Contractul de comision Definiţie Este contractul în care o persoană numită comisionar se obligă să încheie anumite acte juridice în nume

propriu dar pe seama celeilalte persoane numită comitent care i-a dat împuternicire în acest sens şi pentru care actele juridice încheiate sunt fapte de coemrţ. Caracterele contractului de comision sunt: contractul de comision este un contract sinalagmatic generând obligaţii reciproce în sarcina ambelor părţi. contractul de comision este un contract cu titlu oneros, fiecare parte urmărind obţinerea unor avantaje economice. contractul de comision este un contract consensual realizându-se prin simplul acord de voinţă al părţilor. Condiţiile de validitate ale contractului de comision A. Capacitatea părţilor Comitentul trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a încheia el însuşi actele juridice pe care comisionarul le va încheia pe seama sa. Comisionarul, spre deosebire de mandatar, trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu, căci el încheie actele juridice în nume propriu şi nu în numele altuia, ca în cazul mandatului. B. Consimţământul părţilor Potrivit art.1533 C.civ., mandatul poate fi expres sau tacit, acest principiu fiind valabil şi în cazul comisionului. Se cere, însă, manifestarea expresă a voinţei comitentului, în sensul împuternicirii comisionarului de a încheia acte juridice în nume propriu, dar pe seama comitentului. Argumentul adus în favoarea acestei teze este că, în principiu, mandatul implică puterea de reprezentare, iar mandatul fără reprezentare, constituind excepţia, trebuie să rezulte din manifestarea expresă a voinţei comitentului . Întrucât acceptul comisionarului poate fi şi tacit, în cazul în care el nu doreşte să primească însărcinarea va fi ţinut, potrivit art.376 C.com., să-l înştiinţeze despre aceasta pe comitent şi să conserve bunurile primite din partea comitentului. C. Obiectul contractului

încheierea de acte juridice care sunt, potrivit legii, fapte de comerţ.

Dacă. comitentul nu are acţiune în contra persoanelor cu care a contractat comisionarul şi nici acestea nu au acţiune în contra comitentului. el este obligat să arate comitentului persoana cumpărătorului şi termenul acordat. însă. comisionarul este ţinut să-l informeze pe comitent asupra mersului operaţiunilor şi a împrejurărilor de natură să modifice împuternicirea primită. Conform art. O dată executată această misiune.. În consecinţă. el trebuie să dea socoteală comitentului de încheierea operaţiunilor. comisionarul nu este răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor luate de către persoanele cu care a contractat. când nu s-a fixat nici un preţ. să facă avansuri în bani sau operaţii pe credit. Astfel. faţă de comitent o obligaţie de garanţie a executări Potrivit acestei clauze. Astfel. Comisionarul va trebui să vândă şi să cumpere la preţul ce i-a fost fixat sau la preţul curent. Conform art. se presupune că vânzarea scontrarie nefiind admisă. 409 C. Comisionarul poate lua. Potrivit art. comisionarul este răspunzător faţă de comitent numai de încheierea contractului nu şi de executarea acestuia sau de solvabilitatea terţului contractant. comitentul putând cere plata creditelor acordate. 408 alin.. în cazul vânzării la un preţ mai mic. Această obligaţie este înlăturată numai dacă comisionarul probează că vânzarea cu preţul hotărât nu se putea face şi că vânzând la un preţ mai mic. Nerespectarea acestei interdicţii atrage răspunderea comisionarului. comisionarul trebuie să comunice comitentului toate informaţiile pe care le deţine despre situaţia pieţei în timpul executării misiunii. În temeiul acestei obligaţii. considerând-o făcută pe socoteala comisionarului. aşa cum prevede art. lucrând pe seama comitentului. com. În caz de neîndeplinire a acestei obligaţii. comisionarul este direct obligat faţă de persoana cu care a contractat. vinde pe datorie. Drepturile şi obligaţiile specifice comisionarului şi comitentului Comisionarul. com. datorită faptului că a tratat cu acesta în nume propriu.. Comisionarul este obligat să dea socoteală comitentului asupra îndeplinirii mandatului primit. 2 Cod comercial. afară de convenţie contrară. Potrivit art. com. comisionarul nu poate vinde pe credit. va trebui să dea socoteală acestuia. să se conformeze instrucţiunilor primite şi să acţioneze în limitele împuternicirii. Potrivit art. afară de cazul când comisionarul ar plăti el diferenţa de preţ. 410 C. decât cu autorizarea comitentului. în principiu. comisionarul va răspunde nu numai de executarea perfectă a obligaţiilor sale prin terţi dar şi de circumstanţele fortuite care ar împiedica o astfel de execuţie. 412 C. daune interese şi foloase nerealizate. comitentul poate refuza operaţiunea. . s-a evitat o pagubă comitentului. 2. com. sub sancţiunea achitării diferenţei de preţ.Efectele contractului de comision A. 406 alin. însă. comisionarul nu poate. în cazul în care comisionarul cumpără la un preţ mai mare decât cel hotărât.. 406 C.

în temeiul contractului de comision. Tratând în nume propriu. comisionarul este răspunzător faţă de comitent pentru încheierea actelor juridice cu terţul. pentru comisionarul de vânzare în scopul garantării preţului datorat de cumpărător. În calitate de debitor.406 aface calitate de mandatar. precum şi de un drept de retenţie pentru plata drepturilor ce i se cuvin. Rezultă că. precum şi un drept de retenţie asupra bunurilor pe care trebuie să le predea comitentului. 405 alin. art. după cum aceştia din urmă sunt ţinuţi la rândul lor la executarea contractului faţă de comisionar şi nu faţă de comitent. Deci. comitentul poate cere comisionarului. În acest sens. nici nu-l cunosc. făcând cunoscut numele mandantului pe socoteala căruia a lucrat. Nu trebuie să se înţeleagă că ar fi vorba de o asigurare deoarece nu este un contract principal şi nu cere realizarea riscului. Faţă de dispoziţia expresă înscrisă în art. . care să fie chiar dublu sumei. asupra mobilelor mandantului. prezentând interes. de cele mai multe ori. nu şi pentru executarea lor. iar în calitate de creditor. pe care. B. o majorare a comisionului. Practic. convenţia de "delcredere" este accesorie unui contract de comision sau de reprezentanţă comercială. Această dispoziţie obligaţiilor luate de către pe vorbit anterior. mai ales. să se folosească de acţiunile corespunzătoare împotriva terţului ori să îi cedeze lui aceste acţiuni . în mod normal. Ea se poate aplica la orice operaţie. prin încheierea contractului între comisionar şi terţ. În consecinţă. poate exercita împotriva terţului toate drepturile născute din contract. 2 Cod comercial cu privire la regula conform supra bunurilor mobile ale comitentului. dar pe seama comitentului intră în raporturi juridice cu terţi ca părţi contractante şi rămâne în cercul contractual până la executarea obligaţiilor negociate.Acestei agravări a responsabilităţii comisionarului ar trebui să-i corespundă. comisionarul poate dobândi calitatea de creditor sau debitor faţă de terţ. nu se stabilesc nici un fel de acţiune în contra persoanelor cu care a contractat comisionarul şi nici acestea nu au vreo acţiune În cazul nerespectării obligaţiei contractuale de către terţ. comisionarul poate fi urmărit de terţi pentru plată. comisionarul se obligă faţă de terţi. Efectele executării contractului de comision faţă de terţi Comisionarul acţionând în nume propriu.

.1552 C.). insolvabilitatea sau falimentul comitentului ori a comisionarului.Încetarea contractului de comision Fiind o formă a mandatului. cazurile de încetare a contractului de comision sunt: revocarea împuternicirii. interdicţia.civ. contractul de comision încetează în aceleaşi cazuri ca şi contractul de mandat civil (art. urmările încetării vor fi dictate însă de esenţa oneroasă a comisionului. moartea. renunţarea la împuternicirea primită. Astfel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful