BIBLIOTECAªCOLARULUI

COSTENCO
ELEGII P{G~NE

Nicolai

LITERA
CHIªINÃU 1998

CZU 859.0 (478.9) – 1 C 77

Selec\ie: Costache Costenco, Vasile Malane\chi

Coperta: Isai C`rmu ISBN 9975–74–107–X © LITERA, 1998

NOT{ ASUPRA EDI|IEI De ce Elegii p[g`ne? se va ]ntreba, poate, cititorul mai pu\in avizat. Imprimat ]n prim[vara anului 1940 =i urm`nd s[ apar[ sub auspiciile editurii proprii a proasp[t ]nfiin\atei Societ[\i a Scriitorilor din Basarabia, volumul de poezii =i poeme cu acest titlu — Elegii p[g`ne — al lui Nicolai Costenco, volum ce con\inea c`teva cicluri de versuri originale =i o serie de traduceri din lirica universal[, urma s[ marcheze faza de maturitate deplin[ =i de afirmare plenar[ a unui poet de real talent =i s[ ]ncheie, totodat[, o faz[ important[ din activitatea unuia dintre cei mai fecunzi scriitori basarabeni din perioada respectiv[. N-a fost, ]ns[, s[ se ]nt`mple astfel. A venit ziua n[prasnic[, ]n care s-a mers cu =enile de tanc peste file de carte =i, deopotriv[, a fost agresat[ bestial fiin\a uman[. Cartea n-a avut parte de via\[, de acea tainic[ lucrare ]n =i ]ntru cuv`nt, =i nici autorului nu i s-a ]ng[duit s[ se bucure de fructul — oprit — al pl[smuirilor sale. Placheta, va men\iona, cu am[r[ciune, ]ntr-o scrisoare de mai t`rziu, poetul, „nici nu a ie=it de la tipografie, deoarece au venit eliberatorii no=tri“. E adev[rat c[ Nicolai Costenco nu era, la 28 iunie 1940, la prima sa carte. }n 1937, scosese de sub tipar, ]ntr-un tiraj de 300 de exemplare, placheta — 22 de poeme ]n 46 de pagini — Poezii; iar peste doi ani, ]n 1939, va imprima, ]n 100 de exemplare, sub form[ de extras din revista Via\a Basarabiei, poemul Cleopatra (a III-a Elegie p[g`n[). Tot ]n 1939 ]i ap[ruse, ]ntr-un tiraj de 700 de exemplare, volumul oarecum mai prezentabil, Ore. Dar cartea, care trebuia s[-l lanseze ireversibil pe firmamentul ]nstelat al liricii rom`ne=ti pe prim-redactorul revistei „Via\a Basarabiei“, tot el secretar general al Societ[\ii Scriitorilor din Basarabia, se numea Elegii p[g`ne. „La ]nceputul anului 1940, scria Nicolai Costenco ]n precuv`ntarea

"

NICOLAI COSTENCO

(neap[rut[, de altfel) la cartea sa de poezii =i poeme din 1969, am editat, sub auspiciile editurii Societ[\ii Scriitorilor din Basarabia, un volum de totalizare, ce cuprindea poeme, poezii =i traduceri din Esenin, Blok, Bialik, Baudelaire, Musset =i al\ii. }ntr-o frumoas[ prezentare grafic[, pe h`rtie bun[, volumul intitulat Elegii p[g`ne (p[g`ne ]n sensul c[ autorul nu se vroia ]nglobat ]n curentul tradi\ionalist ortodoxist) n-a fost difuzat. Abia dac[ au ajuns la prietenii mei 100 de exemplare. Restul tirajului a r[mas ]n depozitul tipografiei. Probabil c[ a nimerit la niscaiva b[cani, pentru ambalaj“. Conform m[rturiilor autorului, cartea s-a tip[rit ]ntr-un tiraj total de 800 de exemplare. Iat[ de ce, preg[tind pentru tipar prezentul volum, la c`\iva ani de la trecerea poetului ]n nefiin\[, am considerat c[ prin reluarea titlului edi\iei reprezentative de la 1940, reabilit[m o carte. Astfel, restabilind ]n drepturile sale fire=ti un original =i frumos titlu de carte de poezie, c[zut, din motive lesne de ]n\eles, ]n disgra\ie ]n perioada sovietic[, facem un act de justi\ie. Textele din volumul de fa\[ sunt reproduse din edi\iile ap[rute anterior. Dat fiind faptul c[ majoritatea poeziilor =i poemelor lui Nicolai Costenco au mai multe variante, unele con\in`nd modific[ri esen\iale dictate de o anume conjunctur[ social-politic[ =i de criterii ideologice la zi, de comun acord cu mo=tenitorii legali ai dreptului de autor ai poetului, am selectat textele dup[ cum urmeaz[: — scrierile de p`n[ la 1940 au fost reproduse dup[ variantele lor ini\iale, ap[rute ]n edi\ii aparte sau ]n revista „Via\a Basarabiei“; — scrierile dat`nd din perioada postbelic[ sunt date dup[ criteriul cronologic conform volumelor ]n care au ap[rut pentru prima dat[. }n acest caz, ]ns[, am optat pentru ultima variant[, consider`nd-o definitiv[. La transcrierea textelor (]ntr-o m[sur[ mai mare a celor editate p`n[ la 1940) am aplicat prevederile normelor ortografice actuale. Am renun\at la dubletele gen fantazie, turburat, popu=oi, s[car[, majestate, sub\iori, l[cr[ma, cur[\it, etc. ]n favoarea formelor literare fantezie, tulburat, p[pu=oi, secar[, maiestate, subsuori, l[crima, cur[\at. }n schimb, ]n poemul Neamul (H`ncu), elaborat — programatic — ]ntr-un limbaj arhaizant viu colorat, utiliz`nd din plin diversele resurse lexicale =i fonetice ale graiului popular, al „gr[irii alese a limbii populare“, cum zice ]nsu=i poetul, am conservat intacte particularit[\ile de stil ale autorului. Vasile MALANE|CHI

ELEGII P{G~NE

#

TABEL CRONOLOGIC 1913 21 decembrie Se na=te, la Chi=in[u, Nicolai Costenco, din c[s[toria lui Fiodor Costenco-Radzeiovschi (care, potrivit afirma\iei viitorului scriitor, era nobil — „graf“ de ob`r=ie polono-ruso-moldovean[), func\ionar la cancelaria gubernial[ a Basarabiei, cu Maria lui Gheorghe Leahu — o r[z[=c[ din jude\ul Orhei. S[ urm[rim — pentru prima dat[ pe baz[ de documente =i de alte m[rturii edificatoare — ob`r=iile poetului. }ntr-un manuscris inedit din mai 1957, intitulat „P[rin\ii“, dup[ ce relateaz[ ni=te ]nt`mpl[ri din copil[rie, toate cu referin\[ la familia bunicului dup[ mam[ — „familie de \[rani r[ze=i dintr-un sat basarabean din regiunea codrilor, anume +ihor[ni, din preajma Orheiului“ — Nicolai Costenco face (]n ultimul alineat al textului care, ]n totalitate, ]nsumeaz[ 8 pagini) =i o foarte sumar[ evocare a originilor sale pe linie patern[. Reconstituit la 1957 — din ceea ce scriitorul revenit de cur`nd din periplul siberian re\inuse de mic din relat[rile mamei =i ale altor rude apropiate — portretul tat[lui p[streaz[ ceva din insolitul impresiilor acumulate de poet ]n fraged[ copil[rie: „...b[iat frumos, cu must[\i arcuite =i ochi ]n care s[lta numai michidu\[, f[r[ s[ =tie o boab[ ]n rom`ne=te, silit ]ns[ de bunelul s-o ]nve\e, c[ de nu — fata i-o d[, da zestre — mai pune-\i apetitul ]n chiroane. Acesta a fost tata, pe care nu-l =tiu dec`t din povestirile mamei. At`t c[ tare ]i mai pl[cea s[ citeasc[ =i s[ se fac[ cu pr[jina la nas — de, era graf, cum spunea el, pe jum[tate rus, pe jum[tate — moldovean, =i mai avea o jum[tate de polonez. M[ miram pe atunci — cum dracul, ]nseamn[ c[ era un om =i jum[tate?...“ Costache Costenco, fiul scriitorului, cel care ne-a pus la dispozi\ie

$

NICOLAI COSTENCO

textul acestor fr`nturi de amintiri, ne-a comunicat c[, potrivit tradi\iei de familie, bunicul s[u a trecut Nistrul =i a plecat ]n Rusia, f[r[ ca, ulterior, despre el s[ se mai afle ceva. La 1957, c`nd a a=ternut pe h`rtie textul despre p[rin\i, nici Nicolai Costenco nu =tia mai mult dec`t ce auzise ]n copil[rie de la mama sa. Mult mai t`rziu, scriitorul avea s[ primeasc[ de la Bucure=ti, de la mama sa, de la tat[l vitreg, avocatul Teodor P[duraru, =i de la fratele uterin Anatol P[duraru, o parte din arhiva familiei, cu documente =i manuscrise de p`n[ la 1940, ]ntre care =i o serie de acte originale cu privire la via\a =i activitatea p[rintelui s[u natural. Astfel, conform adeverin\ei eliberate la 16 septembrie 1894 de Consistoriul Bisericesc din Chi=in[u, ]n cartea cu actele de stare civil[ a Bisericii Adormirii din localitatea Secureni, \inutul Hotin, pe anul 1886, la nr. 11, a fost ]nscris urm[torul act: „La 8 februarie anul 1886, ]n familia nobilului Silvestru al lui Alexandr Costenco-Radzeiovschi =i a so\iei sale legitime Domnica a lui Eftodie, ambii de confesiune ortodox[ afla\i la prima c[s[torie, s-a n[scut fiul Fiodor, pe care la 16 februarie acela=i an l-a botezat preotul Fiodor Onufreivici =i c`nt[re\ul diacon Simeon Crocos; na= a fost preotul Ioan al lui +tefan Pl[cint[ din satul Clocu=na, \inutul Hotin“. Pe verso-ul acestei adeverin\e eliberate la 16 septembrie 1894, se afl[ ]nscris urm[torul act de stare civil[: „La 10 februarie 1913, susnumitul Fiodor al lui Silvestru Costenco-Radzeiovschi s-a cununat, la Biserica „Sf`ntul Ilie“ din Chi=in[u, cu domni=oara Maria a lui Gheorghe Leahu, de 20 de ani, de confesiune ortodox[“. Documentul e semnat de parohul Bisericii „Sf`ntul Ilie“ preotul Ioan Guja =i de c`nt[re\ul Vladimir Berezovschi =i are aplicat[ =tampila numitei parohii. Din aceast[ c[s[torie se va na=te poetul Nicolai Costenco. }n conformitate cu „extrasul din registrul metrical“ (originalul rusesc cu textul tradus ]n rom`ne=te se p[streaz[ ]n arhiva familiei Costenco), copilul a fost botezat de clericii de la Biserica „Sf`ntul Haralampie“ din Chi=in[u, care au =i eliberat actul de na=tere-botez. Pruncul Nicolai, numit astfel ]n cinstea sf`ntului Nicolai, care se s[rb[tore=te la 6 decembrie, s-a n[scut la 21 decembrie 1913 =i a fost botezat la 25 ianuarie 1914. Na=i la botez au fost: secretarul guberni-

ELEGII P{G~NE

%

al Teodor al lui Gheorghe Leahu — unchiul dup[ mam[ al viitorului scriitor — =i Iustina a lui Nichita, so\ia lui Vladimir Ardalion VasilievVolghin, secretar ]n administra\ia gubernial[ din Basarabia, =i Vasilie al lui Ioan Soldatov, agricultor din satul Canadei, \inutul S]zrani, gubernia Simbirsk. Taina sf`ntului botez a fost oficiat[ de preotul Teodor Bivol =i c`nt[re\ul Dimitrie Moleavin. Din formularul de servici al lui Fiodor Costenco-Radzeiovschi, ]ntocmit ]n 1916 =i completat cu date noi la 1 iunie 1918, afl[m c[ acesta s-a n[scut ]ntr-o familie de nobili de vi\[ =i, dup[ o educa\ie =i studii, ob\inute, probabil, acas[, cu profesori particulari, la 12 octombrie 1904 a fost angajat ]n calitate de secretar al =efului poli\iei circumscrip\iei nr. 2 din Chi=in[u. De la 20 februarie 1910, =i-a continuat cariera pe post de ajutor de secretar al C`rmuirii Guberniale a Basarabiei, revolu\ia rus[ din februarie 1917, ce se extindea vertiginos spre periferiile imperiului g[sindu-l ]n plin centrul evenimentelor. La 20 octombrie 1917, Fiodor Costenco-Radzeiovschi este numit ]n postul de „ajutor al =efului cancelariei comisarului gubernial“, acesta fiind subordonat Guvernului Provizoriu de la Petrograd. La 14 iunie 1918, Fiodor Costenco-Radzeiovschi e numit =ef al secretariatului sec\iei Consf[tuirii Expeditive Speciale a Direc\iei de Interne a Basarabiei reunite, ]ntre timp, cu Regatul Rom`niei. Disponibilizat ca urmare a schimb[rii structurilor puterii diriguitoare ale Basarabiei sau, poate, r[mas f[r[ servici din cauza faptului c[ nu va fi dorit s[ presteze jur[m`ntul de credin\[ fa\[ de noile autorit[\i de stat ale |[rii ]ntregite, prin 1920 Fiodor Costenco-Radzeiovschi ]=i abandoneaz[ familia =i, p[r[sind locurile natale, trece Nistrul, stabilindu-se pe teritoriul controlat de bol=evici. De acum ]ncolo, i se pierde urma. R[mas, practic, f[r[ sprijin patern, Nicolai Costenco ]=i va tr[i copil[ria, mai ales ]n perioada vacan\elor de var[, ]n satul bunicilor dup[ mam[ — Gheorghe =i Olimpiada Leahu, n[scut[ Hodorogea, — r[ze=i din Cegorenii Orheiului. 1921 Odat[ destr[mat[ familia =i so\ul disp[rut, Maria Costenco-Radzeiovschi, pentru a-=i asigura viitorul — sie=i =i copilului r[mas f[r[ tat[ — se rec[s[tore=te cu avocatul Teodor P[duraru, n[scut ]n comuna |iple=ti din jude\ul B[l\i, nepot al frunta=ului unionist de la 1918

]n fine. par\ial. 1932 10 septembrie Ca urmare a sus\inerii cu succes. Nicolai . 1 al revistei „Via\a Basarabiei“ public[ un grupaj de versuri.& NICOLAI COSTENCO Pantelimon Halippa. avocatul a cam for\at m`na tinerei „v[duve“ a „contelui“ Costenco-Radzeiovschi. viitor medic veterinar. 1934 }n nr. „Universitatea la noi. 1922 14 august Se na=te. frate uterin al scriitorului. el va trece examenele pentru anii I =i. scria poetul ]ntr-o epistol[ adresat[ unchiului Xenofont Leahu la 17 decembrie 1936. din acest an. }nceputul =colarit[\ii lui Nicolai Costenco: primele trei clase le face la +coala Primar[ Ortodox[ din Chi=in[u. e o fabric[ nu de min\i luminate — pe ele numai natura le face —. Asum`ndu-=i. 1932 „Cuv`ntul liber“ de la Bucure=ti insereaz[ c`teva poezii de Nicolai Costenco. ob\inut[ cu media „satisf[c[tor“. la Chi=in[u. fiind exmatriculat la 12 septembrie 1938. fiind ]nscris ini\ial (de c[tre una dintre m[tu=i) cu numele Leahu. Paralel cu studiile la drept. ]n cadrul sesiunii de var[ 1932. ajutat de prietenul s[u. ]nso\ite de un cuv`nt introductiv semnat de poetul =i publicistul Demostene Botez. a examenului de bacalaureat. dorind s-o ob\in[ c`t mai cur`nd ]n c[s[torie. Cuza“ din Ia=i. func\ia de redactor-prim al publica\iei. elevului-absolvent al Liceului „Bogdan Petriceicu-Ha=deu“ din Chi=in[u Nicolai Costenco i se d[ Diploma de bacalaureat. I. ca unul ce nu s-a prezentat la celelalte examene. 1932-1936 Nicolai Costenco urmeaz[ cursurile Facult[\ii de Drept a Universit[\ii „Al. ci de lefegii. bugetivori f[r[ con=tiin\[ =i f[r[ demnitate“. }nscris la facultate cu seria 1932/ 33. II de studii. poetul =i publicistul Vasile Lu\can. ]n al doilea an (de c[tre tat[l vitreg) — cu numele P[duraru. 1928-1932 Nicolai Costenco urmeaz[ clasele cursului liceal superior la Liceul „Bogdan Petriceicu-Ha=deu“ din Chi=in[u. Anatol P[duraru. Se pare c[. afl`ndu-se adev[ratele lui ob`r=ii — cu numele Costenco-Radzeiovschi. abil. }n clasa a patra copilul este ]nscris la +coala de Aplica\ie a +colii Normale de }nv[\[tori din Chi=in[u. poetul se va ]nscrie =i la Facultatea de Litere. =i.

]n care. Emil Gane). fragmente de proz[ artistic[. se pare c[ prim-redactorul a avut un conflict — pe marginea ideii. de r`nd cu ciclurile de crea\ii originale. Coperta e ilustrat[ de pictorul Anatolie Cudinoff. H`ncu — poem istoric. eseuri. articole. Cleopatra — A treia Elegie p[g`n[ — =i Ore — poeme din perioada 1934 -1939. recenzii la c[r\ile colegilor. a=a cum m[rturise=te poetul ]ntr-o scrisoare. Poetul respinge propunerea pe care i-o face Pantelimon Halippa (ceilal\i membri ai familiei — mama =i fratele Anatol se aflau la odihn[ ]n |ar[) de a se refugia. Esenin. 1939 Se tip[resc. Nicolae Sp[taru. =. Aici urma s[ apar[ volumul „Elegii p[g`ne“. Nicolai Costenco a r[mas la Chi=in[u. Pre=edinte e ales Pantelimon Halippa. Nicolae Moro=anu. p`n[ ]n 1940.a. Lermontov. placheta Poezii — oper[ editat[ de Gruparea Revistei „Via\a Basarabiei“. Sunt anun\ate. Ziua fatal[ de 28 iunie. traduceri. 1937 Apare. lui Nicolai Costenco revenindu-i func\ia de secretar general. ca fiind ]n preg[tire. de regionalism cultural — cu o parte dintre colaboratori (Vladimir Neaga.ELEGII P{G~NE ' Costenco ]=i va identifica. Blok. ace=tia retr[g`ndu-se de la revist[. =i o serie de traduceri din Pu=kin. imprimat[ la tipografia „Tiparul moldovenesc“. ]l g[se=te pe Nicolai Costenco la Chi=in[u. poeme. Unirea — roman. ]n volume aparte. conform prevederilor fixate ]n protocolul adi\ional secret la pactul Molotov-Ribbentrop. volumul „nu a ie=it de la tipografie. c[r\ile: Elegii p[g`ne — poeme. . Petre +tef[nuc[. recunoscut[ persoan[ juridic[ de Tribunalul jude\ului L[pu=na. tat[l vitreg al lui Nicolai Costenco =i unul dintre principalii sprijinitori financiari ai publica\iei. are loc raptul Basarabiei =i incorporarea ei ]n colosul ro=u. 1940 La Chi=in[u. deoarece au venit eliberatorii no=tri“. Via\[ f[r[ istorie — roman. Ispitit s[ se apropie „de felul nou de via\[. avea =i o editur[ proprie. con\in`nd. de=i imprimat. Dar. Aici va publica ]n permanen\[ poezii. se constituie legal-oficial Societatea Scriitorilor din Basarabia. La ]nceputul anului. Societatea. preconizat de =tiin\a lui Lenin“. Redac\ia =i administra\ia se vor afla ]n continuare la locuin\a primredactorului =i a directorului — avocatul Teodor P[duraru. destinul propriu cu cel al revistei. interpretate ]n mod diferit.

dou[ caiete. Ia atitudine. ]n tren =i trimis spre r[s[rit. =apte fotografii. aprilie Nicolai Costenco se c[s[tore=te cu Lili Cleiderman. I. Printr-un denun\ anonim. pornindu-se. fiica unui medic din Chi=in[u. autorit[\ile erau informate cum c[ poetul ar fi avut leg[turi cu Garda de Fier =i c[. }n acela=i an e angajat ]n calitate de =ef al sec\iei literare la Teatrul Moldovenesc de Stat. unul militar =i unul civil. a publicat articole cu caracter antisovietic =i antirevolu\ionar. de Nikita Hru=ciov. opt c[r\i. fiindu-i confiscate trei monede de aur (r[mase ]n cas[ de la p[rin\ii care se refugiaser[ ]n |ar[). urcat. ]nv[\[tor la Str[=eni. Socolov =i I. actele de identitate (]n total =ase). care a servit drept pretext formal. poetul =i-a dat seama de lipsa de perspectiv[ a experimentelor lingvistice =i socio-culturale promovate insistent =i cu arogan\[ de „frunta=ii“ vie\ii literar-artistice veni\i din Transnistria. este primit ]n Uniunea Scriitorilor Sovietici din Moldova. indubitabil. totodat[. 25 iunie Doi in=i. ]nceputul lui iulie }mpreun[ cu al\i aresta\i. ]ns[. Foarte cur`nd. S. ]n calitatea lui de fost redactor al revistei „Via\a Basarabiei“. sosesc la locuin\a poetului de pe strada Haralampie. locuia ]n cas[ la N. Martori oculari la perchezi\ie =i arest au fost vecinii: N. Costenco este scos din ]nchisoare. Deoarece linia frontului se apropia de Chi=in[u =i ora=ul era evacuat ]n grab[ de autorit[\ile regimului de ocupa\ie. NICOLAI COSTENCO 1941 martie De r`nd cu al\i confra\i de condei b[=tina=i. Bodarev (scriitorul Bogdan Istru. al doilea dup[ Emilian Bucov. ]mpreun[ cu so\ia. f[r[ a fi fost judecat =i condamnat. cu caracter de agita\ie antisovietic[. nr. ]nt`lnire organizat[ la sediul comitetului central al partidului comunist. care i-a sprijinit demersul. I se face perchezi\ie. transferat la Chi=in[u de la Tiraspol. inclusiv la ]nt`lnirea cu intelectualitatea de crea\ie din t`n[ra republic[ sovietic[. Acesta. scriitorului i s-au incriminat. Costenco). ]mpreun[ cu al\i de\inu\i. dou[ albume. Nicolai Costenco e dus cu . de la circumstan\a c[ Nicolai Costenco a fost colaborator apropiat al lui Pantelimon Halippa pe t[r`m social-cultural-literar. 23 iunie Aparatul represiv al regimului de ocupa\ie ia decizia de a-l aresta. =i ac\iuni destabilizatoare. pronun\`ndu-se ferm ]mpotriva abera\iilor „=antiste“.142 pentru a-l aresta. N. ]ntre care =i prozatorul Mihail Curicheru.

ELEGII P{G~NE ma=ina p`n[ la gar[. de la Chi=in[u p`n[ la punctul final.. el se arat[ curios s[ vad[ „locurile noi ale Rusiei“. c`te 40 de indivizi ]n vagoane de marf[. cu am[r[ciune. ]mpreun[ cu al\i basarabeni. poetul. poetul =i-a dus existen\a ]ntr-o camer[ „f[r[ atingeri din exterior“. Obi=nuit din copil[rie s[ priveasc[ ]n drum peisagiile“. ]n cursul apei spre Nord. pe un =lep. n-am fi fost mai izola\i dec`t eram acum“. Dac[ ne-ar fi pus ]ntr-un clopot de sticl[ =i ne-ar fi cobor`t la fundul m[rii. Acestea rezultau din denun\ul ]n baza c[ruia fusese arestat =i fragmente — 10 pagini b[tute la ma=in[ — ale stenogramei adun[rii scriitorilor ce a avut loc ]n prim[vara anului 1941 la Chi=in[u =i ]n cadrul c[reia N. 12 decembrie Lui Nicolai Costenco i se aduc la cuno=tin\[ capetele de acuzare. dricul Asiei de Nord“. Costenco a ap[rat cu d`rzenie . a \inut „patruzeci de zile de regim uscat. Dup[ =apte zile de =edere la Tiraspol. Irkutsk (pe Angara) — „inima Siberiei. p`n[ ]n localitatea Aleksandrovsk — „un sat de case simple de \[rani s[raci“. „Periplul“ siberian a continuat prin localit[\ile Kuib`=ev. Buguruslan. cum va men\iona el. Oarecum resemnat. Mai departe de\inu\ii au mers pe jos vreo 12 km p`n[ la pu=c[ria „Aleksandrovskii |entral“. }n cadrul disputelor. Omsk.. ]n Amintirile. }ntregul itinerar. adev[rat post mare. la 70 km de Irkutsk. la toate nivelurile. Voro=ilovsk (pe Obi). De aici. „Pu=i la opreal[.de cursul ]ntortocheat al b[tr`nului Nistru“. din GULAG. urcat ]ntr-un tren cu vagoane de pu=c[ria=i =i expediat spre r[s[rit. omul de cultur[ N. de limba rus[.“ august-decembrie }ncarcerat ]n penitenciarul „Aleksandrovskii |entral“. Kramatorsk (pe Enisei). Ufa. poetul constat[ c[ pentru el „situa\ia era o distrac\ie. cum i-a zis. convoiul a ]naintat pe Angara. Costenco se pronun\ase categoric ]mpotriva tendin\elor de ]nlocuire a limbii rom`ne literare cu graiul moldovenesc transnistrean influen\at masiv. }n camera 50 a pu=c[riei se ]nfirip[ un cenaclu — „grupa literelor moldave a favori\ilor mizeriei“. de\inu\ii sunt du=i la Odesa. Prima escal[: la penitenciarul din „Tiri=polea — capitala republicii autonome moldovene=ti transnistrene — o forma\ie administrativ[ butaforic[ lipit[ ca un petic zdren\uit .. De aici trenul o ia spre Nikolaev.. ]nc[ inedite. „zidit[ pe vremea Ecaterinei celei mari pentru de\inu\ii politici“. cu lumea exterioar[ n-aveam nici un contact.

a elogiat „presa burghez[. iau decizia de a-l trage la r[spundere ]n conformitate cu prevederile art. NICOLAI COSTENCO at`t originea c`t =i caracterul latin al limbii. Costenco. }ntrebat dac[ este de acord cu acuza\iile ce i s-au adus. ]n baza stenogramei =i a proceselor-verbale ale interogatoriilor la care a fost supus. Supus interogatoriilor care se desf[=urau. afirm`nd c[. ]n articolele publicate nu a sprijinit mi=carea revolu\ionar[. reduc`nd demnitatea celei sovietice“. limba moldoveneasc[ a fost deformat[ =i am demonstrat acest lucru critic`nd lucr[rile scriitorilor sovietici moldovenii“. ]n timp ce scriitorii burghezi. ]ntre altele. la consf[tuirea scriitorilor sovietici din Chi=in[u. N. }n aceea=i zi. Chiar =i ]n 1940. consideram c[ limba basarabean[ burghez[ se afl[ la un nivel superior ]n raport cu noua limb[ sovietic[ moldoveneasc[“ =i c[. noaptea. afirm`nd c[ numai or`nduirea burghez[ poate s[ scoat[ Basarabia din starea deplorabil[ ]n care se afla. apoi. ]n luarea sa de cuv`nt. decizia organelor de anchet[ este adus[ la cuno=tin\a de\inutului. „Fiind na\ionalist burghez. Costenco. se afirm[: „Lu`nd ]n considerare faptul c[ N. i-a luat ]n der`dere pe scriitorii sovietici. F. cu alt[ ocazie. ]n cadrul unei ]ntruniri cu participarea profesorului Serghievski de la Moscova. „odat[ cu instaurarea puterii sovietice. noaptea. F. de obicei. pentru urm[toarele „crime“: „Fiind scriitor =i redactor la revista rom`n[ burghez[ „Via\a Basarabiei“. a m[rturisit el. 58-10. 14 decembrie Organele de anchet[ din Irkutsk. Totodat[. partea I a Codului Penal al Federa\iei Ruse. f[cea agita\ie antisovietic[. ]n timpul puterii sovietice. a afirmat c[ puterea sovietic[ ar fi schimonosit limba moldoveneasc[“. }n rechizitoriu. spun`nd c[ „scriitorii sovietici moldoveni sunt analfabe\i. ]n schimb recunoa=te c[. Costenco a scris articole cu caracter antisovietic. afirm`nd c[ limba burghez[ basarabean[ este superioar[ limbii sovietice moldovene=ti =i c[ operele literare sovietice nu rezist[ ca form[. prin limbajul operei lor. ]n prezen\a lui Hru=ciov. N. se afl[ la un nivel mult mai ]nalt“. ]n calitate de redactor al revistei „Via\a Basarabiei“. poetul respinge acuza\ia de a fi fost membru al vreunui partid. iar atunci c`nd a fost primit ]n Uniunea Scriitorilor. poetul r[spunde afirmativ. Costenco a fost demascat prin activitatea sa antisovie- . 1942 8 februarie Procurorul ]ns[rcinat cu supravegherea cazului a sus\inut ]ntru totul capetele de acuzare =i a pledat pentru condamnarea lui N.

la Combinatul Metalurgic din Norilsk. a l[sat ]n vigoare sentin\a pronun\at[ ]n cazul lui Nicolai Costenco. reia leg[tura cu familia.S. la r`ndu-i. 15 aprilie Consf[tuirea special[ de pe l`ng[ Comisariatul Norodnic al Afacerilor Interne al U. Poetul va munci ca =ef de depozit (p`n[ la 23 decembrie 1953) =i. Afl[ c[ p[rin\ii =i fratele sunt ]n via\[ =i locuiesc la Bucure=ti. astfel. 1951 15 decembrie Prelunge=te contractul de munc[ la Combinatul Metalurgic din Norilsk pe un termen de ]nc[ doi ani. afl[ despre el c[ e viu. 1953 25 iunie Prelunge=te contractul de angajare pe o perioad[ de ]nc[ 3 ani. Scriitorul va exercita. Nicolai Costenco face o vizit[ „de recunoa=tere“ la Chi=in[u. \inutul Krasnoiarsk. dispecer. Le scrie =i. 19 decembrie Se c[s[tore=te cu Maria Haralambie Ursachi (Frunz[). 1954 vara Folosindu-se de dreptul legal la concediu =i de dreptul de deplasare liber[ pe teritoriul U. poetul este angajat. K. pe r`nd. C[s[toria este consemnat[ ]n registrul actelor de stare civil[ din localitatea Dudinka.S. ]n cadrul timpului rezervat pentru concediu. \inutul Krasnoiarsk. 1948 25 iunie Expir`nd termenul de 7 ani la care fusese condamnat.ELEGII P{G~NE ! tic[ =i c[ el este periculos pentru stat. originar[ din satul Mereni. D. care. precum =i era de a=teptat.S. (cunoscutul N. =ef de schimb (p`n[ la 25 august 1952). districtul Taim`r.S.). V. 1942-1948 Condamnatul Costenco =i-a isp[=it pedeapsa ]ntr-un lag[r de corec\ie prin munc[ din localitatea Dudinka. . iar[=i. prin contract de munc[ ]ncheiat pe o perioad[ de trei ani. 1950 12 septembrie Nicolai Costenco procur[ de la cet[\eanul Evgheni Appolinarov un imobil ]n localitatea Dudinka contra sumei de 856 de ruble.R. propun s[ i se aplice o pedeaps[ de deten\iune ]ntr-un lag[r de corec\ie prin munc[ pe un termen de 7 ani cu o interdic\ie a drepturilor politice pe 3 ani“. maistru pentru lucr[rile de ]nc[rcare (p`n[ la 18 iunie 1953).R. urm[toarele func\ii: dispecer superior (p`n[ la 25 iunie 1952). conduc[tor al grupului de recep\ionare (p`n[ la 2 martie 1953). raionul Anenii-Noi.

. 1956).S.S. se va stinge din via\[ la 13 iunie 1953. Poetul. 142. gemenii Costache =i Tatiana (a. }ncepe s[-=i scrie „memoriile“ din perioada de deten\ie ]n GULAG-ul sovietic. deja la Chi=in[u. decizia din 15 aprilie 1942 a Consf[tuirii speciale de pe l`ng[ Comisariatul Norodnic al Afacerilor Interne al U. Fiodor (a. la modul ironic. =i va fi ]nmorm`ntat ]n solul ]nghe\at al Siberiei —. 1957 18 iunie Este angajat ]n calitate de consultant la sec\ia de poezie a Uniunii Scriitorilor din Moldova. copiii Nicolai (a.n.S. cu amintirile din copil[rie — lucrare r[mas[ p`n[ acum inedit[. precum m[rturisea el ]nsu=i. ridicat[ pe malul fluviului Enisei. retrospectiv. Volu- . dup[ reabilitare. locuia. cu privire la condamnarea lui Nicolai Costenco a fost anulat[ cu ]ncetarea procedurii pe dosar. ]n portul Dudinka.n. la Editura de Stat a Moldovei. ]mpreun[ cu familia. cu eliberarea imediat[ din deten\ie.n. 1956 25 iunie Prelunge=te contractul de angajare la Combinatul Metalurgic din Norilsk pe al\i trei ani — p`n[ la 25 iunie 1959. =i care s-a vrut una de totalizare. ]n 1958.. o nou[ c[l[torie la Chi=in[u. 1954). se ]ntoarce la uneltele sale de scriitor“. revine la Chi=in[u. Nicolai Costenco. 1949). o cerere prin care. „]ntr-o vil[ proprie. ]ntr-o noti\[ biobibliografic[ de mai t`rziu. solicit[ s[-i fie restituit[ casa de pe strada +tefan cel Mare (fosta Haralambie). mezina Ileana se na=te. ]mpletite. sf`r=itul anului Reabilitat. iar un alt fiu. 1956 9 august Prin hot[r`rea Colegiului judiciar pentru dosare penale al Judec[toriei Supreme a Republicii Sovietice Socialiste Moldovene=ti. care la acest moment. cu numele Constantin." NICOLAI COSTENCO 1955 vara }ntreprinde. 20 septembrie }n vederea apropiatei reveniri la ba=tin[.M. pre=edinte al Consiliului de Mini=tri al R. din lipsa ]n ac\iunile lui a componen\ei de infrac\iune.n. ]ntr-un tiraj de 3000 de exemplare (dat la cules 22 iulie 1957. Nicolai Costenco adreseaz[ lui Gherasim Rudi. nr. culegerea de versuri Poezii alese — prima carte ap[rut[ ]n perioada postbelic[. Spre sf`r=itul anului. la numai 8 luni. inform`nd c[ a fost reabilitat.R. Maria (a. iese de sub tipar. ]mpreun[ cu ]ntregul s[u „familion“ — so\ia Maria. 1951). bun de tipar 16 noiembrie 1957). care i-a fost luat[ ilegal.S. ]n cadrul concediului.

ELEGII P{G~NE # mul se constituie din urm[toarele compartimente: }nceputuri (19321937). 1963 Conceput[ ca o culegere de totalizare a unei experien\e poetice de aproximativ 30 de ani =i ap[rut[ ]ntr-un tiraj de 2500 de exemplare la Editura „Cartea moldoveneasc[“. cartea Versuri (peste 360 de pagini) s-a circumscris. Volumul con\ine =i traducerea poemului Demonul de Lermontov — „pios omagiu la cei 120 de ani de la moartea genialului poet rus“. apare ]ntr-un tiraj de 2000 de exemplare. este decorat cu medalia „Pentru vitejie ]n munc[“. Apare. totodat[. ]n limba rus[. luci! 1964 6 octombrie Demisioneaz[ din postul de consultant al sec\iei poezie a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Editura „Sovetskii pisateli“ din Moscova public[. Rondeluri =i }ntoarcere (1956-1957) — corespunz[toare. Nestaiko +ura =i +uric. la Editura „Cartea moldoveneasc[“. 1960 La Editura „Cartea moldoveneasc[“. volumul de versuri Moldavskie napev]. Severograd (1941-1956). 1959 Editura „Cartea moldoveneasc[“ public[. volumul Poezii noi. la Editura „+coala sovietic[“. momentului aniversar: cicncizeci de ani de la na=terea poetului. volumele de versuri Postoianstvo =i Stihi. . 1962 Nicolai Costenco traduce =i editeaz[ (Editura „Cartea moldoveneasc[“) Povestiri de Iuri Naghibin. 1961 La Editur[ „Cartea moldoveneasc[“. romanul Severograd.R. 22 iunie Printr-un decret al Prezidiului Sovietului Suprem al U. }n traducerea lui Nicolai Costenco. cronologic-tematic. la Editura „Cartea moldoveneasc[“. R[s[ritul (1940-1941). Orizonturi natale (1938-1939). 1958 }n traducerea lui Nicolai Costenco. apare volumul Pagini alese de Alecsei Tolstoi.S. soare. apare cartea Poezii (tiraj — 4000 de exemplare). apare cartea lui V. La aceea=i editur[ se tip[re=te placheta de versuri pentru copii Luci. unor perioade distincte din via\a =i activitatea autorului. ]n traducerea lui Viktor Kocetkov.S.

se public[ drama ]n trei acte Serghei Lazo. curs — cum se specific[ ]n adnotare — „cererii multor cititori de a face cuno=tin\[ cu poeziile scrise de poet ]n tinere\e“. 6. care con\ine romanul cu acela=i titlu =i =apte nuvele. Ie=it de sub tipar ]n condi\ii poligrafice deosebite (supracopert[ cu fotoportretul autorului. ]n limba rus[. 1969 Editura „Cartea moldoveneasc[“ public[ volumul Poezii =i poeme. 5 mii de exemplare. Traduce din rus[ romanele Destinele se nasc din clipe de Constantin +i=can =i Podul de peste Drina de Ivo Andrici (Editura „Cartea moldoveneasc[“). astfel. nr. mugurel (tiraj 7000 de exemplare). Apare. La Editura „Lumina“ apare culegerea de poezii =i poeme Neamul. }n revista „Nistru“. Ore =i Elegii p[g`ne — poemele Cleopatra =i Leb[da Neagr[). La Editura „Lumina“. 1971 Ies de sub tipar. romanul autobiografic al lui Dante Via\a nou[ (]n colaborare cu Nicanor Rusu). 1967 Apare. volumul va fi ]naintat. la Editura „Cartea moldoveneasc[“. respectiv. culegerea de poezii =i poeme Mugur. noti\[ biobibliografic[. ]n colec\ia „Biblioteca =colarului“ iese de sub tipar placheta Versuri. iar „Cartea moldoveneasc[“ — volumul Poeme. gravuri =i viniete. ]n 1968. 1970 La Editura „Cartea moldoveneasc[“ apare o nou[ edi\ie a romanului Severograd. volumul Severograd. Se da. 1972 Apare volumul de versuri T[rie (Editura „Cartea moldoveneasc[). Se tip[re=te culegerea de nuvele Norocul omului. Tiraj 7000 de exemplare. romanul Crim[ =i pedeaps[ de Fiodor Dostoievski =i V`na de aur (poezii =i poeme) de Vasili Fiodorov =i.$ NICOLAI COSTENCO 1966 }n colec\ia „Aurora“ apare volumul selectiv de versuri Prometeu. la Editura „Cartea moldoveneasc[“. ]ntr-un tiraj de 100 000 de exemplare. precum =i versuri din perioada interbelic[ (ciclul Preocup[ri lirice cu relu[ri din plachetele Poezii. ]n tiraje de 4 =i. . alte elemente grafice). transpus din italian[. la Premiul de Stat. Culegerea cuprinde versuri scrise ]n anii 1967 =i 1968 (ciclurile Culori =i umbre =i Prim[veri la Yalta). 1973 Editura „Lumina“ scoate o nou[ edi\ie a c[r\ii de poezii =i poeme Neamul. ]n traducerea lui Nicolai Costenco.

1975 Apar. respectiv. =i al Uniunii Scriitorilor din U.R. la Editura „Cartea moldoveneasc[“. Scrieri de Nicolai Costenco.S. transpunerea din rus[ =i. iar la Editura „Sovetskii pisateli“ din Moscova — o nou[ edi\ie a romanului Severograd. 2 Nicolai Costenco. 1982 Apare o nou[ edi\ie a Descrierii Moldovei de Dimitrie Cantemir.S. 1978 Editura „Sovetskii pisateli“ din Moscova scoate de sub tipar placheta de versuri Mujestvo. din latin[.R. Prezidiul Sovietului Suprem al R. I se ]nm`neaz[ ]nsigna de Laureat al Premiului Sindicatelor din U.. 1980 Editura „Literatura artistic[“ scoate de sub tipar cartea de versuri Euritmii.S. Volumul con\ine traduceri din lirica poetului ]n t[lm[cirea lui Viktor Kocetkov. 1979 La Editura „Literatura artistic[“ apar.S. fiind semnat[ de Nicolai Costenco. Editura „Cartea moldoveneasc[“ scoate de sub tipar culegerea de povestiri Gheorghin] krasn`e i bel`e.R.S.S. cu o prefa\[ de Vasile Badiu =i Anatol Gavrilov. ]n traducerea lui Vladimir Bjezovski.S.. traducerea din latin[ fiind semnat[ de Nicolai Costenco. premiu acordat anterior pentru romanul Severograd. romanul Severograd. pentru romanul Severograd prezentat la concursul unional.S.R. 1976 I se acord[ Premiul de ]ncurajare al Consiliului Central al Sindicatelor din U.ELEGII P{G~NE % Tot la „Cartea moldoveneasc[“ vede lumina tiparului volumul de versuri ]n limba rus[ Dnevnik serd\a.S. Moldovene=ti ]l decoreaz[ cu medalia „Veteran al muncii“.S. ]n dou[ volume. volumele Versuri de Evgheni Evtu=enko =i Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir. La Editura „Literatura artistic[“ apare Iliada de Homer ]n traducerea lui Nicolai Costenco.S.R. 18 decembrie }n numele Prezidiului Sovietului Suprem al U. =i al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din U.S. anun\at pe anii 1974 -1976. Elegii p[g`ne . pentru cea mai reu=it[ scriere de proz[ artistic[ pe tema clasei muncitoare. 1974 La Editura „Sovetskii pisateli“ din Moscova apare.

}n culegere sunt incluse unele din cele mai frumoase poezii selectate din volumele ap[rute anterior. 1986 La Editura „Hudojestvennaia literatura“ din Moscova apare volumul de versuri Tal]i sneg cu un cuv`nt ]nainte semnat de poetul =i publicistul Boris Dubrovin. ap[rut[ ]n 1983. Boris Dubrovin =i Piotr Parhomovski. pentru activitate rodnic[ pe t[r`mul traducerilor“. la Editura „Hyperion“. Grigori Perov.S. poetul e ]nmorm`ntat ]n Cimitirul Central Ortodox din Chi=in[u. Selec\ie =i prefa\[ de Ion Ciocanu. Cauza decesului: insuficien\[ cardio-vascular[ acut[. Moldovene=ti pentru cartea Poezii =i poeme.S.S.S. pentru „crearea unor opere cu con\inut ideatic profund =i de ]nalt nivel artistic. Este primul volum editat ]n noua colec\ie de poezie contemporan[ „Orfica“.S.S. i se confer[ titlul onorific „Scriitor al poporului din R. la Editura „Literatura artistic[“. Printre traduc[torii textelor sunt: Grigori Perov. 1992 6 martie Adunarea general[ a Academiei de +tiin\e a Republicii Moldova ]l alege pe Nicolai Costenco Membru de Onoare. Vasile MALANE|CHI . iar ]n plan mai larg — prima. 1993 20 iulie Nicolai Costenco ]nceteaz[ din via\[. apare ]n limba rus[ volumul de versuri Stihi. 1990 11 ianuarie Prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al R. Moldoveneasc[“. dup[ 50 de ani. Moldovene=ti. 1985 }n colec\ia Poezie moldoveneasc[ contemporan[. La 22 iulie. 1984 Nicolai Costenco este ]naintat la Premiul de Stat pentru cartea Poezii =i poeme. Piotr Parhomovski. Traducerile sunt realizate de Viktor Kocetkov. carte a poetului Nicolai Costenco ap[rut[ cu alfabet latin ]n Chi=in[ul natal. cartea de versuri Euritmii. Viktor Kocetkov =i Boris Dubrovin. Prezentare grafic[ de Isai C`rmu. ]ntr-un tiraj de 8000 de exemplare.& NICOLAI COSTENCO 1983 La Editura „Literatura artistic[“ apare cartea Poezii =i poeme. David Samoilov. Apare. 1988 11 octombrie I se decerneaz[ Premiul de Stat al R.

. La ce-mi sur`de vestea de oracol. Cine a=teapt[ versurile simple Mai mult dec`t al prim[verii timp? +i cine-=i sparge propriile t`mple S[ afle-n creieri mult visat Olimp? Socot c[ m-am uitat ]ntr-o gre=eal[: }n propria-mi g[oace m[ ]nec.Din volumul POEZII (1937) Prolog Logodna vie\ii mele cu ursita S-a petrecut f[r[ s[ vreau. eu — fatalul meu sicriu. C[ voi urzi al lumii rost ]n c`nt? Tot sensul c`ntecului e spectacol +i nu trezirea celor din morm`nt. De voi ]ntinde sim\urilor cupa — Otrava cucutei tot va tr[i. La ochi de-a= duce cu pornire lupa Nu voi afla nimic ]n clara zi. s[ =tiu. Privighetoarea-=i va c`nta dosita Triste\e.

. Lin.. Altele. mereu ascult Altele. NICOLAI COSTENCO C`ntec G`ndurile. Mai mult nici visul nu m[ mai ]n=eal[ +i. tot altele. Scuture-le. Le-am pierdut demult. Ploile =i grindinea C`nt[ serilor t[cut +i-mi dezghioac[ flori de lut Ici =i pretutindenea. adoarm[-n sarcofag Visurile. ]mp[cat. naltele. Dar mereu. m[ simt gr[bit s[ trec.. Retras ]n pace. mari =i mici. +i vor trece. demult. tot altele Vor veni vie\i pe-aici.. G`ndurile. cu un singur deget. vremurile. Un astru mai ferice-o s[-mi g[sesc. naltele. tremure-le V`ntul frunzele de fag.. De voi gre=i =i-acolo — n-am s[ preget De dragul de-a mai fi iar s[ gre=esc.

c`nd v`sle=ti pe lac. Chipul li-e acela=i de vorbesc ori tac. Ea nu cunoa=te pace: \[ri toride. S-o por\i ]n leag[n tupilat prin raze. c`nd cu ei te-asameni +i de bucurie. Te ]mbe\i de z`mbet. Cu sf`=ieri de cer pe ro=ii flori. }n poieni de zare fluturi galbeni cad. S-o plimbi pe umeri repezi de delfini }n lini=tea cere=tilor extaze. }n veacul lumilor cu ochi senini. Coama p[rului cu salcia din vale O amestec =i ne oglindim ]n vad. . C`ntec }mbr[ca\i ]n catifele moi =i zale. }n mine s`ngereaz[ =i se-nchide. Ape trec sub punte. floare-amar[ =i suav[. iar pe punte — oameni. tu s[ o cre=ti. s[-nfloreasc[-ntre surori.ELEGII P{G~NE Transplantare Mi-e inima dospit[ cu otrav[ }n mijlocul durerii omene=ti. O cheam[. Tu mam[ ca s[-i fii. |i-a= da-o.

Cum z`mbe=te-n glum[.. Sanctuar }n sicria=ul inimii... nu. +i asta-i tot ce-a fost iubirea mea. S-a ofilit buchet de l[crimioare. privi\i potirul alb. +i coastele. Nu face\i zgomot! — trupul lor durut S-ar risipi. . +i ghebul dintre umeri. cu ofilirea. Ca ni=te aripi fr`nte. ]n cap... . Nu m[ tem: de mine e a=a departe Bl`nda sc`nteiere-a ultimei dorin\i. t[cut. +i bra\e at`rnate.. Veni\i ]ncet. cu o floare-n din\i. lungi..NICOLAI COSTENCO Dar.. pe care sim\i C[ po\i s[ le numeri. ca praful pe c[rare. c[ s-ar putea S[ piar[ — huluba=ul meu cel alb. Poem sentimental Mi-s ochii grei +i-a=a s[tui De-acela=i monoton peisaj: Obraji p[ta\i incandescent +i ochii du=i afund. sim\i vecina moarte. Dar nu-l atinge\i.

Mi-e inima fl[m`nd[ De o roman\[ Sentimental[. M-am s[turat de-at`tea vorbe tari. de iubire. ca de statui. De-at`ta josnicie. M-am s[turat s[ tot ascult Acela=i basm cu moarte. Mi-e inima fl[m`nd[ De ging[=ie. Pare o inim[. De o petal[ Presat[ ]ntre foi. Nu pot s[ le mai v[d! +i inima mi-o simt C[ nu mai bate-n mine. +i-aceste fe\e ]mpietrite +i vinete. +i luna asta-a=a enorm[. de pace. ! . De pare c-o privesc prin lup[. Ce-=i macin[ mizeria banal[ }ntre via\[ =i-ntre boal[. Moarte =i iar moarte (Suferin\[ =i durere). al[turi: Pe strad[. De t`lhari. ]n gr[din[. De romantism.ELEGII P{G~NE Scr`=nit de din\i. Ci undeva. De-o stan\[.

Mi-e sufletul prea greu: Acest burete. De pe la col\uri. NICOLAI COSTENCO . ]n care cerul E bolta neagr[ de cavou +i-acest p[m`nt Morm`nt. De-at`ta jale. Acestor zile sem[nate Cu mor\i. c`t a str`ns De pe maidane. murdar. de slug[. Iar eu m[ zbat =i pl`ng. De c`ntecul. De pe toate c[r[rile. M[ simt strivit de greutatea Acestor zile funerare. cu cruci =i sput[. B[tr`n =i obosit. De prin bordeie +i temni\i umede. =i dorm." +i sufletul mi-e trist. Mi-e sc`rb[ de acela=i c`ntec Viermos. Ce suge-ntr-]nsul pic[turi amare Din toate z[rile. Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! S[ mai aud acest tam-tam De-ngenuncheri =i pl`ngeri! M-am s[turat s[ fericesc Pe cei ce mor =i tac.

Cum n-a fost niciodat[. Ori era ]n mine O clip[ de extaz.. To\i c`\i treceau pe drum p[reau Miopi. ar\ari =i plopi — Ca ni=te fete — =u=oteau. Bizar. Dar. Ori s-a deschis un ochi str[in. Aceasta-i via\a? Aceasta e menirea noastr[? S[ ne bocim +i s[ ne t[v[lim ]n glod? De azi la toate pun sf`r=it! *** Era o sear[. ce a v[zut Realitatea altfel. Salc`mi... lunar[. Fiindc[-s rob +i pentru c[. De-odat[. tr[iesc. .ELEGII P{G~NE # Fiindc[-s viu. nu =tiu. +i a trecut o fat[. parc[ a crescut }n suflet. Mergeam pe drum. +i-o ploaie umed[. C`nd bureza parfum. sub un cer prea pur..

Eram ]n vis ori eram beat? +i nori. Era altmintrelea. +i c`te planuri n-am f[cut Copil[re=ti. parc[. +i luna ]mi p[rea o barc[ Pe-un lac albastru. Sim\eam ]n mine clipa m`ntuirii. P[reau c[ seam[n[ cu-aceea.$ Un chip sublim: Un chip de heruvim Ori demon. +i frunze tremurate de jugastru P[reau o zea imens[. Ce ochii mi-a deschis s[ vad[ Femeia. Frumoase =i naive! NICOLAI COSTENCO . pe strad[. aveam un scop: F[clia cristalin[ a iubirii. O clip[ ce m-a nemurit: Sim\eam c[ sunt ]ndr[gostit +i totul. din inele De-argint. +i auzeam =i clinchetul Metalului sunat. }nc[rcat cu stele. Aveam un rost. Chiar toate fe\ele. =i pete Luau conturul unei fete.

. M`n[-n m`n[ prin scaie\i. toate Eu le las balt[? La co= cu filosofii. pentru tine. distant. De-acum via\a e a mea! Feti\[ sub\iric[ =i ]nalt[. Cu to\i de=tep\ii! Noi singuri. Altfel.ELEGII P{G~NE % Dar le voi izb`ndi? Nu m-oi codi }n fa\a ei? Am s-o s[rut? Dar poate e bogat[ +i st[ prea sus pe scara social[? Voi ]ndr[zni s[-i spun M[car o vorb[? Dar de-o z`mbi. Vom alerga dup[ sticle\i. nu! Sunt ]ndr[zne\! N-am obiceiul s[ m[ cru\ +i nu m[ tem s[ risc. Nu crezi c[. Vom discuta probleme importante: Cum s[ te str`mbi. Cum s[ alergi. a= face ca un stru\: Cu capul ]n nisip s[ cri=c. Cu poe\ii. Spun`nd c[ sunt nebun? O.

o s[ fim Nep[s[tori.& C`nd s[ te plimbi. O s[ m[ cred cel mai ferice trubadur. putred[ de sil[ +i murd[rie. C`nd m[ g`ndesc: ]n vremea noastr[ S[-nfirip[m o astfel de idil[. +i celelante. NICOLAI COSTENCO Tu... doi copii ]ndr[gosti\i.. Natura ne va fi h`rzob. p`n[ ]n lunci Vor =ti. Noi. Nu-i drept c[ e frumos? Cu pantalonii sufleca\i +i-n g[uri. cu o bluz[ rupt[ peste s`ni +i-o fust[ zdren\uit[. ca un ciur. +i to\i din mun\i. }mi vine — nu =tiu cum — s[ r`d.. Ai s[ te crezi cea mai frumoas[ +i fericit[ femeie de pe glob. +i c`nd s-o =tergi Pe c[ile-ncurcate cu azur. vor spune — ce s[ mai vorbim — Noi ne iubim! . ca =i doi prunci. =i celelante. }n lumea asta.

E lini=te... ]n odaie — At`t pustiu. ve=ted.. +i-un chip ce vrei =i nu-l mai po\i uita. e sear[...... Crac[ z[mislit[-n vis cu luna M[ voi risipi.. Plou[. ca alte plicuri. Lacrimi vane. Plou[. Plou[. Ard mu=catele iubirii noastre. se desfoaie.....ELEGII P{G~NE Ploaie ' Ve=tede fo=niri de frunze pl`ng Amintirea veselului cr`ng. +i — nu =tiu cum — ]\i place s[ regre\i C`nd tot trecutul. picur`nd prin glastre. at`tea dulci triste\i. . Scrisoare Azi am primit un plic: scrisoarea ta. Un plic obi=nuit. Plou[. }n noroiul toamnelor aceste M[ despart tot mai u=or de creste.. ca-ntotdeauna. Cu multe vorbe calde =i nimicuri...

Ce s[ spun: cur`nd. Peste pomii din gr[din[. S[ ne preg[tim de rug[.. +i m`na ta-mi apas[ ginga= ochii. Frunzele se cern.! Cuprins de-odat[ de un dor nebun. cur`nd Ne vom preg[ti de duc[. Vin. pl`ng parc[ ]n rochii.. Pe lungi poteci Frunzele se-ntrec la fug[. cu m`ini prelungi =i reci. Ce oare-am vrut s[-\i spun? NICOLAI COSTENCO M`hnire de toamn[ Ve=tedele m`ini a toamnei. Visele se torc sub\iri. S-au oprit alint[toare.. Pe havuzul ud =i verde Foi m[runte-au cobor`t.. O singur[tate vast[ Azi ne \ine de ur`t. Creanga vie\ii se usuc[. Fiecare sfert de ceas L-am umplut cu r[t[ciri. . la r`nd. Mai nimic nu ne-a r[mas. Am vrut s[-\i spun ceva. Parcul gol.. S[rut scrisoarea. Flutur[ lumin[ fin[..

Bate ploaia-n geamuri — Inimii — tot una-i. V`ntul e afar[. Bezn[-bezn[! Nu vreau! Vreau lumin[! Al cui chip se-apleac[ Peste ochii mei? Nu-mi strivi g`tlejul. =i noaptea asta F[r[ de sf`r=ire!.... Ia!. — }n z[voare chei? Repede. Cine m[ cuprinde +i r[sufl[ ud? Cea\[. Duh de Miaz[-Noapte.. lumin[! Cine-n m[dulare ! . Parc[ ]n unghere Mi=c[ cineva... Auzi coco=ii. Singur sunt =i ceasul }nd`rjit tot umbl[. }n od[i vecine Umbl[ cineva. }n t[cerea vast[ +oapte parc-aud. Oh.ELEGII P{G~NE Miez de noapte Singur sunt ]n cas[.

. . Pl`nse-o vreme =i urni Fluierele naiului.. la poarta raiului... Da!. Hei! opri\i la poart[: Nu-i acas[ nimeni. Ora salvatoare. Eu?.. Umbre de strigoaice +i se zbat. Mari. Odaia-i goal[. sunt o p[rere. Sunt un pumn de scrum... ]n cor. Nu! nu-i de v`nzare! Hei! s[ nu m[ m[turi Cu gunoiu-n drum! NICOLAI COSTENCO Din ad`nc Sus.. tremur[toare. Omul izgonit veni. Numai v`ntul jilav A trecut pe-aici. Lini=te! Sunt singur..! Plumb =i frig ]mi toarn[? Nu vreau ca s[ mor! +i se joac[ umbre. Sun[ ora clar[.. Ploaia-a stat afar[. S-a aprins ]n bezn[ Roi de licurici.

+i pornir[ naltele Lacrimi pe poteci de-amurg. }=i pl`ngea p[catele. torc`nd Din vis z[d[rniciei ad[post. parc[. }ncheg un c`ntec — iar mi s-a ur`t. Dezleg o tain[. — C[ ]n ]ngeri =i ]n Domn R[ni prindeau s[ s`ngere. tot altele. Ce p[cate am f[cut Oare. nu =tiu c`nd. Elegii p[g`ne . neiertatele? !! Epilog Pornit de nu =tiu unde. F[r[ vreo \int[. — M[ port ]n lume ne=tiut. de lut. ]ns[ ce folos? Mi=eii iau virtu\ile ]n r`t +i sufer[ poporul cel de jos. poate f[r[ rost. +i — o ap[ — una curg Altele. Grea povar[ pentru somn. Ce gre=ite-au fost.ELEGII P{G~NE }ncepu o pl`ngere. O tr`mbi\[! +i. v[d: Iisus Suind Golgota ]mpietritei vie\i. Dar cu at`t cu c`t te-nal\i mai sus De zbuciumul l[untric te dezve\i. 3 Nicolai Costenco.

!" Lumina stelei n-o mai ]nt`lnim. Dar ce-\i vorbesc. .. c`nd nu m[ ]n\elegi. o. vag. barbar! De ce-\i vorbesc.. }n cea\a nefiin\ei.. Ce-a priponit p[m`ntul doar pe-un crug — +i cum tresalt[ frunzele de fag. NICOLAI COSTENCO O clip[ de-om sim\i otgonul. +i-odat[. =i nici legi. Vom tremura sim\ind urma de jug. furi=a\i peste hotar. frate-om. Punctat[-n infinit — cap de \[ru=.. +i nici al lunii palid heruvim }n pacea neagr[ nu mai st[ — c[u=.

}n s`nge simt plutind smaralde Ori stele =i climate reci =i calde. au c[zut. le scot cu sau f[r[ m[sur[. }n mine e natura cu laboratoare Din care ies plane\i. eu m[ mir. cu raiul meu. Le nasc.* * Lacun[ ]n text. O fi el vis ori fantezie. c`nd prea pu\in +i nu m[ =tiu ce sunt =i ce con\in. Dar curioas[ =i f[r[ de nume. pe aceea=i gur[ A ne-n\elesului. c`nd prea mult. Cu rost ori f[r[... cu \ara mea. Prometeu? Dumnezeu? (Nota redac\iei). p[m`nt =i soare.. nu le-am chemat. M[-ntreb =i eu Nu fac copil[rii ca ..Din volumul ORE (1939) Prolog Ce sunt eu oare? C[ci m[ simt Cu cerul meu....... Nu le-am cerut. ori delir? De toate.. }n care locul nu e loc.. =i v`sla De cump[n[ a vremii corom`sla +i-o-nclin[. f[r[ vrere. Sub pleoape am o lume. De unde-au t[b[r`t ]n mine. nu le-am =tiut. ...

Apoi. Pe-nt`ia nimf[ r[s[rit[-n cale. +i deodat[-o v[d }n blana moale cum se-nve=m`nteaz[. Dar cre=te-n mine-o umed[ verdea\[ +i setea de-a fugi prin iarba aspr[ +i rece cu picioarele descul\e. la r`sul stelelor. ]n coliba mea lacustr[ .!$ F[r[ vreo \int[. cum fu. Str[mo=ul meu p[ros. =i n[v[lesc din vreme. povar[ Supus[. prea poate. cu ghioaga-n labe. s-o prind a=a. }mi vine-n bezna nop\ii. Cuprins de pofta s`ngelui vr[jma=. trandafirie. f[r[ voie ori solie Cuprins de-o creatoare sf`nt[ nebunie?! NICOLAI COSTENCO Preistorie Stau printre c[r\i — un intelectual. Ciulite se trezesc ]n mine sim\uri +i gata sunt de-atac. M[ uit la m`na care poart[ tocul Ce-mpr[=tie imagini =i idei }n curcubeie. P`ndind. cu vecia C[scat[-n jur. +i mirosind u=or a n[du=eal[ +i-n tufele de brustur s-o fr[m`nt.

Pivni\ele p[streaz[ tradi\ii. ca frunza pe r`u. Iubito. S[ iubim via\a. ]n glum[. comori. s[ cre=tem copii. Aurul p`inii e via\[. Cuptorul prezentului coace pentru viitor. e ve=nicia noastr[. +i-al[turi de femeie. Degeaba. De pe podeaua neagr[-n luciul lunii S[ zv`rl cu ramuri. nucile drept hran[. S[ lucr[m p[m`ntul. triste\e viclean[. cuget`nd. ce-o las[ cei ce mor. Fr[m`nta\i dulcea\a asta cu drojdia vie A dragostei vechi. aici e t[ria. T`rcoale ne dai. e bucurie. S[ ne sc[ld[m inima ]n rou[ diminea\a +i ochii ]n fuga bel=ugului de gr`u. Ni s-a dat vinul veseliei. La ve=nicia omului de m`ine. pe furi=. degeaba. T[rie S[ nu ne mai g`ndim la moarte. pierde aur ]n negre c`mpii. De aceea ne z`mbe=te-nstelat[ bolta albastr[ +i Dumnezeu. S[ ne l[s[m ]n cursul vremii.ELEGII P{G~NE !% S[ o conduc. tot n-ai s[ ne dobori! .

Mi-e poft[ de lapte fiert =i de porumb copt. Fiecare e o durere. ]n =apte sau opt. +i locul mi-l cunosc. ]n hohot de mare Furtuna i-a trecut so\ii prin v`rf de cu\it. Cu greu a s`ngerat datina un cocor. +i sim\urile mele de aceea-s nep[s[toare. Din paie de orz. chiar dac[ poate. o flac[r[-n v`nt. Ca un suflet care n-a adus la v[mi plata. F`lf`itor plute=te sorbit de dep[rtare — }n glasul lui e bocet =i-un strig[t ascu\it. Vara =i-a stins cuptoarele =i e gata: Plecarea cu regretul pl`ng pe un ogor. . Pe \[rmuri. durerile toate. acolo.!& Saninism Un t`n[r ]mplete=te o p[l[rie de paie. +i cine-i nebunul s[ comp[timeasc[. A lapte fiert =i a porumb copt. NICOLAI COSTENCO Cine =tie toate lacrimile. Miroase a ceva pr[jit ]n tigaie. Toate cele de comp[timit pe p[m`nt. al laptelui scopt }l p`ndesc cu l[comie vrednic[ de soare.

a=a. Curiozitatea mea ar fi s[ aflu Cum e c`nd mori.ELEGII P{G~NE Potcovarul !' Bate. spune. Pentru c[ e=ti mut =i nu e=ti curios. ca inima mea Scoas[ vie afar[.. acum nu-mi place s[ fii mut. Ce frumos sun[ ciocanul pe il[u! +i miroase a zgur[ verde ca sticla. la tine. Vreau s[ potcovesc iapa dragostei. me=tere. Care se opre=te-n fiecare sear[ La porti\a altei fete primitoare.-ntr-o doar[! . Ascult[. Trebuie s[ fie frumos?! Prietene. Cum ]\i ver=i tu necazul b[t`nd ]n il[u. nu po\i s[ faci Din bucata inimii o potcoav[? Hai. frate. Haide. ]ncearc[. De ce s[ nu ba\i =i-n mijlocul ei o caia? Am venit. potcovarule. spune. bate-n fier! Bate fierul topit. prietene.. de ce taci. Am s[-\i pl[tesc o carboav[...

ziua roia biruitoare. Pl`ns eteric.. +i glasul omului ruga: — Iertare! La toate casele st[tea la geam." Muguri negri }n bezna nop\ii singur r[t[ceam. Str[punse nervii goi cu lame de cu\it. NICOLAI COSTENCO Am ]nceput pe strad[ s-alerg ca un nebun +i pa=ii r[sunau str[in =i gol ]n noapte. }n pumni cercam de=ertul din mine s[-l supun +i suferin\a crunt[ vroiam s-o smulg din fapte. iubeau. De duhuri. t[cerea. ]ncol\ea pe cei f[r[ iertare. +i-aceast[ rea c[\ea. . Nep[s[toare. Acolo. ]ncet ]n zare se r[rea. }n colb m-am pr[bu=it =i lacrimi arz[toare. N[=teau. Via\a. Mi-era uscat g`tlejul =i fruntea asudat[. mureau. Privind. deodat[. +i glasul. +i m-am oprit.. Risipind amare Parfumuri — flori ca stropi de var }mpr[=tiate-n aer. Urechea ascu\it Tot cerceta. unde strada ]n c`mp ie=ea pustiu. R[sunau bizar Copacii ]nc[rca\i de ]ntuneric. +i parc[ dedesubt se zbucium[-n sicriu Acela=i glas cer=ind ]n hohote: — Iertare! +i noaptea-ncet.

ru=inoase suferin\i. c`nd florile sclipesc }n vetrele bogate cu albul lor feeric. +i simt c[ m[ voi desp[r\i de toate Ce am ur`t =i mi-au fost dragi. Prin aurirea toamnelor z[cute Spre ce t[r`m din nou o s[ m[-ndrumi? Vor fi =i-acolo — ca =i-aici — acelea=i T[cute. Natalele coline revede-le-a=i! +i ochii ei alba=tri =i cumin\i. Catrene }n a=teptarea nop\ii. E visul vagabond.ELEGII P{G~NE " *** Sunt mistuit de nostalgii t[cute. +i mutele nelini=ti bat golul sufletesc. Aud chemarea unor alte lumi. Poem ]ntr-un vers Sunt o oaz[ de mister ]ntr-un spa\iu de lumin[. Acolo. de tot. . poate. Copacii fr[m`nta\i se-ncarc[ de-ntuneric. La ce va fi nici s[ visez nu pot.

Trecutul osemintele =i le trimite-n noi. . *** Cum seva pomului se-nmorm`nteaz[-n foi +i-n flori. +i numa-n ochi." *** NICOLAI COSTENCO Cuprins de-ndoliata priveli=te. Cei de nem[rginire m[rgini\i ]n jur. pe alta calc ]n moarte. Impresii dintr-o c[l[torie Ghemuite stau l`ng[ colin[ Casele albastrului c[tun. spa\iul.. se mai simte nem[rginirea m[rii. vremea ]n mine se ]ngroap[ Ca-ntr-un morm`nt. acelea-s mai departe. =i. ad`ncul Se-nchide ca un melc ]n coaja-ndurer[rii. izbindu-=i lin obl`ncul De valuri. Parc-a=teapt[ de sub deal s[ vin[ Zborul fr`nt al primului l[stun. totu=i. *** Gardurile de nuiele Dorm ascunse ]n urzici.. Pe-o u=[ intru-n via\[. Se-apleac[ ve=nicia p[injenit[-n ap[. *** Natura. sicrie verzi =i albe-n cimitir de-azur. ca-n maluri.

parc[-s palmieri. cuneiform S-a schi\at f`nt`na pe om[t. o. sunt mu=uroaie }n care visul fermenteaz[-n mil[ +i veselia-n prunci. cu fa\a ]nd[r[t. Trapez. *** H[t. +i vremii las[-te. Ne-ndulcise rostu-unei p[reri Dorul altei lumi cu sens incert. *** Ca o hieroglif[. unde c`mpu-i un de=ert P`lc de arbori. s[ n-ai ce pierde. Iar jos albastru-nchis. Al doilea itinerar Colo-n mun\ii norilor E poiana cerului. cum boii Ce trag ]n plug. Fii ]n\elept.ELEGII P{G~NE "! +i te m`n[-un dor de stele +i be\ia c-o s[ pici. dorule. c[ sunt o droaie. ca frunza ploii: De n-ai ce c`=tiga. . ]n g`nd cu-o jungl[ verde. dreptunghi de oale ori =indil[. departe. Lini=tea cu mersu-i uniform Vreme deap[n[.

Prins ]n mreaja norilor. St[ canarul soarelui. Un stol de frunze-n pomii goi: Prigori ursuze au r[mas. Cu buze de mireasm[. . Cum p[s[rile f[r[ glas. *** Adio! Timpul vostru a trecut! +i noaptea soarelui privirii obosite E scump[. S[ pl`ngem to\i copiii nim[nui? La ce? Azi toate florile din urm[. Trec[torul nostru lut E-nduio=at de clipele tr[ite. Uscate visuri dorm ]n noi. pl`nse. scurm[. *** C`nd stolurile g`ndurilor mele }n aripi suf[r neputin\a roab[. triste\i m[runte +i inimi fluturate-n s`n. }n sufletele noastre de statui. Atunci dau drumul visului =i-n grab[ Trec dincolo de lun[ =i de stele."" *** NICOLAI COSTENCO }n urma noastr[ trist r[m`n M[runte g[ri. +i griji cutate-n frunte.

Nu te mira c[-n urm[...... V`ntul ca un schivnic printre pomi tu=e=te. sub fiecare pas. }=i pl`nge infinitul sirenele de ghea\[. timide de=te. [st num[r cu trup b[tr`n =i ve=ted. +i-n inim[. ucis de-a nop\ii team[. }n marmor[ feeric a poposit via\[ +i-n ochii t[i nostalgici l[stunii du=i spre Nord. Sur`de ]ngerilor blonzi. Crengile ]n geamuri bat.ELEGII P{G~NE "# P[catul. se roag[ =i te cheam[. Frate. }=i pl`nge infinitul.. Lovit de-a ta cruzime. }n pasul t[u gazela a pus un fin acord. C`nd sufletul suspin[ trudit. ca un schilav. f[r[ pripas. Elegie Vom pleca cur`nd! Se-ng[lbene=te zarea. uci=i. . De-acum peste lumina ce-\i flutur[ pe cre=tet Triste\ea liliacul de=ertului aga\[. }=i pl`nge infinitul sirenele de ghea\[. hai s[ ascult[m cum sun[ dep[rtarea. Regretul. Zadarnic pl`nge bolta cea albastr[ Pe con=tiin\ele cu ochi ]nchi=i. biruind ]n zgura noastr[.

lin adie o chemare +i de dincolo de vreme. pline de c`nt[ri =i slav[. . Luna. Prim[vara nu =tiu de-am s-o mai a=tept. Bat prieteni buni la u=a nim[nui. plin de lini=te. Amintirea noastr[ e un truc pervers. bolnav[. ca un bolnav. rar pe drum p[=e=te. s[ mor. s-a oprit din mers? Inim[. Ridicat f[r[ de aripi trag inelul greu al por\ii. ori o fiar[. De pe-ntinsul cre\ de valuri. Moartea. Umbre dinspre ceruri. nu bate! Nu-i sim\i r[suflarea? NICOLAI COSTENCO Final C`teodat[ m[ cuprinde un ad`nc =i tainic dor: La limanul unei ape. umbre ]mi acop[r taina mor\ii. =i de dincolo de mare. Cad uscate frunze s[rut`nd c[rarea.. +i ]n urma fiec[rui cade-o stea de foc. Nici o vorb[ bun[ n-ai cui s[ mai spui. Cu aripi de s`nge toamna-n codri cre=te. Fete goale de lumin[ parc[ joac[ ]n nisip.. Trupul se destram[-n aer =i r[m`n f[r[ de chip.. Crengile ]n geamuri bat. +i pornim — convoaie limpezi.."$ Pace inimilor ce-amu\esc ]n piept! V`ntul ca o umbr[ printre pomi tu=e=te. timide de=te.

Icoane. +i fruntea g`nditoare cum \i-o pleci O v[d. Pe-un cer boltit. }n ochii mei profilul e calm =i e corect. Limbajul serii noastre e dulce =i concis. Poveste +tiu via\a ta: flori ro=ii. Doar pieptul tulburat se zbucium[ s[lbatic. Mai juc[u= pe v`sle. Din pene lungi de stru\ =i fo=nitoare rochi S[ facem cadru scump: e sentiment =i flaut. . candele =i draperii. +tiu pasiunea ta: pe clape reci Hulubii m`inilor du=i de delir. de foc se-a\`\[ un narcis. frunze verzi. Un murmur p[s[resc =i-un g`ng[vit insect Oficiaz[-n codrul de aur =i j[ratic.ELEGII P{G~NE Charmion "% Sunt ochi f[r[ de lacrimi =i lacrimi f[r[ ochi: Misterul ni se d[ cu stropul =i precaut. Amurgul moaie-n s`nge o arip[ ]ngust[. pe al\i boboci de trandafir. +tiu c[-\i pl[cea pe g`nduri s[ te pierzi Furat[ de amurguri viorii. Din lini=ti visul gust[.

iubito.. Iar peste ochii ce nu s-au ]nchis Trec corbii ceasurilor r`nduri. Din flori n[scut[.. Acelei m`ini nervoase. Sub codrul plin de steaguri. — Din bezna dep[rt[rilor de scrum Prive=ti uimit[ stea de la apus. Precum atunci. NICOLAI COSTENCO Amurg C`nd voi ]nchide ochii. iar dedesubt — abis +i iat[ fruntea ostenit[-n g`nduri. }ntins pe un r[zor de flori liliachii. s[ mi se-nchine-nt`i. mai domol Dec`t aripile cocorul obosit."& Dar dezmierdarea m`inii tale mici. +tii versurile-acelea ]n care leg[nam Lumina frun\ii tale =i p[rul — reci c[rbuni!. de om[t. Fiindc[ mi-a fost glasul de chin alin[tor. Plecat[ unde vis. Aici sunt st`nci. nici doruri nu-s. }ngenunchea-vor fiare. S[ =tii atunci c[ ora fatal[ a sosit S[ las de-acuma trupul de vis =i c`ntec gol. risipit parfum. . Petalele de c`ntec de-acum n-ai s[ le suni. prin holde pe c`nd cutreieram. E ca un vis demult trecut pe-aici }n amintirea-ntoars[ ]nd[r[t. r`nduri. cernit =i bocitor.

.. 4 Nicolai Costenco.. cum trec anii!. de departe. Cum trec anii. spre mine.. Cum trec anii. }nconjurat de-un abur trandafiriu ca-n meri Prim[v[ratici floarea prin crengi de aur... +i eu-\i voi da t[rie — ca semn c[ te iubesc — S[ ve=nice=ti iubirea =i facerea de bine. De departe.. reci. Am trecut prin vechiul parc: Teii tri=ti. "' Drum de toamn[ Am trecut prin vechiul parc: Teii tri=ti. Luceferi din albul lor caval Bemolii de lumin[-=i vor pl`nge pe z[voi. cum trec anii!. usca\i castanii.. Tu — ]mpletind plevai\e. cu gesturi largi. vei str`nge fruntea-n veci De g`nduri pustiit[ =i plin[ de t[ceri.ELEGII P{G~NE +i ]ngerii din ceruri vor cobor] apoi. Pe buze ]mi vei pune s[rutul cel fr[\esc. Elegii p[g`ne . Am trecut sau doar ]mi pare. Pa=ii no=tri. parc[.. Ne-am privit mira\i =i.... Mi-ai ie=it de-odat[-n cale. usca\i castanii. Te vei pleca t[cut[. dezolant. Vor fumega c[delni\i cu clinchet de metal }n m`na lor... R[scoleau ]n frunze moarte.

.. Pe cale nu cumva te speria: Dih[niile-s multe. Curg stre=inile. Precum =i dragostea mea e prea mare. NICOLAI COSTENCO C[l[uza Iubire. cu toate cele Ce ob`r=esc din fantezia mea. Cu inelul I-a= bate-n geam. c`nd luna. undeva. }=i pl`nge a=teptarea.# Z[pezi topite E o mireasm[ de z[pezi topite. . Reci palori lunare. Sunt plin de o triste\e. +i-n suflet se a=tern Miresmele z[pezilor topite. Ca =arpele cel negru ce dormea Sub ro=iile balcoane de lalele. Iubita. +i cam a=a e. Pe str[zi m[ pierd. printre nori. \i-oi ar[ta Ale c`nt[rii ginga=e z[brele +i-ostaticul de-acolo — cucuvea. vezi. dac[ vrei. ]ntr-o stradel[. Noaptea — albastr[. ]=i sun[ clopo\elul. O raz[ pip[ie cu o nuia G[lbuia maz[re a unei stele.. }n zvon de zurg[l[i =i de copite... Suferin\a-i grea. de-un sf`r=it. Alunec`nd. dar nu-s rele.

P[m`nt natal — pe dealuri zburd[ c[i U=oare ca lumina de p`raie. Vreau codrii t[i =i b[l\ile cu stuh. Vreau stepa ta — s[ r[t[cesc. De-a pururi d`rz a stat ]n ochii t[i R[bdarea. pe strune de argint. care judec[ =i taie. cresc albi luceferi.. P[m`ntul meu m[nos. s[lbatic. # . Sub cerul t[u de plumb Hristos plute=te +i la r[scruci de drum basarabean Mul\imea-ndurerat blagoslove=te.ELEGII P{G~NE P[m`nt natal P[m`nt natal — odihn[ =i alean. Urechea inimii ]n tain[ s-o alint De ce \i-e ve=nic dor — p[m`nt natal!. Se-nal\[ turle zvelte peste sat +i-n sufletele oamenilor teferi. La harpa razelor. }n chinul t[u de veacuri adunat.. Sunt pl[m[dit din carnea ta =i duh Ce ]n str[mo=i s-a zv`rcolit ostatic. Cu m`na sufletului de cristal.

ape-ape. Cu r[zvr[tirea spus[ la poieni +i pumnii str`n=i pe topora=e noi.. sunt cuiburi de p[m`nt... Un vis de ]nviere s[ ]ngroape. de povara vremii fr`nt. }n care au tr[it. Sub stre=ini... Cu spuma laptelui sub cu=me moi. Pe coaste plugul r`m[ — ran[ vie. de-acum. Vremelnicia cu n[dejdi ]mbat[.# La r[z[=ie NICOLAI COSTENCO Albind printre copaci e o c[su\[ mic[. . codrul vechi e-un basm de mult trecut.. Din vechi s-a dus pomina de codreni. N-au cunoscut robie =i n-au =tiut ce-i fric[ — Priviri aveau de vulturi — r[ze=ii de Orhei. Ferestrele-s r[cli\e cu mu=cat[. E-at`t de-amar pe fe\ele de lut +i-n suflete — amar de poezie. +i plopul. to\i mo=ii mei. ]n =ir. Ci v[d cum cre=te flac[ra din scrum. Azi. Lor nu le vine-a crede c[. De-a dreptu-n ve=nicie. azi.

. Prin frunze vin luminile ]n tr`mbe +i se-ncrusteaz[. Un g`nd[cel pe-un trunchi s-a dat de-a dura +i-a s[getat t[cerea un hulub. figura. Mul\imi de urme duc la ape reci.. posac.. calde. de paing. verzi =i str`mbe. Cu maluri m[t[soase. Cu sufletul mi=cat stau mut =i-ascult: Se-aud cum pasc s[lbatici c[priori +i pa=i abia sim\i\i de fiare crude.ELEGII P{G~NE }n codru #! Sub borangic sub\ire. }n codru dorm aripi ml[dii de z`n[. Un zumzet somnoros ]n jur se-aude +i harul Domnului trec`nd prin flori. Stejarul r[sucit ca un =urub +i-a r[sturnat ]n t[u. C`nd macii basmelor mi se ]nchin[. P[durea venereaz[ luna: cult. pe poteci. Argint =i s`nge de pe cre=tet ning. Misterios prin mii de flori t[m`ie Albastre =i unduitoare br`ie.

Din c`nd ]n c`nd..#" }n sat la noi }n sat la noi. se zghihuie =i \ip[. Cu mers de ra\[. Iar cerul — clopot de azur — E-ncins de vii jur-]mprejur. S[ vezi la =ipot de ci=mea Ghilind neveste p`nza nou[. La trec[tori c`nd vor s[ cate.. Trec fetele de m[ritat De c`ntec =i mireasm[ pline. Ro=ea\a fe\ei. Printre priporuri =i ponoar[. Le st[ at`t. at`t de bine. Cu gene lungi pe ochi plecate. Sub plasa umbrelor de nuc. de ru=ine. C`nd se revars[ pe picior Din cofele prea pline. pe l`ng[ hat. S[ vezi =i fete la uluc. Cum r`d. +i r`de apa-nceti=or. la Cegoreni. NICOLAI COSTENCO . O tinere\e de risip[. La noi nu este ca aiurea: S-auzi ]n fream[te p[durea. leg[nat. Pe nalba jilav[ de rou[ Cum o ]ntind — c[r[ri de nea. +erpuie drumuri lungi de car[.

cu =indil[. +i e pl[cut la ei c`nd. ## Toamna Cine-a desfrunzit gr[dinile +i le-a amestecat cu suspinele? Cine-a scuturat frunze. a mint[ =i a cear[. +i-a=a miroase-a muruial[. Uscat[ an de an sub lea\[. A grajd. +i-n fa\a casei — doi cire=i. Au cas[ mare. Cu grinzi de nuc =i mint[ crea\[. S[ boceasc[ la ferestre. Un pui de zeam[ fierbe-n oal[. pe care P[s[rile =i-au scris c`ntecele la plecare? Cine-a dezbr[cat ]n pielea goal[ copacii +i i-a biciuit cu furtunile? S[racii! Toamna a venit! Cine a zv`rlit din cer ploi =i grindeni. Ci.ELEGII P{G~NE }n sat la noi tr[iesc buneii. Cu ea g[tesc rachiu buneii. o cuhnie de chirpici. pretutindeni? Cine a b[tut ]n u=[ =i ]n cercevele +i a l[sat cuiburile f[r[ r`ndunele? Cine a chiuit ]n horn =i a dat busna ]n tind[ Scutur`nd izma uscat[ de pe grind[? Toamna a venit! . Sunt fruntea satului: r[ze=i. doar. seara. Dar casa lor nu este vil[.

. mic[ — =i care mai-mai n-a murit de fric[. spre ci=mele.. ca o p[s[ric[ Mic[. vezi.. de pe sub cr[ngi. — bag[-\i fa\a-n poal[. . }n fa\a lui hlizit[. de Dragobete Nu se ascunde.NICOLAI COSTENCO #$ Toamna a venit =i-au sc`r\`it pe deal morile +i-au cobit pe cr[ngi o noapte-ntreag[ ciorile. c[ poate e Delean Ce st[ cu m`na-n cre=tet de mioare +i zice din caval p`n[ te doare De dorul lui al inimii m[rgean. — +i vezi. Pe sub c[pi\e. ori. unde-auzi t[l[ngi S[ te fere=ti. R[zoarele cu trandafiri =i gheorghine S-au pr[p[dit f[r[ veste =i f[r[ suspine. de n[t`ng. scap[ de amar! Pe puntea ceea nalt[. S[ nu te-n=face.. — Tu pe acolo c`nd va fi s[ treci. tu s[ =tii. Chiric[-i. Nu te ]ncrede. }n cu=ca pieptului s-a zb[tut inima. cel ce-a pus g`nd viclean pe fete. cel slut =i =chiop. Te uit[ bine: dac[ sim\i din plop Arz`ndu-te priviri cu g`nduri rele. Pe zare r[s[ritul vars[ jar. C[-n turta inimii ]l roade-o boal[. Mitologie basarabean[ }n c`mpul verde dorm g`ng[nii reci. +i cei ce-l v[d picioru-=i fr`ng. Codrean. copil[.

. . . . . iaz de untdelemn. unde se str[pung poteci ori drumuri. . Chiric[ i-a rupt glezna.. . . Ici m[ scutur — Vesel flutur — Pe o floare . . un nenufar. . Dansul unui duh Fierbe dragostea ]n mine Ca un zumzet de albine. iar Delean }n co= un dor i-a pus. =i Codrena= la \`\[ I-a pus c[u=ul m`nii. . +-atunci nici cear[. . d[ busna prin frunzi=. . cu blestem. .. ca fata. soi z[lud! Cu Dragobetele-n f`na\ul ud S-a t[v[lit. pe c`nd. +i fata-acum se j[luie la mama. — de. Dar fata. Tot Dragobete i-a pus m[ghiran. . s[ coci — c[ fumul Se schimb[-ndat[-n umbr[ de strigoi +i. . . +i-a ars-o Foca-n inim[ amar.ELEGII P{G~NE #% Se-aprinde valea. la sf`ntul Foca. .. iar n[frama Pe p`r[ia= s-a dus. . . . hohotind. S[ pl`ng[. . Tu foc s-aprinzi — cartofi ori p[pu=oi Cu miezul miresmat.. — S[ nu te duc[ benga la ]ndemn Ca. nici oloi cu oca Nu te mai scap[ de-al s[u v[z ponci=. ]n g`\[.

F[t-Frumos =i-acel netot Zis P[cal[? De fereastr[ M[ apropii lin din joc +i cu banul: toc. Sar din timp Prin Olimp. toc. Barb[-Cot. Se-ngreoaie }n p[injeni= de ploaie. lume f[r[ trup Din cotloane de p[dure! Ar[t[ri de neguri sure Ceasul magic ]ntrerup. toc! NICOLAI COSTENCO . Unde-i Pas[rea M[iastr[? Cos`nzeana. prin dumbrave. Colo. Chiote reped cu gura: S[ dau fetele de-a dura. Lumea noastr[ Inutil[. Peste ierbi jilave.#& De cicoare. Botul umed M[ ]ncumet S[-l ]ngrop — S[rutare. ]ntr-un plop. Sub albastr[ Tremurare de zambil[. Lume.

C`nd ]n nop\ile profunde. veni\i de-mi spune\i: }n zulufi Flori postume O s[-mi pune\i? Tufe mari de nalb[ }=i deschid guri\a alb[. Dorm prin foi bolnave.ELEGII P{G~NE #' — Fetelor. . Cuviosul zbur[tor. Rapsodie basarabean[ Dragoste. Pentru cine? Pentru mine. prin dumbrave. r[spunde-mi. n-ai vrea undeva s[ fim la \ar[. luna ca o al[m`ie. Cam pe-atunci c`nd pitpalacul scoate puii ]n secar[. +i dau fetele de-a dura. Ici m[ scutur — Par un flutur — Pe o floare De cicoare. Frunze mozolind cu gura. Must[cios =i berbant V`n[tor Din t[r`mul cel[lant! Fierbe dragostea ]n mine Ca =tiubeiul cu albine. Colo.

Am s[ scot dintr-o firid[ o garaf[ de rachiu Cu pojarni\[. P`r[ul. late. Ai s[ vezi o lai\[ larg[. l`nceze=te peste adormite gr`ie. ]ns[. Amintirea le-o p[streaz[ c`ntecele din popor. . ci s[-\i pleci Tufa asta de t[ciune. c[p[t`ie p`n[-n bagdadii cl[dite. din h[\i=uri numai frica ta prive=te. peste ea un \ol v[rgat +i un p[retar. eu am la \ar[ o c[su\[ de v[zduh. ard mu=cate ]n vazoane +i-n ungher un mac c-un lic[r de lumin[ la icoane. }n ferestre. se cunoa=te din vechime: F[r[-nchin[ciune-n casa omului nu intr[ nime. Nu te teme! Nu-i nimica. ]n c[tu=e =i butuci. tot ochiuri-ochiuri... pe poteci — +tii.. nu sta m`ndr[. Nu te-nfiora: =opte=te codrul rug[ciunea lor. G`ng[vind. Hai. l`ng[ piept de te lipe=te: Nu e nimeni. La un cap[t. =i-alte lucruri ]nvechite. Codrul poleit. Pe-o tav[ r[z[=easc[ am s[-\i viu C-un colac ]n =apte vi\e =i un fagure de miere: Cu acestea mai prinzi suflet =i oleac[ de putere. Ai s[ intri. dup[ gratii. pe-o spat[ de bunica mea lucrat. sub poale cu privirea lui ad`nc[ De mister. dar ia seama. Nu c[-i joas[ u=a. va da urechii doar murmurul de sub st`nc[ Al izvorului. +i pe grind[ o Psaltire. printre foi de brustur. E-ntr-un loc poiana unor de demult uita\i haiduci Care-au putrezit prin temni\i. potecile de codru umede mereu =i reci. *** Dragoste.NICOLAI COSTENCO $ Somnoroas[. descul\[. pragul c`nd va fi s[ treci.. |ine-m[ de bra\ ori vino. Are prisp[ muruit[ =i o strea=in[ de stuh. luciul stelelor va zbate.

. -n zolnic. pe Joiana mergi s-o mulgi dup[ corlat[. fiara lor de tineri! de necheaz[ sus. Repede r[storni un soare de m[lig[. ]n doni\a g[lbuie. iubire. ]ncrestat[ Cu fier ro=u. g`ti\a ce-i de ]ngust[. la c`ini =i porci C-un obraz de lapte proasp[t la iubit s[ te ]ntorci. cu vizdogi la cozoroc +i cu coasele pe umeri. — r`de inima ]n noi! }nspre masa-n trei picioare t[b[r`nd ca o l[cust[. un motan de gospodin[ Harnic[ =i cert[rea\[: vr[biu\[ =i albin[. C`nd. C`nd mai dai mujdeiul. M`ng`ierea mea! Lumin[! Trup suleget. g`t minune! .. pe rou[..ELEGII P{G~NE $ *** Cred c[ =tii ce-i r`nduiala =i ce nu — am s[ te-nv[\.. vi\eii la ciread[. +i d`nd hran[ la cob[i. br`nza =i ]n str[chinèle noi Bor=ul ardeiat ca focul. S[ trimi\i. leu=tean =i m[m[lig[. Satul tot adie-a lapte. c`nd c-un dr[gulean de b[\. De g[se=ti ceva mai stra=nic pe f[\area de p[m`nt! S[ te scoli ]n zori. str`ns[-n cercuri. la vii. Tu. C`nd cu-o vorbuli\[ bun[. aburind dintr-un ceaun. copila badei. pune dreapta ici. plopi de fumuri ]n t[cere se-nverig[. apoi. la cruce. ce s[ spun. rumeni\i de-al zilei foc. c`nd vecinul Dumnezeu }n de ziu[ trandafirii =i-i plive=te de chir[u. la piept. *** Eh. Cu fl[c[ii de la coas[. dup[ chiot ai s[ =tii Ce vor. f[ jur[m`nt. Pe m[su\a scund[. c`nd v[carul Pentru vite ori vreo m`ndr[ ]=i revars[-a=a pojarul Dintr-un fluier. Ne mir[m ce-i larg[ pofta. +i-ai s[ fii. ivi\i ]n deal. Din cotloane.

C`t de me=ter \i-este bra\ul. unduios ]n m`ng`ieri +i s[lbatic \i-e s[rutul r[scolind str[vechi pl[ceri. al[turi st`nd. dulce-a=a =i-a=a amar[! . C`t de fraged \i-este s`nul =i c`t de sub\ire glezna. ca o lamur[ de gr`u M[cinat[-n moara nou[-a Neam\ului. C`t e lini=tea de-nalt[ =i aducerea aminte: Parc[ arde-n tine-un munte de iubite oseminte. C`t de g`nditori \i-s ochii. tot ce-i pe suflet pe de rostu-lea \i-a= spune: C`t de alb[-\i este pielea. Bem a dragostei licoare. ]n miros de l[icere. c`t de-ad`nc[ le e bezna. ]n c[mar[.NICOLAI COSTENCO $ De-a= putea. cea de pe r`u. C`nd.

Das Unbeschreibliche. zgribuli\i. . cum o d[ florilor Fierbintea-nvolburare a zorilor. cu chipul t[u curat. opre=te ]n calea sa destinul. Chemarea Mea cre=te-n v[lm[=agul cel p`rjolit de dor Al clipelor. Das Ewig-Weibliche Ziet uns hinan. |i-a= soarbe-a gurii dulce =i s`nger`nd[ floare! }n p[rul t[u ca noaptea. Das Unzulängliche. de v]nturi r[sfirat. Goethe Ce frumoas[ e=ti. =i mor. Hier wird’s Ereignis. Via\a mea-=i ]ngroap[ trecutul =i-ntristarea. iubito. Hier ist’s getan. D[-mi s[rutarea gurii.ELEGII P{G~NE (1936-1940) I-a Elegie p[g`n[ Motto: Ales Vergängliche Ist nur ein Gleichnis. iubito! C`ntarea c`nt[rilor Frumoas[ e=ti. La glasul meu to\i crinii pl`ng.

Acolo cine este =i m[ a=teapt[ cine? Sc[ldat[-n vijelii de visuri — tu. .NICOLAI COSTENCO $" Eu sunt iubitul celei ce-mi d[ruie=te vinul Mai tare ca al mor\ii ai s`nilor ei mici. O. Ca dou[ porumbi\e cu ciocul roz. }mpr[=tie-\i din ochii ]ntuneca\i uimirea! }n templul f[r[ zei al lumii am surprins Misterul zeit[\ii ce ne-a supus — Iubirea. doar tu e=ti! *** M-am desp[r\it de-a clipei statornic[ micime. iubito. }nchinu-l Acest pahar al clipei p[g`ne-n cer =i-aici. Frumoas[ e=ti. fecioar[! tu-mi e=ti ]mp[rt[=irea Vie\ii noi ]n care sunt ]nger ren[scut. zv`rlind peste mul\ime Sfidarea tun[toare: — am dragostea ta scut. te iubesc. cum alta-n lume nu e! Tu m-ai mu=cat de suflet cu al iubirii bici +i inima-ai legat-o de flac[ra ce suie Din beznele ad`nci ale vie\ii p[rinte=ti Pe s`ngeroasa mor\ii =i soartei c[r[ruie. M-am desf[cut din c`l\ii unui banal trecut. +i str[lucesc s[lbatic. — Spre ]nflorirea pur[ a z[rilor cere=ti.

}mbr[\i=[rii — =arpe — nu te ]mpotrivi! Iube=te-n mine duhul ce l-am \inut ostatic Din veacuri. — Pe l`ng[ geamuri. S-alung =i presim\irea acestui blestem crud. Elegii p[g`ne . Pe sidefata scar[ ce sufletu-mi lunatic. Psalmodierea stearp[ a unui glas. S[ nu ne pese nici de-or`nd[. Iube=te-m[. r[sun[ Citania de veghe l`ng[ un lung sicriu. Scumpo. Cuprinde-m[ cu zorii acestor bra\e reci. Pe frun\i de flori =i s`nge. +i buzele — =optire — cu gura le-a= strivi.ELEGII P{G~NE $# Coboar[-\i fuga roz[ a vrerii. — Aceste vi=ini coapte pentru strivit anume. un miorl[it de lun[. M-apropie de tine. r`nduri. poate-n veci. ale c[ror dureri te-ar otr[vi De le-ai cunoa=te. spre tine a ]ntins. C[ tu =i eu. — 5 Nicolai Costenco. vom repeta-mpreun[ Sf`r=itu-ngrozitor al mor\ii. v`n[t. O aud. ]nadins. Nu te feri de-al gurii ]mp[timit j[ratic. }nn[bu=[ la s`nu-\i acest cap beat de g`nduri Acum. =i-n clipa oprit[. nici de lume. c`nd crap[-a nop\ii nenum[rate teci +i boabele de stele pe cer sar r`nduri. odat[. frumos e al t[u nume. ]n sufletul t[u nud S-aud cum carii rod ale veciei sc`nduri.

un titan. — D`nd un decor de basme b[tr`nului p[m`nt. calic. P[m`ntul: astrul nostru f[r’ pomp[ nici noroc }=i poart[ cu r[bdare prin vreme s[r[cia. Pe care nici tipare. Din pomul ve=niciei s[-i d[ruiesc bel=ugul. — O inim[ spuzit[ agonic numai bate. mi-e team[ de-a mea singur[tate. Cuprinde-m[. Cu p[duchimea lumii ce mi=un[. nici mort. poate. nici suflete n-au loc. acestui splendid dric! . S[rut[-mi gura ars[ at`t c`t nu-i t`rziu +i iart[-m[. rob trist. un nebun. ori ro=ii umbre-n joc. Aceast[ pl[smuire de patimi =i nimic. Printre at`tea astre cu turnuri crenelate De safirii penumbre. poate. }nnebunit de-a lumii etern[ nedreptate. nu pot s[ m[ supun Acestei legi ce \ine pe omenire jugul Misterului: vreau lutul de cazna-i s[-l r[zbun.NICOLAI COSTENCO $$ +i ]n sicriu — eu singur. De nu p[m`ntul — omul viseaz[ Ve=nicia. Acestui glob funebru. Sunt. c[ n[rui a clipei maiestate Cu-acest delir de g`nduri! Sunt. *** Printre at`tea stele cu creste-nfl[c[rate. nici viu.

. A c[rei nep[sare-o desfid =i o ur[sc! *** M[-ntrebi de ce m[ zbucium. O minte de o =chioap[. O inim[ de =oarec — =i-un vis de nemurire!.. ast[zi ne-a mai r[mas iubirea.. +i-a sa de=ert[ciune-i pe temelii de v`nt. =i c`t e de mi=el. de ce nu-s bl`nd?. un cap flocos sau chel.. ]n biata comedie A dragostei noi rolul ni l-am ]ndeplinit Destoinic — iar r[splata ]n fa=[ ]nt`rzie. Iubita mea. Tr[iesc doar prin iubire =i. c`nd v[d cum bordeiele s[race .. ca vinul m[-mbat[ fericirea C[ searb[da ta via\[ cu-a mea ai ]mpletit! Din tot ce credem. s[rmanul.ELEGII P{G~NE $% Orgolios ]ncearc[. cu oameni ca =i el. +i-nfrico=at ]nal\[ t[cerii osanale. de ce nu-mi aflu pace La s`nii t[i. Chiar de-mplinim ]n gluma Celui Ascuns un rit Hilar p`n[ la tragic. c[ tr[iesc Iluzia mai tare dec`t o ve=nicie. ]n cuv`nt S[ afle perspectiv[ eternit[\ii sale. Cu biblicele r`nduri vrea mintea s[-=i ]n=ale Cu vorbe pr[fuite. Cum oare pot. De-ar =ti c`t e de comic. ca mieii b[l[i.. poate...

. licheaua din propriu interes. nici ideal =i care-=i umfl[ pieptul. Din inim[ ciocan improviz`nd amarul. Sunt treapt[ spre o via\[ la care n-are dreptul. de dorul unei cofte O fat[-n r`nd cu lumea c`nd nu mai poate fi. dar larg ]n vi\ii =i ]n pofte. Ori o m`r=av[. iubit[ rea =i dulce. Cum pot fi mul\umit. a vreunui bleg Irofte. Cum vrei s[ aflu pace. Cum pot privi la \easta ce nu cunoa=te g`nd }nalt.. Ademenite c`nd de izul unei bulce. . c`nd pentru un posmag Se vinde-o copili\[. Fl[m`nde. castitatea =i-o dau unui pribeag Zg[rcit la bani. Dec`t de fericire. Mai bine pe trudita mea cruce s[ m[ bat. Cu vorbe mincinoase ]nzorzon`nd ades Sordida sa f[ptur[. C`nd fete ca =i tine-=i scot trupul la mezat +i pierd pe totdeauna speran\a s[-=i mai culce Cu dragoste candid[ c[p=orul pe-un piept drag. ]mbuibat!. +i s[ pretind mul\imii c-acesta este farul? Pot eu pe putregaiul mizeriei s[ \es Un v[l de vise roze? Ar fi prea greu calvarul. Pot eu s[ fiu adeptul Tihni\ilor.NICOLAI COSTENCO $& Bogatului f[\arnic. obraznic =i fl[m`nd. s[ picur.

Eu s[ fiu fericit? R[spunde-mi. S[ v[d scheletul vrerii de sine. S[ te cumineci jertfei. ]n fa\[ cazi-mi. la jertfa omenirii. Zis om? S[ st[rui ve=nic. pe ce temei te razimi. Tu. Ori ]nd[r[tul vostru. obraji. cu inima de lemn +i un sur`s placid. nu curge un pr[p[d De g`nduri m[run\ele? Sub z`ng[nitul salbei Nu m[sur[ clepsidra al vremii picur lin? +i-n dosul astei forme =i sub dantela albei . colibri? C`nd un copil din leag[n un s`n v`ndut recheam[. mireasm[ a iubirii! S[ treci pe l`ng[ pilda Eternului }nvins. nu-i nedemn.. Cu mul\umirea crud[ c[ nu e=ti tu atins? Ce plin[ e=ti de sine. ca un torent ]n albii De crini =i de sidef. frumo=i ca noaptea.ELEGII P{G~NE $' Zv`rlind ]n fa\a lumii un vag drept de-a iubi. Cum pot tr[i al[turi de tine. vreau s[ v[d. voi. }n balele minciunii c`nd murd[re=te-o mam[. de om[t.. Ca pentru omenirea ce rabd[ peste seam[ S[ nu te lup\i? S[ nu smulgi al suferin\ei semn De pe coroana [stui ridicol rege-al firii. Voi. ochi. s[ rumegi aspre azimi Cu mul\umirea unui vi\el de vac[ lins! Icoan[-a frumuse\ii de e=ti. vis de fericire.

+i primul spasm de groaz[ fu primul g`t de aer. Tu-mi pari a fi imboldul ce m-a f[cut p[m`nt. Cu pura r[t[cire prin spa\ii tu pricinui Pornirea ca din patru pr[p[stii s[ m-adun — +i trei sunt numai bezn[. =i de parfum e. +i leag[nul t[u este de-azur. Sunt st[p`nit de tine ca de un demon sf`nt. C[ci viitoarea har\[ ]n mine. cu ei o s[ m[-ncaier. turn de spume. b[nuiam prin secoli a ta ]nfiripare +i frem[tam la visul c[ e=ti sortita mea Iubit[. De m`inile uit[rii. nu vorbi. mustea. iubito! Olimp e al t[u nume. — C[ voi tr[i-ntre oameni. M[ durea c-am s[ tr[iesc sub soare — A suferin\ei oarbe =i-a vanit[\ii stea. +i muritoarei soarte fatal s[ m[ supun! O.NICOLAI COSTENCO % Priveli=ti — nu se ascunde un m[rginit destin? O. surd. }n care zeii mor\i dorm somnul lor virgin! Tu te-ai n[scut a=ijderi lui Venus. }ntre p[m`nt =i cer — un magic leg[m`nt. tors din al lumii caier. . a patra doar lumin[-i +i harfa sideral[ =i-al nemuririi bun Cu sila s[ ]nghesui ]n str`mtele tipare. +i te iubesc cu c`t tu cu vorbele m[ chinui. Din pofta-ndeplinit[ =i lacrimi — m-am n[scut.

C`nd suf[r pentru al\ii. lupt`nd ca Don Quijote. ca al\ii.ELEGII P{G~NE }n dezolanta noapte a vie\ii am crescut Ca un r[boj pe care un trist oier ]nseamn[ Dureri f[r[ de num[r spre-un \el necunoscut. S[ sfar[m pe Moloh cu soclul lui de veacuri. . }mi pare c[ la baza nefericirii sap. Tu-mi stai ca o dojan[ amar de dr[g[la=[. de ce s[ ne m`nc[m cu fleacuri Norocul! Singur nu =tiu de ce-s a=a nebun! S[ hoin[rim mai bine prin cr`nguri! Ori pe lacuri. c`te-odat[. ades m[ prind cum casc. prejudec[\i s[-nfrunt. r[sc`ntate. s[ o dau peste cap. plictisit de via\[. De gloria din vise adesea m[ adap +i suf[r martirajul. Ce-ar ]nsemna o frunz[ ]n minus pentru Toamn[? +i-mi pare. istorii de c`nd sunt +i v[d av`ntul meu ce van =i idiot e! }ncerc =i eu. o for\[ p[tima=[ De m[ ]mpinge legea. negu\[tor de aur =i gogoa=e. un g`nd ascuns m[-ndeamn[ S[ cred c[ o gre=eal[ fu faptul s[ m[ nasc. +i. l`ng[ tine. +i m[ surprind adesea c[-ng`n acelea=i note C`ntate. — Dar ]n oglinda vie\ii sunt doar un clown crunt! *** % Iubita mea. spre-un fantezist Damasc C[ plec. Iubito.

Cu-un dor nel[murit. s[-\i spun. S[rut[ cu-ale gurii petale miresmate. Sunt vie\ii tale umbr[. privesc la mine-n t[ria lor de fier . De nop\i f[r[ de cap[t. Mereu de-a= fi cu tine =i tot n-a= avea sa\. =i-acum inima-mi bate. +i-odat[ s[-\i susur: te iubesc! Mi=cat[ de-amintiri.NICOLAI COSTENCO % Sub s[lcii ]nvechite. ]n vastul hram al serii. iubito. S[lbatica mea inim[ — =oim ro= — o \ii ]n la\. ]n timp ce luna merii }i poleia. cu-alint[torul bra\. un mister Via\a sa e. *** — Prietene. C`t a=teptam clipita ca s[ te ]nt`lnesc. de cer — Iar s[rutarea lui — e fagure de miere! Lungi pletele ca =erpii de valuri. c`nd apun }n umbr[ griji. de-o tainic[ durere Umplu\i. Cuprinde-m[. sunt visul umbrei tale. Tot chinul meu supraomenesc. pudrate. Pl`ng`nd pe jum[tate. alaiul de mizerii — S[ lunec[m ]n barc[ ]mbr[\i=a\i. p[cate. iubitul mi-e un copil ce-mi cere O via\[ ridicat[ pe sc[ri de vis. de-a mea singur[tate S[-\i povestesc. ochii.

precum. De chinuri tulburat[. pline de-un b[nuit fior. +i s[rutarea gurii i-o dau. m[ doare Privirea lui ]n care n[dejde parc[ nu-i +i-o cere de la mine. bocind pe oceane. nel[murite. +i bra\ele de ap[ neputincioase. ie=it dintre obloane . O. chemarea. poruncitor. m`ndrului destin. De st`ncile s[lbaticului. ce c`ntec e dragostea! }ntr-]nsul Se-aud. }n el e-nt`iul =opot al mugurului crud De frunz[ =i de floare. cum Sunt bra\ele de prunc. s[ le sfarme. tainic[. se pr[bu=e=te marea Pe \[rmuri. recad cer=ind iertarea. lui. suspinele de dor Ale vie\ii prinse-n v`rtejuri diafane — C`nd sufletele. s[-i fur m[rirea-ngrozitoare? Se zbucium[ ]n g`nduri iubitul meu. Iubitului. Cer=esc tipar n[scut. }=i sfarm[ neputin\a iubitul meu. s[ nu-i mai stea ]n drum. S[-i dau minciuna oare? S[-i d[ruiesc perdeaua iluziei? Eu. +i pl`nsul De=ert[ciunii sale ]mi picur[ pe s`n. se-aude. Dar.ELEGII P{G~NE %! Cu-o dragoste ce-mi rupe tot sufletul. c[-mi este d`nsul Al vie\ii =i al mor\ii predestinat st[p`n. fetelor.

Cum este dragul meu. Sentimentalul viers al bietului buratic. e muzica divin[ A c`ntului de leag[n neistovit pe guri De pas[re. *** }n c`ntecul de dragoste e D`nsul. pe lume nu e nime! Cu ochi ca dou[ fl[c[ri r[sfr`nte-n negre teci. e g`ng[vit noptatic De boabe germinate pe-ai \[rii umeri suri. C`nd o s[ vin[. +i p[rul i-e ca holda pe-a z[rii sub\irime Undind neostoita furtun[-a min\ii reci. Prin care toate trec =i ve=nic toate curg.NICOLAI COSTENCO %" De scoar\[ p[m`ntie. E sc`ncetul jivinii speriate de lumin[. s[-mi cad[. Chincit[ la gurguiul ocrotitor =i nud Al s`nului matern. la d`nsul mereu g`ndesc. E dr[gostoasa =oapt[ a vastelor p[duri Ocrotitor pe spaima unui popor s[lbatic. la piept? Ca m[gura ]i este a frun\ii ]n[l\ime. Iubitul meu! Nu l-a\i v[zut. numai D`nsul. femeie. a=tept — +i-n a=teptare. prietene? Printr-]nsul Eu doar tr[iesc. m`ndru. drept. cu fo=net stins =i ud. . bl`nd. m[ cople=e=te pl`nsul. iat[. Ca sabia de foc ]i este g`ndul.

Prietenelor. uit de vreme. oare nu vine scumpul meu? Ah. ]n fiecare sunet Se p`rguie=te-un vis — e =opot de izvor. El vine! El e. c`t de bun ]mi este =i dureros norocul!.. iubitul c`nd cuv`nt[. +i fiecare =oapt[ ]n mine-i un r[sunet }n care via\a-mi toat[ ca pe-o comoar[-ngrop. iubito. e vijelie. . c`nt[.. Haide pleca\i!.. +i inima aprins[ n-am s-o mai sting ]n veci! E-ad`nc[-nfiorarea. Tremur[tor mi-e trupul — asemeni unui plop. — Iubitul meu! *** — Frumoas[ e=ti. st[p`ne-mi ]ncol[cesc mijlocul. Tot sufletul de gura-i se anin[. m[ mistui de-al s[u dor. Ah. E r`u ce cre=te-n vuiet. C`nd bra\ele-i. asem[nare n-ai! Ce dulce-i s[rutarea buzelor tale ro=ii! |i-ar pizmui mijlocul =i gr`ul cel b[lai.. beat[. ce s[ fac! nu-mi aflu ast`mp[r =i nici locul.. ca un strop De ploaie pe o frunz[ ce-n soare. C`nd ]mi vorbe=te. tunet! Vr[jit[.ELEGII P{G~NE %# R[scolitoare fl[c[ri ce-n inim[ se-mpl`nt[. Sunt trist[ =i sub\ire. ]mi pare c-am s[ mor.. parc[.

numai vr[jite zale. iubitul meu. E=ti m`ndru ca o oaste cu fluturate steaguri! E=ti bun. . de care nu te saturi.NICOLAI COSTENCO %$ Iar umerii. Iubita mea! Cu nimeni nu are asem[nare: Ca printre boji un crin e. biruitori prin s`ngeroasa vale A buzelor! |i-e r`sul — alb leg[nat de straturi. Cu sclipitoare albea\[. ca-n nop\ile de Mai Z[pezile lunare. iubito! Dorito. Izvor ]\i e s[rutul. frumo=ii. cum m[ privesc. rotunzii. Prin mine to\i str[mo=ii Te binecuv`nteaz[! — M[nunchi de cimbri=or Mirositor iubitul mi-e. m`ndr[ e=ti! Mai m`ndr[ dec`t z`na str[vechilor pove=ti! — Ca strugurii cei cop\i e vorba gurii tale! Mai proasp[t[ suflarea — ca mierea str`ns[-n faguri! E=ti tot numai mirosuri. ca-n zori de zi o stea. printre fete. Umbros culcu= \i-e pieptul! — A c`mpului suflare. zvelt =i nalt ca o nuia! La umbra lui t`njesc ca o mirat[ floare Sfiit =i bucurat. cu albele =iraguri De din\i. dragul fr[\ior! — Frumoas[ e=ti. ea! — Mesteac[n luminos cu crengi tremur[toare Iubitul meu e.

ELEGII P{G~NE %% *** Aduce\i. Ce m`ndru e. beteala. Cl[di\i-m[. Copilelor? Din somn iubita nu-mi trezi\i!. +i parc[-i simt la ceaf[.. florilor. pe prag m[ plec.. da\i-mi haina.. pomi. voi. . azur.+i de z[d[rnicia dorin\ei gem =i pl`ng. iat[. me=teri. Spre zarea viorie privind. +i repede ca cerbul. aduce\i. puternic. voi. fluturi. ad`nc mirositoare. — Nu v-am spus odat[. ca ceata Haiducilor i-e mersul u=ure! Voi nu-l =ti\i? El peste v[i =i dealuri p[=e=te vesel. — Ca buciumul e glasul iubitului. Sl[bit[ de-a=tept[ri. +i parc[-l simt la spate =i stau ca ]nlemnit[... Voi. m[ ]nec. cu ziduri ]mprejur: R[nit[ de iubire sunt. La g`ndul c[ e d`nsul. Iar dreptul m`ng`indu-mi iubirea ostenit[. voi. bra\ul st`ng... z[ri. . Prin vi\a suitoare. Iar \`r`itul sec Al greierilor toarce o noapte nesf`r=it[. privi\i! Aduce\i miruri vechi. +i m[-nt[ri\i cu vinuri — m[ mistui.. poame.

Iubitul. draga mea. Vin. Cu iubire Se uit[ =i chemarea-i tot trupul mi-a strivit. S-a r[scolit. apropie-te.%& *** NICOLAI COSTENCO S-au aplecat grumajii t[cerii peste fire. Sub umbrele plecate de sear[ se treze=te. Tumultul prim[verii cu-a sa sporov[ial[ Pe paturi ]nflorite. Doar =esurile. =i-n lunca serii vin[. sc[ldat ]n jil[veal[. Hai. Prin mrejele perdelei se uit[. Nu se trezesc. porumbi\o. pline de ierburi somnoroase. Cu crinii minuna\i ai umerilor t[i Pe care pun ghirlande zidarii de lumin[. — Iubito. scoal[! Z[pezile uit[rii pe dealuri s-au topit. hulubi\a mea. sub perete-n fereastr[ s-a oprit. E-un zumzet nou pe c`mpuri =i dulcile miroase Din vii =i lunci cu mierea amurgului se-mbin[. S[ m[ ]mbete ochii. s[-\i mai aud cuv`ntul . cu miresmate ce=te. las-acoper[m`ntul De piatr[: l`ng[ zidul din fa\[ te adast. E vesel zorit de clopo\ei }n fuga r[=chirat[ a turmelor de miei. scoal[. P[m`ntul.

vulpeasca stric[ciune. c[l[uz[ spre mine. Iubitul meu. s[-\i fie f`lf`irea Ei alb[. Te a=tept. vast. iubitul meu. de=i sub\iri =i fine. Ce vrea pe via-n paza ta azi s[ se r[zbune. cu sufletul supus. cu dorul =i iubirea. |i-o voi trimite-n cale. cast. ]n miros de prih[nire. Porumba aurie a dragostei. +i m`inile str`ng p`nza. *** Cu seara care-=i fr`nge mijlocul s`ngeros Pe dealul din potriv[. de-al umbrelor lungi cor. — }n a=ternut te caut. Mi-s ochii grei =i umezi! Iubitul meu. cu trup. Senine R`d stelele-n oglind[. O ve=nicie-mi pare de-asear[. cu carnea. ]n care-ascunzi=uri te ascunzi? . Te-a=tept cu dem`ncarea. c[z`nd ca ni=te grunzi De diamant pe fire. De haine-mpov[rat[. Vin’ tu. }n zbor de bidiviu — pe-al ce\ii =es sc[mos. pe tine. =i la chemare. Te chem. s[ gonim =ireata. Vin. mai. nu r[spunzi. din piept. c`nd te-ai dus! De noapte ]mp`nzit[. eu ]\i a=tept ivirea.ELEGII P{G~NE %' Mai dulce ca un leag[n. nu te g[sesc. Cu =oapte ]n ureche de p[tima= amor. iubite. ca odihna.

. voi c[uta pe cel ce Iube=te al meu suflet.. un nor. L-am c[utat pe prispe. +i tulburarea vie\ii din mine tu cum nu vezi? Mi-a= arunca via\a ca s[ o joc la sor\i. =i pentru d`nsul at`tea inimi bat. nici pe uli\i pe el nu l-am aflat. Acas[. . De soarele iubirii. de helge. Iubitul meu nu vine. nu te ]ncume\i S[ vii. +i s[ m[ nasc toiagul ce ve=nic \i-e tovar[=. a= ]nvia din mor\i! Privirea ta de =oim asupra mea coboar[-=i Mistuitoarea bezn[. — supus[-n urm[-\i merge. st[p`nul meu? Prin ce livezi te por\i. s[ fim prieteni iar[=i! Sim\i inima aprins[. la geamuri l-am strigat. Cu pa=i u=ori. La glasul t[u. prin luncile cu flori.NICOLAI COSTENCO & La s`nii mei ca roua de reci. Nici str[jile-nt`lnite de d`nsul nu au =tire. Din cas[ ies =i noaptea m[-nv[luie-n fiori De spaim[ =i r[coare. Pe uli\ele pline de praf. Ascund lumina lunii a norilor albi turme. Nu-l v[d. de negrii p[zitori. =i ostenitul zbor Al sufletului str`nge-l. S[-ntreb. ca. pojarul s[ mi-l curme. tot numai urme.. iubite. Revino-ntr-al iubirii nalt arcuit pridvor! Dar nu-mi vine iubitul. la apus.. poate afla-l voi.

Cum mi=ti cu ai t[i umeri rotunzi =i dai din coate. Nu-l voi l[sa s[ plece. Cu ochii t[i cei umezi =i gale=i. mai minunat[ e=ti. }mi lunec[ pe umeri al nop\ii rece =al. cu buzele amare De buzele lui dulci m-apropii =i m[ sting La =oapta-i ca un lic[r t`rziu de lum`nare. M[-n[bu= ]n str`nsoare =i. Cu dragoste m[ soarbe. tot mai f[r[-ndurare. iubito. 6 Nicolai Costenco. Comori nepre\uite tu parc[-mi d[ruie=ti! +i ochii t[i — dar ochii — luceferi parc[ sunt Sc[lda\i ]n bezna moale ce-ad`nc ]i ]nconjoar[.ELEGII P{G~NE & *** Iubitul ]mi z`mbe=te. De team[ =i cu dor m[ str`ng la pieptu-i tare Ca un z[gaz de-aram[. b[tut de-al vie\ii val. Elegii p[g`ne . Robit[ de-o privire. *** — Frumoas[ e=ti. =i m`na lui sub\ire }mi m`ng`ie al fe\ei ]nl[crimat oval. dec`t toate Copilele din lume! C`nd mergi =i c`nd z`mbe=ti. E grea iubirea! Plasa-i de nes[tul paing Se-ntinde tot mai deas[. m[ fr`ng. ca un vrej. +i-n propriile fl[c[ri ard viscolind m[runt.

gre=it. Iubita mea? C[ prea e=ti plin[ de magii simbol. +i larg[ \i-e iubirea c`t nu ]ncape-n z[ri! +i s`nii t[i cumin\i-s. =-aicea ]nt`rzii? }mbobociri de aripi pe umerii t[i v[du-i +i a lor f`lf`ire de umbre str[vezii. Z`mbirea mai =trengar[ =i gestul mai cochet. — orbire d`nd ochilor ce-n gol Sub pleoape z[mislite doresc a-\i da a doua. Ai fost vreunui astru pricin[ la pr[p[du-i. suav[. ca albele palate De marmor[-n dantela unei albastre m[ri. Nepedepsind. Ca m`ndrul c[l[re\ din c[r\ile de basme. S[ apar\ii vie\ii m[runte? Cum ]ng[dui. +i gura n-o usuci — al goalei dragosti sol? . Ca-n fund de ocean puternic[ se zbate }n tine inima: neobosit[-n sc[ri.. Tu-nchipuirea c[rei nemai=tiute plasme Te-ai z[mislit. doi pui gemeni prin lanuri colilii. L`ng[ at`tea gra\ii m[ ploconesc. ca bunele fantasme Agreste.. ca luna pe br[det. Cuvinte Nu are s[ te c`nte nici cel mai div poet! T[cerea ta e fagur =i vorba ta e miere Ce picur[. M[re\i ]\i sunt grumajii.NICOLAI COSTENCO & Grumajii t[i mai plini-s =i gura mai fierbinte.

cu noua Ta hain[ pari g[tit[ ca fetele. B[te\i. gura — ca rodia ]n p`rg. Mustind pe albii s`mburi ai din\ilor. inima aceasta. +i-l \ii legat cu salba. de t`rg. Iubita mea-i izvor potolitor de sete.. }n hang de lan\uri grele d`nd m`ntuire lumii. prinsu-mi-ai inima. l-ai ]mbl`nzit cu altul. sor[.. =i-l por\i. ca s[ ]mbete . Pecetluit izvor. ea.ELEGII P{G~NE &! Frumoas[ e=ti. cu s`rg. — incon=tient de rea! Ce m`ng`ieri mireasma s[-\i unduiasc[-n plete — Posomor`t al[turi de tine-s: cucuvea. M[rea\[-i frumuse\ea iubitei mele. Comoar[ e=ti. ce visase-naltul! Ce bun[ e=ti. iubito. iubito. cu un ochi. iubito! Mai limpede ca roua Obrazul t[u e. =i nu =tiu ce s[ cred: N[scut[ e=ti din mam[ sau din fo=nirea spumii!. Ne]nflorite flori. *** — Iubit[. ridicol[. cum ]i Credin\a celui care se roag[-n mun\i. precum pe-un biet C[\el de joc =i-i d[rui un dulci c`nd face saltul! Ah. un ied S[lbatic. ce grea O simt b[t`nd ]n mine. Gr[din[ toat[-n flori.

fericit. }=i pleac[. Te-mpodobesc cu aur — iubirea mea =i via\a — Pe trupul meu. S[m`n\[ =i fo=nire — =i ]mpietriri =i cre=teri. ]n pe=teri. +i eu. curg`nd sperios. din s[r[cie. ruini. +i inima ca jarul =i-ntinde p`nza vie. Iubita mea-i ascuns[ ca-n brazd[ bobul — rod. fii templu zvelt =i pur.. Se suie rug[ciunea cu inima la stele. tr[ind aceea=i minciun[ de azur. me=teri: Iubita mea-i curat[ ca cerul f[r[ nori. v`nturi. +i-n frumuse\ea care ]i st[ruie ]n jur. Rupe\i pecetiile. Izvor neprih[nit. Sub ochii ei prind aripi. }n viul lic[rit de mii lum`n[rele +i-n mijloc st[ norodul sfios =i obidit. cresc teaf[r din schilod.NICOLAI COSTENCO &" V[zduhul tot. n[dejdea spre podele. voi. =i cel din urm[ ban. c[l[tori F[r[ de \int[. Trec dincolo de stele ]ntr-un stelar exod. Iubirea mea-i r[sad s[dit spre ve=nicie! *** O. Crez`nd c[ ]=i cinste=te via\a sa =i neamul! }n aur =i argint icoanele-au sclipit. .. te iubesc ca robul care-=i iube=te hramul: Jertfind. gr[dina.

c[delni\[ri de smirn[. iertu-l. Prezen\[ ireal[ la crepuscul. somnoros =i-nrourat. Ori=iunde M[-ndrept. Dar cine este asta ce suie ]n de=ertul Din suflet. Cu umblet v[tuit. c-at`t de des }mi oglindesc doar chipul iubitei. ca un bucium ce cheam[ ]nd[r[t? +i cine ]mp`nze=te cu v`rfuri albe sfertul De lun[. ca-n om[t. Chinuitor e g`ndul c[ nu am s-o mai v[d. Dar nori. t[m`iat plop c[l[tor pe =es? Blestemu-l de-i duh r[u! De-i duh =[galnic. Sub semnul t[u sunt lumea buimac[ diminea\a. Numai privind la d`nsa mi-a ]nflorit ispita. fetelor. Tu fii pe cerul meu. ca a=trii sun[tori. c`mpii =i ape — ce vor. sur`s viclean =i plin de ]n\eles }mi urm[re=te g`ndul =i-n suflet ]mi r[spunde Cu o durere c[rei nu-i aflu loc nici leac.ELEGII P{G~NE &# Asupr[-mi. s[ nu-mi trezi\i iubita! }n somnul ei sc[ldat[. prin cea\a Ce-mi st[ruie l[untric — te-nal\ sc[ldat[-n sori. Unde s[ pot eu capul de dragoste ascunde? . ]n zori: De tine via\a mea =i soarta mea at`rn[! *** V-am spus doar. l[sa\i-o.

cele Ce doar le-am b[nuit =i-n inimi le-am ]nchis... +i sufletul s[ treac[ prin vreme lunec`nd.. iubito. ca pe o lir[. ucid-o Triste\ea! O blestem c[ s-a aprins at`t! Iubito. s[-nfirip[m din vis +i.. Tu. ca pe unde De mare.. aiurea s[ fugim! Minciuna — fiica vremii. Ah. luno. Singur[tatea m[ plictise=te... Nici r[coroas[ lunc[. inima. c`nd =i unde Ne vom topi ca dou[ reci raze ]n abis? De noi. c[l[tori prin lumi f[r[ de grani\i. tu numai r`zi. luna. R[spunde-mi.. ]nc`t }mi vine s[ m[ g`tui.NICOLAI COSTENCO &$ Cu cine s[ m[ sf[tui =i oare ce s[ fac? Sunt ab[tut. perfido! Cu buzele uscate mu=c coaja de copac +i trunchiuri str`ng ]n bra\e. crud =i ginga= idol! Ce-nseamn[ f[r[ tine via\a? Mi-e ur`t. C`nd S[ te rev[d. Duios =i muzical. }ntreaga frumuse\e m[ chinuie. fa\a. S[ revedem. de golul care ne poart[.. unde e=ti? Tu. s[ sar cum sar nebunii Din turn. s[ nu poat[ p[trunde .. s[ co=i pe p`nzele minciunii De=arta frumuse\e ce mi-a fugit din g`nd: S[ m[ ]mb[t de fleacuri =i s[ citesc ]n stele. nici feeria lunii. ca ni=te aripi. Vele Sub\iri.

Prin frunza sun[toare =i iarba ca m[tasa. al fericirii =i-al dragostei zaraf! Vei pre\ui tu.. c`nd zorii vor roi Cu trandafirii lor. ca dosul unei linguri De chiparos. la pas. noaptea.ELEGII P{G~NE &% Cu r`sul ei banal — precum ]n \intirim O cruce veche — acolo unde vom fi doar singuri. oare. pe um[r o simt. tu. O. Cu glasul alb al vie\ii =i-al mor\ii negru glas! B[rbia ta rotund[. prin faptul c[ iubim. }\i voi ajunge casa. Ne spunem din privire ce pre\ are un ceas. Cu petale pe prag s-or risipi A r`sului t[u vesel =iraguri! Ca o roab[ B[tr`n[. Noi singuri ]n splendoare. Din tufe o privesc de roze =i pelin +i ca un stol de vr[bii la glasul ei m[ n[rui: . o voi ]mpodobi — E cuib de vis culcu=ul ]n care-mi st[ mireasa! Iar ochii t[i cumin\i. Iubita-nduio=at[ ]=i desplete=te p[ru-i. +i-\i m`ng`ie papucii cu m`na ei cea slab[. vor fi ca o podoab[ }n u=[. vraf. Te chem cu glasul ro=u al inimii prin cr`nguri. C`nd suntem ]mpreun[. inima st[ ploconit[-n praf. ofranda ce \i-o d[rui? Pe bulg[rii de soare ce se adun[. +i cu ghirlande.. iar noi.

. iubita mea. Iedera r[sucit[ Pe st`lpi — va fi prieten umbros. Subtil ]n lumea vremii st[p`ne. ca pe-o uscat[ floare.. Vorbe=te. *** Vreau sufletul s[-mi moi.. ca-ntr-un subtil regret Dup[ o amintire din noi.NICOLAI COSTENCO && — Iubitul meu. }ntr-un parfum pierdut. taci.. iubit[! |i-e r[coroas[ vorba ca apa de izvor. }mbr[\i=[rii lungi =i s[rut[rilor S[ ne l[s[m robi\i. ... Ce st[ ]nfipt[-n inimi — un nestemat stilet. ocrotitor. cu roua pe haine. nemuritoare. De ve=nicul parfum. Prezen\a risipindu-=i sorbit de infinit.. cu miere =i cu vin! }n diminea\a blond[. Sunt codrul f[r[ vreme =i devastat =i ve=ted. precum o cup[ De crin..... bogat. vino.. . . vin.. vorbe=te. prin cas[ risipit[.. s[ trec ]ntr-un crepuscul violet. ve=nic dup[ Meleagurile-n care sunt singurul trudit Ce-nt`rzie mereu de via\[ s[ se rup[. cu noaptea-n ochi pitit[: Eu te a=tept cu p`ine. Cu albele picioare. T`r`nd ]n urm[ trena trecutului tihnit Cu coiful ve=niciei pe prea seme\u-i cre=tet.

. grea de-un foc l[untric. Molcome fo=niri de cetini t[m`iaz[-n aer brad... Doar o raz[ — bob de rou[. La un gest.. — din fo=nitoare foi — Tu te-ai n[luci ]n cale-mi. ... noi singuri =i cu noi un duh hain. Iar m[ v[d sub plopii tulburi. t`mpl[ la t`mpl[.ELEGII P{G~NE A II-a Elegie p[g`n[ &' }n gr[dina amintirii st[ruie mireasm[ veche. Fulguie tulei la g`ndul r[sufl[rii ]n ureche.. c`nd =edeam ]n cas[ singuri +i. din perdele crohmolite S[-mi z`mbeasc[-n aiurare ne-nv[\at =i plin de dor. odihnea pe caldul s`n. nici nu =tiu cum. Ne p[rea c-am fi u=oare valuri r[t[cind pe ape. Parc[-n florile presate doarme-un cunoscut parfum. Numai noi eram. Vii p[reri de r[u m[ cearc[ dup[ fumul tinere\ii. Fruntea. raiuri largi sculptam sub pleoape. =i. A=tept`nd triste\ea orei r`sul ei s-o ]nt[r`te. familiar. Mintea mi se-nv[lm[=e=te: ai venit. C`nd uitam c[ trece noaptea numai sub un abajur! Plini de vis. de-al[turi se sf[deau la mas[ linguri! Unde este nep[sarea pentru lumea dimprejur. De departe. parc[-napoi. Peste clipele acelea prinde s[-mi alunge g`ndul.. — Clipe scumpe sufletelor ce t`njesc ]n chin =i mor! Unde-s ceasurile-acelea.. Prin r[coarea nop\ii negre cade roua dimine\ii.. A\a zilelor de aur jaspul nop\ii ]n=ir`ndu-l. chi=[toare se aud prin st`nci cum cad.

pe sub lozii de r[chit[!. Ro=i de pl`ngere-n visare. de-o prevestire. salc`mii burezau. beteal[. Mi-era team[ de venirea sorocitei desp[r\iri: Funiile-mbr[\i=[rii ]mi p[reau c[-s prea sub\iri. la bra\ mergeam. be\i. ritmul =i-l strivi de-o floare. Cuibul nostru-n iarb[ verde. m[-ngrozeam c[-mi e=ti iubit[. Eu ]n orice chip de sf`nt[ te vedeam numai pe tine. roi de lumine. solemn[. +i ]n v[zul str[zii. Genele cu ochii negri. Pentru-o clip[ via\a-a= da-o. G`dila\i de-un v`rf de soare. Str`ns. }n amurgul lor ca ceara se topea ]n glas de clerici. — Umeda lor ad`ncime ne rupea de lume. Te ]nv[luia ]n cea\[ de la umeri la c[lc`ie. Faur. ne zoream ca s[ ie=im — +i ca dou[ stranii umbre r[t[ceam prin \intirim. munci\i de-o grij[.. complici. A=eza\i pe-o piatr[ veche ]mi \ineai cu m`na ochii.NICOLAI COSTENCO ' |i-aminte=ti de ziua primei revederi. La o flac[r[ de soare s`ngera m[tasea rochii.. soarele unise taina z[rii cu a noastr[. Bra\e de lumn[ri ]n jertf[ aduceam. Te-necam cu-nfl[c[rarea sufletului meu p[g`n. ne vorbeam f[r-un cuv`nt — Ferici\i ]n r[t[cirea de-a fi singuri pe p[m`nt.. prin p[ienjeni= de nori +i-am vrut poala hainei tale s-o s[rut! De c`te ori. Alteori. l`ng[ tine s[ r[m`n. plin[ de mirare =i b`rfeal[. Pacea bol\ilor. . o zi albastr[. voala\i ]n dulci triste\i. gur[ la gur[. Inima. }mi p[reai un soare palid.. r[t[ceam prin vechi biserici. Ochi ]n ochi. cu vechi miros de t[m`ie.

m-ai str`ns ]n bra\e. st[p`n[ pe t[r`muri. — O. . . . ce din ceruri fericirea ai furat! Ne-am n[scut ]n suferin\[. P`n-=i ve=nicele stele. . Parc[ simt: aceste clipe prea-mi fac traiul fericit. Z`mbetul t[u vag =i jalnic n-avea farmec p[m`ntesc. dincolo de vis =i soare. . vorbe. . +i din caierul de vreme. . . Ml[dioasa ta f[ptur[ vie! Vin. Via\a mea. Tu.ELEGII P{G~NE ' Din senin. . Ce sfruntat[-n=el[ciune fericirea bietor oameni! Ce pedeaps[ pentru tine. . . s[ m[-n=el c[ e=ti aproape. . . dac[ nu sunt stele. Pe rupturile din suflet.. De fiin\a ta-s legat[ =i de g`nduri m[ cutremur: Parc[ v[d ]n luciul vremii — fum te risipe=ti ]n tremur.. ]\i =opteam c[ te iubesc. ei cei f[r[ de p[cat! Blestemat fii. . . . mai spune-mi-o o dat[! Glasul t[u a=a-i de dulce! }n ascunsa lui m`hnire via\a-mi toat[ s[ se culce! Ochii t[i a= vrea ]n mine pe vecie s[ se-ngroape +i c`nd tu vei fi departe. . vorbe! C`t[ prorocie-n ele!. +i. . . . . Ca de-a lungul vie\ii mele tu mereu s[-mi fii iubit. — Te iubesc! O. speriat[. Zeilor de vrei s[ sameni! Numai ei sunt ferici\i. . via\a lutului e roab[. .. Aplecat pe gura mic[. pune lunga alinare. . . . nu te mire! R`zi =i scuip[-n fa\a celui ce-\i va spune de iubire. Ai ajuns s[-nal\i ]n slav[ o cetate de nisip. Ursita mea! Taie firul =i la cap[t pune o umil[ stea!.. de-o floare-uscat[ de-i legat[. ... .. . dac[ l[mure=ti un chip.. }n zadar se crede omul a p[m`ntului podoab[. m`ine. ]mi pare.

Peste vremuri nimeni alta nu-i ca tine de frumoas[. Pe undeva cor[bierii Psalmodiau un viers candid Compus de-un bard ]n Helespont. tu e=ti singura cr[ias[. fug[rindu-se ]n drum. nu-i nici =uierat de coase. Nu-i nici luxul. Tu-n\elegi via\a-amar[ a oamenilor pe p[m`nt. Numai Nilul Din unde clipocind pe mal Juca pe fiecare val Tremur[toare stele. care \ip[. Tu ]i m`ntui cu un z`mbet =i \i-i legi cu crez[m`nt. }n m`lul moale crocodilii . A III-a Elegie p[g`n[ Dormea Egiptul. Nu-s nici veacuri de orgie.NICOLAI COSTENCO ' C`nd te blestemi c[ pe lume ai dorit s[ fii n[scut. C`nd de-ntreaga omenire \i-e ru=ine =i m`nie. c[-n \ara ta de umbre. Nu-i nici viers de copili\e. Nu-i ]ndestulare =i nici foamea ]n cojoace joase. Nici senina ]mp[care. P[reau fantome palmierii Schi\a\i pe-un palid orizont. Nu-s nici flori ce-n a lor vreme ard suavul lor parfum. nici b[t[i de flori. Gra\ii De nemi=cate constela\ii Filau prin aerul torid. +tiu. Cleopatra. baluri. l`ng[ mun\ii sicomori. Nu-i nici chiot de la hor[. peste-o lume de robie. +tiu c[-n \ara ta nu-i masca drag[ ieftinului lut.

st[ cufundat[-n g`nduri. Smeri\i =i gravi p[=esc pe piatra Ce o scruteaz[ Cleopatra. credin\[. Dreptate. +i piramidelor din zare Pe v`rfuri ro=u p`lp`iau Reflexele tremur[toare +i moarte ale lunii. }n cot. . um[r la um[r. spre plante. Cu preo\ii. c[ire. ]n savante Metamorfoze.ELEGII P{G~NE '! Z[ceau vis`nd dogoarea zilei. Cu evantaie de Corint Fecioare-i zv`nt[ toropeala. Se ab[teau vioi din drum +erpi mici =i venino=i. Buza\ii negri sunt ca smoala Sub focul faclelor de-argint. Pe targa larg[ }n stofe moi ea-=i odihne=te Imensa patim[.. s[ sparg[ Ce-i gata orice omene=te I-ar sta potriv[: legi. carnivore. De marmor[ =i art[ — scara Din ape poart[-n toat[ seara Suita ei. S[ le prefac[. Imense flori acele ore. ]n parfum. jur[m`nt.. +i vracii ce \in lumea-n num[r. Beau Cu guri de s`nge. — C[ci pentru ea n-are fiin\[ Dec`t s[lbatica iubire.

}=i suie =erpuinda pat[. Cea\a Din mari c[delni\i. To\i nervii ]ncorda\i se zbat. Nesuferitele-i re\ineri De-o zi coboar[ foc ]n carne. Dar tem[toare. Pe luciul pielii scap[r a=tri. =i rece. Din targ[ micul ei picior NICOLAI COSTENCO . ca o ciut[. Iar fruntea-ngust[ =i-o petrece }ntr-o tiar[. Se-nv[luie ca-ntr-o manta. +i preo\ii ]=i ploconesc Ple=uva-n\elepciune. b[rba\i voinici =i tineri. Se bate inima-n ne=tire. E-un lotus fiecare deget. parfumat[.'" Aman\ii trec prin minte-i r`nduri: B[tr`ni. Cine-ar sta }n fa\a capului regesc Cu capul sus? Se r[stignesc To\i sclavii la p[m`nt cu fa\a. Maseaz[ pieli\a sub\ire +i cald[-o m`n[ priceput[. +i cum se zv`rcole=te-n pat Ea pare-un ghem de =erpi alba=tri Ce se fr[m`nt[ f[r[ preget. }n p[ru-i lung =i greu. Fecioare vin ]n p[r s[-i toarne Esen\e tari =i excitante Extrase din anume plante.

To\i ]i c`nt[ fala +i to\i. nebunii — Trecutul tot cu to\i str[bunii. =arpele domestic I se t`r`=te la picioare. calzi zefiri ]i bat +i-i g`dil[. Cuminte.. de tobe. *** Se fream[t[ ]n muzici sala De fluiere. to\i robii. De vraja trupului regesc Se ]nfioar[ =i-nfloresc Pe balustrade crinii. Ba unii r[scolesc. iar pe dale. De pretutindenea r[sun[ Slug[rnicia ]n minciun[. Un semn =i se retrag pe br`nci.ELEGII P{G~NE '# Coboar[ lene= pe covor.. cu inimi de mi=ei. }n voie vor s[ intre ei. s`nii. =[galnici. Cu spatele-nd[r[t. Un vraci ]ncearc[-n m`n[ bobii +i-a sor\ii proorociri ad`nci. strune. Un sclav o-ncal\[ cu sandale. O favorit[-n straie scumpe O-mbrac[ =i de pietre scumpe Sc`nteie p[rul. Cum st[ cu capul r[sturnat Pe spate. Dar nici un c`ntec nu ]i spune Ce-ar vrea ea. .

+i mersul ei omoar[-n mine Orice n[dejde. Cu p[rul cre\. Avea priviri ad`nci =i calme. +i-acel artist necunoscut C-un gest m[re\ =i f[r[ team[. Cu lira-n m`ini ce sta s[ geam[ — |in`nd-o cum ai \ine-un scut. de-ai fi ca piatra! O. . de-ai fi ocean! Zadarnice a\i fi c`nd d`nsa Nu v[ cunoa=te. v[dan[. ea ]i prive=te. C`ntecul bardului O. Cu fa\a sprijinit[-n palme. NICOLAI COSTENCO Privirea ei treze=te-n mine Pustiul r[scolit de v`nt. Dar z`mbetul ei e dispre\. inim[. O lir[ veche.'$ Pe to\i. egiptean[. Deodat[ v[zul i se-opre=te Pe-un oaspe nou. Ea din spr`ncean[ doar mi=c[: Ca-n farmec totul ]ncet[. z`mbind. La glasul ei cad ca vulturul Din cer cu pieptul s[getat. suflete. +i l`ng[ el st[tea. Se-apropie de Cleopatra. +i-ar fi de-ajuns un semn s[ fac[ S[ mor de doru-i.

Statui eterne. Iar lumii glasul meu cel jalnic — C`nd lumea-mi cere. Amantul ei cre=tea himeric Pierz`ndu-=i umbra-n ve=nicii. Elegii p[g`ne .ELEGII P{G~NE '% +i de n-o simt o clip[-aproape E-n doliu-ntregul univers. Puncta\i de dou[ mici f[clii.-n zadar te zba\i! Voi nici ca marea. ochiul meu prive=te +i numa-n visul meu ]nal\ Iubirii mele-n veci pierdute M`nat de v`nturi. suflete. M[ port pe lume ca un flutur Azi. zadarnic freme\i! O. +i iat[ cum de azi nainte Orice n[dejde am pierdut. 7 Nicolai Costenco. nici ca piatra N-a\i fost vreodat[. *** }n ochii plini de ]ntuneric. O. inim[. rece. Ca mort sunt c[ ea n-o s[-mi afle }n veci iubirea. asta-i spun: Durerea mea f[r[ de margini Mereu nestins[.

Sl[vi\i c[ m-a\i dat pe p[m`nt! Sl[vit[ fii tu. Tu. De crezi s-o po\i ]nmorm`nta. ]mi ajunge-o noapte. Nu vreau s[ spurc cu glodul vie\ii Fiorul sufletului meu: C[-nal\i podoaba tinere\ii. Vei fi iubit etern! Prime=ti? R[spunde-mi.NICOLAI COSTENCO '& — Durerea ta. Vrei? Voi fi a ta.. Nu. Zeilor din ceruri. O. vreau m`ine S[ mori. Nu grija zilelor de m`ine. poete t`n[r. Ca s[-mpletesc cu-a tale =oapte De-amor al vie\ii bun r[mas. M[ jur pe Zeii din infern! De vrei s[ \i-o p[strez. Nu spinul crud al geloziei. P[m`ntul te-o sl[vi mereu. Eu ]\i ofer regescul suflet Drept cript[. C[ mi-a fost dat s[ te tr[iesc +i s[ te-nal\ ca pe-o f[clie.. Bucurie. glasul meu n-a fost ]n v`nt. Ce spun o noapte — doar un ceas. astea sufletul nu-mi scurm[! — O noapte-mi dai. e=ti prea darnic. . pieritor lut omenesc! Regin[. — Da. Nu chinul nop\ilor pe urm[. Dar ca iubirea ta ]ntreag[. Sl[vi\i fi\i. Regin[! V[d.

S[ pot din p[r p`n’ la c[lc`ie . +i-n piramide. *** Pe cer fantoma vagabond[ A nop\ilor. pe flori de iris Storcea cosi\a ei cea blond[ Pe-ntinsa \ar[-a lui Osiris. ochii mari =i vine\i: Ei-s adev[rul =i minciuna. Iubito. Cu umbra tot mai scurt[. zbuciumul din piept re\ine-\i! Deschide buzele cum crap[ Bobocii-n zarz[ri prim[vara +i cu s[rutul cald adap[ Tu gura-mi: cu parfume — nara. — }nchide. Ah.ELEGII P{G~NE '' St[p`n al inimii =i-al sor\ii! }\i jur c[ m`ine cu-a mea voie Voi trece pragul str`mt al mor\ii. Doar Sfinxul marea sa ureche La =oapta stins[-a ve=niciei O ]ncorda. Silabe de argint cuv`ntul Eternit[\ilor de stea Dunga prin lini=tea str[veche. Cu degetele lungi m`ng`ie Tu p[rul meu =i stai a=a. }n p`nzele v[rgate v`ntul Pe Nil u=or-u=or b[tea. luna Paloarea =i-o dansa.

. D[-mi voluptate — curtezan[.. Nimic mai dulce ca durerea Nu-i. Desf[-\i =i bra\ele fierbin\i. Cu de-a-m[nuntul s[ruta. Iubit[. logodnic sf`nt. ]n zori ]mi cheam[ T[cerea patima din trup. Secretul mor\ii vreau s[ pot S[ fac s[-l ]n\elegi. }n puful fin al subsuorii S[ m[-ngrop. Prin mine fii a tuturora. — Nici una nu-i ca alta! }n s[rut[ri am istovit Menirea vie\ii. Amant[ f[r[ de prihan[! D[-mi s`ngele =i ia-mi puterea. Cum cade-a Nilului cascad[ S[ fecundeze-acest p[m`nt. nalta. D[-mi s[rut[ri f[r[ sf`r=it. — Iubitul meu! Consum[-\i tot Delirul unei vie\i ]ntregi. }mbr[\i=[ri f[ ca s[ cad[ Asupra mea. ia-mi via\a. sora mea =i mam[! Nu m[ opri. D[-mi ve=nicia. +i s`nii gemeni s[ \i-i rup. D[-mi s[rutarea gurii — sor[. ]n suferin\i S[ ard popasul scurt al orei. D[-mi pielea ta de firav prunc NICOLAI COSTENCO . c`nd nu-\i r`de diminea\a.

Se leg[nau. cu capu-n pene Sub arip[ — tot mai visau..ELEGII P{G~NE S-o mu=c =i str`nge-m[. lungi. *** Luceaf[rul de nea Al dimine\ii r[m`nea S[ ard[ singur. Osta=ii tr`mbi\au. =i m[garii Icneau sl[vind pe zeul Ra. Departe glasuri indigene +i \ipete se auzeau. nu — R`s tineresc =i acru.. Flamingi trandafirii. flegmatici. Havuzuri reumpleau acvarii +i Nilul rumen tremura. Nu r`de c`nd te g`dil. P[zeau lei aripa\i la por\i. palmierii. iubite. — Iubita mea. coco=ii Le r[spundeau =i ochii ro=ii . R[geau c[mile. }ntr-un bazin. Cor[bierii Cu navele tr[geau la chei. Heliotropi cu ochii mor\i Priveau ]n zare. b[rbate! C[ci m`ine restul o s-arunc La leii din cetate. iubita mea.-acu }n spasmul vechi =i sacru. Plin de hamali =i porumbei. enigmatici. Ne s[v`r=im.

=i voluptate. de z[ri. Doi vulturi sfin\i roteau spre Nord. regina. Cu ochii plini de chipul ei. Din nou suna robia-muncii +i lan\urile monocord Trezeau ecourile luncii. O raz[ Juca pe chipul lui.. Ca doi hulubi se ciuguleau }n searb[da metempsihoz[. Cu gura grea de s[rut[ri. +i. Cu nervii de iubire grei. La sunetul de gong o sclav[ Aduse cupa cu otrav[. De buza aurit[-a cupei El buza =i-a atins. Solemn[. m[re\. +i groaz[ Ea resim\ea. NICOLAI COSTENCO . Aurora-n rou[ =i-i sp[la. — Pe corp cu ro= reflex. moartea-n ora ceea Trecuse-nfior`nd gr[dina. biruind atunci femeia. Se ]n[l\a. *** Strivi\i de voluptatea roz[ Aman\ii trist se s[rutau..

! . de totdeauna. Poate era reverie. Ca orice poveste.ELEGII P{G~NE Leb[da Neagr[ Elegie I E o poveste de mul\i neimaginat[: A Lebedei Negre. cu rezolv[ri gratuite. E o deosebire f[r[ importan\[. Ce s-a n[z[rit. dormitam (cea mai subtil[ ocupa\ie). +i c[\elul meu suferea. Toate Cele ce erau ]n afar[ se scufundar[ ]n cea\[. E o poveste ne]nt`mplat[. cu sicriile =i moa=tele zbuciumului tuturor. }n bibliotec[ — sunt descriptiv? — o lumin[ sumar[ De dup[ amiaz[ de var[. }n ora= c[ldura indispunea mai ales cuconetul. poate vis. +ti\i. cimitirul nemuritor. Adev[rul adesea concureaz[ minciuna. bietul! Ca de obicei. ori poate realitate. Eram ]n bibliotec[. de ieri. Din vaz[ m[ priveau c`teva flori uimite. de azi. s-a-nt`mplat mie. }n minte — cunoscuta opera\ie Cu numere infinite. Povestea e una dintr-o mie. s[ cap[t alt[ fa\[. Prindeam s[-nmuguresc ]n ireal.

C`ndva. cu r`ndul. Aveam iluzia cert[ c[ plutesc. M[-ntrebam: ce poate fi? Povestea Lebedei Negre ]ncepu ]n acest decor. ca un nor. II Un singur flaut. Curio=i ochi ce-ncercau. Era ]n mine. geometral. mai ales Florile de pe masa mea. s[-mi p[trund[ g`ndul. Un miros de antichitate ]n n[ri m[ r[zbi. a ta. }ncepea via\a: a mea. S[-mi fure sufletul. melancolic. c`nta. Povestea Lebedei Negre se desf[=oar[. Din g`ndul meu. Flautul orei plesnit[-n cunoa=tere. Povestea mea. ca un ou alb cr[p[t abia. de aici ]ncepea. — cine le-o fi cules? Ochi ]n toate erau. c`ndva ]n bezna de dincolo de noi — Va pleca f`=`itul aripilor ei moi. Sub fruntea boltit[ ca o t[cere de cear[.NICOLAI COSTENCO " Aici ]ncepe povestea Lebedei Negre. Povestea Lebedei Negre aici era. Se-nt`lneau suferin\a =i moartea — prin na=tere. . O muzic[ transparent[. odat[ cu mine n[scut — S`mbure fantastic de nimeni =tiut. Din alt[ oglind[ m[ privea odaia. ]n nervi o furnicare. Eram ca o ap[ cu pete solare. sub pleoape-mi rotea. Spa\iul ]n cercuri.

. Oglindite dou[ uimiri: ]n ochi. ca ]ngerii ce-=i presimt aripile. Imaginea lumii ]mb[t[ ca un vin. Chema soarele la petrecere. Tremurau.. Tija trupului tremura ca un turn plin de lac[te. sperioase-n t[ceri: De unde vine visul acestor cere=ti flaute? Misterul se d[dea clar inimii doar. uimirea ]n[l\imilor. copile. din verzuia ap[ a primei seri. triluri de m[rgean. Fruntea se boltea peste g`nduri — secere.. Vibra gongul ro=u al lunii. Ce tulbur[ri c[utau limpezi=? Ce hohote de s`nge leg[nau tulipele! Palidele roze ale m`inilor. De undeva.ELEGII P{G~NE # Era simpla b[nuial[ a unui destin. plac[-te! III Cine s[ c`nte uimirile mele toate! C`te lacrimi am v[rsat. Ce chinuit dor c[tre basmul de var! Z`na bun[. Lacrimile mele ar fi umplut un ocean. ]n cer. Uimirea uman[. Visurile mele nici cerul s[ le-ncap[ nu poate. ce nep[sare de fier }n masca arcadei piezi=[ mul\imilor. furi=. S[ caute Au ]ncercat corolele de cear[. Ce cald[ una.

De-al vie\ii c`nt triumfal. Cu bastonul. curios. dar ceva nou. jivinile sunt cumin\i. Ce ma=in[ gr[bit[ e via\a. Turnul e alb =i-n jur p[durea albastr[.NICOLAI COSTENCO $ Un singur t[r`m. afi=e prost tip[rite. Cine s[ c`nte uimirile mele toate. Fiecare moment e rob unei imagini. De-acolo chipul meu va s[ se desprind[ — Pentru a fi tot eu ]nsumi. ce bal! C[l[torul absent se distreaz[. Ah. C[l[tor fantast pe c[i f[r[ c[i. Cele domestice vorbesc. C`te lacrimi am v[rsat! Ce lux. unde tu e=ti. Domni\[. Ce z`mbete pentru distinsa lume. r[scolind prin petici. cel din oglind[. poate. ecou. Se ]nal\[ turnul castelului unde fapte Sunt visurile. clipele vie\ii. suferin\i. Cu pelerina nop\ii pe umerii atletici. Fleac! Iat[-m[ proprietatea unei singure pagini. Timp ]ncremenit cu imaginea-n veac. cel[lalt. Pentru zbuciumul f[r[ rost. cl[i. ]n griji. de lapte. IV Dincolo de albul p`r[u. Care curge prin paji=tea legendar[ a marei pove=ti. a noastr[. Unde fiecare gest ]=i are perechea. .

Fiecare fluturare e un chiot sonor. cine spunea C[ sunt ochii celor adormi\i demult! M[ uimesc de c`te ascult! Flori albastre. Timpul ne-a-nz[pezit.. a lor... Ce pove=ti dorm ]n voi. . Pasager servitor al dragostei repezi. Via\a mea. r[nit. Nu lumin[ revars[ soarele — beteal[. iat[. Cu vestm`nt str[lucit. amintirea pierdutului rai? Zmeul lumii acestei ne \ine-n butuci. Uite zumzetul =i fo=netul demult neauzit! Nu te mai zbate.. lumina rar[. Prim[vara se simte. vegetal. nu mor! V Florile. prieteni. cu ce grab[ te lepezi De aceast[ tov[r[=ie. de s`nge. amintire. Flori — simbol al eternului amor. basmul. inim[ c`nt[rea\[. M[ ]ntorc ]n basm. triumfal Te ]mbe\i. de iubire! Spasm erotic sunte\i.ELEGII P{G~NE % Nu-i oare. de nea. ce voiai s[ te duci? Uite-o. florile. ca mierea strecurat[. tu erai Cel din cu=c[. Fiece =opot e o s[rutare natal[. Trist l[stun al inimii mele.

injurios. E o cale ]n afar[ de noi. tragic. de-unde vii? Misterul ]=i strecoar[ prin tine mierea. Pentru soare nici o umbr[ de cetini. Unde calci nu se vede. metal. De ce de via\[ s[ m[ tem: vis r[zbit dintr-al ve=niciei somn. Vi le spun toate astea ]n =oapt[. Ai p`sl[ la t[lpi. str[juindu-te-n jur t[cerea. Pot lua atitudine de borfa= sau de domn. Nu te-ntreab[ un glas: un-te duci. VI E un singur drum ]n afar[ de noi. ce cuge\i — secret. c`nd te bat ploi. . Nu le cer. Eh. s[ blestem. ]ncet. Pot vorbi politicos. dar florile — basm banal! M[ scuza\i! Le refuz. NICOLAI COSTENCO }n pelerina unei ascunse bucurii Ghemuit. fermecat[. F[r[ prieteni. ironic. nu m[ tem. Nici un geam luminos. Singuratic.& Pentru nunta cu Doamna Mister — Sunt doar flori de h`rtie. VII Vor spune c[ m[ tem de via\[? Nu. ]n urechi — vat[.

ELEGII P{G~NE 

'

S-o tr[iesc ca \[ranii. La coarnele plugului; analfabet, murdar. S[ s[rut m`na popii, s[ m[ fr`ng din =ale ]n fa\a D-lui primar. S[ plodesc cu nevasta zece-cincisprezece cl[f[no=i B[l[i, cu pantalonii cr[pa\i, dar v`rto=i!... S-o tr[iesc ca un mahalagiu... De ce nu? Se poate! Lucr[tor undeva cu ziua, preot de c`rcium[ seara. S[-mi snopesc ]n b[t[i jum[tatea, =i pe bun[ dreptate: A=a-i moda aici. }n acest fel ]=i consum[ via\a ceara. S-o tr[iesc ca domnii. }n frac, ]n joben. Garderob[ aleas[. — S[rut m`na, duduie! — Vai, cheri, suf[r de spleen. Baluri, =ampanie, fo=nete moi de m[tas[. O cup[ de floare pe zveltul picior, ce exal[ venin. Cum vre\i pot tr[i via\a: haiduce=te ori ca un schivnic. Omor`nd ori plin de mil[ =i cucernicie; S[ ur[sc cu m`ndrie pot pe semenul protivnic, S[ iubesc tandru, totul ca-ntr-o nou[ copil[rie. Dar ce pu\ine satisfac\ii aflu iubindu-te, via\[. Om la= — ce merit vei g[si ]n mine de-a-\i fi frate. Ah, c`nd te voi reg[si, sublima ve=niciei diminea\[, S[ las p[durile ]nflorite — p[duri de foc, p[duri uscate! Glas ipocrit! Ce varietate, ce minciun[... Burete-mbibat c`nd ]n parfum, c`nd ]n otrav[, Om mocirlos. C`nd va s[ apun[ Soarele negru al speciei tale ]n moartea suav[?

NICOLAI COSTENCO Numai atunci — din r[u =i bine, mortale g[oace, Sc[pa\i, — principii elementare ]n mediu pur, Obiecte, f[r[ pasiuni, f[r[ glasuri — vom zace Piscuri ]nz[pezite de lun[-n polarul azur.

VIII Eu m[-ndoiesc de ]ns[=i existen\a mea. A c[rui Dumnezeu s-o =tiu mai cert? P`lp`irea ]nghe\at[-n orbita nop\ii de stea, Tremur[ peste sufletescu-mi de=ert. Ce busol[ s[-mi ]ndrepte pa=ii. Undeva. C[tre bezne, c[tre ceruri — peisajul e-acela=i. Pe misteriosul Eu unde-l voi afla? M[car pe Cel Mare vede-l-a=! Ce bezn[. Ce frig. Ce soart[. Orfan. Parcurg distan\a: na=tere — moarte. O astfel de via\[ nu face un ban! Aproape m[ simt uneori; alt[dat[ — departe. Ce chin s-a-n=urubat ]n mine? Ce crin }=i unduie-n golul din mine feminina-i evaporare? Sunt sortit s[ extrag din priveli=tea lumii venin, Sunt cutia Pandorei, femeia cu buze amare? Ce-ar fi s[-mi smulg rana ro=ie-a inimii! S[ rup Blestemata r[d[cin[ a vie\ii! S-o strivesc ]n c[lc`ie. S[-mi ]mpr[=tii cenu=a ]n v`nt, acest trup Care arde-n c[delni\a vie\ii ca un bob de t[m`ie!

ELEGII P{G~NE 

IX O, albastr[ cutremurare a serii, R[cnetul fulgerului sf`=iat ]n nori! Ce decor pentru masca durerii, Priveli=te a marilor trec[tori. Era vremea, dac[ vremea poate fi o realitate, C`nd s`ngera-nvine\it pe cruce tristul apus. Era undeva, ]ntr-o legendar[ cetate, }n care tr[ie=te umbra luminoas[ a lui Iisus. Cine s-a-nvrednicit s[-i aud[ vorbele grave, Evanghelia buzelor Lui cine a citit? Oare au amor\it urechile =i inimile bolnave De iubire demult au murit? Voi n-a\i ]n\eles iluzia amar[: Iisus este visul vostru, dorul... Suferin\a noastr[ va fi iar[ =i iar[, Nu Iisus a fost M`ntuitorul... X Va sosi ]n cur`nd ora, c`nd omul va spune: Menirea mea pe p[m`nt s-a sf`r=it. At`ta zbucium, at`ta suferin\[ apune Ca podoaba codrului toamna, obosit. Alt glas nu va mai prosl[vi lumina, Al\i ochi nu se vor uimi.

 Facla misterului =i-a consumat r[=ina, De acum voi muri. O, splendoare a ne=tiin\ei — pruncie! Ultima oar[ te-a repetat omul. De-acum Devastat de p[r[sire, netrebnic, fie S[ piei, p[m`ntule, din drum. Nu se va repeta niciodat[ Chinuitul lumii calvar. Forma pur[ o are-ntrupat[ Sf[r`matul tipar. Sunt ultimul om. M`ntuitorul. Floarea unicei peregrin[ri. Leb[da Neagr[ s[-=i ia zborul, Sorbit[ de dep[rt[ri. XI

NICOLAI COSTENCO

Cine va gusta din trandafirul s`ngelui meu? }n spinii suferin\ei mele cine se va ]n\epa? Bate inima ]n mine ca un clopot, greu, Sunetul ei ]n ]nger sau porumb se va-ntrupa. Plecarea din mine, din culori, din sim\iri, C[tre-ntrez[ritele miraje de dincolo de toate! Va r[m`ne ceva ]n urm[, umbra unei amintiri Sau un tipar sf[r`mat =i f[r[ noim[, poate.

ELEGII P{G~NE 

!

Ce-nseamn[ palatul locuit de fantoma de vis? Imaginea fugar[ pe ape ]n van se perind[. Voi pleca-n necunoscut, ]n stelarul abis, +i ca un foc nestins, ]n noapte, incendiat[ tind[. Toate intr[rile vor r[m`ne ]n v`nt. Pustiu de mine, gol de lume, plin de spaim[. Ce ridicol pasagiu: trec[tor pe p[m`nt. A, b, c, buze de copil ]ngaim[. He-hei, ce ironie, soarta mea cu g`t rotund! Ce viscoliri ]n noapte, ce dulce peregrinare, Ce b[t[lii neauzite acolo ]n fund, Unde viermuiesc str[mo=ii ]n z[c[minte primare! Nimeni nu va str[punge \elul. Cu m`ini de lut nu se pip[ie cele nev[zute. Ochiul ]=i ascute-n van o\elul. Por\ile misterului sunt nalte, sunt mute. Putrezeasc[-n mine c`nt[rile cu armonia suav[! Plesneasc[ vinele ca bobocii garoafelor s`ngerii! M-am s[turat de via\[, banal[ otrav[. Nu mai vreau s[ fiu vesel, aici s[-nt`rzii. }n=uruba\i-v[, priviri, ]n ultimul amurg. Aceasta-i hrana voastr[, hran[ mizer[. Ce sunet de lan\uri, ce triumfuri se scurg Prin timp, cu p[m`ntul — neobosit[ galer[...
8 Nicolai Costenco. Elegii p[g`ne

NICOLAI COSTENCO " Voi p[r[si toate, s[ m[ sp[l ]nt-o nou[ uitare, Pentru abecedarul altei minuni. +i nu vor mai susura apele s`ngelui, amare, +i tu, s[lbatic cioclu, inim[, n-ai s[ suni.

Unde nimic din ce-i p[m`ntesc nu p[trunde, Nici penumbra m[car a unei g`ndiri — }nso\i-voi cutreierul, prin infinitul de unde, Lacrima rece a fecundei Iubiri.

Din volumul POEZII ALESE
(1957)

Sonet
Sub\ire, ]mbr[cat[ ]n chimonouri scumpe, Cu gesturi studiate, o port ]n amintire, }n ceara fe\ei: negri, doi ochi ca dou[ fire De tu=, cirea=a gurii un sunet vag irumpe. Din g`t la t[lpi sc`nteie brodate flori, precum pe Un cer de var[ luna prin crengi ]n ]nflorire. Tot sufletu-i amestec de c`ntec =i iubire +i m`inile ei fine sunt dou[ pietre scumpe. Se-ndoaie ca un =arpe ]n dansu-i voluptos. St[ str`ns piept[n[tura cu me=te=ug =i lac, Privindu-te, sur`de =i-=i las[ ochii-n jos. Strivit de frumuse\e, be\iei dulci te le=i +i-n timp ce to\i mesenii, r[pi\i de farmec, tac, Visezi c[-\i ning pe pleoape flori albe de cire=i.

Un blestem pe p[m`nt =i sus. Dorin\[. De la b[tr`n p`n[ la plod A=teapt[ nop\i =i zile S[ vad[ ]nmiitul rod Al brazdelor copile. Fiind blagoslovit de soare. str`nse-n pod Uscatele gr[un\e. |[ranii merg cu trupul fr`nt. NICOLAI COSTENCO . +i mai amare zile nu-s — C`nd seceta apas[. de nun\i e. dar c`ntarea-i g`nd. }n r`uri de sudoare. dezn[dejde. Cu ochii stor=i de via\[: Chinuitorul lor p[m`nt +i-acum ]i str`nge-n bra\e. c`nd }n lanuri p`inea cre=te! De-s vr[fuite.$ Lucrul \[ranului Lucrul \[ranului e sf`nt. E vremea-ntregului norod De cum[trii. Pus cu-nd`rjire ]n p[m`nt. Ce mare bucurie. Stau mor\ii-ntin=i pe mas[. El c`nt[.

. }n bra\e fiecare B[rbos \[ran +i fiecare frunte De bou s[ str`ng blajin. S[-ntind. ve=nic m`ndri-verzi!. Haiduc s[ fii nu-i lesne.. B[tr`nul Tot fumeg[ ]n vale. De soare ar=i. Parc[-s usca\i. =i-n codri N-ai unde s[ te pierzi! Cobor ]n sat. S[ u=urezi povara Poporului. % . cum ]=i ]ntinde Unduitoarea mare De p`ine. cr[pa\i. s[racii. B[tr`nelor f`nt`ni Ce sc`r\`ie de-alean H`\`itoarea furc[ Cu um[rul s-o \in. S[-i simt b[tu\i de v`nturi. Stau codrii — de omid[ M`nca\i ]n miez de var[.ELEGII P{G~NE Sat moldovenesc }mi vine larg pl[m`nii S[ mi-i deschid c`t zarea. leg[natul Spic plin — s[-l dau la fra\i. Ei.

Baistruci c[t`nd nuiaua. Sus stelele r[sar Cu cununi\i de aur Din corturile-albastre. Tizicul molcom arde Sub oala cu sarmale }n frunze verzi de poam[ Sub strea=n[ de =opron. zici. solni\i. Cei bie\i pentru-o fasole Cu lingura se bat. La bog[tani ]i mas[ Cu zvon de blide. Cu pi=c[turi fl[c[ii Cu fete mari fac glume. NICOLAI COSTENCO . Nu-i susur de ci=mele? E lapte muls ]n doni\i! }n co=tire\e — \ip[t. Mahala. C`te-un mo=neag ]n c`rj[ }=i molf[ie luleaua.& Prin oale f[r[ funduri Ce-s puse la cotlon. De chiote st`rnite. Cum mi=un[ de lume: Femei cu fusta crea\[. Boi rag la ad[pat. roie=te.

. Fe=til[. A=a se las[ noaptea Peste s[tucul meu. Pe matc[-i h[rm[laie: Lucreaz[-avan \iganii. ca om cu mil[. Pe prisp[-n \oluri rupte Adorm trudi\i \[ranii. cu-mp[ratul De-asear[ ce-a fost oare? +i eu. C`\iva fl[c[i de-o =chioap[ +i ni=te m`ndruli\e Cu g`\i=oare groase C`t cozile de =oarec Ca-n fiecare sear[ M[-nconjur[: — B[di\[ Colic[. D[nciucii „t[n[nica“ O joac[ pentru-un leu..ELEGII P{G~NE ' Mirozna popular[ De flori =i b[legar Ne spune de-un specific Al locurilor noastre.. C[ ce fel de poveste. C`nd dragoste nu este? . Le zic ce-a fost odat[: Un ]mp[rat. Un F[t-Frumos =i-o fat[..

Strident. D`nd v`nt la policandrul De schij[ cu luceferi. P[r`ndu-i ar[tarea Str[in[. De ce =i eu n-a= spune C[ de c`nd sunt pe lume Nu marii ]mp[ra\i. Ce a=teapt[? Poveste ]n\eleapt[. NICOLAI COSTENCO . Prin noaptea limpezit[ De negura de sear[. o cucuveauc[. =i-o ceart[. Un ulm b[tr`n pocne=te. S-au dus copiii-acas[ +i v`ntu-n pomi tu=e=te. o dulauc[ O ham[ie. Parc[ =opte=te plopul. Aceast[-adun[tur[ Cu sufletul la gur[ A=teapt[. Ci Fe\i-Frumo=ii-s fra\i. T[cut =i negru nour S[ se coboare-ncepe. Se-aude-o doin[ veche +i sc`r\`ie-o vioar[.

C[ nu ai dou[ vie\i. P[=e=te d`rz la lupt[. suna. Por\i b[rb[\ie-n piept. De greu s[ nu ai team[ +i nu da ]nd[r[pt! Te zv`rl[ valul vie\ii. Nicic`nd s[ nu te pl`ngi! Cu jugul greut[\ii Te lupt[. }n ochii mari. sub un cire=. Fierbintea inim[. ca s[-nvingi. puncta\i cu stele.ELEGII P{G~NE }ndreptar  De e=ti b[rbat. +i clopotul iubirii mele. Maternitatea lumina. La s`nii albi ca aluatul Cum al[ptau ni=te cople=i. Norocul ]i ajut[ Pe cei ce-s ]ndr[zne\i! Sub cire=i Priveam \[rancele din satul Moldovenesc. . se cheam[.

 Prin bra\ul rumenit de soare. p[rul-smoal[. ca moarte. Vedeam. }n galben P[m`ntul \[rii le-nc[l\a. Frumoase mame moldovence! Natura dea-v[ ani m[no=i +i s[n[tate lung[. o ]ndemnau la joc. De p`nz[. nici n-aveam ]ndoial[. De sub broboada cu furnici. c[ma=[ alb[. Pe fruntea-nalt[. Abia trecea o leg[nare Pentru copil[ ori fecior. Ai gurii flutura=i de foc. pulpa dezvelea Cu vine alb[strii. Ca p`inea scoas[ din cuptor.. p[n-ce V-or cre=te-ai \[rii Fe\i-Frumo=i! NICOLAI COSTENCO Departe de Moldova Malurile-abrupte Dorm ]n zori. .. Spre fa\a micii Cos`nzene Pleca\i. Mi=c[rile f[cute-alene. Cu fusta-n br`u. C[ asta-i mam[ de voinici. Eniseiul iute Pare c[-i de lapte.

Nu-i p[cat s[ spulberi Somnul cu arcu=ul? Am venit devreme Azi ]n port la lucru. Ca de zori. Soarele de aur Strunele de raze Le-a-ncordat pe maluri Ce. viseaz[. Singur s[ m[ bucur. Zarea vi=inie Crengile ]n spum[ Scutur[.ELEGII P{G~NE Orizonturi tulburi Nu-=i r[pesc albu=ul. Se leag[n[ ca un be\iv. c`nd scap[. Din tundra toat[-n flori. Parc[-ar face-o glum[. Dibuind pe coard[ Opera de art[. z`mbind. . +i via\a. zglobie. Degetele-=i poart[. pe semne. ! Pe Enisei Din fug[ v`ntul ia-n pumn ap[ +i-=i spal[ chipul usc[\iv. iat[.

bietu-mi aluat Ce-l umflau. Ne spunem: — Bine-ar fi ce nu e! Culca\i prin flori. NICOLAI COSTENCO A=tept Tulbureala-n care m-afundasem Ast[zi ca un vin s-a limpezit. din picioare Prin Enisei cob`l\[ind. . " Aici. azi coardele sc[pate Ale pieptului nu toate au cr[pat. pe mal. ]n port. De colb. }n r[cita mea singur[tate Ca s[ dea la bucurie glas. Iar v`ntul r`de. Str[b[tut de dorul meu de cas[ Ca de-o stea ce-n bezne-a r[s[rit. C`teva pe-a inimii ciudate Al[ut[ ]nc[ au r[mas. b[tu\i de v`nt! Dorin\a asta arz[toare Se spune f[r[ un cuv`nt. De mirosul venit din tundr[ Dau floare mugurii din noi. sudoare. cu to\ii ]ntr-un g`nd. De s[lb[t[cia unor patimi. e munca Desc[rc[turilor ]n toi. fum =i huiet S[tui. Ca pe drojdii.

S[ ia foc ]n ve=nicia noastr[ La sc`nteia dragostei din piept.ELEGII P{G~NE # Plin de fulguirea asta nou[. Sub un cer cu stele. tulburelul Am crescut =i-am devenit poet. C[ de pu=c[rie n-am s[ scap. de hat`rul trebii. „Huligan“ ]mi zice =i bunelul +i-mi d[ vin ]n beci s[ beau. *** „Huligan“ azi m-a f[cut bunica. C`inii satului ]ntreg st`rnesc. s[-mi dea „cofeturi“. Tinere\ea parc[ m[ urzic[ +i m[ pune ca s[-mi fac de cap. Eu alerg =i urma-n iarb[ las. Dughenarului un s`n de ou[ Duc. Printre garduri. f[r[ nori. Moldovo. . gonind din tufe vr[bii. +esul rozov s-a umplut de rou[. tot a=tept. La vecini pr[sazii dijmuiesc. nuci =i cvas. Secret! Cu =oltic[ria. +i a=tept ca lum`narea-albastr[ }nc[ neaprins[. Stau pierdut ]n codrii t[i. Peste gard. Ca o doin[ de privighetori.

cu cre=tetul ]n stele. }ncet s[ r[sfoi\i aceste pagini. $ Pe p[m`nt. }n mica mea arhiv[ orice frunz[ Nescris[ chiar. . citind prin p`nza ce\ii. O ran[ ]n arip[ s`ngereaz[. o floare R[nit[ ]n zadar. cite=te printre r`nduri M`nia furtunaticelor g`nduri! C[ci. pl`nge =i doare. Pentru c[-n zbuciumata-mi via\[ Am fost v`ndut de schimb[tori la fa\[. Ce s[-i faci! A=a-i povestea. NICOLAI COSTENCO Arhiv[ Aici nu numai inima. ce nu pot vinde. Nespuse. e-o ran[-abia ascuns[. +i ]nv[\a\i. S[ pre\ui\i altarul frumuse\ii — Sloboda omului! Ca fapta voastr[ pat[ }n via\[ s[ nu fie niciodat[. Printre g`ndiri r[sfr`nte ]n imagini. Nu te gr[bi. Calc pe fr[m`ntatul vie\ii lut. I-a s[getat din ochi fulgerul urii. ale mele sim\[minte Sunt martori drep\i. de mi-au str`ns cu talpa arma gurii. Cele Mai frumoase clipe-s ]n trecut. C[ci duhul zborul de nu-=i ]nceteaz[.

stea spre libertate! Ca o\elul ]n statornicie.ELEGII P{G~NE Poezia Moldovei Ca o arm[ trebuie s[ fie A Moldovei noastre poezie! Ascu\i=ul t`lcului ]n teac[ }nfrumuse\at[ ]l ]mbrac[ Cu-ale vorbelor izvod ]n floare +-ale chipurilor pietre rare. . Sclipitor t[iu=. gelos. mare! Ce te joci ]n chihlimbare? |i-ai ucis. iubitul Ce flirta cu infinitul. c`nd ]l vei scoate. Cu-ntunericul mereu ]n lupt[! % Marea chihlimbarelor Mare Baltic[! O. C[l[uz[. Iat[-i aripa de straj[ }n gunoi acum pe plaj[. Pav[z[ frumosului s[ fie! Ca o a=chie din soare rupt[.

rupt[ =i muiat[. mugurel Cine =tie cum ]i el. Dorul sufletului meu. crud[ mare. S[ te pun la cheutoare. mugurel. Mugur. Dragi mi-s albele m[rgele Pe grumajii m`ndrei mele! NICOLAI COSTENCO Mugur. ca miezul p`inii. c[\ea. =i-\i la=i s`nii Dezveli\i. mugurel. Mugur. & Nesupus[ niciodat[ — Moart[. Mugur. . Mugur. Nu \i-i jale? Nu \i-i jale: Alt[ crim[ pui la cale. Ce te guduri la picioare }n cutremur[ri u=oare? Ce fo=ne=ti. Am s[-ajung s[ te v[d floare. Galbenele-\i chihlimbare Nu m[-mbie. din rochii +i-\i zg`ie=ti la mine ochii? Ai ochi vine\i. mugurel. mugurel.

trece Ca viu. Ce nestatornic[ e fericirea noastr[. mugurel?! T[indu-mi calea T[indu-mi calea g`ndurilor.ELEGII P{G~NE ' S[ plec[m la m`ndra-n vale. chipul t[u. Mugur. mugurel. mugurel. Mugur. mugurel. Dorul sufletului meu. S[ te las m`ndrei r[splat[. Mugur. mugurel. +i m[ trezesc b[tut de v`ntul rece Al glasului p[rerilor de r[u. Ce greu calvarul ei de a-l purta! Cu fruntea rezemat[ de fereastr[. Mugur. S[ st[m seara la taclale. Mugur. Mugur. O aducere aminte. din amintire. mugurel. Pentru dragostea-i fierbinte. 9 Nicolai Costenco. Dar cine =tie cum ]i el. Pentru dragostea-i curat[. Mugur. Elegii p[g`ne . Eu uit c[ am uitat a te uita. Mugur. mugurel. mugurel.

! Aici eu am s[-mi scutur spicul De alt[ lume nu mi-i dor. Fiind crescut pe-acest ogor. Ca ni=te boi pl[vani. Aici eu am s[-mi scutur spicul. Aici. de veacuri neschimbat }n vechi temeiuri. Aicea. Din care norii cu z[pezi. s-adap[. Aicea oasele de var Prin v[i unde-=i ]ntinde satul Sub soarele — un zeu barbar — Domesticit cu desc`ntatul. NICOLAI COSTENCO . De alt[ lume nu mi-i dor. unde codrii verzi }=i clatin[ m[rea\a ap[. eu =i c`ntul C[l[torind netulburat Am ]ndr[git pe veci p[m`ntul. Aici eu am s[-mi scutur spicul. Nu v`ntur f[r[ rost nimicul. Nu v`ntur f[r[ rost nimicul. Fiind crescut pe-acest ogor.

Din volumul POEZII NOI (1960) Poe\ilor tineri Ru=ino=i. Tinerii poe\i bronza\i la soare De prin satele moldovene=ti. cel mai aspru L-a\i dori pe ve=nicii l[sat. Pe la c`te u=i de mari redac\ii Cu st`ngaciul stih a\i poposit. Du=i de dorul micii satisfac\ii S[ v[ fie versul tip[rit? Sub c`\i ochi. . ner[bd[tori. Fagurii poetici vin s[ umple Cu dulcea\a prospe\imii lor. matc[ ori ogor. st[tur[\i De-un cuv`nt ori un ]ndemn fl[m`nzi? Sufletul de zgur[ s[ \i-l cure\i Nu-i u=or — pe-un altul ca s-aprinzi! Vorbele. ca din pove=ti. acele vorbe simple De la prispe. vin. cu rou[ de sudoare Pe la t`mple. Graiul cel mai dulce.

v`ntul. peste al vostru sat. fire=te! Dar oric[rui vers mai reu=it M[ ]nchin. Parc[-n toate =i-a iscat Bucuria sa p[m`ntul. Nelini=tit. N[zui\i la ideal — de asta Omul doar se na=te pe p[m`nt! +chiop[ta\i? Gre=i\i? Greu e-nceputul. C`nt[ zarea. c`nta\i! Cum c`nt[ codrii-n v`nt. apa.! P`lp`ind cu-al ]nser[rii astru Undeva. Hai. veni\i! Las-s[ vorbeasc[ brazda! Hai. . ca unui pom ce cre=te Din ad`ncuri la lumini ie=it. Greu te va mai c[p[ta recrutul }n o=tirea marii poezii! V[ a=tept. O albin[ lucr[toare A murit. Ca-ntr-un parfumat sicriu. ]ntr-o floare. Chiar la munc[. Biruin\[ — pururi ]nt`rzii. NICOLAI COSTENCO Moartea albinei Alb =i roz ]nmiresmat. De ce? Nu =tiu.

— acuma. Avem ]n via\[-un rost! +i unde-a fost icoana. L[crim`nd. ]nr[mate. . portretele sub sticl[ ne stau la ad[post. A=a ]\i =tii feciorii: ]mpr[=tia\i prin lume. s[ nu uit de Moldova. }n ]ng`ndurare-ad`nc[ Pentru moartea dumitale. la munc[. Scrisoarea mamei Cu m`n[ tremurat[ mi-ai scris c`teva r`nduri. ]n armat[. +i mi-ai trimis o frunz[. E galben[ h`rtia. cad mici petale. de chipul ei frumos.ELEGII P{G~NE !! La chemarea ta supus[ Un-\i-a fost moartea s[ mori? }ntr-un rai de vis =i spuz[ A caisului cu flori. Pe p[m`ntul negru ]nc[. iar plicu-ntors pe dos. ca s[ m[ pui pe g`nduri.

Ia uituci! +i dorul t[u cu timbre. ca luna f[r[ v`sle. =i inima ca p`inea ]n veci f[r[ prihan[. la dragii t[i copii.. Noi \i-am trimis. }n cr`ncen[ r[bdare. ne-ai d[sc[lit din leag[n pe lume s[ tr[im. ]n v[d[nie anii i-ai v`nturat pustii. gonind orice ispit[. ai dat-o milostiv[. =i ne auzi chiar pasul prin vremea ce se scurge ca apa la hamz[u? NICOLAI COSTENCO . ni=te p`sle. A=tep\i s[ ne ]ntoarcem. Dar am uitat h`rtie =i plicuri.!" R[zboiul e de vin[ c[ ai r[mas v[dan[. ne cheam[ prin zarea cu n[luci. Ce s[ mai zg`nd[r rana =i lacrima zg`rcit[! Ne-ai ]nv[\at durerea ]n noi s-o-n[bu=im.. ne caut[. s[-\i cumperi flanic[.

C`t po\i cu G[inu=a din zori s[ stai la snoave? De-\i c`nt[-n prag coco=ul te la=i pe gard.. ]n cot.. iubita mea! . m[ v[d ]n satul nostru. |i-ar fi mai scurt[ ziua c-un guraliv nepot? M[ uit la frunza asta. Doar frunza nu-i un codru! Dar s-a st`rnit ]n suflet un fo=net nesf`r=it! Eu uit c[ sunt ]n tundr[.. Dar ei vin. a=tep\i s[-\i pice oaspe\i.ELEGII P{G~NE !# Eu ]\i citesc scrisoarea =i parc[-\i aud glasul. Ter\ine S[-\i str`ng triste\ile ]n m`ini a= vrea Ca un buchet suav de l[crimioare. s[ m[ ]mb[t. ca un ecou de doin[ ori susur de p`r[u. — Sorbindu-le. pe prisp[ st[m al[turi la sfat f[r[ sf`r=it. cu z[bav[..

+i ritm s[ fie-al fe\ei fin oval. }n leg[natul strofelor.. chemare. de st`nc[.!$ Sub vraja ochilor t[i dulci. Pe-a gleznelor lumin[ s[ m[-ncaier Protivnic cu materialul brut. Porumbii t[lpii cum voi reu=i S[ dau av`nt de piatr[ =i de aer? NICOLAI COSTENCO .. Cu ce pre\ ]\i vei cump[ra iubirea. p[r[ginirea! }n vers vreau. Cum vom opri a vremii crud[ goan[? Nu e=ti oric`nd de cincisprezece ani +i proasp[t[ =i f[r[ de prihan[? +i dac[ multe po\i s[ ai pe bani. fa\a s[-mi ]ngrop. Pun`nd la art[-al sufletului vaier. am[girea +i vreau cu-al rimelor sonor cristal S[ cizelez prelungul roz de unghii. S[ prind cu borangic pe un prosop A chipului t[u ginga=[ icoan[ — +i-ntr-]nsul. }n noaptea lor punctat[ cu un strop De mul\umire recunosc[toare. pl`ns[. Tu — g`rbov[ de visuri =i de ani? Desfid vremelnicul. ca-ntr-o piatr[ de coral S[ ve=nicesc. sc[zut.

limba mea de-acas[. Nicolai Costenco a ales ]ntre a-=i c`nta limba str[mo=easc[. pentru puritatea limbii rom`ne =i p[strarea denumirii ei corecte ]n spa\iul dintre Prut =i Nistru. de ceea ce urma s[ se ]nt`mple.. deci. suferi-voi ve=nic dup[ tine. ]n anii 1940-1941. de starea grav[ a spiritualit[\ii rom`ne=ti din Basarabia natal[.. unic[ =i de o fiin\[ deopotriv[ pe ambele maluri ale Prutului =i Nistrului. ocupat de sovietici la 28 iunie 1940.. * Nu este cazul s[ ne incomod[m. impus de autorit[\i.. a sintagmelor Limba moldoveneasc[ sau limba moldovan[ pentru denumirea corect[ — rom`n[ — a limbii vorbite de popula\ia autohton[ a Basarabiei. Ori. a=adar. Folosirea de c[tre poetul-martir a glotonimului limba moldoveneasc[ ca substitut provizoriu =i. azi. poate! Limba moldoveneasc[* Limba \[rii mele. ai crescut pe brazd[.. de utilizarea.. =i ridic`nd ]n ansamblu prestigiul fiin\ei neamului. Cine ca cine. =i. metodic =i programat ]n scopul dezna\ionaliz[rii popula\iei b[=tina=e. Iubirea poate-mi voi ]n[bu=i. r[s[dit[-n suflet de al mamei c`nt. dup[ revenirea din exilul siberian. a cunoscut =i ]mp[rt[=it adev[rul. aici. regional.ELEGII P{G~NE !% Sculpt`nd-o. =i a o las[ s[ zac[ ]n „colbul. ]n acela=i timp. trebuie considerat[. accept`ndu-i numele impropriu. Prosl[vind ]n versuri ]naripate virtu\ile limbii materne a c[rei . cizel`nd-o-n stihuri. poetul =i-a asumat sarcina cu riscurile inerente pe care aceasta le comporta. ca sinonim absolut al termenului limba rom`n[. dar Nicolai Costenco. mucegaiul“ neglijen\ei cultivate de regim cu bun[ =tiin\[. drept un tribut pl[tit con=tient — =i. Profund ]ngrijorat. scriitorul care a f[cut ani grei de pu=c[rie =i de exil pentru faptul de a fi militat deschis. Dorind-o-n mersul veacurilor toate. ]n titlul =i ]n textul poeziei. responsabil — momentului politicideologic ostil ]n totalitate libert[\ii de expresie.

prin veacuri trainic leg[m`nt. ne doine=ti =i-acuma ca la ]nceput. de fapt. Mul\i au fost s-o smulg[ fiin\[rii noastre.). (Nota red.!& grea ]n spic. Cu cet[\i de piatr[ NICOLAI COSTENCO func\ionare — ]n anii regimului comunist totalitar — fusese cu totul limitat[. dar nici s-o clinteasc[ nimeni n-a putut. Nicolai Costenco inaugur`nd. Limb[ m`ng`ioas[. a m`ndriei de neam =i a demnit[\ii lor umane. miezoas[. fiic[-a vie\ii aspre. . din cenu=a vremii faci s[ re]nvie gloria str[bun[. ]n lirica basarabean[ din perioada postbelic[. ]ntre fra\i. poetul a contribuit ]n cel mai ]nalt grad la trezirea con=tiin\ei na\ionale a rom`nilor basarabeni. glas de voinicie. C`nt[re\ii me=teri te-au purtat departe. vechile pove=ti. de pe-ng[lbenite foi cronic[re=ti. preocuparea pentru cultivarea respectului fa\[ de factorul de c[petenie al identit[\ii unei na\iuni — valoarea ei suprem[: limba. Limb[ str[mo=easc[.

Limb[ moldovan[. inimilor d`rze — flamur[ cu flori. — z`n[ ]ntre z`ne. Muzica latin[. Sufletelor simple le e=ti cald[ p`ine. — Eminescu forma \i-a des[v`r=it-o ]n cultura lumii spre a ne m`ndri. A baladei noastre vorb[ f[r[ moarte.ELEGII P{G~NE +tefan te-a p[zit. demnitatea slav[ se-nt`lnesc ]n tine =i se ]nfr[\esc. dragostea ob=teasc[ \i-a fost cuib =i zid. Creang[ ce-a iubit-o =i-a ]naripat-o-n vers Alecsandri. Limba mea sf[toas[. Tu — m`ndria noastr[! Tu — a noastr[ slav[! Ve=nicia noastr[! Grai moldovenesc! !' . — stai la masa mare ]ntre mari surori.

de covoare. =ugubea\[. ]=i toarce ]n mustea\[ visarea ei m`\easc[. o v[ruit[ scar[. s[tul[. viclean[.Din volumul POEZII (1961) Rustic[ Rev[d ]n amintire ]ntr-un decor de var[. Mai simt r[coarea casei cu-acele vagi miroase de cear[. }ntr-un cerdac de umbr[ perdeluit de vi\[ ]mi v[d copil[ria descul\[. ]n =irag. o cas[ \[r[neasc[. . de buruieni. iar o m`\[ mijind din ochi. }ntoarse ulcioarele ]nfipte ]n craci de prepeleac par capete du=mane ]n \eap[.

iar pantalonii scur\i... +i o pereche. istoricul Orhei.ELEGII P{G~NE M[ v[d cu balagurul Al[turi. Pe-atunci n-aveau la \ar[ Bun nume. m[ str`nge cu dor. S[ fiu ]n r`nd cu lumea. pe drumul plin de hopuri =i colb ce =erpuie=te spre seli=tea domneasc[. — de s[ amur\i! mirat[. alb[. Cu caii slabi ]n fa\[. cu cl[p[ugii paznici — ce-abia prind o gr[ire.. De izm[nu\e bune S[-mbrac m[ pune-ndat[. floco=i =i m[run\ei. ]n c[ru\[. m[ duc. frumos. " .. s[ fur cu d`n=ii vreo cu=m[ de cartoafe =i-n jar de cioturi prada s[ ne-o g[tim. c`t de mare-s!. m[-nt`mpin[. covrigarii! He-hei! pornind cu vaca. }n poart[ st[ bunica — taman ca ]n icoan[ martira Olimpiada cea f[r[ de prihan[. dar suduie v`rtos.

bale curg`ndu-ne din gur[ cu miros de bacon. C`nd coboram ]n satul ce fumega ]n vale. +i. s-ar fi cercat s[ ias[. dar d[-i! C[ci cu asemeni mendre. tot dib[cind cu b`tca s[ nimerim vreo vit[. cu-adev[rat fl[c[i. aveam p[rerea. c-am fi. buni ame\i\i. prin oale f[r[ funduri — hogeacuri la cotlon — sim\eam la linguri\[ c-au mas =oarecii. cu totul juc[u=e. m[ jur pre legea mea! *Aici: ciread[ (nota redac\iei). Ca m[m[liga moale =i mujdeie=ul iute mai bune nu-s pe lume. c[t`nd unul la altul. prin \[rna cald[ de vite r[scolit[." Descul\i. ce din otread*. z[luda. NICOLAI COSTENCO . noi seara-n roi de mu=te prin colb m`n[m spre cas[. r[sucind \[harca ]n moile p[nu=e.

se cheam[.. m[ rog. de=i la Ursu Terinte. }mi zice bl`nd[: — Du-te pe matc[. m[ pa=te o c[\ea. bunica. de o c[\ea! Sunt pui de om. De la un timp ]ncoace. c`nd omu-i mic ca mine! I-am ars =i eu un bulg[r. trudit ca vai de d`nsul. — nevr`nd s-o nimeresc. . Eh. m[tinc[! +i nu un l[-m[-mam[! +i de-am s[ \in o fug[.. nu degeaba zice bunelul c`te-odat[: — S[ te fere=ti. ea nu m-a mai vedea! Se ]ntorcea-ndesear[ bunelul de la lucru. m[h[leanul.ELEGII P{G~NE "! +i c`nd colo. m`n[ scroafa. +-apoi nu m-oi mai teme. ghebos ca un culbeci. Apuc[ o nuia! M[ duc. nepoate. dar sunt fl[c[u. de neamul cel c`inesc! I-a= spune bunicu\ei. Ce-o fi av`nd cu omul.

turna bunica bor=ul."" Umbla de colo-ncoace. tr[geam o du=c[-dou[ de vin de cela ro=u. ce pref[cea ]n floare chiar vinul de pream[u. Cu nas ca la bunelul m-a= fi m`ndrit =i eu: a=a. . C[l[torind spre toamn[. . . . +i nasul. cu horbo\ea de fire. m[ ]mbia cu ochiul =i ]l g[seam ]n beci. iar eu cu o c[nu\[. ]n strachin[. rotund[ =i josu\[. — bunelul cu ulcica. =i obrajii ardeau ca trandafirii. c`t[ vreme am fost ]ndep[rta\i? NICOLAI COSTENCO . din oal[. . . . Pe masa-n trei picioare. . . . S[ nu afle bunica. . . ca p[tl[gica. din cuibu-i r`ndunica cum pleac[. .

]ntors la vatr[. Cu Nistrul.ELEGII P{G~NE "# +i-acum. Stau uluit sub zidul nalt. O bate luna din ]naltul s[u Cu ploaie de m[rg[ritare. Elegii p[g`ne . 10 Nicolai Costenco. =i noi purt[m ]n suflet cr`mpeie de dureri. sub talp[ |ii taina-at`tor secole =i vie\i! Te poleie=te numai luna dalb[ Cu-n=el[toarele ei frumuse\i. =i trece amintirea cu fream[tele vie\ii prin floarea de p`rloag[ a zilelor de ieri. Cetate. Ce me=teri ori ce robi te-au fost durat? Aceste pietre grele =i truncheate Cu ce puteri pe schele le-au urcat? Pari un colos superb. Cum satul. ]=i poart[ cimitirul. bunicul =i bunica nu mi-i g[sesc =i nu =tiu nici unde-s ]ngropa\i. ca un grav mauzoleu. fiecare. Cetatea Sorocii M[rea\[. care-i curge la picioare.

Crengile de floare mult[ G`t de leb[d[-arcuiesc."$ Pe creneluri surpate. }n elegan\a ta cea bizantin[. Acelor m`ini cu b[t[turi.. F`nt`ni dosite — st[ pustiul mut. lor — ce-au f[urit ]n chin Un monument pe geana dep[rt[rii. beciuri goale. c`nd de tehnic[ via\a-i plin[.. Te-a ridicat aici s[ te f[le=ti. NICOLAI COSTENCO O =tim din c[r\i — nu domnii. — Piosul g`nd cu dragoste-l ]nchin! *** Luna st[ la geam =i-ascult[. Pari o n[zdr[v[nie de prisos. Ci talpa \arinii moldovene=ti. Prim[var[! Te iubesc. Luna-ng`ndurat[ tace. Ai fost z[gaz at`tor iu\i n[vale. spin[rii St`lcite. M`nat[ de v[tafi. }n alte vremuri ai adus folos. Azi. de cum dau zorii. negustorii. Floarea alb[ se desface . O insul[ ]n omenesc tumult.

Stea lumin`nd de-asupra crestei De piatr[.ELEGII P{G~NE "% C[ p[m`ntul pare nins. ori poate numai Un vis a fost iubirea ceea? Te-am adorat? Ori poate numai }nchipuire-a fost femeia? Prea poate un delir al min\ii Ce sufletul a-nfrigurat A fost genunchiul suferin\ei. Prim[var[! Oare-am pl`ns? Ca un s`n de fat[ mare Luna ]n oftat tresare. Prim[var[. pus[ c[p[t`i. C`t te-am iubit! +i-aceasta-mi este Minunea vie\ii. t[cut. poate. Creanga s-a-ndreptat. ]n umbr[ — Fulg juc[u= de str[lucire? Te-am cunoscut. Via\a ce mi-a despicat. ai trecut? Liric[ Tu oare te-ai pierdut — ori numai Te-ai r[t[cit ]n r[t[cire? Te-ai pref[cut. cea dint`i! .

Dulce mireas[. Bate-mi-o-n clocot de v`nt. T`n[r[. Rumen[ fat[. ginga=[ e=ti. T`n[r[. C`t de curat[. C`t de frumoas[. F[-m[ cristal din p[m`nt. ginga=[ e=ti. Trup — numai patimi."& C`t de frumoas[ C`t de frumoas[. — Dulce mireasm[. F[-m[ j[ratic. Z`n[. C`t de curat[. NICOLAI COSTENCO . ce vii din pove=ti. Palid[ fat[. C`ntec venit din pove=ti. Suflet s[lbatic. Inima bate-mi.

Cu ]nv`rtite mari c`t roata carului. }n poezie s[ ciocni\i cu mine? . Clondire goale. beciuri tainice. Muncind fierbinte =i sug`nd alene. poloboace pline. V-a dat ]n minte. c`nd v-a fost mai bine. Spre ]n[l\area omului =i cobor`rea harului! S[ fie-al naibii cel care nu bea! M[rite soare. T[riei c[ruia eu m[ ]nchin! Voi. blegii nu-i cru\a! Puterea ta-i statornic[ ]n vin.Din volumul VERSURI (1963) Od[ vinului O. butii mari b[ute — Tot ]n c`nt[ri =i hang de al[ute. l[sate de str[mo=i! Be\iv[nii temeinice sub ochi frumo=i. }n chihni\i r[coroase ]n zadar V[ tot boci\i ]n sclifoseal[ beat[: „Mort-beat“ tot n-o s[ m[ vede\i vreodat[! Dragi podgoreni din sate moldovene. de stejar.

Cu vrana-n sus =i cepul dat ]ncoace! D[-mi mustul t[u dulciu =i p[dure\. mai mult mi=ei. petreceri. ]nt`lniri. Tr[im o via\[ doar. Iar alta — care bea f[r[ de leac! Au fost =i mul\i c[po=i. ca democrat — democra\ia |i-ai exprimat-o-n veci prin veselie! Nu pune pre\ norodul pe belea: „Pe-ascuns“ el =tie mai v`rtos s[ bea! Frumoase nun\i. Ce te-ar fi vrut ]n beci doar pentru ei! Dar tu. poloboace. nu dou[ vie\i! Zic vai! de cel n[scut =i nen[scut Din vlaga \arinii ce n-a b[ut! F`rtate vinule. m[i fine. +i-n cazemate de stejar. NICOLAI COSTENCO . E=ti rotofei =i jilav.# Umple\i ulcica =i purta\i-o roat[ Pentru p[m`nt =i via\a minunat[! Acestea spuse sunt ]ntr-o privin\[ C[ noi =i vinul suntem de-o fiin\[. pe unde nu mi-ai fost. +i-n temni\i de beton la ad[post. +i pretutindeni n-ai sc[pat de mine! Ce stai pitit ]n hrube-ntunecoase? Se d[ r[zboiul ]ntre dou[ clase: O clas[ pune vi\a la harag.

F[r[ de vin =i hazul moldovan Via\a ]ns[=i n-ar mai face-un ban! Orfan de tat[ Era o toamn[ trist[. O urm[ream cum coase =i c`nt[. Ferit[ de-o gazet[ lumina-i. Eu. Cum zice ]n poveste. ]ntr-o =alinc[. pe lai\[ ghemuit. +i am r[mas orfan de tat[. Nop\i lungi de iarn[. Au murit +i au r[mas ]n mine. . Eu m[ uitam la mama Cum coase =i ofteaz[. De frig.ELEGII P{G~NE # Oaze-n pustiul truditoarei firi. Cosind la p`nza vremii — pe-a mamei =i pe-a mea. zburdam. Lampa gazul }l arde ne-ndurat[. Acul ma=incii \[c[nea. ]n r[bufniri de v`nt. ca =i un clopo\el. ]nfundat cu nasul. Dar de fel Fiind vioi. — S-a dus tata-n Rusia! Trei pic[turi de s`nge ivite pe n[fram[ Eu am v[zut ]n somn. }=i scuturase via Podoaba ruginit[.

— c[ci omul dou[ n-are! — N-avui de mai n[dejde. m[ zghihuiam ca m`nzul! Goneam pe strada noastr[ o minge de futbol. =i dulcele-i cuv`nt. B[t`nd ]n vreo fereastr[ ]n loc de poart[: — Goool! |i se pl`ngeau vecinii st`rni\i de r[ul meu. Mie — habar de grij[! iar \ie — tare greu.. Nu-n\elegeam pe-atuncea.# +i truda v[d[niei. de foame — ca de-nec. fierbinte ap[rare. =i pantalonii. ne=tears[-n amintire! C`t m-ai p[zit de boli=ti. Eu niciodat[-n via\[.. scumpo. Tr[iam modest. NICOLAI COSTENCO . Ca scaiul prins de via\[ — f[ceam la bazaconii! Fii binecuv`ntat[ pentru acea iubire Ce mi-ai purtat-o. acuma ]n\eleg. +i dac[ s[rac ne era pr`nzul — Nu-naintam preten\ii. Din ac — =i c[me=uica mi-a fost.

Depinde ce-n\elegem cei mul\i prin s[r[cie: N-ai haine =i n-ai ghete? }n schimb ai poezie. ziceai c[.. Un car de ani din urm[ t`r[sc de c`nd \in minte — Un car de griji =i visuri — =i nu un car de minte! Dar n-are importan\[: nu dispera! — mi-am spus. mai mult de huligan.. cum dau \[ranii snopii. Sl[vit nu de cuminte. . =tiin\a s[-mi apropii. +i peste cap dam anii. nu-i p[cat! +i iat[-m[ la =coal[ — =i rus =i moldovean. Natura nu oricui a dat a=a noroc. C`t de r`ioas[ capra — tot \ine coada sus.ELEGII P{G~NE #! O palm[ aplicat[ la fund — poveste veche! — Primit[ de la mama — e floare la ureche! Iar de chiteam cu piatra ]n vreun ciocoi bogat Ivit pe strada noastr[. Luam ]n furc[ via\a.

Poezie roz[. copile. frate drag[. — secretul: }n orice f[c[tur[ gr[be=te-te cu-ncetul. ca un =arpe. Nu prin averi. s[-\i mearg[-n lume buhul: S[rac de bani mai bine-i dec`t s[rac cu duhul! Compozi\ie Luna ]\i ]ntinde S`nul alb.NICOLAI COSTENCO #" S[ aib[-n atelierul crea\iei un loc! Acesta-i. Noaptea ]l cuprinde Neagr[. de lapte. Tu lumin[-mpr[=tii }n haosul prozei Negrelor pr[p[stii. . — mi-am zis de mic. Sub p[durea frun\ii Cu desi=uri grele Caut printre frunze M[rg[rit[rele.

. }=i las[-aripile peste cetate. . Trec[torul e inform Ca =i g`ndirea ]n singur[tate. Ca =i t[cerile de ziduri rezemate. Al nop\ii bloc.... Copaci — ori ni=te umbre ]ngro=ate? T[cerea se ]ntinde uniform Peste cl[dirile ]ncolonate. Ora=ul doarme =i copacii dorm...ELEGII P{G~NE Ora=ul doarme Ora=ul doarme =i copacii dorm. Pe-asfaltul str[zii trec ]ngem[nate Lungi umbre.. enorm. Ora=ul doarme =i copacii dorm. ## . Un ceas ]n turn ]ncetinit ]=i bate Al vremii puls.. Ora=ul doarme =i copacii dorm.

. s[ n-aib[ loc. +i \ara asta are drepte legi: S[ nu ro=easc[ fa\a alb[ a h`rtiei. +i r`d str[bunii mei. }n piscul Adev[rului f[-\i cas[ +i ap[r-o cu palo=ul de foc! Buciumele vorbei }n la\ul vorbei mele Se zbat c[pri\i de munte. +i glume spun fl[c[ii. Cerbi =i mistre\i.Din volumul MUGUR. MUGUREL (1967) Cet[\ean al \[rii poeziei Sunt cet[\ean al \[rii poeziei. Cu pana pe obrazul ei c`nd treci! }n slova ta minciuna p`ntecoas[. multe. =i lupii Hr[ni\i. Cu =erpuitu-i mers. dar ve=nic r[i. }n salba vorbei mele Se-mbrac[ fete.

Cu oamenii de seam[ Cinstesc la m`ndre mese. Latinitatea noastr[ +i slavonia — c`nt[: S-avem o |ar[ m`ndr[ At`\ea au trudit! Ne-mb[tr`nit[ vorba St[ ]ntr-un cot la mas[. Mul\umit. Privind. Iar +tefan — ca-n poveste! Sur`de.ELEGII P{G~NE }n ritmul vorbei mele Bat inimile grele Ale ma=in[riei. Pornit[-n |ara mea. Iar Fe\i-Frumo=ii no=tri. +i inimile noastre M[r=[luiesc ]n pas. ]mi vorove=te: — Ce mam[ te-a f[cut? #% . Ai no=tri-s chiar pe Stea! }n bezna vorbei mele E firmamentul vesel. }n spa\iul vorbei mele Zbor navele spre stele. Ce ]n „Povestea Vorbei“ Opre=te la popas. }n harul vorbei noastre Moldova se av`nt[.

Moldovencele mele Moldovencele mele. . scump[ Mam[. +i bobul „mic“ ar fi cum s`nt — }ntregul Univers r[sfr`nt. Neprecupe\ite precupe\e — iubitelor! Voi. M-a= afunda-n p[m`ntul meu. =i argate. muncind nes[tule. Purt`nd m[rg[ritar de rou[. moldovencele mele! Privighetorile mele. Ca-n ceru-albastru-o r`ndunea. fudule. De-a pururea mireas[. Voi.#& — Patrie. Cu buciumele vorbei Te c`nt =i te salut! NICOLAI COSTENCO M-a= cufunda M-a= cufunda ]n |ara mea.. Ca fierul plugului cel greu. nenorocitelor. +i bob a= ]ncol\i-n Moldova. co\ofenele mele! Voi — fericitelor.. ne-n\elese prin\ese.

Str[daniei voastre. Voi. Palmele — marea minune. ]n puhavul leag[n. cu du=manii stra=nice. m[ ]nchin. ]n dragoste aprige. ner[sf[\atelor. . Pe-a inimii mas[-mbr[cat[-n rubine. iu\i ca pr`snelul. g`rbovitelor. la vraful gunoiului. Gonite din case de spaima r[zboiului. Venite la case. V[d m`inile voastre trudite. s[lt`nde =i vesele. ]ntreag[-n Miresmele p`inilor. speran\a. neobositelor. V[d m`inile voastre. ca fiu. d`rzenia — armele Statorniciei de veci ne-au dat palmele. curatelor. Voi. V[ v[d fa\a aspr[ =i ochiul senin. Afurisitelor! Nemanichiurate. ca p[s[rile Ce-n zori ]=i iau zborul. Din m`inile voastre r[sare doar soarele! Iubirea. V[d m`inile voastre ca holda — ogoarele. Nec[utate de „mode“. Voi.ELEGII P{G~NE #' Voi. G`lcevitoarelor. aprige-n trud[. mai dulci ca o p`ine.

Moldov[ncu\o. ]n front. Pentru-a ta b[rb[\ie! S[tencele mele. Iubitele noastre.$ Steagul. moldovencele mele! NICOLAI COSTENCO . or[=encele mele. |i-l ]nal\ acum \ie.

. Cum sculptorul din col\uroasa stan[ Aerianul trup al Afroditei. Contemporan S[ fii!. Elegii p[g`ne . 11 Nicolai Costenco. Cu ieri. cu m`ine — tu. Cu pietrele stratificate... Cu soarele-aburind ca p`inea cald[. cu T[cerea =i vacarmul urbei.. care Vertiginos =i implacabil curge! Cu sim\ul t[u. S[ faci nemuritoare clipa. At`ta. =i s[ fii ]n to\i. Cu aerul ce-l sorbi ca b[utura. S[-i dai un con\inut =i form[ Din haosul toren\ial s-o smulgi.Din volumul POEZII +I POEME (1969) A fi contemporan A fi contemporan cu vremea. cu azi. cu Politica =i orizontul proasp[t. =i ceva mai mult: S[ fii tu ]nsu\i. scriitor. Om simplu. cu via\a tuturora.

C`ntecel. Sufle\e=ti odoare. |ar[ ]n podoabele Maiului ]n floare. Joc zvonit cu salbele. Temelii de seli=te Netemute-n zdruncin.$ |ara mea de c`ntece |ara mea de c`ntece. . Suflet rupt ]n cruce. Fr[m`ntat[ |ar[. S[ m[ duc ]n prag la mama S[-i zic dulce cum o cheam[. Pav[z[ m`hnirilor. Z`na mea sprin\ar[! Gean[ de b[teli=te. |ara mea =i inima — Pana amintirilor! NICOLAI COSTENCO Mama De-ar fi dorul c[l[tor M-a= preface numai dor. Cup[ de desc`ntece. lumina mea.

dispre\ui\i. ca mama. Au tors fuioru-ncr`ncen[rii dulci.. }n p[h[relul inimii s[-l por\i P[rin\ii din p[rin\i. S[ cresc frunte =i voinic. Cum f[ceam c`nd eram prunc. vezi bine. Ghiocei de griji. S[ m-anin ]n adev[r Ca de creanga sa un m[r. capul. Iar[ mama. — Pe moale. Sub t`mpla cu ghiocei S[ m-anin ca doi cercei.. Lacrimile s[ le str`ng Pe obrazul drept =i st`ng. moroc[no=i. M[ prive=te =i-i tot pare C[ =i-acu-s departe tare.ELEGII P{G~NE $! +i la g`tu-i s[ m-arunc. C[ s-a prea g`ndit la mine. =i mo=i din mo=i. Ca mai mult s[ n-o mai uit. Ce m-au ]ngrijit de mic. +terge-=i ochii cu n[frama. fiule. de. s[-\i culci! . B[tu\i. Ca o mlad[ s[ m[-ndoi Pe m`nu\ele ei moi. +i a= sta la vorb[ mult.

ca-n p[h[rel. r`z`nd la soare. De ce? +i cum? F[r[ s[-=i deie seama. au pus-o-n tine. B[tr`na \east[. — Poate.. Obr[jorii ca un m[r.. Cu grij[ — al tatei mugur. +i brazda lor a=a va fi =i m`ine: Sub alte pluguri neagr[ va r[m`ne. mugurel! NICOLAI COSTENCO Are tata o feti\[ Are tata o feti\[ Cu ochi mari de alb[stri\[. N[dejdea lor ]n vremuri viitoare.. Sub alte t[lpi de schij[ =i de fier. zdreli\i prin m[r[cini. fiule. +i-o cornu\ic[ slab[ ]n poiat[. a vrerii de mai bine — Speran\a. Desi=uri r[zb[t`nd f[r[ de team[. Copiilor diat[ n-au l[sat S[ st[p`neasc[ nici un col\ de sat. Se va-nfrunta cu infinitul cer. Purtau des[v`r=irea alb[-n m`ini — Un trandafir pl[p`nd. C`rlion\i de in ]n p[r..$" A muncii ne]nduplecat[ frunte +i-a visului — cu pletele c[runte. S[-l por\i ]n inim[. . }n\[ncu=a\i. o vie pe haragi legat[.

+i alege buc[\ica Cea mai bun[. Fie-i voia.. Vreau. La m`ncare-i mofturoas[! C`t un scai. nici at`tica.. grozav nu-i place C`nd t[ticul curte-i face. la-ncheieturi +i la col\ul micii guri. te sp[l. +i nu-i place pe rochi\[ Murd[ria — o bobi\[! S[ se spele pe r[coare — S[ vede\i! — nu-i place tare. Cu gropi\e pretutindeni: }n obraji. tu — suavul v[l. Dar a=a-i capricioas[. pe dinafar[. S[ nu =tie-n veci nevoia! Multe-i plac! }ns[ nu-i place Cu pisica s[ se joace.. tu s[-mi fii mireas[.. . c`nd e-a=a dulce?! Pielea mea Pielea mea! Vezi bine: te cur[\. s[ te =tiu frumoas[. cum s[ nu-l culce L`ng[ ea.ELEGII P{G~NE $# Are mers u=or =i sprinten. Condamnat de sunt. Mai ales. De sunt catafalcul. Capul sur.

c[ nu te-am ]ngrijit +i ca pe-un \ol pr[fos te-am tot b[tut cu b[\ul. cose=te p[l[ria!. Pielea mea! Iertare. Biata mea colib[ f[r[ de antreu.. .. spart[.. dac[-n pu=carii Te-a m`ncat viermina.. Geamantan uzat ]n care port bagajul: O inim[ nebun[. poftim. singur[. tinichiaua-n rugin[ s[ nu fie. La ce te-au dat podoab[ unui nec[jit. un h[cuit pl[m`n. de-i por\i tatuajul. NICOLAI COSTENCO Pielea mea! Trecut-am =i handicapul greu. r`ia.. Scheletul reumatic viseaz[-un bra\ de f`n. singur[.. Chiar =i amintirea acelei porc[rii Mi=c[ p[ru-n cap. Un creier enigmatic. iubito. De-asupra c[rui ve=nic se leg[na juv[\ul?! Nici o pas[re Nici o pas[re c`ntul nu-=i g`ngur[ +i-am r[mas. iubitule. F[r[ praf de din\i. s[pun ori alifie. Ca. tot ce-i ]n torb[..$$ Pielea mea! M[ scuz[. plo=ni\ele. cu zeam[ de slodun. Te sp[lam. precum stomacul — ciorba. Iar craniul — c[p[t`iul. Pentru-acele zile ce nu se mai spun.. Vremea-i vinovat[.

. r`nduri.ELEGII P{G~NE $% Noaptea tremur[ ca o cernit[ flamur[. speran\[. receo. de=ert[ciune? }nchide-mi cartea sor\ii =i o z[loag[ pune. +i-n sim\iri. Albastru nimb +i-un idol — cu m`ini albe =i sub\iri. O fragmentare-n toate. At`ta! O z[loag[. Pomi albi. cine m[ Dezmiard[ cu =oapta inimii-n inim[? Cad obosit[ pe suprafa\a ging[=iei de g`nduri.. Unde e=ti? Patim[. ur`to! Sonet Buc[\i de cer... Inima-i inim[? ori desfrunzit[ ramur[? F[r[ tine — o. Un plutitor decor. Stai =i te miri: Senin[tatea asta de Olimp Peste-ale m[rii tainice fo=niri!.. Stele nec[z[toare cad r`nduri. cine. Posteritatea s[ =tie C[ ne-a fost apropierea — miraculoas[ ap[-vie! At`ta? Ori poate nici at`ta? +i m[ s[rut[! M[ s[rut[. Mirific schimb Satanicelor griji. Mun\i albi. Buc[\i de mun\i. Buc[\i de timp. Nori albi. o.

NICOLAI COSTENCO $& Fragment de vis. Goal[. Granit la temelia unui pisc — Pari Tot. Asasinatul zilnic — ne seduce. Monstruosul pr`nz al fiarei ne r[sfa\[. Ce bine-\i seam[n[ pierdut[-aici f[r`ma. Confuz amestec de luceferi negri. Impenetrabil g`nd str[puns de risc. Fragment de dor. Apu=i ]n bezna de lumin[ oarb[. De-aici. +i negri-n adev[r. T[cerea rezervat[ mie T[cerea rezervat[ mie ]n nemoarte E-aproape o realitate. E calm =i nep[truns la suprafa\[ Edenul subteran ce ne respinge. Drapat ]n praf sintetic: manechin.. Lumina r[t[cind[ m[ desparte De lutul gras. Cr`mpei de chin. Luceferi albi de sideral[ iarb[. ce cochetezi sub cruce! . Superbe Prin\. mai ca=ti. integri. nears ]nc[ ]n oal[.. cu carne crud[ =i cu s`nge! Adulmec[m ca un parfum de floare crima. dar e=ti doar un fragment hoinar }n ve=nicia Clipei f[r[ de hotar.

c[-i moartea mea! }mi pun fruntea pe fereastr[. Eu de doru-i nu mai scap. drag[! C`ntecele m-otr[vesc. Nu-mi c`nta acuma. Pruncii ]nv[leam ]n somn. }mi v[d casa =i ]n pragul Cel tocit — m[icu\a mea. cu poala m[ acop[r. +i de ru=inea Ta..ELEGII P{G~NE $' Sub masca Ta am vrut s[ m[ descop[r. +i-n labirint terestru m[ ]ngrop — s[ ard. M-ar fi cic[lit so\ia. Maica-mi c[uta ]n cap +i-mi c`nta o doin[ trist[. Ce blestem — din valea noastr[ C[ pribeag m-am pomenit? A= fi stat acum pe prisp[. Nu-mi suci... =iragul Zilelor. m`ndro. Nu-mi c`nta.. S[ aflu ce sunt — fiul t[u bastard?. *** Am plecat ]n lumea larg[ Dintr-un sat moldovenesc. tu. Fulger negru m-a tr[snit. s[r[cie! Taci! C[ fac moarte de om! .

poate.. am l[sat? Sufletu-mi fl[m`nd de libertate +i de |ar[ — poate. Ne=tiute lacrimi — am l[sat? P[s[rile-n c`rduri. l-am l[sat? Ca pe-un c`ine. inima. drag[.% Ori nu! C`nt[. poate. am l[sat? Lacrimile. *** }n p[m`ntul tundrei ]nghe\ate Poate-o amintire am l[sat? O f[r`m[ de eternitate — Traiu-mi trudnic. am l[sat? De speran\e nerealizate. C`ntecele le iubesc — Cum plecai ]n lumea larg[ Dintr-un sat moldovenesc. +i nescrise — poate. P[s[ri c[l[toare am l[sat? NICOLAI COSTENCO . c`nt[-mi. poate. ]nghe\ate. R[t[cinde.. Munte cu \ugui poate-am l[sat? C`ntece-ncepute =i uitate. neplecate. prea poate-n Pragul fericirii am l[sat? Urmele-mi ]n tin[ ]n=irate.

Drumurilor iar[=i li-i dor S[ aud[ muzica pa=ilor mei. Printre retr[iri u=or purtate.. trec[toarele-mi p[cate — P[c[tos doar omu-i — am l[sat? Mi-am tr[dat tovar[=ii. Iubita ]mi privegheaz[ r[s[ritul.ELEGII P{G~NE % Poate. }n ]nghe\ul tundrei ]ngropatul. F[r[ sfat =i sprijin i-am l[sat? Poate! Dar e sigur — pentru toate Mai sus zise =i necuv`ntate. iubitul.. prea poate. Izvorul ]=i ]n=ir[ m[rg[ritele. . neuitatul. Inima poart[ cercei. O ureche pare fiecare picior! Grumazul dep[rt[rii poart[ salbe. — S`ngele-mi =i g`ndul — am l[sat! Fr`nturi Prin rana deschis[ a soarelui S`ngele z[rii se scurge. Un copil. Ori insuportabil suportate.

se-nv`rte=te. Moldova! NICOLAI COSTENCO Drumuri neb[tute Drumul nec[l[torit de nimeni. fiecare sat. p[m`ntul! O mic[ aterizare De-o secund[-dou[ Pe luceaf[rul din zare Cu dragostea mea.. Zis[ Art[... ... Parc[ este =i-un asemeni drum? Este.% }mi port }mi port =i eu trandafirul Visului nerealizat. Cum ]=i poart[ cimitirul Fiecare. dac[ vine s[ anime Pl[smuirea basmului de fum. Anonimi atomi am fi prin er[ Pe orbite ]ntr-un cerc ]nchis.. Sunt ame\it omene=te C[-mi =uier[ la urechi v`ntul: Se-nv`rte=te cu noi. Dar ]ndr[gosti\i de-acea Vener[. u=i ce ne-a deschis. Ame\itor.

Am spart coaja p[m`ntului P`n[ la fluidul sub\ire.. Drum l[trat de-abisuri =i t[ceri — Zbori — s[ te ]ntorci din nou la ele. C[l[tor pribeag purt`nd zv`cnirea Drume\iei cu ecou-n piept.ELEGII P{G~NE %! Drum p`ndit de stelele c[\ele. Sufletul =i-a ales temele Din oceanul cuprins ]n Or[. doar un poet! Floare de migdal Mi-am d[ltuit poemele }n marmor[ multicolor[. Jos. Din ad`ncimile vecilor }nc[lecai ]n[l\imile.. Muind r[d[cina cuv`ntului }n clocotitoarea sim\ire. . Du-te! C[ci a=teapt[ Omenirea Tot. ce-i poate da. N-am fost supus legilor Ce-nc[tu=eaz[ mul\imile. la pragurile vechii |[ri.

Pismuind! Nimic mai mult. P[r[sesc vacarmul urbei. sub\irea.%" Pastel O c[su\[ ag[\at[ Ca bijuteria-n p[r Pe o pant[ — luminat[ }n f[clii de flori de m[r. NICOLAI COSTENCO }mi stai ]n g`nd }mi stai ]n g`nd Ca o petal[ Ce-i scuturat[ de cur`nd: Un c[r[bu= pe pat de boal[ — }mi stai ]n g`nd. . Iar colegii mei s[ turbe. P`n[ la ]nchisa u=[ Unde-mi este dragostea. Grijuliul ei tumult.. Cotigind[. }mi stai ]n g`nd Ca o sandal[ De copila= Pierdut[-n cr`ng. +erpuind[ c[r[ru=[..

f[r[ tine nici un vers }naripat. Enorm[ ca un univers. Ah.ELEGII P{G~NE %# Ca primul vers Pornit pe-o coal[ }n pustiirea ei banal[ — }mi stai ]n g`nd. Ca o prin\es[ dormit`nd. +i nu =tii ce-o mai fi f[c`nd. Ce a plecat p`n-la r[scoal[. nici un cuv`nt Din pergamentul vie\ii =ters Ori de pe piatra de morm`nt Furat — cu inima din mers Nu-l pot cuprinde-n ]n\eles F[r[ de tine st`nd. Ce-i prins ]ntr-un cercel de-argint. }mi stai ]n g`nd }n sens invers. Ca primul fir de ]ndoial[ Sfinxul n[dejdii ocolind — }mi stai ]n g`nd. }mi stai ]n g`nd Medieval[. }mi stai ]n g`nd Ca o petal[. . Pe cavaleru-i a=tept`nd. Din sfera mea Septentrional[.

Ca lumina din br[det.. Curge-ncet. M[ duc ]n somn. ]ncet. Doar oleandrii se apleac[ — Dumneaei c`nd va s[ treac[. Ploaia picur[ =i curge — Parc[ e t`rziu =i-amurge: Viers de sturzi =i viers de mierle — Dragoste ]n rochie verde! C`nt de mierle.. viers de graur — Dragoste cu p[r de aur! . drep\i.. ]ncet. Stau ]n fa\a ploii.. Cu tine-n g`nd. Ca parfumul ]n gr[din[. Chiparo=ii ]n\elep\i.%$ Eu m[ surprind S[pat de boal[ }n bezna cald[ =i domoal[. NICOLAI COSTENCO Cantilen[ Ploaia curge lin[. }n bezna molcom[ =i dulce — Pr[pastie cu ochi ce suge. Din care nimeni nu se scoal[. lin[. halucin`nd.

Dac[ pier aceste frumuse\uri? +i sur`d migdalii: „Ce copil E poetul! Bade. Noi. ]nfloresc.. migdalii. migdalii. Ce se face badea Neculai. gura lumii! 12 Nicolai Costenco.. ]n ve=m`ntul spumii }nflorim etern. Arzi ]n plin[ iarn[. }ndr[zneal[ =i nesocotin\[? Vai. Elegii p[g`ne %% . Totul pare-at`t de nefiresc Pentru cel deprins cu alte ritmuri. Ca miresele f[r[ de miri. Pentru al\ii neobi=nui\i. exprim[m prin floare Al obscurei r[d[cini protest Din ne-ndrept[\ita ]nchisoare. Dar. la Yalta }n ianuarie. Ramurile z[rii-nmuguresc Cu tumult de p[s[ri c[l[toare.. Cum s[ ap[r florile de frig. migdalii iarna ]nfloresc Cu petale roze de-amurgituri. ]nghe\uri. migdalii.ELEGII P{G~NE }n ianuarie. ca merii ]n april. la Yalta. nu te teme! C[ =i tu. Noi.. de poeme! Pentru unii neobi=nuit pretext. nebirui\i Nici de-nghe\ =i nici de.

Ca miresele f[r[ de miri. adeseori.. F[r[ vreun motiv. migdalii: Versurile mele. pricepe cheia: Rostul ei e ca s[ plac[! Calm! De vezi ve=minte rupte. cedeaz[! Repro= Nu-mi mai spune: drag[! E un lucru cert — Am trecut ]n =ag[ Nu ca s[ te iert! . ]nc-un vers. la Yalta. atac[. femeia. }ntr-un =ir de versuri c[l[toare! NICOLAI COSTENCO Omar Chaiam C`nd se ap[r[. Muzicant. Ea..%& Pentru noi g[sim cr`mpei de soare }n cotlonul ghemuit sub mun\i!“ Bun sosit!! Iubite c[l[toare! Asta-i via\a! Greul s[-l ]nfrun\i! }n ianuarie. ]nfloresc. Pl`nge? Fie-\i mintea treaz[! Nedeprins[ ca s[ lupte.

. ca un clon\. Destram[-n suflet palide batiste. R[sfr`nge\i f[r[ nici un sens pustiul! Ucig[toare bezn[. ca rachiul!. M[ cur[\[ v`ltorile =i vinul. De ce m[-mb[t? De tine ca s[ fug! Beat. Cuptor mi-i craniul. s[-mi ]ntinzi Pocalul cu uitare.ELEGII P{G~NE %' Zicerea b[tr`n[ Are un temei: Nu scuipa-n f`nt`na De-unde ai s[ bei! *** Din becuri curge g[lbenu=ul blond.. Absen\a ta e ca un vitriol Ce-mi sf`=ie fiin\a =i r[gazul. parc[ ]l v[d plutind — fantasm[. ca-ntr-un c`ine vagabond. ochii =i obrazul. pustii de chipul t[u. tovar[=e oglinzi. Imaginea genunchiului t[u gol M[ urm[re=te. destinul Izbesc. Coroana p[rului t[u greu din copci Desprins. sunt triste. Ah. ]n care-mi coci Triste\ea din dospeli de protoplasm[. =i carnea-mi arde ca un rug.. clipe! Voi. Oglinzile. O muzic[ strident[.

Trimite-mi-i cu tunet de fanfare. Sunt obosit de mine =i de cel Ce-n mine. s[pat de pa=i mul\ime.& +i papagalii ro=ii. Capriciile tale — foc ]n iasc[! Eu col\ii-n trupul t[u trandafiriu. Cu ochii lor bomba\i =i inegali. Unduia Un trup incandescent. ad`ncit[ Sub stre=iniri pietroase. Cu lic[riri de zale =i tremur de nuia. papagali Din cuiburile cu=tilor lunare. =i-n extaz — m[ v[d un clovn ridicol! +erpoaica Avea privirea iute. Vegheat la ceas de noapte de luceferi reci. Ard. P[m`nt b[tut. . b[nuit — dorin\i a\`\[. S[-mi leg al inimii bolund negel. Eu gheara-n vanitatea-\i femeiasc[ — NICOLAI COSTENCO Ca tigrul lacom a= ]nfige-acum! Te vreau! C[ci f[r[ tine-n vine frigul }mi curge =i ]ntr-]nsul m[ consum. numai ispit[. D[-mi firul blond din splendida ta g`\[! Rob? Nu. Rob \ie niciodat[ n-o s[-\i fiu.

}ncol[cindu-m[ cu dor de-a se-ncorda. +i limba. +i ochii ]i sclipeau ca stele-n c[limar[. M[ a=tepta ]n prag =i m[ ducea-n c[mar[. despicat[. s[ i-o s[rut mi-o da..ELEGII P{G~NE & C[lcam spre jinduita ]n[l\ime — S[la= de bufni\e =i lilieci. ..

Sunt forme. Lin orga din Dom D[ glas: simfonii iluzorii. =i bucla. Vitejii de piatr[ =i caii lor dorm. simboluri. Chiar focul cel ve=nic =i-acela-i de piatr[. mi=carea ]n basmul de piatr[ Sunt pietre pe pietre. +i luna =i soarele dorm. =i pleoapa-s de piatr[.. +i eu pe parcurs ca o piatr[ adorm. Mi=carea-i oprit[. Hipnotic ne pare al pietrelor somn. de piatr[. c[-s de piatr[. Riga }n somnul de piatr[ dorm caii de piatr[. Sub clopotul bol\ii de font[. Culoarea.. +i pietrele dorm. .Din volumul T{RIE (1972) Cimitirul eroilor. enorm. simbol multiform. Lupta=ii ]n zale =i chiv[re — dorm. Victorii =i glorii. Visez vis de piatr[ ]n somnul de piatr[. pece\i sunt de piatr[. +i floarea.

— c[l[tor prin neguri. Plutind ]ntr-o ce\oas[ ambian\[. — Cuv`nt sau raz[. — cu for\a sa enorm[. Se vars[-n con\inut. ]n Univers. C`nd omul. Dar am de spus C[ nu m[ bat cu pumnii ]n cap. . Nu-i astru. p[r[sind infama-i form[. Realizat elementar =i pur }n umbr[.ELEGII P{G~NE Simbolul &! Simbolul e mereu f[r[ contur. Scriu versuri adecvate =i savurez pl[cerea Activit[\ii simple ]n pacea =i t[cerea De care m[ lipsise=i c`nd ]\i eram supus.. poate. c[ m-a lovit durerea? C[ p[r[sit de tine voi suferi nespus? Prea poate nu te-n=eli.. =i ]ntreguri. Dispre\uind =i parte. }n fond fiind un echilibru dur. ad`ncime =i distan\[. Orgoliu b[rb[tesc Vei crede. ci un nesf`r=it azur. nu-mi crap[ fierea! M[ primbl prin parcul Pu=kin ]n fiece apus. C[ci e cu neputin\[ de-a fi =ters Ca un nimic. E trec[tor ]n grava lui prestan\[. Ce pare gol =i f[r[ importan\[. sincer.

printre noi. Eternul T[u geniu ne ]mbog[\e=te visul. de ce-a fost m[ descaier. Nu-n viziuni gona=e pe-al visului tumult +i amoros incendiu. Ce birocrata moarte-a aplicat Pe tot ce e mister. E bine c[ trezia de-acum ]mi \ine parte. Cu elegan\[ ]nfrunt[m paternul St[p`n. par`nd cu spada tot dichisul Pe tav[ oferit cu compromisul..NICOLAI COSTENCO &" Cu fiecare or[. De amintiri m[ scutur ca ramul. Dante Prezent e=ti. Realitate a r[mas Infernul +i-l contrabalanseaz[ Paradisul. — S[ nu ne murd[rim cumva internul Complex! Divine. f[r[ vaier... distan\a ce desparte.. Un nou Vergiliu De am g[si. cu barca. am descifra un nou miraj! . ]n tangaj Prin infinit. tu ai cutezat S[ smulgi cu ]ndr[zneal[-acel sigiliu. Am devenit adult: Prefer prezen\ei tale. Dante.

vinele f[r[ de poz[ Ce =i-a t[iat. Milenii au trecut.. de la distan\[. Cercau s[-=i dea un pic de importan\[: Petronius p[rea s[ fie ghid Mul\imilor cu nobila-i prestan\[. un colibri }n cabinet pe-o p`nz[ vreau s[-l privesc discret. ce dau via\a prin filtru. — eu prefer s-audiez concret Pickup-ul. . spre a pl[ti acea amend[ Tiranilor. Plebeii Romei. ]mpodobit }n nimbu-i legendar. doar. arbitrul elegan\ei. C`nd vreau — o pot opri! Pictat de un maestru chinez..ELEGII P{G~NE Petronius — arbitrul elegan\ei Petronius. Nu-n elegan\[. Domnea ca un simbol. +i din legend[ R[sare umbra omului — pe roze De s`nge. mierlei. Ori scripca lui Lunchevici cu rare potpuri. trai duc`nd sordid. Privighetorii. Petronius fu arbitru! &# Sonet urban Sunt or[=ean: mi-i drag s-aud din robinet Curg`nd cu zgomot apa. — ascunse ]n boschet. Al Romei vechi patri\iu favorit. simfonii de Bartok spre-a sorbi. Ori tufe.

Cu ritmul poeziei nesupus nici domnului! Rup`nd pecetea mor\ii. Str[jer ne-nduplecat la c[p[t`i st[ EA +i-i scap[ numai una. magic[. S[ nu v[ mire faptul: n[scut sunt or[=ean! Medita\ie la morm`ntul lui Ianis Rainiss Eu voi veni la voi ]nm[rmurit =i tragic. vom t[cea! Au cine veni-va s[ v[-nve\e Puterea f[r[ margini. haotic. din lumea simbolurilor.. iat[ vrerea geniului uman. La vatra ori la prispa. — viclean[ e Natura! — T[ria gr[itoare ]n for\a de-a t[cea! . Vom l[crima — de ne va-mpov[ra durerea Ori. }nf[=urat ]n mantia cernit[-a somnului. De dincolo.&$ Stihia dirijat[ de omul la buton. ]n br`uri de beton Supus[.. pornind z[natic. ca s[ v[ tulbur somnul. dezm[\at[! Romanticei acestea str[in i-s deocamdat[. ori nalta str[=nicie Urban[ — voi veni. — NICOLAI COSTENCO Iar nu. letonul. ce-o poart[-n ea t[cerea! P[m`ntul ne astup[ privirile =i gura. ca t`n[rul ce-nvie Pe cripta funerar[-a lui Raïniss. De ve\i fi tri=ti — ]n doi vom retr[i triste\ea. Volan ori automate.

Nervi despleti\i — lungi r[d[cini }mpl`nt[-n miros de p[duri. s[ m[ adun — Smuls din al negurilor v[l. s[ m[ sp[l. S[ m[ destram. cam c`t un fir de colb De suflet trist =i-nstr[inat. Un pumn de perle s[-mpreun }n podul palmei. }n tari miresme ]n genunchi.ELEGII P{G~NE }ngenunchez ]n miresme Mireasm[ tare de molid. Pu\in. Ca-n preajma unei n[luciri. Aspir =i parc[ m[ dizolv }n aerul ]nmiresmat. &% . — M[ face-ntreg s[ m[ deschid Ca floarea-soarelui — la soare. Ca magul — ve=tedele m`ini Ale bicisnicei f[pturi. Cu sufletul — a\os m[nunchi De vergi uscate-n netr[iri. Dup[ un veac de ]nchisoare.

m`ncam. cum a= vorbi cu fata drag[. le-a dat bunicilor cu piciorul. ca perceptorul. c`nd jupea mielul. Cu urzic[ m[ m`ng`ia: „Talciocar“ ca mine — satul.. c[ =i-a=a era prezent[. de fiecare poloboc ce sugea. P`n[ la urm[. tr[iam Cu s[r[cia =i moartea la geam.. Cic[.&& Din desaga amintirii }mi ghilea c[m[=ile soarele +i p`r[ul ]mi lingea picioarele. +i.). * Aici: ficatul (Nota red. ]n sf`r=it. De-atunci o scot din desag[ +i vorbesc cu-amintirea. . +tia s-a=tepte. }mi d[dea =i mie — ca de-o lulea! Zicea s[ nu m[ deprind cu b[utul. Putea s[ i-o spun[ lui mutu! Beam. nu mai v[zuse altul! Iar bunelul? De! Ca bunelul — }mi d[dea maera*. Baba-H`rca cu ]mplinitul. NICOLAI COSTENCO S[r[cia n-a mai intrat. Bunica — scund[ ca o surcea. Dar neprimind rent[.

E t`rziu de-acum. Cu ochi holb[\ei. pe creanga cea uscat[. }i dau „florile miresei“. unde-i nucul. Cu broboada lunecat[. Ne vorbe=te de-a iubirii Improbabil[ fantom[. Tuns[ scurt sub mica-i basc[. — Dulcineea mea-i superb[. Sus. moldovene=te! Luna plin[ intr[-n poart[. O a=ez ]n capul mesei: Prepun`ndu-o de st[p`n[. Eu o \in. de m`n[. Torn ]n can[ =i-o port roat[.. Magul cherchelit — de =tire Cople=it ca de-o arom[. Mierla ghem st[ l`ng[ cucu-i. Bem „solid“. Num[r`nd arar cu nasul. harnici. de broasc[. &' . vasul. m[tu=[! Am golit noi. Magul picur[ la u=[. galant.ELEGII P{G~NE Sub clar de lun[ Curioas[ ca o nerp[.. Pe fereastr[ n[boie=te. }n livad[.

Sub vegherea rece-a lunii. St[ pe g`nduri — o sihastr[. }mpletind cosi\[ alb[.. Str[b[tut[ ca de fulger }ntr-a norului c[ma=[.. Ca un cort pierdut prin nalb[. Aprig[ =i p[tima=[. Ca o lacrim[ de aur Pe obrazul amintirii. . Ca un st`lp de frumuse\e. Mul\[mirea-n palme ia-o Cu cutremur =i-ngrozire. Ce mi-ai d[ruit bl`nde\ea +i ardoarea moliciunii.' Luna-i doar dezam[git[. Uneea Pentru c[ mi-ai dat r[gazul S[ te str`ng aprins ]n patul R[coros. F[r[ scar[-n slav[ suie. NICOLAI COSTENCO Nepoftit[-n casa noastr[. M`ng`ierea ta ciudat[. Nebunatic[ =i dulce. Galben[ — s[-i zici gutuie! Ca o m`\[ potcovit[. s[-\i simt obrazul.

C`nd plec. tu.ELEGII P{G~NE La o cafea }n cea=ca de cafea. Cu de-am[nuntul doar ne =tim. ' La ora desp[r\irii Tr[im nu de o zi. Nu z[d[r] stafia Acestor p`nze reci de alcool. de dou[.. cred c[ n-ar fi cazul S[ ne min\im. Riduri pe obrazul Mai neted ca o marmur[ ce-a fost. aprins. Stimat[ doamn[. alcoolul Transfigurat ]n p`nze alb[strii Cu nebulozit[\i tive=te golul Iubirii. C`nd ai fi devenit un mototol.. Acum e f[r-de rost! Pe-atunci. Re]nt`lnire. ]\i ninge =i ]\i plou[. — De parc[-s dus la \intirim! Au nu-n\elegi c[ tu m[ chinui Cu fa\a palid[ cumplit. ]nt`i... c`nd clocoteam de energie. ce-ai respins-o. Iubindu-ne. Cu z`mbetul str[in =i ochiul Pustiu de sens =i r[t[cit? .

. E vremea s[ mai =tii de glum[: }n orice clip[ este-o moarte! NICOLAI COSTENCO . O gur[ ca de moart[. rece — Cu miros de pelin =i lut... Revin[-\i! Ne prive=te lumea! — „O..' Eu te cuprind — tu cuno=tin\a O pierzi. Eu gura \i-o s[rut. nu pleca!“ — Vorbe de=arte.

F[r[ suspin. Totul e-n om repetabil. ]n zori de zi. Soare.Din volumul EURITMII (1980) Merii ]=i ning podoaba Merii ]=i ning podoaba }ntr-o suav[ arom[. c`te unul. To\i vom pleca. }n floare-i prunul.. dar cuibul nu-i. Nerepetabil doar omu-i. 13 Nicolai Costenco. Elegii p[g`ne . Le-aud duiosul ciripit. Cumin\enia P[m`ntului! Vin r`ndunelele la cuib Vin r`ndunelele la cuib }n zori de zi.. ori regret. Dar cuibul nu-i. Farmecul de totdeauna }n dezlegarea cuv`ntului: N-ai s-o mai faci pe nebuna. Tu. V`ntul adie ]ncet.

Mul\i prieteni. La cuibul unde ne-am iubit. — Parc[ ar fi paji=tea Visurilor mele. Ca bobul. paginile R[sfoite povestesc. Ca ni=te canari. Dar cuibul nu-i. . M[ privesc cu ochi mari Din toate p[r\ile.. NICOLAI COSTENCO C[r\ile Prietenii mei. c[r\ile.. Clituri — pe podele... Pref[-m[ ]n spice. S[-ndestulez calicii. mutul. Stau pe mas[ vrai=te. D[ ]ndestulare sufletului Desfiin\eaz[-mi lutul. Dep[n`nd imaginile Unui zbucium sufletesc.'" Vin amintirile la cuib. dar cuibul nu-i. Le-aud =tiutul ciripit.

Desfiin\eaz[-mi umbletul Pe rotogolul p[m`ntului.. feciorul. S-a dus fiul dup[ mama. Iarba cre=te. La Sauca Lui P.ELEGII P{G~NE '# Desfiin\eaz[-mi inima +i pref[-o ]n pai S[ fiu viermelui fluier. Apa-i dulce ca halvi\a.. S-a dus mama ]n morm`nt +i-a l[sat toate cum s`nt. Dar s-a h`rbuit ulciorul N-o s[ bea mai mult.. Frunza c`nd fu ca arama. c`nt[ vi\a.. Zadnipru S-a dus mama de acas[ +i-a l[sat tot ce se las[. G`zuliei — nai. +i m[ chinuie=te g`ndul: De ce-i mai p u s t i u p[m`ntul? . D[ ]ndestulare sufletului Din substan\a cuv`ntului.

Ne deta=[m de noi c`te un pic. La rugurile toamnei ]mi ]nc[lzesc Transfigurarea sufletului meu. nu mai este-n „azi“. Cu ochi misterio=i.'$ Amfibolie Z[rile cu purpur[ se ]mp`nzesc. odrasl[ de oieri. NICOLAI COSTENCO La moartea poetului Leonard Tuchilatu Iat[. plini de eresuri. Dup[ ce te-ai dat ]n v`nt? Dup[ z`na cea de foc? Dup[ marele cuv`nt. Prea devreme-a fost s[ cazi. cu Luceaf[rul pe-a m[rii =esuri. Ce lipse=te de noroc? . La rugurile toamnei ]mi ]nc[lzesc Amfibolia sufletului meu. mereu. De marmor[ trandafirie mun\ii Par. +i iar[=i a surprinde ]ndr[znesc Ecoul fericirii ]n zboru-i greu. Tu. E precis c-a fost ]n „ieri“. Cu stele p`lp`ind ]n jurul frun\ii.

be\i de vlaga. '% Chiriecii. O intern[-n rochii suple. . unde-i Yalta floare. R[stignit ]n bietul trup. Risipesc m[rg[ritare Cu arom[ de Malaga.ELEGII P{G~NE }ncordarea \i-o citesc +i-n final. dogoare Vine ]n obraz s[-mi sufle. Suflete duhovnicesc... tu. „b[tr`ne“. =i-n ]nceput. larg V`ntul care =i-a l[sat F`lf`irea pe catarg? Ca lumina. Dibuind f[r[ sc[deri. be\i de vlaga Nop\ii. }n trecut ]mi arunc A\intitele vederi. Ai purces pe drumuri reci }n definitivul m`ine Devenit granitic veci. Ce balene ai visat. V[d lumina ca un prunc. Printre chiparo=i. Ginga=[ =i poftitoare. Codrii goi ]n ele. Chiriecii.

. ca s[-mi umple Clipele cu doze duble De t[rii costisitoare? Cerul vasta sa clepsidr[ O de=art[ — colb de stele. L[s`nd ]ntreag[ dulcea lui putere. Fiecare stea ]=i are Chiriacul ce o c`nt[. suav[. Zei\[ a obscurelor desi=uri. viper[. Veninul str`ns l-am preschimbat ]n miere. — Datorit[ veninului.'& Ori e numai a=teptare? Ori. Fir dintr-un regesc tezaur. C`nd de g`t m[ str`nge hidra Solitudinilor mele.. T. M[ prefac ]n corn de lun[. ce vine. De urechea ve=niciei M[ anin. Arghezi. Yalta. Testament +i trebuie a fi!? S[ ai din\i cu otrav[ +i s[ nu mori de auto]nveninare. NICOLAI COSTENCO Otrav[ . Marea fo=nitoare +i un dor cu iz de mint[. — cercel de aur. independent[ =i liber[! .

s[ te \in ]n palmele C[u=ite de rug[ciune.. +i nu ]n atac. Tu. cea de o fiin\[ cu izvorul vie\ii. =i-n atac! }\i cunosc spaimele Serpentin[ teluric[. '' Nu-\i c`nt drumul Nu-\i c`nt drumul Pe p[m`nt. din ulcica p[m`ntului ridicat[ ]n slav[. Inima Cu faptele. Ba da. C`ntu-\i numai Ce-ar urma De-ar da-n spum[ Inima. Vino. Tu. ca un mag te invoc. Laptele. otrava mea. ce fine pumnale! Zei\[ fantastic[. nu-l c`nt. Cel din cer Nu-l =tiu. ]ncol[cit ghioc.. ]n defensive banale. ]n ]ntregime arm[. Cast[ =i atotputernic[ otrav[. Sonoritate uciga=[ din cuv`ntul ce glorific[ poe\ii. Ca la mama. .ELEGII P{G~NE Vas[zic[ „otrava“ nu e caz de alarm[? Ce col\i delica\i.

Dup[-at`tea barbarii.. — Doi obraji trandafirii +i-ochi=orii negri-ai P[cii?! NICOLAI COSTENCO Cine-a zis? Cine-a zis. Puritate. floricea de Iris. cine-a zis? . ingenuu Iris. cine-a zis C[ nu e=ti. Faguri de minun[\ii. Nepo\ica mea o \in C`t un strugure de zare. cum s[ nu re\ii... Sur`z`nd la un \echin Ce ]n soare se n[zare. Nimbul lacrimii cel nedescris.Nicoletta Vine-un susur cristalin De verdea\[ =i r[coare De la clopo\eii din Codrul dus ]n dep[rtare.. Lume mare ]n to\i vecii! Minte. cine-a zis. Sofca-n care bunica a-nchis Zestrea ei de arome =i vis? C[ n-ai fi c`nt[torul abis. Cine-a zis. cine-a zis.

=i de sub buruian. blestemata. dar inima? Pocal plesnit oleac[? Chiuind de glie-am s-o tr`ntesc! |[nd[ri s[ se fac[. Vreau descul\ prin pulberea c[ldu\[ Lip[ind iar s[ m[ v[d pe =es. A= intra ]n vreo b[tr`n[ prisac[ Reumatismele s[-mi vr[ciuesc.. |[r[nia oare nu-mi st[ bine? Deghizat ]n strai de or[=ean. Fan\i civiliza\i p`n-la refuz. Sunt copil din flori. Multe nu pofti\i ca s[ re\ine\i.. S[ruta\i de stelele de sus. Ori. poate. Rou[ voi s[ sorb din subsuoara Frunzei p[pu=oiului natal. Ca s[ vad[-ngrijorat[ fata Ce-i beleaua celor ce iubim! .ELEGII P{G~NE Vioar[ Cum ]mi suge lini=tea vioara! Voi sorbi\i ]n baruri din pocal. de sub sulfine. Sub c[lc`i cu totul s-o f[r`m. S[ m-a=tepte-n vale o c[su\[ Cu privirea plin[ de-interes. Mi-a= sp[la-n agheasm[ ochii vine\i. Ei.

Oh. R`d la geamuri chip[ru=ii +i M[=u\a-n pragul u=ii. Badea Nicolai. Groz[via iernii minim[-i. g`tuie-\i vioara! Voi sorbi\i la baruri din pocal. sireacul. dar \ip[ lemnu-n b[t[tur[ Dup[-o \`r[ de c[ldur[. Degerat-a? Nici pe dracul! Tundra-i ]n ninsoare nou[ Cum ]n floare-i azi Moldova. L[utare. Patria de-i parte-a inimii. Eu m[ r[coresc din subsuoara Frunzei p[pu=oiului natal! NICOLAI COSTENCO Dup[-o \`r[ de c[ldur[ |ip[ lemnu-n b[t[tur[ Dup[-o \`r[ de c[ldur[.. ..

drag[ lume. . drag[ lume. Zac ]n pat =i moartea vine — Lume. drag[ lume. Ridicat sat`rul Va izbi. pe piatra aspr[ ]n cioplitul str`mb Vor fi m[rturia marelui meu iure= Cu rulonul plin de versuri la car`mb. Arde ultimul meu vis — Lume.ELEGII P{G~NE Lume. drag[ lume. Va lua sf`r=it O fermec[toare via\[. fete =i calici. „Zace-aici. drag[ lume Ce folos c[ sunt bogat. pat — Lume. Casa nu o iau cu mine. pas[rea cu gure= Clon\. drag[ lume. drag[ lume. rapsodul }n\eles de javre. ! Stafiile versului M[-ngenunche moartea. Lume. mas[. +i pe masa mea de scris. Achit birul +i mu=c din \[r`na fr[m`ntat[-at`t. ]n fine. Lume. C[ am cas[. Lume. Soarele =i luna. va zice careva.

stafii?! NICOLAI COSTENCO Alba mixtur[ a suferin\ei S[ stai ]n chilia r[sufletului Ca ]n str[fulgerul unei flori Cu singur[tatea sufletului. gata s[ mori. s[lbatic[. — cui v[ las.. E ingrat[ soarta birnicilor mici!“ Ard p[duri cu trosnet. Poate. Ca stepa ]ntins[. =i al[turi extatic[ O fiin\[ aproape. S[ fii cu visele. S[ fii. s[ te mistui ]n lini=te. S[ fii o cereasc[ lini=te Peste-un str[bun p[m`nt.. S[ fii ]ntr-o umbr[ cu umbrele Cear=afurilor albe =i tandre. sumbrele. Sub flori de mustoase oleandre. Ard ]n suflet codri dureros de vii. Dezolant e arsul. S[ stai. Cu multe z[bave de ape. Versurile mele. }n p[m`nt. ]n groap[. aproape. Cu privighetoarea ]n g`nd. . ultim va fi masul." Nici o stea din ceruri nu-i marc[ exodul.

Frunze galbene pe furi= apar. .. Sufletul de dor op[rit t`nje=te. Tace chiriacul. Tace chiriacul. L-a-nghi\it vreo cioar[? D[ n[val[-n arbori un potop de ciori.ELEGII P{G~NE S[ fii nep[truns =i-n destindere De mari suferin\i =i re\ineri Pe-a fe\ei terestre ]ntindere Cu anii maturi =i-a=a tineri. # Euritmii Ziua se scurteaz[. S[ fii.. Tace chiriacul. Floarea de vis Prive=te-i obrazul — ca piersica! G`tul — de alabastru! }n rest pare divers[ ca Obi=nuitul cer albastru. Inim[? N-ai aripi. noaptea se lunge=te. Om nefericit. Dar nu tace inima Omului neliber de-a fi-ndr[gostit. O pl[cere minim[! E=ti lipsit =i de-asta. deci. C`t ai s[ mai por\i a dorului povar[. Funia se str`nge tot mai mult de par. nu po\i s[ zbori.

M[car c[ nu mi-i bine: La ce la geamul t[u s[ stea luceferi? +i tu s[ le z`mbe=ti. Prin nouri luna b`jb`ie ca un be\iv Ce nu g[se=te u=a de intrare. ci lips[. dragoste! Eu nu \i-oi arg[\i. surprins[. A=a e dragostea — impudic[. D[ruitoare =i d[ruit[ unuia. Precum le-ai mai z`mbit =i altor belferi? Da. dragostea e lucru mare. La geamul t[u. floare de vis? Prin nouri luna Prin nouri luna b`jb`ie ca un be\iv Ce nu g[se=te u=a de intrare.. . goal[ }nt`rzie ]n fa\a oglinzii. nu-i frig. se zice.$ Cum o re\inem? Idee concret[: Inocen\[ naiv[. Lac de bezn[ pe luciu cu nuf[r ]nchis. f[r[ ru=ine. tandru =i usc[\iv. Luceaf[rul \i-ofer[ petre-rare. Nenorocirea mea! Oare nu-i nici un chip s[ }nflore=ti f[r[ dragoste? O. De=i. Nu. Dep[rtarea de d`nsa include c[ E=ti deposedat =i chinul te zguduie. cu s`ni de cret[ Privirilor ]n abandonare total[. NICOLAI COSTENCO Tremur nervos. Eu nu-s gelos..

% . Parc[ asta-i mare noutate! Sunt de singur[tate plin Ca dep[rtatul Sahalin.. Am vrut =i chiar a= fi putut. +i totul din simplul merchez C[ n-am vrut s[-\i telefonez. singur[tate. am vrut. cu-oricare altul. Triste\ea m-a-n=f[cat. nu-s sigur. m[ bea Ca =arpele boa.... regret? Deprins[ s[ ornezi crivatul Cu mine ori... La infinit s-o mai repet La ce? +i pentru ce.ELEGII P{G~NE Triste\e. Ba nu — am vrut. singur[tate Triste\e. Ar fi fost un deranj prostesc: +tii singur[ doar. Grozav de trist! Cumplit de singur: C[ tu m[ mai a=tep\i.. te iubesc....

Din volumul POEZII +I POEME (1983) Poetul A fi poet — ]nseamn[ pana S[-\i fie gata ori=ic`nd Prin vorbe s[ redea icoana Sim\irii pl[smuit[-n g`nd. . A fi poet — ]nseamn[ slova Sincerit[\ii s[ ghice=ti. Du=man pornirilor m[runte. }mprosp[tare d`nd ca roua Aprinsei inimi omene=ti. A fi poet — ]nseamn[ glasul Trompet[ s[ r[sune-n zori Ca lumea s[-=i ]ndrepte pasul Spre luminosul viitor. A fi poet — ]nseamn[-n frunte }n munca nobil[ s[ fii. P[rta= al faptei mari =i vii.

Tot orbec[ind Dup[ minuni. De jugul ]ntrist[rii. de a=trii ]n volute S[ sorbi nectarul harului nespus ]n vorbe — du-te! Arta }nspre v`rf de munte. Mai sus de nave cosmice. Elegii p[g`ne . }n spiral[. doar tu =tii c[rarea-ascuns[-a firii. 14 Nicolai Costenco. povara amintirii Te leap[d[. R[bd`nd — aduni. rupe-\i talpa de la p[m`nt =i du-te. Spre slava unde ochiul pizma= cat[-n zadar. Acolo unde-i ve=nic murmur[tor izvor Al sufletelor noastre ce-s abur doar =i zbor.. Poete. Calea noastr[ urc[ sus. Domoal[.ELEGII P{G~NE Eleva\ie ' Pricepe graiul florii =i-al lucrurilor mute.. care-i vechi paznic de hotare. Mai sus de soare. C`\i din noi La v`rf Au s[ `jung[? Mergi v[rs`nd sudori. Cale nu prea neted[ +i lung[.

clar Nu-\i este sensul vie\ii. Calea asta-i Lupta pentru art[! NICOLAI COSTENCO Bel=ugul cel de spice Descinzi. Mers f[r[ popasuri. chiar de-l ]nt`mpini liric. cu nasul ]n fular. . Te legi =i te dezlegi P`n-la chin. }n c`rd[=ia unor vedenii sterpe. Ca s[ te ]n\elegi. Ca un b[tr`n cu tuse. Lumin`nd Milenii Peste-mp[r[\ii. calic[ muz[. Biruin\a-i cea Ce ]ntart[. Mers Ce nu e dat oric[rui om. }n nesomn. Mergi =i arzi. De ajungi la culme — Stea devii. Te dezbini. Pe praguri tari de lespezi Anii Ca funinginea ]i lepezi. din spa\iul oniric.

Ca-n jur s[ intre-n hor[ bel=ugul greu de spice. Ca s[ de\in ]n munc[ =i joc ]nt`ietatea.ELEGII P{G~NE T[r`mul adormit de pergament asiric. s[ vii cu s[n[tatea P[m`ntului. de parc[-ai oferi ]ntr-un murdar pahar Po=irca mult[-n grade al unui pl`ns sibilic. Cine mama sa =i-o uit[ Cine mama sa =i-o uit[ Moartea-n ochii s[i se uit[. Din fulgerul solar s[ te deprinzi a zice. Cel ]nstr[inat de |ar[. subtil[ muz[. De n[luciri absurde de-a pururi vindecat[. Ca o g`rg`ri\[ piar[! Cel care s-a rupt de grai — Moar[ f[r[ spic. ca-n brazde \elina ridicat[. Nu spune cititorului contemporan cu har Nimic. Te vreau. un pai! . Cine Patria =i-o uit[ — Nu mai beie ap[ mult[.

— tic-tac! — avar m[soar[ ceasul +i h`rca gheara rece \i-o va-ncle=ta ]n g`t. Zadarnic. de ce nu mai revine soarele? Vegheaz[ Vegheaz[. Torentul argintiu al vie\ii tale. inima! Nu ai uitat-o. iat[-l Cu flori de miozotic s-a pr[v[lit ]n h[u.. poalele. De clipe s[ nu-\i pese. Scurta via\[ toat[ pierdut[-i! Ce p[cat! .. sclavul t[u poate sunt. |i-a= s[ruta urmele. p[c[tosule! Nu tr`nd[vi. At`t C`t \i-a r[mas. p[rul. Tot mai ]ndep[rtatul Miraj al tinere\ei nu e de nasul t[u! Zici: — Inima? Ah. tat[? Batjocura clipitei. iat[-m[-s p[r[sit. Dar de ce. M-am ]ndr[gostit. +i.}ndr[gostit de ochii t[i NICOLAI COSTENCO M-am ]ndr[gostit de ochii t[i Amesteca\i cu tulbureala albastr[ a cerului Din v[g[unile vulcanilor cu v[p[i. Nu mai visa. Floarea soarelui sunt. Nimic nu te-a costat. A=a-i? Via\a toat[. Ca minciuna r[stignit[ pe crucea adev[rului. Ori tresare prin somn? E-acela=i glasul: — Ascult[.

Ori cioc[nitu-n geam.ELEGII P{G~NE ! Vegheaz[. Drama noastr[ spiritual[ este =i drama vie\ii. . simplu. p[m`nteasca-\i suflare. p[m`nte=te. clipe De feerii pieritoare.. linia ondulat[ ]n p[m`ntescul Vitraliu al amintirii cineva ce-o r`vne=te. Coviltirul uria=ei aripe Ce acoper[ r[gazul unei destr[m[ri =i falnica pace. Frumuse\ea r[m`ne. Planeaz[ pas[rea }nv[luitoarei lumini.. Veghezi? Dar ce folos?! Medita\ii la cap[tul nop\ii Inutile zbateri. din nerostita ta ]ncr`ncenare C`nd te iai de piept cu Dumnezeu. +i ochiul sperios }ncearc[-a deslu=i ce tic[ie=te ceasul. momente de fericire. Ori inima bolnav[. E destul s[ fream[\i la fr[m`ntul zbuciumatului Eminescu Ca s[ pricepi drama Luceaf[rului. nevr`nd s[ cedezi agitata. Calea singur[t[\ii integral surprins[ ]n vecin[tatea Marii taine. dar voracele vulture E n[scut din tine. cu fiorosul fluture Al mor\ii. C`t de copil[ro=i sunt uneori poe\ii! Inima ve=nic[ a fiin\ei ]n inimile noastre muritoare bate. Po\i s[ te ]nchipui Prometeu. nu dospi! Mereu revine glasul.

Poezia se na=te l`ng[ femeia iubit[. Aspira\iile toate. toate Eforturile unei ra\iuni euforice ]n dialectica firii S[ te t`r`i ca r`ma. suprem[ realizare — iar Finalul — mediocritate. des[v`r=ite Devin din potriviri — o minune. =i alt aspect. Cine s[ ]n\eleag[ ad`ncimea tragismului omenesc. A=a-zisele nestematele poetice — simplele cuvinte potrivite. f[r[ priz[ la ecou +i palavra uzat[ se umple de neb[nuite sensuri. }n melodiile integral exprimate — coturnii artei s[-ncal\i. cine C`nd ne afl[m ]n roi=tea halucinant[ de vanito=i =i derbedei? Transfigurare nou[. un sunet nou +i cuv`ntul devine ren[scut ca raza r[sfr`nt[ Pe luciul unei mocirle incandescente. melancolia — la morm`ntul ei. nedes[v`r=ire. }n inelul lor piatra pre\ioas[ a cuvintelor comune Razific`nd sonore din voce omeneasc[. irepetabile }n t[cerea vie =i ]ntunecimile nop\ii al[turi de mun\ii ]nal\i Contura\i departe l`ng[ spatele nedevenite arabile. vibreaz[. incanta\iile la fel toate. . ca r[nitul de moarte s[ te t`r`i ]n coate Spre des[v`r=ire. pe nou c`nt[.NICOLAI COSTENCO " Maniera artistic[ a geniului se impune de la sine. Transmite peisajului toate st[rile tale suflete=ti.

Necesitatea luptei. . Fluviul e nemilos. ca o molusc[. c`t a fost ]n stare. pe list[. Omul e fluviu M-am pomenit Gol Pe un \[rm ]n pragul ]nghe\ului. ci atunci c`nd e ]n agita\ie glumea\a +i fantastica fantezie creatoare atunci c`nd exist[. =i-o poate re]nnoi etern. De furtunoasa stihie. Pe \[rmul piepti= Al fluviului Aruncat.ELEGII P{G~NE # }nalta fantezie creatoare poate recrea via\a Ca =i natura.. trupu-i divin +i deviatu-i de pe orbita credin\ei \el. E nebun.. Inactivitate — ]nseamn[ moarte. nenicule! Lupt[! A lupta cu un vr[jma= puternic E o pl[cere! Pune la b[taie inteligen\a. Lupta e crea\ie. Trece prin minte. Ridic[-te. Ultima invidie! Invidiez piatra funerar[ Sub care zace obiectul iubirii mele. Nu de bucate. ca o revela\ie. Pentru ne=tiutoarea-i Necredin\[ depun cu pio=enie floarea alb[ de crin. S[ p[c[tuiasc[ cu al\ii.

$ Fluviul. sl[biuciunea omului! Omul Devenit Fluviu! Totdeauna fluviul e ]n noi. A=a c[ nici o mizerie Nu m[ mai ]nghea\[! NICOLAI COSTENCO . Rezist la un ger De minus o sut[ zece grade. Se ]ngaim[ ]n mine Puteri uria=e. destinul. primordiale. de ce scamatorii e ]n stare Via\a. Examenul ne]ncovoierii mele E ca o amintire a izgonirii din paradis. Am fost o molusc[ Tremur[toare. Am devenit O ra\[ polar[. ]nghe\at[. Undeva pe un \[rm de fluviu uria=. P`n[ nu ne pomenim — des\oli\i. +i am devenit Fluviu. }n pragul ]nghe\ului. Numai c[ nu ne d[m seama de asta. Ca s[ vezi.

+i iat[ aceast[ enigm[ credincioas[ O reg[sesc ]n plopul acesta elegant Ca tinere\ea mea. }mi permite\i s[ p[strez Frunza asta aurie.. Pitoreasc[ m[n[stire! Stimat[ doamn[. ori moldav[. % . ca o inim[.ELEGII P{G~NE Frunza ]n chip de inim[ Toamn[. pentru bun[voin\[. }mi oferi\i m`na transparent[ Cu inelele scumpe Spre s[rutare? Mul\am. Fiecare copac E o m[n[stire cu frunzele Pictate cu art[ Bizantin[.. Nu e a=a. Toamn[. V[ mir[? Privi\i cu aten\ie. Iubita a fost zugr[vit[ ]n inima mea. c[ frunza de aur Poart[ chipul iubitei mele? Al fostei mele iubite. Din plopul ]mbr[\i=at de v`nt? Frunza asta e iubita mea.

Au picat frunzele =i crengile. Un porumbel s[lbatic ciugule=te ]ntr-un cuib de cioar[ Ni=te coji de ou[. r[stignitele. leag[n[ cuiburile. adormitele. Iubita nu mai vine. P[r[sit. Umbra frunzelor sunt stelele. Leag[n[ cuiburile p[r[site. . Nici un soare nu-l mai aprinde. Sufletul n-are umbr[. Iluzie de scurt[ durat[. Culme a micimii! Au picat frunzele. Ca m`inile bunicilor b[tr`ne leag[n[ cuiburile. Insuportabil[ grelime Frunzele sunt umbra stelelor. Au picat frunzele. B[tr`nele noastre. Aud fo=netul frunzelor =i ciripitul? Au picat frunzele.Au picat frunzele & NICOLAI COSTENCO Au picat frunzele =i-au r[mas cuiburile Goale — p[r[sitele. Iat[ dintr-un cuib r[sare soarele +i toate cuiburile par frunze de foc. Cuibul nostru este gol.

. ochi ve=tezi de mam[. p[r[situle? Uite-o turturea S-a oprit pe degetul t[u ar[t[tor. F[r[ s[ priceap[ c[ tu ]i ar[\i.ELEGII P{G~NE ' Dragostea n-are umbr[. . i-a ]ntors buzunarele +i l-a l[sat calic =i mut.. aur de-aram[. Omul nu le-ar mai suporta De grele. — P[r de aram[. P[r de aram[. ne recheam[. +i s-ar fi pus cap[t vie\ii. fic=i. afar[. ]naltul. aur de-aram[ P[r de aram[. Ochii alba=tri. Ce te legeni.. Ochi de iubit[. Soart[ de ani v[muit[. Scheaun[ Undeva o melodie izbit[ de-un tenor. Plopul se leag[n[ sclerotic.. N[fram[ Neagr[ a mor\ii. aur de-aram[. Drum pe-un p[trat de trei metri. De-ar mai avea =i umbr[. O arm[.. Plopul toamna Aglomerat de crengi =i crengu\e.. Cazarm[. p[r aspru de-aram[. Toamna L-a cur[\at de frunze.

Cu ochi r[t[ci\i. Rece septembrie. B[tr`n De-i ies c`l\ii Prin cr[p[turi. funingel dintr-o scam[ Dinamitat[ de-un vis. Chiriac de sub ram[. P[r de aram[. aur de-aram[. C`ntec. Rostogoli\i }n p[r\i. Iar stafiile din c[r\i Se ca\[r[ pe pere\i. . NICOLAI COSTENCO Finalul lui Don Quijote }n jil\ Cavalerul Tristei figuri. Panoram[. Ori =oapt[. }n grajd Rosinanta }i c`nt[ roman\a +i r`d de se pr[p[desc M[garul +i sluga — Sanchio Panza.

pomul meu doldora de rod. . R[gaz nu prea mare. Mi-a\i face un bine. N-o s[ descifra\i privind ale obrazului cute. Pot s[ v[ stric dispozi\ia. Cufundat ]n mine. la r[scruci a=ezat — Frumoase roade.. desigur. Singur nu sunt bucuros.. O. ]n aura triste\ii =i durerii. dar pe crengi omizile cum mai umbl[!. ]n umbr[. Ca om — m[-nsp[im`nt[ mu\enia t[cerii.. nici de mi-e bine.. L[sate de saramura tr[irilor. A=a cum sunt. Din ad`ncurile indescifrabile Ale destinului ]ncerc a da C`teva mere coapte. c`teva stafide uscate. Condolean\e de circumstan\[ la ce bun? E absurd =i zadarnic. Pe st`nca fulgerat[ m[ l[sa\i. Duc`ndu-mi corom`sla cu panerele ]nc[rcate. pref[c`ndu-v[ a m[ uita. Nici de mi-e r[u. Optimismul vostru-i viguros.ELEGII P{G~NE Apel la omenie L[sa\i-m[ ]n singur[tatea mea de g[l[gii t[cute. Ipocrizia nu v[ st[ bine. Tr[ind printre voi. La omenia voastr[ fac apel. +i nu m[ mai ]ntinde\i ca pe-o ruf[ la uscat! Lacrimile le-am zv`ntat sub ochelari negri.

ce st[ de straj[. . M-a= vrea un fir de praf. }=i spal[ ziua fa\a. ca un cartof cu coaj[ B[l\at[ — l`ng[-o sap[ de dor. ca de sub ac. Pe-un tom dostoevskian un greiera= ]mi \`r`ie. Vedenia zadarnic la mine se str[mut[. Pe p`nzele privirii. t`njim de-un dor de duc[. Sunt istovit de lipsa acestei mari iubiri. Stau dezgropat din noapte.. ca tra=i de boi. mut[. p[s[ri c[l[toare. se t`r`ie. Nori ]nc[rca\i cu vat[. C[l[torit[-n suflet pe m[ri de trandafiri. }n vaga tr`nd[vie a reveriei. sub\ire Brodeaz[ fantezia dantel[ de iubire.P[s[ri c[l[toare NICOLAI COSTENCO Tur-tur! Tur-tur! Tur-tur! E plin[ diminea\a De destr[m[ri de soare.. Nu-i de prisos efortul ce-aminte s[-i aduc[: Noi. acum c`nd m[ apuc De toarta cerului — sub micul ei papuc.

o viorea. distrug[-m[ to\i — Sunt viu ]ntre vii. Sunt viu. distrug[. . c[ nemoarte e dragostea mea. Ferestrele holbate cu ro=iile mu=cate? Ori voi vedea-ntre st`lpii de piatr[. voi fi mort ]ntre mor\i. Sunt raz[ de soare. ! M-a= re]ntoarce M-a= re]ntoarce-n casa iubirii de-nceput Cu ne]ncrederea ]n suflet cuib[rit[. Vr[jma=i de aproape. C[ vin la casa ceea ca un necunoscut. r[zbesc la lumin[. ceva ]ns[ilat Ce duce =erpuit =i oarecum alene. M[ mai a=teapt[ oare pere\ii v[rui\i. Ca raza ]ntr-o mla=tin[ cu stuhul cl[tinat. R[m`ne\i. To\i anii cu molozul =tiutelor p[cate? +i calea =lefuit[ de pa=i e-n buruiene. nu ]ndep[rta\i. n[rui\i. Ca un \[ran la vatra zadarnic p[r[sit[. Ba nici nu este cale. De r[d[cini=ti ]mbr[\i=a\i. vr[jma=i ai iubirii-n \[r`n[.ELEGII P{G~NE R[zbat la lumin[ Distrug[. Distrug[-m[ dragostea.

Maitrei. Ori inima-n b[taie str[dalnic[ o scald? Au tu e=ti. pl`ng[rea\[. cu gu=a ce se zbate. b[tr`nico. Sinistr[. Iubita ce-ntrupat-a a n[d[jduirii roade +i m-a ]ntors de-a roata din vechiul univers? Adesea ne-am ]ntoarce. subtil dinamitat[? . Adama=ir ori Lotis Cu pieptul plin de patimi =i salbele ]n joc? Ori. suferind[ De boala ce nu iart[. Acea ce-n visare o am p[strat ne=ters. Cu buze-ntredeschise ca rodia de foc. Suf[r. nici casa cu ferestre. — Ce v`nt pribeag ne m`n[ la vetrele de ieri. O. doar o umbr[ vag[ ie=it[ din oglind[. c`nd nu e revenire. cu-o broasc[ de smarald Ce r`de bucuroas[ de ]nt`lnire. reveniri absurde. senil[. Ca dintr-un cuf[r gol. din ora de-alt[dat[. S[-l revedem uscat ]n de=ertul de dureri? M[ va-nt`lni iubirea cu ochi de miozotis. am reveni adesea Cu riscul =i cu teama de-a nu mai reg[si Nici masa cu bucate. Soso. Lili. Unde-am l[sat r[sadul cel verde din iubire. Nici sufletul din suflet orbe=te p[r[sit.NICOLAI COSTENCO " }n loc de cas[ — o verde-otr[vit[ de nenuf[r Rotund[ foaie lat[.

RONDELURI

Rondelul dimine\ii
Dimine\ile cu rou[ — Haine cu m[rg[ritar, Trupul t[u curat, Moldov[, }l ]mbrac[ nu-n zadar. Nu-n zadar verdea\a nou[ Codrul a-mbr[cat doinar. Dimine\ile cu rou[ Straie-s cu m[rg[ritar. Inima mi-a= rupe-n dou[, Alb[, s[ \i-o dau ]n dar, Rod din trupul t[u amar, Scumpa, draga mea Moldov[, Dimine\ilor cu rou[ Ca-n strai de m[rg[ritar.

15 Nicolai Costenco. Elegii p[g`ne

Rondelul brazdei
Blagoslovit s[ fie plugul +i brazda care d[ bel=ug! Gr[untele ce suge sucul +i colte d[ cu me=te=ug. Azi am p[truns priete=ugul Dintre \[ran, p[m`nt =i jug. Blagoslovit s[ fie plugul +i brazda care d[ bel=ug! +i eu de coarne s[ m-apuc A= vrea, sf`r=ind cu vicle=ugul C[rtur[resc. Porni-voi plugul }n brazda care d[ bel=ug!

$

NICOLAI COSTENCO

Rondelul a=tept[rii
Te-am a=teptat =i n-ai venit; Pedeapsa-i prea nemeritat[. De-ai =ti ce mult am suferit! +i mintea toat[-am v`nturat-o. Poate c-o vorb[ \i-am gre=it, C-un gest te-am sup[rat vreodat[? Te-am a=teptat =i n-ai venit, Pedeapsa-i prea nemeritat[.

ELEGII P{G~NE

Iar eu, un dar \i-am preg[tit: Garoafa noastr[-ns`ngerat[. Tu inima-ai f[cut s[-mi bat[ De ]ndoieli, ca sub cu\it. S[ nu mai faci asta vreo dat[! Eu c`nd \i-am spus =i n-am venit?

%

Rondelul iubitei
E=ti singura-mi ]n via\[, una, — Eu nu te uit p`n-la morm`nt, — Cum una este alb[ luna, Nedesp[r\it[ de p[m`nt. +i altele prea poate s`nt, Dar nu v-al[tur ]mpreun[, N-am s[ te uit p`n-la morm`nt, E=ti singura-mi ]n via\[, una. Eu c`te-odat[ m[ surprind, }ntrez[rind, poate, minciuna, Dar fug de ea ca-ntotdeauna. E=ti singura-mi ]n via\[, una, +i nu te uit p`n-la morm`nt.

Rondelul lupului
H[ituit, el a sc[pat cu fuga +i-n b`rlog, ]n r`p[, st[ ascuns. Ulmii ce fo=nesc ]i par n[luca M[t[halei ce nu l-a ajuns.

& De nelini=ti creierul str[puns, Ochii ]i sunt treji, gata-i de duc[. H[ituit, el a sc[pat cu fuga +i-n b`rlog, ]n r`p[, st[ ascuns. Prin zb`rlitu-i p[r de lup, cu glug[, Frigul p`n’ la oase i-a p[truns +i ascuns ]i pare nu de-ajuns: Din\ii cl[n\[nesc, limba-i ca nuca... H[ituit, el a sc[pat cu fuga +i-n b`rlog se simte r[u ascuns.

NICOLAI COSTENCO

Rondelul obidei
M[i str[ine, m[r[cine, Tu de noi nu-\i bate joc. |i-om veni de hac, m[i c`ine, |i-om g[si =i \ie loc. Nu \i-i locu-n \intirim, Te vom v`ntura cu foc, M[i str[ine, om hain, P`n[ c`nd \i-i bate joc!? Nu e cel dint`i, str[inul, +i nici ultimul, m[ rog. C[ci avem a=a noroc! +i noroc, c[ nu te \ine Nici ogorul, m[r[cine.

ELEGII P{G~NE

Rondelul robului
Eu nu sunt st[p`n, ci rob, Dar rob ce-i slobod ca v`ntul. Al meu e ]ntreg p[m`ntul Pietros, ca o st`nc[ ori drob. St[p`nul nu are un ciob De lini=te! Iat[ cuv`ntul Ce fuge s[-i tulbure g`ndul: El nu e st[p`n, ci rob. El tremur[, ca =i un plop, P`n-]l ]nghite morm`ntul, De grij[, de agonisitul Cu el ce n-o s[ ia un strop. Am voia, am codrul, am c`ntul, — Eu nu sunt st[p`n, nici rob.

'

Rondelul r[scula\ilor
}n casa galben[ cu gratii Zac oamenii ]n lan\ de fier, De coaste, ca de gratii, bate Inima dornic[ de cer. Ei au un dor de libertate; Cu ea pe buze-n chinuri pier, }n casa galben[ cu gratii Zac oamenii ]n lan\ de fier.

! Pentru un vierme de boier Ori vreun nenorocit de frate; Pentru obide r[zbunate Ori r[zbun[ri care se cer, — Zac oamenii ]n lan\ de fier }n casa galben[ cu gratii.

NICOLAI COSTENCO

Rondelul mistuitoarei iubiri
Citesc ]n ochii t[i iubirea +i m[ topesc de focul lor, Sunt to\i ]n contra mea, dar firea Cu noi e contra tuturor. Amar de dulce-i p[timirea S[rutului, ca un fior. Citesc ]n ochii t[i iubirea +i m[ topesc de focul lor. Mi s-a ]ntunecat g`ndirea De patim[, ca de un nor. Te ]nt`lnesc tremur[tor, +optindu-\i numele-n ne=tire, }n ochii t[i citesc iubirea +i, totu=i, m[ usuc de dor.

ELEGII P{G~NE

Rondel de mai
}n luna asta — numai flori, Tu e=ti cea mai frumoas[ floare, De-asupra, nouri c[l[tori Se pierd sorbi\i de dep[rtare. }n ochii t[i ]nc`nt[tori Sunt dou[ f[rmituri de soare. }n luna asta — numai flori, Tu e=ti cea mai frumoas[ floare. De m`n[, noi umbl[m u=ori, Plini de-un parfum ]n tremurare. Un cuc ori o privighetoare Te-nt`mpin[, c[ci printre flori Tu e=ti cea mai frumoas[ floare.

!

Rondelul gr[dinii
Eu nu iubesc gr[dina c[-i ]n flori, Ci c[-i ]n zumzet de albin[, C[ schimb[ tot potopul de lumin[ }n miere arborii cei roditori. Eu o privesc cu ochii g`nditori — S[ m[ strecor ]n taina ei virgin[. Eu nu iubesc gr[dina c[-i ]n flori, Ci c[ aici iubita o s[ vin[.

Alearg[ voinicind. Mint.! De farmec =i mirozn[ d[t[tori Copaci cu b[t[turi pe trunchi ori m`n[ Pricinuite de o munc[ fin[ De giuvaier. Noi ne iubim ca la-nceput. din ce a fost ca smoala. NICOLAI COSTENCO Rondelul fierarilor Ca ]n granit sculpta\i. — de toate vi-s dator. Ro=indu-l pe c[rbuni. gr[dini de mai ]n flori. De pietre sc[p[r`nd. adeverind iu\eal[. ca voinicia tari. — St`nd chez[=ie arta voinicilor fierari. ace=ti voinici fierari Ciocanele le c`nt[ sun`nd pe nicoval[ +i fierul ce nu intr[ cu nime la-nvoial[. v[ iubesc. cu foiul c[rturar F[c`ndu-l alb ca steaua. Cal de haiduc ori repezi telegari. fiindc[-s ei cei tari. Rondel de iarn[ Natura =i-a schimbat decorul. S[lt`nd ca-n joc ciocane. micu\ =i crud. }n p`sle ]\i strecori piciorul Trandafiriu. S[ n-aib[-ai lor st[p`ni ori singuri vreo sminteal[. Ei ]l sucesc cum vor. zvonind pe nicoval[. . Fierul potcoav[-l fac ace=ti fierari.

}n noi. Rondel despre dragoste C`nd trandafirii ]nfloresc. .ELEGII P{G~NE !! R`zi vesel. Ca-n ceasul c`nd ne-am cunoscut. fiorul E proasp[t =i ne]ncetat. ca-n luna mai. Ca trandafirii ce-nfloresc. Chiar firea de-a schimbat decorul. plutesc: Ia-mi inima =i-n p[r o-aga\[.. +i tot mai str`ns ne leag[ dorul.. Noi ne iubim ca la-nceput.. Natura =i-a schimbat decorul. pufos ca norul!. Prin inunda\ii de verdea\[ Spre tine. Femeile ]n p[r i-aga\[. — }mperecheri de frumusa\[ Pentru aceea ce iubesc. m`ndra mea. \i-i a=a pl[cut Om[tul alb.. De ce a=a cumplit iubesc? De parc[ pe sf`r=ite-i via\a? De parc[ de frumoasa fa\[ M[ leag[ dorul str[mo=esc — C`nd trandafirii ]nfloresc.

+i-un sf`r=it biruitor. Luminos zbor c[tre soare — Omul numai doina-=i are! !" NICOLAI COSTENCO .Rondelul doinei Doina numai omu-=i are Dus de dorul c[l[tor? Ori =i c`rdul de cocoare Aninat de-un fald de nor? Flutur`nd petala-n zbor Pe-arcuitu-i g`t cicoarea? Doina numai omu-=i are Dus de dorul c[l[tor? Cu-nceputul =i urmarea Spus[-n vers tremur[tor.

Te a=tept! Femeie-n Negru!. spune. Ce vor porni asaltul-salt — panii ca s[ turbe! 1 Meduza soarelui ]n iriz[ri de curcubeie. }n alb Cai=ii. pe cine-a=tep\i ]n urbe? — A=tept r[zbun[torii din ghetou. . Alburii — migdalii. }n seme\ie ]mpietrit[ — mun\ii Cu urme de om[t. }n floare piersicii trandafirii.. Reci. Polenul st`rnit: fum verde.POEME Femeia ]n Negru — Femeie-n negru. conturat[-n poezie. blond colb. din ad`nc. P[s[ri repezi |`=nind din chiparo=i. Departe-al m[rii joc Cu aur ]n amestec. Cine e=ti? Se =tie: A farmecelor mele mult visat[ Faptur[.. Un cer albastru — Ca marmora.

ca s[-mi creez pe-aceea Ce-mi va fi umbra. demiurgic.. iar eu umbra ei. }n chinuita lor singur[tate: Cet[\i de spaim[-n ve=nic[ t[cere. — Ca din stihia gazelor primare.. Femeie-n Negru — ori iluzia cea mare +i ultima!.. Te-a=tept s[ vii! De ce? C[ din iluzii M-ai smuls. mireas[! Din clocotul de-nvolbur[ri de cea\[ Vopsit[ ]n inel de zorii rumeni. Eu lumii vreau s[ las Nectarul vr[jii ]ndulcit durerii.. S`nge v[rsat =i ur[ f[r[ noim[. Te-a=tept! Tot sufletul cu dor te cere }n zbuciumul frenetic. Ca ]ntr-o nav[ cosmic[ de-asupra P[m`ntului ce-i gata-n prim[var[.. S[-ntorc privirile-inglodate-n crim[. Te-a=tept! Dar cine e=ti? Cum ai s[ vii. Cu nefiin\a te a=tept. Ca un boboc ]n floare. Ipotenuza unui vis concentric Ce-n to\i se arondeaz[. !$ Te-a=tept! NICOLAI COSTENCO . =i se pierde.Plutesc ]ntr-un balcon.. C`nd forma ta-i abia o n[lucire Trezit[-n palida-mi ]nchipuire? Te-a=tept! Pe-aceste culmi de st`nci p[trate.. Vreau s[ arunc o minge incandescent[. s[ plesneasc[..

Luceferii rebeli ce tulbur[ =i-nfrunt[ Mi-i vreau doar petru mine ]n h[r[zit[ nunt[.ELEGII P{G~NE !% Doar omul pentru ce a fost creat? Dup[ minciuna ambulant[. }n ghimpii t[i s[-mi h[cui statornicita und[. +i hohotul t[u ro=u. }n noaptea fulgerat[ de sclip[t ]n tenebre Cu vuiet de sirene =i bubuiri funebre. Pliosc[ie pe tronuri ]n praf. ca o hait[ De lupi. ca focu-n stuh[rii. r`g`ind. — S[tul de pribegia-mi =i de singur[tatea-mi. . s[ umble-mpr[=tiind omoruri? S[-=i umfle burta cu hoitin[ crud[. Femeie-n Negru — marea. +i. printre stafii Ca steagul r[zvr[tirii. vino — s[ ridic[m paharul! „St[p`nii“ nu-=i g[seasc[ odihn[ nici ]n urn[! Ei dominau din moarte chiar ]nrobita turm[! Pe tomuri de pandecte din vechi biblioteci Cu talpa ta de fl[c[ri pedepsitor s[ treci. s[ se t`rasc[-n tin[ Lipindu-=i ochii cu mocirl[? Nu! 2 Femeie-n Negru! Vreau suavul aer Al zorilor cu tine s[-l sorb =i s[ m[-ncaier Cu sufletu-\i ostil =i dogor`t de patimi. C`nd ]mpilarea face s[ duduie pojarul. Setos de n[ruirea ]n cea\a ta fecund[. — Femeie-n Negru.

}n labirint de neguri. . — Pot[ile lascive le-adulmec[ cu s`rg.. fantom[ sub steaguri verzi =i ro=ii.NICOLAI COSTENCO !& }n haine fumurii ]\i poart[-asem[narea. nu c[pitanu-ndrum[. Ci m`na ta st[p`n[ cu facla — m`ndra lun[. 3 Femeie-n Negru. Trasate de o m`n[ de me=ter la condei. Matros voi fi: =tiu bine c[ \i-s pe plac matro=ii! Corabia. ca jungherul. Provoci numai =i m`nii! St`rcesc la col\uri lupii. Dar cum s[ te priceap[ o turm[ de pigmei. zarea de vraja ta e plin[. surs[ de lumin[ — }n ochii mei nevrednici nici urma de-a\i purta... E=ti ca un lan de p`ine cu spicul dat ]n p`rg. Femeie-n Negru. Dar nu ast`mperi foamea. Dar r`sul t[u t[ios e iute.. ca pro=tii ]n zi de t`rg. Sedu=i de silueta =i ale tale linii. tu. +i gure=[ =i mut[ lumina-i =i misterul Splendoarea pielii tale cu nimb de chihlimbar +i taina m[t[soas[ ce o ascunde p[rul. oare ce cau\i ]n bazarul De=ert[ciunii noastre mereu f[r[ de har? Pe tava trotuarului cui ]i oferi tu darul? Pe ale gurii rodii sur`sul \i-i amar. Lumeasca-ncertitudine tr[it[ ]n surdin[ C`nd vor s-o prelungeasc[ prin ve=nicia ta? Izvor de beatitudine.

ELEGII P{G~NE !' 4 Zidari! Pridvorul ei pe \`rmul m[rii Dura\i-l pe un promontoriu dur. Dar mersul ob=tii e-n necunoscut? Dar parc[ omu-i frate cu asinul? Mort Robert Kennedy.. popasul meu!. Albea\a marmorei s[-i dea contur Cu u=urin\a pur[ a-nc`nt[rii Cuib de l[stun. cine l-a v[zut? ... Cu z[ri albastre s[-l propti\i ]n jur: Altar pe portativul dep[rt[rii. Dar asasinul American e viu! Poftim — destinul! — Ce ne apas[ ferm =i nev[zut.... nici el nu-mi pare greu?... Prea poate visul meu s[-i fie vatra De temelie-acestui rar castel? Ori ritmul versului exact ca piatra? Femeie-n Negru! Dorul meu rebel! Sonetul. 5 Femeia-n Negru asta n-a v[zut. pe geana ]nser[rii. vezi. Femeie-n Negru. Cu foi=oru-n cercuri de velur. Greu drumul meu incert. Mort Martin Luter King. Iar asasinul.

Femeia-n Negru st[ solemn pe scut. v[d c[-\i =ade bine. 7 NICOLAI COSTENCO — Femeie-n Negru. lupt[torii vin. ]n urm[-\i. mergi. C[r[ri Cu viet[\i gonite-n z[ri ardente. Cei mor\i cu viii-n Lupt[ se-mpreun[. Pe pie\e oameni negri se adun[. La luna ascuns[-n cortu-i nev[zut." Lugubru url[ c`ini rasi=ti la lun[. spune. pl[smuirea mea de fumuri lente Pe pragul omene=tii ]ncerc[ri. Femeie-n Negru. din ad`nc. }n frunte — prapur de-ntristare. . Cu-arborescente fl[c[ri — continente Ce zguduie-n proteste — fulger[ri! Aci-n desi=ul zarvei citadine. — }n ce de=ert pe aprige dureri G[se=ti aleanul oazelor absente? Tresare apa-mor\ilor. Cu bra\ul gol. Ca lictorii cu bardele-ntre vergi. Deci=i. 6 O. de=i de lume plin. pe cine-a=tep\i ]n urbe? — A=tept r[zbun[torii din ghetou.

. Sunt p`nza ce va duce Corabia speran\ei spre constela\ii noi.. Elegii p[g`ne . Femeie-n Negru! Femeie-n Negruuuuu. García Lorca 1 S-au ]ncurcat treburile noastre. nu spectru vagabond! Fii lupt[tor ]n mijlocul arenei. ca viermii goi ]n praf. Co\ofenele albastre Citindu-l pe F. St[p`n pe realit[\i. Cuv`ntul creator va st[p`ni-n milenii. 16 Nicolai Costenco. M[ uit pe fereastr[-n gr[din[: Lun[ plin[. — Femeie-n Negru. Zidar de veacuri.. +i-n havuz lun[ plin[. Ia lira-n m`ini =i c`nt[.. Eu am r[mas cu lira.. S-a dus. Omule Anteu.. Co\ofenele albastre.... Ne-nfrico=at de scorpii =i balauri. +i vei ]nvinge! M-ai priceput? — Am priceput! Femeie-n Negru. S[-i v[d zv`rli\i din seifuri.. ca Orfeu..ELEGII P{G~NE " Ce vor porni asaltul — satrapii ca s[ turbe! Magna\ii capitalului. — Taci! N-auzi un gong? Chemarea? E Marea vie\ii..

Asta-i halucina\ie! Nu exist[ nici un Om Negru! — Ha. }narmeaz[-te cu r[bdare. Iat[-l cum iese din oglind[ Grav. Fac alai Omului Negru. Alarmate. Dar pot fi subversive. ha! Ha. Sunt bolnav. E=ti bolnav? }\i vor administra O cur[ De r[coare. poete. ca o foaie de pergament. Poete! Dar Omul Negru exist[! Oric`t ar fi de trist[ }mprejurarea. NICOLAI COSTENCO . ha! Nu e=ti lipsit de imagina\ie. Ce are el cu poetul? Poezia e un deghizat adev[r. Incalificabilele ]ntreb[ri! Prea multe nu-\i plac. Spre ]nv[\[tur[ genera\iilor viitoare! 2 Omul Negru." Ori umbra undelor line. De prea multe te ]ndoie=ti.

Eu — „v`n[torul“. f[\arnicule! Omule Negru. tr[ie=ti. Tu e=ti acela care ciubota o lingi! +i o vei linge.ELEGII P{G~NE "! 3 Prin faptul c[ exi=ti. }n\elegi? E=ti „v`nat“. Por\i r[spundere. Slab =i neasigurat. Omule Negru. Iar c`inele — c`ine. }mi ar[\i c`ntarul +i dosarul? E=ti convins =i vrei s[ m[ convingi C[ e=ti infailibil? Devii rizibil. . fugi! Eu — victima ta? Ce-mi ]ndrugi! Singur nu crezi }n fic\iunile Pe care mi le debitezi. Fugi. cu arogan\a ta. Duci un trai de nemernic! Omule Negru. de ce r`nje=ti? De ce-\i ar[\i col\ii? Nu te temi de mine? Ce pot face? Poetul om r[m`ne. Joci ]n piese? Eu sunt regizorul.

Ai sperat uitarea? Conspira\ia ca un balon de s[pun A plesnit. lacrimogenii t[i ochi tri=ti. . Dar nici nu exi=ti! Uite. Eram s[ uit. Pensionar. Unghia secretarei trandafirii Numit[ =i Echitate. Omule Negru."" Fiindc[ ]n sinistra-\i singur[tate Vr[biile am[girilor proprii Stau ]n eterele con=tiin\ei ]ncurcate. }\i faci un titlu de glorie. asta nu-i o victorie: Zbirul — r[m`ne zbir. pe urm[. Nu. Por\i la butonier[ al crimelor trandafir. Ai fost ca o cotlet[ aruncat[ din m`ini ]n m`ini. Ce mai trai bun Ai crezut s[ ai. 4 NICOLAI COSTENCO Ha. Ai vrea grozav s[ te speli pe m`ini? Ah. Dar unghia manichiurat[ ]n rana ta scurm[. ha! M`na str`nge revolverul. da. ha! Cap de familie. Deasupra capului t[u se leag[n[ Funia sp`nzuratului la fiecare felinar. |i-au fost incertitudinile tr[date? Ha. Uciga=? Iluzie! }nc[ n-au fost turnate gloan\ele Care s[ ucid[ adev[rul.

Al inimii spuzit t[ciune .. O cucuvea isteric[ psalmodiaz[ un psalm. Plute=te ]n juru-mi cucut[.. M[ ghemuiesc ]n mine. se rotesc. Propov[duind ni=te interese r[mase ]n restan\[? |i-ai visat fl[c[ul mi\os. piaz[! Omul Negru pe pervazul de la fereastr[ Se a=eaz[ =i. Distant. Nesiguran\[. ca un jude de instruc\ie. l`ng[ o cobr[ neagr[ la mod[? Omule Negru. Nu =tiu ce am! Luna c`nd vrai=te N[boie=te-n gr[din[ — prin perdele O v[d =i-mi pare o ciut[ prins[ pe paji=te.. Simt lan\ul Str[mo=ului meu condamnat la galere. O s[lb[t[ciune B[gat[-n vizuin[ de frica mor\ii. calm.. elegant. Pe o banc[ ]n parc. ca funigeii ]n atmosfer[. nu mai lua atitudine! Cu suflet st`lcit e=ti cel mult una dintre himerele nedescifrate de taica Quasimodo. fumeaz[. parc[ fac a vreme. ]n sexual[ plenitudine. degajat. De pe amvonul viitorului s[ fac[ gur[. Ceva sc[mos.. Pei. M[ fur[ cu ochiul. mefistofelic..ELEGII P{G~NE "# Ai sperat c[ vezi co=uroasa progenitur[. Cu prestan\[. Sunt z[d[r`t de spaime. Ca un psalmist ]n exerci\iul func\iunii. Co\ofenele albastre Se zbat.

Nu prea modern instrument — ins f[r[ con=tiin\[. c[l[ilor! Iat[-m[. cu for\a! . La acoperi=urile speran\elor ai pus tor\a. intr`nd la ideea C[-n numele ideii inchizi\ia multe a comis! La toate c[p[\`nile \i-ai potrivit cheia. Team[? Team[ de cine? De ar[tarea Ce-mi umbl[ prin sertare. Ai slujit cu con=tiinciozitate. Ai p`ng[rit tot ce s-a vrut t[inuit =i ]nchis..NICOLAI COSTENCO "$ Tic[ie. Nu te a=teptai la asemenea „rebeliune“? Da. Ai profanat tabernacolele. Sunt bolnav. Ca s[ cuprinzi tot globul. Ca victima cu c[l[ul la o bere s[ fac[ cuno=tin\[. V[d. Omule Negru! Pari nervos.. |i-ai ]ntins nenum[ratele tale tentacole. Au prins a \i se-nce\o=a Ale craniului sc[p[r[tori-v[g[une! Ura? Desigur! Ai r[mas instrumentul. Nu-i a=a. Frunz[re=te. azv`rlit ]n vertical[ spre soare. De parc[ mi-a descoperit toate secretele. Nici n-ai visat c[ va veni momentul. frunz[re=te caietele. de parc[ ne-au c[lcat ho\ii. =i m[ prive=te arare. N-am secrete. Ca un gheizer ]n albia v[ilor Pentru a da ad`ncimilor irizare.

Nu-\i place. plutesc ca o ninsoare penele.. N-ai fi mai mult dec`t scuipat amestecat cu colb. iat[. Plutesc.ELEGII P{G~NE "% Omule Negru! Dar cine e=ti ]n fond? Umbra unei umbre? De-ar fi s[ dizolv }n eprubeta istoriei cheagul t[u blond.. Albastrele c`r`itoare. . Omule Negru? Ah. Ori poate luna a explodat?. De fascist. s-au ]nc[ierat. co\ofenele.

care a\i p[zit nestins[ n[dejdea-n vremuri de lumin[. cu vers de doin[ =i balad[. ca pe-o f[clie-a libert[\ii =i demnit[\ii ]nd`rjite — lua\i aminte! Cu gr[irea aleas[-a limbii populare. . voi. — voinici \[rani.NEAMUL (H`ncu) Poem eroic Prolog Voi. cu gers de c`ntec =i poveste. care mai p[stra\i in inimi putin\a de-a iubi ca pruncii. voi. care flac[ra lui Danco p[stra\i ]n piepturile voastre. O lume dus[-a haiduciei. voi. care v[ pleca\i urechea la =oapta stins[-a ve=niciei =i-n cronici auzi\i cum bate izvorul viu al b[rb[\iei. r[spuns al clasei oropsite. am s[ v[ dau o fil[-a vremii.

al vremii glas r[sunet deie! Acel ce are ochi s[ vaz[ =i are-urechi ca s[ auz[. ]n c`ntecele populare ce l[utarii =i cobzarii pe la r[scruci =i pe la hanuri. }nvie toate prin iubire de \ar[ =i de obiceiuri. v`n[ de cri\[.ELEGII P{G~NE "' P[un =i H`ncu Mihalcea. din care cronici pr[fuite am adunat povestea asta? Am s[ v[ spun: norodu-=i are nescrisele letopise\e ]n frunza verde de p[dure. p[strat ]n hrub[ rece. ]n múrmurele de izvoare. De-o s[-ntreba\i: din ce izvoare. ]ngropate. va ]n\elege multe cele ce par ascunse. la vreme de popasuri. Viu. un codrean de-ai no=tri. — voinicilor spre voinicie. o vorovesc ]n hang de strun[. duh de zmeu. de grai. la oameni — pentru omenie. . vrednici de-o pit[ aspr[ =i o can[ de vin. din ce urice =i surete. — la chemarea zilei noastre. de c`ntec — prin cinstire a slavei noastre str[mo=e=ti.

iar prin ruine-n risipire de a=ez[ri =i de cet[\i.# Zic: pentru mintea care-i treaz[ la glasul Patriei. istorisind ciudate treburi: — Ai fost cu |ara-ntotdeauna? }ntotdeauna! tun[ codrul. C`ntarea mea e pentru tine.. =esuri =i-ntrebi P[m`ntul: — Moldovenii te-au p[r[sit c`ndva? R[spunde: — O nu. C[l[tore=ti pe dealuri. d`nd din plete. auzi a umbrelor sf[toas[ =i a=ezat[ vorb[ lin[. niciodat[!“ }ntotdeauna fii o ap[ =i un p[m`nt cu trupul |[rii! Fii iarb[ ce ]mbrac[ glia. fii ramura acestui codru. nu-s taine: ]n piatra de morm`nt vezi semne despre vie\i ne]nfricate. NICOLAI COSTENCO . acel ce ]\i cinste=ti norodul! Credin\a-n el s[-\i fie spad[. auzi stejarii.. fii flamur[ ]n fluturare!. De vii ]n codrul ce fo=ne=te =i st[rui cu luare-aminte. fii piatra-n temelie-ascuns[. drume\e.

ca-n jurul rugului =i... O lun[. Intermediu Pribeagul: (]nlocuie=te corul ]n tragedia antic[) — Of. Aprind opai\ul ]n c[m[ru\a mea cea simpl[. C`ntarea mea e pentru tine. iat[.. ]mi =terg musta\a =i ]ncep a ]n=ira tot m[rg[rite pe lunge fire aurite. copil cu inim[ cinstit[ de moldovan. Moi pana-n c[limar[ — =i. se-aude Nistrul.. luceferii mai jos se las[. burluie. c`t o m[m[lig[ (m[i. Gr[m[joar[. de-ar mai fi o toc[nic[ =i-un clondira= cu de cel ro=u).. Str[danie a ]ndelung r[bd[rii. frumoase talgere. A-ncetinit chiar chiriacul: Coco=ii au c`ntat de-al doilea.. cu scoar\e pe pere\i. pelinul c`nd vei ]nceta sa-l mai bei? . drumurile-nstr[in[rii bocesc urmele pa=ilor mei.ELEGII P{G~NE # iubirea-n el s[-\i fie raz[. numai urechi — se face totul. h`r\oage.....

Oh. =i Nistrul. eu. albiile clocotesc de lacrimi nepl`nse! V`ntul. s[ m[ ]mp[r[teasc[! Ca pe Hristos m-au r[stignit. De ce m[ jeluiesc.NICOLAI COSTENCO # Spinii m[ =tiu. pribeag ca =i mine. dumitale? Mi-am pus c[ma=a mor\ii. pribeagule. de c`nd . ba\i drumurile? Pribeagul: — De c`nd pe lume mireasma florilor s-a r[sp`ndit. b[di=orule. m-a pl`ns. dar tot viu r[t[cesc. m-am r[sucit. au vrut s[-mi pun[ pe cap coroana de fier ro=it. de c`nd pe gura de rai a p[=unii miori\ele noastre s-au risipit. fratele lor spinos. Mihalcea H`ncu: — De mult. ca pe Horea! Ca lui Doja. Veneticii au ]ncercat pe roat[ s[ m[ trag[. la umbra lor s[rac[. Dun[rea m-a bocit.

. Ogoie=te-te! Fii binevenit la vatra noastr[! . nepotolit. obrazul — p`rlit. pat ]i a=terne\i. de c`nd v[paia mistuitoare a urii n-a aflat chip de \`=nit din pieptul norodului istovit. hr[ni\i-l. nu au mai contenit. numai ochii — j[ratic! Mam[! Sorioare! Ap[ cald[ aduce\i.. ]ndulci\i-l! Surorile lui Mihalcea: — Doamne! Doamne! Doamne! Mama lui Mihalcea: — Lacrimile noastre e=ti tu! Amarul inimii noastre. =i fo=netele p[durii.ELEGII P{G~NE #! holdele pe p[m`nteasca tipsie spicele grele =i-au troienit. claia p[rului — de s[lbatic. Mihalcea: — S[rmane! Prin zdren\ele straielor anii \i-au clocit.

m[ las ]n b[teli=tea v`ntului. obrintite. mare.#" Pribeagul: — Mare.. m[ duc prin balta ba=tinei. ca o broasc[. s`ngerate ]\i v[d t[lpile. omule! Din opincile bortelite. ap[? P[m`n\elul m[ hr[ne=te =i m[ adap[! M[ duc. =i-i mai dulce ca orice dulcea\[ a sufletului frumusa\[! Sunt fiul r[t[citor al p[m`ntului. sarea mai dulci ]s ca mierea. Mila voastr[ de t[rie m[ stoarce! P`ine. NICOLAI COSTENCO . pretutindenea. h[mesite. ce nu are ]ntoarcere. Mihalcea: — Z[bove=te. of.. prin care s[r[cia salt[. V[d pece\ile — urmele tale. O jupoaie de vie du=manii! Dih[niile au n[p[dit-o. o. mare ]i minunea Moldovei mele! P`inea. ]n=irate.. \[r[neasc[. M[ duc s[ achipui r[nile trupului Ei..

unde st`lpii de fum. M[ duc. s[ m[ ]njug ca un bou. Durerea mea o ]ncape doar zarea! Toiagule. pe gr[mezile de scrum. nev[zu\i. ]n cenu=a a=ez[rilor arse r[nile s[ mi le moi! Pe drumurile urmelor ne]ntoarse genunchii s[ mi-i ]ncovoi! M[ duc la nevoia. prea bl`nd mi-e colbul |[rii pe ran[: prahaghi\[ de leac! Dar nu pot lipi gean[ de gean[. ca dup[ hram. c`nd strigoiul r[ului zburd[ slobod pe =leah! De mila voastr[. ca un bou s[ trag la belelele p[m`ntului meu drag! . str`mt ]mi e ]n orice a=ezare. of. amarul ce-=i sc`r\`ie cu ro\ile neunse carul. se bat ]n hohote uciga=e cu c[l[ii. la vatra. M[ ]nchin la casa. la omenia voastr[! Str`mt. necazul. piatra inimii moale mi-o simt. tovar[= =i sprijin de drum.ELEGII P{G~NE ## P r i b e a g u l: — Bl`nd. hai ]ntr-acolo.

om bun! A veni el =i ceasul chem[rii! }i aud ]n dep[rtare glasul. Mihalce? v[leu! P r i b e a g u l: — Adast[. veni-va =i vulturul mare! NICOLAI COSTENCO Nevoile. dar =i ]n\elepciunea — Moldova le cunoa=te de c`nd lumea! Mai adast[! S[r[cia nu sperie pe s[rac! Ursita-i legat[ de om. Vultura=ul cel t`n[r se gr[be=te s[ zboare? Veni-va. La Sec[reni }n od[ile lui H`ncu cel b[tr`n. de PRIBEAGUL! C`nturi 1. cum e legat de cr`=m[ =leahul! Primirea v-a fost de-a mai mare dragul! Pretutindeni ai s[ dai. ..#$ M i h a l c e a: — Frate.. a=teapt[. Mese-n cruce — pe f[\are. om bun. te-ntov[r[=esc =i eu! M a m a = i s u r o r i l e: — }ncotro. Cas[ mare!. azi se m[n`nc[ =i cinste=te.

ELEGII P{G~NE #% unde-ndeamn[ m[h[lenii. c[ de-=i v`r[-n cap cevai. dar cu ei s[ nu te iei la b[ut sau har\. mult f[los. s[-i intri-n voie. ]i chior. grija cu Istrati. la un ochi stricat. vecine.. cu Dabija. =i. curge vinul ro=. moldovan din moldoveni. f[-i pe plac. are =i-un a=a odor ca Mihalcea. chiar de zici — vai! 17 Nicolai Costenco. de pe-acum. Elegii p[g`ne . dar primitor. c`nd odat[ s-a-ncontrat cu vr[jma=ul cel spurcat. c[ dai cinstea pe ru=ine! H`ncu-al nostru-i din codreni. m[run\ei. mistre\ =i din an. }ntre fete =i feciori. =i de an\[r\. to\i mesenii — mi-s b[rba\i prin r[zboaie ]ncerca\i. deci. Anevoie.. spr`ncena\i =i must[cio=i. de r[sun[ Sec[renii! De trei zile =i trei nop\i ]mbl[tesc colacii cop\i. o sam[. +i-a luat de-un v[z. mai mul\i nan\i. mai mul\i sp[to=i.

=i de chef =i lupt[ so\i. dar mai bine i-ar =edea. C`nd la spartul t`rgului. ca de codrii v[lura\i. ca un trandafir frumos! De unde-ai fi. s[ nu ui\i nici de surori. H`ncului b[tr`nului. ca de cucii din poieni. nu uita de ai t[i mo=i. Hop! porunca H`ncului. — zi de s`n-Chetru. departe. cuscri =i cum[tri. m[h[leni. dac-ar fi =i maica mea. ca urare fiului. NICOLAI COSTENCO . maic[ dus[ ]n robie. ca p[m`ntul de v`rto=i =i de scumpii m[h[leni. }ncre\it[-i fruntea lui de povara g`ndului (numai biata inimioar[ nu c[-l frige. ca de c`mpul plin de flori. Frumos =ade mesei mele ]mprejur cu nemurele. fiule. nu uita de mama ta ce la s`nu-i te-a purtat. c`t ]l doare!) — Mergi. s[n[tos.#& Au poftit. — neamuri. s-auzim de s[n[tate! Nu uita de ai t[i fra\i. cam c`tu-s to\i.

.... cunun[. spiridu=ul satului. cu dezv[\ul! D-apoi cea Moldoveneasc[. }ntre nouri luna sta =i la mas[ se holba.. Iar la spartul veseliei sare de pe loc Ilie.. nu zice cu fiere! H`ncu cel b[tr`n — ulcica ca pe-o puic[ mi-o ridic[. Dumnezeu s-o ]nt[reasc[! C[ se scutur de cojoace =i stejarii. s[rmana! L[utarul Lae. haide-ha!. =i-apoi d[i =i hostrop[\ul. zice =i nu zice. Zice cu pl[cere. Nu mai sprijini u=orii =i nu-\i =terge ochi=orii. Tot ]nv[\ul. =i mi-o joac[. ca s[ joace!.ELEGII P{G~NE #' =i tata la c[s[pie!. Crap[ lumea de necaz. Lae Nicolae. hora. mam[ h[i! c[ inima =i-a=a arde.. brosc[rimea face haz! Stelele ]n apa lin[ ... +i cu voia tuturora s-a legat. co\carul olatului..

=timele din zori de zi. C`ntec. P`cla a ascuns ad`ncul =i dintr-]nsa plopi zv`cnesc =i la soare str[lucesc aurite buzdugane. tropotit =i chiot! +i-n p[dure mare zghihot: Statu-Palm[-Barb[-Cot a s[rit =i el pe-un ciot cu obrazul ca de dohot.. schimb[ fe\e z[rile. ridic`ndu-l. ]n chip c[ Lae le-ar zice din scripc[. daruri! NICOLAI COSTENCO . scumpi p[rin\i..$ mi se prind. frumos. — mul\umim de cinste. Soarele — pocalul ro=u... parc-ar fi a-l probozi. Printre ostre\e =esul pare c[-i ]n clocot. l-a tr`ntit de p[m`ntul adormit! Ca prin farmec. vecini =i neamuri. Cuv`nteaz[: — Oameni buni. De la m`n[stirea H`ncu — t`nguiosul glas de clopot.. +timele \in ]ntr-un hohot.. St[ Mihalcea ]ntre neamuri ca un plop ]ntre aluni. +time sunt ori poate cea\a ce anun\[ diminea\a? A c`ntat demult coco=ul. de m`n[ =i se ]nv`rtesc.

Dac[-a fi =i n-oi veni rudele m-or pomeni! Pomeni-m[-vor cu drag. cu umbra s[ m[-nvelesc.. ce chite=te.ELEGII P{G~NE $ Dar nici cal de c[l[rie. =i dec`t sabia grea mai dihai ]i m`na mea. zice fluiera= de soc! Pomeni-m[-vor duios. s[-mi \ie de cald pe ger.. cu capu-n glod!) — Un pribeag. (ca Mihalcea de picior iute. mai de n[dejde-i piciorul. nici arme de Vene\ie la drum nu-mi trebuiesc mie. Un scuman =i umbra-mi cer.. adus de v`nturi. Unde-a fi mai greu priporul. cum mai tr[ie=te Moldovanul. m-a pus.. .. C[ de-acu. nu e alt fecior! +i din pumnul lui de fier p`n’ =i piatra las[ z[r! Pe-un ]mplinitor netot l-a zv`rlit cu cal cu tot peste gard. Vreau s[ v[d. Pe scuman s[ hodinesc. pe g`nduri. oameni buni.. tot satu-i martor c-am ajuns proptea de garduri!. zice fluierul de fag! Pomeni-m[-vor cu foc.

ochi=ori — ca murele ce-acuprind p[durile. . mam[. care m[ cheam[. scripcari. s[ m[ iert =i cu n[na=ul! Zii din fluier. frate. Zaharie. doina care-mi place mie! S[ritori fi\i la nevoie.$ zice fluiera= de os! R[m`i. s[-nchin[m ulcica. tat[.. r[m`i. fra\i =i surioare. S[ aud de s[n[tate =i de biniurile toate! Iar voi. ca la botul calului! *** NICOLAI COSTENCO A pornit H`ncu Mihalcea colbul drumului s[-l calce. must[cioar[ b[l[ioar[. Obr[jori — ca doi bujori. m[h[leni =i rude. ce-mi sta\i ca la-nmorm`ntare? M[i. ]ncepe\i mar=ul.. voi! Pentru cinste m[ ]nchin tuturor! — Drum bun! Amin! Veri=orul Ifima= L-a cuprins pe Mih[la=: — La sf`r=itul halului. Plec de-un dor.

. tu — izvor al bucuriei! Frunzulean[ de scumpie. nu te-oi uita! Leag[n al copil[riei. la soarele ]n[l\at de trei suli\e pe sat. }ntr-o zi. l`ng[ balta cu b`tlani. cat[-n slava cerului la ceasul norodului. moldovenesc. nu azi nu m`ine. c`t rote=ti ochii. s[ ne revedem cu bine!“ *** +i-a tuflit pe ceaf[ cu=ma.. M`ndri codrii spre L[pu=na. nelipsitul cimitir: cruci de piatr[ cu dichisuri =i cu slavone=ti ]nscrisuri.. „Unde soarta m-ar purta. |ine valea spre Pa=cani.ELEGII P{G~NE $! Cu mantaua-n poale lat[. mult ai fost priitor mie!. se-ntind ]nverzind =i alb[strind. iar pe matca L[pu=ni\ei . cu c[su\e ce z`mbesc. satule... Sat frumos. alb[strele parc[-ar sta =i-ar zice: „Nu ne uita!“ Tot ]n flori de trandafir.. pe un um[r aruncat[.

. Tata.. ca un pribeag? Stai.. s[ la=i vatr[. a=ezat =i f[r[ grab[: — M[i. =i s-o ei a=a. Cale lung[ =i pustie!. h[t! — de capul lor! — s[ zboare.. s[ colinde alte p[r\i prin negre str[in[t[\i? Pentru sprijin =i n[dejde. Dar ]i \in tov[r[=ie — inima din piept. NICOLAI COSTENCO .. ca mamele. ori la ce copiii-=i cre=te?. H`ncu merge =i z`mbe=te. fierbinte. deodat[. nu-aduna\i de pe gunoi! +i avem =i-un pic de cheag.... st[ la cap.. ]l ]ntreab[. c[ nu au dat t[tarii. mam[.$" ]l ]nt`mpin[ nag`\ii. ce \i-a tr[snit. =i aducerile-aminte. Cum s[ pleci.. de c`nd s`nt.. Oare-a=a e pe p[m`nt. vegheaz[. s[-=i dezmierde copila=ii c`t ]i v[d micu\i =i-n fa=[? Iar c`nd prind la aripioare. lacrimi vars[ =i ofteaz[. s-o porne=ti ]n lumea mare! Mama. hai-hui.. pare. tat[. ca un pui al nim[nui? Oameni doar suntem =i noi.

. al Vlamnicului. +i nici c[-i vine prin minte. ca o turm[ de mioare.ELEGII P{G~NE $# frunze-n pumn dibaci pocne=te. P`n’ la „+leahul T[t[resc“ multe vr`ste se lungesc. .. ]ntr-un ceas. d[ din m`n[-a desp[r\ire. vale cu vale — toate ]mi petrec o cale. de popas. culmea dealului g`rbov. tot st`njeni lungi. cap ]n cap.. face =i-nc[ de r[mas are-o hab[. Plopul casei lor. Colo-n fundul v[ii. c[ va fi =i el p[rinte. Dar Mihalcea.. sub\ire.. Ori e fapt.. c`t al\ii-o zi.. h[t! Sec[renii dragi se v[d sub o strea=in[ de zare. Mergi. cum am zis. tot mergi. P[rinteasca sl[biciune la inim[ n-o mai pune. Iat[. ori e p[rere? Parc[-o lacrim[ se cere.. Scutur[ din cap? Ori vrea s[ alunge-o musc[ rea? *** Deal cu deal. nu mai ajungi.

la r[coare. +i c[ldura usc[ gura. ca susaiul. lung =irag pe drumul mare. nu muieri cu c[ldarea la f`nt`n[. prin dou[ jgheaburi de nuc. NICOLAI COSTENCO 2. d[ ocol. }nt`lnire neprev[zut[ A c`rnit spre codrul des. a ajuns. |ara s[ o desp[r\easc[ de otcina t[t[rasc[. rece — la m[sele taie.$$ Iat[. ]ns[ cei m[jeri c[r[u=i s`nt. Dou[ izvoare \`r`ie jos. ce rar v[d soare.. cherváne cu sare.. Tot m[jeri cu lat[ ceaf[. la Mare — cum o mai fi! Ar mai sta =i sindrofi. c[ci c[ldura ]i da ghes. sus. Pajura. H`ncu. cu str`mtoare. care duc sare la Cafa. Apa-i dulce. Prag de step[. — pricepe glasuri. s[ st`rceasc[-o s[pt[m`n[! Cel Hotar. — ar fi-al „Celor dou[ Ceasuri“. La loc negru. . prin tufari. Locul gol. sfredelu=uri! ]n uluc.

ELEGII P{G~NE }n uluc c`nd d[ s[ cate — vede chipuri ]ncruntate... $% 3. tremurate. =i el. C[petenia de haiduci Merg ce merg. amu. — Ce s[ cat? Nimic nu cat! — Bun[ vreme de ]mblat \i-ai g[sit. Capul repede ridic[: — Bun[ vremea! — vrea s[ zic[. b[iete! +i la d`nsul ]=i repede calul. l`ng[ bahne ce n-au fund. ca s[-l ia ]n piept: — }nainte. prin h[\i= frunzos — p[trund. m[i? face unul din fl[c[i. p[=ind alene. tot m[nunchiuri ar[toase . dup[ br`ul de m[tase. ]n giubea =i ]n poturi de abá cu-nflorituri. =i ceata. tot privind pe sub spr`ncene. must[cioase. — Ce ca\i pe aicea. +i se arat[ om ]nalt. \ine-o drept! — Da la ce? Hooo! Iaca merg! „Cine-or fi? Nu ]n\eleg!“ Pe c[r[ri pr[p[stuite de dih[nii tip[rite. — St[i! A stat.

. Una am a v[-ntreba. nu v[ fie cu b[nat: Peste ce noroace-am dat? — Noroacele. oi fi! Ori ba?. ca-n poveste.. la pa=ale. parc-ar r`de ]ntr-un dinte: — Ce ca\i prin aceste p[r\i? — Ce s[ cat? Nu cat nimic! — Bun[ treab[ de-un voinic s[ ]mbli a=a. cum st[ bine la voinic. — Ian st[i. cu must[\i de varvaric. u=ernic. acesta ]i semn bun! Bre... om din oameni! — Dac[ zici. bre.. s[ nu \i le sim\i pe piele! NICOLAI COSTENCO . pui de lele. ochii — dou[ guri de flint[. un’ s-o-nscriu =i un’ s-o pun? M[ uitam. ]n me=i galbeni =i p[puci — pulpele. nici ca cum! — Ia. Nu cumva e=ti un nemernic din cei pu=i s[ iscodeasc[ de agia cea domneasc[? — Dumnezeu s[ m[ fereasc[! — Ai p[rin\i? — Am. ca ni=te druci.$& de chinjale =i pistoale.. — Din ce neam? — H`ncule=tii. cu cine sameni?! Apoi e=ti. frate! +uguie=ti? — Da.

— Cum ]i? .. ]nflat ]n n[ri. nici c[ clinte=te. ho! Mititelul a icnit =i pe jos s-a pomenit. n[s[dit la um[r. d`rz. \i-i limba ascu\it[.. parc[-i un curcan — se ]nfl[. la sicriu! Cei c[l[ri r`d. piciule.-n jur ]i ]mbl[. pe Mihalcea mi-l m[soar[ ba cu ochii. Numai cel care-i jos. pe „dr[cos“ ]l urm[re=te: — La ce m[ m[sori de viu? — Iau lungime. tot se hoalb[. tot. S[lt`nd z[bunul. =i odat[-=i face v`nt..ELEGII P{G~NE $' V[d. mititel. ha! R`de Corbul Negru: — Craaa! D[-te. lupe=te. se slu\e=te. bate p[m`ntul cu talpa. ba cu-o sfoar[.-ncoló! Pe Mihalcea? — Ho. ha.. cel mititel. ho. cat[ s[ n-o ai ciuntit[! Face cu ochiul la unul din c[l[ri. s[-l d[r`me la p[m`nt! Pe Mihalcea? — Ha. sare-un omulean din sc[ri. H`ncu.

scap[-l! H`ncu-un deget doar repede =i l-a-ntins pe iarb[ verde.. bre! Bate palma ici. — Maic[. — Aferim! Ia. c`nd cela iar porne=te: el de ceaf[ mi-l ]n=fac[. ceata — mult[! Cu=ma cam pe ochi o pune =i — nici c`r. cole! Haraminilor. acum am s[ te v[d! Cei c[l[ri. cat[ cap[t de pricin[. cum ai apuca b[rdaca. Altul sare. ho! Privi\i. cel din iarb[ — v[d =i tac: om din =aptezeci =i =apte NICOLAI COSTENCO . f[-te. mi-a\i spus. ho. H`ncu primprejur se uit[: el e unul. cel din copac. mai v`rto=i. — O. sireacul! C`nt[..% minunat. c[ nu-s alde H`ncul! O =tim? Drept? Ia. nu-=i schimb[ fa\a. pe-aici. cu foc c[ n-ai pe lume noroc! Fruntea cetei — cu musta\a face semn. nu chite=te mult. Iute-i H`ncu. nici m`r nu spune. =i mi \i-l zv`rle pe-o crac[. cucule. cel varvaric ]l ]ntreab[ pe „voinic“.

— Bre. M`na n[s[dit[-=i freac[. noduri pe la f[lci ]i umbl[. bre. vinele la g`t se umfl[...ELEGII P{G~NE % str`nsul m`inii tari s[ rabde de-a joí. p`n’ te vei duce. cade vajnicu-n genunchi!. cri=c[ =i str`nge c[ din gingini iese s`nge =i un firicel se scur[ pe b[rbia lui. nici s-aud c-a\i vrea s[ m[ r[zbuna\i! Am r[mas. ru=ina\i! +i de cine? Dar — saleam! S[-\i r[m`n[ de haram! P`n[ ast[zi.. =i... Dar amu. str[puns ca de un junghi. Se vede-am ]mb[tr`nit. zice P[una=. C[pitanul fe\e-fe\e face. nim[nui P[una=ul-Codrului nu s-a mai dat biruit. s[ nu v[d.. =i — pricep b[ie\ii. C[t[tura lui Mihalcea fuge iute-ncolo-ncoace: vede so\i =i toate cele cum pun m`na pe pl[sele. — Las[! geme cel b[tut.. Prins ca ]n cle=te st[ Mihalcea. dar z`mbe=te. s[ ne lu[m fra\i de cruce! . sireacul. din gur[.. Cel[lalt.

A=ezat. +i odat[ vin. s[ nu-i fie de sminteal[ copila=ii. cu un deget porunce=te. s[ ne spovedim aici! NICOLAI COSTENCO 4. P[un. Cin’ sunte\i? — Vai de omul p[dure\! Ian sta\i. iar ]n jurul focului — copila=ii codrului. eu s`nt Ion din Chi=in[u. Ion F[g[daru Colo-n codrul ]nfrunzit arde focul potolit. Aduna boaghe cu boaghe \`ra de agoniseal[. =i-ar\[gosul „din copac“ pune m`inile colac =i — de-a dreptul: — Iaca.. pop`c! cu niscai oi de beilic.. la taifas. nu de bine ce fac r[u! |inea tata f[g[d[u la ci=mea la M[z[rache. turce=te. ni=te turci. . Bine! Dar eu nici nu =tiu cu cine am de furc[. roat[. La popas stau drume\ii. s[u. zice H`ncu.% — Bine. bre voinici. Iar tat[l meu n-a g[sit s[ le dea.

ELEGII P{G~NE %! c[ „de porc“ ei nu m[n`nc[. Mama.. oarb[ =i nebun[ de durere. m`nca-i-ar br`nca! Scap[r[ din iatagane! I-au f[cut de petrecanie tatei. — 18 Nicolai Costenco. prip[=it din cel Fanar. Au t[iat-o. ori un palicar.. unde v[d un p[g`n. l-au ]mpuns pe loc. Un’ s-o-nflat... Cu m`ca am pribegit. +i-n puterea nop\ii — s-au c[r[b[nit. umblu prin str[ini. Elegii p[g`ne . mai pun m`na pe un ho\ neao=. De p[rin\i r[mas orfan. =i la case au dat foc.. parc[ am ]n ochi un spin! Prin cei turci de-ar fi s[ scap. s[rman! +i.. ca o clo=c[. lui tata ]n ap[rare: Ha\! pe-un turc n[sos de barb[. P r i b e a g u l: — Of. sare. moldovanul multe ]ndur[! S-a rev[rsat otr[vita bor`tur[. multor le-a= veni de hac. d[ s[-l scarmene. =i. c`t mai am un c[pe\el nears din cel sufle\el! Cu-ai=ti pui de codru so\.

cu p[m`ntul ]nfr[\it. ne suge lipitoarea. greb[no=it. pl[teasc[-i dumnezeu. de nu-i de r[bdat de-amu ]nainte. Andrei R[ze=ul Lung e-Andrii.%" otr[ve=te sfintele noastre morminte. bun de cornul plugului. aici ]mi e=ti? P r i b e a g u l: Cu sovestea |[rii. s[-i pl[teasc[! P [ u n: — P`n[ le-a pl[ti dumnezeu am s[ le fac jude\ eu! M i h a l c e a: Mo= Pribege. ce g`nde=ti! P [ u n: — Bre. La ochi — greu. deschide-ne-a. cum mi te-a ros lindina. c[ ]nt`lne=te buricul spinarea. ne sleie=te de vlag[ spurc[ciunea domneasc[. Andrii. NICOLAI COSTENCO 5. N-are sa\ v`rcolacul. dup[ coada boului. .

Foicic[ m[cie=. nu-i dreptate nici la Ie=i! C[ dreptatea la boier ]i ca steaua de pe cer. cu un crac de la izman[ suflecat.ELEGII P{G~NE %# c[lc`i cr[pat. Nu-i b[tut de car cu boi. Glas dogit.. n-oi da cep la toate cele. nu mi-a fost ursita dulce! Nici traiul cu folosin\[. nici mo=ia cu priin\[. voinicele. dar de ajuns — niciodat[! . ci de oameni cu nevoi. De la Nistru p`n’ la Prut lung ]i drumul =i b[tut. dar ea-i numai s[r[cie! Pentru-o palm[ de p[m`nt zilele mi-am dat ]n v`nt. str`mtorat de-un venetic ce m[ \inea de nimic. frumoas[ =i luminat[.. nu c[ta\i c[-s m[run\ele! Arz-o focul r[z[=ie — eu chiteam c[-i boierie. =i de p[catele mele. Frunzuli\[ rupt[-n cruce. t[r[g[nat: — Despre una. seam[n[ cu o icoan[ din iadul ]ntunecat.

s[-mi fie judec[tori cei g`rne\i neschimb[tori! P r i b e a g u l: — Silnicie. Nevoit de r[z[=ie. cu-at`tea d[\i purces pe la judec[\i. m-am lovit ]n voinicie. tot s-a dus. roas[ de inim[ rea. Pruncii au pierit ca spuma.. c[\[rat prea sus? C[r[ri pentru nevoie=i p`n[ la tine nu-s! Dreg[torii haps`ni. copiii pl`ngeau la vatr[. ca s[-mi fac sf`nta dreptate cu cea ghioag[ de la spate. s[r[cie! De s[r[cie mai po\i sc[pa odat[.. dar de nedreptate — niciodat[! Nu vezi. priponit[ ]n ograd[.%$ Pe mas[ nici f[rm[tur[ nu era de pus ]n gur[. nedrep\ii — \i-au m[sc[rit sorii! NICOLAI COSTENCO . mo= doamne. s-a topit nevast[-mea. i-a-nghi\it bóli=tea. judec[torii. huma. Poate unul Dumnezeu =tia ce-i ]n g`ndul meu. silnicie. dar =-acela-i ]mp[rat de cei boga\i cump[rat! }mi culcam capul pe piatr[.

ca buhaiul sup[rat. cum ]i c`rni. Sub muste\i. dat de mic la arg[\it la st[p`n nemul\[mit. ca ]n curnu\i.ELEGII P{G~NE %% Cum s[ se plece cump[na drept[\ii. cerbicit =i ]nf[lcat. se v[d din\ii dezb[tu\i. Tu ]i spui ce ]\i lipse=te. tu ]i spui de zile grele. . el — cu pumnul la m[sele. bre. Ghi\[ Ma\[rele Ghi\[-i cu fruntea l[sat[ =i privirea ad`ncat[. O ruptur[ ]mbr[zdeaz[ de la gur[-n sus obrazul. Ori cu colaci s[ te poftim? 6. el cu palma te h[le=te. frate. — Frunzi=oar[ de pelin. cum ]i da. s[ te-auzim. cum ]i setea de dreptate! P [ u n: — Ghi\[. c`nd talgerele s-au proptit ]n turnurile nedrept[\ii? Judecata dintre boier =i s[rac n-a fi de partea s[racului ]n veac! Mai cumplit[ sete nu-i pe lume. amar de copil str[in.

.%& tot pe gustul lui nu-i fi! Zece ani sub v[l[tuci — ca un costr[= printre =tiuci! Zece ani f[r[ de =art. \`nc de h[ituial[-am fost. Zv`rlit ]n opintituri ca o oal[ cu l[turi! NICOLAI COSTENCO . bogat. la vaci... N-am avut scuman. C[ma=[ din tort ]n tort! Tot descul\ — parc-a=’ fost mort! Bat[-te crucea. \i-am cerut s[-mi dai simbrie. dar.. ori cizm[. ce mi-ai dat mie? La scar[ be\e o sut[ =i c[ma=a-n s`nge ud[. m[tur[ de cur[\it. la oi. cle=te la t[ciuni de scos. C`ine slut cu oala-n cap. Ghi\[! linge-le! D[ la cai. =i r[splata — capul spart! Zece ani „l-am furat“. vino-ncoace!“ O clipit[ n-aveam pace. ]n schimb. zece ani=ori! Cucoana: „Ghi\[-ai m`ntuit lohana? Ai sp[lat pelincile?“ El: M[i. Cu c`inii dormeam pe prisp[. vede-l-a= h`rb de ulcic[! Pleaftur[ de muruit. Hai! ]njug[ patru boi! Du-te-ncolo. cic[.

..ELEGII P{G~NE %' Am z[cut trei luni pe-o coast[-n oblojeli la o nevast[. ba se mai str`nge m[nunchi =i se roag[ ]n genunchi. A dat frunza codrului. frica str`nsu-mi-l-a.. mult mi-i codrul dr[g[la=. c[ n-am de tine folos! Iarn[ grea am mai iernat: p[m`ntul mi-a fost crivat. mila! Dup[ prunci =i jup`neas[ lacrimi de cotarl[ vars[. Floricic[ topora=. unde c`inele bogat r[pejor g[se=te sfat. de cer=e=te jalea.. am pus cruce satului =i coad[ baltagului. unde-i drumul cu str`mtoare =i ciocoiul la cercare. de picioare m-au scos numai galben de v`rtos. criv[\ul m-a degerat. R[m`i. Pas[. dragi ]mi s`nt i=ti lucr[tori buni de f[cut =ez[tori. fumul c[ m-a afumat. bordei.. . Pe la Miezii-P[résii. s[n[tos.. =i-am pus g`ndul dracului asupra bogatului.

cu gu=a =i gurile ]mplute =i ]ndulcite din palmele corogite! NICOLAI COSTENCO . de-ai prins a te fasoli. ca s[ se p[r[duiasc[. s[-\i r[m`n[ bie\i orfani. cu apuc[turile. stirpea de boier. cum din mine-a dat deasupra veninul cel negru. c`ineasc[. untdelemnul cum ]l pici pe fiertura cu urzici!. nici urm[ s[ nu r[m`n[! Jup`ne=ica-\i nurlie v[duvioar[ s[ r[m`ie. pruncu=orii dolofani. are cin’ te p[st[ri! Ce mai obr[zar de mort! Te-ai f[cut moale de tot? Vierme! ce te mai zg`rce=ti c`nd sub talpa noastr[ e=ti? Te frec[m ]n \[rn[. M[re. r`m[. Du=manul a mea f[ptur[ a ]mplut-o ochi de ur[. c`inere.& Ca pe cost`rc cele broa=te.. pe boier noi mi-l cunoa=tem! Ne cunoa=tem noi st[p`nul ce ne-a picurat veninul.. ]nghi\i-i-ar groapa umbra. nu te ghemui.

iat[ calul T[u necheaz[! De-i suna din corn odat[ ai s-aduni Moldova toat[. m`nca-i-ar m`nia v`ntului . Iat[. salt[ spada cea viteaz[. M[ria Ta. cine. De-i suna =i-a treia oar[. ne-a turnat plumbul amor\irii ]n vine? +tefane. de-i suna de dou[ ori ]\i sar codrii-n ajutor.ELEGII P{G~NE & P[una=ul Codrului. ne suge pravoslavnica m`n[stire! Cine. Tu la Putna nu mai sta. cine. lacrima norodului n-o las[ ner[spl[tit[. cine. to\i du=manii au s[ piar[ din hotar[ ]n hotar[. rostit[! P r i b e a g u l: — }n sf`nta noastr[ cas[ cine a pus ]n capul mesei c`inii? Mierea =tiubeielor cine-a l[sat s-o v`nture pe vatra asta tr`ntorii? Ce v`nturi pustiitoare din lume au adus grecoteii f[r[ nume? Cum ]=i ]ntinde cuscuta p[ingeni=ul sub\ire. soarta mea.

cu zgardan de m[rg[ritare. care =ade pe ape mari! Cu ea au petrecut satrapii p[m`ntului =i din vinul putregaiului ei s-au ad[pat locuitorii. Cele zece coarne s`nt copiii ei venino=i. pe o hear[ stacogie. cu nume de hul[. Ape tulburate de ro=a\a st[p`nirii ei s`nt apele mari! Cele zece coarne — . }n m`n[ \ine cup[ ce fumeg[. av`nd =apte capete =i zece coarne. =ade ea. mul\imile din care ea ]=i suge puterea. cupa puterii ce o sug veneticii =i vr[jma=ii neamului meu. plin[ de sc`rn[vii =i spurc[ciune. Duhul t[riei mele d[ putere graiului: ]n pustia cea aprins[. Cele =apte capete s`nt cele =apte piscuri ale vremii de os`nd[. femeia ]mbr[cat[ ]n haine de purpur[. ]n podoabe de aur =i pietre scumpe. Apele mari sunt norodul.NICOLAI COSTENCO & =i g[rg[unii p[m`ntului! Veni\i s[ vede\i judecata r[ut[\ii celei tari. nen[scu\i.

Potop de foc cu schije nimicitoare va veni! Omul nu va g[si bort[ unde s[-=i fereasc[ capul. =i vor cobor] ]n slav[ =i virtute. =i vor m`nca femeii carnea =i nu se vor ]ndestula. =i pe acel loc ridic[ prapore de biruin\[ noroadele! P [ u n: — Ne-ai n[ucit de cap. +i v`nturile mla=tinilor vor veni cu potop de l[cust[ =i scorpii. vor privi la nimicirea femeii ]n purpur[.ELEGII P{G~NE &! strigoi vor fi. Pribeagule! Profetule ne]ncoronat! . Dar cei cu cugetul tare vor sta pe cei =apte mun\i. Cine are urechi de auzit. ca s[ macine spurc[ciunea celor zece. se ]nfibge ]n inima fiarei. asculta\i Apocalipsa Pribeagului! Palo=ul mare trece v`j`ind prin c`mpia Dun[rii. s[ aud[! Vederii mele s`nt date ]nfrico=[toare icoane. spre rena=terea neamurilor noi.

..&" Bre. I o n F [ g [ d a r u: — D-apoi lui i se cuvine. peste noi au dat t[tarii pe neprins de veste. care-a fost dus ]n robie. Fra\ii Hulpe Pe-un scuman.. dup[ cum =tie oricine c[ se poart[ t[t[rimea. — Zi. Gavril! — Neta. Care de copite-a fost zdrobit. de s[ge\i care-a pierit.. Colic[!. care-a sc[pat ]n c`mpie. Hulpe-s tol[ni\i — doi fra\i. Da\i-v[ pe fa\[ NICOLAI COSTENCO rostul! 7. Tata — ]n pos[s[rie. amu e r`ndul vostru. de v[rsat strica\i =i la p[r ro=ca\i... . C o l i c [ H u l p e: „S[ zic dar[. Ce pot zice! Cum d[ grindina prin spice. Las’ Colic[ s[ v[ zic[. al[tura\i. c[-i mai mare dec`t tine. Fra\ilor Hulpe.

cu tata pitit ]n pod. fr[\`ne-meu. le-au luat cu d`n=ii. Sorioarele. G a v r i l H u l p e: — N-o scurta. ori mo=ieri... c`nd fugari. Pe surori le ap[ra mama. . Iasc[ parc[-a fost. ne-am ascuns ]ntr-un dud[u.ELEGII P{G~NE &# \inea moar[. =leahul peste pod cum treci mai din sus de Hedegheci. a ars de tot. M[n[stireasc[ era moara ceea. ani! — nu luni =i s[pt[m`ni. b[’\[ Colic[! Am tr[it pribegi. lipitori — sup\i de ele p`n[-n zori. printre broa=te. ]n mocirla din p`r[u. c`nd o h[lb[ra p`ntecoas[ de t[tar a ]nfipt-o ]ntr-un par. adic[. c`inii! Cu Gavril. ab[rie. Iaca =i a=a... =-a=a am ]nc[lecat pe-o =a. c`nd zilieri la maz`li. pe sine. c`nd arga\i pe la st[p`ni. la c[lug[ra=ii zbiri pe la cele m[n[stiri. peste B`c.

cu urie=i =i prichindei. to\i vr[jma=ii r[i. la fete frumu=ele pe la =ez[tori. la ceea ce nu este! Ne-a p[lit un dor.. pove=ti ascult`nd. mari =i mititei. bine-i de slugi! Da st[p`nii url[ ca c`inii! — doina noastr[ era. =i.. sp`nii minciuno=i. =i temei am g[sit. Am stat =i am cump[nit. Ne sticleam din\ii la stele. — „Pas[re M[iastr[“ s-aducem acas[.&$ — Plou[ cu bulbuci. c[ povestea este leac. priveghind p`n[ ]n zori. ochii holb`nd. merele de aur NICOLAI COSTENCO . Capul ne-au ]mpuiezit ]nt`mpl[ri de nemaiauzit. cu Fe\i-Frumo=i =i zmei. noi — unui fecior so\i de trai s[-i fim =i s[ dobor`m zmeii fioro=i.

\[ri=oara de lipsit de feciori. De P[un am auzit. Mai ]n scurt. cu a lor lumin[ s[ creasc[-n gr[din[. Mai pi=c[m =i din turcime. de capete scurt[tori. de buruieni venetice. am putea zice.. — fie-le cenu=a u=oar[. ]l l[s[m de cap mai scurt. bun[oar[. ca p[rin\ilor bucurie pe ceea lume s[ fie. Scoate o sabie str`mb[ =i o cearc[ pe limb[. =i-om f[rma ]ntr-]n=ii p`n’ ce tributul cel de s`nge nu vor sta de ]mplinit.. La bun lucru ne-a pornit: pe t[tar unde-l g[bjim. +i cu grecii v`nz[tori suntem tot necru\[tori. . p[g`neasc[ spurc[ciune..ELEGII P{G~NE &% furate de balaur. pe loc ]l =i spovedim. c[ nici morm`ntul nu li-l =tim. holda \[rii s[ n-o strice. — Ce mai buz[. lovi-o-ar damblaua. De se face mut =i surd. suntem ni=te cositori..

. la vale ia-o! Avem. care-a pupa-o-a! Bade Colic[. „Corbul b[tr`n.“ — „Caarrrr!“ „+i co\ofana s[lt[rea\[... „Bu-hu-hu-huuuu!“ NICOLAI COSTENCO P r i b e a g u l: — Sf`nt[ m`nie. Beh[ie ]n n[dragi =i-n dou[ picioare puturosul \ap. bre frate. paz[ la amiaz[. detun[ =i tr[sne=te buruiana ]n brazd[ ce se-mpuieze=te! S[geteaz[. punem =aua? P [ u n: — C[tinel. cerule. \apul silniciei =i al f[rdelegii.&& Vai de cel. din p`lcurile nourilor! Strop=e=te viitur[ nebun[ a bourilor. f[r`m[ capul n[p`rcilor ie=ite la drum! P`n[ c`nd — mor\i f[r[ morminte.. bre Gavrile.— „Ra\a-ra\a!“ Iar ]n noapte doar buha la noi de r[zbate.. pl`ng umbrele celor mor\i f[r[ lum`n[ri la cap. p`n[ c`nd — scrum? Curge ap[ de foc pe c[r[ri.

Elegii p[g`ne . nu poate r[m`ne nearat! Inima de-i inim[ — nu poate f[r[ fr[\ie! Sufletul de-i suflet — trebuie s[ fie curat. +i se va alege. \[ri=oar[.. O v[d! O v[d lumea de m`ine. scoal[. Timofei. Omul de-i om — t`nje=te dup[ omenie. zi-ne. minunata lume! S[rut picioarele frumuse\ii. Timofei Buz[rupt[ Stau ]ng`ndura\i voinicii. neap[rat! P[m`ntul de-i p[m`nt. de la gur[ leg[tura 19 Nicolai Costenco. bomb[nind s-a moco=it. b[tute de fi=tecare. G`ndurile parc[-s spice. Timofei s-a mai foit. pe f[\are.. P`n[ una-alta. ce-a fost cu tine! 8. cu-mbl[ciul. ce n-are nume! P [ u n: — Scoal[. c`t po\i zace ca de boal[!.ELEGII P{G~NE &' Neghina de bob curat se alege.

dac[ r`d. da de lacom =i hain! Au venit... =i pe obraji avea semne de cosor. vame=ii — s[-i ieie vam[! NICOLAI COSTENCO . pe mazilul cel bogat voiniceii l-au c[lcat.. =i le arat[ buza de sus.. }ntr-o noapte. femeie s[rman[. r`d iepure=te. de-amu r[m`ne ca s[ v[ zic.. — n-am s-o judec.. t[iat[. ori c[ r`njea.. vorbei s[-i g[seasc[ sf`rcul =i s[ l[mureasc[ t`lcul. Ori r`dea. La S`rcu-mazilu-n cas[ robotea de chel[reas[. Ca s[ se-ndemne. nu =tiu — ori c-a fost v[dan[. — Ei. nu l-au c[lcat de b[tr`n. Ori poate-s f[cut „din flori“. salba din\ilor sticlea. ]n cel sat.' o d[ jos. Maica. de bun[ sam[. fr[\iori: maic[ n-ai de dou[ ori!.. Precum vede\i dup[ m`ndrele-mi muste\i care n-au de unde cre=te. scoate-o plosc[ de maz`l =i la gur[ — g`l! g`l! g`l! St[ un buc la nas cu m`neca.

De luat — =tia el: bani de la oamenii s[rmani! N-a mai fost altul. }n f`nt`na ne]mblat[ apa rea la gust s-arat[. curtea-i era a f[tare. s[ beie ca d`ns’ s`nge din femeie! De-a=a bog[\ie mare. ca s[ nu se treac[. N-a fost alt chip: cum freci oala cu nisip. Au str`ns satul la-mp[r\eal[ =i-au propus a=a tocmeal[ — tot ce vor primi s[racii.ELEGII P{G~NE ' Cum d[du ochii cu ceata. Altfel — vai de steaua lui! „Vezi — p[m`ntul este unul. c[ nici c`r! n-a prins a zice... mazilului. =i-acea m[rgic[ s-a lipit. l-au felezuit voinicii. pe m`nec[ a b[gat-o! D`rd`ia. ne=tiind de un’ s-o ia. La =irag. se b`lb`ia. . nu mai au de veci a-ntoarce S`rcului. cic[. unul s[ fie =i bunul! Tu ai gust — =i lumea are. nu-\i fie cu sup[rare. Iar el ne hr[nea cu chit[ uscat[ ori mucezit[.

Eu. parc-ar fi stors z[r din ea. lua\i meiuri. mai mult ce-o duce ]n post“. v[z`ndu-l ce-i sp[sit. da-i p[cat s[ ne ias[ vorbe-n sat. +i r[u nu poate s[-\i paie.' +i agoniseala moart[ cariul care-o roade-l poart[. c`t se cere omului cump[nit. lua\i putini. sparge\i u=ile la heiuri. =i aceast[ ]mp[r\eal[ s-o face\i cu socoteal[. apoi n-a mai merge-a=a. nici tu nu vei m`nca. cu=ma-n pumni o tot str`ngea. m[ zg`rcii de r`s pe jos. nici altuia nu vei da. NICOLAI COSTENCO . bisericos. +i l[sa\i =i dumnealui. =i v[z`ndu-l ce-i botos. nu de alta. c[ nu e=ti mare pa=a! E=ti cre=tin? E=ti moldovan? Apoi de ce e=ti hiclean! Nu e bine! Nu e bine! Fra\ilor! }ntra\i ]n p`ine. ]n r`s vesel am buhnit. stai ca c`inele pe paie. S`rcul cela — co=cogea matahal[ — se bocea.

Pocit.. ca un drac ]mpeli\at.. m-a l[sat de r`sul satului. De ochii lumii departe. nici feciori. Ham?! C`ine r[p[nos de neam! S[ te-nv[\. tigoare. potaie! R`zi. nici =ez[tori. Nici tu joc. de mine-mi era ru=ine. c[-\i fac st`rvul de r`s!“ — =i trecea cu v`rful pe obraji. cum se nume=te — dac[ r`zi — s[-mi r`zi m`nze=te!“ Cu cosoru buza-mi taie. crestat. parc[-l ]neca veninul! Ceata numai a plecat cu haid[ii m-a-n=f[cat: „De st[p`n ]\i ba\i joc. de pomina olatului. C`nd. iat[. soarta mi l-a scos ]n drum pe fratele P[un. „R`zi! De ce nu r`zi. =i cum mi l-a judecat? . Am crescut ca m[r[cinii. Pe mazil mi l-a-n=f[cat. v[c[ream.ELEGII P{G~NE '! Dar st[p`nul =i p[g`nul. nici tu fete.

I o n F [ g [ d a r u: — Fra\ilor. cal cu ochii de j[ratic.'" De coad[ de cal s[lbatic. Fra\ilor. curgi. mai mult r`de. c`nd ]l pomene=te. cum zic. s[ hie ghine! P r i b e a g u l: — Curgi.. la „nepot“ de am pofti?. numai duh de voinicie: prin cei c[pc[uni mai suflu =i mai u=urat r[suflu. prin \[rmii jalei noastre. un nepot. mie. satul. sugi! NICOLAI COSTENCO . cu un sac de nuci ]nflat. m[iculi\a a bocit. r`u al lacrimilor negre. oare ce-ar fi. l-a legat. N-ar fi r[u. piaz[.. om venetic: d[ un bob. }n loc de mazil. Avere-lipitoare — pietre. nu boce=te. — d[-i cetveric! }mi prie=te. p[catul l-a adus ]n sat pe-un altul. c`t despre mine. nu numai inimi. popa doar l-a pomenit.

ELEGII P{G~NE '# Izvor de omucideri. Jora Jora-mpinge-o ciotc[-n foc. l[comie. am avut c[su\[. p`inea. c`nd vei zace? Veni-va ziua c`nd a tuturora deopotriv[ vor fi lumina. E b[rbat ajuns. jos. pacea? P [ u n: — De-am pornit. . Spr`ncean[ arcuit[. stihie aduc[toare de n[prasn[. L`ng[ Nistrul coturos. sufletul de scormonit! Oi cerca. coturos =i priporos. al s`ngelui ]nveninat pojar. De icoan[ chipul — zi-i Paul din Tars: de un foc l[untric ars. ]n ochi cu v[p[i ]n joc. cazne. avere — diavolesc ]ntins pahar! Comoara lumii este glia-sor[. — Vorba nu-i greu de vorbit. cum oi putea s[ v[-n=irui povestea. a=a-om urma: Jora. S[tul[-n groap[. spune-\i patima. 9.

Eu — ca omul! Bucuros de obraz simandicos. mi-a n[scut odrasl[. o v[rsam la visterie. P’s`ne. Brúdina. c-a= avea „ochi la picioare“. NICOLAI COSTENCO . de c`nd cu veneticii. de-l f[cui cu rumenele.. ea s-a dat cu altu-n drag. ne taie lifta p[g`n[ trunchiul de la r[d[cin[! C-un vistieric. =i nu scurmu=ul g[inii. r[ la fele=ag. Mi-am luat aleas[. ce s[-l beu nu m[-nduram! }i ]nchinam fruntea p`inii. Drept — el ne pocetuia.'$ tot cu podul ]mbl[tor m[ por[iam de cu zori =i-orice vad cu pietricele ]mi purta urmele mele... zavistnici tare. d[-i chistrugi =i pl[cin\ele. N-a fost aist obicei la str[mo=i =i la bunei! Dar. obiceiul vin s[-l strice. ciocoi tr`ntor. cu vin hr[nit ]l cinsteam. c-un inel. Mul\i ziceau. cu o rubia. pl[tit[ mie.. cum ]s mul\i la noi!.

— pe sub st`nci. scurtez de-a latul matca. bai-duj! de treab[. L-am \inut frate de cruce: unul stric[. ca o smochin[..ELEGII P{G~NE '% Soa\a-n salb[ de-o punea. nu =tiam ce m-a g[sit. Ochii-nchid ]n s`n ]mi scuip.. ]nspre cas[ m[ strecor. C`nd. Zice baba: „Robote=ti?“ „Robotesc!“ zic. cu ochi urduro=i. Eu ]mi cat. sar. zilnic mi se-mpodobea. de m`n\[mit. la fa\[. Prin perdelele l[sate v[lurele v`ntul bate. ori mi se n[zare. „fr[\ior“ — . Eu un col\ ridic — m[ uit. pe sub pripor. iar[ eu.. De la pescuit.. ori? So\ioar[. „Prost mai e=ti! Nu-n zadar se zice: satul ce =tie. cu fatca. altul duce. ]n drum. un g`nj de bab[. V`n[t[ pe cer — o lun[ ca floarea de m[tr[gun[. Bunicu\ei — o b[ncu\[. =i crea\[. nu =tie b[rbatul!“ M[ plesnesc cu palma-n frunte =i-o lumin[ m[ p[trunde.

'& adormi\i pe lai\a noastr[... Du=manul... =i-a mea nevast[ gur[-n gur[, trup la trup... Mie p[rul ca la lup s-a zburlit. Negru omor v[d ]n calea ochilor... Inima parc[ s-a stins, iar ]n fl[c[ri s-a ]ncins; parc[ m-a t[iat prin ma\e, m-a cuprins un fel de grea\[. Un g`nd r[u m-a s[getat: c`t pe prisp[ n-am picat, c[ mi s-au muiat genunchii. Podul palmelor ]n unghii mi l-am spart. }ntru ]ncet — leag[nul gol!... Simt ]n piept clocot negru, boc[nit: nu =tiu cum nu i-a trezit! Copilul era la mama... Buim[cit ca de rachiu, ies ]n tind[... ]mbl[ciul din ungher ]l iau, din cui, cruce-mi fac, a=a, hai-hui, „Doamne-ajut[!“ zic, =i jap! cu-mbl[ciul peste cap. C`inelui, ]ntr-o credin\[, F[cui capul chis[li\[! M`ndra ni=te ochi de m`\[ a c[scat, de goala \`\[ se apuc[... „Vai, b[rbate! Te-am a=teptat cu bucate!“

NICOLAI COSTENCO

ELEGII P{G~NE

''

„A=teptarea vin[ n-are! Vorba-i de a ta purtare“. „Vai, b[rbate, ce gr[ie=ti? Ce purtare pomene=ti? Chiar am adormit?“ „Gr[ie=te, T`rfo! Dar amu prime=te!“ Ochii peste cap a dat. Iar din s`nul ei ]nflat A \`=nit laptele-n pod... Hoitul la Nistru s[ scot? La Nistrul ce m[ hr[ne=te? La Nistrul ce m[-nc[lze=te? Sf`ntul Nistru ca s[-l spurc? Moldovan sunt, nu sunt turc! Moldovanu’ de-un’ bea ap[ — Nu se spurc[ niciodat[! Parte de tine norocul de n-avu, te ard[ focul, cas[ de lut =i nuiele ce te-au dres m`inile mele... Pruncul — la mama-n alt sat ca s[-l creasc[, l-am l[sat. +i m[ bate un g`nd greu, poate nici c[ este-al meu?! Iaca-a=a ]\i sparge fierea, f[r[ s-o =tie, muierea! Zburd[ femeia de bine, de n-o str`ngi cum se cuvine ]n acele chingi! +i-ogoi

! n-am s[ am, =i nici nu voi, p`n-nu m[tur pe ciocoi din \ar[ c-un m[turoi! C[ci ciocoiu-i ca gunoiu. Luai calea codrului sub stelu\a lotrului. Unu-i jertf[ totdeauna, unde-s mul\i, chiar =i descul\i, praf =i pulbere avan fac din ori=ice du=man! P r i b e a g u l: — Rabd[, inim[, =i taci ca p[m`ntul care-l calci. Cu otrav[ steaua mea, cu r[ceal[ steaua mea, cu cerneal[ steaua mea picurat-a dragostea. Inima cea p[m`nteasc[ de-aprins[ s[ se topeasc[, ca f[clia de cear[, inimioar[, inimioar[! C`te poate ]ndura s[rm[nica inima, nu-\i deie nici sf`ntul, nici mama =i nici p[m`ntul!

NICOLAI COSTENCO

ELEGII P{G~NE

!

Of, p[m`ntul rabd[ toate, c[ nu =tie de p[cate! Dar biet omul tr[itor, tr[ie=te ner[bd[tor, =i-i ca codrul ]nverzit de omid[ t[b[r`t... Omu-i ca o brazd[-ngust[ n[p[dit[ de l[cust[. S[ri\i, m[i, cu mic, cu mare, cu uncrop =i cu topoare, da\i v`rtos ]n acei goange ce din om — neom ]l face! Haina-n care te-i sup[ra, ]n aceea te vei =i dessup[ra. Rabd[, inim[, =i taci, altceva n-ai ce s[ faci. P [ u n: — Inima, ca inima. Dar =i noi putem ceva! Tomu=or, zi, bre copile, ne]ncovoiat de zile! Parc[-\i ninge =i-\i tot plou[ ]n minunata Moldov[, ]n Moldova minunat[, auzi? De omizi m`ncat[!

10. Toma Orheianul
Toma-i nalt =i sub\irel, =i la fa\[ smoli\el,

! cu ochi mari, ca mura ud[, de s[lb[t[cit[ ciut[. Me=ter a zice din frunz[ despre jalea lui ascuns[. — Frunz[ verde m[ghiranu, eu ]s Toma, Orheianu’, din P`rlita cei vestit[ — de nimenea auzit[! M-a f[cut mama-n p`rloag[, lumea ca s[-mi fie draga; m-a sc[ldat ]n trei izvoare, s[ am clenci la feti=oare; cu n[valnic m-a-nf[=at, s[ nu am pereche-n sat; m-a frecat cu busuioc s[ am zile cu noroc! Am iubit un pui de fat[ vl[star de rud[ bogat[... C[ a=a e dat din fire — nu e lege la iubire! „P[s[ric[, mut[-\i cuibul c[ vine badea cu plugul; p[s[ric[, mut[-\i casa c[ vine badea cu coasa. Cuibul eu mi l-a= muta, nu m[ las[ inima“. Pas[rea, =i nu se-ndur[. Dar[ omul? Avea tat[ p`cli=it ce \inea, zic, negre=it, cel boboc de m[ghiran s[-l dea dup[ un arman

NICOLAI COSTENCO

ELEGII P{G~NE

bo=orog, mare de ani, bogat putred. Averea de coada putregaiului se \ine ca scaiul de coada calului! Spi\a neamului dorea aurit[ r[murea! Socoteala tat[lui, o d[dur[m dracului, cu copila pe-un cal pag ne-am tot dus de-a mare drag pe decindea R[utului, spre p[durea T[utului. Era c`ntec cu dulcea\[: eu — c[lare, ea — ]n bra\e. Tat[l fetei, o\[r`t, cu h[ita=i ne-a h[ituit, — un fl[c[u =i-o feti=oar[! — parc[ am fi fost vreo fiar[! La o poal[ de p[dure de ne-a scos, — cu o secure dragostea m-am prins s-o ap[r. Iar boierul, neam de rap[n, c-un arcan m-a arc[nit, la p[m`nt m-a pr[v[lit. Tata sta cu fa\a crunt[. Fata iese =i-l ]nfrunt[: „C[ nu te-am poftit la nunt[, s[ nu b[nuie=ti =i iart[, dar dec`t la g`t cu zgard[, la un Barb[-Cot b[tr`n,

!!

!" mai bine d[-m[-n morm`nt!“ „Poale lungi =i minte scurt[, mar= acas[! +i m-ascult[! Am s[ fac mare nevoie de nu-i vrea s[-mi ]ntri-n voie!“ „Voia ta? De-acu mi-ajunge!“ — scoase-un junghi =i se str[punse: „S[ nu-i face\i vreo n[past[! El mi-i so\, i-am fost... nevast[! Judece-m[ dumnezeu, dar nu tu, p[rinte r[u! Pleac[! Blestema\i s[ fi\i cei de nu da\i la iubi\i lini=te! M`nca\i s[ fi\i de viermii neadormi\i!“ }n poian[-am ]ngropat so\ioara, ]ntr-un pat, la s`nul p[m`ntului, ]n steri\a v`ntului, l[s`nd fa\[ cu dulcea\[ codrului str[bun ]n bra\e, dat[-n paza florilor =i privighetorilor. Noaptea m-am ]ntors ]n sat, cur\ii negre foc i-am dat. Am[r`tul din P`rlita, am venit la voi de-at`ta pe bogat unde-oi vedea s[-l tr[snesc din =u=anea, s[ aib[ r[gaz =i zile de libov cele copile.

NICOLAI COSTENCO

=i-nc[ nu te-ai desf[cut ]n cioburi =i cioburele. brazda pe to\i ]i hr[ne=te. pe tulpina r[ut[\ii. de ce boal[ ai z[cut c-a=a neagr[ te-ai f[cut? De ce venin te-ai ]mplut. stejarul se stej[re=te. ca huiduma. copacule. o creang[ cu iubita s[-mi fac cuib! D[-mi. o creang[ s[ n-amintesc nim[rui! Pretutindenea bogatul =i-a ]ntins pe \ar[ patul. copacule. Soarele la to\i luce=te. Elegii p[g`ne . ho\omanul de hambare vrea =i soare-n buzunare? Bog[\ia. Scoatem pui 20 Nicolai Costenco. iar la r[d[cin[-n floare — firicel de l[crimioare.ELEGII P{G~NE !# P r i b e a g u l: — Floricic[ de sov`rv. inim[ cu bub[-n v`rf. ulciora= cu floricele? Foicic[-n patru rupt[. vrea ]n beci s[ \ie luna? D[-mi. cu str[dania la lupt[. iat[ codrul cum ]mi cre=te. pe creanga singur[t[\ii.

c`nd r[zle\i. cu cei mari prieteno=i! S[ nu-=i prea ridice nasul. Iancu a rotit ochii c`t \ancul. c-or pieri — dar o =tim bine! Bre.. cioara! P[un doar mustea\a-=i mu=c[..!$ =i facem c`ntul s[ ]mbrace tot p[m`ntul ca sloboda. cu cei mititei c`ino=i. s-auzim gl[s=orul t[u! I o n F [ g [ d a r u: — Numai nu-\i h[lb[ri moara =i nu c`r`i ca. m`ng`ierea — ]n boga\i s[ crape fierea! P [ u n: — Crape fierea ]n boga\i. Iancule T[l[l[u. c`nd ]mpreun[. Ion a-nghi\it g[lu=ca! NICOLAI COSTENCO 11.. Iancu |iganul Negru ca ceaunul. du=mani nemais[tura\i. .. le va bate =i lor ceasul! Nu =tiu m`ine ori poim`ine.

stuchit. din fl[c[i v`njo=i. livezi =i hele=teie. =i-s la m`n[ cu lipic: ce nu-i pus =i p[zit bine. la cre=tini =i nu la turci rob din robi m-am fost n[scut: gol. vii. iar chi=leagul nou[! }ra! Nici pe dracu! Slujitorii to\i ghebo=i. tamazl`curi. fl[m`nd. sc`rbosul. s[racele. — Hapoi ia. singur se trage la mine! Eu chiteam cu capu-mi prost: Cum a=a? Bun ad[post la st[p`n — averi. frumo=i. b[tut! Am =i un n[rav de mic. mai r[u dec`t dobitoacele! Fetele noastre cu must numai ghiujului-s pe gust? Ca s[-=i fac[ poftele. la o ureche — cercel. el la toate s[ le ieie sm`nt`nica. iar[ mamele. mo=ii. Chica — c`rcel la c`rcel.ELEGII P{G~NE !% cu bulbucii mai c`t pumnul. boiari haiduci. Iroftele? +i a=a-mi veni un =art grija cu el s-o ]mpart: nu v[ par[ lucru nou — . herghelii.

nu-i pe plac! Pentru-un ou m-au pus la scar[ cu el. =i grozav r`dea. Pentr-un cal. la comédie luméa. de m-au ars la ininioar[. c[ =i-acu \iu minte bine. — ghiujului. dar.. scos de v`nzare. Iar de bodolan de-mi fac. — de grea\[ s[-i \ii d`rloaga. boiari. la sub\ioar[. cal boieresc.!& azi un ou. m`ine un bou. ia o m`r\oag[. ca s[-mi \ie de ur`t. =i hai-hai! prin sat. glumea. mai nu m-au pus ]n frigare! NICOLAI COSTENCO . mam[ drag[. vezi. mai mult ]n mine. m`nau. — numai bun s[ c`nte-n bor=. de s[ nu v[ duc[ sf`ntul! — fugeam de m`ncam p[m`ntul! Pe Fugil[.. pentru-o boal[ de coco=. m-au legat cu el de g`t. din harapnice plesneau c`nd ]n cal. copt. m[ rog. ]l ]ntreceam — f[r[ =ag[! Pentr-un bou. m[ crede\i? M[ pomenesc ]nh[mat =i-nz[b[lat l`ng[ calul bl[st[mat! +i m`nau. — ]n loc de sta ca la iarmaroc.

=i-\i ia plata! Lupu-i frate bun cu mielul. mare lucru! Lucru-i sf`nt: to\i o ap[ =i-un p[m`nt dup[ moarte. de plesni ca un dovleac. pravilele ]nc`lcite. binef[c[torilor! Corb la corb ochii nu-=i scoate: deci ]ntreab[ =i socoate. Cu ce scop el st[p`n. ]n gr[din[. legile-s cu chichirez. de drag ce-mi pic[ st[p`nul. cu bine! Cu-a=a ochi miera\i privea. c`t ne trudim =i-n belele ne spetim? Unde-s multe nedrept[\i. vin. st[p`ne.ELEGII P{G~NE !' }ntr-o sar[. iar el boier. parc[ nu m[ cuno=tea! Cine-a zis — s[ mi-l ar[\i! c[ s-ar face nedrept[\i pe p[m`ntul str[mo=esc. ce mi-l =tiu moldovenesc? Eu \igan. iar[ eu rob? C`t tr[im. . de g`ti\[-am str`ns oleac’. ca =i min\ile sucite ale dreg[torilor. a zg`it ochii la mine =i s-a dus ]n rai. dac[ s-ar ]ntoarce roata.

s[ afle capul. drumul ]napoi fugea. frumosul. pan P[un. P r i b e a g u l: — P`nz[ de p[ianjen legea-i. E cam veche datina.. =i m-am pomenit colea. nene. =i-n catastifele lui zoioase NICOLAI COSTENCO . St[p`nul. a temeinicit furdiga. =i-a pus la b[taie sc[f`rlia. de-l sco\i pe-un coco= din pene! Da-i oare „gubin[-du=a“. din c`rc[ de smulgi c[pu=a? Scormonit de-un dor de duc[ crede\i c-am pornit la fug[? Da de unde: doar p[=eam. ca s[ bage frica ]n \[ran. ca s[ ]nt[reasc[ robia. aceluia-i prie=te! Boierul. Bondarii f[r[delegii o trec c`t ai zice: pe=te! Doar ce-i mic ]n ea s-opre=te! Cine-o face. c[ m-a ]ndr[git agia.. s[ te-nsori cu carpena. la dumneata. c`t ]\i c`nt[re=te dosul! Nu-i „du=a-gubin[“.! ca \iganul cu boierul! Din =ag[ =i „boieria“ de azi mi se trage mia.

poftim. s-auzim. vom st`rpi noi relele pe toate c[r[rile! Haralambie. Doamne ajut[! M[ ]nchin la dumneavoastr[. Mo=ul nostru. dragi tovar[=i. ia. din satul megie= cu Bujoru.ELEGII P{G~NE ! =i-a pus ]nscrisurile lipicioase. scumpe oaspe! Eu de vi\[ s`nt r[ze=. Haralambie — Mai to\i de-a\i zis. P [ u n: — Las[. roco=it. legat[ =i ]n scoar\[ aurie! Omenia ]i omenie. ce ai de spus. pus de m`n[ de t[tar. =i r[bu=ul ei — via\a cea vie. T[l[l[ule. Nimicnicia-i nimicnicie. cic[-a fost buzdug[nit chiar de m`na domnului — . 12. n-am multe de-n=irat. mai an\[r\ v`nturat ]n patru p[r\i de-un v`nt mare =i pojar.

Eu c-un frate dup[ mam[. nu era socotit[ infamant[. legat colac. vorb[re\ p`n’ =i prin somn. s[ m[ ierte Dumnezeu! era lacom la p[m`nt ca =i zmeul cel fl[m`nd. de du=c[ a dat o cof[ =i s-a pr[v[lit sub sob[. — de-am r[mas. NICOLAI COSTENCO Moartea primit[ din m`na domnitorului. Era aprig =i-ndr[zne\! Dar s[ scape de s[ge\i n-a fost chip. la munc[! Bade-al meu.! aib[ pacea somnului! Fie-i \[r`na u=oar[. se cheam[ (c[ din sc`rb[ i s-a tras moartea mamei). A pus pe prag un t[tar. da-i chilipir! nu-=i \ine gura Ion. — B[bacul meu c[l[ra= a fost. Hai. cu buzduganul. din c`=l[. moarte nu-i. Ald[ma= a primit s-aduc[-n cr`=m[ un t[tar legat. singuri-singurei. n-a primit moarte de-ocar[!1 — Dac[ domnu-\i d[ la mir. 1 .

. N-au tr[it nici ei ]n pace.. =i sf`nta dreptate! El nevast[ =i-a luat tot fat[ de om bogat. moarte de frate s[ nu fac. o slut[ =i-o c[rp[noas[. ca c`inii din hoit.. s[ fugi din cas[. dac-o vezi. =i bucatele — cr[c[natele! H a r a l a m b i e: — Cu ce le-am amestecat? F[r[ fric[ de p[cat. au dat p[g`nii =i-au tras din averi. Pulbere-a r[mas . Grea mai este nedreptatea! Dar c`nd vine de la frate.. m[ m`ncau de viu.. ca buba sub \`\[ coace. cur\i =i chihni\i ]=i boltea. mi-am luat lumea ]n cap.. S[ scap. A-n\eles: cu-avere toate cumperi. cu avuturi le ]mplea. Cum spuneam. I o n F [ g [ d a r u: — Este-o vorb[: Sutele m[rit[ slutele.ELEGII P{G~NE !! }i str`mtora pe vecini. R[ze=ia pe-a lui m`ini ca pe botcale cre=tea.

c-ai s[ dai ]n Valea Pl`ngerilor! Toate cele trec[toare la inim[ nu le pune. c[ din firea mea sunt j[lnic Cel setos — la pic[tur[. da cu r[ul nici p`r[ul. ia aminte la sf`nta lun[. =i om cu om se va-nfr[\i. NICOLAI COSTENCO Va r[s[ri odat[ =i soarele dimine\ii. dar[ setea de dreptate arz[toare-i la om foarte! Auzit-am.!" din tot satul. Cu r[bdarea treci =i marea. Va fi o lume — =i nu poate altminteri fi — a Tinere\ii f[r[ B[tr`ne\e. ]ntinde gura. lupt[tori pentru dreptate! P r i b e a g u l: — S[ nu treci prin Valea Amintirilor. . umbrele mor\ilor =i numele — s[ i-l ]nscriu ]n pomelnic. Ia aminte la sf`ntul soare. chiar legat. bucuros. c[ ]n codru-ntunecos s-adun[ frate cu frate.

Numai nu te sup[ra! Mai lipse=te Popa Tunsu. ales chiar de Dumnezeu iscoad[! P`n-]ncep =i eu cuv`nt. ia s[ mai ie=im la v`nt! 13. P [ u n: — Pribeagul vorbe=te ]n bobote. O fa\[ bisericeasc[. Tot ajunsul cu neajunsul! Dup[ =tiri ]n sat s-a dus. . Nu-mi sta\i. zburd[ ca ni=te c[pri\e slobode pe muchie de cu\it. cine-a fi s-o b[nuiasc[? Popa-i drac f[r[ de coad[. ]n car cu dou[ pro\apuri. Dragostea. bejenari. c[ nu da\i =far[-n \ar[! A=a! Lunea ]nspre mar\i maica ne-a n[scut: doi fra\i. Mi-i jale de ]n\elepciunea =i v`rtutea ta. Bre. str`nge-v[-\i gr[m[joar[. Orzu-n ar\apuri numai da. profe\iile tale. Povestea vie\ii lui P[un — Bre. Marea Dragoste ]ntr-acolo are s[ ne poarte. Tot prin h[\i=uri.ELEGII P{G~NE !# =i a Vie\ii f[r[ de Moarte.

p`n-ce a murit de „str`ns“. ne-al[pta cu \`\ele. s-a pus mama-ndat[ nu pe pl`ns =i pe bocit. dac[-a fost l[sat[. la poal[ de m[gur[. NICOLAI COSTENCO . Iar[ eu — un glas \ineam. dar[ pe treb[luit. Moldovanca... ]nc`t oamenii sperie\i pe mama au p[r[sit-o pe ascuns. Afurisit[ fric[ pentru pielea ta! C`t[ vreme va purta omul griji de sinea sa? I o n F [ g [ d a r u: — Dup[ mine — totdeauna! P [ u n: — }n codru cu negur[. c`t am =tirea. Ne-nf[=a cu g`\ele. Frate-meu a pl`ns ce-a pl`ns. l[cr[m`nd ne leg[na =i cu foc ne blestema. chiar =i-atuncea c`nd dormeam.!$ prin r`poase pov`rni=uri.

n-ar fi fost Moldova mea demult! +i ce a f[cut? Ia. Prin toate ponoarele p`ndeam c[prioarele. I o n F [ g [ d a r u: — Curat via\[ legat[ cu a\[! . adic[ m[ da. =i tot ea m[ d[sc[lea. nu-mi fie de ochi. ogr[joar[ a-ngr[dit..ELEGII P{G~NE !% nu se prea pierde cu firea! C[ dac[ se pierdea. am crescut jig`t. de-a bu=ile — prindeam g[inu=ile. Dintr-un bo\ cu ochi. Iepurii cei urechea\i singuri se v`rau ]n la\. Mama m[ mai chelf[na. un bordeie= ]n lut. tupilu=. R[m[sese =i-o c[pri\[ legat[ de car. =i nu chiar ur`t. Un cotlon a me=terit. la brazd[. (din voroava mamei aduc toate-n dar)..

dup[ mine — haida! Numa-n prag picioru-am pus. ca mama mea! I o n F [ g [ d a r u: — Alelei! +i pe bufni\[ au ]ntrebat-o ni=te t[l[l[i: „Ai cui pui ]s cei mai frumo=i pe lume?“ Da bufni\a: „Puii mei!“ P [ u n: — Repede-n bordei. iat[. ]n mantale ]mbr[ca\i.!& P [ u n: — Eram m[ri=or. ]nz[b[la\i. v`n[torii m-au ajuns pe cai iu\i. NICOLAI COSTENCO . cu m[ciuci mi-au p[rut ni=te n[luci! Nu v[zusem nici prin vis oameni cu a=a dichis! Singura icoan[ omeneasc[ — mama! Mai frumoas[ nu era pe lume. C`nd. p[pu=[! +i trag iv[rul la u=[. cu arcane. ni=te v`n[tori s-arat[ =i copoi. o hait[.

s-a-nfoiat. Din locul lui. vede\i? Chiar ar fi bun[. Iar[ mama s-a ridicat de pe leasa de pat. „Sunte\i oameni tr[itori de prin partea locului? Nu v[ teme\i! V`n[tori noi suntem“. de m-ar da el de minciun[! Ca de-un lucru minunat. Mult[ vreme-au vorovit. galben[. =i s-au ]ntors c-un b[rbat ]nalt. de pere\i s-a sprijinit =i afar[ a ie=it. Au plecat. Eu cu Corbul pe un um[r cu o f[rm[tur[-l cump[r =i-l am[gesc: „Bre. nu-i a=a?“ Corbul din crac[: „Craa!“ — Ei. Nimicuri ]n ulcic[ — o fiertur[ de pelin. Maic[-mea a le=inat: a murit =i a-nviat! Ca cu m`na i-a luat boala! +i ne-a dus ]n sat .ELEGII P{G~NE !' Mama. ]nv[\at. frumos: „Dragii mei!“ el a oftat. Corbul negru. v`n[torii s-au mirat. z[cea. bolnav[ de friguri. ca b[utur[. a c`r`it.

— semn c[-ai no=tri „megie=i“. au trecut spre Ie=i.. ars[. ]nc[ pe-acolo n-am fost! Maic[-mea. arme. din v[duvie. ]n ferestre cu be=ici. c`nd mi-a dat s[ gust. tot degeaba! Din vin vechi.. t[tarii. =ei..! cu c[su\e v[ruite. s-a iscat flac[r[ vie: trep[da ca o furnic[. f[cu-un scrob =i un mujdei.. parc[ eram Zlatoust.. I o n F [ g [ d a r u: — Da luleaua Nu \i-a dat tata? NICOLAI COSTENCO . a=a ]mi ]mbla guri\a! P`n’ ce mama-mi spuse: „Fi-\i-a.. l`ng[ vatra veche. cu stuh nou acoperite. Eu de toate m[ mirai: ]mi p[rea c[su\a rai m[car c[ „raiu“-l =tiu prost. oale. c`t s[ =ezi. lai\e-nguste. cu fundul ]n sus ]ntoars[. pocl[zi. M[ uitam la toate: Ce-i? S[ m[ fi tras de urechi. puse de m[m[lig[... Casele str`mte =i mici. tata. ne-ai huinit de cap!.

I o n F [ g [ d a r u: — Mas[.. 21 Nicolai Costenco.ELEGII P{G~NE ! P [ u n: — M`nca-o-a= De via\[. sorioar[-mea Ileana. +i la ochi =i la spr`ncean[ curat mama! Fi=tecare semn purtam de la n[scare.}ntr-o zi m`nam la iaz g`=tele. din c[su\e alb[strele. eu =i ea — la um[ra=e aluni\[ c`t cirea=a! 14. s-a-nv`lvorat ]ntr-un nor ]ntunecat. =i ceva pe mas[! P [ u n: — +i nici anul. Elegii p[g`ne . Colune=tii.. la ucis =i la pr[dat! Satul nostru.. c[ frumoas[-i c`nd ai cas[!. mai din jos amu Groze=tii unde s`nt. Despre un podgheaz de t[tari —. ne-am trezit cu un oaspe nepoftit. c`nd un podgheaz de t[tari s-a ar[tat.

numai =perla. roat[ c`t n-azv`rleai ochii. tot de-a dreptul. Convoi. rug[min\i — zadarnice! R[ilor nu le p[sa. Mama cu Ileana cum au sc[pat — m[ mir =i-acum! Prins. s[ te dezmierzi! Noi.Bugeacul ]n ierbi era ca ]n palm[ otova. ne-am pomenit m`na\i cu harapnice. nici la mas nu ne l[sau: p[n’ =i noaptea ne m`nau. cu lacrimi pe fa\[ — p`nz[! NICOLAI COSTENCO .! doar din stuh =i din nuiele. =op`rle verzi. tot cete. vai de noi! Mult amar =i suferin\i! T[tarii erau cumpli\i! Bocete amarnice. bubuind. cu funiile lega\i. m`na\i ]n ceat[ str`ns[. S[ tr[ie=ti.. cu al\i b[ie\i =i fete. se a=ternea la p[m`nt. oameni =i femei. Spurcaci r[s[reau =i drochii. =erpi prin ierbi.. Tata era dus cu-un p`lc la p`rc[l[bie-n t`rg. ]n robie. nu pe =leau! .

.. slobozi. t[tarii. C`t \inea ]n lung =i-n lat. corbilor la ]mp[r\eal[. pe c`mpii treceau vesel. culc`nd iarba la p[m`nt.ELEGII P{G~NE ! ! Ne-mboldeau. — la pr`nz. m-a luat cu el. tot cu oase sem[nat. viindu-i chezu-mi pe plac. Sus. de glume =i de joac[ ]mi ardea! +-au prins s[ m[ ia ]n =a c[l[re\ii. zdrobind iarb[ =i n[dejdi ]n inimi moldovene=ti! Cum copiii-s de c`nd lumea. Herghelii — caii. ocol. d`ndu-mi c[rnic[ de m`nz p`rp`lit[ ]n harag =i turt[ de orz. Care om sl[bit pica. — ca la un z[lud. S[ trag cu arcul ]mi da la \[nchi! Eu de mic eram mehenghi cam la toate. tot cu c[p[\`ni =i screle prin mohor =i floricele era =esul. lupilor la ron\[ial[. ne dau buliharii. C[l[ream pe de=euate . r`njind. ne-ngropat de r[m`nea. tropotind. cu suli\a-l suli\a. Un m`rzac.

Pleca la Cafa. — mers a=a lin! Da iu\eal[.! " pe calul cel mai s[lbatic. =i un harem plin de fete de v`nzare. cum \i-i marfa ori vita. care mergea la gebeá — pe palm[ puteai \inea paharul plin p`n’ la gur[. }n Bugeac avea un sat cu un fel de cet[\uie cu ceardacuri =i cu turle \uguiete. De m`rzacul cel sp`natic m-am legat =i l-am urmat toat[ via\a de b[iat. unde-o fi — Bahcisarai — el zicea c-acolo-i trai! Ori la t`rgul Accherman. la =oltic[rii ]nt[i. minarete. nici nu \ineai socoteal[. nu pica o pic[tur[. putea ]ntrece u=or NICOLAI COSTENCO . fruntea frun\ii de-a juca cu geridu la halcá! +i mi-am prins un bidiviu cu s`nge de argint viu. =i-aducea b[net aman! M[ credea fie=tecare mai t[tar dec`t t[tarii: cel mai r[u dintre cei r[i.

cum la cherem ]i venea: care de v`nzare. hot[r] s-o mai creasc[.... pe spate de s[-\i ie=i din s[n[tate! M`rzacul „marfa“ sorta. s[-i deprind la c[l[rit. la cei mari cum li-i pe plac: „Aib[-te-n paz[ Allah!“ ... }ntr-o sar[ la m`rzac s`nt chemat. plean din \inutul moldovan au adus o copili\[ cu p[ru-mpletit ]n g`\e l[sate pe s`n. Trec ca apa luni =i zile. Temenea fac.+i prindeau de-acu s[-mi deie buchinbarii ]n tuleie. Eu de dragostea copilei m[ usuc. c`nd. =i ca s[ uit tot ]n c`mp petrec mai mult. ]ntr-o bun[ zi.ELEGII P{G~NE ! # chiar r`ndunica ]n zbor! . la care fata este „fat[ mare“. care de p[strare!. c`t a trece p`n-ce-a avea treisprezece: v`rst[ la t[tari. M`rza fata-a c`nt[rit din privire. cai s[lbatici la-arc[nit..

]n cur`nd. cu =ezutul pe c[lc`ie. . carda=?“ ]mi zice bl`nd pe um[r m`na-mi pun`nd.! $ Cafelu\[ cu caimac am primit. voie ai dintre roabe s[ alegi care-\i place. „La ]ntrecerea de cai dac[ birui. tot pe spr`ncean[ ale=i de m`rzac. }n c[p[t`ie. numai s[-i vezi =i zici: Vai! }i purta ]n pas prin iarb[ =i numai r`dea ]n barb[. To\i viteji. pa=a de la Accherman ne pofte=te la „bairam“. „Ei. Iar noi. din vorb[ =i din cuv`nt aflu eu c[. La Accherman La ziua ce-a hot[r`t. cu cei mai buni c[l[re\i. M[-n\elegi?“ NICOLAI COSTENCO 15. mai c`\i eram. cei mai tinerei. cu \inta=ii din s[ge\i. Deh! Mergeam doar la bairam! M`rza cu cei =ase cai. cel frumos =i cel ur`t am pornit-o.

por\i de lemn care le-nchid. — Rodul acelei urgii Acchermanul!. albastru. mul\i =i mul\i.. S[ durezi a=a cetate. foame. Boli=ti =i s[lb[t[ciune. parc[-i v[d pe schele car[ piatra. zic — vreo patruzeci de mii.. Piatra sur[ de a vremilor arsur[.. ferestre — ca ochi miji\i. ]ncovoia\i =i descul\i. =an\uri se c[scau sub zid. adus[ de car[.Cerul p[rea un cafastru cu p[s[rele. silnicii. v[ ]nchipui\i. v`rto=i. se spune. Sub cetate .ELEGII P{G~NE ! % dam fr`u slobod inimei — \ineam caii ]ntr-o goan[. nu =aga! Robi =i me=teri. La r[sp`ntie de c[i sta cetatea cea dint[i — Acchermanul. turnuri cu zim\ii =tirbi\i.... tot ]n joc =i ]n h`rjoan[. trud[ mare cere! Poate Sfarm[-Piatr[ ca s-o fac[ =i sudori v[rs`nd. copii? cu boi mari. . zidul gros se ]n[l\a mohor`t ca temni\a. b[t[i.

! & Nistrul valurile-=i zbate ca o argintie p`nz[, lacrim[ de om nepl`ns[. De-un chin, ce-a r[pus str[mo=ii, pl`ng pe ape albatro=ii... |ip[ pesc[ru=ii mici, r`d t[rcate „curvulici“... Caii las[ urm[-n pat de n[mol, la ad[pat, iar caicele turce=ti priponite le prive=ti, oglindite, leg[nate-n umbra neagr[ de cetate. Peste tot, unde nu dai, ieniceri, spahii vedeai, b[ie\i ce-i ]nconjura, juc`nd ias`c =i tura. Capanl[i cump[r[tori, de cafele b[utori, tol[ni\i stau pe covoare =i puneau \ara la cale. Mirosea ]ntreaga vale a fel de fel de m`ncare... Nici nu-mi vine a urma, p`n’ nu zic — o capama am m`ncat atunci la mas[ — =i-acu ap[ gura-mi las[!... ...Bre, de-odat[ ]n cetate tobele ]ncep a bate =i a schel[l[i surle,

NICOLAI COSTENCO

ELEGII P{G~NE

de-au pornit c`inii s[ urle! Veste da meterhaneaua de-nceput. +i iat[-n =aua de argint — pa=a Izmet c[ venea ]ncet, ]ncet, pe-un cal =arg cu coama alb[, cu fr`u mai scump ca o salb[, cu alai de beglerbei mai mari =i mai mititei, og`rji\i =i p`nteco=i; mai pieri\i, mai ar[to=i... }n halatu-i de m[tas[, cu fes ro=u, m`ndrul pa=[, =i cu alb[ sangulie, ca puful de p[p[die, cu surguciul ca o para prins cu-o mare piatr[-rar[; barba lung[, ]n fuior, =i-o m`ng`ia-nceti=or. Pe =es, l`ng[ baldahin oaspe\ii cu gloata vin. Primprejur de hipodrom to=c[ sta om l`ng[ om. }ntr-un loc se r`nduiesc ar[pesc cu moldov’nesc, t[t[resc cu c[z[cesc, — cai cu r[suflet de foc, cai sirepi, juc`nd ]n loc, str`n=i ]n fr`u de c[l[re\i dintre cei dibaci, iste\i, buni de har\[, tari la joc — ce-n Allah cred =i-n noroc!

! '

!!

NICOLAI COSTENCO

16. }ntrecere de cai
...+uier! +i-al meu bidiviu, ]n vine cu argint viu, credincios, ca =i un c`ine, scutur`nd din coam[, vine. Doi seizi voinici de stat duc un cal la ochi legat, negru-corb, sub\ire-n boi, un h[rm[s[ra= de soi, scris ca de un iconar; mi-i t`r[=te pe gr[jdari! Un c`zlar atunci ]mi iese cu m`necile sumese, gros ]n ceaf[, lat ]n spat[, p[rul — cu=m[ c`rceiat[, cu nas borc[nos, turtit pe obrazul lustruit. Glasul cum i-a auzit, calul s-a =i potolit. Trage =arga, pune =aua, o =a mic[, u=uric[. Pielea calului sub\ire era ca o ]mpletire de vine =i vini=oare, de la cap p`n’ la picioare; te uitai — vedeai adic[ pielea ca o horbo\ic[. Fudul, pa=a ]=i m`ng`ie

ELEGII P{G~NE

!!

musta\a ca al[m`ia, de ciubuc ce-i afumat[: „Nu cal, comoar[ curat[!“ Vod[ Lupu, de la Ie=i, de bairam i-a dat pe=che=. +i de mul\[mire mare numai cre=te din picioare, de n-ar =edea-n c[p[t`ie gr[m[dit ca o mom`ie!... Dar =i al meu bidiviu, cu s`nge de argint viu — s[ nu mi-l ieie deochiul! — trage spre c`zlar cu ochiul. }n\elept cal! — =i-l ]nchide cu-n\eles, de parc-ar r`de. Eu ]i zic: — Cara-Bugeac, nu cumva ne cred un fleac? Cal cu dou[ inimi, da... nu v-am spus care cumva?... ...La semnalul cuvenit, stol — cu to\ii am pornit! Fr`iele scap[t[ — duduie, treap[d[, se-a=tern p[m`ntului ca =i iarba c`mpului la suflarea v`ntului. Mu=c[ z[balele, flutur[ poalele.

!! Zboar[, alunec[, zarea ]ntunec[. Fluier[, hic[ie, inima tic[ie. Url[ mul\imile! P`n’ =i-n[l\imile lor, =i pa=álele ]=i lungesc =alele. +i tretinul cel fierbinte al c`zlarului-nainte a \`=nit. }n sc[ri sta \ap[n; ]i v[d ceafa, ca de rap[n, toat[-n pete. M[ ]ntind pe c[lu\, v`nt nepoprind. Bubuiri ]nn[bu=ite, iure=, iure= de copite! Cu harapnicul ]n m`n[, turcul tretioru-=i m`n[, eu pe-al meu ]l tot a\in, =i nu-i dau voie deplin, c[ v[d =i a=a, degrab[ ]l am pe c`zlar ]n lab[. }l ajung, scar[ la scar[, sub noi =esul parc[ zboar[! Pintenii c`zlaru-nfige ]ntr-al s[u p`n[ la s`nge =i cu =fichiu-n mine: jap! m[ h[le=te peste cap. „Alelei! c`zlar p[g`n, cu =arpele-ascuns ]n s`n!

NICOLAI COSTENCO

ELEGII P{G~NE

!!!

De e vorba pe a=a, s[ te v[d cum ]i juca!“ M[ dau, ca la ]ndem`n[ s[-mi vie, =i-i smulg din m`na cel harapnic, m[-nd`rjesc! H[jm[lanul cel turcesc s-a greb[no=it de-odat[, c[tr[nit cum e tureatca, se-a=tepta la lovitur[! „S[-\i fie de-nv[\[tur[, mi=elule, gogoman! Dar te duc eu la aman!“ Zv`rl harapnicul ]n colb =i ur`t la el m[ holb. +i, c`nd ]l slobod din fr`u, dragul meu de bidiviu, din arc cum slobozi s[geata, ]mi \`=ne=te de odat[, =i cel rap[n r[m`ne de-o =chioap[, r[m`ne de-un cot, tretiorului cu scara ]i trec de bot. „}rrra!“ Aninat de coad[ o hab[ s[-mi =ad[, =i mi-l las, apoi. Curat copoi: s-a str`ns, s-a ]ntins —

!!" c`zlaru s[-nghit[ colb de copit[. Iar norodul? Ca potopul, ca cinci iazuri din z[gazuri, ca o mare-n zbuciumare a zbucnit ]ntr-o strigare, de m[ furnic[-n spinare =i acuma! Fesuri zboar[, straie zboar[, parc[ o zmeoaic[ zbiar[! Din pistoale trag ]n poar[. To\i r[cnesc, =i-n glogozal[, unii sar, to\i mi se scoal[... La \[nchi numai am ajuns, la pas murgu\ul mi-am pus, care-o dat[-a r[suflat =i din nou hai la jucat, parc[ nici n-a alergat... M[car s[ fi asudat! S[ nu crede\i ca m[ laud =i vreo fal[ goala caut. Iaca-a=a, s[ n-ajung ceasul cel bun, de nu le-am =ters nasul! Nebunie, bre, ce-a fost! C[ nu-i mai d[deam de rost: =i m[t[suri, =i odoare ]mi aruncau la picioare!

NICOLAI COSTENCO

Zice: „Iat[.. de-a halca ]ntre frunta=i. voio=i. ia!“ +i prind una c`te una s[ r[sar[. r`z`nd =i bodog[nind. Plini de-odoare =i m[tas[ — ne-am ]ntors. aduse de peste mare. cu orez fierte-n unsoare. . la t[i= parca-i v[paie: firul ]n patru ]l taie! M-a chemat pa=a la el cu m`rzacul — ne-a dat miel din frigare de argint =i stafide din p[m`nt. bre.Beam cu m`rza ]n iatac cafelu\[ cu caimac. M`rza-mi zice la ureche: „Ast[zi n-ai avut p[reche!“ „Da vorba de-acas[?“ -ntreb.ELEGII P{G~NE !!# De atuncea mi-a r[mas ast[ sabie de Damasc. acas[. mul\[mindu-m[ pe r`nd. de suli\a=i. 17. „Sf`nt[-i!“ Alte-ntreceri se ]ncep: de \inta=i. La m`rzac ]n iatac — . a=a. ce \i-am f[g[duit. M`rza =i m`rzacii mei m-au ]nconjurat — curmei.. cum e luna.

. Iau din m`na ei gevreaua. pe umeri ]i zv`rl mantaua.. cu canaful de podeal[ ajungeau. br`ni=oare de beteal[. la d`nsa vin.!!$ fete m`ndre. ca lucru de a=ternut! +i odat[ simt ]n mine cutreier focos ]n vine. ochi frumo=i! Pa=ii lunecau sfio=i ]n papuci cu v`rfu-ntors. la femeiasca podoab[ sortit[ s-ajung[ roab[ unui ghiuj de m`rz[ slut. A intrat nici cea frumoas[. M[ mir din ce s-or fi tors =i \esut straiele lor. nici cea lun[ dintre stele. erau ca un fum u=or! V[lurile ghiulghiulii — curat umbre str[vezii. nici aleas[. — dorul visurilor mele! Zic: „Dac[-i pe ]n\eles. Am ales!“ M[ ridic. (Cu b[taia =i cu postul deprinsese roaba rostul NICOLAI COSTENCO . asta-mi place. nici cea m`ndr[. Ea m[ prive=te senin. Eu m[ g`ndeam la biet omul p[m`ntean.

„Eu \i-s drag?“ „S`nt roaba ta!“ „Nu vreau s[ te =tiu de roab[! Tu demult mi-e=ti drag[!“ Slab[ raz[ de lumin[ trece pe obrazu-i smead =i rece. +i c`nd m[ trezesc. Elegii p[g`ne . cu sur`sul stins pe buze). Nu cutez s[ mi-o apropii. Prins ]n mreaja somnului. crescuse floare ve=ted[. S[ vezi.. la fereastr[ o z[resc. de-acum supus[. Cerul v`n[t ca sineala. De sub grind[ chiriacul 22 Nicolai Costenco. parc[ se sf[deau cu ele. =i afar[ ca s[ ias[. tot c`nta. Broa=tele cu-or[c[iala ]mpleau lumea de sub stele. Secera lunii era-n trecere.ELEGII P{G~NE !!% vie\ii care-o a=tepta! }nv[\at[-a se purta ]n cei trei ani de-nchisoare la t[tari.. serile sta la fereastr[ =i de inim[ albastr[ f[r[ preget. ca o umbr[. Slobod[ o las ]n cas[. gospodin[. las ]n plata domnului fata.

moldovenesc.. Repede ne-am ]n\eles am`ndoi.“ O ascult zic`nd din gur[ =i somnul parc[ m[ fur[..!!& hai =i el s[ \ie hangul cu c`ntarea-i. Ascultam al ei suspin: „A=a-s. doamne.. M[r[cine cu boboci s[ dea ]n floare. c[ci p[rinteasc[ vorb[-i dat[ s[ tr[iasc[ ]n copii p`n[ la moarte.. de to\i ghimpii mi-o r[ne=te. +i fata cu c`ntecul inima mi-o spintec[ =i-n piu[ mi-o macin[ cu dorul de ba=tin[... — ginga=[ =i-n\ep[toare! Eu oftam. dar s`nt treaz =i-un dor de \ar[ =i p[rin\i m[ ]nfioar[. arz[-te-ar para. vers duios..-ntre str[ini. NICOLAI COSTENCO .. st`nd ca pe spini. Dorule. fie =i-n str[in[tate! Nu vroia s[-mi spun[ cine-i =i de unde-i.. mi-ai f[cut fa\a ca ceara =i ca iasca inimioara. Eu ascult vers neauzit demult. ca ml[di\a-ntre ciulini: sufl[ v`ntul =i-o cl[te=te..

c[ t[tarii.Izvora= cu ap[ rece pe la poarta maicii trece. Unde-o fi? +i m[ opresc la o b[nuial[ — roaba a fugit!.... „.. d[ de lacrimile mele.ELEGII P{G~NE !!' Lacrimi m[ r[zbesc fierbin\i dup[ vatr[ =i p[rin\i. de-al meu dor. Asta-ar fi o nebunie! Doar i-am spus! Unde s[ fie? Ca un =arpe pe j[ratic m[ fr[m`nt. Nu cumva cu moldovenii robi s-o fi-nh[itat? Prin gene trece chipul ei ca-n cea\[ — . s[rmana.. Ar fi degeaba ]ncercarea. nu-s poate-o s[pt[m`n[. Dar pe fat[ n-o g[sesc. Maica merge s[ se spele. +i-un g`nd s[lbatic de m`nie =i de ur[ mi-a cuprins toat[ f[ptura.“ M[ ]ntorc pe lun[ plin[ s[-mi v[d floarea din gr[din[..Eu la cai ]n =es m-am dus. dup[ r`nduial[. privegheaz[ locul tare... dou[. s[ se spele pe obraz — biata. s[ se spele pe-ochi=ori — d[. d[ de-al meu necaz!“ „.

. . . ]nnebunisem pe semne! Straiele i-am sf`=iat. =i z`mbea. „Mi-e=ti prieten! |ine-\i roaba! Truda nu-mi va fi degeaba?“ „Galbeni?“ Pe necredincioas[ de g`\e-o t`r`i ]n cas[. Din „c[\ea“ =i „t`r`tur[“ n-o scoteam. . T[cea din gur[. Parc[-un =arpe m-a mu=cat. supus[. . . . . . m[ rog. ]mi sorbea tot sufletul.. c`t s[ m[-nn[bu=e. +i de-odat[-aud drept u=[ cum opre=te-un cal. . Nu aveam de ce m[ teme. . . . . .!" la un rob b[rbos ]n bra\e. . . =ed ]n pat cutremurat. . Se-ntoarse-n prip[. .. . gata ]n genunchi. . Adormit[ ea p[rea. . . =i de g`t m-a cuprins s[lbatic... . . de-un m`rzac. Pe gur[ am sim\it ca o arsur[ ce-mi t[ie r[sufletul.. . Sar — =i-n prag o v[d. . Trag jungherul — ]nc[-o clip[.. ca zv`rluga. |[pu=[ parc[ m-a str[puns de foc. pe sus adus[. =i-o z[tream. . De piaza rea NICOLAI COSTENCO .

. gata s[ rup[. mai u=or mi-ar fi fost paznic. (+i acum o bub[ coapt[ parc[ am. „Frumuse\ea mea. dec`t fusei blestemat s[ mai trag =i-acest p[cat. Surioara?... mireas[! So\ioar[! Huluba=!“ C`nd m[ uit.. =i vedenia grozav[ . — patruzeci de zile am b[tut c`mpiile.. =i-a b[tut joc de noi soarta! Ea deschide ochii.. Ce s[ fac? Cum s[ m[ scap de vedenie. de cu\it s[ fi fost str[puns. Má=ter[... Astup[ vremea r`pele durerii?) C[ut`nd ale uit[rii clipe. parc[ era un f[cut — sora nu puteam s-o uit.. de-mi venea ochii s[-mi smulg =i s[-i zv`rl la c`ini! M[ culc. poart[ lic[rul lor ]nfr[\it ]nspre mine. s[ m[-nveninez. pe umera= — semnul cel din na=tere.. „|i-a trecut m`nia?“ — „Scoal[!“ Singur m[ r[p[d afar[ =i m[ bat cu pumnii-n cap. n[praznic. de fapt[!.ELEGII P{G~NE !" a m`niei doar sc[pase.

.. de ce nu este steaua mea? V`nturi buiestre m[ b[teau — s[ m[ aprind.. parc[-aveam pelin ]n vine. Iar Pribeagu. }n =oapte ]=i gr[iesc.. }n zadar. Vina pentru boal[-au dat-o pe nenorocita fat[. C`nd mi-am mai venit ]n fire.!" ]mi r[sare.. cum. M-am ]ntors. slab ca al[m`ia stoars[. =i-au t`r`t-o la bazar de v`nzare. m-am zb[tut =i-am c[utat. s[ fug[! Popa Tunsu bomb[nea c-are-ascuns[-o . M-au g[sit cu gura ars[. m[-ntrebam. inima ]mi clocotea! C`nd pica c`te o stea.. cum ]i iasca sfarogit[.=u=anea. =i cu mintea r[t[cit[.. bolnav[. coate-rupte.. =i ]ntr-o noapte m[ v`r printre robi. +i ce ]ndrug[? Mergea vorba. am sim\it o pustiire =i-o am[r[ciune-n mine. ]ndemna pe to\i s[ lupte: „Mama-\ar[ ne a=teapt[! +i la cump[n[ nedreapt[ NICOLAI COSTENCO . de urm[ nu i-am mai dat. Bre. sim\eam carnea sf`r`ind!.

ochii — ca t[ciunii-n vatr[. Ca acum le v[d fe\ele de piatr[. „Vinovat!“ +i le spun =i ce. despre toate. ’tu-i ]n sfe=nic! . Popa Tunsu =i Pribeagu de grumaz (lua-i-ar dracu!) m-o-n=f[cat =i m[ apas[ de-ajung \[r`na cu nasul: „Jur[ pe Moldova. =i cad la picioare. \i-a dat suflare! Pe jungher f[ jur[m`ntul. ve=nic foc s[-i ard[.ELEGII P{G~NE !"! F[t-Frumos nici c`nd n-a fost ca s[ nu-i deie de rost! Inima de moldovan s[ se fac[ buzdugan =i p[g`na spurc[ciune s-o fac[ praf =i f[r`me!“ C`nd mergea divanu-n plin m[ ar[t. -napoi am dat. ca din senin! C`nd privesc ce c[t[tur[ plin[ de dispre\ =i ur[ m-a str[puns. Iar Tunsu zice: „De t[tari te lepezi. c[ nu ai s[-\i calci cuv`ntul!“ „Jur!“ r[spund. c`t m[ \in eu de b[rbat! „Fra\ilor!“ le zic. =i cum. care \i-a dat trup.

M[ ridic. =i ce-i pr[p[d!“ Pribeagu se r[stigne=te la p[m`nt. Cu fiii m-a legat puterea vie a chem[rii. Lung privesc la chipul popii: a=a mutr[ nu au robii! „Cum de te-ai l[sat. ca s[ v[d =i ce-i bun. o slobod[ =i-o unire!“ }nt`mplarea. eu o am pupat. nu =tiu ce s[ cred. m`n[ ca un bolovan.!"" +i-n pomelnic! Jur[!“ „Jur!“ To\i stau roat[ ]mprejur. dar focul s-a st`rnit c`nd v`rcolacii NICOLAI COSTENCO . cuv`nt nu pot s[ rostesc. dus de teaf[r ]n robie?“ „Glasul s`ngelui. ori norocul. sfin\ie. Un amar =i-o p[timire. bucurie de la soare. Ca un junghi m-a trecut =i-n g`t un nod mi s-a pus. Buh! ]n genunchi la picioare.. de p[rinte moldovan. M`na mi-a dat Tunsu. brazd[ de rod n[sc[toare. +-atunci Pribeagu Crucea de la g`t dezleag[ =i mi-o d[.. boscorode=te: „To\i o ap[ =i-un p[m`nt! Colb — c`nd ]i v`rtej de v`nt.

=i-am zis: „Ori s`nt... . ori nu s`nt!“ De c`nd codru-am apucat. Iat[ fiecare c`\i ne vezi — nu suntem totul: ]mprejur ne st[ norodul! S[ rabzi r[ul — ar fi culmea! — c`nd dreptate toat[ lumea de la mic la mare-o cere! Iat[ unde ni-i puterea. frate! }n Moldova nu-i dreptate! S[rmanul om s[rac nim[nui nu-i este drag.Ne-am ]ntors acas[-n sate.. ca s[ scap de lepre balta... iarba-n s`nge n[cl[ia. Am tr`ntit cu=ma-n p[m`nt. nu-i. ca lindina =i p[duchii ]l sug boierii! Ca lupchii ]l rup veneticii! Alta. Zgur[ =i cenu=[ unde calc[! Spaima neagr[ cu o falc[ ]n p[m`nt =i alta-n cer. =i turbat[ ca un vier vetre t[t[r[=ti r`ma. dar ce v[d — nu-mi place. V[d singura sc[pare — Codrul.. doarme du=manu-nc[l\at! .ELEGII P{G~NE !"# luna o m`ncau: cazacii =i cu moldovenii iure= dau prin t[t[rime.

cu b[tu\ii ne-nfr[\im. nici racl[ pentru obijduitori! Focul cel pustiitor aib[ parte doar de d`n=ii. s[ nu fiu proptea de garduri. =i cum. s[rd[ra=. a voastr[ voinicie nu-i de o vorb[ s[ fie =i nimica s[ r[m`ie! Am pornit =i eu la drum s[ mai v[d =i ce.!"$ M[i s[rdare. pe haiduci nu fi z[ca=: cu cei bie\i ne ]mp[r\im. f[c`nd via\a de ocar[! Va veni =i ziua ceea c[ Soroca =i Orheiul. ca un vifor s-or scula! Cu to\ii fi-vor spad[ dreapt[. cum au ros amar de \ar[. sf`nt[ facl[ — nici morm`nt n-a fi. =i L[pu=na. da boga\ii =i p[g`nii road[-i-ar ]n r`p[ c`inii. nu ]mbla cu potera=i. ]ndr[gi-i-ar ciorile =i sp`nzur[torile!“ M i h a l c e a: — V[d. Ochii — s`nt cei mai buni martori! Omul — bunele pove\e poate numai s[ le-nve\e NICOLAI COSTENCO .

o b[tut[ de haiduc. cum pre fra\i mai mari. \ic[. iepuroaica de friptur[.ELEGII P{G~NE !"% de la oamenii p[\i\i. nu de st[tut[ fat[ mare la p[rin\i. Ce-ar vrea inima s[ spuie? Am un dr[gulean de fluier. ian zi. ]n\elep\i. V[ socot. m`ndra de pupat ]n gur[! Frunz[ verde de chiperi. ca paing[nul la sfin\i. 18. +i la credin\[ =i a voastr[ suferin\[ m[ ]nchin p`n-la p[m`nt! Crud =i nep[\it doar s`nt. s[ dea benga ]n boieri.. noroc! Dup[-at`t taifas — un joc n-ar strica! — sare Ion. „Frunzuli\[ afion. chiar r[zle\i\i pe p[m`ntul |[rii scumpe. B[tuta — Zici din fluier? M[i. Iu-hu-hu! Iuhu m[ cheam[! Iepura=u-i bun de zeam[. s[ dea popii de belea. s[ m[-mpac cu m`ndra mea. ... fra\ilor..

f[r[ joc. mi-i ud[ c[ma=a-n spate. R`de gura? Dau de-a dura un polobocel =i-ncep cu pricepere-ai da cep: s`ngele domnului.. ca butucii l`ng[ foc? M[iculi\[. pe-un prosop m[n[stiresc un porcan de h[lci cl[desc.Mul\umesc de c`ntec.!"& Iac’ a=a — pe loc.. Ce =ede\i. frate. maic[ drag[. m[i. pe loc! Zi-i b[tuta cu noroc.. de ce lumea mi-este drag[? De vr[jma= s-o izb[vesc. *** NICOLAI COSTENCO —. doi din bordei aduc colaci rotunjei. La porunca lui P[un voiniceii mi se pun doi la trunchi.. din afum[toare scot ni=te lostri\i la h`rzob. bre! . cu puica s[ m[ iubesc“. O doin[ de mi-i c`nta la focul ei m-oi usca.

Lingura ]n br`u s[-\i pun? Chiar de nu e=ti pop[ drept.. balercu\a. c`t ai spus Vivat! st[ cu fundu-n sus. =i hopa-hopa. de ce-ai mai be! „Am jurat c[ n-oi mai be. — He-he-he! r`se P[un. P[un o =i d[ de du=c[! Dar =i Mihalcea....ELEGII P{G~NE !"' de ce-l bei. nu r[m`ne de c[ru\[! Curcub[ta face roat[. Popa Tunsu Parc-un cuc a cucuit. de pocne=te pe la f[lci! Pun colacul tot ]n gur[! De-i vorba pe b[utur[. 19. +i. s-a ivit. c[lare. curcub[t[ c`t g[leata.. da\i-o-ncoa. Da noroc c[-n bordeie= mai este un fedele=!. =i c`t ai tr[sni din pu=c[. hai-hai. o broasc[-a or[c[it. Popa. pupa-o-ar tata! Rup v`rtos din cele h[lci.. dar eu nu m[ pot \ine!“ Curcub[ta ]mple tata. . dr[gu\[.

— Fiilor. b[iete-cucuiete. cum vede\i. b[ie\ic[! Hei. =i o vadr[ la m[sea ]ntr-un suflet o punea! — Ca =i „preasfin\ia“ ta!. I-e tare pulpa =i afla\i c[ dumealui era greu cum altul nu-i: zece puduri =i-o oca. la r[zboi — ]napoi! — Da ce =oltic =i sp`natic face umbr[ la j[ratic? — Mihalcea lui H`ncu. =i. nu dau cinstea pe ru=ine! — O =tiam noi dinainte: la pl[cinte ]nainte. c`t despre mine. c`nd se desc[l[re=te. cic[-i! — Vin la mo=u. e din soiul care Bulba l-a crescut. — Grea \i-i.. p[rinte. a=a str`mb[. sacaua.. i-ai f[cut screaua ca =aua! — Nu v[ teme\i. ]mi vii neam din partea m[-tii! Ai crescut. m[i. iapa lui se cump[ne=te.!# blagoslove=te! A=tept! — Domnul! popa b[suie=te. ai crescut! Da eu te \ineam pui crud. m[i b[ie\i. Cum trec anii! Cum trec anii! NICOLAI COSTENCO .

nu-l vad[ vecinele. ce-s S[til[. cruce de voinic. cum v[d.. +ezi cuminte! La m`ncat =i la b[ut Popa c`nd s-a a=ternut. — Ei... nimenea-nainte de-a vrea domnul. codrean. din\i ca grebla. Fl[m`nzil[?. =i Mihalcea ]n\elege — de ce-l str`nge Popa-n lege. se s[rut[. m[i. m[i. se hurduc[. st[ ]nfipt ca st`nca! Dar =i Tunsu-i un medean. rob la catarg[ c`t am fost pe Marea Neagr[!.. nepoate! Brava! Coliva nu \i-a m`nca-o. m[i! Ia \`nc de lup! Vin. =i nu-n =ag[! Dar =i H`ncu tare-i. nepoate. Puteai s[ le pl`ngi de mil[! Ochi ca sfecla. Popa era pop din pochi. M[i. halal. s[ nu-i fie de deochi.ELEGII P{G~NE !# +i se petrec m[ghiranii! Iaca. =i m`nca-l-ar binele! . s[ te pup! Ei ]n bra\e se apuc[.

Ista-cela.. dar fetele mi-au sc[pat. Dou[ veri. Da. la un schit poslu=nice. feciorul de la turci m-a scos. =i la t[tari am picat.. M[i Ioane. vezi. m-a r[scump[rat. tare-s n[stru=nice: cic[ la domnul se roag[ „sf`nt“ din mine ca s[ scoat[! De la t[tari.. bietele. c[-i e sete iar[ Popii! NICOLAI COSTENCO . dac[ nu vrei trei canoane. am sc[pat cu-aist P[un. armele toate..!# M i h a l c e a: — +i la turci =i la t[tari ai fost rob? P o p a: — Se cheam[ — tare vrei s[ =tii? Apoi. n-au trecut. ia mai cat[-n fundu’ gropii. cum s[ spun. casele. Ogorul. am avut =i nestemate de la le=i — toate le-a dat =i. Stau... de cele mari.

=ugub[\ul. la n[ri zdrelit. cu voroav[ de solomonie: 23 Nicolai Costenco. — Din mila lui Vod[.ELEGII P{G~NE 20. cu fe\e ca de p[m`nt =i p[rul ie=it prin cu=me? }n frunte — unul cu bouri pe fa\[. fl[c[ule! C[l[ii domne=ti ]=i fac slujba cu os`rdie. pe la noi? A ie=it un mo= cu ochii frumo=i. Elegii p[g`ne !#! . Cu jalb[ De odat[. — Bine-a\i venit. oameni buni! Cu ce nevoi. stra=nici. S`nt oameni? S`nt ur=i? S`nt oameni! Ce du=man i-a pref[cut ]n ce s`nt. omule? se mir[ Ion. mi te-ar ]nsura cu Carpena. frate-meu. cu p[rul — colilie. — Cine te-a ]nfrumuse\at a=a. prin rari=ti. bre. Ce g`nde=ti! +i tu de le-ai pica. a domnului. un c`rd de \[rani ]s adu=i de ceta=ii strajnici. d[ng[luit. urechile lips[. Ochii — la nouri.

. — Care-i acela. — nu v`ntul =i ploile. nu crede. nemernicul? — Duca. — Duca? Hiclean =i hulpav! Am auzit de d`nsul. ne m`n[ nevoile! A venit podgheazul domnesc.. smulge la femei din urechi cerceii.. ca vultanul la pui se repede.. M`ine — ne ]mplinesc... c[ nici nu-i avem. Are cu sine putere mare? — Putere? Puterea-i. NICOLAI COSTENCO . copili\elor — dalbelor. domneasc[. N-avem sc[pare! Ne prad[ ziua-n amiaza mare. Dar „mila“-i arn[u\easc[! Nu p[suie=te. dragilor. grecoteiul.. vistiernicul.!#" — Voinicilor.. nu povara desagilor. la joc.

Volnicie! La voi am venit! R[tui\i-ne! — }ntoarce\i-v[.. — Cum de r[bda\i? H`ncu strig[. N-om l[sa s[ fac[ ce-i place g[inarului domnesc! — M`ine ]i hram =i joc la noi . la Ie=i se leag[n[-n v`nt nu numai un le=. R[bdare moldoveneasc[!. plin[ de viermi. voinicule! U=or de zis. =i fi\i pe pace. Tinere\ea pe mul\i i-a aprins! Semnele pe fa\a lui Costache. }n fa\a unui grecotei afurisit s-o pune\i de m[lig[? N-ave\i furci? N-ave\i cu\it? — He-hei. Dac[ ar putea se vad[ ochiul inima mea: |ara asta — ran[ vie. frate! La toate r[scrucile. — Bine! A=tepta\i-ne ]n musafirie! M`ine! 1947-1965 .ELEGII P{G~NE !## le rupe de la g`t salbele.. prin mahal[li. de unde-s? Din roco=ire.

F. 4. care se realizeaz[ potrivit legilor interioare ale firii. [Rec. dob`ndit[ prin mari eforturi stilistice =i printr-o ad`nc[ cunoa=tere a limbii. Elogiu omului =i \[rii. mesajul. Poetul ader[ sincer la poezie.Pluralitatea acestei mistici total sentimentalist[ cap[t[ un corolar de serafic[ distinc\ie. nu se poate pune pe alt[ treapt[. 11-12. . p. atunci c`nd ridic[ dragostea omeneasc[ la ]n[l\imea purit[\ii divine.. care l[mure=te toate rezervele incertitudinii. el nu vede alt[ analogie a dragostei. Asemeni lui Giacomo Leopardi. 1939. „Literatura artistic[“. ci o stare sufleteasc[. nr. Metafore pot s[ existe c`te vrei. p[str`ndu-=i ]n toate cazurile claritatea. 1980]. Ceea ce ]nc`nt[ ]ndeosebi la Costenco este originalitatea expresiei =i a g`ndului. f[urind-o din momente tr[ite =i dragoste de adev[r. legat[ de ]ntreaga f[ptur[ a creatorului. dar fondul psihologic =i natural al dragostei. Ed. Este un panteism erotic. Costenco un av`nt. bogat[ ]n detalii. nr. ]n desf[=urarea vertiginoasei ei ]nnoiri. iar. „Dumnezeu“ ]n lirica basarabean[. Sergiu Matei NICA. dec`t cu divinitatea. Exist[ ]n poezia lui N. 850. a crea\iei populare orale =i a ]ntregului sistem de imagini =i chipuri ale acesteia. Fraza lui N. Vasile COROBAN. — }n „Via\a Basarabiei“. Chi=in[u. dec`t doar fiorul divin. care nu e strunit de retoric[ =i aranjat ca s[ sune ]n versuri. — }n „Moldova Socialist[“. Costenco e un mare cre=tin.. ]ntr-un sens mai larg. Asemenea extrem[ =i ultim[ treapt[ de ]n[l\are a unui sentiment omenesc — drept cel mai puternic din toate — e normal[ ]n firea unui poet de o atare concep\ie =i dovede=te din plin c[ N. 205 din 3 septembrie 1980. p. Costenco este ampl[.APRECIERI . la volumul: Nicolai Costenco „Euritmii“.

Versurile vin n[valnice =i fierbin\i. versul adev[rat trebuie s[ dep[=easc[ prezentul prin substan\a sa reflexiv[ =i afectiv[ =i s[ se ]nscrie ]n categoria valorilor estetice durabile. el este clar =i ]nc[rcat de sens. ecou al evenimentelor de actualitate. ca ni=te din\i de grebl[“. }n chip firesc. balta „fumeg[ ca laptele la fiert“. Vasile COROBAN. E o poezie vulcanic[ ce g[se=te pentru lava interioar[ a tr[irii erup\ii exterioare de pajuri de foc =i nori de cenu=[. nemijlocit cu realul: sufletul este asemuit unui hlujdan ]ntomnat. Autentice valori artistice. Chi=in[u. 1979]. cu pietrele care au dovedit s[ le desprind[ la ie=irea prin „craterul“ ]ngust al g`ndului. [Rec. st[p`ne fiind imediatitatea. oglind[ a realit[\ii. La Costenco ea are un farmec aparte mai ales atunci c`nd se contope=te cu un fond primar al sensibilit[\ii — amestec de sentimentalism =i violen\[ erotic[. impetuozitatea. toate manifest`ndu-se ]ntr-un cadru tradi\ional moldovenesc. De=i a publicat versuri ocazionale cu caracter superficial-publicistic. chiparo=ii „stau. de moliciune oriental[. Ed. au fost animatorii vie\ii literare ]n Basarabia anilor ’40. Se mizeaz[ pe contactul direct. poezia este crea\ie. „Literatura artistic[“. durabilitatea ei ]n timp. Gavrilov. Scrieri (]n dou[ volume). Rapiditatea pictural[ a g`ndului e semnul artei veritabile. Badiu =i A. iar infinitul „]=i pl`nge sirenele de ghea\[“. 4. crucificat pentru aspira\iile na\ionale =i ]ntors la uneltele sale dup[ o lung[ perioad[ de exil concentra\ionar siberian este Nicolai Costenco care. fumegoase sau vaporoase. Un poet basarabean. Pe poet ]l preocup[ ]n mod intens soarta poeziei pe care o f[ure=te. 262 din 13 noiembrie 1979. la: Nicolai Costenco. Prefa\[ de V. — }n „Moldova socialist[“.. p. deschiderea. Senzorialitatea =i triste\ea eseninian[ se altoiesc pe trunchi emi- . cavalerism romantic =i accente telurice. poezia sa a r[mas temperamental aceea=i.. nr. ]mpreun[ cu Pan Halippa. fin[ introducere/ }n labirintul denumit substan\[“.ELEGII P{G~NE !#% Versul lui Nicolai Costenco se men\ine statornic ]n hotarele cerin\elor poeziei clasice. Cu alte cuvinte. Costenco ]n\elege poezia ca un mijloc de a p[trunde ]n esen\a lumii ]n care tr[im: „Nedefinit[ — poezia-n curgere/ Din focul ve=nic ocolind balan\e/ E o permanent[. Prin aceasta se explic[ numeroasele reflec\ii despre sensul =i mesajul operei literare.

cele galantmadrigale=ti medievale =i cele energice. culoare local[. Liviu DAMIAN. Chi=in[u. Ele sunt un rechizitoriu neiert[tor ]mpotriva mor\ii. fond sentimental p[g`n marcat de note mistice. r[m`n`ndu-i prin c`ntare. Tot ce arde se consum[. micimii de suflet.. precum un chiparos. sarea t`mplele-\i ]nclea=t[. demnitate. o form[ de perpetuare a spiritului s[u basarabeano-rom`n. Ed. dreptate. dar te ui\i ]n ochii vremii m`ndru. De=i a acceptat o ideologizare extrem[ ]n spiritul dogmatic al realismului socialist. Ai =tiut s[ vezi lumina — frunza =tie s[ te-nc`nte. Zvelt precum un chiparos. ]n GULAG-ul sovietic.. t`n[r =i curat. de iubire. p. „Cartea moldoveneasc[“. demn s[-i ]nt`lne=ti torentul. unde t`n[r e izvorul laptelui =i al c`nt[rii. 99. c`nd a fost aruncat. (Lui Nicolai Costenco la 60 de ani). Poetul caut[ „ascunzi=urile s`ngelui“. Ed. Ai =tiut a pune satul ]n chenarul ve=niciei. Sentimental[ ]n m[sura ]n care izvor[=te din . p. un fecior care-l ajut[. iar[ codrul te sus\ine c`nd ]n zarea-acestor zile versuri nou[ se adun[ pe coloanele h`rtiei care-o onorezi cu rostul celor ce s-au ]nt`mplat. celor care vor veni. ]n=el[ciunii. +tim c[ satu-\i d[ t[rie. ai =tiut s[ fii cu omul ochi ]n ochi =i vorb[-n vorb[ — c[r\ile \i-au mers departe =i-au s[l[=luit acolo unde p`inile fo=nesc. muza lui fiind demonul rede=teptat anume ]n astfel de ad`ncuri ancestrale. ARC. O istorie deschis[ a literaturii rom`ne din Basarabia. zvelt. ai =tiut s[ crezi p[m`ntul — rodul plin te r[spl[te=te. Mihai CIMPOI. 1997. 1975. Mijloacele folclorice. „crainicul de r[sp`ntii la marile prefaceri“ de p`n[ la 1940 a r[mas uimitor de consecvent =i ]n perioada ]nstr[in[rii de ba=tin[. Chi=in[u. timp de 15 ani. Edi\ia a II-a rev[zut[ =i ad[ugat[. Poeziile =i poemele sale ]nvedereaz[ o patim[ rar[ pentru tot ce e via\[. realiz`nd — doctrinar — imperativul „basarabenismului“ anun\at ]n anii ’40. Anii sunt =i o povar[ pe care nu po\i ]n glum[ s-o arunci cumva din spate. mistuit ]n fl[c[ri nalte. Demonismul s[u este un mijloc de rezisten\[ =i supravie\uire. — }n cartea lui: }ng`nduratele por\i. 172-173. „telegrafiate“ realizeaz[ o sintez[ sui-generis.!#& NICOLAI COSTENCO nescian. celor care se ]nt`mpl[.

/ curge vinul ro=. deveni\i haiduci). cu tr[darea etc.). mare. ]mp[c[rii cu la=itatea./ +i-i mai dulce ca orice dulcea\[/ a sufletului t[u frumusa\[!“ }n c`ntul I. mare/ ]i minunea Moldovei mele!/ P`inea. Cleopatra. Ca =i ]n cele mai bune poezii./ =i din an =i de ant[r\. aici poetul cultiv[ ideea vitalit[\ii robuste =i demne. cu r[ul. intitulat La Sec[reni. dar primitor. Fiecare personaj se impune prin patriotism fierbinte =i prin utilizarea unui limbaj cu puternice nuan\[ri de natur[ folcloric[.. ra\ional[ uneori mai mult dec`t i-ar sta bine unui poet cu temperament sudic =i educat ]n spiritul folclorului nostru. impresionante: „H`ncu-al nostru-i din codreni. fiule. ]i chior./ ca un trandafir frumos!/ Pe unde ai fi departe. Ion CIOCANU. Chi=in[u./ mai mul\i nal\i. Pribeagul exclam[: „Mare./ * }n ultima edi\ie antum[ =i ]n volumul de fa\[ — Neamul. ]mbietoare pentru ori=icare ]ndr[gostit de cuv`ntul artistic moldovenesc. De exemplu. par\ial. moldovean din moldoveni. dezn[dejdii./ la un ochi stricat.“. p. autorul descrie ]n culori vii o mas[ mare la H`ncu „cel b[tr`n“: „De trei zile =i trei nop\i/ ]mbl[tesc colacii cop\i. Ed.. pasiune. iar. (Nota red. mistre\. Vorbirea acestuia c[tre fiul s[u Mihalcea are o puternic[ arom[ folcloric[: “Mergi. tr[ire../ mai mul\i sp[to=i. c`nturi (biografii succinte. Femeia ]n Negru. Poemul R[scoala (H`ncu)* este o oper[ epic[ desf[=urat[.. 5-6. intermedii (dialoguri ]ntre un om pribeag =i personajul principal). Euritmii.ELEGII P{G~NE !#' emo\ie./ to\i mesenii mi-s b[rba\i/ prin r[zboaie ]ncerca\i. sarea/ mai dulci ]s ca mierea./ cam f[los. ale unor \[rani exploata\i. are subiect.. poezia sa este ]n adev[r o cas[ mare. redate poetic. Co\ofenele albastre.“ Portretele personajelor sunt succinte. *** *** . concrete. o. 1990.. Cet[\ean al \[rii poeziei: — }n cartea: Nicolai Costenco. s[n[tos. =i celelalte poeme costenciene sunt puncte de referin\[ ale ]ntregului peisaj poematic moldovenesc. Selec\ie =i prefa\[ de Ion Ciocanu./ spr`ncena\i =i must[cio=i. antonim al l`ncezelii fizice =i spirituale. ]ns[ de un ra\ionalism ce exprim[ angajarea omului =i artistului ]n dezbaterea problemelor complicate ale contemporaniet[\ii ]n necunten[ evolu\ie. „Hyperion“.

urmeaz[ s[ fie ]n\eleas[ ca o od[ consacrat[ limbii noastre rom`ne. *** Portretul de crea\ie al lui Nicolai Costenco nu e deplin c`t timp nu vorbim de ]nc[ dou[ poezii ale autorului. Nicolai Costenco a scris „moldoveneasc[“./ De te-a str`ns ]n pumn. pentru oamenii lui.. Dar e nevoie s[ explic[m titlul ei. nu-i alt fecior. bogat ]n defini\ii poetice./ m[ bizui pe m`na mea!“ Impresioneaz[ foarte pl[cut rimele rare./ s[ nu ui\i nici de surori. un adev[rat imn limbii noastre str[mo=e=ti.“). scrie r[spicat proasp[tul ]ntors din gulagul stalinist. se intituleaz[ Aici eu am s[-mi scutur spicul. pentru obiceiurile na\ionale. Mihalcea H`ncu. purt[tor al unui mesaj deosebit de important =i actual. m[ rog. pentru neacceptarea limbii schimonosite din st`nga Nistrului a f[cut el 15 (cincisprezece!) ani de exil ]n Extremul Orient. Prima e Limba moldoveneasc[. anume pentru cur[\enia limbii rom`ne./ scumpi p[rin\i. =tia. Ea este expresia des[v`r=it[ a dragostei poetului pentru meleagul natal./ po\i sc[pa numai olog!/ Pe-un ]mplinitor netot/ l-a zv`rlit cu cal cu tot/ peste gard cu capu-n glod!“ Curajul. =ti\i. „De alt[ lume nu mi-i dor./ Unde-a fi mai greu priporul. inclusiv titlul ei. la fel ca to\i confra\ii de breasl[ ]n epoca respectiv[. Nicolai Costenco. Mai mult. ca to\i ceilal\i scriitori din st`nga Prutului. redactor al revistei „Via\a Basarabiei“ de prin 1932. daruri!/ Dar nici cal de c[l[rie./ M`ndri codri spre L[pu=na.. c`nd regimul totalitar comunist nu ]ng[duia vreo discu\ie ]n privin\a denumirii autentice a limbii noastre.!$ NICOLAI COSTENCO s-auzim de s[n[tate!/ Nu uita de ai t[i fra\i../ ca de c`mpul plin de flori. nu v`ntur f[r[ rost nimi- . cutreierat de un fior liric ad`nc. De aceea poezia ]n ]ntregime. c[ limba noastr[ e rom`n[.. d`rzenia =i alte tr[s[turi morale nobile se desprind din vorbirea protagonistului poemului: „ Oameni buni./ mai de n[dejde-i piciorul.. Obiectul celei mai sincere =i mai mari simpatii a autorului este.“./ ca de codrii v[lura\i. ]mbinarea cuvintelor uzuale cu arhaisme potrivite ]n context („+i-a tuflit pe ceaf[ cu=ma./ nici arme de Vene\ie/ la drum nu-mi trebuiesc mie. vecini =i neamuri. bine]n\eles./ +i dec`t sabie grea. f[r[ de care portretul de crea\ie al lui Nicolai Costenco nu este deplin. Cea de-a doua poezie../ mul\umim de cinste. Portretul lui fizic este memorabil: „Ca Mihalcea de picior/ iute.

pun`ndu-=i tot harul ]n cuv`ntul neamului. Urmeaz[ trei strofe de glorificare inspirat[. muncea aproape de unul singur la editarea =i alc[tuirea revistei „Via\a Basarabiei“. Nicolai Costenco \ine de tagma poe\ilor adev[ra\i.ELEGII P{G~NE !$ cul. Adev[ratul Nicolai Costenco. omul c[reia era identificat cu unealta de munc[. 31-32. Nelini=tit. — }n volumul lui: Literatura rom`n[ din Republica Moldova (scriitori inclu=i ]n programele de ]nv[\[m`nt). unde „codrii verzi/ }=i clatin[ m[rea\a ap[. red`ndu-i str[lucirea sa de via\[ lung[. Cronicile vremii ]l numeau Steaua Basarabiei. 5. pentru c[ =i-a ap[rat cu b[rb[\ie limba =i graiul. ]n cazul de fa\[ coinciz`nd cu autorul ]nsu=i: dragostea sincer[ =i ne\[rmurit[ a fiului-poet fa\[ de maica sa — \ara unic[. cu demnitate =i b[rb[\ie. curajos. p. asemeni ]nainta=ului s[u din alt[ limb[. mucegaiul“ de pe cronici. =i-l iubea. neao=. s-a pomenit cu c[lu=ul ]n gur[ =i cu m`inile ]n c[tu=e./ Aici eu am s[-mi scutur spicul“. poetul t`n[r =i frumos ca un zeu. vorbea poporul. ]n tinere\e. de pe cuv`ntul matern. spre Enisei. frem[t`nd de poezie. =terg`nd „slinul. la Norilsk. veritabili. Ion CIOCANU. ca un popor cu un suflet genial ce ]l avea =i ]l are. poezia exprim`nd ceea ce d[ sens =i valoare existen\ei personajului liric. poetul. desf[=ura o munc[ grea de culturalizare =i alfabetizare ]n mase. =i reluarea strofei ini\iale. unul din rarii indivizi dedica\i numai =i numai poeziei. pentru 15 ani de murire. flamura poeziei. m`nat fiind. deschis ]ntru luminare de inimi =i suflete ]nsetate de marele frumos al vie\ii pe p[m`nt. Talentul s[u viguros l-a f[cut s[ urce ]nc[ din tinere\e pe culmile spiritualit[\ii umane. ]n 1941. Poetul Nicolai Costenco de p`n[ la 1940 activa cu d[ruire =i elan tineresc ]n toate domeniile culturii. 1997. fiindc[. ca du=man al . purta sus =i ]n aten\ia tuturor. ]n[l\`nd odat[ cu el =i numele poporului care l-a n[scut. Edi\ie special[ a revistei „Limba Rom`n[“. ridic`ndu-l ]ntre civiliza\ii pe locul s[u care ]l merita. se-adap[“. ]mpreun[ cu al\i intelectuali moldoveni./ Din care norii cu z[pezi. poetul nostu. nr. ap[rut[ pe bolta acestui meleag. iar el. Serghei Esenin. Prin el. metaforic[ =i memorabil[ a p[m`ntului natal. pe acest plai blestemat de soart[. steaua talentului s[u iradia lumin[ de univers necunoscut. Nicolai Costenco./ Fiind crescut pe-acest ogor./ Ca ni=te boi pl[vani.

. Cet[\ean al |[rii poeziei. Cincisprezece ani de via\[.. „Cartea moldoveneasc[“. 3. f[r[ compromis. }ntre eroul liric =i societate. la ]ntoarcere. Ed. 7. ac\iune. — }n „Moldova“. interferen\e fructuoase. ideal. „a exista ]nseamn[ a ac\iona“ sunt ]nlocuite de el prin formula „Iubind — exist“. [Rec. Verbul „a iubi“ ]n accep\ia poetului ]nseamn[ cugetare. p. 195 din 2 octombrie 1968. ]ntre uman =i inuman. 12. la cartea: Nicolai Costenco. Poezia lui Nicolai Costenco se zbate ]ntre via\[ =i moarte. ]ntre ]ntuneric =i lumin[. Bine cunoscutele formule filozofice „a exista ]nseamn[ a iubi“. p. Nicolae BILE|CHI. 1967]. crea\ie. combativ[. „Mugur. ca. Gheorghe VOD{.!$ NICOLAI COSTENCO poporului s[u pe care l-a iubit fierbinte =i l-a slujit cu versul. ap[r`ndu-i demnitatea =i statornicia. dispar hotarele riguroase. Chi=in[u. se stabilesc contacte str`nse. Poetul e preocupat de problema sensului existen\ei. 1988 nr. nr. — }n „Zorile Bucovinei“. avea s[ c`nte cu gura ]nchis[. s[ aduc[ cu sine o numeroas[ familie =i trista amintire a unei tinere\i mutilate. acolo l[s`ndu-=i un copil ]ngropat ]n morm`ntul de ghea\[. caut[ s[ discearn[ criteriile eternului. mugurel“. poezie =i univers. poetul manifest`nd o atitudine activ[.. pe un p[m`nt de ghea\[. s[ supravie\uiasc[ torturilor iadului. }nvierea drept[\ii. l[s`ndu-=i sudoarea de sclav ]mpietrit[ ]n zidurile ]n[l\ate pentru c[ldura celor r[ma=i de b[=tina=i pe loc.

................................. 20 Transplantare . 33 Din volumul ORE (1939) Prolog .............................. 36 T[rie ........................ 45 Final ................... 22 Ploaie .......................................... 5 Din volumul POEZII (1937) Prolog ............................................................................................CUPRINS Not[ asupra edi\iei ... .. 40 * * * Sunt mistuit de nostalgii t[cute ......................................... 29 M`hnire de toamn[ .................... 47 Poveste ................................... 43 * * * Adio! Timpul nostru a trecut .............. 29 Scrisoare ....... 21 C`ntec .............................. 49 Z[pezi topite ............... 50 ................................. 39 Muguri negri ............ 42 Al doilea itinerar .......................................................... 30 Miez de noapte ..... 47 Amurg ............................. 3 Tabel cronologic ...................... 44 }=i pl`nge infinitul........................................................................... 48 Drum de toamn[ ............. 35 Preistorie ............................... 31 Din ad`nc .... 50 C[l[uza ...................................... 18 C`ntec ........................................................................... 45 Elegie ......... 46 Charmion ....................................... 41 Impresii dintr-o c[l[torie ....... 41 Catrene ................................... 21 Sanctuar ........... 22 Poem sentimental .............................. 41 Poem ]ntr-un vers . 32 Epilog .................................................... 37 Saninism ................................. 38 Potcovarul ............................

.................... 128 T[indu-mi calea ........................... 51 La r[z[=ie ..... 133 Ter\ine .............. 56 Dansul unui duh ............... 149 Orfan de tat[ ................................................................ 124 * * * Huligan azi m-a f[cut bunica............... 122 Pe Enisei ................ 52 }n codru ................................ 125 NICOLAI COSTENCO Arhiv[ ... 103 Din volumul POEZII ALESE (1957) Sonet ..................................... 146 Liric[ ............ 89 Cleopatra.............. 126 Poezia Moldovei ....... 117 }ndreptar ........!$" P[m`nt natal ................................. 129 Aici eu am s[-mi scutur spicul . 135 Limba moldoveneasc[ .. 123 A=tept ............................................... 116 Sat moldovenesc ........... 137 Din volumul POEZII (1961) Rustic[ ..................................... 115 Lucrul \[ranului ............ A III-a Elegie p[g`n[ .... 63 A II-a Elegie p[g`n[ ....................... 127 Mugur................................... 148 Din volumul VERSURI (1963) Od[ vinului ............................................. 130 Din volumul POEZII NOI (1960) Poe\ilor tineri................. 131 Moartea albinei ..................... 147 C`t de frumoas[ . 55 Mitologie basarabean[ ......................... 54 Toamna ............................ mugurel ............................ 121 Departe de Moldova ............................................. 57 Rapsodie basarabean[............. 127 Marea chihlimbarelor ................................. 53 }n sat la noi ..... 140 Cetatea Sorocii ............................ 59 ELEGII P{G~NE (1936-1940) I-a Elegie p[g`n[ ....... 151 Compozi\ie ................................................................ 154 Ora=ul doarme ......... 92 Leb[da Neagr[ ..... 145 * * * Luna st[ la geam =i-ascult[ ...... 121 Sub cire=i ............................. 155 . 132 Scrisoarea mamei ...................................................................................................................................

......... 163 Are tata o feti\[ .............. 172 Floare de migdal . 191 Din volumul MUGUR....... 165 Nici o pas[re .............................. 164 Pielea mea ........................................ 183 Dante .................. 156 Buciumele vorbei .... 176 }n ianuarie...................... 177 Omar Chaiam ............................................................................................................................ 184 Petronius — arbitrul elegan\ei .......................................... 182 Simbolul ........... 185 Sonet urban ... 178 * * * Din becuri curge g[lbenu=ul blond ..... 162 }n p[h[relul inimii s[-l por\i ........... 191 La ora desp[r\irii .... 173 ...... 158 Moldovencele mele ..................... 189 Uneea .. 174 Cantilen[ ............... la Yalta ........................ 166 Sonet ..... 174 }mi stai ]n g`nd .......... 170 Fr`nturi ......ELEGII P{G~NE !$# Pastel ....................................... 172 Drumuri neb[tute ... 156 M-a= cufunda ...................................... 190 La o cafea ........................................... 187 Din desaga amintirii ........................... Riga .... 161 |ara mea de c`ntece .. 171 }mi port ...... 180 Din volumul T{RIE (1972) Cimitirul eroilor............ MUGUREL (1967) Cet[\ean al \[rii poeziei ....................... 185 Medita\ie la morm`ntul lui Ianis Rainiss ... 162 Mama ......................................... 158 Din volumul POEZII +I POEME (1969 ) A fi contemporan ..................................... 179 +erpoaica .............................. 167 T[cerea rezervat[ mie ........................................................... 178 Repro= ........................ 168 * * * Am plecat ]n lumea larg[ ..................................... 183 Orgoliu b[rb[tesc ............................................ 169 * * * }n p[m`ntul tundrei ]nghe\ate ......................................... 186 }ngenunchez ]n miresme ................. 188 Sub clar de lun[ ....

...................... 229 Rondelul r[scula\ilor ..................... 203 Stafiile versului ............ 208 Eleva\ie .................................. 218 Plopul toamna ............................. drag[ lume . 193 C[r\ile ............. 227 Rondelul obidei ...................... 212 Medita\ii la cap[tul nop\ii ...................... 210 Cine mama sa =i-o uit[ ... 197 Otrav[ ............................ 219 P[r de aram[.............................................. 227 Rondelul lupului ................ 230 ............. 219 Finalul lui Don Quijote ....!$$ Din volumul EURITMII (1980) Merii ]=i ning podoaba . 196 Chiriecii be\i de vlaga.... 226 Rondelul a=tept[rii ............... 193 Vin r`ndunelele la cuib ................... 223 M-a= re]ntoarce ....................... 213 Omul e fluviu ............ 209 Bel=ugul cel de spice .............. 199 Nicoletta ... 221 P[s[ri c[l[toare .. aur de-aram[ ................................................. 196 La moartea poetului Leonard Tuchilatu ........ 222 R[zbat la lumin[ .......... 215 Frunza ]n chip de inim[ ........... 200 Vioar[ ........ 194 La Sauca .... .................................. 223 RONDELURI Rondelul dimine\ii ............. 205 Floarea de vis .............................................. 198 Nu-\i c`nt drumul .......... 211 }ndr[gostit de ochii t[i ..................... 220 Apel la omenie ........................ 203 Alba mixtur[ a suferin\ei ................................. 228 Rondelul robului ............. 207 Din volumul POEZII +I POEME (1983) Poetul ................. 225 Rondelul brazdei ..................... 204 Euritmii .................... 205 Prin nouri luna ......................... 200 Cine-a zis? ..... 202 Lume................................... 217 Au picat frunzele .............................. 212 Vegheaz[ .... 209 NICOLAI COSTENCO Arta .... 194 D[ ]ndestulare sufletului ............................................................. 226 Rondelul iubitei .......... singur[tate ............... 218 Insuportabila grelime ................ 229 Rondelul mistuitoarei iubiri ............................................... 195 Amfibolie . 201 Dup[ o \`r[ de c[ldur[ .. 206 Triste\e............

.. 235 Co\ofenele albastre ...................................... 232 Rondel despre dragoste ........ 232 Rondel de iarn[ ............. 231 Rondelul fierarilor ........................ 356 Rondel de mai ...... 231 Rondelul gr[dinii ..................... 233 Rondelul doinei ............ 248 Aprecieri ...... 241 NEAMUL (H`ncu) ..............ELEGII P{G~NE !$% POEME Femeia ]n Negru .................... 234 ................

nr.10 Coli editoriale: 17. Format: 70x1081/32 Coli tipar: 16. B. 35. Chi=in[u. MD 2005.17 Tiraj: 5000 ex. Republica Moldova Departamentul Edituri.Nicolai Costenco ELEGII P{G~NE Poezii =i poeme Ap[rut: 1998. nr. Poligrafie =i Comer\ul cu C[r\i . Casa de editur[ «LITERA» str. Republica Moldova . str. Chi=in[u. Operator =i tehnoredactor: Cristina Rusu Corector: Galina Budeanu Redactor: Vasile Malane\chi Editor: Anatol Vidra=cu Tiparul executat sub comanda nr. Mitropolit Petru Movil[. MD 2004. P Hasdeu. Combinatul Poligrafic. 2.