1 ianuarie Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare Condacul 1: Pe tine trîmbiţa cea cu dumnezeiască glăsuire şi cerească albină

, care din florile învăţăturilor ai adunat mierea cea făcătoare de viaţă a dogmelor Treimii şi o ai lăsat Bisericii lui Hristos bogăţie neîmpuţinată, din care gustăm noi toţi, cu dulce cîntare te lăudăm, cîntînd ţie: Bucurăte, mare ierarhe Vasile! Icosul 1: Cel ce prin curăţia vieţii tale cea asemenea cu îngerii te-ai ridicat la dumnezeieştile înălţimi şi, străbătînd printre cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care le-ai lăsat Bisericii comoară nejefuită, Sfinte Vasile, primeşte de la noi nevrednicii laudele acestea: Bucură-te, lauda cea strălucită a arhiereilor; Bucură-te, dumnezeiescule învăţător al dogmelor; Bucură-te, următorul apostolilor cel credincios; Bucură-te, stîlpul Bisericii cel prealuminos; Bucură-te, al treimii apărătorule; Bucură-te, de cele cereşti arătătorule; Bucură-te, ocîrmuitorul corăbiei celei duhovniceşti; Bucură-te, îndreptătorul vredniciei arhiereşti; Bucură-te, luminătorul ceresc al preoţiei; Bucură-te, povăţuitorul preaînţelept al pustniciei; Bucură-te, deşteptătorul păcătoşilor către pocăinţă; Bucură-te, mîngîietorul celor ce adorm întru dreapta credinţă; Bucură-te, mare ierarhe Vasile! Condacul al 2-lea: Al Păstorului păstorilor de aproape slugă făcîndu-te, Sfinte Vasile, ai îmbogăţit Biserica cu înţeleptele tale învăţături; pentru care cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea: Ai fost, preasfinte părinte, totdeauna la înălţimile vredniciei arhiereşti şi întru adîncul smereniei; pentru care noi minunîndu-ne cîntăm ţie: Bucură-te, cel ce te veseleşti în Biserica biruitoare; Bucură-te, cel ce de la Împăratul Hristos primeşti binecuvîntare; Bucură-te, turn preaînalt al privirilor cereşti; Bucură-te, înţeleptul tîlcuitor al celor teologiceşti; Bucură-te, magistrul ştiinţelor frumoase; Bucură-te, că ţi-ai ales pe cele nemincinoase; Bucură-te, cu serafimii liturghisitorule; Bucură-te, cu heruvimii de Dumnezeu văzătorule; Bucură-te, prietenul apostolilor; Bucură-te, întîistătătorul arhiereilor;

Bucură-te, cu mucenicii împreună-şezătorule; Bucură-te, cu proorocii bine-vorbitorule; Bucură-te, mare ierarhe Vasile! Condacul al 3-lea: Pusu-te-a pe tine, Sfinte Vasile, Dumnezeu-Cuvîntul, tărie bună Bisericii sale, cel ce cu tunetul cuvintelor tale amuţeşti gurile ereticilor; iar noi credincioşii, bucurîndu-ne, cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea: Împotrivindu-te, părinte, lui Iulian prea păgînul împărat şi mărturisind Dumnezeirea lui Hristos, ai ruşinat păgînătatea lui, făcîndu-te mucenic de bunăvoie; pentru care auzi de la noi: Bucură-te, sabie ascuţită cu focul Duhului; Bucură-te, mărturisitor fără de frică al adevărului; Bucură-te, propovăduire puternică a Treimii; Bucură-te, luptător tare împotriva nedumnezeirii; Bucură-te, predicator mare al Dumnezeirii; Bucură-te, gură adînc-grăitoare a Treimii; Bucură-te, către Sfînta Treime al credincioşilor mijlocitor; Bucură-te, al Bisericii a toată lumea luminător; Bucură-te, că pe cei zgîrciţi, spre îndurare i-ai plecat; Bucură-te, cel ce pe popor de foame l-ai scăpat; Bucură-te, al iubirii de argint săgetătorule; Bucură-te, la milostenie îndemnătorule. Bucură-te, mare ierarhe Vasile! Condacul al 4-lea: Văzut-ai, mare ierarhe Vasile, pe Născătoarea de Dumnezeu înconjurată de cetele îngereşti şi poruncind mucenicului Mercurie să nimicească pe păgînul Iulian, vrăjmaşul Fiului său; iar după ce te-ai încredinţat că ai fost ascultat, îndată ai cîntat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea: Pe Valent cel orbit cu eresul lui Arie, care tulbura Biserica lui Hristos, cu multă bărbăţie l-ai mustrat, preaînţelepte părinte; pentru care te lăudăm pe tine zicînd: Bucură-te, ochiul Bisericii cel pătrunzător; Bucură-te, de pleava clevetirilor vînturător; Bucură-te, al viei lui Hristos înţelept lucrătorule; Bucură-te, al tainelor mare învăţătorule; Bucură-te, munte aspru al pocăinţei; Bucură-te, cetate nejefuită a credinţei; Bucură-te, privighetoarea Bisericii cea dulce glăsuire; Bucură-te, vulturul teologiei, cel cu înaltă suire; Bucură-te, al preoţiei povăţuitorule; Bucură-te, al dascălilor învăţătorule;

Bucură-te, mare învăţător al fecioriei; Bucură-te, grădina cea împodobită a curăţiei; Bucură-te, mare ierarhe Vasile! Condacul al 5-lea: Venit-a la tine, Sfinte Ierarhe Vasile, femeia ce fusese nedreptăţită de eparhul cetăţii, cerînd de la tine a-i face mijlocire; iar tu, înfricoşîndu-l cu judecata lui Dumnezeu, l-ai plecat ai face dreptate; de care ea, bucurîndu-se, ţi-a adus mulţumire, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea: Următor făcîndu-te Mîntuitorului, preaînţelepte părinte, te-ai arătat mare apărător celor nedreptăţiţi; pentru care zicem: Bucură-te, apărătorul văduvelor; Bucură-te, părintele săracilor; Bucură-te, sprijinitorul celor nedreptăţiţi; Bucură-te, bogăţia celor lipsiţi; Bucură-te, cel ce pe împăraţii cei fără de lege i-ai mustrat; Bucură-te, că pe eparhul spre milă l-ai plecat; Bucură-te, cel ce cunună mucenicească ai dorit; Bucură-te, că mărturisitor a fi te-ai învrednicit; Bucură-te, cel ce bogăţie pierzătoare n-ai adunat; Bucură-te, că întru sărăcie lui Hristos ai urmat; Bucură-te, asemenea lui Ilie rîvnitor; Bucură-te, ca Isaia mare glăsuitor; Bucură-te, mare ierarhe Vasile! Condacul al 6-lea: Primit-ai, mare arhipăstrătorule Vasile, putere de la Dumnezeu asupra diavolului, încît l-ai silit a trimite prin văzduh tînărului prin care se vîndu-se; de care minune spăimîntîndu-ne, cîntăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a preamărit pe tine, cîntare: Aliluia! Icosul al 6-lea: Se îngrozesc mulţimile diavolilor numai auzind de numirea ta, părinte al părinţilor Vasile; iar noi credincioşii cîntînd, aducem ţie laudele acestea: Bucură-te, fulger care arzi pe duhurile satanei celei spurcate; Bucură-te, tunetul care risipeşti sfaturile cele necurate; Bucură-te, cel ce cu armele duhului te-ai îmbrăcat; Bucură-te, că prin acelea pe puterile cele potrivnice le-ai sfărîmat; Bucură-te, cel ce pe fiul împăratului l-ai vindecat; Bucură-te, că pe mulţi din adîncul păcatului ai ridicat; Bucură-te, că pe cel lepros l-ai tămăduit; Bucură-te, că pe cei cu fapte bune prin Duhul i-ai cunoscut; Bucură-te, îngerul cel pămîntesc; Bucură-te, omul cel ceresc;

al teologului Grigorie prietene iubite. porumbul Domnului cel cu aripi aurite. a cîntat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea: Avut-ai. celor credincioşi către aceea povăţuitor. Bucură-te. De care minunîndu-se. şi îndrăzneala ta către Hristos o ai dovedit şi după moarte. rîu de apele vieţii revărsător. Bucură-te. cuviosul Efrem în pustie vedea un stîlp de foc care se înălţa la cer şi a auzit glas zicînd: "În acest fel este Vasile". Bucură-te. că de înţelepciunea ta s-au mirat împăraţii. mare ierarhe Vasile! Condacul al 8-lea: Precum cînd erai în viaţa aceasta aduceai jertfa cea fără de sînge pentru păcatele poporului. pentru care auzi-ne pe noi care zicem ţie: Bucură-te. sare tainică a învăţăturii. Bucură-te. cu numele împărăţiei numite. sfeşnicul luminii celei neînserate.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pentru care cîntăm ţie: Bucură-te. Bucură-te. mare ierarhe Vasile! Condacul al 7-lea: Descoperindu-i Dumnezeu viaţa ta cea plină de sfinţire. cerb la izvorul nemuririi alergător. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. . Bucură-te. prealăudate ierarhe. că de frumoasa ta grăire au amuţit ereticii. paharul tainelor celor cereşti. cu amîndoi a lor pecetluire. Bucură-te. făclia cuvîntătorilor de Dumnezeu cea cu cerească strălucire. Bucură-te. muză de credinţă învăţătoare. inima ta din pruncie locaş curat Sfîntului Duh. înţelepciunea Bisericii trebuitoare. Bucură-te. crinul arhiereilor cel cu dumnezeiască mirosire. Bucură-te. părinte Vasile. Bucură-te. diamantul credinţei cel nezdrobit. care te lăudăm pe tine cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea: Stîlp luminător ai fost pe pămînt Bisericii lui Hristos. apărătorul dogmelor cel nebiruit. luminat povăţuitor al mîntuirii. Bucură-te. fîntîna scripturilor celor de Dumnezeu insuflate. al Bisericii mare părinte. Vasile. cu Gură de Aur întru Dumnezeu unire. stînd lîngă scaunul Dumnezeirii. prin care te-ai făcut mare între aleşii lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. preasfinte părinte. oglinda descoperirilor celor dumnezeieşti. crin ca de mireasă împodobitor. aşa acum. Bucură-te. înalţă ca o jertfă rugăciunile tale cele bine-primite pentru noi. Bucură-te. Bucură-te.

zicînd: Bucură-te. să cîntăm împreună cu tine lui Dumnezeu cîntare: Aliluia! Icosul al 9-lea: Împodobit-ai. că vestirea ta la margini a străbătut. că "filosofia cea adevărată este gîndirea la moarte". prealuminate părinte. albina raiului cea de viaţă adunătoare. cel ce turma la verdeaţa Scripturilor o ai păscut. pentru care cu laude ca şi cu nişte flori te încununează pe tine. rouă cerească de arşiţa păcatelor răcoritoare. grădina Scripturilor cea veselitoare. dă-ne deci nouă cu rugăciunile tale cele bine-primite la Dumnezeu să trecem fără primejdie prin porţile morţii şi. Bucură-te. cel ce întru împodobirea Bisericii pe mulţi ai întrecut. scaunul arhieriei cu înţelepciunea ta preaînaltă şi cu dumnezeiasca sfinţenie. Bucură-te. Bucură-te. de neghinele eresurilor tăietoare. că a trece prin aceasta pe noul Israel îl povăţuieşti. noule David de la turmele pustnicilor chemat. seceră apostolească. Bucură-te. podoaba cea luminoasă a preoţiei. mare ierarhe Vasile! Condacul al 10-lea: Venit-a la tine. zid nebiruit ridicat prin înţelepciunea Lui la înălţime. părinte. Bucură-te. că teologului Ioan ai urmat. . Bucură-te. vioara Duhului cea dulce răsunătoare. Pentru aceea noi. Bucură-te. mare ierarhe Vasile! Condacul al 9-lea: Zis-ai preaînţelepte părinte. Bucură-te. Bucură-te. ostaşul cel ager al armelor celor duhovniceşti. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. că prin uşa oilor în staul ai intrat. cel ce în norul privirilor ai intrat. Bucură-te. Bucură-te. femeia cea păcătoasă şi dîndu-ţi hîrtia cea pecetluită în care erau scrise păcatele sale. ajungînd la viaţa cea fericită. minunîndu-ne de îndrăzneala ta cea mare către Dumnezeu. Bucură-te. cîntăm: Aliluia! Icosul al 10-lea: Te-ai arătat lui Hristos. Bucură-te. piatra cea scumpă a arhieriei. ai făcut prin minune a se şterge păcatele ei. slujitorule cu puterile cele cereşti. Bucură-te. fagure de miere din izvorul cel începător. muză de cele cereşti cîntătoare. că a păstoriei icoană vie te-ai văzut. Bucură-te. tu degrab. preaminunate. Bucură-te. pe care se ruşina a le mărturisi. pentru care aducem ţie laudele acestea: Bucură-te. alergînd la rugăciune către Dumnezeu. Bucură-te. stîlpul credinţei cel de viaţă purtător. al doilea Moise care marea eresurilor despărţeşti.

Bucură-te. ai făcut a se despărţi prin perdele altarul de adunarea credincioşilor. Bucură-te. Bucură-te. că acum te desfătezi în cîntări dumnezeieşti. Bucură-te. înfruntînd neluarea aminte a diaconului. că vezi pe Acela pe care L-ai dorit. Bucură-te. cel ce comoara cea din Evanghelie ai aflat. bine-plăcutule al lui Dumnezeu Vasile. de care minunîndu-ne cîntăm lui Dumnezeu Celui minunat întru sfinţii Săi: Aliluia! Icosul al 11-lea: Minune mare s-a văzut la trecerea ta din viaţa aceasta. primind micile noastre laude. spic ceresc cel cu însutită rodire. că pe aceasta prin ostenelile arhiereşti o ai scăpat. Bucură-te. cela ce haina cea de nuntă prin înfrînare ţi-ai împodobit. cu smerenie lăudîndu-te. cel ce însetezi de a noastră mîntuire. Bucură-te. Bucură-te. mare ierarhe Vasile! Condacul al 11-lea: Avut-ai. înger iubit al puterilor îngereşti. semn minunat văzut de venirea Sfîntului Duh. Bucură-te. al altarului diamant nepreţuit. pe care o ai lăsat Bisericii podoabă de mare cuviinţă. Dumnezeu a primit a-ţi prelungi viaţa. dă-ne ajutor cu rugăciunile tale. că acum auzi cîntările ce nu se pot grăi cu limbi omeneşti. Bucură-te. ai botezat pe evreul Ioasaf cu toată casa lui. ca. zicînd: Bucură-te. cel întîi în treimea arhiereilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. . Bucură-te. pentru care. mîntuindu-ne. că după a ta cerere. ajutătorul grabnic celor ce te cheamă cu credinţă. pentru care te lăudăm. cerbul cel sprinten al munţilor cereşti. în sfinţirea dumnezeieştilor Taine. că ţi s-a încredinţat ca evreul să dobîndească credinţa. vrednicule de laude părinte. să ne învrednicim a cînta împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea: Arătîndu-ţi-Se Însuşi Mîntuitorul cu Sfinţii Apostoli. Bucură-te. Sfinte Părinte Vasile.Bucură-te. al păstorului fluier aurit. cunoscătorul dogmelor şi al canoanelor. Pentru aceasta. Bucură-te. caută cu milostivire din înălţimea munţilor cereşti spre noi care luptăm cu multe necazuri în marea acestei vieţi şi. Bucură-te. zicem ţie: Bucură-te. hrănitorul celor săraci de cunoştinţă. că împodobeşti ceata păstorilor. căci sculîndu-te de pe patul morţii. luminătorul păstorilor şi al soboarelor. mare ierarhe Vasile! Condacul al 12-lea: Prealuminate ierarhe Vasile. te-a învăţat lucrarea dumnezeieştii Liturghii. Bucură-te. Bucură-te.

văpaia Duhului de eretici mistuitoare. al treimii apărătorule. stîlpul Bisericii cel prealuminos. Bucură-te. Bucură-te. de cele cereşti arătătorule. smirna cea cu dumnezeiască mireasmă a Liturghiei. primind puţina noastră cîntare. Bucură-te. precum Mîntuitorul banii văduvei. ca Pavel Bisericii luminător. mare ierarhe Vasile! Şi se face otpustul . cu dulce cîntare te lăudăm. dumnezeiescule învăţător al dogmelor. soleşte pentru noi trecere fără primejdii în ceasul morţii. Bucură-te. din care gustăm noi toţi. ca Petru de cerească împărăţie descuietor. ca învrednicindu-ne a intra în cămara dumnezeieştii Împărăţii. cîntînd ţie: Bucurăte. străbătînd printre cetele heruvimilor. ai descoperit dogmele Treimii. povăţuitorul preaînţelept al pustniciei. Bucură-te. mare ierarhe Vasile! Condacul al 13-lea: O. Sfinte Ierarhe Vasile. pe care le-ai lăsat Bisericii comoară nejefuită. luminătorul ceresc al preoţiei. Bucură-te. primeşte de la noi nevrednicii laudele acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. următorul apostolilor cel credincios. Bucură-te. ocîrmuitorul corăbiei celei duhovniceşti. Bucură-te. Sfinte Vasile. mîngîietorul celor ce adorm întru dreapta credinţă. a celor leneşi trîmbiţă deşteptătoare. care din florile învăţăturilor ai adunat mierea cea făcătoare de viaţă a dogmelor Treimii şi o ai lăsat Bisericii lui Hristos bogăţie neîmpuţinată. Bucură-te. preaminunate părinte al părinţilor. lauda cea strălucită a arhiereilor. deşteptătorul păcătoşilor către pocăinţă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. a Bisericii făclie luminătoare. să cîntăm cu tine împreună cîntare lui Dumnezeu: Aliluia! ( de 3 ori ) Apoi se zice iarăşi Icosul întîi Cel ce prin curăţia vieţii tale cea asemenea cu îngerii te-ai ridicat la dumnezeieştile înălţimi şi. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. vrednicia cea îngerească a preoţiei. mare ierarhe Vasile! Condacul 1: Pe tine trîmbiţa cea cu dumnezeiască glăsuire şi cerească albină. gura Cuvîntului din cer tunătoare. îndreptătorul vredniciei arhiereşti. Bucură-te.

cel ce ai moştenit virtuţile maicii tale. Sfinte al lui Dumnezeu. grabnic ajutătorule şi rugătorule al nostru. ajutorarea preaminunată a trăitorilor în lume. Bucură-te. al părinţilor celor cucernici odraslă preaslăvită. Hristos. mărirea cea preaslăvită a drepţilor. te-a binecuvântat pe calea cea îngustă a călugăriei cu a sa Sfântă cruce pe care tu ai purtat-o la piept până la sfârşitul vieţii. Pentru aceasta primeşte de la noi laudele acestea: Bucură-te. ca pe un dar desăvârşit lui Dumnezeu aducându-te. slava şi apărarea ţării Ruseşti. cu evlavie şi cu bucurie ţie cântăm acestea: Bucură-te. căruia toţi cu umilinţă să-I cântăm: Aliluia! Icosul al 2-lea: Cuget ceresc ţi s-a dăruit ţie. împodobirea Sfântă a pământului Tambovului. Bucură-te. mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 2-lea: Văzând maica ta preacuvioasă. Iar noi văzând nevoinţele tale cele prealăudate. mare făcător de minuni din Sarov! Icosul 1: Creatorul îngerilor te-a ales pe tine de la început ca să preaslăveşti prin viaţa ta cea minunată Numele Sfintei Treimi. Tu dar. ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. viaţa ta a strălucit. cel ce ai învăţat de la dânsa evlavia şi rugăciunea. mângâierea cea lină a mâhniţilor. ca o rază prealuminată a veşnicului soare al dreptăţii. căci te-ai arătat cu adevărat înger pe pământ şi serafim în trup şi. Bucură-te. căci din tinereţile tale.2 ianuarie Acatistul Sfântului Serafim de Sarov. cântare de laudă iţi aducem ţie. lauda preaiubită a monahilor. Dumnezeul nostru. Părinte Serafime. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Părinte Serafime. ai lăsat casa părintească pentru împărăţia lui Dumnezeu şi adevărul ei. al oraşului Kursk. Bucură-te. din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi. cei care strigăm către tine: Bucură-te. fiu de Dumnezeu ales. mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit pe tine. necontenit năzuind la cele cereşti. dreptarul credinţei şi al evlaviei. cu crucea ai fost binecuvântat. Bucură-te. Bucură-te. a cunoscut voia Domnului cea Sfântă pentru tine şi. dragostea ta cea fierbinte către viaţa călugărească. preacuvioase Părinte Serafime. chipul blândeţei şi al smereniei. că de la maica ta la lupte duhovniceşti. Bucură-te. mare făcător de minuni Condacul 1: Făcatorule de minuni şi preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos. . preacuvioase Părinte Serafime. arătându-ţi dragostea ta cea mare către Cel ce s-a răstignit pentru noi.

mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 4-lea: Viforul năpastelor celor rele potolindu-l. cel ce cu totul jertfă lui Dumnezeu te-ai adus. Bucură-te. Bucură-te. cel ce patria cerească cu ardoare o ai dorit. prin rugăciune. ai sfârşit viaţa ta cea plăcută lui Dumnezeu. mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 3-lea: Din tinereţile tale puterea celui Preaînalt cu adevărat te-a acoperit. cel ce mintea şi inima ta. nevătămat păzindu-te pe tine Domnul. Bucură-te. Bucură-te. bun şi credincios slujitor al Cerescului Stăpân. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. prin harul dumnezeiesc urcând din putere în putere. al tăcerii şi al privegherii de multe nopţi şi astfel. Bucură-te. că până la moarte această binecuvântare cu sfinţenie o ai păstrat. Bucură-te. că pe Hristos din toată inima L-ai iubit. te-ai mutat în locaşurile de sus unde cu îngerii îi cânţi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea: Auzind şi văzând viaţa ta cea Sfântă. cel ce ai fost desăvârşit ascultător. Iar noi cu credinţă şi cu dragoste te lăudăm. Bucură-te. căci jugul cel bun al lui Hristos asupra ta l-ai luat. lua învăţătură din cuvintele şi din faptele tale slăvind pe Domnul cel ce este minunat întru Sfinţii Săi. cel ce înălţimea nepătimirii ai ajuns. cu umilinţă îţi cântăm: Bucură-te. ai mers la Sfânta cetate a Kievului pentru a te închina Cuvioşilor de la Pecerska. cel ce frumuseţile lumii acesteia de nimic le-ai socotit. stâlpul cel neclintit al Ortodoxiei. Iar noi minunându-ne de o aşa purtare de grija a lui Dumnezeu pentru tine. venind. Bucură-te. acolo sălăşluindu-te. cel cu bună biruinţă. Bucură-te. iar atunci când de boală cumplit pătimeai. căci cu credinţă venind de departe ai sărutat acel Sfânt loc şi. cântându-ţi aşa: Bucură-te. cel ce de lumeasca deşertăciune te-ai lepădat. căzând din înălţimea bisericii. . preacuvioase Părinte Serafime. primind din gura Cuviosului Dositei porunca să-ţi îndreptezi calea ta în Pustia Sarovului. preacuvioase Părinte. preacuvioase Părinte Serafime. de la fapte către contemplarea lui Dumnezeu. preacuvioase Părinte Serafime. tu. păzitorul cel adevărat de poruncile dumnezeieşti. că din dragoste către Domnul casa părintească o ai lăsat.Bucură-te. obştea toată s-a mirat de tine şi. preacuvioase. ai străbătut toată calea cea îngustă şi îndurerată a nevoinţei călugăreşti purtând jugul vieţii pustniceşti al zăvorârii. Bucură-te. însăşi Stapâna lumii s-a arătat aducându-ţi vindecare din ceruri căci din pruncie drept ai slujit lui Dumnezeu neîncetat cântându-I: Aliluia! Icosul al 3-lea: Având stăruinţa către lucrarea vieţii călugăreşti celei asemenea îngerilor. ostaşule al lui Hristos. Bucură-te. către Dumnezeu le-ai întărit.

al harului dumnezeiesc vas fără prihană. Bucură-te. Tu însă. fericite Serafime. îţi cântăm ţie acestea: Bucură-te. bolnav fiind şi pe patul morţii zăcând. . a Sfintei Biserici laudă şi bucurie. a vrut să te piardă pe tine trimiţând asupra ta oameni răi care fără milă te-au bătut lasându-te abia viu. Bucură-te. îndemnând pe credincioşi să-I cânte lui Dumnezeu. ascetule de Dumnezeu preaslăvit şi înainte văzător. Urmând lui Ilie.Bucură-te. înainte stătătorule cel neînfricat pentru noi către Domnul. Îndată dar. preacuvioase Părinte Serafime. al curăţiei sufleteşti şi trupeşti sârguincios păzitor. mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 5-lea: Lumina dumnezeiască a strălucit în casa ta. preacuvioase. Părinte Serafime. Bucură-te. al Preasfintei Treimi slujitor credincios. Bucură-te. căci cu nerăutatea ta pe duhul răutăţii l-ai biruit. Bucură-te. proorocul lui Dumnezeu. Bucură-te. un nou ales de Dumnezeu. cu puterile cele netrupeşti venind. preacuvioase Părinte Serafime. Bucură-te. te-ai învrednicit a-L vedea pe Hristos în Biserică. Bucură-te. fără prihană slujirea la altarul Domnului săvârşind. şi Botezătorului Ioan. Bucură-te. ca un miel blând pe toate le-ai îndurat rugândute Domnului pentru prigonitorii tăi. Bucură-te. al crinului din pustie minunată mireasmă. Iar noi. mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 6-lea: Pustia Sarovului propovăduieşte nevoinţele şi ostenelile tale. pustnice cu darurile Duhului plinit. prea-cuvioase Părinte Serafime. povăţuitorule al monahilor cel minunat şi de Dumnezeu înţelepţit. cu mulţumire lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia! Icosul al 5-lea: Văzând pizmaşul neamului omenesc viaţa ta cea curată şi Sfântă. dătătorului de bunătăţi: Aliluia! Icosul al 6-lea: Răsărit-a întru tine. de această bunăvoinţă a lui Dumnezeu minunându-ne. te-ai arătat vlăstar pustiei mult roditoare prin darurile Duhului Sfânt cu a cărui putere multe şi preaslăvite fapte ai săvârşit.şi s-a atins de capul tău. de Dumnezeu purtătorule. atunci când tu. rugătorule al nostru cel neobosit către Născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te. căci desişurile şi pădurile ei de bună mireasmă cu rugăciunea ta le-ai umplut. cel ce cu Lumina cea întreit strălucită ai fost luminat. De aceea. plăcutule al lui Hristos. Bucură-te. văzător asemenea lui Moise căci. minunându-ne de a ta nerăutate. Bucură-te. făcându-te sănătos. Bucură-te. noi toţi îţi cântăm ţie: Bucură-te. căci cu blândeţea şi smerenia ta lui Hristos Dumnezeu I-ai fost următor. văzătorule de Dumnezeu preaslăvit. însăşi Preacurata Fecioara a venit la tine cu Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan şi a zis: "Acesta este din neamul meu!". a Mănăstirii Sarovului slavă şi lăudare.

revărsând vindecari. Pentru aceasta în tot pământul rusesc vestea minunilor tale se răspândea. slăbit şi obosit fiind. dragostea ta către Dumnezeu preamărim şi ţie îţi cântăm aşa: Bucură-te. cel ce cu pâinea vieţii ai fost îndestulat. Iar noi. Bucură-te. în nevoi şi împresurări grabnic ajutătorule. pe tine cu sârguinţă te mărim şi lui Hristos. Părinte. sihastru tăcut şi preaminunat. al Duhului Sfânt lăcaş împodobit. înainte văzătorule şi mustrătorule al greşealelor celor ascunse. cel ce pe Hristos împreună cu îngerii. Bucură-te. Bucură-te. în liniştea deplină a pustiei tale. preacuvioase Părinte Serafime. preacuvioase. pe Amalec cel închipuit biruindu-l şi Domnului cântându-I: Aliluia! Icosul al 8-lea: "Întru totul eşti dorire. Bucură-te. Bucură-te. o mie de zile şi o mie de nopţi pe piatră în rugăciune ai petrecut. a Sa nespusă milostivire către oameni. Bucură-te. mai înainte văzătorule al celor ce vor să fie. mijlocitorul mântuirii celor ce te iubesc şi te cinstesc pe tine. rugătorul pentru noi cel stăruitor. mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 8-lea: Străină minune vedem la tine. mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 7-lea: Voind iubitorul de oamneni. Bucură-te. Bucură-te. cel ce cu apa nemuririi ai fost adăpat. Bucură-te. lecuitorul nostru cel grabnic ajutător şi plin de har. fericite Părinte. Bucură-te. preadulce Iisuse!" . părinte milostiv şi blând. din locuri îndepărtate au alergat la tine credincioşii în necazuri şi suferinţe fiind. tămăduitorul neputinţelor noastre cel milostiv. că încă în trupul cel putrezitor fiind.Aşa strigai în rugăciune. căci cu faptele şi cuvintele tale pe toţi îi aduci la evlavia şi la dragostea dumnezeiască. preacuvioase Părinte Serafime. Bucură-te. cel ce ai arătat înflăcărată dragoste către Domnul. cu strălucirea faptelor tale fiind luminaţi şi cu pâinea învăţăturii tale fiind îndestulaţi. Bucură-te. Dumnezeu să arate întru tine. dăruind alinare. Bucură-te. ridicându-ţi mâinile către Dumnezeu. cu rugăciunile pentru ei mijlocind. păstorul nostru cel bun. Bucură-te.Bucură-te. împovărat de ani. întru totul dulceaţă. . Cine este dar îndreptăţit să vestească suferinţele şi luptele tale pe care le-ai răbdat. Bucură-te. iar tu pe cei apăsaţi de nevoi nu i-ai depărtat. cu ochii trupeşti L-ai văzut. Astfel. Bucură-te. căci. Celui ce te-a preaslăvit pe tine îi cântăm: Aliluia! Icosul al 7-lea: Văzându-te pe tine nou ales al lui Dumnezeu. dulceaţa Raiului mai înainte ai gustat. cei întunecaţi cu deşertăciunile şi în păcate toată viaţa petrecând. iar fiii tăi duhovniceşti te slăveau pe tine aşa: Bucură-te. cel ce aduci pe păcătoşi la îndreptare. preacuvioase. cu adevărat luminător de Dumnezeu strălucit te-ai arătat.

preacuvioase. căci împlinind porunca Maicii Domnului. că din lume în pustie te-ai sălăşluit ca să agoniseşti virtuţi. că pentru dragostea ta cea Sfântă de bucuriile Împăraţiei Cereşti te-ai învrednicit. preacuvioase Părinte Serafime. că prin glasul tău cel fără prihană Sfinţirea vieţii tale ai arătat. că prin arătarea Maicii Domnului te-ai umplut de bucurie. Bucură-te. pe care Sfinţii îngeri l-au înălţat sus. celor bolnavi lecuitor şi tămăduitor. sufletul tău cel Sfânt în mâinile lui Dumnezeu l-ai dat. mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al 10-lea: La sfârşitul mântuitoarelor nevoinţe ajungând. cel ce eşti plin de blândeţe şi smerenie. cel ce cu focul rugăciunii săgeţile vrăjmaşului le-ai ars. . iar celor nepricepuţi ai fost sfetnic bun. Bucură-te. Bucură-te. cel ce cu cununa nemuririi de mâna Atoateţiitorului ai fost încununat. prevestirea ta mai înainte o ai împlinit. în pustie strălucind. Bucură-te. Preasfinte. lumânare nestinsă prin rugăciune. Bucură-te. Bucură-te. la Tronul Atoateţiitorului. Bucură-te. Bucură-te. preacuvioase Părinte Serafime. Bucură-te. poruncindu-i să iasă din pustie şi să nu-i oprească pe oamenii credincioşi să vină la el.Bucură-te. mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 9-lea: Toată firea îngerească s-a mirat de această deosebită vedere când Stare-ţului în zăvorâre aflat. cel ce ai primit de la ea vestea mutării tale la cele cereşti. Bucură-te. Împărateasa Cerului şi a Pământului S-a arătat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că în rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului duhul tău cel smerit lui Dumnezeu I l-ai dat. căci cu sfârşitul tău fără durere. celor întristaţi mângâietor. Bucură-te. tuturor ce veneau la tine în slujire te-ai predat. Bucură-te. că din pustie în mănastire te-ai întors ca sămânţa virtuţilor să o semeni. celor rătăciţi blând povăţuitor. Bucură-te. cel ce eşti luminat de harul Duhului Sfânt. minunândune de o aşa cercetare a Maicii Domnului. îţi cântăm aşa: Bucură-te. că pe împărăteasa Cerului şi a Pământului la faţă ai văzut-o. al celor ce aleargă către tine Părinte iubitor de fii. fericite. că pe cei ce veneau la tine bucurie şi comoară îi numeai. cântare de laudă cântând Cuvântului celui mai Sfânt decât Sfinţii: Aliluia! Icosul al 10-lea: Zid tuturor Sfinţilor şi mângâiere monahilor fiind. Deci noi. luminătorule ce încălzeşti şi luminezi cu daruri duhovniceşti. ca împreună să te înfăţişezi întru slava cea neînserată. cel ce îmbărbătare şi întărire prin cuvinte de iubire acestora le dai. Bucură-te. în rugăciune plecându-ţi genunchii. Fecioara ţi s-a arătat înaintea sfârşitului tău vestindu-ţi că aproape este strămutarea ta către Domnul. Pentru aceasta ţie îţi cântăm aşa: Bucură-te. ci pe toţi să-i înveţe a cânta lui Hristos: Aliluia! Icosul al 9-lea: Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep a spune puterea dragostei tale.

cel ce cu veşmântul tău pe mulţi bolnavi ai vindecat. ţie-ţi cântăm acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. al apei celei tămăduitoare. Bucură-te. celor bolnavi cu trupul şi cu sufletul spre tămăduire. preacuvioase Părinte Serafime. cel ce cu puterea lui Dumnezeu multe minuni ai săvârşit. preacuvioase Părinte. ca pe un mângâietor şi apărător. mare făcător de minuni din Sarov! . preacuvioase Părinte. iar noi. mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al 11-lea: Cântare neîncetată Preasfintei Treimi înălţând preacuvioase. cel ce cu dragostea ta lumea întreaga o ai luminat. Iar noi. neîncetat îi cântăm: Aliluia! Icosul al 11-lea: Făclie dătătoare de lumină în timpul vieţii fiind. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. prin întreaga ta viaţă mare ascet al evlaviei te-ai arătat: celor rătăciţi spre povăţuire. scut şi îngrădire a creştinătăţii. fântână nesecătuită. Bucură-te. preacuvioase Părinte Serafime. călăuză ce-i îndreaptă pe toţi către ceruri. ca celui ce eşti fierbinte rugător pentru toată lumea şi făcător de minuni. Bucură-te. că fericirea Raiului împreună cu toţi Sfinţii ai moştenit. cel ce cu mulţimea minunilor de Dumnezeu eşti preaslăvit. iubirii lui Hristos urmaşule cel credincios şi drept. al celor bolnavi şi neputincioşi lecuitor.Bucură-te. şi cu dragoste îţi cântăm ţie acestea: Bucură-te. Bucură-te. izvor nesecat al minunilor. Bucură-te. Bucură-te. lauda Bisericii Ortodoxe. şi după moarte ca o stea strălucitoare a pământului rusesc ai luminat. mângâierea tuturor celor ce cer de la tine ajutor. roagă-te fierbinte către Domnul ca să apere Sfânta Sa Biserica de necredinţă şi dezbinare. preacuvioase Părinte Serafime. ca să cântăm împreună cu tine Făcătorului de bine. mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru mulţimea cea nemăsurată a milelor Lui. Părinte de Dumnezeu fericit. cel ce jivinele sălbatice cu blândeţea ta le-ai supus. Bucură-te. ca pe un puternic mijlocitor pentru noi către Domnul. Bucură-te. Bucură-te. cel ce toate uneltirile diavoleşti le-ai biruit. apărătorul şi ocrotitorul nostru. de nevoi şi necazuri. Bucură-te. Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul al 12-lea: Cântând preaslăvirea ta te fericim pe tine. mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 12-lea: Cunoscând harul şi îndrăzneala ta cea mare înaintea lui Dumnezeu cădem la tine. Bucură-te. Bucură-te. căci reverşi de la cinstitele tale moaşte râuri de minuni celor ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă către tine. că toate marginile pământului nostru cu dragostea ta le-ai cuprins.

pentru toţi cei ce aleargă la tine ajutătorule cel grabnic ascultător. mare făcător de minuni din Sarov! Rugăciunea întâi către Sfântul Serafim O. mărirea cea preaslăvită a drepţilor. preacuvioase Părinte Serafime. împodobirea Sfântă a pământului Tambovului. mare făcător de minuni din Sarov. Sfinte Părinte Serafime. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit pe tine. preacuvioase Părinte Serafime. căci te-ai arătat cu adevărat înger pe pământ şi serafim în trup şi. Iar când te-a chemat pe tine Domnul de la ostenelile cele pământeşti la odihna cea cerească. Bucură-te. Bucură-te. preaminunate Sfinte şi mare făcător de minuni. care niciodată nu depărtezi pe cei ce te cheamă pe tine. Bucură-te. ci tuturor plăcută le-a fost vederea feţei tale şi glasul cel cu bună întâmpinare a cuvintelor tale.Condacul al 13-lea: O. rugătorule cel cu îndrăzneală pentru noi. Pe lângă acestea şi darul tămăduirilor. slava şi apărarea ţării Ruseşti. chipul blândeţei şi al smereniei. roagă-te pentru noi toţi ca să aflăm mila Lui în Ziua Judecăţii. viaţa ta a strălucit. ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul. lauda preaiubită a monahilor. înalţă pentru noi bine-făcătoarea ta rugăciune către Domnul puterilor ca să întărească poporul nostru binecredincios şi să ne dăruiască nouă cele de trebuinţă în viaţa aceasta şi toate cele de folos pentru mântuirea sufletelor noastre. niciodată dragostea ta n-a lipsit de la noi şi nu este cu putinţă a număra minunile tale care s-au înmulţit ca stelele cerului căci iată. preabunule şi blândule Cuvios al lui Dumnezeu. în toate marginile pământului te arăţi oamenilor credincioşi şi le dăruieşti tămăduiri. primeşte această sărmană rugăciune a noastră ce se înalţă spre lauda ta şi stând acum înaintea Tronului Împăratului împăraţilor. Tu dar. ajutorarea preaminunată a trăitorilor în lume. Bucură-te. Iar noi văzând nevoinţele tale cele prealăudate. darul înainte vederii şi darul vindecărilor sufletelor celor neputincioase cu îmbelşugare în tine s-au arătat. Pentru aceasta şi noi strigăm ţie: O. cei care strigăm către tine: Bucură-te. cântare de laudă îţi aducem ţie. din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi. ca fără de piedici să intrăm în Împărăţia Cerurilor unde tu acum . preaminunate Serafime. în zilele vieţii tale nimeni de la tine sărman n-a ieşit. ca să ne pazească de caderi în păcat şi să ne înveţe pocăinţa cea adevărată. preacuvioase Părinte Serafime. mângâierea cea lină a mâhniţilor. dreptarul credinţei şi al evlaviei. cu evlavie şi cu bucurie ţie cântăm acestea: Bucură-te. grabnic ajutătorule şi rugătorule al nostru. ca o rază prealuminată a veşnicului soare al dreptăţii. mare făcător de minuni din Sarov! Condacul 1: Făcătorule de minuni şi preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos. cu bucurie cântându-I: Aliluia! ( de 3 ori ) Apoi iarăşi se zice Icosul 1 Creatorul îngerilor te-a ales pe tine de la început ca să preaslăveşti prin viaţa ta cea minunată Numele Sfintei Treimi. al Domnului nostru Iisus Hristos. Bucură-te.

străluceşti în slavă neapusă. multora le-ai fost cale spre mântuire. împovăraţi cu multe păcate. prin rugăciune neîntreruptă în pustie. îmbogăţindu-te cu darul tămăduirilor şi al minunilor. nevoindu-te cu inima plină de umilinţă dobândind iubirea lui Dumnezeu şi arătându-te ales al Maicii Domnului. Condacul Sfântului Serafim (glasul al 2-lea) Frumuseţea lumii şi cele trecătoare lăsând. fii pentru noi cu adevărat călăuză spre mântuire şi adună-ne la lumina cea neînserată a vieţii veşnice prin mijlocirea ta cea bineplăcută. în vecii vecilor. Pentru aceasta ne rugăm ţie: Mântuieşte-ne pre noi cu rugăciunile tale. lăudând Treimea cea de Viaţă dătătoare. să ne învrednicim a moşteni fericirea lăcaşurilor Raiului. Rugăciunea a doua către Sfântul Serafim O. Căci în tine ne punem astăzi nădejdea. Acum şi în ceasul sfârşitului nostru ajută-ne şi apără-ne cu rugăciunile tale de săgeţile cele pline de răutate ale diavolului. şi să cântăm cu toţi Sfinţii. care cerem de la tine ajutor şi mângâiere. Troparul Sfântului Serafim (glasul al 4-lea) Din tinereţe L-ai îndrăgit pe Hristos. Apropie-te de noi cu inima ta cea plină de bunătate şi ajută-ne ca să păzim fără de prihană poruncile Domnului. să ţinem cu tărie credinţa ortodoxă. Pentru aceasta şi Hristos te-a preaslăvit pe tine. Serafime. fericite. cu harul bine să sporim şi să fim vrednici de ajutorul şi mijlocirea ta pentru noi înaintea lui Dumnezeu. şi numai Lui. ca să nu ne stăpânească puterea lui ci. cei ce avem nevoie de ocrotirea ta. preasfinte Cuvioase şi de Dumnezeu purtătorule Părinte Serafim. Amin. te-ai sălăşluit în Mănăstirea Sarovului şi acolo. ai dorit cu înflăcărare să îi slujeşti. O. cu ajutorul tău. Sfinte al lui Dumnezeu. Părinte milostive. Drept aceea îţi cântăm ţie: Bucură-te. în veci! Amin. caută din slava ta cea de sus către noi cei smeriţi şi neputincioşi. la Tronul Sfintei Treimi. . cei ce cu credinţă şi cu dragoste ne rugăm ţie şi nu ne trece cu vederea pe noi. preacuvioase Serafime. Părintele nostru. îngereşte vieţuind. preacuvioase Serafime. Părintele nostru. preacuvioase. cu sârguinţă să-I aducem lui Dumnezeu pocăinţă pentru păcatele noastre în evlavie creştinească. ca să slăvim şi să cântăm împreună cu toţi Sfinţii Numele cel vrednic de închinare. auzi-ne pre noi. Părinte Serafime. al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Unul.

că. zicând: Bucură-te. între oameni trăind. Sfântă Iuliana. pildă pentru soţiile credincioase. Bucură-te. biruind cu iscusinţă cursele vrăjmaşului şi ispitele trupeşti. că. că împreună călătoreşti pe marea vieţii cu cei ce se roagă ţie. . care prin faptele ei a fost icoană vie a lui Hristos şi a mărturisit că familia este o cale de sfinţenie. glas al sfinţeniei în pustia lumii iubitoare de rătăcire. izbăvindu-i de vifor şi ducându-i la limanul cel liniştit al raiului. Bucură-te. înger al curăţiei şi al rugăciunii. ajutătoare celor ce pun început bun mântuirii. că nu te înduplecai să renunţi la nevoinţele tale. candelă aprinsă pentru Hristos. Bucură-te. şi pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. să o lăudăm. iubitorilor de Dumnezeu. Pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te. alinare a suferinţelor celor apăsaţi de singurătate. veghetoare asupra tinerilor care vor să se căsătorească. şi la ea ai căutat sprijin şi ocrotire. mângâierea şi ajutorul nostru. arătând calea spre mănăstire celor care o caută. că frăgezimea vârstei nu te-a împiedicat să dobândeşti Duhul cel Sfânt. cunună a familiilor creştine! Icosul 1 Tu eşti bucuria noastră. prigonită fiind de rudele care nu înţelegeau asprimea vieţii tale. lipsită fiind de iubirea mamei tale. că timpul îl petreceai în lucrări duhovniceşti. ocrotitoare a orfanilor şi a copiilor lipsiţi de dragostea părintească. mână întinsă celor ce vor să se pocăiască. încă din copilărie sufletul tău a râvnit după frumuseţile cereşti. ai iubit postul şi rugăciunea mai mult decât petrecerea cu cei de o vârstă cu tine şi nu te-ai scârbit când erai defăimată pentru nevoinţele tale. Bucură-te. Bucură-te. Sfântă Iuliana. Bucură-te. roabă aleasă a lui Hristos. Bucură-te. ai ales a fi cu mintea la cele cereşti. Bucură-te. ai căutat să trăieşti ca o vrednică fiică a Maicii Domnului. Bucură-te. nu te-ai lenevit a duce lupta cea bună. cunună a familiilor creştine! Condacul al 2-lea: Născându-te într-o familie credincioasă. Bucură-te. pavăză a mamelor creştine şi a copiilor lor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ci Îi cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea: Orfană rămânând de la o vârstă fragedă. mlădiţă a Bisericii dreptslăvitoare. Bucură-te.3 ianuarie Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo. Bucură-te. ocrotitoarea celor căsătoriţi Condacul 1: Pe Sfânta Iuliana cea milostivă. Şi. ai căutat iubirea lui Dumnezeu. dreptar al vieţuirii creştine în familie.

Bucură-te. Bucură-te. vrând să se vadă şi în fapte credinţa sa. Bucură-te. adeverire a vieţii trăite după Evanghelie. . că dacă prin femeia credincioasă se poate mântui bărbatul necredincios. Sfântă Iuliana. Bucură-te. Bucură-te. că ai arătat că familia e drum spre rai. cunună a familiilor creştine! Condacul al 3-lea: Iubitor de Hristos fiind părintele care te-a cununat cu soţul tău. mărturisitoare a iubirii prin care familia se întăreşte. Bucură-te. în rugăciune şi nevoinţă. că prin răbdarea batjocurilor te-ai încununat. că goneşti diavolii semănători de dezbinare. Bucură-te. după cuvântul Sfântului Pavel. Bucură-te. Bucură-te. următoare a poveţelor Sfântului Apostol Pavel. că pe stânca răbdării ai stat şi te rogi pentru cei lipsiţi de răbdare. praznic al inimilor care caută să dobândească sfinţenia. sfeşnic aprins de Dumnezeu în noaptea îndepărtării de credinţă. făcândute pildă pentru soţii credincioşi ca să se sprijine unul pe altul în lupta cea duhovnicească.Bucură-te. Cu pricepere l-ai sfătuit să ridice pe umerii săi crucea nevoinţelor. că îţi ascundeai virtuţile cu smerenie. că izgoneşti tulburarea şi neînţelegerea. că nu te-ai deznădăjduit când erai dispreţuită pentru vieţuirea ta. floare care aduci bunămireasmă în casele creştinilor. şi pentru aceasta auzi de la noi: Bucură-te. după predania Sfinţilor Părinţi v-a călăuzit să trăiţi în viaţa de familie. dacă urmează credinţei şi faptelor ei de virtute. pentru că ai adeverit că nunta este o mare binecuvântare şi un mare dar pentru cei care o trăiesc în Hristos şi în Biserică. Bucură-te. sporind în iubire. Bucură-te. Şi drept mulţumire îţi zicem unele ca acestea: Bucură-te. cunună a familiilor creştine! Condacul al 4-lea: Ai înţeles. Bucură-te. apostolul neamurilor. întărire a celor care aleg să se unească în Taina cununiei. pace a familiilor credincioase. Bucură-te. sprijin al celor care se împotrivesc duhului acestei lumi. că pe soţul tău l-ai sfătuit cu multă pricepere. Bucură-te. Sfântă Iuliana. Bucură-te. că nu ai căutat înţelegere la oamenii slabi în credinţă. ca să cântaţi împreună cu toţi sfinţii: Aliluia! Icosul al 3-lea: Stavilă eşti celor care defaimă căsătoria zicând că este o cale a poftelor şi a patimilor. Bucură-te. Sfântă Iuliana. cu atât mai mult bărbatul credincios poate să se folosească de vieţuirea sfântă a soţiei sale şi să Îi cânte lui Dumnezeu cu glas de strigare: Aliluia! Icosul al 4-lea: Ai vrut să îl duci şi pe soţul tău Gheorghe la măsura nevoinţelor tale. Bucură-te. că ai îndepărtat îndoiala de la cei şovăitori. Bucură-te.

cunună a familiilor creştine! Condacul al 6-lea: Nu ne este lesne să înţelegem cum. că aduci gândul cel bun în sufletele şovăitoare. laudă a soţilor care nu îşi îngroapă talanţii. ci şi duhovniceşte. mulţi creştini se îngrijesc numai de binele lor şi al rudelor lor. şi pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te. că mică biserică a fost familia ta. Bucură-te. că de nepriceperea noastră nu te scârbeşti. că ai adus pe lume treisprezece copii. Bucură-te. Bucură-te. mamă cu mulţime de copii şi sfântă cu mulţime de fii duhovniceşti? Că prin faptele tale i-ai ruşinat pe cei care fug de crucea facerii de copii şi de cea a creşterii lor în Hristos. că i-ai învăţat să trăiască pentru Hristos. că îi cerţi pe soţii care nu vor să facă copii. că ne arăţi cum să îi ajutăm pe cei de lângă noi. căci I-ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea: Cum te vom lăuda. dobândind . ci prin fapte ne înveţi să îi sfătuim. Bucură-te. cuvânt bun spus la vremea potrivită. Bucură-te. aflând despre faptele tale. Sfântă Iuliana. rugătoare pentru toţi cei ce vor să se mântuiască. ci ţi-au fost pricină de înmulţire a virtuţilor.Bucură-te. Bucură-te. cunună a familiilor creştine! Condacul al 5-lea: Cu treisprezece copii te-a binecuvântat Dumnezeu. Bucură-te. că. mustrătoare a femeilor care vor să lepede pruncii. orfanilor şi tuturor necăjiţilor. purtând grija familiei. Bucură-te. Bucură-te. dar ai arătat prin aceasta că mulţimea treburilor casei nu trebuie să-i oprească pe credincioşi să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea: În loc să asculte poruncile Evangheliei şi să poarte de grijă săracilor. Bucură-te. Bucură-te. bolnavilor. că nu prin vorbe. că ţi-ai crescut copiii în dreapta credinţă. ai găsit vreme să te ocupi şi de mulţime mare de săraci şi de orfani. Dar greutăţile creşterii copiilor nu te-au îndepărtat de lucrarea duhovnicească. nădejde a celor biruiţi de deznădejde. Bucură-te. unii se pocăiesc pentru păcatele lor. Bucură-te. sfătuire cu pricepere şi mustrare blândă. Bucură-te. şi vie roditoare ai fost. că nu i-ai hrănit doar trupeşte. Bucură-te. mărturisitoare a virtuţii şi osândire a păcatului. după cuvântul Psalmistului David. urmaşă a sfintelor mame din vechime. că nu te-ai deznădăjduit când Domnul i-a luat la El pe unii din ei. Bucură-te. Bucură-te. tăcere roditoare binecuvântată de Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Sfântă Iuliana. Bucură-te. că de la tine învaţă soţii să se ajute în războiul duhovnicesc. Bucură-te.

că Domnul ţi-a dat putere împotriva duhurilor necurate. că i-ai îngrijit în casa ta pe cei bolnavi. ne ajuţi şi tu pe noi. Bucură-te. ai fost ajutată de ei. că nu numai de diavoli. că celor înfricoşaţi de diavol le aduci pacea. că ne îndemni să îţi urmăm în milostenie. că acum împreună cu ei Îl slăveşti pe Dumnezeu. că ai rânduit milosteniile cu dreaptă socoteală. dar nici în somn ispita nu a încetat. precum ai fost ajutată de Sfântul Nicolae. Bucură-te. cunună a familiilor creştine! Condacul al 7-lea: Ridicându-te la rugăciune într-o noapte. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi pentru aceasta I-ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea: Sfântul Nicolae ţi-a spus în vis: „Fiica mea! Fii tare şi puternică şi nu te înfricoşa de ameninţările diavolilor. că prin lucrul mâinilor tale i-ai îmbrăcat pe cei lipsiţi. că ai arătat că mirenii pot ajunge la măsurile monahilor. ci şi de oamenii răi te-a apărat sfântul ierarh. ai lăsat rugăciunea şi te-ai dus să te culci. că. Bucură-te. Bucură-te. că. cunună a familiilor creştine! . Bucură-te. că pentru rugăciunile tale nevăzutului înşelător îi descoperim cursele. Bucură-te. hrănitoare a celor flămânzi şi însetaţi. iar tu. că te osteneai lucrând nopţile pentru a-i ajuta pe săraci. Te lăudăm cu toţii. Bucură-te. Bucură-te. ai primit degrabă ajutor. Bucură-te. chemându-ne să luăm de la tine pildă de vieţuire. Bucură-te. l-ai văzut cum ieşea ca un fulger din camera ta. că ai fugit de lauda omenească. că îi ajuţi să izgonească diavolii care îi chinuie pe oameni. Bucură-te. că nici casnicii tăi nu ştiau milosteniile tale. deşi uşa era închisă. cinstită Iuliana. Sfântă Iuliana. că pe cei robiţi de păcate îi îndrepţi spre pocăinţă. cinstindu-i pe sfinţi. Iar noi. trezindu-te. dar tu ai ţinut poruncile şi ai dobândit raiul cel gătit sfinţilor. Bucură-te. Bucură-te. că ai răbdat defăimările lor fără să te mâhneşti. Bucură-te. căci Hristos mi-a poruncit să te apăr de diavoli şi de oamenii cei răi”. că de ispitele întunericului ne ajuţi să ne ferim. Bucură-te. Bucură-te. pentru că eşti fiică duhovnicească a sfântului din Mira Lichiei: Bucură-te. iar tu. vrăjmaşul diavol te-a înspăimântat. îţi cântăm: Bucură-te. sprijin al preoţilor care se luptă cu puterile întunericului. Dar. că pentru virtutea ta unii slujitori te ocărau. Bucură-te. Bucură-te. Sfântă Iuliana. de frică. că aveai grijă ca morţii să fie înmormântaţi după lege. căci ai visat mulţime de diavoli care încercau să te omoare. rugându-te Maicii Domnului şi Sfântului Nicolae.bunătăţile pământeşti şi pierzând Împărăţia Cerurilor. învăţându-ne din jertfelnicia ta. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.

ascultându-L pe Dumnezeu. că nu ai lăsat ispita mândriei să îţi intre în suflet. că însetai după cuvintele înţelepte ale Sfinţilor Părinţi. că necazul l-ai înfruntat prin veselie duhovnicească. Bucură-te. îţi zicem: Bucură-te. Bucură-te. degrabă a venit Sfântul Nicolae şi i-a gonit. că rugându-i să nu fure de la alţii i-ai învăţat să ceară de la Dumnezeu. că i-ai îndemnat pe cei de lângă tine să se mulţumească cu ce aveau. că nopţile le petreceai în privegheri. . tu însă te-ai străduit să nu laşi nici un sărac să plece neajutorat de la uşa casei tale. Bucură-te. cunună a familiilor creştine! Condacul al 9-lea: Cum oare să vieţuim. că ai dispreţuit făţărnicia şi purtarea fariseică. Şi. Bucură-te. ai arătat că mirenii pot lua asupra lor jugul asprelor nevoinţe. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că. că în vremuri grele credinţa nu ţi s-a împuţinat. ci I-ai cântat lui Dumnezeu cântarea de biruinţă: Aliluia! Icosul al 8-lea: Mii şi mii de creştini au murit din pricina marii foamete îngăduite de Dumnezeu pe pământul rusesc. ai fost şi tu ascultată de El. rugăciunea lui Iisus zicând neîncetat. Bucură-te. şi pentru râvna ta îţi zicem: Bucură-te. că îi ajuţi pe creştini să îşi găsească duhovnici iscusiţi. Sfântă Iuliana. dar unul din ei a strigat fugind că la bătrâneţe vei muri de foame şi nu vei mai putea să ajuţi pe nimeni după obicei. rânduind cum trebuie postul şi rugăciunea? Ştiindu-ne micimea. că ştiind greutăţile vieţii îi ajuţi pe cei lipsiţi. ruşinându-i pe toţi cei care spuneau că vremea nevoinţelor a trecut. Bucură-te. că. Bucură-te. că ai purtat crucea sărăciei fără să cârteşti. Bucură-te. Bucură-te. să Îi putem cânta cu toţii cântarea de laudă: Aliluia! Icosul al 9-lea: Nu te-ai uitat la neputinţa firii femeieşti. Care te-a întărit. ci în Hristos ţi-ai pus nădejdea. ne rugăm ţie. Bucură-te. ci ai adăugat nevoinţă peste nevoinţă. că în lume ai trăit ca şi cum nu ai fi fost din lume. ca să Îi fim bineplăcuţi lui Dumnezeu? Cine are cu adevărat dreaptă socoteală. Bucură-te. Bucură-te. dar tu nu te-ai înfricoşat. Bucură-te. că atunci când puţin-credincioşii se tulburau tu ţi-ai păstrat pacea. simţindu-te acoperită de harul lui Hristos. că răbdând sărăcia nu L-ai hulit pe Dumnezeu. că ai fugit de lenevie şi de împrăştierea minţii. ştiind că nici acum nu îi laşi lipsiţi de ajutorul tău pe cei necăjiţi. bucurându-te în Domnul. că mult te-ai folosit de sfaturile duhovnicului tău. ai curăţit cămara inimii tale. Sfântă Iuliana. că nu în puterile tale. că te rogi să avem cele de trebuinţă. milostivă ajutătoare în ceasul încercării noastre. Bucură-te. Bucură-te.Condacul al 8-lea: Încercând iar diavolii să te înspăimânte. ca lui Dumnezeu. să te rogi să fim îndrumaţi prin părinţii noştri duhovniceşti. Bucură-te. Nefiind maică. Bucură-te. că în necazuri a fost încercată credinţa ta.

că. Bucură-te. adeverind că taina căsătoriei nu se sfârşeşte în lumea aceasta. cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea: Ai arătat că nu dispreţuieşti nunta. ca fraţii. Şi când. Bucură-te. nu ţi-ai împuţinat nevo-inţele. ai trăit îngereşte. Bucură-te.Bucură-te. rămânând în aceeaşi cameră cu soţul tău. ai râvnit a-ţi înmulţi nevoinţele şi te-a frământat gândul plecării la mănăstire. cu care ungându-se bolnavii au primit tămăduire. Bucură-te. că ai vrut să urmezi cuvioşilor părinţi şi cuvioaselor maici. îţi cântăm aşa: Bucură-te. că. că şi prin aceasta ai arătat cinstea familiei. Sfântă Iuliana. ai purtat haina nevoinţelor. deşi era foarte frig. că preotul a auzit glasul Maicii Domnului care din icoană te-a lăudat. sărutând tu icoana Născătoarei de Dumnezeu. fiind soţie ascultătoare şi mamă iubitoare de fii. Şi pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te. Sfântă Iuliana. Bucură-te. Bucură-te. că la moartea ta s-a arătat pe capul tău o coroană de aur. ai părăsit această lume s-a văzut pe capul tău o coroană de aur şi o lumină albă. Bucură-te. însă ai arătat şi că scopul vieţii de familie este dobândirea raiului. Bucură-te. că ai fost încununată de Dumnezeu pentru sfinţenia ta. pentru care toţi I-au cântat Domnului într-un glas: Aliluia! Icosul al 11-lea: Bucurie mare au avut cei care au aflat moaştele tale nestricate şi de mir izvorâtoare. că Maica Domnului te-a chemat să te rogi la biserică. Bucură-te. pentru evlavia ta. Dar soţul tău te-a rugat să rămâi alături de el. cunună a familiilor creştine! Condacul al 11-lea: Îmbolnăvindu-te în ultimele zile ale vieţii tale. născând şi crescând mulţi copii. Iar după ce ţi-ai făcut datoria de mamă. că. ai cerut să fii înmormântată lângă soţul tău. în tot satul s-a simţit bunămireasmă. după moartea acestuia. Vestind şi noi binecuvântarea sfintelor tale moaşte. te-ai pregătit pentru propria moarte. oamenii L-au slăvit pe Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. ci ai înmulţit rugăciunile. că. slăvindu-L pe Dumnezeu. că Împărăteasa Cerurilor a cerut să fii cinstită pentru sfinţenia ta. nevoindu-te. învoindu-se să trăiţi în înfrânare. Iar tu. te-ai supus cu smerenie. necruţându-ţi ostenelile. Bucură-te. şi ai trăit lângă soţul tău ca lângă un frate în Hristos. că. fără să porţi pe tine haina monahală. ai vrut să urci mai sus pe scara virtuţilor. că glasul a mărturisit în chip minunat că Duhul Sfânt sălăşluieşte în tine. trăind viaţă legiuită cu bărbatul tău. ai trăit ca o maică. Bucură-te. că pe Mirele Hristos L-ai aşteptat ca o fecioară înţeleaptă. şi au dus de îndată la catedrală un vas cu mirul binemirositor. că. Bucură-te. că. . Bucură-te. Bucură-te. cunună a familiilor creştine! Condacul al 10-lea: După ce ai adus pe lume treisprezece copii. Bucură-te. i-ai dat ascultare. după moarte. fără să depui voturile călugăreşti. că. Bucură-te. dascăl al rugăciunii pentru cei din vâltoarea lumii.

iar ea. că ai stins focul care se apropia de biserică. că şi după moarte L-ai mărturisit cu putere pe Hristos. primeşte acum această rugăciune care se aduce ţie ca mulţumire pentru ajutorul pe care îl dai neamului creştinesc. chivot al milosteniei şi reazem al familiilor credincioase. că trupul tău a fost templu al Duhului Sfânt. Bucură-te. că pe copiii cărora le curgea sânge din mâini şi din picioare i-ai vindecat. minune a lui Dumnezeu pentru întărirea adevăratei credinţe. că din ostenelile lui ne învăţăm şi noi să fim mulţumitori. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Sfântă Iuliana. cântându-I lui Dumnezeu cu mulţumire: Aliluia! Icosul al 12-lea: Mulţime mare de minuni ai făcut nouă. comoară a Rusiei dreptcredincioase şi a întregii Biserici. Bucură-te. că aflarea sfintele tale moaşte a fost pricină de bucurie. Nu ne lăsa. i-ai zis: „Mergi la biserică şi sărută icoana Sfintei Iuliana”. credincioşilor. apărându-ne în necazuri şi ispite. Bucură-te. vezi furtuna care s-a ridicat asupra noastră. că celor care îşi întinează trupurile prin păcate le vădeşti rătăcirea. Bucură-te. ca să îţi cântăm cu inimile pline de bucurie: Bucură-te. că pe preoteasa Agata ai chemat-o să sărute icoana ta. că celor care dispreţuiesc trupul le arăţi greşeala. că el a venit pe jos în satul Lazarevo pentru a-ţi mulţumi. Bucură-te. că mulţimea mirului izvorât a arătat mulţimea minunilor tale. Bucură-te. că îi chemi pe creştini să se pregătească pentru viaţa cea veşnică. care era bolnavă. Bucură-te. primind puţinele noastre cuvinte de laudă. tămăduindu-se. cunună a familiilor creştine! Condacul al 12-lea: Arătându-te după moarte preotesei Agata. a făcut cunoscută minunea ta.Bucură-te. că din Rusia în toată lumea s-a întins lauda ta. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Vino în ajutorul . Bucură-te. că şi pe noi ne chemi să te cinstim ca pe o ajutătoare a noastră. Bucură-te. Bucură-te. că multe feluri de minuni ai săvârşit prin harul lui Dumnezeu. sfântă a lui Dumnezeu. cunună a familiilor creştine! Condacul al 13-lea: O. că moaştele tale au binecuvântat ţinuturi îndepărtate. Bucură-te. Bucură-te. şi întăreşte-ne ca până la sfârşitul vieţii noastre să Îi cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia! ( de 3 ori ) Apoi se zice iarăşi Icosul 1 si Condacul 1 Rugăciune Sfântă Iuliana din Lazarevo. şi pentru aceasta te rugăm să stai lângă noi în fiecare zi a vieţii noastre. Sfântă Iuliana. Sfântă Iuliana din Lazarevo. Bucură-te. plecând genunchii la rugăciune cădem către tine şi te rugăm: vezi necazurile care ne apasă. că pe Iosif l-ai izbăvit de moarte când nimeni nu credea că va mai trăi.

aşa cum ai fost şi celor care au primit de la tine ajutor minunat în rugăciunile lor. vino şi stai lângă inimile noastre apăsate de durere şi de tulburare. de toţi preoţii şi ierarhii. . Nu pregeta. Ci să mergem pe calea sfinţeniei. Roagă-te să ne întărim credinţa. acoperiţi de rugăciunile tale. ca. Sfântă Iuliana. Ai grijă de toţi creştinii. îndrumătoare a copiilor şi a tinerilor. pe calea rugăciunii şi a virtuţilor. în vecii vecilor. de copii. aşa cum şi Sfântul Nicolae a venit în ajutorul tău când erai înconjurată de diavoli. Arată-te păzitoare a curăţiei şi iubirii celor căsătoriţi. de toţi monahii şi monahiile. Amin. Vino. să arăţi puterea pe care ţi-a dat-o Dumnezeu pentru mângâierea celor neputincioşi. Fii mângâietoare a orfanilor şi a celor întristaţi şi grabnică tămăduitoare a celor bolnavi. Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Fiul şi Sfântul Duh. sfântă. Roagă-te pentru noi.nostru degrabă. de părinţii lor. să Îl slăvim pe Dumnezeu Tatăl. să părăsim păcatele şi să punem început bun mântuirii. să nu fim înghiţiţi de duhul lumii acesteia şi să nu lepădăm credinţa cea dreaptă.

Condacul 1: Strălucitu-ne-ai tuturor. căci în ale tale lupte ai dobândit cununi de biruinţă. stea cu totul nouă a Bisericii lui Christos –Dumnezeu. Preafericite Efrem. Bucură-te. Cel Care dăruieşte lumii viaţă cu îndoită cunună te-a încununat. iar cu strălucirea minunilor tale luminezi întreaga lume. Bucură-te. de-a pururi fericite ! Icosul 1: Ca un Înger nemaivăzut ai fost trimis din Cer şi ne-ai arătat nouă harul Preasfântului Duh. că preschimbi inimile celor necredincioşi . Prin mila şi smerenia ta. când s-au descoperit sfintele tale moaşte.Pentru aceasta. slavă Celui Care dă tuturor tămăduiri prin tine. Bucură-te. şi de acolo ai purces pe calea muceniciei. Pentru aceasta. Sfinte Părinte Efrem. Pe Colina Neprihăniţilor te-ai întărit vieţuimd întru nevoinţă. plineşte cererile celor care se apropie cu credinţă şi care îţi strigă ţie: Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Mucenice Efrem. ziua săvârşirii) Troparul şi Condacul Ai strălucit ca soarele pe Colina Neprihăniţilor şi ai urcat la Domnul pe calea martiriului. Bucură-te. Pentru aceasta. ai făcut ca dumnezeiescul har să se reverse neîncetat spre cei ce cu evlavie îţi strigă ţie: slavă Celui Ce ţi-a dăruit putere. dar prin descoperirea sfintelor tale moaşte.3 ianuarie Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit de ziua aflării moaştelor şi pe 5 mai. Bucură-te. Bucură-te. cu care îi mângâi pe toţi credincioşii. Bucură-te.Mare Mucenic al lui Christos . că eşti putere dăruită celor credincioşi . Sfinte Părinte Efrem . Bucură-te. de-a pururi fericite! Condacul al 2-lea: Viaţa ta sfântă şi sfârşitul preafericit au fost neştiute de oameni. căci odinioară lupta cea bună ai purtat . . întărirea cea nouă a credinţei . căci pricinuieşti în Ceruri bucurie. Bucură-te. căci tuturor te-ai făcut pildă de sfântă nevoinţă . dându-ţi sufletul sub loviturile necredincioşilor. Mare Mucenice Efrem. Bucură-te. căci acum tu străluceşti prealuminat. şi te-a dăruit nouă ca în tot locul să avem ajutător şi să ne rugăm cu stăruinţă: miluieşte-i pe cei ce te cinstesc pe tine . Părinte. Bucură-te. sabie cu două tăişuri împotriva nebuniei celui rău . te-ai făcut cunoscut până la marginile pământului.Preafericit’’ te numim şi îţi strigăm ţie: Bucură-te. slavă Celui Ce ţi-a dăriut harul tămăduirilor. ca o nouă stea.. cela ce ne dăruieşti nouă veselie. Sfinte Părinte Efrem. rana şi surparea necredinţei. îndemnându-i pe toţi să laude dumnezeiasca Iconomie şi să cânte Preasfintei Treimi:Aluluia! . Părinte de Dumnezeu înţelepţite.

Bucură-te. ce ai primit dumnezeiască insuflare . că dorirea cea bună a duhului ţi-ai hrănit . luminător preastrălucit al isihiei. prin arătarea sfintelor tale oseminte. Preafericite Efrem. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.Iar ea.Icosul al 2-lea: Dobăndind noi cunoştinţa dumnezeiască a vieţii tale întru Domnul. slava cea ascunsă pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. înţelepte care ai lepădat deşertăciunea cea lumească . care se veseleşte duhovniceşte şi îţi strigă: Bucură-te. că veşmintele sufletului tău sunt cu sânge împurpurate. Iar prin mulţimea muninilor umpli de nădejde pe toţi cei ce strigă Domnului cu credinţă: Aliluia! Icosul al 3-lea: Ai strălucit odinioară pe Colina Neprihăniţilor. că lui Christos-Dumnezeu îi eşti slujitor. Mucenice al Domnului. Bucură-te. Sfinte Părinte Efrem. căci cu pecetea mucenicească faptele ţi-s încrustate. văzându-te . vas preacurat. că prin dragostea ta sfântă pavăză ne eşti. Sfinte Efrem. căci caznele păgânilor le-ai îndurat cu răbdare. arătându-te plăcut lui Christos prin sfântă vieţuire. căci în chip tainic ai văzut lumea cea Cerească. Bucură-te. lăudăm pe Cel Care te-a proslăvit prin mulţime mare de minuni. o. Bucură-te. ai descoperit celor ce te-au văzut. cupă veşnic primitoare a Întreitului Soare . Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Prin ele tu dăruieşti mângâiere celor care îţi cântă cu umilinţă: Bucură-te. iar acum. chip al cumpătării şi trezviei . Bucură-te. că al luminii nematerialnice eşti văzător.te-ai arătat cinstitei egu-mene şi i-ai descoperit în chip limpede că sfintele oseminte pe care le găsise erau ale tale. fierbinte râvnitor al luptelor muceniceşti .s-a umplut de dumnezeiască insu-flare şi a cântat lui Dumnezeu:Aliluia! . Sfinte Părinte Efrem. Bucură-te. Bucură-te. de-a pururi fericite! Condacul al 3-lea: Prin sfintele tale arătări. Bucură-te. Bucură-te. floare sfântă răspândind tainică înmiresmare. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. de-a pururi fericite! Condacul al 4-lea: Risipind tulburarea şi aducând încredinţare. sfinţeşti cu sfintele tale moaşte mănăstirea ta. căci mulţime de înviforări ai potolit . că amesteci cugetele inimilor necredincioase. cela ce îndepărtezi săgetările celui viclean. Bucură-te. că înşelăciunile diavoleşti tu le stârpeşti . căci veseleşti minţile cele credincioase. Bucură-te. că mănăstirii tale îi eşti bucurie roditoare. Sfinte. următor plin de sârg al nevoinţei pustniceşti . că ai râvnit să dobândeşti cununile nepieritoare. far străluminat ce ne scoţi la neclătit liman.

căci îi umpli de bucurie pe cei care ţi s-au rugat . Bucură-te. pom pururea neveştejit. de-a pururi fericite! Condacul al 6-lea: Cei care au dobândit facerile tale de bine s-au făcut solitori ai minunilor tale celor fără de număr şi prin razele cuvintelor au întraripat sufletele tuturor credincioşilor. Mare Mucenice din ceata călugărilor . Bucură-te. ţi-a auzit glasul şi te-a văzut că îi vorbeai. îţi cântă unele ca acestea: Bucură-te. Sfinte Părinte Efrem! Pentru aceasta. Bucură-te. căci tu tămăduieşti de bolile ce nu au vindecare. copleşiţi fiind de darurile tale care se revarsă atât de bogat. plin de sfintele rodiri. că ai sfărâmat puterea celui pizmaş şi duşmănos . Bucură-te. că te-ai împodobit cu frumuseţea Domnului Christos. că tainic îi sfinţeşti pe cei ce cheamă numele tău . Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ne ridici poverile ce le purtăm prin drăceasca insuflare. Bucură-te. de-a pururi fericite! Condacul al 5-lea: Prin uimitoare minuni şi prin mulţimea arătărilor tale. De acea. Bucură-te. strigăm Celui Care te-a înveşmântat în lumină: Aliluia! Icosul al 5-lea: Racla cu sfintele tale moaşte revarsă tămăduiri. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Părinte Efrem. cunună aurită a sfintei tale mănăstiri . Pentru aceasta. în vis ori în stare de trezie. multor credincioşi te-ai arătat. Bucură-te. căci mulţimea credincioşilor o veseleşti. tu descoperi tuturor. strigăm către tine cu credinţă: Bucură-te. preafierbinte şi minunat ocrotitor. Bucură-te. căci Cortului ceresc îi eşti locuitor . Bucură-te. veselia negrăită a celor ce văd slava chipului tău. că prin Pronia de Sus. că vii degrab la cei ce după ajutorul tău însetează . Bucură-te.Icosul al 4-lea: Egumena. Bucură-te. că pe Colina Neprihăniţilor ai vieţuit întru nevoinţă . căci ai vieţuit în chipul îngeresc. iar tu i-ai descoperit numele şi chipul morţii tale. că te-ai învrednicit de rodul cel ceresc. slava pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu. Sfinte Părinte Efrem. Bucură-te. că te arăţi celor ce dorm. întru tot Fericite. Pentru aceasta. căci sufletele întinate de păcat le curăţeşti. că suferinzilor le eşti neîncetată izbăvire. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. bucurie şi sănătate celor care vin să se închine în sfântă mănăstirea ta şi-ţi cer stăruitor ajutorul. privind cu bucurie către slava ta. Bucură-te. Bucură-te. dar şi celor ce veghează . căreia i te-ai arătat. cel proslăvit întru soborul Sfinţilor . Bucură-te. cela care ne eşti izvor de tămăduire. Sfinte Părinte Efrem. . că dragostea de Dumnezeu ţi-a fost armă şi iscusinţă .

de-a pururi fericite! Condacul al 7-lea: În sânurile pământului ai rămas ascuns vreme de mai multe veacuri. pe Colina Neprihăniţilor. te-ai făcut cunoscut acum Bisericii lui Christos. căci amarele mâhniri tu risipeşti . Bucură-te. luminându-o cu dumnezeieştile raze ale minunilor tale. Bucură-te. Sfinte Părinte Efrem. care abaţi turbarea vrăjmaşului. Bucură-te.Sfinte Părinte Efrem. cel nou arătat nouă. Bucură-te. Părinte Efrem. celor de jos. Bucură-te. făcându-i pe toţi oamenii să îţi aducă dulce cântare: Bucură-te. Sfinte Părinte Efrem. că fără de strămutare ţi-ai purtat mucenicia. Bucură-te. tu . cel ce preamăreşti bunătatea dumnezeiască. Bucură-te. că sângeroşilor păgâni le-ai biruit nebunia. atlet preiscusit şi Mucenic al Împăratului tuturor . cela ce ţi-ai vădit bărbăţia sufletului Bucură-te. stâlp al pătimirilor muceniceşti. Bucură-te. Bucură-te. că nevoinţa cu lupta mucenicească ai impreunat. scară nou zidită a Bisericii Mântuitorului . că în inima drepţilor bucurie zămisleşti. cântând Preasfântului Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea: Strălucind ca un alt soare. Bucură-te. că nevoinţa virtuţilor ţi-a zugrăvit chipul teoforului. sfeşnic al luminii lui Christos . Bucură-te. că tiranilor cugetului trupesc li te împotriveşti. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. îţi strigăm fără de încetare: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că eşti purtător de Dumnezeu şi Sfinţilor următor . Neştiut fiind de către pământeni. cela care slava cea de Sus ne-ai arătat. iar pe cei care cer cu râvnă mijlo-cirea ta cea caldă îi izbăveşti din asuprirea întunecatelor patimi. tămăduire minunată a celor aflaţi în grele pătimiri. Bucură-te. iar în anii din urmă te-ai arătat prin bunăvoirea Domnului. că întunericul patimilor tu îl risipeşti. îmbogăţindu-i cu harul tău pe cei care-I strigă lui Christos: Aliluia! Icosul al 7-lea: Te-ai arătat ca un nou astru în Biserica lui Christos. că întru slava muceniciei ai suit calea cea cerească. Bucură-te. şi noi. Sfinte Părinte Efrem. viţă a dreptarelor dumnezeieşti. de-a pururi fericite! . Bucură-te. Pentru aceea. Purtătorule de Dumnezeu. prin descoperirea sfintelor tale moaşte. Bucură-te. te-ai arătat şi ţi-ai făcut auzit glasul pogorât din Cer. mulţimile aleargă la sfântă mănăstirea ta şi dobândesc har din belşug prin sfintele tale moaşte. ca o comoară sfântă. Bucură-te. piatra cea din capul unghiului a luptelor muceniceşti. izbăvire a celor ce sunt împovăraţi de multe ispitiri. ciorchine ce cu veselie ne-ndulceşti. Bucură-te.

că pe paralitic tu l-ai ridicat prin harul înfierii. Părinte Efrem. viaţă înveşmântată cu monahicească haină. nu te îndepărtezi nici o clipă de sfânta ta mănăstire. potir ceresc ce te pogori în revărsări de har. lăudându-te pe tine şi cântând Celui Care te-a încununat: Aluluia! Icosul al 9-lea: O. de-a pururi fericite! Condacul al 9-lea: Tu dezlegi legăturile celor slăbănogi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. preaminunate Părinte Efrem.Condacul al 8-lea: Harul pe care-l dăruieşti. că în bezna vremurilor noastre eşti precum un soare. stea care pe Colina Neprihăniţilor răsare. că ocrotitor neobosit al mănăstirii tale eşti. că prin tine nebunia necredinţei se înfrânge . Bucură-te. nestemată dată firii omeneşti în dar. mireasmă bună a vieţuirii fără de prihană. podoaba nevoitorilor. Bucură-te. Sfinte Părinte Efrem. Bucură-te. Preafericite Efrem. slava călugărilor din vremea de acum . după cuviinţă îţi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. iar noi . Bucură-te. Bucură-te. că i-ai tămăduit pe cei cuprinşi de noianul durerii. Bucură-te. că spre Cer suit-ai pe mucenicescul drum. jertfă sfinţită prin război până la sânge . Bucură-te. Sfinte Mare Mucenice Efrem. surâs de bucurie izvorât din aspră nevoinţă . care alergăm cu grăbire la sfintele tale moaşte. îi tămăduieşti pe cei îndrăciţi şi faci să înceteze mulţimea bolilor fără de leac. Pentru aceasta. Bucură-te. Bucură-te. căci cu darul tău ai risipit groaznice dureri de cap . Bucură-te. a mărturisit tuturor grija pe care tu o porţi mănăstirii tale. Pentru acestea toate. slavă a călugăriei . curcubeu al luminii nezidite. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea: Întru totul luminat fiind de strălucirea dumnezeiască. locuitorii din Pireu şi din împrejurimi se zoresc în număr mare spre mănăstirea ta. Bucură-te. căci cu Sfinţii Îngeri dimpreună locuieşti. atenienii. Pentru aceasta. stâlpule al Ortodoxiei. Bucură-te. Bucură-te. arătându-te în felurite chipuri celor cu inima curată şi dăruind har îmbelşugat celor ce cu râvnă îţi cântă ţie: Bucură-te. vestea minunilor tale s-a răspândit în toată Attica. Mare Mucenice . tuturor celor ce te cheamă în ajutor se revarsă asupra lor în chip preaminunat. că eşti părtaş al firii îndumnezeite. . că boala diabetului tot prin darul tău a încetat. alabastru plin cu mirul lacrimii de umilinţă. când tânăra cea evlavioasă te-a văzut strălucind cu o slavă care nu era din lumea aceasta şi a auzit dumnezeieştile tale cuvinte. Bucură-te.

că pe potrivnicul cu răstignirea ta l-ai biruit. Bucură-te. Bucură-te. Părinte Efrem. sprijin nebiruit al monahiilor celor cu sârguinţă. icoană preaslăvită a cetei călugărilor. Bucură-te. cela care cererile credincioşilor plineşti. . Bucură-te. căci din dumnezeiască poruncă tu te-ai arătat. Bucură-te. Sfinte Părinte Efrem. că tu în toată vremea dăruieşti tămăduire. cu capetele plecate. dăruindu-i binecuvântarea ta. căci ne ocroteşti fără de contenire. căci pe copii îi ţii sub ocrotirea trezviei tale. Bucură-te. iar din racla cu sfintele tale moaşte răspândeşti minunată mireasmă tuturor celor care. te-au ales drept Sfântul lor ocrotitor. şi noi ne închinăm înaintea Împăratului Vieţii. că moaştele tale în tainiţa pământului s-au aflat. dintru smerenia inimii strigă către Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea: Adunând în sufletul tău mirul cel de taină dobândit întru adâncul sme-reniei. Bucură-te. Bucură-te. de-a pururi fericite! Condacul al 10-lea: Cuvioasele monahii te-au văzut în dumnezeiască vedenie ori în vis.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. căci El. Bucură-te. că răutatea credincioşilor degrab o pârjoleşti. Bucură-te. Bucură-te. dăruieşti mângâiere inimilor celor credincioşi. prin dumnezeiasca Sa iconomie. al credincioşilor turn nestrămutat . căci iat-o alergând spre dobândirea darului tău şi strigând cu umilinţă către tine: Bucură-te. Sfinte Părinte Efrem. rai ce răspândeşte ale nestricăciunii bune-nmiresmări. şi umplându-se ele de o mare bucurie.Pe acestea cinstindu-le. Pentru unele ca aceste daruri. că prin chinurile muceniceşti Christos te-a proslăvit . le-a ţinut tăinuite în pământ şi nestricate de curgerea atâtor ani. Bucură-te. mir al smereniei preabinemirositor . îţi cântă cu evlavie: Bucură-te. de-a pururi fericite! Condacul al 11-lea: Noroadele credincioşilor de predutindeni L-au lăudat pe Domnul când au fost aflate sfintele tale moaşte. tainică slavă a maicilor iubitoare de nevoinţă . că întinăciunea sufletelor noastre tu o curăţeşti . Sfinte Efrem. preumblându-te prin locaşul tău. Sfinte Părinte Efrem. Bucură-te. zidul nostru nesurpat. chiparos înalt al sfintei nepăsări. Bucură-te. Bucură-te. că turmei tale îi eşti dumnezeiesc păstor. păzitorul de nădejde al mănăstirii tale. zicând: Aliluia! Icosul al 11-lea: Prin mijlocirea ta la tronul Mântuitorului Christos păzeşti mănăstirea de toată nevoia şi necazul.

că alungi de la noi toate răutăţile . căci ai dobândit cununile netrecătoare. Bucură-te. dimpreună cu ei. Iar pentru tainica ocrotire ce ne-o arăţi în toată vremea. Bucură-te. iar racla cu sfintele tale moaşte veseleşte sufletele noastre şi ne sfinţeşte chiar şi trupurile. Sfinte Mucenice Efrem. Bucură-te. Bucură-te. . nouă. căci acum tu străluceşti prealuminat. Bucură-te. întărindu-le în curăţie. apropiindu-ne de sfintele tale moaşte. temelia nou arătată Bisericii. îţi cerem să ne ocroteşti până în sfârşitul vieţii noastre pământeşti. Sfinte Părinte Efrem. că prin tine mângâiere mare am aflat. stea cu totul nouă a Bisericii lui Christos –Dumnezeu. să ne izbăvească din toate nevoile. că mă scoţi din patimile cele stricătoare. cei ce-I strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi se zic din nou Icosul 1 Ca un Înger nemaivăzut ai fost trimis din Cer şi ne-ai arătat nouă harul Preasfântului Duh. căci pricinuieşti în Ceruri bucurie. Bucură-te. Părinte Efrem. căci tu mă slobozeşti de grijile pierzătoare. slăvim darul de care te-ai învrednicit şi. de-a pururi fericite! Condacul al 12-lea: Din destul reverşi daruri şi belşug de veselie şi de fericire dumnezeiască.. Bucură-te. Pentru aceasta. apărător nepreţuit al celor ce trăiesc în mănăstire. Bucură-te. că la tronul lui Christos eşti mijlocire. Sfinte Mucenice Efrem. căci rugăminţile copiilor tăi primeşti . celor sărmani. Bucură-te. de trei ori Preafericite Părinte. că mulţimi de credincioşi ai umplut de veselie. făcându-ne părtaşi Vieţii celei Veşnice. Bucură-te. Bucură-te. îţi aducem această cântare: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ne dăruieşti toate bunătăţile. că ai cuprins lumina Întreitului Soare. cela ce mă izbăveşti dintru mâhnire. Bucură-te. Bucură-te. împreună-locuitorule cu Sfinţii. că tu înalţi sufletele. Bucură-te.Preafericit’’ te numim şi îţi strigăm ţie: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. de-a pururi fericite! Condacul al 13-lea: O. ce îndrăznim să grăim Preasfintei Treimi:Aliluia! Icosul al 12-lea: Lăudându-ţi luptele în cântările nostre.Bucură-te. Bucură-te. roagă-L pe Christos. Părinte Mucenice Efrem. cela ce ne dăruieşti nouă veselie. cu care îi mângâi pe toţi credincioşii. Sfinte Părinte Efrem. cela ce te numeri dimpreună cu Mucenicii. cela ce eşti asemenea cu toţi Sfinţii . că pentru lumea întreagă te rogi neîncetat. . vrednicule de cinstire. pe noi. căci odinioară lupta cea bună ai purtat . Bucură-te. Bucură-te.

Sfinte Părinte Efrem. Părinte. Grabnic ajutător. mare Nevoitor şi Pustnic. Preot al Dumnezeului Celui Preînalt. Amin. Făcător de minuni. Bucură-te. ci degrabă venind întru întâmpinarea noastră. Prin mila şi smerenia ta. plineşte cererile celor care se apropie cu credinţă şi care îţi strigă ţie: Bucură-te. căci tuturor te-ai făcut pildă de sfântă nevoinţă . Şi fie ca prin puterea minunată a rugăciunilor şi a predicilor tale să dobândim întărire în a purcede şi noi pe calea cea strâmtă ce duce spre Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. mare Tămăduitor de multe feluri de boli. toate aceste numiri le poţi dintru darul Duhului Sfânt şi de aceea te rugăm să nu ne treci cu vederea. de-a pururi fericite ! RUGĂCIUNE O. căci în ale tale lupte ai dobândit cununi de biruinţă. Cum se cuvine oare să te numim: minunat următor al Domnului Christos. Sfinte Părinte Efrem. întărirea cea nouă a credinţei . Sfinte Părinte Efrem. căzând înaintea ta cu umilinţă ridicăm acum glasul nostru spre tine. de-a pururi fericite! Condacul 1: Strălucitu-ne-ai tuturor. rana şi surparea necredinţei. Bucură-te. că preschimbi inimile celor necredincioşi . Izvorâtor de mir. că eşti putere dăruită celor credincioşi . Bucură-te. când s-au descoperit sfintele tale moaşte. ca o nouă stea. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. iar cu strălucirea minunilor tale luminezi întreaga lume. sabie cu două tăişuri împotriva nebuniei celui rău . Slobozitor din multe necazuri şi primejdii. Şi se face otpustul . Mângâietor în deznădejde sau Ajutător întru toate nevoile? Cu adevărat. Bucură-te. Mare Mucenic. Cuvios Părinte. mijloceşte-ne mare milă de la Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Christos.

Siliţi-vă să-L întâmpinaţi pe Dânsul şi cu buze neîntinate să-I cântăm: Aliluia. botezat de robul Tău. Slavă Ţie. păcatele lui Adam cel căzut ai purtat. Slavă Ţie. marele Înaintemergător. Slavă Ţie. care Te-ai coborât chiar până la chipul de rob. îngerii s-au mirat şi toată făptura s-a bucurat. Soarele Dreptăţii. cântaţi Lui ca şi la Betleem aceste laude: Slavă Ţie. Luminătorul făpturii. Fiul lui Dumnezeu. căci ca un nou Adam.6 ianuarie Acatistul Botezului Domnului Condacul 1: Pe Tine. Pentru aceasta. prin apele botezului. Slavă Ţie. căci ca un om ai venit la Ioan să Te botezi. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Cel ce pe faraon cel gândit l-ai înecat în repejunile Iordanului. La păcătoşi şi la vameşi ai venit ca să speli cu ape păcatele oamenilor. Să se bucure pustia Iordanului şi precum crinul să înflorească. Luminătorul lumii. cu frică proslăviţi marea Sa coborâre. Slavă Ţie. Cel ce ai venit să scapi lumea de vechea înşelăciune. iar pământul să se bucure acum. Lumina cea fără de început. Luminătorul nostru. Cel ce ai adus oamenii. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. Pregătiţi căile Domnului şi drepte faceţi cărările Dumnezeului nostru şi cântaţi cu veselie unele ca acestea: Slavă Ţie. . Slavă Ţie. Slavă Ţie. Mântuitorul lumii. puteri îngereşti. Hristoase. venit la repejunile Iordanului să cureţe păcatul lui Adam şi cunoscând Dumnezeiasca taină. Cel ce ai săvârşit pentru noi minuni mari cu ape multe. nevrednicii. că din cer de la Tatăl. cu mulţumire îţi cântăm: Slavă Ţie. Fiul lui Dumnezeu. Slavă Ţie. a grăit către oameni: Curăţiţi-vă pentru că vine Hristos să izbăvească lumea din stricăciune şi să dezlege blestemul lui Adam cel întâi zidit. Icosul 1: Veniţi în grabă astăzi. care la Iordan ai vrut să strălucească lumina cea mare a cunoştinţei la toată lumea. Iar noi. Slavă Ţie. care ai dorit să dăruieşti oamenilor în Arătarea Ta. Cel ce ne-ai arătat nouă marea taină a credinţei. Lumina cea nespusă. ai venit în această lume. Icosul al 2-lea: Gând ceresc având întru sine. Slavă Ţie. Dumnezeule Cel Preaînalt. care ai fost vestită de Luminătorul lumii. slavă Ţie! Condacul al 2-lea: Văzând cu Duhul Dumnezeiescul Înaintemergător venirea Ta în lume. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. la viaţă veşnică. Slavă Ţie. că Dumnezeu s-a făcut om şi neştiind de păcat vine ca un Miel al lui Dumnezeu să ridice păcatele la toată lumea. Fiul lui Dumnezeu. văzându-Te în Iordan. văzând pe Stăpânul Hristos. cerurile s-au înfricoşat şi tot pământul s-a înfiorat. a venit la Iordan şi luminat a grăit oamenilor: s-a apropiat Izbăvirea noastră. Împăratul cerului şi al pământului. cei ce proslăviţi Dumnezeiasca arătare a lui Hristos. prealuminoasa dimineaţă a harului. Cel ce ai luminat cerurile şi tot pământul cu lumina învăţăturilor Tale.

că venirea Ta luminează şi înţelepţeşte orbii. Unule Născut. Slavă Ţie. Cel ce pustia Iordanului precum Carmelul ai înfrumuseţat-o. slavă Ţie! Condacul al 3-lea: Înţelegând. Slavă Ţie. Slavă Ţie. căci ai venit să o porţi pe aceasta pe umerii Tăi. Slavă Ţie. că ai voit să cauţi oaia cea rătăcită. Slavă Ţie. că Înaintemergătorul s-a temut să-ţi dezlege cureaua încălţămintei. Iisuse. Acesta este Mielul lui Dumnezeu. Cel ce ai venit să cauţi şi să mântuieşti pe cel pierdut. Unule Născut. puterea Dumnezeirii Tale. Pentru aceasta propovăduim marea Ta coborâre cântându-ţi unele ca acestea: Slavă Ţie. Acesta este Cel ce ne liberează din necazuri. Slavă Ţie. Lumina lumii. că eşti Mult îndurat precum trestia care se pleacă. Cel ce veseleşti pustia însetată precum câmpia Libanului. Fiul lui Dumnezeu. Slavă Ţie. Milostivire Nemăsurată. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Fiule. Slavă Ţie. Iubire Nespusă. Slavă Ţie. Acesta este Cel ce din robi ne face fiii lui Dumnezeu. Icosul al 3-lea: Având bogăţie de milostivire ai venit. că întru lumina Ta vom vedea lumina. Vreau să te văd dacă eşti gol şi dezbrăcat şi astfel să te învredniceşti să nu te mai ruşinezi". Rouă de viaţă dătătoare. Fiule. prin care toata firea omeneasca se sfinţeşte. că Te-ai pogorât la omul cel căzut. Cuvânt nepătruns. Hristoase. Slavă Ţie. Împăratul Adevărului. Slavă Ţie. se bucura cu duhul şi sălta arătându-Te cu mâna şi grăieşte oamenilor: Acesta este Cel ce izbăveşte lumea din stricăciune. care ai fost prezis de glasul Înaintemergătorului Tău. că ai scos pe oameni din deznădejde. Slavă Ţie. Înaintemergătorul. că Arătarea Ta luminează şi înţelepţeşte pruncii. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. Cel ce ai venit să-l chemi pe Adam cel izgonit. ci ai venit ca să-l întrebi iarăşi pe Adam: "Unde eşti? Nu te ascunde de Mine. în locul întunericului. Fiul lui Dumnezeu. pe Acesta întâmpinându-L să-I cântăm: Aliluia.Slavă Ţie. căci cu lucrarea Ta se stinge toată necurăţia. Slavă Ţie. la păcătoşi şi la vameşi. care ai binevoit a Te boteza de rob. Cel ce întăreşti mâinile slăbănogite ale bolnavilor. Dumnezeule Preaveşnic. Păstorul Cel Bun. Slavă Ţie. Izvor binecuvântat. Acesta. care ai binevoit să Te arăţi la Iordan. la râul Iordanului. cu frică privindu-Te venind la Iordan. slavă Ţie! . că tot neamul omenesc s-a veselit de Botezul Tău. luminează oamenii cu apa Dumnezeiescului Botez. Slavă Ţie. Făcătorul cerului şi al pământului. Slavă Ţie. pentru că nu ai mai răbdat să vezi neamul omenesc muncindu-se de diavolul. Stăpânul făpturii. Cel ce ridică păcatele lumii. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. Cel ce vindeci picioarele slăbănogite ale şchiopilor. Foc curăţitor. Slavă Ţie. Slavă Ţie.

cerurile le-ai plecat. şi nici să spele pe Cel Curat şi să şteargă pe Cel fără de păcat. Iordane. că prin repejunile harului zideşti inimă curată întru noi. Slavă Ţie. săvârşind cele poruncite. Iar noi înţelegând acest cuvânt al Tău îţi cântăm: Slavă Ţie. izvorâtor din Dumnezeu. iar capul Tău ai vrut să-L pleci sub mâna Înaintemergătorului. totuşi. Lumina cea adevărată. Cel ce Te-ai născut din Fecioară.Condacul al 4-lea: Furtună de gânduri îndoite avea întru sine Înaintemergătorul. ca prin ape să curăţeşti păcatul omenesc: Frică s-a făcut văzând pe Făcătorul cerului şi al pământului. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Doamne. Împărate. dacă vrei să fii smerit în faţa Mea. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. Şi toată făptura veselindu-se. de har şi bunătate. Ioane. înălţimea smeritelor cuvinte ale Înaintemergătorului şi văzând temerea lui i-a zis: O. Iubitorul de oameni. Puterile îngereşti s-au mirat. şi frica l-a cuprins. Mântuitorule Atotmilostiv. bunule. Cuprins a fost de tremur Înaintemergătorul. de Care se tem şi se cutremură toate. Slavă Ţie. că mila şi dreptatea s-au întâlnit întru Tine. Preadulce Iisuse. în repejunile Iordanului ai intrat. bucuraţi-vă. . Hristoase. Împăratul adevărului. Curăţirea noastră. că astăzi s-a sfinţit firea apelor. Cel ce Te-ai arătat la toată lumea. dezbrăcându-se la râu şi primind botezul de la rob. că apele botezului ne fac mai albi decât zăpada. Slavă Ţie. Hristoase. izvoare şi bălţi. Părinte al îndurărilor. Slavă Ţie. Slavă Ţie. că la Tine milostivirea este nemăsurată şi necercetată şi cu ea ai acoperit păcatele lumii. că dreptatea şi pacea s-au sărutat întru Tine. Slavă Ţie. când Tu. Slavă Ţie. Mântuitorul nostru. Cel ce prin coborârea Ta. acoperind Cele de Sus ale Tale. că dreptatea Ta din cer a venit la Iordan. slavă Ţie! Condacul al 5-lea: Fiind Şuvoi. râul Iordan şi-a întors apele înapoi. cânta cu noi: Aliluia. toate adâncurile mării. Lumina noastră. Slavă Ţie că. Hristoase Dumnezeul nostru. ai venit ca un om la râul Iordanului şi ai vrut să primeşti botezul ca un rob. cercetează-ne pe noi cu mare îngăduinţa Ta cea nespusă. pentru că trebuie să-Mi slujeşti. ca prin Mine să se cureţe păcatele oamenilor. Fiul lui Dumnezeu. neputând suferi focul ce mânca apele lui. lasă frica. Slavă Ţie. în apele Iordanului ai binevoit să Te afunzi. că adevărul Tău a strălucit pe pământ. sfinţeşte-ne pe noi cu arătarea Ta Dumnezeiască. zicând: De ce ai venit la rob. neavând păcate? Cum să botez pe Cel ce poartă necazurile lumii? Cum să luminez pe Luminătorul? Icosul al 4-lea: Auzind Domnul. zicând: întinde mâna ta şi te atinge de capul Meu. la Betleem. Doamne al puterilor. liberându-se de stăpânul întunericului ce se ascunsese acolo. căci aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Pentru aceasta veseleşte-te. şi Care ai poruncit Înaintemergătorului să lase frica cea mare.

slavă Ţie! Condacul al 6-lea: Propovăduitorul minunat şi Înaintemergătorul Ioan multe le grăia oa-menilor veniţi la dânsul. Totuşi după cuvântul Tău. . Slavă Ţie că atunci ai făgăduit să ne arăţi îngerii ce urcă şi coboară din ceruri. Mielul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Stăpânul lumii. care curăţeşti păcatele lumii: "Nu îndrăznesc să mă ating de creştetul Tău. Slavă Ţie că prin Botezul Tău în Iordan toată lumea ai luminat. Slavă Ţie. dezbrăcat şi afundat în ape. Doamne. Cuvântul lui Dumnezeu. calea mântuirii tuturor oamenilor ai arătat. Slavă Ţie că pentru noi chip de rob ai luat. Slavă Ţie. botezându-Te de către Ioan. Slavă Ţie. Mielul lui Dumnezeu. cu frică şi-a pus dreapta sa pe Dumnezeiescul Tău creştet şi botezându-Te şi pe Tine. Cel ce ai dezlegat blestemul lui Adam. şi despre taina ce s-a săvârşit. Cel ce ai deschis raiul cel închis prin neascultare. botează-Mă repede. că la Iordan. împreună cu Tine să dobândească intrarea în locaşurile raiului şi cu dragoste să-ţi cânte aşa: Slavă Ţie. Pe Tine. Adam a închis cerul pentru toţi. fără de păcat fiind. Împăratul păcii. Tu însuţi mă sfinţeşte şi mă luminează. Cel ce ai luat asupra Ta păcatele lumii. Dătătorule de milostivire. totuşi a tăcut în faţa Ta. Că precum.Icosul al 5-lea. Slavă Ţie că prin coborârea Ta cerurile până la pământ s-au plecat. Slavă Ţie că prin Botezul Tău pământul până la ceruri s-a înălţat. Slavă Ţie că prin Botezul Tău. Cel ce ai dărâmat peretele cel din mijloc al vrajbei. Slavă Ţie. Stăpâne Hristoase. Slavă Ţie că la Iordan cerul cel închis prin păcat iarăşi ni l-ai arătat deschis. cu bucurie ţi-a cântat aşa: Slavă Ţie. când ai venit la Iordan. din nou. în tăcere. Împărăţia lui Dumnezeu în chip vădit ai început să o zideşti pe pământ. ca să-ţi gătească. Slavă Ţie că Lumina vederii de Dumnezeu acolo a luminat. Pentru aceasta şi noi în tăcere adâncă şi cu multă cucernicie îţi cântăm: Aliluia. Nu se cuvine ca gura omului să grăiască cu glas despre Cel ce a venit. Slavă Ţie că prin sărăcia Ta pe noi ne-ai îmbogăţit. ca să îneci păcatele lumii şi golatatea lui Adam iarăşi să o îmbraci în haina măririi. Slavă Ţie. Icosul al 6-lea: La Iordan a strălucit lumii întregi lumină mare. i-ai spus: "Dacă vorbeşti celor nelegiuiţi şi celor păcătoşi. calea. pentru ca îngerii lui Dumnezeu cu frică I-au stat înainte şi toată făptura s-a cutre-murat". scoţând împreună cu Tine lumea şi cerul ţi s-a deschis. că Tu. de demult. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. Slavă Ţie că prin Dumnezeiasca Ta arătare pe toţi oamenii i-ai bucurat. tot aşa oamenii. s-a cutremurat cu duhul şi a grăit către Tine. Ţie. cu grabă ai ieşit din apă. şi taină înfricoşată. Slavă Ţie că prin smerenia Ta stăpânirea vrăjmaşului până la capăt ai dărâmat. Cel ce ne-ai spălat pe noi de întinăciunea păcatelor. deoarece Tu Însuţi. care ai binevoit să îneci în apele Iordanului păcatele oamenilor. pentru că Tu eşti Viaţa şi Lumina şi Pacea lumii". Slavă Ţie. Mântuitorule Milosârde. văzându-Te Dumnezeiescul Ioan.

Stăpâne al făpturii. Doamne. ridică-ne în locaşurile cereşti pe noi cei căzuţi în adâncul păcatului. că prin Pogorârea Duhului Tău cel sfânt ne-ai făcut părtaşi la firea cea Dumnezeiască. Icosul al 7-lea: Făptură nouă ai arătat. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Ziditorul făpturii. Slavă Ţie. nu ne încuia nouă uşile milostivirii Tale. că în repejunile Iordanului capetele balaurilor le-ai ars. Acelaşi Duh Sfânt. slavă Ţie! Condacul al 7-lea: Vrând. povăţuind omul şi astfel în chip tainic. Slavă Ţie. scoate din adâncul păcatului pe cei deznădăjduiţi. aşa şi în apele Iordanului iaraşi ai înecat păcatele întregii lumi zidită din nou cu foc şi Duh şi apă. întru înnoirea duhului. Fiul lui Dumnezeu. primit de la Ioan. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Cel ce prin focul Dumnezeirii în repejunile Iordanului ne-ai dăruit lumina cunoştinţei. Cel ce ai ridicat până la al treilea cer pe aleşii Tăi. Cu Duh ai zidit din nou sufletele. iarăşi s-a pogorât din ceruri în chip de porumbel şi a stat deasupra Ta. din apă. duhul tăriei şi al înţelepciunii. că prin pogorârea Duhului lui Dumnezeu asupra Ta. Cel ce ai deschis cerurile şi ne-ai arătat nouă Duhul lui Dumnezeu. Slavă Ţie. Slavă Ţie că prin arătarea lumii cereşti Preasfânta şi Dumnezeiasca binecuvântare tuturor credincioşilor s-a dat. Cel ce la Iordan cerurile le-ai deschis. Slavă Ţie. ne-ai descoperit marea taină a Dumnezeieştii şi întreitei arătări şi precum la începutul fiinţării lumii Duhul lui Dumnezeu. când în râul Iordanului ai vrut să înnoieşti şi să luminezi neamul omenesc şi toată făptura ce suspină împreună cu noi. Cel ce ai plecat cerurile şi Te-ai coborât la Iordan. ca să-ţi cântăm totdeauna aşa: Slavă Ţie. ca să petreacă de acum în oamenii înnoiţi în baia de apă şi cu putere de sus fiind îmbrăcaţi. la Botezul Tău. aşa şi la botezul Tău. deschide-ne şi nouă uşile Cămării Tale Dumnezeieşti. al vederii şi smereniei şi duhul temerii de Dumnezeu ai vărsat asupra noastră. Slavă Ţie. să mântuieşti lumea ce pierea în păcate. să meargă şi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia. . săvârşind o minunată înnoire şi renaştere. că prin Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii ai descoperit oamenilor adevărata vedere a lui Dumnezeu. Slavă Ţie. ca un dătător de viaţă se purta deasupra apelor. Cel ce în vremea lui Ilie cerurile le-ai încuiat. Doamne. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. Mântuitorul lumii. Hristoase. căci precum în timpul lui Noe ai înecat păcatele celei dintâi lumi. ca peste un nou Adam. Cel ce prin apă şi prin Duh ai înnoit firea noastră cea învechită prin păcat. Iubitorule de oameni. Slavă Ţie. Atotbunule. cu apă ai sfinţit trupul.Slavă Ţie că prin deschiderea cerului tainele negrăite ale lui Dumnezeu întregii lumi s-au arătat. zideşti împreună cu Duhul Biserica cea cu mulţi fii. Cel ce ne-ai arătat în Botezul Tău adâncul iubirii Tale de oameni. Slavă Ţie. Slavă Ţie. că Duhul Tău cel sfânt ne învaţă dreptatea pe pământ.

Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. Împărate fără de început. născut fiind cu trupul. Slavă Ţie. botezându-se de către robul. ca pe cei ce şedeau întru întuneric şi în umbra morţii să-i luminezi cu lumina Arătării Tale Dumnezeieşti. Slavă Ţie. mare. Izvorul vieţii şi al nemuririi. că arătându-Te în apele Iordanului. cei născuţi din apă şi din Duh. că prin apele curate ale Botezului Tău ai spălat păcatul strămoşesc. Slavă Ţie. care iarăşi ne-ai adus pe noi. Cel Ce eşti cântat de Înaintemergătorul întru cei de jos. din adâncul sufletului: Aliluia. la starea fericită a raiului. că pe oamenii cei însetaţi i-ai adăpat din destul. Cel ce prin Botezul Tău ai luminat pe cei ce dormeau în întunericul şi în umbra morţii. Fiul lui Dumnezeu. Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi eşti propovăduit de glasul din ceruri. Glasul Domnului întru tărie. dar nici de cele de jos nu te despărţeşti. Slavă Ţie. din Curata Fecioară. Lumina cea neapusă a Treimii în Botezul Tău ne-ai descoperit. Slavă Ţie. slavă Ţie! Condacul al 8-lea: Înfricoşătoare şi minunată este arătarea Sfintei Treimi la Iordan: mai întâi Fiul Cel Preaiubit sa arătat în trup. din nou ne-ai făcut fiii lui Dumnezeu. în Betleem. robii Tăi fiind. slavă Ţie! . şi pe noi. Răsăritul răsăriturilor.Slavă Ţie. Icosul al 8-lea: Cu totul eşti întru cele înalte. Slavă Ţie. mărturisind: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit. Cel ce Te-ai întrupat pentru noi şi de toată lumea eşti numit Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu. că Lumina cea nevăzută a Duhului Tău a strălucit în sufletele noastre. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Cel ce ai fost botezat de mâna robului. Slavă Ţie. îndată Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de porumbel. prin această baie. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm cu nevrednice buze. Fiul Tatălui. Slavă Ţie. că prin arătarea Duhului lui Dumnezeu în chip de porumbel după blândeţile acestuia ne-ai chemat pe noi la curăţie feciorească. Stăpânul făpturii. Dumnezeul Slavei a tunat. ca să se împlinească proorocia părintelui David: "Glasul Domnului peste ape. Slavă Ţie. Fiul lui Dumnezeu. glasul Domnului întru strălucire". Pentru aceasta luminaţi fiind cu lumina arătării Treimice să-ţi cântăm Ţie. Dumnezeului Celui ce Te-ai arătat şi pe pământ ai fost văzut şi lumea ai luminat: Slavă Ţie. apoi Preadumnezeiescul Părinte a glăsuit din ceruri. întru care am binevoit". totdeauna şezând în ceruri cu Tatăl. care prin botezul Tău de foc vii să faci un cer nou şi un pământ al dreptăţii. Cel ce eşti închinat intru cei de sus împreuna cu Tatăl şi cu Duhul. Lumină din Lumină. O. Domnul pe ape multe. Fiul lui Dumnezeu. Iisuse. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. Slavă Ţie. acum la Iordan Te arăţi întregii lumi. Slavă Ţie. Făcătorul cerului şi al pământului. şi preaslăvită taină: Din cer a tunat Domnul şi Cel de Sus şi-a deschis glasul său.

ca să iei asupra-ţi. Pentru aceasta Te-ai şi afundat în apele Iordanului ca. Soarele Dreptăţii. Slavă Ţie. că prin arătarea Duhului Sfânt eşti mărturisit din ceruri. Slavă Ţie. Putere Preaînaltă. l-ai înnoit în repejunile Iordanului. Marele Înaintemergător. Hristoase Mântuitorule. ai zis: "Cu botez mă voi boteza şi cât mă chinuiesc până se vor împlini acestea". Slavă Ţie. Slavă Ţie. că eşti mărturisit de glasul Înaintemergătorului. să ne scoţi pe noi şi să începi a zidi Împărăţia Ta. despre care. Dumnezeule. Slavă Ţie. Hristoase. că la botezul Tău să vadă venirea Duhului şi să audă glasul Părintelui. proslăvim: Dumnezeiasca Ta Arătare. Slavă Ţie. că prin Botezul Tău ai arătat oamenilor o nouă lume. Fiul lui Dumnezeu. ne-ai învrednicit să intrăm cu sufletul curat în cereasca Ta cămară. cântând: Slavă Ţie. păcatul strămoşesc l-ai înecat în apele Botezului. ce se încuibaseră acolo. acolo. Miel Nevinovat. să Te găteşti pentru botezul morţii. Pentru care şi noi cu mulţumire îţi cântăm: Aliluia. Slavă Ţie. că numai el. unul. că prin apă şi prin Duh ai curăţit prealuminat trupul nostru neputincios şi stricat de patimi. toată lumea ai înnoit în repejunile Iordanului. mergând spre patimă. şi capetele nevăzuţilor balauri. ca toţi cei ce credem în Tine cu dreptate să fim fiii Lui. Slavă Ţie. ca să fie primit propovăduitor al Arătării Dumnezeieştii Treimi. Împăratul lumii. mărturisind din ceruri că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. îngropându-Te acolo. . slavă Ţie! Condacul al 10-lea: Vrând să mântuieşti firea noastră cea căzută şi sărăcită. că prin arătarea Sfântului Duh la botezul Tău. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu". care ai vestit pe pământ pace şi mântuire. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. Slavă Ţie. în ape. că pe Tatăl ceresc la Botezul Tău ni l-ai arătat. ai venit la râul Iordan. că prin Duh şi prin foc ai luminat firea noastră cea înnegrită prin păcat. că prin deschiderea porţilor cereşti deasupra Iordanului ne-ai deschis porţile închise ale raiului. zicând: "Am văzut Duhul pogorându-se din Cer ca un porumbel şi a şezut deasupra Lui. că ai strălucit în inimile noastre lumina dreptăţii Tale. că arătându-Te în trup. Dumnezeul Preaveşnic. Iar noi pricepând această mărturie. pe care şi noi proslăvind-o îţi cântăm: Aliluia. greutatea păcatelor oamenilor şi ca un miel al lui Dumnezeu să fii gata să mergi de bună voie la jertfă şi să răscumperi păcatele lumii cu scump sângele Tău. Slavă Ţie. Icosul al 9-lea: Grăitorul de Dumnezeu şi îngerul Dumnezeiesc. Acela a mărturisit oamenilor într-o zi de dimineaţă. că luând asupra Ta păcatele lumii. cel stricat prin păcat. care nu este din lumea aceasta şi despre care a proorocit David zicând: "Împărăţia Ta este Împărăţie a tuturor veacurilor şi Stăpânirea Ta în fiecare neam şi neam". Slavă Ţie.Condacul al 9-lea: Toată firea îngerilor s-a mirat de marea taină a Dumnezeieştii Tale arătări: că pe Adam. dintre oameni s-a învrednicit. le-ai zdrobit cu Botezul Tău şi astfel adâncul beznei diavolului l-ai deschis ca. de acolo. la păcătoşi şi la vameşi şi ai primit Botezul de la Ioan. Slavă Ţie. veşnică Milostivire. prezis a fost de Maleahi proorocul. Doamne.

Propovăduitorule al veşnicului adevăr. Slavă Ţie. precum pastorul. luminând pe tot omul ce vine în lume. ca şi pe noi cei străini şi pribegi să ne zideşti în Una şi Dumnezeiasca Biserică. că la izvoarele mântuirii ai chemat pe oamenii Tăi însetaţi.Icosul al 10-lea: Împărate Preaveşnic. în apele Botezului Tău. căci cu apele Iordanului Te-ai îmbrăcat ca şi cu o haină. că întru înnoirea duhului să începem a umbla şi întotdeauna să cântăm cântarea cerească: Aliluia. să ne luminăm Dumnezeieşte". Oamenii. Icosul al 11-lea: Luminoasă şi Strălucitoare Lumină eşti Hristoase. Slavă Ţie că. Luminează-ne. Slavă Ţie. ai zidit un cer nou. cei botezaţi în numele Preasfintei Treimi. Slavă Ţie. ca oamenii ce şedeau în întuneric şi în umbra morţii să vadă lumină mare şi să meargă după ea. Slavă Ţie că. . să cântăm zicând: "Este timpul înnoirii. Tu ai venit la Iordan pentru a Te arăta la toată lumea. că pe toţi oamenii i-ai împăcat în unul Trupul Tău. Biserica Ta. duhovniceşte să se veselească. pământul l-ai luminat. vii ne-ai făcut în apele botezului. proslăvind sărbătoarea strălucitei noastre luminări şi împreună cu Dumnezeiescul Grigore. cei ce suntem pe mare. că la turma Ta ai venit la Iordan. oamenilor. Slavă Ţie că. aria întregii lumi cu înţelepciune ai curăţit-o. departe. aşadar. Tu ai strălucit precum Soarele şi ai dăruit lumii prin Botezul Tău lumina cea mare şi nevăzută a harului şi adevărului. şi bineplăcută să-ţi fie această cântare: Slavă Ţie. Slavă Ţie. că setea noastră cea duhovnicească ai potolit-o fără preţ şi fără argint. că întemeind pământul pe ape. Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta. Hristoase. ca înnoindu-ne şi urcându-ne la înălţime cerească. osânda lui Adam cel întâi zidit. că trecând cerurile prin Botezul Tău. bogat fiind în milostivire. Luminatorul lumii. Slavă Ţie. ziua rezidirii. Slavă Ţie. singur ispitind inimile tuturor să dai viaţă nouă. Slavă Ţie. Te-ai jertfit pentru noi. să fim mântuiţi şi aşezaţi de-a dreapta Ta. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. ca să dezlegi. oile de capre. Arhiereule. toată făptură. l-ai înnoit la apele Iordanului cu harul Duhului. ziua luminării. că ai venit să ne botezi cu Duhul Sfânt şi cu foc. cu mâna luând lopata cea curăţitoare. ca şi pe noi. Iisuse Hristoase. Izvorul vieţii noastre. să-ţi cântăm aşa: Slavă Ţie. ca un Judecător Atotmilostiv. Te-ai îngropat în apele Iordanului. Slavă Ţie. să ne apropii de Tine. că din Fecioară Te-ai născut şi în Iordan Te-ai botezat. să ne înnoim de sus. pe noi cei morţi în păcate. şi pe noi cei ce rătăcim în întunericul păcatului. slavă Ţie! Condacul al 11-lea: Cântare nouă să-ţi cânte Ţie. despărţind. ca şi noi să ne îngropăm prin botez întru moartea şi învierea Ta. ca şi noi să ne îmbrăcăm cu Tine în hainele luminoase ale dreptăţii şi curăţiei. că întărind cerul a doua oară deasupra apelor. Învredniceşte-ne şi pe noi. Slavă Ţie că peretele cel din mijloc al vrajbei cu Trupul Tău l-ai dărâmat. Păstorul cel Mare al oilor. pentru prea multa dragoste. Lumină Veşnică a unuia Născut din Tatăl! Preacinstitul Tău Trup s-a aprins în mijlocul Iordanului ca un luminător. să ne îmbrăcăm în Noul Adam.

căci ai venit la Iordan. că ai binevoit să dăruieşti viaţă nouă şi curată nu după trup. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. Lumina Cea Neînserată. străluceşte-ne Lumina cea neapusă a Sfintei Treimi. să curăţeşti păcatele oamenilor şi să zdrobeşti capetele balaurilor ce se încui-baseră acolo. Slavă Ţie. că prin arătarea Ta ai izgonit întunericul nevederii. ca toţi să-ţi cânte cu mulţumire: Aliluia. care ai luat asupra Ta în apele Iordanului. . îndreptează-ne pe noi la viaţă veşnică. că harul Duhului şi darurile tainice şi Duhul cunoaşterii se dau în chip nevăzut tuturor celor ce o scot cu credinţă. Slavă Ţie. Mântuitorul celor rătăciţi. că Tu cu adevărat eşti Mielul lui Dumnezeu. că ai curăţit întinăciunea sufletelor noastre în apele Botezului. începătorul vieţii. Biruitorul morţii. Fiul lui Dumnezeu. păcatele a toată lumea. Lumină din Lumină. Hristoase. Lumina care întrece orice strălucire. că ai binevoit să ne scoţi din adâncul păcatului. Arătarea Ta Mântuitoare. Mântuitorul celor păcătoşi. că ne-ai strălucit în apele Iordanului lumina spre luminarea întregii lumi. întru lumina faptelor bune învaţă-ne pe noi. Chipul Cel Prealuminos al Tatălui. Unule. dă-ne viaţa cea minunată şi neîmbătrânitoare în baia naşterii din nou. în apele Iordanului. Cel ce locuieşte întru Lumina cea nepătrunsă. că ne-ai arătat în Botezul Tău mare har şi iubire pentru toţi oamenii. că ai venit să cauţi în repejunile Iordanului pe cei pierduţi pe cale. slavă Ţie! Condacul al 12-lea: Harul Dumnezeiesc şi mântuitor s-a arătat astăzi tuturor oamenilor în Botezul Tău. care a strălucit la Iordan. Mântuitorule. Ca noi cu smerenie şi sârguinţă să alergăm la preacuratul izvor şi să scoatem apa vieţii. din veşnica moarte izbăveşte-ne pe noi. că ai strălucit întru întuneric. ca să ne curăţeşti de întunericul păcatelor. Soarele Dreptăţii Cel ce ne-ai vestit nouă dimineaţa mântuirii. dăruind harul botezului care dezleagă sufletele şi trupurile noastre. ca să le speli şi să le răscumperi cu Preacurat Sângele Tău. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Strălucirea Slavei Tatălui. ci intru înnoirea duhului. proslăvim toţi Botezul Tău de la Ioan. Icosul al 12-lea: Cântând. Mântuitorule. Slavă Ţie.Slavă Ţie. ne închinăm negrăitei Tale îngăduinţe făţă de omul căzut şi credem cu Înaintemergătorul. Biruitorul morţii. că prin Botezul Tău a strălucit Lumina vederii de Dumnezeu. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Fiul lui Dumnezeu. Slavă Ţie. Preaveşnic Dumnezeu. Slavă Ţie. Slavă Ţie. că în strălucirile sfinţilor Tăi îi luminezi pe cei credincioşi. Slavă Ţie. Lumina Cea fără de început şi Pururea Fiitoare. Pentru aceasta ne rugăm Ţie: poartă şi nenumăratele noastre păcate şi nu ne lipsi pe noi în această mare şi luminată zi să-ţi cântăm cu mulţumire şi inimă curată unele ca acestea: Slavă Ţie. întru lumina Ta. Slavă Ţie. Hristoase.

păcatele lui Adam cel căzut ai purtat. Dumnezeule Atotputernic. care singur faci minuni. după mare mila Ta. ca să ne mântuim prin Tine de bolile sufleteşti şi trupeşti. . Mântuitorul nostru. să începem a păşi drept întru înnoirea vieţii şi să-ţi cântăm cu toţi sfinţii: Aliluia ( de 3 ori). Luminătorul făpturii. Dumnezeule Cel Preaînalt. Slavă Ţie. că Dumnezeu s-a făcut om şi neştiind de păcat vine ca un Miel al lui Dumnezeu să ridice păcatele la toată lumea. la viaţă veşnică. Soarele Dreptăţii. că din cer de la Tatăl. Slavă Ţie. Cel ce ne-ai arătat nouă marea taină a credinţei. Împăratul celor ce împăraţesc. Slavă Ţie. care Te-ai coborât chiar până la chipul de rob. prin apele botezului. ci după mare mila Ta. Slavă Ţie. puteri îngereşti. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Mielul lui Dumnezeu. care la Iordan ai vrut să strălucească lumina cea mare a cunoştinţei la toată lumea. Cel ce ai venit să scapi lumea de vechea înşelăciune. aprinde sufletul meu cel rece cu înţelegerea minunilor Tale. Slavă Ţie. că ai venit la Iordan să ne mântuieşti pe noi nu după faptele dreptăţii. Fiul lui Dumnezeu. cei ce şedem în întunericul păcatelor. Slavă Ţie. primeşte această neînsemnată rugăciune ce Ţi-o aducem din toată inima şi ne luminează pe noi. Lumina cea fără de început. că ai sfinţit firea apelor. Pentru aceasta. Slavă Ţie. Slavă Ţie. văzând pe Stăpânul Hristos. prealuminoasa dimineaţă a harului. Unule Născut şi Cuvântul lui Dumnezeu.Slavă Ţie. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. Slavă Ţie. cu frică proslăviţi marea Sa coborâre. Slavă Ţie. Doamne al celor ce stăpânesc. cântaţi Lui ca şi la Betleem aceste laude: Slavă Ţie. care ai dorit să dăruieşti oamenilor în Arătarea Ta. Cel ce ai venit la Iordan ca să ridici păcatele întregii lumi. hrăneşte inima mea cu arătarea cuvintelor Tale. cei ce proslăviţi Dumnezeiasca arătare a lui Hristos. Cel ce ai luminat cerurile şi tot pământul cu lumina învăţăturilor Tale. slavă Ţie! Condacul al 13-lea: Doamne Iisuse Hristoase. că ai tocit boldul morţii şi prin Arătarea Ta ne-ai dăruit viaţă nesfărşită. căci ca un om ai venit la Ioan să Te botezi. Hristoase Dumnezeule. Slavă Ţie. Slavă Ţie. Stăpânul vieţii şi al morţii. Apoi se zice iarăşi Icosul 1 Veniţi în grabă astăzi. Slavă Ţie. adapă şi sufletul cel însetat cu apa cucerniciei. Slavă Ţie. cu mântuitorul Tău Botez primit de la Ioan. Făcătorul cerului şi al pământului. Fiul lui Dumnezeu. Cel ce pe faraon cel gândit l-ai înecat în repejunile Iordanului. Cel ce ai adus oamenii. Slavă Ţie. venit la repejunile Iordanului să cureţe păcatul lui Adam şi cunoscând Dumnezeiasca taină. Slavă Ţie. Cel ce ai săvârşit pentru noi minuni mari cu ape multe. Slavă Ţie. Fiule. că cerurile astăzi se deschid tuturor celor ce vor să se mântuiască şi toată firea noastră începe să se curăţească. că prin Botezul Tău cerul şi pământul s-au veselit pe malurile Iordanului. că Împărăţia lumii acesteia de aici începe să odrăslească în Împărăţia Ta. ai venit în această lume. Mântuitorul lumii. căci ca un nou Adam.

La păcătoşi şi la vameşi ai venit ca să speli cu ape păcatele oamenilor. Fiul lui Dumnezeu. lacurile. cerurile s-au înfricoşat şi tot pământul s-a înfiorat. ai deschis cerul cel închis de Adam şi Duhul sfânt a venit peste Tine ca un porumbel. pentru că nu ne mântuieşti numai după faptele noastre. Tu însă nu ai răbdat să vezi neamul omenesc muncit de diavolul şi pentru aceasta în luminata zi a Dum-nezeieştii Tale Arătări ai venit la Iordan la păcătoşi şi la vameşi ca să Te botezi de la Ioan. Tu. acum şi pururea şi în vecii vecilor. ca să împlineşti toată dreptatea şi să speli în apele Iordanului păcatele întregii lumi şi. Împăratul cerului şi al pământului. astfel. Tu ai luminat şi ai îndumnezeit firea noastră şi Dumnezeiescul Tău Părinte ţi-a vestit bunăvoirea Sa. lumea se luminează şi oamenii se umplu de bucurie. împreună cu toţi sfinţii. să scoatem apa harului Tău şi iertarea păcatelor şi să trăim în veacul de acum în curăţie şi feciorie. care luminezi toate. Izvorul cel pururea dătător de viaţă. aşteptând nădejdea cea fericită şi arătarea slavei Tale. Fiul lui Dumnezeu. Hristos merge să caute oaia cea rătăcită şi o găseşte şi o duce în rai". Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. Iar noi. cu mulţumire îţi cântăm: Slavă Ţie. Doamne. izvoarele. Preasfântul Tău Nume cu Părintele Tău fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul Tău Duh. ca iarăşi să-L primesc" şi. aşteptând slobozire din stricăciune zicând: "A venit luminarea. nevrednicii. Luminătorul nostru. adâncurile şi mările să dănţuiască. Amin. râurile să salte. Această taină Dumnezeiască păzind. Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat. în baia naşterii din nou. Rugăciune Doamne. după cum Tu însuţi ai grăit: "Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl. . unde ne învredniceşti să slăvim. Lumină din Lumină. să le iei asupra Ta şi să ne mântuieşti cu Cinstit Sângele Tău. Pentru aceasta Te-ai afundat în apele Iordanului. pentru că ai împlinit voia Lui şi ca un om ai primit păcatele şi spre junghiere Te-ai gătit. Fiule al lui Dumnezeu. botezat de robul Tău. Pentru aceasta toate puterile cereşti se bucură şi toată făptura se veseleşte. văzându-Te în Iordan. Să se bucure astăzi şi adunarea oamenilor. în dreptate şi cucernicie. Slavă Ţie. pentru că Eu îmi pun sufletul. a Marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru. Veniţi cu mintea la Iordan să vedem privelişte mare: Hristos vine spre Botez. că prin Dumnezeiescul Botez astăzi s-a sfinţit firea lor. Hristos îngroapă în apă păcatele noastre. învredniceşte-ne pe noi. iubitorule de oameni. Unule născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii. cei ce însetăm după glasul Tău. s-a arătat harul şi izbăvirea. care nestricat Te-ai întrupat din Preasfântă Fecioara Maria şi ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră. Să se veselească acum cerul şi pământul şi toată lumea să se bucure. în această prealuminată zi. Doamne.Slavă Ţie. Hristos vine la Iordan. ca îndreptaţi cu harul Tău să fim moştenitori ai vieţii veşnice în Împărăţia Ta. slavă Ţie! Condacul 1: Pe Tine. că firea lor capătă astăzi starea cea dintâi şi toţi să cânte cu bucurie: Este timpul Arătării lui Dumnezeu. să venim la Tine. îngerii s-au mirat şi toată făptura s-a bucurat. ca un Miel al lui Dumnezeu. ai pus începutul mântuirii noastre. fără de păcat fiind. Iisuse Hristoase. ci cu marea Ta milostivire şi cu înnoirea Sfântului Tău Duh.

Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. lumină mai strălucită decît soarele. minune mult mărită de îngeri. Bucură-te. Bucură-te. făclie strălucitoare a toată făptura. al cetelor drepţilor. Bucură-te. cer cinstit al drepţilor lui Dumnezeu. pierzătorul blestemului pămîntenilor. Bucură-te. proorocule. Bucură-te. cel ce eşti rană demonilor de mult plîns. ridicarea pămîntenilor celor căzuţi. după datorita mulţumire. ai grăit aşa: Aliluia! Icosul al 2-lea: Înţelegere din buze întinate. dumnezeiescule Ioane proorocule şi cel mai întîi tuturor cetelor drepţilor? Ci rugăciune cu cîntare aducem ţie aşa: Bucură-te. ca să-ţi cîntăm: Bucură-te. Bucură-te. datătorule de bucurie al creştinilor. şi noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată. Sfinte Ioane. laudă dumnezeiască a sfinţilor lui Hristos.7 ianuarie Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului Condacul 1: Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul. că strălucind cu dumnezeiasca lumină. plinirea a multă lumină. stea de lumină purtătoare lumii. adînc mare văzut de gîndurile credincioşilor. cunoştinţă fără de număr ce o dăruieşti cîntăreţilor tăi. că tu eşti povăţuitorul mîntuirii. pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm. tu eşti Ioane proorocule. prin care se goneşte necazul. Bucură-te. Bucură-te. luminătorul vedeniei celei neobişnuite. Bucură-te. . sănătate preaminunată împărţită credincioşilor. din toate nevoile ne slobozeşte pe noi. preacinstite Înaintemergătorule! Icosul 1: Înger înaintestătător. căci atingîndu-te cu mîna de creştetul Stăpînului. că luminezi inimile credincioşilor. Bucură-te. prin care se luminează făptura. luminezi pe toţi cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi cu fierbinţeală şi dragoste te măresc şi zic către tine aşa: Bucură-te. Sfinte Ioane. cum este cu putinţă a lăuda numele tău. Bucură-te. Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule! Condacul al 2-lea: Văzînd toţi prealuminată vedenia ta. cel ce ai îndrăznire către Domnul. lumină necuprinsă de ochii omeneşti. Bucură-te. cădere de pieire demonilor. Bucură-te.

căci. . zarea focului celui dumnezeiesc. ca o făclie purtătoare de strălucire. curăţeşte pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască. Bucură-te. Bucură-te. Ioane proorocule. mîngîietor al firilor celor necăjite. te cinstim pe tine. mîngîierea sufletească a pămîntenilor celor necăjiţi. că luminezi inimile credincioşilor. Sfinte Ioane. Bucură-te. cetate de Dumnezeu sădită. Bucură-te. sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi. Bucură-te. Bucură-te. că se înfricoşează toţi. prin care s-a gonit vicleşugul. fierbinte folositor al bolnavilor. şi frumuseţea oamenilor. Bucură-te. hrănitor preamărit al celor flămînzi. Bucură-te. Bucură-te. mărgăritarul cel luminat al lui Hristos. dăruieşte nouă celor ce lăudăm înfricoşătoarea şi uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină şi ca aurul strălucitoare şi preamărită. şi grabnic izbăvitor. scaun de nematerialnic foc. Bucură-te. care cu dragoste şi bucurie săvîrşesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină. prin care se luminează lumea. făcătorule de multe minuni. sfeşnic cu strălucire de aur. Bucură-te. Bucură-te. grăind ţie aşa: Bucură-te. luminarea şi dulceaţa credincioşilor. Bucură-te. sfeşnicul luminii celei neapuse. fierbinte risipitor de vrăjmaşi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că luminezi inimile credincioşilor. Sfinte Ioane proorocule şi botezătorule. înţelepte dătător de poruncă nouă. că te rogi pentru noi către Domnul.Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule! Condacul al 3-lea: Putere din cer. stîlpul de bucurie cel în chip de foc al drepţilor. Bucură-te. Bucură-te. celor ce cu credinţă cîntă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea: Toată lumea te are pe tine mare apărător şi bun ajutor întru nevoi. Bucură-te. cîrmaci prealuminat celor ce înoată. şi întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ţie: Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule! Condacul al 4-lea: Din toate necazurile slobozeşti pe toţi. luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cîntare: Aliluia! Icosul al 4-lea: Soare purtător de lumină. că tu pe tiranul îl goneşti de la noi. sfinţeşte. pentru aceea ca pe un apărător al credincioşilor. Bucură-te. Sfinte Ioane. povaţă şi lumină orbilor. Bucură-te. Bucură-te. că îndepărtezi gîndurile cele pline de răutate.

gura cîntărilor celor cinstite. Sfinte Ioane. podoaba cea cinstită a preoţilor. Bucură-te. ai ieşit din pustie ca un Înaintemergător al Domnului şi ai înmulţit pe pămînt darul din destul. şi cîntînd au grăit către tine unele ca acestea: Bucură-te. loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeuţ Bucură-te. sfinte. sfeşnic strălucitor cu raze de aur. minunea minunilor cu multă mărire. dare cinstită cu multă dăruire. cînd s-a atins să boteze pe Domnul şi s-au înfricoşat şi cîntare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cînta ţie aşa: Bucură-te. Bucură-te. pînă cînd au văzut pe Acela botezat. slujitorul cel prealuminat al lui Hristos. Bucură-te. iar ucenicii văzînd tăierea ta. Sfinte Ioane.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. lauda cea dulce a proorocilor. comoara darului cea preacinstită. Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule! Condacul al 6-lea: Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-ţi-se. Bucură-te. vrînd să mîntuiască Domnul pe pămînteni din înşelăciune. înţelepciunea tuturor neamurilor. Ioane proorocule Irodiada purtîndu-l se minuna. proorocule. . luminătorule al măriţilor mucenici. mărgăritar de mult preţ. gonitorul cel înfricoşător al demonilor. cinstită mîna ta. Bucură-te. frumuseţea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos. Bucură-te. turnul cel nebiruit al credincioşilor. că na cunoscut de ce se mustra. Bucură-te. tînguindu-se. ajutătorul celor lipsiţi. şi acum ca un înger petreci şi cu oamenii vorbeşti. Bucură-te. pentru aceea cîntăm lui Dumnezeu aşa: Aliluia! Icosul al 5-lea: Văzut-au fiii oamenilor. vas duhovnicesc prealuminat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. dătătorule de daruri înţelepţilor. şi toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoştinţă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule! Condacul al 5-lea: Proorocule. cînd ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine. Bucură-te. arma cea nebiruită a credincioşilor. stea mai luminată decît soarele. au cîntat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea: Proorocule. doctore luminat al bolnavilor. mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoţi. graiul cel frumos al pustnicilor. s-au înfricoşat toţi auzind acestea. Bucură-te. Bucură-te.

Ioane. Bucură-te. Bucură-te. luminarea şi lauda sfinţilor. Bucură-te. Ioane preacinstite Înaintemergătorule! Condacul al 8-lea: Vedenie străină dacă a văzut Zaharia pentru tine. . prin care se înnoiesc cele de jos. credincioşii biruiesc toate seminţiile vrăjmaşilor şi. Bucură-te. crin cu bun miros. Bucură-te. cel ce eşti mai cinstit decît toţi pămîntenii. trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină. ne-a sfinţit pe noi. scara cea cu bună-suire a credincioşilor. Bucură-te. vas cinstit al Domnului. Bucură-te. pierzătorul blestemului înşelăciunii celei diavoleşti. Ioane proorocule. şi a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi ocîrmuitorilor slavă şi stăpînie. te-a aflat pe tine Ioane lumea. fiind atins creştetul Stăpînului de mîna ta care tremura. păzitorul cel nebiruit al pămîntenilor. Bucură-te. Bucură-te. te măresc cu tocmită cîntare aşa: Bucură-te. desfătarea şi bucuria dreptcredincioşilor. că se spăimîntează toţi cunoscîndu-ţi viaţa ta cea nematerialnică şi de aceea cîntă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea: Arătat-a făptură nouă Stăpînul tuturor. Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule! Condacul al 7-lea: Mare acoperitor şi folositor. Bucură-te. Bucură-te. ca pe un turn de tărie. cetate de Dumnezeu sădită şi rai de hrană. prin tine. lăudîndu-te. s-a spăimîntat cînd a văzut pe Gavriil. făclia cea prealuminată a Bisericii. fiul lui. că prin tine. şi de cît toţi drepţii şi preacuvioşii şi arhiereii. Bucură-te. făclie mult-luminoasă. că umpli de bună mireasmă sufletele. hrănitorul săracilor şi al străinilor. vedenie înfricoşătoare. şi îndată a cîntat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea: Cu totul eşti tu celor din nevoi strajă tare. de a cărui frică a rămas mut pînă cînd te-ai născut. Ioane. Bucură-te. Bucură-te. piatră scumpă de mult preţ. vindecătorul orbilor şi al şchiopilor. prin care se închină cele de sus. Bucură-te. căci. Bucură-te.Bucură-te. dătătorul bucuriei celei dumnezeieşti. izbăvirea şi curăţirea păcatelor. Ioane. Bucură-te. cîntare înfrumuseţată a Stăpînului.

Bucură-te. .Bucură-te. Bucură-te. şi pruncul în pîntecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi. grăim către tine unele ca acestea: Bucură-te. dacă a văzut pe Maica lui Iisus. Bucură-te. cîntare frumoasă şi cu bun miros. înţelegînd dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie. lucrătorul odraslei celei nestricăcioase. Bucură-te. că ai îndrăznire către Dumnezeu. venind către dînsa la închinare. Sfinte Ioane. reazem şi tărie dreptmăritorilor ocîrmuitori. tărie şi folositor credincioşilor domni. toţi s-au minunat şi au grăit aşa: Bucură-te. prin care s-au mîntuit credincioşii. alungătorul cel tare al duşmanilor. că întuneci gîndurile cele rele. Bucură-te. Sfinte Ioane. loc de Dumnezeu umblat şi lumina vieţii. şi poţi să izbăveşti din nevoi pe cei ce cu dragoste Îi cîntă Lui: Aliluia! Icosul al 10-lea: Zid eşti oamenilor. fiind mîntuiţi. Bucură-te. iar noi. tăinuitorule al celor negrăite. Bucură-te. suflet cinstit al sufletelor celor bune. şi turn nebiruit întru războaie. Sfinte Ioane. Bucură-te. Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule! Condacul al 10-lea: Sfinte izbăveşte de toate nevoile pe toţi cei ce aleargă către tine. Bucură-te. toate. Bucură-te. arătătorul minunilor celor multe. Bucură-te. Bucură-te. că izvorăşti rîul înţelepciunii. Bucură-te. că ai înflorit rodul curăţiei. Bucură-te. dezlegătorule al stricăciunii celui întîi-zidit. luminează-ne şi pe noi care cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea: Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei. săditorul livezii celor fără de materie. surpătorul mîndriei celor potrivnici. Bucură-te. că ivorăşti luminarea dreptei credinţe. cel ce biruieşti tabere în zile de război. că. dătătorul cunoştinţei de cele ce vor să fie. doctorul sufletelor şi al trupurilor. că luminezi ochii inimilor. Bucură-te. Bucură-te. prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmaşilor. Bucură-te. prin care ne-am luminat toţi. Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule! Condacul al 9-lea: Înfricoşatu-s-a Elisabeta. Bucură-te. Bucură-te. la dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi cu raze strălucitoare. folositorul cel tare al pămîntenilor.

rădăcină din odrasla pururea vie. Bucură-te. cel ce dăruieşti sfaturi de taine. mărgăritarul cel frumos şi de mult preţ. botezătorule. Bucură-te. luminează şi străluceşte inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ţie rugăciuni şi graiuri ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. crin iubitor de mir al mirosului celui de taină. că izvorăşti rîul vindecării. Bucură-te.Bucură-te. lauda cea dulce a celor necăjiţi. că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credincioşi. faţă de darurile tale. nimic nu săvîrşim cu vrednicie. Bucură-te. steaua care luminezi lumea. trandafirul cel neveştejit al mirosului celui dumnezeiesc. ţărină a pomilor celor înfloriţi. sfinte. că din tine curg pîraie minunate. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. vindecătorule al multor neputincioşi şi bolnavi. preacinstite Înaintemergătorule! Condacul al 11-lea: Proorocule sfinte botezătorule. dă dar dumnezeiesc din cer cîntăreţilor tăi. mîngîierea frumoasă a celor osteniţi. Sfinte Ioane. Bucură-te. Bucură-te. folositorul săracilor şi al văduvelor. Bucură-te. lăudîndu-te cu cîntări prea mărite. Bucură-te. Bucură-te. pe care le dăruieşti nouă celor ce cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea: Purtătorule de lumină şi dumnezeiescule Ioane proorocule. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. locul hranei celei fără de moarte. pacea vieţii celei nestricăcioase. . că te-ai arătat doctor celor bolnavi. Bucură-te. povaţa şi lumina orbilor. Bucură-te. de ţiam aduce cîntări şi glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. că celor ce înoată tu le eşti povăţuitor. preacinstite Înaintemergătorule! Condacul al 12-lea: Sfinte botezătorule. umblarea şi tăria şchiopilor. proorocia şi îngrădirea de apărare a Bisericilor. Bucură-te. Sfinte Ioane. sfinţind pe cei ce te laudă pe tine cu fierbinţeală şi-ţi cîntă aşa: Bucură-te. Bucură-te. întărirea cea preamărită şi minunată a credincioşilor. Bucură-te. pentru mulţimea minunilor tale celor vrednice de laudă. lumina care luminezi cele întunecate. căci ca un rai frumos dumnezeiesc şi stăpînesc. cu înfrico-şătoarele şi luminatele tale minuni. şi arzi pe cei ce nu cîntă cinstitei tale biserici şi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea: Se luminează credincioşii de a ta vedere. înmiresmezi.

Sfinte Ioane. Bucură-te. făclie strălucitoare a toată făptura. frumuseţea cerului cea împătrit luminată. cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia! ( de 3 ori ) Apoi iarăşi se zice Icosul întîi Înger înaintestătător. prin care se goneşte necazul. izvorul cel preafrumos şi preabogat. numele cel scump al proorocilor şi al apostolilor. Sfinte Ioane. pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm. dulceaţa lumii. primind această rugăciune de acum. al cetelor drepţilor. datătorule de bucurie al creştinilor. Bucură-te. după datorita mulţumire. vasul cel iubitor de mir îngerilor şi oamenilor. Bucură-te. pecetea celor două Testamente. sabie înfricoşătoare asupra ereticilor. Bucură-te. Bucură-te. prin care se luminează făptura. cel ce ai îndrăznire către Domnul. că biruieşti pe cei potrivnici credincioşilor. şi cu fierbinţeală şi dragoste te măresc şi zic către tine aşa: Bucură-te. izbăveşte pe toţi din toate nevoile. că luminezi inimile credincioşilor. cădere de pieire demonilor. şi-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credinţă. că tu eşti povăţuitorul mîntuirii. Bucură-te. Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule! Şi se face otpustul . preacinstite Înaintemergătorule! Condacul al 13-lea: Sfinte Ioane proorocule. Bucură-te. Bucură-te. stea de lumină purtătoare lumii. Bucură-te. tu eşti Ioane proorocule. Bucură-te. că strălucind cu dumnezeiasca lumină. lumină necuprinsă de ochii omeneşti. ridicarea pămîntenilor celor căzuţi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule! Condacul 1: Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul. că izbăveşti din nevoi pe cei robiţi. pierzătorul blestemului pămîntenilor. Bucură-te. din toate nevoile ne slobozeşte pe noi. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Ioane. mirul celor cu bun dar. Bucură-te. ca să-ţi cîntăm: Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. floarea cea preafrumoasă a dreptei credinţe. adînc mare văzut de gîndurile credincioşilor. luminezi pe toţi cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta. Bucură-te.

primeşte de la noi cântarea aceasta: Bucură-te. calea pe care trebuie să merg. Bucură-te. că Alexandru la botez ai fost numit. iubitorule de pustnicie! Condacul 2 Auzind cuvintele psalmistului care zice: “Arată-mi. ai intrat în obştea fraţilor şi călugărilor din lavra Neamţului unde ai căutat neîncetat să urmezi pravila Bisericii şi să te înduhovniceşti din viaţa părinţilor îmbunătăţiţi. că pruncia ţi-a fost cale către sfinţi. zămislit în rugăciune. ai plecat la Mănăstirea Neamţ unde ţi-ai închinat viaţa slujind lui Hristos şi ascultării necondiţionate potrivit regulilor sfinte. a dobândi împlinirea virtuţilor şi lucrarea rugăciunii celei curate. că dorit-ai sfânta viaţă îngerească. toată inima ţi-e plină. Cuvioase. noi. Bucură-te. te lăudăm pe tine. Părinte Antipa. Bucură-te. Bucură-te. că te mângâi din iubire şi credinţă.10 ianuarie Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti Condacul 1: Ca pe o vistierie a nevoinţelor sihăstreşti. cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 2 Dacă ai părăsit casa părintească şi satul natal. Părinte Antipa. Bucură-te. Bucură-te. că de Duhul. că la Neamţu ai intrat în mănăstire. îţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te. iubitorule de pustnicie! Icosul 1: Din pruncie ai fost ales să fii sălaş al Duhului Sfânt. Bucură-te. Bucură-te. cel ce Domnul ţi-a pus sufletu-n lumină. că ieşit-ai din satul Calapodeşti. Bucură-te. ca cel ce te-ai învrednicit. că Fecioara ţi-a fost ţie ocrotire. înstrăinându-te de patria şi neamul tău. . luminat de Duhul Sfânt. cu bucurie îţi cântăm: Bucură-te. plăcută lui Dumnezeu. pe plaiuri moldoveneşti. Bucură-te. Bucură-te. mângâiere pentru bunii tăi părinţi. Bucură-te. şi a ochilor lumină. Bucură-te. într-un glas. Pentru aceasta. că la Tine am ridicat sufletul meu”. Bucură-te. floare rară. Care te-a întărit pururea în lucrarea faptelor bune şi în râvna către viaţa cea pustnicească. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Doamne. făclierul simţitoarelor deprinderi. Pentru aceasta. Cuvioase Părinte Antipa. pustnic mare al întinselor cuprinderi. că a ta mamă te-a născut fără suspine. prin harul lui Dumnezeu. cei ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea ta. copil ager. că de tânăr ai plecat spre nevoinţă. bunătate. Pentru aceasta.

Bucură-te. iubitorule de pustnicie! Condacul 4 Văzându-te pe tine vrăjmasul. Iar acesta. însă. Bucură-te. că avut-ai viaţă sfântă pe pământ. pentru aceasta îţi aducem aceste laude: Bucură-te. de Dumnezeu purtătorule. nu ţi-ai lipit inima de trecătoarele desfătări ale vieţii acesteia. Bucură-te. Bucură-te. ai împlinit cu osârdie poruncile Evangheliei lui Hristos. Bucură-te. că în suflet ai purtat pe Duhul Sfânt. sporind în viaţa cea duhovnicească. că în suflet razele iubirii-ţi cresc. Bucură-te. trandafirul cu petalele-n lumină. Părinte Antipa. s-a ruşinat de statornicia ta în lucrarea virtuţilor.Bucură-te. Părinte. . Bucură-te. piatră-aleasă şi frumosul giuvaer. cel ce cerul l-ai coborât pe pământ. bun Părinte. îţi pregătea mulţime de ispite ca să te piardă. ai plecat să te nevoieşti în Schitul Prodromu. pustnic vrednic şi înger înaripat. că virtutea îmbrăcat-ai ca o haină. Bucură-te. Părinte Antipa. cântând neîncetat: Aliluia! Icosul 3 Puterea Celui Preaînalt pogorându-se peste tine. dăruindu-ţi binecuvântare. Bucură-te. Părinte Antipa. că pustia ţi-a fost rai duhovnicesc. Bucură-te. că din lacrimi ţi-ai gătit cunună-n cer. căci cântai lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia! Icosul 4 Având permanent conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu în fiinţa ta. Părinte Antipa. încât numele tău s-a făcut cunoscut între Părinţii Athonului. după puţin timp. că vrăjmaşii n-au putut să te răpună. pentru care lucru îţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te. că viaţa ţi-ai ferit-o de păcat. Bucură-te. Bucură-te. plin de har dumnezeiesc. că viaţa nu ţi-a fost decât o cruce. ai avut sfatul îmbunătăţitului Părinte Dimitrie ca să pleci în Muntele Sfânt al Athonului. Bucură-te. făcân-du-te pildă bună celor ce vor să se mântuiască. că în juru-ţi flori mirositoare cresc. că fiinţa ţi-o pătrunzi cu nepătrunsul. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iubitorule de pustnicie! Condacul 3 După ani îndelungaţi petrecuţi în smerenie şi pocăinţă în obştea Mănăstirii Neamţ. Bucură-te. că-ntru tine Domnu’ a vrut să locuiască. Bucură-te şi primeşte lauda ce ţi-o aducem. Bucură-te. floare rară udată de Duhul Sfânt. Bucură-te. că virtutea ai avut-o ca arvună. cel ce ruga ţi-ai împletit-o cu plânsul.

că pe diavol de ruşine l-ai umplut. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. izgonind vicleşugurile lor. iubitorule de pustnicie! Condacul 5 Precum cerbul care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale munţilor. aşa şi sufletul tău dorea să se adape din izvoarele cele nesecate ale Harului întru linişte. Bucură-te. iubitorule de pustnicie! Condacul 6 De puterea Duhului Sfânt umbrit fiind. Părinte Antipa. îndreptătorul tinerilor înţelepţi. auroră cu raze strălucitoare. geană’nchisă peste-a văzului trezvie. te-ai depărtat în pustie pentru a petrece împreună cu îngerii şi a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 5 După o vreme ai fost nevoit să părăseşti sălaşele Athosului. Bucură-te. că fiinţa ţi-a fost plină de Treime. că te-aşteaptă plaiurile strămoşeşti. toate faptele tale cele bune le-ai săvârşit cântând Atotputernicului Dumnezeu: Aliluia! . pildă bună şi profet între profeţi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. plină de smerită cugetare. cel ce viaţa ţi-a fost Sfântă Liturghie. nu te-ai despărţit de dragostea Stăpânului Hristos. minte. Bucură-te. pentru care îţi aducem această pioasă cântare: Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că în Athos ai luminat ca un soare. mândră floare a grădinii româneşti. Bucură-te. Bucură-te. ochi lăuntric văzător prin orice gând. Bucură-te. unde ai şi rămas până la sfârşitul vieţii tale pământeşti. Sfinte. că răbdarea te-a suit la înălţime. pustnic mare cu desăvârşită minte. cu îndrăzneală te-ai ridicat împotriva începătoriilor şi stăpânitorilor răutăţilor celor din lume. că de dânsul toată viaţa ai fugit. preascump al nostru rod. Întâmpinând şi acolo ispite şi greutăţi. că viaţa ţi-ai dus-o în Novgorod. că’mplinit-ai toate poruncile sfinte. fericite. călătorind până în părţile Novgorodului. Părinte Antipa. viers de taină pe lăuntrică suflare. Bucură-te. Pentru aceea. Părinte. tu. că psalmii ţi-au fost pururea cântare. Bucură-te. cel ce harul ţi-l împropriezi plângând. Bucură-te. Bucură-te. că în noapte umpli cerul de-ncântare. Bucură-te. Bucură-te. şi.

tărie să zicem: Bucură-te. Preasfânta Treime te-a păzit în viaţa aceasta. a rămas în memoria celor ce ţi-au urmărit viaţa ta îmbunătăţită. Bucură-te. numele tău. Bucură-te urcând trepte. ca să foloseşti multora şi să înveţi pe toţi a cânta: Aliluia! Icosul 7 Dumnezeu Cel negrăit şi necuprins de gând şi de cuvânt. mereu. te-a ales pe tine. uns cu mir dumnezeiesc. rugăciune răsucită pe mătănii. că în ceruri te avem mijlocitor. Bucură-te. din slavă’n slavă. văzătorul de dumnezeieşti vedenii. că de haru-I te-ndulceşti mereu. nume paşnic şi frumos. Bucură-te. Bucură-te. că întrat-ai în timpul lui Dumnezeu. Părinte Antipa. Bucură-te. Bucură-te. Care ţi-a încălzit sufletul prin energia Duhului Sfânt. Bucură-te. cu chip de avvă. fericite. c-ai dat totul tuturor şi fiecărui. cuvioase şi dascăl al rugăciunii. Bucură-te. focul sacru din a Duhului lumină. neajuns. că stai veşnic între cetele de sfinţi. împreună cu soboarele de îngeri. că la Domnul ne eşti pururi rugător. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pe Cuviosul Antipa cu smerită cugetare şi darul înaintevederii ca să se preamărească numele Lui între prietenii Săi. Bucură-te. Bucură-te.Icosul 6 Voind Preabunul Dumnezeu să arate lumii că nu în zadar se ostenesc toţi cei ce împlinesc voia Lui. Părintele Antipa. dar şi nouă. a împodobit. Cel care a iubit lumea atât de mult. cel ce trupul cu rugăciune îl saturi. Bucură-te. că Scriptura ţi-a fost pravilă şi sfaturi. ca lumea viaţă să aibă şi s-o aibă din belşug. pururea fiind şi Acelaşi fiind. Părinte Antipa. Bucură-te. să-I slujeşti cu bunăcuviinţă. Drept aceea. floare rară cu miros duhovnicesc. că te bucuri. nevăzut. iubitorule de pustnicie! . celor ce-ţi cântăm: Bucură-te. că Acela pe tine te-a preamărit. paravanul vânturilor şi furtunii. că şi nouă multă milă ne trimiţi. Bucură-te. Bucură-te. iubitorule de pustnicie! Condacul 7 Nici frigul. fericit. fântână cea cu apă cristalină. încât pe Unul-Născut Fiul Său L-a dat. Sfinte. cel ce-n dar primeşti şi dărui. încetând a’ tale plângeri. Bucură-te. nici aspra vieţuire. iar nouă. Bucură-te. nici primejdiile ţinutului auster al Novgorodului îngheţat nu teau despărţit de dragostea lui Hrisots. aici pe pământ. cel ce-n tine chipul Lui s-a împlinit. că viaţa ţi-a fost plină de virtuţi. Bucură-te. cel ce-n taină glasul Domnului asculţi. Bucură-te. Bucură-te.

nume paşnic şi frumos. iubitorule de pustnicie! Condacul 9 Trupul tău plin de mireasma ostenelilor a fost îngropat în Mănăstirea Valaam. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te. a preamărit pe alesul Său. încărcat de fapte bune. îţi aducem aceste laude: Bucură-te. De aceea. Bucură-te. Pentru aceasta. că în chinuri ţi-a fost totdeauna traiul.Domnul te-a primit. că de-a pururi vezi faţa Sfintei Treimi. că răbdarea te-a făcut să câştigi raiul. Bucură-te. trup de slavă inundat de Duhul Sfânt. Bucură-te. din slavă’n slavă. că de haru-I te-ndulceşti mereu. Bucură-te. că stai veşnic între cetele de sfinţi. dar mai curând în patria şi neamul tău din care ai plecat. ci mare plată se găteşte lor întru Împărăţia Cerurilor. că intrat-ai în timpul lui Dumnezeu. cămară-n care pururi cu Hristos vorbeşti. în văzduhul necuprins. că în juru-ţi cresc mulţime de lumini. cu care împreună cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 8 Credinţa cea dreaptă păzind. Bucură-te. la săvârşirea din viaţa aceasta cu aşezarea în ceata prietenilor Lui. că în ceruri Hristos . primind cununa cea nevestejită a slavei Lui. Bucură-te. chip de înger. Bucură-te. pe pământ. Părinte Antipa. Bucură-te. cu chip de avvă. . Bucură-te. spre închinare credincioşilor. cu evlavie sfintele tale oseminte au fost scoase şi puse cu cinste. Bucură-te urcând trepte. calea săvârşind. Părinte Antipa. împreună cu soboarele de îngeri. Bucură-te. că la Domnul ne eşti pururi rugător. Părintele Antipa. Bucură-te. slăvind neîncetat pe Dumnezeu. încetând a tale plângeri. alături de ale acelor cuvioşi părinţi nevoitori. Bucură-te. fericit. de la cele vremelnice la cele nepieritoare. că şi nouă multă milă ne trimiţi. Bucură-te. te-a chemat pe tine. că în ceruri te avem mijlocitor. Bucură-te. când Bunul Dumnezeu a voit. podoabă scumpă care ceru ‘mpodobeşti. Antipa. ca o comoară de mult preţ. mereu.Condacul 8 Voind Hristos să arate lumii că nu în zadar se ostenesc cei ce fac voia Lui aici. cântând: Aliluia! Icosul 9 Nu după multă vreme trupul tău s-a dovedit a fi sălaş al Duhului Sfânt. Bucură-te. că pământul nu te-a socotit pământ. că te bucuri. cel ce-n pace lumea o ai părăsit. Bucură-te. iar sufletul tău sălăşluieşte pururea în locaşurile cereşti. Iar vestea preamăririi tale de către Dumnezeu s-a răspândit în toată lumea ortodoxă.

Bucură-te, rază sfântă, lumină şi foc nestins; Bucură-te, că din slavă har pogoară să ne-adape; Bucură-te îndepartare care, totuşi, eşti aproape; Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! Condacul 10 În ceata aleşilor Tăi ai aşezat pe Cuviosul Antipa, cel mult nevoitor. Căci acesta a ştiut pe pământ să preamăreasca numele Tău, iar în ceruri Te laudă neîncetat împreună cu îngerii, cântând: Aliluia! Icosul 10 Ca un zid tare împotriva ispitelor eşti pentru noi, Sfinte Cuvioase Părinte Antipa; roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru neamul românesc, ca întru bucuria inimii să-ţi cântăm: Bucură-te, stea cerească în lumină negrăită; Bucură-te, dătătorule de energie nenăscută; Bucură-te, ştiutorul neştiutelor mistere; Bucură-te, dătătorul de ştiinţă şi putere; Bucură-te, trandafirul înflorit pe veşnicie; Bucură-te, sfeşnic sacru care-n alte zări învie; Bucură-te, că stai veşnic între cetele mărite; Bucură-te, că prin tine, Hristos milă ne trimite; Bucură-te, lecuirea bolilor nevindecate; Bucură-te, dătătorul de puteri şi sănătate; Bucură-te, hrănitorul cel cu pâinea mântuirii; Bucură-te, purtătorul de balsamul lecuirii; Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! Condacul 11 Făclie purtătoare de lumină te avem pe tine, Părinte Antipa, că luminezi toată Biserica Ortodoxă, de la o margine la alta, izvorând bună mireasmă şi revărsând tămăduiri celor ce cinstesc cu dragoste şi se închină sfintelor tale moaşte. Pentru aceasta, lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, îi cântăm împreuna cu tine: Aliluia! Icosul 11 Lăudăm nevoinţele tale, Cuvioase Părinte, cinstim sfintele tale moaşte, preamărim răbdarea ta pentru Hristos, cântăm cu bucurie încununarea ta în ceruri şi te rugăm, cu osârdie, să ne ajuţi pe noi în vremea ispitelor şi necazurilor, care ne împresoară, ca să-ţi cântăm: Bucură-te, că în lume te-a umbrit cereasca rază; Bucură-te, că prin tine creştinii se luminează; Bucură-te, biruinţă, în a lumii osteneală; Bucură-te, îndrăznire, în a noastră îndoiala; Bucură-te, vindecare bolilor nevindecate; Bucură-te, că eşti baie spălătoare de păcate; Bucură-te, cort de aur şi ancoră a nădejdii;

Bucură-te, apărare celor ce sunt în primejdii; Bucură-te, mângâierea celor slabi de suferinţă; Bucură-te, alinare celor ce vin cu credinţă; Bucură-te, scară tare şi putere nevăzută; Bucură-te, izbăvirea celor ce cad în ispită; Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! Condacul 12 Dăruieşte, Părinte, şi nouă din darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu, ca să putem birui uneltirile vrăjmaşilor, să mergem pe calea Adevărului şi a dreptăţii, că împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 12 Cel ce vezi pururea faţa Treimii Celei de o fiinţă şi nedespărţită, Sfinte Cuvioase Părinte Antipa, primeşte lauda şi cântarea noastră: Bucură-te, păzitorul, sihaştrilor din munţi; Bucură-te zi de pace şi alesul între sfinţi; Bucură-te, uşurinţă în ale noastre mari necazuri; Bucură-te, biruinţă si-ajutor în negre ceasuri; Bucură-te, săturarea celor care îţi cer hrană; Bucură-te, încălzirea celor goi fără de haină; Bucură-te, cale bună şi podoaba fecioriei; Bucură-te, crin de aur şi sadul cuvioşiei; Bucură-te, scut tare şi sabie nedreptăţii; Bucură-te, adevărul şi solia demnităţii; Bucură-te, miluirea celor ce se pocăiesc; Bucură-te, ajutorul celor ce se mântuiesc; Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! Condacul 13 O, preaminunate Părinte Antipa, omul rugăciunii şi podoaba cuvioşilor, cel ce ai câştigat moştenirea veşnicelor bunătăţi, primeşte această cântare de laudă şi, prin rugăciunile tale către Dumnezeu, cere nouă iertare păcatelor şi izbăvire de chinurile veşnice, că împreuna cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori). Apoi se zice iarăşi Icosul 1 Din pruncie ai fost ales să fii sălaş al Duhului Sfânt, Care te-a întărit pururea în lucrarea faptelor bune şi în râvna către viaţa cea pustnicească, plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea ta, îţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te, Cuvioase, zămislit în rugăciune; Bucură-te, că a ta mamă te-a născut fără suspine; Bucură-te, floare rară, pe plaiuri moldoveneşti; Bucură-te, că ieşit-ai din satul Calapodeşti; Bucură-te, mângâiere pentru bunii tăi părinţi;

Bucură-te, că pruncia ţi-a fost cale către sfinţi; Bucură-te, că Alexandru la botez ai fost numit; Bucură-te, copil ager, luminat de Duhul Sfânt; Bucură-te, cel ce Domnul ţi-a pus sufletu-n lumină; Bucură-te, că de Duhul, toată inima ţi-e plină; Bucură-te, bunătate, şi a ochilor lumină; Bucură-te, pustnic mare al întinselor cuprinderi; Bucură-te, făclierul simţitoarelor deprinderi; Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie! Condacul 1: Ca pe o vistierie a nevoinţelor sihăstreşti, te lăudăm pe tine, Cuvioase Părinte Antipa; ca cel ce te-ai învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi împlinirea virtuţilor şi lucrarea rugăciunii celei curate, înstrăinându-te de patria şi neamul tău. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie îţi cântăm: Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Bucură-te. Bucură-te. pentru aceasta îţi cântăm: Aliluia! Icosul 1: Înfrumuseţată fiind mai mult decât oricare prin înţelepciune şi prin harul lui Dumnezeu. . mari daruri aveau să izvorască. Sfântă Muceniţă Tatiana. pentru care noi cu umilinţă cântăm: Bucură-te. prin aleasă slujire. fiind rânduită diaconiţă a Bisericii Sale. Sfântă Muceniţă Tatiana. că trufia şi necredinţa nu ţi-au schimbat al vieţii rost. de la Hristos. că de bun neam fiind. că între necredincioşi viaţa ta ca soarele a strălucit. Bucură-te. că prin a ta mărturisire pe mulţi ai întărit. Bucură-te. că din aceasta. de mari daruri te-ai învrednicit şi de cununa mucenicească. Bucură-te. pentru care noi îţi cântăm: Bucură-te. că diaconiţă după vrednicia ta ai fost rânduită.12 ianuarie Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana Condacul 1: Apărătoare a dreptei credinţe te-ai arătat. ceea ce ai fost cu mari daruri împodobită. ceea ce te-ai învrednicit de daruri multe. dar tu. prin zdrobirea capiştilor idolilor te-ai învrednicit de cununa mucenicească. că de trei ori tatăl tău antipat al Romei a fost. ai ales smerita vieţuire. că ai rămas neclintită. siliţi erau creştinii să slujească idolilor. Bucură-te. diaconiţă a lui Hristos! Condacul 2 Slujind lui Hristos ziua şi noaptea în biserica Sa cea sfântă. floare nestricăcioasă. fecioară. ai învăţat a sluji Lui în duh şi adevăr şi a-I cânta fără încetare: Aliluia! Icosul 2 Fiind întru domnie împăratul Alexandru-copilul. dar pe zeii cei idoleşti nu-i lepădase din capiştile păgânilor. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce nu te-ai plecat închinării idoleşti. că în mijlocul Romei pagâne ai vieţuit. că te-ai învrednicit a fi mireasa lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Căruia din pruncie ţi-ai încredinţat viaţa. că pe Hristos din pruncie L-ai cunoscut. cea tare în virtute. diaconiţa lui Hristos cea aleasă. că din pruncie ai crescut în viaţă creştinească. care după mamă era închinător lui Hristos. ai rămas credincioasă lui Hristos. Sfântă Muceniţă Tatiana. pe Hristos să-L mărturiseşti. Bucură-te. Mirele cel ales. prin slujirea lui Hristos şi. Bucură-te. întru vrednicia de diaconiţă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. în care erai rânduită diaconiţă. ceea ce din parinţi binecredincioşi te-ai născut. Bucură-te.

ai fost dată la muncire. Bucură-te. ceea ce întăreşti credinţa creştinească pe pământ. steagul biruinţei. că şi-n cer eşti mijlocitoare nouă celor de jos. Iar cei de faţă văzând minunea aceasta. Bucură-te. Sfântă Muceniţă Tatiana. Bucură-te. ai fost supusă la munci fără seamă. fecioară. ceea ce la tot felul de munci ai fost supusă Bucură-te. ceea ce eşti dăruitoare neobosită sărmanilor. Bucură-te. Bucură-te. tare apărătoare în primejdii şi nevoi. ceea ce slujeai ca diaconiţă în biserica cea creştinească a Romei. că tiranul eparh nu te-a putut pleca pe tine. că pe pământ ai fost diaconiţă a lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. diaconiţă a lui Hristos! Condacul 3 Unindu-se prin viclean prieteşug cei tari ai cetăţii împotriva dreptcredincioşilor mărturisitori ai lui Hristos. dar ai rămas neplecată poruncilor eparhului de a jertfi idolilor. care vor aduce de-a pururi lui Dumnezeu slavoslovii: Aliluia! Icosul 3 Întru acea vreme prinsă fiind şi tu. că ne eşti scut nebiruit împotriva duşmanilor. slăveau pe Unul Dumnezeu cel Adevărat. Bucură-te. cu umilinţă strigăm: Bucură-te. Bucură-te. dar cu puterea rugăciunilor tale. Bucură-te. că împotriva duşmanilor Săi eşti purtătoare de biruinţă. că Biserica mărturisitoare de la tine întărire aşteaptă. au sporit cetele mucenicilor. ceea ce te rogi necontenit lui Dumnezeu pentru noi. că ne înveţi a sluji lui Hristos cu credinţă. Bucură-te. stâlpul mărturisirii creştine. că din primejdii şi ispite ne dăruieşti izbăvire. că şi nouă împotriva eresurilor ne eşti zid nebiruit. dar întărită fiind cu putere dumnezeiască. că prin rugăciunile tale ne fereşti de asuprire. Bucură-te. ceea ce ne agoniseşti darul Duhului Sfânt. Bucură-te. strigând Lui: Aliluia! Icosul 4 Fiind dusă în faţa judecătorului după sfărâmarea capiştei. diaconiţă a lui Hristos! Condacul 4 Voind necredinciosul eparh să te plece slujirii celei idoleşti a poruncit să fii dusă în capiştea idolilor. . că prin eresuri şi rătăciri ne arăţi calea cea dreaptă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. încât mai mult slăbeau muncitorii ce-ţi strujeau trupul cu cazne de tot felul. Sfântă Muceniţă Tatiana. ai suferit cu multă răbdare mucenicia pentru Hristos. Bucură-te. îţi strigăm văzând tăria ta cea nespusă.Bucură-te. iar noi văzând tăria credinţei tale. capiştea s-a sfărâmat. Iar cei ce au văzut aceasta au mărturisit pentru tine. zicând: Bucură-te. tăria credinţei. Bucură-te. Bucură-te.

fiind adusă din nou în faţa judecătorului. prin rugăciunile tale. că ţi-ai primit răsplata jertfelniciei. floare nevestejită cu bun miros. Bucură-te. că cei binecredincioşi sprijinul tău caută. Tatiana. Bucură-te. Bucură-te. câstigaţi au fost prin rugăciunile tale la adevărata cunoştinţă de Dumnezeu şi împreună cu tine au primit mucenicia. floarea cea aleasă. Bucură-te. nădejde de mântuire a sufletului meu. Bucură-te. diaconiţă a lui Hristos! Condacul 5 Muncită fiind. că de la idoleasca rătăcire i-ai întors. că împotriva celui rău ne dai biruinţă. a fecioarelor podoabă de laudă. Bucură-te. Bucură-te. că ei chiar în sângele lor s-au botezat. faclie mult luminoasa. Bucură-te. fecioară. de care lucru minunat acela mirându-se. cumplit au poruncit să-i . că prin chinuri ţi-ai împletit cununa muceniciei. Sfântă Muceniţă Tatiana. Bucură-te. ceea ce ai pierdut rătăcirea cea idolească. scut nebiruit. grăind: Bucură-te că prin răbdarea ta ai câştigat alte opt suflete pentru Hristos. te-ai rugat. celor opt împreună pătimitori cu tine. ca să le dea lor lumina cunoştinţei celei adevărate şi străluciţi fiind ei cu darul Duhului Sfânt. Bucură-te. diaconiţă a lui Hristos! Condacul 6 Tăindu-li-se capul. pentru care noi laude îţi aducem. ceea ce lumina dreptei credinţe faci să izvorască. pentru cei ce te munceau. Bucură-te. Bucură-te că şi azi pe mulţi îi întorci la credinţă. Bucură-te. Bucură-te. odor strălucit mult luminos. sprijin şi liman de mântuire. Sfântă Muceniţă Tatiana. iar aceştia. Bucură-te. cu felurite munci. că împreună cu tine munci grele au răbdat. Bucură-te. Bucură-te. solitoare bună către Dumnezeu. Bucură-te. Sfântă Muceniţă Tatiana. Bucură-te. al celor ce se roagă ţie. pe care-i câştigaseşi la adevărata credinţă. ai stat înaintea lui cu trupul întreg şi sănătos şi chip luminos. împreună aţi strigat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 5 Întocmai ca şi Sfântul şi întâiul Mucenic Ştefan. Bucură-te. Bucură-te. unde neîncetat cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 6 După aceasta. Bucură-te. s-au învrednicit astfel a intra degrab în ceata mucenicilor.Bucură-te. te rogi Lui Hristos pentru muncitorii tăi. că ai uimit pe muncitori prin a ta bărbăţie. păzitoarea noastră de orice rătăcire.

Sfântă Tatiana. Mirele tău Cel Prea ales şi. că tu sufereai cu blândeţe mulţimea chinurilor. Bucură-te. iar noi. de aceea la felurite munci ai fost supusă. Bucură-te. să te lepezi de credinţa creştină. Bucură-te. pâna azi laude îţi aducem ţie. liman lin al sufletelor chinuite. că pentru a ta răbdare. răbdat-ai cu bucurie toate caznele.biciuiască tot trupul cu bice. că păcatului te-ai împotrivit până la sânge. că şi cu toiege ai fost bătută. Bucură-te. slăveau pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! . Bucură-te. iar tu. Sfântă Muceniţă a lui Hristos. că pentru Iisus Cel răstignit ai pătimit. fiind întinsă pe pământ în chipul crucii. că în chipul crucii ai fost întinsă la pământ jos. Bucură-te. că şi pe acelea cu bucurie le-ai răbdat. că fiind bătută cu toiege. pentru această minune. lovind împreună pe cei ce te munceau. că al tău trup în chipul crucii ţi s-a răstignit. Bucură-te. că muncitorii tăi de-aşa minuni se mirau. văzând tăria ta. iar tu ai rămas nevătămată. Bucură-te. întărită prin puterea Lui. că în chip minunat rănile ţi se vindecau. Bucură-te. a noastră propovăduitoare prea bună. că chipul îţi era smerit şi luminos. că întăreşti pe tot omul ce-n nevoi se frânge. că la munci grele iarăşi să te supună au început. Bucură-te. că prin a ta răbdare şi pe noi ne întăreşti în ispite. Bucură-te. că acela de mânie. încât au murit nouă dintr-înşii. Sfântă Muceniţă Tatiana. Îi cântai neîncetat: Aliluia! Icosul 7 Cu harul lui Dumnezeu fiind întărită. Bucură-te. că tot trupul de răni ţi-a fost brăzdat. pentru care noi te lăudăm zicând: Bucură-te. dar nu au dovedit tăria ta. Bucură-te. unele ca acestea îţi cântăm: Bucură-te. ceea ce ai răbdat nespuse munci pentru Hristos. diaconiţă a lui Hristos! Condacul 7 Cu felurite chinuri au căutat cumpliţii muncitori a te face. Bucură-te. înşişi îngerii înconjurau trupul tău istovit de mulţimea bătăilor. a muceniţelor prea luminoasă floare. Bucură-te. că ai stat înaintea judecătorului cu trup sănătos. ai răbdat cu bucurie şi această muncire. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că-n ispite şi dureri te avem ajutătoare. dar tu nu încetai a-I sluji Lui Hristos. Bucură-te. muceniţă a lui Hristos. de care vedere minunându-se toţi cei din jur. Bucură-te. că Hristos ţi-a dat slăvita cunună. că muncitorii tăi oboseau de greul loviturilor. Bucură-te. ci mai mult slăbeau muncitorii de mulţimea loviturilor. s-a umplut. Bucură-te. Sfântă Muceniţă Tatiana. Bucură-te. Bucură-te. diaconiţă a lui Hristos! Condacul 8 În aşa cumplite munci fiind. ai răbdat cu tărie. ridicând ochii spre cer.

că nu te-au putut pleca nici prin vicleana uneltire. Bucură-te. laude ca acestea aducem ţie: Bucură-te. că ţi-a ascultat ruga Iisus Hristos. zicând: Bucură-te. povăţuitoarea celor ce cu credinţă se roagă ţie. de care minune uimiţi fiind. pentru care biruinţă. ceea ce plină de înţelepciune te-ai arătat. dacă ai văzut sălbăticiunea muncitorilor tăi. de către seară ai fost aruncată în temniţă. ridicând ochii către cer şi rugându-te fierbinte. că ai rămas neclintită în mărturisirea lui Hristos. Bucură-te. că de slava mirelui tău cel ceresc te bucuri în veci. Bucură-te. că acum necontenit împreună cu îngerii petreci. Bucură-te. că nu te-ai lăsat înduplecată prin nici o muncire. cu chipul prealuminos şi sănătos. Bucură-te. diaconiţă a lui Hristos! Condacul 9 Adusă fiind a doua zi din nou înaintea judecătorului şi stând în faţa lui iar. Iar tu cu înţelepciune te-ai arătat ca şi cum ai primi să jertfeşti lor şi fiind dusa în capiştea idolească. Bucură-te. Bucură-te. că lumină cerească te-a strălucit Bucură-te. Bucură-te. Sfântă Muceniţă Tatiana.Icosul 8 Iară tu. Bucură-te. cu bucurie te lăudăm. că şi în temniţă ai fost aruncată. că pe toţi prin minunea aceasta i-ai înfricoşat. Bucură-te. întărindu-te şi mai mult în credinţă şi. Bucură-te. că prin a ta pătimire s-a slăvit numele lui Hristos. a încercat să te înduplece cu viclene uneltiri şi ademeniri ca să te plece să aduci împreună cu ei jertfă idolilor. că prin tine s-a zdrobit capiştea idolească. prefăcând în cenuşă toţi idolii şi pe slujitorii lor şi mulţime de norod. Bucură-te. că pentru aceasta te-ai învrednicit de un har mult preţios. că zdrobeşti pe hulitorii de Dumnezeu. că tunete şi fulgere din cer au căzut s-o zdrobească. Bucură-te. că ai înfrânt izvodirea lor cea drăcească. Bucură-te. că ai batjocorit neputinţa idolească. iar tu slăveai pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Icosul 9 Văzând judecătorul că nu te poate birui cu nici un fel de munciri. că L-ai arătat tuturor ca un soare luminos. Bucură-te. că ale tale rugăciuni toate s-au împlinit. Mirele tău Cel iubit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că acolo de îngeri ai fost înconjurată. batjocoreai răutatea lor şi nimicnicia zeilor. Bucură-te. Bucură-te. că eşti ajutătoare celor ce cheamă numele tău. s-a făcut tunet înfricoşător şi fulgere căzând din cer au pustiit capiştea. Bucură-te. că celor ce te cheamă în ajutor le dai bucurie. plecându-se ziua. unde toată noaptea lumină cerească te-a strălucit şi îngerii împreună cântau. Bucură-te. Bucură-te. Sfântă Muceniţă Tatiana. diaconiţă a lui Hristos! . că a-L vedea aievea pe Hristos te-ai învrednicit. ai minunat pe toţi ce te vedeau.

vrednică slujitoare a Domnului Hristos. Bucură-te. ai fost aruncată în privelişte. diaconiţă a lui Hristos! Condacul 11 Fiind scoasă din nou afară din temniţă. dar tu pe toate le-ai răbdat cu bărbăţie. Bucură-te. că celor zdrobiţi le dai tămăduire. Bucură-te. Bucură-te. că salţi cu îngerii împreună. de care lucru mulţi înfricoşându-se. pentru care noi. Bucură-te. dar nici focul nu te-a vătămat. spre mâncare unui leu înfricoşat. că în primejdii la tine toţi năzuim. iar muncitorii tăi cădeau de ostenelile muncirii. Bucură-te. ţi-a fost spânzurat trupul şi strujit tot cu unghii de fier. Bucură-te. slăvim pe Dumnezeu strigând: Bucură-te.Condacul 10 Adusă fiind din nou. Bucură-te. Muceniţa lui Hristos. că prin ei ai înfrânt închinarea idolească. Bucură-te. dar când l-au scos de acolo. că în chinuri şi în munci El ţi-a dat biruinţă. bucurându-ne. că de îngeri ţi s-au tămăduit rănile trupului. ci mai mult te întăreai în dumnezeiasca credinţă. Bucură-te. ucigându-l. slăveau pe Dumnezeu strigând: Aliluia! Icosul 11 Iscodind noi chinuri. s-a repezit asupra unui cinstit boier. cea iubită. că te-ai învrednicit ca îngerii să-ţi slujească. Bucură-te. diaconiţa cea prea aleasă. că în primejdie chemăm al tău nume. în divan. care nevăzut te ocroteau şi întorceau loviturile asupra celor ce te loveau. strigăm: Bucură-te. Bucură-te. ceea ce eşti către Dumnezeu solitoarea noastră cea bună. Bucură-te. dar duhul nu au putut să ţi-l plece spre idolească slujire. că şi îngerii slăveau a ta pătimire. de care minuni. iarăşi îngerii lui Dumnezeu cu luminare au venit să-ţi slujească şi ţi-au tămăduit toate rănile trupului. . Sfântă Muceniţă a lui Hristos. Sfântă Muceniţă Tatiana. mulţi fiind ucişi prin puterea îngerilor. că prin tine de mari daruri ne învrednicim. că nu s-au aflat munci prin care să fii biruită. floarea Bisericii cea cu bun miros. ceea ce lui Hristos i-ai slujit cu credinţă. Bucură-te. Bucură-te. acela s-a apropiat lingându-ţi mâinile. Sfântă Muceniţă Tatiana. că prin tine ne învăţăm cum se cade lui Hristos să-i slujim. Sfântă Muceniţă Tatiana. Bucură-te. Bucură-te. Apoi în foc aruncată ai fost. cununa muceniciei cea nestricăcioasă. strigând: Aliluia! Icosul 10 Fiind din nou aruncată în temniţă. şi ţi-au întărit duhul. dar spre uimirea tuturor. Bucură-te. Bucură-te. că prin dânşii ţi-ai întărit virtuţile sufletului. ţi-au strujit cumplit tot trupul. cutremuraţi fiind. Bucură-te. că şi azi împarţi tămăduiri şi faci minuni în lume.

te-au închis iar într-o capişte idolească. zdrobind capiştea idolească prin puterea rugă-ciunilor tale şi ai primit cununa muceniciei prin tăierea capului. auzi rugăciunea noastră şi ne izbăveşte de toată înconjurarea duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi şi mai ales apară turma lui Hristos. luând desăvârşit cununa mucenicească. că tărie îţi era credinţa şi vederea. dar tu râzând de nepriceperea lor slăveai pe Dumnezeu. mângâierea şi întărirea mireselor lui Hristos. Bucură-te. ci cu vrăjitorie zdrobeşti toată puterea lor. Bucură-te. Bucură-te. Sfântă Muceniţă Tatiana. Bucură-te. ţi-a tăiat cinstitul cap. că de la racla moaştelor tale noi har dobândim. că prin deşarta cugetare. Bucură-te. că zadarnic ţi-au tăiat părul ca să-ţi ia puterea. ceea ce petreci cu cetele îngereşti. Bucură-te. că prin tunderea părului. de care lucru mâniindu-se cumplit judecătorul. care prin aleasă slujire te-ai învrednicit a fi diaconiţă a lui Hristos şi prin nenumăra-tele şi grelele munci pe care le-ai suferit. credincioşilor. Bucură-te. Bucură-te. diaconiţă a lui Hristos! Condacul 13 Prea cinstită şi întru tot lăudată Sfântă Muceniţă Tatiana. limanul celor ce aleargă la tine. cei din cinul monahicesc. împreună cu bine credinciosul tău tată. ne rugăm ţie şi noi. care este Biserica. al cetăţii Craiovei mărgăritar mult luminos. Bucură-te. ţi-au tăiat părul. cântându-I: Aliluia! Icosul 12 Bucurându-se de socotinţa lor cea dobitocească şi încredinţaţi că ţi-au luat toată puterea prin tăierea părului. că ai batjocorit nesocotinţa lor cea drăcească. de toate eresurile şi rătăcirile şi ne ajută ca într-o unire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori). Apoi se zice iarăşi Icosul 1 Înfrumuseţată fiind mai mult decât oricare prin înţelepciune şi prin harul lui Dumnezeu. mult folositoare ne eşti. Căruia din pruncie ţi-ai încredinţat viaţa. Bucură-te. Bucură-te. Sfântă Muceniţă Tatiana. când ai fost scoasă din capişte din nou s-au aflat zdrobiţi idolii. că nouă. ai întărit mărturisirea credinţei într-un singur Dumnezeu. Cel ce-ţi dădea putere. Bucură-te. Bucură-te. diaconiţă a lui Hristos! Condacul 12 Socotind nepricepuţii tăi muncitori că nu cu a lui Hristos putere. dar petrecând acolo două zile în dumnezeiască strălucire. puterile nu-ţi slăbesc. că prin tăierea părului şi noi patimile ni le răstignim. nemaiştiind ce munci să iscodească. de mari daruri te-ai învrednicit şi de cununa . că eşti întărirea credinţei creştine. au socotit puterea ta vrăjmăşească. Bucură-te.Bucură-te. pentru care noi cu laude te cinstim: Bucură-te. crezând că aşa te vor putea birui. Bucură-te. că-n ispite şi-n patimi cu tine pe vrăjmaş îl biruim.

ai ales smerita vieţuire. că te-ai învrednicit a fi mireasa lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. că de bun neam fiind. Bucură-te. Bucură-te. că în mijlocul Romei pagâne ai vieţuit. Sfântă Muceniţă Tatiana. Bucură-te. mari daruri aveau să izvorască. că diaconiţă după vrednicia ta ai fost rânduită. fiind rânduită diaconiţă a Bisericii Sale. Bucură-te. diaconiţă a lui Hristos! Condacul 1: Apărătoare a dreptei credinţe te-ai arătat. ceea ce din parinţi binecredincioşi te-ai născut. prin aleasă slujire. că de trei ori tatăl tău antipat al Romei a fost. că pe Hristos din pruncie L-ai cunoscut. că între necredincioşi viaţa ta ca soarele a strălucit. Sfântă Muceniţă Tatiana. pentru aceasta îţi cântăm: Aliluia! . Bucură-te. că din aceasta. ceea ce ai fost cu mari daruri împodobită. pentru care noi cu umilinţă cântăm: Bucură-te. Bucură-te. de la Hristos. prin zdrobirea capiştilor idolilor te-ai învrednicit de cununa mucenicească. Sfântă Muceniţă Tatiana. Bucură-te. Bucură-te. prin slujirea lui Hristos şi. că trufia şi necredinţa nu ţi-au schimbat al vieţii rost.mucenicească. Bucură-te. că din pruncie ai crescut în viaţă creştinească. Mirele cel ales. Bucură-te.

din pruncie cu evlavia ai fost învăţată. Bucură-te. De aceea. de aceea. Bucură-te. că adevărurile împărăţiei lui Dumnezeu le-ai descoperit. că sfânta credinţă ai răspândit. Bucură-te. Bucură-te. de necazuri şi scârbe să fim izbăviţi. Sfântă Nina. vlăstar răsărit din rădăcină cucernică. te preamărim ca pe o luminătoare şi rugătoare a noastră şi cu osârdie te chemăm pe tine: Bucură-te. Icosul 2 Dorind înţelepciunea dumnezeiască să pătrundă. că ne-ai arătat calea către ceruri. Tu însă. în minciună idolească şi să le chemi pe ele la lumina adevărului şi la înnoirea sufletului. lăcaş al puterii binefăcătoare. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei. iar pentru întoarcerea noastră către lumina adevărului evanghelic pe Sfânta Nina. ca să aduci la credinţă popoarele acestui pământ. Sfânta Nina să se închine voia hitonului preascump şi locului faptelor Sfinţilor Apostoli. Bucură-te. mulţumind lui Dumnezeu. alăută duhovnicească şi Sfântă Nina. cea întocmai cu Apostolii a ales. aflate în întunericul morţii. nu înceta să te rogi pentru noi. având multă râvnă către Domnul. plini de evlavie pentru viaţa ei. Suzana. Bucură-te. lui Dumnezeu îi cântăm aşa: Aliluia. Icosul 1: Creatorul tuturor făpturilor asemenea unui înger minunat în Iviria te-a înfăţişat. a Apostolilor prealăudată următoare. Condacul 2 Treimică oblăduire pentru oameni văzând. de multe ori Sfânta Nina pe îndrumătoarea sa. a Unicului Său Fiu şi a Sfântului Duh. în semn de cinstită binecuvântare. Bucură-te. Când Niofora adevărurile de credinţă o învăţa. Bucură-te. lăudându-te. despre Mântuitorul Hristos şi despre hitonul Lui sfânt o întreba. Sfântă Nina. că minciuna idolească ai nesocotit. o preaslăvim astfel: Bucură-te. Bucură-te. a Tatălui Ceresc. Bucură-te. că la propovăduire asemenea Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat te-ai silit. îţi mulţumim ţie. aleasă preaminunată a Proniei dumnezeieşti. Noi însă. crucea de la Maica lui Dumnezeu ai primit şi în Iviria o ai înălţat. căci te chemăm cu umilinţă şi zicem: Bucură-te. a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu credincioasă solitoare. Niofora. Bucură-te. că de mama ta. Bucură-te. liniştea tatălui tău Zabulon. Bucură-te. Care prooroci şi apostoli a ridicat spre slujirea mântuitoare. că de Preasfinţitul Iuvenalie în frică de Dumnezeu ai fost păzită . cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei. că din tinereţe pe Hristos L-ai iubit.14 ianuarie Acatistul Sfintei Nina Condacul 1: A cuvântului dumnezeiesc aleasă slujitoare şi faptelor Sfinţilor Apostoli următoare.

Bucură-te. Bucură-te. . că pe iubitorii de deşertăciuni lumeşti. Crucea ţi-a dat şi la binevestirea cuvântului mântuitor în ţara ivireană te-a chemat. că pe nestrămutata piatră a poruncilor lui Hristos te-ai întărit. şi Crucea ţi-a dăruit în vedenie. că te-ai bucurat când Maica Domnului ţi s-a arătat. a început să-L slăvească pe Dumnezeu. îi cântăm: Bucură-te. şi să-ţi zică acestea: Bucură-te. Bucură-te. că bunătatea firii la slujirea apostolească te-a adus. Bucură-te. că dragostea ta pentru Biserica lui Dumnezeu multora le-a fost de învăţătură. din înseşi preacuratele sale mâini. că fericirea cerească în loc de cea pământească ai ales. Bucură-te. Iar Preacurata Maică. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei. Icosul 3 Având Sfânta Nina râvnă nestrămutată să mulţumească Maicii Domnului. Bucură-te. că de binecuvântarea Domnului ai fost luminată. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei. Bucură-te. căci în Roma păgână nu te-ai înfricoşat să mergi şi dorinţa ta în numele lui Hristos să împlineşti. iar toţi cei care au primit de la tine lumina înţelepciunii lui Dumnezeu Îi cântă Domnului aşa: Aliluia. Bucură-te. că încă din pruncie cu dorirea şi înclinările tale pentru Dumnezeu pe mulţi i-ai mirat. că deşertăciunile lumii acesteia din tinereţe ai urât. Sfântă Nina de Dumnezeu aleasă. că de la Preacurata cuvinte preadulci ai auzit. Condacul 4 Tulburaţi de viforul patimilor lumeşti. Iviria. că prin post şi rugăciune trupul l-ai supus sufletului. mântuirea oamenilor. că adevărata înţelepciune ai îndrăgit. nu ne pricepem noi cum să lăudăm minunata ta îndrăzneală. Bucură-te. la dragostea cucernică. că îndrăzneală către Domnul lisus şi Preacurata Lui Maică prin smerenia Duhului ai dobândit. Condacul 3 Ca pe o făclie luminoasă. Bucură-te. Bucură-te. Sfântă Nina. Bucură-te. în Iviria din inimă a dorit să meargă şi la locurile sfinte de acolo să se închine. Bucură-te. Bucură-te. că în Sfântul Oraş Ierusalim te-ai întors. la dorirea de închinare la hitonul Domnului şi la râvna apostolească puterea Celui Prea-înalt te-a înălţat. Bucură-te. i-ai întrecut. Bucură-te. Bucură-te. Sfântă Nina.Bucură-te. că de credinţa ta îngerii şi oamenii s-au uimit. Sfântă Nina. că prin viaţă bineplăcută vas al Duhului Sfânt te-ai făcut. că dumnezeieştile cuvinte ai învăţat. pe care cu părul tău ai înfăşurat-o. Pentru aceasta. pentru toţi acei care doreau să-I cânte lui Dumnezeu aşa: Aliluia. că în învăţătură dumnezeiască comoara înţelepciunii ai aflat. Icosul 4 Auzind Preasfinţitul Iuvenalie că Maica Preacurată la propovăduirea Cu-vântului Domnului tea chemat pe tine în ţara sortită ei. văzând la ea o asemenea râvnă curată. prin traiul plin de bine-faceri.

Bucură-te. cei care de tine am fost izbăviţi din întunericul slujirii idoleşti. Bucură-te. de a se căsători cu Ripsimia şi slujirii idoleşti s-o supună. Bucură-te. că ai primit Crucea ca semn al izbândirii tale la mărturisirea adevărului. Biserica lui Hristos în Iviria s-a răspândit. Bucură-te.Bucură-te. lumânare de Dumnezeu aprinsă care ai izgonit întunericul necurăţiei. că în munţii Tialeti smeritul tău glas cu adevărat a răsunat. căci la îngăduinţa Născătoarei de Dumnezeu ai strălucit şi ne-ai luminat pe noi cu propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. Bucură-te. mulţumiri îi aducem cu osârdie. pe Sfânta Nina. întunericul orbirii s-a izgonit. Sfântă Nina. că pacea în suflete cu chipul blândeţii ai întărit-o. Condacul 5 Ca o stea de Dumnezeu arătată ai fost. prin truda şi nevoinţele tale. Bucură-te. Condacul 6 Mărturisitoare mare ai fost. solitoarea Domnului. că la venirea ta în Roma calea mărturisirii ai ales. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei. că zeilor mincinoşi Armaz şi Zaden să li se închine. păgânul rege Tiridat la moarte le-a osândit. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei. iar Domnului Care ne-a dat o asemenea mijlocitoare Îi cântăm şi îl lăudăm aşa: Aliluia. că pentru luminarea noastră cu lumina neapusă ai fost hărăzită Bucură-te. din oraşul Roma s-au sfătuit şi în Armenia au fugit. Din mâinile lui Diocleţian şi Tiridat pe Sfânta Nina Dumnezeu a scăpat-o şi la mărturisirea cuvântului evanghelic în Iviria a îndemnat-o. ca pe o biruitoare a demonilor o lăudăm pe ea zicând: . că din mâinile lui Diocleţian şi Tiridat harul Domnului te-a scăpat. Sfântă Nina. cu vrednicie pe Domnul îl vom chema aşa: Aliluia. De aceea. Bucură-te. Bucură-te. dar pe aceşti idoli. că pe drumul mântuirii ne întăreşti. o lăudăm şi o chemăm: Bucură-te. Astfel. că buna mireasmă a cuvintelor lui Hristos pe mulţi i-a înmiresmat Bucură-te. că împreună ca nişte prietene aţi vorbit. Sfântă Nina. iar noi. că pentru slava lui Dumnezeu greul drum al Iviriei fără cârtire l-ai străbătut. Bucură-te. Iar noi. iar aici. Sfântă Nina cu rugăciunile sale i-a zdrobit. lumina dreptăţii s-a ivit. se îndrepta. Icosul 5 Văzând miresele lui Hristos şi împreună rugătoarele şi postitoarele Nina şi Ripsimia gândul spurcat al nelegiuitului Diocleţian. bucurându-ne de acest gând al Domnului pentru mântuirea oamenilor. Sfântă Nina. că în slujirea Cuvântului lui Dumnezeu prin bărbăţie şi duh tare te-ai proslăvit. când Sfânta Nina în oraşul Urbnisi binevestea şi când mulţimea de lume spre capitala Georgiei. Bucură-te. că de surorile din Ierusalim ai fost cinstită. că prin tine de fericirea veşnică ne bucurăm. căci. acestei cereşti călăuzitoare ce a strălucit cu slava faptelor binecinstitoare şi ne-a alinat cu ajutorul său pe toţi cei ce venim la ea rugându-ne. Bucură-te. Icosul 6 Lumina adevărului în Iviria a strălucit. Bucură-te.

că necredinţa regelui Mirian în credinţă ai schimbat-o. bucurându-ne cei pământeşti. Condacul 7 Deşi regele Mirian împreună cu slugile sale să priceapă doreau puterea adevăratului Dumnezeu Care le-a nimicit idolii neputincioşi. că dreapta lui mărturisire ai primit-o. că puterea adevăratului Dumnezeu pentru prima dată în Iviria ai arătat. că de rătăcirile păgâneşti ai scăpat. cu harul Domnului. înlăturarea obiceiurilor rele. că orbirea i-ai vindecat de îndată. Bucură-te. I-au cântat Lui aşa: Aliluia. că prin suflu năvalnic şi foc din cer slujirea idolească ai putut-o respinge. pe Sfânta Nina cu Crucea în Iviria a îndreptat. de fiica lui Sidonia şi de alte fecioare. Bucură-te. Bucură-te. cu cinste mare pe Sfânta Nina o proslăvesc şi îi cântă: Bucură-te. Bucură-te. regele Mirian. căci pentru luminarea şi curăţirea de păcate prin baia botezului toţi au trecut şi tămăduiri să primească de la Domnul vrednici s-au făcut. Preacurata. Bucură-te. Popoarele lumii aceste minuni văzând. când în milostivirea Sa Prea-curata Născătoare prin sorţi şi-a ales Iviria. Bucură-te. izbăvirea noastră de ispite. Bucură-te. Bucură-te. că prin râvna ta numele adevăratului Dumnezeu în Iviria s-a preamărit. mintea şi inima . Bucură-te.Bucură-te. iar în semn de bunăvoinţă faţă de locuitorii ei. Bucură-te. vederea a dobândit şi. Bucură-te. că închinarea la idoli ai stins. că fiilor întunericului lumina Evangheliei le-ai arătat. de asemenea. totuşi cu nedumerire se întrebau: “Ce va fi dacă zeii noştri cu adevărat vor cădea?” Cu toate acestea. mărturisirea Sfintei Nina cu evlavie mare a fost primită de drept-credincioşii regi. împreună cu pace în cristelniţa vieţii renăscând. de la care credincioşii tămăduiri în neputinţe şi în dureri primesc. Bucură-te. pe Hristos L-a mărturisit. că pe demonul Zaden şi pe îngerii lui în picioare i-ai călcat. spre întărirea sfintelor sale daruri de credinţă. astfel. Bucură-te. chiar din primele zile ale mărturisirii mântuirii oamenilor. că flacăra necuraţiei diavoleşti ai stins-o. Bucură-te. Astfel. regina Nana din patul de boală s-a ridicat. că pe stăpânitorii întunericului i-ai alungat. Bucură-te. Bucură-te. că zadarnica lor împărăţie ai nimicit-o. cu rugăciunile fericitei mijlocitoare. că mândria lui cu rugăciunile tale a fost ruşinată. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoare a Georgiei. cinstitul hiton al Domnului Hristos le-a dat şi deasupra lui Trunchiul de Viaţă dătător a înălţat. Bucură-te. că pe idolul Armaz puterea Celui Preaînalt l-a zdrobit. de preotul iudeu Abiatar. Bucură-te. Sfântă Nina. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei. Icosul 7 Fiii Iviriei de o nouă viaţă s-au învrednicit când cuvintele Adevărului de la Sfânta Nina au primit. Bucură-te. De aceea. iar copilul lor de duhul cel rău a scăpat. pe Domnul Hristos descoperind. că celor care cer binefaceri le dăruieşti. că neputinţa duhului rău prin rămăşitele idolului a fost descoperită. Condacul 8 Mare minune de Dumnezeu ni s-a arătat. Sfântă Nina.

că la Hristos ne-ai adus. Bucură-te. deschizătoarea uşilor botezului. . Asemenea şi noi. îl vor slăvi pe El cu o gură şi o inimă împreună cu locuitorii cereşti. privind la râvna ta pentru mântuirea noastră. de aceea. dulce alăută a credinţei. care ne-ai adăpat pe noi cu apa evlaviei.noastră către împărăţia Cerurilor le înălţăm şi pe Binefăcătorul nostru Dumnezeu neîncetat îl preaslăvim şi îl chemăm aşa: Aliluia. Bucură-te. pe toate ai căutat să le cuprinzi. Cuvântul lui Dumnezeu de la tine auzind şi mântuirea primind. Sfântă Nina. Sfântă Nina. cea întocmai cu Apostolii Nina. că pe regele Mirian. Sfântă Nina. pe sfinţii îngeri cu mare bucurie i-ai cuprins. că în ea cinstita Cruce din viţă-de-vie ai aşezat. învăţându-i pe toţi să cânte lui Dumnezeu. Icosul 9 Nici o limbă şi nici un grai nu va putea să te laude după cuviinţă. la construcţia bisericii de mână omenească l-ai îndemnat. căci Unul dintre Puteri în chip de om minunat S-a arătat şi a întărit Trunchiul făcător de minuni la rădăcina căruia era hitonul Domnului. Bucură-te. Condacul 9 Toate Puterile Cereşti s-au bucurat. Bucură-te. că pe fiii Iviriei din cristelniţă i-ai primit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ne-ai acoperit pe noi cu veşmântul botezului. Bucură-te. căci acei pământeşti. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoare a Georgiei. cu umilinţă te chemăm pe tine. Noi însă. Bucură-te. netrebnicirea obiceiurilor rele şi a superstiţiilor. izbăvirea noastră din robia păcatului. Bucură-te. că împreună cu mulţimea uceniţelor tale la Sfântul Botez pe toţi i-ai chemat. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoare a Georgiei. în numele Dumnezeului adevărat. că mărturia dragostei tale pentru Hristos tuturor fiilor Sfintei Biserici prin aceasta ai lăsat. biruinţă slăvită asupra necredinţei. i-ai chemat la vorbirea cu moştenitorii împărăţiei Cereşti. Bucură-te. Bucură-te. val de desfătări. Bucură-te. că încreştinând Georgia. când fiii Iviriei s-au botezat. că raiul ceresc pe pământ ai răspândit. Bucură-te. că te-ai luptat cu rău cinstitorii. aflând măreţia slavei Unicului şi adevăratului Păstor ceresc şi pământesc. Icosul 8 Cu gândul la cele cereşti. te chemăm pe tine astfel: Bucură-te. zicând: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. care nu L-au cunoscut pe Mântuitorul Hristos. apărătoare preaminunată a credinţei lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. că pe mulţi la minte i-ai luminat. împreună cu Sfânta Nina: Aliluia. cuprinşi de bucurie şi mulţumire pentru dragostea ta. nimicirea curselor vrăjmaşe. pe cei pământeşti. căci slava lui Dumnezeu şi mântuirea aproapelui tocmai din Mtheta kartalina şi din pământul kahetin la toate neamurile de acolo s-au răspândit.

care de la pământ spre lăcaşurile cereşti ai zburat. cea întocmai cu Apostolii Nina. împlinind această faptă istovitoare şi mărturisitoare. acum ne desfătăm. Sfânta Nina. Icosul 10 Ca pe un zid puternic Dumnezeu te-a înălţat şi apărătoarea noastră de felurite năpaste te-a arătat. iar nestricăciosul tau trup izvor de tămăduiri s-a făcut. Bucură-te. Bucură-te. noi. Bucură-te. . Sfântă Nina. unde pe prinţesa Sofia împreună cu poporul de acolo ai luminat. Condacul 11 Cântare preasmerită Preasfintei Treimi a adus Sfânta Nina. înger ceresc care în chip omenesc te-ai arătat. bucuria sufletelor noastre. zid şi acoperământ. fericită luminătoare a noastră. care nu te ascunzi la venirea noastră. Bucură-te. care mulţime de fapte bune zi şi noapte ai săvârşit. că de această bună mireasmă. în întuneric ai luminat. pe Unicul Dumnezeu Cel întreit în Persoane. căci toţi pentru care mijloceşti multă milă primesc de la Domnul şi te cheamă pe tine astfel: Bucură-te. înainte de aceasta pe credincioşii tăi fii ca nişte vlăstare tinere la tine i-ai chemat şi. fiii tăi. căci de la pământ la cer te-ai mutat. Bucură-te. pe Dumnezeu Îl chemăm: Aliluia. Sfântă Nina. Sfântă Nina. Bucură-te. Sfârşitul tău cucernic văzând. nădăjduind la mijlocirile tale. Bucură-te. care pe Mirele Ceresc cu Biserica Iviriei ai unit. de aceea cu dreptate ai fost încununată de Dumnezeu în ceruri cu cunună apostolească. aşezat fiind în pământul kizic. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoare a Georgiei. Bucură-te. Icosul 11 Ca o lumânare aprinsă. cu mintea şi cu fapta iubindu-L. că celor care caută mântuirea şi luminarea adevărată eşti gata ajutătoare. tămăduindu-le neputinţele. apărătoarea noastră de năpaste şi moarte primejdioasă. cu multă râvnă te-ai silit pentru slava lui Dumnezeu. hrănitoare neobosită care cu cuvinte dumnezeieşti ne-ai hrănit Bucură-te. Bucură-te. că sfintele tale moaşte de mireasmă bună sunt cuprinse. izvor nesecat al binecuvântărilor şi milelor dumnezeieşti pentru cei care te cinstesc pe tine. Primeşte deci de la preacinstitorii tăi cântare de umilinţă şi nu te scârbi de noi. căci la tine şi la Preacurata Născătoare în dureri şi nevoi alergăm şi. Bucură-te. până la sfârşitul vieţii. mireasa lui Hristos. Bucură-te. ajutătoarea oamenilor evlavioşi. preacuratul tău duh în mâinile Domnului l-ai dat. regele Mirian şi apropiaţii lui amarnic plângeau şi la despărţire cu lacrimi îi cântau acestea: Bucură-te. unde împreună cu toţi sfinţii mijloceşti pentru noi în rugăciuni şi cânţi Lui aşa: Aliluia. în localitatea Bodbis. Bucură-te. potolirea trupurilor zbuciumate. porumbiţă neprihănită.Condacul 10 Dorind să scapi de moarte veşnică sufletul tău şi al apropiaţilor tăi.

Bucură-te. de ele uimindu-ne. că de poporul georgian şi de toţi drept-credincioşii eşti prea-mărită. Bucură-te. cea întocmai cu Apostolii! Primeşte acum prinoasele noastre bogate. . că împreună cu feţele aleşilor de Dumnezeu în lăcaşul ceresc te-ai sălăşluit. că la propovăduire asemenea Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat te-ai silit. De aceea. Bucură-te. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoare a Georgiei. că minciuna idolească ai nesocotit. Bucură-te. vlăstar răsărit din rădăcină cucernică. rugându-L cu osârdie preaplăcută pe Dumnezeu să ne izbăvească pe noi de toate năpastele. Condacul 13 O. Bucură-te.Bucură-te. te preamărim ca pe o luminătoare şi rugătoare a noastră şi cu osârdie te chemăm pe tine: Bucură-te. Icosul 12 Cântăm plecarea ta la Domnul. Bucură-te. aflate în întunericul morţii. Sfântă Nina. Bucură-te. pururea noastră rugătoare în faţa Mântuitorului Hristos şi a Preacuratei Sale Maici. (de 3 ori) Apoi se zice iarăşi Icosul 1 Creatorul tuturor făpturilor asemenea unui înger minunat în Iviria te-a înfăţişat. că în cinul îngerilor şi de sfinţi cu dragoste ai fost primită. tămăduirea sufletească şi trupească primim. Sfântă Nina Cea întocmai cu Apostolii o prăznuim şi cu umilinţă venim la chipul tău împodobit cu cinstita Cruce. îţi cântăm ţie acestea: Bucură-te. în evlavie şi curăţie. că de la cinstita Cruce înfăşurată cu părul tău. că soborului apostolesc eşti părtaşă. slăvim smerenia ta şi mulţumim pentru asemenea sfârşit cucernic. mulţumind lui Dumnezeu. preaslăvită şi preaminunată luminătoare a Iviriei. Bucură-te. Bucură-te. care înalţi tămâia rugăciunilor noastre la Dumnezeu. de aceea. că prin vederea celor cereşti de veşnica fericire ai parte. lăcaş al puterii binefăcătoare. aleasă preaminunată a Proniei dumnezeieşti. comoara minunilor lui Hristos. Sfântă Nina. că de Constantin şi Elena Cei întocmai cu Apostolii ai fost slăvită. Bucură-te. Bucură-te. preamărim râvna ta pentru Dumnezeu. în minciună idolească şi să le chemi pe ele la lumina adevărului şi la înnoirea sufletului. că sfânta credinţă ai răspândit. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoare a Georgiei. căci mi-nunile care pentru mulţi le-ai săvârşit încă din timpul plecării tale s-au prea-slăvit. că împreună cu tine Domnului să-I cântăm aşa: Aliluia. din suflet rugându-te: păzeşte-ne pe noi în viaţa aceasta în credinţă dreaptă. Bucură-te. cădelniţă de aur. că la adormirea noastră să ne învrednicim a-I cânta Domnului aşa: Aliluia. că de la sfintele tale moaşte ajutor mult folositor dobândim. necazurile şi scârbele şi să ne învrednicească de veşnica fericire în ceruri. ca să aduci la credinţă popoarele acestui pământ. cinstim fapta ta aposto-lească. lăudăm îndelunga ta răbdare. Bucură-te. Bucură-te. căci preacinstita ta pomeni-re. Condacul 12 Cu Harul dat ţie de Dumnezeu ne călăuzeşti. a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu credincioasă solitoare. Sfântă Nina. a Apostolilor prealăudată următoare. Bucură-te. prealăudată Nina. Bucură-te. Bucură-te.

turma ta ocroteşte-o şi roagă-L pe Atotbunul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru. de necazuri şi scârbe să fim izbăviţi. de aceea. . pe care ai înfăşurato cu părul tău preţios. alăută duhovnicească şi Sfântă Nina. pace ţării noastre să dăruiască. pe duşmanii Bisericii Sfinte a lui Hristos şi pe potrivnicii evlaviei înţelepţeşte-i. în semn de cinstită binecuvântare.Crucea de minuni făcătoare. Amin. oamenilor viaţă îndelungată şi spor în tot lucrul bun şi mijloceşte pentru noi să ne primească în împărăţia Sa cerească unde toţi sfinţii laudă Preasfânt numele Lui acum şi pururea şi în vecii vecilor. în faţa Căruia te afli. şi te rugăm cu umilinţă ca pe o veşnică ocrotitoare a noastră: de toate relele şi scârbele păzeşte-ne. că ne-ai arătat calea către ceruri. Rugăciune către Sfânta Nina (cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei) O. lăudându-te. căci te chemăm cu umilinţă şi zicem: Bucură-te. Tu însă. ne înfăţişăm cinstitului tău chip şi cu evlavie sărutăm atotlăudatul dar dat ţie de Maica Domnului . cea care întreaga ţară georgiană cu învăţătura dumnezeiască a Evangheliei ai luminat. crucea de la Maica lui Dumnezeu ai primit şi în Iviria o ai înălţat. Bucură-te. cu faptele apostoleşti ai învins vrăjmaşul mântuirii noastre. cu munca şi rugăciunile ai sădit aici grădina lui Hristos. atotlăudată şi preaminunată Nina. mare podoabă a Bisericii dreptmăritoare şi laudă cinstită a poporului ivirean. Sfântă Nina. cea întocmai cu Apostolii. îţi mulţumim ţie. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei. cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei. având multă râvnă către Domnul. nu înceta să te rogi pentru noi. care a dat roade multe.Bucură-te. Sfântă Nina. Prăznuind sfântă amintirea ta. Condacul 1: A cuvântului dumnezeiesc aleasă slujitoare şi faptelor Sfinţilor Apostoli următoare.

Bucură-te. prin care Dumnezeu s-a preaînălțat. prealăudate. Bucură-te. povățuitorul cel mare al pustiului. lauda cea vestită a pământului Egiptului. nădejdea spre Dumnezeu punându-ți. . Bucură-te. pentru care auzi acestea : Bucură-te. părinte. Bucură-te. ramura credincioasei maicii sfinte. lumina cea mai strălucită. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. floarea cea de Dumnezeu împodobită a cuvioșior.17 ianuarie Acatistul Sfântului Antonie cel Mare Condacul 1 : Fugind de întunericul cel negru al Egiptului. însuflătorule al nădejdii in Dumnezeu. căci ca un fără de trup ai viețuit pe pământ. pentru aceasta graim ție : Bucură-te. biruitorul uneltirilor lui. vrăjmașul. la înălțime ridicat. izbăvitorul din înșelăciuni ai celor mulți. Bucură-te. de Dumnezeu purtătorule. ca din tinerețe lui Hristos ai urmat. Bucură-te. arătătorule al căilor monahicești. Bucură-te. Părinte Antonie. cel ce nu te înspăimânți de rănirile lui. te-ai făcut pildă monahilor. nevoindute cu trupul si înălțându-te cu sufletul. însa după puțin s-a rușinat de sporirea ta. cel mai strălucit decât toti monahi. Bucură-te. Bucură-te. de Dumnezeu cugetătorule ! Icosul 1 : Om cu firea te-ai arătat. Preacuvioase Antonie. de Dumnezeu cugetătorule. Bucură-te. lepădând toata purtarea de grija a trupului. Bucură-te. prin multe necazuri te-ai înțelepțit. cel ce voiești mântuirea muritorilor. dar te-ai văzut împreună cetățean cu îngerii. pierzătorule al nebuniei vrăjmașului. deci in mormânt închizându-te. Bucură-te. ca firește de trup te-ai depărtat. de Dumnezeu cugetătorule ! Condacul 2 : Văzându-te pe tine. dătătorul râurilor de tămăduiri. se ispitea a te împiedica de la toate faptele bune. cântai lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 2 : Având cunoștința celor ce sunt ca și cum nu ar fi. Prin înfrânare si nevoință veștejind săltările trupului. Părinte Antonie. celor ce cântă : Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. care. odrasla cucernicului părinte. vlăstarul cel neveștejit al Egiptului. ai trecut cu vederea trecătoarele desfătări ale vieții. ai căutat pământul cel de viață dătător al pustiului. Bucură-te. prin care satana s-a rușinat.

Bucură-te. ca văzând pornirea vrăjmașilor cea neputincioasă venind asupra ta. Bucură-te. Bucură-te. întărindu-te si grăind : Bucură-te. . ai văzut dumnezeiescul har. te-a cercetat pe tine în nevoință. ca rău ai patimit. că. de Dumnezeu cugetătorule ! Condacul 4 : Aprins find de dumnezeiasca dorință. către muntele pustiului ai alergat. cel ce întărești pe credincioșii cei căzuți ridicându-i. încă mai mult a fi necăjit. deci. mărirea cea lăudată a celor aleși. slujitorule al slujbelor celor mai bune. izgonitorule al patimilor omenești. Bucură-te. plângerea împotriva răior vrăjmași. că din cer lumina pogorându-se. preacinstite iscusit păzitor al celor neînsoțiți. glasul cel puternic. luceafărul strălucitor al luceferilor. privirea cea preadulce a îngerilor și a oamenilor. Bucură-te. Părinte Antonie. Părinte Antonie. Bucură-te. frumusețea cea preastrălucită a sfinților. cel ce covârșești întru cunoștința pe cei înțelepți. locaș al Duhului Sfânt. Bucură-te. Antonie. iar cel nărăvit întru răutate. Bucură-te. cântai lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 3 : Având dumnezeiasca dorință. părinte întâistătător al parinților. Bucură-te. dătătorule al celor ce cer cele dumnezeiești. imbogățitorule de dumnezeiesc har. unindu-te cu Dumnezeu. Bucură-te. si biruind relele vicleșuguri diavolești. izvorul cel viu al pustiei. de Dumnezeu cugetătorule ! Condacul 3 : Puterea Celui Preaînalt tare te-a făcut in toate. luminat deslușitor al înțelepților. insa tu ca pe un gunoi defăimându-l cântai lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 4 : Nevoindu-te mai presus de fire. Bucură-te. te-ai veselit. Bucură-te. vrăjmașului împotrivindu-te. și glas ai auzit. fiule al dumnezeieștii lumini. mai presus de acestea te-ai arătat. Bucură-te. risipitor al trândaviei. făcându-te cetațean al pustiei. Bucură-te. Bucură-te. bucurândute. neclintit ai rămas și. Bucură-te. Bucură-te. făclia cea nestinsă a liniștii. Bucură-te. un disc mare de argint a pus înaintea ta. auzi acestea : Bucură-te. Bucură-te. Antonie fericite. Bucură-te. Bucură-te. cugetătorule de Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. canonul cel preadrept al înfrânării. cu darul înconjurat fiind de toate părțile. Părinte Antonie. canonul si temelia pustnicilor.

întunericul înșelăciunii ai gonit și. credinciosule slujitor al lui Dumnezeu. Bucură-te. ridicarea celor cazuți. de Dumnezeu cugetătorule ! Condacul 6 : Propovăduitor al dreptei credințe celor fără de Dumnezeu te-ai arătat si voind a te face mucenic. grăim tie : Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cu singura bunăvoința te-ai făcut desăvârșit nevoitor. Bucură-te. de Dumnezeu cugetătorule ! Condacul 5 : Vrând a trece Nilul. prin care oamenii se mântuiesc. cel ce. neîmplinindu-ți dorința. prin care s-au deșertat cetățile. cel ce. mântuirea multora. Bucură-te. prin care munți in cetăți s-au schimbat. Părinte Antonie. Bucură-te. părinte de Dumnezeu purtătorule Antonie. Bucură-te. săvârșind pururea tămăduiri. tăinuitorule al dumnezeieștii stăpâniri cea in trei Sori. povățuitorule al dumnezeieștii petreceri. pentru care. cu bărbăție în oraș ai intrat. prin faptele tale. cântând împreună cu dânșii lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 5 : Văzându-te tinerii Egiptului in pustie locuind. Bucură-te. Bucură-te. înaintestatator al credincioșilor. că ne povățuiești pe noi a urma ție. cântând lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 6 : Ca un luceafar in pustiul Egiptului strălucind. cel ce ai înălțat viața muritorior. Părinte Antonie. cel ce ești om între îngeri. Bucură-te. pamantul l-ai facut cer. si auzind învătătura ta. ca ai surpat spranceana demonilor. Bucură-te. harul cel dumnezeiesc al călătorilor. cel ce ești înger între oameni. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. ai slujit lui Dumnezeu. Bucură-te. cel ce ești rană grea a demonilor. Bucură-te. prin care se împodobesc cuvioșii. prin tine Dumnezeu S-a preaslăvit. dar. Bucură-te. adunăm sufletului bogăție. s-au schimbat cu dumnezeiasca schimbare. . ca pe unul mai presus de oameni. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ai vindecat prin rugaciune pe cea îndrăcită. luntre neaflându-se. prin pildele tale. că urmând povețelor tale. minunea cea preaveselitoare a îngerilor. pentru care primești de la noi acestea : Bucură-te. mergând spre cercetarea rugătorilor tăi. dumnezeiască mângâiere a bolnavilor. Bucură-te. te-ai suit pe un crocodil. slăvind pe Dumnezeu.

al doiea Moise cu faptele. Bucură-te. trecătorule cu vederea al pământeștilor lucruri. Bucură-te. cel ce te-ai arătat pentru noi mijlocitor către Domnul. Bucură-te. cel ce te-ai făcut dumnezeiesc slujitor. cel ce ai povățuit îndeosebi pe cei greșiți. iar pe credincioși îndemnându-i a cânta lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 7 : Nou oraș ai arătat adâncimea pustietății. cel ce de toți te-ai depărtat. iar vânătorul. Antonie fericite. împăciuitorul oamenior cu Dumnezeu. cel ce ai izvorât apa monahilor în loc însetat. . Bucură-te. hrană de la saracini avea. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel ce lui Pavel cel simplu te-ai asemănat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. dumnezeiasca ta fată văzând. văzând înălțarea sufletului lui Ammun. auzi acestea : Bucură-te. preafericite. cu grâu și cu finice se hrănea. Bucură-te. de Dumnezeu purtătorule Antonie. că îndată în pustie ai fugit. cel ce cărările Botezului ai urmat.Bucură-te. Părinte Antonie. de Dumnezeu cugetătorule ! Condacul 8 : Străina minune ! Văzând vânarea în multe feluri. luminarea adevărată a celor necunoscători. fiarele înfricoșându-se. de trei ori fericite. a canta lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 8 : Cu totul vesel te-ai arătat. cel ce în fiecare zi ai sfătuit pe monahi. de Dumnezeu cugetătorule ! Condacul 7 : RĂmânând în munții pustiului marele Antonie. Bucură-te. minunându-ne. cel ce ai vindecat durerile cele trupești. Bucură-te. al doilea Ilie cu chipurile. nicidecum nu te-ai înspăimântat. cel ce viață îngerească ai uneltit. Bucură-te. pe care ai arătat-o celor împreună cu tine întrebat fiind de dânșii. văzând sfințenia ta. cel ce ai vindecat pe cei orbi. Bucură-te. apoi lucrând pământul. cel ce ai îndreptat pe cei slăbănogi. însuți văzătorule al tainelor. Bucură-te. grăim ție : Bucură-te. povățuitorul poporului către Dumnezeu. Bucură-te. cel deopotrivă cu îngerii. și ca un alt Moise si Ilie arătându-te. căci ca un alt Ierusalim si Sinai muntele tău s-a preamărit. Bucură-te. cel ce ai gonit patimile cele sufletești. de frică fiind cuprins. Părinte Antonie. Bucură-te. deci. cel ce blândeții lui David te-ai asemănat. făcându-te tu pildă tuturor celor ispitiți. îndată a murit.

ca cel ce te-ai făcut și tu. de Dumnezeu cugetătorule ! Condacul 10 : Grăbindu-te. că arătai cu putința pe cele cu neputință. te-ai dus către Pavel Tebeul. Bucură-te. toiagul cel bun al monahilor. te-ai făcut minunat si mărit. deci. Bucură-te. cuvintele tale asemanându-le cu lucrurile. Bucură-te. versul înțelepciunii lui Dumnezeu. Bucură-te. până și in văzduh te-ai răpit. luându-i îmbrăcămintea. împiedicându-te de multe ispite. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. nu te-ai înfricoșat de relele întâmplări și. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. preacinstita oglindire a monahilor si a tuturor celor ce te caută. vistieria cuvintelor Lui. ai încetat întristarea. fiu al lui Dumnezeu. pentru care. toate tuturor. Bucură-te. grabnică supunere a supușilor. dobândind ceea ce doreai. l-a îngropat. încutremurat cu totul cântai lui Dumnezeu : Aliluia ! Icosul 9 : Pe ritorii cei mult vorbitori. ritorisind despre Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. ca și Pavel ai primit. Bucură-te. prin care s-a înființat monahismul. de Dumnezeu cugetătorule ! Condacul 9 : Tot darul cel dumnezeiesc.Bucură-te. Bucură-te. după împărtășire. cel ce veselești auzul credincioșilor. cântând lui Dumnezeu: Aliluia ! Icosul 10: A doua oară. și. Bucură-te. cel mai iscusit si mai înalt în cuvinte. că ai mântuit pe tinerii cei îndrăciți. cel ce mai înainte spuneai ieșirea lor. cel ce ai tămăduit pe cei bolnavi de ochi. făcând călătoria marele Antonie si grăbindu-se către Pavel Tebeul. pe toți covârșindu-i Antonie. pentru care grăim lui: . cel mai înțelept decât toți filozofii. preamărita auzire si grăire a celor înțelepți. Părinte Antonie. prin care s-au îndreptat credincioșii. Bucură-te. a văzut înălțarea sufletului lui. Bucură-te. de Dumnezeu purtătorule părinte. de Dumnezeu purtătorule. pentru aceasta cântam ție : Bucură-te. Bucură-te. că pe cele viitoare. înălțarea preacuvioșior după străduire. cel ce vedeai înălțarea sufletelor. cel ce ai dezlegat împleticirile filozofilor. Părinte Antonie. cinstita împodobire a credincioșilor. că. ca pe niște pești fără de glas i-ai arătat prin cuvintele tale. alergând și găsindu-l mort. cuvioase. Bucură-te. Bucură-te. după porunca dinainte primită de la Dumnezeu. ca pe cele de față le vedeai.

Bucură-te. de Dumnezeu purtătorule Antonie. bună mireasmă a pustiurilor. Bucură-te. cântau ție acestea: Bucură-te. Bucură-te. următorule ai înțelepțiților de Dumnezeu apostoli. Dumnezeu Preaînalt. părtașul dreptei cunoștințe. slujitorul îngropării lui. ai luminat pe toți. de Dumnezeu purtătorule. Bucură-te. Bucură-te. cânta lui Dumnezeu : Aliluia ! . iar ei. încurajarea tuturor. cel ce mai înainte ai cunoscut înșelăciunea eresurior. ticălosul. că ne mântuim sufletul urmându-ți sfaturile. amintirea hranei tale celei sfinte. ca învățăturile tale cu drag le primim. cea de una sută si cinci ani. si scriind dumnezeiasca viața ta. Bucură-te. de Dumnezeu cugetătorule ! Condacul 11 : Nevoind Valachie. Bucură-te. prin care pământenii se laudă. cel ce ai văzut nevoințele lui Pavel. Antonie. și pe ucenici tăi sfătuind. prin care înțelepții se apără. bună insuflare a monahilor. Bucură-te. Bucură-te. cel ce ai alinat tulburarea Bisericilor. Bucură-te. Bucură-te. de Dumnezeu cugetătorule ! Condacul 12 : De mare dar s-a învrednicit marele Atanasie. Bucură-te. iar tu lui Dumnezeu cântai : Aliluia ! Icosul 11 : Lumină. cel ce ai istorisit viețuirea lui. cel ce ai gonit primejdia eresului. Bucură-te. mângâierea noastră. Bucură-te. desfătarea slavei tale celei negrăite. ca ieșirea ta mai înainte ai cunoscut-o. Bucură-te. Bucură-te. cel ce te-ai îmbogățit cu a lui făptură bună. sfătuitorul celor doritori de cele sufletești. luând cele după faptele sale. Părinte Antonie. arătându-te tu Antonie. hrănitorul celor flămânzi de cele cerești. Bucură-te. Bucură-te. mai înainte le-ai arătat mutarea ta din viața de aici. și el. Bucură-te. omule cel ce cu Dumnezeu ai vorbit. Bucură-te. trimisă de Luminatorul cel mare. înger purtător de trup. cel de cele arienești cugetător. de întristare fiind cuprinși. Bucură-te. a cunoaște pe Fiul. Bucură-te. Bucură-te. de cal a fost ucis. te-ai pornit împotriva lui. Bucură-te. Părinte Antonie. luând amândouă hainele tale.Bucură-te.

Bucură-te. ca firește de trup te-ai depărtat. lepădând toata purtarea de grija a trupului. Bucură-te. povățuitorul cel mare al pustiului. și cu dragoste cântăm acestea : Bucură-te. împreună-vorbitorule cu sfinții. căpetenia părinților și slava cuvioșilor. odrasla cucernicului părinte. Bucură-te. preacinstitule conducător al celor necăsătoriți.Icosul 12 : Cânți împreună cu îngerii că mai înainte cu oamenii. prin care satana s-a rușinat. Bucură-te. pururea lăudătorule al Preasfintei Treimi. Bucură-te. de Dumnezeu cugetătorule ! . izbăvitorul din înșelăciuni ai celor mulți. împodobitorul celor pământești. mare apărător al celor ce te cinstesc pe tine. Părinte Antonie. părinte. dătătorul râurilor de tămăduiri. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. căci ca un fără de trup ai viețuit pe pământ. ca din tinerețe lui Hristos ai urmat. Bucură-te. de Dumnezeu cugetătorule ! Condacul 13 : O. Bucură-te. cel ce esti cald mijlocitor al celor ce poarta numele tău. Bucură-te. dar te-ai văzut împreună cetățean cu îngerii. Bucură-te. pe Care roagă-L pentru cei ce te cinstim pe tine. Bucură-te. Bucură-te. strălucitule păstor si învățătorule al ucenicilor tăi. fierbinte mijlocitorule al tuturor către Dumnezeu. în ceruri veselindu-te. Bucură-te. arătătorule al căilor monahicești. prin care Dumnezeu s-a preaînălțat. înaintestătător al tuturor cuvioșilor. Bucură-te. locuitorul celor cerești. Bucură-te. Părinte Antonie. Antonie. fericite. ramura credincioasei maicii sfinte. preaînțelepte de Dumnezeu purtătorule Antonie. pentru aceasta graim ție : Bucură-te. primește de la noi aceste laude ce cu tot sufletul le aducem ție si roagă-te lui Dumnezeu pentru noi cei ce cântăm : Aliluia ! (de 3 ori) Apoi se zice iarasi Icosul intai Icosul 1 : Om cu firea te-ai arătat. vlăstarul cel neveștejit al Egiptului. cântarea cea întreit-sfântă lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel ce împreună petreci cu îngerii. Bucură-te. povățuitorul și sprijinitorul celor ce te laudă pe tine. Preacuvioase Antonie. Bucură-te. Bucură-te. cel ce voiești mântuirea muritorilor.

prealăudate. de Dumnezeu cugetătorule ! . Prin înfrânare si nevoință veștejind săltările trupului. te-ai făcut pildă monahilor. celor ce cântă : Bucură-te. ai căutat pământul cel de viață dătător al pustiului.Condacul 1 : Fugind de întunericul cel negru al Egiptului. de Dumnezeu cugetătorule. Părinte Antonie.

18 ianuarie Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) Condacul 1: Alesule al lui Hristos, Sfinte Patriarh Atanasie, pomenind nevoinţele, viaţa plină de necazuri şi iubirea ta, te cinstim cu cântări ca pe un bun păstor şi al nostru apărător. Tu, însă, având îndrazneală către Dumnezeu, izbăveşte-ne pe noi de toate necazurile ca să-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Icosul 1: Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor văzând mai dinainte bunătatea sufletului tău roditor de fapte bune, Sfinte Ierarhe Atanasie, ţi-a luminat mintea cu gândirea la cele înalte şi paşii tăi încă din tinereţe i-a îndreptat spre căutarea singurului lucru de folos. Tu, însă, pricepând nestatornicia acestei lumi, ai dorit să slujeşti Unului Dumnezeu în cinul călugăresc. De aceea, primeşte de la noi aceste laude: Bucură-te, rob credincios al lui Hristos, că din anii tinereţii ai slujit împăratului ceresc; Bucură-te, om dumnezeiesc, căci prin viaţa ta neîntinată îngerilor te-ai asemănat; Bucură-te, rod îmbelşugat al darurilor sfinţeniei; Bucură-te, că te-ai născut şi ai crescut în insula Creta; Bucură-te, că ai primit tunderea călugărească într-un loc liniştit; Bucură-te, că nevoitorii te-au învăţat evlavia; Bucură-te, că te-ai hrănit cu laptele adevăratei învăţături a Evangheliei; Bucură-te, că dogmele teologiei ortodoxe bine le-ai deprins; Bucură-te, că prin rugăciune neîncetată ai ajuns la înălţimea cugetării de Dumnezeu; Bucură-te, că prin post şi înfrânare ai potolit patimile păgubitoare de suflet; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condacul 2 Văzând că patria ta a căzut în greaua robie a agarenilor, părinte Atanasie, răbdând strâmtorări şi prigoane de la slugile lui Mahomed, ţi-ai înălţat mintea spre patria cerească, având mângâiere în Unul Hristos şi Lui, printre dureroase ispite, I-ai cântat, ca unui împărat şi Dumnezeu: Aliluia. Icosul 2 Înţelepciunea minţii tale luminate de Dumnezeu nu a rămas necunoscută patriarhului Constantinopolului, căci din singurătatea Cretei te-a chemat şi te-a aşezat mitropolit al cetăţii Tesalonicului, că neabătut să vesteşti cuvântul adevărului către turma cuvântătoare a oilor lui Hristos, că hrănindu-le cu hrana cea mângâietoare de suflet a învăţăturii Evangheliei, pe tine, ca pe un bun păstor, să te preamărească aşa: Bucură-te, luminător nestins al luminii celei neînserate; Bucură-te, propovăduitorul neobosit al adevărului Evangheliei; Bucură-te, urmaş şi slujitor al apostolilor;

Bucură-te, al Tesalonicului arhipăstor şi învăţător întocmai cu apostolii; Bucură-te, că turma încredinţată ţie de Dumnezeu bine ai păstorit-o printre multe şi grele nenorociri; Bucură-te, că oile tale cuvântătoare le-ai păzit de lupii cei pierzători de suflete; Bucură-te, că şi pe tronul ierarhului stând, nevoinţele călugăreşti nu le-ai lăsat; Bucură-te, că în post şi rugăciune ai petrecut neîncetat; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condacul 3 Puterea lui Dumnezeu a coborât asupra ta, Sfinte Ierarhe Atanasie, şi te-a întărit în chip nevăzut în lupta cu necredincioşii şi cu cei ce părăseau credinţa ortodoxă. Cu toate acestea, nici viclenele lor clevetiri, nici săgeţile cele ascuţite ale învăţăturilor celor rele nu te-au clătinat pe tine. Tu, însă, ai stat ca un diamant pe piatra credinţei Sfinţilor Părinţi şi ai cântat lui Hristos. Aliluia. Icosul 3 Marele Ierarh al Constantinopolului, fericitul Chiril, iubindu-te pe tine precum un tată pe fiul său, te-a oprit pe tine ajutător în ostenelile sale şi în prigoanele din partea necredincioşilor, împreună cu el pătimitor fiind; de aceea şi noi, ca unui iubitor de Dumnezeu şi de oameni, îţi cântăm: Bucură-te, stea ce străluceşti pe firmamentul Bisericii lui Hristos; Bucură-te, stâlp neclintit al credinţei ortodoxe; Bucură-te, mustrător nebiruit al relelor învăţături; Bucură-te, apărător atotputernic al adevăratei ortodoxii; Bucură-te, că bine ai lucrat în via lui Hristos; Bucură-te, că oile cele rătăcite le-ai adus la turma lui Hristos; Bucură-te, teolog dumnezeiesc ce foloseşti alese cuvinte omeneşti; Bucură-te, văzător tainic al harului lui Dumnezeu; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condacul 4 Furtuna de prigoane pe care au ridicat-o împotriva Bisericii lui Hristos cei răucredincioşi l-a înlăturat de la cârma Bisericii din Constantinopol pe fericitul Chiril, pe care în chinuri vrăjmaşii săi l-au sugrumat. Tu însă, Sfinte Ierarhe Atanasie, te-ai învrednicit să porţi veşmântul lui şi, primind în mâinile tale purtătoare de Dumnezeu cârma bisericească, ai cântat îngerească cântare lui Hristos, întemeietorul Bisericii: Aliluia. Icosul 4 S-a auzit că tu, Sfinte Ierarh Atanasie, asemenea marelui Atanasie din Alexandria, i-ai ruşinat cu învăţătura ta pe vrăjmaşii credinţei ortodoxe şi pentru aceasta din tronul tău ai fost izgonit de duşmani. De aceea, ca pe un mărturisitor al lui Hristos, te fericim cu aceste laude: Bucură-te, urmaşul apostolilor; Bucură-te, împreună pătimitorule cu mucenicii; Bucură-te, tare mărturisitor al lui Hristos;

Bucură-te, că ai arătat răbdare în prigoane; Bucură-te, că ai biruit răutatea vrăjmaşilor cu iubirea lui Hristos; Bucură-te, că de doua ori ai fost izgonit de la Tronul patriarhal; Bucură-te, că ai fost ispitit cu mari necazuri; Bucură-te, că ai avut mângâiere doar în rugăciunea către Dumnezeu; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condacul 5 Asemenea stelei izvorâtoare din Dumnezeu ai venit, Sfinte Părinte Atanasie, din Constantinopol la Muntele Athos, în grădina Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi acolo ai zidit o chilie singuratică, unde te-ai ostenit cu munca în tăcere, în post şi în rugăciune, cântând ziua şi noaptea cântare de laudă Sfintei Treimi: Aliluia. Icosul 5 Am văzut, Sfinte Părinte Atanasie, că la chilia ta, mulţi călugări s-au adunat şi schitul tău s-a mărit şi acolo până acum se preamăreşte numele lui Hristos şi amintirea ta se întăreşte cu aceste laude: Bucură-te, bun rânduitor al singurătăţii călugăreşti; Bucură-te, tămâie binemirositoare în rugăciune către Dumnezeu; Bucură-te, că la Athos ai dobândit liman lin şi prielnic pentru mântuire; Bucură-te, că, sub acoperământul Maicii Domnului, în linişte ai vieţuit; Bucură-te, că ai biruit clevetirile cele viclene ale diavolului; Bucură-te, că ai răbdat cu înţeleaptă bărbăţie prigoanele şi chinurile cele crunte; Bucură-te, că, asemenea lui Hristos, nici tu nu ai avut unde să-ţi pleci capul; Bucură-te, că ai ajuns la desăvârşirea tuturor virtuţilor; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condacul 6 Propovăduitor al credinţei ortodoxe ai fost tu în toată Ţara Moldovei, în Mănăstirea Sfântului Ierarh şi făcător de minuni Nicolae din Galaţi, găsind odihnă vremelnică de osteneli, de prigoane şi răutăţi; aici te-ai nevoit pentru mântuirea fiilor credincioşi ai Bisericii, învăţându-i neîncetat să-I cânte cu bună cucernicie lui Dumnezeu Celui în Treime: Aliluia. Icosul 6 Lumina neapusă a cunoaşterii de Dumnezeu strălucind în sufletul tău iubitor, te-a dus la înălţimea duhovnicească a desăvârşirii, uimind şi pe bine-credinciosul voievod Vasile Lupu, care se bucura de mijlocirea ta în rugăciune înaintea Domnului; ca şi aceluia odinioară, dă şi sufletelor noastre celor întunecate să-ţi cântăm aceste laude: Bucură-te, următor al Sfântului Apostol Andrei în ţinuturile Dunării de Jos Bucură-te, lumină strălucitoare care arăţi sufletelor credincioase calea spre Soarele dreptăţii; Bucură-te, povăţuitor sfinţit al marelui voievod Vasile; Bucură-te, păstor sfinţit de mâna Celui Preaînalt; Bucură-te, cel ce ai sfinţit şi învăţat dreapta credinţă pe creştinii de la Dunăre; Bucură-te, sfinţitor al sufletelor însetate de adevăr;

că în cântări neîncetate ai primit sfârşit cu pace. Bucură-te. Bucură-te. în pământul Ucrainei. că prin harul moaştelor tale vindecătoare ai sfinţit-o. Sfinte Ierarh Atanasie. luptător al evlaviei bisericeşti. părinte iubitor al celor binecredincioşi. Noi îţi aducem. Sfinte Ierarhe Atanasie. Bucură-te. că prin minunatele tale minuni. Dar chiar în neputinţe fiind. căci prin credinţă şi prin evlavie. Cel iubitor de oameni. Bucură-te. cu smerenie. Bucură-te. Icosul 8 Încredinţându-te cu toată inima Domnului şi povăţuit de Dumnezeu fiind. Sfinte Ierarhe Atanasie. că pământul l-ai sfinţit cu paşii picioarelor tale. mare făcător de minuni! Condacul 7 Domnul. Sfinte Ierarhe Atanasie. ai preamărit liniştitul aşezământ de la Lubni. în loc de daruri. mare făcător de minuni! . cu dragoste îţi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. dar numai prin limbă. judecător înţelept al celor credincioşi. Bucură-te. că ai fost socotit în ceata sfinţilor. ca să te faci apărător şi rugător către Dumnezeu pentru poporul care cântă totdeauna lui Dumnezeu cântare de laudă: Aliluia. plecaţi l-ai întâmpinat pe îngerul lui Dumnezeu. tuturor l-ai făcut cunoscut. în rugăciune şi cu genunchii. care prin venirea ta. aceste laude: Bucură-te. ţarul Alexei te-a primit cu dragoste şi te-a dăruit cu daruri bogate. că inimile creştinilor noştri le-ai mângâiat cu rugăciunile tale. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Ierarh Atanasie. nu ai lăsat nevoinţa rugăciunii şi alegând un loc însingurat ai înălţat neîncetat rugăciuni către Domnul. Bucură-te. Bucură-te. că Biserica dreptmăritoare cu nestricăciunea moaştelor tale ai împodobit-o. curând ai dobândit a doua patrie. mustrătorul eresurilor şi al schismelor. ţi-a pus gând să călătoreşti spre ţinuturile Rusiei. Sfinte Ierarhe al lui Dumnezeu. căci prin somnul morţii te-ai odihnit. ai venit. ai fost apropiat de poporul din acele locuri şi cu voia lui Dumnezeu. că ai fost răsplătit de Dumnezeu cu nestricăciune. Bucură-te. ai binevoit să rămâi acolo. mare făcător de minuni! Condacul 8 Călător străin ai fost. la mănăstirea din Lubni şi bolnav. că. că la bătrâneţi cinstite ai arătat tinereţe duhovnicească. păstrătorul curăţiei credinţei ortodoxe. potir umplut de pacea lui Dumnezeu. Icosul 7 Văzând în tine un nou luptător pentru evlavie. De aceea şi noi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că pe poporul iubitor de Dumnezeu din Rusia l-ai veselit cu venirea ta. dorind să-ţi vină în ajutor. Bucură-te. ca să dobândeşti mângâiere sufletească şi prin rugăciunile tale să sfinţeşti pământurile unde din vremuri străvechi se cânta Preasfintei Treimi cântare de laudă: Aliluia.

îţi aducem aceste laude: Bucură-te. după opt ani de şedere în mormânt. care s-a înălţat până la locaşurile cereşti. Sfinte Ierarhe Atanasie. Tu însă. pe noi. că împreună cu tine să cântăm cu toţii lui Dumnezeu Celui minunat întru sfinţi: Aliluia. neuitate Sfinte Ierarhe! Căci nouă. Bucură-te. Bucură-te. Pe cei ce te cheamă în ajutor îi miluieşti. Bucură-te. vindecător fără de plată. că şi după moarte şezi pe scaunul ierarhicesc. Bucură-te. ne eşti cârmaci credincios şi apărător până în ziua de astăzi. nu ai cunoscut stricăciunea.Condacul 9 Toţi îngerii lui Dumnezeu cu cântări de bucurie au întâmpinat dreptul tău suflet. că din nevoi şi suferinţe ne izbăveşti cu rugăciunile tale. cântându-ţi aceste laude: Bucură-te. Sfinte Ierarhe Atanasie. Sfinte Ierarhe Atanasie. Bucură-te. iar Făcătorul îngerilor în cămările raiului l-a primit şi împreună cu cetele îngerilor ai cântat cântare lui Dumnezeu: Aliluia. ca să ne asemănăm ţie şi în ceasul morţii noastre să avem nădejde de mântuire. Icosul 10 Slujitor credincios al lui Hristos Împăratul cel ceresc fiind. că eşti plin de daruri de la Arhiereul cel Veşnic. Hristos Bucură-te. Bucură-te. că eşti ocrotitorul binecuvântatului neam creştinesc. căci. că racla cu moaştele tale este vindecătoare de suferinţe. spre săvârşirea faptelor bune şi a virtuţilor şi cheamă-ne spre împlinirea poruncilor lui Hristos. Bucură-te. că eşti preamărit de Dumnezeu. Bucură-te. au fost aflate întregi şi nestricate. robii Săi leneşi şi netrebnici. Sfinte Ierarhe Atanasie. ai fost preamărit după moarte. mare făcător de minuni! Condacul 10 Mântuire veşnică ai moştenit. celor cuprinşi de valurile acestei vieţi. că te-ai preamărit prin binecuvântatele şi vindecătoarele tale moaşte. prin nestricăciune şi minuni de la Domnul. că celor ce te cinstesc pe tine le eşti rugător neadormit. vindecătorul celor slăbănogi. ne binecuvântezi în chip nevăzut. cu dreapta ta întinsă spre sărutare. Bucurându-ne de această vădită mărturie a sfinţeniei tale. Bucură-te. pe alţii îi îndreptezi spre limanul cel lin. mare făcător de minuni! . Bucură-te. Căci sfintele tale moaşte. Sfinte Atanasie. Sfinte Ierarhe Atanasie. învredniceşte-ne de harul dat ţie din ceruri. că primind moartea. că văduvelor şi orfanilor le eşti apărător nemitarnic. Bucură-te. Bucură-te. că prin ea dai necontenit oamenilor mare milostivire. Bucură-te. doctorul celor bolnavi. Bucură-te. Icosul 9 Ritorii cei vorbitori în deşert au fost ruşinaţi. arhiereule.

Bucură-te. că şi pe pământ. ca pe un mare luminător. căci şi pe noi. îl preaslăvim pe Dumnezeu. ne binecuvântezi prin sfintele tale moaşte. Şi acum. arată-te nouă ocrotitor şi cu rugăciunile tale. ci primeşte-le cu milostivire şi înalţă pentru noi. că ai mare îndrăznire către Domnul. Bucură-te. Icosul 12 Cântând nenumăratele şi minunatele tale minuni. floare prealuminată a tuturor virtuţilor. urmaşul apostolilor. Bucură-te. închinându-ne moaştelor tale mult-vindecătoare. cu care Tatăl ceresc te slăveşte. mijlocitor aducător de mântuire sufletelor noastre. Cel ce ni Le-a dăruit spre mângâiere şi tămăduire şi Îi cântăm neîncetat: Aliluia. prin moaştele tale nestricate. Pentru aceasta. mare făcător de minuni! Condacul 12 Racla sfintelor tale moaşte este plină de harul lui Dumnezeu. avem îndrăzneală să cerem har de la El. bucuria celor credincioşi. nu se va stinge în veci. Bucură-te.Condacul 11 Cântările noastre de laudă nu le lepăda. Sfinte Părinte Atanasie. ţinând în mână cârja păstorească. nădejdea şi ocrotitorul celor ce ţi se roagă ţie. că ai primit har de la Dumnezeu şi te rugăm cu sârguinţă: în ceasul morţii. că petreci întru slava sfinţilor. Sfinte Atanasie făcătorule de minuni. la Domnul Dumnezeu. crin înmiresmat al sfinţeniei şi curăţiei. Bucură-te. ca să-ţi cântăm cu mulţumire acestea: Bucură-te. Bucură-te. Avându-te pe tine mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Căruia îi cântăm: Aliluia. ca să fie milostiv faţă de nedreptăţile noastre. românii. Bucură-te. doctor binecuvântat al trupurilor noastre. că tuturor celor ce aleargă la cinstita ta raclă le dăruieşti daruri bogate. Sfinte Ierarhe al lui Dumnezeu. Bucură-te. că stai în ceruri cu toţi sfinţii. izbăveşte-ne din stăpânirea celui rău. Sfinte Ierarhe Atanasie. Icosul 11 Te cinstim pe tine. Sfinte Ierarhe Atanasie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că şi după moarte eşti povăţuitor şi păstor al oilor cuvântătoare Bucură-te. Sfinte Părinte Atanasie. Bucură-te. că pentru sufletele noastre înalţi rugăciuni neîncetate. mare făcător de minuni! . căci lumina faptelor tale bune. Bucură-te. când sufletul nostru se apropie de ieşirea sa şi este înconjurat de demonii cei îngrozitori. rugăciunile tale fierbinţi. primeşte de la noi aceste laude: Bucură-te. Bucură-te. în tron arhieresc petreci. în faţa Tronului Său şezând întru slavă. întru slavă. Bucură-te. apărător milostiv al tuturor celor furaţi şi oropsiţi. te mărim şi te lăudăm. privirile noastre se bucură şi inima se umileşte când ne uităm la tronul arhieresc pe care şezi.

ai dorit să slujeşti Unului Dumnezeu în cinul călugăresc. că prin rugăciune neîncetată ai ajuns la înălţimea cugetării de Dumnezeu. slujitor credincios al Bisericii. prin mijlocirea ta. că ai primit tunderea călugărească într-un loc liniştit. Bucură-te. apărător al Ortodoxiei. Bucură-te. mare făcător de minuni. Bucură-te. Bucură-te. că dogmele teologiei ortodoxe bine le-ai deprins. Sfinte Ierarhe Atanasie. mare făcător de minuni! Rugăciunea 1: O. ai fost un bun păstor. având îndrazneală către Dumnezeu. cu toţi sfinţii. însă.Condacul 13 O. Îndrăzneşte la Preabunul Părinte cu rugăciunea ta. că te-ai născut şi ai crescut în insula Creta. cerem şi te rugăm: înalţă sfintele tale rugăciuni la Domnul Dumnezeu şi izbăveşte-ne pe noi de osânda veşnica şi de chinurile iadului. ţi-a luminat mintea cu gândirea la cele înalte şi paşii tăi încă din tinereţe i-a îndreptat spre căutarea singurului lucru de folos. Ziditorului nostru: Aliluia. cei ce venim cu credinţă şi cu dragoste la cinstitele şi multvindecătoarele tale moaşte. iar pentru aceasta ai fost aşezat în casa Domnului tău. Prin rugăciunile tale. alegerea slujirii arhiereşti ai primit şi Crucea lui Hristos pe umerii tăi punând. părintele nostru Atanasie. să ne învrednicim împreună cu tine să moştenim fericirea raiului şi să-I cântăm. stâlp neclintit. dezrădăcinător al necredinţei. că din anii tinereţii ai slujit împăratului ceresc. te cinstim cu cântări ca pe un bun păstor şi al nostru apărător. însă. Atanasie! Chemarea slujirii arhiereşti dându-ţi-se prin porunca lui Dumnezeu. primeşte de la noi aceste laude: Bucură-te. Roagă-te dar pentru noi. rob credincios al lui Hristos. că. rod îmbelşugat al darurilor sfinţeniei. Tu. om dumnezeiesc. Păzeşte Biserica noastră de toate necazurile şi ispitele care vin de la toţi vrăjmaşii văzuţi şi . întru toată evlavia şi curăţia. căci prin viaţa ta neîntinată îngerilor te-ai asemănat. că prin post şi înfrânare ai potolit patimile păgubitoare de suflet. viaţa plină de necazuri şi iubirea ta. Sfinte Ierarhe Atanasie. Bucură-te. Bucură-te. mare făcător de minuni! Condacul 1: Alesule al lui Hristos. cei ce îţi cerem ajutor în necazuri şi în boli. Roagă-L pe Domnul şi Stăpânul să ne ajute să petrecem viaţă liniştită şi netulburată. Tu. şi nu ne lepăda pe noi. Bucură-te. Sfinte Ierarhe al lui Hristos. (de 3 ori) Apoi se zice iarăşi Icosul 1 Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor văzând mai dinainte bunătatea sufletului tău roditor de fapte bune. izbăveşte-ne pe noi de toate necazurile ca să-ţi cântăm: Bucură-te. mijloceşte pentru sufletele şi trupurile noastre şi deschide-ne nouă uşile milostivirii lui Dumnezeu. păstrează Sfânta Biserică întărită şi neclintită de toate uneltirile vrăjmaşului. Sfinte Ierarhe al lui Hristos. Bucură-te. că te-ai hrănit cu laptele adevăratei învăţături a Evangheliei. începător al ierarhilor. Sfinte Ierarhe Atanasie. Sfinte Patriarh Atanasie. pomenind nevoinţele. De aceea. pricepând nestatornicia acestei lumi. Bucură-te. luminător preaslăvit. Bucură-te. că nevoitorii te-au învăţat evlavia.

acum şi pururea şi în vecii vecilor. Rugăciunea a 2-a: O. Având însă îndrăzneală către Domnul. Noi. căci erai milos. Domnul şi aici şi în veacul ce va să fie. apără şi mântuieşte cu mijlocirea ta poporul român.nevăzuţi şi precum fiind în viaţă i-ai izbăvit pe locuitorii Cretei de moartea cea nedreaptă a agarenilor. acum şi pururea şi în vecii vecilor. ce este omul. Treimea cea de o Fiinţă şi nedespărţită. multMilostivul Dumnezeu te-a luminat şi te-a preaslăvit cu nenumărate minuni şi cu nestricăciunea moaştelor tale. Amin . făcător de minuni şi ocrotitor al ţărilor ortodoxe! Tu încă din tinereţe ai părăsit toate cele lumeşti. tuturor. smerit. smeriţii creştini. avându-te pe tine rugător neadormit către Domnul. cu mulţumită şi cu dragoste preaslăvim Treimea cea Sfântă. toate acestea sunt duse de vânt! De aceea să ne dorim bogăţie pentru veacul viitor. Atanasie. să mărim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh. călăuzit fiind de iubirea către Dumnezeu şi de buna socotinţă duhovnicească şi ai vestit tuturor oamenilor zicând: Ce este bogăţia. Amin. pe Tatăl. Fii grabnic sprijinitor celor ce ţi se roagă. iar pe cei adormiţi dintre noi să-i odihnească în loc de lumină. Roagă-L pe Hristos Dumnezeu să ne ierte nouă toate greşelile. Pentru aceasta şi întru adormirea ta. fiind în ceruri. bun la inimă. ţara noastră şi oraşul acesta. mare şi minunate Sfinte Ierarhie al lui Hristos. aşa şi acum. Astfel învăţând. în care ai binevoit să te odihneşti prin aducerea sfintelor tale moaşte. slava şi puterea? Fum care se împrăştie în văzduh. întinde mâna ta de ajutor tuturor creştinilor ortodocşi care aleargă la cinstitele tale moaşte. blând şi simplu pentru toţi. luminătorul Bisericii din Constantinopol. de toate necazurile şi supărările şi de toate neputinţele. pe Fiul şi pe Sfântul Duh. unde ca un neîntrecut povăţuitor ai propovăduit pocăinţa şi iertarea vrăjmaşilor pentru iubirea lui Hristos cea fără de margini. şi să ne izbăvim de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi. cele de voie şi cele fără de voie. tu însuţi te-ai făcut pildă. Roagă-te că Milostiv să ne fie nouă. care te cinstim cu laude şi cântări la Dunăre. cei ce ne închinăm la icoana cu moaştele tale. roagă-te neîncetat lui Dumnezeu să ne izbăvească de toată reaua întâmplare şi pe noi. că văzând milostivirea lui Dumnezeu şi primind ajutorul aşteptat.

că s-au mutat după dumnezeiasca rânduială lângă pustia în care aveai să-I slujeşti Lui Bucură-te. Părinte al Părinţilor! Condacul 2 Zămislit de Părinţii tăi la bătrâneţile lor. fericite. Părinte al Părinţilor! Icosul 1: De fel din Egipt şi de un nume cu Sfinţii Strămoşi Avraam şi Sara. însă cu duhul erau tot uniţi. că răpindu-li-se averile. că Părinţii tăi au mulţumit Domnului cu bucurie şi cutremur Bucură-te. cu tatăl tău. purtătorule de Dumnezeu. de bucuria vederii sfântului patriarh Bucură-te. cu rugăciunea. cu privegherea. şi însuşi Sfântul Patriarh Avraam le-a vestit în vedenie dezlegarea nerodirii prin fericitul rod ce avea să fie lumină lumii: Bucură-te. iar locuind în pustiu ca într-o cetate. Condacul 1: Viaţă fericită ducând în lume. te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi. Sfinte Preacuvioase Macarie. ai alergat. iar în inimă păzeai nestinsă lumina sfintei cântări de Aliluia! . Şi deprinzând Sfintele Scripturi. cu dor dumnezeiesc. roditoare a mântuirii multora. împreună cu cetele fericiţilor. Sfinte Preacuvioase Macarie. Părinţii tăi şi-au înfrumuseţat viaţa cu înfrânarea şi cu postul. Macarie. Iar neroditori fiind. că vieţuirea îngerească. şi cu postul. Slavă Celui ce te-a încununat pe tine. cu milosteniile şi cu multe alte fapte bune. cereşti daruri luând. cu rugăciunile şi privegherea. ai primit de la Christos harul minunilor. Pentru aceasta te cinstim: Bucură-te. vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.19 ianuarie Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul Troparul. se depărtaseră de traiul însoţirii. Pentru aceasta întreita rază a dragostei Sfintei Treimi o au găzduit în inimile lor. la izvorul cunoştinţei de Dumnezeu. ţi-a zugrăvit Bucură-te. că tatăl tău a fost ridicat din boala cea de moarte cu mână tare Bucură-te. că numele fericirii ţi-a dăruit Bucură-te. părintele nostru Macarie. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere. neobosit umblai pe cărările înţelepciunii. preotul Avraam. că au fost mângâiaţi de dumnezeiasca lumină a buneivestiri Bucură-te. că nu au zăbovit în a urma voii Domnului Bucură-te. că îngerul lui Dumnezeu i-a vestit mila şi binecuvântarea de Sus Bucură-te. glasul 1 Locuitorul pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat purtătorule de Dumnezeu. că lăcaş Sfântului Duh te-a numit Bucură-te. Părinţii tăi au nădăjduit în Domnul Bucură-te.

ai împărţit toate ale tale săracilor Bucură-te. pe care le închinasei lui Dumnezeu: Bucură-te. că El a pus sfat bun în inima ta Bucură-te. Drept aceea l-ai chemat după slujbă la ospăţ şi luându-l de-o parte l-ai rugat să primească să-ţi fie sfetnic bun în viaţă. cu râvnă. dar şi păzi nestricată fecioria trupului şi sufletului. doreai să te însoţeşti. Fericite Macarie. că şi părinţii tăi s-au bucurat de curăţia vieţii tale Bucură-te. Aşa ai putut împlini şi voia părintească. Sfinte Preacuvioase Macarie. te-ai înălţat ca o pasăre peste cursa vânătorilor. ca împreună să-I cântaţi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 3 A doua zi ai alergat la bătrânul monah. ca şi cu o neîntinată mireasă. că la întoarcerea acasă. care ţi-a primit mărturisirea şi tainele inimii. strălucind ca lumina Bucură-te. mai ales pentru cei săraci şi scăpătaţi. că întors acasă. că te-a învăţat lucrul mâinilor spre aşezarea duhovnicească Bucură-te. un sfânt călăuzitor pe calea mântuirii şi pururea te rugai lui Dumnezeu pentru aceasta. negrijă de cele pământeşti şi încredinţare de sine lui Dumnezeu Bucură-te. după care te-a povăţuit îndelung. că ţi-a făcut chilie nu departe de dânsul şi te-a îngrădit cu porunci de suflet ziditoare . smerire de sine prin gândul la moarte Bucură-te. că în mâinile sfântului bătrân ţi-ai lepădat voia Bucură-te. pe când te odihneai. că ai împlinit voia Lui cu nădejde neclintită Bucură-te. ochii sufletului la Dumnezeu i-ai ridicat Bucură-te. că el a primit-o şi a slujit-o cu dragoste înaintea lui Dumnezeu Bucură-te. Iar seara. mireasa ta a trecut la Domnul întru feciorie curată Bucură-te. că prin povăţuitorul tău. că aşa ţi-ai păzit fecioria cea închinată Domnului Bucură-te.Icosul 2 Cu viaţa cea fericită. Iar într-o zi. că printr-însul ai primit îngereasca chemare Bucură-te. venit pentru împărtăşirea cu Sfintele Taine. Christos te-a chemat spre mântuirea multora Bucură-te. Iar când Părinţii tăi. că ai mers în muntele Nitriei şi în vis ai văzut un bărbat minunat. şi ai cunoscut chipul vieţii celei îmbunătăţite. şi-a ridicat mintea în rugăciune spre Dumnezeu şi a văzut în vedenie un sobor de monahi cu chipuri albe şi aripi care te îndemnau spre dumnezeiasca trezvie şi râvnă în slujba lui Dumnezeu: Bucură-te. te-au silit spre însoţire cu femeie. uitând de îngereasca sfătuire. când pregăteai prânzul. după ospăţul de nuntă ai ieşit şi ai alergat spre ajutorul de Sus Bucură-te. că ai îmbrăţişat sărăcia de bunăvoie şi ai urmat lui Christos Bucură-te. ai văzut în biserică un monah. de praznicul unuia dintre sfinţi. că prefăcându-te bolnav. că te-a grăbit spre cele plăcute Domnului Bucură-te. că le-ai slujit cu dragoste şi osârdie până la moarte Bucură-te. priveghere şi post Bucură-te. Părinte al Părinţilor! Condacul 3 Ai căutat. că el ţi-a arătat pustiul unde aveai să te sălăşluieşti Bucură-te. că în strâmtorare. că te-a învăţat multe despre rugăciune.

că te-ai păzit de slava omenească. precum şi stăpânire asupra necuratelor duhuri. păzind neclintit zidul întemeiat de Hristos. că lucrai ziua şi noaptea să hrăneşti pe femeia însărcinată Bucură-te. că fiind gata să moară pentru tine. înstrăinare de tulburările lumii Bucură-te. la patruzeci de ani de la naşterea ta. Apoi te-ai învrednicit treptei preoţeşti şi ai fost călăuzitor părinţilor celor ce vieţuiau în schit: Bucură-te. darul tămăduirilor şi al proorociei. căci ardeai de dorul liniştii celei după Dumnezeu. îngrădindu-te cu Crucea Domnului în războiul de gânduri. că ai fost târât prin sat cu negrăită batjocură Bucură-te. după care te-ai dus la Sfântul Antonie cel Mare în Muntele Faran. Căci din tinereţe arătai viaţă aleasă şi te luptai ziua şi noaptea cu diavolii. Şi cum. Părinte al Părinţilor! Condacul 5 Trei ani ai petrecut într-o peşteră. că ai fost tras de păr şi călcat cu picioarele Bucură-te. năluciri şi înfricoşate năvăliri pe care diavolul ţi l-a ridicat împotrivă. iar el te-a primit cu dragoste să-i fii ucenic în pustniceştile nevoinţe. deşi erai încă tânăr. că toţi s-au pocăit şi au alergat să-ţi ceară iertare Bucură-te. încât erai numit de ceilalţi fraţi tânăr bătrân. în legea Domnului. Părinte al Părinţilor! Condacul 4 Ai sporit.Bucură-te. Dar tu. că te-a născut la viaţa îngerească binecuvântată Bucură-te. că ai fost învinuit şi ocărât pe nedrept Bucură-te. Căruia Îi cântai: Aliluia! Icosul 5 Prin smerenie şi pomenirea neîncetată de Dumnezeu ai stins mulţimea săgeţilor vrăjmaşului. Sfinte Preacuvioase Macarie. făcând pe o tânără ce luase în pântece din desfrânare să arunce asupra ta păcatul cel cumplit: Bucură-te. Şi ai sporit în ele prin ascultare. după o vreme ai fugit de acolo. Sfinte Macarie. ea nu a născut până ce nu a mărturisit clevetirea Bucură-te. Sfinte Preacuvioase Macarie. întru care neîncetat să-I cânţi: Aliluia! Icosul 4 Întru lucrul mâinilor şi rugăciune neîncetată a inimii te-ai întărit. pătruns de frica cuviincioasă şi dragostea de Dumnezeu. prin alergarea pe calea cea strâmtă a vieţii monahiceşti. fugind de acolo în pustie Bucură-te. inimă întărită cu hrană duhovnicească . că ai fost bătut cu beţele de toţi până aproape de moarte Bucură-te. a ridicat peste tine război prin oameni. feri-cite. că prin dreapta judecată a Domnului. priveghere neîncetată cu duhul Bucură-te. suflet stăpânit de focul Duhului Bucură-te. acesta te-a adus la chilie Bucură-te. încât episcopul locului aflând despre vieţuirea ta fericită te-a făcut cleric cu de-a sila. Părinte. luând de la Christos. întru nimic socoteai meşteşugirile lui. punându-se pentru tine chezaş un cinstit bărbat Bucură-te. că abia te-au lăsat viu.

că de dânsul ai fost mult povăţuit Bucură-te. Căci la cererea stăruitoare a episcopului. ca să scapi pe cel învinuit pe nedrept Bucură-te. prin care slava lui Dumnezeu s-a arătat Bucură-te. Sfinte Preacuvioase Macarie. iar nu judecata Bucură-te. încât chiar şi pe cei din muncile iadului îi umbreai cu milostivirea. biserică sfinţită în care locuieşte Christos Bucură-te. Sfinte Preacuvioase Macarie. că împreună v-aţi împărtăşit de tăria cuvintelor duhovniceşti Bucură-te. că şi pe un alt mort l-ai înviat. că pe Marele Antonie adeseori l-ai cercetat Bucură-te. că te-ai învrednicit de dumnezeiasca insuflare Bucură-te. care avea în sine pe diavolul îmbuibării şi mistuia ca nimic toată mâncarea primită. că prin turnare cu apă sfinţită ai izbăvit pe o femeie de asemănarea de animal Bucură-te. ca întru slava Lui să se înalţe din multe inimi cântarea întreit sfântă: Aliluia! Icosul 6 Pe o căpetenie a întunericului ai alungat-o din cel în care intrase prin patima mândriei şi lucra prin el false minuni şi închipuiri eretice. izbăvitorul văduvei şi orfanilor de amara robie Bucură-te. că ai izgonit căpetenii diavoleşti cu postul şi rugăciunea Bucură-te. că ai descoperit văduvei mâhnite zălogul cel ascuns Bucură-te. surpare a puterii vrăjmaşe prin lucrarea Duhului Sfânt Bucură-te. iar pentru mântuirea multor înşelaţi te-ai înarmat cu credinţă şi ai înviat un mort din cei de demult. ai luat şi îndoit duh Bucură-te. că nu ai căutat să afli pe cel vinovat. Iar pentru călcarea sfintelor porunci te mâhneai şi plângeai şi întru Duhul Sfânt te rugai pentru toată lumea. vrăji şi amăgirea ereticească. iar tu ai botezat pe cel înviat. Părinte al Părinţilor! Condacul 7 Pe cel îndrăcit. că ai îndemnat-o apoi spre râvnă sporită în împărtăşirea cu Sfintele Taine Bucură-te. l-ai tămăduit prin rugăciune şi post. sfântă nevoinţă întru teama de a nu cădea în slavă deşartă Bucură-te. Părinte al Părinţilor! Condacul 6 Prin ungerea cu untdelemn sfinţit ai făcut sănătoasă pe o fecioară plină de răni şi pe mulţi ai tămăduit prin rugăciune de boli. povăţuindu-l spre înfrânare şi lucrul mâinilor. chiar şi morţi ai înviat cu puterea lui Christos. dăruind lui Christos mulţime de popor: Bucură-te. că precum Elisei de la Ilie. cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! . te-ai rugat din adâncul inimii. că ai moştenit toiagul pe care Sfântul Antonie îşi sprijinea trupul Bucură-te. că ai arătat atunci că lucrul tău era mila. că cel adormit i-a mărturisit din groapă nevinovăţia Bucură-te. nădăjduind în judecata lui Dumnezeu Bucură-te. Atunci diavolul a fost izgonit cu putere din cel stăpânit. că prin tine Christos a şters lacrimile celor necăjiţi Bucură-te. că ai risipit înşelarea celor cuprinşi de farmece Bucură-te. că pe bărbatul ei l-ai înviat ca să spună unde a pus visteria cea străină Bucură-te.Bucură-te. Pentru aceasta.

că pentru a-i înfrânge ruşinea. prietenul tău întru Domnul. ruşinare a prigonitorilor răucredincioşi Bucură-te. că vestirea minunilor voastre a ieşit în tot pământul Bucură-te. Atunci poporul ce slujea la idoli a primit credinţa în Christos şi s-a botezat. eretic arian. că ai văzut cum îngerul lui Dumnezeu îi păzea cu armă de foc Bucură-te. că pe mulţi i-ai născut la viaţa întru Christos Bucură-te. izbăvire de îndrăcire a fiicei slujitorului idolesc Bucură-te. ridicând o sfântă biserică spre slava lui Dumnezeu: Bucură-te. Părinte al Părinţilor! . i-ai aflat după o vreme mari nevoitori ai lui Christos Bucură-te. mustrare cu blândeţe a celor biruiţi de patimi Bucură-te. ai întărit pe fraţi cu descoperirea sfinţeniei lor Bucură-te. nici mirean. întru smerenia inimii păzim cântarea întreit sfântă: Aliluia! Icosul 8 Împreună cu Sfântul Macarie Alexandrinul. vrednicie apostolească Bucură-te. că l-ai îndemnat să înveţe părţi din Evanghelie şi alte sfinte cărţi Bucură-te. nici fecioare. tămăduire a neputinţelor sufleteşti şi trupeşti Bucură-te. s-a arătat apoi mai potrivnic celui rău decât toţi ceilalţi Bucură-te. cel care pe fericitul episcop Petru l-a izgonit. că l-ai întărit în postire şi cugetarea cea după Dumnezeu Bucură-te. că pe mulţi îi învăţai prin cuvinte de Dumnezeu insuflate Bucură-te. te-ai arătat celui căzut însuţi ispitit de patimile ce-l stăpâneau Bucură-te. nici monah. ai fost exilat de episcopul Luciu. iar pe singurul dinre fraţi care îi făcea voia. că l-ai învăţat să nu primească gândul cel rău Bucură-te. încât însuţi te-ai minunat şi ai zis: cu adevărat. cetate întărită prin dragostea duhovnicească de frate Bucură-te. nici femei măritate. Pentru aceasta. Părinte al Părinţilor! Condacul 8 Viaţa curată şi fără de răutate a celor două femei măritate ţi-a descoperit-o Cel de Sus. primind-o ca pe însăşi fapta şi după alegere trimite fiecăruia pe Sfântul Duh. liman de odihnă al străinilor Bucură-te. care lucrează şi îndreptează viaţa celor ce vor să se mântuiască. Sfinte Preacuvioase Macarie. Şi duşi de ostaşi într-un ostrov în care era necunoscut numele lui Christos Dumnezeu. că de pretutindeni venea la tine mulţime de popor Bucură-te. că aşa a aflat îndrăznire spre mărturisire şi pocăinţă Bucură-te. că primind pe doi tineri bogaţi. ci hotărârea cea bună o caută Dumnezeu. că episcopul eretic a trimis în taină să vă întoarcă în pustia schitului Bucură-te. virtute atotvăzătoare Bucură-te. că adormind ei întru Domnul. că ţi s-a descoperit cum din gura lor ieşea foc până la cer Bucură-te. că fratele sculat din păcat. Sfinte Preacuvioase Macarie.Icosul 7 Cu puterea lui Dumnezeu l-ai silit pe diavol să-şi arate pe faţă mulţimea meşteşugurilor cu care îi ispitea pe monahii din mânăstire. l-ai adus la mărturisire curată şi la sporirea în lupta cea bună: Bucură-te. aţi alungat pe diavoli cu rugăciunea şi cu facerea de minuni. că întru osteneli şi răbdare se umpleau de harul dumnezeiesc Bucură-te.

căci acopereai neputinţele omeneşti şi te osteneai în rugăciune pentru izbăvirea celor ispitiţi. privire a lumii ca prin ochii Icoanei Bucură-te. dar ai aflat Viaţa întru Christos Bucură-te. cu bucurie îţi cântăm: Bucură-te. tăcere făcută lăcaş al Cuvântului dumnezeiesc Bucură-te. izvorând lumii deznădăjduite tăria cântării îngereşti: Aliluia! Icosul 10 Pe tâlharul ce îţi fura din chilie l-ai ajutat ca un străin de cele ale tale. Dar cum prin îndelunga ta răbdare voia Domnului s-a vădit. adâncindu-ţi mintea în teama curată de Domnul. Părinte al Părinţilor! Condacul 10 Ca un fericit părtaş la bucuria nestricăcioasă a Învierii te-ai arătat. temându-te de ispitirea vrăjmaşului. Părinte. desăvârşită neagonisire de cele lumeşti Bucură-te. îţi topeai trupul ca şi cu nişte năpraznice stihii: Bucură-te. chemare a milostivirii de Sus ce stăvileşte războiul patimilor Bucură-te. cuget netulburat de veninul laudelor Bucură-te. Pentru care. după moartea ta. plămădire întru realităţile cereşti Bucură-te. aducându-l în chilie. ridicare a mâinilor spre primirea dumnezeiescului har Bucură-te. zugrăvire pe tăbliţa inimii a Icoanei Iubirii Bucură-te. izvor de pace cerească Bucură-te. că ai primit în inimă întipărirea Chipului Iubirii Bucură-te. că ai murit lumii. micşorare de sine întru mărirea lui Christos Bucură-te. care a alergat în rugăciune la mijlocirea ta. înainte-vedere a celor de departe ca şi a celor de aproape . fugă de oameni pentru alipirea de Dumnezeu Bucură-te. Părinte. prin aducerea aminte de Judecată şi de focul cel veşnic al neiubirii. slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate Bucură-te. şi lepra trupească. prin cuvântul cel bun. iar pe ucenicul ispitit de o desfrânată. mieluşel al lui Christos. cădere cu faţa la pământ înaintea Chipului mântuitor Bucură-te. unde te rugai lui Dumnezeu pentru dânsul. zbor al închinării spre veşnicia Iubirii Bucură-te. o mână nevăzută l-a răpit. iar pe înfricoşatul slujitor idolesc l-ai făcut. minte neatinsă de săgeţile ocărilor Bucură-te. cântându-I împreună cu tine: Aliluia! Icosul 9 Cu gândul de a merge în pustia dinlăuntru te-ai luptat cinci ani. şi alergăm la limanul netulburat al iubirii Sfintei Treimi. Sfinte Preacuvioase Macarie. care ţi-a nesocotit mustrarea şi nu s-a curăţit de lepra patimii la ajuns. te-ai pogorât şi mai mult în oceanul smereniei. Pentru aceasta slăvim milostivirea şi dreptatea cu care Dumnezeu se îngrijeşte de făptura Sa. înstrăinare de toate cele trecătoare Bucură-te.Condacul 9 Pe ucenicul iubitor de arginţi. ai mers acolo şi ai aflat doi monahi care de treizeci de ani se nevoiau în arşiţă şi ger cu dumnezeiască tărie. Pentru aceasta. Căci.

de cetele îngereşti şi ale sfinţilor însoţit Bucură-te. Apoi ţi-ai pus mâinile peste dânşii. Sfinte Preacuvioase Macarie. de un heruvim cu mulţime de îngeri întâmpinat Bucură-te. Părinte al Părinţilor! Condacul 11 După nouăzeci şi şapte de ani de vieţuire întru Christos ţi s-a vestit în vedenie fericitul sfârşit de către Sfântul Antonie. că prin sărutarea de pe urmă ai lăsat lumii îndemnul iubirii Bucură-te. fericite. că prin calea cea aspră ai ajuns la viaţa fericită . că după trei zile. după care ai bine rânduit obştea. după cum ţi s-a vestit.Bucură-te. floare a pustiei înmiresmată de Duhul Sfânt Bucură-te. însuţi răpit prin văzduh de dumnezeiasca mână Bucură-te. fiu al Legământului celui nou Bucură-te. fiu al Luminii şi mângâierii Bucură-te. îngrădire cu puterea lui Christos Bucură-te. comoară a Împăratului urcată în vistieriile cele veşnice Bucură-te. învăţătorul vieţii monahiceşti. Pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te. foc ce arzi toate uneltirile vrăjmaşilor Bucură-te. Părinte al Părinţilor! Condacul 12 Pecetea Chipului lui Christos şi a Duhului ai primit. că în braţele Lui ţi-ai dat duhul Bucură-te. ochi şi mâini întinse spre Domnul până în sfârşit Bucură-te. învăţându-i din destul şi teai pregătit de marea şi înfricoşata trecere a hotarului Veşniciei: Bucură-te. împreună cu Sfântul Pahomie. însuţi părtaş în suferinţe al mângâierii lui Christos Bucură-te. încredinţându-i Domnului şi i-ai îndemnat să păzească aşezămintele duhovniceşti şi predaniile pustniciei. pe ucenici. iar tu ai primit cu bucurie de la ei negrăita pace a lui Christos şi ai cântat: Aliluia! Icosul 11 Ai chemat. Pentru aceasta. sculare la Viaţă a celor căzuţi Bucură-te. la nunta Fiului lui Dumnezeu te-ai învrednicit a cânta cu Biserica Cerească: Aliluia! Icosul 12 Arta care suie la ceruri desăvârşit o ai deprins. Părinte. tărie a dragostei ce sprijini pe cei ispitiţi Bucură-te. şi zidire nouă te-ai făcut spre luminarea şi întărirea celor ce aleargă cu credinţă la mijlocirile tale. ai plecat la Domnul Bucură-te. povăţuitorul pustiei. că te-ai acoperit cu smerenia până înlăuntrul porţilor Împărăţiei Bucură-te. Şi de apro-piata chemare spre sălăşluirea cu dânşii în sânurile Părintelui ceresc te-au încredinţat. că sufletul tău a fost văzut suindu-se la Cer netulburat de vrăjmaşul Bucură-te. Fericite. i-ai binecuvântat şi te-ai rugat pentru ei. Sfinte Preacuvioase Macarie. unindu-ţi prin iubire firea cu harul dumnezeiesc în focul ispitelor. suflet curăţit până în adânc de harul dumnezeiesc Bucură-te.

că nu au zăbovit în a urma voii Domnului Bucură-te. Părinţii tăi şi-au înfrumuseţat viaţa cu înfrânarea şi cu postul. Aşa. şi însuşi Sfântul Patriarh Avraam le-a vestit în vedenie dezlegarea nerodirii prin fericitul rod ce avea să fie lumină lumii: Bucură-te. alăută a Sfintei Treimi ce faci să răsune glasul inimii Bucură-te. stare neclintită în dragoste şi adevăr Bucură-te. cu milosteniile şi cu multe alte fapte bune. cu tatăl tău. Iar neroditori fiind. viaţă prefăcută în icoană de pururea închinare Bucură-te. că vieţuirea îngerească. se depărtaseră de traiul însoţirii. veşnică unire cu Christos Bucură-te. să ne lepădăm de întunericul ce ne împresoară şi să primim ungerea bucuriei prin lucrarea Sfântului Duh. jertfă vie. Părinte. Sfinte Preacuvioase Macarie. poartă de grijă din Înalt. că au fost mângâiaţi de dumnezeiasca lumină a buneivestiri Bucură-te. în care Tatăl şi-a făcut lăcaş cu Cel Unul Născut al Său. că numele fericirii ţi-a dăruit Bucură-te. de bucuria vederii sfântului patriarh Bucură-te. Părinte al Părinţilor! Condacul 13 O. purtătorule al Chipului ceresc. al Maicii Domnului fiu preaiubit Bucură-te. însă cu duhul erau tot uniţi.Bucură-te. mărturisire cu viaţa a Crucii şi Învierii Domnului Bucură-te. desfătare în sânul Părintelui luminilor Bucură-te. că lăcaş Sfântului Duh te-a numit Bucură-te. Pentru aceasta întreita rază a dragostei Sfintei Treimi o au găzduit în inimile lor. că îngerul lui Dumnezeu i-a vestit mila şi binecuvântarea de Sus Bucură-te. bine plăcută lui Dumnezeu Bucură-te. care prin fapte dumnezeieşti ne-ai arătat nouă adevărul credinţei. că Părinţii tăi au mulţumit Domnului cu bucurie şi cutremur Bucură-te. ţi-a zugrăvit Bucură-te. Sfinte Preacuvioase Macarie. preotul Avraam. Părinte al Părinţilor! . ca să nu ne aflăm neîndreptaţi şi despărţiţi de iubirea Ta în ceasul înfricoşat al naşterii în Veşnicie. că s-au mutat după dumnezeiasca rânduială lângă pustia în care aveai să-I slujeşti Lui Bucură-te. Sfinte Preacuvioase Macarie. cu rugăciunile şi privegherea. ci împreună cu tine să cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia! (de 3 ori) Apoi se zice iarăşi Icosul 1 De fel din Egipt şi de un nume cu Sfinţii Strămoşi Avraam şi Sara. odihnă în braţele Sfântului Duh Bucură-te. Ca simţind lucrarea gândurilor rele. luminează şi în inimile noastre cunoştinţa Evangheliei Mântuitorului. că tatăl tău a fost ridicat din boala cea de moarte cu mână tare Bucură-te. roditoare a mântuirii multora. că răpindu-li-se averile. Iar prin fecioria inimii să ne facem părtaşi fericirii Presfintei Fecioare. Părinţii tăi au nădăjduit în Domnul Bucură-te.

împreună cu cetele fericiţilor. Pentru aceasta te cinstim: Bucură-te.Condacul 1: Viaţă fericită ducând în lume. ai primit de la Christos harul minunilor. Părinte al Părinţilor! . iar locuind în pustiu ca într-o cetate. te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi. Macarie. purtătorule de Dumnezeu. Sfinte Preacuvioase Macarie.

între care în vremurile cele de pe urmă l-ai arătat şi pe sfântul Marcu. te rugăm primeşte această cântare: Bucură-te păstorule al Efesului Bucură-te luminătorule de Dumnezeu trimis Bucură-te tuturor pildă de fapte bune Bucură-te cel ce cu înfrânarea şi cu milostenia te-ai împodobit Bucură-te iubitorule de feciorie Bucură-te că darul ce l-ai primit l-ai înmulţit Bucură-te că pentru răspuns bun te-ai îngrijit Bucură-te că rugăciunea ta cu adevărat s-a împlinit Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! . şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat. pentru care te lăudăm: Bucură-te cel scris în cartea vieţii cea din ceruri Bucură-te luceafăr între sfinţi luminător Bucură-te că îngerilor cu vieţuirea ai urmat Bucură-te cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat Bucură-te cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit Bucură-te că obiceiurilor bătrân te-ai arătat Bucură-te lauda cuvioasei tale maici Bucură-te rod al sfintei rugăciuni Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 2-lea: Împărate ceresc. pe cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul. să-l cinstim cu laude zicând: Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Icosul 1: Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu. dimpreună zicând Ţie: Aliluia! Icosul al 2-lea: Pildă de fapte bune de milostenie şi de înfrânare ai fost dăruit de Dumnezeu lumii.19 ianuarie Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului Condacul 1: Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc. tu care nu ţi-ai îngropat talantul ci l-ai înmulţit spre a primi de la Dumnezeu răspuns bun. slavă se cuvine Ţie Celui ce trimiţi luminători şi povăţuitori la vremi de cumpănă şi de prigoană.

Condacul al 3-lea: Ajungând la vârsta bărbatului desăvârşit. te-ai arătat ca o rază ce străluceşti din lumina Sfintei Treimi. nu atât cu anii cât cu mintea cea înţelepţită. de toţi ai fost cunoscut ca fiind păstor adevărat şi toţi slăveau pe Dumnezeu şi pe tine te lăudau zicând: Bucură-te vas de mult preţ al lui Hristos Bucură-te ce cu vieţuirea te-ai arătat mult-cuvios Bucură-te ce prin cuvinte ai grăit luminos Bucură-te ce până la sânge te-ai împotrivit ereticilor Bucură-te că te-ai făcut următor Apostolilor Bucură-te ce neîmblânzit ai asuprit pe draci Bucură-te cel ce cuvintele latinilor în cenuşă le prefaci Bucură-te că pe apostaţii ierarhi i-ai mustrat Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 5-lea: Cu voia ta Doamne pentru păcatele noastre ai adus necazuri şi prigoniri. pe care o lăudăm cu cântarea: Aliluia! Icosul al 3-lea: Înger pământesc şi om ceresc. potoleşte mânia. pentru rugăciunile sfântului Marcu pentru care Te lăudăm zicând: Aliluia! . pe care pentru dreptate le primim. cu acela te-ai sârguit a te asemăna lui Hristos Dumnezeu cântându-i: Aliluia! Icosul al 4-lea: De la începutul păstoriei tale. cu ce gură te vom lăuda pe tine şi cu ce glas vom putea povesti darurile tale ce ai luat de la Dumnezeu. pentru care ai fost ridicat la scaunul Efesului ca o lumină pusă în sfeşnic ce luminează tuturor. de la care auzi: Bucură-te bărbat desăvârşit în înţelepciune Bucură-te că se minunează cei ce aud de bogăţia darurilor tale Bucură-te înger pământesc şi om ceresc Bucură-te cel ce vrednic eşti întru arhierie Bucură-te cel ce prin nevoinţe te-ai adus întru curăţie Bucură-te că dragostea cu adevărul ai împreunat Bucură-te că Filioque eres catolicesc ai arătat Bucură-te că primatul papal dogmatisind l-ai surpat Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 4-lea: Vechea mitropolie a Efesului oarecând în vremurile vechi scaun apostolesc fiind în care a stat ucenicul cel iubit al Mântuitorului. tu primindu-l. dar te rugăm încetează bătaia. preaminunate părinte.

tu ca un diamant tare i-ai stat împotrivă. iar tu nicicum nu ai vrut a întări acest sfat. dar închinat dimpreună cu Fiul. fost-ai şi tu chemat la acel rău sobor. spre a răbda prigoana şi însingurarea. mărturisind dogma Sfântului Duh care purcede numai din Tatăl.Icosul al 5-lea: Începând lupul cel depărtat de Biserică a sfâşia turma lui Hristos. ci drept mărturiseai şi-L slăveai pe Hristos Dumnezeu zicând: Aliluia! Icosul al 6-lea: Chemând papa în cetatea Florenţei pe ortodocşii arhierei din toată lumea. o singură Dumnezeire în trei ipostasuri. legat-a prieteşug cu latinii. te ispiteau să te învoieşti cu ei. căreia Îi cântăm: Aliluia! Icosul al 7-lea: Duhul Sfânt pe care l-ai mărturisit după învăţăturile Sfinţilor Părinţi te-a întărit pe tine cel ce erai sfinţit de El. iar noi fericindu-ţi îndrăzneala te binecuvântăm strigându-ţi: Bucură-te făclia prealuminată a Bisericii Bucură-te ce cu lumină ai orbit ereticii Bucură-te că la pocăinţă pe toţi i-ai chemat Bucură-te că tâlhăreştilor sinoade nu te-ai plecat Bucură-te că doar cei învârtoşaţi nu te-au urmat Bucură-te că nu ai pregetat cu blândeţe a-i mustra Bucură-te că prin cuvinte sfinte la Ortodoxie pe mulţi ai adus Bucură-te că minciuna catolicilor nu te-a supus Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 6-lea: Împăratul Ioan al Bizanţului cerând ajutor apusenilor în nevoile poporului în vreme de război. pentru care te lăudăm: Bucură-te că pe latini i-ai vădit de eres Bucură-te că la învăţarea norodului ortodox ai purces Bucură-te că nu ai răbdat dezbinarea Bisericii Bucură-te că nu ai semnat zapisul cu catolicii Bucură-te voinic propovăduitor al Sfintei Tradiţii Bucură-te că te-ai împotrivit unirii cu schismaticii Bucură-te că cele şapte soboare ţi-au fost dreptar Bucură-te că ale catolicilor cârteli zadarnice le-ai făcut Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 7-lea: Singur sfinte părinte te-ai aflat în acel nelegiuit sobor ca un fiu al luminii. pentru care auzi: Bucură-te aur preastrălucit Bucură-te că în foc te-ai lămurit . şi punându-ţi înainte dogmele ereticeşti. iar tu nicidecum nu ai voit a auzi de aceasta ci îndată i-ai mustrat pe faţă. pentru care ai atras asupra ta ura celor mai mari ai Romei.

pe cei ce nu ştiau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea: Văzându-te fiii blestemului celui veşnic că nu te pleci hotărârilor lor. părinte. a scrie epistole şi învăţături care erau pline de Duh Sfânt. în care rătăcirea catoliceştilor învăţături o arătai. prin care în surghiun teau trimis. care nicidecum nu au putut a te pleca în vicleşuguri. le-ai sfărâmat ereticesul aşezământ şi idolul pe care şi l-au făcut.Bucură-te că mărturisind te-ai mântuit Bucură-te că pe demoni i-ai asuprit Bucură-te credincios apărător al credinţei Bucură-te păstrător al Sfintei Tradiţii Bucură-te tâlcuitor iscusit din scripturi Bucură-te luminos povăţuitor de mulţimi Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 8-lea: Ca altă dată un nou Moise te-ai arătat că din muntele cel sfânt pogorându-te către poporul cel păcătos. iar mica turmă ce nu sa învoit cu neadevărul pe tine te-au luat păstor. au aruncat pricini nedrepte asupra ta. pentru aceasta noi cei binecredincioşi îl lăudăm pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia! Icosul al 9-lea: Toată cetatea Bizanţului căzută la un gând cu papa Romei o ai afurisit. îţi cânta: Bucură-te surpătorul ereticeştilor oşti Bucură-te înfricoşătorul netrebnicilor papistaşi hulitori Bucură-te ridicătorul înşelaţilor ce se smeresc Bucură-te rană mult chinuitoare latinilor eretici Bucură-te pierzătorul anatemelor celor mincinoase Bucură-te dumnezeiasca lumină a celor prigoniţi pentru dreptate Bucură-te povăţuitor şi cârmaci ortodocşilor Bucură-te vrednic stareţ al monahilor evlavioşi Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 9-lea: Nu ai încetat. care cu un glas te laudă: Bucură-te stea ce ai condus pe necredincioşi la credinţă Bucură-te cel prin care se luminează norodul Bucură-te izgonitorul de iscusite vicleşuguri Bucură-te făcător de nemincinoase minuni Bucură-te mângâietor al căzutelor făpturi Bucură-te stâlp de foc al credinţei Bucură-te ce neclintit ai pătimit umilinţe Bucură-te temelia dreptei credinţe Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! . iar poporul cel binecredincios departe de tine fiind. aruncându-l degrab sub blestemul Sfinţilor Părinţi.

înştiinţare de la Dumnezeu primind sfinţii părinţi. de nu vom cânta: Aliluia! . care cu sârguinţă spre a primi binecuvântare de la tine un singur arhiereu ortodox pe tine te mărturiseau. slăvind pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia! Icosul al 10-lea: Venind mai marele Sfântului Munte în insula Limnos unde erai întemniţat. lăudându-te aşa: Bucură-te cela ce prin feciorie te-ai curăţit Bucură-te cela ce prin nevoinţe te-ai luminat Bucură-te că prin mărturisire te-ai desăvârşit Bucură-te că prin isihie cu mintea ai văzut lămurit Bucură-te că inima prin rugăciune ţi-ai neprihănit Bucură-te că de glasul conştiinţei ai ascultat Bucură-te că simţurile trupeşti cu duh le-ai adăpat Bucură-te că sufletul nu ţi-ai întinat Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 11-lea: Care laude sau ce cuvinte pot zugrăvi bucuria ce le-ai pricinuit celor dreptcredincioşi în vremurile acelea de prigoană. strigând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea: Înteţindu-se relele chinuiri şi trupul slăbindu-ţi din pricina frigului şi flămânzirii. venind spre închinare. abătutu-sa asupra ta boala ce nu te-a lăsat până în sfârşit. care ai întărit mulţimea mucenicilor ce au pătimit până la sânge pentru iubitul Tău Fiu Iisus Hristos.Condacul al 10-lea: În sfântul munte al Athonului. când toţi după Hristos Dumnezeu şi preacurata Lui Maică. pe tine ajutor te-au agonisit. pentru care te fericim cu unele ca acestea: Bucură-te cela ce din umbra patimilor ne-ai scos Bucură-te că la liman duhovnicesc ne-ai adus Bucură-te rugător pentru cei neiscusiţi în credinţă Bucură-te dascăl celor iubitori de adevăr întru dreptate Bucură-te mângâietor celor ce zac întru umilinţe Bucură-te părinte al monahilor celor ce petrec în trezvie Bucură-te sfânt povăţuitor al preoţilor cuvioşi Bucură-te mare luminător al ierarhilor ortodocşi Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 12-lea: Cu ce laude vom ritorisi minunile tale Doamne. şi primind răspunsul tău cel dreptmăritor. îndată toate lavrele din muntele Athonului ţi-au viersuit cântare. cu întrebări te-a cercetat despre dreapta credinţă. de a ta venire toţi s-au bucurat.

Icosul al 12-lea: Astăzi la fericitul tău sfârşit, părinte sfinte, toţi doresc să audă cuvântul tău cel de pe urmă, iar tu ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, poruncă ai lăsat ca la a ta îngropare niciunul să nu vină din cei căzuţi în reaua credinţă, şi nici la al tău mormânt să nu slujească nimeni din latinii cei hulitori, apoi cu veselie sufletul l-ai dat lui Dumnezeu, iar noi îţi cântăm: Bucură-te că această zi este de bucurie pentru tine Bucură-te că Hristos ţi-a dat cereasca împărăţie Bucură-te că multe minuni se fac la al tău mormânt Bucură-te bucuria iubitorilor de adevăr curat Bucură-te preacuvios părinte de dragoste luminat Bucură-te soare care niciodată nu apui Bucură-te piatră de poticnire apostaţilor de azi Bucură-te cela ce pe temeiul Credinţei Ortodoxe ne înalţi Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 13-lea: O întru tot lăudate sfinte Marcu, primeşte aceste puţine laude ce le aducem din inimi smerite şi te milostiveşte spre noi cei ce cădem cu smerită rugăciune către tine; grăbeşte spre a ne ajuta căci ridicatu-s-au prigoniri şi dureri negrăite, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi iarăşi se zice Icosul 1 Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu, şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm: Bucură-te cel scris în cartea vieţii cea din ceruri Bucură-te luceafăr între sfinţi luminător Bucură-te că îngerilor cu vieţuirea ai urmat Bucură-te cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat Bucură-te cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit Bucură-te că obiceiurilor bătrân te-ai arătat Bucură-te lauda cuvioasei tale maici Bucură-te rod al sfintei rugăciuni Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul 1: Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând: Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

20 ianuarie Acatistul Sfântului Lavrentie Condacul 1: Alesule al lui Dumnezeu şi preaslăvite făcător de minuni, Cuvioase Lavrentie, poruncă ai primit de la împărăteasa cerului să vii în vechea cetate a Cernigovului şi să te sălăşluieşti în mănăstirea Sfintei Treimi, unde trăind cu dreptate, prigoane ai suferit şi turmă de monahi adunând, cu cuvântul lui Dumnezeu i-ai hrănit şi la Hristos i-ai adus. Tu însă, având îndrăzneală la Sfânta Treime, roagă-te să fim izbăviţi de toate necazurile şi durerile ca să-ţi cântăm cu umilinţă şi mulţumire: Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Icosul 1: Cu îngerii te-ai asemănat, Cuvioase şi purtătorule de Dumnezeu Părinte Lavrentie, că sfânt şi drept trăind pe pământ, ne-ai lăsat nouă chipul desăvârşirii duhovniceşti. Noi însă, văzându-te vas ales, preaiubit de Maica lui Dumnezeu, locaş al Preasfintei Treimi prin buna ta vieţuire şi împodobit cu minuni, mulţumind lui Dumnezeu, te preaslăvim ca pe un mare luminător şi cu osârdie îţi cântăm aşa: Bucură-te, slujitorul Preasfintei Treimi; Bucură-te, preaminunat ales al Maicii lui Dumnezeu; Bucură-te, că din iubire faţă de Domnul toată dulceaţa lumească ai lepădat Bucură-te, că toate bunătăţile acestei lumi de dragul lui Hristos le-ai dispreţuit; Bucură-te, că jugul lui Hristos cel bun şi uşor l-ai iubit; Bucură-te, că ai trăit în trup parcă neavând trup; Bucură-te, că prin tine cugetele necinstite se vădesc; Bucură-te, că prin tine faptele cele bune şi folositoare se binecuvintează; Bucură-te, că prin tine calea cea dreaptă către ceruri se arată; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condacul 2 Văzându-te pe tine Preasfinţitul Antonie, înţelepţit de puterea Domnului, ţi-a poruncit să vii în cetatea Cernigovului, în aşezământul Sfintei Treimi, unde se afla icoana Preasfintei Doamne şi Stăpânei Maria; tu însă ascultând porunca lui, ai întărit rugăciunea şi atunci însăşi împărăteasa cerului te-a binecuvântat şi tu ai venit la un munte înalt şi ai găsit un loc ales pentru sălăşluirea monahilor, un aşezământ întru slava Preasfintei Treimi şi a Maicii lui Dumnezeu: pe călugări în nevoinţe i-ai întărit, pe cei râvnitori în urcuşul către cer, din credinţă în credinţă şi din virtute în virtute, i-ai adunat să cânte împreună cu tine în Treime Unului Dumnezeu: Aliluia! Icosul 2 Înţelepciunea dumnezeiască te-a înţeleptit, Părinte Lavrentie, să laşi lumea şi cele ale lumii şi ai venit la mănăstirea Rahlov a Sfântului Nicolae, voind să te nevoieşti cu toată inima; iar tu cu

osârdie prin cântare şi citire te-ai nevoit întru Hristos şi cu alte ascultări ai lucrat pentru aproapele. Noi, însă, văzându-te pe tine vas al Sfântului Duh, cu umilinţă strigăm către tine: Bucură-te, că din tinereţe ai iubit cu înflăcărare viaţa călugărească; Bucură-te, că bătrâneţile mamei tale le-ai liniştit; Bucură-te, că după moartea ei, în locaşul Sfântului Nicolae ai venit; Bucură-te, că prin înţelepciunea dumnezeiască pe oameni i-ai uimit; Bucură-te, că monahilor ai fost îndreptar şi icoană; Bucură-te, că nepătată ai păstrat curăţia cea iubitoare de Dumnezeu; Bucură-te, că prin uşile cele strâmte şi înguste ai intrat în împărăţia cerului; Bucură-te, că de la Domnul ai primit cu vrednicie cununa cea nevestejită; Bucură-te, că preaslăvit eşti în cer şi pe pământ; Bucură-te, că viaţa, faptele şi proorociile tale nu numai în Rusia, ci în toată lumea sunt cunoscute; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condacul 3 Cu putere de sus, arhiereii cetăţii Cernigovului, sfinţiţii mucenici Vasile şi Pahomie, te-au văzut pe tine împodobit cu viaţă bineplăcută lui Dumnezeu şi strălucind în marea ta smerenie, cu post şi cu rugăciune şi pe cei credincioşi înţelepteşte propovăduindu-i, de aceea cântăm cu înţelegere Preasfintei Treimi: Aliluia! Icosul 3 Având adevărată smerenie şi mare ascultare, ai venit la mănăstirea Preasfintei Treimi şi privind la icoana Maicii Domnului, ţinând în preacuratele ei mâini pe Pruncul lisus, aflând-o pe ea, Preanevinovată, ce ţi s-a arătat, ai căzut la pământ în faţa ei, cerându-i ajutor şi ocrotire. Iar noi văzând că te-ai încredinţat voii lui Dumnezeu îţi cântăm aşa: Bucură-te, că ai arătat ascultare Maicii lui Dumnezeu; Bucură-te, că ai slujit cu credincioşie în cetatea Cernigovului; Bucură-te, că acea icoană făcătoare de minuni ai văzut-o în mănăstire; Bucură-te, că la această icoană te-ai închinat cu osârdie; Bucură-te, că celor flămânzi şi însetaţi de dreptate le-ai vestit cuvintele vieţii veşnice; Bucură-te, că drumul mântuirii l-ai arătat celor ce-l caută; Bucură-te, căpetenie înţeleaptă celor ce merg în împărăţia cea de sus; Bucură-te, ajutătorul celor ce trudesc în evlavie; Bucură-te, cald mijlocitor a toată lumea; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condacul 4 Dumnezeu, Cel ce S-a adus pe Sine jertfă pentru păcatele a toată lumea şi a înviat cu slavă din morţi şi S-a înălţat la cer, te-a învrednicit să călătoreşti până la Ierusalim, unde tu, preafericite, te-ai rugat cu osârdie pentru poporul dreptcredincios şi lumânarea din mâinile

tale s-a aprins de la focul ceresc şi cu toţi credincioşii ai cântat lui lisus Hristos. călcând în picioare cele sfinte. i-ai învăţat fără făţărnicie să cheme neîncetat numele lui Dumnezeu si ajutând pe oamenii cei credincioşi ai prezis întoarcerea moaştelor Sfântului Ierarh Teodosie şi pe arhiereul Boris l-ai sfătuit să se aşeze cu slavă în locul unde fuseseră mai înainte. sufletul îndreptându-ţi la limanul cel lin al mântuirii. Cel ce ţi-a dat duhul proorociei şi al înţelepciunii şi te rugăm . cei bolnavi pentru vindecare. Bucură-te. te-ai bucurat foarte. un arhiereu te-a sfinţit să fii arhimandrit. deschiderea şi închiderea bisericilor lui Dumnezeu. Bucură-te. strălucind luminos cu viaţa şi învăţătura. îndrumător înţelepţit de Dumnezeu al călugărilor şi al oamenilor credincioşi. Cuvioase Lavrentie. dând prin această vrednică cinstire nevoinţelor tale. Bucură-te. iar pe noi ne învredniceşte să-ţi aducem aceste laude: Bucură-te. în biserica Schimbării la Faţă a Domnului. sălaş prea ales al Sfintei Treimi. că eşti preaplin de lacrimile umilinţei. Bucură-te. iar tu împodobind şi înfrumuseţând casa Preasfintei Treimi şi a Născătoarei de Dumnezeu şi adunând turmă mare din cei ce voiau să ducă viaţă călugărească şi să urmeze poveţele tale cele drepte. rugându-te pentru Rusia ca Dumnezeu să renască împărăţia ortodoxă şi primind de la Arhanghelul Gavriil o astfel de descoperire. Condacul 5 Ca pe o stea izvorâtoare din Dumnezeu văzându-te pe tine. Cuvioase Părinte. ceea ce a şi făcut. cântând Preasfintei Treimi împreună cu toţi credincioşii: Aliluia! Icosul 5 Văzând oamenii binecredincioşi ai cetăţii Cernigovului împlinirea proorociei tale. Bucură-te. înaintestătător nevinovat la altarul Domnului. Care va veni să judece viii şi morţii. cântarea: Aliluia! Icosul 4 Auzind păstorii Bisericii lui Hristos că furtuna patimilor şi zbuciumul acestei lumi nu te-au clătinat. călugări din alte mănăstiri veneau la tine spre învăţătură şi oamenii credincioşi alergau din cetăţi şi sate îndepărtate cu necazuri şi supărări pentru mângâiere şi întărire. întărirea evlaviei şi lauda Ortodoxiei. nevoitorul răbdării desăvârşite. tu ca un bun păstor nu ai părăsit cetatea Cernigovului şi pe oamenii credincioşi. şi că toate bunătăţile şi frumuseţile lumii vâzându-le cu limpezime. învăţător iscusit al adevăratei smerenii. i-ai adus la lumina cea nepătrunsă. vas cinstit al darurilor Duhului Sfânt. Bucură-te. Bucură-te. că împreună cu îngerii îl cânţi pe împăratul slavei. slujitor credincios al Mielului şi al Păstorului. călugării şi credincioşii au mers după lumina vieţuirii tale şi te-au avut ca pe un luminător şi când a venit jugul ateismului dimpreună cu întunericul autocefalilor şi al înnoirilor şi al altor eretici şi schismatici. Cuvioase Părinte Lavrentie. rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. locuind în casa cinstitei văduve şi evlavioasei monahii Evlampia. Bucură-te. Bucură-te. Iar noi îl lăudăm pe Dumnezeu. cu toţii primind din belşug darurile bunătăţii lui Dumnezeu. Bucură-te.

Bucură-te. Bucură-te. pentru mântuirea noastră. Bucură-te. povăţuitor înţelept al călugărilor. prin care ai fost ocrotit. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Lavrentie. Care a ridicat păcatele lumii. că eşti hrănit de la Izvorul vieţii cuvântului lui Dumnezeu. Condacul 7 Voind să fie următor credincios Mielului lui Dumnezeu. că moaştele Sfântului Ierarh Teodosie le-ai aflat. rugăciunea şi frica faţă de Domnul. Prin minuni şi viaţă veşnică ai fost preaslăvit de Mântuitorul Hristos.să înalţi rugăciunile tale. cântarea de laudă: Aliluia! Icosul 6 Strălucind nouă ca o stea luminoasă şi călăuzitoare vieţuirea ta cumpătată prin post. Bucură-te. Bucură-te. a păcătoşilor. te-ai nevoit în rugăciunile de zi şi de noapte. Bucură-te. nu ai călcat pravila până la preacinstitele tale bătrâneţi. Bucură-te. toate durerile şi supărările răbdând . învăţând cu vieţuirea şi cu cuvântul tău smerenia. nu ai tânjit după mâncăruri. Cuvioase Lavrentie. cu cântări pascale ai preaslăvit-o. Sfârşitul ţi l-ai prezis de trei ori şi curgerea vieţii tale frumos ai săvârşit. păstorul călugărilor şi învăţătorul oamenilor din lume. rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. cântând Celui ce ţi-a dat putere şi tărie. căci nu ne duc pe noi la Dumnezeu şi nu te-ai îngrijit de îmbrăcămintea hainelor. Bucură-te. Părintele nostru Lavrentie. că mai înainte de învierea cea de obşte a Domnului ai fost preaslăvit prin nestricăciune întru încredinţarea tuturor oamenilor. izgonitorul patimilor pierzătoare de suflet. împlinitorul neleneş al tipicului bisericesc. Bucură-te. Bucură-te. care îţi cântăm: Bucură-te. mângâiere bineplăcută a celor mâhniţi. întărire binecuvântată a celor întristaţi. primirea de străini. Bucură-te. doctorul iscusit şi fără de plată al bolnavilor. Bucură-te. înfrumuseţarea cetei postitorilor. Cuvioase Lavrentie. că eşti împodobit cu veşmântul mântuirii şi îmbrăcat în haina nemuririi. iubirea frăţească. Cuvioase Părinte Lavrentie. ajutătorul grabnic al celor fără ajutor. Bucură-te. adevăratul următor al Evangheliei lui Hristos. că eşti plin de harul lui Dumnezeu. că aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Teodosie. blândeţe şi smerenie luând asupra-i. stea ce străluceşti în rândul cuvioşilor. apărătorul şi ocrotitorul celor ce trăiesc în lume. slobozitorul celor demonizaţi de năvala diavolului. Condacul 6 Propovăduind tuturor cuvântul lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. chipul înfrânării şi al neprihănirii. Părinte Lavrentie. Bucură-te. Bucură-te. rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. tăcerea. postul. iar de la noi primeşte aceste laude: Bucură-te. Bucură-te. ci ai socotit că este mai bine să-ţi înfrumuseţezi sufletul cu virtuţi.

ai primit scutul credinţei şi coiful mântuirii şi sabia duhului care este cuvântul lui Dumnezeu cu care ai biruit toate defăimările celui viclean. Condacul 8 Străin şi călător socotindu-te a fi în lumea aceasta schimbătoare. că prin rugăciune neîncetată te-ai curaţat de orice întinăciune. că prin lacrimi ai secerat bucuria cea pururi fiitoare. că te-ai întrarmat cu privegheri de noapte împotriva ispitelor vrăjmaşului. cu mijlocirea ta la prestolul Preasfintei şi Celei de o fiinţă şi nedespărţitei Treimi.fără cârtire. împărăţia lui Dumnezeu încă pe pământ pregătind. ai întărit pe cei credincioşi întru evlavie şi pe cei rătăciţi şi necredinciosi la Domnul. ai încălţat picioarele tale întru gătirea păcii. Bucură-te. ai petrecut cu trupul împreună cu noi patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi în acest timp nu au încetat la sicriul tău rugăciunile şi lacrimile. Bucură-te. pe eretici. aşteptând punerea în mormânt. tu însă. Bucură-te. i-ai păzit pe cei credincioşi de necurăţia ateistă. a văzut că prin dureri vremelnice se dobândeşte mântuirea veşnică. asemănându-te vechilor părinţi. Bucură-te. fiind încă pe pământ a cântat cu vrednicie şi cu dreptate atotputernicului Dumnezeu cântarea îngerească: Aliluia! Icosul 7 Domnul Cel minunat întru sfinţii Săi te-a arătat biruitor minunat împotriva vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi ai mântuirii noastre şi după fericita adormire te-a preaslăvit. că toată dulceaţa patimilor dintru tine ai stârpit. a căpătat despătimirea şi când i-a sosit cinstitul sfârşit. Tu însă. însă. credinţa ortodoxă ai apărat-o şi ai întărit-o. de pierzătorii autocefali şi înnoitori. că prin post neobosit ai înfrânt toată dorinţa cea necurată. Bucură-te. Cuvioase Lavrentie. rugându-te pentru sfânta Rusie şi pentru oamenii credincioşi. că ai fost menit cu totul lui Dumnezeu. Bucură-te. Ajută-ne şi nouă. pe schismatici şi pe liber cugetători i-ai ruşinat şi i-ai înţelepţit. rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Bucură-te. Cuvioase Lavrentie şi cetatea cerească cântând. Sfinte Lavrentie. Cuvioase Părinte Lavrentie. Iar de la sicriul tău ieşea bună mireasmă. că trupul l-ai supus duhului. Bucură-te. că prin sederea în sicriu a trupului tău timp de patruzeci de zile pe noi ne-ai mângâiat. te lăudăm pe tine aşa: Bucură-te. că pentru cuvintele Domnului ai păstrat calea cea strâmtă. te-ai îmbrăcat în platoşa dreptăţii. cu sufletul stând înaintea Prestolului dumnezeiesc. ca un ostaş biruitor al lui Hristos. Noi. Cuvioase. minunându-ne. să rămânem statornici în faţa puterilor întunecate ale lui Antihrist şi ale slugilor lui şi să ne împotrivim ispitelor . arătând nestricăciunea trupului tău întru încredinţarea învierii tuturor oamenilor. Bucură-te. de latini şi uniţi şi de altă mulţime de eretici şi schismatici şi împreună cu cei binecredincioşi şi evlavioşi ai cântat cântare de biruinţă Făcătoarei de viaţă Treimi: Aliluia! Icosul 8 Împodobit ai fost cu toate armele dumnezeieşti. că şi după moarte nu ne-ai părăsit. ţi-ai încins coapsele tale cu adevărul. Bucură-te. încredinţându-ne pe noi de vieţuirea ta sfântă.

Condacul 9 Iubind cu toată inima pe Unul Dumnezeu şi Domnul te-a iubit. te rugăm să primeşti aceste laude: Bucură-te. Cuvioase Lavrentie. cei biruiţi de iubirea ta. Bucură-te. Bucură-te. vestitor al unor vremuri înfricoşătoare şi propovăduitor al pocăinţei. că pe credincioşi i-ai povăţuit precum Serafim de Sarov. Bucură-te. Bucură-te. cu inimă curată. Cuvioase Lavrentie. Iar noi. că ai stat împotriva uniaţiei precum Cuvioşii mucenici Macarie de la Ovruci şi Atanasie de la Brest. de aceea noi. Cu smerenie te rugăm să îmblânzeşti pe dreptul Judecător pentru noi în ziua cea straşnică. Bucură-te. Bucură-te. că asemenea lui Teodosie ai făgăduit să stai până la moarte în credinţa ortodoxă. căci prin smerenie ai călcat mândria cea pierzătoare de suflet. întărire nebiruită a pământului rusesc. că prin rugăciuni neîncetate tristeţea ai gonit-o de la tine şi-ai dobândit bucurie întru Domnul. aspru judecător şi povăţuitor al celor ce încalcă tipicul bisericesc. luminător nestins al sfintei Biserici şi credinţei ortodoxe. îndrăznim să te lăudăm cu smerenie. că asemenea lui Serghie de Radonej ai fost ziditor şi înnoitor de aşezăminte călugăreşti. Bucură-te. Bucură-te. rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. că laude ai primit de sus de la Hristos Dumnezeu. căci bunătatea vieţuirii tale nu poate fi lăudată prin cuvinte omeneşti. rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Bucură-te. Bucură-te. . de autocefali şi de alte eresuri. crezând în Biserica cea Una după cuvântul cel din Evanghelie. Bucură-te. Bucură-te. că ai învăţat.vrăjmaşului. Părinte de Dumnezeu înţelepţit. Bucură-te. Bucură-te. precum loan de Kronstadt şi Cuviosul mucenic Alipie. că te-ai asemănat sfântului făcător de cântări Roman Melodul. că prin blândeţe ai stins flacăra mâniei. Bucură-te. dăruindu-ne prin tine rugător înaintea bunătăţii Lui. că tot felul de necazuri şi supărări ai răbdat. Bucură-te. împlinitor sârguincios al tipicului Cuvioşilor părinţi Teodor Studitul şi Sava cel Sfinţit. Bucură-te. că în timpul vieţii şi după moarte ai fost îmbogăţit de Domnul cu darul minunilor. Bucură-te. să nu ne pomenească păcatele şi fărădelegile noastre şi să ne învrednicească de partea celor fericiţi care stau la dreapta Lui şi cântă: Aliluia! Icosul 9 Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep să spună toate nevoinţele şi minunile tale. că te-ai asemănat Cuviosului Antonie de la Pecerska prin săparea peşterilor. Bucură-te. Bucură-te. cântând astfel: Bucură-te. precum Iov de la Poceaev să ne ferim de uniatism. că te odihneşti în locaşul tău întru miros de bună mireasmă. că iubirea de argint ai urât.

Condacul 10 Roagă pe Preaînaltul Ziditor să ne mântuiască de chinul cel veşnic. tare apărător al celor obidiţi. Bucură-te. izbăvindune cu rugăciunile tale de defăimările lor şi învrednicindu-ne de vederea îngerilor şi de cântarea împreună cu ei lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 10 Zid de apărare şi rugător bineprimit la Dumnezeu te-am descoperit pe tine. ajută-ne nouă să te urmăm în virtuţile tale. că după patruzeci şi trei de ani. Bucură-te. ţie. vindecător binecuvântat al multor boli. întregi şi pline de bună mireasmă s-au aflat şi aşezate au fost în biserica Sfintei Treimi a mănăstirii. Bucură-te. smerenia cea nefăţarnică. Bucură-te. unde mulţi ani te-ai trudit întru tot binele şi unde vieţuirea pământească în evlavie s-a sfârşit. Bucură-te. doctor iscusit al rănilor păcatului. rugăciunea neîncetată. Părinte Cuvioase Lavrentie. ocrotitorul nostru ceresc. că toate cuvintele tale prooroceşti se împlinesc. bun vindecător al bolilor sufleteşti şi trupeşti. înaintestătătorului nostru. întărirea şi lauda mănăstiri Sfânta Treime. frumuseţe preaminunată a călugărilor. Bucură-te. . tăcerea ta înaltă. Condacul 11 Cântare de laudă îţi aducem ţie. că întru sfinţenie ai înflorit ca un crin al raiului lui lisus. înfrânarea desăvârşită şi curăţia sufletului şi a trupului. luminător strălucit al harului dumnezeiesc te-ai arătat. Bucură-te. ca un tezaur de mult preţ. să te arăţi atunci nouă apărător sârguincios. liman de încredere al celor orfani şi nenorociţi. preafericite. rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Cuvioase Părinte Lavrentie. şi cu dragoste cădem la racla sfintelor făcătoarelor de minuni şi vindecătoarelor tale moaşte. Cuvioase Lavrentie. Bucură-te. căci cu lumina minunilor tale luminezi întunericul sufletelor noastre. strălucind şi după moarte şi minuni izvorând de la moaştele tale nestricate. mulţumire cucernică înălţăm Părintelui ceresc. Părinte Lavrentie. celui ce eşti preaslăvit de Domnul. daruri de cântări duhovniceşti îţi aducem şi cu umilinţă strigăm: Bucură-te. floare nestricăcioasă cu bun miros. pentru toate facerile Lui de bine care ni s-au arătat prin tine din belşug şi ţie. Bucură-te. Cuvioase al lui Dumnezeu Lavrentie şi nu ne lipsi pe noi de ajutorul tău cel sfânt în ceasul sfârşitului nostru. acoperământ dumnezeiesc al cetăţii Cernigovului. o. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. preaslăvind viaţa ta cea plină de răbdare. îţi cântăm: Bucură-te. că duhurile necurate ne tulbură cu nălucirile lor. Bucură-te. veşnică mângâiere a neamului creştinesc. ca să putem cânta cu vrednicie Ziditorului şi Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul 11 Luminător al faptelor bune fiind încă în viaţă. mijlocitorul bucuriei noastre veşnice. Bucură-te.

Cuvioase şi purtătorule de Dumnezeu. păcătoşii. cântându-ţi cu osârdie aşa: Bucură-te. că vieţuirea ta s-a descoperit la toată lumea.Bucură-te. Domnului Dumnezeu şi Ziditorului a toată făptura. Cuvioase Lavrentie. luptător şi biruitor al celor binecredincioşi. că sărbătoreşti împreună cu proorocii şi cu apostolii. Bucură-te. şezând înaintea Prestolului împăratului slavei. Părintele nostru Lavrentie. Bucură-te. rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Cuvioase Lavrentie. căci ai biruit vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi. te rugăm primeşte de la noi cu milostivire această cântare de laudă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. dar şi după moarte cu măreţele tale minuni pe toţi i-ai uimit şi spre slăvirea atotputerniciei lui Hristos te-ai nevoit ca să cânţi Preaînaltului Ziditor cântarea: Aliluia! Icosul 12 Cântăm marile tale nevoinţe. că eşti preaslăvit cu ierarhii şi cu mucenicii. că toate marginile pământului şi pe credincioşii ortodocşi i-ai uimit cu viaţa ta sfântă. Bucură-te. că aspru îi pedepseşti pe cei ce ne aduc supărări. mare făcător de minuni şi grabnic ajutător. ce ţi-o aducem cu osârdie. că tu. de rănile aducătoare de moarte. preafericite Părinte Lavrentie şi cu mare vrednicie numit ai fost făcător de minuni: deoarece nu numai în timpul vieţii. lumină care izgoneşti întunericul hoardelor demonice ale lui Antihrist. pentru noi. să te rogi bunătăţii Lui. Bucură-te. Părinte Lavrentie. Condacul 12 Cu mare har te-a învrednicit Domnul. să ne izbăvească de chinurile veşnice şi să ne învrednicească să cântăm împreună cu toţi sfinţii Preasfintei Treimi: Aliluia! (de 3 ori) . să ne păzească pe noi de faţa lui Antihrist şi a slugilor lui potrivnice lui Dumnezeu. că eşti dat de Dumnezeu apărător şi ocrotitor al Rusiei sfinte. strajă neadormită a mănăstirii tale. Bucură-te. de suferinţe. Bucură-te. că eşti încununat cu cununa nemuririi împreună cu drepţii şi cuvioşii. că prin tine se preaslăveşte credinţa ortodoxă. ostaşule biruitor al oastei lui Hristos. că pomenirea ta se face cu laude şi adormirea cu sfinţii. Bucură-te. Bucură-te. Condacul 13 O. fericim sfârşitul tău şi cu rugăciune sărbătorim sfântă pomenirea ta. că lui Dumnezeu îi cânţi cântare întreit sfântă împreună cu puterile cele fără de trup. Bucură-te. să ne ierte greşelile cele de voie şi cele fără de voie. de toate necazurile şi de întristarea vieţii. Bucură-te. Bucură-te. mângâietor aducător de bucurie celor scârbiţi. rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre.

nu înceta să te rogi la Domnul şi Dumnezeul nostru. Bucură-te. Cuvioase şi purtătorule de Dumnezeu Părinte Lavrentie. în posturi. Părintele nostru Lavrentie. pe Unul Dumnezeu. că prin tine calea cea dreaptă către ceruri se arată. învăţător şi ocrotitor al credinţei ortodoxe. cu cuvântul lui Dumnezeu i-ai hrănit şi la Hristos i-ai adus. după sfârşitul tău.Apoi se zice iarăşi Icosul 1 Cu îngerii te-ai asemănat. Amin. preaminunat ales al Maicii lui Dumnezeu. Cuvioase Lavrentie. să ne dăruiască tot binele şi să ne ocrotească cu pace şi bunăstare. ne-ai lăsat nouă chipul desăvârşirii duhovniceşti. Bucură-te. Bucură-te. că din iubire faţă de Domnul toată dulceaţa lumească ai lepădat Bucură-te. din răutatea ateilor. din tinereţile tale ai iubit să mergi pe drumul crucii. întărindu-ne întru evlavie şi curăţie. mulţumind lui Dumnezeu. Când însă. mănăstirea Sfintei Treimi. roagă-te să fim izbăviţi de toate necazurile şi durerile ca să-ţi cântăm cu umilinţă şi mulţumire:Bucură-te. Bucură-te. poruncă ai primit de la împărăteasa cerului să vii în vechea cetate a Cernigovului şi să te sălăşluieşti în mănăstirea Sfintei Treimi. că toate bunătăţile acestei lumi de dragul lui Hristos le-ai dispreţuit. în linişte şi fără sminteală să preaslăvim Preasfânta Treime. unde trăind cu dreptate. pângărită şi pustiită. te rugăm pe tine. Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh şi milostiva ta mijlocire pentru noi în veci. mare şi preaminunat făcător de minuni. Noi însă. mustrătorul ereticilor. chip al credinţei fiind pentru călugări. Condacul 1: Alesule al lui Dumnezeu şi preaslăvite făcător de minuni. rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. prin mijlocirea Maicii Domnului şi a ta a fost înnoită. jertfă vie. iar moaştele tale sfinte şi cinstite au fost aşezate aici. nevoindu-te în rugăciuni şi osteneli. că ai trăit în trup parcă neavând trup. Iar noi. Bucură-te. privegheri şi în tăcere. Bucură-te. că noi toţi petrecând în pace. te preaslăvim ca pe un mare luminător şi cu osârdie îţi cântăm aşa: Bucură-te. sfântă şi plăcută aducându-te lui Dumnezeu. că jugul lui Hristos cel bun şi uşor l-ai iubit. a fost ruinată. Tu însă. având mare îndrăzneală la Împăratul ceresc. văzându-te vas ales. credincioşii. Cuvioase Lavrentie. având îndrăzneală la Sfânta Treime. că sfânt şi drept trăind pe pământ. Bucură-te. preaiubit de Maica lui Dumnezeu. iar cu roua harului Său să omoare văpaia patimilor noastre şi să ne încingă cu putere de sus împotriva lui Antihrist şi a hoardelor lui. care venim la racla sfintelor. şi cinstitelor tale moaşte. rugător bineplăcut şi sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. să stingă toate eresurile şi schismele care vin din uneltirile vrăjmaşului mântuirii noastre. păstorul şi mijlocitorul nostru cel bun. Bucură-te. locaş al Preasfintei Treimi prin buna ta vieţuire şi împodobit cu minuni. că prin tine faptele cele bune şi folositoare se binecuvintează. slujitorul Preasfintei Treimi. împotriva vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi. izbăvindu-ne de toate bolile sufleteşti şi trupeşti şi păzindu-ne de toate relele. . că prin tine cugetele necinstite se vădesc. apărătorul Bisericii. prigoane ai suferit şi turmă de monahi adunând. Cuvioase Lavrentie. pe demoni izgonindu-i. Rugăciune O. preacinstite şi preafericite.

tinereţe ajunsă la vârsta bărbatului desăvârşit Bucură-te. prin scrisorile tale pe mulţi în credinţă întărind. ostaş nebiruit al lui Christos Bucură-te. căci harul lui Dumnezeu strălucea din inima ta cu putere. neîncetată pomenire de Dumnezeu Bucură-te. Însuşi Împăratul Heraclie s-a lepădat de alcătuirile eretice. râvnă neobosită spre mântuirea aproapelui Bucură-te. topire a împietririi cugetelor Bucură-te. tăcere ce laşi să se audă voia Domnului Bucură-te. Părinte Maxim. dar şi negrăită bucurie a împlinirii ei Bucură-te. pe care l-ai înfrânt în sinodul din Cartagina. biruindu-i pe nevăzuţii vrăjmaşi şi închipuirile eretice cu tăria cunoştinţei de Dumnezeu. cuptor aprins de focul dragostei cereşti Bucură-te. ai lepădat. te-ai bucurat a cânta: Aliluia! Icosul 2 Stâlp neclintit al Bisericii te-ai făcut. Sfinte Maxim. înstrăinare de plăcerea cea purtătoare de moarte Bucură-te. temelia dogmelor. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Icosul 1: Împodobit fiind din tinereţe cu fire bună şi minte dreaptă ai ajuns cel dintâi sfătuitor împărătesc. şi luând în spate fericita cruce a iubirii. alăută a Sfintei Treimi. Şi în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru dragostea lui Christos. că ai fost îmbrăcat cu putere de sus Bucură-te. Cuvioase Maxim. plâns şi rugă pentru sufletele vrăjmaşilor . luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Condacul 2 Văzând împuţinarea credinţei şi întărirea eresurilor vătămătoare de suflet. tărie a smereniei ce deschizi inimile Bucură-te. întărindu-te în toată vremea: Bucură-te. alăută a Sfintei Treimi. Sfinte Cuvioase Maxim. precum şi Piros patriarhul. Sfinte Cuvioase Maxim. lumină ajunsă în vârful muntelui Bucură-te. scriitor iscusit al dogmelor dumnezeieşti pe tăbliţele inimii Bucură-te. cinstea înaltei dregătorii pentru a te face monah.21 ianuarie Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul Condacul 1: Întărirea preoţilor. Căci ai arătat lămurit că precum sunt în Christos două firi. ca drept şi sfânt împreună cu tine să ne veselim de Dânsul. curăţire de patimi prin duhovniceştile nevoinţe Bucură-te. trâmbiţa înţelepciunii şi păstor al Bisericii te-ai arătat. tot aşa sunt şi două voinţe şi lucrări într-o Persoană nedespărţită: Bucură-te. Pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te.

unire şi deopotrivă cinste cu Îngerii în lauda Sfintei Treimi Bucură-te. ai sfătuit pe creştini să fie nelipsiţi de la Sfânta Liturghie. sprijin al celor clătinaţi de furtuna prigonirii Bucură-te. puterea dumnezeiască şi îndumnezeitoare ce se revarsă din tainele Bisericii. sporire a virtuţii şi alungare a neştiinţei Bucură-te. păzitor al comorilor Bisericii Bucură-te. inimă făcută piatră de altar Bucură-te. ai arătat. te-ai făcut carte vie în care S-a scris Cuvântul lui Dumnezeu cu pana Duhului şi binecuvântarea Tatălui. gândire nedespărţită de har Bucură-te. închidere a uşii simţurilor şi curăţire a lor de idolii păcatelor Bucură-te. Pentru aceasta împreună cu tine slavoslovim: Aliluia! . cuvânt făcut punte peste prăpastia morţii Bucură-te. Dar mai ales pentru revărsarea Sfântului Duh. cântăm cu mulţumire: Aliluia! Icosul 3 Pentru Sfinţii Îngeri care sunt de faţă şi scriu pe cei ce intră în biserică şi se înfăţişează lui Dumnezeu şi care fac rugăciuni pentru ei. alăută a Sfintei Treimi. părtăşie şi asemănare cu Dumnezeu Bucură-te. Sfinte Cuvioase Maxim. potrivit cu însuşirile lor: Bucură-te. alăută a Sfintei Treimi. adăugire a cunoştinţei şi ascultare a cuvintelor dumnezeieşti Bucură-te. dor după întregirea Trupului lui Christos Bucură-te. sfârşit al cugetului lumesc şi aşezare în cele duhovniceşti Bucură-te. lepădare a necredinţei şi micşorare a păcătoşeniei Bucură-te. deprindere şi dispoziţie a inimii întărite şi neclintite în cele sfinte Bucură-te. tămăduire minunată a bolilor raţiunii Bucură-te. care preface pe cei de faţă şi îi rezideşte în Christos. icoană a iubirii de Dumnezeu şi de oameni Bucură-te. îmbrăcare a celor goi de cunoştinţa duhovnicească Bucură-te. Părinte Maxim. iubire care Îl întrupezi pe Christos Bucură-te. înfiere în harul Sfântului Duh şi împreunare cu Christos Bucură-te. aplecare a voii cu desfătare spre cele de Sus Bucură-te. împărtăşindu-ne de dânsa. Cuvioase Maxim.Bucură-te. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Condacul 3 Din duhul ascultării sfântă îndrăzneală luând. Sfinte Cuvioase Maxim. Iar noi. mulţumire pentru chipurile minunate ale mântuirii Bucură-te. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Condacul 4 Urmând Maicii Domnului.

râvnă isihastă. rugă ce pogori milostivirea Celei ce s-a făcut Scară de la pământ la cer Bucură-te. Iar mulţi dintre aceştia. chemare şi laudă a numelui Împărătesei Bucură-te. mişcare spre cele dumnezeieşti nepovârnită de patimi Bucură-te. alăută a Sfintei Treimi. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Condacul 5 Unindu-te cu Dumnezeu prin har. sărăcie cu duhul ce adăposteşti comorile harului Bucură-te. şi neîncetat te rugai lui Christos pentru ei. te-ai slobozit. poftă după dumnezeirea atotsfântă Bucură-te. înfrânare ce opreşti ca un zid intrarea patimilor Bucură-te. ca întăriţi în har să ne bucurăm de Domnul. închinare la Icoana Fecioarei cu Pruncul Iisus în braţe Bucură-te. hrănită de Rugul cel aprins Bucură-te. biruinţă asupra morţii mijlocită de Maica Luminii Bucură-te. temere de Domnul ce îndepărtezi învârtoşarea nepăsării Bucură-te. Prin povăţuirile tale ne călăuzeşti spre Limanul desăvârşirii. pe care ai dăruit-o tuturor celor ce i se închină cu credinţă: Bucură-te. Cuvioase Părinte. ascultare. pajişte înrourată de slava Sfintei Fecioare Bucură-te. călăuză spre Izvorul tămăduirii Bucură-te. adânc de metanie ce chemi adâncul smereniei lui Christos Bucură-te. Sfinte Maxim. iuţime aprinsă de pacea cerească Bucură-te. cucerindu-se de învăţăturile tale şi urmând viaţa ta îmbunătăţită. pătimire a iubirii dumnezeieşti pentru rugăciunile Celei mutate cu trupul la Cer Bucură-te. risipire prin cunoştinţă a îngrămădirilor nevăzute Bucură-te. lepădare a poftei de plăcere şi a fricii de durere Bucură-te.Icosul 4 Viaţa Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu ai zugrăvit-o în cuvânt ca pe o icoană preaminunată. mântuitoare neştiinţă de cele deşarte Bucură-te. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! . neclintită din lumina adevărului Bucură-te. minte luminată de privirea Celei pline de har Bucură-te. smerenie străluminată de Chipul Maicii Domnului Bucură-te. se învăpăiau de dumnezeiescul dor: Bucură-te. Sfinte Cuvioase Maxim. virtute ce Îl întrupezi pe Christos Bucură-te. rugăciune de foc ce pogori pe Christos în inimă Bucură-te. de lanţul legii păcatului şi doctor iscusit al sufletelor te-ai arătat. Sfinte Cuvioase Maxim. părtăşie cu Pomul Vieţii din Potirul Nesecat Bucură-te. cântând: Aliluia! Icosul 5 Pe toţi oamenii la fel îi iubeai. alăută a Sfintei Treimi.

cu mulţumire. şi le-ai zdrobit de Piatra Christos. naştere de Sus Bucură-te. îmbrăţişare de fiu a Celui Necuprins Bucură-te. cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 7 Ai îndreptat cu pricepere cârma Bisericii. ca pe a unei corăbii ce poartă spre limanul mântuirii comoara credinţei şi podoaba vieţii celei după Dumnezeu: Bucură-te. înviere din mormântul păcatului Bucură-te. înălţare pe norii vederii duhovniceşti Bucură-te. căci pentru aceasta S-a întrupat. păşire în icoana isihiei Bucură-te. că ai ajuns cu duhul la treapta arhieriei Bucură-te. poftă prefăcută în cerească bucurie Bucură-te. transfigurare a firii în Christos Bucură-te. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Condacul 7 Negura înşelării pustia altarele inimilor. răstignire pe Crucea Iubirii Bucură-te. semănând cu îngrozire urâciunea eresurilor.Condacul 6 Prin lucrarea virtuţilor curăţire de patimi. apă a virtuţii prefăcută în vinul iubirii Bucură-te. ai ruşinat cu lumina Duhului cugetările cele strâmbe. Sfinte Cuvioase Maxim. prin pătimirea răpirii în duh. Dar tu. că te-ai născut în duh de la Părintele Veacului Viitor Bucură-te. toate acestea leai arătat trepte ale desăvârşirii celor ce cântă în urcuşul lor: Aliluia! Icosul 6 Iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru făptura Sa o ai mărturisit. ca omul să se îndumnezeiască şi să aducă printr-însul la Sine zidirea prinos de Liturghie. vas ales al Duhului Bucură-te. Pentru aceasta. icoana de împărăţie: Bucură-te. dreaptă socoteală ce alegi grâul de neghină Bucură-te. grijă şi căutare doar a Împărăţiei Cerurilor Bucură-te. stăruinţă în virtute şi contemplaţie Bucură-te. propovăduitorule al lui Christos în două firi neamestecate şi nedespărţite Bucură-te. raţiune imprimată după cuviinţă în puterile sufletului Bucură-te. zugrav al tainei teandrice a unirii necontopite a celor două firi. cugetare curăţită de închipuiri Bucură-te. Şi aşa împreună să zugrăvească Chipul Iubirii. voinţe şi lucrări ale lui Christos . floare a smereniei udată de roua pocăinţei Bucură-te. iuţime preschimbată în iubire Bucură-te. prin contemplare aflarea ra-ţiunilor dumnezeieşti din lucruri. inimă în închinare la Hotarul Veşniciei Bucură-te. cheie ce descui inimii uşile mântuirii Bucură-te. alăută a Sfintei Treimi. comuniunea cu Dumnezeu după har. Sfinte Maxim.

mistuire duhovnicească a lumii sensibile Bucură-te. alăută a Sfintei Treimi. taina Întrupării Cuvântului. luminare a conştiinţei de razele Cuvântului Bucură-te. păzire de oprirea pe calea virtuţilor Bucură-te. Apoi. îmbrăţişând-o. lucrare a virtuţii. Părinte Maxim. ai plinit. întipărire prin virtuţi în trup a raţiunilor dumnezeieşti Bucură-te. bucurie a odihnei mai presus de mişcare şi nemişcare Bucură-te. urcuş isihast în sânul tăcerii neapropiate Bucură-te. ridicând zăbranicul literei prin tâlcuiri de Dumnezeu insuflate. strigând: Aliluia! Icosul 8 Ca o luntre cârmuită de Sus ai străbătut oceanul cuvintelor Duhului şi ai aflat vederile dogmelor tainice. o voinţă şi o lucrare în trei Persoane ai mărturisit în Sfânta Treime. iar pe Dumnezeu Cel întrupat L-ai propovăduit într-un Ipostas cu două firi. iar creaţia se face Biserică-Trup hristic. minte curăţită şi împodobită cu raţiunile divine Bucură-te. alăută a Sfintei Treimi. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Condacul 8 O fire.Bucură-te. prin comuniunea cu Christos Bucură-te. descoperire în sânul lumii a lucrării energiilor necreate . primindu-L pe Cel Căruia Sfinţii Îngeri Îi cântă cu cutremur: Aliluia! Icosul 9 Ai arătat. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Condacul 9 În toate contemplai. mişcare nemişcată de patimi spre cele de Sus Bucură-te. Sfinte Maxim. Iar unirea raţiunilor proprii de creaţie cu loghii divini este însuşi urcuşul nesfârşit în Christos spre veşnica împărtăşire de iubire: Bucură-te. Sfinte Cuvioase Maxim. aluat ce dospeşti frământătura cugetării de Dumnezeu Bucură-te. şi sufletele deodată cu corpurile. memorie neştearsă a frumuseţii cereşti Bucură-te. că în desăvârşirea dragostei nu încape săturarea Bucură-te. inimă închinată poruncilor dumnezeieşti Bucură-te. prin bunăvoinţa Sa. că Dumnezeu a creat zidirea cea văzută şi nevăzută din nimic. umblare prin iubire în lumina Sfântului Duh Bucură-te. cercetare evlavioasă a înţelesurilor Scripturii Bucură-te. legea duhovnicească: Bucură-te. priveghere de taină în aşteptarea Mirelui Christos Bucură-te. voinţe şi lucrări. Sfinte Cuvioase Maxim. oglindă a inimii îndreptată către Dumnezeu Bucură-te. tăiere-împrejur a inimii prin cuvântul harului Bucură-te. după raţiunile subzistând în El dinainte de veacuri. Cuvioase Maxim. prin care Dumnezeu dă fiinţă creaţiei. cunoaştere din contemplarea lucrurilor a cauzelor dumnezeieşti Bucură-te.

râvnă spre surparea peretelui despărţitor al păcatului Bucură-te. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Condacul 11 De încă două ori ai fost adus în Constantinopol la judecată şi iarăşi ai fost surghiunit. sufletul pentru Christos. să adune sinod şi să anatemizeze mărturisirea eretică a împăratului Constans. cu cei stăpâniţi de întunericul relei credinţe. drum nerătăcitor al adevărului Bucură-te. pătimire de bunăvoie doar în cămaşa iubirii Bucură-te. temere curată de Domnul Bucură-te. înecare a credinţei greşite în săngele mucenicesc Bucură-te. legare de Christos dezlegătoare de amăgire Bucură-te. lumină fiind lumii. Iar în cuvânt ai rămas nebiruit şi în răbdarea îngrozirilor netulburat. alăută a Sfintei Treimi. încredere neţărmurită în Pronia dumnezeiască Bucură-te. Părinte Maxim. ai fost adus înaintea împăratului şi judecat fără de ruşine. stare faţă-n faţă a creaţiei cu Iubirea mai presus de fire Bucură-te. limpezime străbătută de razele dumnezeieşti Bucură-te. tărie a blândeţii şi neclintire a vederii de taină Bucură-te. odată cu îngereasca cântare: Aliluia! Icosul 11 Nu te-ai împărtăşit. pentru Christos batjocuri şi sfărâmarea trupului primind. Tăindu-ţi-se limba şi mâna dreaptă. leagăn isihast. spre slava lui Dumnezeu: Bucură-te. Episcopul Romei. prefacere a firii prin unirea îndumnezeitoare cu Christos Bucură-te. prin vorbirea mai presus de fire fără de limbă ai ruşinat desăvârşit pe eretici. neoprită chemare a milostivirii lui Dumnezeu Bucură-te.Bucură-te. zugrăvire de taină a Judecăţii Viitoare Bucură-te. grăire în limba de foc a Duhului . luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Condacul 10 Ai făcut pe fericitul Martin. ca să poţi cânta lui Dumnezeu cu neîntinată conştiinţă: Aliluia! Icosul 10 Prins fiind împreună cu ucenicii tăi şi cu Episcopul Martin. Sfinte Cuvioase Maxim. căci nu puteau opri amăgitorii râul dumnezeieştilor învăţături ce izvorau din gura ta. pentru care ai fost surghiunit în Tracia: Bucură-te. Dispreţuind viaţa trecătoare ţi-ai pus. înţelegere apostolică şi slujire îngerească Bucură-te. trecere prin focul înfricoşător al Iubirii Bucură-te. alăută a Sfintei Treimi. alergare spre cununa chemării de Sus Bucură-te. sfântă îndrăzneală împreunată cu smerita cugetare Bucură-te. Sfinte Cuvioase Maxim. ce odihneşti iubirea Sfintei Treimi Bucură-te.

auzire peste fire a psalmodiei îngereşti Bucură-te. alăută a Sfintei Treimi. chip înveşmântat cu focul iubirii dumnezeieşti Bucură-te. te-ai gătit cu bucurie pentru Mirele Christos. cântând cu veselie negrăită: Aliluia! Icosul 12 La mormântul tău s-au văzut trei făclii. pogorâre în adâncul smereniei Bucură-te. Părinte Maxim.Bucură-te. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Condacul 13 Cu mărturisiri sfinţite te-ai împodobit şi te-ai ridicat încununat de la pământ. că durerile cele mari le-ai socotit ca nimic pentru Christos Bucură-te. că Îl însoţeşti în Veşnicie Bucură-te. Sfinte Cuvioase Maxim. că Fiul Însuşi a mărturisit pentru tine înaintea Tatălui Bucură-te. îndulcire de strălucirea Sfintei Treimi Bucură-te. închinare de Fiu Bucură-te. scriere în Cartea Vieţii cu puterea Crucii Bucură-te. alăută a Sfintei Treimi. sălăşluire în lumina neînserată Bucură-te. luminare de Duh Bucură-te. că nevoinţele pustniceşti te-au pregătit de cele muceniceşti Bucură-te. nimicire prin har a puterilor vrăjmaşe Bucură-te. că prin rănile fără de număr te-ai asemănat lui Christos Bucură-te. ce străluceau cu minune şi încredinţau pe toţi de slava cerească de care te-a învrednicit Preasfânta Treime. cântând împreună cu tine: Aliluia! (de 3 ori) . Sfinte Cuvioase Maxim. ce ţi-a însemnat ziua şi ceasul sfârşitului. iar noi cinstim pomenirea ta şi te chemăm să mijloceşti sufletelor noastre milă de la Christos. pregătire jertfelnică a cărărilor Cuvântului Bucură-te. Din harul Ei împărtăşindu-te. chip făcut icoană. cer şi pământ în unire Bucură-te. Iar la vremea rânduită ţi-ai dat sufletul în mâinile Lui. mireasmă a nestricăciunii Bucură-te. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Condacul 12 Mângâiat de mai înainte prin dumnezeiasca arătare. vedere de icoană a lumii Bucură-te. bucurie a îmbrăţişării părinteşti Bucură-te. Cuvioase Maxim. harul Lui Dumnezeu sălăşluieşte în sfintele tale moaşte. lipsire de orice mângâiere omenească pentru Mângâietorul ceresc Bucură-te. citire în Cartea de taină a Vieţii celei Veşnice Bucură-te. mult pătimitorule. suferinţă pentru Christos prefăcută în bogăţie de har Bucură-te. luminează prin rugăciunile tale şi sufletele noastre: Bucură-te. Pentru aceasta. către lumina cea neînserată şi către mărire.

tăcere ce laşi să se audă voia Domnului Bucură-te. tărie a smereniei ce deschizi inimile Bucură-te. alăută a Sfintei Treimi. că ai fost îmbrăcat cu putere de sus Bucură-te. dar şi negrăită bucurie a împlinirii ei Bucură-te. înstrăinare de plăcerea cea purtătoare de moarte Bucură-te. cuptor aprins de focul dragostei cereşti Bucură-te. trâmbiţa înţelepciunii şi păstor al Bisericii te-ai arătat. Pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te. Părinte Maxim. întărindu-te în toată vremea: Bucură-te. căci harul lui Dumnezeu strălucea din inima ta cu putere. lumină ajunsă în vârful muntelui Bucură-te. Şi în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru dragostea lui Christos. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! . Sfinte Cuvioase Maxim. neîncetată pomenire de Dumnezeu Bucură-te. ca drept şi sfânt împreună cu tine să ne veselim de Dânsul.Apoi se zice din nou Icosul întâi Împodobit fiind din tinereţe cu fire bună şi minte dreaptă ai ajuns cel dintâi sfătuitor împărătesc. curăţire de patimi prin duhovniceştile nevoinţe Bucură-te. topire a împietririi cugetelor Bucură-te. luminătorule cel mare în faptă şi cuvânt! Condacul 1 Întărirea preoţilor. tinereţe ajunsă la vârsta bărbatului desăvârşit Bucură-te. scriitor iscusit al dogmelor dumnezeieşti pe tăbliţele inimii Bucură-te. biruindu-i pe nevăzuţii vrăjmaşi şi închipuirile eretice cu tăria cunoştinţei de Dumnezeu. Sfinte Cuvioase Maxim. temelia dogmelor. alăută a Sfintei Treimi.

mult pătimitorule. Bucură-te. . Bucură-te. glasul al 4-lea: Viţă de sfinţenie şi stâlpare de chinuire. cel ce din pruncie vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat. pentru care te laudăm. căci cu dreapta credinţă pe tine te-am hrănit. Bucură-te. adunându-ne toţi iubitorii de mucenici. Bucură-te. că numele de Clement vie înseamnă cu adevărat. Bucură-te. Bucură-te. că numele de Clement cu taină ţi sa dat. floare preasfinţită şi rod de Dumnezeu dat credincioşilor. că numele de Clement cu taină l-ai purtat. Bucură-te. Bucură-te. alesule din scutece spre mare folos. că tată al tău îţi las pe Christos. Bucură-te. rodule al viei lui Christos. Clement. tânără mlădiţă de vie cu rod prea frumos.23 ianuarie Acatistul Sfântului Mucenic Clement Troparul. strigând către tine aşa: Bucură-te. că se apropie fericitul ei sfârşit. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 2 Văzând noi. fiul meu cel ce din scutece de tată ai fost lipsit. preafericita ta maică. pururi înflorind te-ai dăruit. nevrednicii. că roadele viei tale bine au plăcut lui Christos. că via aceasta Christos o a lucrat. Care via sufletului Tău desăvârşită întru mărturisire o a arătat şi strigăm: Aliluia! Icosul 2 Înţelegând Sofia. preasfinţite. Mare Mucenice a lui Christos. Bucură-te. cu multă dorire să-i cântăm: Bucură-te. Ci ca cel ce ai fost împreună cu mucenicii pătimitor şi cu ierarhii împreună pe scaun şezător. al Bisericii mărgăritar prea luminos. că maica ta cu multă dragoste te-a alăptat. Bucură-te. Condacul 1: Apărătorului credinţei celei adevărate în Christos şi marelui surpător al înşelăciunii slujitorilor de idoli. căci cu al Său Mir te-a adăpat. îndelung suferitorului de chinuri amare. mult pătimitorule. Bucură-te. Clement. prea-mărim pe Milostivul Dumnezeu. Bucură-te. Icosul 1: Înger în trup cu minte de Christos iubitoare te-ai arătat căci cu totul de sine te-ai lepădat şi crucea suferinţelor ai purtat. cu proroceşti cuvinte a început a grăi către tine aşa: Bucură-te. roagă-te lui Christos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. fiu al Bisericii cu adevărat. Bucură-te.

ca prin patima ta multe oi de la înşelăciune ai întors. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. vrednicule slujitor al Marelui Împărat. al dreptei credinţe propovăduitorule. Bucură-te. cu mare dorire vremea muceniciei ai aşteptat. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 4 Vifor mare şi furtună de prigoană începuse din porunca păgânului Diocleţian. ai strigat: Aliluia! Icosul 3 Având în minte deapururea cuvintele fericitei tale maici. Bucură-te. Bucură-te. mult pătimitorule. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 3 Puterea Celui Preaînalt în vremea muncilor te-a umbrit pe tine. Bucură-te. muncile răbdând. Iar noi. trâmbiţa adevărului cea mult glăsuitoare. Tu. Clement. iar noi te lăudăm strigând aşa: Bucură-te. Bucură-te. că în munci te vei arăta voios. Bucură-te. viteazule ostaş a lui Christos. . că din tânără vârstă treapta preoţiei ai luat. Bucură-te. Bucură-te. care cu mare urgie îngrozea pe cei credincioşi. tunetul lui Christos. care din pruncie poruncile lui Christos te-a învăţat. Bucură-te. căci cu harul Sfântului Duh uns ai fost. păstorule al turmei cu adevărat. crinule crescut din via lui Christos. înfricoşat fulger al diavolilor arzătorule. Bucură-te. Sfinte Mucenice. Bucură-te. căci cu unghii de fier carnea de pe trup a fost luată jos. Bucură-te. Bucură-te. căci cu apa cuvântului multe suflete ai adăpat. lăudându-te îţi strigăm aşa: Bucură-te. că pentru turmă sângele ţi-ai vărsat. îndelung răbdătorule de chinuri amare. că vrednic slujitor al arhieriei ai fost. mare mărturisitor al slăvitului Său nume. Bucură-te. că sufletul pentru oi ţi-ai pus. că sufletul tău pentru Christos îl vei pune. vrednicule arhiereu a lui Iisus Christos. Bucură-te. pentru care cu multă bucurie. al credinţei stâlp de mare folos. mult pătimitorule. Bucură-te. Bucură-te. de furtuna nedumnezeirii ca un stâlp nemişcat ai rămas. că ai fost spânzurat pe lemn pentru Iisus Christos. Clement. al Ancirei luminătorule. a poruncit soldaţilor cu mare cruzime să te muncească. Bucură-te. Bucură-te. de capişti risipitorule. Bucură-te. strigând: Aliluia! Icosul 4 Auzind tiranul antipat Domeţian cuvintele tale cele cu multă îndrăzneală pentru mărturisirea lui Iisus Christos.

căci ai fost strujit până la os. cu mare bărbăţie ai suferit. al Evangheliei stâlp neclintit. că muncitorii au slăbit chinuindu-te. Bucură-te. al tiranilor mustrător neobosit. mustrătorule al păgânului Diocleţian. Bucură-te. Bucură-te. căci oasele tale. Bucură-te. ţarină înfloritoare cu rod prea frumos. pe alţi muncitori a rânduit şi mai cumplit a te chinui. viteazule ostaş al lui Christos. Bucură-te. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 5 Stea preluminoasă pe cerul Bisericii lui Christos te-ai arătat. mult pătimitorule. Bucură-te. la Roma. Bucură-te. goale rămânând însângerate au fost. jalnică privire de mult folos. corabie de stânci nesfărâmată. rana diavolilor cea nevindecată. mult pătimitorule. Bucură-te. şi tortura chinurilor cu mare bucurie pentru El ai răbdat. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 6 Mărturisitor mare al preaslăvitului nume a lui Iisus Christos. suferire de munci nemaiauzită. când ai stat în faţa păgânului Diocleţian. a mucenicilor făclie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-t. Clement. că iarăşi pentru Christos ai fost chinuit. arătare jalnică celor ce pe tine te priveau. Bucură-te. căci cu unelte ascuţite fâşii de carne de pe tine au luat. ruşinarea celor ce pe tine te chinuiau. Bucură-te. şi apărând cu dreapta credinţă. holdă arată pentru Christos. Iar tu. Bucură-te. Bucură-te. al mucenicilor far luminos.Bucură-te. al îngerilor veselie. a Ancirei credinţă nezdruncinată. nici îngrozirile lui. Bucură-te. Bucură-te. mărturisind şi strigând: Aliluia! Icosul 5 Văzând tiranul antipat Domeţian. căci în aceste munci nu ai gemut şi nici un glas nu ai scos. Sfinţite Mucenice. Bucură-te. căci de chinuri nu ai fugit. Clement. se cuvine a te lăuda aşa: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. căci cu adânci brazde trupul tău a fost sfârtecat. raza Preasfântului Duh. pentru Christos ai strigat: Aliluia! Icosul 6 Stălucind în tine. . înaintea păgânului Diocleţian trimis ai fost şi nesocotind nici muncile. Bucură-te. pentru care strigăm către tine aşa: Bucură-te. Bucură-te. pecetea Bisericii cea adevărată. ai arătat cu cuvinte prea întelepte deşertăciunea necuraţilor zei.

Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Primeşte dar şi de la noi această cântare: Bucură-te. că toate le-ai lepădat pentru Christos. Bucură-te. mult pătimitorule. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 8 Văzând necuratul Diocleţian că nimic nu a sporit cu aceste munci. a celor ce priveau mirare. . prin cuvinte prea înţelepte. căci cuţitul roţilor trupul ţi-a sfâşiat. că darurile lui Diocleţian le-ai dispreţuit. oaie nerătăcită a lui Christos. Bucură-te. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 7 Vrând întunecatul Diocleţian prin cuvinte cu vicleşug a te întoarce de la Christos şi spurcaţilor zei a te închina. Bucură-te. Clement. că pe acestea de la Christos cu slavă le-ai primit. a muncitorilor defăimare. a poruncit să-ţi sfârtece gura şi dinţii cu un fier. doritorule al nemuritoarelor bunătăţi. că gol pe roată ai fost legat. Bucură-te. Bucură-te. că ai oprit roţile cu ajutor nevăzut. a lui Diocleţian surpare. vulturul raiului cel preafrumos. Bucură-te. Bucură-te. că în aceste munci ajutor de la Christos ai cerut. mult pătimitorule. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cerbule al raiului mult setos. căci carnea care din nou crescuse. biruirea lupului celui viclean. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. lumina temniţei celei întunecoase. defăimătorule al lumeştilor păgânătăţi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. al creştinilor întăritor. al groaznicelor chinuri mult suferitor. minte îngerească în trup trecător. de pe tine ea se rupea. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. stricăciunea şi neputinţa idolilor pieritori. pentru care îţi zicem: Bucură-te. slăbănogirea celor ce roata învârteau. şi acestea făcându-se mai luminat ai grăit strigând: Aliluia! Icosul 8 Cu totul neschimbat întru mărturisirea lui Christos ai rămas. Clement. căci cu toiege de fier bătut fiind ţi-a fost de folos. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. arătarea luminii celei nearătate. tu pe aceeia cu mare glas i-ai batjocorit şi lui Christos ai cântat: Aliluia! Icosul 7 Arătat-ai Sfinţite Mucenice. spaima celor ce te chinuiau. pentru care cu mare mânie pe tiranul Diocleţian l-ai pornit şi care iarăşi a început a te munci cumplit. pentru care în temniţă întunecoasă ai fost aruncat.

dar şi pe acest tiran l-ai lăsat uimit. că iarăşi oasele goale au rămas însângerate. iar noi. Bucură-te. al celor din temniţă luminătorule. Bucură-te. mult pătimitorule. Bucură-te. Bucură-te. că cele dinăuntru ale tale pe jos au fost vărsate. ca i-ai învăţat credinţa cea dreaptă. strigând: Aliluia! Icosul 9 Pe ritori de i-am chema cu frumoase cuvinte. păcătoşii îndrăznim către tine. Bucură-te. Bucură-te. spicule cu roade încărcat. din vlăstari răsărind. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 9 Toată mulţimea celui nou luminat cu Sfântul Botez. Bucură-te. Bucură-te. nebiruit ostaş a lui Christos Iisus. că te-au ars cu făclii în chip jalnic. Clement. răbdătorule de alte chinuri grele. că de la întuneric pe toţi i-ai scos. a lui Maximian ruşinare. Clement. la Maximian tiranul te-au dus. să laude după vrednicie mulţimea chinurilor tale celor amare. care din porunca tiranului Maximian cu mare cruzime te-a muncit. că pe Diocleţian biruindu-l. Bucură-te. strigând lui Dumnezeu cântare: Aliluia! Icosul 10 Zid nesurpat al mărturisirii înaintea ighemonului Agripin ai rămas. al stăpânului Christos următorule. pentru care te lăudăm: Bucură-te. . Bucură-te. căci toate chinurile le-ai suferit pentru Christos. că iarăşi înaintea lui Diocleţian ai stat. că ai prefăcut temniţa în biserică prealuminoasă. al celor din temniţă veşnic prealuminos. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. în temniţă mergeau cu bucurie a se aduce jertfă pentru Christos şi cu mare glas proslăveau pe Dumnezeu. în Nicomidia la groaznicul împărat Maximian te-a trimis spre chinuire. botezătorul turmei lui Christos. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. mult pătimitorule. pom al raiului preafrumos. cel viu. Bucură-te. Încă şi acolo nebiruit de munci ai rămas. Bucură-te. Bucură-te. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 10 Vrând păgânul împărat Diocleţian mai mari chinuri a aduce asupra ta. roade frumoase având. strujitule căci iarăşi până la oase carnea a fost luată jos. biruinţă asupra tiranului celui groaznic. Bucură-te. finic. Bucură-te. nu ar avea pricepere vrednică aces-tora. al privitorilor umilită vedere. aşa glăsuind: Bucură-te.

a lui Dometie biruitorule. pe tine. primeşte rugăciunea smeritului Tău mucenic. Bucură-te. Mântuitorul Christos. a tânărului mucenic îmbărbătare. cunoscând pe Dumnezeul Cel adevărat. mult pătimitorule. Bucură-te. Bucură-te. prin care mulţi. a celor ce priveau nepovestită mirare. tăiatule cu brice ascuţite. cu cuvincioasă cântare se cuvine a striga ţie aşa: Bucură-te. Bucură-te. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 11 Împărate sfinte. Mântuirorul nostru. mucenice mult pătimitorule. a lui Domeţian antipatul înfruntare. Bucură-te. a lui Luchie tiranul pierzare. întărirea lui Agatangher celui pe lemn spânzurat. suferitorule de munci nemaiauzite. rana diavolilor cu mult suspin. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. au cântat: Aliluia! Icosul 12 Cântând cu multă umilinţă groaznicele tale chinuri care pentru Christos le-ai răbdat şi întru toate nebiruit te-ai arătat. şi înfricoşate chinuri pentru El ai suferit. că şi pe Maxim l-ai lăsat uimit. că şi pe Sacherdon l-ai biruit. a lui Agripin ighemonul surpare. a lui Alexandru. Bucură-te. Clement. Clement. ruşinarea vrăjmaşilor lui Christos. al mucenicilor şi al ierarhilor soare mult luminos. mustrătorule al ighemonului Agripin. Bucură-te. Doamne Iisuse Christoase. . iar via sufletului tău cu multă roadă o ai încălcat. Bucură-te. spaima tiranilor foarte mare. Bucură-te. şi pe mulţi păgâni cu Sfântul Botez i-ai luminat. Bucură-te.Bucură-te şi a lui Agripin întristare. multe oi rătăcite a aduce la staulul Său. care se roagă pentru neamul creştinesc. Bucură-te. că în aceste munci pentru Agatangher mucenicul te-ai rugat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. a lui Diocleţian împăratul ruşinare. ramură din buciumul lui Christos. Bucură-te. şi ne miluieşte pe noi cei ce strigăm: Aliluia! Icosul 11 Flăclie mult luminoasă a lui Christos te-ai arătat. Bucură-te. mult pătimitorule. a lui Afrodisie senatorul sfărâmare. Bucură-te. cădere. Bucură-te. Bucură-te. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 12 Vrând Stăpânul de obşte. miluieşte-ne pe noi care strigăm: Bucură-te. şi a lui Maximian surpătorule. cu al Său har te-a întărit. batjocorirea lui Curichie muncitorul. ultimul muncitor. Bucură-te.

ca împreună cu tine în veacul viitor să cântăm lui Christos Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori). Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. adunându-ne toţi iubitorii de mucenici. al Bisericii mărgăritar prea luminos. mult pătimitorule. că numele de Clement vie înseamnă cu adevărat. Bucură-te. strigând către tine aşa: Bucură-te. Clement. pentru care te laudăm. Bucură-te. turnul Bisericii cel nebiruit. Înger în trup cu minte de Christos iubitoare te-ai arătat căci cu totul de sine te-ai lepădat şi crucea suferinţelor ai purtat. Bucură-te. Bucură-te. că roadele viei tale bine au plăcut lui Christos. mult pătimitorule. Bucură-te. că numele de Clement cu taină l-ai purtat. Bucură-te. că via aceasta Christos o a lucrat. că douăzeci şi opt de ani pentru Christos ai pătimit. că în trup fiind. Apoi se zice din nou Icosul 1. Bucură-te. Mare Mucenice a lui Christos! . diamantul Bisericii cel luminos. Bucură-te. rodule al viei lui Christos. al Bisericii sfeşnic mult luminos. căci cu al Său Mir te-a adăpat. Bucură-te. Bucură-te. ostaşule al Marelui Împărat. că pe toţi i-ai biruit. că unsprezece tirani pe tine te-au chinuit. tânără mlădiţă de vie cu rod prea frumos. Bucură-te. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 13 O. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. a nevăzuţilor tirani surpare. Clement. Bucură-te. cu multă dorire să-i cântăm: Bucură-te. Clement. mlădiţă de vie cu rod preafrumos. şi a îngerilor mirare. Bucură-te. Sfinte Mare Mucenice al lui Christos. alesule din scutece spre mare folos. Clement. Bucură-te. primeşte nevrednicele noastre rugăciuni şi fii mijlocitor pentru mântuirea sufletelor celor ce te cheamă în ajutor. îndelung suferitorului de chinuri amare. Bucură-te. cu îngerii te-ai asemănat. mult pătimitorule. Bucură-te.Bucură-te. cel ce din pruncie vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat. Mare Mucenice a lui Christos! Condacul 1: Apărătorului credinţei celei adevărate în Christos şi marelui surpător al înşelăciunii slujitorilor de idoli. mult pătimitorule de chinuri amare. fiu al Bisericii cu adevărat. că maica ta cu multă dragoste te-a alăptat. Bucură-te.

mult pătimitorule de chinuri amare. cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. spre a aduce însutit roadele dreptăţii şi ale sfinţeniei întru slava Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Christos. care mlădiţă de vie se tâlcuieşte. aşa şi mult chinuitul tău trup. în buciumul viei lui Christos i-ai arătat şi cu roadele vredniciei în credinţă pe Stăpânul viei L-ai bucurat. Amin . primit-ai numele de Clement. Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh I se cuvine slava. păcătoşii înţelegându-le. Sfinte Sfinţite Mare Mucenice. ca şi via sufletelor noastre cea sălbatică şi neroditoare să o cureţe şi să o desăvârşească cu al Său har. Prin îndelunga răbdare a nesuferitelor chinuri pe mulţi din întunericul necredinţei la adevăratul Dumnezeu i-ai adus şi fii ai luminii făcându-i. de mulţi tirani tăindu-se şi strujindu-se plini de duhovniceşti struguri se arată. cel ce cu neînfricoşată inimă şi cu minte mult iubitoare de Christos cu mare dorire ai alergat pe drumul desăvârşirii. Mare Mucenice şi mult pătimitorule rugându-te să ne fii ajutător către Înduratul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Christos. înfocatule mărturisitor al Preaslăvitului nume al Mântuitorului nostru Iisus Christos. cu multă umilinţă şi dragoste cădem către tine. Căci precum via se taie şi se curăţă la vreme şi mai multe roade aduce. Acestea şi noi.RUGĂCIUNE O. Clement. prin suferirea groaznicelor şi nemaiauzitelor chinuri.

Sfântă Xenia sub nebunia cea părută. Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. rudeniile tale cele după trup te-au crezut ieşită din minţi. sfântă Xenia. că prin nebunia ta ne-ai învăţat să lepădăm cugetarea cea deşartă a acestui veac. că să strigăm ţie: Bucură-te sfântă Xenia. Bucură-te. cu numele celui adormit te-ai numit. Bucură-te. că nebunia cea pentru Hristos ai început-o luând numele soţului tău Andrei. că ai dobândit darul înainte-vederii prin înalta ta smerenie şi prin nevoinţa rugăciunii. că pentru Hristos ai primit sărăcia cea de bunăvoie. Bucură-te. ceea ce ai ascuns strălucirea harului prin nebunia cea părută. Iar noi minunându-ne de această petrecere a ta îţi aducem unele că acestea: Bucură-te. care ai ales nevoinţa răbdării şi relei pătimiri. Icosul 1: Vieţii îngereşti ai râvnit maică fericită. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Bucură-te. ceea ce ai proorocit femeii celei bune despre naşterea fiului ei. dată ţie de Dumnezeu. pofta trupului şi trufia vieţii.24 ianuarie Acatist către Cuvioasa noastră Maică Xenia din Sankt Petersburg cea nebună pentru Hristos Condacul 1: Ţie celei alese. Bucură-te. dobândind nebunia cea pentru Hristos. sfântă şi fericită maică Xenia. Condacul al 2-lea Văzând străină petrecerea ta. Bucură-te. căci după moartea soţului tău ai lepădat frumuseţea lumii acesteia şi toate cele din ea: pofta ochilor. că pentru acea femeie ai cerut prunc de la Dumnezeu. că toată avuţia ta ai împărţit-o oamenilor buni şi săracilor. că te-ai asemănat prin viaţa ta sfântului Andrei celui nebun pentru Hristos. că ai folosit darul tău spre binele şi mântuirea celor în suferinţe Bucură-te. Iar tu ne apără de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi. dar locuitorii cetăţii lui Petru văzând neagonisirea şi sărăcia ta cea de bună voie au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Înţelepciunea cea dată ţie de Dumnezeu ai ascuns-o. că ai defăimat toată odihna şi bogăţia lumească. în deşertăciunea marelui oraş vieţuind că o locuitoare a pustiei şi înălţând neîncetate rugăciuni lui Dumnezeu. ceea ce că o mai înainte-văzătoare ai zărit suferinţele omeneşti în necuprinse depărtări. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai primit pe umerii tăi greaua cruce a nebuniei pentru Hristos. că lepădându-te de numele tău. bună mângâietoare a tuturor celor ce aleargă cu credinţă la tine. cântare de laudă îţi aducem toţi cei ce cinstim sfântă pomenirea ta. Bucură-te. . Pentru aceasta auzi acum de la noi smerite laude: Bucură-te. căci numindu-te cu nume bărbătesc neputinţa femeiască ai lepădat. Bucură-te. bineplăcutei lui Dumnezeu şi nebunei pentru Hristos. Bucură-te. Bucură-te.

Bucură-te. răstignindu-ţi trupul cu patimile şi poftele lui. ceea ce ai arătat oamenilor dragostea lui Dumnezeu. ceea ce ai mângâiat pe oamenii aflaţi în suferinţă. Sfântă Xenia. Bucură-te. ai lepădat plăcerile trupeşti de dragul împărăţiei lui Dumnezeu.dai mângâiere celor necăjiţi. văzând o asemenea minunată vieţuire. luminată fiind de la Duhul Sfânt. cu străpungere de inimă strigăm ţie: Bucură-te. că ţi-ai dăruit oamenilor locuinţa ta pământească. ceea ce ai răbdat toate ispitele din partea lumii. . întăreşti pe cei neputincioşi şi îndrumi pe calea cea dreaptă pe cei rătăciţi. Bucură-te. viforul vieţii lumeşti ce tulbura cetatea lui Petru şi ai dobândit despătimirea de cele stricăcioase. neîncetat ai strigat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Având. ceea ce ai cu îmbelşugare darurile lui Dumnezeu. iar noi. cea împodobită cu roadele evlaviei. pe toţi îi îmbogăţeşti duhovniceşte. calda noastră mijlocitoare înaintea scaunului Celui Preaînalt. ceea ce ai iubit cu toată inima calea lui Hristos. Bucură-te. sfântă Xenia. o fericito.Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. ceea ce ai învăţat pe toţi să alerge la Dumnezeu prin rugăciune. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai şters lacrimile celor ce plângeau.pătimind pentru Hristos . Pentru aceasta. Bucură-te. cerul că acoperământ şi pământul aşternut trupului. Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. bărbăteşte ai răbdat arşiţa şi gerul cumplit. Bucură-te. ceea ce neavând nimic pe pământ. Bucură-te. Bucură-te. sfântă Xenia. ceea ce ai purtat cu bucurie crucea lui Hristos. Condacul al 4-lea Prin blândeţe şi nerăutate biruit-ai fericită maică. Pentru aceea şi cânţi acum lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind despre tine că . Bucură-te. ceea ce ne înveţi răbdarea prin vieţuirea ta. Bucură-te. ceea ce ai arătat dragoste pentru aproapele. Bucură-te. Bucură-te. trupului şi diavolului. oamenii aflaţi în suferinţă alergau la tine strigând: Bucură-te. Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Condacul al 3-lea Cu puterea cea dăruită de sus ţie de la Dumnezeu. ceea ce ai arătat lumii răbdarea şi nerăutatea. ceea ce ai căutat şi ai primit acoperământul ceresc.

atunci când aduceai pietre noaptea. ceea ce ai gustat dulceaţa Raiului prin sărăcia cea duhovnicească. îţi spunem unele că acestea: Bucură-te. răbdând gerul şi arşiţa.Condacul al 5-lea Stea purcezătoare de la Dumnezeu s-a arătat sfinţenia ta. Condacul al 6-lea Sfinţenia vieţii tale. că să aducă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând cum te nevoiai în rugăciune. Bucură-te. ceea ce îi chemi pe toţi să se nevoiască pentru dreapta credinţă. ai poruncit unei oarecare fecioare să alerge la Ohta şi aflându-şi acolo soţul. Bucură-te ceea ce nopţile le petreceai pe câmp în rugăciune. Bucură-te. Bucură-te. mai apoi şi ei bucurându-se au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! . bună mângâietoare a tuturor celor scârbiţi. în taină. ceea ce uşurezi strădaniile noastre pe calea mântuirii. oamenii binecinstitori se străduiau să micşoreze patimile tale. bătrâni şi tineri. strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Strălucita slava nevoilor tale. ceea ce petreceai cu totul în Dumnezeu. Bucură-te. voind a-ţi păstra nevoinţa. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. grabnică ajutătoare a celor ce aleargă la tine. Condacul al 7-lea Voind a izbăvi de suferinţă pe doctorul care îşi plângea soţia răposată. să-l mângâie. aducându-ţi îmbrăcăminte şi hrană. nevoi şi necazuri. îţi grăim: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Şi făcându-se precum ai zis. Bucură-te. ceea ce ne înveţi să săvârşim în taină fapte bune. ceea ce în rugăciune ai petrecut necontenit. Bucură-te. ceea ce ai suferit de bună voie arşiţa şi gerul pentru Hristos. Bucură-te. Bucură-te. că prin această dulceaţă toate cele lumeşti le-ai lepădat. Dar tu pe toate le împărţeai săracilor. Bucură-te. Cunoscând acestea şi noi păcătoşii. toţi cei izbăviţi prin tine de felurite boli. Bucură-te. Pentru aceasta şi noi. cerească ocrotire a cetăţii lui Petru. Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. uşurând astfel truda celor ce lucrau la ridicarea zidurilor. minunându-ne de sărăcia ta cea de bună voie. fericită maică. fericită Xenia. Iar noi. o propovăduiesc bogaţi şi săraci. Bucură-te. chemând pe toţi la pocăinţă. că ai izbăvit din multe nevoi cetatea lui Petru prin privegherile de toată noaptea. preamărindute. pentru cei ce clădeau biserica cimitirului. sfântă Xenia. Bucură-te. că oamenilor ce piereau în nebunia păcatului le-ai arătat calea mântuirii. ceea ce ai iubit sfinţenia bisericilor. ceea ce de multe ori ai întors de la ea mânia lui Dumnezeu. de Dumnezeu fericito. ceea ce ajuţi celor ce zidesc bisericile lui Dumnezeu. sfântă Xenia. luminând zarea cetăţii lui Petru.

fericită maică Xenia: celor scârbiţi mângâiere. că te rogi pentru noi. Bucură-te. şi noi cunoscând aceasta. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Bucură-te. ceea ce izbăveşti din deznădejde pe cei răniţi de defăimări. Bucură-te. te lăudăm aşa: Bucură-te. proorocind prin aceasta despre focul care cuprindea casa ei. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ruşinezi pe cei necredincioşi şi batjocoritori. atunci când ai zis femeii celei binecinstitoare: "Ia bănuţul. care arzi cu lumină puternică în rugăciune către Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Ci tu. celor neputincioşi acoperământ şi ocrotire. suferind cu mare răbdare necazurile şi defăimările. celor bolnavi tămăduire. făclie nestinsă. Bucură-te. ceea ce scoţi din groapa pierzării pe cei stăpâniţi de patimi. sfântă Xenia. că locuieşti în sălaşurile cele de sus. celor întristaţi bucurie. Bucură-te. Bucură-te. iar acum. că acoperi pe cei asupriţi care se roagă ţie. fericită maică. şi prin neputinţa ta părută ai ruşinat pe cei puternici şi înţelepţi. foamea şi setea. ceea ce stingi durerile oamenilor. ceea ce ajuţi cu rugăciunile tale poporul dreptmăritor. cu bucurie cânţi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Fost-ai tuturor toate. păcătoşii. iar prin rugăciunea ta stingându-se văpaia. grabnică ajutătoarea celor târâţi prin judecăţi nedrepte. Pentru aceasta noi toţi grăim către tine: Bucură-te. sfântă Xenia. rugându-te lui Dumnezeu. fericită maică: sărăcia trupească. Bucură-te. are să se stingă". Condacul al 9-lea Toate chinurile le-ai suferit. celor săraci scăpare. care nu au cunoscut puterea . Bucură-te. mijlocitoarea noastră în nevoi şi în necazuri. petrecând în Ierusalimul de sus. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. încă şi defăimarea de la oamenii cei nelegiuiţi. totdeauna Îi strigai: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei mult grăitori nu pot pricepe cum ai mustrat prin nebunia ta nebunia lumii acesteia.Icosul al 7-lea Minune nouă ai arătat prin rugăciunea ta. ceea ce ai arătat îndrăznire către Dumnezeu pentru cei aflaţi în suferinţă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ai arătat chipul cel bun al slujirii lui Dumnezeu. acoperitoarea celor înjosiţi şi prigoniţi. ceea ce fereşti pe fecioarele cele binecinstitoare de căsătorii cu nelegiuiţii. Bucură-te. care te socoteau ieşită din minţi. ceea ce înţelepţeşti pe asupritori. Condacul al 8-lea Ca o străină fără adăpost ai străbătut calea vieţii în cetatea de scaun a patriei tale pământeşti.

ţi-ai răstignit patimile şi poftele trupului şi lepădându-te de sineţi pentru totdeauna. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai mustrat lumea cu păruta ta nebunie. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai fost tuturor milostiv doctor fără de arginţi. ceea ce ai lepădat. Pentru aceasta după datorie auzi de la noi: Bucură-te. ceea ce dai mână de ajutor celor ce deznădăjduiesc pe calea mântuirii. Bucură-te. Bucură-te. sfântă Xenia. sfântă maică. Bucură-te. sfântă Xenia. Condacul al 11-lea Cântare cu laudă îţi aduc. Bucură-te. ceea ce împreună cu apostolul Pavel te lauzi cu neputinţa ta. ceea ce ai iubit din toată inima bunătăţile cele cereşti. ceea ce ne izbăveşti de cursele vrăjmaşilor. Bucură-te. ceea ce tămăduieşti de boli prin tainica ta rugăciune. ceea ce ne chemi pe calea mântuirii. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. purtătoare a dumnezeiescului Duh. fericită Xenia. bineplăcută a lui Dumnezeu. Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. ceea ce stingi duhul răutăţii în inimile celor înverşunaţi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. maică Xenia. ţi-ai luat pe umerii tăi crucea şi ai urmat cu toată inima lui Hristos. cei izbăviţi din nevoi. care în lume ai arătat virtuţi mai presus de lume. tămâie duhovnicească adusă prinos lui Dumnezeu. din necazuri şi din toată ispita prin rugăciunile tale şi împreuna cu tine strigă lui Dumnezeu. Bucură-te. frumuseţea veacului acestuia. Bucură-te. de dragul mântuirii. căci tu ai izbăvit din mocirla păcatului pe cei căzuţi şi spre lumina lui Hristos i-ai povăţuit. luminând oamenilor în întunericul acestei vieţi. cântându-i: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid tare şi liman neînviforat te-ai arătat celor ce se roagă ţie. Bucură-te. prin harul lui Dumnezeu. Bucură-te. ceea ce aduci dumnezeiasca pace în inimile oamenilor. Bucură-te. ceea ce întăreşti în credinţă pe cei neputincioşi. bucurându-se: Aliluia! Icosul al 11-lea Lumină strălucitoare s-a arătat viaţa ta. Dar noi cei ce am primit ajutorul tău îţi vom aduce unele că acestea: Bucură-te. că ai strălucit în întunericul păcatului. Bucură-te. ceea ce prin multe strădanii ai dobândit mare har. Pentru aceasta şi pe noi ne apără cu rugăciunle tale de vrăjmaşi văzuţi şi nevăzuţi. Bucură-te. Condacul al 10-lea Vrând să-ţi mântuieşti sufletul. Bucură-te.şi înţelepciunea lui Dumnezeu. ceea ce ai arătat înţelepciunea lui Dumnezeu lumii celei înrăite. ceea ce ne îndemni la osteneală duhovnicească. că să strigăm ţie: Bucură-te. ceea ce luminezi poporul dreptslăvitor cu lumina lui Dumnezeu. ceea ce dai binecuvântare copiilor celor buni. . înfricoşătoare mustrătoare a păcatului beţiei.

o cruce atât de grea.Bucură-te. . că ai străbătut calea cea cu osteneală. pofta trupului şi trufia vieţii. că te-ai asemănat prin viaţa ta sfântului Andrei celui nebun pentru Hristos. că prin aceasta ai dobândit veşnica mântuire. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. ceea ce ne înveţi să suferim alături de cei necăjiţi. ceea ce cu toată osârdia ne îngrijeşti în suferinţele noastre. mijlocitoarea şi acoperitoarea celor ce cinstesc pomenirea ta. cea care mijloceşti pururea pentru mântuirea poporului celui dreptmăritor. Bucură-te. sfântă Xenia. Pentru aceasta auzi acum de la noi smerite laude: Bucură-te. că toată avuţia ta ai împărţit-o oamenilor buni şi săracilor. Bucură-te. Îngrădeşte-ne cu rugăciunile tale de ispitirile duhurilor întunericului şi ale tuturor celor care cugetă relele asupra noastră. Bucură-te. Pentru aceasta izvorăşte-ne cu îmbelşugare tămăduiri de la Dumnezeu şi nouă. păcătoşii. Bucură-te. că lepădându-te de numele tău. că fiecare din noi luându-şi crucea şi urmând lui Hristos să-I cânte în vecii nesfârşiţi împreună cu tine: Aliluia! ( de 3 ori ) Apoi se zice iarăşi Icosul întâi Vieţii îngereşti ai râvnit maică fericită. Bucură-te. Bucură-te. căci după moartea soţului tău ai lepădat frumuseţea lumii acesteia şi toate cele din ea: pofta ochilor. fericită maică Xenia. această rugăciune adusă ţie. căci numindu-te cu nume bărbătesc neputinţa femeiască ai lepădat. că nebunia cea pentru Hristos ai început-o luând numele soţului tău Andrei. Bucură-te. Condacul al 13-lea O. că pentru Hristos ai primit sărăcia cea de bunăvoie. cu bună nădejde să-ţi strigăm: Bucură-te. care ne rugăm ţie. în care prin tine fiind întăriţi. care în viaţa ta ai purtat . dobândind nebunia cea pentru Hristos. Bucură-te. Sfântă maică Xenia. că să cântăm cu toţii: Aliluia! Icosul al 12-lea Cinstind fericită maică. Bucură-te. Condacul al 12-lea Har îmbelşugat izvorăşti. Bucură-te. multele tale minuni. Bucură-te.pentru dragostea Mântuitorului tău . sfântă Xenia. Roagă pe Atotînduratul Dumnezeu să ne dăruiască putere şi virtute. Bucură-te. Bucură-te. tuturor celor ce cinstesc pomenirea ta şi aleargă sub acoperământul rugăciunilor tale. în toate întâmplările cele întristătoare. cu numele celui adormit te-ai numit. ci roagă pe Domnul că să nu cădem din credinţa noastră ortodoxă. ceea ce ne înveţi a ne răstigni patimile şi poftele trupeşti. că ai uimit şi pe îngeri cu vieţuirea. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ruşinezi duhurile răutăţii. bună mângâietoare a tuturor celor ce aleargă cu credinţă la tine. cea care veseleşti pe cei ce aleargă la mormântul tău. că prin nebunia ta ne-ai învăţat să lepădăm cugetarea cea deşartă a acestui veac. Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. te lăudăm şi cu toată osârdia ţie ne rugăm: nu ne lăsa pe noi păcătoşii. Bucură-te. Primeşte de la noi.

ca ceea ce ai îndrăznire către El. glas 7 Iubind sărăcia lui Hristos. Pentru aceasta. Rugăciune către Sfânta şi Fericita noastră maică Xenia. sfântă şi fericită maică Xenia. păzeşte poporul şi ţara aceasta în pace şi fără de tulburare. întăreşte-i pe păstori întru tăria Duhului Sfânt. Condac. dar petreci şi împreună cu noi: primeşte cererile noastre şi le du la scaunul Milostivului Părinte Ceresc. ne rugăm ţie că uneia care eşti întru viaţa cea neîmbătrânitoare. defăimările şi prigonirile. Sfântă maică Xenia. cere pentru cei ce aleargă la tine mântuire veşnică. pe Dumnezeul cel în Treime închinat şi minunat întru Sfinţii Săi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Stând înaintea sfintei tale icoane. . ai primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii şi al facerii de minuni. roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească prin pocăinţă de tot răul. cântare de laudă îţi aducem toţi cei ce cinstim sfântă pomenirea ta. gerul şi arşiţa. fericită Xenia. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Fericită Xenia. acum te îndulceşti de ospăţul cel veşnic. să fie luminaţi pruncii cu lumina Sfântului Botez şi să fie pecetluiţi cu pecetea darului Sfântului Duh. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Sfântă şi Fericită maică a noastră Xenia. roagă-te pentru cei lipsiţi în ceasul morţii de împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine. Iar tu ne apără de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi. dăruieşte-le lor reuşită la învăţătură. învredniceşte pe monahi de nevoinţa cea bună şi apără-i de defăimări. cinste şi frică de Dumnezeu. dobândind darul ajutorării prin minuni. cea nebună pentru Hristos O. Mijloceşte cu rugăciunile tale înaintea Atotînduratului nostru Mântuitor. glasul 3 Luminat saltă astăzi oraşul Sfântului Petru. trimite dragoste şi bună-înţelegere celor căsătoriţi. cu nebunia cea părută ai ruşinat nebunia acestei lumi. Amin! Tropar. pentru noi netrebnicii şi păcătoşii. că tu eşti lauda şi întărirea acestui oraş. că să strigăm ţie: Bucu-ră-te sfântă Xenia. nădăjduind la rugăciunile tale. îmbelşugată binecuvântare pentru faptele şi începuturile cele bune. prin smerenia Crucii ai primit puterea lui Dumnezeu. iar acum sălăşluieşti întru lumina Celui Atotputernic. tămăduieşte pe cei neputincioşi. că mulţimea celor scârbiţi află mângâieri. izbăvire din toate nevoile şi necazurile. Mărimuri Mărimu-te.Bucură-te. Condacul 1: Ţie celei alese. Ajută. că tu Îl rogi pentru noi pe Hristos Dumnezeul nostru. băieţii şi fetele să fie crescuţi în credinţă. sfântă Xenia. şi cinstim sfântă pomenirea ta. pentru care îţi aducem mulţumire şi slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt. Sfânta Biserică te preamăreşte acum că pe o floare bineînmiresmată. că tu eşti nădejdea noastră. răbdând foamea şi setea. pe tine. care ai ales nevoinţa răbdării şi relei pătimiri. vieţuind sub acoperământul Celui Preaînalt şi întărită fiind de Maica lui Dumnezeu. Sfântă şi fericită maică Xenia. grabnica noastră ascultătoare. bineplăcutei lui Dumnezeu şi nebunei pentru Hristos.

slujitorul cerescului Împărat. Bucură-te. zicând: Bucură-te. Bucură-te. luminătorul cel din Treime al Arhiereilor. împărţitor de Mir duhovnicesc. Bucură-te. steaua Bisericii prea luminată. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. îndemnător al milosteniei. . aşa cum ai văzut în vedenie că cele două fecioare cinstite s-au numit pe ele. din slăviţi părinţi născut. Bucură-te. Bucură-te. că din întunericul iadului le-ai mântuit. credincioasă slugă a lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. veniţi toţi cu duhovniceşti laude să-l fericim şi din izvorul învăţăturilor lui luând cuvinte de laudă. vrednice cântări de laudă să aducem la pomenirea slăvitului. Bucură-te. îndreptătorului şi învăţătorului dreptei credinţe. Bucură-te. cinstitor al pustniciei. pentru care noi te cinstim aşa: Bucură-te. Bucură-te. aşează în lumina Sfintei Treimi pe cei ce cu frică şi dragoste curată cântă: Aliluia! Icosul al 2-lea: Curăţenia şi înfrânarea iubind. Cuvântătorule de Dumnezeu Grigorie! Icosul 1: Astăzi darul cel în trei lumini al Prea Sfintei Treimi să ne lumineze pe noi. că pe oile tale la păşunea cea a faptelor bune le-ai povăţuit. întărirea pravoslavei. iubitor al înfrânării. luceafăr ceresc strălucitor. Bucură-te. să-i cântăm aşa: Bucură-te. cel ce cu sabia înfrânării tai patimile. tăinuitorul Sfintei Treimi. că Sfânta Treime lăcaş în inima ta a făcut. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că pildă te-ai făcut prin lumina faptelor bune. odraslă sfântă. şi de la acelea ai învăţat viaţa cea fără de prihană. odor sfânt şi prea frumos. Bucură-te. că smerenia lui Hristos ai urmat. că din izvorul ostenelilor tale turma ta o ai adăpat. Bucură-te. păstor al fecioriei. Cuvântătorule de Dumnezeu Grigorie! Condacul al 2-lea: Către tine alergând popoarele şi din învăţăturile tale cunoscând adevărata cale către cer. Bucură-te.25 ianuarie Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul Condacul 1: Pe marele Ierarh şi apărător al Sfintei Treimi. prieten iubit al marelui Vasile.

i-ai sfinţit cu pecetea Duhului Sfânt. că ai sfărâmat trâmbiţa eresurilor lui. Grigorie! Condacul a 3-lea: Blând fiind la obicei din pruncie. pe cei rătăciţi întorcându-i. şi bunăcuviinţa de la maica sa învăţându-se. care a îmbrăcat cu putere de sus pe Apostolii Săi în Ierusalim. şi ruşinat l-ai depărtat de la Biserică. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. sfeşnic cu lumină de aur. pom înflorit în casa Domnului. ţi-a dat ţie putere tare asupra duhurilor şi eresurilor ca să le goneşti şi Biserica Sa cea sfântă şi ca o mireasă împodobită să o aduci Lui. gonitorul eresurilor. păzitor al dreptei credinţe. cântând: Aliluia! Icosul al 4-lea: Vifor mare şi străin eres având Apolinarie. că apoi altora o ai arătat.Bucură-te. Bucură-te. al credincioşilor apărător. luminat propovăduitor al sfintei credinţe. al Darurilor lui Hristos împărţitor. Bucură-te. Bucură-te. păstorul cel bun. Bucură-te. Bucură-te. luminătorul nostru. Bucură-te. în Biserica lui Dumnezeu ziua şi noaptea slavoslovea cântând: Aliluia! Icosul al 3-lea: Plin fiind de darul Sfântului Duh ai gonit eresul cel viclean al lui Ma-chedonie. Bucură-te. Cuvântătorule de Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. şi dogma întrupării Cuvântului lui Dumnezeu întărind-o propovăduia-I pe Cel născut din Fecioară. că prin sudorile şi ostenelile tale Biserica lui Hristos ai curăţat. . Bucură-te. l-ai gonit departe de turma ta. Bucură-te. că ai ruşinat pe Machedonie. depărtându-se de la priveliştile şi petrecerile deşertăciunilor lumeşti. piatră nesfărâmată. al eresurilor surpător. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. a Bisericii bucurie şi pace. Bucură-te. hulitorul Sfântului Duh. iar pe tine cinstindu-te zicem: Bucură-te. bătrân s-a arătat. al tuturor cald folositor. podoaba Arhiereilor. Bucură-te. Cuvântătorule de Dumnezeu. pe toţi trăgându-i la pieire. că sarcina cea uşoară a lui Hristos tu întâi ai purtat. care rău înţelegea întruparea Domnului. raza mântuirii noastre. Bucură-te. Grigorie! Condacul al 4-lea: Iubitorul de oameni Iisus. iar ei fiind luminaţi cântau: Bucură-te. cu Marele Vasile împreună lucrător. Bucură-te. cale nerătăcită celor drept-credincioşi. iar pe cei dreptcredincioşi întărindu-i.

arzător cu duhul în slujba lui Dumnezeu. Bucură-te. duci cu tine şi Sfânta Treime şi va ieşi din Cetate binecuvântarea. ajutorul necăjiţilor. Grigorie! Condacul al 5-lea: Văzând vicleanul vrăjmaş odihna Bisericii a izvorât asupra ta ispite. Cuvântătorule de Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. cetate tare împotriva vrăjmaşilor. odihna străinilor. Grigorie! Condacul al 6-lea: Minunat între Ierarhi te-ai arătat. Bucură-te. viteazule biruitor. vorbitorule cu îngerii. Cuvântătorule de Dumnezeu. Bucură-te. iar tu cu darul lui Hristos ai vădit meşteşugirile celui meşter în răutate.Bucură-te. Bucură-te. turn neclintit al Bisericii. al plevelor eresuri curăţitor. vas curat al darurilor Domnului. ziceau aşa: Bucură-te. iar noi bucurându-ne cântăm: Bucură-te. scară care ne sui pe toţi la ceruri. Bucură-te. slujitorul bolnavilor. hrănitorul săracilor. necazuri şi izgoniri. Bucură-te. armă asupra patimilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că gura ta ca o praştie a gonit toate eresurile şi toate meşteşugirile viclene le-ai smuls din inimile credincioşilor. pentru aceasta Biserica împreună cu dânşii cântă: Aliluia! Icosul al 6-lea: Ritorii cei prea înţelepţi n-au putut sta împotriva cuvintelor tale celor arzătoare. au ridicat glasuri de plângeri zicând: O! Părinte! Ducându-te de la noi. Bucură-te. cap sfinţit. Bucură-te. . minte cinstită. Bucură-te. Bucură-te. ochi neadormit. şi ca un biruitor cântai: Aliluia! Icosul al 5-lea: Înţelegând poporul de ducerea ta de la dânşii. Şi socotindu-se ei sărmani. cel ce cu părintească dragoste ai deschis mila la toţi cei ce au venit la tine. Bucură-te. când ai arătat în Biserică taina întrupării Fiului lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. izbăvitorul năpăstuiţilor. petrecătorule cu Apostolii. Bucură-te. minte zburătoare în sferele cereşti. mângâierea bătrânilor. Bucură-te. curăţitorul eresurilor. ostaş nebiruit.

Bucură-te. odraslă sfântă. Bucură-te. sabie de foc care tai eresurile. prea fericite. Deci. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. podoaba Bisericii. că cele şapte soboare cu cuvintele tale s-au întărit. Treimii întru unime şi unimii întru Treime să ne închinăm cântând: Aliluia! Icosul al 7-lea: Dorind înţelepciunea cea de sus. că din raza Sfântului Duh ai luat lumină. Bucură-te. . Bucură-te. Bucură-te. că împreună cu Cuvioşii pe Hristos ai mărit. Arhiereule cinstite. Bucură-te. pentru aceasta noi cinstim pomenirea ta zicând: Bucură-te. Bucură-te. soare luminos. Bucură-te. că împreună cu Mucenicii ai mărturisit. dănţuitorule cu Mucenicii. Bucură-te. Cuvântătorule de Dumnezeu. bisturiu care curăţi rănile nevindecate. ai vărsat pe pământ sămânţa cea bună a Sfintelor Scripturi. Bucură-te. hrănitor duhovnicesc. Bucură-te. chezaşul păcătoşilor spre mântuire. noi luând din cuvintele tale aducem ţie această cântare: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. lucrător cu Mărturisitorii. prea înţelepte. pentru care îţi cântăm: Aliluia! Icosul al 8-lea: Bogat fiind de înţelepciune şi frumos grăitor. prietenul cel bun al Marelui Vasile. Bucură-te. Bucură-te. iar turmei tale mântuire ai lăsat. gură cerească. Bucură-te. Bucură-te. Cel Atotputernic ţi-a dat cununa darurilor şi frumuseţea cuvintelor ţi-a adăugat. Grigorie! Condacul al 7-lea: Dumnezeiasca vestire a cuvintelor tale a înconjurat pământul ca un fulger învăţând pe toţi. Bucură-te. al greşiţilor îndreptător. Bucură-te. că în cetatea Arhiereilor luminezi ca un luceafăr. minte apostolească. Bucură-te. Cuvântătorule de Dumnezeu Grigorie! Condacul al 8-lea: Toată cântarea ce se aduce pomenirii tale nu poate aduce mulţumirea cuvenită pentru cele multe şi frumoase osteneli cu care ai împodobit Biserica. văzător al tainelor lui Dumnezeu. al pocăiţilor mântuitor. ostenitor netrupesc. Bucură-te. Bucură-te. că amândoi adânci învăţături aţi lăsat în lume.

că îndumnezeit te-ai făcut. că pomenirea ta este plină de veselie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. văzător al tainelor dumnezeieşti. Bucură-te. Cuvântătorule de Dumnezeu. ne-a învăţat a cânta: Aliluia!” Icosul al 10-lea: Săgeţile ereticilor cele aprinse în chipul văpăii stinge-le cu sfintele tale rugăciuni. cel ce prin cuvintele tale. veselindu-ne cântare îţi aducem: Aliluia! Icosul al 9-lea: Sfârşindu-ţi călătoria vieţii in multe osteneli şi necazuri. părintele Bisericii. că împreună cu Tatăl şi cu Fiul. căci Cuvântul Tatălui. Cuvântătorule de Dumnezeu. că podoabă Bisericii te-ai arătat. slugă credincioasă a lui Hristos. Bucură-te. că teolog al Treimii te-ai arătat. că ai învăţat întocmirea fiinţei şi a firii. Bucură-te. Bucură-te. . ca un prieten al Sfintei Treimi. Bucură-te. primitorul Sfântului Duh. Bucură-te. Deci. Bucură-te. cântător al slujbei Bisericii. că mare dogmatic ai fost pentru Sfânta Treime. mijlocitor către Dumnezeu. tu sfinţite părinte afară de lume ai vieţuit. Bucură-te. Bucură-te. că pe cel rău l-ai surpat. şi acum întru slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh luminat fiind. către popor frumos grăitor. o Treime singură stăpânitoare ai arătat. lucrător al tainei Mântuitorului. Bucură-te. fă rugăciune pentru noi care îţi cântăm: Bucură-te. că înfricoşate taine Dumnezeu ţi-a descoperit. Bucură-te. odor sfânt al Bisericii. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. tăinuitorule de cele cereşti. Bucură-te. te-ai mutat către Domnul. teologule prea dulce. Grigorie! Condacul al 10-lea: “Cuvântul lui Dumnezeu cel slăvit de îngereştile cântări pentru noi a sărăci bine a voit”.Bucură-te. Taina Întrupării Sale ţi-a descoperit. Bucură-te.că teologia prin îngerul Său te-a învăţat. Bucură-te. Bucură-te. cel ce cu osârdie sufletul tău ţi-ai pus pentru noi. că ai fost plin de dumnezeiesc dar. “şi Fiul cel născut din Fecioară. Bucură-te. Bucură-te. Grigorie! Condacul al 9-lea: Cu totul fiind unit cu raza Duhului. Bucură-te. Bucură-te. ca mântuiţi fiind să te cinstim cu laude ca acestea: Bucură-te. cel ce ai învăţat că Duhul de la Tatăl purcede. izvor şi dulceaţă Bisericii ai rămas. a spus marele Ierarh popoarelor.

că pământul cel înţelenit purtător de flori l-ai arătat. al celor din închisori cercetător. ca să se păzească Biserica de nevoi şi de eresuri. cântăm pomenirea ta. Bucură-te. al bolnavilor tămăduitor. şi străbătând adâncurile Duhului întru veselie te bucuri acum cântând: Aliluia! Icosul al 11-lea: Cu dumnezeiască şi mai presus de fire putere ai învăţat Ierarhe Grigorie pe toţi luminându-ne şi învăţându-ne a cânta aşa: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. grabnic ajutător. Bucură-te. că ne duci de mână pe toţi spre cer. primindu-te. Bucură-te. că luminos ai arătat calea cea dreaptă. al dumnezeieştilor taine învăţător. Bucură-te. cinstim ostenelile tale. al scârbiţilor mângâietor. Bucură-te. Auzi-ne şi pe noi care te rugăm să faci rugăciune pentru toată lumea. a Scripturii celei vechi limpede tâlcuitor. Bucură-te. Grigorie podoaba Arhiereilor. Sfintei Treimi: “intră întru bucuria Domnului tău ai auzit”. al Treimii apărător. că tuturor ai deschis uşa mântuirii. al Dogmelor descoperitor. Grigorie! Condacul al 11-lea: Luminată avându-ţi mintea cu nemăsurată pustie. al năpăstuiţilor izbăvitor. că acum slava lui Dumnezeu ai dobândit. al nostru folositor. zid de apărare al Bisericii. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi închinându-te. . împreună cu poporul cel luminat prin învăţăturile tale cu mulţumire cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea: Cu bucurie cântă cetele cereşti întâmpinându-te. singur păzitor al legilor tale. că dar sfinţit din buzele tale ai vărsat. ca păzite fiind cu darul lui Dumnezeu să-ţi cântăm ţie: Bucură-te. Cuvântătorule de Dumnezeu Grigorie! Condacul al 12-lea: Lăudăm înţelepciunea ta. curată de toată grija pământească o ai păzit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. al Testamentului Nou frumos grăitor. al celor din ispite ajutor. Bucură-te. Bucură-te. liman lin celor învăluiţi în necunoştinţă. Cuvântătorule de Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. al celor greşiţi lesne iertător. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. întru care Biserica cu cântări împodobindu-se.

Bucură-te, că tuturor te-ai făcut ascultător, ca pe toate să le dobândeşti; Bucură-te, al oilor tale bun păstor; Bucură-te, al sufletelor noastre mântuitor; Bucură-te, al trupurilor noastre ajutător; Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu, Grigorie! Condacul al 13-lea: O, preaînţelepte Ierarhe Grigorie, primeşte, această puţină rugăciune de mulţumire a noastră şi o du la tronul dumnezeirii şi cere de acolo pace lumii şi unire Bisericii, că păziţi fiind în pace, cu mulţumire împreună cu tine lui Dumnezeu să-i cântăm: Aliluia! (de 3 ori) Apoi se zice iarăşi Icosul 1 Astăzi darul cel în trei lumini al Prea Sfintei Treimi să ne lumineze pe noi, vrednice cântări de laudă să aducem la pomenirea slăvitului, îndreptătorului şi învăţătorului dreptei credinţe, zicând: Bucură-te, tăinuitorul Sfintei Treimi; Bucură-te, slujitorul cerescului Împărat; Bucură-te, întărirea pravoslavei; Bucură-te, steaua Bisericii prea luminată; Bucură-te, luceafăr ceresc strălucitor; Bucură-te, împărţitor de Mir duhovnicesc; Bucură-te, luminătorul cel din Treime al Arhiereilor; Bucură-te, prieten iubit al marelui Vasile; Bucură-te, odraslă sfântă, din slăviţi părinţi născut; Bucură-te, credincioasă slugă a lui Hristos; Bucură-te, odor sfânt şi prea frumos; Bucură-te, că Sfânta Treime lăcaş în inima ta a făcut; Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu Grigorie! Condacul 1: Pe marele Ierarh şi apărător al Sfintei Treimi, veniţi toţi cu duhovniceşti laude să-l fericim şi din izvorul învăţăturilor Iui luând cuvinte de laudă, să-i cântăm aşa: Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu Grigorie!

27 ianuarie / 13 noiembrie Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur Condacul 1: Pe luminătorul a toată lumea, pe stâlpul şi întărirea Bisericii, pe povăţuitorul pocăinţei, pe doctorul şi tămăduitorul bolnavilor, pe apărătorul şi părtinitorul celor necăjiţi, pe Ioan, trâmbiţa cea de aur sunătoare, gura cea de miere izvorâtoare, pe dascălul şi învăţătorul nostru, veniţi binecredincioşilor să-l lăudăm. Să aprindem făcliile dragostei celei luminătoare şi către dânsul să cădem, aducându-i această cântare: Bucură-te, Ioane Gură de Aur, prealuminate învăţătorule a toată lumea! Icosul 1: Luminătorule şi învăţătorule, Părinte, cel ce cu învăţăturile tale ai luminat pe toată lumea, luminează-ne şi pe noi cu rugăciunile tale, ca să-ţi aducem această cântare de laudă: Bucură-te, Ioane, fericite slujitor al Domnului Iisus Hristos; Bucură-te, că din copilărie ai fost binecredincios; Bucură-te, că din gura ta râuri de învăţătură au izvorât; Bucură-te, că prin tine Dumnezeu S-a proslăvit; Bucură-te, că prin minunile tale înţelepţii s-au ruşinat; Bucură-te, că prin învăţăturile tale multă lume s-a învăţat; Bucură-te, că înţeleptul Artemie prin tine s-a botezat; Bucură-te, că poporul de bucurie către tine a strigat; Bucură-te, că ai fugit de slava omenească; Bucură-te, că ai iubit viaţa monahicească; Bucură-te, al necăjiţilor mângâietor; Bucură-te, Ioane Gură de Aur, prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul al 2-lea: După trecerea din viaţa aceasta a maicii tale, ai împărţit averea săracilor şi, părăsind lumea, te-ai sălăşluit în mănăstire, unde, după multe nevoinţe şi osteneli, te-ai învrednicit a vorbi cu Apostolii Ioan şi Petru, al căror dar ai dobândit, şi cu care împreună cânţi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea: Dar de la Dumnezeu ai primit, Sfinte Ioane, a lega şi a dezlega păcatele oamenilor; dezleagă dar şi lanţul greşelilor noastre şi cu dragostea lui Dumnezeu ne leagă, ca, unindu-ne cu dragoste unul cu altul, să mărturisim pe Dumnezeu în Treime şi pe tine să te lăudăm aşa: Bucură-te, Ioane, că în chip îngeresc te-ai îmbrăcat; Bucură-te, că în mănăstire fiind tu, multe osteneli ai răbdat; Bucură-te, că pe monahul cel căzut tu l-ai ridicat; Bucură-te, că darul lui Dumnezeu prin tine a lucrat; Bucură-te, noule Daniile, că minunată vedenie ai avut; Bucură-te, căci cu Apostolii Ioan şi Petru ai vorbit;

Bucură-te, că de la Petru cheile împărăţiei ai luat; Bucură-te, că Ioan prin scrisoare te-a îmbărbătat; Bucură-te, că de la Apostoli ai primit sărutare sfântă; Bucură-te, că răbdarea ta a fost nemărginită; Bucură-te, al pocăinţei povăţuitorule; Bucură-te, al bunei credinţe învăţătorule; Bucură-te, Ioane Gură de Aur, prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul al 3-lea: Minunata vedenie ce ţi s-a arătat ţie, Părinte, a vazut-o şi bătrânul Isihie, îmbunătăţitul monah; şi, povestind fraţilor celor iscusiţi, se minunau de acest dar pe care te-ai învrednicit a-l primi şi cu bucurie slăveau pe Dumnezeu, cântând: Aliluia! Icosul al 3-lea: Dumnezeu S-a proslăvit prin facerea minunilor tale, Părinte, că pe mulţi i-ai vindecat cu rugăciunile tale; pe Arhelau de lepră l-ai curăţit, monahului Ioan ochiul i I-ai luminat şi pe femeia Cristiana, o, ai scăpat de boală, pe leul cel cumplit cu crucea l-ai omorât; iar noi, acest noian de minuni auzind, te lăudăm, Părinte, zicând aşa: Bucură-te, doctorul trupului cel fără de plată; Bucură-te, cel ce toate bolile degrab le-ai vindecat; Bucură-te, luminătorul ochilor trupeşti şi sufleteşti; Bucură-te, mustrătorul celor fărădelege; Bucură-te, povăţuitorul celor greşiţi; Bucură-te, stâlpul Bisericii cel neclintit; Bucură-te, lauda ierarhilor cea preafericită; Bucură-te, că întrarmat cu puterea Crucii, duhurile rele ai certat; Bucură-te, că nepreţuita diademă a preoţiei de la Hristos, o, ai luat; Bucură-te, Ioane Gură de Aur, prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul al 4-lea: Se cădea ca lumina aprinsă să fie pusă în sfeşnic ca să lumineze tuturor. Pentru aceasta, prin rânduiala lui Dumnezeu, ai fost adus din pustie în cetate, în slujba Bisericii aşezat şi prin porunca îngerului sfinţit ai fost. Iar la hirotonia ta un porumbel pe deasupra capului tîu zbura, pe care văzându-l Flavian patriarhul, împreună cu cei ce erau de faţă, cu frică şi cu bucurie au strigat: Aliluia! Icosul al 4-lea: Supunându-te voii lui Dumnezeu ai lăsat pustia şi pe monahii cei împreună vieţuitori, pe care văzându-i plângând pentru despărţirea ta i-ai mângâiat cu mireasma învăţăturii tale şi i-ai îndemnat să aibă dragoste între ei. Iar noi, de bucurie pentru alegerea ta, te lăudăm, zicând aşa: Bucură-te, învăţătorul nostru cel blând şi sfânt; Bucură-te, cel ce prin rânduiala lui Dumnezeu ai primit darul cinstitei arhierii; Bucură-te, podoaba curăţiei, mărturisită de arătarea cea minunată a porumbelului celui alb;

pentru hulă. căci pe pruncul femeii Zvela cu semnul Crucii l-ai tămăduit şi pe femeia cea cu cumplita sa boală. că femeia cu bărbatul ei de eres s-au lepădat. Bucură-te. Bucură-te. cântând: Aliluia! Icosul al 5-lea: Doctorule şi învăţătorule. prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul al 6-lea: Pentru minunile şi învăţăturile tale. şi de eresul cel pierzător de suflet i-ai scăpat. Părinte Ioane. Bucură-te. Iar tu. tămăduieşte patimile sufletelor şi trupurilor noastre şi ne învaţă cum să ne păzim de smintelile ereticilor care şi azi hulesc Biserica. Ioane Gură de Aur. că pentru sufletele omeneşti grijă ai purtat. Părinte. o. pedeapsă au primit. căci căzând căpiştea a omorât pe toti ereticii care huleau asupra ta. că tu pentru eretici lui Dumnezeu te-ai rugat. Părinte. iar boierii. ai mântuit de boală. împreună cu poporul. prin învăţătura ta. te-au primit cu dragoste şi cu bucurie toţi cântau lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea: Nu ne pricepem ce să lăudăm mai mult. vrednicia pentru care ai fost ales sau răbdarea pe care ai avut-o după primirea scaunului. o. că o femeie Gură de Aur te-a numit. pe atât s-au înmulţit şi potrivnicii. însă silit fiind de porunca împăratului. Bucură-te. că ereticii. ca unindu-ne prin dragoste să te lăudăm pe tine aşa: Bucură-te. prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul al 5-lea: Multe sunt minunile tale. că foştii eretici cu creştinii au cântat. ai primit scaunul patriarhal. că pentru dulceaţa cuvintelor de popor ai fost iubit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. voind a uni amândouă laudele. doctore. Bucură-te. Bucură-te. iar ceilalti s-au botezat şi cu bucurie slăveau pe Dumnezeu. ca pe fiul Zvelei l-ai scăpat de fierbinţeală. Bucură-te. al Bisericii lui Hristos păzitorule. Bucură-te. că de a ta vedenie toţi s-au spăimântat. Ioane Gură de Aur. că pe femeia ereticului. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. căci pe cât au fost de mulţi primitorii. să-i întorci la dreptmăritoarea credinţă. ai fost chemat de Arcadie împăratul la scaunul păstoresc al Ţarigradului. al sufletelor omeneşti îngrijitorule. ai tămăduit cu acelaşi semn al biruinţei şi prin stropirea apei. Părinte. fără de voia ta. Bucură-te. pentru aceasta şi noi. zicând: . Bucură-te. că ereticii asupra ta s-au tulburat. că prin învăţăturile tale ereticii rămaşi s-au botezat. Bucură-te. te lăudăm. o. că poporul de bucurie slavă Domnului a dat. ai ridicat. că primind ei semnul Crucii în Biserică au intrat. căci cu dulci cuvinte pe toţi i-ai învăţat.

cântând: Aliluia! . Bucură-te. Bucură-te. ai mustrat. Bucură-te. răbdarea ta văzând. pe cale a murit. că şi pe împărăteasa Eudoxia. Sfinte Ioane. că Sfântul Epifanie la izgonirea ta nu s-a învoit. şi ai zis: „Fratilor. te lăudau şi pe Dumnezeu slăveau. că eresurile şi toată răutatea. rugaţi pe Dumnezeu pentru mine şi nu vă depărtaţi de la bisericile voastre. pe împărăteasă ai mustrat. multe necazuri primind. că văduvelor şi săracilor ai fost părtinitor. pentru lacomie. iar voi pomeniţi-mă şi pe mine în rugăciunile voastre. Bucură-te. că tot Ţarigradul cu bucurie te-a primit. prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul al 7-lea: Mustrat-ai. stăteai în casele patriarhale. Bucură-te. zicând aşa: Bucură-te. căci tu pentru dreptate ai fost urât. că pentru via văduvei. Bucură-te. de la care multe ai pătimit. că împărăteasa cu Teofil. cântând: Aliluia! Icosul al 7-lea: Împlinitu-s-au cu tine. pe toţi i-ai învăţat. Bucură-te. ai dezrădăcinat. Bucură-te. cuvintele Mântuitorului. că împăratul Arcadie mult te-a iubit. că pentru minunile tale erai de tot poporul lăudat. Sfinte Părinte. om ai certat. văduvei celei sărace. Ioane Gură de Aur. ca şi Ilie. şi împărăteasa Eudoxia. că împărăteasa cu mare mânie asupra ta s-a ridicat. pentru că luase via văduvei. Bucură-te. că de sfântul sobor patriarh ai fost sfinţit. Ioane Gură de Aur. pentru a ta izgonire s-au sfătuit.Bucură-te. Bucură-te. pentru aceasta ai fost urât de toţi cei ce lucrau fărădelegea. primitorul călugărilor celor izgoniţi. că pe scaunul patriarhal cu cinste ai fost suit. că pentru dreptate de Teofil ai fost urât. pe Pavlichie lacomul. te lăudam. o. pentru dreptatea ce le făceai. căci cu tine cuvintele Mântuitorului s-au împlinit. că pentru învăţăturile tale la scaunul patriarhal ai fost ridicat. Bucură-te. Sfinte. cel ce răpise banii. iar săracii şi năpăstuiţii. Teofil cel zavistnic. Bucură-te. care a izgonit şi împrăştiat pe nedreptate mulţime de călugări. părtinitorul văduvelor şi al săracilor celor asupriţi. că şi a lui Epifanie proorocie cu tine s-a împlinit. că după proorocia ta. iar noi. Bucură-te. Sfinte Ioane. Bucură-te. Sfinte Ioane Gură de Aur. printre care. Bucură-te. că mie mi s-a apropiat vremea de primejdii şi. al cuvântului lui Dumnezeu propovăduitorule. Bucură-te. grăit de rău şi izgonit de zavistnicii care pizmuiau faptele tale cele bune. Bucură-te. Bucură-te. că fără osebire. o. şi te mirai de răutatea lui Teofil şi de schimbarea împăratului cu mânie asupra ta. şi pe împărăteasa Eudoxia. prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul al 8-lea: Izgonit fiind. Bucură-te. Bucură-te. mă voi duce de aici. împreună cu episcopii cei ce erau cu tine. Bucură-te.

că intrând în biserica lui Dumnezeu te-ai rugat. Bucură-te. spunând unele ca acestea: Bucură-te. Sfinte Părinte. ne-au învăţat să te lăudăm. Părinte Ioane. că împăratul a poruncit să te întoarcă din cale. că poporul după tine multe lacrimi a vărsat. te lăuda. căci cu cântări de psalmi ai fost întâmpinat. . Bucură-te. şi pe ascuns ai fost dus până la mare şi de iubiţii tăi episcopi petrecut. au mers la mare. Bucură-te. şi judecat fiind tu la izgonire. după tine plângând. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că împărăteasa Eudoxia de spaimă s-a îmbolnăvit. ai cârmuit. Bucură-te. Căci prin îndemnul împărătesei Eudoxia ai fost scos din biserică şi de oameni răi ai fost urmărit ca să te omoare. Atunci de năprasnă s-a facut cutremur mare în cetate. că Biserica lui Dumnezeu lumii. şi dându-le sărutarea cea mai de pe urmă. Bucură-te. Bucură-te. ai vestit. că a doua oară Eudoxia asupra ta s-a tulburat. Bucură-te. şi au căzut o parte din palatele împărăteşti. Bucură-te. că pentru tine poporul mare zarvă a facut. o. Ioane Gură de Aur. ani îndelungaţi ai împlinit. Bucură-te. că de cutremur o parte din palate s-au surpat. pe ascuns luându-te. Bucură-te. zicând unele ca acestea: Bucură-te. mulţumind lui Dumnezeu pentru toate cele primite. te-au dat ostaşilor. căci cu necinste în surghiun de ostaşi ai fost dus. cel ce ai fost izgonit pe nedrept. Iar ei. din care pricină înspăimântându-se împăratul. Bucură-te. că întorcându-te înapoi iarăşi scaunul ţi-ai luat. că după izgonirea ta foc de la jertfelnic a ieşit. Bucură-te. puţin trăind. prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul al 9-lea: Ieşit-a întru întâmpinarea ta poporul. care. cu cântări şi cu faclii ducându-te în biserică. că Teofil cu toţi ai lui din cetate au fugit. că Biserica lui Hristos bine. şi iar s-a ridicat furtuna şi prigoana asupra ta. ai păstorit oile lui Hristos până la o vreme. te-ai despărţit de dânşii. al Bisericii lui Hristos luminătorule. Sfinte Ioane. Bucură-te. Vino. unde. înotând spre Prenet. Bucură-te. că pe ascuns ai fost tu scos afară din cetate. al oilor lui Hristos preabunule păstor. că multe chinuri ai răbdat pentru Domnul Hristos. că iarăşi sobor nedrept pentru tine s-a adunat. şi de zarva mulţimii a poruncit să te întoarcă înapoi. şi învoindu-se împăratul Arcadie cu dânşii. Sfinte. Bucură-te. cel ce nu laşi oile tale. te-ai rugat pentru cei credincioşi. Bucură-te. Bucură-te. căci cu nedreptate din Biserică ai fost scos. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Alergând poporul înaintea ta. şi în mijlocul nostru şi te roagă pentru noi cei ce te lăudăm pe tine şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea: După întoarcerea ta. păstorule bun. o. a crezut clevetirilor lor. că episcopii şi poporul tău pentru tine cu amar au plâns. că.Icosul al 8-lea: Adunându-se sobor nedrept asupra ta.

Bucură-te. iar mult chinuitul tău trup s-a îngropat cu cinste de iubiţii tăi ucenici lângă moaştele Sfântului Vasilisc. că prin chinuri călătoria ţi-ai săvârşit. te-ai mutat cu bucurie către cele cereşti. Şi slăbind foarte tare. ca să te putem lăuda. si. că doi preoţi şi un diacon. au înfricoşat prin scrisoare pe Arcadie împăratul. Bucură-te. doi preoţi şi un diacon au mers cu tine în surghiun. în Comani. Icosul al 10-lea: Pentru dragostea ta. al Împărăţiei lui Dumnezeu moştenitorule. care. cântând: Aliluia!”. Bucură-te. Bucură-te. cu tine împreună au răbdat. cântând: Aliluia! Icosul al 11-lea: Înştiinţându-se Sfântul Inochenţie şi împăratul Onorie de pedepsele ce ai pătimit de la împărăteasa Eudoxia şi de la zavistnicii episcopi. stând la rugăciune. ţi s-a arătat şi ţi-a zis: „Nădăjduieste. ca să avem dragoste şi răbdare în necazuri. împărtăşindu-te cu Sfintele Taine. căci mâine vom fi împreuna înaintea Împăratului slavei”! Aşa ca. Însă. întărindu-te. într-o noapte. multă răutate îţi făceau. Bucură-te. ai rămas în Biserica Sfântului Vasilisc. dascălul nostru cel bun şi învăţător desăvârşit. că. că doar vei muri pe cale. căci trimişi suntem de Stăpânul Hristos să te mângaâiem în răbdarea ta. că în izgonire multe necazuri ai răbdat. au mers la Roma Sfântul Inochenţie. ţi sau arătat Petru şi loan. Bucură-te. de chinuri răbdătorule. Bucură-te. din porunca împăratului. Părinte. Bucură-te. şi nouă darul tau. zicând unele ca acestea: Bucură-te. prin rânduiala lui Dumnezeu. cu Sfintele Taine te-ai împărtăşit. iar el. şi. Ioane Gură de Aur. prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul al 10-lea: Ostaşii. toate cele despre tine spunându-le lui şi împăratului Onorie. slăveau pe Dumnezeu. ţi-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. zicând: Bucură-te. Sfinte Ioane. aceştia se minunau de răutatea zavistnicilor. văzându-se înşelat. şi au văzut pătimirea ta şi pe Sfinţii Apostoli care ţi s-au arătat. Ioane Gură de Aur. păstorule bun. căci cu mare sfinţenie în acea biserică ai liturghisit. Dă-ne acum. că toti sfinţii în cer cu mare cinste te-au primit. prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul al 11-lea: Săvârşindu-ţi călătoria nevoinţelor tale. mulţumind pentru toate. Sfinte. că sufletul tău în mâinile Domnului l-ai dat. ducându-te prin vreme de ploaie şi prin frig. că în Comani la Biserica Sfântului Vasilisc ai stat. că darurile Sfinţilor Apostoli ţi-au fost drept moştenire. culcându-te. lui Dumnezeu te-ai rugat. care. Bucură-te. că Petru şi Ioan ca să te mângâie iarăşi s-au arătat. că. frate Ioane. Bucură-te. Părinte. Bucură-te. te laudă. căci după puţin vei trece la odihnă. nevoitorule. a pedepsit pe toţi parasii tăi. pocăindu-se şi pentru tine plângând. ca în veci să te bucuri dimpreună cu noi. în care ai slujit.Bucură-te. Iar la Comani ajungând. apostolii. după tine vărsând lacrimi. Sfântul Vasilisc. Bucură-te. au zis: „Bucură-te. Episcopul Comanilor. . Întorcându-se ucenicii pe mare.

Bucură-te. bunule şi nepomenitorule de rău. . prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul al 12-lea: După îndelungată vreme. răbdând nedreptatea. sfintele tale moaşte s-au oprit.Bucură-te. că împăratul cu toată suita în cale ţi-a ieşit. de dorul tau. Bucură-te. în biserica cea mare ducându-le şi în scaunul tău punându-le. la pămant a căzut şi cu mare evlavie te lăuda. că celor ce aleargă la tine le dai iertare de păcate. că zavistnicii tăi cu rea moarte au murit. zicând: Bucură-te. că sfintele tale moaşte sunt aşezate. cu făclii aprinse şi miresme de multe feluri. că pe bolnavi de orice boală îi tămăduieşti. Bucură-te. Bucură-te. recunoscându-şi greşelile. venind altii şi făcând îndelungate rugăciuni. că mulţi. gura ta cea veşnic grăitoare a dat pace tuturor şi împărătesei Eudoxia iertare. precum şi intreg poporul. Când au ajuns la casa văduvei. Bucură-te. Bucură-te. că toată cetatea cu bucurie te-a primit. Bucură-te. că Eudoxia prin gura ta iertare a luat. Ioane Gură de Aur. Ioane Gură de Aur. aşa şi acum vino în mijlocul nostru şi ne binecuvintează pe toţi şi cu rugăciunile tale dobândeşte-ne iertarea păcatelor. că învăţătura ta luminează lumea ca un soare. Sfinte Ioane. prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul al 13-lea: O. gură de privighetoare veşnic cântătoare. împăratul cu toată suita şi patriarhul cu tot clerul său. ca semn că tu eşti Părintele vaduvelor şi al săracilor. Bucură-te. s-au pocăit. cu multă evlavie au ridicat sfintele tale rămăşiţe omeneşti. dar. Bucură-te. inima mi se frânge. că şi mie. că pe tot poporul I-ai binecuvântat. al greşiţilor ce se pocăiesc iertătorule. Bucură-te. că după tine cetatea cu amar a plâns. fiind fără multă evlavie. că rugăciunii împăratului te-ai plecat. Bucură-te. Bucură-te. tot poporul spăimântându-se. după cum ai primit rugăciunea împăratului Teodosie şi te-ai plecat a merge în cetatea lui şi pe popor l-ai binecuvantat. Bucură-te. Bucură-te. căci cu mare cinste scaunul iarăşi ţi-ai luat. chezăşuitorul nostru către Dumnezeu şi mijlocitorule. ca. dând iertare celor ce ţi-au greşit. După aceea. acum te bucuri de fericire. Bucură-te. Prefericite Părinte Ioane. spre mângâierea poporului. Bucură-te. n-au putut ridica acea nepreţuită comoară. Bucură-te. cântând cu bucurie: Aliluia! Icosul al 12-lea: Ieşit-a întru întâmpinarea moaştelor tale. ca toţi să ne mântuim şi împreună cu tine ta cântăm: Aliluia! (de trei ori). la care cuvinte. Bucură-te. Trimişii. Bucură-te. pe care le-au dus la împărăteasca cetate. binecredinciosul împărat Teodosie a socotit într-un cuget cu Sfântul Proclu patriarhul să aducă Sfintele Tale moaşte din Comani la Ţarigrad. că pentru păcătoşii ce se pocăiesc milă mijloceşti.

pe povăţuitorul pocăinţei. că din copilărie ai fost binecredincios. Bucură-te. pe Ioan. că prin minunile tale înţelepţii s-au ruşinat. că prin tine Dumnezeu S-a proslăvit. Bucură-te. Bucură-te. că ai iubit viaţa monahicească. Bucură-te. pe dascălul şi învăţătorul nostru. prealuminate învăţătorule a toată lumea! Condacul 1: Pe luminătorul a toată lumea. Bucură-te. că poporul de bucurie către tine a strigat. ca să-ţi aducem această cântare de laudă: Bucură-te. Bucură-te. că înţeleptul Artemie prin tine s-a botezat. Părinte. al necăjiţilor mângâietor. Ioane. pe stâlpul şi întărirea Bisericii. trâmbiţa cea de aur sunătoare. cel ce cu învăţăturile tale ai luminat pe toată lumea. că din gura ta râuri de învăţătură au izvorât. Bucură-te. pe apărătorul şi părtinitorul celor necăjiţi. Bucură-te. pe doctorul şi tămăduitorul bolnavilor. Ioane Gură de Aur. că ai fugit de slava omenească. aducându-i această cântare: Bucură-te. Să aprindem făcliile dragostei celei luminătoare şi către dânsul să cădem.Apoi Icosul 1 Luminătorule şi învăţătorule. Ioane Gură de Aur. Bucură-te. gura cea de miere izvorâtoare. că prin învăţăturile tale multă lume s-a învăţat. fericite slujitor al Domnului Iisus Hristos. Bucură-te. luminează-ne şi pe noi cu rugăciunile tale. veniţi binecredincioşilor să-l lăudăm. Bucură-te. prealuminate învăţătorule a toată lumea! .

apărătorii dreptei credinţe în Hristos. pentru că a îmbrăţişat învăţătura eretică a lui Arie. pe surpătorii eresurilor. cel ce a întrecut cu înţelepciunea pe toţi cei mai învăţati din timpul acela. stîlpi neclintiţi ai Biserici. pe Grigorie. Bucuraţi-vă. mărgăritare strălucite ale Bisericii lui Hristos. se cuvine să-i cinstim ca pe unii ce au primit de la Dumnezeu mari daruri şi aleşi talanţi: pe Vasile. Grigorie şi Ioan Condacul 1: Pe apărătorii şi luminătorii Bisericii creştineşti. Bucuraţi-vă. Bucuraţi-vă. că aţi covârşit firea omenească cu darurile cele multe. cel cu dulce glas. Bucuraţi-vă. n- . Bucuraţi-vă. pe marele Vasile cel cu dumnezeiască minte. pe învăţătorii cei mari şi înfrânătorii zâzaniilor diavoleşti. şi pe Ioan Gură de Aur. pe Grigorie. deşi nu vom putea face aceasta.30 ianuarie Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile. cum se cuvine pe această treime de arhierei? Însă. mare ritor şi vrednic patriarh al Bisericii Constantinopolului. săi lăudăm credincioşii din toată inima şi să le cântăm: Bucură-te. cel ce a mustrat pe împăratul Valent arianul. şi a botezat pe evreul Ioasaf cu toată casa lui. Bucuraţi-vă. treime de arhierei mult-lăudată! Condacul al 2-lea: Pe aceşti trei mari ierarhi ai Bisericii lui Dumnezeu cel slăvit în Sfânta Treime. totuşi nu putem tăcea şi îi aducem aceste laude: Bucuraţi-vă. Bucuraţi-vă. cârmuitorii Biserici şi pomi luminaţi roditori ai fructelor celor mai alese. spre a o lăuda. luând multe biserici ale dreptslăvitorior şi prefăcându-le în biserici ariene. cel ce a ruşinat păgânătatea împăratului Iulian apostatul. sfinte. marilor arhierei cei luminaţi la minte de Sfânta Treime. Bucuraţi-vă. cei mai destoinici luminători ai pământenilor. ai mustrat cu îndrăzneală pe împăratul Valent. Bucuraţi-vă. aleşii Sfintei Treimi. pe stâlpii cei neclintiţi ai Bisericii. surpătorii eresurilor şi îndreptătorii adevăratelor învăţături. credincioase slugi ale Sfintei Treimi. cel ce cu învăţăturile sale a covârşit pe cei mai luminaţi şi mai aleşi grăitori ai lumii. şi ai lumii învăţători. şi pe Ioan luminătorul a toată lumea. podoabele cele mai alese ale ierarhilor şi întocmai cu apostolii. flori mirositoare ale grădinii celei nestricăcioase. cel ce a înfricoşat pe eparhul ce nedreptăţise la judecată pe o vaduvă săraca. treime de arhierei multlăudată! Icosul 1: Cine este destoinic a-şi deschide buzele şi a-şi mişca limba. Tu. Se cuvine să-i lăudăm şi să zicem lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea: Multă nevoinţă având Sfinte Ierarhe Vasile pentru credinţa dreptslăvitorilor creştini. îngeri pământeşti şi oameni cereşti. Bucuraţi-vă. Bucuraţi-vă.

te întâmpinăm cu aceste cuvinte de laudă: Bucură-te. Bucură-te. înalt şi luminat cugetător al teologiei. Bucură-te. ce s-a ţinut în Constantinopol. Sfinte Ierarhe Vasile. Bucură-te. ce luminezi toată lumea cu învăţăturile dogmelor creştineşti. Crescut în învăţături adevărat creştineşti. Bucură-te. paharul curăţiei cel plin de curată băutură. Cel lăudat în Sfânta Treime. care necontenit ai adunat la sânul Bisericii hrana învăţăturilor dumnezeieşti. Ierarhe Vasile. mare apărător al dreptei credinţe. Bucură-te. mare ierarhe şi teologule Grigorie! . fluier cuvântător şi vioară dulce răsunătoare. Bucură-te. ai străbătut tot felul de înţelepciune. pentru care ai mulţumit în tot timpul lui Dumnezeu. cântându-I laude: Aliluia! Icosul al 3-lea: Păstorind Biserica ei poporul creştinesc totdeauna cu vrednicie şi cu dreptate ai fost la Soborul al doilea. podoaba Biserici lui Hristos. ai dovedit că în adevăr eşti un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos şi un mare ierarh vrednic de numele de cuvântător al lui Dumnezeu. pentru care toţi te cinstim cu aceste laude: Bucură-te. furnică muncitoare. Bucură-te. Bucură-te. bunule păstor. Tăind şi sfâşiind cu sabia duhului toate învăţăturile eretice. Bucură-te. căci cu prăstia dumnezeieştilor tale cuvinte ai spulberat neghina eresurilor. mare ierarhe al lui Hristos. albină. Bucură-te. dobândind de la Dumnezeu vrednicia arhierească.ai putut suferi purtarea acestui împărat. arătătorule al adevăratului Dumnezeu. Vasile! Condacul al 3-lea: Patria ta. plugarule ce ari cu plugul gurii tale inimile. Bucură-te. spre a da roade bune lui Hristos. cel slăvit în Sfânta Treime: Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh-Dumnezeu. îndulcitorul inimilor credincioşilor. Bucură-te. lumină strălucitoare care luminezi cu învăţăturile tale toată lumea creştinească. Bucură-te. aparătorule şi întăritorule al învăţăturii Sfintei Treimi. Bucură-te. Bucură-te. născut din părinţi temători de Dumnezeu. lumină strălucitoare care luminezi lumea cu limba ta cea bine-grăitoare şi care îngrădeşti cu muţenie limbile celor bârfitori. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Părinte Ierarhe Grigorie. Vasile şi Emilia. iar noi. mintea cea prea laudăta a dreptei credinţe. care ai păscut oile cele cuvântătoare în livada credinţei Sfintei Treimi. căci cu acele ape ai adăpat poporul dreptcredincios. Bucură-te. mustrătorule al împăraţilor Iulian şi Valent. stea prealuminoasă. Bucură-te. pentru tăria credinţei tale şi îndrăzneala ce ai avut. care ai adunat din învăţăturile timpului aceluia toată mierea învăţăturilor dreptmăritoare. izvor de apă limpede. a fost Pontul. gura înţelepciunii ce spulberă hulele ereticior. răcoritoare şi dătătoare de viaţă a explicării Evangheliei lui Hristos. organ dulce glăsuitor şi alăută bine alcătuită.

toate pline de dovezi. împărţind-o la săraci. Luminat şi împodobit fiind cu tot meşteşugul cuvântării de Dumnezeu. preot. Bucură-te. cântându-I: Aliluia! Icosul al 4-lea: Ca un înger sau arhanghel stai înaintea Sfintei Treimi. Ca monah în mănăstire. descoperindu-le şi explicându-le . Bucură-te. auzind că tu ai făptuit întoarcerea lui Antimie. Meletie. Secund Stratilatul şi Antuza. că pe Antimie filozoful l-ai dovedit în învăţături spre uimirea tuturor. că te-ai născut din părinţi binecredincioşi. Bucură-te. sfinte. noi îţi aducem aceste laude: Bucură-te. că de patriarhul Antiohiei. că şi hirotonia de diacon şi de preot le-ai primit cu multă smerenie. povăţuindu-i la pocăinţă. că episcopul Atenei. întărindu-le cu însăţi viaţa cea aspră ce ai dus. despre bunătate şi blândeţe. Bucură-te. ai scris cărţi despre preoţie. toată averea rămasă ţie. după moartea patriarhului Nectarie. Bucură-te. pentru aceea noi. cel ce ai primit Sfântul Botez cu mare bucurie. ai întrecut pe toţi ritorii de atunci şi ai lăudat în toată viaţa ta pe Dumnezeu.Condacul al 4-lea: Întelepciune de sus având. ajungând a cunoaşte toată filozofia şi toate ştiinţele celor mai învăţaţi dascăli ai vremii aceleia. diacon. aducând la dreapta credinţă şi pe mulţi alţii. despre pace. ai fost ridicat la rangul preoţiei. adunând miere din tot felul de flori. că în puţină vreme pe toţi semenii tăi i-ai ajuns şi i-ai întrecut cu învăţăturile. că poporul creştinilor a lăudat pe Dumnezeu pentru faptele tale cele bune. pe care aţi pus-o înaintea tuturor credincioşilor spre îndulcire. Bucură-te. ai slujit Domnului ziua şi noaptea. arhiereu şi patriarh ostenindu-te mult. Pentru că ai lăudat şi ai preaslăvit în tot timpul vieţii tale pe Bunul Dumnezeu. că şi el îndată a cerut Sfântul Botez. Bucură-te. mult s-a bucurat. ca cleric. Sfinte Ierarhe Grigorie. adevăr şi dreptate. vrednica ta mamă. robilor dându-le libertate şi rudele lăsând. Bucură-te. te-ai suit pe scaunul cel mai înalt al patriarhilor marii cetăţi a împăratului Constantin. cel care cu sorţii episcopilor şi cu voinţa împăratului Arcadie ai fost chemat la scaunul cel mai înalt al Patriarhiei Constantinopolului. că din fragedă vârstă ai fost dat la învăţătura ştiintelor având dascăli pe Libanie şi Andragatie. minunându-ne de răbdarea şi de umilinţa ta. ca cel ce din pruncie ai cunoscut mai bine decât mulţi bătrâni pe singurul adevăratul Dumnezeu şi te-ai îndeletnicit cu adevăratele şi sfintele învăţături creştineşti. mare ierarhe Ioane Gură de Aur! Condacul al 5-lea: După moartea părinţilor tăi. voi trei mari ierarhi ai lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. de unde ai păscut oile cele cuvântătoare întru cuviinţă şi dreptate. despre smerenie şi milostenie. Părinte Ioane Gură de Aur. Bucură-te. îndrăznim a te lăuda şi a cânta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea: Ca nişte albine zburătoare aţi umblat în grădina Scripturilor credinţei.

Bucuraţi-vă. Vasile. dar uniţi cu duhul. din grădina Sfintei Scripturi. Bucuraţi-vă. următorul cel credincios al apostolior. dumnezeiescule învăţător al dogmelor. luminătorule ceresc al celor îmbrăcaţi cu darul arhieriei. organe bine-glăsuitoare ale Bisericii lui Hristos Dumnezeului nostru. Bucuraţi-vă. albine adunătoare de tot felul de învăţături. părinţi vrednici ai Biserici creştineşti. Bucuraţi-vă. înălţând fruntea dreptei credinţe şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea: Prin curăţia vieţii tale cea asemenea îngerilor te-ai ridicat la dumnezeieşti înălţimi şi străbătând cetele heruvimilor. ca pe cel mai preţios odor. Bucură-te. râuri cu ape răcoritoare. cea unită în fiinţă dar despărţită în Ipostasuri.dogma Sfintei Treimi. Bucură-te. trei ierarhi lăudaţi de toţi cei ce cred într-un Dumnezeu slăvit în Sfânta Treime. Bucuraţi-vă. arătătorule luminat al celor cereşti. Bucură-te. mângâietorul celor ce adorm în dreapta credinţă. ocârmuitorul corăbiei celei duhovniceşti. ce aţi fost la un obicei cu apostolii. Bucură-te. slugi alese. Bucuraţi-vă. al Treimii ager şi osârdnic apărător. treime de arhierei mult-lăudată ! Condacul al 6-lea: Propovăduitori şi stâlpi întăritori ai Bisericii lui Hristos şi ai poporului creştinesc aţi fost Sfinţior Trei Ierarhi. cei împodobiţi de Dumnezeu cu vrednicia arhierească. că uşile cereşti vouă vi s-au deschis. Bucuraţi-vă. Bucuraţi-vă. îndreptătorul celor chemaţi la vrednicia preoţească. cel ce trezeşti pe cei păcătoşi la pocăinţă. luminătorii lumii. stâlpul cel prealuminat al Bisericii. Bucuraţi-vă. Bucură-te. doctori iscusiţi aleşi de Dumnezeu spre a vindeca bolile sufleteşti ale creştinilor celor slabi în credinţă. Bucură-te. Bucuraţi-vă. Bucură-te. lauda cea strălucită a arhiereilor. Învăţând şi povăţuind pe toţi creştinii adevărata credinţă. despărţiţi cu trupurile. pe care. ce aţi adăpat ţarinile sufletelor creştinilor cele însetate de adevăratele învăţături. Bucură-te. raze strălucitoare ale lui Hristos soarele dreptăţii. preaînţeleptule povăţuitor al pustniciei. Pentru aceasta noi creştinii va rugăm să primiţi aceste cântări de laude: Bucuraţi-vă. Bucură-te. care aţi înmulţit talanţii cei daţi vouă de Domnul Hristos spre păstrare. Pentru aceasta te rugăm să primeşti de la noi nevrednicii laudele acestea: Bucură-te. Bucură-te. le-ai lăsat Bisericii ca pe o comoară scumpă şi nejefuită. Bucuraţi-vă. ai descoperit dogmele Treimii. înfruntând pe cei ce căutau să semene neghine eretice în ogoarele inimilor dreptslăvitorilor creştini. mare Ierarhe Vasile! . marilor arhierei. Bucură-te. Cel ce a luminat toată lumea cu învăţăturile Sale. aţi lovit cu praştia cuvintelor voastre în toate învăţăturile cele potrivnice. Bucură-te.

Bucură-te. cald propovăduitor al dumnezeiescului dor. iar ei făgăduind. Acela aducând-o. ai tăiat din rădăcină eresurile cele spinoase. ai scos din ele învăţături temeinice. mai mult decât mierea şi ai învăţat pe toţi creştinii a se închina Treimii întru o unime şi unimi în Treime. a rugat pe bărbatul său să o aducă la tine. Bucură-te. grăind slava lui Dumnezeu. ierarhe Grigorie. luminat descoperind învăţăturile cele drept-slăvitoare şi cântând lui Dumnezeu laude: Aliluia! Icosul al 8-lea: Femeia eparhului Antiohiei împreună cu soţul ei erau orbiţi de învăţături eretice şi căzând ea într-o boală grea şi neputându-se vindeca de nimeni. Bucură-te. Dumnezeului nostru. izgonitorul celor defăimători de Dumnezeu. Bucură-te. a lăsat-o la uşa bisericii. fluier păstoresc. Pentru aceasta şi noi te cinstim cu aceste laude: Bucură-te. Sfinte Ioane. păzitorul turmei celei cuvântătoare a lui Hristos. s-au numărat între dreptmăritorii creştini. smulgătorul neghinelor eretice şi vânătorul lupilor îmbrăcaţi în piei de oaie. să aduca apă. Bucură-te. pe limbile cele veninoase şi vătămatoare ale ereticilor pornite împotriva lui Dumnezeu le-ai ars cu duhul cuvântărilor gurii tale. privighetorule al darului şi gura cea înaltă a duhului. înălţimea dumnezeieştilor daruri ale lui Hristos. mare ierarhe şi teologule Grigorie! Condacul al 8-lea: De Dumnezeu grăitorule.Condacul al 7-lea: Prin Vasile cel Mare. înaintea ta. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iar noi îţi aducem laudele acestea: . Sfinte Ioane. învăţând pe toţi dogmele Sfintei Treimi şi lăsând Biserici bogăţii alese şi scumpe. aducem lui Dumnezeu laude şi cântări: Aliluia! Icosul al 7-lea: Deschizând cu dumnezeiască cuviinţă Scripturile. semănătorul cel minunat al dogmelor. laudele cuvenite lui Hristos Dumnezeului nostru. că chipul Mântuitorului Hristos l-ai avut în toată viaţa ta. cercetătorul adâncului. şi cu scrisorile tale. Deci ieşind. le-ai spus să lepede eresul şi să primească adevărata credinţă. trâmbiţa cea dulce glăsuitoare. La această minune atât ei. din care şi noi împărtăşindune. care ai dobândit frumuseţile vorbelor. s-a vindecat femeia ca şi cum n-ar fi fost bolnavă. Sfinte Grigorie. pentru a le da ajutorul vostru cel puternic. Bucură-te. ce ai biruit trâmbiţele ritorilor. neîndrăznind ca eretic a o aduce înăuntru. Bucură-te. ai poruncit tu. sfinte. Ereticii lepădându-se de învăţăturile lor cele rătăcite şi întorcânduse la adevărata credinţă. îndulcind cu ele inimile credincioşilor cu adevărat. rugându-se episcopului şi ţie. cât şi toţi cei ce erau de faţă. au preaslăvit pe Dumnezeu. însemnând fiinţa cea prea puternică a Sfintei Treimi celei nevăzute. rugând apoi pe episcop să toarne acea apă în chipul cruci peste ea şi îndată după turnare. Sfinte Ierarhe Grigorie. care a cântat în Biserica arhiepiscopală a Cezareii din Capadocia. că faci semne multe şi minunate. Bucură-te. auzind de tine. izvorul cuvântarii de Dumnezeu şi râul cel limpede al înţelepciunii.

care asculta cu mare evlavie învăţăturile duhovniceşti. că şi tu. care striga cerându-şi dreptul ei. ai dat sfaturi dumnezeieşti poporului încredinţat ţie spre păstorie. că te-ai asemănat Botezătorului Ioan cu numele şi cu viaţa ta aspră. Ioane Gură de Aur. Bucură-te. ca şi Ilie Tezviteanul. că de toate Bisericile eşti numit "Gură de Aur". ce se numea Calitropia. Bucură-te. că puţul învăţăturilor tale adâncit fiind. sprijinitorul şi apărătorul binecredincioşilor creştini. Fiind ales şi chemat la scaunul patriarhal din Constantinopol. organ dulce răsunător. Bucură-te. Sfinte Ioane. mult te-au amărât cu prigonirile. dar ai fost adus iar pe scaun şi. nu stând pe pat. Sfinte Vasile. cu rugăciunile şi cu postul te-ai îndeletnicit în toată viaţa ta de 63 de ani. de care sfaturi ea neţinând seama. . Atunci o femeie din popor. făcându-te tâlcuitor şi dascăl lumii. de Dumnezeu insuflat. ai dat creştinilor funii minunate. ci deseori şezând pe scaun. când a venit în Cezareea şi tu l-ai întâmpinat cu pâine şi sare. exilându-te. adâncă este apa puţului sfintelor tale învăţături. tot meşteşugul şi ştiinţa învăţăturilor. el a poruncit de ţi-a dat fân din hrana cailor lui. tămăduitorul femeii eparhului. Deci noi. să ajungă la apă nu poate". Părinte Ioane Gură de Aur. ne sârguim a vă aduce laude bine meritate: Bucură-te. mâncând deseori puţină zeamă de orz şi dormind puţin. deci şi noi minunându-ne de darurile cu care Dumnezeu te-a împodobit. soţia împăratului Ahav. dându-te pe tine singur pidă de nevoinţă. pe tatăl tău Grigorie. Bucură-te. şi de faptele voastre. fiind născut din oameni de bun neam şi drepţi. te lăudăm pe tine şi lui Dumnezeu cântăm: Aliluia! Icosul al 9-lea: Împăratul Valent sprijinind pe arieni multe biserici ortodoxe le-a dat acelora. ca şi Ioan Botezătorul. îmbogăţitorul Bisericii cu scrieri minunate şi preascumpe. ai predicat popoarelor pocăinţa. că şi tu. ca nimeni altul. Bucură-te. Ierarhe Vasile. ai mustrat pe Eudoxia împărăteasa. tăbliţă scumpă cu aur ferecată. Bucură-te. a ridicat glas în popor şi a zis: "Învăţătorule duhovnicesc. sfinte mare ierarhe Ioane. Bucură-te. sau mai bine Gură de Aur. Şi tu sfinte ai sfătuit pe împărăteasă să nu fie lucrul străin luat cu sila. gura cea aleasă împodobită cu cuvinte de aur. dar funia minţii noastre fiind scurtă. cinstind cu cuvinte de laudă pe marele Vasile. minunându-ne de viaţa voastră sfântă. ca să ajungă la apele învăţăturilor tale. şi ţi-ai atras mânia ei. Bucură-te. pe fratele tău Chesarie şi pe sora ta Gorgonia.Bucură-te. şi de atunci tot poporul ţi-a dat numirea de "Gură de aur". Sfinte Grigorie. cu credinţa. Grigorie şi Nona. celor neînvăţaţi erau neînţelese unele din cuvintele tale. Bucură-te. Bucură-te. spre mâhnirea adevăraţilor creştini şi pe tine. la înmormântările lor. mare ierarhe Ioane Gură de Aur! Condacul al 9-lea: În vremea preoţiei tale. că femeia aceea auzindu-te înalt vorbind a fost luminată de Dumnezeu şi te-a numit "Gură de Aur". a fost asemănată de tine cu Izabela. a doua oară ai fost exilat prin mijlocirea unor episcopi invidioşi care se purtau mai mult silniceşte decât creştineşte. Iar tu. ai dobândit o creştere adevărat creştinească şi ai răzbătut. predicând în biserică şi înalt ritorisind. căci acest împărat. Bucură-te. de cumpătare şi de răbdare. Şi tu. Bucură-te. pentru că a răpit o vie a unei văduve sărace. pierzătorul eresurilor elineşti şi evreieşti.

mare îndreptător al Bisericii lui Hristos. Bucură-te. mustrătorul celor răpitori ai lucrului săracului asuprit şi amărât. Bucură-te. al privegherilor. Bucură-te. în ceasul al nouălea aprinzând lumânări. cel ce arătat ai cuvântat cu înţelepciune tare şi neschimbată. Sfântul Vasile şi ceilalţi care erau vrednici. răul darurilor celor duhovniceşti. l-a chemat. cum zisese Anastasie. părtinitorul arienilor. petreceau viaţa lor întru curăţie. spre a cunoaşte viaţa acestui vrednic preot. care cu agera ta minte ai răzbătut toate ştiintele şi adâncurile filozofiei. mângâierea inimii şi îngerească pâine de suflete hrănitoare. cu femeia sa Teognia. Bucură-te. care vieţuind într-un sat. să mergem în biserică şi să facem dumnezeiasca slujbă". Bucură-te. socotită fiind ea. Grigorie Teologul. Bucură-te. a întâmpinat pe Sfântul Vasile. umilinţei. cel ce ai suferit mânia împăratului pentru pâinea neagră cu care l-ai întâmpinat. Deci făcând Teognia aşa. organ aurit al predicilor. Grigorie. că ai suferit şi pornirea cea răutăcioasă a unor episcopi nerecunoscători. au văzut. milosteniei. vei ieşi întru întâmpinarea Sfântului Vasile. şi Ioane Gură de Aur. dorim a cânta lui Dumnezeu laude: Aliluia! Icosul al 10-lea: Darul lui Dumnezeu ţi-a descoperit. Bucură-te. zicându-i:" Cu toate lucrurile tale cele bune. smereniei. Bucură-te. Bucură-te. a zis soţiei sale: " Eu mă voi duce la câmp. cel asemenea exilat. iar tu sora mea. că tu. curajosule mustrător al împăratului Valent. Noi. la care ai mers cu clerul arhiepiscopalei tale biserici. sfinte. vrednicule ierarhe. şi el ieşind întru întâmpinarea Sfântului şi sărutându-i picioarele i-a zis: "De unde mie aceasta. treime de arhierei mult-lăudată ! Condacul al 10-lea: Mari învăţători şi deobşte izbăvitori oamenilor şi îndreptători ai obice-iurilor v-aţi arătat sfinţilor. unde ai fost chemat la ceruri de Domnul Hristos. al iubirii de aproapele şi apărătorul celor asupriţi şi nedreptăţiţi. Ioane Gură de Aur.Bucură-te. arhiepiscopul nostru". cel ce ai fost dascăl de dreaptă învăţătură tuturor creştinilor. iar Anastasie a fost luminat de Dumnezeu şi ştiind cu duhul că ierarhul său Vasile voieşte să-l cerceteze. toate dogmele le-ai lămurit învăţând pe toţi creştinii adevărata teologie. pentru că cu acelea se hrănea poporul. Sfinte Vasile. să lucrez pământul. umplut până la vărsare. cel ce ai fost desfătarea limbii. faptele bune ale prezbiterului Anastasie. Mergând toţi în biserică a poruncit Sfântul Vasile lui Anastasie să slujeasea Sfânta Liturghie. la moartea căruia ai plâns cu lacrimi de adevărată fraţie. Bucură-te. înţelepţi şi împodobiţi de Dumnezeu: Vasile cel Mare. împreună cu voi. mângâietorule al episcopului Chiriac. Şi când slujea Anastasie. în vremea înălţării sfintelor şi înfricoşătoarelor Taine. cel ce ai fost surghiunit de împărăteasa Eudoxia pentru asemănarea ei cu Izabela. dulceaţa auzului. care cunoscând cu duhul că Anastasie este în casă. al pocăinţei. ca o ţarină neroditoare. pe Preasfântul Duh . Ioane cel aspru prigonit şi dus în exil tocmai în Armenia. să ai şi ascultare". Bucură-te. soţia lui Ahav. Iar Sfântul Vasile i-a zis:" Bine că te-am aflat. cel ce ai lăudat pe marele Vasile. Bucură-te. că a venit arhiereul Domnului la mine?". îngrozind pe eparhul şi mustrând pe împăratul Valent.

Bucură-te. cunoscătorul vieţii şi al faptelor bune ale prezbiterului Anastasie. Ierarhe Grigorie. cunoscând cu duhul că Efrem Sirul este în biserică. după vedenia aceasta. ai lăsat numai o biserică eretică în Constantinopol. Bucură-te. iar noi minunându-ne de viaţa ta cea îngerească. Sfinte Ierarhe Vasile. că tu sfinte. că şi tu ai voit să slujeşti o noapte pe acel om bolnav. chimval răsunator în toată lumea. rugându-se lui Dunmezeu. când Domnul te-a chemat din viaţa aceasta pământească la împărăţia cea cerească şi acolo te bucuri de ostenelile tale şi de luptele ce ai avut pentru buna întărire a Bisericii lui Hristos. din casa lui Anastasie. . că după sfânta slujbă ai binevoit a fi ospătat în casa vrednicului preot. Bucură-te. ai slujit cu toată vrednicia Biserica lui Hristos Dumnezeul nostru. ci un altul poate. şi îmbrăcând veşmântul luminat al arhieriei. spre a te face părtaş la plata dunmezeiască. Deci noi. că toată noaptea ai petrecut-o cu acel bolnav în bordei. unde ai petrecut o viaţă de sfinţenie. că te cheamă arhiepiscopul". având mulţumirea că la retragerea ta de pe scaunul patriarhal. că Sfântul Efrem Sirul. al cărui cap ajungea la cer şi un glas din cer i-a zis: "Efreme. Bucură-te. s-a dus la Cezarea Capadociei în ziua Arătării Domnului. le-ai readus la starea de mai înainte a dreptcredincioşilor. toată lumea ai umplut de mirosul cel plăcut al Sfintei Evanghelii. a avut o vedenie minunată: un stâlp de foc. Sfinte Vasile. pe un bolnav stricat de lepră. stând în rugăciune. te lăudăm cu aceste cântări de laudă: Bucură-te. cel ce ai ştiut cu duhul că Teognia nu-i este lui soţie. Bucură-te. care ai arăt pământurile sufleteşti ale creştinilor. cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea: Păstorind Biserica patriarhală a Constantinopolului timp de 12 ani până la soborul al doilea. plugarule. pe care îl îngrijeau preotul şi sora lui. mintea cea luminată de Dumnezeu. ci soră şi aşa i-ai zis să o numească. ai poruncit arhidiaconului tău să se ducă să-l cheme la tine în sfântul altar. sfinte. Bucură-te. Bucură-te. până la vârsta de optzeci de ani. ceea ce Efrem a îndeplinit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iar pe cele ce mai înainte fuseseră date arienilor. ce era deseori mânios şi ocărâtor. Efreme. că acela se apăra prin tălmaci că nu ar fi el cel chemat. cinstind pomenirea ta. te-ai retras la moşia ta Arianz. Sfinte Vasile. Bucură-te. curăţitorul şi stârpitorul neghinelor eretice. în ce chip vezi pe acest stâlp de foc. mergând la biserică cu multă evlavie. De aceste fapte minunate noi mirându-ne te întâmpinăm. iar a doua zi pe bolnav l-ai scos din bordei întreg şi sănătos. mare ierarhe Vasile! Condacul al 11-lea: Bună mireasmă lui Hristos făcându-te. Bucură-te. care ai cercetat într-un bordei. în acest fel este Vasile". vino şi intră în sfântul altar.în chip de foc pogorându-Se şi pe Anastasie înconjurându-l. milostive. cu aceste frumoase laude: Bucură-te. că sfântul acesta Efrem. Ierarhe Vasile cel luminat la minte de Dumnezeu. şi apoi l-ai hirotonit diacon zicându-i să spună ecteniile în limba grecească. însă tu sfinte ai zis arhidiaconului "mergi şi spune străinului monah: Doamne Efrem. Bucură-te. cu un tălmaci fiindcă el nu cunoştea greceşte şi te-a văzut pe tine. Bucură-te. a cuvintelor tale teologhiceşti.

De va vrea să mă fierăstruiască. am pe Daniil băgat în groapa leilor. Sfinte Grigorie. că nu ai voit a te lăsa ridicat până când împăratul Teodosie nu ţi-a trimis epistola sa. Sfinte Ioane. Bucură-te. am pe Ştefan întâiul mucenic. că ziceam întru mine: de este voia împărătesei să mă izgonească. Tu. Bucură-te. noule David. cel ce ai cântat laude alese lui Dumnezeu. acela ai fi tu. Sfinte Grigorie Teologule. la izgonirea ta de pe tronul patriarhal al Constantinopolului şi citind cele scrise de tine episcopului Chiriac cel asemenea izgonit. se roagă şi aşteaptă sau pieirea lor în valurile mării. s-o ia. că de la Comane. după 33 de ani. mare ierarhe şi teologule Grigorie! Condacul al 12-lea: Nou Samuel te-ai arătat. că moaştele tale au fost duse în biserica Sfântului Apostol Toma. încât s-a putut spune despre tine că. ce a pătimit aceasta. moaştele tale au fost aduse la Constantinopol. izgonească-mă. ai fost ca un nou David cântând cu fluierul cel păstoresc al cuvântării de Dumnezeu. râu plin de apele darului. minte înaltă de Dumnezeu insuflată. dacă s-ar fi aflat vreo icoană şi vreun chip împodobit. ne mirăm de mintea ta cea luminată şi de cuvintele de mângâiere scrise de tine acelui episcop. împodobit fiind şi cu darul oratoriei. Bucură-te. unde ai fost îngropat. Bucură-te. am pildă pe profetul Isaia. iar proorocul David mă înarmează: Grăit-am mărturiile Tale înaintea împăraţilor şi nu m-am ruşinat". căci gol am ieşit din pântecele mamei mele. nu mă îngrijeam de nimic. cârmaci bine priceput al corabiei Bisericii creştineşti. Bucură-te. Iar noi citind aceste cuvinte ne minunăm şi-ţi aducem aceste laude: Bucură-te.Bucură-te. am pe Ioan Botezătorul. se tânguiesc. Bucură-te. organ de aur ce ai cuvântat mai frumos decât toţi înţeleptii lumii. gol mă voi şi duce din viaţă. frate Chiriac. Cel slăvit în Sfânta Treime. stau încremeniţi. Bucură-te. Bucură-te. adăpătorul celor însetaţi de apa cea vie a Sfintei Evanghelii. alăuta darului cea de Dumnezeu vestitoare. semănătorule al grâului dumnezeiesc. cu curăţia vieţii tale şi cu marea ta înţelepciune. iar corăbierii. Sfinte Ioane Gură de Aur. neputând face nimic pentru încetarea furtunii. Nu te mâhni. de o am. sau încetarea furtunii. că eu când am fost izgonit din Constantinopol. De va vrea să-mi ia averea. Bucură-te. pentru care şi noi cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia! Icosul al 12-lea: După atâtea veacuri trecute gândindu-ne şi noi. De va vrea să mă ucidă cu pietre. De va vrea să mă arunce în mare. Bucură-te. nu aş fi sluga lui Hristos. că aducându-ţi-se moaştele tale la Constantinopol au fost întâmpinate de împăratul şi de toţi sfetnicii cei mai însemnaţi ai împărăţiei. care pot sluji tuturor creştinilor la cazuri de necazuri şi supărări. ai scris episcopului Chiriac acestea: "Vino să-ţi scot rana mâhnirii şi să-ţi risipesc negura cugetului. Furtuna ce a venit asupra Bisericii este amară şi grea. . Bucură-te. Bucură-te. îmi voi aduce aminte de profetul Iona. De îi este voia să mă bage în groapă. că în timpul surghiunului tău multe suferinţe şi amaruri ai avut. Bucură-te. De va vrea să-mi ia capul. care hrăneşte şi satură omenirea creştină. plâng. întăritorul cel adevărat al dogmelor părinţilor celor dreptcredincioşi. De aş fi plăcut oamenilor.

Bucuraţi-vă.Bucură-te. cu înţelepciune. credincioase slugi ale Sfintei Treimi. deşi nu vom putea face aceasta. fiind luaţi de cei mai vrednici păstori ai Bisericii ca pilde de viaţă curată şi sfântă. şi ai lumii învăţători. că de acolo au fost aşezate în biserica Sfintei Irina unde au fost puse pe tronul patriarhal. pe Grigorie. Bucuraţi-vă. scrierile voastre. cu postul. îngeri pământeşti şi oameni cereşti. de mari şi neîntrecuţi luminători şi apărători ai dreptei credinţe. că un bolnav suferind de nepuţinţă a încheieturilor. ai vieţii celei nemateriale. îndrăznim a vă aduce laude. că de la biserica Sfintei Irina moaştele tale fiind puse cu racla într-o caretă împăratească. dar voi. flori mirositoare ale grădinii celei nestricăcioase. cuvântările voastre cele mai alese şi mai scumpe decât toate avuţiile lumii. pe învăţătorii cei mari şi înfrânătorii zâzaniilor diavoleşti. săi lăudăm credincioşii din toată inima şi să le cântăm: Bucură-te. că aţi covârşit firea omenească cu darurile cele multe. Bucuraţi-vă. minunându-ne de tăria sufletelor voastre. pe toate le-aţi suferit cu credinţă în Dumnezeu. slujbele cele împodobite. cântând cu voi lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Cine este destoinic a-şi deschide buzele şi a-şi mişca limba. Bucuraţi-vă. au fost duse la biserica Sfinţilor Apostoli. Bucuraţi-vă. mare ierarhe Ioane Gură de Aur! Condacul al 13-lea: Viaţa voastră cea sfântă. pe stâlpii cei neclintiţi ai Bisericii. cei mai destoinici luminători ai pământenilor. Bucură-te. pe surpătorii eresurilor. treime de arhierei multlăudată! . ai suferinţelor şi asupririlor la care aţi fost supuşi de oameni cu cugete rele ce nu vă puteau privi bine din cauza pornirii inimii lor celor lacome şi invidioase. Bucură-te. că în acea biserică patriarhală moaştele tale au fost îngropate în sfântul altar. atingân-du-se de racla moaştelor tale s-a izbăvit cu totul de boală. sfinţilor. aleşii Sfintei Treimi. Bucuraţi-vă. Bucuraţi-vă. podoabele cele mai alese ale ierarhilor şi întocmai cu apostolii. Bucuraţi-vă. marilor arhierei cei luminaţi la minte de Sfânta Treime. cu rugăciunile şi cu viaţa voastră cea nematerială. surpătorii eresurilor şi îndreptătorii adevăratelor învăţături. Bucură-te. spre a o lă-uda. cum se cuvine pe această treime de arhierei? Însă. stîlpi neclintiţi ai Biserici. mărgăritare strălucite ale Bisericii lui Hristos. pentru care noi. şi pe Ioan luminătorul a toată lumea. v-au făcut să fiţi pentru toată lumea creştină cei mai vrednici de toată cinstirea şi venerarea noastră. totuşi nu putem tăcea şi îi aducem aceste laude: Bucuraţi-vă. pe marele Vasile cel cu dumnezeiască minte. treime de arhierei mult-lăudată! Condacul întâi Pe apărătorii şi luminătorii Bisericii creştineşti. apărătorii dreptei credinţe în Hristos. Bucuraţi-vă. cel cu dulce glas. Bucură-te. cu răbdare. Bucuraţi-vă. Bucuraţi-vă. cârmuitorii Biserici şi pomi luminaţi roditori ai fructelor celor mai alese. ce sunt ca nişte tezaure de cel mai mare preţ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful