertisment scris. ºi expertului contabil. a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate se sancþioneazã cu: a) interdicþia dreptului de exercitare a profesiei. 91. c)avertisment scris. aferente unui an calendaristic. c) plãtitorului. c) avertisment scris. 88. b) suspendarea dreptului exercitãrii profesiei pe o duratã de la 3 luni la un an.

c) CECCAR. membri ai Corpului. 98. 42/1995. c) o instituþie a societãþii civile. c) interdicþia dreptului de exercitare a profesiei. împreunã cu celelalte organisme neguvernamentale care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul profesiei contabile. 42/1995. împreunã cu Ministerul Finanþelor. b) CECCAR. contabil autorizat sau societate de expertizã contabilã. ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil: a) Ministerul Finanþelor. dar ºi CECCAR. împreunã cu CECCAR.Cine elaboreazã ºi publicã. 96.a) mustrare. 101. 97. normele privind activitatea profesionalã ºi conduita eticã a experþilor contabili ºi a contabililor autorizaþi: a) Guvernul. c) o asociaþie profesionalã. c) Ministerul Finanþelor. 99. b) Ministerul Finanþelor. b) amendã contravenþionalã. potrivit legii: a) de orice expert contabil. 100. potrivit Legii nr. c) legea nu limiteazã perioada de timp.Cine asigurã buna desfãºurare a activitãþii experþilor contabili ºi a contabililor autorizati: a) CECCAR. 95.Suspendarea dreptului de a exercita profesia se face pe o perioadã de: a) 3 luni pânã la un an. b) CECCAR. 1 . c) CECCAR. b) o persoanã juridicã de utilitate publicã ºi autonomã care funcþioneazã în baza unei legi. înscrise în Tabloul Corpului. conform unei legi. potrivit Legii nr. membre ale Corpului Exper. înscriºi în Tabloul Corpului. b) un organism neguvernamental.CECCAR funcþioneazã ca: a) un organism guvernamental. c) de experþii contabili ºi contabilii autorizaþi. b) un an calendaristic.Activitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat poate fi exercitatã.Cine elaboreazã. b) numai de persoanele fizice ºi juridice.Din punct de vedere juridic. CECCAR este: a) o asociaþie a profesioniºtilor contabili.þilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.

Biroul Permanent ºi Comisia de cenzori.102. Conferinþa Naþionalã ºi Biroul Permanent. c) independenþã. impozitul asupra onorariilor încasate de la persoane fizice. Consiliul Superior ºi Biroul Permanent. 103. c) adunarea generalã. preºedintele filialei ºi Comisia de cenzori. în Monitorul Oficial al României. b) dupã înscrierea în Tabloul Corpului. 1 . pentru a asigura publicitatea. 108.Când depun jurãmântul experþii contabili ºi contabilii autorizaþi: a) dupã ce au fost declaraþi admiºi la concursul pentru accesul la profesie. b) Conferinþa Naþionalã. în cel puþin douã ziare centrale ºi locale de mare tiraj. b) neînþelegeri repetate cu clienþii sau cu conducerea filialei CECCAR. 104.Radierea din Tabloul Corpului se face pentru: a) refuzul unei lucrãri de expertizã contabilã. 106. experþii contabili ºi contabilii autorizaþi trebuie sã fie înscriºi în Tablou. în termenul ºi la nivelul prevãzut de lege. c) anual. Consiliul filialei ºi Biroul Permanent al Consiliului filialei. c) Conferinþa Naþionalã. b) la fiecare doi ani. Consiliul Superior ºi Preºedintele. b) nu respectã indicaþiile ºi recomandãrile filialei. b) adunarea generalã.Care sunt organele de conducere ale filialelor Corpului: a) adunarea generalã. c) neplata cotizaþiilor profesionale pe o perioadã de un an. pentru a asigura publicitatea. c) a plecat în strãinãtate pe o perioadã mai mare de un an. b) integritate. cinstit ºi sincer în executarea lucrãrilor sale.Radierea din Tabloul Corpului se face atunci când expertul contabil sau contabilul autorizat: a) nu depune.Pentru a putea sã-ºi desfãºoare activitatea în interes public.Profesionistul contabil trebuie sã fie drept.Care sunt organele de conducere ale Corpului: a) Congresul. 105. Când. unde ºi de ce se publicã Tabloul Naþional al Corpului: a) anual. despre ce principiu fundamental înscris în Codul etic al Corpului este vorba: a) obiectivitate. c) când se întocmeºte dosarul de înscriere ca membru al Corpului. pentru cunoaºterea de cãtre publicul interesat. în Monitorul Oficial ºi în cel puþin douã ziare centrale de mare tiraj. 107.

Expertiza se deosebeºte de control prin aceea cã: a) se realizeazã prin mijloace diferite. expertiza confirmã sau infirmã. b) neîncheierea contractului de prestãri servicii cu clientul. c) lucrare efectuatã de un profesionist la cererea justiþiei. ce principiu fundamental înscris în Codul etic al Corpului aþi recunoscut: a) obiectivitate. c) nerespectarea instrucþiunilor emise de Corp cu privire la relaþiile cu clienþii. 115. 110.Expertiza contabilã judiciarã este: a) un mijloc de probã în justiþie. cât ºi la RASDAQ. b) implicarea financiarã directã sau indirectã în activitãþile clientului.Potrivit Codului etic. 112. conºtiinþã. b) se efectueazã de unul sau mai mulþi experþi. c) include opinia expertului în legãturã cu operaþiile expertizate. b) posibilitatea expertului de a afla adevãrul. independenþã.109. 111. prin natura lor.Potrivit legislaþiei actuale. 116.Care din urmãtoarele exprimãri sunt inexacte: a) controlul financiar constatã.Care din urmãtoarele activitãþi aduce o încãlcare a principiului independenþei înscris în Codul etic al Corpului: a) neîncheierea contractului de prestãri servicii cu clientul. conºtiinþã. o societate de expertizã contabilã poate cota la bursã: a) numai pe piaþa secundarã. c) ºtiinþã. b) atât la bursa de valori. expertiza contabilã poate fi: a) judiciarã ºi extrajudiciarã. b) controlul financiar ºi expertiza au la bazã acelaºi domeniu de activitate – contabilitatea. b) ºtiinþã. incompatibile cu exercitarea liberã a profesiei.Profesionistul contabil trebuie sã nu cedeze unor prejudecãþi ºi sã aibã un comportament imparþial. c) independenþã.Dupã destinaþia SA. moralitate. 113. c) nerespectarea instrucþiunilor emise de Corp cu privire la relaþiile cu clienþii. 1 . moralitate. 117. c) expertizã solicitatã de organele administrative ºi judecãtoreºti. b) expertizã solicitatã de persoane fizice ºi juridice. b) integritate. competenþã. pe emblema Corpului este înscrisã deviza: a) ºtiinþã. c) nu 114.Care din urmãtoarele activitãþi aduce o încãlcare a principiului independenþei înscris în Codul etic al Corpului: a) acte de comerþ sau slujbe care pot sfârºi printr-un conflict de interese sau care sunt.

c) când nu cunoaºte cauza în care este chemat sã efectueze expertiza. b) sã fie în strânsã legãturã cu conþinutul cauzei ºi sã decurgã din împrejurãrile cauzei. b) pierderea din capitalul social.c) controlul financiar ºi expertiza contabilã se exercitã ºi respectiv se efectueazã în baza normelor emise de Ministerul Finanþelor. Sf = Stoc (sold) final. 121. c) îndeplinirea condiþiilor prevãzute de lege.În legãturã cu constituirea ºi funcþionarea societãþilor comerciale. expertiza poate avea ca obiective: a) operaþiunile încheiate de fondatori în contul societãþii ce se constituie si avantajele rezervate fondatorilor. 122. Si = Stoc (sold) iniþial. 120.Expertul contabil trebuie sã se recuze: a) când ºi-a spus pãrerea cu privire la pricina ce se judecã. b) când nu este mulþumit de onorariu. 118. 1 . pentru ca expertul sã poatã sã se încadreze în termenele stabilite.Verificarea la 31 martie anul N a realitãþii unui stoc existent la 31 decembrie anul N se face cu ajutorul relaþiei: a) Si + I = Sf. c) îndeplinirea condiþiilor legale pentru înfiinþare.În legãturã cu constituirea ºi funcþionarea societãþilor comerciale.În legãturã cu constituirea ºi funcþionarea societãþilor comerciale. b) când nu cunoaºte dosarul ºi împrejurãrile cauzei. c) legalitatea înfiinþãrii. 124. 123. c) sã fie stabilite la timp. expertiza poate avea ca obiective: a) elaborarea unui raport cu privire la legalitatea înfiinþãrii. c) Si = Sf + E – I. b) Si + I = Sf + E. c) când onorariul este insuficient.Expertul contabil trebuie sã se abþinã: a) în situaþiile în care ar exista posibilitatea sã nu fie obiectiv. I = Intrãri pe bazã de documente.Obiectivele care se dau spre rezolvare expertului contabil trebuie (un rãspuns este inexact): a) sã se refere la probleme care necesitã cunoºtinþe de contabilitate. 119. E = Ieºiri pe bazã de documente. b) îndeplinirea condiþiilor prevãzute de lege cu privire la publicitate. expertiza poate avea ca obiective (un rãspuns este inexact): a) mãrirea capitalului social prin aporturi în naturã. b) evaluarea aporturilor în naturã.

1 . c) sã solicite din proprie iniþiativã onorarii mai mari. b) Ministerul Finanþelor. b) sã efectueze concomitent mai multe lucrãri pentru clienþi. 128. c) se propune de Consiliul Superior ºi se aprobã de Ministerul Finanþelor. b) Ministerul Finanþelor ºi Ministerul Justiþiei. c) Conferinþa Naþionalã a CECCAR 126. c) sunt propuºi de Consiliile filialelor ºi aprobaþi de Ministerul Finanþelor.Regulamentul de organizare a concursului pentru accesul la profesia de expert contabil ºi contabil autorizat se aprobã de: a) Guvern.Calitatea de expert contabil se obþine prin: a) examen organizat de CECCAR. c) cere onorarii peste cele stabilite de instanþã 132.125. 131. c) în valutã. 129. comisioanelor sau participaþiilor aparente sau oculte. efectuând un stagiu de 3 ani ºi susþinerea unui examen de aptitudini. c) examen ºi o perioadã de 3 ani. b) sub forma avantajelor în naturã.Onorariile de expert nu pot fi plãtite: a) altei persoane. b) îndeplini mai multe funcþii în acelaºi timp. b) concurs de admitere.Experþii contabili nu pot: a) efectua lucrãri pentru terþi. în situaþii în care existã elemente care atestã starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.Cine alege preºedintele Corpului: a) Consiliul Superior.Experþii contabili nu pot: a) sã-ºi exercite atribuþiile conferite de aceastã calitate atunci când se aflã în situaþii de incompatibilitate sau de conflicte de interese. c) Conferinþa Naþionalã.Cine aprobã Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi: a) prin hotãrâre de Guvern. 130. b) adunãrile generale ale filialei. 127.Cine alege preºedinþii filialelor CECCAR: a) Consiliile filialelor. b) Conferinþa Naþionalã.

liber-profesioniºtii contabili. c) numai de organismul profesional membru al IFAC. inclusiv pentru sancþionarea organelor de conducere ºi de execuþie dintr-o unitate patrimonialã. 136. c) expertul contabil este numit de CECCAR. b) prin recunoaºterea de cãtre Corp ºi Ministerul Finanþelor. în vederea stabilirii de mãsuri.Competenþa profesionalã a expertului contabil se obþine: a) prin concurs de admitere. efectuarea stagiului ºi promovarea examenului de aptitudini. c) sunt profesii diferite. c) sunt profesii diferite. experþii contabili.Adoptarea Codului etic IFAC drept cod naþional poate fi fãcutã: a) de orice organism profesional dintr-o þarã. 1 . pentru a cãror soluþionare este necesar sã se apeleze la un expert contabil. 138.În expertiza contabilã extrajudiciarã: a) expertul contabil ia direct legãtura cu pãrþile în litigiu. b) de la întreg la parte. c) prin promovarea concursului de admitere.Expertiza contabilã poate avea ca obiect: a) stabilirea vinovãþiei unei persoane pentru fapte încriminate de organele de cercetare. în cadrul unui program elaborat de CECCAR. împrejurãri sau situaþii ce apar în activitatea economico. b) profesia contabilã. 140. 135.Ce raport existã între profesia contabilã ºi activitatea specializatã de audit financiar? a) de interdependenþã. c) analiza economico-financiarã. c) profesia contabilã.Competenþa profesionalã a expertului se menþine: a) prin recunoaºterea de cãtre autoritatea profesionalã. b) fapte. c) prin susþinerea periodicã a unor examene. 134. ambele presupunând cunoºtinþe contabile b) de la întreg la parte. b) de orice organism guvernamental dintr-o þarã. b) prin formarea profesionalã continuã.financiarã ºi gestionarã a unei unitãþi patrimoniale.Ce formeazã totalitatea serviciilor profesionale care presupun cunoºtinþe de contabilitate ºi de cine pot fi acestea executate fãrã restricþii? a) profesia contabilã. b) nu are loc o intervenþie judecãtoreascã. economiºtii ºi contabilii. ambele presupunând cunoºtinþe contabile.133. 137. 139.Ce raport existã între profesia contabilã ºi activitatea specializatã de consultanþã fiscalã? a) de interdependenþã.

se caracterizeazã prin: a) se bazeazã pe cunoºtinþe contabile obþinute într-o unitate de învãþãmânt superior. c) inexistenþa unor reguli clare ºi precise de eticã afecteazã onoarea ºi independenþa profesionistului contabil.De ce este necesar un Cod etic naþional al profesioniºtilor contabili? a) asigurarea protecþiei profesioniºtilor contabili ºi a terþilor. sunt componente ale principiului: 2 .Principiul confidenþialitãþii se referã la: a) pãstrarea secretului asupra informaþiilor. 142. c) divulgarea ºi folosirea în interes personal a informaþiilor. b) o obligaþie legalã. b) nedivulgarea informaþiilor.Care sunt componentele fundamentale ale competenþei profesionale: a) obþinerea ºi menþinerea. 146. imparþial ºi fãrã prejudecãþi. examenul de acces. neimplicat în conflicte de interese. spre deosebire de alte profesii. 144. b) o declaraþie ºi o hotãrâre a Consiliului de Conducere al organismului profesional membru al IFAC. c) asigurarea unei calitãþi a lucrãrilor contabile efectuate. c) Declaraþia de principiu ºi Prefaþa aprobate prin hotãrâre a forului de conducere al organismului membru al IFAC. c) studiile. 148. stagiul practic ºi examenul de aptitudini. c) o cale de menþinere a competenþei profesionale.Profesia contabilã. b) studiile ºi vechimea.Care din urmãtoarele formulãri este corectã? a) autoritatea lucrãrilor executate de membrii Corpului este conferitã de faptul cã acestea sunt subordonate unor reguli clare ºi precise de eticã. c) este compusã din mai multe activitãþi specializate.141. auditul financiar. b) asigurarea respectãrii legilor ºi a normelor morale.Adoptarea de cãtre fiecare profesionist contabil a unui program de control de calitate a serviciilor în raport cu normele Corpului constituie: a) o obligaþie profesionalã. b) încãlcarea regulilor clare ºi precise de eticã atrage sancþionarea disciplinarã a membrilor Corpului. 145. b) acceptarea existenþei unei îndatoriri vizavi de public. consultanþa fiscalã.Just. cum ar fi: þinerea contabilitãþii. 143.Adoptarea Codului etic IFAC drept cod naþional ºi punerea lui în aplicare se face prin urmãtoarele documente: a) un act normativ (emis de Parlament sau de Guvern). managementul financiar-contabil etc. 147.

b) obiectivitãþii. aparenþã.Un ansamblu de mijloace prin care auditorul demonstreazã publicului cã îºi poate efectua auditul într-o manierã obiectivã ºi corectã se referã la principiul: a) integritãþii.Laturile componente ale independenþei se referã la: a) spirit (gândire) ºi aparenþã. b) un mecanism de evitare a abaterilor disciplinare ºi a sancþiunilor. c) independenþei 149.Un control de calitate pus la punct constituie: a) unul din mecanismele pentru asigurarea cerinþelor privind independenþa.a) integritãþii. sârguinþã ºi obiectivitate. c) spirit (gândire). 150. b) spirit (gândire). aparenþã ºi sârguinþã. c) independenþei. c) o obligaþie prevãzutã în Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Corpului RASPUNSURI 1-C 2-A 3-B 4-C 2 . 151. b) obiectivitãþii.

5-B 6-A 7-C 8-C 9-C 10-A 11-B 12-A 13-B 14-C 15-B 16-B 17-C 18-A 19-C 20-A 21-C 22-A 23-C 24-B 25-B 26-A 27-A 28-C 29-B 30-C 31-C 32-C 33-C 34-C 35-A 36-C 37-B 38-A 39-B 40-B 41-A 42-B 43-B 44-A 45-C 46-B 47-A 48-B 49-C 2 .

50-A 51-B 52-B 53-B 54-A 55-B 56-A 57-B 58-A 59-A 60-C 61-A 62-B 63-B 64-C 65-B 66-A 67-C 68-A 69-B 70-B 71-A 72-B 73-B 74-B 75-B 76-C 77-B 78-C 79-A 80-A 81-B 82-C 83-B 84-C 85-B 86-A 87-C 88-B 89-A 90-C 91-A 92-C 93-A 94-C 2 .

95-A 96-B 97-B 98-B 99-B 100-B 101-C 102-A 103-C 104-C 105-A 106-B 107-A 108-B 109-A 110-B 111-A 112-C 113-C 114-A 115-A 116-C 117-C 118-C 119-B 120-A 121-C 122-A 123-A 124-C 125-C 126-B 127-B 128-A 129-B 130-A 131-A 132-B 133-A 134-B 135-B 136-B 137-B 138-B 139-A 2 .

140-C 141-C 142-A 143-A 144-B 145-C 146-A 147-C 148-B 149-C 150-A 151-A 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful