Osnovni zakoni hemije

Marko Milojković 525/2012 Sanja Petković 520/2012

Zakon o održanju mase
• “Zbir masa supstanci koje stupaju u hemijsku reakciju jednak je zbiru masa
supstanci koje nastaju kao proizvod te reakcije”.

4 NH3 + 5 O2  4 NO + 6 H2O 4 azota 4 azota 12 vodonika 12 vodonika 10 kiseonika 10 kiseonika

Zakon stalnih odnosa masa (Prustov zakon)
• “Elementi se međusobno jedine u stalnim masenim odnosima zbog čega je
sastav hemijskih jedinjenja stalan bez obzira na način na koji su ona dobijena”.
U H2O odnos mase vodonika prema masi kiseonika

je uvek 1:8.
Ako reaguje 1g vodonika sa 8g kiseonika dobiće se 9g vode bez ostataka; 1g:8g9g Ako reaguje 4g vodonika sa 32g kiseonika dobiće se 36g vode;

4 g : 32 g  36 g Ako razložimo 18 g vode dobićemo 2g vodonika i 16g kiseonika; 18g 2g : 16g Ako reaguje 4g vodonika sa 4g kiseonika

dobićemo 4,5g vode i 3,5g vodonika u višku;

Daltonova atomska teorija
1.
Atomi su najsitnije čestice elementa, koje mogu sudelovati u hemijskoj reakciji i nevidljivi su.

2. Atomi jednog istog elementa imaju jednake mase 3. Atomi različitih elemenata imaju različite osobine i
različiti su po masi.

4. Hemijska jedinjenja nastaju spajanjem atoma
odrenenih elemenata („složeni atomi“)

Zakon umnoženih masenih odnosa (Daltonov zakon)
• “Ako dva elementa menusobno grade dva ili više jedinjenja onda se stalna
masa jednog elementa jedini sa različitim masama drugog elementa, a te različite mase drugog elementa stoje u odnosu malih celih brojeva”.
Jedinjena Odnos masa Sređeni odnos masa

Ista masa hroma se jedini sa
CrO Cr2O3 CrO3 52 : 16 104 : 48 52 : 48 52 : 16 52 : 24 52 : 48

različitim masama kiseonika. Te mase su 16,24,48.

Faradejevi zakoni elektrolize
• •
Pojam elektrolize

Osnovne komponente potrebne za izvršavanje elektrolize

• •

• • •

Elektrolit Snabdevanje jednosmerne struje Dve elektrode

Prvi zakon elektrolize Drugi zakon elektrolize

Avogadrov zakon

Određivanje Avogadrovog broja

Zakon stalnih zapreminskih odnosa

Zakon o dejstvu masa

Le Šateljeov princip

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful