ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ

ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА
ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА
Др Мила Пуцар, научни саветник
Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд
pucarmila@gmail.com

Инжењерска комора Србије

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА

Садржај предавања
Важност примене урбанистичких параметара који доприносе
енергетској ефикасности зграда
Специфичности законске и планске регулативе у области
урбанизма са аспекта енергетске ефикасности
Енергетска ефикасност у просторним и урбанистичким плановима
Правилници и документација релевантна за област урбанизма
Правилник о енергетској ефикасности зграда од значаја за
урбанистичко планирање
Препоруке за постизање енергетске ефикасности урбаних целина
Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности
новопројектованих зграда
Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности
Инжењерска комора Србије
постојећих зграда

2

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА

Важност примене урбанистичких
параметара који доприносе енергетској
ефикасности зграда
9 Интегрално планирање
Интегрално планирање означава приступ планирању и пројектовању
у коме од самог почетка рада и избора локације учествују
стручњаци различитих профила који могу допринети да се
потрошња енергије смањи, заштити природна средина и смањи
загађење.

9 Примена параметара ЕЕ од нивоа
урбанистичког планирања
Инжењерска комора Србије

3

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Специфичности законске и планске регулативе у области урбанизма са аспекта ЕЕ Закон о планирању и изградњи ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ Документи просторног и урбанистичког планирања Члан 10. урбанистичко-технички документи. документи за спровођење просторних планова. 2. Инжењерска комора Србије 4 . 3. плански документи. Документи просторног и урбанистичког планирања су: 1.

4. Просторни планови су: 1. Плански документи су просторни и урбанистички планови. Просторни план јединице локалне самоуправе. 3. Просторни план подручја посебне намене. Урбанистички планови су: 1. 3. Инжењерска комора Србије 5 . План детаљне регулације. План генералне регулације. Просторни план Републике Србије. Плански документи Члан 11.1. 2.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Закон о планирању и изградњи 1. Генерални урбанистички план: 2. Регионални просторни план.

.. (раније 30) Правила уређења садржана у Просторном плану подручја посебне намене...ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (измене и допуне) Члан 15... мере енергетске ефикасности изградње Инжењерска комора Србије 6 . Просторном плану јединице локалне самоуправе и Плановима генералне и Детаљне регулације садрже нарочито: .. 7..

. (раније 31) Правила грађења у Просторном плану подручја посебне намене.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (измене и допуне) Члан 16. Инжењерска комора Србије 7 .. 6) услове за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели. односно врсту и намену објеката чија је изградња забрањена у појединачним зонама. 2) услове за формирање грађевинске парцеле. 4) највеће дозвољене индексе заузетости или изграђености грађевинске парцеле. 3) положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле. Просторном плану јединице локалне самоуправе и Плановима генералне и Детаљне регулације садрже нарочито: 1) врсту и намену објеката који се могу градити у појединим зонама под условима утврђеним планским документом.... 5) највећу дозвољену висину или спратност објеката.

у складу са важећим планским документом.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Информација о локацији Члан 53. Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели. Инжењерска комора Србије 8 . 18. за објекте за које се по овом закону издаје грађевинска дозвола. Локацијска дозвола Члан 54. а садржи све услове и податке потребне за израду техничке документације. на основу планског документа. Локацијска дозвола се издаје решењем.

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Енергетска ефикасност у просторним и урбанистичким плановима Стратегија/концепт Просторног развоја РС Просторни планови • Просторни план Републике Србије • Просторни план подручја посебне намене • Просторни план јединица локалне самоуправе Урбанистички планови • План генералне регулације • План детаљне регулације Инжењерска комора Србије 9 .

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Стратегија/концепт Просторног развоја РС СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ ОСНОВЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ПРОСТОРНИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ КОРИШЋЕЊА Инжењерска комора Србије 10 .

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА СТРАТЕШКA ПРОЦЕНA УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Инжењерска комора Србије 11 .

88/10) ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ. ИНДУСТРИЈИ.законодавни инструменти . бр.економско-финансијски инструменти Инжењерска комора Србије 12 .институционални инструменти .ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010 ДО 2020. Закон о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС“. САОБРАЋАЈУ И КОМУНАЛНИМ УСЛУГАМА Основни проблеми Основни циљ Оперативни циљеви Синтезна SWOT анализа Концепција просторног развоја Стратешки приоритети – до 2014. Мере и инструменти .

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Правилници и документација релевантна за област урбанизма ¾ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ. НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ¾ЗАКОН О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ¾ЗАКОН О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ¾ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ И О САДРЖИНИ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ ¾СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ¾ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЉЕНОМ НИВОУ БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ Инжењерска комора Србије 13 .

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Правилник о енергетској ефикасности зграда од значаја за урбанистичко планирање ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ПАРЦЕЛЕ јесте однос (количник) бруто грађевинске површине изграђене или планиране зграде и укупне површине грађевинске парцеле. слојевима термоизолације дебљим од 5 cm под условом да се прорачуном документује побољшање енергетских карактеристика постојеће зграде применом мера из овог правилника. Инжењерска комора Србије 14 . У индекс изграђености парцеле се не рачунају површине под стакленицима. дуплим фасадама.

дуплим фасадама и слојевима термоизолације дебљим од 5 cm под условом да се прорачуном докаже побољшање енергетских карактеристика постојеће зграде применом ових мера.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђене или планиране зграде и укупне површине грађевинске парцеле изражене у процентима. У индекс заузетости парцеле се не рачунају површине под стакленицима. Инжењерска комора Србије 15 .

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА ФАКТОР ОБЛИКА ƒо = А/Vе. Инжењерска комора Србије 16 . (m-1). је однос између површине термичког омотача зграде (спољне мере) и њиме обухваћене бруто запремине зграде.

климатски услови локације. Код обезбеђивања ефикасног коришћења енергије у зградама узимају се у обзир. као и извори енергије и когенерација и могућност за коришћење обновљивих извора енергије. . положај и оријентација зграде...ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Члан 6.. њена намена. Инжењерска комора Србије 17 ..

6) оптимизација структуре зграде. 4) начин коришћења природног осветљења и осунчања. 3) топлотно зонирање зграде. 5) оптимизација система природне вентилације. 9) параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих и новопројектованих зграда. 2) облик и компактност зграде (фактор облика). 7) услови за коришћење пасивних и активних система.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Члан 7. Инжењерска комора Србије 18 . За постизање ЕЕ зграда дефинише се: 1) оријентација и функционални концепт зграде. 8) услови за коришћење вода.

4) података о машинској и електро опреми. Инжењерска комора Србије 19 . 3) података о грађевинским материјалима. уређајима и инсталацијама.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Члан 22.ситуациони план зграде са положајем зграда у непосредном окружењу и приказом врста обрада површина. елементима и системима потребним за прорачуне. Елаборат ЕЕ израђује се на основу: 1) климатских карактеристика локације 2) података о локацији .

00 1.70 0.98 30 0.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА ПРИЛОГ 6 Методологија одређивања енергетских перформанси зграда Табела 6.90 Инжењерска комора Србије 20 .97 0.6 . З С 0 1.85 0.82 0.Фактор осенчености зграде услед околних објеката Корекциони фактор Fhor за 45о СГШ Угао [о] Ј И.00 20 0.62 0.00 1.61 0.46 0.94 40 0.95 1.00 10 0.

80 60 0.58 0. З С 0 1.90 0.00 1.66 Инжењерска комора Србије 21 .91 45 0.50 0.00 30 0.74 0.76 0.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Табела 6.7 .00 1.Фактор осенчености зграде услед настрешница Вертикални пресек Корекциони фактор Fov за 45о СГШ Угао [о] Ј И.89 0.

).00 45 0.еркери.8 .Фактор осенчености зграде услед вертикалних испуста на фасади Хоризонтални пресек Корекциони фактор Ffin за 45о СГШ Угао [о] Ј И.00 1.94 0. елемената за засенчење (покретни). истурени елементи . и сл.. З С 0 1.75 1.00 1.6 за засенчени (заклоњени) положај. Фактор засенчења. суседне зграде.9 за незасенчени (незаклоњени) положај. може се израчунавати на поједностављени начин: fS = 0. fS = 0.84 1.72 0.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Табела 6. Инжењерска комора Србије 22 . fS Елементи за засенчење су елементи који спречавају или ограничавају инсолацију: положај зграде у односу на терен.00 30 0.92 1. препусти. лође. решења спољњег омотача (балкони.84 0. fS.00 Фактор засенчења.00 60 0.

75 60.35 79.98 96.83 38.73 86.23 192.9 3.22 114.7 7.64 55.16 17.43 90. 93 14.90 116.7 12.43 86.57 55.6 ХОР (kWh/m2) 42.6 22.78 29.05 112.78 125.2 2.5 17.86 133.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Табела 6.3 22.80 455 И.83 170.43 181.31 145 HDD = 2520 585 458 370 102 0 0 0 0 0 101 373 531 Инжењерска комора Србије 23 . 67 25.6 20.42 22.87 398 J (kWh/m2) 64. З (kWh/m2) 32.9 .0 7.21 34.31 99.88 58.69 56.04 44.80 96.0 17.2 2 66. 50 33.3 12.Средње суме Сунчевог зрачења и средња месечна температура спољног ваздуха Сунчево зрачење Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zima Средња месечна температура (Co) 0.27 52.28 81.35 103.53 310 С (kWh/m2) 17.25 76. 52 52.37 91.94 45.6 5.38 109.32 67.38 36.58 88.65 170.43 107.43 127.

** Напомена: Уколико се прорачун ради за косе фасадне елементе.не врши се корекција. за угао нагиба +30о< γ < +75о . за угао нагиба -15о< γ < +15о . потребно је извршити корекцију средњих сума сунчевог зрачења: 1.корекција се врши према једначини: qsol = qsol.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА Табела 6. површина се третира као хоризонтална Инжењерска комора Србије 24 . tab · sin(90-γ). за угао нагиба +75о< γ < +90о-не врши се корекција. површина се третира као вертикална. запад. 2. север и југ) и у зависности од претежне орјентације усвајају се вредности средњих сума Сунчевог зрачења које су дате у Правилнику у Табели 6.10 .Оријентација у хоризонталној равни и нагиби косих површина Оријентација фасадних зидова* Углови нагиба косих површина** *Напомена: Орјентација фасадних зидова зграде дефинише се према претежној орјентацији ка једној од четири стране света (исток. 3.9.

за дате климатске (микроклиматске) услове.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Препоруке за постизање енергетске ефикасности урбаних целина Облик и конфигурација локације и парцеле – позиционирање и оријентацију локације и парцеле прилагодити принципима пројектовања енергетски ефикасних зграда. Инжењерска комора Србије 25 . у мери у којој урбанистички услови то дозвољавају.

Инжењерска комора Србије 26 .ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Облик и конфигурација локације и парцеле Најпогоднији облик локације је правоугаоник. са широм страном у правцу исток-запад и ужом страном у правцу север-југ. Таквом облику локације прилагодиће се већина улица које су постављене у идеалном правцу исток-запад.

вишеспратне зграде поставити на северној.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Облик и конфигурација локације и парцеле – на равним теренима. Инжењерска комора Србије 27 . а ниже објекте на јужној страни локације.

али треба водити рачуна да се на јужној страни не постављају високи објекти. Висока зграда на јужној страни локације захтева већи размак до следећег објекта Инжењерска комора Србије 28 . чија сенка може угрозити објекте на северној страни улице или парцеле.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Облик и конфигурација локације и парцеле – Равни терени су погодни и лаки за организацију.

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Облик и конфигурација локације и парцеле – на јужним нагибима терена могу се применити веће густине изграђености са мањим дистанцама између објеката. Инжењерска комора Србије 29 .

Идеалне парцеле су са доње стране улице на јужној падини. Утицај се испољава првенствено у могућој густини изградње. Повољнији су равни кровови.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Облик и конфигурација локације и парцеле – Нагиб терена и правац тог нагиба имају изразит утицај на урбанистичку организацију. Инжењерска комора Србије 30 . И зграде које леже са горње стране су у повољној позицији у односу на осунчаност. благо нагнути или једноводни кровови да би се поставили виши објекти.

Повољно је само становање на највишим спратовима.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Облик и конфигурација локације и парцеле – на северним нагибима терена применити мање густине изграђености са већим дистанцама између објеката. Инжењерска комора Србије 31 . Објекти на северној падини не примају зими никакву осунчаност.

Инжењерска комора Србије 32 .ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Облик и конфигурација локације и парцеле Конфигурација терена у великој мери одређује микроклиму. а при јужним оријентацијама више него у околном подручју. У депресијама и незаштићеним положајима на врху брда. а нарочито температурни ниво и правац и брзину ветра. Ова опште прихваћена правила се могу позитивно искористити тако да се изградња одвија у повољним микроклиматским условима чиме се постижу мањи топлотни губици. по правилу су просечне температуре ниже.

Сличан феномен се одиграва и у урбаној средини. температура ваздуха нижа у долини и постепено расте са висином. Инжењерска комора Србије 33 . иста конфигурација проузрокује температурну инверзију. до одређене границе. У природним.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Облик и конфигурација локације и парцеле У неизграђеним подручјима у долини или у подножју брда у току ноћи скупља се хладан ваздух. што значи да је. неизграђеним подручјима.

Инжењерска комора Србије 34 .ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Правац и оријентација улица – за новопланирана насеља са тереном у паду главне улице поставити паралелне са изохипсама.

Инжењерска комора Србије 35 .ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Правац и оријентација улица – оријентацију улица и јавних простора прилагодити принципима енергетски ефикасних зграда (водити рачуна о правцу доминантних ветрова током зимског и летњег периода: обезбедити заштиту од хладних зимских ветрова и ефикасно користити летње ветрове за хлађење).

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Међусобни односи зграда Растојање између зграда Минимална растојања се могу постићи једноставним грађевинским и урбанистичким мерама. Инжењерска комора Србије 36 . Комбиновањем различитих мера може се растојање између зграда свести на мање од половине. У пракси није ни могуће нити има смисла увек обезбеђивати осунчање зграда током целог дана.

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Оријентација у одонсу на Сунце Поставити зграде тако да просторије у којима се борави буду оријентисане према југу у мери у којој урбанистички услови то дозвољавају. Инжењерска комора Србије 37 .

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Оријентација у одонсу на Сунце Јужна оријентација обезбеђује: • • • већу изложеност сунцу. Инжењерска комора Србије 38 . повећану температуру у зимском периоду године и боље микроклиматске услове.

На јужно нагнутом терену. до практичног губитка северне и половине бочних фасада.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Оријентација у одонсу на Сунце Ако је нагиб ка југу већи онда се могу постићи даље предности уграђивањем северних страна кућа у брдо и на тај начин се може смањити изложеност ка северу. решење се нуди кроз увлачење кућа у терен што је дубље могуће. до евентуалног засипања крова дебелим слојем замље. Инжењерска комора Србије 39 .

Што је нагиб већи и оријентација севернија. Инжењерска комора Србије 40 . али се увек могу савладати мањим густинама изграђености. проблеми пропорционално расту.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Оријентација у одонсу на Сунце – Северно оријентисани нагиби значајно повећава размаке између зграда за исту изложеност сунцу.

Инжењерска комора Србије 41 .ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Оријентација у одонсу на Сунце Оријентацију и удаљеност објеката у односу на саобраћајницу и друге зграде одредити на основу анализе осунчања локације. нагиба терена и организације парцеле у мери у којој урбанистички услови то дозвољавају. узимајући у обзир и планирани развој.

интезитет и учестаност доминантног ветра у различитим периодима године. • избегавати планирање дугих. уских. Инжењерска комора Србије 42 . • предвидети природну или вештачку заштиту објеката од ветра који стварају повољне микроклиматске услове. чија је оса у смеру дувања ветра у мери у којој урбанистички услови то дозвољавају.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Мере у односу на утицај ветра на локацији • приликом урбанистичког планирања и пројектовања узети у обзир правац. правих градских саобраћајница.

зиму и пролеће. Објекти изложени ветру троше више енергије за грејање. Утицај различитих облика основа на токове струјања ветра око зграде Инжењерска комора Србије 43 .ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Мере у односу на утицај ветра на локацији Зграде треба да буду пројектоване тако да: • омогуће проветравање лети и • умање негативне ефекте у јесен.

Инжењерска комора Србије 44 . зависно од годишњег доба. урбанистичког решења итд. тако да ефекат може бити повећан или смањен зависно од тога да ли се зграде налазе на узвишењу или у долини. Конфигурација терена утиче на правац и брзину ветра. На истој локацији ветар може имати повољне и неповољне ефекте.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Мере у односу на утицај ветра на локацији Топлотни губици који настају услед утицаја ветра у односу на положај и конфигурацију земљишта Улога ветра у стварању микроклиме града је врло значајна. конфигурације.

Инжењерска комора Србије 45 . ефекта процепа или ефекта скретања.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Мере у односу на утицај ветра на локацији Промена правца ветра у зависности од распореда зграда Уколико су зграде постављене једна близу друге. што увећава брзину ветра. Овај ефекат сличан је оном код пасажа и може се јавити и у случају већег броја зграда. може доћи до ефекта отвора.

Постављањем зграда у смакнутом поретку под углом од 45° у односу на правац ветра и постављањем зеленог појаса смањује се ефекат ветра. Инжењерска комора Србије 46 .ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Мере у односу на утицај ветра на локацији Заштита од ветра Зграде које су постављене једна иза друге у правцу ветра изложене су знатно мањем притиску ветра него зграде чије су главне фасаде окренуте управно на ветар. Мере за смањење утицаја ветра Ако се зграде поређају једна иза друге. заклона од ветра. трећи ред је у некој врсти "сенке".

d) коришћењем феномена адијабатског хлађења помоћу зеленила. Инжењерска комора Србије 47 . односно.негативне ефекте директног и индиректног сунчевог зрачења на зграде. b) приликом сађења нових засада из биолошких разлога треба водити рачуна да су ови усклађени са постојећом вегетацијом на том подручју.негативне утицаје ветра. c) зеленилом обезбедити пасивну заштиту објеката од прегревања. обезбедити пасивно расхлађивање спољне средине у летњим месецима. комбиновањем различитих врста зеленила на истој локацији спречити: појаву топлотних острва.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Зеленило a) зеленилом.

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА

Зеленило
Листопадно дрвеће је најпогодније када је постављено на југу,
југоистоку и југозападу зграде. Дрвеће висине од 10 метара
и више обезбеђује значајну сенку у току лета за околне
површине, а када је голо, у току зиме дозвољава да
директно сунчево светло продре у зграду.

Инжењерска комора Србије

48

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА

Зеленило
Четинарско дрвеће и жбуње је нарочито погодно за заштиту
од хладних ветрова и контролу снежних наноса, међутим,
добро пројектована парцела неће имати четинарско
дрвеће само на свом северном делу.

Инжењерска комора Србије

49

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА

Зеленило
Коришћење вегетације за
контролу микроклиме
Најбоље је комбиновати
четинарско и
листопадно дрвеће на
истој локацији, и тако
постићи осенчење и
спречавање удара
ветра, максималан
продор сунчевог
зрачења и дневног
светла.

Инжењерска комора Србије

50

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Заштиту од ветра могуће је осигурати помоћу дрвореда смештених на странама највеће учесталости дувања ветра. Сађењем листопадног и четинарског дрвећа могуће је скренути правац ветра и тиме постићи жељене ефекте у току лета и зиме. Вегетација такође може имати утицаја на кретање ваздуха стварањем заклона као и стварањем услова за хлађење. Инжењерска комора Србије 51 .

уколико су укопане. подземне и отпадне воде за потребе заливања.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Коришћење вода a) извшити анализу могућности коришћења падавина. не урачунавају се у индекс заузетости парцеле. као и за грејање и хлађење објекта.. спољних прања и др. Инжењерска комора Србије 52 . b) у складу са могућностима користити отпадне воде као техничку воду c) техничке просторије (резервоар и пумпно постројење) које се користе у горе наведене сврхе.

(2) поставити зграде тако да просторије у којима се борави током дана буду оријентисане према југу у мери у којој урбанистички услови то дозвољавају. ветар. Инжењерска комора Србије 53 . зеленило).ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности новопројектованих зграда 1) оријентација и функционални концепт (1) оријентацију и функционални концепт зграде пројектовати тако да се максимално искористе природни и створени услови локације (сунце.

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности новопројектованих зграда 2) облик зграде којим се обезбеђује енергетски најефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе локације. окружење (природно и створено) и намену зграде. Инжењерска комора Србије 54 .

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности новопројектованих зграда одабиром врсте материјала и бојом материјала минимизирати појаву топлотних острва. коришћење пасивних и активних система у зависности од типа зграде. структуру и омотач конципирати тако да се максимално користе пасивни и активни соларни системи и обезбеди заштита од прегревања. Инжењерска комора Србије 55 .

дозвољава се да дебљина накнадне изолације постојећег зида са свим завршним слојевима буде до 15 cm унутар јавног простора.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда 1) водити рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде (1) када то није искључено другим прописима. Инжењерска комора Србије 56 . (2) када је зид на регулационој. дозвољено је накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова.

(4) када то просторне околности омогућавају. дозвољено је накнадно формирање стакленика ако се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде. уз сагласност суседа. Инжењерска комора Србије 57 .ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда (3) када је зид који се санира на граници са суседном парцелом дозволити постављање накнадне спољне изолације дебљине до 15 cm.

чија се грађевинска линија поклапа са регулационом линијом могу прелазити регулациону линију: Инжењерска комора Србије 58 . еркери и други истурени делови као што су двоструке фасаде. стакленици. застакљене терасе и лође .стакленици.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда 2) приликом енергетске санације постојећих зграда.

5 m и ако је растојање до суседне зграде мање од 12 m и то максимално на 50% површине уличне фасаде и на минималној висини од 3 m изнад тротоара. Инжењерска комора Србије 59 . изузетно код двоструких фасада дозвољено је целокупно покривање фасаде изнад минимално дозвољене висине.6 m од грађевинске линије ако је тротоар мањи од 3.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда (1) максимално 0.

а ширина улице од 12 до 15 m и то максимално на 50% површине уличне фасаде и на минималној висини од 3 m изнад тротоара. изузетно код двоструких фасада дозвољено је целокупно покривање фасаде изнад минимално дозвољене висине. Инжењерска комора Србије 60 .ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда (2) максимално 0.5 m.9 m од грађевинске линије уколико је тротоар већи од 3.

5 m. а ширина улице већа од 15 m и то на максимално 50% површине уличне фасаде и на минималној висини од 3 m изнад тротоара. изузетно код двоструких фасада дозвољено је целокупно покривање фасаде изнад минимално дозвољене висине. Инжењерска комора Србије 61 .2 m ако је тротоар већи од 3. (4) већи испади надземних етажа у односу на грађевинску линију од наведених нису дозвољени.ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда (3) максимално 1.

Хоризонтална пројекција линије испада може бити највише под углом од 45о од границе парцеле објекта. Инжењерска комора Србије 62 .ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда (5) испади на деловима објеката у компактним блоковима оријентисани према улици не смеју угрожавати приватност суседних објеката.

односно. анализирати утицај постојећих и планираних суседних зграда у складу са важећом урбанистичком регулативом. Инжењерска комора Србије 63 .ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИАКАСНОСТИ ЗГРАДА Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда Приликом пројектовања узeти у обзир и планирани развој.