Mikuláš Huba poslanec NR SR

Váţený pán Peter Ţiga minister ţivotného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava

V Bratislave 11.02.2013

Váţený pán minister, v súvislosti s Vašou reakciou na moje vystúpenie v pléne Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 31.01.2013, ktoré sa týkalo predloţenia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k vládnemu návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 277) (ďalej len „pozmeňujúci a doplňujúci návrh“) si so všetkou úctou dovolím uviesť pár faktov. Keďţe Vaše vystúpenie uzatváralo rozpravu k predmetnému bodu programu a v zmysle rokovacieho poriadku som naň nemohol odpovedať bezprostredne, volím túto formu reakcie. Rád by som zdôraznil, ţe mnou predloţený pozmeňujúci a doplňujúci návrh ani v jednom zo svojich deviatich bodov nemení zásadne spôsob fungovania Slovenskej inšpekcie ţivotného prostredia, ako ste to tvrdili vo svojom vystúpení. Ako sa uvádza v odôvodneniach k jednotlivým bodom, mojím pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa malo dosiahnuť najmä zosúladenie znenia návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) s uţ platnými a účinnými zákonmi, ktoré sú integrálnou súčasťou slovenského právneho poriadku (konkrétne zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Ďalším cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu bolo spresniť kompetencie a tým urobiť uplatňovanie predmetného zákona účinnejším a jednoznačnejším. V tejto súvislosti by som rád opätovne uviedol, ţe k podaniu môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu prispelo vo veľkej miere aj kritické stanovisko Odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrhu zákona vytýka nesprávnu implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ţivotného prostredia) v platnom znení (ďalej len „smernica“), (napr. čl. 3 bod 14 smernice) či implementáciu smernice do vyhlášky, čo je v rozpore s čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (napr. čl. 26, čl. 28, čl. 29, čl. 35, čl. 40, čl. 43, čl. 50, čl. 52-54, čl. 57 smernice, atď.). Dovoľujem si zároveň oponovať tvrdeniu, ţe obsah mnou predloţeného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je uţ zapracovaný vo Vami bliţšie nešpecifikovanej vyhláške. Ako bolo vyššie uvedené, cieľom môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu bolo najmä terminologické zosúladenie znenia návrhu zákona s inými, uţ platnými a účinnými zákonmi, nie však s vykonávacími právnymi predpismi, ako aj spresnenie formulácií na prospech jednoznačného výkladu a aplikácie zákona. Súčasne je potrebné poznamenať, ţe ţiadna vyhláška, resp. vyhlášky prijaté k vyššie uvedeným zákonom neriešia ustanovenia, ktoré boli predmetom môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a ani úplné a dôsledné premietnutie vyššie spomínaných smerníc sa mi ani s pomocou odborníkov na legislatívu nepodarilo v platných podzákonných normách nájsť. Vyššie uvedené dáva za pravdu mnou zvolenému postupu a predloţenému pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Za úplne nepochopiteľnú povaţujem Vašu kritickú zmienku o akomsi mojom údajnom partizánskom spôsobe zasahovania do podoby zákonov predloţených do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Naopak, ako predseda príslušného výboru som na týţdeň prerušil rozpravu k tomuto bodu programu, aby bolo dosť času všetky moje i ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prediskutovať. Ani Vy, pán minister, ani nikto iný z Vášho ministerstva o takúto diskusiu záujem neprejavil a po týţdni pri hlasovaní na výbore sedem poslancov za Vašu politickú stranu súbor mojich pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov bez diskusie zamietlo. Preto som následne v zmysle zákona o rokovacom poriadku vyuţil inštitút 15 podpisov a predloţil som nie zásadne iný, ako tvrdíte, ale len redukovaný súbor deviatich navrhovaných zmien v úprimnej snahe zákon aspoň čiastočne vylepšiť, bez toho, aby v tom bolo akékoľvek politikum. Podobná situácia bezdôvodného zamietnutia sa opakovala aj minulý týţdeň pri mnou navrhovanej novele geologického zákona, ktorá by eliminovala bezdôvodnú diskrimináciu pracovníkov v základnom geologickom výskume, alebo pred

časom, keď som navrhoval opätovné vytvorenie Rady vlády SR pre trvalo udrţateľný rozvoj, k čomu sme sa zaviazali pred dvadsiatimi rokmi na Summite Zeme v Rio de Janeiro. Po desiatich mesiacoch môjho pôsobenia v NR SR musím konštatovať, ţe poslanci za stranu SMER-SD sa pri hlasovaní nerozhodujú na základe obsahu predloţených návrhov, ale podľa straníckej príslušnosti ich predkladateľov. V opačnom garde to takto „recipročne“ našťastie neplatí. Apropo, aj ja som Vám pri našom prvom stretnutí na pôde Vami vedeného ministerstva odovzdal súbor dvadsiatich návrhov, ako by som si predstavoval zlepšenie starostlivosti o ţivotné prostredie na Slovensku. Ţiaľ, miera akceptácie týchto mojich návrhov sa blíţi aj po takmer roku k nule. Podobne je to aj s odporúčaniami z odborných podujatí na tému ţivotného prostredia a trvalo udrţateľného rozvoja, ktoré sa v uplynulom období na pôde NR SR, SAV či inde organizovali. Vzhľadom na vyššie uvedené by ma, váţený pán minister, zaujímal Váš názor, ako chcete vzniknutú situáciu riešiť, okrem toho, ţe sa mám s Vami radiť, ako ste mi navrhli a ja som to nikdy neodmietol. Záverom mi dovoľte poznamenať, ţe sa mi nezdá adekvátne ţiadať Vás o to, aby som sa mohol snaţiť prispievať k vyššej kvalite návrhov zákonov a iných materiálov predkladaných do NR SR. Ako poslanec, odborník a občan to povaţujem za svoje právo i povinnosť. Vzhľadom na to, ţe Vaše vystúpenie bolo verejné, povaţujte, prosím, tento môj list za otvorený.

S úctou Mikuláš Huba

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful