Zakon

1 of 1

http://www.glasnikarhiva.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=fde8a193-...

Службени гласник РС: 003/2012 Датум: 18.01.2012
71
На основу члана 201. тачка 1) и члана 4. став 6. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС и 24/11),
Министар животне средине, рударства и просторног планирања доноси

ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда

Члан 1.
У Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник
РС”, број 61/11), у члану 2. тачка 12) после речи: „за енергетску сертификацију зграда” додају се речи: „на чије се издавање и
одузимање сходно примењују одредбе Правилника о условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за одговорног
урбанисту, пројектанта, извођача радова, као и за одговорног планера („Службени гласник РС”, бр. 116/04 и 69/06) ”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00222/2011-07
У Београду, 22. децембра 2011. године
Министар,
Оливер Дулић, с.р.

5.4.2012 10:50