KINESKE POSLOVICE

KINESKE POSLOVICE

1

KINESKE POSLOVICE

KNJIÆNI NIZ “MALE FORME” Nakladnik GENESIS, Zagreb tel. 091/4579-013 mvukmanic@yahoo.com

Copyright Ÿ Genesis, Zagreb

Urednik Miroslav VukmaniÊ JeziËna redakcija Ljerka Koren Korektura Juraj VlaπiÊ Ilustracije “Peiwenzhai gangzhitu”, 1808. Oblikovanje i tisak GENESIS, Zagreb, 2005.

2

KINESKE POSLOVICE

KINESKE POSLOVICE
Priredio Miroslav VukmaniÊ

GENESIS Zagreb

3

2005. .KINESKE POSLOVICE CIP . .163.(Knjiæni niz Male forme) ISBN 953-6785-30-7 450318092 4 .42-84 KINESKE poslovice / priredio Miroslav VukmaniÊ.Zagreb UDK 821.Zagreb : Genesis.Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica .

svjetski putnik Marko Polo. biti najzastupljeniji jezik na internetu. koja je joπ u srednjem vijeku bila tehnoloπki.900 km2. triju mora i triju klimatskih pojaseva. za svega dvije-tri godine. znakovi se piπu jednako jer predstavljaju pojam a ne slovo. StruËnjaci predvi aju da Êe kineski jezik u najskorije vrijeme. u svoje doba svjedoËio zapanjenim Europljanima. zdesna nalijevo. Sporazumijevanju pridonosi jedinstveno pismo: oko 20. zemlja planina i plodnih dolina. To je zemlja drevne i nedostiæne kulture i umjetnosti. a za nuænu je pismenost dovoljno poznavati do 2000 znakova.572.000 znakova razumljivih svakom Kinezu. Dijalekti kineskoga jezika ponekad su toliko razliËiti da se govornici jedva razumiju. gospodarski i kulturno najrazvijenija zemlja svijeta — o Ëemu je jedan znamenit Hrvat. Iako se Ëitaju razliËito. jer Êe broj koris5 . VeÊina danaπnjih Kineza govori najzastupljenijim jezikom na svijetu (zamalo milijarda govornika!): mandarinskim kineskim. koji se temelji na narodnom govoru pekinπkoga kraja. πto odgovara povrπini Europe bez otoka.KINESKE POSLOVICE KNJIÆEV NO I MISAONO BLAGO Kina je golema azijska dræava koja se prostire na 9.

katoliËanstvo i protestantizam.KINESKE POSLOVICE nika koji govore kineski nadmaπiti broj svih koji se sluæe engleskim. πto je posebno znaËajno uzme li se u obzir njezina veliËina i mnogoljudnost. mnogo ËeπÊe 6 . posvuda i u razliËitim prigodama. a priznati su islam. stoljeÊe”. slijedi kinesko 21. iznio predvi anja da “nakon ameriËkog 20. New York Times je u srpnju 2004.830.” Na poËetku ovog stoljeÊa Kina je. zatrest Êe se svijet. budizam i taoizam neodvojiv su dio kineske kulture. Istodobno je Spiegel ustvrdio da je danaπnja Kina jedini suparnik Americi te da Êe za tri desetljeÊa postati najjaËa gospodarska sila na svijetu. S njima se susreÊemo svakodnevno. Kina se sve viπe nameÊe kao politiËki i gospodarski div. a iste godine je na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu Kina nazvana “lokomotivom koja gura svjetsko gospodarstvo naprijed”. podsjeÊajuÊi nas na Napoleonove rijeËi: “Kad se Kina probudi. UnatoË danaπnjem sluæbenom ateizmu. Druπtvena proizvodnja raste po stopi od desetak posto godiπnje i Kina je po tom rastu na svjetskom vrhu. »ovjeku dvadeset prvog stoljeÊa najzanimljivija usmenoknjiæevna vrsta su baπ — poslovice . Prenose se usmeno i medijima. imala 1.265. * * * Kineske poslovice omiljene su po cijelom svijetu.000 stanovnika. U tim drevnim draguljima pohranjeno je viπestoljetno misaono i knjiæevno blago narodâ mnogoljudne Kine. bez Hong Konga i Macaa.

Za nju je karakteristiËno potpuno. kinesku poslovicu Zlo i dobro ne dolaze sami. opÊevaæeÊe izraæavanje misli i osjeÊaja i ispostavljanje poante. dvije sreÊe grabi . Daleko od oËiju. Ili: Ne diraj psa dok spava. Josip Kekez definira poslovicu ovako: “NajkraÊe i πto jednostavnije reËeno: poslovica je precizna slikovita izreka. tako proπlo. literarnoj i umjetniËkoj vrijednosti. Bolje sprijeËiti nego lijeËiti. Kako doπlo. Mnoπtvo je doslovnih podudarnosti: Bolje iπta nego niπta. Poslovicu Rana ptica uhvati glistu moæemo prevesti naπom Tko rano rani. Iako su nam te poslovice daleke po zemlji podrijetla. Svaki Ëovjek ima svoje radosti. I zidovi imaju uπi. bit Êemo ugodno iznena eni smislenom podudarnoπÊu pojedinih kineskih poslovica s naπima. prikupljenih s razliËitih stranih i domaÊih knjiæevnih izvora te s bezbrojnih internetskih stranica. vjerujemo da Êe ih prihvatiti i uæivati u njima te da Êemo ovim djelom pridonijeti upoznavanju kineske knjiæevnosti i kulture te meusobnom zbliæavanju. Primjerice. πto govori o njihovoj aktualnosti. Bog odre uje. Mrtvi nemaju mane . »ovjek snuje. Kakav otac. dr.KINESKE POSLOVICE negoli to zapaæamo.200 kineskih poslovica. Naπ paremiolog prof.” Drago nam je πto hrvatskim Ëitateljima moæemo podariti ovaj izbor s viπe od 1.. daleko od srca. veÊ kako ih dozovemo — moæemo prepoznati u naπoj Nevolja ne dolazi sama .... koja uopÊava i tipizira raznovrsne æivotne pojave. 7 .. Jedno drvo ne Ëini πumu. takav sin. svevremenosti. unatoË moguÊoj razlici u poetskom oblikovanju..

mudar Ëovjek mjeri svoje rijeËi. Nova metla bolje mete. — Duboka rijeka teËe mirno. Papir se pravio od mljevene riæine slame. ©to je lijepo. Ëaja (nije li sve to danas na Zapadu in?!). — StrpljivoπÊu od dudovog lista nastaje svila. domovina papira i tuπa. i kod kineskih nailazimo na mnoπtvo inaËica. soje. 31. iz 1808. Ili Duboka voda teËe polako. 71.. Pa i kad je duhoviti Churchill izrekao onu svoju dosjetku. primjerice: Od dudovog lista strpljivoπÊu postaje svilena haljina. na kojima su prikazani najvaæniji trenuci uzgoja i proizvodnje riæe (vidi str. kratko traje. tako Êeπ i poænjeti. Sve su lijepe. niti radi sjedeÊi ono πto moæeπ raditi leæeÊi.. riæe. Æeljezo se kuje dok je vruÊe . Kao kod hrvatskih poslovica. Miroslav VukmaniÊ 8 .KINESKE POSLOVICE Kako sijeπ. ili od sliËne osnove. a tuπ od najfinije Ëa i i smole plemenitog crnogoriËnog drveta. SebiËnost je korijen sviju zala. 91. Svaki je poËetak teæak. zar ne? Kina — domovina svile. Uzmemo li u obzir istovrsnost i sliËnost ljudskoga iskustva te viπestoljetno prenoπenje i seljenje usmenog narodnog blaga sve do najudaljenijih kultura. 11. pametan Ëovjek govori tiho. zapravo je samo parafrazirao kinesku poslovicu Nikad ne radi stojeÊi ono πto moæeπ raditi sjedeÊi. 151). 51. Zdrav duh u zdravom tijelu. to nas ne treba Ëuditi. godine. Pas koji laje ne grize. 111. 131... Poæeljeli smo ovu knjigu uresiti prigodnim i osobitim crteæima pa smo se odluËili za osam prelijepih crteæa iz izdanja “Peiwenzhai gangzhitu”.

Ëuvaj se. S Ako ga ne sasijeËeπ u korijenu. nahranit Êeπ ga za cijeli æivot. a ljudi se zamrze. S Ako dugo æive skupa. S Ako imaπ mana. nahranit Êeπ ga za jedan dan. ne brini se zbog praznog ormara. ako ih nemaπ. S Ako je Ëovjeku su eno da ima samo pola mjerice riæe. S Ako imaπ dobroga muæa. moæe proÊi sva riæina polja Kine pa opet neÊe imati cijelu mjericu. S Ako Ëovjeku daπ ribu.KINESKE POSLOVICE Ako Ëovjek ne mijenja miπljenje. ako ga nauËiπ uloviti ribu. S 9 . ili je vrlo mudar ili je budala. problem Êe se vratiti. æivotinje se zavole. popravi se.

mnogo ga neÊeπ primiti. S Ako je netko umoran da ti dade osmijeh. S Ako je sin neodgojen. tisuÊu rijeËi gubi smisao. S Ako ne Ëiniπ dobra djela. kriv je otac. S Ako ne pomaæeπ roditeljima dok su æivi. on Êe sâm mirisati i nije mu potreban vjetar. πto ti vrijedi da im prinosiπ ærtve kad umru? S Ako ne proæiviπ gorËinu hladne zime. S Ako ne Ëiniπ zlo. neÊeπ povrijediti ni samoga sebe. daj ti njemu svoj. neÊeπ steÊi ugled. S Ako jedna rijeË ne pogodi cilj. S Ako malo novca ne izdaπ. moæeπ li uæivati u mirisu πljivinog cvijeta? S 10 .KINESKE POSLOVICE Ako je moπus.

KINESKE POSLOVICE Ilustracije iz izdanja Peiwenzhai gengzhitu (1808. Crteæ prikazuje uzgajivaËa riæe u juænom dijelu Kine kako s vodenim bivolom ore tlo natopljeno vodom. 11 . Najprije se priprema tlo za sjetvu. a djeËak im na motki preko ramena donosi hranu i vodu. S nasipa u pozadini gleda ih mudrac u dugoj haljini.) prikazuju najvaænije korake u uzgoju riæe.

KINESKE POSLOVICE Ako ne puπtaπ sunce kroz prozor. ako pogrijeπiπ rijeËima. on je slobodan Ëovjek. trebaπ nauËiti. ako ne znaπ kako. S 12 . S Ako pas izi e kad maËka u e. trebaπ pitati. S Ako nemaπ dugova. nigdje nisi dobrodoπao. moæeπ se vratiti. S Ako ne znaπ. lakπe Êeπ upravljati Ëamcem. nikad neÊeπ postati struËnjak. neÊe biti sva e. S Ako pogrijeπiπ put. S Ako nikad nisi ispao glup. na vrata ti dolazi lijeËnik. S Ako netko Ëini samo ono πto se od njega traæi. S Ako ne troπiπ novac. S Ako poznajeπ rijeku. on je rob. nemaπ ni straha. ne moæeπ. Ako Ëini viπe no πto se od njega traæi.

Ëitava je igra izgubljena. neÊe biti kiπe. sâm se moraπ i podignuti. S Ako si oprezan. S Ako se suzdræiπ u trenutku srdæbe. ne guraj mu glavu u vodu. S Ako samo jednu figuru postaviπ pogreπno. S Ako se trudiπ. bolje ti je da ne ideπ nikamo. neÊe biti snaæan. moli se samo jednom Bogu. S 13 . ako se narod ne ujedini. ali ako si nemaran. S Ako se ne popneπ na planinu. S Ako se oblaci ne nakupe.KINESKE POSLOVICE Ako sâm padneπ. S Ako se moliπ Bogu. putuj kamo god æeliπ. neÊeπ vidjeti dolinu. izbjeÊi Êeπ stotinu dana æalosti. S Ako se volu ne pije. pola posla si veÊ obavio.

nasljedstvo im nije potrebno. i æuto zlato pretvorit Êe u prah. tko Êe doÊi? S Ako ste u æivotu saËuvali mirnu savjest. S Ako su ti djeca zla. stani postrance. ako poslujeπ. tko neÊe doÊi? Ako ne do e.KINESKE POSLOVICE Ako si siromaπan. daj ga lopovima. S Ako ti sâm ne voliπ novac. i oni ti ga neÊe uzeti. pobrini se za druge. ne druæi se sa sretnicima. S 14 . ako misle svatko za sebe. S Ako su trojica ljudi jednoduπna. ne sumnjaj. S Ako si siromaπan. s njim ne posluj. S Ako sumnjaπ u Ëovjeka. ne morate strepiti kad vam netko u ponoÊ zakuca na vrata. ako si nesretan. ako su dobra i radiπna. i æutu zemlju pretvorit Êe u zlato. ne zasluæuju nasljedstvo. brini se za sebe. kad se obogatiπ. S Ako sreÊa do e.

jedeπ a ne osjeÊaπ okus. S 15 .KINESKE POSLOVICE Ako ti srce nije na mjestu. S Ako ti se u vinu zrcali osoba kakva ti se ne svi a. moæeπ zavrπiti trideset kilometara od odrediπta. sluπaπ a ne Ëujeπ. S Ako trgovac æeli mnogo kupaca. doÊi Êe ptica pjevica. neka prodaje na vjeresiju i Ëeka naplatu. S Ako vjerujeπ u sve πto proËitaπ. S Ako voliπ svoje dijete. S Ako u srcu Ëuvam zelenu granu. gledaπ a ne vidiπ. mazi ga. odgajaj ga. S Ako za smjer pitaπ neljubazno. ako ga mrziπ. ne pij. radije nemoj Ëitati. S Ako voliπ svoje dijete. ne penji se na stablo. ne πtedi πibu. S Ako traæiπ ribu.

ona Êe tebe zanemariti dva. moraπ otiÊi u πumu. S Ako æeliπ izbjeÊi nevolje. trebaπ otiÊi do mora. S Ako æeliπ prijeÊi rijeku.KINESKE POSLOVICE Ako zanemariπ svoju umjetnost jedan dan. S Ako znamo da smo uËinili zlo. ako æeliπ nasjeÊi drva. sluπaj njegove rijeËi. S Ako æeliπ uhvatiti veliku ribu. ne leti daleko i visoko. najprije moraπ sagraditi most. oprezno biraj prijatelje. S 16 . baci veliku udicu. S Ako æeliπ upoznati neËiju mudrost. S Ako znaπ da su ti krila kratka. iπËeznut Êe ti vjeπtine. S Ako zapustiπ rad. a odbijamo to priznati. krivi smo dvostruko. S Ako æeliπ uloviti ribu.

KINESKE POSLOVICE Ako æeliπ vidjeti dalje. S Ako æeliπ znati πto je u Ëovjekovu srcu. S Ako æeliπ znati svoju proπlost. S 17 . gledaj svoje sadaπnje stanje. moraπ se popeti viπe. Ako æeliπ znati svoju buduÊnost. sluπaj πto govori. gledaj svoje sadaπnje djelovanje. S Ambiciozna æena snaænija je od muπkarca.

S Bez vjetra nema valova.KINESKE POSLOVICE Bahatost je neprijatelj pobjede. S Bio sam srdit πto nemam cipele. a onda sam susreo Ëovjeka bez nogu i zadovoljio se svojom sudbinom. S 18 . S Besplatna mjesta u kazaliπtu prva zviæde. kao πto se ni zvono neÊe oglasiti bez laganog udarca. S Bez srebra je teπko postati Ëovjek. S Bez obzira na to koliku mreæu Ëovjek raπiri. nemoj previdjeti lubenice. S BeruÊi sezamovo sjemenje. S Bez poticaja Ëovjek neÊe postati Ëestit. ptica se uhvati samo na jednu oËicu.

S Bogataπ pravi planove za sutra. S Bogataπ troπi novac. siromaπni godine.KINESKE POSLOVICE Bijesnom psu odreæi rep do samih uπiju. S Bogataπ zavidi zdravomu siromahu. a vrline ljude. ali ga ne moæe pretvoriti u blato. a siromah snagu. S Bogatstva krase kuÊu. S Bogati se boje nevolje. S Blagoslovi nikad ne dolaze u paru. siromah za danas. S Bogati gomilaju blago. S 19 . S Blato moæe uprljati biser. S Bog ne moæe pomoÊi onomu tko se ne koristi prilikama.

S Bolje je biti pas u mirno doba negoli Ëovjek u doba nemira. S Bolje je biti ljubazan u domu negoli paliti miris u dalekom mjestu. ali ne i sudbina. S Bolje iπta nego niπta. S Bogatstvo Ëini Ëovjeka taπtim. S 20 .KINESKE POSLOVICE Bogatstva nam oduzimaju viπe uæitaka nego πto ih pruæaju. S Bogatstvo se nalazi posvuda i Ëeka da bude iskoriπteno. S Bolest se lijeËi. S Bolesnikova noÊ duga je kao planinska staza. kao πto ljepota Ëini æene takvima. ali valja imati duπu da bi se to osjetilo. S Bolje je biti kokoπja glava nego kravlji rep.

S Bolje je biti vratar kod gospodina negoli nadstojnik kod nitkova. S Bolje je biti znalac na jednom podruËju nego neznalica na deset. S 21 . S Bolje je imati skromne i sigurne prihode negoli tisuÊu grumena zlata. S Bolje je jednom vidjeti nego stoput Ëuti. S Bolje je da roditelji zavide djeci nego da djeca zavide roditeljima. S Bolje je biti æivi prosjak nego mrtvi car.KINESKE POSLOVICE Bolje je biti slomljeni komadiÊ æada nego Ëitav crijep. S Bolje je lijepo putovati nego stiÊi. S Bolje je deset godina prije umrijeti negoli deset godina æivjeti kao siromah.

S Bolje je nauËiti sluπati nego govoriti. S Bolje je spasiti æivot jednom Ëovjeku negoli sagraditi hram s mnogo katova. S Bolje je ne poznavati hijeroglife negoli ne poznavati ljude. S Bolje je osuπiti suze jednom seljaku negoli dobiti tisuÊu osmijeha od ministra. S Bolje je pojesti jednu dobru kruπku negoli koπaru trulih. S 22 . S Bolje je pomoÊi sâm sebi nego moliti drugoga za pomoÊ. S Bolje je otkloniti neprijateljstvo nego ga stvarati.KINESKE POSLOVICE Bolje je nauËiti dijete samo jednoj vjeπtini negoli mu dati tisuÊu grumena zlata. S Bolje je roditelje za æivota nahraniti piletinom negoli im na grob prinijeti slona kao ærtvu.

S Borac koji pobjegne moæe se opet boriti. S Bolji je dobar lijeËnik od dobrog ministra. S Bolje koliba od slame u kojoj se smiju negoli palaËa od mramora u kojoj plaËu. S Bolje ti je uËiniti dobro djelo kod kuÊe negoli putovati daleko da bi palio miris. S Bolje ti je upaliti svijeÊu negoli se tuæiti na tamu. S Bolje spasiti jednoga umiruÊeg negoli pokopati stotinu mrtvih. S Bolje se vratiti i naËiniti mreæu nego pokraj rijeke samo priæeljkivati ribu. S 23 .KINESKE POSLOVICE Bolje je sruπiti deset hramova nego pokvariti jednu svadbu. S Bolje jesti jeËam s osmijehom nego riæu namrπtenih obrva.

a æena — kao odjeÊa. komad æeljeza postat Êe igla. S BraÊa — kao ruke i noge. a sporo usta. pije Ëaj vilicom. S Brige uniπtavaju Ëovjeka. S Bubnjaj tako da se Ëuje. hvali tu e vrline ako æeliπ steÊi prijatelje. S Budala kojoj se æuri. S 24 . S Budala svaku novu godinu doËeka loπijom od prethodne.KINESKE POSLOVICE BraËna sreÊa je nebeski dar. S Brusimo li ga dovoljno dugo. S Bræi je jedan jezik nego dvije noge. S Brzo otvaraj oËi. ponavljaj istinu dok je ne razglasiπ. S Budi krotak i skroman ako æeliπ da te uzvise.

S Budi uvijek nasmijeπen i ostat Êeπ mlad. S Budi zadovoljan onim πto imaπ. S Budi πtedljiv u danima izobilja i preæivjet Êeπ teπka vremena. S Budi strog prema jednima i πirokogrudan prema drugima.KINESKE POSLOVICE Budi oprezan dok dajeπ obeÊanja. S Budi oprezan kad neπto zaæeliπ. budi nespreman i uspjeti neÊeπ. Moæda se ostvari. S Budi spreman i uspjet Êeπ. S 25 .

a Ëovjek ne moæe povratiti svoju mladost. S Cvijet nade cvjeta i u najdubljoj tamnici. S Cvijet jest lijep. S 26 .KINESKE POSLOVICE Car se nikad ne osjeÊa tako dobro u Pekingu kao onda kad u provinciji govore da je bolestan. ali ne moæe bez stabljike. S Crjepovi koji nas πtite od kiπe izra eni su za lijepa vremena. S CvijeÊe moæe procvasti ponovno.

S »ak i perje moæe potopiti brod. S »ak i braÊa trebaju imati Ëiste raËune. S 27 .KINESKE POSLOVICE »aj koji je odstajao tijekom noÊi isto je πto i zmija otrovnica. S »ak i da posjedujete deset tisuÊa srebrnjaka. S »ak i slijepac otvori oËi kad broji novac. na samrti ne moæete sa sobom ponijeti ni bakreni novËiÊ. S »ak i najveÊi ljudi posrnu. S »ak i psima dosadi sluπati jednu te istu pohvalu. S »ak i onima koji vladaju znanjem oprez je najbolja zaπtita od nepredvi enog.

S »ovjek Ëiste savjesti ne boji se kad mu netko noÊu pokuca na vrata. S 28 . S »inovniku umrla majka.KINESKE POSLOVICE »asna svekrva. i nitko nije doπao na pogreb. S »im upoznamo bolest. S »ovjek bez volje kao noæ bez oπtrice. S »injenice govore glasnije od rijeËi. i sva ulica u tuzi. S »astan Ëovjek ne radi sumnjive stvari. S »ovjek bez srama spreman je poËiniti svako zlodjelo. S »itaj i uæivaj nagrade. Ëasna i snaha. S »ista savjest ne boji se noÊnog kucanja na vrata. umro Ëinovnik. blizu smo ozdravljenju.

nema mira ni noÊu. S »ovjek koji se cijeli dan sva a sa æenom. S »ovjek koji se boji vode nikad neÊe postati ribar. S »ovjek koji Ëeka da mu peËena patka doleti u usta. S »ovjek koji Ëini dobra djela doæivjet Êe uspjeh. S 29 . morat Êe Ëekati vrlo. S »ovjek koji prvi udari. S »ovjek koji poznaje svoju snagu. priznaje da se njegovo miπljenje predalo. ne propada. Ëuva svoje zdravlje. a ptica za hranom. vrlo dugo. zapoËinje premetanjem kamenËiÊa. S »ovjek koji nema æelja uzviπenog je karaktera. S »ovjek koji premeÊe planine. S »ovjek koji ima malo æelja.KINESKE POSLOVICE »ovjek gine za novcem.

a nakupi briga za tisuÊu. Djelujem i razumijem. S »ujem i zaboravim.KINESKE POSLOVICE »ovjek koji æivi u kuÊi od stakla. no moæe postati zao samo za jedan dan. S »ovjek ne moæe postati savrπen ni za stotinu godina. S »ovjek se treba oπtriti na Ëovjeku poput noæa na kamenu. mora se presvlaËiti u podrumu. S »ovjek uskih pogleda ne moæe biti πirokog srca. Vidim i sjeÊam se. S »ovjek ne æivi ni stotinu godina. S 30 . S »ovjek stari onako kako je æivio. a leopard krzno. S »ovjek nakon smrti ostavlja ime. S »ovjeku nije nikad tako potreban razum kao onda kad ima posla s budalom.

Poljodjelci ih ubiru u busenima i nose na presa ivanje u pognojeno i natopljeno riæiπte u kojemu Êe imati dovoljno prostora za rast i dozrijevanje.KINESKE POSLOVICE Riæino sjeme je niknulo i mladice rastu gusto u klijaliπtu. 31 .

KINESKE POSLOVICE »uvaj se gnjeva strpljiva Ëovjeka. S 32 . S »uvaj se pogleda javnosti. S »uvaj svoj novac Ëak i od Ëlanova svoje obitelji.

moraπ ga ponijeti na le ima. da se nauËiπ zlu. loπe se nauËi za jedan dan. S Da nema izdajica. S Da se nauËiπ dobru. treba brzo raditi ono πto nije vaæno. potrebne su tri godine. S Da bi shvatio roditeljsku ljubav. treba uloæiti malo. S 33 . S Da bi se moglo polako raditi ono πto je vaæno. trebaπ i sâm imati djecu.KINESKE POSLOVICE Da bi mogao procijeniti teæinu tereta. odanost ne bi bila na cijeni. S Da bi se postiglo mnogo. potrebne su tri godine. S Da bi se nauËilo neπto dobro. dovoljno je jedno jutro. potrebno je viπe od jednog hladnog dana. S Da bi se rijeka smrznula tri stope.

sutraπnju tugu progutat Êu sutra. S Danaπnje vino popit Êu sad. S Dijete ne shvaÊa majËinu dobrotu sve dok ne odraste i ne postane roditelj. S Danaπnji posao zavrπi danas. nekad su bila vite mladice. S Danaπnju hranu pojedi danas. S Dalekom vodom ne moæeπ utaæiti æe . koja jedva moæemo obujmiti. S Debla drveÊa. a stvar skupa. dijete bez majke je poput usamljene vlati trave. S Dan bez smijeha izgubljen je dan. brigu o sutraπnjem poslu ostavi za sutra. S Dijete uz majku je poput blaga. S 34 .KINESKE POSLOVICE Daleko od svojega kraja Ëovjek je jeftin.

dobar pas ne laje na gospodara. S Dobar Ëovjek ne tuËe æenu. S 35 .KINESKE POSLOVICE Djeca govore istinu. S Do znanja se ne moæe doÊi bez vjeæbe. S Djetetov æivot je kao komad papira na kojemu svatko ostavlja znak. S Djevojka koja je sebi oduzela æivot. S DjelujuÊi pravedno. S Djela govore glasnije od rijeËi. S Djeca su cvijeÊe æivota. uËinila je to zato πto se bojala dati æivot. S Djeca su zrcalo roditelja. neprimjetno mijenjamo druge. S Dobar bambus daje dobru mladicu.

S Dobar konj potrËi Ëak i na sjenku biËa.KINESKE POSLOVICE Dobar Ëovjek nije svjestan svoje dobrote. S Dobar trkaË ne podiæe za sobom praπinu. kao πto ni dobar Ëovjek ne tuËe æenu. S 36 . zbog toga i jest dobar. S Dobar poËetak je pola posla. S Dobar potomak je bolji od bogatstva. S Dobar uËitelj vrijedi viπe od police knjiga. S Dobar lijeËnik ne mora biti znanstvenik. S Dobar susjed je neprocjenjivo blago. S Dobar sin ne govori o polju svojega oca. dobra kÊi ne govori o svojemu sanduku s mirazom. S Dobar pas ne napada kokoπi.

a loπe brzo. a izgubiπ novac. S Dobra roba nije jeftina. S Dobre knjige zadræavaju svoj ukus i nakon stotinu Ëitanja. S Dobijeπ parnicu. S Dobivaπ ono πto moæeπ platiti. S 37 . kao πto ni dobra ruka ne tuËe. S Dobra supruga daje tri naraπtaja vrsnih potomaka. S Dobra pËela ne skuplja med s otpalog cvijeta. S Dobre vijesti sporo se πire. S Dobra usta ne proklinju. S Dobri ljudi æive po svojim naËelima. jeftina roba nije dobra. a loπi po zakonima. a lako izgubiti.KINESKE POSLOVICE Dobar ugled je teπko steÊi.

S Dobro ne znaËi priËati o dobroti. dobri sinovi. sretna æenidba. S Dobrim mamcem ulovit Êeπ ribu. misli na oskudicu. S Dobrog Ëovjeka ljudi iskoriπtavaju. S 38 . S Dobro umire rano. a zlo æivi stotinu godina. sjeÊaj se gladnih godina dok vrπiπ bogatu æetvu. S Dok je πumâ. S Dobro i zlo idu razliËitim putovima. lijep pogreb. dobro znaËi Ëiniti dobro. S Dobro zapoËeto napola je uËinjeno. S Dok imaπ novca. S Dobrog konja ne moæeπ uzgojiti u dvoriπtu. ne strahuj za ogrjev. kao πto i krotkog konja jaπu.KINESKE POSLOVICE Dobri roditelji.

vuk ulazi na straænja. S Dragi kamen je bezvrijedan dok se ne obradi. S Dok se prepireπ zbog Ëetvrtine praseta. propadaju ti veliki planovi. misli tko si. S Dok sluπaπ besposliËarske razgovore. S 39 . S Dok pijeπ vodu. S Dom u koji nikad ne ulazi sunce Ëesto posjeÊuje lijeËnik.KINESKE POSLOVICE Dok mjesec svijetli iznad Kine. a neke tuæne. gubiπ stado ovaca. Ëovjek je nizaπto bez odgoja. S Dok tjeraπ tigra s prednjih vrata. novo neÊe doÊi. neke su obitelji sretne. dok æiviπ svoj æivot. S Dok staro ne pro e. S Doπapnuta rijeË Ëuje se miljama uokolo. misli na izvor.

S Dugo putovanje ne obeshrabruje onoga s velikim oËekivanjima. majmuni se razbjeæali.KINESKE POSLOVICE Drvo palo. pametan Ëovjek govori tiho. S Dug dan je kao mala godina. S Duboka je voda tiha. S Duboka voda teËe polako. S Duhovi postoje samo za one koji u njih vjeruju. S 40 . S Duænici imaju slabo. mudar Ëovjek mjeri svoje rijeËi. S Duga bolest od bolesnika stvara lijeËnika. buËna voda nije duboka. a vjerovnici dobro pamÊenje. S Dugo ævakanje i polagano gutanje zalog je dugog æivota. S Duboka rijeka teËe mirno.

S 41 .KINESKE POSLOVICE Dva dobra govornika nisu vrijedna jednoga koji zna sluπati. S Dva tigra ne mogu æivjeti u istoj gori.

postoji i naËin. a sitome je i med bezukusan. nego se stvaraju. nesreÊa brzo do e pod stol. S Gledaj tu a posla pa Êeπ na kraju biti kriv.KINESKE POSLOVICE Gdje nema nesloge. sve je moguÊe. S 42 . nema ni sloge. S Gdje se oprez ne pruæa na tisuÊu kilometara. S Glasovitog lijeËnika traæi viπe bolesnika nego πto ih on moæe izlijeËiti. S Geniji se ne ra aju. S Gladnome su i mekinje slatke. S Gdje postoji volja. S Gdje nema osjeÊaja poπtenja i kamo ne dopire pogled drugih.

S Gospodin je onaj tko u srcu nikad nije prestao biti djeËak. S Gorke rijeËi su lijek. S Govor je srebro. S Gun aj zbog posla i bit Êeπ nizaπto kad ostariπ. S Gosta moæeπ prezirati. S 43 . treba ga i Ëiniti. S Glup Ëovjek umire glupom smrÊu. S Gubljenje vremena je pouËavati onoga kojemu je Bog namijenio ulogu budale.KINESKE POSLOVICE Glede ambicija — godine nisu vaæne. S Govoriti dobro nije dovoljno. Ëarobna Si imala je nekoliko mana. a πutnja je zlato. S Grozna æena Mi imala je nekoliko vrlina. no moraπ ga nahraniti. a slatke otrov.

djeluj paæljivo i neÊeπ pogrijeπiti.KINESKE POSLOVICE Hladan Ëaj i hladnu riæu joπ moæemo podnijeti. kuditi svojega oca znaËi sramotiti sebe. ali hladne rijeËi nikako. S Hvaliti svoje dijete znaËi hvaliti sebe. S Hodaj oprezno i neÊeπ pasti. stari bambus teπko se svija. S Hladno jelo je prihvatljivo. ne moæeπ skriti tragove. ali podrugljiva primjedba nije. S Hodaπ li po snijegu. S Hladno æeljezo se teπko kuje. S Hrabrost i samopouzdanje potjeËu od izvanrednih vjeπtina. S 44 .

S I dragom kamenu potrebna je ruka vjeπtog majstora. S I dobro i zlo idu prema svojim posljedicama. S I najdeblje uæe poËinje gnjiljeti od jedne niti. S I najveÊe drvo ima suhih grana. S 45 . S I cvjetovi su lijepi tek neko vrijeme. S I najblje a tinta bolja je od najboljeg pamÊenja. S I najviπe kule podiæu se od zemlje. S I najveÊi junaci teπko odolijevaju ljepoti.KINESKE POSLOVICE I budali moæe doÊi dobra zamisao.

S Imati previπe razuma znaËi nemati ga dovoljno. S I pametni ljudi Ëine gluposti. imat Êeπ mnogo prijatelja. S I za jednu godinu se moæe ostarjeti. ne oblaËi odijelo od liπÊa.KINESKE POSLOVICE I moÊnom zmaju teπko je uguπiti zmiju koja gmiæe po zemlji. S I zidovi imaju uπi. S Iskustva iz proπlosti dobra su smjernica za buduÊnost. S Ideπ li gasiti vatru. S Imaπ li imalo novca i vina. S 46 . S Iskopaj bunar prije no πto postaneπ æedan. S Igla nije oπtra s obje strane.

S Ista voda koja nosi brod. S Istinite rijeËi ne moraju biti ugodne.KINESKE POSLOVICE IspriËaj se drugima kad god moæeπ. S Istinu ne dokazuje snaga glasa. S Istina se ra a kroz æivu raspravu. S Istina ne odgovara svim uπima koje je Ëuju. S Iza moÊnog Ëovjeka uvijek stoji neki drugi moÊan Ëovjek. S Istina je jaËa od svake snage. duæina puta ostaje ista. moæe ga i potopiti. S Isto stablo moæe dati slatke i kisele plodove. a ugodne rijeËi ne moraju biti istinite. S Iπao putnik bræe ili sporije. S 47 . ista majka moæe roditi pametnu i glupu djecu.

S 48 . S Izbjegavaj zlog Ëovjeka i ne sprijateljuj se s njim. ali nikako jednim udarcem jezika. pero ostavlja trag. izgubljeno vrijeme nikad. ali mu ne odobravaj uvijek. S Iznimka ne smije postati pravilo.KINESKE POSLOVICE Izbjegavaj Ëinovniπtvo i æivot Êe ti biti lakπi. S Izgovorene rijeËi mogu odletjeti. S IzlijeËiti se moæe jednim udarcem maËa. Budi dobar s dobrim Ëovjekom. S Izgubljeno zlato moæe se naÊi. S Izbjegavaj se svakodnevno brinuti i doæivjet Êeπ duboku starost.

S Jedan dan zamjenjuje tri — ako se sve radi pravodobno. a deset tisuÊa ljudi moæe sigurno putovati. S Javno mnijenje ne moæe se siliti. S Jedan pas laje zbog onoga πto vidi. S 49 . a stotine pasa laju zbog onoga πto Ëuju. S Jedan Ëovjek gradi put. S Jedan ne moæe pomoÊi mnoπtvu. S Jedan Ëovjek izvali laæ i mnoπtvo je proπiri kao istinu. S Jedan slaæe. drugi to ponavljaju kao istinu. no mnoπtvo moæe pomoÊi jednomu. slabe duπe imaju mnoπtvo æelja.KINESKE POSLOVICE Jake duπe imaju volju.

manje Êeπ uæivati u zdravlju. S Jedna Ëaπa ne zvoni. nijedno vjedro. S Jedna od glavnih Ëovjekovih duænosti jest da u sebi razgori ono blistavo naËelo razuma koje dobivamo od Boga. dva sluge. jedan pogreπan znak — i puta nema. S 50 . S Jedna iskra moæe izazvati πumski poæar. S Jedino se gostioniËar ne brine zbog prevelikog teka gostiju. uËi da izbjegneπ neznanje. S Jedan udarac — dvostruka sramota. S Jedi da izbjegneπ glad. S Jedi manje i viπe uæivaj u okusima. S Jedna pogreπna rijeË. jedeπ li pak puno.KINESKE POSLOVICE Jedan sluga. tri sluge. jedno vjedro vode. dvije Ëaπe: din-din. dva vjedra vode u kuÊi.

KINESKE POSLOVICE RuËna sadnja riæinih sadnica u natopljena polja naporan je posao zbog prignutog poloæaja tijela. 51 . Teæaci trebaju saditi u pravilnim razmacima gazeÊi vodu do gleænja na vruÊem suncu. Japanu i drugdje u Aziji i danas uzgajaju riæu na taj naËin. Milijuni poljodjelaca u Kini.

i veÊ nije tako lijepo kao kod kuÊe. a jednom vi eno vrjednije od stoput prepriËanog. od jednog dogovora imaju koristi obje strane. S Jedno jedino “izvoli” vrijedi viπe nego deset “neka ti nebo pomogne”. S Jednom rukom ne moæe se pljeskati. S Jednom vrstom riæe moæe se nahraniti sto vrsta ljudi. S 52 . S Jednom pokazati vrijedi viπe nego sto puta reÊi. S Jedno jedino dobro djelo poniπtava tisuÊe zlodjela. S Jedva se udaljiπ od vrata. S Jedno drvo ne Ëini πumu.KINESKE POSLOVICE Jedna sva a ukalja dvije osobe. S Jednom uËinjeno vrjednije je od stoput vi enoga.

S Jezik je mek i ostaje. S Junak je Ëesto spreman izgubiti æivot. S Junak Êe radije izabrati smrt nego sramotu. zubi su tvrdi i ispadaju. ali nije spreman izgubiti svoju ljubav i svojega konja. S Jezik ranjava teæe od maËa.KINESKE POSLOVICE Jezik je kao sjekira: sijeËe Ëovjeka nasmrt. S 53 . S Junaci pobje uju suze.

S Kad do e radost. S Kad dijete odlazi od kuÊe. njih veÊ nema me u æivima. S 54 . S Kad Ëovjek za e u srednje godine. S Kad bogataπ postane siromah. gradovi bi bili nalik na vrtove duhova. S Kad do e vrijeme primjene znanja. ono sa sobom odnosi ruku svoje majke. S Kad djeca odluËe hraniti roditelje. on postane uËitelj. budi oprezan. æalimo πto ga nemamo. budi Ëvrst. kad do e jad. obiËno ima puno briga.KINESKE POSLOVICE Kad bi svi glupani nosili bijele haljine.

kad se upuπtaπ u posao. kad izgubiπ volju. izgubio si sve. ne obraÊaj pozornost na okus. negoli kad ga nema misliti o danima kad Êe ga biti. nisi izgubio niπta. ni najbræi konj viπe ne moæe dohvatiti vaπe rijeËi. S 55 . S Kad izgubiπ ponos. bolje je ËeπÊe misliti o danima kad ga neÊe biti.KINESKE POSLOVICE Kad gori susjedova kuÊa. izgubio si pola. provjeri træiπte. ima i naËina. S Kad ima novca. provjeri vrijeme. S Kad gutaπ lijek. moæete otiÊi kamo god æelite. S Kad ih jednom izgovorite. S Kad izlaziπ iz kuÊe. i sâm si u opasnosti ako ne priskoËiπ u pomoÊ. neÊete stiÊi nikamo. S Kad imate pravo. S Kad ima æelje. ako nemate pravo. kad izgubiπ zdravlje.

samo ga ona moæe izlijeËiti od te ludosti. pazi da se ne zagrcneπ. S Kad jedeπ. Ëemu tugovati πto mjesec baca iskrivljenu sjenu? S Kad je muπkarac lud za æenom. kad ideπ. dvije obitelji imaju koristi. svinjetina je jeftina. S Kad je zid ruπevan. S Kad kraljeviÊ prekrπi zakon. Ëemu se bojati vjetra? Kad je stablo ravno. trgovac ne prestaje Ëistiti blato s repe. svatko Êe ga pogurati. pazi da se ne spotakneπ.KINESKE POSLOVICE Kad je korijen dubok. S Kad je puno svinja. treba biti kaænjen kao bilo tko drugi. tisuÊe ljudi pati. S Kad je na trænici æivo. S Kad jedna obitelj gradi zid. S 56 . S Kad jedan Ëovjek Ëini zlo.

sretnemo lijepu æenu. kad nam okrene le a. budala se divi samom sebi. sretnemo prijatelje. prvo ga kucni. budala gleda u prst. prvo se raspitaj. S Kad napravi glupost. S Kad kupujeπ lonac. lijepo je nasmijeπiti se. S 57 . S Kad obitelj æivi u slozi.KINESKE POSLOVICE Kad kupujeπ kuÊu. kad biraπ æenu. S Kad netko upre prstom na Mjesec. S Kad nam se sreÊa smijeπi. S Kad lijek pomaæe. provjeri kakvi su zidovi. ugasi se fitilj. bolesnik se nalazi pod zaπtitom neba. kad se æeniπ. S Kad niπta ne moæe pomoÊi. pogledaj kakva joj je majka. svi Êe im poslovi biti uspjeπni. S Kad nestane voska.

KINESKE POSLOVICE Kad pauk isplete mreæu. S 58 . palac ih slijedi. treÊi to koristi. vjerojatno Êe uloviti muhu. S Kad se Ëaplja i ostriga uhvate ukoπtac. S Kad se Ëovjek popne na vrh. S Kad pojedinac iskopa bunar. S Kad posijeku stablo. S Kad prsti poËnu grebati. tisuÊe obitelji ima vodu za piÊe. S Kad se bore dva tigra. okoristi se ribar. misli na izvor. S Kad se brat i sestra prepiru. jedan Êe stradati. prijatelji i ro aci ga slijede. iπËeznu sjene koje je ono bacalo. S Kad pijeπ vodu.

malo Êe se ljudi pridruæiti zboru. S 59 . zaboravi na tu e. vide se mrtve ribe. S Kad se pjevaju zahtjevne pjesme. S Kad si sâm. obojica Êe pasti u vodu. one jedna drugu gledaju. ubrzo bi morali tugovati zbog sadaπnjosti. S Kad slijepac vodi slijepca. misli o svojim nedostacima.KINESKE POSLOVICE Kad se jezerce isuπi. pobje uje milosrdnija strana. S Kad se klanjaπ. S Kad se ljudi ne bi brinuli o buduÊnosti. S Kad se muπki samostan nalazi nasuprot æenskom. oni jedan drugoga sluπaju. kad se æene sastanu. klanjaj se duboko. S Kad se sukobe ravnopravne vojske. ako se niπta i ne doga a. kad si u druπtvu. S Kad se muπkarci sastanu. isto je kao da se doga a.

S Kad traæiπ æenu.KINESKE POSLOVICE Kad smo sretni. S Kad ti se konj na e na rubu ponora. S 60 . ne mariπ ni za lotosov cvijet. a drugim cvijet. ro aci postaju stranci. traæi damu. S Kad ti æena govori. S Kad voliπ. S Kad vladar zaæeli da neki ministar umre. i trava hoÊe da joj se klanjaju. S Kad ti ostanu samo dva novËiÊa. uzalud povlaËiπ uzde. i majmun ti se Ëini lijep. uopÊe nismo svjesni svoje sreÊe. jednim kupi kruh. S Kad u planini nema velikih stabala. on umre. S Kad ti ugine konj i ponestane zlata. smij se i ne sluπaj je. kad ne voliπ.

tako istina pobje uje ljudsko srce. S Kao πto gorak lijek lijeËi bolest. S Kao πto dugi put pokazuje snagu konja. vrijeme otkriva Ëovjekov karakter. S Kao πto kiπa ne moæe padati cijelu godinu. S Kao πto staro drveÊe ima mnogo korijenja. S Kakav je to Ëovjek koji ne stoji iza svojih rijeËi? S Kako sijeπ. ne Ëini to objema nogama. tako starci imaju viπe znanja.KINESKE POSLOVICE Kad æeliπ provjeriti dubinu potoka. tako Êeπ i poæeti. S Kajanje je proljeÊe vrline. ukor popravlja ponaπanje. S Kao πto svjetlo rasvijetli tamnu sobu. S 61 . Ëovjek ne moæe biti siromaπan cijeloga æivota.

S 62 . Ëesto povuËemo Ëitavu glavnicu. S Kiselo. a sve ostalo uπima. S Knjiga je vrt u dæepu. S Klevetnici su poput psiÊâ koji laju za petama. S Kod uËenja godine nisu vaæne: uËitelj je onaj koji zna. S Knjiga je kuÊa puna zlata. S Karakter se otkriva u trenucima velike srdæbe. ljuto — sve se mora kuπati. S Kleveta daje najveÊu dobit. a kamate i dalje idu. ljudskom srcu treba poπtenje.KINESKE POSLOVICE Kao πto vatri treba zrak. S Kiπa u proljeÊe vrijedi poput ulja. nebo duπi. gorko. S Knjige govore duhu. prijatelji srcu. slatko.

S 63 . misli da mu je postelja loπe prostrta. uvijek Êe se naÊi netko jaËi od tebe. jedna greda ne moæe podupirati kuÊu. S Koga muËi nesanica. S Koga je ugrizla zmija. S Koliko god janje bilo dobro. jedan stup ne moæe nositi cijelu kuÊu. car ne moæe kupiti vrijeme. teπko ga je skuhati po svaËijem ukusu. S Koliko god bio bogat. taj izbjegava visoku travu. S Koliko god bio snaæan. S Koliko god bio oπtar. deset godina bjeæi i od konopca. S Koliko god bila Ëvrsta. S Koliko god bio jak.KINESKE POSLOVICE Koga jednom ugrize zmija. maË pravde neÊe probosti nevinoga.

a veliki ljudi po svojim zavidnicima. S Kule se mjere po svojoj sjeni. S 64 . S Krivac voli slijepce. ali ipak ne moæeπ kupiti komadiÊ vremena komadiÊem zlata.KINESKE POSLOVICE KomadiÊ vremena je komadiÊ zlata. S Kroz usta ulazi tisuÊu bolesti. ili Êeπ biti poplavljen kad padne kiπa. S Kovanje æeljeza traæi snaænog Ëovjeka. S Kratkovidna æena previπe je πtedljiva u ljubavi. S Kopaj rov dok je nebo vedro. S KuÊu u kojoj vlada nesloga najlakπe napadne neprijatelj. S Korisnije je putovati nego Ëitati o putovanju. S Korisnije je dati primjer nego savjet.

S Lako je naÊi prijatelje za zabavu. ali ih je teπko naÊi u nevolji.KINESKE POSLOVICE Lako je Ëovjeku skloniti se ispod velika stabla. S Lakπe je izbjeÊi ispaljeno koplje negoli strijelu iz potaje. ali je teπko doÊi do novca. S 65 . S Lako je od novca stvarati novac. S Lako je otvoriti prodavaonicu. S Lako je Ëuvati se udarca usred bijela dana. S Lako je naÊi tisuÊu vojnika. teπko je naÊi jednoga generala. ali ju je teπko odræati otvorenom. S Lakπe je iÊi u goru i uhvatiti tigra negoli otvoriti usta i nekoga neπto moliti.

S Letjeti previsoko jednako je loπe kao i pasti nisko.KINESKE POSLOVICE Lakπe je izlijeËiti ranu od noæa nego ranu od rijeËi. S 66 . a noæ u srcu. S Laæ je med u ustima. S Leopard umire ostavljajuÊi krzno. S Lakπe je uloviti tigra u planini nego moliti za pomoÊ. S Laskanje je hrana glupana. S Lakπe je pomicati planine i rijeke negoli promijeniti svoju narav. S Lakπe je upasti u nepriliku negoli je izbjeÊi. negoli joj promijeniti Êud. S Lakπe je premjestiti rijeku. Ëovjek umire ostavljajuÊi ugled.

S Lijepa æena u kuÊi neprijateljica je svih ruænih. S LijeËnik lijeËnika ne okrivljuje. S Lijepe rijeËi ne moraju biti laskave. S Lijepe ceste ne vode daleko. S Lijenost u mladosti — kajanje u starosti. S Lijepa æena. S Lijek lijeËi izljeËive bolesti. a laskave rijeËi ne moraju biti dobre. veÊ ulaze samo kad ih pozovu. koja se udala za ruænog muπkarca. nalik je svjeæem cvijetu za magareÊim uhom.KINESKE POSLOVICE LijeËnici ne kucaju na vrata. S LijeËnik ne poznaje svoju vlastitu bolest. S Lijek lijeËi Ëovjeka kojemu sudbina joπ nije odredila da umre. S 67 .

S Lijepi cvjetovi lijepi su samo neko vrijeme. S Lijepo cvijeÊe ne mora i lijepo mirisati. S LovËe na jelene. manje hrabar æivi.KINESKE POSLOVICE Lijepe rijeËi nisu uvjerljive. ruæne rijeËi ohlade srce i u vruÊim ljetnim danima. S Lijepe rijeËi ugriju Ëovjeka za tri zime. S List papira πto ga je vjetar donio u zgradu suda jedva iz nje izvuku dva vola. S Lopovi mrze mjeseËinu. uvjerljive nisu lijepe. S 68 . S Lukavi zeko ima tri izlaza iz svoje jame. ne troπi svoje strijele na zeËeve! S Ludo hrabar gine. S Lukavi ljudi katkad postanu ærtve svoje lukavosti.

S 69 . pa ipak niπta ne vidi. S Ljudi nestaju poput mjeseca koji pred jutro potone iza brda. S Ljude koji se malo kreÊu obuzima bolest. ljudska ljepota je doæivotna. S Ljepota je u oËima promatraËa. S Ljudi se boje zlikovca. kamenje koje se ne kotrlja obrasta mahovinom. S Ljubav se sva sastoji od oËiju. S Ljepota je moÊna. ali je novac svemoÊan. ali Nebo ne. S Ljepota cvijeta je prolazna.KINESKE POSLOVICE Ljepota bez vrline je poput cvijeta bez mirisa.

S Ljudska srca su nejednaka isto kao i lica. S Ljudski æivot je kao svijeÊa na vjetru. veÊ æeli biti besmrtan. Bog æudi za oËitovanjem.KINESKE POSLOVICE Ljudi teæe k visokim poloæajima kao πto voda teæi k niskim. S Ljudska maπta veÊa je od nebesa: tek πto postane car. S Ljudi æude za oslobo enjem. S 70 .

ermom. oslanjajuÊi se na drvenu preËku. U prvom planu crteæa teæak natapa riæiπte jednostavnom napravom. Pomnjivo je zaπtitio nasip bambusovim podloπkom. U lijevom dijelu crteæa trojica muπkaraca. Crteæ prikazuje dva naËina natapanja vodom iz jezera preko nasipa u riæiπte. pritiπÊu nogama pedale kojima pokreÊu sustav posuda πto iz jezera pretaËe vodu.KINESKE POSLOVICE Obilje vode uvjet je za rast riæinog usjeva. 71 .

S Mali Ëamci nisu za velike terete. S Makar i rikala. S Male pukotine lako je zatvoriti. S 72 . maËka nikad neÊe postati tigar. S Maleno nas dijete nikad ne moæe prevariti. S Majka koja daje sve od sebe. oËeve vrline osiguravaju im slavu. S Mali lonac najbræe provrije. S MajËine vrline osiguravaju i vrline kod djece. odgojit Êe lijenog sina. S Mala kuÊa. velik mir.KINESKE POSLOVICE MaËke koje vole presti ne love miπeve.

viπe sluπaj. S Marljivost je kraljevski put k uËenju. a lijenoπÊu se uzgaja korov. S Malo volimo sebe kad nekoga mrzimo. ali kad volimo samoga sebe. S Marljivost bez πtedljivosti je kao igla bez konca. S 73 . S Marljivi rade rukama. S Marljivost je neprocjenjivo bogatstvo. lijeni jezikom. a πtedljivost je naËin da se ono zadræi. S Manje govori.KINESKE POSLOVICE Mali ne bjeæe ako ih veliki ne gone. mrzimo pola svijeta. S MarljivoπÊu se stvara bogatstvo u poljima. S Marljivost nadokna uje prirodnu darovitost. S Marljivost vodi k bogatstvu.

kao ni pravedni u novËarske poslove. S Mirovanje je vaænije od aktivnosti. S Mladi nemaju iskustva i ne moæe im se povjeriti vaæan posao.KINESKE POSLOVICE Metar leda ne zaledi se u jednom danu. S 74 . ali mjericom zlata ne moæeπ kupiti mjericu vremena. S Mjerica vremena vrijedi mjericu zlata. S Misao je sliËna kopanju bunara: voda je najprije mutna. S Milosrdan Ëovjek ne postaje bogat. ali se polako razbistri. S Milosrdni se ne trebaju upuπtati u rat. a starci se trude uzalud. S Mladi se ne bi trebali rugati starcu: koliko dugo ostaje cr ven cvijet koji se rascvjetao? S Mladi se ne trude. bogat Ëovjek ne postaje milosrdan.

S 75 . ali je nemoguÊe biti mudar a ne biti skroman. ali ne i duπa. S MoguÊnost ispravljanja pogreπke je neπto predivno! S Moja tajna je moj zarobljenik. ako mi izmakne. a sredina izvrπava. a ne podcjenjivati. S Moraπ preæivjeti zimu da bi uæivao u toplini proljeÊa. postat Êe moj gospodar. S Moraπ uËiti da bi znao πto je pravedno. starost odlaæe. S Mnogi Ëuju optuæbu.KINESKE POSLOVICE Mladost predlaæe. S Moæe se izlijeËiti tijelo. ali je malo onih koji Ëuju obranu. S Moralnost bi trebalo uzdizati. S Moæe se biti skroman a ne biti mudar.

KINESKE POSLOVICE

Moæemo vidjeti πkrtce koji su postali rasipni; ali neÊemo vidjeti rasipnike koji su postali πkrtci. S Moæeπ zaËepiti uπi jednom Ëovjeku, ali nikad ne moæeπ zatvoriti sve oËi. S Moæete neπto skriti od ljudi, ali od duhovnih biÊa nikako. S Moæete prikriti vatru, ali ne i dim. S Mramor i veliki ljudi su tvrdi, hladni i ugla eni. S Mrtvi koje najmanje zaboravljamo upravo su oni koje smo najËeπÊe zaboravljali dok su bili æivi. S Mudar Ëovjek Ëesto se doima sporim. S Mudar Ëovjek donosi odluke sâm; slabiÊ prihvaÊa javno mnijenje. S Mudar Ëovjek govori malo, a glupan mnogo. S

76

KINESKE POSLOVICE

Mudar Ëovjek hodi svijetom u prnjama, ali u njedrima krije dragulj. S Mudar Ëovjek je velik i u najmanjim stvarima, a zao je malen i u najveÊim stvarima. S Mudar Ëovjek zaboravlja sve osim svojih pogreπaka i svojih dobroËinitelja. S Mudar Ëovjek zaboravlja uvrede, kao πto nezahvalnik zaboravlja dobroËinstvo. S Mudar ne oklijeva pouËiti budalu. S Mudar zec ima tri jazbine. S Mudrac je kao nebo i zemlja: on obuhvaÊa sve stvari nepristrano. S Mudrac moæe stalno putovati, on ne mijenja svoje boraviπte. S Mudrom Ëovjeku dosta je i nekoliko rijeËi. S

77

KINESKE POSLOVICE

Mudrost dolazi s godinama. S Mudrost mnoπtva veÊa je od mudrosti pojedinca. S Muπkarac se brine da se ne upusti u loπu trgovinu, a æena da se ne uda za loπeg Ëovjeka. S MuπkarËeve rijeËi su poput strijele koja ide ravno u cilj; æenine rijeËi su poput slomljene lepeze. S

78

S Na kamenju koje se kotrlja ne skuplja se mahovina. S Na zajedniËkom magarcu svi jaπu. budi spreman na najgore. S Najbliæa srca nisu ona koja se dodiruju. S Na povoljnom vjetru podigni jedra.KINESKE POSLOVICE Na dugom putu nema lakog tereta. S Naga anje je jeftino. S Na istom leæaju sanjaj razliËite snove. Pogreπno naga anje je skupo. S 79 . S Nadaj se najboljem. S Na oltarima se dimi samo tamjan nesretnika.

S Najljepπe cvijeÊe najprije uvene. S Najbolji vojnici ne vole rat. S 80 . S Najbolje vrijeme za sadnju drveÊa bilo je prije dvadeset godina.KINESKE POSLOVICE Najbolje drvo moæe se naÊi u nepovoljnim klimatskim podruËjima. S Najbolje su zatvorena ona vrata koja se mogu ostaviti otvorena. S Najljepπe ptice nalaze se u kavezu. S Najteæe je hodati pri kraju puta. S Najljepπi je onaj koga nosiπ u srcu. S Najmanje æelimo doznati one istine koje bi nam donijele najviπe koristi. SljedeÊe najbolje vrijeme je danas.

S Nakon velike mrænje uvijek Êe ostati mala mrænja. S NauËiπ li pisati.KINESKE POSLOVICE NajveÊa je pobjeda ako rata uopÊe nema. S NaklonoπÊu se pridobiva naklonost. S NajveÊa je sramota ne stidjeti se svoje sramote. nikad neÊeπ prositi. S Nasilan Ëovjek umrijet Êe nasilnom smrÊu. S Narode i æene treba najprije ljubiti ako æelimo da nas ljube. S Navika je druga narav. S Nakon duge bolesti i sâm postaneπ dobar lijeËnik. S Nakon grubog puta slijedi gladak puteljak. S 81 .

S Ne cijeni Ëovjeka po visini.KINESKE POSLOVICE Ne bi trebao biti sretan zbog dobitka. niti oËajan zbog gubitka. veÊ πto je srce staro. S 82 . S Ne boj se πto je loπe rekao. veÊ se boj πto je istraæitelj pristran. S Ne gutaj hranu prije nego πto je ne saævaËeπ. S Ne hvali se svojim uspjehom pred osobom koja nije uspjela. S Ne diraj psa dok spava. ne govori prije nego πto dobro ne razmisliπ. S Ne boj se πto je Ëovjek star. S Ne Ëinite ono πto ne æelite da itko sazna. S Ne boj se πto nema dokaza. boj se πto je loπe uËinio. niti konja po teæini.

S Ne moæe se istodobno misliti na viπe stvari. S Ne grdi svoju æenu uveËer. S Ne moæeπ svirati samo na jednoj æici. S Ne moæemo sprijeËiti ptice da nam lete iznad glave. S Ne moæeπ pljeskati samo jednom rukom. gledaj kad ih kaænjavaju. veÊ let divlje patke potiËe jato da je slijedi.KINESKE POSLOVICE Ne gledaj lopove kad jedu ribu. S Ne moæe se pretakati med bez lizanja prstiju. S 83 . S Ne moæeπ oËekivati od konja da juri ako ga nisi pustio da se napase. S Ne kriËanje. ali ih moæemo sprijeËiti da nam sagrade gnijezda u kosi. jer Êeπ morati spavati sâm.

veÊ koliko skaËeπ. S Ne moæeπ uvijek svakomu udovoljiti. S 84 . S Ne moæeπ uspjeti ako Ëesto mijenjaπ smjer. S Ne postaje se lijeni prosjak tu om. S Ne peri prljavo rublje pred svijetom. S Ne pitam te koliko si skoËio. S Ne pitaj gosta moraπ li zaklati kokoπ. postat Êe ubojica. S Ne moæete uvijek zadovoljiti sve ljude.KINESKE POSLOVICE Ne moæeπ uhvatiti tigrovo mladunËe dok ne u eπ u tigrovu jazbinu. veÊ vlastitom krivnjom. S Ne nauËi li lijeËnik ispravno lijeËiti. S Ne postoji trik za obilnu æetvu: treba se primiti motike.

idi kuÊi i naËini mreæu. S 85 . i ne obeshrabri se zbog neuspjeha. S Ne uzoholi se zbog uspjeha.KINESKE POSLOVICE Ne procjenjuj konja po njegovu sedlu. S Ne sudi osobu po njezinom izgledu. S Ne stoj uz rijeku gledajuÊi ribe. veÊ se moli da je doæiviπ. S Ne upuπtajte se u dublji razgovor s osobom koju poznajete povrπno. S Ne ruπi istoËni zid da bi od njegovih cigala popravio zapadni. S Ne upuπtaj se u posao ako se ne znaπ smijeπiti. S Ne zaboravljaj svoje neuspjehe u trenutku uspjeha. S Ne rugaj se starosti.

S Nebo nagra uje marljive ljude. S Nebo potamni prije kiπe. S Ne æuri naprijed dok nisi pitao za put. S NeÊeπ se izgubiti ako redovito pitaπ za smjer. S Ne zavodi Ëovjeka samo ljepota tijela. S Ne æeliπ li biti sumnjiv. S 86 . S Ne æudi za iznenadnom sreÊom. S Nebo pomaæe onome tko pomaæe sebi.KINESKE POSLOVICE Ne zapoπljavaj ljude u koje nemaπ povjerenja. S NeËije junaπtvo ne moæeπ prosu ivati samo prema pobjedi ili porazu. ne veæi cipele u polju lubenica. Ëovjek prije bolesti. ne sumnjaj u ljude koje zapoπljavaπ. moæe ga zavesti i ljepota duha.

S Nekad ni sami ne znamo πto je za nas dobro. S Nema lakta koji se svija prema van. S Neka te viπe brine teπka bolest nego zla sudbina.KINESKE POSLOVICE NedoËitana knjiga isto je πto i neokonËan put. kad nai e na Ëvrstu ili otpornu tvar. S Nema nagrade bez dobrih djela. Ipak. S Nekoliko Ëaπa vina sklopi stotinu poslova. ona joj ne moæe odoljeti i izmijeniti joj put. S 87 . S Nema blagdanâ koji ne bi zavrπili. S Nema niËeg gorega od bespomoÊnog neprijatelja. S Neki vole mrkvu. on nas moæe poraziti. S Nema niËega slabijeg od vode. a neki kupus.

S Nemoj graditi novi brod od starog drveta. S Nema veÊe naslade od Ëitanja knjiga i nema vaænijeg posla od pouËavanja sinova. S 88 .KINESKE POSLOVICE Nema pira koji ne zavrπi. S Nema ruæe od stotinu dana. boj se stajanja. S Nemoj razmaziti dijete jer Êe ti Ëiniti nevolje. S Nemoj Ëiniti drugima ono πto ne æeliπ da oni uËine tebi. S Nema te planine na koju se nije moguÊe popeti. S Nemoj se bojati sporog hoda. S Nema veÊeg laæljivca od onoga koji govori o sebi. S Nema veÊe tuge od hladnog srca.

bolesti ulaze kroz usta. S NesreÊa je postupati s ljudima nepravedno. naprotiv. πto ti njih ne poznajeπ. S NesreÊa je izvrstan lijek koji odjednom lijeËi od mnogih bolesti. a sretan njezin rep.KINESKE POSLOVICE Nemoj se æalostiti πto te ljudi ne poznaju. S 89 . S NesreÊe izlaze iz usta. S Nepoπten Ëovjek putuje trnovitim putom. S Nesretan lijeËnik lijeËi glavu bolesti. S Nesretan je Ëovjek koji vidi stvari samo onako kako izgledaju. S NesreÊa nikad ne dolazi sama. veÊ. S NesreÊa ulazi samo na ona vrata koja smo joj ostavili otvorena.

S Ni najkrvoloËniji tigar ne jede svoje mlade. S Ni najbolja kuharica ne moæe skuhati obrok bez riæe. S Ni najbolji lijekovi ne lijeËe smrtonosnu bolest. S 90 . S Neusvojeno znanje je poput nekuhane riæe. S Neznanje je noÊ duha. S Ni najbræi konj nije bræi od rijeËi. noÊ bez mjeseca i zvijezda. S Neugledni ljudi vole pretjerano ukraπavanje. S Ni najbolji sudac ne moæe presuditi u obiteljskoj sva i.KINESKE POSLOVICE Nestrpljiv Ëovjek ne bi trebao pokuπavati jesti vruÊu kaπu. S Nevjeπt lijeËnik ubija bez maËa.

Muπkarci srpovima æanju rukohvate riæinih stabljika koje su oteæale od sjemenja. U prikupljanju i vezivanju snoplja pridruæuju im se djeËaci. S nasipa u daljini promatra ih æena s djetetom. Za odvo enje vode moæe se rabiti i crpka. Sadnja u redove pojednostavnjuje æetvu.KINESKE POSLOVICE Prije æetve riæiπte se mora isuπiti. 91 .

S Nije lopov svatko na koga pas laje. moæe li se onda vjerovati rijeËima izreËenima iza naπih le a? S Ni ro ena braÊa ne zaboravljaju dugove. S Ni ono πto se dogodilo pred naπim oËima nije obvezatno istina. S Ni vrag ne moæe nauditi poπtenom Ëovjeku.KINESKE POSLOVICE Ni najljepπi sutraπnji dan ne moæe nam vratiti juËeraπnji. S Nije prekasno postaviti ogradu ni onda kad su neke ovce veÊ pobjegle. S Nijedna igla nije oπtra s obiju strana. S Ni najvjeπtije ruke ne mogu istodobno πivati dvjema iglama. S 92 . S Nije teπko znati. nego djelovati.

S Nikakvim novcem ne moæeπ kupiti lijek protiv kajanja. S Nitko nije prestar za uËenje. niti radi sjedeÊi ono πto moæeπ raditi leæeÊi.KINESKE POSLOVICE Nikad ne radi stojeÊi ono πto moæeπ raditi sjedeÊi. treba samo htjeti. S Niπta ne koπta pitati za savjet. S Nova metla bolje mete. S 93 . S Nitko nije otok. a zatvoriti oËi i debelom sveÊeniku. S Niπta nije teπko. S Niti s tisuÊu zlatnih grumena ne moæeπ kupiti ono za Ëime ti srce Ëezne. S Nikad ne optuæujemo a da malo ne laæemo. S Novac Êe otvoriti oËi i slijepcu.

S Novac uklanja ruænoÊu. S 94 .KINESKE POSLOVICE Novac ponekad uklanja neprilike. S Novcem moæeπ i bogove zvati u pomoÊ. novac zara en znojem traje stotinu godina. S Novac prisiljava i mrtve da govore. S Novac u rukama neæenje: bilo pa proπlo. S Novi vladar imenuje nove duænosnike. ali ih i stvara. S Novoro eno tele ne boji se tigra. a bez novca ne moæeπ ni ljude. a kad mu narastu rogovi. S Novac ti omoguÊuje da ideπ svojim putom. a bez novca se ne mogu ni nijemi prisiliti da πute. boji se i vuka. S Novcem ne moæeπ vratiti mladost. S Novac zara en trgovinom traje trideset godina.

KINESKE POSLOVICE Obavijeπteni ljudi ne rade u tami. polako jesti i brzo spavati — u tome je sva mudrost. S Od dudovog lista strpljivoπÊu postaje svilena haljina. odmoriti svoj jezik i umoriti svoje ruke. a usta vrlo malo. S OËi otvori πirom. i nikad vas neÊe prevariti. S Obitelj ne upropaπtavaju glupi sinovi. nego pametni. S OËisti odvodne cijevi dok je joπ lijepo vrijeme. S 95 . S Obogatiti svoj duh i olakπati svoje srce. S Od deset moguÊnosti suËeve odluke devet Êe ih ostati nepoznato. S Obi ite viπe prodavaonica.

KINESKE POSLOVICE

Od jedne nîti svile ne moæe nastati konac. S Od mnogo sitne kiπe moæe nastati poplava. S Od svih trideset πest moguÊnosti — najbolji je bijeg. S Od trulog panja ne pravi se skulptura. S Od zla Ëovjeka ostaje smrad tisuÊu godina. S Odapeta strijela ne moæe se vratiti. S Odgoj djece zapoËinje dok su joπ mala; upravljanje kuÊanstvom poËinje radom i πtedljivoπÊu. S Odlike neke æene ne mogu se bolje pohvaliti nego kad se kaæe: ona nije uËena. S Odvaænome nije nepremostiva nijedna poteπkoÊa. S OgraniËavaπ li svoje æelje, izbjeÊi Êeπ dugove. S 96

KINESKE POSLOVICE

Oluja tutnji, ali donese malo kiπe. S Onaj kojega nose na stolcu Ëovjek je poput onih koji nose stolac. S Onaj tko jaπe tigra, boji se siÊi. S Onaj tko je premjestio goru, poËeo je s kamenËiÊima. S Onaj tko ne æeli smoËiti noge, neÊe uloviti ribu. S Onaj tko nije kuπao gorko, ne zna πto je slatko. S Onaj tko pita, glupan je pet minuta; onaj tko ne pita, ostaje glup zauvijek. S Onaj tko sebe moæe vidjeti u svim oblicima, pravi je mudrac. S Onaj tko stvara nered, trebao bi ga i razmrsiti. S Onaj tko traæi da mu se produæi æivot, treba najprije to i zasluæiti. S 97

KINESKE POSLOVICE

Onaj tko zna da je dovoljno dovoljno, uvijek Êe imati dovoljno. S Onaj tko uzvraÊa dar, umanjuje nam radost darivanja. S Oni koji govore lijepo, ne govore uvijek najbolje. S Oni koji ne Ëitaju, nisu niπta bolji od nepismenih. S Oni koji nemaju nikakvih zasluga, ne mogu suditi o drugima; oni koji ih imaju, to i ne pokuπavaju. S Oni koji se ustruËavaju pitati za smjer, zalutaju. S Oni koji su u istom poslu natjeËu se jedni s drugima. S Oni koji tlaËe slabe nisu snaæni ljudi, veÊ kukavice. S Oni koji umnoæavaju zla djela na kraju su gubitnici. S

98

S Ono πto Ëujeπ ne mora biti toËno. sve je nejasno. ne znaju kako je tamno onima dolje. vrijeme otvara vrata. oni koji govore. S Opasno je navuÊi na sebe gnjev mnoπtva. daje ti odre enu prednost. S Onome tko zna Ëekati. S Oni kojima je na vrhu svijetlo. ne smeta padina. S Onome tko sudjeluje u poslu. S 99 . onome tko gleda sa strane. ne znaju. ali ono πto vidiπ istina je. odabrat Êe zeta. S Ono πto si veÊ nauËio. ne govore. S Onima koji æive u brdima. S Oni koji znaju. izabrat Êe imanje.KINESKE POSLOVICE Oni koji znaju. oni koji ne znaju. sve je jasno.

S Oprost je ludost samo za one koji se nisu osvetili. S Oπtra strijela nije niπta bez napetoga luka. S Otvori prozor i unaprijedi zdravlje. pobjednik nad samim sobom je jak. S Osobiti ljudi ostaju zaboravljeni. S 100 . razoriti dom lako je kao πto je vodi lako odnijeti pijesak. S Oæeni se æenom zbog njezinih vrlina. S OsvajaË drugih je moÊan. S Oæeni se i zaboravit Êeπ majku.KINESKE POSLOVICE Opraπtanje vodi k sreÊi. S Oprezna noga moæe svugdje hodati. S Opremiti kuÊu teπko je kao πto je teπko kopati zemlju iglom. a ne zbog njezinog izgleda.

S Pamet se ogleda u prepoznavanju prilika. S Pametan lijeËnik nikad sâm sebe ne lijeËi.KINESKE POSLOVICE Pad u jarak opameÊuje. budala nauËi jednu stvar. S Patnja neke ljude Ëini boljima. S Pametan Ëovjek nauËi deset stvari. pas koji lovi ni ne osjeÊa ih. S 101 . a vjeruje da ih zna deset. S Pametna djeca ne postanu uvijek znamenite osobe. S Pas u kuÊici laje na svoje buhe. S Pas koji grize ne pokazuje zube. a vjeruje da zna jednu.

ali se ona vraÊa sljedeÊeg jutra. velikih ljudi i mudraca. S Penji se na planine da bi gledao nizine. S Pobijedi slabosti uËeÊi od tu ih vrlina. pobije eni su banditi. S Planinu Êe pomaknuti samo onaj tko je prvo pomicao kamenËiÊe.KINESKE POSLOVICE Pazi da se roba ne pokvari i ljudi ne ulijene. S Pazi πto govoriπ jer ne znaπ tko te sluπa. S 102 . S Pobjednici su kraljevi. S Pijan i lud — ro ena braÊa. S Planinskoj oluji prethodi nestaπni vjetriÊ. S Plemenit Ëovjek boji se triju stvari: zapovijedi Neba. S PiÊe baca tugu u zaborav.

S Pod nebom nema teπkih poslova.KINESKE POSLOVICE Pobrini se za svoja vrata. S Podignite jedro jedan metar i dobit Êete deset metara vjetra.. S Pogreπka je naËiniti pogreπku i ne ispraviti je. S 103 . S Pogledaj joπ jednom. S PoËetak i svrπetak pruæaju si ruke. S PoËisti snijeg ispred svojih vrata i ne brini za onaj na susjedovu krovu. To te niπta ne stoji. S PoËetak mudrosti jest nazvati stvari njihovim pravim imenom. samo je potrebno da ljudi imaju glavu. S Pod dobrim uvjetima bolje je otiÊi nego doÊi. i ne prosu uj o tu im æenama..

S Pohlepan izgubi sve. S Posluπaj πto stariji kaæe. skupljaj znanje dok si joπ mlad. obavljaj kratkoroËne zadatke. S Pomicanjem jedne grede poremeti se Ëitav snop. S 104 . S Postavi dugoroËne ciljeve. S Popravljaj krov dok je nebo modro. S Poljodjelac se nada kiπi. S Poplava i poæar su nemilosrdni.KINESKE POSLOVICE Pogreπna æelja najveÊi je neprijatelj sreÊe. ili Êeπ poæaliti. S Pop iz udaljene zemlje bolje Ëita obred. S Popravljaj krov prije kiπe. putnik lijepom vremenu.

ali ne i lijena polja. S Postoji tisuÊe putova. ali je samo jedan pravi. i pravodobno Êe roditi. S Postupaj pravilno i uspjet Êeπ u svemu. S Poπten Ëovjek ne boji se svoje iskrivljene sjene. S 105 . posij pravodobno. S Poπtenje je najbolje naËelo. S Poπten Ëovjek ne boji se zakona. S Poπtuj mrtve kao da su joπ æivi. S Posu ena odjeÊa ne pristaje dobro. a drugi nero en. S Postoje lijeni ljudi.KINESKE POSLOVICE Postoje dva savrπena Ëovjeka: jedan mrtav. S Postoje lijeni ljudi. ali ne postoje lijena polja.

S Pothvati proizlaze iz sloge. S Poznavati druge samo je znanje. a snaga iz jedinstva. S 106 . S PouËavati znaËi uËiti. S Pravda je dræavi mnogo korisnija od prihoda. S Potokom suza neÊeπ zalijeËiti ni modricu. poznavati sebe jest mudrost.KINESKE POSLOVICE Poπtuj obiËaje naroda u koji do eπ. S Pravda je kao bludnica: ne daje se onome tko nema novca. S Pozivanje nekoga u goste je prihvaÊanje odgovornosti za njegovu sreÊu sve dok je pod naπim krovom. S Poæuda je izvor najveÊeg jada: poæudan prijatelj potajni nam je neprijatelj.

nego djelima. S Pravednost vodi k miru. S Pravo zlato ne boji se vatre. veÊ onaj tko nadzire svoju Êud. S 107 . S Pravi se gospodin nikad ne dokazuje rijeËima. baπ kao πto u praznoj zgradi odzvanjaju svi zvukovi. S Pravi je gospodin onaj tko je spreman pomoÊi drugima u ostvarivanju njihovih ciljeva. S Pravodobno lijeËi bolest pa Êeπ uπtedjeti i novac i muku.KINESKE POSLOVICE Pravednik æudi za istinom i pravdom viπe nego za hranom. S Prazna glava otvorena je svim prijedlozima. S Pravi Ëovjek preuzima odgovornost za svoja djela. S Pravi junak nije onaj tko svlada ljutitog tigra.

KINESKE POSLOVICE

Prazne posude najjaËe zveËe. S Pred vratima bolesnih siromaha lijeËnici ne silaze sa svojih nosiljki. S Pred vratima dobroga lijeËnika puno je bolesnika. S Predodre eni neprijatelji susreÊu se u uskim uliËicama. S PredugaËka odjeÊa te sputava; nepotrebne sumnje te uznemiruju. S Prejaka vatra uniπtava hranu. S Prekasno je Ëepiti pukotinu kad je Ëamac usred rijeke. S Prekomjernost πkodi. S Prema svakomu se ponaπaj kao da primaπ uglednog gosta. S

108

KINESKE POSLOVICE

Prema tu im pogreπkama odnosi se paæljivo kao prema svojima. S Pretjerana radost dovodi do æalosti. S Pretjerano otvaranje usta zavrπava πtetom. S Pretjeranom grdnjom i batinama gubi se pravi uËinak. S Pretrpi malu uvredu i bit Êeπ poπte en velike; podnesi mali gubitak i bit Êeπ poπte en velikoga. S Previπe hrane je neukusno, previπe rijeËi je bezvrijedno. S Previπe kuhara pokvari juhu. S Previπe rijeËi πkodi duπi; previπe hrane πkodi tijelu. S Previπe srdæbe πteti duπi; previπe hrane πteti tijelu. S

109

KINESKE POSLOVICE

Previπe novca zamara tijelo; previπe æelja ranjava duπu. S Pri brzom hodu nema dobrih koraka; samo kad se polako jede, moæe se osjetiti okus jela. S Pri izboru je bolje niπta ne znati nego sve znati. S PrihvaÊajuÊi od drugih, gubiπ svoju slobodu. S Prijatelj u nevolji je pravi prijatelj. S Prijateljstvo treba biti dugoroËno, a dugovanje kratkoroËno. S Prije nego kreneπ po osvetu, iskopaj dva groba. S Prije nego πto otvoriπ prodavaonicu, nauËi se smijeπiti. S Prije nego πto udariπ psa, raspitaj se tko mu je gospodar. S

110

Tako se riæine sjemenke i ljuske odvajaju od slame. Kokoπi koje je umjetnik smjestio u prvi plan vjerojatno nisu bile dobrodoπle.KINESKE POSLOVICE Na imanju je gumno tvrdo zbijenog tla po kojemu se prostru snopovi riæe (ili drugih æitarica) i mlate mlatilima. 111 . Na podu su drvene vile za slamu. DjeËak posluæuje teæake Ëajem. drvena lopata i neobiËna koπara u obliku slova U za prikupljanje riæe.

S 112 . S Problemi u pojedinoj obitelji stvaraju nevolje Ëitavom susjedstvu. S Priznati πto znaπ i πto ne znaπ — to je pravo znanje. S Priroda je æenu podredila muπkarcu. ali ona ne poznaje robove. S Promisli prije nego πto skoËiπ. S Pro i cestom da bi je upoznao. pri izvrπavanju zakona — blagost. S Pripremi lijes i gledaj kako se bolesnik oporavlja. obavljaj posao i postat Êe ti lak. S PromatraËi vide πahovsku igru bolje od samih igraËa. ali je muπkarac okrutan prema æeni koju ljubi. S Priroda je blaga prema muπkarcu.KINESKE POSLOVICE Pri stvaranju zakona — strogost.

drugi dio o manama drugih. a buduÊnost crna kao katran. S Ptica ne pjeva zato πto zna odgovor. S 113 . napola prazan πumi. S Proπlost je mirisavija od ljiljana u cvatu. Ëovjeku su najvaænije ambicije. S Pticama su najvaænija krila. ali njegov glas ostaje. Ona pjeva zato πto zna pjesmu. S Proπlost je jasna kao zrcalo. S Prvi dio noÊi razmiπljaj o vlastitim manama. S Pun Ëajnik πuti. S Ptica ostavlja samo prolaznu pjesmu.KINESKE POSLOVICE Prona en izgubljeni sin vrjedniji je od zlata. Ëovjek prolazi. S Prvi znak mudrog Ëovjeka jest da jednim pogledom shvati s kim ima posla.

S Put od tisuÊu milja poËinje prvim korakom. S 114 . S Put pred sobom upoznat Êeπ pitaπ li one koji se njime vraÊaju. S Put k sreÊi ispunjen je padovima. puno i lukavosti. S Putujeπ li Ëamcem. pripremi se biti mokar. S Put u visove zapoËinje u dolinama. S Put u neπto veliko zapoËinje u domu.KINESKE POSLOVICE Puno ljubaznosti.

KINESKE POSLOVICE Rad osigurava dugovjeËnost. S 115 . S Rana koju ti zada prijatelj nikad ne zacijeli. a odmaraj se kad za e sunce. S Radi zorom. S Radost daje Ëovjeku srce. umiremo Ëvrsti i kruti. S Ra amo se njeæni i slabi. S Raspituj se i postat Êeπ znalac. a zabava vodi u propast. S Rani poËinak i rano ustajanje Ëine Ëovjeka krjepkim. S Ranjeni ratnik joπ uvijek moæe postati djed. S Radosno srce vraÊa mladost.

S 116 . S RijeË je sjekira kojom se otvaraju srca. i naπtetit Êeπ sebi. S Razmazi dijete. ali lijek ne valja niπta. S Razlikuj bliske od povrπnih prijatelja kao donju i gornju odjeÊu.KINESKE POSLOVICE Razgovor neÊe skuhati jelo. razmazi suprugu. S RijeËi su kljuËevi srca. S Recept je Ëesto dobar. i bez srca nemaju znaËenja. i naπtetit Êeπ mu. papir i pero Ëvrsti su kao gore i rijeke. S RijeËi prolaze kao vjetar. S RijeËi su samo rijeËi. S Razgovor o zlu navlaËi zlo. S Razmisli o svojim pogreπkama i izbjeÊi Êeπ nesreÊu.

S Ruæna domaÊica — blago u kuÊi. a ljude po rijeËima. S Ruæe imaju i trnje. S Ruke besposliËara vraæja su igraËka. S Ruæa ima trnje samo za onoga tko je bere. S 117 . a odgoj joπ veÊa.KINESKE POSLOVICE Rijeku mjere πtapom. S Roditelji su ti dali æivot. S Roditeljsku ljubav Êeπ razumjeti tek kad budeπ imao svoje dijete. a volju naËini sâm. S Rijetke stvari su vrijedne. S Ro enje je velika stvar.

S Samac pojeo. bez njih ne moæeπ nikamo. i cijela mu obitelj sita. bez bogatstva ni ljudima. S 118 .KINESKE POSLOVICE S ambicijama moæeπ iÊi kamo god æeliπ. S Samo jedan pogreπan pokret moæe dovesti do teπkih posljedica. S S bogatstvom se upravlja i vragovima. brat Êeπ grah. S Sa stotinu muπkaraca se moæe naËiniti tabor. æet Êeπ konoplju. sve ostalo je bezvrijedno. S Sadiπ li konoplju. S Sa zakonima je kao s vodenim branama: kad se na jednom mjestu probiju. S S druge strane ograde trava je uvijek zelenija. sadiπ li grah. ali je potrebna æena da bi se naËinio dom.

S SebiËnost je korijen sviju zala.. S Samo onaj tko je proπao cestu zna gdje su velike rupe. S Seljakovo jelo ovisi o vremenu. S Sin kao vuk. S SebiËnost i æurba stvaraju pogreπke. probudio sam se i poπao starim. S Samo tri dana bez Ëitanja. S Sanjao sam tisuÊu novih putova. a Ëini nam se kao tigrica. a Ëini nam se kao miπ. S Samo tu im oËima mogu se vidjeti vlastiti nedostatci. 119 .. i razgovor postaje nezaËinjen. kÊi kao miπ.KINESKE POSLOVICE Samo mirno πuti pa Êeπ ubrzo uvidjeti kako je smijeπan brbljavac. dræi vrata zatvorena pa Êeπ shvatiti kakva uznemiravanja i neugodnosti prouzroËuju mnogi posjeti.

S Siromah naga a πto pruæa bogatstvo. S Siromaπtvo. starost i bolest — sve istodobno — moæe podnijeti samo mudar Ëovjek. star i bolestan — vrhunac su nesreÊe na Zemlji.KINESKE POSLOVICE S Siromah koji se druæi s bogataπem uskoro Êe postati toliko siromaπan da neÊe moÊi kupiti ni par gaÊa. S 120 . S Siromasi obogaÊuju bogataπe svojim radom. bogataπ pak ne zna πto znaËi siromaπtvo. S Siromahu su sve nade u volu. S Siromahu je Ëitav æivot na polju. S Siromah. S Siromaπtvo guπi ambicije. bogataπi upropaπtavaju siromahe svojim uæitcima.

bit Êe ti lakπe. S Sjajno zlato ima svoju cijenu. S Sklopljena knjiga je samo sveæanj papira. a znanje je neprocjenjivo. S Sjedinjenje nakon kratkog razdvajanja sla e je od medenog mjeseca. kad se meusobno izgrizu. velik Ëovjek pun je zahvalnosti. S Sjedi i promatraj kako se tigrovi bore. S Skromnost je suputnica uspjeha. S Slava i sreÊa dovode do mnogih nevolja.KINESKE POSLOVICE SitniËav Ëovjek pamti uvrede. S 121 . S Sjena se πeta tamo gdje sunce æeli. S Sitome je i janjetina gorka.

S Smijeπkom Êeπ svojemu æivotu dodati deset godina. S SlikajuÊi kruh. neÊeπ napuniti æeludac. S Smijeh je lijek za stotinu bolesti. S Sloga pretvara blato u zlato. slabi pred njom pokleknu. S Snoπljivost je bogatstvo doma. S 122 . S Snaæni se othrvaju bolesti.KINESKE POSLOVICE Slaæi se sa susjedima i odræavaj vezu s dalekim prijateljima. S Snovi su odraz naπe svijesti. S Sposobnima se postavlja viπe zahtjeva. S Smrt i rastanak s bliskima teæi su od tisuÊu bôli i tugâ.

S SreÊa i nesreÊa su susjede. a glupan ostaje besposlen. neπto Ëemu se nada. S 123 . S Spoticanje moæe sprijeËiti pad. S SreÊa je neπto πto se Ëini. a otvoreno za poroËne ljude. S SreÊa je naklonjena budalama. a ne ako ne znaπ. neπto πto se voli. S SreÊa i nesreÊa isprepletene su poput vlakana u konopcu. S Srami se ako ne uËiπ. S Srce mudrog Ëovjeka zatvoreno je za poroke.KINESKE POSLOVICE Sposobnom Ëovjeku postavljaju se mnogi zadaci. S Spoznaj jednu istinu u potpunosti i razumjet Êeπ ih sve.

S 124 . S SreÊa sljedeÊega vijeka gradi se u ovom. S SreÊa se krije u nesreÊi. S Stari prijatelji su bolji od novih znanaca. S Sretan Ëovjek je la ica koja plovi pod povoljnim vjetrom. a nesreÊa vreba iz sreÊe. S Stari konj poznaje put.KINESKE POSLOVICE SreÊa pomaæe i drugima. S Starci se ne bi trebali æeniti mladim æenama. nesreÊa nikad sama. S SreÊa nikad ne dolazi u paru. S Staloæen i smiren Ëovjek pobje uje u svakoj utrci. S Stare krave su posluπne. S Starija osoba u kuÊi je poput riznice.

ne boj se svinute sjene. S Stotinu vjeπtina ne vrijedi kao savrπenstvo u jednoj. S Starost i siromaπtvo — jedna od tih dviju nevolja je dostatna. S Starost je nevaæna onomu tko je mlad u srcu. S Stavi sedlo na pravog konja. a vremeπni ljudi su puni znanja. S Starog psa ne moæeπ nauËiti novim vjeπtinama. S Stijenj se uzalud troπi ako u svjetiljci nema petroleja. S Stisni zube. ali u dug ne uzimaj. S 125 .KINESKE POSLOVICE Staro je drveÊe πuplje. S Stojiπ li uspravno. S Stega izvire iz ljubavi.

KINESKE POSLOVICE Strana koja nije u pravu uvijek prva podiæe tuæbu. S Strpljivom Ëovjeku vrijeme brzo prolazi. Lijek se sastoji od dviju rijeËi: vladaj sobom. S StrpljivoπÊu s vremenom od trave postane mlijeko. S 126 . S Strast kojoj ispustimo uzde nalik je pijanstvu. S StrpljivoπÊu od dudovog lista nastaje svila. S Strpljivom Ëovjeku nijedna zadaÊa nije preteπka. S Strog majstor stvara valjanog πegrta. S StruËnjak za svaki posao nije struËnjak ni u jednom poslu. S Strpljivost πtiti od uvrede kao odijelo od hladnoÊe.

poπten Ëovjek nije sumnjiËav. osam ruku i πesnaest oËiju: kako se onda grjeπnik sa samo dvjema nogama. S Suze koje kod majke izazove dijete.KINESKE POSLOVICE Sudbina ima Ëetiri noge. S Suncu ne treba paliti svijeÊu. S Supruænici se sva aju bez zamjeranja. S Susjedi su draæi od ro aka koji æive daleko. jedino ono moæe osuπiti. S Susret s prijateljem u stranoj zemlji jest kao kiπa poslije suπe. S 127 . S Suzdræi se u trenutku ljutnje i izbjeÊi Êeπ godine æaljenja. S SumnjiËavost stvara izmiπljene strahove. dvjema rukama i dva oka moæe nadati da Êe joj pobjeÊi? S SumnjiËavi ljudi nisu poπteni.

S Svaka obitelj ima svoju tuænu priËu. S Svaki je trenutak dragocjen. S Svaki put kad otvoriπ knjigu. S Svaka kuÊa ima svoju crnu svinju. S Svako vrijeme ima svoje junake. S 128 . S Svaki Ëovjek ima svoje radosti. S Svakih stotinjak milja naÊi Êeπ razliËite obiËaje. S Svaki æivot ima neku svrhu. neπto nauËiπ. S Svaki naraπtaj æanje ono πto je prethodni sijao. S Svaki kuhar hvali svoj umak.KINESKE POSLOVICE Sva nepravedno steËena bogatstva otapaju se poput snijega u rukama svojih posjednika.

osim vrline svojih potomaka. S Sve se opraπta onima koji sebi niπta ne opraπtaju. ali neke samo jednom. S Svatko neka mete snijeg pred svojim vratima i neka ne dira inje na susjedovom krovu. S Sve zablude imaju svoje vrijeme. S Sve bolesti poËinju prehladom. S 129 . S Svatko na svoj naËin tumaËi nebesku glazbu.KINESKE POSLOVICE Svatko je odgovoran za sudbinu svoje zemlje. S Svatko je ugledan onoliko koliko si ugleda moæe pribaviti. a i najmanja istina i nakon sto milijuna poteπkoÊa. ne moæe se brzo usavrπiti. mudrolija i spletaka ostaje uvijek ono πto je bila. S Sve moæeπ kupiti za odre enu cijenu. S Sve su gljive jestive. S Sve πto je vrijedno.

KINESKE POSLOVICE Svejedno je bila maËka crna ili bijela. S Svi veliki umovi misle jednako. vaæno je da lovi miπeve. S Svi cvjetovi buduÊnosti u sjemenu su sadaπnjosti. S 130 . S Svi su ljudi dobri — ako od njih ne traæiπ pomoÊ. S Svi su ljudi braÊa. S Svijet glaËa Ëovjeka kao πto kamen oπtri noæ. S Svijet je kao πahovska igra: svakim potezom se mijenja. S Svijet je nadoπla bujica. postoji li itko tko to moæe promijeniti? S Svoju slomljenu ruku dræi u svojemu zavoju.

Za vjetrovitog dana riæino sjemenje se vija s pomoÊu koπare u obliku slova U. posuda za mjerenje æita.KINESKE POSLOVICE Poslovi oko æetve bliæe se kraju. 131 . Ljuske i neËistoÊu otpuhuje vjetar. a teπko sjemenje pada na tlo koje je obloæeno bambusovom prostirkom. pokraj koje je dou. kako je prikazano na crteæu. Æene s djecom promatraju koπaru punu Ëistog riæinog sjemenja.

S ©tedeÊi πibu razmazit Êeπ dijete. veÊi je i rizik. S ©to je lijepo. to mu viπe na Ëitanje daju loπe. razmetljivost je poput probuπene brane. kratko traje. S ©tedljivost je ptica πto nosi komadiÊ zemlje u kljunu.KINESKE POSLOVICE ©etnja nakon obroka zalog je dugog æivota. Ëuje se na udaljenosti od tisuÊu milja. viπe sanjamo. S ©to neki narod ima viπe dobrih knjiga. S ©to nekome kaæemo na uho. S 132 . S ©to je noÊ duæa. S ©to je veÊa zarada.

KINESKE POSLOVICE

©to pliÊe znanje, to veÊa oholost. S ©to se viπe popneπ, dublje Êeπ pasti. S ©to se viπe znojiπ u miru, manje Êeπ krvariti u ratu. S ©to stariji lopov, to veÊa kukavica. S ©to viπe troπiπ, manje imaπ; πto viπe uËiπ, viπe znaπ. S ©to viπe æurimo razmrsiti klupko konca, to ga viπe zamrsujemo. S ©to æena viπe voli svojega muæa, to viπe ispravlja svoje pogreπke; πto muæ viπe voli svoju æenu, to viπe poveÊava svoje mane. S ©tujeπ mrtve bogove, no æive bogove ne πtujeπ. S ©utnja i rumenilo oruæje su æena. S

133

KINESKE POSLOVICE

Tek kad do e zima, vidimo da su bor i Ëempres zimzeleni. S Tek kad izi eπ iz vode, vidjet Êeπ blato na nogama. S Tek kad prije eπ rijeku, moæeπ reÊi krokodilu da mu smrde usta. S Teret je lakπe nositi ako je ravnomjerno rasporeen. S Teret πto ga nosi drugi ne Ëini se tako teπkim. S Teπko je otpoËeti posao, a joπ ga je teæe zadræati. S Teπko se dogovoriti s mnogo ljudi. S Teπko se zaπtititi od udarca iz potaje. S

134

KINESKE POSLOVICE

Teænja za dobrim je poput uspona; teænja za zlim je poput silaska. S Tigrove πare vide se na le ima, a ljudske spletke kriju se u srcu. S TisuÊu laæi ne vrijedi kao jedna istina. S Tko Ëastoljublju ærtvuje savjest, spaljuje slike da bi dobio pepeo. S Tko Ëini nevaljala djela, nesretno zavrπava. S Tko dobro planira, neÊe nikad ostati gladan. S Tko dobro poznaje sebe i neprijatelja, uvijek pobje uje; tko poznaje samo sebe, moæe jednom pobijediti, ali Êe drugi put pretrpjeti poraz; tko pak ne poznaje ni sebe ni neprijatelja, nikad neÊe pobijediti. S Tko goni dva zeca, ne ulovi nijednoga. S Tko hvali svojega sina, uznosi sebe; tko kudi svojega oca, grdi sebe. S 135

dobar prijatelj i dobar gra anin. tko ima mnogo djece a nema novca.KINESKE POSLOVICE Tko ima hrabrosti ispraviti svoje pogreπke. tko nema sile. uzima pameÊu. dobar muæ. S Tko ima mnogo novca a nema djece. ne razumije onoga koji nema. S 136 . uzima silom. tko je pozajmio. manje je vrijedan. S Tko ima viπe vrlina nego talenata. stoji na nogama. tko ima viπe talenata nego vrlina. nije bogat. S Tko ima silu. dugo ih neÊe ponavljati. ne moæe biti crna srca. S Tko je dobar sin. S Tko je uzajmio. nije siromaπan. S Tko ima. dobar ro ak. osobit je Ëovjek. stajat Êe na koljenima. dobar je i brat. dobar otac. S Tko je sposoban zacrvenjeti se.

nikad neÊe postiÊi niπta veliko. S Tko mi ukazuje na moje mane. uËi me. nikad ne gubi tek. S Tko ne moæe podnijeti male poraze. S Tko ne moæe podnijeti sitne nedaÊe. tko mi ukazuje na moje vrline. S Tko ne misli na druge. taj me se boji.KINESKE POSLOVICE Tko jede pomalo. taj me prezire. S Tko moli kleËeÊi u mraku. pokleknut Êe pred velikim zadacima. S Tko obuzda gnjev. laska mi. taj doista moli. pobijedio je silnog neprijatelja. S Tko me iza le a kudi. tko me u oËi hvali. jednog dana Êe ustvrditi da ni drugi ne misle na njega. S Tko nema nijednog prijatelja. ide kao stranac po zemlji. S 137 .

ne zna vjeπtinu uspinjanja. ne smije mu se osveÊivati. prespava cijeli æivot. S 138 . S Tko proπiruje srce. osobit je Ëovjek. S Tko traæi istinu. S Tko promatra igru πaha u tiπini. S Tko se ne zna hvaliti. nema povjerenja u svoje oËi. ne postaje olako zao. S Tko vjeruje u svoje snove.KINESKE POSLOVICE Tko poznaje svoje srce. nalik je Ëovjeku koji se stropoπtava s visine. nalik je Ëovjeku koji se penje na brdo. mora je znati podnijeti. suzuje usta. tko se prepusti porocima. uzalud troπi lijeËnikovo znanje. S Tko uzima lijek i zanemaruje prehranu. S Tko æeli klevetniku zatvoriti usta. S Tko se boji kazne. S Tko teæi za vrlinama.

S TraËeva moæe biti koliko hoÊeπ. i ne boj se da neÊeπ nauËiti. ali ako ih ne sluπaπ — kao da ih nema. no dosta ti je jedan sat da ga duboko povrijediπ. ali se nikakvim zlatom ne moæe kupiti trenutak. S Trgovac lubenicama ne viËe: “Evo bljutavih lubenica!” S 139 . S Traæi i naÊi Êeπ.KINESKE POSLOVICE Tonu i oni koji znaju plivati. S Trenutak je poput komadiÊa zlata. zanemari i izgubit Êeπ. S Treba zatvarati usta kao πto se zatvara boca da bi se oËuvalo vino. S Treba ti godina dana da stekneπ prijatelja. S Trava je uvijek zelenija s druge strane ograde. S Treba samo marljivo uËiti.

S Trojica sloænih mogu pridobiti cijeli svijet. i malo tko Êe znati. S Tu e vrline pomaæu nam u ispravljanju vlastitih pogreπaka. S Tri godine Ëini dobra djela. S Tu a æetva uvijek je najbolja æetva. S Tri puta rano ustani i dobio si cijeli radni dan. S Tri æenine vrline jesu: sluπati oca.KINESKE POSLOVICE Tri dana nemoj Ëitati knjige. sluπati muæa i sluπati sina. jednom uËini loπe. S 140 . vlastita djeca uvijek su najbolja djeca. i znat Êe Ëitavo podnebesje. i tvoje Êe rijeËi izgubiti ljepotu. S Trulo drvo ne moæe se rezbariti. S Tuæakaj se po sudu tri godine i nauËit Êeπ gotovo koliko i odvjetnik.

u glavi taπta Ëovjeka vrti se nakon prve laske. S U dugoj igri nema pobjednika. S U doba mira ne zaboravljaj na opasnost. S U dug se daje stojeÊi. S U glupana i sreÊa glupa. S U glazbi se najbolje uæiva u druπtvu. S 141 . S U jednoj se πumi ne nalaze dva tigra. u drugom prijatelji. S U glavi pijana Ëovjeka vrti se nakon dvije ili tri Ëaπe. S U jednom trenutku stranci.KINESKE POSLOVICE U bogatim obiteljima ima viπe grjeπnika. a natrag se traæi na koljenima.

radost. u æivotu postoji tuga. niπta nije teπko. oblaËno i vedro. razdvajanje i spajanje. ali kad jednom neπto uËiniπ. u æivotu ima neoËekivanih ishoda. S U prirodi ima iznenadnih oluja. S U obitelji gdje se πtedi ima dovoljno i kruha i ruha. S U snaænog vojskovo e nema slabih vojnika. S 142 . S U proπlogodiπnji kalendar se ne gleda. S U raspravi s drugima zadræi svoje glediπte. toplo. S U poËetku je sve teπko. S U prirodi postoji hladno.KINESKE POSLOVICE U kuÊu opreznog Ëovjeka nesreÊa ne ulazi lako. S U malome je sve ukusno.

S U uËenju nema granica. S U vladarevoj nazoËnosti i najduhovitiji πaljivac je nijem. a neozbiljnost k propasti. S 143 . S U teπkoj bolesti traæimo bilo kojeg lijeËnika. viπe nego ikad. a u ljubavnici ljepota. S U svakom poslu marljivost vodi k savrπenstvu. mislimo na drage osobe koje su daleko od nas. u teπkim vremenima grlimo Boæje noge.KINESKE POSLOVICE U sretnim vremenima zaboravljamo zahvaliti. S U sveËanim trenucima. S U zajedniπtvu je snaga. S U vinu je istina. S U æeni se traæe vrline. S U staroj ulici i susjedi su stari.

S UËenje je poput veslanja uzvodno: ako ne napredujeπ. S UËenje napamet nije bolje od prirodnog razumijevanja. i veÊ se vraÊaπ. jer Êe se uËitelj prije ili poslije pojaviti. S UËenje je poput brzog putovanja: ni na trenutak nema zaustavljanja. S UËenje je kao plivanje uz vodu: na trenutak stani. S UËen Ëovjek ne mora otiÊi od kuÊe da bi upoznao svijet.KINESKE POSLOVICE Udana kÊi isto je πto i prodano polje. S 144 . S UËenik uvijek treba biti spreman. S UËenost je blago koje svojega gospodara slijedi posvuda. S UËenje i radoznalost put su k znanju. nazadujeπ.

S 145 . S UËitelji ti otvaraju vrata. ali moraπ uÊi sâm. S Um caruje nad tijelom. S Ukradi iglu dok si dijete i krast Êeπ zlato kad odrasteπ. S UËini nekome uslugu i uËinio si je samom sebi. misliti a ne uËiti je pogibeljno. S Uhranjene kokoπi ne nesu jaja. a tjelesna snaga samo jednu osobu. S UËiti a ne misliti je glupo. S Unutraπnjost se uvijek ogleda u vanjπtini.KINESKE POSLOVICE UËi dok si mlad da ne bi æalio kad ostariπ. S Upoznati sebe i svojega suparnika siguran je put k pobjedi. S Um hrani tisuÊe usta.

KINESKE POSLOVICE U ruci koja daje cvijeÊe ostane neπto mirisa. S Ustrajnost je zalog uspjeha. S Usta su ulazna vrata za bolesti i izlazna vrata za nesreÊu. S Uspjeh su tri dijela sposobnosti i sedam dijelova truda. S UsreÊi one koji su oko tebe. S Ustrajnost je vrjednija od golemog bogatstva. i doÊi Êe oni koji su daleko. dangubljenjem se ne postiæe niπta. S Usamljenost u starosti najveÊa je gorËina u æivotu. S Uspjesi su rezultat marljivosti. S 146 . S UsredotoËi se i uspjet Êeπ probiti planinu.

KINESKE POSLOVICE Ustrajnost vodi k uspjehu. napadat Êe druge. S Uvjerljivi ljudi uvijek su u prednosti. S Uvijek postoji izlaz. S Uzmi u dug od malog Ëovjeka pa Êe ti dosa ivati od jutra do veËeri. S Usvoji vjeπtinu i koristit Êe ti cijeli æivot. S 147 . S Uvjeæbavanje vojnika je kao treniranje tigrova: kad tigar naraste. S Uπtedi svaki dan pomalo pa Êeπ za tri godine imati konja. S Uz dobru æenu æivot je bezbriæan.

KINESKE POSLOVICE Vani sudimo po odjeÊi. S Velike se stvari mogu umanjiti. S Velik posao ne moæe se obaviti za jedan dan. S 148 . S Velika rijeka sastoji se od bezbroj kapi. S Veliki se Ëovjek ne obazire na pogreπke malih ljudi. S VeliËina tornja mjeri se po veliËini njegove sjene. male sumnje — mala mudrost. S Velike ptice ne jedu malo zrnje. no umanjimo li male stvari. a Ëovjekova veliËina po broju zavidnih. kod kuÊe prosu ujemo ËovjeËnost. S Velike sumnje — velika mudrost. ne ostaje niπta.

a osrednje bogatstvo nastaje πtedljivoπÊu. S Vino pij iz male boce.KINESKE POSLOVICE Veliko bogatstvo je blago s neba. S Viπe se brini zbog prevelikih æelja nego zbog ograniËenog znanja. S Viπe vrijedi onaj tko zna sluπati nego onaj tko zna govoriti. S Viπe oranja i sijanja — obilnija æetva. S Viπe se brini za vesla nego za visoke valove. uËenost iz velike. S 149 . S Visoko drveÊe slama oluja. S Vino ne opije Ëovjeka. nego se Ëovjek opije sâm. S Viπe vrijedi staro pero za pisanje negoli najbolje pamÊenje.

a lijek u proljeÊe. a zakon strog.KINESKE POSLOVICE Viπe vrijedi poznavati vrline svojega neprijatelja negoli svoje mane. S Vjeæba dovodi do savrπenstva. S Vojska koja opravdano ratuje mora pobijediti. S Voda i rijeËi lako poteku. S VoÊe se prodaje ujesen. no ne mogu se vratiti. S Vlada treba biti blaga. S Vladar je kao Ëamac. a narod kao voda: moæe ga nositi. S Voda koja je daleko ne koristi vatri koja nam je blizu. S Voda planinskog izvora izgubi ËistoÊu Ëim poËinje vrludati. S 150 . ali i potopiti.

Muπkarci nose pune koπare vijane i Ëiste riæe prazneÊi ih u æitnicu Ëiji se zidovi mogu podizati dodavanjem dasaka. U daljini muπkarci piju Ëaj i razgovaraju.KINESKE POSLOVICE Posljednji korak u uzgoju riæe je skladiπtenje. 151 . vodeni bivol njuπka svoje tele. Posuda za mjerenje je pod strehom. a æena tapπa svoje dijete.

S Voli svoje susjede. S VraÊaj ono πto si posudio pa Êeπ moÊi posu ivati ponovno. koji imate pravo. Vi. ali ne uklanjaj ogradu. niti se Ëovjekova ljepota mjeri po izgledu. S Vrana ne spava s feniksom. a nemate novca. vrata iza kojih je skriveno zlo teπko je zatvoriti. S Vrana obojena u bijelo brzo Êe se pokazati crnom. S Vrata iza kojih je skriveno dobro teπko je otvoriti. ne ulazite! S Vrijednost konja ne mjeri se po topotu. S Vrata mandarinova suda πiroko su otvorena.KINESKE POSLOVICE Vojska s prevelikim ponosom osu ena je na propast. S Vrata koja vode do kreposti velika su i teπko ih je otvoriti. S 152 .

nemoj ga tratiti. S Vrline koje se kupuju uvijek su skupe. uvijek ima sustanare. S Vrline lijepih opasnije su od njihovih poroka. a porok ruæan i u najljepπih. S Vrijeme je kao rijeka: teËe i ne vraÊa se. S Vrijeme leti poput strijele. S Vrlina nikad ne stanuje sama. ljepota postaje ljubavnicom. S VrsnoÊa dolazi od marljivosti. S Vrijeme nikoga ne Ëeka. S Vrlina je lijepa i u najruænijih. S 153 . S Vrline postaju æenom.KINESKE POSLOVICE Vrijeme brzo prolazi.

na poslu se ne smrzavaj. S Za stolom se ne znoji. S Za sreÊu su nekad dovoljni: suh kruh za jelo. S Za stolom je bolje jesti negoli spletkariti.KINESKE POSLOVICE Za Ëovjeka su vaæni visoki ciljevi. S 154 . S Za putovanje izaberi dobro druπtvo. S Za junaka nije vaæno skromno podrijetlo. S Za glupane nema valjanih dokaza. za stanovanje dobre susjede. a za uËenje ustrajnost. S Za prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati. voda za piÊe i svinuta ruka pod glavom umjesto jastuka.

toga i proædre. S Zapali vatru pred vjetrom i sâm Êeπ izgorjeti. S Zaboraviti pretke znaËi biti potok bez izvora i stablo bez korijena. S ZapoËni dan rano i u svemu Êeπ napredovati. S Zadovoljan um je stalna svetkovina. S Zaboravljaj uvrede. S Zadovoljstvo u Ëinjenju dobrih djela je neiscrpno.KINESKE POSLOVICE Za suh prst ne prima se sol. S Za svaki uspjeh potreban je novac. S Zaposlen Ëovjek ne mrzne zbog hladnog vremena. S Zao Ëovjek je kao tigar kojemu su izrasla krila: koga hoÊe. ali ljubaznost nikad. S 155 .

S Zlatnim slovima je zapisano: nadaj se najboljem. S 156 . S Zdravlje ne cijenimo dok se ne razbolimo. a u njima nema æive duπe. ali budi spreman na najgore. S Zgrada se zida od temelja. S Zdrava hrana bolja je od lijeka. hramovi su stalno otvoreni. S Zatvoren um je poput sklopljene knjige: samo komad drveta. pa ipak je stalno pun. S Zavist je poput zrnca pijeska u oËima. S Zdravo ozraËje tjera zlo.KINESKE POSLOVICE Zaπto se bacati u vodu prije nego πto se Ëamac prevrne? S Zatvor je zatvoren danju i noÊu.

veÊ kako ih dozovemo.KINESKE POSLOVICE Zlo i dobro ne dolaze sami. S 157 . ali πkodi oku. S Znanje je blago bez teæine. svakog se dana gubi. S Znanje je blago koje svuda prati svojega vlasnika. S Znanje koje se svaki dan ne popunjava. S Zrno pijeska je malo. nikad ga nema toliko da bude preteπko. S Zlo koje se boji da se za njega dozna zacijelo je veliko.

S Æeliπ li upoznati Ëovjeka. S Æeliπ li doznati πto Êe biti od sina. S Æeliπ li koga upoznati. radnik najprije mora naoπtriti oru e. S Æeliπ li upoznati Ëovjeka.KINESKE POSLOVICE Æeli li obaviti posao. S Æeliπ li prestati piti. pogledaj mu oca ili uËitelja. zatvori usta. sluπaj πto govori. S Æeliπ li zakljuËati zlobu. pogledaj s kime se druæi. S 158 . gledaj pijanca dok si trijezan. S Æeliπ li uspjeti. pogledaj njegova djela. posavjetuj se s trojicom starijih.

a drugim dijelom onakav kakvim ga uËine prijatelji koje smo izabrali. a srce kao vosak. ali joj ne treba vjerovati. S Æivot poËinje sa sedamnaest godina. S Æenina vrlina nije duboka. zato joj je srdæba bezgraniËna. S 159 . S Æenu treba sasluπati. znanje je neograniËeno. S Æivot je ograniËen. S Æivot je jednim dijelom onakav kakvim ga uËinimo sami. S Æenin duh je kao æiva. S Æivot zapoËinje danom u kojem naËiniπ vrt. S Æivotinje nisu svjesne svoje snage.KINESKE POSLOVICE Æeljezo se kuje dok je vruÊe. S Æivot je samo most. ne gradi kuÊu na njemu. kao ni ljudi svojih mana.

a znanje je neprocjenjivo.KINESKE POSLOVICE Æurba stvara gubitke. S Æuto zlato ima svoju cijenu. S 160 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful