TEMELJI - SU[TINA - NEGACIJA

dr. Muhammed Nu’ajm Jasin

IMAN

Sarajevo 2001 - 1422. G.H.

Naslov originala Naslov prijevoda Pisac Prevodilac [erijatski recenzent Likovno - tehni~ki urednik Lektor Korektor DTP [tampa Tira`: ^etvrto izdanje Izdava~

IMAN - HAKIKATUHU, ERKANUHU VE NEVAKIDUHU IMAN - TEMELJI, SU[TINA , NEGACIJA dr. Muhammed Nu’ajm Jasin mr. Zuhdija Adilovi} Muhamed Mehanovi} Ned`ad Kazi}, .atih .arhat prof. Safet Sari} Sabina Deljkovi}, Omer Resulovi} Kavazovi} D&T, Sarajevo “OKO” - Sarajevo 30 000 KNJIGA BROJ 5 BESPLATNI PRIMJERAK Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava Visoki saudijski komitet za pomo} BiH i Kulturni centar “Kralj .ahd” u Sarajevu

[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA “DVA HRAMA” KRALJA .AHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo UDK 297.1 Yasin, Muhammad Nu’aym Iman: temelji - su{tina - negacija / Muhammed Nu’ajm Jasin; (s arapskog preveo Zuhdija Adilovi}). - 4. izd. - Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini, 1998. - 201 str.; 20 cm. - (Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini; knj. 5) Na kor. listu i hrptu Muhammed Nu’ajm Jasin. - Prijevod djela: Iman: hakikatunu, erkanuhu, ve nevakiduhu. - Bilje{ke: str. 179 - 197. ISBN 9958 - 880 - 00 - 8 COBISS - ID 450054

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

PREDGOVOR
Hvala Allahu Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. Hvala Allahu Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio: “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova.” (El - En‘am, 153) Uzvi{eni Allah tako|er veli: “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?‘” (Ez - Zumer, 9). Uzvi{eni tako|er veli: “Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo.” (Et - Tegabun, 8) Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi: “Reci: ‘Meni je, doista, jasno ko je Gospodar moj‘” (El - En‘am, 57), na{eg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme. Najuzvi{enija znanost je spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanja vjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije. U tradiciji se pominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka je kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji i najdostojniji da bude primjen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm {erijatom. A cilj i svrha egzistencije ~injenje je ibadeta Allahu: “D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez - Zarijat, 56) Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visosti predsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera provinicije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnih muslimanu posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti, u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, te uspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajednicom ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali islam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa,

povezuju}i dunjaluk sa ahiretom, ‘ivot s onim {to slijedi poslije smrti. A to je istina koju nije mogu}e zanemariti, pogotovo uzimaju}i u obzir ~injenicu da smo izgubili hiljade na{e bra}e u bosanskoj tragediji. Kuda bi nas to onda vodilo? U okrilju ~asnog tefsira, plemenitog hadisa i ~iste islamske misli, ‘ivimo s ovom odabranom skupinom knjiga iz serije “Biblioteka bosanske porodice”, koju nudimo odraslom i malom, mu{ku i ‘ensku. Svako od njih mo‘e zeti iz njih shodno obimu znanja koje mu je Allah dao,oboru‘avaju}i se spoznajom i nalaze}i pravi put pomo}u Allahova svjetla. “Ostavio sam vas na ~istoj stazi po kojoj je isto i}i no}u kao i danju, s nje skre}e samo onaj ko je propao”- veli Poslanik, a.s. “Ostavio sam vam dvije stvari koje, ako ih se budete pridr`avali, ne}ete zalutati nikada: Allahovu knjigu i moj sunnet” - veli Poslanik, a.s., tako|er. Molim Allaha da ovo znanje bude od koristi, da ga u~ini blagoslovljenim i trajnim dobrim djelom i da nagradi svakog ko je u~estvovao u izlasku na vidjelo ove biblioteke, prevo|enju djela, pripremanju za {tampanje, distribuciji, kao i onog ko se njome okoristi, najboljom nagradom. On ~uje dove i odaziva se. Direktor Regionalnog ureda Visokog saudijskog komiteta za Evropu Naser b. Abdurrahman es - Saeed

Aktivno u~estvuje u preradi programa fikha na fakultetima i du`e vremena ostaje ~lan stru~ne komisije za fetve u Jordanu.BILJE[KA O AUTORU Puno ime mu je Muhammed Nu’ajm Abdus Selam Jasin. od kojih su dvije iz podru~ja akaida a tri o d`ihadu.. g. Od 1992. na Damaskom univerzitetu. g. Objavljuje veliki broj nau~nih radova iz fikha i {ire. g. predaje i na Kuvajtskom univerzitetu. g. Do sada je objavio deset knjiga. Bio je ~lan nau~ne komisije za kuvajtsku enciklopediju fikha. do 1992. na ElAzharu. Doktorat okon~ava na El-Azharu. 1972. Magistarski rad na komparativnom fikhu brani 1968. Ro|en je u Jordanu 11.1943. U~estvuje u komisijama za izradu pravilnika savremene islamske ekonomije. g. tako|er iz oblasti komparativnog fikha.6. Ove podatke smo dobili iz njegovog dosijea na Jordanskom univerzitetu i autor je izrazio radost i zadovoljstvo kada je saznao da }e ovo njegovo djelo biti {tampano na bosanskom jeziku. zavr{ava fakultet prava na istom univerzitetu. a 1965. . [erijatski fakultet zavr{ava 1964. do danas predava~ je na Jordanskom univerzitetu.. Jedno vrijeme je vodio katedru komparativnog fikha na Kuvajtskom univerzitetu i jedan je od osniva~a {erijatskog fakulteta na tom univerzitetu. Predava~em na Jordanskom univerzitetu postaje 1972. Iste godine daje magistrat iz prava na Kairskom univerzitetu. a od 1978. Postaje ~lanom ure|iva~kog kolegija za izdavanje nau~nih radova Jordanskog univerziteta u kojem i danas djeluje.

.

Misija svakog poslanika bila je sadr`ana u rije~ima “la ilahe illallah” . d`. Gospodaru svih svjetova.(Nema drugog boga. Samilosnog PREDGOVOR Hvala Allahu. Na{ pristup ovoj oblasti svodio se na filozofsko teoretiziranje ili polufilozofsko . i Njega molim da me za trud koji sam ulo`io. Njegovu ~asnu porodicu. koja je bila o~evidna u na{oj sredini.. i pitanjima gajba. Nadam se da }emo ovim djelom popuniti veliku prazninu. Prevodilac . da ovo djelo nai|e na prijem kod na{ih muslimana. kao {to je to slu~aj s na{om bra}om u arapskom svijetu. Me|utim. bosanskom jeziku. Milostivog.. gdje i danas djeluje i radi. prevode}i ovo djelo. Autor ovog djela je ~uveni profesor na Jordanskom univerzitetu. Jedno od op}eprihva}enih savremenih akaidskih djela me|u profesorima i studentima gotovo svih islamskih univerziteta jeste ovo djelo. koje je Allahovom. neka je salavat na Poslanika.ilmul kelamsko debatiranje o svojstvima Allaha. d`. ili u~enika u na{im medresama.tewhid temeljna je islamska znanost na kojoj se grade sve ostale islamske nauke. Na`alost. ashabe i sve njegove iskrene sljedbenike. osim Allaha!) i zada}a svakog od njih je bila da ugradi tu ideju u srca svojih sljedbenika. do Sudnjeg dana! Akidet . d`. koja su zauzela svoje mjesto na ~uvanim islamskim fakultetima i univerzitetima.{.. na na{em podneblju se u zadnjem periodu uop}e nije radilo na pisanju i pripremi knjiga ili ud`benika iz ove oblasti koji bi odgovarali potrebama na{eg prosje~nog muslimana u Bosni. Ta njegova prihva}enost od strane velikog dijela islamskog svijeta i jeste bila moj glavni motiv prilikom odluke za njegovo prevo|enje. na{a bra}a u islamskom svijetu napisala su desetine savremenih djela i ud`benika iz ove oblasti. Molim Allaha. nagradi na Sudnjem danu.U ime Allaha.{. voljom na{lo svoje mjesto i na na{em.{.

.

.{.{. a. d`. “Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi. te su zbog toga u potpunom savr{enstvu i skladu. Uzrok neispravnosti `ivota cjelokupnog ~ovje~anstva je nevjerovanje u Stvoritelja i neprihvatanje Njegovih naredbi.{.. d`.. Utje~emo se Allahu od zla nas samih i zlih djela na{ih.. Svaku pojavu na ovom svijetu Allah. d`. Istina (“hak”) najsavr{enije je i najsvrsishodnije stanje u kojem je Allah. stvorio je po Istini i Svojom mudro{}u ih uredio. a stranputica je neminovan rezultat njegovog nepoznavanja Istine.. nered bi njima zavladao. za njega nema zablude. i da je Muhammed. a ne Allah.” (Ta-Ha. Njegov rob i poslanik.{. d`. savr{en je i daleko od bilo kakve gre{ke. Njega se sje}ao. d`. A Allah. sve {to odstupi od bo`anskog zakona i Njegove naredbe.UVOD Zahvala pripada samo Allahu. ne}e zalutati i ne}e nesretan biti. jedno od Allahovih. neminovno propada. postavio je na odre|en na~in i o njoj se adekvatno pobrinuo. stvorio stvorenja. d`. Svjedo~im da nema drugog boga. od Njega pomo} tra`imo i Njega za oprost molimo.. osje}ao . taj }e te{kim `ivotom `ivjeti i na Sudnjem danu }emo ga slijepa o`iviti.{. Zato je Allah. ili od njih tra`i da takva budu. Osnova svakog nereda je suprotstavljanje Istini i odstupanje od njenog puta. Zbog toga. Upute i Istine koje je objavio. a koga u zabludu odvede. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje. ili njenog odbacivanja. stvorenja i ispravnost njegovog `ivota ovisi o njegovoj spoznaji Istine i njenom slije|enju. 22) ^ovjek je. A uzrok ispravnosti cjelokupnog ovozemaljskog `ivota je vjerovanje u Allaha.{. a svako dobro je u slije|enju Istine i pridr`avanju njenog puta. i niko nije s Njim u tome u~estvovao. te je u Njegovom stvaranju i odre|ivanju samo pravda i ispravnost.” (El-Enbija‘. Koga Allah uputi na pravi put.{.{. i u ono {to je On objavio i postupanje po Njegovom uputstvu u svim domenima ljudske djelatnosti.. rekao: “Od Mene }e vam uputa dolaziti. i onaj ko bude slijedio uputu Moju.s. i pored toga {to ju je spoznao. d`. 123-124) Allahovu uputu }e slijediti samo onaj ko u Njega bude vjerovao. d`. Nebesa i Zemlju Allah. Sve na ovom svijetu stvorio je samo Allah. isto tako.. osim Allaha.. za njega nema upute.

{. 3 . Nadamo se da }emo u ovoj knjizi objasniti .onim {to nam Allah.{.{. i uzroke kufra i njegove puteve.{. d`. zablude i nesre}e na oba svijeta. na ovom svijetu stavljen na ku{nju izme|u: sje}anja na Allaha. spoznao je put svoje sre}e i sigurno }e ga slijediti i ne}e odstupiti od njega. On je na raskr{}u ova dva puta. upute i sre}e. Pred njima je put imana. Ako ~ovjek s tim bude na~isto. ^ovjek je. molimo da nam oprosti i da zadu`i nekog od Svojih dobrih robova da ispravi gre{ke u ovoj knjizi i objasni istinu. Radi lak{eg kori{}enja ovom knjigom. {to pogrije{imo. spoznao je i put nesre}e. 2 .Rije~i i djela koji izvode iz imana. . tre}i ne postoji. A jedino Allah. Istinitog.{.Njegovu prisutnost. podari od znanja i istine . taj }e se i okrenuti od Njegove Upute.Temelji imana.Su{tina imana. d`. to je od nas i {ejtana.. ili zaborava na Allaha i zablude... u ~emu pogodimo istinu. Zbog toga je najva`nije i najuzvi{enije {to ~ovjek mo`e nau~iti i pou~iti druge ljude pitanjima imana. i slije|enja Njegove upute.pitanje imana i njegovih temelja. d`. njene teme }emo iznijeti u tri poglavlja: 1 . omogu}uje uspjeh. dakle. njegovih uzroka i posljedica. d`. te }e ga se sigurno kloniti. na ovom i budu}em svijetu.. od Allaha. d`.. Allaha. i put kufra (nevjerstva). njegovih temelja i obaveza koje se podrazumijevaju. Zato je sve. A ko na Allaha zaboravi. svojstva i veli~inu. A u isto vrijeme najpre~e ~im }e se za{tititi i naoru`eti je spoznaja kufra.

PRVO POGLAVLJE TEMELJI IMANA .

.

Milostivog! Allah.U ime Allaha. ~estiti su oni koji vjeruju u Allaha i u Onaj svijet.s. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha. a.{.daleko je zalutao. Njegove knjige.s. U sljede}im poglavljima }emo.. oprosti nam. imanu i ihsanu. i u Knjigu koju je objavio prije. d`.. Tebi }emo se vratiti!‘” (El-Bekare. . i meleke Njegove. odre|enjem. 285) “O vjernici.svaki vjeruje u Allaha. d`. i vjernici . budu}i svijet i da sve {to se doga|a (dobro ili zlo) biva Allahovim.1 Ovih {est na~ela su temelji imana. i poslanike Njegove: . in{allah. Gospodaru na{. a.s. 177) U poznatom hadisu o D`ibrilu koji je do{ao Poslaniku. ka`e: “Poslanik vjeruje u ono {to mu se objavljuje od Gospodara njegova.{. Njegove meleke. obra|ivati te temelje.‘”(En-Nisa‘ 136) ”Nije ~estitost u tome da okre}ete lica svoja prema istoku i zapadu. A ko zanije~e bilo {ta od njih. o imanu rekao: “Da vjeruje{ u Allaha. Zato ni~iji iman nije potpun niti primljen. vjerujte u Allaha. i Poslanika Njegova. a. i u knjige Njegove.s. sve dok ~ovjek ne bude vjerovao u {est spomenutih temelja imana. i u Onaj svijet . i u meleke Njegove. i u Knjigu koju On Poslaniku Svome objavljuje. i u vjerovjesnike . stoji da je Poslanik. Svemilosnog.. a.. u liku beduina i po~eo ga pitati o islamu. i u meleke.. iza{ao je iz imana i postao nevjernikom.. i knjige Njegove.Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika Njegovih. i u poslanike Njegove.” (El-Bekare. Njegove poslanike. temeljne postavke s kojima su dolazili svi poslanici.. i u knjige. I oni govore: ‘~ujemo i pokoravamo se. na na~in koji je ozna~io Kur‘an i Sunnet Allahovog Poslanika. i o kojima govore sve objavljene knjige.

.

3 A Allahov rububijjet nad Njegovim stvorenjima zna~i da ih je samo i jedini On stvorio. 2. dove.{.{. zna~i ~vrsto ubje|enje da je Allah. . sve dok ne bude vjerovao da je On Gospodar svega i da drugog Gospodara nema.TEWHIDUR ..rububijje.vjerovanje da se samo Njemu mo`e ibadet ~initi (tewhidul-uluhijje).. 3. te je daleko od bilo kakve manjkavosti.{. nade. d`.[..{. .PRVI DIO VJEROVANJE U ALLAHA. poniznosti i pokornosti. On posjeduje sva svojstva savr{enstva. zna~i: ^vrsto ubje|enje da je Allah.ravnatelj. . Rije~ RABB u arapskom jeziku zna~i vlasnik .vjerovanje u Allaha. d`. strahovanja. Zato ~ovjek ne mo`e biti vjernik u Allaha.vjerovanje da je samo Allah. ukratko..esmai ves sifat). da je samo On njihov gospodar i da ih . a na sljede}im stranicama }emo detaljnije pojasniti svaki od njih.2 . Vladar i Tvorac svega.{.vjerovanje da samo Njemu pripadaju imena i svojstva savr{enstva (tewhidul. da je samo On Bog i da se samo On mo`e obo`avati i da je On potpuno savr{en u Svojim svojstvima i imenima i da niko drugi nije savr{en i potpun. d`.{.RUBUBIJJE Tewhidur. Iman . Vjerovanje u Allaha.. Ovo su tri vrste tevhida koje ulaze u zna~enje imana u Allaha. d`.{. d`. d`. 1 . Tvorac i Gospodar svega i da drugog Gospodara nema. D@.. obuhvata tri principa: 1. posta. d`. Gospodar. Tvorac i Gospodar svega (tewhidur-rububijje). Jedini On zaslu`uje da mu se ~ini ibadet putem namaza.

4 Drugim rije~ima kazano. jedini Tvorac svih stvorenja i njihov Gospodar.{.‘” (El-En‘am. ko ne ~uje.. ne vidi. i smrt moja. ka`e: “Reci: ‘Klanjanje moje. ka`e: “Samo On stvara i upravlja! Uzvi{en neka je Allah.. i ostalo. Vladar i Ravnatelj dostojan svojstava veli~anstva. d`. o`ivljavanjem i usmr}ivanjem.{. 54) U ovu vrstu tevhida ulazi i vjerovanje u Allahovo. 71) O obra}anju i iskrenom stremljenju samo Njemu. i da mu se u svemu tome niko ne pridru`uje. On je kao temelj ostalim vjerovanjima tevhida.{. stvaranjem.{. voljom i mo}i.. d`. upravljanjem. Allah. pove}avanjem i smanjivanjem. d`.. Gospodar svih svjetova!” (El-D`asije. dova. d`.. strahovanje i sl. Kur‘an veoma jasno govori o ovoj vrsti tevhida..6 Zato nalazimo da Kur’an ovu vrstu tevhida spominje u kontekstu zahvale Allahu. Gospodaru svih svjetova!” (El-.rububijje zna~i priznanje da je Allah.vjerovanje da sve {to se doga|a. skru{enost i pokornost ukazuje i upu}uje. zato {to je samo istinski Tvorac. zikr. nada. samo je istinski Tvorac. jer.d`. 36) O pokoravanju i predanosti Njemu. mijenjanjem. da samo On stvara i da je u Njegovim rukama sve. Allah. Gospodar zemlje. da jedini On mo`e u~initi s njima sve {ta `eli. znanjem. i nama je nare|eno da Gospodara svjetova slu{amo. d`. (hamda). i u kontekstu obja{njenja Njegovih uzvi{enih svojstava i lijepih imena. ka`e: “Reci: ‘Allahov put je jedini pravi put. odre|enje .18 Iman samo On odr`ava i njima upravlja. ljepote i savr{enstva. ka`e: “Ta.. nemogu}e je pripisati vlasni{tvo i vladavinu nekome ko nije `iv. ova vrsta tevhida bi zna~ila: saznanje i priznanje da je istinski pokreta~ i da u ovom svemiru istinski djeluje samo Allah. usmjeravanjem (kretanja). neka je hvaljen Gospodar nebesa. doista su .{. da im samo On donosi korist i nanosi {tetu i da im samo On mo`e udovoljiti molbi ukoliko se na|u u bezizlaznoj situaciji.{. d`.. biva s Allahovim. koji nije u stanju uraditi ono {to `eli i koji nije savr{en u svome govoru i svojim djelima.. bilo {ta od ibadeta mo`e biti posve}eno samo Onome ko ima apsolutnu vlast i svime upravlja. U hamdu (zahvali) svaki musliman na svakom rekjatu u~i: “Hvala Allahu. Dakle. da samo On istinski daje i uzima. O tome nam Allah.{.atiha. Skoro ni jedno poglavlje Kur‘ana nije bez spomena ili bar posrednog ukazivanja na njega.{. i `ivot moj. zato {to ta svojstva mo`e posjedovati samo Vladar svih svjetova. d`. ibadeta. Zato tewhidur .5 S druge strane. 2) Allah. d`. Gospodar svjetova!” (ElE‘raf. Vladar i Ravnatelj zaslu`an da mu se ibadet (svaki vid obo`avanja). d`. nijem.{.. pokoravanja predanosti Allahu. da ih samo On o`ivljava i usmr}uje.{. ko je nemo}an. I jedini On zaslu`an je da Mu se upu}uje zahvala. i obredi moji.

S druge strane.{. njih i nadzire i da . Promotri Allahove..Iman 19 posve}eni Allahu. koji je o svemu obavije{ten. Koji je stvorio vas i one prije vas. 54-55) U kontekstu ibadeta.{. koji sve odr`ava.” (Kaf.{. dvojbe nema u tome da Onaj Koji je stvorio stvorenja. koji je Najuzvi{eniji i Najveli~anstveniji. d`. 14) Nikakve. za sve se brine. jedini zaslu`an da ga ~ovjek prihvati kao Boga i za{titnika. 16) “A kako i ne bi znao Onaj Koji stvara. Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome. Zato ne ~inite svjesno druge Allahu ravnim!” (El-Bekare. jer Mi smo njemu bli`i od vratne `ile kucavice. i njihovom uzdr`avanju s Njegovim lijepim imenima i uzvi{enim svojstvima.‘” (El-En‘am.drugi znaju samo onoliko koliko On `eli. Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju jedini je koji `ivi a ne umire. hrana za vas. On je Svevi{nji. uzima za za{titnika. ka`e: “Za{to da se ne klanjam Onome Koji me je stvorio. Onaj Koji sve potanko zna. ka`e: “Samo On stvara i upravlja! Uzvi{en neka je Allah. Kur’an ka`e: “Reci: ‘Zar da za za{titnika uzmem nekog drugog osim Allaha..d`. d`.‘” (El-En‘am. i da mu se potpuno preda.. 14) U kontekstu dove. rije~i: “Mi stvaramo ~ovjeka i znamo {ta mu do{aptava njegova du{a. a Njega niko ne hrani!‘ Reci: ‘Meni je nare|eno da budem prvi me|u onima koji se pokoravaju‘. nema boga osim Njega .” (El-Mulk..{. 22) “O ljudi. Veli~anstveni!” (El-Bekare.{.@ivi i Vje~ni! Ne obuzima Ga ni drijeme` ni san. i: ‘Nikako ne budi od onih koji mu druge ravnim smatraju. rije~i u ajetu Kursi: “Allah je.. a od onoga {to On zna . Allah. ne voli On one koji se previ{e glasno mole. Koji s neba spu{ta ki{u i ~ini da s njom rastu plodovi. d`. 162) O obja{njenju da se samo Allah. d`.{. 255) Uistinu. dakle. d`. rububijjet koji se ogleda u Njegovom vladanju nebesima i Zemljom i svime {to je na njima. Gospodaru svjetova. Allah. klanjajte se Gospodaru svome. Stvoritelja nebesa i Zemlje! On hrani. a Njemu }ete se vratiti?” (Ja‘sin. Mo} Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi odr`avanje njihovo. mi primje}ujemo da Kur’an spaja Allahov.. sve zna. 21-22) Zaista samo je Tvorac nebesa. Koji vam je Zemlju u~inio posteljom. a nebo zdanjem. Njegovo je ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji! Ko se mo`e pred Njim zauzimati za nekoga bez dopu{tenja Njegova?! On zna {ta je bilo prije njih i {ta }e biti poslije njih. Zatim pogledaj sljede}e Allahove. da Njemu dovu upu}uje i da se Njemu obra}a. da biste se kazne sa~uvali.” (El-E‘araf. Zemlje i svega {to je na njima. a niko drugi.

{. ali njihovo nevjerstvo je u obo`avanju drugog. Allah. niti Ga izdvajaju po Njegovim imenima i svojstvima.. i pored toga. u Njegovom uluhijjetu (obo`avanju samo Njega). Opskrbitelj i Vladar: “A ako ih zapita{ ko ih je stvorio. i pored toga. A {to se ti~e onih koji priznaju da je Allah. ali. ali su. za njih ka`e: “Ve}ina ovih ne vjeruje u Allaha izuzev ako uz Njega druge budu obo`avali.”9 Allah. mimo Allaha. u komentaru ovog ajeta ka`e: “Njihov iman u Allaha je priznanje da nas je Allah stvorio i da nas On opskrbljuje. d`. d`. Gospodar i Tvorac svega. nam u Kur’anu govori o nevjernicima (mu{ricima) koji su priznavali da je Allah jedini Tvorac svega. re}i }e oni. sigurno }e re}i: ‘Allah!‘ Pa.{. d`.” (Jusuf. u Njegovim imenima i svojstvima.. a pretvara `ivo u ne`ivo.10 Ve}ina ljudi ne pori~e Tvorca i Njegovo upravljanje stvorenjima. i ko upravlja svim? ‘Allah‘. ~ija su djela sluh i vid.{.”8 Jedan dio uleme iz prvih generacija rekao je: “Kada ih upita{: ‘Ko je stvorio nebesa i Zemlju?’.{. 106) ^uveni mufessir.{. oni odgovaraju: ‘Allah!’. El-Mud`ahid.. negiraju}i ih ili porede}i sa svojstvima stvorenja ili tuma~e}i ih u prenesenom zna~enju koje nema osnove.. nam u Kur’anu kazuje da su i mu{rici vjerovali da je On tvorac.{. ali oni uz to priznanje ibadet ~ine i drugome mimo Njega.. ujedno i povjerovao u Allaha kao jedinog Boga kome se ibadet ~ini i kao Jedinog kome pripadaju sva imena i svojstva savr{enstva. ostali mu{rici.11 . njima ovakav tevhid ne}e koristiti i uop}e ih ne izvodi iz kruga nevjerstva u krug imana. tako {to su zanijekali i u njih nisu povjerovali. Zato Allah. d`. nego uz Njega obo`avaju i druge. d`. i zato {to nisu u~inili tevhid Allahu.{. 31) Iz navedenih ajeta jasno se vidi da nije svako onaj ko prizna da je Allah Gospodar svega. a ti reci: ‘Pa za{to ga se onda ne bojite?‘” (Junus. ali Ga ne izdvajaju u bo`anstvenosti. nego su obo`avali i druge mimo Njega.7 zato {to nisu izdvajali Allaha. d`. ko stvara `ivo iz ne`ivog.20 Iman On zna sve ono {to ona ~ine.. 87) “Upitaj: ‘Ko vas hrani s neba i iz Zemlje. d`. kuda se onda odme}u?” (Ez-Zuhruf. drugog obo`avaju.

Ovaj dio tevhida. d`. priznaju}i i prihvataju}i Ga kao Jedinog Koji zaslu`uje obo`avanje (da mu se ibadet ~ini) i da niko drugi. dakle. d`. a ujedno i uzvi{eniji od svega. mora biti dra`i ~ovjeku od svega {to postoji.{. Isto tako. su{tinski i formalno (u batinu i zahiru)..{. d`. istinski Bog i da drugog boga nema i upu}ivanje svih vrsta ibadeta (obo`avanja) samo Njemu. sadr`i sve ostale dijelove: vjerovanje u Allaha kao Tvorca i vjerovanje Njega kao Jedinog koji posjeduje imena i svojstva savr{enstva. Zato vjernik Allaha obo`ava (ibadet ~ini).esma’ves sifat). ne obuhvata ostale vrste tevhida. te je on potpuna poniznost prema Allahu.ULUHIJJE Tewhidul . skru{enost i sve druge vrste i oblike ibadeta. samo od Njega strahuje. d`. d`. kao Tvorca.. temelji na iskrenom obo`avanju jedino Allaha. poniznost i pokornost. vjerovanje i prihvatanje Allaha. samo prema Njemu iskazuje pokornost.{. Pojedini alimi su definirali ibadet kao iskrenu ljubav s potpunom pokorno{}u. d`. ~ovjek koji Allahu.{. {to nije obratan slu~aj.Iman 21 2 ..onaj kome se ibadet ~ini). a ne nekome ko to nije. Rije~ Ilah (Bog) u arapskom jeziku upotrebljava se u zna~enju rije~i “me’luh” (onaj ko se obo`ava .{. d`. ukratko. i da samo Njemu pripadaju sva imena i svojstva savr{enstva.TEWHIDUL . samo Njemu dovu upu}uje.{. i vjerovanje u Allaha...{. d`. kao Tvorca i Gospodara. Zato ibadet Allahu.uluhijje se..{. ne mora zna~iti da Ga se prihvata i kao Jedinog koji se obo`ava. jer istinski ibadet mo`e biti samo Gospodaru Savr{enom. u sebi sadr`i zna~enje poniznosti..uluhijje.. Jer. zna~i: ~vrsto ubje|enje da je samo Allah. Ibadet koji nam je nare|en. samo Njega i nikog vi{e. kao Jedinog Kome pripadaju imena i svojstva savr{enstva (tewhidul . d`. d`. kako se mo`e obo`avati onaj ko nije tvorac stvorenja i ko njima ne upravlja. sem Njega. Ali. i kao Tvorca i Gospodara svega. time priznaje Allaha. jer je njihovo zna~enje vjerovanje u tewhidul-uluhijje koji u sebi sadr`i i tewhidurrububijje i tewhidul-esmai ves sifat. nije ispravan ukoliko ne obuhvata oba spomenuta zna~enja i samo jedan od njih nije dovoljan za njegovu ispravnost.14 ^ovjek mo`e priznati Allaha. samo Njega istinski voli. ~ini tewhidul-uluhijje. .{..{. u svojoj su{tini. a ujedno i zna~enje ljubavi. Allah. poniznost. i kako se mo`e obo`avati onaj ko nije savr{en i potpun? Iz navedenog jasno se vidi da kelimei {ehadet (la ilahe illallah) u sebi sadr`i sve vrste tevhida.13 Tewhidul . d`. samo se na Njega oslanja. ali Ga ne obo`avati (ne ~initi mu ibadet). nije zaslu`an ni u kom vidu.12 A ibadet u arapskom jeziku zna~i poslu{nost. samo se od Njega nada. tako da ni{ta od toga ne smije biti usmjereno ka nekom drugom mimo Allaha.{..15 Jer. s krajnjom ljubavlju prema Njemu.

ka`e: “D`ine i ljude sam stvorio samo da Me obo`avaju. d`. d`. d`.i zbog njega }e biti nagrada. a. Hud. svaki od njih.{. Salih i [u’ajb.uluhijje) po~ela vjera i njime se i zavr{ila.{.. on je forma (zahir) i su{tina (batin) vjere i zbog njega su stvorena stvorenja. rekao svome narodu: “Ja okre}em lice svoje. 25) Allah. taj je u~inio {irk. d`. kao pravi vjernik.{. 36) “Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali. davanju zekata. Allah. a klonite se kumira!‘” (En-Nahl. Zato. govorili svome narodu: “O narode moj. obavljanju namaza.s. a ko njega ne bude prihvatio.. El-E‘araf. kao Jedinog Koji se obo`ava..s. postu mjeseca ramazana i hodo~a{}u Kabe. samo Allaha obo`avajte. te je zbog toga prvi {art islama kelimei{ehadet. d`.uluhijje nije bio temelj i su{tina njegovog misionarstva. su{tina islama.. d`. d`. dakle. Allahov Poslanik. a da mu nismo objavili: ‘Nema Boga osim Mene.{..oni koji istinski obo`avaju Allaha. tako|er nas obavje{tava da je Ibrahim. 61. od nas zahtijeva da se samo Njemu obra}amo svim vidovima ibadeta i da na{a srca pri tome budu potpuno ~ista od bilo kakvih drugih usmjerenja.{.{. vi drugog boga osim Njega nemate!” (El-Mu‘minun. ili vi{e od toga. ili kazna.{..Obaveznost iskrene ljubavi prema Allahu.. Hud. ostat }e me|u mu{ricima.22 Iman Zbog toga je ovom vrstom tevhida (tewhidul . ka`e: “Mi smo svakom narodu poslanika poslali.16 Radi ove vrste tevhida su poslani poslanici i objavljene knjige. ako neko bude volio nekoga kao {to voli Allaha. d`. d`. 65) Allah. obavje{tava nas da su Njegovi poslanici Nuh. Ovu formulaciju podrazumijeva: 1 . na ovom i na budu}em svijetu.”17 Prihvatanje Allaha. Allah. Allah. prema Onome koji je nebesa i Zemlju stvorio. od onih koji zajedno s Njim obo`avaju i druge . 56) Ibn-Tejmijje veli: “Po ovoj vrsti tevhida se razlikuju muvehhidi od mu{rika .. 23.{.{.{.. Svi oni su govorili: ‘Obo`avajte samo Allaha. Nema nijednog poslanika koji je poslan ljudima a da tewhidul . 79) Ova vrsta tevhida je. ka`e: “Islam se temelji na pet stupova: svjedo~anstvu da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik.. ka`e: .” (Ez-Zarijat. d`. ~ovjek ne smije u svojoj ljubavi imati nikog ravna ili iznad Allaha. ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju!” (ElEn‘am. a. zato Mene obo`avajte!‘” (El-Enbija‘.

izuzev pokajanjem. i ku}e va{e. i `ene va{e. a njegova iskrena predanost Allahu. Onaj koji smatra da mu pojedina stvorenja mogu nanijeti {tetu svojom voljom i snagom.{.. sed`da.Obaveznost izdvajanja Allaha. On njome nagra|uje onoga koga ho}e od robova Svojih. moraju biti upu}ene samo i .. 24) 2 . ne moli se onome ko ti ne mo`e ni koristiti ni nauditi. klanje kurbana. post. domovini. koji Allah.. taj je u~inio {irk Allahu. onda pri~ekajte dok Allah Svoju odluku ne donese! A Allah gre{nicima ne}e ukazati na pravi put. ka`e: “I samo Mene se bojte!” (En-Nahl. d`. On pra{ta i milostiv je.{. d`. 23) “Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu.{.{.{. Ove.{. ne}e oprostiti. svojoj djeci. Allah. d`. d`. d`. tra`enje oprosta i sl. bio bi. ruku’. nevjernik!” (Junus.. imetku i sl. 218) 3 . d`. d`. jer ako bi to uradio.{.{. i sve druge vrste ibadeta. kao {to je namaz. 51) “Ako ti Allah dadne kakvu nevolju.. d`. za koju strahujete da ne}e pro|e imati. spada i to da ~ovjek zavoli nekog drugog mimo Allaha. niko je osim Njega ne mo`e otkloniti. koji ih uzdi`u iznad ljubavi prema Allahu.. 106) “A u Allaha se pouzdajte.Iman 23 “Ima ljudi koji uzimaju druga bo`anstva mimo Allaha. treba biti iznad svake druge ljubavi. tako da je ~ovjek spreman `rtvovati sve {to voli u ime Allaha.{. d`. kao {to je zavjet. oni se mogu nadati Allahovoj milosti. a ako ti za`eli dobro. Allah. d`..‘” (Et-Tevbe. niko ne mo`e blagodat Njegovu sprije~iti. nego se od vjernika tra`i da njegova ljubav prema bilo ~emu na ovom svijetu bude iza ljubavi prema Allahu. koje su vam drage ..{. d`. pa ka`e: “Reci: ‘Ako su vam o~evi va{i. ne zna~i poni{tavanje ili sputavanje tog prirodnog osje}aja.19 te se zbog toga njih boji. d`.” (Junus.{. Allah. ako ste vjernici!” (El-Maide.” (El-Bekare. nije u stanju u~initi. ka`e: “I pored Allaha. pa.A Allah pra{ta i samilostan je. u pogledu strahovanja. u svim vrstama tjelesnog ibadeta.{. prijeti onima koji daju prednost ovodunjalu~kim vrijednostima. i trgova~ka roba va{a.{. Ljubav prema Allahu. A oni koji iskreno vjeruju.. d`. d`. tavaf i svi vidovi jezi~nog ibadeta.{. i bra}a va{a. svojim roditeljima.. 107) 4 .. d`. i rod va{. i bilo ~ega drugog {to se voli.miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu.Obaveznost izdvajanja samo Allaha.165) U veliki {irk.18 ^ovjek je po svojoj prirodi sklon ljubavi prema samom sebi.Obaveznost izdvajanja Allaha. uistinu.{. d`. ukoliko do|e do su~eljavanja izme|u onoga {to od njega zahtijeva ljubav prema Allahu. vi{e vole Allaha!” (El-Bekare. vole ih kao {to se voli Allah.. . u dovi tevekkulu (oslanjanju) i nadi u pogledu onoga {to niko sem Allaha.. i sinovi va{i.{.. i imanja va{a koja ste stekli.

a ona su zajedni~ka po izgovoru u odnosu na Allaha. Zat koji nije stvoren daleko je od toga da posjeduje svojstvo stvorenog.ka`e: “Ne postoji zat (bi}e) kao {to je Njegov zat.TEWHIDUL .. vlasti.Vjerovanje da Allah.. niti ime kao {to je Njegovo ime. niti svojstvo kao {to je Njegovo svojstvo. d`.zna~i ~vrsto ubje|enje da Allahu.s. imena i svojstva koja su spomenuta u Kur’anu i Sunnetu.. veli~anstvenosti.{. niti djelo kao {to je Njegovo djelo. ka`e: “Ovdje govori da Allah. d`. tako|er. ka`e: “Allah sigurno ne}e oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim.{.ESMAI VES SI. pa ko se od njih udalji.{. uop}e ne sli~e u svome stvarnom zna~nju. d`.Pod prvim principom (temeljem) podrazumijeva se poricanje svake sli~nosti izme|u bilo kojeg od svojstava Allaha. d`. Dokaz su rije~i Allaha.. bez njihovog cjelokupnog ili pojedina~nog negiranja.” (El-Ihlas) “Allaha ni sa ~im ne uspore|ujte!” (En-Nahl.. u~inio je {irk.. a ko bilo {ta uputi nekom drugom. Allah.Vjerovanje u Allahova.AT Tewhidul-esmai ves sifat.{. niti se bilo ko od njih mo`e s Njime porediti. izuzev u jezi~nom pogledu (izgovoru).{.. d`. koji su u Kur’anu i sunnetu spomenuta.. pripadaju sva imena i svojstva savr{enstva. nisu kao svojstva onih koji su stvoreni. bez ikakve njihove izmjene.{.: “I niko Mu ravan nije. ne sli~i stvorenje i da je daleko od svake manjkavosti. A daleko je zalutao onaj koji smatra da je Allahu neko ravan. u Njegovoj uzvi{enosti. bez ikakvog oduzimanja ili dodavanja i bez iskrivljenja ili nijekanja. i svojstva Allaha. kao {to je nemogu}e i da stvoreno bi}e posjeduje svojstvo . c . d`. Iz ove definicije se razumije da se tewhidul -esmai ves sifat zasniva na tri principa.. d`. a ..Prekidanjem svake `elje za poku{ajem spoznaje istinskog zna~enja tih svojstava.. b .{. mimo Allaha. da je On daleko od svih atributa nepotpunosti i da se On Svojim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima. i druga stvorenja. Jer. a oprostit }e kome ho}e ono {to je manje od toga.. 116) 3 .{. 51) Imam Kurtubi. svojstva onoga koji je oduvijek. svojstvima i imenima koja su nama poznata samo iz Njegovih rije~i i rije~i Njegovog Poslanika. d`. i svojstava stvorenja.24 Iman isklju~ivo Allahu. ne}e biti vjernik u ovu vrstu tevhida:20 a . d`. tuma~e}i ajet: “Njemu ni{ta nije sli~no!”. bez poku{aja njihovog potpunog shvatanja i obja{njenja njihove su{tine ili komparacije sa svojstvima stvorenja. lijepim imenima i uzvi{enim svojstvima ne sli~i niko od Njegovih stvorenja. a. ukratko .” (En-Nisa‘.{. d`.”21 A El-Vasiti-rahimehullahu te’ala .{.

d`. d`. a ne mi{ljenjem..{. saznaju se putem ~uvenja. ili Allah?‘” (El-Bekare. smrti. Zato {to Allah. ili Ga je njima nazvao Njegov Poslanik.”22 Sejjid Kutub u svome tefsiru ovog ajeta. Kao {to se uop}e ne pita o Allahovom. bez pitanja o njihovoj su{tini i stvarnom zna~enju (u odnosu na Allaha. nehata.”24 Nu’ajm bin Hammad . d`.. partnera.. u sve ovo vjeruje.Tre}i princip od ~ovjeka zahtijeva da vjeruje u sva svojstva koja su spomenuta u Kur’anu i sunnetu.{. opisao Sam Sebe i ~ime Ga je opisao Poslanik. jer se svojstva razlikuju shodno razlici njihovih nosilaca.. zahtijeva negiranje i poricanje `ene.. d`. i da ih prihvati u njihovom jasnom i osnovnom zna~enju u arapskom jeziku. puta (sunne) Poslanika i d`em’ata prvih generacija muslimana.s.. ka`e: “Reci: ‘Znate li bolje vi.”25 Ovaj princip zahtijeva od svakog punoljetnog . a. Kao {to zahtijeva i poricanje drijeme`i i spavanja. u~inio je kufr. najznaniji Samom Sebi i ako su Njegovi poslanici samo istinu govorili. i Njegov Poslanik. d`. b . onda se na podru~ju Allahovih. c . ko zanije~e bilo {ta od onoga ~ime je Allah. d`. svojstva i imena Allaha. umora. neznanja. jer oni samo prenose ono {to im je Allah. pomaga~a.s. a.{.{.s. nimalo ne prekora~uju}i u tome Kur’an i hadis. najbolje zna Svoja imena i svojstva. a. d`..Drugi princip zahtijeva obaveznost ograni~avanja u svemu {to se pripisuje Allahu. i ono ~ime je Allah.. d`.{.prihvataju}i ih. uobli~enja i ostalih svojstava manjkavosti.{.{.s.s. objavio.{.u~itelj Buharije . izuzev onim ~ime je Sam Sebe opisao.. Imam Ahmed bin Hanbel ka`e: “Allah. d`. izuzev onim ~ime je Sam Sebe opisao ili ~ime Ga je opisao Poslanik.. a.ne mogu tvorcu biti sli~ne stvari koje je sam stvorio. d`. ne opisuje se.. a. zaborava. d`.s. d`. ne mo`e se ni s ~im porediti. nepravde. zamora. odstupaju}i od njihovih zna~enja.{.{. a. imena i svojstava .{. d`. ili ~ime Ga je opisao Njegov Poslanik. a. a. 140) Ako je Allah. d`. opisao Sam Sebe ili ~ime Ga je opisao Njegov Poslanik. jer..moramo obratiti onome o ~emu nas je obavijestio Allah.s. sama po sebi. Isto tako i ne naziva se. druga.. Sam Sebe opisao ili ~ime Ga je opisao Njegov Poslanik.{.). i obratno .{.~ovjeka da vjeruje u sve {to se prenosi od Allahovih imena i svojstava u Kur’anu i sunnetu Poslanika. ne opisuje se.{. na ono {to je spomenuto u Kur’anu i vjerodostojnim hadisima. zato {to se spoznaja svojstava temelji na spoznaji bi}a. ka`e: “^ovjekova priroda. Zato vjerovanje u Allaha kao Jedinog kome pripadaju imena i svojstva savr{enstva. Jer. zagovara~a (izuzev Allahovom dozvolom) i za{titnika od poni`enja.{erijatski obaveznog . osim imenima kojima je Sam Sebe nazvao. u~inio je kufr.s.”23 U ovaj temelj spada i poricanje svega {to se suprotstavlja onome ~ime je Allah.Iman 25 Onoga koji nije stvoren. bez nijekanja bilo ~ega od njih i bez ikakvog iskrivljavanja u njihovom tuma~enju. Sve ovo je pravac sljedbenika Istine. nesanice....rekao je: “Ko Allaha uporedi s Njegovim stvorenjima. bi}u i Njegovoj . Allah.

”28 Iz navedenog se vidi da ovu vrstu tevhida naru{ava nekoliko stvari.. lice s licem stvorenja. svojstava alegori~nim tuma~enjem...{. kao {to su neki uradili s Allahovim. ruke. d`. kao {to je rekao imam {afija: “Vjerujem u Allaha i sve {to je do{lo od Allaha. d`. Njegovu ruku s rukama stvorenja.) i da je pitanje o tome bid’at.{. jer znanje o atributu zahtijeva znanje o nosiocu tog atributa. d`. govoru.30 I ka`emo. ili bilo kakva zamjena i izmjena u njima (et-tahrif bit te’vil).{. veli~anstvu i jedno}i (vahdanijjetu). d`. sve {to se spominje u Kur’anu i vjerodostojnim hadisima. Pa kako od nas mo`e{ tra`iti da ti objasnimo na koji na~in Allah. ~uje.. a pitanje o njegovom na~inu je bid’at (zabranjeno). Ili kao {to pojedine sekte upore|uju Allahovo. pa ako ka`e da ne zna. dakle. Najispravniji put po pitanju Allahovih.s.. d`..Iskrivljavanje zna~enja Allahovih.”27 Selef se. d`. vidi. mi pripisujemo Allahu. d`. kao {to je iskrivljavanje rije~i. rekli: “Uspinjanje je poznato. a. nijekanje Allahovih. d`. d`... sila`enju i uspinjanju. jevreji Uzejra.{. 164) . kao {to je lice.s.upore|ivanje svojstava Allaha. d`. da bi zna~enje bilo da Allah nije govorio sa Musaom.26 Iman kakvo}i. iman u njega je vad`ib (obavezan).stvarna ~injenica.{. sila`enje.tako {to su umjesto damme na rije~ Allah stavili fethu. Zato. vid. Njegov sluh s njihovim sluhom. silazak i uspinjanje . pripisuju}i Allahu. onako kako to On `eli i vjerujem u Allahovog Poslanika i sve {to je od njega do{lo. Pa ako bi nas neko upitao: “Kako na{ Gospodar silazi na dunjalu~ko nebo?”. svojstava . ono {to je On sam Sebi pripisao i ono {to mu je pripisao Njegov Poslanik. kao {to kr{}ani upore|uju Isaa. kako se uspinje i silazi. onako kako je to on mislio i `elio.Et-te{bih . kad su bili upitani o Allahovom.. svojstava je pravac prvih generacija muslimana (selefa).26 Prenosi se od velikog broja prvih generacija (selefa) da su. uspinjanju (elistiva’). imena i svojstava. govor.Shvatanje o li{enosti Allaha svih atributa. a mu{rici svoje kipove sa Allahom.{. govori... a. isto tako nije ispravno pitati o Njegovim svojstvima. rije~ima: “A Allah je sigurno s Musaom razgovarao. dodavanjem ili oduzimanjem. d`. i Njegovo postojanje sa svim svojstvima savr{enstva i da Mu niko nije sli~an .{. njihovom vidu. uspinjanje.” (En-nisa’. zadovoljstvo i ostala svojstva. sina Merjemina. d`. bez alegorije kojom se negiraju svojstva i bez uporedbe koja ne prili~i Allahovom. mi }emo mu re}i: “Mi ne znamo kako On silazi.{. d`. a istovremeno ne sli~i sluhu stvorenja..29 2 . slo`io da je nama nepoznat na~in (uspinjanja Allaha..{.. i sl. a na~in nepoznat. koje musliman ne bi smio sebi dozvoliti: 1 .{. ili promjenom harekete (konsonanta) u rije~i.stvarna ~injenica. mi bismo mu rekli: “Kako On izgleda?”. d`. isto tako je i Njegov sluh. sa svojstvima stvorenja (antropomorfizam).{.{.31 3 -Et-ta’til . a ti ne zna{ kako On izgleda? Ako ti prihvati{ da je Allah. srd`ba. bez uporedbe sa svojstvima stvorenja i bez alegori~nog tuma~enja koje vodi u njihovo nijekanje.{.{. nego da je Musa Njemu govorio.

d`. d`.{. Zato je vjera tada bila ~ista od primjesa novotarija. koje je mimo onog na ~emu su oni bili. pa do obavljanja namaza. upu}ivanja na dobro i odvra}anja od zla.{.{. kao {to neki tvrde.. iskrivljenja. d`ihada. U ovim odabranim stolje}ima bio je jedinstven stav i govor po pitanju svojstava Allaha. prenagla{ene alegorije. Ili negiranje opho|enja s Allahom. rekao je ovako i mi ni{ta vi{e o tome ne znamo i na poku{avamo govoriti o onom {to ne znamo niti nam je Allah. i ustanovljenje njihove su{tine...” A ako bi pitalac nastojao od njih dobiti ne{to vi{e od toga. posta.Iman 27 i poricanje njihove povezanosti s bi}em Allahovim. a tabi’ini od ashaba i tabi tabi’ini od tabi’ina..{..{.{. po~ev{i od imana u Allaha. bez ikakvog iskrivljenja. d`. oni bi ga izgrdili. spre~avanja nasilnika od nereda svim raspolo`ivim sredstvima. had`a. Oni su se brinuli o onome o ~emu im je Allah. tabi’ina i tabi tabi’ina je prihvatanje i preno{enje dokaza (tekstova) o svojstvima u njihovom osnovnom zna~enju.{. d`..{. u njihovom prvobitnom zna~enju.33 . d`. govore}i: “Allah. citirali dokaz i sustezali se od “rekla .kazala”. koja su spomenuta u Kur’anu i sunnetu. nijekanja i razglabanja o njihovoj kakvo}i pravac je (mezheb) selefa .. nije tra`io da ~ine niti ih zadu`io.. izuzev ulaze}i u zabranjeno (bid’at). d`. Zatim..{.. nije stvorio.razmatranje o kakvo}i: odre|ivanje kakvo}e svojstava Allaha. Oni bi.{. a. d`. d`. tabi’ina i tabi tabi’ina. potpunog savr{enstva putem nijekanja Njegovih imena i svojstava.32 4 .{. svojstava i imena.ashaba. davanja zekata. d`. udjeljivanja imetka u razne dobrotvorne svrhe. Ovaj pravac prihvatanja Allahovih. d`. naredio da se brinu i {to im je naredio da izvr{avaju. kao {to je negiranje Allahovog. dao da to prekora~ujemo. nisu se zanimali ni~im drugim {to Allah.. komparacije i nijekanja kome vodi najve}i dio te’vila (prenesenog tuma~enja). d`.{..Et-tekjif . ukoliko ih neko upita o ne~emu od svojstava Allaha.. zabranjuju}i mu da se zanima za ono {to ga se ne ti~e i da tra`i ono do ~ega je nemogu}e do}i. da je materija oduvijek (nije nastala) i da je Allah. d`. E{-{evkani ka`e: “Pravac selefa od ashaba.s. ostavljanjem ibadeta ili poricanje veze izme|u stvorenja i njihovog Stvoritelja. bez uporedbe. a {to su upamtili od Allahovog Poslanika. {to je garancija pobjede u D`ennetu i spasa od d`ehenemske vatre. ili. d`.{.

na primjer. d`. d`.{. kao El-‘Alim Sveznaju}i. izvedeno iz glagola ‘alime . nego da je u ovom hadisu spomenuto 99 imena i da }e.s. zato {to se njima naziva i opisuje Najljep{i i {to imaju najplemenitija zna~enja. a.{. A ime koje u sebi sadr`i zna~enja svih ostalih imena i svojstava je Allah.s.28 Iman ALLAHOVA. Tvoja odredba prema meni je .. i svojstva Allaha.. Sva Allahova..”37 Islamska ulema slo`na je u tome da rije~i Poslanika. nada mnom se sprovodiTvoja presuda. Buharija i Muslim prenose hadis od Ebu-Hurejrea. “devedeset devet imena”...Svemogu}i. U Kur’anu se . nazvao Sebe i u zna~enje na koje doti~no ime ukazuje. da ono ukazuje da je Allah. da ka`e: ‘Allahu dragi. d`. El-Besir . u kome stoji: “Ni jednog muslimana ne}e zadesiti kakva neda}a ili `alost. Svako od ovih imena ukazuje na jedno ili vi{e svojstava Allaha. lijepa imena su Njegova vlastita imena. sin roba Tvoga i robinje Tvoje. o kojima nas je On obavijestio u Kur’anu i Njegov Poslanik. nego ih zadr`ao kod Sebe u gajbu.{. i po njima postupi. imena ukazuju na odre|ena zna~enja koja su.. d`.[.a. “Allahov Poslanik.{. u hadisima. Ko ih nau~i... a. d`. Tewhidul-esmai ves sifat od nas zahtijeva da vjerujemo u svako ime kojim je Allah. Es-Semi’ . navodi ime “Er-Rahim”.{. u}i }e u D`ennet. D@. i sa svim ostalim imenima.s. ja sam Tvoj rob. ko ih nau~i napamet i po njima se vlada. Svako ime je izvedeno iz glagola doti~ne rije~i. a. ima 99 imena. d`. d`. Ovim hadisom se. lijepih imena.{.. d`. Isti je slu~aj sa svim imenima koja su spomenuta u Kur’anu i sunnetu. Islamski u~enjaci razilaze se po pitanju korijena te rije~i: jedni smatraju da je izvedena iz rije~i el-ilah.. d`. obavje{tava da }e u}i u D`ennet onaj ko ovih 99 imena “obuhvati”. a ne da Allah.. rekao je: Allah. i mi vjerujemo da je to ime Allaha..36 {to se ti~e broja Allahovih. ima samo 99 imena.s.. Er-Rahman je. u kome je rekao.34 Ova imena su. a. Allah je vitr (nepar) i voli vitr.{.{. atributi pohvale. bez izuzetka. u hadisu se spominje 99. Milostiv i da }e se On smilovati kome bude htio. hadis je Poslanika. ujedno.{. ujedno.Onaj koji sve ~uje.. u}i u D`ennet. d`.38 Dokaz da Allah. r. ne zna~e da su ona sva obuhva}ena tim brojem. imena. d`..znati. A ovim se hadisom ne nije~u ostala Allahova. dakle... moj `ivot je u Tvojoj ruci. a drugi smatraju da uop}e nije izvedena.Onaj koji sve vidi. ima imena o kojima nas nije obavijestio. d`. Isti je slu~aj s imenima El-Kadir . i u tome nema kontradiktornosti.. imena su nazvana “lijepa”. d`.{. d`.{. i ime i svojstvo Allaha.{. LIJEPA IMENA Allahova.{.35 Allahova.{. stotinu manje jedno. kao i u njegovu refleksiju na nas same.

kako se navodi u hadisu. d`. d`.{. Ovu ~injenicu ne naru{ava postupak onih koji su skrenuli s puta istine i zalutali. U njoj Allah. Jedini koji zaslu`uje da mu se obra}amo prilikom neda}a i nevolja. odgovori on. isto tako se imenom “Es-Samed” potvr|uju sva svojstva savr{enstva i veli~ine. imena i svojstva i na njih ukazuje u raznim temama o kojima govori: u govoru o tevhidu. i negiranje svake manjkavosti. imena i svojstava. d`. onda je obra}anje nekom drugom velika besmislica. Tvorac i Upravitelj svega i ako nema drugog Tvorca i Upravitelja. kazivanja i navo|enja primjera. d`.{.ESMAI VES SI.44 . vjerovanje u njih.. obe}anja i prijetnje..{. nas obavje{tava da je On jedini Bog i da je On uto~i{te svemu. postupanje prema njihovim zna~enjima u na{em odnosu prema Allahu. d`. nestankom moje tuge i odlaskom moje neda}e i pote{ko}e!’. ukazuje na to da je Allah. Zna~enje hadisa bi bilo: ko ih nau~i napamet. Jer. ka`e..43 Dakle. kao {to se imenom “El-Ehad” nije~u sve osobine manjkavosti i nepotpunosti. d`.Iman 29 pravedna. d`. to je sura Ihlas. d`.40 DOKAZI ZA TEWHIDUL . trebao bi ih nau~iti napamet. a da Allah.{. d`. ibadetu. ili si ga u Svojoj knjizi objavio.{. ~ak ni jedna stranica Kur’ana. Kur’an spominje Allahova.. Rije~ “Ehad” zna~i Onaj kome niko nije sli~an niti ravan. razmi{ljaju}i o njihovom zna~enju i postupaju}i po onome {to ona od njega zahtijevaju i priznavaju}i svetost Onoga koji se njima zove. razumijevanje. u kontekstu nare|enja i zabrane.AT Dokazi iz Kur’ana i sunneta za ovu vrstu tevhida su mnogobrojni. Ni jedno kur’ansko poglavlje nije spomena Allahovih.{.{.{. d`. i molba Allaha.. zakonodavstvu. [to se ti~e sure. a okre}u se od Stvoritelja.{. da Kur’an u~ini{ prolje}em mog srca.. i niko mu ravan nije!’” Ova uzvi{ena sura obuhvatila je pripisivanje svakog vida savr{enstva Allahu.. da nije rodio niti je ro|en i da Mu niko nije ravan. ili si otkrio nekome od Svojih robova...{.41 Allah. nastojanje da se o njih ne oglu{i. d`. ne}e od njega odstraniti njegovu neda}u i njegovu tugu zamijeniti rado{}u. jer je sve u Njegovim rukama. koja odgovara tre}ini Kur’ana po svojoj vrijednosti. njima... pak. pa se obra}aju.{. ako je Allah.Jedan! Allah je uto~i{te svakom! Nije rodio i ro|en nije. imena u prethodnom hadisu.42 Ovo ime. ho}emo li ove rije~i u~iti napamet?’ ‘Svakako!’. ja Te molim svakim Tvojim imenom kojim si Sebe nazvao.” Ashabi tada reko{e: ‘Allahov Poslani~e. “Reci: ‘On je Allah . ili si ga zadr`ao kod Sebe u gajbu. u}i }e u D`ennet. Ovom prilikom }emo spomenuti suru (poglavlje) koja sadr`i sve oblasti ove vrste tevhida i najzna~ajniji ajet u Kur’anu.’”39 A {to se ti~e “obuhvatanja” Allahovih. d`. ‘Svako ko ih ~uje. pod time se podrazumijeva njihovo pam}enje.{.

osim Njemu. Svevi{njem Bi}u pripisuju dva uzvi{ena svojstva: ElHajj (`ivi) je Onaj kome pripada vje~iti `ivot i vje~iti opstanak.{. izuzev Njemu. ka`e: “Sura Ihlas sadr`i sve vrste tevhida i sve {to smo du`ni vjerovati od svojstava Allaha. ka`e da je najuzvi{eniji ajet u Kur’anu. kojem nema po~etka niti kraja. d`.{. nikome se ne}e obra}ati u vidu ibadeta. ideale. niti na~ine shvatanja. izuzev od Allaha. i negiranje svake vrste nepotpunosti. u svim vidovima ibadeta. d`. d`. Ibn-Kajjim. a u kojem Allah.nema Boga osim Njega” utvr|uju princip uluhijjeta (prihva}anje samo Allaha.{. a negiranju svojstava manjkavosti i na obo`avanju samo Njega Jedinog. to je ajet Kursi za koji Allahov Poslanik. a...@ivi i Vje~ni! Ne obuzima Ga ni drijeme` ni san! Njegovo je ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji! Ko se mo`e pred Njim zauzimati za nekoga bez dopu{tenja Njegova?! On zna {ta je bilo prije njih i {ta }e biti poslije njih.{. d`. d`..{. svako od njih predstavlja jedan od principa islamskog akideta. kazivanja i pripovijesti kojima Kur’an obja{njava ljudima Allahove zakonitosti u Njegovom odnosu prema ljudima i kojima se detaljno obja{njava nagrada i kazna.{. dakle. sopstveni je samostalni `ivot koji nije proiza{ao . nikome se ne}e obra}ati za presudu izuzev Njemu i ni od koga ne}e uzimati zakon. d`. lijepa imena i Njegova svojstva.. rekao da ova sura odgovara tre}ini Kur’ana. Cijeli Kur’an je. d`.s. jer sadr`i Allahova. kao uto~i{ta svemu).46 A rije~i Allaha. kao onoga ko se obo`ava). ka`e: “Allah je . nijekanja poroda i ro|enja {to je nu`nost samedijjeta i nijekanje bilo koga ravnog Njemu.{. d`.. izuzev Njemu..{. koji obja{njava ljudima njihova prava i obaveze. d`. propise pona{anja. {to za sobom povla~i negiranje bilo kakve sli~nosti i pore|enja s drugim.{. na~in me|usobnog opho|enja.{.30 Iman Zbog toga je Allahov Poslanik.. 255) Ovaj uzvi{eni ajet obuhvata sva tri dijela tevhida. a. samedijjeta (Allaha.. d`.{. koji je sr` i temelj kompletnog tevhida. d`. d`. a od onoga {to On zna .. Prijestolje Njegovo obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi odr`avanje njihovo. d`.nema Boga osim Njega .45 A {to se ti~e ajeta. negiranje bilo koga sli~nog i istog Njemu u Njegovom savr{enstvu i negiranje bilo kakvog sudruga. akidet koji obja{njava ljudima {ta su du`ni vjerovati od svojstava i imena Allaha.. nikome ne}e biti pokoran. Rije~i: “Allah je .{.. sadr`i pripisivanje svih vidova savr{enstva Allahu.47 @ivot kojim se opisuje Allah. ^uveni alim.s. u stvari. d`. u komentaru ove sure.drugi znaju samo onoliko koliko On `eli.: {erijat. obe}anje i prijetnja Allaha. jer u sebi sadr`i kompletan akaid islama koji se temelji na pripisivanju svih svojstava savr{enstva Allahu.. On je Svevi{nji. te ~ovjek ne mo`e biti rob nikome..{. Ove temeljne naznake su su{tina nau~nog tevhida po kome se njegov nosilac razlikuje od svih sekti zablude i {irka. od vahdanijjeta (jedno}e) kojom se negira bilo kakav vid sudruga Allahu. “@ivi i Vje~ni”.{. Veli~anstveni!” (El-Bekare. na kome po~iva pogled na cjelokupni `ivot i iz kojeg proizilazi obo`avanje i obra}anje u vidu ibadeta samo Allahu.” Ova sura.

ibadetom i pokorno{}u. osje}aj da je sve {to posjeduje samo pozajmica na odre|eno vrijeme.49 Ova dva imena (El-Hajj i El-Kajjum) spadaju me|u najve}a (najodabranija) Allahova.{.. veli: “Ukoliko se pravilno shvati apsolutno vlasni{tvo Allaha. ne posjeduju ni{ta. ponovo uzeti njen . On ih opskrbljuje.{... vladavinu koja ni~im nije ograni~ena.{.{. d`. On uzdr`ava svakog drugog. taj koji ure|uje i odre|uje njegov `ivot i sve {to se de{ava oko njega prema Svojoj mudrosti i odre|enom planu. d`. lijepa imena i zna~enja svih njih se svode na zna~enje ova dva imena.Iman 31 iz nekog drugog izvora.. Sama ~ovjekova svijest o ovoj ~injenici. Sejjid Kutub. {erijatu. ukoliko se u~vrsti u srcima ljudi.{. njegov osje}aj da je istinski vladar svega {to postoji na nebesima i Zemlji Allah. `ivi potpuno savr{enim `ivotom. d`. jer On Sam po Sebi postoji i nikome nije potreban ni u kom pogledu. potvr|uju Njegovu apsolutnu vladavinu nad svim {to postoji. jer se na njima temelje sva ostala Allahova. d`. Upravitelj svih stvorenja.: “Ne obuzima Ga ni drijeme` ni san” potvrda su da On sve odr`ava i da sve postoji zahvaljuju}i Njemu.. ima veoma veliki utjecaj u njihovom `ivotu.48 A El-Kajjum je Onaj koji odr`ava sva stvorenja i upravlja cijelim svemirom. u svim njegovim stanjima.52 A rije~i Allaha. pazi i odre|uje im ono {to On ho}e. d`. d`. oduvijek i zauvijek.{. postojanju i Njegovoj odredbi. jer je svjestan i dobro zna da je Allah.{. A Njegova uputstva obja{njena su u Njegovom zakonu.. Zato moraju da se u toj zadu`bini vladaju po uputstvima istinskog Vlasnika koji ih je tim zadu`io. nego da ih je svime {to posjeduju zadu`io Jedini istinski Vlasnik. drijeme` i san su suprotni savr{enom `ivotu i potpunoj neovisnosti.. koju }e. d`. rahimehullahu. Ovo vjerovanje. onda postaje jasno da ljudi. njegov Gospodar. koji ne po~inje od nekog momenta niti se zavr{ava u nekom vremenu.. Njegov `ivot je. koja je daleko od bilo kakvog sudruga. d`..{.{. d`. dakle. izuzev ukoliko se radi o slabom . On je. On }e se u svome `ivotu pridr`avati pravila sistema kojim upravlja ta Mudrost i nad kojim se sprovodi pomenuti plan i iz njega }e crpiti svoje vrijednosti i smjernice i po njemu }e se ravnati u svim situacijama u kojim se na|e. nakon toga. d`. shvatanje da on sam nije pravi vlasnik svega za {to ka`e da posjeduje i da je Njegov pravi vlasnik Allah. Jer.{. ljubavlju.50 Ova dva imena imaju veliki utjecaj na ~ovjeka koji u njih vjeruje i koji sebi predstavlja njihova uzvi{ena zna~enja. Njemu pripada svaki vid savr{enstva. Njegova savjest }e stalno biti vezana za Allaha.{. imena.. koji posjeduje sve. ~uva.nepotpunom `ivotu. u osnovi. d`. i oni nemaju pravo prekora~iti ta uputstva jer }e izgubiti pravo na raspolaganje povjerenim i njihovi postupci }e biti bespravni. a po{to Allah.51 A rije~i Allaha. kao {to je slu~aj sa `ivotom stvorenja kojima je `ivot podario njihov Stvoritelj. A svojstvo (El-Kajjum) u sebi sadr`i Njegovu potpunu neovisnost i apsolutnu mo}.: “Njegovo je ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji”. te je sve {to postoji ovisno o Njegovom. Atribut `ivota ima sva svojstva savr{enstva i nijedno od njih ne izostaje.

{. dokaz su Njegove apsolutne mo}i. i ni u kom slu~aju ne mo`e pre}i granice ropstva.32 Iman Vlasnik koji mu je ustupio to na odre|eno vrijeme.{.{. Zato se ne}e previ{e `alostiti za onim {to ga mimoi|e niti }e se previ{e radovati onome {to je istinski `elio. d`. vrijeme i sve stvari.{. nego }e se Allaha.{.: “Ko se mo`e pred Njim zauzimati za nekoga bez dopu{tenja Njegova?”.. A Veli~anstveni (El-Azim) je Vlasnik veli~ine i sve je manje od Njega te ne postoji ni{ta ve}e i veli~anstvenije od Allaha.58 Ovo su samo neki od pokazatelja uzvi{enosti i veli~ine.{.. O vrijednosti ovog ajeta govore mnogi hadisi... odobri.57 Kad se u ~ovjeku u~vrsti istina o Allahovoj..{. d`. A Allahove. d`. d`. i da pazi na Njegove odredbe. a ko god to poku{a.{. potvrda su da Allahovo. bez razlike da li imao ili ne. d`. a od onoga {to On zna .{. utje~e na vjernika da stalno ima naumu Allaha.Hurejrea.a.{. tako da se uop}e ne mije{aju i nemaju ni{ta zajedni~ko od svojstava i osobina. rije~i: “Prijestolje Njegovo obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi odr`avanje njihovo”. tvrdi~luka i bijesne grabe`ljivosti. Jer svako je stvorenje rob Allahu. d`. njegove {krtosti. rije~i: “On zna {ta je bilo prije njih i {ta }e biti poslije njih. rasipni{tva i hvalisanja. I da ~ovjekovo srce ispuni smireno{}u i zadovoljstvom.55 Vjerovanje muslimana u ovo svojstvo Allaha. Veli~anstveni”.kursije). blagodati prema njemu kroz sve ~emu ga pou~i od istine. Sve to ~ovjeka ~ini stalno i neprestano zahvalnim Allahu. i zato ne}e mo}i ~initi za drugoga. Buharija prenosi od Ebu . I u isto vrijeme dovoljna je da u ~ovjeku proizvede sre}u i zadovoljstvo onim {to mu od opskrbe do|e. d`. pa dobio.. i dalekim od oholosti. Svevi{nji je onaj ko je iznad svih stvorenja56 i niko ne mo`e dose}i do Njega. Zato bi ga svaki musliman trebao nau~iti napamet i razmi{ljati o njegovom zna~enju da ga se stalno prisje}a i nastoji izvr{iti sve {to od vjernika zahtijeva. sama svijest o tim ~injenicama dovoljna je da ubla`i `estinu ~ovjekove pohlepe i po`ude. zavr{ava ovaj uzvi{eni ajet spomenom dva Svoja lijepa imena: “On je Svevi{nji..{.drugi znaju samo onoliko koliko On `eli”. a kazniti i poniziti na budu}em svijetu. Allah. d`. d`.. I obja{njenje da su stvorenja nemo}na i da je njihovo znanje nepotpuno..{.53 A rije~i Allaha. i dubok osje}aj u njegovom srcu da samo Allah. d`. d`.. Ovom ~injenicom islamsko vjerovanje postavlja jasnu granicu izme|u ropstva (‘ubudijjeta) i gospodarstva (rububijeta).{.54 A Allahove. izuzev po Njegovom odobrenju. d`. tolerantnost i dare`ljivost uz ono {to ima. veli~ini i uzvi{enosti.. da mogu znati samo ono {to im Allah. d`. od Njega strahovati i biti pristojan prema Njemu i Njegovim stvorenjima. znanje obuhvata cjelokupan prostor. (ajetul .{.. sve zna. Zatim. r. poja{njenje su stepena uluhijjeta (bo`anstvenosti) i stepena ubudijjeta (ropstva). Allah. bojati.{.. . d`. niti iz njih iza}i. on se nikada ne}e uzoholiti niti postati tiranin. d`. d`.{.. da se brzo kaje ukoliko u~ini kakvo lo{e djelo i da je svjestan slabosti i neznanja i Allahove.. }e ga poniziti i vratiti u ponor na ovome svijetu.

s. tako da ti ne}e mo}i pri}i sve dok ne osvane{. rekao je: ‘O Ebu-Munzir.Iman 33 drugi hadis u kome stoji da je Allahov Poslanik. zna{ li koji je najvredniji ajet u Kur’anu? ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju’. prou~i ajetul .. da je rekao: “Allahov Poslanik. a.59 A Muslim prenosi u svome Sahihu od Ubejj bin Ka’ba.. d`. Allahov Poslanik ponovo re~e: ‘O Ebu-Munzir..s. o Ebu-Munzir!’”60 .kursi: “Allahu la ilahe illa huvel Hajjul Kajjum” .{.do kraja ajeta pa }e ti Allah. rekoh. podariti ~uvara koji }e te {tititi od {ejtana. a. rekao: “Kad legne{ u svoju postelju. zna{ li koji je najvredniji ajet u Kur’anu?’ Ja mu tada rekoh: ‘Allahu la ilahe illa huvel Hajjul Kajjum!’ Allahov Poslanik me pomilova po grudima i re~e: ‘Neka ti je prijatna nauka.

s. obja{njavaju njihov odnos prema Allahu. rekao je: “Da vjeruje{ u Allaha.. jedna vrsta stvorenja Allaha.{. . Njegove meleke.. uglavnom. Pod njim se podrazumijeva ~vrsto ubje|enje da postoje meleki (bi}a) koja je Allah. dakle. i u knjige Njegove. bez ikakvog dodavanja ili oduzimanja i bez ikakvog iskrivljenja.biva s Allahovim. Poslanik. 136) Onaj ko je pro~itao sve ajete i hadise koji govore o melekima.{.svaki vjeruje u Allaha.{. zadu`io. 285) A u hadisu. njihovim osobinama. d`. r. d`. da oni potpuno izvr{avaju nare|enja Allaha. d`. odre|enjem. i u meleke Njegove.{.” (El-Bekare. Sudnji dan i da vjeruje{ da sve {to se de{ava .” Postojanje meleka utemeljeno je na nepobitnim dokazima u koje je nemogu}e posumnjati. ka`e: “Poslanik vjeruje u ono {to mu se objavljuje od Gospodara njegova. da uop}e ne grije{e i da vr{e odre|ene funkcije za koje ih je Allah. d`. i poslanike Njegove. d`.” (En-Nisa‘. d`.daleko je zalutao. koji prenosi Buharija od Omera. i u poslanike Njegove.{. a.. d`...{. radnjama i stanjima.a. i knjige Njegove..61 Meleki su. d`.. i u onaj svijet . kad je D`ibril pitao Alejhiselama o imanu. ustanovit }e da oni. Zato je nijekanje njihovog postojanja kufr po saglasnosti svih muslimana i po kur’anskom tekstu.{. jer Allah. stvorio od nura (svjetlosti).. Njegove knjige. i iman ~ovjeka nije ispravan.{.DRUGI DIO VJEROVANJE U MELEKE Jedan od temelja imana je vjerovanje u meleke.. ka`e: “A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha. sve dok ne povjeruje u njihovo postojanje i u sve {to se u Kur’anu i vjerodostojnim hadisima prenosi od njihovih svojstava i radnji..od dobra i zla . i vjernici . Allah. Njegove poslanike. i meleke Njegove.

svemiru i ~ovjeku.{.s. obavijestio da }e stvoriti ~ovjeka i da }e ga u~initi svojim namjesnikom na Zemlji: “A kada Gospodar tvoj re~e melekima: ‘Ja }u na Zemlji namjesnika postaviti’.{. Ovo i jeste jedna od osnovnih osobina islamskog vjerovanja. 30) A {to se ti~e tvari od koje su stvoreni.64 Oni imaju mogu}nost da se pretvore i poka`u u ljudskom obliku. Imam Muslim bilje`i hadis od Ai{e.a. r. koji je do{ao Merjemi u ljudskom liku: “I spomeni u Knjizi Merjemu: kad se od uku}ana svojih na isto~nu stranu povukla i jedan zastor. i samo onoliko koliko je njihov razum u stanju shvatiti. kako ih je Allah. podu~io nas je onom {to nam je od svega toga potrebno za ~i{}enje na{eg akaida i na{ih srca i za ispravnost na{ih djela. dozvolom.{. rekao: “Meleki su stvoreni od nura. to ja Allah. O tome nas obavje{tava Allah. a Adem je stvoren od onoga o ~emu vam je ve} kazano. u Kur’anu. ne jedu. Zato nam Allah. obavije{tava nas da ih je Allah.{. koja obuhvata sveop}e istine i upoznaje nas s njima u onolikoj mjeri koja je potrebna ljudima da bi ispravno postupali na ovome svijetu i bili spa{eni na budu}em. d`.{. stvorio od nura.s. d`. niti }e se truditi da sazna ono o ~emu nas Allah. Allahov Poslanik. Iskreni vjernik ~vrsto vjeruje u sve o ~emu nas je obavijestio na{ Gospodar. ne piju. OSOBINE MELEKA Iz prethodnog se razumije da nas Allah.Iman 35 d`.. Mi smo k njoj meleka .. d`. {tujemo!’ On re~e: ‘Ja znam ono {to vi ne znate!’” (El-Bekare..{. nije obavijestio od gajba. A {to se ti~e su{tine meleka. a. nemaju `ivotinjskih strasti pri sebi i sa~uvani su od grijeha i pogre{aka. nije otkrio sve gajb (nevidljive) stvari.s. bilo da se one odnose na Allaha. stvorio i detaljnih podataka o njima. kada govori o D`ibrilu. a d`ini od usplamtjele vatre. i ni{ta na to ne}e dodati niti oduzeti. a. uop}eno ili pojedina~no. d`.. uzela. d`.{.. ne posjeduju ni jednu od fizi~kih osobina koje posjeduju ljudi.. d`. da je Allahov Poslanik.. ostavio za Sebe.. ne spavaju i ne `ene se. Allah. Allahovom. ili na Njegova nevidljiva stvorenja. d`. kako Tebi dolikuje. d`.63 Ajeti i hadisi koji govore o melekima ukazuju na to da su oni stvorenja od nura... nije detaljno obavijestio o njihovim osobinama nego je samo pone{to o njima kazao... d`. Obavijestio nas je da su oni stvoreni prije Adema.{. da nemaju materijalni lik koji se mo`e vidjeti ili osjetiti ljudskim ~ulima i da oni nisu kao ljudi. i Njegova svojstva i imena. a. niti }e se upu{tati u rasprave o tome.{.{. d`. da se od njih zakloni.{. d`... oni reko{e: ‘Zar }e ti namjesnik biti onaj koji }e na njoj nered ~initi i krv proljevati? A mi Tebe veli~amo i hvalimo i...{.62 U Kur’anu se spominje kako ih je Allah.

‘” (El-Enbija‘.. sve mo`e. uistinu. d`. obavijestio nas je jo{ da oni imaju krila ~iji se broj razlikuje od meleka do meleka. i koji }e ono {to im se naredi izvr{avati.{. a oni su i sami. Allah... 16-17) Isto tako se D`ibril spominje i u poznatom Hadisu. jer da je u detaljnijem obja{njenju bilo koristi za nas. 1) Muslim i Buharija prenose hadis od Abdullaha bin Mes’uda. 26-28) “Boje se Gospodara svoga koji vlada njima i ~ine ono {to im se naredi.{.s.a. a. sigurno to od nas ne bi bilo skriveno. “Oni govore: ‘Milostivi ima dijete! Hvaljen neka je On! A meleki su samo robovi po{tovani.kao {to su tvrdili mu{rici. dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi. Allah. i oni }e se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati.” (Merjem. i samo se u tom smislu govori o njihovom odnosu prema Allahu.‘” (Et-Tahrim. kada je do{ao da pou~i ashabe zna~enju islama.36 Iman D`ibrila poslali i on joj se prikazao u liku savr{eno stvorena mu{karca. Koji meleke sa po dva. Stvoritelj nebesa i Zemlje.. Oni ne govore. d`. i mi u to vjerujemo onako kako je do nas do{lo i ni{ta vi{e o tome ne pitamo.65 Ovo je sve {to nas je na{ Uzvi{eni Gospodar obavijestio o ovim ~asnim stvorenjima.” (EnNahl. On onome {to stvara dodaje {to ho}e. vidio D`ibrila i na njemu 600 krila.. 50) “. a.. jer oni nisu bogovi mimo Njega niti su Njegovo potomstvo sinovi ili k}eri . d`. iz strahopo{tovanja prema Njemu. d`. Jer. On. ^ASNI ROBOVI A {to se ti~e njihovog odnosa prema Allahu. Koji se onome {to im Allah zapovijedi ne}e opirati. ka`e: “Hvaljen neka je Allah. r. Omer.{. on se temelji na potpunoj pokornosti. imana.” (.a. On zna {ta su radili i {ta }e uraditi. bri`ni. a zatim ga po~eo pitati. ihsana i predznacima Sudnjeg dana. r. prisloniv{i svoja koljena uz njegova i staviv{i svoje ruke na njegove noge. na kome se uop}e nisu vidjeli tragovi putovanja i da je sjeo naspram Allahovog Poslanika. tri i ~etiri krila ~ini izaslanicima. Allah.s.. njihovoj prirodi i naravi. Milostiv je i Blag prema nama i On nas pou~ava istini i dobru. ibadetu i potpunom izvr{avanju Njegovih nare|enja. a kosa izuzetno crna.. navodi da je on do{ao u liku ~ovjeka ~ija je odje}a bila izuzetno bijela..{...atir. d`.{. 6) . u kome stoji da je Allahov Poslanik.

za brda. d`.. onako kako je to On odredio za svako stvorenje pojedina~no. kao {to ~uvaju i odr`avaju i druga stvorenja..{. d`.{. nakon {to ste postali muslimani?” (Ali ‘Imran. 80) ODNOS MELEKA PREMA SVEMIRU I ^OVJEKU Vidjeli smo da je njihov odnos prema Gospodaru potpuna pokornost i izvr{enje njegovih nare|enja. d`. dakle. zadu`io je odre|ene meleke za Sunce i Mjesec. d`. mi smo u redove poredani. i izvr{avanjem Njegovih nare|enja.” (Es-Saffat.” (En-Nazi‘at.. jedna od mnogobrojnih Allahovih. d`.sve dok se ne upotpuni njegovo stvaranje.. {to se njihov ibadet ne ogleda samo u veli~anju i hvali Allaha. a njihov odnos prema Svemiru i ~ovjeku samo je dio te pokornosti Gospodaru. Allah.67 Sve ovo ne kosi se s ovim {to primje}ujemo u Svemiru od zakona i pravila koji su me|usobno povezani. Oni izvr{avaju Allahova.. volje za o~uvanjem tih zakona i pojava. Ta nare|enja su vezana za sve pokrete i aktivnosti. predlo`iti.{.{. d`.{.{.. koji su zadu`eni za razne vrste stvorenja. d`.. i da nije Allahovog odre|enja da ih meleki ~uvaju. i samo Njega hvalimo. nego se sastoji i iz izvr{avanja Njegovih nare|enja. za oblake.. stvorenja koja su Njemu pokorna i koja ni{ta nisu u stanju u~initi sama od sebe niti su u stanju bilo {ta Allahu. Zar da vam naredi da budete nevjernici. za sve {to `ivi i {to nije `ivo. za svako stvorenje i za sve {to se u svemiru desi od “prirodnih” pojava . ili vjerovanje da oni mogu bilo {ta u~initi po svojoj volji.{.{.Iman 37 Oni su. To zbog toga. d`. ka`e: “Svakome od nas mjesto je odre|eno. koji ure|uju sve stvari..za sve to su zadu`eni meleki. Allah. i meleki su i za njih zadu`eni da ih ~uvaju.{. nare|enja o pomnom pra}enju i bilje`enju svega {to se de{ava u cijelom svemiru od svjesnih ili nesvjesnih pokreta. za sazvije`|a.66 O tome Allah. ka`e: “I tako mi meleka. Oni su zadu`eni za nebesa i Zemlju. vezanih za ure|enje kompletnog svemira i za njegovo odr`avanje sa svim stvorenjima u njemu.. Oni su neprestano zauzeti ibadetom Allahu. d`. ho}e. d`. za ki{u. .{. za zametak . i da nije Allahove..{. za svaki pokret na ovom svijetu da bi se desilo onako kako to Allah. Allah. 4) Kur’an i sunnet ukazuju na vi{e vrsta meleka. ka`e: “On vam ne}e narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. za sve zakone i sile koje se u svemiru nalaze i za ostvarenje Njegovog odre|enja. jer su i ti zakoni i pravila stvoreni od Allaha.{. 164-166) Ovo je prava istina o melekima.. Zato u {irk spada njihovo obo`avanje ili tra`enje pomo}i od njih. za matericu. d`. d`.

{. 7-9) . 268)68 Allah.. d`. a to }e. nereda i lutanja. a melek ga navra}a na dobro i potvr|uje mu istinu.38 Iman ~ovjekov razum ne bi mogao shvatiti razlog i nu`nost njihovog opstanka i trajanja u ovoliko dugim periodima i tako savr{enim i preciznim sistemima.{. da upute ~ovjeka i usre}e ljude na ovome svijetu i da im pomognu u njihovom ibadetu Allahu.{. a.s. a ako osjeti suprotno. od prokletog {ejtana. i potomstvo njihovo one koji su bili dobri.” (El-Mu‘min.on je stvorenje kome je Allah..d`. donosi ga povjerljivi D`ibril. uvedi ih u edenske vrtove. Muhammed. pot~inio sva ostala stvorenja u svemiru...{. Njih je Allah. neka zatra`i uto~i{te kod Allaha... potpada pod tu brigu meleka.s. ali i melek ima utjecaj na njega. ka`e: “Kako ne vidite da vam je Allah. odabrao za dostavljanje Njegove upute stanovnicima Zemlje preko Njegovih ~asnih poslanika. jer je i on sam jedno od mnogobrojnih Allahovih stvorenja u svemiru.Ti si mu se smilovao. veliki uspjeh biti. Meleki imaju i druge obaveze i zadatke vezane za ~ovjekov `ivot.. Allah. A {to se ~ovjeka ti~e. Allah. imaju za cilj. zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sa~uvaj patnje u vatri! Gospodaru na{.{. ~ak i vi{e od toga . “ (ElBekare. Pa ko od vas ne{to od toga (dobra) osjeti. d`. on. a. i `ene njihove. [ejtan ga navra}a na lo{e i istinu mu ~ini la`nom. d`. d`.” (E{-[u‘ara‘.{. d`.{. Ti sve obuhvata{ milo{}u i znanjem. uistinu. Melek.{. d`. na srce tvoje. omogu}io da se koristite svim onim {to postoji na nebesima i Zemlji?” (Lukman.{. Allah je neizmjerno dobar i zna sve..{. odredio za ovu du`nost je D`ibril. obavje{tava nas da ih je zadu`io i da ~ine dovu vjernicima i da tra`e oprost za njihove grijehe: “Meleki koji dr`e Prijestolje i oni koji su oko njega. d`. neka zna da je to od Allaha. kako je to precizirao Allah.d`. a Allah vam obe}ava oprost i nagradu svoju. kojeg je Allah.. zaista. 20) Zato je ~uvanje nebesa i Zemlje.. veli~aju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega i mole se da budu opro{teni grijesi vjernicima: “Gospodaru na{. Ti si. i pretke njihove. 192-194) Oni prate ~ovjeka u svakom trenutku njegovog `ivota i imaju zadatak da ga upu}uju na dobro i da ga usre}e.. po svojoj uro|enoj naravi. i svega {to je na njima od strane meleka. ujedno i ~uvanje ~ovjeka i pomo} njemu da izvr{i obaveze svoga namjesni{tva na Zemlji.” Zatim je prou~io: “[ejtan vas pla{i siroma{tvom i nare|uje vam grije{enje i {krtost. isto tako. ka`e: “[ejtan ima utjecaj na ~ovjeka. Ukazuju mu na istinu i dobra djela i bodre ga na njihovo ~injenje. d`. koje si im obe}ao. ka`e: “I Kur‘an je sigurno objava Gospodara svjetova.{. d`. izboru upute nad zabludom i odbacivanju zla. silan i mudar! I po{tedi ih kazne zbog ru`nih djela . da opominje{..

a da mu Allah. Ti upropasti imetak onoga ko ga ne dijeli. d`. prenosi da je Allahov Poslanik.. A kad u|e u d`amiju. a. a oni klanjaju isto kao {to smo ih i zatekli. povi~u: “Do|ite. a.. da je Allahov Poslanik. rekao: “Namaz ~ovjeka u d`ematu je vredniji od namaza u njegovoj ku}i ili radnji za vi{e od dvadeset puta. ne}e zakora~iti ni jedan korak. tehlil i tahmid ~ine!’ Pa Allah. d`. ‘Da su ga vidjeli. upita Allah. ka`e: “Allah. upita: ‘Od ~ega tra`e za{titu?’ ‘Ka`u. Svi oni se sakupe na sabahu i ikindiji namazu. d`. svako od nas. upita Allah. d`. od vatre!’.{. a On je najznaniji: ‘[ta ka`u moji robovi?’ Meleki odgovaraju: ‘Tebi tesbih. sve dok ne u|e u d`amiju. ‘Nisu.s. ‘A jesu li ga vidjeli?’.{. Allah. Allah. d`. Gospodaru na{!’. d`. govore}i: ‘Allahu. O svemu tome govore vjerodostojni hadisi..{.”69 Oni podsti~u ~ovjeka na pokornost i ~injenje ibadeta njegovom Gospodaru i ~ine mu u~enje Kur’ana i spominjanje Allaha.’”71 O njihovom prisustvu sijela zikra.’ Jedan od meleka tada re~e: ‘Me|u njima je jedan koji nije od njih. oprosti mu i primi njegovo pokajanje. A meleki donose salavat na svakog ko klanja i poslije namaza ostane sjediti na mjestu gdje je klanjao.a. jo{ bi Te vi{e obo`avali i jo{ vi{e Ti temd`id i tesbih ~inili!’ Allah tada upita: ‘[ta od mene tra`e?’ ‘Tra`e D`ennet!’. oni Te nisu vidjeli!’ Zatim Allah. oni koji su preno}ili s ljudima i On ih pita. Ti podari bereket u imetku onoga ko ga udjeljuje”.{.s. ‘Jesu li je vidjeli?’. podsti~u ga na stjecanje znanja i ~injenje dobra i prisustvuju njegovom namazu i u~enju Kur’ana. zbog toga {to. ‘Ne. kada osvane.{. a. Pa ih Allah.{. r... reko{e meleki. Gospodaru na{. na namaz.s. ‘Kako bi ga tek tra`ili da su ga vidjeli?’. Ti mu se smiluj. d`. Allahov Poslanik. ‘A kako bi to ~inili da su je vidjeli?’. tako nam Allaha. d`. nego je do{ao zbog neke potrebe!’ ‘Oni zajedno sjede i ko s ..{... rekao: “Meleki se smjenjuju u de`urstvu nad vama: meleki no}i i meleki dana. upita: ‘Jesu li me vidjeli?’ Meleki odgovore: ‘Ne. oni bi bili jo{ uporniji u njegovom tra`enju i vi{e bi za njim `udili i `eljeli ga!’..{. reko{e oni. tako nam Allaha.Iman 39 Allahov Poslanik.. a drugi veli: “Allahu dragi.{. kad smo do{li. silaze dva meleka i jedan od njih ka`e: “Allahu dragi. ‘Da su je vidjeli. stvorio je posebnu vrstu meleka koji krstare putevima tra`e}i ljude koji ~ine zikr. reko{e meleki. zatim se di`u Allahu. sve dok ne ustane ili ne izgubi abdest. d`.{.’”70 Ebu Hurejre. Pa kad nai|u na njih. upita Allah. odgovori{e meleki. dragim.{. a. d`. upita: ‘Kako bi to tek ~inili da su me vidjeli?’ Meleki odgovaraju: ‘Da su Te vidjeli. reko{e meleki. pa ih onda prekriju svojim krilima do dunjalu~kog neba.a. d`. kad se propisno abdesti i krene prema d`amiji isklju~ivo radi namaza. d`... tada re~e: ‘Vi ste mi svjedoci da sam im Ja oprostio.{.. ne}e njime podi}i njegov stepen za jednu dered`u i otkloniti od njega grijeh. ka`e: “Svakog dana. r. on je u namazu sve dok se zbog njega u d`amiji nalazi. ovo je ono {to ste tra`ili!. a On najbolje zna: ‘Kako ste ostavili moje robove?’ Oni odgovaraju: ‘Mi smo ih ostavili.. d`.s.. jo{ bi je se vi{e bojali i od nje bje`ali!’.{. upita. upita Allah. Buharija i Muslim prenose od Ebu-Hurejrea. reko{e meleki. nisu je vidjeli!’.

” (El-Infitar. a izaslanici Na{i. on ne izusti ni jednu rije~. da mu zapi{u njegovu nafaku i djela (kakva }e biti). savjetodavci. da li }e biti sretan ili nesretan i da ga stalno prate u svim njegovim situacijama.s. d`. da ga ~uvaju u “u dubinama triju tmina”. a koje imaju velik utjecaj na `ivot ljudi i njihovo ~uvanje od grijeha i zla. u~vr{}uju ~ovjeka u ~injenju dobrih djela. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne.. zadovoljni onim {to ~ini. bore se brane}i ga i oni su mu za{titnici i pomaga~i na ovom i na budu}em svijetu. Bilje`e sve njegove rije~i i svako njegovo djelo. Oni na njega salavat donose. a da mu meleki ne pru`e svoja krila.”73 Oni. ne}e biti nesretan!’”. ~uvaju ga u njegovom `ivotu i du{u mu uzmu prilikom njegove smrti. posebno u d`ihadu na Allahovom putu. Allah. a. koji su uz njih.. Oni ga upu}uju na dobro i na njega ga pozivaju i odvra}aju od zla i na njega upozoravaju.” (EzZuhruf. d`. Oni mu donose radosne vijesti o po~asti koja ga ~eka kod Gospodara . 16-18) “A nad vama bdiju ~uvari.{.{. sve dok je u pokornosti svome Gospodaru i sve dok druge pou~ava dobru. iz njegovog poznatog djela “Igasetul lehfan”. 10-12) “Zar oni misle da mi ne ~ujemo {ta oni nasamo razgovaraju i kako se me|u sobom dogovaraju? ^ujemo Mi. 80) I na kraju izlaganja o odnosu meleka prema ~ovjeku i njihovom utjecaju na njegova svjesna i nesvjesna djela. imaju drugi odnos prema njemu. pa u~vrstite one koji vjeruju! U srca nevjernika Ja }u strah uliti. a drugi s lijeve strane. Oni su mu. gdje ka`e: “A meleki. i ~inioci dove i tra`ioci oprosta za njega. i udarite ih po prsima!‘” (El-Enfal. Oni su zadu`eni i da ga ka`njavaju ili nagra|uju u zagrobnom `ivotu (berzahu) i poslije pro`ivljenja. re~e Allah. isto tako. a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. Allah. Oni u~vr{}uju ~ovjeka-vjernika Allahovom dozvolom i pou~avaju ga onim {to }e mu koristiti. istinski za{titnici i pomaga~i.” (Kaf. pa ih vi po {ijama udarite. je njihovo nadgledanje i pomno pra}enje svega {to ljudi rade i bilje`enje njihovih djela.{.{. d`. kod Nas cijenjeni pisari.72 A o njihovom bodrenju u~enjaka (alima) u stjecanju znanja.. Oni su zadu`eni da ga formiraju i pretvaraju iz oblika u oblik i da ga na~ine u najljep{em liku. koji znaju ono {to radite. te je odvedu pred njenog Gospodara i Tvorca. Allahov Poslanik. zapisuju. ~uvari i u~itelji. jer Mi smo njemu bli`i od vratne `ile kucavice. 12) Od zada}a meleka o kojima nam Allah.. ka`e: “Nema ni jednog ~ovjeka koji iza|e iz svoje ku}e tra`e}i nauku. koji su zadu`eni za ~ovjeka od samog njegovog za~etka do njegove smrti. zadu`eni su za upotrebu instrumenata u`itka i kazne. ka`e: “Kada je Gospodar tvoj melekima rekao: ‘Ja sam s vama. dakle.40 Iman njima sjedi. navodimo predivne rije~i ~uvenog alima Ibn-Kajjima el-D`evzijje na ovu temu. ka`e: “Mi stvaramo ~ovjeka i znamo {ta mu sve du{a njegova haje. govori. datum i ~as njegove smrti. d`.

pa sam upitao D`ibrila o njemu. Oni ga pozivaju na skromnost na ovom svijetu i davanje prednosti ahiretu. spu{taju se po Njegovom nare|enju na sve dijelove svijeta i Njemu se uzdi`u..ka`u: “{ta je Allah htio ovim kao primjerom?” “Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga ho}e..’”76 . A vojske Gospodara tvog samo On zna. po Njegovom nare|enju. d`. i oni su Njegovi ambasadori ljudima. ne sumnjaju. a. a da na njemu melek sed`du ne ~ini. smrti i pro`ivljenja. 31) Tirmizi. i da onima kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici.: “Mi smo ~uvarima Vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao isku{enje onima koji ne vjeruju. koji prenosi od Poslanika. Ibn-Mad`e i Bezzar prenose hadis od Ebu-Zerra.000 meleka.”75 A u hadisu o Mi’rad`u. i na pravi put ukazuje onome kome ho}e. .s. aktiviraju kad se razlijeni i u~vr{}uju kad se prepla{i.{.” (El-Mudessir. Allahovi izaslanici. vjerovanje u~vrsti. a on mi odgovori: ‘Ovo je El-Bejtul Ma’mur. Oni rade za njegovo dobro na ovom i budu}em svijetu.. veli: “Zatim smo uzdignuti do Bejti Ma’mura. Oni su. isto tako. i sve {to je za njega vezano. a u kome stoji: “Za{kripala su nebesa. u njemu svaki dan klanja 70.da se oni kojima je Knjiga data uvjere.s. zadu`eni da njegovo stvaranje.74 BROJ MELEKA Meleki su mnogobrojni i njihov broj ne zna niko osim Allaha.. Ovo je samo opomena ljudima. Oni ga opominju kad zaboravi. i da oni ~ija su srca bolesna i oni koji su nevjernici . a. Poslanik.Iman 41 njegova. a kako i ne bi kad na njima nema mjesta veli~ine ~etiri prsta. i da se onima koji vjeruju. prilikom sna. dakle.

” (Er-Ra‘d. bilja i `ivotinja. zadu`io da nas ~uvaju: “A nad vama bdiju ~uvari. ka`e: “Oni }e dozivati: ‘O Malik! Neka Gospodar tvoj u~ini da umremo!. 97-98) D`ibrila Allah.{. kazivanje Izaslanika plemenitog. koje je Allah.Kur‘an je. koje se skrivaju.77 D`ibril i Mikail se spominju u sljede}em kur’anskom ajetu: “Reci: ‘Ko je neprijatelj D`ibrilu?‘ a on. u kojoj je `ivot zemlje. . zaista. i zorom kada di{e. ispred njega i iza njega. mo}nog. kod Nas cijenjeni pisari. 11) “Zar oni misle da Mi ne ~ujemo {ta oni nasamo razgovaraju i kako se me|u . tamo pouzdanog!” (Et-Tekvir. 15-21) “U~i ga jedan ogromne snage. a On }e re}i: .42 Iman VJEROVANJE U MELEKE POJEDINA^NO I OP]ENITO Du`ni smo vjerovati u meleke ~ija su imena pojedina~no spomenuta u Kur’anu i Sunnetu.{. obavezni smo vjerovati u njihovo postojanje u grupama i vrstama. d`..d`. ~ija su imena spomenuta u sahih hadisima.koji potvr|uje da su i prija{nje objave istinite . kako nam je to opisano u Kur’anu i hadisu..80 Obavezni smo vjerovati u spomenute meleke pojedina~no i ostale.kao putokaz i radosnu vijest vjernicima.Vi }ete tu vje~no ostati!” (Ez-Zuhruf.” (EnNed`m.po Allahovom nare|enju nad njim bdiju.79 U Kur’anu se spominje i melek Malik. koja je `ivot srca i du{a. u ~ijem zvuku je `ivot svih stvorenja nakon njihove smrti. A {to se ti~e meleka koji nisu pojedina~no spomenuti. koje se kre}u i iz vida gube.81 Zato vjerujemo i u Kiramen Katibin. u Kur’anu hvali na najljep{i na~in i opisuje ga najljep{im svojstvima: “I kunem se zvijezdama. Allahovom voljom.{. 5-6) A Mikail je melek koji je zadu`en za ki{u. i poslanicima Njegovim.. 10-12) “Uz svakog od vas su meleki. od gospodara cijenjenog. zajedno s njihovim du`nostima. Mikail i Israfil. 77) On se spominje i u vjerodostojnom hadisu. Ko je neprijatelj Allahu i melekima Njegovim. Najodabraniji me|u njima su trojica: D`ibril. razboriti koji se pojavio u liku svome.d`. i D`ibrilu i Mikailu .”(El-Bekare. tebi stavlja na srce Kur‘an . neprijatelj onima koji ne}e da vjeruju.pa.” (El-Infitar. kome se drugi pot~injavaju. doista. Allah je.78 A Israfil je melek koji je zadu`en u puhanje u Sur. Allah. D`ibril je zadu`en za Objavu. ~uvar D`ehennema. sa svim radnjama koje su spomenute. . i no}i kad ona veo di`e. koji znaju ono {to radite.

vjerujemo i u meleka smrti. 49) “O vi. koji se onome {to im Allah zapovijedi ne}e opirati. a poslije }ete se Gospodaru svome vratiti!‘” (Es-Sed`de. koji vjerujete. ~ije }e gorivo ljudi i kamenje biti.{. {to niti je oko vidjelo. i o kojoj }e se meleki strogi i sna`ni brinuti. rekao je: ‘Za svakog od vas je zadu`en njegov pratilac od d`ina i pratilac od meleka!’ Ashabi tada upita{e: ‘^ak i za tebe. onaj na lijevoj lo{a djela. sa~uva od njega . tuma~e}i ovaj ajet. koji }e puhnuti u rog (Sur). a. koji su zadu`eni da ugo{}uju i da se brinu o njihovim stanovnicima. 80) Pojedini mufessiri.{.. a Allah najbolje zna. da je rekao: “Allahov Poslanik. r. Allah. ~ak i za mene. koji je zadu`en za uzimanje du{a ljudi: “Reci: ‘Melek smrti.82 Imam Muslim i imam Ahmed prenose od ‘Abdullaha bin Mes’uda. Mi smo ~uvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao isku{enje onima koji ne vjeruju. 30-31) Vjerujemo i u meleke zadu`ene za d`enetske dvorce i ba{~e.da nas Allah.s. 11) Kur’an nije spomenuo njegovo ime niti se ono spominje u vjerodostojnim hadisima. a prijesto Gospodara tvoga }e tog dana iznad njih osmerica dr`ati. pi}a i ostalo. niti je uho ~ulo. pripremaju}i im raznovrsnu odje}u.” (El-Muddessir.Iman 43 sobom dogovaraju? ~ujemo Mi. niti je moglo na um pasti bilo kom ~ovjeku. ka`u da su po dva meleka s desne i lijeve strane koji pi{u sva djela.mu~itelje (zebanije).. d`.” (El-Hakka. tako da se svaki ~ovjek nalazi izme|u ~etiri meleka.86 . jedan ispred a drugi iza njega.. jela.” (EtTahrim. koji su uz njih. A druga dva ga ~uvaju i brane.85 Isto tako.s. re~e Poslanik. a izaslanici Na{i. u Kur’anu govori: “I meleki }e na krajevima njegovim stajati. zapisuju. d`. a. d`. govorit }e stra`arima d`ehenemskim: ‘Zamolite Gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ubla`i!‘” (El-Mu‘min.. koji vam je zato odre|en. i koji }e ono {to im se naredi izvr{iti. sebe i porodice svoje ~uvajte od vatre.{.. ali se u pojedinim predanjima od prve generacije muslimana navodi da je njegovo ime Azrail.84 I vjerujemo u nosioce ‘Ar{a o kojima nam Allah. du{e }e vam uzeti. vjerujemo i u meleke zadu`ene za D`ehennem . na ~elu sa devetnaestericom.a. ka`e: “I oni koji }e u vatri biti. Allahov Poslani~e?’ ‘Da. 6) “Nad njima su devetnaesterica. ali je meni Allah pomogao protiv njega (d`ina-{ejtana) te se on potpuno meni predao i samo me na dobro upu}uje.” (EzZuhruf. 17) S njima je i Israfil.’”83 Tako|er. Onaj na desnoj strani upisuje dobra djela.

zajedno s ve}inom Allahovih.” (El-Bekare. s ~asnim melekima.. uz osje}aj zadovoljstva i smirenosti. o njima obavijestio. i bodri njegove korake i potpoma`e ga podsje}aju}i ga na dobro koje ga ~eka kod njegova Gospodara... . Jer. s njim se dru`i. bez o~aja. javno ni tajno. Zato ~ovjek (vjernik) kad se na|e u dru{tvu onih koji su zalutali s pravog puta. obo`ava Allaha.. zastidjeti Allaha.. podsti~e na sabur. d`. jer }e se onaj koji svojim srcem osje}a postojanje meleka . obavijestio o ovim ~asnim stvorenjima i vjerovanje u njih je jedan dio vjerovanja u gajb (nevi|eno) kojim se opisuju iskreni vjernici. u koju nema nikakve sumnje.{. onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i namaz obavljali i udjeljivali dio od onoga {to im Mi budemo davali.44 Iman ULOGA I ZNA^AJ VJERE U MELEKE U @IVOTU ^OVJEKA Rekli smo da je u svemu {to nas je Allah.{. . Ova zna~enja su ~vrsto vezana za iman u meleke i ono {to nas je Allah. iz Svoje velike mudrosti prema nama. Pogledaj.{. upute. d`.. me|u svojom rodbinom i svojim narodom i bude odba~en. kako to sebi mo`e dozvoliti onaj ko je svjestan da se sve vidi. koliko nam je Allah. podario stvaranjem meleka i imanom u .. od kojih su: . od njih. ima vi{e dru{tva i ja~u podr{ku nego ostali.{. stremi ka Tvorcu nebesa i Zemlje kao i on. d`. ismijan. Ovaj iskreni osje}aj ga ~ini strpljivim i smirenim tako da mu ometanje ljudi samo pove}ava njegovu ustrajnost u d`ihadu. i Njegovih vojnika i ne}e se suprotstaviti Njegovom nare|enju niti }e Mu biti neposlu{an. kao {to to i on ~ini. d`. i postane stranac u svojoj sopstvenoj domovini. Allah.s. d`.{. On.{. a. obavijestio od gajb (nepoznatih nevidljivih) stvari velika mudrost i korist za nas. stvorenja.. ohrabruje ga.Allahovih. Zato nas je Allah. dakle.{. putu.u takvom stanju vjernik sebi nalazi druga i prijatelja. dakle. d`..{.{. 1-3) Vjerovanje u meleke ima velike posljedice u ~ovjekovom `ivotu. nije sam na putu nego putuje u velikoj povorci. sa nebesa i Zemlje. d`.. i ustrajnosti na Njegovom putu. ka`e: “Elif Lam Mim. vojnika. uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bajali.Ustrajnost na Allahovom. i vjeruje da oni prate svaki njegov pokret i svaku rije~ i da prisustvuju u svim njegovim stanjima.{. d`. d`. omalova`avan i spre~avan u svojoj pokornosti Allahu. brate moj. Jer. Allahova vojska je s njim.. d`. Ova Knjiga.. d`. On. Allahovim poslanicima.Strpljivost i nastavak d`ihada. koji ga prati.. d`. smirenje i nastavak kora~anja putem Allahove. bilje`i i promatra. kojima vlada d`ahilijet.{.{.

rije~i i rije~i Njegovog iskrenog i vjernog Poslanika.. a. A iman u meleke je. i potvrda Allahovih.s. d`. ujedno. djela i ispravnost na{eg `ivota na ovom svijetu. {to ima veoma jak utjecaj na na{a srca.{. .Iman 45 njih.

Osamnaest njih je spomenuto u sljede}im ajetima: “To su dokazi Na{i koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. d`.{. i neke pretke njihove. o nekima od njih smo ti kazivali. poslao poslanike i vjerovjesnike mimo njih. Junus. i Haruna .[. Zul Kifl. i Ejjuba. mudar i sveznaju}i. d`. i svima smo prednost nad svijetom dali. d`. Allah. Hud. i Musaa.” (. 24) “Svaki narod je imao poslanika. Nuh. Isa i Muhammed. i . i Jusufa. Ismail.{. i Ilijasa . d`. i Isaa. Mi vi{e stepene dajemo onima kojima Mi ho}emo. i Luta. {u’ajb. i Sulejmana.a Nuha smo jo{ prije uputili .i Ismaila. i svakog uputismo .TRE]I DIO VJEROVANJE U ALLAHOVE. Lut. d`. 47) POSLANICI I VJEROVJESNICI 87 KOJI SU SPOMENUTI U KUR’ANU U Kur’anu je spomenuto 25 poslanika i vjerovjesnika: Adem. koje je Allah.. i Davuda.{. Zekerijja. Sulejman.{. Jusuf. Musa. ~iji broj i imena ne zna niko osim Allaha. ka`e: “I prije tebe smo poslanike slali.atir. Salih. salevatullahi ve selamuhu ‘alejhim ed`me’in.. uistinu.i od potomaka njegovih.{. I Mi mu poklonismo Ishaka i Ja‘kuba. Harun. a o nekima ti nismo kazivali.svi oni bili su dobri .. i Junusa. Koji ih je poslao. i Jahja. imenom spomenuo u Kur’anu i vjerovanje da je Allah. tako Mi nagra|ujemo one koji dobra djela ~ine . Davud. Ibrahim.” (Junus. El-Jese’..eto. Ejub. Gospodar tvoj je. Ishak. D@. Jahja.” (El-Mu‘min. POSLANIKE I VJEROVJESNIKE Naredni temelj imana je vjerovanje u Allahove. poslanike. 78) “A nije bilo naroda kome nije do{ao onaj koji ga je opominjao. U ovaj temelj spada vjerovanje u sve poslanike i vjerovjesnike.. Ja’kub. Idris. i El-Jese‘a.i Zekerijjaha. Iljas.

Iman

47

potomke njihove, i bra}u njihovu - Mi smo odabrali i na pravi put im ukazali.” (El-En‘am, 83-87) A ostali se spominju na raznim mjestima u Kur’anu: “A ‘Adu (smo poslali) njihova brata Huda.” (Hud, 50; El-E‘araf, 65) “A Semudu njihovog brata Saliha.” (Hud, 61; El-E‘araf, 73) “A Medjenu njihova brata Šu‘ajba.” (El-E‘araf, 85; Hud, 84) “Allah je odabrao Adema, i Nuha...” (Ali ‘Imran, 33) “I Ismailu, i Idrisu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi.” (El-Enbija‘, 85) “Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici strogi su prema nevjernicima, a samilosni me|u sobom.” (El-.eth, 29) Du`ni smo, dakle, vjerovati da su svi spomenuti bili poslanici ili vjerovjesnici, svaki od njih pojedina~no. Tako kada bi neko bio pitan za bilo kojeg od njih, ne bi porekao njihovo poslanstvo ili vjerovjesni{tvo. A ko bi porekao poslanstvo bilo kojeg od njih, ili njegovu objavu, bio bi nevjernik.88 {to se ti~e poslanika i vjerovjesnika koje nam Kur’an nije pojedina~no spomenuo, du`ni smo u njih vjerovati op}enito. I mi nemamo pravo tvrditi da je bilo kome od ljudi si{la objava ukoliko ga Kur’an ne spominje me|u poslanicima i vjerovjesnicima, ili nas o tome nije obavijestio Poslanik, a.s.

NAJODABRANIJI POSLANICI (ULUL’AZM) 89
Veliki broj alima u grupu najodabranijih poslanika (ulul’azm) ubraja petericu: Muhammeda, Ibrahima, Musaa, Nuha i Isaa ‘alejhim efdalus salati ves selam.90 Allah, d`.{., spominje ih u sljede}em ajetu: “Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musaa, i od ‘Isaa, sina Merjemina smo ~vrst zavjet uzeli.” (ElAhzab, 7)

48

Iman

TEMA OBJAVE
Du`ni smo vjerovati da je Allah, d`.{., poslao Svoje poslanike ljudima da ih obraduju i da ih upozore; da ih obraduju Allahovim, d`.{., zadovoljstvom, nagradom i D`ennetom ukoliko budu vjerovali u Njega i Njegove poslanike i ukoliko Njemu budu pokorni. A da ih upozore od Allahove, d`.{., srd`be ukoliko budu nevjernici i neposlu{ni. Allah, d`.{., ka`e: “Mi {aljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela ~ine ni~ega ne boje i ni za ~im nek ne tuguju. A one koji u dokaze Na{e ne vjeruju, sti}i }e ih kazna, zato {to grije{no postupaju.” (El-En‘am, 48-49) Du`ni smo i vjerovati da je Allah, d`.{., sve poslanike poslao radi ostvarivanja osnovnog cilja, obo`avanja samo Allaha, d`.{., i uspostave Njegovog zakona - vjerovanja u Njega, kao jedinog Tvorca, Jedinog Kome se ibadet ~ini i Jedinog Kome pripadaju sva imena i svojstva savr{enstva. Allah, d`.{., ka`e: “Prije tebe ni jednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: ‘Nema boga, osim Mene; zato se Meni klanjajte!‘” (El-Enbija‘, 25) “On vam propisuje u vjeri isto ono {to je propisano Nuhu, i ono {to objavljujemo tebi, i ono {to smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: ‘Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!‘” (E{-[ura, 13) “Mi smo svakom narodu poslanike poslali: ‘Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!‘” (En-Nahl, 36) Du`ni smo im se pokoravati i ne raditi suprotno njihovim nare|enjima, jer je pokornost prema njima dio pokornosti prema Allahu, d`.{., koji ka`e: “Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu.” (En-Nisa‘, 80) “A mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se prema Allahovom nare|enju, pokoravali.” (En-Nisa‘, 64) Du`ni smo vjerovati da su oni najpotpunija bi}a i znanjem i djelom, da su najiskreniji i da su najsav{eniji po svom odgoju i pona{anju, te da ih je Allah, d`.{., odlikovao, nad ostalim stvorenjima, osobinama koje niko osim njih ne posjeduje. Vjerovati, tako|er, treba da ih je On sa~uvao i udaljio od la`i, prevare, tajenja i bilo kakve manjkavosti po pitanju dostavljanja Objave i od svih grijeha.91 Me|utim, mogu}e je da, ponekad, naprave poneki sitniji propust ili gre{ku, koja je bezna~ajna u odnosu na njihov visoki stepen, kao {to se desilo Ademu, a.s., kada je pojeo vo}ku sa stabla koje mu je bilo zabranjeno, nakon {to je, na momenat, zaboravio na zabranu.92 Ali njih je Allah, d`.{., ne ostavlja u gre{ci, nego im omogu}i da se odmah pokaju zbog nje. Isto tako, du`ni smo vjerovati da su svi poslanici bili ljudi mu{karci. Nisu bili meleki niti je

Iman

49

Allah, d`.{., za poslanika uzeo `ensko.93 Allah, d`.{., ka`e: “I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali.” (El-Enbija‘, 7) Vjerujemo da im Allah, d`.{., nije podario nikakve nadljudske osobine nego ih je odabrao izme|u ljudi, koji jedu i piju, koji hodaju ulicama, spavaju, sjede i smiju se. Imaju `ene i djecu, izlo`eni su raznim neda}ama, do njih sti`u ruke nasilnika i zadesi ih progon i teror. Umiru kao i drugi, a desi se da neko od njih bude i bespravno ubijen. Osje}aju bol i poga|a ih bolest, kao i sve drugo {to se de{ava s ostalim ljudima, a {to se ne kosi s njihovim visokim stepenom ugleda me|u njima. Na ovo upu}uju mnogi kur’anski ajeti: “Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar bi se stopama svojim vratili. Onaj ko se stopama svojim vrati, ne}e Allahu nimalo nauditi, a Allah }e zahvale sigurno nagraditi.” (AliImran, 144) “Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po tragovima hodao.” (El-.urkan, 20) “I prije tebe smo poslanike slali, i `ene, i porod im davali.” (Er-Ra‘d, 38) “Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik - i prije njega su dolazili i odlazili poslanici - a majka njegova je uvijek istinu govorila i oboje su hranu jeli.” (ElMaide, 75) Allahov Poslanik, a.s., rekao je: “Ali, ja postim i mrsim, i klanjam, i spavam i `enim se `enama.”94 Allahov Poslanik, a.s., bivao je bolestan i osje}ao bol, dobivao bi temperaturu i groznicu, osje}ao je glad, `e|, srd`bu, ljutnju, umor i sli~no tome,u ~emu nema nikakve stvarne mane.95 Mi vjerujemo da poslanici ne posjeduju ni{ta od svojstava bo`anstva, da ne utje~u na kretanja u svemiru, niti mogu pomo}i niti nauditi, da ne utje~u na Allahovu, d`.{., volju niti znaju gajb (skriveno), izuzev onog o ~emu ih Allah, d`.{., obavijesti. Allah, d`.{., ka`e: “Reci: ‘Ja ne mogu ni sam sebi neku korist pribaviti ni od sebe kakvu {tetu otkloniti; biva onako kako Allah ho}e. A da znam pronicati u tajne (gajb), stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.‘” (El-Ea‘raf, 188) On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome, osim onome koga On za poslanika odabere.” (El-D`inn, 26-27) Me|utim, njih je Allah, d`.{., obdario posebnim sposobnostima i moralnim vrlinama i osobinama koje su ih u~inile spremnim za prihvatanje Objave i njenog tereta kako bi bili uzor drugim ljudima i uzor na koji }e se oni ugledati po pitanju vjere i po pitanju ovosvjetskog `ivota. Zato smo du`ni vjerovati da su poslanici sa~uvani od bilo kakve manjkavosti, koja bi krnjila njihovu vjeru i pokornost Allahu, d`.{., ili njihovu sposobnost za dostavu Objave koju su prenosili ljudima.96 Allah, d`.{., o njima ka`e:

50

Iman

“To su oni kojima smo Mi knjige i mudrost i vjerovjesni{tvo dali. Pa ako ovi u to ne vjeruju, Mi smo time zadu`ili ljude koji }e u to vjerovati. Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov pravi put.” (El-En‘am, 89-90) Allah, d`.{., dakle, govori o njihovom povjerenju, iskrenosti, o{troumnosti, dosljednosti u dostavi objave i ostalim svojstvima koja su potrebna za izvr{avanje postavljene im obaveze i zada}e. Zato Allah, d`.{., ka`e o Ismailu, a.s.: “I spomeni u knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obe}anje i bio poslanik, vjerovjesnik.” (Merjem, 54) A o Ibrahimu, a.s., veli: “Spomeni u Knjizi Ibrahima! On je bio istinoljubiv vjerovjesnik.” (Merjem, 41) Jo{ je mnogo drugih ajeta, u kojima Allah, d`.{., svjedo~i za iskrenost i upu}enost poslanika. Du`ni smo vjerovati i da je Allah, d`.{., pomogao raznim mu’d`izama (nadnaravna djela koja Allah, d`.{., ~ini putem Svojih poslanika, koji time upu}uju izazov ljudima da na~ine ne{to sli~no, ako ne vjeruju u njih)97 i jasnim dokazima koji upu}uju na istinitost onoga, s ~ime su do{li od svoga Gospodara. Mi vjerujemo u sve mu’d`ize koje su spomenute u Kur’anu i vjerodostojnim hadisima i u ovim osobenostima su jednaki svi poslanici, koje je Allah, d`.{., odabrao. Me|utim, i pored ove njihove jednakosti, mi vjerujemo da je Allah, d`.{., pojedine me|u njima odlikovao nad drugima. Allah, d`.{., ka`e: “Neke od tih poslanika odlikovali smo vi{e nego druge. S nekim od njih je Allah govorio, a neke je za vi{e stepeni uzdigao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i D`ibrilom ga podr`ali.” (El-Bekare, 253) I vjerujemo da je najodabraniji me|u njima, i najodabraniji od svih stvorenja, na{ poslanik Muhammed bin Abdullah, a.s. Pojedini od selefa (prve generacije muslimana) su protuma~ili Allahove ,d`.{., rije~i: “...a neke je za vi{e stepeni uzdigao”, da se one odnose na na{eg poslanika Muhammeda, a.s.98 A o ovome je i mnogo sahih-hadisa, od kojih je i hadis koji prenosi Ebu-Hurejre, da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Ja sam poglavar svih ljudi na Kijametskom danu, prvi koji }e iz kabura iza}i i prvi koji }e {efa’at ~initi i ~iji }e {efa’at biti primljen.”99 A Vasile bin Eska’, r.a., prenosi: “~uo sam Allahovog Poslanika, a.s., kada je rekao: ‘Allah, d`.{., izabrao je Kenane od sinova Ismailovih, Kurej{ije od Kenaneta, Benu Ha{im od Kurej{ija, a mene je izabrao od Benu Ha{ima.”100 Spomenuti, i drugi hadisi na ovu temu, jasno ukazuju da je Muhammed bin Abdullah, a.s., najbolji me|u svim stvorenjima.101

da nikada nije obo`avao kipove.” (El-Ahzab. d`. a taj stepen se naziva hulle (poseban stepen prijateljstva i ljubavi). Allahov Poslanik. a.”104 Mi ~vrsto vjerujemo da nema poslanstva poslije Muhammeda.{.”103 Resulullah. izuzev jedne cigle na jednom }o{ku koju nije postavio.{.. Allahov miljenik i da je na najve}em stepenu Allahove. Allah. obavezni smo vjerovati da je Muhammed. re~e.. On je jedini dostojan da se na njega ugledamo i da nam bude uzor. Svijet je obilazio ku}u i divio joj se govore}i: “Da je jo{ i ovu ciglu postavio!” “Ja sam ta cigla”.s. d`. Allahov vjerovjesnik i poslanik i Njegov odabrani rob.105 Isto tako.Iman 51 VJEROVANJE (IMAN) U MUHAMMEDA.‘” (Ali ‘Imran. a..{.. ka`e: “Primjer mene i ostalih poslanika je kao primjer jednog ~ovjeka koji je sagradio ku}u. on je moj brat i drug.{. iza koga }e biti pro`ivljeni ostali ljudi i ja sam Akib. 40) A Allahov Poslanik. ka`e: “Ne}e nastupiti Kijametski dan dok se ne pojave ded`d`ali (la`ljivci).{. a. Allah. a. mimo bilo koga drugog. A. a Akib je onaj poslije koga ne}e vi{e biti poslanika. “Ja sam Muhammed. a.s. 31) “I tako mi Gospodara tvoga. svaki od njih }e tvrditi da je Allahov poslanik. ja sam Mahi. imam (vo|a) muttekija (pravih vjernika). rekao je: “Kada bi sebi ikoga uzimao za halila (najbli`eg prijatelja).s. u du{ama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. a zatim je dov{io i lijepo ukrasio.. i da nikada nije po~inio ni veliki ni mali grijeh. u drugom hadisu ka`e...s.s. nego je Allahov Poslanik i posljednji Vjerovjesnik.. ja sam Ahmed.. ljubavi prema nekome. 65) Tako|er... mene slijedite. Ali. i da je la`ac onaj ko to za sebe bude tvrdio. zbog presude tvoje. oni ne}e biti vjernici dok za sudiju u sporovima me|usobnim tebe ne prihvate i da onda. i vas }e Allah voljeti. kojih }e biti ukupno blizu trideset.”106 Du`ni smo.” (En-Nisa‘...s.s. a. vjerujemo da je Muhammed. A Allah. d`. jer nam o tome govori Kur’an i vjerodostojni hadisi.. Du`ni smo vjerovati da je Muhammed bin Abdullah. uzeo je Sebi za halila va{eg druga (ukazuju}i na sebe).. “ja sam posljednji poslanik. kojim se bri{e kufr. u Kur’anu ka`e: “.{. a. d`. vjerovati da je on poslan svim d`inima i ljudima s Istinom i Uputom. Allahov poslanik.s. Allah. ja sam Ha{ir. ka`e: “Reci: ‘Ako Allaha volite. d`. u Kur’anu prenosi rije~i d`ina: . uzeo bi Ebu-Bekra.102 I vjerujemo da je on posljednji Poslanik.S. da nijednoga momenta nije u~inio {irk Allahu. a.. d`. isto tako. koji je uzor u svakom dobru.

‘O ljudi. 28) “Reci. ka`e: “Ja sam odlikovan nad ostalim poslanicima sa {est stvari: data mi je mo} posebnog izra`avanja. du`ni smo vjerovati da ga je Allah. a pozovite i bo`anstva va{a. a.a. djetetu i samom sebi. staviti ispred ljubavi prema roditelju.s.. 158) “Neka je uzvi{en Onaj koji robu Svome objavljuje Kur‘an da bi svim svjetovima bio opomena. Pa ako ne u~inite. nahranjivanje velikog broj ljudi s vrlo malo hrane. koje neosporivo dokazuju njegovu istinitost u svemu s ~im je do{ao. d`. ka`e: “A ako sumnjate u ono {to objavljujemo robu Svome.s.s. osim Allaha. I da je uzvi{eni Kur’an njegova veli~anstvena mu’d`iza..”108 Mi smo du`ni ljubav prema Poslaniku.s. re~e: ‘Sada.{. ako istinu govorite. poslan cijelom ~ovje~anstvu.s. poslan cijelom ~ovje~anstvu.{. ali niko nije mogao na~initi ne{to sli~no Kur’anu niti bar jedan dio koji je sli~an dijelu Kur’ana. o ‘Umer!’”111 Isto tako. d`.{. obavje{tenje pe~ene ovce da se u njoj nalazi otrov (kada su ga `idovi htjeli otrovati). prenosi da je Allahov Poslanik. koje su spomenute u vjerodostojnim hadisima. a ne}ete u~initi. d`.s. a. tako mi Allaha. r. On }e vam neke grijehe va{e oprostiti. onda se ~uvajte vatre. 1) Allahov Poslanik. pre~i od mene samoga!’ Na to mu Allahov poslanik.52 Iman “O narode na{. nazivanje selama od kamenja. podr`ao mu’d`izama. zatim. dozvoljen mi je ratni plijen. na~inite vi jednu suru sli~nu surama objavljenim njemu. spada u nu`no (op}e) poznate stvari u islamu. u glavu... izviranje vode izme|u njegovih prstiju.. potpomognut sam strahom.” (El-. to nam potvr|uje Allah.s.”110 A Abdullah bin Hi{am prenosi: “Bili smo kod Allahovog Poslanika. a.urkan. osim mene samog!’ Resulullah. sada.” (El-Bekare. 31) A da je On. kada je svojom mubarek-rukom protrao njeno vime.109 Enes.s. ja sam svima vama Allahov poslanik!‘” (El-E‘araf. kada je on dr`ao ‘Umera za ruku pa mu ‘Umer rekao: ‘O Allahov Poslani~e! Zaista si mi ti dra`i od svega.. slu~aj ovce Ummu Ma’beda. i vas od patnje neizdr`ive za{tititi!” (El-Ahkaf. Allah. oblak koji mu je stalno pravio hladovinu prije poslanstva. kojom je izazvao cijelo ~ovje~anstvo.s. kao {to je: raspolu~enje mjeseca. a. a. u sljede}em ajetu: “Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosi{ i da opominje{. njegovo bacanje pra{ine u lice nevjernika ..a. a.. djeteta i svih ljudi. 23-24) I vjerujemo da ga je Allah. d`.{.. ~ije }e gorivo biti ljudi i kamenje. slu~aj EbuD`ehla i kamena kojim je htio udariti Poslanika. tako mi Allaha.. cijela zemlja mi je u~injena mesd`idom i ~istom (za klanjanje na svakom mjestu). tada re~e: ‘Ne.” (Sebe‘. odazovite se Allahovom glasniku i vjerujte u Allaha.. a. podr`ao osjetilnim mu’d`izama.. poslan sam svim stvorenjima i sa mnom je zavr{eno poslanstvo. rekao: “Niko od vas ne}e biti vjernik sve dok mu ne budem pre~i od njegovog roditelja..”107 Komentator Tahavije ka`e: “A da je Muhammed. ali ve}ina ljudi ne zna.. sve dok ti ne budem dra`i i od samog tebe!’ ‘Umer tada re~e: ‘Ti si meni. plakanje panja za njim. za nevjernike pripremljene. a.

114 A divne li su rije~i Hassana bin Sabita.113 kao {to vjerujemo da ga je Allah.atir. usli{avanje njegove molbe od strane Allaha.. a niti poslije njega. podario takvu gra|u i izgled. jedva ~eka da pravim putem po|ete. d`. O ovome nam govori Allah.{. Vjerujemo da mu je Allah.{.s. zadovoljan s malo. direktno podr`ava. me|u kojima ima mutevatirhadisa.a. podario sve moralne osobine koje Kur’an zagovara. a. Nije uradio nijedno ru`no ili lo{e djelo.s.” (Sad. d`.. Allahov Poslanik.uistinu. A Poslanika. {to nije bilo mogu}e nikom osim onih koje je .. pa sve do svoje smrti. d`.s. d`. d`. te{ko mu je {to }ete na muke udariti. a mnogi od njih su me{hur (veoma poznati). r. krasile su sve ove. nije bio `eljan za ovim svijetom. svaka u svom najve}em domenu.: “Da on i ne posjeduje jasne dokaze. d`. obavje{tavanje o stvarima koje }e se desiti pa se obistinile i desile onako kako je rekao. Bio je izuzetno rje~it.. Ovi hadisi u cijelosti daju nesumnjivo saznanje (el ilmul jekin) da su se ti doga|aji desili i da je Muhammed. njegovi bi neprijatelji ulo`ili sav trud da to razglase i drugima dostave. pozitivne osobine. a. On je ostao dosljedan svojim plemenitim svojstvima i osobinama od samog po~etka svog `ivota.” (EtTevbe. u sljede}em ajetu: “. makar samo jedanput. niti sam od onih koji se pretvaraju onim {to nisu. 8) “Do{ao vam je Poslanik.{. kao i druge. 128) Bio je na najve}em stepenu plemenitosti i dare`ljivosti.{. niti prije. kao {to se desilo u Bici na Uhudu i Bici na Hendeku. niti prije poslanstva.{.d`. Niko nije ~uo ni jednu jedinu la` iz njegovih usta.. Niti je ikad pobjegao ispred bilo kog od svojih neprijatelja. njegov izgled bi ti sve rekao!” I vjerujemo da mu je Allah. a prema vjernicima je blag i milostiv.{.{. A da se bilo {ta od toga njemu desilo.. o ~emu su napisane knjige i op{irna djela.. rekao da to ubla`i: “Pa ne izgaraj od `alosti za njima!” (.. bilo po pitanju vjere ili po pitanju bilo ~ega drugog u njegovom `ivotu. Bio je velike milosti i pa`nje prema svom ummetu. 86) Sigurno je da onaj koji se pretvara i `eli pokazati onakvim kakav nije. podarena mu je posebna mo} izra`avanja..Iman 53 i poga|anje njegovih o~iju.. njegova za{ti}enost od ubistva (pogibije) i mnogo drugog. ma koliko bila opasna i te{ka situacija. niti poslije poslanstva.{. ne mo`e ostati cijelog `ivota u tom stanju. d`. koji se ogledaju u njegovim svojstvima i moralnim osobinama.. pa mu je ~ak i Allah. Uop}e se nije mijenjao niti ispravljao. da svaki pronicljiviji ~ovjek iz njegovog lika mo`e zaklju~iti da se radi o Poslaniku i da je istina {to govori. pobo`an Allahu i mud`ahid na njegovom putu. jedan od vas. Bio je blag i mnogo je pra{tao. skroman prema vjernicima. ni{ta ne bi u{tedio (nije imao u{te|evine). a. {to potvr|uje njegovu istinitost i da ga Allah. stalno bi se oslanjao na Njega. podr`ao neoborivim dokazima i jasnim znakovima..112 O njegovim osjetilnim mu’d`izama nam govore mnogi hadisi. Ne bi se ljutio izuzev radi Allaha.

bio na prolazu za {am. a oko njega su bili najugledniji ljudi njegove carevine. i pozvao prevodioca. i njegovim svojstvima i osobinama. slagao bih na njega”. onako kako ga prenosi najpoznatiji muhaddis i emir svih muhaddisa. Nakon {to ih je saslu{ao. jedan je od najve}ih dokaza njegovog poslanstva.{.s.s. dovoljan dokaz da je istina ono s ~ime je do{ao i da je on poslanik.115 Zato nalazimo da je veliki broj mislilaca zaklju~io da istinu govori. hrani{ siroma{ne.”116 Isti slu~aj je s Heraklom . r. iskreno{}u i detaljima iz njegovog `ivota..s. Re~e: “Je li iko me|u vama prije govorio ovo {to on govori?” Rekoh: “Ne.. U njemu }emo na}i mnoge pouke i poruke. d`. U to vrijeme je Ebu-Sufjan..kraljem Rimljana.” Re~e: “Je li neko od njegovih djedova bio car?” Rekoh: “Ne. i dokaz da je Allah.’” “Tako mi Allaha. Allah te nikada ne}e poniziti! Ti pazi{ rodbinu. a zatim ih po~eo pitati o Poslaniku. da me nije stid da od mene prenesu la`. a.{. a. kada joj je saop}io {ta mu dolazi od Objave i rekao joj: “Ja se bojim za sebe!” Ona mu odgovara: “Ne. u kome ga poziva u islam. a. koji ka`e: ‘Prenosi nam Ubejdullah bin ‘Abdullah bin ‘Utbe bin Mes’ud da ga je obavijestio ‘Abdullah bin Abbas da je njega obavijestio Ebu-Sufjan da ga je pozvao Herakle. poma`e{ druge. koja se ogleda kroz njegov moral i pona{anje u `ivotu. a.” .” A zatim je rekao prevodiocu: “Reci im: ‘Ja }u ovog ~ovjeka pitati o drugom koji se smatra poslanikom. koja je dobro poznavala iskrenost i povjerljivost Poslanika. on je potra`io Arape koji su se tada na{li u njegovoj kraljevini. pa ih je Herakle pozvao u svoj dvor. podr`ao Svoga Poslanika.. rekoh mu.54 Iman Allah. ~uvao. Kada mu je Poslanik.a.. pa je pozvao prevodioca. a. tako mi Allaha. koji su bili u trgovini u {amu za vrijeme perioda sporazuma na Hudejbiji. Spoj svih ovih svojstava i osobina u li~nosti Poslanika. pored Kur’ana i ostalih jasnih mu’d`iza.s. u svome Sahihu. pa ako mi sla`e vi ga ispravite. jasnim dokazima i vidnim znakovima njegove istinitosti. Buhari rahimehullahu te’ala. po~a{}uje{ goste i podr`ava{ istinu.. a zatim upitao: “Ko je od vas najbli`i po rodu ~ovjeku koji za sebe ka`e da je poslanik?” Ebu-Sufjan re~e: “Ja sam mu najbli`i po rodu!” Herakle re~e: “Primaknite ga meni zajedno s njegovim drugovima koje }ete postaviti iza njegovih le|a. El-Buhari.. ka`e: “Kazivao nam je Ebu-Jeman el-Hakem bin Nafi’: prenosi nam {u’ajb od Zuhrija.s. Zbog velike va`nosti ovog razgovora koji je tekao izme|u Herakla i Ebu-Sufjana. zajedno s jo{ nekoliko Kurej{evi}a.s. Sjetimo se samo slu~aja Hatid`e. gdje se on nalazio s najuglednijim Rimljanima. nakon {to su se upoznali s njegovim pona{anjem. d`. on dolazi do sigurnog zaklju~ka: da je ono {to je ~uo o Muhammedu. poslao pismo. re~e Sufjan za sebe.. zatim je bilo prvo za {to me je upitao: “Kakvog je porijekla on me|u vama?” “On je ~asnog porijekla me|u nama”. pa smo mu oti{li u Ilija’. sa jo{ nekoliko Kurej{evi}a. mi }emo ga ovdje u cijelosti citirati. a.

A takav je iman. pa si odgovorio da je on ~asnog porijekla me|u vama. Pitao sam te {ta vam nare|uje. A siromasi su uvijek bili sljedbenici poslanika. Da budemo iskreni.” Ebu-Sufjan veli: “Nisam uspio ni{ta drugo ubaciti izuzev ove re~enice:” Herakle re~e: “Jeste li se borili protiv njega?” Rekoh: “da. pa si odgovorio da nije. ja bih rekao da on tra`i carstvo svojih djedova. nakon {to je prihvati?” Rekoh: “Ne. Pitao sam te da li se njihov broj pove}ava ili smanjuje.” Re~e: “Kako je tekla va{a borba protiv njega?” Rekoh: “Borba izme|u nas je bila naizmjeni~na. Da ostavimo ono {to govore na{i roditelji. a to je znak imana ~ija toplina u|e u srca ljudi. nekad on nas potu~e. pa si rekao da vam nare|uje da obo`avate samo Allaha i da mu ne pripisujete druga.” Re~e: “[ta vam nare|uje?” Rekoh: “Nare|uje nam da obo`avamo samo Allaha i da Mu ne pripisujemo druga. Tako je sa svim poslanicima. Nare|uje vam da . Da obavljamo molitvu. ili se smanjuje?” Rekoh: “Pove}ava. pa si rekao da to niko od njih ne ~ini. Ja sam odmah uvidio da on nije mogao biti iskren prema ljudima.” Re~e: “Jeste li ga optu`ivali za la`. oni nikada ne varaju. pa si rekao da se pove}ava. Pitao sam te da li ga slijede bogati ljudi ili siromasi. pa si rekao da niste. ~edni i pa`ljivi prema svojoj rodbini. Pitao sam te da li se iko od njih odmetne od svoje vjere iz nezadovoljstva prema njoj. prije nego {to je rekao ovo {to sad govori?” Rekoh: “Ne. Pitao sam te da li vara. Pitao sam te da li ste ga optu`ivali za la` prije nego {to je rekao ovo {to sad govori. a mi smo sada pod jednim ugovorom s njim i ne znamo {ta }e uraditi. oni se biraju iz uglednih porodica. Pitao sam te da li je neko od njegovih predaka bio kralj. Zabranjuje vam da obo`avate kipove. pa si odgovorio da ne vara.Iman 55 Re~e: “Da li ga slijede bogati ljudi.” Tada on re~e svom prevodiocu: “Reci mu: ‘Pitao sam te o njegovom porijeklu.” Re~e: “Desi li se da se iko od njih odmetne iz nezadovoljstva prema svojoj vjeri. Da je iko prije njega tako ne{to govorio. Pitao sam te da li je iko od vas prije njega govorio ne{to sli~no. a lagati na Allaha. sve dok se neupotpuni. ja bih rekao da on zagovara ne{to {to je ve} bilo.A to je osobina svih poslanika. ili siromasi?” Rekoh: “Siromasi. pa si odgovorio da ga slijede siromasi. a nekad mi njega.” Re~e: “Da li se pove}ava njihov broj.” Re~e: “Da li vara?” Rekoh: “Ne. Da je neko od njegovih predaka bio kralj. pa si rekao da nije. nakon {to ju je prihvatio.

A da sam kod njega.. noge bih mu saprao. Kada bih znao da }u sti}i do njega. da budete iskreni i ~edni.. Ja sam znao da }e se on pojaviti. on }e zasigurno zavladati i ovim mjestom na kome su sada moje noge.56 Iman obavljate molitvu. Ako je istina {to si mi rekao. ali nisam znao da }e biti jedan od vas. sada bih krenuo na put da se sretnem s njim.’”117 .

objavio Ibrahimu i Musau..s. koji je objavljen ‘Isa. Kao {to je Allah.” (El-Maide.s.da nijedan grije{nik tu|e grijehe ne}e nositi. i da }e trud njegov sigurno vidjeti. od kojih je tra`eno da ~uvaju Allahovu knjigu. spomenuo u Kur’anu.. koji su bili Allahu poslu{ni i ~estiti ljudi. 46) 3 . a neke od njih nije.Tevrat. koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen.s.. koji je objavljen Davudu. pa . 55) 4 . knjige koje je objavio Svojim poslanicima. a.. obavijestio nas je o sljede}im knjigama: 1 . 44) 2 . d`. sina Merjemina. ka`e: “Poslije njih smo Isaa.. KNJIGE Jedan od temelja imana je da vjerujemo u Allahove. i da }e prema njemu u potpunosti nagra|en ili ka`njen biti. ka`e: “A Davudu smo Zebur dali. a. d`. a. koji je objavljen Musau. D@.{.{.{.{. Allah. ka`e: “Mi smo objavili Tevrat.. o kojima nas Allah. a. u kome je uputstvo i svjetlo. d`. a njemu smo dali Ind`il. obavje{tava u sljede}im ajetima: “Zar on nije obavije{ten o onome {to se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim: . poslali. Allah. Allah. d`.^ETVRTI DIO VJEROVANJE U ALLAHOVE. Jedan broj ovih knjiga nam je Allah. d`.{. d`. prije njega objavljen. i u~eni. d`.” (El-Isra.Ind`il.{. koje je Allah.koji je obaveze potpuno ispunjavao ... i da }e se Gospodaru tvome ponovo vratiti. d`. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici.” (El-Maide. i oni su nad njom bdjeli. i da potvrdi Tevrat. i da je ~ovjekovo samo ono {to sam uradi.Zebur..[. d`. Allah. 36-42) “Posti}i }e {ta `eli onaj ko se o~isti i spomene ime Gospodara svoga.s.{. a..Suhufi (svesci)..” (En-Ned`m.s. objavio Kur’an Muhammedu. u kome je tako|er bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali..{. isto tako objavio je druge Svoje knjige prija{njim poslanicima. u kome je bilo uputstvo i svjetlo.{.

. svakom posebno. u kome je tako|er bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. Ovo. nas nije obavijestio o njihovim imenima nago nam je saop}io da je svaki poslanik koga je poslao imao objavu koju je prenosio svom narodu.Da on sadr`i su{tinu Allahovih poruka i da je do{ao kao potvrda istinitosti onoga {to je do{lo u prija{njim knjigama o tevhidu Allaha. Allah. obo`avanju samo njega i obavezne pokornosti Njemu.. a njemu smo dali Ind`il.{. 14-19) A {to se ti~e drugih knjiga. da je Kur’an sakupio sve {to je bilo raspodijeljeno po tim knjigama o dobru i vrlinama. d`.58 Iman namaz obavi! Ali. {erijat sadr`i sve {to je potrebno ljudima za njihovu sre}u na oba svijeta i njime su dokinuti svi prija{nji zakoni. koji su dokazi prija{njim narodima.. listovima Ibrahimovim i Musaovim.{. Najva`nija od tih odlikovanja su: 1 . ali nam nije dozvoljeno da pripisujemo Allahu. sina Merjemina. da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdi. d`. d`. ka`e: “Svi ljudi su sa~injavali jednu zajednicu. da se po njoj sudi ljudima o onome u ~emu se oni ne bi slagali. d`. jer on potvr|uje ono {to se u njima nalazi od istine. d`. Allah. i da ga je sam Allah. da je Kur’an do{ao kao zadnja rije~ kojom se kontrolira ispravnost svih ostalih knjiga. odlikovao. vi vi{e `ivot na ovom svijetu volite. ima u listovima davna{njim.. u kome je bilo uputstvo i svjetlo.. samu istinu.” (El-Maide. u kome je uputstvo i svjetlo. uputom i tevhidom (izdvajanjem) Allaha. i po njima je slao Knjigu.” (El-Maide.. d`. nad svim prija{njim objavljenim knjigama. posebnim odlikovanjima. svjetlo{}u.{.. Allah. d`. ka`e o Tevratu: “Mi smo objavili Tevrat.48) Vjerovanje da je on do{ao sa {erijatom (zakonom) cijelom ~ovje~anstvu.{. “A tebi objavljujemo Knjigu. a onaj svijet je bolji i vje~an je.{. i da potvrdi Tevrat. Du`ni smo vjerovati da su sve ove knjige do{le s istinom.” (El-E‘ala.{. u Njegovom rububijjetu (gospodarstvu i vladanjem svime). samu Istinu. 46) Du`ni smo vjerovati da je kur’an posljednja knjiga koja je objavljena od Allaha. a odbacuje ono {to se u njih uvuklo ljudskim nastojanjima za njihovo iskrivljenje. koje su objavljene ostalim poslanicima.” (El-Maide. bilo kakvu knjigu koju On sam nije pripisao Sebi u Kur’anu. ka`e... a suprotstavlja se ovim temeljima. d`.{. 213) Mi smo du`ni vjerovati u ove knjige koje nisu spomenute po imenu. A sve {to je dopisano u njima. prije njega objavljen. uluhijjetu (bo`anstvenosti) i Njegovim lijepim imenima i bo`anskim svojstvima. .{. koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen. poslali. tako|er nam je du`nost. 44) A o Ind`ilu ka`e: “Poslije njih smo Isaa. Allah.” (El-Bekare. to je od krivotvorina koje su na~inili ljudi. d`.{. doista. i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene. U {erijatu su utvr|eni posljednji vje~ni zakoni koji vrijede za svako vrijeme i svako mjesto.

41-42) Ova odlika proisti~e iz druge odlike. ~ije o~uvanje garantira Allah. pa ka`e: “Reci: ‘On je Allah .{. iz usta njihovih. dokaz protiv ljudi.” (.{. I one su. 9) “A on je.. a ta je da je Kur’an objavljen preko Muhammeda. 14-15) Od iskrivljenih stvari koje su jevreji i kr{}ani uveli u svoju vjeru je i to da jevreji tvrde da je Uzejr Allahov sin. ka`e: “Zar se vi nadate da }e vam se Jevreji odazvati i vama za volju vjernici postati. 39) Kur’an ispravlja ovu njihovu gre{ku i iskrivljenje Allahovih rije~i. da nije poslat samo jednom odre|enom narodu.” (El-Maide. d`. d`. po{to su ih shvatili. d`.: “Mi. A {to se ti~e drugih knjiga. d`.. ona je Objava od Mudroga i hvale Dostojnoga..{. ka`e: “Svima vama smo zakon i pravac propisali.{.. Allah. 48) Zato se Allah. zato smo me|u njima neprijateljstvo i mr`nju do Sudnjeg dana ubacili. zaista. i preko mnogo ~ega }e i pre}i. do{ao vam je poslanik Na{ da vam uka`e na mnogo {ta {to vi iz Knjige krijete. Allah.46) A o izmjeni koju su na~inili kr{}ani u Ind`ilu..{. la` joj je strana. a. uistinu. Allah. d`. knjiga za{ti}ena. nije obavezao ~uvanjem ni jedne od njih. svjesno izvrnuli. ka`e: “Jevreji govore: ‘Uzejr je Allahov sin‘.{.” (El-Maide. bilo s koje strane.{. a Allah }e ih sigurno obavijestiti o onome {to su radili..Jedan! Allah je uto~i{te svakom. a neki me|u njima su Allahove rije~i slu{ali pa su ih. 75) “Ima Jevreja koji izvr}u smisao rije~ima. kao {to su to bile prija{nje objavljene knjige.{. Allahov sin. d`. O iskrivljenju i izmjeni.Da je Kur’an jedina Allahova knjiga. d`. i niko Mu ravan nije!” (El-Ihlas) . vezanim za samo odre|ena vremena i odre|ene narode. kako bi ostao Allahov.” (ElHid`r. kao {to je u~inio s Kur’anom. ali su i oni dobar dio onoga ~ime su bili opominjani izostavili.” (En-Nisa‘. Allah. Allah. A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna. koje su Tevratu na~inili Jevreji. ka`e: “Mi smo zavjet prihvatili od onih koji govore: ‘Mi smo kr{}ani. u Svojoj posljednjoj Knjizi obavijestio nas je o iskrivljenosti koja je zadesila te knjige.. kroz cijelu historiju. O sljedbenici Knjige. sve dok je ovoga svijeta. Kur‘an objavljujemo i zaista }emo Mi nad njim bdjeti. d`.Iman 59 2 .” (Et-Tevbe.. Nije rodio i ro|en nije. Stoga je njegovo ~uvanje od iskrivljenja i od zloupotrebe ljudi nephodno. iako su saglasne u temeljima vjere. opona{aju rije~i nevjernika prija{njih ubio ih Allah! Kuda se odme}u. a kr{}ani tvrde da je Mesih. a kr{}ani ka`u: ‘Mesih je Allahov sin!‘ To su rije~i njihove.s. cijelome ~ovje~anstvu. sadr`aj svake od njih bio je upu}en samo jednom odre|enom narodu.” (El-Bekare. dolazile sa zakonskim propisima.ussilet.

” (El-Maide. u mu’d`izu Kur’ana spada i to {to niko nije u stanju u Kur’anu prona}i re~enicu koja je preuzeta iz prija{njih knjiga.. onako kako ga je u~io D`ibril Allahovom Poslaniku. a da su ga drugi smatrali jednim od trojice. d`. ja da danas ne postoji ni jedna knjiga koja se zasigurno mo`e pripisati Allahu. sin Merjemin!‘” (El-Maide... osim ~asnog Kur’ana. d`. 110) Od iskrivljenja koje su po~inili kr{}ani. . d`.. svojim ashabima.{. Pogledaj kako im Mi iznosimo jasne dokaze. Zato se ne mo`e znati {ta je od toga Allahov.s. njih kako se odme}u. sinu Merjeminom. govor.a majka njegova je uvijek istinu govorila i oboje su hranu jeli. Allah.U ovim knjigama izmije{ale su se rije~i Allaha. ka`e. 72) “Nevjernici su oni koji govore: ‘Allah je jedan od trojice! A samo je jedan Bog!‘”(EL-Maide.. koje su objavljene prije Kur’ana. je i to da su neki od njih izopa~ili zna~enje poslanstva i po~eli pripisivati bo`anska svojstva Isau. obra}a se Svome Poslaniku. ni hadis Poslanika.119 Ebul Vefa ‘Ali bin ‘Akil ka`e: “Ako ho}e{ da se uvjeri{ da kur’an nije govor Resulullaha. Isto tako. koji su ih tuma~ili i govorili o historiji..: “Mesih.s. zatim.d`. Na ovu ~injenicu upu}uju i mnogi osjetilni dokazi.{. Evo nekih od tih dokaza: 1 . Poznato je da govor ~ovjeka li~i jedan na drugi.Da su se originalni primjerci knjiga. 73) Kur’an dolazi sa upozorenjem na ovu krivotvorinu i obja{njava ispravno vjerovanje po pitanju Isaa. i pogledaj. meni se objavljuje da je va{ Bog . sin Merjemin. A {to se Kur’ana ti~e. 75) ~injenica oko koje se ne}e sporiti ni jedan objektivan ~ovjek.{. a..s. a o ~emu nas obavje{tava Allah. d`.. re~enicama. ali nijedna rije~ Poslanika. niti govor ashaba..{. `ivotopisu poslanika i njihovih u~enika i o zaklju~cima fakiha (pravnika). a. Allah. govor i s njime se nije izmije{alo ni{ta drugo. “Nevjernici su oni koji govore: ‘Bog je Mesih. samo je poslanik . i promatraj razliku izme|u dva govora i dva stila. a. u Kur’anu.. a.a. r. ili bilo koga drugog. d`.‘” (El-Kehf. a ljudi i dan-danas otkrivaju . rije~ima i glasovima.. i da u rukama ljudi danas postoje samo njihovi prevodi. on je u svojoj cijelosti Allahov.jedan Bog.118 2 ..{. ne li~i kur’anskom govoru.s.s. s rije~ima ljudi..s.. a. a. i kako ga je u~io Poslanik. pored Allahovog.s. a {ta govor ljudi. koje je Allah. a. d`.{. zagubili. odlikovao objavom i osobinama koje im omogu}avaju da je prime od Allaha i vjerno dostave ljudima.{. on je i do dan-danas sa~uvan sa svim svojim poglavljima. obavje{tenja da su prija{nje knjige iskrivljene. d`.. d`.{. nego da je u njemu objavljen.60 Iman Kur’an potvr|uje ~injenicu da su svi poslanici ljudi.. pogledaj u njegov govor kako se razlikuje od Kur’ana. govore}i: “Reci: ‘Ja sam ~ovjek kao i vi..i prije njega su dolazili i odlazili poslanici.{. A {to se Kur’ana ti~e.

i sl. a kloniti se svih njegovih zabrana.. on je jedina knjiga ~ija se autenti~nost i povezanost s poslanikom kome je objavljen.{. danas. nego da je on djelo jevrejskih sve}enika.s. i da je svaka rije~ u njemu sa~uvana.s. i Njegovim ~asnim poslanicima. a. napisana su poslije smrti Musaa.Jedan od dokaza iskrivljenosti tih knjiga je i postojanje razli~itih primjeraka. a.120 3 . obavijestio. pa ka`emo da je Mutenebbi uzeo od Buhturija. nekoliko stolje}a. koji mi danas u~imo. s njihovim redoslijedom i na~inom izgovora u svakom periodu poslije njegove objave.{..{. historije i jezi~kih saznanja. ili Tevrat. suprotno njihovoj nepogre{ivosti. d`. d`.s. jedan broj u~enjaka tvrdi da pet knjiga Starog zavjeta ne sadr`e sva predanja jevreja..Jedan od nepobitnih dokaza iskrivljenosti Biblije je i to {to ona sadr`i neispravna vjerovanja i pogre{ne predstave o Gospodaru. tako da nema sumnje u to da je Kur’an.123 5 .mo`e nedvojbeno dokazati. Vjerovati u sve o ~emu govori i odbaciti sve {to se sa njime kosi. {ta vi{e.s. a prije svega njema~ki kriticizam je. Oni su ga naizmjeni~no pisali oslanjaju}i se na usmena predanja koja su ~uli prije ropstva u Babilonu.Ne mo`e se nau~no dokazati povezanost nijedne od tih knjiga s poslanikom kojem se pripisuje. objavio svome ~asnom Poslaniku.124 Nakon iskrivljenja i izmjena koje su zadesile prija{nje knjige. isti onaj Kur’an koji je Allah...122 4 . ne vjerujemo da je od Allaha. Muhammedom.{. d`. {to je . a.. nakon dugih istra`ivanja arheolo{kih pronalazaka. Nijedna od njih ne posjeduje historijski povezan slijed (sened) li~nosti koje ih prenose. Du`ni smo izvr{avati sva njegova nare|enja. od velikog broja ljudi. nego one samo najosnovnije teze. govor. U Bibliji }e{ na}i uporedbu Gospodara s ~ovjekom i povredu dostojanstva poslanika.Iman 61 kako je jedan uzimao od drugih. du`ni smo vjerovati da je on isklju~ivo Allahov. du`ni smo vjerovati da su one u svojoj osnovi od Allaha. Za njihov sadr`aj. Poglavlja Biblije. koji se bitno razlikuju po svom sadr`aju. izuzev onoga o ~emu nas je Kur’an ili Poslanik. . a. sama Istina.erid Ved`di prenosi iz enciklopedije znanosti “Larus” sljede}e rije~i: “Savremena nauka. s istim ciljem zbog kojeg je objavljen i Kur’an. simbole i pripovijetke. ustanovio da Tevrat nije napisao Musaa. a.”121 A {to se Kur’ana ti~e. Muhammed . a. koji ih je objavio Svojim poslanicima. svakako.s. ~ija imena nisu spomenuta.. d`. A {to se Kur’ana ~asnog ti~e. koja se zovu Stari zavjet. Kur’an je prenesen sa svim svojim poglavljima i re~enicama.s..

.

{. ~eka nagrada od Gospodara njihova. vaganje djela. u Svojoj Knjizi i Njegov Poslanik.s. d`. da Kur’an vrlo ~esto ve`e vjerovanje u Allaha s vjerovanjem u budu}i svijet. doista. {efaat. Havd (vrelo). Sirat-}uprija. ili u`ivanje u kaburu. izlaganje knjiga djela. u njima pripremio za njihove stanovnike. 177) “One koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela ~inili. i sve {to je Allah.{.” (El-Bekare. ~ine}i to raznim metodama arapskog jezika.. Allah..{. ni~ega se oni ne}e bojati i ni za ~im ne}e tugovati. a.PETI DIO VJEROVANJE U SUDNJI DAN Pod vjerovanjem u budu}i svijet se podrazumijeva vjerovanje u sve ono o ~emu nas je obavijestio Allah. AKCENAT KUR’ANA NA OVAJ TEMELJ IMANA I RAZLOG TOME Kur’an ~asni vrlo ~esto spominje budu}i svijet. 62) . d`. na svakom mjestu pa`ljivo utvr|uju}i njegovo postojanje i pri svakoj prilici upozoravaju}i na njega. obra~un.. iskupljanje na jednom mjestu radi obra~una. Jedan od dokaza isticanja va`nosti ovog temelja je taj. ka`e: “^estiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet. D`ennet i D`ehennem..” (El-Bekare. od onoga {to }e se desiti poslije smrti. d`. u Hadisu. pro`ivljenje poslije smrti. kao {to su: ispit i patnja.

Jewmut-Telak (dan susreta). ma koliko ono bilo {tetno. a da u njoj ne na|e{ govor o budu}em svijetu i onome {to }e se na njemu desiti: od raznih doga|aja i stanja. zato {to dokaze Na{e nisu priznavali.125 A razlog pridavanja tako velike va`nosti ovom temelju imana le`i u sljede}em: Vjerovanje u budu}i svijet ima veliki utjecaj na `ivot ~ovjeka. te }e biti nagra|en za dobro. svakako. Drugi je ome|en granicama istine i dobra. posti}i. najefikasnije utje~u na usmjeravanje ~ovjeka. vidi se i iz toga {to ga vrlo ~esto spominje. 232) “Borite se protiv onih koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet. Jedan od dokaza je i mno{tvo imena kojima ga Kur’an naziva. El-Azife (smak svijeta). a oni ~ija dobra djela budu lahka. koji vjeruje da }e do}i dan kad }e biti pitan za svoja djela i rije~i pred najpravednijim Sudijom. na njegovu disciplinu u `ivotu na ovome svijetu. obra~un. Neka od tih imena su: El-Kijame (ustajanje). koji ne vjeruje u pro`ivljenje poslije smrti.” (EtTevbe. {to nije slu~aj s drugim temama gajba. Allah. opravdava bilo kakvo sredstvo i bilo kakvo pona{anje i djelo. 36) Mnogo je ajeta u Kur’anu koji govore o ovoj temi. stradati. oni }e. a to su stvari koje }e imati svoju te`inu i vrijednost kod Allaha. El-Vaki’a (doga|aj). a svako ime ukazuje na jedan od detalja toga dana. Iman (vjerovanje) u budu}i svijet i sve {to }e se na njemu desiti: D`ennet. tog Dana. Es-Sahha (zaglu{uju}i glas). oni }e.” (El-E‘araf. JewmutTegabun (dan samoobmane). Gotovo da ne pre|e{ ni jednu stranicu Kur’ana.eth (dan pobjede). d`. Koliku va`nost Kur’an pridaje vjeri u budu}i svijet. izvr{avanje dobrih djela i pridr`avanje imperativa bogobojaznosti. niti u obra~un za svoja djela i rije~i i koji se ni~im drugim ne rukovodi u svojim djelima do li~nim interesom i sopstvenom koristi i drugog.‘Ankebut. ElAhireh (onaj svijet). {ta `ele. d`. spas i gubitak. 29) “Allahu se jedino klanjajte i ~inite ono za {to }ete dobiti nagradu na onom svijetu. sve to kroz razne na~ine obja{njavanja. Isto tako }e{ uo~iti da Kur’an tako podrobno iznosi detalje nastupanja Sudnjeg dana i opisuje stanja ljudi u njemu. D`ehennem.{. van bilo kakve kontrole.” (El. Jewmud-Din (dan vjere). El-Ga{ije (te{ka nevolja). osim svojih strasti i po`uda i njegov cilj je potpuno egoisti~ki. El-Hakka (~as neizbje`ni). Jewmul-Hurud` (dan izlaska). Jewmut-Tenad (dan dozivanja). 8-9) .” (ElBekare.64 Iman “Ovim se savjetuju oni me|u vama koji vjeruju u Allaha i onaj svijet. Jewmul-Hasre (dan kajanja). ka`e: “Mjerenje toga dana bit }e pravedno: oni ~ija dobra djela prevagnu. Jewmul-D`em’ (dan sakupljanja).{. ElTamme (nevolja). kazna i nagrada. i dr... Jewmul-. Jewmul-Hisab (dan obra~una). Jewmul-Hulud (dan vje~nosti). Prvi je. Es-Sa’a (~as). Neuporediva je razlika izme|u dva ~ovjeka: jednog. a ka`njen za zlo.

38) Razlog ovako ~estog spominjanja ahireta vjerovatno je i taj {to vjerovanje u njega jo{ i danas izaziva ~u|enje i nevjericu kafira.onima koji `ele Allaha i onaj svijet.” (Et-Tevbe. a odbacivanju zla. A Allah dobro zna one koji su pobo`ni. ka`e: “O vjernici! {to vam je kada vam se rekne: ‘Iza|ite u borbu na Allahovom putu! Vi ostajete na mjestu. Po{to je ~ovjek po svojoj prirodi sklon udovoljavanju li~nom interesu i otklanjanju bilo kakve {tete od sebe. d`. pripremio na onom svijetu. vjerovanje u budu}i svijet pospje{uje njegovu samokontrolu i sklonost ka dobrom.{. 22) “Oni su vama divan uzor . jer ono {to zaslu`uje da se takmi~imo jeste ono {to nam je Allah. 2) “A oni koji u onaj svijet vjeruju . zbog toga {to se to suprotstavlja onom {to oni .. 44-45) “Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. vjerovatno. prema onom na onom svijetu.ne podsti~e. 1-3) “Allahove d`amije odr`avaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju. 8) “Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet. Razlog ~estog isticanja doga|aja na ahiretu u Kur’anu je.{. i u tome {to ga ljudi vrlo ~esto zaboravljaju i zanemaruju.” (Et-Talak. nije ni{ta. i koji da se nahrani siromah .” (EtTevbe.. d`. ljudi postaju svjesni da svi u`ici ovoga svijeta ne zaslu`uju bilo kakav trud i natjecanje zbog njih. O tome nam Allah. na mnogo mjesta. kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je dra`i `ivot na ovom svijetu od onoga svijeta? A u`ivanje na ovom svijetu. zbog njihove privr`enosti ovozemaljskom `ivotu i ljubavi prema ovodunjalu~kim u`icima. ukazuje i kur’anski metod povezivanja vr{enja dobrih djela s vjerovanjem u budu}i svijet: “Zna{ li ti onoga koji onaj svijet pori~e? Pa to je onaj koji grubo odbija siro~e.” (Et-Tevbe.” (El-Mud`adele. ne}e od tebe tra`iti dozvolu da se ne bore zala`u}i imetke svoje i `ivote svoje.vjeruju i u Nju (Knjigu) i o namazima svojim brigu brinu. Zbog toga.” (El-Ma‘un. od tebe }e tra`iti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet i ~ija se srca kolebaju.” (El-En‘am. Kur’an vrlo ~esto i sa velikom pa`njom podsje}a na Ahiret i na razne na~ine ga prikazuje i predstavlja kako bi se taj osje}aj (samokontrole) u srcu ~ovjeka pove}ao i porastao njegov utjecaj. 92) Jo{ je mnogo ajeta koji o ovom govore.” (ElMumtehane. Zato vjerovanje u budu}i svijet sa svim u`icima i kaznama koje }e biti u njemu ubla`uje pretjerivanje u `elji za u`icima na ovom svijetu. pa sumnjaju i neodlu~ni su. 6) “To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje.Iman 65 Na ovo nam.

zatim vas u nju vra}a i iz nje }e vas sigurno izvesti.. a {to upu}uje suprotno pro`ivljenju poslije smrti. poput bilja stvara. To nije slu~aj ni s jednom od prija{njih knjiga.s.66 Iman svojim ograni~enim osjetilima vide. a. d`. Zato se svako ko ga porekne ili u njega posumnja smatra nevjernikom.. poslao. Isto tako je Kur’an do u detalje opisao doga|aje Kijametskog dana.” (En-Nisa‘.nema drugog boga osim Njega . DOKAZI VJEROVANJA U SUDNJI DAN I ODGOVOR NA SUMNJE NEVJERNIKA Na vjerovanje u budu}i svijet ukazuje Kur’an.‘” (Kaf.{. i u poslanike Njegove. pa nevjernici. na primjer.{..{. ali nisu slijepe o~i nego su slijepa srca koja se nalaze u grudima.. hadis Poslanika. a. 87) “Nije ~estitost u tome da okre}ete svoja lica prema istoku i zapadu. a. 136) Kur’an nas obavje{tava da je i Nuh. Allah..sigurno sabrati na Sudnjem danu. govore: ‘To je ~udna stvar: zar kad pomremo i zemlja postanemo. ~esto spominje vjerovanje u budu}i svijet i donosi dokaze za njega i na mnoga mjesta uzvra}a na sumnje nevjernika u budu}i svijet.{. ka`e: “Allah }e vas . 1-3) Allah.. d`. vide da se ljudsko tijelo pretvara u pra{inu. rekao svome narodu: “Allah vas od zemlje. i u knjige Njegove. ka`e: “I koji }e mi. i u meleke Njegove. nadam se.s. Oni. re~eno je: .s.? Nezamisliv je to povratak.daleko je zalutao. jer mnogo je primjera u `ivotu ~ovjeka koji upu}uju na pro`ivljenje poslije smrti. Allah.” (Nuh. u to nema nimalo sumnje. njima u mnogim ajetima (neke od njih }emo spomenuti poslije) odgovara da su osjetila kojima oni odbacuju ovu ~injenicu nepotpuna i nemo}na da to vide.. pogre{ke moje na Sudnjem danu oprostiti.” (E{[u‘ara‘... 177) “A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha. i u onaj svijet. ka`e: “Tako mi Kur‘ana Slavnog.a.{.” (En-Nisa‘. ljudski razum i njegova ispravna narav. ~estiti su oni koji vjeruju u Allaha. prenosio svome narodu radosne vijesti o ovom danu i upozoravao od njegovih neda}a. oni se ~ude {to im je do{ao jedan od njih da ih opominje. d`..” (El-Bekara. d`. 82) A Musau. 17-18) A Ibrahim. d`. pa kako da to bude pro`ivljeno? O njima Allah.s.. i u onaj svijet . iako je svaki poslanik koga je Allah.

Iman

67

“^as o`ivljenja }e sigurno do}i - od svakog ga tajim - kad }e svaki ~ovjek prema trudu svome nagra|en ili ka`njen biti. I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u nj onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da bude{ izgubljen.” (Taha, 15-16) A Allah, d`.{., je, na vi{e mjesta u Kur’anu, naredio Svome poslaniku Muhammedu, a.s., da se Njime zakune na istibitost pro`ivljenja poslije smrti: “Nevjernici tvrde da ne}e biti o`ivljeni. Reci: ‘Ho}ete, Gospodara mi moga, sigurno }ete biti o`ivljeni, pa o onom {to ste radili, doista, biti obavije{teni!” (Et-Tegabun, 7) Oni koji pori~u pro`ivljenje, u la` ugone sve poslanike za ~iju iskrenost u svemu {to su kazali postoje nepobitni racionalni i osjetilni dokazi. Zato smatranje la`nim bilo koje vijesti koje su oni donijeli, zna~i bukvalno zapostavljanje razuma koji je donio zaklju~ak o njihovoj iskrenosti i natjerivanje u la` samog razuma, {to je svakako tvrdoglavost koja nema nikakvo zna~enje. Negatori pro`ivljenja nemaju nikakav dokaz za to, jer je to pitanje gajba (nevi|enog) koje ne poznaje niko osim Allaha, d`.{. I op}e pravilo u gajb-stvarima je da niko nije u stanju da ih doka`e ili opovrgne, izuzev na jedan jedini mogu}i na~in, obavije{}u Allaha, d`.{., o tome. A onaj za koga postoje nepobitni dokazi da je primao objavu od Allaha, d`.{., je, svakako, u potpunosti iskren i u onome {to prenosi o nekoj od tih stvari.126 Ta iskrenost utvr|ena je jedino kod ~asnih poslanika, a.s. Oni su ti, koje je Allah,d`.{., podr`ao i oja~ao mu’d`izama i otkrio im pone{to od gajba, a ve} smo spomenuli da su svi oni, bez izuzetka, govorili o budu}em svijetu. Me|utim, oni koji pro`ivljenje pori~u, potencirali su pojedine sumnje u postojanje tog svijeta, kao {to je njihovo smatranje vrlo dalekim ili nemogu}im ponovan povratak u `ivot nakon {to postanu pepeo i pra{ina, pa su rekli ono {to Allah, d`.{., ka`e za njih: “Zar kad pomremo i zemlja postanemo...? Nezamisliv je to povratak.” (Kaf,3) “Postoji samo `ivot na{ zemaljski, `ivimo i umiremo, jedino nas vrijeme uni{ti.”,govore oni. A oni o tome ba{ ni{ta ne znaju, oni samo naga|aju.” (ElD`asije, 24) Sve njihove sumnje, dakle, ne prelaze smatranje pro`ivljenja dalekim, nemogu}im i ~udnim. Allah, d`.{., uzvratio je na ove njihove sumnje i objasnio njihovu neosnovanost na vi{e mjesta u Kur’anu. Objasnio im je da vjerovanje u pro`ivljenje razum ne odbija, nego da ga prihvata, i da pro`ivljenje nije suprotno onome {to je uobi~ajeno, nego ono ima svoje primjere u ovozemaljskom `ivotu ljudi i na njega ukazuju mnoge prirodne pojave, koje su isto tako djelo Allaha, d`.{.

68

Iman

1 - Allah, d`.{., ka`e: “Oni govore: ‘Zar kad se u kosti i pra{inu pretvorimo, zar }emo, kao nova bi}a, doista biti o`ivljeni?‘ Reci: ‘Ho}ete, i da ste kamenje ili gvo`|e, ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite da ne mo`e biti o`ivljeno.‘ ‘A ko }e nas u `ivot vratiti?‘, upitat }e oni, a ti reci: ‘Onaj Koji vas je i prvi put stvorio‘, a oni }e prema tebi odmahnuti glavama svojim i upitati: ‘Kada to?‘ Ti reci: ‘Mo`da ubrzo! Bit }e onog dana kad vas On pozove, i odazva}ete se, hvale}i Ga, i pomislit }ete da ste ostali samo malo vremena.‘” (El-Isra, 49-52) Pogledaj samo sumnje koje oni isti~u i sumnje i zapitkivanja koja postavljaju negatori pro`ivljenja u svim vremenima, pa }e{ vidjeti da one ne prelaze sljede}e: oni smatraju nemogu}im (od Allaha) da pra{inu i pepeo, u koji }e se pretvoriti ljudska tijela, pretvori u nova stvorenja koja }e se kretati i osje}ati. Oni smatraju da je to iznad mo}i Allahove i da je to daleko, jer ne znaju kad }e biti. Kao {to vidi{, sve njihove sumnje su razlog nepoznavanja stvarnosti `ivota i smrti, nepoznavanja Allahove, d`.{., mo}i i zanemarivanje jasnog dokaza ove apsolutne mo}i stvaranjem iz ni~ega. A bilo bi im dosta, da su razumni, da se sjete Allahove mo}i kad ih je stvorio prvi put, nakon {to su bili ni{ta, pa da postanu sigurni u istinitost Gospodara kad ih obavje{tava o ponovnom pro`ivljenju, obra~unu, nagradi i kazni. Stvar je, dakle, jednostavna i odgovor je besprijekoran, a veoma prost i ubjedljiv. Jer, ~ovjek zna da je stvoren nekon {to nije postojao. Mora, dakle, postojati tvorac koji ga je stvorio, nakon {to nije postojao. Zatim se, svojom smr}u, promijenio iz jednog stanja u drugo i mora postojati ~inilac te promjene. Svakako, to niko ne mo`e biti nego samo Allah, d`.{., Koji ga je stvorio i prvi put, jer, da je to bio bilo ko drugi, bio bi u stanju da ga spasi smrti. Zato je svaka diskusija oko toga, mo`e li ovaj Tvorac Koji o`ivljava i usmr}uje kad rekne da }e o`ivjeti ~ovjeka drugi put i povratiti mu njegov lik i oblik, to i u~initi - obi~ni inat i oholost. Allah, d`.{., ka`e: “Reci: ‘Allah vam daje `ivot, zatim }e u~initi da poumirete, a poslije }e vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali ve}ina ljudi ne zna. (ElD`asije, 26) 2 - Allah, d`.{., ka`e: “I nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: ‘Ko }e o`ivjeti kosti kad budu truhle?‘ Reci: ‘O`ivit }e ih Onaj koji ih je prvi put stvorio, Onaj Koji vam iz zelenog drve}a vatru stvara i vi njome pripaljujete!‘ Zar Onaj Koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar da stvori njima sli~ne? Jeste, On sve stvara i On je sveznaju}i.” (Jasin, 78-81)

Iman

69

Komentator Tahavije, komentiraju}i ove ajete, ka`e: “Kad bi najznaniji ~ovjek i najve}i govornik, koji je najsposobniji u izra`avanju, poku{ao do}i s boljim dokazom od ovog, ili s njemu sli~nim po rije~ima, po svojoj sa`etosti i jasno}i dokaza, ne bi to bio u stanju u~initi. Allah, d`.{., zapo~eo je ovaj dokaz pitanjem koje postavlja nevjernik i tra`i odgovor. U Allahovim, d`.{., rije~ima (a zaboravlja kako je stvoren) dovoljan je odgovor i dokaz, kao i otklanjanje svake sumnje. A kada je Allah, d`.{., htio potvrditi dokaz i jo{ ga vi{e obrazlo`iti, onda je rekao: “Reci: ‘O`ivit }e ih Onaj Koji ih je prvi put stvorio.’”, uzimaju}i stvaranje iz ni~ega kao dokaz mo}i povratka u prija{nje stanje. Dokazuju}i, dakle, prvim stvaranjem mogu}nost ponovnog stvaranja, jer svaki razuman ~ovjek zna da onaj ko je mogao uraditi prvo, zasigurno mo`e uraditi i drugo, a ako nije u stanju uraditi drugo, onda pogotovu nije u stanju u~initi prvo. A po{to ~in stvaranja tako|er zahtijeva mo} Stvaraoca za stvaranje stvorenja i potpuno poznavanje svih detalja njegovih stvorenja, Allah, d`.{., nastavlja: “I On je sveznaju}i.” On zna sve detalje vezane za prvo stvaranje, dijelove materije i oblik. Isto tako je i sa drugim stvaranjem. Pa, ako ja Gospodar savr{enog i potpunog znanja i svemo}an, kako onda da ne bude u stanju o`iviti truhle kosti? Zatim to potvr|uje neoborivim i jasnim dokazom, koji u sebi sadr`i odgovor na pitanje drugog nevjernika koji ka`e: “Kad kosti postanu pra{ina, onda one postaju suhe, tvrde prirode, a poznato je da nosilac `ivota mora biti vru}e i vla`ne prirode.” Pa, ka`e Allah, d`.{.: “Onaj koji vam iz zelenog drve}a vatru stvara i vi njome potpaljujete.” Allah, d`.{., obavje{tava nas o izvo|enju ove izuzetno vru}e (i suhe) tvari (vatre) iz zelenog drveta koje je prepuno vlage i hladno}e. Pa Onaj koji iz ne~ega izvodi ne{to suprotno i kome se potpuno pokoravaju sva stvorenja, i njihovi sastojci ne predstavljaju nikakvu pote{ko}u za njega; On je taj koji }e u~initi ono {to pori~u i nije~u nevjernici. Zatim sve to potvr|uje uzimaju}i dokaz iz daleko ve}ih i te`ih primjera, jer svaki razuman ~ovjek je svjestan da je onaj ko je u stanju na~initi ne{to veliko i komplicirano, svakako je u stanju na~initi ne{to lak{e i jednostavnije od toga. Onaj ko je u stanju ponijeti tonu, svakako da je daleko prije u stanju ponijeti tovar. Allah, d`.{., ka`e: “Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima sli~ne?” Onaj, dakle, koji je stvorio nebesa i Zemlju, njihove savr{enosti, veli~ine, velike uloge i ~udesan na~in funkcioniranja je, svakako, daleko prije u mogu}nosti o`iviti kosti koje su postale pra{ina i povratiti ih u njihovo prija{nje stanje.”127 3 - Allah, d`.{., ka`e: “O ljudi, kako mo`ete sumnjati u o`ivljenje, pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugru{ka, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, da vam poka`emo mo} Na{u! A u materice smje{tamo {to ho}emo, do roka odre|enog, zatim ~inimo da se kao dojen~ad ra|ate i da poslije

70

Iman

do mu`evnog doba uzrastete; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost do`ivljavaju pa za~as zaboravljaju ono {to saznaju. I ti vidi{ zemlju kako je zamrla, ali kad na nju ki{u spustimo, ona ustrep}e i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno, zato {to Allah postoji, i {to je On kadar da mrtve o`ivi, i {to On sve mo`e, i {to }e ~as o`ivljenja, u to nema sumnje, do}i, i {to }e Allah one u grobovima o`ivjeti.” (El-Had`d`, 5-7) Dobro promotri ove ~asne ajete iz sure El-Had`d`. U njima }e{ na}i dokaze za pro`ivljenje poslije smrti i jasne znakove Allahove mo}i da o`ivi mrtve. Oni bri{u svaku sumnju u srcima o ovom pitanju, odstranjuju svako ~u|enje i pobijaju sumnje nevjernika: a) - U njima je, prije svega, dokaz stvaranja svih stvorenja prvi put, a ljudi su stvoreni iz pra{ine, u kojoj nema nikakvih znakova `ivota. O ovome dokazu smo ve} govorili. b) - Isto tako, ovim ajetima prikazuje se jedan vid ispoljavanja Allahove, d`.{., mo}i kroz stvaranje ~ovjeka i njegovo premje{tanje iz faze u fazu koja se potpuno razlikuje od prve. Zaista je On onaj koji ga je prenio iz faze kapi sjemena u fazu ugru{ka, zatim u fazu grude mesa, zatim mu na~inio sluh i vid, postavio osjetila, dao snagu, kosti, `ivce i ostalo, a zatim usavr{io njegovo bi}e na najbolji mogu}i na~in i izveo ga u ovom liku i obliku koji predstavljaju najljep{i lik i oblik. Allah, d`.{., ka`e: “Mi ~ovjeka stvaramo u skladu najljep{em.” (Et-Tin, 4) Pa zar je mogu}e da Onaj koji je sve to u~inio, ne bude u stanju pro`ivjeti ~ovjeka i povratiti mu `ivot? Ni ovo nije ni{ta drugo nego prelaz iz jedne faze u drugu, a i inad`ija to vidi u samom sebi i u svakom ~ovjeku na ovom svijetu. Profesor Sejjid Kutb - rahimehullahu - je, poslije komentara spomenutih ajeta, upozorio na jednu vrlo zna~ajnu njihovu poruku: “... i da ove faze kroz koje prolazi embrion, a zatim dijete, nakon {to ugleda svjetlost, upu}uju na to da }e ova volja koja time upravlja povesti ~ovjeka sve dok ne dostigne svoje potpuno savr{enstvo u ku}i savr{enstva, a po{to ~ovjek ne mo`e dosti}i svoje savr{enstvo u `ivotu na ovom svijetu, jer on u njemu zastaje, a zatim se vra}a (... da bi brzo zaboravili ono {to znate); zato je neophodan drugi svijet u kome }e se upotpuniti ~ovjekova li~nost. Ove etape kroz koje ~ovjek prolazi dvojako ukazuju na pro`ivljenje poslije smrti. One ukazuju na pro`ivljenje sa stanovi{ta ~injenice da je onaj ko je bio u stanju stvoriti iz ni~ega, svakako, u stanju ponovo povratiti u `ivot. I ukazuju na pro`ivljenje time {to }e “vladaju}a volja” upotpuniti ~ovjekov razvitak na budu}em svijetu. Vidimo, dakle, kako se susre}u zakoni stvaranja sa zakonima ponovnog povratka, zakoni `ivota sa zakonima pro`ivljenja i zakoni obra~una sa zakonima kazne ili nagrade.

ni~e bilje razli~itih boja.” “Zatim si poslije toga nai{ao pored nje.{. pa onda bezli~na gruda. jer je On kadar sve. 115) “Zar ~ovjek misli da }e sam sebi prepu{ten biti. ukusa. da se ono ogleda i u njima samim. 36) Ova dva ajeta.... i zar Taj nije kadar da mrtve o`ivi?” (El-Kijame. d`. ka`e: “Onaj ko njoj daje `ivot o`ivit }e sigurno i umrle. Ovaj temelj usko je vezan s prvim temeljem imana.. d`. niti da bilo {ta iz nje ni~e. bezvrijedan. zatim ugru{ak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik u~ini. d`. vodi prepirku i diskutira.{. ka`e: “Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se ne}ete povratiti?” (ElMu‘min. 39) Allahov poslanik. a ona se ve} nji{e od zelenila?” Re~e: “Jesam. d`. i Njegove pravednosti u stvaranju i vodi ka negiranju Njegovih svojstava.” “Tako }e Allah o`iviti mrtve i to je Njegov znak me|u Njegovim stvorenjima.{. upitan je: “Kako }e Allah. stvori. ) na kojoj ne vidi{ nikakve tragove `ivota.s. ukazujemo na jo{ jednu opasku kojom se ho}e skrenuti pa`nja onih koji uporno odbijaju vjerovati u pro`ivljenje. i drugi njima sli~ni. a.{.. na njoj se pojavljuje `ivot. d`. Zar ovo Bo`ije djelo ne li~i na o`ivljavanje mrtvih koje pori~u nagatori pro`ivljenja? Zato Allah. potpuna svojstva i Njegova lijepa imena. u ~iju postojanost nema nikakve sumnje. iz negiranja pro`ivljenja proizilazi potcjenjivanje samog ~ovjeka.. odgovori: “Zar nisi prolazio pored doline koja je stradala od su{e?” Re~e: “Jesam.”128 Kroz govor o fazama ~ovjeka i njegovom nastanku od kapi sjemena i ugru{ka krvi. d`. mu daje `ivot. Isto tako. oblika i namjena. o`iviti mrtve? I {ta je dokaz tome u Njegovim stvorenjima?” Poslanik.. osje}a. a ne iz velike mudrosti. obra~un i nagradu ili kaznu sastavni dio vjerovanja u Allahova.{. d`. Sve su to niske faze u kojima je ~ovjek gotovo potpuno mrtav. i od njega onda dvije vrste.” (. nakon {to Allah. mo} o`ivljavanja mrtvih. bio jedna obi~na kapljica teku}ine. jer to nu`no vodi u nijekanje mudrosti Allahove. na kraju. ka`e: “Zar nije bio kap sjemena koje se ubaci. u svakom ~ovjeku. d`.{.s. jer je on. Allah. zato onaj ko ga zanije~e nevjernik je u Allaha.U citiranim ajetima jo{ je jedan dokaz za pro`ivljenje i Allahovu. prije nego {to je postao pravo stvorenje. jer smatra da je stvoren uzalud. 37-40) c) .{. ne izraste u kompletnog ~ovjeka koji misli.ussilet. Ova su{na zemlja (arapska pustinja.. Me|utim.. prev.{. potvr|uju da je vjerovanje u pro`ivljenje.. sve dok.Allah. a. na nju spusti ki{u. d`.{. da ne}e odgovarati?” (ElKijame. O tome Allah.. poslije toga. op. da je njegovo postojanje ograni~eno samo na .”129 4 .Iman 71 Sve ovo svjedo~i o postojanju Tvorca ravnatelja. zatim ugru{ak. mirisa. mu{karca i `enu.

veli~ini. putem vjerodostojnih hadisa da }e ljudi biti ispitivani u svojim kaburovima i da }e se svakom od njih re}i: “Ko ti je Gospodar? {ta ti je vjera? Ko ti je poslanik?” I da }e vjernik odgovoriti: “Moj Gospodar je Allah.s. on }e odgovoriti: “Ne znam. nepravde zlo~ina i grijeha. Drugo: Da vjerujete u sve o ~emu nas je obavijestio Allahov Poslanik. o njegovom Gospodaru. d`. 1 . o kaburskom isku{enju i pitanju dva meleka postavljenog svakom ~ovjeku. I smatra da je on prepu{ten sam sebi da nasilnik ne}e biti ka`njen za svoje zlo~ine. Na sljede}im stranicama iznijet }emo najva`nije od tih stvari o kojima nam govore kur’anski ajeti i vjerodostojni hadisi.. Njegovoj pravednosti i mudrosti. .{. vjeri i Poslaniku.s. I to je minimum koji se mora ostvariti da bi se posjedovao ovaj temelj imana.. a. upravo prili~e Allahovoj.130 DETALJI VJEROVANJA U SUDNJI DAN Vjerovanje u budu}i svijet jedan je od najva`nijih temelja imana i on se ne}e ostvariti niti upotpuniti sve dok ne obuhvati sljede}e dvije stvari: Prvo: Da ~ovjek vjeruje u budu}i svijet op}enito.s. Allahov Poslanik. niti pravednik nagra|en za svoju pravdu.KABURSKO ISKU[ENJE I ISPITIVANJE OD MELEKA Du`ni smo vjerovati u sve {to nas je obavijestio Poslanik.” A zatim }e biti tu~en i mu~en. Pro`ivljenje poslije smrti.. dakle.72 Iman ovozemni kratki `ivot koji je prepun tegoba. To zaklju~uje ljudski razum kao {to ga prihvata i ~ovje~ija nenatrunjena priroda. neda}a. a. moj vjerovjesnik i poslanik. niti obnovitelj za svoje djelo. niti }e ru{ilac biti ka`njen za svoj ~in. da }e se desiti poslije smrti. obavijestio nas je. vjera mi je islam... a Muhammed. a.” A {to se ti~e zbunjenog.s. nevolja. ~uo sam ljude kako ne{to izgovaraju pa sam i ja izgovorio. a.

Oni }e se ujutro i nave~er u vatri pr`iti.. a. govorio sam o njemu ono {to je svijet govorio.. rekao: “Kad se ~ovjek postavi u kabur i udalje se prisutni .a. on }e re}i: ‘Svjedo~im da je on Allahov rob i Njegov Poslanik.. a kada nastupi ~as: ‘Uvedite faraonove ljude u patnju najte`u!‘” (El-Mu‘min.{.mu’min ili mukin . Bit }e upitan svako od vas: “[ta zna{ o ovom ~ovjeku?” Vjernik . Do{ao nam je s jasnim dokazima i Uputom. a faraonove ljude zla kob zadesi. pa sam i ja izgovorio. zamijenio s mjestom u D`ennetu.”132 Buharija i Muslim prenose i od Bera bin ‘Azib.}e odgovoriti: “To je Muhammed.” Katade veli: “Rekao nam je da }e mu se pro{iriti njegov kabur i postati {irok sedamdeset podlaktica i ispunit }e se zelenilom i tako }e ostati sve dok ne bude ponovo pro`ivljen. r.. Allahov Poslanik. kada }e se ~ovjeku re}i: “Ko ti je Gospodar?” Odgovorit }e: “Moj Gospodar je Allah. tako|er. da je Allahov Poslanik. O tome govori veliki broj ajeta i hadisa. 2 . ~ak sam vidio D`ennet i D`ehennem i objavljeno mi je da }ete vi biti isku{avani u svojim kaburovima. a..’” Allahov Poslanik.. ka`e: “.” To su rije~i Allaha.s. da je Allahov Poslanik.r.a on dobro ~uje topot njihove obu}e . d`. On je Muhammed (tri puta).a.a.” A {to se ti~e munafika i kafira. njemu }e se re}i: “[ta si govorio za ovog ~ovjeka?” Pa }e odgovoriti: “Ne znam.s..” Onda }e mu se re}i:”Niti si znao niti govorio. a. a.”131 Buharija i Muslim. ku{njom koja }e biti sli~na ku{nji mesihom Ded`d`alom. da je Allahov Poslanik. a.” A {to se ti~e munafika ili nesigurnog. d`.s.{.. rekao: “Allah }e vjernike postojanom rije~ju u~vrstiti.{. 27) Mnogo ja vjerodostojnih hadisa koji govore o kaburskim ku{njama i ispitu meleka..: “Allah }e vjernike postojanom rije~ju u~vrstiti i na ovom i na onom svijetu. 45-46) .. rekao: “Ovoga momenta sam vidio sve {to mi nije pokazano do sada.” (Ibrahim. tada re~e: “Pa }e ih oba vidjeti.. prenose od Enesa bin Malika.. a. a mi smo mu se odazvali i slijedili ga. r. mi smo znali da si ti ~vrsto vjerovao u njega. osim ljudi i d`ina.’ Zatim }e mu se re}i: ‘Pogledaj svoje mjesto u vatri koje ti je Allah.s. a Muhammed mi je poslanik.do}i }e mu dva meleka i postaviti ga da sjedi.. i bit }e udaren `eljeznim ~eki}em tako jako da }e njegov krik ~uti sva stvorenja u njegovoj blizini.s.PATNJE I U@ICI U KABURU Du`ni smo vjerovati u patnje i u`itke u kaburu. a koji }e nastupiti poslije ispita..” Zatim }e mu se re}i: “Mirno spavaj. o kojima nam govori Poslanik. ~uo sam ljude kako ne{to izgovaraju.” Ovaj ajet objavljen je po pitanju kaburske ku{nje.Iman 73 Buharija i Muslim prenose od Esme. a zatim ga upitati: ‘{ta ka`e{ za ovog ~ovjeka?’ {to se vjernika ti~e. d`. Allah. on }e re}i: “Ne znam.s.

mu{ri~kim `rtvama. rekao: “Ovo je prilikom umiranja. kad ugledasmo nakoliko kaburova ({est ili pet ili ~etiri). ukazuje na patnju koja }e biti u kaburu i u slijede}im rije~ima: “A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama. a zatim re~e: “Iako se ovdje govori o patnji prije ukopa. nije nemogu}e da Allah..{.. na jednoj parceli koja je bila u posjedu Beni Ned`d`ara kad se iznenada uznemirila mazga na kojoj je jahao i gotovo ga zbacila sa sebe.. a. Allah. oni }e tada biti udarani po licima i le|ima svojim. ukopanim u zajedni~ku grobnicu. a. ona ipak spada u patnju koja }e biti prije nastupa Sudnjeg dana. a suprotno tome onima koji su propali. {to je.‘” (El-En‘am. upita: “Kada su umrli?” “Prije islama!” . na koju je ukazao rije~ima: “Oni }e se ujutro i nave~er u vatri pr`iti”.. Poslanik. upita: “Ko od vas zna ove {to su ovdje ukopani?” Jedan od prisutnih re~e: “Ja!” Poslanik. zaprijetio je faraonovim ljudima s dvije vrste kazne: prva. Allah. zato {to }e ve}ina tih patnji (prije Sudnjeg dana) biti u njemu. d`. Zatim se govori o tome kako }e se rasprostraniti kabur onima koji su spaseni i pokazati im se mjesto u D`ennetu.s. poslije Bitke na Bedru.s. slu{ao one koji se mu~e u kaburu.74 Iman Allah.136 Imam Muslim u svome “Sahihu” prenosi od Zejd bin Sabita.{. koje prenose grupe ashaba iz razli~itih podru~ja u prilog ovome.. A pripisuje se kaburu. razumski gledaju}i.s. a za njega imamo potvrdu u {erijatskom dokazu. 93) Prenosi se da je Ibn .Had`er veli: “To potvr|uje i sljede}i ajet: ‘A kako }e tek biti kad im meleki budu du{e uzimali udaraju}i ih po obrazima i po le|ima njihovim!‘” (Muhammed. svakako. A ako se to ne kosi s razumom. d`. i druga. pa do pro`ivljenja. na koju ukazuje rije~ima: “a kada nastupi ~as: ‘Uvedite faraonove ljude u patnju najte`u!’” Drugi dio je dodao prvom “atf”. jer za nju postoje mnogi dokazi iz Kur’ana i Sunneta. a. d`.” Ibn . U hadisima se spominje i govor Muhammeda.. kada meleki budu ispru`ili ruke svoje prema njima: ‘Spasite se ako mo`ete! Od sada }ete neizdr`ljivom kaznom biti ka`njeni.. kada je odgovorio ashabima da oni nimalo bolje ne ~uju od njih (ukopanih). oni su mnogobrojni i dosti`u stepen tevature134 . da je rekao: “Bili smo s Poslanikom.”135 Imam Muslim u svom “Sahihu” navodi mnoge hadise koji potvr|uju patnju u kaburu i navode da je Poslanik. Isto tako. da mrtvi ~uju topot obu}e onih koji odlaze s kabura i sl.s. ka`e: ‘Oni }e se ujutro i nave~er u vatri pr`iti’. a. kao i o ostalom {to se mo`e pro~itati u tim hadisima. {to zna~i da one nisu iste vrste.{. a mnogobrojni su hadisi Allahovog Poslanika. onda se mora prihvatiti i vjerovati.. Ako druga vrsta kazne nastupa nakon Kijametskog dana (kao {to se iz ajeta razumije).. Imam Newewi u svom komentaru na “Sahih” Muslima ka`e: “Znaj da sljedbenici pravca ehli sunneta kabursku kaznu smatraju istinom.s. a. kaburska patnja. r.a..{.”133 [to se ti~e hadisa koji govore o kaburskoj patnji. 27).. d`. a.s. povrati `ivot u jedan dio tijela i da ga ka`njava. onda je neminovno da prva vrsta nastupa nakon njihove smrti.Abbas tuma~e}i ovaj ajet.

s. a zaslu`io je kabursku patnju. zato mi ne}emo razmatrati o njegovom (kaburskom) na~inu patnje. da je rekao: “Poslanik. “Zaista se ljudi ka`njavaju u kaburovima. Zatim nama re~e: “Tra`ite za{titu od patnje u kaburu!” Mi tada svi zatra`imo za{titu od patnje u kaburu.. da je kaburska patnja .. pro{ao je pored dva kabura i rekao: ‘Oni se ka`njavaju. ja bih zamolio Allaha da vam omogu}i da ~ujete patnju kabursku. kao {to ja ~ujem!” Zatim se okrenuo prema nam i rekao: “Tra`ite uto~i{te kod Allaha od vatre!” Mi smo svi uglas zamolili Allaha da nas sa~uva od vatre. a ako je od stanovnika D`ehennema. ili u`itka u njemu i na~ina povretka du{e u tijelo mejjita. tom pitanju nije dozvoljeno bilo {ta dodati na ono {to nam je preneseno u sahih hadisima. kazne ili ispita.patnja u berzehu (me|u`ivotu).s. Pa ako je od stanovnika D`enneta. Du{a poslije rastanka s tijelom i dalje ostaje u u`itku ili patnji i ona se ponekad spaja s tijelom koje .”137 Buharija.. r. a. ona }e ga sti}i.. a. njegovu du{u i tijelo }e sti}i kazna isto kao da je i ukopan..s. a. da }e mu se rebra rastavljati od prevelike patnje i tome sli~no. Svako ko je umro. Tako|er. Znamo da [erijat ne dolazi sa ne~im {to se suprotstavlja razumu. u `ivotu na ovome svijetu.’ Zatim je rekao: ‘Jedan od njih je prenosio la`ne vijesti. a kazna ih je stigla zbog nevelikih stvari. vra}anje du{e u tijelo.s. njegovo mjesto mu se pokazuje svako jutro i svaku ve~er.javnih i tajnih. A {to se ti~e hadisa u kojima se prenosi da }e se postaviti da sjedi. kojima je zava|ao druge. jer razum nije u stanju to shvatiti zato {to se to ne de{ava na ovom svijetu.’”139 [to se ti~e ka`njavanja u kaburu. svejedno. ali mo`e da do|e sa ne~im {to }e razum zbuniti. Zato se ne}e njegove rije~i tuma~iti onim {to one ne sadr`e niti }e se zanemariti dotle da se zanije~e Uputa i obja{njenje Poslanika.Kajjim ka`e: “Seleful ummeti (prve generacije) i prvaci u znanju smatraju da ~ovjek. pojele ga zvijeri ili izgorio. zato smo to du`ni vjerovati. pokazuje mu se mjesto u D`ennetu. a. Zatim nama re~e: “Od Allaha zatra`ite za{titu od svih smutnji .. nama nepoznat na~in. biva u u`itku ili patnji i da se to odra`ava na njegovu du{u i tijelo. nego je to na sasvim druga~iji. Da se vi ne ukopavate. Muslim i drugi prenose od Ibn-‘Abbasa. da je Allahov Poslanik. kada umre. iz toga se mora razumjeti poruka Poslanika. Zatim nam re~e: “Od Allaha tra`ite za{titu od isku{enja Ded`ala!” Mi tada zatra`ismo za{titu od Ded`ala i njegove ku{nje. pa postao pepeo koji je raspr{en po zraku ili bio razapet ili utopljen u moru. ukopao li se on ili ne. nije na nama uobi~ajeni na~in. Komentator Tahavije ka`e: “Hadisi koji govore o kaburskoj patnji ili u`icima i ispitu meleka dostigli su stepen tevatura. I znaj.Iman 75 re~e on (~ovjek).’”138 Buharija i Muslim prenose od ‘Abdullaha bin ‘Umera.javnih i tajnih!” Mi tada zatra`ismo za{titu od svih smutnji .a. bez pretjerivanja i oduzimanja. r.. rekao: “Kada neko od vas umre. pokazuje mu se mjesto u D`ehennemu! I ka`e mu se: ‘‘Ovo je tvoje mjesto koje te ~eka nakon Sudnjeg dana. a drugi se nije prao poslije male nu`de.140 Ibnul .a.

s. i svr{etak poslanstva s njime. u kome je on upitao Poslanika. jevreji i kr{}ani.. 187) Me|utim.PREDZNACI SUDNJEG DANA Du`ni smo vjerovati da }e Sudnji dan nastupiti i da u to nikakve sumnje nema.76 Iman zajedno s njom u`iva..s.146 izme|u kojih }e se povesti .Hurejrea. ka`e: “Pitaju te o smaku svijeta kada }e se zbiti. Pouzdano je preneseno od Allahovog Poslanika.s.Buharija i Muslim prenose hadis Allahovog Poslanika. mu re~e: “Kad robinja rodi sebi gospodara144 i kad vidi{ bosonoge i slabo obu~ene bijednike ~obane kako se natje~u u gradnji visokih zgrada..142 Ovaj hadis je dokaz za poslanstvo Muhammeda. da je on spominjao male predznake Sudnjeg dana. rekao: “Ne}e nastupiti Sudnji dan dok ne zarate dvije velike skupine. a. u kome ka`e: “Ja sam poslan.a. a. {to se malih predznaka ti~e. a. da njegovo vrijeme ne zna niko osim Allaha.s. u sahih-hadisima. koji uglavnom govore o pokvarenosti ljudi u zadnje vrijeme.s..{. Allah. Pro`ivljenje tijela je pojava o kojoj su suglasni muslimani.” D`ibril je tada rekao: “Obavijesti me o njegovim predznacima!”.143 b .”141 3 . a mi }emo navesti neke: a .s. te`ak }e biti nebesima i Zemlji.. a. a. i da niko nije u stanju saznati koliko je jo{ ostalo od ovog svijeta.s. On }e ga u njegovo vrijeme otkriti. {to je jedan od predznaka bliskog nastupanja Sudnjeg dana. Iz hadisa se razumije da izme|u Poslanika i Sudnjeg dana ne}e biti vi{e ni jedan poslanik. Reci: ‘To zna jedino Gospodar moj. a Poslanik.U poznatom hadisu o D`ibrilu. ili pati. mi smo du`ni vjerovati u njegove predznake o kojima nam govori Poslanik. neredima koji }e se me|u njima desiti. sasvim neo~ekivano }e vam do}i!‘ Pitaju te kao da ti o njemu ne{to zna{.145 c . ~ak i od poslanika i vjerovjasnika. A kad nastupi Sudnji dan. a do Sudnjeg dana je ostalo samo kolika je razlika izme|u ova dva prsta!”. o njima govori jedan broj hadisa.. kao i velike predznake. ali ve}ina ljudi ne zna.. d`.. pa ispru`i ka`iprst i srednji prst. koji je to sakrio od svih ljudi. a. r.‘” (El-E‘araf. nego }e on nastupiti odmah poslije njega. {to svakako nagovje{tava bliskost nastupa Sudnjeg dana..{. du{e }e se povratiti svojim tijelima i ljudi }e ustati iz kaburova i krenuti prema svome Gospodaru.. da je Allahov Poslanik. a.Buhari prenosi od Ebu . Reci: ‘To samo Allah zna. a poneki o Allahovoj uputi i putu poslanika. d`. a on mu odgovorio: “Upitani ni{ta vi{e o tome ne zna od onoga ko ga je upitao.

a. a zadnji od njih }e biti vatra koja }e se pojaviti u Jemenu i potjerati ljude na mjesto obra~una. dok se ne pove}a broj zemljotresa. kada }e ih muslimani tako pobiti da }e se jevreji sakrivati za drvo i kamen. tri pomra~enja Sunca: na istoku.148 dok se ne pove}a broj ratova i ubistava.. na zapadu i na Arapskom poluotoku..”150 d . r. alkohol. ~iji }e broj dosti}i blizu 30. prenosi da je Allahov Poslanik. On re~e: ‘Sudnji dan ne}e nastupiti sve dok prije njega ne vidite deset predznaka!’. evo jevreja. zinaluk. kakvo dobro uradio.s.s. Ed-Dabbe. r. a obje }e biti iste vjere i dok se ne pojave la`ni poslanici. dok ne postane vrijeme kratko i brzoprolazno.. a. svi }e povjerovati. Tako }e iznena|uju}i biti da }e ~ovjek popravljati vrelo. rekao: “Ne}e nastupiti Sudnji dan dok muslimani ne povedu bitku protiv jevreja. izuzev drveta Garkad. a. ali se ne}e sti}i napiti vode iz njega. prenosi da je Allahov Poslanik. reko{e. o~ekuj Sudnji dan...149 a kada se to desi i ljudi ga vide. ali ga ne}e sti}i popiti. rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je i to da }e nestati znanja (‘ilma).Ebu-Hurejre. u pojedinim vjerodostojnim hadisima se spominje njih deset. odgovori: “Kad nestane povjerenje me|u ljudima.153 A {to se ti~e velikih predznaka. prenosi da je jedan ~ovjek rekao Allahovom Poslaniku. pa je upitao: ‘{ta to u~ite?’ ‘Lekciju o Sudnjem danu!’.s.”151 e .s. do|i pa ga ubij. sakrio se za mene.a. kao {to je hadis Huzejfe bin Usejd el-Gaffari u kome ka`e: “Poslanik. pove}at }e se broj `ena. Tako }e iznenada natupiti da ~ovjek ne}e sti}i pojesti zalogaj koji je ve} bio donio do svojih usta. ali }e svako drvo i kamen progovoriti: ‘O muslimanu.a. pojavit }e se neznanje. a.” “Sudnji dan }e tako nenadno nastupiti da odje}a koju su pazarili dvojica ne}e ostati niti kupljena niti smotana (vra}ena). izlaz sunca sa zapada.s. dok nestane znanja (ilma) tako {to }e pomrijeti ulema. da }e ~ovjek ponijeti mlijeko koje je namuzao od svoje deve.” ~ovjek opet upita: “Kako }e nestati povjerenja me|u njima?” “Kad se odgovorne funkcije povjere onima koji ih ne zaslu`uju.Iman 77 ogromna bitka.147 a svaki od njih }e tvrditi da je Allahov Poslanik. Je’d`ud`a i Me’d`ud`a. a mogu se potra`iti u vjerodostojnim hadiskim zbirkama. pa je spomenuo Duhan. silazak Isaa. jer je ono jevrejsko drvo!”152 Jo{ je mnogo hadisa koji nam govore o drugim predznacima Sudnjeg dana. a.a. tako|er.s. a. o Bo`iji robe. ali tada nikome ne}e koristiti iman ako prije nije vjerovao. ili ako nije. r. zatekao nas je kako ponavljamo pojedine lekcije. Ded`d`ala.”154 . o~ekuj Sudnji dan.” Ebu-Hurejre. kao vjernik.Enes bin Malik. nego }e onaj kome se ponudi re}i: “Ja nemam potrebe za njim!” Dok se ne pojavi natjecanje me|u ljudima u gradnji visokih zgrada..: “Kada }e nastupiti Sudnji dan?” Poslanik. dok se me|u vama ne pojavi takvo bogatstvo da }e ~ovjek nuditi svoj zekat i niko mu ga ne}e htjeti primiti. dok ne nastupi takvo vrijeme u kome }e ~ovjek nai}i pored kabura svoga prijatelja i re}i: “Kamo sre}e da sam ja namjesto tebe!” Dok sunce iza|e sa zapada... sina Merjemina. a smanjiti broj mu{karaca tako da }e na pedeset `ena biti samo jedan ~ovjek.

koji prenosi Ebu-Hurejre. Onaj koji je bio u stanju da u~ini da Sunce izlazi s istoka. d`.s.. a koje }e biti jasan dokaz skorog nastupa Kijametskog dana. redoslijedom kojim su ih spominjali komentatori hadisa. ali tada ne}e biti od koristi imana onima koji nisu prije vjerovali. d`. kao {to ne}e vrijediti pokajanje grije{nika.IZLAZAK SUNCA SA ZAPADA Ovaj predznak je po~etak izmjene koju }e Allah. r. A .. te da ono iza|e sa zapada. rekao: “Prvi predznak koji }e se pojaviti je izlazak Sunca sa zapada i izlazak `ivotinje iz zemlje ujutro.a. u Kur’anu kada ka`e: “I kada do|e vrijeme da oni budu ka`njeni.” (El-En’am. ka`e: “Onoga dana.. d`..” (En-Neml. a. r. Ali.157 B . prenosi da je Allahov Poslanik. d`. Po~etak te promjene. izvesti iz zemlje kao predznak nastupa Kijametskog dana. ako prije nije vjerovao.. kada neki predznaci od Gospodara tvoga do|u. kako se navodi u mnogim hadisima. istoga dana.”156 U ranije navedenom hadisu. Mi }emo u~initi da iz zemlje izi|e jedna `ivotinja koja }e im re}i da ljudi u dokaze Na{e nisu uvjereni. ili ako nije. Sve {to se u pojedinim knjigama navodi od njenih opisa je preneseno u hadisima koji nisu dostigli stepen vjerodostojnosti. 82) Izlazak `ivotinje iz zemlje se spominje i u mnogim hadisima. ka`e da nevjerniku ne}e koristiti iman nakon izlaska sunca sa zapada. bit }e izlaskom Sunca sa zapada.{.a. ni jednom ~ovjeku ne}e biti od koristi to {to }e tada vjerovati. na~initi u sistemu ovozemaljskog svemira. makar i vjernici bili.{.. i ne `udi da sazna opise te `ivotinje.{. u stanju je da to izmijeni.155 ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘As. O toj promjeni nam Allah. neki od njih su sahih (neke smo ve} spomenuli). u kome }e do}i do potpune promjene sistema u svemiru. jer mu je dosta da ostane kod . {to je sasvim suprotno postoje}im zakonima. jer je On taj koji ga je stvorio i koji ga odr`ava. Vjernik. U pojedinim sahih-hadisima se navodi da }e ovo biti prvi veliki predznak po svojoj pojavi.. kao vjernik.{. kakvo dobro uradio. d`.{. ali u sahih-hadisima se ne prenosi opis te `ivotinje koju }e Allah. niti dobra djela onih koji ih prije nisu ~inili.78 Iman Na slijede}ih nekoliko stranica }emo pojasniti najva`nije od tih predznaka. ka`e se da }e nakon pojave ovog predznaka svi ljudi povjerovati. tako {to }e se zbiti pojave koje su potpuno neobi~ne ljudima. 158) Veliki broj mufessira. me|utim.IZLAZAK @IVOTINJE (IZ ZEMLJE) O ovom predznaku govori Allah. govori u mnogim surama ~asnog Kur’ana. kao {to to Allah.. tuma~e}i ovaj ajet. bilo koji od njih da se prvi pojavi drugi je odmah iza njega.

. ukoliko bi se to ostvarilo. On je odre|ena osoba. kao {to je: o`ivljavanje mrtvih koje on ubije.s. je taj koji }e joj to omogu}iti. d`.. Ovo je stav pripadnika ehli-sunneta. I za razliku od drugih koji ga smtraju istinitim. Zbog svega ovoga.{. d`.. naredba nebesima da spuste ki{u. nego }e on tvrditi da je bog. a. on ne}e biti u stanju ljude zavesti.. D`ennet i vatra. i ubiti ga. d`. ili samo . pa da mu ta nadnaravna djela budu potvrda. Allah. kao i rije~i (kafir). nego da }e to biti samo obmana i ma{ta. voljom i mo}i.{. Tada }e Allah. }e mu omogu}iti stvari koje niko sem Allaha nije u stanju u~initi. stoji: “Hadisi koje navodi Muslim i drugi o Ded`alu dokaz su sljedbenicima Istine za istinitost njegovog dolaska. d`. jer on istinu pokriva svojom la`i. za razliku od Harid`ija.. I tvrde da.. d`.{. Jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana je pojava osobe koju je Allahov Poslanik. koje }e stajati napisane izme|u njegovih o~iju. koje }e Allahovom. Me|utim. D`ehmijja i pojedinih Mu’tezila koji to negiraju. to je totalna gre{ka kod obje grupe. dvije rijeke.{. {to on sam automatski negira svojom pojavom. otkloniti }oravost koja }e se na njemu jasno vidjeti. iz zemlje izvesti `ivotinju koja }e im govoriti i ozna~avati vjernike i nevjernike. dozvoliti da njegovo isku{enje privede kraju.{. zemlji da proklija i ona to uradi. a zatim }e Allah... d`. zelena ba{~a koja }e ga stalno pratiti. koji }e to u~initi da bi zadovoljili svoju potrebu za hranom i drugim. nakon {to nije bio u mogu}nosti. fakiha i apologeti~ara. A ako ljudi nisu navikli na govor `ivotinja. svojim nepotpunim likom i nemo}i. Tvorac Svemogu}i.{. d`. pa ne}e biti u stanju ubiti nijednog ~ovjeka niti uraditi bilo {ta od onoga {to je ~inio. onemogu}iti. isku{ati svoje robove. pa Allah. d`. izuzev totalne neznalice i bijednike. nakon {to prije toga nisu vjerovali u Allahove znakove niti u Sudnji dan. U Newewijevom komentaru Sahih Muslima.s. i znat }e da je ona jedno od Allahovih. sve }e se to ostvarivati Allahovom.{.{. On }e sebe smatrati bogom i poku{avat }e odvratiti ljude od njihove vjere svojim ~udesnim i nadnaravnim mo}ima. svih muhaddisa. jer on ne}e tvrditi da je poslanik. a zatim }e mu to Allah.{. nazvao “Ded`al” (la`ljivac)... kojom }e Allah. d`. onda mu’d`ize poslanika na bi bile mjerodavne. Ljudi }e je razumjeti. Zato se la`ov naziva ded`alom. ali da se ne}e ostvariti ni{ta od nadnaravnih djela koja se spominju. d`. Zatim }e ga ubiti Isa. blago ovodunjalu~kih riznica.{. pa to uistinu u~ine. a. a Allah. On }e tako zavesti jedan dio ljudi. a... ~uda kojim se nagovje{tava bliskost nastupanja Kijametskog dana.158 C . }e u~vrstiti vjernike u njihovom imanu.POJAVA DED@ALA Ded`al u arapskom jeziku zna~i la`ov koji ima veliku sposobnost obmane..Iman 79 kur’anskog i hadiskog teksta u kojima se izlazak `ivotinje navodi kao jedan od predznaka Sudnjeg dana.s. zbog njegove prevelike la`i i obmane. kada }e se zavr{iti period u kome }e pokajanje biti primano i kada }e se ljudima suditi po onome {to su do tada u~inili. voljom biti u mogu}nosti ~initi. pa }e si}i Isa.

r. On je mladi} izuzetno kovr~ave kose. a. d`. ustao je izme|u ljudi i Allahu.. Jedno Ded`alovo oko }e biti potpuno zatvoreno grubom mesnatom izraslinom. prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik. nego }ete odre|ivati namaska vremena!’ Rekosmo: . uz prethodno njihovo znanje o njegovoj pojavi. pismen ili nepismen.a. {to }e pro~itati svaki vjernik. slijep na jedno oko. kao {to je }oravost. a zatim }e se sageti i napiti se iz nje i vidjet }e da je hladna voda. Nema ni jednog poslanika.{..s. on je to prepoznao na nama. a zatim ga podigao govore}i o veli~ini isku{enja kojim }e ku{ati ljude.. poslije toga. zbunjivat }e razum i oduzimati pamet. a izme|u o~iju }e mu pisati “kafir”.. da smo pomislili da je ve} stigao do palminjaka na predgra|u Medine.”159 O Ded`alu govori jedan broj sahih-hadisa. pa nas je upitao: ‘{ta je s vama?’ Mi odgovorismo: ‘O Allahov Poslani~e! Danas si spomenuo Ded`ala i tako ga potcijenio. r. a ja ne budem me|u vama.’ Re~e: ‘Ja se za vas bojim ne~eg drugog mimo Ded`ala. sli~an ‘Abdul ‘Uzza bin Katinu. a da svoj narod nije upozoravao na njega.. d`.. Zbog toga su svi poslanici upozorili na njegovo isku{enje i ukazali na njegove nedostatke i dokaze la`nosti njegovih tvrdnji.’”160 Huzejfe bin Jeman. Kada smo. prenosi da je Allahov poslanik. Evo nekih: Od Abdullaha bin ‘Umera. molim da od njega sa~uva svakog muslimana. a ja Allaha. rekao: “Ja vi{e znam o onome {to }e Ded`al sa sobom imati od samog njega: imat }e dvije rijeke koje }e te}i. jer }e prepoznati znakove njegove neistinitosti koje smo ve} spomenuli. a ako se pojavi. oti{li do Allahovog Poslanika. ja }u vas od njega za{tititi..{..80 Iman prividno.a. jer }e njegovo isku{enje biti izuzetno te{ko. a zatim podigao.s. boje}i se od njegove kazne. da smo pomislili da je ve} stigao do palminjaka Medine. ja }u vam o njemu re}i ne{to {to nijedan poslanik prije mene nije rekao svom narodu: on je }orav. a. r. neka mu prou~i po~etak sure El-Kehf.. podr`ani.”161 Od Nuwasa bin Sem’ana. a Allah nije }orav. a zatim je spomenuo Ded`ala i rekao: ‘Ja vas upozoravam na njega. a druga vatra usplamtjela. o robovi Bo`iji. ako se pojavi dok sam ja me|u vama. neka odabere rijeku koja izgleda kao vatra i neka zatvori o~i. neka svako od vas ~uva sebe. a. Sve to uz njegovo veoma brzo kretanje. Ali. prenosi se da je rekao: “Jedne prilike je Allahov poslanik. a ostali dani }e mu biti kao va{i dani!’ Mi tada rekosmo: ‘Ho}e li nam biti dovoljno da klanjamo samo namaze jednog dana u danu koji }e biti kao godina?’ Re~e: ‘Ne. i tako }e mu povjerovati. a. spomenuo Ded`ala pa ga je tako potcijenio govore}i o vidljivim znakovima njegove la`i.a. dan kao sedmicu. koliko dugo }e ostati na zemlji?’ On odgovori: ‘~etrdeset dana. jedna od njih }e na pogled o~iju izgledati bijela voda.{. oni se ne}e zavarati njime niti njegovim radnjama. zahvalio se na Njemu dostojan na~in. ~vrsto dr`ite!’ Mi tada rekosmo: ‘O Allahov poslani~e. tako da slabi}i ne}e mo}i sagledati njegovo pravo stanje i njegove manjkavosti. dan kao mjesec. d`. Dan kao godinu. A {to se ti~e onih koji su od Allaha.s.s. Ko ga od vas do`ivi. pa ako nekoga od vas stigne. zato se.. On }e se pojaviti izme|u [ama i Iraka i po~et }e prenositi svoje ku{nje desno i lijevo.

te }e spustiti ki{u. najmanje {to }e zaklju~iti najneupu}eniji od pametnih ljudi je. odgovorit }emo mu rije~ima ~uvenog imama El-Hattabija. pored jasnog nedostatka koji se vidi u njegovom }oravom oku. a kad je podigne. i zemlji koja }e odmah proklijati. koja mu je napisana na ~elu. a njegov dah }e se prostirati sve dokle se vidi ispred njega. Jer. on bi to bio u stanju u~initi. dakle. a on }e ih ostaviti. Zatim }e pozvati zdravog i punog mladi}a i udariti ga sabljom i prepoloviti ga na dva dijela. dr`e}i se rukama za krila meleka. Ded`al sam na sebi nosi znakove koji su sasvim dovoljni onome ko je razuman. a da je bog. nije u stanju ni druge stvoriti u savr{enom liku.. pa }e on narediti nebu. ne}e mo}i pre`ivjeti. tako da se uop}e ne mogu porediti s ovim. i sa svojstvima i osobinama o kojima nas je obavijestio i da }e zavr{iti na na~in na koji nam je objasnio. jer oni u isto vrijeme imaju jasne dokaze. prvo sebe uredi i otkloni svoje nedostatke. a. pa }e mu se oni odazvati i povjerovati mu. a koju }e pro~itati svaki vjernik.s. pa }e za njim krenuti riznice blaga kao rojevi p~ela. s najve}im vimenima i stomacima (od sitosti).. isto~no od Damaska. On }e to tako ~initi dok Allah. gdje }e ga ubiti.Iman 81 ‘O Allahov poslani~e. On }e tra`iti Ded`ala dok ga ne na|e na Babullud (u Kudsu u Palestini). pa }e im stoka postati krupnija nego ikada. pa }e ga odbiti. onda izbri{i to {to ti je napisano me|u o~ima!’”164 .’”162 Ovi i drugi hadisi su dokaz ehli-sunnetu za obaveznost vjerovanja u dolazak Ded`ala na na~in koji nam je objasnio Poslanik. dati sva ta nadnaravna djela. on je sastavljen od dijelova i na njemu se vidi da je stvoren. kako }e brzo i}i po zemlji?’ Re~e: ‘Kao ki{a koju nosi vjetar. sina Merjemina.. Pa kada bude tvrdio ljudima da je on njihov gospodar. Zato je najmanje {to bi trebao re}i: ‘O ti. kada znamo da su mu’d`ize svojstvene samo poslanicima?. koji tvrdi{ da si stvorio nebesa i Zemlju. Pro}i }e pored starih ru{evina kojima }e re}i: ‘Izvadite svoje blago!’. u bijeloj odje}i. kad spusti glavu. A mu’d`ize poslanika se ni sa ~im ne sukobljavaju. ne po{alje Isaa.zakapaju mu suze. s njegovog lica se spuste dragulji kao biseri. Nijedan nevjernik. a. Njegove tvrdnje su. Ako bi neko rekao: kako }e mu Allah. a zatim }e ga pozvati i on }e ustati idu}i prema njemu s osmjehom na licu. a. da onaj. opovrgnute samim time {to on nije u stanju sa sebe skinuti znakove manjkavosti i nedostataka. koji osjeti miris njegovog daha. koji nije bio u stanju sa sebe skinuti nedostatke.s. te da je on jedan od velikih predznaka Kijametskog dana. da shvati da je la`ov..”163 A IbnHad`er veli: “I pored toga.{. d`. a ako tvrdi{ da Gospodar ni{ta ne ~ini na Sebi. koji nepobitno govore da je on la`ov i da nije istina ono {to tvrdi. d`. A zatim }e do}i narodu koji }e pozvati da povjeruju u njega. koji }e si}i kod bijelog minareta. Do}i }e do naroda. kao {to je njegova }oravost i rije~ “kafir”. pa }e ih pozvati da mu vjeruju. bez i~ega od svojih imetaka.. koji je o tome rekao: “To je samo radi isku{enja ljudi.s.{. ali }e postati bijedni.

Ovaj ajet obavje{tava nas da }e u njega tada povjerovati svi jevreji i kr{}ani i da niko od njih ne}e izostati u tome. ve} ga je Allah uzdigao Sebi.{. Zato je du`nost svakog muslimana da vjeruje u njegov silazak i u ono o ~emu nam Kur’an jasno govori da ga jevreji nisu ubili. kada bude umirao. te da }e si}i prije nastupa Kijametskog dana. a da ne}e povjerovati u njega prije nego {to umre!’ . rije~i: “I nama nijednog sljedbenika Knjige koji. kako nam o tome govore hadisi koji su dostigli stepen tevatura. ne}e u njega.S. d`. Zatim da ga je Allah.s. Allah.. kao i saglasnost islamske uleme u tome. da }e provesti na zemlji od Allaha odre|eni period. a.{. a zatim }e vladati svijetom po {erijatskim zakonima. je i hadis koji prenose Buharija i Muslim od Ebu-Hurejrea. on }e protiv njih svjedo~iti.{.. d`. samo su naga|ali. r. d`. d`. I nema nijednog sljedbenika Knjige koji. a. prije nego {to si|e na zemlju pred nastup Kijametskog dana.Najispravnije od svih ovih mi{ljenja je prvo mi{ljenje u kome se ka`e da ne}e ostati ni jedan od ehli kitabija nakon silaska Isaa.. a da nisu ni bili svjesni.SILAZAK ISAA. Allah. O tome nam govore mnogi sahih hadisi od kojih smo ve} neke citirali. d`. ka`e: ‘Ibn-D`erir veli: .” IbnKesir. pa su ubili mladi}a sli~nog Isaa.. o tome nisu ni{ta pouzdano znali.s.82 Iman D . da je rekao: “Allahov Poslanik. povjerovati. a zatim }e umrijeti i muslimani }e mu d`enazu klanjati i ukopati ga. jer se potpuno uklapa u kontekst kur’anskog kazivanja o neistinitosti tvrdnje jevreja da su ubili Isau.. kada bude umirao. onako kako treba. i da su ga razapeli. Oni koji su se o njemu u mi{ljenju razilazili.. oni su sami o tome u sumnji bili..{..”165 Izme|u ostalih hadisa koji govore o silasku Isaa. 157-159) Pogledaj samo rije~i Allaha. da }e u zadnjem periodu ovoga svijeta si}i Isaa. .” (En-Nisa‘. a. . ve} im se pri~inilo.{. A. a.s. obavje{tava nas da to nije bilo tako nego da se to njima samo pri~inilo. povjerovati”.. uzdigao Sebi i da on ne}e umrijeti.I nema sumnje da je ovo {to je rekao Ibn-D`erir ta~no. nego da ga je Allah. Isaa.. Postoje dokazi u hadisu.s.. ka`e: “I zbog rije~i njihovih: ‘Mi smo ubili Mesiha. podigao Sebi i da je on ostao `iv. ne}e u njega. ve} im se pri~inilo.. d`.s. rekao je: ‘Tako mi Allaha.: “A nisu ga ni ubili ni raspeli. tuma~e}i Allahove. a. sina Merjemina.‘ A nisu ga ni ubili ni raspeli. {to im je povjerovao jedan broj kr{}ana. a na Sudnjem danu. onako kako treba. pobiti svinje i osloboditi d`izje. On }e ubiti Ded`ala.{.A Allah je silan i mudar. a..s. u vrijeme Ded`ala i da }e ga ubiti. razbiti kri`. Allahova poslanika.a. a sigurno je da ga nisu ubili. o`iviti sve ono {to su ljudi bili zapostavili od Allahovih zakona.

POJAVA JE’D@UD@A I ME’D@UD@A I o ovom predznaku se govori u Kur’anu. si}i kao poslanik koji dolazi s novim {erijatom. oni }e ga sa zemljom sravniti.. Donesite mi velike komade gvo`|a!‘ I kad on izravna dvije strane brda.{. {to je i sam Poslanik. a ne postoji ni u razumu ni u {erijatu ne{to {to to osporava. a. nema poslanika i da je njegov {erijat va`e}i dokle god je ovog svijeta i da ga niko ne mo`e pobiti . a prijetnja Gospodara moga }e se sigurno ispuniti.167 tada }e se umno`iti imetak168 tako da ga niko ne}e htjeti primiti. i kada se ljudi budu niz sve strmine `urno spu{tali. Naprotiv.171 Kadi ‘Iljad veli: “Silazak Isaa.a. ‘Ovo je blagodat Gospodara moga!‘. na|e ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao. potpuna saglasnost muslimana u tome da poslije na{eg Poslanika. I kad sti`e izme|u dvije planine. re~e on.sasvim je ispravna.a... ‘A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni. zatim }e razbiti kri`. Pojedine mu’tezile i njihovi istomi{ljenici to odbijaju smatraju}i da te hadise pobija kur’’nski ajet u kome se ka`e da je Muhammed. potvrdio rije~ima: ‘Poslije mene. mi smo prema ovome ravnodu{ni bili. ‘O Zulkarnejne‘.s. Tada }e jedna sed`da biti vrednija169 nego sve na ovome svijetu. i pribli`i se istinita prijetnja. ‘Je‘d`ud` i Me‘d`ud` ~ine nered po Zemlji.‘” (El-Enbija‘.‘” (El-Kehf. posljednji poslanik. i ubistvo Ded`ala od njega je istina i vjerovanje to je ispravno kod ehli-sunneta zbog sahih-hadisa koji o tome govore. niti iz drugih hadisa koji govore o silasku Isaa.92-98)173 “I kada se otvore Je‘d`ud` i Me‘d`ud`. pa ho}e{ li da izme|u nas i njih zid podigne{.s. a. tada }e se pogledi nevjernika uko~iti. re~e on. u ovim hadisima nagla{ava se kako }e on pravedno vladati po na{em {erijatu i o`iviti sve ono {to je svijet zapostavio od njegovih zakona.. jer se u hadisu ne govori o tome kako }e Isa.s. nema poslanika. uzimati to kao dokaz je potpuno neosnovano.. Zato ga moramo prihvatiti.”172 E . ‘Nego samo vi pomozite meni {to vi{e mo`ete.s. a. mi smo sami sebi nepravdu u~inili. d`.Iman 83 nije daleko vrijeme kada }e me|u vas si}i sin Merjemin i pravedno suditi. 96-97) . Me|utim.166 ubiti svinju i osloboditi d`izje.s. a.. i ja }u izme|u vas i njih zid podi}i. reko{e oni. ka`e: “I on opet do|e. koji }e poni{titi na{ {erijat. To se ne mo`e razumjeti iz navedenih hadisa. ‘Te{ko nama. re~e: ‘Pu{ite!‘ A kad ga usija.’ Uistinu. re~e: ‘Donesite mi rastopljen bakar da ga zalijem!‘ I tako oni (Je‘d`ud` i Me‘d`ud`) nisu mogli ni da ga pre|u niti su mogli da ga prokopaju. mi }emo te nagraditi.’”170 Mnogo je i drugih sahih-hadisa koji o ovome govore.‘ ‘Bolje je ono {to mi je Gospodar moj dao‘.s. Allah.

. pa }e pomrijeti sve {to je na nebesima i Zemlji. re}i }e: ‘Izgleda da je ovdje nekad bilo vode. i Je’d`ud` i Me’d`ud`. ka`e: “Na dan kad Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom. a. 68) . Allah. d`.s. poslije }e se u rog po drugi put puhnuti i oni }e. a i nebesa.” (Ibrahim. koji }e sa svih uzvi{ica silaziti. brda postati kao ra{~e{ljana vuna. o ~emu Allahov poslanik.a... odjednom. d`. zar }emo biti uni{teni. 4 .. tako|er prenose od Zejnebe bin D`ah{.s.{. ustati i ~ekati.. A {to se ti~e odre|ivanja vremena u kome }e se oni pojaviti. a kada zadnji nai|u. d`.{.{.” (Ez-Zumer.{. Zbir kur’anskih ajeta o ovoj temi upu}uje nas na to da }e budu}i svijet po~eti s ogromnim promjenama u svemiru.. ka`e: “I u rog }e se puhnuti. a.{. zemlja se iskomadati i postati potpuno ravna i gola. ili o mjestu u kome se oni sada nalaze. desiti i sve ono o ~emu nas Allah. ostat }e samo oni koje bude Allah odabrao. d`. detalja njihovog izgleda i sl. Zato svaki musliman mora vjerovati sve ono s ~ime su do{li kur’an i sahih-hadisi o njima. te{ko Arapima od zla koje se ve} primaklo. d`. ka`e.’”175 Ima jo{ sahih-hadisa koji govore o Je’d`ud`u i Me’d`ud`u. a pogotovo u surama Et-Tekvir i El-Infitar.{. da }e se sve poremetiti i sve {to su ljudi poznavali na ovom svijetu biti }e uni{teno. a u kome se spominje silazak Isaa. koje }e u~initi Israfil po nare|enju svoga Gospodara. a zbir svih ajeta i hadisa koji o njima govore daje ~vrsto ubje|enje u pojavu ovog naroda koji }e nered ~initi na samom izmaku ovoga svijeta. “I Allah. r. a. u{ao kod nje i povikao: “La ilahe illallah.176 Allah. planete se posudarati. danas se od pregrade Je’d`ud`a i Me’d`ud`a otvorilo ovoliko..PO^ETAK NASTUPANJA SUDNJEG DANA Du`ni smo vjerovati da }e se poslije naprijed spomenutog. poslat }e Je’d`ud`a i Me’d`ud`a. i kad svi izi|u pred Allaha Jedinoga i Svemo}nog. i umrijet }e oni na nebesima i oni na Zemlji. osim Allaha. sve to spada u gajb koji ne poznaje niko. o zbivanjima u zadnjem danu ovog svijeta i po~etku budu}eg. po{tedi. pa }e njihov prvi dio pro}i pored jezera Taberije i ispiti svu vodu.84 Iman Buharija i Muslim.s.”174 Imam Muslim prenosi od Nuvas bin Sem’ana hadis koji smo ve} citirali.... d`. jedne prilike. izuzev onoga koga Allah. zvijezde popadati. a me|u nama ima dobrih ljudi?’” Re~e: “Da. da je Allahov Poslanik. ako se pove}a zlo.” Zejneb tada re~e: “O Allahov Poslani~e!. 48) Ovo }e se desiti nakon prvog puhanja u rog. obavje{tava u Kur’anu. da }e se nebo rascijepiti. sav prepla{en. pa napravi krug ka`iprstom i palcem.

’ Ja tada rekoh: ‘O Allahov Poslani~e. I to je Dan pro`ivljenja.d`. Allah.. Oni }e biti isti kao kad su ro|eni: bez obu}e. r. 13-16) Ebu Hurejre. prenosi: “Allahov Poslanik. neobrezani.{. a ja }u biti prvi koji }e ustati. a..178 i da }e se nakon toga povratiti `ivot mrtvima. a kad u D`ehennem `edne gre{nike protjeramo. ne znam da li je uop}e umro s ostalima. poslije toga narediti da Israfil puhne po drugi put. 85-86) Ha{r je dovo|enje svih ljudi na mjesto obra~una.’”180 Ibn-‘Abbas. kada je rekao: ‘Ljudi }e biti pro`ivljeni na Kijametskom danu.s. svi ljudi biti sakupljeni na jednom mjestu. narediti melekima da sve ljude dovedu na to mjesto. jedne prilike dr`ao je hutbu i rekao: ‘O .d`. pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe. a. Nakon pro`ivljenja }e Allah. rekla: “^ula sam Allahovog Poslanika. RADI OBRA^UNA Vjerujemo. poslanici su istinu govorili.. 52) U vjerodostojnim hadisima se prenosi da }e Muhammed. goli i neobrezani.. a nebesa }e smotati Svojom desnicom.. tako|er.s. gdje }e ~ekati dok im se ne presudi. zatim }e re}i: ‘Ja sam vladar. pa }e nevjernici i munafici tada kazati: “Te{ko nama! Ko nas iz na{ih grobova o`ivi?” A mu’mini }e re}i: “Eto. a.s. bez odje}e..” (El-Hakka..(EL-HA[R) SAKUPLJANJE SVIH LJUDI NA JEDNOM MJESTU. a.s.a. tada odgovori: ‘Stanje }e biti daleko te`e od toga da bi gledali jedni u druge. ka`e: “Svi ljudi }e pomrijeti tog dana. U sahih-hadisu se prenosi da je ‘Ai{a..PRO@IVLJENJE I vjerujemo da }e Allah. d`. d`. kao {to su bili na dunjaluku.. r. jedni u druge gledaju}i?’ Poslanik.. r. bosi.a.tada }e labavo biti.{.{. da }e nakon pro`ivljenja i izlaska iz kaburova. ostvaruje se prijetnja Milostivog.” (Ja Sin.s. biti prvi koji }e izi}i iz svog kabura.s. a. izvesti ljude iz njihovih kaburova.. rekao: “Allah }e uzeti Zemlju. toga dana }e se smak svijeta dogoditi i nebo }e se razdvojiti . a Musa }e tada ve} stajati pod ‘Ar{om. ka`e: “Onoga Dana kada ~estite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo.” (Merjem. prenosi da je Allahov Poslanik. a..a. Zatim }e Allah. kad }e ljudima biti vra}ene njihove du{e i tijela. gdje su vladari Zemlje?’”177 5 ..”179 6 . Poslanik.{.Iman 85 “A kada se jednom u rog puhne.

i Ebu-Se’id. a Allah.”186 Kad se ljudi namu~e i kada im postanu tegobe ovog te{kog dana nesnosne.a. a. a. a ja }u re}i: ‘O Gospodaru moj. neobrezani!’ A zatim je rekao: ‘Onako kako smo prvi put iz ni{ta stvorili. goli. a nekome }e zapljuskivati usta. mladi}a koji je odrastao u pokornosti Allahu.s. Ti si ih jedini nadzirao!’ Zatim }e mi se re}i: ‘Oni su neprestano.184 pa }e ljudi biti u znoju.s. primit }e njegovo posredovanje ({efa’at)187 i ljudi }e se uputiti ka kona~noj presudi.. tako }emo ponovo iz ni{ta stvoriti! To je obe}anje Na{e. Mi smo doista kadri to u~initi!’181 Zatim re~e: ‘Prvi ~ovjek koji }e se na Kijametskom danu obu}i je Ibrahim.. da ih spasi tih patnji i da po`uri s presudom.. Ebu-Hurejre. na tom se sastali i na istom se rastali. ~ovjeka koji je udijelio sadaku i sakrio je tako da njegova desnica nije znala {ta udjeljuje njegova ljevica i ~ovjeka koji se iskreno sjetio Allaha. nakon tvog odlaska... pa }e se zauzeti za njih. rekao: “Sunce }e se pribli`iti ljudima na Kijametskom danu. dvojicu ljudi koji su se zavoljeli u ima Allaha. r. . oni }e zatra`iti od poslanika da mole Allaha. ~ovjeka kojeg je pozvala ugledna i lijepa `ena. a.86 Iman ljudi. ~ovjeka ~ije je srce vezano za D`amije. Tada }e se do}i s ljudima iz mog ummeta.’”183 Na mjestu ~ekanja ljude }e zadesiti velika nevolja.s. a. kao da je zauzdan. zaista }ete vi biti sakupljeni pred Allahom bosi. pa su mu o~i zasuzile.{. a on je odgovorio: ‘Ja se bojim Allaha!’. nekome do grla. tako da }e do}i na udaljenost samo jedne milje. Mikdad bin el-Esved prenosi da je Allahov Poslanik. a kad si mi Ti du{u uzeo. pa }e ih svaki poslanik upu}ivati na poslanika poslije sebe.. r.{.. pa }e se odvesti na lijevu stranu. prenose da je Allahov Poslanik. as. a. kako nas o tome obavje{tava Poslanik. shodno svojim djelima.s. tvoja nare|enja odbacivali.{. rekao: “Sedmericu }e Allah za{tititi svojim hladom.s. nekome do koljena. na Dan kad ne}e biti drugog hlada sem Njegovog : pravednog imama. d`.a. Poslanik. moji drugovi!’ Tada }e mi se re}i: ‘Ti ne zna{ {ta su oni radili poslije tebe! Pa }u ja re}i kao {to je rekao dobri rob:182 ‘I ja sam nad njima bdio dok sam me|u njima bio. d`. pokaza svojom rukom na svoja usta.d`. Muhammeda..s. dok ne do|u do na{eg Poslanika.185 Za to vrijeme }e pojedini ljudi biti u hladovini Allaha.. Nekome od njih }e znoj dostizati do no`nih ~lanaka.

. i nijedna tajna va{a ne}e skrivena ostati. Koga zadesi dobro.. d`.. neka se Allahu zahvali.” (El-Kasas.KAZNA ZA DJELA Obaveza nam je. d`. bit }e ta~no po zasluzi ka`njeni. d`.s. oli~ena istina. razgovarati na Kijametskom danu. presuditi svakom od njih. pa neka se svako od vas ~uva vatre.tada }e labavo biti .”188 8 .{. ummet.‘” (El-Kehf. d`. sve su to samo va{a djela koja ja bilje`im. a onaj ko uradi zlo . neka ne kori nikog drugog.” (El-Hakka.pa. a. vjerovati u nagradu ili kaznu za djela na Kijametskom danu. 25) “Onaj ko u~ini dobro djelo.. d`. Dakle. oni koji budu zlo radili.{. jer je sve to istina na koju je ukazao Kur’an. r. Tada }ete ispitivani biti.a. bar s polovicom .{. a koga zadesi ono drugo. na kome }e svaki ~ovjek do}i pred svog Gospodara i pokazat }e mu se dokazi za i protiv njega. kada }e se ljudi nagraditi ili kazniti za svako djelo koje su na ovome svijetu uradili. ka`e: “Tog Dana Allah }e ih kazniti kaznom koju su zaslu`ili i oni }e saznati da je Allah. direktno i bez posrednika. Allah..: “Toga dana }e se Smak svijeta dogoditi i nebo }e se razdvojiti .{. prenosi da je Allahov Poslanik. dobit }e desetorostruku nagradu za njega. u hadisi kudsiju ka`e: “O robovi Moji. 15-18) “Pred Gospodarem tvojim bit }e oni u redove poredani: ‘Do{li ste nam onako kako smo vas prvi put stvorili. presudu i ~itanje knjiga. pa }u vas shodno njima nagraditi ili kazniti. Dokaz za izlaganje djela su rije~i Allaha. a prijesto Gospodara tvog tog }e dana iznad njih osmerica dr`ati.{. Bit }e mu predo~ena sva njegova djela i sam }e ~itati svoju knjigu. tako|er.i meleki }e na krajevima njegovim stajati. sunnet i na koju je saglasan musl. 48) Zato je du`nost svakog muslimana da vjeruje da }e svaki ~ovjek biti ispitivan pred Gospodarom i da }e Allah..IZLAGANJE LJUDSKIH DJELA I PRESUDA Vjerujemo da }e kazna ili nagrada biti nakon pravednog su|enja. du`ni smo vjerovati u izlaganje djela.Iman 87 7 . rekao: “Sa svakim od vas }e Allah. osim sebe. pa }e pogledati ispred sebe i ne}e ni{ta drugo vidjeti do vatru.” (En-Nur. ‘Adijj bin Hatim. bez posrednika. 84) Allah.NAGRADA . doista.

.{. d`. a njima }e knjiga (djela) biti data u desnu ruku. o kojima Allah.88 Iman hurme (koju }e udijeliti).” Pa sam rekla: “O Allahov Poslani~e.{. a.. koji znaju ono {to radite. “To se odnosi samo na izlaganje djela. d`. d`. pod njim se podrazumijeva predo~avanje ljudima njihovih djela. rekao: “Propao je svako onaj ~ija se djela budu detaljno ispitivala na Kijametskom danu.a ho}e! Gospodar njegov o njemu. lahko }e ra~un polo`iti i svojima }e se radostan vratiti.{.” (El-Infitar. propast }e prizivati i u ognju }e gorjeti. doista ti je danas to {to }e{ svoj ra~un polagati.{. d`. ljudi }e ~itati na Sudnjem danu. bili oni dobri ili lo{i. re~e.ka`e: .. misli se na sveske u kojima su meleki pisali sve {to je ~ovjek radio na ovom svijetu. d`. d`. nije rekao: ‘Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data. zadu`io odre|ene meleke da se brinu o nama. on }e detaljno biti pitan za svako djelo: malo i veliko. d`.s. Allah. lahko }e ra~un polo`iti?’” Allahov Poslanik. jer je sa ~eljadi svojom radostan bio i mislio da se nikada ne}e vratiti . rije~i i ubje|enja. Allah.{. obavijestio o melekima i njihovim radnjama i da smo du`ni da vjerujemo da je Allah.”190 Dakle.a. prenosi da je Allahov Poslanik. o ~ovje~e. rekao u sljede}im ajetima: “Ti }e{.192 A ve} si prije saznao da je jedan od temelja imana vjerovati u sve ono {to nas je Allah.{. postaje nevjernikom..{. a na Sudnjem danu }emo mu knjigu otvorenu pokazati: ‘^itaj knjigu svoju. 13-14) Isto tako smo du`ni vjerovati u sve {to je o tome Allah. kod Nas cijenjeni pisari. to je ve} znak da mu ne}e biti opro{teno. r. Svakom ~ovjeku }e se predo~iti njegovi grijesi.{.”189 U izlaganje djela spada i javno izno{enje djela pred ostalim ljudima.{. Ko je zanije~e. sve zna!” (El-In{ikak. zaista. i knjiga mu bude data iza njegovih le|a. To }e biti na mjestu sakupljanja. ka`e: “I svakom ~ovjeku }emo ono {to uradi o vrat privezati. oprostit }e mu grijehe i ne}e biti ka`njen vatrom.. Allah..” Sve {to oni pi{u.. ko bude detaljno pitan za svako svoje djelo. A {to se ti~e obra~una (hisaba). a ko god bude pitan za svoja djela na kijametskom danu. a to su Kiramen katibin. prije nego ljudi krenu prema odre|enim mjestima. trud svoj pred Gospodarom svojim na}i. i tada }e svako saznati {ta je uradio od dobra i zla.. Ai{a.s. ka`e: “A nad vama bdiju ~uvari.. 6-15) Pod ovim knjigama koje }e ljudi ~itati. onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data. da nas ~uvaju i pi{u sva na{a djela i rije~i. pa ako bude od onih koji }e biti spaseni.. d`.‘” (El-Isra‘. 10-12) “Ova Knjiga Na{a o vama }e samo istinu re}i. jer smo naredili da se zapi{e {to ste radili.. bit }e i ka`njen. A ~iji grijesi budu ve}i. d`. koji se mnogo trudi{. a onaj kome bude knjiga njegova iza le|a njegovih data. a poslije primanja knjiga. a. zar Allah.191 Primanje i ~itanje knjiga svojih djela od ljudi na Kijametskom danu je istina u koju moramo vjerovati. od Allaha.

da {to vi{e dobrih djela uradi. pokazati sva njihova djela i podsjetiti ih na grijehe koje su po~inili. dok }e neki od njih biti do u detalje pitani za svako svoje i najmanje djelo i bit }e pitani za razlog i opravdanje.{. sve dok ne bude odgovorio na pitanja: . niti {ta oduzimamo. Gospodaru svome vratiti. a dosta je {to }emo Mi ra~une ispitivati. i ~ovjek uzvikne: ‘[ta joj je?!‘. d`. a. zajedno sa ostalima koji su propali.. Vjerujemo da }e Allah.‘” (El-En‘am. a onaj ko bude uradio koliko trun zla.. Allah. prije nego {to do|e ovaj kona~ni . d`. Mi }emo za to kazniti ili nagraditi. vidjet }e ga.. ka`e: “Kad se Zemlja naj`e{}im potresom svojim potrese i kad Zemlja izbaci terete svoje.” (El-Enbija‘. 1-8) Prenosi se od Ebu Hurejrea. toga dana }e ona vijesti svoje kazivati. i da }e protiv njega svjedo~iti sve od ~ega Allah. pa }e ih izuzeti izme|u ostalih ljudi i uvesti ih u D`ennet bez obra~una i bez ikakve patnje. a...195 pa }e i Zemlja svjedo~iti o onome {ta je ~ovjek na njoj ~inio. svakog ~ovjeka podsjetiti na sve {to je uradio na ovom svijetu.To su njene vijesti. ka`e: “Ako ne{to bude te{ko koliko zrno goru{ice. r.a. koji ka`e da je Allahov Poslanik..s. niti pitamo o bilo ~emu {to u njima nije spomenuto. 108) Ljudi }e se razlikovati u pogledu obra~una.Iman 89 “Oni }e se.”194 {to se ti~e na~ina obra~una. jer }e joj Gospodar tvoj narediti. mi vjerujemo u ono {to nam je o njemu do{lo u Kur’anu i vjerodostojnom hadisu i na to ni{ta ne dodajemo. naredit }e jednom od meleka da njihova lo{a djela iznese na vidjelo pred sve ljude.a. vidjet }e ga... Allah.” (EL-Zelzele. Zato je vjernik du`an da sam sa sobom redovno vr{i obra~un.U ~emu je proveo svoj `ivot? {ta je radio? Kako je stekao imetak i u {ta ga je utro{io? I u {ta je istro{io svoje tijelo?”193 Pojedini sahih-hadisi ukazuju na to da }e Allah. r.{.{. a. tako {to }e im Allah.{. jednoj grupi vjernika ukazati posebnu po~ast. d`. na kraju.. a zatim rekao: ‘Znate li {ta su njene vijesti?’ Ashabi odgovori{e: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!’ Re~e: ‘Njene vijesti su da }e ona svjedo~iti za svako djelo koje su na njoj po~inili ljudi i `ene. 47) Allahov Poslanik.{. prije nego {to bude kasno i da vjeruje u obra~un Sudnjeg dana i da se za njega sprema.{..”196 . A zatim }e im oprostiti i narediti da ih odvedu u D`ennet.Tog i tog dana je uradio to i to!’ ..{.s. ali da to niko drugi ne}e vidjeti. d`. d`. te }e tako biti osramo}eni i poni`eni pred njima. d`. tako {to }e re}i: . Imam Muslim bilje`i hadis Ebu-Hurejrea. Bit }e uni{teni.Tog dana ljudi }e se odvojeno pojaviti da im se poka`u djela njihova: onaj ko bude uradio koliko trun dobra. to zatra`i. da je rekao: “Allahov Poslanik. Tako }e ga neki od njih vrlo lahko i za kratko vrijeme zavr{iti. pa }e ih On o onome {to su radili obavijestiti.s. bilo dobro ili zlo. rekao: “U D`ennet }e u}i 70 000 ljudi od moga ummeta bez obra~una. Allah. ali im se nijedno ne}e prihvatiti. ka`e: “Ne}e se pomjeriti ~ovjekove noge na Kijametskom danu. d`. prou~io je: ‘Toga dana }e ona vijesti svoje kazivati’..

~itanjem knjiga i ostalim. . i ko`e njihove svjedo~it }e protiv njih o onom {to su radili. Allah. oni }e biti prozvani ispred svih ljudi rije~ima: . odgovorit }e. pa }u ja re}i: ‘Oni su od mog ummeta!’ Tada . ruke. jer nas o tome obavje{tava Allahov Poslanik. Tada }e se zabraniti pristup ljudima koje poznajem i koji mene znaju i onemogu}it }e mi se sastanak s njima. kako to Allah. a zatim mu ih sakriti i ne}e ga detaljno ispitivati. i o~i va{e. i ko`e va{e. neka je Allahovo prokletstvo na nasilnike!’” 197 9 . a danas ti ih opra{tam! .ussilet.Ja sam ti ih sakrio na dunjaluku.. napit }e se. Prenosi se da je neko rekao Ibn-‘Umeru.A on }e odgovoriti: . }e se osamiti sa svojim robom mu’minom..{. prenosi ih vi{e od trideset ashaba. i o~i njihove. d`. a. Vi se niste krili zato da ne bi u{i va{e. a. d`. podario njemu i njegovom ummetu. opisuje: “A na dan kada Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani.a. i podsjetiti ga na njegove grijehe. A ko se sa njega napije. obdario je darom govora i nas!‘. upitat }e oni ko`e svoje. nikada vi{e ne}e o`ednjeti. A {to se ti~e nevjernika. d`.{.Jesi li uradio to i to? . Du`ni smo vjerovati u sve {to nas je obavijestio Poslanik. d`. za sve {to je ~ovjek u~inio. a. u{i njihove. i da }e se Allahovi neprijatelji prepirati sa svojim organima..{. sa svojim robom mu’minom na Sudnjem danu? Re~e: “~uo sam ga da ka`e: ‘Vjernik }e se pribli`iti Allahu. na Sudnjem danu... o vrelu koje je Allah. ‘Allah.A zatim }e mu se dati knjiga njegovih dobrih djela.198 Prvi koji }e se s njega napiti bit }e Muhammed. koji je dao sposobnost govora svakom bi}u. da ka`e o do{aptavanju Allaha. jer hadisi koji o tome govore dosti`u stepen tevatura.{. pa mu ka`e: . protiv vas svjedo~ile...oni prvi bit }e zadr`ani.‘” (. a poslije njega njegov ummet.S. dok }e nevjernici i pojedini gre{nici koji su ~inili velike grijehe199 biti otjerani od njega. a.Jesam! .90 Iman Mi vjerujemo da }e za vrijeme obra~una svjedo~iti i dijelovi tijela: jezik. noge.Ovo su ti koji su lagali na svoga Gospodara. mimo nevjernika.. A. sve dok On ne stavi Svoju ruku na njega. ‘Za{to svjedo~ite protiv nas?‘. da bi ih sustigli ostali . ka`e: “Ja }u vas prete}i do vrela. vratili.. ‘On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se.s. r. To }e se desiti nakon zavr{etka s obra~unom i svim njegovim detaljima: raznim pote{ko}ama.s.s. ko`a i ostalo. d`. Ko do njega do|e.: “[ta si ~uo od Allahovog Poslanika.s.s. evo.{. a.A zatim }e mu re}i: . ve} zato {to ste vjerovali da Allah ne}e saznati mnogo {to{ta {to ste radili.HAVD (VRELO) POSLANIKA. 19-22) Isto tako vjerujemo i u milost Allaha. prema vjernicima. vaganjem djela. Allahov Poslanik.i kada do|u do nje.

a njegove posude su kao zvijezde na nebu. ‘Abdullaha bin Zejda. Muslim ih prenosi od Ibn‘Amra bin el-‘Asa. da je Allahov Poslanik. veli: “Hadisi koji govore o vrelu su vjerodostojni. Komentator Tahavijinog akaida ka`e: “Iz hadisa koji opisuju vrelo mo`e se zaklju~iti da je ono ogromno vrelo koje se napaja iz D`enneta..a. Harise bin Wehba. a. U pojedinim hadisima stoji da.a. ono }e se sve vi{e pove}avati. jednoga dana iza{ao pa klanjao poginulima na Uhudu d`enazu namaz. Havle bint Kajs i drugih. Esme bint Ebi-Bekr. kazao o njegovim opisima i smatramo da je to istina.. Drugi ih prenose od Ebu-Bekra. oni su od mene i mog ummeta!’ Pa }e mi se re}i: ‘Zar nisi ~uo {ta su radili nakon tebe? Tako mi Allaha. na dodavaju}i niti oduzimaju}i bilo {ta od toga. Tako mi Allaha. nego se ja bojim da se ne posva|ate. Neki ljudi }e se udaljiti. Zejda bin Erkama.. Suvejda bin Hable. iz rijeke Kewser. vjerovati u njega je fard. a zatim se uspeo na mimber i rekao: “Ja }u vas prete}i (na vrelu) i ja sam vam svjedok. natje~u}i se ko }e vi{e blaga ste}i. najve}e i najsla|e i da }e se s njega najvi{e ljudi napiti. da je izuzetno prostrano. Bera’ bin ‘Aziba. Veli~anstven je Tvorac koji sve mo`e!”203 Izme|u ostalih hadisa koji opisuju vrelo je i hadis koji prenosi Buharija od ‘Abdullaha bin ‘Amra.s. El-Mustewrida. zato je vjerovanje u njih jedan dio imana. a da je vrelo na{eg Poslanika. vratiti u idolopoklonstvo... koja je bjelja od mlijeka.s. ‘Ukbe bin ‘Amira. Sewbana.a. voda mu je bjelja od mlijeka. a. pa }u ja re}i: ‘O Gospodaru moj.206 . a.. r.’”202 Mi vjerujemo u sve {to je Allahov Poslanik. ‘Abdullaha bin Sanabihija. a.. nakon tebe su se potpuno odmetnuli.. k}eri Ebu-Bekra. nikada vi{e ne}e o`ednjeti. koji ka`e da je Allahov Poslanik. te{ko onom ko je mijenjao poslije mene!’” 200 ‘Ukbe bin ‘Amir. ne tuma~i se alegorijom niti oko toga ima bilo kakva razlaza. dosti`u stepen tevatura. a. Ebi-Berzeta..”205 U ponekim sahih-hadisima prenosi se da }e svaki poslanik imati svoje vrelo. ja sada gledam u svoje vrelo. hladnija od leda. Kadi ‘Iljad. Tako mi Allaha. r. Ibn-Mes’uda. Ummi Saleme. rekao: “Du`ina mog vrela je koliko mjesec dana pje{a~kog hoda. prenosi da je Allahov Poslanik. Enesa i D`abira bin Semure... Ebi-Ummame. koliko god se iz njega bude vi{e pilo. ja se ne bojim da }ete se vi. prenose ih mnogi od ashaba. Ebi-Zerra. r. a. smatrati ga istinitim dio je imana i ono je stvarnost kod ehli sunneta. Ai{e. ko se iz njega napije. nakon moje smrti.s. mnogobrojni su. rahimehullahu te’ala.”204 Hadisi koji govore o vrelu na{eg Poslanika..s.s. miris muje ljep{i od mirisa miska.”201 Buharija i Muslim prenose od Esme. Meni su dati klju~evi svih zemaljskih riznica..s. Huzejfe. {iroko koliko i dugo: razdaljina izme|u svaka dva njegova }o{ka je koliko traje pje{a~ki hod mjesec dana.Iman 91 }e mi se re}i: ‘Ti ne zna{ {ta su oni radili poslije tebe!’ Ja }u tada re}i: ‘Te{ko onom. sla|a od meda i ljep{eg mirisa od miska. Ovim predajama hadisi o vrelu dosti`u stepen tevatura. Hadisi o njemu su mutevatir. rekao: “Ja }u biti na vrelu i gledati ko }e od vas pri}i do mene.

To }e biti. 8-9) “Onaj u koga njegova dobra djela budu te{ka . d`. vagati (vagom). a onaj u koga njegova dobra djela budu lahka .92 Iman 10 .. a nekad drugi tas. kako stoji u jasnom Kur’anu. zato {to dokaze Na{e nisu priznavali.boravi{te }e mu bezdan biti. 47) “Mjerenje toga dana bit }e pravedno: oni ~ija dobra djela prevagnu. po{tedio obra~una. stradati. d`. ili nagraditi. pa }e biti poslije detaljnog ispitivanja o svim djelima.210 . pretvoriti ljudska djela u predmete koji }e imati te`inu. ka`e: “Mi }emo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti. dobra i lo{a.{.{.”208 Vaganje djela bit }e nakon zavr{etka obra~una. pravda. Njime }e se pokazati pravednost presude.209 ali ne}e biti vagana djela poslanika i djela ljudi koje je Allah. nego je to stvarnost kod onoga ko ima iman. a oni ~ija djela budu lahka. koja }e imati dva tasa. d`. oni }e. a lo{a na drugi. a o tome nas obavje{tava Kur’an i vjerodostojni hadisi. kako bi se pokazala Allahova. 6-9) Hadisi ukazuju na to da je ova vaga istinska vaga. i da }e Allah. A dosta je {to }emo Mi ra~une ispitivati.” (El-E‘araf. oni }e.u ugodnu `ivotu }e `ivjeti. ako ne{to bude te{ko koliko zrno goru{ice. i nekada }e prevagnuti jedan..VAGA (VAGANJE DJELA) Du`ni smo vjerovati u to da }e se na Sudnjem danu djela ljudi. Ona }e imati i jezi~ak koji }e tasovi pomjerati. {ta `ele posti}i.207 O tome je Ibn-Kajjim izrekao poznatu kasidu u kojoj stoji: “Zar ne vjeruje{ da }e se ljudska djela na Sudnjem danu staviti na vagu. te }e se dobra djela staviti na jedan tas.” (ElKari‘a. Mi }emo za to kazniti. tasovi }e u njega gledati!” To nije ma{ta.” (El-Enbija‘.. d`. jer je vaganje radi kazne.{. Allah.{. pa se nikome krivo ne}e u~initi..

. Allahov Poslani~e!’ ‘Je li vam te{ko vidjeti sunce kad nema oblaka?’ ‘Ne.: “Neki ljudi rekli su Allahovom poslaniku. a ko bude obo`avao tagute (sve {to se obo`ava mimo Allaha) slijedit }e tagute. nakon {to nam te je pokazao. a ostat }e ovaj ummet sa munaficima u njemu. podario {to nije nikom drugom.212 pa }e im do}i Allah..SIRAT ]UPRIJA I vjerujemo da }e nakon obra~una i vaganja djela.s. Toga dana }e govoriti samo poslanici.{.a. a druga }e mu se izma}i.{..neka to slijedi’.’ Zatim }e krenuti za njim. spasi! . Tada }e se postaviti Sirat }uprija preko D`ehennema. Me|u njima }e biti onih koji }e pro}i brzinom odljeva zvijezde (svjetlosti).. a. taj }e sigurno pre}i preko ovog sirata (}uprije) na Ahiretu.. Dakle. Prelazak preko }uprije obuhvata sve ljude: poslanike. izuzev {to njihovu veli~inu ne zna niko drugi osim Allaha.213 ovo je na{e mjesto i ovdje }emo ostati dok nam ne do|e na{ Gospodar. I ako budu na pravom. one koji }e polagati ra~un i one koji to ne}e. neki brzinom treptaja oka. A kad pre|u. d`. r. pa }e oni koji su obo`avali sunce slijediti Sunce. i njega }e doka~iti vatra. re}i }e: “Hvala Allahu. u liku koji oni ne poznaju.’Oni }e odgovoriti: ‘Ti si na{ Gospodar. d`.{. pa }e re}i: ‘Ja sam va{ Gospodar!’ Oni }e re}i: ‘Utje~emo se Allahu od tebe.: ‘O Allahov Poslani~e. iskrene ljude.{. d`. a oni koji su obo`avali Mjesec slijediti mjesec. tako {to }e jednom nogom kora~ati a druga }e mu posrtati.’ One }e ljude ka~iti shodno njihovim lo{im djelima. Allahov Poslani~e! One su kao bodlje Sa’dana. jednom rukom }e se uhvatiti. ljudi krenuti ka mostu (Sirat }upriji) koji je postavljen preko D`ehennema. d`. Allahov Poslani~e!’ On tada re~e: ‘Vi }ete isto tako vidjeti Allaha. dok ne pro|e vjernik koji je imao malo dobrih djela. d`. Me|u njima }e biti . }e sakupiti ljude na Sudnjem danu i re}i: ‘Ko bude ne{to obo`avao. Njihova dova }e biti: . U pojedinim sahih-hadisima prenosi se da }e ljudi prelaziti preko njega i da lahko}a i brzina njihova prelaska zavisiti od njihovih dobrih djela na ovom svijetu. A kada nam On do|e. a. neki }e opet pre}i brzinom vjetra. a mi }emo ovdje navesti hadis koji prenose Buharija i Muslim od Ebu-Hurejrea. Zaista nam je Allah. odgovori: ‘Je li vam te{ko ugledati mjesec u vedroj no}i?’ ‘Ne. Allahovom putu na ovom svijetu. pa }u biti ja i moj ummet prvi koji }e pre}i.s.Allahu moj. ho}emo li vidjeti na{eg Gospodara na Kijametskom danu?’ Allahov Poslnaik.”211 O Sirat }upriji govori nekoliko hadisa. a neki tr~e}i. vjernike.Iman 93 11 . koji nas je spasio od tebe (vatre). spasi. u liku koji oni ve} poznaju i re}i: ‘Ja sam va{ Gospodar.Na }upriji }e biti velike bodljikave kuke kao trnje na Sa’danu.{. mi }emo ga prepoznati!’ Tada }e im do}i Allah. Allah. oni }e prolaziti brzinom koja }e zavisiti od njihovih djela. Jeste li vidjeli Sa’dan?’214 Odgovori{e: ‘Jesmo.

zastat }e na jednoj uzvi{ici izme|u D`enneta i D`ehennema. sebe i obitelji svoje ~uvajte od vatre ~ije }e gorivo ljudi i kamenje biti.” (Merjem. Imam Muslim prenosi da je Allahov poslanik. d`. a. Ebu-Se’id el-Hudri. a kada budu potpuno o~i{}eni i spremni. d`.s.. koji se onome {to im Allah zapovijedi ne}e opirati.” (Et-Tahrim. 6) “Na dan kada upitamo D`ehennem: ‘Jesi li se napunio?‘ . rekao: “Vjernici }e pro}i opasnost od vatre. Tek kada se potpuno o~iste. obavje{tava nas o nekim pojedinostima u njemu: “A da li je . a. rekao: “U D`ehennem ne}e u}i niko od mojih ashaba koji su mi dali prisegu pod drvetom! Hafsa tada re~e: ‘I svaki od vas }e do njega sti}i?’ Na to Allahov Poslanik. zbog svojih grijeha. 71) A ve} smo spomenuli da }e svi ljudi pre}i preko nje. a nevjernike }e ostaviti da u njemu na koljenima kle~e.. r.” (Merjem.s.a.”218 12 . A kada vjernici pre|u }upriju.{.. a Allah }e spasiti vjernika. d`.{. prenosi da je Allahov Poslanik. pa }e biti zaustavljeni na uzvi{ici izme|u D`enneta i D`ehennema.. gdje }e se izravnati sve {to je bilo me|u njima od nepravde na dunjaluku.{. pre}i preko }uprije iznad D`ehennema.. pa }e se poravnati ra~uni izme|u njih. ostati na njemu. svako od njih }e prepoznati svoje mjesto u D`ennetu bolje nego {to je prepoznao svoju ku}u na dunjaluku.{. stvorio prije stvaranja ostalih stvorenja. ka`e: “Zatim }emo one koji su se grijeha klonili spasiti.217 Svi }e.{. 30) Allah. i o kojoj }e se meleki strogi i sna`ni brinuti.s. nikada ne}e nestati. mi vjerujemo u postojanje D`enneta i D`ehennema i da su oni Allahove. a. d`. Tako mi Allaha.D@ENNET I D@EHENNEM Nakon svega spomenutog.. Vjerujemo da ih je Allah.. tvorevine koje je pripremio za nagradu i kaznu Svojim robovima. Allah. bit }e im dozvoljeno da u|u u D`ennet.. 72)216 Ovim hadisom nam Poslanik. d`. o D`ehennemu ka`e: “O vi koji vjerujete. obja{njava da ne mora zna~iti da }e svako ko do D`ehennema stigne i u}i u njega..”215 Na prelaz preko }uprije se misli u rije~ima Allaha. re~e: ‘Allah.: “I svaki od vas }e do njega sti}i. a nevjernike }emo da u njemu na koljenima kle~e ostaviti.. d`.94 Iman vjernika koji }e.s. dakle. da oni i sada postoje i da }e ostati vje~no.on }e odgovoriti: ‘Ima li jo{?‘” (Kaf. dozvolit }e im se da u|u u D`ennet. a bit }e i onih koji }e i pored toga pre}i i biti spaseni. a.{. i koji }e ono {to im se naredi izvr{iti.

prenose}i od svog Gospodara. “Jedite i pijte i neka vam je prijatno. Oni }e se njime hraniti i trbuhe }e svoje njime puniti. u Njemu..a slu`it }e ih posuda njihova nalik na biser skriveni. . Allah. 51-57) “A D`ennet }e biti primaknut ~estitima. skrivene radosti ~ekaju. jedni drugima }e.. usred ba{~a i izvora. a. u dibu i kadifu obu~eni. 62-67) Allahov Poslanik.” Zatim re~e: “^itajte. opisuju}i D`ehennem. `eniti. re~e: ‘D`ehenemska vatra je `e{}a od ovodunjalu~ke 69 puta. 31-35) A ~estiti }e biti u d`enetskim ba{~ama i bla`enstvu. u Kur’anu. poslije one prve smrti. u njima. a vjen~at }emo ih hurijama d`enetskim. ne}e biti ni od jednog daleko. iako Ga nije vidio. bezbijedno. oni }e na sigurnu mjestu biti.” (Es-Sed`da. i u onom {to im je Gospodar njihov dao }e u`ivati . zaista. a. pune ~a{e dodavati . i jedni prema drugima okrenuti.Ovo je ono {to vam je obe}ano.s.. a. d`.” (Kaf.Iman 95 bolja ta gozba ili drvo zekkum koje smo nevjernicima kao kaznu odredili? To je drvo koje }e usred D`ehennema rasti. svaki njen dio ravan je po temperaturi ovodunjalu~koj vatri. a od nje }e mu mozak klju~ati. tako }e biti i mi }emo ih hurijama. vrlo ~esto spominje njegove ljepote: “A oni koji su se Allaha bojali.s. svakome onom koji se kajao i ~uvao.” (Es-Saffat. to }e. blagodat }e to od Gospodara tvog biti. kao nagrada za ono {to su ~inili. U|ite u nj. 17-24) Allahov Poslanik.s. u miru.. u njima }e mo}i. veli: “Ja sam pripremio svojim iskrenim robovima {to o~i nisu vidjele. koji se Milostivoga bojao. zatim }e to s klju~alom vodom izmije{ati. to je za ono {to ste radili!” Bit }e naslonjeni na divanima poredanim.” 220 A {to se ti~e D`enneta. plod }e mu poput glava {ejtanskih biti.a od Nas i vi{e. zaista.i jo{ }emo ih darovati vo}em i mesom kakvo budu `eljeli. i koji je srce odano donio. 17)221 . a.s. Allahov Poslanik. i ona je. Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela. }e biti ka`njen ~ovjek kome }e se staviti `eravica ispod njegovih stopala. dovoljna! Poslanik. niti je moglo na um pasti bilo kome od ljudi. biti uspjeh veliki!” (El-Duhan. niti u{i ~ule.svaki ~ovjek je odgovoran za ono {to sam ~ini . ka`e: “Najbla`om kaznom u D`ehennemu. smrt vi{e ne}e okusiti i On }e ih patnje u ognju sa~uvati. priklju~it }emo djecu njihovu.’”219 Opisuju}i najbla`u kaznu u D`ehennemu.. ovo je Dan vje~ni! U njemu }e imati {to god za`ele . opisuju}i D`ennet. na Kijametskom danu. ako ho}ete: “I niko ne zna kakve ih.” (Et-Tur.njih }e Gospodar njihov patnje u ognju sa~uvati. koju ho}e vrstu vo}a tra`iti.Eto.{. a djela njihova ne}emo nimalo umanjiti . krupnih o~iju.zbog njih ne}e biti praznih besjeda i pobuda na grijeh . ka`e: “Va{a vatra je samo jedan od sedamdeset dijelova d`ehenemske vatre! Neko re~e: ‘O Allahov poslani~e.

da li ste i vi na{li da je istinito ono ~ime je vama Gospodar va{ prijetio?” . viknuti: “Neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogrije{ili. samo.‘” (El-Ea‘raf. A onda }e jedan glasnik me|u njima. pa }e se zaklati.“Jesmo!” . a.96 Iman Isto tako. 44-45) “I stanovnici vatre dozivat }e stanovnike D`enneta: ‘Prolijte na nas vode ili ne{to od onoga ~ime vas je Allah obdario!‘ . da ga i jedni i drugi ~uju. do}i }e se sa smr}u (u vidu ovna) izme|u D`enneta i D`ehennema. a stanovnici D`ehennema jo{ vi{e ra`alostiti!’” 222 . nema smrti! Tada }e se stanovnici D`enneta jo{ vi{e obradovati.s. 50) [to se ti~e vje~nosti D`enneta i D`ehennema i vje~nog ostanka vjernika u prvom.odgovorit }e. koji su od Allahova puta odvra}ali i nastojali da ga iskrive. ka`e: “Kada stanovnici D`enneta u|u u D`ennet. vjerrujemo u polemiku i diskusiju koja }e se voditi izme|u stanovnika D`enneta i D`ehennema. i koji u onaj svijet nisu vjerovali!” (ElEa‘raf. u ovaj prizor iz sure El-E’araf: “I stanovnici D`enneta }e stanovnike vatre dozivati: “Mi smo na{li da je istinito ono {to nam je Gospodar na{ obe}ao. Pogledaj.. O tome nam Allahov Poslanik. a nevjernika u drugom.a oni }e re}i: ‘Allah je to dvoje nevjernicima zabranio. a zatim }e glasnik povikati: ‘O stanovnici D`enneta. nema smrti! O stanovnici D`ehennema. o tome se ~esto govori i to se podvla~i gotovo na svim mjestima u kojima se spominju D`ennet i D`ehennem u Kur’anu. stanovnici D`ehennema u D`ehennem.

a. a definiciju kadera kadau. Na samom po~etku smo citirali hadis Ibn .223 A kada’ Allahovo.{. postavio na ovom svijetu.”225 Ovo zna~enje spominje i Kur’an kada govori o kaderu. d`.{. d`. {to je nemogu}e.{. vjere. a od toga Mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno.‘Umera. Njegove poslanike..”” DE. zlo ili dobro. Njegove knjige.{. Pojedini...” (El-Hid`r. Njegove meleke. pa definiciju kadaa pripisuju kaderu. op}i (prirodni) zakoni i zakonitosti kojima je vezao posljedice za uzroke. dok drugi kader definiraju druga~ije od kadaa. stvaranje stvorenja shodno Njegovom znanju i volji. kao {to je sljede}i ajet: “U Njega sve ima mjeru. 8) “I ne postoji ni{ta ~ije riznice ne posjedujemo. govore}i da je kader Allahovo. odre|enje jedan je od temelja akaida i {esti temelj imana. ka`u suprotno. opet.. r. pa ko zanije~e kader (Allahovo odre|enje) izi{ao je iz Allahove. rekao: “Da vjeruje{ u Allaha. kada ga je D`ibril upitao o imanu. Jedniih smatraju sinonimima za istu stvar. 21) “Mi sve s mjerom stvaramo. biva Allahovim odre|enjem.[ESTI DIO VJEROVANJE U ALLAHOVO ODRE\ENJE Vjerovanje u Allahovo.INICIJA KADA’A I KADERA Islamski u~enjaci razilaze se po pitanju definicije kadaa i kadera. d`. znanje o tome {ta }e Njegova stvorenja ~initi u budu}nosti. d`.{.” (El-Kamer...” (Er-Ra‘d.224 A ko ih je definirao istom definicijom ka`e: “Kada’ i kader je ovaj precizni sistem koji je Allah. 49) . koji prenosi da je Allahov Poslanik. Sudnji dan i da sve {to se doga|a.s. d`. a..

{.. ka`e: “On sve zna. to rekao.” (El-Burud`.. Niko nije u stanju odbiti njegovu odredbu. Ahmedova definicija je. sasvim potpuna i dovoljna. Obja{njavaju}i ovo. volju koja se realizira i Njegovu potpunu mo}. d`.{. Allah. {ejhul-islam. niti je izmijeniti ili na bilo koji na~in na nju utjecati.. biva s Njegovim odre|enjem. to }e im i biti.”226 ZNA^ENJE VJEROVANJA (IMANA) U KADE’R Svaki musliman je du`an vjerovati u Allahovu. d`.” (El-Bekare.. mo} i volja.” Ibn-Kajjim u svojoj kasidi ka`e: “Istina o kaderu koji je mnoge zbunio jeste da je on kudretu Rahman. zlo ili dobro. prijatno ili gorko. 123) “Onaj u ^ijoj ruci je vlast nad svim. uistinu..” (Ja Sin.” Ovo je pohvalio Ibn-‘Akil kad je ~uo da je Ahmed. d`. Ibn-Tejmijje. d`.{. 29) “I On sve mo`e. i niko na mo`e Allahovu naredbu ne~ijom drugom potisnuti. Allah zadovoljan njime bio. d`. izuzev {to On htjedne. a svaki stepen obuhvata dvije stvari!” . kao {to su: znanje. dozvole i volje. Tema kadera se temelji na vjerovanju u Allahova. Pod vjerovanjem u kade’r se podrazumijeva vjerovanje u Allahovo vje~no znanje i vjerovanje u Allahovu. 154) “I Njemu se vra}a!” (Hud.. tvrdi rije~ima: “Reci: ‘O svemu odlu~uje samo Allah!‘” (Ali-‘Imran. 83) “On upravlja svime.{. kada je upitan o kaderu: “Kader je kudretu Rahman (mo} Milostivog). to im se ne}e ni desiti. ka`e: “Vjerovanje u kader obuhvata dva stepena. 16) Tahavija ka`e: “Sve se odvija po Njegovom odre|enju i volji. Njegova volja se ostvaruje. a ono {to On ne `eli. Niko se ne}e mo}i zauzimati ni za koga bez dopu{tenja Njegova. a ne volja ljudi.{.{.98 Iman Divan li je odgovor imama Ahmeda. savr{ena svojstva i Njegova lijepa imena. 2) “On radi {ta je Njemu volja. Pa ono {to im On `eli. jer kader zna~i ono {to Allah. 3) Jo{ je mnogo drugih ajeta koji govore o tome da se ni{ta u cijelom svemiru ne mo`e desiti bez Allahove.” (El-Hadid. odredbu i da sve {to se de{ava.” (Junus. d`...

a ono {to On ne}e. O tome Allah. naredio je ljudima da se Njemu i Njegovim poslanicima pokoravaju.Iman 99 PRVI STEPEN To je vjerovanje da je Allah. volju koja se u potpunosti realizira i u Njegovu neograni~enu mo}. dobra djela i grijehe. i njihovu volju. neka zna da ga nikako nije moglo mimoi}i. ili mirovanje. de{ava Allahovom.{. mo}an je sve uraditi i nema nijednog stvorenja na nebesima niti na Zemlji. stvorio.rahimehullahu te’ala . prije nego {to je damo.{.. a zabranio im je grijehe. 70) “Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas. Zadovoljan je onima koji vjeruju i dobra djela ~ine. Allah. Ljudi ~ine djela.{... uistinu. On zna sve njihove radnje.. znao {ta }e Njegova stvorenja ~initi.to je Allahu. to je. njihovu nafaku i ~asove njihove smrti. d`.{.{.” (El-Hadid. d`. a {to god ga je mimoi{lo. uistinu.. ali Allah. ~ovjek je vjernik i nevjernik. ali je Allah. neka zna da ga nikako nije moglo zadesiti..zaklju~uje se da vjerovanje u kader obuhvata ~etiri stupnja: .{.{. i najmanji pokret na nebesima ili Zemlji.{. a sveske su se sklopile.. 22) DRUGI STEPEN To je vjerovanje u Allahovu. A ne voli nevjernike niti je zadovoljan grije{nicima. d`. vjerovanje da biva ono {to Allah.{.. zatim mu rekao: “Pi{i” Pero upita: “{ta da pi{em?” “Pi{i sve {to }e se desiti do Kijametskog dana!” Pa. Ne nare|uje ru`na djela niti dozvoljava svojim robovima kufr i ne voli nered (fesad). lahko!” (El-Had`d`. a koja nije. Allah. u stvari. ne mo`e ni biti. d`. dobar i lo{. ..{. Allahu. stvorio je i njih. jer drugog Tvorca i Gospodara nema. d`. a da ga nije Allah. Tvorac njihovih djela. Pored svega toga. d`. {to god ~ovjeka zadesi. zapisana u Knjizi. Allah. d`. i njihovu mo}.. svijim praiskonskim znanjem koje ga oduvijek krasi.. lahko. d`. d`. Pera su presahla. on klanja i posti i ima svoju sopstvenu mo} kojom ~ini djela i ima volju. d`. I da se svaki. I da se u Njegovom carstvu ne mo`e desiti ne{to {to On ne `eli. On voli mutekije (bogobojazne). ho}e. 227 Iz rije~i Ibn-Tejmijja .{. ka`e: “Zar ne zna{ da je Allahu poznato sve {to je na nebu i na Zemlji? To je sve u Knjizi. d`. dobro~initelje i pravedne. zapisao je u Lewhi mahfuzu odredbe svih stvorenja. Prvo je stvorio pero. Dakle. voljom.

d`. Drugi: Pisanje svega toga u Lewhi mahfuzu. sve je to mudrost. bezgrani~no dobro. d`.{. stvaranje svih stvorenja i da je jedino On tvorac.{. a sve ostalo stvoreno.{. jer zlo ne ulazi ni u jedno od Allahovih. praiskonsko znanje i da je On znao {ta }e ljudi ~initi prije nego {to su to uradili. ~etvrti: Allahovo. 1-2) I dozvoljeno je da se spomene bez spomena ~inioca. Nije mogu}e da Allah. d`. stvaranje svih stvorenja i doga|aja. i tra`enje za{tite kod Njega. d`. Podjela kadera.elek.. nego sve {to se Njemu pripisuje je dobro.{. milost i dobro. d`. 10) Uistinu. d`.. i Njegovo . jer se zlo ne pripisuje Allahu. Tre}i: Allahova. `eli ne{to u ~emu je totalno zlo i da u njegovom stvaranju nema nikakve koristi. pisanje. Allah.229 Zato nije dozvoljeno samo zlo pripisati Allahu. d`. d`. zbog bola i isku{enja koja ga prate. a zlo se Njemu ne pripisuje.: “Allah je stvoritelj svega.. d`. Isto je i zatvaranje vjernika od Allahovih. u sebi nosi mnoge vidljive mudrosti: kao {to je pokajanje ljudi poslije gre{ke. na primjer. d`. d`. d`.. tako|er. nije stvorio ~isto zlo koje u sebi nimalo dobra nema. d`. d`. Njega ne mo`e zadesiti nikakva manjkavost niti bilo kakvo zlo i On je potpuno savr{en i nedoku~iv u svojoj uzvi{enosti. Stvaranje Iblisa.. d`.{. d`..” (El-D`inn..{. prenosi od d`ina: “I mi ne znamo da li se onima na Zemlji `eli zlo ili im Gospodar njihov `eli dobro. kao {to ka`e Allah.{.{. ne bi bilo zla. neprijatelja zlo.{.230 Bolest je.. jer je dobro u odnosu na djela Allaha.{. Njegova volja.228 Allahovo. d`. ali je ono pre~i{}avanje ljudskog nefsa. svojstava niti djela.{. neda}a za ~ovjeka trenutno.: “Reci: ‘Utje~em se Gospodaru svitanja od zla onoga {to On stvara.231 Sve {to je zlo je relativno.gledaju}i na budu}nost.{. kao {to ka`e Allah. d`. pravda. d`.{. pra{ta grijehe i ~isti ljude bole{}u koju im daje. volja koja se realizira i Njegova neograni~ena mo}.” (Ez-Zumer. po stvaranju i odobrenju nije zlo. kroz borbu protiv {ejtana i njegovih pomaga~a.{... nego je dozvoljeno da zlo bude u sklopu cjeline koja se pripisuje Allahu. ostvarivanje obo`avanja Allaha. jer da je Njemu pripisano.‘” (El-.. na prvi pogled.{. ali je hajr . A pripisivanje zla Allahu.100 Iman Prvi: Vjerovanje u Allahovo.{.. U Allahovoj ruci je cjelokupno dobro.. d`. dodaju}i tome jo{ veliku nagradu. pro~i{}avanje redova ljudi i odgoj ljudskih du{a.. kao {to Allah. a u odnosu na Allaha je svakako hajr. imaju}i na umu kako Allah. on je u svojoj cijelosti samo dobro. a {to se ti~e kadera u odnosu na Allaha.{.{.. a zlo se i desilo zato {to nije Njemu pripisano. na dobro i lo{e jeste samo u odnosu na ~ovjeka i ostala stvorenja. u koji smo du`ni vjerovati.. jer Njegova mudrost to ne dozvoljava. kod Allaha.{. 62) I dozvoljeno je da se zlo pove`e sa svojim uzrokom.{. pribjegavanje Allahu. znanje.

On ih ne bi kaznio. Zato je opravdavanje grijeha kader’om. mora vjerovati u Allahovu. Zlo.d`. a Allah.. d`.. d`. u svakom pogledu. zlih djela. Pa ako je vjernik. nevjernik.. 148-149) Ovo je odgovor Svemogu}eg Allaha. a zapostavio uputu i tako zaslu`io propast. a to je strana koja se ve`e za Allaha. tu njihovu ispriku demantira i odbacuje u sljede}em ajetu: “Mnogobo{ci }e govoriti: ‘Da je Allah htio. {to se. sve dok Na{u kaznu nisu iskusili! Reci: ‘Imate li vi kakav dokaz da nam ga iznesete? Vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite!‘ Reci: ‘Allah ima potpun dokaz.{. jer se on temelji na dvije op}epoznate i op}eprihva}ene stvari o kojima nema spora i o njima mo`e raspravljati samo onaj ko je izabrao zabludu. ili grije{nik. Nema sumnje u to da je ka`njavanje onoga ko je prisiljen ne{to u~initi zbog tog ~ina. a ni preci na{i. o Allahu. i da On ho}e. a zlo u odnosu na onoga kojem ono stvarno predstavlja zlo. d`. niti bismo i{ta zabranjenim u~inili!‘ Tako isto su oni prije njih poricali.{. Onaj ko svoje grijehe i nevjerstvo opravdava kader’om jedan je od dvojice: ili vjernik u Allaha. koji ga je stvorio i odobrio.. d`.{.. onome ko svoje grije{enje pravda Njegovom odredbom.{. nevjerstva i {irka. Da oni nisu bili slobodni u izboru onoga {to su po~inili od grijeha. zbog odre|ene mudrosti i koristi koju jedini On zna i ka`e kome ho}e od Svojih robova. govori bez ikakva znanja i osnova. onda je njegovo opravdanje pusta kontradiktornost i besmislenost. mi ne bismo druge Njemu ravnim smatrali. d`. je iznad svake manjkavosti. d`. dakle. d`. kosi s vjerovanjem u Njega..{. prije nego .232 OPRAVDAVANJE NEVJERNIKA KADER’OM Nevjernici bi htjeli opravdati svoje nevjerovanje tako {to tvrde da je Allah.{. htio njihovo nevjerstvo i da ga je On odredio.{. Kako }e se nevjernik..Iman 101 odobravanje istog. Druga: onaj koji svoje nevjerovanje i grije{enje pravda kaderom.{.. jer je nepravda negativnost koja ne prili~i Tvorcu. A ako je ~ovjek. pravdu i ~istotu Njegovog bi}a od bilo kakve nepravde. Allah. i pored ka`njavanja grije{nika. ili nevjernik.{. d`. je prija{nje nevjernike kaznio `estokom kaznom. pravdati kader’om. a Allah ima najja~i dokaz. oni ga ne bi mogli u~initi. d`.. pripisivanje nepravde Allahu. pravedan i nikome nepravdu ne ~ini. svima bi na praviput ukazao!‘” (El-En‘am. Te dvije stvari su: Prva: Allah. jer je Allah. jedna od njih je dobro. odgovor je sasvim jasan. a da On to nije htio... ima dvije strane.{. nepravda. svakako. d`. koji se opravdava kader’om.{. Allahov.

a On }e onoga koji se opredijeli za uputu.. a povode se za pretpostavkama i naga|anjima u podru~ju koje uop}e ne poznaju? Ovo je su{tina ovog problema: Allah. niko je ne poznaje osim Allaha.{. nare|enja i zabrane koje su potpuno poznate. volje i odredbe. nije zadu`io ljude da moraju znati Njegovu volju i kader’ (odre|enje) da bi se prema njima prilagodili. kra|u ili bilo {ta drugo? Ovako jasnim odgovorom Allah. kako }e se. bez ikakvih nejasno}a koje se javljaju nepotrebnim diskusijama o njoj. pomo}i u tome. sasvim jasna i prikazana na najlak{i na~in koji je ~ovjekov razum u stanju shvatiti. nego ih je zadu`io da spoznaju Allahova.. d`. kad je Allahova. da bi se njemu prilagodili. d`.. u isto vrijeme. uzvra}a onima koji se pravdaju kader’om na jo{ nekoliko mjesta u Kur’anu: “A kada urade neko ru`no djelo. ili da ih sve prisili da vjeruju.102 Iman {to u~ini grijeh ili kufr. {to na ovaj na~i postaje. ih uputi i ra{iri njihove grudi ka prihvatanju islama. d`. Znamo da je svakom ~ovjeku.{. veoma jednostavno i jasno.{. a onoga ko izabere zabludu.{. gajb. pa svi prihvate Njegovu uputu. a i Allah nam je to zapovijedio!‘ Reci: ‘Allah ne zapovijeda da se rade ru`ne djela! Za{to o Allahu govorite ono {to ne znate?‘” (El-Ea‘raf. Allah. d`.. A {to se ti~e Allahove. na nju pozivati?Postoje Allahova. Allah... u stanju je stvoriti ljude da po svojoj naravi svi budu vjernici. 28) Ova kur’anska uputa pri odgovoru na ovakve tvrdnje do{la je da ispravi ljudski na~in razmi{ljanja i analiziranja i da im objasni da se od njih tra`i izvr{avanje Allahovih. govore: ‘Zatekli smo pretke na{e da to rade.{. pustiti da jo{ vi{e odluta i zaslijepi. tuma~e}i spomenuti ajet. nare|eno da se pokorava Allahu. Htio je isku{ati ljude tako {to im je dao mogu}nost da prihvate uputu ili zabludu. u bilo kojoj filozofiji ili religiji. d`. d`. pa za{to ostavljaju ove pouzdane podatke. Ali. nije rezultirala . ka`e: Drugi dio ajeta upu}uje na ispravljanje ljudskog na~ina razmi{ljanja i razmatranja.{.. prije nego {to je krenuo da u~ini grijeh ili kufr. I bilo je onako kako je Allah htio. d`. dok je.{.{. d`.{. A {to se ti~e diskusije i polemike o ovom pitanju. a ne da istra`uju Njegov skriveni gajb.. onda..{. nare|enja i da se klone Njegovih zabrana. d`.. Allah. d`... pa kako }e je onda spoznati? A ako je ne spoznaju. ona je gajb (skrivena) i oni nemaju nikakva na~ina da je saznaju.. d`. u praksi. pa pro~itao {ta tamo pi{e. Polemika na ovu temu. Allah.. pozvan da ne u~ini bilo kakve grijehe. htio je sasvim drugo. d`. I ovo je sasvim dovoljno ljudima o tome.{. odredba. Profesor Sejjid Kutb. te saznao {ta je njemu odre|eno. Druga~ije re~eno.{..{. dakle.. i da izvr{ava Njegova nare|enja. ona je sasvim strana islamskoj etici i stilu. ili da im ubaci iman u njihova srca. nare|enja i zabrane kako bi se prilagodili prema njima. naredio im je odre|ene naredbe i zabranio odre|ene stvari i oni to mogu zasigurno saznati... prije nego {to se desi. d`. kako ~ovjek mo`e re}i: “Allah je odredio da je kradem te ja odoh da izvr{im Allahovu odredbu!?” Da li je on zavirio u Lewhi mahfuz. A kada oni poku{aju to u~initi. Stvar je.

d`. ako si u~inio dobro. a ako si Mu {ta zgrije{io. koje treba utro{iti u pozitivnom i kreativnom poslu. Allah. Allah od vas ne zavisi.{. du`an si da se pokaje{ i vrati{ Allahu... . Da si zadovoljan onim ~ime je zadovoljan tvoj Gospodar i da se srdi{ na ono na {ta se On srdi.{..{. D@.. koje ne zna niko drugi.{.. d`. Ova vjera je do{la da ostvari odre|eni model u dru{tvu koje ograni~avaju jasna nare|enja i zabrane. d`. odredbe. ka`e: “Ako vi budete nezahvalni. d`. Dosta mu je da zna njegovo zna~enje. tvoja mr`nja grijeha ne zna~i i mr`nju Allahove. Jedna od tih (gajb) tema je i odnos izme|u stvaranja ljudskih djela od Allaha. ODREDBE (KADER’A) I POKU\ENOST POLEMIKE O NJOJ Ovo {to je do sada re~eno je sve {to je vjerniku potrebnu da zna o kader’u. i ljudske volje i njihovog . d`. du`an si Mu se zahvaliti na uputi.. Zato je upu}ivanje na nepoznatu volju labirint po kome luta ljudski razum bez ikakva orijentira i gubljenje vremena. kako bi te to odvratilo od grijeha. da je mudar i da mu ne prili~i besmislica. a ne da otkrivaju nepoznato (gajb). 7) SKRIVENOST ALLAHOVE. nadaju}i se da }e ti oprostiti. d`. d`. osim Allaha. Na{i razumi su ograni~eni. Allah. I da zna{ da Allah. a zadovoljan je vama ako budete zahvalni.. zadovoljan. objasnio nam je ono {to je znao da nam je potrebno.{. I da zna{. znaj da se od tebe tra`i da izvr{eva{ Allahova. ~ime je Allah. a ako izvr{i{ neki grijeh. stepene i da u njega vjeruje.{. da te to podstakne na pokajanje i povratak Allahu..{.{.[.Iman 103 zadovoljavaju}im rje{enjem. d`. i da voli{ ono {to On voli.. d`. sve zna. Jer. ubije|en u Njegovu pravednost i mudrost. d`. jer }emo se tada razi}i i tako propasti. nego se od tebe tra`i da mrzi{ ono {to mrzi Allah. ne voli kufr niti ga dozvoljava svojim robovima i ne voli da mu se grijeh ~ini niti ga dozvoljava svojim robovima. a zatim se osloni{ na Allaha. jer je to polemika koja se bavi temom koja uop}e ne podlije`e polemici niti odgovara njenoj naravi. da je On pravedan i da nikome nepravdu ne ~ini. ne mo`e ni biti.{. stvorio ih je radi upravljanja ovim svijetom. Allah. a nikome nije dozvoljeno da traga za onim {to je od nas sakrio. d`. Ova tema ne zahtijeva ni{ta vi{e od toga..{. da vjeruje da Allah. dragi brate. d`.”233 Zato.{..” (Ez-Zumer.{. d`.{. d`. Treba da zamrzi{ grije{enje prije nego {to zgrije{i{. ali On nije zadovoljan ako su robovi Njegovi nezahvalni.pa. da je sve stvorio i da ono {to On ne}e..{. A nakon {tosi u~inio neko djelo: pa. nare|enja i da se kloni{ Njegovih zabrana prije nego {to bilo {ta uradi{..

te se nemoj d`aba truditi da je spozna{. mudrosti i Njegovoj volji i na prihvatanju Njegovih nare|enja i zabrana. d`. bi}em. samo znakove Allahovih. a tvrdnja da se zna nepostoje}e znanje je isto tako kufr. Ovo je. r.. postaje nevjernikom. ukratko.{.” On ga ponovo upita. bez detaljnog ispitivanja Allahove. d`..104 Iman izvr{avanja od ljudi.{. rije~i. d`.{. Imam Ahmed prenosi. zabranjena radnja i prekora~avanje granice..s.”237 UTJECAJ VJEROVANJA U KADER’ NA @IVOT MUSLIMANA Islamska vjera temelji se na potpunom predanju Allahovoj. a zatim im re~e: ‘{ta je s vama? Zar }ete dozvoliti da jedan dio Allahove Knjige opovrgavate drugim? Zbog toga su uni{teni oni koji su bili prije vas!’”235 Jedan ~ovjek je do{ao Aliji. a oni }e biti pitani. na primjer. kao da mu se nar raspu~io na njegovom licu. Debatiranje i raspravljanje o njemu je uzrok propasti. a nismo u stanju spoznati njihovu su{tinu.” On mu ponovi pitanje.{..{. pogazio je Allahove.. Mi mo`emo spoznati. svojim senedom od ‘Amra bin [u’ajba. sve {to je potrebno Allahovom. re~e: “Duboko more. A prvi znak uva`avanja neke . na {to mu je on odgovorio: “Mra~an put.{. d`. i upitao ga o kader’u. mu re~e: “Tajna Allaha.. iskrenom robu ~ije srce je obasjano nurom. toliko se zacrvenio od srd`be. d`. 23) Pa onaj ko bude pitao: za{to je Allah. r. razmi{ljanja i zapitkivanja o tome. Zato se dobro ~uvajte svakog raspravljanja. jer je Allah. d`.. zabranio upu{tanje u polemiku o kader’u i dublje razmatranje o njemu. d`. koji prenosi od njegovog oca. d`.. d`.a. pa njime ne kre}i. d`. te ga nemoj gaziti.a.{.234 Zato je Allahov Poslanik.{.. a.{. uradio.{.”236 Divne li su rije~i imama Tahavija. jer postoje dvije vrste (iluma) znanja: znanje koje postoji me|u ljudima i znanje koje me|u njima ne postoji. r. koje ljudski razum nije ustanju shvatiti.a. Ovo nije jedina nepoznata (gajb) tema. Poricanje znanja koje postoji je kufr....s. koji ka`e: “Kader’ je u svojoj osnovi tajna Allaha..‘ (El-Enbija‘. ka`e: ‘On ne}e biti pitan za ono {to radi. na {to mu Alija.s. sve dok se ne prihvati postoje}e znanje i dok se ne napusti traganje za nepostoje}im. Allah. a. mudrosti u tome.. u Njegovim stvorenjima koju niko nije u stanju spoznati.. znanje o kader’u sakrio od Svojih stvorenja i zabranio im da o njemu tragaju. ni najodabraniji melek niti bilo ko od Allahovih poslanika. a on od njegovog djeda koji ka`e: “Jednog dana izi{ao je Allahov poslanik. jer se islam ne mo`e u~vrstiti ni na ~emu drugom osim na predanosti. d`. ~iju su{tinu ljudski razum nije u stanju shvatiti. kao {to su bili ashabi Allahovih Poslanika.. a. svojstava. To je dered`a veoma znanih..{. a ko to u~ini. a ljudi raspravljaju o kader’u. I iman ne}e biti primljen ni od kog. a Alija. kao {to je slu~aj s Allahovim.

rekao Ibn-Abbasu: “O mladi}u! Pazi na Allaha i On }e na tebe paziti.{. Potom sam oti{ao do Zejda bin Sabita a on mi kaza hadis Allahovog Poslanika. d`. a. re~e Allah.{. zatim ~vrsta odluka da se sprovede u praksu. a da nikome ne bi nepravdu nanio. Ja sam ~uo Allahovog Poslanika. Pazi na Allaha.s. Bili su izuzetno visokog stepena odgoja prema svome Gospodaru i Njegovom poslaniku. A kada bi se sakupili da ti naude. a. o njima ka`e: “Nisam vidio boljih ljudi od ashaba Allahovog poslanika.s. tra`i je od Allaha. upitali su ga samo 13 pitanja za cijelog njegovog `ivota. u tom zna~enju. kada je rekao: ‘Prvo {to je Allah stvorio.s. a. tabi’ini i svi sljedbenici ehli sunneta i hadisa. dati da taj osje}aj napusti moje srce!’ On mi na to re~e: ‘Kada bi Allah.s. jedne prilike. na svojoj samrti rekao svome sinu: “Sine moj! Ti ne}e{ okusiti slast pravog imana. ve} odredio... bilo je pero. ti to ne bi primio. pa mi je rekao isto tako. Njegova milost }e im biti bolja od njihovih djela.{.arisi je upitan: “[ta ljudi ka`u kad . koji je.Iman 105 stvari je vjerovanje u nju. pitaj Allaha.. a.{. ne}e ti nauditi ni~im drugim. u}i }e{ u D`ehennem!” Ibn-Dejlem veli: ‘Zatim sam oti{ao do Ibn-Mes’uda... A ako umre{ s bilo kakvim drugim ubje|enjem o ovom pitanju. Zato su njihovi nervi bili stalo`eni dik su krstarili raznim krajevima svijeta dostavljaju}i ovu u vjeru cijelom ~ovje~anstvu.. r. Ibn-Abbas.’240 Prenosi se da je ‘Ubade bin Samit. kome je rekao: ‘Pi{i!’ Pero re~e: ‘Gospodaru moj {ta da pi{em?’ ‘Pi{i sve {to }e se desiti do Kijametskog dana!’. na}i }e{ Ga ispred sebe.{.a. sve dok ne bude{ znao da te nije moglo mimoi}i ono {to te zadesilo niti zadesiti ono {to te mimoi{lo. On bi to u~inio. d`. a ako im se smiluje. te {to skorije prila`enje ostvarenju naumljenog. onako kako ih je pou~io Allahov Poslanik.s. Da podijeli{ sadake u vrijednosti zlata koliko je brdo Uhud. kaznio sve stanovnike Zemlje i nebesa.238 Takvi su bili ashabi Allahovog Poslanika. ne}e mo}i pomo}i izuzev onim {to ti je Allah. ~uo sam Allahovog poslanika. Allah. Selman el-.a.s. d`.”239 O pitanju kader’a saglasni su svi ashabi. a.”242 Ovo ubje|enje je u njihova srca ulilo smirenost i stabilnost iodgojilo ih u ponosu. kada ka`e: ‘Ko umre. d`.s.. a ako i od kog pomo} bude{ tra`io. taj sa mnom nema ni{ta.. a... osim onim {to ti je Allah propisao. Saglasni su u tome da je sve {to }e se desiti do Kijametskog dana zapisano u Lewhi mahfuzu. odredbu. Ako bude{ ikog pitao. r.Sine moj. I dobro znaj da kada bi se cijeli svijet iskupio da ti pomogne. Oni su se razi{li po raznim krajevima zemlje nose}i sa sobom vjerovanje u kader’. i tinta se ve} sasu{ila. pa te molim da mi ka`e{ ne{to o tome! Nadam se da }e Allah. dok ne povjeruje{ u kader’ i ne bude{ znao da te ono {to te zadesilo nikako nije moglo mimoi}i. Oni su smatrali bezna~ajnim i bezvrijednim sve sile svijeta pred svojim imanom u Allahovu.. d`. a. Prenosi se da je Ibn-Dejlem rekao: “Oti{ao sam do Ubeja bin Ka’ba i rekao mu: ‘Ja u sebi osje}am ne{to nelagodno po pitanju kader’a. a u ovo ne bude vjerovao.’”241 Ovo ubje|enje imalo je velikog utjecaja na ashabe Allahovog poslanika. a..s. Pera su prestala pisati.

..{. a. a. odredbu u`iva jo{ jednu blagodat. samo.s. sa svojim plemenitim ashabima. koji zna da ga nije moglo mimoi}i ono {to ga je zadesilo. d`. nego i rije~i svih ashaba Allahovog Poslanika. ne bi mogao u~initi ni{ta. kako da udovolji pra{ini na ra~un srd`be Svemogu}eg Vladara? Zaista je to ~udna stvar!”244 Ovo ubje|enje iskorjenjuje svaki simptom kukavi~luka iz srca u kome se nalazi. odredbe odvijaju po Njegovom nare|enju. kako da se njegovo ~elo pogne bilo kakvoj sili na licu zemlje.. a zna da je sve u rukama Tvorca nebesa i zemlje i svega {to je na njima? I kako da se ponizi robu od pra{ine? Ibn-Red`eb. Sva ta ogromna djela. postaje{ svjestan da te nije moglo zadesiti ono {to te mimoi{lo. onda. d`. kad je svjestan da }e ga sigurno zadesiti ono {to mu je odre|eno. Tek ovako promatraju}i. volji i ure|enju . a da ljudi ne posjeduju ni{ta! Sve ovozemaljske sile nisu u stanju zaustaviti jednog ~ovjeka koji u sebi nosi ovo ubje|enje i ovaj iman. dok u potpunosti ne istro{i svoju nafaku i dane svog `ivota.” ^ovjek koji vjeruje u Allahovu.{. Kako.106 Iman postanu vjernici u Allahovu. a ono {to mu nije odre|eno.{. propisao. zaista se samo ovakav ~ovjek istinski osloba|a ropstva ljudima i prelazi u robovanje Gospodaru ljudi.”243 Ovo nisu bile rije~i samo Selmana.{. To su djela koja li~e na ~uda. te njegovog vlasnika podsti~e na d`ihad protiv nevjernika i nasilnika. A za{to da se zamara razmi{ljaju}i o njima. da u svojoj pokornosti da prednost onome ko je pra{ina nad Onim ko je Gospodar svih gospodara? Ili. d`. A od odredbe se ne mo`e spasiti ni najoprezniji ~ovjek... su plod njihovog imana u Allaha. bez imalo obaziranja na njihova sredstva i metode. kad mu je njegov Tvorac i Opskrbitelj zagarantirao da }e potro{iti svaki atom svoje nafake i da ne}e umrijeti prije odre|enog mu momenta? Za{to da se boji.. nikad ga ne}e sna}i?! Divno li je to rekao pisac sljede}ih rije~i: “Od kog dana svoje smrti da bje`im? Od dana koji mi je odre|en ili od dana koji mi nije odre|en? Dana koji mi nije odre|en se ne bojim.{. blagodat kojoj nisu ravne sve blagodati ovoga svijeta. Jer.. rahimehullahu te’ala. odre|enje. koja je ostvario allahov Poslanik. mo`emo do}i do pravog obja{njenja za ogromna djela koja je u~inio iman preko te male grupice ljudi koja je krenula u dostavu ove vjere cijelom svijetu. budu}i svijet i Allahovo. niti mimoi}i ono {to te zadesilo. Koju li. ma kakvi oni bili. to je blagodat zadovoljstva u svim prilikama. kad bi se cijeli svijet sakupio. d`. zna da je i on sam pra{ina. d`.s.{. sem onoga {to mu je Allah. ali su istinita. sre}u ~ovjeku donosi ovo ubje|enje i koje li juna{tvo u sebi sadr`e srca koja su povjerovala da je sve u Allahovim. rukama. Samo ~ovjek koji u`iva u vjerovanju u kader’. odredbu dobra i zla?” On odgovori: “Kad povjeruje{ kader’. d`. i zna da. ka`e: “Onaj ko se osvjedo~i da je svako stvorenje na Zemlji pra{ina (zemlja). i koji zna da nijedan ~ovjek ne}e umrijeti. Takav ~ovjek zna da se Allahove.

. te se smiri i sa zadovoljstvom je prihvata i biva uljudniji od toga da se suprotstavi i prigovori svome Gospodaru i Tvorcu.{. d`. r. kao {to ka`e Omer. isku{enja }e biti lak{a. Ona je zahvalna Allahu. a vi ne znate. te }e hodati zemljom bez ijednog grijeha pri sebi. a ne{to volite. a strpljiva u neda}i.. bit }e isku{an ovisno o stepenu ~vrstine njegovog imana. d`. do te mjere da se kod njih izjedna~ila nevolja s radosnicom i da su zahvala ({ukr) i sabur postali isti...”246 Ibn-Kajjim je to na najljep{i na~in kazao: “Ako te zadesi kakva neda}a. rije~i: “Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi. Kao {to to obja{njava Poslanik. ‘Allah zna. rekao: “Na najve}em isku{enju prema neda}ama su poslanici. a ljudi ne znaju.Iman 107 i da se doga|aji de{avaju kao plod Allahove.a. dobro po nju.{.. a to nije slu~aj ni s kim drugim. ti joj se strpi Strpljivo{}u Plemenitog.{.a. a ako ga zadesi kakva neda}a.a ono mo`e biti dobro za vas. a ono ispadne zlo po vas. jer je On prema tebi jo{ plemenitiji. d`. pa }e shvatiti da ga nije moglo mimoi}i ono {to ga je zadesilo. isku{enje dolaziti ~ovjeku. r. }e njegovo srce uputiti u jekin (~vrstu spoznaju). A ako se po`ali{ sinu Ademovom.{.a. osim s vjernikom: ako ga zadesi kakva radost. Zato je svako stanje koje je zadesi. on se na njoj zahvali. kada ga zadesi neda}a. pa ka`e: ‘To je ~ovjek kojeg. ka`e: “Ne volite ne{to. Zato se ne}e posiliti u blagodati niti izgubiti nadu u nevolji.: “Kad bi sabur i {ukr bili dvije deve.”248 U sjeni ovog imanskog koncepta uzdigli su se ashabi.‘” (El-Bekare. uzvisile njihove du{e i oja~ala njihova savjest. a On zna. a zatim oni koji ih slijede po svojim kvalitetima. Gleda u posljedice neda}e i koliko Allah. d`. U Buhariji i Muslimu stoji da je Allahov poslanik. uputiti .’”247 A Ibn-‘Abbas ka`e: “Allah. ja . a On }e srce onoga. pa i za to bude nagra|en.{. a ako mu iman bude slab. mudrosti i Njegove volje..” (Et-Tegabun. r. te se time zadovolji i preda se Allahovoj volji. on se strpi. d`. po`alio si se protiv Milostivog onome ko milosti nema. d`. pa zato biva nagra|en. koji u Allaha vjeruje.s.{. mudar i milostiv. zna da je Onaj Koji joj je odredio dobro i zlo. d`.s. dakle. a. 216) Mu’minska du{a.. neprestano. a da ga nije moglo zadesiti ono {to ga je mimoi{lo.: “^udan li je primjer vjernika! Svako stanje u kome se na|e je hajr za njega. a. te se zadovolji i strpi.” Alkame.Allah sve dobro zna. ~ovjek se isku{ava shodno njegovom imanu. Pa ako mu iman bude ~vrst. Allah.”245 Vjernik promatra neda}u i zna da je do{la Allahovom odredbom... zna da je od Allaha. u dobru. sve dok ga potpuno ne o~isti. Tako }e.{.. tuma~i Allahove. 11). za nju nagra|uje.

Zadovoljstvo Allahovom.{. a ako nisi. Vlasnici stupnja zadovoljstva uvijek gledaju nagradu Onoga Koji ih isku{ava i znaju da im je to On odabrao.{.{... Jer. niti nervne napetosti. nema zastajanja radi `aljenja i pokajanja. Abdul Vahid bin Zejd ka`e: “Zadovoljstvo (ridaluk) su Allahova.” A Ebu-Muhammed el-Hariri veli: “Sabur je da ne razlikuje{ izme|u nagrade i isku{enja sa potpunom smireno{}u u oba slu~aja. te klonjenju od grijeha i raznih pokudnih stvari.. budi zadovoljan. ve} odavno odabrao Svome robu i ubje|enje da mu je On odabrao najbolje. odredbi.{. d`. odredio je i uradio ono {to je On htio. niti da je bilo ovako i ovako. d`. Naprotiv. grije{enjem i poni`enjem svojih robova. abnormalnosti i {izofrenije. milosti prema ljudima. Ponekad obuzeti zadovoljstvom kader’om. odredbom...{. I oni su najja~i motivi za pokretanje cjelokupne ljudske snage ka radu na ovoj planeti. d`. tako da uop}e ne osje}aju bol. odredbe najva`niji su temelji na kojima se zasniva ljudsko zadovoljstvo. pa ako si u stanju. nije zadovoljan kufrom.254 Ne misli se ovdje na zadovoljstvo kufrom i grijesima niti okretanjem od Allahovih. najve}a vrata.”251 Sabur je vad`ib. bilo bi ovako. d`. d`.. ali pod uvjetom da se ne raduje ako se pove}aju i da se ne `alosti ako se smanje. nema okretanja nazad. d`.. po mi{ljenju cjelokupne uleme. U tom slu~aju.. d`. nare|enja. A vi{e od toga je zadovoljstvo Allahovom.{.252 A temelj zadovoljstva jeste vjerovanje u Allahovu. strpljenje na isku{enju i uvjerenje u pravednost Allahove. nego: Allah. mo`da ~ak osje}aju i slast u svemu tome zbog njihove svijesti o njegovom dolasku od Onoga Koga oni vole. d`.{. Allah. nestanak brige i tuge.”250 A Ibn‘Ata’ veli: “Zadovoljstvo je smirenost srca prema onome {to je Allah.... tvoje strpljenje u izvr{avanju Allahovih. odredbama. d`. Zato neka tvoje zadovoljstvo bude u skladu sa zadovoljstvom tvoga Gospodara. i strpljenje na izvr{avanju Allahovih. a svi su saglasni da nije ispod mustehabba. d`.{. kao {to smo ve} rekli. onda se strpi. nare|enja i po`rtvovanosti na Njegovom putu.. dunjalu~ki D`ennet i odmor pobo`njaka. d`.” Imam Ahmed je upitan da li ~ovjek koji posjeduje stotinu dinara mo`e biti zahid? Pa je odgovorio: “Mo`e. u skladu s Allahovim. U ovom uvjerenju le`i smirenost srca i odmor tijela. odredbu i svijest o Allahovoj.{. a drugi da je mustehabb. du{e i nerava.{.108 Iman uop}e ne bih mario na koju bih uzjahao.{.{..{. uop}e ne osje}aju bol odre|enog (isku{enja).”253 Znaj da se zadovoljstvo i strpljenje koje proizvodi iman u kade’r odnose na zadovoljstvo prema neda}ama i nesre}ema koje zadese ~ovjeka.” A neko od selefa je rekao: “Zahid je onaj ~iju zahvalu ({ukr) ne mogu presti}i blagodati. d`. odredbom. a sigurni su da je nemogu}e da on nepravedno dosudi. O zadovoljstvu pojedina ulema ka`e da je vad`ib. A ponekad budu okupirani veli~inom i uzvi{eno{}u Onoga ko ih isku{ava i potpuno se utope u taj osje}aj. d`. Zato nema psihi~kog sloma. a niti neda}e njegovo strpljenje.”249 Omer bin el-Hattab napisao je pismo Ebu-Musa el-E{’ariju. kao ni sabur na poni`enje i zlo. nego . u kome stoji: “Znaj da je svo dobro u zadovoljstvu.

d`. smirenost. jer je On uto~i{te i samo se od njega pomo} i za{tita od sumnji i zlih misli tra`i. sre}a. odmor. Tako.s. d`.posljedi~nim zakonitostima koje je Allah. sve zna i sve mo`e:” (E{-[ura. d`.{. On. Zato onaj ko `eli odgojen porod mora na tom planu da poradi i da primijeni uzroke koji do toga dovode. kad bi ~ovjek zanemario rad radi sticanja nafake..{. da li oni mijenjaju Allahovu. a na ovom svijetu izgubljene sre}e. ili im daje i mu{ku i `ensku. 49-50) Zato je zabranjeno muslimanu da zanemari postupanje shodno zakonitostima o uzrocima i posljedicama... d`. a koga ho}e. 123-124) VJEROVANJE U KADER’ NE KOSI SE S RADOM UTEMELJENIM NA UZROCIMA I POSLJEDICAMA Ne smijemo smetnuti s uma da nam je nare|eno da radimo shodno uzorno . dozvolom. bio bi grije{an. {irokogrudnost i potpuna sigurnost u Allahovu. Njegovo sveobuhvatno znanje i mudrost. ona }e na Ahiretu biti u vje~itoj vatri i `estokoj patnji. ne}e zalutati i ne}e nesretan biti. i Njegovo upravljanje svim {to je vezano za `ivot i `iva bi}a. i imanom da je sve u Njegovim rukama. Ona dru{tva koja su zapostavila ovo ubje|enje i koja nemaju imana u Allaha. shodno volji Silnog i Mudrog i `elji Milostivog i Znanog: “On poklanja `ensku djecu kome ho}e. d`. kader’a.{. rastere}enost savjesti. on odgovara: “Oni su dio Allahovog.{. prijatnost ~vrstog ubje|enja.{..” (Ta Ha. milost i pravednost.uistinu. d`. obja{njava u sljede}em ajetu: “Onaj ko bude slijedio uputu Moju.{.Iman 109 vladaju zadovoljstvo. postavio u ovom svijetu. rastrganih nerava.{. te ubje|enjem da uzroci ne daju posljedice nego samo Allahovom.mu{ku.. kako to Allah. d`.”255 Zato je uzimanje u obzir samo uzroka i smatranje da oni utje~u na .{. iako je nafaka u ruci Allaha.. Allahov poslanik. d`.. ali taj brak mo`e uroditi plodom. a kome ho}e . u~ini bez poroda. pa kada mu je re~eno: “[ta ka`e{ o u~enju Kur’ana radi lijeka i o lije~enju medicinom. a i ne uroditi. taj }e te{kim `ivotom `ivjeti i na Sudnjem danu }emo ga slijepa o`iviti. A onaj ko okrene glavu od knjige moje.{. Onaj ko je stvorio uzroke stvorio je i posljedice i rezultate. Mora se `eniti. obja{njava da su dozvoljeni uzroci isto tako od kader’a. istinsko zadovoljstvo.. zajedno sa tevekkulom na Allaha. d`. tegobnog i napetog `ivota. Vjerovanje u kader’ proizvodi ogromne rezultate u ljudskom `ivotu na ovoj Zemlji. smirenje.. a. odredbu?”.

... koji zna~i srcem oslanjanje na Allaha. a. o Ebu-‘Ubejde! Da bje`imo od Allahove odredbe Allahovoj odredbi? [ta misli{. vi ste muteakilun (oni koji ~ekaju da ih neko drugi nahrani). d`. nije dao nijednu bolest a da za nju nije dao lijek.. rekao je: ‘Allah.{. Buharija prenosi od Omera. r.. r..s. To je. fakihi smatraju lije~enje po`eljnim.. a zatim muhad`irima.{. najve}i mutevekkil. svakako. te da ako su stvari unaprijed odre|ene nema potrebe za uzrocima. pa su se muhad`iri saglasili na povratak.s. a mutevekkil je onaj koji posije sjeme u zemlju. a s njime su bili ashabi koji su ga tako pomno slu{ali. i pojedinim Kurej{evi}ima.. a. kosi sa sticanjem nafake i traganjem za uzrocima. A Allahov Poslanik.a. a ne da mu se suprotstavlja. d`. A njihovo zapostavljanje je slabost koja se suprotstavlja istinskom tevekkulu. a. rekao: “Allahov Poslanik.”261 Ibn-Kajjim el-D`evzije veli: “Istinski tevhid ne}e biti potpun kod ~ovjeka..a.256 Zato je Allahov Poslanik. manjkavost u razumu.. A odstupanje od uzroka koji su nam nare|eni [erijatom. susreli prvaci pokrajina i obavijestili da se tamo pojavila kuga.a..a. Tada mu Ebu‘Ubejde re~e: “Zar da bje`imo od Allahove.’”258 Povode}i se za ovim i sli~nim hadisima. {irk u tevhidu. kada bi ih ~uvao u pustom dijelu. nego ono proisti~e iz vjerovanja u kader’. pogre{no. kada bi ti imao stado deva koje je do{lo do doline koja ima dva dijela. Komentator Tahavijinog ‘akaida ka`e: “Pojedini ljudi misle da se oslanjanje na Allaha. d`.s.. u postizanju onoga {to }e mu koristiti na ovom i na onom svijetu i za{titi od onoga {to bi mu naudilo u njegovoj vjeri i . zar ne bi. jer rad je fard. a da za nju nije dao lijek. r. mubah ili mekruh i haram. a neki ka`u da je vad`ib. a isto tako. d`.{. Nazvao sam selam i sjeo.s.{. sve dok ne bude radio povode}i se za uzrocima koje je Allah.. je skrnavljenje [erijata. sreo je ljude iz Jemena. jer Allah. pa ih je upitao: ‘Ko ste vi?’ Oni odgovori{e: ‘Mi smo mutevekkilun (koji se na Allaha oslanjaju)!’ On im re~e: ‘Naprotiv. a zanemarivanje uzroka i negiranje da su oni uzroci. jedan plodan. ho}emo li se lije~iti?’ On im odgovori: ‘Lije~ite se. d`. postavio.{. A njihovo zanemarivanje je naru{avanje samog tevekkula.. to uradio po kader’u?”260 Tako|er je Omer. r. a. shvatili odnos izme|u vjerovanja u kader’ i rada.259 Tako su i ashabi. osim jedne bolesti: starosti. d`. Dolazili su beduini s raznih strana. r. to u~inio po kader’u.110 Iman posljedice.. da su ga. a drugi pust. kada bi ih ~uvao u plodnom dijelu. naredio lije~enje. ukorio grupu ljudi iz Jemena koji su putovali na had` bez hrane.’”257 U Buhariji i Muslimu stoji da je Ebu-Hurejre. te je Omer tako i naredio. Autori hadiskih zbirki (Sunena) prenose od Usame bin [erik da je rekao: “Do{ao sam Allahovom Poslaniku. nije dao nikakvu bolest. prije osvajanja Meke. Mu’avija bin Kurre ka`e: “Omer.a.. kao da su im ptice na glavama (pa se boje da ih pokretom ne popla{e)...{. mustehabb.... i da ovo drugo ulazi u vjerovanje u kader’. On se tada posavjetovao s muhad`irima i ensarijama. a zatim se osloni na Allaha. po ulasku u [am. pa su upitali: ‘O Allahov Poslani~e. obla~io je kacigu u ratu i i{ao na pijace da bi {ta zaradio. odredbe?” Omer mu odgovori: “Da je to neko drugi rekao. kako bi se udaljili od kuge.

. neka ne ostavlja njegov sunnet”263 . mudrost i Njegov zakon ({erijat).. u protivnom. Zato ~ovjek svoju slabost ne}e u~initi tevekkulom.s. zanijekao je iman. Jer. d`... tevekkul je hal Allahovog Poslanika.Iman 111 dunjaluku.{. a rad je njegov sunnet. a ko zanije~e tevekkul. oskrnavio Allahovu.” 262 A Sehl bin ‘Abdullah ka`e: “Ko zanije~e rad. a. zanijekao je Sunnet. pa ko bude radio po njegovom halu. jer bi. niti tevekkul slabo{}u. Pored tevekkula rad je neophodan.

.

DRUGO POGLAVLJE SU[TINA IMANA .

.

{ta zna~i iman? Kako on biva? {ta je to ~emu istinski odgovara ovo ime? Islamska ulema o ovom pitanju ima dva mi{ljenja:264 Prvo mi{ljenje: da je iman ime kojim se naziva o~itovanje ({ehadeta) jezikom.267 i iako svaki tim poku{ava potkrijepiti svoje mi{ljenje s vi{e dokaza. nego je on pod Allahovom. d`. ili samo jedna od . oprostit }e mu. voljom. konstatacija da su djela organa. a ako htjedne. kaznit }e ga. neophodna. oni ka`u: Izvr{avanje svega {to je nare|eno i obja{njeno u sahih hadisima Allahovog Poslanika. tako|er teoretske naravi. Ovo mi{ljenje zastupa ve}ina ehli sunneta.. Ali. ako htjedne. a. jasno se vidi da je razila`enje me|u njima teoretsko.266 Iako su dokazi iz Kur’ana i sunneta vi{e na strani prvog mi{ljenja i vi{e na njega ukazuju. a u njega ne ulazi djelo.268 Uzrok tome je. je vad`ib svim vjernicima koji su to ime stekli rije~ju i potvrdom. uz saglasnost da onaj ko po~ini veliki grijeh ne izlazi iz imana. uz iman srca. mada se na njemu grade druga razmimoila`enja.s.. a Allah najbolje zna. {to su obje strane saglasne po pitanju va`nosti djela u islamu. potvrda srcem i sprovo|enje u praksu ostalim organima. ili da su ona jedan dio samog imana. Na njemu se ne temelji nikakva razlika u praksi.{. Komentator Tahavije ka`e: “Razlaz izme|u Ebu-Hanife i ostalih imama ehli sunneta je formalne prirode. da li je on dio imana.DRUGO POGLAVLJE SU[TINA IMANA U prethodnom poglavlju smo govorili o stvarima koje smo du`ni vjerovati.265 Drugo mi{ljenje je da je iman ime kojim se ozna~ava izgovaranje ({ehadeta) jezikom i potvrda srcem. ali. Jer. iako se razilaze u njegovoj definiciji. teoretsko je razila`enje koje ne rezultira neispravno{}u u akidi (vjerovanju).

{.” (El-En‘am. smatramo da je korisno objasniti neka pravila koja se daju zaklju~iti iz dijela definicije u kojem se sla`u obje strane. poslanik... a. A drugi. ka`e: ”Oni kojima smo Knjigu dali. koji ne}e vje~no ostati u D`ehennemu. Ali.Isto tako su saglasni da spoznaja srcem sama nije dovoljna za ostvarenje naziva iman. d`. smatraju da je ono neophodno. izuzev onaj koji je svojim srcem ~vrsto prihvatio vjeru islam..{. izuzev ako nije mogao izgovoriti {ehadet jezikom zbog opravdanog razloga. {to nije slu~aj sa djelom. kao o~igledna znamenja.ubje|enje i na rije~i jezika. ali ga nisu vjerovali. sveukupno.. ili neizbje`na prisila koja ga je natjerala da ga ne izgovori. nepravedni i oholi. spada pod naziv imana: Jedni ka`u da sve to. d`. . d`.271 3 . ako se zadovolji samo s jednim. a pomo}u kojih mo`emo odrediti ko od ljudi ulazi pod okrilje imana. jer ukoliko bi jedno od to dvoje nestalo. nastalo bi i imana. spada u iman. vo|a nevjernika. ne mo`e biti. pripadnik na{e kible (musliman). veli: “Ti zna{ da ovo nije dao niko drugi nego Gospodar nebesa i Zemlje.araon i njegov narod su znali istinitost Musa’a i Haruna. bez ikakvih sumnji i ako je izgovorio kelimei {ehadet. koji nije mogao otkloniti. te je pre~e baviti se drugim pitanjima. d`.s. poreko{e. Allah. prenose}i {to je rekao Musa. jer je neizostavni rezultat imana. obavje{tava da }e biti ka`njeni `e{}e nego nevjernici i da }e oni biti na dnu D`ehennema.oni ne}e vjerovati.” (El-Isra‘. Zbog toga je detaljno polemiziranje i udubljivanje u ovu raspravu bespotrebno i nema neke vrijednosti. o kojima nas Allah.{. i oni su munafici.. ako ne: 1 . iako ga ne smatraju dijelom imana. oni koji su sebe upropastili . Allah. Kao i onaj koji {ehadet nije mogao izgovoriti zbog mane u jeziku ili zbog toga {to ga je smrt zadesila prije nego {to je uspio izgovoriti {ehadet. pa pogledaj kako su skon~ali smutljivci. 29) ^ak je i Iblis bio svjestan svoga Gospodara.s. od nas tra`i. Oni se razilaze samo u tome da li to {to Allah. od ljudi tra`i rije~i i djela. poznaju Poslanika kao {to poznaju sinove svoje. jer je sa spoznajom i potvrdom srcem potreban i izgovor jezikom. ali su bili nevjernici.116 Iman posljedica i obaveznih rezultata imana. 14) Ehli Kitabije su znali da je Allahov Poslanik. ali je on.{. 102) “I oni ih. Zato mu oni koji ga smatraju dijelom imana. d`.{.” (En-Neml.Pripadnici ehli sunneta saglasni su u tome da Allah.270 Pripadnici ehli sunneta su saglasni u tome da vjernik. a srcem ga porekao. kao potvrdu i javnu manifestaciju tog ubje|enja. ali su u sebi vjerovali da su istinita. a. a drugi ka`u da samo prvi dio ulazi u .Obje strane su saglasne da ne ulazi u iman ko je jezikom javno izgovorio ({ehadet).. ne daju isti stepen kao izgovoru jezikom i potvrdi srcem. i pored toga. i rije~ i djelo. on se nikako ne mo`e smatrati pripadnikom na{e kible.269 2 .. Pod rije~ima se misli na rije~i srca . Jer.

da po~inilac velikog grijeha time ne izlazi iz imana. isto tako. biva grije{nikom prema Allahu. a on mi re~e: ‘Zar si ga ubio. d`. Ve}ina ehli sunneta. jer mi nemamo na~ina da saznamo {ta je u srcu. i zaslugu ulaska u D`ennet i neostajanja vje~no u D`ehennemu.”272 4 . izuzev ako u~ini ne{to (od rije~i ili djela) {to }e poni{titi izgovoreni kelimei {ehadet. a ja ga ubih.s. iako su djela odstranili iz definicije imana. isto tako. a oni koji pod imanom podrazumijevaju samo sr~ano ubje|enje i izgovor jezikom.. a on re~e: ‘La ilahe illellah’.”276 To su rije~i Poslanika. a. d`.. smatraju da su djela neizostavni rezultat imana.{. a. da }e biti shodno tome razli~ito nagra|eni i imati odre|enu dered`u kod Allaha.273 5 .. d`.. ulema se. a. koji povjeruja srcem i to o~ituje jezikom. dakle.a.” POVE]AVANJE I SMANJIVANJE IMANA Na osnovu razila`enja u definiciji imana..s. Ve} smo saznali da je razlaz u definiciji imana teoretski i formalan. tvrde da se ljudi razlikuju po bogobojaznosti i dobrim djelima. r.. nakon {to je rekao “la ilahe illellah”? I stalno mi je to ponavljao.. tvrde suprotno. nema razlaza u ehli sunnetu u onome {to smo rekli o definiciji imana. To me je po~elo ti{titi. te sam za`elio da sam tek tada pre{ao na islam. i Njegovom Poslaniku. iako djela smatraju sastavnim dijelom imana. saglasni da se zbog izostavljanja djela ne izlazi iz imana. Grupa koja djela uvr{tava u sastavni dio imana smatra da se on pove}ava i smanjuje.. Svi su. dokle god ga ne smatra dozvoljenim. u svojim hadisima. Ja sam stigao jednog od njih.{. prema njemu se primjenjuju svi ovodunjalu~ki propisi i od njega se tra`i da ih se pridr`ava.{. a njemu se obezbje|uju prava koja mu po njima pripadaju i ne}e se smatrati nevjernikom. i u tome da ~ovjek. ali izostavi djela. razilazi i po drugom pitanju.Saglasni su.: “Zar si ti rastavio njegovo srce (pa se uvjerio da nije bio iskren)? Mi smo du`ni postupati i suditi po vanj{tini i po onome {to jezik izgovori. da u njega spada rije~. poslao nas je u bitku. koji ka`e: “Allahov Poslanik. pitanju pove}avanja i smanjivanja imana.275 Dokaz za ovo je hadis Usame bin Zejda. A {to se ti~e imana u odnosu na ovosvjetske propise. a.Isto tako.s. oni koji smatraju da se iman ne pove}ava niti smanjuje. i da zaslu`uje kaznu koju za takve Allah. potvrda i djelo. Pa ko ih izgovori.274 6 . isto tako. ista je stvar i s razlazom o ovom pitanju: Jer. spominje u Kur’anu i Njegov Poslanik. pa sam ispri~ao Poslaniku. {ta se desilo. A hanefije. . ne ka`u da izlazi iz imana onaj koji povjeruje srcem i to o~ituje jezikom. i da je sve to u odnosu na Allaha. a izostavi djela. pa smo osvanuli napadaju}i pleme D`uhejne. d`.{.Iman 117 iman. on je samo izgovor kelimei {ehadeta jezikom. a drugi je njegov obavezni rezultat.s.s.Saglasnisu. a. iako umre prije pokajanja.

” (El-. je i hadis u kome Allahov poslanik.{. i ko se protiv njih bude borio prezirom u svom srcu.. vjerovanje im pove}avaju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju. r. to je pove}alo njihovo vjerovanje. Najve}i od njih su rije~i : ‘La ilahe illellah’.a. kad su im ljudi rekli: ‘Neprijatelji se okupljaju zbog vas. rekao: “Svaki poslanik kojeg je Allah.s.”277 U svakom slu~aju. i on je mu’min. pa ko se protiv njih bude borio svojom rukom. te .a..eth. d`. ovisno od djela. da bi ~inili zikr Allahu. niti iz tog razlaza {ta proistje~e. imao je obi~aj re}i ashabima: “Hajde da pove}avamo svoj iman. i on je mu’min. poslao prije mene imao je svoje sljedbenike (havarijjine) i drugove koji su primijenjivali njihova uputstva i na njih se ugledali. a. ka`e: “Iman je jedan i njegovi nosioci su u osnovi isti. neka ga sprije~i svojom rukom. neka to u~ini rije~ima. s tim da je va`nije od svega toga da ~ovjek redovno obnavlja svoj iman i da sam sebe kontrolira da li mu se iman pove}ava ili smanjuje. A zatim da ustanovi razloge eventualnog smanjenja..”279 Zatim.282 Pa ako ajeti i hadisi po svom prvenstvenom zna~enju ukazuju na pove}avanje i smanjivanje imana. i ko se protiv njih bude borio svojim rije~ima. hadis: “Ko od vas vidi neko zlo. r. a ako ni to ne bude u stanju. hadisa i izreka ashaba koji upu}uju na ja~inu ili slabost imana.‘” (Ali ‘Imran. A i stid je dio imana. onda nema potrebe zaobilaziti to zna~enje. 2) “One kojima je. koji su dokaz za to. prenosi da je Allahov poslanik. a razlike me|u njima su u bogobojaznosti. rekao: “Uputno je svakom ~ovjeku da obnavlja svoj iman i ono {to se smanji od njega i uputno je da zna da li se pove}ava ili smanjuje.” A Omer. ukazuju na to da se iman pove}ava i smanjuje.{. takvaluku.”278 Isto tako i hadis: “Najpotpuniji vjernik imanom je onaj koji je najboljeg pona{anja.”281 A od rije~i ashaba koje ukazuju na isto je i ovo: Prenosi se da je Ebu-Derda. a to je najslabiji iman.” (El-Enfal. a iza toga vi{e nema imana ni koliko zrno goru{ice. 4) A od hadisa. a ako ne bude u stanju. 173) “On uliva smirenost u srca vjernika da bi jo{ vi{e pove}ali vjerovanje koje ve} imaju.”280 A Abdullah bin Mes’ud. i rade ono {to im nije nare|eno. a najmanji je uklanjanje s puta svega {to smeta prolaznicima. pa su rekli: ‘Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar. Evo nekih od tih ajeta: “Pravi vjernici su samo oni ~ija se srca strahom ispune kad se Allah spomene. kur’anski ajeti i hadisi Allahovog poslanika..” Jo{ je mnogo ajeta. pogotovo kad nemamo nikakve koristi od alegori~nog tuma~enja (te’vila).118 Iman Imam Tahavija u svom ~uvenom djelu El-‘Akide.s. neka to u~ini prezirom u svome srcu.. on je mu’min. A zatim bi poslije njih dolazile generacije koje govore ono {to ne rade.s. a kad im se rije~i Njegove kazuju. ~uvanju od strasti i izvr{avanju onoga {to je pre~e..a. a. a. d`. r.. treba da ih se pri~uvate!‘. ka`e: “Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova.

i njegovu veli~inu za razliku od onog koji to nije saznao. 9) 2 .{.s.Znanje: Pove}avanje znanja prouzrokuje pove}avanje ubje|enja i spoznaje.{.s.{. ali se on ne mo`e mjeriti s onim ko je spoznao njegovo detaljno zna~enje i ono {to iz njega proisti~e. te da potra`i izvore pove}anja i porasta imana i oporavka svoga srca.. nemogu}e je da se izjedna~i u imanu onaj koji zna detalje o kojima je govorio Poslanik. historijskim kazivanjima. d`ihada i poslovanje. kao {to smo ve} rekli.” (. vjeruju}i u to {to ka`e. njegov iman u Allaha je nepotpun.. izrekama.a.. r. znanje o njegovom na~inu obavljanja ibadeta. a. i njegovim uputama u pogledu morala. Iako sve to. o Allahovo. pa koliko se pove}ava njegova pokornost (djelima).{. pa nam se pove}ao iman. Najva`niji izvori pove}anja imana su sljede}i: 1 . Allah nas sa~uvao tog zla! Jer.. d`. iman slabi.. posti`e temelj imana. Isto tako ne mo`e se izjedna~iti onaj koji je saznao detalje o Ahiretu i {ta }e se na njemu desiti..u~eni. kao Onoga Koji zaslu`uje da se obo`ava i da se samo Njemu pokoravamo. te tako izi|u iz imana u kufr. d`. Isto je tako i s onim ko je detaljno upoznao `ivot Allahovog Poslanika. rekao: “A Allaha se boje od robova Njegovih . Zatim. a. kao Jedinog Koji zaslu`uje da se obo`ava sa svim svojstvima koja Mu dolikuju. bez znanja o detaljima. A za potpunost imana su nephodna oba dijela. Allahov poslanik.atir. pa do izlaganja i ~itanja knjiga djela radi obra~una. Pojedine ljude njihovo stalno grije{enje dovodi do poricanja vjerskih odredbi i smatranja dozvoljenim onog {to je zabranjeno. Iman. i do nijekanja hadisa Allahovog poslanika. Ko se ograni~i samo na prvi dio. a.. svojstva. i onaj koji to ne zna. d`. d`. u globalu. 28) “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?‘” (Ez-Zumer. {to se iskazuje {ehadetom. patnja ili u`ivanje i onj koji to ne zna. u svojoj osnovi. kao {to su: pitanje meleka. .s.a.s. pravdaju}i tako svoje grijehe.s.. toliko se pove}ava njegov iman. I znanje o Allahovom poslaniku. vele: Nau~ili smo iman. a... A ovo priznavanje i prihvatanje mo`e biti dvojako: teoretsko priznavanje vjerovanjem i prakti~no priznanje pokorno{}u i primjenom. u globalu. Pa ko ga izgovori.Djela: Pove}avanjem broja dobrih djela i pokornosti Allahu. Jer.”283 A pod znanjem misli se na znanje o Allahu.Iman 119 da ih otkloni i da se od njih udalji.. ne mo`e se izjedna~iti onaj koji zna s onim ko je povjerovao u onaj svijet op}enito.s. Ibn-‘Umer i drugi. je priznavanje i prihvatanje Allaha.. IbnD`undub. d`.. pove}ava se jekin i ja~a iman. islamskih principa i zakona. d`. po~ev{i od pro`ivljenja i sakupljanja. primjerima koje navodi. ulazi u svjedo~anstvo da je Muhammed. a. priznavanje poslanstva Muhammeda. Sirat }uprije. osobine i djela. tegobe u kojima }e se ljudi na}i: vrela Poslanika. vezane za doga|aje poslije smrti. Zato je Allah. i prihvatanje svega onoga {to je prenio od svoga Gospodara.{. D`enneta i D`ehennema. temelj imana je priznavanje i prihvatanje jedino Allaha.s. poukama i poja{njenjima. a. A smanjenjem djela i poniranjem u strasti i grijehe.{. Knjizi i njenom sadr`aju. a. kroz Njegova imena. r. zatim smo Kur’an. kao {to su to ~inili ashabi.

pove}alo kad bi svojim o~ima vidio jedno od njegovih djela. pa mu je re~eno: ‘Kako se on pove}ava i smanjuje?’ On je odgovorio: ‘Kad spomenemo Allaha i Njemu se zahvalimo.. d`.{.{. Njegovu mo} i odredbu.. d`.{.{. d`.. i Njegova veli~anstvena djela su svakome uo~ljiva u ovom velikom svemiru.{. da pove}aju svoj iman sje}anjem i spominjanjem Allaha.{.s..urkan. obavje{tava nas da je osobina vjernika i da Allaha spominju stoje}i. r.Zikr i razmi{ljanje: Pod zikrom se misli na sje}anje na Allaha. uzvi{enim svojstvima i savr{enim djelima. da je odre|eni ~ovjek veoma veliki majstor u svome zanatu. tada nam se iman pove}ava. veli~inu i veli~inu Njegova carstva. Jer je od imana i svijest o veli~ini Allaha. I svakako bi se to ubje|enje sve vi{e pove}avalo kad bi imao priliku detaljnije promatrati i prou~avati te primjere. sigurno bi se tvoje ubje|enje jo{ vi{e pove}alo. 17-18) . jer ono u~vr{}uje vezu srca sa svojim Tvorcem..’” A Abdullah bin Revaha imao je obi~aj uzeti za ruku nekoga od ashaba i re}i: “Hajde da vjerujemo jedan sat (nu’minu sa’a).{. 191) A pod razmi{ljanjem misli se na nastojanje da se stalno podsje}amo na Allahovo. zbog toga. d`. Prenosi se od Ebu-D`a’fera. d`.” (El-Bekare. ima ljudi koji pored tih znakova prolaze kao gluhi i slijepi i uop}e ne idu dalje od zadovoljstvai strasti koja se u njima nalaze. kada budu opomenuti dokazima Gospodara tvoga. a. Zar ne vidi{ da bi se tvoje uvjerenje.” (Ali ‘Imran. To su nevjernici i vjernici slaba imana. svojoj bra}i . a kad se opustimo i na Njega zaboravimo.”284 A Allah. ka`e: “Sli~ni su onima koji potpale vatru. To su oni koje je Allah.. ni gluhi ni slijepi ne ostanu. razmi{ljanju i uzimanju pouke iz svega {to se vidi. 73) A o drugima Allah. razmi{ljaju}i o Njegovim stvorenjima i promatraju}i Njegove znakove i mu’d`ize.ashabima. pa odemo i sjednemo u dru{tvu koje spominje Allaha. a njegova umanjenost prouzrokuje zaborav na Allaha.{. A ima. stvaranje. d`.a. iman i jekin pove}ava. A svojstva Allaha.. da je rekao: “Iman se pove}ava i smanjuje.” (Ali ‘Imran. koji prenosi od svog djeda ‘Umejra bin Habiba. nakon {to si samo slu{ao od ljudi o njegovoj vje{tini. nikako da se osvijeste. carstva. 191) “I oni koji. Gluhi. s Njegovim svojstvima i onim {to prili~i Njegovoj uzvi{enosti i veli~ini i u~enje Kur’ana (Njegovih rije~i i ajeta). d`..120 Iman 3 . d`. Njegovoj mo}i. Ve} smo spomenuli poziv ‘Umera.. i kad ona osvijetli njihovu okolinu.{..{.{. koji je ashab Allahovog Poslanika. te im se. nijemi i slijepi su. sjede}i i le`e}i: “Za one koji stoje}i i sjede}i i le`e}i Allaha spominju.{. d`. tada nam se smanjuje iman. Me|utim.. d`. A taj osje}aj gradi se na stalnom promatranju Allahovog. A ako bi vidio vi{e razli~itih primjera njegovog majstorluka. Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ni{ta ne vide. opet.” (El-. opisao u sljede}im ajetima: “I o stvaranju nebesa i Zemlje razmi{ljaju. ljudi koji u njima vide Allahovu. d`. d`.

TRE]E POGLAVLJE RIJE^I I DJELA KOJA IZVODE IZ IMANA .

.

U ovom poglavlju }emo govoriti o onome {to negira ~ovjekov iman i izvodi ga iz kruga vjernika. O granici do koje punoljetan ~ovjek mora do}i da bi se smatrao vjernikom i muslimanom. Tako|er smo saznali u prethodnom poglavlju zna~enje imana koji treba biti povezan sa tim stvarima. poja{njenje toga od nas zahtijeva da damo uvodnu rije~ o principima imana i islama. vjeru). a ako ne stigne do nje. . . a nikako zanijekati.. a uvodi u drugo.drugi je kad vjernik postaje nevjernikom (ono {to izvodi iz imana). prije nego {to po~nemo govoriti o onome {to izvodi iz prvog. d`. Zbog toga se ovo poglavlje sastoji iz dva dijela. To zbog toga da bismo imali jasnu predstavu o okvirima imana i okvirima kufra. smatra se nevjernikom. prvi se smatra uvodom u drugi: .prvi je kad nevjernik postaje vjernikom (kako se ulazi u Allahovu.TRE]E POGLAVLJE RIJE^I I DJELA KOJA IZVODE IZ IMANA Iz prethodnih poglavlja saznali smo {ta vjernik mora priznati i prihvatiti. te on postaje dru{tvo nevjernika. Me|utim.{.

poznatu lijepu rije~ {ehadet: (La ilahe illellah Muhammedun resulullah . taj je od onih o kojima Allah. Allahov poslanik i da je sve s ~ime je do{ao od svoga Gospodara istina i da se sve to mora izvr{avati. d`.{. je Svojom mudro{}u htio olak{ati Svojim robovima. osim Allaha. rije~i i ubje|enja.” (El-Enfal. Tome je Allah. Pa ko spozna pro{ireno zna~enje tih temelja. pravi vjernici. pa je vrata na koja ljudi ulaze u iman u~inio daleko jednostavnijim od tih op{irnih detalja. Muhammed je Allahov poslanik). dao naslov.. da }e jedino Njega obo`avati.s.Nema drugog boga... njih po~asti. d`.{.. Zadovoljio se da. samo svojim jezikom i srcem priznaju da je Allah.. d`..{. njihov Gospodar. i oprosti.. ko ove rije~i izgovori svojim jezikom. zbilja. 4) Me|utim. {to ih poni{tava.{. Zato. vjeru i napustio je kufr u kome je bio. u njih povjeruje svojim srcem i ne u~ini ni{ta od djela. da je Muhammed. d`. u{ao je u Allahovu. Allah. On se zadovoljio od njih op}im zna~enjem pod koje ulaze svi ti detalji.285 . d`.{. a. u njih povjeruje i izvr{ava djela koja oni od njega zahtijevaju.PRVI DIO KADA NEVJERNIK POSTAJE VJERNIKOM? Kako se ulazi u Allahovu. d`.{. vjeru? Iz dosada{njeg izlaganja mo`emo zaklju~iti da temelji imana imaju svoje op}e i pro{ireno zna~enje. ka`e: “Oni su. na po~etku. i obilje plemenito kod Gospodara njihova ~eka.

nisu tra`ili ni{ta vi{e od toga.{.”287 2 . mnogi doga|aji iz `ivota Allahovog poslanika.”288 3 . ulazak u D`ennet i nenastanjenje u vatri vje~no temelji na uvjerenju da nema drugog boga. ukazuju na to da su Poslanik.”286 U drugom rivajetu stoji: “Ni jedan ~ovjek koga Allah. bez imalo sumnje. rekao je: “Ko umre. a.s. bez imalo sumnje..s.Iman 125 DOKAZI ZA NAVEDENU TVRDNJU Da se od ljudi tra`i izgovor i priznanje samo kelimei {ehadeta bez detaljnih pojedinosti temelja imana i islama. osim Allaha. d`. potvr|uju mnogi sahih hadisi. koji to isto tako potvr|uju. na Sudnjem danu sretne da u ove rije~i ~vrsto vjeruje. u}i }e u D`ennet. a. a zna da nema drugog boga.Allahov Poslanik. ne}e ostati mahrum od D`enneta. . na Sudnjem danu sretne da u ove rije~i ~vrsto.s. i njegovi ashabi smatrali vjernikom onoga ko izgovori kelimei {ehadet.s.{.a. a.Allahov Poslanik.. r. ne}e u}i u D`ehennem. osim Allaha. vjeruje.. i da je Muhammed Allahov poslanik.Prenosi se da je ‘Ubade bin Samit.{. sretne s kelimei {ehadetom u}i }e u D`ennet. iako bude ka`njemn u njoj zbog svojih lo{ih djela i grijeha. a od njega. osim Allaha. i da sam ja Allahov poslanik. rekao je: “Svjedo~im da nema drugog boga. i da ne}e vje~no ostati u vatri..s. d`.... Isto tako.. u}i }e u D`ennet. a. Svaki ~ovjek koga Allah. kada je rekao: “Ko posvjedo~i da nema drugog boga. i da je Muhammed Allahov poslanik.”289 Jo{ je mnogo hadisa koji imaju isto ovo zna~enje290 i svi oni ukazuju na to da }e onaj ko umre s tevhidom i Allaha. Navest }emo pojedine sahih-hadise koji to potvr|uju.. U njima se ulazak u iman i islam. a. a zatim }emo spomenuti pojedine doga|aje iz sire Allahovog Poslanika..s. HADISI 1 . d`. rekao da je ~uo Allahovg Poslanika. na po~etku. osim Allaha.a.

o Ebu-Bekre. A. Ebu-Malik u svom Muvetta’u.U siri (`ivotopisu) navodi se da je Ebu-Bekr. Ja te pozivam. 4 .s. 1 .” A Allahov Poslanik. a.293 A ono u {ta je Allahov Poslanik. poziv u kelimei {ehadet. u {ta poziva{?” On odgovori: “Pozivam te u vjerovanje samo Allaha i da Mu nikakva druga ne pripisuje{.”292 3 . Da napusti{ obo`avanje kamena koji ne ~uje i ne koristi. da nas smatra{ maloumnim i da na{e o~eve smatra{ nevjernicima?” Allahov Poslanik. a. i da si ti Allahov poslanik. da nikom sem Njemu ibadet ne ~ini{ i da se obave`e{ na pokornost Njemu. mu je na to odgovorio: “Naprotiv.s.s. Ebu-Davud i Nesaija prenose hadis Mu’avije bin Hakema es-Sulemija.. r..”291 2 . O Muhammede.Ebu-Davud i Nesaija prenose hadis [erida bin Suvejda es-Sekafija. ja sam Allahov poslanik i njegov vjerovjesnik. a. a. a.” On tada re~e Mu’aviji: “Oslobodi je. obradova se njegovom islamu. o Muhammede? Da si ti napustio na{e bogove. EbuBekr tada primi islam.. a. u stvari...a. niti {tetu mo`e nanijeti. i iz pojedinih slu~ajeva u njegovom `ivotu vidimo da je on smatrao vjernicima one koji izgovore {ehadet. te se vrati svojoj ku}i kao vjernik. d`. rekao robinji: “Ko ti je Gospodar?” A ona odgovorila: “Allah.” On joj re~e: “A ko sam ja?” Ona odgovori: “Allahov poslanik. a. rekao robinji koju je Mu’avija htio osloboditi kao keffaret (otkup za grijeh): “Gdje je Allah?” Ona odgovori: “Na nebesima. I IZ DOGA\AJA SIRE Iz prakse Poslanika. i rekao mu: “O Allahov Poslani~e. Poslao me je da dostavim Njegovu poruku. da obo`ava{ samo Allaha. prilikom primanja islama sreo Allahovog Poslanika.U siri se prenosi da je Halid bin Se’id.{. i da posvjedo~i{ da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik.” Halid tada re~e: “Ja svjedo~im da nema drugog boga.. a.s. Zatim mu je prou~io nekoliko odlomaka iz Kur’ana. niti zna ko ga obo`ava.s.126 Iman PRIMJERI IZ PRAKSE POSLANIKA.294 ..s. osim Allaha.. odbaci obo`avanje kipova i ostalih la`nih bogova i spozna istinitost islama. a ko ga ne obo`ava. pozvao Ebu-Bekra je. ona je vjernica...s. prilikom primanja islama do{ao Allahovom Poslaniku.S.. u kome stoji da je Allahov Poslanik. i rekao mu: “Je li istina ono {to Kurej{ije pri~aju.s.” On tada re~e: “Oslobodi je.Muslim.” On joj re~e: “Ko sam ja?” Ona odgovori: “Ti si Allahov poslanik. u kome ka`e da je Poslanik.

a ja sam bio ~etvrti. Ali. htio je suprotno. i rekao mu: “Esselamu ‘alejke ja resulelllah! Svjedo~im da nema drugog boga. 6 .. i istinski nisam `elio da ga ~ujem. Ja sam ih do`ivio kao lijepe rije~i.. zar nisam dovoljno pametan ~ovjek da razlikujem dobro od lo{eg. a. u{ao sam i rekao mu: ‘O Muhammede. kao {to je to obja{njeno u pojedinim rivajetima..a. a.. ~ak sam prilikom prolaska pored d`amije stavio pamuk u u{i.”297 A {ehadet istine je svjedo~anstvo da nema drugog boga. Ali.295 Ovo je skra}ena verzija. ostavit }u ga!’ Ostao sam tu sve dok Allahov Poslanik. nakon {to je primio islam: “Idi svome narodu i obavijesti ga o ovome. i da je Muhammed Allahov poslanik. a. Do{ao sam blizu njega i Allah. nikada nisam ~uo ljep{i govor od njega. u kome stoji da je Allahov Poslanik.Prenosi se u slu~aju primanja islama od strane Ebu-Zerra el-Gaffarija. nije krenuo ku}i.{. Allah. sve dok nisam svoje u{i za~epio vatom pamuka kako ne bih ~uo tvoj govor. Tufejl veli: “Oni su me ubje|ivali sve dok nisam odlu~io da ne slu{am {ta pri~a i da s njim uop}e ne progovorim. stoji da je on do{ao u Meku.a. ja sam oti{ao do mesd`ida i ugledao Allahovog Poslanika.s. sve dok ga nisu oborili. ja }u ove rije~i glasno izgovarati pred njima. pa od tebe tra`im da mi pojasni{ svoju stvar!’ Allahov Poslanik.{.Iman 127 5 . Ja tada ~uh lijep govor i u sebi rekoh: ‘Te{ko meni. d`. pa su se pred njim okupili prvaci Kurej{ija i upozorili ga od Allahovog Poslanika. nakon {to mu je njegov brat Velid poslao pismo u kojem ga poziva da do|e i primi islam. osim Allaha. ve} je (objavom) obavije{ten o tvom prelasku . a. u Medinu. a Buharija prenosi cjelokupan slu~aj prelaska Ebu-Zerra na islam. i zabranili mu da se s njim sastane..s..s. a. tako mi Allaha neprestano su me zastra{ivali od tebe.s... r. ili da slu{a njegov govor.s. a. a. niti pravedniju stvar od islama.O povodu prelaska na islam Tufejla bin ‘Amra. prihvatit }u ga..s. Allahov Poslanik. d`. a ako budem ~uo lo{e.. te sam ~uo ne{to od tvojih rije~i. da je rekao: “Bio sam ~etvrti u islamu: prije mene su primili islam trojica.”296 Iz ovog rivajeta se jasno vidi da su ashabi ulazili u islam izgovorom kelimei {ehadeta. za koga se u siri ka`e da je bio ugledni prvak koga svi po{tuju u plemenu Devs. a. osim Allaha. tvoj narod mi je rekao tako i tako (kao {to je ~uo). kako klanja pored Kabe.s.. I tada sam primio islam i izgovorio {ehadet istine.. r. osim Allaha.” Zatim je izi{ao i do{ao do d`amije. dok ti ne do|e drugo nare|enje od mene!” On tada re~e: “Tako mi Allaha. i da je Muhammed Allahov poslanik.s. Do{ao sam Poslaniku.” Na to ustado{e mu{rici i po~e{e ga tu}i. u djelima sire prenosi se da je on do{ao Allahovom Poslaniku. pa povikao najja~e {to mo`e: “Svjedo~im da nema drugog boga.. a.. Halid veli: “Moj brat me je s dobrodo{licom do~ekao i rekao: ‘Po`uri.a. Po{ao sam za njim i kad je u{ao u svoju ku}u. me je tada pozvao u islam i prou~io nekoliko odlomaka iz Kur’ana.s. {ta mi onda brani da poslu{am {ta ovaj ~ovjek pri~a? Pa ako budem ~uo dobro.A o povodu prelaska na islam Halida bin Velida.. 7 . Tako mi Allaha. i da je Muhammed Allahov poslanik!” Tada sam ugledao radost na licu Allahovog poslanika.s. boje}i se da do mene ne dopre ne{to od njegovog govora. rekao Ebu-Zerru. htjede ba{ da ~ujem nekoliko njegovih rije~i.

prije i poslije Hid`re. ili tome sl. i da je Muhammed Allahov Poslanik. a. Za ulazak u islam nije dovoljan samo jedan dio kelimei {ehadeta. makar jedan ajet. Allahov poslanik. osim Allaha. nakon ovih dokaza.s.a. niko nije u stanju smatrati nevjernikom onoga ko je izgovorio kelimei {ehadet ukoliko doti~ni nije u~inio ne{to {to pobija njegov {ehadet.. neki ~ovjek vjerovao u tevhid i da je Muhammed.300 Islamska ulema je saglasna u tome da izgovor kelimei {ehadeta i njegova potvrda srcem nisu dovoljni za ulazak u iman i islam. rije~ ili slovo. njegovo priznanje poslanstva Muhammeda. ali porekne ne{to od Kur’ana.. nego se moraju izgovoriti i priznati njegova oba dijela. nego je du`an da. ili uz izgovor {ehadeta iznosi svoje posebno tuma~enje koje dovodi do poricanja Allahovog. d`.. Ako bi neko rekao da se iz pojedinih navedenih hadisa razumije da je dovoljan samo prvi dio {ehadeta (da nema drugog boga. a.128 Iman na islam i obradovao se tvome dolasku. a. osim Allaha).s. a. ili narodu odre|enog vremena.301 Isto tako za ~ovjeka koji je slijedio odre|enu ideologiju koja se ne nije~e izgovorom {ehadeta. ne negira njegovo poznato mi{ljenje da se ono odnosi na . na primjer. jer je on pored njega do{ao s ne~im {to se suprotstavlja Kur’anu ili sunnetu Allahovog Poslanika.. njegov izgovor {ehadeta ne bi bio dovoljan za ulazak u islam. nije dovoljno da samo {ehadet donese. re}i }e mu se da se i u njima misli na oba dijela {ehadeta. tvrditi da je neko u{ao u islam ukoliko nije jezikom izgovorio i srcem potvrdio kelimei {ehadet. i da si ti Allahov Poslanik!’ On mi tada re~e: ‘Pri|i!’. On mi nasmije{ena lica uzvrati selam..299 Svi ti doga|aji i vjerodostojne predaje o njima ukazuju na isto. ali smatram da je on poslan odre|enom narodu. i on te o~ekuje!’ (S njim su bili ‘Amr bin ‘As i ‘Usman bin Talha. ali samo za odre|eni narod ili odre|eno vrijeme. Takvom ne vrijedi njegov {ehadet. jer je to poja{njeno u drugim hadisima. ili {to poni{tava jedan od njegova dva dijela. Zatim sam ga poselamio kao poslanika. primio islam. niti spas od vatre u D`ehennemu ukoliko doti~ni bilo {ta {to ga poni{tava. od islamskih propisa koji se temelje na Kur’anu ili sunnetu Allahovog Poslanika. Tako se ne}e priznati islam ~ovjeka koji. kamata. d`.{.s. tevhida pojedinim Njegovim imenima i svojstvima!” Ili izgovori {ehadet. vjeru ne mo`e biti ni~im drugim. Koji te je uputio! Ja sam vidio da ti ima{ razum za koji sam se nadao da }e te dovesti do istine. ubistvo.s. Jer.’”298 Na ovaj na~in je veliki broj ashaba. Isto tako. na primjer. sve dok ga nisam ugledao i primijetio kako se osmjehuje cijelo vrijeme dok sam se primicao njemu.) Pa smo po`urili. ali ne priznajem obaveznim zekat i had`. a ja mu tad rekoh: ‘Ja svjedo~im da nema drugog boga. ka`e: “Svjedo~im da nema drugog boga. ili da zabranjen blud. a zatim re~e: ‘Hvala Allahu. Zato niko nije u stanju.. Pa ako je. i jasno precizira da se odri~e prethodnog ubje|enja.. osim Allaha. i koji su op}epoznati!” Ili ka`e: “Ja priznajem poslanstvo Muhammeda. a. osim kelimei {ehadetom. a u ~emu su pripadnici ehli sunneta potpuno sagalasni.{. r.s. pored {ehadeta. a to je da ulazak u Allahovu.

a. onda je dovoljan samo {ehadet.302 Jedan dio uleme po ovom pitanju spominje op}e pravilo. Zato je onaj.s. odnosi se na onoga ko je bio nevjernik i prije toga nije bio pripadnik Allahove. na ovom svijetu. Sve ovo {to smo rekli. ne negira. onda je du`an da se pored {ehadeta javno odrekne tih mi{ljenja i ubje|enja koji se {ehadetom nisu porekli. pa makar on u stvarnosti bio munafik.. pori~e sva svoja prija{nja pogre{na ubje|enja vezana za Stvoritelja. imenima i djelima. a. a ostaviti unutarnje skrivene misli Allahu. Svakako je korisno da na ovm mjestu ponovo napomenemo ono {to smo ve} rekli prolikom obja{njenja su{tine imana. a. kad je Poslanik. A ako to nije slu~aj sa {ehadetom.{. na primjer porekao obaveznost zekata ili zabranu bluda ili kamate. d`. na osnovu vanjskih vidljivih pojava. jer ih niko drugi sem Njega ne zna. koji su do njega bili poznati. i negiranje svega {to mu ne prili~i. a ako ne. smatraju}i da on to nije iskreno izgovorio. sve dok ponovno ne prizna ono {to je zanijekao od islama. one zahtijevaju izdvajanje Allaha. Ali. kao {to smo ve} spomenuli. te je ubio ~ovjeka koji je izgovorio: “la ilahe illellah”. Ali neka ubje|enja. Pa ko izgovori kelimei {ehadet pod spomenutim uvjetima.. prema njemu se odnosi kao prema muslimanu na ovom svijetu. .{. d`. ukoliko je {ehadet dovoljan za poricanje svih prija{njih krivih uvjerenja. sve dok ne bude propra}en istinskim ubje|enjem srca. Ve} smo naveli slu~aj. Jer. a. sve dok ne prihvati i izgovori {ehadet. Pa ako je bio zanijekao vahdanijet ili poslanstvo. a zatim {ehadet donese. Jer.s.. ko je smatrao da se poslanstvo Muhammeda. Zato..{. svojstvima. mi smo obavezni temeljiti svoje presude. koje glasi: ne mo`e se prihvatiti islam nekog ~ovjeka.s. Zbog toga on. i da je Muhammed. sve dok ne posvjedo~i da nema drugog boga osim Allaha. zato {to nije postupio po onome {to je vidio.. a {to se ti~e otpadnika od vjere islama. vjere. d`. njegov ponovni islam se ne}e prihvatiti.s. ukorio Usamu bin Zejda.{. Njegovo stvaranje i gospodarenje svim i Njegovu jedno}u.. d`. mora i jasno potvrditi da je Muhammed. odnosi samo na jedan narod.. du`an javno potvrditi da se njegovo poslanstvo odnosi na sve ljude.304 Ko je.Iman 129 odre|eni narod ili odre|eni vrijeme.303 Ovdje bismo jo{ napomenuli da rije~i (la ilahe illellah) negiraju sva pogre{na vjerovanja vezana za Allaha. ko ih izgovori.. poslanik svim ljudima. d`. on se ne mo`e vratiti u islam. (tevhid) u Njegovom bi}u. onda mora izgovoriti kelimei {ehadet i priznati ono {to je bio zanijekao. da je islamska ulema saglasna u tome da je izgovor kelimei {ehadeta dovoljan da se onaj ko ga izgovori smatra muslimanom i nad njime se od tada primjenjuju svi islamski propisi.{. pored {ehadeta. sam izgovor {ehadeta nije dovoljan za spas od vje~nog boravka u vatri. Allahov poslanik i dok prizna obaveznost ili zabranu onoga {to je zanijekao. kao {to smo ve} saznali.

.

a zatim }emo ga detaljno objasniti. ima i muktesida (koji se ograni~avaju samo na obaveze). na prvom mjestu }emo spomenuti generalno pravilo oko kojeg su slo`ni svi pripadnici ehli sunneta. pa ih izbavi iz nje Svojom prevelikom dobrotom.. nakon {to se u njega u|e. Me|u njima. d`. opet. ali se ljudi koji ulaze u iman razlikuju. te oni ostanu do svoje smrti i umru ~vrsto vjeruju}i da nema drugog boga.{. i da je Muhammed Allahov poslanik.. [to se ti~e uzroka izlaska iz islama. iznosimo definiciju imama Tahavija.{. U prvoj vrsti se..DRUGI DIO KADA VJERNIK POSTAJE NEVJERNIKOM? Iz prethodnog poglavlja si saznao kako ljudi ulaze u Allahovu. . d`.osim Allaha. koji u svom ~uvenom djelu El-‘Akidetut Tahavijje..{. vjeru. r. a ima i onih koji }e lahko pro}i na obra~unu. PRAVILO Po pitanju op}eg pravila po kome se odre|uje {ta od djela. razlikuju vjernici: me|u njima ima muhsina (koji su na najve}em stupnju imana). d`. Ima i onih koji }e se kazniti u vatri. ne iska`e Svoju milost prema njima. ubje|enja i rije~i odvodi u kufr. A me|u njima ima i onih koji se odmetnu zbog svog poricanja i nijekanja. u~vrsti u njihovom imanu. Me|u njima ima onih koje Allah.a. a ima i onih koji sami sebi nasilje ~ine. dok Allah. ima onih koji }e u}i u D`ennet bez obra~una.

postaje jasno da onaj ko u~ini neko djelo. vrata na koja se jedino mo`e u}i. d`. od propisa. A ~ovjek ne izlazi iz imana izuzev ako porekne ono s ~ime je u njega u{ao. zavr{iti u D`ennetu. ili izgovori rije~i kojima pori~e bilo {ta od navedenog.{. kao {to je iskrenost. svojstava i Njegovih djela. kao {to si ve} saznao.s. osim Allaha..{. Allah. vijesti o nepoznatom (gajbu) i da je sve to od njegovog Gospodara.. priznanje Njegovih imena.{. ukoliko u takvom stanju umre.... Ta vrata su. {ehadet je da nema drugog boga. kao Jedinog Koji stvara i gospodari svemirom. Ako vjernik po~ini neki grijeh. ukoliko se ne pokaje. kaznit }e ga zbog njegovog grijeha i uvesti u D`ehennem. tim ~inom poni{tava svoju prija{nju izjavu i priznanje. Prema njemu }e se postupati kao prema nevjernicima na ovom svijetu i na njega }e se primijeniti zakoni odmetni{tva.. sve dok prihvataju ono s ~ime je do{ao na{ Poslanik. d`. i vjeruju da je istina sve ono {to je kazao i o ~emu nas je obavijestio. Takav ~ovjek je na Allahovo.{. ili u~ini djelo koje se u [erijatu smatra grijehom prema Allahu. vjere. ukoliko ga ne smatra dozvoljenim. od kojih je najva`nije tra`enje da se pokaje. a to zna~i izdvajanje Allaha. A ako njegova rije~. a zatim }e. za ulazak u iman i islam. Nakon svega ovoga. a to zna~i prihvatanje i smatranje istinitim svega s ~ime je do{ao Muhammed. djela ili ubje|enja {to poni{tava njegovu prija{nju izjavu i ubje|enje. vjerno dostavljanje (poruke). A ako bude htio. iz njega ne izlazi. ukoliko taj ~in ne sadr`i i ne{to {to poni{tava kelimei {ehadet ili jedan njegov dio. volji: ako bude htio. d`.. Ima veliki broj vjerodostojnih hadisa koji govore o tome da }e iza}i iz D`ehennema svako onaj ko u svom srcu bude imao imana makar koliko jedno zrno. a. o{troumnost...{. d`.s. I mi ne}emo re}i: ‘^ovjeku s imanom ne {teti nikakav grijeh koji po~ini. d`. priznavanje svih svojstava poslanstva koja su se kod njega nalazila. iako se ne pokaje zbog njega.. Pa ko u islam u|e na ova vrata.{. izgovor i prihvatanje kelimei {ehadeta. nepogre{ivost i ostalo.. I {ehadet je da je Muhammed Allahov poslanik. a. vjernicima. povjerenje. izuzev ako od njega ne potekne ne{to od rije~i.. Kao {to smo ve} saznali. na kraju. d`. sam taj ~in ne mo`e biti dokazom njegovog izlaska iz imana. djelo ili ~in odgovara njegovom stvarnom nijjetu i ubje|enju. }e mu . izdvajanje samo Njega po pitanju bo`anstva i neupu}ivanje bilo kakve vrste ibadeta bilo kome drugom.’”305 OBJA[NJENJE OVOG PRAVILA [erijat je u~inio.132 Iman veli: “Mi sve pripadnike na{e kible smatramo muslimanima. a zatim ubijanje. I on vje~no ostaje u d`ehenemskoj vatri. I mi ne ka`emo ni za jednog od pripadnika na{e kible da je nevjernik zbog grijeha koji je po~inio. on postaje nevjernikom i na ovom i na onom svijetu. i izlazi iz Allahove. izgovori rije~i.

te vrste mo`emo svesti pod ~etiri: 1 . smatranje da je svijet oduvijek i da nije stvoren i da je materija vje~na. ubje|enja i djela koji svi ukupno u sebi sadr`e ne{to {to negira kelimei {ehadet. d`.{. d`. bez kazne u vatri.{. sa~uva takvih stvari! Na slijede}im stranicama }emo detaljnije objasniti svaku od ovih vrsta i navesti primjere.{. d`. djelo ili ubje|enje kojim se pori~e bilo {ta od ovga.Vrsta koja sadr`i postupke kojima se naru{ava Allahov. mimo Allaha.Vrsta koja sadr`i postupke kojima se pori~e Allahov. Ovo su ~etiri vrste. d`. a oprostit }e kome ho}e sve ono {to je manje od toga. vjerovanje da je Allah.” (En-Nisa‘. stvara i upravlja svemirom. te svog po~inioca izvode iz islama. 3 . ~ini. znanjem i mudro{}u.s. da je On jedini koji upravlja svemirom Svojom voljom. poricanje da je Allah. kao {to je slu~ajnost. ili smatranje da neko drugi. U to spada nijekanje postojanja Stvoritelja. a. vladar svakog stvorenja. Jer.... Me|utim.. da nas Allah. d`. pored Allaha. rububijjet.. . Tako|er. d`. mimo Allaha. ka`e: “Allah sigurno ne}e oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim.Iman 133 oprostiti i ne}e ga kazniti. da je On tvorac svega i da On svako stvorenje opskrbljuje.{. uluhijjet (bo`anstvo i obo`avanje). kufr i otpadno{tvo od vjere. PRVA VRSTA Ve} si saznao da je prva vrsta tevhida tevhidur rububijjeti vel mulk.. vjere dijele na nekoliko vrsta. d`. priroda i sl. nego }e ga uvesti u D`ennet. stvorio stvorenja. Zato je svaka rije~. 4 . da neko drugi opskrbljuje.Vrsta koja obuhvata postupke kojima se krnji dostojanstvo Allahovih. a u svaku od njih spada veliki broj razli~itih primjera rije~i. U svaku od tih vrsta spadaju razni vidovi i primjeri koje je te{ko sve sakupiti i detaljno objasniti. Allah. a sve se one vra}aju na spomenuto generalno pravilo.{. ili da to jo{ neko.{. a zatim ih zapostavio.116) VRSTE POSTUPAKA KOJI IZVODE IZ IMANA Iz navedenog mo`emo zaklju~iti da se postupci koji izvode iz Allahove. d`.{. {to zna~i ~vrsto ubje|enje da je Allah gospodar i vladar svega {to postoji.. imena i svojstava.{. ili se on djelimi~no naru{ava..Vrsta koja obuhvata postupke kojima se oskrnavljuje Objava ili njen Prenosilac. 2 .

..{. supruge. da vidi kao {to oni vide. znanje.s. ko zanije~e ili oskrnavi bilo {ta od svojstava koje je Allah. na primjer. koje je je Allah. A u drugu vrstu . d`. 24) Ili. gafleta ili smrti. nemo}i. ima dvije vrste: kufr poricanja i kufr pripisivanja. d`... sam Sebi pripisao ili koje Mu je pripisao Poslanik. d`.. ono {to je negirao Poslanik. U ovu vrstu spada i alegori~no tuma~enje Njegovih imena i svojstava (te’vil). U prvi dio spada poricanje bilo kog od svojstava Allaha. d`. bez Allaha. Allah. kada je rekao: “Ja sam gospodar va{ najve}i!” (En-Nazi‘at. a. ili ga je negirao Allahov Poslanik. Njegove milosti. Njegovog `ivota. d`. pak. pripi{e bilo {ta od svojstava Allaha. nevjernikom postaje svako onaj ko sebi. a. kufr ~ini onaj ko mu povjeruje u tome. d`. ili bilo kojeg drugog svojstva koje se spominje u Kur’anu ili sunnetu.ulazi pripisivanje bilo kojeg svojstva Allahu. negirao. nesanice. ne zna sve detalje i pojedinosti. kao {to je nijekanje Njegovog potpunog znanja. Kao. pa tvrdi da Allah. a. d`..s. ~uje kao {to ljudi slu{aju. Isto tako.s. niti ih ~uva.. je sam Sebi dao odre|ena imena i atribute.{. Isti je slu~aj s onim koji pripisuje Allahu. i ostalo {to se kosi s odlikama rububijjeta. a negirao odre|ena svojstva koja Mu drugi pripisuju i koja je negirao i Poslanik.. Isto tako.{. ili bilo koje manjkavosti koja mo`e zadesiti ljude. d`.s. Ili. niti ure|uje bilo {ta vezano za njih. da tvrdi da on istinski posjeduje i daje nafaku (opskrbljuje). kufra u pogledu svojstava Allaha. kao {to je pripisivanje djeteta Allahu. DRUGA VRSTA U drugu vrstu spada sve ono {to se kosi s drugim stepenom tevhida.. a. ili bilo kom drugom stvorenju. Njegovog sluha i vida. a. Njegovog govora..{. d`.{. d`..{. d`. d`. kao {to je slu~aj s onim ko priznaje Allahovo. ili k}eri. Zato. da. ali smatra da je ono op}enito i da Allah.{. a nevjernikom postaje i onaj ko mu povjeruje. svojstva poredi sa sli~nim svojstvima kod ljudi. Njegove veli~ine i mo}i. Isto tako smatra se kufrom i riddetom (otpadni{tvom) ako neko pripi{e sebi bilo {ta od tih svojstava.{.. na .{. Dakle.{. ako neko Allahova. {to je uradio .. Njegovog uspinjanja na ‘Ar{.. vjerovanja da jedino Allah.{.kufra potvrde .s.araon. d`.. d`. na na~in koji umanjuje njihovu vrijednost.. Njegove mo}i.134 Iman i da On uop}e ne utje~e na njih. ili da on sam odre|uje {ta ho}e. i tome sli~no. Njegovog upravljanja svime. kao {to je to u~inio i Njegov Poslanik.{. taj je u~inio kufr. rububijjet pripisuje sam sebi.{. posjeduje lijepa imena i svojstva savr{enstva.{. d`.{..

zaslu`uje isto...s. bilo to poricanje srcem (vjerovanjem). svejedno bila ta tvrdnja putem ubje|enja srcem. Najve}i dio slu~ajeva otpadni{tva ljudi od islama i njihova nevjerstva vezan je za ovu vrstu. d`.. upravljanje. d`. vjere. Silni i Sveznaju}i. usmr}ivanje i drugo. Allah.{.. d`. jer onaj ko priznaje da je Allah. Es San’ani ka`e: “Onaj ko prihvati tevhid (jedno}u) Allaha. 87) “A ako ih upita{ ko je stvorio nebesa i Zemlju. ili bilo kojeg od Njegovih svojstava je kufr.{. kao tvorca i ve}ina njih Mu pripisuju atribute rububijjeta. d`. kojima je Allah. A ako to porekne i bude obo`avao nekog drugog mimo Allaha. a. ili se na bilo koji na~in umanjuje.{. d`.” (Ez-Zuhruf. Ili zbog njihove tvrdnje da neko drugi. postaje nevjernikom.{.ili taj i taj ima mudrosti kao i Allah. djela. zna. odvodi ~ovjeka i u prethodne dvije vrste... stvorio: “A ako ih zapita{ ko ih je stvorio. njegovo prvo priznanje postaje neva`e}e. d`. Svejedno. a i danas. TRE]A VRSTA U nju spada svaka rije~. on je u~inio kufr i iza{ao iz Allahove.”306 Zato je . djelo i ubje|enje koje se kosi s tre}om vrstom vrstom tevhida (tevhidul uluhije). povjeruje u ne{to ~ime se pori~e ova istina o Allahu. u stvari.{.{. . kao {to je mo}. to njegovo priznanje od njega zahtijeva da apsolutno bo`anstvo prizna samo Allah.. 9) Dakle. Jer je pripisivanje Allahu. d`. d`. njegovo priznavanje Allaha kao tvorca je neispravno i nema nikakvu vrijednost. d`.{. d`. ravnog u Njegovim svojstvima jedan vid omalova`avanja Allaha. opskrba o`ivljavanje..{. d`.. a ako to ne uradi...Iman 135 primjer. zaslu`uje da Mu se ibadet ~ini. vjerovanjem da samo Allah. sigurno }e re}i: ‘Allah!‘” (Ez-Zuhruf.. pripisivanjem istog ili barem jednog njegovog dijela bilo kome drugom. mimo Allaha. u prija{njim vremenima. i da smatra da niko ne zaslu`uje da mu se ibadet ~ini. osim Allaha. d`.{. kufr se u ve}inu nevjernika uvukao zbog njihovog poricanja da jedino Allah.. zaslu`uje da se obo`ava i da se samo Njemu ibadet mo`e ~initi. Ova vrsta kufra. i onaj ko Mu pripisuje sva imena i svojstva savr{enstva koja Mu dolikuju. ili rije~i koje na nju upu}uju.{. u~ini neko djelo. oni }e sigurno re}i: ‘Stvorio ih je Allah!‘ Da.. d`.{. du`an je da samo Njemu ibadet upu}uje. kada bi neko rekao: “Ja znam kao {to Allah. vjerovali da ih je Allah.{. priznaje postojanje Allaha. ili s Allahom bude jo{ nekog drugog obo`avao. Pa onaj ko izgovori neku rije~. d`. ili ne~im {to to potvr|uje od rije~i i djela.” Onaj koji ove rije~i izgovori. d`. poslao Svoga Poslanika.{. u rububijjetu. u Svojoj Knjizi spominje da su i mu{rici.{. iako ve}ina ljudi. a isti je slu~aj i s onim ko mu u tome povjeruje. mimo Allaha.{. tvorac svega {to postoji i da On svim upravlja.

tome zaslu`an.. Nevjernikom postaje i onaj ko tvrdi da on ima pravo ozakoniti ono {to Allah.{. a.. da se ne treba pomo} tra`iti od Njega. ka`e: “Sud (vlast) pripada samo Allahu.{. d`. od osobenosti robovanja je izvr{avanje nare|enja i pokornosti. i drugo {to se ne smije upu}ivati nikom drugom. na zaslu`uje te ibadete. nevjernikom postaje ko mu povjeruje. d`.. ili {to ~ini bilo koje djelo koje [erijat smatra ibadetom. djelom ili uvjerenjem negira zaslugu Allaha. d`. osim Allahu.s. {to Njemu posti i Njemu tavaf posve}uje. Zato svako djelo koje u sebi sadr`i jednu od ove dvije stvari uvodi svog po~inioca u kufr i otpadni{tvo.{. Isto tako. U njega jo{ spada i ljubav. neminovno pokazuje da on smatra da Allah.{. 56) Iz ovoga se vidi da svjedo~enje da nema drugog boga. d`. Allah.. osim Allaha. Na osnovu navedenog zaklju~uje se da onaj ko rije~ju. d`. Ili nare|uje ljudima da ih njemu ili zbog njega ~ine. dova. ruku’.136 Iman tevhid (jedno}a) Allaha. Ili ko se ismijava i smatra nenormalnim onog ko Allaha.{. d`. ili da se u njega uzda. Isti je slu~aj i s onim ko `eli da se obo`ava na takav na~in. nevjernikom postaje ko zanije~e Allahovu.{. tevekkul. njegovo ismijavanje i izrugivanje tome. sud`ud. ne treba bojati. d`. pa ko bude tvrdio da bilo {ta od tog zakona ne zaslu`uje da se izvr{i i primjeni. Dakle. vlast i zakon... zasluge ibadeta bilo koje vrste.{.. d`. ka`e: “D`ine i ljude sam stvorio samo zato da meni ibadet ~ine. mimo Allaha. d`. Allah. Jer. post. ili da se ljudi prema njemu skru{eno odnose. Nevjernik postaje svako ko za sebe tvrdi da zaslu`uje da se bilo {ta od tih ibadeta njemu upu}uje. 40) Zna~i. skru{enost je. postaje nevjernikom. da Mu se ne treba ruku’ ~initi.307 ili da se njemu sed`da ili ruku’ ~ini. osim Allahu. Jer. da se na njega oslanja. A suprotno tome. jedna od osobenosti bo`anstva je naredba.. tavaf. A ibadet koji ne prili~i nikom. za ova zna~enja. iako nije naredio ljudima da to ~ine.{. niti se bilo ~emu od Njega nadati. poni{tavaju dvije stvari: Prvo: negiranje Allahove. d`. nevjernikom postaje ko ka`e ili povjeruje da se Allaha. Jer.. klanje kurbana. d`. ne . osim Allaha. biva zadovoljan njegovim rije~ima i izvr{ava poneke od tih ibadeta namijenjenih njemu. Kao {to je onaj ko veli da se neko njega boji. zaslugu za pokorno{}u i izvr{avanjem Njegovih nare|enja.{. obo`ava. da se njemu obra}a za pomo}. nada. ili da ne odgovara ovom vremenu i tome sli~no. da se Njemu ne treba upu}ivati dova. {to se Njemu klanja..” (Jusuf.{. postaje nevjernikom. je u Svojoj Knjizi propisao zakon koji je objavio Svom Poslaniku..{. Drugo: smatranje da je bilo ko drugi. nevjernik postaje svako onaj ko bilo {ta od tih ibadeta uputi nekom drugom. d`.. d`. a sustezanjem od Njegovih zabrana. d`. poslu{nost i pokornost. skru{enost i dr.{.{. strahovanje.. u ibadetu temelj ku{nje ljudi na ovom svijetu. poniznost. Allah.” (Ez-Zarijat. Njemu dovu upu}uje i od Njega pomo} tra`i.{. tra`enje pomo}i. Isto tako..

ka`e: “Zar ne vidi{ one koji tvrde da vjeruju u ono {to se tebi objavljuje i u ono {to je objavljeno prije tebe. o ~emu {erijat nije govorio.” (El-Bekare.. 60) “Ili oni imaju druge bogove koji im propisuju u pitanju vjere ono {to Allah nije dopustio. on time smatra da mo`e iza}i van okvira islamskog zakona donose}i ljudima zakone koje on ho}e.{. a.Iman 137 dozvoljava. koja se ne}e prekinuti. Jer. jer je to stvar id`tihada. recimo. Ali. d`. zbog toga {to se on nalazi na vlasti i polo`aju. Na primjer. nasljedstvo. Nevjernikom postaje i onaj ko vjeruje u ove tagute i priznaje im ono {to tvrde od svojstava bo`anstva. A Allah sve ~uje i zna. koji nema druga!308 Iz ovoga se jasno vidi da vladar koji radi suprotno istini.” (En-Nisa‘. d`.. Allah.” (E{-[ura. osim Allahu. niti zakone koji se temelje na id`tihadu i oko kojih se razilazi islamska ulema. d`.. d`. niti ga je spomenuo. u sunnetu. a pojedini fakihi to dozvoljavaju. a taguta se klonite!‘” (En-Nahl. osima Allaha. ili zabranjuje ono {to je Allah dozvolio. d`..s. Ko izda zakon kojim se dozvoljava zinaluk ili kamata ili bilo {ta od grijeha za koje se zna da su zabranjeni {erijatom. tvrdi da on ima pravo dozvoliti zabranjeno ili zabraniti dozvoljeno. kefarete (otkupe).. 256) Naj~vr{}a veza je {ehadet da nema drugog boga. d`. kojim pori~e{ sve vrste ibadeta bilo kome drugom. ovo se ne odnosi na onoga koji izdaje zakone o kojima nije govorio Kur’an niti Sunnet.{.. ili ih je odredio Poslanik.{. zato {to to pojedini alimi ne dozvoljavaju.{. i dozvoljava ono {to je Allah. pojedine ibadete i drugo {to je {erijatom odre|eno putem Kur’ana ili sunneta.. ka`e: “Mi smo svakom narodu poslanika poslali: ‘Allahu se klanjajte.{. vjere. d`. zabranio.dr`i se za naj~vr{}u vezu. Ili izmjenu {erijatskih normi vezanih za zekat. Iz navedenog se jasno vidi da nevjernikom postaju ljudi koji tagutima priznaju ta prava i njima su zadovoljni i sude po njihovim zakonima koji se suprotstavljaju islamu u njegovim temeljnim i op}epoznatim principima. nevjernikom ne postaje onaj ko izda zakon kojim `eli dovesti u red pitanje cijena na tr`i{tu i ne mo`e se re}i da je odre|ivanje cijena haram. u Kur’anu odredio za pojedine prijestupe. 21) . a ko to vjeruje. a pripisuje{ ih samo i jedino Allahu. postaje nevjernik i nevjernikom postaje svako ko svojim zadovoljstvom i pristankom u~estvuje u izdavanju takvog zakona. time {to izdaje zakone koji su opre~ni Kur’anu i sunnetu.. ili tome sli~no. pa ipak `ele da im se pred {ejtanom (tagutom) sudi. 36) “Onaj ko ne vjeruje u {ejtana (taguta). a nare|eno im je da ne vjeruju u njega. postaje nevjernikom i otpadnikom od Allahove.{.309 Me|utim. postaje nevjernikom.{. A {ejtan `eli da ih u veliku zabludu navede. a vjeruje u Allaha . Allah. Isto tako. Primjer toga je dono{enje i usvajanje zakona koji odobravaju zinaluk i razvratnu no{nju ili izmjenu kazni koje je Allah. ne postaje kafirom onaj ko izda zakon kojim `eli urediti promet.

{. pa ko zanije~e bilo {ta od toga.. i da je Allah. `enidba `enama koje su mahrem i sl.. a. ne postaje nevjernikom ko zanije~e propis koji se temelji na id`tihadu i o njemu nije saglasna ulema.s. kao {to su pet dnevnih namaza. Sirat }uprije. Izuzev ako ~ovjek bude od onih koji su tek primili islam. kako bi vjerno dostavio Njegovu poruku ljudima.. U prvi na~in ulazi pripisivanje Allahovom Poslaniku. ili ko smatra da na bilo koji od namaza treba dodati jo{ jedan rekat.138 Iman ^ETVRTA VRSTA U ovu vrstu spada svaka rije~. Zato nevjernikom postaje svako ko zanije~e obaveznost namaza ili zekata..s. bilo ~ega {to se kosi s njegovim odlikovanjem od strane Allaha.s. Zato nevjernikom postaje svako ko zanije~e iskrenost Poslanika. za tu zada}u i podario mu sva potrebna svojstva kako bi bio u stanju prenijeti Objavu ljudima na najbolji mogu}i na~in.s. ~ednost. djelo i ubje|enje kojim se oskrnavljuje Objava ili Poslanik. a. a. Nevjernikom postaje i onaj ko opsuje Allahovog Poslanika. na bilo koji na~in. a. Zato nevjernikom postaje ko zanije~e bilo {ta od onoga {to nam je preneseno od Allahovog Poslanika. Jer. a. ukoliko je to op}epoznato. jer se time poni{tava {ehadet da je Muhammed. Ali. zabrana zinaluka i alkohola. vaganja djela.. a. kupanje poslije d`unupluka.s.s... ili njegovo omalova`avanje. obra~una. Iz navedenog se da vidjeti da se ovaj dio {ehadeta poni{tava na jedan od dva na~ina: Prvi: omalova`avanje Muhammeda. Isto tako. o{troumnost..s. d`.. a. Imam Newewi veli: “Isti je slu~aj i s onim ko zanije~e ne{to od vjere u ~emu je saglasan cjelokupan ummet.{.s.s. pa ne{to od . a. D`enneta i D`ehennema i tome sli~no od gajb stvari. on smatra la`nim rije~i Poslanika.s.s. ili mu se ismijava. ili njegovu povjerljivost. A u drugu vrstu spada poricanje bilo ~ega od onoga s ~ime je do{ao.. zabranu zinaluka ili kamate i kra|e.310 jer nas je Allahov Poslanik. po pitanju pro`ivljenja. d`. Nevjernikom postaje i onaj ko porekne bilo {ta od Kur’ana.. a. {to poznaje samo manji krug visoke uleme.. Nevjernikom postaje i onaj ko zanije~e bilo koji do propisa islama koji ustanovljeni Kur’anom ili sunnetom. opra{ta se onome ko zanije~e ne{to {to nije op}epoznato u vjeri. a. a. Allahov poslanik. obavijestio da je svaki kur’anski ajet govor Allaha.s. d`. i sl. ovaj {ehadet zna~i vjerovanje u istinitost svega {to je vjerodostojno preneseno od Allahovog Poslanika.. ili ismijava bilo kakav njegov postupak koji je pouzdano do nas prenesen. ili da je dozvoljeno klanjati bez abdesta i sli~no..{. Drugi: poricanje bilo ~ega s ~ime je do{ao Muhammed. a. post mjesec dana ramazana. a {to je op}epoznato kao dio vjere. pripremio Muhammeda.

on time ne}e postati nevjernikom. a.. ne znaju}i da je to od vjere. nego mu se pra{ta. Nevjernikom postaje i onaj ko zanije~e slanje poslanika prije Muhammeda. A {to se ti~e stvari u kojima je saglasnost ummeta poznata samo u`em krugu ljudi. ZADOVOLJSTVO KU. d`. Isti je slu ~aj s onim ko zanije~e postojanje historijske li~nosti koju spominje Kur’an. na primjer.{. Ili ko zanije~e na~in po~etka stvaranja. ko ne{to od toga porekne. koji je Allah. Ovdje posebno skre}emo pa`nju na ne{to za {to }e mo`da neko pomisliti da spada u prethodne stvari. djela i ubje|enja koji su ravni navedenom primjeru i koji izvode iz imana. prijstolje (‘Ar{).niko ne}e posumnjati u njegov kufr. ko zanije~e d`ine..{. poslao druge poslanike mimo onih koje nije poimenice spomenuo.312 Onaj ko.s. ne postaje nevjernikom. kao {to je zabrana `enidbe `enom i njenom tetkom istovremeno. posljednji poslanik. ili ko zanije~e poslanstvo onoga kome to Kur’an pripisuje.s. Evo nekih od tih primjera: .{. Postoje jo{ mnogi vidovi izjava.. onaj ko ka`e: “Smatram da je neistinu rekao onaj ko je izgovorio kelimei {ehadet. ili zanije~e bilo {ta od onoga {to se u Kur’anu i sunnetu prenosi od kazivanja o njima i njihovim narodima. da onaj koji namjerno ubije nema pravo naslj edstva. i onaj ko za sebe smatra da je poslanik. d`. jer nas je Kur’an obavijestio da je Muhammed. nakon Muhammeda.”311 Nevjernikom postaje i onaj ko zanije~e bar jedan ajet iz Kur’ana. jer o tome Allah. a {to se navodi u ~asnom Kur’anu. jer o tome govori Kur’an. {ejtana. Radi se.. a svakako ih ima daleko vi{e. ka`e: “Smatram da je istinu rekao onaj ko je zanijekao kelimei {ehadet”. Nevjernikom postaje i onaj ko zanije~e nadnaravnu prirodu Kur’ana. da neni pripada {estina i tome sl. a. Isto tako. iako to u svojoj su{tini poni{tava kelimei {ehadet i podrazumijeva nijekanje tevhida i Objave. a. Lewhi mahfuz i pero (kalem). o zadovoljstvu kufrom i nezadovoljstvu islamom. Allahovo. d`. ili onaj ko povjeruje onome ko to tvrdi.{.. d`.. ili zanije~e bilo {ta od gajba ili smatra la`nim vijest o onome {to je bilo.” . zbog toga {to se radi o propisu koji nije bio poznat ve}ini ljudi.{. ili porekne da je Allah.Iman 139 toga porekne.. ili {to }e tek biti. jasno govori na vi{e mjesta u Kur’anu. d`.s. dakle. objasnio u Kur’anu. makar to bilo samo iz razloga da se dodvori (u prvom slu~aju).. ili.ROM I NEZADOVOLJSTVO ISLAMOM Ponovo napominjemo da su ovi primjeri i detalji negiranja kelimei {ehadeta navedeni samo kao primjer.. ili ko nekog od njih optu`i za ne{to {to ne doli~i njihovom izboru od Allaha.

NEVJERNICIMA. med`usije i dr. . ako on nije znao pravu istinu njihovog ubje|enja i da su oni u kufru. organizacija. Me|utim. OTPADNIKA I MU[RIKA . I skrivaju od njih. A {to se ti~e sekti i pravaca. sve dok mu potpuno ne objasne detalje o tim sektama koji odvode u kufr. u stvari.140 Iman VIDOVI ZADOVOLJSTVA KU. tako da u to ne ostane nimalo sumnje. za koje se malo zna me|u ljudima i za njihove nevjerni~ke postavke. Zato postaje nevjernikom svako ko pori~e njihov kufr u samome po~etku. ono {to }e ih odbiti od njihovog ubje|enja u kojem se jasno vidi poricanje bilo ~ega od temelja islama. onda }e se smatrati otpadnikom i kafirom. a ne kafirom.ROM 1 . barem na po~etku. nego }e mu se na lijep na~in objasniti ono {to se njima pripisuje. treba biti oprezan pri smatranju nevjernikom onoga ko njihove sljedbenike ne smatra nevjernicima. ILI SUMNJANJE U NJIHOVO NEVJERSTVO ILI SMATRANJE ISPRAVNIM BILO KOJEG OD NJIHOVIH NEVJERNI^KIH PRAVACA.313 Onaj ko bude znao da je odre|eni ~ovjek.314 Pogotovo {to jedan broj tih sekti sebe smatra pripadnicima islama i pred obi~nim ljudima se pokazuju i dokazuju da oni ne pori~u ni{ta od islama. ispravni. jer je njegovo poricanje njihovog kufra. ili pripadnici odre|ene vjere u jasnom kufru. prihvatanje njihovog ubje|enja i priznavanje njegove ispravnosti. ili neki od njih. Me|utim. onda nije dozvoljeno takvoga smatrati otpadnikom odmah na samom po~etku. kao {to su jevreji. a ne bude ih smatrao nevjernicima ili odmetnicima te ka`e da su njihovi pravci. ovo pravilo zahtijeva obja{njenje i opreznost prilikom primjene. zbog toga {to se smatra da je onaj za koga se tvrdi da je u ovom slu~aju postao odmetnik. taj je u{ao u kufr zajedno s njima i postao isti kao i oni. znao istinu o onome koga je smatrao muslimanom. Mora se imati na umu da je kufr pojedinih sekti postao op}epoznat u svijetu. pa ako i poslije toga zanije~e njihov kufr.NESMATRANJE NEVJERNIKA (ATEISTA).

i pored njih. U ovo spada i onaj ko ne smatra nevjernikom onoga ko namjerno izostavlja namaz.{. negiranje postojanja bilo koga drugog. postaje takav. dodaju}i tome jo{ i to da oni vrlo ~esto pori~u Objavu i negiraju i omalova`avaju Poslanika. ili tome sli~no. . Ta granica se ne mo`e prepoznati kod onoga ko je zadovoljan s njihovom vjerom i njihovim kufrom.{. d`. pomogne im u njoj. mimo Allaha. A. pored toga {to on upu}uje na priznavanje tog prava samo Allahu. 36) Zato nije dovoljno za ostvarenje ovog {ehadeta da ~ovjek obo`ava samo Allaha. Na osnovu ove dvije nepobitne ~injenice. a. s druge strane.{. d`. Jasno vidimo granicu koju musliman ne smije prekora~iti u svom odnosu i poslovanju s nevjernicima.PRIJATELJEVANJE S NEVJERNICIMA I IZRA@AVANJE SAGLASNOSTI S NJIHOVOM VJEROM Ve} si saznao da je jedno od zan~enja {ehadeta da nema drugog boga. 2 . kada musliman pre|e tu granicu i pokori se nevjernicima.postaje nevjrnikom. ne obo`avaju na ispravan na~in. uop}e nije diskutabilno to da je jedna od najizrazitijih karakteristika nevjernika da oni Allaha. Na to nas upu}uju Allahove. Zato. u stvari.s. neki smatraju da ona izvodi iz imana. O ovom pitanju je saglasna ulema i oko toga nema diskusije. kao da je i sam izgovorio ono {to je njih odvelo u kufr i time poni{tio svoj {ehadet koji je prije toga izgovorio. d`. kao {to je slu~aj sa smatranjem havarid`a nevjernicima i nekih drugih sekti oko ~ijeg riddeta nije saglasna ulema. Ako se svi ovi uvjeti ispune.. d`.{. a neki smatraju da ne izvodi: u tom slu~aju nije dozvoljeno smatrati nevjernicima one koji njih ne smatraju nevjernicima. osim Allaha. i musliman.. izlazi iz imana. d`. osim Allaha.. ne bude nevjernike smatrao nevjernicima i bude smatrao ispravnim njihov pravac.Iman 141 Uvjet za smatranje nevjernicima ove vrste ljudi jeste i to da su pripadnici doti~ne sekte postali nevjernici o pitanjima stvari oko kojih je saglasna ulema . odre|ujemo stav prema Allahovim neprijateljima i neprijateljima Njegove vjere koji se poklapa sa kelimei {ehadetom. ko zaslu`uje da mu se ibadet ~ini. ako nije porekao njegovu obaveznost. smatraju}i njihovu neispravnu vjeru ispravnom. I u ovome je slo`na sva islamska ulema. on nije~e ajete i hadise koji takve progla{avaju nevjernicima i nijekanjem tih dokaza . A ako se radi o stvari oko koje se razilazi priznata ulema. a kumira (taguta) se klonite!” (En-Nahl.{..da onaj ko je zanije~e. od onoga {to poni{tava kelimei {ehadet. sve dok se ne okani obo`avanja bilo koga drugog i dok ne zanije~e da iko drugi zaslu`uje da se obo`ava. kako bi sa~uvao svoju vjeru i svoj iman. da Mu oni u ibadetu pripisuju druga. rije~i: “Allahu se klanjajte. Isto tako.

’”315 A {to se ti~e rije~i (“jedino da biste se od njih sa~uvali”).izuzev ko bude na to prisiljen. a nikako sve. Ovdje }emo spomenuti samo neke od tih ajeta. Iako se ovo razumije iz kelimei {ehadeta. s kojima mo`ete prijateljevati. d`.142 Iman svojim trudom i materijalno. U toj situciji mu se dozvoljava da rije~ima izrazi svoju saglasnost s njima. d`. mnogi kur’anski ajeti nare|uju muslimanima da prekinu prijateljevanje s nevjernicima i obavezuju ih da se prema njima neprijateljski odnose po pitanju vjere. odobravaju}i im vjeru njihovu i poma`u}i im protiv muslimana. a neprijateljstvom i mr`njom prema kufru i Allahovim neprijateljima. . te se na to prisili. uistinu. I obavje{tava nas da onaj ko to bude ~inio ne}e na}i za{titu u Allahu. a niti on s Allahom.” (Ali-‘Imran. je njihov. tuma~e}i ovaj ajet. mimo vjernika uzimaju. pored vjernika. jer su oni izuzetno mnogobrojni. njih nadma{uju samo ajeti koji govore o tevhidu i naredbi obo`avanja Allaha. jer ko to bude ~inio.“O vjernici. a onoga ko to ~ini .. bit }e rije~i malo poslije. a. Zato }e{. Narede mu da im se pokorava u njihovom batiluku i prijete da }e ga ubiti. Mnogi od ovih ajeta jasno ukazuju na kufr i riddet onoga ko to ne u~ini. ne uzimajte nevjernike za pomaga~e i oslonce svoje. ka`e: “To zna~i: ‘O vjernici. ukazuju}i im na slabosti njihove. govore}i: ‘Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi!‘ A Allah }e sigurno pobjedu.{. ne uzimajte za za{titnike jevreje i Kr{}ane! Oni su sami sebi za{titnici! A onaj me|u vama koji ih za za{titnike prihvati. to je poja{njeno ajetom (“. d`.Allah ne}e {tititi. ako uzme{ u obzir zna~enje koje na njega ukazuje kelimei {ehadet i jasne poruke ovih ajeta. a prestane prijateljevati s muslimanima i drugo `rtvuje za prvo. niti ih na bilo koji na~in poma`ite protiv muslimana. ali srce njegovo je ispunjeno imanom u Allaha. b . To u~inite jedino da biste se od njih sa~uvali.{. a njegovo srce sigurno u imanu”) i to se odnosi na muslimana koji `ivi me|u njima nemo}an da im se suprotstavi.s. jer se time odrekao svoje vjere i u{ao u kufr. zabranjuje vjernicima da nevjernike za prijatelje. i Njegovog Poslanika. ali u sebi kriju}i neprijateljstvo. 28) Ovim ajetom Allah. Allah ga se je odrekao i On ni{ta vi{e s njim nema. ali da mu srce ostane sigurno u imanu. ne}e ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu ~ine.”316 O granicama prisile koja se uzima u obzir u ovom slu~aju. Ibn-D`erir. nikakve pomo}i od Allaha ne}e imati. a . Ibn-D`erir ka`e: “Izuzev da biste se od njih sa~uvali. ukoliko ih ne poslu{a i po~nu ga mu~iti. taj je postao jedan od njih..{.“Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika. i s njima se sprijatelji.. a nipo{to ne u~estvujete s njima u njihovom kufru. Iz toga se izuzima samo onaj ko je pod nevjerni~kom vlasti. Allah. odmetnuo se od svoje vjere i postao nevjernikom i jednim od najve}ih neprijatelja Allah. pa im prividno pokazuje da je on s njima.. Zato ti vidi{ one ~ija su srca bolesna kako se `ure da s njima prijateljstvo sklope. uvidjeti da je to stvarnost koja se ne smije preneseno tuma~iti. drugove i ahbabe svoje.

d`. . koji prijateljuju s nevjernicima.. ali.“Ti vidi{ mnoge od njih kako s mnogobo{cima prijateljuju.{. opravdanje koje im Allah. e .“Bolnu patnju navijesti licemjerima. d`. nije primio..Iman 143 ili ne{to drugo od Sebe dati. ili ro|aci njihovi.. i obavijestio da vjernik ne mo`e prijateljevati sa njima. neprijateljevanje nevjernika svrstao u sastavni dio kelimei {ehadeta o kojem govori kroz govor o imanu u Allaha. ko prijateljuje s kafirima. bra}u i ro|ake koji su nevjernici. c . Jer ~ovjek uzima od onoga s kime prijateljuje i zadovoljan je onim na ~emu se njegov prijatelj nalazi: zato biva u kufru kao i on. svakako da je onaj ko prijateljuje s nevjernicima. njihova bojazan od kitabija i njihove vlasti za polo`aje i imetke njihove. obavje{tava da ne postoji vjernik koji voli nevjernika i da onaj ko nevjernika voli nije vjernik. samo. on je kafir.” (ElMaide.. Razmi{ljanje o ovome ti daje smjernice vezane za prisilu koja se mo`e uzeti u obzir i onu koja to nije. Pogledaj. 80-81) Iz ovog ajeta vidi se da njihovo prijateljevanje s njima neminovno rezultira njihovim nevjerovanjem..{. nakon zavr{etka citiranja ovih ajeta. jer se vjernici prema njima neprijateljski odnose i nikako s njima ne mogu prijateljevati. oni s njima ne bi prijateljevali.. Pogledaj kako je Allah. a sva snaga pripada samo Allahu?” (EnNisa‘. Ru`no je. Poslanika i ono {to je njemu objavljeno. nam.{. o ~emu smo ve} obe}ali govoriti. d .{. d`. nazvao nevjernicima one koji vole svoje o~eve. a da nije ni svjestan. obe}ao onima koji budu prijateljevali s nevjernicima svoju srd`bu i vje~nost u kazni. 138-139) Ovim ajetom Allah.{. d`. 22) Ovim nas ajetom Allah. prijateljevanje s nevjernicima smatra jednim od najve}ih znakova nifaka. A da vjeruju u Allaha i Vjerovjesnika i u ono {to se njemu objavljuje.{. Ako je Allah. makar im oni bili o~evi njihovi. dakle. mnogi su od njih nevjernici. jer je Allah. kajati” (El-Maide.’” Pa smo shvatili da on misli na ovaj ajet. postaje jednim od njih. d`. ili bra}a njihova. a ne s vjernicima! Zar kod njih tra`e snagu. za njihov dunjaluk.. d`. opravdanje onih koji su postali nevjernici prijateljevanjem s kafirima. zabranjuje prijateljevanje s kafirima i napominje da ko s njima bude prijateljevao. 51-52) Allah.“Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju.{. d`.” (ElMud`adele. ono {to sami sebi pripremaju: da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vje~no ostanu. pa }e se oni zbog onoga {to su u du{ama svojim krili. Ibn-Hatim prenosi od Muhammeda bin Sirina da je rekao: “Abdullah bin ‘Utbe je rekao: ‘Neka se svako od vas ~uva da ne postane jevrejem ili kr{}aninom. ili sinovi njihovi. zaista.

Jer je {utnja na mjestu gdje se spominje {to je kufr dovoljan dokaz da je on. f . isti kao i oni. 140) Allah.{. doti~ni. i odobravaju}i im sve to. sve dok ne stupe u drugi razgovor.. protjeruje islamsku ulemu i udaljuje je iz svoje zemlje!!! Ovo je jedan od na~ina zadovoljstva kufrom i kafirima koji svog po~inioca udaljava od imana i uvodi u kufr. Ovo se odnosi na ashabe koji su bili samo u jednom gradu muslimana. To zato {to su govorili onima koji ne vole ono {to Allah objavljuje: ‘Mi }emo vam se u nekim stvarima pokoravati!‘.{.” (Muhammed. a ono ~ime je On zadovoljan. koji se ismijavaju Allahu i Njegovim znakovima. On }e djela njihova poni{titi. nevjernik. prezirali. sadru`nike i savjetnike uzima slu{aju}i njihov kufr i ismijavanje njihovo. nakon {to su rekli i obe}ali ono {to su obe}ali neprijateljima islama. udaraju}i ih po obrazima i po le|ima njihovim! To }e biti zato {to su ono {to izaziva Allahovu srd`bu slijedili.“On vam je ve} u Knjizi objavio: ‘Kad ~ujete da Allahove rije~i pori~u i da im se izruguju. bit }ete kao i oni. poziva u svoju zemlju i njih za prijatelje. {ejtan je na grijeh navodio i la`nu im nadu ulivao. s tim saglasan. A u isto vrijeme. ne sjedite s onima koji to ~ine dok ne stupe u drugi razgovor.“One koji su od vjere otpali. jer je pre~e da se boji Allaha. u ovom ajetu obja{njava da je razlog njihovog riddeta i kufra to {to su govorili nevjernicima: “Mi }emo vam biti pokorni u nekim stvarima. Pa kakav je onda slu~aj s onim koji danas `ivi u islamskoj zemlji.” Zato im nije koristilo ono {to su znali od Upute i Istine. 25-28) Allah. A kako }e tek biti kad im meleki budu du{e uzimali. U tom ga ne bi smio sprije~iti strah od toga da ne izgubi imetak ili polo`aj. g . ili bilo {ta od dobara ovoga svijeta. d`. ina~e. po{to im je bio jasan pravi put.. kako bi se spasio Allahove kazne. a Allah dobro zna njihove tajne.‘” (En-Nisa‘.{. a nevjernike. . opominje nas da je On u Svojoj Knjizi objavio vjernicima da ne sjede u dru{tvu s onima koji pori~u Allahove znakove i njima se ismijavaju. ahbabe. d`. d`. i da je onaj koji s nevjernicima sjedi dok se oni ismijavaju Allahovim znakovima i negiraju ih.144 Iman koji mu nisu ni{ta pre~i da ne bude vjernikom. Zato je vjernik du`an da se ~uva toga kao {to se ~uva otvorenog kufra i du`an je izbjegavati takva sijela.

d`.{.” (El-En‘am.. Vjernici su prijatelji Allaha. mnogobo{ci postali.Iman 145 [TA ZNA^I PRIJATELJEVANJE S NEVJERNICIMA? Ovo su samo neki od ajeta koji jasno ukazuju na otpadni{tvo onoga ko prijateljuje s nevjernicima i mu{ricima i iz kojih se vidi nespojivost prijateljevanja s nevjernicima sa kelimei {ehadetom. grije{enjem i suprotstavljanjem Njegovim nare|enjima. niti odbraniti.Pokoravanje u onome {to oni nare|uju i `ele. zbog bliskosti prvih s Allahom.{. d`. ni kr{}ani ne}e biti tobom zadovoljni. 28) “A {ejtani navode {ti}enike svoje da se s vama raspravljaju. sve dok ne prihvati{ vjeru njihovu.{. d`. ka`e: “I nemojte biti naklonjeni prema onima koji su ~inili nepravdu (nevjernicima). sigurno.” (El-Kehf. Iz ovog se razumije da prijateljevanje s nevjernicima zna~i bliskost s njima i izra`avanje ljubavi prema njima: rije~ima.‘” (El-Bekare. i njihovoj udaljenosti od Allaha. d`. ka`e: “Ni jevreji. ne zabranjuje ne{to {to nije jasno definirano i poznato i ne ka`e da je nevjernik onaj ko je u{ao u ne{to {to je nepoznato i nedefinirano. i Njegova svojstva nikada ne}e re}i.. pa ako biste im se pokorili... Kur’anski ajeti ukazali su na mnoge stvari kojima ~ovjek ulazi u prijateljstvo s nevjernicima. d`. Allah. svojim pokoravanjem i ~injenjem ibadeta Njemu.. vratit }e vas stopama va{im i bit }ete izgubljeni. 121) O naklonjenosti prema njima.{. a bliskosti {ejtanu zbog njihovog pokoravanja njegovim nare|enjima. zabranio je da se one slijede. ako neko upita: {ta zna~i prijateljevanje (muvala)? Znaj da ova rije~ zna~i bliskost. i vi biste.” (Hud..Slije|enje njihovih strasti. Jer bi u tom slu~aju Njegovo nare|enje i zabrana bili besmisleni i ne bi ih bilo mogu}e primijeniti. a to vjernik u Allaha.{. I niko nema pravo kazati da zna~enje prijateljevanja s nevjernicima nije odre|eno (obja{njeno). nakon Objave koja ti dolazi. 149) “I ne slu{aj onoga ~ije smo srce nehajnim prema Nama ostavili. pa da vas stigne vatra. d`. 120) .. d`. Allah. Pa.. ka`e: “O vjernici.. djelima i nijetima. a Allah.. a neki od njih su: .” (Ali-‘Imran. 113) . Allah. od Allaha tebe niko ne bi mogao za{tititi.{. Jer. a koje ne izvode.{.{. Allah. zato {to u njega ulaze mnoge stvari i da nismo u stanju odrediti koje od njih izvode iz imana. a prijateljevanje je suprotno od neprijateljstva i prijatelj suprotno od neprijatelja. ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju. d`. Reci: ‘Allahov put je jedini pravi put! A ako bi se ti poveo za `eljama njihovim. prisnost i vilajet (prijateljevanje). a nevjernici su prijatelji taguta i {ejtana.

{. 22) U spomenuto spada i ugo{}avanje nevjernika i bliskost s njima. njihovo pomaganje u nepravdi i opona{anje nevjernika u djelima. izuzev jednog jedinog.. pa bi i oni popustili. Jer. ka`e: “Oni bi jedva ~ekali da ti popusti{. d`. Allah. uzimanje nevjernika za svoje za{titnike. pravce. on je sam do{ao s dokazom da je zadovoljan kufrom nevjernika. uklju~ivanje u njihove organizacije i blokove. sve su to razlozi koje im {ejtan uljep{ava i donosi. d`.{.{.{. d`. sli~nim ustanovama. imetak i sli~no. to uop}e nije opravdan razlog i njega Allah. a to je prisila.. 9) O ispoljavanju ljubavi prema njima. preno{enje slabosti i nedostataka muslimana i tajni muslimanskih naroda njima i borba na njihovoj strani. i garancija za njihovu sigurnost. sisteme vrijednosti i koncepcije `ivota. njihovim obi~ajima i njihovoj tradiciji.. i koji ukazuju na njihovu privr`enost dunjaluku i pohlepi za njegovim ukrasima. Allah. A [TA NE PRIMA OD OPRAVDANJA U OVOJ SITUACIJI Mo`da }e se neko od onih koji prijateljuju s nevjrnicima pravdati time da se boji za svoj polo`aj. pozivanje u njih. po va`nosti. suprotstavljaju.{. [TA SE PRIMA. nije ni od kog primio ni jedno opravdanje zbog njihovog prijateljevanja s nevjernicima..s. Onaj kod koga se na|e ovo.” (El-Mud`adele. kao i smatranje da su njihovi u~enjaci vredniji i znaniji od islamske uleme. i povjeravanje visokih i va`nih funkcija njihovim ljudima. pogotovo s njihovim vladarima i savjetovanje s njima u bitnim stvarima. ka`e: “Ne treba da ljudi koji u Allaha i onaj svijet vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Njegovu Poslaniku. Allah. ili ne{to od toga. uz pozajmljivanje njihovih zakona i pravaca u pogledu dru{tva i odgoja mladih..146 Iman A naklonost prema njima je simpatija prema njima i zadovoljstvo onim {to oni ~ine protiv muslimana. i to mu postane poznato i uobi~ajeno. tako|er. dovijanje i ulizivanje njima na ra~un vjere.. te smatranje ispravnim i lijepim njihove ideje. I dodvoravanje. U to spada i njihovo pomaganje i sau~estvovanje s njima u njihovim zlim planovima. Tako|er. a pogotovo u vojsci i njoj.. Spada. ka`e: . a znamo da ih je Allah... ostavio. i ne mo`e ga ni{ta spasiti kufra nego samo iman iznova i potpuni prekid prijateljstva sa nevjernicima. {pijuna`a za njihov interes. te podsticanje muslimana raznim metodama i sredstvima javnog informiranja da ih opona{aju u na~inu `ivota. pored muslimana. d`. Allah. Me|utim. a.{.. d`.” (El-Kalem. d`. Postaje isti kao i oni. ne prihvata niti }e mu zbog njega oprostiti. ili postaje jedan od njih.. ostvarivanje tih planova u praksi.

..osim ako bude na to primoran.Iman 147 “Onoga koji zanije~e Allaha. da se prisila u izja{njavanju kao nevjernik. putem tu~e i vezanja. Jer. ovo i njemu sli~no se ne mo`e uzeti u obzir kada je u pitanju kufr.”(En-Nahl. 28) Ni prisila ne vrijedi po pitanju sr~anog zadovoljstva i unutarnje naklonosti nevjernicima.” Prisila ne utje~e na srca. One kojima se nevjerstvo bude mililo. a to je izgovor jezikom i izvr{avanje djelima. Jer. ne smatra va`e}om. A isto tako je rekao da `ena koja je svoj mehr darovala svom mu`u ima pravo da ga vrati. Pa onaj ko prijateljstvo i naklonost prema nevjernicima nosi u svome srcu..” (Ali ‘Imran. To ni u kom slu~aju nije dozvoljeno. a Allah ne}e ukazati na pravi put onima koji ne}e da vjeruju. sti}i }e srd`ba Allahova i njih ~eka patnja velika.{. . A ako to ne ispolji ni rije~ima ni djelima i (zvani~no) bude postupao po islamskim propisima. 106-107) ”Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika. imam Ahmed bin Hambel smatra. izuzev ako se boji da }e se od nje rastaviti. ili da }e ga rastaviti od `ene. a da samo prijetnja rije~ima nije dovoljna. onda je sa~uvao svoj imetak i svoj `ivot. njemu u tom slu~aju nije dozvoljeno da izgovori rije~i kufra. prema njemu }e se pona{ati kao prema nevjernicima i on }e na ahiretu vje~no boraviti u vatri. on je nevjernik u svakom slu~aju. Imam Ahmed je jasno potvrdio na vi{e mjesta da prisila u kufr ne mo`e biti izuzev mu~enjem. sve dok ne dostigne stepen mu~enja udaranjem ili poku{ajem ubistva. ka`e: “Prou~io sam mi{ljenja o pitanju prisile i ustanovio da se ona razlikuju shodno razlici stvari na koje se odnose. GRANICE PRISILE KOJA SE UZIMA U OBZIR Koje su to granice prisile na koju se ovdje misli? [ejhul islam Ibn-Tejmijje. ~eka Allahova kazna. To u~inite jedino da biste se od njih sa~uvali. ka`e: “A njegovo srce ostane ~vrsto u imanu.”317 Dakle. a u tome mu je saglasan i Ibn-Tejmijje. zato {to vi{e vole `ivot na ovom nego na onom svijetu. nego se opravdanje prima ukoliko je vezano za ono na {to prisila mo`e da utje~e. i sl. A {to . nije ista vrsta prisile koja se priznaje u rije~ima koje izvode iz imana i prisila koja se priznaje u slu~aju poklona i sl. Me|utim. ili se lo{e prema njoj odnositi. Ako to svoje prijateljstvo i javno poka`e svojim rije~ima ili djelima. Allah. Zato.. ukoliko se zarobljenik bude bojao da mu neprijatelji ne}e dozvoliti sklapanje braka.Allah ne}e {tititi. r. a onoga ko to u~ini . nakon {to je u Njega vjerovao. I u ovom slu~aju bojazan od rastave braka.a. ali je munafik koji }e biti na dnu D`ehennema. ili lo{eg odnosa. s tim {to ona u osnovi ne poklanja svoj mehr. bilo rije~ima ili prijateljevanjem s nevjernicima. smatra se prisilom. a srce mu ostane ~vrsto u vjeri -. d`.

i trgova~ka roba za koju strahujete da ne}e pro|e imati. domovinu i sl..” (El-Mud`adele.s. kako onda da to bude ljubav prema vlasti.. odbio opravdanje onih koji su prijateljevali sa kafirima. kada su rekli: “Bojimo se da nas ne zadesi kakvo zlo. d`. odbacio je opravdanje sa osam isprika kojima se ljudi ~esto ispri~avaju i opravdavaju u ostavljanju onoga {to Allah... d`.miliji od Allaha i Njegova Poslanika. d`. Allah. doista. dakle. negira da ~ak i najbli`i rod bude opravdanjem za prijateljevanje s nevjernicima. ne prijateljujte ni s o~evima va{im. prijeti kaznom onome ko za svoga za{titnika uzme roditelja ili brata svoga.. opravdava onome ko to u~ini pod prisilom). d`.” (En-Nahl. svoju djecu.. pa ka`e: “O vjernici. 107) U drugom ajetu. i `ene va{e.{.. kao {to je prilika za vlast. 22) ^ovjek. d`. i imanja va{a koja ste stekli. i sinovi va{i. makar im oni bili o~evi njihovi. od njih tra`e: “Reci: ‘Ako su vam o~evi va{i. imetku i ovodunjalu~kim ukrasima? Allah.{.‘” (Et-Tevbe. `enu. Sli~no tome spominje se i u sljede}em ajetu: “Ne treba da ljudi koji u Allaha i onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. obitelj. d`. ni s bra}om va{om ako vi{e vole nevjerovanje od vjerovanja. d`. ili sinovi njihovi..{. 24) Nema sumnje da se prijateljevanjem s nevjernicima iskazuje ljubav i simpatija prema njima i da se time daje prednost ljubavi prema njima nad ljubavi prema Allahu. a u kojima se zabranjuje vjernicima prijateljevanje s nevjernicima i ono se smatra uzrokom otpadni{tva i nevjerstva. polo`aj na koji postavljaju nevjernici.. ukoliko se boji za svoj imetak. Allah. ili bojazan za imetak.. Allah.148 Iman se ti~e ostalih stvari koje su bla`e od toga. ~ime se mnogi ljudi pravdaju. i bra}a va{a. Ovo njihovo mi{ljenje podr`avaju ajeti koje smo ve} naveli.{.s.{. a. ili ro|aci njihovi.{.{. Pa ako ljubav prema ocu. d`. bratu i djetetu nije dovoljno opravdanje za prijateljevanje s nevjernicima. i rod va{. sve to nije dovoljno i ne}e biti primljeno kao opravdanje. nevjernika. ili bra}a njihova.. d`. onda pri~ekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. Onaj od vas koji bude s njima prijateljavao.” Allah. d`.{. obitelj i sl.. ukoliko on izusti ne{to od rije~i ili uradi ne{to ~ime se postaje nevjernikom.{. ka`e: “Zato {to vi{e vole `ivot na ovom nego na onom svijetu. prema sebi ogrije{io. A Allah gre{nicima ne}e ukazati na pravi put. Njegovom Poslaniku i borbi na njegovom putu. i ku}e va{e. podvla~i da ljubav prema dunjaluku i `rtvovanje zbog njega ne}e koristiti ~ovjeku i da mu to ne}e biti opravdanje pred Allahom. i Njegov Poslanik. i od borbe na Njegovom putu. im je rekao: .{... Pogledak kako je Allah. nema opravdanja za prijateljevanje s nevjernicima. d`.” (Et-Tevbe. a. 23) Pogledaj kako Allah.{. u kojima se prijatno osje}ate . U ajetu koji slijedi (ajet u kome Allah. a Allah ne}e ukazati na pravi put onima koji ne}e da vjeruju. taj se..

Jer. A ve} si saznao da u kufr ulazi onaj ko ga dozvoli zbog nekog drugog pored Allaha. od momenta kad je to izgovorio svojom voljom bez prisile.{. pa ako to u~ini. d`. pa }e se oni. Oni su dva puta kufr u~inili: svojim prijateljevanjem sa nevjernicima i svojim ibadetom njima (strahom od njih). zbog kojeg je Allah. d`. d`. zahtijeva da onaj nad kom se vr{i prisila bude pod vla{}u nevjernika.{. a mi nismo u stanju da se njima suprotstavimo?” Ili ka`u: “Kako }emo zanemariti `elju te i te velike sile. uistinu. Zato ti vidi{ one ~ija su srca bolesna kako se `ure da s njima prijateljstvo sklope. pobjedu ili ne{to drugo od Sebe dati. i Njegova vjera. udaljavanje od njihove vjere. ne}e ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu ~ine. onome ko je prisiljen da u~ini kufr.. i da to ne u~ini. on }e ponovo upotrijebiti tu olak{icu. mi nismo u stanju `rtvovati na{e polo`aje i na{e povlastice!!!” A to je. ne}e nikome opravdati prijateljevanje s nevjernicima. bolje da se strpi. d`. pa makar to dovelo i do njegove smrti. ne uzimajte za za{titnike jevreje i kr{}ane! Oni su sami sebi za{titnici! A njihov je i onaj me|u vama koji ih za za{titnike prihvati. iskvarivanje njihovog morala. a njegovo srce ostane ~vrsto u imanu!” To. od njega }e se tra`iti da javno ispoljava islam. strah koji nije dozvoljen nego samo ako je u pitanju Allah. kajati. odmah nakon prestanka prisile. tako mi Allaha. ajeti su jasan dokaz da Allah.. d`. Allah. dakle..{.Iman 149 “O vjernici. a.{. A ako tada ispolji kufr. r. zbog onoga {to su u du{ama svojim krili. objavio ajet u kome se ka`e: “Izuzev ko na to bude prisiljen.a. Habbab. kada je saznao za njegovu situaciju: “A ako se vrati. makar njena `elja bila i ubijanje muslimana.. jer se time ustanovilo da je on zadovoljan kufrom.”318 Ali. govore}i: ‘Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi!‘ A Allah }e. rekao ‘Ammaru. kad ona ima podr{ku i za{titu od velikih sila. prenosi da . Prenosi se da je Poslanik. A ako ga ponovo po~nu mu~iti. makar i na ra~un vjere. izuzev ~ija situacija bude kao {to je slu~aj ‘Ammara bin Jasira. Kako li su samo opravdanja prija{njih nevjernika sli~na opravdanjima dana{njih! Na}i }e{ ih da se opravdavaju istim opravdanjima i boje se nevolje koje su se bojali i njihovi preci. ili ne gradimo dobre odnose s timi tim.s. on ostaje u svom islamu. oni }e ti re}i: “Kako da ne prijateljujemo.{. ili da prijateljuje s nevjrnicima je. svakako. ni jednog momenta. i njima sli~ni. smatrat }e se nevjernikom od onog momenta kad je izgovorio rije~i kufra. njihovo protjerivanje.‘” (El-Maide.. Ovi. sigurno. i odricanje od njihove sopstvene zemlje. ukoliko ne udovoljimo njenim `eljama. ili sa tom i tom strankom. koji su u stanju da ga ubiju. kako da to u~inimo?! I sam zna{ da mi nismo u stanju opstati na mjestu gdje smo. koji nije dozvoljen nego samo Allahu. i ti se vrati!” Ibn-Kudame veli: “Pa ako se ustanovi da onaj ko je bio pod prisilom nije u~inio kufr. a olak{ica se u tom slu~aju odnosi samo na vrijeme dok prisila traje. 51-52) Ovo je stanje mnogih otpadnika i danas.

rekao: “U narodima prije vas bilo je ljudi koji su mu~eni tako {to bi se iskopala rupa u zemlji. To se temelji na Allahovim. i njegove ashabe u~a~e (karije) Kur’ana.s.‘” (EtTevbe. ili ismijavanje vjernika zbog njihovog vjerovanja.{. i rije~ima Njegovim. i sl. To se navodi kao obja{njenje Allahovih.{. Prvi je: ismijavanje bilo ~emu {to je op}epoznato kao dio islamske vjere. nego su ostali ~vrsti u njoj i svoje `ivote `rtvovali na tom putu. ja{u}i na svojoj devi i rekao: ‘O Allahov Poslani~e. druge }emo kazniti zato {to su krivci. ali da su se oni na tome strpili i bili spaljeni na Allahovom putu. ali je vidio da ga je Kur’an pretekao.. d`. misle}i na Allahovog Poslanika.!” ‘Avf je oti{ao do Allahovog Poslanika..{.. i meso bi mu odvajali od kostiju `eljeznim ~etkama. koji se prenosi u Buhariji. Ja }u o tome obavijestiti Allahovog Poslanika. a. i bili svjedoci onoga {to su vjernicima radili. 65-66) Ovi ajeti objavljeni su nakon {to je neko u pohodu na Tebuk rekao: “Nismo vidjeli pohlepnijih ljudi za hranom. i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispri~avajte se! Jasno je da ste nevjernici. ka`e: “Islamska ulema je saglasna u tome da ukoliko neko bude prisiljen da u~ini kufr.a. d`. mi smo se samo igrali i {alili pri~aju}i bilo {ta. i ti si munafik.. a da ga to ne bi odvratilo od njegove vjere. Taj ~ovjek je do{ao Allahovm Poslaniku. rije~i: “Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali.”320 POJEDINI PRIMJERI NEZADOVOLJSTVA ISLAMOM Spomenut }emo samo dva primjera mr`nje prema islamu koja svoga po~inioca odvodi u otpadni{tvo i kufr.s. iako on izgovara kelimei {ehadet i sebe naziva muslimanom.150 Iman je Allahov Poslanik.”319 To potvr|uje i doga|aj s ljudima Uh|uda. kada su oko nje sjedili. ve}ih la`ljivaca u pri~i i ve}ih kukavica prilikom susreta sa neprijateljem od na{ih u~a~a!”.Umer veli: ‘Kao da ga sada gledam kako dr`i za povodac deve Allahovog .s. d`. 4-7) Imam Kurtubi. a u kome se spominje {ta su oni uradili od vjernika.s. i vatrom i gorivom ih napunili. Njegovog Poslanika i Njegove Knjige. a zatim u nju stavio ~ovjek kojem bi glavu pilom prepolovili na dvoje. Pa je Malik bin ‘Avf rekao: “La`e{. pa izabere smrt. Njih nisu sprije~ili kanali prepuni rasplamtjele vatre da slijede svoju vjeru.. U to spada ismijavanje Allaha. da }e on biti vi{e nagra|en kod Allaha od onoga ko je izabrao olak{icu.” (El-Brud`. samo da nas pro|e vrijeme!’ Ibn’.. a. r. rije~ima: “Reci: ‘Zar se niste rugali Allahu.s.. a tvrdili ste da ste vjernici! Ako nekima od vas i oprostimo. a. a. a..

s. i tome sli~no.. Jer. a.s.. i rije~ima Njegovim. mo`e biti djelima. pla`enje jezika.. pru`anje usne.”321 Vidovi ismijavanja su mnogobrojni i ne mogu se svi nabrojati. ti primje}uje{ veliko negodovanje na licima onih {to ne vjeruju. mu odgovara: ‘Zar ste se Allahu. Reci: ‘Ho}ete li da vam ka`em {to }e vam biti mr`e od toga?‘ Vatra kojom Allah nevjernicima prijeti.Mi smo samo razgovarali i zabavljali se! .{.” (Muhammed. 72) “Zato {to ne vole ono {to Allah objavljuje. ili i{aretima. odmahivanje rukom prilikom slu{anja Kur’ana i hadisa Allahovog Poslanika. ka`e: “A kad im se Na{i jasni ajeti kazuju. koji umalo da ne nasrnu na one koji im rije~i Na{e kazuju. a. rugali?’ I uop}e se ne okre}e prema njemu niti bilo {ta drugo dodaje. slu{anje Kur’ana. d`. ali svima njima je zajedni~ko to {to oni ukazuju na omalova`avanje vjere i nezadovoljstvo njome ili bilo ~ime od nje.. spomena bilo ~ega od op}epoznatih islamskih vrijednosti pozivom na to. Drugi je: ispoljavanje mr`nje i srd`be prilikom spomena Allaha ili Njegovog Poslanika. a grozno }e ona prebivali{te biti. 9) . a. i On }e djela njihova poni{titi.A Allahov Poslanik.Iman 151 Poslanika. Allah. kao {to je i{aret okom.s. ili prilikom spomena akideta ili ne~eg od islamskih poznatih principa.” (El-Had`d`. To mo`e biti rije~ima. a kamenje priti{}e njegove noge i veli: . i Poslaniku Njegovu.

ako zanije~e od Allaha ne{to {to je op}epoznato u islamu o Njemu. d`.{.. ili iska`e rije~i koje ukazuju na kufr. a. ili kojim se `eli promijeniti na~in obavljanja had`a.. ili Allahovo. zna sve pojedinosti. pa ka`e: “U to spada i svaki onaj ko u~ini neko djelo za koje svi muslimani tvrde da ne mo`e proiste}i izuzev od nevjernika. veli: “U kufr spada i ako ~ovjek bilo kada odlu~i da postane nevjrnik. bile one iz ubje|enja. ili za sebe ka`e da }e postati nevjernikom ako se desi to i to. i Svesci Ibrahima. On istog momenta postaje nevjernikom. ili nevjernika zimmije bez {erijatski opravdana razloga. Ili da posumnja u kur’anski ajet. je kufr.{. na primjer. ili nekog od ashaba proglasiti nevjernikom. d`. koje se pouzdano pripisuje Poslaniku.. uglavnom se ono {to su spomenuli sla`e s mi{ljenjem islamske uleme. d`. ili da nije od Arapa.152 Iman RIJE^I POJEDINIH ALIMA O TOME [TA PROUZROKUJE ODMETNI[TVO OD VJERE Smatramo da je korisno da na kraju ovog poglavlja spomenemo rije~i pojedinih alima koji su precizno odredili djela. Ili kojim se zabranjuje dozvoljeno. i sl. posta ili namaza. rije~i i uvjerenja koja ~ovjeka izvode iz vjere islama. d`. i poricanje bilo kojeg svojstva. ili da nije Kurej{evi}. kao {to je boja. Zebur Davuda. ili da sumnja u poslanstvo nekog od poslanika oko ~ijeg poslanstva nema razlaza. ili oskrnaviti Meku i Sveti hram. ili da Allahu. pripi{e ono {to mu se ne mo`e pripisati.s. Ili da za na{eg Poslanika. a.{. ili sumnja u objavu bilo koje od Allahovih.s. kao {to je trgovina i brak.. da porekne Allahovo. 1 . kao na primjer da vjeruje u to da ovaj svijet nije nastao.{. Ili. ka`e da je bio crnac (poni`avaju}i ga).{. ili u {ali.. kao {to je namaz bez abdesta. u najbla`em slu~aju.” Zatim je pre{ao na detaljno obja{njenje ovog pravila koje je naveo. Ili se njime dozvoljava uvreda muslimana. znanje ili Njegovu mo}. kao {to je . da u sme}e baci papir na kome ima bilo {ta od Kur’ana. kao {to je odlazak u crkvu zajedno s kr{}anima u njihovoj obredoslovnoj no{nji. nego da je oduvijek. Ind`il. ako povjeruje u ne{to {to vodi u kufr. Isto tako. ne~im {to nije istina jedan vid laganja na njega. makar to bilo i nemogu}e. ili da Allah. Knjiga.. a ono oko ~ega su se razi{li.. iako se on naziva muslimanom. ili da je umro prije nego {to mu je brada porasla.s.Imam Ibn-Had`er el-Hejtemi. Ili se njime `eli odobriti ono {to je haram. d`. ime. a. te kako bi bili u stanju upozoriti svoju bra}u na njih i sprije~iti ih toga.s.. ili da posumnja u kufr svakog onoga ko izgovara bilo {ta ~ime se `eli ummet odvesti u zabludu. a. a. Isto tako. Ili. jer je opisivanje Poslanika.s. ili u~ini neko od djela koja izvode iz imana. u svojoj ~uvenoj knjizi Ez-Zevad`ir ‘an iktirafil kebair. spada u domen velikih grijeha.. kao {to je Tevrat. ili iz inata. Jer. kako bi ~itaoci mogli ste}i {to jasniju predstavu o svemu tome i kako ne bi sami u njih pali.

tvrdi da }e u}i u D`ennet prije smrti. . ili pri`eljkuje da mu prona|e kakvu mahanu. ili ga omalova`i zbog bilo ~ega od normalnih stvari koje zadese svakog ~ovjeka. ili na to ukazuje.. a. ja mu ne bih povjerovao!’Ili da ka`e: ‘Kada bi taj i taj bio poslanik. nare|enju. ili Njegovim prijetnjama i obe}anjima. Ili da ka`e: ‘Mujezin la`e!’ Ili njegov glas uporedi s glasom kr{}anskog zvona. ili ka`e da ne poznaje prava Allaha.a. ka`e: ‘Ja se nebojim Kijametskog dana!’ Ili za Allaha ka`e da nije u stanju prona}i kradljivca.s. Ili na njegov ra~un zbija {ale. ili mu pripi{e u negativnom kontekstu ne{to {to ne prili~i njegovom dostojanstvu.{. onda mi je nepravdu u~inio!’ Ili ako bi nasilnik rekao onome prema kome ~ini nasilje. Njegovom Poslaniku. omalova`ava i njemu se ismijava. nakon {to mu je ovaj rekao da je i to njegovo nasilje po Allahovoj. da na bilo koji na~in uka`e kafiru da ne prima islam. iako nije poslanik. makar i u {ali. Ili Allahu. a. ili potvori Ai{u. Ili da ka`e muslimanu: ‘O kafire’. Sva islamska ulema saglasna je da nevjernikom postaje ko bilo {ta od toga uradi.s. odredbi..s. Ili da ka`e: ‘Rije~i (La havle ve la kuvvete illa billah) ni{ta ne koriste!’ Isti je slu~aj i s ostalim dovama koje se prenose od Poslanika. Ili da za sebe. jer je smatrao taj izraz poni`avaju}im za Poslanika. Ili ako za sebe ka`e da je Allah. ja ga ne bih poslu{ao!’ Ili: ‘Da je kiblu u~inio prema toj strani. Ili ga omalova`i zbog bilo ~ega od isku{enja kojima je bio izlo`en. ismijavaju}i se tome.. bez jasnog povoda za to. na primjer.. Ili. ja ga ne bih slijedio!’ Ili da ka`e: ‘Ako je istina ono {to Poslanik ka`e.{. ili je to neko drugi. d`. pa makar i indirektno.” Ili ka`e da se poslanstvo sti~e ili da se njegov stepen sti~e ~isto}om srca. a. Ili obu~e odje}u kojom se odlikuju nevjernici izra`avaju}i time simpatiju prema njihovoj vjeri. onda smo spaseni.. ka`e: ‘Da mi naredi to i to. Ili se na bilo koji na~in ismijava ezanu. ili bilo kojeg drugog od poslanika i meleka: da ga proklinje ili psuje. Ili. Halid bin Velid ubio je ~ovjeka koji mu je rekao: “Kod tog va{eg kolege!”. iz poruge. da on radi mimo Allahove odredbe. Ili pri`eljkivanje kufra drugom.{.Iman 153 smatranje mogu}im da do|e poslanik poslije njega. Ili da ka`e: “Evlija je bolji od poslanika!” Ili da tvrdi da mu objava silazi. prou~i bismillu pri po~etku nekog haram-djela. pripi{e nepravdu u Njegovim propisima. odgovori: ‘Ne znam’. I on se ubija i njegovo pokajanje se ne prima kod ve}ine uleme. jer on time la`e na Kur’an. ako se upita {ta je iman. na primjer. Zatim Ibn-Had`er veli: “Ili bude zadovoljan kufrom.. Ili porekne suhbet Ebu-Bekra.s. r. jer je time islam nazvao kufrom. ili nekog. Ili da neko ka`e: ‘Kada bi to posvjedo~io Poslanik ili melek. d`.. iako ga ovaj nije ni pitao o tome.. {to nije slu~aj s ostalima od ashaba. d`. ja ne bih klanjao!’ Ili: ‘Da mi dadne D`ennet ja u njega ne bih u{ao (iz inata ili omalova`avanja)!’ Ili da ka`e: ‘Ako me kazni zbog toga {to ne klanjam i pored ovolike moje bolesti i patnje. kao. ili na bilo koji na~in omalova`ava na{eg Poslanika. a umro u Medini. Ili da ka`e: ‘Jevreji su bolji od muslaimana!’ Ili. Ili da ka`e: “Ne znam da li je on taj koji je ro|en u Meki. ismijavaju}i se. a.. djelima. Ili ga omalova`ava time {to umanjuje njegovu vrijednost. Ili da pripi{e neki nedostatak njemu.. vjeri. njegovom porijeklu. Da. Ili da se ismijava Allahovom.

154

Iman

d`.{., prema nama, izbjegavaju}i obaveze. Ili, ismijavaju}i se, ka`e: ‘Dosta mi je bilo Kur’ana, ili namaza, ili zikra’, i sl. Ili ka`e: ‘[ta je to D`ehennem ili Mah{er?’ Ili, ako ka`e: ‘Neka je Allahovo prokletstvo na sve alime’, - jer u to ulaze i poslanici i meleki. Ili, ismijavaju}i se, ka`e: ‘{ta je sa ovim {erijatom?’ Ili ka`e: ‘Ako se ostvari istinski rububijjet, otpada ubudijjet!’, misle}i time na osloba|anje od {erijatskih propisa. Ili tvrdi da je on pre{ao iz svojstava ljudskosti u svojstvo bo`anstva. Ili tvrdi da otvoreno vidi Allaha. d`.{., na dunjaluku, ili da s Njim razgovara. Ili da se Allah, d`.{., prikazuje u lijepom liku. Ili tvrdi da je oslobo|en {erijatskih obaveza. Ili tvrdi da ~ovjek mo`e sti}i do Allaha, d`.{., nekim drugim putem, mimo puta ubudijjeta. Ili ka`e: ‘Du{a je od Allahovog, d`.{., nura, pa kad se sastane nur s nurom, oni se ujedine!322 2 - Ovdje prenosim i rije~i Ibn-Tejmijje, r.a., o zna~enju Allahovih, d`.{., rije~i: “A oni koji ne sude prema onom {to je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.” (El-Maide, 44) “Nema sumnje u to da je nevjrnik onaj ko smatra da nije obaveza suditi i vladati po Allahovim zakonima koje je objavio Svome Poslaniku. Jer, nema ni jednog koji ne `eli pravedno vladati, a pravednost kod njih mo`e biti ono {to vide njihovi prvaci. ^ak i mnogi koji se smatraju muslimanima, sude po svojim obi~ajima koji nemaju nikakvu podlogu u Allahovoj, d`.{., Knjizi, kao {to je to slu~aj s nekim obi~ajima beduina. Oni smatraju da je to zakon po kome treba da sude, mimo Kur’ana i sunneta, a to je, svakako, kufr. Jer, mnogi ljudi su primili islam, ali sude po starim obi~ajima koje nare|uju njihovi prvaci. Oni, ako saznaju da im nije dozvoljeno da sude nego samo po Kur’anu, a i dalje na tome ostanu, time smatraju da je to dozvoljeno i postaju nevjrnici.”323 O ovoj temi komentator Tahavijje ka`e: “Ovdje treba napomenuti jednu stvar, a to je da su|enje i vladanje po zakonima koje nije objavio Allah, d`.{., mo`e biti kufrom koji izvodi iz milleta, {to zavisi od situacije u kojoj se nalazi vladar. Ako on smatra da su|enje po zakonima koje je objavio Allah, d`.{., nije vad`ib i da on mo`e, a i ne mora, po njima suditi, ili ih omalova`i, iako je svjestan da su oni od Allaha, sve je ovo veliki kufr (koji izvodi iz milleta).”324 Hafiz Ibn-Kesir, tuma~e}i ajet: “Zar oni da tra`e da im se kao u pagansko doba sudi?” (El-Maide, 50), ka`e: “Allah, d`.{., kori onoga ko ostavlja Allahov, d`.{., pravedni i savr{eni zakon koji u sebi sadr`i svako dobro i spre~ava od svakog zla, a uzima bilo {ta drugo od mi{ljenja, strasti i termina koje su ljudi postavili, bez oslonca u Allahovom, d`.{., zakonu. Kao {to su to ~inili stanovnici d`ahilijeta, pa su sudili raznim zabludama i neznanjem koje su sami oni izmi{ljali povode}i se za svojim strastima. Ili kao {to to ~ine Tatari svojom kraljevskom upravom koju su preuzeli od svog ~uvenog vladara D`ingis Kana, koji im je napisao “El-Jasik”, knjigu u

Iman

155

kojoj je sabrao odre|eni broj zakona i propisa koje je uzeo iz raznih prija{njih zakona, jevrejstva, kr{}anstva, islama i dr. Mnoge od tih zakona je sam on odredio svojom mi{lju i svojim li~nim prohtjevima. Ti propisi su postali zakon kojim vlada njegovo potomstvo i daju mu prednost nad zakonom Kur’ana i sunneta, pa onaj, me|u njima, ko to bude ~inio, svakako postaje kafirom, protiv kog se treba boriti, sve dok se ne vrati zakonu Allaha, d`.{., i Njegovog Poslanika i dok ga ne primijene u svim sferama `ivota, najkrupnijim i najsitnijim.”325 [ejh Ahmed {akir, u svojoj opasci na ove rije~i Ibn-Kesira, ka`e: “Zar je, i pored ovoga, u islamu dozvoljeno da muslimani u svojim zemljama sude po zakonima koji su uzeti iz evropskih paganskih ateisti~kih zakona? Zakona u koje se upli}u razne ideje i strasti koje su neosnovane, te ih zato oni, kad god ho}e, mijenjaju, ne gledaju}i uop}e da li oni odgovaraju islamskim propisima, ili ne? Muslimani u cijeloj svojoj historiji nisu bili isku{ani ovom vrstom isku{enja, sve dok nisu do{li Tatari, ~iji period je bio jedan od najmra~nijih i nate`ih u historiji muslimana, ali se i pored toga nisu pokorili tim zakonima, nego je islam obvladao Tatarima i na kraju ih uveo u svoj zakon, te je i{~ezlo ono {to su oni bili napravili, ustrajno{}u muslimana u njihovoj vjeri i zakonu. Taj nepravedni zakon je bio nametnut od tada{nje vlasti, ali se niko od pojedinaca muslimana nije s njim slo`io, niti ga je u~io, niti njemu svoju djecu pou~avao, te je za kratko vrijeme njegov uticaj i{~ezao. Pogledajte, samo, ovu o{tru kritiku Hafiza Ibn-Kesira - u osmom stolje}u - tog neislamskog zakona koji je uveo Allahov neprijatelj, D`ingis Kan? Zar ne vidite kako se on u potpunosti odnosi na stanje muslimana danas, u 14. stolje}u? Izuzev jednog stolje}a koje smo ranije spomenuli i rekli da je to bilo vezano za jedan odre|eni sloj u toj vlasti koja se pojavila, ali koja se za kratko vrijeme uklopila u muslimanski ummet i ubrzo nestalo bilo kakvog traga od onoga {to su napravili. Muslimani su se danas na{li u jo{ te`oj situaciji i jo{ ve}em zlu i mraku od njih tada, jer se ve}ina muslimana u svijetu gotovo utopila i prihvatila neislamske zakone koji su gotovo identi~ni sa Jasikom, koji je sastavio ~ovjek nevjernik, ~iji je kufr bio jasan. Ove zakone danas sastavljaju i grade ljudi koji sebe smatraju muslimanima i njih danas u~e djeca muslimana; time se ponose njihovi roditelji i oni sami i na kraju potpuno prihvataju ovaj (savremeni Jasik) i ismijavaju one koji ga ne prihvataju, a one koji ih pozivaju da se dr`e svoje vjere i njenog zakona nazivaju zaostalim, nekulturnim i njima sli~nim ru`nim rije~ima. ~ak i vi{e od toga, oni svoje ruke petljaju i u ono malo {to je ostalo od {erijatskih zakona i `ele da ih prilagode svome novom (Jasiku), nekada postepeno i polako, a nekada podlo i perfidno, a vrlo ~esto i silom koju im njihova vlast omogu}ava. I otvoreno, bez imalo stida, ka`u da oni rade na odvajanju vjere od dr`ave! Zar je, poslije ovoga, dozvoljeno bilo kome od muslimana da prihvati ovu njihovu vjeru - novi zakon?!

156

Iman

Zar je dozvoljeno ~ovjeku muslimanu da se prihvati sudstva u sjeni ovog (savremenog Jasika) i da se po njemu pona{a ostavljaju}i svoj jasni i ispravni {erijat? Mislim da ne postoji musliman koji poznaje svoju vjeru i u nju vjeruje u svim njenim pojedinostima, vjeruje da je ovaj Kur’an Allah, d`.{., objavio svome Poslaniku, a.s., i da je on potpuno sa~uvan od bilo kakve gre{ke, da je pokornost prema Kur’anu i prema Poslaniku, koji je s njim do{ao, stroga obaveza u svakoj situaciji, mislim da ne}e mo}i, a da slobodno ne zaklju~i, bez imalo dvoumljenja, da se sudska slu`ba u ovom slu~aju smatra neispravnom i ni{tavnom i da se ona nikako ne mo`e ispraviti niti odobriti? Stvar o pitanju ovih ljudskih (neislamskih) zakona je potpuno jasna; oni vode u otvoreni kufr u koji nema nimalo sumnje. I niko, ko se priklanja islamu, ma ko on bio, nema opravdanja ukoliko po njima postupa, njima se podvrgava i odobrava ih. I neka se svako toga ~uva, jer }e svako za svoja djela odgovarati.”326 3 - [ejh Ahmed [akir, tako|er, veli za one koji pori~u {erijatsku kaznu za kra|u: “Ovo je Allahov propis o kra|i, koji je neminovan, jasnog teksta i zna~enja i nema nimalo sumnje u njegovu vjerodostojnost i zna~enje. A Allahov Poslanik, a.s., je taj propis potvrdio njegovim sprovo|enjem u praksu, pokoravaju}i se tako Allahu, d`.{., i Njegovom nare|enju. Kradljivcu, mu{karcu ili `eni, odsijeca se ruka, i u to nema nikakve sumnje, jer je Muhammed, a.s., rekao: “Da je .atima, k}er Muhammedova, ukrala odsijekao bih joj ruku.” Pogledajte, samo, {ta su od nas uradili na{i neprijatelji, kr{}anski misionari i kolonizatori! Poigrali su se s na{om vjerom, nama su nametnuli proklete paganske zakone kojima su dokinuli Allahov, d`.{., zakon i zakon Njegovog Poslanika, a.s., a zatim su odgojili generacije koje se jo{ smatraju na{im, i u njihova srca ulili mr`nju prema tom zakonu i na njihove jezike stavili rije~i kufra: ovaj zakon je preo{tar i ne odgovara za ovo na{e savremeno doba, doba razvratne civilizacije. Oni su islamski propis uzeli za predmet ismijavanja i poni`enja, {to je rezultiralo da se zatvori napune stotinama hiljada kradljivaca, samo u na{oj zemlji, zbog njihovih zakona koje su uveli za kra|u, a koji je uop}e ne spre~avaju i niti }e je ikada sprije~iti, niti postati lijek za tu ra{irenu bolest. Zatim su u mozgove obrazovanog sloja ljudi, a posebno odgovornih za ove paganske zakone, ubacili, kako je oni nazivaju, psihologiju, koja nije nikakva nauka niti na nju li~i, nego se sastoji iz kontradiktornih strasti i prohtjeva. Svaki prvak od prvaka kufra u ovoj oblasti ima mi{ljenje koje pobija mi{ljenje njegovih protivnika. Zatim, prilikom primjene zakona, u psihologiji tra`e opravdanje za svakog kradljivca, kako mu odgovara. Stvar se jo{ vi{e pogor{ala, pa su po~eli sami kradljivci pisati knjige kojima poku{avaju opravdati svoje zlo~ine, a drugi ih po~eli braniti, zauzimaju}i tako poziciju koja }e ih odvesti u vje~nu vatru. Oni znaju da je zlo~in po~injen, ali ne poku{avaju da ga kritikuju i kazne, nego poku{avaju da ga ubla`e, prou~avaju}i psihi~ko stanje zlo~inca i okolnosti pod kojim je to u~inio!!!

Iman

157

Vodio sam polemiku s mnogim od njihovih velikana i uvidio da oni nemaju nikakva opravdanja, osim toga {to ka`u da kur’anski propis po ovom pitanju ne odgovara dana{njem vremenu!!! I vele da je zlo~inac bolesnik koga treba lije~iti, a ne kazniti. A zaboravljaju Allahove rije~i o ovom propisu: “Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono {to su u~inili i opomena od Allaha!” (El-Maide, 38) Allah, d`.{., je Tvorac svih stvorenja i On ih najbolje poznaje. On je silan i mudar, te ovu kaznu daje kao opomenu i sredstvo ustezanja od kra|e. Ovo je jasan kur’anski tekst, pa kako oni druga~ije mogu da postupe? Ovo pitanje, kod nas muslimana, spada u sr` na{eg akideta i imana. A one koji se smatraju muslimanima, a pori~u kaznu odsijecanja ruke kradljivcu, upitat }emo: “Vjerujete li vi u Allah i da je On stvorio sve {to postoji?” Oni }e odgovoriti: “Da!” “Vjerujete li da On zna sve {to je bilo i sve {to }e se desiti, da On vi{e zna o stvorenjima nego ona sama o sebi i da zna {ta }e im koristiti, a {ta {tetiti?” Oni }e odgovoriti: “Da!” “Vjerujete li da je On poslao Svoga poslanika Muhammeda, a.s., s Uputom i istinskom vjerom i da je njemu objavio ovaj Kur’an kao uputu i pokazatelj ljudima kako da urede svoj `ivot i u vjeri i u dunjaluku?” Re}i }e: “Da!” “Vjerujete li da je ovaj ajet: ‘Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove...‘ (El-Maide, 38), dio Kur’ana?” Re}i }e: “Da!” “Pa za{to se, onda, od njega okre}ete? I kojeg zakona se pridr`avate?” A {to se ti~e onih koji sebe smatraju muslimanima, a na bilo koje od ovih pitanja odgovore negativno, s njima smo zavr{ili i znamo kakav je njihov zavr{etak. Jer, svaki musliman, u~en ili neuk, obrazovan ili neobrazovan, je svjestan da je onaj ko negativno odgovori na bilo koje od ovih pitanja, iza{ao iz islama i pao u ponor otpadni{tva od vjere. A s onima koji nisu muslimani i koji se ne smatraju muslimanima, ne}emo ulaziti u polemiku o ovom pitanju i ne}emo se povesti za njihovom pri~om, jer oni ne vjeruju u ono {to mi vjerujemo i oni ne}e biti zadovoljni s nama sve dok ne budemo govorili isto kao i oni. Allaha, d`.{., molimo da nas toga sa~uva! A da oni koji sebe smatraju muslimanima imaju pameti, shvatili bi da nekoliko odsje~enih ruku kradljivaca svake godine zna~i spas cijele dr`ave od najezde kra|e. I u godini dana ne bi bilo nego samo nekoliko kra|a, {to bi predstavljalo veliku rijetkost, a zatvori bi se ispraznili od stotina hiljada koji su ta mjesta pretvorili u prave {kole za obu~avanje u svim vrstama zlo~ina. Kada bi to shavtili, oni bi to i prihvatili i primijenili u praksi, ali, oni ostaju ustrajni u svom batiluku, kako bi njima bili zadovoljni njihovi gospodari i u~itelji. Ali oni, i pored toga, nikada njima ne}e biti zadovoljni.327 4 - Jedna od zna~ajnih fetvi po pitanju pojedinih sekti koje su se odmetnule od islama je fetva Ibn-Tejmijje, r.a., kojom je odgovorio na pitanje o nusajrijama, a koja glasi: “Neka je

158

Iman

hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova! Sekta ~iji se pripadnici nazivaju nusajrije i ostale grupe karamita batinija je u ve}em kufru od jevreja i kr{}ana, ~ak i od mnogih mu{rika. I njihova {teta za ummet Muhammeda, a.s., je ve}a od {tete koju nam nanose nevjernici, na{i otvoreni neprijatelji, kao {to su kafiri me|u Tatarima, Evropljanima i sl. Jer se ovi pred obi~nim muslimanima predstavljaju kao veliki ljubitelji Ehli bejta, a oni uop}e ne vjeruju u Allaha, niti Njegova Poslanika, niti u Njegovu Knjigu. Niti vjeruju u bilo kakva nare|enja i zabrane od Allaha, niti u kaznu i nagradu, niti u D`ennet i D`ehennem, niti u bilo koga od poslanika prije Muhammeda, a.s., niti u bilo koju prija{nju vjeru. Nego uzimaju Allahove, d`.{., rije~i i rije~i Njegovog poslanika, koje su poznate svim muslimanima, a zatim ih tuma~e na svoj na~in kako bi dokazali ispravnost stvari koje oni izmi{ljaju i tvrde da su one od (‘ilmul batina) su{tinske stvari. I oni uop}e nemaju granicu u nevjerstvu koje prote`iraju po pitanju Allahovih, d`.{., svojstava i Njegovih ajeta i iskrivljivanju rije~i Allaha, d`.{., i Njegovog Poslanika, a.s....” A zatim je rekao: “Nama je poznato da su primorske krajeve [ama osvojili kr{}ani koji su uvijek dobri sa svakim ko je neprijatelj muslimanima i znamo da oni (Nusajrije) poma`u kr{}ane protiv muslimana. I znamo da je jedna od najve}ih nevolja za njih pobjeda muslimana nad Tatarima, a od najve}ih praznika su dani u kojima kr{}ani osvoje neki od pograni~nih gradova muslimana. Ovi neprijatelji Allaha i Njegovog Poslanika, a.s., namno`ili su se u priobalnim podru~jima koja su odmah nakon toga osvojili kr{}ani, a zatim su njihovim sebom osvojili Kudsi {erif i ostale gradove. A poznato je da su oni bili najve}i uzrok svemu tome. Zatim je Allah, d`.{., podario ovom ummetu poznate vladare mud`ahide, kao {to je {ehid Nuruddin i Salahuddin i njihovi sljedbenici, koji su oslobodili ta priobalna podru~ja od kr{}ana i od nusajrija koji su s njima bili. A zatim su oslobodili Egipat, nakon {to su oni (nusajrije) njime vladali oko 200 godina u uskoj saradnji s kr{}anima, ali su muslimani poveli d`ihad protiv njih i pobijedili ih. Isto tako je poznato da su Tatari u{li u Bagdad i ubili halifu i druge muslimanske vladare, najvi{e zbog njihove pomo}i i podr{ke... I oni se nazivaju poznatim nadimcima kod muslimana, nekad ih zovu (melahide) ateisti, nekad Karamita, nekad Batinije, nekad Isma’ilijje, nekad El-Huremijje, a nekad El-Muhammere. Neki od ovih nadimaka odnose se na sve njih, a neki ukazuju samo napojedine njihove sekte... I nema sumnje u to da je d`ihad protiv njih i sprovo|enje Allahovog, d`.{., zakona nad njima, jedno od najbogougodnijih djela i jedna od najve}ih obaveza. Taj d`ihad je bolji od d`ihada protiv mu{rika i kitabija koji se ne bore protiv muslimana. Jer je d`ihad protiv njih jedna vrsta d`ihada pritv otpadnika od vjere. A Ebu-Bekr i ostali ashabi su po~eli s d`ihadom protiv odmetnika prije d`ihada s nevjernicima od kitabija. A i {teta za muslimane od ovih je daleko ve}a od {tete drugih. Svaki musliman du`an je u~initi sve {to je u stanju na tom polju. Nikome nije dozvoljeno da krije bilo {ta {to sazna o njima, nego je du`an da to prenosi ostalim muslimanima kako bi saznali pravu istinu o njima. I nikome nije dozvoljeno da pre{uti

Iman

159

ukoliko se niko ne bude borio protiv njih. A onaj ko pomogne u borbi protiv njihovog zla kao i u borbi protiv poku{aja njihove upute, imat }e nagradu kod Allaha koju ne zna niko osim Allaha, d`.{.!328

OPREZNOST PRI PROGLA[AVANJU KA.IROM ODRE\ENE OSOBE
Komentator Tahavijinog Akaida veli: “O izmi{ljenim, neispravnim i iskrivljenim rije~ima, koje u sebi sadr`e negiranje onoga {to je utvrdio Allah, d`.{., ili Njegov Poslanik, a.s., ili tvrdnju onoga {to su oni porekli, nare|ivanje onoga {to je zabranjeno, ili zabranjivanje onoga {to je nare|eno, o tome se mora kazati istina i potvrditi prijetnja na koju ukazuju dokazi Kur’ana i sunneta. Mora se objasniti da su one kufr i re}i za onoga ko ih izgovori da je kafir i sl. A {to se ti~e odre|enog ~ovjeka, ukoliko se postavi pitanje je li on taj na koga se prijetnja odnosi i je li kafir, mi za njega ne mo`emo re}i bilo {ta {to se kosi s kelimei {ehadetom. Jer je jedan od najve}ih grijeha tvrditi za odre|enog ~ovjeka, poimenice, da mu Allah, d`.{., ne}e oprostiti i da mu se ne}e smilovati, nego da }e vje~no u vatri boraviti, jer je to presuda koja va`i za nevjernika poslije njegove smrti.329 Jer, doti~ni ~ovjek mo`e biti mud`tehid koji je pogrije{io, ali mu je Allah, d`.{., oprostio. Mo`e biti ~ovjek do kojeg nisu stigli doti~ni dokazi, a mo`e biti ~ovjek koji je jaka imana i koji ima dosta dobrih djela zbog kojih }e mu Allah, d`.{., oprostiti, kao {to je oprostio onome koji je rekao: “Kad umrem, vi smrvite moje ostatke i onda ih raspr{ite...” pa mu je Allah, d`.{., oprostio zbog njegovog straha od kazne.330 Me|utim, ova na{a opreznost u odre|ivanju njegovog statusa na Ahiretu nas ne spre~ava da ga kaznimo na ovom svijetu, kako bismo sprije~ili njegovu novotariju s kojom je do{ao i da od njega tra`imo pokajanje, pa ako ne bude htio, da ga ubijemo. A ako su rije~i koje je izgovorio same po sebi kufr, za njih }emo re}i da su kufr i da onaj ko ih izgovori postaje kafirom pod odre|enim uvjetima i ukoliko nema zadovoljavaju}eg opravdanja.331 Iz ovoga se jasno vidi da treba biti oprezan u progla{avanju nevjernicima odre|enih osoba. Ima nekoliko va`nih stvari koje se moraju uzeti u obzir prilikom govora o stvarima koje izvode iz islama. Prvo: mnogo je stvari koje su u suprotnosti sa kelimei {ehadetom, zbog toga {to su opre~ne imanu u Allaha, d`.{., ili su opre~ne vjerovanju u Poslanika, a.s., i u ono s ~im je on do{ao. Svaki musliman koji za ne{to od njih sazna, du`an je da na to upozori i da uka`e na kur’anski i hadiski dokaz za to i da objasni pravila i obaveze vezane za doti~nu stvar, u

160

Iman

granicama svoga znanja i svojih mogu}nosti. Jer, to spada u dostavu i poja{njenje vjere i u nare|ivanju dobra i odvra}anje od zla, a ko to bude ~inio, imat }e veliku nagradu kod Allaha, d`.{., ukoliko bude imao ispravan nijjet. Drugo: Ono {to izvodi iz imana razlikuje se po ja~ini ukazivanja na kufr. Ne{to na kufr ukazuje direktno, a ne{to indirektno, {to se razumije iz rije~i. Druga vrsta obuhvata stvari koje se vrlo lako uo~e, a i one za koje je potrebno vi{e pa`nje i prou~avanja. Onaj ko po~ini ne{to od prve vrste, za njega se mo`e re}i da je kafir i za to opravdanja nema, izuzev u slu~aju prisile, koju smo ve} objasnili i pod uvjetom da se to ograni~i samo na izgovor jezikom, a nikako i uvjerenje srcem. Isti je slu~aj is pojedinim pojavama koje su bli`e drugoj vrsti, kao {to je onaj ko za sebe tvrdi da je bog, jer to zna~i da on Allahu, d`.{., pripisuje sudruga, iako nije zanijekao bo`anstvo Allaha, d`.{. Tako je i s onim ko sebi pripisuje neko od svojstava Allaha, d`.{., kao {to je, na primjer, dozvoljavanje i zabranjivanje (zakonodavstvo) ljudima. Ili kao {to je onaj ko smatra da je materija vje~na (bez po~etka i kraja), iz ~ega proizilazi da ga Allah, d`.{., nije stvorio, jer se to nikako druga~ije ne mo`e protuma~iti. I to je po svojoj snazi ravno otvorenom kufru. Isti je slu~aj s onim ko ka`e onome ko pori~e postojanje Allaha, d`.{.: “Istinu si rekao”, ili: “To je istina”, jer to nimalo manje ne upu}uje na kufr nego rije~i onoga ko pori~e. Pokazatelj ja~ine ukazivanja na kufr mo`e biti i u~estala pojava djela irije~i, od odre|enog ~ovjeka koji izvode iz imana i ustrajnost u njima. U to spada i ustrajnost ~ovjeka u prijateljevanju s nevjernicima i u~estalost radnji koje ukazuju na to. Op}epoznato je da je nemogu}e na}i opravdanje ~ovjeku koji cijelog svog `ivota stalno ~ini djela i izgovara rije~i koje vode u kufr, ili ukazuju na njegovo zadovoljstvo njime. A {to se ti~e onoga koji u kufr ulazi ne~im {to se podrazumijeva iz njegovih rije~i, ili djela, ili ne~im {to iz toga proisti~e, u takvim slu~ajevima treba biti oprezan, kad se odnose na odre|enog ~ovjeka. Opreznost mora biti sve ve}a ukoliko se obaveznost kufra iz u~injenog ili kazanog smanjuje ili udaljuje. U takvim slu~ajevima uzet }e se u obzir sve okolnosti koje su usko vezane za taj slu~aj.332 Ovakve slu~ajeve mogu razmatrati samo oni koji posjeduju sudstvo i vlast u islamskoj dr`avi. Za to navodimo primjer: Ako bi jedan ~ovjek bacio bilo {ta od Kur’ana u sme}e (ned`aset), taj njegov postupak, bez obzira od koga on bio, po mi{ljenju cjelokupne uleme, doti~nog odvodi u kufr. Jer iz tog ~ina neminovno proisti~e da taj ~ovjek omalova`ava Allahove, d`.{., rije~i. I ako ga neko vidi, ima pravo da ka`e da je to djelo kufr. Ali, on ne smije doti~nog ~ovjeka proglasiti kafirom dok ne sazna najmanje dvije stvari: da li je taj ~ovjek znao da je to {to je bacio dio Kur’ana i da li je znao da ga baca u ned`aset? A ako to sazna, tako {to }e, na primjer, doti~ni potvrditi da on to zna, tek onda mo`e ga smatrati kafirom. Ali, mo`e se desiti da taj ~ovjek bude nepismen i da ne zna {ta je bacio i da nije svjestan na kakvo mjesto je bacio. U tom slu~aju

Iman

161

bi ovo bio otvoreni dokaz da taj ~ovjek nije imao namjeru poniziti Kur’an i njemu se to pra{ta. Zato je obavezna opreznost pri progla{avanju kafirom odre|enig ~ovjeka, izuzev ako uradi ne{to {to je otvoreni kufr koji se ne mo`e ni~im drugim protuma~iti, uz obavezu upozoravanja na sve rije~i i djela koja vode u kufr, ukoliko za njih nema prihvatljivog opravdanja. Tre}e: dva va`na propisa se odnose na onoga ko u~ini kufr. Prvi je dunjalu~ki: primjenu svih propisa na koje ukazuju {erijatski zakoni po pitanju doti~nog, a koji se grade na onome {to se jasno vidi iz postupaka doti~nog bez istra`ivanja onoga {to se u njegovom srcu krije. Kao {to je pogubljenje odmetnika ukoliko se ne pokaje, rastavljanje izme|u njega i njegove supruge, zabrana jedenja mesa koje on zakolje, zabrana udaje za njega i drugo. Sve ovo vezano je za ljudske propise na ovom svijetu i oni se sprovode nad odre|enom osobom. Pojedini od tih propisa spadaju u kompetencije imama (islamskih vladara), kao {to je tra`enje pokajanja i ubistvo. Drugi je propis vezan za ahiret: odmetnik od vjere zaslu`uje vje~nu patnju u d`ehenemskoj vatri. Ovu presudu i njeno izvr{enje nad onim ko je zaslu`uje mo`e izdati i odobriti samo Allah, d`.{. A mi to ne mo`emo znati na ovom svijetu, jer to uop}e ne spada u domen ljudi. Zato niko na ovom svijetu nema pravo tvrditi da zna mjesto nekoga u D`ennetu ili D`ehennemu, izuzev onih (poslanika) kojima je Allah, d`.{., otkrio ne{to od toga, kao {to je Allahov Poslanik, a.s., obradovao desetericu ashaba D`ennetom. Ili kao {to su oni o kojima Kur’an govori da su stanovnici D`ehennema, i za koje je to kazao Allahov Poslanik, a.s. Primjer toga je Ebu-Leheb, o kome Kur’an govori. Mi imamo pravo op}enito kazati: ko zanije~e Allaha, d`.{., ili se odmetne od svoje vjere, on }e vje~no boraviti u vatri i njemu je D`ennet zabranjen. Na ovome se mora zadr`ati musliman i ne smije i}i dalje, jer }e u protivnom pre}i granicu i postati nepravedan i nasilnik. Ve} smo spomenuli {ta o tome ka`e komentator Akaida Tahavije, a sam Tahavije, r.a., ka`e: “I ni za jednog od njih ne ka`emo da }e u}i u D`ennet ili D`ehennem.”333

.

ZAVR[NA RIJE^ ISLAMSKI STAV PREMA GRE[NICIMA .

.

{. kako bismo na taj na~in uskladili {erijatske dokaze.{. ukratko..[. sigurno. kaznit }e ih onoliko koliko On ho}e. a zatim }e ih uvesti u D`ennet. bez obzira koliki njegovi grijesi . sigurno }e u D`ennetu zavr{iti i u vatri ne}e vje~no boraviti. ka`e: “Dobro znaj da je stanovi{te ehli sunneta i da pobornici istine od prija{njih i sada{njih generacija muslimana stoje na stanovi{tu da }e onaj.{. i ne ka`emo: ‘Grijeh ne {teti onome ko ga ~ini. Allaha. d`.334 Pa ako nai|emo na hadis koji se na prvi pogled suprotstavlja ovom pravilu. ko umre s imanom. Allah mu se smilovao. uz poznata razmimoila`enja po tom pitanju. kao i prvu grupu. d`. ukolikoga ne smatra dozvoljenim. pokajnik iskrenom tevbom od {irka i drugih grijeha. ukoliko je mu’mun. podario da uop}e ne bude isku{an grijesima...Iman 165 SAMO GRIJE[ENJE NE IZVODI IZ ALLAHOVE. koji su tevaturom preneseni. tako {to je maloljetan. nakon {to je iskreno svojim srcem {ehadet donio. ako bude htio. molimo da nas sa~uva od njega i od svih ostalih neda}a! A {to se ti~e onih koji budu imali grijeha i umru prije pokajanja. Allah mu se smilovao: “Mi nikog od pripadnika na{e Kible ne smatramo nevjernikom zbog grijeha koji po~ini. du`ni smo ga protuma~iti u skladu s njime. stav sljedbenika Istine o ovom pitanju. lud . dakle. ma kolika njihova dobra djela bila. i ne pripisuju}i Mu druga.335 Onaj.{.koji je poludio prije punoljetstva. A najispravnije mi{ljenje je da }e taj prelaz biti preko }uprije koja }e biti postavljena preko D`ehennema. a ako bude htio. Mnogo je dokaza iz Kur’ana i sunneta i konsenzusa islamske uleme koji su potvrda ispravnosti ovog pravila. d`. VJERE Ve} smo naveli rije~i Tahavije. niko od onih koji umru s tevhidom ne}e vje~no ostati u D`ehennemu. a da uop}e ne u|u u D`ehennem. svi oni }e u}i u D`ennet. oni }e biti pod milo{}u Allaha. oprostit }e im i odmah ih uvesti u D`ennet. onda }emo sve hadise koji se prenose na tu temu prema njemu uzimati. D@. ukoliko ne po~ini grijeh poslije svoje tevbe i onaj kome je Allah.. Ti mnogobrojni dokazi iz Kur’ana i sunneta. Kad smo ve} utvrdili ovo pravilo. ko umre vjeruju}i u Allaha. Dakle. ma koliki grijesi bili. s tim {to }e i oni pre}i preko njega. izvor su nepobitnog znanja o tome. Kao {to ne}e u}i u D`ennet niko od onih koji umru kao nevjernici.. Pa ako bude ~ist od grijeha.’” Imam Newewi. shodno njihovim grijesima. i u svakom slu~aju u}i u D`ennet. d`. Ovo je.

. osim Allaha..’”341 Imam Newewi.. Jer.. u}i u D`ennet’. a onaj ko umre ne ~ine}i {irk u D`ennet.Prenosi se da je Ma’rur bin Suvejd rekao: “^uo sam Ebu-Zerra kako prenosi da je Allahov Poslanik. prenosi da je ~uo Allahovog Poslanika.s.”338 4 . sa svim onim s ~ime je do{ao... pa sam mu ja rekao: ‘I ako bude ~inio blud i krao?’ On odgovori: ‘I ako bude ~inio blud i krao. d`.v.s. `eli. i da sam ja Allahov poslanik’.{. r. da je D`ennet istina. Jevreja ili kr{}anina i izme|u idolopoklonika i ostalih nevjernika. rekao: “’Svjedo~im da nema drugog boga. d`. u komentaru ovoga hadisa.166 Iman bili.”337 3 . prenosi da je Allahov Poslanik. sami po sebi. ukoliko ih ne bude smatrao dozvoljenim.‘Ubade bin Samit. I u tome nema razlike izme|u kitabije...a. Dakle. prenosi da je Allahov Poslanik. re}i: “Izvedite iz njega svakog u ~ijem srcu ima imana koliko zrno goru{ice. kada je rekao: “Slast imana je okusio onaj ko je zadovoljan Allahom kao svojim gospodarom.a.”336 2 . a.‘Abbas bin Abdul Muttalib.Stanovnici D`enneta }e u}i u D`ennet. rekav{i da }e svako onaj ko od tvog ummeta umre ne pripisuju}i druga Allahu. da je ‘Isa Allahov rob. nimalo u njih ne sumnjaju}i. pa makar vjernik bio ka`njem zbog njih.” U drugom rivajetu stoji: “Uvest }e ga u D`ennet ma koliko mala njegova dobra djela bila.a.El .a. uvesti u D`ennet. a. rekao: “Ko umre vjeruju}i da nema drugog boga. {to se ti~e ulaska mu{rika u D`ehennem. osim Allaha.”339 5 .. a stanovnici D`ehennema u D`ehennem. r. Njemu niko nije ravan. nisu razlog neulaska u D`ennet na kraju.s. islamom kao svojom vjerom i Muhammedom.s.s. rekao: ‘Do{ao mi je D`ibril i donio radosnu vijest. samo grije{enje nije dokaz poni{tavanja kelimei {ehadeta i nije uzrokom vje~nog boravka u vatri..s. r. niti izme|u onih koji su na .. a.‘Usman.. da }e onaj ko umre u {irku u}i u D`ehennem. Allah.s. ili uradio ne{to ~ime poni{tava svoj kelimei {ehadet. to se odnosi na sve mu{rike op}enito. ili poricao ne{to od op}epoznatih islamskih stvari.a. u}i }e u D`ennet. a. Pojedini od ovih hadisa jasno ukazuju na to da ~ak i veliki grijesi. I kod pobornika istine nema razlike izme|u onoga koji ne vjeruje iz inada i drugih. d`. prenosi da je Allahov Poslanik.{. osim Allaha. u tome su saglasni svi muslimani. Na ovo pravilo upu}uju mnogi hadisi koji govore o tome da je D`ennet kona~no boravi{te svih onih koji iskreno svojim srcem donesu kelimei {ehadet... Evo nekih hadisa o tome: 1 . sretne s njima. njime ukazuju na tevhid i prihvatanje Poslanika. od njegovih osam vrata. a. r. o ~emu smo detaljno govorili. rije~i su koje }e svakog onog ako Allaha.Ebu Hurejre.{. rekao: “Ko ka`e: ‘Svjedo~im da nema drugog boga.s. da je Muhammed Njegov rob i poslanik. a zatim }e Allah.. a. sin Njegove robinje i Njegova rije~ koju je poslao Merjemi. a. oni }e u}i u njega i u njemu vje~no boraviti. veli: “{to se ti~e presude Poslanika. da je D`ehennem istina’. i da je on od Njegovog duha.”340 6 . }e ga uvesti u D`ennet na koja god. kao svojim poslanikom. s.

Iman 167 suprotnom pravcu od muslimana i onih koji se pripisuju islamu. to je isto tako neprikosnovena stvar.”342 [to se ti~e hadisa na koje ukazuje imam Newewi u ve} navedenom citatu: “Pa ako ~ujemo za hadis koji je suprotan spomenutom pravilu. a borba protiv njega je kufr. a ako bude ~inio velike grijehe i umro na tome prije nego {to se pokaje on }e biti pod milo{}u Allaha.“Nemojte se. osim Harid`ija. d`.s. d`. A me|u . a.{. prestaje biti musliman dok to ~ini.{..“Ko digne oru`je protiv nas. ali se ustanovilo da su oni u~inili kufr na bilo koji na~in. nakon mene. nije od nas.”347 5 . povratiti u kufr ubijaju}i jedni druge!”345 3 . prestaje biti vjernik dok je u kra|i.s.”346 4 . one su dokaz za stav ehli sunneta da se ne mo`e tvrditi da }e grije{nici obavezno u}i u D`ehennem i da }e oni. otpadnikom. Pa ko dozvoli bilo {ta od tih grijeha. Neki od njih smatraju da se ovim hadisima `eli samo ukazati na veli~inu i opasnost od spomenutih grijeha. Jedan dio njih po svom prvotnom zna~enju ukazuje da ~ovjek koji ~ini pojedine velike grijehe izlazi iz imana. u}i }e u D`ennet odmah. du`ni smo ga protuma~iti u svjetlu tog pravila kako bismo suglasili {erijatske dokaze” koji se mogu svrstati u nekoliko vrsta.“Ko se zakune ne~im drugim. cijepa odje}u ili poziva u bilo {ta od d`ahilijeta... u}i }e u D`ennet odmah. A ehli sunnet zauzima stav da se svi ovi hadisi moraju protuma~iti u skladu s navedenim pravilom. iza}i iz njega i zavr{iti u D`ennetu vje~no. A {to se ti~e ulaska u D`ennet onog ko nije {irk u~inio. Drugi dio sadr`i odricanje Allahovog Poslanika..”348 6 .“Dvije stvari ukoliko se na|u kod ljudi odvedo{e ih u kufr: omalova`avanje nekoga zbog porijekla i naricanje za umrlim. postaje nevjernikom. nije od nas. blagodati). ako ne bude ~inio velike grijehe i nije umro u njima bez pokajanja. pak. U ovoj mjeri je saglasna ulema ehli sunneta.“Kad ~ovjek ~ini zinaluk. Neki. smatraju da se kufr u spomenutim hadisima odnosi na onoga ko grijehe o kojima govore smatra dozvoljenim. od onoga ko po~ini odre|ene grijehe i tre}a grupa u kojoj se pojedini grijesi nazivaju kufrom i {irkom.”349 7 . mimo Allaha. a ne kufr koji izvodi iz dina. a ako ne.“Nije od nas onaj ko se udara po obrazima. prestaje biti vjernik dok je u tom ~inu.“Psovanje muslimana je fisk (grijeh). a poslije toga mo`e u~initi pokajanje. ali se razilaze po pitanju tuma~enja tih hadisa: Neki od njih smatraju da se pod kufrom u ovim hadisima misli na kufr ni’me (poricanje Allahove..”350 Ima jo{ hadisa koji su sli~ni ovima i njih niko nije bukvalno shvatio. pa ako mu oprosti.343 Od tih hadisa spominjemo slijede}e: 1 .”344 2 . kada pije alkohol. A {to se ti~e rije~i Poslanika. bit }e ka`njen vatrom a zatim }e biti izveden iz nje i ostati u D`ennetu vje~no. Me|utim. iako u|u u D`ehennem. u~inio je {irk. a.: “I ako bude ~inio blud i krao”. koji smatraju nevjernikom po~inioca velikih grijeha. kad krade. ko nas vara.

a od nevaljalih odvra}aju i Allahovih propisa se pridr`avaju. vjerovanje im pove}avaju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.{. koji }e D`ennet naslijediti.njih po~asti. pa ubijati i ginuti.” (El-Mu‘minun. a ne za njih. ako taj njegov posao nije bio kakav treba. a ne sam posao. pa svaki od tih hadisa tuma~e shodno pravilu koje smo spomenuli kod ehli sunneta (da po~inioci velikih grijeha ne}e ostati vje~no u D`ehennemu) i oni se ne dr`e jednog op}eg tuma~enja koje va`i za sve hadise. i molitvu obavljaju. a ne imana. ali da ime imana ostaje pri njemu?’.” Do rije~i Allaha. Pa ako neko upita: ‘Kako je to mogu}e da ka`emo za nekoga da nije vjernik. Oni su. A vjernike obraduj!” (Et-Tevbe. kod njih radnik samo formalno (po imenu). d`. zbilja. onda se mo`e re}i da to nisu uvjeti koje je Allah.’ Dakle. i Njemu klanjaju.{. a ko od Allaha dosljednije ispunjava obe}anje svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili. odgovorit }e mu se da je to poznato u arapskom jeziku i nije uop}e ~udno da se nije~e posao onoga koji ga je uradio. u ovom slu~aju negira se kvalitet posla. opisuje mu’mine i to im uvjetuje na vi{e mjesta u Kur’anu. niti si {ta napravio.” Allah. .: “I koji namaze svoje na vrijeme obavljaju. Zar nisi ~uo da oni ka`u nekome koji je ne{to slabo i nestru~no uradio: ‘Ti nisi ni{ta uradio. d`.oni }e se na Allahovom putu boriti.351 Imam Ebu-‘Ubejd el-Kasim bin Selam. Po{to su se grijesi pomije{ali s imanom koji se ve`e za druge stvari.{. .{. nego. i Njega hvale. i to je veliki uspjeh. ka`e: “Ono {to mi smatramo o ovom pitanju je da grijesi ne bri{u iman i ne vode u kufr. a kad im se rije~i Njegove kazuju. i tra`e da se ~ine dobra djela. ka`e: “Allah je od vjernika kupio `ivote njihove i imetke njihove u zamjenu za D`ennet koji }e im dati .oni su dostojni nasljednici. udjeljuju. nego oni nije~u ispravnost i iskrenost imana kojim Allah. zahtijeva udaljenost od njih. d`. i oprost. dakle..” (El-Enfal. oni }e u njemu vje~no boraviti. ali se ne pori~e ime. pravi vjernici. i negiraju grijehe povezane s imanom. i obilje plemenito kod Gospodara njihova ~ekaju.168 Iman njima ima i onih koji to druga~ije promatraju. On je. r. d`. a nije radnik . niti su znaci koji ukazuju na vjernike. te se od takvih negira istinski (nenatrunjeni) iman. postavio vjernicima. oni koji namaz svoj ponizno obavljaju. i poste. On im je to zbilja obe}ao u Tevratu i Ind`ilu i Kur‘anu -. Zatim ih hadisi koji govore o osobinama vjernika jo{ vi{e obja{njavaju... nakon {to je spomenuo neka od spomenutih tuma~enja i njihovu slabost. 2-4) Ebu-‘Ubejd veli: “Ovi ajeti obja{njavaju i detaljno razla`u svojstva imana koja se tra`e od vjernika. 1-11) “Pravi vjernici su samo oni ~ija se srca strahom ispune kad se Allah spomene. i da ih iman ne zahtijeva.a. oni koji namaz obavljaju i dio od onoga {to im Mi dajemo. Oni se kaju. 11-12) “Ono {to `ele . naprotiv. A neki od njih smatraju da se ovim hadisima `eli ukazati na djela i rije~i koji su rezultat kufra..vjernici }e posti}i.

’ I smatramo da nema ni{ta od grijeha {to bi bilo razlogom odricanja od Poslanika. nije od nas. A {to se ti~e hadisa u kojima se spominje {irk i kufr. Sunneta i konsenzusa islamske uleme ukazuju da se bludnik. kradljivac i onaj koji potvori drugog. neka oni velikodu{no postupe. a da po~inioci spomenutih grijeha postaju nevjernicima. u ovom ajetu ne smatra ubicu izvan grupe vjernika i ~ini ga bratom rodbine ubijenog. onda bi se prema takvima postupilo po propisu u kome su saglasni svi muslimani. Pa da su nevjernici.” Sve do Allahovih.” Zatim. {to ukazuje da oni nisu odmetnici od vjere. kao {to je slu~aj sa onim ko je neposlu{an svojim roditeljima i koji ih ~ak i ezijjeti. A dokazi iz Kur’ana. Isto tako ka`u za brata i `enu...{. ne bi im kazna bila odsijecanje ruke i bi~evanje.. U nekom od njih se spominju grijesi koji su po svojoj stvarnosti ve}i od pojedinih djela koja se u nekim hadisima nazivaju kufrom.354 Tre}e: U Kur’anu nalazimo ajete u kojima Allah. d`. a bez sumnje je da se misli na bratstvo po vjeri. i ne bi se primilo pra{tanje ubici od rodbine ubijenog. nego se nad njima primijenjuju spomenuti {erijatski propisi..Iman 169 po kvalitetu.{. a. zna~i da doti~ni (gre{nik) nije pokoran nama.. d`.s. a ve} smo neke od tih hadisa naveli. kod nas. ubijte ga!” 353 Isto tako nalazimo da je Allah. ne ubijaju. dakle. a o kome je Poslanik. Zinaluk i kra|a su ve}i grijesi od psovanja vjernika i gatanja i od naricanja za umrlim koji se nazivaju kufrom. d`. a. bilo nakon oprosta i pomilovanja od Milostivog. niti po{tuje na{e propise. njima ne bi bilo druge presude do ubistvo.” (El-Bekare. niti se ugleda na nas. Nego to. a za bludnika i onoga koji potvori muslimana za blud. Ebu-‘Ubejd ka`e: “Isti je slu~aj i s hadisima u kojima se Poslanik. oni za njega da uop}e nije dijete (svojih roditelja). a.. Drugo: da su te stvari koje se spominju u pojedinim hadisima kao kufr uzrok otpadni{tva.”352 Postoji i nekoliko nepobitnih {erijatskih dokaza i indicija koji upu}uju na to da je nu`no alegori~no tuma~enje ovih hadisa: Prvo: mnogi su hadisi koji nedvosmisleno ukazuju na to da gre{nici ne}e ostati vje~no u D`ehennemu. odri~e odre|enih gre{nika. Oni su kao rije~i onoga ko ka`e: ‘Ko uradi to i to. Bilo nakon privremene patnje u D`ehennemu.. bi~evanje. i njegovog ummata.355 Allah...s. nego se njima ho}e re}i da su spomenuti grijesi obi~aji i osobine nevjernika i mu{rika..... Arapi imaju obi~aj kazati i vi{e od toga. nego }e njihov kraj biti u D`ennetu. po~inioca velikih grijeha svrstava u vjernike i pripisuje mu svojstva imana i bratstvo po imanu. i da grijesi vode u njih. rije~i: “A onaj kome rod njegovog (ubijenog) brata oprosti.. 178) Allah.{. d`. oni kod nas nemaju zna~enje da ti grijesi ne rezultiraju kufrom i {irkom koji poni{tava iman vjernika. ka`e: “O vjernici! Propisuje vam se odmazda za ubijene. propisao odsijecanje ruke za kradljivca.{. jer se po pitanju odmetnika ne prima oprost ni od kog na ovom svijetu. Samilosnog..s. u sahih hadisu rekao: “Ko promijeni svoju vjeru.356 .{.. iako znaju da je on njihov. d`.

Allah. jer Allah. jer nisu bili du`ni da ga se klone prije nego {to je zabranjen.{. I da oni utje~u na iman. d`. Oni smatraju da grijeh uop}e ne {teti njegovom po~iniocu.{. izmirite ih. u}i }e u D`ennet”357 . Me|utim.s. d`.. zato pomirite va{a dva brata. sve do Allahovih. te su pomislili da njegov ulazak u D`ennet zna~i da on ne}e biti ka`njen. Prenosi se da su Abdullah bin Kudame. Pripadnici ehli sunneta smatraju da grijesi prouzrokuju kaznu patnju kojom Allah. osim Allaha. obavijestio o kaznama na onom svijetu za mnoge grijehe i zabranjene stvari. {to je preneseno u povodu objave ovog ajeta.358 A mo`da se i dr`e rije~i Allaha. Allah nas sa~uvao od toga! Murd`ie se u svom stavu povode za ve} citiranim hadisima. zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grijeha klone i dobro ~ine.{. a ne na njegov opstanak ili odlazak. kako bi opravdao svoje prohtjeve i strasti. ukoliko doti~ni porekne bilo {ta od onoga s ~ime je do{ao Poslanik. u isto vrijeme.. ukoliko je on vjernik. pili alkohol nakon .. ne ka`u da grijesi ne {tete imanu. a zatim ga uvesti u D`ennet. oni. kao {to je hadis: “Ko umre.”.. 93) A zna se da je ovaj ajet objavljen zbog onih ashaba koji su umrli prije zabrane alkohola. u kojima se ka`e da }e onaj ko umre u tevhidu u}i u D`ennet. a. 9-10) PRIPADNICI EHLI SUNNETA PRIZNAJU KAZNE KOJE SU SPOMENUTE ZA ODRE\ENE GRIJEHE Iako pripadnici ehli sunneta smatraju da veliki grijesi ne odvode svoga po~inioca u kufr ukoliko ne budu popra}eni nekim od stvarnih njegovih uzroka.” (El-Maide. i jo{ neki. a. d`. ka`e: “Ako se dvije skupine vjernika sukobe... prijeti njihovim po~iniocima. Ovo je stav koji je suprotan Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika. a zna da nema drugog boga. njegovu ja~inu i slabost.. a.{.{.s. u Kur’anu i preko Svog Poslanika. rije~i: “Vjernici su samo bra}a. d`.{. a mo`e se desiti da stalno grije{enje odvede ~ovjeka u kufr i riddet... A i zbog toga {to slije|enje strasti i ~injenje grijeha u velikoj mjeri umrtvljuje srce.: “Onima koji vjeruju i dobra djela ~ine nema nikakva grijeha u onome {to oni pojedu i popiju kad se klone onoga {to im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra djela ~ine.m mo`e kazniti vjernika onoliko koliko bude htio da se kazni.s.” (ElHud`urat. d`. kao {to to tvrdi sekta murd`ia. te dvije stvari uop}e ne zavise jedna od druge. d`. jer je Allah. sve dok ga ne dovede do smatranja grijehe dozvoljenim i uvede u kufr...170 Iman Isto tako.

”361 To potvr|uju i rije~i Poslanika. a pili alkohol?” Pa je Allah.s. ne bi pio alkohol!” Jer je ovaj ajet objavljen nakon {to su neki od ashaba poslije Bitke na Uhudu i zabrane alkohola upitali: “[ta }e onda biti s na{im drugovima koji su umrli.s. a. u Kur’anu govori.”362 Pogledaj kako je Poslanik. d`. Kad je to stiglo do ‘Umera.. njegovo srce se o~isti. objavio ovaj ajet i objasnio da oni koji su radili ne{to od zabranjenih djela prije njihove zabrane.{.{.{.{. nego gldaj prema kome grije{i{. a ako se kod tebe pove}a svijest o njegovoj opasnosti. mimo Allaha. bi~uju.359 VELIKI GRIJESI To je islamski stav spram grijesima.” A Hasan el-Basri rekao je: “Klonjenje od grijeha je lak{e nego tra`enje oprosta. a odvra}a od dobra i s njim ne}e biti zadovoljan dok ga ne odvede u kufr.. ka`e: “Onaj ko radi zlo.. jer Allah. a.s. ukazuju}i na njihovu veliku opasnost i nedoli~nost onoga ko ih ~ini. te je vjernik du`an da stalno ja~a svoj takvaluk i da ga {to vi{e izgra|uje. ne}e biti ka`njeni za to ako su bili vjernici muttekije koji ~ine dobra djela. a ako ne. r. malim ili velikim: Allah. osim Allaha..a. 14) Neko od uleme je rekao: “Nemoj gledati u bezna~ajnost grijeha. prekrilo je srca njihova. izvr{avanje naredbi uvjetovao mogu}nostima. r.”360 Ta ga crna ta~ka potpuno prekrije i zatvori i to je ran (naslaga) o kojoj Allah. u sahih hadisu: “Klonite se onoga {to sam vam zabranio.”363 Zbog toga {to mno{tvo grijeha otvr|uje srce i iz njega vadi svako dobro.. on mu ostavi crnu ta~ku na njegovom srcu. a izvr{avajte ono {to sam vam naredio. .” (El-Mutaffifun. ukoliko to bude u stanju. kada ka`e: “Ono {to su uradili. Pa je ‘Umer rekao Kudametu: “Da si ti istinski povjerovao i ~uvao se grijeha i radio dobra djela.. on postaje velikim kod Allaha.. a.Iman 171 njegove zabrane..{. pravdaju}i se navedenim ajetom. {to nije u~inio sa zabranama. i da se mora ulo`iti sav trud kako bi se njih klonili. i ostalim ashabima da se oni.. d`.. ona se pove}a dok potpuno ne prekrije njegovo srce. a ako se ne pokaje. je posebno naglasio opasnost pojedinih grijeha i zaprijetio . I pored toga. ukoliko priznaju da je alkohol zabranjen. d`. ka`e: “Kada gre{nik u~ini neki grijeh. d`. zabranio i da se ne opusti govore}i: “Sitnica!”. u istoj mjeri se on smanjuje kod Allaha. i Njegov Poslanik. d`.a. da se ubiju.” (En-Nisa‘. on se saglasio s Alijom.. a. Allah. i {ejtana uzme za svog prijatelja. ni za{titnika ni pomaga~a. bit }e ka`njen za to i ne}e na}i.{.. koliko ste u stanju. da se kloni onoga {to je Allah.s. a on ga navodi i na zlo navra}a.udajl bin ‘Ijad ka`e: “U istoj mjeri u kojoj se tebi grijeh ~ini neznatnim. upozoravaju na njih.” Ashabi bi imali obi~aj kazati: “Grijesi su po{ta kufra. 123) A Allahov Poslanik. d`. te ~ovjek ~ini sve {to `eli i {ta mu na um padne. pa ako se pokaje i zatra`i oprost.

s.. kada je rekao: ‘Ho}ete li da vas obavijestim o najve}im grijesima? (tri puta) Pripisivanje druga Allahu.. r. zar ima neko da psuje svoje roditelje?” On odgovori: “Da..a. A raditi suprotno nare|enju Allaha. Ali.Abdurrahman bin Ebi-Bekrete prenosi od svoga oca. DE.‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘As. i opsuje majku nekog ~ovjeka. opsuje oca nekom ~ovjeku. krivo svjedo~enje.{.. svim tim hadisima se ne `eli svesti njihov broj na spomenute brojeve. rekao: “^uvajte se sedam upropa{}uju}ih grijeha! Neko je rekao: ‘O Allahov Poslani~e. prenosi da je Allahov Poslanik. Me|utim. ili prokletstvo i srd`bu. i Hasana el-Basrije. haranje imetka siro~eta. sve {to se ~ini od grijeha olahko i bez gri`nje savjesti je veliki grijeh.. kamata. Evo nekih od njih: 1 . da oni spadaju u (mubikat) velike grijehe koji odvode u propast i neke od njih nabrojao u pojedinim sahih hadisima i nazvao ih velikim grijesima. obavijestio o pojedinim grijesima. veliki broj njih daje prednost stanovi{tu da je veliki grijeh svaki grijeh koji prouzrokuje odre|enu {erijatsku kaznu. rekao: “U velike grijehe spada i psovanje svojih roditelja. povla~enje sa bojnog polja i potvora ~ednih i po{tenih mu’minki. A ono {to se odnosi na gre{ku u izgovoru .172 Iman onima koji ih budu ~inili najte`om kaznom.a.Ebu Hurejre.’ Poslanik. neposlu{nost prema roditeljima.{.369 A EbuHamid el-Gazali.. a. s obzirom na uzvi{enost i veli~inu Allaha. je veoma ru`no. ali neki grijesi su ve}i od drugih.s. pa se ispravio sjede}i i neprestano ponavljao ovo zadnje. d`.’”364 2 . a i sada{nje. a.{. d`. ili Njegovoj zabrani.’”365 3 . a. ve}ina prija{nje.. d`. bez sumnje da je svaki grijeh suprotan nare|enju Allaha. a.{. d`.368 Me|utim. koji su to grijesi?’ On odgovori: ‘Pripisivanje druga Allahu. koji je rekao: “Bili smo kod Allahovog Poslanika. Isto tako je i Poslanik. ka`e: “Svaki grijeh kojeg ~ovjek ~ini bez osje}aja straha. pa ovaj opsuje njemu. ubijanje ~ovjeka bez opravdanog razloga. ili prijetnju vatrom zbog njega.. uleme pravi razliku izme|u velikih i malih grijeha.s. a on opsuje njemu. r.. gri`e savjesti i kajanja.s. bio je naslonjen. prenosi da je Allahov Poslanik.a. dok nismo rekli: ‘Da ho}e u{utjeti.. a. boje}i se da neki od njih ne budu veliki grijesi. d`. r.INICIJA VELIKOG GRIJEHA I NJEGOV KRITERIJ Ulema se razilazi po piatanju definicije velikog grijeha i na~ina njegovog razlikovanja od malog grijeha. sihr. r.367 I vjerovatno je razlog nespominjanja odre|enog broja tih grijeha taj da se ljudi ~uvaju i klone svih grijeha.”366 Ima jo{ hadisa u kojima se spominju pojedini grijesi i nazivaju velikim grijesima.{.s. kao {to je onaj ko to olahko ~ini i kome su grijesi postali navika. r.a..a.. Ovo mi{ljenje se prenosi od Ibn ‘Abbasa.” Neko upita: “O Allahov Poslani~e..

ili odre|enom kaznom.{. kra|a i potvora su veliki grijesi... iako {erijat nije otvoreno spomenuo te slu~ajeve.). smatra se velikim grijehom. svaki grijeh ~ija {teta odgovara veli~ini grijeha koji su propra}eni prijetnjom. u tome pomogne. iako to ne mora prouzrokovati nikakvu {tetu. Napadanje putnika. to je sasvim jasno. iz njegove knjige (El-Kava’id). A ustanoviti jednakost te`e je nego ustanoviti razliku i to se mo`e odre|ivati samo pribli`no. jer nema sumnje da su posljedice toga daleko ve}e nego posljedice vezane za haranje imetka siro~eta. zato {to oni prouzrokuju {erijatski odre|enu kaznu. opet se to mo`e smatrati velikim grijehom.. Njegovo prouzrokovanje svega navedenog je daleko ve}e nego {to }e prouzrokovati svojim neopravdanim povla~enjem s bojnog polja. d`. Me|utim. ili baci musaf u sme}e.”370 Smatramo da je uputno na{em ~itaocu prenijeti veoma lijepe i razumljive rije~i.. ne naru{ava ~ovjekovo po{tenje i ne spada u velike grijehe.. iako je to svratano u veliki grijeh.. ili zanijekao bilo kojeg od njih. onda spada u veliki grijeh. prokletstvom. Ako je to slu~aj s velikom koli~inom. d`. ili prokletstvom. kako bi se sprije~ila ta vrsta grijeha. to spada u najve}e grijehe. kao {to je haram i veliki grijeh popiti makar jednu kap alkohola. {to je navedeno me|u velikim grijesima. Pa je ubistvo vjernika veliki grijeh. blud.s.. Isto tako. A usporedba izme|u fesada koje prouzrokuju grijesi je precizna i to mo`e samo onaj kome Allah. pa ako budu manje od najmanjeg spomenutog velikog grijeha onda on spada u male grijehe.. a ako se izjedna~e s posljedicama najmanjeg spomenutog od velikih grijeha. ili zatvorio muslimana i omogu}io da ga neko ubije.Iman 173 i pona{anju u momentu slabosti osje}aja takvaluka.. ili omalova`avao poslanike.{.{. jer je propra}eno prijetnjom i prokletstvom. a. ili je prevazilazi. porobiti njihove `ene i djecu. Pa ko bude psovao Allah. spada u velike grijehe.. Isti je slu~aj ako bi neko nevjernicima otkrio slabosti muslimana znaju}i da }e ih oni pobiti nakon toga. zaplijeniti njihove imetke i poru{iti njihove ku}e. ali je popra}eno kajanjem koje umanjuje slast grijeha. a. ako se radi o neznatnoj koli~ini. ili Poslanika. o razlici izme|u malog i velikog grijeha. gdje ka`e: “Ako `eli{ saznati razliku izme|u malih i velikih grijeha onda uporedi te`inu posljedica doti~nog grijeha sa grijesima za koje je navedeno da spadaju u velike.”372 .s. [erijat navodi krivo svjedo~enje i haranje imetka jetima me|u velikim grijesima. ili budu ve}e od njih. ~uvenog imama {ejha El-‘Izz bin ‘Abdus Selama. ili odre|enom kaznom. d`. Isti je slu~aj kad bi neko zatvorio `enu muslimanku i omogu}io nekome da s njom blud ~ini.”371 Zatim ka`e: “Jedan dio uleme veliki grijeh definira na slijede}i na~in: svaki grijeh koji je propra}en prijetnjom (Allaha.

radost pri ~injenju grijeha i upornost u njemu. I nipo{to ne smatraj bilo kakav grijeh bezna~ajnim. Jer. ostavljanje Sunneta Poslanika. kao {to je putovanje i bolest. mr`nja i zavidnost. ljutnja zbog ne~eg drugog osim Allahove vjere. i Njegovim nare|enjima.174 Iman PRIMJER POJEDINIH VELIKIH GRIJEHA Iz navedenog vidi{. a. Isto tako i s onim grijesima koje ulema smatra velikim. a u drugim neki od malih grijeha. osje}aj sigurnosti od Allahove kazne. Ovdje }emo spomenuti neke od velikih grijeha.{. nare|enja. i nemoj ustrajati u grijehu. svjesno odga|anje namaza do iza njegovog pravog vremena. oholost. i budu}i svijet. ljutnja na Allahovu Odredbu. ma koliko on mali bio. nepostupanje po znanju...s. dodvoravanje. poku{aj pobjede nad Kur’anom i vjerom. nepodapiranje poslije male nu`de i neotklanjanje ostataka mokra}e s tijela i odje}e. da su pravila pomo}u kojih razlikujemo velike od malih grijeha samo pribli`na.s. prepirka i sva|a. nifak. natjecanje u sticanju ovodunjalu~kog imetka i hvalisanje njime. uvo|enje lo{eg obi~aja me|u ljudima. ljubav i simpatija prema nasilnicima i gre{nicima. kako bi ga se bojali ljudi. ustrajnost u malim grijesima ukazuje na neodgovorno shvatanje vjere i na olahko kr{enje Allahovih. odnos sa `enom koja je u hajzu.{. Me|utim. okretanje od ljudi iz oholosti i njihova poni`avanja. ismijavanje siromaha zbog njihovog siroma{tva. d`. ili na Njegovog Poslanika. lo{e sumnje prema muslimanu. mr`nja dobrih ljudi i njihovo uznemiravanje. neprihvatanje istine.. dragi ~itao~e. izgovaranje i {irenje rije~i koje prouzrokuju fesad i {tetu koja ljuti Allaha. razbojni{tvo.{.{. namjerno laganje na Allaha.{. a posebno ulo`iti sav svoj trud da se sa~uva{ od onih grijeha koji su jasno definirani u {erijatu kao veliki grijesi. d`. d`. pohlepa. postoje jo{ mnogi i veliki i mali grijesi kojih se treba{ ~uvati. stjecanje nauke zbog ovodunjalu~ke koristi. i da se u ajetima i hadisima navode pojedini veliki grijesi. d`. d`. zaboravljanje Kur’ana (koji se znao napamet). slije|enje strasti i okretanje od istine.{. neodgovornost prema obavezama Allahu. ugledanje u bogata{e i njihovo veli~anje zbog bogatstva. mali {irk . zaborav na Allaha. namjerno izostavljanje namaza. predvo|enje . zadovoljstvo velikim grijehom i pomaganje u njegovom vr{enju i vr{enje zlih i pokvarenih djela. otkrivanje sramotnih dijelova tijela izuzev u nu`di. i nemoj ga olahko shvatati. varanje. lo{e mi{ljenje o Allahu. jer je ulema jasno kazala da ustrajnost u malim grijesima odgovara velikom grijehu. ukra{avanje stvorenja onim ~ime se nije dozvoljeno ukra{avati. ili njegovo obavljanje prije nastupa vremena bez opravdanog razloga. neizvr{avanje obe}anja.. a. Allah nas sa~uvao od njega. umi{ljenost.licemjerje. ukoliko ona do|e s ne~im {to je suprotno ljudskim `eljama i prohtjevima. d`. u`ivanje u hvali za ono {to nije u~inio. srd`ba zbog batila. kibur. koje navodi Ibn-Had`er el-Hejtemi u svom vrijednom djelu (Ez-Zevad`ir ‘an iktirafil kebair): “Veliki {irk.. tajenje nauke. ili ukoliko do|e od onoga koga on ne voli. utonulost u grijehe. gubljenje nade u Njegovu milost...

neudjeljivanje zekata ili njegovo odga|anje nakon {to je postao obaveza.. sticanje imetka nedozvoljenim na~inom trgovine i ostalim vidovima zabranjene zarade. razdvajanje safa u namazu i njegovo poravnavanje.). no{enje svile mu{karcima bez opravdanog razloga za to i ki}enje zlatom. uzimanje ili davanje kamate. ka{njenje s isplatom radnika ili odbijanje da se isplati nakon {to su zavr{ili dogovoreni posao. koji ka`e: “Za po~inioca grijeha spada d`ehenemska kazna zbog desetak razloga koje smo saznali iz Kur’ana i sunneta. prisvajanje zajedni~ke imovine i branjenje da se njome koriste putnici namjernici. stalno isticanje sadake koju je udijelio. ukratko. ostavljanje d`uma-namaza u d`ematu bez {erijatski opravdanog razloga. onoga ko ga je u stanju vratiti. poricanje emaneta koji su mu dati na ~uvanje ili na uslugu pod kiriju. d`. jadikovanje prilikom nevolje.Iman 175 u d`ematu ljudi za koje zna{ da to ne vole. klanjanje na kaburovima.” Ibn-Had`er spomenuo je jo{ mnoge druge stvari. svjedo~enjem. kako bi se spasio kazne od tih grijeha. odga|anje vra}anja duga. putovanje `ene bez mahrema. kao {to je putovanje i bolest. odga|anje puta ili povratka sa njega gataju}i u ne{to. samo iz oholosti i ponosa. bilo to u no{nji. udaranje po obrazima (naricanje). haranje imovine jetima (siro~eta). ostavljanje had`a iako je mogu}an. ha{i{a. rasturanje robe la`nom zakletvom. jedenje svinjskog mesa i krepaline. opona{anje `ena u onome {to je poznato kao `ensko. bez opravdanog razloga. kretanju i sl.373 UZROCI OSLOBA\ANJA KAZNE ZA GRIJEHE Ako ~ovjek . govoru. pijenje ili jedenje onoga {to opija: alkohola. post za vrijeme dva Bajrama i tri dana nakon Arefata. zabrana vi{ka vode ko ju je potreban i ko je u nu`di.. proklinjanje. {krto opho|enje ~ovjeka sa svojim du`nikom.” Zatim je spomenuo slijede}e: . opijuma i sl. bespravno otimanje tu|eg imetka. tro{enje imetka u haram stvari. bez {erijatski opravdanog razloga. i obratno. cijepanje odje}e i naricanje. naprasito hodanje. umanjivanje na vagi i sl.vjernik padne u grijeh. mu je otvorio vrata Svoje milosti.{. navesti rezultat toga kod komentatora Tahavijinog Akaida. ili na bilo koji na~in u~estvovanje u njoj (pisanjem. i ostalo. gradnja bez potrebe. varanje partnera u poslu i svog zamjenika. ostavljanje posta u bilo kojem dijelu ramazana. iako zna da je u lo{oj materijalnoj situaciji. paljenje svije}a na njima i njihovo doticanje. mr{enje za vrijeme ramazanskog posta bez {erijatski opravdanog razloga. guranje kroz safofe u d`amiji za vrijeme d`ume. varanje u prodaji. Pojedini alimi su sabrali sve ajete i hadise u kojima se govori o na~inima osloba|anja od kazne za grijehe. ukoliko se iskreno pokaje i Allaha bude bojao. te ti preporu~ujemo da pro~ita{ njegovu knjigu. skladi{tenje robe u velikim koli~inama kako bi poskupila. ili srebrom. a mi }emo ovdje. Allah. pomaganjem i sl.. preticanje imama u namazu. mimo prstena. oholost.

{. I nju prati duboko kajanje za po~injene grijehe i ~vrsta odluka da se vi{e ne}e njima vratiti. uz ~injenje dobrih djela.” (El-Bekare. 160) Tevba koja bri{e kaznu je iskrena tevba koja dopire iz srca. a ostaje oprost grijeha zbog neda}e koja ga je zadesila. d`. Sedmi uzrok: zauzimanje onih kojima }e Allah. posti}i }e jo{ i drugu nagradu. Cijeli muslimanski ummet saglasan je da je pokajanje uzrokom oprosta i brisanja kazne. osim tevbe (pokajanja). d`.. dozvoliti da se zauzimaju na Kijametskom danu. Ali. pored oprosta grijeha. ka`e: “A oprostit }e manje grijehe od toga kome ho}e. i 116.{. Osmi uzrok: oprost Najmilostivijeg bez zauzimanja ikoga. d`. oni }e sigurno zlo pro}i. a da mu zbog toga Allah. a ako se ~ovjek strpi na tim neda}ama...176 Iman Prvi uzrok: pokajanje.{.{. Allah. [esti uzrok: strahote i tegobe Kijametskog dana. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah }e. jer je Allahov Poslanik. tevba ima ja~e zna~enje od istigfara.{.{. pa ~ak i kada ga ubode obi~ni trn. 59-60) “Oprostit }u samo onima koji se pokaju i poprave. On.s. briga i tuga. koji ste se prema sebi ogrije{ili. a ne tevba koja se svodi samo na izgovaranje jezikom.) Deveti uzrok: dova vjernika i tra`enje oprosta za vrijeme `ivota i poslije smrti. i to javno ispolje. jer u sebi sadr`i i ~vrstu odluku o negrije{enju ubudu}e. mnogo pra{ta i On je milostiv. sve dok oni mole da im se oprosti. njima se ne}e nikakva nepravda u~initi.” (Hud. 48. jer je Allah. u stvari ulazi u zna~enje tevbe. doista. a ako se rasrdi.. ili pote{ko}a. sigurno sve grijehe oprostiti. d`.” (Merjem.. d`. Jer je tra`enje oprosta najve}i dokaz tog kajanja.. ste}i }e novi grijeh. jer je istigfar tra`enje oprosta grijeha koje je ~ovjek po~inio.. 53) Drugi uzrok: tra`enje oprosta (istigfar). 33) Istigfar. ka`e: “Dobra djela zaista poni{tavaju hr|ava. 114) ^etvrti uzrok: dunjalu~ke neda}e koje ~ovjeka zadese. Tre}i uzrok: izvr{avanja dobrih djela. i vjerovali. rekao: “A njih smijeni{e zli potomci. a. rekao: “Vjernika ne zadesi bilo kakva zarazna bolest. i da ni{ta drugo ne mo`e biti uzrokom oprosta svih grijeha. jer Allah. i dobro ~inili. ne oprosti ne{to od njegovih grijeha. d`. koji molitvu napusti{e i za po`udama po|o{e.”374 Znaj da oprost grijeha biva zbog samog isku{enja nekom od neda}a.” (En-Nisa‘.{. {to ulazi u kajanje za ono {to je uradio. Allah.” (El-Enfal. Peti uzrok: patnja u kaburu. jer je Allah. muka.. ali oni koji su se pokajali. ka`e: “Reci: ‘O robovi moji. rekao: “I Allah ih ne}e kazniti. oni }e u D`ennet u}i.‘” (Ez-Zumer. . a Ja primam pokajanje i Ja sam milostiv. d`.

jer se prenosi u sahih hadisu: “Kad ~ovjek umre. i rekao: “O Allahov Poslani~e.govore: ‘Gospodaru na{.”378 A dokaz da nagrada za had`. a. a dove koje se prenose u hadisu za d`enazu umrlih su isto tako svima poznate. moja majka je umrla iznenada i nije ostavila oporuku. Dokaz da umrli ima koristi od dove `ivih je i to {to je cjelokupan ummet saglasan po pitanju (kunut) dove umrlima u zajedni~kim namazima.s. tako|er. r. A Allahov Poslanik. molimo da spasi i nas i vas. pa odu`ite se prema Allahu. Da nagrada za post. u~enje Kur’ana i zikr. ali je umrla prije nego {to je to u~inila. Allaha. da je Allahov Poslanik... nes’elullahe lena ve lekumul ‘afije.. izuzev u tri slu~aja: ako je ostavio vakuf koji koristi. za njega }e postiti njegov nasljednik. a. {to je dokaz da oni imaju koristi od istigfara `ivih. rije~i: “Oni koji poslije njih dolaze . ako Allah da. sti`e do umrlih. da je progovorila na samrti.. koji ka`e da je jedna `ena iz plemena D`uhejne do{la Allahovom Poslaniku.. naredila bi da udijelimo sadaku.. d`. a.. Ahmed i ve}ina selefa smatraju da sevapi i od njih sti`u do umrlog. 10) Allah. kao i dova umrlom nakon ukopa..” (Esselamu ‘alejkum stanovnicima ovih kaburova. d`.375 Drugi je dova vjernika i tra`enje oprosta grijeha za njega. A razilaze se po pitanju tjelesnih ibadeta. koji se obavi za umrlog. r. njegova djela prestaju va`iti. i rekla: “Moja majka se zavjetovala da }e obaviti had`. jer Allah je najpre~i da se izvr{avaju obe}anja data Njemu. mu’minima i muslimanima. had`a i sl. rekao: “Ko umre. pou~avao je ashabe da kada posje}uju kaburove.a. a mi }emo se.s.s.”379 . u~enja Kur’ana.{. ovim ajetom hvali vjernike koji tra`e oprost za vjernike koji su bili prije njih.. da je neki ~ovjek do{ao Poslaniku. koji se poklone umrlom. sti`e do njega je hadis koji prenosi Buharija od Ibn-‘Abbasa. ka`u: “Esselamu ‘alejkum ehled dijari minel mu’mnine vel muslimine. a. Ebu-Hanife. kao {to je post.. d`.s. ho}u li obaviti had` za nju?” On odgovori: “Obavi had` za nju. a [afija i Malik smatraju da ne sti`u.{.‘” (El-Ha{r. odgojeno dijete koje mu dovu ~ini i ne{to od nauke kojom se koriste ljudi. r.Iman 177 Deseti uzrok: sevapi sadake. ve inna in {aellahu bikum lahikun. A dokaz da umrli ima koristi od djela koja on nije prouzrokovao su Allahove. a ostao je du`an ne{to od posta.)376 Dokaz da nagrada sadake koja je udijeljena na ime umrlog sti`e do njega. vama priklju~iti. je i hadis koji prenose Buharija i Muslim od Ai{e.a. a mislim..a. dokaz je hadis koji prenose Buharija i Muslim od Ai{e. zar ne bi odu`ila dug svoje majke da ga je ostavila. sadaka i had`. oprosti nama i bra}i na{oj koja su nas u vjeri pretekla. Jer su pripadnici ehli sunneta saglasni u tome da umrli imaju koristi od djela `ivih u dva slu~aja: Prvi je ako ~ovjek iza sebe ostavi ne{to od ~ega }e imati koristi i poslije smrti.{. da li }e ona imati nagradu ako je udijelim za nju?” On odgovori: “Da!”377 O ovoj temi govori jo{ nekoliko hadisa.

39.” (Ja Sin. ukazivanjem na dobro i ljubavlju prema njima.) Jer ~ovjek.{. smatranje da mrtvi ima koristi od onoga {to mu `ivi poklanjaju.” (En-Ned`m.) “I vi }ete.{. kako bi se prekinula svaka nada onoga koji se oslanja na djela svojih predaka. 286.” (El-Bekare. i da On nikoga ne}e kazniti zbog nedjela drugih niti }e snositi odgovornost za njegove gre{ke. d`. ovdje moramo ista}i da su se pojavile i ra{irile mnoge novotarije koje uop}e ne spadaju u navedeno.178 Iman Ovo se ne kosi s rije~ima Allaha.380 . pa to poklone umrlim. Te se i to smatra jednim dijelom njegovim trudom. Dakle. izuzev svojim djelima. stupa u imansku-bratsku vezu sa svojom bra}om muslimanima i svojim lijepim pona{anjem prema njima. biva uzrokom da oni njemu ~ine dovu poslije njegove smrti. Me|utim. i uop}e ne postoji {erijatski dokaz za njih niti ih je odobrio bilo ko od priznate uleme. roditelja i {ejhova. kao {to je pla}anje odre|enim ljudima za u~enje Kur’ana koje poklanjaju umrlim. kao {to to ~ine vladari ovoga svijeta. koji isti~u pravdu Allaha. I podrazumijevaju da niko ne}e biti spasen. primanjem islama. nije suprotno tim kur’anskim ajetima. NA[A POSLJEDNJA DOVA JE DA HVALA PRIPADA ALLAHU. GOSPODARU SVIH SVJETOVA. d`. 54. i tra`e oprost za njegove grijehe i poklanjaju mu sevape pojedinih ibadeta koje ~ine.. Ono {to spada u naprijed spomenuto je u~enje Kur’ana i poklanjanje sevapa tog u~enja mrtvima dobrovoljno i bez ikakve nadoknade. prema onom kako ste radili. pla}anje onima koji klanjaju i poste. Nema sumnje da to nije dozvoljeno.) “U njegovu korist je dobro koje je u~inio. jer su to jasni ajeti. nagra|eni biti.: “I da je ~ovjekovo samo ono {to sam uradi.

{. Uz napomenu. 17. 2:59. Pogledaj Sahih Muslim s komentarom Nevevija. Oni priznaju Allaha kao Tvorca. Tejsirul Azizil Hamid. Me|utim. {erhu kasideti Ibnil Kajjim. u koji spada tewhidul uluhijje. 78.tevhid `elje i te`nje. 13. Vidi: {erhul ‘akideti tahavijje. 1:175. str. Ovo spominje Ibnu Kesir od Ibnu ‘Abbasa.Iman 179 BILJE[KE 1 Prenosi ga imam Muslim od ‘Umera. 9.ethul Bari. 88. Tathirul i’tikad. r. 9. Katade. [erh kasideti Ibnil Kajjim. [erhul’Akidetit tahavijje. str. 1:96-97. Rije~ ilah na oblik fe’al a u znacenju oblika mef’ul. ‘Ikrime. Mud`ahida. 2:259 i Tathirul i’tikad. Vidi: El-Misbahul munir i Tarikul vesul’ileil’ilmil me’mul.ethul Med`id. Vidi: .9. 2:128-129. str. Igasetul lehfan. str. 16:28. 76-77. Vidi: . 18. Vidi: Ihjau’ulumid din. Dahhaka i Abdurrahmana bin zejda bin Eslema. 12. str. 16:286-288. Tejsirul ‘Azizil Hamid. d`. str. i tewhidul esma ves sifat i tewhidul iradeti vel kasd . Pogledaj . 5. ali ga ne prihvataju kao Jedinog ko se obo`ava. Vidi: Tefsir Ibnu Kesir. E{-{a’bija.. 79. veliki broj ljudi se uop}e ne povodi za tim dokazom iz inata i nevjerstva. . u koji ulazi tewhidur rububijje. str. Er rewdatun nedijje. str. 17. {erh Mulla’Ali el-Kari’alel fikhil ekber. Tefsirut Taberi. str.ethul Med`id. Pogledaj [erhul ‘akidetit tahavijje. kao jedinog Stvoritelja nepobitan dokaz da jedino On zaslu`uje da se obo`ava. Vidi: Tefsirut Taberi. str. Vidi El-Misbahul munir. Tejsirul’Azizil Hamid. kao {to smo ve} rekli u govoru o tewhidur rububijje. str. 3. odbacuju}i tako ono {to ih njihovo priznanje upu}uje. str. {erkul’akidetit tahavijje.ethul Med`id.a. str. prenose}i iz Medarid`us salikin. str. 1:182. Jedan dio islamske uleme ove tri vrste tevhida svodi na dvije: tevhid znanja i vjerovanja. Isti hadis prenosi i Buharija od Ebu-Hurejrea. {erh Mulla ‘Ali el-Kari’alel fikhil ekber. 5:395. 17. 76. str.. Vidi: Tefsirul Kurtubi. kao {to je rije~ kitab u zna~enju rije~i mektub. El-‘Ubudijje li Ibni Tejmijje. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 17-18. str. ‘At’a. [erhul ‘Akidetit Tahavijje. str. da je prihvatanje Allaha. r.a. str. str. 29-30. El es’iletu vel ed`vibe. 2:494. 9.

11. str. li{ {ejh Muhammed el-Emin e{-{enkiti. 8. 3. Zna~i da ~ovjek mora biti ubje|en da je samo Allah. str.{. Vidi dva prethodna izvora.272. Vidi: El-Esiletu vel ed`vibetul usulijje. i prirodnog straha: prvi nije dozvoljen nego samo od Allaha. Vidi: Sahihul-Buhari me’a . 32-33. str. d`. str. Ithaful kainat str. 15. a bilo ko drugi ne mo`e nauditi niti koristiti. 17:5. 20 Vidi: Menhed` ve dirasat li ajatil esmai ves sifat. str. Imam Taberi o znacenju ove rije~i veli: “Allah koji posjeduje sva svojstva bo`anstva i koji je zaslu`an da Mu sva stvorenja ibadet ~ine. pod naslovom “Med`mu’atur resail”. 44.. Nesai i Ibn-Mad`e. str.. darul kutubil masrijje. 2:268.ethul Med`id. Vidi: El-Esmau ves sifatu lil Bejheki. i {erh Mulla ‘Ali el-Kari. 16. str. Vidi: Er-Rewdatun nedijje. Vidi: Et-Tuhaf fi mezahibis selef. Vidi: Tefsirul Kurtubi. 5:372. 6. Vidi: Zadul muslim fima ittefeka ‘alejhil Buhari ve Muslim 1:139. str. 7. d`. 17 18 19 Ovaj uvjet je radi poja{njenja razlike izmedu straha. Vidi: Er-Rewdatun nedijje.{.180 15 16 Iman Vidi: [erhul’akidetit tahavijje. str. izuzev ako ga Allah. 34. Vidi: El-.. 15. str. El-Esiletu vel ed`vibetul usulijje. ErRewdatun nedijje. 6. str. 22. Vidi: Er-Rewdatun nedijje. Vidi: . 16:8. d`. str. 29. Taj Koji mo`e svojom sopstvenom voljom i snagom nauditi. u~ini uzrokom {tete ili koristi. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 261: Prenosi ga Buharija i Muslim. 1:123. Vidi: Tefsirul Kurtubi. A {to se ti~e prirodnog straha. 1:135 i Sahih Muslim bi {erhin Newewi. u poznatoj zbirci Ibn . str. li{ {evkani Vidi: . str. 79. Er-Rewdatun nedijje. El-Esilettu vel ed`vibe.Tejmija.ethul Med`id. kao {to je strah od zvijeri. stvorio. Vidi: . 35.{. str. Vidi: {erh kasidet Ibn-Kajjim.9. Vidi: Menhed` ve dirasat li ajatil esmai ves sifat. 14. str. Hidajetul-Bari. {erhul ‘akidetil wasitijje li Muhammed halil Herras. ili strah koji se pojavi od prijetnje oru`jem i sl. str. Isarul Hakk ‘alel halk lil Murteda el-Jemani. 25. i 25. str. 23 i 28. d`.ikhul ekber.ethil Bari.. str. li ‘Abdul ‘Aziz el-Muhammed es-Selman. taj strah ne naru{ava tevhid. 50. ihadeta.{. Ovaj hadis prenose Buharija. 25. zato {to je on u samoj ljudskoj prirodi kakvom ju je Allah.” Tefsirut Taberi. str. El-Esiletu vel ed`vibetul usulijje. Vidi: Risaletul haseneti ves sejjie. Vidi: El-Esiletu vel ed`vibetul usulijje. Vidi: Er-Rewdatun nedijje. 21.i zilalil Kur’an. Tirmizi..35. u {tampi Mektebetul kutubil masrijje.

o Poslani~e?” “Allahul Vahidus Samed je trecina Kur’ana!”. Vidi: Sahihul Buhari me’a . 1:419. Vidi: Sahih Muslim bi {erhin Newewi. kojeg Ibn-Hibban smatra pouzdanim. 17:5-6. a prenosioci Ahmeda su prenosioci koje Buharija spominjeu svome “Sahihu”.Iman 181 str. nakon {to je svanulo. Vidi: . 48. 9:50. i to mu ispri~ao. Buharija u svome “Sahihu” prenosi od Ebi-Se’ida el-Hudrije. Vidi: . Hadisi o fadiletima (vrijednosti) sure Ihlas su mnogobrojni.. 6-7 i [erhul ‘akidetit Tahavijje. 21. 169. [erhul ‘akidetit tahavijje.ethul Bari. 64. Er-Rewdatun nedijje.i zilalil Kur’anil Kerim. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Vidi: . str. 17:5. str. Elesmau ves sifat. 9:49. 6:93..ethul Bari.s. Vidi {erhul ‘akidetit tahavijje. Na to mu Poslanik. str. str. 5:305. a. 1:418-419. . str. str. . Vidi: El-Esmau ves sifat. Vidi: El-Esmau ves sifatu. kao da je on to vidio malenim. 1:81-82. Ebu-Ja’la i el-Bezzar.i zalalil Kur’anil Kerim. str.ethul Bari. str.i zilalil Kur’anil Kerim. Vidi: Tefsirut Taberi. 7:2911. Vidi: Tefsirut Taberi.a. str. 63. 6. 39 Ovaj Hadis prenosi imam Ahmed i Ebu-‘Avane u svom “Sahihu”. . r. 110. 1:418-419. Vidi: Sahihul-Buhari me’a . Vidi . i {erh Mulla ‘Ali el-Kari ‘alel fikhil ekber. El-Esiletu vel ed`vibe. osim Ebu Seleme el-D`uhenija. 85. pa je. Vidi prethodno djelo i stranicu Er-Rewdatun nedijje. Prethodni izvor i mjesto. Tefsirut Taberi. 13:322 i Sahih Muslim bi {erhin Newewi. . str. Vidi. a. re~e Poslanik. 61. 20. 110 i Sahih Muslim bi {erhin Newewi. Vidi: Zadul me’ad fi hedji hajril’ibad.. 45..s. 2:384. 14. str. str. str. 11:183.i zailil Kur’anil Kerim. 5:396-397. Tefsirul Kasimi.ethul Bari. oti{ao Allahovom Poslaniku. Vidi: Zadul Me’ad.” Vidi: Isarul Hakk ‘alel halk. 124. 1:82. str. rekao: “Zar ima iko me|u vama da nije u stanju prou~iti tre}inu Kur’ana svake no}i?” To ashabima bi te{ko ostvariti. 1:420-421 Vidi prethodni izvor i mjesto. re~e: “Tako mi Allaha ona vrijedi koliko tre}ina Kur’ana!” EbuSe’id prenosi da je Allahov Poslanik.i zilalil Kur’anil Kerim. El-Esmau ves sifat.388 i Er-Rewdatun nedijje. Vidi. 5:388 i El-Esmau ves sifat.ethil Bari. str. 180.s. str. El-Esmau ves sifatu. 124-125. 5. {erhul ‘akidetit tahavijje. da je neki ~ovjek ~uo kako stalno (na svakom rekatu) ponavlja “kul huvallahu ehad”. a. 1:424. Tefsirut Taberi. a za njega imam Hejsemi u “Med`me’uz zevaid” ka`e: “Prenosi ga Ahmed. te reko{e: “A ko bi to od nas bio u stanju.

Vidi Sahihul Buhari me’a . Vidi: . str. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. Usulul iman li Muhammed bin ‘Abdul Vehhab. 335. {erhul ‘akidetit tahavijje. 14. 439. str. str. Vidi: . IbnHibban u svome Sahihu i Hakim veli da je njegov sened (lanac prenosilaca) vjerodostojan (sahih). El-‘Akidetul islamijje li Sejjid Sabik. 3:237. str.ethul Bari. 6:223 i El-Esiletu vel ed`vibetul usulijje. 493. 6:232 i Muhtesar Sahih Muslim. Vidi: Igasetul lehfan 2:120. Muttefekun ‘alejhi.182 61 Iman Ibn-Had`er o znacenju rije~i melek ka`e: “Ve}ina islamske uleme je na stanovi{tu da su meleki prefinjena bi}a kojima je data mo} pretvaranja u razne likove i da su oni nastanjeni na nebesima. Vidi: .” A ovdje se ne misli da je primio islam i postao vjernik. 6:232. [erhul akidetit tahavijje. str. Vidi: . 1:448. 6.242.ethil Bari. Vidi: Sahihul-Buhari me’a .ejdul Kadir lil Munavi. Prenosi ga Tirmizi i ka`e da je sahih. 6:242. Muhtesar Sahih Muslim.ethul Bari. str. Vidi: Sahihul Buhari me’a . 1:104. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . Ibn-Mad`e i ovo su rije~i njegove predaje. Vidi: Sahih Muslim bi {erhin Newewi.ethil Bari.ethul Bari. {erhul ‘akidetit tahavijje. str. Usulul iman li Muhammed bin ‘Abdul Vehhab. 6:234 Prenosi ga Muslim i imam Ahmed u svome Musnedu. jer {ejtani ne mogu biti vjernici. Igasetul lehfan. Muttefekun ‘alejhi vel lafzu lil Buhari.ethul Bari. Vidi: Igasetul lehfan 2:120. Vidi: Sahihul Buhari me’a . 14. 111 i . [erhul akidetit tahavijje. Ovaj hadis prenosi Tirmizija i ka`e da je hasen garib.ethil Bari. Igasetul lehfan min mesajidi{ {ejtan. str. 2:122. 335. 2:122. Vidi: . 5. 6:232. 11:175-176. Vidi prethodna dva izvora. 2:338. Prenosi ga i Nesaija i Ihn-Hibban od Ibn-Mes’uda.ethil-Bari. Muttefekun ‘alejhi vel lafzu lil Buhari.165.ethul Bari. Vidi: Igasetul lehfanm. Vidi: [erh Mulla ‘Ali el-Kari ‘alel ekber. str. Imam Buhari izdvojio je posebno poglavlje za hadise koji govoreo melekima i naveo je preko 30 hadisa. 1:150. 11.ethil Bari. Vidi: Sahihul Buhari me’a . 21.ethil Bari. Vidi Et-Torgib vet terhib. 6:233. zato je rekao: “Samo me na dobro navodi. Vidi Sahihul Buhari me’a .ethul Bari. 2:125-126. 2:449. 17-157. Muttefekun ‘alejhi vel lafzu li Muslim.ethil Bari. A znacenje rije~i “esleme” je: predao se i postao poslu{an.” . Sahihul Buhari me’a . 6:239. 6:232-243.

pa bude znao {to govori. a ne poslanik. O tome nam Kur’an jasno govori. 467. str. koji za njega ka`e da je hadis hasen sahih. pojedine `ene obdario stepenom nubuvveta. 186) “Ti izdr`i kao {to su izdr`ali odlu~ni poslanici.. prim. a. d`.).. ali on je zaboravio. na primjer.{. str. {erhul Bejd`uri ‘alel d`ewhere. 110. zabranio je da se to ~ini iz prkosa prema nekome (Jevrejima) ili da se time isti~e manjkavost Musaa. doktora Sulejmana el-Ek{ara. 107. 14. str. 3:53.s. Islamska ulema je saglasna u tome da su svi poslanici bili ljudi mu{karci i da Allah. jedan dio uleme smatra da je Allah.tako treba da postupe oni koji su jakom voljom (‘azm) obdareni. s nare|enjem da je dostavi drugima. nije zadu`io ni jednu `enu za dostavljanje Njegove Objave. pro~itaj knjigu “Svijet ~asnih meleka”. A {to se ti~e hadisa u kome Poslanik. a Allahov..{. 22. 349. d`. onda je on vjerovjesnik.a. ve {erhul akaid en nefise. str. tako mi Musaa. 35) “A Ademu smo odmah u po~etku naredili. ka`e: “A ako budete izdr`ali i Allaha se bojali.” (El-Ahkaf.s. “Es {emailun nebevijje”. 5:36 i Sunenet Tirmizi bi{erh ibnil Arrebi el Maliki. 13:102-103. kojeg je Allah odabrao nad svim ljudima! Na to ga jedan od muslimana o{amario i rekao: “Zar }e{ tako ne{to govoriti. 97-112 Vidi: El-fikhul ekber li Ebi Hanifete ve {erhahu li Mulla Ali el-Kari. Kurtubi i Ibn-Hazm.{.s.prev. pa . Er rusul ver risalat. Prenosi ga Imam Muslim i drugi. str. Pogledaj {erhun Nevevi ala sahih Muslim. d`. Me|utim. ‘Azm u jezi~koj osnovi je trud. str.” (Taha. napor. Vjerovjesnik je svako onaj kome je do{la objava od Allaha.” (Ali ‘Imran. 115) Vidi: El-Esiletu vel ed`vibetul usulijje. 15:37-38.{. Jer ovaj hadis ima svoj povod koji na to ukazuje.s. Izuzev {to se za neprosvijecenog covjeka (koji to ne zna) ne mo`e re}i da je nevjernik sve dok mu se to ne objasni. ver rusul ver risalat. i nije odlu~an bio.Iman 85 86 183 Usulul iman. kao {to je Merjem. El-fikhul-ekber ve {erhulu li Mulla’Ali el-Kari. O njegovim osobinama i vrlinama su napisane posebne izuzetno vrijedne knjige. a odgovor na njega bi bio: Allahov Poslanik. str. onda je on poslanik. 86. a. to je vjerodostojan hadis (muttefekun alejhi). ka`e: “Nemojte me smatrati boljim od Musaa”. Radi {ireg saznanja o svijetu meleka. Izmedu njih su: Ebu-Hasan el-E{-ari. Tirmizija i “El vefabi ahvalil mustafa”. str. str.. Poslanik je me|u nama?” Jevrej je do{ao Poslaniku.. Allah. str. a. [erhul ‘akidetit tahavijje. Op{irnije o nepogre{ivosti poslanika pogledaj Kitabur rusul ver risalat lid doktor Sulejmana el-E{kar. (Ova knjiga je ve} prevedena na na{ jezik i nadam se da }e se uskoro pojaviti me|u na{im ~itateljima. Vidi. Prenosi ga Buharija na pocetku poglavlja o braku. Vidi Sahih Muslim bi{erhin Nevevi. Jedan od jevreja je rekao: Ne. U Kur’anu se spominje da su sabur i takvaluk osnovne osobine ‘azma. ili ne. Prenosi ga Imam Muslim i Tirmizi. 57. Vidi Tefsirut Taberi. Vidi: El-Misbahul munir.. Vidi Lume’ul edile li Imamil haremejn. i po`alio se na muslimana koji 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . Vidi Sahih Muslim bi{erhin Nevevi.. A ako mu je nare|eno da je dostavi drugima. 65. Pa ako mu nije nare|eno da je dostavi drugima. To se jasno vidi kroz prou~avanje `ivotopisa Poslanika.d`.{.. Ibn-D`evzija. d`. 5:378.

koji se danas nalazi u rukama kr{}ana. Ove i druge mu’d`ize. a. Pogledaj: Sahihul Buhari me’a . imama El-Bejhekija i El vefa bi ahvalil Mustafa.) i hadisa. Vidi: El vefa ahvalil Mustafa. Temelji islama. str. Pogledaj isti izvor. 223. Vidi: El vefa ahvalil Mustafa.184 Iman ga je o{amario. 1:139. izmedu ostalog. Vidi Muhtesar Sahih Muslim. a ovo su rijeci Muslima. Isarul hakk halk.. 15:104. 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Vidi: El ‘Akaidul islamijje . Na to je Muhammed izrekao ovaj hadis. Prenosi ga Buhari.s. 15:37120. a. str. 77. 78. 1:26-31.). 2:15. na}i }e{ u mnogim od djela sire (`ivotopisa Muhammeda. Vidi: Isarul hakk ‘alel halk. Isto tako je u~inio i Muslim bin Had`d`ad` el-Ku{ejri (u poglavlju o mu’d`izama Resulullaha. Vidi Sahih Muslim bi{erhin Nevevi. koji je napisao ~uveno djelo Hiljetul evlija’. Sahih Muslim bi{erhin Nevevi. bin D`evzija. 2:295. 1:270. Muttefekun ‘alejhi. 15:152. {erhul ‘akidetit Tahavijje. a ovo su Muslimove rije~i. 80. i Sahih Muslim bi{erhin Nevevi. str. Isti je slu~aj i s hadisom: “Nemojte praviti razliku medu Allahovim poslanicima. str. Pojedini alimi napisali su samostalna djela na tu temu kao {to je Delailin nubuvveh. En nibuvveh. 168. I’lamun nubuvveh. 5:5.Sejjitl Sabik. Pogledaj El vefa bi ahvalil Mustafa. IbnD`evzi spominje mnoge stvari kojima je odlikovan Muhammed. Temelji islama od Mewdidija. str. Hadis prenose Buharija i Muslim (muttefekun ‘alejhi).a ovo su rijeci Muslima. imama Ebi-Nu’ajma Ahmeda bin Abdullaha el-Asbahanija. Vidi: Sahihul Buhari me’a ..Hasana Alija bin Muhammeda el-Maverdija. Prenosi ga Buharija u poglavlju o imamu i nezru (zavjetu). Pogledaj Sahih Muslim bi{erhin Nevevi. str. 178.170-171.s.ethil Bari. Muttefekun ‘alejhi. Ova jevan|elja . 1:39. 57.s. 1:20. Muttefekun ‘alejhi. str.ethul Bari. str. Buhari je u svom sahihu naslovio cijelo jedno poglavlje kao Poglavlje o znacima poslanstva. koje ukazuju na poslanstvo Muhammeda. 102 103 Vidi Elfikhul ekber me’a {erhihi li Mulla ‘Ali el Kari. stoji: “Dovoljan dokaz za izmjene koje su se desile u Ind`ilu. a. str.” Vidi Sahih Muslim bi{erhin Nevevi. Vidi Sahih Muslim bi{erhin Nevevi. 15:15. i Er rusulu ver risalat. Vidi Sahihul Buhari. je i taj da su od sedamdeset primjeraka Ind`ila izabrana samo cetiri. str. U ovom djelu. [erhul akidetit tahavijje. El Mewdudi. Vidi: El ‘Akaidul islamijje li Nedim el Mellah.s. a. Ebi. 59-61. 80. nad ostalim poslanicima i vjerovjesnicima u zadnjem dijelu prvog toma svoje knjige: El vefa bi ahbaril Mustafa. Prenosi ga Muslim.

Iman 185 sadr`e spise o `ivotopisu ‘Isaa. 17:203. 261-264. ~ovjek sada postade kao jedan od nas. Isto tako }emo za bilo koju osobu koja tvrdi da nema buduceg svijeta re}i da la`e.ethul Bari. 179.ethul Bari. A svi ljudi su. Sahihi Muslim bi {erhin Newewi. d`. utvrdio ili zanijekao postojanje zvijezde na nekom mjestu na nebu. poznaje dobro i zlo!’ A zatim: ‘Gospod se ra`alosti {to je stvorio ~ovjeka i duboko u svom srcu se pokaja!’” A detalji koji naru{avaju dostojanstvo poslanika su ~e{}i. 129-130. jer mi automatski znamo da nikome nije mogu}e utvrditi ili pore}i postojanje ne~ega na odredenom mjestu i prostoru. a. a. 1:148. ka`u da je la`ov. Vidi: . 3:188. [erhun Newewi ‘ala sahih muslim.s. 127 128 129 Vidi: [erhul ‘akidetit tahavijje. i njegovih najbli`ih sljedbenika. imena su im napisana na naslovnim stranama.s.{. str. Ebu-Davud i Ibn-Mad`e. jeste Allah.. neznalice i jedini koji ga vidi i zna.. 17:200-207.s. 460-461. Ovo pravilo je jedna od temeljnih razumskih istina. 17:200-207. str. 2:208 i Sahihul d`ami’is sagir. Ovaj hadis je muttefekun ‘alejhi. U biblioteci jednog od prin~eva Pariza pronaden je primjer Barnabinog jevan|elja. Vidi: . Rije~ “tevatur” znaci da vi{e hadisa govore o jednoj stvari. Za Sulejmana da je obo`avao kipove kako bi udovoljio svojoj `eni. A pogledaj i Er rusul ver risalat. d`. str. Taj primjerak preveden je na arapski jezik i {tampala ga je izdava~ka ku}a El Menar. a. 17:202. Muttefekun ‘alejhi. izuzev da ga vidi ili ga obavijesti onaj ko ga je vidio. El ‘akaidul islamijje 279-280.178. Allahovi vjerovjesnici i poslanici. Vidi: Sahih Muslim bi {erhin Newewi. str. Pogledaj: Tefsir Ibn-Kesir.. str. bez mi{ljenja drugih u~enika ‘Isaa. Sami kr{}anski kriti~ari su priznali da su religijske postavke dana{njih jevan|elja zasnovane samo na mi{ljenju Pavla (Pavlosa). Sahihul Buhari me’a . 3:180. str. pou~io.s. 168.. Muttefekun ‘alejhi. sigurno. Za Luta. ~ak da nas niko nije obavijestio o njegovom postojanju. u pogledu svijeta gajba. a pogotovo kad su nas o tome obavijestili oni ~ija la` je nemogu}a. {erhul ‘akidetil wasitijje li Muhammed Halil Herras. Za Davuda da je po~inio blud. u odnosu na njih.ethul Bari..{. 3:184. Postoji li ve}i dokaz za iskrivljenost Bibilije od ovoga? Ovo smo prenijeli iz knjige: El ‘Akaidul islamijje li Sejjid Sabik. koje se u mnogome razlikuje od ~etiri poznata jevandelja. Vidi: Sahih Muslim bi {erhin Newewi. za njega rekli da la`e. Prenosi ga Ahmed. 104. Vidi Sahihul Buhari. 1:420 Vidi: El vahjul Muhammedijj. stoji: “Tada Gospod re~e: ‘Evo. mi bismo. ukoliko se postojanje te stvari ne suprotstavlja razumu i nije nemogu}e samo po sebi. a ovo su Buharijine rije~i. Za Ibrahima. Za Haruna da je on pozvao Izraeli}ane u obo`avanju teleta.91. Mebadiul Islam lil Mewdudi. zato mi po tom pitanju slijedimo samo one koje je Allah. a o tome ga nije obavijestio astronom. Kad bi neko od obi~nih ljudi. i njihovi pisci su poznati. 124 U knjizi postanja. 106. Vidi: Sahihul Buhari me’a . str. 3/22. ka`u da je po~inio blud s dvije svoje kceri. 125 126 Vidi: El’akaidul islamijje li Sejjid sabik.i zilalil Kur’anil Kerim. recimo. a ovo su Buharijine rije~i. a to su Njegovi ~asni poslanici. 5:583. 130 131 132 133 134 135 136 137 138 .. a.

kojim }e se nagovijestiti ogromna promjena u mnogim stvarima na cijeloj Zemlji. a mi smo svjedoci toga ovih dana. Ovo je jedan od velikih predznaka. Vidi: Sahih Muslim bi {erhin Newewi.” Ovo prenosi od Kurtubija Ibn-Ha`der u . . Muhtesar Sahih Muslim. 1:113. Te hadise cemo na}i u Buhariji i Muslimu. Tejsirul vusul. a ovo su rijeci Muslima. udaranjem i tra`enjem raznih usluga. Medu ove danas spada i osniva~ kadijanija i behaijja. {to se uklapa u sljede}i dio hadisa. Prenosi ga Buharija. ponose}i se njima. tuma~e}i ove rije~i.ethul Bari. Vidi: Sahihul Buhari me’a . El ‘akaidul islamijje li Sejjid Sabik. pojava Ded`d`ala. str. 140 141 142 143 144 Ibn-Had`er. El ‘Akaidul islamijje li Sejjid Sabik. 17:200. te }e se nakupiti imetka koji }e tro{iti u visoke zgrade. koji se pojavio u Jemami. Prenosi ga Buharija. u kome se govori kako }e bosonogi ~obani postati vlasnici zemlje. Kurtubi ka`e: “Ovim se `eli ukazati na ogromne promjene koje }e nastati. 1:158. Stoga se to dijete naziva gospodarom svoje majke. 146 147 Ibn-Had`er ka`e: “Ovdje se misli na skupinu ‘Alije i skupinu Mu’avije” . pa }e se dijete pona{ati prema svojoj majci kao {to se gospodar pona{a prema svojoj robinji. {to je. 11:293. ali su se njih dvojica pokajali za svoja djela. Tako da }e godina biti kao mjesec. koje se odgaja.Rikak i na drugim mjestima.ethul Bari. a dan. 18:44. 3:118 i Sahib Muslim bi {erhin Newewi. ka`e: “Iz svih hadisa zajedno se mo`e zaklju~iti da je prvi veliki znak koji }e nastupiti. 13:13.ethul Bari. 18:27. Vidi Sahihul Buhari me’a fethu Bari. A to }e se 155 . simboliziraju}i sva ta zna~enja. tako {to }e beduini nasilno zavladati pojedinim zemljama i nepravedno vladati. ka`e: “Bit }e ra{irena neposlu{nost djece prema roditeljima.ethul Bari. 1:99-100. 451-452. 237. El ‘akaidul islamijje .Sejjid Sabik. str. 13:70.ethul Bari.” Vidi: .ethul Bari. a mjesec kao sedmica. poglavlju Er. . a sedmica kao dan. najispravnije tuma~enje. Da }e znak blizine Sudnjeg dana biti to {to }e se mnoge stvari izokrenuti potpuno naopako. 246. Vidi: Sahih Muslim bi {erhin Newi. Vidi: .ethil Bari. [erhul ‘akidetit Tahavijje. Ovim se ukazuje na podizanje beri}eta iz svega. Vidi Sahihul Buhari me’a . tako da }e dijete. Prenose ga Buharija i Muslim. 145 Muttefekun ‘alejhi. postati odgajatelj i bezvrijedni postati vrijedni. str. Jer se u hadisu govori o tome kako ce to stanje biti ~udno. pa ~ak i iz vremena. Jedan od njih je El Esved el ‘Anesi koji se pojavio u San’a i Musejleme el-Kezzab. 11:279. 148 149 150 151 152 153 154 Ibn-Had`er. vidi: Sahihul Buhari me’a . po meni. Vidi: Sahihul Buhari me’a . 4:91.ethul Bari. A o zna~enju nadmetanja bosonogih ~obana u visokim gradevinama. 1:101. 12:72. a svi ostali u ovom hadisu su mali. putem poni`avanja psovkom. Ili se pod rije~ju gospodar misli na staratelj. 13:73. kao sat. Muslim i Tirmizija. u poglavlju o neredima i predznacima Sudnjeg dana. 245. str.186 139 Iman Muttefekun ‘alejhi. 76. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. 11:293. Poslanstvo za sebe je tvrdio jo{ i Tulejha bin Huvejlid i Sod`d`ah.ethul Bari 1:101. po pitanju redoslijeda pojave velikih predznaka Sudnjeg dana.ethul Bari.

r. ukinuti }e d`izju prema ehli kitabijama i od njih se ne}e primiti nego samo islam. 13:89. poglavlje o fitnelucima i El .80. 11:296-297) Iz rije~i Ibn-Had`era zaklju~ujemo da se radi o tri vrste velikih predznaka: predznaci kojima se nagovje{tava po~etak ogromnih promjena stanja na zemlji. Vidi: Sahihul Buhari me’a . sprovesti me|u ljudima. tuma~e}i ove ajete. Vidi: .poglavlje o predznacima Kijametskog dana. vidi Ed Dinul halis. Vidi: [erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim. 156 Prenosi ga Muslim i Ebu-Davud. Ovo prenosi Ibn-Had`er u . Ovim se ukazuje na to da }e svijet daleko manje `udjeti za imetkom zbog njihovog sigurnog saznanja bliskosti Kijametskog dana. nakon ~ije pojave ce se zatvoriti vrata pokajanja i vrata imana. . predznaci kojima se nagovje{tava po~etak promjena u svemiru i predznaci kojima se nagovje{tava po~etak nastupa Kijametskog dana. 18:59. Tejsirul vusul . Pod ovim se misli da }e on konacno sru{iti teoriju kri`a i opovrgnuti njegovo veli~anje od strane kr{}ana. Sahihut Tirmizi. pa }e sve vi{e `eljeti da u~ine koje dobro djelo. 11:297. ali koja su to dva brda.. 18:58-59. Imetak }e se pove}ati zbog pravde koju ce Isa. rahimehullahu. To ne zna~i da }e Isa. 9:76.ethul Bari. mi to ne mo`emo znati. I da se izlazak Sunca sa zapada smatra prvim predznakom iz druge grupe.ethul Bari.. Tefsir. Prvi predznak kojim }e se ozna~iti stvarni po~etak nastupa Sudnjeg dana je vatra koja ce potjerati ljude sa istoka na zapad. A razlog tome je {to }e se po izlasku Sunca sa zapada zatvoriti vrata pokajanja. Isa. 2:189. . Sunen Ebu-Davud . [erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim. Prethodni izvor i mjesto. Vidi Sahih Muslim bi {erhin Newewi.s. Sve {to se iz ajeta mo`e saznati jeste da je on stigao do jednog mjesta koje . 2. 18:77. Vidi El lu’lu’ vel merd`an. 1:92.ethul Bari.etur Rabani. ka`e: “Mi sa sigurno{}u mo`emo tvrditi da je mjesto do kojeg je dopro Zulkarnejn izme|u dva brda. nego ovaj hadis ukazuje da je primanje d`izje od kitabija odre|eno do silaska Isaa. 7:302. Vidi prethodni izvor.s. ukinuti jedan {erijatski propis..Iman 187 zavr{iti smr}u Isaa. 18:91. [to se ti~e izlaska `ivotinje (Ed-Dabbe) iz zemlje. Ibn-kesir.” (. 18:75-76. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. 18:63 i dalje. A izlazak Sunca sa zapada je prvi od velikih predznaka kojim }e se ozna~iti nastupanje te promjene u svemiru i zavr{it }e nastupom Kijametskog dana. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. Muttefekun ‘alejhi. 13.ethul Bari. sina Merjemina.143.a.Sahih Muslim bi {erhin Newewi. najvjerovatnije }e se to desiti istoga dana kada Sunce iza|e sa zapada.ethul Bari. Pogledaj: Sahihul Buhari me’a . a. 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 Sejjid Kutb. 11:297. a.s. a. 6:308.i Zilalil Kur’anil Kerim.ethul Bari.poglavlje o raznim predznacima i Sahih bi {erhin Newewi. 1:31. Sunen bin Mad`e drugi tom. 1:577.

{. 13. te ga nisu bili u stanju niti presko~iti niti prokopati. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. ili Mil kojim se {minkaju o~i. Me|utim. Isa. a. Pogledaj . Sahih Muslim bi {erhin Newewi. A {to se ti~e pitanja: ko su Je’d`ud` i Me’d`ud`. Sahihul Buhari me’a . Zulkarnejn pogleda u ogroman projekat koji je izveo. El-Enbija’. Allah.. Sahihul Buhari me’a . 117) Vidi Sahihul buhari me’a . jer mi o njima ne znamo ni{ta vi{e od onoga {to nas je o njima Kur’an obavijestio i pojedini sahih-hadisi. 11:313.. i Njemu pripisa ovaj veliki posao koji mu je omogu}io. ja ne znam {ta podrazumijeva pod rije~ju (milja). 104.ethul bari..91. 11:313. Selim bin ‘Amir . pomije{an sa `eljezom. 11:312..prenosilac hadisa od mikdada . Vidi Sahihul Buhari bi ha{ijetis Sindi. {ta je s njima bilo i {ta }e biti.” .322.ka`e: “Tako mi Allaha. jo{ tada uputio Zulkarnejna i zabilje`io ga u Svetoj vje~noj Knjizi prethode}i time savremenoj ljudskoj nauci stolje}ima. Na taj na~in se potpuno spoji{e dvije pregrade i zatvori se put Je’d`ud`u i Me’d`ud`u. 8:230 i 11. onda je zatra`io usijani bakar. 8:222-223.{. d`. ponudili su mu da im podigne branu ispred Je’d`ud`a i Me’d`ud`a. On se potpuno ogradi od svoje mo}i i pripisa je Allahovoj mo}i izra`avaju}i se da on vjeruje da }e se sve pregrade i brda potpuno smrviti pred nastup Kijametskog dana i da }e zemlja postati potpuno gola i ravna. 1:170.ethul Bari. r. koji je odobren samo na{em Poslaniku. postalo im je nemogu}e da napadaju taj nedu`ni i zaostali narod.188 Iman se nalazi izmedu dvije prirodne pregrade ili izmedu dvije vje{ta~ke brane koje rastavlja prolaz i dolina i da je tamo na{ao zaostao narod koji se jedva sporazumijeva.. Na to je Allah. Es sunenul kubra.ethul Bari. da li zemlji{nu mjeru. Kad su uvidjeli da je on sna`an i pravedan.ethul Bari. 17:196. i Njemu se zahvali.i zilali Kur’anil Kerim.s. Sunenun Nesai.” Sahih Muslim bi {erhin Newewi. pravedni vladar ostaje dostojan principa dobro~instva i borbe protiv nepravde i nereda i pristaje da im dobrovoljno izgradi branu odbijaju}i njihovu ponudu. oni bi mu platili odreden iznos novca koji bi sakupili.ethul Bari. te je od njih zatra`io da ga pomognu materijalnim sredstvima i radnom snagom. Oni mu sabra{e velike komade `eljeza koje postavi izmedu dvije pregrade. nego se on sjeti Allaha. d`. ~iji broj ne zna niko osim Allaha. 5:411-413. pa kad je izravnao `eljeznu naslagu s visinom dviju pregrada. 18:68. i dalje. Ovo je veliki {efaat. 7:120-122. Danas se na najsavremeniji na~in upotrebljava isti ovaj sistem za oja~avanje `eljeza i ustanovilo se da davanje odre|ene koli~ine bakra na `eljezo poja~ava njegovu ~vrstinu i otpornost. a oni nisu u stanju da ih odvrate. Prethodni izvor. koji posta siguran i miran. sve su to pitanja na koja je vrlo te{ko odgovoriti. gdje su oni sada. On je uvidio da je najlak{i na~in zatvoriti prolaz izmedu dvije prirodne brane. 17:192-193. (El-Maide. 10:87.a. ali ga ne obuze oholost i sila niti ga opi njegova snaga i znanje. Za uzvrat. 11:325. nam ukazuje na prvo i drugo puhanje u sljedecem ajetu: Sahihul Buhari me’a fethul Bari. da njime zalije branu. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. izme|u svih ostalih 185 186 187 . koji ih stalno napadaju iza tih dvaju brda preko tog prolaza i nanose im veliku {tetu u ljudstvu i materijalnim dobrima.. 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 Sahihul Buhari me’a .

str. Mahmud Hattab es-Subki ka`e: “Znaj da }e protiv ~ovjeka na tom veli~anstvenom danu svjedo~iti 11 svjedoka: jezik. Sahih Muslim bi {erhin Newewi.{. {erhul ‘akidetil vasitijje. 15:53. Ovo prenosi od Kurtubija. 128.” (El-Isra’. meleki pisari i imetak. {erhul ‘akidetit Tahavijje. 1:107. str. 223 i Ed dinul halis. Vidi Sahihut Tirmizi bi {erh ibnil ‘Arebi. 223 i Ed dinul halis. jer je on ptvr|en sahih hadisima. {erhul Bejd`uri ‘alel d`ewhere. ruke. Vidi Sahihut Tirmizi bi {erh ibnul ‘Arebi. 252-253 ve ehedisu{ {efaa fi Sahih Muslim bi {erhin Newewi. 215. dan. 251. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. 11:138. Vidi Kasidetu bin Kajjim sa njegovim komentarom. koje mu je obe}ao Allah. Prenosi ga Tirmizi i ka`e da je hasen sahih..ethul Bari. 115. Ed dinul halis. 106. 13:407-408. Newewi u svom komentaru Sahih Muslim. str.poglavlje o namazu {ehidu i Sahih Muslim bi {erhin Newewi. 11:396-398. 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . Sahihul Buhari.ethul Bari. . 212. a. 274. a. {erhul ‘akidetit vasitijje. str. str. Gospodar }e ti na Onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati. 1:111. . 1:111. Vidi Sahihul Buhari me’a . no}. str. sahih Muslim bi {erhin Newewi. d`.to je samo tvoja du`nost. 62-63. 15:53-54. 3:88. kao dokaz za to. El lu’lu’ vel merd`an. 250. str. ko`a. Sahihul Buhari me’a . 151. u ajetu: “I probdij dio no}i u molitvi. {erhul ‘akidetil wasitije li Muhammed Halil Herras. 472. Prenosi ga Tirmizi i ka`e da je hasen garib. 2:593.ethul Bari.s. 9:260. {erhul Bejd`uri ‘alel d`ewhere. 15:75. Vidi {erhul ‘akidetit Tahavijje. i dalje. str. noge. 15:55. 15:53. Sahihul Buhari me’a . Ovo prenosi od Kadi ‘Ijada.” Zatim je.dio o d`enazi . Muttefekun ‘alejhi. 79) Vidi {erhul ‘akidetit tahavijje. {erhul ‘akidetit Tahavijjem str. str. Muttefekun ‘alejhi.Iman 189 poslanika. 9:253. 1:105. Vidi Ed Dinul halis.ethul Bari. i el ‘akaidul islamijje li Sejjid Sabik. str. komentator Tahavijinog akaida. str. str. Vidi {erhul ‘akidetil Tahavijje. 3:54-77. {erhul Bejd`uri ‘alel D`ewhere. A isti hadis se nalazi u Sahih Muslimu bi {erhin Newewi. naveo nekoliko ajeta i hadisa. Zemlja. Vidi Rijadus salihin. 188 189 190 191 192 193 194 195 Ovo je dio dugog hadisi kudsija kojeg prenosi Muslim.. 123 i Ed dinul halis. str.. I on spada u posebno odabrano mjesto Poslanika. 1:111. 472. vid. 11:337. str. Vidi Sahihul Buhari . sluh. str. Po pitanju ovog {efaata saglasan je cjelokupan ummet. {erhun Newewi ‘ala sahih Muslim. 11:340. 15:55. {erhul Bejd`uri ‘ala d`evheretit tevhid.s.

Mi Njemu ne pripisujemo druga!’” Ovo IbnHad`er prenosi od Kurtubija . 470. Sahihul Buhari me’a . tvrde}i da su i oni vjernici i misle}i da je to dozvoljeno na Ahiretu.. svemo}. 252-253.ethul Bari. Allahova. Vidi Elhasenetu ves sejjie li Ibn-Tejmijje. 282 i Er revdatin nedijje. Kubral jekinijatil kevnijje.ethul Bari. 11:386.. str. Onaj koji.{. Allah. Vidi Sahihul Buhari. a suprotno njemu je stvorio D`eibrila. mo} stvaranja suprotnosti. i Tejsirul ‘Azizil Hamid. r. jer su ga oni ve} upoznali i znaju da takav lik ne prili~i Allahu. i Er redatun nedijje. 3:17. bolesti i lijeka. Vidi Er rewdatun nedijje {erhul ‘akidetil wasitijje.. Tebsitul ‘akaidil Islamijje li Hasan Ejjub. Vidi Sahih Muslim bi {erhin Newewi. Oni su ostali u grupi vjernika. 147. Ela ‘akaidul islamijje li Sejjid Sabik. isku{ati Svoje robove i razdvojiti prave od lo{ih. koji je jedno od naj~asnijih. d`.{. 3:19. kao {to je Svemo}ni.{.{. 625. Sahihul Buhari me’a fethul bari. ne postavi izme|u njih zid.. d`. lijepog i ru`nog i mnogo drugog {to nedvosmisleno upu}uje na Allahovu. uzvisuje. pa od njih ode nur vjernika. d`. mo} ogleda se i u stvaranju dana i no}i. jer su se imanom prikrivali na dunjaluku.{. pa }e i na Ahiretu u~initi isto i slijediti vjernike. 126. a . a ovo su Muslimove rije~i.ethul Bari. 213 Tuma~e}i ove rije~i. 1:144. kao {to je bilo na dunjaluku.ethul Bari. koga ho}e.I njihovo mjesto }e biti najdublji dio D`ehennema. Stvorio je ovo bi}e koje je najlo{ije od svih bi}a i koje je uzrok svakog zla. 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 Ibn-Kajjim el-D`evzijje navodi mnoge mudrosti stvaranja Iblisa. i {erhul ‘akidetil vasitijje. 11:361. Zato su rekli: ‘Utje~emo se Allahu od tebe.. 471. `ivota i smrti. 214 215 Sa’dan je drvo koje ima izuzetno veliko trnje sa svih strana. Vidi Med`mu’ fetava Ibn-Tejmijje. str. Ed dinul halis. 77. Sahihul Buhari me’a .{. d`. str. str. Ovo je dio duljeg hadisa koji prenosi Buharija i Muslim. d`. Vidi {erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim. str.{. d`. 11:367. Kurtubi ka`e: “To ce biti stra{an ~in kojim }e Allah. {erhul ‘akidetit Tahavijje. str. {erhul ‘akidetit tahavijje.Pojava znakova Allahovih. 190. sve dok Allah. str.a. imena koja upu}uju na Njegovu svemo}.. 6:427.. 8: 94-95.ethul Bari. }e ih isku{ati tako {to }e do}i u posebnom liku i reci svima: ‘Ja sam va{ Gospopdar!’ Vjernici }e mu negativno odgovoriti.Da se ljudi osvjedo~e u Allahovu.. 11:380-381. Sahihul Buhari me’a . Sahihul Buhari me’a . str. Sahihul ‘akidetit Tahavijje. str. Onaj koji `estokom kaznom ka`njava. str. naj~i{}ih i najplemenitijih bi}a. str.{. str. 16:57. str. Hadis prenosi Muslim. str. d`.190 211 212 Iman {erhul ‘akidetit Tahavijje. 11:351. 614. 153. Po{to su munafici ostali s vjernicima. i uzrok svakog dobra. d`. 356. navodimo neke od njih: a . Onaj koji se naj`e{}e sveti. 6:256-257. El-Muvetta’. i Sahih Muslim bi {erhin Newewi. b . 95. 356. i i}i za njihovim nurom. str.

Isti izvor. Tejsirul ‘Azizil Hamid. str. str. 4:275. upozorenje od oholosti i uobra`enosti. Medarid`us salikin. str. u ime Allaha. Medarid`us salikin. Pogledaj ove i druge njima slicne izreke u ‘Uddetus. pokajanje Allahu. 291.117.unizuje. 1:147.. 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Er rewdatun nedijje. Muttefekun ‘alejhi.Iman 191 koga On ho}e . str. c .. Ibn-Mad`e. d`. Vidi Tefsir Ibn-Kesir. str. d . 2:177.Iznala`enje i pokazivanje raznih vrsta ibadeta. 2:194. . prela`enje preko prestupa vezanih ze Njegovo pravo i oslobadanje od kazne koga ho}e od Svojih robova. mora postojati ne{to za {to }e se sva ova imena vezati. jer Allah. [erhul ‘akidetit Tahavijje.i Zilalil Kur’anil Kerim. Medarid`us salikin. oprost. d`. 2. prijateljevanje i ljubav. Prenosi ga Tirmizi i ka`e da je hasen sahih. a o njemu polemiziraju Ahmed i drugi. str. str. ove posljedice se ne bi mogle vidjeti. 8:1227. kojih ne bi bilo da nije stvaranja iblisa. i Sunen bin Mad`e. Ahmed.{.s [erhul ‘akidetit Tahavijje. str. I’lamul muvekki’in. 1:33. ne bi bilo svih tih koristi i mudrosti. tolerantnost. 276-292. str.Realizacija Allahovih. Prenosi ga Muslim i Ahmed od Suhejba. 356. 489. imena i svojstava koja u sebi sadr`e blagost. Er rewdatun nedijje. kao {to je d`ihad. d`. 206. i sli~no. str. i Kitabu{ {eri’a lil Ad`erri. suprotstavljanje Allahovom neprijatelju i tra`enje za{tite kod Allaha od njega. 489. 84. 620. E{ {eri’a lil Ad`urri. 2:329.. str. E{ {eri’a ili Ad`urri. 99. e . Vidi Medarid`us salikin. uzimanje pouke. i Er rewdatun nedijje. 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 . nare|ivanje na dobro i odvra}anje od zla. 170. a poni`ava koga ho}e i On najbolje zna kome }e povjeriti Objavu i ko je dostojan da je primi i da mMu bude zahvalan na toj blagodati. Vidi: D`em’al fevaid 2:328.{. uzdi`e koga ho}e. i vra}anje Njemu. Da nije stvorio sredstva i uzroke pomo}u kojih se ispoljavaju ove osobine. a u njegovom senedu (lancu prenosilaca) nalazi se Se’id bin Sinan e{-{ejbani kojeg Ibn-Me’in smatra pouzdanim. Vidi D`ami’ul ‘ulum vel hikem. Vidi Rijadus salihin me’a Delilil falihin. str.{. Prenosi ga Ebu-Davud. i D`ami’ul ‘ulumi vel hikem. Tebsitul ‘akaidil islamijje li hasan Ejjub.Realizacija imena mudrosti i znanja. 385. Pogledaj: El-. 212. pokrivanje. a kad bi ljudi i d`inni bili prirode meleka. 2:167. 2:175. 1:71. 1:142. u ime Allaha. Prenosi ga Ebu-Davud.ethurrabbani. mr`nja. 90i 226.Pogledaj D`em’al fevaid. El ‘akaidul islamijje. 211. str. Dakle. Taberani i Ibn-Hibban. str. Medarid`us salikin.

1:148 i Risaletul iman li Ebi ‘Ubejd El-Kasim bin Selam. kod njih. r. Zadul me’ad.. 10:150-151.. a ostala mi{ljenja su mi{ljenja drugih frakcija. Med`mu fetava ibnu tejmijje 8:528. Imam {afija. da je iman rije~ i djelo i da se povecava i smanjuje. Pogledaj detaljnije o tim mi{ljenjima i odgovore na njih u : {erhul ‘akidetit tahavijje. str. Malika bin Enesa u Hid`azu i Mu’ammera u jemenu. bili su saglasni u tome i svi su govorili: ‘Iman je izgovor. Prenosi ga Buharija u poglavlju o medicini. i dalje. Svi su oni bili suglasni po ovom pitanju i uop}e se nisu razilazili.” Komentator veli: “Stav ehli sunneta je da je iman potvrda srcem. ka`e: “Zato su rije~i ehli sunneta da je iman izgovor i djelo. 346. praksa organima i izgovor jezikom. da je to tako kako nam je on opisao. 267 268 269 . a smanjuje ma’sijetom. Iman se kod njih pove}ava ta’atom.. 2:116. jer je njihova neispravnost jasna.192 254 255 256 257 Iman Pogledaj {erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim. 374.” A Hafiz bin ‘Abdul Berr. kao {to smo objasnili. 301 .’” A Imam Ahmed bin Hanbel. Sufjana es-Sevrije u Iraku. i nema sumnje. [erhud ‘akidetit tahavijje. i El-. a Tirmizi ka`e da je hasen sahih. u svom Temhidu ka`e: “. str.akihi i muhaddisi su saglasni da je iman rije~ i djelo. [erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim 1:147. 258 259 260 261 262 263 264 Ulema se po ovom pitanju razilazi na vi{e od dva mi{ljenja.” Ebu-‘Umer et-Talemenki prenosi svojim poznatim senedom od Musa bin Haruna el-Hammala da je rekao: “Ishak bin Rahevejh izdiktirao nam je da je iman govor i djelo. Medarid`us salikin. izvr{avanje i nijjet. 265 Imam Ibnu-Kajjim ka`e:”I ka`i im da je iman ~ovjeka govor. str. Zato nema potrebe da ih sve ovdje iznosimo. Vidi Muhtesar Ebi Davud. Sva bogougodna djela su. El Muvetta’ str. r.ikhul ekber ve {erhuhu li Mulla ‘Ali el-Kari. str. ali. u svojoj poznatoj knjizi. da se pove}ava i smanjuje. Prenose ga sva ~etverica u svojim “Sunenima”.. Mnoge od knjiga akide su detaljno razradile sva ta mi{ljenja. postale jedan od znakova sunneta. [erhul ‘akidetit Tahavijje.s. 266 Pogledaj: El-‘Akidetut tahavijje me’a {erhiha. a ulema ehli sunneta je saglasna u tome da su ona daleko od istine koja se temelji na Kur’anu i Sunnetu. El-Umm. a nema djela bez nijjeta. str. str. D`ami’ul ‘ulumi vel hikem. Izuzev {to se od EbuHanife i njegovih sljedbenika spominje da se bogougodna djela ne nazivaju imanom.a. veli: “Ashabi. tabi’ina i generacija ilma poslije njih. tabi’ini i ostali poslije njih. 54. nijedna od tri stvari ne koristi bez ostale dvije. koje smo mi zatekli. iman. op}ih islamskih pravila i rije~i ashaba Allahovog Poslanika. rad i potvrda srcem. Pogledaj dokaze za prednost prvog mi{ljenja u: [erhin Nevevi ‘ala Sahih Muslim. str. 3:67. Kitabul ir{ad lil D`uvejni. str. Isto tako je bilo u doba Evza’ije u {amu. 3:101. ehlu sunne po ovom pitanju imaju samo dva mi{ljenja. Oni ka`u da je iman potvrda (srcem) i izgovor (jezikom) Pogledaj: {erh kasideti Ibnil Kajjim. 373. 384. 399.ethul Bari. 373. Mi smo to shvatili iz pouzdanih predanja. 557-558. Vidi Zadul me’ad 3:66. 2:139-141. str. 87-88.a. a.

2:22. prihvatiti sve {to do njega do|e od Allahovog poslanika. 1:149. [erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim. 279 280 281 282 283 284 285 Mo`da }e neko re}i: temelji imana su. a.” A Tirmizi veli: “Hadisun hasen. 375. svakako. {erhu kasideti Ibnil Kajjim 2:140-141. Pogledaj: El-furkan bejne evlijair Rahman ve evlijai{ {ejtan li Ibni Tejmijje. ulaze i temelji imana i islama. 1:39-40.ethul Bari. . 102. str. daleko vi{e nego {to je samo iman u Allaha. str. Sahih Muslim bi {erhin Newewi.. 1:224. pa kako je dovoljan samo {ehadet za ulazak u iman? Odgovor na to pitanje je: postoje dvije vrste imana: op}i iman i iman u svom {irem zna~enju. 3:403. 286 287 288 289 290 291 Sahih Muslim bi {erhin Newewi.. a. Vidi: Sahih Muslim bi {erhin Newewi. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. on time prihvata istinitim sve ono s ~ime je do{ao poslanik. 1:218. njegov iman je.” Vidi: Et-tergib vet terhib. 373-374. i da je Muhammed Allahov poslanik. [erhul ‘akidetit tahavijje.ethul Bari. 374. 1:6. Prvi je iman u Allaha. str. i u sve ono s ~ime je do{ao Allahov Poslanik. iz njegovog {ehadeta proizilazi da }e on povjerovati. kad ~ovjek posvjedo~i da nema drugog boga. on time negira {ehadet koji je prethodno izgovorio. 374. [erhul ‘akidetit tahavijje.s. u knjizi: Med`mu’atit tevhid. str. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. 1:229. Vidi: {erh kasideti Ibnil Kajjim. Prenosi ga Tirmizi i Hakim koji ka`e: “Sahih ‘ala {artihima.{. i o ~emu nas je obavijestio. str. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. d`. onaj do koga su do{li svi detalji imana i on u njih povjerovao i radio ono {to oni od njega zahtijevaju. str. iako ih jo{ ne zna pojedina~no. 2:27. [erhul ‘akidetit tahavijje. Zato.{. str. 1:203. i {erhul ‘akidetit tahavijje.. d`. 1:44. pa u to ne povjeruje. 7:208. Jer. 2:141. A onaj ko povjeruje op}enito.{. 1:226. osim Allaha.. 2:299. kao {to se vidi iz navedenog sahih-hadisa. [erhul ‘akidetit tahavijje. ja~i i on je na ve}em stupnju kod Allaha. a. Vidi: {erhul ‘akidetit tahavijje. i Usulus Serahsi. i time postaje odmetnikom od vjere. a ovo su Muslimove rije~i. str.s. u {to. Vidi: Sahihul Buhari me’a . bez spominjanja detalja svega toga. 386. d`.Iman 270 271 272 273 274 275 276 277 278 193 Kitabul iman lil Kasim bin Selam.s. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. i Sahih Muslim bi {erhin Newewi. Pogledaj: El-Muvetta’. Vidi: Sahih Muslim bi {erhin Newewi. 375. a zatim do njega do|e ne{to {to se prenosi od Allahovog poslanika.. 1:218-240. 510. Me|utim. o ~emu }emo kasnije vi{e govoriti. i Njegovog Poslanika. i Nejlul evtar.s. Muttefekun ‘alejhi. . a. 485-486. svakako. str.

Vidi: {erh Mulla ‘Ali el-Kari ‘alel fikhil ekber. Nevakidul islam li Muhammed bin ‘Abdul Vehhab. 1:205. 1:149. Vidi: El-D`ami’ul ferid. 277. zaista. Vidi: Es-Siretun nebevijje li ibni Kesir. {erhus sijer el-kebir.‘akidete Tahavijje me’a {erhiha. 6:313. Ha{ijetu Ibni ‘Abidin. 1:477.El-D`ami’uj ferid. 9:21. Nevakidul islam li Muhammed bin ‘Abdul Vehhab . Tefsirut Taberi. 278. i nada u ono {to mo`e samo Allah. mo`e pomo}i. str. str. 300 301 Vidi: [erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim. osim Allah. 1:433. 352. 1:290. bojazan od vladara koji je zaprijetio da }e ga zatvoriti ili ubiti. El-Mugni li ibni Kudame 9:21. ili da ~ovjek ka`e drugom: “Ja te molim da mi uradi{ to i to.165. Sahihul Buhari me’a . 1:150.” Sve to ne spada u kufr i nema nikakve zabrane povodom toga. Med`m’atut tewhid. str. 1:444. str. Vidi: {erh Mulla ‘Ali el-Kari ‘alel fikhul ekber. d`. tra`enjem pomo}i i nadom misli se na one stvari u kojima ne mo`e pomo}i niko drugi . Es-Siretul Halebijje. 302 303 304 305 306 307 Pod strahom. str. [erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim. kao {to je. od onog {to su ljudi u stanju uraditi.{ A {to se ti~e onoga {to je u ljudskoj mo}i. Es-Siretun nebevijje li ibni Kesir. 1:445. Vidi: [erhus sijer el-kebir. Tathirul i’tikad.el . 1:150. 219. 3:397. str. 7:139.194 292 293 294 295 296 297 298 Iman Pogledaj: Nejtul evtar. 167. str. slu~aj prelaska na islam Omera bin Hattaba u ‘Ujtmul eser fi fununil megazi ve{ {emaili ves sijer li Ibni Sejjidin nas. 350. El-Mugni li Ibni Kudame. 299 Pogledaj na primjer: Slu~aj prelaska na islam ibnil ‘As bin Rebi’ u Siretu ibni Hi{am. 141-142. na primjer. Vidi: Risaletu ke{fi{ {ubuhat li Muhammed bin ‘Abdul Vehhab min d`umletir resailil matbu’a bi ‘unvan: El-Med`mu’autul ‘ilmijjetus sa’udijje min devri ‘ulemais selefis salih. Es-Siretun nebevijje li ibni Kesir.1:451. 2:303304. 357. i slucaj prelaska na islam Hamze u Es-Siretul Halebijje.9. Vidi: [erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim.{. 308 309 310 311 312 313 314 315 316 Risaletu Muhammed bin ‘Abdul Vehhab fi ma’na tagut . Tefsirut Taberi. d`. 6:313. 1:447.D`ami’ul ferid. str. Hajatus sahabe. ili tra`enje pomo}i od prijatelja za obavljanje nekog posla u kome on. Vidi: Siretu ibni Hi{am 1:407-408. 126. tra`enje pomo}i u stvarima u kojima nije u stanju pomo}i niko drugi. str.266. . El-Muhezzeb 2:223. Vidi: El . 2:520. osim Allaha. 7:208. Es-Siretun nebevijjetu li ibni Kesir. i Es-Siretul Halebijje. 1:149. u tim stvarima ~ovjek ne izlazi iz imana.ethul Bari. Kao {to je strahopo{tovanje.

. 4:135-136. metbu’atun me’a resaile uhra. 1:188. 27. Ha{ijetul Bad`uri. A pogledaj tekst sli~an ovome u Mugnil muhtad`. Muttefekun ‘alejhi. str. 2:54. 363-364. str. Muttefekun ‘alejhi vel lafzu li Muslim. Kazivanje o ljudima Uhduda prenosi Muslim u svom Sahihu. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. 9:24. 466. vidi: Sahihul Buhari me’a . [erhul akidetit Tahavijje. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. str. 2:94. 3:36. Vidi: [erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim. Hoce da ka`e da je to stvar koja je poznata samo Allahu. Ovoj temi Newewi posve}uje kompletno poglavlje pod naslovom: Bab: Ed-delil ‘ala enne men mate ‘alet tevhidi dehalel d`ennete kat’an.{. El-Mugni. 220. Sahih Muslim me’a {erhin Newewi 1:227. 2:367. Vidi: Med`m’u fetava Ibnu Tejmijje. a ne ljudima. 1:28. Vidi: Rijadus salihin. str. 84. 1:61. 32. Sahih Muslim me’a {erhin Newewi.Iman 317 318 319 320 195 Vidi: Med`mu’atut tewhid. str.ethul Bari. 2:257. 25:149. 2:97. [erhul ‘akidetit Tahavijje.poglavlje o d`enazi. 1:217. a pogledaj i Sahih Buhari . 17:72. Vidi: Sahihul Buhari. i dalje. 506-507. 2:171-172. tab’atu daril me’arif senete. Sahih Muslim me’a {erhin Newewi. Muttefekun ‘alejhi. Sahih Muslim me’a {erhin Newewi. 1:218. Na ovo ukazuje Ibn Had`er El-Hejtemi u svom djelu: Ez-Zevad`ir ‘an iktirafil kebair. 2:67. Kitabuz zevad`ir an iktirafil kebair li Ibni Had`er el-Mekki. 193. 1:96. [erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim. 1:224.urkan min med`mu’atit tewhid. Min menahid`is sunne en-Nebevijje . str. Pro~itaj ovo kazivanje u cjelosti u Rijadus salihinu. Tefsirul Kurtubi. vel lafzu lil Buhari. 1377 h. 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 . 1957 g. Risaletul iman li Ebi ‘Ubejd el-Kasim bin Selam.ihtijar ve tahkik Ahmed Muhammed {akir. 357-358. Umdetut tefsir . i dalje. 1:28-30. Tefsir Ibn-Kesir. El-Akidetut Tahavijje me’a {erhiha. str. 2:2. Tako|er i rijeci slicne ovima li{ {ejh Ibnu Tejmije fil .Vidi Med`muatut tevhid. Tefsir Ibn-Kesir. str. Prenosi ga Buharija. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. A prenosi ga i Buharija u poglavlju o poslanicima. ‘Umdetut tefsir 4:164-167. d`.

364-365. 89 ve {erhul ‘akidetit Tahavijje. 1:219. Pogledaj te definicije u Ez-Zevad`ir ‘an iktirafil kebair. 6:293. ve ma ba’deha. Tefsirul Kurtubi. [erhul ‘akidetit Tahavijje. Revahu Ibnu D`erir ve Tirmizi ve Nesai ve Ibnu Mad`e . Sahih Muslim bi {erhin Newewi. [erhul ‘akidetit Tahavijje. Vidi: Sahih Muslim bi {erhin Newewi. [erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim. Vidi: Risaletul iman li Ebi ‘Ubejd el-Kasim bin Selam. Pogledaj detaljno poja{njenje ovih tuma~enja u: Risaletul iman li Ebi ‘Ubejd el-Kasim bin Selam me’a ‘iddeti resail. 2:1418.ethul Bari. ve Sunene Ibni Mad`e. 2:81-82. 2:109. vidi: Sahihul Buhari me’a . 361. a Tirmizi za ovaj hadis ka`e da je hasen sahih. 1:12. 2:45. matbe ‘atul Halebi. str. 17:21. El-Mustedrek. 89 ve ma ba’deha. ve Sahih Muslim bi {erhin Newewi. 418. str. [erhul ‘akidetit Tahavijje. str. Muttefekun ‘alejhi vel lafzu li Muslim. 1:12. 1:4. Muttefekun ‘alejhi vel lafzu li Muslim. 1:175. 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 . Sahih Muslim bi {erhin Newewi. str. [erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim. 2:275. El-‘Akidetul vstijje me’a {erhiha li Muhammed Halil Herras. str. Prenosi ga Ahmed. vidi: Sahihul Buhari . 2:85. Ve {erhun Newewi ‘ala Sahih Muslim. ve {erhul akidetit Tahavijje. 3:18. 84 ve ma ba’deha. 361. Ez-Zevad`ir ‘an iktirafil kebair. 2:85 ve ma ba’deha. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. 2:108. 2:55. 2:82-83. ‘ala Sahih Muslim. 138-139. 1:218. Sahihut Tirmizi bi {erh Ibnil ‘Arebi. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. 5:19. Ve ahred`ehul Buhari fi kitabil vesaja. str. Sahih Muslim me’a {erhin Newewi. 361. 2:84. str.poglavlje o picu. str.ethul Bari. Vidi: Risaletul iman li Ebi ‘Ubejd el-Kasim bin Selam. 14:164-166. ve Sahih Muslim bi {erhin Newewi. Vidi: Sahih Muslim bi {erhin Newewi. Sahih Muslim bi {erhin Newewi. Prenosi ga Buharija od Ibn-‘Abbasa u poglavlju o d`ihadu. vidi: Sahihul Buhari fi kitabil d`enaiz.vidi: Sahihut Tirmizi bi {erhi ibnil ‘Arebi.196 345 Iman Muttefekun ‘alejhi. str. ve {erhun Newewi. 12:234. ve ahred`el Buhari nahvehu an Enes fi kitabid dijat. Ahred`ehul buhari ve Muslim: . Tirmizi i Hakim u Mustedreku od Ibni ‘Umera. Ez-Zevad`ir ‘an iktirfil kebair. 1:18. vel lafzu li Muslim. Muttefekun ‘alejhi. 2:82-83.ethur rabbani. Vidi: El-.

zbog du`ine teksta i nepoznavanja arapskog jezika od strane na{ih ~italaca.poglavlje o postu (Ko umre a ostao je du`an ne{to od posta).vidi Rijadus salihin. Prenosi ga Muslim u svom Sahihu od Ebi-Hurejre i Buharija u Edebu. Kava’idul Ahkam. mo`e pogledati ovo djelo u originalu na arapskom jeziku. 1:23-24. Pogledaj: Ez-Zevad`ir ‘an iktirafil kebair eld`duz ‘ul evvel ves sani. Prenosi ga Buhari. Autor u originalu navodi 95 najeminentnijih djela iz akaida i drugih oblasti koja su mu poslu`ila kao izvor za ovaj njegov rad. 4:52. prev. Vidi: Sahihul Buhari . 31.Iman 370 197 Ovo prenosi od Gazalije En-newewi u svom komentaru na Sahih Muslim. Vidi: Sahihul Buhari me’a . tako|er. 2:85. Onaj ko `eli da se upozna s njima.) 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 . str. Na ovu temu je pisao i spomenuo vrste velikih grijeha i dokaze za njih i imam Zehebi u svom djelu: ElKebair i {ejh Muhammed bin ‘Abdul Vehhab u svome djelu El-Kebair. mi ih. Muttefekun ‘alejhi. (op. Muttefekun ‘alejhi . Ali.ethul Bari. Prenosi ga Muslim: Vidi: Sahih Muslim bi {erhin Newewi. 7:89. vel lafzu li Muslim. Prethodni izvor. ne}emo navoditi. 7:89. Muttefekun ‘alejhi. Vidi: Sahih Muslim bi {erhin Newewi.

.

.......................................................................................................................... ............ 28 DOKAZI ZA TEWHIDUL ESMAI VES SI...........................TEWHIDUL .......... 51 ... 7 PREDGOVOR ........................................................ LIJEPA IMENA ..........RUBUBIJJE ... 35 ^ASNI ROBOVI ............................AT .. 29 DRUGI DIO .............................................................................................. 9 UVOD ...............................................................TEWHIDUR ........................................................................................................................................................................................................................................................................... D@......................................................................................................... 34 OSOBINE MELEKA ...........................TEWHIDUL .... A.Iman 199 SADR@AJ PREDGOVOR........... D@............................. 17 2 ..................... 13 PRVI DIO ............................. 37 BROJ MELEKA ......................................VJEROVANJE U MELEKE ................................................................... 21 3 ... 46 NAJODABRANIJI POSLANICI (ULUL’AZM) ............ 17 1 .... 46 POSLANICI I VJEROVJESNICI87 KOJI SU SPOMENUTI U KUR’ANU ................................................................................ 42 ULOGA I ZNA^AJ VJERE U MELEKE U @IVOTU ^OVJEKA .............................................................................. D@.................................... 41 VJEROVANJE U MELEKE POJEDINA^NO I OP]ENITO .......................ULUHIJJE ...................................................................................................................................................................................................................................................................VJEROVANJE U ALLAHOVE.......................................AT ................... 47 TEMA OBJAVE ..................................................................................................................... POSLANIKE I VJEROVJESNIKE ................................................................................................................................................................................ 11 PRVO POGLAVLJE ...........................................5 BILJE[KA O AUTORU ........................[.......................................[...........................................................ESMAI VES SI....................................... 48 VJEROVANJE (IMAN) U MUHAMMEDA...........................................................[..................................... 13 TEMELJI IMANA ............................... 36 ODNOS MELEKA PREMA SVEMIRU I ^OVJEKU ........................................................ 24 ALLAHOVA....................................... ..................................................................................S.............VJEROVANJE U ALLAHA................................ 44 TRE]I DIO ....

... 78 C ................................................................................... 82 E ..........................................................................S............................. 79 D ......... 92 11 ................ 103 UTJECAJ VJEROVANJA U KADER’ NA @IVOT MUSLIMANA ..NAGRADA .......VJEROVANJE U ALLAHOVE........................ 90 10 ....... 72 2 ..... ................................................................PO^ETAK NASTUPANJA SUDNJEG DANA ..................SIRAT ]UPRIJA ....................200 Iman ^ETVRTI DIO .............................................................VJEROVANJE U ALLAHOVO ODRE\ENJE ............................. 97 DE............................................................................... 85 6 ..........INICIJA KADA’A I KADERA .................................................................................................................................................................................................................................................................................. RADI OBRA^UNA ............... D@....................................... 63 AKCENAT KUR’ANA NA OVAJ TEMELJ IMANA I RAZLOG TOME ....................... 85 7 .............................................................................................VJEROVANJE U SUDNJI DAN ....................................................................................KAZNA ZA DJELA .............................[.....................................................................PATNJE I U@ICI U KABURU ...................PREDZNACI SUDNJEG DANA ........ 109 ............................... 72 1 ......................(EL-HA[R) SAKUPLJANJE SVIH LJUDI NA JEDNOM MJESTU.........................................POJAVA JE’D@UD@A I ME’D@UD@A ............ 97 ZNA^ENJE VJEROVANJA (IMANA) U KADE’R ........... 99 OPRAVDAVANJE NEVJERNIKA KADER’OM ............. 93 12 .............................. 57 PETI DIO .......POJAVA DED@ALA ...............S.......................................D@ENNET I D@EHENNEM ........................ .............................................................................................. A....HAVD (VRELO) POSLANIKA.......................................... 104 VJEROVANJE U KADER’ NE KOSI SE S RADOM UTEMELJENIM NA UZROCIMA I POSLJEDICAMA ............................................ 99 DRUGI STEPEN ....... 66 DETALJI VJEROVANJA U SUDNJI DAN .......... D@...................... 73 3 .............................................. 87 9 .......................................SILAZAK ISAA................................................................................................................................[.............................................. 63 DOKAZI VJEROVANJA U SUDNJI DAN I ODGOVOR NA SUMNJE NEVJERNIKA ............................................... 94 [ESTI DIO ..................................................................... 87 8 .....................................................VAGA (VAGANJE DJELA) ................. A..............................................................................PRO@IVLJENJE ........... 101 SKRIVENOST ALLAHOVE.................. 84 5 ......................................................................................................................................................................................................... 76 A .....................KABURSKO ISKU[ENJE I ISPITIVANJE OD MELEKA ................IZLAZAK SUNCA SA ZAPADA ...................................................................................................................... 98 PRVI STEPEN .ODREDBE (KADER’A) I POKU\ENOST POLEMIKE O NJOJ ............................ KNJIGE .....IZLAZAK @IVOTINJE (IZ ZEMLJE) .........................................IZLAGANJE LJUDSKIH DJELA I PRESUDA .................. 78 B ........................................................................................................ 83 4 ..............................

..............................................................................IROM ODRE\ENE OSOBE ....... 115 POVE]AVANJE I SMANJIVANJE IMANA ...............................Iman 201 DRUGO POGLAVLJE .............................................................................. 135 ^ETVRTA VRSTA ... 146 GRANICE PRISILE KOJA SE UZIMA U OBZIR .............................................................................. 159 ZAVR[NA RIJE^ ............................. 133 DRUGA VRSTA .................KADA NEVJERNIK POSTAJE VJERNIKOM? ....................................ROM ...................................................................... 113 DRUGO POGLAVLJE ...............................................................................................................................................SU[TINA IMANA ........................................................................................................................................................................................................................................... 121 TRE]E POGLAVLJE ................................... 133 PRVA VRSTA ..................... 117 TRE]E POGLAVLJE ............................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 141 [TA ZNA^I PRIJATELJEVANJE S NEVJERNICIMA? ........ 125 HADISI .................................................... 131 PRAVILO ........ 132 VRSTE POSTUPAKA KOJI IZVODE IZ IMANA ...... A............................................................................. 139 VIDOVI ZADOVOLJSTVA KU..................... A [TA NE PRIMA OD OPRAVDANJA U OVOJ SITUACIJI .....RIJE^I I DJELA KOJA IZVODE IZ IMANA ........... 131 OBJA[NJENJE OVOG PRAVILA .......................... 140 2 .........SU[TINA IMANA .............. 125 PRIMJERI IZ PRAKSE POSLANIKA............ 140 1 ........................... 163 ........ROM I NEZADOVOLJSTVO ISLAMOM .............NEVJERNICIMA..................... 124 DOKAZI ZA NAVEDENU TVRDNJU ..KADA VJERNIK POSTAJE NEVJERNIKOM? ................................................. 123 PRVI DIO ...................................................... ILI SUMNJANJE U NJIHOVO NEVJERSTVO ILI SMATRANJE ISPRAVNIM BILO KOJEG OD NJIHOVIH NEVJERNI^KIH PRAVACA.......................................................................................................................NESMATRANJE NEVJERNIKA (ATEISTA)......................... 134 TRE]A VRSTA ...................ISLAMSKI STAV PREMA GRE[NICIMA .................... OTPADNIKA I MU[RIKA ........................................................................ I IZ DOGA\AJA SIRE ..........S....................... 150 RIJE^I POJEDINIH ALIMA O TOME [TA PROUZROKUJE ODMETNI[TVO OD VJERE ......................................................................... 152 OPREZNOST PRI PROGLA[AVANJU KA.......................... 145 [TA SE PRIMA............................. 138 ZADOVOLJSTVO KU...PRIJATELJEVANJE S NEVJERNICIMA I IZRA@AVANJE SAGLASNOSTI S NJIHOVOM VJEROM .............. 126 DRUGI DIO .................................................. 147 POJEDINI PRIMJERI NEZADOVOLJSTVA ISLAMOM ....................................................................................................................................RIJE^I I DJELA KOJA IZVODE IZ IMANA ....................................

...........................................................................................................202 Iman SAMO GRIJE[ENJE NE IZVODI IZ ALLAHOVE............ D@............................. 174 UZROCI OSLOBA\ANJA KAZNE ZA GRIJEHE .............. 179 ..................... 172 PRIMJER POJEDINIH VELIKIH GRIJEHA ............................................................................... 175 BILJE[KE ........................................................................................................ 171 DE.......................................................................... 170 VELIKI GRIJESI ........................................................... VJERE ............... 165 PRIPADNICI EHLI SUNNETA PRIZNAJU KAZNE KOJE SU SPOMENUTE ZA ODRE\ENE GRIJEHE ........INICIJA VELIKOG GRIJEHA I NJEGOV KRITERIJ .................................................[...............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful