2/12/13

Timeline Photos

Suggested Groups

Timeline Photos
Back to Album · இ

தகவ

(ப க

)'s Photos · இ

தகவ

(ப க

)'s Page

See All

Maharaj Engg. College
Nandha Kumar and 56 other friends
joined
Join Group

Previous · Next

HR PSGIM(2011-13)
Sneha Madhogaria and 20 other
friends joined
Join Group
PSG BENEFACTOR s
Karthik Krishnan and 5 other friends
joined
Join Group
Coimbatore District Cricket
Associ...
Sampath Kumar and 14 other
friends joined
Join Group
People You May Know

See All

Cheme Uden Bhutia
Friends with Vinoth Ediot
Add Friend
Sponsored

Create an Ad

World Education Fair 2013
worldeducationfair.com
Meet 80+ Universities
from 7 Countries SPOT
OFFERS FEE WAIVERS
FREE ENTRY Call
18002003678

Like

Comment

Tag Photo


ஒ தகவ (ப க )
இர ைடய க : மாயா ேகா னான & அ
Search for people,
(இ த க
ைரேய எ திய ந

த எ
ைடய ந றிேய ெத வ

Album: Timeline Photos
ம கசா !!
places and things
கி
ண அவ க
ெகா
கிேற )

ஜரா தி 2002
நட த நிக
கைள அ தைன எள தி யா
மற தி
க வா
ப ைல. அ ந கால க ட தி மற க
யாத
நிைன . நா இ திய ப வ ைனய ெபா
நட த
கலவர கைள ப றி மிக வ வாக வாசி தி
தா
,ந
கால தி
ஜரா தி நிக
த ப ட இ த மாெப
இன ப ெகாைல.

Shared with:

Upto 40% Off On Watches!
jabong.com
Be a part of the Biggest
Online Watch Fest. Shop
Now!

Public

Thirumurugan

Home

Tag This Photo
View Fullscreen
Download
Report/Remove Tag

இ த இன ப ெகாைலைய அரசா க தன
ப கள
ட ,
ஆசி வாத

நட திய . இ எ ப எ லா நிக
த ப ட
எ கிற உ
ைமைய இ த உலகி
அறிவ தவ ெதக கா
ப தி ைகய
லனா
நி ப ஆஷி
ேக த . அவ ஆ மாத
கால
ஜரா தி த கிய
ெம ல ெம ல
நக

ப வா
ெகாைலகார
டார க
ெச றா . அ ேக இ
ெதாட கி அவர பயண 60 மண ேநர உலகி மிக
கிய
காெணாள கா சிகைள பதி ெச வ ட நிைற ெப ற . இ
ப ைழ
கா மாற
, எ த அற
இ லா ஊடக கைள
கழிவைறகளாக மா
ப தி ைகயாள ம திய
எ த சமரச
இ லாம ஆஷி
ேக த ெச த ஒ வா நா சாதைன
எ றா மிைக இ ைல.
அவர 60 மண ேநர பதி கள
ெகாைலகார க , காவ
ைற
உயரதிகா க , பா.ஜ.க. எ .எ .ஏ. க , அர வழ கறிஞ க என
பல ேதா றி த கள
வரதர ெசய கைள வ வாக
வ ண தா க . எ ப ச ப வா
ெதாழி சாைலகள
ெவ
க , ஆ த க தயா
க ப டன, எ ப
ஜரா
காவ - ைற இைத எ லா க
ெகா ளா பா கா த , எ ப
நேர திர ேமா இவ கைள எ லா வழிநட தி- னா ... அைவகைள

இைம காம த கள
வர வரலா ைற காமிரா
வ ண தா க . எ ப
ெகாைலக ெச ேதா , எ ப பாலிய
பலா கார ெச ேதா , எ ப கா
சிலி
ட கைள ெவ

ெச ேதா , இத
எ லா எ ப
பய சி ெப ேறா , எ ப ஒ
க ப ண ெப

வய ைற கிழி
ழ ைதைய வாளா
திேனா என ேம
ேம
ெசா ன வா
ல க இ த
ேதச ைத ஆ சி ெச ய
பவ க
ேம
ெப ைமையேய
ேச த .
பா

ப ர

கி பல ெகாைலகைள

ெச

நா

அவ கைள

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=307092276062946&set=a.240445996060908.44816.239983426107165&type=1&theater

1/4

இேத பா ப ர கிைய தா நேர திர ேமா பல மாத க ராஜ தான ெமௗ அ ப உ ள ெப ெசா மாள ைகய மைற ைவ தி தா . மத சாவ .ப . 2012 அ நதிபதி ேஜா சனா ெப இன ப ெகாைல ெதாட பான மிக கிய த ஜரா தி நட த கள ஒ ைற https://www. அவைர டாக ெவ . அவ அைழ க ப டா . ஒ தன நபரா இ தைன சா சிய கைள தர எ கிறேபா ஒ அர நிைன தா ?? அத ப ெதாட பல ைற ெச வா ல க அள தா . ஜரா தி நேர திர ேமா ெவ றி ெப ற ட இதைன ேமா ேயதா தி டமி ெச தா என கா கிர மாறி மாறி ேச ைற வா இைற தன. உய ட தய ெகா திேனா எ பைத லியமாக கிறா . ேத பா . இ ப ட ந க ரகசிய காமிரா வ சி கீ களா எ றா நதிபதி ேஜாஷி. 2008 உ சநதிம ற சி. அவர வ . .ப . அவ மா ற ப டா . .240445996060908.கைள ட ம தா . அதி இ த கரேசவக கைள எ லா எ ப ந எ உய ேதாழ பட தி வ நாயகைன ேபால ச ப வா ஆ கேள பலி ெகா தா க எ பைத ஆதார க ட மிக லியமாக பட ப கா னா ஆஷி ேக த . இ மண ேநர ம ேம உ ள கா ய ைத க எ பைத எ ப ெகாைலகார க ெத வ தா எ பைத ம கிலா ெஜய பரபர ட வவ கிறா . சா சிய அள க வ த இ லாமிய ெப கைள நதிபதி ேஜாஷி அ வாேற இக தா . ேம நதிபதி ேக. எ ைன ெவள ேய ெகா வர நேர திர ேமா ைற நதிபதிகைள மா றினா என காலைர கி வ ெசா கிறா பா ப ர கி. இ தைன ெப ெபா கிஷ ெவள யாகி இ த லனா ைவ கா கிர நிக திய என பா. காவ ைறய னேர எ ப 70-&80 ேபைர ெகா றா க எ பைத ேர ச நிைன கிறா . அவர நட ைத எதிராக பல ம க ெச றன. இ த ெமா த ேச .ஐ. மா ஒ உைரயாடலி ெத வ கிறா : ‘‘இ த வா ல க எ லா ஜரா காவ ைறய ன த கள த தகவ அறி ைகய பதி ெச தி க ேவ யைவ இ ைலயா? இவ கைள இ ப ேய வ ட இவ க எ ன ேஜ ப தி ட களா? இவ க த வ களா வழிநட த ப இ த க ட தி ேக ேக வ ைளவ க யவ க ’’ எ மி த ெரௗ திர ட எ தினா ெதக கா ஆசி ய த ேஜ. இ த அைறய வா பாய கவ ைதக எ வா எ ப இ த ெச தி. தா எ ப கா கிர எ . கட ள ஆசி வாத தா சமாள ேதா என ெப வ கிறா த வழ கறிஞ வ .ஜி. எ தைன ஆ க-ளாக இ த வ லாச தி ய கிறா என அ நதிம ற அைறய இ ெகாைலகார க தகவ த வத காகேவ வ சாரைனைய நட தினா .com/photo. இ வரலா காணாததாக இ க ேவ எ த கள தைலைம எ ப உ தரவ ட எ பைத பதி ெச கிறா தப ஷா. நா க ெகா த ஆ த கள எ ண ைகைய பா எ க ஆ கேள திைக ேபானா க எ ேம கிறா ஹேர ப . அர வழ கறிஞ க நட ெகா டா க . ெபா ெசயலாள மான திலி தி ேவதி.2/12/13 Timeline Photos பா ப ர கி பல ெகாைலகைள ெச வ நா அவ கைள எ லா ெகா ற ப ற மகாராணா ப ரதா ஆக உண ேத எ கிறா .ப . நதி காக கா கள வ ட கண கி கா தி அ பாவ இ லாமிய கள க கள ம தா வ த . அ வாடைக வடா. ரா ெக ெச க வ ைய தயா தைத ஒ வ ஞான ைய ேபா வ ள ஹேர ப ப ன ச டம ற உ ப னராக பதவ ெகா அழ பா தா நேர திர ேமா .ய னா இய ன ராகவ தைலைமய சிற லனா அைம நேராடா பா யா. அ த னா தா ஆஜராக வ வதாக ஆஷி ேக த தாேன ம ெச தா .ப . ெகாைலகைள ெச தவ க மதான சில வழ க வலிைமய றைவ.php?fbid=307092276062946&set=a.ஜி. ஊரட உ தர நைட ைறய இ தேபா எ ப ெகாைலகார க ம சிற அ மதி இ தChat எ (Off) பைத கிறா திம ப . காவ ைறய ன அரசி வ ப ேபா ெசய ப டா க என ஜரா காவ ைறய னா உள ைற ஏ. அவ எ லா றவாள கள னண ய ஆஷிஷிட அவர ப தா . த கமான ேக வ க என அவைர ஆ திர ப வ தமாகேவ நதிபதிக . ேகா ராவ ரய ைல எ ப எ தா க .ஷா ந ைடய ஆ .எ . மாயா ேகா னான எதிராக பல கமான தகவ கைள வழ கினா ஆஷி .facebook. நதிபதி ேஜா சனா ெப வ சாரைணைய ெதாட தா .க. நதிபதி நானாவதி பண தா றி எ கிறா ஜரா மாநில வழ கறிஞ அரவ த பா யா. அவ தன வ வான வா ல கைள 60 மண ேநர கா சி ேகா க ைள அ த வ ெகா தா . ேகா ரா ரய எ உ பட 9 வழ கைள வ சா க உ தரவ ட . அத ப சிலைர ப மிர எ ப எ லா தவறான வா ல கைள பதி ெச ேகா ராவ மிக மதி க த க இ லாமிய தைலவ கைள சிைறய அைட தா க எ பைத இ த வ ேயா பதி க உ தி ப தின.ஜ. ப ெசாைச . ெபா உ ைம. ஆக 29. பல ைற அவ ட ேவ டாத ேக வ க . அதி பா ப ர கி.எ .239983426107165&type=1&theater 2/4 . தைலவ ராேஜ திர வ யா . நேர திர ேமா காவ ைறைய எ க காக பண ய ெச தா எ கிறா வ .ப . நதிம ற கள ெதாட ஆஜராகி ெகா ேடய தா ஆஷி .44816. எ ப இ த இன ப ெகாைலய ேபா ஜரா காவ ைறய ன க க வா ட ப த எ கிறா பா ப ர கி.ப இஷா ஜா ைய தைர-ய எ உைத . ஆ .

com/photo. இ த ைள சலைவ மனநிைலய இ தா இ திய ம திய தர வ க ஜரா மாநில ைத வள சிய ப ற ப டமாக பா கிற . இதைன ப றி இ த இன ப ெகாைலய பாதி க ப டவ க ஆதரவாக ெதாட சியாக ேபசி . இ தானா நாக க ? தவ ரவாத எ த நிற தி ப னண ய இ தா அ அழி ெதாழி க பட ேவ .எ த இ லா-மியனாவ தன ம தி ேக ெவ ைவ பானா எ ட சாதாரணமாக சி தி க ம . Like · Comment · Share · November 21. இ தானா வள சி. க சி வழிய லாம எ தி ெத ெப கைள.239983426107165&type=1&theater 3/4 . ஜரா தி நட வ வசாய த ெகாைலகைள . அ எ தைன அப தமானேதா அேத அள அப தமான இ த ஜராத ஒள கிற மாைய எ பைத பல ஆ வாள க (இைத ப றி ம ேம வ வாக ஒ க ைர எ த ேவ ) கா கிறா க . ந கேள எ க வர வரலா ைற எ திவ க . இ தியா வ கா கி ட ச கைள ேபா ெகா ஆ த பய சிைய இவ க நகர கள ைமய ப திகள நட கிறா க . அைம ச மாயா ேகா னான உ பட பல ைக ெச ய ப டன . இ ப 165 ேபைர ெகா ற அ ம கசா .44816.க. India State Hunger Indexப ஜரா இ தியாவ 13 வ மாநிலமாகேவ உ ள . இ த ைள சலைவ எதிராக ேபச எ லா அரசிய க சிக ம வ கி றன. உள ைற. இர ைட ைம ெப ற அெம காைவ ேச த ேடவ ெஹ லிய பா திர இ ைமயாக வ சா க படாம தா உ ள .ஜ. ஜரா தி இ ஏராளமான ெகாைலகார க மிக த திரமாக சிவ வள ெபா த ப ட கா கள .’’ ஒ ற சில வர வரலாறாக இ ப ம ற ஒ ேதச தி கல க நிைற த யர வரலாறாக இ கிற .ஊ ட ச ைறபாடா நட சா கைள ஊடக க ைக ெப ெவள ய வதி ைல.com/ — with Sathish Kumar. அைத எ ெகா நாேன ெச ைன தக க கா சிய அர கள வ நிேயாகி ெகா ேத . இ தியா வ இவ க இ தவ ரவாத ெதாட க . அ ம கசா யாேரா ஏவ வ ட க வ யாக தா இ கிறா .ஜ.110 shares View previous comments 6 of 82 https://www. கா ெதாழி சாைலகைள ஜரா தி எ ெச ல அ வான சி எ ன ெச தா எ . ஆ த பய சி வ க . ஒ சிறிய ெவ றி ம க கிைட த .க. ஒ காலக ட தி மனசா சியாக வள வ எ ப இ வ றி ேவறி ைல. ம திய ஆ சி ெச தேபா இ தியா ஒள கிற எ கிற மாையைய உ வா க ய றா க . அழ ண சி ட வா பவ க எ சமப தி நேர திர ேமா மைற க ய சி த வைர நா உ ைமைய காண யல ேவ .amuthukrishnan. மாறாக. ஆனா இ திய ஆ வ க ஊடக க ெதாட இதைன ைகயா வதி பாரப ச டேன நட வ கி றன . இ றி ஊடக க உ வா மாைய. ஆ சியாள க . எ சா நா 10&-15 ஆய ர இ லாமிய கைள ெகாைல ெச ய ேவ ’எ மிக ெவள பைடயாக பா ப ர கிைய காவ ைற வாகன தி பா ேபா ெகா ச மனதி ஆ தலாக இ த . நேர திர ேமா ய ஆ சிய இன ப ெகாைலகைள நிக தி வ த திரமாக நடமா ய பா ப ர கி. ஆனா இ த ஹி வா தவ ரவாதிக இதைன எ லா தா கேள தி டமி டவ க . ‘எ ைன ெகா றா பரவாய ைல. 2000 ேபைர ெகா ற ஹி வா தவ ரவாதிக அள க ப ட ெவ ேவ Timeline Photos த டைனக நம இ நதி ைறய நில பாரப ச ைதேய கா கிற . இேத பா. பா. 2012 188 people like this. ெசய ப . உ ைற.php?fbid=307092276062946&set=a. Mohammed Arif Hussain and ேஜாதிடகைல ேஜாதிட பய சி. ம யா ைள சலைவய இ த ேதச சி கி தவ கிற . வழ ைரஞராக பண யா டா ெசத வாதி வரலா ப கள ைப இ த இட தி நா நிைன தாக ேவ . இ ெபா கி ெதாழி ச £ைலய நட த கலவர க நேர திர ேமா உ ள ெதாட க வைர பல ேக வ க எ தவ ண உ ளன. ரா வ தி உ ள ெதாட க என எ லா ேஹம த க கேரய வ சாரைணய ேபாேத லியமாக ெவள ப வ ட .facebook. இ தா ேம ேம இ த ச க கள ம திய லான ேமாதைல ஊ வ க வழிவைக ெச கிற . காவ ைறய ன பா கா ட வள வ கிறா க . அ த ேநர தமிழின அர கி 30 ப ரதிகைள வ பைன ெகா ேத . இ த த ெவள வ த என மனதி ஒ வ ஷய உடேன நிைன வ த . இ ெவ லா ஒ ற இ க.240445996060908. ெதக காவ இ த லனா பதி கள எ ப கைள தமிழி ெமாழியா க ெச அைவ 2008 ஜனவ 4 ஆ ேததிதா அ சக தி இ வ ேச த . மன ைவ பா களா? (ந ப எ தாள கி ண அவ கள பதி கைள ந க ப க கீ ே ழ றி ப இ இைணய ைத ெசா க ) ம ற http://www.2/12/13 இன ப ெகாைல ெதாட பான மிக கிய த கள ஒ ைற உ ச தா . அ கி த ெஜயேமாக ஜரா 2002 தக தி ஒ ப ரதிைய ைகய எ ர ெகா ேட சி தப றினா : “எ க ேவைல ைவ காம . 1. நதி ைற மன ைவ தா இ தியாைவ அைமதி நில ஒ ேக திரமாக மா றலா .

com/photo.naam nyaaya tharaasu vaithu voppittu paarthu muslim'galukku yethiraana 'state terrorisa'thai purinthu kolla intha post poeuthamaanathu. எ த ப னாைடயா இ தா த க .admin.facebook...! Like · Reply · 1 · 6 minutes ago Write a comment.! thangal sevai thodarattum.44816..php?fbid=307092276062946&set=a.. Nandri.. About Create an Ad Create a Page Developers Careers Privacy Cookies Terms Help Facebook © 2013 · English (US) https://www...அ ம கசா ஏ ந ெசா வ ற? Like · Reply · about an hour ago Timeline Photos மாயா அவ கைள கி Basheer Ahmed Basheer Basheer Ajmal kasab oru podhum nangal sombu thukka villai ningal than pallayira appavi makkalai konra nara bali modiku sombu thukkugirirgal Like · Reply · 1 · 45 minutes ago இ ஒ தகவ த ப கப ல ந காவ க ஜா ேபா நா சி பா ைமய தலி ெச வைத நிைன ெப ைம தா ப கிேற உ ைமய ப க இ கிேற ஒ தவ இ க க இ கிற உ கைள ேபா ற பாசிச ப க சாதாரண ம கைள ட ைள.239983426107165&type=1&theater 4/4 . அ காக.. யா ேவணா ெசா ற .240445996060908...2/12/13 View previous comments 6 of 82 கப ல எ ண க @இ ஒ தகவ ேகா னான யா ? ஏ பா த ப . S ee M ore Like · Reply · 5 · 44 minutes ago Basheer Ahmed Basheer Basheer Apsal guru ku kuda nangal avar niraba radhi eanru vadhada villai sariyana murayil visaranai nadathamal theerpu koduthargal eanru than solgirom idhey karuthaithan nam sila matru madha sagodharar galum solgiragal avargal unmai arindhu solgirargal anal ingu Like · Reply · 41 minutes ago Basheer Ahmed Basheer Basheer Anal ingu sila pear dhesa bakthi eanru eadhoyo kakki vaikirargal avar galudaya dhesa bakthi eanna venru dhesa pidha mahathma gandhi yai suttu konra podhey therindhu vittadhu dhesathai patri pesa ungaluku lam aru gedheye kidayadhuda Like · Reply · 34 minutes ago Iqbal Mannai Aneethi ilaikkappatta Afsal Guru sambavathodu..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful