Tutorial 5 NISA & ASMA

Aspek amalan pengajaran individu yang ingin menambahbaikan. Iaitu dari sudut pengajaran sains yang tidak lagi bersifat tradisional iaitu “chalk and talk”. Penyataan tentang aspek yang perlu diubah. Suasana pembelajaran bilik darjah semestinya menyediakan ruang untuk muridmurid menguji, menganalisis, menghipotesis dan menstruktur semula idea mereka dengan fakta sebenar dan juga kaedah pembelajaran. Cadangan tindakan bagaimana anda menjalankan penyelidikan itu. Dalam Pendidikan Sains, murid-murid mesti menguasai dua kemahiran iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran-kemahiran ini akan dapat dikuasai oleh murid-murid melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran secara “hands-on” dan “minds-on”. Pengalaman sedia ada murid di gunakan untuk murid-murid mempelajari dan memperolehi pengetahuan dan kemahiran baru. Murid-murid tidak lagi dianggap sebagai bekas kosong yang perlu diisi tetapi adalah individu-individu yang mempunyai kefahaman dan konsepnya sendiri mengenai alam dan fenomenafenomenanya. Pembelajaran dalam sains dicapai melalui pengalaman praktikal dan mencari penerangan mengenainya. Ia menggunakan pengetahuan saintifik dan idea untuk menyelesaikan masalah atau menerangkan pemerhatian (Bell & Pearson, 1991). Murid-murid belajar secara pembinaan sendiri ilmu pengetahuan melalui aktivitiaktiviti pembelajaran yang disediakan oleh guru mereka. Mereka akan menggunakan pengalaman sedia ada mereka untuk membina pengalaman dan pengetahuan baru. Pendekatan pembelajaran dimana murid-murid membina pengetahuan dengan pengalaman mereka dipanggil konstruktivisme. Pembelajaran secara konstruktivisme dalam sains mendapat perhatian ramai pendidik sains untuk membuat penyelidikan mengenai keberkesanannya kepada pembelajaran khususnya dalam sains. Pembelajaran konstruktivisme dapat memenuhi

Usaha-usaha dilakukan untuk memahamkan guru-guru dengan idea tersebut dan menggunakannya dalam pengajaran sains.Tutorial 5 NISA & ASMA kehendak dan hasrat Falsafah Pendidikan Sekolah Rendah serta juga peranan yang harus dimainkan oleh seseorang guru sains. muatan ingatan. Beberapa tahun terakhir ini. dalam dekad ini terjadi anjakan kepada pengkaji pembelajaran manusia dari mengkaji aspek-aspek luaran kepada aspek-aspek dalaman. motivasi dan kognitif mereka. Dapatan dari penyelidikan tersebut berguna untuk menimbulkan kefahaman mengenai bagaimana murid-murid memperolehi makna dan memahami konsep sains didalam dan diluar sekolah. dapatan tersebut juga dapat memberi maklumat bagaimana pengetahuan terdahulu mereka dapat menghalang atau menambah kefahaman mereka. Perspektif konstruktivisme menjadi suatu paradigma yang dominan dalam bidang psikologi kognitif. Disamping itu. . Menurut Wittrock (1985). Mereka lebih berminat untuk mengkaji aspek-aspek dalaman diri murid-murid seperti pengetahuan sedia ada. terdapat usaha yang dilakukan untuk menolong guru-guru supaya menjadi biasa dengan idea konstruktivisme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful