You are on page 1of 27

ZT2393

PENGURUSAN MASA
Taj uk Di kaj i :
TEKANAN:Punca, Kesan, Cara Menangani,
Simptom, dan Kemahiran Perancangan

Disedi akan Oleh :
Toh Kit Siang A113001
Noorezreen Bte Abdul Rahman A104911
Tan Choon Yong A112002

Amalina Bte Sab’an A118827
Wan Nur Luqman
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG DAN PENYATA MASALAH
Kumpulan “Times” terdiri daripada 5 orang ahli iaitu:
• Toh Kit Siang (ketua) dari Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (FEP)
• Noorezreen Bte Abdul Rahman (penolong ketua) dari FEP
• Amalina Bte Sab’an dari Fakulti Sains Sosial dan
Kemanusiaan(FSSK)
• Wan Nur Luqman dari dari Fakulti Sains Teknologi (FST)
• Tan Choon Yung dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan(FSSK)
• Mengikut psikologi, tekanan adalah respon atau tindakbalas
terhadap keadaan yang menggugat atau mencabar seseorang
• Penyata masalah yang ingin kami utarakan ialah adakah pelajar
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mempunyai kemahiran
perancangan dan bagaimanakah cara mereka menangani tekanan.
TUJ UAN
Tujuan kami melakukan kajian ini ialah untuk
mengenalpasti kemahiran perancangan dan mengetahui
cara menangani tekanan para pelajar Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM).
OBJ EKT IF
• mengenal pasti sama ada para pelajar pernah
menghadapi tekanan atau tidak, punca utama
yang menyebabkan tekanan dan cara
menangani tekanan pelajar UKM.

• mengenal pasti simptom-simptom tekanan
yang biasanya dialami oleh para pelajar UKM.

• mengenalpasti kemahiran para pelajar UKM
dalam membuat perancangan untuk
menangani tekanan
SOAL AN KAJ IA N
Soalan kajian dipecahkan kepada tiga bahagian iaitu:

• Adakah para pelajar pernah menghadapi tekanan,
apakah punca utama tekanan para pelajar, dan
bagaimana para pelajar menangani tekanan ini?

• Apakah simptom-simptom tekanan yang biasanya
dialami oleh para pelajar?

• Adakah para pelajar mempunyai kemahiran membuat
perancangan dalam menangani tekanan?
PENEMUAN / KEPENTINGAN
KAJIAN
-Hasil daripada kajian ini kami dapati majoriti para pelajar
lelaki dan perempuan Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM) pernah menghadapi tekanan iaitu melalui kesan
tekanan yang sering dialami seperti cepat marah, sentiasa
risau, hilang kawalan diri dan menyendiri. Kesan tekanan
yang paling dominan dalam kalangan pelajar lelaki dan
perempuan ialah sentiasa risau.
-Selain daripada itu, kami dapat mengetahui punca utama tekanan
Pelajar lelaki dan perempuan UKM iaitu pendidikan.
-Seterusnya, cara pelajar UKM lelaki dan perempuan dalam
Menangani tekanan. Pelajar lelaki dan perempuan menyatakan
mereka
lebih selesa berkongsi masalah dengan orang yang boleh dipercayai
dalam menangani tekanan.
-Didapati hanya 8 orang pelajar sahaja yang mempunyai kemahiran
dalam membuat perancangan sementara 22 orang pelajar yang lain
tidak mempunyai kemahiran perancangan dalam menangani tekanan.
KAJ IA N LIT ERAT UR
• Kajian yang dilakukan oleh Vincent Cornelli, seorang
psikologi telah mendefinisikan stress sebagai;

• Stress can be defined as wear and tear on the body
and mind caused by life’s many changes and
demands. it is affected by both the environment and
the make-up of the individual in the environment.

• Dengan kata lain nya, stres boleh dikatakan wujud
disebabkan perubahan dan permintaan yang
dihadapi dalam kehidupan. Seperti yang diketahui,
sebagai manusia biasa kita mempunyai keupayaan
yang terhad samada dari segi tenaga, masa dan juga
pengetahuan. Tetapi, persekitaran yang berada di
sekeliling kita, sentiasa berubah-ubah tanpa
dijangka.
ME THOD OL OGI
• mengedarkan borang soal selidik kami
kepada seramai 30 orang pelajar UKM
sebagai responden kami yang mana mereka
mewakili keseluruhan populasi pelajar UKM.

• Borang soal selidik ini diedarkan secara
rawak di dalam kampus UKM.
ANA LISI S KAJ IAN
BAHAG IAN A
1) Apakah kesan tekanan yang sering dialami oleh para
pelajar UKM?
kesan tekanan yang dialami oleh pelajar UKM

50
45
Peratus (%)

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ce pat M arah Se ntias a M e nye ndir i Hilang Tiada
Ris au Kaw alan Diri

Lelaki Perempuan
Hilang Kawalan Diri

Cepat Marah
2) Apakah punca utama tekanan yang sering dialami oleh
para pelajar UKM?

punca utama tekanan pelajar UKM

60

50

40
Peratus (%)

30

20

10

0
Pendidikan Keluarga Hubungan Lain-lain
Dengan Rakan

Lelaki Perempuan
3) Bagaimana para pelajar UKM mengatasi tekanan

cara pelajar UKM menangani tekanan

70

60

50
Peratus (%)

40

30

20

10

0
Menghadiri Kaunseling Beriadah Berkongsi Simpan dalam
Kursus Masalah Hati

Lelaki Perempuan
Kaunseling

Kongsi Masalah
BAHAG IAN B
• Daripada soal selidik yang disediakan,
terdapat 14 simptom-simptom yang
disenaraikan yang mana ia boleh
dibahagikan kepada empat (4) aspek utama
iaitu:
1) kelakuan
2) sikap
3) emosi
4) fizikal.
1.Kelakuan

simptom tekanan dari aspek kelakuan
25 25
25
21 22
20 17
13
15
10 9 8
5 5
5
0
ya tidak
simptom-simptom

a. kurang inisiatif & sukar memulakan sesuatu
b. tidak mempedulikan ketrampilan
c. tidur terganggu
d. tidak bertenaga
e. kurang minat, cepat bosan
2. Sikap

simptom tekanan dari aspek sikap

30
27
26
25
22

20
17

15 13

10 8

5 4 3

0
ya tidak
simptom-simptom tekanan
a. Hilang keyakinan diri b. Kurang tumpuan daripada biasa
c. Berfikiran negative terhadap diri sendiri d. Rasa hilang matlamat hidup
Hilang matlamat kehidupan

Kurang Tumpuan daripada Biasa
3. Emosi
30 26 simptom tekanan dari aspek emosi
24
25
21
20 18

15 12
9
10
6
4
5

0
ya tidak
simptom-simptom tekanan

a. Berasa muram dan tidak optimistik
b. Cepat marah dan meradang
c. Rasa hendak bunuh diri
d. Rasa jauh hati dengan individu yang rapat dengan mereka
4. fizikal

simptom tekanan dari aspek fizikal:
perubahan berat badan

ya, 11, 37%

tidak, 19,
63%

ya
tidak
Time is Money,Real Money can earn back,
But this Money cannot be earning back!
Planning is the only way to make sure your time
Using wisely!
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Memudahkan Kerja

Tujuan Menjimatkan Masa
Mengurangkan Tekanan

Jadual
kehidupan.

Alat
Diari
Perancangan
Memo
Masa
lain-lain

Keadaan Keadaan Berlaku
Berlaku Seperti Dirancangkan
seperti Kadang-kadang
Dirancangkan
lain-lain

Cepat Putus Asa
Punca
Perancangan Perancangan Tidak Realistik
Gangguan
Tidak Berjaya

Perasaan Jika Kecewa
Marah
BA HAGIA N C

Tidak Seperti
Dirancangkan Sedih
Mengenalpasti para pelajar sama ada mempunyai
kemahiran membuat perancangan dalam menjalani

Menyusun Semula
Tindakan Perancangan Baru
Pembetulan Menilai Punca
Tiada Tindakan
KESIMPULAN
• Tekanan yang terlalu banyak akan
menjejaskan kesihatan para pelajar dan
keputusan pelajaran.
• Ia juga menyebabkan pelajar kurang
berminat dalam pelajaran.

• Walaubagaimanapun, kadang-kala
tekanan yang wujud mampu
meningkatkan motivasi pelajar.
Cadangan

• Peranan ahli keluarga
• Kaunseling
• Ceramah
• Khusus-Khusus tertentu
All Our Dreams Can Come True-
If We Have The courage to
Pursue Them.
(Walt Disney)
That some achieve great
success,is proof to all that others
can achieve it as well.
(Abraham Lincoln)
I like the dreams of the future
better than the history of the past.
(Patrick Henry)