You are on page 1of 39

The Urban Institute poseduje ili kontrolie autorska prava nad ovim pisanim materijalima.

Informacije date u ovim pisanim materijalima se mogu koristiti za potrebe sprovodenja istraivanja, u akademske, regulatorne ili druge nekomercijalne svrhe. Neophodno je izvriti odgovarajuce naznaenje imena. U sluaju da se na bilo koji nacin vri izmena ovih pisanih materijala bez izriitog pisanog odobrenja The Urban Institute, neophodno je dopisati sledei tekst izjave o odricanju od odgovornosti: "Tekst izvornog dokumenta je promenjen, i zakljuci, preporuke i miljenja data ovde automatski ne odraavaju zakljuke, preporuke i miljenja izvornog autora."

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

METODOLOGIJA ZA USPOSTAVLjANjE

Centra za obuku

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

SADRAJ: 1. UVOD - ZATO OVO RADIMO?................................................................................ 3 2. LISTA AKRONIMA I POJMOVA................................................................................ 4 3. CENTAR ZA OBUKU KAO SREDSTVO ZA LER - TA JE TO?.............................. 5 4. KORACI ZA USPOSTAVLJANJE CENTRA ZA OBUKU.......................................... 7 5. METODOLOGIJA....................................................................................................... 8
KORAK 1: PRIHVATANJE KONCEPTAO LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA....................... 9 KORAK 2: IDENTIFIKACIJA ZAINTERESOVANIH STRANA/RADNE GRUPE................................. 9 KORAK 3: ANALIZA POSTOJEEG STANJA.................................................................................... 10 KORAK 4: ZAKONSKI OKVIR.............................................................................................................. 12 KORAK 5: OPCIJE FINANSIRANJA.................................................................................................... 12 KORAK 6: KREIRANJE I ODRAVANJE POUZDANE BAZE PODATAKA O DOSTUPNOJ I POTREBNOJ RADNOJ SNAZI............................................................................................................ 13 KORAK 7: PRECIZNA DEFINICIJA LOKACIJE , IZGRADNJE I OPREMANJA............................... 13 KORAK 8: STVARANJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA CENTRA........................................ 15 KORAK 9: MONITORING I EVALUACIJA........................................................................................ 15 KORAK 10: MEDIJSKA KAMPANJA.................................................................................................. 16 6. PREPORUKE I ZAKLJUCI..................................................................................... 17 7. STUDIJA SLUAJA INIJA.................................................................................. 18 8. EVALUACIJA CO......................................................................................................................... 21

9. REFERENCE - KONTAKT LISTA CO...................................................................... 22 10. PRILOZI............... I


PRILOG I: CO U SP UICE I INIJA ......... II PRILOG II: ODLUKA O OSNIVANJU INIJA.............. VI PRILOG III: STATUT ZRENJANIN........................... VII PRILOG IV-A: UPITNIK ZA MSP - POTREBA ZA OBUKOM, INIJA I UICE....... XIII PRILOG IV-B: UPITNIK ZA INVESTITORE - KADROVCKE POTREBE........ XV PRILOG V: OBRAZOVNI PLAN INIJA..................... XVII

LISTA GRAFIKONA

Grafikon 1: Centri za obuku u irem kontekstu lokalnog ekonomskog razvoja......6 Grafikon 2: Dijagram metodologije centra za obuku................................................. 8 Grafikon 3: Mogui izgled centra za obuku............................................................... 13

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

1. UVOD ZATO OVO RADIMO? Centar za obuku (CO) je alat za podrku Lokalnom ekonomskom razvoju, koji se u kombinaciji sa drugim
alatima, moe efikasno koristiti za reavanje problema rastue stope nezaposlenosti. Svrha ovog koncepta je da se privuku nove investicije obezbeivanjem dobro obrazovane i adekvatno obuene radne snage. Naime, u lokalnim zajednicama bez stranih i domaih investicija i sa visokom stopom nezaposlenosti, veoma je vano uspostaviti mehanizme za zadovoljenje potreba investitora koje su vezane za radnu snagu. Najvei prioritet centra za obuku je usklaivanje ponude radne snage i potreba postojeih preduzea to jesti potencijalnih investitora. Ovo se namerava postii uspostavljanjem CO I obezbeivanjem adekvatnih obrazovnih sadraja njegovim korisnicima. Osnovna ideja, koja stoji iza uspostavljanja CO, je da se osigura pristupanost adekvatnoj radnoj snazi potencijalnim i novim investitorima ali i da se sprei otputanje trenutno zaposlenih. Na zahtev investitora, CO je spreman da prui razne vrste dodatne obuke i programe za prekvalifikaciju, koji su kreirani upravo na zahtev investitora. Pruanjem ovakvih usluga potencijalnim investitorima, optine stvaraju konkurentno poslovno okruenje i predstavljaju se otvorenim za saradnju. To je korak napred u privlaenju direktnih investiticija, zajedno sa pruanjem potpuno opremljenog industrijskog i graevinskog zemljita. CO u kombinaciji sa drugim LER podsticajima i raspoloivim zemljitem za industrijski razvoj, doprinosi stvaranju konkurentnog poslovnog okruenja. Uspean centar za obuku zavisi od nekoliko faktora. 1. Mora da postoji jasno razumevanje problema koji se odnose na neusklaenost ponude i potranje na tritu rada kao i identifikacija vetina/znanja koji su deficitarni. 2. Mora da postoji reenost predstavnika optinske uprave i optinskih zvaninika da se posvete aktivnostima LER . 3. Mora da postoji saradnja izmeu razliitih nacionalnih i lokalnih institucija koje su u svojim oblastima nadlene za obrazovanje i smanjenje stope nezaposlenosti 4. Gradonaelnik, mora biti svestan izazova sa kojima su suoeni njegovi glasai a koji se odnose na promenu privredne strukture zajednice. On bi, trebalo da sazove radnu grupu koja e biti odgovorna za realizaciju projekta. Svrha ovog dokumenta je da doprinese uspostavljanju CO. Nakon uvoda, bie prikazani glavni koraci u osnivanju CO. Deo koji sledi je predvien za objanjenje uloge koju CO moe da ima u lokalnom razvoju. Nakon toga, dat je detaljan opis aktivnosti koje treba sprovesti u cilju uspostavljanja CO. Na kraju su predstavljeni zakljuci i preporuke koji su izvueni iz prakse zajedno sa primerima dokumenata koji mogu biti od koristi u procesu uspostavljanja CO.

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

2. LISTA AKRONIMA I IZRAZA


AOPP BI LER NSZ KLER MSP SP SSPP (SWOT analiza) RG OT
Anketa ''Miljenje privrednog sektora'' Biznis inkubator Lokalni ekonomski razvoj Nacionalna sluba za zapoljavanje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Mala i srednja preduzea Strateki plan SWOT analiza (snaga, slabosti, prilike, pretnje) Radna grupa Obuka za trenere

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

3. CENTAR ZA OBUKU kao alat za LER ta je to?

Uenje i obrazovanje su pokretaka snaga ekonomskog razvoja i zbog toga je vano da se obezbede
mehanizmi koji e nezaposlenima pruiti pristup programima koji e im osigurati odgovarajua znanje i vetine potrebne za rad u novim i industrijskim sektorima u razvoju. Formiranje centra za obuku, kao jednog od niza alata na raspolaganju u okruenju pristupanom za poslove, omoguava zajednici suoavanje sa izazovima nezaposlenih. On se koristi da bi zadovoljili potrebe investitora tako to e se poboljati kapaciteti radne snage u zajednici. Lokalni ekonomski razvoj u optinama Srbije znatno se oslanja na strane investicije zbog razorene lokalne ekonomije. Veina novih investicija se odnosi na sektore za koje Srbija nema dovoljno kvalifikovane radne snage. Centrima za obuku se usklauje ponuda i potranja na tritu rada tako to se usklauje potreba postojeih i buduih MSP za obrazovanjem, kvalifikacijama i vetinama lokalne radne snage. Centri za obuku mogu biti korisni za smanjenje nezaposlenosti u optinama i mogu da doprinesu buduem ekonomskom razvoju. Najvei prioritet centra za obuku je da uskladi ponudu i potranju na tritu rada u skladu sa potrebama postojeih preduzea i potencijalnih investitora, obezbeujui adekvatne obrazovne sadraje svojim korisnicima. Ciljani korisnici centra za obuku su: - Nezaposleni koji su obueni za rad u sektorima za kojima privreda nema potrebe; - Zaposleni zainteresovani da poboljaju svoje vetine kako bi unapredili svoj rad i spreili da postanu viak radne snage; - MSP i kompanije kojima nedostaje obuena radna snaga; - Novi investitori; Na osnovu analize potrebe za radnom snagom, centri za obuku e pruiti obrazovanje i potrebne programe obuke za smanjenje stope nezaposlenosti. CO ima za cilj da pomogne nezaposlenima, koji imaju poslovne vetine koje se vie ne trae, da se prekvalifikuju, koluju i unaprede se kako bi mogli da zadovolje potrebe novih sektora privrede. Ovaj projekat e olakati situaciju osobama koje su due vreme nezaposlene.. Ciljna grupa centra za obuku su svi nezaposleni i neadekvatno obueni zaposleni pa e im centar nuditi razliite vrste obrazovnih programa koji e biti prilagoeni potrebama investitora i/ili potrebama postojeih preduzea.

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

Grafikon 1: Centri za obuku u irem smislu lokalnog ekonomskog razvoja


Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

4. KORACI ZA USPOSTAVLJANJE CENTRA ZA OBUKU

Metodologija za postavljanje centra za obuku


Koraci
1. Posveenost LER i razvoj radne snage 2. Procena o potrebi za osnivanjem CO koja ukljuuje sveobuhvatnu procenu/analizu i popis postojeih obuka i obrazovnih usluga 3. Sazivanje RG

Aktivnosti
Svest o aktivnostima vezanim za LER je preduslov. Procena potreba: 2.1. Potrebe za radnom snagom 2.2. Postojee stanje na tritu rada 2.1. Istraivanje tekuih aktivnosti obrazovnih institucija, istraivanje potreba nezaposlenih i vikova radne snage 2.2. Istraivanje potreba postojeih preduzea 2.3. Analiza finansijske dobiti

Zavrni dokument/ Etapa


Zvanina odluka o osnivanju centra za obuku Osnivanje radne grupe

Vremenski Odgovornost okvir


Prve nedelje Gradonaelnik, predstavnici optinske uprave, ef KLER KLER, optinski zvaninici

Komentari

Prvog meseca

4. Regulisanje pravnog okvira

NSZ kole (osnovne, srednje, tehnike, instituti za obuku radnika), ef KLER, ef odeljenja za socijalna pitanja, Naelnik optinske uprave, Investitori Naelnik optinske uprave i ef KLER istrauju mogunosti za uspostavljanje Centra za obuku.

Analiza postojee situacije

Prvog meseca

Spoljni saradnik i/ili javna preduzea

Odluka/uputstva o pravnom okviru

Treeg meseca

Naelnik optinske uprave, ef KLER, predsednik radne grupe

Od izuzetne je vanosti da se istrai mogunost osnivanja centra kao javnoprivatnog partnerstva

5. Finansiranje/ analiza finansijske dobiti 6.Stvaranje i odravanje pouzdane baze podataka o raspoloivim/potreb nim radnicima 7. Precizno odreivanje CO (lokacija, rekonstrukcija i opremanje) 8. Priprema obrazovnog programa za CO 9. Praenje i evaluacija

Optinski budet rekonstrukcija prostorija/opreme/ treneri/investitori/oprema/treneri NSZ U saradnji sa NSZ, KLER e kreirati i odravati pouzdanu bazu podataka dostupne redne snage

Finansijska analiza

Treeg meseca

KLER Radna grupa odeljenja za finasije KLER/NSZ/MSP Specijalista za kreiranje baze podataka, gostujui strunjaci investitori Gradonaelnik/ radna grupa / LER kancelarija /imovinsko pravna kancelarija KLER / NSZ / MSP, gostujui strunjaci investitori a) Kada se razviju, kriterijumi monitoringa i evaluacije oni treba da se redovno pregledaju i auriraju na osnovu "nauenih lekcija" b) Investitori bi trebalo da prue informacije u vezi sa problemima koji ih spreavaju da investiraju u optini)

Kreiranje baza podataka

Treeg meseca

Radna grupa e pronai odgovarajuu lokaciju za CO: kole Optinske zgrade Biznis inkubatori Druge lokacije 8.1. Pravljenje obrazovnog plana 8.2. Formiranje biblioteke 8.3. Pravljenje liste trenera Praenje i evaluacija, nauenih lekcija, primena steenog znanja (sa aspekta investitora, korisnika i lokalne uprave, KLER) 9.1. Pravljenje liste korisnika CO

Etapa: Prostor za CO odreen/ rekonsruisan

Treeg meseca

Obrazovni program CO

etvrtog meseca

Praenje/ Izvetaji/ evaluacija

Trajni proces

8
Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

5. METODOLOGIJA

Metodologija za uspostavljanje centra za obuku je prikazana u Grafikonu 2


Grafikon 2: Blok grafikon metodologije za postavljanje centra za obuku

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

Ovaj deo daje kratak pregled koraka neophodnih za formiranje uspenog centra za obuku. Opisuje korake, uloge i zadatke koje treba da obave odgovorne osobe kao i njihov uticaj na LER proces KORAK 1 :

Posveenost lokalnom ekonomskom razvoju

Neophodno je obezbediti posveenost optinske uprave lokalnom ekonomskom razvoju. Postoji


nekoliko pokazatelja koji ukazuju da je optinska uprava reena da ima aktivan pristup LER, koji je pritom zasnovan na specifinoj potrebi. Prvi je sprovoenje procesa Stratekog planiranja i razvijanje akcionih planova koji e postaviti ciljeve i odrediti aktivnosti vezane za stvaranje povoljne poslovne klime. Razvoj radne snage bie jedan od zadataka radi ostvarivanja gore navedenih ciljeva. Drugi je formalno uspostavljanje Saveta za ekonomski razvoj i ukljuivanje privatnog sektora u njegov rad. Kao dodatak ovome, KLER moe praenjem implementacije Stratekog plana ukazati na dodatne napore koje treba preduzeti da bi se poboljao kvalitet radne snage. Trei je uspostavljanje saveta za nezaposlenost ija je uloga da preporui programe i da se zaloi za unapreenje praksi i stvaranje uslova u interesu radnika. Kako je razvoj radne snage , pored razvoja industrijskih zona , jedno od najvanijih pitanja u vezi sa privlaenjem investicija, redovni sastanci i aktivan savet pokazuju da je optina ozbiljna to se tie sveobuhvatnosti i posveenosti LER. . Vremenski okvir: Prva nedelja

Korak 2: Odreivanje potrebe za CO koja obuhvata ukupnu procenu radne snage/ analizu i popis postojeih slubi koje se bave obukom i obrazovanjem
Centar za obuku je jedna od alatki kojom se koriste optine da bi smanjile stopu nezaposlenosti. Projekat osnivanja CO podrazumeva koordinaciju razliitih institucija, nacionalnih i lokalnih, koje su odgovorne za obrazovanje i smanjenje stope nezaposlenosti; samim tim potrebna je i nedvosmislena podrka gradonaelnika i drugih optinskih zvaninika. Neophodno je biti svestan problema koji se odnose na odgovarajuu ponudu i potranju na tritu rada i znati koji su poslovi deficitarni. Ovo pomae procesu donoenja odluka, pre realizacije projekta i obezbeuje punu podrku za formiranje CO. Da bi se utvrdilio da li je potreban CO treba preduzeti sledee radnje: 1. Pregledati strateki plan LER, utvrditi da li SSPP (SWOT) analiza ukazuje na slabosti formalnog obrazovanja u snabdevanju trita rada. To moe biti snaan argument za poetak sprovoenja projekta kao to je pokazano u studijama sluaja iz Uica i Inije . (Prilog I) 2. KLER treba da uradi kompletnu procenu potreba, to jest, da prikupi osnovne informacije o ponudi i potranji na tritu rada. Ta procena e takoe ukazati na poetne potrebe u smislu dodatnog obrazovanja i poboljanja vetina. 3. Odrediti vrstu podrke (finansijske i tehnike) i objasniti kako e uspostavljanje CO pomoi da se ostvari korist za optinu, investitore i graane. 4. Pripremiti prezentaciju projekta za optinske slubenike. Ova prezntacija treba da razjasni ciljeve i mogue rezultate CO Na osnovu ovih aktivnosti, gradonaelnik i drugi optinski zvaninici treba da donesu odluku o zapoinjanju formiranja CO. Preostali koraci opisani u ovom odeljku daju pregled aktivnosti koje treba preduzeti za uspeno formiranje i upravljanje centrom za obuku. Prilog I: Centar za obuku u stratekim planovima, Uice i Inija

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

10

Analiza sadanje situacije treba da obuhvati:

Spisak institucija i aktivnosti koje e biti ukljuene u analizu treba da se podnese optinskim
zvaninicima, radnoj grupi i KLER. Ova procena treba da ukljui sve dosadanje aktivnosti u vezi sa LER, kao informacije o pouzdanosti i dostupnosti podataka o radnoj snazi (zaposlenima, nezaposlenima, zanimanju i obrazovanju). Procena trenutnog stanja u optini treba da obuhvati: - Ukupnu populaciju; - Trenutni broj nezaposlenih sa njihovom strukturom (starost, pol, obrazovanje, radno iskustvo); - Broj kola (osnovnih, srednjih, tehnikih - nastavne planove i profile koje oni pokrivaju); - Broj univerziteta nastavni programi i profesije koje oni pokrivaju, trajanje obrazovnog procesa; - Planove za prilagoavanje programa u obrazovnim ustanovama, u skladu sa potrebama trita rada i buduim ekonomskim razvojem; - Pograme Nacionalne slube za zapoljavanje; - Broj MSP u optini (klasifikovan prema vrsti delatnosti), kao i specifine potrebe za dodatnim obrazovanjem i prekvalifikacijom (ako je mogue, klasifikovan prema potrebama za radnom snagom - nivou obrazovanja, zanimanju, starosti, polu, radnom iskustvu) i periodu potrebe za radnom snagom; - Nova preduzea koja e zaposliti specifinu radnu snagu (klasifikovana prema vrsti posla), kao i specifine potrebe za dodatnim obrazovanjem i prekvalifikacijama (ako je mogue, klasifikovati prema potrebnoj radnoj snazi - nivou obrazovanja, zanimanjima, starosti, polu, radnom iskustvu ) i periodu potrebe za radnom snagom. Veina ovih informacija i statistikih podataka moe se dobiti u Nacionalnoj slubi za zapoljavanje, ali informacije nisu pouzdane i detaljne, posebno u smislu prethodnog radnog iskustva i vetina, tako da je potrebno uloiti dodatni napor. Rezultati istraivanja stavova poslovnog sektora se mogu takoe koristiti. (Pitanja kao to su "Da li imate pristup kvalifikovanoj radnoj snazi? Kakav je kvalitet radne snage u vaem preduzeu? Da li ste deficitarni u bilo kojem specifinom zanimanju ili kvalifikacijama? Da li planirate da proirite svoje poslovanje i koliko ljudi planirate da zaposlite? " mogu da se koriste za identifikaciju potreba u pogledu obrazovanja.) Ako je optina sprovela proces SP, SSPP (SWOT) analiza moe da ukae na slabosti u vezi nivoa obrazovanja i vetina radne snage. Ovaj korak e biti pokrenut nakon to se osnuje radna grupa i trajae 4 nedelje.

Korak 3: Sazvati radnu grupu

Ve je spomenuto kako je potrebno obezbediti da se i javne ustanove kao i preduzea ukljue u formiranje centra za obuku. Kada se odluka o potrebi za CO potvrdi, radna grupa sastavljena od svih nacionalnih i lokalnih institucija koje su zajedno u svojim oblastima nadlene za obrazovanje i smanjenje stope nezaposlenosti, trebalo bi da bude formirana. Ona treba da poslui kao savetodavno telo KLER ili da upravlja CO ako je on registrovan kao NVO. Radna grupa e doprineti realizaciji projekta tokom njegovog osnivanja, a nakon to je poetna faza zavrena, imae funkciju monitoringa i evaluacije. Monitoring i evaluacija su trajni procesi koji obuhvataju i davanje predloga za unapreenje rada, kad god je to potrebno.

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

11

Zbog injenice da je itav projekat osmiljen da bi zadovoljio potrebe investitora u smislu adekvatne radne snage, (postojee i budue), vano je da se ukljui privatni sektor u rad radne grupe. Njegove sugestije i preporuke u toku celog procesa bie neprocenjive, jer privatni sektor opaa koje su promene potrebne vezano za vetine koje poseduje radna snaga, mnogo pre obrazovnih ili drugih institucija. MEGA tim preporuuje da sledei zvaninici (predstavnici razliitih institucija), treba da budu imenovani kao lanovi radne grupe: o Naelnik optinske uprave o ef KLER o Predstavnici Nacionalne slube za zapoljavanje o Predstavnici osnovnih kola o Predstavnici srednjih kola o Predstavnici tehnikih kola o Predstavnik univerziteta o Predstavnik instituta za obuku radnika o Naelnik odeljenja za drutvene poslove o Investitori / MSP U toku faze razvoja, radna grupa e se sastati etiri puta. Tokom svakog sastanka trebalo bi da razmotrite sledee: Sastanak 1: Imenovanje i oekivanja: Prvi sastanak e biti organizovan u cilju da se imenuju lanovi savetodavnih tela i predstavi procena potreba. lanovi radne grupe predstavljaju probleme na koje su usmereni i razmenjuju svoja oekivanja. Radna grupa e biti obavetena o konceptu centra za obuku koji reflektuje potrebu za dodatnim obrazovanjem i unapreenjem vetina za ve odreene, zaposlene radnike. Izmeu dva sastanka radne grupe, KLER e sprovesti sveobuhvatnu analizu koja e obuhvatiti ponudu i potranju na tritu rada, postojee potrebe MSP u smislu dodatnog obrazovanja, kao i aktivnosti i obrazovne programe u obrazovnim institucijama (formalnim i neformalnim).. Sastanak 2: Pregled i komentar na procenu potreba/analizu: KLER e podneti izvetaj o sveobuhvatnim zakljucima i analizama u vezi sa obrazovnim aktivnostima. KLER e napraviti nacrt plana obrazovnih aktivnosti u skladu sa zahtevima u smislu dodatnog obrazovanja i poboljanja vetina. Od radne grupe e se traiti da iznese predloge i sugestije za poboljanje plana u vezi sa specifinim poslovnim potrebama u lokalnoj zajednici. Sastanak 3: Definisanje i odobrenje predloenog programa za obuku: Tokom treeg sastanka budet - kao i pravni okvir - treba da budu isplanirani, a odluka o izabranom prostoru treba da bude predstavljena lanovima radne grupe. Sastanak 4. Definisanje i usvajanje predloenog modela (pravnog okvira) i budeta.

Vremenski ovir: Prvi mesec

Korak 4: Zakonski okvir

U ovoj fazi, naelnici optinske uprave i pravne slube treba da budu vani partneri u procesu
osnivanja centra za obuku. Zajedno sa efom KLER, oni e predloiti pravni okvir koji e se zasnivati na postojeim zakonskim procedurama.Preporuuje se da KLER bude osniva ili koordinator centra. KLER bi trebalo da bude osniva u sluajevima kada je pruanje dodatnog obrazovanja u skladu sa njegovim opisom posla.. Neke optine ne ele da uspostave novi entitet ako KLER ima autoritet da obezbedi dodatno obrazovanje (kao u Iniji, Loznici i Novom Beogradu) zajedno sa odeljenjem za socijalna pitanja. Ukoliko optina uspostavi CO kao NVO, KLER treba da koordinira aktivnosti zbog inicijalnih kontakata sa potencijalnim investitorima. Takoe, bilo koja druga institucija osnovana od strane optine (npr. biblioteka, ili kulturni centar) moe biti ukljuena u pokretanje i implementaciju projekta. (Prilog II)

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

12

Na kraju, CO moe da se uspostavi kao pravno lice ili nevladina organizacija (kao to je u Zrenjaninu). (PrilogIII) - videti komentar 23. U svakom sluaju, sugestije e biti odobrene od strane gradonaelnika. Vremenski ovir: Trei mesec

Korak 5: Opcije finansiranja


KLER i radna grupa e istraiti mogunosti finansiranja i napraviti godinji budet CO. Opcije finansiranja e biti izabrane u skladu sa potrebama lokalne privrede, kao i sa prethodnim aktivnostima koje su sprovedene u optini (u vezi prilagoavanja nastavnih planova i programa obrazovanja sa lokalnim planom za ekonomski razvoj). Implementacija projekta se moe finansirati iz optinskog budeta, od strane donatora, investitora i/ili Nacionalne slube za zapoljavanje. U mnogim sluajevima optina finansira izgradnju i opremanje prostorija centra za obuku. Optina moe da potpie ugovor o poslovnotehnikoj saradnji sa investitorima koji e kao obavezu investitora definisati finansiranje odreenih aktivnosti (u veini sluajeva, nabavku oprema za studente ili zapoljavanje kadrova koji su proli obuku). Budet za poetne aktivnosti e biti pripremljen od strane KLER i radne grupe. Potrebno je da se u njega ukljue i izgradnja i opremanje prostora, kao i svi operativni trokovi centra za obuku. Treneri takoe mogu biti finansirani iz optinskog budeta, sredstava investitora ili Nacionalne slube za zapoljavanje. U nekim sluajevima, kompanija koja korsiti usluge centra, obezbeuje strunjake iz odreene oblasti (strunjake koji su zaposleni u kompaniji). Optina moe da koristi eksperte iz svoje uprave da rade kao treneri u nekim oblastima (kao to je sluaj u Loznici). Nacionalna sluba za zapoljavanje obezbeuje profesionalne trenere iz raznih oblasti kao i sredstva za angaovanje trenera (mentora) ako kompanija eli da prilagodi ili dodatno edukuje postojeu radnu snagu sa liste NSZ . Prijave moraju biti podnete od strane poslodavca i ispunjene po prethodno utvrenom kriterijumu. : Trei mesec _________________________________________________________________________ Prilog II: Odluka o osnivanju, Inija Prilog III: Statut Centra za ruralni razvoj, Zrenjanin.

Korak 6: Kreiranje i odravanje pouzdane baze podataka o dostupnoj i potrebnoj radnoj snazi
KLER i Nacionalna sluba za zapoljavanje e razviti bazu dostupne radne snage (moe biti u EXCELU npr) koja prikazue pol, starost, nivo obrazovanja i profesije. Ovo bi trebalo da bude trajni proces, shodno tome baza podataka e se pregledati i aurirati meseno. KLER e razviti upitnik za MSP i potencijalne investitore o vrsti radne snage koja im je potrebna. Upitnik e sadrati informacije o kvalifikacijama, obrazovanju, vetinama, iskustvu, starosti, polu, i drugim zahtevima poslodavca. Ovo bi trebalo da bude trajni proces, tako da e se baza podataka pregledati i aurirti na redovnoj osnovi. (Prilog IV a i b)4 Vremenski ovir: Trei mesec

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

13

Korak 7: Precizna definicija lokacije CO, izgradnja i opremenje

Ovo je jedna od odgovornosti radne grupe, a posebno naelnika optinske uprave i efa KLER.
Nekoliko lokacija moe biti predloeno. CO se moe osnovati u jednoj od kola ili kao sastavni deo poslovnih inkubatora ili biznis servis centara. Takoe, centar za obuku se moe uspostaviti u praznim prostorijama optinske uprave, ako one postoje. Nakon identifikovanja lokacije, i izgradnje/rekonstrukcije moe se poeti sa opremanjem,ukoliko je to potrebno. Centar e sveano biti otvoren nakon zavretka izgradnje / rekonstrukcije i opremanja prostorija.. Jedan od moguih planova za raspored prostorija centra za obuku je prikazan u grafikonu 3 . Vremenski ovir: etvrti mesec

____________________________________________________________
4 Prilog IV a i b: a)Upitnik za potrbe obuke MSP, Uice i Inija i b) Upitnik za investitore potreba za radnom snagom

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

14

Grafikon 3: Mogui raspored centra za obuku

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

15

Korak 8: Kreiranje nastavnog plana i programa za centar U saradnji sa obrazovnim institucijama, trenerima i preduzeima koja bi elela da koriste
usluge centra za obuku, KLER e koordinirati kreiranje nastavnog plana koji e obuhvatati raspored obuke za godinu dana (gde i ukoliko je to mogue). KLER e organizovati specijalistike kurseve koji e biti realizovani u prostorijama centra za obuku. 8.1. Kreirati nastavni plan KLER e zajedno sa NSZ, kreirati godinje planove rada centra i pripremiti budet potreban za njegovo sprovoenje. Ovo e biti sprovedeno u skladu sa zahtevima investitora, MSP i planom KLER za edukaciju MSP. (Prilog V) Vremenski okvir za pripremu obrazovnog plana i budeta za njegovo uspostavljanje je mesec dana. Takoe, radna grupa e pratiti, i analizirati ceo proces, da bi mogla da preporui neophodne promene. 8.2. Oformiti biblioteku - Za svaku obuku i predmet treneri bi trebalo da razviju prirunike i broure kao i metodologiju za obuku. Svi prirunici i uputstva treba da se prikupe i uvaju u biblioteci centra i koriste za budue aktivnosti. 8.3. Sastaviti listu trenera - Baze podataka trenera i tema treba da se prikupe i koriste po potrebi. Treneri mogu biti strunjaci zaposleni u optinskoj upravi, predavai u kolama ili drugi spoljni saradnici. Strunjaci koji su zaposleni kod investitora takoe mogu da budu treneri iz odreenih oblasti. Vremenski okvir: etvrti mesec

Korak 9: Monitoring i evaluacija (M&E)

Monitoring i evaluacije, nauene lekcije i primena steenog znanja sa aspekta investitora,


korisnika i lokalne uprave (KLER). Zaposleni u CO treba da razviju realan i sveobuhvatan sistem monitoringa i evaluacije. Kriterijum procenjivanja treba da bude orijentisan ka ostvarenim rezultatima (broju zaposlenih, broju korisnika, investicijama, novim kontakatima), a ne procesno orijentisan (prema sprovedenim aktivnostima). Formular za evaluaciju treba da bude pripremljen i distribuiran korisnicima CO nakon to zavre obuku. Vano je povremeno ponovo pregledati i aurirati podatke dobijene na ovaj nain, obzirom da se okolnosti menjaju a novi planovi se baziraju na nauenim lekcijama. Takoe, KLER e pratiti doprinos svih korisnika CO (opremu, kvalitet uputstva i prirunika, dostupnost trenera, itd) Osoblje KLER i CO meseno dostavlja, polugodinje i godinje izvetaje radnoj grupi i/ili Savetu za ekonomski razvoj. Preporuuje se da meseni izvetaji budu izraeni na jednoj strani, i da a sadre osnovne informacije o aktivnostima CO, dok polugodinji i godinji izvetaji treba da sadre detaljne informacije o postignutim rezultatima, kao i o aktivnostima planiranim za naredni period.

5 Prilog V: Obrazovni plan, Inija

Menadment KLER i/ili CO razmotrie i objektivno e proceniti aktivnosti i efikasnost CO Uzimajui u obzir svrhu centra i ciljeve izvedene iz godinjih planova, KLER e napraviti upitnike za dobijanje podataka na osnovu kojih se moe proceniti efikasnost rada CO ali i na osnovu kojih

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

16

se mogu dati preporuke za budue aktivnosti.. M & E ankete treba da ciljaju konkretne rezultate rada centra i da daju podatke o: sistemu upravljanja i performansama, voenju evidencije i nivou zadovoljstva ciljanih korisnika. . KLER i/ili menadment CO e odluiti o tome kako e rezultati monitoringa i evalucaije biti obraivani, ( na srednjoronoj i/ili dugoronoj osnovi npr). Jednom razvijeni kriterijumi za monitoring i evaluaciju, trebalo bi da budu ponovo pregledani i aurirani na osnovu "nauenih lekcija". Izraeni izvetaji se koriste za auriranje kriterijuma za monitoring i evaluaciju i na taj nain poboljavaju rad CO. Napraviti spisak korisnika CO - KLER e stvoriti bazu podataka svih korisnika centra. Prikupljae njihove potrebe u smislu radne snage, tema i praktine obuke. Radi boljeg uvida u potrebe poslovne zajednice, kao i u trendove koji se odnose na radnu snagu potrebnu istoj, KLER e sprovesti istraivanje sa investitorima i korisnicima ovog centra da bi se dobile informacije u vezi sa: - Spornim pitanjima koja spreavaju investitore da dou u optinu; - Obimom posla; - Obrazovnim temama; Vremenski ovir: Trajni proces

Korak 10: Medijska kampanja


Posebnu panju treba posvetiti i informisnju svih relativnih nacionalnih i lokalnih medija o otvaranju CO. Sve relevantne zainteresovane strane i partnere sa lokalnog i nacionalnog nivoa treba pozvati na otvaranje. Planirano je da medijska kampanja bude konstantna i kontinuirana.. Preko lokalnih medija, dobro organizovana i pripremljena medijska kampanja e skrenuti panju na projekat i preko informativnog materijala (letaka, plakata), ira javnost e biti informisana o realizaciji projekta i njegovom uspehu. Koordinatori CO e stalno informisati medije o svim predstojeim dogaajima, aktivnostima, sastancima i konferencijama za tampu. Potrebno je adekvatno informisati iru drutvenu zajednicu a posebno specifine ciljne grupe (u zavisnosti od konkretne aktivnosti/dogaaja). Specijalni materijali za medije e biti izraeni zbog distribucije svim lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima..

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

17

6. Preporuke i zakljuci
Svaki CO bi trebalo da jedan od alata za privlaenje stranih i domaih investicija. Centri imaju
direktnu ulogu u procesu kreiranja novih radnih mesta. Usklaivanje ponude i potranje na tritu rada moe biti veoma koristan instrument u unapreenju lokalne privrede. Efikasni CO mogu da pomognu u stvaranju imida aktivne lokalne samouprave spremne za saradnju sa lokalnom poslovnom zajednicom, sa ciljem kreiranja konkurentnog lokalnog trita, poveavanja stope zaposlenosti i kreiranja pozitivne poslovne klime.. Direktni korisnici CO: Nezaposleni, kvalifikovani za rad u sektorima za kojima privreda nema potrebe; Novi investitori, koji dobijaju potrebnu radnu snagu (Uz ovaj centar optina poveava vrednost onoga to moe da ponudi novim investitorima, i dobija mogunost da se razlikuje od ostalih optina u Srbiji); Zaposleni, koji unapreuju svoje vetine i na taj nain spreavaju mogunost da budu otputeni; MSP i preduzea sa radnom snagom koja nema gde da se obrazuje. Pomaui ova MSP, optina stvara pozitivno poslovno okruenje. Ekonomske koristi koje proistiu iz projekta CO su: Poveana ulaganja koja mogu dovesti do novih radnih mesta - potrebna radna snaga e biti dostupana investitorima i postojeim MSP; Poveanje prihoda za radnike Osnivanje javno-privatnih partnerstava - obrazovni centar e biti podran od strane investitora i postojeih preduzea; Privlaenje novih investicija - potrebe investitora e biti zadovoljene; Rast i odrivost MSP - priprema za lake usvajanje novih tehnologija i standarda kvaliteta, ime se omoguava bri rast preduzea CO moe da bude od koristi samo u kombinaciji sa drugim instrumentima za LER, uz konkurentnu i efikasnu politiku graevinskog zemljita i promovisanje preduzetnikog duha. Preporuuje se da CO treba da bude: Osnovan kao javno-privatno partnerstvo izmeu lokalne samouprave i lokalne poslovne zajednice; Snabdeva za svu potrebnu obuku i obrazovanje; Isplativ u pogledu korienja i odravanja ; Voen od strane KLER; Adekvatno promovisan i predstavljen kroz lokalne promotivne materijale; Dobro povezan sa lokalnom samoupravom, lokalnom poslovnom zajednicom i drugim postojeim institucijama za LER.

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

18

7. Studija sluaja - Inija


Problem Inija je jedna od najnaprednijih optina u Srbiji, sa najveim brojem Grinfild investicija. Novi investitori su poveali potranju na tritu rada u raznim sektorima. Oni trae odreeno znanje i konkretne vetine. Ako bi optina, zajedno sa drugim pogodnostima za potencijalne investitore, mogla da ponudi kvalifikovanu radnu snagu u sektorima gde je to neophodno, poveala bi svoje anse da ih privue.. Takoe, na ovaj nain spreilo bi se da se postojee firme presele u druge optine. Sa druge strane, u nadlenosti lokalne uprave je kreiranje mehanizama za pomo nezaposlenima, i poboljanje njihove situacije . Takoe, optinska uprava treba da odgovori na promenjene i poveane potrebe poslovne zajednice. Situacija u Iniji je dodatno zakomplikovana zbog nepostojanja institucija koje mogu efikasno da odgovare na potrebe nezaposlenih lica i potrebe poslovne zajednice. Iniji je bio potreban projekat koji bi okupio nezaposlene i one zaposlene koji nemaju potrebne vetine i znanja, i pruio im dodatnu edukaciju. Optinski zvaninici, na elu sa gradonaelnikom, zapoeli su proces stratekog planiranja koji treba da definie budui razvoj lokalne zajednice. Strateki plan kao zvanini dokument odobren od strane Skuptine optine i svih zainteresovanih strana, u vezi sa izloenim problemom usredsreen je na sledee oblasti: Uvoenje stratekog razmiljanja u proces upravljanja Uspostavljanje KLER Uspostavljanje CO kao prioritetnog projekta Stvaranje poslovne klime za privlaenje investicija Revizija i unapreenje upravljanja privredom grada Prikupljanje sredstava i podsticanje brzih i optimalnih reformi Poboljanje efikasnosti upravljanja radnom snagom

Reenje Zasnovano je na brojnim istraivanjima potreba postojeih preduzea i investitora, zahtevima potencijalnih investitora i statistikama Nacionalne slube za zapoljavanje, Odeljenja za privredu i zakljuka Stratekog plana da je neophodno uvesti inovativnu praksu u oblasti edukacije i usavravanja radne snage. ef KLER okupio je sve zainteresovane strane i oformio je nezvaniu radnu grupu. Njeni lanovi sloili su se da je uspostavljanje CO neophodan preduslov za stvaranje povoljne poslovne klime. Oni su istraili pravni okvir za institucionalno uspostavljanje centra. Nastavni plan zasnovan na potrebama investitora razvijen je korienjem iskustva iz privatnog sektora. Naime jedan od lanova RG imao je konkretnu potrebu i postao je i prvi korisnik Centra. (Prilog V). Razvijen je program obuke za njegove budue radnike. Pored ciljane ad-hok obuke za potrebe potencijalnog investitora, planirano je da se prui osnovna obuka iz oblasti: vetina u komunikaciji, upravljanja projektnim ciklusom, unapreenja znanja stranih jezika i rada na raunaru. Uesnici ove obuke bili su zaposleni u MSP i kompanijama koje nemaju uslove za dodatno obrazovanje kao i zaposleni koji su eleli da unaprede svoja znanja i vetine..Unapreenje znanja i vetina u skladu sa izmenjenim poslovnim okruenjem i u skladu sa zahtevima trita, omoguie pojedinim uesnicima u obuci da zaponu nove poslovne aktivnosti .

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

19

Nakon obuke, centar e u saradnji sa Nacionalnom slubom za zapoljavanje i KLER, ponuditi pomo i svu potrebnu podrku za pokretanje poslova.Svi uesnici sa dobrim poslovnim idejama i potencijalom da proire poslovanje i da zaposle vie ljudi e biti podrani da bi postali samostalni lokalni preduzetnici. Centar za obuku bi trebalo da bude dugoroan projekat koji e trajati dok se ekonomsko okruenje ne promeni. Ciljane grupe EDC projekta u Iniji: - Nezaposleni ljudi koji su kvalifikovan za rad u sektorima za koje privreda nema potrebe; - Zaposleni ljudi koji ele da unaprede svoje vetine i na taj nain sauvaju svoja radna mesta; - MSP i kompanije koje nemaju kapacitete za obrazovanje. Sa realizacijom ovog projekta Inija e postii: - Smanjenje stope nezaposlenosti; - Definisanje i reavanje potreba i zahteva trita rada, kroz koordinaciju sa sadanjim i buduim preduzeima. Ovo e biti uraeno kroz pruanje odgovarajueg obrazovanja, obuke i unapreenje vetina radne snage. - Obrazovanje, promenu kvalifikacija i uvoenje inovacija koje su povezane sa sposobnostima nezaposlenih lica za rad u raznim sektorima kao to su: turizam, IT tehnologije, prodaja, prehrambena industrija, itd. - Poveanje neto proizvoda optine Inija i podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja. Rezultati Optina je uspostavila centar za obuku, dodatnu obuku i razvoj vetina za nezaposlenu radnu snagu. Cilj rada centra je smanjenje stope nezaposlenosti i stvaranja ravnotee izmeu potreba trita za radnom snagom i mogunosti Nacionalne slube za zapoljavanje. Centar za obuku je uspostavljen kao deo Odeljenja za privredu, to jest deo KLER. Zvanino, CO je otvoren 28. avgusta 2006, u osnovnoj koli "Duan Jerkovi". Prve aktivnosti u centru su napravljene da pomognu kompaniji Rik Eis (Rick Eis Company), postojeem proizvoau sladoleda,Ova kompanija imala je konkretne potrebe vezane za radnu snagu.. CO je obuio 50 potencijalnih radnika za Rik Eis. Posle dodatnog obrazovanja, svi e dobiti posao u ovoj kompaniji. Direktni korisnici: Nezaposleni, kvalifikovani za rad u sektorima za kojima privreda nema potrebe; Novi investitori, koji dobijaju potrebnu radnu snagu ; Uz ovaj centar optina poveava vrednost onoga to moe da ponudi novim investitorima, i dobija mogunost da se razlikuje od ostalih optina u Srbiji); Zaposleni, koji unapreuju svoje vetine i na taj nain spreavaju mogunost da budu otputeni; MSP i preduzea sa radnom snagom koja nema gde da se obrazuje. Pomaui ova MSP, optina stvara pozitivno poslovno okruenje. Privredne koristi: Nova radna mesta - potrebna radna snaga e biti dostupna kako investitorima tako i postojeim MSP Uspostavie se javno-privatna partnerstva - centar za obuku e biti podran od strane investitora i postojeih preduzea Nove investicije e biti privuene - potrebe investitora e biti zadovoljene Rast i odravanje MSP - priprema za lake usvajanje novih tehnologija i standarda kvaliteta, ime se podrava bri rast preduzea

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

20

Optina Inija je dobila sledeu tehniku pomo od MEGA programa u smislu uspostavljanja CO: - Podrku za proces stratekog planiranja i implementaciju projekta za dodatno obrazovanje i prekvalifikaciju. - Podrku u osnivanju KLER - Pomo u definisanju pravnog okvira za uspostavljanje CO - Podrku za uspostavljanje saradnje sa zainteresovanim stranama (NSZ, Institutom za obuku radnika, osnovnim kolama, investitorima) - Pomo u obuavanju trenera - Podrku u pripremi upitnika

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

21

8. EVALUACIJA CO

- Kontrolna lista -

Optina ima strateki plan za LER CO je definisan u stratekom planu Optina je zavrila procenu potreba i analizu finansijske dobiti Osnovana je radna grupa Sveobuhvatna analiza je sprovedena Pravni okvir je definisan Finansiranje je definisano Prostor je dodeljen Stvorena je pouzdana baza podataka o dostupnoj i potrebnoj radnoj snazi Nastavni plan i program CO je razvijen ___________________________________________ ___________________________________________

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

22

9. REFERENCE KONTAKT LISTA


Program za podsticanje ekonomskog razvoja optine (Municipal Economic Growth Activity (MEGA))

eogradska kancelarija, Osmana ikia 3, Tel: +381 11 2071 900, Faks: +381 11 2071 950

www.mega.ui-serbia.org / e-mail: mega@ui-serbia.org

Tamara Dunerovi, konsultant za lokalni ekonomski razvoj / tim za lokalni ekonomski razvoj E-mail: tamara_dundjerovic@ui-serbia.org / Mob. +381 (0) 63 249-313

Optina Subotica, Trg Slobode 1, 24000 Subotica Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj / Erika Kudlik / Mob. 063 531 401 www.subotica.co.yu / erika.kudlik@subotica.co.yu Optina Zrenjanin, Trg Slobode 10, 23000 Zrenjanin Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj / Olivera Gligorijevi/ Mob. 064 811 69 81 www.zrenjanin.org.yu / ledoffice@zrenjanin.org.yu Optina Inija, Cara Duana 1, 22406 Inija Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj / Dragan Jankovi/ Mob. 064 249 5250 www.indjija.net / dragan.jankovic@indjija.net Optina Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina167, 11000 Novi Beograd Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj / Dragan Vukovi/ Mob. 063 236 632 www.novibeograd.org.yu / crle@novibeograd.org.yu Optina Loznica, Karaoreva 2, 15 300 Loznica Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj / Ljiljana Nikoli/ Mob. 063186 94 55 Www. lo.sr.gov.yu / opstinsko.vece@lo.sr.gov.yu Grad Kragujevac, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj / Nataa Pei Radosavljevi/ Mob. 064 30 18 503 www.kragujevac.org.yu / npesic @kg.org.yu Optina Uice, Timitrija Tucovia 52, 31 000 Uice Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj/ Nemanja Nei / Mob. 065 523 52 44 Www. uzice.net / upravaue@ptt.yu Optina Kruevac, Trg kosovskih junaka 1, 37 000 Kruevac Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj / Dragana Stepanovi / Mob. 064 83 55 077 www.krusevac.org.yu / ler_kancelarija@krusevac.org.yu

Optina Prokuplje, Tatkova 2, 18400 Prokuplje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj / Svetislav Budi/ Mob. 063 757 59 08 www.prokuplje.co.yu / led@prokuplje.org.yu

Optina Vranje, Petog kongresa 1, 17500 Vranje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj / Boban Stankovi/ Mob. 063 403 862 www.vranje.org.yu / privreda@vranje.org.yu

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

23

10. PRILOZI
- Prilog I CO u SP Uice i Inija - Prilog II Odluka o osnivanju - Inija - Prilog III A - Statut - Zrenjanin - Prilog IV A - Upitnik za MSP - potreba za obukom, Inija i Uice - Prilog IV B - Upitnik za investitore - potreba za kadrovima - Prilog V Obrazovni plan - Inija

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

Prilog I: CO u SP Uice i Inija


UICE - KLjUNA PITANjA Planirane promene i poboljanja u ovoj strategiji se odnose na: - Jaanje i razvoj ljudskog kapitala i procesa u optinskoj upravi, javnim preduzeima i ustanovama tako to e se obratiti panja na postojee nedostke u optini (fiziku i socijalnu infrastrukturu) kroz napore, kao to su: razvoj ljudskih resursa, poboljanje procesa u optinskoj upravi, rehabilitacija puteva, ulica, itd. - Stvaranje potencijala za budui razvoj kroz uspostavljanje operativnog urbanistikog plana i geo-informacionog sistema, razvoj industrijske zone i novih poslovnih prostorija u skladu sa odrivim razvojem i ekolokim principima - Kontinuirano poboljavanje poslovne klime u lokalnoj zajednici kroz uspostavljanje podsticaja programa (niih poreza i taksi) direktnih

- Konkretna podrka privatnom sektoru obezbeivanjem graevinskog zemljita pod povoljnim uslovima, davanjem subvencija, obezbeivanjem strunosti, obrazovanjem i obukom zaposlenih u skladu sa stvarnim poslovnim potrebama. Na osnovu SSPP analize, LER tim je identifikovao sledea kljuna pitanja u optini Uice: Razvoj ljudskih resursa u skladu sa potrebama lokalne zajednice Poboljanje uslova za razvoj preduzetnitva Poboljanje prirodne i radne sredine U okviru cilja 1: Razvoj ljudskih resursa u skladu sa potrebama lokalne zajednice, postoji: Namera 1: Da se do 2007 obezbedi da se radni mehanizam, za potranju na tritu rada i prilagoavanja, uspostavi i reaguje na potrebe ekonomskog razvoja.

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

II

INIJA - KRITINO PITANJE V. OBRAZOVANJE


Budui da je poslednjih nekoliko godina razvoj Inije neto ubrzan i da polako postaje optina sa najveim brojem stranih investitora, njene potrebe za adekvatno kvalifikovanom radnom snagom su u porastu. Usredsreenost na rast i razvoj MSP, kao i veliki priliv investicija, postavila je pitanje raspoloivosti kvalifikovane radne snage. Ispostavilo se da je obrazovanje problem jer nije zadovoljilo potrebe privrede, tako da je veliki broj ljudi ostao nezaposlen i pored postojeih potreba za radnicima. Nesklad izmeu ponude i potranje je najznaajniji u turizmu, zapravo, u restoranima i prehrambenoj industriji, gde je potranja za mesarima, konobarima i kuvarima sve vea. S druge strane, postoje brojni automehaniari, auto-limari, kao i radnici za obradu metala koji nisu u mogunosti da pronau posao. Jo uvek ne postoji adekvatno obrazovana radna snaga, uprkos blizini dva najvea univerzitetska centra - Beograda i Novog Sada i injenice da postoji 9 osnovnih i 5 srednjih kola, dva privatna univerziteta (Ameriki i MEGA - trend), koji zapoljavaju profesionalni kadar , i sasvim su zadovoljavajui. I teorijsko i praktino znanje nedostaje. Takoe, broj ljudi sa visokom strunom spremom je mali, kao i broj onih sa IT znanjem. Ovo je direktna posledica injenice da kole nisu opremljene odgovarajuom opremom. Jo jedan problem je mali procenat ljudi koji govori strane jezike. Takoe, postoji visok procenat nisko kvalifikovane radne snage i nezaposlenih ena kao i starijih osoba koji spadaju u visoko rizine kategorije. Inija ima veoma slabu politiku profesionalnog razvoja. Ne postoji interes za proizvodnju, zanatstvo, a prehrambenoj industriji nedostaje radna snaga. Optina je odluila da se uhvati u kotac sa problemom nezaposlenosti na nekoliko naina, izmeu ostalog, tako to e ulagati u znanje i obrazovanje svojih graana. Pored injenice da su neka znaajna budetska sredstva izdvojena za stipendiranje talentovanih studenata optina e pokuati da uskladi obrazovni sistem sa potrebama trita. Da bi to i sprovela optina e morati da komunicira sa investitorima, kako bi pokuala da sazna vie o njihovim potrebama za odreene kategorije radne snage i Nacionalne slube za zapoljavanje i obrazovnih institucija. Novi centar za obuku e omoguiti odravanje specijalistikih kurseva u susret potrebama trita, pruajui mogunost za dobijanje dodatnih kvalifikacija, kao i uenja specifinih vetina i znanja, sa akcentom na praktina znanja; centar e biti u stanju da zadovolji potrebe i da doprinese zapoljavanju svih: mladih ljudi, starijih ljudi i ena kao kategorija visokog rizika. Postojae budet izdvojen za ove svrhe, kao i za stipendije za zanimanja koja su deficitarna. Obrazovni sistem e biti usklaen sa EU bolonjskom Konvencijom.

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

III

3. Akcioni plan:

Ciljevi: 3.1. Zalaganje za koordinirane aktivnosti svih zainteresovanih strana kao garancija da e maturanti lokalne kole i centra za obuku zadovoljiti potrebe investitora i preduzea 3.1.1. Procena potreba za radnom snagom potencijalnih investitora i postojeih preduzea 3.1.2. Formiranje komisije koja e dostavi izvetaje o stanju srednjih kola i nastavnikog kadra u kolama u Iniji (roditelja, nastavnika, kola, NSZ) i diskusija o uinjenom 3.1.3. Priprema dodatnog program edukacije (praktina znanja i nove vetine) 3.2. Poveanje mogunosti zaposlenima i visoko rizinim kategorijama za dobijanje dodatne kvalifikacije i obrazovanja 3.2.1. Priprema informativnog biltena o deficitarnim zanimanjima sa profesionalnim orijentacijama 3.2.2. Detaljan program za one koji ele da promene profesiju pripremljen za primenu u kolama 3.2.3. Centar za obuku - Edukacija nezaposlenih i odraslih 3.2.4. Jaanje kapaciteta Radnikog univerziteta: donosei plan dokvalifikacije i promenutog zanimanja, u skladu sa ekonomskim potrebama 3.2.5. Organizovanje obuke za pisanje i upravljanje projektima za razliite oblasti (poljoprivredu, turizam, zatitu ivotne sredine) 3.3. Nadogradnja obrazovne strukture stanovnitva i poveanje broja univerzitetskih diplomaca u Iniji 3.3.1. Obezbediti IT audio i video opremu za kole 3.3.2. Obezbediti stipendije za deficitarna zanimanja 3.3.3. Komunicirati sa studentima u Beogradu i Novom Sadu sa ciljem da se opredele za posao potreban da zadovolji potranju za specijalizovanom radnom snagom i da ih motivie da se vrate u optinu poto su diplomirali 3.4. Poveanje opteg nivoa obrazovanja lokalnog stanovnitva, promoviui visok kvalitet korienja slobodnog vremena 3.4.1. Osnivanje kreativnih centara za zanatske vetine 3.4.2. Obezbeivanje stipendija za talentovane sportiste 3.4.3. Izgradnja biciklstikih i roler-blejding staza 3.4.4. Razvijanje parkova i ulepavanje istih

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

IV

KRITINO PITANJE B. NEZAPOSLENI GRAANI REGISTROVANI U BIROU ZA ZAPOLJAVANJE


Osnivanje centra za obuku za ponovo kolovanje i prekvalifikaciju

Plan B.2.

Stvaranje potrebnih, obrazovnih i programa za obuku koji e pomoi ljudima da dobiju zaposlenje je osnovni cilj ovog projekta.Stoga, neophodno je da se dozvoli svim trenutno nezaposlenim licima da dobiju pristup odgovarajuim vetinama i obuku. Smanjenje stope nezaposlenosti Usklaivanje ponude i potranje na tritu rada, izmeu sadanjih MSP i planiranih novih, i potencijala obrazovanja i vetina radne snage u optini Inija. Jedinstveno mesto za neophodne promene kvalifikacija, kolovanje i uvoenje inovacija u smislu sposobnosti radne snage u optini Inija. Organizacija Optina Inija Optina Inija Rdniki univerzitet Biro za zapoljavanja Odeljenje za privredu Udruenje preduzetnika Udruenje zanatlija Nove firme koje ulau u Iniju Postojea MSP Osobe Goran Jesi, gradonaelnik Jelena Grubor, menader projekta Mehandi, direktor Vesna Kovaevi, direktor Stanko Gagi Dragoljub Trifunovi, predsedavajui erif Hajdarevi, predsedavajui Rik Eis, Monus, Merkator 2,600 MSP-a

Namera B.2.1. Opis Ponude Projekta Implementacija Odgovornost Saradnja

Finansiranje

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

Prilog II: Odluka o osnivanju - Inija

lan 11 Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj vri upravljanje i strune poslove u oblasti industrije i poljoprivrede, vri uvid u uslove upravljanja vodenim resursima, izdaje odobrenja za upravljanje vodenim resursima i dozvole za izgradnju i rad u skladu sa ovlaenjem optine. Odeljenje e biti odgovorno za promenu namene poljoprivrednog zemljita. Odeljenje e biti odgovorno za privatno preduzetnitvo koje se odnosi na upravljanje ispunjavanjem odreenih potreba graana u oblasti zanatstva, ugostiteljstva, trgovine, turizma, saobraaja i drugim oblastima od interesa za optinu, kao i aktivnosti koje se odnose na zakljuivanje i dokumentovanje ugovora o preduzetnikom radu. Odeljenje prua pravnim licima (privatnim preduzetnicima, malim i srednjim preduzeima) strunu pomo u osnivanju, realizaciji projekata i kredita. Odeljenje je zadueno za stvaranje baze podataka, praenje, analiziranje i izvetavanje o ekonomskim uslovima i trendovima u optini. Odeljenje daje projekcije buduih trendova i predlae strategije za dalji razvoj, uspostavlja kontakte i privlai nove investitore u optinu. "Odeljenje je zadueno za strune, administrativne, tehnike i druge aktivnosti koje se odnose na upravljanje, koordinaciju i usluge vezane za lokalni ekonomski razvoj. Odeljenje je zadueno za marketing i materijal stvoren sa ciljem promovisanja ekonomskog razvoja optine na sajmovima i drugim poslovnim dogaajima. Odeljenje priprema i stara se o realizaciji projekata koji su od znaaja za lokalni ekonomski razvoj. Odeljenje uestvuje u realizaciji obrazovanja, obuke i programima prekvalifikacije za nezaposlene, osmiljenim kako bi se smanjila stopa nezaposlenosti i u skladu sa potrebama ekonomskog razvoja optine. " Odeljenje e takoe obavljati i sve dunosti koje mu odrede gradonaelnik i naelnik optinske uprave.

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

VI

Prilog III: Statut - Zrenjanin


Na osnovu lana 6 i 10 Zakona o Udruenju graana i politikih organizacija uspostavljenih na teritoriji SFRJ (Slubeni list SFRJ, br 42/90), konstitutivna skuptina udruenja graana centara za obuku za ruralni razvoj u Zrenjaninu, na sastanku odranom u Zrenjaninu 3. avgusta 2007 god., usvojila je sledee:

STATUT

CENTRA ZA OBUKU ZA RURALNI RAZVOJ- Zrenjanin (U daljem tekstu: CORRZ)

lan 1 CILjEVI I ZADACI CORRZ

CENTAR ZA OBUKU ZA RURALNI RAZVOJ-Zrenjanin e biti nevladina organizacija / udruenje graana. Cilj CORRZ je edukacija seoskog stanovnitva u optini Zrenjanin i podrka razvoja poljoprivrede i seoskog turizma, promovisanje preduzetnie kulture u seoskim krajevima, kao i zajedniki nastup na tritu. Promovisanje saradnje sa slinim nevladinim organizacijama, udruenjima i savezima u zemlji i inostranstvu radi razmene iskustva i znanja, u cilju poboljanja uslova ivota i stvaranja poslovne klime u ruralnim krajevima.

lan 2 AKTIVNOSTI CORRZ e ostvariti svoje ciljeve kroz sledee aktivnosti:

A) Edukacija buduih korisnika o poljoprivredi i seoskom turizmu, promovisanje preduzetnike kulture u ruralnim krajevima, kao i zajedniki nastup na tritu. B) Promovisanje fondova EU i SAD, kao i domaih fondova za ruralni razvoj. C) Uspostavljanje odrivog JPP izmeu CORRZ, optine Zrenjanin i svim drugim zainteresovanim stranama. D) Informisanje buduih korisnika o aktivnotima CORRZ

lan 3 NAZIV I SEDITE Naziv udruenja e biti: Centar za obuku za ruralni razvoj Zrenjanin Sedite udruenja e biti u Zrenjaninu, u Pupinovoj 20. Udruenje e obavljati svoju delatnost na teritoriji Srbije.

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

VII

lan 4 PRAVNI STATUS CORRZ ima status pravnog lica koji stie registracijom.

lan 5 LANSTVO lan CORRZ moe biti svako ko prihvata CORRZ ciljeve i statut. Odluku o novom lanstvu donosi Upravni odbor, na predlog dvojice lanova udruenja. lanstvo se stie potpisivanjem prijave za lanstvo. lanstvo u CORRZ prestaje na zahtev lana, podnesenom u pisanoj formi. lanstvo u CORRZ e se opozvati ako je lan neaktivan due vreme. Biti neaktivni due vremena podrazumeva odsustvo aktivnog doprinosa u ostvarenju ciljeva CORRZ, koje traje vie od dva meseca. Odluku o prestanku lanstva donosi Upravni odbor.

lan 6 PRAVA I OBAVEZE LANOVA lan CORRZ ima pravo da: 1. Ravnopravno uestvuje sa drugim lanovima u ispunjavanju ciljeva CORRZ; 2. Neposredno uestvuje u donoenju odluka na sastancima skuptine i kroz CORRZ tela; 3. Bira i bude biran u organe CORRZ i bude u potpunosti i blagovremeno informisan o radu i aktivnostima CORRZ. lan CORRZ je duan da: 1. Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva CORRZ; 2. Uestvuje u aktivnostima CORRZ prema svojoj sferi interesovanja; 3. Obavlja i druge zadatke koje odredi direktor CORRZ i / ili Upravni odbor;

lan 7 POASNO LANSTVO Poasni lan CORRZ moe biti svako, prema odluci skuptine i na predlog Upravnog odbora. Poasno lanstvo se dodeljuje za posebne delatnosti u ostvarivanju ciljeva CORRZ. Poasni lan ne moe da uestvuje u donoenju odluka, da bira ili bude izabran u organe CORRZ.

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

VIII

lan 8 TELA CORRZ ima sledea tela: Skuptinu, Upravni odbor i Nadzorni odbor. CORRZ moe formirati druge organe, radna tela i usluge. lan 9 SKUPTINA Skuptina se sastoji od svih pojedinanih lanova CORRZ. Skuptina ima redovne sednice najmanje jednom godinje. Vanredno zasedanje skuptine moe biti sazvano na predlog Upravnog odbora i / ili na inicijativu koju pokree najmanje jedna treina lanova. Skuptina e biti sazvana od strane Upravnog odbora i njome predsedava predsednik. Upravni odbor predlae skuptini dnevni red za sastanke. Skuptina donosi odluke ukoliko je vie od polovine ukupnog broja lanova skuptine prisutno na sednici. lan 10 FUNKCIJA SKUPTINE Skuptina CORRZ e: 1. Usvojiti plan rada i program; 2. Usvojiti statut CORRZ i donositi odluke o izmenama i dopunama statuta; 3. Razmatrati i usvajati izvetaj Upravnog odbora, najmanje jednom u godini; 4. Razmatrati i usvajati finansijski plan i zavrni raun; 5. Birati i razreavati lanove Upravnog odbora i Nadzornog odbora. lan 11 UPRAVNI ODBOR Upravni odbor rukovodi radom CORRZ i obezbeuje ostvarenje ciljeva iz ovog statuta. Upravni odbor saziva sastanke skuptine i predlae dnevni red. Upravni odbor ima pet lanova, koje bira i razreava skuptina. lanovi Upravnog odbora se biraju na etiri godine i mogu biti ponovo izabrani. lanstvo u Upravnom odboru prestaje na kraju mandata, ostavka se podnosi u pisanoj formi ili opozivom. Upravni odbor bira predsednika i sekretara Upravnog odbora, iz reda svojih lanova. Predsednik i sekretar Upravnog odbora se biraju na etiri godine i mogu biti ponovo izabrani. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa CORRZ u pravnim poslovima i ima ovlaenja finansijskog direktora kole. Sekretar Upravnog odbora organizuje i rukovodi radom CORRZ, pomae predsedniku i zamenjuje ga / nju. Predsednik i sekretar Upravnog odbora predstavljaju i zastupaju CORRZ u pravnim poslovima i imaju ovlaenja finansijskog direktora kole. Mandat predsednika i sekretara Upravnog odbora moe biti raskinut pre isteka izabranog perioda od podnoenja ostavke u pisanoj formi ili opoziva. Upravni odbor donosi odluku o opozivu. U sluaju opoziva, Upravni odbor imenuje vrioca dunosti predsednika odnosno sekretara do imenovanja novog predsednika i / ili sekretara.

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

IX

lan 12 FUNKCIJA UPRAVNOG ODBORA Upravni odbor: Organizuje i rukovodi radom CORRZ izmeu dve sednice skuptine i donosi odluke vezane za ostvarivanje ciljeva CORRZ; Organizuje redovne aktivnosti CORRZ; Delegira specijalne zadatke lanovima CORRZ koje on / ona imenuje; Donisi finansijske odluke; Priprema i saziva sastanake skuptine; Priprema finansijski plan; Odluuje o postupku za izmene i dopune statuta, na svoju ili na inicijativu pokrenutu od najmanje pet lanova i priprema nacrt amandmana / priloga za skuptinu; Priprema uredbe koje donosi skuptina; lan 13 OGLAAVANjE RADA Rad CORRZ je javan. Upravni odbor e redovno informisati svoje lanove i javnost o radu i aktivnostima CORRZ, direktno ili putem internih publikacija i saoptenja. lan 14 SARADNjA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA U izvravanju svojih dunosti i ciljeva, CORRZ e uspostaviti kontakte i saradnju sa srodnim udruenjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. CORRZ moe da se pridrui ili da postane lan drugih lokalnih i meunarodnih organizacija i asocijacija. Odluku o pridruivanju i / ili ulasku u druge organizacije i udruenja donosi skuptina. Prikljuivanje i / ili ulazak u meunarodne organizacije mora biti registrovan kod predsednika u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom. lan 15 FINANSIJSKA SREDSTVA CORRZ stie finansijska sredstava od lanarine, donacija, projekata primenjenim sa dravnim organima, fondacija i meunarodnih razvojnih partnera, kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom. lan 16 NAGRADE I PRIZNANjA Upravni odbor moe da odlui o davanju nagrada i priznanja za pravna i fizika lica za poseban doprinos i rezultate u postizanju ciljeva CORRZ. Upravni odbor odluuje o vrsti nagrade i / ili priznanja. lan 17 PRESTANAK RADA CORRZ prestaje sa radom odlukom skuptine, ako ne postoje uslovi za ostvarivanje ciljeva i u sluajevima predvienim zakonom. U sluaju prestanka rada, optina Zrenjanin e biti naslednik imovine u vlasnitvu CORRZ.

lan 18 PEAT

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

Peat CORRZ je okrugao. Peat sadri rei: " CENTAR ZA OBUKU ZA RURALNI RAZVOJ ZRENjANIN i rei CORRZ Zrenjanin" u sredini. lan 19 DATUM STUPANjA NA SNAGU Ovaj Statut stupa na snagu osam dana nakon to je prikazan na oglasnoj tabli u seditu u ulici Toplika Br. 20, a primenjivae se od dana registracije.

Zrenjanin, Avgust 03, 2007 Predsednik konstitutivne skuptine Stojan Kralj

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

XI

Prilog IV-A Upitnik za MSP- Potreba za obukom, za Iniju i Uice


OPTINSKA UPRAVA Odeljenje za privredu i LERK eleznika bb Tel :022-551783 Faks :022-551693 oprivreda@indjija.net www.indjija.net

Upitnik (Nivo obrazovanja VI i VII )

Ime ____________________________________________________ Mesto i datum roenja ________________________________________________ Adresa i broj telefona ( telefon i mobilni)______________________________ Srednja kola ___________________________________________________ Odsek / univerzitet______________________________________________________ Nivo obrazovanja_________________________________________________ Prethodno radno iskustvo ______________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________________________________ Vozaka dozvola_____________________________________________________ Rad na raunaru: WINDOWS WORD EXCEL POWER POINT ACCESS INTERNET(OUTLOOK EXPRESS) DRUGI_______________________ _______________________________ (navedite druge programe) Strani jezici: ENGLESKI NEMAKI FRANCUSKI RUSKI DRUGI _______________________ _______________________ (navedite druge jezike) a)poetno a)poetno a)poetno a)poetno a)poetno b) srednje b) srednje b) srednje b) srednje b) srednje v) vie v) vie v) vie v) vie v) vie g) nepoznat g) nepoznat g) nepoznat g) nepoznat g) nepoznat a)lo a)lo a)lo a)lo a)lo a)lo a)lo b)dobar b)dobar b)dobar b)dobar b)dobar b)dobar b)dobar v) odlian v) odlian v) odlian v) odlian v) odlian v) odlian v) odlian g) nepoznat g) nepoznat g) nepoznat g) nepoznat g) nepoznat g) nepoznat g) nepoznat

(Lina procena)

(Lina procena)

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

XII

Lista specifinih znanja i vetina koje posedujete, kao i specifinih strunih i programa unapreenja koje ste pohaali ( seminari, obuka, radionice) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Da li ste spremni za sticanje novih i za unapreenje postojeeg znanja u odreenim oblastima, ako takve programe organizuje optina Inija i Centar za obuku? a) DA b) NE Ako DA: ta mislite, kakva obuka bi trebalo da bude organizovana u Centru za obuku u cilju poboljanja ?____________________________________ ______________________________________________________________________ Ako NE: Zato? ____________________________________________ ______________________________________________________________________

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

XIII

Prilog IV-B Upitnik za investitore Potrebna radna snaga

OPTINA UICE Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Tel: 031 590 176 ; Faks: 031 590 176

e-mail: upravaue@ptt.yu

Upitnik za preduzetnike i MSP


Naziv preduzea Registarski broj preduzea Direktor/ predstavnik Mesto i adresa Aktivnost Tel: Mob: Status 1. proizvodnja 2. trgovina 3. pruanje usluga e-mejl (e-mail): faks: 1. preduzetnitvo 2. malo preduzee 3. srednje preduzee 4. veliko preduzee

Osnovni proizvodi Datum osnivanja 1. Broj zaposlenih: 2. Da li imate potrebu za novom radnom snagom? DA NE Ako DA: Koji profil radnika? 1. osnovno obrazovanje _________________ 2. srednjokolsko ____________ (profil ____________________________) 3. via skola_________________ (profil ____________________________) 4. fakultet __________________ (profil ____________________________) Ako NE: Zato?

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

XIV

Koje e vetine biti potrbne novim radnicima?

3. Da li planirate da smanjite broj zaposlenih tokom idue godine? DA NE Ako DA: Za koliko i zato?

4. Da li planirate da proirite kapacitet posla? DA NE Ako DA: Kako?

Ako NE: Zato?

5. Sa kakvim se problemima suoavate u vaem poslu?

6. Kakva reenja za ove probleme predlaete?

HVALA NA SARADNjI!!!

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

XV

Prilog V Obrazovni plan - Inija

Obuka za kandidate iz Rik Eis-a (Rick Eis) Obrazovni Centar u Iniji - prva faza obuke Tema 1. 2. 3. Uvodno predavanje Petak 15.09.06. Tehnologija za proizvodnju Standardi Petak 22.09.06. 4. Etika u poslovanju Petak 29.09.06. 5. 6. 7. Sigurnost na poslu Sigurnost preduzea i zaposlenih Komunikcije, prevencija i reavanje konflikta Uloga zaposlenih u promotivnoj delatnosti preduzea i odnosi sa javnou Petak (Datumi e biti odreeni na osnovu dogovora sa predavaima i prilagoeni praktinoj obuci u Somborskoj fabrici) 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 Dan i datum Vreme Treneri Predstavnik preduzea A. Markovi - Prof. Vranje, - Prof. Radovanovi, - G.Popari - Predstavnik preduzea, - S.Spasi Prof. Dragii - T. Ristanovi - S. Spasi S. Smederevac

Municipal Economic Growth Activity Municipal Capacity Building for Local Economic Development

XVI