''இந்தப் ஧குதினி஬ ப஧ரும்஧ாலும் க ா-43 ப

ஆ஦ா,

ப஥ல்லுதான் சாகு஧டி பசய்யாங் .

டந்த சி஬ யருரங் ஭ா ப஥ல்஧ம க஥ாய்த் தாக்குதல஬ச் சநா஭ிக்

ப௃டினாந, அலத ல யிடத் பதாடங் ிட்டாங் . அலதப௅ம் நீ ஫ி அந்த ப஥ல்ல஬
யிலதச்சு இருக் யங் ளுக்கு இந்த யருரம்

டுலநனா஦ ஧ாதிப்பு. ப஥ல்஧ம

க஥ாய் யாட்டி ஋டுக்குது. ஆ஦ா, அதிசனம் ஧ாருங் ... ஋ன்க஦ாட ஧னிர்஬ நட்டும்
ப஥ல்஧ம க஥ாய்த் தாக்குதக஬ இல்஬. அதுநட்டுநா... ஥ல்஬ ந சூலும்
ிலடச்சுருக்கு'' ஋஦ ப஥ ிழ்ச்சிகனாடு க஧சு ி஫ார் தஞ்சாவூர் நாயட்டம் ,
குருயாடிப்஧ட்டிலனச் கசர்ந்த இ஭ம் யியசானி அன்புச்பசல்யன்.
இயருலடன யன஬ில் நட்டும் அப்஧டி ஋ன்஦ அற்புதம் ?

அலதப் ஧ற்஫ித் பதரிந்துப ாள்஭ கநற்ப ாண்டு அயலபகன க஧ச யிடுகயாம்.
அதற்கு ப௃ன்஧ா

அயலபப் ஧ற்஫ின சின்஦பதாரு அ஫ிப௃ ம்... ப௃து஥ில஬

ப஧ா஫ினினல் ( ணிப்ப஧ா஫ி நற்றும் த யல் பதாமில்த௃ட்஧யினல்) ஧ட்டதாரினா஦
இயர், பசன்ல஦னில் உள்஭ ஧ிப஧஬ ஥ிறுய஦ம் ஒன்஫ில் நாதம் 45,000 ரூ஧ாய்
ஊதினத்தில் ஧ணினாற்஫ிக் ப ாண்டிருந்தயர். தன்நீ தும் , இனற்ல
யியசானத்தின் நீ தும் ப ாண்ட ஥ம்஧ிக்ல னின்

ாபணநா

அந்த கயல஬லன

உத஫ினிருக் ி஫ார். பசாந்த ஊருக்குத் திரும்஧ினயர் , இனற்ல

யியசானம்...

ஒற்ல஫ ஥ாற்று ஥டவு நற்றும் ஧ாபம்஧ர்ன ப஥ல் ப ங் ள் ஋ன்று
஋ல்஬ாயற்ல஫ப௅ம் ஧குதி யியசானி ஭ிடம் ஧பப்பும் உன்஦த ப௃னற்சினில்
ஈடு஧ட்டுள்஭ார். இ஦ி அன்புச்பசல்யக஦ க஧சு ி஫ார்.
இழுத்து யந்த இனற்ல !
''஋ங்

குடும்஧த்துக்கு 15 ஌க் ர் ஥ி஬ம் இருக்கு. அது஬ ஋ங்

அப்஧ா பசான஦

யியசானம் பசஞ்சு ிட்டிருக் ார். அது அயருக்குப் ஧ம ிப் க஧ாச்சு. அது஬
தல஬னிட ஋஦க்கு யிருப்஧நில்ல஬. அத஦ா஬ ஋ன் பசாந்த ப௃னற்சினி஬
இனற்ல

யியசானத்துக் ா

த஦ினா 5 ஌க் ர் ஥ி஬ம் யாங் ிக஦ன். இனற்ல

யியசானத்து கந஬ ஈர்ப்பும், ஥ம்஧ிக்ல ப௅ம் ஌ற்஧ட்டதுக்குக்

ாபணகந... '஧சுலந

யி டன்'தான். தன்நா஦த்கதாடும், தற்சார்க஧ாடும், ஥ிம்நதினா யாம஬ாம்னுதான்
கயல஬லன யிட்டுட்டு யியசானம் ஧ார்க்
சாதிக்

யந்துட்கடன்.

ண்டிப்஧ா இது஬

ப௃டிப௅ம்னு உறுதினா ஥ம்புக஫ன். இப்஧கய அதுக் ா஦ யாய்ப்பு ள்

ண்கூடா பதரிப௅து. ஋ங்

யட்டு஬

அஞ்சி நாடு இருக் ஫து஦ா஬ இடுப஧ாருள்ச்

பச஬கய இல்ல஬.
இந்த யருரம், ஋ங்
க ா-43 ஧னிர்஬,
திபபல்஬ாம்

஧குதினி஬

டுலநனா஦ப் ஧஦ி. பசான஦த்து஬ யில஭ஞ்ச

திர் யிடும் சநனத்து஬, அதி
ருப்஧ா ி, ப஥ல்லும்

அ஭வு஬ பூஞ்சணம் ஧டிஞ்சு,

ருத்துடுச்சு. இத஦ா஬ ஧஬ருக்கும் 50%

அ஭வுக்கும் கந஬ ந சூல் இமப்பு. ஒரு ஌க் ருக்கு 15 ப௃தல் 18 ப௄ட்லடதான்
ந சூல்

ிலடச்சுருக்கு. ஆ஦ா, ஥ான் 33 பசன்ட் ஥ி஬த்து஬ ஒற்ல஫ ஥ாற்று

஥டவு஬ க ா-43 ஧னிர் ஧ண்ணினிருந்கதன். ப௃ழுக்

இனற்ல

யமி

யியசானம்தான். ஋ந்த க஥ாய் தாக்குதலும் இல்஬ாந 12 ப௄ட்லட ந சூல்
ிலடச்சிருக்கு'' ஋ன்று ப஧ருலநகனாடு பசான்஦யர், த஦து சாகு஧டி
ப௃ல஫ ல஭ப் ஧ற்஫ி ஧ாடம் ஥டத்த ஆபம்஧ித்துயிட்டார்.
஥ாற்஫ங் ால் தனாரிப்பு!
''அலப பசன்ட் ஥ி஬த்தில் கநட்டுப் ஧ாத்தி அலநத்து , அதில் இல஬ தலம ள், 10
ிக஬ா நட் ின பதாழுவுபம், 200
஧ாக்டீரினா, 10

ிபாம் அகசாஸ்ல஧ரில்஬ம், 200

ிபாம் ஧ாஸ்க஧ா-

ிபாம் சூகடாகநா஦ஸ் ஆ ினயற்ல஫ப் க஧ாட்டு ஥ாற்஫ங் ால்

அலநக் கயண்டும். யிலதப஥ல்ல஬ ப௃ன்கூட்டிகன
஧ஞ்ச வ்னாயில் 24 நணி க஥பம் ஊ஫லயத்து, ஧ின்
ப௄ட்லடனா க்

ட்டி 24 நணி க஥பம் இருட்டில்

லயத்து யிலதக஥ர்த்தி பசய்துயிட கயண்டும்.
அந்த யிலத ல஭த் தூயி, அதற்கு கநல் ப ாஞ்சம்
பதாழுவுபம் க஧ாட்டு ப௄டி தி஦ப௃ம் பூயா஭ி ப௄஬ம்
தண்ணர்ீ பத஭ிக்

கயண்டும். ப௄ன்஫ாயது ஥ாள் ,

யா஭ிப்஧ா஦ ஥ாற்றுக்
஬ிட்டர் அப௃தக்

ி஭ம்பும். 8-ம் ஥ாள் அலப

லபசல஬ 10 ஬ிட்டர் தண்ணரில்

஬ந்து பத஭ித்தால், 14-ம் ஥ாள் ஥ாற்றுத்
தனாபா ியிடும்.
஥ாற்றுத் தனாரிப்஧தற்கு இபண்டு நாதம்
ப௃ன்஧ா கய சாகு஧டி ஥ி஬த்தில் 5

ிக஬ா சணப்பு

யிலதலனத் தூயி, 60-ம் ஥ாள் நடக் ி உமவு பசய்ன
கயண்டும். அதில் இல஬ தலம க஭ாடு கசர்ந்து
நட் ின ஒரு டன் பதாழுவுபத்லதக் ப ாட்டி தண்ணர்ீ

ட்டி , இபண்டு சால்

உமவு ஓட்டி, ப௃க் ால் அடி இலடபய஭ினி஬ ஒவ்பயாரு ஥ாற்஫ா
பசய்ன கயண்டும். 15-ம் ஥ாள் க ாக஦ா யடர்

஥டவு

ல஭க் ருயி ப௄஬ம்

ல஭பனடுத்து, 16-ம் ஥ாள் 50 ஬ிட்டர் அப௃தக் லபசல஬ 250 ஬ிட்டர் தண்ணரில்

஬ந்து பத஭ிக்

கயண்டும்.

ப஥ருங் கய இல்ல஬ ப஥ற்஧ம க஥ாய்!
45-ம் ஥ாள் நறு஧டிப௅ம் க ாக஦ா யடர்

ப௄஬ம்

ல஭பனடுத்து , 46-ம் ஥ாள் நற்றும்

60-ம் ஥ா஭ில் ஌ற்ப ஦கய பத஭ித்த, அகத அ஭யில் அப௃தக் லபசல஬த்
பத஭ிக்

கயண்டும். இப்஧டி பசய்தால் ஧னிரின் ய஭ர்ச்சி ஥ன்஫ா

இருக்கும்.

இலதப௅ம் நீ ஫ி குருத்துப் பூச்சி தாக் ி஦ால்... டிலபக்க ா ிபாம்நா ஒட்டுண்ணி
அட்லட ல஭ இபண்டு இடத்தில்

ட்டி஦ால் சரினா ி யிடும். இனற்ல

ப௃ல஫னில் ஧னிர் பசய்ப௅ம்க஧ாது ப஧ரும்஧ாலும் கயறு க஥ாய் ள் ஋துவும்
யருயது இல்ல஬. கு஫ிப்஧ா

இந்தப் ஧குதினில் ப஧ரும் ஧ிபச்ல஦னா

இருக்கும்

ப஥ற்஧ம க஥ாய் தாக்குதல் அ஫கய இல்ல஬. இலதப் ஧ார்த்த இப்஧குதி
யியசானி ள் ஆச்சர்னப்஧டு ி஫ார் ள். 105-ம் ஥ா஭ில் அறுயலட. 33 பசன்ட்
஥ி஬த்தில் 12 ப௄ட்லட ந சூல்

ிலடத்தது.''

சாகு஧டி ஧ாடம் ப௃டித்த அன்புச்பசல்யன் , '' ணக்குப் க஧ாட்டுப் ஧ார்த்தா...
பசான஦த்து஬ 50% ஥ஷ்டம்... இனற்ல னி஬ 1% கூட ஥ஷ்டம்

ிலடனாது.

இடுப஧ாருள் பச஬வும் ப஧ருசா இல்ல஬. இலதபனல்஬ாம் ஧ார்த்த ஧ி஫குதான் ,
஋ங்

ஊர் யியசானிங்

இனற்ல

யியசானத்கதாட ந த்துயத்லத

உணர்ந்திருக் ாங் . இப்஧ ஒற்ல஫ ஥ாற்று ஥டவு ப௃ல஫ , இனற்ல

யியசானம்

இதுக்ப ல்஬ாம் நா஫வும் பதாடங் ினிருக் ாங் '' ஋ன்று சாதித்துயிட்ட
திருப்திகனாடு பசான்஦ார்.

அலத ஆகநாதித்த஧டி ஆபம்஧ித்தார் தற்க஧ாது இனற்ல
யியசானத்தில் குதித்திருக்கும் அகத ஊலபச் கசர்ந்த
சுப்஧ிபநணினன். ''஥ான் யமக் நா க ா-43 ப஥ல்தான்
஥டுகயன். க஧ா஦ யருரம் ப஥ல்஧ம க஥ாய் யந்து பபாம்஧
஧ாதிப்஧ா க஧ாச்சு. ஆ஦ா, அன்புபசல்யன் யனல்஬ க஥ாகன
தாக் ஬. அலதப் ஧ார்த்துட்டு 66 பசன்ட்஬ அயரு பசய்஫
நாதிரிகன ஒற்ல஫ ஥ாற்று ப௃ல஫னி஬ இனற்ல
யியசானநா... அகத ப
ப௄ட்லட ந சூல்
இல்ல஬. இப்஧டி
஋஦க்கு ஥ம்஧ிக்ல

யமி

ப஥ல்ல஬ சாகு஧டி பசய்கதன். 24

ிலடச்சுது. ப஥ல்஧ம க஥ாய்த் தாக்குதக஬

ண்கூடா ஧ார்த்த ஧ி஫கு , இனற்ல

யமி யியசானத்து கந஬

யந்துடுச்சு. இதுக்குப் ஧ி஫கு , ப௃ழுக்

இனற்ல

யியசானத்து஬ இ஫ங் ஬ாம்னு ப௃டிவு ஧ண்ணினிருக்க ன் '' ஋ன்஫ார் ஥ம்஧ிக்ல
ப஧ாங் !

சம்஧ா கநாச஦ம்... அதற்கு இ஦ி பயாகநாச஦ம்!
ஒரு

ா஬த்தில் தநிழ்஥ாட்டின் ஧ாபம்஧ர்ன ப஥ல்஬ா஦ சம்஧ா கநாச஦ம்

ப த்லதத்தான் அன்புச்பசல்யன் யசிக்கும் ஧குதி ப௃ழுயதுகந சாகு஧டி
பசய்திருக் ி஫து. ஆ஦ால், இப்க஧ாது அதன் யிலத ல஭த் கதடி஦ால்கூட
ிலடக் ாது ஋ன் ி஫ ஥ில஬. அலத ப ாஞ்சம் ப ாஞ்சநா

நாற்஫ிக்

ப ாண்டிருக் ி஫ார் அன்புச்பசல்யன். பசால்஬ப்க஧ா஦ால் , சம்஧ா
கநாச஦த்துக்கு சா஧ யிகநாச஦கந

ிலடத்திருக் ி஫து.

''புதுக்க ாட்லடனி஬ ஥டந்த யிலதத் திருயிமாவு஬ 100
ிலடச்சுது. அலத யாங் ிட்டு யந்து இனற்ல
பசஞ்கசன். இகதாட இல஬

ிபாம் யிலத

ப௃ல஫னி஬ சாகு஧டி

ப௃பட்டுத்த஦நா இருந்தது஦ா஬ , ப ாஞ்சம்கூட

பூச்சித்தாக்குதக஬ இல்஬. தண்டும் சுண்டுயிபல் அ஭வு஬ , அறுயலட
சநனத்து஬ ஌ழு அடி உனபத்து஬ இருந்துச்சு. ஥ட்ட 125-ம் ஥ாள் அறுயலட
பசஞ்கசன். 80

ிக஬ா ந சூல்

ிலடச்சுது. நற்஫ ப ங் ல஭யிட, சம்஧ா

கநாச஦த்து஬ இபண்டு நடங்கு லயக்க ால் அதி நா
ப஥ல்லு஬ இருந்து 17

ிலடக்குது. 30

ிக஬ா

ிக஬ா அயல் ஋டுத்கதன். நற்஫ ப ங் ஭யிட , சம்஧ா

கநாச஦த்து஬ தனாரிக்கு஫ அயல் ருசினா இருக்கும். ஧஦ினாபத்துக்கும் இது
அருலநனா இருக்கும்'' ஋ன்று பசால்லும் அன்புச்பசல்யன்,
''நீ திப௅ள்஭ ப஥ல்ல஬, நற்஫ யியசானி ளுக்கு யிலதப஥ல்஬ா
ப ாடுத்துக் ிட்டு இருக்க ன். ஥ான் ஒரு
பசஞ்சு, இபண்டு

ிக஬ா ப ாடுத்தா , அயங்

சாகு஧டி

ிக஬ாயா திருப்஧ித் தபணும். சம்஧ா கநாச஦த்லத

தநிழ்஥ாடு ப௃ழுயதும் ஧பப்஧ணும்ங் ி஫லதப௅ம் ஒரு ப ாள்ல னா
பயச்சுருக்க ன்'' ஋ன்஫ார்

ட்லட யபல் உனர்த்தி!

இயரிடம் பயள்ல஭ச் சீ ப ச் சம்஧ா, சி ப்புச் சீ ப ச் சம்஧ா யிலத ளும்
உள்஭஦. இயருலடன ஥ி஬த்லதச் சுற்஫ி ப௄ங் ில் , நாநபம், பூயபசு ஋஦
஌பா஭நா஦ நபங் ள் இருக் ின்஫஦. அந்த ஥ி஬த்தில் ஆங் ாங்க
஧஫லய ள் அநர்யதற் ா

யட்லடக் குச்சி ல஭ ஥ட்டு லயத்திருக் ி஫ார்.

அதி ஭யில் யரும் தயிட்டுக் குருயிப௅ம் , ஊசித் தட்டானும் ப஥ல் யன஬ில்
தீலந பசய்ப௅ம் பூச்சி ல஭ சாப்஧ிட்டுயிடுயதால் இனற்ல ப்
பூச்சியிபட்டிக்குக் கூட கயல஬னில்ல஬னாம்.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful