¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “PANZER”

∆‡¯Ô˜ 10, ™∂¶∆∂ªµƒπ√™ - √∫∆øµƒπ√™ 2003

∫·Ù·¤ÏÙ˜

∞fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ·
∏§π∞™ ¶∞¶∞£∞¡∞™∏™

√È Î·Ù·¤ÏÙ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ fiψÓ.
∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Î¿Ï˘„ ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 2.000 ¯ÚfiÓÈ·.
∏ ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÙÂϤÛıËΠηٿ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ڈ̷˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ È‰ÈÔÊ˘›· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ΢ڛˆ˜, Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È
Ì˯·ÓÈÎÒÓ.

∏ ¯Ú‹ÛË ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘
Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ¯ÈÏÈÂٛ˜, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ (1000-700 .Ã.) Î·È Êı¿ÓÔÓÙ·˜
̤¯ÚÈ ÙÔÓ ‡ÛÙÂÚÔ ÌÂÛ·›ˆÓ· (15Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.Ã.). √ fiÚÔ˜ "ÔÏÈÔÚÎËÙÈΤ˜" ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·ÎÚÈ‚‹˜ ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì˯·ÓÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙÔ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜, fiÛÔ
Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ·fi
ÙÔÓ ƒˆÌ·›Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∆›ÙÔ ÙÔ 66 Ì.Ã., ÔÈ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ¿Óˆ ·fi 340 Ì˯·Ó¤˜
ÂÎÙfiÍ¢Û˘ Ï›ıˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ‰Âο‰Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì˯·Ó¤˜
ÂÎÙfiÍ¢Û˘ Ï›ıˆÓ Î·È ‚ÂÏÒÓ ¿Óˆ Û ÙÚÂȘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÔ‡˜ ‡ÚÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯·Ó
ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Ì ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÂÙ¿ÛÌ·Ù· (ÒÛÙ ÔÈ ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ÌË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÏ‹ÛÔ˘Ó).
√ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È˚ÛÙ¿ÌÂÓ˜ ·fi„ÂȘ
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ. ªÂÚÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜
ÙÔ˘˜ ÔÓÔ̷ۛ˜ (οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‡ÎÔÏÔ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ÔÓÔ̷ۛ˜ Ì˯·ÓÒÓ ›‰ÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ¿ÏÏ·˙·Ó ÌÂ
ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Û·ÊÒ˜ Ô Ù‡Ô˜ Ù˘
Ì˯·Ó‹˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÔÓÔÌ·Û›·), ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÌÈ· ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË Î·È ›Ûˆ˜
Ú·ÏÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÙÈο ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ·˘Ù¤˜ ˆ˜ ηٷ¤ÏÙ˜. ∂Ó·˜ ÙÚ›ÙÔ˜
ÙÚfiÔ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Ë Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜.
ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î·Ù·¤ÏÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷٷÁÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ÁÂÓÈΤ˜
ηÙËÁÔڛ˜: ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ù¿Û˘ (.¯. Ï˘Á›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ ÂÓfi˜
ÙfiÍÔ˘), ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÙÚ¤„˘ (.¯. Ì ÙË Û˘ÛÙÚÔÊ‹ Û¯ÔÈÓÈÒÓ ‹
ÈÓÒÓ) Î·È ÂΛӘ ÔÈ Ôԛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÓÙÈ‚¿ÚˆÓ. ªÂÚÈÎÔ› ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ
Ì˯·Ó¤˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‚·ÏÏ›ÛÙÚ˜ (ÚˆÌ. balistae), ·˘Ù¤˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٷ¤ÏÙ˜
(ÁÈ· ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ·˘Ù¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ fiÚÔÈ mangonel ‹ mangon),
ÂÓÒ ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ·Û›· trebuchet (ÁÈ· ÙȘ
Ì˯·Ó¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ‹ ڈ̷˚Îfi˜ fiÚÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ÂÈÓÔ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ 12Ô
Ì.Ã. ·ÈÒÓ·).
∏ ϤÍË Î·Ù·¤ÏÙ˘ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Ë ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘
fiÏÔ˘. ∏ ¤ÏÙË ‹Ù·Ó Ë ·Û›‰· Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜, ÂÓÒ Ë ÚfiıÂÛË "ηٿ"
˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Î›ÓËÛË ÚÔ˜ Ù· οو ‹ ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË. ™˘ÓÂÒ˜ Ô Î·Ù·¤ÏÙ˘ Â›Ó·È ¤Ó· fiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó·
ηٷ‚¿ÏÂÈ (Ó· "ÓÈ΋ÛÂÈ") ÙËÓ ·Û›‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù˘ Ϥ͢
ηٷ¤ÏÙ˘ (Ë Ï¤ÍË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ˆ˜ ηٷ¿ÏÙ˘) ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ¿Ïψ (ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ˆ). √È
∂ÏÏËÓ˜ (ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηٷ¤ÏÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ
ƒˆÌ·›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈÓ

Ì˯·ÓÒÓ, fiˆ˜ ¢ı‡ÙÔÓÔÓ, ·Ï›ÓÙÔÓÔÓ, ÏÈıÔ‚fiÏÔ˜, ηÚÚÔ‚·Ï›ÛÙÚ· ‹ fiÓ·ÁÚÔ˜.
∆· Û˘Ó‹ıË ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÙfiÍ¢·Ó ÔÈ Î·Ù·¤ÏÙ˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ‚¤ÏË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ·ÎfiÓÙÈ·,
Ï›ıÔ˘˜, ÌÔχ‚‰ÈÓ˜ ÛÊ·›Ú˜ Î·È ÂÌÚËÛÙÈο ˘ÏÈο. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜ (ȉ›ˆ˜ ηٿ ÙÔÓ
ªÂÛ·›ˆÓ·) ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·˙·Ó Ó· ÂÎÙÔ͇ÛÔ˘Ó ÙÒÌ·Ù· ¿ÚÚˆÛÙˆÓ ˙ÒˆÓ (ÒÛÙ ӷ ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ûı¤ÓÂȘ ‹
ÂȉË̛˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ) ‹ ·ÓıÚÒÈÓ· ̤ÏË (οÔÙÂ Î·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜) ÁÈ· Ó·
ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜.
∞Ó Î·È Ù· ηٷÛ΢·ÛÙÈο Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó
·ÚfiÌÔÈ·, ÔÈ Î·Ù·¤ÏÙ˜ Ô›ÎÈÏÏ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Û ̤ÁÂıÔ˜, ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÈÛ¯‡. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ·fi
Ù·ÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó ·ÊÂÓfi˜ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ηÈ
Ì¿¯Ë˜ οı ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙË
ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ Î·È Ù˘ ÂÔ¯‹˜. °ÂÓÈο, ¿ÓÙˆ˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ trebuchet (ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÛÙËÛ ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË
Ï›ıˆÓ ‚¿ÚÔ˘˜ 120-150 kg Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ Î·È 450 kg), ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ Û¿ÓÈ·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ̤۷ ‰È¿ÓÔÈ͢ ÚËÁÌ¿ÙˆÓ Û ÈÛ¯˘Ú¿ Ù›¯Ë. ∆Ș ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙÔ Â›Ù ˆ˜ fiÏ· ηٿ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ›Ù ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ
Ô‰ÔÓÙˆÙÒÓ Â¿ÏÍÂˆÓ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Î·È ÁÂÓÈο ÙˆÓ ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚˆÓ Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ
˘ÚfiÏËÛË Ì˯·ÓÒÓ, ηٷÛ΢ÒÓ ‹ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ªÂÚÈÎÔ› ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ
ÔÈ Î·Ù·¤ÏÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‚·Ú¤· fiÏ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ Â˙ÈÎÔ‡. ™ÙËÓ Ú¿ÍË Ë ¯Ú‹ÛË
ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ (ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜), ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ
ÌÂÛ·›ˆÓ·, ‹Ù·Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ¿ÏÏˆÓ ·ÌÂÛfiÙÂÚˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È Ì¤ÛˆÓ Ì ٷ ÔÔ›·
ÂȉȈÎfiÙ·Ó Ë ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô¯˘ÚÒÛˆÓ.

∆∂áπ∫∂™ ¶√§π√ƒ∫π∞™ ∫∞π ∏ ∆∞∫∆π∫∏ Ã∏™∏ ∆ø¡ ∫∞∆∞¶∂§∆ø¡
™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂӉ›ÍÂȘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ
Û˘Ó·ÊÒÓ Ì¤ÛˆÓ Û˘ÓÙÂϤÛıËΠηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·ÎÌ‹˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ (1000-700
.Ã.). √È ‚·ÛÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÔÏÈÔÚΛ·˜ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÔÈ ∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Â˘Ú‡Ù·Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË
·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ fiψÓ, Ù· ÔÔ›· Â¤ÊÂÚ·Ó ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜
Ù¤¯Ó˘.
∏ ÔÏÈÔÚΛ· fiÏÂˆÓ ‹ Ô¯˘ÚÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û (Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ›) ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË ÔÏÂÌÈ΋
Ú¿ÍË, Ë ÔÔ›· ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ì ÂÈÙ˘¯›· ··ÈÙÔ‡Û ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋
ÔÚÁ¿ÓˆÛË. √Ϙ ÔÈ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È Ù· ̤۷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜
·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ˆ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÙ·Ó Ù· Ù›¯Ë Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜
Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÛٿ٢·Ó fiÏÂȘ Î·È ı¤ÛÂȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ∫¿ıÂ
ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ¤Ó· Ù›¯Ô˜, ›¯Â Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∏ ÚÒÙË ‹Ù·Ó Ë
ÂÚÈ·ÎψÛË Î·È Ë ·ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ fiÏ˘ ‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ô˘ ÚÔÛٿ٢ ÙÔ Ù›¯Ô˜ (ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ Î·È Ë ¿ÊÈÍË ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ) Î·È Ë ·Ó·ÌÔÓ‹, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔʛ̈Ó, ÓÂÚÔ‡
Î·È ÔÏÂÌÔÊÔ‰›ˆÓ ·Ó¿Áη˙ ÙË ÊÚÔ˘Ú¿ Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Î·È Ó· ·Ú·‰Ôı›. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË
ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÈÙÈıÂÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó Ó· ˘ÂÚˉ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ù›¯Ë ›Ù ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û ·˘Ù¿ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÎÏÈ̿ΈÓ, ›Ù Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ ‡ÚÁˆÓ. ∏ ÙÚ›ÙË Ì¤ıÔ‰Ô˜
‹Ù·Ó Ë ‰È¿ÓÔÈÍË Ú‹ÁÌ·ÙÔ˜ ‹ ÚËÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· Ù›¯Ë ̤۷ ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ
ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ. ∏ ٤ٷÚÙË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‹Ù·Ó Ë ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ì ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Û‹Ú·ÁÁ·˜ οو ·fi
·˘Ù¿ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú‹ÁÌ·ÙÔ˜ ̤ۈ Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÓÔÌ¢ı›. √È
·Ú·¿Óˆ Ù¯ÓÈΤ˜ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤۷ Î·È ÌÂıfi‰Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ
‰˘Ó¿ÌÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó Ó· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ¤ÚÂ ӷ ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÙfiÍ·, ÙȘ
ÛÊÂÓ‰fiÓ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·ÙÔÌÈο fiÏ· ‚ÔÏ‹˜, ·ÚÈ· fiÏ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂÈÙÈıÂÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ
ηٷ¤ÏÙ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ. ∆· ‚·Ú‡ÙÂÚ· Î·È Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎfiÙÂÚ· ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÙfiÍ¢·Ó ÔÈ Ì˯·Ó¤˜
ÂΛӘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ˆı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÂÏ¢ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÚÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ, Ó· Êı›ÚÔ˘Ó

ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÒÏÂȘ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ
˘ÂÚÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂÊfi‰Ô˘. °È· ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ¯Ú‹ÛË
·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ì˯·ÓÒÓ, Ë ÔÔ›· ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙËÓ ·ÒıËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÈıÂÌ¤ÓˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚfiÎÏËÛ˘
·ˆÏÂÈÒÓ Î·È Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÒÓ, Û˘¯Ó¿ ›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·ÎÙÈ΋
ÛËÌ·Û›·, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ (ÁÈ' ·˘ÙÔ‡˜) ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÎÚÈÓfiÙ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi,
ÙËÓ ÈÛ¯‡ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÙÔ˘˜.
∏ ÚÒÙË Ì¤ıÔ‰Ô˜, Ù˘ ÂÚÈ·ÎψÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘, ·Ú›¯Â ÛÙÔÓ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ Ù·
ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ù˘ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÙÔ˘. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ
ηٷÂÏÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜, Û˘Ó¤‚·ÏÏÂ
ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ·Ì˘ÓÔ̤ӈÓ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ
ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘˜ (.¯. ˘ÚfiÏËÛË ÔÈÎÈÒÓ, ·ÔıËÎÒÓ ÎÏ.). ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘
·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¿ÓÙÔÙ ÂÁÁ‡ËÛË ÂÈÙ˘¯›·˜. ∫·Ù'
·Ú¯¿˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜ ›¯·Ó ·Ó¿ÁΘ Û ÙÚfiÊÈÌ·, ÓÂÚfi Î·È ÂÊfi‰È· (ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Èo Â›ÁÔ˘Û˜ ·'
fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓÔÈ) Ù· ÔÔ›· ¤ÚÂ ӷ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·fi ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‚¿ÛÂȘ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ‹ Ó·
ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÚÒÙË Ï‡ÛË ‹Ù·Ó ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· Î·È ··ÈÙÔ‡Û ÂÈϤÔÓ ‰˘Ó¿ÌÂȘ
ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ÌÔÚÔ‡Û ӷ
·Ô‰Âȯı› ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË, ›Ù ÂÂȉ‹ ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ ı· ›¯·Ó ÌÂٷʤÚÂÈ Ì¤Û· ÛÙ· Ù›¯Ë ‹ ı· ›¯·Ó
ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ Ô,Ùȉ‹ÔÙ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â¯ıÚfi, ›Ù ‰ÈfiÙÈ Ë ¿ÁÔÓË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ (.¯. ª¤ÛË
∞Ó·ÙÔÏ‹) ‰ÂÓ ÙÔ Â¤ÙÚÂÂ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÌÂıfi‰Ô˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜ Ë ¯Ú‹ÛË Î·Ù·ÂÏÙÒÓ ·fi
ÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ¢ηÈÚȷο Ï‹ÁÌ·Ù· ηٿ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ‹ ÙˆÓ
ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ‹ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓÂÚÁËÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ¿Ì˘Ó·˜ (.¯. ÂÁ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È
·ÓÙÂÈı¤ÛÂˆÓ ‹ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ‰È¿Û·Û˘ ÙÔ˘ ÎÏÔÈÔ‡).
√ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ù¯ÓÈ΋ ÔÏÈÔÚΛ·˜ (˘ÂÚ‹‰ËÛË ÙÂȯÒÓ), Ë ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ ‹Ù·Ó Ë ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË Î·È ·ÌÂÛfiÙÂÚË ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ χÛË. √È ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜ ¤ÚÂ ӷ
Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÔ˘Ó ÙȘ Îϛ̷Θ Î·È Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜ ˘fi
ηٷÈÁÈÛÌfi ‚ÂÏÒÓ, ·ÎÔÓÙ›ˆÓ Î·È Ï›ıˆÓ ÙˆÓ ·Ì˘ÓÔ̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ˆıÔ‡Û·Ó Î·È ¤ÚȯӷÓ
ÙȘ Îϛ̷Θ (Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜) ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. √ÛÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚÓ·Ó Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ
ÙÂȯÒÓ ¤ÚÂ ӷ ·ˆı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ì·¯fiÌÂÓÔÈ ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ· Î·È Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÙÌ‹Ì·
ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó
ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ‹ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ‡ÏË ÒÛÙ ӷ ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ. ∏ ¯Ú‹ÛË
ηٷÂÏÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Â¿ÏÍÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·›ˆÛË ‹ ÙËÓ ·ÒıËÛË ÙˆÓ ·Ì˘ÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù·
ÛËÌ›· Â›ıÂÛ˘, ‹Ù·Ó Ô ÚÔÊ·Ó‹˜ Î·È ›Ûˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ
ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓÂÚÁÔ‡Û·Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ∂Í›ÛÔ˘ ÚÔÊ·Ó‹˜ ‹Ù·Ó Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·
Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜. √È ¤ÊÔ‰ÔÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÊÔÚ¤˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ·ÔÙ˘¯›·, ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ÔÈ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È
·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ. ∞ÏψÛÙ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚÓ·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
Ù›¯Ô˘˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ·Ú·¤Ú·. √È ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ
ÙÂȯÒÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓÔÈ Î·È ÔÈ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó ÙȘ Û·Ó›‰Â˜ Ô˘ ÁÂÊ‡ÚˆÓ·Ó Ù·
ÎÂÓ¿, ·ÔÌÔÓÒÓÔÓÙ·˜ fiÛÔ˘˜ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Î·È ÎÙ˘ÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ
ηٷ¤ÏÙ˜ Î·È ¿ÏÏ· fiÏ· ‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ‡ÚÁÔ˘˜. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙÚ·ÙÔ› ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó (·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Â˘Î·ÈÚȷο) ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ηÈ
Ù˘ ˘ÂÚ‹‰ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ì Îϛ̷Θ.
√È ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÔ› ‡ÚÁÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ‹‰ËÛË ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ,
ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÙÈıÂÌ¤ÓˆÓ Ó· Êı¿ÛÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ì ÌÈÎÚ¤˜
·ÒÏÂȘ. √È ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÔ› ‡ÚÁÔÈ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· (·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË) ηÈ
Ù· Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚ· ÔÏÈÔÚÎËÙÈο ̤۷. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi ͇ÏÔ, ›¯·Ó ‡„Ô˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜
ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙÔ ¿Óˆ Û ÙÚÔ¯Ô‡˜ ‹ ͇ÏÈÓÔ˘˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó
Î·Ï˘Ì̤Ó˜ Ì ۷ӛ‰Â˜, ‚ÚÂÁ̤ӷ ‰¤ÚÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο Ô˘ ÚÔÛٿ٢·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ ·fi Ù·
‚Ï‹Ì·Ù· ‹ Ù· ÂÌÚËÛÙÈο ˘ÏÈο Ù· ÔÔ›· ÂÎÙfiÍ¢·Ó ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ. √Ù·Ó ÔÈ ‡ÚÁÔÈ ÏËÛ›·˙·Ó ÛÂ
ηٿÏÏËÏË ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· Ù›¯Ë, ÔÈ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ Î·Ù¤‚·˙·Ó Á¤Ê˘Ú˜ ¿Óˆ ÛÙ· Ù›¯Ë Î·È ÔÚÌÔ‡Û·Ó

ηٿ ÙˆÓ ·Ì˘ÓÔ̤ӈÓ. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ‡ÚÁˆÓ ˘‹Ú¯·Ó Îϛ̷Θ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó
ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ, ÒÛÙÂ Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÈÙÈıÂÌ¤ÓˆÓ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜. √È Î·Ù·¤ÏÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ
ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ ‡ÚÁˆÓ. ∆ÔÔıÂÙÔ‡ÓÙÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ‡ÚÁˆÓ Û ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜
ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÎÙfiÍ¢·Ó ‚ÚÔ¯‹ ‚ÂÏÒÓ Î·È Ï›ıˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÊÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÈÙÈıÂ̤ӈÓ.
√È ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÂÊ¿ÚÌÔ˙·Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ ‡ÚÁˆÓ. ∏ ÚÒÙË
Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë ‰È¿ÓÔÈÍË Ù¿ÊÚÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÔ˘Ó ÌÂ
¯ÒÌ·, ¤ÙÚ˜ Î·È Í‡Ï·. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ, fiÙ·Ó ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ Â›ÎÂÈÙ·È ÔÏÈÔÚΛ·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ô¤˜ Î·È Ù¿ÊÚÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë, Ù· ÔÔ›· Î¿Ï˘Ù·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÎÏ·‰È¿ Î·È ¯ÒÌ·
ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‹ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ‡ÚÁˆÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜
‹Ù·Ó Ë ¯Ú‹ÛË Î·Ù·ÂÏÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÂÎÙfiÍ¢·Ó ‚¤ÏË, ·ÎfiÓÙÈ·, Ï›ıÔ˘˜ ηÈ
ÂÌÚËÛÙÈο ˘ÏÈο, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ÁÂʇڈÛË ÙˆÓ Ù¿ÊÚˆÓ, Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ‹ Ó·
˘ÚÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜, Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Î·È
ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˆıÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Û·Ó. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó
ÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÔ‡˜ ‡ÚÁÔ˘˜ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ ‡ÚÁÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì·
ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ (‚Ï. ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ¢˘ÚÚ·¯›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1108), ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó Ì˯·Ó¤˜ Î·È ¿Ó‰Ú˜.
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ‹‰ËÛË ÙÂȯÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ô¯˘ÚÒÛˆÓ: ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙÔ Ù‹ÏÂÓÔÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÓfiËÛ Ô
Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¢È¿‰Ë˜. ∆Ô Ù‹ÏÂÓÔÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ï¿ıÈ (‹ "ÎÔ˘‚¿˜") ̤۷ ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÚˆÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÂÓfi˜
ÂÈÌ‹ÎÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ·. ∆Ô ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Û ¤Ó·Ó ͇ÏÈÓÔ ÛÎÂÏÂÙfi ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‡„Ô˘˜,
ÂÓÒ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÚÔ¯·ÏÈÒÓ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÙËϤÓÔ˘
‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ˘ÂÚ‹‰ËÛË ÙÂȯÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÈηÓÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ·Ó‰ÚÒÓ
ηÙ¢ı›·Ó ¿Óˆ ÛÙȘ Ô¯˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡.
∏ ÙÚ›ÙË ÔÏÈÔÚÎËÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋, Ù˘ ‰È¿ÓÔÈ͢ Ú‹ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· Ù›¯Ë ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ, ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÔÈÎÈÏ›·˜ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ ÎÚÈÒÓ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ͇ÏÈÓˆÓ
ÎÔÚÌÒÓ Ì ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹) Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ÁÎÚ¤ÌÈ˙·Ó
̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ (Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ·) ‹ ÂÈÙ›ıÂÓÙÔ ÛÙËÓ ‡ÏË (Û·ÓÈfiÙÂÚ·). °È· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ
ÙÔ˘ ÎÚÈÔ‡ ·fi Ù· ‚¤ÏË, Ù· ·ÎfiÓÙÈ·, ÙȘ ¤ÙÚ˜ ‹ Ù· ÂÌÚËÛÙÈο ˘ÏÈο ÙˆÓ ·Ì˘ÓÔÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙÔ
‰È¿ÊÔÚ· ͇ÏÈÓ· ˘fiÛÙÂÁ· Î·Ï˘Ì̤ӷ Ì ۷ӛ‰Â˜ Î·È ˘ÁÚ¿ ‰¤ÚÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙÔ ˆ˜ Ù· Ù›¯Ë
Ì ÙÚÔ¯Ô‡˜, ÂÓÒ Ô ÎÚÈfi˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ˜ Ì ۯÔÈÓÈ¿ ‹ ·Ï˘Û›‰Â˜ Û ‰ÔÎfi ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜. √È
¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎÚÈÔ‡ ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó Î·È ˆıÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÎÚÈfi Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÈÓ›ÙÔ Û·Ó ÂÎÎÚÂ̤˜ ÚÔÛÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜
Ì ÔÚÌ‹ ÛÙ· Ù›¯Ë. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÎÚÈfi ÔÈ ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·È¯ÌËÚfi ÂÚÁ·Ï›Ô
(ÚˆÌ. musculus) ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ú‹ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ıÚ·˘Â ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙË ÏÈıÔ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ,
ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ Ï›ıˆÓ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú‹ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ¯Ú‹ÛË
ηٷÂÏÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÔÚÎËÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜, ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙËÓ
Î¿Ï˘„Ë Î·È ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÎÚÈÔ‡, ·ˆıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Â›ıÂÛ˘, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì˯·Ó¤˜ Ó·
ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ‹ Ó· ˘ÚÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÚÈÔ‡˜. ∂›Û˘ ÌÂÚÈΤ˜
ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¿Á˜ Î·È Û¯ÔÈÓÈ¿ ÁÈ· Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó Î·È Ó·
·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÚÈÔ‡˜ (Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¯ÓÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘
ÂÔ¯‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÚÈÔ‡ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ÔÏÈÔÚÎÔ‡Û·Ó ÙËÓ ∆‡ÚÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1111).
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ˘ÔÓfiÌ¢Û˘ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ‹Ù·Ó ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Ë ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. √È
ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ¿ÓÔÈÁ·Ó ÌÈ· Û‹Ú·ÁÁ· ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÈϤÍÂÈ. √Ù·Ó ¤Êı·Ó·Ó οو ·fi Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ‰ÈÂ‡Ú˘Ó·Ó ÙË
Û‹Ú·ÁÁ· Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ÒÛÙ ӷ ηχÙÂÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ú‹ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÛÎfi¢·Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó. √È Ï›ıÔÈ ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ "ı·Ï¿ÌÔ˘" Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ÙÔ Ì ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ͇ÏÈÓ· ‰ÔοÚÈ· Î·È ÎÔÏÒÓ˜. √Ù·Ó ÔÈ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÓ·Ó ÙËÓ
ÂÎÛηʋ ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ‡ÚÔ˜, Á¤ÌÈ˙·Ó ÙÔÓ ı¿Ï·ÌÔ Ì ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο Ù· ÔÔ›· ηÙfiÈÓ ˘ÚÔÏÔ‡Û·Ó.
∏ ͢Ï›· Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ ηÈÁfiÙ·Ó Î·È ÙÔ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ η٤ÚÚÂÂ, ÌÂ

·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú‹ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ηٷÛ΢‹ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‡ÚÔ˘˜ Î·È ¿¯Ô˘˜ ÁÈ· Ù· Ù›¯Ë
·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ÚÔÏËÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ¿Ì˘Ó·˜, ·ÏÏ¿ Ô ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ
οÛÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Ô¯˘ÚÒÛÂˆÓ Û ‚Ú·¯Ò‰Â˜ ¤‰·ÊÔ˜ ‹ ›Ûˆ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ˘‰¿ÙÈÓ· Έχ̷ٷ. ªÈ· ¿ÏÏË
·Ì˘ÓÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÌÈ·˜ ·ÓÙÈ-Û‹Ú·ÁÁ·˜ Ë ÔÔ›· ›ÙÂ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û ÙË Û‹Ú·ÁÁ· ÙˆÓ
ÂÈÙÈı¤ÌÂÓˆÓ (Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ̿¯Ë ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘
Û‹Ú·ÁÁ·˜ ÚÈÓ ·˘Ù‹ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ù›¯Ô˜), ›Ù ÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ ·fi οو. ∏ ¯Ú‹ÛË
ηٷÂÏÙÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÌÂıfi‰Ô˘, ·ÊÔÚÔ‡Û ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·Ù¿
ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂÊfi‰Ô˘ ÛÙÔ Ú‹ÁÌ· Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›.

π™∆√ƒπ∫∏ ∂•∂§π•∏ ∫∞π ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆ø¡ ∫∞∆∞¶∂§∆ø¡
∞fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘
À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÔÈ ∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ ‰È¤ıÂÙ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ Ï›ıˆÓ ηÈ
ÂÌÚËÛÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î‡ÚȘ ÔÏÈÔÚÎËÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ‹Ù·Ó Ô ÎÚÈfi˜
Î·È Ô ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎfi˜ ‡ÚÁÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 400 .Ã. Ô‡Ù ÔÈ ¶¤ÚÛ˜, Ô‡Ù ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜, Ô‡Ù ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ
›¯·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÔÏÈÔÚÎËÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Ù· fiÏ· ÙˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ. ∞fi
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Î·È ÌÂÙ¿ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚfiÔ‰ÔÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ
ηٷÂÏÙÒÓ, ·Ú¯Èο ·fi ∂ÏÏËÓ˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ƒˆÌ·›Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ ‹Ù·Ó Ô
¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ Ô ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜, Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ. ∆Ô 399 .Ã. Ô ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ÂÁηÈÓ›·Û ·˘Ùfi Ô˘
Û‹ÌÂÚ· ı· ÔÓÔÌ¿˙·Ì "ÂÍÔÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·" Ì ‚¿ÛË ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ
ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÙÔ˘˜
∫·Ú¯Ë‰ÔÓ›Ô˘˜. √ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÔÌ¿‰Â˜ "ÂȉÈÎÒÓ" ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ηÈ
Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú›¯Â ·ÚÎÂÙ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ¿ÏÏ· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Ó¤· ηÈ
ÚˆÙfiÙ˘· fiÏ·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ fiÏˆÓ Ô˘ ۯ‰›·Û·Ó ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ
Ì˯·ÓÈÎÔ› ηٷ¤ÏÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙfiÍÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ‚ÂÏÒÓ Î·È (Û·ÓÈfiÙÂÚ·)
Ï›ıˆÓ. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙˆÓ fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Û˘Ó›ÛÙ·ÙÔ ÛÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ì˯·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
Ù¿Ó˘ÛË Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜ (Î·È ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜), Ù· ÔÔ›· η٤ÛÙËÛ·Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÙË ¯Ú‹ÛË
ȉȷ›ÙÂÚ· ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÙfiÍˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ‚ÂÏÒÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È (Û˘ÓÂÒ˜) ‰È·ÙÚËÙÈ΋˜
ÈÛ¯‡Ô˜ ·' fiÙÈ Ù· ÊÔÚËÙ¿ ÙfiÍ·.
√È ÚÒÙÔÈ ÂΛÓÔÈ Î·Ù·¤ÏÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ˆ˜ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Â˜
‚·ÏÏ›ÛÙÚ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙÔ ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ·ÚÈ· ̤ÚË:
- ∆Ô Û‡ÓıÂÙÔ ÙfiÍÔ (composite bow), ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ›ÙÔ ·fi ͇ÏÈÓÔ Û٤ϯԘ-˘Ú‹Ó·. ™ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ·
fi„Ë ·˘ÙÔ‡ Û˘ÁÎÔÏÏÔ‡ÓÙ·Ó Ù¤ÓÔÓÙ˜ ˙ÒˆÓ (·ÓıÂÎÙÈÎÔ› ÛÙÔÓ ÂÊÂÏ΢ÛÌfi) Î·È ÛÙËÓ Ô›ÛıÈ· fi„Ë ÎÂÚ¿ÙÈÓ·
ϷΛ‰È· (·ÓıÂÎÙÈο ÛÙË Û˘Ì›ÂÛË). ∏ ηٷÛ΢‹ ·˘Ù‹ ηıÈÛÙÔ‡Û ٷ Û‡ÓıÂÙ· ÙfiÍ· Ôχ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ·
·fi Ù· ÙfiÍ· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi ·Ïfi ͇ÏÔ.
- ∆ÔÓ ÎÔÚÌfi, ¤Ó·Ó ÂÈÌ‹ÎË Í‡ÏÈÓÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· Ì ·‡Ï·Î· Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ, ÛÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ ÛÙÂÚˆÓfiÙ·Ó ÙÔ ÙfiÍÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ Ô›ÛıÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙÂÚˆÓfiÙ·Ó Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù¿Ó˘Û˘ Ù˘
¯ÔÚ‰‹˜. ™ÙȘ ÚÒÈ̘ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ˆ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù¿Ó˘Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ¤Ó· ÁÚ·ÌÌÈÎfi
Â›Û¯ÂÛÙÚÔ (ÏÔͤ˜ Ô‰ÔÓÙÒÛÂȘ Û ÁÚ·ÌÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË) Ì fiÓ˘¯·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi
ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË (ηÛÙ¿ÓÈ·). ª¤Û· ÛÙËÓ ·‡Ï·Î· Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ÂÎÈÓ›ÙÔ
ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ Ô ÔÏÈÛıËÙ‹Ú·˜. √ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú·˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· Â›ÌËΘ ͇ÏÈÓÔ Û٤ϯԘ ηٿÏÏËÏÔ˘
Ï¿ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·‡Ï·Î· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Î·È ¤ÊÂÚÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ·‡Ï·Î· ÛÙÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì·
ÙÔ˘, ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÙÔÔıÂÙ›ÙÔ (Î·È ÂÎÈÓ›ÙÔ Î·Ù¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂÎÙfiÍ¢Û˘) ÙÔ ‚¤ÏÔ˜. ™ÙÔ ›Ûˆ
ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù¿Ó˘ÛË Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜ Î·È ¤Ó·˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· ÙËÓ
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ Ù˘.
- ∆Ë ‚¿ÛË, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Ô ÎÔÚÌfi˜. ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›· Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ηٷ¤ÏÙË
‹Ù·Ó Ô ÙÚfiÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ‹˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ÎÔÚÌfi: ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÛÎfi¢Û˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜
·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÂÈÓfiËÛ·Ó ¤Ó·Ó ·ÚıÚˆÙfi
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÙÚÂ ÛÙÔ fiÏÔ Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Î·ı'‡„Ô˜ ¿Óˆ ÛÙË
‚¿ÛË ÙÔ˘. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ "ÂχıÂÚ˘

¿ÚıÚˆÛ˘" (universal joint), Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘ 16Ô˘ ‹ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ
∆˙ÈÚfiÏ·ÌÔ ∫·ÚÓÙ¿ÓÔ (‹ ÛÙÔÓ ƒfiÌÂÚÙ ÃԢΠηÙ' ¿ÏÏÔ˘˜).
√ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ηٷ¤ÏÙË ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ: √ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú·˜ Û˘ÚfiÙ·Ó ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜
ÒÛÙ ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙË ¯ÔÚ‰‹. ∫·ÙfiÈÓ Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÔ¯ÏÒÓ
¤Ó· ‚·ÚÔ‡ÏÎÔ, ¤Û˘Ú ÙÔÓ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, οÌÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙfiÍÔ Î·È ÙÂÓÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ¯ÔÚ‰‹. √
ÔÏÈÛıËÙ‹Ú·˜ Ì ÙËÓ ·ÁÎÈÛÙڈ̤ÓË ¯ÔÚ‰‹ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ›ÙÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÔÓ‡¯ˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙȘ
Ô‰ÔÓÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Û¯ÂÛÙÚÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ù¿Ó˘ÛË Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜ Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û ÙÔ
‚¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·‡Ï·Î· ÙÔ˘ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· Î·È ÙÔ fiÏÔ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ‚ÔÏ‹. ∞Ó·ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÌÔ¯ÏÔ‡ ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ, Ë ¯ÔÚ‰‹ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÓfiÙ·Ó Î·È ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ ÂÎÙÔÍ¢fiÙ·Ó.
∆· ‚¤ÏË ‰È¤ıÂÙ·Ó ‚·ÚÈ¿ ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ·È¯Ì‹, ›¯·Ó Ì‹ÎÔ˜ ˆ˜ 2 m Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
ÂÏ·ÊÚ¿ ·ÎfiÓÙÈ·. √È Î·Ù·¤ÏÙ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ fiÏ· ηٿ ÚÔÛˆÈÎÔ‡,
ÂÊfiÛÔÓ Ù· ‚¤ÏË (Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ï›ıÔÈ) Ô˘ ÂÎÙfiÍ¢·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÛÂ
Ï›ıÈÓ˜ Ô¯˘ÚÒÛÂȘ. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·fi Ù·ÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë Â˘ÓÔÔ‡Û ηٿ ηÓfiÓ· ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi
·ÁÒÓ· ·fi Ô¯˘ÚˆÌ¤Ó˜ ı¤ÛÂȘ (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜). √ˆ˜ Î·È ·Ó
›¯Â ¿ÓÙˆ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Â›ÊÔ‚· fiÏ·, ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ˘ÎÓÒÓ Â¯ıÚÈÎÒÓ
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ. ∂‡ÎÔÏ· ÌÔÚԇ̠ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ÙÔÓ ÎÏÔÓÈÛÌfi Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘
·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ù· ‚·ÚÈ¿ ‚¤ÏË Ô˘ ÂÎÙfiÍ¢·Ó ÔÈ Î·Ù·¤ÏÙ˜, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·Û›‰Â˜,
·ÓÔϛ˜ Î·È ÙÚÂȘ ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿Ó‰Ú˜. ∫·Ù·¤ÏÙ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙÔ (Û·ÓÈfiÙÂÚ·) ηÈ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÌÈÎÚÒÓ Ï›ıˆÓ ‹ ÌÔχ‚‰ÈÓˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙÔ Û ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ
ı‡Ï·Î· ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜. ∆· ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ·, ‰ÂÓ
‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·Ó ·fi ÛÊÂÓ‰fiÓ˜.
∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ fiÏˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÈÛfi
ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÓfiËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘
ÙfiÍÔ˘ ·fi Û˘ÓÂÛÙÚ·Ì̤ӷ Û¯ÔÈÓÈ¿ ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi Ù¤ÓÔÓÙ˜ Î·È ÙÚ›¯Â˜, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¤Ó·
›‰Ô˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ÛÙÚ¤„˘. ∏ ÂÈÓfiËÛË ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤ۈ Ù˘ Û˘ÛÙÚÔÊ‹˜
Û¯ÔÈÓÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜
ºÈÏ›Ô˘ µ', ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÔÏÏ·Ï·Û›·Û ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ. ªÂ Ù· ̤¯ÚÈ
ÙfiÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· Û‡ÓıÂÙ· ÙfiÍ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÎÙfiÍ¢ÛË ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜, ·Ú¿
ÌfiÓÔÓ ÂÏ·ÊÚÒÓ ·ÎÔÓÙ›ˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ Ï›ıˆÓ ‹ ÌÔχ‚‰ÈÓˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Û˘ÓÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Û¯ÔÈÓÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ηٷ¤ÏÙ˜ (Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠηٿ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘
ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ڈ̷˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜) η٤ÛÙËÛ·Ó
‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ï›ıˆÓ ‚¿ÚÔ˘˜ ˆ˜ Î·È 80 kg, ·Ó Î·È ÔÈ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ˜ Ì˯·Ó¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘
ÂÎÙfiÍ¢·Ó Ï›ıÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˘˜ 13-26 kg Î·È ‚¤ÏË/·ÎfiÓÙÈ· Ì‹ÎÔ˘˜ ˆ˜ Î·È 4 m. O ƒˆÌ·›Ô˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ µÈÙÚÔ‡‚ÈÔ˜
·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ηٷ¤ÏÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÙÔ͇ÛÔ˘Ó Ï›ıÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˘˜ 162 kg, ·ÏÏ¿
ıˆÚÂ›Ù·È ·›ı·ÓÔ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤ Ù¤ÙÔȘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Â˜ Ì˯·Ó¤˜.
√ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ µ' ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎfi ÙÌ‹Ì·
Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ηٷ¤ÏÙ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ
Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙȘ
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ Î·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ "ηٷ¤ÏÙ˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜". ∆Ô Û›ÁÔ˘ÚÔ
Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¤Ù˘¯·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÛÂ
40 kg ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙËÓ ∞Û›· Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi 150
¢ı‡ÙÔÓ· Î·È 25 ·Ï›ÓÙÔÓ·. √È Ì˯·Ó¤˜ ÂΛӘ ‹Ù·Ó ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ‚·ÛÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο
ÙÔ˘˜ ÙÌ‹Ì·Ù· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÚÙˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ·fi ÌÔ˘Ï¿ÚÈ·, ÂÓÒ Ù· ÔÁÎÒ‰Ë Í‡ÏÈÓ·
̤ÚË ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó ÂÈÙfiÈ· ·fi ͢Ï›· ‰¤Ó‰ÚˆÓ. ∂Âȉ‹ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ ÙËÓ
Ù·¯Â›· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ Ì˯·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ
¿ÓÙ· ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ì˯·ÓÒÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ Û ¿Ì·Í˜ Î·È ¤ÙÔÈÌˆÓ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË. £· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ‰Ò
fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÔÏÈÔÚ˘ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ fiÏÂˆÓ ‹ ı¤ÛÂˆÓ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο
ηٷ¤ÏÙ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, fiˆ˜ Ë ‰È¿‚·ÛË ÔÙ·ÌÒÓ ‹ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ô
ª·Î‰fiÓ·˜ ÛÙÚ·ÙËÏ¿Ù˘ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi ·fi ‚¤ÏÔ˜ ηٷ¤ÏÙË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘

°¿˙·˜ ÙÔ 332 .Ã., ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Û›‰· Î·È ÙÔÓ ıÒڷο ÙÔ˘.
∆Ô Â˘ı‡ÙÔÓÔÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· fiÏÔ Â˘ı˘ÙÂÓÔ‡˜ ÙÚԯȿ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÂÏ·ÊÚÒÓ ·ÎÔÓÙ›ˆÓ. ∆· ‚·ÛÈο ÙÔ˘ ̤ÚË ‹Ù·Ó Ô ÂÈÌ‹Î˘ ÎÔÚÌfi˜ Î·È ¤Ó·˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ‰‡Ô ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÌ‹Ì·Ù·,
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ٤ÛÛÂÚ· ηٷÎfiÚ˘Ê· ÛÙÂϤ¯Ë, Ù· ÔÔ›· Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó ÙÚ›· "·Ú¿ı˘Ú·". ∞fi ÙÔ ÌÂÛ·›Ô
·Ú¿ı˘ÚÔ (·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÔÍ¢fiÙ·Ó ÙÔ ‚Ï‹Ì·) ÚÔ¤‚·Ï ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡, ÂÓÒ ÛÙ· ‰‡Ô
·ÎÚ·›· ·Ú¿ı˘Ú· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‰‡Ô ηٷÎfiÚ˘ÊÔÈ ¿ÍÔÓ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯·Ó Ù˘Ïȯı› ÛÊÈÎÙ¿
Û˘ÓÂÛÙÚ·Ì̤ӷ Û¯ÔÈÓÈ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi Ù¤ÓÔÓÙ˜ ˙ÒˆÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿. ™Ù· Û˘ÓÂÛÙÚ·Ì̤ӷ
Û¯ÔÈÓÈ¿ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ‰‡Ô ¿Î·ÌÙ· ͇ÏÈÓ· ÛÙÂϤ¯Ë, Âӈ̤ӷ Ì ̛· Ôχ ÛÎÏËÚ‹ ¯ÔÚ‰‹. ∫·ıÒ˜ Ë ¯ÔÚ‰‹
Û˘ÚfiÙ·Ó ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· fiÏÈÛ˘, Ù· ‰‡Ô Û¯ÔÈÓÈ¿ Û˘ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ·ÎfiÌË
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÔıË·ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛηӉ¿Ï˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÙË
¯ÔÚ‰‹ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÙÔ˘ ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.
∆Ô ·Ï›ÓÙÔÓÔÓ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ·Ú¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó fiÏÔ Î·Ì‡Ï˘ ÙÚԯȿ˜, Ì ÎÂÎÏÈ̤ÓÔ
ÎÔÚÌfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ï›ıˆÓ. ∆· ·Ï›ÓÙÔÓ· ‹Ù·Ó Ì˯·Ó¤˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜,
Ì ̋ÎÔ˜ 9 m, Ï¿ÙÔ˜ 1,9 m Î·È ‡„Ô˜ 4,5 m, ÂÓÒ ÙÔ ‚ÂÏËÓÂΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¤‚·ÈÓ ٷ 300 m.
∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ Î·Ù·¤ÏÙ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÏÈÔÚÎËÙÈΤ˜
Ì˯·Ó¤˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÛËÌ·Û›·, οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ. ∂ÓÒ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ
ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ·, ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›· ÔÓfiÌ·Ù· Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ
(¶Ôχ‰È·˜, ¢È¿‰Ë˜ Î·È Ã·Ú›·˜).

∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ› Î·È ÚˆÌ·˚ÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ
∫·Ù¿ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ· Â‹Ïı·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘
ÔϤÌÔ˘, Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÈÛ¯˘ÚÒÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ
ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ Î·È ÙȘ ÚÔfi‰Ô˘˜ Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.
∫·Ù'·Ú¯‹Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛËÌÂÈÒıËΠÌÈ· Û·Ê‹˜ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ
ÂÈÙÈıÂÌ¤ÓˆÓ (ÔÏÈÔÚÎËÙÒÓ). ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÔÈ ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË.
™¿ÓÈ· ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó Î·Ù¿ÏË„Ë Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘
Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ηٿÏË„Ë Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ fiÏÂˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÚÔ‰ÔÛ›· ‹ Ì ÛÙÚ·Ù‹ÁËÌ·. ∞fi
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ¿ÏÏ·ÍÂ. ∞ÎfiÌË Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÙÂȯÒÓ
(Ô º›ÏˆÓ ·fi ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‚ÏËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 200 .Ã. fiÙÈ ¤Ó· Ù›¯Ô˜ "¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ
¿¯Ô˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4,62 m" ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÙfiÍ¢·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·Ù·¤ÏÙ˜ Î·È fiÙÈ
ÂÈϤÔÓ ÔÈ ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓÔÈ "ηϿ ı· ¤Î·Ó·Ó Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÈıÔ‚fiÏÔ˘˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÂ
·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 150 m") ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ϤÔÓ ·ÛÊ·Ï‹ χÛË. √È Â¿ÏÍÂȘ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜
›¯·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¿¯Ô˜ (·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô ÙˆÓ ·Ì˘ÓÔÌ¤ÓˆÓ ı· ÌÂȈÓfiÙ·Ó ‰Ú·ÛÙÈο),
‹Ù·Ó ¢¿ÏˆÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ηٷ¤ÏÙ˜. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Â¿Ï͈Ó
·Ê·ÈÚÔ‡Û ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÔ› Ó· ·ˆıÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È
Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ "˘ÚÒÓ" ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰È¢ÎÔÏ˘ÓfiÙ·Ó
ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ÎÚÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ú‹ÁÌ·Ù· ÛÙ· Ù›¯Ë. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ
ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÈÁfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÂÓÙ·ÙÈο ηٷ¤ÏÙ˜
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ Û ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÔ‡˜ ‡ÚÁÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÎÚÈÒÓ (Ô
·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ÎÚÈÒÓ ¤Êı·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ 1.800 ¿Ó‰Ú˜).
ªÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹Ù·Ó
Ë ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Û˘ÓÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Û¯ÔÈÓÈÒÓ, οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
‰È·ÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Û¯¤ÙÈ˙ ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙˆÓ
Û˘ÓÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Û¯ÔÈÓÈÒÓ Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÔÍ¢fiÌÂÓÔ˘ Ï›ıÔ˘. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÔχÏÔÎÔ˘˜
˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙÔ (Ë Û‡ÓÙ·ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Â͛ۈÛ˘
ÙÚ›ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡) Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ fiÙÈ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ Ù‡Ô˜
·Ú¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·˘Ù¿ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹

Ôχ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, Â›Ó·È ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
Ù‡Ô ·˘Ùfi Ë ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÂÛÙÚ·Ì̤Ó˘ ‰¤ÛÌ˘ Û¯ÔÈÓÈÒÓ Û ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ (οı ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˜ ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ
19,8 mm) ÈÛÔ‡Ù·È Ì 1,1 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ΢‚È΋˜ Ú›˙·˜ ÙÔ˘ 100 Â› ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÔÍ¢fiÌÂÓÔ˘
Ï›ıÔ˘ Û ÌÓ¤˜ (437 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·). √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ (΢ڛˆ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜) ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÓfiËÛ·Ó Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› ηÈ
Ì˯·ÓÈÎÔ› fiˆ˜ Ô ∂Ú·ÙÔÛı¤Ó˘, Ô ∏ÚˆÓ, Ô º›ÏˆÓ Î·È Ô ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
‚·ıÌfi ÙË Ï‡ÛË ÂÓfi˜ Û‡ÓıÂÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙ› ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜
Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ‚ÏËÙÈ΋˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¯ˆÚ›˜
Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚÁ·Ï›·, Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ȉÈÔÊ˘˚·˜ ÙÔ˘˜.
∏ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ, Ë ˙‹ÙËÛË Î·È Ù· ΛÓËÙÚ· Ô˘ ÙË Û˘Ófi‰Â˘·Ó, ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ·Ó
ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÔÏÏÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙÂÚÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‹Ù·Ó ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔfi‰Ô˘˜
ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÂÈÛً̘ fiÛÔ Î·È ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο. √ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ∫ÙËÛ›‚ÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛ ηÈ
ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ηٿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ Û˘ÓÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Êı›ÚÔÓÙ·Ó, Û¿È˙·Ó ‹ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ
ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È Á‹Ú·ÓÛ˘, Ì ‰‡Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ™ÙË Ì›· ·fi
·˘Ù¤˜ ‰‡Ô ¿Î·ÌÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ "ÙfiÍÔ˘" ÙÔ˘ ηٷ¤ÏÙË ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Û˘ÌȤ˙ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ˙‡ÁË
ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓˆÓ ÂÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ¤Û˘Ú·Ó ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙË ¯ÔÚ‰‹. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË Ù· ‰‡Ô
ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÙfiÍÔ˘ ˆıÔ‡Û·Ó ‰‡Ô ¤Ì‚ÔÏ· Ù· ÔÔ›· Û˘Ì›Â˙·Ó ·¤Ú· ̤۷ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜.
∫·Ì›· ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ‚ڋΠÚ·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ‰ÈfiÙÈ Ô‡Ù ٷ ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓ· ÂÏ¿ÛÌ·Ù· (Ù·
ÔÔ›· ‚¤‚·È· Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚ· ·fi Ù· ¯·Ï‡‚‰ÈÓ·), Ô‡ÙÂ Ë Û˘Ì›ÂÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ·¤Ú· Ô˘
¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÔÈ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÈÛ¯‡. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â‰Ò ÌÈ·
·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ∫ÙËÛ›‚ÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙÔ˘ "ÊÏfiÁ· ηÈ
ηÓfi˜ ÍÂ‹‰ËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ Ì·˙› Ì ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ", ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Û˘ÌȤÛÂÈ ÎÙ˘ÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì ¤Ó·
ÛÊ˘Ú›. ∞Ó Ë ÊÏfiÁ· Î·È Ô Î·Ófi˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÊÏÂÍË ÏfiÁˆ Û˘Ì›ÂÛ˘ (Î·È ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘) ÙÔ˘
·¤Ú·, ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ Ô ∫ÙËÛ›‚ÈÔ˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÌÈ· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ÓÙ‹˙ÂÏ.
∆ËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÂÔ¯‹ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Ô ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ (Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi
Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ΤÓÙÚ· ıˆÚËÙÈÎÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜), ÂÈÓfiËÛ ·˘Ùfi Ô˘
ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ fiÏˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜: ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ηٷ¤ÏÙË. √
Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ηٷ¤ÏÙ˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›ÙÔ ·fi ¤Ó·Ó ηٷÎfiÚ˘ÊÔ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú·,
̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙÔ Ù· ‚¤ÏË, Ù· ÔÔ›· η٤گÔÓÙ·Ó Ì ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ·. ∂Ó·˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜
΢ÏÈÓ‰ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‚ÂÏÒÓ Ô‰ËÁÔ‡Û ¤Ó· ‚¤ÏÔ˜ οı ÊÔÚ¿ ̤۷ ÛÙËÓ ·‡Ï·Î· ÂÎÙfiÍÂ˘Û‹˜
ÙÔ˘. ∏ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÂÈÙ˘Á¯·ÓfiÙ·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÂÏÈÎÔÂȉԇ˜ ·‡Ï·Î·˜ ηÈ
ÂÎΤÓÙÚÔ˘ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ÙÔ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê›
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È¿Ù·ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷÛ΢·ÛÙ›
η̛· ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜. ™ÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·Ï¿ ÙÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚·ÚÔ‡ÏÎÔ fiÏÈÛ˘ ÚÔ˜ ÙË Ì›·
Î·È Î·ÙfiÈÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÎÈÓÔ‡Û ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ ÙÔÓ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· Ô ÔÔ›Ô˜
ÚÔηÏÔ‡Û ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‚ÂÏÒÓ, ÙËÓ ·ÁΛÛÙÚˆÛË Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜ Î·È ÙËÓ
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜. √ÛÔ Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ù‡ÏÈÁÂ Î·È ÍÂÙ‡ÏÈÁ ÙÔ
‚·ÚÔ‡ÏÎÔ, Ô Î·Ù·¤ÏÙ˘ Á¤ÌÈ˙Â, fiÏÈ˙Â Î·È ¤‚·ÏÏ ·˘ÙfiÌ·Ù· ̤¯ÚÈ Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ Ô ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘. ™ÙË
‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÚ·Ó·˙ÈÔ‡-Â›‰˘ ·Ï˘Û›‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô
·Ô‰›‰ÂÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙ· µ›ÓÙÛÈ. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Ê·›ÓÂÙ·È
fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ·ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÁÚ·Ó¿˙È (Ì ÂÛˆÙÂÚÈο ‰fiÓÙÈ·, ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÛÙ· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓ·). ∏ ÂΉԯ‹ ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ûˆ˙fiÌÂÓÔ
ÚˆÙfiÙ˘Ô Î›ÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜.
¶·Ú¿ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ô Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ηٷ¤ÏÙ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
·Ïfi. ∆Ô ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Î·È ÙËÓ Ù·¯˘‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ‚ÂÏËÓÂΤ˜.
øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ fiÏÔ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÎÚÈ‚¤˜ ˆ˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË
ÙˆÓ 200 m (Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚ÂÏËÓÂΤ˜ ÙÔ˘) Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÙȘ ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ Û Ôχ ÌÈÎÚfi
¯ÒÚÔ, ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ‰È·ÛÔÚ¿ Ë ÔÔ›· ı· ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù·¯˘‚ÔÏ›· ÙÔ˘

ηٿ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó· ÔÌÔ›ˆÌ· ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ηٷ¤ÏÙË ÙÔ
ÔÔ›Ô Î·Ù·Û··ÛÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡ ∂Ú‚ÈÓ ™Ú·Ì ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·,
¤ÚÈÍ ‰‡Ô ‚¤ÏË ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤Û¯ÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ, Û Â›‰ÂÈÍË Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. §¤ÁÂÙ·È ·ÎfiÌ· fiÙÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÌfi‰ÈÛ ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘
ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡ ÂΛÓÔ˘ fiÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙË Û·Ù¿ÏË
˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡ÛÂ, Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â·Ó·Ï‹ÊıËΠ‰‡Ô ¯ÈÏÈÂٛ˜ ÌÂÙ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ Ù˘ÊÂΛˆÓ.
∏ ÂfiÌÂÓË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ ¤ÁÈÓ ·fi ƒˆÌ·›Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜
ηٿ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã., Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÔ‡ ·fi ͇ÏÔ ÛÂ
Û›‰ËÚÔ. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ·˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ
ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ Ù˘ fiÏ˘ ηٷÛ΢‹˜ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ ¿Óˆ ÛÂ
ÙÚÔ¯Ô‡˜ Î·È ÙËÓ Ù·¯Â›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ˘‹Ú¯Â ·Ó¿ÁÎË.
∂ÈϤÔÓ Ô Ó¤Ô˜, ·ÓÔÈÎÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ÛÎÂÏÂÙfi˜ Â¤ÙÚ„ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ¢ıÂÚ›· ΛÓËÛ˘ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘
"ÙfiÍÔ˘", ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ‰Â ÙÔÓ Ù·¯‡ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË ÛÎfi¢ÛË ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ È‰›ˆ˜ ÛÙfi¯ˆÓ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜
·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÛÎfi¢ÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙËÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ ·È¯Ì‹˜ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ Ì ¤Ó·
ηٿÏÏËÏ· ·Ó˘„ˆÌ¤ÓÔ Ô›ÛıÈÔ ÛÎÔ¢ÙÈÎfi, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘
ÙfiÍÔ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Û¯ÔÈÓÈÒÓ, Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· Î·È Ë ÁˆÓ›· ·Ó‡„ˆÛ˘ ‹Ù·Ó
˘ÔÏÔÁÈṲ̂ӷ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ·ÊÔ‡ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈ˙ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Ô›ÛıÈÔ˘ ÛÎÔ¢ÙÈÎÔ‡ ηÈ
Ù˘ ·È¯Ì‹˜ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ ÙÔ fiÏÔ Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÚԯȿ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ·ÏÒ˜
ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Û‡ÚÂÈ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔÓ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· (ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ Ù· "ÎÏÈÎ" ÙÔ˘
Â›Û¯ÂÛÙÚÔ˘).
ªÂٷ͇ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ
ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ∏ÚˆÓ·, ÙÔ˘ º›ÏˆÓ·, ÙÔ˘ µ›ÙˆÓ·, ÙÔ˘ ∫ÙËÛ›‚ÈÔ˘, ÙÔ˘ ∂Ú·ÙÔÛı¤ÓË Î·È ‚¤‚·È·
ÙÔ˘ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘ fiÏˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë. ™ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘
ηٷ¤ÏÙË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÏÈıÔ‚fiÏÔ Ô ÔÔ›Ô˜
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ Ï›ıÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˘˜ 78 kg. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â›Û˘ fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘
∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ›¯·Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÂȉÈÎÔ› ηٷ¤ÏÙ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ
ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘Û›ˆÓ. ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ∂ÏÏËÓ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ‡
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ù‹ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Û Ú·ÎÙÈΤ˜
ηٷÛ΢¤˜.

ÀÛÙÂÚË ÚˆÌ·˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜-ªÂÛ·›ˆÓ·˜
∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ë ‚·ıÌÈ·›· ·Ú·ÎÌ‹ Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜
ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÛÙ·‰È·Î‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ
Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ÂͤÏÈÍË, ÙËÓ
ηٷÛ΢‹ Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÔχÏÔÎˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠηÈ
ÙÂÏÈο ÂÂÎÚ¿ÙËÛ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Î·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ηٷ¤ÏÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ıÂÙ ¤Ó· ÌfiÓÔ "ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ"
·fi Û˘ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Û¯ÔÈÓ› Î·È ¤Ó·Ó ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· "ÎÔ˘Ù¿Ï·" ÛÙËÓ ÔÔ›·
ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙÔ ÔÈ Ï›ıÔÈ Ô˘ ÂÎÙfiÍ¢Â. ∏ Ì˯·Ó‹ ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· fiÓ·ÁÚÔ˜.
√ fiÓ·ÁÚÔ˜ ·ÔÙÂÏ›ÙÔ ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÙÌ‹Ì·Ù·: ¤Ó·Ó ‚·Ú‡, ͇ÏÈÓÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÛÎÂÏÂÙfi ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ
ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÂÎÙfiÍ¢Û˘ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·Ó¿Û¯ÂÛ˘ Ô˘ ›¯Â ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ fiÚıÈÔ˘ ͇ÏÈÓÔ˘
"¶", ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÔ‡ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·fi ÏÔͤ˜ ͇ÏÈÓ˜
·ÓÙËÚ›‰Â˜. √ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ÙÔÔıÂÙ›ÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ó·
ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ¤Ó· ‚·Ú‡ Û˘ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Û¯ÔÈÓ› ·fi ›Ó˜, ÙÂÓو̤ÓÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘
ÛÎÂÏÂÙÔ‡. °È· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ‚ÔÏ‹˜ Ô Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ˜ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÙ·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÙÚÔ¯·Ï›·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË, Û˘ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Û¯ÔÈÓ›. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜
ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ Ï›ıÔ ‹ Ù· ¿ÏÏ· ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ "ÎÔ˘Ù¿Ï·" ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜
Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛηӉ¿Ï˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ·Ó ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÛÙÚÂÊ Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ
ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË, ÎÙ˘ÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÁοÚÛÈ· ‰ÔÎfi ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿Û¯ÂÛ˘, Î·È ÂÎÙfiÍ¢ ÙÔ

‚Ï‹Ì·. ∫·ıÒ˜ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈ˙ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·Ó¿Û¯ÂÛ˘, ÙÔ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘
ÛÎÂÏÂÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÓ¿ÁÚÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ·È Ì ÌÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ı‡ÌÈ˙ ÙÔ ÎÏÒÙÛËÌ· ÙˆÓ
Ô›ÛıÈˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‹ÚÂ Î·È ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘. ∏ Ì˯·Ó‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ
ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ô‡Ù ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ, Ë ÈÛ¯‡˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË, ÂÓÒ Ë ÛÎfiÂ˘Û‹ Ù˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. ∏
ηٷÛ΢‹ fï˜ Î·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Û·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ Ë ÈÛ¯‡˜
Ù˘ ‹Ù·Ó Â·Ú΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÂÓfi˜ Ï›ıÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ 18-27 kg Û ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ Î·È 400 m.
√ fiÓ·ÁÚÔ˜ Ì ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÓÔÌ·Û›· mangonel ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ fiÏÔ ÔÏÈÔÚΛ·˜ ηٿ Ù·
¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÛ·›ˆÓ·. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÁÎÒ‰ÂȘ fiÓ·ÁÚÔÈ, ÈηÓÔ› Ó·
ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó Ï›ıÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˘˜ ˆ˜ Î·È 200 kg. ∏ ‡ÚÂÛË Ï›ıˆÓ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ fiÓ·ÁÚÔ
·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÒÓ. ∞ӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
°' ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ƒÈ¯¿Ú‰Ô˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ϛıÔ˘˜ ·fi ÙË ªÂÛÛ‹ÓË ÁÈ· ÙÔÓ "‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi" Ù˘
∞ÎÚ·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÌÈ·˜ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÛÙËÓ √˘·Ï›· ÙÔ 1287 Î·È ÙËÓ ·Ó·Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘
¡ÈԇηÛÙÏ ∂ÌÏ˘Ó ÔÈ ∞ÁÁÏÔÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì ÔÙ·ÌfiÏÔÈ· 480 ηٿÏÏËÏÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ ·fi
ÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ∫¿ÚÓÙÈÁηÓ. ÃÚÔÓÈο Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Â›Û˘ fiÙÈ Ô fiÓ·ÁÚÔ˜ ‰È¤ıÂÙ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË
Ù·¯˘‚ÔÏ›·. ™Â ¯ÚÔÓÈÎfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ §ÈÛÛ·‚ÒÓ·˜ ÙÔ 1147, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰‡Ô
Ì˯·Ó¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 10 ˆÚÒÓ ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó 5.000 Ï›ıÔ˘˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ
οı Ì˯·Ó‹ ÂÎÙfiÍ¢ ¤Ó·Ó Ï›ıÔ ·Ó¿ 15 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·˘ÙÔ›
·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô‡Ù Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ fiÙÈ "Ô
¯ıÚfi˜ ˘¤ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂΛÓË".
∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∫›Ó·, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1000.
∏ Ì˯·Ó‹ Ô˘ ÂÈÓÔ‹ıËΠ·ÔÙÂÏ›ÙÔ ·fi ¤Ó·Ó ‚Ú·¯›ÔÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ
Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È (Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È) Û ηٷÎfiÚ˘ÊÔ Â›Â‰Ô ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ˜ Û ¤Ó·Ó fiÚıÈÔ Í‡ÏÈÓÔ ÛÎÂÏÂÙfi. ∏
ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ "‰È·ÈÚÔ‡ÛÂ" ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· Û ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·: ÛÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ô›ÛıÈÔ, ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÎÚÂÌfiÙ·Ó ÌÈ· οϷıÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›·
ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙÔ Ù· ‚Ï‹Ì·Ù·, Î·È ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÌÚfiÛıÈÔ, ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó
Û¯ÔÈÓÈ¿ Ù· ÔÔ›· ÙÚ·‚Ô‡ÛÂ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ӷ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·Ó‰ÚÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ
¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó ·fiÙÔÌ· ÚÔ˜ Ù· οو ÙÔ ÂÌÚfiıÈÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ·, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó·
ÂÚÈÛÙÚ·Ê› ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ï‹Ì·. ªÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ·˘Ù‹˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›· Î·È Î·Ù¿ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.
™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë Ì˯·Ó‹ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ Î·È ‚ÂÏÙÈÒıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ì ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ
·fi ·ÓÙ›‚·Ú·. ∞ӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ trebuchet Ì ÙÔ ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔ Cabulus ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ
·fi ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ™·ÙÒ °Î·ÁÈ¿Ú (1202-1203). ∞ӷʤÚÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ 1217 Ô
Ú›ÁÎË·˜ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ·ÁfiÚ·Û ¤Ó· trebuchet "ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË
ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·fi ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ·˘Ù¤˜ ›¯·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙË °·ÏÏ›·" (Histoire des ducs de Normandie et des Rois
d'Angleterre, Paris 1840). ∏ ÚÒÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ϥ͢ trebuchet Î·È trebuchetarius (ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜
trebuchet Î·È ÁÂÓÈο ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ) ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ 1228.
To trebuchet ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙËÓ ÚÒÙË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙ· fiÏ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ
·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ. ∏ Ì˯·Ó‹ ·˘Ù‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÓÙÈ‚¿ÚˆÓ,
·ÓÙ› Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ù¿Û˘ ‹ Ù˘ ÛÙÚ¤„˘ fiˆ˜ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù·¤ÏÙ˜. ∏ ÙÚԯȿ ÙˆÓ ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ Ù· ·ÓÙ›‚·Ú· ‹ ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ¢ÔÎÈ̤˜ ÌÂ
ÔÌÔÈÒÌ·Ù· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÈÒÓ·, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤Ó· trebuchet Ì ̋ÎÔ˜ ‚Ú·¯›ÔÓ· 16
m Î·È ·ÓÙ›‚·Ú· 10 t ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ Ï›ıÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˘˜ ˆ˜ Î·È 150 kg Û ·fiÛÙ·ÛË 300 m.
∞ӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Ì˯·Ó¤˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜
Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ï›ıˆÓ ‚¿ÚÔ˘˜ ˆ˜ Î·È 450 kg.
∆Ô trebuchet, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘˜ ÔÓ¿ÁÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‚·Ï›ÛÙÚ˜ ˆ˜
ÔÏÈÔÚÎËÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ÂÈ‚›ˆÛ ÁÈ· ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓ˜. ∫·Ù¿ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ
˘ÚÔ‚fiÏˆÓ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÎÙÔ›˙ÂÈ ÙÔ fiÏÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ Û ¯Ú‹ÛË ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿
ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ˘ÚÔ‚fiψÓ. ø˜ Ì˯·Ó‹ ‹Ù·Ó ÊıËÓ‹, ·Ï‹ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÙÔ͇ÂÈ

Ï›ıÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ‹Ù·Ó ·ÍÈfiÈÛÙË (Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ÚÒÙ· ˘ÚÔ‚fiÏ·, Ù·
ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·Ú¯Èο Û˘Ìϋڈ̷ ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ). √̈˜ ÔÈ ÚfiÔ‰ÔÈ
ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ˘Ú›Ùȉ·˜ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹
˘ÚÔ‚fiÏˆÓ Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‚·Ú‡ÙÂÚ· ‚Ï‹Ì·Ù· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ë
ÂÈÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÚÈ˙Èο ÙÔ "ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘". ∫·Ù¿ ÙÔ
‰Â‡ÙÂÚÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ÙÔ trebuchet, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÂÏÙÒÓ,
·ÔÛ‡ÚıËÎÂ, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÂÔ¯‹˜.

µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
(1) A. Brown, M. Prestwich, C. Coulson: CASTLES, A HISTORY AND GUIDE, Blanford Press, 1980.
(2) ANCIENT CATAPULTS, "Scientific American", March 1979.
(3) Trevor N. Dupuy: THE EVOLUTION OF WEAPONS AND WARFARE, UK, 1982.
(4) Ian Hogg: HISTORY OF FORTπFICATION, Orbis Publishing, 1981.
(5) H.W. Koch: HISTORY OF WARFARE, PRC Publishing, 1998.