ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ORDIN nr. 536 din 23 iunie 1997 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de via a al popula iei (actualizat până la data de 30 aprilie 2008*) MINISTERUL SĂNĂTĂ II EMITENT: ----------*) Textul ini ial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 3 iulie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neam până la data de 30 aprilie 2008 cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 862 din 27 noiembrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 88 din 29 ianuarie 2004; ORDINUL nr. 1.028 din 18 august 2004; ORDINUL nr. 1.136 din 27 iunie 2007; ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008. NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : ORDINUL nr. 862 din 27 noiembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2002 a fost abrogat de ORDINUL nr. 235 din 8 aprilie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 18 aprilie 2002. Ministrul sănătă ii, văzând Nota Direc iei generale a medicinii preventive şi promovare a sănătă ii nr. 27.292 din 19 iunie 1997, văzând dispozi iile legale în vigoare privind igiena mediului de via a şi munca, înscrise în Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătă ii popula iei, dispozi ii obligatorii atât pentru unită ile publice şi private, precum şi pentru întreaga popula ie a tarii, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Sănătă ii, emite următorul ordin: 1. Se aproba Normele de igiena şi recomandările privind mediul de via a al popula iei, anexate, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 2. Normele de igiena sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unită ile din sistemul public şi privat, precum şi pentru întreaga popula ie. 3. Nerespectarea normelor de igiena privind mediul de via a al popula iei atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârşite. 4. O data cu aprobarea prezentului ordin se abroga ordinele ministrului sănătă ii nr. 623/1973, nr. 399/1974, nr. 981/1994 şi nr. 1.935/1996. 5. Direc ia generală a medicinii preventive şi promovare a sănătă ii din Ministerul Sănătă ii, direc iile sanitare jude ene şi a municipiului Bucureşti, inspectoratele de sănătate publica jude ene şi al municipiului Bucureşti, ministerele cu re ea sanitară proprie, în colaborare cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protec iei Mediului şi structurile sale teritoriale şi cu administra ia publica locală, vor aduce la îndeplinire dispozi iile prezentului ordin.

Pagina 1

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Ministrul sănătă ii, prof. dr. Ştefan Iosif Dragulescu ANEXA 1 NORME DE IGIENA SI RECOMANDĂRI privind mediul de via a al popula iei CAP. 1 Norme de igiena referitoare la zonele de locuit ART. 1 Terenurile destinate amplasării şi dezvoltării localită ilor trebuie sa asigure protec ia popula iei impotriva surpărilor şi alunecarilor de teren, avalanselor şi inundatiilor, emanatiilor sau infiltratiilor de substan e toxice, inflamabile sau explozive, poluarii mediului, sa dispună de posibilită i de alimentare cu apa, de îndepărtare şi neutralizare a apelor meteorice, a apelor uzate şi a reziduurilor, precum şi de dezvoltare normală a zonei verzi, de recreere şi odihna. ART. 2 Amplasarea clădirilor destinate locuin elor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstitiul de iarna, a tuturor încăperilor de locuit. Distanta dintre clădiri trebuie sa fie mai mare sau cel pu in egala cu înăl imea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc. ART. 3 La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare: a) platforme organizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului menajer (în cazul în care nu au fost prevăzute camere speciale de depozitare în interiorul clădirii); suprafa a de depozitare a platformelor se va dimensiona pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia; nu se recomanda proiectarea şi amenajarea de platforme prea mari, care implica ocuparea unor suprafe e de teren cu alte destina ii (spa ii verzi etc.) şi care pot genera uşor disconfort şi insalubritate; platformele se vor amenaja la distan e de minimum 5 m de ferestrele apartamentelor din blocurile de locuin e şi pot fi cuplate cu instala ii pentru bătut covoare; b) spa ii amenajate pentru jocul copiilor, luându-se în calcul câte 1,3 mp teren de fiecare locuitor; c) spa ii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor popula iei din zona respectiva, situate la distan e de minimum 10 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spa ii sunt interzise activită ile de repara ii şi între inere auto; d) zone verzi de folosin a generală, luându-se în calcul minimum 22,2 mp teren/locuitor (în afară parcurilor publice). NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : ART. 1 din ORDINUL nr. 862 din 27 noiembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2002, precizeaza: "In cazul instalării microcentralelor termice cu putere instalata de
Pagina 2

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

pana la 25 kW în locuin e tip apartament din blocurile de locuin e cu mai multe niveluri, proiectantul şi beneficiarul sunt obliga i sa asigure evacuarea gazelor arse printr-un cos colector vertical, a cărui înăl ime sa depăşească aticul blocului." ART. 4 Unită ile de mica industrie, comerciale şi de prestări servicii, care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru popula ie prin producerea de zgomot, vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc. se amplasează în clădiri separate, la distanta de minimum 15 m de ferestrele locuin elor. Distanta se măsoară între fatada locuin ei şi perimetrul unită ii. Pentru unită ile sus-men ionate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel încât sa se încadreze în normele din standardele în vigoare. ART. 5 La parterul clădirilor de locuit se pot amenaja unită i comerciale şi de prestări de servicii, precum şi camere speciale de depozitare a reziduurilor solide sau alte spa ii gospodăreşti - anexe ale locuin elor (garaje, spălătorii, uscătorii etc.), cu condi ia ca acestea sa nu constituie, prin func ionarea lor, riscuri pentru sănătatea popula iei sau sa nu creeze disconfort; în acest scop, se vor asigura măsurile şi mijloacele necesare pentru limitarea nocivitatilor, astfel ca acestea sa se încadreze în normele din standardele în vigoare. In interiorul clădirilor cu mai multe locuin e se pot amenaja, în cadrul acestora, mici unită i de servire a publicului (birouri, cabinete), cu condi ia sa nu producă riscuri pentru sănătate sau disconfort. ART. 6 Zonele necesare odihnei şi recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafe e de apa, relief variat şi altele. In zonele de odihna şi recreere se interzice amplasarea: a) întreprinderilor care, prin activitatea lor, produc zgomote, vibratii sau impurifica apa, aerul, solul; b) unită ilor zootehnice; c) unită ilor de transporturi; d) sta iilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri solide. ART. 7 In cadrul amenajării şi dotării zonelor destinate odihnei şi recreerii trebuie sa se asigure: a) instala ii de alimentare cu apa potabilă; b) W.C.-uri publice şi locuri pentru colectarea deşeurilor; c) colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instala ii de canalizare, locale sau zonale, a căror construc ie şi exploatare sa evite poluarea factorilor de mediu. ART. 8 Între întreprinderile industriale, care pot polua factorii de mediu sau produce zgomot şi vibratii, şi teritoriile protejate învecinate, se asigura zone de protec ie sanitară. Prin teritorii protejate, în sensul prezentelor norme, se în elege: zonele de locuit, parcurile, rezerva iile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihna şi recreere,
Pagina 3

ORDIN

(A)

536 23/06/1997

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

institu iile social-culturale şi medicale, precum şi unită ile economice ale căror procese tehnologice necesita factori de mediu lipsi i de impuritati. ART. 9 Nocivitatile fizice (zgomot, vibratii, radiatii ionizante şi neionizante), substan ele poluante şi alte nocivitati din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea depăşi limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. ART. 10 Zonele de protec ie sanitară se stabilesc, ca forma, mărime şi mobilare, pe baza studiilor de impact asupra sănătă ii popula iei şi mediului înconjurător. ART. 11 In cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distan e, distan ele minime de protec ie sanitară, recomandate între zonele protejate şi o serie de unită i care produc disconfort şi unele riscuri sanitare, sunt următoarele: - Ferme de cabaline 100 m - Ferme de ingrasatorii de taurine, pana la 500 de capete 200 m - Ferme şi ingrasatorii de taurine, peste 500 de capete 500 m - Ferme de păsări, pana la 5.000 de capete 500 m - Ferme de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexe avicole industriale 1.000 m - Ferme de ovine 100 m - Ferme de porci, pana la 2.000 de capete 500 m - Ferme de porci între 2.000-10.000 de capete 1.000 m - Complexe de porci cu peste 10.000 de capete 1.500 m - Spitale veterinare 30 m - Grajduri de izolare şi carantina pentru animale 100 m - Abatoare, târguri de vite şi baze de recep ie a animalelor 500 m - Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animala 300 m - Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd, în func ie de mărimea unită ilor zootehnice deservite 500 m - Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin 1.000 m - Sta ii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 de capete 1.000 m - Cimitire de animale, crematorii 200 m - Sta ii de epurare a apelor uzate orăşeneşti 300 m - Sta ii de epurare a apelor uzate industriale 200 m - Paturi de uscare a namolurilor 300 m - Câmpuri de irigare cu ape uzate 300 m - Câmpuri de infiltrare a apelor uzate şi bazine deschise pentru fermentarea namolurilor 500 m - Depozite controlate de reziduri solide 1.000 m - Camere de tratate biotermica a gunoaielor 100 m - Crematorii orăşeneşti de gunoi 1.000 m - Autobazele serviciilor de salubritate 200 m - Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport 50 m - Cimitire 50 m.

Pagina 4

). pot polua atmosfera şi pentru care nu exista mijloace tehnice eficace de re inere a poluantilor şi de reducere a emisiilor. măsurat la 3 m de peretele exterior al locuin ei la 1. care. 18 Parametrii sanitari care trebuie sa fie respectati la proiectarea şi execu ia locuin elor sunt: Pagina 5 . 12 Suprafe ele de teren incluse în zonele de protec ie sanitară pot fi exploatate agricol.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. ART.LEGIS Aceste unită i se vor amplasa în afară arterelor de mare circula ie. 15 Unită ile care.00). Aceste distan e pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate. grădini e. 17 Amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot şi vibratii şi dimensionarea zonelor de protec ie sanitară se vor face în asa fel încât în teritoriile protejate nivelul acustic echivalent continuu (Leq). sa nu depăşească 50 dB(A) şi curba de zgomot 45. respectându-se aceleaşi condi ii de distanta. ART. ART. ART.00-6. prin specificul activită ii lor.00-6. nu trebuie sa depăşească 35 dB(A) şi curba de zgomot 30 în timpul zilei. nivelul acustic echivalent continuu trebuie sa fie redus cu 10 dB(A) fata de valorile din timpul zilei. necesita protec ie specială (spitale. cu excep ia celor destinate personalului de între inere şi interven ie. nivelul acustic echivalent continuu (Leq). măsurat în interiorul camerei cu ferestrele închise. şcoli. creşs. pesticide greu degradabile etc. ART. nivelul echivalent continuu trebuie redus cu 10 dB(A) fata de valorile din timpul zilei. ART.E. muzee etc. sa nu depăşească 35 dB(A) şi curba de zgomot 30.00).C. 14 Obiectivele economice care. de arterele de circula ie sau de zonele urbane aglomerate. Pentru apartamente. Aceste valori sunt obligatorii şi pentru alte unită i de învă ământ şi biblioteci. 16 Adăposturile pentru creşterea animalelor în cur ile persoanelor particulare (de cel mult 5 capete porcine şi 5 capete bovine) se amplasează la cel pu in 10 m de cea mai apropiată locuin a învecinata şi se exploatează astfel încât sa nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor. pot fi vătămătoare pentru om sau animale.) se vor amplasa în asa fel încât sa li se asigure o zona de protec ie de minimum 50 m fata de locuin e. în timpul nop ii (orele 22. cu excep ia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer. In timpul nop ii (orele 22. P. ART. biblioteci. prin natura activită ii lor. prin fixarea sau concentrarea de substan e poluante (plumbul şi compuşii de plumb. măsurat în interiorul clasei cu ferestrele închise. fluorul şi compuşii săi. 13 In interiorul zonei de protec ie sanitară se interzice amplasarea oricăror obiective.T.5 m înăl ime de sol. Pentru şcoli (sali de clasa) nivelul acustic echivalent continuu (Leq). Neamt . centre de sănătate. se amplasează în zonele destinate industriilor poluante.

Neamt .Suprafa a minima a unei camere = 10 mp .5 7 6.5 5 4.5 68 104 4 3 26 19 3.C.5 2 52 81 3 3 24 18 3 5. Ventilatia naturala trebuie asigurata prin prevederea prizelor de aer exterior.Suprafa a minima a bucatariei = 5 mp = 2.Camere/ Camera Loc ÎncăSpa ii SuprafaSuprane/ locuDormide pentru Buca.LEGIS .ORDIN (A) 536 23/06/1997 C.5 3.5 2 37 58 2 2 12 18 3 3 4.5 97 148 7 5 50 22 5 8 9 5 111 170 8 5 52 22 6 8 9 5. care sa permită o ventila ie naturala suficienta.peri de de.T.usi.5 76 117 5 4 38 20 3.5 4. P.5 6.E. Iluminatul natural în centrul camerelor principale şi al bucatariei trebuie sa fie suficient pentru a permite. prin evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural Pagina 6 .5 114 175 -----------------------------------------------------------------------------Încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber .) (nr. ferestre -.5 2. activită ile normale fără a se recurge la lumina artificială.5 4 91 139 6 4 40 21 4.5 8 7. în zilele senine.) (mp) (mp) (mp) (mp) (mp) (mp) (mp) (mp) -----------------------------------------------------------------------------1 1 18 2.60 m.ta fata poziutila familie inta toare zi servit tărie saniconmasa tare tare struita -----------------------------------------------------------------------------(nr.5 7 7.Înăl imea sub plafon SUPRAFE ELE MINIMALE pentru apartamente în clădiri cu mai multe locuin e sau locuin e individuale -----------------------------------------------------------------------------Persoa. .

C. o aten ie deosebita este recomandată la proiectarea şi construc ia blocurilor de locuin e.camera de zi . sa nu existe trepte inutile între camere. impotriva propagarii zgomotelor. care se produc în ansamblurile de construc ii înalte. mirosurilor..-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit. în ceea ce priveşte orientarea camerelor fata de vanturile dominante. Sistemul de încălzire trebuie sa asigure temperatura minima medie de 18 grade C.342/1991). W. 19 Împăr irea interioară trebuie sa satisfacă următoarele condi ii: . de curentii locali de aer.20 grade C. Băile şi W. 21 Sistemele de aprovizionare cu apa a localită ilor trebuie sa furnizeze apa potabilă în cantitatea necesară şi de calitate corespunzătoare normelor na ionale. planşeele şi putul ascensorului trebuie izolate impotriva zgomotelor şi vibratiilor. P. finisarea şi dotarea locuin elor se aleg astfel încât sa nu polueze aerul interior. . unde se pot produce zgomote. . vaporilor. azbest şi radon. cu diferen e în func ie de utilizarea incaperii: . şi fata de insorirea maxima din timpul verii. Finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie sa creeze riscuri de accidente.E. astfel încât să nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor conform reglementărilor în vigoare. . . ART. planuri înclinate. Ghenele tehnice şi topoganul de deşeuri solide se izoleaza acustic şi se prevăd cu posibilită i de acces pentru cură are şi decontaminare periodică. prin culoare de minimum 1. --------Pagina 7 . Neamt .baie. mirosuri. vapori.22 grade C.C. ART.C. .dormitoare .18 grade C. astfel încât sa nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor (STAS nr. 20 Materialele folosite în construc ia. sa fie iluminat suficient etc. ART.sa permită deschiderea comoda a uşilor interioare. 21 Sistemele de aprovizionare cu apă a localită ilor trebuie să furnizeze apa potabilă în cantitatea necesară şi de calitate corespunzătoare normelor na ionale.sa asigure separarea pe func iuni. CAP.LEGIS şi prin păstrarea libera a unui spa iu de 1 cm sub uşile interioare.sa permită circula ia comoda a copiilor.T. fata de locuin ele învecinate şi fata de zgomotul produs de instala iile aferente locuin ei sau clădirii.20 m largime. şi sa asigure izolarea higrotermica şi acustica corespunzătoare.sa izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu. se recomanda izolarea acustica a fiecărei camere fata de camerele învecinate din aceeaşi locuin a. persoanelor în vârsta şi handicapate. cu aten ie la formaldehida.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. Pere ii. 2 Norme de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a localită ilor ART. . 1.

transport etc. edilitar). 23 (1) Sursa de apa folosită pentru aprovizionarea cu apa a localită ilor trebuie sa fie protejata impotriva activită ilor umane. agricultura intensiva. (2) Sursele de apa de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate şi construite astfel încât sa fie protejate contra siroirilor de ape şi impotriva inundatiilor.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C.calitate corespunzătoare categoriei de folosin a într-un procent de 95% din numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic. care pot fi agresive sau periculoase pentru sănătatea umană. Neamt .E. depozite de deşeuri toxice sau periculoase.) creează imposibilitatea asigurării perimetrelor de protec ie sanitară. I din ORDINUL nr. se admite reducerea acestora la regimul sever de protec ie sanitară şi se adapteaza tehnologia de tratare a apei în consecin a. în conformitate cu standardele de proiectare în vigoare. 22 (1) Apa de suprafa a sau de profunzime. (3) Sursele de suprafa a (râuri. folosită ca sursa pentru sistemele de aprovizionare cu apa a localită ilor. In situa ia în care existenta unor dezvoltări (obiective) economicosociale riverane sursei de suprafa a sau folosirea de lungă durata a sursei într-un anumit scop (de exemplu. avându-se în vedere variabilitatile zilnice şi sezoniere ale cererilor de apa şi tendin a de dezvoltare a localită ii (popula ie. trebuie sa îndeplinească următoarele condi ii: . P. 21 a fost modificat de pct. 785 din 26 august 2004. ART.C. turism şi agrement. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. ART. Protejarea surselor se face prin izolarea acestora prin perimetre de protec ie sanitară şi controlul activită ilor poluante din teritoriul aferent. 1 al art. (2) Cantitatea minima de apa necesară pe zi pentru un locuitor este de 50 l. Cantitatea este estimată numai pentru acoperirea necesarului fiziologic. (2) Instala iile de tratare a apei de suprafa a trebuie sa fie Pagina 8 . pe baza studiului de specialitate.LEGIS Art. cu condi iile specifice fiecărei surse. sa fie prevăzută cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei în sezoanele cu precipitatii atmosferice. lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate de activită ile umane majore: industrie poluanta. 1. igienei individuale şi preparării hranei. . luându-se în considerare calitatea şi natura sursei.T. Stabilirea perimetrelor de protec ie sanitară se face individualizat pentru fiecare sursa. 24 (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie proiectate. Proprietarii terenurilor pe care se afla zonele de protec ie sanitară vor fi avertizati în scris asupra restric iilor de utilizare. în consecin a.debitul necesar asigurării unei distributii continue. ART.028 din 18 august 2004. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie sa fie protec ia consumatorilor impotriva agen ilor patogeni şi impuritatilor din apa. Zona de extrac ie trebuie imprejmuita pentru prevenirea accesului public şi al animalelor.

3. coagulare.E. (4) Dezinfec ia finala a apei este obligatorie pentru toate instala iile de tratate a apei care produc apa potabilă pentru localită i şi au ca sursa apa de suprafa a. nu trebuie sa depăşească 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic. dezinfec ie terminala. cantitatea necesară şi sa nu permită contaminarea exterioară.C. substan ele de Pagina 9 . De asemenea. inclusiv vopselele. ART. Rezervoarele (îngropate sau aeriene) de apa vor fi astfel proiectate şi realizate încât sa nu permită contaminare exterioară. Treptele de tratare preliminare a dezinfectiei finale trebuie sa producă o apa cu o turbiditate mai mica de 5 NTU pentru mediana valorilor înregistrate în 24 de ore şi nu mai mare de 1 NTU pentru o singura proba. Eficienta procesului de dezinfec ie trebuie sa fie de 99. atunci când numărul locuitorilor din localitate este mai mare de 5.000. rezervor de stocare apa bruta sau predezinfectie. In cazul clorului. (6) Procentul de probe necorespunzătoare microbiologic. ozon sau radiatii ultraviolete.5 mg/l.T. exprimată în grade de turbiditate şi în valorile coliformilor totali şi coliformilor fecali din standardul na ional pentru apa potabilă. încât sa asigure o reducere finala de 75% a trihalometanilor.LEGIS proiectate cu patru etape. (2) Materialele de construc ie a conductelor de transport. în re eaua de distribu ie. prin care se realizează un şir de bariere de îndepărtare a contaminării microbiene: 1. floculare şi sedimentare (sau flotare). 25 (1) Re eaua de distribu ie a apei trebuie sa asigure regimul continuu. cu o re ea de distribu ie scurta şi având o sursa de apa de profunzime bine protejata şi de calitate corespunzătoare (95% din numărul probelor recoltate într-un an calendaristic se încadrează în standardul na ional pentru apa potabilă). apa poate fi distribuita fără dezinfec ie prealabilă. (3) Pentru coagulare se pot folosi numai substan e (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop.5%. Tehnologia de tratare trebuie sa fie proiectata în asa fel încât sa asigure timp de contact între apa şi substanta dezinfectanta de minimum 30 de minute. Neamt . filtrare. Dezinfec ia finala a apei este obligatorie şi în cazul folosirii surselor de profunzime. 2. valoarea clorului rezidual liber. trebuie sa existe posibilitatea controlului substan ei dezinfectante reziduale. si 4. după dezinfec ia finala.000 de locuitori.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. Procedeele de coagulare/sedimentare şi predezinfectie trebuie proiectate în asa fel. P. Materialele de construc ie. (5) Dezinfec ia apei se poate face cu substan e clorigene. Pentru localită ile cu o popula ie sub 5. trebuie sa fie de >(=) 0. re elelor de distribu ie şi re elelor interioare trebuie sa aibă aviz sanitar de folosire pentru apa potabilă. amplasarea şi mărimea localită ii. Proiectarea re elelor de distribu ie trebuie sa ină seama de topografia.

P. iar articularea cu pere ii fantanii trebuie făcuta în mod etanş. ART. pentru a fi folosită în scop potabil. 1. In situa ia în care construc ia fantanii nu asigura protec ia apei. (2) Fântâna trebuie amplasata şi construită. depozit de gunoi sau deşeuri de animale. iar adâncimea acviferului folosit este mai mica de 10 m. Ei vor fi construiti din material rezistent şi impermeabil: ciment. Pere ii fantanii trebuie astfel amenajati încât sa prevină orice contaminare exterioară. Spalarea. Apa din fântâna. 26 Exploatarea şi între inerea sistemelor de tratare. amplasarea fantanii trebuie sa se facă la cel pu in 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina. instalatie din care apa este consumată prin extrac ie direct din sursa. 27 (1) Fântâna reprezintă o instalatie locală de aprovizionare cu apa. cimentat sau pavat.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C.LEGIS impermeabilizare etc. (4) Proiectarea instala iilor de tratare a apei. Modul de scoatere a apei din fântâna trebuie sa se facă printr-un sistem care sa împiedice poluarea ei: galeata proprie sau pompa.342/1991 (tabel) şi sa asigure cantitatea minima necesară. tuburi din beton. a rezervoarelor de inmagazinare şi a re elei de distribu ie sunt obligatorii. Pagina 10 . a instala iilor de tratare a apei pentru potabilizare şi rezervoarele de inmagazinare a apei. pentru locuitorii deserviti. 3 Norme de igiena pentru fantani publice şi individuale. individuală sau publica. inmagazinare şi distribu ie a apei potabile şi controlul calită ii apei produse revin serviciilor publice ale administra iei locale. trebuie sa aibă aviz sanitar de folosire în acest scop. zilnica. trebuie sa corespundă calitativ standardului na ional nr. astfel încât sa fie protejata de orice sursa de poluare şi sa asigure accesibilitatea. In jurul fantanii trebuie sa existe un perimetru de protec ie. Neamt . Pere ii fantanii trebuie prevăzu i cu ghizduri.C. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente şi impermeabile.E. de întrerupere a prelucrării şi livrării în sta iile de tratare. grajd. Fântâna trebuie sa aibă capac. cotete etc. cură area şi dezinfec ia periodică şi ori de câte ori este necesar a instala iilor de tratare. Ghizdurile vor avea o înăl ime de 70-100 cm deasupra solului şi 60 cm sub nivelul acestuia. CAP.T. cărămida sau piatra. amenajat în panta. folosite la aprovizionarea cu apa de băut ART. (3) Localită ile trebuie sa dispună de rezerve de apa potabilă pentru acoperirea minimului necesar pentru o perioada de 12 ore. a rezervoarelor de inmagazinare şi a re elelor de distribu ie trebuie sa prevadă posibilitatea de evacuare a apelor de spalare şi de acces pentru recoltare de probe. Adâncimea stratului de apa folosit nu trebuie sa fie mai mica de 4 m. Materialele şi substan ele de cură are şi dezinfec ie trebuie sa aibă aviz sanitar de folosire şi sa se utilizeze conform instruc iunilor. iar deasupra ei un acoperiş care sa o protejeze impotriva precipitatiilor atmosferice.

în care: V = volumul apei în mc... 1. CAP.5 g clor activ 0.. Pi = 3.... astfel încât sa nu se creeze disconfort şi îmbolnăvirea membrilor comunită ii...T.... 0.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C..... trebuie sa aibă specificat con inutul în clor activ. b) Cantitatea de clor din substanta: 25%. Neamt ... Pentru a se ob ine un clor rezidual liber de 0.LEGIS (3) Proiectarea.. l apa X mg Cl rezidual .... deci: 2 g substanta clorigena/mc x 10 = 20 g/mc. altor ape uzate şi apelor meteorice. care trebuie realizat şi care depinde de gradul de poluare a fantanii.E..C.. (4) Dezinfec ia fantanii se face cu substan e clorigene sau orice alta substanta dezinfectanta care are aviz sanitar de folosire în acest scop.. H = înăl imea coloanei de apa din fântâna..... P...... Pentru efectuarea dezinfectiei se face calculul cu ajutorul următorilor parametri: a) Volumul apei din fântâna: V = Pi r^2 H... apele uzate industriale... necesară pentru 1 mc apa. se înmul eşte cu volumul de apa din fântâna.. hipocloritul de sodiu..= 2 g substanta clorigena/mc 25 Regula generală: pentru ob inerea unei concentra ii de clor rezidual liber este nevoie de aproximativ 10 ori mai mult decât cantitatea calculată..25 x 100 X = ------------. cloramina). folosită pentru dezinfec ie.. 15% etc...5 g clor rezidual/mc apa 100 g substanta clorigena . Substanta clorigena (clorura de var... 28 Primăriile şi agen ii economici vor asigura îndepărtarea şi epurarea apelor uzate menajere. Calcul: Pentru 0.. r = 1/2 din diametrul fantanii.... Cantitatea de substanta clorigena folosită pentru dezinfec ia apei variaza în func ie de cantitatea de clor activ.. construc ia şi amenajarea fantanilor publice sau individuale trebuie efectuate în concordanta cu condi iile specifice locale şi cu principiile generale de la alineatele anterioare.000 l apa = 1 mc apa X = 0... Cantitatea de substanta clorigena 25% activa. 20%.5 mg Cl rezidual .. 4 Norme de igiena referitoare la colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide ART. Pagina 11 . 25 g clor activ X . c) Concentra ia de clor rezidual liber care trebuie ob inută..5 mg/l apa este nevoie de 20 g substanta clorigena 25% activa la 1 mc apa din fântâna....14.

36 Irigarea culturilor agricole se poate face cu apa provenită din Pagina 12 . 29 Îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin re ea de canalizare a apelor uzate. spitale de ftiziologie.). 34 Îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuin ele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instala ii de preepurare sau fose septice vidanjabile.C. 31 Apele uzate provenite de la unită ile sanitare (spitale de boli infectioase. prin specificul lor. se vor adopta solu ii individuale de colectare şi neutralizare a reziduurilor lichide. locuri riverane s. tratarea şi evacuarea apelor uzate.a. în cazul în care localită ile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. 30 Este interzisă răspândirea neorganizata.C. cu luarea măsurilor de protejare a mediului şi sănătă ii. apele receptorului sa se încadreze conform normelor în prevederile standardului de calitate a apelor de suprafa a. ART. care se vor executa şi exploata în asa fel încât sa nu constituie un pericol pentru sănătate. a apelor uzate menajere şi industriale. ART.LEGIS Instala ii de epurare a apelor uzate vor fi prevăzute pentru toate comunită ile cu mai mult de 15. Apele uzate epurate vor fi evacuate în asa fel încât.000 locuitori.T.E. contamineaza apele reziduale cu agen i patogeni sau polueaza cu substan e chimice si/sau radioactive. ART. Aceste canale trebuie între inute permanent în buna stare de func ionare. instala iile se între in în buna stare de func ionare. 32 Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice. în lipsa posibilitatii de racordare la sisteme publice de canalizare. P.) sau în bazinele naturale de apa. ART. 35 Unită ile sunt obligate sa-si asigure W. ART. direct pe sol (cur i. Neamt . asigurându-se dezinfec ia şi decontaminarea. după categoria de folosin a. prin cură area şi repararea defectiunilor. străzi. ART.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. în avalul deversarii. La proiectarea şi realizarea sistemelor de canalizare şi epurare se va face şi studiul de impact asupra sănătă ii publice. precum şi de la orice unită i care. vidanjul se va descarca în cea mai apropiată sta ie de epurare a apelor uzate. 33 In situa ia în care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta. care trebuie sa fie proiectate şi executate conform normelor în vigoare şi amplasate la cel pu in 10 m fata de cea mai apropiată locuin a. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protec ie sanitară a surselor şi a instala iilor centrale de alimentare cu apa. grădini. înainte de evacuarea în colectorul stradal.-uri cu un număr de cabine corespunzător prevederilor standardelor şi normelor de proiectare. sanatorii antituberculoase. ART. ART. laboratoare care lucrează cu produse patologice etc. după caz. se vor trata în incinta unită ilor respective. unită ile sunt obligate sa-si prevadă instala ii proprii pentru colectarea.

ape subterane etc. Este interzisă depozitarea reziduurilor stradale. este interzisă folosirea apelor uzate la irigarea culturilor agricole. amplasate în condi ii salubre. La elaborarea regulamentelor de salubritate. Colectarea reziduurilor stradale la locul de producere se va face în recipiente acoperite. Administra ia locală va asigura colectarea.E. concepute astfel încât sa nu producă răniri în timpul manipulării şi sa nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv. după colectarea lor. în alte condi ii decât cele prevăzute în standarde. acumulări. în spa ii special amenajate. uşor transportabile.LEGIS râuri. lacuri. direct pe sol. Ele vor fi amplasate în spa ii special amenajate.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. Recipientele. primăriile au obliga ia sa respecte normele sanitare şi sa consulte autoritatea sanitară teritorială. acoperite. precum şi regulile elementare de igiena în gospodăria sau locuin a proprie. prevăzute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire. reziduurile nu se colectează direct în recipient ci într-o punga de polietilena aflată în recipient şi care sa aibă un volum pu in mai mare decât volumul recipientului. îndepărtarea şi neutralizarea reziduurilor stradale. 37 Primăriile. care îndeplineşte condi iile de calitate din standardul în vigoare pentru apele de irigatie. se face în recipiente dimensionate corespunzător. îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide ART.. CAP. la primele semne de pierdere a etanseitatii.C. Recipientele vor fi men inute în buna stare şi vor fi înlocuite imediat. Precolectarea secundară. Cetă enii sunt obliga i sa respecte întocmai măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei publice şi salubritatii localită ii. Containerele vor fi concepute în asa fel încât accesul la ele sa fie rapid şi uşor. 5 Norme de igiena referitoare la colectarea. dimensionate în func ie de cantitatea produsă. iar sistemul lor de acoperire sa fie uşor de manevrat şi sa asigure etansietatea. de ritmul de evacuare şi de categoria în care se încadrează reziduurile menajere din locuin a. men inute în buna stare. men inute în condi ii salubre. P. vor fi confec ionate din materiale rezistente la solicitări mecanice sau agresiuni chimice şi care sa se poată spala şi dezinfecta uşor. asocia iile de locatari şi cetă enii au obliga ia sa asigure colectarea. ART. 38 Colectarea la locul de producere (precolectare primara) a reziduurilor menajere se face în recipiente acoperite. Neamt . îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide. Se interzice aruncarea deşeurilor solide în alte locuri decât în cele amenajate special şi autorizate sanitar. agen ii economici. Pagina 13 . indiferent de categoria lor. pe domeniul public sau privat.T. astfel încât sa nu creeze disconfort vecinilor şi sa nu constituie pericol pentru sănătatea publica a comunită ii. adică strângerea şi depozitarea provizorie a pungilor cu deşeuri menajere în punctele de precolectare organizată.

Se accepta ca medicamentele sa fie colectate şi tratate împreună cu deşeurile menajere obişnuite.C. birouri.orice risc sau disconfort creat de mirosuri. care pot fi compostate. In acest scop va asigura capacită i adecvate de sortare şi depozitare: recipiente separate. unde se composteaza resturile vegetale din alte surse. substan e toxice de uz menajer. rozatoare sa fie evitat. predominant vegetale. marcate.LEGIS ART. c) Deşeuri din parcuri şi grădini: Deşeurile specifice. d) Deşeuri din pie e: Se va asigura colectarea separată a deşeurilor de origine vegetala. trebuie reciclate prin compostare. dacă aceste deşeuri prezintă compozi ie şi proprietă i similare cu cele ale deşeurilor menajere. pe cat posibil. inflamabile. biodegradabile etc. Administra ia pie ei va asigura recipiente marcate şi Pagina 14 .sa se colecteze. . poluante. Deşeurile periculoase (toxice. tuburi sub presiune (tip spray). hârtie. . institu ii publice. explozibile etc. mica industrie. b) Deşeuri comerciale similare celor menajere: Sistemul de colectare trebuie sa urmeze. tuburi fluorescente.): agentul economic responsabil va asigura func ionarea unui sistem de colectare a deşeurilor periculoase care pot aparea în deşeurile menajere: acumulatori uscati. Popula ia va fi anun ată din timp asupra perioadei de colectare. sau grupuri de popula ie nu au acces la locul unde acestea se depozitează.T. insecte. pe cat posibil. dacă nu este posibil. Ele nu pot fi colectate în containerele obişnuite şi de aceea agentul economic responsabil cu gestionarea deşeurilor va asigura ridicarea lor periodică şi transportul lor cu mijloace adecvate.E. medicamente etc. de preferat la locul de producere. şi a celorlalte deşeuri care se preteaza la reciclare. Neamt . deşeuri fără substan e poluante. sticla etc. P. recipiente în care au fost substan e toxice. din parcuri şi grădini.pe cat posibil sa nu se amestece cu alte tipuri de deşeuri. sa fie dirijate spre un sistem similar în exteriorul parcului. Deşeurile voluminoase se colectează. deşeuri predominant organice.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. unită i meşteşugăreşti. cum ar fi: material plastic. în general. material plastic. sau. acelaşi principiu de reciclare a materialelor rezultate din unită i comerciale. Serviciul de salubritate sau agentul economic care se ocupa de gestionarea deşeurilor va folosi sisteme adecvate de colectare a materialelor reciclabile şi va asigura dirijarea lor spre procesul de reciclare. similare cu cele menajere. 39 Deşeurile urbane trebuie sortate la locul de producere în componente reciclabile şi nereciclabile. biodegradabile se colectează astfel încât: . dacă exista siguran a ca popula ia.. pentru colectarea separată de la sursa (sticla.) a) Deşeuri menajere: Deşeurile predominant organice. se transporta şi se tratează astfel încât sa se permită reciclarea şi refolosirea prin sortarea şi tratarea separată a diferitelor componente din deseul voluminos respectiv. hârtie.

o parte a acestora sa între în compozi ia deşeurilor de maturare. nisip antiderapant şi pulberi sedimentate din atmosfera. Este posibil ca. amplasate la cel pu in 10 m de ferestrele locuin elor. Deşeurile stradale urmează filiera de neutralizare a deşeurilor menajere. ART. persoana fizica sau juridică. care nu se asimilează cu fermele zootehnice. Antreprenorul are obliga ia sa monteze recipiente de colectare adecvate. nu mai rar de o data la 2 zile vara (1 aprilie . Este recomandabil ca nisipul antiderapant sa fie colectat separat de alte deşeuri stradale si. acest lucru trebuie evitat prin aplicarea corecta a reglementărilor privind precolectarea primara şi secundară a deşeurilor de către fiecare producător.T. recipientele se golesc periodic. orice deseu din demolări este considerat contaminat şi se colectează separat.E.1 octombrie) şi o data la 3 zile iarna (1 octombrie . cu volume adecvate şi montate la distan e optime.C.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. h) Deşeurile zootehnice. Se interzice depunerea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele comune ale clădirilor de locuit. pământ. f) Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinetele medicale amplasate în clădiri de locuit urmează circuitul deşeurilor de îngrijiri medicale cu risc. P. pe cat posibil. Este important ca aceste recipiente sa fie în număr suficient. se colectează şi se neutralizeaza prin compostare în instala ii care nu polueaza mediul şi nu produc disconfort. g) Deşeurile stradale se compun din: deşeuri rezultate din maturarea străzilor şi deşeuri asimilabile celor menajere. conform reglementărilor legale specifice. Deşeurile asimilabile cu cele menajere se precolecteaza în recipiente stradale (coşuri. precolectate în recipiente stradale. în urma precolectarii defectuoase a reziduurilor asimilabile cu cele menajere. reutilizat. cutii din metal etc. Deşeurile rezultate din maturarea străzilor con in: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor şi a drumului. produse pe strada. 16). containere) asigurate de către primării. e) Deşeuri din construc ii: Componentele nereciclabile din refacerile drumurilor. din demolări şi construc ii se colectează şi se folosesc într-un sistem de reciclare. Cabinetele medicale vor respecta legisla ia specifica în domeniu. pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenta medicală publica. frunze şi alte detritusuri vegetale. 40 Evacuarea reziduurilor menajere de la locurile de producere şi Pagina 15 . dirijandu-se într-un sistem care sa nu permită accesul persoanelor neautorizate. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pere i rezistenti (cutii din carton. resturi animale. pubele.).1 aprilie). Neamt .LEGIS amplasate în locuri special amenajate. rezultate din amenajări în gospodării particulare (vezi art.

ART. ape subterane.T. 10 şi 11 din prezentele norme. fără a se depăşi următoarele termene maxime: a) In anotimpul cald (1 aprilie .E. aer sau în mediul urban. se captează şi se dirijeaza spre instala ii adecvate de tratare şi neutralizare. se asigura condi ii de spalare a exteriorului vehiculelor la ieşirea din depozit. protec ia sănătă ii personalului şi protec ia mediului.1 octombrie): . alegerea locului se face după studii geologice. 41 Metodele şi tehnologiile de neutralizare a reziduurilor solide vor fi avizate sanitar. ape de suprafa a. d) în cursul exploatării depozitului se aplica măsuri de combatere a insectelor şi rozatoarelor (dezinsec ie şi deratizare). c) în cursul opera iunilor de depozitare.la cel mult 2 zile.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. pe care se depune compostul. controlate. 43 Depozitele de deşeuri urbane. acoperirea şi asigurarea se fac zilnic. din toate zonele. se vor îndeplini următoarele condi ii: a) amplasarea şi stabilirea zonei de protec ie sanitară se fac în urma studiilor de impact pe mediu şi sănătate. din celelalte zone.LEGIS colectare la locul de neutralizare se face de preferin a zilnic. rezultate din procesul de compostare. 42 Reziduurile toxice şi periculoase se depozitează şi se neutralizeaza numai în condi iile stabilite conform reglementărilor în vigoare. instala iile de compostare a deşeurilor organice şi biodegradabile.1 aprilie): . din zonele centrale şi de la unită ile de alimenta ie publica. construite şi administrate astfel încât sa se realizeze condi ii de împiedicare a eliminării şi diseminarii poluantilor în mediul natural: sol. In acest scop. In acest scop. ART. Gazele de fermentare şi apele exfiltrate. . în condi iile prevederilor art. e) organizarea tehnica a depozitului va asigura protec ia sănătă ii popula iei în general. P. vehiculele de transport au acces numai pe drumurile interioare ale depozitului. grădini e şi creşs. 44 In instala iile de compostare a deşeurilor organice biodegradabile se va evita prezenta substan elor toxice care pot polua solul. 45 Instala iile de incinerare a deşeurilor urbane vor îndeplini următoarele condi ii: a) amplasarea şi stabilirea zonei de protec ie se fac în urma Pagina 16 . b) In anotimpul rece (1 octombrie .zilnic.C. se acorda aten ie deosebita imprejmuirii şi perdelelor de protec ie. unită ile sanitare cu paturi. b) la proiectare şi la func ionare se vor prevedea şi respecta metode şi tehnici adecvate de acoperire şi asigurare a deşeurilor.la cel mult 3 zile. hidrogeologice şi urbanistice. se asigura condi ii de colectare separată a acestui tip de deşeuri. ART. ART. Dacă accesul vehiculelor de transport pe suprafa a deşeurilor nu poate fi evitat în mod temporar. instala iile de incinerare trebuie proiectate. Neamt . ART.

pisoare. în acest scop. ART. lavoare. 51 Instala iile interioare de distribu ie a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate. b) sa controleze starea de cură enie din anexele şi din grupurile Pagina 17 . conducerile unită ilor au următoarele obliga ii: a) sa asigure repararea imediata a oricăror defec iuni apărute la instala iile de alimentare cu apa. băi. obiectele sanitare (W. sifoanele de pardoseala.E.T. unită ile sunt obligate sa-si prevadă instala ii proprii pentru colectarea. duşuri) vor fi men inute în permanenta stare de func ionare şi de cură enie. Neamt .-uri. colectivită ilor temporare de munca sau de recreere. de canalizare sau la obiectele sanitare existente. compartimentul destinat deşeurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitări mecanice şi agresiuni chimice. care se vor executa şi exploata astfel încât sa nu provoace poluarea solului. în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile. 6 Norme de igiena la unită ile de folosin a publica ART. 49 Unită ile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apa potabilă sau la surse proprii de apa care sa corespundă condi iilor de calitate pentru apa potabilă şi vor fi prevăzute cu instala ii interioare de alimentare cu apa şi de canalizare. a apelor sau a aerului.LEGIS studiilor de impact pe mediu şi sănătate. ART. ART. denumite în continuare unită i. în conformitate cu normativele de proiectare. 48 Prezentele norme de igiena se aplica categoriilor de institu ii în care se desfăşoară activită i social-culturale. b) func ionarea instala iilor de incinerare este condi ionată de monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosfera. 50 Unită ile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate. Locul de amplasare a depozitelor de reziduuri menajere se va alege astfel încât sa nu producă disconfort vecinilor.C.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. ART. ART. 46 Vehiculele pentru transportul reziduurilor solide trebuie sa fie acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de precolectare secundară şi sa nu permită răspândirea con inutului în cursul transportului. Ele vor fi între inute igienic şi dezinfectate periodic. P. tratarea şi evacuarea apelor uzate. sa nu impurifice sursele locale de apa şi sa fie la cel pu in 10 m de ferestrele locuin elor. 47 Sistemul individual de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor menajere este permis numai în localită i rurale. cu condi ia prevenirii dezvoltării insectelor şi rozatoarelor. In acest sens.C. precum şi unită ilor în care se efectuează prestări de servicii pentru popula ie. CAP.

cabina pentru dus: pere ii şi cada se curata şi se dezinfecteaza zilnic cu praf de cură at con inând o substanta clorigena. zilnic. . pentru împiedicarea diseminarii prafului bacterian.T. când este necesar. perdelele de la băi şi duşuri se spala o data pe saptamana. cea mai ieftina metoda de dezinfec ie este spalarea cu apa fierbinte (77 grade C . dezinfec ia chimica se face numai dacă suprafe ele sunt vizibil murdarite cu sânge sau lichide biologice. precolectarea şi evacuarea deşeurilor solide se vor face cu respectarea următoarelor condi ii: a) Cură area şi dezinfec ia: Prin cură are se în elege îndepărtarea mecanică (manuală si/sau automată) a oricăror forme de deşeuri. zilnic. praf de cură at şi detartrant. opera iunile se fac zilnic şi după fiecare client.pere ii şi plafoanele. în cazul finisajelor nelavabile. Neamt . dezinfec ia chimica se va face când W.82 grade C timp de 1 minut). . . în grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor textile. .W. sapun.-ul a fost folosit de o persoana suferind de o boala diareica acuta. . detritusuri. a acestora. 52 Cură area. praf sau depuneri de materiale nefolositoare. periodic sau când sunt vizibil murdare. rezultate în urma activită ilor umane. maturatul uscat este interzis. .C.C.-urile şi pisoarele se curata şi se dezinfecteaza cu perie. se curata cu detergent anionic. urmează în ordinea costului spalarea cu un detergent anionic şi dezinfec ia cu o substanta chimica. ART.C. cu material moale. Prin dezinfec ie se în elege reducerea numărului de germeni saprofiti şi distrugerea germenilor patogeni prin mijloace fizice sau chimice. pentru a retine praful. P.cada de baie se spala şi se dezinfecteaza cu praf de cură at con inând o substanta clorigena sau cu detergent anionic lichid. covoarele şi mochetele se curata cu detergent adecvat.). aspiratorul de praf trebuie prevăzut cu doua filtre. urmat de dezinfec ie cu o substanta clorigena. dezinsectia. d) sa asigure pentru personalul de îngrijire a grupurilor sanitare echipament de lucru de culoare diferita fata de cel destinat altor activită i. ci se vor monta uscatoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unica folosin a. obiectele aflate la înăl ime şi tapiteria mobilei se vor curata.LEGIS sanitare din unitate.covoarele şi mochetele se curata prin folosirea zilnica a aspiratorului de praf.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C.E. cu aspiratorul de praf. periodic şi când sunt vizibil murdarite. în unitatea de folosin a publica. se şterge cu detergent anionic. colacul de W. maturatul uscat este interzis.pardoselile se curata cu stergatorul umezit cu un detergent anionic. cură area se face cu aspiratorul de praf. mijloace de ştergere sau zvantare a mainilor după spalare etc. . c) sa asigure materialele necesare igienei personale a acelora care folosesc grupurile sanitare din unitate (hârtie igienica. deratizarea.C. impregnat. dacă sunt finisate cu materiale lavabile.mobila şi pervazurile se sterg de praf. Pagina 18 . asigurându-se spalarea şi dezinfec ia zilnica si. dezinfec ia. din hârtie. opera iunile se fac zilnic şi după fiecare client.

57 Pagina 19 . ART. cu spalarea şi dezinfectarea lor după golire. cămine culturale şi altele asemenea) nu se va permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea proiectata şi autorizata sanitar. Praful depus în canalele de ventila ie se indeparteaza cu aspiratorul de praf. ART. 54 Instala iile de iluminat. 53 Unită ile vor fi dotate şi aprovizionate. campinguri. inclusiv interiorul robinetului. Neamt .echipamentele şi materialele de cură enie: carpele. chiuveta se curata şi se dezinfecteaza zilnic cu praf de cură at. In func ie de cubaj şi de ventila ie se va asigura un volum minim de aer de 30 mc/om/h.E. nu se admit tuburi din cauciuc care sa prelungească robinetele. pentru a putea fi cura ate la necesitate. 56 In colectivitatile temporare (şantiere. stergatoarele se spala zilnic cu detergenti anionici şi se clatesc cu apa fierbinte. cum ar fi: telefonul. ART. c) Colectarea reziduurilor solide în recipiente metalice sau în cutii. 55 In sălile unită ilor de cultura (teatre. în func ie de prezenta vectorilor. folosind o perie subtire. se vor aplica proceduri de dezinsec ie şi deratizare curente. se curata cu detergent anionic.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. dezinsec ie şi deratizare. cabane). potrivit specificului unită ii. se usucă şi se depozitează uscate.chiuveta va avea suprafa a intactă şi nu va fi prevăzută cu scurgator de lemn. . Calitatea aerului filtrat şi condi ionat va fi verificata cu regularitate. precum şi în unită ile de folosin a publica se vor asigura condi iile de igiena necesare pentru prevenirea imbolnavirilor. savonierele şi distribuitoarele de perete se curata şi se clatesc cu apa fierbinte înainte de reumplere. ART. sapun lichid sau fulgi de sapun. racordate la un hidrant şi la re eaua de canalizare. . existente în dotarea unită ilor. cu utilaje şi materialele necesare pentru între inerea cură eniei şi efectuarea opera iunilor de dezinfec ie. Filtrele instala iilor de ventila ie şi aer condi ionat trebuie păstrate curate şi uscate. închise etanş. zilnic. este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru sapun pulbere. cu pungi din material plastic. periile. vor fi men inute în permanenta stare de func ionare. revizuite periodic şi exploatate la parametrii la care au fost proiectate şi executate. buretii.C.LEGIS . ART. cinematografe.T. . de între inere. b) Dezinsectia periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii. după necesitate. d) Amenajarea de încăperi sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide. şi evacuarea ritmica a acestora. dar nu mai mari de 3 luni. iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni. cat şi pentru spalarea şi dezinfec ia recipientelor.sapunul şi dispozitivele pentru distribuirea sapunului: sapunul solid se păstrează uscat într-o savoniera care sa permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic. încălzit şi ventila ie. P. vazele de flori.alte obiecte. scrumierele etc. între opera iunile periodice.

la parametrii proiectati. 61 Întreprinderile care de in sau exploatează băi publice se vor îngriji de între inerea construc iilor şi instala iilor aferente pentru ca acestea sa func ioneze. 59 Unită ile de cazare vor fi dotate cu inventarul moale şi lenjeria de pat necesară pentru persoanele cazate. ART. ART. în mod excep ional. 62 Numărul maxim de persoane care pot utiliza simultan baia nu va depăşi capacitatea proiectata şi autorizata sanitar. . Suprafa a încăperilor cu cazi individuale va fi de minimum 6 mp. Numărul optim de dotări sanitare din băile publice comunale este următorul: --------------------------------------------------Numărul de Pisoare Lavoare WC-uri --------------------------------------------------1 1 1 1 1 ---------------------------75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f) --------------------------------------------------ART.C. băile orăşeneşti. ART. asigurându-se primenirea acesteia. după cum urmează: .schimbarea lenjeriei de pat ori de câte ori este nevoie. 58 Utilizarea paturilor suprapuse în dormitoare comune de şantier şi cabane turistice montane se admite. P. 60 Băile publice (băile comunale.LEGIS In încăperile de dormit din colectivitatile temporare trebuie sa se asigure o suprafa a minima şi un volum minim de 10 mp şi 27 mc pentru camerele cu 1 pat. trebuie supuse procedeelor de cură are şi dezinfec ie. dar nu mai rar de 3 zile. în cursul procesului de spalare automată.E. Materialul moale folosit de clien i se colectează în saci de polietilena şi va fi dezinfectat. 52. prin supunere timp de 10 minute la 65 grade C sau 1 minut la 77-82 grade C. descrise la art. gimnastica etc.) vor utiliza pentru imbaiere numai apa potabilă. băile de întreprindere etc. în cazul în care a fost folosită de aceeaşi persoana. ART.T. minimum 20 mp şi 54 mc pentru camere cu 3 paturi şi 26 mp şi 60 mc pentru camere cu 4 paturi. Numărul maxim de persoane cazate nu va depăşi capacitatea proiectata. masaj uscat şi subacvatic. sauna. ART. 63 Unită ile care asigura servicii de igiena personală şi de între inere: baie. în permanenta. dacă se asigura un volum minim de aer de 12 mc/persoana. Neamt . cabina de dus va avea minimum 4 mp.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. câte 16 mp şi 43 mc pe camera pentru încăperi cu 2 paturi. bazin. Pagina 20 .schimbarea lenjeriei de pat după fiecare persoana care părăseşte unitatea.

64 Accesul persoanelor în bazinele comune de apa calda sau de apa rece se permite numai după ce. este de preferat ca propor ia inclinarii sa nu depăşească 1:15. 59. 59. şi cel pu in 6. pentru perturbari subacvatice (curen i.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. 66 Strandurile pot fi amenajate pe malurile râurilor. Trebuie indepartate pietrele sau alte materiale care produc ranirea inotatorilor. Materialul moale folosit pentru proceduri se schimba după fiecare client cu materiale curate şi dezinfectate. pentru fiecare persoana care se scalda în zone cu adâncimea apei sub 1. apa ştrandului va fi ferita de riscul poluarii prin instituirea zonelor de protec ie sanitară. ART.90 m deasupra nivelului apei şi sa fie vizibile şi din apa. delimitata prin cordon de siguran a. Neamt . dacă se folosesc totuşi astfel de facilită i. în prealabil. pentru a nu se produce accidentari inotatorilor.20 m). vizibile foarte clar. cu respectarea următoarelor cerin e: a) în amonte de strand sa nu existe deversari de ape uzate orăşeneşti sau industriale la o distanta care ar putea influenta direct calitatea apei din zona ştrandului. trebuie pozitionate în punctele de maxima adâncime ale fiecărei zone.este necesară o zona de imbaiere cu adâncimi de 0. f) demarcatiile zonelor pentru scaldat se vor face astfel: . pentru fiecare persoana care se scalda în zonele în care adâncimea apei este mai mare de 1. pentru adâncimi mai mari. delimitate fata de toate trambulinele. c) pantele de adâncime: pentru adâncimi de pana la 1. pentru zonele de inot şi scufundare. panta sa nu depăşească propor ia de 1:3. materialele folosite se vor curata şi dezinfecta în condi iile art. care trebuie construite la o distanta mai mare de 0. ART. ART.LEGIS Bazinele de imbaiere sau pentru proceduri vor îndeplini condi iile prevăzute pentru bazinele de inot. panta trebuie sa fie uniforma şi sa respecte propor ia de 1:10. vartejuri).E.25 mp luciu de apa. g) avertizoarele de adâncime.20 m.T. platformele şi facilită ile similare. e) în zonele de scaldat trebuie sa se asigure un minimum de 2. h) facilită ile pentru scufundare nu sunt recomandabile.C.80 m trebuie sa fie din nisip şi pietriş mărunt. P. lacurilor sau ale marii. . Pagina 21 .20 m. d) fundul de bazin pentru o adâncime de pana la 1. 65 Lenjeria data spre utilizare persoanelor care fac baie va fi cură ata şi dezinfectata în condi iile stipulate de art. ele trebuie sa aibă elemente foarte putine sub apa.60 m. b) la locul imbaierii.facilită ile de scufundare pot fi platforme plutitoare pentru scufundat sau platforme fixe.20 m. pentru copii si/sau persoane care nu inoata din diferite motive. precum şi vegetatia acvatică care poate genera pericolul de inec.liniile de delimitare cu geamandura trebuie folosite pentru a demarca perimetrul apei de mica adâncime de cel de mare adâncime (mai mare de 1. se recomanda următoarele: .5 mp luciu de apa. au făcut dus. similar cu protec ia surselor de apa de suprafa a pentru alimentare cu apa potabilă. pentru modificările pantei de adâncime.

.apa care nu se recomanda pentru inot sau recreere.apa acceptabilă pentru imbaiere: în 90% din probele recoltate lunar (nu mai pu in de 10 probe) coliformii fecali sunt între 100-1. . j) în fiecare zona naturala amenajată pentru imbaiere (inot) vor fi instalate avertizoare privind categoria de apa conform lit. adâncimea la capătul şi în jurul lor pe o distanta de 3.categoria I .25 mp de zona de uscat pentru fiecare inotator.585/1987.40 m pana la distanta de cel pu in 3. al lacurilor sau al râurilor trebuie sa asigure cel pu in 3. . prezentând risc pentru sănătate.C. Neamt . asigurându-se un recipient la 250 mp zona de plaja.pentru trambulina sau alte dotări aflate la 0.6 m de la platforma.000/100 ml apa. Plajele vor fi între inute în permanenta stare de cură enie şi vor fi dotate cu recipiente pentru colectarea reziduurilor.oua de geohelminti absente/10 dmc apa.apa buna de imbaiere: în 50% din probele efectuate lunar (nu mai pu in de 10 probe) coliformii fecali sunt sub 100 germeni/100 ml apa.000 germeni/100 ml apa. 66 a fost abrogat de art.adâncimea minima de scufundare imprejurul unei platforme de sarituri (fără trambulina) trebuie sa fie de cel pu in 2. .streptococi fecali sub 20 germeni/100 ml apa. ---------Art.000/100 ml apa. trebuie sa corespundă următorilor parametri microbiologici: . ART.categoria a II-a . 88 din 29 ianuarie 2004.90 m deasupra apei. i) calitatea apei din zone naturale (mare.LEGIS . coliformii fecali sunt peste 1.categoria a III-a .T. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. . 133 din 13 februarie 2004.coliformi totali sub 10.coliformi fecali sub 1. pentru a putea fi folosită la imbaiere.2 standardul nr. 2. P. lacuri). Numărul optim de dotări sanitare este următorul: ----------------------------------------------------------------------Numărul de Pisoare Lavoare Duşuri WC-uri -----------------------------------------------------------------------1 1 1 1 1 1 1 Pagina 22 . 12. 4 din HOTĂRÂREA nr. Caracteristicile fizico-chimice trebuie sa corespundă pct.000 germeni/100 ml apa. 67 Zona de uscat sau de plaja a strandurilor amenajate pe malul marii. i). Aprecierea calită ii apei din zonele naturale amenajate pentru inot se va efectua astfel: .E. .ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. Proprietarii de stranduri vor avea registre de evidenta a calită ii apei de imbaiere. râuri.bacteriile patogene din genul Salmonella trebuie sa fie absente/100 ml apa. .6 m trebuie sa fie de 3 m. în peste 10% din probele recoltate lunar (nu mai pu in de 10 probe). dacă.

.la bazinele de inot descoperite. . .ORDIN (A) 536 23/06/1997 C.20 m şi cu adâncimea de 15-20 cm. d) In 95% din probele recoltate trimestrial. P. trebuie sa fie vizibil cu uşurin a în punctul cel mai profund al bazinului. nu trebuie sa con ină germeni patogeni. .E. care sa îndeplinească condi iile prevăzute în standardul de stat în vigoare nr. 133 din 13 februarie 2004.la bazinele descoperite şi acoperite. numărul acestora stabilindu-se în func ie de mărimea bazinului. 4 din HOTĂRÂREA nr. c) In 90% din probele recoltate trimestrial.LEGIS --------------------------------.5 mg şi pH. 12. . bazinele vor avea montate scări de acces în apa.bazinele vor avea montate de jur imprejur.2-8. 67 a fost abrogat de art. încât sa se evite îmbolnăvirea şi accidentarile celor care le folosesc.C.585/1987. cu lă imea de 1. Neamt . ART. în care se va afla apa clorinata. numărul de bacterii/ml trebuie sa fie sub 300. la începutul zilei. acoperite sau descoperite. b) In 90% din probele recoltate trimestrial. în cursul folosirii plajei. la nivelul apei. iar ouale de geohelminti şi candidele patogene trebuie sa fie absente. 69 Bazinele de inot. publicată în MONITORUL OFICIAL nr.2. 68 La proiectarea şi execu ia bazinelor de inot se vor respecta următoarele cerin e: .ambianta termica. Evaluarea calită ii apei de piscina se va face astfel: a) Limpezime . scările vor avea profiluri rotunjite şi forma adaptată folosirii fără risc. se va prevedea o bordura ridicată cu 30 cm fata de paviment.la bazinele acoperite. de 7. nu trebuie sa con ină germeni patogeni. iar candidele patogene sau elementele parazitare trebuie sa fie absente. Proprietarii de piscine (bazine de inot) trebuie sa aibă registre de evidenta a calită ii apei şi a clorului rezidual liber.nisipul uscat. finisajele interioare ale clădirii vor asigura izolatia termica şi tratarea suprafe elor cu antifungice. ART. vor fi umplute numai cu apa din re ea sau cu apa de mare. de 15 cm pe fond alb. pavimentul va fi finisat cu dale antiderapante.-----75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f) 50 (b) 50 (f) -----------------------------------------------------------------------Nisipul plajelor trebuie sa corespundă următoarelor cerin e: . o bara de sustinere. e) Clorul rezidual liber în piscina trebuie sa fie de 0. se va prevedea un sant în jurul bazinului. . Pagina 23 .un disc negru. pentru spalarea picioarelor la intrarea în bazin.nisipul umed. ---------Art. 88 din 29 ianuarie 2004. bacteriile coliforme trebuie sa fie sub 10/100 ml. ventilatia naturala şi artificială şi iluminatul bazinelor acoperite vor fi asigurate în asa fel.adâncimea bazinului va fi marcata vizibil pe marginile acestuia. Pseudomonas aeruginosa (indicator de salubritate) trebuie sa fie sub 2/100 ml.T.

71 Ritmul de primenire a apei şi de spalare şi dezinfec ie a bazinelor se va stabili în func ie de calitatea apei.T.24 grade C. 72 Pentru bazinele de inot. în plus.LEGIS ART.-----Pagina 24 . se va înlocui 1/10-1/15 din volumul apei cu apa potabilă. 73 Dezinfec ia bazinelor se va face. P. grupuri sanitare şi duşuri. în condi iile prevăzute la art. 75 Regulamentul privind utilizarea piscinelor trebuie afişat într-o maniera vizibila pentru cei care folosesc piscina. 67. ART. separate pentru femei şi bărba i.C. 74 Bazinele de inot vor fi dotate obligatoriu cu: vestiare. c) Pentru bazinele fără recircularea apei şi fără posibilită i de primenire continua a apei. se vor asigura golirea. se va asigura obligatoriu şi clorizarea apei.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. după spalare cu jet de apa. spalarea şi dezinfec ia acestuia la cel mult 3 zile. Neamt . densitatea optima este de 50 mp teren/persoana. ART. ART. pentru stranduri. spalarea şi dezinfec ia zilnica a bazinului şi umplerea cu apa de calitatea prevăzută în standardul în vigoare. dar cu primenire continua a apei. prevăzut în proiectul acesteia. care dispun de sta ii de tratare şi recirculare a apei. se va schimba zilnic cel pu in 1/3 din volumul apei din bazin şi se vor asigura golirea. ART. număr care va fi prevăzut în regulamentul de utilizare. dermite sau dermatoze trebuie împiedicat. zilnic se va recircula prin sistemul de filtrare şi clorizare întregul volum de apa al bazinului si. 76 Accesul în piscine al persoanelor purtătoare de boli transmisibile. ART. nu se recomanda folosirea pentru imbaiere a apei cu temperatura sub 22 grade C. 77 Pentru campinguri.E. respectându-se următoarele cerin e minimale: a) Pentru bazinele cu recirculare a apei. b) Pentru bazinele fără recirculare. 70 Bazinele de inot vor fi prevăzute cu instala ii de încălzire a apei în asa fel încât apa de imbaiere sa aibă o temperatura de 22 grade . In utilizarea piscinei. apa calda necesară spalarii vaselor şi grupuri sanitare cu: ----------------------------------------------------------------------Numărul de Pisoare Lavoare Duşuri WC-uri -----------------------------------------------------------------------1 1 1 1 1 1 1 --------------------------------. ART. plagi deschise. In fiecare camping se amenajeaza oficii prevăzute cu apa rece. prin cură area mecanică şi ştergerea pere ilor şi fundului bazinului cu bureti imbibati în solu ie dezinfectanta. nu se va depăşi numărul maxim de persoane aflate simultan în piscina. ART. săptămânal se va face spalarea şi dezinfec ia bazinului.

C. 3 din ORDINUL nr. în sezonul rece. ART. .ORDIN (A) 536 23/06/1997 C.sa aibă pere ii. timp de 10 minute. 484 din 19 iulie 2007. --------Art. în completarea celor prevăzute la art. care vor îndeplini următoarele cerin e specifice.LEGIS 30 (b) 20 (f) 30 30 (b) 30 (f) 30 (b) 30 (f) -----------------------------------------------------------------------Cură enia şi dezinfec ia se vor face conform art. Periile de unghii se dezinfecteaza zilnic prin men inere în apa fierbinte la 77-82 grade C. P. 59. lenjeria curata se va păstra în dulapuri special destinate acestui scop. -------Art. manichiura. numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform standardelor de proiectare. se colectează în saci de polietilena. coafura. 3 din ORDINUL nr. timp de 1 minut. 52 şi 59. ART. 52 din aceste norme: .136 din 27 iunie 2007. ART. prin căldura umeda sub presiune (autoclavare) sau căldura uscata (pupinel) sau prin procedee chimice. utilizate în unită ile de frizerie. 484 din 19 iulie 2007. conform cerin elor sanitare. încât sa poată fi spalate şi dezinfectate. Materialele şi aparatele care se deteriorează la căldura se sterilizeaza la temperatura scăzută prin tratare într-un sterilizator cu gaz. prelucrata conform art. imediat după folosire. şi sa fie incalzite. ART. 78 a fost abrogat de art. separat de alte deşeuri. Aparatele şi lamele de ras se dezinfecteaza cu alcool izopropilic. pardoselile şi mobilierul executate din materiale lavabile. 1. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 19 iulie 2007. 79 a fost abrogat de art. în conformitate cu standardele în vigoare. după care se usucă şi se păstrează uscate.136 din 27 iunie 2007. 80 a fost abrogat de art. Canapeaua pentru tratamente cosmetice şi masaj va fi acoperită cu o Pagina 25 . publicat în MONITORUL OFICIAL nr.136 din 27 iunie 2007. --------Art. 80 Unită ile de frizerie şi coafura vor fi dotate cu materialele necesare.sa dispună de lumina şi de ventila ie. manichiura.T. 78 Unită ile de frizerie. pedichiura şi cosmetica se vor steriliza după fiecare persoana servita. pedichiura şi cosmetica vor func iona numai în încăperi anume destinate. 1. astfel încât sa se asigure servirea fiecărei persoane cu lenjerie curata.E. 3 din ORDINUL nr. separat de lenjeria utilizata care. Neamt . sau la 65 grade C. . potrivit necesită ilor. 81 Instrumentarul şi materialele rezistente la căldura. 1. 79 Colectarea parului se va face în saci de polietilena. coafura.sa dispună de instala ii interioare de alimentare cu apa potabilă şi de canalizare. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. la numărul de clien i ai unită ii.

484 din 19 iulie 2007. astfel încât sa nu constituie un pericol pentru sănătatea popula iei care le utilizează. care urmează a fi supusă unor opera iuni posibil sangerande. coafura. parazitologic sau al poluarii radioactive. 7 Norme de igiena privind produsele cosmetice ART.T. 3 din ORDINUL nr. Pentru ras se recomanda folosirea spumelor sau a cremelor din produse comerciale tipizate şi avizate sanitar. pedichiura şi cosmetica va fi între inut în permanenta stare de cură enie şi se va schimba zilnic sau mai des. ART. Personalul trebuie sa-si dezinfecteze mâinile prin spalare cu sapun. ART. 84 Produsele cosmetice realizate în ara sau cele importate trebuie sa aibă calitatea şi compozi ia chimica conformă standardelor interne şi interna ionale. casoletele se spala cu detergent anionic şi se păstrează uscate. Dacă totuşi se folosesc. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. sa fie înso ite de certificat de calitate şi aviz sanitar eliberat de Ministerul Sănătă ii. de unica folosin a. CAP. 85 Agen ii economici care fabrica produse cosmetice sunt obliga i ca. sub jet de apa. P. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. pensulele se prelucreaza după fiecare client ca şi periile de unghii.136 din 27 iunie 2007. 81 a fost abrogat de art. coafura. toxicologic. 1.136 din 27 iunie 2007. manichiura. ---------Art. 83 Echipamentul de lucru al personalului din unită ile de frizerie.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C.LEGIS husa din material plastic. sa le usuce cu aer cald sau cu prosop de hârtie. Neamt . care se curata şi se dezinfecteaza zilnic cu un detergent anionic. 83 a fost abrogat de art.C. urmată de aplicarea de clorhexidina sau de solu ie dezinfectanta adecvată. manichiura. Nu se recomanda folosirea pensulelor şi a casoletelor pentru prepararea spumei de ras. ---------Art. pedichiura şi cosmetica a persoanelor care suferă de boli de piele. microbiologic. 484 din 19 iulie 2007. la fabricarea acestora. instrumentarul utilizat va fi sterilizat la autoclava. trebuie dezinfectata prin spalare cu apa şi sapun.136 din 27 iunie 2007. prin con inutul lor chimic. de par sau de unghii. 1. 82 Este interzisă servirea în unită ile de frizerie. In cazul când în timpul lucrului se constata o asemenea boala a clientului. 3 din ORDINUL nr. 82 a fost abrogat de art. sa utilizeze numai materii prime şi materiale care Pagina 26 . ori de câte ori este necesar. 3 din ORDINUL nr. ART. 484 din 19 iulie 2007. Pielea clientului. --------Art. 1.E. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.

87 Produsele cosmetice pot fi fabricate sau importate numai de către agen ii economici care au ob inut abilitarea şi avizul sanitar al Ministerului Sănătă ii. P. Se interzice prelungirea termenului de valabilitate expirat. fără miros şi sa asigure integritatea produselor. răspunderea pentru calitatea acestora revine agentului economic sub a cărui marca se produc şi se comercializează acestea. Pentru produsele cosmetice fabricate în România. ART. ART. prin reetichetare sau reambalare de către producător. care sa ateste ca performan ele lor corespund parametrilor înscrişi în standardele sau normele de calitate. 91 Este interzisă prezentarea prin publicitate a altor valori ale parametrilor calitativi ai cosmeticelor decât cele efectiv realizate. Neamt . precum şi normelor de protec ie a mediului în vigoare. Comercializarea produselor cosmetice fără termen de valabilitate sau cu termen de valabilitate expirat este interzisă. In cazul produselor cosmetice şi al materiilor prime provenite din import. Materiile prime şi materialele folosite la fabricarea produselor cosmetice trebuie aprobate de organismele specializate ale Ministerului Sănătă ii. 89 Etichetarea şi marcarea produselor cosmetice vor cuprinde obligatoriu elemente de identificare a produsului. ART. ART. specifica ii tehnice. neinfectate. 86 Materiile prime utilizate vor fi verificate prin analiza în laboratoarele firmei producătoare. uscate. caiete de sarcini. răspunderea pentru calitatea acestora revine agentului economic care a efectuat importul. Ambalajele trebuie sa fie curate. a producătorului. ART. ART. 90 Produsele cosmetice se comercializează numai în cadrul termenului de valabilitate stabilit.E. termenul de valabilitate. transportul şi depozitarea produselor cosmetice se Pagina 27 .ORDIN (A) 536 23/06/1997 C.C. norme sanitare. a tarii în care au fost fabricate şi ambalate. ART. sa fie realizate din materii reciclabile şi sa aibă asigurate condi iile de valorificare sau eliminare ecologica. 92 La manipularea. Materiile prime vor fi înso ite de certificate de calitate. Se interzice comercializarea altor produse cosmetice decât cele prevăzute în avizul sanitar eliberat de Ministerul Sănătă ii pentru a fi comercializate pe teritoriul tarii. 88 Ambalajele folosite pentru produsele cosmetice trebuie sa asigure men inerea calită ii şi cantită ii acestora.LEGIS sa corespundă condi iilor de calitate prevăzute de standarde.T. indica iile şi precautiile de folosire a acestora. Materialele de ambalare şi ambalajele utilizate pentru produsele cosmetice trebuie sa fie avizate din punct de vedere sanitar de către Ministerul Sănătă ii.

aerisite.E. . materialele şi ustensilele folosite sa fie protejate de contaminarea cu microorganisme patogene şi substan e toxice. în scopul îndeplinirii cerin elor următoare: . Neamt . 94 Se interzice livrarea şi se retrag de la comercializare produsele cosmetice la care organele abilitate de lege sau specialiştii afla i în control constata deprecierea parametrilor calitativi şi cantitativi prevăzu i de standarde. pe rafturi sau gratare. Se pot comercializa numai produsele cosmetice testate şi certificate (avizate) de Ministerul Sănătă ii. astfel încât utilizarea acestora sa nu pună în pericol sănătatea popula iei. ferite de razele solare şi de surse directe de căldura şi inghet. ART.persoanele nu trebuie sa între în contact cu deşeurile periculoase. conform normelor legale. întocmite conform dispozi iilor legale în vigoare. şi care respecta condi iile de calitate din standardele specifice fiecărui produs.persoanele nu trebuie sa între în contact cu insectele. 334 din 30 aprilie 2008. care face servicii de transport. pe baza acestora. 18 din 14 ianuarie Pagina 28 . rozatoarele şi cu al i vectori de boli infectioase. produse ce ar putea afecta sănătatea popula iei. vehiculelor şi căilor de transport se vor respecta condi iile minimale indispensabile pentru asigurarea protec iei sănătă ii pasagerilor şi personalului. Fiecare societate comercială sau regie autonomă. execu ia şi func ionarea construc iilor. aerisite.C. Transportul produselor cosmetice se va face cu mijloace de transport acoperite.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. care pot cuprinde prescrip ii mai severe decât cele minimale. are obliga ia sa respecte aceste norme minimale şi sa-si întocmească. . ART. mai ales de origine umană. --------Art. Se vor evita orice condi ii de păstrare. 93 Produsele cosmetice se comercializează numai în spa ii autorizate de organul sanitar teritorial al Ministerului Sănătă ii. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. Fiecare lot de livrare va fi înso it de documentele de certificare a calită ii. 95 a fost abrogat de art. P. regulamente de func ionare şi exploatare. astfel încât acestea sa nu afecteze sănătatea popula iei. uscate şi igienizate. CAP.T. ART.apa şi alimentele. cura ate şi dezinfectate. 8 Norme de igiena pentru transporturile de persoane -------Cap. 95 La proiectarea. 2 din ORDINUL nr. 2 din ORDINUL nr.LEGIS vor asigura condi ii igienico-sanitare care sa permită men inerea stabilitatii parametrilor calitativi şi a salubritatii acestora. nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr.persoanelor li se vor asigura condi ii care sa le protejeze de accidente sau riscuri de imbolnavire. 8 a fost abrogat de art. . depozitare şi transport care ar putea afecta calitatea produselor cosmetice. 443 din 9 aprilie 2008. Păstrarea şi depozitarea cosmeticelor se vor face în spa ii curate. considerate contaminate.

protec ie fata de temperaturile prea scăzute sau prea Pagina 29 .ORDIN (A) 536 23/06/1997 C.C. nr. şi la care sa se asigure iluminatul. 96 a fost abrogat de art.). WC-uri). îngrijirea copiilor şi batranilor etc. c) amenajarea traseelor se va face în asa fel încât sa se reducă la minimum impactul poluantilor asupra sănătă ii publice (linii de tramvai insonorizat. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. La amenajarea sta iilor se va urmări sa se acopere cat mai multe dintre necesită ile de protec ie a călătorilor care aşteaptă (adăpostirea de intemperii. se vor păstra distan e. ventilatia şi încălzirea. evitarea detaliilor accidentale în suprafe ele pavimentelor etc. 443 din 9 aprilie 2008. copii.LEGIS 2008/ORDINUL nr. b) alegerea amplasamentelor sta iilor se va face inându-se seama şi de posibilită ile unor categorii de popula ie (vârstnici. în scopul evitării accidentării cetă enilor. 2 din ORDINUL nr. bolnavi cu maladii cronice. 334 din 30 aprilie 2008. stabilite prin studii de impact. duşuri. de zgomot şi de vibratii. A. prevăzute cu grupuri sanitare (chiuvete. vor lua măsuri de între inere permanenta a condi iilor de igiena optime în mijloacele de transport. parcuri.E. 443 din 9 aprilie 2008. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 La proiectarea şi construc ia mijloacelor de transport în comun (autobuze. tramvaie). 334 din 30 aprilie 2008. pe jos. ART. Neamt . Transportul în comun urban şi preorasenesc --------Sec iunea A din Cap. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 97 La amenajarea traseelor mijloacelor de transport în comun se va tine seama de următoarele necesita i privind men inerea sănătă ii popula iei şi a personalului: a) alegerea traseului se va face astfel încât acesta sa nu parcurgă zone cu obiective protejate (locuin e. 443 din 9 aprilie 2008. ART.T. precum şi a utilită ilor legate de traseele acestora. locuri de odihna. handicapati) de a parcurge. se vor lua măsuri pentru a se evita emisiile poluante şi sursele de zgomot şi pentru a se aplica toate mijloacele tehnice. ---------Art. conform standardelor în vigoare. 2 din ORDINUL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. la capetele de linii şi în sta ii. troleibuze. 8 a fost abrogată de art. pavimente din materiale care sa nu producă zgomot şi sa nu elibereze în atmosfera substan e chimice sau pulberi periculoase. asistenta medicală. în aceste studii se vor lua în considerare emisiile de poluanti chimici şi pulberi.). 334 din 30 aprilie 2008. de studiu. P. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. La capetele de linii se vor amenaja cabine pentru personal şi pentru adăpostirea conducătorilor de vehicule. distanta de la locuin a lor la sta ie. Societă ile comerciale şi regiile autonome care fac servicii de transport în comun. urban şi preorasenesc. iar dacă acest lucru este inevitabil din considerente urbanistice. între aceste trasee şi obiectivele protejate.

334 din 30 aprilie 2008. salubrizarea.LEGIS ridicate. bolnavi etc. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. ART.T. de încălzire.E. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. se vor lua următoarele măsuri: a) reducerea la minimum a emisiilor de poluanti chimici. 100 Agen ii economici care fac servicii de transport în comun urban si/sau preorasenesc sunt obliga i sa între ină traseele. 443 din 9 aprilie 2008. referitoare la aceste unită i. de iluminat. --------Art. se recomanda ca cel pu in unul dintre accese sa fie prevăzut cu un dispozitiv pentru urcarea cărucioarelor. 98 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 98 La construc ia şi amenajarea mijloacelor de transport în comun.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 a fost abrogat de art. 334 din 30 aprilie 2008. dotarea cu bare şi cu alte instala ii de sustinere şi evitarea detaliilor de suprafa a ascu ite sau proeminente.. e) asigurarea accesului lesnicios în vehicule. P. -------Art. In acest sens administratorii (managerii) au obliga ia de a întocmi. cu respectarea normelor prevăzute în standardele în vigoare. de zgomot şi de vibratii. zgomot sau vibratii care sa pună în pericol sănătatea şi confortul locuitorilor vecini. 97 a fost abrogat de art. sa asigure între inerea. c) dotarea vehiculelor cu sisteme de ventila ie.C. Neamt . b) folosirea pentru finisaje a unor materiale care sa permită cură area uscata şi umeda şi dezinfec ia. încât sa nu se producă emisii de substan e chimice. 2 din ORDINUL nr. fata de iradierea solara directa sau de vanturi puternice). vârstnici. ART. se interzice răspândirea pe sol a reziduurilor lichide sau a apelor uzate. Aceste sta ii pot fi cuplate cu unită i comerciale sau de servicii. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. pentru toate categoriile de călători. în condi ii optime de igiena. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. sta iile şi mijloacele de transport în comun. cură area. în special handicapati. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. ART. 443 din 9 aprilie 2008. copii. construc ia şi amenajarea garajelor sau a depourilor pentru mijloacele de transport în comun se vor face în asa fel. 99 Amplasarea. 443 din 9 aprilie 2008. Pagina 30 . d) amenajarea scaunelor şi a spa iilor de circula ie a persoanelor în interiorul vehiculului. pulberi. produse prin func ionarea acestora. --------Art. 334 din 30 aprilie 2008. în scopul evitării accidentării călătorilor. de evitare a insoririi directe şi a curen ilor de aer prea puternici. dezinfec ia şi dezinsectia vehiculelor în mod permanent şi sa asigure un microclimat confortabil în mijloacele de transport.

1.LEGIS inclusiv pe baza acestor norme.E. --------Alin. 8 a fost abrogată de art. încât sa nu modifice calitatea apei din re ea. 443 din 9 aprilie 2008. reprezentative pentru supravegherea calită ii apei. Rezultatele controlului sunt înregistrate şi transmise autorită ii sanitare care supraveghează aeroportul. 1. 4 al art. Neamt . 102 Aeroporturile trebuie sa beneficieze de apa potabilă de calitate şi în cantitate suficienta pentru necesită ile proprii şi pentru aprovizionarea aeronavelor. călătorilor şi personalului din aeroporturi. ART. I din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. cantitatea şi calitatea apei introduse (clor rezidual liber). 2 al art. 101 a fost abrogat de art. 18 din 14 ianuarie Pagina 31 . care sa precizeze data şi ora alimentării. 2 din ORDINUL nr. Prelevarea probelor de apa se efectuează săptămânal din mai multe puncte ale aeroportului. P.342/1991. --------Art. 100 a fost abrogat de art. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 101 La proiectarea. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 2 din ORDINUL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.028 din 18 august 2004. pentru aprovizionarea aeronavelor se va păstra o evidenta specială. 443 din 9 aprilie 2008.C. construirea şi în timpul exploatării aeronavelor şi a aeroporturilor se vor respecta normele de protec ie sanitară a echipajului. aflată în responsabilitatea directă a autorită ii aeroportului. B. 443 din 9 aprilie 2008. Re eaua de apa. 2 din ORDINUL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 102 a fost modificat de pct.T. Clorul rezidual se controlează de minimum 3 ori pe zi. Controlul calită ii apei se face conform metodologiei Ministerului Sănătă ii. exploatată şi între inută astfel încât să distribuie permanent apa de calitate conform reglementărilor în vigoare. 102 a fost abrogat de art. aflată în responsabilitatea directa a autorită ii aeroportului. 334 din 30 aprilie 2008. trebuie să fie construită. 785 din 26 august 2004. Re eaua de apă. trebuie sa fie construită. ------Art. regulamente de func ionare şi exploatare. 334 din 30 aprilie 2008. exploatată şi intretinuta astfel încât sa distribuie permanent apa de calitate conform prevederilor STAS nr. Transportul aerian --------Sec iunea B din Cap. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. -------Art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. care vor fi avizate de autoritatea sanitară locală. ART. precum şi utilajul/instalatia de alimentare. 334 din 30 aprilie 2008. Instala iile şi utilajele folosite trebuie sa func ioneze în asa fel.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. 2 din ORDINUL nr.

care sa permită racordul rapid al tubulaturii de alimentare a cisternei şi a aeronavelor.LEGIS 2008/ORDINUL nr. cat şi la sol. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.T. punctele de alimentare cu apa pentru călători trebuie sa fie realizate din material inoxidabil şi montate sub un unghi care sa nu permită răspândirea apei pe paviment. 443 din 9 aprilie 2008. 105 a fost abrogat de art. .). Cisterna va fi periodic dezinfectata. manipulării şi servirii. precum şi următoarele: .ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. împreună cu tubulatura de alimentare. 2836 din prezentele norme. P. Jetul trebuie protejat printr-un dispozitiv inoxidabil. 334 din 30 aprilie 2008. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. ART. 443 din 9 aprilie 2008.evacuarea apelor uzate de la grupurile sanitare sa se facă complet. pentru spalarea şi dezinfec ia veselei şi a Pagina 32 . 104 a fost abrogat de art. a alimentelor şi băuturilor. -------Art.C.E. Neamt . 443 din 9 aprilie 2008. 2 din ORDINUL nr. 334 din 30 aprilie 2008. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. Trebuie sa dispună de echipamentul necesar conservării prin frig a alimentelor.instala iile şi utilajele trebuie dezinfectate săptămânal sau după fiecare descărcare totală în re eaua de canalizare sau în alte sisteme autorizate. 334 din 30 aprilie 2008. --------Art. Gura de apa trebuie sa fie montata la un nivel superior preaplinului chiuvetei. ART. ART. care sa nu cedeze la metale sau la alte substan e şi care sa confere etanşeitate etc. Gurile de intrare şi ieşire trebuie sa fie orientate în jos şi sa fie prevăzute cu dispozitive nefiletate. 103 a fost abrogat de art. în mod etanş. fără a periclita mediul şi sănătatea. 103 In aeroporturi. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 2 din ORDINUL nr. Sistemele de evacuare trebuie sa îndeplinească condi iile de la art. 334 din 30 aprilie 2008. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 105 Aeroporturile trebuie sa fie dotate cu instala ii de evacuare a deşeurilor solide şi lichide atât de la aeronave. ART. 443 din 9 aprilie 2008. 104 Camionul-cisterna folosit pentru transportul apei pana la aeronava trebuie sa fie utilizat numai pentru apa potabilă. --------Art. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. montat astfel încât gura consumatorului sa nu atinga gura de apa. 106 Aeroporturile trebuie dotate cu instala ii adecvate preparării. în condi ii igienice. 2 din ORDINUL nr. Construc ia cisternei trebuie sa fie realizată din materiale avizate sanitar pentru transportul apei potabile (rezistent la coroziune. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.

334 din 30 aprilie 2008. 334 din 30 aprilie 2008. materiale şi local corespunzător. 443 din 9 aprilie 2008. -------Art. Pagina 33 . ART. 2 din ORDINUL 2008/ORDINUL nr.tipul. paduchi.eficacitatea şi rapiditatea opera iunilor. 443 din 9 aprilie 2008. rozatoarelor şi altor vectori de boli transmisibile. publicat nr. 107 a fost abrogat de art. Aceasta activitate trebuie sa se refere la: . 109 In aeroporturi trebuie asigurate zone de tranzit direct. 2 din ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008. precum şi posibilită i de izolare a bolnavilor suspecti de maladii transmisibile.E. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 109 a fost abrogat de art. controlate de autorită ile sanitare. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. muste. precum şi a altor obiecte şi instala ii. 443 din 9 aprilie 2008. 2 din ORDINUL nr. Aeroportul trebuie sa dispună de mijloace pentru dezinfec ia şi dezinsectia echipajului. ART. --------Art. 334 din 30 aprilie 2008. 334 din 30 aprilie 2008. In vederea eliminării insectelor zburătoare şi a rozatoarelor. 108 Aeroportul trebuie sa dispună de cabinet medical dotat cu personal. vehicule. Neamt .ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. --------Art. P. -------Art. se aplica măsurile de combatere în aeronave. . In aeroport personalul medical trebuie sa asigure şi serviciile de inspec ie si avizare privind salubritatea. Sursele de alimentare trebuie sa fie avizate. aeroporturile trebuie sa dispună de servicii de lupta contra vectorilor (tantari. precum şi de echipamente şi substan e de combatere a dăunătorilor (dezinsec ie şi deratizare). . supravegheate de autorită ile sanitare locale.). 106 a fost abrogat de art. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 2 din ORDINUL nr. călătorilor şi bagajelor. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. sobolani etc. astfel încât echipajul şi călătorii sa fie protejati sanitar. calitatea şi starea materialului. 108 a fost abrogat de art. 18 din 14 ianuarie în MONITORUL OFICIAL ART. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 Pentru protec ia pasagerilor.capacitatea şi competenta personalului.LEGIS ustensilelor şi pentru transportul şi manipularea aeronavelor.C.T. avizate de autoritatea sanitară. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. purici. a echipajului şi a popula iei de la sol contra insectelor. alimentelor la bordul autorizate şi nr. în clădiri şi pe o raza de 400 m în jurul perimetrului aeroportului.

2 din ORDINUL nr.25 mg/l. cu respectarea normelor de calitate. 112 Punctul de apa de pe aeronava trebuie sa fie accesibil şi situat în sectorul serviciilor aeronavei. Aceste bacuri au gura de descărcare de dimensiuni care sa permită racordul tubulaturii de evacuare a cisternelor de vidanj. 334 din 30 aprilie 2008. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 110 a fost abrogat de art. --------Art. recipientele şi buteliile folosite pentru distribu ia sau conservarea apei la bordul aeronavelor trebuie sa fie între inute igienic. clorul rezidual trebuie sa fie de maximum 0. conductele. 2 din ORDINUL nr. 111 a fost abrogat de art. 334 din 30 aprilie 2008. Rezervoarele. 2 din ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008. 334 din 30 aprilie 2008. Tinetele trebuie sa aibă capacitatea corespunzătoare numărului de călători. 113 La fiecare schimbare/alimentare cu apa a aeronavei. Bacurile fixe de la bordul aeronavelor trebuie sa aibe gura de evacuare etanşa pentru a nu permite răspândirea apelor uzate în timpul zborului. P. 113 a fost abrogat de art. 334 din 30 aprilie 2008. ART. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.LEGIS ART. 443 din 9 aprilie 2008.C. 2 din ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008. Pentru zborurile la mare altitudine este indicat a se introduce în fiecare tineta/bac 1 litru de etilenglicol. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. ART. 111 Racordul de umplere a rezervorului de apa trebuie sa fie situat pe partea opusă şi anterior fata de racordurile servind la evacuarea apelor uzate. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 110 Aeronavele trebuie sa dispună de apa potabilă provenind de la re eaua aeroporturilor. --------Art. 443 din 9 aprilie 2008. 112 a fost abrogat de art. Neamt .ORDIN (A) 536 23/06/1997 C.T. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. sa fie etanşe şi fixate de aeronava. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr.E. -------Art. -------Art. ART. 114 Apele uzate de la bordul aeronavelor trebuie sa fie colectate şi conservate în recipiente neabsorbante şi etanşe. Orificiul de admisie a apei trebuie sa fie de alt tip şi de alte dimensiuni decât orificiul pentru evacuare sau spalare. în scopul evitării congelării Pagina 34 . astfel încât sa nu modifice calitatea apei şi sa fie supuse periodic opera iunilor de dezinfec ie. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. ART.

116 a fost abrogat de art. 334 din 30 aprilie 2008. Neamt . publicat în MONITORUL OFICIAL nr. De asemenea. ateliere.T. ART. poduri. --------Art. Grupul sanitar trebuie sa dispună de sapun şi servetele în cantitate suficienta. 334 din 30 aprilie 2008.C. Se iau măsuri de protec ie . tunele şi la elemente mobile .sta ii CF. 115 Aeronava trebuie sa dispună de un lavabou realizat din material rezistent. --------Art. 443 din 9 aprilie 2008. --------Art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. a deşeurilor solide şi lichide. 334 din 30 aprilie 2008. 443 din 9 aprilie 2008. 443 din 9 aprilie 2008. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. ART.LEGIS lichidului şi blocarii orificiului de vidanj. ART. 117 Elementele fixe trebuie sa dispună de sisteme de alimentare cu apa potabilă. -------Art. 118 Sta ia de cale ferată se amplasează în perimetrul localită ii şi se dimensioneaza corespunzător volumului traficului. 115 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. C. uşor de spălat şi bine fixat. P. Pagina 35 . triaje. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr.perdele vegetale şi panouri din materiale fonoabsorbante. 116 Recipientele utilizate în caz de rau de zbor trebuie sa fie realizate din material neabsorbant şi etanş. 8 a fost abrogată de art. depouri. Gura robinetului va fi situata la 2.5 cm deasupra orificiului preaplinului.materialul rulant. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. ART. iluminat şi încălzire. 443 din 9 aprilie 2008. 2 din ORDINUL nr.E. 443 din 9 aprilie 2008. --------Sec iunea C din Cap. 2 din ORDINUL nr. asistenta medicală şi altele. sisteme de ventila ie.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. Se amenajeaza cai de acces şi parcari suficiente. 334 din 30 aprilie 2008. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. cu sens unic. 117 a fost abrogat de art. Transporturile feroviare Prezentele norme se referă la elementele fixe . 2 din ORDINUL nr. 2 din ORDINUL nr. se vor asigura unită i de alimenta ie publica/colectivă. 114 a fost abrogat de art. revizii vagoane. 334 din 30 aprilie 2008. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. de apa calda şi rece. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. cai de acces în şi din interior. de îndepărtare a apelor uzate.

peroanele vor fi prevăzute cu mobilier adecvat. 120 Celelalte unită i care asigura func ionarea sta iei şi servirea călătorilor vor respecta normele de igiena corespunzătoare specificului de func ionare. ce permit între inerea uşoară. 334 din 30 aprilie 2008. 118 a fost abrogat de art. se va asigura un sistem mecanic de extrac ie a apei. confortabil. înăl imea peronului trebuie calculată în asa fel. 334 din 30 aprilie 2008. amplasate pe peron. pisoare). iar "trenul de apa" va fi avizat şi autorizat sanitar şi va fi între inut şi dezinfectat permanent. Neamt . în număr suficient. Pagina 36 . şi care sa împiedice dispersia particulelor în aer.LEGIS La proiectarea. V din prezentele norme.T. 51 din prezentele norme. sălile de aşteptare vor fi prevăzute cu sisteme de încălzire nepoluante şi sisteme de aerisire eficiente. confec ionat din materiale lavabile. --------Art. 2 din ORDINUL nr. dotarea grupurilor sanitare cu materiale se va face conform prevederilor art. 2 din ORDINUL nr. --------Art. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008. 443 din 9 aprilie 2008. care sa respecte condi iile prevăzute la cap. P. 334 din 30 aprilie 2008. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. sali de aşteptare. construc ia şi amenajarea sta iilor se vor asigura: a) peroane spatioase cu pavimentul realizat din materiale antiderapante. încât distanta dintre ultima treapta a vagonului de călători şi peron sa fie mai mica de 20 cm.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. c) coşuri pentru colectarea reziduurilor solide. III din prezentele norme.E. grupurile sanitare vor fi men inute în stare de func ionare şi de cură enie. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. b) sisteme de distribu ie a apei potabile în jet ascendent sau cu fantani. în număr suficient. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. alte zone publice. ART. dezinfectate zilnic cu substan e clorigene sau cu alte produse avizate de Ministerul Sănătă ii.C. e) nivelul iluminatului artificial al peroanelor şi salilor de aşteptare va fi minimum 70 lucsi pentru iluminat fluorescent. --------Art. în coşuri se vor introduce pungi din polietilena în care se colectează deşeurile şi se indeparteaza o data cu acestea. lungimea peronului trebuie sa fie cel pu in egala cu lungimea garniturii de tren. 2 din ORDINUL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 Sta iile care dispun de rezervoare de apa vor asigura buna între inere şi dezinfec ie a acestora. deşeurile se evacueaza şi se neutralizeaza conform prevederilor cap. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. f) grupuri sanitare (WC. confec ionat din materiale lavabile. 119 a fost abrogat de art. d) sali de aşteptare prevăzute cu mobilier adecvat. 443 din 9 aprilie 2008. 120 a fost abrogat de art. ART. latrine cu fosa vidanjabila.

cuier.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. . izolate termic şi prevăzute cu dispozitive de Pagina 37 . -------Art. V din prezentele norme.T. cu grad de securitate a treptelor şi uşilor şi cu: a) lă imea coridorului de minimum 0.iluminarea naturala 1/3. d) sta ii de spalare. iarna şi 0.15 m/sec. lavoar.coeficient scăzut de conductibilitate termica şi electrica. vara. cu cuiere. cu instala ii de apa calda şi materiale de cură enie. c) canal tehnic pentru revizia vagoanelor. cu protejarea platformelor de trecere între vagoane impotriva factorilor meteorologici. umiditate relativă 35-70%. provenite din opera iunile de salubrizare se va face cu respectarea prevederilor cap. . de iluminat. priza electrica. iar cea artificială fluorescenta 200 lucsi. se vor dezinfecta rezervoarele de apa la fiecare pregătire a vagoanelor. 1 mg pulberi/mc aer. g) în compartiment trebuie sa se asigure starea de confort: . cu planseu impermeabil. b) instala ii de preincalzire a vagoanelor în sezonul rece.calitatea aerului interior în urma ventilatiei sa fie: maximum 0. Neamt . e) evacuarea apelor reziduale şi a deşeurilor menajere. 122 Vagoanele pentru călători vor fi construite din materiale cu stabilitate chimica . publicat în MONITORUL OFICIAL nr. f) fotoliile din compartimente. 121 a fost abrogat de art.1% CO2.şi termoizolanta (geamuri duble). asigurându-se: a) alimentarea cu apa a rezervoarelor. 334 din 30 aprilie 2008. d) instala ii de apa şi de evacuare a apelor uzate. 2 din ORDINUL nr. 121 Reviziile de vagoane vor fi dotate cu instala iile. realizate din materiale prevăzute în standardele în vigoare.C.70 m. P. care se va face astfel încât sa nu fie contaminati hidrantii şi sistemele de aprovizionare. temperatura corpului de încălzit sa nu depăşească 80 grade şi sa fie prevăzute cu ecrane de protec ie. realizate din material uşor de cură at.temperatura în sezonul rece sa fie minimum 18 grade. h) conducte de alimentare cu apa. încălzire şi ventila ie. e) spa iu pentru spălat lângă WC. b) ferestre din sticla securitate fono. oglinda.3. 443 din 9 aprilie 2008. c) dotarea cu paliere portbagaj din grila metalică sau material plastic. viteza curen ilor de aer 0. oglinzi şi recipiente pentru deşeuri.E. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. care nu poate fi utilizat pentru opera iunile de salubrizare. sursele de căldura sa fie curate. materialele şi personalul necesar de salubrizare şi între inere a vagoanelor de călători. având mecanisme sigure şi uşor de manuit. cutie pentru prosoapele de hârtie utilizate. iluminat artificial.LEGIS ART. vas pentru sapun lichid.25 m/sec. cu dispozitiv de dozare. ART.

. 443 din 9 aprilie 2008. .LEGIS încălzire pentru protec ie impotriva inghetului. raft pentru obiecte de toaleta.0. ART. 123 Vagonul de dormit va fi prevăzut cu cusete (2. montat lângă rezervorul de apa. c) alimentarea cu apa trebuie sa asigure 25 l/loc de dormit. încăperi pentru încălzit şi pentru utilaje sanitare: a) cusetele trebuie sa dispună de paturi prevăzute cu dispozitive de ridicare la perete. pentru colectarea tampoanelor igienice folosite. termoizolate şi dispuse astfel încât sa nu murdareasca instala iile de sub vagoane (osii. chiuveta pentru spalarea vaselor. cutie pentru servetele utilizate.1/4 pachete/cutie pentru prosoape. sub care se va fixa inscrip ia "Apa nepotabila". astfel încât sa se asigure şederea comoda în timpul zilei.. vas cu solu ie dezinfectanta pentru vasul W. f) lenjeria de pat se colectează în saci impermeabili şi se prelucreaza conform prevederilor art.hârtie igienica . separat. . 3. cu o capacitate minima de 10 l/loc vagon. etajere şi nise pentru bagaje.C. prosoape pentru fiecare persoana.C. de asemenea. e) iluminatul artificial va fi de 50 lucsi la toaleta şi de 100 lucsi deasupra oglinzii. lenjerie de pat. 334 din 30 aprilie 2008.C.tablete dezodorizante .ORDIN (A) 536 23/06/1997 C.T. i) conducte de evacuare a apelor uzate. vas pentru sapun lichid. l) dotarea minima: . dispozitiv de deschidere a sticlelor. 122 a fost abrogat de art. cu dispozitiv de dozare. b) încăperea pentru conductori va avea dotările pentru igiena individuală. etajere. Neamt .sapun lichid . cutie pentru resturi. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. suport pentru hârtie igienica. spa iu pentru conductori. dotat cu o cutie metalică sau material plastic. dulap. cuier. precum şi cu sistem de masa cu lavoar. . 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. iluminat propriu. 2 din ORDINUL nr. băuturi.pungute din polietilena. P. --------Art. cutie pentru servete din hârtie curate. 23 grade .E. dulap pentru alimente.C. j) rezervor pentru apa. 4 locuri).15 g/1 cabina W.1/2 rulou/1 cabina W. instala ii pentru fierberea apei. vor avea scara.25 grade în spalatoare şi 18 grade la W. cu planseul realizat din materiale impermeabile şi uşor lavabile. racordat la instalatia de apa şi cu sistem de evacuare a apei uzate.C. cutie pentru tampoanele igienice folosite. cu apa calda şi rece. d) sistemul de încălzire trebuie sa asigure 18 grade . Pagina 38 . umplerea se face prin racorduri etanşe.4 l/sapuniera. cu o mica punga din plastic. pentru depunerea reziduurilor solide. suport pentru pahare. k) W. separat.materiale dezinfectante.servetele . cu protec ie impotriva contaminării apei. garderoba pentru haine. frigider. .22 grade în cuseta.. boghiuri). dulap pentru lenjerie curata si.C.-ului. 59 din prezentele norme. pentru cea utilizata.-ul. . dulap pentru îmbrăcăminte.

ART. ART. b) iluminat artificial . 124 Transportul subteran va respecta normele de igiena generale şi va avea următoarele condi ii specifice: a) sistem de ventila ie. 2 din ORDINUL nr. 125 Amplasarea. lunar sau la nevoie.LEGIS g) dezinsectia şi deratizarea periodică. P. D. Neamt . 123 a fost abrogat de art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din prezentele norme.minimum 100 lucsi. 443 din 9 aprilie 2008. 334 din 30 aprilie 2008. 334 din 30 aprilie 2008. 2 din ORDINUL nr. în asa fel. 443 din 9 aprilie 2008. inându-se seama de distan ele fata de apa şi de localitate. 8 a fost abrogată de art. 334 din 30 aprilie 2008. 126 Portul va dispune de o re ea de distribu ie a apei de băut. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 2 din ORDINUL nr. a instala iilor de acostare a navelor şi a spa iilor de depozitare. încât sa nu se influenteze în mod negativ starea de sănătate şi confortul popula iei şi al personalului. 124 a fost abrogat de art.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. de posibilitatea de amenajare a acvatoriului. --------Art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. c) sistem de acces cu scări simple şi scări rulante sau ascensoare.C. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. Func ionarea re elei de apa de băut a portului se va desfăşura cu respectarea prevederilor art. Transporturile navale ---------Sec iunea D din Cap.E. 2 din ORDINUL nr. d) deratizare trimestriala şi la nevoie. 443 din 9 aprilie 2008. ART. a cheiurilor. 334 din 30 aprilie 2008. -------Art. --------Art. fie racordata la re eaua Pagina 39 . care sa asigure microclimatul corespunzător călătorilor atât în sta ii. 443 din 9 aprilie 2008. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. II din prezentele norme. Re eaua va avea instalati hidranti pentru aprovizionarea cu apa de băut a navelor. 2 din ORDINUL nr. 127 Portul va dispune de o re ea de canalizare. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. cu respectarea prevederilor cap. proiectarea şi realizarea porturilor se vor face. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 334 din 30 aprilie 2008. 126 a fost abrogat de art.T. 443 din 9 aprilie 2008. ART. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. cat şi în vagoane. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. -------Art. a malurilor. racordata la re eaua localită ii sau la surse proprii. 125 a fost abrogat de art.

publicat în MONITORUL OFICIAL nr. ART. --------Art. 2 din ORDINUL nr. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. băi./zi. 2 din ORDINUL nr. 130 a fost abrogat de art. 443 din 9 aprilie 2008. 334 din 30 aprilie 2008. 334 din 30 aprilie 2008. fiind interzisă descărcarea apelor reziduale şi a deşeurilor lichide în apele bazinului portuar. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. Re eaua de apa de pe nave. 334 din 30 aprilie 2008. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. fie racordata la sisteme proprii de tratare şi neutralizare a apelor uzate. 443 din 9 aprilie 2008. cu respectarea prevederilor cap. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. insecte etc.) conform prevederilor art. Func ionarea sistemului de aprovizionare cu apa se face în conformitate cu prevederile cap. Re eaua de canalizare va fi prevăzută cu prize terestre si/sau şalupe speciale de preluare. robinetele de distribu ie a apei de băut vor fi marcate cu Pagina 40 . ART. depozite de alimente. sali de mese. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. dezinfec ia cu substan e clorigene se va face conform cap. II din prezentele norme. 127 a fost abrogat de art. dormitoare. --------Art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. III din prezentele norme şi cu metodologia de supraveghere a apei potabile. 129 a fost abrogat de art.C. în culoarea albastra. şi un complex social care sa cuprindă cabine. 129 Pe platforma portuara. IV din prezentele norme. bucătarii. 131 Navele vor fi prevăzute cu sisteme de inmagazinare a apei potabile şi cu re ea de distribu ie. depozite de materiale şi alte utilită i. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. b) din prezentele norme. Neamt . 128 Pe platforma portuara se vor asigura condi iile de salubritate conform cap. 2 din ORDINUL nr. cu vopsele protectoare. infirmerie.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. 52 lit. ---------Art.LEGIS de canalizare a localită ii. lavabouri. ART. grupuri sanitare. în cadrul functionalitatilor specifice. ART. asigurându-se o cantitate medie de 32-120 l/pers. în clădirile şi instala iile portuare este obligatorie combaterea vectorilor (rozatoare. 2 din ORDINUL nr. Apele uzate vor fi deversate în bazine receptoare. duşuri.T. V din prezentele norme. numai cu respectarea prevederilor legisla iei sanitare şi de mediu şi a standardelor în vigoare. --------Art. 128 a fost abrogat de art. 443 din 9 aprilie 2008. precum şi instala iile aferente re elei vor fi marcate prin vopsire. P. 130 La proiectarea şi realizarea navelor se va realiza. 443 din 9 aprilie 2008. 334 din 30 aprilie 2008.E.

publicat în MONITORUL OFICIAL nr. ART. ART. 135 a fost abrogat de art. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. --------Art. eficienta dezinfectiei trebuie sa asigure maximum 1. 131 a fost abrogat de art. conform prevederilor cap. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. ambianta luminoasa. 134 a fost abrogat de art. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. situate în punctele accesibile. 334 din 30 aprilie 2008.T.C. VI din prezentele norme. sonora şi cromatica. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din ORDINUL nr. mediu biotoxicologic şi dotări. 334 din 30 aprilie 2008.000 coliformi/100 ml apa. 132 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 134 In timpul sta ionării în porturi se efectuează cură area generală a navei. dar numai după separarea deşeurilor lichide uleioase şi a grasimilor şi după dezinfec ia cu substan e clorigene. P.E.LEGIS inscrip ia "Apa potabilă". ART. în larg. 136 In cadrul asisten ei medicale acordate pasagerilor şi personalului se Pagina 41 . microclimat şi calitate a aerului interior. 2 din ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008. 334 din 30 aprilie 2008. dezinsec ie şi deratizare. iar precolectarea secundară. 133 a fost abrogat de art. 133 Precolectarea primara a deşeurilor menajere se face în recipiente din material plastic sau din metal. Neamt . de preferin a. 443 din 9 aprilie 2008.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. 443 din 9 aprilie 2008. --------Art. este interzisă deversarea apelor uzate şi a deşeurilor lichide în apele bazinelor portuare. în pubele sau compartimente etanşe. ART. 334 din 30 aprilie 2008. 135 Pasagerilor şi personalului li se va asigura cazarea în condi ii de confort termic. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. cu evacuare finala prin preluarea în porturi de către mijloace auto specifice. 2 din ORDINUL nr. 334 din 30 aprilie 2008. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. --------Art. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. --------Art. 2 din ORDINUL nr. cu evacuare în apa marii. cele doua opera iuni se vor face. 443 din 9 aprilie 2008. robinetele/vanele de la grupurile sanitare sau de la prizele de spalare a puntii vor fi marcate cu inscrip ia "Apa nepotabila". 443 din 9 aprilie 2008. într-un tanc colector. ART. 132 Colectarea şi evacuarea apelor uzate se fac prin instala ii proprii. urmată de dezinfec ie. ---------Art.

Între inerea mijloacelor de transport se va face cu respectarea prevederilor art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. Alimentarea cu apa a călătorilor se va face în condi iile prevăzute la art. conform cerin elor Regulamentului Sanitar Interna ional. Neamt . amenajarea şi func ionarea autogarilor se vor respecta prevederile art. mijloacele de transport se vor construi şi amenaja conform prevederilor art. 334 din 30 aprilie 2008. 2 din ORDINUL nr. ART. Pentru distan e mai mari de 100 km este obligatorie asigurarea unui loc pe scaun pentru fiecare călător. în scopul informării autorită ilor portuare asupra evenimentelor deosebite. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 138 a fost abrogat de art. 95 şi 98 din prezentele norme. 334 din 30 aprilie 2008. 52. Pentru distan e mai mari de 500 km se vor asigura mijloace de transport cu grup sanitar (W. controlează zilnic calitatea apei de băut şi a alimentelor. 138 Pentru transportul rutier interurban de călători. 49. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. 443 din 9 aprilie 2008. 2 din ORDINUL nr.E. --------Art. 443 din 9 aprilie 2008. 99 din prezentele norme. construc ia. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. --------Art. E. specifice bolilor transmisibile. 51. 137 a fost abrogat de art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.C. 136 a fost abrogat de art. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. ART. şi chiuveta) şi cu scaune reglabile. 2 din ORDINUL nr.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. 139 La proiectarea. ---------Art. 334 din 30 aprilie 2008. 443 din 9 aprilie 2008. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr.T. 137 Personalul medical aduce la cunoştin a comandantului navei măsurile speciale profilactice şi de combatere. 443 din 9 aprilie 2008.LEGIS includ şi măsurile de igiena şi antiepidemice pentru profilaxia contra bolilor specifice zonelor tropicale şi de control igienico-sanitar. ---------Art. 334 din 30 aprilie 2008. Pagina 42 . 53 şi 54 din prezentele norme. 2 din ORDINUL nr. 48. P. 2 din ORDINUL nr. Transportul rutier interurban --------Sec iunea E din Cap. 443 din 9 aprilie 2008.C. ART. personalul medical atesta efectuarea şi eficienta măsurilor de combatere a insectelor şi rozatoarelor. 334 din 30 aprilie 2008. 50. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din prezentele norme. 8 a fost abrogată de art. de asemenea. 139 a fost abrogat de art. publicat în MONITORUL OFICIAL nr.

Acestea vor fi dotate cu grupuri sanitare cu apa potabilă curenta (W. 141 Utilizarea pesticidelor în combaterea artropodelor şi a rozatoarelor. .C.C. 18 din 14 ianuarie 2008/ORDINUL nr. . construc ia.amenajarea de locuri de odihna la distan e de maximum 30 km.T. . publicat în MONITORUL OFICIAL nr. conform prevederilor art. CAP.plantarea de perdele vegetale de protec ie la distan ele impuse de legisla ia în vigoare. P. prelucrate şi evacuate conform prevederilor art. chiuvete. în general. .la toate amenajările de pe autostrăzi se vor prevedea accese speciale pentru persoanele handicapate.asigurarea unui iluminat corespunzător pe timp de noapte. 443 din 9 aprilie 2008. 140 La proiectarea. . amenajarea şi exploatarea autostrăzilor se vor respecta condi iile impuse de necesită ile de protejare a persoanelor care folosesc autostrada şi a popula iei. Alegerea amplasamentului traseului autostrazii se va face în urma unui studiu de impact asupra mediului şi sănătă ii.facilitarea circula iei popula iei locale prin construirea de treceri denivelate pentru traversarea autostrazii.LEGIS ART.montarea la distan e de maximum 5 km a telefoanelor publice pentru urgentele medicale. 28-36 din prezentele norme. încât sa nu fie afectată starea de sănătate a popula iei. duşuri). Neamt . ART. Amenajarea şi exploatarea autostrăzilor se vor face. se va face în asa fel.reducerea la minimum a nivelurilor de zgomot şi vibratii şi a emisiilor de poluanti atmosferici. 2 din ORDINUL nr. Locul de odihna poate fi dotat şi cu sta ie de alimentare cu carburan i şi cu unită i de alimenta ie publica. 9 Norme privind produsele pesticide utilizate în profilaxia sanitarumană ART. ---------Art. protejate de insorirea excesiva şi de intemperii şi cu amenajări pentru colectarea şi evacuarea reziduurilor solide.montarea de panouri fonoabsorbante la trecerea prin apropierea locuin elor. .ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. Amenajările din locurile de odihna vor fi racordate la re eaua de energie electrica. 334 din 30 aprilie 2008. 140 a fost abrogat de art. inându-se seama de următoarele necesita i: . amplasate la minimum 50 m de autostrada. 39 din prezentele norme. . Apele uzate vor fi colectate. cu amenajări pentru odihna. prin efectul toxic al acestor produse. 142 Pagina 43 . In alegerea amplasamentului se vor avea în vedere următoarele necesita i: .E..evitarea traversării zonelor protejate de către traseul autostrazii. vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort.

Unită ile prestatoare trebuie sa fie autorizate sanitar de către inspectoratele de poli ie sanitară şi medicina preventivă teritoriale. In acest scop inspectoratele de poli ie sanitară şi medicina preventivă teritoriale pot organiza cursuri de calificare în vederea ob inerii atestării.LEGIS In ac iunile de combatere se utilizează numai produsele cuprinse în lista aprobată prin ordin al ministrului sănătă ii şi publicată sub titlul "Produsele pesticide avizate pentru profilaxia sanitar-umană".C. Ac iunile de combatere pot fi efectuate de unită i prestatoare de servicii de dezinsec ie şi deratizare. 145 Comercializarea produselor pesticide utilizate în profilaxia sanitarumană se poate face numai dacă aceasta este cuprinsă în obiectul de activitate al unită ii comerciale. nu va putea face acest lucru fără sa înştiin eze în prealabil inspectoratul de poli ie sanitară şi medicina preventivă din noul teritoriu.T.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. de către operatori autoriza i. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. ele îşi vor desfăşura activitatea sub supravegherea şi controlul tehnic al compartimentelor de specialitate din inspectoratele de poli ie sanitară şi medicina preventivă teritoriale. Microambalarea pesticidelor utilizate în profilaxia sanitar-umană se poate face numai cu aprobarea inspectoratelor de poli ie sanitară şi medicina preventivă jude ene. 143 Produsele care se încadrează în grupele I şi a II-a de toxicitate pot fi utilizate numai de operatori califica i şi autoriza i de inspectoratele de poli ie sanitară şi medicina preventivă teritoriale şi nu se pot comercializa sau distribui către popula ie. Neamt . ART. numai în afară spa iilor de locuit. Modul de ambalare şi etichetele trebuie sa fie aprobate şi în acest caz de Institutul de Igiena. Operatorii pentru dezinsec ie şi deratizare din aceste unită i trebuie sa fie atesta i de către inspectoratul de poli ie sanitară şi medicina preventivă teritorial. ART. pentru aceasta activitate. Sănătate Publica. Produsele pot fi comercializate numai în ambalaje autorizate în acest scop de către Institutul de Igiena. norma şi modul de utilizare a pesticidelor. Tratamentele cu pesticide din grupele I şi a II-a de toxicitate pot fi efectuate în gospodăriile individuale. Dacă o unitate prestatoare îşi desfăşoară activitatea şi în alt teritoriu decât în cel pentru care a fost autorizata. P. Produsele avizate pentru aceasta activitate la o data ulterioara publicării listei se pot utiliza pe baza avizului sanitar eliberat de Ministerul Sănătă ii. ART.E. Lista se va actualiza şi publica anual. 144 In ac iunile de combatere se vor respecta cu stricte e forma. măsurile de prevenire a poluarii mediului înconjurător şi măsurile pentru prevenirea unor accidente. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti şi înso ite de instruc iuni de folosire redactate în limba romana. Sănătate Publica. Pagina 44 . stabilite o data cu avizarea sanitară a produsului utilizat. şi se vor respecta măsurile de protec ie a operatorilor.

ART. este impermeabil şi închis etanş. 150 Transportul cadavrului în afară localită ii în care s-a produs decesul se face după imbalsamare. Consiliile locale şi primăriile au obliga ia de a comunica cetă enilor măsurile întreprinse în vederea combaterii artropodelor şi rozatoarelor. membrii comunită ii se pot adresa inspectoratelor de poli ie sanitară şi medicina preventivă teritoriale pentru ob inerea informa iilor dorite. ART. Neamt . Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti a acestei activită i. carantinale se vor lua măsurile de prevenire a răspândirii infectiei. P. impuse de unită ile sanitare teritoriale.31 martie.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. 151 Exhumarea cadavrelor se poate face după minimum un an de la data inhumarii şi numai în perioada 1 noiembrie . 146 Consiliile locale. Consiliul General al Municipiului Bucureşti. CAP. In atingerea acestui scop. transportul şi deshumarea cadavrelor umane ART. ART. 10 Normele de igiena privind inhumarea. 147 Cetă enii cu gospodării individuale şi asocia iile de locatari au obliga ia de a asigura combaterea şi stingerea focarelor de artropode şi rozatoare vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spa iile pe care le de in. 148 Inspectoratele de poli ie sanitară şi medicina preventivă teritoriale au obliga ia informării popula iei cu privire la existenta în teritoriu a vectorilor care prezintă un risc pentru sănătate sau care produc un disconfort deosebit şi la măsurile de combatere ce trebuie luate impotriva acestora.T. primăriile şi agen ii economici au obliga ia de a organiza şi desfăşura ac iuni de combatere a artropodelor şi rozatoarelor vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort. la solicitarea şi cu îndrumarea tehnica de specialitate a inspectoratului de poli ie sanitară şi medicina preventivă teritorial.LEGIS Este interzisă portionarea şi reambalarea produselor pesticide fără autorizarea de către Institutul de Igiena. într-un sicriu al cărui fund este acoperit cu materiale absorbante. 149 In cazurile de deces prin boli transmisibile.C. înso ită de consemnarea înstrăinării într-un registru special. transportul acestor cadavre se va face numai cu avizul sanitar de transport eliberat de autoritatea sanitară teritorială. ART. după 7 ani de la Pagina 45 . Sănătate Publica.E. Este interzisă utilizarea ambalajelor pentru produse pesticide în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate. Este interzisă comercializarea către popula ie a produselor pesticide din grupele I şi a II-a de toxicitate. ART. Comercializarea acestor produse se poate face numai către persoane fizice sau juridice autorizate în acest scop de către inspectoratele de poli ie sanitară şi medicina preventivă teritoriale.

Cimitirele vor fi imprejmuite cu gard şi cu o perdea de arbori. ART. fără avizul organului sanitar. ART. 153 Inhumarea cadavrelor umane se face numai în cimitire autorizate sanitar de către inspectoratul de poli ie sanitară şi medicina preventivă jude ean. imbibate într-o solu ie dezinfectanta. bine etanseizata. P.E. Desfiin area cimitirelor înainte de acest termen se face numai cu avizul inspectoratului de poli ie sanitară şi medicina preventivă jude ean. ----------------- Pagina 46 . 154 Desfiin area şi schimbarea destina iei unui cimitir se fac numai după 30 de ani de la ultima inhumare şi după strămutarea tuturor osemintelor. Neamt . închis ermetic. Între morminte şi gardul cimitirului va fi lăsată o zona libera de 3 m. 152 Transportul interna ional al cadavrelor umane se face pe baza unui pasaport de transport mortuar.C. Transportul interna ional al cadavrelor se va face în sicriu impermeabilizat. pasaportul de transport mortuar se eliberează de către inspectoratul de poli ie sanitară şi medicina preventivă din jude ul unde s-a produs decesul sau exhumarea. pentru cadavrele care sunt transportate din ara în străinătate. turba sau altele asemenea). ART.LEGIS deces osemintele pot fi deshumate în orice perioada a anului. avizat de Ministerul Sănătă ii. Transportul intern sau interna ional al cadavrelor prin mijloace feroviare se face conform regulamentului ministerului de resort.T. al cărui fund este acoperit cu un strat de 5 cm grosime din materii absorbante (rumegus.ORDIN (A) 536 23/06/1997 C. Sicriul se depune într-o lada din lemn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful