You are on page 1of 15

PROGRAM PODRKE POSTOJEOJ PRIVREDI ZADRAVANJE I IRENJE BIZNISA (BRE PROGRAM)

KRATKI VODI

Pripremili: Jelena Bojovi Milijana Zdravkovi- Mihajlov Milo ivkovi

Mart 2009. godine

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

Sadraj:

1. Uvod..........................................................................................................................3 2. Zbog ega su BRE programi vani.........................................................................3 3. Aktivnosti u okviru BRE programa.......................................................................4 I. Izrada baze podataka................................................................................................5 II. Ispitivanje stanja i potreba.......................................................................................5 III.Analiza rezultata........................................................................................................7 IV. Pruanje konkretne pomoi......................................................................................8 V. Praenje uspenosti i efekata sprovedenih akcija.................................................11 4. Korisni resursi........................................................................................................11 5. Dodatne informacije...............................................................................................12 6. Anex 1......................................................................................................................13

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

UVOD
Jedan od osnovnih zakljuaka veine istraivanja* postojee privrede je zapaanje da ni na nacionalnom (republikom) ni na lokalnom nivou ne postoji dovoljna podrka, razumevanje i komunikacija izmeu administracije i postojee poslovne zajednice. Iako su osnovni ciljevi svake lokalne zajednice u Republici Srbiji, zdrava lokalna ekonomija i poboljana poslovna klima, konkretni primeri uspenih programa saradnje ova dva sektora nisu poznati. Zbog toga je neophodno na lokalnom nivou razviti Programe podrke postojeoj privredi, tj. programe zadravanja i irenja biznisa (Business Retention and Expansion Programs BRE Programs). U razvijenim zemljama, aki i do 80% svih novih radnih mesta stvaraju postojee firme, a tek 20 40% novih radnih mesta nastaju kao posledica aktivnosti vezanih za privlaenje novih investitora. U Nemakoj, 98% novih radnih mesta stvaraju mala i srednja preduzea i ine vie od 50% ukupnog izvoza. Ovakva situacija je posledica neprestane podrke preduzeima i stvaranja uslova za razvoj pozitivne poslovne klime. U Srbiji, prema zvaninim podacima, mala i srednja preduzea obuhvataju dve treine (2/3) zaposlenih u privredi, ostvaruju 60% bruto drutvenog proizvoda i uestvuju sa 40% u ukupnom izvozu. Prirunik koji predlaemo osmiljen je tako da pobolja kapacitet kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, koje su uspostavljene u srpkim optinama tokom sprovoenja Programa za podsticaj ekonomskog razvoja optina, za unapreenje lokalne poslovne klime. Baziran je na iskustvima ekonomski razvijenih zemalja, pre svega SAD-a. Lokalni ekonomski razvoj je aktivnost koja se oslanja na: 1) postojeu privrednu bazu, 2) privlaenje novih investitora i 3) pokretanje novih malih preduzea. U ovom vodiu mi emo vam dati smernice za realizaciju prve pomenute aktivnosti - aktivnosti koja se bazira na razvoju postojee privrede.

Istraivanje investitora, USAID/SMMRI 2008; Iz lavirinta, USAID/NALED 2008, Istraivanje o miljenju poslovnog sektora (BAS) , USAID-Berman Group/CEVES, 2007- 2009.
Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

ZBOG EGA POSTOJEA PRIVREDA?


Program zadravanja i irenja biznisa je vremenski jako zahtevan, i trai ozbiljnu posveenost. Zato je neophodno razumeti razloge za njegovo sprovoenje. Ti razlozi mogu biti razliiti u razliitim sredinama, ali se uglavnom svode na sledee: Sprovoenjem ovakvog programa moete spreiti zatvaranje radnih mesta, zadrati postojeu privrednu bazu i podstai otvaranje novih radnih mesta. Programi podrke postojeoj privredi su takoe jako znaajni u procesu prvlaenja novih investicija. Po nedavno zavrenom istraivanju koje je obuhvatilo 120 investitora u Srbiji, ak 63% njih je prvu informaciju o uslovima za ulaganje u Srbiji dobilo od svojih poslovnih saradnika iz Srbije - dakle od vaih lokalnih privrednika. Voeni uspehom firmi koje ve posluju kod vas, strane kompanije e se zainteresovati za ulaganje u vaoj optini. BRE programi imaju i dugoroni efekat. Lokalna ekonomija postaje konkurentnija u irem smislu. Naime, putem podrke i pomoi lokalnim kompanijama, u korienju programa i projekata koji pospeuju njihovu konkurentnost, vi direktno pomaete njihovo poslovanje. Ujedno, BRE programi doprinose i ponovnom uspostavljanju poverenja izmeu lokalne poslovne zajednice i javne administracije. Ovakvim programamima jasno stavljate do znanja lokalnoj poslovnoj zajednici da optina ceni njen doprinos u razvoju lokalne ekonomije, zapoljavanju i smanjenju siromatva. Postojei privredni subjekti predstavljaju motor lokalnog ekonomskog rasta. "Neke studije navode da procenat novootvorenih radnih mesta koja generiu postojee firme ide ak do 80%, dok najkonzervativnija procena kae 40%"1. Optinska odluka da pokrene saradnju sa postojeim kompanijama je u stvari odluka o posveenosti, da se poboljaju odnosi sa postojeim privrednim subjektima koji su ve investirali u lokalnu zajednicu. Zatvaranje lokalnih firmi moe da ima veoma negativan uticaj na vau privredu, pre svega zbog lananih reakcija i velike meuzavisnosti lokalnih kompanija. U nekim sluajevima, ali ne uvek, dobro osmiljen BRE program moe da sprei zatvaranje lokalne firme. Zadravanje postojee firme je esto lake nego regrutovanje nove. Putem kreiranja mree za brzo i efikasno irenje informacija, doprinosite opstanku preduzea iz vae sredine na tritu.

Mnoge lokalne zajednice se najvie fokusiraju na privlaenje stranih i domaih firmi u svoju zajednicu, to u sutini jeste dobra strategija, ali samo ako je praena dobro osmiljenim i stalnim negovanjem potreba postojeih firmi. Naime, strategija privlaenja novih firmi nee biti mnogo efektivna, ukoliko lokani privredni subjekti nisu zadovoljni postojeom poslovnom klimom. Ne zaboravite, da se uvek moe desiti da nove firme razgovaraju sa ve postojeim firmama o poslovnoj klimi u optini, i da usled nezadovoljstva tih lokalnih firmi, nova kompanija odlui da ne investira kod vas.
1

Kraybill, David S. 1995, "Retention and Expansion Firs", Ohio's Challenge. Department of Agricultural Economics, Ohio State University, Columbus, OH. Vol.8, Issue 2, pp.4-7. Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development 4

AKTIVNOSTI U OKVIRU BRE PROGRAMA


Pre zapoinjanja bilo koje BRE aktivnosti, neophodno je da sebi postavite cilj BRE programa i odredite broj i tip privrednih subjekata koje elite da posetite u prvom krugu. Program koji mi predlaemo sastoji se od sledeih aktivnosti: 1. 2. 3. 4. 5. Izrada baze podataka Ispitivanje stanja i potreba Analiza rezultata Pruanje konkretne pomoi (akcija/reakcija) Praenje uspenosti i efekata sprovedenih akcija

Sve BRE aktivnosti zapoinju identifikacijom ciljne grupe, koja se nastavlja analizom potreba privrednih subjekata, nakon ega sledi va odgovor - konktretan predlog za reavanje identifikovanog problema, a potom i provera efekata, ime ete doprineti uvrivanju odnosa sa poslovnom zajednicom i kategorizaciji vae optine kao optine sa pozitivnom poslovnom klimom (BFM). Takoe, svaka lokalna zajednica treba da se opredeli za neku vrstu informativne kampanje na poetku BRE procesa, bilo preko medija, pismenog obavetenja svakog pojedinanog privrednog subjekta, organizovanja javnog sastanka ili poziva telefonom o svojim namerama i celom procesu.

1. Izrada baze podataka


Napravite relevantnu i kompletnu bazu podataka o postojeim privrednim subjektima. Podatke o privrednim subjektima moete dobiti u Narodnoj banci Srbije, Agenciji za privredne registre, Privrednoj komori Srbije (tj. njenim ograncima) i/ili Poreskoj upravi. Baza podataka predstavlja osnovni i obavezan korak u BRE aktivnostima i treba da sadri sledee informacije: Naziv pravnog lica Matini broj pravnog lica Mesto Adresa ifra delatnosti Naziv delatnosti Podaci o direktoru Internet sajt preduzea Veliina Svojina Pravni oblik Datum registracije Broj zaposlenih Imovina Kapital Ukupne obaveze Ukupni prihodi Ukupni rashodi Neto gubitak / dobitak Obaveze za neto zarade i naknade zarada

*U aneksu ovog dokumenta se nalaze detaljne informacije o podacima koje bi trebalo da imate o svakom privrednom subjektu, kao i izvore za svaki od navedenih podataka.

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

Jednom napravljena baza podataka vam moe sluiti ne samo za zadravanje i proirenje postojeih poslovnih aktivnosti, ve i kao izvor informacija za svakog potencijalnog stranog ili domaeg investitora u vaoj optini. Omoguie vam pouzdan i adekvatan uvid u lokalnu poslovnu klimu, pravce razvoja lokalnog trita i najzastupljenije ili moda ak najperspektivnije sektore u vaoj optini koje treba podravati. Ovu bazu podataka treba redovno aurirati i dopunjavati je novim informacijama. Na ovaj nain, ete najbolje pratiti tendencije lokalne privrede, uspenost lokalnih preduzea i moi ete da odgovorite na potrebe trita.

2. Ispitivanje stanja i potreba


a. Napravite izbor prvih 50 privrednika koje nameravate da posetite/pozovete Obzirom da je broj privrednih subjekata u vaoj optini dosta velik, i da je potrebno dve do tri godine da se ceo proces zaokrui (ali ne i zaustavi), za poetak je preporuljivo pozvati telefonom odreeni broj veih firmi (tj. firmi koje zapoljavaju najvei broj radnika u vaoj optini), u cilju kvalifikacije njihovih problema i potreba. Odabir prve grupe firmi koje ete pozvati, treba da zavisi od privredne situacije u vaoj optini. Neki od moguih kriterijuma za izbor prvih 50 privrednika: * broj zaposlenih * veliina preduzea * dosadanja saradnja * godina osnivanja Ukoliko su kod vas veinom zastupljeni bivi, sada ve privatizovani industrijski giganti, koji zapoljavaju najvei broj radnika, njih bi trebalo najpre posetiti. Takoe, veoma je vano, da se kao predstavnici lokalne samouprave poveete i ponudite pomo tek privatizovanim firmama, bez obzira na to koliko radnika zapoljavaju. Ukoliko u vaoj optini nema ovako velikih poslodavaca, svakako panju treba najpre pokloniti privatnim firmama sa veim brojem zaposlenih. Dakle, na osnovu baze podataka privrednih subjekata u vaoj optini, i na osnovu gore napomenutih kriterijuma, opredelite se za 50 privrednika koje ete posetiti u prvoj fazi BRE programa. Kada napravite ovaj spisak, pripremite vremenski okvir (tabelu) za realizaciju. Ta tabela treba da sadri vrlo jednostavne informacije o tih 50 privrednika: * * * ime privrednika, broj telefona i adresu (preuzeto iz baze podataka) kada e privrednik biti pozvan i ko e ga pozvati kada e biti poseen i ko iz kancelarije e posetiti tog privrednika

b. Inicijalni kontakt sa preduzeima pozovite ih telefonom Ova aktivnost podrazumeva telefonski kontakt sa postojeim privrednim subjektima u optini. Za ovu svrhu treba pripremiti ablonski upitnik koji sadri opta pitanja, npr: Da li su optinska infrastruktura i javne usluge adekvatni vaim potrebama? Da li vam je potreban dodatni poslovni prostor? Da li su vam potrebna dodatna finansijska sredstva? Da li elite bolje programe obuke za vae zaposlene?
Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

Da li planirate da proirite poslovnu delatnost? Ako je odgovor pozitivan, ta vam je za to potrebno? Da li vam je potrebna radna snaga sa drugaijim znanjima? Da li imate na raspolaganju/ u vaem vlasnitvu dodatno zemljite ili poslovni prostor koji ne koristite a elite da ga iznajmljujete/prodate? Kakvi finansijski aranmani vam mogu pomoi da proirite svoje poslovanje? U emu vam, po vaem miljenju, moe pomoi lokalna administracija?

Ne zaboravite da kontaktiranim privrednim subjektima objasnite da je svrha vaeg poziva poetak angaovanja Optine/Kancelarije za LER u procesu zadravanja i irenja lokalnih poslovnih aktivnosti. c. Program posete i dodatni, detaljni, upitnici u zavisnosti od identifikovanih potreba kontaktiranih preduzea

Aktivnosti koje sprovodite, u smislu upoznavanja sa potrebama i problemima privrede, mogu se ostvariti kroz direktan kontakt sa privrednicima. Veliki broj privrednika moete kontaktirati telefonski ili elektronskim putem, ali je direktan kontakt sa najznaajnijim privrednim subjektima, daleko efektivniji, i moe vam pomoi u ostvarivanju zajednikih ciljeva. Na osnovu dobijenih odgovora (iz telefonskog kontakta) klasifikujte firme prema jednoj od navedenih kategorija:

Radna snaga/ potreba/ zadovoljstvo/ vetine/broj Trite/ Izvoz Proirenje kapaciteta/ dozvole/ izgradnja Uvozne sirovine/ outsourcing eksternalizacija proizvodnje (proizvodnih sekvenci) Start up potencijal/ upitnik za nezaposlene Finansije/ krediti/zajmovi Sajmovi

Za svaku navedenu kategoriju treba napraviti upitnik kojim ete dobiti uvid u konkretan problem, vezan za navedene aktivnosti. Ovo je najbolji trenutak da posetite firme koje se nalaze na vaem spisku i lino sa njima popunite upitnik. Sama poseta firmama pokazuje da vam je stalo do njih i njihovog poslovanja u optini, kao i da vi cenite njihov ekonomski doprinos u lokalnoj sredini. Videete da je iznenaujue velik broj poslovnih lidera koji misle da se njihov doprinos i rad ne ceni na nain na koji bi trebalo, kao i to da im niko iz javne administracije nije rekao koliko su oni dragoceni za lokalnu sredinu. Ovo je aktivnost koja e vam oduzeti dosta vremena, ali to nije nita u poreenju sa rezultatom koji ete ostvariti. Ukoliko je mogue, pre posete lokanim privrednim subjektima, treba izdati saoptenje u lokalnim medijima o posetama koje e uslediti, pored linog zakazivanja sastanaka. d. Neformalni kontakt sa privrednicima u cilju ostvarivanja boljeg odnosa rezultirae boljom poslovnom klimom i izgradnjom poverenja Vaan deo ove BRE aktivnosti je i redovna neformalna komunikacija sa privrednim subjektima koji posluju u vaoj zajednici, a omoguie vam da: 1. Uspostavite dobre odnose sa njima 2. Razumete njihove potrebe 3. Pokuate da odgovorite na njihove potrebe
Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

4. Dobijete povratnu informaciju o svojim aktivnostima Za uspostavljanje dubljeg i kvalitetnijeg kontakta sa privrednicima, nije dovoljno posvetiti im se samo formalno, putem direktnog istraivanja njihovih potreba i odgovora na njih. Kvalitet informacija koje ete dobiti od poslovne zajednice i poverenje privrednika u lokalnu administraciju mnogo e zavisiti od privatne, neformalne komunikacije koju uspostavite sa njima putem organizovanja razliitih neformalnih manifestacija i okupljanja, kao i vaeg nastupa u toku ovakvog kontakta.

Radni dan u jednoj lokalnoj firmi


Pokuajte da razumete ime se bave firme u vaem gradu/optini. Kako biste to uradili, nekada je potrebno da neko od zaposlenih provede jedan dan/pola dana u jednom od preduzea. Time ete vi stvoriti bolji uvid u njihove probleme, a oni e se oseati spremnijim da ih sa vama podele.

Kokteli
Organizovanje koktela za predstavnike poslovne zajednice je veoma vaan pristup u uspostavljanju neformalnog kontakta sa njima. Povod za organizovanje koktela mogu da budu uspeno potpisani poslovni ugovori, uspean nastup na sajmu, novogodinji praznici, dodela neke od nagrada pojedinim preduzeima u vaoj optini od strane bilo koje insitucije, itd.

Sportski dogaaji
Moete pozvati predstavnike lokalne poslovne zajednice da zajedno sa vama odigraju humanitarni me bilo koje prirode. Uvek e se odazvati. Takoe, moete uvesti sportske igre izmeu predstavnika javne administracije i lokalne poslovne zajednice kao regularnu aktivnost, to e vas dosta pribliiti njima.

3. Analiza rezultata - Obrada podataka i izrada izvetaja


Nijedna BRE aktivnost nije potpuna ukoliko se paljivo ne obrade rezultati i postave prioriteti kratkoronih i dugoronih projekata. Uvek je korisno i preglednije sastaviti izvetaj koji e sumirati informacije iz upitnika. Dakle, u ovom koraku treba da: a. napiete izvetaj/uradite analizu upitnika b. date predlog aktivnosti/projekata/programa kojima ete odgovoriti na identifikovane probleme c. predstaviti izvetaj i plan aktivnosti optinskom rukovodstvu d. okupiti privrednike i predstaviti im usvojeni plan aktivnosti Izvetaj treba da sadri opte podatke o anketiranim privrednicima, ocene, grafike, trendove i probleme koje su firme navele. Na osnovu ovog izvetaja izrauje se plan aktivnosti koji treba da sadri: predloena reenja/programe/projekte ili strategiju za reavanje problema nadlene osobe/institucije koje e se baviti reavanjem problema

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

ak i kada niste u mogunosti da reite svaki problem koji imaju lokalni poslovni subjekti, pomozite im onoliko koliko moete ili ih uputite na odgovarajuu adresu gde mogu da ree problem. Obzirom na to da lokalni lideri predstavljaju glavne pokretae za reavanje problema u zajednici, neizostavno je da oni budu detaljno upoznati kako sa celim programom, tako i sa rezultatima istraivanja i predloenim reenjima. Na ovaj nain e ceo BRE koncept imati utemeljenu podrku i vee garancije za uspeh. Optinsko rukovodstvo i Kancalarija za lokalni ekonomski razvoj e takoe okupiti lidere lokalnog ekonomskog razvoja u optini i prezentovati im rezultate istraivanja i korake, koje ubudue eli da preduzme u vezi BRE aktivnosti. Ukljuivanje Saveta za lokalni ekonomski razvoj u ovom trenutku je od presudnog znaaja za postizanje podrke ire lokalne zajednice. Naime, Savet za lokalni ekonomski razvoj okuplja sve vane institucije u optini koje se bave LER-om, obrazovanjem, socijalnim problemima, kao to i okuplja odreeni broj predstavnika lokalne poslovne zajednice, tako da je izuzetno dobro traiti miljenje njegovih lanova o rezultatima istraivanja i iskoristiti njihovo miljenje u detaljnoj razradi aktivnosti. Naravno, usvojeni akcioni plan treba poslati i elektronskim putem i potom, svim anketiranim privrednicima, kako bi bili obaveteni o ishodu ankete i znali ta da oekuju.

4. Pruanje konkretne pomoi (akcija/reakcija)


Primeri aktivnosti zadravanja i irenja biznisa Sr celog BRE programa je pronai odgovarajuu uslugu / aktivnost / pomo / podrku lokalanoj poslovnoj zajednici. Najvei problemi kod nesistematizovanog pristupa, kakav je bio do sada, su se javljali u situacijama kada su privrednici pozivani na pogrene sajmove, skupove i obuke, tako da su u veini sluajeva oni postajali potpuno nezainteresovani za budue aktivnosti ovog tipa, dok je lokalna administracija bila sve udaljenija od njih. Da se ne bi ovo dogodilo i vama, morate da vodite rauna da va program za zadravanje i irenje biznisa potpuno odgovara potrebama privrednika, odn. da bude dobro ciljan. U nastavku su navedeni neki od primera aktivnosti koje moete da sprovedete u vaoj optini, ali prilikom izrade ovakvog programa kod vas, vodite rauna iskljuivo o specifinosti potreba vaih privrednika.

Istraivanje trita
Istraivanje trita i podaci o obimu i novanoj vrednosti robe koja se do mesta prodaje transportuje drumskim prevozom na veoj udaljenosti, moe biti korisna lokalnim kompanijama. Ove podatke moete dobiti od slubi nabavke velikih firmi i institucija. Takoe, prikupljanje informacija o trinim tokovima susednih regiona ili drava moe biti od koristi za lokalno trite i poslovanje lokalnih firmi.

Organizovanje praktinog rada (prakse) u firmama


Moe se desiti da lokalni privrednici kao jedan od problema navedu nedostatak praktinog umea svrenih srednjokolaca. U tom sluaju, mogue je identifikovati kompanije koje su zainteresovane za obuku odreenog kadra, kako se ne bi suoavale sa nedostatkom praktinog umea, vezanog za pojedinu struku. Ukoliko naete kompaniju koja eli da primi srednjokolce da se obuavaju u samoj kompaniji, kako bi meu njima odabrala dobre praktiare koje bi posle zavretka kole primila za rad u firmi, vi ste zavrili dva posla odjednom. Naime,
Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

pomogli ste firmi da dobije potreban kvalitetan kadar i mladim ljudima da se zaposle odmah po zavretku kolovanja.

Susreti sa kompanijama iz dijaspore


Radi proirenja poslovnih aktivnosti lokalnih biznisa, obezbeivanje kontakata sa kompanijama iz dijaspore moe biti prilino korisno. U ovom smislu, dobro je da se barem jednom godinje organizuju susreti lokalnih i privrednika iz dijaspore.

Mree
Firme na istom geografskom podruju esto mogu imati koristi jedne od drugih. Izgradite mreu koja povezuje firme i podstiite ih da trguju meu sobom to jest, lokalno. Moda ete uspeti da uspostavite odnose izmeu klijenata i dobavljaa koji do sada nisu postojali. Poslovne mree, direktorijumi lokalnih firmi, privredne komore..., pomau poslovanje izmeu lokalnih firmi.

Informativna mrea i informativni seminari


Veoma esto ete se sretati sa nedostatkom blagovremenih informacija lokalnih poslovnih subjekata u vezi izmena propisa i zakona koji se tiu svih segmenata njihovog poslovanja, propisa koji e se primenjivati ulaskom Srbije u Evropsku uniju, konkursa za grantove kako stranih donatora, tako i domaih ministarstava i fondova, sadraja nacionalnih strategija na razliite teme, itd. Poto je Kancelarija za LER na izvoru informacija, uvek e biti u mogunosti da preko kontakata iz baze podataka, elektronskim putem prosleuje informacije ove vrste svim privrednim subjektima. Ovakav nain komunikacije sa njima treba praktikovati svakodnevno. Takoe, odravanje kratkih informativnih seminara za lokalne privrednike na razliite teme, na kojima predavai mogu biti predstavnici SIEPA-e, Kancelarije za pridruivanje EU, profesori univerziteta, direktori ogranaka Regionalnih privrednih komora ili Agencija za razvoj MSP, e biti od velikog znaaja za postojee privredne subjekte.

Lobiranje
Nekada se problemi sa kojima se suoavaju lokalne firme ne odnose samo na uslove na lokalnom nivou. Saznavi direktno od njih i razumevi probleme sa kojima se vaa lokalna poslovna zajednica suoava, lake ete targetirano lobirati na republikom nivou da se uslovi na lokalu promene. Uostalom, vi ste institucija koja ostvaruje tenji i ei kontakt sa ministarstvima i razliitim vladinim agencijama i institucijama, a ne lokalni privrednici.

Tematske prezentacije za privrednike i okrugli stolovi


Organizovanjem tematskih prezentacija za privrednike, omoguava se razmena iskustava, znanja i informacija medju privrednicima koji posluju u vaoj sredini. Ujedno se omoguava privrednicima da se upoznaju sa novim trendovima, planovima i mogunostima za proirenje ili napredovanje njihovog poslovanja.

Sajam Susreti privrednika


Sajam pod nazivom Susreti privrednika je dogaaj na kome lokalni dobavljai roba i usluga predstavljaju vrste i kvalitet usluga dostupnih lokalnim firmama. Organizovanjem ovakvih dogaaja povezujete firme jedne sa drugima. Ovo je idealna prilika da Kancelarije za LER organizuju strunjake iz velikih firmi da prenesu svoja iskustva manjim firmama tj. da budu resurs za prenoenje znanja drugima. Kancelarija za LER moe pripremiti i listu velikih meunarodnih sajmova i distribuirati je svim privrednicima na teritoriji optine.

Edukativne radionice
Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

10

Firme mogu imati koristi od edukativnih radionica i seminara. Razliite teme edukativnih programa zavise od privrednih grana koje su zastupljene u vaoj sredini i njihovih potreba. Teme mogu biti sledee: Upravljanje kvalitetom Krediti i naplata Prodaja i marketing Kompjuterske aplikacije Kako moete da preuredite vau radnju Pristup zdravstvenoj zatiti Izrada biznis plana Kupovina imovine- nepokretnosti Kako dopreti do klijenata Kako popuniti projektnu aplikaciju Preureenje prodajnog objekta

Npr. lokalna banka, kojoj je u interesu kreditiranje MSP e verovatno rado odrati seminare na temu izrade kvalitetnog biznis plana ili popunjavanje aplikacije za kredit.

irenje trita
irenje trita je najee rezultat uspenih programa za zadravanje i irenje biznisa. Podrka lokalnim firmama da proire svoj plasman na domaem ili stranom tritu je nain generisanja novih investicija i radnih mesta. To moete uiniti putem promocije lokalnih kompanija na sajmovima privrede, investicija, nekretnina, itd., koje vi poseujete ili putem njihovog povezivanja sa potencijalnim investitorom u vaoj optini.

Biznis inkubator
Inkubator je stvarno (fiziko) ili virtuelno okruenje koje je uspostavljeno radi obezbeivanja podrke malim firmama u toku poetne faze njihovog razvoja kada je ogranien njihov pristup resursima. Biznis inkubator se moe osnovati u staroj fabrikoj zgradi gde je prostor dostupan novoosnovanim firmama i firmama koja nemaju dovoljno sredstava po pristupanim cenama. Takav prostor obino ima sadraje koji su uobiajeni: recepcioner, telefonska sekretarica, kopir maina, faks, skladite, sala za sastanke, itd.

Osnivanje Fonda za podrku i razvoj MSP


Osnivanje Fonda za podrku i razvoj MSP predstavlja izvanredno orue za podrku lokalnih kompanija. Ne samo da ete na ovaj nain finansijski pomoi lokalnim kompanijama u razvoju, ve ete moi i da ostvarite blii kontakt sa veinom preduzea, koja su zainteresovana za ovaj vid optinske podrke, u toku procesa prijavljivanja za sredstva.

Javne nabavke
Kako bi ste pomogli lokalnim firmama da bolje posluju i ire svoje poslovne aktivnosti, moete (u toku predvianja trokova iz budeta za javna preduzea, pa i sve ono to ete vi nabavljati u toku godine) napraviti spisak svih javnih nabavki za tu budetsku godinu i obavestiti o tome privrednike u vaoj optini. Meutim, samo slanje informacije lokalnoj privredi nije dovoljno ukoliko se ne potrudite da za svaku javnu nabavku odaberete lokalno preduzee. Ovakav postupak moete ponoviti i za svaku pojedinanu javnu nabavku, bez obzira na to to ste na poetku godine ovakvu vrstu obavetenja poslali svim privrednicima. Ovim gestom ete i te kako zadobiti naklonost lokalne poslovne zajednice.
Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

11

5. Praenje uspenosti i efekata sprovedenih akcija - Monitoring


Uspeno organizovan i sproveden program zadravanja i irenja poslovnih aktivnosti u jednoj optini mora da bude proverljiv, to se postie praenjem rezultata. Ukoliko lokalnim poslovnim subjektima pomognete u reavanju odreenog problema (individualnog - dobijanje graevinske dozvole po ubrzanoj proceduri ili grupnog - edukacija radne snage), va zadatak nee biti svrsishodan ukoliko posle izvesnog vremena ne proverite koliko su vai napori urodili plodom. Naime, sastavni deo BRE programa je i poziv telefonom ili poseta tim privrednim subjektima radi prikupljanja informacija o efektima vaeg rada. Merni faktori uspenosti BRE programa treba da sadre sledee informacije: Broj novootvorenih radnih mesta Koliinu novih investicija (iznos privatnih investicija za svaki dolar uloen od strane lokalne samouprave) Iznos kapitanih investicija Procenat poveanja proizvodnje Procenat poveanja izvoza Koliina finansijske pomoi generisane posle edukacija Iznos prikupljenih poreskih sredstava

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

12

KORISNI RESURSI
ak i ako niste u mogunosti da pruite pomo pojedinanim preuzeima, koristan resurs je jedostavna lista prualaca usluga. Udruite vae partnere i saradnike u tim za realizaciju Programa i objasnite im kakvu ulogu svako od njih igra u pomaganju preduzeima. Preko mree prualaca usluga obezbedite da preduzea dobiju uslugu koja im je potrebna. Sledei korak je angaovanje lokalnih resursa za potrebe tima za realizaciju Programa: Privredne komore mogu imati informacije o potrebama drugih kompanija. Poto ostvaruju odnose sa preduzeima mogu vam pomoi da organizujete sastanke sa odreenim kompanijama, ili grupama kompanija, mogu da vam pomognu da oformite mreu i ak da naparvite maketinki plan. Fakulteti i unverziteti Obrazovni programi treba da ponude kurseve koji su napravljeni prema potrebama lokalnih preduzea (npr. angaovati studente u preduzeima ili osposobljavati polaznika u oblasti preduzetnitva). Struni kadar velikih firmi Mogu posluiti kao resurs za obrazovanje drugih. Moete ih anagovati da obuavaju jedni druge. Nevladine organizacije, kao to su biznis centri, regionalne agencije za ekonomski razvoj. Poslovna udruenja (formalna i neformalna) Zadruge

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

13

DODATNE INFORMACIJE
Koliki su trokovi sprovoenja BRE programa? U poreenju s raznim programima ekonomskog razvoja, ovaj program je izuzetno povoljan u pogledu neophodnih trokova. Kada se izraunavaju ukupni trokovi, preporuka je da se vreme koje zaposleni u Kancelariji za LER utroe, ne uzima u obzir kao troak, zato to veina ljudi smatra taj posao zanimljivim i lino korisnim. Ipak, ako se i ti trokovi uraunaju, moe se rei da graani i lokalno rukovodstvo utroi oko 25.000 USD na prosean BRE program. Ve smo pomenuli da je potrebno dve do tri godine kako bi se BRE program uspeno okonao. Meutim, poto je nemogue ispitati sva preduzea odjednom, period realizacije jednog dela procesa je znatno krai. Organizacioni deo (prikupljanje baza podataka, odabir preduzea koja ete posetiti u prvom krugu, obavetavanje preduzea o koracima koje elite preduzeti, pozivi telefonom i formiranje tima koji e raditi na sprovoenju programa) obino traje mesec ili dva. Posete odabranim preduzeima i izrada plana aktivnosti za prvu grupu od 100-tinak preduzea traje od dva do etiri meseca. U zavisnosti od specifinosti potreba preduzea, vreme potrebno za realizaciju kratkoronih projekata/aktivnosti je dva meseca. Preporuka USAID-ovog Programa za podsticaj ekonomskog razvoja optina je da se plan aktivnosti izrauje uporedo sa ispitivanjem potreba preduzea, tj. da se upitnici analiziraju odmah nakon poseta, kako bi se postavili prioriteti i kako bi na kraju ispitivanja Kancelarija za LER imala gotovo pripremljen plan aktivnosti, koji moe da predstavi rukovodstvu i Savetu za LER. Naravno, vreme koje svaki pojedinac utroi zavisi u velikoj meri od same zajednice, njenih problema i rukovodstva, ali, u proseku, najvie vremena utroe lanovi tima za posete i analizu podataka. Osim toga, poeljno je da se u samu izradu plana aktivnosti ukljue i predstavnici drugih odeljenja ili organizacija koje se bave lokalnim ekonomskim razvojem i da kao Radna grupa predstave rezultate svog rada ostalim predstavnicima zajednice. Svi uspeni BRE programi odlikuju se pisanim izvetajima. Pisani izvetaji su vani zato to predstavljaju saetak podataka iz istraivanja. Osim toga, izvetaji (ili saeci) bi trebalo da prikau projekte koje je vaa grupa razmatrala, kao i one koje je usvojila kao prioritetne.

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

14

ANEX 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

podatak o preduzeu Naziv pravnog lica Matini broj pravnog lica PIB Mesto Adresa ifra delatnosti Naziv delatnosti Podaci o direktoru preduzea www Veliina Svojina Pravni oblik Datum registracije Broj zaposlenih Imovina Kapital Ukupne obaveze Ukupni prihodi Ukupni rashodi Neto dobit/gubitak Obaveze za neto zarade i naknade zarada

izvor 1 NBS NBS NBS NBS NBS

izvor 2 APR APR APR APR APR APR APR APR

NBS NBS APR APR NBS NBS NBS NBS NBS NBS NBS NBS 15 APR APR APR APR APR

izvor 3 PKS PKS PKS PKS PKS PKS PKS PKS PKS PKS PKS PKS PKS

izvor 4 PU PU PU PU

PU

15

13

NBS - Narodna banka Srbije APR - Agencija za privredne registre PKS - Privredna komora Srbije PU - Poreska Uprava

pisani zahtev http://www.apr.sr.gov.yu/RepsisPublicSite/Search/GeneralEnterpriseSearch.aspx http://regpr.komora.net/Default.aspx?tabid=55 http://www.poreskauprava.sr.gov.yu/

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

15