t

wwffi!tr1

f f iwr o

InvChqii Jt
too
) )

A\(\^^'5erx.rx UE\-'\/[

1 ,.i

xlv
{lg

?_,rrff"i ur
5raspun

Cuprins

. Dinozauri.Introducere o )jntrepaf '"*% In cazul copiilor. Arti 5i Anatomia. Volumele. rispund folosind pozele ilustraliile 5i oricdrei intrebiri adresate de copii. curiozitateaunclioneazi f asemenea unuimotor careii indrum5 spredomeniul ar vast cunoaSterii. impiraliqilmperii.mant. Oameni Celebri. adesea acestea reuSesc ofereun rispunsintrebirilorpuse nu si de copii. Deti pe pia!5existi o gamS largi de cirli de 5tiinli careoferi volumeplinede informatii. Oceane RAuri. Planeta P. Inventii qi Descoperiri. cuprinzAnd fiecare catezoodeintrebdri. Minunile Lumii. Maqini Unelte. Cdldtori 5i Exploratori. Lumea ti $tiinlei. Regatul Plantelor. Transport Comunicare. Sporturi.ri qi Rispunsuri aduce o colectie zo devolume de diferite. ClSdiri tstorice. Cosmos. incluzAnd Regatul Animalelor. Civiliza(ia Antici. lirile Lumii.Seria 2oode intreb. ti Cultur-.

Oldowan" inceput fie folosite 2.). 6. (aproxrmauv 12oo i. JucStorii purrau pe cap cASti elaborate minutios genunchere $i de protectie. de 4.Care echipi sportivi organizate? Oamenii ttiintene spuncAmayatii d.i-a acelor vremuri migreze regiuni si in cu permis climatmairece5i le-a se gEteascA mencare. Aceste oaseau fost descoperite in China 1899 in d e u n sa va nt din Peking. fost folosite timpurile in a de 3. ataiare. folositpentrua seincSlzi a ii -De s c operire a aiutatpe oamenii produce lumin. caruta lost t-a prescris pentru boalasaun remediu cu de .. legare.Hr. preistoric Omul . fibr5de din trestieti erafolositi in diferite activititi: tragere.unadintreuneltele de bazS.Hr.e au Tosrcet care au tnventat Dflma echipisportivS organizati.5 mi l i o ane ani. v6n5toa16.5milioane sd cu de aniin urm5. Sepresupune unealta ci J .oase dragon".Sfoara 4 egipteanidateaza d ina n u l o o op a n5 4 in anul35oo i.Ce a ficut posibil. Joculse desfiqura pe rerenun sDectat amenarate.in timpurile preistorice a fost denumit de .Cand fost folosite. care sunt!i celemaitimpurii dovezi ale scrisului chinezesc. Candau fost descoperiteprofetiite inscriptionate oase? pe pe Profe!iile inscriplionate oase. qi ridicare cilErare. esteposibil acestea fi ca si preistorice.sDecial6 o Dentrua fabricasfoara.. 2.parghiile" au pentru prima oari? P6rghiile reprezint.m tn g e carese jucain e ch ip .Unii arheolo.. Carea fost prima civilizatiecarea inventato unealti specialS pentru a fabricasfoara? Secredc5 egipteniiantici fost primii au careau inventat unealt. in general.Oldowan" c6trearheologi. focului.1. civilizatie inventatprima a 5.gi cred ca srramos omulut mooern tl ar descoperii foculacum79oooo de ani. dateazide la inceputul perioadei Sh a n g .durind pAn5 acumr..aparitia foculuiin timpurile preistorice? Focul reprezin$una dintrecelemai extraordinare descoperiri ale omului..... Acettiaau inventat mingea de gumi iiio cu l . Aceasfoari era confec!ionati. Care fost primulansamblu pietrefolositedrept unealtS in gi timpurilepreistorice cind a fost folositpentruprimaoarS? Primul a n s a ml u b pietre de folosite unealt.

Dince erau confectionate primele instrumente muzicale? Fluierul fost primulinstrument a muzical confectionat.Hr.Care civilizalie folosea 916dinile plutitoarein agriculturi? Mulli oamenl consideri ci folosirea grddinilor plutitoare in agriculturi in a inceput ora5ul vechiBabylon.ii pentru a hrini milioanele oameni imperiullor? de din Incatii inventat au agricultura terasata pentru a hrin i milioanele d eo a m e n i din imperiul lor. Cand descoperit au arheologii primeledovezi existentei ale caselor primitivi? oamenilor pretstonce.Hr..Canda aperut roata? SeDare roataa fost inventat. folositoare in timpulciletoriilor explorare in de sau rizboi. d 5 r3. in ffi? w'66 fluierul era confectionat oasesaucol!ii din animalelor s6lbatice. el puteau cultiva pe recolte versan!ii abrupliai munlilor. cimitirsauin scopreligios. inceput formi lichid. 14.7. cu ardeiiuti $iplante. 1o.Care civilizalie inventat a anul bisect? Egiptenii anticiaufost ceicarear inventat numaicalendarul nu care conline365de zile. iialte mirodenii. Ia in strivind samburii cacao de li amestecandu-i ap.Hr. in de ' mileniul treilea al i. 9. Vikingii au fost ceicare au inventat primabusolS magnetice. Care a civilizalie inventat busoli magneticd? Crecii antici au inventat magnetul dupi ce au descoperit un mineral numit magnetit. a siin Pakistan citre civilizatia hindus. 12. In !rmpuflte omutTotosea pefteriledreptadApost. Ceau inventat inca. Acesta avea diferite forme era ti rispandit in toate colturile Iuniii.darii anulbisect. descoperire recentia Q arheologilor Japonia scosla din a suprafatimSrturiile unoraSezSri omenegti formEde colibe.Astfel.in ce vechiul Sumerin mileniul cincilea al i. prima 8. dati cu aparitia o grddini faimoaselor suspendate. sub care d a te a zi e a cu m o oo o od e a n i. 'inChina Roata fost adus.) estecu siguranli primulpoporcare a consumat ciocolatS. Omul preistoric 1t. Carea fost primulpopor carea descoperit sSmburii de cacao? Poporul Olmec (r5oo-4oo i. 5 .

inventarea 4.masin. Ce este cumpina? Cumpena un este tip de dispozitiv cu ajutorul cEruia se scoate din api fAntSnisause irigi terenurile agricole. in lnnes. in NewYork. Joseoh Darta foit celcareIe-a inventat Buffaro. primul lowa. De exe mpr u. Canda fost folosit pentru prima dati plugul de olel? in 1837. care tua cupeidirect din calana transporta silozuri. a 6. puteasi legebaloturile mecanism de f6n cu sfoari.in districtul Clayton. 5.Lainceput.. cu 2.t. in 1842.Appleby" de seceritoareainventat. cultive terenurile din verzi? 3. de John Deere. din lowa. CAnd fost inventatprimul mecanism automatde fabricarea baloturilor de fAn? olelin 1837 aiutatpe fermieri i-a sA preene.Acestpluga munca fermierilor in agriculturi.rie preaera iractorulpe bazi de cunoscut5.iintr-o variante mici in ceeace prive5te dimensiunea. folosiu Era pentrua teia tulpinile gi cerealelor pentrua le pe arunca o platformi. Cesuntsilozurile verzisuntaseminitoare unor Silozurile construclii ansambluri sau de folositepentrustocarea construclii.. JohnDeere inventat plug a un previzutcu o lami de o!el.unde in un om le aranja grdmezi. tractor nu aceast. Aceasta fost a inventata egipteni de cu aproximativ ooo 7 de aniin urmi. in ce an a fost inventatprimul tractor pe bazi de benzine? statul in t892. la iar celdlalt o 95leati. fi exoedierea cerealelor.JohnFrolich inventat a pe bazi de benzin. Acest mecanism scutit i-a pe fermieri de de a le aduna corvoada m a n u a t. in benzin. Inventiiin agriculturi .a inceDut fie cunoscut si la 191o atuncicanda fost comercializat mai un pret acceptabil . fiind previzutla un capet cu o greutate.a originar Davenport. pe Daza oe primului EI prug de aburi. devenit orimulinventator al mecanismului automatde fabricare a de Acest baloturilor fin in 1936. Cinea inventatseceritoarea? cyrus Mccormick a inventat secerEtoarea mecanici iulie in 1831. Tot el a / fost cel inventat un 4 mecanism -.cu ajutorul unuidispozitiv imprumutat la tip .

Acesta este folositpentrua separa smantana de lapte.tre era de muncitori.streazi mai binecu condilia acestrecipient nu aibd ca si fisuri. alimentele oitita exterior. iar smantana este colectatS in centrul maSindriei.Hr. in separatorul de 9. de 12. 1o. aceast. 7 .Ltl Whitney a inventat motorul bumbac. Aceast5 descooerire I-a determinat cauteo metoddde s. in5untrul unui recipient se p.Canda apirut prima moari de v6nt? Previzut5 bralelungiverticale. 8.tre a un inginer mecanic scotian anul1784 in i. CAnd fost inventati combinade a secerat? )fuft &Xdfcdll. Cinea inventat smanteni? Separatorul de smAnt6nd a fost inventat de cetre Gustav de Lavalin 1872.tre HiranMoore. combin5 separ. pistrarea alimentelor conserve.Erau destulde diferite fatd de celeeuropene. in Prima combinide secerat fost a inventatiin 1838 c. cu moarede venta aDdrut Persia Drima in in secolul lXlea. aceast. fl.Prin acestproces.qi 7. aiutorul Cu acestei maFinirii se puteauseDara separa utor fi repede usorsi reDede fibrele de bumbac seminte. Ceestemotorulpentrubumbac la ce a fost folosit? tn 1792.Acest'e al morierau folositepentrua micinaporumbul gi pentrua scoate apa. schimbat foartemult cursu I istoriei americant.Aceasta fost inventatide c.g16nele paie. de inainte. CAnd fost inventate a metodade Distrare a alimentelorin conserve? i n 1 809.in ce scopera folosite treieritoarea in timpurile preistorice? TreierEtoarea a fost un dispozitiv folosit pentrua separa grenele tulpiniFide de coii. laptele esteimpins in Invenlii agricultur. activitate executatE c. fabricantul francez Nicolas Franqois Apperta descoperit c. de Cuaiutorul siteivibratoare.

Cand fost a inventati prima scar. '"*S !*Jil"ri. un inginer HenryBella inventat vaporul cu Vaporul aburi. Aceasta a fost inventatd d inventatoru american Sylvester HowardRoperin1867. 4.torul pe Wright"a zburattimp de 12secunde o distant5 17de metriindatade 17 de i9o3. folositdupe5 0d e a ni de la lansare. in ce an a fost inventatprimul avion comercial? Primul avioncomercial. CAnd fost inventatprimul aeroplan func!ional? wright' wirbur !i u"llWl. a fost scos pe piali in 1952. acesta mailucratsi la a unui radar.rulantS? in r89t. Aeroplanul botezat. avind o lungime 4 de metri. wrisht iJ S?l. pe perni de aer. 5ir Christopher ca inginer englez. siu cu aburi. Cumarita la inceput motocicleta? pe motocicleta functiona Lainceput. proiectat.qnt. Sydney 3.esteinc.\ lor.1.. Compania a Otis fost primacarea cumpiratbrevetul pentruscara rulanti. bazi de cirbune. Coney lsland.Zbur. \. gi fabricat runcllonar. in a 5.Cometa Havilland". Primul avion comercial de un real succes.'" Mijloace de transport . z. botezat . cunoscut suD denumirea de fost primul vaporcu aburi comercializat cu succes Europa.ln Rdzboi timpulceluide-al Doilea Mondial. Marea dezvoltarea sistem sadescoperire.----i- lXkau inventat.f o. Renoa inventat rulante carea fost pe folosite Vechiul din in Chei Fier..a nava vizut lumina zileipentruprimadau in 1953. m Boeing 707. ora$ulNew York. aveadoi cilindrii un ii motor cu aburi. cinea fost Sirchristopher Cockerell? Sydney Cockerell. Cinea inventatvaporulcu aburi? pe scolian nume in t8tz. esterecunoscut fiind inventatorul naveioe oerni de aer. decembrie 6.Jesse W.

trisuri firi cai"? Termenul fird cai" a fost . 8. un motorcu arderi Era interne carefunctiona folosind ciclul Die se l.toarele Darbri: erg.t"... in 19o7. Cine avutideea a inventa a de o paratutdcu aiutorulcireia si se poati cobori u. Cand apirut primulelicopter botezat. a fabricat-o El Dentru Balonul aercaldseridici vertical cu bicicleta fiuluis.sub formaunui scuter fost 5ia nu mit i celerifer. Contele Mede de Sivrac din Frantaa inventat aceasta bicicletd 't7go. Louisprimul Sebastien elicopter Lenormand dir.fun!ionezesiguranti in atuncc and r Dlou a .Cumfunctioneazi balonul aer cu primaanvelop.care6stemaiputindensdecet aveaatuncicend.Gyroplane No.. Cumarita primabicicletis€oasd pe piatil Prima bicicletia fost din lemn.r funclional. doifrati francezi.rit de pe o experimentelor lor. Franta folosit a botezat primaparafutiin . carese bazape un modelde motorcu rezervor fierbinte. fost proiectate Au pentrua ajuta mafinile^s.se didea cu bicicleta aeruldin exterior. Louis 5i Jacques Breguet.Care fost cauza a inventiriiprimei folosindu-se de anvelope pneumaticeunctionale? doui umbrele soare.or pepimant? Leonardo Vincia celcare venit da fost a 9 . Acesta fost rezultatul a cenda s.pneumatice cald? functionale.t"? in i906. Inginerul german Rudolf Diesel a inventat motorulcu aburi. seintelege Ce prin termenul . Mijloace de transport 7. toate Cu cu aripi. in a 9.toarele parbriz de in 1903...u cu gendul a de datoriti faptuluici esteumplutcu aer preveni pd carefiul s5ule neplicerile cald. inceputs5 au experimenteze functionarea 11. 13. atunci pia!. Aceasti maginiavea aspectul unei de . f de ScottJohnBoydDunlop inventat a 14.or pe elicopterului pemant..Gyroplane tim p u lu n e i No. insS acestea. Cumfuncliona sistemul de ttergetoarelor parbrizinventate in 1903? MaryAnderson a ' descoperit pentru primadati tterg.tr5suri primei dat maSini construite de inginerii germani Benz Daimler in ti 189o. clidirefoarte?nalt.cu ideea a folosi de o paraSute cu aiutorul cereia se si poaU coboriu.a fost demonstratiiin 1783 pe introdus in Fran!a. 1o. pe drumurile neDavate.trisuritrase cai" 12. Cine inventat a motoruldiesel? In 1U92.

acest proces fotocopiere lnlocuit de a gradual copiile fEcute fotostatul. 10 4. Chester Floyd Carlson a inventat aceast6 metodE 19J8. care muncea fl ca secretar: statul in Texas.Careinventator american a descoperitstiloul carenu curge? LewisE.creionul gataasculit".. 3.Acestlucrua dus la invenlia creioniului min5. care . cand a fost infiintat pentru prima de dati biroulxerografic fotocopierel Firma a . Verifax de 5icu altemaqini copiere. alb5. Cea facilitatinventarea ln 1564. mimeograful. cu 65rtiade carbon.Cinea inventatlichidul corector? Bessie Nesmith a inventat lichidul corectorin 1951. rispSndit intreaga in lume.A.Liquid a avutun realsucces dupE invenlia ce sa a inceput fie si comercializatd. In fotocopierea devenit proces a un ieftin. Waterman. in 1884ia t revolutionat scrisul. compus vopsea din tempera culoare de Bessie.. inventator american fi asigurator. Scrisulqi tip. fost descoperiti Anglia a in o imensimini de erafit. pentrL 7.. tipografgi a mafinade editoramerican. 5. 2.Procesul cu de fabricare acestuiqen creioane al de in momeitulin carese estecomDlet introduce minade grafitin corpulde lemncioplitmanual.Xeros" infiintatpentruprima in dat5biroulxeroArafic fotocopiere de 196o. a ajuns foarterepede si conduci firma Paper". este recunoscut ca fiindcreatorul stiloului carenu curge. canda fost descoperite primadati magina scris? de Latham Christopher Sholes. inventat prototipul in El scris 1867. creionului? 6.de 20de ani.ritul .U. Inventia sa a fost brevetat. celedin urm5. 19i Primul creion mecanic inventat de a Hayakawa fost numit mereu . 5. ln Firma pentruprima a comercializat . C6nda fost inventatcreionul mecanic? Tokuju Hayakawa a inventat creionul m e ca n ic? n 5..1. a fabricat folosind cheia unuitelesraf vechi.Haloik" oarS acestproces.in ce an a fost decoperitprocesulde xerografie? Xerografierea esteun proces prin intermediul ciruiase pot facecopii firi a folosi cerneata.. intr-operi6ad.

Johannes Gensfleisch. al din fi a inventat acestproces anulto5 in d . I-afdcutfaimospe aurarul Ce german Johannes Gensf leisch? in t447.Metodi pentruscrierea c6ntecelor a muzicii prinintermediul 5i punctelor.Hr . ce a fost De inventat sistemul Br a ille u n sistem coduriformat din de *f reliefate? Duncte in r825. presuounea folosirea u n u itip a d ina lia ld e e ta { ice r n e al S r m l pe baz. Cand fost inventatd primapresd mobilS de tipar? Johannes Cutenberg a inventat prima presi mobili de tiparin 1450. de uleigio matrit6pentr. oficial chinez membru Cu4iilmperiale China. pentruceiorbi". 1J.8. 12. 14. administratorul In stitu tie id in lllinois pentru Orbi.trebuiesd foloseasci acestsistem. aceastd ideein 11 . Pentru un ca orb s5 poati citi. Cinea inventat pixul? Fratji nationalitate de maghiarS. aceStra au brevetat inventia lor au fr deschis o fabrici de productie a pixurilor in Argentina. a . Aceastd metod.Cinea brevetat metodaietuluicontinuu de cerneali? jetuluide cerneald folosit Metoda este in comert. Ts'ai Lun. America 5ud. aurar un german. carea brevetat Dentru Drima oari 'i867.Cuce inventie devenit a faimos Ha ve n ll? Ha Frank Haven Hall. Braille publicat a cartea cuvintelor. turnarea corecti a tioarului. Straturi subliride papirus erau folosite pentru a formahArtia de papirus. inventat a tehnologia a de imprima ajutorul cu tiparelo"r mobile. 10.ac um . cyctrgy LAszlo Biro.Louis Braille inventat a sistemul Br a ille u n sistem de coduriformat din puncte pentruorbi. 2oo od e a n i .ritul 11..pentru imprimarea bareide cod qipentruinregistrarea produselor LordKelvin fost cel a sia pachetelor.a Inventat maSina scris de HallBraille in 1892. inventat au primulpixin fi 1 9 3 5D u p i . ce tarSa fost prelucratiplanta in de papirus pentrua fifolositi ca5i hArtie? Planta de papirus a fost prelucra$5i folosite ti ca hirtie in Egiptul antic. aproximativ cu 5 ooo de aniin urmi. Scrisuliitip. de a 9. o vreme.

. De 5i Faraday a 5semenea. lda Henrietta esterecunoscutS fiindinventatorul ca in micro-electrodului. ststemulul polifazat cu transmisie electricS. Cinea inventatsintetizatorul electric? a Elisha Gray inventat primul sintetizator in electric 1876. in stuttgart. Wilhelm Fein a maSina inventat electricide giurit portabil. de curent Continuand lui munca Sturgeon.cut a experimente implicau care a electricitatea astfel.. bateria 6. cine a inventatmicro-electrodul? Hyde. Germania. -. 1895. cine a fost Sir HumphryDavy? Davy fost un om de a SirHumphry curentul stiinteenslez carea inventat ileciricin"r8oo. Canda fost inventatprimul motor de functional? aercondi{ionat motor Primul o e a er condi!ionat funclional a fost inventat de cdtre Nikola Tesla in 1888. ri.. r 889. inventat fi. fost folosit in i832.'b. este El cunoscut ii elaborarea unuiprototip de telefon.un experimente galvanometru o baterie. Acesta f.. . motorulelectric '-. electrice. Cea inventat Faraday ficut a in r834. i. fiziolog american. r834.canda ap.Michael cu un inelde feriG. din activitatea electricd inregistreaze inteiiorul celulei..rutprimulmotorelectric de curent continuu comutator? cu Inventat omuldettiinti britanic. 5.in ln Australia.Cine inventat a maiinaelectrici de geuritl Arthur James Arnotfi william Blanch Brain au inventat maSina electrice giurit in de M^elbourne. de William Sturgeon. 2.. Inventat 193o. comutatorin 12 Michael Faraday? 7. electronice Echipamente . 4.Michael in mobilitS!ii ionice dezvoltat principiul ii din in reactiile chimice baterii.1. mic micro-electrodul un dispozitiv este vie electric celulS gi o carestimuleaz.Tilliit:i. t -fit & '. amencanul Thomas Davenport a gibrevetat motor acest comercializat electric curent de continuu cu 1837. motor acestui a dusla i n v€ nlia. 3.

Carea fost prima magini de sp5lat fin. cu zinc. 12. inventat prima celuli. electrice. Firma Hurley Chicago. Cu psihologul fi filozoful scolian Alexandei Bain a inventat primulfax in j843. Cine a inventatprima celulS . Thomas Davenport a dezvoltat cateva vehicule electrice utilizabile li practice America.Cinea proiectat primul tren electri€ din lume? tl. Carl Dr. de construit6 o r4. a care produs flux un constant de electricitate. la treizecide .. ln 1842. Gassner a Jr.? Echipamente electronice Werner VonSiemens. internationale americanul desf65urati?n S. un german proiectat primultren e'lecti. lj. din lllinois introdus a peniruprimaditi aceastimaqiniin formi de tamburin 19o8.de c5treAlvaJ. Cand fost inventat Faxul parea fi o inventie recenti.Acesta fbst expusin cadrul a uneiexpozilii in r9rz. 13 . Robert Anderson al Scoliei fi ar inventat primulvehicul electric intre 1 8 j 2t i i 8 3 9 . toateacestea. Cind a fost inventat vehiculul electricl In opiniaunor istorici. special. Pentru ce realizare a devenitcunoscut Alessandro Volta? Fizicianul italian Alessandro Volta estecunoscut pentru activitateasain electricitStii. predecesoarea bateriei electrice.8.. electrici? careputea sustine pani Inventat. Cinea inventat pitura electric.l. Fisher..Russel a Berlin 1829.uscati. in inventat pernddeinc6lzit o electrici Pentru acest pentrua-iincSlzi pacientiicare pe tren a fost sufereau tubeiculoz5. 1o.drept recipient atat pentrualte elemente. om de stiint.Thor"a fost primamasin6 sbElat de cilitori..inse acesta iost descoperit secolul a in al XlXlea. a dezvoltat el ceeace se numeste pilavoltaici. in a primulfax? 9. ti cat pentru electrodul negativ.uscat5"? in 1886. ^domeniul In 188o.ic a din lume.

It cu u ajutorul n u l qurub introdus intr-un cofraj la deschis p5(i. ambele gurubul lui estefolosit5iazi.Varteiul").Desfic. descoperit a ce a iu lin n u l 2737 i. in de desf. Cumse deschideau inainte sd fie inventatdesf:cetorul de conserve? 5. lves fost . Peni atunci.torul 5ia la a conserve fost inventat 50 de ani de inventate conserva duDS a fost ce metal. t925.in este ceaiul a considerat fi ceamai consumata biuturi din Iumea intreagS. mai lumind in intensA interiorul decat casei rampa cu lntensitatea luminii produside IampA era cu echivalentd ceaa 6 -1olumaniri. Acest mecantsm erafolositin transferarea apeiIa un nivelmai 4. cine a inventatbandaadezivi? G. Cea inventatArhimede? al matematician Greciei Arhimede. a din Ezra Warner Waterbury. W.. dintr-un erau conservele desficutecu aiutorul de ciocanului daltei.televizorului in mecanic". 3. de b anda mascare ceii ajuta pe pictori si picteze de o l i nie desp.4ire intre douS culori. Care fost primulaparatmanual principiul curilat carefolosea aspiratorului? de manual curitat care Primul aparat a aspiratorului dupi principiul functiona (. inginer ii inventator este scolian. de a 5.. brat si o lam. de chipuri oameni. Baird filmat a conturul acesta filmatgi a in obiectelor. Cine descoperit Nung.c5torul conserve inventat era Acestmecanism alcdtuit 1858.Whirlwind" a McCaffey fost cel carea inventat in in acestmecanism Chicago 1868.W. 2.1. era Acestaparat u$orti comPact. Viala<otidian.. cunoscut fiind ca proiectantul . Richard Drewa inventat adezivi banda mascare banda de si a lui Prima inven{ie fost transoarent. in 1923. ceaiul? a 6. t924.4.Cine a Droiectat ti inventat televizorul mecanic? JohnLogieBaird.U.. inventat turubulde api. conservele 7.i inventatorul . Arhimede 14 ..domnitor impiratul Shen qi al legendar Chinei eroual mitologiei a chineze$ti. €Anda fost inventatelamPaArgand? Argand Iampa a AimdArgand inventat Aceastilampi puteaproduce in 178o.

5i au inventat metodade DIatia bunurilor { ili ll ril i'l prinintermediul carduluiin t950.Diners" a fabricat careobligala plata . Cine fost Celsius Anders? Anders Celsius a fost un profesor su eoez oe astronomie carea inventat termometrul Celsius.8. farmacist ii soldat american. 11.A..Cand fost inventat a celofanul? Celofanul fost inventat iqoSde a in c5trechimistul suedez JacquisEdwin Brandenberger. Cinea inventat metodade plati a bunurilorprin intermediul cardului? Ralph Schneider Frank McNamara X. impermeabil5 transparenti. Centurile sigurant5 fost folosite de au viafacotidiani pentruprima dati in avionde citre Adolphe Pegoud.. intesral. Canda fost inventati centurade sigurantS? Ceorge Cayley inventat a centura de siguranlila sfarfitul anului i8oo.A. acesta a inventat in Coca-Cola ora. acestea fost au comercializateChicago.U. a 9.cu scopul a uni maimultecarduri.. in datade 8 mai 1886.foarte o cunoscut. 14. in iar Europa. folosit. sf6r. datade in 13octombrie 1983.ulAtlanta statulCeorgia. 15 . 13. Celofanul o este peliculS protectie.itul la anui-uii98o. C-5nd fost introduse au modelele comerciale analoage celularelor automate? Primul modelanaloE celularului automata fost fabricat t96o. acesta fiin-d primulom 5i carea pilotatun avioncu capulinjos.Carefarmacistamericana inventat Coca-Cola? Inventia biuturii recoritoare Coca-Cola i seatribuie doctorului JohnStith Pemberton. din S. Ela inventat bdutur. ti pentruimpachetat. numitd. el a fost cel Tot carea clasat de stele.inscopgeneral". Cand fost emis a primulbrevet pentru englezesc categoriade maiini de spSlat ti stors? Primul brevet pentru englezesc categoria de masinideDilat i s s stois a fost emisin 1691.Vinul francez Coca".a facturii. in S. 3oo 1o. de primulcard CIubul.U. in Modelele comerciale fost au comercializateJaponia citre NTT in de in datade 3 decembrie 1979. de sublire. 12..

este recunoscut metodeide cafiind inventatorul prin Destrare alimentelor inchiderea a in brmetic5 acestora imbalai.Nestl6 S. Georgia. in 7. 4. principali ai dintreinventatorii cu ciocolatei IaDte. z. Aceasu releti a primit la inceput numele de Coca" .Vinul numitgi.Cinea inventat metoda de pistrare a prin alimentelor inchiderea ermeticAa in acestora ambalai? Nicolas Appert.Nestl6 HenriNestld a pusbazele companiei . Deoarece aceste de bomboane menti de au formaunuicolac salvare miniaturi. a a o acesta descoDerit metoddde a pistra calitatea alimentelor fi prospelimea acestora.Life (.1. cofetarfrancez.ele in aufost numite. 5.fabricantul ciocolati de clarence Crane DreDarat a bomboana .LifeSavers"? in r9rz.. spunecdacesta Se obifnuia pundcarne miel5i ierburi amare de in iniuntrul painii ..in columbus. 6. cum a fost inventati metodade oblinere a apeigazoase? metoda Joseph Priestley descoperit a de a combina CO2 apa ti (api gazoasd) atuncicand a suspendat o cand api de unui deasupra recipientcu bere la o din Anglia. i865. ldeea pentruo astfelde companie luat nattereatuncicand a a un HenriNestld inventat Drodus hrenitorpentru sugari.. Ceestevinul Coca? un JohnStithPemberton.careputeafi folositde mamele carenu-iputeau HenriNestl6 esteunul hrini la sAn. Mancare beuturi si ..A.matzo" timpul Paqtelui. wI NE. fie o bomboanide var." anul in 1867... bomboanele de 3.Hillel Bitran" este cel inleleptul cel carea inventatDrimaformi de sd sandvi.... in ce an a fost infiintate marea producitoare mincaregi de companie 5.Vinul francez cocaa lui Pemberton"."? biuturi..Cinea inventat ciocolati fi priiiturile cu bomboanede ciocolati? Ruthwakefield a inventat bomboanele de ciocolate li priiiturile cu bomboanede ciocola6 in 19oj in Whitman.. beririe localS Leeds.in r8ro.A.. Cinea inventatprima formi de sandvit? evreu. Cumau apirut bomboanele formi de inel mentolate5i cu aromi de fructe numite .Colac de 5avers" salvare"). Massachusetts. farmacist a american. inventatreteta pentruvinul francezCoca in coc^4.LifeSavers"car6trabuias. careeramai rezistentila cilduri decatciocolata.

Cumau fost descoperite chipsurile ? George Cruma lucratca $i bucitarin statiunea . 1o.iiiti. Ma:ina lui putea impacheta li t.U. Inghelata era celmaipopular gicelmai consumat desertdin Statele Unite.Cand fost introduse piali au pe cerealele. S.americanul Otto Frederick Rohwedder inventat a primultiietor automat de pAine...Kelloggrs Krispies"? Rice in 19o6. in 11.iat preagros cartofii p.Cutoate acestea.arzind crengulelede ceai.8.zileora5ului vand. 9. din Dupi ce farfuria fost inlocuitide chifld. Pentru multumiclientul.el a primitplangere la de un clientcumci ar fi t. Cand inceput a vAnzarea mAncirii.Gardenhouse". in 14.A. CAnd fost inventatprimul teietor a automatde paine? in t927. careocupa functiade director unuisanatoriu. insdtot nu a reusits5-l multumeasii. Intr-ozi. din Saratoga Springs. in celedin urmi. sdu din . statulNewYork.jiti foartdsubtire.locuitorii al Fran!ei.. bucitarulPaul Wenner creat a pateul vegetal.hot-dog pfln a lnceput vAnzarea de pufiin carnali interiorul unei chifle.acest de mancare. a-{i Cruma tiiat cartofiiinrondele subtiri. ni$tec.MoonLake Lodge". 13. al a hotSrat comercializeze scard s. carea fost comercializat. will KeithKellogg.Gardenburger".iat cartofii pi... Oregon.Acestprodus de s-avandutpentruprimadatS 1928.Rice Krispies". pe Iarg. mul!umitEi 5i.. impirat din Dinastia fi Yan eroual mitologiei chinezeSti.hotdog"7 ldeea de. Candauinceput si foloseasci oamenii cornetele hArtie de de si metal? in timpul secolului XlXlea. tip Compania saficea experimente noi boabede cu cereale timpulprocesului in .ia in feliio paine. gustulceaiului frunzele din de ceai. 12. NewYorkin 186o. astfel. lmigran!ii germani obiSnuiau ii si pe str.inventat a ceaiul anul2737 Hr. in restaurantul vegetarian.George Cruma t. insdclientul fost a foartesurprins totodate. pentrual iritape clientul agitat. Cermaniei ti MariiBritanii auinceputsi foloseasci cornetele de hartie5ide metalpentrua punein ele inghe!ata..ruci6are.au aperutchipsurile. !i de mencat. a hotdog-ul fost foarteu:or de tinutin a man. c5 Shennong experimentat pentru a primadat. inventat el. 185j. Mancare sib.Gardenburger"? ln 1981.in ce an a fost inventatceaiul? ShenNung.uturl 17 . Ernest Hamwi fost celcarea a inventat orimulcornetcomestibi.Cine creatpateulvegetal a .Sepresupune in i.

t|ti. Vestimentalie . Dince a fost confeclionat inceput orimulscutec? in t95o.. fost incorporat al a in acesticolanti susDensorul.MarionDonovan inventat a scutec unic. de polimer folositi in confeclionarea vestelor antiglon!. ts W.:.secolul ln al locuitorii din America de vestse imbricaumai desin pantaloni. WhitcombL.. nu se care in r9zo.u scutec confectionat era dintr-un prevSzut <ibandi de plastic. L.Cinea inventat blugiialbaftril LeviStrauss fost un antreDrenor a care a inventatSi t.ii!. au brevetat ideea a de folosinituri de cuprupentrua impiedica se s6 desfacipantalonii lucrurigizi. I. ln 1873. numeLangsdorf. a inventat fermoarul d inm e ta lin 8 9 0.folosinu. de al in secolul XVIlea. Strauss impreunicu JacobDavid.Cand apirut pantalonii? Pantaloniiisi oriEinea colantii au in Durtati b'irbatiii secolul XV-lea. un croitordin Nevada.Cand fost a comercializatd pentruprimadate fibra de polimer Kevlar? Louise Stephanie Kwolek inventat a materialul Kevlar. de la 3.i n r datade 29 august t8 9 3 . Ela primit brevetul penrru pentrutoateanotimpurile.Judson? 4. noui invenlie in cadrul T6rgului M o n d ia ld in Chicago 1893. 2.rintele cravater moderne. 6.r. Cineestecunoscut fiind perintele ca cravatei? Cravata areoriginea timpul iti in Rizboiului 3o de ani.Ela prezentat aceast.Primul de Drimul s.i comercializat . fabricant cravate un de pe american. deoarece ace$tra erau confec!ionati dintr-un material gi aspru durabil. esteo fibr. Donovan inventat a scutecul de unici folosinli. Cea inventat Withcomb Judson." lx'J.. d so n a Ju ob!inutbrevetul pentru .Cutoate de acestea.inchizdtoareacatarami". material cu Maitarziu. este cunoScut cafiind p. inginer american. carea fost pentru comercializat XIX-iea. rachetelor tenisfi a a de ci$tilorde protectie.iii' bl u gii albagt rii:. din au 5. Sifoneazi.y' r'"FT"iff lii'.

a brevetat metodade a fabrica materialele impermeabile in 1823. Anglia.ln vremea Dartea cu aceea.. poleteleerau. iar aceastimodda ajuns Marea in Britanie secolul in al XlXlea.Aceast.. curmezi5ul corpului.Cand aperutincSltimintea a moale in timpurilepreistorice? Secredec. inventat a ma$ina crofetatciorapi. Aceasta estefoarte ufoar.el a folosit cauciuc dizolvat in pScuride gudronpentrua lipidouE buc5lide material.Cine inventat a matinade croietat {osete? in t589.oe al obicei. Charles Macintosh. multe altefibre sintetice fost inventate. Cand devenit vestimentar? Originea tricoului este incdneclard. 1o. Cine este inventatorul impermeabiluluil Chimistul scolian.E la v6ndutprimasa pelArie in CentralCity. aceastipilirie a primitnumele de c . apirut gentile au maridin purtatede cilitori de-a material. confectionate material din banal.l!. I. a tricoularticol 9. oamenii caretreiau in muntiiMesopotamiei. sfoar. esteuSor de spelat uscat.ldrie in t8 65.:i-' t --: Cartledge a primul inventat : suspensor pentrusportivi.minte moaleeradin rnTafurata Jurut prcrorutur. 8. inceput au si poartepantofulmoale intreaniirzoogi Vestimentalie 19 .5l a panaampll o r " . inc.. viu $osete colorate puteaufi crofetate foarte ufor ti la pre!uriconvenabile. Secredecd tricoula devenit articol vestimentarin California. au r:. Ela fost proprietarul fi fondatorul Companiei de Tricotaje E l a s t i cG u e l p h .Cand fost inventat pentrusportivi? suspensor In 1 9 2 O.Hr. In precum mocasinii.. Deoarece avea margini Iateti erafoartebombat. Acested eraudin piele^se Iegau in suDerioar. JOe 16oo i. e pe Suspensorul sportivi fost a comercializat numele cu de. ce an a fost inventatifibra in sinteticide nailon? Fibra artificial.primul a 7. aiutorul de Cu acestei mafini.Protex". acest In scop. $ide Deatunci. statulColorado.pastorul William din Lee Nottinghamshire. 11.. 14. Cinea inventat licomercializat primap6l6rie? JohnBatterson Stetson a inventat fi comercializat primasap. Cumeraufabricate po{etele in secolul XVll-lea? al in secolul XVlllea. de nailon fost a inventatiin 193i. 13.

anestezieiti a infiin!at cu succes domeniul neonatologiei. impotriva Acestvaccin a fost testatpentruprimaoar. obtinut dipioma de doctoratla Marburg. care impiedica infectia.ulNewYorkdin 20 Inventiimedicale .Virginia Apgara fost un liderin domeniul teratologiei. Cea inventatlda Henrietta lda Henrietta Hyde. a inventat microelectrodul 193o.tre Salk datade i2 de in aprilie 1955.l. in Cu aiutorul acestui mic aparat.Cuma fost inventat bandaiul? Earle Dickson a inventat bandajul .testului Apgar".. se inregistra activitatea electric.. Canda fost testat primul vaccin impotrivapoliomielitei? Jonas Salka elaborat orimulvaccrn poliomielitei. stimuland-o electronic. 4. fizician american este pentruinventarea recunoscute . ajutorul acestei noi formede radiatii pot doctorii fotografia obiectele carese afldin spatele unor ecrane opace. Dr. des 2.a uneicelule vii. Hyde? 7.in i8 5 1 lia .rie. in 1952 fi ficut Dublic c.Band-AlD"in 1920. carese renea in bucet.Charles Richard Drew. Vaccinul con!ine dozd o iniectabilS poliovirus de inactiv. Cinea avut ideea binci de s6nge? ldeeade a deschide o banci de sAnge avut-o a Dr. a inventat lentilele de contact. care estefolosit in stabilirea sdnitilii noilornisculi.in ce an au fost descoperiterazeleX? Wilh e lm Konrad Von Roentgen a oescopent razejex in 1 8 9 5Cu . prima Drew infiinlat condus a banci fi des6nge cadrul in Spitalului Presbitarian ora. fiziolog american. confectionand un bandaj mic cu adeziv. Cinea inventatlentilelede contact? Adolf Eugen Ficbun fiziolog german. Acest bandaj folositin era scoP casnrc. 5. Bandajulfost a inventat cand Dicksonciutat a un mod mai uior de a bandaia ranasotieisale. infiinlirii unei 3. Cuma devenit faimoasiVirginia Apgar? Virginia. carea fost un doctor 5i cnrrurg american. 6.

Cinea inventat fenolulantiseptic? diagnosticare 5i In 1874. Cinea inventat stetoscoDul? Stetoscopul un aparatmedical este acustrc care permite oricui 21 . 5. 1o. pentru Joseph vaccrnut Lister. El careesteun antiseptic. pulveriziacest pe EIiqi acid Hepatitei Tot B.boa15. a primit. tipuride medicamentele fi Duteau iniectate infeclii ciupercS.Cine elaborat a antibioticul 14.. in maimultor Cuajutorul acestei seringi.Laacea vreme. amAndou5 activau 5icercetetoriin ca cadrul institutului .Premiul fenolul. Cumpreveneau rispAndirea bolilor Blumberg este un om de ftiin!. Baruch Samuel 12. mdnuqi. Sir S i a la n i m a l e lo r .. cu directin corp. medicament pentru infeclii sunetele din bacteriologice? interiorul Omulde ttiinte corpului uman scotian. Nobel Medicini"in 1976. m6ini. Acestprocedeu a identificarea fost folositde chirurgul britanic Joseph virusului Lister. Cine a descoperit penicilina. doctorfrancez.Nystatin" impotriva ciupercii fost rodulmuncii a a dou5femei:Elizabeth Hazen Lee si Rachel Fuller Brown.un vascu aburierafolosit devenit faimos pentrua pulveriza aeracidcarbonic in dupd in salade operatii. 1853. in Hyacinthe Penicilina este Laennec a folositi ?nprocesul inventat acest de vindecare a aparat Franta. testulde 13.ran aud.Canda fost folosite pentru prima .11.rNystatin"impotriva ciupercii? dati seringa hipodermici? Inventia antibioticului. bandaje instrumentele ii Blumberg a de operat.. in in infectiilor Samuel 9.NewYorkof Health". Acestaciddistrugea descoperit fi mtcroDlt. inventat a aceast. chirurg un britanic. un . Alexander Fleming Ren€a descoperit Th6ophilep e n icilin a 1 9 2 8 . i816. Cea inventatBaruch bacteorologice cauzate e organrsme Blumberg? Gram-pozitive. Inventiimedicale 8.sDendeau infectiile.microbii carer. doctoriidin timouriletrecute? amencan in t870. Acestaciddistrugea in . Medicamentul erafolosit pentru Charles Pravaz. un a vindecarea inventat seringa hipodermic.

a folosirii ceamaitimpurie ochelarilor. sticlar F. Cinea inventat produsmascara? Eugene Rimmel a primulprodus inventat in al mascara secolul XIX-lea. Cea inventat Dr. Acest anuli284in ltalia.: 1. acestea. a care cercetator oomenrul in inventat termometrul Dentru ureche 1964. dejamaimultemodele de apdruseri -il de ochelari soare. 8..exista varietate de de de schite Ientile contact Dosibile realizate Leonardo Vinci. de 2. de 3.ce a inventat 5 a l vtn o u A rma r ei in lucru intamplat s-a D'Armate Salvino esteinventatorul primeiperechi de ochelari.este in dovad. PanA statul NewJersey. in anul193o. folositpentrua innegriqiingroga genele. Acest echipamentii aiut6pe oameni s5vadi binein intuneric. Benzinger? H. C6nd ap6rutprimele optice nocturne? echipamente in timpulcelui de-al Doilea RizboiMondial. un ca a fost considerat fiindprima persoanicarea elaborat lentilele oe fi careputeau pusepe ochi contact. au 4. femeile igi puteau farda pentru genele m a im u ltvo lu m .Cand aperutlentilele contact? au o in secolul alXVll-lea. vremurile de demult. atet alialii. Care cumtrebuie ca fiind celcarea descris pentrua un confeclionat ochiartificial in se Dotrivi orbitaochiuluil Ambrose Pare a fost un chirurg francez renumit carea descris cumtrebuie un confec!ionat ochiartificial a Pentru se potriviin-orbita o ch iu luln i. fost cel a carea v6ndutprima pereche ochelari de pe de soare faleza dinAtlantic city.L. toate de da Cu german. Cinea creat rimelulmodern? Rimelul modern.or. fost creat a in 1913 cEtre de T.Theodor Benzinqer fost un In meorcrnfl.TheodorH. din argint. Ochi Eiurechi .Williams. primul 7. estecunoscut chirurgfrancez 5. realizat Tomaso de da Modena 1j52.E.cat li au Germania dezvoltat echipamente opticenocturne sofisticate.ferda fi incomode. Muller. romanii foloseau ochiartificial un confectionat pentrua ornastatuile.Mabel. ce firme a vandutprimapereche de ochelari soare? proprietarul companiei Foster . Astfel. Portretul cardinalului Hughde Provence. 6. foarteu.a El inventat acest de rimeleraun amestec orafde de qivaselinS. a Dr. el a inventat aparqlcaresd Tot un misoarearderea de calorii. cirbune produs pentru sora Acest tip sa. Grant".

. obicei. . I . Tehnica de reconstructie a genelor pierdute fost a elaboraG de Franz Krusius !i a fost publicati in t914. tehnologia aparatelor pentruauza inceput s..tuburilor electronice vid". este Minnesota. Statulcarea interzis folosirea mercurului in de Drodusele cosmetic..tiiinradio. Cu aiutorul acestui aparat. de lainceDuturile activit.i de eficienteaparatelepentru auzin a n u l1 9 2 o ? Lainceputul anului 192o.Aparatele i pentruauz digitale permiteau perceptie o mai finda sunetelor citre de purt5torul acestui aparat. puteafi micsorat sunetul sau amplificat dupi caz. 1O. Care stat a interzis folosirea mercuruluiin produselede cosmetic.tau asemenea unei pSlnii. Acestlucrus-a intamDlat anul2oo8. citre de persoanele deficiente auz. cel 12. mercurul estefolositla fabricarea rimelului. in atuncicand acesta emisun standard sever a mai decAt al Euvernuluifederal.Dece erauatat de comodde purtat . #t".U.ln . Cumaritau primeleaparate pentru auzacumdoudsutede ani? Acumdoui sutede ani. caSt|te urechi foloseau aparate receptie de mobiledinfier. J . 13.aDaratele auz formaunorcornete Dentru aveau acustice. Acestea ar.a de 9. 14. Aceste cu tuburi permiteau amplificare mareqi o mai maieficientia sunetului. \:"li:l:??:ia digital" d.Auzul 11.A. careeraufolosite.? Deobicei.:'r Ochi qi urechi .. ce sefoloseau La ciitile pentru urechifabricate Brandes 1919? de in CistileDentru urechi fabricate de Brindesint919eraufolosite.oe pentru aTara aceslrucru. . Cums-au dezvoltat aparatele pentru digitale auzla miilocul devenit toarte rispenditpe la mijlocul {"' anului 99o. S. cu de in directionarea sunetului citre ureche. Cand inceputprocesul transplant genelor? al 5e presupune ci procesul de transplant al inceputacum 9 0 d ea n i . introducifolosirea .

Cand fost inventatimetoda radioimunologici? Metodaradioimunolosici fost a inventatide cdtreDr. i-aaiutatpe alialis5ii invingi el pe germaniin de-al cel Doilea RizboiMondial. mult.care 1924. a 3.rintele televiziunii. creat a primele imagini televizate ale obiectelor in mi.u. Berson Dr. JohnLogie Baird. Inventia sa dezvolt5rii IUtUrOr electronice. z. de din Nikola Tesla fost a celcare descoperit a radioul. 5. radioul a fostfEcut cunoscut de citre cuglielmo Marconiln Mai 1895. in Un exemplu telescoD de radioeste releaua telescoape NewMexico. in Prinaceaste pot doctorii analiza chimic sangele uman Se $itesuturile. EIa inventat acesr aparar pentru a purea suPravegtrea TUrtune tn w^A^ra) -'' miir"iiiiriiin i f siguran!5 avioanelor. primeleimagini televizateale obiectelorin miScare? P. a 7.rata fost fabricat de c5treGroteReber. in sistemelor Televiziune radio li .prima transmisie radio peste ocean fost a realizate datade in rudecembrie r9o't. Cinea fabricat primultelescop adevirat? Primul telescop adev. 24 s. SirRobert Alexander Watson-Watt inventat a primulsistem radarfunclionalin i915. 6. Cinea inventat primulsistem de radarfunctional? Fizicianul scotian. Cand creatJohnLogieBaird. Solomon A.John LogieBaird a inventat un sistem mecanic de televiziune.Cend fostdescoperit primul a iconoscop? Vladimir Zworykin a inventat primul iconoscop in 192o. 6. dupi ce a citit despre decoperirile luiJansky. Cea inventat John Logie Baird? in r9zo. Cinea descooerit radioul? 4. maifolose$te In diagnosticarea bolilor. a Inventand acest sistem. fi Sussman Yalow r959. Karl Jansky fost celcarea descoperit a pentruprimadati undele radio provenite dintr-osursi cosmicS 1932.A.. pirintele televiziunii. toate Cu acestea.

Inventia Pfleumer lui includea folosirea unuiprafde oxidde fier careacoperea o band. (u ' -: c . \J o. fir"in i .. folosind sistemul de d e lin ii l lu i Br a idin i9 2 9 .Valdemar Poulsen.Loomis a conectat aparat un de m6sur..Cand fost lansatS a ideea existentei undelorradio? ldeea existentei undelor radio'a fost lansata pentruprimadat.a fost televizatiprima pies5 britanicd teatruintitulatS...Cea inventat Valdemar Poulsen? In i899.tir < .. emit5.Omul floarea gur5").The de Manwith the Flower his in Mouth"(. in . subtire hartie. inginer danez. de citre farmacistu I sco!ian. 11.. CAnd fost sistemul a electric a lui TV Philo Farnsworthbrevetatti pusin practicd? in r927. ) e ||r ^ -l +.Cu toateacestea. Care ceamai puternicifirm5 de era electronici lumein 19jo? din Corporatia Radio America fost cea din a mairenumit. cu in 14..cu alutorul telegrafonului . S d demonstrat cu '[ procedeul succes de ..{ far. a inventat un fel de robot telefonic..in cadrul diri Tergului Mondial 1939. 1 9 3 oa a . rapide ale curentului pot electric fi proiectate in spaliusubformade underadio...5i maiputernicifirm. a descoperit variatiile c. cu s c o p ud e a l inregistra sunetete.:.. 30 tost emisa emisiune Drima televizau undesunetul corelat imaginea. Clerk Maxwell.. Heinrich Rudolph Hertz... 1 5 r . a EI demonstrat principiul inregistrdrii magnetice Ia I inceputul anului r898. Cenda fost inventati banda magneticdl FritzPfleumer a inventat banda magneticA in 1928.8. din aceasta a Televiziune radio qi 25 .tl | **L carea dusla primulexemplu reconstituit comunicare de aeriand firi fir.: . t2. fizicianul german. ce an a inceputpostulde in televiziune britanicBBC emit. 9. si folosindsistemul 30 de linii al lui de Braid? Postul televiziune de britanic BBC a inceputs...^ .-r rdPL i .telegrafie "i 1 86 0. Philos Farnsworth a brevetatSipus In pracflca primulsistem electricTV. de electronici Iumeinr93o.. era cu in iulier93o. Masina prooucea energte considerabile.de un oferit o demonstratie spectaculoasA televizati. .. 13. de 1o. in In 1886. stomatolog american. 186o.Pentruce realizarea devenit cunoscut MahlonLoomis? MahlonLoomis. brevetul a siu fost acceptatin 1930.in Germania..

celedin urmi.22".2t".Aceasti inven!ie nemaipomeniti a fost expus...floppy i971. pentruprima oari in cadrul Tergului Mondial d ini9 3 9$ ii9 4 o ..Primul disk" .. Canda fost inventat FORTRAN. cine a creat primii roboli electronici autonomi? CreyWaltera creatprimi' William in autonomi 1949.1.aplicatiilor matemaflce !tInIlflce. la primullimbaide programare nivel inalt? a in 1954.Unimate"? Devol fost celcarea inventat a George primu=l in in robot modern t954. a fost botezat Acestrobot modern avea . j.Elektro"? .. orimulcalculator binar. modelul .Elsie" Aceiroboliau s5 Aceltiaeraucapabili ii.Westinghhouse Electronic a corporation" primul creat robot umanoid. calculatorul mecanic IuiZuse al sub eracunoscut de denumirea . 7.Elmer".EIektro". In prezent. multe exist5 companii care inci folosesc acestlimbaj pentruprogramarea.Acestlimbaj de a 4. in r93o. carecompanie electronice numit creatprimulrobot umanoid.care.Ela inventat pentrua explora acestcalculator de a cateva tehnoloEii dezvoltare Zuse inventat a Ti calculatorului. cunoscut subnumele . perceapiIumina si intrein contact qi din careii ajutau cu obiectele exterior se milte.rfloppy IBMa in tr o d u s primadischetide memofle sau disk"in . robotielectronici primitnumele de.Unimate".Care erau sarcinile indeplinite de calculatorul mecanicinventat in de KonwardZuse 1936? in Inventat 1936. . CAnd fost introdusi prima discheti azi de memorie. JohnBackus inventat sauformulade traducere .i de . numit.. sA de a 6. cunoscutisub disk"? de denumirea . t939..floppy era confec!ionat din plastic cu acoperit oxidde fier magnetic..carea fost qiprimul f unc!ional computer mecanico-electric 2. !r 26 . 5..FORTRAN" pentrulBM... computer€fi robotlci programare la a nivelinalt fost comercializat pentruprima dat. Cine inventat a primulcomputer electronic digital din lume? qi JohnAtanasoff Berryau Clifford primul inventat electronic computer digitaldin lume intre anii1939 ti 1942.. in 1957. cand a fost primul inventat robot modern.

robot". t7 . matematicianul Archytas din Tarentum. Cinea inventat mecanismul automatnumit .Deceerau deosebi!i roboliilui Hisashige Tanaka? HisashigeTanakaa creat o varietate mare dejuclrii mecanicecomp]exe.Canard 11.tat..Porumbelul".Hr. 8. grec. i739.Hr.robot"? similar cu Conceptul celde.rci. sdfie pusa mi.au in fost redescoperite caietele cu notitealeluida vtnct. .Canard Dig6rateur"? Jacques oe Vaucansonfost cel a carea crearrararobot. fizicianul Ctesibitius din Alexandria a inventat un mecanlSm auTomar in Di96rateur".AFJazafl prorectat a robot umanoid puteafi programat..i manipulat digital.care ajutorul in cu :aburului. piese Acliunea acestei de omul teatruestesimpl6: robotul.. il a to. careeraucaDabile tragdcu slgeli s[ ceaiul scoase tolbd. cine estecunoscut fiind creatorul ca ratei-robot.. r4.Ceneral Motors" in 1960.carefusese invitalii cu4ii regale scopul a amuza de in timDUl Detrecerilor. Cenda proiectat inventatorularab primulrobot umanoid Al-Jazari ce putea fi programat? pnmul In l2ob. in ce perioadidin Antichitate apArut conceptul similar cu cel de . Devol vandutpersonal a robot modern firmei..Atunci.robot"dateazi al celpulindin secolul lea i.siri care i .propus a ideea uneip. Ie si metabolizeze $i si le filtreze.. r95o.si-qi miqte capul qi mandibula. numit.Acestrobot si eracapabil inghiti boabele cerealelor. . primul inv. iar creeazS acesta ucidepe om. r2.robot"? Scriside citre Karel c apeki n i963.. numrt . caieteconti desenele detaliateale unui cavaler mecalic ce se Dutea manulasca armele.clepsidr5".sl servdasci din sauchiar sXoictezecaractere japoneze Kaniji... Acesfe de 9. a inventatLeonardo Vincil da Ce Primele schilealeunuirobot umanoid da aufost ficute de Leonardo Vinciin 1495.. numiti Si.si se ridice in picioare. in cepiese teatru a fost folosit pentru prima dati termenul de ..clepsidri"? in anulz5o i. computere robotici ti mecanice. ce Robotul Al-Jarazi aseminitor lui era proiectate cu uneib. Ro b o l i i universali lui Rossum" ai primapiesS a fost de teatru in carea fost folositpentruprimadati termenul de. 13.puteaf i urmitoarele caracteristici: puteafi programat..

1.a _ O pla tost descoperiti de cdtreGalileo Galilei in 161o.Cine creatprimulcostum func!ional anti-gravitational sau costumul zbor? de in r94t. la planeta 7..Wilbur Franks a creatprimul costum functional antrgravitational costumul zbor. careera cunoscuti fiind ca regina Cretei. 6. lange' in aceaste descoperire. de-a cea d o u al u n i a neteiJupiter. Cea descoperit 6alileo descoperit a planeta Jupiterli trei dintre l u n i l e a l en s i datade 7 ianuarie 161o.Sputnik".I unile 2A numit J1. a fost primulcostum anti-gravitationaj folositin luDt5. sau de Costumul zbor. Huygens fost a inspirat c5tre de descoperirea celei de-apatralunia lui Jupiter citre de Galileo Calileiin 161o a imbun5tilirilor aduse acesta de in 5i tehnologia privitoare telescop. avand cm sicantirino 58 aproximativ 83. mai mare cea Iuni a planetei Saturn? Astronomul olandez.. faimos astronom a l se co lu lu il XVlll. a el descoperit a planeta 4.6kg.Mark a lui Franks de ll. Acestsatelit a fost lansat in datade 4 octombrie 1957.Cinea descoperit Uranus? SirWilliam Herschel. pe planeta Uranus 178j. In ce tari s-ainventat primul satelitcreatde o m ? in Rusia s-a Inventat primulsatelit creatde om fi d enumit . Neptun esteceade-a tapteaplaneti de la Soare ce-a qi de-a treiaplaneti cad im e n siune din Sistemul 50tar.ri ai oamenilor Etiinli ru5i. e d Dr. de 2 . Europa esteceamaimic.in i3 ianuarie. a mai5bservat el Universul patra lune..nu a fost invenrar de o singuripersoJnd. canadiand co n d u s. in ce an a fost descoperit. Christiaan Huygens a descoperit Titanulin datade 25martie 1655.J2. dintrecelepatruluni descoperite Galileo. de Galileo? 3. Cel-ainspirat Christiaan pe Huygens si descopere Titanul. fost cia rezultatul uneiIungicolabor.Canda fost descoperiti Europa? Europa. . a 5. calileo le-a J3qi J 4. Numiti Europa d u p dn u m e l e n e i u nobiledin Fenicia. Europa. Neotun? Jo h nCo u ch a descoperit planeta Neptun in i846. Sase serimai t6rziu. Satelitul Sputnik.le aa d e sco De rrt a .

llgaur. Schwaezschild a inceput calculeze s.fost livrati Centrului Spa!ial Kennedy data de 25 martie in 1979. de 8. NASA incefie va dezvoltarea unui sistem nave de spatiale oameni cu la bord.Ne buloas a Dumbbell M27" in constelatia Vulpea.peste8oo de steledubleii ti clasat 2 5o o nebuloa s e . In t9t6.Columbia".'! Prima nebuloasd descoperiti de oameni fost a . Prima navdspaliali a . numitS.edintele Nixona anuntat c. $i m a rial eplanet ei J u p i t5 ir n e l e l e ei planetei Saturn. in ro. Cand fost introdusprimul a telescop? Primul telescop a fost introdus in astronomie in 1609 de cAtre marele om de Etiinti italian.. Chirles Messier fost a celcarea descoperit aceaste nebuloasi datade 12iulie 1764. Cand descoperit primadati nebuloasa planetari. Galileo 6alilei. campul gravitalional stelelor.Nebuloasa Dumbbell Mz7.5ecredea trebuias.. el a fost primulom Tot carea descoperit craterele pe de precum patruluni suprafata Lunii.. Acestprogram a luatnaStere atunci c6ndpre. existe ce o astfelde planeti pentrua puteafi explicate anumite Iucruri ciudate care seint6mplau orbitele pe planetelor Ur a n u si Ne Dtu n . Cine descoperit a conceptulde 1r.Cand inceput a programul pentru nave spa!iale? pentrunavespatiale Programul a fosiiniliatin data oe 5 ranuane 1972.gaurineagrS"? Karl Schwaezschild.care puteau fi refolosite. astronom inventat conceptul de neagr. s . 12.". Cinea descoperit planetaPluto? Astronomul Clyde Tombaugh a planeta descoperit Pluto 191o... au pentru oamenii 9. al Universul 29 . folosind teoriageneral5 a lui Einstein privind relativitatea. in 5e ciuta de mult timp ceade-anoua planet.

lnventat Arthur de joculde Wynne i913.. lndiaincedin orimulmileniu primulioc de a 6.inventat . Prima roateFerris fost a Pennsylvania.tre de constructorul poduri Washington GaleFerris Jr. acest sportin 1891 astfel incat lui studenlii sportulin timpul anotimpului de iarni. chicago din 2. in ce tari a fost inventat Zmeul fost folositca mod de relaxare a de cu 25oo-3ooo aniin urmi..11. Cinea inventatmobilul? pe a american numeCalder Un sculptor secolului mobilullainceDutul inventat mobilele al lui al XXlea. Decandseioaci in Indiaiocul . Treptat. 4. mare dintr-un parddedistraclii. printrecareChina. joc se Acest nemaipomenit joaci in i.._.. in incruciSatefost a cuvinte introdus un puzzle ca siptimdnalin ziarul lffiamerican uqLlll . Dretind ar fi Divertisment 30 .-" j ds-"-r" primuljoc de cuvinte 'Ft*". Carea fost motivul pentru cares-a inventatbaschetul? a James Naismith fost celcarea El inventat baschetul. in a fost publicat ziarul de duminici.Cand fost a inventateroata Ferris? RoataFerris. din pornitE cadrul TArgului Mondial in 21iunie1893..I r!r. Existi Malaezia multetiri.-4 numit..-"_.?i+fl 5. se presupune prafulde puScia fost cE in in inventat China aniitooo. de 21decembrie caleidoscopul? 7.. fost a inventatide c..-.iiXEilii1ffi.}....Cinea inventat a prafulde . 3.ioc rl:ir!.""rr:r-incruciSate. in incrucifate de cuvinte care formi de diamant". cinea descoperit care prive$ti5i po!i oDserva m o d e le frumoase realizate cu ajutorul oglinzilor..9!husetts.originar din statul Pittsburgh. pugcd? Anul inventiei prafuiui de putcaeste incert. Fizicianul Brewster fost celcarea a SirDavid in caleidoscopul inventat brevetat fi 16'.. Cu toate acestea. Iume.NewYorkWorld"in data i913. care ci sauIndonezia... a S-priengfile$ :::._.r.NewYork World".Hr.. Cand fost publicat cuvinteincrucitateJ -=. in cunoscute intreaga devenit zmeul? 8. a fost antrenor YMCA din de sportla Univesitatea El statu] Ya:-s. ...".Wynnea scris *.Pachisi" ioc de strategieli hazard? estecea maiveche versiune de strategie ti nazaro loaci pe tablA..

Cand fost folosit. colorate in .... 1J. toateacestea.Crayola" r9o3. u a a vu tsu cce s.. Aceftiaau scospe piati inventia creioanele lor.lite gumeide a pentruprodusul mestecat .Cine inventat a creioanele colorate? EdwinBinney Harold gi Smith. a inventat ambarcaliunea El pentrua se putearelaxa acest vehicul pe api folosind ambarcatiune o cu vitezi mare. DupS ce parafinA au amestecat transparenti cu coloranti. 1J.. to.U. Frank HenryFleer inventat a gumade mestecat.. fost ceicareau au inventat creioanele colorate. Acestmod de relaxare a publicului datecu targul fost introdus o 5ki"in ig73. r 9 2 8 . in rz.s-ajucatprimulmecide baschet Springfield. celemaivechi formede zmeu includeau frunz5enormi de careera o legatd bucati de ali lung.A.U. Conform unoropinii. Cine inventat a ambarcatiunea personalS? Clayton Jacobson lllea din statul al Arizona fost celcarea inventat a personal. in ce an s-aiucatprimulmecide baschet? in martiet892. Acest petabli a ffi pentru prima dati ?n r896 qia fost brevetat in Anglia. Cu jucatla Olimpiada baschet oficial fost a din Berlin. cAn d m aniis e ro distrau cu. Compozitia Fleer lui pentru.KawasakiJet flivertis ment 31 . cermania.S. o 9. 11. r ii di nl u m e.Yo-yo" cele mai ve ch i i uc . in Massachusetts. joc Pachisi. Aceasti luciriea fost folositd cu mai mu lt d e z5oo de a ni i nurm 5.Double Bubble". 1936.in ce an a fost comercializati formulade succes gumeide a mestecat? in t9o6.Blibber-Blubber" prea era Iip icio a s5 ..yo-yo" confeclionat din Iemnti metal. . care conduceau firmi de vopsele oraSul o in NewYork..yo-yo" a drept iucirie in vremurileantice? esteconsiderat fi unadintre a ..Diemer inventat a o compozitie imbunSt.in ceiocifi are originile Ludo (iocpe tablS)? Ludoesteun joc simplu tabli pe carese pareci igiareorginile in joculmaicomplex. Binney Smithau inventat fi creioanele colorate caresuntfolositeii in zilele noastre. primulmecide S. n in ti WalterE.inventat zemul.A.

botanist francez. a primul fost european navrgat spre India !5r 1490.Cend fost descoperite au sculptatein stanci din Aianta? 6roteledin Aianta constituie o moftenire b udis t S. acesta s-areintors in Indiacu 20 de nave. r838. CeI-adeterminatpe Cristofor din Columb cdlStoreasci Europa s5 spreAmerica? Lataton e lu iCo lu m b i-auficut pe europeni oesPre existenta emrsferet. in JenolEn.cine a fost primuleuropean cSlStorit lndiaoe mare? Vasco da navigator portughez. infiinland portughezd IndiagiAfrica. a Teixera.Cinea fost Vespucci? Amerigo Italianul Vespuccia un fost cartograf.in63j. explorator spaniol descoperit a 8. +z 32 Pimantul . explorator Amazonul imDreun. Cascadafost descoperiti a pen-iru primadati in 1678 cEtre de Louis Hennepin. au acestea fost I comerciant. Care Amazon? Fluviul Morgan intSmplStor citre C. al armatei carea 3.1.cite. triburile aborigene numitzonapesterilor au intuneiati:". Pearo in portughez. de grotele 2.in ce an a fost descoperiti Niagara? Niagara fost format.Locurile pentruprima zonaa fost descoperit5 Whalan. sa Cascada 7. cine a descoperit in timpurile strivechi.pitanul de Madras. in colonia pefterileJenolan? 4.Cine descoperit templele Angkor? din a Henri Mahout. tElugirulfranciscan careera5iexplorator. fost primul Wat strSin a vizutAngkor care in locatia dinjungliin t86o. Lataton e lu ia u culturile europene ln Noui. Francisco Orellana descooerit de a Fluviul Amazon t54t. explorator$i 5. s5Ditrundicusucces Lumea prima a date 6.Ela fost unuldintre personaiele au care un rol iucat important cele in doui cilitorii de a de explorare coastei est a Americii i u o . In 15o2. ln 1819. cu mai a Cascada binetz ooo iie aniin urmEde R6ul Niagara.. . 20oo cu coboret de oameniin de canoe. timp ce in datSde citre James iii ciuta vitelerdt.

a spre copiilor li conduce o s{er./Fax: 0264-535307 073041400a. Invenlii Ei descoperiri. p r p z i n l . Anatomie.u n fa cto A e te . LumeaStiintei.Clddiri istorice. Sporturi. Oamenicelebri. care pe disponibile de De.Minunile lumii.rdspund intrebdrile Statele prin imaginilorilustratiilor.com .i o mare varietate c. Ei la lumii 5i impdraliigi imperii.Transport comunicalie.0722-395095 e-mail: maximdiskibution@yahoo. nu reugesc intrebirilor carecopiiiajungsd le formuleze.PlanetaPdmant. intermediul $i llnven(ii rt DescoDeriri rq rc mndaffill EfiG Pret lei 7. pe rdspundd o aduce coleqiede 2o Seria 2oo de intrebdri rdspunsuri de 5i 200 de intrebdri.[iASTTB ( ur ioz ild l e d r . Dinozaurii. MaEini Si unelte. copiilor.rti de cunoaltere si piati prezint.Civilizalii strivechi.99 mlilfrililililffi|i BIT MAXIM CluiNapoca 400457 cod postal Tel. Aceste plantelor. mi ndnl din \iak r extinsdinvitArii. mare ele un volumde informalii.Cosmosul.care includ:Lumeaanimalelor.Oceane qi rduri.Artd Si culturi. de volumediferitecare continfiecare Lumea volume.Cdlitori Ei exploratori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful