You are on page 1of 34

MOSTOVI II

Primjer prorauna spregnutog mosta67
4. DIMENZIONIRANJE:

4.1. Openito:

Stabilnost poprenog presjeka provjerava se koristei metodu ograniavanja
naprezanja prema Fachbericht-u 103, dio III-10.

Stoga nije potrebna klasifikacija poprenog presjeka.
(Universitt Stuttgart, Uebung K. 5.3., Entwerfen und Konstruieren im Brckenbau,
Verbundbrckenbau-Uebung 50. str.).

Prema Geissler Karsten: Zussamenfassung und Erluterung des DIN Fachberictes:
104, Verbundbrcken, str.19, preporuuje se kod mostova poprene presjeke svrstati
u klasu 3, te prema DIN 18800-3 dokazivati stabilnost na izboavanje limova.

Metoda dokaza stabilnosti Elastino-Elastino:

Potrebno je dokazati (prema DIN 18800):

1.) Osigurana je stabilnost itavog statikog sustava

2.) Najvea raunska naprezanja u poprenom presjeku su
yd
f

Najvea doputena normalna naprezanja . 2 , 32
1 , 1
5 , 35
= = = =
M
yk
yd Rd
f
f

kN/cm
2


Najvea doputena posmina naprezanja . 6 , 18
3
2 , 32
3
= = ==
yd
Rd
f
kN/cm
2


3.) Potrebno je dokazati sigurnost na izvijanje prema DIN 18800 dio 3 ili zadovoljiti
odnose (b/t) prema sljedeoj tablici

Najee je racionalnije provesti proraun prema DIN 18800 dio 3, ali ako
zadovoljava uvijete iz tablice tada nije potrebno provoditi dugotrajniji proraun.
MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

68

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

69
Kontrola izvijanja hrpta:

OPIS METODE PRORAUNA:

1.) Eulerova naprezanja

2
2 2
2 2
189800
12 (1 )
E
E t t
b b

| |
= =
|

\
[N/mm
2
]

2.) Faktor izboavanja:

Faktor izboavanja za normalna naprezanja
k

u odnosu o rasporedu normalnih


tlanih naprezanja u ploi odreuje se prema sljedeim tablicama.
Razlikujemo ploe pridrane na 2 ruba ili na jednom rubu.

Djelotvorna povrina:
, C eff C
A A =

- faktor redukcije za izboavanje
Za plou pridranu na 2 ruba:
2
0, 055 (3 )
1, 0
p
p

+
=
Za plou pridranu na 1 rubu:
2
0,188
p
p

=
pri emu je
/
28, 4
y
p
cr
f
b t
k


= =


MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

70


Tablica: Tlano naprezana ploa pridrana na 2 kraja

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

71

Tablica: Tlano naprezana ploa pridrana na 1 kraju
MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

72
Faktor izboavanja za posmina naprezanja
k

odreuju se pomou izraza:2
5, 34 4, 00
st
b
k k
a

| |
= + +
|
\
za a / b 1

2
4, 00 5, 34
st
b
k k
a

| |
= + +
|
\
za a / b < 1

Prvi dio izraza odnosi se na poznate koeficijente za izboavanje bez uzdunih
rebara, a dodatni dio je dodataka za ukruene limove izmeu poprenih rebara.

U sluaju jedne uzdune ukrute:
2
3 4
3
2,1
9
sl sl
st
I I b
k
a t b t b

| | | | | |
=
| | |

\ \ \a razmak krutih poprenih ukruenja

sl
I - moment tromosti uzdunih rebara s odgovarajuim dijelom lima oko z osi
prema sljedeoj slici (na svaku stranu od ukruenja uzima se sudjelujua irina hrpta
od 15 , to mora biti manje od udaljenosti izmeu ukruenja)
Za vie uzdunih rebara, bez obzira za raspored uzima se zbroj tromosti svih
pojedinanih rebara (Metalni mostovi str. 308)


MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

73
Popreno ukruenje mora zadovoljiti odreenu minimalnu krutost (neovisno radilo se
o krutim ili elastino popustljivim ukruenjima):

3 3
2
1, 50
w
st
h t
I
a


za
2
w
a
h
<


3
0, 75
st w
I h t za
2
w
a
hKruta nepopustljiva meuukruenja moraju se osim toga ispitati na uzdunu silu koja
je jednaka poprenoj sili umanjenoj za dio koji prenosi hrbat:

1
/ 3
Sd w yw w M
N V f h t =

w
se odreuje za dvostruko polje izboavanja desno i lijevo od poprene ukrute, a
promatrana poprena ukruta ne uzima se u obzir. Za sluaj promjenjive posmine
sile dokaz se provodi za posminu silu na razmaku od 0,5 h
w
od ruba polja
izboavanja sa najveom posminom silom.

3.) Idealno naprezanje izboavanja:

crit E
k

=
crit E
k

=

4.) Faktor poveanja :
ult


| | | | | | | | | |

= + +
| | | | |
| | | | |

\ \ \ \ \
2 2 2
x,Ed z,Ed x,Ed z,Ed Ed
2
ult y y y y y
1
3
f f f f f

5.) Faktor poveanja :
crit

(
| |
+ + + +
(
= + + + + + +
|
|
(
\

1
2 2
x z x z x z
2 2 2
crit crit,x crit,z crit,x crit,z crit,x crit,z crit,
1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 2 2

gdje je :

crit,x
crit,x
x,Ed

crit,z
crit,z
z,Ed

crit,
crit,
,Ed

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

74
6.) Vitkost :
p


ult
p
crit

=

7.) Koeficijenti redukcije:

a)
x
i
z


Koeficijent redukcije
C
za odreivanje graninih naprezanja
, x Rd
i
, z Rd
za redukciju
u interakciji izvijanja i izboavanja:


( ) (2 )
C C C
= +

Za 0 = imamo sluaj istog izvijanja, a za 1 = dobivamo sluaj istog izboavanja.i) - faktor redukcije za izboavanje

Za plou pridranu na 2 ruba:
2
0, 055 (3 )
1, 0
p
p

+
=

Za plou pridranu na 1 rubu:
2
0,188
p
p

=


ii)
,
,
1
cr p
cr c

= 0 1
sa idealnim naprezanjem izboavanja
crit
, koji moe uzrokovati ponaanje slino
izvijanju tapova

, cr p
- kritian napon za izboavanje ekvivalentne ortotropne ploe (Metalni mostovi,
str. 300)

E P p cr
k

=
, ,


MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

75
Idealno naprezanje izvijanja:
, cr c

- za neukruenu plou

2
2 2
2 2
,
189800
) 1 ( 12
|

\
|
=


=
a
t
a
t E
c cr

[N/mm
2
]

- za ukruenu plou
2
,
, 2
x St
cr c
St
E I
A a


gdje je
, x St
I - -- - moment tromosti ukruenja kao zamjenskog tapa koji se izvija okomito na
ravninu lima
St
A - -- - bruto povrina zamjenskog tapa na kojem promatramo izvijanje


iii)
2
2
1
C
c


=
+


sa

2
0, 5 (1 ( 0, 2) )
e c c
= + +

gdje je

e
- -- - kod neukruenih polja : 0, 21
e
=
- -- - kod ukruenih polja :
0
0, 09
/
e
i e
= +

st
I
i
e
=
e = max (e1, e2) vea udaljenost sa slike (e2 udaljenost od teita ploe do teita
fiktivnog poprenog presjeka, e1 udaljenost od teita fiktivnog poprenog presjeka
do teita ukrute)

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

76

Oznake:

1 teite ukrute
2 teite fiktivnog poprenog presjeka = ukruta i pripadajui dio ploe
3 dio polja
4 ukruta
5 debljina lima
0
= 0,34 (linija izvijanja b) za sanduaste poprene presjeke
0
= 0,49 (linija izvijanja c) za otvorene poprene presjeke


Svedena vitkost
c
za izvijanje tapova:

,
y
c
cr c
f

= - za neukruene limove

,
,
A c y
c
cr c
f

= - za ukruene limove

gdje je
,
,
eff c
A c
c
A
A
=

c
A - bruto povrina tlane zone ukruene ploe
, eff c
A - reducirana bruto povrina svih elemenata tlane zone ukruene ploe

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

77
b)
v


1, 0
v w f
= +

f
= 0 faktor doprinosa pojasnice se kod mostova zanemaruje

Za dokaz izboavanja se vrijednost
w
zamjenjuje vrijednou
p
prema sljedeoj
tablici:1 Dodatno ukrueni kraj
2 Neukrueni kraj

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

78
8. Dokaz nosivosti:

| | | | | | | | | |

+ +
| | | | |
| | | | |

\ \ \ \ \
2 2 2
x,Ed z,Ed x,Ed z,Ed Ed
x y M1 z y M1 x y M1 z y M1 v y M1
3 1.0
f / f / f / f / f /

Kontrola naprezanja
Optereenje djeluje na elinom I presjeku.

Normalna naprezanja:

Tlana naprezanja na gornjoj pojasnici:

G
f 1 a
st
M
z
I
=

Vlana naprezanja na donjoj pojasnici:

G
f 2 a
st
M
(h z )
I
=

Poprenu silu preuzima elini hrbat:

V
A
= <
Rd


Dobivene vrijednosti za Granino stanje nosivosti (GSN) treba pomnoiti sa faktorom
1,35.

4.2. Kontrola izboavanja gornje pojasnice:

Gornja pojasnica se promatra kao uzduno ukruenje.
Prema DIN FB 104 postavlja se stroi zahtjev za uzduna ukruenja nego za klasu
(3).
Ovaj zahtjev se poklapa sa zahtjevom DIN 18800 dio 3 prikazanim u tablici
12, 9
b
t
=


MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

79
Duljina izvijanja gornje pojasnice:

b irina gornjeg pojasa
t
w
debljina hrpta
a
w
debljina vara

= = 2
2 2
w
w
a
t b
c = 40/2 1,2/2 0,8 1,41 = 18,27 cm

81 , 0
355
235 235
= = =
yk
f


c / t = 18,27 / 2 = 9,13 < 12,5 0,81 = 10,13 ZADOVOLJAVAMOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

80
4.3. Kontrola naprezanja u pojasnici uslijed savijanja u sredini
raspona

Proraun naprezanja se provodi po fazama gradnje

4.3.1. Prosta greda - naprezanja po fazama

1.) Faza 1: Vlastita teina + svjei beton + oplata
Optereenje djeluje na elinom presjeku.
G
M =4109,5 kNm=410950 kNcm
4
a
I =1652701,2 cm
a
z =95,60 cm

- GORNJA POJASNICA

2 G
f1 a
a
M 410950
= z = 95,60=23,77 kN/cm
I 1652701,2


- DONJA POJASNICA

( ) ( )
2 G
f2 a
a
M 410950
= h-z = 146-95,60 =12,53 kN/cm
I 1652701,2


2.) Faza 2: Dodatno stalno
Optereenje djeluje na spregnutom presjeku.
G
M =1963 kNm=196300 kNcm
4
i,P
I =4295507,2 cm
ic,P
z =-59,79 cm

- GORNJA POJASNICA

2 G KOLNIK
f1 ic,P
i,P
M h 196300 25
= z + = -59,79+ =-2,16 kN/cm
I 2 4295507,2 2
| | | |

| |
\ \


- DONJA POJASNICA

2 G KOLNIKA
f2 ic,P
i,P
M h 196300 25
= h- z + = 146 -59,79+ =4,51 kN/cm
I 2 4295507,2 2
| | | |
| |
\ \

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

81

3.) Faza 3: Skupljanje
Optereenje djeluje na spregnutom presjeku.
s
N =2776 kN
s
M =1633 kNm=163300 kNcm
4
i,S
I =4348186,2 cm

2
i,S
A =903,46 cm

- GORNJA POJASNICA

( )
2 S S KOLNIK
f1 ic,S
i,S i,S
N M h 2776 163300
=- + z + =- + -58.81+12.5 =-4.81 kN/cm
A I 2 903.46 4348186.2
| |

|
\

- DONJA POJASNICA
( )
2 S S KOLNIK
f2 ic,S
i,S i,S
N M h 2776 163300
=- + h- z + =- + 146- -58.81+12.5 =-3.07+3.74=0.67 kN/cm
A I 2 903.46 4348186.2
| |

|
\

RASPODJELA NAPREZANJA U POPRENOM PRESJEKU
ic,S
z =-58,81 cm
MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

82
4.) Promet
Optereenje djeluje na spregnutom presjeku.
Q
4
i,PT
ic,PT
M 2360 2134.78 4514.78kNm 451478kNcm
I 4768321.7cm
z 51.04cm
= + = =
=
=

GORNJA POJASNICA
( )
Q 2 S KOLNIK
f1 ic,PT
i,PT i,S
M
M h 451478
= + z + = -51.04+12.5 =-3.65 kN/cm
I I 2 4768321.7
| |

|
\

DONJA POJASNICA
( )
Q 2 KOLNIK
f2 ic,PT
i,PT
M
h 451478
= h- z + = 146- -51.04+12.5 =10.17 kN/cm
I 2 4768321.7
| |

|
\FAZA GRADNJE GORNJA POJASNICA
[kN/cm
2
]
DONJA POJASNICA
[kN/cm
2
]
FAZA 1 -23.77 12.53
FAZA 2 -2.16 4.51
SKUPLJANJE -4.81 0.67
PROMETNO -3.65 10.17


GRANINO STANJE NOSIVOSTI
- GORNJA POJASNICA

f1,Ed
= 1,35 (G+G) + 1,50 Q + 1,00 C
s

= 1,35 (- 23,77 2,16 ) + 1,50 ( -3,65 ) + 1,00 ( -4,01 )
= -35,00 5,48 + ( -4,81 )
= -45,29 kN/m
2
< 35,5 kN/m
2

NE ZADOVOLJAVA!

POTREBNO: 1) Promijeniti faze gradnje
2) Elemente poprenog presjeka
ZAKLJUAK
Poduprijeti eline grede u sredini raspona prilikom betoniranja kolnike ploe

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

83
4.3.2. Privremeno poduprta greda u sredini raspona - naprezanja po fazama
Faza 1a
A B C
2,0 2,0

Optereenje:
g = 8,47 + 28,125 + 4,50 = 41,095 kN/m`

tablice Tomii : (za dimenizioniranje kontinuiranih greda)
R
B max
= 1,250g20 = 1,25041,1020 = 1027,5 kN
M
B max
= -0,125g20
2
= -0,12541,1020
2
= -2055 kNm
M = 0,070gL
2
= 0,07041,1020
2
= 1150,6 kNm

Faza 2

RB

-na spregnutom presjeku 28 dan ne djeluje R
B

M
max
= = 10 275 kNm
-ovo su momenti na 1 sanduk, za pola sanduka je polovica sile tj. momenta
MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

84
Faza 1a : Poduprt nosa

G1a
1
M = (-2055) = -1027,5 kNm = -102750 kNcm
2

&

4
a
I = 1652701,2 cm
a
z = 95,60 cm

-GORNJA POJASNICA

2 G1a
f1 a
a
M -102750
= z = (-95,60) = 5,94 kN/cm
I 1652701,2
- vlak

-DONJA POJASNICA

2 G1b
f2 a
a
M -102750
= (h-z ) = (146-95,60) = -3,13 kN/cm
I 1652701,2
- tlak
Faza 1b : Spregnuti nosa,otputanje srednjeg privremenog stupa

G1b
1
M = 10275 = 5137,5 kNm = 513750 kNcm
2

4
i,P
I = 4295507,2 cm
ic,P
z = -59,79 cm

-GORNJA POJASNICA

2 G1b KOLNIK
f1 ic,P
i,P
M h 513750 25
= (z + ) = (-59,79+ ) = -5,66 kN/cm
I 2 4295507,2 2
- tlak

-DONJA POJASNICA

2 G1b KOLNIK
f2 ic,P
i,P
M h 513750 25 513750
= (h- z + ) = (146- -59,79+ ) = 98,71 = 11,81 kN/cm
I 2 4295507,2 2 4295507,2


- vlak

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

85
NAPREZANJA U POJASNICAMA

FAZE GRADNJE GORNJA POJASNICA
[kN/cm
2
]
DONJA POJSNICA
[kN/cm
2
]
FAZA 1a 5,94 -3,13
FAZA 1b -5,66 11,81
FAZA 2 -2,16 4,51
SKUPLJANJE -4,81 0,67
PROMETNO -3,65 10,17


GRANINO STANJE NOSIVOSTI:

- GORNJA POJASNICA:

f1,Ed
= 1,35(G+G) + 1,50Q + 1,00Cs =
= 1,35(5,94-5,66-2,16) + 1,50(-3,65) + 1,00(-4,81)
= -2,54 5,475 4,81 = -12,83 kN/cm
2

- DONJA POJASNICA:

f2,Ed
= 1,35(G+G) + 1,50Q + 1,00Cs =
= 1,35(-3,13+11,81+4,54) + 1,5010,17 + 1,000,67
= 17,81 + 15,256 + 0,67 = 33,74 35,5 kN/cm
2

POJASNICA ZADOVOLJAVA NOSIVOST!!

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

86
-NAPOMENA:

- Prilikom podupiranja u sredini raspona, javlja se problem puzanja i skupljanja nakon
uklanjanja oslonca u sredini.

- Radi se o prisilnoj deformaciji te bi trebalo raunati sa drugaijim momentima
tromosti poprenog presjeka.

- Zbog jednostavnosti prorauna uzimamo sluaj kao da je greda poduprta na vie
mjesta du raspona, te se radi o kontinuiranom podupiranju.

- itava vlastita teina djeluje na spregnutom poprenom presjeku.
A
B
gukupno

Optereenje
g=8,47 + 28,125 + 4,50= 41,10 kN/m'

Faza 1

Poduprti nosa:
2
G
1 40
M = (41,10) = 41,10 kNm = 411000 kNcm
2 8

4
i,P
I =4295507,2 cm
ic,P
z = -59,79 cm

Gornja pojasnica:
2 G kolnik
f1 ic,P
i,P
M h 411000 25
= (z + )= (-59,79+ )=-4,52 kN/cm
I 2 4295507,2 2


Donja pojasnica:
2 G kolnik
f2 ic,P
i,P
M h 411000 25 411000
= (h- z + )= (146- -59,7+ ) = 98,8 = 9,45 kN/cm
I 2 4295507,2 2 4295507,2Naprezanja u pojasnicama:

FAZE GRADNJE GORNJA POJASNICA
[kN/cm
2
]
DONJA POJSNICA
[kN/cm
2
]
FAZA 1 -4,52 9,44
FAZA 2 -2,16 4,51
SKUPLJANJE -4,81 0,67
PROMETNO -3,65 10,17
MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

87
Granino stanje nosivosti

Gornja pojasnica:
f1,Ed S
2
=1,35 (G+G)+1,50 Q+1,00 C =
=1,35 (-4,52-2,16)+1,50 (-3,65)+1,00 (-4,81)=
=-19,30kN/cmDonja pojasnica:
f2,Ed S
2 2
=1,35 (G+G)+1,50 Q+1,00 C =
=1,35 (9,44+4,51)+1,50 10,17+1,00 0,67=
=34,76 kN/cm < 35,5kN/cmZadovoljava !

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

88
4.4. Kontrola naprezanja u betonu uslijed savijanja u sredini
raspona:
Faza 1 (poduprt nosa):


G
4
i,P
ic,P
P
M = 4110 kNm=411000 kNcm
I = 4295507,2 cm
z = -59,79 cm
n = 16,7

Donji rub betona:
| |

|

\
| |

\
G kolnik
d i ic,P
i i,P P i,P
2 2
d
M h N M
=- + z = z -
n A n I n I 2
411000 25
= -59,79+ = -0,27 kN/cm = -2,7 N/mm
16,7 4295507,2 2


Gornji rub betona:

| |

\
| |

\
G kolnik
g ic,P
P i,P
2 2
g
M h
= z +
n I 2
411000 25
= -59,79- = -0,41 kN/cm = -4,1 N/mm
16,7 4295507,2 2Faza 2 (dodatno stalno):

= =
=
=
G
4
i,p
ic,p
M 1963kNm 196300kNcm
I 4295507,2cm
z 59,79cm


Donji rub betona:

| |
=
|

\
| |
= + = =
|

\
G kolnik
d ic,p
p i,p
2 2
d
M h
z
n I 2
196300 25
59,79 0,13kN/ cm 1,3N/ mm
16,7 4295507,2 2


Gornji rub betona:

| |
= +
|

\
| |
= = =
|

\
G kolnik
g ic,p
p i,p
2 2
g
M h
z
n I 2
196300 25
59,79 0,20kN/ cm 2,0N/ mm
16,7 4295507,2 2


MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

89
Faza 3: Skupljanje

N
s
= 2776 kN
M
s
= 1633 kNm = 163300 kNcm
I
i,s
= 4348186,2 cm
4
z
i,cs
= -58,81 cm
A
c
= 5625 cm
2
A
i,s
= 903,46 cm
2
n
s,to
= 16,0

b
= +
i
s i s
s
s i s
s
c
s
z
I n
M
A n
N
A
N

, ,


Donji rub betona :

d
= |

\
|

2
ln
,
, ,
ika ko
cs i
s i s
s
s i s
s
c
s
h
z
I n
M
A n
N
A
N

=
|

\
|
+

2
25
81 , 58
2 , 4348186 0 , 16
163300
46 , 903 0 , 16
2776
5625
2776


= 11 , 0 19 , 0 49 , 0 = +0,19kN/cm
2
= 1,9 N/mm
2


Gornji rub betona :

g
=
|

\
|

2
h
z
I n
M
A n
N
A
N
kolnika
cs i,
s i, s
s
s i, s
s
c
s

=
|

\
|

2
25
81 , 58
2 , 4348186 0 , 16
163300
46 , 903 0 , 16
2776
5625
2776


= 11 , 0 19 , 0 49 , 0 = +0,14kN/cm
2
= 1,4 N/mm
2


Prometno optereenje :

M
Q
= 2380 + 2134,78 = 4514,78 kNm = 451478 kNcm
pt i
I
,
= 4768321,7 cm
4

z
ic,pt
= -51,04 cm
n
pt
= 11,5_______________

Donji rub betona :

d
=
|

\
|
+

=
|

\
|

2
25
51,04
4768321,7 11,5
451478
2
h
z
I n
M
kolnika
pt ic,
pt i, pt
Q
= -0,32 kN/cm
2Gornji rub betona :

d
=
|

\
|

=
|

\
|
+
2
25
51,04
4768321,7 11,5
451478
2
h
z
I n
M
kolnika
pt ic,
pt i, pt
Q
= -0,52 kN/cm
2

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

90

Naprezanja u betonu :

Faza
graenja
Beton dolje
[ N/mm
2
]
Beton gore
[ N/mm
2
]
Faza 1 -2,7 -4,1
Faza 2 -1,3 -2,0
Skupljanje 1,9 1,4
Promet -0,32 -0,52

Za kombinaciju optereenja beton je u tlaku.
MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

91
4.5. Nosivost hrpta

Kontrola stabilnosti hrpta napravit e se nakon provjere normalnih naprezanja u
pojasnicama.
Pretpostavlja se da hrbat elinog sanduka prenosi posminu silu.

Kontrola stabilnosti se provodi na razini naprezanja.
Poprena sila i torzija uzrokuju posmina naprezanja u hrptovima.
elini hrbat prenosi normalna i sva posmina naprezanja.
Normalna naprezanja na rubovima hrpta:
- mijenja se poloaj teita za pojedina djelovanja.
- stoga se za svaku fazu izraunavaju naprezanja.
FAZA 1:- gornji rub hrpta:


- donji rub hrpta:FAZA 2:- gornji rub hrpta:


- donji rub hrpta:


MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

92
t fg
z
is
T
hkolnika
h
FAZA 3: SKUPLJANJE

N
s
= 2776 kN
M
s
= 1633 kNm =163300 kNcm
I
i,s
= 4348186,2 cm
4

z
ic,s
= -58,81 cm
A
i,s
= 903,46 cm
2


GORNJA POJASNICAs s k o l n i k
f1 i c , s f g
i , s i , s
2
N M h 2 7 7 6 1 6 3 3 0 0 2 5
= - + z + + t = - + -5 8 , 8 1 + + 2 =
A I 2 9 0 3 , 4 6 4 3 4 8 1 8 6 , 2 2
= -3 , 0 7 -1 , 6 6 = -4 , 7 3 k N / c m
| | | |
| |
\ \


DONJA POJASNICA

kolnik
2 ,
, ,
2
2776 163300 25
146 58, 81 4 3, 07 0, 038(96)
2 903, 46 4348186, 2 2
3, 07 3, 65 0, 58 /
s s
f ic s fd
i s i s
N M h
h z t
A I
kN cm

| | | |
= + + = + + = + =
| |
\ \
= + =4) PROMET

M
Q
=2360+2134,78=4514,78 kNm =451478 kNcm
I
i,PT
= 4768321,7 cm
4

z
ic,PT
= -51,04 cm

GORNJA POJASNICA

kolnik
1 ,
,
2
451478 25
51, 04 2
2 4768321, 7 2
3, 46 /
Q
f ic PT fg
i PT
M
h
z t
I
kN cm

| | | |
= + + = + + =
| |
\ \
=


DONJA POJASNICA

kolnik
2 ,
,
2
451478 25
146 51, 04 4
2 4768321, 7 2
451478
103, 46 9,80 /
4768321, 7
Q
f ic PT fd
i PT
M
h
h z t
I
kN cm

| | | |
= + = + =
| |
\ \
= =

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

93
FAZA GRAENJA GORNJI RUB HRPTA
[kN/cm2]
DONJI RUB HRPTA
[kN/cm2]
FAZA 1
FAZA 2
SKUPLJANJE
PROMETNO
-4,33 6,67
-2,07 3,19
-4,73 0,58
-3,46 9,80

ZA GRANINO STANJE NOSIVOSTI (GSN):
2
/ 56 , 18
) 73 , 4 ( 00 , 1 ) 46 , 3 ( 50 , 1 ) 07 , 2 33 , 4 ( 35 , 1
00 , 1 50 , 1 ) ( 35 , 1
cm kN
C Q G G
S hg
=
= + + =
= + + + =

2
/ 29 , 28
58 , 0 00 , 1 60 , 9 50 , 1 ) 19 , 3 67 , 6 ( 35 , 1
00 , 1 50 , 1 ) ( 35 , 1
cm kN
C Q G G
S hd
=
= + + + =
= + + + =

KONTROLA IZVIJANJA HRPTA SREDNJA POLJA:
1. Eulerova naprezanja:
2
2 2
/ 82 , 12
146
2 , 1
189800 189800 mm N
b
t
E
=
|

\
|
=
|

\
|
=

2. Faktor izboavanja za normalna naprezanja:
54 , 1
56 , 18
59 , 28
1
2
=

= =2 1

( ) ( ) 58 , 38 54 , 1 1 98 , 5 1 98 , 5
2 2
= + = =

k

FAKTOR IZBOAVANJA ZA POSMINA NAPREZANJA
2 2
a / b 1
b 146
k 5.34 4.00 5.34 4.00 5.58
a 600

| | | |
= + = + =
| |
\ \
MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

94
3. Idealno naprezanje izboavanja
2
crit E
2
crit E
k 38.58 12.82 494.6N/ mm
k 5.58 12.82 71.53N/ mm

= = =
= = =

4. Faktor poveanja:
2 2
x,Ed
Ed
2
ULT y y
2
x
1
3
f f
18.56kN/ cm
| | | |


= +
| |
| |

\ \
=

Posmina naprezanja:
a) Od poprene sile
Sd
V 1.5 (110.04 0.97) 160kN = =


2 2 Sd
w
V 160
0.91kN/ cm 9.1N/ mm
A 1.2 146
= = = =
b) Od torzije
T
M 1.50 140.08 210.12kNm = =

ULT

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

95
Naprezanja od torzije :

t
T
A
M
M
m
t
=

=
2

A = 1,946
2
m
t = 12 mm = 0,012 m

2

t
m
A
t
M
torzija

= =
012 , 0 946 , 1 2
12 , 210

= 4499 kN/
2
m =0,45 kN/ c
2
m

Ukupno posmino naprezanje :

ED
= 1,50
Q
=1,50 (0,91+0,45) = 2,04 kN/ c
2
m

Faktor poveanja


1
ult

=
2

,
|
|
|

\
|
y
f
Ed x

+ 3
2

|
|
|

\
|
y
f
Ed

=
2

5 , 35
65 , 18
|
|

\
|

+ 3
2

5 , 35
04 , 2
|

\
|


1
ult

=0,276 + 0,010 = 0,286ult
= 1,87

5) Faktor poveanja
crit
:
crit

1
=
x crit
x
,
4
1

+
+ [
2
,
4
1
|
|
|

\
|

+
x crit
x

+
x crit
x
,
2
2
1

,
2
1
crit
]
2 / 1

x crit,
=
Ed x
x crit
,
,

=
5 , 186
6 , 494

=-2,65
x
=-1,54

, crit
=
Ed x
x crit
,
,

=
4 , 20
53 , 71
= 3,51
crit

1
=
) 65 , 2 ( 4
54 , 1 1

+ [
2
) 65 , 2 ( 4
54 , 1 1
|
|
|

\
|

+
2
) 65 , 2 ( 2
) 54 , 1 ( 1


+
2
) 51 , 3 (
1
]
2 / 1

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

96
crit

1
= +0,05 + [0,003
2
+0,18+0,08]
2 / 1
= 0,55
crit
= 1,786

6.) Vitkost
P


02 , 1
786 , 1
87 , 1
= = =
crit
ult
P7.) Koeficijent redukcije

a)
C C C
+ = ) 2 ( ) (

i. 903 , 0
04 , 1
9397 , 0
02 , 1
) 54 , 1 3 ( 055 , 0 02 , 1 ) 3 ( 055 , 0
2
= =

=
+
=
P
P
ii. 1
0 ,
,
=
cr
p cr


2
, , ,
189800
|

\
|
= =
b
t
k k
p E p p cr

2
0 ,
189800
|

\
|
=
a
t
cr

1 1
189800
189800
1
2
,
2
2
,
0 ,
,
|

\
|
=
|

\
|

\
|

= =
b
a
k
a
t
b
t
k
p
p
cr
p cr


1 659 1
145
600
58 , 38
2
= =
|

\
|
=
903 , 0 1 1 ) 903 , 0 ( ) 2 ( ) ( = + = + =
C C C C C


b)
v


23 , 2
153 , 7
5 , 35
= = =
crit
yw
W
f


37 , 0
23 , 2
83 , 0 83 , 0
08 , 1 = = =
w
w w


37 , 0 0 , 1 = + =
v f w v


MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

97
8.) Dimenzioniranje

0 , 1
/
3
/
2
1
2
1
,

|
|

\
|

+
|
|

\
|

M y v
Ed
M y x
Ed x
f f


0 , 1 41 , 0 07 , 0 34 , 0
5 , 35 37 , 0
04 , 2
5 , 35 903 , 0
65 , 18
2 2
= + = |

\
|

+ |

\
|SPREGNUTI MOSTOVI:
Str. 84: Naprezanja u betonu
2
gore
gore
ck
4.1 2.0 1.4 0.52 5.22 N/ mm
C35 / 45
5.22
0.15 15%
f 35
= + =


= = = =

Za granino stanje nosivosti (GSN) naprezanja u betonu iznose 15% karakteristine vrstoe betona.
Stoga ne postoji problem nelinearnog puzanja betona.

9. Proraun spoja betonske kolnike ploe i gornjeg pojasa gornjeg nosaa.
9.1. Nosivost modanika
Za granino stanje nosivosti:
BETON: C35/45
MODANICI f
u
=450 N/mm
2
22175

Otkazivanje modanika

( )
2
2
Rd u
v
22
d 1 1
P 0.80 f 0.80 450 109.42kN
4 4 1.25

= = =


Otkazivanje preko sloma betona

2
Rd ck cm
v
v
1
P 0.25 d f E
1.25
1.0za h / d 4
h / d 170 / 22 7.73
=

=
= >
= =


2
Rd
1
P 0.25 1.0 22 35 33000 104.03kN MJERODAVNO
1.25
= =
Mjerodavno je otkazivanje betona
Za granino stanje uporabivosti

Rd
0.60 P 0.60 104.03 62.58kN = =
MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

98
4.6. Uzduna posmina sila

- Maksimalna uzduna sila izmeu elika i betonske kolnike ploe:

S
i,L
V extr V
L,Ed c,Ed,L
I
i,L
=


- S
i,L
- statiki moment u spojnoj fugi za promatrano stanje
- I
i,L
- moment tromosti u promatranoj fazi

Faktor redukcije
0
n
3
S cm
i,c+s,L
(
(


4
I cm
i,L
(
(


0
n 35057 5547264,18
n
p,t0=28d
23744 4295507,2
n
pt,t0=28d
28042,91 4768321,7
n
s
24221,5 4348186,2


i,c+s,P,t0=28d
EdG G
i,P,t0=28d
S
35057
V =V =410.95 =2.597 kNcm=259.7 kNm
I 5547284.18


i,c+s,P,t0=28d
Ed G G
i,P,t0=28d
S
35057
V =V =196.3 =1.24 kNcm=124 kNm
I 5547284.18( )
i,c+s,PT,t0=28d
EdQ Q
i,PT,t0=28d
S
28042.91
V =V = 238+216.78 =2.67 kNcm=267 kNm
I 4768321.7


i,c+s,S
EdS S
i,PT,S
S
V =V =0
I


Za granino stanje nosivosti:

( ) ( )
Ed EdG Ed G Ed,Q
V =1.35 V V +1.50 V =1.35 259.7+124 +1.50 267=918.5 kN/m

+

Potreban broj modanika:

Ed
Rd
V 918.5
n= = =8.8=9 modanika/m
P 104.03

MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

99
4.7. Modanici neophodni za preuzimanje posmika od skupljanja
Betona na rubu nosaa: (metalni mostovi, str. 235.)

,
2776
S T sh c c
T N kN A = = =
- OVA SE SILA RASPODJELJUJE PRIBLINO PO PRAVCU NA NEKOLIKO
MODANIKA U DUINI x = L/10 ili x = b
eff


eff
T S
b
T
T
,
max
2
=
-MAKSIMALNA SILA NA
KRAJNJI MODANIK

max , Ed L
V

- PRORAUN E SE PROVESTI PREMA
( PRULJ: SPREGNUTE KONSTRUKCIJE STR.57.) ( LEITFADEN ZUM DIN
FACHBERICHT 104, VERBUNDBRCKEN, AUSGABE 2003, STR. 27.)

- UKUPNA POSMINA SILA:

0
i,c+s,s
C
Sk S C S,t st
st i,s s
S
I
T = E n (I + )
a I n


= )
16
75 , 292968
2 , 2339084 (
2 , 4348186 )) 5 , 12 ( 78 , 83 (
5 , 24221
16 3330 000376 , 0 +


= 2732 75 , 2357394 10 7657 , 5 03 , 20
5
=

Kn

POTREBAN BROJ MODANIKA:

27 19 , 26
03 , 104
2732
= = = =
Rd
Sk
P
T
n MODANIKA

MODANICI SE RASPROSTIRU NA L/10=4m

27/4 = 6,75 = 7 MODANIKA
MOSTOVI II
Primjer prorauna spregnutog mosta

100

RAZMAK MODANIKA:
Uzduni smjer:
- debljina gornje eline pojasnice: t
f
=20 mm
L f
pl
L
235
max e 22 t 22 20 356mm 35.6cm
355
e 4 d 4 250 1000mm 100cm 800mm 80cm
min e 5 d 5 22 110mm Minima lni razmak
= = = =
= = = =
= = =

Odabire se raspored tri modanika u redu
Rd
x
P 3 104.03
e 0.60 0.60 0.20m
T 918.5

= =
Na cijeloj duljini rasponskog sklopa se iz konstruktivnih razloga postavljaju po 3
modanika u jednom redu na razmaku od 20 cm.

PRORAUN POSMINE SILE U BETONU OKO MODANIKA:
v v c cd v c cd
Rd,max
L a f L 100cm/ m f
V
ctg tg ctg tg

= =
+ +

L
v
- karakteristina duljina posmine plohe

c
- koeficijent redukcije za tlane dijagonale
c
=0.75
ctg - kotanges kuta nagiba tlane dijagonale, kada je betonska ploa u tlaku
ctg=1.2
2 ck
cd
c
f 3.5
f 0.85 1.983kN/ cm
1.5
= = =


Nosivost tlanih dijagonala:
v c cd
Rd,max
Ed Rd,max
L 100cm/ m f 25 100 0.75 1.98
V 1825kN
1
ctg tg
1.2
1.2
V 916.5kN V 1825kN

= = =
+
+
= =

Provjera vlanih dijagonala
Rd,Sy su sd
V a f ctg =


su
a

-poprena armatura u ploi (u gornjoj i donjoj zoni)


2 sk
Sd
s
f 50
f 43.48kN/ cm
1.15
= = =


Nosivost vlanih dijagonala
Rd,sy
V 2 20.11 43.48 1.2 2098kN = =
Poprena armatura u gornjoj zoni 16/10 cm=20.11 cm
2
/m
Poprena armatura u donjoj zoni 16/10 cm=20.11 cm
2
/m
Ed Rd,sy
V 918.5kN V 2098kN = =