‫مسابقات ایتبال جایزه بزرگ استار ‪ -‬یزد آذرماه ‪1391‬‬

‫ساسان لشکری‬

‫محمذ علی پردل‬
‫ساسان لشکری‬

‫محمذعلی پردل‬

‫مجیذ پًرمراد‬

‫آزاد مىصًری‬
‫ساسان لشکری‬

‫مُذی راسخی‬

‫امیرحسیه دیًان بیگی‬

‫مُذی راسخی‬
‫امیر حسیه دیًان بیگی‬

‫مُذی راسخی‬

‫احسان مشکات‬

‫ارسالن دبیریان‬
‫تختی زرعکاوی‬

‫مُذی راسخی‬

‫مرتضی کامل‬

‫رامیه شادفر‬
‫علی خجستٍ‬

‫رامیه شادفر‬

‫علی خجستٍ‬

‫سامان اخًت‬
‫تختی زرعکاوی‬

‫َادی کیًان‬

‫تختی زرعکاوی‬

‫امیر خرسىذ‬
‫تختی زرعکاوی‬

‫َادی کیًان‬

‫حامذ رضایی‬

‫َادی کیًان‬

‫مهدی راسخی‬
‫معین خدری‬

‫احسان بُىام‬

‫آرمیه محمًدی‬
‫محمذرضا فرشاد‬

‫امیه فتح اللُی‬

‫محمذرضا فرشاد‬

‫امیه فتح اللُی‬
‫معیه خذری‬

‫یًوس عرب‬

‫معیه خذری‬

‫یًوس عرب‬
‫معیه خذری‬

‫یًوس عرب‬

‫مسیح مًحذ‬

‫فاريق عىایتی‬
‫یًوس عرب‬

‫معیه خذری‬
‫مجیذ قرٌ گًزلً‬

‫حسه زراعتگر‬
‫علی مقصًد‬

‫حسه زراعتگر‬

‫علی مقصًد‬

‫امیر مباشر‬
‫حسه زراعتگر‬

‫علی قرٌ گًزلً‬
‫علی قرٌ گًزلً‬

‫آریا فالحتی‬
‫عباس دَقان‬
‫عباس دَقان‬

‫علی قرٌ گًزلً‬
‫سیذ حمیذ کرماوی‬