Demonstraţia apartenenţei unui text literar la genul liric/epic (plan cu caracter general

)
TITLUL: Opera „X” – operă lirică IDEI DE DEZVOLTAT : I.1.Date sumare despre autor şi operă (locul în literatură, temele abordate etc.); 2.Date despre opera în discuţie(volumul din care face parte,data apariţiei,tema abordată etc.); II.3.Definiţia operei lirice(după modalitatea exprimării mesajului); 4.Enumerarea a două,trei,patru caracteristici(în funcţie de câte se cer prin sugestiile care se dau la recomandarile de la sfârşitul enunţării cerinţei) : • exprimarea directă a ideilor, sentimentelor, stărilor sufleteşti; • epariţia autorului în ipostaza de eu liric; • Structurarea specifică a textului în versuri , grupate pe strofe (ceea ce dă acestuia muzicalitate şi expresivitate deosebită); • folosirea unor moduri de expunere specifice(descrierea, monologul, confesiunea lirică, dialogul imaginar etc. • expresivitatea deosebită, obţinută printr-un limbaj sugestiv, bogat în figuri de stil (epitete,comparaţii,personificări, metafore, hiperbole,antiteze, enumeraţii, repetiţii, inversiuni etc.). 5. Identificarea a două sau mai multe din caracteristicile enumerate mai sus la textul discutat şi argumentarea lor prin exemple concrete: • identificarea şi numirea sentimentelor exprimate în mod direct; • identificarea eului liric prin pezenţa mărcilor lexico-gramaticale specifice (prezenţa verbelor şi a pronumelor la persoana I şi a II-a singular şi plural; adresarea directă prin imperative, vocative sau interjecţii către o persoană reală/imaginară, prezentă/absentă; prin ipostaza de persoană care contemplă şi descrie un tablou din natură,faţă de care îşi exprimă sentimentele etc.; • identificarea modului de expunere folosit; • identificarea structurii textului şi a elementelor de versificaţie(măsura TITLUL: Opera „Y” – operă epică IDEI DE DEZVOLTAT : I.1.Date sumare despre autor şi operă (locul în literatură, teme abordate/preferate etc.); 2.Date despre opera în discuţie (ca şi la opera lirică); II.3.Definiţia operei epice (după modalitatea exprimării mesajului - idei, sentimente etc.); 4.Enumerarea a două, trei, patru caracteristici (în funcţie de cerinţă): • exprimarea indirectă a mesajului, prin intermediul acţiunii şi al personajelor; • apariţia autorului în ipostaza de narator , martor(naraţiune la persoana aIII-a) sau de participant(naraţiune la persoana I); • existenţa unei acţiuni la care participă un număr mai mare sau mai mic de personaje, în funcţie de specia căreia îi aparţine opera; • gradarea acţiunii (subiectului) pe cinci momente importante (expoziţiune, intrigă, desfăţurarea acţiunii, punctul culminant, deznodământul); • situarea acţiunii în spaţiu şi timp; • folosirea unor moduri de expunere specifice : naraţiunea(preponderentă) împletită cu descrierea şi cu dialogul; 5. Identificarea în opera discutată a două sau mai multe din trăsăturile enumerate şi argumentarea lor prin exemple din textul dat: • identificarea şi exemplificarea ideilor/ sentimentelor exprimate (mesajul); • identificarea ipostazei de narator a autorului şi a persoanei la care se face nararea; • identificarea ţi prezentarea momentelor subiectului (prezentare sumară); • identificarea şi prezentarea (caracterizarea sumară) a unui personaj; • identificarea cadrului acţiunii (spaţiu şi timp); • identificarea modului/modurilor de expunere folosit/folosite şi a funcţionalităţii acestuia/acestora (naraţiunea: prezentarea întâmplărilor; dialogul : reproducerea discuţiei dintre personaje/

) exprimă (sugerează şi când ne referim la oprele lirice.Formularea unei idei cu sens de concluzie prin care se arată că opera analizată. mijloc de caracterizare prin limbaj. compătimirea. creatorul. preamăreşte. ritm) şi a rolului lor în exprimarea mesajului poetic (idei. • identificarea şi comentarea unor procedee de expresivitate : dinamizarea acţiunii prin folosirea frecventă a verbelor.) descrie. ca• În opera (textul. prezintă. critică. tetul (comparaţia. satirizează. simpatia. laudă.. accentuează. artistul. . autorul anonim. personificarea. (tema. prezintă.) „X” . istorioara. în general. glorifică. prin caracteristicile care au fost identificate şi argumentate.) epi(dispreţul. urmează ideea. înfăţişează. poetul (scriitorul.legenda. referă. exprimă. rul. poemul. este o operă lirică. NOTĂ: poetul (scriitorul. enumeraţia etc.) relatează. descrierea : înfăţişarea cadrului acţiunii. prin intermediul etc. imaginea. fabula. creează o imagine. urmează creatorul anonim etc. nuvela. folosirea unor formule specifice de legare a secvenţelor narative. narează. snoava. amplifică. creează. întrebuinţarea unor figuri de stil pntru a caracteriza personajele etc. atitudini. autirea. opera literară.) . etc. aspectul general de viaţa la care se ironizează. aspectul etc. naraţiunea. III. ră. • identificarea şi comentarea semnificaţiei unor figuri de stil relevante pentru mesajul exprimat şi pentru crearea acelei atmosfere subiective caracteristice operi lirice. stări sufleteşti).. basmul. înfăţişează. la. fragmentul. povestitorul. îşi exprimă dezaprobarea • Prin (cu ajutorul. scoate în relief. prin caracteristicile identificate şi argumentate.Formularea unui enunţ-concluzie prin care se arată că opera analizată . dragostea. durerea. mila. pastelul.6.versului. torul.6. romanul povesimnul.) „Y”. evocă. oda etc. elogiază. autorul acestei opere.) . gânduri. admiră. creaţia. transmite. comunică. se dovedeşte a fi o operă epică... scriitorul(autoetc. pune în lumină. creaţia literapodopera. FORMULE DE UTILIZAT: FORMULE DE UTILIZAT: • În opera (poezia. artistul etc.) „Z”(se citează admiraţia etc. repetiţia. povesteşenunţarea ideii de bază a conţinutului te. aduce în prim-plan. starea sufletească. balada etc.autorul anonim. naratorul. subliniază. schiţa. referă la mesajul comunicat de opera literară. doina. sentimentul. a aspectului exterior al unui personaj). III. creează impresia. senzaţia. antipatia. biciuieşte. hiperbotristeţea. ilustrează etc. Cuvintele scrise cu litere cursive pot fi folosite creatorul. deoarece se potenţează. rimă.) secvenţa de text care conţine figura de stil identificată/selectată pentru interpretare) . înfierează. scrierea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful