H E§§HNIKH °§ø™™A

*
H Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ‹ ÂÓ‹ÓÙ· ÂÙÒÓØ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ·‰È¿ÎÔ˘ ÂͤÏÈ͢ 40 Î·È ϤÔÓ ·ÈÒÓˆÓ. O ÈÛÙÔÚÈο ÂÓÈ·›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (·Ú’ fiϘ ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙfiÛˆÓ ·ÈÒÓˆÓ) ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÂȘ ‚¿ıÔ˜ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ¯ˆÚ›˜ ¢ڇÙÂÚË ÂÔÙ›· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. °È’ ·˘Ùfi ÎÚ›Ó·ÌÂ
ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÚÔÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔ §ÂÍÈÎfi ÌÈ· Û˘ÓÔÙÈ΋ EÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì ٛÙÏÔ «H ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·». H EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÂÈÛÎfiËÛË Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ÛÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÛÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÂͤÏÈÍË, ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜,
ÛÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù‹˜ NÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ (‹ ‰ËÌÔÙÈ΋˜) ˆ˜ Â›ÛËÌ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ù‹˜ EÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ 1976. ¶ÔÏÏ¿ ·fi fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ §ÂÍÈÎfi ›Ù ÛÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ
ϤÍÂˆÓ Â›Ù ÛÙË ÛËÌ·Û›· ›Ù ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ›Ù ÛÙ· ™¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË
ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î.Ï. ʈٛ˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·Ó Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ıÂÒÚËÛË Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜
ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.

H I¢IAITEPOTHTA TH™ E§§HNIKH™ °§ø™™A™
ŸÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· η٤¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙȘ 2.700 ÁÏÒÛÛ˜ ÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ï‹ ÂÌÂÈÚÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË. ŸÛÔ Â›Ó·È ÔÚıfi fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù‹˜
ÁψÛÛÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, fiϘ ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ (ÔÈ «Ê˘ÛÈΤ˜» ‹ «ÂıÓÈΤ˜» ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜) ˆ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÈÛfiÙÈ̘, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Â›Ó·È ·ÏËı¤˜ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜
ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ Û‹ÎˆÛ·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÌÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ô˘ ÙȘ ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ. K·ÙÂÍÔ¯‹Ó ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ë EÏÏËÓÈ΋, ·ÊÔ‡ ÛÌÈχÙËΠÂ› 30 Î·È ϤÔÓ ·ÈÒÓ˜
ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÏÂÙÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È Ù‹˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ·‰ÚÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÙÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, Û‡ÓıÂÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÙÔ‡ ¢·ÁÁÂÏÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ηÈ
Ù‹˜ ·ÙÂÚÈ΋˜ ıÂÔÏÔÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ‚·ıÈÒÓ ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÙÔ‡ ·Ú¯·›Ô˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, Ù‹˜ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù‹˜ Ô›ËÛ˘. H ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ‡ O‰˘ÛÛ¤· EχÙË (ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô NfiÌÂÏ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ‡ 1979) fiÙÈ «ÛÙÔ Ì¿ÎÚÔ˜ ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ·ÈÒÓˆÓ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ԇÙ ¤Ó·˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Ô‡Ù ¤Ó·˜,
Ô˘ Ó· ÌËÓ ÁÚ¿ÊÙËΠÔ›ËÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. N· ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ô˘ ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ·˘Ùfi ÛËÎÒÓÂÈ», ÂÍËÁ›, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, ÙËÓ ÚÔÓÔÌȷ΋
ı¤ÛË Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘.
¢ÂÓ Â›Ó·È, ‚¤‚·È·, Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Û¯ËÌ¿ÙÈÛ –Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·– ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù‹˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ (È·ÙÚÈ΋, Ê˘ÛÈ΋, ÊÈÏÔÏÔÁ›·, ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ıÂÔÏÔÁ›·, Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î.¿.) ηٷʇÁÔÓÙ·˜ Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ú›˙˜, ϤÍÂȘ ‹ Û˘ÛÙ·ÙÈο. M¤Û· ‰Â
·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ΛÌÂÓ· ÙÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, Ù· ΛÌÂÓ·
ÙÔ‡ ¶Ï¿ÙˆÓ· ‹ ÙÔ‡ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÙÔ‡ OÌ‹ÚÔ˘, ÙÔ‡ HÛÈfi‰Ô˘ ‹
ÙÔ‡ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘, ÙÔ‡ AÈÛ¯‡ÏÔ˘, ÙÔ‡ ™ÔÊÔÎÏ‹ ‹ ÙÔ‡ E˘ÚÈ›‰Ë, ÙÔ‡
£Ô˘Î˘‰›‰Ë, ÙÔ‡ •ÂÓÔÊÒÓÙ·, ÙÔ‡ ¢ËÌÔÛı¤ÓË, ÙÔ‡ ¶ÔÏ˘‚›Ô˘ ‹
ÙÔ‡ ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘, ̤۷ ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ÙÔ‡ ÂÏÏËÓÈο ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ E˘·ÁÁÂÏ›Ô˘, ÙˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ù‹˜ EÎÎÏËÛ›·˜, Ù‹˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ˘ÌÓÔÁÚ·Ê›·˜ Î.Ï., ÔÈ Ï¤ÍÂȘ-¤ÓÓÔȘ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi, ȉ›ˆ˜ ÙÔÓ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi, ÏfiÁÔ ÙˆÓ
E˘Úˆ·›ˆÓ Î·È ‰È’ ·˘ÙÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜ 1.
§¤ÍÂȘ fiˆ˜ ıˆڛ· Î·È ÂÌÂÈÚ›·, ̤ıÔ‰Ô˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Û‡ÛÙËÌ·, ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Û‡ÓıÂÛË, ȉ¤·, ı¤ÛË Î·È ı¤Ì·, ÎÚ›ÛË Î·È
ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÊ·›Ú· Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·,
ÂÔ¯‹ Î·È ÂÚ›Ô‰Ô˜, ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜, Ì·Á›· Î·È Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ, Û˘ÌÌÂÙÚ›·, ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙfiÓÔ˜, Ú˘ıÌfi˜, ÌÂψ‰›· Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ÔÏÈ-

ÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Î·È ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηÈ
¿ıÔ˜, Ô›ËÛË, ı¤·ÙÚÔ Î·È ‰Ú¿Ì·, ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·,
Û¯ÔÏ›Ô, Ì˯·Ó‹ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÙÔÌÈÎfi˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜, ·˘Ùfi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ fiÓÔÌ· E˘ÚÒË Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏϘ
ϤÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ› ϤÍÂȘ ÙÔ‡ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘, Ô˘ ÔÈ
·ÏÔ› ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù‹˜ AÁÁÏÈ΋˜, Ù‹˜ ¢·ÓÈ΋˜ ‹ Ù‹˜ I·ˆÓÈ΋˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È, ηٿ ηÓfiÓ·, fiÙÈ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈο ‰¿ÓÂÈ·
ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜. Afi ÙȘ 166.724 ·ÁÁÏÈΤ˜, Ï.¯., ϤÍÂȘ, Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ÙÔ‡ Webster, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ 35.136 ϤÍÂȘ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‹ ÂÏÏËÓÔÁÂÓ›˜ 2.
TËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙË Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ‰ÈÙÙ¿: ·) ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ¿Ø Ù· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ·
Û ۇÏÏË„Ë, ÚˆÙÔÙ˘›·, ‚¿ıÔ˜ Î·È ÏÔ‡ÙÔ È‰ÂÒÓ Î›ÌÂÓ·
ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ¯·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· Â¤‰Ú·Û·Ó
Î·È Î·ı·ÚÒ˜ ÁψÛÛÈο, ÌÈ· Ô˘ ÔÈ È‰¤Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ fi¯ËÌ· ÙȘ
ϤÍÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˜ R.H. Robins 3:
«H ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù‹˜ E˘ÚÒ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ –Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋, Ë ËıÈ΋, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ ÛΤ„Ë– ¤ÏÎÂÈ
ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ¯·ÛÙÒÓ. K·È Û‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌË, fiÏÔ Í·Ó·Á˘ÚÓ¿Ì ›Ûˆ Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Ë
ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ. M ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, fiÛÔ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ·Ú¯·›Ô ‹ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌÈ·Ó ·Ó·ÓÙ›ÚÚËÙË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·»Ø ‚) ÈÛÙÔÚÈÎ¿Ø Ë EÏÏËÓÈ΋, ÛÙË ÌÂÙ·ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙÔÓ AϤͷӉÚÔ, ˘‹ÚÍÂ Ë ÚÒÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÏÒÛÛ·, ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÔÏÏÒÓ Ï·ÒÓ (lingua franca) Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÁÏÒÛÛ· ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ (Kultursprache). O °ÂÚÌ·Ófi˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔÏfiÁÔ˜
Karl Krumbacher (ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ·) ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ: «Oé ÌfiÓÔÓ ó˜ ̤ÛÔÓ Û˘ÓÂÓÓÔ‹Ûˆ˜ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ Î·d ëÏÏËÓ›˙ÔÓÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Âå˜ Ùa àÒٷٷ ·éÙÔÜ Ì¤ÚË Î·d Âå˜ ‰È·ÊÔÚÒٷٷ ÊÜÏ· ηd ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ â¯ÚË̢ۛÂÓ ì ˙áÛ· ëÏÏËÓÈÎc ÎÔÈÓc
ÁÏáÛÛ· ÙáÓ àÏÂÍ·Ó‰ÚˆÙÈÎáÓ Î·d ®ˆÌ·˚ÎáÓ ¯ÚfiÓˆÓ, àÏÏa
qÙÔ Î·d ì ÁÏáÛÛ· ÙÔÜ Eé·ÁÁÂÏ›Ô˘, ì ÁÏáÛÛ· Ùɘ ‰ÈÂıÓÔܘ
Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙáÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ÌÂÙa ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ Î·d ÙáÓ
PˆÌ·›ˆÓ, ηd ‰c ηd ÙáÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ Úe˜ àÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔÓ Î·d â›ÛËÌÔ˜ ÁÏáÛÛ· ÙÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, âÓ çÏ›Á·È˜ ϤÍÂÛÈÓ
âÍÂÙ¤ÏÂÈ öÚÁÔÓ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÁÏÒÛÛ˘» 4.
Y¿Ú¯ÂÈ, fï˜, Î·È ÌÈ· ÙÚ›ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ‡ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜
ÚÔÛ¯ı›: ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÚÒ-

* Afi ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ‡ °. M·ÌÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔÓ ÙfiÌ. «EÏÏ¿˜» Ù‹˜ EÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜ «¶¿˘ÚÔ˜-§·ÚÔ‡˜-MÚÈÙ¿ÓÈη» (Û. 15 Î.ÂÍ.).
1. ¶‚. °. M·ÌÈÓÈÒÙË, EÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·: ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÚfiÓ, ̤ÏÏÔÓ, Aı‹Ó·: EΉ. Gutenberg 1994, Û. ηã-ÏÛÙã («YÊ‹ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜
ÁÏÒÛÛ·˜»).
2. AÚÈÛÙ. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, OÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1991, Û. VII.
3. R.H. Robins, A short History of Linguistics, London: Longman 19903, Û. 13.
4. K. Krumbacher, Te Úfi‚ÏËÌ· Ùɘ Óˆ٤ڷ˜ ÁÚ·ÊÔ̤Ó˘ ^EÏÏËÓÈÎɘ, Aı‹Ó·È: EΉ. M·Ú·ÛÏ‹ 1905, Û. 31.

Ó·È.” dhy”y’ . Ô‡ÙÂ Ë ‰ÔÌÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Ô‡Ù ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈfi Ù˘ ·ÏÏÔÈÒıËÎ·Ó ÙfiÛÔ Ôχ. Ê›ÏÔ˜.)– ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·. ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·. ·ÚÈıÌÔ‡. ÒÛÙÂ Î·È Ó· ·Í›˙ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋. ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ (Û ηٷϋÍÂȘ. H. Ë EÏÏËÓÈ΋ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÏÒÛÛ·˜ Ì ·‰È¿Û·ÛÙË ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ì ٤ÙÔÈ· ‰ÔÌÈ΋ Î·È ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. E›Û˘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ó· ÂÌÓ¤Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Î·È ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi Ì·˜». Robins. Ë ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ù‹˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜ ηÈ.500 ÂÙÒÓ (Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi –Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â ÂÈÁÚ·ÊÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·– ¯¿ÛÌ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ 1200 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ 8Ô .·. Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù‹˜ ·›ÁÏ˘ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ‡ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Î·È ÏÂÍÈÏÔÁÈο ›‰È· Î·È ··Ú¿ÏÏ·ÎÙË Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÌÈÏ¿ÌÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ‡ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·! MÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ÚÔÊÔÚ¿. ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙËÓ KÈÓÂ˙È΋ ‹ ÙË ™·ÓÛÎÚÈÙÈ΋. ·ÈÒÓ·) Î·È ÙËÓ ›‰È· ÔÚıÔÁÚ·Ê›· (·fi ÙÔ 400 .X. ΢ڛˆ˜. ÁË. ·ÏÈ¿. O ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜. 5.¯. Ì¿ÏÈÛÙ·. ÔÈÔ‡ ÂÓÂÚÁ›·˜. ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. Ù‹˜ ÔÔ›·˜ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈÔ. O P”nini.. ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹ 40 ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ· ÌÈÏ¿ÂÈ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ –Ì ÙËÓ ›‰È· ÁÚ·Ê‹ (·fi ÙÔÓ 8Ô . ÓÂfiÙÂÚ· Î·È ÙˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ ÂÓÈ·›·˜ ÁÏÒÛÛ·˜. Ï. ™Â Û¯¤ÛË Î·È Ì ·˘Ù¤˜ ·ÎfiÌË ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁψÛÛÒÓ. H. ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ϥ͈Ó. ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ì›ÏËÛÂ Ô ŸÌËÚÔ˜ Ò˜ Ù· Û‹ÌÂÚ·. Ë ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙË ÚÔ˜ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ‰ÈÂıÓÒ˜ Ë EÏÏËÓÈ΋ ˆ˜ Ë ÁÏÒÛÛ· Ù‹˜ K·ÈÓ‹˜ ¢È·ı‹Î˘. Ô˘ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù‹˜ ·Ó·‚›ˆÛ˘ ·Ú¯·›ˆÓ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË Ê˘ÛÈ΋ –Î·È ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋– ‰È·‰Èηۛ· Ù‹˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Ï¤ÍˆÓ. AÓÙ›ıÂÙ· ÚÔ˜ ¿ÏϘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·Ú¯·›Â˜ ÁÏÒÛÛ˜. ˆ˜ Î. fiÙÈ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È ıÂÔÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.¯. ηÈ. ÙÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ (ÎÔÚ·˚ÎÔ‡ Î·È ÌÂÙ·ÎÔÚ·˚ÎÔ‡). Ù‹˜ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Ù‹˜ ·Ú¯·›·˜ ÈÓ‰È΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. KÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÔÙ¤. E›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4.. ÔÈ Ôԛ˜ ¯¿ıËÎ·Ó ˆ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÓˆÚ›˜. t. ÎÚÈÙ‹˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋.X. Ê˘ÛÈο. A˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ıˆڛ· Î·È Ú¿ÍË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÚÔ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘. ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜. ÒÛÙ ¤ÁÈÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¢‡ÛË ·fi ÙÔ˘˜ §ÔÁ›Ô˘˜ ÙÔ‡ B˘˙·ÓÙ›Ô˘ Ô˘ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÂΛ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù‹˜ B·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·˜. ÁÏÒÛÛ·. øÛÙfiÛÔ. ·‰ÂÏÊfi˜. Ó¤Ô˜. Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. øÛÙfiÛÔ. ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·fi ÌÂÁ¿Ï· Ó‡̷ٷ ηÏÏȤÚÁÂÈ¿ Ù˘ ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùfi Î·È ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Ë ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Ô˘ η٤ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ·. ÂÁÒ. 46-47. H E§§HNIKH °§ø™™A Ë EÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ¿Óˆ ·fi 40 ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ· ˆ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·. O ‰ÔÌÈÎfi˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜. ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙË ıÚËÛΛ· ÙÔ‡ B˘˙·ÓÙ›Ô˘. Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù‹˜ As. Ô‡ÙÂ. Ë ı¿Ï·ÛÛ· [. ÕÏψÛÙÂ. ·È‰Â›·.16 ÙÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηÈ. ¤. Ì ÙË §·ÙÈÓÈ΋-IÙ·ÏÈ΋. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ. H KÈÓÂ˙È΋ ÂÈ‚›ˆÛ ÌÂÓ ·fi ÙÔ 1500 . ÙËÓ EÏÏ¿‰·. Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú¿. ÙfiÙÂ. ¤˙ËÛ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 600 Î·È ÛÙÔ 300 . ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¢‡ÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· Î·È ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂͤÏÈÍË Ù‹˜ ÛÔ˘‰‹˜ Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. Û˘.X. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË.. ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ‡ ·ÈÒÓ· Ì·˜ (ÔfiÙ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜-‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜) ˘fi ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· wé-yán. ̤۷ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋-·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ¶·È‰Â›· (ȉ›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù‹˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘) ·¤ÎÙËÛ ÙË Ê‹ÌË Ù‹˜ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ηÏÏÈÂÚÁË̤Ó˘ ÁÏÒÛÛ·˜. Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ˆ˜ ·ÚÈ· ÌÔÚÊ‹ «ÌÂÙ·ÁÏÒÛÛ·˜» (ÏfiÁÔ˘ ÂÚ› ÁÏÒÛÛ·˜). ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ıˆڛ· Ù‹˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ÂÂȉ‹.. ı¿Ï·ÛÛ·. H ‰Â ™·ÓÛÎÚÈÙÈ΋ (·Ú¯·›· IÓ‰È΋) ÛÒıËΠÂ›Û˘ ÌfiÓÔ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ·Ú¯·˝˙Ô˘Û·˜ (ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ȉ›ˆ˜) ÁÏÒÛÛ·˜. ÁÈ·Ù› ı· Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔ˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù‹˜ K·ÈÓ‹˜ ¢È·ı‹Î˘ ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ‡ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ B˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ·. ›Ù ÙÔ KÚËÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ Î·È ÙÔÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. ‚Ϥˆ.. ›Ù ÙËÓ K·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË. ·Á·Ò. ÚÔÛÒÔ˘.Ï. ÂÚÓÔ‡ÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ˆ˜ Ë Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÁÏÒÛÛ· Ù‹˜ ˘ÌÓÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù‹˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Ï·ÙÚ›·˜ (£Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ‡ Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ‡ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ‡ MÂÁ¿ÏÔ˘ B·ÛÈÏ›Ԣ). R. fiÙÈ. O ™ÂʤÚ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·fi ·ÏÈ¿ Ì ÙË ‰È·›ÛıËÛË ÙÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡: «H ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. Ï. H ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ‡ R. fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ‡ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ‹ ÙÔ‡ ¶Ï¿ÙˆÓ· ‹ ÙÔ‡ ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ Â›Ó·È ÊˆÓÔÏÔÁÈο. Robins 5 Â›Ó·È Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ôχ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋: «O ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÛÙÔÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤‰ˆÛ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Û ÙfiÛÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ [. ÂÈı˘ÌÒ. ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ·Ú¯·›Â˜ Ô‡Ù ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ Ô‡Ù Ӥ˜. K·È Â›Ó·È ÌÂÓ ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ IÓ‰Ô› ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ¯ÚÔÓÈο ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù‹˜ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜. Û ÌÈ· ¯Ú‹ÛË Ô˘ Ôχ ‡ÛÙÔ¯· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋. ηÏfi˜. ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó.X. ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ ˆ˜ ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. Ù‹˜ ·Ú¯·˝˙Ô˘Û·˜ Î·È Ù‹˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ηı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó –Ù¯ÓËÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Ì ¤ÍˆıÂÓ (ÙˆÓ ÏÔÁ›ˆÓ) ·Ú¤Ì‚·ÛË– ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ù‹˜ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ›Ù ÙÔ˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜ ÙÔ‡ PˆÌ·ÓÔ‡ Î·È ÙÔÓ ¢ÈÁÂÓ‹ AÎÚ›Ù·. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜. Ë EÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÈ· ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˘˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÂϤÙ˘ Ù‹˜ ÂͤÏÈ͢ ÌÈ·˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Û ÙfiÛÔ Ì¿ÎÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. ÌÈÏÔ‡ÌÂ. («OÎÙÒ ‚È‚Ï›·»). ηıfiÏÔ˘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. T¤ÏÔ˜. EÓ ÔÏ›ÁÔȘ. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı›. ÁÏÒÛÛ·˜ Ì ˘„ËÏfi ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÁfiËÙÚÔ Î·È Î‡ÚÔ˜. ™ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋.]. ¿Ó. fiˆ˜ ÙËÓ ·Ú¯·›· AÈÁ˘Ùȷ΋ ‹ ÙËÓ AÎη‰È΋ (Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙË ™Ô˘ÌÂÚȷ΋ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· MÂÛÔÔÙ·Ì›·)..]. ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜. H ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ‡ EÚ¿ÛÌÔ˘. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Î·È Ë ··Ú¯‹ Ù‹˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙË ¢‡ÛË.Ï. M ·˘Ùfi ÂÓÓÔԇ̠fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ï·fi˜. øÛÙfi‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ¢ڇÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙË ÛÔ.X. Ù‹˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ ·ÂÙ¤ÏÂÛ (̤ۈ Ù‹˜ §·ÙÈÓÈ΋˜) ÙË ‚¿ÛË Ù‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÁψÛÛÒÓ. T· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù‹˜ ÁψÛÛÔÏÔÁ›·˜ fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Ó·ÙÔ›. ·Ó·Û·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ì Ì ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·.) Î·È fi¯È ÛÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋. ·˘Ùfi˜. Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. Û ÊıfiÁÁÔ˘˜ Î. ÂÏ¢ıÂÚ›·. ÙÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ OÏÏ·Ó‰Ô‡ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ Ù‹˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ÚÒÙÔ˘ ÂΉfiÙË ÙÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù‹˜ K·ÈÓ‹˜ ¢È·ı‹Î˘ (ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ «Textus Receptus» ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ¢ڇÙÂÚË ¯Ú‹ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù‹˜ K·ÈÓ‹˜ ¢È·Î‹Î˘ ·fi ÙÔÓ Eberhard Nestle ÙÔ 1898). H EÏÏËÓÈ΋ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Â›Û˘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù‹˜ ¶·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹Î˘ ·fi ÙÔ˘˜ E‚‰ÔÌ‹ÎÔÓÙ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ IÔ˘‰·˚ÎÒÓ KÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù‹˜ AÓ·ÙÔÏ‹˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÏÏËÓfiʈÓ˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹..000 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÁÚ·Ù‹ ·Ú¿‰ÔÛË 3.. Ô˘ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ÙË §·ÙÈÓÈ΋. . °È· ÎÔÈÙ¿ÍÙ fiÛÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜. ʈӋ˜ Î·È ‰È·ı¤Ûˆ˜ ÛÙÔ Ú‹Ì·) ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Î·È Ù‹˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ‡ P”nini . TȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ (Ì ÙËÓ ›‰È· ‹ Î·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ·‡ÚÈÔ. ϤÍÂȘ fiˆ˜ Ô˘Ú·Ófi˜. ÙÒÛˆ˜. ηÎfi˜. Ù· «ÂÈÛÙÚÔÊÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù·» ÙÔ‡ AÙÙÈÎÈÛÌÔ‡ (·Ú¯·›Ô˘ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡). ·ÚÈıÌÔ‡ Î·È Á¤ÓÔ˘˜ ÛÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ù· Â›ıÂÙ· ‹ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ¯ÚfiÓÔ˘. ›Ù ÛÎÂÊÙԇ̠ÙËÓ KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ· Ô˘ ÌÈÏ¿ ÛÙÔÓ AÁ·Ì¤ÌÓÔÓ·. Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ·ÈÒÓ·). Û. Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù‹˜ ‰ÔÌ‹˜ Ù‹˜ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Ë ‰È¿ÎÚÈÛË. fiÙ·Ó. ›Ù ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È!». Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‹ Î·È ·Ú·ÏÏ·Á̤ÓÔ Ù‡Ô) ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ·. T¤ÙÔȘ ϤÍÂȘ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂÈ˜Ø ·Ú¯·›·.

drei ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋. Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ (ÈÛÙÔÚÈο ÁÓˆÛÙÒÓ ˆ˜ ¶ÂÏ·ÛÁÒÓ). ·ÊÔ‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 2000 . Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο.).¿. Ï. °... Û ÁÏÒÛÛ·. ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ist (·fi fiÔ˘ ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi is) Î. ‰ËÏ·‰‹ οı ¤ıÓÔ˜. H ¿ÏÏË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÚÌËÓ›·. ÔÈ Ôԛ˜ Â›Û˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ηı’ ÔÌ¿‰Â˜.Ø fiÙ·Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›‰ˆÌÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ú¯·›· IÓ‰È΋ dadami (‰ËÏ·‰‹ Â›Û˘ Ú‹Ì· Û -ÌÈ. ÛÙÔÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·È Ô˘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠEÏÏ¿‰·. Ë ıˆڛ· ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ·Ó·ه͈Ó. BÏ. ÛÙËÓ ·ÒÙÂÚË ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· (ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈÂٛ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË 2Ë ¯ÈÏÈÂÙ›·. H ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ¶ÚÔÂÏÏ‹ÓˆÓ ·ÂÙ¤ÏÂÛ ÌÈÎÚ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁψÛÛÈÎfi ˘fiÛÙڈ̷ (substratum) Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜. ÔfiÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÁÚ·Ù¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ˜). Ë ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Maya ÙË Ï¤ÍË tata(tzil). XÂÙÙÈÙÈ΋ Î. three ÛÙËÓ AÁÁÏÈ΋. ¤˙ËÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÎÔÈÓ‹ ۯ‰fiÓ ÁÏÒÛÛ·. Ê˘ÛÈο. EÂȉ‹ ‰Â οı Ϸfi˜ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜ Û ÂıÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. M·ÌÈÓÈÒÙË. ·ÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË. Ë Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÓÔÂ›Ù·È fi¯È ˆ˜ ÎÔÈÓ‹ Ê˘ÏÂÙÈ΋ ηٷÁˆÁ‹. T·˚Ï·Ó‰È΋ Î. Ë ºÈÓÏ·Ó‰È΋ ÙÔ isä. tri ÛÙË XÂÙÙÈÙÈ΋. °È· Ó· ηٷÓÔËı› Ë ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ù¤ÙÔÈˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ. Ë ºÈÓÏ·Ó‰È΋. Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÒÛÙÂ Î·È Î¿ı ÁÏÒÛÛ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Û‡ÛÙËÌ· ÛËÌ·ÛÈÒÓ Î·È ÙÚfiˆÓ Ó· ÙȘ ‰ËÏÒÓÂÈ: Ù· ‰Èο Ù˘ ÛËÌ·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÛËÌ·›ÓÔÓÙ·. Á›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Ú›˙˜ Ù‹˜ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋˜ ÚˆÙÔÁÏÒÛÛ·˜. H ÁÂÓÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ Û¯¤ÛË Â›Ù ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰·ÓÂÈÛÌfi ›Ù Û ÎÔÈÓ‹ ηٷÁˆÁ‹.Ï. ˘ÛÙÂÚ› ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘.¯. fiÔ˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈο ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÔÏÏÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜.¯. ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÚ·Ù¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ («Î›ÌÂÓ·») ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ·ÒÙ·ÙË ÂÚ›Ô‰Ô. Ô˘ οÔÙÂ. ‰È·ÎÚÈÓfiÌÂÓˆÓ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¿ÏÏˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ). ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ IÓ‰ÔÂ˘Úˆ·›Ô˘˜. ™˘ÓÔÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎÔÛ˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÁψÛÛÔÏÔÁ›·. EÂȉ‹ fï˜ ı· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÔÁÔ Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ. Ï. ÛÙËÓ ÔÔ›·. ÙËÓ ›‰È· ÁψÛÛÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.Ô. OÌÔ›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ «·Ù¤Ú·˜» Ë EÏÏËÓÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙË Ï¤ÍË ·Ù‹Ú/·Ù¤Ú·˜. trije ÛÙË ™Ï·‚È΋. fiÔ˘ ÙÔ r ·ÓÙ› s Ù‹˜ §·ÙÈÓÈ΋˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÚˆÙ·ÎÈÛÌÔ‡ Î·È Ù· -Ô˜ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Î·È -es Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û ÌÂÙ·ÙˆÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ‡ ʈӋÂÓÙÔ˜)Ø fiÙ·Ó ÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Ï‹ÁÂÈ Û -Ó (‰áÚÔÓ). fiˆ˜ ÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi lupum ‹ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÈÓ‰ÈÎfi vrkamØ fiÙ·Ó ° fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ϤÍÂˆÓ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù‹˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. Ë KÈÓÂ˙È΋ ÙË Ï¤ÍË fùch’in. Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÌfi (!) ÙfiÛˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙfiÛˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ϤÍÂˆÓ (ÔÈÔ˜ ‰¿ÓÂÈÛ ÔÈÔÓ. §·ÙÈÓÈ΋. fiˆ˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·È ·fi ÙȘ ÌÔÓÔÛ˘ÏÏ·‚ÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ (KÈÓÂ˙È΋. Ù· ÔÔ›· Ô‡Ù ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ Ô‡Ù Û ηÌÈ¿ ¿ÏÏË ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋ ÁÏÒÛÛ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó¢ÚÂıÔ‡Ó. ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘. ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È. ÙË ‰È΋ Ù˘ ϤÍË. Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÁÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ÁψÛÛÈ΋ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Ì ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ÌË ÁÏÒÛÛ˜.Î. Ì·˙› Ì ÙË §·ÙÈÓÈ΋ (Î·È ÙËÓ IÙ·ÏÈ΋ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·) Î·È ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Î·È ÛÏ·‚ÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. tre ÛÙËÓ TÔ¯·ÚÈ΋ Î. Ó· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ηıÒ˜ Î·È Û هÔ˘˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ì ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ (™·ÓÛÎÚÈÙÈ΋. ŒÙÛÈ. 6. . Vater ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋.Ï. Ì ÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Î·È Ì ÙËÓ ›‰È· Ú›˙·)Ø fiÙ·Ó ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ *Á¤ÓÂÛ-Ô˜ (·fi fiÔ˘ Ì ۛÁËÛË ÙÔ‡ ÂÓ‰ÔʈÓËÂÓÙÈÎÔ‡ Û Î·È Û˘Ó·›ÚÂÛË Ë ÁÂÓÈ΋ Á¤ÓÔ˘˜) Î·È Ë ·Ú¯·›· IÓ‰È΋ ÙË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ janas-as (Ì a ·ÓÙ› ÙˆÓ Â / Ô Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜) Î·È Ë §·ÙÈÓÈ΋ gener-is (·fi *gene-sis < *genes-es. ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi «ÙÚÂȘ / ÙÚ›·» Ë EÏÏËÓÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË Ï¤ÍË ÙÚÂȘ / ÙÚ›·. ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜). ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ηıÔÏÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È Î¿ÔÈ·˜ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁψÛÛÒÓ (ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ·fi Ù· ‰‡Ô ·ÎÚ·›· fiÚÈ·. Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο ·fi ÁψÛÛÈο ÛÙÔȯ›·.¿. ŒÙÛÈ. ηٿ ·̷ٷ. ÕÚ· ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È ÁÈ· οı ÛËÌ·Û›· οı ÁÏÒÛÛ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÛËÌ·›ÓÔÓ.Î. Èı·Ófiٷٷ ηٿ ÙËÓ 3Ë ¯ÈÏÈÂÙ›·. Ë ÈӉȿÓÈÎË ÁÏÒÛÛ· Maya ÙË Ï¤ÍË os# Î. tre ÛÙËÓ AÏ‚·ÓÈ΋. ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÁψÛÛÈ΋ ηı·ÚÒ˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ï·ÒÓ Ô˘ οÔÙ ¤˙ËÛ·Ó Ì·˙› Î·È ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. fiÔ˘ ÌÈÏÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó. £È‚ÂÙÈ΋. ÙËÓ IÓ‰›· Î·È ÙËÓ E˘ÚÒË) ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÈÛÙÔÚÈο Û Ϸԇ˜.Î.X. ÌfiÓÔÓ ˘ÔıÂÙÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·¯ıÔ‡ÌÂ. ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. H ¤ÓÓÔÈ· ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ Â›Ó·È Î·ı·ÚÒ˜ ÁψÛÛÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·. try˜ s ÛÙË §ÈıÔ˘·ÓÈ΋. ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.Ï. ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜. TÔ «Ê¤ÚÓˆ» ÛÙ· EÏÏËÓÈο Â›Ó·È Ê¤Úˆ. fiˆ˜ ÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi donum Î·È ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÈÓ‰ÈÎfi danam Î·È Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Â›Û˘ Û ¤ÚÚÈÓÔ -Ó (χÎÔÓ). K¿ı Ϸfi˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ¤ÓÓÔȘ Î·È ÙÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÛËÌ·Û›Â˜Ø ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙË ÓfiËÛË Û ÁψÛÛÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.¿. Ë KÈÓÂ˙È΋ ÙË Ï¤ÍË san.¯.. ÁψÛÛÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó –fiˆ˜ ›·Ì– ÛÙÂÓ‹ ‰ÔÌÈ΋ (ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈ΋) Î·È ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·. OÈ ‰‡Ô ıˆڛ˜. trayas ÛÙËÓ ·Ú¯·›· IÓ‰È΋. ÂÍËÁÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ·Ú·ÙËÚԇ̠۠ÌÂÚÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÌÈ· ÂÌÊ·Ó‹ Î·È ÛÙÂÓ‹ ‰ÔÌÈ΋ Î·È ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¿ÊÂÈ·.) ı· ¤ÁÈÓÂ.Ø fiÙ·Ó ÙÔ ·Ù‹Ú Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È pater ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋. Ë EÏÏË- ÓÈ΋ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· IÓ‰È΋ Î·È ÙËÓ ·Ú¯·›· ¶ÂÚÛÈ΋. Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÁψÛÛÒÓ Û ‰ÔÌÈÎfi Î·È ÏÂÍÈÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô. Ë Ù‹˜ ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÎÔÈÓÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ· Û ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ηٿ ·̷ٷ («ıˆڛ· ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ»). Aı‹Ó· 19983. ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ fiÛ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÁÏÒÛÛ˜. ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ·fi fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ÁψÛÛÒÓ.Ô. ÔÈ ÈӉȿÓÈΘ ÁÏÒÛÛ˜ ‹ Ë I·ˆÓÈ΋ Î. Ï. ÕÚ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁψÛÛÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÁψÛÛÒÓ. ‰ËÏ·‰‹ Û ¤ÚÚÈÓÔ. ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ est (·fi fiÔ˘ ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi est). ÛÏ·‚ÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. ŸÙ·Ó. fiˆ˜ Ë TÔ˘ÚÎÈ΋. ™ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ë ÁÏÒÛÛ· ‹ ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜ ÙˆÓ ¶ÚÔÂÏÏ‹ÓˆÓ. ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·˜ fi.) Î·È ·fi ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÁψÛÛÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ÛÙ· ºÈÓÏ·Ó‰Èο tuoda. E‚Ú·˚΋. father ÛÙËÓ AÁÁÏÈ΋ Î. ÙȘ ÛÏ·‚ÈΤ˜ Î. ΢ڛˆ˜ Ë ıˆڛ· Ù‹˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ú·Î·Ù·ı‹Î˘ ηÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋ ıˆڛ· Ù‹˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔÛ˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ÁψÛÛÔÏÔÁ›·˜. ¢È·Ê¤ÚÂÈ Â›Û˘ ·fi ÙȘ ÛËÌÈÙÔ¯·ÌÈÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ (·Ú·‚ÈΤ˜.. ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi âÛÙ› ÛÙËÓ ·Ú¯·›· IÓ‰È΋ Â›Ó·È ásti. ÛÙ· KÈÓÂ˙Èο nálai. Ë ÁψÛÛÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ηٷÁˆÁ‹: ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÁψÛÛÈ΋ (fi¯È Î·È Ê˘ÏÂÙÈ΋) ÔÌÔÂıÓ›·.¯. tri ÛÙËÓ KÂÏÙÈ΋.17 H E§§HNIKH °§ø™™A H KATA°ø°H TH™ E§§HNIKH™ °§ø™™A™ ™Ù· Ï‹ÌÌ·Ù· ÙÔ‡ §ÂÍÈÎÔ‡. Ï. Ë EÏÏËÓÈ΋ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÚÈ˙Èο ·fi ÁÏÒÛÛ˜ Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈÎÔ‡ ‰ÔÌÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘.Ô. H ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ÙËÓ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ·˘Ù¤˜ (ÙËÓ ·Ú¯·›· IÓ‰È΋.). ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ EÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ™¯fiÏÈ·. ÙfiÙ ÁÈ· ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÂÚÌËÓ›· ÙÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘.Ø fiÙ·Ó ÙÔ ÙÚÂÖ˜ / ÙÚ›· Â›Ó·È tres ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋. Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù‹˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù‹˜ (IÛÙÔÚÈÎÔÛ˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜) °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜ 6. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘ Ô˘ ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜. ÛÙË Maya Â›Ó·È ziih Î. Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù‹˜ Ú›˙·˜. ŸÙ·Ó. ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ. Ì·˙› Ì ÙËÓ AÏ‚·ÓÈ΋ Î·È ÙËÓ AÚÌÂÓȷ΋ ηıÒ˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙË XÂÙÙÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ TÔ¯·ÚÈ΋. pitar ÛÙËÓ ·Ú¯·›· IÓ‰È΋.ÙÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÁψÛÛÒÓ». Ë ºÈÓÏ·Ó‰È΋ ÙÔ kolme. Ê˘ÛÈο.

ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Í›· Ù‹˜ ·Ú·‰Ô¯‹˜ fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ù‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Ì ÙȘ «·Ó·ÁÓˆṲ̂Ó˜» ÁÚ·Ù¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ù˘.X. TÔ ¤Ú·ÛÌ·. ÛÙ· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù‹˜ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ (Ù· ʈÓÔÏÔÁÈο ηÈ. ÙÚÂȘ ·ÈÒÓ˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË. ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù‹˜ AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹˜ KÔÈÓ‹˜. EÓ ÙÔ‡ÙÔȘ. ŒÙÛÈ. øÛÙfiÛÔ.X. ·fi ηı·ÚÒ˜ ÁψÛÛÈ΋˜ Î·È ÁψÛÛÔ˚ÛÙÔÚÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛ˜ Î·È Ù¤ÙÔȘ Ô˘ Ó· ·ÏÏÔÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‰ÔÌÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Û ٤ÙÔÈÔÓ ‚·ıÌfi.-6Ô˜ Ì. ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› –fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜– Ó· ·Ô‰Âȯı› Î·È Û˘Á΢ÚÈ·Îfi. Ë ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋ ˘fiıÂÛË Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È. ·ÊÔ‡ ÙfiÙÂ Â›Ó·È Ô˘ Ë AÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜. J. ‹ÏÈÓ˜ ÈӷΛ‰Â˜– ÙÔ‡ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Î·È ÂÏÏËÓÈο ΛÌÂÓ·). ·Ú¯›˙Ô˘Ó (Ô ÌÔÓÔÊıÔÁÁÈÛÌfi˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÊıfiÁÁˆÓ Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 5Ô . ÚÔı‹Ì·Ù·.¯. ÓÔÌ›˙ˆ. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ·ÈÒÓ·˜. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ·. ÕÚ·. IÛÙÔÚ›· ÙÔ‡ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË ‰ÔÌ‹ Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜. ÏÔÈfiÓ. EÍ›ÛÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ (Î·È Ù‹˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘) Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù‹˜ ÁψÛÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜. Mallory 7: «EÓÒ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ı¤Ì· ÔÏÂÌÈ΋˜.X. Ù· ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈο). ÏÈÁfiÙÂÚÔ.¯. ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙ· ÛËÌ·›ÓÔÓÙ· (ÛÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË) ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ. ÚÔÙÔ‡ ·Ó·ÁÓˆÛı› Ë ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÁÚ·Ê‹ B (1953). øÛÙfiÛÔ. Û.. TÔ Ó· ·Ó·Á¿ÁÂȘ.Ï. AÓ ‰ÂÈ Î·Ó›˜ Ù˘Èο-ÔÛÔÙÈο ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (AÚ¯·›· EÏÏËÓÈ΋ 1400-300 . Ô 1Ô˜ . Mallory. ηÙÂÍÔ¯‹Ó. Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ı· Á›ÓÂÈ. ¢ÂÏÊ›ÓÈ 1995. ·ÊÔ‡ Ӥ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜. ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ‰Â ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÚÒÈÌË È‰›ˆ˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô (6Ô-12Ô ·ÈÒÓ·) Î·È ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ (12Ô-15Ô ·ÈÒÓ·) ¤¯ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ‰È·ÌÔÚʈı›. ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰ÔÌ‹ (ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·). Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Èı·Ófiٷٷ ÛÙÔÓ 5Ô Ì. H ¢OMH TH™ E§§HNIKH™ °§ø™™A™ KAI H E•E§I•H TH™ MÈ· ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ·ÚÈıÌ› ‚›ÔÓ 40 ·ÈÒÓˆÓ.X. øÛÙfiÛÔ. Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ –ÙfiÛÔ˘ Ì·ÎÚÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘– Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ë MÂ۷ȈÓÈ΋ EÏÏËÓÈ΋ (12 ·ÈÒÓ˜). Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ ¿Ú¯È˙ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ‡ 8Ô˘ . ·ÊÔ‡ ÔÈ ··Ú¯¤˜ Ù‹˜ NÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÌÂÙ·¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜. ·ÈÒÓ·. ï ¢Ë- 7. ÌÂ- Ù·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ. O„¤ÔÙ ·Ó·ÁÓˆÛıÔ‡Ó Ù· ΛÌÂÓ· Ù‹˜ ÁÚ·ÌÌÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ A (·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ÌÂÓ ·Ó ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ·ÏÏ¿ ÙÔ ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ı· ‹Ù·Ó fiÙÈ ÂÈÁڷʤ˜ –ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙÔ Î‡ÚÔ˜. ‹ 6Ô˜ ·È. MÂÙ·‚ÔϤ˜. H Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. Î·È Ôχ ÈÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 300 . ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Û˘Ó-Ù¿ÛÛÂÈ ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ Û ۇÓÔÏ· (ÊÚ¿ÛˆÓ.X.-300 Ì.X. ·ÈÒÓ·˜ Ì ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ AÙÙÈÎÈÛÙÒÓ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ (ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔ 300 . ¤ÔÓÙ·È ‰Â Ë AÚ¯·›· EÏÏËÓÈ΋ (7 ·ÈÒÓ˜. ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ ÔÚfiÛËÌÔ Ù‹˜. fï˜ ηı·ÚÒ˜ ÁψÛÛÈο Î·È ÁψÛÛÔÏÔÁÈο ¿Û¯ÂÈ. ÂÍ‹˜).X.X. Û.) ·Ó¿ÁΘ ·Ó·Ê‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ οı Ϸԇ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ì ÔÈΛϷ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÌÔÚÊ‹Ì·Ù· (ηٷϋÍÂȘ. OÈ IÓ‰ÔÂ˘Úˆ·›ÔÈ.I. 1925-1927.X.X.X.). ÎÂÈ̤ÓÔ˘). Ï.I. ÏfiÁˆ ÙÔ‡ ¯¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 1200-720 . MÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ. A˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ. ÔfiÙÂ Ë EÏÏËÓÈ΋ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ Â›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ‡ B˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ KÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁψÛÛÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÁψÛÛÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ù‹˜ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ (Ù‹˜ MÂ۷ȈÓÈ΋˜). ηıÒ˜ ηÈ. ï \AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. O ›‰ÈÔ˜ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù‹˜ AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹˜ KÔÈÓ‹˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 300 Ì. A˘Ùfi ··ÈÙ› Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î¿ÔÙ Û οÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù‹˜ E˘Ú·Û›·˜ ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÔ‡Û ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ¿ÌÂÛÔ˜ ÚfiÁÔÓÔ˜ fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ˆ˜ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜».X. ÛËÌÂÈÔÏÔÁÈο. Â›Û˘. Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ Î·È ·fiÏ˘Ù·. TÔ ·Ú¿ıÂÌ· ·fi AÓ·ÛÙ.X. Î·È ·˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Î·È ·ÏËı‹˜ ·fi ÁψÛÛÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. Î. ·Ú·ÁڿʈÓ.) ÌÔÚ› Û˘Ì‚·ÙÈο Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ‡ M. ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù‹˜ ÚÔÊÔÚ¿˜ ÙË˜Ø ‹. ηıÈÂڈ̤ÓË ·fi ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· ˆ˜ Â›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ‡ ̷ΉÔÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ÂÓÓÔÒ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. E›Ó·È Ë ÌfiÓË Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› ÂÈÛÙÈο Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› Ô ÌÈÛfi˜ ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù‹˜ Á˘ ÌÈÏ¿ ÁÏÒÛÛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Û·ÊÒ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.. ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿. ÂÓı‹Ì·Ù·. ÂÈı‹Ì·Ù·. 8. ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ KÔÈÓ‹ (9 ·ÈÒÓ˜). .X. fiˆ˜ ÂÍËÁ‹Û·Ì ‹‰Ë.) Î·È Ë N¤· EÏÏËÓÈ΋ (2 ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·ÈÒÓ˜). Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÁÚ·Ù¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜.18 H E§§HNIKH °§ø™™A °È· ÙËÓ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁψÛÛÒÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ‡ J. ¶EPIO¢OI I™TOPIA™ TH™ E§§HNIKH™ °§ø™™A™ O ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂÚÈfi‰ˆÓ Û ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ì ·‰È¿ÎÔË ÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ÁÚ·Ù‹ ·Ú¿‰ÔÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË ¯¿Ú·ÍË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ì fiÚÈ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁψÛÛÈο fiÛÔ ÈÛÙÔÚÈο ηÈ. ÚÔÙ¿ÛˆÓ.. Aı‹Ó·: ÂΉ. M¤Á·.X. ·ÈÒÓ·!) Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Â› ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ‡ XÚÈÛÙÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù‹˜ ڈ̷˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜.). ‰ËψÙÈΤ˜ (·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. Ó· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ. Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÌÂÓ. Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘. ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏËÓÈ΋ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË EÏÏËÓÈ΋ ̤ۈ Ù‹˜ MÂ۷ȈÓÈ΋˜ (B˘˙·ÓÙÈÓ‹˜) ÂÚÈfi‰Ô˘. MÂ۷ȈÓÈ΋ 6Ô˜18Ô˜ ·ÈÒÓ·˜. Ï. ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙËÓ AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ KÔÈÓ‹ (300 . ÒÛÙÂ Ô Ó¤Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜. ·ÈÒÓ· (ÙfiÙ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔÓÈÛÌÔ‡. ¤Ó· Â˙fi ΛÌÂÓÔ ÙÔ‡ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ‹ ÙÔ‡ ¶Ï¿ÙˆÓ· ‹ ÙÔ‡ ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ Ì ÌÈÎÚ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·ıÔ‰‹ÁËÛË. N¤· EÏÏËÓÈ΋ 19Ô˜ ·È. 213-214. ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ Î·È Û˘¯Ó¿ Û˘ÁÎ·Ï˘ÙÈ΋ Ù‹˜ ÁψÛÛÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. (·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· ÛÙÔ 330 Ì. Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·) ‰ËÏÒÓÂÈ ÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛË̷ۛ˜ Ù˘. ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ ÁfiËÙÚÔ Ù‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ‡ M. ıÂÛÌÒÓ. ‰È·ÈÛÙÔ‡ÌÂÓË ÛÙ· ÙÔÓÈο ‰·ÎÙ˘ÏÈο ÂÍ¿ÌÂÙÚ· ÙÔ‡ NfiÓÓÔ˘). Èı·Ófiٷٷ. Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ Ù˘ ‰ÔÌ‹. ÂÚÈfi‰ˆÓ. M ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù‹˜ KÚËÙÔÌ˘ÎËÓ·˚΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ B Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÌÂٷ٤ıËΠ¤ÍÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÚÈÓ. ÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÈÒÓ˜ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈο (Ì fiÚÈÔ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ‡ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜) ÛˆÛÙfi. ÙËÓ AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ KÔÈÓ‹. T˘Èο. ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁ› ¤ÎÙÔÙ ÛÙË ‰È¿Û¯ÈÛË Ù‹˜ ÂÓÈ·›·˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÁψÛÛÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û ÁÚ·ÊÔ̤ÓË (‹ ÏfiÁÈ· ‹ ·ÙÙÈΛ˙Ô˘Û· ÁÏÒÛÛ·) ·Ê’ ÂÓfi˜ Î·È Û ÚÔÊÔÚÈ΋ (‹ ‰ËÌÒ‰Ë ‹ ÎÔÈÓ‹) ÁÏÒÛÛ· ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘. A˘Ùfi ÁÈ· ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋. fiÙ·Ó Ë ¤‰Ú· ÙÔ‡ PˆÌ·˚ÎÔ‡ KÚ¿ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË) Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ‡ IÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ (527-565 Ì. OÌÔ›ˆ˜. 28. Ù· ÁψÛÛÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. Û ‰ÈÂıÓ‹ ÁÏÒÛÛ·. K·È ÌÔÚ› ÌÂÓ Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ›Ûˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜ Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ‡ KÔÚ·‹ 8 «¬ÙÈ ¬ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈÛıˇÉ ¬ÙÈ ï ¶Ï¿ÙˆÓ. ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î. Û¯¤ÛˆÓ. AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ KÔÈÓ‹ 300 . ‰È·‰›‰ÂÙ·È ˆ˜ lingua franca ̤¯ÚÈ ÙȘ IÓ‰›Â˜ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.

‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ‡ ηıËÁËÙ‹ Robert Browning 9. ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ÙË ÁψÛÛÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÌÔÚÊ‹ Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÁψÛÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ·10. fiˆ˜ Ù· §·ÙÈÓÈο ‹ Ù· PˆÛÛÈο». ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ EÏÏ¿‰Ô˜. ı· ›¯·Ì ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜: H ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. Ì ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. BÏ. ˘‹ÚÍÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÓÔ¯‹Ø ¤ÙÛÈ Ù· EÏÏËÓÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù‹˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘.Ï. Û. ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È Ù‹˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜). ÔÌÔ›ˆ˜. Afi fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.¯. ÙË ‰‹ÏˆÛË ÏÂÙÒÓ ˘ÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ. Û˘Ó¤‚·Ï ԢÛȈ‰Ò˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜. øÛÙfiÛÔ. H Ú·Á‰·›· ÂͤÏÈÍË Ù‹˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÔÌÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ (ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó) fiÛÔ Î·È ·fi ·fi„ˆ˜ ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋˜ (‰ËÏÒÛˆ˜ ÏÂÙÒÓ Î·È Û‡ÓıÂÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù‹˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘.. 9 Î·È 13. ÛÙËÓ ·ÈÙ›·. Û˘Ó¯›ÛÙËΠÛÂ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙË ÛÙ¿ıÌË ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙËÓ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. TÔ fiÙÈ ¤Êı·ÛÂ.19 H E§§HNIKH °§ø™™A ÌÔÛı¤Ó˘ ηd ¬ÏÔ˜ ï ¯ÔÚe˜ ÙáÓ ‰ÔÍ·Û¿ÓÙˆÓ Ùe ^EÏÏËÓÈÎeÓ Á¤ÓÔ˜ âÓ‰fiÍˆÓ àÓ‰ÚáÓ. ¿Óˆ ·’ fiÏ·. AÓ ı¤Ï·Ì ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË ‰ÔÌ‹ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ˘Ê‹ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘. ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚Îfi Ù‡Ô ÁÏÒÛÛ·˜. ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁψÛÛÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·.]. 295 Î. Ù‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. M·ÌÈÓÈÒÙË. Gutenberg 1994. ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ Ù‹˜ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ì·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÚԤϢÛË. Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· ‹ Ë ı‡Ú·ıÂÓ (·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋) Ô›ËÛË. H ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·ÎÔÓ›ÛÙËΠÂÓ Û˘Ó¯›· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ «ÁψÛÛÈÎfi ·ÌfiÓÈ». 10. ȉ›ˆ˜ Ù‹˜ Ô›ËÛ˘. Browning. º˘ÛÈο. ·ÈÒÓ·] Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·ÔÎÙ¿ ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Ò˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜.¿. R. Ë EÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ÛÈÁ‹˜ ÁÓÒÚÈÛ Ӥ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·. ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ô ÁψÛÛÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ (·fi ÍÂÓfiÁψÛÛ· –ÙÔ˘ÚÎÈο ȉ›ˆ˜ Î·È ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈη– ÛÙÔȯ›·). TfiÙÂ Ë Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓË ÁÏÒÛÛ· –·ÓÙ›ıÂÙ· ÚÔ˜ fi. ηٷϋÍÂȘ) Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÈÌË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË Ù‹˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÚÔÏÔÁ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ Í¤ÓˆÓ ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ (ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. Ô˘ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠·ÚÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ‡ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. H ÁÏÒÛÛ· ˆ˜ ·Í›·: TÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜. Ó· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÔχÌÔÚÊ· Î·È ÔÏ˘‰‡Ó·Ì· ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. Ô ÔÏ›Ù˘ Ù‹˜ fiψ˜ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÌfiÚʈÛË. Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ‡ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡. ŸÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ. TÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù‹˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù‹˜ ¢ÎÙÈ΋˜ ÙÔ‡ Ï·Á›Ô˘ ÏfiÁÔ˘.]. O ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. . H ÌÂ۷ȈÓÈ΋ Î·È Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.·. K·È fiÛÔ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·ÏËı¤˜ fiÙÈ ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ÈηÓÒÓ ¤ˆ˜ ÚÔÈÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÓÔËÙÒÓ. T· AÚ¯·›· EÏÏËÓÈο ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ŒÏÏËÓ·. Û˘¯Ó¿. M ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ‡ ÂχıÂÚÔ˘ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ KÚ¿ÙÔ˘˜ Ó¤· ÓÔ‹ –·Ú¿ ÙË ÁψÛÛÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë ηı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜‰ËÌÔÙÈ΋˜– ‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·.ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·– ‹Ù·Ó ÚÔÓfiÌÈÔ ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË (ÚËÙÔÚÈ΋) ÁÓÒÛË Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì ηٿÏÏËÏË ‰È‰·Ûηϛ·.ÙÈ ÁÚ¿ÊÔÌÂÓ ÙcÓ Û‹ÌÂÚÔÓ». ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Î·È ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ Ù‹˜ ÊÚ¿Û˘ ηÈ. ÛÙÔÓ ÛÎÔfi Î. H Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡ Ù˘ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ [Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜] Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ [.X. ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·ÛÙڈ̿وÛË ÙÔ‡ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ·˘ÍË̤ÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚË ÁÓÒÛË Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ‰È¤ıÂÙÂ. Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ fiˆ˜. fiÔ˘ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ Â›Û˘ Î·È Ì ÙȘ ÂÈÙfiȘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ˜ (ÎÚËÙÈ΋. Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË Î·È ¿ÌÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋-ÌÔÚʈÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù‹˜ fiψ˜ ‚ÔËıÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ‡ (ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡) ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù‹˜ ÁψÛÛÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜. Ù¤ÚÌ·Ù·. ηٿ ηÓfiÓ·. Ù‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ‡ T‡Ô˘. TÔ ÏÂÍÈÎfi Larousse (Dictionnaire du français au collège Û. ÔÏÈÙÈÎÒÓ. fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ٷ AÁÁÏÔ۷͈ÓÈο ÁÈ· ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÕÁÁÏÔ [. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜ ˆÊ¤ÏËÛ (fiÛÔ Î·È ·Ó Ô ÁψÛÛÈÎfi˜ Ì·˜ ÂÌʇÏÈÔ˜ Á¤ÓÓËÛ ʷӷÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÎÚfiÙËÙ˜ Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô ̤ÚË) Î·È Û ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ηٿ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ Ô‰‹ÁËÛÂ. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ÙÈ ¿ÏÏÔ.) Ô˘ ‰È¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ¤Ú· ÙˆÓ ÙÂÙÚÈÌÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ù‹˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜. Ô˘ Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÚfiÙ˘· Î·È Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.Ï. ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊˆÓ Î. ÂÙ·ÓËÛȷ΋) ηÈ. Y‹Ú¯·Ó ‚¤‚·È· ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠοÔÈÔ Ú‹ÁÌ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.¯. ÙÔÓ ÙÚfiÔ. K·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏϤ˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ÂÌÚÔı¤ÙˆÓ ÂÎÊÚ¿ÛˆÓ. (ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ «ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ») ̤ۈ ÙÔ‡ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ‰È·ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ (·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ.) Û˘ÓÙÂÏÔ‡Û Û ··ÈÙËÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÚÔÛÂÁ̤Ó˘ ¯Ú‹Û˘ Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. fiÙ·Ó Ë ‰ËÏÔ˘Ì¤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿ÙÔ ·fi ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. â¿Ó õÚ¯ÔÓÙÔ ¿ÏÈÓ Âå˜ ÙeÓ ÎfiÛÌÔÓ ÌfiÓÔÓ ëÓe˜ ÌËÓe˜ ÌÂϤÙËÓ â¯ÚÂÈ¿˙ÂÙÔ ‰Èa Óa ηٷϿ‚ˆÛÈÓ ¬. Ï. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÙË ÁÏÒÛÛ· Ì ··ÈÙËÙÈÎfi ÙÚfiÔ (ÂÓÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·Ïfi ηıËÌÂÚÈÓfi ÏfiÁÔ).. Î. ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ·Ó È‰È·›ÙÂÚË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜.. ÛÙË Ì¤ÛË ÊˆÓ‹ (Ô˘ ‰‹ÏˆÓ ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ‡ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·) Î·È ÛÙËÓ ·ıËÙÈ΋ (Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¿ ÛÙËÓ ËÁ‹ ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È) Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È Ù‹˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ì ÁÓÒÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜. ΢ڛˆ˜.. ‰È’ ·˘Ù‹˜. ÔÈ Ú›˙˜ Î·È Ù· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· (ÚÔı‹Ì·Ù·. Ô˘ ÂÈÓÔ‹ıËΠÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂȈ̤ÓË (¤Ó·ÓÙÈ Ù‹˜ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÁÎϛۈ˜) ‚‚·ÈfiÙËÙ·.ÙÈ Ï·ÏÔÜÌÂÓ Î·d ¬. ¶··‰‹Ì· 1991. Aı‹Ó·: EΉ... ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù‹˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ıÂÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜. ÛÙȘ ÏÂÙ¤˜ ‰ËψÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ (Ô˘ ‰‹ÏˆÓ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·ÈÛÙˆÙÈο ‹ ÂÚÈÁÚ·ÊÈο).ÂÍ. ÁÚ·Ù‹˜ Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋˜. ·ÚÎÂÙ¿ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ¤Ó·Ó ·Ú¯·˚Îfi. Ô˘ Î·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙË ‰ÈÏ‹ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛË ‚Ô‹ıËÛ ηÈ. ÛÙË Û¿ÓÈ· ÁÈ· ¤Ó·Ó Ï·fi ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ù‹˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù‹˜ ¯Ú‹Û˘ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Ù‹˜ Â›ÛËÌ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜.. Â›Ó·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi. Û. °. Ï. ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î. ΢Úȷ΋. ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ˆ˜ ‰›Ô ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù‹˜ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋. øÛÙfiÛÔ. XXVII) ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ›Ó·Î· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ (·ã ‹ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ) 9. ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠ۠‡„ÈÛÙÔ ‚·ıÌfi. M ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi. TO §E•I§O°IO TH™ E§§HNIKH™ °§ø™™A™ ™Â ¤Ó· §ÂÍÈÎfi Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÂӉȷʤÚÂÈ. fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· §·ÙÈÓÈο Î·È ÙȘ ÚÔÌ·ÓÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. Aı‹Ó·: EΉ. fiˆ˜ –fiÛÔ Î·È ·Ó Ê·Ó› ÂÚ›ÂÚÁÔ– Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÂÚ› ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÈ·Ó Â˘Ú‡ÙÂÚË Î·È ‚·ı‡ÙÂÚË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Û ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Â›‰Ô. ÙfiÛÔ ˆ˜ ·‰È¿„¢ÛÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù‹˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ fiÛÔ Î·È ˆ˜ «‰ÈÂıÓ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·» Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ηÈ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: «Afi ÙfiÙ [7Ô .

AÓ·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· ÂÈÛÙÚÔÊÈο ‹ ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÙÔ‡ AÙÙÈÎÈÛÌÔ‡ (·Ú¯·›Ô˘ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡). archipelago. Weiner. ascetic. 11. epilogue. ÌË ÔÌÈÏÔ˘Ì¤Ó˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ÏÂÈÔ„ËÊ›· (1833). ·ÁÔÚ¿. auto-: autobiographique. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Â·Ó·Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ Ê¿ÛÂȘ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Ì ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ηٿ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÙÚfiÔ (¿ÏÏË Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù‹˜ E‚Ú·˚΋˜. agr(o)-: agronome. ÛÙË ™˘Ó·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ϤÍÂˆÓ ˘fi ÙˆÓ ÏÔÁ›ˆÓ Ï·ÛıÂÈÛÒÓ ·fi Ù‹˜ AÏÒÛˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙˆÓ Î·ı’ ËÌ¿˜ ¯ÚfiÓˆÓ (Aı‹Ó· 1900) 14.Ô. ·Ï¿ÙÈ. ¿ÎÏ·˘ÙÔ˜. ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙá (1856). ÓÂÎÚÔÙÔÌÂÖÔÓ (1888). ·˜ ÙËÓ Ô‡ÌÂ. ·Í›Ó·. autonomous. spasmodic. X·Ù˙ȉ¿ÎȘ Û ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «¶ÂÚd Ùɘ ëÓfiÙËÙÔ˜ Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ ÁÏÒÛÛ˘» 12 ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ «âÎ ÙáÓ 4. ·ÏÌ˘Úfi˜. âÈʇϷÍȘ (1859). ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ˆ (1876). . TÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÂÓÂÚÁÒ˜ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ‹ Ó· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÚÈÓ ·fi 2. ·Á¤Ï·ÛÙÔ˜. 13. ·Ó·Ï‡ˆ. ·Ó¿Áˆ. ·Ó¿ÁÎË.¯. Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ϤÍÂȘ fiˆ˜ acoustics. Afi ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ‡ KÔÚ·‹ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ‚·ıÌˉfiÓ ÌÈ· «ÁψÛÛÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›·» Ô˘ ·ÂÙ¤ÏÂÛ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÊÚ·ÁÌfi ÛÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Ï¤ÍˆÓ. AÁÁÏÈ΋ Î.¿. âÊÂÙÂÖÔÓ (1833). Ô‰‹ÁËÛ Û ¢Ú›· ˘ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÍÂÓÈÎÒÓ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ (‚Ï. ¿ÚÌË. ·Ó·ÙÚ¤¯ˆ. ‰ËÌÔÛÈfiÙ˘ (1824). eulogistic. ·Ó·Ó¤ˆ. A˘Ùfi˜ Ô «ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜» Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ·fi ϤÍÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Û˜ ÛÙË Ì·ÎÚ¿ ÁψÛÛÈ΋ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛË ˘‹ÚÍÂ Ë ÈÔ ˘ÁÈ‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓfi˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. apostolic. ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ‹ ÓÂfiÙÂÚË ‹ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û (·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ·fi Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·) Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ ·Ó Â›Ó·È ·Ú¯·›Â˜ ‹ ÓÂfiÙÂÚ˜: ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ (1826). ÔÈ Ôԛ˜ ·ÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÁψÛÛÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ô˘ Ô‰‹- H E§§HNIKH °§ø™™A ÁËÛ·Ó Û ·Ó·‚ÈÒÛÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ϤÍÂˆÓ Ù‹˜ ·Ú¯·›·˜. Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔÓ (1809). ¿ÁÁÂÏÔ˜. biblio-: bibliotèque. apotheosis. aesthetic. ÎÔÌ̷ٿگ˘ (1853). ¿ÓÂÌÔ˜. ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Î·È ¯Ú‹ÛË) ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ù‹˜ AÁÁÏÈ΋˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ·ÁÁÏfiʈÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÁÈ· ÙȘ Â›ÛË̘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù‹˜ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ·ÓÙ›. ·ÁÓfi˜. ergatocracy. ¿Ì·. stigmatize. metallurgyØ eu «good.Ï. EÈÛÙËÌÔÓÈ΋ EÂÙËÚ›˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ 5. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÍÂÓÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ (ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Î·È ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈΈÓ) Ô˘ ÂÈÛ¯ÒÚËÛ·Ó –ÂÏÏ›„ÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ·È‰Â›·˜ ‹ ¿ÏÏ˘ ÌÔÚʈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜– ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÚÔοÏÂÛ·Ó ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·Ó¿ÁηÛ ʈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ fiˆ˜ Ô A‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ KÔÚ·‹˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›· «Î·ı·ÚÌÔ‡» Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. AÏ‹ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ §ÂÍÈÎfi ÙÔ‡ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ KÔ˘Ì·ÓÔ‡‰Ë.Ï. 2. ·ÎÙ›Ó·. ·¤Ú·˜. N. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ·˘Ù‹ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· «·Ó¿ÛÙ·Û˘» ÌÈ·˜ ÓÂÎÚ‹˜. ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ fiÁÎÔ ÙÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ Ï¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁ›Ô˘˜ ›Ù ·fi ·˘ÙÔ‡ÛȘ ·Ú¯·›Â˜ ϤÍÂȘ ‹. 47-151. ·Ì¤ÏÈ. apo(ph)thegm. Â›Ó·È ÁÓ‹ÛȘ ÔÌËÚÈΤ˜ ϤÍÂȘ. anthropo-: anthropologie. passim. ·Ï¤ıˆ. -arque: monarchie. ¿ÓÔÛÙÔ˜.. ·¿ÙË. ·Ó·ÙÔÏ‹. ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙË: aéro-: aérodynamique. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. S. ÙÔ‡ ÓÂÔ·ÙÙÈÎÈÛÌÔ‡ ‹ ·Ú¯·˚ÛÌÔ‡ (ÙÔ‡ Ó¤Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜). antagonism. well. TÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÙÂÏ› ·„¢‰‹ Ì¿ÚÙ˘Ú· Ù‹˜ ·‰È¿ÎÔ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ‡ ÂÓÈ·›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. ϤÁÔÓÙ·È Î·d Û‹ÌÂÚÔÓ öÙÈ âÓ ÙˇÉ ÎÔÈÓˇÉ Ï·ÏÈˇÄØ ÙáÓ ‰b ÏÔÈáÓ ·î ÏÂÖÛÙ·È Ì¤Ó. ¿ÓÈÊÙÔ˜. âÈ‚›‚·ÛȘ (1871). ·ÂÙfi˜. chaotic.500 ¯ÚfiÓÈ· ‹ ÙȘ ϤÍÂȘ Ù‹˜ K·ÈÓ‹˜ ¢È·ı‹Î˘ (fiÙ·Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÚfiÛÊ·Ù˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ Ù‹˜ K·ÈÓ‹˜ ¢È·ı‹Î˘ Û ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜ –°ÂÚÌ·ÓÈ΋. BÏ. ··ÙÒ. ÙÔ‡ NÂÔ·ÙÙÈÎÈÛÌÔ‡ (ÙÔ‡ fi„ÈÌÔ˘ B˘˙·ÓÙ›Ô˘). ÌÈÌ‹ıËÎ·Ó ‹ ¿ÓÙÏËÛ·Ó Û ¢Ú›· ¤ÎÙ·ÛË ·Ú¯·›Â˜ ‹ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ϤÍÂȘ. ·ÓıÒ. homonym. Ï·ÈÛÈÒÓˆ (1889). ·fi Î. ÛÙÚ·ÙÒÓ (1833). Ï. ¿ÍÈÔ˜. ÙÔ‡ ÎÔÚ·˚ÎÔ‡ Î·È ÌÂÙ·ÎÔÚ·˚ÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ –ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÁψÛÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi– Ë «Ê˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·» Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ·fi ÌÈ·. õÙÔÈ Ï¤ÍÂȘ 2. Basic Wordlist. ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ·Ú¯·›Â˜ Ô‡Ù ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ Ô‡Ù Ӥ˜. ·Ë‰fiÓÈ. Î·È Î·ıȤڈۋ˜ Ù˘ ˆ˜ Â›ÛËÌ˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜!). apocryphal 11 Î. ·‰ÂÏÊfi˜. beautiful»: eulogize. Ù·ÍÈÓÔÌá (1873). E›Ó·È ÂÏÏËÓÈΤ˜. çÏ›Á·È ‰b ÌfiÓÔÓ ÂÚd Ùa˜ 400 ÂrÓ·È àÏËıᘠàηٷÓfiËÙÔÈ ñe ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ Ï·ÔÜ» 13. fiÙÈ Ï¤ÍÂȘ fiˆ˜ ·Á·Ò. ¿ÁÚÈÔ˜. ηıÒ˜ Î·È Ù‹˜ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ‹ ËÈfiÙÂÚ˘ ÊÔÚÌ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ηı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ È‰ÂÔÏÔÁÈο Î·È ·Ó·ÁηṲ̂ӷ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. âÂÙËÚ›˜ (1876). ‰È··È‰·ÁÒÁËÛȘ (1876). ¿ÓıÚˆÔ˜. §ÂÍÈÎÔÁÚ·ÊÈÎfi E›ÌÂÙÚÔ: T· ÏÂÍÈο Ù‹˜ N¤·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ‡ ·ÚfiÓÙÔ˜ §ÂÍÈÎÔ‡.– ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ÁψÛÛÒÓ).20 ϤÍÂˆÓ Ù‹˜ °·ÏÏÈ΋˜. ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ˆ.Î. ·Á·ËÙfi˜. ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. epitome. ïÏÔÎÏËÚÒÓˆ (1896). ™Â Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÁψÛÛÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÁÏÔ Ì·ıËÙ‹ (!) ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜-ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ú›˙˜ ÙÔ‡ Ù‡Ô˘: erg/urg «work»: energy. Î. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÈÛÙÚÔÊÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù·.Ô. Ë ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù‹˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ EÏÏËÓÈ΋˜ ‰ÂÓ ı· ‰È¤ıÂÙ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘. Ô˘ ·˘ÙÔ‡ÛȘ ‹ ·ÚËÏÏ·Á̤Ó˜. ¿Ï˘ÙÔ˜..900 ÂÚ›Ô˘ ϤÍÂˆÓ Ùɘ K·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘ ۯ‰eÓ ·î ìÌ›ÛÂÈ·È. ·Ì¤ÙÚËÙÔ˜. ¿ÁÓˆÛÙÔ˜. Ÿˆ˜ ›·ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ·Ì¿ÍÈ. ÙÔ‡ ·Ú¯·˚ÛÌÔ‡ (ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ‡ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡). Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˘Ôη٤ÛÙËÛ·Ó ¿ÏϘ ͤÓ˜ ‹ ÂͤÊÚ·Û·Ó Ó¤Â˜ ¤ÓÓÔȘ. Î. ¶ÔÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‹ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ·ÏÏ¿ ·Ù‹ ÁψÛÛÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.Î. H ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÔÈ ÏfiÁÈÔÈ Ù‹˜ ÂÔ¯‹˜ Ì ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù‹˜ «ÁψÛÛÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜» ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌËı› ·ÎfiÌË ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. bio-: biologie Î. AÓ·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜. ·ÈÒÓ·˜.Ï. ÚÔÏ·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÌÈÁ·‰ÔÔ›ËÛ˘ (creolisation) Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜. ·Ó„Èfi˜.220.280. apostrophe. ¿ÏÏÔ˜. euphemism. epitaph. monarque. Ì ÙËÓ ›‰È· ‹ Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË ÛËÌ·Û›·.. apocalyptic. Û. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ‡ ·Ú¯·›Ô˘ ‹ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‹Ïı·Ó Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È «¤ÍˆıÂÓ» ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ EÏÏ‹ÓˆÓ ÏÔÁ›ˆÓ. cathartic. Brownstein-M. O °. ¿ÏÏÔÙÂ. 141. ·fi ÓÂfiÏ·ÛÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ. antipodes. ¿Ó‰Ú·˜. ·Ó‚·›Óˆ. Û. Ù‹˜ ·Ú¯·›·˜ E‚Ú·˚΋˜ Ù‹˜ ¶·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹Î˘. ·Ó·Ê¤Úˆ. amnesty. ¿Ó·Ú¯Ô˜. ΢ڛˆ˜. -archie. ·Ó. ·Ó·‚¿Ïψ. gnome. ‚·Û›˙ˆ/-ÔÌ·È (1854). ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. sporadic. ÓÔÔÜÓÙ·È Î·Ïᘠñe ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ àÓ·ÁÈÁÓˆÛÎfiÌÂÓ·È j àÎÔ˘fiÌÂÓ·È. aphorism. ¿ÈÛÙÔ˜. apathetic. «Ù¯ÓËÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·». ·Ó·‚›ˆÛ·Ó.. amphitheatre. 627) Î·È ÂÙԛ̷Û ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ fiÚˆÓ Î·È Ï¤ÍÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË Ù‹˜ ›‰È·˜ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ·ÏÏ¿. epithet. ·ÏÔÈÊ‹. York: Barron’s Educational Series 1977. ·ÎÔ‡ˆ. PˆÛÈ΋. ›Ó·Î· (Ì ÙË ÛËÌ·Û›·. ·Ṳ́Áˆ. 14. ·ÓÙ›ÎÚ˘. eupeptic Î. ñÓÔ‚¿Ù˘ (1840). ·˘Ù. ·ı¿Ó·ÙÔ˜. -algie: nevralgie. âÈ‚¿Ú˘ÓÛȘ (1805). ·Ï‹ıÂÈ·. Ô˘ ·›ÏËÛ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ‡˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÙÔ‡ ÍÂÓÈÎÔ‡ ˙˘ÁÔ‡. ·Ï›ʈ. ephemeral. ethnic. apologetic. archéo-: archéologie. Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ «§ÂÍÈÏÔÁÈÎfi ¶›Ó·Î·» (Wordlist). catastrophe. âÍfiÓÙˆÛȘ (1766). O ›‰ÈÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô KÔ˘Ì·ÓÔ‡‰Ë˜ ¤Ï·Û ÙȘ ϤÍÂȘ âΉ‹ÏˆÛȘ. ¿ÍÔÓ·˜. ·ÏÒÓÈ. 1908-1909. ·Ó··‡ˆ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù‹˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰ÂÔÏfiÁËÌ·. â·Ú¯È·Îfi˜ Î·È â¯ıÚfiÙ˘. Û. âÂÈÁfiÓÙˆ˜ (1829). ŒÓ· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ: ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ù‹˜ Ù‹˜ ÁψÛÛÈ΋˜ «ÚfiÏ˄˘». I‰Ô‡ ÌÂÚÈΤ˜ ÓÂfiÏ·ÛÙ˜ ϤÍÂȘ. 12. K·Ó›˜ ŒÏÏËÓ·˜ ‹ ͤÓÔ˜ (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ù‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË Â›Ó·È ·Ú¯·›·.

Á‡Úˆ ÛÙÔÓ 10Ô . ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÌfiÓÔ Ù· Û‡Ìʈӷ. ÙÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘Ø ‚) ÙËÓ ÚÒÙË ‡ÏË (¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ·È. Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÁÁ‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Ù‹˜ B·‚˘ÏˆÓ›·˜ ‹ Ù‹˜ KÚ‹Ù˘ [. ¿ÏÏÔÈ Ì ÙË ¯ÂÙÙÈÙÈ΋ ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈ΋. ÁÚ·Ê‹ Î·È ÔÚıÔÁÚ·Ê›·. ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Ï‹ıÔ˜ Ó¤ˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ʈӋÂÓÙ·). ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ÂÓÒ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·ÎÚÔ‡ Î·È ‚Ú·¯¤Ô˜ ·. Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜. Ô˘. Leiden 1982. EÈÓÔÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù‹˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ. ÂÓÒ Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ 400 . E›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ÌËÓ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÙˆÓ ÂÈÓÔËÙÒÓ Ù‹˜ ÛËÌÈÙÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ¿ÏÏÔÈ. ·ÈÒÓ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. D. J. H ·ÙÂÏ‹˜ ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÁÚ·Ê‹ B ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È Î¿ÔÙ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ 8Ô . ·ÁÓÔÂ›Ù·È Î·È Ë ›‰È· ÙÔ˘˜ Ë ‡·ÚÍË. ·ÏÏ¿ ‰¤¯ıËÎÂ Î·È ÂȉڿÛÂȘ ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ «ÙÔ‡ ·ÈÁ˘ÙÈ·ÎÔ‡. 2000-1750 . ‰ËÏ·‰‹ 12 Û˘ÏÏ·‚¤˜-·Ó·ÁÓÒÛÂȘ). OÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘. 16 ÕÏÏÔÈ ÙÔ ·Ó¿ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÈÁ˘Ùȷ΋ Î·È ÛÈÓ·˚ÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹. London 19683. Û.)Ø Ë ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÁÚ·Ê‹ B (1400-1200 . ·ÈÒÓ· («ÂÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ‡ ¢È‡ÏÔ˘». B·‚˘ÏÒÓÈÔÈ. Ô Evans ÙÔ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙȘ ÌÈÓˆÈΤ˜ Áڷʤ˜ (IÂÚÔÁÏ˘ÊÈο Î·È °Ú·ÌÌÈ΋ A). Hooker (ÂΉ. Naveh ηÈ. ¤Ó· ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Ô˘ ̤ۈ Ù‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ù‹˜ PÒÌ˘ Î·È ÙˆÓ Ï·ÙÈÓÔÁÂÓÒÓ (ÚÔÌ·ÓÈÎÒÓ) ÂıÓÒÓ Î·È ÁψÛÛÒÓ ¤Ú·Û Û ¢ڇÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. MÔÚ› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› –Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·– Ô˘ ÚÒÙÔÈ ÂÈÓfiËÛ·Ó ÙË ÁÚ·Ê‹. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· Áڷʤ˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÚ·Ê‹˜. Ì·ÎÚÔ‡ Î·È ‚Ú·¯¤Ô˜ ˘.X. Afi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÓˆÛı› ÌfiÓÔÓ Ë ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÁÚ·Ê‹ B Î·È ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Û˘ÏÏ·‚¿ÚÈÔ.X.)Ø Ë ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÁÚ·Ê‹ A (17001400 . ÂÈηÛÈÒÓ Î·È ıˆÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ‡ ÛËÌÈÙÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. ¿ÏÏÔÈ ÙÔ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Û˘ÏÏ·‚¿ÚÈÔ. Reading the Past: Ancient Writing from Cuneiform to the Alphabet. ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜. Gelb. ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó.T. ÊÂÈÊËÈ. AÓ¿- 15. Ë ÁÚ·ÌÌÈ΋ A Î·È Ë Î˘ÚÔÌÈÓˆ˚΋ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊËı›. οÓÂÈ ÒÛÙ ÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ˆ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·.X. OÈ Áڷʤ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ›ӷÈ: Ë ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈ΋ (ÂÚ. Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜. ·ÈÒÓ· ÁÈ· ÌÈ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË Î·È ‰ËψÙÈÎfiÙÂÚË «ÔÈÔÓ› Û˘ÏÏ·‚ÔÁÚ·ÊÈ΋» ÁÚ·Ê‹. ·ÊÔ‡ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÏÏ·‚‹. K¿ı ÁÚ¿ÌÌ· Â›Ó·È Î·È Ì›· Û˘ÏÏ·‚‹. ·ÈÒÓ·. The Alphabet. H ÂÈÓfiËÛË ·˘Ù‹.X. London: British Museum Press.X. O Diringer ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ÂÈÓÔ‹ıËΠÌÂÓ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Î·È ÙË ™˘Ú›·. ŸÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÙÂϤ˜ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ (·ÊÔ‡ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜!) ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. Ô˘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤Ú·Û –‰È¿ Ù‹˜ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ì¤Û· Î·È ¤Ú· ·fi ·˘Ù‹Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ.X. Ó· Â¤‰Ú·Û·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ϷÙÈÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. fiÛÔ Î·È ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ‡ÏË ‰·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜. «ÔÙ‹ÚÈÔÓ N¤ÛÙÔÚÔ˜»). ¿ÏÏÔÈ Ì ÙË ıˆڛ· ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì ¿ÏϘ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ˜ Áڷʤ˜. ÿ¯ÓË Ù‹˜ ÂȉڿÛˆ˜ Ù‹˜ ‚·‚˘ÏˆÓȷ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÛÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ·fi ÙÔ 1200 . ¶ÂÚ› Ù· 90 Û˘ÏÏ·‚ÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÔÏÏ·Ï‹ ÙÔ Î·ı¤Ó· ʈÓËÙÈ΋ ·Í›· (ÙÔ Û˘ÏÏ·‚fiÁÚ·ÌÌ· [’ ‰ËÏÒÓÂÈ Ù· Â-Ë. Ì·ÎÚÔ‡ Î·È ‚Ú·¯¤Ô˜ È. E‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË. ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹. Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈ΋– Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔØ Á) Ë ÚԤϢÛË ÙÔ‡ ‚ÔÚÂÈÔÛËÌÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÌʈÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏË.X. ™Ô˘Ì¤ÚÈÔÈ. fiˆ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·›ı·ÓÔ fiÙÈ ¤Ó· ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Ô˘ ÂÈÓÔ‹ıËΠÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË ‹ ÛÙË ™˘Ú›· ÙË 2Ë . ¯ÈÏÈÂÙ›· ¤ÌÂÈÓ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ ·fi ÙȘ Áڷʤ˜ Ù‹˜ AÈÁ‡ÙÔ˘. ·È. ÙËÓ È‰ÂÔÁÚ·ÊÈ΋ ıˆڛ· ‹ Ì ÙËÓ Ô˘ÁηÚÈÙÈ΋ ÛÊËÓÔÂȉ‹ ÁÚ·Ê‹. ÔÓÔÌ·Û›·) ÙËÓ ‹Ú·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙË ‚ÔÚÂÈÔÛËÌÈÙÈ΋ Û˘ÌʈÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ÁÚ·Ê‹. Diringer. §·Ô› Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÁÚ·Ê‹ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ÛÎfiÙÔ˜ Ù‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ηÈ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi.).X. 1990. 162-163.X. H ¿Ô„Ë ÙÔ‡ ηıËÁËÙ‹ D. Û. ÙÔ‡ ÚÒÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. ›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· οı ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›Ù ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Â›Ù ÛÙ· Ï. ·˘ÙÒÓ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË Ù‹˜ Û˘ÏÏ·‚‹˜ Î·È Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. fiˆ˜ ›·ÌÂ. ¤ÙÛÈ ÙÔ E ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ú¯Èο Î·È ÙÔ Â Î·È ÙÔ Ë. 17.X. ÙÔ O Î·È ÙÔ Ô Î·È ÙÔ ˆ. 6Ô-4Ô . Diringer 17. ‚Â-‚Ë.)Ø ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Û˘ÏÏ·‚¿ÚÈÔ (ÂÚ. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‹‰Ë ÙË 2Ë ¯ÈÏÈÂÙ›· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌÈ΋ B ÂÚÓÔ‡Ó Û ÌÈ· Û˘ÏÏ·‚ÔÁÚ·ÊÈ΋ ÁÚ·Ê‹. fiÔ˘ οı ÁÚ¿ÌÌ· ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ¤Ó·Ó ÊıfiÁÁÔ (ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· οı ›‰Ô˜ ʈӋÂÓÙÔ˜. ‚ÂÈ-‚ËÈ. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰·. Early History of the Alphabet. Ó· ‰È·‰ÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. Naveh. H ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈ΋. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·Ê‹. Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ‡ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ (X·ÏÎȉÈÎÔ‡) ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. H Â›‰Ú·ÛË Ù‹˜ ÎÚËÙÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÌÂÚÈÎÒÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·ı·ÚÒ˜ Â͈ÙÂÚÈ΋. Jensen. K·È Ë Û‡ÏÏË„Ë Ù‹˜ Û˘ÌʈÓÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ë ·Ú¯‹ Ù‹˜ ·ÎÚÔʈӛ·˜ (·Ó ›Û¯˘Â ÛÙÔ ÚˆÙÔÛËÌÈÙÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ) ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙËÓ A›Á˘ÙÔ. ¿ÏÏÔÈ Ì ÙËÓ «„¢‰Ô˚ÂÚÔÁÏ˘ÊÈ΋» Ù‹˜ B›‚ÏÔ˘. ÈÛÙÔÚÈο Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ 8Ô .X. TÔ ı¤Ì· Â› ÙÔ‡ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ ıˆÚÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÚԤϢÛË Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ‡ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ‡ ÊÔÈÓÈÎÈÎÔ‡ Û˘ÌʈÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜..–Û‹ÌÂÚ·). ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÙÔ‡ ÛÊËÓÔÂȉԇ˜.X. Û¯‹Ì· ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.X. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó ÂÈÓÔÒÓÙ·˜. ŒÙÛÈ. J.]. Û˘¯Ó¿. Diringer.X.X.21 H E§§HNIKH °§ø™™A E§§HNIKH °PAºH KAI OP£O°PAºIA ™˘¯Ó¿ ̤۷ ÛÙÔ §ÂÍÈÎfi. ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ºÔ›ÓÈΘ ·˘Ù‹ ÙËÓ (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË Ù‹˜ Û˘ÏÏ·‚ÔÁÚ·ÊÈ΋˜) Û˘ÌʈÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ÁÚ·Ê‹. ÊÂ-ÊË Î·È ÂÈ-ËÈ. ηıfiÏÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙË. ·ÈÒÓ·. 16.X. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÁÚ·Ê‹ Ô˘. ÙÔ‡ ÎÚËÙÈÎÔ‡ Î·È ›Ûˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ. OÈ AÈÁ‡ÙÈÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Â›Û˘ ÙËÓ ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈ΋ ÁÚ·Ê‹ (ÏÔÁÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÊˆÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·) ‹‰Ë ·fi ÙÔ 3000 . .X. ·‡ÂÈ Ó· Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È Ë ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÁÚ·Ê‹ B. fi¯È ¤Ó·˜ ÊıfiÁÁÔ˜. M¤Û· ÛÙÔÓ Î˘ÎÂÒÓ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙÔ¯·Ó··ÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÙÔ‡ 1700 .)Ø Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹ (Èı. ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÁ΢ÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ˆ˜ ÚÒÙË ‡ÏË ÙÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ ¯ÚË̢ۛ۠ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔÛËÌÈÙÈÎfi Û˘ÌʈÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. A˜ ÛËÌÂȈı› ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ۋÌÂÚ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ıËÙÈο ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ Û ·˘Ù‹Ó. ÕÏÏ· ·ÏÊ·‚ËÙÈο ÛËÌ›· ÌÔÚ› Ó· ‚Á‹Î·Ó ̤۷ ·fi Û˘Ì‚·ÙÈο ۇ̂ÔÏ· Î·È ÌÔÚԇ̠·ÎfiÌË Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ». ŸÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù‹˜ ÁÚ·Ê‹˜15. 1500-1100 . ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â¯ıԇ̠ÌÈ· ¤ÌÌÂÛË ¤ÛÙˆ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÎÚËÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÊÒÓ –·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ¿ÏϘ Áڷʤ˜– ÛÙÔ ÛËÌÈÙÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ.)Ø Ë Î˘ÚÔÌÈÓˆÈ΋ ÁÚ·Ê‹ (ÂÚ. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË. E› ÙÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ ‰È·ÊˆÓ› ηÓ›˜. AÛÛ‡ÚÈÔÈ Î·È XÂÙÙ›Ù˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÛÊËÓÔÂȉ‹ ÁÚ·Ê‹ (ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ÁÚ·Ê‹) ‹‰Ë ·fi ÙÔ 4000 . H ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹ ·fi ÙÔÓ 8Ô . 10Ô . EÈÓÔÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÌÂÚÈο Û‡Ìʈӷ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù‹˜ ÚÒÙ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜. Jeffery. OÈ ŒÏÏËÓ˜.. ̤¯ÚÈ ÙÔÓ 11Ô Ì. ÙË ‚·‚˘ÏˆÓȷ΋ ‹ ÙËÓ ·ÛÛ˘Úȷ΋ ÁÚ·Ê‹. Afi fiÛ· ›·Ì ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ·) OÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ‡ ÚÒÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. 42. ¿ÏÏÔÈ ÛÙË ÛÔ˘ÌÂÚȷ΋. ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ –fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÛËÌÈÙÈΤ˜ Áڷʤ˜– Ó· ÂÈοÛÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ù· ·Ú·ÏÂÈfiÌÂÓ· ʈӋÂÓÙ·. Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÒÙË ÌÔÚÊ‹ ʈÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜.

.¿. ¿ÓÙÔÙÂ. Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ 1941.». O EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ (1864-1936). Ô˘ ı· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ™¯ÔÏ›Ô. ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘. O æ˘¯¿Ú˘ Î·È ÔÈ ÛÎÏËÚÔ› ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÙ¤˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ‡ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘ ÁÈ· «Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi» Î·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙ˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ô˘ ·ÔıËÛ·˘Ú›˙ÂÙ·È ÛÙ· §ÂÍÈο. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ B·Ú‰·Ï¿¯Ô˜. ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. TÔ ÁψÛÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ. Û. fiˆ˜ ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ô TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜. fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ÙÔ‡ ˘fi‰Ô˘ÏÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ EÏÏËÓÈ΋. øÛÙfiÛÔ. ηı·Ú¿ Ï·˚΋˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜. fiˆ˜ Ô ¶¿ÏÏ˘. Ù‹˜ Ï·˚΋˜ ‰ËÏ·‰‹ ÁÏÒÛÛ·˜. 28-46. ÛÙËÓ Ú¿ÍË.). Ô BÏ·ÛÙfi˜. ˘ÎÓÒÓÂÈ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ Ù‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜. Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙË ÁψÛÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ (΢ڛˆ˜ ÙÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡) ÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· Î·È ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋. O ¢ËÌÔÙÈÎÈÛÌfi˜ ·Ó·Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù·ÎÙÈ΋. ºÔ˘ÓÙÒÓÂÈ Ì ÙȘ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ‡ P‹Á·. O ÁψÛÛÈÎfi˜ ‰È¯·ÛÌfi˜ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.¿. ÁÈ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë Ê˘ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ÙÔ‡ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘ (1912). Ô AϤͷӉÚÔ˜ ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˜ (1880-1956) Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °ÏËÓfi˜ (1882-1943). Ô EÊÙ·ÏÈÒÙ˘. ¶ÄÛ· Úe˜ ·Ú·ÊıÔÚaÓ ·éÙɘ â¤Ì‚·ÛȘ à·ÁÔÚ‡ÂÙ·È»). °§ø™™IKO ZHTHMA18 TÔ ÁÓˆÛÙfi ˙‹ÙËÌ· «Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·-‰ËÌÔÙÈ΋». ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ‡ KÔÚ·‹ Î·È Ô XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ‡ æ˘¯¿ÚË Î·È ÙˆÓ «ÛÎÏËÚÒÓ» ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÙÒÓ Ô˘ Û˘ÛÂÈÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ NÔ˘Ì¿ (ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔÓ æ˘¯¿ÚË). ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· ̤۷ ·fi ÙË ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ. ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ·fi ÙÔÓ BÔ‡ÏÁ·ÚÈ. Ë Î·ıȤڈÛË Ù‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ˆ˜ Â›ÛËÌ˘ ÁÏÒÛÛ·˜. EȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ë ÌfiÓË Ô‰fi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È‰·¯ı› ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. Ô ÏfiÁÈÔ˜ ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ Î·È Ë ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË ÚÔÊÔÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰È·Ì¿¯Â˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ Ù‹˜ EÏÏËÓÈ΋˜. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ‡ ‰È¯·ÛÙÈÎÔ‡ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Ì·˜ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. ™ÙÔÓ æ˘¯¿ÚË ·Ú·ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ‡ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÌÔ‡. ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÌÔ˘ «TÔ ÁψÛÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È Ë ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÔÚ›· Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ‡ 20Ô‡ ·È. M¤¯ÚÈ ÙfiÙ (Ì ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· Ì ÙÔÓ NÈÎfiÏ·Ô ™ÔÊÈ·Ófi. ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË (Ì·˙› Ì ÌÈ· EÈÙÚÔ‹ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËΠÂ› MÂÙ·Í¿ ÙÔ 1938) Ù‹˜ ÚÒÙ˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Ù‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜. BÂÓÈ·Ì›Ó Ô §¤Û‚ÈÔ˜. ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ó· ‰È‰·¯ı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ™ËÌÂ›Ô Ù‹˜ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ Â›Ó·È Ô «Î·ı·ÚÈÛÌfi˜» Î·È Ë «‰ÈfiÚıˆÛË» Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô KÔÚ·‹˜. ÙÔÓ ¢. ·ÎÚ·›Â˜ Û˘¯Ó¿. ÁÈ· Ó· ÂÔÙ‡ÛÂÈ ÙË ÁψÛÛÔÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. Ô M·ÓfiÏ˘ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ (1883-1959). M¤ÏË Ù‹˜ EÈÙÚÔ‹˜: Ô M·ÓfiÏ˘ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜. ÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË ÚÔÊÔÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· (ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜. ÙÔÓ AÁ¿ÈÔ §¿Ó‰Ô. «¶ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜»)]. ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ï¤ÍÂˆÓ Î·È Ù‡ˆÓ Ù‹˜ «¯˘‰·›·˜». £ÂfiÊÈÏÔ˜ K·˝Ú˘ Î. ·fi„ÂȘ ÙÔ‡ æ˘¯¿ÚË. ΢ڛˆ˜. E‰Ú·ÈÒÓÂÙ·È Ì ÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÙÔ‡ A‰. H ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘ ÂÌÓ¤Ô˘Ó Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÏÏÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜: ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜.. £ÂfiÎÏËÙÔ˜ º·Ú̷Λ‰Ë˜. Èı·Ófiٷٷ ÂËÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ·fi ÙȘ ÌÈÓˆÈΤ˜ Áڷʤ˜. ÙfiÌ. °È· ¿ÏÏÔÓ ÏfiÁÔ. ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ‡ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ·fi ÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÙÔ‡ E˘Á¤ÓÈÔ˘ BÔ‡ÏÁ·ÚÈ (1716-1806) Ì ÙÔÓ IÒÛËÔ MÔÈÛÈfi‰·Î· (1725-1800) –Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË ÁÏÒÛÛ·.¿. ÛÙËÓ ËÚˆÈ΋-Ì·¯ËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÈÛÌÔ‡ (1888-1917). Ô ÿˆÓ ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘. «EÏÏ¿˜».22 H E§§HNIKH °§ø™™A ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂȉڿÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı›. ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÂÓ ÙÔÓ 1Ô . ŒÙÛÈ ÁÂÓÓ¿Ù·È Ô EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢ËÌÔÙÈÎÈÛÌfi˜. Ô˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ› ÂÈÛÙËÌÔÓÈο. M ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ‡ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘. Ô˘ Ù·Ï¿ÓÈÛ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÈÒÓ˜. ÙÔ‡ BËÏ·Ú¿ Î·È ÙÔ‡ ™ÔψÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ™Ô‡ÙÛÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ º·Ó·ÚÈÒÙ˜. ÊÔÈÙËÙ¤˜.¿. ÙÔ‡ XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˘. H ‰È·Ì¿¯Ë Ô͇ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ‡ æ˘¯¿ÚË (18541929). ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ·ÔÛÙÔÏÈÎfi Î·È «ÛˆÙËÚÈÔÏÔÁÈÎfi» ¤ÚÁÔ. Ô BËÏ·Ú¿˜ Î·È Ô ™ÔψÌfi˜. øÛÙfiÛÔ. ÁÈ· Ó· ηٷÛÈÁ¿ÛÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓÒ˜ Ù· Ó‡̷ٷ Î·È ÙËÓ Ô͇ÙËÙ· Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÚ› ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ‡ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Î·È ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÔÌÔ„˘¯›· Î·È ‹ÈÔ Îϛ̷ ηٿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù·›ӈÛË ÙÔ‡ 1897. ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÏfiÁÈÔÈ Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ‡ KÔÚ·‹ (NÂfiÊ˘ÙÔ˜ ¢Ô‡Î·˜. EÎÙÂÓ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ‡ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÂÎÙÂٷ̤ÓË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ‚Ï. ·ÈÒÓ· Ì ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ‡ AÙÙÈÎÈÛÌÔ‡. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Kԇ̷˜. M ÙË ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ó· ‰Â¯ı› ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÏfiÁÈ· ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔηÏ› Ì ·ÎÚ·›Â˜ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ. ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ EÈÛÙ‹ÌË Î·È ı· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Â›ÛËÌË ÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ‡ ŒıÓÔ˘˜. Ù‹˜ «KÚ·ÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜». Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ Ó· ÂÍÂÏȯı› Û «ÁψÛÛÈÎfi ÂÌʇÏÈÔ». ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜ ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˜. Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ‡ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘ (1910) ηÈ. A˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÙÔ 1917 Â› EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ EÈÙÚÔ‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ·ÓˆÙ. ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÙfiÛÔ Ù· ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈο fiÛÔ Î·È Ë ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÁÚ·Ê‹ A ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÓˆÛı› Î·È –ηٿ ÙȘ ÁÓÒ̘ ÔÏÏÒÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Î·È ÙÔ‡ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ‡ Evans– Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· [‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ‡ ÁÚ¿ÊÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù‹˜ ÁÚ·ÌÌÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ A (‚Ï. EÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· «¶¿˘ÚÔ˜-§·ÚÔ‡˜-MÚÈÙ¿ÓÈη». ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ EÎ·›‰Â˘ÛË Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ‡ M·ÓfiÏË TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ηıÒ˜ Î·È Ù· ™XO§IA ÛÙ· Ï. Ô T·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î.) Ë ‰ÈÏ‹ ÁψÛÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. KÔ‰ÚÈο (1762-1827) –Ô KÔÚ·‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù‹˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. M ÙÔÓ æ˘¯¿ÚË Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÁψÛÛÔÏfiÁÔ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ Ù˘. ÁψÛÛÈÎfi˜ (ÁψÛÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ·) Î·È ÁψÛ۷̇ÓÙÔÚ·˜ ÙÔ‡ ·ÚfiÓÙÔ˜ §ÂÍÈÎÔ‡. Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÙfiÙ ¿ÓÔÈÍ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ 35 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (ÙÔ 1976). KÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ì ÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÙÔ‡ æ˘¯¿ÚË Î·È ÙˆÓ æ˘¯·ÚÈÛÙÒÓ Ì ÙÔÓ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù‹˜ ÏfiÁÈ·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. KÔÚ·‹ (1748-1833) Ì ÙÔÓ ¶·Ó·Á. fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ô æ˘¯¿Ú˘. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ KÔÌÌËÙ¿˜ Î. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÒÙÔÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ °¤ÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÔÚʈı›. ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. TÔ ˙‹ÙËÌ· Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘. K·Ù·ÚÙ˙‹ Î.X.). ÂÓÒ Ô KÔ‰ÚÈο˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù‹˜ ÏfiÁÈ·˜ Ê·Ó·ÚÈÒÙÈ΢ ÁψÛÛÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. Ì ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÁψÛÛÔÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ). Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ. ˆ˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ÌÈ·˜ ·ÎÚ·ÈÊÓÔ‡˜. M ٷ E˘·ÁÁÂÏȷο (1901) Î·È Ù· OÚÂÛÙÂȷο (1903) Ô ÁψÛÛÈÎfi˜ ‰È¯·ÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È «ÁψÛÛÈÎfi˜ ÂÌʇÏÈÔ˜» Î·È Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ó· ¯˘ı› ·ÎfiÌË Î·È ·›Ì·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Âȉ›‰ÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÚÁÔ˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. TÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‹Ù·Ó. TÔ ı¤Ì· ··Û¯ÔÏ› ·Ú¯Èο ÙÔ˘˜ ÏÔÁ›Ô˘˜ ÙÔ‡ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Ì ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔÓ A‰·Ì¿ÓÙÈÔ KÔÚ·‹. O 18. Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ŒÙÛÈ ·fi ÙÔ 1917 ÂÚÓ¿Ì ÛÙÔÓ KÚ·ÙÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎÈÛÌfi. ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ηıÈÂÚÒÓÂÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο (ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿) ˆ˜ Â›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ï‹ ηı·ÚÂ‡Ô˘Û· (™‡ÓÙ·ÁÌ· 1911: «\E›ÛËÌÔ˜ ÁÏáÛÛ· ÙÔÜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È âΛÓË Âå˜ ÙcÓ ïÔ›·Ó Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ùe ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ηd Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ âÎÎÏËÛ›·˜ Ùa ΛÌÂÓ·. MÈ· Û‡ÓÙÔÌË ıÂÒÚËÛË ÙÔ‡ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ÛÙ¿‰È· ·fi Ù· ÔÔ›· ¤Ú·ÛÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜.

ηٿÏÏËÏˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ). Û‹ÌÂÚ· ‰Â Â›Ó·È Ë ÎÚ·ÙÔ‡Û· ÁÚ·Ù‹ Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. ̤۷ ·fi ·˘Ù‹. ŒÙÛÈ. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÁÏÒÛÛ·. Î·È Ì ·ÛÙ‹ÚÈÎÙ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ʈÓËÙÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜.¢. ÙÔ‡ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Î·È ÛÙȘ ÔÍ›˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ. XˆÚ›˜. X·Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È ÙÔ‡ A¯ÈÏϤ· T˙¿ÚÙ˙·ÓÔ˘. Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛÔ˘‰‹ Ù‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ηÈ. H ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· ÙÔ‡ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙË Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ‡ æ˘¯¿ÚË. ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ‡ °. M ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ù‹˜ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (¶. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ EÎ·›‰Â˘ÛË: «°ÏáÛÛ· ‰È‰·Ûηϛ·˜. \EÎ·È‰Â‡Ûˆ˜ ÂrÓ·È àe ÙÔÜ Û¯ÔÏÈÎÔÜ öÙÔ˘˜ 1976-1977 ì NÂÔÂÏÏËÓÈ΋. ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· (Û‡ÓÙ·ÍË Ó¤·˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜. .23 H E§§HNIKH °§ø™™A TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÙ¤˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È‰·¯ı› ‹ fiÙÈ Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÏfiÁÔ Î. àÓÙÈΛÌÂÓÔÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ηd ÁÏáÛÛ· ÙáÓ ‰È‰·ÎÙÈÎáÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Âå˜ ¬Ï·˜ Ùa˜ ‚·ıÌ›‰·˜ Ùɘ °ÂÓ. °. TÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ì ηٿÏÏËÏË ‰È‰·Ûηϛ· Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. KÔÚ·‹. fï˜. 207/1982) ηıÈÂÚÒıËÎÂ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ‡ ÌÔÓÔÙÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜ (ηٿÚÁËÛË Ù‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÙfiÓˆÓ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÌfiÓÔÓ ÙÔÓÈÎÔ‡ ÛËÌ›Ԣ. ͯ¿ÛÙËΠ‹ ·Ì·˘ÚÒıËÎÂ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Î·È Ë ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ÌÂÚÈÎÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. T¤ÏÔ˜. ÙÔ‡ °. ·ÊÔ‡ Ôχ ÓˆÚ›˜ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ·ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ‡ ÙÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ‡ ÌÔÓÔÙÔÓÈÎÔ‡. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. O ÓfiÌÔ˜ 309/1976 «¶ÂÚ› ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜ Î·È ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ Ù‹˜ °ÂÓÈ΋˜ EÎ·È‰Â‡Ûˆ˜» Ù‹˜ ÌÂÙ·‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈ΋˜ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÙÔ‡ K. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ‡ ÙfiÓÔ˘ ÛÙË Ï¤ÍË). K·È ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ›¯Â Ì·ÎÚ¿ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ̤۷ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ‡ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÙȘ Ôԛ˜ ‰È¤Ï˘ÛÂ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ô͇ÓÔÈ· ÙÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˘. ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì ÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÏÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜. XˆÚ›˜ ÙÔ Î‡ÚÔ˜. ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÌÈ·˜ Ì·ÎÚ·›ˆÓ˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÁÚ·Ù‹˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·ıÔ‡Ó. ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù‹˜ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÁψÛÛÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. fiψ˜ ÂÛÊ·Ï̤ӈ˜. χıËΠÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ù·Ï¿ÓÈÛ Â› ·ÈÒÓ˜ ÙÔÓ ÙfiÔ. ÙÔ ı¤Ì· Û˘Ó‰¤ıËÎÂ. ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. TÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô X·Ù˙ȉ¿ÎȘ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ˆ˜ Â›ÛËÌ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È Ë ·‰‡Ó·ÙË ÏÂ˘Ú¿ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ‡ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÎÔÏÔÛÛÔ‡. ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ Û ÂÌÂÈÚÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÛÙÔ ÛÎfiÙÔ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ Ï·ÓÒÓ Î·È ·ÚÂÍËÁ‹ÛˆÓ. Ô˘ ÌÔÚ› ÌfiÓÔ Ó· ÂÚÌËÓ¢ı› ·fi ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÒÚÈÌË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù‹˜ Â›ÛËÌ˘ ÁÚ·ÊÔ̤Ó˘ ÁÏÒÛÛ·˜. fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Î·È ÌÈÎÚfi„˘¯· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÏfiÁȘ ηٷ‚ÔϤ˜ Ù˘. M ÔÏÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜. X·Ù˙ȉ¿ÎÈ. Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡. Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÔÈ· ı· ‹Ù·Ó Ë Ù‡¯Ë Ù˘ Û‹ÌÂÚ·. EÓ›ÔÙÂ. ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù‹˜ NÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜. ™ÙË ‰›ÓË.fi. MÂÙ¿ ÙËÓ EÎ·›‰Â˘ÛË Ë ¯Ú‹ÛË Ù‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÂÎÙ¿ıËΠÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ôÓ¢ å‰ÈˆÌ·ÙÈÛÌáÓ Î·d àÎÚÔًوӻ. ¤ÛÙˆ Î·È ·fiÙÔÌ· Î·È ÂÛ¢Ṳ̂ӷ. M. ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ‡ A‰. ı· ÛÙÂÚԇ̷ÛÙ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ·˘Ùfi ÙÔ ·ÁΈӿÚÈ ÙÔ‡ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ÏÂÍÈÎÔ‡. ηıÒ˜ Î·È Ì ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Û ÌÈ· ÈÔ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË Ù‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù‹˜ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ·fi ÙË ÛÔÊ›· ÙÔ‡ A¯ÈÏϤ· T˙¿ÚÙ˙·ÓÔ˘. H ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. B‚·›ˆ˜. Ë ‚È·ÛÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ Á¤ÓÓËÛ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ‡ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÁψÛÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ‡ A‰·Ì¿ÓÙÈÔ˘ KÔÚ·‹. ^ø˜ NÂÔÂÏÏËÓÈÎc ÁÏáÛÛ· ÓÔÂÖÙ·È ì ‰È·ÌÔÚʈıÂÖÛ· Âå˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÓ âÎÊÚ·ÛÙÈÎeÓ ùÚÁ·ÓÔÓ ñe ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ Ï·ÔÜ Î·d ÙáÓ ‰ÔÎ›ÌˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÙÔÜ öıÓÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈ΋. Ì¿ÏÈÛÙ·.Ù.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful