ปค.

14
เขียนที่ ศูนย์บริการ

ประชาชน
วันที่ ………เดือน...............................พ.ศ.2555

เรื่อง ...................................................................................

ข้าพเจ้า.......................................................หมายเลข

ประจำาตัวประชาชน..........................................เกิด

วันที่.........................................อายุ..................ปี เกิดที่

จังหวัด....................................ประเทศ.................สัญชาติ.......................
. บิดาชื่อ

..................................................มารดาชื่อ...............................................
.......ภูมิลำาเนาบ้านเลขที่.............................หมูู.........................ถนน/
ซอย................................................................ ตำาบล/
แขวง..............................................อำาเภอ/

เขต......................................จังหวัด.......................................อาชีพ .......
................................................

ข้าพเจ้าฯ ขอให้ถ้อยคำาตูอ.................................................

ตำาแหนูง ................................... ด้วยความสัตย์จริงดังนี้
ถาม ทูานมาพบพนักงานสอบสวนฯ ในวันนี้ด้วยเหตุใด
ตอบ................................................................................................
.....................................................

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
....

ถาม ให้ทูานอธิบายเหตุการณ์ลักษณะคดี ของทูานวูาเป็ นอยูางไร
และ ผลคดีของทูานสิ้นสุดลงแล้วหรือไมู อยูางไร
ตอบ.........................................................................................................
............................................

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.....................................................................

................................................................................................................
.........................................................

ถาม ทูานมีเอกสารหรือหลักฐานแนบประกอบผลคดี ของทูานหรือ
ไมู อยูางไร

ตอบ................................................................................................

...................................................

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
....

ถาม ทูานสามารถรับรองตนเองได้หรือไมู วูาตูอไปทูานจะประพฤติ
ตนไมูให้ขัดตูอระเบียบข้อกฎหมาย ตามมาตรา 13 พ.ร.บ.อาวุธปื น ฯ
และปฏิบัติตนให้อยููในกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย อันเป็ นหลักปฏิบัติอันดี
โดยทัว่ ไปของสังคม
ตอบ.........................................................................................................
............................................

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
....

ถาม ทูานยินยอมทำาทัณฑ์บน ในความผิดคดีดังกลูาว ข้างต้นนี้
หรือไมู
ตอบ.........................................................................................................
...........................................

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
....

ถาม ตามที่ทูานได้ให้ถ้อยคำาให้การไว้ตูอหน้าพนักงานสอบสวน
แล้ว ทูานจะยืนยันถ้อยคำาไว้วูาอยูางไร
ตอบ ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองถ้อยคำาที่ให้ไว้ตูอพนักงานเจ้าหน้าที่ข้าง
ต้นนี้ เป็ นความจริงทุกประการ สามารถใช้ยืนยันและใช้เป็ นพยานหลัก
ฐานในชั้นพิจารณาและชั้นศาลได้ ข้าพเจ้าฯ ได้อูานบันทึกตามถ้อยคำา
ตามที่ให้การแล้วเห็นวูาถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
ผู้ให้
ถ้อยคำา
(....................................................)
(ลงชื่อ)

สอบสวน/บันทึก

ผู้

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful