ACCESIUNEA IMOBILIARĂ NATURALĂ Este aceea accesiune care se realizează fără intervenția omului și constă în alipirea sau încorporarea

a două bonuri, având proprietari diferiți. În NCC sunt reglementate următoarele cazuri de accesiune imobiliară naturală: a. ALUVIUNILE, reprezentând adăugiririle de teren la malurile apelor curgătoare. Acestea revin proprietarului fondului riveran, numai dacă ele se formează treptat. b. TERENUL LĂSAT DE APELE CURGĂTOARE LA UN FOND RIVERAN, devine propreiattea celui care deține fondul riveran, dacă apele s-au retras treptat de la țărm. c. TERENUL LĂSAT DE APELE STĂTĂTOARE. Se referă la cazul în care proprietarul terenului înconjurat de heleșteie, iazuri, canale și alte asemenea ape stătătoare, nu devine proprietarul terenurilor apărute prin scăderea temporară a acestor ape sub înălțimea de scurgere.tot astfel, proprietarul acestor ape, nu dobândește niciun drept asupra terenului acoperit cs urmare a unor revărsări sporadice. d. AVULSIUNEA, conform căreia proprietarul terenului de la care o apă curgătoare a smuls brusc o porțiune de mal din teren, alipind-o la terenul altui proprietar riveran, nu pierde dreptul de proprietate asupra părți desprinse dacă o revendică în termen de 1 an de la data faptului. e. ALBIILE RÂURILOR, INSULELE ȘI PRUNDIȘURILE. Legea prevede că albiile râurilor aparțin proprietarilor riverani, cu excepția acelora care fac obiectul proprietății publice. f. INSULELE NOU FORMATE. În cazul în care o apă curgătoare, formându-și un braț nou, înconjoară terenul unuik proprietar riveran, el rămâne proprietar asupra insulei astfel create. g. ANIMALELE. Animalele domestice rătăcite pe terenul altuia revin acestuia din urmă dacă proprietarul nu le revendică în termen de 30 de zile de la data declarației făcute la primărie de către proprietarul terenului. ACCESIUNIEA IMOBILIARĂ ARTIFICIALĂ Această accesiune se realizează numai prin activitatea omului. Potrivit NCC construcțiile, plantațiile și orice alte lucrări efectuate asupra unui imobil, denumite în continuare lucrări, revin proprietarului acelui imobil dacă prin lege sau prin act juridic nu se prevede altfel. Când lucrarea este realizată de proprietarul imobilului cu materialele altuia, dreptul de proprietate asupra lucrării se naște în favoarea proprietarului imobilului din momentulînceperii lucrării, pe măsura realizării ei, dacă prin lege sau act juridic nu se prevede altfel. Lucrările efectuate asupra unui imobil pot fi autonome sau adăugate, cu caracter durabil sau provizoriu.

în condițiile legii. atunci când sporesc valoarea economică a imobilului c. Astfel: În cazul în care autorul lucrării autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de bună credință. Proprietarul inițial al imobilului are un drept de ipotecă legală asupra acestuia pentru plata prețului de către autorul lucrării. În cazul în care autorul lucrării autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de rea credință. însă este diferit. Prorpietarul materialelor are numai dreptul la contravaloarea materialelor. Ori de câte ori proprieatrul optează pentru obligarea autorului lucrării la cumpărarea imobilului. neputând fi obligat la desființarea acesteia și nici la restituirea materialelor întrebuințate. fără a spori valoarea economică a imobilului NCC reglementează 3 cazuri deaccesiune imobiliară artificială. atunci când sunt făcute pentru simpla plăcere a celui care le-a realizat. prorpietarul imobilului devine prorpietarul lucrării. plantațiile și orice alte lucrări cu caracter de sine stătător realizate asupra unui imobil. a oricăror alte prejudicii cauzate.Lucrările autonome sunt construcțiile. Necesare. plătind la alegerea sa. autorului lucrării. proprietarul imobilului devine prin accesiune. Ele pot fi: a. fie sporul de valoare adus imobilului prin efectuarea lucrării sau să ceară obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la valoarea de circulație pe care acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat. Voluptuare. după cum el a fost de bună sau de rea credință. el trebuie să restituie contravaloarea materialelor. 2. precum și la repararea. Utile. în temeiul răspunderii civile delictuale. 1. și proprietaral unei lucrări autonome realizate. fie valoarea materialelor și a manoperei. atunci când în lipsa acestora imobilul ar pieri sau s-ar deteriora b. proprietarul imobilului are dreptul să ceară instanței să dispună înscrierea sa în CF . în temeiul principiului îmbogățirii fără justă cauză. proprietarul imobilului are dreptul să ceară instanței să dispună înscrierea sa în CF ca proprietar al lucrării. proprietarul poate cere instanței judecătorești stabilirea prețului și pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare. Tratamentul juridic al constructorului. iar dacă a fost de rea-credință. în absența înțelegerii părților. Dacă proprietarul imobilului a fost de bună credință în momentul efectuării lucrării. Lucrările adăugate nu au caracter de sine stătător. poate fi obligat și la plata unor daune interese. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia De regulă. Realizarea lucrării asupra propriului imobil cu materialele altuia În cazul în care a realizat lucrarea cu materialele altuia.

după caz. cu plata la alegerea sa. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia Proprietarul imobilul dobândește dreptul de prorpietate asupra lucrării adăugate necesare din momentul efectuării acesteia. chiar dacă imobilul nu mai există. cu readucerea imobilului în situația anterioară și plata de daune interese. plătind autorului cheltuielile rezonabile făcute de acesta. către autorul lucrării. în funcție de regimul acesteia. totodată. sau să ceară obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la valoarea de circulație pe care ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat. . Desființarea lucrării se face cu repectarea dispozitiilor legale în materia. cu sau fără înscriere în CF. Autorul de bună credință al lucrării poate să o ridice înainte de restituirea imobilului către proprietar. pe cheltuiala autorului acesteia. inclusiv pentru lipsa de folosință. care este ținut. În cazul titualrului unei lucrări adăugate de rea credință.ca proprietar al lucrării. plătind la alegerea sa autorului lucrării fie jumătate din valoarea materialelor și a manoperei. de asemenea proprietarul imobilului dobândește dreptul de prorpietate asupra lucrării din momentul efectuării acesteia. fie jumătate din sporul de valoare adus imobilului sau să ceară obligarea autorului lucrării la desființarea acesteia. cu condiția de a readuce imobilul în situația anterioară. 3. În cazul lucrării voluptuare. proprietarul imobilului are dreptul să devină proprietarul lucrării fără înscriere în CF. plătind autorului cheltuielile rezonabile făcute de acesta. proprietarul imobilului are dreptul să devină proprietarul lucrării. proprietarul imobilului are dreptul să devină proprietrul lucrării. Însă din suma datorată de proprietarul imobilului se va poate deduce valoarea fructelor imobilului diminuată cu costurile necesare obținerii acestora. și fărăr nicio obligație către autorul lucrării ori să ceară obligarea autorului de rea credință al lucrării desființarea acesteia. În cazul lucrării voluptuare. În cazul în care autorul lucrării utile este de rea credință. să repare orice prejudicii cauzate. cu repunerea imobilului în situația anterioară și plata de daune interese. chiar dacă imobilul nu mai există. În cazul în care autorul lucrării utile este de bună credință. cu plata la alegerea sa a valorii materialelor și a manoperei sau a sporului de valoare adus imobilului. proprietarul imobilului devine proprietarul lucrării din momentul efectuării acesteia. fără înscriere în CF și fără nicio obligație către autorul lucrării. a jumătate din valoarea materialelor și a manoperei ori din sporul de valoare adus imobilului sau să ceară obligarea aurtorului lucrării la desființarea acesteia.

după caz. ACCESIUNEA MOBILIARĂ Are loc atunci când se unesc 2 bunuri mobile care aparțin la prorpietari diferiți sau când o persoană confecționează un bun prin munca sa. dacă se întemeiază fie pe curpinsul CF în care. Cu privire la dreptul de creanță al autorului lucrării față de proprietar. în funcție de raportul dintre manoperă și valoarea materialelor. Astfel. Ca urmare. Sunt 3 cazuri de accesiune mobiliară: adjoncțiunea.În ambele cazuri. fie pe un mod de dobândire nesupus înscrierii în CF. până în momentul finalizaării acesteia. prescripția dreptului la acțiune al autorului lucrării privind plata indemnizației nu curge cât timp el este lăsat de prorpietar să dețină imobilul. Dispozițiile NCC prevăd faptul că bunul mobil produs cu materialele altuia aparține celui care l-a confecționat sau. săptămâni. determinat la data confecționării bunului. la data realizării lucrării. se înțelege de la sine că tot el devine prorpietarul bunului nou creat prin această unire. trebuie să se rețină că bună credinșă trebuie să existe pe toată durata executării lucrării. proprietarului materialelor. Buna credință trebuie să existe în momentul efectuării lucrării. autorul acesteia află că nu este proprietarul imobilului și totuși continuă lucrarea. cât și în cazul titualrului de rea credință. specificațiunea și confuziunea sau amestecul. luni și chiar ani. dacă pe durata executării lucrării. când valoarea lucrării este considerabilă. atât în cazul constructorului de bună credință. dacă în ambele cazuri. proprietarul imobilului poate cere obligarea autorului să îl cumpere la valoarea de circulație pe care imobilul ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat. el va fi considerat de rea credință cu privire la întreaga lucrare. nu rezulta din CF și nu a cunoscut pe nici o altăcale viciul titlului său. Cu toate acestea nu poate invoca buna credință cel care construiește în lipsa sau cu nerespectarea autorizațiilor cerute de lege. folosind în total sau în parte materialele altuia. Însă o lucrare durează o perioadă îndelungată. zile. În toate cele 3 forme sunt valabile următoarele reguli generale: În primul rând dacă obiectele care se unesc aparțin aceluiați proprietar. Conținutul noțiunii de bună credință a autorului lucrării în cazul accesiunii imobiliare este reglementat mult mai restrictiv în NCC: Autorul lucrării este de bună credință. era înscris ca proprietar al imobilului. . sau după caz cu valoarea materialelor. Proprietarul bunului datorează despăgubiri egale cu valoarea manoperei.

după caz. făcându-se abstracție de textele legale arătate. Din dispozițiile NCC se desprinde principiul că proprietatea întregului aparține proprietarului bunului principal. În al treilea rând. folosind materialul sau un bun aparținând altuia. Aici se unește un bun cu munca. pentru că. cu obligașia de a despăgubi pe proprietarul bunului accesoriu. De ex. chiar dacă fructele sunt produse de un bun rezultat în urma accesiunii. atunci sunt aplicabile regulile corespunzătoare specificațiunii. În toate cazurile în care valoarea materialelor este egală cu manopera sau există o diferență nesemnificativă. fiecare proprietar își rezervă dreptul de a cere desprinderea bunului său. În al patrulea rând textele legale care reglementeaza accesiunea mobiliară nu sunt aplicabile față de cel ce dobândește fructele ca posesor de bună credință. chiar dacă bunurile se reunescîn același tot cu o întrebuințare unică și nouă. acesta este un alt mod de dobândire a proprietății. Ei se vor despăgubi reciproc până la concurența valorii bunului întrebuințat sau a manoperei. cele 2 bunuri din care rezultă rămân distincte și se pot chiar despărți. Munca este făcută de către o persoană care confecționează bunul nou. diferită de a bunurilor care s-au încorporat. fiecare poate pretinde separarea bunurilor dacă prin aceasta celălalt proprietar nu ar suferi un prejudiciu mai mare de o zecime din valoarea bunului său. dintr-o stofă se confecționează un costum. În acest caz. învoiala dintre ei trebuie respectată. proprietatea asupra bunului este comună. dacă cele 2 (sau mai multe) bunuri aparțin unor proprietari diferiși. Inelul cu diamante. Și aici părțile pot acționa într-un fel sau altul. atunci când există o convenție între ei. În acest caz coproprietatea ia naștere ex lege. NCC prevede că obiectul realizat va aparține proprietarului materialului întrebuințat. Amestecul sau confuziunea are loc atunci când mai multe bunuri mobile ce aparțin unor proprietari diferiți s-au unit în așa fel încât mnu se mai pot recunoaște. însă ele pot fi despărțite la starea inițială fără a produce prejudicii. atât în ce privește intenția de încorporare a bunurilor sau când s-a produs fără intenție. metale au fost topite împreună și a rezultat un nou aliaj sau amestecul a lichide. deși se formează un bun nou. în așa fel încât. În NCC specificațiunea este regula. Specificațiunea constă în prelucrarea unui bun și transformarea lui în așa fel încât se făurește un obiect cu totul nou. realizându-se un lucru nou. Adjoncțiunea înseamnă unirea a două bunuri mobile având proprietari diferiți. De ex. dar au convenit asupra atribuirii bunului nou. De ex. iar în caz contrar proprietatea va aparține celui care a prestat manopera. Adjoncțiunea este unirea a 2 bunuri mobile având proprietari diferiți. adjoncțiunea și amestecul sau confuziunea sunt excepțiile. Dacă nu se poate obține separarea bunurilor mobile unite prin adjoncțiune și amestec. este greu de . dacă valoarea acestuia va fi superioară manoperei.În al doilea rând.

conceput împărțirea bunurilor rezultate prin amestec. astfel încât se aplică regurile generale de la specificațiune. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful