|| 1 dari 107

||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
ﲑﳋﺍ ﺏﺍﻮﺑﺃ ﰲ ﺪﺠﻨﳌﺍ
Pintu-Pintu Pahala
Dan
Penghapus Dosa

Karya :
Syaikh Abdur Rohman Al-Jami’

Terjemah :
Abdulloh Haidir,Lc


Publication : 1428, Jumadi Tsani 13 / 2007, Juni 30
ﲑﳋﺍ ﺏﺍﻮﺑﺃ ﰲ ﺪﺠﻨﳌﺍ
Pintu-Pintu Pahala Dan Penghapus Dosa
Oleh : Syaikh ’Abdurrahman al-Jami’
© Copyright Yayasan Al-Sofwa
Artikel ini dibagikan gratis dalam bentuk PDF tidak untuk diperjualbelikan.
Artikel ini dapat disebarkan selama tidak merubah isi dan makna.
Disebarkan oleh Maktabah Ummu Salma al-Atsariyah.

|| 2 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

Muqoddimah

Segala puji hanya bagi Allah Yang Maha Besar
karunia-Nya, shalawat serta salam kepada
makhluk-Nya yang paling Mulia, pemimpin kita,
Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wa sallam
beserta keluarganya dan sahabatnya.
Al-Hafiz Ibnu Rajab -semoga Allah
merahmatinya- dalam pembukaan kitab-nya: “At-
Takhwif minannar“ (Menumbuhkan rasa takut
terhadap api neraka) menyatakan tentang sebab dia
mengarang kitab tersebut : “Supaya -atas kehendak
Allah- menjadi peghalang bagi jiwa dari kesesatan
dan kerusakan, serta menjadi pendorong baginya
untuk segera menggapai kesuksesan dan petunjuk.
Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia terutama pada
zaman sekarang ini telah diliputi perasaan malas
dan santai serta menuruti hawa nafsunya dan
dibuai angan-angan kepada Allah. Dan hawa nafsu
itu tidak akan meninggalkan hati kecuali dengan
dua cara : Rasa takut (kepada Allah) dan rindu
(kepada-Nya)“
1)
Dari bab inilah -bab tentang kerinduan kepada-
Nya- kami susun untuk anda akhi muslim tercinta
sebuah kitab kecil yang mengandung hadits-hadits
pilihan dari Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa
sallam. Hadits-hadits yang shahih ini menunjukkan
pintu-pintu pahala dan amal shaleh beserta
keutamaannya, agar anda dapat bangkit dari

1. At-Takhwif Min An-Nar, hal. 7

|| 3 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
kelalaian dan mengusir debu kemalasan serta sikap
santai, langkah semakin terdorong untuk mencari
ridho Allah, sehingga anda akan mendapatkan
cinta-Nya dan masuk ke dalam syurga-Nya.
Hadits-hadits tersebut juga memuat tentang
penghapus-penghapus (kaffarat) kesalahan yang
dengannya Allah ta’ala menghapuskan dosa-dosa,
agar diketahui bahwa Allah ta’ala Maha Belas
Kasih, suka memberikan ampunan bagi dosa-dosa
hamba-Nya yang lalai, pintu-pintu rahmat-Nya dan
ampunan-Nya selalu terbuka untuk mereka,
diberikannya seribu satu jalan untuk mereka dan
dimudahkan jalan untuk bertaubat supaya mereka
bersedia untuk kembali (kepada jalan Allah).
Maka marilah akhi muslim -semoga Allah
memberikan taufiq kepada anda- kita mencari ilmu
dan beramal shaleh, moga-moga anda termasuk
orang-orang yang mendapatkan naungan Allah
pada hari dimana tidak ada naungan selain
naungan-Nya ditempat dimana terdapat orang yang
kita cintai Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wa
sallam dan para shahabatnya.
Sebelum saya memulai, ingin saya sampaikan
terlebih dahulu bahwa hadits-hadits yang saya
kutip dikumpulkan dari beberapa kitab, yaitu :
Shahih Bukhori, Shahih Muslim, ditambah dengan
Shahih Ibnu Majah, Turmuzi, Nasa’i, Abu Daud, At-
Targhib wa At-Tarhib dan Shahih Jami’ Ash-Shagir
yang telah dikoreksi oleh Syaikh Al Albani -semoga
Allah merahmatinya-, saya juga mengambil dari
kitab “Amal Shaleh” yang disusun oleh Abdul
Wahhab Al Utsman, begitu juga dari kitab
“Fadhailul A’mal”-nya Dhia Al-Maqdisi yang

|| 4 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
dikoreksi oleh Ghassan Harmaas, semoga Allah
membalas mereka dengan kebaikan. Bukan
maksud saya untuk mentakhrij hadist-hadits
tersebut, akan tetapi yang ingin saya katakan
adalah bahwa-bahwa hadits-hadits berikut adalah
shahih -insya Allah-. Saya mohon kepada Allah
Yang Maha Mulia pemilik Arsy yang agung agar
mengampuni anda dan bagi siapa saja yang
berperan dalam pekerjaan ini, dan akhir doa kami
adalah : Segala puji hanya bagi Allah Rabb sekalian
alam .

Ditulis oleh :
Abdurrahman Al Jaami’
Awal Ramadhan Mubarak 1411 H
|| 5 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

1. TAUBAT

ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ · ﹶ ﻥ` ﻮـ` ﺤِ ﻠﹾ ﻔ` ﺗ ` ﻢـﹸ ﻜﱠ ﻠ ﻌﹶ ﻟ ﹶ ﻥ` ﻮـ` ﻨِ ﻣ` ﺆ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻬ' ﻳﹶ ﺃ ﺎ ﻌ` ﻴِ ﻤ ﺟ ِ ﷲﺍ ﹶ ﱃِ ﺇ ﺍ` ﻮ` ﺑ` ﻮ` ﺗ ﻭ
| ﺭﻮﻨﻟﺍ · 31 |
“ Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah,
hai orang-orang yang beriman supaya kamu
beruntung “
(An Nur 31)

1 ( َ ﷲﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ ﹸ ﻂ` ﺴ` ﺒ ﻳ ﻭ ،ِ ﺭﺎ ﻬ` ﻨﻟﺍ َ ﺀ` ﻲِ ﺴ` ﻣ ﺏ` ﻮ` ﺘ ﻴِ ﻟ ِ ﻞ` ﻴﱠ ﻠﻟﺎِ ﺑ ` ﻩ ﺪ ﻳ ﹸ ﻂ` ﺴ` ﺒ ﻳ
ﺣ ،ِ ﻞ` ﻴﻠﱠ ﻟﺍ َ ﺀ` ﻲِ ﺴ` ﻣ ﺏ` ﻮ` ﺘ ﻴِ ﻟ ِ ﺭﺎ ﻬ` ﻨﻟﺎِ ﺑ ` ﻩ ﺪ ﻳ ﺎ ﻬِ ﺑِ ﺮ` ﻐ ﻣ ` ﻦِ ﻣ ` ﺲ` ﻤ` ﺸﻟﺍ ﻊﹸ ﻠﹾ ﻄ ﺗ ﻰ` ﺘ

| ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ [

Sesungguhnya Allah Ta’ala membentangkan
tangan-Nya pada waktu malam untuk menerima
taubat orang yang berdosa pada waktu siang dan
Dia membentangkan tangan-Nya pada waktu siang
untuk menerima taubat orang yang berdosa pada
waktu malam hingga terbitnya matahari dari
tempat terbenamnya
2)

(Muslim)
2 ( אل · ﻚﹶ ﻟ ` ﺕ` ﺮﹶ ﻔﹶ ﻏ ` ﻲِ ﻨ ﺗ` ﻮــ ﺟ ﺭ ﻭ ` ﻲِ ﻨ ﺗ` ﻮ ﻋ ﺩ ﺎ ﻣ ﻚ` ﻧِ ﺇ ﻡ ﺩﺁ ﻦ` ﺑﺍ ﺎ ﻳ
ﹶ ﻛ ﺎ ﻣ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﺀﺎ ﻤ` ﺴﻟﺍ ﹶ ﻥﺎ ﻨ ﻋ ﻚ` ﺑ` ﻮ` ﻧﹸ ﺫ ` ﺖ ﻐﹶ ﻠ ﺑ ` ﻮﹶ ﻟ ﻡ ﺩﺁ ﻦ` ﺑﺍ ﺎ ﻳ ،` ﻲِ ﻟﺎ ﺑﹸ ﺃ ﹶ ﻻ ﻭ ﻚ` ﻨِ ﻣ ﹶ ﻥﺎ
ﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺧ ِ ﺽ` ﺭَ ﻷﺍ ِ ﺏﺍ ﺮﹸ ﻘِ ﺑ ` ﻲِ ﻨ ﺘ` ﻴ ﺗﹶ ﺃ ` ﻮﹶ ﻟ ﻚ` ﻧِﺇ ﻡ ﺩﺁ ﻦ` ﺑﺍ ﺎ ﻳ ، ﻚﹶ ﻟ ` ﺕ` ﺮﹶ ﻔﹶ ﻏ ` ﻲِ ﻨ ﺗ` ﺮـﹶ ﻔ` ﻐ ﺘ` ﺳﺍ

1. Maksudnya hari kiamat (penterjemah)

|| 6 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
ﻚ` ﺘ` ﻴـ ﺗَ ﻷ ﺎﹰ ﺌ` ﻴ ﺷ ` ﻲِ ﺑ ` ﻙِ ﺮ` ﺸ` ﺗ ﹶ ﻻ ` ﻲِ ﻨ ﺘ` ﻴِ ﻘﹶ ﻟ `ﻢﹸ ﺛ ﹰ ﺓ ﺮِ ﻔ` ﻐ ﻣ ﺎ ﻬِ ﺑﺍ ﺮﹸ ﻘِ ﺑ
| ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

“ Allah ta’ala berfirman : Wahai anak Adam,
sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap
kepada-Ku niscaya Aku akan mengampunimu
apapun yang ada pada dirimu. Wahai anak Adam
seandainya dosa-dosamu menjulang ke langit
kemudian engkau minta ampun kepada-Ku niscaya
Aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam
sesungguhnya jika engkau menda-tangi-Ku dengan
kesalahan sepenuh bumi kemudian engkau
menemui-Ku tanpa menyekutukan-Ku sedikitpun
maka aku akan memberimu ampunan sepenuh
bumi “ (Shahih Turmudzi)

3 ( ` ﻪﹶ ﻟ ﺐ` ﻧﹶ ﺫ ﹶ ﻻ ` ﻦ ﻤﹶ ﻛ ِ ﺐ` ﻧﱠ ﺬﻟﺍ ﻦِ ﻣ ` ﺐِ ﺋﺎ` ﺘﻟﺍ | ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

“ Orang yang bertaubat dari dosanya bagaikan
orang yang tidak punya dosa sama sekali “
shahih Ibnu Majah)4 ( ِ ﺀﺎ ﻤ` ﺴﻟﺍ ﹶ ﻥﺎ ﻨ ﻋ ` ﻢﹸ ﻛﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺧ ﹶ ﻎﹸ ﻠ` ﺒ ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ` ﻢُ ـﺗﹾ ﺄﹶ ﻄ` ﺧﹶ ﺃ ` ﻮﹶ ﻟ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﺏﺎ ﺘﹶ ﻟ ،` ﻢ` ﺘ` ﺒ` ﺗ `ﻢﹸ ﺛ ،
| ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

“ Seandainya kalian melakukan kesalahan-
kesalahan sepenuh langit, kemudian kalian
bertaubat, niscaya taubat kalian akan diterima ”
(Shahih Ibnu Majah)

|| 7 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
2. MENUNTUT ILMU


ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ · ٍ ﺖـ ﺟ ﺭ ﺩ ﻢﹾ ﻠِ ﻌﹾ ﻟﺍ ﺍ` ﻮ` ﺗﻭﹸ ﺃ ﻦ` ﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻭ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻨِ ﻣ ﹾ ﺍﻮ` ﻨ ﻣﺁ ﻦ` ﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ُ ﷲﺍ ِ ﻊﹶ ﻓ` ﺮ ﻳ | ﺔــﻟﺩﺎ-ﺍ
· 11 [

“ Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang
beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu pengetahuan beberapa derajat “ (Al
Mujadalah 11)

5 ( ِ ﺔـ` ﻨﹶ ﳉﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﺎﹰ ﻘ` ﻳِ ﺮﹶ ﻃ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻞ` ﻬ ﺳ ﱠ ﻻِ ﺇ ﺎ ﻤﹾ ﻠِ ﻋ ` ﺐﹸ ﻠﹾ ﻄ ﻳ ِ ﻪِ ﺘ` ﻴ ﺑ ` ﻦِ ﻣ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ ﺝﺮ ﺧ ﺎ ﻣ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu
niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga
(Shahih Al-Jami)
6 ( ` ﻪـﹶ ﻟ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ،` ﻪ ﻤﱢ ﻠ ﻌ` ﻳ ` ﻭﹶ ﺃ ﺍ ﺮ` ﻴ ﺧ ﻢﱠ ﻠ ﻌ ﺘ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﺪ` ﻳِ ﺮ` ﻳ ﹶ ﻻ ِ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﱃِﺇ ﺍ ﺪﹶ ﻏ ` ﻦ ﻣ
` ﻪ` ﺘـ` ﺠ ﺣ ﺎ' ﻣﺎ ﺗ ،´ ﺝﺎ ﺣ ِ ﺮ` ﺟﹶ ﺄﹶ ﻛ
| ﺐﻴﻫﺮﺘﻟﺍﻭ ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Siapa di pagi hari berangkat ke masjid hanya untuk
mempelajari kebaikan atau megajarkan kebaikan,
maka baginya bagaikan pahala orang yang
melakukan haji dengan sempurna (Shahih Targhib dan
Tarhib)

7 ( ﻊِ ﺟ` ﺮ ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻰِ ﻓ ﻮ` ﻬﹶ ﻓ ،ٍ ﻢﹾ ﻠِ ﻋ ِ ﺐﹶ ﻠﹶ ﻃ ` ﻲِ ﻓ ﺝ ﺮ ﺧ ` ﻦ ﻣ
| ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia
berada di jalan Allah hingga kembali
(Shahih Turmuzi)

8 ( ِ ﻦ` ﻳ` ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ` ﻪ` ﻬﱢ ﻘﹶ ﻔ` ﻳ ﺍ ﺮ` ﻴ ﺧ ِ ﻪِ ﺑ ُ ﷲﺍ ِ ﺩِ ﺮ` ﻳ ` ﻦ ﻣ
| ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
1

|| 8 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka
Allah akan memberikannya pema-haman terhadap
agama (Shahih Ibnu Majah)

|| 9 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

3. HALAQAH ZIKIR DAN MENGAJI

9 ( ` ﻢ` ﻬﹶ ﻟ ﹸ ﻝﺎﹶ ﻘ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ﹶ ﻥ` ﻮ` ﻣ` ﻮﹸ ﻘ ﻴﹶ ﻓ ﹶ ﱃﺎ ﻌ ﺗ َ ﷲﺍ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ` ﻡ` ﻮﹶ ﻗ ﺲﹶ ﻠ ﺟ ﺎ ﻣ · ` ﺪﹶ ﻗ ﺍ` ﻮ` ﻣ` ﻮﹸ ﻗ
ٍ ﺕﺎ ﻨ ﺴ ﺣ ` ﻢﹸ ﻜ` ﺗﺎﹶ ﺌ` ﻴ ﺳ ` ﺖﹶ ﻟ` ﺪـ` ﺑ ﻭ ` ﻢﹸ ﻜ ﺑ` ﻮ` ﻧﹸ ﺫ ` ﻢﹸ ﻜﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﺮﹶ ﻔﹶ ﻏ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Suatu kaum yang duduk untuk berzikir kepada
Allah ta’ala lalu mereka berdiri, niscaya akan
dikatakan kepada mereka : Berdirilah kalian
sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa
kalian, dan kesalahan-kesalahan kalian telah
diganti-kan dengan kebaikan (Shahih Al-Jami)

10 ( ،ﹸ ﺔ ﻤ` ﺣ` ﺮﻟﺍ ` ﻢ` ﻬ` ﺘ ﻴِ ﺸﹶ ﻏ ﻭ ،ﹸ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼ ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻢ` ﻬ` ﺘﱠ ﻔ ﺣ ﱠ ﻻِ ﺇ ،َ ﷲﺍ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ` ﻡ` ﻮﹶ ﻗ ﺲﹶ ﻠ ﺟ ﺎ ﻣ
` ﻩ ﺪ` ﻨِ ﻋ ` ﻦ ﻤ` ﻴِ ﻓ ُ ﷲﺍ ` ﻢ` ﻫ ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ﻭ ،ﹸ ﺔ ﻨ` ﻴِ ﻜ` ﺴﻟﺍ ` ﻢِ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﺖﹶ ﻟ ﺰ ﻧ ﻭ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Suatu kaum yang berzikir kepada Allah niscaya
malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat
dicurahkan kepada mereka dan diturunkan kepada
mereka sakinah dan Allah sebut-sebut mereka
terhadap makhluk yang ada disisi-Nya (Shahih Al Jami)|| 10 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

4. ZIKIR

ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ · ِ ﻧﻭ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺫﺎﹶ ﻓ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺫﹶ ﺃ ﻲ | ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ · 152 [
“ Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku
ingat (pula) kepadamu “ (Al Baqarah 152)
11 ( ﻞﺟﻭ ﺰﻋ ﷲﺍ ﻝﻮﻘﻳ · ،` ﻲِ ﻧ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ﻦ` ﻴِ ﺣ ` ﻪ ﻌ ﻣ ﺎ ﻧﹶ ﺃ ﻭ ،ﻲِ ﺑ ` ﻱِ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦﹶ ﻇ ﺪ` ﻨِ ﻋ ﺎ ﻧﹶ ﺃ
` ﺗ` ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ِ ﻪِ ﺴﹾ ﻔ ﻧ ﻲِ ﻓ ﻲِ ﻧ ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ﹾ ﻥِ ﺇ ٍ ﻺ ﻣ ﻲِ ﻓ ` ﻪ` ﺗ` ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ٍ ﻺ ﻣ ﻲِ ﻓ ﻲِ ﻧ ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ ،ﻲِ ﺴﹾ ﻔ ﻧ ﻲِ ﻓ ` ﻪ
ﺎ ﻋﺍ ﺭِ ﺫ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ﺏ` ﺮﹶ ﻘ ﺗ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ ،ﺎ ﻋﺍ ﺭِ ﺫ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ` ﺖ` ﺑ` ﺮﹶ ﻘ ﺗ ﺍ ﺮ` ﺒِ ﺷ ` ﻲﹶ ﻟِ ﺇ ﺏ` ﺮﹶ ﻘ ﺗ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ ،` ﻢ` ﻬ`ﻨِ ﻣ ` ﺮ` ﻴ ﺧ
ﹰ ﺔﹶ ﻟ ﻭ` ﺮ ﻫ ` ﻪ` ﺘ` ﻴ ﺗﹶ ﺃ ﻲِ ﺸ` ﻤ ﻳ ` ﻲِ ﻧﺎ ﺗﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ﺎ ﻋﺎ ﺑ ` ﻪ` ﻨِ ﻣ ` ﺖ` ﺑ` ﺮﹶ ﻘ ﺗ | ﻢﻠﺴﻣ [

Sesungguhnya Aku berdasarkan persangkaan
hamba-Ku kepada-Ku dan Aku bersamanya saat
dia mengingat-Ku, jika dia mengingat-Ku dalam
dirinya, maka Akupun akan mengingatnya dalam
diri-Ku, dan jika dia mengingat-Ku di hadapan
orang-orang maka Aku-pun akan mengingatnya
dihadapan makhluk-makhluk yang lebih baik dari
mereka, jika mereka mendekatiku sejengkal maka
Aku akan mendekatinya sehasta dan jika dia
mendekati-Ku sehasta maka Aku mendekatinya
sedepa dan siapa yang mendatangiku dengan
berjalan maka aku mendatanginya dengan berlari.


|| 11 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

5. BERBUAT DAN MENGAJAK KEBAIKAN

12 ( ِ ﻪِ ﻠِ ﻋﺎﹶ ﻔﹶ ﻛ ِ ﺮ` ﻴ ﺨﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﱡ ﻝﺍ` ﺪﻟﺍ ﻭ ،ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﻑ` ﻭ` ﺮ` ﻌ ﻣ ﱡ ﻞﹸ ﻛ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

“ Setiap kebaikan adalah shadaqah, dan orang yang
menunjukkan kepada kebaikan bagaikan orang
yang melakukannya “
(Shahih Al Jami’)

13 ( ﻨِ ﻄ` ﺻﺎِ ﺑ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺀ` ﻮ' ﺴﻟﺍ ﻉِ ﺭﺎ ﺼ ﻣ ﻲِ ﻘ ﻳ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ،ِ ﻑ` ﻭ` ﺮ` ﻌﹶ ﳌﺍ ِ ﻉﺎ
| _~'=¹ا _-=- |

“ Hendaklah kalian mengusahakan kebaikan,
karena hal tersebut dapat melindungi dari mati
secara buruk “
(Shahih Jami’)


|| 12 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

6. KEUTAMAAN BERDAKWAH
DI JALAN ALLAH

ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ · ` ﻲِ ﻨ` ﻧِ ﺇ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭ ﹰ ﺎِ ﳊﺎ ﺻ ﹶ ﻞِ ﻤ ﻋ ﻭ ِ ﷲﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﺎ ﻋ ﺩ ` ﻦ` ﻤِ ﻣ ﹰ ﻻ` ﻮﹶ ﻗ ` ﻦ ﺴ` ﺣﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﻭ
ﻦ` ﻴِ ﻤِ ﻠ` ﺴﹸ ﳌﺍ ﻦِ ﻣ | ﺖﻠﺼﻓ · 33 [
Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada
orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan
amal yang shaleh dan berkata: “Sesungguhnya aku
termasuk orang-orang yang berserah diri “
(Fushshilat 33)

14 ( ﻚﹶ ﻟ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻜ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﻚﹶ ﻟ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ﹰ ﺍﺪِ ﺣﺍ ﻭ ﹰ ﻼ` ﺟﺭ ﻚِ ﺑ ُ ﷲﺍ ﻱِ ﺪ` ﻬ ﻳ ﹾ ﻥَ ﻷ ِ ﷲﺍ ﻭ
ِ ﻢ ﻌ` ﻨﻟﺍ ` ﺮ` ﻤ` ﺣ | ﻢﻠﺴﻣ [
“ Demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah
kepada seseorang atas perantara kamu maka
(ganjarannya) lebih baik bagi kalian daripada kalian
mendapatkan seekor onta merah
3)

(Muslim)

15 ( ﺗ ` ﻦ ﻣ ِ ﺭ` ﻮ` ﺟﹸ ﺃ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ِ ﺮ` ﺟَ ﻷﺍ ﻦِ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻯ ﺪ` ﻫ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﺎ ﻋ ﺩ ` ﻦ ﻣ ` ﺺﹸ ﻘ` ﻨ ﻳ ﹶ ﻻ ` ﻪ ﻌِ ﺒ
ِ ﻡﺎﹶ ﺛﺁ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ِ ﻢﹾ ﺛِ ﻹﺍ ﻦِ ﻣ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ٍ ﺔﹶ ﻟﹶ ﻼ ﺿ ﹶ ﱃِ ﺇ ﺎ ﻋ ﺩ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ﺎﹰ ﺌ` ﻴ ﺷ ` ﻢِ ﻫِ ﺭ` ﻮ` ﺟﹸ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﻚِ ﻟﹶﺫ
ﹰ ﺎﺌ` ﻴ ﺷ ` ﻢِ ﻬِ ﻣﺎﹶ ﺛﺁ ` ﻦِ ﻣ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ` ﺺﹸ ﻘ` ﻨ ﻳ ﹶ ﻻ ` ﻪ ﻌِ ﺒﺗ ` ﻦ ﻣ | ﻢﻠﺴﻣ [

“ Siapa yang mengajak kebaikan maka baginya
pahala seperti pahala orang yang mengikutinya
tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan

1. Onta merah adalah harta benda yang paling tinggi nilainya pada saat itu.
(penterjemah)

|| 13 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
siapa yang mengajak kesesatan maka baginya dosa
seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa
mengurangi dosa mereka sedikitpun “
(Muslim)


7. AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR

ﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ ﱃﺎﻌ · ِ ﻑ` ﻭ` ﺮ` ﻌ ﻤﹾ ﻟﺎِ ﺑ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮ` ﻣﹾ ﺄ ﻳ ﻭ ِ ` ﺮ ﻴﹾ ﳋﺍ ﹶ ﱃِ ﺇ ﹶ ﻥ` ﻮ`ﻋ` ﺪ ﻳ ﹲ ﺔ` ﻣﹸ ﺃ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻨِ ﻣ ` ﻦﹸ ﻜ ﺘﹾ ﻟ ﻭ
ﹶ ﻥ` ﻮ` ﺤِ ﻠﹾ ﻔ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻢ` ﻫ ﻚِ ﺌﹶ ﻟ` ﻭﹸ ﺃ ﻭ ِ ﺮﹶ ﻜ` ﻨﹸ ﳌﺍ ِ ﻦ ﻋ ﹶﻥ` ﻮ ﻬ` ﻨ ﻳ ﻭ

| ﻥﺍﺮﻤﻋ ﻝﺁ · 104 [
“ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh
kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang
munkar, merekalah orang-orang yang beruntung “
(Ali Imran 104)

16 ( ﺮﹶ ﻜ` ﻨ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮِ ﻜ` ﻨ` ﻳ ،` ﻢِ ﻬِ ﻟ` ﻭﹶ ﺃ ِ ﺭ` ﻮ` ﺟﹸ ﺃ ﹶ ﻞﹾ ﺜِﻣ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻄ` ﻌ` ﻳ ﺎ ﻣ` ﻮﹶ ﻗ ` ﻲِ ﺘ` ﻣﹸ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﹾ ﻥِ ﺇ
| ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ [
“ Sesungguhnya ada dari ummatku yang diberikan
pahala seperti pahalanya generasi pertama, (hal
tersebut karena) mereka mencegah kemunkaran “
(Silsilah Shahihah)

|| 14 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

8. BELAJAR ALQURAN, MEMBACA
DAN MENGHAFALNYA

17 ( ﻋ ﻭ ﹶ ﻥﺁ` ﺮﹸ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻢﱠ ﻠـ ﻌ ﺗ ` ﻦ ﻣ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺮ` ﻴ ﺧ ` ﻪ ﻤﱠ ﻠ | ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ [

“ Sebaik-baik kalian adalah orang yang be-lajar Al
Quran dan yang mengajarkannya “
(Bukhori)


18 ( ` ﻱِ ﺬـﱠ ﻟﺍ ﻭ ،ِ ﺓ ﺭ ﺮ ﺒﻟﺍ ِ ﻡﺍ ﺮِ ﻜﹾ ﻟﺍ ِ ﺓ ﺮﹶﻔ` ﺴﻟﺍ ﻊ ﻣ ِ ﻪِ ﺑ ` ﺮِ ﻫﺎ ﻣ ﻮ` ﻫ ﻭ ﹶ ﻥﺁ` ﺮﹸ ﻘﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺃ ﺮﹾ ﻘ ﻳ ` ﻱِ ﺬﱠ ﻟﺍ
` ﻊ ﺘ` ﻌ ﺘ ﻳ ﻭ ﹶ ﻥﺁ` ﺮﹸ ﻘﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺃ ﺮﹾ ﻘ ﻳ ِ ﻥﺍ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ` ﻪﹶ ﻟ ¯ ﻕﺎ ﺷ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻮ` ﻫ ﻭ ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ
| ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ [
“ Orang yang membaca Al Quran dan dia pandai
membacanya maka (nanti di akhirat akan
dikumpulkan) bersama para malaikat yang mulia,
sedangkan orang yang membaca Al Quran dan dia
terbata-bata karenanya serta kesusahan maka
baginya dua pahala “ (Muttafaq
alaih)
19 ( ﹶ ﻻ ،ﺎ ﻬِ ﻟﺎﹶ ﺜ` ﻣﹶ ﺃ ِ ﺮ` ﺸ ﻌِ ﺑ ﹸ ﺔ ﻨ ﺴ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻭ ،ﹲ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ِ ﻪِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻠﹶ ﻓ ِ ﷲﺍ ِ ﺏﺎ ﺘِ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ﺎﹰ ﻓ` ﺮ ﺣ ﹶ ﺃ ﺮﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ
ﹸ ﻝ` ﻮﹸ ﻗﹶ ﺃ ' ﻢـﻟﺁ ' ` ﻑ` ﺮ ﺣ ` ﻢ` ﻴِ ﻣ ﻭ ،` ﻑ` ﺮ ﺣ ` ﻡﹶ ﻻ ﻭ ،` ﻑ` ﺮ ﺣ ` ﻒِ ﻟﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻜﹶﻟ ﻭ ،` ﻑ` ﺮ ﺣ
| ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ [

Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah
maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan
akan dilipatkan gandakan sepuluh, saya tidak
mengatakan , ﺁ ﻢــﻟ ( satu huruf, akan tetapi alif satu
huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf
(Bukhori)


|| 15 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
20 , ِ ﻒ ﺤ` ﺼ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﹾ ﺃ ﺮﹾ ﻘ ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ،` ﻪﹶ ﻟ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﻭ َ ﷲﺍ ` ﺐِ ﺤ` ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻩ` ﺮ ﺳ ` ﻦ ﻣ
| ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
“ Siapa senang dirinya mencintai Allah dan Rasul-
Nya maka hendaklah dia membaca Mushhaf ini (Al
Quran) “ (Shahih Bukhori)
21 , ﻟﺍ ِ ﺐِ ﺣﺎ ﺼِ ﻟ ﹸ ﻝﺎﹶ ﻘ` ﻳ ِ ﻥﺁ` ﺮﹸ ﻘ · ﻲـِ ﻓ ﹸ ﻞـ` ﺗ ﺮ` ﺗ ﺖ` ﻨﹸ ﻛ ﺎ ﻤﹶ ﻛ ،ﹾ ﻞ` ﺗ ﺭ ﻭ ،ِ ﻖﺗ` ﺭﺍ ﻭ ،ﹾ ﺃ ﺮﹾ ﻗِ ﺍ
ﺎ ﻫ` ﺅ ﺮﹾ ﻘ ﺗ ٍ ﺔ ﻳﺁ ِ ﺮِ ﺧﺁ ﺪ` ﻨِ ﻋ ﻚﹶ ﻟِ ﺰ` ﻨ ﻣ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ،ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ
| ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
“ Dikatakan kepada orang yang suka membaca Al Quran :
“Bacalah dan mendaki-lah, bacalah dengan tartil sebagaimana
engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya
kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca “
(Shahih Bukhori)


22 , ٍ ﻡﺎﹶ ﻈِ ﻋ ،ٍ ﺕﺎﹶ ﻔِ ﻠ ﺧ ﹶ ﺙﹶ ﻼﹶ ﺛ ﺪِ ﺠ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ِ ﻪِ ﻠ` ﻫﹶ ﺃ ﻰﹶﻟِ ﺇ ﻊ ﺟ ﺭ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ' ﺐِ ﺤ` ﻳﹶ ﺃ
ﺎ ﻨﹾ ﻠﹸ ﻗ ؟ ٍ ﻥﺎ ﻤِ ﺳ · ﻧ ` ﻢ ﻌ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ` ﺮ` ﻴ ﺧ ِ ﻪِ ﺗﹶ ﻼ ﺻ ﻲِ ﻓ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻬِ ﺑ ﹸ ﺃ ﺮﹾ ﻘ ﻳ ٍ ﺕﺎ ﻳﺁ ﹸ ﺙﹶ ﻼﹶ ﺜﹶ ﻓ
ٍ ﻥﺎ ﻤِ ﺳ ٍ ﻡﺎﹶ ﻈِ ﻋ ٍ ﺕﺎﹶ ﻔِ ﻠ ﺧ ِ ﺙﹶ ﻼﹶ ﺛ ` ﻦِ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ | ﻢﻠﺴﻣ [

Inginkah salah seorang diantara kalian yang
kembali ke keluarganya membawa tiga ekor onta
yang sedang hamil dan gemuk-gemuk?, kami
berkata : Ya, maka beliau bersabda : tiga ayat yang
kalian baca dalam shalat kalian itu lebih baik dari
tiga ekor onta hamil yang gemuk. (Muslim)

|| 16 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

9. BELAJAR AL QURAN DI MASJID

23 , ` ﺘ ﻳ ،ِ ﷲﺍ ِ ﺕﻮ` ﻴ` ﺑ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﺖ` ﻴ ﺑ ﻲِ ﻓ ` ﻡ` ﻮﹶ ﻗ ﻊ ﻤ ﺘ` ﺟﺍ ﺎ ﻣ ` ﻪ ﻧ` ﻮ` ﺳ ﺭﺍ ﺪ ﺘ ﻳ ﻭ ،ِ ﷲﺍ ﺏﺎ ﺘِ ﻛ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻠ
ﹸ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼﹶ ﳌﺍ ` ﻢ` ﻬ` ﺘﱠ ﻔ ﺣ ﻭ ،ﹸ ﺔ ﻤ` ﺣ` ﺮﻟﺍ ` ﻢ` ﻬ` ﺘ ﻴِ ﺸﹶ ﻏﻭ ،ﹸ ﺔ ﻨ` ﻴِ ﻜ` ﺴﻟﺍ ` ﻢِ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﺖﹶ ﻟ ﺰ ﻧ ﱠ ﻻِ ﺇ ،` ﻢ` ﻬ ﻨ` ﻴﺑ
` ﻩ ﺪ` ﻨِ ﻋ ` ﻦ ﻤ` ﻴِ ﻓ ُ ﷲﺍ ` ﻢ` ﻫ ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ﻭ | ﻢﻠﺴﻣ [

Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah
Allah yang didalamnya mereka membaca Al Quran
dan mempelajarinya diantara mereka, kecuali akan
diturunkan kepada mereka ketenangan, dicurahkan
rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat serta
Allah sebut-sebut mereka pada (makhluk) yang ada
disisi-Nya. (Muslim)

|| 17 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari

10. MEMBERI SALAM

24 ( ِ ﻡﹶ ﻼﹶ ﻜﹾ ﻟﺍ ` ﻦ` ﺴ` ﺣ ﻭ ،ِ ﻡﹶ ﻼ` ﺴﻟﺍ ﹸ ﻝﹾ ﺬ ﺑ ِ ﺓ ﺮِ ﻔ` ﻐﹶ ﳌﺍ ِ ﺕﺎ ﺒِ ﺟ` ﻮ` ﻣ ﱠ ﻥِ ﺇ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Sesungguhnya yang pasti mendatangkan ampunan
adalah mengucapkan salam dan pembicaraan yang
baik. (Shahih Al-Jami’)

25 ( ` ﺘ ﺣ ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﺍﻮﹸ ﻠ` ﺧ` ﺪ ﺗ ﹶ ﻻ ` ﻢﹸ ﻜﱡ ﻟ` ﺩﹶ ﺃ ﹶ ﻻ ﻭﹶ ﺃ ،ﺍ` ﻮ' ﺑﺎ ﺤ ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ﺍﻮ` ﻨِ ﻣ` ﺆ` ﺗ ﹶﻻ ﻭ ،ﺍﻮ` ﻨِ ﻣ` ﺆ` ﺗ ﻰ
` ﻢﹸ ﻜ ﻨ` ﻴ ﺑ ﻡﹶ ﻼ` ﺴﻟﺍ ﺍﻮ` ﺸﹾ ﻓﹶ ﺃ ،` ﻢ` ﺘ` ﺒ ﺑﺎ ﺤ ﺗ ` ﻩ` ﻮ` ﻤ`ﺘﹾ ﻠ ﻌﹶ ﻓ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ٍ ﺀ` ﻲ ﺷ ﻰﹶ ﻠ ﻋ
| ﻢﻠﺴﻣ [
Tidak masuk syurga kecuali kalian beriman, dan
tidak beriman sebelum kalian saling mencintai,
maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika
kalian kerjakan kalian akan saling mencintai,
sebarkanlah salam diantara kalian. (Muslim)


|| 18 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
11. BERJABAT TANGAN

26 ( ،ِ ﻪِ ﺒِ ﺣﺎ ﺻ ِ ﺪ ﻴِ ﺑ ﺎ ﻤ` ﻫ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺬ ﺧﹶ ﺄﹶ ﻓ ،ﺎ ﻴﹶ ﻘ ﺘﹾ ﻟﺍ ِ ﻦ` ﻴ ﻤِ ﻠ` ﺴ` ﻣ ﺎ ﻤﱡ ـﻳﹶ ﺃ ،ﺎ ﺤﹶ ﻓﺎ ﺼ ﺘﹶ ﻓ
ﹲ ﺔﹶ ﺌ` ﻴِ ﻄ ﺧ ﺎ ﻤ` ﻬ ﻨ` ﻴ ﺑ ﺲ` ﻴﹶ ﻟ ﻭ ﺎﹶ ﻗ` ﺮﹶ ﻔ ﺗ ،ﺎ ﻌ` ﻴِ ﻤﺟ ﹶ ﱃﺎ ﻌ ﺗ َ ﷲﺍ ﺍ ﺪِ ﻤ ﺣ ﻭ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Siapa saja diantara dua orang muslim yang
berjumpa, kemudian salah seorang diantara
keduanya mengambil tangan sahabatnya untuk
berjabat tangan, dan mereka memuji Allah
semuanya, (maka jika mereka) berpisah tidak ada
dosa diantara mereka berdua.(Shahih Al-Jami’)

|| 19 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
12. CINTA KARENA ALLAH

27 ( ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ j · ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ · ` ﻲِ ﻓ ﻦ` ﻴ` ﺑﺎ ﺤ ﺘ` ﻤﹾ ﻠِ ﻟ ` ﻲِ ﺘ` ﺒ ﺤ ﻣ ` ﺖﱠ ﻘ ﺣ .
ﻋ ` ﻲِ ﻓ ﹶ ﻥ` ﻮ' ﺑﺎ ﺤ ﺘ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻘ` ﻳ` ﺪ` ﺼﻟﺍ ﻭ ﹶ ﻥﻮ' ﻴِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ` ﻢِ ﻬِ ﻧﺎﹶ ﻜ ﻤِ ﺑ ﺎ ﻬﹸ ﻄِ ﺒ` ﻐ ﻳ ٍ ﺭ` ﻮ` ﻧ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﺮِ ﺑﺎ ﻨ ﻣ ﻰﹶ ﻠ
ُ ﺀﺍ ﺪ ﻬ' ﺸﻟﺍ ﻭ | ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Layak untuk mendapatkan cintaKu bagi orang yang
saling mencintai karena-Ku. Orang yang saling
mencintai karena-Ku (di hari kiamat) akan
ditempatkan di menara dari cahaya, tempat yang
diingini oleh para nabi, orang-orang yang benar dan
para syuhada (Shahih Jami’)

28 ( ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﹸ ﻝ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ َ ﷲﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ · ﻡ` ﻮ ﻴﹾ ﻟﹶ ﺍ ،ﻲِ ﻟﹶ ﻼ ﺠِ ﻟ ﹶ ﻥ` ﻮ' ﺑﺎ ﺤ ﺘ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﻦ` ﻳﹶ ﺃ
ِ ﻇﹸ ﺃ ﻲﱢ ﻠِ ﻇ ﱠ ﻻِ ﺇ ﱠ ﻞِ ﻇ ﹶ ﻻ ﻡ` ﻮ ﻳ ﻲﱢ ﻠِ ﻇ ﻲِ ﻓ ` ﻢ` ﻬﱡ ﻠ
| ﻢﻠﺴﻣ [

Sesungguhnya Allah ta’ala berfirman pada hari
kiamat : Mana orang-orang yang saling mencintai
karena kebesaran-Ku, hari ini Aku akan menaungi
mereka pada saat tidak ada naungan selain
naungan-Ku “ (Muslim)

29 ( ِ ﷲ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﻪ' ﺒِ ﺤ` ﻳ ﹶ ﻻ َ ﺀ` ﺮ ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﺐِ ﺤ` ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ،ِ ﻥﺎ ﻤ` ﻳِ ﻹﺍ ﻢ` ﻌﹶ ﻃ ﺪِ ﺠ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺐ ﺣﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ
| ﻢﻠﺴﳌﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, maka
cintailah seseorang hanya karena Allah.


|| 20 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
13. MENGUNJUNGI SAUDARA (REKAN) KARENA
ALLAH TA’ALA

30 ( ِ ﷲﺍ ﻲِ ﻓ ` ﻪﹶ ﻟ ﺎ ﺧﹶ ﺃ ﺭﺍ ﺯ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻀ` ﻳِ ﺮ ﻣ ﺩﺎ ﻋ ` ﻦ ﻣ · ﺏﺎﹶ ﻃ ﻭ ﺖ` ﺒِ ﻃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ٍ ﺩﺎ ﻨ` ﻣ ` ﻩﺍ ﺩﺎ ﻧ
ﹰ ﻻِ ﺰ` ﻨ ﻣ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﺕﹾ ﺃ` ﻮ ﺒ ﺗ ﻭ ، ﻙﺎ ﺸ` ﻤ ﻣ
| ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Siapa yang mengunjungi orang sakit atau
mengunjungi saudaranya karena Allah, maka akan
ada yang memanggilnya: Kebaikan buatmu dan
perjalananmu, dan pesanlah tempatmu di syurga
(Shahih Bukhori)


|| 21 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
14. MEMBANTU ORANG LAIN DAN MEMENUHI
KEBUTUHAN MEREKA

31 ( ِ ﻪِ ﺘ ﺟﺎ ﺣ ﻲِ ﻓ ُ ﷲﺍ ِ ﻦﹸ ﻜ ﻳ ِ ﻪ` ﻴِ ﺧﹶ ﺃ ِ ﺔ ﺟﺎ ﺣ ` ﻲِ ﻓ ` ﻦﹸﻜ ﻳ ` ﻦ ﻣ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya,
niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya
(Shahih Al-Jami)
32 ( ِ ﻪ` ﻴِ ﺧﹶ ﺃ ِ ﻥ` ﻮ ﻋ ﻲِ ﻓ ` ﺪ` ﺒ ﻌﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﺎ ﻣ ِ ﺪ` ﺒ ﻌﹾ ﻟﺍ ِ ﻥ` ﻮ ﻋ ﻲِ ﻓ ُ ﷲﺍ ﻭ | ﻢﻠﺴﻣ [

Allah akan selalu menolong hambanya selama
hambanya selalu menolong saudaranya.
(Muslim)

33 ( ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ` ﻲﹶ ﻟِ ﺇ ' ﺐ ﺣﹶ ﺃ ِ ﻪِ ﺘ ﺟﺎ ﺣ ﻲِ ﻓ ِ ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻲِ ﺧﹶ ﺃ ﻊ ﻣ ` ﻲـِ ﺸ` ﻣﹶ ﺃ ﹾ ﻥَ ِ ﻷ ﻭ
ﺍ ﺮ` ﻬ ﺷ ِ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﻒِ ﻜ ﺘ` ﻋﹶ ﺃ
| ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ [

Sungguh jika saya berjalan bersama saudara saya yang muslim
dalam rangka memenuhi kebutuhannya hal itu lebih saya
sukai dari i’tikaf di masjid selama sebulan
(Silsilah shahihah)

34 ( ﻌ ﺗ ُ ﷲﺍ ﺖ` ﺒﹶ ﺛ ،` ﻪﹶ ﻟ ﺎ ﻬ ﺘِ ﺒﹾ ﺜ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ِ ﻪِ ﺘ ﺟﺎ ﺣ ﻲِ ﻓ ِ ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﻪ` ﻴِ ﺧﹶ ﺃ ﻊ ﻣ ﻰ ﺸ ﻣ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﻰﹶ ﻟﺎ
` ﻡﺍ ﺪﹾ ﻗَ ﻷﺍ ﱠ ﻝِ ﺰ ﺗ ﻡ` ﻮ ﻳ ` ﻪ ﻣ ﺪﹶ ﻗ
| ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ [
Siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam
rangka memenuhi kebutuhannya hingga terpenuhi
kebutuhannya, maka Allah akan memantapkan
kakinya pada hari banyak kaki-kaki yang tergelincir
(hari kiamat)
( Silsilah Shahihah)

|| 22 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
15. MEMBAHAGIAKAN ORANG BERIMAN

35 ( ﻲِ ﻀﹾ ﻘ ﺗ ` ﻭﹶ ﺃ ،ﺍ ﺭ` ﻭ` ﺮ` ﺳ ِ ﻦِ ﻣ` ﺆ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﻚ` ﻴِ ﺧﹶ ﺃ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻞِ ﺧ` ﺪ` ﺗ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ِ ﻝﺎ ﻤ` ﻋَ ﻷﺍ ﹸ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺃ
ﺍ ﺰ` ﺒ` ﺧ ` ﻪ ﻤِ ﻌﹾ ﻄ` ﺗ ` ﻭﹶ ﺃ ،ﺎ ﻨ` ﻳ ﺩ ` ﻪ` ﻨ ﻋ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [

Sebaik-baik amalan adalah mendatangkan
kesenangan terhadap saudaramu yang beriman,
melunaskan hutangnya dan memberinya makan
dengan sekerat roti “
(Shahih Jami’)|| 23 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
16. UTANG

36 ( ﹰ ﺓ` ﺮ ﻣ ﺎ ﻬِ ﺘﹶ ﻗ ﺪ ﺼﹶ ﻛ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﱠ ﻻِ ﺇ ِ ﻦ` ﻴ ﺗ` ﺮ ﻣ ﺎ ﻤِ ﻠ` ﺴ`ﻣ ` ﺽِ ﺮﹾ ﻘ` ﻳ ٍ ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻣ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ
| ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Seorang muslim yang memberikan pinjaman
kepada seorang muslim lainnya sebanyak dua kali
maka itu bagaikan sedekah darinya sekali
Shahih Ibnu Majah)


|| 24 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
17. MENOLONG ORANG DALAM
MASALAH UTANG

37 ( ﻊ ﺿ ﻭ ` ﻭﹶ ﺃ ،ﺍ ﺮِ ﺴ` ﻌ` ﻣ ﺮﹶ ﻈ` ﻧﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ` ﻪﱡ ﻠِ ﻇ ﱠ ﻻِ ﺇ ﱠ ﻞِ ﻇ ﹶ ﻻ ﻡ` ﻮ ﻳ ِ ﻪﱢ ﻠِ ﻇ ﻲِ ﻓ ُ ﷲﺍ ` ﻪﱠ ﻠﹶ ﻇﹶﺃ ` ﻪ` ﻨ ﻋ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Siapa yang menunda (pembayaran utang) orang
yang kesulitan atau menggugurkannya niscaya
akan Allah berikan dia naungan pada hari tidak
ada naungan selain naungan-Nya (Shahih Jami’)

38 ( ِ ﺓ ﺮِ ﺧﻵﺍ ﻭ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ُ ﷲﺍ ﺮ` ﺴ ﻳ ٍ ﺮِ ﺴ` ﻌ` ﻣ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﺮ` ﺴ ﻳ ` ﻦ ﻣ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang
yang kesulitan niscaya akan Allah berikan
kemudahan baginya di dunia dan akhirat
(Shahih Jami’)


39 ( ` ﻩﺎ ﺘﹶ ﻔِ ﻟ ﹸ ﻝ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻜﹶ ﻓ ، ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ` ﻦِ ﻳﺍ ﺪ` ﻳ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ · ﺍ ﺮِ ﺴ` ﻌ` ﻣ ﺖ` ﻴ ﺗﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ
` ﻪ` ﻨ ﻋ ﺯ ﻭﺎ ﺠ ﺘﹶ ﻓ ُ ﷲﺍ ﻰِ ﻘﹶ ﻠﹶ ﻓ ،ﺎ` ﻨ ﻋ ﺯ ﻭﺎ ﺠ ﺘ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ُ ﷲﺍ ﱠ ﻞ ﻌﹶ ﻟ ،` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﺯ ﻭﺎ ﺠ ﺘﹶ ﻓ
| ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ [
Dahulu ada seseorang yang memiliki piutang
kepada orang-orang, maka dia berkata kepada
anaknya : “ Jika kamu mendapatkan orang yang
kesulitan biarkanlah, semoga Allah akan
memaafkan (kesalahan) kita, maka tatkala dia
berjumpa dengan Allah, Dia (Allah) melewatkan
(memaafkan)-nya.
(muttafaq alaih)|| 25 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
40 ( ` ﻭﹶ ﺃ ،ٍ ﺮِ ﺴ` ﻌ` ﻣ ` ﻦ ﻋ ` ﺲﱢ ﻔ ﻨ` ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﻟﺍ ِ ﻡ` ﻮ ﻳ ِ ﺏ ﺮﹸ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ُ ﷲﺍ ` ﻪ ﻴِ ﺠ` ﻨ` ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻩ` ﺮﺳ ` ﻦ ﻣ
` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﻊ ﻀ ﻳ | ﻢﻠﺴﻣ [
Siapa yang ingin ditolong Allah dari kesusahan hari
kiamat maka berilah tangguh (pembayaran utang)
bagi orang yang kesulitan atau gugurkanlah
(muslim)

|| 26 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
18. MENUTUPI AIB ORANG LAIN

41 ( ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ُ ﷲﺍ ﺮ ﺘ ﺳ ﱠ ﻻِ ﺇ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺍ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﺮ` ﺘ` ﺴ ﻳ ﹶ ﻻ
| ﻢﻠﺴﻣ [
Seorang hamba yang menutupi aib hamba lainnya
di dunia niscaya Allah tutup aibnya di hari kiamat
(Muslim)

42 ( ِ ﺓ ﺮِ ﺧﻵﺍ ﻭ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ُ ﷲﺍ ` ﻩ ﺮ ﺘ ﺳ ﺎ ﻤِ ﻠ` ﺴ`ﻣ ﺮ ﺘ ﺳ ` ﻦ ﻣ
| ﻢﻠﺴﻣ [
Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka
akan menutup aibnya di dunia dan akhirat
(muslim)|| 27 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
19. MEMBELA KEHORMATAN
ORANG MUSLIM

43 ( ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ` ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ِ ﻪِ ﻬ` ﺟ ﻭ ` ﻦ ﻋ ُ ﷲﺍ ` ﺩ ﺭ ِ ﻪ` ﻴِ ﺧﹶ ﺃ ِ ﺽ` ﺮ ﻋ ` ﻦ ﻋ ` ﺩ ﺭ ` ﻦ ﻣ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
“ Siapa yang membela kehormatan saudaranya,
niscaya Allah akan melindugi wajahnya dari api
neraka pada hari kiamat “
(Shahih Jami’)

44 ( ِ ﺓ ﺮِ ﺧﻵﺍ ﻭ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ُ ﷲﺍ ` ﻩ ﺮ ﺼ ﻧ ِ ﺐ` ﻴ ﻐﹾ ﻟﺍ ِ ﺮ` ﻬﹶ ﻈِ ﺑ ` ﻩﺎ ﺧﹶ ﺃ ﺮ ﺼ ﻧ ` ﻦ ﻣ
| ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ [
“ Siapa yang menolong saudaranya dari kejauhan
maka Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat
“ (Shahih Jami’)
|| 28 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
20. MENDAMAIKAN MANUSIA

Allah swt berfirman:
ٍ ﺡﹶ ﻼ` ﺻِ ﺇ ` ﻭﹶ ﺃ ٍ ﻑ` ﻭ` ﺮ` ﻌ ﻣ ` ﻭﹶ ﺃ ٍ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺼِ ﺑ ﺮ ﻣﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﻢ` ﻫﺍ ﻮ` ﺠ ﻧ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﺮ` ﻴِ ﺜﹶ ﻛ ﻲِ ﻓ ﺮ` ﻴ ﺧ ﹶ ﻻ
ِ ﻪ` ﻴِ ﺗ` ﺆ` ﻧ ﻑ` ﻮ ﺴﹶ ﻓ ِ ﷲﺍ ِ ﺓﺎ ﺿ` ﺮ ﻣ َ ﺀﺎ ﻐِ ﺘِ ﺑﺍ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ﹾ ﻞ ﻌﹾ ﻔ ﻳ ` ﻦ ﻣ ﻭ ِ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ﻦ` ﻴ ﺑ ﺎ ﻤ` ﻴِ ﻈ ﻋ ﺍ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ
| ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ · 114 [
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-
bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang
yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau
berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian
diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat
demikian karena mencari keridhaan Allah, maka
kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar “
(An Nisa 114)
ﺍﻮﹸ ﻟﺎﹶ ﻗ ؟ ِ ﺔﹶ ﻗ ﺪ` ﺼﻟﺍ ﻭ ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﻭ ِ ﻡﺎ ﻴ` ﺼﻟﺍ ِ ﺔ ﺟ ﺭ ﺩ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺄِ ﺑ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺮِ ﺒ` ﺧﹸ ﺃ ﹶ ﻻﹶ ﺃ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ،ﻰﹶ ﻠ ﺑ
` ﻴ ﺒﹾ ﻟﺍ ِ ﺕﺍﹶ ﺫ ` ﺡﹶ ﻼ` ﺻِ ﺇ ِ ﻦ
, ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ ,
“ Maukah engkau aku beritahukan (perbuatan)
yang lebih utama derajatnya dari puasa, shalat dan
shadaqah ?, mereka menjawab : Ya, beliau
bersabda : Mendamaikan antara dua pihak “
(Shahih Abu Daud)
|| 29 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
21. SILATURAHIM

ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ِ ﷲﺍ ِ ﺏﺎـ ﺘِ ﻛ ِ ﰲ ٍ ﺾ` ﻌ ﺒـِ ﺑ ﻰـﹶ ﻟ` ﻭﹶ ﺃ ` ﻢ` ﻬ`ﻀ` ﻌ ﺑ ِ ﻡﺎ ﺣ` ﺭَ ﻷﺍ ﺍﻮﹸ ﻟ` ﻭﹸ ﺃ ﻭ
, ﻝﺎﻔﻧﻷﺍ · 75 ,
“ Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat
itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya
(daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah “
(Al Anfal 75)
` ﻊِ ﺋﺎ ﻨ ﺻ ،` ﺏ` ﺮﻟﺍ ﺐ ﻀﹶ ﻏ ﹸ ﺊِ ﻔﹾ ﻄ` ﺗ ` ﺮ` ﺴﻟﺍ ﹸ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ﻭ ،ِ ﺀ` ﻮ' ﺴﻟﺍ ﻉِ ﺭﺎ ﺼ ﻣ ﻲِ ﻘ ﺗ ِ ﻑ` ﻭ` ﺮ` ﻌ ﻤﹾ ﻟﺍ
ِ ﺮ` ﻤ` ﻌﹾ ﻟﺍ ` ﺪ` ﻳِ ﺰ` ﺗ ِ ﻢِ ﺣ` ﺮﻟﺍ ﹸ ﺔﹶ ﻠِ ﺻ ﻭ , ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ ,
“ Orang-orang yang berbuat kebaikan melindungi
dirinya dari mati buruk, shadaqah yang
disembunyikan akan meredam murkan Robb,
silaturrahmi akan menambah umur “ (Shahih
Targhib)
ِ ﻥﺎ ﻨﹾ ﺛِ ﺍ ِ ﻢِ ﺣ` ﺮﻟﺍ ` ﻱِ ﺫ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻭ ،ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ِ ﻦ` ﻴِ ﻜ` ﺴِ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﹸ ﺔﹶ ﻗ ﺪ` ﺼﻟﺍ · ﹲ ﺔﹶ ﻠِ ﺻ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ
, ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ ,
“ Shadaqah terhadap orang miskin akan dinilai
shadaqah, dan (shadaqah) terhadap sanak saudara
dinilai dua : shadaqah dan penyambung
silaturahim “ (Shahih Targhib)
ٌ ﺀ` ﻲ ﺷ ﺲ` ﻴﹶ ﻟ ﻭ ،ِ ﻢِ ﺣ` ﺮﻟﺍ ِ ﺔﹶ ﻠِ ﺻ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﺑﺍ ﻮﹶ ﺛ ﹸ ﻞﺠ` ﻋﹶ ﺃ ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ َ ﷲﺍ ` ﻊ` ﻴِ ﻃﹸ ﺃ ٌ ﺀ` ﻲ ﺷ ﺲ` ﻴﹶ ﻟ
` ﺮﻟﺍ ِ ﺔ ﻌ` ﻴِ ﻄﹶ ﻗ ﻭ ِ ﻲ` ﻐ ﺒﹾ ﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﺎ ﺑﺎﹶ ﻘِ ﻋ ﹸ ﻞ ﺠ` ﻋﹶ ﺃ ِ ﻢِ ﺣ , ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ ,
“ Tidak ada ketaatan kepada Allah swt yang lebih
cepat mendapatkan pahalanya kecuali silaturahim
(menyambung persaudaraan), dan tidak ada suatu

|| 30 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
kemunkaran yang lebih cepat mendatangkan
hukuman kecuali memutus persaudaraan “ (Shahih
Jami’)

|| 31 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
22. AKHLAQ YANG BAIK

ِ ﻦ ﺴ ﺤﹾ ﻟﺍ ِ ﻖﹸ ﻠ` ﺨﹾ ﻟﺍ ﻦِ ﻣ ِ ﻥﺍ ﺰ` ﻴِ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﹸ ﻞﹶ ﻘﹾ ﺛﹶ ﺃ ٌ ﺀ` ﻲ ﺷ ﺲ` ﻴﹶ ﻟ , ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ ,
“ Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam
timbangan selain akhlak yang baik “ (Shahih Jami)
ِ ﺕﺎ ﺟ ﺭ ﺩ ِ ﻪِ ﻘﹸ ﻠ` ﺧ ِ ﻦ` ﺴ` ﺤِ ﺑ ` ﻙِ ﺭ` ﺪ` ﻴﹶ ﻟ ﹶ ﻞـ` ﺟ` ﺮﻟﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ ِ ﺭﺎ ﻬ` ﻨﻟﺍ ِ ﻢِ ﺋﺎ ﺻ ِ ﻞ` ﻴﻠﱠ ﻟﺍ ِ ﻢِ ﺋﺎﹶ ﻗ , ﺢﻴﺤﺻ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ,
“ Sesungguhnya seseorang yang berakhlak baik
akan mendapatkan derajat orang yang bangun
malam (beribadah), dan puasa pada siang harinya”
` ﻨِ ﺳﺎ ﺣﹶ ﺃ ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﹰ ﻻِ ﺰ` ﻨ ﻣ ﻲ` ﻨِ ﻣ ` ﻢـﹸ ﻜﺑ ﺮﹾ ﻗﹶ ﺃ ﱠ ﻥِ ﺇ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺎﹰ ﻗﹶ ﻼ` ﺧﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﻜ , ﺢﻴﺤﺻ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ,
“ Sesungguhnya orang yang paling dekat diantara
kalian kepadaku pada hari kiamat adalah mereka
yang akhlaknya baik di dunia “ (Shahih Jami’)

|| 32 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
23. MENYINGKIRKAN GANGGUAN DI
JALAN

` ﻳِ ﺮﱠ ﻄﻟﺍ ِ ﻦ ﻋ ﻯﹶ ﺫَ ﻷﺍ ِ ﻂ` ﻣﹶ ﺃ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ﻚﹶ ﻟ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﻖ , ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ ,
“ Singkirkanlah segala rintangan dari jalan karena
bagimu hal itu bernilai shadaqah “ (Silsilah
Shahihah)
،ﹰ ﺔـ ﻨ ﺴ ﺣ ِ ﻪِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﺐ ﺘﹶ ﻛ ،` ﻢِ ﻬ` ﻳِ ﺫ` ﺆ` ﻳ ﹰ ﺎﺌ`ﻴ ﺷ ﻦ` ﻴِ ﻤِ ﻠ` ﺴ` ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﻖ` ﻳِ ﺮﹶ ﻃ ` ﻦِ ﻣ ﺝ ﺮ` ﺧﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ
` ﻦ ﻣ ﻭ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻪﹶ ﻠ ﺧ` ﺩﹶ ﺃ ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ` ﻩ ﺪ` ﻨِ ﻋ ` ﻪﹶ ﻟ ﺐ ﺘﹶ ﻛ , ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ ,
“ Siapa yang menyingkirkan bahaya apa saja dari
jalannya kaum muslimin, Allah akan mencatat
baginya kebaikan, dan siapa yang dicatat baginya
kebaikan maka Allah akan memasukkannya ke
dalam syurga “ (Shahih Jami’)

|| 33 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
24. MENANAM TUMBUH-TUMBUHAN

` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﱠ ﻻِ ﺇ ،ِ ﷲﺍ ِ ﻖﹾ ﻠ ﺧ ` ﻦِ ﻣ ` ﻖﹾﻠ ﺧ ﹶ ﻻ ﻭ ،¯ ﻲِ ﻣ ﺩﺁ ` ﻪ` ﻨِ ﻣ ﹾ ﻞﹸ ﻛﹾ ﺄ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ،ﹰ ﺎﺳ` ﺮﹶ ﻏ ﺱﺮﹶ ﻏ ` ﻦ ﻣ
ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ , ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ,
“ Siapa yang menanam tumbuh-tumbuhan,
kemudian dimakan sebagiannya anak Adam atau
diantara makhluk Allah, niscaya baginya (pahala)
shadaqah “ (Bukhori)
ِ ﻪِ ﺗ` ﻮ ﻣ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﻩِ ﺮ` ﺒﹶ ﻗ ` ﻲِ ﻓ ﻮ` ﻫ ﻭ ` ﻦ` ﻫ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ِ ﺪ` ﺒ ﻌﹾ ﻠِ ﻟ ` ﻱِ ﺮ` ﺠ ﻳ ` ﻊ` ﺒ ﺳ · ﻯ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻤﹾ ﻠِ ﻋ ﻢﱠ ﻠ ﻋ ` ﻦ ﻣ
ﹶ ﺃ ﺍ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻣ ﻰ ﻨ ﺑ ` ﻭﹶ ﺃ ﹰ ﻼ` ﺨ ﻧ ﺱ ﺮﹶ ﻏ ` ﻭﹶﺃ ﺍ ﺮﹾ ﺌِ ﺑ ﺮﹶ ﻔ ﺣ ` ﻭﹶ ﺃ ﺍ ﺮ` ﻬ ﻧ ﻙ ﺮ ﺗ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎﹰ ﻔ ﺤ` ﺼ` ﻣ ﹶ ﺙ ﺭ ﻭ ` ﻭ
ِ ﻪِ ﺗ` ﻮ ﻣ ﺪ` ﻌ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺮِ ﻔ` ﻐ ﺘ` ﺴ ﻳ ﺍ ﺪﹶ ﻟ ﻭ , ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ ,
“ Tujuh (golongan) yang tetap mengalir bagi mereka
pahalanya saat dia di kubur setelah kematiannya :
Yang mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai,
menggali (membuat) sumur, mewariskan mushaf,
meninggalkan anak yang memintakan ampun
untuknya setelah kematiannya “ (Shahih Jami’)|| 34 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
25. JUJUR

ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ﻦ` ﻴِ ﻗِ ﺩﺎ` ﺼﻟﺍ ﻊ ﻣ ﺍ` ﻮ` ﻧ` ﻮﹸ ﻛ ﻭ َ ﷲﺍ ﺍﻮﹸ ﻘ` ﺗﺍ ﺍﻮ` ﻨ ﻣﺁ ﻦ` ﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﺎ ﻬ' ﻳﹶ ﺃ ﺎ ﻳ , ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ
· 119 ,
“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-
orang yang benar “ (At Taubah 119)
ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﻱِ ﺪ` ﻬ ﻳ ` ﺮِ ﺒﻟﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ ﻭ ،` ﺮِ ﺒﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِﺇ ` ﻱِ ﺪ` ﻬ ﻳ ﻕ` ﺪ` ﺼﻟﺍ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ،ِ ﻕ` ﺪ` ﺼﻟﺎِ ﺑ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ
, ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ ,
“ Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran
mengarahkanya kepada kebaikan, dan kebaikan
mengarahkan kepada syurga “ (Shahih Jami’)

|| 35 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
26. PENYAYANG

ِ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ﻦِ ﻣ ٍ ﺐ` ﻳِ ﺮﹶ ﻗ ٍ ﻞ` ﻬ ﺳ ٍ ﻦ` ﻴﹶ ﻟ ٍ ﻦ` ﻴ ﻫ ﱠ ﻞﹸ ﻛ ِ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻡِ ﺮ` ﺣ
, ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ ,
“ Diharamkan bagi neraka setiap orang yang
santun, sopan dan memudahkan serta dekat
dengan manusia “ (Silsilah Shahihah)
ﹶ ﺔ ﺸِ ﺋﺎ ﻋ ﺎ ﻳ · ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻲِ ﻄ` ﻌ` ﻳ ﹶ ﻻﺎ ﻣ ِ ﻖﹾ ﻓ` ﺮﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﻲِ ﻄ` ﻌ` ﻳ ﻭ ، ﻖﹾﻓ` ﺮﻟﺍ ' ﺐِ ﺤ` ﻳ ` ﻖ` ﻴِ ﻓ ﺭ َ ﷲﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ
ﺍ ﻮِ ﺳ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻲﹶ ﻄ` ﻌ` ﻳ ﹶ ﻻﺎ ﻣ ﻭ ،ِ ﻒ` ﻨ` ﻌﹾ ﻟﺍ ` ﻩ
, ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ ,
“ Wahai Aisyah : Sesungguhnya Allah Maha Lembut
dan menyukai kelembutan, dan Dia memberikan
bagi sikap kelembutan apa-apa yang tidak
diberikan bagi sikap kekasaran dan apa-apa yang
tidak diberikan kepada sikap selainnya “ (Shahih
Jami’)
ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ُ ﷲﺍ ` ﻪ ﻤِ ﺣ ﺭ ،ٍ ﺭ` ﻮﹸ ﻔ` ﺼ` ﻋ ﹶ ﺔ ﺤ`ﻴِ ﺑﹶ ﺫ ` ﻮﹶ ﻟ ﻭ ﻢِ ﺣ ﺭ ` ﻦ ﻣ
, ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ,
“ Siapa yang memiliki rasa belas kasih meskipun
terhadap sembelihan burung merpati, niscaya Allah
akan menyayanginya pada hari kiamat “ (Bukhori)
MENAHAN AMARAH
ِ ﺱ` ﻭ` ﺅ` ﺭ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ُ ﷲﺍ ` ﻩﺎ ﻋ ﺩ ،` ﻩﹶ ﺬﱢ ﻔ ﻨ` ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻊ` ﻴِ ﻄ ﺘ` ﺴ ﻳ ﻮ` ﻫ ﻭ ﺎﹰ ﻈ` ﻴﹶ ﻏ ﻢﹶ ﻈﹶ ﻛ ` ﻦ ﻣ
َ ﺀﺎ ﺷ ِ ﺭ` ﻮ` ﺤﹾ ﻟﺍ ` ﻱﹶ ﺃ ﻲِ ﻓ ` ﻩ ﺮ` ﻴ ﺨ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ِ ﻖِ ﺋﹶ ﻼ ﺨﹾﻟﺍ , ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ ,
“ Siapa yang mampu menahan amarah sedangkan
dia mampu melakukannya, Niscaya Allah akan

|| 36 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
memanggilnya di hadapan makhluk-makhluknya
hingga Dia memilihkan untuknya bidadari yang
disukainya “
(Shahih Turmuzi)

|| 37 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
27. KEUTAMAAN TAQWA

Allah swt berfirman :
ﺎ ﺟ ﺮ` ﺨ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﹾ ﻞ ﻌ` ﺠ ﻳ َ ﷲﺍ ِ ﻖ` ﺘ ﻳ ` ﻦ ﻣ ﻭ | ﻕﻼﻄﻟﺍ · 2 [
“ Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya
Dia akan mengadakan baginya jalan keluar “ (At-
Thalaq : 2)


|| 38 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
28. TAWADHU KARENA ALLAH SWT.

ُ ﷲﺍ ` ﻪ ﻌﹶ ﻓ ﺭ ﱠ ﻻِ ﺇ ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﻊ ﺿﺍ ﻮ ﺗ ﺎ ﻣ , ﻢﻠﺴﻣ ,
“ Siapa yang tawadhu’ karena Allah niscaya Allah
akan mengangkat (derajatnya) “ (Muslim)
SABAR
Allah swt berfirman :
ٍ ﺏﺎ ﺴِ ﺣ ِ ﺮ` ﻴ ﻐِ ﺑ ﻢ` ﻫ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ﹶ ﻥﻭ` ﺮِ ﺑﺎ` ﺼﻟﺍ ﻰﱠ ﻓ ﻮ` ﻳ ﺎ ﻤ` ﻧِ ﺇ , 10 , ﺮﻣﺰﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ
Tiada lain disempurnakan pahala orang yang sabar
dengan tanpa hitungan.
[Az-Zumar :10]
Nabi bersabda yang artinya :
Orang beriman sungguh menakjubkan, Semua
perkaranya baik baginya, dan hal tersebut tidak
terjadi kecuali bagi seorang mu’min, jika dia
mendapatkan kebaikan dia bersyukur karena itu
baik baginya, dan jika dia mendapatkan keburukan
dia bersabar, karena itu baik baginya (Muslim)

|| 39 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
29. ZUHUD TERHADAP DUNIA

` ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ﻚ' ﺒِ ﺤ` ﻳ ِ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ﻱِ ﺪ` ﻳﹶ ﺃ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻤ` ﻴِ ﻓ ` ﺪ ﻫ` ﺯﺍ ﻭ ،ُ ﷲﺍ ﻚ' ﺒِ ﺤ` ﻳ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ` ﺪ ﻫ` ﺯِ ﺍ
, ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ ,
“ Zuhudlah kamu terhadap dunia niscaya Allah
akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadap
apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka
akan mencintaimu “ (Silsilah Shahihah)

|| 40 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
30. BERBAKTI KEPADA ORANG TUA

ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ﺎ ﻨ` ﺴ` ﺣ ِ ﻪ` ﻳ ﺪِ ﻟﺍ ﻮِ ﺑ ﹶ ﻥﺎ ﺴ` ﻧِ ْ ﻹﺍ ﺎ ﻨ` ﻴ` ﺻ ﻭ ﻭ , ﺕﻮﺒﻜﻨﻌﻟﺍ · 8 ,
“ Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan
kepada dua orang ibu-bapaknya “ (Al Ankabut 8)
ِ ﺪِ ﻟﺍ ﻮﹾ ﻟﺍ ِ ﻂ` ﺨ` ﺳ ﻲِ ﻓ ِ ﷲﺍ ﹸ ﻂ` ﺨ` ﺳ ﻭ ،ِ ﺪِ ﻟﺍ ﻮﹾ ﻟﺍ ﻰ ﺿِﺭ ﻲِ ﻓ ` ﺏ` ﺮﻟﺍ ﻰ ﺿِ ﺭ
“ Ridhonya Robb terletak pada ridho orang tua, dan
murkanya Robb terletak pada murkanya orang tua
“ (Silsilah Shahihah)
ﹶ ﻞ` ﻴِ ﻗ ` ﻪﹸ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﻢِ ﻏ ﺭ ،` ﻪﹸ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﻢِ ﻏ ﺭ ،` ﻪﹸ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﻢِ ﻏ ﺭ · ` ﻦ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ · ﻙ ﺭ` ﺩﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ
ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ِ ﻞ` ﺧ` ﺪ ﻳ ` ﻢﹶ ﻠﹶ ﻓ ﺎ ﻤ` ﻫﹶ ﻼِ ﻛ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻤ` ﻫ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ،ِ ﺮ ﺒِ ﻜﹾ ﻟﺍ ﺪ` ﻨِ ﻋ ِ ﻪ` ﻳ ﻮ ﺑﹶ ﺃ ﻢﻠﺴﻣ
“ Celaka, celaka, celaka, (shahabat) bertanya : Siapa
ya Rasulullah ? : “Siapa yang mendapatkan kedua
orang tuanya disaat tua, salah satunya atau
keduanya tapi tidak masuk syurga “ (Muslim)

|| 41 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
31. BERBAKTI KEPADA BIBI

ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ﻡﺎ ﺣ` ﺭَ ﻷﺍ ﻭ ِ ﻪِ ﺑ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻟَ ﺀﺎ ﺴ ﺗ ﻱِ ﺬﱠ ﻟﺍ َ ﷲﺍ ﺍﻮﹸ ﻘ` ﺗﺍ ﻭ
, ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ · 1 ,
Allah swt berfirman : “ Dan bertakwalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturahim “ (An-Nisa:1)
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﻰ ﺗﹶ ﺃ ﹰ ﻼ` ﺟ ﺭ ﱠ ﻥﹶ ﺃ · ﻲِ ﻟ ﹾ ﻞ ﻬﹶ ﻓ ﺎ ﻤ` ﻴِ ﻈ ﻋ ﺎ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﺖ` ﺒ ﺻﹶ ﺃ ﻲ` ﻧِﺇ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ
` ﻦِ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟ ٍ ﺔ ﺑ` ﻮ ﺗ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟ ´ ﻡﹸ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﻚﹶ ﻟ ﹾ ﻞ ﻫ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ،ﹶ ﻻ · ؟ ٍ ﺔـﹶ ﻟﺎ ﺧ ` ﻦِ ﻣ ﻚﹶ ﻟ ﹾ ﻞ ﻫ
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ` ﻢ ﻌ ﻧ . ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ﺎ ﻫ` ﺮِ ﺒﹶ ﻓ ' ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Seseorang mendatangi Rasulullahshollallohu
‘alaihi wa sallam dan berkata : “ Ya Rasulullah,
sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa
yang besar, apakah aku dapat bertaubat ?”, beliau
bersabda : “ Apakah ibumu masih ada ?”, dia
berkata : “ Tidak “, beliau bersabda : “ Apakah
kamu punya bibi ?”, : “Ya”, beliau bersabda : “
Berbuat baiklah kepadanya “. Shahih Turmuzi.

|| 42 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
32. MEMPERHATIKAN PARA JANDA,
ANAK YATIM DAN ANAK WANITA.

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻲِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ِ ﻦ ﻋ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ُ ﷲﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ `ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ ' · ِ ﺔﹶ ﻠ ﻣ` ﺭَ ﻷﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﻲِ ﻋﺎ` ﺴﻟﺍ
،` ﺮ` ﺘﹾ ﻔ ﻳ ﹶ ﻻ ِ ﻢِ ﺋﺎﹶ ﻘﹾ ﻟﹶ ﺎﻛ ﻭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﺒِ ﺴ` ﺣﹶ ﺃ ﻭ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ِ ﺪِ ﻫﺎ ﺠ` ﻤﹾ ﻟﹶ ﺎﻛ ِ ﻦ` ﻴِ ﻜ ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻭ
` ﺮِ ﻄﹾ ﻔ` ﻳ ﹶ ﻻ ِ ﻢِ ﺋﺎ` ﺼﻟﺎﹶ ﻛ ﻭ ' ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“ Dari Abu Hurairah radiallahuanhu dari
Rasulullah beliau bersabda : “ Orang yang
memperhatikan janda dan orang miskin bagaikan
mujahid di jalan Allah “ saya (Abu Hurairah)
mengira beliau juga bersabda : “ Bagaikan orang
yang beribadah tiada henti dan bagaikan orang
yang selalu shoum “ (Muttafaq alaih)
ﺍﹶ ﺬﹶ ﻜ ﻫ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ِ ﻢ` ﻴِ ﺘ ﻴﹾ ﻟﺍ ﹸ ﻞِ ﻓﺎﹶ ﻛ ﻭ ﺎ ﻧﹶ ﺃ . ﻰﹶ ﻄ` ﺳ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻭ ﹸ ﺔ ﺑﺎ` ﺒ` ﺴﻟﺍ ِ ﻪ` ﻴ ﻌ` ﺒ` ﺻﹶ ﺄِ ﺑ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭ '
, ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ,
“ Saya dan orang yang mengurusi anak yatim
(nanti) di Syurga seperti ini, seraya mengisyaratkan
dua jarinya
` ﻢﹶ ﻟ ،ٍ ﻢ` ﻴِ ﺘ ﻳ ﺱﹾ ﺃ ﺭ ﺢ ﺴ ﻣ ` ﻦ ﻣ ﺎ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﺕ` ﺮ ﻣ ٍ ﺓ` ﺮ ﻣ ﹼ ﻞﹸ ﻛ ﻲِ ﻓ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ،ُ ﷲﺍ ﱠﻻِ ﺇ ` ﻪ` ﺤ ﺴ` ﻤ ﻳ
ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﻮ` ﻫ ﻭ ﺎ ﻧﹶ ﺃ ` ﺖ` ﻨﹸ ﻛ ` ﻩ ﺪ` ﻨِ ﻋ ٍ ﻢ` ﻴِ ﺘﻳ ` ﻭﹶ ﺃ ٍ ﺔ ﻤ` ﻴِ ﺘ ﻳ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﻦ ﺴ` ﺣﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ٍ ﺕﺎ ﻨ ﺴ ﺣ ` ﻩ` ﺪ ﻳ
ِ ﻦ` ﻴ ﺗﺎ ﻬﹶ ﻛ . ﻰﹶ ﻄ` ﺳ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻭ ﹸ ﺔ ﺑﺎ` ﺒ` ﺴﻟﺍ ِ ﻪ` ﻴ ﻌ` ﺒ` ﺻﹶ ﺃ ﻦ` ﻴ ﺑ ﻕ` ﺮﹶﻓ ﻭ ,' ﺪﲪﺃ 5 / 250 ,
“Siapa yang mengusap kepala anak yatim karena
Allah, maka setiap usapan tangannya akan
melahirkan beberapa kebaikan, dan barang siapa
yang berbuat kebaikan kepada anak yatim wanita
maupun laki-laki yang ada padanya, maka saya

|| 43 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
akan bersamanya di syurga seperti ini, seraya
mengacungkan kedua jarinya, jari telunjuk dan
tengah “ (Ahmad 5/250)
ﺎـﱠ ﻟِ ﺇ ﺎ ﻤ` ﻬ ﺒِ ﺤ ﺻ ` ﻭﹶ ﺃ ` ﻩﺎ ﺘ ﺒِ ﺤ ﺻ ﺎ ﻣ ﺎ ﻤِ ﻬ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ` ﻦ` ﺴ` ﺤ ﻴﹶ ﻓ ِ ﻥﺎ ﺘ ﻨ` ﺑﺍ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﻙِ ﺭ` ﺪ` ﺗ ٍ ﻞ` ﺟ ﺭ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ
ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻩﺎ ﺘﹶ ﻠ ﺧ` ﺩﹶ ﺃ , ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ ,
“ Seseorang yang memiliki dua orang anak wanita
lalu diperlakukannya dengan baik selama
keduanya bersamanya atau dia menemani
keduanya kecuali keduanya memasukkannya ke
syorga [Shohih Ibnu Majah]

|| 44 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
33. WUDHU

` ﻦِ ﻣ ﺝ` ﺮ` ﺨ ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ِ ﻩِ ﺪ ﺴ ﺟ ` ﻦِ ﻣ ` ﻩﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺧ ` ﺖ ﺟﺮ ﺧ َ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻦ ﺴ` ﺣﹶ ﺄﹶ ﻓ ﹶ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺗ ` ﻦ ﻣ
ِ ﻩِ ﺭﺎﹶ ﻔﹾ ﻇﹶ ﺃ ﺖ` ﺤ ﺗ , ﻢﻠﺴﻣ ,
Siapa yang berwudu dan melakukannya dengan
baik, maka segala kesalahannya keluar dari
tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya”
،ِ ﺪِ ﺟﺎ ﺴـ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰـِ ﻟِ ﺇ ِ ﻡﺍ ﺪـﹾ ﻗَ ﻷﺍ ﹸ ﻝﺎ ﻤ` ﻋِ ﺇ ﻭ ،ِ ﻩِ ﺭﺎﹶ ﻜ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺀ` ﻮُ ـﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﹸ ﻍﺎـ ﺒ` ﺳِ ﺇ
` ﺴﹸ ﻏ ﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺨﹾ ﻟﺍ ﹸ ﻞِ ﺴ` ﻐ ﻳ ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ِ ﺭﺎﹶ ﻈِ ﺘ` ﻧﺍ ﻭ ﹰ ﻼ , ﺢﻴﺤــــﺻ
ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ,
“ Menyempurnakan wudhu pada saat tidak
menyenangkan, dan berjalan kaki ke masjid, dan
menunggu shalat setelah shalat dapat mencuci
(menghapus) kesalahan hingga bersih “ (Shahih
Targhib)
` ﻢﹸ ﺛ ،` ﻩُ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻭ ` ﻦ` ﺴ` ﺤ ﻴﹶ ﻓ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ ﹶ ﺄـ` ﺿ ﻮ ﺘ ﻳ ﹶ ﻻ ` ﻪـ ﻨ` ﻴ ﺑ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﱠ ﻻِ ﺇ ﹶ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﻲﱢﻠ ﺼ` ﻳ
ﺎ ﻬ` ﻴِ ﻠ ﺗ ﻲِ ﺘﱠ ﻟﺍ ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﻦ` ﻴ ﺑ ﻭ ' ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“ Seseorang yang berwudhu dengan sempurna,
kemudian melakukan shalat, niscaya dirinya akan
diampuni antara shalatnya hingga shalat
berikutnya” Muttafaq alaih.

|| 45 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
34. WUDHU DALAM KONDISI YANG
TIDAK MENYENANGKAN

ﺍﻮﹸ ﻟﺎﹶ ﻗ ؟ ﺕﺎ ﺟ ﺭ` ﺪﻟﺍ ِ ﻪِ ﺑ ` ﻊﹶ ﻓ` ﺮ ﻳ ﻭ ،ﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﻪِ ﺑ َ ﷲﺍ ` ﻮ` ﺤ` ﻤ ﻳ ﺎ ﻣ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻚﱡ ﻟ` ﺩﹶ ﺃ ﹶ ﻻﹶ ﺃ · ﻰﹶ ﻠ ﺑ
ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ِ ﻩِ ﺭﺎﹶ ﻜ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ِ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﹸ ﻍﺎ ﺒ` ﺳِ ﺇ . ِ ﺇ ﺎﹶ ﻄ` ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﺓ ﺮﹾ ﺜﹶ ﻛ ﻭ ﻰﹶ ﻟ
ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ِ ﺭﺎﹶ ﻈِ ﺘ` ﻧﹾ ﺍ ﻭ ،ِ ﺪِ ﺟﺎ ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ . ﹸ ﻁﺎ ﺑ` ﺮﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻜِ ﻟﹶ ﺬﹶ ﻓ ﹸ ﻁﺎ ﺑ` ﺮﻟﺍ ` ﻢﹸ ﻜِ ﻟﹶ ﺬﹶ ﻓ
ﻢﻠﺴﻣ
“ Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat
menghapus kesalahan dan meninggikan derajat”,
mereka menjawab: “Mau ya Rasulullah ?”,
“Berwudhu pada saat yang tidak menyenangkan
dan memperbanyak langkah ke masjid, dan
menunggu shalat setelah shalat, itulah jihad, itulah
jihad “ Muslim

|| 46 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
35. MENGUCAPKAN SYAHADAT SESUDAH
WUDHU

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻢﹸ ﺛ َ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻦ ﺴ` ﺣﹶ ﺄﹶ ﻓ ﹶ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺗ ` ﻦ ﻣ · ِ ﺇ ﹶ ﻻ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ ﹶ ﻻ ` ﻩ ﺪ` ﺣ ﻭ ُ ﷲﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟ
ﻲِ ﻨﹾ ﻠ ﻌ` ﺟﺍ ﻭ ، ﻦ` ﻴِ ﺑﺍ` ﻮ` ﺘﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﻲِ ﻨﹾ ﻠ ﻌ` ﺟﺍ ` ﻢ` ﻬﻠﱠﻟﺍ ` ﻪﹸ ﻟ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﻭ ` ﻩ` ﺪ` ﺒ ﻋ ﺍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻣ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻭ ` ﻪﹶ ﻟ ﻚ` ﻳِ ﺮ ﺷ
َ ﺀﺎ ﺷ ﺎ ﻬ` ﻳﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﹸ ﻞ` ﺧ` ﺪ ﻳ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﺏﺍ ﻮ` ﺑﹶ ﺃ ` ﻪﹶﻟ ` ﺖ ﺤِ ﺘﹸ ﻓ ﻦ` ﻳِ ﺮ` ﻬﹶ ﻄ ﺘ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﻢﻠﺴﻣ
“Siapa yang berwudhu dan menyempurnakan
wudhunya kemudian mengucapkan : Asyhadu alla
ilaah illallahu wahdahu laa syarikalah wa anna
Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh,
Allahummaj’alni minattawwabin waj’alni minal
mutathahhirin, maka akan dibuka baginya pintu-
pintu syurga yang dia dapat masuk dari mana saja
dia suka “ (Muslim)


|| 47 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
36. AZAN

ٍ ﻡ` ﻮـ ﻳ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ﻲِ ﻓ ِ ﻪِ ﻨ` ﻳِ ﺫﹾ ﺄ ﺘِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ﺐِ ﺘﹸ ﻛ ﻭ ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺖ ﺒ ﺟ ﻭ ﹰ ﺔ ﻨ ﺳ ﹶ ﺓ ﺮ` ﺸ ﻋ `ﻲ ﺘ` ﻨِ ﺛ ﹶ ﻥﱠ ﺫﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ
ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﺛﹶ ﻼﹶ ﺛ ِ ﻪِ ﺘ ﻣﺎﹶ ﻗِ ﺈِ ﺑ ﻭ ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﹶ ﻥ` ﻮ'ﺘِ ﺳ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Siapa azan selama dua belas tahun maka wajib
baginya mendapatkan syurga dan azannya setiap
hari dicatat sebagai enampuluh kebaikan dan
iqomahnya dihitung tigapuluh kebaikan “ (Shahih
Jami’)
` ﺲِ ﺑﺎ ﻳ ﻭ ` ﺐﹾ ﻃ ﺭ ﻞﻛ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺪ ﻬ` ﺸ ﻳ ﻭ ِ ﻪِ ﺗ` ﻮ ﺻ ﻯ ﺪ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺮﹶ ﻔ` ﻐ` ﻳ ﹸ ﻥﱢ ﺫ ﺆ` ﻤﹾ ﻟﹶ ﺍ
ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ
Mu’azin (orang yang azan) akan diampuni
sepanjang suaranya dan disaksikan oleh semua
makhluk-Nya” (Shahih Abu Daud)
` ﻪ ﻌ ﻣ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻦ ﻣ ِ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ` ﻩ` ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ﻭ ِ ﻪِ ﺗ` ﻮ ﺻ ﻯ ﺪ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺮﹶ ﻔ` ﻐ` ﻳ ﹸ ﻥﱢ ﺫ ﺆ` ﻤﹾ ﻟﹶ ﺍ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Seorang mu’azin diampuni sepanjang suaranya
dan pahalanya bagaikan pahala orang yang shalat
bersamanya “ (Shahih Jami’)


|| 48 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
37. BACAAN TATKALA MENDENGAR
AZAN

ﹸ ﻥﱢ ﺫ ﺆ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻊ ﻤ` ﺴ ﻳ ﻦ` ﻴِ ﺣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ · ` ﻪﹶ ﻟ ﻚ` ﻳِ ﺮ ﺷ ﹶ ﻻ ` ﻩ ﺪ` ﺣ ﻭ ُ ﷲﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﹶ ﻻ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ
` ﻪﹸ ﻟ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﻭ ` ﻩ` ﺪ` ﺒ ﻋ ﺍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻣ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻭ . ِ ﺑ ﻭ ﹰ ﺎ` ﺑ ﺭ ِ ﷲِ ﺎِ ﺑ ` ﺖ` ﻴِ ﺿ ﺭ ِ ﻡﹶ ﻼ` ﺳِ ﻹﺎِ ﺑ ﻭ ﹰ ﻻ` ﻮ` ﺳ ﺭ ٍ ﺪ` ﻤ ﺤ` ﻤ
` ﻪ` ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﺎ ﻨ` ﻳِ ﺩ ﻢﻠﺴﻣ
Siapa yang berkata tatkala mendengar mu’azin :
tatkala (selesai) mendengarkan azan : Asyhadu
Allaailaaha illallah wahdahu laa syarikalah wa’anna
Muhammadan abduhu warasuluh, radiitu billahi
rabba, wabil Islami diina wabimuhammadin
nabiyya warasulaa, maka dosanya akan diampuni “
(Muslim)
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ُ ﷲﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻳ ﺮ` ﻫ ﻲِ ﺑﹶ ﺃ ` ﻦ ﻋ · ﻪـﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠـﺻ ِ ﷲﺍ ِ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﻊ ﻣ ﺎ` ﻨﹸ ﻛ
ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺖﹶ ﻜ ﺳ ﺎ` ﻤﹶ ﻠﹶ ﻓ ` ﻱِ ﺩﺎ ﻨ` ﻳ ﹸ ﻝﹶ ﻼِ ﺑ ﻡﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﻢﻠﺳﻭ ُ ﷲﺍ ﹸ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ
' ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ ﹰ ﺎﻨ` ﻴِ ﻘ ﻳ ﺍﹶ ﺬ ﻫ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﺎ ﻣ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ﹶﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ '
“ Dari Abu Hurairah radiallahuanhu dia berkata :
Saat kami bersama Rasulullah berdirilah Bilal dan
melakukan azan, tatkala diam bersabdalah
Rasulullah : “ Siapa yang mengucapkan seperti apa
yang dia ucapkan dengan yakin akan masuk syurga
“ (

|| 49 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
38. MEMBANGUN MASJID

ِ ﺔـ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲـِ ﻓ ﺎ ﺘ` ﻴ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﻰﻨ ﺑ ﺮ ﻐ` ﺻﹶ ﺃ ` ﻭﹶ ﺃ ٍ ﺓﺎﹶ ﻄ` ﺧ ِ ﺺ ﺤﹾ ﻔِ ﻤﹶ ﻛ ﺍ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻣ ﻰ ﻨﺑ ` ﻦ ﻣ '
ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Siapa yang membangun masjid sekedar rumah
burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan
membangunkan untuknya rumah di syurga “
Shahih Ibnu Majah


|| 50 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
39. SIWAK

` ﺏ` ﺮﻠِ ﻟ ﹲ ﺓﺎ ﺿ` ﺮ ﻣ ِ ﻢﹶ ﻔﹾ ﻠِ ﻟ ﹲ ﺓ ﺮِ ﻬﹾ ﻄ ﺗ ` ﻙﺍ ﻮ` ﺴﻟﺍ | ﻞﻴﻠﻐﻟﺍ ﺀﺍﻭﺭﺇ [
“ Siwak dapat mensucikan mulut dan
mendatangkan keridhoan Robb“ (Irwa’ul Ghalil).


|| 51 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
40. BERJALAN MENUJU TEMPAT SHALAT

` ﻦِ ﻣ ﹰ ﺔ ﻀ` ﻳِ ﺮﹶ ﻓ ﻲِ ﻀﹾ ﻘ ﻴِ ﻟ ِ ﷲﺍ ِ ﺕ` ﻮ` ﻴ` ﺑ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﺖ` ﻴﺑ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﻰ ﻀ ﻣ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻪِ ﺘ` ﻴ ﺑ ﻲِ ﻓ ﺮ` ﻬﹶ ﻄ ﺗ ` ﻦ ﻣ
ﹲ ﺔ ﺟ ﺭ ﺩ ` ﻊﹶ ﻓ` ﺮ ﺗ ﻯ ﺮ` ﺧُ ﻷﺍ ﻭ ﹰ ﺔﹶ ﺌ` ﻴِ ﻄ ﺧ ﱡ ﻂ ﺤ` ﺗ ﺎ ﻤ` ﻫﺍ ﺪ` ﺣِ ﺇ ` ﻪ` ﺗﺍ ﻮﹸ ﻄ` ﺧ ` ﺖ ﻧﺎﹶ ﻛ ،ِ ﷲﺍ ِ ﺾِ ﺋﺍ ﺮﹶ ﻓ
, ﻢﻠﺴﻣ ,
“ Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian
berangkat ke rumah Allah untuk menunaikan salah
satu kewajiban dari Allah (shalat), niscaya langkah-
langkahnya yang satu akan menghapuskan
kesalahan dan yang lainnya akan mengangkat
derajat “ (Muslim)

` ﻦ ﻣ ﺡﺍ ﺭ ` ﻭﹶ ﺃ ﺍ ﺪـﹶ ﻏ ﺎ ﻤﱠ ﻠﹸ ﻛ ﹰ ﻻ` ﺰ ﻧ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ` ﺪ ﻋﹶ ﺃ ﺡﺍ ﺭ ﻭ ِ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﺍ ﺪﹶ ﻏ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“ Siapa yang segera berangkat ke masjid dan
kemudian (setelah selesai shalat) keluar darinya
niscaya akan Allah sediakan baginya syurga suatu
tempat di syurga setiap kali dia berangkat dan
keluar dari masjid “
ِ ﻡِ ﺮ` ﺤ` ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺮ` ﺟﹶ ﺄﹶ ﻛ ` ﻩ` ﺮ` ﺟﹶ ﺄﹶ ﻓ ٍ ﺔ ﺑ` ﻮ` ﺘﹾ ﻜ ﻣ ٍ ﺓﹶ ﻼ ﺻ ﹶ ﱃِ ﺇ ﺍ ﺮ` ﻬﹶ ﻄ ﺘ` ﻣ ِ ﻪِ ﺘ` ﻴ ﺑ ` ﻦِ ﻣ ﺝ ﺮ ﺧ ` ﻦ ﻣ
ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ
“ Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan
suci untuk melakukan shalat fardhu, maka
pahalanya bagaikan pahala orang yang sedang
melakukan ihram “ (Shahih Abu Daud)

|| 52 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
ِ ﺔ ﻣﺎ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ِ ﻡﺎ` ﺘﻟﺍ ِ ﺭ` ﻮ' ﻨﻟﺎِ ﺑ ِ ﺪِ ﺟﺎ ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ِ ﻢﹾ ﻠﱡ ﻈﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﻦ` ﻴِ ﺋﺎ` ﺸ ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺮ` ﺸ ﺑ ﺢﻴﺤﺻ
ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ
“ Berikan kabar gembira kepada orang yang
berjalan dalam kegelapan menuju masjid, yaitu
bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang
terang benderang pada hari qiyamat “ (Shahih Ibnu
Majah)
SHALAT
ِ ﺗﺎ ﻋ ﻭ ِ ﻪـِ ﺳﹾ ﺃ ﺭ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﺖ ﻌِ ﺿ` ﻮﹶ ﻓ ﺎ ﻬﱢﻠﹸ ﻛ ِ ﻪِ ﺑ` ﻮ` ﻧﹸ ﺬِ ﺑ ﻰ ﺗﹶ ﺃ ﻲﱢ ﻠ ﺼ` ﻳ ﻡﺎﹶ ﻗ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﺪ` ﺒ ﻌﹾ ﻟﺍ ﱠ ﻥﹶ ﺇ ،ِ ﻪـ` ﻴﹶ ﻘ
` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﺖﹶ ﻄﹶ ﻗﺎ ﺴ ﺗ ﺪ ﺠ ﺳ ` ﻭﹶ ﺃ ﻊﹶ ﻛ ﺭ ﺎ ﻤﱠ ﻠﹸ ﻜﹶ ﻓ '
ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ
“ Seorang hamba jika dia bangun untuk mendirikan
shalat, maka didatangkan semua dosanya dan
diletakkan diatas kepalanya dan kedua pundaknya,
maka setiap kali dia ruku’ dan sujud berjatuhanlah
(dosa-dosa itu) darinya “ (Silsilah Shahihah)
ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﱠ ﻂ` ﺣ ﻭ ،ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﺐ ﺘﹶﻛ ﱠ ﻻِ ﺇ ﹰ ﺓ ﺪ` ﺠ ﺳ ِ ﷲ ` ﺪ` ﺠ` ﺴ ﻳ ٍ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ
ِ ﺩ` ﻮ` ﺠ' ﺴﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﺍﻭ` ﺮِ ﺜﹾ ﻜ ﺘ` ﺳﺎﹶ ﻓ ،ﹰ ﺔ ﺟ ﺭ ﺩ ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ َ ﻊِ ﻓ` ﺭ ﻭ ﹰ ﺔﹶ ﺌ` ﻴ ﺳ , ﻴﺤﺻ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢ ,
“ Seorang hamba disaat sujud kepada Allah niscaya
akan Allah tulis baginya satu kebaikan, dan
dihapus darinya satu kesalahan dan diangkat
baginya satu derajat, maka perbanyaklah kalian
untuk bersujud “ (Shahih Jami’)
ِ ﺲ` ﻤ ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﺕﺍ ﻮﹶ ﻠ` ﺼﻟﺍ ﱠ ﻥِ ﺇ ﹶ ﻥ` ﺭ` ﺪﻟﺍ ُ ﺀﺎ ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﺐِ ﻫﹾ ﺬ` ﻳ ﺎ ﻤﹶ ﻛ ِ ﺏ` ﻮ` ﻧﱡ ﺬﻟﺎِ ﺑ ﻦ` ﺒِ ﻫﹾ ﺬ` ﻳ , ' ﺢﻴﺤﺻ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ,

|| 53 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
“ Sesungguhnya shalat (fardhu) yang lima itu
menghapus segala dosa sebagaimana air
menghapus kotoran “ (Shahih Jami’)
` ﺕﺍ ﻮﹶ ﻠ` ﺼﻟﺎﹶ ﻓ ُ ﷲﺍ ` ﻩ ﺮ ﻣﹶ ﺃ ﺎ ﻤﹶ ﻛ َ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ` ﻢ ﺗﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ` ﻦ` ﻬ ﻨ` ﻴ ﺑ ﺎ ﻤِ ﻟ ` ﺕﺍ ﺭﺎﱠ ﻔﹶ ﻛ ِ ﺕﺎ ﺑ` ﻮ` ﺘﹾ ﻜ ﻤﹾ ﻟﺍ '
ﻢﻠﺴﻣ
“ Siapa yang menyempurnakan wudhu
sebagaimana yang diperintahkan Allah, (kemudian
dia melakukan) shalat-shalat yang difardhukan,
niscaya semua itu menjadi penghapus (dosa-dosa)
diantara shalat fardhu itu.” Muslim
ٍ ﺔ ﻋﺎ ﻤ ﺟ ﻲِ ﻓ ِ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ِ ﺢ` ﺒ' ﺼﻟﺍ ﹸ ﺓﹶ ﻼ ﺻ ِ ﷲﺍ ﺪ` ﻨِ ﻋ ٍ ﺕﺍ ﻮﹶ ﻠ` ﺼﻟﺍ ﹸ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺃ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Shalat yang paling afdhal disisi Allah adalah
shalat Shubuh pada hari Jum’at secara berjamaah”
(Shahih Jami’)

|| 54 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
41. SHALAT DI AWAL WAKTU

ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ` ﺩﺎ ﻬِ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻦ` ﻳ ﺪِ ﻟﺍ ﻮﻟﺍ ' ﺮِ ﺑ ` ﻢﹸ ﺛ ،ﺎ ﻬِ ﺘﹾ ﻗ ﻮِ ﻟ ﹸ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ِ ﷲﺍ ﹶ ﱃِ ﺇ ِ ﻝﺎ ﻤ` ﻋَ ﻷﺍ ' ﺐ ﺣﹶ ﺃ
ِ ﷲﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“ Perbuatan yang paling disukai Allah adalah
(melakukan) shalat pada awal waktu, kemudian
berbakti kepada orang tua, kemudian jihad di jalan
Allah “ Muttafaq alaih
ﹸ ﻝ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ ` ﻢﹸ ﻜ` ﺑ ﺭ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ · ﺎ ﻬ` ﻌ` ﻴ ﻀـ` ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ﻭ ﺎ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻆﹶ ﻓﺎ ﺣ ﻭ ،ﺎ ﻬِ ﺘﹾ ﻗ ﻮِ ﻟ ﹶ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻦ ﻣ
ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ` ﻪﹶ ﻠِ ﺧ` ﺩﹸ ﺃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ` ﻬ ﻋ ` ﻲﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪﹶ ﻠﹶ ﻓ ،ﺎ ﻬﱢ ﻘ ﺤِ ﺑ ﺎﹰ ﻓﺎﹶ ﻔ` ﺨِ ﺘ` ﺳِ ﺍ |
ﻞﻴﻠﻐﻟﺍ ﺀﺍﻭﺭﺇ 387 [
“ Sesungguhnya Rabb kalian berfirman : Siapa yang
shalat pada waktunya dan menjaganya serta tidak
melalaikannya karena menganggap remeh
kedudukannya, maka baginya ada janji dari-Ku
untuk Aku masukkan kedalam syurga “

|| 55 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
42. SHALAT BERJAMAAH

ِ ﻪِ ﻗ` ﻮ` ﺳ ﻲِ ﻓ ` ﻪ` ﺗﹶ ﻼ ﺻ ﻭ ِ ﻪِ ﺘ` ﻴ ﺑ ﻲِ ﻓ ِ ﻪِ ﺗﹶ ﻼ ﺻ ﻰﹶ ﻠﻋ ` ﺪ` ﻳِ ﺰ ﺗ ٍ ﺔ ﻋﺎ ﻤ ﺟ ` ﻲِ ﻓ ِ ﻞ` ﺟ` ﺮﻟﺍ ﹸ ﺓﹶ ﻼ ﺻ
` ﻢﹸ ﺛ َ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻦ ﺴ` ﺣﹶ ﺄﹶ ﻓ ﹶ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺗ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ` ﻢﹸ ﻛ ﺪﺣﹶ ﺃ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ﻭ ،ﹰ ﺔ ﺟ ﺭ ﺩ ﻦ` ﻳِ ﺮ` ﺸِ ﻋ ﻭ ﺎ ﺴ` ﻤ ﺧ
` ﻢﹶ ﻟ ،ﹶ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ` ﺪ` ﻳِ ﺮ` ﻳ ﹶ ﻻ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰ ﺗﹶ ﺃ ﹰ ﺔ ﺟ ﺭ ﺩ ِ ﻪِ ﺑ ُ ﷲﺍ ` ﻪ ﻌﹶ ﻓ ﺭﱠ ﻻِ ﺇ ﹰ ﺓ ﻮﹾ ﻄ` ﺧ ﹸ ﻂ` ﺨ ﻳ
ﻲِ ﻓ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ، ﺪِ ﺠ` ﺴ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ` ﺧ` ﺪ ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ،ﹰ ﺔﹶ ﺌ` ﻴِ ﻄ ﺧ ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﱠ ﻂ ﺣ ﻭ
ِ ﻪِ ﺴِ ﻠ` ﺠ ﻣ ِ ﰲ ﻡﺍ ﺩ ﺎ ﻣ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻲﱢ ﻠ ﺼ` ﺗ ﻭ ،` ﻪ` ﺴِ ﺒ` ﺤ ﺗ ﹸ ﺓﹶ ﻼ` ﺼﻟﺍ ِ ﺖ ﻧﺎﹶ ﻛ ﺎ ﻣ ٍ ﺓﹶ ﻼ ﺻ
ﺍ ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻟ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ ،ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ ﻲﱢ ﻠ ﺼ` ﻳ ﻱِ ﺬﱠ ﻟ · ،ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ` ﺐ` ﺗ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ،` ﻪ` ﻤ ﺣ` ﺭﺍ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ،` ﻪﹶ ﻟ`ﺮِ ﻔﹾ ﻏﺍ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ
ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ ﹾ ﺙ` ﺪ` ﺤ ﻳ ` ﻭﹶ ﺃ ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ ِ ﺫ` ﺆ` ﻳ ` ﻢﹶ ﻟﺎ ﻣ '
, ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ,
“ Shalatnya seseorang dalam jama’ah dibanding
shalatnya di rumah dan di pasar nilainya lebih
banyak duapuluh lima derajat, hal yang demikian
itu karena jika salah seorang diantara kamu
menyempurnakan wudhunya kemudian berjalan
menuju masjid hanya untuk tujuan shalat, niscaya
maka setiap langkahnya akan mengangkat
derajatnya dan menghapus kesalahannya hingga
dia masuk masjid, jika dia telah masuk masjid,
maka (pahalanya) dia bagaikan dalam keadaan
orang shalat, selama shalat yang membuatnya tidak
beranjak, sementara para malaikat mendoakannya
selama dia ditempat shalatnya dengan
mengucapkan : Yaa Allah, ampunilah dia, Yaa Allah
sayangilah dia, Yaa Allah berilah dia taubat, selama

|| 56 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
dia tidak menyakiti (orang lain) didalamnya dan
tidak berhadats “ Muttafaq alaih
ٍ ﺔ ﻋﺎ ﻤ ﺟ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻣ` ﻮ ﻳ ﻦ` ﻴِ ﻌ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻦ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺐ` ﺘﹸ ﻛ ،ﻰﹶ ﻟ` ﻭُ ﻷﺍ ِ ﺓ ﺮ` ﻴِ ﺒﹾ ﻜ` ﺘﻟﺍ ` ﻙِ ﺭ` ﺪ` ﻳ ،
ِ ﻕﺎﹶ ﻔ` ﻨﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﹲ ﺓَ ﺀﺍ ﺮ ﺑ ﻭ ،ِ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﹲ ﺓَ ﺀﺍ ﺮ ﺑ ،ِ ﻥﺎ ﺗَ ﺀﺍ ﺮ ﺑ '
, ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ ,
“ Siapa yang shalat sebanyak empat puluh hari
secara berjamaah, dan mendapatkan takbir
pertama, dicatat baginya dua kebebasan,
kebebasan dari neraka, dan kebebasan dari nifaq
(sifat munafiq) “ (Shahih Jami’)

|| 57 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
43. BERADA DI BARISAN PERTAMA
DALAM SHALAT

ﻢﻠﺴﻣ ﹰ ﺔ ﻋ` ﺮﹸ ﻗ ` ﺖ ﻧﺎﹶ ﻜﹶ ﻟ ِ ﻝ` ﻭَ ﻷﺍ ` ﻒ` ﺼﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻣ ﹶ ﻥ` ﻮ` ﻤﹶ ﻠ` ﻌ ﺗ ` ﻮﹶ ﻟ
“ Seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat
dalam barisan pertama niscaya mereka akan
melakukan undian (untuk mendapatkannya)”
Muslim

|| 58 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
44. MENGUCAPKAN AMIN

ﻡ` ﺪﹶ ﻘ ﺗ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ِ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼﹶ ﳌﺍ ﻦ` ﻴِ ﻣﹾ ﺄ ﺗ ` ﻪ ﻨ` ﻴِ ﻣﹾ ﺄ ﺗ ﻖﹶ ﻓﺍ ﻭ ` ﻦ ﻣ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ،ﺍﻮ` ﻨ` ﻣﹶ ﺄﹶ ﻓ ` ﻡﺎ ﻣِﻹﺍ ﻦ` ﻣﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ
ِ ﻣ ِ ﻪِ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻦ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“ Jika Imam mengucapkan amin maka hendaklah
kalian juga mengucapkan amin, karena siapa yang
aminnya berbarengan dengan malaikat niscaya
akan diampuni baginya dosa sebelumnya”
(Muttafaq alaih)


|| 59 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
45. UCAPAN MAKMUM DALAM I’TIDAL.

ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ` ﻡﺎ ﻣِ ﻹﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ﺍﻮﹸ ﻟﻮﹸ ﻘﹶ ﻓ ،ﻩ ﺪِ ﻤ ﺣ ` ﻦ ﻤِ ﻟ ُ ﷲﺍ ﻊِ ﻤ ﺳ · ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻚﹶ ﻟ ﻭ ﺎ ﻨ` ﺑ ﺭ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ .
ِ ﻪِ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ﻡ` ﺪﹶ ﻘ ﺗ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ِ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻝ` ﻮﹶ ﻗ ` ﻪﹸ ﻟ` ﻮﹶ ﻗ ﻖﹶ ﻓﺍ ﻭ ` ﻦ ﻣ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“ Jika Imam berkata : Sami’allahuliman hamidah,
maka ucapkanlah: Allahumma rabbana walakal
hamdu. Karena siapa yang ucapannya berbarengan
dengan ucapan malaikat niscaya akan diampuni
baginya dosa sebelumnya “ Bukhori

|| 60 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
46. SHALAT JUM’AT

ﹶ ﻓ ﹶ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻰ ﺗﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﺛ َ ﺀ` ﻮ` ﺿ` ﻮﹾ ﻟﺍ ﻦ ﺴ` ﺣﹶ ﺄﹶ ﻓ ﹶ ﺄ` ﺿ ﻮ ﺗ ` ﻦ ﻣ ` ﻪ ﻨ` ﻴ ﺑ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﺖ ﺼ` ﻧﹶ ﺃ ﻭ ﻊ ﻤ ﺘ` ﺳﺎ
ٍ ﻡﺎ` ﻳﹶ ﺃ ﹶ ﺔﹶ ﺛﹶ ﻼﹶ ﺛ ﹶ ﺓ ﺩﺎ ﻳِ ﺯ ﻭ ِ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻦ` ﻴ ﺑ ﻭ
ﻢﻠﺴﻣ
“ Siapa yang berwudhu dan menyempurnakan
wudhunya kemudian berangkat untuk shalat
jum’at, lalu mendengarkan (khutbah) dan diam,
niscaya akan diampuni baginya antaranya dan
antara Jum’at berikutnya ditambah tiga hari
[HR Muslim .]


|| 61 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
47. BERSEGERA UNTUK SHALAT JUM’AT

ﻭ ﻰ ﺸ ﻣ ﻭ ِ ﺮﱡ ﻜ ﺒ ﺘﻟﺍ ﻭ ﺮﹶ ﻜ ﺑ ` ﻢﹸ ﺛ ﹶ ﻞ ﺴ ﺘﹾ ﻏﺍ ﻭ ِ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﹶ ﻞ ﺴﹶ ﻏ ` ﻦ ﻣ ﺎ ﻧ ﺩ ﻭ ،` ﺐﹶ ﻛ` ﺮ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ
ﺎ ﻬِ ﻣﺎ ﻴـِ ﺻ ِ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ِ ﺔ ﻨ ﺳ ﹸ ﻞ ﻤ ﻋ ٍ ﺓ ﻮﹾ ﻄ` ﺧ ﱢ ﻞﹸ ﻜِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ،ِ ﻎﹾ ﻠ` ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ﻭ ﻊ ﻤ ﺘ` ﺳﺎﹶ ﻓ ِﻡﺎ ﻣِ ﻹﺍ ﻦِ ﻣ
ﺎ ﻬِ ﻣﺎ ﻴِ ﻗ ﻭ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Siapa yang mandi pada hari Jum’at dan bersegera
(berangkat) dengan berjalan tanpa berkendaraan,
lalu mendekati tempat imam dan mendengarkan
serta tidak berbuat sia-sia, maka bagi setiap
langkahnya bagaikan pahala amal puasanya dan
ibadahnya selama satu tahun “ Shahih Turmuzi
ﺑﺎ ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ` ﺴﹸ ﻏ ِ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﹶ ﻞ ﺴ ﺘﹾ ﻏﺍ ` ﻦ ﻣ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ٍ ﺔ ﻧ ﺪ ﺑ ﺏ` ﺮﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻜﹶ ﻓ ﺡﺍ ﺭ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﺔ
ِ ﺔﹶ ﺜِ ﻟﺎﱠ ﺜﻟﺍ ِ ﺔ ﻋﺎ` ﺴﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺡﺍ ﺭ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ﹰ ﺓ ﺮﹶ ﻘ ﺑ ﺏ` ﺮﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻜﹶ ﻓ ،ِ ﺔ ﻴِ ﻧﺎﱠ ﺜﻟﺍ ِ ﺔ ﻋﺎ` ﺴﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺡﺍ ﺭ
ﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻜﹶ ﻓ ِ ﺔ ﻌِ ﺑﺍ` ﺮﻟﺍ ِ ﺔ ﻋﺎ` ﺴﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺡﺍ ﺭ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ﹶ ﻥ ﺮﹾ ﻗﹶ ﺃ ﺎ ﺸ` ﺒﹶ ﻛ ﺏ` ﺮﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻜﹶ ﻓ ﺏ` ﺮ
ﺝ ﺮ ﺧ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ﹰ ﺔ ﻀ` ﻴ ﺑ ﺏ` ﺮﹶ ﻗ ﺎ ﻤ` ﻧﹶ ﺄﹶ ﻜﹶ ﻓ ِ ﺔ ﺴِ ﻣﺎ ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﺔ ﻋﺎ` ﺴﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺡﺍ ﺭ ` ﻦ ﻣ ﻭ ،ﹰ ﺔ ﺟﺎ ﺟ ﺩ
ﺮﹾ ﻛﱢ ﺬﻟﺍ ﹶ ﻥ` ﻮ` ﻌِ ﻤ ﺘ` ﺴ ﻳ ﹸ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼ ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺕ ﺮ ﻀ ﺣ ` ﻡﺎ ﻣِ ﻹﺍ '
ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“ Siapa yang mandi pada hari Jum’at seperti mandi
junub kemudian berangkat (pada waktu pertama)
maka dia bagaikan berkorban dengan seekor onta,
barang siapa yang berangkat pada waktu kedua
seakan-akan berkurban dengan satu ekor sapi.
Barang siapa berangkat pada waktu yang ketiga
seakan-akan berkurban dengan seekor kambing
yang bertanduk dan barang siapa yang berangkat
pada waktu yang keempat seakan-akan berkurban

|| 62 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
dengan seekor ayam jago. Barang siapa yang
berangkat pada waktu yang kelima seakan-akan dia
berkurban dengan satu butir telur dan jika imam
keluar untuk naik mimbar datanglah malaikat
untuk mendengan dzikir[Khutbah]

|| 63 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
48. WAKTU MUSTAJAB PADA HARI
JUM’AT

ﱠ ﻻِ ﺇ ﺍ ﺮـ` ﻴ ﺧ َ ﷲﺍ ﹸ ﻝﹶ ﺄ` ﺴـ ﻳ ﻲﱢ ﻠ ﺼ` ﻳ ` ﻢِ ﺋﺎﹶ ﻗ ` ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻣ ﺎ ﻬﹸ ﻘِ ﻓﺍ ﻮﻳ ﱂ ﹲ ﺔ ﻋﺎ ﺴﹶ ﻟ ِ ﺔ ﻌ` ﻤ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﱠ ﻥِ ﺇ
` ﻩﺎ` ﻳِ ﺇ ُ ﷲﺍ ` ﻩﺎﹶ ﻄ` ﻋﹶ ﺃ ' ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“ Sesungguhnya pada hari Jum’at terdapat sa’at-
sa’at yang jika bertepatan pada waktu seorang
muslim yang sedang sedang shalat meminta kepada
Allah tentang kebaikan niscaya akan Allah berikan
kepadanya “ Muttafaq alaih


|| 64 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
49. SHALAT NAFILAH (SUNNAH)

ﻟﺍ ﹸ ﺓﹶ ﻼ ﺻ ِ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ِ ﻦ` ﻴ` ﻋﹶ ﺃ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﻪ ﺗﹶ ﻼ ﺻ ﹸ ﻝِ ﺪ` ﻌ ﺗ ` ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ `ﻩﺍ ﺮ ﻳ ﹶ ﻻ ﹸ ﺚ` ﻴ ﺣ ﺎ ﻋ` ﻮﹶ ﻄ ﺗ ِ ﻞ` ﺟ` ﺮ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ ﻦ` ﻳِ ﺮ` ﺸِ ﻋ ﻭ ﺎ ﺴ` ﻤ ﺧ
“ Shalat sunnahnya seseorang yang tidak dilihat
manusia menyerupai shalatnya dia di depan
manusia sebanyak dua puluh lima kali “ Shahih
Jami’
ﺎ ﻬ` ﻴِ ﻓ ﺎ ﻣ ﻭ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻦِ ﻣ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ِ ﺮ` ﺠﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ ﺎ ﺘﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻢﻠﺴﻣ
“ Dua rakaat (sebelum shalat) Fajar lebih baik dari
dunia beserta isinya “ Muslim
ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ ِ ﺔﹶ ﻠ` ﻴﻠﱠ ﻟﺍ ﻭ ِ ﻡ` ﻮ ﻴﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﹰ ﺔ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﹶ ﺓ ﺮ` ﺸ ﻋ ` ﻲ ﺘ ﻨﹾ ﺛﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﺮ ﺑﺎﹶ ﺛ ` ﻦ ﻣ · ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ﹶ ﻞ` ﺒﹶ ﻗ ﹰ ﺎﻌ
،ِ ﺀﺎ ﺸِ ﻌﹾ ﻟﺍ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻭ ِ ﺏِ ﺮ` ﻐ ﻤﹾ ﻟﺍ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻭ ،ﺎ ﻫ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻭ ِ ﺮ` ﻬﱡ ﻈﻟﺍ
ِ ﺮ` ﺠﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ` ﺒﹶ ﻗ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻭ ﻰﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Siapa yang secara konsisten melakukan dua belas
rakaat (shalat Rawatib) setiap hari dan malam
niscaya akan masuk syurga : Empat rakaat
sebelum Zuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua
rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat setelah Isya,
dan dua rakaat sebelum Shubuh “ Shahih Nasa’i.
ﹶ ﻞ` ﺒﹶ ﻗ ٍ ﺕﺎ ﻌﹶ ﻛ ﺭ ﻊ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻆﹶ ﻓﺎ ﺣ ` ﻦ ﻣ ِ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ُ ﷲﺍ ` ﻪ ﻣ` ﺮ ﺣ ﺎ ﻫ ﺪ` ﻌ ﺑ ﻊ ﺑ` ﺭﹶﺃ ﻭ ِ ﺮ` ﻬﱡ ﻈﻟﺍ
ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ
“ Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum Zuhur
dan empat rakaat sesudahnya Allah haramkan dia
dari api neraka “ Shahih Abu Daud
ﹶ ﻞ` ﺒﹶ ﻗ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ﺍً ﺀ ﺮ` ﻣﺍ ُ ﷲﺍ ﻢِ ﺣ ﺭ ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ ﹰ ﺎﻌ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ِ ﺮ` ﺼ ﻌﹾ ﻟﺍ

|| 65 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
“ Semoga Allah merahmati orang yang shalat empat
rakaat sebelum Ashar “ (Shahih Abu Daud)

|| 66 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
50. SHALAT DUHA

ﱡ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﺔ ﺤ` ﻴِ ﺒ` ﺴ ﺗ ﱡ ﻞﹸ ﻜﹶ ﻓ ﹰ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ` ﻢﹸ ﻛِﺪ ﺣﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﻲ ﻣﹶ ﻼ` ﺳ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ` ﺢِ ﺒ` ﺼ` ﻳ
ﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﺓ ﺪ` ﻴِ ﻤ` ﺤ ﺗ ٍ ﻑ` ﻭ` ﺮ` ﻌ ﻤِ ﺑ ` ﺮ` ﻣﹶ ﺃ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﺓ ﺮ` ﻴِ ﺒﹾ ﻜ ﺗ ﱡ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ٍ ﺔﹶ ﻠ` ﻴِ ﻠ` ﻬ ﺗ ﱡ ﻞﹸ ﻛ ﻭ ﹲ ﺔ
ِ ﺮﹶ ﻜ` ﻨ` ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﻦ ﻋ ` ﻲ` ﻬ ﻧ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ﻦِ ﻣ ﺎ ﻤ` ﻬ` ﻌﹶ ﻛ` ﺮ ﻳ ِ ﻥﺎ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ` ﺉِ ﺰ` ﺠ`ﻳ ﻭ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ
ﻰ ﺤ' ﻀﻟﺍ ﻢﻠﺴﻣ
“Setiap tulang persendian kalian harus
dishadaqahi, setiap tasbih adalah shadaqah, setiap
tahmid adalah shadaqah, setiap tahlil adalah
shadaqah, setiap takbir adalah shadaqah, amar
ma’ruf adalah shadaqah, nahi munkar adalah
shadaqah, yang demikian itu dapat terbalas dengan
melakukan dua rakaat shalat Dhuha.

|| 67 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
51. SUJUD

ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﻰ ﺤ ﻣ ﻭ ،ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﺐ ﺘﹶ ﻛ ﱠ ﻻِ ﺇ ﹰ ﺓ ﺪ` ﺠ ﺳ ِ ﷲ ` ﺪ` ﺠ` ﺴ ﻳ ٍ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ
ِ ﺩ` ﻮ` ﺠ' ﺴﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﺍﻭ` ﺮِ ﺜﹾ ﻜ ﺘ` ﺳﺎﹶ ﻓ ،ﹰ ﺔ ﺟ ﺭ ﺩ ﺎ ﻬِ ﺑ ` ﻪﹶﻟ ﻊﹶ ﻓ ﺭ ﻭ ،ﹰ ﺔﹶ ﺌ` ﻴ ﺳ ﺢﻴﺣ
ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ
“ Tidak ada seorang hamba yang bersujud kepada
Allah sekali sujud saja niscaya Allah tulis baginya
dengan sujudnya itu, sebuah kebaikan, dan Dia
hapus kesalahan-Nya, Dia derajat-Nya.

|| 68 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
52. QIYAMULLAIL (TAHAJJUD)

` ﻢﹸ ﻜﹶ ﻠ` ﺒﹶ ﻗ ﻦ` ﻴِ ﺤِ ﻟﺎ` ﺼﻟﺍ ` ﺏﹾ ﺃ ﺩ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﻞ` ﻴﱠ ﻠﻟﺍ ِﻡﺎ ﻴِ ﻘِ ﺑ ` ﻢﹸ ﻜ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹲ ﺓﺎ ﻬ` ﻨ` ﻣ ﻭ ﻰﹶ ﻟﺎ ﻌ ﺗ ِ ﷲﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﹲ ﺔ ﺑ` ﺮﹸ ﻗ ﻭ
ِ ﺪ ﺴ ﺠﹾ ﻟﺍ ِ ﻦ ﻋ ِ ﺀﺍ` ﺪﻠِ ﻟ ﹲ ﺓ ﺩ ﺮﹾ ﻄ ﻣ ﻭ ِ ﺕﺎﹶ ﺌ` ﻴ` ﺴِ ﻠﻟ ﺮ` ﻴِ ﻔﹾ ﻜ ﺗ ﻭ ِ ﻢﹾ ﺛِ ﻹﺍ ِ ﻦ ﻋ ﻢﻠﺴﻣ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Hendaklah kalian melakukan qiyamullail karena
hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang
shaleh sebelum kamu, dapat menghapuskan dosa
serta kesalahan dan dapat menyingkirkan penyakit
dari badan” (Muslim, shahilul Jami’)
ﻲِ ﻓ ﺎ ﺒِ ﺘﹸ ﻛ ﺎ ﻌ` ﻴِ ﻤ ﺟ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻴﱠﻠ ﺼﹶ ﻓ ِ ﻞ` ﻴﻠﱠ ﻟﺍ ﻦِ ﻣ ` ﻪﹶ ﻠ` ﻫﹶ ﺃ ﹸ ﻞ` ﺟ` ﺮﻟﺍ ﹶ ﻆﹶ ﻘ` ﻳﹶ ﺃ ﺍﹶ ﺫِﺇ
ﺢﻴﺤﺻ ِ ﺕﺍ ﺮِ ﻛﺍﱠ ﺬﻟﺍ ﻭ ﻦ` ﻳِ ﺮِ ﻛﺍﱠ ﺬﻟﺍ ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ
“Jika seseorang membangunkan istrinya pada
waktu malam, kemudian mereka berdua shalat,
atau dia shalat dua rakaat bersama-sama, maka
mereka berdua dicatat sebagai orang-orang yang
berzikir” (Shahih Targhib)

|| 69 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
53. BERZIKIR SETELAH SHALAT SHUBUH
HINGGA TERBIT MATAHARI

ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻢﹸ ﺛ ` ﺲ` ﻤ` ﺸﻟﺍ ﻊﹸ ﻠﹾ ﻄ ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ َ ﷲﺍ ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ﺪ ﻌﹶ ﻗ ` ﻢﹸ ﺛ ٍ ﺔ ﻋﺎ ﻤ ﺟ ﻲِ ﻓ ﺢ` ﺒ' ﺼﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻦ ﻣ
ﹰ ﺔ` ﻣﺎ ﺗ ﹰ ﺔ` ﻣﺎ ﺗ ﹰ ﺔ` ﻣﺎ ﺗ ٍ ﺓ ﺮ` ﻤ` ﻋ ﻭ ٍ ﺔ` ﺠ ﺣ ِ ﺮ` ﺟﹶ ﺄﹶ ﻛ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺖ ﻧﺎﹶ ﻛ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﺢﻴﺤﺻ
ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ
“Siapa yang shalat shubuh berjamaah, kemudian duduk
hingga terbit matahari, lalu shalat dua rakaat, maka
baginya bagaikan pahala haji dan umroh dengan
sempurna….dengan sempurna….dengan sempurna ”
ﻊﹸ ﻠﹾ ﻄ ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ِ ﺓﺍ ﺪ ﻐﹾ ﻟﺍ ِ ﺓﹶ ﻼ ﺻ ` ﻦِ ﻣ َ ﷲﺍ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮﹸ ﻛﹾﺬ ﻳ ٍ ﻡ` ﻮﹶ ﻗ ﻊ ﻣ ﺪ` ﻌﹾ ﻗﹶ ﺃ ﹾ ﻥَ ﻷَ ` ﺐ ﺣﹶ ﺃ ` ﺲ` ﻤ` ﺸﻟﺍ
ﹶ ﻞ` ﻴِ ﻋﺎ ﻤ` ﺳِ ﺇ ِ ﺪﹶ ﻟ ﻭ ` ﻦِ ﻣ ﹰ ﺔ ﻌ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ﻖِ ﺘ` ﻋﹸ ﺃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ` ﻲﹶ ﻟِ ﺇ
ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ
“Saya duduk bersama orang-orang yang berzikir
setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari lebih
saya sukai dari pada membebaskan empat orang
budak dari Bani Isam’il” (Shahih Abu Daud)
|| 70 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
54. BERZIKIR KEPADA ALLAH SETELAH
SHALAT ASHAR HINGGA TERBENAM
MATAHARI

` ﺲ` ﻤ` ﺸﻟﺍ ﺏ` ﺮ` ﻐ ﺗ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﱃِ ﺇ ِ ﺮ` ﺼ ﻌﹾ ﻟﺍ ِ ﺓﹶ ﻼ ﺻ ` ﻦِ ﻣ َ ﷲﺍ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮﹸ ﻛﹾ ﺬ ﻳ ٍ ﻡ` ﻮﹶ ﻗ ﻊ ﻣ ﺪ` ﻌﹾ ﻗﹶ ﺃ ﹾ ﻥَ ﻷﻭَ
ﹸ ﺃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ` ﻲﹶ ﻟِ ﺇ ` ﺐ ﺣﹶ ﺃ ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ ﹰ ﺔ ﻌ ﺑ` ﺭﹶ ﺃ ﻖِ ﺘ` ﻋ
“Saya duduk bersama satu kaum yang berzikir
kepada Allah dari shalat Ashar hingga terbenam
matahari lebih saya sukai dari pada membebaskan
empat orang budak” (Shahih Abu Daud)
ZIKIR DAN TASBIH
ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ` ﺰِ ﺠ` ﻌ ﻳﹶ ﺃ ِ ﻪِ ﺋﺎ ﺴﹶ ﻠ` ﺟ ` ﻦِ ﻣ ﹲ ﻞِ ﺋﺎ ﺳ ` ﻪﹶ ﻟﹶ ﺄ ﺴﹶ ﻓ ؟ ٍ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﻒﹾﻟﹶ ﺃ ٍ ﻡ` ﻮ ﻳ ﱠ ﻞﹸ ﻛ ﺐِ ﺴﹾ ﻜ ﻳ
· ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺐ ﺘﹾ ﻜ` ﻴﹶ ﻓ ،ٍ ﺔ ﺤ` ﻴِ ﺒ` ﺴ ﺗ ﹶ ﺔﹶ ﺋﺎِ ﻣ ` ﺢ` ﺒ ﺴ` ﻳ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟ ٍ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﻒﹾ ﻟﹶ ﺃ ﺎ ﻧ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ` ﺐِ ﺴﹾ ﻜ ﻳ ﻒ` ﻴﹶ ﻛ
ٍ ﺔﹶ ﺌ` ﻴِ ﻄ ﺧ ﻒﹾ ﻟﹶ ﺃ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﱡ ﻂ ﺤ` ﻳ ` ﻭﹶ ﺃ ٍ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﻒﹾ ﻟﹶﺃ ﻢﻠﺴﻣ
“Tidak mampukah salah seorang diantara kalian
meraih seribu kebaikan dalam sehari ?, maka
berkatalah salah seorang shahabatnya:
“Bagaimanakah salah seorang diantara kita meraih
seribu kebaikan (dalam sehari) ?. Beliau bersabda:
“Ucapkanlah tashbih( ﻥﺎﺤﺒــﺳ ﻩﺪــﻤﲝﻭ ﷲﺍ /Subhanallah)
seratus kali, niscaya akan dicatat baginya seribu
kebaikan dan dihapus baginya seribu keburukan”
Muslim
ِ ﻦ ﻤ` ﺣ` ﺮﻟﺍ ﹶ ﱃِ ﺇ ِ ﻥﺎ ﺘ ﺒ` ﻴِ ﺒ ﺣ ِ ﻥﺍ ﺰ` ﻴِ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ِ ﻥﺎ ﺘﹶ ﻠ` ﻴِ ﻘﹶ ﺛ ِ ﻥﺎ ﺴﱢ ﻠﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ِ ﻥﺎ ﺘﹶ ﻔ` ﻴِ ﻔ ﺧ ِ ﻥﺎ ﺘ ﻤِ ﻠﹶﻛ ·
ﺍ ﹶ ﻥﺎ ﺤ` ﺒ` ﺳ ِ ﻩِ ﺪ` ﻤ ﺤِ ﺑ ﻭ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻥﺎ ﺤ` ﺒ` ﺳ ِ ﻢ` ﻴِ ﻈ ﻌﹾ ﻟﺍ ِ ﷲ ﺢﻴﺤﺻ
ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ

|| 71 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
“Ada dua kalimat yang ringan (diucapkan) oleh lisan
tetapi berat dalam timbangan disisi Allah: Subhanallah
wabihamdihi subhanallahil Adzim “ Shahih Ibnu
Majah.
ﹶ ﻟِ ﺇ ﹶ ﻻ ﻭ ِ ﷲ ` ﺪ` ﻤ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻭ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻥﺎ ﺤ` ﺒ` ﺳ ﹰ ﺓ ﺪِ ﺣﺍ ﻭ ﻚِ ﺑ ﻚﹶ ﻟ ` ﺱِ ﺮ` ﻐ ﻳ ` ﺮ ﺒﹾ ﻛﹶ ﺃ ُ ﷲﺍ ﻭ ُ ﷲﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪ
ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﹶ ﺓ ﺮ ﺠ ﺷ
“Subhanallah Walhamdulillah Walaailaaha Illallah
Wallahuakbar, (adalah kalimat yang dengan
membacanya) akan ditanamkan bagimu sebatang
pohon dalam syurga “ Shahih Ibnu Majah

|| 72 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
55. ZIKIR TATKALA BANGUN DARI
MAJLIS

ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ِ ﺲِ ﻠ` ﺠ ﻣ ` ﻦِ ﻣ ﻡ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﻞ` ﺒﹶ ﻗ ﹶ ﻝﺎﹶﻘﹶ ﻓ ` ﻪﹸ ﻄ ﻐﹶ ﻟ ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ ` ﺮﹸ ﺜﹾ ﻜ ﻳ ِ ﻪِ ﺴِ ﻠ` ﺠ ﻣ ﻲِ ﻓ ﺲﹶ ﻠ ﺟ ` ﻦ ﻣ ·
` ﺗﹶ ﺃ ﻭ ﻙ` ﺮِ ﻔ` ﻐ ﺘ` ﺳﹶ ﺃ ﺖ` ﻧﹶ ﺃ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﹶ ﻻ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺪ ﻬ` ﺷﹶ ﺃ ﻙِ ﺪ` ﻤ ﺤِ ﺑ ﻭ ` ﻢ` ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﻚ ﻧﺎ ﺤ` ﺒ` ﺳ ﻚ` ﻴﹶ ﻟِ ﺇ ` ﺏ` ﻮ
ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ِ ﻪِ ﺴِ ﻠ` ﺠ ﻣ ﻲِ ﻓ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻱﺬﻣﺰﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Siapa yang duduk dalam majlis yang didalamnya
banyak terdapat senda gurau, kemudian sebelum
beranjak dari tempat itu dia mengucapkan:
Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu
Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atuubu Ilaaik,
maka dia akan diampuni atas apa yang
diperbuatnya pada majlisnya tersebut” Shahih
Turmuzi.

|| 73 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
56. ISTIGHFAR
ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ ·
َ ﷲﺍ ِ ﺪِ ﺠ ﻳ َ ﷲﺍ ِ ﺮِ ﻔ` ﻐ ﺘ` ﺴ ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ ` ﻪ ﺴﹾ ﻔ ﻧ ` ﻢِ ﻠﹾ ﻈ ﻳ ` ﻭﹶ ﺃ ﹰ ﺍﺀ` ﻮ` ﺳ ﹾ ﻞ ﻤ` ﻌ ﻳ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﹰ ﺎـﻤ` ﻴِ ﺣ ﺭ ﹰ ﺍﺭ` ﻮﹸ ﻔﹶ ﻏ
ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ 110
“ Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan
dan menganiaya dirinya. Kemudian ia mohon
ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah
Pengampun Lagi Maha Penyayang “ (An Nisa 110)
ﺍﻮﹸ ﻠ ﻌﹶ ﻓ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻦ` ﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻭ َ ﷲﺍ ﺍﻭ` ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ` ﻢ` ﻬ ﺴﹸ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﺍﻮ` ﻤﹶ ﻠﹶ ﻇ ` ﻭﹶ ﺃ ﹰ ﺔ ﺸِ ﺣﺎﹶ ﻓ , ﻥﺍﺮﻤﻋ ﻝﺁ ·
135 ,
“ Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan
perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri,
mereka ingat akan Allah …” (Ali Imran 135)
ﹶ ﻔ` ﻐِ ﺘ` ﺳِ ﺇ ِ ﻪِ ﺘﹶ ﻔ` ﻴِ ﺤ ﺻ ﻲِ ﻓ ﺪ ﺟ ﻭ ` ﻦ ﻤِ ﻟ ﻰ ﺑ` ﻮﹸ ﻃ ﹰ ﺍﺮ` ﻴِ ﺜﹶ ﻛ ﺍ ﺭﺎ
ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Beruntunglah orang yang mendapatkan dalam
lembaran (kehidupan)-nya istighfar yang banyak”
Shahih Ibnu Majah.
ﺼ` ﻴﹶ ﻓ ` ﻡ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ ﺭ` ﻮ` ﻬﱠ ﻄﻟﺍ ` ﻦِ ﺴ` ﺤ` ﻴﹶ ﻓ ﹰ ﺎﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﺐِ ﻧﹾ ﺬ ﻳ ٍ ﺪ` ﺒ ﻋ ` ﻦِ ﻣﺎ ﻣ ِ ﺮِ ﻔ` ﻐ ﺘ` ﺴ ﻳ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻦ` ﻴ ﺘ ﻌﹾ ﻛ ﺭ ﻲﱢ ﻠ
ﹶ ﺔ ﻳﻵﺍ ِ ﻩِ ﺬ ﻫ ﹶ ﺃ ﺮﹶ ﻗ ` ﻢﹸ ﺛ ` ﻪﹶ ﻟ ُ ﷲﺍ ﺮﹶ ﻔﹶ ﻏ ﱠ ﻻِ ﺇ ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ َ ﷲﺍ · ﹰ ﺔ ﺸِ ﺣﺎﹶ ﻓ ﺍﻮﹸ ﻠ ﻌﹶ ﻓ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻦ` ﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻭ
ِ ﺔ ﻳﻵﺍ ِ ﺮِ ﺧﺁ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ َ ﷲﺍ ﺍﻭ` ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ` ﻢ` ﻬ ﺴﹸ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﺍﻮ` ﻤﹶﻠﹶ ﻇ ` ﻭﹶ ﺃ ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ ﺢﻴﺤﺻ
“Setiap hamba yang melakukan suatu dosa,
kemudian dia bersuci (berwudhu) dengan
sempurna, kemudian dia berdiri untuk
melaksanakan shalat dua rakaat kemudian

|| 74 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
istighfar kepada Alloh subhaanahu wa ta’aalaa.
pastilah Alloh ampuni buatnya . Kumudian Beliau
membaca ayat ini :
` ﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻭ َ ﷲﺍ ﺍﻭ` ﺮﹶ ﻛﹶ ﺫ ` ﻢ` ﻬ ﺴﹸ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ﺍﻮ` ﻤﹶ ﻠﹶ ﻇ ` ﻭﹶ ﺃ ﹰ ﺔ ﺸِ ﺣﺎﹶ ﻓ ﺍﻮﹸ ﻠ ﻌﹶ ﻓ ﺍﹶ ﺫِ ﺇ ﻦ
Sampai ahir ayat|| 75 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
57. UCAPAN ﷲﺎﺑ ﻻﺇ ﺓﻮﻗ ﻻﻭ ﻝﻮﺣ ﻻ

ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ِ ﺯ` ﻮ` ﻨﹸ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻬ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﷲﺎِ ﺑ ﱠ ﻻِ ﺇ ﹶ ﺓ` ﻮﹸ ﻗ ﹶ ﻻ ﻭ ﹶ ﻝ` ﻮ ﺣ ﹶ ﻻ ِ ﻝ` ﻮﹶ ﻗ ` ﻦِ ﻣ ` ﺮِ ﺜﹾ ﻛﹶ ﺃ ﺢﻴﺤﺻ
ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ
“Perbanyaklah membaca: Laa haula Walaa
Quwwata Illah Billah” karena merupakan gudang
harta di syurga” Shahih Ibnu Majah


|| 76 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
58. SHALAWAT KEPADA NABI

` ﻪ` ﻨ ﻋ ` ﺖﱠ ﻄ` ﺣ ﻭ ٍ ﺕﺍ ﻮﹶ ﻠ ﺻ ﺮ` ﺸ ﻋ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ُ ﷲﺍ ﻰﱠ ﻠﺻ ﹰ ﺓ ﺪِ ﺣﺍ ﻭ ﹰ ﺓﹶ ﻼ ﺻ ` ﻲﹶ ﻠ ﻋ ﻰﱠ ﻠ ﺻ ` ﻦ ﻣ
` ﺖ ﻌِ ﻓ` ﺭ ﻭ ،ٍ ﺕﺎﹶ ﺌ` ﻴِ ﻄ ﺧ ﺮ ﺸ ﻋ ٍ ﺕﺎ ﺟ ﺭ ﺩ ﺮ` ﺸ ﻋ ` ﻪﹶ ﻟ
ﻲﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Siapa yang (membaca) shalawat kepadaku sekali
saja maka Allah akan bershalawat (merahmatinya)
sepuluh kali dan dihapuskan baginya sepuluh
kesalahan serta diangkat untuknya sepuluh
derajat” Shahih An Nasa’i.


|| 77 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
59. SHOUM

ِ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ﻦِ ﻣ ` ﺪ` ﺒ ﻌﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻬِ ﺑ ' ﻦِ ﺠ ﺘ` ﺴ ﻳ ﹲ ﺔ` ﻨ` ﺟ ` ﻡ` ﻮ` ﺼﻟﺍ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Puasa (shoum) adalah tameng yang dengannya
seorang hamba berlindung dari api neraka” Shahih
Al Jami’
` ﻨ ﻬ ﺟ ` ﻪ` ﻨِ ﻣ ُ ﷲﺍ ﺪ ﻋﺎ ﺑ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ﹰ ﺎﻣ` ﻮ ﻳ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ٍ ﻡﺎ ﻋ ﹶ ﺔﹶ ﺋﺎِ ﻣ ﹶ ﺓ ﺮ` ﻴِ ﺴ ﻣ ﻢ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ

“Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, maka Allah
jauhkan darinya api neraka sejauh seratus tahun
perjalanan [Shohih Al-Jami’]
ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ ِ ﷲﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﹰ ﺎﺒِ ﺴ ﺘ` ﺤ` ﻣ ٍ ﻡ` ﻮ ﻳ ِ ﻡ` ﻮ ﺼِ ﺑ `ﻪﹶ ﻟ ﻢ ﺘ ﻋ ` ﻦ ﻣ ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻞ ﺧ ﺩ
ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ
“Siapa yang melakukan shoum sehari dengan
mengharap pahala dari Allah ta’ala maka dia masuk
syurga” Silsilah Shahihah.

|| 78 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
60. SHOUM TIGA HARI SETIAP
(PERTENGAHAN) BULAN

ﹶ ﻼﹶ ﺛ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ` ﻪﱡ ﻠﹸ ﻛ ` ﺮ` ﻫ` ﺪﻟﺍ ﻡﺎ ﺻ ` ﺪﹶ ﻘﹶ ﻓ ٍ ﺮ` ﻬ ﺷ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ٍ ﻡﺎ` ﻳﹶ ﺃ ﹶ ﺔﹶ ﺛ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Siapa yang shoum tiga hari setiap bulan maka dia
seperti berpuasa sepanjang masa” Shahih Jami’


|| 79 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
61. SHOUM RAMADHAN

ﹰ ﺎﻧﺎ ﻤ` ﻳِ ﺇ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ِ ﻪِ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ﻡ` ﺪﹶ ﻘ ﺗ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﹰ ﺎﺑﺎ ﺴِ ﺘ` ﺣﺍ ﻭ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“Siapa yang yang puasa Ramadhan dengan iman
dan mengharap pahala maka diampuni baginya
dosa-dosanya yang telah lalu” [Al Bukhori]

|| 80 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
62. SHOUM ENAM HARI PADA BULAN
SYAWAL

` ﺗﹶ ﺃ ﻭ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ِ ﺮ` ﻫ` ﺪﻟﺍ ِ ﻡ` ﻮ ﺼﹶ ﻛ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﻝﺍ` ﻮ ﺷ ` ﻦِ ﻣ ﺎﺘِ ﺳ ` ﻪ ﻌ ﺒ
ﻢﻠﺴﻣ
“Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti
dengan puasa Syawwal enam (hari) maka dia
bagaikan puasa selamanya” Muslim


|| 81 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
63. SHOUM PADA MUSIM DINGIN

ﻟﺍ ﻲِ ﻓ ` ﻡ` ﻮ` ﺼﻟﺍ ﹸ ﺓ ﺩِ ﺭﺎ ﺒﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺔ ﻤ` ﻴِ ﻨ ﻌﹾ ﻟﺍ ِ ﺀﺎ ﺘ` ﺸ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ
“Puasa pada musim dingin bagaikan mendapatkan
ghanimah (rampasan perang) dingin” Silsilah
Shahihah

|| 82 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
64. SHOUM HARI ARAFAH DAN HARI
‘ASYURO

ﹲ ﺔ ﻨ ﺳ ﻭ ` ﻪ ﻣﺎ ﻣﹶ ﺃ ﹲ ﺔ ﻨ ﺳ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﹶ ﺔﹶ ﻓ ﺮ ﻋ ﻡ` ﻮ ﻳ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﺍ ﺭ` ﻮ` ﺷﺎ ﻋ ﻡﺎ ﺻ ` ﻦ ﻣ ﻭ ` ﻪﹶ ﻔﹾ ﻠ ﺧ
ﹰ ﺔ ﻨ ﺳ ` ﻪﹶ ﻟ ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Siapa yang puasa pada hari Arafah maka diampuni
baginya (dosa) setahun sesudahnya dan setahun
sebelumnya, dan siapa yang puasa Asyuro maka
diampuni baginya (dosa) setahun” Shahih Targhib

|| 83 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
65. SHOUM SYA’BAN

ﹾ ﻥﹶ ﺃ ' ﺐ ﺣﹶ ﺄﹶ ﻓ ﹶ ﻝﺎ ﻤ` ﻋَ ﻷﺍ ِ ﻪ` ﻴِ ﻓ ` ﻊﹶ ﻓ` ﺮ ﺗ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ﹸ ﻞﹶ ﻔ` ﻐ ﻳ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ﻭ ﺐ ﺟ ﺭ ﻦ` ﻴ ﺑ ﹸ ﻥﺎ ﺒ` ﻌ ﺷ
` ﻢِ ﺋﺎ ﺻ ﺎ ﻧﹶ ﺃ ﻭ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻲِ ﻠ ﻤ ﻋ ` ﻊﹶ ﻓ` ﺮ` ﻳ ﹶ ﻻ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ
ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ
“(Bulan) Sya’ban terletak antara (bulan) Rajab dan
Ramadhan, banyak orang yang mengabaikannya,
pada bulan itu perbuatan manusia diangkat, maka
aku ingin saat amalku diangkat aku berada dalam
keadaan shoum” Silsilah Shahihah.

|| 84 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
66. SHOUM PADA BULAN MUHARRAM

` ﺮ` ﻬ ﺷ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ﺪ` ﻌ ﺑ ِ ﻡﺎ ﻴ` ﺼﻟﺍ ﹸ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺃ ِ ﻡ` ﺮ ﺤ` ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﷲﺍ
ﻢﻠﺴﻣ
“Puasa yang paling utama setelah Ramadhan
adalah (puasa) pada bulan Allah (yaitu) Muharram”
Muslim


|| 85 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
67. MEMBERI MAKAN BERBUKA BAGI
ORANG YANG SHOUM

ﹶ ﻛ ﹰ ﺎﻤِ ﺋﺎ ﺻ ﺮﱠ ﻄﹶ ﻓ ` ﻦ ﻣ ﹰ ﺎﺌ` ﻴ ﺷ ِ ﻢِ ﺋﺎ` ﺼﻟﺍ ِ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ` ﺺﹸ ﻘ` ﻨ ﻳ ﹶ ﻻ ` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ﺮ` ﻴﹶ ﻏ ِ ﻩِ ﺮ` ﺟﹶ ﺃ ﹸ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥﺎ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Siapa yang memberi makan berbuka bagi orang
berpuasa maka baginya pahala seperti orang
tersebut dan tidak mengurangi pahala orang yang
berpuasa sedikitpun” Shahih Jami’
SAHUR
ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ٍ ﺀﺎ ﻣ ` ﻦِ ﻣ ﹰ ﺔ ﻋ` ﺮ` ﺟ ` ﻢﹸ ﻛ` ﺪ ﺣﹶ ﺃ ﻉ` ﺮ ﺠ ﻳ ﹾ ﻥﹶﺃ ` ﻮﹶ ﻟ ﻭ ` ﻩ` ﻮ` ﻋ ﺪ ﺗ ﹶ ﻼﹶ ﻓ ﹲ ﺔﹶ ﻛ ﺮ ﺑ ` ﻪﱡ ﻠﹸ ﻛ ` ﺭ` ﻮ` ﺤ` ﺴﻟﺍ
ﻦ` ﻳِ ﺮ` ﺤ ﺴ ﺘ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻥ` ﻮﱡ ﻠ ﺼ` ﻳ ` ﻪ ﺘﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼ ﻣ ﻭ ﱠﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ َ ﷲﺍ
ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Sahur semuanya adalah barokah, maka janganlah
kalian meninggalkannya walaupun sekedar
meminum seteguk air, karena Allah ta’ala dan
malaikatnya mendoakannya kepada orang yang
sahur” hahih Targhib.

|| 86 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
68. BERIBADAH PADA BULAN
RAMADHAN

ﺭ ﻡﺎﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ ِ ﻪِ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ﻡ` ﺪﹶ ﻘ ﺗ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﹰ ﺎﺑﺎ ﺴِ ﺘ` ﺣﺍﻭ ﹰ ﺎﻧﺎ ﻤ` ﻳِ ﺇ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“Siapa yang beribadah pada bulan Ramadhan
dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka
diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu”
Bukhori
|| 87 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
69. BERIBADAH PADA LAILATUL QADAR

ِ ﻪِ ﺒ` ﻧﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ﻡ` ﺪﹶ ﻘ ﺗ ﺎ ﻣ ` ﻪﹶ ﻟ ﺮِ ﻔﹸ ﻏ ﹰ ﺎﺑﺎ ﺴِ ﺘ` ﺣﺍ ﻭ ﹰ ﺎﻧﺎ ﻤ` ﻳِ ﺇ ِ ﺭ ﺪﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ﹶ ﺔﹶ ﻠ` ﻴﹶ ﻟ ﻡﺎﹶ ﻗ ` ﻦ ﻣ
ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar
dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka
diampuni baginya dosanya yang telah lalu”
Muttafaq alaih.

|| 88 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
70. ZAKAT

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻨ ﻋ َ ﷲﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﻲِ ﻨ ﻬ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﺓ` ﺮ` ﻣ ِ ﻦ` ﺑ ﻭِ ﺮ` ﻤ ﻋ ` ﻦ ﻋ · ﱠ ﻻِ ﺇ ٍ ﺔ ﻋﺎ ﻀﹶ ﻗ ` ﻦِ ﻣ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ َ ﺀﺎ ﺟ
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ،ِ ﷲﺍ ﹸ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ · ` ﺖ` ﻴﹶ ﻠ ﺻ ﻭ ِ ﷲﺍ ﹸ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﻚ` ﻧﹶ ﺃ ﻭ ُ ﷲﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ﻪﹶ ﻟِ ﺇ ﹶﻻ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ` ﺕ` ﺪِ ﻬ ﺷ ﻲ` ﻧِ ﺇ
ﺍ ِ ﷲﺍ ﹸ ﻝ` ﻮـ` ﺳ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﹶ ﺓﹶ ﺎﻛ` ﺰﻟﺍ ` ﺖ` ﻴ ﺗَﺁ ` ﻪ` ﺘ` ﻤﹸ ﻗ ﻭ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ` ﺖ` ﻤ` ﺻ ﻭ ِ ﺲ` ﻤ ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﺕﺍ ﻮﹶ ﻠ` ﺼﻟ
ِ ﺀﺍ ﺪ ﻬ' ﺸﻟﺍ ﻭ ﻦ` ﻴِ ﻘ` ﻳِ ﺪ` ﺼﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﹶ ﺍﺬ ﻫ ﻰﻠﻋ ﺕﺎ ﻣ ` ﻦ ﻣ ﺢﻴﺤﺻ
ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ
“Dari Umar bin Murroh Al Juhany radiallahu anhu
dia berkata: Datang seseorang dari (suku) Qudhoah
kepada Rasulullah, lalu berkata: “Sesungguhnya
aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah
dan bahwa engkau adalah Rasulullah, aku
melakukan shalat (fardhu) yang lima, aku berpuasa
pada bulan Ramadhan, aku laksanakan zakat,
maka Rasulullah bersabda: “Siapa yang meninggal
dalam keadaan seperti itu maka dia tergolong
orang-orang yang jujur (shiddiqin) dan syuhada”
Shahih Targhib.


|| 89 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
71. ZAKAT FITRAH

ِ ﻛﺎ ﺴ ﻤﹾ ﻠِ ﻟ ﹰ ﺔ ﻤ` ﻌﹸ ﻃ ،ِ ﺚﹶ ﻓ` ﺮﻟﺍ ﻭ ِ ﻮ` ﻐﱠ ﻠﻟﺍ ﻦِ ﻣ ِ ﻢِ ﺋﺎ` ﺼﻠِ ﻟ ﹲ ﺓ ﺮ` ﻬﹸ ﻃ ِ ﺮﹾ ﻄِ ﻔﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ﻦ` ﻴ
ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Shadaqah (zakat) fitrah adalah pensuci bagi orang
yang berpuasa dari kelalaian dan perbuatan buruk
dan untuk memberi makan bagi orang-orang
miskin” Shahih Targhib

|| 90 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
72. SHADAQAH

ِ ﻄ ﺨﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺊِ ﻔﹾ ﻄ` ﺗ ﹸ ﺔﹶ ﻗ ﺪ` ﺼﻟﺍ ﻭ ﹲ ﺔ` ﻨ` ﺟ ` ﻡ` ﻮ` ﺼﻟﺍ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ُ ﺀﺎ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺊِ ﻔﹾ ﻄ` ﻳ ﺎ ﻤﹶ ﻛ ﹶ ﺔﹶ ﺌ` ﻴ
ﺐﻴﻏﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Puasa adalah tameng dan shadaqah dapat
memadamkan (menghapus) kesalahan sebagaimana
air memadamkan api” Shahih Targhib
` ﺮﻟﺍ ﺐ ﻀﹶ ﻏ ﹸ ﺊِ ﻔﹾ ﻄ` ﺗ ﹶ ﺎﱠ ·ِ ﺈﹶ ﻓ ` ﺮ` ﺴﻟﺍ ِ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺼِ ﺑ ` ﻢﹸﻜ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ ` ﺏ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Hendaklah kalian bershodaqah dengan
tersembunyi, karena hal demikian itu dapat
menahan amarah Allah azza wa jalla” Shahih Jami’

|| 91 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
73. UCAPAN YANG BAIK

ﻤِ ﻠﹶ ﻜِ ﺒﹶ ﻓ ﺍﻭ` ﺪِ ﺠ ﺗ ` ﻢﹶ ﻟ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ٍ ﺓ ﺮ` ﻤ ﺗ ` ﻖِ ﺸِ ﺑ ` ﻮﹶ ﻟ ﻭ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ﺍﻮﹸ ﻘ` ﺗِ ﺍ ٍ ﺔ ﺒ` ﻴﹶ ﻃ ٍ ﺔ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Takutlah kalian terhadap api neraka walau dengan
sekerat korma, jika tidak dapat maka hendaklah
(bersedekah) dengan kalimat yang baik” Shahih
Jami’


|| 92 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
74. TIDAK BERBUAT BURUK KEPADA
MANUSIA

ﺷ ' ﻒﹶ ﻛ ﻚِ ﺴﹾ ﻔ ﻧ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ﻚ` ﻨِ ﻣ ﹲ ﺔﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ﺎ ﻬ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﺱﺎ` ﻨﻟﺍ ِ ﻦ ﻋ ﻙ' ﺮ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Tahanlah perbuatan burukmu dari orang lain,
karena yang demikian itu merupakan sedekah
darimu untuk dirimu” Shahih Jami’

|| 93 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
75. HAJI

` ﻢﹶ ﻠﹶ ﻓ ` ﺞ ﺣ ` ﻦ ﻣ ` ﻪ' ﻣﹸ ﺃ ` ﻪ` ﺗ ﺪﹶ ﻟ ﻭ ٍ ﻡ` ﻮ ﻴﹶ ﻛ ﻊ ﺟ ﺭ ` ﻖ` ﺴﹾ ﻔ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ﻭ ﹾﺚﹸ ﻓ` ﺮ ﻳ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“Siapa yang menunaikan haji kemudian dia tidak
berkata kotor dan berlaku buruk maka dia pulang
bagaikan saat dilahirkan ibunya” Bukhori
` ﻭ` ﺮ` ﺧ ﺎ` ﻣﹰ ﺃ ﺎ ﻫ` ﺆﹶ ﻄ ﺗ ٍ ﺓﹶ ﺄﹾ ﻃ ﻭ ﱢ ﻞﹸ ﻜِ ﺑ ﻚﹶ ﻟ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ﻡﺍ ﺮ ﺤﹾ ﻟﺍ ﺖ` ﻴ ﺒﹾ ﻟﺍ ' ﻡ` ﺆ ﺗ ﻚِ ﺘ` ﻴ ﺑ ` ﻦِ ﻣ ﻚ` ﺟ
ﹰ ﺔﹶ ﺌ` ﻴ ﺳ ﺎ ﻬِ ﺑ ﻚ` ﻨ ﻋ ﻮ` ﺤ` ﻤ ﻳ ﻭ ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﺎ ﻬِ ﺑ ﻚﹶﻟ ُ ﷲﺍ ` ﺐ` ﺘﹾ ﻜ ﻳ ﻚ` ﺘﹶ ﻠِ ﺣﺍ ﺭ . ﻚﹸ ﻓ` ﻮﹸ ﻗ` ﻭ ﺎ` ﻣﹶ ﺃ ﻭ
ِ ﺀﺎ ﻤ` ﺴﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﹸ ﻝِ ﺰ` ﻨ ﻳ ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ َ ﷲﺍ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ﹶ ﺔﹶ ﻓ ﺮ ﻌِ ﺑ ﹸ ﻝ` ﻮﹸ ﻘ ﻴﹶ ﻓ ﹶ ﺔﹶ ﻜِ ﺋﹶ ﻼﹶ ﳌﺍ ` ﻢِ ﻬِ ﺑ ﻲِ ﻫﺎ ﺒ` ﻴﹶ ﻓ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ
ﹶ ﻥ` ﻮﹸ ﻓﺎ ﺨ ﻳ ﻭ ﹶ ﻥ` ﻮ` ﺟ` ﺮ ﻳ ٍ ﻖ` ﻴِ ﻤ ﻋ ´ ﺞﹶ ﻓ ﱢ ﻞﹸ ﻛ ` ﻦِ ﻣ ﺍ ﺮ` ﺒﹸ ﻏ ﹰ ﺎﺜ` ﻌ ﺷ ﻲِ ﻧ` ﻭُ ﺀﺎ ﺟ ﻱِ ﺩﺎ ﺒِ ﻋ ِ ﺀﹶ ﻻ` ﺆ ﻫ
` ﻡﹶ ﺃ ٍ ﺞِ ﻟﺎ ﻋ ٍ ﻞ` ﻣ ﺭ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ﻚ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ` ﻮﹶ ﻠﹶ ﻓ ؟ ﻲِ ﻧ` ﻭﹶ ﺃ ﺭ ` ﻮﹶ ﻟ ﻒ` ﻴﹶ ﻜﹶ ﻓ ﻲِ ﻧ` ﻭ ﺮ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ﻭ ﻲِ ﺑﺍﹶ ﺬ ﻋ
ﹾ ﺜِ ﻣ ﻚ` ﻴ` ﻣ ﺭ ﺎ` ﻣﹶ ﺃ ﻭ ﻚ` ﻨ ﻋ ُ ﷲﺍ ﺎ ﻬﹶ ﻠ ﺴﹶ ﻏ ﹰ ﺎﺑ` ﻮ` ﻧﹸ ﺫ ِ ﺀﺎ ﻤ` ﺴﻟﺍ ِ ﺮﹾ ﻄﹶ ﻗ ﹶ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ ` ﻭﹶ ﺃ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ِ ﻡﺎ` ﻳﹶ ﺃ ﹶ ﻞ
ﹸ ﻂﹸ ﻘ` ﺴ ﺗ ٍ ﺓ ﺮ` ﻌ ﺷ ﱢ ﻞﹸ ﻜِ ﺑ ﻚﹶ ﻟ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ﻚ ﺳﹾ ﺃ ﺭ ﻚﹸ ﻘﹾ ﻠ ﺣ ﺎ` ﻣﹶ ﺃ ﻭ ﻚﹶ ﻟ ` ﺭ` ﻮ` ﺧ` ﺪ ﻣ ` ﻪ` ﻧِ ﺈﹶ ﻓ ﺭﺎ ﻤِ ﺠﹾ ﻟﺍ
` ﻦِ ﻣ ﺖ` ﺟ ﺮ ﺧ ِ ﺖ` ﻴ ﺒﹾ ﻟﺎِ ﺑ ﺖﹾ ﻔﹸ ﻃ ﺍﹶ ﺫِ ﺈﹶ ﻓ ﹰ ﺔ ﻨ ﺴ ﺣ ﺢﻴﺤﺻ ﻚ' ﻣﹸ ﺃ ﻚ` ﺗ ﺪﹶ ﻟ ﻭ ٍ ﻡ` ﻮ ﻴﹶ ﻛ ﻚِ ﺑ` ﻮ` ﻧﹸ ﺫ
ﻊﻣﺎﳉﺍ
“Adapun keluarnya kamu dari rumahnya dengan
tujuan Baitullah, maka setiap langkah yang
dilangkahkan tungganganmu (kendaraan) akan
dihitung sebagai kebaikanmu dan penghapus bagi
kesalahanmu, sedangkan wukufmu di Arafah maka
Allah turun dari langit dunia dan membanggakan
mereka kepada para malaikat seraya berfirman:
“Mereka adalah hamba-hamba-Ku, datang kepada-

|| 94 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
Ku dalam keadaan kumal dan berdebu dari setiap
penjuru dan mereka takut akan azab-Ku padahal
mereka tidak melihat-Ku, apatah lagi jika mereka
melihat-Ku. Seandainya dosa-dosamu sebanyak
butiran pasir, atau sebanyak hari-hari dunia atau
sebanyak tetesan air hujan maka Aku akan
mensucikannya darimu. Sedangkan engkau
melempar jumroh, maka hal itu akan dihitung
sebagai simpananmu. Adapun engkau mencukur
kepala maka setiap helai rambut yang berjatuhan
dihitung sebagai kebaikanmu dan jika engkau
thawaf di Baitullah, maka engkau akan keluar dari
dosa-dosamu bagaikan orang yang baru dilahirkan
ibunya” Shahih Jami’.
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﱠ ﻻِ ﺇ ٌ ﺀﺍ ﺰ ﺟ ` ﻪﹶ ﻟ ﺲ` ﻴﹶ ﻟ ` ﺭ` ﻭ` ﺮ` ﺒ ﻤﹾ ﻟﺍ ' ﺞ ﺤﹾ ﻟﺍ
“Haji yang mambrur tidak ada balasannya kecuali
syurga” Shahih Jami’

|| 95 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
7. AMAL SHALEH PADA HARI SEPULUH
(PERTAMA) BULAN DZULHIJJAH

' ﺐ ﺣﹶ ﺃ ` ﺢِ ﻟﺎ` ﺼﻟﺍ ﹸ ﻞ ﻤ ﻌﹾ ﻟﺍ ٍ ﻡﺎ` ﻳﹶ ﺃ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ ﹶ ﺓ ﺮ` ﺸ ﻋ ﻲِ ﻨ` ﻌ ﻳ ِ ﻡﺎ` ﻳَ ﻷﺍ ِ ﻩِ ﺬ ﻫ ` ﻦِ ﻣ ` ﻦِ ﻬ` ﻴِ ﻓ ِ ﷲﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ
ِ ﺔ` ﺠِ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻱِ ﺫ . ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ِ ﺩﺎ ﻬِ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻻ ﻭ ﺍﻮﹸ ﻟﺎﹶ ﻗ · ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ` ﺩﺎ ﻬِ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻻ ﻭ
ٍ ﺀ` ﻲ ﺸِ ﺑ ﻚِ ﻟﹶ ﺫ ` ﻦِ ﻣ ` ﻊِ ﺟ` ﺮ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟ ` ﻢﹸ ﺛ ِ ﻪِ ﻟﺎ ﻣ ﻭ ِﻪِ ﺴﹾ ﻔ ﻨِ ﺑ ﺝ ﺮ ﺧ ﹲ ﻞ` ﺟ ﺭ ﱠ ﻻِ ﺇ ِ ﷲﺍ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“Tidak ada suatu hari yang amal sholeh didalamnya
lebih dicintai Allah kecuali pada hari-hari ini yaitu
sepuluh hari bulan Dzul Hijjah. Mereka berkata:
“Tidak juga jihad di jalan Allah?”. Beliau bersabda:
“Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang
yang keluar (berjihad) dengan dirinya dan hartanya
dan tidak ada yang kembali darinya satupun”
Bukhori.


|| 96 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
77. UMROH

ﺎ ﻳﺎﹶ ﻄ ﺨﹾ ﻟﺍ ﻭ ِ ﺏ` ﻮ` ﻧﱡ ﺬﻟﺍ ﻦِ ﻣ ﺎ ﻤ` ﻬ ﻨ` ﻴ ﺑ ﺎ ﻤِ ﻟ ﹲ ﺓﺭﺎﱠ ﻔﹶ ﻛ ِ ﺓ ﺮ` ﻤ` ﻌﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻟِ ﺇ ﹸ ﺓ ﺮ` ﻤ` ﻌﹾ ﻟﺍ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain
merupakan kaffarah (penghapus) dosa-dosa dan
kesalahan” Shahih Jami’
ﻲِ ﻌ ﻣ ٍ ﺔ` ﺠ ﺤﹶ ﻛ ﹶ ﻥﺎ ﻀ ﻣ ﺭ ﻲِ ﻓ ﹲ ﺓ ﺮ` ﻤ` ﻋ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Umroh di (bulan) Ramadhan bagaikan
(melaksanakan ibadah) haji bersamaku” Shahih
Jami’
` ﺞ ﺤﹾ ﻟﺍ ﻦ` ﻴ ﺑ ﺍﻮ` ﻌِ ﺑﺎ ﺗ ﻲِ ﻔ` ﻨ` ﻳ ﺎ ﻤﹶ ﻛ ﺏ` ﻮ` ﻧﱡ ﺬﻟﺍ ﻭ ﺮﹾ ﻘﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ ﻲِ ﻔ`ﻨ` ﺗ ﺎ ﻤِ ﻬِ ﻨ` ﻴ ﺑ ﹶ ﺔ ﻌ ﺑﺎ ﺘ` ﻣ ﱠ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ِ ﺓ ﺮ` ﻤ` ﻌﹾ ﻟﺍ ﻭ
ِ ﺪ` ﻳِ ﺪ ﺤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﺚ ﺒ ﺧ ` ﺮ` ﻴِ ﻜﹾ ﻟﺍ
ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ
“Iringilah antara haji dan umroh, karena
melaksanakan keduanya dapat menyingkirkan
kefakiran sebagaimana tempaan api panas
menghilangkan karat pada besi” Silsilah Shahihah

|| 97 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
78. MENGUSAP HAJAR ASWAD DAN
RUKUN YAMANI

ﺎ ﻄ ﺣ ﹶ ﺎﻳﺎﹶ ﻄ ﺨﹾ ﻟﺍ ِ ﻥﺎﱠ ﻄ ﺤ` ﻳ ﻲِ ﻧﺎ ﻤ ﻴﹾ ﻟﺍ ﻦﹾ ﻛ' ﺮﻟﺍ ﻭ ِ ﺩ ﻮ` ﺳَ ﻷﺍ ِ ﺮ` ﺠ ﺤﹾ ﻟﺍ ﺢ` ﺴ ﻣ ﱠ ﻥِ ﺇ
ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani
menghapuskan kesalahan” Shahih Jami’

|| 98 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
79. BERJIHAD DI JALAN ALLAH

ﺎ ﻬ` ﻴِ ﻓ ﺎ ﻣ ﻭ ﺎ ﻴ` ﻧ' ﺪﻟﺍ ﻦِ ﻣ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ﹲ ﺔ ﺣ` ﻭ ﺭ ` ﻭﹶ ﺃ ﹲ ﺓ ﻭ` ﺪ ﻐﹶ ﻟ
ﻞﻴﻠﻐﻟﺍ ﺀﺍﻭﺭﺇ · 282
“Berangkat dipagi atau sore hari (saat berjihad)
dijalan Allah lebih baik nilainya dari dunia dan
seisinya” Irwa’ Al Ghalil 282
ﻞﻴﻠﻐﻟﺍ ﺀﺍﻭﺭﺇ ِ ﺭﺎ` ﻨﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ ﻋ ُ ﷲﺍ ` ﻪ ﻣ` ﺮ ﺣ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ` ﻩﺎ ﻣ ﺪﹶ ﻗ ` ﺕ` ﺮ ﺒﹾ ﻏﺍ ` ﻦ ﻣ
“Siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah,
maka Allah haramkan baginya api neraka” Irwa’ul
Ghalil
ﻦـِ ﻣ ﻦِ ﻣﹶ ﺃ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ﺎﹰ ﻄِ ﺑﺍ ﺮ` ﻣ ﺕﺎ ﻣ ` ﻦ ﻣ ﻭ ٍ ﺮ` ﻫ ﺩ ِ ﻡﺎ ﻴِ ﺻ ` ﻦِ ﻣ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ٍ ﺮ` ﻬ ﺷ ﹸ ﻁﺎ ﺑِ ﺭ
ﺮـ` ﺟﹶ ﺃ ِ ﻪـ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻱ ﺮـ` ﺠ` ﻳ ﻭ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻦِ ﻣ ٍ ﺢ` ﻳِ ﺭ ﻭ ِ ﻪِ ﻗ` ﺯِ ﺮِ ﺑ ِ ﻪ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻯ ﺪﹶ ﻏ ﻭ ِ ﺮ ﺒﹾ ﻛَﻷﺍ ِ ﻉ ﺰﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ
ُ ﷲﺍ ` ﻪﹶ ﺜ ﻌ` ﺒ ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ِ ﻂِ ﺑﺍ ﺮ` ﻤﹾ ﻟﺍ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Berjihad selama sebulan lebih baik dari puasa
selamanya dan siapa yang meninggal saat berjihad
maka Allah lindungi dirinya dari kekalutan yang
paling besar dan dia (di hari kiamat) akan
berangkat membawa rizkinya dan wangi syurga
serta pahalanya tetap dihitung sebagai pahala
orang yang berjihad hingga hari kiamat” Shahih
Jami’
ِ ﺩ ﻮ ﺳَ ﻷﺍ ِ ﺮ ﺠ ﺤﹾ ﻟﺍ ِ ﺪ` ﻨِ ﻋ ِ ﺭ` ﺪﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ِ ﺔﹶ ﻠ` ﻴﹶ ﻟ ِ ﻡﺎ ﻴِ ﻗ ` ﻦِ ﻣ ` ﺮ` ﻴ ﺧ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ٍ ﺔ ﻋﺎ ﺳ ` ﻒِ ﻗ` ﻮ ﻣ
“Sesaat berada dalam (jihad) di jalan Allah, hal itu
lebih baik dari melakukan shalat malam pada
Lailatul Qadar di hadapan Hajar Aswad”

|| 99 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
80. INFAQ DI JALAN ALLAH

ٍ ﻒ` ﻌِ ﺿ ِ ﺔﹶ ﺋﺎِ ﻤ ﻌ` ﺒ ﺳ ` ﻪﹶ ﻟ ` ﺖ ﺒِ ﺘﹸ ﻛ ِ ﷲﺍ ِ ﻞ` ﻴِ ﺒ ﺳ ﻲِ ﻓ ﹰ ﺔﹶ ﻘﹶ ﻔ ﻧ ﻖﹶ ﻔ` ﻧﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﻢﻠﺴﻣ
“Siapa yang berinfaq di jalan Allah maka dicatat
baginya tujuh ratus kali lipat” Muslim
ﺍ ﺰﹶ ﻏ ` ﺪﹶ ﻘﹶ ﻓ ِ ﻪِ ﻠ` ﻫﹶ ﺃ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻳِ ﺯﺎﹶ ﻏ ﻒﹶ ﻠ ﺧ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﺍ ﺰﹶ ﻏ ` ﺪﹶ ﻘﹶ ﻓ ﹰ ﺎﻳِ ﺯﺎﹶ ﻏ ﺰ` ﻬ ﺟ ` ﻦ ﻣ
ﻢﻠﺴﻣ
“Siapa yang menyediakan (segala keperluan) bagi
seorang yang berperang maka dia (dianggap) telah
berjihad dan siapa yang memberikan jalan bagi
keluarganya untuk berperang maka dia telah
berperang” Muslim

|| 100 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
81. JUJUR DAN AMANAH DALAM
PERDAGANGAN DAN PERLAKUAN YANG
BAIK

ﻬ' ﺸﻟﺍ ﻭ ﻦ` ﻴِ ﻘ` ﻳ` ﺪ` ﺼﻟﺍ ﻭ ﻦ` ﻴ` ﻴِ ﺒ` ﻨﻟﺍ ﻊ ﻣ ` ﻦ` ﻴِ ﻣَﻷﺍ ` ﻕ` ﻭ` ﺪ` ﺼﻟﺍ ` ﺮِ ﺟﺎ` ﺘﻟﺍ ُ ﺀﺍ ﺪ ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Pedagang yang jujur dan terpercaya (nanti di hari
kiamat akan dikumpulkan) bersama para nabi dan
orang-orang yang benar serta para syuhada”
Shahih Turmuzi
ِ ﺭ` ﻮ` ﺑ ﺎ` ﻨ` ﻴ ﺑ ﻭ ﺎﹶ ﻗ ﺪ ﺻ ﹾ ﻥِ ﺈﹶ ﻓ ﺎﹶ ﻗ` ﺮﹶ ﻔ ﺘ ﻳ ` ﻢﹶ ﻟﺎ ﻣ ِ ﺭﺎ ﻴِ ﺨﹾ ﻟﺎِ ﺑ ِ ﻥﺎ ﻌ` ﻴ ﺒﹾ ﻟﺍ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻭ ﺎ ﻤِ ﻬِ ﻌ` ﻴ ﺑ ﻲِ ﻓ ﺎ ﻤ` ﻬﹶ ﻟ ﻙ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﺎ ﻤِ ﻬِ ﻌ` ﻴ ﺑ ﹸ ﺔﹶ ﻛ ﺮ ﺑ ` ﺖﹶ ﻘِ ﺤ` ﻣ ﺎ ﻤ ﺘﹶ ﻛ ﻭ ﺎ ﺑِ ﺬﹶ ﻛ
“Penjual dan pembeli masih berada dalam keadan
khiyar (boleh memilih antara jadi atau tidak)
selama keduanya belum berpisah, jika keduanya
jujur dan menjelaskan (hal yang sebenarnya) maka
keduanya diberkahi dalam jual belinya tersebut,
dan jika keduanya berbohong dan
menyembunyikan (hal yang sebenarnya) maka
dihapuslah keberkahan jual belinya keduanya”
Bukhori
ﻭ ﹰ ﺎﻌِ ﺋﺎ ﺑ ﹰ ﻼ` ﻬ ﺳ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﹶ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹰ ﻼ` ﺟ ﺭ ُ ﷲﺍ ﹶ ﻞ ﺧ`ﺩﹶ ﺃ ﻲﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ﺢﻴﺤﺻ ﺎ ﻳِ ﺮ ﺘ` ﺸ` ﻣ
“Allah ta’ala memasukkan kedalam syurga
seseorang yang mudah dalam menjual dan
membeli” Shahih An Nasa’i

|| 101 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
82. MENJENGUK ORANG SAKIT

ﻻِ ﺇ ﺎ' ﻴِ ﺴ` ﻤ` ﻣ ﺎ ﻀ` ﻳِ ﺮ ﻣ ` ﺩ` ﻮ` ﻌ ﻳ ٍ ﻞ` ﺟ ﺭ ` ﻦِ ﻣ ﺎ ﻣ ٍ ﻚﹶ ﻠ ﻣ ﻒﹾ ﻟﹶ ﺃ ﹶ ﻥ` ﻮ` ﻌ` ﺒ ﺳ ` ﻪ ﻌ ﻣ ﺝ ﺮ ﺧ ﱠ
` ﺴ ﻳ ٍ ﻚﹶ ﻠ ﻣ ﻒﹾ ﻟﹶ ﺃ ﹶ ﻥ` ﻮ` ﻌ` ﺒ ﺳ ` ﻪ ﻌ ﻣ ﺝ ﺮ ﺧ ` ﺢِ ﺒ` ﺼ` ﻣ ` ﻩﺎ ﺗﹶ ﺃ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﺢِ ﺒ` ﺼ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮِ ﻔ` ﻐ ﺘ
ﻲِ ﺴ` ﻤ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ` ﻪﹶ ﻟ ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺮِ ﻔ` ﻐ ﺘ` ﺴ ﻳ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Seseorang yang pada sore hari menjenguk orang
sakit, maka saat keluar diringi oleh tujuh puluh
ribu malaikat yang memohon ampunan untuknya
hingga pagi hari dan siapa yang menjenguknya
pada pagi hari maka saat dia keluar diringi tujuh
puluh ribu malaikat yang memohon ampunan
untuknya hingga sore hari”
Shahih Jami’
|| 102 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
83. MENSHALATKAN MAYIT DAN
MENGANTAR JENAZAH

` ﻪﹶ ﻠﹶ ﻓ ` ﻦﹶ ﻓ` ﺪ` ﺗ ﻰ` ﺘ ﺣ ﺎ ﻫ ﺪِ ﻬ ﺷ ` ﻦ ﻣ ﻭ ﹲ ﻁﺍ ﺮ` ﻴِ ﻗ `ﻪﹶ ﻠﹶ ﻓ ﺎ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﻲﱠ ﻠ ﺼ` ﻳ ﻰ` ﺘ ﺣ ﹶ ﺓ ﺯﺎ ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﺪِ ﻬ ﺷ `ﻦ ﻣ
ِ ﻥﺎﹶ ﻃﺍ ﺮ` ﻴِ ﻗ , . ﹶ ﻞ` ﻴِ ﻗ · ؟ ِ ﻥﺎﹶ ﻃﺍ ﺮ` ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻣ ﻭ , ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ · ِ ﻦ` ﻴ ﻤ` ﻴِ ﻈ ﻌﹾ ﻟﺍ ِ ﻦ` ﻴﹶ ﻠ ﺒ ﺠﹾ ﻟﺍ ﹸ ﻞﹾ ﺜِ ﻣ '
ﻢﻠﺴﻣ
“Siapa yang menghadiri jenazah hingga dishalatkan
maka baginya satu qirath dan siapa yang
menyaksikannya hingga dimakamkan maka
baginya dua qirath (dikatakan: Apakah yang
dimaksud dua qirath ?) beliau bersabda: “Bagaikan
dua gunung yang besar” Muslim

|| 103 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
84. MEMANDIKAN MAYIT DAN
MENGKAFANI

ﻦِ ﻣ ُ ﷲﺍ ` ﻩﺎ ﺴﹶ ﻛ ` ﻪ ﻨﹶ ﻔﹶ ﻛ ` ﻦ ﻣ ﻭ ِ ﺏ` ﻮ` ﻧﱡ ﺬﻟﺍ ﻦِ ﻣ ُﷲﺍ ` ﻩ ﺮ ﺘ ﺳ ` ﻩ ﺮ ﺘ ﺴﹶ ﻓ ﹰ ﺎﺘ` ﻴ ﻣ ﹶ ﻞ ﺴﹶ ﻏ ` ﻦ ﻣ
ِ ﺱ` ﺪ` ﻨ' ﺴﻟﺍ ﻊﻣﺎﳉﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Siapa yang memandikan orang mati kemudian dia
menutupinya maka Allah akan menutupkan dosa-
dosanya, dan siapa yang mengkafaninya maka
Allah akan mengenakannya (pakaian) dari Sundus”
Shahih Jami’


|| 104 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
85. BERHARAP PAHALA ATAS
DATANGNYA MUSIBAH

ﱠ ﻞ ﺟ ﻭ ` ﺰ ﻋ ُ ﷲﺍ ﹸ ﻝ` ﻮﹸ ﻘ ﻳ · ﻰﹶ ﻟ` ﻭُ ﻷﹾ ﺍ ِ ﺔ ﻣ` ﺪ` ﺼﻟﺍ ﺪ` ﻨِ ﻋ ﺖ` ﺒ ﺴ ﺘ` ﺣﺍ ﻭ ﺕ` ﺮ ﺒ ﺻ ﹾ ﻥِ ﺇ ﻡ ﺩﺁ ` ﻦ` ﺑﺍ
ﹶ ﻥ` ﻭ` ﺩ ﹰ ﺎﺑﺍ ﻮﹶ ﺛ ﻚﹶ ﻟ ﺽ` ﺭﹶ ﺃ ` ﻢﹶ ﻟ ِ ﺔ` ﻨ ﺠﹾ ﻟﺍ ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“Allah ta’ala berfirman: Anak Adam… jika engkau
sabar dan mengharapa pahala saat pertama kali
datang musibah maka tidak ada balasan yang aku
ridhoi kecuali syurga” Sahih Ibnu Majah.


|| 105 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
8. SHADAQAH UNTUK YANG SUDAH
MENINGGAL DAN KEUTAMAAN
MEMBERIKAN AIR

ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ` ﻪ` ﻧﹶ ﺃ ` ﻪ` ﻨ ﻋ ُ ﷲﺍ ﻲِ ﺿ ﺭ ﹶ ﺓ ﺩﺎ ﺒ` ﻋ ِ ﻦ` ﺑ ﺪ` ﻌﺳ ` ﻦ ﻋ · ` ﺖ ﺗﺎ ﻣ ٍ ﺪ` ﻌ ﺳ ` ﻡﹸ ﺃ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝ` ﻮ` ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟ ﹸ ﻞ ﻀﹾ ﻓﹶ ﺃ ِ ﺔﹶ ﻗ ﺪ` ﺼﻟﺍ ' ﻱﹶ ﺄﹶ ﻓ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ُ ﺀﺎ ﻤﹾ ﻟﺍ · ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻭ ﹰ ﺍﺮﹾ ﺌِ ﺑ ﺮﹶ ﻔ ﺤﹶ ﻓ · ﺪ` ﻌ ﺳ ` ﻡُ ﻷِ ِ ﻩِ ﺬ ﻫ
ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺤﺻ
“ Dari Saad bin ‘Ubadah radiallahuanhu,
sesungguhnya dia berkata: Yaa Rasulullah
sesungguhnya Ummu Sa’ad telah meninggal,
shadaqah apakah yang paling utama ?”, beliau
bersabda: “ Air “, maka dia menggali sumur lalu
berkata: “ Ini (pahalanya) untuk Ummu Sa’ad ”.
Shahih Ibnu Majah.
|| 106 dari 107 ||
Copyleft 2007 – 1428 @ Maktabah Ummu Salma al-Atsari
87. DOA DARI KEJAUHAN

ﹲ ﻞﱠ ﻛ ﻮ` ﻣ ` ﻚﹶ ﻠ ﻣ ِ ﻪِ ﺳﹾ ﺃ ﺭ ﺪ` ﻨِ ﻋ ﹲ ﺔ ﺑﺎ ﺠ ﺘ` ﺴ` ﻣ ِ ﺐ` ﻴ ﻐﹾ ﻟﺍ ِ ﺮ` ﻬﹶ ﻈِ ﺑ ِ ﻪ` ﻴِ ﺧَ ﻷِِ ﻢِ ﻠ` ﺴ` ﻤﹾ ﻟﺍ ِ ﺀ` ﺮ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹸ ﺓ ﻮ` ﻋ ﺩ
ﻞﹾ ﺜِ ﻤِ ﺑ ﻚﹶ ﻟ ﻭ ﻦ` ﻴِ ﻣﺁ ِ ﻪِ ﺑ ﹸ ﻞﱠ ﻛ ﻮ` ﻤﹾ ﻟﺍ ` ﻚﹶ ﻠ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ٍ ﺮ` ﻴ ﺨِ ﺑ ِ ﻪ` ﻴِ ﺧَ ﻷِﺎ ﻋ ﺩ ﺎ ﻤﱠ ﻠﹸ ﻛ ﻢﻠﺴﻣ
“ Doa seorang muslim untuk saudaranya di
kejauhan mustajab, dikepalanya terdapat malaikat
yang di tugaskan, setiap kali dia berdoa untuk
saudaranya berupa kebaikan, maka malaikat yang
ditugaskan tersebut berkata: “Amiin, dan
engkaupun mendapatkan hal serupa “
Muslim


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful