Licenční smlouva koncového uživatele

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – ČTĚTE POZORNĚ: Tato Licenční smlouva koncového uživatele („smlouva“) je právní smlouvou mezi vámi, fyzickou nebo právnickou osobou („vy“) a společností Western Digital Technologies, Inc. („WDT“), která upravuje podmínky užívání softwaru WD a související online nebo elektronické dokumentace (uvedený software a dokumentace se budou v textu společně nazývat „software“). INSTALACÍ, AKTIVACÍ, KOPÍROVÁNÍM ANEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. JESTLIŽE S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEINSTALUJTE, NEAKTIVUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI JINAK NEPOUŽÍVEJTE TENTO SOFTWARE. Tato smlouva se čas od času může změnit prostřednictvím upozornění uveřejněných na internetové stránce společnosti WDT http://products.wdc.com/legal/EULA, přičemž souhlasíte, že uvedená oznámení vám poskytnou možnost obeznámit se s úpravami ve smlouvě, a také s tím, že pokračováním používání softwaru vyslovujete souhlas s uveřejněnými úpravami podmínek. 1. POSKYTNUTÍ LICENCE Software se uděluje v licenci, neprodává se. Podle podmínek této smlouvy vám tímto společnost WDT uděluje osobní, neexkluzivní, nepřenosnou (podle 12. části) a nesublicencovatelnou licenci k používání tohoto softwaru pouze pro vaše osobní a soukromé potřeby ve spojení s použitím hardwaru WDT. Licence určuje přijatelný počet kopií softwaru za účelem zálohování pro vaše osobní nebo soukromé účely používání. 2. VÝHRADA PRÁV Berete na vědomí, že software je chráněn autorskými právy, právy duševního vlastnictví a vlastnickými právy. Společnost WDT a třetí strany udělující licenci („poskytovatel licence“) si vyhrazují všechna práva týkající se softwaru, s výjimkou práv udělených vám, jak je výslovně uvedeno v 1. části této smlouvy. Kromě takto udělené výjimky se vám neposkytuje, neurčuje ani nepřenáší žádné právo, nárok, zájem ani licence týkající se softwaru, a to implicitně, což se týká překážek uplatnění žalovacího nároku apod. Souhlasíte s tím, že nepodniknete žádné kroky, které by jakýmkoli způsobem narušovaly práva společnosti WDT nebo jejích poskytovatelů licence vztahující se na software. Kromě toho jsou nárok, vlastnická práva a ochrana duševního vlastnictví na jakýkoli obsah přístupný prostřednictvím tohoto softwaru majetkem vlastníka příslušného obsahu a mohou být chráněny příslušným autorským právem anebo jiným zákonem. Tato smlouva vám neuděluje žádná práva na takový obsah. 3. OMEZENÍ Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete: (a) reprodukovat software s výjimkou výslovně uvedenou v části 1; (b) upravovat, přizpůsobovat, překládat anebo vytvářet odvozená díla softwaru; (c) pokoušet se o obcházení nebo zrušení softwaru anebo jakékoliv technologie, funkce anebo opatření v softwaru, a to žádným prostředkem ani žádným způsobem; (d) pokoušet se

dokud neuplatníte možnost jejich odběr zrušit. včetně jména a e-mailové adresy. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY . 6. doplňky. aby zkontroloval. Společnost WDT může nicméně čas od času vydat aktualizované verze softwaru a software se bude moci automaticky připojit k serveru WDT anebo třetí straně prostřednictvím Internetu. nabízet k pronájmu. autorské právo anebo jiné informace o vlastnictví. Tyto informace se mohou týkat vašeho nastavení softwaru a verze softwaru. (f) odstraňovat anebo pozměňovat jakoukoli obchodní známku. symboly nebo štítky v/na softwaru anebo používané ve spojení se softwarem. Souhlasíte s touto automatickou aktualizací a souhlasíte. včetně informací o přístupnosti bezplatných aktualizací. včetně statistických analýz souhrnného chování zákazníků. korekce. aby je společnost WDT poskytovala v rámci informací nereklamních komunikací týkajících se produktu zakoupeného se softwarem („produkt“). Vybereteli možnost přihlásit se. vysvětlivky. (e) distribuovat. Instalací softwaru a povolením automatických aktualizací tímto souhlasíte s automatickou kontrolou přítomnosti nových aktualizací na serverech společnosti WDT anebo třetích stran.dekompilovat. rozebírat. Budete mít také možnost přihlásit se k zasílání reklamních emailů a materiálů od společnosti WDT a jejích obchodních partnerů. AKTUALIZACE. na kterou se tato smlouva vztahuje. Společnost WDT může tyto informace využít k výzkumným účelům. nebo jejich podstatné části. Společnost WDT nebude v žádném případě poskytovat vaše registrační údaje třetím osobám. pokud (a) k tomu neposkytnete výslovný souhlas. (b) to nebude vyžadovat zákon nebo soudní příkaz. kterou na počítači používáte anebo (2) vám poskytne možnost ji stáhnout. Software může obsahovat automatické komunikační funkce. INFORMACE O REGISTRACI V rámci procesu registrace produktu může společnost WDT požádat o informace související s registrací. dáváte souhlas. poskytovat licenci ani jinak přenášet. zdokonalené funkce. (d) se nejedná o souvislost se soudním řízením nebo (e) nepůjde o nabyvatele veškerých podílů nebo majetku společnosti WDT nebo divize WDT. kterou používáte. pronajímat. 4. (c) nepůjde o třetí osoby poskytující společnosti WDT služby na základě příslušné povinnosti dodržovat důvěrnost. NEOSOBNÍ IDENTIFIKOVATELNÉ INFORMACE Berete na vědomí. Poskytnutím uvedených informací vyslovíte souhlas jak s jejich odběrem a vyhodnocením. updaty. které poskytnou společnosti WDT určité neosobní identifikovatelné informace týkající se provozu softwaru. 5. zpětně analyzovat anebo se jiným způsobem snažit zjistit zdrojový kód softwaru. nové verze (souhrnně „aktualizace“) a může (1) automaticky elektronicky aktualizovat verzi softwaru. že společnost WDT není povinna poskytovat žádné aktualizace (podle definice uvedené níže) softwaru. oznámení o stáhnutí produktu z trhu anebo oznámení týkajících se bezpečnosti. že budete od společnosti WDT a jejích obchodních partnerů dostávat reklamní materiály. zda nejsou aktualizace softwaru k dispozici. že termíny a podmínky této smlouvy se budou vztahovat na všechny uvedené aktualizace. tak i s tím. logo. zatěžovat. prodávat. stejně jako opravy chyb. části). publikovat nebo zpřístupňovat software jakékoli jiné třetí straně (s výjimkou povolení uvedeného ve 12.

Používání. PORUCHY ANEBO JINÉ PENĚŽNÍ ZTRÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY ANEBO Z POUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TENTO SOFTWARE. VÝSLOVNĚ ANEBO IMPLICITNĚ. VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI IMPLICITNÍCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI. 20511 Lake Forest Blvd.. SPOLEČNOST WDT NEZARUČUJE. SPECIÁLNÍ. 8. MATERIÁL ANEBO ÚDAJE PŘEVZATÉ ANEBO JINAK ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU BUDOU POUŽITY NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST A RIZIKO A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA POČÍTAČI. CA 92630. Lake Forest. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY ODMÍTAJÍ SPOLEČNOST WDT A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ. JEHO POŠKOZENÍ ANEBO ZA ZPOŽDĚNÍ. ŽE JAKÝKOLI SOFTWARE. OMEZENÁ PRÁVA VLÁDY USA Software se poskytuje s omezenými právy. NEPŘESNOSTI. SPOLEČNOST WDT NERUČÍ ANI NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ INFEKCE ANI KONTAMINACI VAŠEHO SYSTÉMU. Inc. Výrobcem je společnost Western Digital Technologies. A TO I V PŘÍPADĚ. VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZTRÁT ANEBO POŠKOZENÍ ÚDAJŮ. PORUCHY POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU. A TO I V TAKOVÉM PŘÍPADĚ. PŘEDCHÁZEJÍCÍ OMEZENÍ. SPOLEČNOST WDTS V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEBÍRÁ ÚPLNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY SPOJENÉ SE SOFTWAREM PŘESAHUJÍCÍ SUMU 25 USD. JAK JE. JE MOŽNÉ.TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK. PŘI KTERÝCH BY SELHÁNÍ SOFTWARU MOHLO VÉST KE SMRTI. NESETE POUZE VY. NEPŘÍMÉ. VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ANEBO NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV TŘETÍCH STRAN ČI NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ. PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ. ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE SPLNÍ VŠECHNY VAŠE POŽADAVKY. SOFTWARE NENÍ URČEN K POUŽÍVÁNÍ V JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH. V KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMECH ANEBO ZAŘÍZENÍCH PRO ŘÍZENÍ LETECKÉHO PROVOZU ANI V JINÝCH ZAŘÍZENÍCH. BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. ZRANĚNÍ LIDÍ ANEBO VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ TĚLA ČI PROSTŘEDÍ. ZTRÁTU ÚDAJŮ. OMEZENÍ VÝVOZU . ŽE ŽÁDNÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK NEDOSÁHNE SVÉHO ZÁKLADNÍHO ÚČELU. ZAŘÍZENÍCH SLOUŽÍCÍCH PRO LETECKOU NAVIGACI. PROTOŽE JURISDIKCE NĚKTERÝCH STÁTŮ NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY. ANI ŽE BUDE BEZCHYBNÝ. ŽE SPOLEČNOST WDT BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU UVEDENÝCH ŠKOD.227-19. VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ SE BUDOU UPLATŇOVAT V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM APLIKOVATELNÝM ZÁKONEM. KOMPLETNÍ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU SOFTWARU NESETE VY. rozmnožování nebo poskytování ze strany vlády podléhá omezením. ŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEVZTAHUJE. případně v odstavci (c)(i) a (2) Omezená práva – komerční počítačový software v předpisu 48 CFR 52. která jsou uvedena v odstavci (c)(I)(ii) ustanovení DFARS 252. CHYBY ANI OPOMENUTÍ ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU.. TRESTNÉ ANEBO JAKÉKOLI JINÉ (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ NA ŠKODY ZA UŠLÉ TRŽBY.227-7013 o právech na technické údaje a počítačový software. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM. 7. NÁHODNÉ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY ODMÍTAJÍ SPOLEČNOST WDT A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE JAKÉKOLI POVINNOSTI ZÁRUKY. SYSTÉMU ANEBO SÍTI. 9.

prohlašujete a ručíte za to. 12. aniž by ztratilo svůj účel nebo bylo ze smlouvy vyloučeno. náhradu škod. že se nenacházíte v uvedené zemi anebo pod její kontrolou. Berete na vědomí. souhlasíte s tím. zůstanou ostatní ustanovení této smlouvy plně platná a účinná. nároky. kromě toho se zákaz vztahuje i na země. že a) tento kupec souhlasí s převzetím všech vašich závazků podle této smlouvy a že b) tomuto kupci poskytnete všechny vaše kopie softwaru a tento software úplně přestanete používat. že je software vhodný k používání ve vaší zemi. že společnost WDT může v případě porušení této smlouvy z vaší strany okamžitě žádat odškodné. 13. že žádný software.Společnost WDT nezaručuje. Používáním softwaru souhlasíte s výše uvedeným. 10. Tato smlouva se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy podle místně příslušného soudu neplatným nebo nevykonavatelným. které jsou na seznamu ministerstva financí USA. za předpokladu. Kromě jiných opravných prostředků. či v tabulce nežádoucích partnerů ministerstva obchodu USA. další osobě. které vznikly jakýmkoli porušením této smlouvy z vaší strany. OSTATNÍ USTANOVENÍ Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí anebo současné ústní anebo písemné dohody. pro kterou USA vyhlásily obchodní embargo. Tato smlouva se řídí zákony státu Kalifornie. Smlouvu lze změnit pouze písemnou formou s podpisem obou stran. budete bránit a nebudete vůči společnosti WDT a jejím poskytovatelům licence uplatňovat jakoukoli odpovědnost. Tato smlouva bude závazná a výnosy z ní plynoucí připadnou smluvním stranám. Přes výše uvedené můžete trvale přenést všechna svá práva v rámci této smlouvy kupci hardwaru WDT. a nemáte v žádné zemi z uvedených seznamů bydliště. Při vypovězení smlouvy musíte okamžitě přestat používat software a vymazat všechny jeho kopie. UKONČENÍ SMLOUVY Bez ovlivnění jakýchkoli jiných práv společnosti WDT se tato smlouva ukončí automaticky bez předběžného upozornění v případě nedodržení podmínek určených touto smlouvou. se kterým se tento software dodával. Pokud se některá smluvní strana zřekne v určitém jednotlivém případě některé podmínky této smlouvy nebo svých . ze zákona či jinak. že odškodníte. základní informace ani technologie se nesmí vyvážet ani následně vyvážet do kterékoli země (anebo do země příslušnosti anebo bydliště občana). Souhlasíte s výhradní soudní pravomocí státních a federálních soudů se sídlem ve státě Kalifornie. a to bez ohledu na ustanovení o kolizi právních řádů. Sýrii. na seznamu speciálně označených zemí. PŘEVOD Tuto smlouvu ani software nesmíte postoupit ani jinak převést. Severní Koreu a Súdán. Není-li taková změna možná. které jsou k dispozici společnosti WDT. 11. Kubu. pokuty a výdaje (včetně přiměřených nákladů za právní zastupování a s ním spojené náklady). přičemž v současnosti se obchodní embargo USA vztahuje na Irán. jejich nástupcům a postupníkům. aby se stalo vykonavatelným. bude toto ustanovení změněno v rozsahu potřebném k tomu. ODŠKODNĚNÍ Tímto souhlasíte.

Ani pro jednu ze stran nebudou vyplývat žádné závazky a žádná ze stran nebude odpovědná za jakékoli zpoždění. uhradí strana. výpadky v činnosti (s výjimkou platebního závazku) anebo přerušení služeb vyplývající přímo anebo nepřímo z příčin. která spor vyhrála. které budou mimo přiměřenou kontrolu.nároků při porušení podmínek. budou vykonavatelná bez ohledu na příslušné ukončení smlouvy. která vyžadují nebo předpokládají plnění po ukončení této smlouvy. 4078-705016-Z00 Říjen 2010 In case of any inconsistency. nezříká se tím této podmínky nebo svých nároků vyplývajících z jejího porušení v pozdější době. Ustanovení této smlouvy. který vznikl kvůli obsahu této smlouvy. V případě sporu. vítězné straně všechny poplatky a výdaje spojené se sporem. the English (original) version will prevail V případě rozporu má přednost anglická (originální) verze .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful